Aktuelne vesti na dan 30. decembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 32-33/ decembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 34-35/decembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 9-10/ decembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 9-10. decembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 99 OD 27.12.2011./ODABRANI DOKUMENTI

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTAVNOM SUDU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O STANOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ZAKON O IZMENI ZAKONA O OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ZAKON O IZMENI ZAKONA O PODSTICANJU GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE U
USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ZAKON O KINEMATOGRAFIJI ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ZAKON O PATENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)
ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ZAKON O ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRBIJE KOD KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD ZA POTREBE KUPOVINE ZGRADE AEROINŽENJERINGA I IZVOĐENJE NEOPHODNIH RADOVA NA OBJEKTU ZA POTREBE SMEŠTAJA PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ODLUKA O IZBORNIM RADNJAMA I ROKOVIMA U POSTUPKU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNOG ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA APELACIONIH SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O SEDIŠTU UPRAVE CARINA, OSNIVANJU, POČETKU I PRESTANKU RADA CARINARNICA, CARINSKIH ISPOSTAVA, ODSEKA I REFERATA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRAGUJEVAC ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI POŽAREVAC ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRUŠEVAC ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U NOVEMBRU 2011. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

PRAVILNIK O LISTI ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA TEHNIČARA U RADIONICI ZA TAHOGRAFE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA USPOSTAVLJANJE, FUNKCIONISANJE I IZVEŠTAVANJE O SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM KRITERIJUMIMA ZA ORGANIZOVANJE I STANDARDIMA I METODOLOŠKIM UPUTSTVIMA ZA POSTUPANJE I IZVEŠTAVANJE INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 1005/08 - ĐOKIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM U DEVIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 97 OD 21.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • STANJE U PREDMETIMA KOJE REPUBLIKA SRBIJA IMA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA NA KRAJU 2011. GODINE
 • MESNA NADLEŽNOST ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE RADI NAPLATE NAKNADE ZA IZVRŠENE KOMUNALNE USLUGE
 • NEPOSTOJANJE POVREDE DUŽNOSTI ČUVANJA SLUŽBENE TAJNE OD STRANE PSIHOLOGA ŠKOLE
 • RADNO ANGAŽOVANJE DIPLOMIRANOG PRAVNIKA ZA ČIJIM RADOM NE POSTOJI STALNA POTREBA
 • INTERNA REVIZIJA SISTEMA JAVNIH NABAVKI: • Faza utvrđivanja i identifikovanja sistema

Utvrđivanje i snimanje sistema javnih nabavki

Razumevanje sistema javnih nabavki

Ciljevi sistemа javnih nabavki

Opis sistema javnih nabavki

Obim opisa sistema javnih nabavki

Način snimanja sistema javnih nabavki

Tehnike za prikazivanje sistema javnih nabavki

Narativni opis sistema javnih nabavki

Grafički prikaz sistema javnih nabavki

Prednosti i nedostaci grafikona

Minimalni sadržaj dokumentacije o sistemu javnih nabavki

Provera ispravnosti prikazanog sistema javnih nabavki

 

 • KRATAK OSVRT NA DEVIZNO POSLOVANJE KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA I PREDLOŽENE NOVINE SA PRIMENOM TOKOM 2012. GODINE

Otvaranje deviznog računa kod NBS

Kupovina deviza i obračun troškova za službeno putovanje u inostranstvo

Uplata protivdinarske vrednosti prema posebnim obaveštenjima

 

 • TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2011. GODINE: • Indirektni KBS i korisnici sredstava RFZO dostavljaju izveštaje do 10. januara, a direktni KBS, OOSO i RFZO dostavljaju izveštaje do 20. januara 2012. godine •

Rokovi za dostavljanje izveštaja

Obrasci za sastavljanje izveštaja

Način sastavljanja i unos podataka u Obrazac 5

Unos podataka

(Ne)unošenje podataka u kolonu 4 Obrasca 5

Način unošenja podataka u kolone 6-9 Obrasca 5

Iskazivanje (tekućeg) suficita/deficita

Konsolidovani tromesečno periodični izveštaj i usklađivanje evidencija i stanja u poslovnim knjigama

Objašnjenje za sastavljanje pisanih obrazloženja/objašnjenja

Indirektni KBS

Direktni KBS

 

 • PRIZNAVANJE RASHODA PO OSNOVU ISPRAVKE VREDNOSTI I OTPISA POTRAŽIVANJA U PORESKOM BILANSU

Poreski aspekt ispravke i otpisa kratkoročnih potraživanja

Uvodne napomene

Otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja

Ispravka vrednosti pojedinačnih potraživanja

 

 • SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA ZA 2011. GODINU: • Računovodstveni aspekt događaja posle izveštajnog perioda •

Korektivni događaji posle izveštajnog perioda

Naplata ispravljenih potraživanja od kupaca posle izveštajnog perioda

Odlazak kupca u stečaj posle izveštajnog perioda

Obezvređenje zaliha posle dana bilansa

Prijem sudskog rešenja posle izveštajnog perioda

Odobravanje naknadnih popusta (super rabata i sl.)

Nekorektivni događaji posle izveštajnog perioda

Raspodela dobiti posle izveštajnog perioda

Značajna promena deviznog kursa

Značajna poslovna kombinacija ili prodaja

Objavljivanje plana za prestanak poslovanja

Velike kupovine ili otuđenja sredstava posle izveštajnog perioda

Događaji posle izveštajnog perioda kod malih pravnih lica i preduzetnika koji ne primenjuju MSFI

 

 • SPOLJNOTRGOVINSKI ROBNI PROMET REPUBLIKE SRBIJE: • Za period januar-novembar 2011. godine •

Izvoz i uvoz po ekonomskoj nameni Evropske unije1)

Izvoz i uvoz po ekonomskim zonama zemalja1)

Izvoz i uvoz Republike Srbije po razvijenosti zemalja i ekonomskoj nameni1)2)

Izvoz i uvoz Republike Srbije po odabranim zemljama

 

 • STOPE CARINE U 2012. GODINI ZA UVOZ IZ TURSKE (TAR. BR. 5701, 5702, 5703, 5704, 5705) I POPUNJAVANJE CARINSKE DEKLARACIJE
SLEDEĆI SKUPŠTINSKI SAZIV TREBALO BI DA U POTPUNOSTI FUNKCIONIŠE KAO ELEKTRONSKI PARLAMENT • Od 4. januara 2012. godine počinje da radi elektronska pisarnica parlamenta, a svi akti koji dolaze u parlament biti u elektronskoj formi i dostupni građanima •

Sledeći skupštinski saziv trebalo bi da u potpunosti funkcioniše kao elektronski parlament, što znači da će svi akti koji dolaze u parlament biti u elektronskoj formi i dostupni građanima, najavljeno je u sredu.

U elektronskoj formi biće dostupne steno beleške sa sednica, kao i amandmani i svi drugi dokumenti.

Predsednik Administrativnog odbora Nenad Konstantinović najavio je na prvoj elektronskoj sednici skupštinskog tela, kojoj je prisustvovala i predsednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović, da će od 4. januara 2012. početi da radi elektronska pisarnica parlamenta.

Tu će se zavoditi svi akti koji će i dalje moći da se podnose u pisanoj formi.

Konstantinović je naveo da je prva faza projekta uvođenja elektronskog parlamenta završena, a da njegova realizacija ne bi bila moguća bez podrške Švedske koja je izdvojila 1,8 miliona evra i OEBS-a koji je organizovao i sproveo taj projekat.

Sekretar parlamenta Veljko Odalović kazao je da je uvođenje e-parlamenta zahtevan posao i jedan od najznačajnih projekata u parlamentu, a da bi uskoro trebalo da bude nabavljena oprema.

Izvor: Vebsajt Skupštinske mreže, 29.12.2011.

SEDNICA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ODRŽANA 29. DECEMBRA 2011. GODINE • Usvojeno više predloga zakona •

Direktor Kancelarije za saradnju s medijima Vlade Republike Srbije Milivoje Mihajlović saopštio je da je Vlada danas usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Srbije i Evropske unije, kojim se uspostavlja okvir za učešće Srbije u operacijama EU za upravljanje krizama.

Mihajlović je na konferenciji za novinare nakon sednice Vlade ocenio da je Srbija na taj način potvrdila da je pouzdan partner EU na svim poljima i u oblasti zajedničke bezbednosne i odbrambene politike.

Smatramo da ovaj sporazum predstavlja doprinos Srbije svetskom miru i bezbednosti, istakao je on i naveo da su na današnjoj sednici usvojeni i predlozi zakona kojima se uređuje poslovanje u oblastima privatnog obezbeđenja i detektivske delatnosti.

Direktor Kancelarije za saradnju s medijima je ukazao na to da se dugo čekalo na zakon o privatnom obezbeđenju, i objasnio da se tim dokumentom uređuje izuzetno važna oblast u kojoj radi više od 3.000 firmi, koje zapošljavaju između 25.000 i 60.000 ljudi.

Prema njegovim rečima, procenjuje se da u privatnim obezbeđenjima ima približno 47.000 komada oružja i to su parametri koji pokazuju da je bilo neophodno da se ova oblast što pre zakonski uredi.

Ovim aktom uređuje se rad pravnih i fizičkih lica u oblasti privatnog obezbeđenja, kao i uslovi za njihovo licenciranje i nadzor nad njihovim radom, dodao je Mihajlović.
On je rekao da je na današnjoj sednici usvojen i Predlog zakona o detektivskoj delatnosti u cilju stvaranja optimalnih uslova za njeno obavljanje.

Tim zakonom biće, kako je objasnio, uspostavljen veći stepen nadzora, kao i obavezno dobijanje licenci za detektivske poslove, a biće propisano i to da detektiv može da obavlja poslove samo na osnovu ugovora sa strankom.

Takođe, pravna lica koja obavljaju ovu delatnost ne mogu da poseduju oružje, a detektiv može dobiti dozvolu za nošenje oružja za samoodbranu u periodu od pet godina u skladu sa Zakonom o oružju i municiji, ukazao je on.

Ministarstvo unutrašnjih poslova zadržaće osnovnu nadležnost u vezi sa davanjem i oduzimanjem licenci i u sprovođenju nadzora, naveo je direktor Kancelarije za saradnju s medijima.
Mihajlović je saopštio da je Vlada usvojila i Predlog zakona o upravljanju migracijama, kojim se preciziraju nove nadležnosti Komesarijata za izbeglice Republike Srbije.
Prema njegovim rečima, Komesarijat će se nakon usvajanja ovog zakona zvati Komesarijat za izbeglice i migracije, a zakon predviđa uspostavljanje jedinstvenog sistema prikupljanja i razmene podataka značajnih za upravljanje migracijama.

Vada je na današnjoj sednici usvojila i Predlog zakona o zapošljavanju stranaca, dodao je Mihajlović.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 29.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA - POSTOJEĆA AKCIONARSKA DRUŠTVA DUŽNA SU DA IZVRŠENE PROMENE REGISTRUJU NAJKASNIJE DO 15. JULA 2012. GODINE

Odbor za privredni sistem Privredne komore Srbije obaveštava privrednike da je usvojenim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011 - prim. red) produžen rok do 30. juna 2012. godine za usklađivanje postojećih akcionarskih društava sa novim Zakonom

 Usklađivanje osnivačkog akta obavlja se tako da taj akt sadrži:

- Poslovno ime i sedište društva,
- pretežnu delatnost društva,
- iznos novčanog i nenovčanog dela osnivačkog kapitala koji je upisan u Centralni registar,
- podatke o vrstama i klasama akcija koje je društvo izdalo, sa bitnim elementima svake klase akcija

Postojeća akcionarska društva dužna su da izvršene promene registruju u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011 - prim. red), najkasnije do 15. jula 2012. godine.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 29.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O TRGOVINI - DONOŠENJE UREDBE O OGRANIČAVANJU MARŽI NA OSNOVNE ŽIVOTNE NAMIRNICE BEZ IZRADE OZBILJNE STRUČNE ANALIZE PREDSTAVLJA KRŠENJE ZAKONA

Unija poslodavaca Srbije obaveštava javnost da najava ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede o donošenju Uredbe o ograničavanju marži na osnovne životne namirnice predstavlja otvoreno kršenje Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 . prim. red) i upozorava članove Vlade Republike Srbije da će njihovo glasanje za ovu Uredbu imati karakter krivičnog dela.

Ovim putem želimo da informišemo javnost da će Vlada Republike Srbije ukoliko bude donela spornu Uredbu, prekršiti Zakon o trgovini Republike Srbije.

- Biće prekšren Član 5. Zakona o trgovini koji se odnosi na Načelo ravnopravnosti i zabrane diskriminacije, gde stoji da su "Trgovci ravnopravni i imaju jednak pravni položaj na tržištu." Donošenjem Uredbe svi trgovci koji prometuju osnovnim životnim namirnicama biće stavljeni u neravnopravan položaj u odnosu na sve ostale trgovce.

- Biće prekršen Član 36. Zakona o trgovini koji u stavu 2 kaže:

"Obrazovanje cena na tržištu je slobodno, osim za robu/usluge za koje je zakonom utvrđen drugačiji način obrazovanja cena."

U stavu 4, tačka 3. se kaže da Ministarstvo nadležno za poslove trgovine može da izvrši "predlaganje privremenih mera u slučajevima nastanka poremećaja u proizvodnji, pružanju usluga i prometu određenih proizvoda, odnosno usluga." Međutim, s obzirom da trenutno na tržištu osnovnih životnih namernica ne postoji nikakav poremećaj u proizvodnji i snabdevanju namernica, kao i da je Antimonopolska komisija u septembru 2011. godine (prilikom kupovine Delta Maxija od strane Deleza) izvršila istraživanje koje je pokazalo da u Srbiji nema monopola u trgovini, ne postoje zakonski preduslovi za predlaganje privremenih mera u skladu sa Zakonom o trgovini.

- Biće prekršen Član 46. Zakona o trgovini u kome se doslovce kaže:

"Radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom i uslugama od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi i za rad privrednih subjekata, ustanova i drugih organizacija od opšteg interesa, Vlada može da odredi privremene mere koje se odnose na određenu vrstu robe i usluga, određenu kategoriju trgovaca ili potrošača, na potrebu sprovođenja obaveza preuzetih međunarodnim ugovorom, na cene, kao i na druge uslove za obavljanje trgovine, osim mera koje se odnose na uvoz i izvoz robe.

Vlada će odrediti privremene mere iz stava 1. ovog člana, kao i vremenski period primene tih mera, srezmerno cilju i očekivanim rezultatima, koji ne može biti duži od šest meseci od dana određivanja privremene mere, odnosno najduže do ispunjenja obaveze kada je u pitanju sprovođenje obaveza preuzetih međunarodnim ugovorom."

Poremećaji na tržištu ne postoje, kao ni njihove štetne posledice. Istovremeno sve uvedene privremene mere ne mogu biti duže od 6 meseci, što znači da je i Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T500 protivzakonita i stoga pravno ništava.

Unija poslodavaca Srbije obaveštava javnost da je zbog najave grubog kršenja Zakona o trgovini oformila Pravni tim čiji će zadatak biti da se obrati Ustavnom sudu i zatraži stavljanje van snage najavljene Uredbe o ograničenju marži na osnovne životne namirnica (ukoliko ona bude donesena) kao i Uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T500 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - prim. red). Pravni tim će se takođe obratiti i Evropskoj komisiji zbog kršenje duha Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u kome se Srbija obavezala da će poštovati principe slobodnog tržišta koje Ministarstvo poljoprivrede i trgovine grubo krši spornim uredbama.

Naša dužnost, kao organizacije privrednih subjekata koji poštuju svoje zakonske obaveze, bila je da članove Vlade Republike Srbije, stručnu i najširu javnost upozorimo na najave kršenja Zakona o trgovini i upozorimo na pravne konsekvence ovog čina, kako država i čitavo društvo ne bi još jednom ispaštali i bili izloženi sramoti i međunarodnoj osudi kao u slučaju donošenja Uredbe o dvojnim akcizama na naftne derivate.

Donošenje Uredbe o ograničavanju marži na osnovne životne namirnice koja nije u skladu sa Zakonom o trgovini, bez izrade ozbiljne stručne analize i bez prethodnog upoznavanja trgovinskih kompanija sa sadržinom uredbe, predstavlja još jedan čin samovolje i odricanja od utvrđenih vrednosti savremenog sveta.

Trgovinske kompanije u Srbiji, počevši od onih malih do najvećih trgovinskih lanaca, neće dozvoliti da budu izložene na stubu srama na osnovu neistinitih tvrdnji u cilju predizborne kampanje. U skladu sa tim i dalje ćemo otvoreno obaveštavati javnost i biti spremni da dostavimo sve podatke kako bi se zaista utvrdilo koliko trgovci zarađuju na osnovnim životnim namernicama.

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 29.12.2011.

U SKLADU SA POSEBNIM KOLEKTIVNIM UGOVOROM ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE - OD 1. JANUARA 2012. GODINE OSNOVICA ZA PRIMANJA BIĆE IZJEDNAČENA SA VOJNIM LICIMA TAKO DA ĆE PRIMANJA U POLICIJI BITI VEĆA

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da će od 1. januara važiti Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike ("Sl. glasnik RS", br. 18/2011 - prim. red), za koje će po prvi put osnovica za primanja biti izjednačena sa vojnim licima.

Dačić je najavio da će onima koji imaju policijska ovlašćenja biti plaćen prekovremeni, noćni, rad za vreme praznika i smenski rad, da će imati i veće koeficijente i da će svako ko radi smenski u policiji imati za 3.500 dinara veću platu.

Još od novembra prošle godine svaki pripadnik MUP-a dobija mesečnu naknadu, bonus od 10.000 dinara, podsetio je Dačić, gostujući na TV Pink i najavio da će to biti i u narednih šest meseci.

Napominjući da je izmenjen Zakon o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 63/2009 - odluka US i 92/2011 - prim. red), ministar je ukazao da protest policajaca ispred Vlade 26. decembra nije bio produktivan i svrsihsodan, već je narušio ugled policije, jer su pravljeni problemi građanima.

Dačić očekuje da se sindikat izvini građanima Srbije, pre svega Beograda, jer je ispalo da je policija remetilački faktor, i to u vreme kada je policija počela da popravlja ugled i spada među tri najcenjenije institucije u zemlji, pored crkve i vojske.

Dačić je istakao da Ministarstvo kontinuirano radi svih ovih godina na poboljšanju materijalnog položaja policije i da je Srbija jedna od retkih zemalja u Evropi gde postoje posebni kolektivni ugovori za policijske službenike.

Kada je reč o štrajka policajaca, koji je sinoć okončan, Dačić je rekao da je dogovor sa nezavisnim sindikatom postignut još pre desetak dana.

Prema njegovim rečima, primanja policajaca nisu dovoljna, ali je sada, po prvi put, budžet samo za plate i primanja policije u sledećoj godini povećan za sedam milijardi dinara.

Dačić je ukazao da je policija u prošloj godini podnela više prijava nego u proteklih pet-šest godina zajedno i da je u protekle tri godine zaplenjeno 10 tona droge u zemlji i još toliko u inostranstvu, zahvaljujući informacijama policije i BIA.

Izvor: Tanjug, 29.12.2011.

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA NAJAVILO ODLAGANJE PRIMENE ODREDBE O UVOĐENJU EKOLOŠKE TAKSE ZA AUTOMOBILE OD 12.000 DINARA PO TONI KOJA JE UVEDENA KRAJEM NOVEMBRA ZA GODINU DANA • Carina na uvoz novih automobila iz Evropske unije od 1. januara 2012. godine biće snižena sa sadašnjih pet na 2,5 odsto •

Od 1. januara 2012. godine biće snižena carina na uvoz novih automobila iz Evropske unije sa sadašnjih pet na 2,5 odsto, što će uticati da cene jeftinijih automobila do 10.000 evra budu niže za oko 1,5 odsto ili između 100 i 150 evra, izjavio je danas za Tanjug predsednik Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova Miloš Petrović.

On je kazao da je i to malo pojeftinjenje ranije bilo dovedeno u pitanje zbog ekološke takse za automobile od 12.000 dinara po toni koja je uvedena krajem novembra i naglasio da su uvoznici dobili obećanje od Ministarstva zaštite životne sredine i prostornog planiranja da će njena primena biti odložena za godinu dana.
"Zbog toga su niže cene jeftinijih automobila od Nove godine sasvim izvesne", naglasio je Petrović.

On je napomenuo da će carina na uvoz vozila van Evropske unije ostati 12,5 odsto. Prema Petroviću, u Srbiji je od početka 2011. godine prodato ukupno jedva 29.000 vozila, što je pad od 30 odsto u odnosu na godinu pre. U 2011. najprodavaniji automobil u našoj zemlji bio je "punto", za čiju kupovinu se daju državne subvencije, ali je i kod njega zabeležan pad prodaje od gotovo 70 odsto.

Petrović je precizirao da je od pocetka 2011. prodato samo 4.193 "punta", naspram prošlogodišnjih skoro 12.000 i zapitao se "šta drugi uvoznici vozila mogu da očekuju uz takvu prodaju automobila koji može da se kupi uz ličnu kartu". On je podsetio da je u 2010. prodato 40.000 vozila, a 2008. "koja je bila reper stabilnosti tržišta" - 57.000 vozila, te je jasno da su ovogodišnji rezultati poražavajući.

Prema njegovim rečima, uvoznici automobila, pored drastičnog pada prodaje vozila izazvanog padom kupovne moći građana, suočavaju i sa poblemima vezanim za "šumu propisa" koji im otežavaju rad.

Izvor: Tanjug, 29.12.2011.

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA U 2011. GODINI OBAVILA REVIZIJE KOD 47 PRAVNIH LICA • Za dva je izrazila pozitivno mišljenje, kod 39 je dala mišljenje sa rezervom, dok kod šest subjekata revizije mišljenje nije izraženo •

Državna revizorska institucija (DRI) je u 2011. godini obavila revizije kod 47 pravnih lica, za dva je izrazila pozitivno mišljenje, a kod 39 je dala mišljenje sa rezervom, rečeno je danas na skupštinskom Odboru za finansije prilikom predstavljanja ovogodišnjeg izveštaja DRI.

Predsednik Saveta DRI Radoslav Sretenović kazao je da izveštaj obuhvata nalaze iz revizije poslovnih izveštaja kod 47 pravnih lica, a među njima je i Izveštaj o reviziji Nacrta zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010.godinu, koji je DRI juče predala Narodnoj skupštini.

Predstavljajući rezime revizionog nalaza iz Izveštaja DRI o obavljenoj reviziji tokom 2011. godine, Sretenović je naglasio da je izveštaj rađen savesno i profesionalno, bez opstrukcija subjekata revizije i pritisaka na DRI,.

Izveštaj predstavlja dobar osnov za nadzor trošenja javnih sredstava, a DRI je u 2011. godini povećala obuhvat revizije za 300 odsto u odnosu na 2010. godinu.

Sretenović je istakao da je DRI tokom revizije u svim fazama dala 47 mišljenja i to kod dva subjekta revizije pozitivno mišljenje, kod 39 subjekata revizije mišljenje sa rezervom.

Kod šest subjekata revizije mišljenje nije izraženo, zbog neizvršenog popisa imovine, neusaglašenosti pomoćnih knjiga i evidencija sa glavnom knjigom, neusaglašenosti analitike sa sintetikom, neusaglašenosti potraživanja i obaveza i nemogućnosti da DRI pribavi dovoljno drugih dokaza za izražavanje mišljenja.

Radi otklanjanja nepravilnosti koje se mogu otkloniti revidiranim subjektima je dat rok od 45 do 90 dana za njihovo otklanjanje, dodao je Sretenović.

Članovi Odbora za finansije izrazili su zadovoljstvo što je nastavljena praksa predstavljanja Izveštaja Odboru i sa predsednikom Saveta razmenili mišljenja o uočenim nepravilnostima kod subjekata revizije, posebno ističući konstantnu podršku Odbora za finansije radu DRI.

Izveštajem su obuhvaćeni, pored Nacrta zakona o završnom računu budžeta za 2010.godinu, završni račun i pravilnosti poslovanja za 2010.godinu 14 jedinica lokalne samouprave, godišnji finansijski izveštaji i pravilnosti poslovanja osam ministarstava i dve uprave u okviru Ministarstva finansija, jedna agencija i jedan fond u okviru Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja.

Obuhvaćeni su finansijski izveštaji i pravilnosti poslovanja za 2009. godinu kod tri javna preduzeća, za 2010. godinu kod 16 javna preduzeća, finansijski izveštaji i pravilnosti poslovanja za 2010.godinu Narodne banke Srbije, u delu koji se odnosi na korišćenje javnih sredstava i poslovanje sa državnim budžetom.

Izveštaj obuhvata i finansijske izveštaje i pravilnosti poslovanja za 2010.godinu kod Fonda za razvoj Republike Srbije i završni račun i pravilnosti poslovanja Nacionalne službe za zapošljavanje za 2010.godinu, navedeno je u saopštenju Odeljenja za odnose sa javnošću Narodne skupštine.

Izvor: Tanjug, 29.12.2011.

STUPIO JE NA SNAGU UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA CRNOM GOROM

Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak sa Crnom Gorom stupio je na snagu 21. decembra 2011. godine.

Ugovor je potpisan u Beogradu 20. jula 2011. godine, u dva originala na srpskom i crnogorskom jeziku i objavljen je u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", broj 10/2011.
Ugovor počinje da se primenjuje od 1. januara 2012. godine.

Izvor: Redakcija, 29.12.2011.

OBAVEŠTENJE O POSTUPANJU REPUBLIČKE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE ZBOG ODLAGANJA PRIMENE PRAVILNIKA O RADIO OPREMI I TELEKOMUNIKACIONOJ TERMINALNOJ OPREMI DO 6. JUNA 2012. GODINE I OBAVLJANJU TEHNIČKIH PREGLEDA TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA, SISTEMA I SREDSTAVA

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva je, dana 27.12.2011. godine, na Internet stranici Uprave za Digitalnu agendu (www.digitalnaagenda.gov.rs), obavestilo zainteresovanu javnost da se, iz tehničkih razloga, primena Pravilnika o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi ("Sl. glasnik RS", br. 67/2011 - prim. red - dalje: Pravilnik) odlaže do 6. juna 2012. godine. Postupajući u skladu sa naprednavedenim, Republička agencija za elektronske komunikacije (u daljem tekstu: Agencija), ističe da će do početka primene Pravilnika, odnosno do 6. juna 2012. godine, postupati u skladu sa sledećim opštim aktima, i to:

- Pravilnikom o kontroli usklađenosti telekomunikacionih mreža, sistema i sredstava sa propisanim standardima i normativima ("Sl. glasnik RS", br. 29/2006 - prim. red);
- Pravilnikom o izdavanju tehničkih dozvola - sertifikata ("Sl. glasnik RS", br. 34/2006 - prim. red).

Agencija će takođe nastaviti sa izdavanjem Saglasnosti za uvoz robe, na osnovu Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava ("Sl. glasnik RS", br. 58/2011 - prim. red).

Dalje, danom stupanja na snagu Pravilnika o načinu kontrole korišćenja radio-frekvencijskog spektra, obavljanja tehničkih pregleda i zaštite od štetnih smetnji ("Sl. glasnik RS", br. 60/2011 - prim. red), odnosno 24. 08. 2011. godine, između ostalog, prestali su da važe Pravilnik o postupku tehničkog pregleda u oblasti telekomunikacija ("Sl. glasnik RS", br. 34/2006 - prim. red) i Pravilnik o formi i sadržini obrasca izveštaja o tehničkom pregledu radio-stanice i obrasca izveštaja o tehničkom pregledu telekomunikacionih mreža, sistema i sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 34/2006 - prim. red).

S tim u vezi, neophodno je da operatori u budućem postupanju u ovoj materiji, svoje aktivnosti i zahteve usklade i obavljaju saglasno odredbi člana 14. Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja ("Sl. glasnik RS", br. 38/2011 i 44/2011 - ispr. - prim. red) i odredbi člana 16. Pravilnika o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija ("Sl. glasnik RS", br. 73/2011 - prim. red).

Izvor: Vebsajt Republičke agencije za elektronske komunikacije, 29.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA - AGENCIJA ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA OBJAVILA SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATA DOZVOLA ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010), kojim je propisana obaveza Agencije da na svom sajtu objavljuje spisak lekova za koje je izdala dozvolu za lek, varijacije, odnosno obnovu dozvole, spisak lekova za koje je prestala važnost dozvole za lek, kao i spisak lekova za koje je izvršen prenos dozvole za lek na novog nosioca, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, na vebsajtu (www.alims.gov.rs) objavila:
- na dan 29. decembar 2011. godine:

Spisak lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je izdata dozvola za stavljanje leka u promet
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-01638-2011-3-002_1.pdf

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 29.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA - REPUBLIČKA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE OBAVEŠTAVA OPERATORE KOJI ŽELE DA PRUŽAJU JAVNO DOSTUPNU TELEFONSKU USLUGU PREKO JAVNE FIKSNE TELEFONSKE MREŽE PO REŽIMU OPŠTEG OVLAŠĆENJA O POTREBNIM USLOVIMA

Republička agencija za elektronske komunikacije (u daljem tekstu: Agencija) obaveštava operatore koji žele da pružaju javno dostupnu telefonsku uslugu preko javne fiksne telefonske mreže po režimu opšteg ovlašćenja, da je potrebno da ispune uslove iz Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010 - dalje: Zakon) i uslove koji su propisani opštim aktima Agencije, a koji se naročito odnose na:

• javnu telefonsku mrežu i pružanje javno dostupne telefonske usluge i neophodnost da iste budu u saglasnosti sa odgovarajućim preporukama Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) E.164, G.101, G.105, G.107, i drugim preporukama iz ovih oblasti, Zakonom i opštim aktima Agencije, kojima su propisani parametri kvaliteta javne govorne usluge u javnoj telefonskoj mreži (vreme uspostavljanja usluge, broj kvarova po pristupnom vodu, prosečno vreme otklanjanja kvara, procenat neuspešnih poziva, vreme odziva za ostale usluge, vreme za rešavanje prigovora na račun i dr.);

• dostupnost brojeva iz nacionalnog i međunarodnog plana numeracije, odnosno potrebu dobijanja geografske numeracije;
• obavezu operatora da izvrši međupovezivanje sa ostalim domaćim i inostranim operatorima i svojim korisnicima obezbedi da upućuju i primaju pozive prema i od brojeva iz nacionalnog i međunarodnog plana numeracije;
• pristup hitnim službama;
• bezbednost i integritet javnih komunikacionih mreža i usluga;
• kvalitet usluga;
• zaštitu krajnjih korisnika;
• posebne tehničke i organizacione uslove (uređaje i programsku podršku), za tajnost elektronskih komunikacija, zakonito presretanje i zadržavanje podataka.

Pored prethodno navedenih, budući operatori imaju takođe i obavezu da ispune zahteve iz članova 112. (Račun sa detaljnom specifikacijom), 114. (Kontrola troškova), 115. (Identifikacija poziva) i 116. (Zlonamerni ili uznemiravajući pozivi) Zakona o elektronskim komunikacijama.

Izvor: Vebsajt Republičke agencije za elektronske komunikacije, 29.12.2011.

