Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  •   Privredni apelacioni sud: ISPLATA REGRESA I TOPLOG OBROKA ZA   PERIOD KOJI ZAPOSLENI NIJE PROVEO NA RADU - Zakon o radu: član 108
  •   Privredni apelacioni sud: ISPUNJENJE DUŽNIKOVE OBAVEZE U SLUČAJU   ISPOSTAVLJANJA REKLAMACIJE - Zakon o obligacionim odnosima: član 262
  •   Privredni apelacioni sud: NEOPHODNI ELEMENTI OTPREMNICE KOD   UGOVORA O OSTAVI - Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga: član 6
  •   Privredni apelacioni sud: NEPOSTOJANJE OBAVEZE SUDA DA ISPITUJE   ADEKVATNOST FAKULTATIVNE OBAVEZE - Zakon o parničnom postupku: član 196
  •   Privredni apelacioni sud: ODLUKA O TROŠKOVIMA KOJI SU NASTALI   NAKON OPREDELJIVANJA TROŠKOVA U TROŠKOVNIKU - Zakon o parničnom postupku:   član 153
  •   Privredni apelacioni sud: PRAVO NA NAKNADU NUŽNIH TROŠKOVA   PARNIČNOG POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 150
  •   Viši trgovinski sud: NEPRAVILNO POSTUPANJE DRŽAVNIH ORGANA I   ODGOVORNOST ZA ŠTETU - Zakon o obligacionim odnosima: član 172 stav 1
  •   Viši trgovinski sud: ODGOVORNOST NARODNE BANKE ZA RAD GUVERNERA -   Zakon o obligacionim odnosima: član 172
  •   Viši trgovinski sud: ODGOVORNOST ZA ŠTETU KOJU ZAPOSLENI   PROUZROKUJE TREĆEM LICU - Zakon o obligacionim odnosima: član 170
  •   Viši trgovinski sud: ŠTETA I IZVRŠENJE SA ZAKAŠNJENJEM - Zakon o   obligacionim odnosima: član 154
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: Paragraf Lex