Email Print

NUŽAN JE TRANSPARENTAN RAD VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ponovno je kontrolisao izvršavanje zakonske obaveze objavljivanja Informatora o radu od strane visokoškolskih ustanova.

Poverenik ocenjuje da su upozorenja i rešenja sa odgovarajućim nalozima koje je pre nekoliko meseci uputio na adrese oko 200 visokoškolskih ustanova imale za posledicu popravljanje odnosa prema izvršavanju zakonske obaveze ali da visokoškolske ustanove treba da urade još dosta toga da bi se ispunjavanje ove obaveze moglo oceniti kao zadovoljavajuće.

S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

"Objavljivanje Informatora o radu na zvaničnim elektronskim prezentacijama sa odgovarajućom i uredno ažuriranom sadržinom je obaveza utvrđena Zakonom i precizirana odgovarajućim Uputstvom o izradi i objavljivanju Informatora koje je doneo Poverenik za informacije na osnovu Zakona. Po zakonu, obaveza se odnosi i na državne i na privatne visokoškolske ustanove.

Kontrola koju smo sproveli proletos, pokazala je doslovno poražavajuće stanje u vezi sa izvršavanjem ove obaveze. Objavljene informatore imalo je jedva 5% visokoškolskih ustanova, odnosno desetak njih, i to gotovo samo oni koji su to učinili na intervenciju Poverenika, povodom dobijenih predstavki novinara, građana, studenata. To je bio povod da upozorenja, a potom odgovarajuće naloge, uputim na adrese 200 visokoškolskih ustanova.

Upravo spovedena ponovna kontrola pokazala je bitno drugačiju situaciju. Od 135 kontrolisanih državnih visokoškolskih institucija njih 106 je objavilo Informator o radu. Od 67 privatnih, to je učinilo 36. Od 202 ukupno kontrolisane visokoškolske institucije Informator je objavilo 142, što je procenat od 71%, dakle višestruko veći nego prilikom prolećne kontrole.

To izvesno jeste vredan rezultat ali i pored toga, želim da kažem da smo još prilično daleko od situacije koja bi mogla biti zadovoljavajuća. Ipak, 29% visokoškolskih ustanova još uvek nema objavljen Informator o radu. A i kod onih koji imaju, pored kvantiteta mora biti bitan, odnosno bitniji kvalitet, sadržina. A značajan broj objavljenih informatora ne sadrži ili sadrži samo delimično neke informacije koje bi morali da sadrže, a posebno informacije koje su predmet pojačanog interesovanja javnosti kao što su npr. budžeti, javne nabake, plate, sredstva rada.

Neophodno je da se ovi nedostaci otklone. Nastaviću da na tome, i naravno na odgovornosti onih koji obavezu uopšte nisu izvršili, insistiram i u predstojećem periodu."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 31.7.2013.