ZAKONSKI ROKOVI KOJI NASTUPAJU U JANUARU 2012. GODINE

ZAKON O USTAVNOM SUDU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007 i 99/2011)
• Postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona, odnosno pre 4. januara 2012. godine, okončaće se po odredbama ovog zakona.
• Zahtevi za naknadu štete podneti Komisiji iz člana 90. stav 3. Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS, broj 109/07), do 4. januara 2012. godine, rešiće se u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.
• Danom stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 4. januara 2012. godine, prestaju da važe odredbe Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Službeni glasnik RS", br. 34/01, 62/06 - dr. zakon, 63/06 - ispravka dr. zakona, 116/08 - dr. zakon i 92/11), u delu koji se odnosi na način utvrđivanja plata predsednika i sudija Ustavnog suda.
ZAKON O STANOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92 - ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 - ispr., 48/94, 44/95 - dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 - dr. zakon i 99/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 4. januara 2012. godine.
ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 4. januara 2012. godine.
ZAKON O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 107/2009 i 99/2011)
• Lica za koja se do dana stupanja na snagu ovog zakona odnosno do 4. januara 2012. godine nije smatralo da deluju zajednički, a koja prema odredbama ovog zakona deluju zajednički, i koja na dan stupanja na snagu ovog zakona zajednički poseduju više od 25% akcija s pravom glasa ciljnog društva, u slučaju daljeg sticanja akcija s pravom glasa ciljnog društva obavezna su da objave ponudu za preuzimanje, u skladu sa odredbama ovog zakona.
• Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar izvršiće usklađivanje svojih akata sa ovim zakonom u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 4. januara 2012. godine, a primenjuje se po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu, osim čl. 16. i 17. ovog zakona koji se primenjuju od 1. februara 2012. godine.
ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 4. januara 2012. godine.
ZAKON O PATENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 4. janaura 2012. godine a odredbe ovog zakona koje se odnose na sertifikat o dodatnoj zaštiti primenjivaće se od 1. jula 2013. godine.
• Registrovani patenti i mali patenti koji važe do dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 4. januara 2012. godine, ostaju i dalje na snazi i na njih će se primenjivati odredbe ovog zakona. Odredbe ovog zakona primenjivaće se i na prijave za priznanje patenta i malog patenta podnete do dana stupanja na snagu ovog zakona po kojima upravni postupak nije okončan, kao i na druge započete postupke u vezi sa patentima i malim patentima koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani.
• Danom stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 4. janaura 2012. godine, prestaju da važe odredbe čl. 3. do 13. Zakon o potvrđivanju Konvencije o priznavanju evropskih patenata (Konvencija o evropskom patentu) od 5. oktobra 1973. godine, sa izmenama člana 63. Konvencije o evropskom patentu od 17. decembra 1991. godine i izmenama od 29. novembra 2000. godine ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2010) i 1) Zakon o patentima ("Službeni list SCG", br. 32/04, 35/04 i "Službeni glasnik RS", broj 115/06);
ZAKON O OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 70/2004 - ispr., 61/2005, 61/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 101/2007, 63/2009 - odluka US, 107/2009 i 99/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" odnosno 4. januara 2012. godine.
ZAKON O KINEMATOGRAFIJI ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 4. januara 2012. godine a primenjivaće se po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu.
ZAKON O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 99/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" odnosno 4. januara 2012. godine.
ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 99/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" odnosno 4. januara 2012. godine.
• Rokovi za potrebe utvrđivanja datuma prestanka imovinskih prava autora računaju se od 1. januara godine koja neposredno sledi za godinom u kojoj se desio događaj koji je relevantan za početak roka.
• Rokovi za potrebe utvrđivanja datuma prestanka imovinskih prava nosilaca srodnih prava računaju se od 1. januara godine koja neposredno sledi za godinom u kojoj se desio događaj koji je relevantan za početak roka.
ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 111/2009 i 99/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" odnosno 4. januara 2012. godine.
• Registratori koji su imenovani do dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 4. januara 2012. godine nastavljaju sa radom do isteka perioda na koji su imenovani.
• Danom stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 4. januara 2012. godine prestaju da važe odredbe člana 2b. stav 4. Zakona o privrednim komorama ("Službeni glasnik RS", br. 65/01 i 36/09), odredbe čl. 44, 44a i 47. Zakona o finansijskom lizingu ("Službeni glasnik RS", br. 55/03, 61/05 i 31/11), odredbe čl. 57, 57a i 60. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar ("Službeni glasnik RS", br. 57/03, 61/05 i 64/06 - ispravka), odredbe člana 32. stav 2. i člana 36. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/06 i 111/09), odredbe člana 117. st. 4. i 5. Zakona o turizmu ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 88/10), odredbe člana 27. stav 2, člana 35. i člana 61. stav 2. Zakona o udruženjima ("Službeni glasnik RS", broj 51/09), odredbe člana 136. st 5. i 9. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09), odredbe člana 63. stav 4. Zakona o sportu ("Službeni glasnik RS", broj 24/11), odredbe čl. 300. i 311. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", broj 31/11).
ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)
• Odredba člana 15i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela ("Službeni glasnik RS", br. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04 - dr. zakon, 45/05, 61/05 i 72/09) prestaje da važi 15. januara 2012. godine.
• Ovaj zakonik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 15. januara 2013. godine, izuzev u postupcima za krivična dela organizovanog kriminala ili ratnih zločina koji se vode pred posebnim odeljenjem nadležnog suda u kom slučaju se primenjuje od 15. januara 2012. godine.
ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010 i 66/2011 - odluka US)
• Funkcioner je dužan da podnese Izveštaj najkasnije do 31. januara tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja.
ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2005, 116/2008 i 91/2010)
• Članovi Upravnog odbora, kao i članovi njihovih porodica, ne mogu imati akcije, osnivačke uloge ni dužničke hartije od vrednosti banaka, drugih finansijskih organizacija, preduzeća za reviziju ili drugih pravnih lica s kojima Agencija sarađuje u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, o čemu podnose pismenu izjavu Vladi - najkasnije narednog dana od dana njihovog imenovanja, kao i svake naredne godine za vreme trajanja mandata, najkasnije do 31. januara tekuće godine.
• Direktor podnosi Vladi pismenu izjavu o podacima iz člana 19. stav 1. ovog zakona najkasnije narednog dana od dana imenovanja, kao i svake naredne godine za vreme trajanja mandata, najkasnije do 31. januara tekuće godine.
ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010 i 43/2011)
• Vlada, na predlog Uprave, polugodišnje utvrđuje, i to do 31. januara odnosno do 31. jula tekuće godine, iznose najpopularnijih cena iz stava 4. ovog člana u prethodnom polugodištu.
• Obveznik koji zbog obima poslovanja nije u mogućnosti da popis zaliha proizvoda izvrši na dan 31. decembra, može popis zaliha proizvoda izvršiti u toku meseca decembra tekuće godine, a najkasnije do 15. januara naredne godine.
• Obveznik koji vrši popis zaliha proizvoda u toku decembra meseca tekuće godine ili od 1. do 15. januara naredne godine dužan je da zalihe proizvoda utvrđene popisom svede na dan 31. decembra, i to po svakoj vrsti akciznog proizvoda posebno.
• Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji plaća se akciza, i to:
1) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine u iznosu od 26,00 din/pak;
2) od 1. januara 2012. godine u iznosu od 30,00 din/pak.
• Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena u 2011. godini.
• Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na sve vrste motornog benzina i sve vrste dizel - goriva iz člana 1. ovog zakona, izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. decembra 2011. godine.
• Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C i tečni naftni gas za pogon motornih vozila iz člana 9. stav 1. tač. 5) i 6) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09 i 101/10), izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena u 2011. godini, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005)
• Organizacije nadležne za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje dužne su da ministarstvu nadležnom za rad dostave podatke o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima, oboljenjima u vezi sa radom i invalidima rada najmanje jednom godišnje i to najkasnije do 31. januara naredne godine za prethodnu godinu, a na zahtev ministarstva nadležnog za rad i u kraćem roku.
ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik SRS", br. 53/82 - prečišćen tekst, 15/84, 5/86 i 21/90 i "Sl. glasnik RS", br. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 - odluka USRS, 101/2005 - dr. zakon i 41/2009 - dr. zakon)
• Zajednica osiguranja imovine i lica kod koje je korisnik, odnosno sopstvenik vozila osiguran od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima, dužna je da opštinski organ za unutrašnje poslove nadležan po mestu nastanka saobraćajne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta, obaveštava o broju saobraćajnih nezgoda i visini pričinjene materijalne štete.
• Zajednica osiguranja je dužna da izveštaje iz stava 1. ovog člana, dostavlja najkasnije do 15. januara tekuće godine za proteklu godinu.
ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010)
• Fiskalnom godinom smatra se period od dvanaest meseci, od 1. januara do 31. decembra kalendarske godine.
• Odredbe člana 29. ovog zakona kojim je propisana budžetska klasifikacija primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.
ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006 i 31/2011)
Od 1. januara 2012. godine Devizni inspektorat preuzeće poslove izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i poslove kontrole menjačkih poslova, zaposlene u Narodnoj banci Srbije koji su na dan 31. decembra 2011. godine obavljali poslove u vezi sa izdavanjem i oduzimanjem ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i poslove kontrole menjačkih poslova, kao i operativnu dokumentaciju, opremu i sredstva za rad koja su služila za obavljanje tih poslova.
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", s tim što će se odredbe čl. 18, 19, 21, 22, 23, 26. i 27. ovog zakona u delu koji se odnosi na menjačke poslove, člana 28. ovog zakona u delu koji se odnosi na novopredloženi član 59. stav 1. tač. 81) i 82) i člana 30. ovog zakona u delu koji se odnosi na novopredloženi član 61. tač. 37) i 38) primenjivati od 1. januara 2012. godine, a odredbe člana 59. stav 1. tačka 70) i člana 61. tačka 36) Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", broj 62/06) primenjivaće se do 31. decembra 2011. godine.
ZAKON O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA I PENZIJSKIM PLANOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005 i 31/2011)
• Naknada za usluge društva za upravljanje sastoji se od:
1) naknade prilikom uplate penzijskih doprinosa, koja se obračunava kao procenat vrednosti izvršenih uplata koji utvrdi društvo za upravljanje i primenjuje se od početka primene akta Narodne banke Srbije iz tačke 2) ovog stava;
2) naknade za upravljanje fondom, koja se obračunava po stopi od najviše 1,25% godišnje od vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda i primenjuje se od 1. januara naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je stupio na snagu akt kojim je Narodna banka Srbije utvrdila da neto vrednost imovine na osnovu godišnjih finansijskih izveštaja svih dobrovoljnih penzijskih fondova zbirno iznosi 0,75% ili više od poslednje procenjene vrednosti bruto društvenog proizvoda, objavljene od strane nadležnog republičkog organa. Naknada iz stava 2. tačka 2) ovog člana obračunava se svakodnevno, a naplaćuje mesečno.
ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006 i 5/2009)
• Radi utvrđivanja obaveze doprinosa za samostalne umetnike, umetnička udruženja kod kojih se samostalni umetnici vode na evidenciji dužna su da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave dostave obaveštenje sa podacima o samostalnim umetnicima koji nisu osigurani po drugom osnovu jednom godišnje, najkasnije do 31. januara tekuće godine.
ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon)
• Zdravstvena organizacija dužna je da zavodu do 15. jula odnosno 15. januara dostavi sledeće polugodišnje izveštaje o: 1. delatnostima savetovališta i sistematskim i kontrolnim pregledima; 2. kućnoj nezi i lečenju; 3. radnicima obuhvaćenim redovnom kontrolom koji rade na poslovima i zadacima pod posebnim uslovima rada; 4. radnicima obolelim od profesionalnih bolesti; 5. stomatološkoj zaštiti dece predškolskog i školskog uzrasta; 6. privremenoj nesposobnosti - sprečenosti za rad, razvrstano po uzrocima odsustvovanja sa posla; 7. dužini boravka i broju stacioniranih lica sa područja na kome dom zdravlja obavlja zdravstvenu delatnost; 8. broju i vrsti izvršenih operacija po odeljenjima odnosno službama; 9. licima lečenim u intenzivnoj nezi; 10. prvim i ponovnim specijalističkim i ambulantno-polikliničkim pregledima u stacionarnoj zdravstvenoj organizaciji; 11. deci sa smetnjama u psihofizičkom razvoju; 12. licima obuhvaćenim procesom rehabilitacije; 13. izdatoj opremi za sprečavanje iščašenja kuka novorođenoj deci.
ZAKON O IGRAMA NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)
• Priređivač plaća naknadu za priređivanje igara na sreću na automatima, u visini od 5% na osnovicu koju čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata, s tim što iznos naknade ne može biti manji od 35 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti, po automatu.
Naknada iz stava 1. uplaćuje se na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda, najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec.
Ako priređivač ostvari godišnji promet po automatu veći od dinarske protivvrednosti 18.000 evra, dužan je da na iznos ostvarenog prometa preko 18.000 evra godišnje u dinarskoj protivvrednosti plati naknadu za priređivanje u visini od 10%.
Promet po automatu u smislu stava 3. ovog člana, čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata po automatu.
Naknada iz stava 3. ovog člana za prethodnu godinu uplaćuje se na odgovarajući račun javnih prihoda najkasnije do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu.
ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 101. koje stupaju na snagu 1. januara 2012. godine.
ZAKON O MATIČNIM KNJIGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009)
• Nadležni organi iz člana 6. st. 2. i 4. ovog zakona dužni su da dostave na čuvanje Ministarstvu sadržaj drugog primerka matičnih knjiga u elektronskom obliku sravnjen sa izvornikom za prethodnu godinu najkasnije do 31. januara.
• Organi iz člana 6. st. 2. i 4. ovog zakona dužni su da do obezbeđivanja uslova iz člana 91. stav 1. i člana 92. ovog zakona dostave na čuvanje ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove sadržaj drugog primerka matičnih knjiga sravnjen sa izvornikom za prethodnu godinu najkasnije do 31. januara.
ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2008 i 31/2009)
• Uplatiocu doprinosa koji je tekuće obaveze iz člana 5. ovog zakona po osnovu doprinosa u periodu od 1. januara 2009. godine do 31. decembra 2011. godine izmirio u visini i u rokovima propisanim zakonom, počev od 1. januara 2012. godine otpisuje se u celini dug po osnovu doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona.
• Protiv uplatioca doprinosa koji tekuće obaveze iz člana 5. ovog zakona po osnovu doprinosa u periodu od 1. januara 2009. godine do 31. decembra 2011. godine nije izmirio u visini i u rokovima propisanim zakonom, počev od 1. januara 2012. godine pokrenuće se, u skladu sa zakonom, postupak naplate duga po osnovu dospelih a neplaćenih doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona.
ZAKON O ORGANSKOJ PROIZVODNJI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)
• Ovlašćena kontrolna organizacija dužna je da Ministarstvu svake godine najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu dostavi godišnji izveštaj o organskoj proizvodnji, koji sadrži podatke iz evidencije iz člana 23. ovog zakona.
ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 52/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a odredba člana 5. ovog zakona u delu koji se odnosi na ostvarivanje prava na naknadu za rad članovima Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.
ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009 i 101/2010)
• Poslove obezbeđivanja i sprovođenja penzijskog i invalidskog osiguranja kao i poslove finansijskog poslovanja koji su bili u nadležnosti Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, na dan 1. januara 2012. godine preuzeće Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.
• Sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje profesionalnih vojnih lica prema propisima o Vojsci Srbije obezbeđuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, kao i u budžetu Republike Srbije, počev od 1. januara 2012. godine.
• Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2011. godine, osim odredaba čl. 1, 10, 15, 20, 21, 23, 26, 31, 54. i 64. ovog zakona u delu koji se odnosi na profesionalna vojna lica, koje se primenjuju počev od 1. januara 2012. godine.
ZAKON O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)
• Vlada propisuje za svaku budžetsku godinu vrste i oblik podsticaja, obim, uslove i način ostvarivanja prava na pojedine vrste i oblike podsticaja i određuje korisnike podsticaja, u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije, Nacionalnim programom i Nacionalnim programom ruralnog razvoja.
• Akt iz člana 13. ovog zakona Vlada donosi svake godine najkasnije do 31. januara.
ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 – dr. zakon i 41/2009)
• Jedinice lokalne samouprave dužne su da Ministarstvu dostave izveštaj o uplati sredstava ostvarenih od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, odnosno objekata u državnoj svojini najkasnije do 10. novembra tekuće godine, kao i godišnji izveštaj o korišćenju sredstava za realizaciju programa iz stava 1. ovog člana za tekuću godinu do 31. januara naredne godine.
ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2011. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 24/2011)
• Republički zavod za statistiku objavljuje:
1) prve rezultate popisa u roku od 30 dana od dana završetka popisivanja, i
2) konačne rezultate popisa, utvrđene jedinstvenim programom obrade, u periodu od 1. januara 2012. do 31. decembra 2013. godine.
ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon i 53/2010)
• Pojedinačna poreska prijava za porez po odbitku za svakog poreskog obveznika, odnosno poreskog placa, označena njihovim PIB-om, podnosi se Poreskoj upravi jednom godišnje, najkasnije do 31. januara za prethodnu godinu.
• Poreski platac, odnosno poreski posrednik iz stava 1. ovog člana dužan je da licu iz čijeg je prihoda, odnosno sredstava, naplaćen porez po odbitku, po isteku godine, a najkasnije do 31. januara, izda potvrdu o plaćenim porezima po odbitku, u koju se unose podaci o bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu, olakšicama i po odbitku plaćenim javnim prihodima.
• Vrednost imovine na početku kalendarske godine čini zbir ukupne vrednosti imovine iz stava 3. ovog člana sa stanjem na dan 1. januara kalendarske godine.
ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 i 78/2011)
Član 1
Porezima na imovinu, u smislu ovog zakona, smatraju se:
1) porez na imovinu;
2) porez na nasleđe i poklon;
3) porez na prenos apsolutnih prava.
Član 2
Porez na imovinu plaća se na sledeća prava na nepokretnosti:
1) pravo svojine, odnosno na pravo svojine na građevinskom zemljištu površine preko 10 ari;
2) (brisana)
3) pravo stanovanja;
4) (brisana)
5) pravo zakupa stana ili stambene zgrade u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme;
5a) pravo zakupa građevinskog zemljišta u javnoj svojini, odnosno poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, površine preko 10 ari;
6) pravo korišćenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini površine preko 10 ari.
Nepokretnostima, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se: zemljište, stambene i poslovne zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže, zgrade i prostorije za odmor i rekreaciju i drugi građevinski objekti, odnosno njihovi delovi.
U slučaju kad na nepokretnosti postoji neko od prava iz stava 1. tač. 3) do 6) ovog člana, porez na imovinu plaća se na to pravo, a ne na pravo svojine.
Porez na imovinu na prava na zemljištu iz stava 1. tač. 1), 5a) i 6) ovog člana plaća se na razliku njegove površine i površine od 10 ari.
Član 3
(Brisan)
Član 6
Vrednost nepokretnosti iz člana 5. ovog zakona utvrđuje se primenom osnovnih i korektivnih elemenata.
Osnovni elementi jesu:
1) korisna površina;
2) prosečna tržišna cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji opštine.
Korektivni elementi jesu:
1) lokacija nepokretnosti;
2) kvalitet nepokretnosti;
3) drugi elementi koji utiču na tržišnu vrednost nepokretnosti.
...
• Odredbe čl. 1, 2, 3. i 6. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.
ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004 i 18/2010)
• Poreski obveznik iz stava 3. ovog člana dužan je da podnese poresku prijavu i poreski bilans za utvrđivanje konačne poreske obaveze za period od 1. januara tekuće godine do dana kada, po rešenju nadležnog poreskog organa, započinje poslovnu godinu koja se razlikuje od kalendarske, u roku od deset dana od dana isteka roka propisanog za podnošenje finansijskih izveštaja za period za koji se podnosi poreska prijava i poreski bilans.
• Sopstveni kapital, u smislu ovog zakona, jednak je razlici između aktive na osnovu koje obveznik ostvaruje prihod i dugova sa njom povezanih, s tim što su i aktiva i dugovi uprosečeni za stanje na dan 1. januara i 31. decembra tekuće godine.
ZAKON O PSIHOAKTIVNIM KONTROLISANIM SUPSTANCAMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2010)
Član 77
Zdravstvena ustanova i privatna praksa koje sprovode lečenje bolesti zavisnosti vode evidenciju o potrošnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u skladu sa ovim zakonom.
Zdravstvena ustanova i privatna praksa dužne su da Ministarstvu dostave tromesečne izveštaje i izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu.
Tromesečni izveštaji iz stava 2. ovog člana dostavljaju se najkasnije 15 dana od završetka svakog tromesečja, a izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu najkasnije do 31. januara tekuće godine.
Član 80
Pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance dužno je da dostavi Ministarstvu tromesečni izveštaj o izvezenoj, odnosno uvezenoj količini svake psihoaktivne kontrolisane supstance najkasnije 15 dana po završetku svakog tromesečja.
Izveštaj iz stava 1. ovog člana mora da sadrži:
1) naziv psihoaktivne kontrolisane supstance;
2) izjavu o količini psihoaktivne kontrolisane supstance;
3) naziv zemlje izvoza, odnosno uvoza psihoaktivne kontrolisane supstance;
4) druge podatke o psihoaktivnoj kontrolisanoj supstanci na zahtev Ministarstva.
Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je da dostavi Ministarstvu izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu najkasnije do 31. januara tekuće godine.
...
• Pravno lice koje obavlja naučnoistraživačku delatnost u skladu sa članom 36. ovog zakona dužno je da dostavi Ministarstvu izveštaj o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama upotrebljenim u prethodnoj godini, najkasnije do 31. januara tekuće godine.
• Apoteka koja obavlja promet na malo psihoaktivnih kontrolisanih supstanci dužna je da dostavi Ministarstvu izveštaj o potrošnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci za prethodnu kalendarsku godinu, u kojem navodi i stanje zaliha psihoaktivnih kontrolisanih supstanci navedenih u listama 1, 3, 5 i 6 Spiska, najkasnije do 31. januara tekuće godine.
ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)
• Poslodavac koji ima u radnom odnosu više od 50 zaposlenih na neodređeno vreme dužan je da usvoji plan mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova za svaku kalendarsku godinu, najkasnije do 31. januara.
• Poslodavac je dužan da sačini godišnji izveštaj o sprovođenju plana mera iz stava 1. ovog člana najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.
ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011 i 70/2011 - usklađeni din. izn.)
• Taksa iz člana 63. Tarifni broj 223v ovog zakona, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.
ZAKON O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)
Član 73
Nosilac eksploatacije je dužan da izradi godišnji operativni plan, kao i godišnji izveštaj o poslovanju za prethodnu kalendarsku godinu.
Godišnji operativni plan iz stava 1. ovog člana dostavlja se organu koji je izdao odobrenje za eksploataciju najkasnije do 31. januara za tekuću kalendarsku godinu.
ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010)
• Državni organ, do 20. januara tekuće godine, za prethodnu godinu, podnosi godišnji izveštaj Povereniku o radnjama tog organa, preduzetim u cilju primene ovog zakona.
ZAKON O SPORTU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011)
• Agencija nadležna za registraciju privrednih subjekata dostavlja izveštaj o izvršenim upisima samostalnih profesionalnih sportista Ministarstvu šestomesečno, i to: za period januar - jun do 15. jula, a za period jul - decembar do 15. januara.
• Organizacije iz člana 27. st. 2. i 3. ovog zakona obavezne su da svake godine u januaru dostave Ministarstvu izveštaj o izvršenom stručnom osposobljavanju u prethodnoj godini i da podnesu Ministarstvu prijavu početka obavljanja stručnog osposobljavanja, najkasnije sedam dana pre početka upisa polaznika stručnog osposobljavanja.
• Agencija dostavlja izveštaj o upisu Ministarstvu, šestomesečno i to: za period januar - jun do 15. jula, a za period jul - decembar do 15. januara, sa podacima koji su predmet registracije.
• Agencija dostavlja izveštaj o upisima sportskih privrednih društava Ministarstvu šestomesečno, i to: za period januar - jun do 15. jula, a za period jul - decembar do 15. januara.
• Posebni program izvršava se po javnom pozivu, a prema sledećoj dinamici:
- 15. januar - Ministarstvo utvrđuje okvirne iznose za finansiranje programa od opšteg interesa u sportu po bližim namenama;
...
• Odredbe zakona koje se odnose na podnošenje godišnjih i posebnih programa iz člana 117. ovog zakona primenjuju se od 1. januara 2012. godine.
ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009 i 91/2010)
• Odredbe člana 12. ovog zakona (Uslovi koje ovlašćeno lice mora da ispunjava) počinju da se primenjuju od 1. januara 2012. godine.
ZAKON O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČIMA ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)
• Proizvođač, odnosno distributer, dužan je da Ministarstvu dostavlja podatke o proizvedenim i u promet stavljenim sredstvima za ishranu bilja dva puta godišnje, i to za prvo polugodište do 15. jula tekuće godine, a za drugo polugodište do 15. januara naredne godine.
ZAKON O STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje tridesetog dana od dana njegovog stupanja na snagu, osim:
1) odredaba člana 25. stav 3. i člana 30. ovog zakona koje počinju da se primenjuju 1. jula 2010. godine;
2) odredbe člana 25. stav 4. ovog zakona koja počinje da se primenjuje 1. januara 2012. godine;
3) odredaba čl. 150. do 154. ovog zakona koje počinju da se primenjuju devedesetog dana od dana njegovog stupanja na snagu.
ZAKON O ŠUMAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)
• Na osnovu rezultata sprovođenja monitoringa organizacija iz stava 1. ovog člana dužna je da sastavlja izveštaj o monitoringu šuma koji dostavlja Ministarstvu do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.
• Konačan obračun visine naknade za prethodnu godinu korisnik šuma vrši do 15. januara tekuće godine.
ZAKON O TRANSFUZIOLOŠKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009)
• Godišnji izveštaj iz člana 38. stav 2. ovog zakona, ovlašćena transfuziološka ustanova dostavlja zavodu, odnosno institutu za transfuziju krvi osnovanom za teritoriju Republike Srbije, a ovlašćene transfuziološke ustanove na teritoriji autonomne pokrajine dostavljaju zavodu, odnosno institutu za transfuziju krvi osnovanom za teritoriju autonomne pokrajine do 20. januara tekuće godine, za prethodnu godinu.
• Godišnji izveštaj zavod, odnosno institut za transfuziju krvi osnovan za teritoriju autonomne pokrajine dostavlja zavodu, odnosno institutu osnovanom za teritoriju Republike Srbije i pokrajinskom organu uprave nadležnom za poslove zdravlja do 25. januara tekuće godine za prethodnu godinu.
ZAKON O TRGOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010)
• Odredbe ovog zakona koje se odnose na uslove za tržišnog inspektora, Glavnog tržišnog inspektora, kao i na poverene poslove inspekcijskog nadzora jedinicama lokalne samouprave i uslove koje moraju da ispunjavaju komunalni inspektori za obavljanje tih poslova, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.
ZAKON O TURIZMU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010)
• Nadležni organ jedinice lokalne samouprave vodi evidenciju lokalnih turističkih vodiča, kao povereni posao i dužan je da Registru turizma radi evidentiranja dostavi evidenciju koju vodi u pisanoj formi (štampanoj ili elektronskoj) najkasnije do 15. januara za prethodnu godinu.
• Ministarstvo vodi evidenciju turističkih vodiča, turističkih pratilaca i turističkih animatora i dužno je da Registru turizma dostavlja evidenciju koju vodi u pisanoj formi (štampanoj i elektronskoj) najkasnije do 15. januara za prethodnu godinu.
ZAKON O UDŽBENICIMA I DRUGIM NASTAVNIM SREDSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009)
• Na osnovu registra iz člana 34. ovog zakona ministarstvo jednom u toku školske godine, a najkasnije do 31. januara tekuće školske godine, objavljuje izvod iz registra za udžbenike koji se mogu koristiti od naredne školske godine (u daljem tekstu: Katalog).
ZAKON O VETERINARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2005 i 30/2010)
• Radi sprečavanja pojave, ranog otkrivanja, širenja, praćenja, suzbijanja ili iskorenjivanja zaraznih bolesti i obezbeđivanja sistema obeležavanja, registracije, kao i sledljivosti životinja ministar donosi Program mera zdravstvene zaštite životinja (u daljem tekstu: Program mera) najkasnije do kraja januara tekuće godine za koju se donosi.
ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)
• Agencija za restituciju počinje sa radom do 1. januara 2012. godine.
ZAKON O ZABRANI RAZVOJA, PROIZVODNJE, SKLADIŠTENJA I UPOTREBE HEMIJSKOG ORUŽJA I O NJEGOVOM UNIŠTAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)
• Pravno lice iz člana 11. ovog zakona i pravno lice i vlasnik, odnosno korisnik fabrike, pogona odnosno postrojenja iz člana 12. ovog zakona dužan je da ministarstvu nadležnom za odbranu, a pravno lice iz člana 14. ovog zakona i vlasnik, odnosno korisnik fabrike, pogona odnosno postrojenja iz člana 15. ovog zakona ministarstvu nadležnom za upravljanje hemikalijama podnese izveštaj o proizvodnji hemijske supstance sa Liste 1, 2. i 3. i diskretne organske supstance, o preradi, korišćenju i skladištenju hemijske supstance sa Liste 1. i 2, kao i podatke o fabrici, pogonu odnosno postrojenju za njihovu proizvodnju, preradu i korišćenje do 31. januara tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.
• Imalac dozvole iz stava 1. ovog člana dužan je organu nadležnom za izdavanje dozvole dostavi najkasnije do 31. januara tekuće godine izveštaj o realizovanom izvozu i uvozu za prethodnu kalendarsku godinu, kao i da najkasnije do 15. septembra tekuće godine dostavi informaciju o aktivnostima planiranim u narednoj kalendarskoj godini.
ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011)
Član 38 stav 5
U slučaju da je došlo do neovlašćenog korišćenja platne kartice, odnosno podataka s platne kartice - korisnik je dužan da, odmah posle tog saznanja, a najkasnije u roku od 45 dana od datuma zaduženja, prijavi banci transakciju izvršenu neovlašćenim korišćenjem platne kartice, odnosno podataka s platne kartice, u kom slučaju može snositi gubitke koji su posledica neovlašćenog korišćenja najviše do iznosa od 15.000 dinara.
.......
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" i primenjuje se posle isteka šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu, osim odredbe člana 38. stav 5. tog zakona, koja se primenjuje od 1. januara 2012. godine.
ZAKON O ZAŠTITI OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)
• Ovlašćeno pravno lice iz člana 26. stav 1. ovog zakona dužno je da vodi evidenciju o izvršenim poslovima iz oblasti zaštite od jonizujućih zračenja i da podatke iz te evidencije dostavlja Agenciji najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.
ZAKON O ZAŠTITI VAZDUHA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)
• Operater je dužan da:
...
7) vodi evidenciju o obavljenim merenjima sa podacima o mernim mestima, rezultatima i učestalosti merenja i dostavi podatke u formi propisanog izveštaja Ministarstvu, odnosno Agenciji, nadležnom organu autonomne pokrajine i nadležnom organu jedinice lokalne samouprave i to za merenja iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana jednom u tri meseca u roku od 15 dana od isteka tromesečja, za merenja iz stava 1. tačka 5) ovog člana u roku od 30 dana od dana izvršenog merenja, za merenja na godišnjem nivou u vidu godišnjeg izveštaja najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu;
ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon i 43/2011 - odluka US)
• Nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da Agenciji za zaštitu životne sredine tromesečno dostavlja podatke za izradu izveštaja iz stava 1. ovog člana i to za prvo, drugo i treće tromesečje najkasnije u roku od dva meseca po isteku tromesečja, a za poslednje tromesečje do 31. januara.
ZAKON O ZDRAVLJU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)
• Radi sprečavanja pojave, unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama ministar donosi Program mera zaštite zdravlja bilja (u daljem tekstu: Program mera) najkasnije do kraja januara tekuće godine za koju se donosi.
ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 92/2011)
• Institut za javno zdravlje Srbije dužan je da, na osnovu sprovedenog plana za sprovođenje monitoringa, dostavi ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe na teritoriji Republike Srbije sa stručnom analizom i predlogom mera, najkasnije do 31. jula tekuće godine za prvih šest meseci i do 31. januara naredne godine za prethodnu godinu.
ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr. i 57/2011)
• Odluku iz stava 1. ovog člana (Odluku o iznosu sredstava koja se prenose filijali) donosi Republički fond za svaku budžetsku godinu, najkasnije do 31. januara za tekuću godinu.
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a odredbe čl. 11, 12, 13. i 15. ovog zakona, u delu u kojem se utvrđuje veći obim i sadržaj prava od prava utvrđenih propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.
Izvor: Redakcija, 29.12.2011.
NAPOMENA:
Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu januaru 2012. godine možete pogledati u stručnim komentarima:
Stručni komentar - e-Press: PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Januar 2012. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Januar / Februar 2012. godine •
Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Januar 2012 •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Januar 2012. godine •

ROKOVI ODREĐENI UREDBAMA KOJI NASTUPAJU U JANUARU 2012. GODINE

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM U DEVIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)
• Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 4. januara 2012. godine..
UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH ("Sl. glasnik RS", br. 71/2010 i 6/2011 - ispr.)
• Postojeće veliko postrojenje za sagorevanje može biti izuzeto od primene graničnih vrednosti emisija iz člana 22. ove uredbe i obaveza utvrđenih Nacionalnim planom za smanjenje emisija iz postojećih postrojenja za sagorevanje pod sledećim uslovima:
1) da operater najkasnije do 31. decembra 2010. godine nadležnom organu dostavi pisanu izjavu da postrojenje u periodu od 1. januara 2011. godine do 31. decembra 2018. godine neće raditi više od ukupno 20.000 radnih sati i da će prestati sa radom 1. januara 2019. godine;
2) da operater svake godine, najkasnije do 31. januara, dostavi nadležnom organu izveštaj o utrošenom broju radnih sati u prethodnoj godini.
• Postupci kontinualnih merenja i vrednovanja rezultata merenja emisija utvrđeni ovim Prilogom primenjivaće se na sva postojeća postrojenja za sagorevanje od 1. januara 2012. godine.
UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "EVROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU SRBIJA 2012" ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)
• Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka "EVROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU SRBIJA 2012" od 23. do 29. januara 2012. godine.
UREDBA O NAČINU PREDLAGANJA PROJEKATA ČIJA JE REALIZACIJA U FUNKCIJI PODSTICANJA GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE I O PRAĆENJU DINAMIKE FINANSIRANJA TIH PROJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2010, 60/2010, 64/2010 i 91/2010)
• Fond dostavlja Ministarstvu finansija - Sektoru za budžetsku inspekciju i reviziju najkasnije do 31. januara tekuće godine izveštaj o načinu trošenja sredstava namenjenih za realizaciju projekata za prethodnu godinu, radi kontrole namenske upotrebe sredstava.
UREDBA O NAČINU RASPODELE I KRITERIJUMIMA ZA DODELU STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2005, 113/2007 i 6/2009)
• Pojedinačna dozvola važi od 1. januara do 31. decembra tekuće godine odnosno do 31. januara naredne godine.
UREDBA O OCENJIVANJU ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA ("Sl. glasnik RS", br. 80/92 i 137/2004)
• Zaposleni se ocenjuju jednom godišnje, najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu godinu.
UREDBA O POSTUPANJU SA SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ, KAO I O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UVOZ I IZVOZ TIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 22/2010)
• Pravna lica i preduzetnici koji se bave uvozom i/ili izvozom dužni su da podnesu godišnji izveštaj o realizovanom uvozu i/ili izvozu za svaku kontrolisanu supstancu na Obrascu br. 6 iz Priloga IX ove uredbe, najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.
• Preduzeće koje ima odobrenje da koristi kontrolisane supstance kao sirovinu ili procesne agense, u obavezi je da obavesti Ministarstvo o upotrebljenim količinama i o proceni emisija do kojih je došlo u toku upotrebe, najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.
UREDBA O POSTUPKU PO KOME SE BIRAJU PROJEKTI ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN I POSTUPKU PO KOME SE NACIONALNI INVESTICIONI PLAN SPROVODI ("Sl. glasnik RS", br. 29/2008 i 49/2009)
• Ministarstvo dostavlja Ministarstvu finansija - Sektoru za budžetsku inspekciju i reviziju, najkasnije do 31. januara tekuće godine izveštaj o sprovođenju projekata po korisnicima za prethodnu godinu, radi kontrole namenske upotrebe sredstava.
UREDBA O POSTUPKU PRIVREMENE OBUSTAVE PRENOSA TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO PRENOSA PRIPADAJUĆEG DELA POREZA NA ZARADE I POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA AUTONOMNOJ POKRAJINI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2006 i 108/2008)
• Obaveštenja iz stava 1. ovog člana dostavljaju se jednom godišnje, najkasnije do 31. januara tekuće godine, na obrascima:
1) Obrazac 2 - Realizacija troškova zarada i drugih primanja u 2005. godini;
2) Obrazac 3 - Plan troškova zarada i drugih primanja u 200_. godini.
UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010 i 86/2011)
• Iznos naknade iz čl. 7, 8, 9, 10, 11. i 11a Uredbe usklađuje se godišnje sa Indeksom potrošačkih cena prema podacima republičke organizacije nadležne za poslove statistike.
Ministar propisuje usklađene iznose naknade iz stava 1. ovog člana do 31. januara tekuće godine.
UREDBA O RASPODELI I KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA GENETSKO UNAPREĐENJE STOČARSTVA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2011 i 91/2011)
• Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticaja iz člana 8. tačka 1) ove uredbe podnosi se kvartalno Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) na Obrascu 1 - Zahtev za podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva za kvalitetne priplodne prvotelke za 2011. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, i to:
1) za treći kvartal (1. jul - 30. septembar 2011. godine) - od 1. oktobra do 15. oktobra 2011. godine;
2) za četvrti kvartal (1. oktobar - 31. decembar 2011. godine) - od 1. januara do 15. januara 2012. godine.
UREDBA O STAVLJANJU POD KONTROLU KORIŠĆENJA I PROMETA DIVLJE FLORE I FAUNE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2005, 45/2005 - ispr., 22/2007, 38/2008, 9/2010 i 69/2011)
• Količine zaštićenih vrsta koje se sakupljaju i stavljaju u promet, Ministarstvu predlaže Zavod za zaštitu prirode Srbije do 31. januara za tekuću godinu.
• Pravno lice, odnosno preduzetnik koji je u skladu sa ovom uredbom dobio dozvolu za sakupljanje i stavljanje u promet zaštićenih vrsta, dužan je da Ministarstvu i Zavodu za zaštitu prirode Srbije dostavlja podatke o: zaštićenim vrstama sakupljenim, iskorišćenim i stavljenim u promet do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu, na obrascu o sakupljanju i prometu zaštićenih vrsta, koji se daje za svaku vrstu i svaku otkupnu stanicu (Obrazac OZV), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.
• Pravna i fizička lica i preduzetnici koji se bave gajenjem zaštićenih vrsta dostavljaju Ministarstvu podatke o uzgajalištu i to o: lokaciji, površini, vrsti koja se gaji i količini koja se odgaja godišnje, uz priloženo mišljenje Zavoda za zaštitu prirode Srbije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.
UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2011)
• Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2012. godine.
UREDBA O USLOVIMA ZA ISPORUKU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2006, 3/2010 i 48/2010)
• Energetski subjekt za distribuciju prirodnog gasa je dužan da na postojećim mestima isporuke na kojima je ugrađen korektor po temperaturi, podesi radni pritisak, u skladu sa priključnim pritiskom i utvrđenim atmosferskim pritiskom na način iz člana 32a stav 2. pod a) ove uredbe najkasnije do 1. januara 2012. godine.
• Energetski subjekt za distribuciju prirodnog gasa je dužan da na svim postojećim mestima isporuke sa distributivnog sistema na kojima je priključni pritisak veći ili jednak 0,5 bar, ugradi korektor do 1. januara 2012. godine.
UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 67/2011 i 70/2011)
• Institut za primenu nauke u poljoprivredi (IPN) dostavlja Ministarstvu preliminarni godišnji izveštaj o realizaciji savetodavnih aktivnosti sa ocenom rada savetodavaca i PSSS-a iz prva tri kvartala, uključujući i dva meseca četvrtog kvartala (oktobar i novembar mesec), najkasnije do 6. decembra 2011. godine, a konačni godišnji izveštaj dostavlja najkasnije do 15. januara 2012. godine.
UREDBA O VRSTAMA ZAGAĐIVANJA, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE I OBVEZNICIMA, VISINI I NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2005, 6/2007, 8/2010 i 102/2010)
• Godišnji izveštaj o plastičnim kesama stavljenim na tržište Republike Srbije obveznik plaćanja naknade dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu na Obrascu 2. koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.
Član 18
Rešenje za emisije pojedinačnih izvora zagađivanja i za proizvedeni ili odloženi otpad, Fond donosi najkasnije do 30. aprila tekuće godine.
Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži konačni obračun iznosa naknade za prethodni obračunski period i iznos akontacije za naredni obračunski period, kao i rokove plaćanja naknade.
Obračun iznosa naknade za prethodni obračunski period vrši se na osnovu podataka o godišnjim količinama otpada, emisija SO2 i/ili NO2 i/ili praškastih materija, u prethodnom obračunskom periodu i iznosa naknada za jednu tonu emisije i korektivnih podsticajnih koeficijenata.
Podaci iz stava 3. ovog člana sadržani su u izveštaju o merenju emisije za prethodni obračunski period koji obveznici dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine do 31. januara tekuće godine.
...
Član 21
Visina naknade iz čl. 7, 13, 16a i 20. ove uredbe usklađuje se godišnje sa stopom rasta cena na malo prema podacima republičke organizacije nadležne za poslove statistike.
Ministar propisuje usklađene iznose naknade iz stava 1. ovog člana do 31. januara tekuće godine.
Član 27
Obveznici iz člana 5. tač. 1) i 2) ove uredbe plaćaju godišnju naknadu, i to:
1) u visini od 20% od punog iznosa naknade od dana stupanja na snagu ove uredbe do 31. decembra 2008. godine;
2) u visini od 40% od punog iznosa naknade od 1. januara 2009. godine do 31. decembra 2011. godine;
3) u visini od 70% od punog iznosa naknade od 1. januara 2012. godine do 31. decembra 2015. godine;
...
• Visina godišnje naknade za jednu tonu praškastih materija iz asfaltnih baza iz člana 3. stav 1. ove uredbe i visina naknade za supstance koje oštećuju ozonski omotač iz člana 6. ove uredbe usklađuje se počev od 1. januara 2012. godine.
Izvor: Redakcija, 29.12.2011.
NAPOMENA:
Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu januaru 2012. godine možete pogledati u stručnim komentarima:
Stručni komentar - e-Press: PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Januar 2012. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Januar / Februar 2012. godine •
Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Januar 2012 •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Januar 2012. godine •

ROKOVI ODREĐENI PRAVILNICIMA KOJI NASTUPAJU U JANUARU 2012. GODINE

PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI MAŠINA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010)
• Sertifikat o usaglašenosti izdat na osnovu sledećih propisa važi do 1. januara 2012. godine:
1) Pravilnik o tehničkim normativima za sigurnost od statičkog elektriciteta ("Službeni list SFRJ", broj 62/73);
2) Pravilnik o tehničkim normativima za livničku industriju ("Službeni list SFRJ", br. 14/79 i 65/91);
3) Pravilnik o tehničkim normativima za primenu motornih lančanih testera (pila) u šumarstvu ("Službeni list SFRJ", broj 34/80);
4) Pravilnik o tehničkim normativima za fasadne liftove na električni pogon ("Službeni list SFRJ", broj 19/86);
5) Pravilnik o tehničkim normativima za viseće skele na električni pogon ("Službeni list SFRJ", broj 19/86);
6) Pravilnik o tehničkim normativima za plastičnu preradu obojenih metala ("Službeni list SFRJ", broj 25/86);
7) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz tereta sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi ("Službeni list SFRJ", broj 55/87);
8) Pravilnik o obaveznom atestiranju liftova na električni pogon za vertikalni prevoz tereta sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda ("Službeni list SFRJ", broj 18/91);
9) Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice ("Službeni list SFRJ", broj 65/91);
10) Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne stepenice (eskalatore) i pokretne staze za prevoz lica ("Službeni list SFRJ", broj 83/94);
11) Pravilnik o tehničkim normativima za poljoprivredne mašine ("Službeni list SRJ", broj 34/95);
12) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za automobilske lestve na motorni pogon ("Službeni glasnik RS", broj 56/09);
13) Naredba o obaveznom atestiranju lanaca i sastavnih elemenata lanaca ("Službeni list SFRJ", broj 9/83);
14) Naredba o obaveznom atestiranju čelične užadi za opštu namenu ("Službeni list SFRJ", br. 61/83 i 17/88);
15) Naredba o obaveznom atestiranju prenosnih alata sa elektromotorima ("Službeni list SFRJ", broj 43/88).
• Proizvođač ili njegov zastupnik, odnosno uvoznik može, najkasnije do 1. januara 2012. godine, da stavi na tržište i/ili upotrebu i mašinu, odnosno proizvod koji je projektovan i izrađen i čija usaglašenost je ocenjena u skladu sa zahtevima iz propisa iz člana 21. stav 1. ovog pravilnika.
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA STIPENDIRANJE VRHUNSKIH SPORTISTA I ZA NOVČANU POMOĆ VRHUNSKIM SPORTISTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2000, 12/2009 i 1/2011)
• Vrhunski sportista može dobiti stipendiju za sportsko usavršavanje ako su ispunjeni sledeći uslovi:
1) da je u tekućoj godini važećom Republičkom kategorizacijom sportista kategorisan kao vrhunski sportista;
2) da nema potpisan profesionalni ugovor sa određenom sportskom organizacijom i da nema potpisan ugovor sa inostranim klubom;
3) da je član granskog saveza čijim se programima ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, odnosno sportske organizacije članice tog granskog saveza;
4) da ga granski savez predloži ministarstvu nadležnom za sport (u daljem tekstu: Ministarstvo) za dobijanje stipendije, u okviru kvote stipendija na koju taj granski savez ima pravo u skladu sa ovim pravilnikom, do 31. januara tekuće godine;
PRAVILNIK O DAVANJU DOZVOLE ZA RAD I USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ORGANIZATORA TRŽIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)
• Berza je dužna da, za svaku akciju koja je uključena na regulisano tržište, do 15. januara tekuće godine, utvrdi i objavi sledeće pokazatelje:
1. prosečan dnevni promet;
2. prosečan dnevni broj transakcija;
3. prosečnu cenu izvršenih naloga;
4. procenat akcija u rukama javnosti (free float).
PRAVILNIK O ELEKTRIČNOJ OPREMI NAMENJENOJ ZA UPOTREBU U OKVIRU ODREĐENIH GRANICA NAPONA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010)
• Sertifikat o usaglašenosti izdat na osnovu sledećih propisa važi do 1. januara 2012. godine:
1) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za električne akumulacione zagrejače vode ("Službeni list SRJ", broj 5/99);
2) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za električne izvore svetlosti ("Službeni list SCG", broj 44/05);
3) Naredba o obaveznom atestiranju elektronskih aparata za domaćinstvo i sličnu upotrebu ("Službeni list SFRJ", broj 8/87);
4) Naredba o obaveznom atestiranju grla za sijalice sa navojem ("Službeni list SFRJ", broj 43/88);
5) Naredba o obaveznom atestiranju električnih aparata za domaćinstvo ("Službeni list SFRJ", broj 43/88);
6) Naredba o obaveznom atestiranju transformatora za razdvajanje i sigurnosnih transformatora za razdvajanje ("Službeni list SFRJ", broj 43/88);
7) Naredba o obaveznom atestiranju elektroenergetskih izolovanih provodnika i kablova ("Službeni list SFRJ", broj 43/88);
8) Naredba o obaveznom atestiranju sklopki za naprave ("Službeni list SFRJ", broj 43/88).
Proizvođač ili njegov zastupnik, odnosno uvoznik može, najkasnije do 1. januara 2012. godine, da stavi na tržište i/ili upotrebu i električnu opremu koja je izrađena i čija usaglašenost je ocenjena u skladu sa zahtevima iz propisa iz člana 21. stav 1. ovog pravilnika.
PRAVILNIK O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010)
• Sertifikat o usaglašenosti izdat na osnovu sledećih propisa važi do 1. januara 2012. godine.
- Pravilnik o obaveznom atestiranju kablovskog distribucionog i zajedničkog antenskog sistema ("Službeni list SFRJ", broj 37/87) i
- Pravilnik o obaveznom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radio-frekvencijske smetnje i o uslovima koje moraju ispunjavati preduzeća i druga pravna lica ovlašćena za atestiranje tih proizvoda ("Službeni list SFRJ", broj 30/91).
• Proizvođač ili njegov zastupnik, odnosno uvoznik može, najkasnije do 1. januara 2012. godine, da stavi na tržište i/ili upotrebu i opremu koja je projektovana i izrađena i čija usaglašenost je ocenjena u skladu sa zahtevima iz propisa iz člana 21. stav 1. ovog pravilnika.
PRAVILNIK O EVIDENCIJI O IZVRŠENIM POSLOVIMA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2011)
• Ovlašćeno pravno lice je dužno da dostavi Agenciji podatke o izvršenim poslovima iz oblasti zaštite od zračenja najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu, prema sadržaju obrasca i Obrascu br. 2, datim u Prilogu 2. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
PRAVILNIK O IMUNIZACIJI I NAČINU ZAŠTITE LEKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2006)
• Godišnje izveštaje o sprovedenoj imunizaciji i utrošku vakcina i imunobioloških preparata nadležne zdravstvene ustanove dostavljaju nadležnim zavodima za javno zdravlje do 20. januara naredne godine za prethodnu godinu.
PRAVILNIK O IZDAVANJU NISKOTIRAŽNIH UDŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)
• Ministarstvo svake školske godine, a najkasnije do 31. januara tekuće godine za narednu školsku godinu, objavljuje Katalog niskotiražnih udžbenika u "Prosvetnom glasniku" i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.
PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2011)
• Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 16. januara 2012. godine.
• Zimski raspust počinje u sredu, 4. januara 2012. godine, a završava se u petak, 13. januara 2012. godine.
• Sveti Sava se praznuje 27. januara 2012. godine, Dan pobede 9. maja 2012. godine, a Vidovdan 28. juna 2012. godine.
• Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to:
...
5) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Julijanskom kalendaru - 7. januara 2012. godine, na prvi dan Božića;
PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2011)
• Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 16. januara 2012. godine, a završava se u petak, 15. juna 2012. godine.
• Zimski raspust počinje u sredu, 4. januara 2012. godine, a završava se u petak, 13. januara 2012. godine.
• Sveti Sava se praznuje 27. januara, Dan pobede 9. maja, a Vidovdan 28. juna 2012. godine. Ponedeljak, 8. novembar 2011. godine obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.
• Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to:
...
5) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Julijanskom kalendaru - 7. januara 2012. godine, na prvi dan Božića;
PRAVILNIK O KNJIGOVODSTVU JAVNIH PRIHODA ("Sl. glasnik RS", br. 17/96 i 9/99 - odluka USRS)
• Javni prihodi naplaćeni od 25. do 31. decembra raspoređuju se i preknjižavaju na prolazne operativne račune najkasnije do 5. januara naredne godine.
PRAVILNIK O KONTROLI I SERTIFIKACIJI U ORGANSKOJ PROIZVODNJI I METODAMA ORGANSKE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2011)
• Ako mlađ iz organske proizvodnje nije dostupna, u poljoprivredno gazdinstvo se, za potrebe porasta, može uvesti:
1) mlađ iz konvencionalne proizvodnje, u kom slučaju najmanje u poslednje dve trećine trajanja proizvodnog ciklusa treba da se primenjuju metode organske proizvodnje, i to uz maksimalno učešće mlađi iz konvencionalne proizvodnje koje treba da bude:
(1) do 31. decembra 2011. godine, 80%,
(2) od 1. januara 2012. godine do 31. decembra 2013. godine, 50%,
...
• U organskoj proizvodnji školjki, može se, u skladu sa zakonom, koristiti divlje seme koje dolazi izvan proizvodne jedinice, uz evidentiranje podataka o vremenu, mestu i načinu sakupljanja divljeg semena, a pod uslovom da nema značajnog narušavanja životne sredine i pod uslovom da to seme potiče iz:
1) sredine u kojoj su slabi izgledi da to seme može da opstane tokom zime ili iz sredine u kojoj količina semena prevazilazi potrebe ekosistema;
2) prirodne sredine za sakupljanje semena.
• Seme školjki iz konvencionalne proizvodnje može se uvesti u proizvodne jedinice na kojima se primenjuju metode organske proizvodnje, i to uz maksimalno učešće koje treba da bude:
1) do 31. decembra 2011. godine, 80%;
2) od 1. januara 2012. godine do 31. decembra 2013. godine, 50%;
...
• Ovlašćena kontrolna organizacija Ministarstvu svake godine najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu dostavlja godišnji izveštaj o organskoj proizvodnji, koji sadrži podatke iz evidencije iz člana 119. stav 1. ovog pravilnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja.
PRAVILNIK O LISTI ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH PROIZVODA, MERAMA ZABRANE I OGRANIČENJA KORIŠĆENJA ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME KOJA SADRŽI OPASNE MATERIJE, NAČINU I POSTUPKU UPRAVLJANJA OTPADOM OD ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2010)
LISTA ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME NA KOJU SE NE ODNOSE MERE ZABRANE I OGRANIČENJA U POGLEDU PRISUSTVA OPASNIH MATERIJA


 

Izuzeće

Obim i rok primene

8 (a)

Termički osigurači koji sadrže kadmijum i njegova jedinjenja

Primenjuje se do 1. januara 2012. i posle tog datuma može biti upotrebljen kao rezervni deo za električnu i elektronsku opremu stavljenu na tržište do 1. januara 2012.

PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA U SKLADU SA ZAKONOM O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2010 i 41/2011)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a odredbe člana 3. ovog pravilnika počinju da se primenjuju od 1. januara 2012. godine.
PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NAFTOM I DERIVATIMA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2011)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba koje se primenjuju: član 6. stav 2. od 1. januara 2012. godine; član 3. stav 11. od 1. marta 2012. godine; član 4. stav 2. tačka 2) od 1. septembra 2012. godine i član 4. stav 2. tačka 4) od 1. septembra 2013. godine.
PRAVILNIK O NAČINU ISPLATE NOVČANIH PRIMANJA PROPISANIH ZAKONOM O OSNOVNIM PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I PORODICA PALIH BORACA ("Sl. list SRJ", br. 37/98 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)
• Zbirne i analitičke knjigovodstvene kartice zaključuju se, sa stanjem na dan 31. decembra, najdocnije do 31. januara naredne godine, uz overu odgovornog lica koje vodi te kartice i naredbodavca.
PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA I OBNAVLJANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2010)
• Agencija objavljuje jednom godišnje, najkasnije do 31. januara za tekuću godinu spisak stručnih seminara ili kurseva iz stava 3. tačka 2) ovog člana koje organizuje ili priznaje na internet strani Agencije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM I BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2004, 140/2004, 27/2005, 54/2005, 68/2005, 58/2006, 112/2006, 63/2007, 99/2010, 4/2011, 24/2011 i 79/2011)
• Odgovorni predstavnik nosioca prava (šef misije, stalni predstavnik i dr.) dužan je da do 31. januara tekuće godine dostavi Centrali spisak lica koja imaju pravo nabavke dobara i usluga bez PDV sa deponovanim potpisima ovih lica, kao i da dostavi obaveštenje o promenama spiska lica koja imaju pravo nabavke dobara i usluga bez PDV u roku od 15 dana od dana nastanka promene.
PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA UPISA I VOĐENJA REGISTRA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA, OBRASCIMA ZAHTEVA ZA UPIS I PROMENU PODATAKA I PRILOGA, DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTEV, NAČINU ČUVANJA PODATAKA, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVNI STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 21/2010, 89/2010, 22/2011 i 97/2011)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2012. godine.
PRAVILNIK O NAČINU NAPLATE I ROKOVIMA PLAĆANJA SREDSTAVA KOJA SE USMERAVAJU KAO NAMENSKI PRIHOD BUDŽETSKOG FONDA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2011 i 28/2011)
• Sredstva utvrđena u članu 135. stav 1. tačka 2) podtačka (4) Zakona o vanrednim situacijama uplaćuju se do 31. januara za prethodnu godinu, a na uplatni račun Ministarstva unutrašnjih poslova - Budžetskog fonda za vanredne situacije, broj 840-714445843-13.
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA STRUČNOG NADZORA NAD RADOM LICENCIRANIH STEČAJNIH UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2010)
• Godišnji plan nadzora Agencija donosi najkasnije do 31. januara za tekuću godinu. Godišnjim planom se određuju stečajni upravnici nad kojima Agencija vrši neposredni nadzor u tekućoj godini, kao i okvirni godišnji raspored vršenja nadzor.
PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE, VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, DOSTAVLJANJA PODATAKA I SASTAVLJANJA OBRAČUNA AKCIZE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2005, 54/2005, 36/2007, 63/2007 i 53/2009)
Član 8
Umanjenje obračunate akcize u smislu člana 20. Zakona, vrši se u rokovima za plaćanje obračunate akcize ili prilikom sastavljanja tromesečnog obračuna akcize.
Umanjenje obračunate akcize iz stava 1. ovog člana, vrši se tako što se od utvrđenog iznosa za plaćanje akcize odbije srazmerni iznos akcize plaćene na reprodukcioni materijal upotrebljen za proizvodnju akciznog proizvoda.
Srazmerni iznos plaćene akcize iz stava 2. ovog člana utvrđuje se na osnovu podataka o obračunatoj akcizi iz plaćenih faktura o kupovini reprodukcionog materijala i odgovarajućih proizvodnih normativa.
Proizvodni normativ iz stava 3. ovog člana obveznik akcize dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (u daljem tekstu: Poreska uprava) do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu.
...
PRAVILNIK O NAČINU PRUŽANJA I SADRŽINI INFORMACIJA O OSIGURANJU DEPOZITA KOJE BANKE DAJU KLIJENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2011)
• Ovaj pravilnik se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. januara 2012. godine.
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O HEMIKALIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2012. godine.
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O NUKLEARNIM MATERIJALIMA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2011)
• Pravna lica kojima je odobreno odstupanje, jednom godišnje, najkasnije do 31. januara dostavljaju Agenciji godišnji izveštaj na obrascu iz Aneksa X. U izveštaju opisuju stanje na kraju prethodne kalendarske godine.
• Nosioci licence iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika, u obavezi su da svake godine, najkasnije do 31. januara dostavljaju godišnje izveštaje koji sadrže podatke o:
1. slanju ili izvozu obrađenog otpada do postrojenja unutar ili izvan teritorije republike Srbije, na obrascu utvrđenom aneksom XIII;
2. prijemu obrađenog otpada iz postrojenja koje nema šifru zone materijalnog balansa na obrascu utvrđenim aneksom XIV;
3. promeni lokacije obrađenog otpada koji sadrži plutonijum, visoko obogaćenog uranijuma i uranijuma -233, na obrascu utvrđenom aneksom XV.
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OBAVEZNIH EVIDENCIJA O OSTVARENOM PROMETU PO AUTOMATU ("Sl. glasnik RS", br. 129/2004 i 16/2011)
• Podatke iz konačnog godišnjeg obračuna prometa po automatu priređivač unosi u Obrazac KGO - Konačni godišnji obračun za 200__. godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, i isti dostavlja Upravi do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu u pismenom obliku i putem elektronskih medija. Godišnji promet po automatu predstavlja zbir mesečnih iznosa uplata po automatu.
PRAVILNIK O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje od 1. januara 2012. godine.
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI IZVEŠTAJA O KONTROLI SPROVOĐENJA TEHNIČKIH I FINANSIJSKIH ODREDABA UGOVORA O KREDITU, ODNOSNO ZAJMU ZA KOJE JE REPUBLIKA SRBIJA DALA GARANCIJU ILI KONTRAGARANCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2006)
• Izveštaj o kontroli dostavlja se svakih šest meseci, do konačne otplate kredita, odnosno zajma, sa podacima na dan 30. juna i 31. decembra.
Rokovi za dostavljanje izveštaja o kontroli iz stava 1. ovog člana su:
1) do 15. jula za izveštaj o kontroli koji se dostavlja sa podacima na dan 30. juna tekuće godine;
2) do 15. januara tekuće godine za izveštaj o kontroli koji se dostavlja sa podacima na dan 31. decembra prethodne godine.
PRAVILNIK O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU GRAĐANA ("Sl. glasnik SRS", br. 21/84 i 7/90)
• Podaci iz jedinstvene evidencije koriste se svakodnevno, a pregled zbirnih podataka sačinjava najmanje jednom godišnje, u januaru mesecu tekuće za prethodnu godinu.
PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI PLANA PREVOZA, KAO I NAČINU PREVOZA ŽIVOTINJA KOJIM SE OBEZBEĐUJE ZAŠTITA ŽIVOTA I DOBROBITI ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2011)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2012. godine.
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU INFORMATIČKIH USLOVA ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA ("Sl. glasnik RS", br. 129/2004)
• Priređivač je dužan da Upravi dostavlja godišnji izveštaj do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu u pismenom obliku i putem prenosivih elektronskih medija, kao što su floppy disc, USB drive i dr.
PRAVILNIK O OGRANIČENJIMA I ZABRANAMA PROIZVODNJE, STAVLJANJA U PROMET I KORIŠĆENJA HEMIKALIJA KOJE PREDSTAVLJAJU NEPRIHVATLJIV RIZIK PO ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2010, 71/2011 i 90/2011)
LISTA OGRANIČENJA I ZABRANA


20.
 
 

Organokalajna jedinjenja
 
 


5. Dibutil kalajna jedinjenja (DBT):
a) zabranjeno je od 1. januara 2012. godine korišćenje DBT u smešama i proizvodima koji su namenjeni za opštu upotrebu kada je koncentracija kalaja u smeši ili proizvodu odnosno delu proizvoda veća od 0,1 % (m/m) obračunato na kalaj;
b) zabranjeno je od 1. januara 2012. godine stavljanje u promet smeša i proizvoda koji ne ispunjavaju uslove iz tačke 5a), osim proizvoda koji su bili u upotrebi pre ovog datuma;
v) zabrane iz tač. 5a) i 5b) primenjuju se od 1. januara 2015. godine za sledeće smeše i proizvode namenjene za opštu upotrebu:
- jedno-komponentni i dvo-komponentni zaptivci vulkanizovani na sobnoj temperaturi (RTV-1 i RTV-2 zaptivci) i lepkovi;
- boje i premazi koji se nanose na proizvod, a sadrže DBT kao katalizatore;
- profili od mekog polivinil-hlorida čistog ili dobijenog u koekstruziji sa tvrdim polivinil-hloridom;
- tkanine namenjene za spoljnu upotrebu koje su prevučene polivinil-hloridom koji sadrži DBT kao stabilizatore;
- cevi za kišnicu, oluci i prateća oprema za spoljnu upotrebu, kao i pokrivni materijali za krovove i fasade;
g) zabrane iz tač. 5a) i 5b) ne primenjuju se na materijale i proizvode koji su u kontaktu sa hranom, a koji su uređeni propisima o materijalima i proizvodima koji dolaze u kontakt sa hranom.
6. Dioktil-kalajna jedinjenja (DOT):
a) zabranjeno je od 1. januara 2012. godine korišćenje DOT u proizvodima koji su namenjeni za opštu upotrebu kada je koncentracija kalaja u proizvodu odnosno delu proizvoda veća od 0,1 % (m/m) obračunato na kalaj i to u:
- tekstilnim proizvodima koji dolaze u dodir sa kožom,
- rukavicama,
- obući ili delovima obuće koji dolaze u dodir sa kožom,
- zidnim ili podnim oblogama,
- proizvodima za negu dece,
- higijenskim proizvodima za žene,
- pelenama,
- dvo-komponentnim smešama za vulkanizaciju u kalupima na sobnoj temperaturi (RTV-2 komplet za vulkanizaciju u kalupima);
b) zabranjeno je od 1. januara 2012. godine stavljanje u promet proizvoda koji ne ispunjavaju uslove iz tačke 6a), osim proizvoda koji su bili u upotrebi pre tog datuma.

PRAVILNIK O POČASNIM KONZULIMA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009)
• Počasni konzul ima obaveze da:
...
7) svake godine do 31. januara dostavlja stalnoj misiji izveštaj o radu za proteklu godinu;
PRAVILNIK O PODACIMA KOJE U POSEBNOJ EVIDENCIJI VODE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE I O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA PODATAKA I OBAVEŠTENJA ("Sl. list SFRJ", br. 64/91 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)
• Referalni centar dostavlja saveznom organu uprave nadležnom za poslove zdravstva i Saveznom zavodu za zdravstvenu zaštitu godišnji, a, po potrebi, i periodičan izveštaj o uzetim i presađenim delovima ljudskog tela, do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu.
PRAVILNIK O POKLONIMA FUNKCIONERA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2010 i 92/2011)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2012. godine.
PRAVILNIK O POTREBNOJ KOLIČINI SEMENA, ODNOSNO SADNOG MATERIJALA KOJI SE DOSTAVLJA RADI ISPITIVANJA, KAO I VREME DOSTAVLJANJA TOG SEMENA, ODNOSNO SADNOG MATERIJALA, U ZAVISNOSTI OD VRSTE BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2011)


VRSTA BILJA

POTREBNE KOLIČINE SEMENA, ODNOSNO SADNOG MATERIJALA

VREME DOSTAVLJANJA SEMENA, ODNOSNO SADNOG MATERIJALA

Za ispitivanje proizvodne i upotrebne vrednosti sorte (VCU* test)

Za ispitivanje različitosti, uniformnosti i stabilnosti sorte (DUS** test)

STRNA ŽITA

 

 

 

jara obična i tvrda pšenica

9 kg tretiranog semena

2 kg netretiranog semena +120 neovršenih klasova

do 30. januara

jari ječam

6 kg tretiranog semena

2 kg netretiranog semena +120 neovršenih klasova

do 30. januara

jari tritikale

9 kg tretiranog semena

2 kg netretiranog semena +120 neovršenih klasova

do 30. januara

jari ovas

9 kg tretiranog semena

2 kg netretiranog semena +120 neovršenih klasova

do 30. januara

 

 

 

POVRĆE

 

 

 

celer

-

1000 netretiranih semena

do 15. januara

salata

-

200 netretiranih semena

do 15. januara

spanać

-

4 000 netretiranih semena

do 1. januara

endivija

-

200 netretiranih semena

do 15. januara

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE ZVANJA DRŽAVNI REVIZOR I OVLAŠĆENI DRŽAVNI REVIZOR ("Sl. glasnik RS", br. 102/2010)
• Komisija je obavezna da do 15. decembra tekuće godine predloži listu tema za narednu godinu koju Savet Institucije treba da usvoji do 20. januara.
PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE O DOBROBITI ŽIVOTINJA PRILIKOM NJIHOVOG PREVOZA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PREVOZNIKA ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2012. godine.
PRAVILNIK O RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2011)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredbe člana 11. stav 3, koja se primenjuje od 1. januara 2012. godine.
PRAVILNIK O RADIO OPREMI I TELEKOMUNIKACIONOJ TERMINALNOJ OPREMI ("Sl. glasnik RS", br. 67/2011)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2012. godine.
PRAVILNIK O RADNIM MESTIMA, ODNOSNO POSLOVIMA NA KOJIMA SE PROFESIONALNIM VOJNIM LICIMA, CIVILNIM LICIMA NA SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE I PRIPADNICIMA VOJNOBEZBEDNOSNE AGENCIJE I VOJNOOBAVEŠTAJNE AGENCIJE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 86/2011)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu, po dobijanju saglasnosti Vlade, osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2012. godine.
PRAVILNIK O REGISTRU FUNKCIONERA I REGISTRU IMOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009 i 92/2011)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2012. godine.
• Vanredno prijavljivanje imovine funkcioner vrši najkasnije do 31. januara tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembar prethodne godine ukoliko je u prethodnoj godini došlo do bitnih promena u podacima u imovini čija vrednost prelazi iznos godišnje prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji.
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU DOSTAVLJANJA PLANA MERA ZA OTKLANJANJE ILI UBLAŽAVANJE NERAVNOMERNE ZASTUPLJENOSTI POLOVA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O NJEGOVOM SPROVOĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2010)
• Poslodavac je dužan da usvoji Plan mera za svaku kalendarsku godinu, najkasnije do 31. januara.
• Poslodavac je dužan da usvoji Izveštaj o sprovođenju Plana mera iz prethodne godine najkasnije do 31. januara tekuće godine, u skladu sa zakonom.
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I OSTVARENIM PRIHODIMA I PRIMANJIMA I PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA I IZDACIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)
• Podatke o planiranim prihodima i primanjima, planiranim rashodima i izdacima, obračun suficita/deficita sa računom finansiranja i podatke o platama i broju zaposlenih, na osnovu usvojene odluke o budžetu za budžetsku godinu, jedinice lokalne samouprave popunjavaju i dostavljaju nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor do 15. januara godine za koju je donet budžet, odnosno u slučaju donošenja odluke o privremenom finansiranju za period januar - mart ili januar - jun, u roku od 15 dana po isteku meseca u kome je usvojena odluka o privremenom finansiranju.
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU OBELEŽAVANJA SPOLJNJEG I UNUTRAŠNJEG PAKOVANJA LEKA, DODATNOM OBELEŽAVANJU, KAO I SADRŽAJU UPUTSTVA ZA LEK ("Sl. glasnik RS", br. 41/2011)
• Nosilac dozvole za lek dužan je da uskladi obeležavanje spoljnjeg pakovanja leka sa odredbama čl. 38. i 39. ovog pravilnika najkasnije do 1. januara 2012. godine.
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA OD STRANE PROIZVOĐAČA DUVANSKIH PROIZVODA, TRGOVACA NA VELIKO I MALO DUVANSKIM PROIZVODIMA, UVOZNIKA I IZVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2005 i 118/2007)
• Proizvođač duvanskih proizvoda koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda kod Uprave za duvan kao organa uprave u sastavu Ministarstva finansija dužan je da izveštaje iz stava 2. ovog člana dostavi Upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka perioda za koji se izveštaj dostavlja, i to polugodišnji izveštaj do 15. jula tekuće godine, a godišnji izveštaj do 15. januara naredne godine.
• Trgovac na veliko duvanskim proizvodima koji je upisan u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima kod Uprave dostavlja Upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka perioda za koji se izveštaj dostavlja, i to polugodišnji izveštaj do 15. jula tekuće godine, a godišnji izveštaj do 15. januara naredne godine.
• Trgovac na malo duvanskim proizvodima o kojima Uprava vodi Evidencionu listu trgovaca na malo duvanskim proizvodima dužan je da izveštaje dostavlja Upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka perioda za koji se izveštaj dostavlja, i to polugodišnji izveštaj do 15. jula tekuće godine, a godišnji izveštaj do 15. januara naredne godine.
• Uvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda koji je upisan u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda dostavlja Upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka perioda za koji se izveštaj dostavlja, i to polugodišnji izveštaj do 15. jula tekuće godine, a godišnji izveštaj do 15. januara naredne godine.
• Izvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda koji je upisan u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda dostavlja Upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka perioda za koji se izveštaj dostavlja, i to polugodišnji izveštaj do 15. jula tekuće godine, a godišnji izveštaj do 15. januara naredne godine.
PRAVILNIK O SADRŽINI OVLAŠĆENJA ZA PREVOZ ŽIVOTINJA, KAO I O ELEMENTIMA ZA ODREĐIVANJE DUŽEG I KRAĆEG PREVOZA ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2011)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2012. godine.
PRAVILNIK O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2010)
Član 19
Trezor planira budžetsku likvidnost gotovinskih tokova budžeta za budžetsku godinu na osnovu planiranih prihoda, odnosno primanja, i rashoda, odnosno izdataka, u okviru planova za izvršenje budžeta koje priprema korisnik.
Korisnik je dužan da deset dana od dana donošenja zakona o budžetu, odnosno akta o privremenom finansiranju dostavi Trezoru plan izvršenja budžeta na mesečnom nivou za period na koji se zakon, odnosno akt o privremenom finansiranju odnosi.
Korisnik je dužan da plan za izvršenje budžeta dostavi Trezoru svakog meseca najkasnije do 5. u mesecu za naredna tri meseca, pri čemu se mogu korigovati ranije dostavljeni planovi za izvršenje budžeta za naredne mesece. Izrada i dostavljanje planova za izvršenje budžeta vrši se putem korisničke aplikacije FINPLAN kojom upravlja Trezor.
Ukoliko je 5. u mesecu neradni dan, korisnik je dužan da plan za izvršenje budžeta dostavi najkasnije narednog radnog dana.
Izuzetno od stava 3. ovog člana, korisnik je dužan da dostavi plan za izvršenje budžeta za mesece januar, februar i mart najkasnije deset dana od dana donošenja zakona o budžetu, odnosno akta o privremenom finansiranju, a plan izvršenja budžeta za mesece februar, mart i april, najkasnije do 10. januara.
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA PROCENE RIZIKA RADI OBAVLJANJA FITOSANITARNIH PREGLEDA POŠILJAKA BILJA, BILJNIH PROIZVODA I PROPISANIH OBJEKATA SA SMANJENOM UČESTALOŠĆU ("Sl. glasnik RS", br. 67/2011)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2012. godine.
PRAVILNIK O USLOVIMA I SREDSTVIMA ZA LIŠAVANJE ŽIVOTINJA ŽIVOTA, NAČINU POSTUPANJA SA ŽIVOTINJAMA NEPOSREDNO PRE KLANJA, NAČINU OMAMLJIVANJA I ISKRVARENJA ŽIVOTINJA, USLOVIMA I NAČINU KLANJA ŽIVOTINJA BEZ PRETHODNOG OMAMLJIVANJA, KAO I PROGRAMU OBUKE O DOBROBITI ŽIVOTINJA TOKOM KLANJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2010)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana od objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredbe člana 31. koja stupa na snagu 1. januara 2012. godine.
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA, OPREME I STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI KADROVA KOJE MORA DA ISPUNJAVA DISTRIBUTER, ODNOSNO UVOZNIK ZA UPIS U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA, KAO I O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA, OPREME I STRUČNE SPREME KADROVA KOJE MORA DA ISPUNJAVA DISTRIBUTER ZA STAVLJANJE U PROMET NAROČITO OPASNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2010)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2012. godine.
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA, PROSTORIJA, ODGOVARAJUĆE OPREME I UREĐAJA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PROIZVOĐAČ RAKIJE I DRUGIH ALKOHOLNIH PIĆA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2011)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2012. godine.
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA DOBROBIT ŽIVOTINJA U POGLEDU PROSTORA ZA ŽIVOTINJE, PROSTORIJA I OPREME U OBJEKTIMA U KOJIMA SE DRŽE, UZGAJAJU I STAVLJAJU U PROMET ŽIVOTINJE U PROIZVODNE SVRHE, NAČINU DRŽANJA, UZGAJANJA I PROMETA POJEDINIH VRSTA I KATEGORIJA ŽIVOTINJA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O ŽIVOTINJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2010)
• Pravna i fizička lica, odnosno preduzetnici mogu da se uzgajaju kokoške nosilje u neobogaćenim baterijskim kavezima do 1. januara 2012. godine.
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba čl. 47 - 51. koje stupaju na snagu 1. jula 2010. godine i odredaba čl. 11, 17, 18, 25, 33, 43, 44, 45. i 52. koje stupaju na snagu 1. januara 2012. godine.
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2011)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2012. godine.
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011)
Do kraja januara 2012. godine veterinarska inspekcija sačinjava godišnji izveštaj izvršenih kontrola sprovođenja Programa mera u 2011. godini.
PRAVILNIK O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NUMERACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2011)
• Operatori vode popis korišćenih brojeva i adresa i isti dostavljaju Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije (u daljem tekstu: Agencija) najmanje jednom godišnje i to do 31. januara tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, kao i na zahtev Agencije.
• Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade Republike Srbije, objavljuje se u "Službenom glasniku RS" i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.
PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM KRITERIJUMIMA ZA ORGANIZOVANJE I STANDARDIMA I METODOLOŠKIM UPUTSTVIMA ZA POSTUPANJE INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 82/2007)
• Godišnji izveštaj o radu interne revizije subjekat interne revizije dostavlja Centralnoj jedinici za harmonizaciju iz člana 66. stav 1. Zakona (u daljem tekstu: Centralna jedinica za harmonizaciju), najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.
• Indirektni korisnici sredstava budžeta koji imaju ustanovljenu internu reviziju, godišnji izveštaj o radu interne revizije za prethodnu godinu dostavljaju nadležnom direktnom korisniku sredstava budžeta do 20. januara tekuće godine, čija interna revizija priprema zbirni godišnji izveštaj.
Član 30
Rukovodilac interne revizije priprema godišnji izveštaj o radu interne revizije, koji sadrži:
1) obavljene revizije i eventualna ograničenja i druge razloge neispunjenja plana;
2) glavne zaključke u vezi sa funkcionisanjem sistema za finansijsko upravljanje i sistema kontrole unutar subjekta revizije, kao i date preporuke u cilju unapređenja poslovanja subjekta revizije.
Godišnji izveštaj o radu interne revizije subjekat interne revizije dostavlja Centralnoj jedinici za harmonizaciju iz člana 66. stav 1. Zakona (u daljem tekstu: Centralna jedinica za harmonizaciju), najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.
Indirektni korisnici sredstava budžeta koji imaju ustanovljenu internu reviziju, godišnji izveštaj o radu interne revizije za prethodnu godinu dostavljaju nadležnom direktnom korisniku sredstava budžeta do 20. januara tekuće godine, čija interna revizija priprema zbirni godišnji izveštaj.
Zbirni godišnji izveštaj iz stava 3. ovog člana direktni korisnik sredstava budžeta dostavlja Centralnoj jedinici za harmonizaciju, najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.
PRAVILNIK O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA OSNOVNE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 9/2011)
• Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 16. januara i završava se:
- u sredu, 13. juna 2012. godine, za učenike 1 do 7. razreda i ima 99 nastavnih dana
- u sredu, 30. maja 2012. godine, za učenike VIII razreda i ima 89 nastavnih dana
• Zimski raspust, u trajanju od tri nedelje, počinje u subotu, 24. decembra 2011. godine, a završava se u nedelju, 15. januara 2012. godine.
U školi se obeležava:
- Dan prosvetnih radnika, koji pada u utorak, 8. novembra 2011. godine i nastavni je dan
- Sveti Sava, koji pada u petak, 27. januara 2012. godine, kao radni i nenastavni dan
• Nacionalni praznici nacionalnih manjina utvrđeni odlukama Nacionalnih saveta su:
...
- za rumunsku nacionalnu manjinu:
* 15. januar - datum rođenja nacionalnog pesnika Mihai Emineskua
- za rusinsku nacionalnu manjinu:
* 17. januar - Dan Rusina
- za romsku nacionalnu manjinu:
* 14. januar - Vasilica
PRAVILNIK O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA SREDNJE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 9/2011)
• Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 16. januara i završava se:
- u sredu, 23. maja 2012. godine i ima 84 nastavna dana za učenike IV razreda gimnazije
- u sredu, 30. maja 2012. godine, i ima 89 nastavnih dana za učenike IV razreda četvorogodišnjih i III razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola
- u sredu, 20. juna 2012. godine i ima 104 nastavnih dana, za učenike I, II i III razreda gimnazije i učenike I i II razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola
• Zimski raspust, u trajanju od tri nedelje, počinje u subotu, 24. decembra 2011. godine, a završava se u nedelju, 15. januara 2012. godine.
• U školi se obeležava:
- Dan prosvetnih radnika, koji pada u utorak, 8. novembra 2011. godine i nastavni je dan
- Sveti Sava, koji pada u petak, 27. januara 2012. godine, kao radni i nenastavni dan
• Nacionalni praznici nacionalnih manjina utvrđeni odlukama Nacionalnih saveta su:
* 15. januar - datum rođenja nacionalnog pesnika Mihai Emineskua
- za rusinsku nacionalnu manjinu:
* 17. januar - Dan Rusina
- za romsku nacionalnu manjinu:
* 14. januar - Vasilica
Izvor: Redakcija, 29.12.2011.
NAPOMENA:
Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu januaru 2012. godine možete pogledati u stručnim komentarima:
Stručni komentar - e-Press: PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Januar 2012. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Januar / Februar 2012. godine •
Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Januar 2012 •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Januar 2012. godine •

ROKOVI ODREĐENI UPUTSTVIMA I OSTALIM PROPISIMA KOJI NASTUPAJU U JANUARU 2012. GODINE

UPUTSTVO O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", 10/93 i 14/93 - ispr.)
• Ako se popis akata ne vodi u pisarnici, organ državne uprave koji vodi popis akata dužan je da ga zaključi najkasnije do 5. januara naredne godine i da ga odmah dostavi pisarnici, radi unošenja ukupnog broja predmeta i razvođenja u osnovnoj evidenciji. Sa popisom akata dostavljaju se i završeni predmeti.
UPUTSTVO O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O RADU SANITARNOG INSPEKTORA I STANJU OBJEKATA NAD KOJIMA SE VRŠI NADZOR I O NAČINU PODNOŠENJA IZVEŠTAJA O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 5/95 i 6/95 - ispr.)
• Godišnji izveštaj o radu dostavlja se do 31. januara naredne godine.
UPUTSTVO ZA DOSTAVLJANJE NARODNOJ BANCI SRBIJE PODATAKA O POSLOVANJU BANAKA S PLATNIM KARTICAMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2005)
• Banke Izveštaj dostavljaju tromesečno, i to za prvo tromesečje - najkasnije do 15. aprila tekuće godine, za drugo tromesečje - do 15. jula tekuće godine, za treće tromesečje - do 15. oktobra tekuće godine i za četvrto tromesečje - do 15. januara naredne godine.
UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011)
• Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", s tim što će se odredbe tačke 3, alineja druga, i tačke 8. odredba pod 5) tog uputstva primenjivati od 1. januara 2012. godine.
IZVEŠTAJ O IMOVINI I PRIHODIMA JAVNOG FUNKCIONERA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2005)
• Izveštaj se podnosi:
a) u roku od 15 dana od dana izbora, postavljenja ili imenovanja na funkciju;
b) do 31. januara tekuće godine, za prethodnu godinu;
NAREDBA O LOVOSTAJU DIVLJAČI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2006)
Zabranom lova u određenom periodu - lovostajem zaštićuju se sledeće vrste sisara i ptica:
- muflon (Ovis musimon Screb.), u periodu od 1. januara do 30. septembra;
- divlja svinja (Sus scrofa L.), u periodu od 1. februara do 30. aprila mužjak - vepar, u periodu od 1. januara do 30. juna ženka - krmača i u periodu od 1. februara do 30. juna mladunče - prase;
- zec (Lepus europaeus Pall.), u periodu od 1. januara do 15. oktobra, u periodu od 15. decembra do 31. decembra dozvoljen je lov isključivo hvatanjem živih zečeva;
- fazan (Phasianus colchicus L.), u periodu od 15. januara do 15. oktobra u otvorenim lovištima, osim u lovištima u kojima se fazani puštaju neposredno pred lov na uređene površine za izlovljavanje od 50 - 300 hektara u periodu od 1. marta do 15. oktobra;
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2008)
• Godišnja nagrada isplaćuje se zaposlenom, po pravilu, jednokratno - u mesecu januaru, a učesnici se mogu sporazumeti i o tome da se godišnja nagrada zaposlenom isplati, izuzetno, u više delova.
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 23/98 i 11/2009)
• Godišnja nagrada isplaćuje se zaposlenom, po pravilu, jednokratno - u mesecu januaru, a učesnici se mogu sporazumeti i o tome da se godišnja nagrada zaposlenom isplati u više delova.
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2011)
• Godišnja nagrada isplaćuje se zaposlenom po pravilu, jednokratno u mesecu januaru, a učesnici se mogu sporazumeti i o tome da se godišnja nagrada zaposlenom isplati, izuzetno, u više delova.
POSLOVNIK O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2011)
• Pomoćnik Poverenika koji rukovodi Sektorom za unapređenje zaštite ravnopravnosti, međunarodnu saradnju i projekte priprema nacrt godišnjeg izveštaja i dostavlja ga Kolegijumu radi davanja savetodavnog mišljenja, najkasnije do 20. januara naredne godine.
STRATEGIJA RAZVOJA SISTEMA JAVNOG INFORMISANJA U REPUBLICI SRBIJI DO 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)
IX AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE


Redni broj

Aktivnosti

Rok za izvršenje od dana donošenja Strategije

Nosilac aktivnosti

10

U skladu sa SSP-om, primena Zakona o kontroli državne pomoći

od 1. januara 2012. godine

MKIID

SUDSKI POSLOVNIK ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009 i 70/2011)
• Ako se pri razmatranju godišnjeg izveštaja o radu utvrdi da u sudu postoji veći broj nerešenih predmeta, predsednik donosi Program rešavanja starih predmeta (u daljem tekstu: Program) najkasnije do 31. januara za tekuću godinu.
• Ako se pojedini predmeti konačno ne reše u godini u kojoj su zavedeni i u narednoj godini, prevode se zajedno sa svim potrebnim upisima (upisi koji se upisuju prilikom zavođenja prvog pismena) u upisnik za tekuću godinu i zavode pre novih predmeta. Prevedeni predmeti zadržavaju oznaku upisnika i broj tako da se pre zavode ranije primljeni predmeti. Kao datum prijema upisuje se datum prijema prvog pismena (npr. predmeti upisani u upisnik za 2010. godinu, ako su ostali nerešeni do 1. januara 2012. godine, prenose se u upisnik za 2012. godinu, sa upisima koji se upisuju prilikom zavođenja prvog pismena).
• Sud je dužan da izvrši popis blagajne sudskog depozita, najkasnije do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu.
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA NA CIGARETE IZ ČLANA 40A STAV 1. TAČ. 3) I 4) ZAKONA O AKCIZAMA STOPOM RASTA CENA NA MALO U PERIODU JUN - DECEMBAR 2009. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2010)
• Dinarski iznosi akciza iz člana 40a stav 1. tač. 3) i 4) Zakona o akcizama usklađeni stopom rasta cena na malo u periodu jun - decembar 2009. godine, saglasno članu 8. Zakona o izmenama Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", broj 31/09), su:


Periodi primene

Usklađeni
iznos akcize

1) primena od 1. januara 2011. godine do 31. decembra 2011. godine:

21,33 din/pak.

2) primena od 1. januara 2012. godine:

25,40 din/pak.

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)
• Teritorijalna autonomija odnosno jedinica lokalne samouprave, može do 31. januara 2012. godine, preko nadležne filijale NSZ, podneti zahtev Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja za učešće u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja.
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PLANA NAMENE RADIO-FREKVENCIJSKIH OPSEGA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2004 i 86/2008)
posle 1. januara 2012. neće se vršiti nove dodele zemaljskim stanicama koje obezbeđuju spojne veze ne-geostacionarnim mobilnim satelitskim sistemima.
Izvor: Redakcija, 29.12.2011.
NAPOMENA:
Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu januaru 2012. godine možete pogledati u stručnim komentarima:
Stručni komentar - e-Press: PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Januar 2012. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Januar / Februar 2012. godine •
Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Januar 2012 •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Januar 2012. godine •

ROKOVI ODREĐENI ODLUKAMA KOJI NASTUPAJU U JANUARU 2012. GODINE

ODLUKA O SEDIŠTU UPRAVE CARINA, OSNIVANJU, POČETKU I PRESTANKU RADA CARINARNICA, CARINSKIH ISPOSTAVA, ODSEKA I REFERATA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2010, 83/2010, 52/2011 i 99/2011)
• Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 4. januara 2012. godine.
• Danom stupanja na snagu ove odluke, odnosno 4. januara 2012. godine počinju da rade Carinarnica Kruševac, Carinski referat Gornji Milanovac i Carinski referat Trstenik.
• Danom stupanja na snagu ove odluke, odnosno 4. januara 2012. godine nastavljaju rad Carinska ispostava Kruševac i Carinski referat Paraćin kao organizacione jedinice u Carinarnici Kruševac.
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRAGUJEVAC ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)
• Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI POŽAREVAC ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)
• Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRUŠEVAC ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)
• Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.
ODLUKA O VISINI JEDINICE RUTNE NAKNADE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)
• Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije", a stupa na snagu 1. januara 2012. godine.
ODLUKA O VISINI KAMATNE STOPE NA ZAKASNELU UPLATU RUTNE NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)
• Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije", a stupa na snagu 1. januara 2012. godine.
ODLUKA O EVIDENTIRANJU KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 85/2011)
• Krediti u dinarima koje banke odobravaju nerezidentima evidentiraju se zbirno - na sledećem obrascu: izveštaj o kreditima u dinarima koje banka odobrava nerezidentima (Obrazac KOD), koji se dostavlja tromesečno, i to do: 10. januara, 10. aprila, 10. jula i 10. oktobra za prethodno tromesečje u kalendarskoj godini, u elektronskom obliku, u eksel formatu, na i-mejl adresu: evidentiranje@nbs.rs.
• Podaci o stanju bankarske garancije ili jemstva po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu evidentiraju se zbirno - na sledećem obrascu: izveštaj o stanju garancije/jemstva datog po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu (Obrazac G-2), koji se dostavlja polugodišnje, i to do 10. januara, odnosno do 10. jula za prethodno polugodište, u elektronskom obliku, u eksel formatu, na i-mejl adresu: evidentiranje@nbs.rs.
• Obaveze i potraživanja rezidenata po poslovima finansijskog lizinga između rezidenata i nerezidenata evidentiraju se zbirno - na sledećim obrascima: izveštaj o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-1) i izveštaj o stanju potraživanja iz inostranstva po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-2), koji se dostavljaju tromesečno, i to do: 10. januara, 10. aprila, 10. jula i 10. oktobra za prethodno tromesečje u kalendarskoj godini, u elektronskom obliku, u eksel formatu, na i-mejl adresu: evidentiranje@nbs.rs.
• Obrasci iz stava 1. tačke 12. dostavljaju se tromesečno, i to do: 10. januara, 10. aprila, 10. jula i 10. oktobra za prethodno tromesečje u kalendarskoj godini, u elektronskom obliku, u eksel formatu, na i-mejl adresu: evidentiranje@nbs.rs.
• Po poslovima iz stava 1. ove tačke po kojima do dana stupanja na snagu ove odluke nije istekao ugovoreni rok naplate ili uvoza, rezidenti podnose Narodnoj banci Srbije na evidentiranje izveštaje - na sledećem obrascu: izveštaj o potraživanju rezidenta po prethodno evidentiranom poslu izvoza/uvoza unapred plaćene robe ili usluge po kome nije istekao ugovoreni rok (Obrazac P-2), koji se dostavlja tromesečno, i to do: 10. januara, 10. aprila, 10. jula i 10. oktobra za prethodno tromesečje u kalendarskoj godini, u elektronskom obliku, u eksel formatu, na i-mejl adresu: evidentiranje@nbs.rs.
ODLUKA O IZVOZU ŠEĆERA U ZEMLJE EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2010)
• Komisija dodeljuje količine za izvoz:
1) šećera iz tarifnog broja 1701 Carinske tarife srazmerno učešću proizvođača u ukupnoj proizvodnji šećera u prethodne dve marketinške godine, do ukupne količine od 123.000 tona za koju dozvole važe od 1. oktobra tekuće godine, odnosno srazmerno učešću proizvođača u ukupnoj proizvodnji u tekućoj marketinškoj godini do ukupne količine od 52.000 tona za koju dozvole za izvoz važe od 1. januara naredne godine;
2) ostalih šećera iz tarifnog broja 1702 Carinske tarife, u ukupnoj količini od 5.000 tona prema redosledu prijema zahteva uzimajući u obzir podatke o proizvodnji podnosioca zahteva, kao i izvoz u trogodišnjem periodu. Za količinu od 3.000 tona Komisija izdaje dozvole koje važe od 1. oktobra tekuće godine, a za količinu od 2.000 tona od 1. januara naredne godine.
ODLUKA O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 85/2011)
• Naknada za godišnju članarinu po tarifnom stavu 6. i godišnja naknada za učešće u Dina Card sistemu po tarifnim st. 7. i 8. ovog tarifnog broja fakturišu se u roku od četiri dana od dana potpisivanja ugovora, s rokom plaćanja od deset dana od dana ispostavljanja fakture. Nadalje, odnosno za sve vreme trajanja ugovora, naknada za godišnju članarinu po tarifnom stavu 6. i godišnja naknada za učešće u Dina Card sistemu po tarifnim st. 7. i 8. ovog tarifnog broja fakturišu se do 10. januara, s rokom plaćanja do 20. januara - za tekuću godinu. Ako korisnik ne izvrši uplatu do predviđenog roka, Direkcija za računovodstvo i finansije nalog za naplatu ispostavlja jedanaestog dana od datuma fakture.
ODLUKA O KONTROLI BANKARSKE GRUPE NA KONSOLIDOVANOJ OSNOVI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011)
• Najviše matično društvo je dužno da podatke iz tačke 28. ove odluke sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine dostavlja Narodnoj banci Srbije - najkasnije 31. januara naredne godine.
ODLUKA O OBAVLJANJU POSLOVA S FINANSIJSKIM DERIVATIMA ("Sl. glasnik RS", br. 85/2011)
• Prve izveštaje iz tačke 10. ove odluke, i to za prvu dekadu januara 2012. godine, banke će dostaviti do 15. januara 2012. godine.
ODLUKA O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2011)
• Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2012. godine.
ODLUKA O OGRANIČENJIMA POJEDINIH OBLIKA DEPONOVANJA I ULAGANJA SREDSTAVA TEHNIČKIH REZERVI I O NAJVIŠIM IZNOSIMA POJEDINIH DEPONOVANJA I ULAGANJA GARANTNE REZERVE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2008, 111/2009 i 3/2011)
• U periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine - deponovanja i ulaganja iz tačke 16. ove odluke ne mogu biti veća od 20% iznosa tehničkih rezervi neživotnih osiguranja, a u periodu od 1. januara do 31. decembra 2012. godine ne mogu biti veća od 10% tog iznosa.
ODLUKA O OSNIVANJU INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE - AMRES" ("Sl. glasnik RS", br. 28/2010)
• Upravni odbor podnosi Vladi godišnji izveštaj (uključujući i finansijske obračune) o svojim aktivnostima najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.
ODLUKA O OSNOVNIM KRITERIJUMIMA BONUS-MALUS SISTEMA, PODACIMA ZA PRIMENU TOG SISTEMA I NAJVIŠEM BONUSU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2010 i 60/2011)
• Društvo je dužno da podatke iz stava 1. odredba pod 1) ove tačke, kao i podatke iz stava 3. te tačke, dostavi Udruženju u sledećim rokovima:
- do 20. januara tekuće godine - podatke za period od 1. oktobra do 31. decembra prethodne godine;
• Udruženje je dužno da podatke iz stava 1. ove tačke objavi u sledećim rokovima:
- do 25. januara tekuće godine - podatke koji će se primenjivati na ugovore o osiguranju zaključene u periodu od 1. februara do 30. aprila tekuće godine;
ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011)
• Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", s tim što će se odredbe tačke 3. stav 2, alineja deseta, i tačke 18, alineje osma i deveta, primenjivati od 1. januara 2012. godine.
ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2012. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2011)
• Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2012. godine.
ODLUKA O UTVRĐIVANJU SADRŽINE OBRASCA IZVEŠTAJA KOJI BANKE DOSTAVLJAJU AGENCIJI I NAČINA I ROKOVA OBRAČUNA I NAPLATE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2011)
• Utvrđuje se sadržina obrasca Izveštaja koji banke dostavljaju Agenciji o stanju ukupnih i osiguranih depozita - obrazac AGOD 05 (u daljem tekstu: Izveštaj), koji se nalazi u Prilogu 1. i čini sastavni deo ove odluke.
Izveštaj iz stava 1. je mesečni izveštaj, koji banke dostavljaju Agenciji najkasnije do 14-tog u narednom mesecu, za prethodni mesec. Ukoliko 14-ti u mesecu pada na dan praznika, u subotu ili u nedelju, rok za dostavljanje izveštaja se pomera na prvi naredni radni dan. Izuzetno, krajnji rok za dostavljanje Izveštaja za mesec decembar je 20. januar.
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICE NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI VALJEVO ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)
• Ova odluka stupa na snagu narednog dana po objavljivanju u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.
ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA UPOTREBU DRŽAVNOG PUTA ("Sl. glasnik RS", br. 16/2009)
Član 4
Za zakup drugog zemljišta koje koristi preduzeće, a koje se koristi za poljoprivredne svrhe, plaća se godišnja naknada u visini od:
- 5.947,00 din/ha - zakupljene površine oranice;
- 1.189,00 din/ha - zakupljene površine livade - pašnjaka.
Naknada iz stava 1. ovog člana plaća se u celosti za prvu godinu korišćenja u roku od osam dana po zaključenju ugovora, a za svaku narednu godinu do 15. januara u toj godini.
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI NOVI SAD ZA 2012. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 21/2011)
• Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" i "Službenom listu AP Vojvodine", a primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.
Izvor: Redakcija, 29.12.2011.
NAPOMENA:
Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu januaru 2012. godine možete pogledati u stručnim komentarima:
Stručni komentar - e-Press: PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Januar 2012. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Januar / Februar 2012. godine •
Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Januar 2012 •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Januar 2012. godine •

PORESKA KONTROLA – KANCELARIJSKA I TERENSKA – 02. MART 2012.

Pripremite se za poresku kontrolu! Izbegnite nepotrebne neprijatnosti i novčane kazne!

Ukoliko obveznici u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske) propuste neku od radnji koja je propisana zakonom mogu da imaju problema sa poreskim organom, tj. protiv njih se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje ne male novčane kazne. Da bi se izbegle ove neprijatnosti, neophodno je da se upoznaju sa procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole.

Na ovom seminaru,  predavač Moma Kijanović će polaznike, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u samoj Poreskoj upravi, na praktičan način i kroz primere iz prakse, uputiti kako da na najjednostavniji način pristupe efikasnoj pripremi za poresku kontrolu i time izbegnu nepotrebno rasipanje resursa, vremena i enegrije.
Ciljna grupa:
Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima, kao i lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom.

Cilj seminara:
je da se polaznici upoznaju sa postupkom i procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske).

Teme:

Po završetku učesnik je osposobljen da:
Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku poreske kontrole.

Predavači:
Mr Momo Kijanović, trenutno na poziciji Vice President-poreski konsultant u ALTIS Capital d.o.o. Beograd (finansijski, investicioni i poreski konsalting). Svoje radno iskustvo sticao je u Poreskoj upravi, gde je radio kao pomoćnik direktora u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Kao autor radova, učestvuje na stručnim skupovima iz oblasti javnih finansija. Objavljuje stručne radove i tekstove iz oblasti javnih finansija u stručnim časopisima. Veliki je praktičar i stručnjak u sprovođenju poreskog postupka i poreske kontrole.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd, 02. nart 2012. od 9.30 - 15.30 časova.
Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

URUČENI SERTIFIKATI O AKREDITACIJI ZA 17 ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbije saopštilo je da su danas uručeni sertifikati o akreditaciji za 17 zdravstvenih ustanova, koje je dodelila Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije za 2011. godinu.

Sertifikati su uručeni predstavnicima Kliničkog centra Srbije - Ginekološko akušerskoj klinici, Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić", Kliničkog centra Kragujevac, opštih bolnica u Leskovcu, Jagodini, Šapcu, Smederevskoj Palanci i domova zdravlja Dimitrovgrad, Kladovo, Lebane, Lučani, Novi Pazar, Ruma, Sjenica, Topola, Velika Plana i Vlasotince.

U cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga, Ministarstvo zdravlja je finansijski podržalo akreditaciju ovih zdravstvenih ustanova u okviru projekata "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou - DILS" i "Razvoj zdravstva Srbije - dodatno finansiranje" koji se finansiraju iz kredita Svetske banke.

Kroz aktivnosti projekta DILS predviđeno je da se ukupno 33 doma zdravlja akredituje do kraja 2012. godine.

Tokom 2011. godine 19 domova zdravlja i 13 bolnica dobilo je sertifikat o akreditaciji od Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.

Akreditacija je postupak ocenjivanja kvaliteta rada zdravstvene ustanove na osnovu primene optimalnog nivoa utvrđenih standarda rada zdravstvene ustanove u određenoj oblasti zdravstvene zaštite, odnosno grani medicine.

Proces akreditacije je koncipiran tako da obezbedi okvir koji će omogućiti zdravstvenim ustanovama da definišu i implementiraju potrebne promene i naprave prioritete za kontinuirano unapređenje sopstvenih usluga.

Sertifikati o akreditaciji dodeljeni su i Domu zdravlja Leskovac, Opštoj bolnici Zrenjanin, Opštoj bolnici "Belmedik" i Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku "Biomedika" koji su kroz postupak akreditacije prošli kao pilot ustanove u okviru projekta "Podrška Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije" koji je finansirala EU.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 26.12.2011.

SAOPŠTENJE UNIJE SINDIKATA PROSVETNIH RADNIKA POVODOM ISPLATE JUBILARNIH NAGRADA PROSVETNIM RADNICIMA ZA 2009, 2010. I 2011. GODINU • Svi zaposleni kojima nisu isplaćene jubilarne nagrade treba da podnesu tužbe nadležnom sudu do 31. decembra 2011. godine, a najkasnije do dana isteka tri godine od dana kada je to pravo stečeno •

"Razmatrajući izveštaj o sprovođenju obaveza Vlade RS iz Sporazuma sa reprezentativnim sindikatima od 1.4.2011. godine, GO USPRS je konstatovao da jubilarne nagrade u većini jedinica lokalnih samouprava nisu isplaćene, kao i da razgovori o povećanju koeficijenata koji su trebali da se završe do 1.10.2011. godine sa primenom od januara 2012. godine nisu ni počeli. Iz tih razloga, doneta je odluka da svi zaposleni, kojima nisu isplaćene jubilarne nagrade za 2009, 2010. i 2011. godinu, podnesu tužbe nadležnom sudu. Utuživanje treba da se obavi do 31.12.2011. godine,a najkasnije do dana kada ističu 3 godine od dana kada je to pravo stečeno. Tužbe možete podneti sami preko nadležnog suda ili u dogovoru sa advokatima za sve zaposlene u pojedinim gradovima."

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 26.12.2011.

IMENOVANA KOMISIJA ZA TUMAČENJE ODREDABA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA

Rešenjem Ministra prosvete i nauke broj 119-01-255/2011-02 od 06.12.2011. godine imenovana je Komisija za tumačenje odredaba PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika:

Mr Zoran Kostić - pomoćnik Ministra za školske uprave, stručno pedagoški nadzor i srednje obrazovanje i vaspitanje
Rajka Vukomanović - predstavnik Ministarstva rada i socijalne politike
Slavica Manojlović - predstavnik Ministarstva finansija
Slavica Đorđević - predstavnica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije
Slobodan Brajković - Predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije
Jovan Jerković - predstavnik Sindikata obrazovanja Srbije
Ružica Todić Brdarić - predstavnica GSPRS "Nezavisnost"

Na Konstitutivnoj sednici, održanoj 16.12.2011. godine, Komisija je usvojila Poslovnik o radu, a na sednici održanoj 22.12.2011. godine, razmatrani su pristigli predmeti i data tumačenja koja će biti dostavljena podnosiocima istih.

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 26.12.2011.

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 8. FEBRUAR 2012.

Zakon o parničnom postupku uređuje pravila postupka za pružanje sudske pravne zaštite po kojima se postupa i odlučuje u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa, osim sporova za koje je posebnim zakonom propisana druga vrsta postupka.

Zakon o parničnom postupku sistemski predstavlja jedan od najvažnijih legislativnih akata jedne zemlje, a principi i načela koje sadrži bitno određuju stepen ostvarivanja zaštite u postupku pred sudovima opšte i specijalizovane nadležnosti.

Reformisanje parnične procedure radi usklađivanja sa evropskim standardima i implementacija  preporuka SE, sistemski omogućava i horizontalno usklađivanje propisa na nacionalnom nivou, obzirom na brojne nove zakone koje je Narodna Skupština donela u sprovođenju Nacionalne strategije reforme pravosuđa, čiji je krajnji cilj ostvarenje prava stranaka na zakonitu, pravičnu i jednaku zaštitu.

Učesnici seminara upoznaće se sa konceptom novog Zakona o parničnom postupku koji stupa na snagu 01.02.2012. godine. Takodje nakon seminara učesnici će biti u mogućnosti da samostalno sačine podneske u formalnom smislu, i da preduzimaju potrebne radnje u parničnom postupku.

Ciljna grupa:
Pravne službe privrednih društava i institucija, advokati.

Cilj seminara:
Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa novinama u Zakonu; da se informišu ko može zastupati pravna lica u parničnom postupku, o dužnostima stranaka u postupku; koja dokazna sredstva i kako koristiti, posebno u privrednim sporovima.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavači:
Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
Vida Petrović Škero, Sudija Vrhovnog kasacionog suda
Mladen Nikolić, sudija u IV opštinskom sudu

Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 08. februar 2012. od 15.30 – 19.30 časova

Cena
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje, topli i hladni bife.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485  ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

link ka vesti:
http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=3266df64-3f95-41d4-aea1-39443a5b251f

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 8. FEBRUAR 2012.
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
SKUPŠTINA RS USVOJILA BUDŽET ZA 2012.GODINU

Tanjug

Skupština RS je usvojila  predlog budžeta za 2012. godinu kojim se predviđa deficit od 140 milijradi dinara, a deficit konsolidovanog budžeta, koji uključuje republički budžet i budžete loklanih samouprava, biće 152 milijarde dinara, što je 4,25 odsto procenjenog bruto domaćeg proizvoda

Predloženi budžet predviđa prihode od 750 milijardi dinara, rashode od 890 milijardi, a deficit od 140 milijardi dinara.

Budžet je dobio podršku 127 od 128 poslanika koliko ih je bilo u skupštinskoj sali tokom glasanja, nakon čega je počelo glasanje za amandmane na taj zakon.

Parlament je prihvatio predlog Vlade Srbije da budžet za narednu godinu stupi na snagu ranije od osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku".

Budžet za iduću godinu je projektovan na osnovu predviđanja da će rast BDP-a biti 1,5 odsto, ali je, u slučaju da taj rast bude manji, u dogovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom moguće povećanje budžetskog deficita do maksimalno 4,5 odsto.

Državni sekretar ministarstva finansija Dušan Nikezić rekao je da će se deficit republičkog budžeta finansirati kao i u 2011. godini, odnosno zaduživanjem na finansijskom tržištu prodajom državnih zapisa. Na pitanje da li je u planu prodaja evroobveznica, Nikezić je rekao da to nije predviđeno, ali da ne isključuje ni takvu mogućnost.

Premijer Cvetković je naglasio da u situaciji kada postoji strah od recesije - najbolji odgovor je budžet sa deficitom.

Prema obrazloženju kreatora budžeta, budžetski deficit u 2012. prevashodno će biti finansiran iz zaduživanja države, kao i u 2011. godini, a ta sredstva neće se koristiti za isplatu zakonom utvrđenih prava, već isključivo za razvojne projekte.

U budžet su uključena planirana izdvajanja za povećanje plata u javnom sektoru i penzija od četiri odsto u aprilu i 0,9 odsto u oktobru.

Subvencije za privredu u 2012. godini će biti nominalno veće za 7,6 milijardi dinara u odnosu na 2011. godinu.

Vlada je planirala dalje smanjenje deficita tekućih plaćanja za pet do deset odsto, pre svega zahvaljujući povećanju izvoza Fijatovih automobila i prehrambenih proizvoda. Planirano je osnivanje razvojne banke, ali za osnivački ulog u budžetu nisu previđena posebna izdvajanja jer će ta banka biti formirana spajanjem postojećih institucija koje se bave kreditiranjem privrede.

Od iduće godine akcize na benzin neće biti odmah prebacivane Putevima Srbije već će očekivanih 20 milijardi dinara po tom osnovu biti uplaćivano u republički bužet, a potom će polovina od tog iznosa biti prebačena na račun Puteva Srbije.

DRI PREDSTAVILA IZVEŠTAJ O REVIZIJI NACRTA ZAKONA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA ZA 2010. GODINU I PODNELA KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV ŽELEZNICE, PUTEVA SRBIJE I MEDIJANE

Tanjug

Državna revizorska institucija podnela tri krivične prijave - protiv preduzeća Železnica Srbije, Putevi Srbije i Medijane iz Niša.

Predstavljajući izveštaj o reviziji Nacrta zakona o završnom računu budžeta za 2010. godinu, Državni revizor  je na konferenciji za novinare rekao da je kod Železnica Srbije utvrđeno da je 331 osoba koristila rekreativni odmor, za šta su isplaćena sredstva sa računa železnice, a da pri tom te osobe nisu zaposlene u tom preduzeću, a reč je o iznosu od 4,19 miliona dinara.
Takođe, kako je naveo Sretenović, u tom preduzeću su plaćane stomatološke usluge za zaposlene, članove njihovih porodica i penzionere, iako su te usluge izuzete prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju.

Time je pričinjena šteta preduzeću u iznosu od 17 miliona dinara, naglasio je on.

Kod "Puteva Srbije" je utvrđeno da nisu uplaćene putarine i naknade za korišćenje puteva od 2008. godine, u iznosu od 158 miliona dinara.

Kod tog preduzeća utvrđene su i nepravilnosti u primeni Zakona o javnim nabavkama, pri čemu za javne nabavke u vrednosti od 34 milijarde dinara "Putevi Srbije" nisu pokrenuli postupak javnih nabavki već su angažovali preduzeća u okviru Nibens grupe za popravku i održavanje puteva.

U slučaju niškog preduzeća "Medijana", još pre četiri meseca je započet sudski postupak zbog nesavesnog postupanja osoba u tom preduzeću, zbog pronevere 45 tona dizel goriva, istakao je Sretenović.

Prema njegovim rečima, kod 47 proveravanih subjekata (ministarstva, lokalne samouprave, uprava pri ministarstvima, javna preduzeća....) je utvrđeno da su suprotno zakonu izvršene javne nabavke u ukupnom iznosu od oko 850 miliona evra.

Državni revizor je rekao da za sada nisu podnete prekršajne prijave protiv ministara zbog nenamenskog trošenja sredstava iz budžeta za 2010. godinu, ali je najavio da pravne službe pripremaju prijave koje će biti podnete u januaru, ne precizirajući o kojim ministrima se radi.

On je dodao da će prijavom biti obuhvaćena i druga odgovorna lica u ministarstvima - državni sekretari, finansijski rukovodioci.

Sretenović je podsetio da su revizori kontrolisali budžete ministarstava unutrašnjih poslova, prostornog planiranja i životne sredine, Kosova i Metohije, zdravlja, odbrane, ekonomije i regionalnog razvoja.

Pozitivno mišljenje revizora dobile su Uprava carina i Narodna banka Srbije, što znači da nisu utvrđene nepravilnosti u njihovom poslovanju.

DRI utvrdila je niz nepravilnosti u popisu imovine budžetskih korisnika, javnim nabavkama, isplatama zarada, isplatama po ugovoru o delu, uplati poreza i doprinosa...
Sretenović je precizirao da je do sada u postupku kontrole poslovanja 47 revidiranih subjekata u 2010. godini podneto 18 zahteva za prekršajni postupak.

Državni revizori su, kada je reč o nepravilnostima, utvrdili da poreze i doprinose u visini od 1,64 milijardi dinara nisu uplatila četiri preduzeća - "Resavica", "Stan" iz Novog Sada, "Lazarevac" i "Železnice Srbije".

Takođe, utvrđeno je da dečiji vrtići nisu uplatili 231 miliona dinara u budžet Grada Novog Sada, kao i da JP "Putevi Srbije" i "Resavica" nisu obračunali i uplatili porez na dodatu vrednost u iznosu od 4,66 milijardi dinara.

Kod Fonda za razvoj nije raspodeljena dobit od 36,91 milijarde dinara, u "Jat ervejzu" nije izvršena uplata pazara u propisanom roku od 364,92 miliona dinara.

Fond za zaštitu životne sredine je, bez javnog konkursa, dodelio sredstva za zaštitu životne sredine u iznosu od 353 miliona dinara, što nije u skladu sa Zakonom o fondu za zaštitu životne sredine.

Državni revizor je istakao na konferenciji za novinare i da je DRI analizirala visinu javnog duga u 2010. godini.

"Javni dug Srbije, prema podacima Ministarstva finansija za tu godinu, iznosio je 12,15 milijardi evra, odnosno 1,28 biliona dinara. Upravo to je procenat od 42,90 odsto bruto-domaćeg proizvoda (BDP). Revizijom smo utvrdili da ovaj iznos ne sadrži obaveze iz monetarnog sektora u iznosu od 1,6 milijardi evra, a prema MMF-u na osnovu stend baj aranžmana. Kada bi se uključio ovaj iznos javni dug iznosio bi 48,61 odsto BDP-a", naveo je Sretenović.

On je najavio i da će u sledećoj godini uslediti revizija poslovanja Elektroprivrede Srbije (EPS).

DRI, istakao je, za sada se neće baviti revizijom političkih stranaka, jer je deo tih nadležnosti pripao Agenciji za borbu protiv korupcije, prema kojoj političke stranke imaju zakonsku obavezu da dostave finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora.

Revizor, međutim, nije isključio mogućnost da će se u 2013. kontrolisati potrošnja novca iz budžeta korišćenog za vreme trajanja izbornog procesa.

UNIJA POSLODAVACA SRBIJE SMATRA DA NAJAVA UREDBE O OGRANIČAVANJU TRGOVAČKE MARŽE NA 10 ODSTO, PREDSTAVLJA "OTVORENO KRŠENJE ZAKONA O TRGOVINI"

Tanjug

Vlada RS nije razmatrala usvajanje uredbe o ograničavanju trgovačke marže na osnovne životne namirnice. To se može očekivati na nekoj od narednih sednica.

Prema rečima šefa vladine Kancelarije za saradnju sa medijima Milivoja Mihajlovića rekao je da je taj problem u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i da će ono analizirati stanje na tržištu.

Kako se naglašava, takva uredba bi bila suprotna članu Zakona o trgovini koji se odnosi na načelo ravnopravnosti i zabrane diskriminacije, te bi svi trgovci osnovnim životnim namirnicama dospeli u neravnopravan položaj u odnosu na ostale trgovce.

Unija poslodavaca Srbije kaže da je zbog "najave grubog kršenja" Zakona o trgovini formirala pravni tim čiji će zadatak biti da se obrati Ustavnom sudu Srbije i zatraži stavljanje van snage najavljene uredbe o ograničenju marži na osnovne životne namirnica i Uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna tipa 500.

Pored toga, UPS upozorava da će se obratiti i Evropskoj komisiji zbog kršenja duha Sporazuma Srbije i EU o stabilizaciji i pridruživanju kojim se Srbija obavezala da će poštovati principe slobodnog tržišta koje Ministarstvo poljoprivrede i trgovine grubo krši spornim uredbama.

Inače, ministar poljoprivrede i trgovine Srbije Dušan Petrović potvrdio je da će odluka o sniženju marži za osnovne namirnice "biti doneta brzo".

Ministar je ponovio da se ni njegovo ministarstvo, ni Vlada "neće ustezati da upotrebe sva legitimna sredstva za koja misle da su u interesu građana, a koja ne ugrožavaju interese trgovine".

SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA USVOJILA BUDŽET ZA NAREDNU GODINU

RTV

Sednica Skupštine grada Novog Sada na kojoj je usvojen budžet za narednu godinu trajala je do duboko u noć.

Jedna tačka oko koje je bilo nesuglasica unutar vladajuće koalicije bila je i odluka o osnivanju agencije za upravljanje kapitalnim investicijama.

I dok opozicija tvrdi da je osnivanje treće agencije u gradu za vreme krize rasipništvo, predstavnici vlasti kažu da bi agencija trebalo da omogući građanima uštedu novca.

ODBRONICI SKUPŠTINE GRADA ZRENJANINA USVOJILI BUDŽET

Odbornici Skupštine grada usvojili su ž Odluku o budžetu Grada Zrenjanina za 2012. godinu kojim su planirani prihodi i primanja u iznosu od 8,2 milijarde dinara.

Budžet grada Zrenjanina za 2012. godinu će biti realan, racionalan i štedljiv, poseban akcenat se stavlja na ostvarivanje ciljeva socijalne politike, a razvojna komponenta podrazumeva veća investiciona ulaganja u odnosu na 2011. godinu.

Od tih primanja u 2012. Godini će se 4,6 milijardi dinara ostvariti iz ustupljenih i izvornih prihoda budžeta grada Zrenjanina, a 3,6 milijardi dinara iz dodatnih prihoda indirektnih korisnika sredstava budžeta.
NARODNA BANKA SRBIJE UVELA PRINUDNU UPRAVU U POLJOPRIVREDNOJ BANCI "AGROBANCI", JER KAPITAL BANKE NE ODGOVARA NIVOU RIZIKA

Tanjug

Narodna banka Srbije uvela je danas prinudnu upravu u Poljoprivrednoj banci "Agrobanci".

Prinudna uprava uvedena je pošto je u postupku kontrole poslovanja "Agrobanke" utvrđeno da kapital kojim ona raspolaže ne odgovara nivou rizika koji je ta banka preuzela u dosadašnjem poslovanju, saopštila je NBS.

Istom kontrolom utvrđen je zadovoljavajući nivo likvidnosti banke koji je iznad propisanog minimalnog nivoa.

Prinudna uprava predstavlja jednu od korektivnih mera koju NBS preduzima kada utvrdi da su ispunjeni propisani uslovi i kada oceni da će se promenom načina upravljanja i rukovođenja bankom poboljšati njeno finansijsko stanje, odnosno zaštititi depoziti građana i privrede. S tim u vezi ističemo da, nakon uvođenja prinudne uprave, "Agrobanka" pod novim rukovodstvom nastavlja da redovno posluje i pruža usluge svojim klijentima, navela je NBS.

Uvođenjem prinudne uprave prestala je funkcija dosadašnjih članova upravnog i izvršnog odbora banke, a za prinudne upravnike imenovani su Milorad Džambić i Julije Miladinović.

KOMITET PRAVNIKA ZA LJUDSKA PRAVA PREDSTAVIO IZVEŠTAJ U KOME SU NAVEDENI PRIMERI POLITIČARA I DRUGIH JAVNIH FUNKCIONERA ZA KOJE KOMITET SMATRA DA SU SE OGLUŠILI O ETIČKE NORME

Tanjug

Komitet pravnika za ljudska prava (JUKOM) predstavio je danas izveštaj o poštovanju standarda javnog života Direktor JUKOM-a Milan Antonijević istakao je da je u praćenju poštovanja etičkih normi među funkcionerima i političarima tokom 2011. godine u obzir uzeto sedam standarda - nesebičnost, integritet, objektivnost, odgovornost, otvorenost, poštenje i lični primer.

Istakavši da ima i pozitivnih primera, Antonijević je rekao da posebno na lokalnom nivou ima političara koji nisu toliko poznati javnosti, a koji su pokazali da mogu biti nesebični, pošteni i odgovorni i da mogu ličnim primerom davati drugačiju poruku građanima.

Primedbe su stavljene na nekoliko sadašnjih i bivših političara i ministara, poslanika i dekana.

Antonijević je istakao da to što su se među tim primerima našli ministri i bivši ministri ili nosioci javnih funkcija ne govori da su jedino oni kršili standarde javnog života, ali pokazuje da svako ko se nalazi na vlasti mora da trpi kritiku javnosti i da za svaki postupak mora snositi dozu odgovornosti.

PROSVETARI NAJAVLJUJU TUŽBE ZBOG NEISPLAĆENIH NAGRADA

Isplatu zaostalih jubilarnih nagrada očekuje oko 16.000 prosvetara. Zbog toga što država nije izmirila tu obavezu biće podnete tužbe, kaže Dragan Matijević.

Matijević, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, je na konferenciji za novinare kazao da nije istina da je Ministarstvo provete dalo novac lokalnim samoupravama za isplatu jubilarnih nagrada.

"Lokalne samouprave, kako sada stvari stoje, ne mogu da isplate jubilarne nagrade, jer verovatno velika većina njih taj novac i ne poseduje", kazao je Matijević.

On je naveo da iz nadležnih ministarstava finansija i provete tvrde da su kroz razne transfere opštinama islpaćena sredsta. Prema njegovim rečima opštine su ove godine transferima dobile dodanih devet milijardi dinara, ali to nisu namenska sredstav za isplatu jubilarnih nagrada, već sredsta koja su lokalne samouprave mogla da utroše i za druge namene.

On je istakao da Unija nije htela da zbog 16.000 prosvetnih radnika ispašta oko 900.000 đaka, pa je umesto štrajka rešila da počne sa podnošenjem tužbi.
DOKUMENT SA FUNKCIJAMA KOJE DRŽAVNI FUNKCIONERI MOGU DA OBAVLJAJU PARALELNO I ZA KOJE NIJE POTREBNA SAGLASNOST AGENCIJE BIĆE OBJAVLJEN DO KRAJA NEDELJE

Tanjug

Dokument sa funkcijama koje državni funkcioneri mogu da obavljaju paralelno i za koje nije potrebna saglasnost Agencije biće objavljen do kraja nedelje.

Agencija  je utvrdila određene kategorije funkcija koje smatra nespornim i objasnila da se dokument donosi kako bi svima bila olakšana izborna kampanja i izborni postupak.

Marković je istakla da se dokument pre svega odnosi na funkcije koje su neposredno izabrane.

"Dokumentom smo obuhvatili prvenstveno poslanike u republičkom i pokrajinskom parlamentu i odbornike u lokalnim skupštinama i utvrdili smo određene kategorije funkcija koje oni uz te funkcije mogu da obavljaju bez potrebe da od Agencije traže saglasnost", rekla je Markovićeva.

Prema njenim rečima, privodi se kraju izrada dokumenta koji će Agenciji, ali i samim funkcionerima, odnosno političkim strankama, olakšati postupanje u narednom periodu.

"Smatrali smo da je veoma važno za političke stranke da u kreiranju svojih izbornih lista mogu unapred da znaju koje funkcije su dozvoljene ljudima koje stavljaju na njih, odnosno koje funkcije će biti problematične, a za koje nije potrebna posebna saglasnost jer ne predstavljaju međusobno suprostavljene funkcije", rekla je Markovićeva.

Ona je istakla da su dokumentom obuhvaćene i funkcije koje se odnose na članstvo u upravnim i nadzornim odborima.

Markovićeva je istakla da će dokument biti na sajtu do Nove godine i da veruje da će biti dovoljno jasan.

BALKANSKI INSTITUT ZA PROCENU I UPRAVLJANJE RIZICIMA POTPISAO SPORAZUM SA UNIJOM POSLODAVACA SRBIJE U CILJU OBEZBEĐIVANJA SIGURNOSTI ZA INVESTICIJE

Cilj sporazuma je redovna i blagovremena razmena informacija i ideja, obezbeđivanje sigurnosti za dugoročne investicije, planiranje proizvodnje i pronalaženje što efikasnijih odgovora na potencijalne katastrofe i vanredne situacije.

Na katastrofe se može preventivno delovati i tako ih je moguće sprečiti, izjavila je Milica Katić iz Balkanskog instituta za procenu i upravljanje rizicima prilikom potpisivanja sporazuma.

Prilikom potpisivanja sporazuma prezentovan je i projekat za osnivanje Nacionalnog foruma Republike Srbije za smanjenje rizika od katastrofa kao podrška zvaničnim institucijama koje to sprovode.

Predsednik UPS Nebojša Atanacković naveo je da je izuzetno važno potpisivanje ovog sporazuma, prvog iz oblasti bezbednosti koji Unija potpisuje. On je ukazao da se o pitanjima upravljanja rizicima i prevencije katastrofa ne govori dovoljno u javnosti.

-Unija poslodavaca Srbije se u svim svojim aktivnostima zalaže za uspostavljanje redovne komunikacije, saradnje i solidarnosti među kompanijama u cilju zaštite njihovih interesa, prevencije i smanjenja rizika – rekao je Atanacković.

Investiranje u smanjenje rizika od katastrofa omogućava trostruku dobit – mogućnost uspostavljanja kontinuiteta uspešnog poslovanja, očuvanje dugoročnih investicija i zaštitu zaposlenih, njihovih porodica, društvene zajednice i okoline.

Tanjug

Sednica Socijalno-ekonomskog saveta Srbije, odložena je zbog dodatnih konsultacija u vezi sa proširenim dejstvom kolektivnih ugovora.

Takođe je otkazana i konferencija za novinare koja je najavljena za 13.30 sati, saopšteno je iz tog saveta.

Sednica Socijalno-ekonomskog saveta Srbije trebalo je da bude održana krajem novembra, ali je otkazana jer su predstavnici SSSS zahtevali potpisivanje kolektivnih ugovora u svim granama koje će garantovati isplatu toplog obroka i regresa u iznosu od 20 odsto prosečne zarade u Srbiji.

Na sastanku održanom, 19. septembra, članovi Saveta su ocenili da se Socijalno-ekonomski sporazum za 2011. godinu ne sprovodi u potpunosti.

Socijalno-ekonomski savet čine predstavnici Vlade Srbije, Unije poslodavaca i dva reprezentativna sindikata - SSSS i Ujedinjeni granski sindikati "Nezavisnost".

Tanjug

Savetnik premijera Srbije za energetiku Petar Škundrić izjavio je Tanjugu da u 2012. godini očekuje početak krupnih investicija u energetici, izgradnju novih hidroelektrana, gasne kogenerativne termoelektrane u Novom Sadu i završetak kapitalne rekonstrukcije Rafinerije u Pančevu.

Očekujem i definisanje programa za rafineriju Novi Sad i stavljanje u veću funkciju te rafinerije rekao je Škundrić i najavio da bi iduće godine trebalo da počne izgradnja dva vetro-parka na područje Banata i na pešterskoj visoravani.
"Gradiće se i veći broj malih hidrocentrala, a moguće je i da ćemo pronaći strateške partnere za projektovanje i izgradnju reverzibilne hidrocentrale Đerdap 3, koja bi bila najveći energetski objekat te vrste u Evropi."

"Projekat Đerdap 3 već je izazvao interes velikog broja mogućih partnera, a za realizaciju tog posla su zainteresovane i Rumunija i druge susedne zemlje, jer je to potencijalno najveći regionalni projekat", dodao je Škundrić.

"O tom strateškom projektu mogla bi da odlučuje sledeća vlada, s obzirom da su najveće energetske kompanije sveta zainteresovane da započnu pregovore o njenoj izgradnji", rekao je Škundrić.

Kada je reč o 2011. godini, Škundrić je u oblasti energetike podsetio na potpisan memorandum za izgradnju Termoelektrane "Nikola Tesla" 3 sa kineskim partnerima, a izabran je i strateški partner, kompanija Edison za izgradnju termoelektrane Kolubara B, kapaciteta 750 megavata, čija vrednost je procenjena na više od milijardu evra.

U ovoj godini odvijala se i kapitalna rekonstrukcija Rafinerije nafte u Pančevu, gde je počela i montaža procesne opreme, rekao je on i dodao da očekuje da će rekonstrukcija rafinerije u koju Naftna industrija Srbije (NIS) ulaže oko 550 miliona evra biti u potpunosti završena sledeće godine.

"Rafinerija u Pančevu će na kraju rekonstrukcije  biti spremna za proizvodnju najkvalitetnijih derivata", evro 5 kvaliteta, naglasio je Škundrić.

U ovoj godini je raspisan i tender za izgradnju gasne kogenerativne elektrane u Novom Sadu, kapaciteta 450 megavata, a izbor strateških partnera treba da se završi do kraja godine, podsetio je on.

Elektroprivreda Srbije (EPS) je u ovoj godini potpisala sa strateškim partnerom iz Italije i Elektroprivredom Republike Srpske predugovor o stvaranju zajedničkog preduzeća za izgradnju hidrocentrala na srednjoj Drini, a zaokružen je i ugovorni odnos sa strateškim partnerom iz Italije za izgradnju 10 hidroelektrana na Ibru, snage 117 megavata, čija izgradnja bi trebalo da počne u sledećoj godini.

Sa italijanskim partnerima je dogovoren i izvoz struje u Italiju po preferencijalnim cenama od 155 evra po megavat-času iz hidroelektrana na Ibru i srednjoj Drini, koje zajednički budu izgrađene, naglasio je Škundrić.   Savetnik premijera je podsetio da je u 2011. godini izgrađeno desetak malih hidroelektrana, pušten u rad 400 kilovoltni dalekovod između Srbije i Makedonije, kao i nekoliko većih trafosistema.   Završen je i kapitalni remont šestog agregata na hidroelektrani (HE) Đerdap I, revitalizacija bloka B2 u Kostolcu i modernizacija drugog agregata u HE Bajina Bašta, kazao je Škundrić i dodao da su u ovoj godini izvršene pripreme za remont hidroelektrane "Zvornik".

U 2011. godini je usvojen i novi Zakon o energetici i Zakon o rudarstvu, kojim je izvršena harmonizacija srpskog sa evropskim zakonodavstvom, napomenuo je on i dodao da će taj zakonski okvir omogućiti veće investicije u tim oblastima.

Škundrić je zaključio da je energetski sektor u 2011. funkcionisao dobro i pored toga što je najveća suša u poslednjih dvadesetak godina pogodila elektroenergetski sektor, koji je i pored toga imao rekordnu proizvodnju struje, veću za oko četiri odsto u odnosu na prošlu godinu, ali je Srbija zbog povećane potrošnje morala pribeći uvozu električne energije.

Tanjug

Poljoprivrednim proizvođačima u Srbiji do sada je odobreno ukupno 210 miliona dinara kredita isključivo po osnovu robnog zapisa.

To je izjavila zamenik direktora Kompenzacionog fonda Tatijana Djukanović, pozivajući se na poslednje podatke.

Robni zapis je hartija od vrednosti koju javno skladište izdaje poljoprivrednicima po osnovu deponovanja poljoprivrednih proizvoda, a koje predstavlja optimalno sredstvo obezbeđenja kredita.

"Nova odluka Narodne banke Srbije (NBS) koja robnom zapisu daje status adekvatnog sredstva obezbedjenja će banke opredeliti da samo uvećaju ovaj portfolio", naglasila je zamenica direktora Fonda.

Zamenica direktora Fonda je precizirala da je u tom sistemu trenutno 10 licenciranih skladišta i još pet je u završnoj fazi izdavanja dozvole, kapaciteta oko 100.000 tona za žitarice i 900 tona za smrznuto voće. "U evropskim i drugim zemljama koje su pre nas prošle proces tranzicije bilo je potrebno oko pet godina za uspostavljanje sistema i dostizanje ozbiljnijih kapaciteta", napomenula je Djukanović

Đukanović je podsetila da je Zakon o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode usvojen 2009.

Potom je na predlog Ministarstva poljoprivrede usvojen set podzakonskih propisa kojima se bliže uređuju tehnički, finansijski i drugi uslovi u pogledu skladišnog kapaciteta, vrste i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda koji se mogu odlagati, dodala je Đukanović.

Takođe, osnovan je Kompenzacioni fond sa osnovnom ulogom u sistemu da garantuje isplatu štete po osnovu robnih zapisa, a licenciranje skladišnih kapaciteta započeto je u maju 2010, kazala je zamenica direktora.

Uspostavljenjem ovog sistema obezbeđena je potpuna sigurnost kod skladištenja poljoprivrednih proizvoda, a proizvodjačima data mogućnost da ono što su proizveli ne prodaju u žetvi kada je cena po pravilu najniža, istakla je Djukanović.

"Poljoprivrednici za svoju robu koja je na sigurnom, a o tome se stara inspekcija Ministarstva poljoprivrede, dobiju robni zapis koji kao kolateral koriste za dobijanje povoljnih kredita za novi setveni ciklus, ne ulazeći u nepovoljne paritete", kazala je ona.

Đukanović je napomenula da proizvođači na ovaj način obezbeđuju dva do tri puta povoljnija obrtna sredsta, a Ministarstvo poljoprivrede i trgovine subvencioniše troškove lagera do šest meseci.

Tanjug, Beta

Direktor VIP fonda Branislav Bugarski kaže da je tokom ove godine u Vojvodinu investirano oko 211 miliona evra i otvoreno 5.200 novih radnih mesta.

Bugarski je kazao da se dobar deo sredstava odnosi na nova ulaganja kompanija koje već posluju u Vojvodini i ocenio da je to dobar pokazatelj za budućnost.

"U 2012. trenutmo imamo najavljeno oko 830 miliona evra investicija, Očekujem da će većina biti i realizovana u narednoj godini", kazao je on.

On je dodao da bi, ukoliko Srbija u martu dobije status kandidata za pristup Evropskoj uniji, "to bio vetar u jedra za strane investitore".

Bugarski je ocenio da će na strane investitore u velikoj meri uticati i početak proizvodnje novog modela automobila Fijata iz Kragujevca, jer će to po njegovom mišljenju "biti komparativna prednost i za Srbiju i za Vojvodinu".

Prema visini ovogodišnjih investicija u pokrajini, vodeća je Italija sa oko 24,9 miliona evra, sledi Nemačka sa 22,2 miliona, Danska 17 miliona i Slovenija sa 16,8 miliona evra.

Nemačka je ipak, ako se posmatraju ukupni rezultati, trenutno najveći investitor u Vojvodini.

On je kazao da VIP fond pregovara sa nekoliko trgovinskih lanaca koji rade procenu da li da investiraju u Vojvodin i Srbiju, ali nije želeo da iznosi detalje o kojim trgovinskim lancima je reč, navodeći da bi polovinom 2012. ili početkom 2013. moglo doći do realizacije prvih takvih ulaganja.

U 2010. godini, prema podacima VIP fonda, u Vojvodini su investirana 294 miliona evra, a posao je dobilo 2.790 ljudi.

RTV

Skupština Grada Novog Sada do kraja godine održaće još jednu sednicu, čime će zaokružiti ovogodišnji rad.

Izvor: Tanjug

RTV

U Pančevu je danas na poslednjoj ovogodišnjoj sednici Skupštine grada usvojen budžet za 2012. godinu.

Predviđeno je da budžetski prihodi budu oko 4 milijarde i 160 miliona dinara, a suficit oko 30 miliona.

 • PATENT SUBOTIČKOG PROFESORA ŠAMPION ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 • RTV

  Energija nas može koštati manje samo ako je štedimo a kako to postići otkrio je profesor Milan Kekanović, inovator iz Subotice. Njegov patent na tržištima Evropske unije i Sjedinjenih Država priznat je kao proizvod koji zadovoljava najviše standarde energetske efikasnosti.

 • REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD OSNOVAO KATASTAR NEPOKRETNOSTI ZA PODRUČJE NOVOG SADA
 • Tanjug

  Republički geodetski zavod (RGZ) je osnovao katastar nepokretnosti za područje Novog Sada i u tom postupku su formirana 65.202 lista nepokretnosti sa 137.922 katastarske parcele.
  Na savremeni način je evidentirano 140.090 objekata i 137.882 tereta - hipoteka, saopštio je RGZ.

  Premer svih 18 katastarskih opština je izvršen u Gaus-Krigerovoj projekciji, a za osam je izrađen digitalni katastarski plan.

  Grad Novi Sad je administrativni centar Vojvodine i drugi je po veličini grad u Srbiji, koji zauzima površinu od 624 kvadratna kilometra i ima 335.700 stanovnika različitih nacionalnosti i kultura.

  Novi Sad ima povoljan geografski položaj jer se nalazi na saobraćajnim koridorima 10 i 7 (reka Dunav).

  Grad je osnovan 1694. godine i danas je veliki industrijski, finansijski i zdravstveni centar i univerzitetski grad.

  Zahvaljujući Petrovaradinskoj tvrđavi, spomeniku kulture od velikog značaja i muzičkom festivalu "Egzit“ Novi Sad je i poznata turistička destinacija, navedeno je u saopštenju.

  RGZ je ranije najavio da će objedinjeni katastar nepokretnosti Srbije biti gotov do kraja ove godine.

 • POVEZIVANJE NAUKE I PRIVREDE U SLUŽBI DALJEG RAZVOJA
 • Tanjug

  Zrenjaninski ''Mlekoprodukt'' i Ekonomski fakultet u Subotici potpisali su danas u Zrenjaninu ugovor o poslovnoj saradnji kako bi što bolje povezali nauku i privredu i primenili naučna dostignuća u poslovanju.

  Ugovor su potpisali generalni direktor "Mlekoprodukta" Živanko Radovančev i dekan Ekonomskog fakulteta Nenad Bunjik.

  Predstavjaući pet saradnika, na značajnim mestima u zrenjaninskoj mlekari, zaposlenih sa diplomom subotičkog fakulteta, Radonavčev je naznačio da su oni dokaz da je ta saradnja i do sada postojala i da fakultet daje dobre kadrove.

  On je podsetio da "Mlekprodukt" već osam godina posluje u multinacionalnoj komapniji "Bongren", od koje je, nedavno u Parizu, dobio priznanje za najstabilnije poslovanje u jugoistočnoj Evopi.

  Radovančev je istakao da je zrenjaninska mlekara ove godine u razvoj uložila 1,5 miliona evra i da se na tržistu pojavila sa novim proizvodom-mladim sirom.

  Vunjik je rekao da Ekonomski fakultet, sa ukupno 6.000 studenata, zauzima dugo mesto po brojnosti na novosadskom univezitetu i da poseban značaj pridaje naučno-istraživačkom radu i poslovnoj ekonomiiji.

  Kao dokaz za to su ugovori o polovnoj saradnji sa "Simpom"Merkatorom", "Agroživom", a od danas i sa "Mlekoproduktom".

  ZIMSKI RASPUST ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U SRBIJI PO ŠKOLSKOM KALENDARU POČINJE 4. JANUARA 2012. GODINE

  Za učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji sutra je poslednji radni dan prvog polugodišta, predviđeno je kalendarom rada za ovu školsku godinu.

  Zvanično, zimski raspust počinje 4. januara, ali su đaci na odmoru praktično već od subote, 31. decembra zbog novogodišnjih praznika. Raspust traje do 16. januara, kada počinje drugo polugodište, a đaci u Vojvodini su već na odmoru, jer su se raspustili uoči katoličkog Božića.

  Osim zimskog, đaci imaju i prolećni raspust, za Usrks, predviđeno je kalendarom rada škola. Najduži, letnji odmor za maturante gimnazija počinje 19. maja 2012. godine, a za osmake i učenike završnih razreda srednjih stručnih škola 26. maja. Za učenike od prvog do sedmog razreda, drugo polugodište traje do 8. juna 2012. a za ostale srednjoškolce školska godina završava se 15. juna.

  U školama u Vojvodini, prema kalendaru rada koji donosi pokrajinski sekretar za obrazovanje, drugo polugodište završava se 13. juna za učenike od prvog do sedmog razreda, odnosno 30. maja za učenike osmog razreda. Za matrurante vojvođanskih gimnazija drugo polugodište završava se 23. maja, odnosno 30. maja za učenike završnih razreda srednjih stručnih škola.
  Za učenike prvog, drugog i trećeg razreda gimnazija i za učenike prvog i drugog razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola u Vojvodini, letnji raspust počinje 21. juna 2012. godine.

  Grad Beograd i ove godine je omogućio prestoničkim đacima da tokom raspusta učestvuju u besplatnim sportskim aktivnostima, kreativnim radionicama, manifestacijama koje je za mlade realizovalo više od 80 organizacija. Đacima je za jedan od 160 programa tokom raspusta (klizanje, vaterpolo, škola jahanja, kampovi) potrebna samo đačka knjižica, rekao je Tanjugu pomoćnik gradskog sekretara za sport i omladinu Nemanja Radović.

  Inače, prvo polugodište je krajem novembra u nekim školama bilo prekinuto na jedan dan, zbog štrajka upozorenja prosvetnih radnika, jer im nisu isplaćene jubilarne nagrade na osnovu sporazumu sa vladom.

  Iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije pozvali su zaposlene u prosveti, njih oko 16.000, kojima nisu isplaćene jubilarne nagrade da podnesu tužbe protiv škola, a i Sindikat obrazovanja Srbije najavio je mogućnost štrajka na početku drugog polugodišta.

  Izvor: Tanjug, 29.12.2011.

  POTPISAN UGOVOR O KREDITU IZMEĐU MINISTARSTVA INFRASTRUKTURE I ENERGETIKE I KINESKE EXIM BANKE ZA OBNOVU TERMOELEKTRANE U KOSTOLCU • Ukupna vrednost projekta je 344,63 miliona dolara, a 85 odsto vrednosti će se finansirati iz kredita •

  Ministar infrastrukture i energetike Milutin Mrkonjić i ambasador Kine Čang Vansu (Zhang Wanxue) potpisali su danas ugovor o kreditu za realizaciju prve faze projekta rehabiltacije blokova B1 i B2 termoelektrane u Kostolcu. Ukupna vrednost projekta je 344,63 miliona dolara, a 85 odsto vrednosti će se finansirati iz kredita kineske Exim banke.

  Ugovorom, koji je potpisan u zgradi predsednika Srbije, predviđeno je da isporuke kineske strane iznose 53 odsto vrednosti projekta, dok je preostalih 47 odsto vrednosti opredeljeno za srpske izvođače radova.

  Predsednik Srbije Boris Tadić, koji je prisustvovao potpisivanju ugovora, izjavio je da taj događaj potvrđuje da strateško parnerstvo Srbije i Kine daje i vidljive ekonomske efekte.
  Podsećajući da je, pre danas potpisanog ugovora, sa kineskom stranom potpisan i ugovor o gradnji mosta Zemun-Borča, Tadić je rekao da postoji veliki prostor za prožimanje privreda dveju zemalja i investicije kineskih kompanija u Srbiju.

  "Srbija je uvek otvorna za kineske investicije i kinesku tehnologiju i danas razgovaramo ne samo o infrastruktri i energetici, već i o investicijama u novim tehnologijama i elektronskoj industriji", rekao je Tadić.

  Sporazum o strateškom partnerstvu Srbije i Kine potpisan je 2009. godine, a, kako je objasnio Tadić, bilo je potrebno vreme da taj sporazum dobije i konkretne ekonomske konsekvence.

  Predsednik Tadić naglasio je da će revitalizacija termoelektrane u Kostolcu podići njen kapacitet za 35 megavata, ali i da će to biti jedan od najvećih projekata u domenu ekološke zaštite, budući da će biti instaliran najsavremeniji sistem za odsumporavanje.

  Ambasador Kine rekao je da je projekat Kostolac B prvi veliki projekat u oblasti energetike i da predstavlja otelotvorenje odnosa strateškog parnerstva između Srbije i Kine u oblasti ekonomije i trgovine.

  "Danas su stvoreni uslovi za zvaničan početak realizacije ovog projekta", rekao je Čang, istakavši da kineska vlada posebno posvećuje pažnju razvoju ekonomskih i trgovinskih odnosa sa Srbijom.

  On je izrazio očekivanje da će svi kineski projekti u Srbiji - izgradnja mosta Zemun-Borča i revitalizacija termoelektrane Kostolac B, biti završeni po planu i na dobrobit srpskog naroda, ali i da će se ohrabriti dolazak novih kineskih investitora u Srbiju.

  Ugovor, kako je saopšteno, podrazumeva rehabilitaciju postojećih blokova termoelektrane Kostolac B1 i B2 u vrednosti od 176,31 milion dolara, izgradnju postrojenja za odsumporavanje od 130,5 miliona dolara, izgradnju pristaništa na Dunavu koja košta 15,86 miliona dolara i izgradnju železničke infrastrukture u koju će biti uloženo 21,96 miliona dolara.

  Kredit Exim banke odobren je Srbiji po fiksnoj kamatnoj stopi od tri odsto godišnje, rok kredita je 15 godina, uključujući i grejs period od pet godina, dok je rok otplate 10 godina. Provizija za organizovanje kredita je jedan odsto, jednokratno obračunato na iznos kredita dok provizija za odobrena a nepovučena sredstva iznosi 0,75 odsto na iznos nepovučenih sredstava kredita.

  Završetak projekta je planiran u roku od 30 meseci od datuma stupanja ugovora o kreditu na snagu, a početak radova očekuje se već u provoj polovini naredne godine. Projektom će biti ostvareno nekoliko važnih ciljeva - biće produžen životni vek postojećih blokova za novih 150.000 sati.

  Izgradnjom postrojenja za odsumporavanje realizovao bi se najveći projekat u oblasti zaštite životne sredine u prethodnih 25 godina u skladu sa evropskim standardima. Izgradnjom pristaništa i železničke infrastrukture biće obezbeđene potrebe postrojenja za odsumporavanje, ali i za druge namene u funkciji potrebe privrede Braničevskog okruga.

  Potpisivanju sporazuma prisustvovali su i generalni direktor EPS-a Dragomir Marković, izvršni direktor za strateško planiranje EPS-a Slobodanka Kčevinac, direktor termoelektrane i kopova Kostolac Dragan Jovanović, kao i savetnik ministra infrastrukture za međunarodnu saradnju Jasmina Hadžiabdić.

  Izvor: Tanjug, 29.12.2011.

  PROJEKTOM KOJI FINANSIRA USAID PREKO INSTITUTA ZA ODRŽIVE ZAJEDNICE (ISC) NAREDNIH 14 MESECI ZAJEDNIČKI ĆE SE RADITI NA REŠAVANJU PROBLEMA KRŠENJA RADNIH PRAVA U SRBIJI

  Šest organizacija građanskog društva narednih će 14 meseci zajednički raditi na rešavanju problema kršenja radnih prava u Srbiji, boriti se protiv diskriminacije radnika i protiv nezakonitog zaključivanja ugovora o radu.

  Osnovni cilj je da se promovisanjem socijalne pravde unapredi položaj radnika u skladu sa međunarodnim standardima.

  Projekat koji finansira USAID preko Instituta za održive zajednice (ISC), nastojaće da se smanji broj radnika u sivoj ekonomiji koji su najčešće lišeni prava na socijalno i penziono osiguranje.

  Aktivnim pritiskom na donosioce odluka i ukazivanjem na brojne nepravilnosti, organizacije nameravaju da doprinesu socijalno-ekonomskom razvoju kroz unapređenje uslova rada.
  Zajedničku inicijativu organizacija građanskog društva angažovanu na unapređenju socijalno-ekonomskih prava radnika čine Fond Centar za demokratiju, Centar za razvoj neprofitnog sektora, Dokukino i Zajedno, Zajedno iz Beograda; Timočki klub iz Knjaževca i Resurs Centar iz Majdanpeka.

  Ove organizacije iskusne su u naporima za unapređenje socijalno-ekonomskih prava, naročito prava na zapošljavanje, rad i radni odnos kao i prava na jednakost, zabranu diskriminacije i pravo zaštite na radu.

  "Očekujem da ćemo ovim projektom da podstaknemo širu društvenu zainteresovanost i akciju na promociju ekonomskih i socijalnih prava. Dosadašnji napredak u rešavanju ovih problema obavezuje nas da nastavimo da promovišemo i nadgledamo stepen ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava kao i kontrolu aktera koji bi trebalo da realizuju ta prava", rekla je Sandra Stanić šefica kancelarije ISC-a u Srbiji.

  Cilj ove građanske inicijative je da omogući da se čuje glas građana u socijalnom dijalogu i da se obezbedi uticaj na donosioce odluka prilikom kreiranja javnih politika iz oblasti unapređenja radnih i socijalno-ekonomskih prava, kao i jačanje tog dijaloga između građana, poslodavaca, relevantnih institucija, medija i građanskog sektora u Srbiji.

  Projekat će biti realizovan na nacionalnom nivou, a lokalno će se realizovati u Beogradu, Knjaževcu, Zaječaru, Nišu, Pirotu, Majdanpeku, Boru, Negotinu, K­ladovu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Vršcu.

  Izvor: RTV, 29.12.2011.

  POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI IZMEĐU PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA I SRPSKE ASOCIJACIJE MENADŽERA KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI (SAMKB)

  U Privrednoj komori Beograda potpisan je Protokol o saradnji između Privredne komore Beograda i Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti (SAMKB) u cilju povezivanja i ostvarivanja zajedničkih interesa članova potpisnika Protokola.

  Potpisivanju protokola o saradnji pored predsednika Komore Beograda dr Milan Jankovića i mr Dragana Trivana, predsednika Skupštine SAMKB, prisustvovali su i zamenik predsednika IO SAMKB g-din Vladimir Radović i član SAMKB g-din Aleksandar Jakišić.

  Protokol ima za cilj uspostavljanje međusobne saradnje učesnika Protokola, unapređenje poslovanja, proširenje obima i podizanje nivoa znanja u oblasti korporativne bezbednosti, bavljenje strategijskim pitanjima bezbednosti i povećanje svesti o bezbednosti i ugroženosti poslovnih subjekata i potrebi uspostavljanja odgovarajućih bezbednosnih mehanizama u korporacijama odnosno privrednim subjektima.

  Predsednik PK Beograda dr Milan Janković podržao je buduće aktivnosti i saradnju između komore Beograda i SAMKB i naglasio podršku beogradske privrede, jer ako razgovaramo o ambijentu u Beogradu i u Srbiji važno je nekoliko segmenata, poreska odnosno fiskalna politika i izdvajanja kad neko ko investira treba da da; stabilnost privređivanja sa resursima sa kojima rade i na kraju segment koji vi objedinjujte, a odnosi sa na ličnu i korporativnu bezbednost, da investitor bude siguran u ono u šta je uložio.

  G-din Trivan zahvalio se na velikoj pomoći i doprinosu Privredne komore Beograda u osnivanju asocijacije menadžera korporativne bezbebednosti Srbije i napomenuo da očekuje da će se konačno u 2012.godini urediti oblast privatne bezbednosti kroz donošenje novog Zakona o fizičko- tehničkom obezbeđenju i Zakona o detektivskoj delatnosti. SAMKB je asocijacija koja okuplja menadžere korporativne bezbednosti, ljude koji se u kompanijma bave zaštitom poslovanja što je jako važno u ovom trenutku, imajući u vidu da mi na taj način ne štitimo samo poslovanje, već povećavama konkurentost naše privrede istakao je g-din Trivan.

  Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 29.12.2011.

  U SKLADU SA UREDBOM O UTVRĐIVANJU IZVORNIKA VELIKOG I MALOG GRBA, IZVORNIKA ZASTAVE I NOTNOG ZAPISA HIMNE REPUBLIKE SRBIJE - NBS PUŠTA U OPTICAJ NOVU NOVČANICU OD 2000 DINARA I NOVČANICE OD 500 I 1000 DINARA SA DELIMIČNO IZMENJENIM OBELEŽJIMA

  Narodna banka Srbije pustiće u opticaj 30. decembra ove godine novi apoen novčanice od 2000 dinara na čijem se licu nalazi portret Milutina Milankovića, svetski priznatog naučnika. Na naličju novčanice se nalazi figura Milutina Milankovića s fragmentima stilizovanih prikaza iz njegovih naučnih dela.

  U opticaju će od 30. decembra biti i novčanice od 500 i 1000 dinara s delimično izmenjenim obeležjima.

  Novčanice od 500 i 1000 dinara na licu zadržavaju isto likovno rešenje, dok im je na naličju izmenjen Veliki grb Republike Srbije. Izmena je u skladu sa Uredbom o utvrđivanju izvornika velikog i malog grba, izvornika zastave i notnog zapisa himne Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2010 - prim. red). Izmenjena je i godina izdanja ("2011").

  Novčanica od 500 dinara biće paralelno u opticaju s prethodnim izdanjima ove novčanice iz 2004. i 2007. godine, a novčanica od 1000 dinara paralelno u opticaju s prethodnim izdanjima ove novčanice iz 2003. i 2006. godine.

  Puštanjem u opticaj novčanica od 500, 1000 i 2000 dinara Narodna banka Srbije će obezbediti odgovarajući obim, kvalitet i apoensku strukturu novčanica u opticaju i zadovoljiti redovne godišnje potrebe gotovinskog platnog prometa.

  Kabinet guvernera

  Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 29.12.2011.

  KRETANJE EKONOMSKE I SPOLJNOTRGOVINSKE AKTIVNOSTI U NOVEMBRU 2011. GODINE

  Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u trećem tromesečju 2011. godine je iznosio 0,5% (prema preliminarnoj proceni 0,7%), dok je u odnosu na drugo tromesečje 2011. ekonomska aktivnost stagnirala (desezonirani rast bruto domaćeg proizvoda 0,0%). Procena realnog međugodišnjeg rasta bruto domaćeg proizvoda za drugo tromesečje revidirana je naviše, sa 2,4% na 2,5%.

  Industrijska proizvodnja je u novembru ove godine, prema desezoniranim podacima, ostvarila rast od 0,5% u odnosu na prethodni mesec. U poređenju sa istim mesecom 2010, industrijska proizvodnja je bila viša za 2,2%. Posmatrano po sektorima, u sektoru prerađivačke industrije je zabeležen međugodišnji pad (4,7%), dok je u sektoru rudarstva i snabdevanja električnom energijom, gasom i parom ostvaren rast (15,5% i 30,5%, respektivno).

  Prerađivačka industrija, prema desezoniranim podacima, u novembru je u odnosu na prethodni mesec bila manja za 2,0%. U okviru prerađivačke industrije, najveći negativan doprinos ukupnoj industriji dali su proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata, proizvodnja proizvoda od gume i plastike i proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda. Istovremeno, najveći pozitivan doprinos ukupnoj industriji potiče od proizvodnje električne opreme i proizvodnje prehrambenih proizvoda i pića.

  Promet robe u trgovini na malo je u novembru na međugodišnjem nivou bio realno niži za 16,4%.

  Prema desezoniranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, izvoz i uvoz robe, izraženi u evrima, bili su u novembru u odnosu na oktobar veći za 0,1% i 5,7%, respektivno. Međugodišnje posmatrano, u novembru je robni izvoz povećan za 3,4%, a uvoz za 12,9%.

  Kabinet guvernera

  Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 29.12.2011.

  MEĐUNARODNA FINANSIJSKA KORPORACIJA (IFC) ODOBRILA KREDIT OD 50 MILIONA EVRA KOMERCIJALNOJ BANCI KAKO BI PODRŽALA RAZVOJ BANKE

  Aktuelna sužbena mišljenja

  • Ministarstvo finansija: IZDAVANJE RAČUNA I OBRAČUN NAKNADE IZRAŽENE U STRANOJ VALUTI KOD SUKCESIVNE ISPORUKE DOBARA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 22
  • Ministarstvo finansija: PORESKE OBAVEZE FIZIČKOG LICA PO OSNOVU PRIHODA ISPLAĆENIH OD STRANOG PRAVNOG LICA KOJE NIJE OBVEZNIK OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU - Zakon o porezu na dohodak građana: član 107
  • Ministarstvo finansija: PRAVO OPOREZIVANJA ZARADA KOJE RADOM U NORVEŠKOJ OSTVARE REZIDENTI REPUBLIKE SRBIJE - Zakon o ratifikaciji Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu, sa Protokolom: član 15
  Aktuelna sudska praksa:

  • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 1 - Zakon o uređenju sudova: član 25 stav 1 tačka 1)
  • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 2 - Zakon o uređenju sudova: član 25 stav 1 tačka 4)
  • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 3 - Zakon o uređenju sudova: član 25 stav 1 tačka 3)
  • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 4 - Zakon o uređenju sudova: član 25 stav 1 tačka 1)
  • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 5 - Zakon o uređenju sudova: član 25
  • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 6 - Zakon o parničnom postupku: član 18 stav 4
  • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU KOJI SE VODI RADI PONIŠTAJA UGOVORA O OTKUPU STANA KOJI JE PRODAT IZ STAMBENOG FONDA VOJSKE JUGOSLAVIJE KAO I RADI ISELJENJA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
  • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU VOĐENOM ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU I ZBOG NAKNADE ŠTETE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
  • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU VOĐENOM ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU I ZBOG NAKNADE ŠTETE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
  • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U RADNOM SPORU VOĐENOM ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU I IZGUBLJENE ZARADE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
  • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U RADNOM SPORU VOĐENOM ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU I IZGUBLJENE ZARADE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
  • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U RADNOM SPORU VOĐENOM ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU I IZGUBLJENE ZARADE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
  Stečajevi:

  STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 27.12.2011. GODINE

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  1.

  "Sartid Veljko Dugošević", d.o.o.

  17552406

  10. St. broj 155/10

   

   

   

  I. Privredni sud u Beogradu rešenjem 10. St. broj 155/10 od 25. novembra 2011. godine, zaključuje postupak stečaja nad stečajnom masom "Sartid Veljko Dugošević", d.o.o.
  II. Nalaže se stečajnom upravniku da novčana sredstva zatečena na računu stečajnog dužnika u iznosu 941.451,94 dinara prenose na poverioca Stečajna masa Sartid, a.d. kao trošak stečajnog postupka.
  III. Prenosi se deo potraživanja u iznosu od 24.050.045,04 dinara, sa stečajnog dužnika Stečajna masa Sartid Veljko Dugošević d.o.o. od dužnika Rudnik bakra Majdanpek d.o.o. iz Majdanpeka u restrukturiranju, na osnovu pravosnažne presude Trgovinskog suda u Beogradu, XIII-P. broj 5059/09 od 28. septembara 2009. godine, na poverioca Stečajnu masu Sartid, a.d. kao trošak stečajnog postupka.
  IV. Prenose se potraživanja stečajnog dužnika Stečajna masa Sartid Veljko Dugošević d.o.o. kao trošak stečajnog postupka, sa:
  - RTB Bor grupa - Rudnika bakra Majdanpek d.o.o. iz Majdanpek, u restrukturiranju, na osnovu pravosnažnog rešenja o izvršenju Trgovinskog suda u Zaječaru I. broj 1193/07 od 25. juna 2007. godine, kojim je obavezan da plati izvršnom poveriocu iznos od 1.491.318,00 dinara, što sa zateznom kamatom na dan 20. septembar 2011. godine iznosi 6.217.527,05 dinara,
  - RTB Bor - Rudnika bakra Majdanpek d.o.o. iz Majdanpek, u restrukturiranju, na osnovu pravosnažnog rešenja o izvršenju Trgovinskog suda u Zaječaru XIII-St. broj 115/08 od 27. maja 2009. godine, na iznos od 3.485.102,77 dinara, sa pripadajućom zateznom kamatom obračunatom do 20. septembra 2011. godine iznosi 55.007.453,63 dinara,
  - "Magnohrom" d.o.o. iz Kraljeva, u restrukturinju, na osnovu pravosnažne presude Privrednog suda u Beogradu 12. P. broj 2504/2010 od 30. marta 2010. godine, obavezan je da plati na ime duga 2.294.265,62 dinara, što sa zateznom kamatom do 20. septembra 2011. godine iznosi 8.384.385,14 dinara,
  - "Mačkatica" a.d. u stečaju, Surdulica, na osnovu zaključka o listi potraživanja Privrednog suda u Leskovcu 3. St. broj 52/2010 do 18. marta 2011. godine priznata su potraživanja trećeg isplatnog reda u iznosu od 3.622.245,28 dinara,
  - deo potraživanja od Rudnika bakra Majdanpek d.o.o. koje na dan 20. septembra 2011. godine iznosi 7.005.824,79 dinara, na osnovu pravosnažne presude Trgovinskog suda u Beogradu XIII-P. broj 5054/09 od 28. septembra 2009. godine koje sa zateznom kamatom do 20. septembra 2011. godine iznosi 192.730.149,78 dinara, na poverioca Republiku Srbiju - Ministarstvo finansija.
  V. Prenosi se potraživanje Stečajne mase Veljko Dugošević d.o.o. od dužnika Stečajna masa Sartid a.d. utvrđeno Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu broj II-St. broj 7035/2001 od 25. decembra 2002. godine u iznosu od 52.292.778,54 dinara na poverioce čija su potraživanja utvrđena pravosnažnim odlukama suda, saglasno procentima učešća potraživanja poverilaca u ukupnim potraživanjima prema tabeli koja je sastavni deo rešenja.
  VI. Prenosi se deo potraživanja Stečajne mase Veljko Dugošević d.o.o. od dužnika Rudnik bakra Majdanpek iz Majdanpeka d.o.o. koji na dan 20. septembra 2011. godine iznosi 161.674.279,95 dinara po pravosnažnoj i izvršnoj presudi Trgovinskog suda u Beogradu broj XIII P. broj 5054/09 od 28. septembra 2009. godine, na poverioce čija su potraživanja utvrđena pravnosnažnim odlukama Suda saglasno procentima učešća potraživanja poverilaca u ukupnim potraživanjima prema tabeli koja je sastavni deo rešenja.
  VII. Nalaže se stečajnom upravniku da kod AIK banke a.d. ugasi račun stečajnog dužnika broj 105-500049-84.
  VIII. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da iz svoje evidencije briše stečajnog dužnika Stečajnu masu Sartid Veljko Dugošević d.o.o. koji se vodi pod matičnim brojem: 17552406.
  IX. Nalaže se Poreskoj upravi Centrala 0000399377, Beograd da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika Stečajne mase Sartid Veljko Dugošević d.o.o. broj: 103305840.
  X. Nalaže se stečajnom upravniku da u roku od 30 dana nakon pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka dostavi izveštaj o uništenju pečata i stavi predlog za svoje razrešenje.
  XI. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 6. decembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  2.

  "Kopaonik trade" d.o.o.

   

  15. St. broj 176/10

   

   

   

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 15-St. broj 176/10 od 17. novembra 2011. određuje završno ročište nad "Kopaonik trade" d.o.o. u stečaju iz Beograda, na kome se:
  1. raspravlja o završnom računu stečajnoj dužnika,
  2. raspravlja o konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova,
  3. podnose prigovori na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,
  4. odlučuje o neraspodeljenim delovima deobne mase,
  5. odlučuje o drugim pitanjima od značaja za bankarstvo stečajnog dužnika.
  II. Završno ročište će se održati dana 27. januara 2012. godine u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133, sa početkom u 9,30 časova.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  3.

  Preduzeće za konsalting, trgovinu i usluge Alpos trading d.o.o.

  20017074

  17. St. broj 3602/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=2463

   

  I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 3602/2011 od 8. decembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, Preduzeće za konsalting, trgovinu i usluge Alpos trading d.o.o. Beograd, Antifašističke borbe 25/17, lokal 33 čiji je matični broj 20017074 i PIB 103777914, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
  II - Za stečajnog upravnika se imenuje Vujačić Žarko iz Beograda, Omladinskih brigada 156/21.
  III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS"; prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
  IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V - Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 24. januar 2012. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, II sprat, sudnica broj 242.
  VI - Ispitno ročište se zakazuje za 9. maj 2012. godine sa početkom u 10,30 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, II sprat, sudnica broj 242.
  VII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 8. decembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  4.

  Preduzeće za projektovanje i građenje "KMG trudbenik" o.a.d.

  078016611

  48 St 3447/2011

   

   

   

  1. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 48 St. 3447/2011 od 9. decembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem za projektovanje i građenje "KMG trudbenik" o.a.d. iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra br. 79 MB 078016611, PIB: 101724323.
  2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda, Terazije 23.
  3. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoje potraživanje. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
  4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  5. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 18. januar 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/1.
  Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju skupštinu poverilaca a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca za prvo poverilačko ročište. Ispitno ročište određuje se za 24. maj 2012. godine u 11,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/1.
  Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 9. decembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  5.

  "Intergraf MM"

  17138553

  4 St. broj 395/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=2433

   

  I - Privredni sud u Beogradu, je Rešenjem 4. St. broj 395/11 od 2. decembra 2011. godine otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Intergraf MM", Beograd, Trajka Grkovića 3, matični broj 17138553, PIB 101726267.
  II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
  III - Za stečajnog upravnika imenuje se Vesna Mitrić, iz Beograda, Siva Stena 11.
  IV - Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđenja i neobezbeđenja potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
  V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI - Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 9. mart 2012. godine u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 222, II sprat i saziva se sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
  VII - Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 9. mart 2012. godine u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 222, II sprat.
  VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 2. decembra 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i u jednom visoko tiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.
  IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  6.

  "Novo Altrix" d.o.o.

  17334549

  48. St. broj 3800/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1155

   

  Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Vera Tešić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Novo Altrix" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 63, na završnom ročištu 13. decembra 2011. godine, donela je
  REŠENJE
  I - Usvaja se završni račun i završni izveštaj stečajnog upravnika dužnika "Novo Altrix" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 63, sačinjen na dan 5. decembra 2011. godine sa prilozima koji su sastavni deo ovog rešenja.
  II - Utvrđuje se konačna nagrada stečajnom upravnikom, Dragici Jokić u iznosu od 877.132,35 dinara, što predstavlja dinarsku protivvrednosti 8.634,89 EUR-a po srednjem kursu NBS na dan 1. septembar 2011. godine.
  III - Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Novo Altrix" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 63, matični broj: 17334549, PIB 100214638.
  IV - Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši brisanje stečajnog dužnika "Novo Altrix" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 63, iz Registra privrednih subjekata.
  V - Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 17334549.
  VI - Nalaže se Ministarstvu finansija - Poreskoj upravi odeljenje Palilula, da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 100214638.
  VII - Po pravosnažnosti ovog rešenja, uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, i dostavu dokaza o podnetim M4 obrascima radnika stečajnog dužnika koja se tiču penzijskog osiguranja, dostavu dokaza o predatoj dokumentaciji Arhivu grada Beograd, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  7.

