Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija: PLAĆANJE POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA KADA REPUBLIKA SRBIJA UGOVOROM PREUZME OBAVEZU IZMIRENJA POREZA PO TOM OSNOVU - Zakon o porezima na imovinu: član 31
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: OBAVEZA UTVRĐIVANJA NOVČANOG IZNOSA OSNOVNE ZARADE UGOVOROM O RADU - Zakon o radu: član 24 stav 2, član 33 stav 1 tačka 10) i član 107
Izvor: Paragraf Lex