Aktuelne vesti na dan 30. novembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 31/15-30. novembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 33/15-30. novembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 7-8/ novembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 7-8. novembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK BROJ 89 OD 25.11.2011/ODABRANI DOKUMENTI

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ SUBVENCIONISANJE KAMATE PO KREDITIMA ZA FINANSIRANJE STAMBENE IZGRADNJE U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, JAVNIM AGENCIJAMA I ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA PREKO NOVČANOG RAČUNA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

ODLUKA O NAČINU UPRAVLJANJA TOKOVIMA GOTOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U OKTOBRU 2011. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK KOJIM SE PROPISUJE PRIJAVLJIVANJE PODATAKA O STICANJU, ODNOSNO OTUĐENJU AKCIJA KAO I O VREDNOSTI OBAVLJENIH STICANJA, ODNOSNO OTUĐENJA ZA KOJE NIJE OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI INVESTICIONOG DRUŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O DAVANJU DOZVOLE ZA RAD I USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ORGANIZATORA TRŽIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OPŠTA AKTA ORGANIZATORA TRŽIŠTA, INVESTICIONOG DRUŠTVA I CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)
PRAVILNIK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STICANJE KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA U KAPITALU BERZE, BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA I CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O FORMI, MINIMALNOM SADRŽAJU INFORMACIJA KOJE TREBA UKLJUČITI U PROSPEKT I OSNOVNI PROSPEKT I OGLAŠAVANJU U VEZI SA PROSPEKTOM ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O IZVEŠTAVANJU CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI IZRIČITIH I PREĆUTNIH PREPORUKA, DODATNIM ZAHTEVIMA U VEZI SA SADRŽINOM PREPORUKE, DISTRIBUCIJI PREPORUKE KOJU JE IZRADILA TREĆA STRANA I OBAVEZAMA U VEZI SA OBELODANJIVANJEM INTERESA I SUKOBA INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O OBJAVLJIVANJU INSAJDERSKIH INFORMACIJA KOJE SE NEPOSREDNO ODNOSE NA IZDAVAOCA I O ODREĐIVANJU OPRAVDANIH INTERESA IZDAVAOCA U SVRHU NEOBJAVLJIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O ODOBRAVANJU STATUSA KVALIFIKOVANOG INVESTITORA I VOĐENJU REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O ODOBRENJU DOKUMENATA POTREBNIH RADI PRIMENE IZUZETAKA OD OBAVEZE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O ORGANIZACIONIM ZAHTEVIMA ZA PRUŽANJE INVESTICIONIH USLUGA I OBAVLJANJE INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I DODATNIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O POSTUPCIMA KOJI SE MOGU SMATRATI ZLOUPOTREBOM TRŽIŠTA I OBAVEZE U CILJU SPREČAVANJA I OTKRIVANJA ZLOUPOTREBE TRŽIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O PRAVILIMA PONAŠANJA INVESTICIONOG DRUŠTVA PRILIKOM PRUŽANJA USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O SADRŽINI ZAHTEVA ZA ODOBRENJE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA I DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTEV ZA ODOBRENJE PROSPEKTA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA NADZORA NAD POSLOVANJEM UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O USTALJENIM TRŽIŠNIM PRAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

 

UPUTSTVO O DOPUNI UPUTSTVA O OBAVEZI I NAČINU PRIKUPLJANJA, OBRADE I DOSTAVLJANJA PODATAKA O STANJU I STRUKTURI PLASMANA, POTRAŽIVANJA I OBAVEZA BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

UPUTSTVO O POPUNJAVANJU OBRAZACA ZA EVIDENTIRANJE KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O NAČINU UPRAVLJANJA TOKOVIMA GOTOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • AKTUELNI PRIMERI PREKRŠAJNE PRAKSE U PRIMENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Neobračunavanje poreza na ostale prihode pravnog lica

Izricanje opomene zbog nepodnošenja u roku poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana

Kažnjavanje preduzetnika za prekršaj iz člana 166. stav 1. tačka 1) i stav 3. Zakona

Kažnjavanje pravnog i odgovornog lica za prekršaj iz člana 166 stav 1. tačka 1) i stav 2. Zakona

Prenošenje ovlašćenja na knjigovođu i isključiva odgovornost poreskog obveznika za postupanja suprotno Zakonu

 • NAKNADA ZA IZGRADNJU KOMERCIJALNIH OBJEKATA KOJIMA JE OMOGUĆEN PRISTUP SA JAVNOG PUTA I NAKNADA ZA KORIŠĆENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KAO SAMOSTALNE I ODVOJENE OBAVEZE
 • OBAVEZA PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA USLUGA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA
 • POPUNJAVANJE PODATKA O RADNOM VREMENU U OBRASCU M PO UGOVORU O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA
 • PRAVNI OSNOV ZA IZMIRENJE OBAVEZA PRIVREDNOG DRUŠTVA OD STRANE DRUGOG DRUŠTVA KOJE JE NJEGOV ČLAN
 • VRAĆANJE NA RAD ZAPOSLENOG PRE ISTEKA ROKA KOJI JE UTVRĐEN REŠENJEM O NEPLAĆENOM ODSUSTVU, PLAĆENOM ODSUSTVU ILI GODIŠNJEM ODMORU

 

 • KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNIH SORTI - "Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 88/2011

Usklađivanje sa Međunarodnom konvencijom o zaštiti novih biljnih sorti

Značenje pojedinih izraza upotrebljenih u Zakonu

Zaključak

 • OBAVEZA PLAĆANJA PROPISANE TAKSE ZA UVOZ ANTIFRIZA
 • PRIMENA PRAVILNIKA O DEKLARISANJU I OZNAČAVANJU UPAKOVANIH NAMIRNICA - DEKLARISANJE SUPA
 • USLOVI ZA VRŠENJE PROMETA OTPADOM
 • UTVRĐIVANJE IZNOSA NAKNADE KOJU OBVEZNIK MORA DA PLATI NA IME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA ŽIVOTNE SREDINE
 • UČENIČKI I STUDENTSKI KREDITI I STIPENDIJE - ZAKONSKA REGULATIVA I RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA

Opšti uslovi za ostvarivanje prava u oblasti učeničkog i studentskog standarda

Pravo na učenički kredit

Način ostvarivanja prava na učenički kredit

Pravo na studentski kredit

Način ostvarivanja prava na studentski kredit

Pravo na učeničku i studentsku stipendiju

Način ostvarivanja prava na učeničku stipendiju

Način ostvarivanja prava na studentsku stipendiju

Vođenje evidencije o odobrenim učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama

Postupak u vezi sa isplatom učeničkih i studentskih kredita i stipendija

Postupak sa obavezom otplate učeničkih i studentskih kredita

Stipendije za izuzetno nadarene učenike i studente

 • POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2011. GODINU: • Pravna lica i preduzetnici •

Ciljevi obavljanja popisa

Propisi kojima se uređuje popis

Zakon o računovodstvu i reviziji

Pravilnik o popisu

Pravilnik o poslovnim knjigama za prosto knjigovodstvo

Pravilnici o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnim okvirima

Zakon o porezu na dodatu vrednost

Zakon o akcizama

Uredba o količini rashoda na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost

Uredba o količini rashoda na koji se ne plaća akciza

Zakon o obligacionim odnosima

Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja

Interni opšti akt

Obveznici vršenja popisa

Predmet popisa

Imovina kao predmet popisa

Obaveze kao predmet popisa

Učesnici u popisu

Odgovorno lice

Popisne komisije

Računopolagač

Služba računovodstva

Nadzorni odbor i interni revizor

Spoljni revizor

Rokovi za vršenje popisa

Pripremne radnje za vršenje popisa

 • KALKULACIJA POJEDINAČNE PRODAJNE CENE ROBE U TRGOVINI NA MALO ("SECOND HAND")
 • PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG PDV PO OSNOVU NABAVKE REZERVNIH DELOVA I USLUGA ODRŽAVANJA TERETNOG MOTORNOG VOZILA UZETOG U ZAKUP
 • KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Decembar 2011. godine •
 • OBAVEZA IZVEŠTAVANJA PO OSNOVU PRIMLJENE USLUGE OD NEREZIDENTA, PLAĆENE BIZNIS KARTICOM

 

U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA - KAMATA NA KREDITE NEĆE MOĆI DA SE MENJA NA OSNOVU JEDNOSTRANE VOLJE BANKE

Banke u Srbiji usklađuju svoju poslovnu politiku sa novim Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 - prim. red), čija primena počinje 5. decembra i koji, između ostalog, podrazumeva da kamata na kredite neće moći da se menja na osnovu jednostrane volje banke.

Član Izvršnog odbora "Rajfajzen banke" Petar Jovanović izjavio je Tanjugu da je ta banka svoje poslovanje u potpunosti prilagodila odredbama novog zakona.

To uključuje izmenu svih ugovora koji se sklapaju sa klijentima počev od datuma primene, što znači formulisanje ugovornih članova kako je to zakon precizno propisao.

Pored toga, prilagođen je i način oglašavanja - sadržaj internet stranice banke, promotivnog materijala, ali i uopšte gledano način informisanja klijenata o poslovnom odnosu sa bankom, naveo je Jovanović.

Zakonska odredba o obaveznoj ponudi dinarskog proizvoda za svakog klijenta pre nego što se dođe do razgovora o deviznom ili proizvodu sa deviznom klauzulom, uz obavezno skretanje pažnje na kursni rizik koji to povlači, u potpunosti je sprovedena kroz prilagođavanje ponude proizvoda i internih procedura, dodao je on.

Uveden je i novi obračun efektivne kamatne stope, koji se komunicira prema klijentima i u marketinškim kampanjama.

Na adrese klijenata, poslat je veliki broj obaveštenja i aneksa ugovora u kojima se konstatuje da su postojeće kamatne stope, odnosno marže koje se dodaju na referentnu stopu, shodno zakonu postale fiksne i da se ne mogu ubuduće menjati jednostranom odlukom banke, rekao je član IO "Rajfajzen banke".