  "Ozucom"

  20349824

  4 St. broj 331/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=2432

   

  I - Privredni sud u Beogradu, je Rešenjem 4. St. broj 331/11 od 2. decembra 2011. godine otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Ozucom" iz Beograda, Milorada Jovanovića 30/a, matični broj 20349824, PIB 105274292.
  II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
  III - Za stečajnog upravnika imenuje se Stojičić Radomir, iz Beograda, Dragiše Brašanova 9.
  IV - Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđenja i neobezbeđenja potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
  V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI - Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 9. mart 2012. godine u 9,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 222, II sprat i saziva se sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
  VII - Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 9. mart 2012. godine u 10,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 222, II sprat.
  VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 2. decembra 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i u jednom visoko tiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.
  IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  8.

  Društvo za trgovinu "Mustang" d.o.o.

  06051049

  36. St. broj 176/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=2448

   

  I. Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Mila Đorđević, je rešenjem br. 36-St 176/2011 od 6. decembra 2011. godine, otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo za trgovinu "Mustang" d.o.o., Beograd - Zemun, Miće Radarkovića 4-j, matični broj 06051049, PIB 100098259, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
  II. Za stečajnog upravnika se imenuje Dragica Stojanović iz Beograda, Brankova 28.
  III. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
  IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V. Prvo poverilačko ročište zakazano za: 16. januar 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u zgradi Privrednog suda u Beogradu u sudnici broj 221, drugi sprat, na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika i za kada se saziva sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
  VI. Ispitno ročište se zakazuje za 27. april 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 221, drugi sprat.
  VII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda dana 7. decembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  9.

  Stambena zadruga "Moj krov"

   

  15. St. broj 29/2010

   

   

   

  U postupku stečaja u predmetu broj 15-St. broj 29/2010 nad stečajnim dužnikom Stambena zadruga "Moj krov" u stečaju iz Beograda, Resavska 14.
  Zaključuje se završno ročište za 20. januar 2012. godine u 9,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, sudnica 133/I.
  Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
  Oglas o zakazivanju ročišta objavljen je u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli suda.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  10.

  "Bogićević komerc" d.o.o.

  20068272

  36-St. broj 509/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=2408

   

  I. Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Mila Đorđević, je rešenjem br. 36-St 509/2011 od 25. novembra 2011. godine, otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Bogićević komerc" d.o.o., Mladenovac, Svetozara Markovića 1/14, matični broj 20068272, PIB 103985909, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
  II. Za stečajnog upravnika se imenuje Dragan Petkoski iz Beograda, Stevana Opačića 42/22.
  III. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u 2 primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
  IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V. Prvo poverilačko ročište zakazano za 28. decembar 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova, održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, u sudnici broj 221, drugi sprat, na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika i za kada se saziva sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
  VI. Ispitno ročište se zakazuje za 24. april 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 221, drugi sprat.
  VII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli suda 1. decembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  11.

  Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, eksport-import "Collco company" d.o.o.

  17176536

  4. St. broj 3309/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=932

   

  Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Dragan Dragović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, eksport-import "Collco company" d.o.o., u stečaju, Zemun, Majora Radosavljevića 315, 2. decembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  I. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, eksport-import "Collco company" d.o.o., u stečaju, Beograd, Zemun, manja od visine troškova stečajnog postupka.
  II. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, eksport-import "Collco company" d.o.o., u stečaju, Zemun, Majora Radosavljevića 315, matični broj 17176536, PIB 100198925, otvoren rešenjem Privrednog suda u Beogradu 4-St-3309/10 od 17. septembra 2010. godine.
  III. Prenosi se na stečajne poverioce kojima je utvrđeno potraživanje Zaključkom o listi utvrđenih (priznatih) potraživanja ovog Suda 4-St-3309/10 od 20. maja 2011. godine i na stečajne poverioce kojima je osporeno potraživanje Zaključkom o listi osporenih potraživanja ovog Suda 4-St-3309/10 od 20. maja 2011. godine a koji su u roku pokrenuli parnicu za utvrđenje osporenog potraživanja, imovina stečajnog dužnika koju čine:
  - pokretne stvari - inventar i oprema stečajnog dužnika kao u izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika od 15. marta 2011. godine - početni stečajni bilans,
  - udeo stečajnog dužnika u pravnom licu "Merkur Company" d.o.o. Beograd,
  - parnica broj P-4732/08 kod Privrednog suda u Beogradu,
  - parnica broj P-9198/07 kod Privrednog suda u Beogradu,
  - parnica broj P-9312/09 kod Privrednog suda u Beogradu,
  - parnica broj P-9575/10 kod Privrednog suda u Beogradu,
  - parnica broj P-7233/10 kod Privrednog suda u Beogradu,
  - parnica broj P-6251/10 kod Privrednog suda u Beogradu,
  - parnica broj P-74809/10 kod Privrednog suda u Beogradu,
  sve prema podnesku - izveštaju stečajnog upravnika od 30. septembra 2011. godine,
  - kao i parnice za utvrđenje potraživanja poverilaca pokrenute po zaključku o listi osporenih potraživanja ovog Suda 4-St-3309/10 od 20. maja 2011. godine.
  IV. Imovina iz stava III prenosi se na poverioce iz stava III do visine njihovih utvrđenih potraživanja, u procentu prema učešća u ukupnim potraživanjima istih poverilaca prema stečajnom dužniku, a u slučaju namirenja poverilaca u procentu od 100% utvrđenih potraživanja, preostala sredstva poverioci su dužni da prenesu osnivačima stečajnog dužnika.
  V. Nalaže se stečajnom upravniku da, po pravnosnažnosti ovog rešenja, sredstvima koja se nalaze na tekućim računima stečajnog dužnika, isplati nastale troškove, a ukoliko po isplati nastalih troškova, koji obuhvataju troškove stečajnog upravnika i troškova postupka, preostanu sredstva, da ta sredstva uplati u budžet Republike Srbije, te da kod nadležnih organa i organizacija preduzme potrebne radnje radi gašenja tekućih računa stečajnog dužnika, brisanja matičnog i poreskog identifikacionog broja, i iz statističke evidencije, kao i radnje radi brisanja stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata, i da o izvršenim radnjama dostavi izveštaj.
  VI. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši brisanje stečajnog dužnika Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, eksport-import "Collco company" d.o.o., u stečaju, Zemun, Majora Radosavljevića 315, iz Registra privrednih subjekata.
  VII. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 17176536.
  VIII. Nalaže se Poreskoj upravi - Odeljenje Novi Beograd da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 100198925.
  IX. Po pravosnažnosti ovog rešenja, i po dostavljanju završnog izveštaja stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  12.

  JUG - Radaspro d.o.o.

  20204354

  25. St. broj 565/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=2446

   

  Privredni sud u Beogradu, sudija Mirjana Jovanović kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja razloga za pokretanje stečajnog postupka, nad dužnikom JUG - Radaspro d.o.o. Beograd, Slavka Rodića broj 6a, mat. broj 20204354, PIB 104659900, doneo je 5. decembra 2011. godine, sledeće: rešenje.
  I. Otvara se postupak stečaja nad dužnikom JUG - Radaspro d.o.o. Beograd, Slavka Rodića broj 6a, mat. br. 20204354, PIB 104659900.
  II. Stečajni razlog je prezaduženost dužnika.
  III. Za stečajnog upravnika imenuje se Đorđe Zečević iz Beograda, Južni bulevar 1.
  IV. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate privrednog društva, svu dokumentaciju društva i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu i poslovni prostor društva na dalje čuvanje i upravljanje.
  V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 6. februar 2012. godine u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239/II.
  VI. Ispitno ročište određuje se za 9. april 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 239/II.
  VII. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VIII. Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli Suda 8. decembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  13.

  INTER BRAND CARGO EXPRESS DOO

   

  45. St. broj 2146/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1634

   

  U postupku stečaja u predmetu 45. St. broj 2146/2011 nad stečajnim dužnikom INTER BRAND CARGO EXPRESS DOO u stečaju iz Beograda, Brankova broj 8.
  Zakazuje se završno ročište za 30. januara 2012. godine u 9,40 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 211/II.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  14.

  HK "Viskoza" "Hortikultura" d.o.o.

  17014340

  St. broj 32/10

   

   

   

  Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad HK "Viskoza" "Hortikultura" d.o.o. u stečaju iz Loznice, na završnom ročištu održanom dana 8. decembra 2011. godine doneo je sledeće rešenje.
  Zaključuje se postupak stečaja nad HK "Viskoza" "Hortikultura" d.o.o. u stečaju iz Loznice, matični broj 17014340, PIB 101197618. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Branislav Stajić iz Malog Zvornika.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  15.

  Privatno preduzeće za proizvodnju mineralne vode "Rajkovićki Izvori" DOO

  17292064

  St. broj 93/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1737

   

  Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Privatno preduzeće za proizvodnju mineralne vode "Rajkovićki Izvori" DOO, Rajković, Mionica, dana 12.12.2011. godine doneo je sledeće rešenje:
  Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Privatno preduzeće za proizvodnju mineralne vode "Rajkovićki Izvori" DOO, Rajković, Mionica, matični broj 17292064, PIB 101393951, zakazuje se za 17. januar 2012. godine sa početkom u 11,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 2, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  16.

  "EKO MLEK" d.o.o.

  20066539

  St. broj 53/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1864

   

  Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad "EKO MLEK" d.o.o. Vračević bb, Lajkovac, doneo je dana 28. novembra 2011. godine
  REŠENJE
  Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "EKO MLEK" d.o.o. Vračević bb, Lajkovac, matični broj 20066539, pib 104006471.
  Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Stajić Branislav iz Malog Zvornika.
  Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od prijema, odnosno objavljivanja rešenja u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog prvostepenog suda.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  17.

  "Slap Tamnavac" Prehrambena industrija a.d.

  7098324

  St. broj 35/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1336

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u stečajnom postupku nad "Slap Tamnavac" Prehrambena industrija a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog br. 45., matični broj 7098324, PIB 101348227, doneo je dana 14.12.2011. godine
  REŠENJE
  Obustavlja se stečajni postupak nad "Slap Tamnavac" Prehrambena industrija a.d.. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog br. 45.
  Stečajni postupak se nastavlja protiv stečajne mase koju zastupa stečajni upravnik, a radi namirenja poverilaca.
  Predmet zavesti pod nov poslovni broj.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  18.

  Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Luks - oil" d.o.o.

  20120029

  St. broj 703/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=2456

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad - Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Luks - oil" d.o.o. Koceljeva, Dušanova 27a, doneo je 13. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Luks - oil" d.o.o. Koceljeva, Dušanova 27a, matični broj 20120029, PIB 104229177, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
  2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Predrag Manojlović iz Uba, Čede Todorović 14.
  3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srbije" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka, ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije", a sve prijave podnete po isteku roka od 120. dana biće odbačene kao neblagovremene.
  4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 10. aprila 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica 6.
  6. Prvo poverilačko ročište će se održati 17. januara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica 6, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
  7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda 13. decembra 2011. godine.
  Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije" i dnevnom listu "Danas".

  PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  19.

  Ortačko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Dragi Karabašević i DR. Rtanjski Šampinjoni"

   

  1 St. broj 142/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=2267

   

  Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Ortačko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Dragi Karabašević I DR. Rtanjski Šampinjoni" Podgorac doneo je 12. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište za 24. januar 2012. godine u 11,00 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Ortačko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Dragi Karabašević i dr. Rtanjski Šampinjoni" Podgorac.
  Završno ročište se određuje sa razloga jer stečajni dužnik nema imovine.
  Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Dejan Ivašković iz Bora da pristupe na zakazano ročište.
  Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.
  Stečajni postupak se neće zaključiti ako poverilac ili dužnik podnesu zahtev za sprovođenje postupka i kao po nalogu stečajnog sudije podnosilac zahteva položi sredstva neophodna za pokriće stečajnog postupka.

  PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  20.

  DP "Centar za obrazovanje i marketing"

  08052786

  St. broj 208/2011

   

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=2258

  http://www.priv.rs/
  Agencija+za+privatizaciju/90/
  CENTAR+ZA+OBRAZOVANJE+
  I+MARKETING.shtml/seo=/
  companyid=14485

  Ročište za ispitivanje potraživanja ispitno ročište zakazano rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 208/2011 od 26. oktobra 2011. godine u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Centar za obrazovanje i marketing" u stečaju iz Zrenjanina, Beogradska 11-13, MB 08052786, PIB 100653361, za 16. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova se otkazuje zbog državnog praznika a novo ispitno ročište se zakazuje za 22. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Zrenjaninu u sudnici broj 68/I.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  21.

  Preduzeće za promet robe i usluge "Srbijanka" eksport import DOO

  06609104

  3. St. broj 560/2011

   

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=2454

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava da je rešenjem 3. St. 560/2011 od 13.12.2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za promet robe i usluge "Srbijanka" eksport import DOO Paraćin, Vuka Karadžića 8, matični broj 06609104, PIB 101094722. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Nenad Jeremić iz Despotovca, Despota Stefana Lazarevića br. 10, broj licence 155-0211. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 12.03.2012. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 535. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 16.1.2012. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 535. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 13.12.2011. god. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  22.

  Društvo za trgovinu "Merkatura komerc" d.o.o.

   

  3. St. broj 130/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1612

   

  Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo za trgovinu "Merkatura komerc" d.o.o., u stečaju Čapljinac - Doljevac, koga zastupa stečajni upravnik Vesna Đošić, doneo je 7. decembra 2011. godine sledeće rešenje:
  Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom društvo za trgovinu "Merkatura komerc" d.o.o., u stečaju Čapljinac Doljevac, za 26. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 sati u sudnici broj 3, Privrednog suda u Nišu.
  Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli Suda kao i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  23.

  DOO "RIT" za poljoprivrednu proizvodnju

  08017689

  3. St. broj 671/2011

   

   

  http://www.priv.rs/
  Agencija+za+privatizaciju/
  90/PG+RIT.shtml/seo=/
  companyid=3409

  Privredni sud u Nišu stečajno veće sastavljeno od sudije Momira Tasića, kao predsednika veća i sudija Gorana Kontića i Vojkana Mitrovića kao članova veća, u stečajnom postupku nad DOO "RIT" za poljoprivrednu proizvodnju, Čoka, Potiska 59, pravnog sledbenika Društvenog preduzeća Poljoprivredno gazdinstvo "RIT" u stečaju iz Čoke, Potiska 59, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj Beograd, čiji je poverenik Rudolf Šarnjai, nakon održanog završnog ročišta 12. decembra 2011. godine, doneo je rešenje:
  Konstatuje se da je DOO "RIT" za poljoprivrednu proizvodnju, Čoka, Potiska 59, matični broj 08017689, PIB 101417518, ispunilo sve obaveze predviđene planom reorganizacije iz rešenja Trgovinskog suda u Zrenjaninu broj St. 2/2008 od 23. aprila 2009. godine i izmenama i dopunama plana reorganizacije iz rešenje Privrednog suda u Zrenjaninu St. broj 25/10 od 21. juna 2011. godine. Obustavlja se stečajni postupak nad DOO "RIT" Za poljoprivrednu proizvodnju, Čoka, Potiska 59, matični broj 08017689, PIB 101417518, usled ispunjenja plana reorganizacije od 23. aprila 2009. godine, sa izmenama i dopunama od 21. juna 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  24.

  "Drvo Prerada"

   

  4. St. broj 242/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1748

   

  Privredni sud u Kraljevu u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Drvo Prerada", Vrnjačka Banja, St. broj 242/10 i nad stečajnim dužnikom "Purić promet", Koševi, St. broj 453/10 na završnom ročištu 24. novembra 2011. godine doneo je 24. novembra 2011. godine rešenja da se nad napred označenim preduzećima zaključuje stečajni postupak s tim što se završni račun stečajnog upravnika odobrava, a oglas je objavljen na oglasnoj tabli suda 13. decembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  25.

  Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "LBS Loms Company" d.o.o.

   

  Posl. broj 6. St. 177/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1257

   

  Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "LBS Loms Company" d.o.o. u stečaju Tutin, Omladinska 1, rešenjem St. broj 177/10 od 14. decembra 2011. godine, odredio je završno ročište koje će se održati dana 17. januara 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici br. 1 ovog suda u ul. Cara Dušana br. 41. Na završnom ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika, o primedbama na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika. Poverioci se na ročište pozivaju preko Oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".
  Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam od dana oglašavanja u "Službenom glasniku RS", PAS-u Beograd, a preko ovog suda.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  26.

  JKP "Stopanja"

  17611828

  Posl. 5. St. broj 519/11

   

   

   

  Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 519/11 od 13. decembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad dužnikom JKP "Stopanja", mat. broj 17611828, PIB, 103524376. Za stečajnog upravnika imenuje se Petar Vulović iz Kraljeva, broj telefona 064/157-02-12. Stečajni sudija Danijela Dukić, sudija ovog suda.
  Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" ili dnevnom listu "Danas" kako obezbeđena tako i neobezbeđena potraživanja. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu. Poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 19. januar 2012. godine u 9,30 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, soba broj 15 a ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 13. mart 2012. godine, u 9,30 časova u istom sudu soba broj 15.
  Stečajni postupak je otvoren 13. decembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda 13. decembra 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS", Beograd i Dnevnom listu "Danas". Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71. stav 1. Zakona o stečaju. Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od prijema istog ili od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  27.

  "Obuća Vesna" d.o.o.

  17614207

  6. St. broj 425/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je rešenjem St. 425/2010 od 29.6.2011. godine, utvrđeno da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Obuća Vesna" d.o.o., Raška, MB 17614207, PIB 103587582 zaključuje.

  PRIVREDNI SUD U PANČEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  28.

  DOO "Radaković Co"

  08587124

  5. St. broj 64/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1663

   

  Privredni sud u Pančevu, u stečajnom postupku St. broj 62/2011 nad stečajnim dužnikom DOO "Radaković Co" iz Vršca, Sremska 94, matični broj 08587124, PIB 100914055, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika da će se ročište za razmatranje predloga plana reorganizacije i glasanje o planu od strane poverilaca, održati 17. januara 2012. godine, sa početkom u 11,30 časova, sala 125, prvi sprat.
  Plan reorganizacije stečajnog dužnika DOO "Radaković Co" iz Vršca, Sremska 94, matični broj 08587124, PIB 100914055, podneo je Goran Radaković iz Vršca, Bihaćka 42.
  Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.
  Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može se pismenim putem u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.
  Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
  Klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primene plana reorganizacije, ne glasa za plan odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
  Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisani način prihvate sve klase poverilaca.
  Plan reorganizacije stečajnog dužnika izložen je u pisarnici Privrednog suda u Pančevu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova.

  PRIVREDNI SUD U PANČEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  29.

  DOO "Pobeda"

  08047588

  5. St. broj 38/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1661

  http://www.priv.rs/
  Agencija+za+privatizaciju/
  90/POBEDA.shtml/seo=/
  companyid=14730

  Privredni sud u Pančevu, postupajući po sudiji Svetlani Denčić Bjelanović, kao stečajnom sudiji, u stečajnom postupku pokrenutom nad stečajnim dužnikom DOO "Pobeda" iz Vladimirovca, JNA 2, matični broj 08047588, PIB 101086941, doneo je 7. decembra 2011. godine rešenje kojim je zakazano ispitno ročište radi ispitivanja potraživanja koje će se održati 18. januara 2012. godine u 10,30 časova, u sali 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.

  PRIVREDNI SUD U PANČEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  30.

  DOO za trgovinu "Agroživ komerc"

   

  St. broj 6/10

   

   

   

  Privredni sud u Pančevu, je svojim rešenjem St. broj 6/2010, odredio završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO za trgovinu "Agroživ komerc" Pančevo, Zmaj Jovina 26a, koje će se održati dana 23. decembra 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, sala 125/1 Privrednog suda Pančevo.
  Na završnom ročištu raspravljaće se:
  - o završnom računu stečajnog upravnika,
  - o konačnim zahtevima za isplatu nagrade i naknade troškova stečajnog upravnika,
  - podnose primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,
  - odlučuje o neraspodeljenim delovima stečajne mase,
  - odlučuje o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

  PRIVREDNI SUD U PANČEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  31.

  AD "Fabrika šećera"

   

  5. St. broj 4/10

   

   

  http://www.priv.rs/
  Agencija+za+privatizaciju/90/
  FABRIKA+SECERA+STECAJNA+
  MASA.shtml/seo=/companyid=129

  Privredni sud u Pančevu, rešenjem St. broj 4/2010 od 9. decembra 2011. godine odredio je završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnom masom stečajnog dužnika AD "Fabrika šećera" u stečaju iz Kovina, Dunavska 63, koje će se održati 17. januara 2012. godine u 10,00 časova u sali 125/I Privrednog suda u Pančevu.
  Na završnom ročištu raspravljaće se:
  - o završnom računu stečajnog upravnika,
  - o konačnim zahtevima za isplatu nagrade i naknade troškova stečajnog upravnika,
  - podnose primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,
  - odlučuje o neraspodeljenim delovima stečajne mase,
  - odlučuje o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
  Svi poverioci smatraju se uredno pozvanim na završno ročište objavljivanjem ovog rešenja na oglasnoj tabli Suda i "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U PANČEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  32.

  "HIP Azotara" d.o.o.

  08053529

  1. St. broj 403/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Pančevu, postupajući po stečajnom sudiji Jančić Speranci u predmetu St. broj 403/11, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika "HIP Azotara" d.o.o. iz Pančeva, Spoljnostarčevačka 80, matični br. 08053529, PIB br. 101865761, da je rešenjem stečajnog sudije St. broj 403/2011 od 5. decembra 2011. godine, pokrenut prethodni postupak, za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije nad stečajnim dužnikom "Hip Azotara" d.o.o. iz Pančeva, Spoljnostarčevačka 80.
  Ročište za odlučivanje o predlogu i glasanju o planu reorganizacije će se održati 20. januara 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, u Privrednom sudu u Pančevu, raspravna sala 114, prvi sprat.
  Predlog za otvaranje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije, podneo je stečajni dužnik "Hip Azotara" d.o.o. iz Pančeva.
  Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.
  Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može i pismenim putem, u tom slučaju se Sudu moraju podneti glasački listići, sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica, od strane nadležnog organa za overu potpisa.
  Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
  Klasa poverilaca čija potraživanje prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primene plana reorganizacije, ne glasa za plan odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
  Plan reorganizacije stečajnog dužnika Hip Azotara" d.o.o. iz Pančeva matični br. 08053529, PIB br. 101865761 izložen je u pisarnici Privrednog suda u Pančevu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova.
  Pozivaju se zainteresovana lica da sve primedbe na predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije, kojom osporavaju sadržinu unapred pripremljenog plana reorganizacije, a naročito osnov ili visinu planom obuhvaćenih potraživanja, dostave stečajnom dužniku i nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
  Predlagač je dužan da da odgovor na primedbe u roku od 8 dana od dana prijema primedbe ovom sudu.

  PRIVREDNI SUD U PANČEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  33.

  AD "Brihol"

   

  1. St. broj 98/2011

   

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1814

   

  Privredni sud u Pančevu, postupajući po stečajnom sudiji Jančić Speranci, u stečajnom postupku St. 98/11 nad stečajnim dužnikom AD "Brihol" Vršac, zakazuje dopunsko ispitno ročište radi raspravljanja o naknadno podnetim prijavama za 1. februar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, u raspravnoj sali 114, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu, o čemu se obaveštavaju svi poverioci stečajnog dužnika.

  PRIVREDNI SUD U SOMBORU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  34.

  "Serval" DOO

  08825165

  2 St. broj 189/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=2468

   

  Privredni sud u Somboru rešenjem St. broj 189/2011 od 23. avgusta 2011. otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Serval" DOO iz Sombora, Zlatne grede 20, matični broj 08825165, PIB 103561935, zbog stečajnog razloga trajnije nesposobnosti plaćanja. Za stečajnog upravnika imenuje se Predrag Ljubović iz Sombora, Venac Stepe Stepanovića 36. Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi, sa priloženim dokazima u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u odgovarajući registar. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 16. januar 2012. god. sa početkom u 11,00 sati, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica broj 2. Zakazuje se ispitno ročište za 20. februar 2012. god. sa početkom u 11,00 sati, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica broj 2. Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka teku od dana isticanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka na oglasnu tablu suda dana 12. decembra 2012. god.

  PRIVREDNI SUD U UŽICU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  35.

  Štamparijom "Dimitrije Tucović" a.d.

   

  5. St. broj 15/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1352

   

  Privredni sud u Užicu, u predmetu stečaja nad Štamparijom "Dimitrije Tucović" a.d. iz Užica zakazao je zaključkom St. broj 15/2011 od 12. decembra 2011. godine ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije podnetog od strane većinskog akcionara "Lala pres" d.o.o. iz Užica i glasanje poverilaca o predlogu plana reorganizacije za 13. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 53, Privrednog suda u Užicu, Nade Matić 6.
  Poverioci o Planu reorganizacije mogu glasati pisanim putem ili usmeno na ročištu 13. januara 2012. godine u 10,00 časova.
  Sa predlogom Plana reorganizacije poverioci se mogu upoznati u prostorijama "Lala pres" d.o.o. Užice, predlagača plana reorganizacije i većinskog akcionarskog stečajnog dužnika, koje prostorije se nalaze na adresi Ljube Stojanovića 4, Užice, a sve do ročišta određenog za glasanje.
  Poverioci koji glasaju pismenim putem svoje izjašnjenje dostavljaju overeno pečatom i potpisano od strane statutarnog zastupnika, ili lica koje ima posebno punomoćje izdato od statutarnog zastupnika za potrebe glasanja.
  Poverioci koji se o Planu reorganizacije budu izjašnjavali na ročištu mogu se izjasniti preko statutarnog zastupnika ili punomoćnika koje ima punomoćje statutarnog zastupnika za potrebe glasanja.

  PRIVREDNI SUD U UŽICU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  36.

  "I.D.S. Avala trade M.D."

   

  1. St. broj 81/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Užicu, obaveštava poverioce da je rešenjem St. 81/2010 od 25. novembra 2011. godine usvojen završni račun i zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "I.D.S. Avala trade M.D." u stečaju iz Bajine Bašte. Po pravnosnažnosti rešenja dužnik će biti brisan iz odgovarajućeg registra.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  37.

  Privredno društvo DOO "Promes"

  17581708

  2. St. broj 63/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1527

   

  Privredni sud u Čačku, je zaključio postupak stečaja nad privrednim društvom DOO "Promes" - u stečaju Čačak, Lomina 28, MB 17581708, svojim rešenjem St. 63/11 od 29. novembra 2011. godine koje je istaknuto na oglasnoj tabli suda. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  38.

  "Mediteran 92" d.o.o.

  06169783

  2. St. broj 126/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1701

   

  Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 126/2011 od 14. decembra 2011. godine, odredio održavanje ročišta za dan 29. decembar 2011. godine u 10,00 časova, sudnica broj 3, u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o izmenjenom planu reorganizacije stečajnog dužnika "Mediteran 92" d.o.o. Guča, Republike b.b., MB 06169783. Izmenjeni plan reorganizacije je podneo Milenko Surdžić, vlasnik društva, 14. decembra 2011 godine. Poverioci će glasati po klasama koje će biti formirane u skladu sa Zakonom o stečaju. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, u vremenu od 9,00 do 14,00 časova. Sud je naložio predlagaču plana reorganizacije da najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta obaveštenje o zakazanom ročištu izvrši i neposredno ili putem pošte svim poveriocima koji su obuhvaćeni planom, s tim što će uz obaveštenje dostaviti plan reorganizacije o kome će isti glasati.
  Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a ukoliko je potraživanje osporeno ili nije ispitano stečajni sudija će vršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Glasati se može i pismenim putem, tako što se sudu podnese glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. U ostalom delu glasanje će se vršiti prema odredbama člana 156. 166. i 167. Zakona o stečaju.
  Stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Milić Nešković, stečajni upravnik iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.

  Izvor: Redakcija, 28.12.2011.

  Likvidacije:

  U periodu od 19. decembra do 23. decembra 2011. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


  Broj oglasa

  Naziv privrednog subjekta

  Opština

  Datum oglašavanja

  Trajanje oglasa

  176558

  TOP PRO-CONTACT - U LIKVIDACIJI

  Trstenik

  23.12.2011

  60

  176554

  ORION COMPANY - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Stari Grad

  23.12.2011

  60

  176550

  ZLATNA KRILA - U LIKVIDACIJI

  Bečej

  23.12.2011

  60

  176545

  HAUSKA & PARTNER - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  23.12.2011

  60

  176537

  ASKA - U LIKVIDACIJI

  Kula

  23.12.2011

  60

  176529

  ART MEDIA PLUS - U LIKVIDACIJI

  Smederevo

  23.12.2011

  60

  176500

  GAJ - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  23.12.2011

  60

  176496

  SONPQ - U LIKVIDACIJI

  Boljevac

  23.12.2011

  60

  176475

  TOMAS FRUCHT - U LIKVIDACIJI

  Doljevac

  23.12.2011

  60

  176467

  M.K.V. - U LIKVIDACIJI

  Stara Pazova

  23.12.2011

  60

  176461

  REVOLT-BRENDOMANIA - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  23.12.2011

  60

  176442

  HI COMPUTERS EUROPE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Rakovica

  23.12.2011

  60

  176427

  VIA GLOBAL - U LIKVIDACIJI

  Paraćin

  22.12.2011

  60

  176423

  TAD KOM - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  22.12.2011

  60

  176398

  VITTORIA - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  22.12.2011

  60

  176394

  VETTA INVESTIZIONI - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Obrenovac

  22.12.2011

  60

  176366

  SETOP - U LIKVIDACIJI

  Kraljevo

  22.12.2011

  60

  176342

  PILAC - U LIKVIDACIJI

  Aranđelovac

  22.12.2011

  60

  176338

  LOGOTEK - U LIKVIDACIJI

  Loznica

  22.12.2011

  60

  176327

  BALI EXCLUSIVE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  22.12.2011

  60

  176308

  JABLAN - U LIKVIDACIJI

  Smederevo

  22.12.2011

  60

  176304

  ALEKSANDAR ACO - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Voždovac

  22.12.2011

  60

  176265

  PETKUS - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  22.12.2011

  60

  176255

  RABALUX - U LIKVIDACIJI

  Senta

  22.12.2011

  60

  176270

  BALI PARADIZO - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  22.12.2011

  60

  176233

  SAN-ANTONIUSS - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  21.12.2011

  60

  176229

  ZLATNIK - U LIKVIDACIJI

  Kovin

  21.12.2011

  60

  176225

  SANEKO - U LIKVIDACIJI

  Trstenik

  21.12.2011

  60

  176221

  TERMOVENT - U LIKVIDACIJI

  Vranje

  21.12.2011

  60

  176217

  RADOBRAN - U LIKVIDACIJI

  Kikinda

  21.12.2011

  60

  176213

  EASY TOOLS - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  21.12.2011

  60

  176209

  VEKTOR - U LIKVIDACIJI

  Bojnik

  21.12.2011

  60

  176196

  MN-COMMERC TRANS - U LIKVIDACIJI

  Kragujevac-grad

  21.12.2011

  60

  176190

  ALT MEDIA - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Palilula

  21.12.2011

  60

  176186

  LACY TRADE - U LIKVIDACIJI

  Smederevo

  21.12.2011

  60

  176182

  SEKELJTUR - U LIKVIDACIJI

  Kovin

  21.12.2011

  60

  176178

  PEK-KAONA - U LIKVIDACIJI

  Kučevo

  21.12.2011

  60

  176174

  DENDI - U LIKVIDACIJI

  Leskovac

  21.12.2011

  60

  176170

  SUVAJAC & PARTNERS - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  21.12.2011

  60

  176166

  EXIDERA CONSULTING - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zvezdara

  21.12.2011

  60

  176161

  BLANK - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Stari Grad

  21.12.2011

  60

  176129

  TRGOVINA LEKIĆ - U LIKVIDACIJI

  Zrenjanin

  21.12.2011

  60

  176102

  BIMPROM - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  21.12.2011

  60

  176096

  DIONITA - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  21.12.2011

  60

  176092

  HIS-BAT & VILJUŠKARI - U LIKVIDACIJI

  Niš - Pantelej

  21.12.2011

  60

  176080

  INTEGRAL GRADNJA - U LIKVIDACIJI

  Smederevo

  21.12.2011

  60

  176074

  FORTUNA EXTRA - U LIKVIDACIJI

  Pančevo

  21.12.2011

  60

  176068

  SMVA - U LIKVIDACIJI

  Kikinda

  21.12.2011

  60

  176061

  PANTA-DUŠAN - U LIKVIDACIJI

  Pančevo

  20.12.2011

  60

  176033

  MORAVA-GAS - U LIKVIDACIJI

  Jagodina

  20.12.2011

  60

  176022

  PRO TRACK - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Voždovac

  20.12.2011

  60

  176020

  DAKIĆ - U LIKVIDACIJI

  Varvarin

  20.12.2011

  60

  176010

  JEZERINAC - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  20.12.2011

  60

  176006

  ZVEZDA-PROMET - U LIKVIDACIJI

  Ljubovija

  20.12.2011

  60

  176002

  MAPA TRADE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Voždovac

  20.12.2011

  60

  175998

  SUNPORT MONT - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Palilula

  20.12.2011

  60

  175961

  IZOL-TREJD - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  20.12.2011

  60

  175955

  CENTAR DISTRIBUCIJE OKOVA CDO - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  20.12.2011

  60

  175950

  JAMIX-TRADE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Palilula

  20.12.2011

  60

  175940

  ARMATURA KOMING - U LIKVIDACIJI

  Smederevo

  19.12.2011

  60

  175942

  CLUB INVEST 018 - U LIKVIDACIJI

  Niš (grad)

  19.12.2011

  60

  175919

  ALZAS COMPANY - U LIKVIDACIJI

  Arilje

  19.12.2011

  60

  175908

  BANSNORE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Voždovac

  19.12.2011

  60

  175897

  HELVETICUM TOP CONTROL - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  19.12.2011

  60

  175871

  BEOFUTURA PLUS - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  19.12.2011

  60

  175848

  BRAND HOUSE - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  19.12.2011

  60

  175844

  BADVI - U LIKVIDACIJI

  Trstenik

  19.12.2011

  60

  175838

  RAS GRUPA - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Rakovica

  19.12.2011

  60

  175819

  BEOMETAL - U LIKVIDACIJI

  Beočin

  19.12.2011

  60

  175802

  ŽGV - U LIKVIDACIJI

  Kovin

  19.12.2011

  60

  175787

  ABC TRGOVINA - U LIKVIDACIJI

  Loznica

  19.12.2011

  60

  175785

  SRKI-TRANS - U LIKVIDACIJI

  Kragujevac-grad

  19.12.2011

  60

  175776

  AVANTURIST - U LIKVIDACIJI

  Vranje

  19.12.2011

  60

  175754

  TRUKI-TRANS - U LIKVIDACIJI

  Kragujevac-grad

  19.12.2011

  60

  Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 26.12.2011.

