Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVINI: IZUZETNO, CENA MOžE DA SE ISTIčE U STRANOJ VALUTI, SA NAZNAKOM OBRAčUNSKOG KURSA


  • Izmenama zakona o trgovini kojom je uvedena mogućnost isticanja cena u stranoj valuti s naznakom obračunskog kursa olakšaće rad.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013)

 

Član 10.

Član 41. menja se i glasi:

„Trgovac je dužan da na jasan, nesumnjiv, lako uočljiv i čitljiv način istakne prodajnu cenu robe/usluga koja se nudi u trgovini na malo.

Prodajna cena je ukupna, konačna cena po jedinici robe, ili date količine robe, odnosno konačna cena usluge, uključujući sve poreze i dažbine.

Trgovac je dužan da pored prodajne cene označi i jediničnu cenu za prethodno upakovane proizvode.

Jedinična cena je prodajna cena obračunata po kilogramu, litru, metru, kvadratnom metru, kubnom metru ili drugoj jedinici mere koja se uobičajeno koristi u prometu određene robe/usluge.

Prethodno upakovani proizvodi su proizvodi koji su upakovani bez prisustva kupca, pri čemu se količina tih proizvoda ne može promeniti bez promene pakovanja odnosno bez otvaranja pakovanja pri čemu nastaje vidno oštećenje.

Ako roba nije upakovana nego se meri u prisustvu potrošača, trgovac je dužan da istakne samo jediničnu cenu robe.

Jedinična cena se ne mora posebno isticati ako je jednaka prodajnoj ceni.

Odredbe st. od 1. do 7. ovog člana ne primenjuju se na prodaju putem javnog nadmetanja, kao i na prodaju umetničkih dela i antikviteta.

U prodajnom objektu u kojem se obavlja trgovina na malo pored trgovine na veliko, trgovac je dužan da jasno, na uočljiv način istakne prvo prodajnu (maloprodajnu) cenu, pa veleprodajnu cenu za svaku robu koju nudi na prodaju.

U pružanju usluga, trgovac je dužan da na vidnom mestu istakne samo jediničnu cenu usluga (npr. prema satu, kilometru, kilovat-satu i sl.), na način iz stava 1. ovog člana.

Cena se ističe u valuti platnog prometa.

Izuzetno, cena može da se ističe u stranoj valuti, sa naznakom obračunskog kursa, u trgovini uslugama u turizmu koje su u neposrednoj vezi sa inostranstvom, vozilima, odnosno u skladu sa posebnim propisima.

Ministar bliže propisuje način i uslove isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda.”

 

Lakše će biti pre svega, turističkim agencijama i uvoznicima automobila u Srbiji, ali i kupovinu građanima.

Načelnik odeljenja za trgovinu u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Željko Rakić rekao je za Tanjug da se u našoj zemlji cene ističu u valuti platnog prometa, ali se izuzetno cena može istaći i u stranoj valuti, sa naznakom obračunskog kursa.

  • To je, pre svega, dozvoljeno u oblastima u kojima je ustanovljen poslovni običaj isticanja cena u stranoj valuti - kod prodaje turističkih aranžmana sa instranstvom i vozila.


Predsednik Upravnog odbora poslovnog udruženja turističkih agencija Juta Zoran Arsenović rekao je Tanjugu da će najnovije izmene zakona o trgovini, takodje, uvesti red u rad turističkih agencija.
On je naglasio da izmene zakona predstavljaju zakonsko uredjenje načina poslovanja koje je bilo prisutno u praksi poslednjih nekoliko godina.


Turističke agencije su i ranije isticale cene aranžmana u evrima, zbog čestog menjanja kursa dinara, koji je u poslednje dve godine čak 20 odsto promenio svoju vrednost, naveo je Arsenović.


Kako turističke agencije ne mogu da predvide kretanje kursa, ovo rešenje je bilo neophodno, istakao je Arsenović i dodao da izmene zakona o trgovini olakšavaju rad turističkim radnicima, ali i otklanjaju dileme koje su putnici ranije često imali u vezi sa isticanjem cena turističkih aranžmana u evrima, iako je plaćanje bilo samo u domaćoj valuti.


Predsednik Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova Miloš Petrović je rekao za Tanjug da je upravo to udruženje tražilo uvodjenje mogućnosti isticanja cena u stranoj valuti s naznakom obračunskog kursa da bi se gradjanima i prodavcima olakšala prodaja vozila.


Petrović je rekao da su i do sada u salonima cene bile izražene u evrima, ali da su u zvaničnim cenovnicima morale cene da budu u dinarima.


On je kazao da to papirološki dosta komplikuje proces kupo-prodaje, koji obično traje petnaestak dana, jer se kurs dinara i evra svakodnevno menja.
Sada će, prema njegovim rečima, biti mnogo jednostavnije i gradjani će odmah znati tačnu cenu automobila koji pazare, istakao je Petrović.

Izvor: Tanjug