Email Print

INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE


• LISTA INDIKATORA ZA PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH TRANSAKCIJA ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA:  Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

• INDIKATORI ZA PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH TRANSAKCIJA ZA OBVEZNIKE U PROMETU NEPOKRETNOSTIMA:  Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Izvor: