EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA OBJAVIO PRESUDU U PREDMETU TRAJKOVIĆ I STANKOVIĆ PROTIV SRBIJE: Utvrđeno da nije bilo povrede člana 6. stav 1. Evropske konvencije o ljudskim pravima u vezi sa pravom na pravično suđenje

Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu u predmetu Trajković i Stanković protiv Srbije, po predstavkama broj 37194/08 i 37260/08. U presudi je...

VISOKI SAVET SUDSTVA: Doneta Odluka o predlogu kandidata za izbor sudije u Prekršajnom sudu u Požarevcu

Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 24. decembra 2015. godine doneo Odluku o predlogu jednog kandidata za izbor sudije u Prekršajnom sudu u Požarevcu, koji će biti prosleđen na usvajanje Narodnoj skupštini Republike Srbije...

NARODNA SKUPŠTINA RS: 24. decembra 2015. godine održana sednica Odbora za spoljne poslove - Razmotreno i prihvaćeno više inicijativa za posete delegacija Narodne skupštine u narednom periodu

Na sednici održanoj 24. decembra 2015. godine, članovi Odbora za spoljne poslove razmotrili su i jednoglasno prihvatili više inicijativa za posete delegacija Narodne skupštine u...


NARODNA SKUPŠTINA RS: Poslanici podneli Predlog zakona o poreklu imovine

U Narodnu skupštinu Republike Srbije, 24. decembra 2015. godine, podnet je Predlog zakona, čiji su predlagači poslanici u Narodnoj skupštini...


ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Građevinski inspektori imaju rok od 12 meseci da popišu nelegalne objekte. Za objekte za koje nikada nije podnet zahtev za legalizaciju, po završetku popisa građevinska inspekcija će doneti rešenje o rušenju, koje se neće izvršavati do pravosnažnog okončanja postupka ozakonjenja. Objekti za koje ne bude izdato rešenje o ozakonjenju biće srušeni

Početkom sledeće nedelje građevinska inspekcija...


ZAKON O TAJNOSTI PODATAKA: U skladu sa Zakonom uručeni sertifikati za pristup tajnim podacima grupi saradnika Poverenika

Nakon sprovedenog postupka bezbednosnih provera u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009), direktor Kancelarije saveta za nacionalnu bezbednost, Goran Matić, uručio je sertifikate za pristup tajnim podacima grupi saradnika...


ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Vozač bicikla, mopeda, tricikla i motocikla mora da upravlja vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometa druge učesnike u saobraćaju, a naročito ne sme da ispušta upravljač iz ruku. Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno ovoj odredbi

Saobraćajna policija u Kuli kaznila je V. K. (21) jer je bicikl vozio - "bez ruku". V. K. kaže da...


ZAKON O AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA: Agencija preuzima od Agencije za privatizaciju zaposlene, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za obavljanje poslova utvrđenih ovim Zakonom, kao i novčana sredstva koja se nalaze na podračunu Agencije za privatizaciju

Retko koja oblast je u poslednjih nekoliko godina doživela toliko promena kao stečaj. Zakon o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011...


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Poreski obveznik - pravno lice koji neblagovremeno podnese poresku prijavu i ne plati porez u zakonom propisanom roku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara...

Građani koji porez ne plate na vreme, umesto dosadašnje kazne od 50.000 dinara, ubuduće će biti kažnjavani sa 5.000 dinara. Deset puta manja kazna u slučaju...


IZMENE I DOPUNE SETA PORESKIH ZAKONA

Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije trenutno se nalazi set predloga zakona o izmenama i dopunama zakona iz oblasti finansija i privrede, od kojih bi većina trebalo da stupi na snagu od 1. januara 2016. godine, pa samim tim moraju biti usvojeni...


PREDLOG ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS: Još uvek je nepoznato kako će se TV taksa iskazivati na računima za struju. Pojedini pravni stručnjaci poručuju da je naplata takse za RTS i RTV u okviru računa za struju neustavna, kao i isključivanje struje potrošačima koji ne žele da plate taksu od 150 dinara za javne servise

Uprkos tome što je Predlogom zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za...


PREDLOG ZAKONA O PRIVREDNIM KOMORAMA: Od 2017. godine članstvo u Privrednoj komori Srbije biće obavezno. Neće biti razlika u članarinama, već će se ona jedinstveno propisivati na nivou PKS. Američka privredna komora u Srbiji protivi se obaveznom članstvu, jer bi to moglo da ima loš uticaj na plasman Srbije u određenim kategorijama na listi Svetske banke Duing biznis

Uvođenje obaveznog članstva u Privrednoj komori Srbije (PKS) od 2017. godine ima za cilj da...


PREDNACRT GRAĐANSKOG ZAKONIKA: Predviđena je mogućnost surogat materinstva, koje se tretira kao metod lečenja, a ne izbor načina reprodukcije. Ugovorom će se uređivati odnosi između majke koja će nositi i roditi dete za bračne ili vanbračne partnere, a reguliše se i visina naknade razumnih troškova izazvanih nošenjem i rađanjem deteta. Ugovor će moći da zaključe samo domaći državljani ili lica koja imaju boravište u Republici Srbiji najmanje pet godina

Surogat majčinstvo ili...


NACRT ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA KOD UGOVARANJA NA DALJINU: Unapređenje zaštite korisnika finansijskih usluga u Republici Srbiji u vezi s pružanjem ovih usluga preko interneta, imejl komunikacijom, poštom ili korišćenjem drugih sredstava komunikacije na daljinu...

Članovi radne grupe koja je pripremila Nacrt zakona u okviru NBS, predstavili su finansijskim institucijama koje su obveznici zakona, osnovne...


PRAVILNIK O DISCIPLINSKOM POSTUPKU PROTIV STUDENATA ZA POJEDINAČNO KRŠENJE AKADEMSKE DISCIPLINE: Pravilnikom je propisano da studenti treba da budu kažnjeni ako na fakultet dođu u vidno alkoholisanom stanju, ili ako konzumiraju drogu i alkohol u zgradi fakulteta...

Senat Univerziteta u Beogradu usvojio je novi Pravilnik o disciplinskom postupku protiv studenata za pojedinačno kršenje akademske discipline...


PRAVILNICI O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU: Počeo zimski raspust za učenike osnovnih i srednjih škola u Vojvodini. Drugo polugodište počinje 15. januara 2016. godine

Učenici osnovnih i srednjih škola na teritoriji Vojvodine zvanično su završili prvo polugodište, a zimski raspust za njih je već počeo...


DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: Tokom 2014. godine najviše nepravilnosti kod lokalnih vlasti i zdravstvenih ustanova

Najznačajnije nepravilnosti u oblasti pripreme i donošenja budžeta odnosno finansijskog plana za 2014. godinu utvrđene su kod lokalnih vlasti i zdravstvenih ustanova, a svako treće javno preduzeće nije smanjilo zarade u skladu sa Zakonom o...


NARODNA BANKA SRBIJE: Zaključena prva repo transakcija između banaka

Narodna banka Srbije je 22. decembra 2015. godine zaključila prvu međubankarsku repo transakciju na domaćem finansijskom tržištu, čime je počela praktična primena Okvirnog ugovora o reotkupu hartija od vrednosti. Do sada je repo transakcije sa...


GRAD BEOGRAD: Sednica Skupštine grada 28. decembra 2015. godine - Na dnevnom redu Predlog odluke o budžetu Grada Beograda za 2016. godinu, Predlog odluke o određivanju spratnosti po zonama za objekte koji se nalaze u postupku ozakonjenja, predlozi odluka o izmenama i dopunama odluka o lokalnim komunalnim taksama, o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, o boravišnoj taksi

Predsednik Skupštine grada Beograda, Nikola Nikodijević...