S druge strane, klijentima kojima je u toku otplate menjana kamatna stopa, do primene zakona će biti određena najpovoljnija kamatna stopa koju su imali tokom otplate, i takva će biti primenjena do kraja otplate njihovog kredita.

Obe odredbe će se primeniti bez obzira da li klijent potpiše aneks koji je poslat ili ne, kako propisuje i zakon, odnosno tumačenje Narodne banke Srbije, objasnio je Jovanović.
Poslujući u skladu sa važećom regulativom na tržištu i najvišim standardima dobre poslovne prakse, "Banka Inteza" je obavestila korisnike svojih kreditnih i štednih proizvoda sa promenljivom, a neodredivom kamatnom stopom da novi zakon predviđa njeno konvertovanje u fiksne ili varijabilne, a odredive kamatne stope, odnosno one vezane za neku od referentnih stopa ili drugog elementa, u zavisnosti od vrste proizvoda.

Kako je Tanjugu objašnjeno u toj banci, planirano je da aneksi kojima će odredbe ugovora biti usklađene sa novim zakonskim rešenjem budu potpisani do stupanja zakona na snagu 5. decembra.

"Banka Inteza" u potpunosti posluje u skladu sa regulativnom, pa će ugovori koji ne budu aneksirani do početka primene zakona biti automatski usklađeni sa novim zakonom, preporukama i propisima NBS, naveli su u toj banci.          

Kako navode u "Hipo alpe adrija banci", svi klijenti će dobiti obaveštenje o primeni nove, umanjene kamatne stope, počev od 1. decembra.

Takođe, klijentima će biti ponuđeno potpisivanje aneksa postojećih ugovora, koji sadrži informaciju o visini nove kamatne stope, kao i podatak da li je promenljiva ili fiksna, u zavisnosti od vrste kredita.

Uz aneks, klijentima se uručuje i plan otplate kredita koji je njegov sastavni deo. Ostali elementi ugovora o kreditu ostaju nepromenjeni i nastavljaju da važe, u skladu sa važećim propisima, precizirali su u "Hipo alpe adrija banci".

Potpredsednik Izvršnog odbora "Findomestik banke" Vladimir Marković izjavio je Tanjugu da je ta banka, kao deo "BNP Pariba" - jedne od najvećih svetskih banaka, "i do sada poslovala po strogo etičkim principima dobre bankarske prakse" i "s tim u vezi, novi zakon neće uticati na značajnije promene u našem poslovanju".

Izvor: Tanjug, 29.11.2011.

USPEŠNOM PRIMENOM ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA - SRBIJA JE SA JOŠ NEKIM ZEMLJAMA DALA DOPRINOS UKUPNOJ BEZBEDNOSTI REGIONA • U cilju uspešnije regionalne saradnje potrebno je stvoriti REGIONALNI NALOG ZA HAPŠENJE •

Predsednik Republike Srbije Boris Tadić ukazao je danas na veliki strategijski značaj regionalne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala i istakao da Srbija želi da pruži podršku svima koji učestvuju u toj borbi.

Tadić je prilikom otvaranja ministarske konferencije "Izazovi i dostignuća regionalne i transnacionalne saradnje za efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala na području jugoistočne Evrope" rekao da organizovani kriminal dovodi u pitanje temelje demokratskih društava, zbog čega je neophodno da u toj borbi koordinisano učestvuju sve političke i bezbednosne institucije.

On je naveo da naša zemlja učestvuje u međunarodnim akcijama u borbi protiv organizovanog kriminala, pri čemu je istakao da neke od njih i dalje traju i da se kroz njihovo trajanje pokazuje odlučnost da se nijednog trenutka ne prekine ta borba.

Prema njegovim rečima, prvi odlučujući udarac organizovanom kriminalu u Srbiji zadat je međunarodnom akcijom "Balkanski ratnik", a drugi uspešnom primenom Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008 - prim. red).

Srbija je sa još nekim zemljama regiona dala doprinos ukupnoj bezbednosti Evropske unije i čitavog sveta, ukazao je predsednik i dodao da je regionalna saradnja u suzbijanju organizovanog kriminala pokazala odlične rezultate, kao i saradnja sa bezbednosnim institucijama SAD i EU.

Zamenik predsednika Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da nacionalna strategija Srbije i visoko postavljeni standardi u borbi protiv organizovanog kriminala garantuju da će naša zemlja biti pouzdani partner zemljama u regionu.

Prema njegovim rečima, regionalna saradnja je najuspešniji vid borbe protiv organizovanog kriminala.

On je poručio da je Srbija potpuno spremna da sve svoje aktivnosti obavlja u skladu sa evropskim standardima policijskog rada i zaštite i poštovanja ljudskih prava i sloboda, čemu će težiti i u budućnosti kroz međusobnu saradnju sa zemljama jugoistočne Evrope.

Nema boljeg doprinosa evropskim integracijama, kako je ponovio, od dobro osmišljene, sistemske i hrabro vođene borbe protiv kriminala i korupcije.

Govoreći o postignutim rezultatima MUP-a Srbije, Dačić je naveo da su oni od velikog značaja za realizaciju strateškog opredeljenja naše zemlje, a to je uključenje u evropske integracione tokove - preduslova za prosperitet i razvoj svih segmenata društva.

Strateški okviri pružaju neophodnu osnovu za potpuno uključenje u regionalni evropski i svetski koncept borbe protiv organizovanog kriminala koji se, kako pokazuju aktuelne tendencije, neprestano prilagođava novonastalim društvenim uslovima, naveo je zamenik predsednika Vlade.

Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Snežana Malović ocenila je da države u regionu na delovanje organizovanog kriminala treba da odgovore saradnjom i zajedničkom vizijom kako će društvo biti bezbednije, a kriminal u defanzivi.

Prema njenim rečima, jedan od najvećih koraka u borbi protiv organizovanog kriminala je regionalni nalog za hapšenje, koji će ukinuti i poslednju nadu kriminalcima da bekstvom sa teritorije države koja ih traži u neku susednu zemlju mogu da izbegnu pravdu.

Ona je ukazala na to da kriminal poprima nove, kompleksnije forme delovanja, i poručila da se na te izazove mora ponuditi novi odgovor, sadržan u ideji stvaranja regionalnog naloga za hapšenje.

Taj nalog, kako je navela, treba da bude izraz težnje zemalja regiona jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana da se ekstradiciona procedura približi modernim standardima zemalja EU.

Malović je navela brojne primere pozitivne saradnje Srbije i susednih država, pri čemu je istakla da je 70 odsto procesa koje je pokrenulo Tužilaštvo za organizovani kriminal bilo rezultat saradnje u regionu.

Ona je saopštila da je Tužilaštvo za organizovani kriminal samo ove godine podnelo 240 krivičnih prijava i podiglo 160 optužnica, dok je pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu osuđeno 99 članova organizovanih kriminalnih grupa.

Od osnivanja specijalizovanog tužilaštva i posebnog sudskog odeljenja, kako je dodala, pokrenuto je 140 slučajeva, a pred sudom se našlo 1.320 optuženih.

Iznoseći podatke o radu pravosudnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, Malović je rekla da je doneto 630 presuda, od čega je 91 odsto osuđujućih i da su gotovo svi osuđeni dobili višegodišnje kazne zatvora.

Komesar za unutrašnje poslove Evropske komisije Sesilija Malstrom naglasila je da borba protiv organizovanog kriminala predstavlja veliki izazov i za zemlje jugoistočne Evrope, ali i za EU, pri čemu je izrazila uverenje da su zemlje Balkana na dobrom putu.

Govoreći o problemima sa kojima se suočavaju zemlje ovog regiona, ona je posebno istakla trgovinu ljudima i naglasila da je Srbija i zemlja tranzita i zemlja porekla za ovu vrstu nelegalnih migracija.

Malstrom je ocenila da je veoma ohrabrujuća vest da je policija u Srbiji uspela da zaustavi trgovinu ljudima u saradnji sa Mađarskom i Austrijom.

Ona je ukazala na to da je vizna liberalizacija jedini način za uspostavljanje održivih i trajnih odnosa između ljudi, ali da se uprkos toj činjenici moraju uložiti napori da se spreče pokušaji zloupotrebe.

Kada je reč o krijumčarenju narkotika, ona je naglasila da je to veliki problem, a Balkan veliko čvorište jer se na tom prostoru skladišti pre transporta u EU.

Prema njenim rečima, u borbi protiv ovog problema neophodna je bliža saradnja sa Evropskom unijom, pri čemu i Unija sa svoje strane treba i mora da učini više.

Malstrom je ocenila da korupcija i dalje predstavlja problem u ovom regionu, uz podsećanje na to da korupcija u okviru procesa privatizacije funkcioniše tako što se nastoji da se u legalne tokove ulože nelegalno stečena sredstva.

Malstrom je pohvalila činjenicu da sve zemlje Balkana sarađuju sa organizacijom GREKO, kao i reforme u pravosuđu.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 29.11.2011.

U SKLADU SA PREDLOGOM ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI - ZAPOSLENI U ADMINISTRACIJI MUP-A NEĆE IMATI ISTE BENEFICIJE KAO I POLICIJSKI SLUŽBENICI SA POLICIJSKIM OVLAŠĆENJIMA

Beograd, 29. novembar 2011. godine - Zamenik predsednika Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je izmenama Zakona o policiji predviđeno da zaposleni u administraciji MUP-a neće imati iste beneficije kao i policijski službenici sa policijskim ovlašćenjima.

Dačić je, obrazlažući Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji u Skupštini Srbije, rekao da je predviđeno da zaposleni u MUP-u i policiji sa policijskim ovlašćenjima dobiju status policijskih službenika, dok će ostali ostati u statusu državnih službenika i samim tim ostati bez pojedinih prava, poput prava na beneficirani radni staž.

On je objasnio da je u tom pogledu potpisan poseban kolektivni ugovor koji važi za policijske službenike, dok će za druge zaposlene u MUP-u važiti kolektivni ugovor za državne službenike i nameštenike i Zakon o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008 i 104/2009 - prim. red).

Prema njegovim rečima, osnovica plata policijskih službenika biće izjednačena sa osnovicom plata profesionalnih vojnika.

Izmene i dopune postojećeg zakona, kako je ukazao, bile su neophodne zbog radno-pravnog položaja policijskih službenika, koji do sada nisu imali pravo na naknadu za prekovremene sate i noćni rad i rad na praznik.

Dačić je najavio i nove izmene Zakona o policiji, koje se se odnositi na način rukovođenja, ovlašćenja i upotrebu sredstava prinude, uz napomenu da će biti donet i novi pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u MUP-u.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 29.11.2011.

U SKLADU NACRTOM ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA - PONUĐAČ DOSTAVLJA SAMO IZJAVU DA NJEGOVA FIRMA ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA, A FIRMA KOJA JE IZABRANA KAO NAJPOVOLJNIJA DOBIJA ROK OD PET DANA DA DOSTAVI KOMPLETNU DOKUMENTACIJU I DOKAZE O ISPUNJENOSTI USLOVA • U PKS održana javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama •

Trećina javnih nabavki 2010. išla kao male nabavke ili kroz postupak pregovaranja bez prethodnog objavljivanja, rekao je državni sekretar Goran Radosavljević na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama okupila je veliki broj zainteresovanih privrednika, predstavnike i ponuđača i naručilaca. Kako je sa obe strane bilo mnogo primedbi da je važeći Zakon neefikasan, da omogućava zloupotrebe, a komplikovan je u fazi izrade tehničke i tenderske dokumentacije i kod odredbi sa diskriminišućim pravima, Skupština privredne komore Srbije u maju ove godine pokrenula je inicijativu za izradu konkretnog okvira izmena i dopuna Zakona, rekla je potpredsednica PKS Vidosava Džagić na otvaranju javne rasprave. Vidosava Džagić je i član radne grupe, koja je u Ministartvu finansija osnovana za izradu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Cilj pokretanja inicijative bio je povećanje konkurencije, odnosno broja učesnika na tenderima za javne nabavke, povećanje efikasnosti i novih modela kontrole, rekla je Džagić.

Iako se gotovo 70 odsto primedbi privrednika odnosilo na član 42 postojećeg zakona, on nije izmenjen, i mi insistiramo da se to učini jer u obliku u kome sada postoji on na sistemski način unosi mogućnost diskriminacije, rekla je Džagić. Smatramo da treba olakšati učešće na konkursima sektoru malih i srednjih preduzeća, a pri tom onemogućiti netransparentnost kod nabavki malih vrednosti.

Goran Radosavljević, državni sekretar u Ministarstvu finansija i predsednik radne grupe za izradu Nacrta zakona, rekao je da se u postupku njegovog donošenja poštuje procedura kao da se donosi novi zakon, a da su razmatrani zahtevi PKS, Saveta stranih investitora, evropskih institucija, kao i javnih preduzeća, koja su veliki naručioci. Ključne tačke se odnose na veću transparentnost, centralizaciju javnih nabavki, veću efikasnost institucija i veću usaglašenost sa EU regulativom.

U 2010. godini vrednost svih javnih nabavki iznosila je preko 300 milijardi dinara, uz još oko milijardu evra javnih nabavki koje su sprovedene po međunarodnim propisima iz međunarodnih kredita. Od toga, prema podacima Uprave za javne nabavke, jedna trećina je išla kroz male nabavke ili kroz postupak pregovaranja bez prethodnog objavljivanja. Iako su to sve procedure koje postoje i u EU, mi smatramo da se jedna trećina javnih nabavki ne obavlja na dovoljno transparentan način. Izmene zakona u tom delu su usmerene na povećanje transparentnosti i konačno, na povećanje konkurencije na ovom tržištu. Od 2003, konkurencija kod javnih nabavki, koja se ogleda u broju ponuđača po jednoj javnoj nabavki, opala je sa osam ili devet na tri. Mi hoćemo tu konkurenciju da povećamo, rekao je Radovanović, ističući da izmene zakonskog teksta dozvoljavaju manje pregovaranja van očiju javnosti. Sve će morati da se objavljuje, a broj izuzetaka smo sveli na 14, i o njima smo spremni da pregovaramo, rekao je Radovanović, a uvedenu obavezu objavljivanja na portalu okarakterisao kao osnov za buduće elektronske javne nabavke.

Centralizacija javnih nabavki ne znači da će jedan ili dva velika ponuđača na četiri godine dobiti većinu državnih javnih nabavki, jer se uvodi institucija okvirnog sporazuma sa više ponuđača. Centralna uprava za javne nabavke će raditi na nivou države, ali ne i na nivou javnih preduzeća, a vlada će određivati nabavne kategorije svake godine za sledeću godinu. Slična tela postojaće i na lokalnom nivou i na nivou Vojvodine, a već postoji na nivou Grada Beograda. Centralizacijom javnih nabavki se ostvaruju uštede, a iskustva Slovenije su da je standardizacijom i centralizacijom javnih nabavki za pet godina došlo do uštede između jedan i dva odsto bruto domaćeg proizvoda.

U cilju veće efikasnosti, predviđa se da ponuđač dostavlja samo izjavu da njegova firma ispunjava uslove konkursa, a firmi koja je izabrana kao najpovoljnija dobija rok od pet dana da dostavi kompletnu dokumentaciju i dokaze o ispunjenosti uslova. Predviđen je i mehanizam po kome onaj ko da izjavu, a ne može da ispuni uslove, može da dođe na crnu listu.

Jedna od ključnih stvari koje su interesovale privrednike bio je preferencijalni status za domaće ponuđače. Taj status ostaje i u novom tekstu, iako je na tu odredbu Evropska komisija stavila primedbu u svom izveštaju.Privrednici su izneli stav da Komisija za zaštitu ponuđača treba da bude aktivnija. Takođe, složili su se da zakon mora da bude strogo formulisan jer je antikorupcijski, ali mora da bude povoljniji za ponuđače u smislu pojednostavljivanja konkursne dokumentacije.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 29.11.2011.

PROJEKAT EU ZA UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI CARINSKOG I PORESKOG SISTEMA VREDAN 1,4 MILIONA EVRA PREDSTAVLJEN U UPRAVI CARINA

Projekat pod pokroviteljstvom EU vredan 1,4 miliona evra namenjen unapređenju efikasnosti carinskog i poreskog sistema svečano je predstavljen u Upravi carina.

Iskustva i metodologija Italijanske carinske agencije doprineće uspostavljanju bolje i efikasnije saradnje između Uprave carina i Poreske uprave sa drugim državnim organima i poslovnom zajednicom u sprečavanju poreskih utaja i prevara u oblasti međunarodne trgovine.

Tvining projekti predstavljaju instrument podrške Evropske unije potencijalnim kandidatima za članstvo u EU kojim se uspostavlja saradnja između državnih institucija potencijalnih kandidata i relevantnih partnerskih institucija Evropske unije. Tvining projekat iz oblasti sistema naplate poreza i budžetskih prihoda za svoj cilj ima smanjenje sive ekonomije i ostvarivanje većeg stepena naplate projektovanih javnih prihoda.

"Uspostavljanje efikasnog carinskog u poreskog sistema je glavni prioritet Evropske unije. Kroz ovaj projekat EU će pomoći Srbiji da ojača svoj carinski sistem i smanji poreske utaje. Ovakve reforme nisu samo neophodne za uspešnu integraciju Srbije u naš zajednički carinski sistem ubuduće, već će doneti značajnu korist srpskoj državi kao i njenim građanima", naveo je ambasador Dežer, šef delegacije Evropske unije u Srbiji.

"Današnjim skupom otpočinje jedan dugotrajni i kompleksni proces unapređivanja saradnje između Uprave carina i Poreske uprave, kao i njihove saradnje sa državnom administracijom i poslovnim sektorom na polju poreske politike, usklađivanju zakonskih aspekata poreza i carine", rekao je Miodrag Đidić, državni sekretar u Ministarstvu finansija Republike Srbije.

"Sprečavanje poreskih utaja i prevara u oblasti međunarodne trgovine za nas su jedna od najznačajnijih tema, pošto su to kriminalne aktivnosti koje u velikoj meri ugrožavaju budžetske prihode i regularno odvijanje spoljnotrgovinske razmene Srbije sa drugim zemljama", rekao je Predrag Petronijević, direktor Uprave carina Republike Srbije.

Kao prvi Tvining projekat koji se sprovodi u Poreskoj upravi u oblasti kontrole i naplate poreza i budžetskih prihoda, od izuzetne je važnosti za Poresku upravu, kako u smislu usklađivanja zakonskih odredbi koje se tiču indirektnog oporezivanja sa zakonodavstvom Evropske unije, tako i kroz razmenu iskustva i informacija sa Italijanskom carinskom administracijom, a u cilju povećanja efikasnosti poreskih službenika u otkrivanju poreskih utaja i prevara, rekao je direktor Poreske uprave Republike Srbije dr Dragutin Radosavljević.

Amasador Italije u Srbiji Armando Varikio istakao je značaj partnerstva italijanskih i srpskih institucija za napredak Srbije na putu pridruživanja EU, što Italija snažno podržava.
Generalni direktor Italijanske carinske agencije Đuzepe Peleđi istakao je da je "Ovaj tvinig projekat dobra prilika da sa našim srpskim kolegama podelimo iskustva i tehnologije koje se u Italiji koriste u borbi protiv porskih utaja i prevara".

Inicijalnom skupu prisustvovali su najviši predstavnici učesnika u projektu - Uprave carina i Poreske uprave Ministarstva finansija Republike Srbije, Italijanske carinske agencije, kao glavnog partnera u projektu, Delegacije Evropske unije u Srbiji, kao donatora sredstava za projekat i ambasade Republike Italije u Beogradu.

Arsen Rudan, rudan@farmer-spaic.co.rs, 063 47 97 85
Jelena Rašković, Grupa za odnose s javnošću, Uprava carina Srbije, 064 858 2013, 011 2695880.
Zoran Jovanović, Poreska uprava Srbije, 011 3950 - 668, 064 - 8422- 268
Odeljenje za komunikaciju

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 29.11.2011.

UNIJA POSLODAVACA SRBIJE ZATRAŽILA UKIDANJE 131 NEPOTREBNE DRŽAVNE AGENCIJE I OSNIVANJE RAZVOJNE BANKE SRBIJE • Srbija ima višak od oko 150.000 zaposlenih u javnom sektoru •

Unija poslodavaca Srbija (UPS) zatražila je danas da se ukine 131 državna agencija otvorene u poslednjih pet godina i da se više od 820 miliona evra, koliko godišnje ove agencije koštaju privredu, preusmeri kao osnivački kapital Razvojne banke Srbije.

Privrednici okupljeni u UPS-u upozorili su da će narednih nekoliko godina zbog krize u Evrozoni i EU biti veoma teške za privredu Srbije, koja će zbog sve veće nelikvidnosti teško dolaziti do novca za nove investicije, uvećanje obima proizvodnje i izvoza i otvaranje novih radnih mesta.

Zbog toga, kako su saopštili, formiranje Razvojne banke Srbije predstavlja prvorazredni nacionalni i ekonomski interes, jer će Srbija zbog nedostatka investicija i prekograničnih izvora finasiranja, morati da se osloni na sopstvene potencijale i resurse.

UPS se zalaže za osnivanje razvojne banke sa stimulativnim kamatnim stopama, od dva do tri odsto, što će dugoročno uticati da i komercijalne banke koje posluju u Srbiji, zbog konkurencije, smanje svoje kamate na kredite, kao što se to desilo u Hrvatskoj, Sloveniji, Slovačkoj i Češkoj.

Srbija je sa 131 državnom agencijom ubedljivi evropski rekorder, saopštilo je to udruženje i navelo da, na primer, Nemačka kao vodeća privredna sila sveta ima svega šest takvih agencija, Slovačka osam, Finska devet, Češka 11, a Hrvatska je najavila da će prepoloviti broj tih agencija kojih sada ima 47.

UPS je ukazao da će dalje finansiranje državne potrošnje i popunjavanje sve veće "budžetske rupe" zaduživanjem u inostranstvu, čitavu zemlju odvesti u bankrot, jer će zbog lošeg kreditnog rejtinga Srbije, novac koji se pozajmljuje biti sve skuplji, a kamate sve veće i veće.

Vođenje ovakve politike dovešće do zaduživanja narednih generacija i značajno će usporiti i ograničiti privredni razvoj u narednim godinama i decenijama, jer će se, iz godine u godinu, sve veća sredstva iz budžeta Republike umesto u razvoj izdvajati za otplatu dospelih rata kredita i isplatu interesa na državne obveznice kupcima iz inostranstva, saopštio je UPS.

"Sve poslove koje danas obavljaju ove skupe agencije u bivšoj Jugoslaviji obavljala su nadležna ministarstva, zbog čega je cela administracija bivše SFRJ, sa šest republika i dve pokrajine, brojala 28.134 lica, a danas državna uprava u Srbiji ima 29. 834 zaposlena" saopštio je UPS.

Većinu sličnih poslova u zemljama EU obavljaju ministarstva i nadležne institucije pri ministarstvima, a postoji svega nekoliko agencija za veoma specifične i zahtevne oblasti u kojima je potrebno visoko stručno znanje i posebno angažovanje (npr. nuklearna energija, kontrola bezbednosti hrane, nadzor nad razvojem industrije, malih i srednjih preduzeća, itd.)

"U Srbiji su vladajuće strukture, u poslednjih nekoliko godina, ideju i pojam državnih agencija zloupotrebile, kako bi zaposlile na hiljade kadrova po stranačkim linijama, iako su većinu poslova koja je prenesena u nadležnost agencija mogla i dalje da obavljaju nadležna ministarstva i direkcije, uprave, zavodi i instituti", navodi se u saopštenju. Srbija koja ima višak od oko 150.000 zaposlenih u javnom sektoru, umesto da smanjuje birokratiju, dodaje se u saopštenju, za samo nekoliko godina duplirala je broj institucija u okviru državne uprave.

Izvor: Tanjug, 29.11.2011.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI POVODOM POVEĆANJA BROJA PREDMETA PO KOJIMA POSTUPA

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje kao veoma indikativno i sa stanovišta odnosa organa vlasti prema pravima građana zabrinjavajuće izuzetno visoko povećanje broja predmeta po kojima postupa.

Ukazujući na činjenicu da je samo u toku prethodnog meseca u Poverenikovoj službi registrovano 530 novih predmeta, Poverenik je upozorio da se ničim, pa ni nadolazećom predizbornom atmosferom ne mogu i ne smeju pravdati problemi u ostvarivanju Ustavom i zakonom zajamčenih prava građana.

S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

"Indikativno je i zabrinjavajuće da se i inače veliki i stalno rastući priliv žalbi građana u poslednje vreme bukvalno dramatično uvećava. Za to nije potrebna bolja ilustracija od podatka da je samo tokom novembra 2011. registrovano 530 novih predmeta, dok je je npr. u toku cele 2005. godine imao 437.

Institucija Poverenika bukvalno je zatrpana žalbama građana po kojima, imajući u vidu činjenicu da hronično radi sa brojem saradnika koji je daleko ispod projektovanog broja, objektivno ne može da postupa po zakonu utvrđenim rokovima, zbog čega građani, novinari, mediji i ostali podnosioci žalbi na odluke Poverenika čekaju duže što bilo potrebno.

Posebno zabrinjava to što se značajan deo žalbi podnosi zbog uskraćivanja informacija na koje javnost, sasvim očigledno, bez ikakvih dilema ima pravo.
Neshvatljivo je da ni posle 7 godina od kako smo dobili Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja mnogi organi vlasti čine nedostupnim i tretiraju kao nekakve tajne čak i podatke koji bi, bez problema, morali biti dostupni najširoj javnosti, koji bi čak trebali da budu vidno istaknuti na Interneet prezentacijama organa vlasti, kao što su npr. podaci o budžetu, rashodima, platama, javnim nabavkama i sl.


Raste i broj obraćanja građana povodom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. U poslednje vreme mnoge građane s pravom posebno iritira evidentna mogućnost da aktivisti stranaka lako dolaze do njihovih ličnih podataka i koriste ih u razne svrhe, među kojima neki prepoznaju i uspostavljanje spiskova (ne)poslušnih, zbog čega sam javno pozivao sve odgovorne a posebno političke stranke da se uzdrže od svih postupaka koji predstavljaju povredu privatnosti i kršenje zakona.

 Povećan broj obraćanja građana po osnovu oba zakona nesumnjivo govori o lošijem odnosu odgovornih prema pravima građana. Očigledno nastupajuća predizborna atmosfera verovatno je, u značajnoj meri, objašnjenje za to. Ali svakako nije i ne sme biti nikakvo opravdanje."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 29.11.2011.

ODRŽANA REGIONALNA EKSPERTSKA KONFERENCIJA O PREKOGRANIČNOM IZVRŠENJU SUDSKIH ODLUKA I PRAVOSUDNOJ SARADNJI U GRAĐANSKIM I TRGOVINSKIM STVARIMA

Održana regionalna ekspertska konferencija o prekograničnom izvršenju sudskih odluka i pravosudnoj saradnji u građanskim i trgovinskim stvarima, koju je organizovalo Ministarstvo pravde.

Na regionalnoj konferencii zemalja Zapadnog Balkana, na kojoj su bili prisutni eksperti iz državnih organa i sa pravnih fakulteta, razgovaralo se o mogućnostima direktnog priznanja sudskih odluka u regionu, kao i mogućnostima pristupanja Evropskoj pravosudnoj mreži i korišćenja Evropskog pravosudnog atlasa. Učesnici su jednoglasno usvojili zaključke, što će biti osnov za zaključke ministara na regionalnoj konferenciji koja se održava 29. i 30.11. u Beogradu.

Zaključci

Učesnici su saglasni da treba nastaviti sa unapređenjem saradnje u civilnim i trgovinskim stvarima u regionu.

Učesnici su saglasni da se ustanovi radna grupa, koju će činiti eksperti iz svake zainteresovane zemlje regiona. Zadatak radne grupe je da analizira stanje primene postojećeg pravnog okvira, da daje predloge za njegovu implementaciju i proširenje i da pronađe najbolja rešenja u okviru ciljeva inicijative Republike Slovenije, na principima acquis communautaire, u vidu regionalnog multilateralnog instrumenta, a naročito uzimajući u obzir rešenja iz Uredbe Saveta (EC) 44/2001 od 22. decembra 2000. g. o nadležnosti, priznanju i izvršenju odluka u građanskim i trgovinskim stvarima i Konvenciju o nadležnosti, priznanju i izvršenju odluka u građanskim i trgovinskim stvarima (Nova Lugano Konvencija) Radna grupa će prilikom rada imati posebno u vidu rezultate rasprave ministara pravde na konferenciji održanoj 29. i 30.11. 2011.g. u Beogradu.

Radna grupa će biti formirana na predlog ministara pravde zainteresovanih država regiona i stalno će informisati ministre o svom radu.

Učesnici predlažu da se predstavnici Evropske komisije pozovu na saradnju sa radnom grupom.

Učesnici su saglasni da se uputi poziv Evropskoj komisiji da razmotri mogućnosti saradnje, odnosno uključivanja zemalja regiona Zapadnog Balkana u Evropsku pravosudnu mrežu, kao i mogućnost korišćenja Evropskog pravosudnog atlasa.

Ovaj ekspertski skup je održan uz podršku regionalnog projekta nemačkog GIZ i Ministarstva pravosuđa Republike Slovenije.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 29.11.2011.

OBUKE ZA NOVOOSNOVANE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA BIĆE ODRŽANE TOKOM PROLEĆA I JESENI 2012. GODINE • Rok za prijavljivanje je 15. decembar 2011. godine •

TACSO kancelarija u Srbiji raspisuje poziv za lidere/ke novoosnovanih organizacija civilnog društva da konkurišu za obuke koje će se održati tokom proleća i jeseni 2012. godine.

Obuke će biti održane u četiri regiona Srbije (Vojvodina, Južna Srbija, Istočna Srbija i Zapadna Srbija) a sprovodiće se u po dva dvodnevna modula koji će sadržati sledeće teme:

- Strateški razvoj organizacija
- Razvoj i upravljanje projektima
- Prikupljanje sredstava i finansijsko upravaljanje u OCD
- Umrežavanje i izgradnja partnerstva

Cilj obuka je unapređenje održivosti OCD kroz podizanje upravljačkih veština lidera/ica organizacija. Tokom obuke učesnici/ce će dobiti priliku da se upoznaju i da savladaju potrebna znanja i veštine za efikasno i efektivno vođenje organizacija civilnog društva. Na ovaj način želimo da osnažimo ulogu OCD u demokratskim procesima.

Obuke su namenjene osobama koje se nalaze na rukovodećim položajima unutar svojih organizacija, a koji nisu imali priliku da učestvuju na obukama sa istim ili sličnim temama. Pod rukovodećim položajima podrazumevamo: menadžere/ke, predsednike/ce organizacija, predsednike/ce upravnih odbora, direkore/ice organizacija.....
Poseban fokus će biti na organizacijama koje su po prvi put registrovane u protekle dve godine a koje dolaze iz ruralnih krajeva i u fokusu svog rada imaju marginaliovane grupe.
Da bi učestvovali na obukama, potencijalni kandidati su u obavezi da pošalju kompletnu aplikacionu dokumentaciju na adresu prijava.rs@tacso.org sa naznakom :" Trening za lidere/ice novoosnovanih OCD" a najkasnije do 15. decembra do 17 časova.

 Kompletna aplikaciona dokumentacija podrazumeva sledeća dokumenta:

1. Aplikacioni formular
2. CV - Bigrafiju u propisanom formularu
3. Motivaciono pismo

Aplikacioni formular kao i primer CV-ja možete preuzeti ovde http://www.gradjanske.org/page/news/sr.html?view=story&id=4432&sectionId=1
Ispred jedne organizacije može konkurisati samo jedna osoba. Sve troškove održavanja obuke snosi TACSO kancelarija, putni troškovi učesnicima/ama će biti pokriveni u visini autobuske karte.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 29.11.2011.

SPECIJALISTIČKI KURS "DRŽAVNA POMOĆ - POLITIKE I PRAKSE U EU" BIĆE ORGANIZOVAN U PERIODU OD 16. DO 27. JANUARA 2011. GODINE • Rok za prijavljivanje je 9. decembar 2011. godine •

U okviru projekta Govorite Evropski - program profesionalnog razvoja za pristupanje Evropskoj uniji (ref.br: Europa Aid/128558/C/SER/RS), od 16-27. januara biće organizovan dvonedeljni specijalisticki kurs "Državna pomoć - politike i prakse u EU".

Specijalistički kurs će obuhvatati dva aspekta konkurentnosti i državne pomoći: (1) kontrolu aktivnosti državne pomoći od uticaja na konkurentnost tržišta; i (2) regulaciju aktivnosti pružanja državne pomoći odgovarajućih delova administracije kojima je pružanje takvih subvencija i podsticaja sastavni deo delokruga.

Obuku će držati visoko kvalifikovani stručnjaci iz Jedinice III- "Evropska Politika" Evropskog instituta za državnu upravu (EIPA) iz Mastrihta, Holandija http://www.eipa.nl/. Jedinica za Evropsku politiku je centar stručnog znanja Instituta iz oblasti unutrašnjeg tržišta, javnih nabavki, konkurentnosti i državne pomoći, strukturalnih fondova i regionalne politike, spoljnih odnosa (CFSP/ENP) i trgovine, politike zaštite životne sredine, klimatskih promena i migracija.

Od kandidata koji se prijave očekuje se da demonstriraju sadašnji ili buduću relevantnost njihovog posla u jednoj od dve navedene oblasti konkurentnosti i državne pomoći. Prednost će biti data onim kandidatima koji rade u institucijama koje su prepoznate kao prioritetne u ovoj oblasti.

Prijavu za specijalistički kurs kandidati mogu da popune samo on-line na web sajtu Projekta. Prijave za kurs pristigle posle petka, 9. decembra neće biti uzete u razmatranje.

Prijavni formular kao i detaljnije informacije možete pronaći na http://www.govev.rs/

Izvor: Vebsajt Službe za upravljanje kadrovima, 29.11.2011.

DOKUMENTARNI AKREDITIV I BANKARASKA GARANCIJA KAO NAJSIGURNIJI INSTRUMENTI PLAĆANJA I OBEZBEĐENJA – 16. DECEMBAR 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:
Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.
Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:
Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16. decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

link ka vesti:
http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=556f4b4a-55c7-47d7-8dd7-e7125eade627

SA KOMPANIJOM "KALCEDONIJA" POTPISAN UGOVOR O NOVOJ INVESTICIJI VREDAN 20 MILIONA EVRA • Ova investicija će omogućiti otvaranje 1000 novih radnih mesta u Subotici

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja u Vladi Republike Srbije Nebojša Ćirić potpisao je danas sa italijanskim proizvođačem rublja "Kalcedonijom" ugovor o novoj investiciji te kompanije u Subotici u vrednosti od 20 miliona evra, koji predviđa da do 2014. godine bude otvoreno 1.000 novih radnih mesta.

Pomenuti sporazum o novoj investiciji potpisali su Ćirić, direktor investicija kompanije "Kalcedonija" Frančesko Rufoli i gradonačelnik Subotice Saša Vučinić.

Nova fabrika u Subotici prostiraće se na 18.000 kvadratnih metara i proizvodiće ženske majice robne marke "intimisimi", pri čemu će grad Subotica obezbediti zemljište bez nadoknade u industrijskoj zoni Mali Bajmok.

Ćirić je istakao da je pomenuta investicija još jedan dokaz da je Srbija ove godine lider u regionu u privlačenju stranih investicija i dodao da je cilj da se, pre svega, privuku proizvodne investicije namenjene izvozu.

Privlačenje stranih investicija, zajedno sa reformom i konkretnim merama Vlade, najbolji je način borbe sa svetskom ekonomskom krizom, naveo je ministar.

Prema njegovim rečima, investicija u Subotici samo je jedno u nizu novih ulaganja u Srbiji, dok se u razvijenim zemljama zatvaraju fabrike i otpuštaju radnici.

Ministar je saopštio da stranim investicijama možemo da preokrenemo negativan trend prisutan u našoj zemlji u poslednje dve-tri godine i da idemo ka smanjenju stope nezaposlenosti.

Ćirić je napomenuo da "Kalcedonija" već ima fabriku u Somboru, gde je uloženo više od 20 miliona evra i trenutno je zaposleno približno 700 ljudi, kao i da ta kompanija u tom gradu planira da zaposli još najmanje 200 do 300 radnika.

Rufoli je izjavio da "Kalcedonija" namerava proširenje proizvodnje u Srbiji i Hrvatskoj, budući da je u Italiji teško naći uslove za otvaranje fabrika poput Sombora i Subotice.
"Kalcedonija" u Srbiji od 2007. godine posluje pod imenom "Fiorano", a 2010. u Somboru je otvorila svoju prvu fabriku koja se bavi proizvodnjom dečjih, ženskih i muških čarapa, kupaćih kostima i donjeg veša.

Za proširenje investicije u Somboru "Kalcedonija" je dobila dodatnih 800.000 evra, odnosno po 2.000 evra za 400 novih radnih mesta.

Tokom godina kompanija je razvila mrežu od približno 3.000 prodavnica širom sveta, ostvarujući više od milijardu evra prihoda.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 29.11.2011.

U SKLADU SA NOVIM PRAVILNIKOM O OCENJIVANJU UČENIKA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU - AKO VIŠE OD POLOVINE UČENIKA U ODELJENJU NA PISMENOM ZADATKU DOBIJE JEDINICU, NASTAVNIK JE U OBAVEZI DA TAJ PISMENI ZADATAK PONIŠTI

Novi Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 74/2011 - prim. red) predviđa obavezu poništavanja pismenog zadatka ako više od polovine učenika u odeljenju na toj proveri znanja dobije jedinicu.

Nastavnik je u slučaju poništavanja pismenog zadatka, a pre organizovanja ponovljenog, dužan da održi dopunsku nastavu, odnosno dopunski rad, predviđeno je pravilnikom koji je početkom ove školske godine stupio na snagu.

Takođe, nastavnik je dužan da obavesti đake koji će nastavni sadržaji biti na pismenom zadatku, najkasnije pet dana pre provere.

Raspored pismenih zadataka i pismenih provera dužih od 15 minuta upisuje se u dnevnik i objavljuje se za svako odeljenje na oglasnoj tabli škole, odnosno na veb stranici škole, najkasnije do kraja treće nastavne nedelje u svakom polugodištu.

Đačko znanje, prema novom pravilniku, može da se proverava na svakom času. Usmene i pismene provere znanja koje traju do 15 minuta, obavljaju se bez najave i učenik u toku časa može da bude ocenjen samo jednom.

U toku dana može da se planira najviše jedan pismeni zadatak i pismena provera duža od 15 minuta, odnosno najviše dve u nastavnoj nedelji.

Pravilnik predviđa da se, pored usmenog i pismenog ocenjivanja, sada i druge aktivnosti i rezultati mogu ocenjivati. Tako se kroz ocenu vrednuju đačke debate, radovi, crteži, posteri, pisanje eseja, učešće u različitim oblicima grupnog rada, rad na projektima...

U pravilnik su ugrađene norme Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 52/2011 - prim. red) prema kome se učenik ocenjuje najmanje četiri puta u polugodištu u osnovnom i tri puta u srednjem obrazovanju.

Zaključna ocena je brojčana, vladanje učenika od prvog do petog razreda opisuje se opisno, a od šestog do osmog u osnovnoj školi i u svim razredima srednje ocenjuje se opisno tokom polugodišta i brojčano na kraju.

U Pravilniku je data i definicija ocene, koja predstavlja objektivnu i pouzdanu meru napredovanja i razvoja učenika, ali je pokazatelj i kvaliteta i efikasnosti rada nastavnika i škole.

Izvor: RTV, Tanjug, 25.11.2011.

USVOJEN PROTOKOL O POSTUPANJU NADLEŽNIH INSTITUCIJA U SLUČAJEVIMA NASILJA NAD ŽENAMA • Na suzbijanju nasilja ubuduće zajednički rade četiri ministarstva Vlade Srbije - unutrašnjih poslova, pravde, rada i socijalne politike i zdravlja •

Državni sekretar Ministarstva rada i socijalne politike Vlade Republike Srbije Snežana Lakićević izjavila je danas povodom 25. novembra - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, da je samo u ovoj godini nasilje prijavljeno u 6.000 porodica.

Lakićević je, gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS), navela da je stvarni broj slučajeva nasilja uvek neuporedivo veći od prijavljenog.

Ona je potvrdila da je na jučerašnjoj sednici Vlade Srbije usvojen protokol koji omogućava da na suzbijanju nasilja ubuduće zajednički rade četiri ministarstva Vlade Srbije - unutrašnjih poslova, pravde, rada i socijalne politike i zdravlja.

Takođe, Lakićević je napomenula da je nasilje krivično delo, da se događa iza zatvorenih vrata i da su za njega odgovorni i država i pojedinci.

Prema evidenciji Mreže za borbu protiv nasilja, 27 žena je direktno ubijeno kao žrtve porodičnog nasilja, dok je još osam nastradalo u nekim vrstama nasilja, što su alarmantni podaci, upozorila je ona.

Lakićević je navela da podaci projekta "Borba protiv seksualno i rodno zasnovanog nasilja" pokazuju da je od početka godine u nasilju u porodici ubijeno 46 žena, kao i da je svaka druga žena u Srbiji preživela neki oblik porodičnog nasilja.

Prema njenim rečima, deca su zbog takvog nasilja ostala bez majki i rasturene su brojne porodice, pri čemu je nasilje u porastu i u osnovnim i srednjim školama, na utakmicama i na ulicama.

Ona je posebno ukazala i na pojavu vršnjačkog nasilja koje je posledica stvaranja slike o tome da se konflikti mogu rešavati na nasilan način.

Država je, kako je navela, uradila mnogo u oblasti zakona, sankcija i mera protiv nasilnika i na otvaranju sigurnih kuća radi zaštite žena i dece koje su žrtve nasilja, a uvedena je i edukacija sudija i pripadnika MUP-a kako bi stekli znanja u ovoj oblasti.

Kroz norveški program edukovano je prvih 15 profesionalaca - trenera koji su zaposleni u centrima za socijalni rad, koji će sada obučavati profesionalce u raznim drugim ustanovama i koji će raditi i sa počiniocima nasilja, naglasila je ona.

Danas, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, u Srbiji počinje kampanja "Ne okreći leđa nasilju, prijavi ga" koja će trajati do 10. decembra.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 25.11.2011.

APR UPOZORAVA PRIVREDNIKE POVODOM POJAVE LAŽNIH INSPEKTORA I PRODAVACA PODATAKA

Agencija za privredne registre (APR) UPOZORAVA sve privredne subjekte i preduzetnike kojima ovih dana navodni predstavnici APR-a dostavljaju cd-ove i drugi štampani materijal sa bazama podataka o registrovanim kompanijama da je reč o licima koja se lažno predstavljaju i na prevaru naplaćuju usluge koje su komercijalne prirode, pa samim tim nisu obavezujuće za privredne subjekte.

Takođe, upozoravamo i na pojavu lažnih inspektorki APR- a koje na teritoriji Novog Sada obilaze preduzetničke radnje, vršeći navodnu kontrolu u ime ove agencije, za šta naplaćuju naknadu.

Agencija za privredne registre naglašava da privrednim subjektima dostavlja registrovane podatke iz svojih baza podataka isključivo na pismeni zahtev korisnika, preko posebne službe u Agenciji.

Takođe, obaveštavamo preduzeća i preduzetnike da APR NEMA svoju inspekciju koja vrši kontrolu na terenu, niti ima terenske službe koje dostavljaju bilo kakav štampani materijal sa podacima o registrovanim kompanijama.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 25.11.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI - PREDSTOJEĆI NOVOGODIŠNJI PRAZNICI PRAZNOVAĆE SE TRI DANA - 1, 2. I 3. JANUARA 2012. GODINE

Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001 i 101/2007 - prim. red) propisano je da je Nova godina državni praznik i da se praznuje 1. i 2. januara. Istim Zakonom predviđeno je da ukoliko jedan od dana kada se praznuje državni praznik padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.

S obzirom da 1. i 2. januar 2012. godine padaju u nedelju i ponedeljak, ne radi se ni u utorak 3. januara 2012. godine.

Saglasno navedenom zakonu, prvi dan Božića - 7. januar je verski praznik i neradni dan. Božić 2012. godine pada u subotu i praznuje se taj dan.

Izvor: Vebsajt Ministarstva rada i socijalne politike, 25.11.2011.

KONFERENCIJA "DO TRANSPARENTNOG I MODERNOG ZAKONODAVNOG SISTEMA" BIĆE ODRŽANA 29. NOVEMBRA 2011. GODINE U NARODNOJ SKUPŠTINI

Državni sekretar Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije Gordana Pualić izjavila je danas da predstojeća konferencija "Do transparentnog i modernog zakonodavnog sistema" ima za cilj skretanje pažnje javnosti i medija na pozitivne promene u našoj državi i prve rezultate ostvarene regulatornom reformom i informatizacijom društva.

Pualić je na konferenciji za novinare na kojoj je najavljen ovaj skup, koji će biti održan u utorak, 29. novembra, u Domu Narodne skupštine, saopštila da je učešće na njemu do sada potvrdilo više od 230 učesnika, što pokazuje da rezultati pojačane zakonodavne aktivnosti postaju vidljiviji.

Na konferenciji će, kako je objasnila, biti razmatrana informaciona rešenja za predstavljanje zakonodavnih aktivnosti građanima i za njihovo aktivno uključivanje u taj proces.
Prema njenoj oceni, upravo zakonodavna aktivnost omogućava unapređenje normativnog okvira u našoj državi, harmonizaciju domaćih propisa sa evropskim standardima i zakonodavstvom Saveta Evrope i Evropske unije.

Ona je naglasila da je cilj svih preduzetih napora jačanje vladavine prava, demokratije i pravne sigurnosti, kao i zaštita ljudskih i manjinskih prava, što zajedno vodi ka transparentnom, modernom i efikasnom pravnom sistemu.

Državni sekretar za Digitalnu agendu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva Jasna Matić istakla je da od unapređenja te značajne oblasti zavisi kako kvalitet državnog uređenja, tako i načina života.

Matić je ukazala na značaj informacionih tehnologija u prethodnih nekoliko decenija za način na koji živimo, radimo, učimo i zabavljamo se, ali u poslednje vreme i za način funkcionisanja države.

Ona je ocenila da se sve više menja i način na koji se razume demokratija, kao i način na koji građani mogu da učestvuju u demokratskim, odnosno zakonodavnim procesima.

U našoj zemlji u poslednjih nekoliko godina desile su se velike promene koje su omogućile kako povećanje transparentnosti sistema u celini, tako i samog procesa donošenja zakona i omogućavanja zainteresovanima da ostvare potpuni uvid u stanje zakonske regulative i procese koji stoje iza toga, zaključila je Matić.

Skup "Do transparentnog i modernog zakonodavnog sistema" organizuju Narodna skupština Republike Srbije, Ministarstvo pravde, Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva i JP "Službeni glasnik".

Domaći i strani eksperti iz oblasti zakonodavstva, regulatorne reforme, informacionog društva i evropskih integracija predstaviće neke od mogućih smerova realizacije državnih strateških ciljeva u vezi sa uspostavljanjem stabilnog, transparentnog i modernog zakonodavnog sistema.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 25.11.2011.

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 13. DECEMBAR 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:
Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:
Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

Veštine koje će učesnik steći:

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 13. decembar 2011. od 09.30 – 17.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
 

link ka vesti:  http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ac042b90-3a69-484a-a131-a706fc4b29c8
NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

LINK KA VESTI:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ea54ace9-d8b2-4845-9db9-7e4b24a78cf7

SKUPŠTINA SRBIJE NASTAVLJA SEDNICU RASPRAVOM O IZMENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM PRAZNICIMA KOJIMA JE PREDVIĐENO UVOĐENJE DVA NOVA PRAZNIKA

Tanjug

Novi praznici bi bili Dan primirja u Prvom svetskom ratu i Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu.

Izmenama zakona je predviđeno da se Dan državnosti praznuje dva dana - 15. i 16. februara, umesto samo jedan dan.

SEDNICA SKUPŠTINE VOJVODINE ZAKAZANA ZA 7. DECEMBAR

Tanjug

Poslanici Skupštine Vojvodine će, na sednici zakazanoj za 7. decembar, razmatrati ostvarivanje pokrajinskog budžeta u devet meseci ove godine i Izveštaj o radu pokrajinskog Saveta za bezbednost, saopštio je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje.

Među 11 najavljenih tačaka dnevnog reda 31. sednice pokrajinskog parlamenta su i donošenje Regionalnog prostornog plana pokrajine, prošlogodišnje poslovanje Turističke organizacije Vojvodine i raspodela lanjske dobiti Javnog preduzeća "Vojvodinašume".

Skupština će se izjasniti i o predlozima odluka o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad nekoliko srednjih škola u pokrajini i o izmeni Odluke o osnivanju zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina.

PROCES REVIZIJE ODLUKA O IZBORU SUDIJA U REPUBLICI SRBIJI NIJE U SKLADU SA EVROPSKIM STANDARDIMA

Predsednik Evropskog udruženja sudija i tužilaca za demokratiju i slobode Antonio Kluni smatra da proces revizije odluka o izboru sudija u Srbiji nije u skladu sa evropskim standardima i da je to problem koji mora pod hitno da bude rešen.

On je prisustvovao ročištu pred Visokim savetom sudstva koje je raspravljalo o slučaju predsednice Društva sudija Srbije Dragane Boljević, koja nije prošla reizbor. Kaže da mu je bilo teško da shvati smisao tog ročišta, jer je stekao utisak da je reč o političkoj odluci.

- Kako sam shvatio, žalba se mora uložiti Ustavnom sudu, povodom odluka o sudskim funkcijama, i to je u Srbiji krajnja instanca. U drugim zemljama je to Upravni sud. Ovde nedostaje sudska instanca, a to nisu ni Ustavni sud, ni VSS.  

- Kod Dragane Boljević situacija je još komplikovanija. Ona je na čelu Društva sudija Srbije, a Evropski savetodavni odbor sudija i tužilaca nedavno je doneo odluku o zabrani vođenja disciplinskih postupaka ili provera sudija koji su na čelu društava ili udruženja za vreme trajanja njihovog mandata - objasnio je on.

- Ne znam kako da se ova situacija prevaziđe. Ako neko ode na Sud za ljudska prava u Strazburu, on može reći da to nije po evropskim standardima i da traži da se to stanje promeni. Ne znam kako će Srbija moći da isplati obeštećenje koje joj sud u Strazburu može naložiti - rekao je Kluni. On je poručio da će, pošto udruženje na čijem je on čelu ima predstavnike u Savetu Evrope i Evropskoj uniji, tamo preneti šta je video u Srbiji.

Profesorka Pravnog fakulteta u Beogradu Jasminka Hasanbegović rekla je da proces revizije postupaka ne treba da obavlja VSS jer je nedopustivo da “kadija i tuži i sudi’’.

- Ono što se desilo kod nas je nedopustivo. Donete su odluke o razrešenjima bez ikakvog obrazloženja. I tek posle velikog pritiska dobili smo mogućnost da saznamo koji su bili razlozi za razrešenje sudija. Ni tu, međutim, nije bio kraj, pošto su bivše sudije na obrazloženje čekale od šest meseci do godinu dana objašnjava ona uz ocenu da u tom procesu nisu poštovane elementarne stvari - kaže ona.

B. Anđelić, Blic, izvod iz vesti

SRBIJA TREBA DA ULOŽI DODATNE NAPORE, DA BI USKLADILA ZAKONODAVSTVO, A POSEBNO U SLEDEĆE ČETIRI OBLASTI - PRAVDA, BEZBEDNOST I SLOBODA, PROVOSUĐE I OSNOVNA PRAVA, FINANSIJSKA KONTROLA I POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

Tanjug

Direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević kaže da će EK po dodeli statusa kandidata proveriti usklađenost zakonodavstva sa standardima EU.

"To će ujedno biti i priprema za otvaranje pregovora o članstvu", istakla je Delevićeva na konferenciji "Do transparentnog i modernog zakonodavnog sistema", koja se održava u Skupštini Srbije.

Ona je dodala da je srpsko zakonodavstvo u velikoj meri usklađeno sa evropskim, ali da nedostaje primena, što je, kako je podsetila, zabeleženo i u Izveštaju EK o napretku Srbije.

"Taj proces ne može da se završi donošenjem zakona. Prava provera je da li se oni primenjuju i da li su doneti podzakonski akti", ocenila je Delevićeva.

Delevićeva je ukazala i na to da je usklađivanje zakonodavstva suština procesa evropskih integracija.

"Time jedna zemlja u svom sistemu primenjuje evropske standarde, zbog kojih građani i podržavaju proces integracija. To je način na koji se jedno društvo menja", ukazala je Delevićeva i dodala da zbog visokih političkih tema ne bi trebalo zaboraviti šta je suština tranzicije.

Ona je podsetila da je EK u svom mišljenju izdvojila 30 oblasti u kojima Srbija treba da uloži dodatne napore, da bi uskladila zakonodavstvo, a među njima su, kako je navela, četiri oblasti posebno istaknute - pravda, bezbednost i sloboda, provosuđe i osnovna prava, finansijska kontrola i poljoprivreda i ruralni razvoj.

STRATEGIJA RAZVOJA OBRAZOVANJA U SRBIJI BIĆE NA JAVNOJ RASPRAVI TEK POSLE NOVE GODINE

U opštem srednjem obrazovanju je ostao konzervativan koncept, matura nije jasno definisana, ocenila predsednica NPS

Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji biće na javnoj raspravi tek posle Nove godine, a do tada kreatori ovog dokumenta ne žele da iznose detalje u javnost, čulo se na jučerašnjoj sednici Nacionalnog prosvetnog saveta.

Predsednica ovog tela dr Desanka Radunović je otkrila da projekat vode inženjer Vlasta Matejić i profesor Ivan Ivić i da u ovom savetu sede ministar prosvete i nauke dr Žarko Obradović, državni sekretari, pomoćnici ministra i predsednici NPS i saveta za visoko obrazovanje, za nauku i za srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Po njenom objašnjenju, budući da je reč samo o „gruboj verziji”, koju će pre stavljanja na javnu raspravu pogledati i još neki domaći i strani stručnjaci, sugerisano je da nije poželjno da se plasira u javnost. Plan je da tekst bude objavljen na sajtu Ministarstva prosvete oko 10. januara, posle čega sledi javna rasprava, a ulazak u skupštinsku proceduru posle 31. marta.

Dokument je podeljen na nekoliko oblasti – predškolsko, osnovno obrazovanje, opšte, srednje i umetničko obrazovanje, srednje stručno obrazovanje, akademske studije, strukovne studije, obrazovanje odraslih, obrazovanje nastavnika, a po oceni dr Radunović, najmanje je urađeno u finansiranju obrazovanja.

U osnovnom obrazovanju nema mnogo inovacija, akcenat je na vaspitnoj funkciji škole, a osnovni cilj u predškolskom vaspitanju je povećanje obuhvata dece, naročito iz marginalizovanih slojeva. Ovo više neće biti tretirano kao servis za čuvanje dece zaposlenih roditelja, već kao priprema dece za buduće učenje.

– U opštem srednjem obrazovanju je ostao dosta konzervativan koncept, u gimnazijama je zadržana podela na prirodni i društveni smer. Ne vidim zašto se budućoj eliti ne bi omogućilo da fleksibilno biraju programe? Insistira se na stvaranju dobre atmosfere u školi, ali se ne navodi kako da se to postigne – rekla je profesorka Radunović.
Po njenim rečima, činjenica je da profesori u gimnazijama imaju veliku odgovornost, ali da se oni najmanje stručno usavršavaju.

– Biće problema i sa maturom, ne vidim da je jasno razgraničeno ko, šta i za šta školuje. Nije jasno definisano ko može da nastavi akademske studije. Srednje stručne škole upisuje dve trećine dece, a od tog broja 60 odsto nastavlja dalje školovanje. Pitanje je da li nama to treba, a činjenica je da opada kvalitet brucoša jer dolaze iz srednjih stručnih škola koje ne mogu dovoljno kvalitetno da školuju i za tržište rada i za studije – objašnjava dr Radunović, inače profesorka Matematičkog fakulteta.

Kada je reč o visokom obrazovanju, po mišljenju predsednice NPS i dalje se nedovoljno eksplicitno traži integracija univerziteta, što predstavlja problem za modernizaciju i realizaciju multidisciplinarnih sadržaja.

– To je i jedan od problema Bolonje, nema fleksibilnosti i dalje su fakulteti vrlo polarizovani. Evo na mom fakultetu student koji je završio nastavnički modul ima problem da na statistici završi master studije, a kamoli da razmišlja o odlasku na tehniku ili ekonomiju – kaže Radunović i dodaje da to i jeste bio smisao Bolonje – da „kockice mogu da se kombinuju”.

Članovi Saveta nisu dali saglasnost na inovirane programe za albansku i hrvatsku manjinu za srednje škole, a „zeleno svetlo” su dobili programi za bugarsku, mađarsku, rumunsku, rusinsku i slovačku manjinu.

Politika

EVROZONA BI MORALA DA SMANJI BROJ ČLANICA DA BI PREŽIVELA

Tanjug

Evrozona bi morala da smanji broj članica da bi preživela, izjavio je juče slovački ministar finansija Ivan Miklos nekoliko sati pre sastanka sa kolegama iz evrozone koji pokušavaju da spasu posrnulu monetarnu uniju.

"Jasno je da evrozona neće moći da funkcioniše kao što je funkcionisala dosad i ne možemo isključiti mogućnost da neće moći da funkcioniše sa istim brojem država članica", rekao je Mikloš na konferenciji za štampu u Bratislavi, a prenela agencija AFP.

"Stav Slovačke sličan je stavu Nemačke. Podržavamo oštrija pravila i njihovu primenu, automatska pravila na nadnacionalnom i nacionalnom nivou, čak i smanjenje fiskalnog suvereniteta članica ukoliko one prekrše pravila", dodao je ministar.

Prema Miklošu, članstvo zemalja u takvoj uniji moglo bi da bude dobrovoljno.

"Članice bi mogle da odluče da li žele da budu deo evrozone sa ovakvim strožijim pravilima", dodao je on.

Mikloš je, međutim, ponovio da Slovačka, koja je privukla brojne strane investicije zahvaljujući proporcionalnoj poreskoj stopi od 19 odsto, ne podržava poresku harmonizaciju u uniji.

"Mi se ne slažemo sa harmonizacijom poreza niti sa kreiranjem 'Sjedinjenih evorpskih država'", naveo je Miklos.

LOKALNE SAMOUPRAVE NE NAMERAVAJU DA UMANJE CENE TAKSI

Lokalne samouprave ne nameravaju da umanje cene dažbina koje građevinari moraju da izdvoje za troškove komunalnog opremanja i građevinskog zemljišta, pa je samim tim malo verovatno i da će cena kvadrata u izgradnji, koja se kreće od 700 do 1.110 evra, ubuduće biti niža. S druge strane, to verovatno neće pozitivno uticati na prihode lokalnih samouprava, jer će i gradnje biti sve manje, pa će i prihodi po osnovu građevinskih taksa biti još niži.

„Zahvatanja“ lokalnih samouprava prema građevinarima su, bar prema rečima čelnika opština i gradova po Srbiji, ionako „na granici izdrživog“, pa ih je zato nemoguće smanjiti.

VELIKI PREPREKE GRAĐANA REGIONA SA OSTVARIVANJEM IMOVINSKIH PRAVA

Beta

Građani Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore i dalje se suočavaju sa brojnim i teškim problemima oko ostvarivanja osnovnih imovinskih prava, zaključeno je danas u Sarajevu, na regionalnom skupu koji je organizovala Igmanska inicijativa.

