Email Print

PROPISI


 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROCENU VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI I ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 17/2013 i 18/2013)
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA DOTACIJA UDRUŽENJIMA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVOG RAZVOJA ZA 2013. GODINU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 17/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMRAD" VRANJE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 15/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "NOVI DOM" VRANJE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 15/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "UPRAVA BANJE" VRANJSKA BANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 15/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" VRANJE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 15/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU FONDACIJE "POŽAREVAČKI MIR 1718" ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 3/2009 - prečišćen tekst i 4/2013)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG RADIO-DIFUZNOG PREDUZEĆA "RADIO POŽAREVAC" ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/2013 i 4/2013)
 • PRAVILNIK O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/2013)
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONA U ORGANIMA GRADSKE UPRAVE ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/2013)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA POŽAREVCA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REŠAVANJE PRITUŽBI NA RAD KOMUNALNIH POLICAJACA I O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA BEZBEDNOST GRADA POŽAREVCA I O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE GRADA POŽAREVCA I O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NJEGOVIH ČLANOVA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/2013)
 • UPUTSTVO O RADU TREZORA GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/2013)
 • KOLEKTIVNI UGOVOR PREDŠKOLSKE USTANOVE "RADOST", ČAČAK ("Sl. list grada Čačka", br. 13/2013)
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJEVI "SL. GLASNIKA RS - PROSVETNI GLASNIK", BR. 10/2013 OD 28.6.2013. I BR. 11/2013 OD 28.6.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ "SL. GLASNIKA RS", BR. 56/2013 OD 28.6.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE BOR", BR. 12/2013 OD 18.6.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE KNJAŽEVAC", BR. 14/2013 OD 27.6.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: INFO: INSTRUKCIJA ZA KORIŠĆENJE PRAVNE BAZE: • Pretraga propisa koji su u junu 2013. godine stupili na snagu, odnosno objavljeni, izmenjeni ili prestali da važe •
Izvor: Paragraf Lex