Email Print

PROPISI


 • ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012 i 19/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 27. FEBRUARA 2013. GODINE - "Julieta" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 19/2013)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU DIPLOMATSKIH ODNOSA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALJEVINE TONGE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE I NAČINU PLAĆANJA DOPRINOSA ZADRUŽNOM SAVEZU KOLUBARSKOG I MAČVANSKOG OKRUGA VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 19/2013)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA TESTIRANJE KRVI I KOMPONENATA KRVI ("Sl. glasnik RS", br. 19/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA PODATAKA O PREUZIMANJU OBAVEZA ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA VELEDROGERIJAMA PO OSNOVU NABAVKE LEKOVA I MEDICINSKOG MATERIJALA I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2013)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA, KAO I O NAČINU KONTROLE OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA SA OZNAKAMA GEOGRAFSKOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2012 i 19/2013)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI SLUŽBENE LEGITIMACIJE I IZGLEDU SLUŽBENOG ODELA ŠUMARSKOG INSPEKTORA, KAO I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM SLUŽBENIM LEGITIMACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2013)
 • PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2012, 102/2012 i 19/2013)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU, NAČINU I VISINI TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU I POSLOVA ODGOVORNOG LICA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2006, 62/2007, 91/2012 i 19/2013)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU, NAČINU I VISINI TROŠKOVA PRIPREME I POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKTA I STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZVOĐENJE RADOVA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2010, 91/2012 i 19/2013)
 • ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE VIŠEGODIŠNJIH ZASADA VOĆA I OČUVANJE PRIPLODNOG I TOVNOG MATERIJALA U SVINJARSTVU ("Sl. list grada Kruševca", br. 10/2012)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "KRUŠEVAC STAN" KRUŠEVAC ("Sl. list grada Kruševca", br. 10/2012)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA KRUŠEVCA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA ("Sl. list grada Kruševca", br. 7/2010 i 10/2012 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O ODOBRAVANJU SREDSTAVA I FINANSIRANJU PROGRAMA KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 10/2012)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA ZA PODIZANJE SPOMENIKA, SPOMEN OBELEŽJA I IZRADU MURALA ("Sl. list grada Kruševca", br. 10/2012)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU MULTISEKTORSKOG TIMA ZA IZRADU I PRAĆENJE REALIZACIJE LOKALNOG PLANA AKCIJE ZA DECU U PERIODU OD 2012. DO 2015. GODINE ("Sl. list grada Kruševca", br. 10/2012)
 • REŠENJE O TEHNIČKOM REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU NASELJENOG MESTA KRUŠEVAC ("Sl. list grada Kruševca", br. 5/2011, 6/2012, 8/2012, 9/2012 i 10/2012)
 • PROTIVTUŽBA RADI NAKNADE ŠTETE
 • TUŽBA RADI VRAĆANJA POKLONA
 • TUŽBA ZA UTVRĐENJE
 • TUŽBA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA SVOJINE PO OSNOVU STICANJA U BRAČNOJ ZAJEDNICI
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST GRADA BEOGRADA", BR. 4/2013 OD 6.2.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE NEGOTIN", BR. 6/2013 OD 25.2.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: INSTRUKCIJA ZA KORIŠĆENJE PRAVNE BAZE: • Pretraga propisa koji su u februaru 2013. godine stupili na snagu, odnosno objavljeni, izmenjeni ili prestali da važe •
Izvor: Paragraf Lex