  Stečajevi:

  STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 23.12.2011. GODINE

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  1.

  Slobodametal a.d.

  07038640

  25. St. broj 2803/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2427

   http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SLOBODAMETAL.shtml/seo=/companyid=1614

  Privredni sud u Beogradu, sudija Mirjana Jovanović kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja razloga za pokretanje stečajnog postupka, nad dužnikom Slobodametal a.d. Obrenovac, Save Kovačević 7A, mat. broj 07038640, PIB 101217745, odlučujući o predlogu poverilaca doneo je 28. novembra 2011. godine
  REŠENJE
  I. Otvara se postupak stečaja nad dužnikom Slobodametal a.d., Obrenovac, Save Kovačevića 7A, mat. br. 07038640, PIB 101217745.
  II. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
  III. Za stečajnog upravnika imenuje se Dušan Đukić Novi Beograd, Pere Segedinca 9/20.
  IV. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate privrednog društva, svu dokumentaciju društva i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu i poslovni prostor društva na dalje čuvanje i upravljanje.
  V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 3. februar 2012. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 239/II.
  VI. Ispitno ročište određuje se za 6. april 2012. godine, u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 239/II.
  VII. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu sva obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VIII. Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda, 1. decembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  2.

  Preduzeće za transport, promet i usluge Gagić co d.o.o.

  17280520

  7. St. broj 730/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2189

   

  Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7. St. broj 730/11 od 1. decembra 2011. godine, utvrdio je da stečajni dužnik nema imovinu, pa je zaključio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za transport, promet i usluge Gagić co d.o.o. Beograd - u stečaju, Čiče Rominijskog broj 9, matični broj 17280520, PIB 101903648, koji je otvoren rešenjem ovog suda 7. St. broj 730/11 od 6. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  3.

  Preduzeće za proizvodnju i promet "Micolo" d.o.o.

  20105208

  36. St. broj 809/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1112

   

  Privredni sud u Beogradu stečajni sudija Mila Đorđević, u postupku stečaja nad dužnikom Preduzeće za proizvodnju i promet "Micolo" d.o.o., Beograd u stečaju, Leptirova 43, matični broj: 20105208, pib broj 104161698, na završnom ročištu održanom 18. novembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  I Zaključuje se postupak stečaja bez odlaganja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i promet "Micolo" d.o.o, Beograd. ul. Leptirova br. 43, matični broj: 20105208, pib broj : 104161698.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  4.

  Preduzeće "Pelledž Uni" d.o.o.

  17491997

  4. St. broj 577/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1891

   

  Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42. St. broj 577/11 od 24. oktobra 2011. godine, zaključio je postupak stečaja nad preduzećem "Pelledž Uni" d.o.o., iz Beograda, Vladimira Petrovića 32 u stečaju, matični broj 17491997, PIB 103014309.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  5.

  "Mlintest coop" d.o.o.

  17421590

  21. St. broj 2938/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2356

   

  U oglasu Privrednog suda u Beogradu objavljenom u "Službenom glasniku RS" broj 96, od 16. decembra 2011. godine u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Mlintest coop" d.o.o. Beograd, Sime Šolaje 43a, matični broj 17421590, PIB 102044498, po rešenju 21. St. broj 2938/11, greškom je izostavljen deo teksta.
  Izostavljena tačka VI. treba da glasi:
  "VI. Ročište za ispitivanje potraživanja zakazano je za 1. mart 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 224/II."
  U ostalom delu oglas je nepromenjen.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  6.

  "Euro paleta group"

  17565524

  32. St. broj 1488/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Euro paleta group" Beograd, Južni bulevar 144/I, matični broj 17565524, PIB 103442893.
  Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
  Imenuje se Mirković Slava iz Beograda Borča, Ratnih vojnih invalida 19, za stečajnog upravnika.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 13. januar 2012. godine u 9,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beograd, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
  Ispitno ročište zakazuje se za 4. maj 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
  Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 2. decembar 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
  Nalaže se Agenciji za Privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  7.

  Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Doox Mita trade" d.o.o.

  17540211

  27. St. broj 1815/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2462

   

  I - Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 27. St. broj 1815/2011 otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Doox Mita trade" d.o.o. iz Beograda, Bulevar JNA 401, matični broj 17540211, PIB 103285338.
  II Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
  III Za stečajnog upravnika imenuje se Žarko Vujačić, Novi Beograd, Omladinskih brigada 156/21.
  IV Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 16. januar 2012. godine u 11,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 236.
  V Ispitno ročište određuje se za 23. april 2012. godine u 11,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 236.
  VI Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VII Oglas je objavljen na oglasnoj tabli suda 25. novembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  8.

  Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Point international" d.o.o.

  17594460

  3. St. broj 2867/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2441

   

  I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 3. St. broj 2867/2011 od 30. novembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Point international" d.o.o. iz Novog Beograda, Milentija Popovića 37/5 a, matični broj 17594460, PIB 103681142, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja u smislu člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
  II - Za stečajnog upravnika imenovan je Milovan Janković iz Mladenovca, Kralja Aleksandra Obrenovića 100.
  III - Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka biće odbačene kao neblagovremene.
  IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V - Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 23. april 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, I sprat.
  VI - Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 10. januar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, I sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
  VII Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visoko tiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  9.

  Privredno društvo za posredovanje u prometu nekretnina, građevinarstvo i trgovinu Delta legal d.o.o.

   

  7. St. broj 2753/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1295

   

  Privredni sud u Beogradu (7. St. broj 2753/10) u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za posredovanje u prometu nekretnina, građevinarstvo i trgovinu Delta legal d.o.o. Beograd u stečaju, Beograd, Vodovodska 172, zakazao je ročište za razmatranje i glasanje poverilaca o izmenjenom planu reorganizacije od 23. septembra 2011. godine, za 23. januara 2012. godine u 10,00 časova koje će se održati u Beogradu, Masarikova 2/I sprat/ sudnica broj 100.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  10.

  "Čivija 2005" d.o.o.

  20087650

  St. broj 54/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1872

   

  Privredni sud u Valjevu, sudija Rada Vuletić, u stečajnom postupku nad "Čivija 2005" d.o.o. u stečaju, Šabac, ul. Pop Lukina br. 37, doneo je dana 7. decembra 2011. godine, sledeće rešenje.
  1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Čivija 2005" d.o.o. u stečaju, Šabac, ul. Pop Lukina br. 37., matični broj 20087650, PIB 104091666, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. broj 54/11 od 10. juna 2011. godine.
  2. Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Dragan Marković iz Loznice.
  3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", a po pravnosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.
  Pravna pouka: Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema istog, Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog prvostepenog suda.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  11.

  Preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Woodcraft" d.o.o.

  20215879

  St. broj 113/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1773

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Woodcraft" d.o.o., u stečaju, Šabac, Kralja Milana 65, 9. decembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Woodcraft" d.o.o., u stečaju, Šabac, Kralja Milana 65, matični broj 20215879, PIB 104687890, zakazuje se za 10. januar 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  12.

  "Elpastel" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

  20139480

  St. broj 764/11

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2469

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Elpastel" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Šabac, Janka Veselinovića 37, doneo je 16. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Elpastel" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Šabac, Janka Veselinovića 37, matični broj 20139480, PIB 104302493, zbog prezaduženosti preduzeća.
  2. Za stečajnog upravnika imenuje se Milojević Aleksa iz Loznice, Predraga Marinkovića 7.
  3. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
  4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 7. juna 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
  6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 25. januara 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
  7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.
  Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 16. decembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  13.

  Preduzeće za proizvodnju i trgovinu na veliko i malo "Adakalac" DOO

   

  3St. broj 172/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=610

   

  Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i trgovinu na veliko i malo "Adakalac" DOO Paraćin, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 3. St. 172/2010 održati 28. decembra 2011. godine u 10,00 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 535. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  14.

  Privredno društvo "Vinarija Levač" doo

  07348193

  3 ST. broj 388/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1446

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/Stecajna+masa+LEVAC+ad.shtml/seo=/companyid=617

  Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Gorica Raškovića, kao stečajni sudija, obaveštava da je odlučujući o predlogu Plana reorganizacije u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo "Vinarija Levač" doo Rekovac, ulica Kralja Petra Prvog 115, matični broj 07348193, PIB 101283278, dana 30.11.2011. god. doneo sledeće rešenje:
  1. Obaveštavaju se poverioci stečajnog dužnika Privredno društvo "Vinarija Levač" DOO Rekovac, ulica Kralja Petra Prvog 115, matični broj 07348193, PIB 101283278, da je stečajni poverilac Privredno društvo "Elite Plus" doo Beograd - Zemun, podneo ovom sudu Plan reorganizacije stečajnog dužnika dana 9.09.2011. g. i da sva zainteresovana lica uvid u navedeni plan reorganizacije mogu da izvrše u pisarnici Privrednog suda u Kragujevcu, svakog radnog dana u terminu od 8,00 do 15,00 časova, počev od 1.12.2011. godine, pa do dana održavanja ročišta.
  2. Ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje o planu zakazuje se za 26.12.2011. godine u 13,30 časova i održaće se u sudnici 535/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.
  3. Pozivaju se svi poverioci obuhvaćeni planom, stečajni upravnik, osnivači i akcionari stečajnog dužnika, kao i sva druga zainteresovana lica da prisustvuju ročištu.
  4. Pravo glasanja imaju svi poverioci, srazmerno visini potraživanja. Glasanje se obavlja usmeno na ročištu, ili pismenim putem, u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisani način prihvate sve klase. Smatraće se da je plan reorganizacije usvojen u jednoj klasi poverilaca, ako su za njega glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi, s tim što klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primene plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
  5. Primerak predloga Plana reorganizacije od 9.9.2011. godine dostavlja se Agenciji za privredne registre, radi objavljivanja na internet strani tog registra.
  6. Ovo rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 30.11.2011. godine i dostavlja radi objavljivanja "Službenom glasniku RS" i dnevnim listovima "Blic" i "Danas".

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  15.

  Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o.

   

  6. St. broj 53/2011

   

   

   

  Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. Metikoši u stečaju, Metikoši 117, rešenjem St. broj 53/11 od 12. decembra 2011. godine, odredio je završno ročište koje će se održati 17. januara 2012. godine sa početkom u 10,30 časova u sudnici broj 1 ovog suda u Cara Dušana 41.
  Na završnom ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika, o primedbama na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
  Poverioci se na ročište pozivaju preko Oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  16.

  "Media art"

  20050004

  6. St. broj 9/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1455

   

  Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Miroslav Ilić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Media art", Leskovac, Tome Kostića 2, matični broj 20050004, poreski broj 104025579, tekući račun broj 290-12262-23, kod Univerzal banke a.d. Beograd, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 21. marta 2011. godine, od strane predlagača Univerzal banke a.d. Beograd
  REŠENJE
  Nastavak prvog poverilačkog ročišta zakazuje se za 31. januar 2012. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u Bulevaru oslobođenja broj 2, u sudnici broj 2.
  Ispitno ročište zakazuje se za 31. januar 2012. godine, u 13,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u Bulevaru oslobođenja broj 2, u sudnici broj 2.
  Pozivaju se stečajni poverioci da prisustvuju ročištu.

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  17.

  "Yu invest group" d.o.o.

   

  2. St. broj 399/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1993

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Yu invest group" d.o.o. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Milosavljević, doneo je dana 9. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Yu invest group" d.o.o. u stečaju iz Niša, za dan 27. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu.
  Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  18.

  "Vila" d.o.o.

   

  2. St. broj 397/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2174

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Vila" d.o.o. iz Leška, koga zastupa stečajni upravnik Dragan Paunković, doneo je dana 9. decembra 2011. godine sledeće
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Vila" d.o.o. iz Leška, za dan 26. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici br. 4, Privrednog suda u Nišu.
  Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli Suda kao i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  19.

  Industrija mesa "Bek" d.o.o.

  08035709

  2. St. broj 673/11

   

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/BEK.shtml/seo=/companyid=6147

  Privredni sud u Nišu, u veću sastavljenom od sudije Snežane Vukosavljević-Obradović, predsednika veća i sudija Mitrović Vojkana i Tasić Momira, članova veća, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Industrija mesa "Bek" d.o.o. Zrenjanin, po predlogu stečajnog upravnika Nebojše Bajića od 16.8.2011. godine za održavanje završnog ročišta, na završnom ročištu održanom 9.12.2011. godine
  REŠENJE
  Konstatuje se da je stečajni dužnik Industrija mesa "Bek" d.o.o. Zrenjanin, matični broj 08035709, PIB 101161031, ispunio sve obaveze predviđene planom reorganizacije usvojenim Rešenjem Trgovinskog suda u Zrenjaninu St. br. 2/07 od 28.1.2008. godine.
  Obustavlja se stečajni postupak prema stečajnom dužniku Industrija mesa "Bek" d.o.o. Zrenjanin, usled izvršenja plana reorganizacije.

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  20.

  "Fiaz" AD

   

  2. St. broj 9/2010

   

   

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Fiaz" AD u stečaju iz Prokuplja, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Nebojše Petkovića, rešavajući po naknadno podnetim prijavama, doneo je dana 12. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja naknadno podnetih prijava potraživanja.
  Ročište će se održati dana 10. januara 2012. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, ul. Svetosavska 7a, sudnica broj 2.
  Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  21.

  Stočarsko-veterinarski centar za reprodukciju i veštačko osemenjavanje "Niš"

   

  1. St. broj 331/11

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1877

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Stočarsko-veterinarski centar za reprodukciju i veštačko osemenjavanje "Niš" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Gordana Jovanović, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika za zakazivanje završnog ročišta, doneo je 7. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Stočarsko-veterinarski centar za reprodukciju i veštačko osemenjavanje "Niš" u stečaju iz Niša za 28. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u sudnici 2. Privrednog suda u Nišu.

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  22.

  d.o.o. "Maconi CO"

   

  Posl. broj 3. St. 268/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1735

   

  Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Maconi CO" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Marina Gligorijević, doneo je 7. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Maconi CO" u stečaju iz Niša, za dan 26. januar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova u sudnici broj 3 Privrednog suda u Nišu.
  Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda, kao i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  23.

  "Naissa" doo

   

  2 St. broj 852/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2004

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Naissa" doo u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Gordana Jovanović, doneo je dana 8. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Naissa" doo u stečaju iz Niša, za dan 26. decembra 2011. godine sa početkom u 10,00 sati u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu.
  Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  24.

  DP "Alprodukt"

  06998674

  2. St. broj 117/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=473

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ALPRODUKT.shtml/seo=/companyid=231

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP "Alprodukt" u stečaju iz Aleksinca, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS - Centar za stečaj, preko poverenika Zorana Milosavljevića, na završnom ročištu, održanom dana 5. decembra 2011. godine, doneo je, dana 5. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  1. Usvaja se Završni izveštaj i Završni račun stečajnog upravnika stečajnog dužnika DP "Alprodukt" u stečaju iz Aleksinca za period od 19. jula 2010. godine do 30. septembra 2011. godine, u svemu kako je podneo stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS - Centar za stečaj, preko poverenika Zorana Milosavljevića.
  2. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti odnosno manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP "Alprodukt" u stečaju iz Aleksinca, matični broj 06998674, PIB 100305894 zaključuje.
  3. Po namirenju nastalih troškova prenosi se na Republiku Srbiju potraživanje stečajnog dužnika od sledećih dužnika:
  - Milana Hajdukovića pr. "Ogrev tim" iz Varvarina, matični broj 61431560, po osnovu Ugovora o zakupu broj 4/10 od 1. septembra 2010. godine,
  - "Protehnika" d.o.o. iz Aleksinačkog rudnika, ul. Jelovica b.b., matični broj 20137037, po osnovu zakupa, a prema zaključenom Sporazumu o regulisanju međusobnih obaveza od 26. novembra 2010. godine i Aneksu sporazuma o regulisanju međusobnih obaveza od 13. septembra 2011. godine.
  4. Određuje se rezervacija sredstava u iznosu od 49.229,87 dinara, na ime troškova koji će nastati nakon zaključenja stečajnog postupka.
  5. Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli Suda.

  PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  25.

  Luk Liemited d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge na veliko i malo uvoz-izvoz

  08708398

  1. St. broj 136/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2187

   

  Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom Luk Liemited d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge na veliko i malo uvoz-izvoz, Novi Sad u stečaju, ul. Hadži Ruvimova br. 51/19., MB: 08708398, PIB: 101917862, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca Eurobank EFG AD Beograd, ul. Vuka Karadžića br. 10., čiji je punomoćnik dr Aleksić Nemanja, advokat u Novom Sadu, dana 28. novembra 2011. godine donosi sledeće
  REŠENJE
  Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika prema predlogu stečajnog upravnika od 28. novembra 2011. g.
  Konačna nagrada stečajnog upravnika utvrđuje se u iznosu od 121.000,00 dinara, a naknada troškova stečajnog upravnika utvrđuje se u konačnom iznosu od 50.000,00 dinara.
  Isplata nagrade i naknade troškova stečajnog upravnika do visine raspoloživih sredstava izvršiće se stečajnom upravniku nakon što budu isplaćeni preostali troškovi, vezani za zaključenje stečaja.
  Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Luk Liemited d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge na veliko i malo uvoz-izvoz, Novi Sad u stečaju, ul. Hadži Ruvimova br. 51/19, MB: 08708398, PIB: 101917862 - se zaključuje.

  PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  26.

  Kristal d.o.o.

  8233373

  2. St. broj 16/2010

   

   

   

  Privredni sud u Novom Sadu, u veću sastavljenom od sudije Slobodanke Komšić, predsednika veća, sudije Gordane Ristić i sudije Crevar Gorana, članova veća, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Kristal d.o.o., u stečaju, iz Ravnog Sela, Maršala Tita 87, MB: 8233373, po predlogu poverioca Banca Intesa AD Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7B, doneo je dana 1. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika od 28. novembra 2011. godine.
  Utvrđuje se konačna naknada za rad stečajnog upravnika u iznosu od 2.283.393,08 dinara.
  Utvrđuje se konačna naknada troškova stečajnog upravnika u iznosu od 500.000,00 dinara.
  Nalaže se stečajnom upravniku da neisplaćeni iznos novčanih sredstava od 73.670,45 dinara prenese na račun depozita ovog suda.
  Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Kristal d.o.o. - u stečaju, iz Ravnog Sela.
  Nastavlja se stečajni postupak nad stečajnom masom koju čini potraživanje po sporu Iv. broj 3494/2010.
  Ovlašćuje se stečajni upravnik Cicmil Miroljub da zastupa stečajnu masu stečajnog dužnika.
  Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  27.

  Žitnica mlin

  20063700

  2. St. broj 487/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2239

   

  Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Žitnica mlin iz Bačkog Dobrog Polja u stečaju, Maršala Tita br. 99/a MB: 20063700 PIB: 103966869 po obaveštenju NBS od 20. januara 2011. godine i predlogu poverioca Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7/b od 25. maja 2011. godine, doneo je 5. decembra, 2011. godine
  REŠENJE
  Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Žitnica mlin iz Bačkog Dobrog Polja u stečaju, Maršala Tita br. 99/a MB: 20063700 PIB: 103966869, za 31. januar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu sudnica broj 7/prizemlje, Sutjeska 3.
  Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na Oglasnoj tabli Suda sa datumom 5. decembra 2011. godine i dostavlja "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  28.

  DP "Partner"

  8829438

  2. St. broj 51/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2117

   

  Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom DP "Partner" Novi Sad u stečaju, Bulevar oslobođenja br. 78/3, MB: 8829438, PIB 103975552 po obaveštenju NBS Kragujevac od 11. januara 2011. godine i po predlogu predlagača NLB Banke Beograd, od 6. maja 2011. godine, doneo je 7. decembra, 2011. godine sledeće
  REŠENJE
  Usvaja se završni izveštaj stečajnog upravnika od 30. novembra 2011. godine i završni račun stečajnog dužnika od 17. novembra 2011. godine.
  Utvrđuje se naknada troškova stečajnog upravnika u iznosu od 10.000,00 dinara.
  Utvrđuje se konačna nagrada za rad stečajnog upravnika u iznosu od 200.000,00 dinara.
  Utvrđuju se konačne obaveze stečajne mase u iznosu od 234.962,40 dinara.
  Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP "Partner" Novi Sad u stečaju, Bulevar oslobođenja br. 78/3, MB: 8829438, PIB 103975552.
  Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  29.

  "Plana živinarstvo" a.d.

  17433148

  3. St. broj 359/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2327

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PLANA+ZIVINARSTVO.shtml/seo=/companyid=1411

  Privredni sud u Požarevcu, stečajni sudija Zvezdana Karaklajić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plana živinarstvo" a.d. iz Velike Plane doneo je
  REŠENJE
  Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja, nad stečajnim dužnikom "Plana živinarstvo" a.d. iz Velke Plane, Miloša Velikog 97 - u likvidaciji, mat. br. 17433148, PIB br. 101175284, za 27. decembar 2011. godine u 11,45 časova u sudnici broj 72/3 u zgradi Privrednog suda u Požarevcu.
  Pozivaju se poverioci da uplate iznos od 400.000,00 dinara za pokriće troškova stečajnog postupka.

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  30.

  "Uno Martin Home" a.d.

   

  St. broj 37/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=441

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/UKRAS.shtml/seo=/companyid=2611

  1. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Uno Martin Home" a.d. u stečaju Smederevo.
  2. Postupak stečaja se nastavlja nad stečajnom masom "Uno Martine Home" a.d. u stečaju Smederevo.
  3. Za stečajnog upravnika stečajne mase "Uno Martin Home" a.d. u stečaju Smederevo imenuje se Dobrivoje Petrović iz Smedereva, dosadašnji stečajni upravnik stečajnog dužnika "Uno Martin Home" a.d. u stečaju Smederevo.
  4. Utvrđuje se stečajna nagrada stečajnom upravniku u iznosu od 2.381.500,40 dinara koja je isplaćena.
  5. Utvrđuje se naknada troškova stečajnom upravniku u iznosu od 110.113,43 dinara koja je isplaćena.
  6. Konstatuje se da su u toku tri izvršna postupka Iv. broj 10366/2011 protiv izvršnog dužnika Silbeg d.o.o. Novi Sad i Iv. broj 2346/2011 protiv izvršnog dužnika Kajateks d.o.o. Kragujevac i protiv izvršnog dužnika d.o.o. Novosadsko izdavačko-trgovinsko preduzeće NIP Novi Sad, i 3 parnična postupka i to: P. broj 996/2010 protiv tuženog Inter komerc a.d. Beograd, P. broj 127/2011 protiv tuženog Ilić tekstil d.o.o. Niš i P. broj 275/2011 protiv tuženog Ultratex d.o.o. Šabac.
  7. Za potraživanje u navedenim postupcima, kao i za dalje vođenje postupka stečaja nad stečajnom masom "Uno Martin Home" a.d. u stečaju Smederevo ostaju rezervisana sredstva u novačnom iznosu od 500.000,00 dinara.
  8. Konstatuje se da je stečajna masa stečajnog dužnika prema kome se stečaj zaključuje, pravni sledbenik stečajnog dužnika u pravima i obavezama u odnosu na potraživanja u navedenim postupcima (parničnom i izvršnom) u kojima je stečajni dužnik stranka.
  9. Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS", i po pravosnažnosti dostaviti Agenciji za registraciju privrednih subjekata radi brisanja stečajnog dužnika iz registra privrednih subjekata i upisa stečajne mase kao pravnog sledbenika.

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  31.

  "Bogosavljević Ljubiša i dr." o.d.

  17369229

  St. broj 499/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1550

   

  Utvrđuje se stečajni dužnik "Bogosavljević Ljubiša i dr." o.d. u stečaju Krepoljin nema imovinu, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Bogosavljević Ljubiša i dr." o.d. u stečaju Krepoljin, matični broj 17369229, PIB 101944613, zaključuje.

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  32.

  Radnički univerzitet "Slobodan Jović"

   

  3. St. broj 344/2011

   

   

   

  Privredni sud u Požarevcu, stečajni sudija Zvezdana Karaklajić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Radnički univerzitet "Slobodan Jović" u stečaju iz Kučeva doneo je rešenje
  Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja, nad stečajnim dužnikom Radnički univerzitet "Slobodan Jović" u stečaju iz Kučeva, za 27. decembra 2011. godine u 12,00 časova u sudnici 72/3 u zgradi Privrednog suda u Požarevcu.
  Pozivaju se poverioci da uplate iznos od 4000.000,00 dinara za pokriće troškova stečajnog postupka.

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  33.

  PD "Zavod za ekonomiku i urbani menadžment" AD

   

  2. St. broj 258/2011

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZAVOD+ZA+EKONOMIKU+I+RAZVOJ+PRIVREDE.shtml/seo=/companyid=973

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2027

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  U postupku stečaja St. broj 258/2011 nad stečajnim dužnikom PD "Zavod za ekonomiku i urbani menadžment" AD iz Požarevca, Privredni sud u Požarevcu je 2. decembra 2011. godine doneo rešenje kojim se ispitno ročište zakazuje za 25. januar 2012. godine sa početkom u 11,30 časova u sudnici 73/3.
  Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obavešteni o datumu održavanja prvog poverilačkog ročišta objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  34.

  "IGM Bačka opeka" d.o.o.

  08230692

  St. broj 381/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/BACKA+OPEKA+IGM.shtml/seo=/companyid=2363

  Privredni sud u Subotici je dana 8.12.2011. godine rešenjem St. 381/2011 odredio otvaranje stečajnog postupka nad "IGM Bačka opeka" d.o.o. Subotica, Aleksandrovi salaši broj 100 - matični broj 08230692, na osnovu predloga podnetog dana 2.9.2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Božinović Ljiljana, dipl. oecc. iz Subotice.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "IGM Bačka opeka" d.o.o. Subotica, Aleksandrovi salaši broj 100 - matični broj 08230692 u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
  Ispitno ročište se zakazuje za 12.4.2012. godine sa početkom u 9,00 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 2.2.2012. godine sa početkom u 9,00 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
  Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 8.12.2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  35.

  "Valko" Preduzeće za trgovinu na veliko malo i usluge d.o.o.

  08775982

  St. broj 134/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1578

   

  Privredni sud u Subotici je dana 8.12.2011. godine rešenjem St. 134/2011 u postupku stečaja nad "Valko" Preduzeće za trgovinu na veliko malo i usluge d.o.o. Bačka Topola, Lenjinova br. 65. - matični broj 08775982 zakazao održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja neispitanih prijava potraživanja za 23.2.2012. godine sa početkom u 9,10 časova u sali 168/2 kod Privrednog suda u Subotici. Objavljivanjem ovog oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  36.

  "Klasiktrade" trgovna na veliko i malo d.o.o.

  08635803

  Posl. broj St. 275/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1839

   

  Privredni sud u Subotici je dana 8.12.2011. godine u postupku stečaja nad "Klasiktrade" trgovna na veliko i malo d.o.o. Subotica, Miloša Obilića br. 16. - matični broj 08635803 zakazao održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja neispitanih prijava potraživanja za 02.02.2012. godine sa početkom u 9,20 časova - sala 168/2 kod Privrednog suda u Subotici. Objavljivanjem ovog oglasa u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  37.

  "BB Brothers Company" d.o.o.

   

  St. broj 165/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1577

   

  Privredni sud u Subotici je dana 8.12.2011. godine u postupku stečaja - poslovni broj St. 165/2011 - "BB Brothers Company" d.o.o. Palić, Splitska aleja 1, zakazao održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja neispitanih prijava potraživanja za 23.2.2012. godine sa početkom u 9,20 časova - sala 168/2 kod Privrednog suda u Subotici. Objavljivanjem ovog oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  38.

  Holding kompanija "Solid" DP za proizvodnju i promet obuće i plastike sa p.o.

   

  St. broj 115/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 115/2010 od 8.12.2011. godine stečajnom dužniku Holding kompanija "Solid" DP za proizvodnju i promet obuće i plastike sa p.o. Subotica, Đure Đakovića 4 - matični broj 08067589 postavio privremenog zastupnika - advokata Petrović Pavle iz Subotice.
  Privremeni zastupnik ima u postupku sva prava i dužnost zakonskog zastupnika sve dok se zakonski zastupnik - direktor ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom.
  Troškovi privremenog zastupnika padaju na teret predlagača.

  PRIVREDNI SUD U UŽICU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  39.

  "Jelova Gora"

   

  St. broj 31/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1600

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JELOVA+GORA-+MINERALI+GORSKI.shtml/seo=/companyid=9150

  Privredni sud u Užicu, kao stečajni, oglašava da je u predmetu stečaja St. broj 31/11 nad preduzećem "Jelova Gora" iz Užica u stečaju, nastavak ispitnog ročišta zakazan za 16. januar 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Užicu, Nade Matić 6, soba broj 52/III, te ovaj oglas služi poveriocima umesto poziva.

  PRIVREDNI SUD U UŽICU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  40.

  Kulturno informativni centar d.o.o.

  17041894

  3. St. broj 43/10

   

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JP+KULTURNO-INFORMATIVNI+CENTAR+-+KIC.shtml/seo=/companyid=22035

  Privredni sud Užice oglašava da je rešenjem 3 St. broj 43/2010 od 13. septembra 2011. godine usvojen završni račun stečajnog upravnika stečajnog dužnika Kulturno informativni centar d.o.o. Bajina Bašta i da je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Kulturno informativni centar Bajina Bašta, PIB 101000421, MB 17041894.

  PRIVREDNI SUD U UŽICU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  41.

  "Vault" d.o.o.

  17469649

  3. St. broj 188/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2386

   

  1. Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Vault" d.o.o. Čajetina, Omladinska 8, MB 17469649, PIB 102624817, zbog dugotrajne nesposobnosti za plaćanje.
  2. Za stečajnog upravnika određuje se Vasilić Petrašin iz Nove Varoši, Svetog Save 78I.
  3. Određuje se ispitno ročište za 12. april 2012. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sobi broj 51/III.
  4. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljiva oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, prijavom potraživanja, u dva primerka sa dokazima.
  5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
  6. Određuje se prvo poverilačko ročište za 29. decembar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova, soba 51/III, te će se istog dana održati i sednica skupštine poverilaca, ukoliko ista ne bude održana ranije.

  Izvor: Redakcija, 26.12.2011.