Na skupu kome su prisustvovali predstavnici ministarstava iz četiri države predstavljen je preliminarni izveštaj ekspertskog tima o statusnim i imovinskim pravima građana regiona nakon raspada bivše SFRJ.

Izveštaj je pokazao da postoje prepreke u ostvarivanju prava kada su u pitanju privatna svojina, stanarska prava, radni staž, invalidska prava, penzije, državljanstvo, kao i visoke sudske i administrativne takse.

Kako je rečeno, često se dogodi da dok neko dobije sva dokumenta koja su mu potrebna, neka od njih u međuvremenu zastare.

Na skupu je dogovoreno da se u naredna tri meseca analiziraju zakonska rešenja u četiri države i da se do marta izrade preporuke, s ciljem harmonizacije propisa i procesa u tim zemljama. Preporuke će biti predstavljene vladama te četiri država.

Ocenjeno je da bi i pre ulaska u EU, četiri države trebalo da harmonizuju svoje propise i time građanima pruže jednake mogućnosti za ostvarivanje temeljnih ljudskih prava.
Sastanku su prisustvovali zamenici i pomoćnici ministara i državni sekretari u ministarstvima unutrašnjih poslova, socijalne politike i pravde.

VREDNOST POKRAJINSKOG IZVOZA U PRVIH DEVET MESECI OVE GODINE PREMAŠILA JE TRI MILIJARDE EVRA

RTV

Vrednost pokrajinskog izvoza u prvih devet meseci ove godine  premašila je tri milijarde evra, a to je znatno više od one vrednosti pre kriznog perida 2008-me, izjavio je za Radio-televiziju Vojvodine novi predsednik Privredne komore Vojvodine Ratko Filipović.

On ističe da naše izvozne šanse nisu male i da je to put kojim treba da idemo.

"Iz Vojvodine se najviše izvoze poljoprivredni proizvodi i, u prvih devet meseci, dobit od tog izvoza bila je nešto veća od milijardu dolara, dok je uvoz u tom periodu bio oko 300 miliona", rekao je Filipović.

On naglašava da je u odnosu na prethodnu godinu izvoz porastao za oko 42 procenta a uvoz za gotovo 27 odsto.

Najveći deo vojvođanskog izvoza odnosi se na proizvodnju hrane, kaže Filipović i dodaje da je ova godina pokazala da u odnosu na prošlu, rekordnu, imamo manje osnovnih ratarskih proizvoda.

"Nešto manje kukuruza, ali zabrinjavajuće manje soje. To pokazuje da ne možemo biti toliko pozitivni u očekivanju da će i sledeća godina biti toliko uspešna u izvozu", smatra Filipović.

Međutim, prema njegovim rečima, tu moramo biti realni i videti da su indeksi rasta u prošloj godini bili zaista visoki i u proizvodnji i u izvozu. On se nada da će postignuto biti dovoljno za to da izvoz hrane bude stabilan i u idućoj godini.

"Mi iz Vojvodine naročito govorimo o agraru. Za nas je početak stabilizacije, stabilizacija u toj oblasti", kaže Filipović.

Inače, prema podacima Privredne komore Vojvodine, ukupna spoljnotrgovinska razmena pokrajine u prvih devet meseci bila je iznad sedam milijardi i 800 hiljada dolara, od čega je vrednost izvoza oko 3,3 milijarde, što znači da je spoljnotrgovinski deficit pokrajine u odnosu na isti period prethodne godine porastao za 5,3 procenta. Najviše je potrošeno za uvoz energenata, nafte i gasa.

Međutim, osim poljoprivrednih proizvoda rast proizvodnje i izvoza beleži i farmaceutska industrija.

Šta bi trebalo preduzeti da bi ti pokazatelji bili još veći pitali smo doskorašnjeg direktora "Hemofarma" Miodraga Babića.

Ono što ohrabruje sigurno je da je ta industrija već dala svoj doprinos, ali ja mislim da on može biti još veći, kaže Babić i dodaje da u tom delu podržava ideju da se na poseban način kreditira izvoz i da se to izuzme iz restriktivnih mera koje ima Narodna banka. Na taj način podržalo bi se nešto što realno ne utiče na tokove u zemlji, ističe Babić.

Jasan plan reforme javnog sektora, reforma poreskog sistema, propisivanje obaveze da država svoja dugovanja izmiruje u roku od 60 dana, te donošenje zakona o osnivanju Razvojne banke Srbije prioritetne su mere, prema mišljenju Ratka Filipovića, za unapređenje proizvodnje i izvoza.

KREDITI ZA PRIVREDU BI MORALI DA BUDU JEFTINIJI

Krediti privredi mogu da budu jeftiniji. Manji troškovi obavezne rezerve, kako kažu u bankama, doprineli bi jeftinijim kreditima indeksiranim u evro. Ali u uslovima krize teško da će tako nešto i biti sprovodivo. Ukoliko Narodna banka nastavi sa snižavanjem svoje bazne stope, realniji su povoljniji krediti u domaćoj valuti.

Kompanija “Nektar” spada u zdravi deo srpske privrede. Otplaćuju kredite koje su uzeli u nekoliko komercijalnih banaka ali i od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Ovaj drugi izvor naročito im je koristio kod akvizicije “Fruktala”, jer su im ponudili duži rok otplate.

- Za kompanije koje su zdrave i dobre, koje su vodile konzervativnu politiku ima povoljnih kredita. Međutim, pojedine banke koriste nelikvidnost tržišta da skupo naplaćuju kredite - kaže za “Blic” Bojan Radun, izvršni direktor “Nektara”.

Iako oni nemaju problem sa kreditiranjem i vraćanjem zajmova, kako ističe naš sagovornik, postoji puno kompanija u Srbiji kojima duguju kupci ili javna preduzeća, pa dolaze u situaciju da ne mogu da plate PDV, isplate zarade ili kupe sirovine.

Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste banke, kaže za “Blic” da ima načina da krediti u Srbiji budu jeftiniji i to ako se Narodna banka Srbije odluči da spusti obaveznu rezervu u dogovoru sa vladom i to za one ključne segmente privrede koji su bitni za rast ekonomije.

- Na primer, za finansiranje dugoročnih investicija u poljoprivredi i to tako da koliko banke daju kredita, da im se toliko spuste obavezne rezerve - ističe Carić.

Različito mišljenje od ovog je Gorana Pitića, predsednika Upravnog odbora Sosijete ženeral banke.

- Teško je novcu pratiti tok. Kako se može znati da će baš taj novac od oslobođenih rezervi biti usmeren na privredu. Mislim da se na snižavanje kamatnih stopa može uticatili tako da se bankama plaća kamatna stopa na imobilisana sredstva (trenutno ona iznosi nula odsto na devize a 2,5 odsto na izdvojene dinare), odnosno na obaveznu rezervu. Drugi način je da se neto novo kreditiranje oslobodi obavezne rezerve, čime bi oni koji su više uložili u privedu bili oslobođeni troškova obavezne rezerve - naglašava “Blic” Pitić.

Trenutni nivo konkurenosti, međutim, trebalo bi da obezbedi bolju cenu za kredite privredi. Osim toga, stav je Olivera Regla, predsednika Izvršnog odbora Rajfajzen banke, osetnije sniženje kamatnih stopa na ove kredite je moguće samo ukoliko se promene ulazni faktori koji utiču na formiranje cene.

- Pre svega, ti faktori su Euribor, stepen rizika zemlje, kao i troškovi obavezne rezerve - smatra Regl.

Iako bankari smatraju da bi snižavanje obavezne rezerve i njeno usmeravanje u kreditiranje privrede doprinelo i jeftinijim kreditima, bojazan postoji da će se to u praksi baš tako i primeni. Na to upozorava Vladimir Gligorov sa Bečkog instituta.

- Niža obavezna rezerva ne bi morala da obezbedi ni više kredita, a ni nižu kamatu. Zato što bi banke mogle da odluče da im je taj novac potreban za konsolidaciju bilansa ili da bi ga uložile u nekoj drugoj zemlji gde su prinosi veći. To bi, opet, moglo da utiče na kurs, usled čega bi, ako bi on težio da depresira (slabi, prim. nov.), referentna kamatna stopa trebalo da se poveća - ističe za “Blic” Gligorov.

Dug privrede bankama skoro 20 milijardi evra
 
Dug privrede bankama, prema proceni ekonomista, više je nego dvostruko veći od ovogodišnjeg budžeta Srbije i blizu je sume od 20 milijardi evra.

Na dug bankama treba još dodati međusobna dugovanja preduzeća, što je još dodatnih oko 10 milijardi evra. Oktobarski podaci i analiza pokazuju da skoro sedamdeset odsto (68,6%) malih i srednjih firmi ima trajni ili povremeni problem sa nelikvidnošću, a da svega četvrtina (25,3%) ima sredstva za normalan rad. Veoma slično je i sa tzv. velikom privredom. Početkom godine bilo je predloga o izradi državnog projekta kojim bi se poboljšala likvidnost privrede, ali dalje od ideje se nije stiglo. Jedini pravi način za rešavanje ovog problema, stav je Aleksandra Vlahovića, predsednika Ekonomskog instituta, jeste prihvatanje programa reprograma od strane kreditora.

- Očekujem da će se trend rasta nenaplativih potraživanja nastaviti paralelno sa produbljivanjem ekonomske krize. On u ovom trenutku u proseku već prevazilazi 20 odsto. Mislim da bankrot čak ni za banke nije rešenje, sem u retkim slučajevima gde postoji utuživa imovina - kaže Vlahović.

Danijela Nišavić, Zoran luković, Blic

GRČKA TELEKOMUNIKACIONA KOMPANIJA OTE OBJAVILA JE DANAS DA PREGOVARA SA TELEKOMOM SRBIJE O PRODAJI 20 ODSTO AKCIJA U TOJ SRPSKOJ TELEKOMUNIKACIONOJ KOMPANIJI

Pošto su pregovori u toku ne možemo da govorimo o ishodu niti o rasporedu razgovora, objavio je OTE na Atinskoj berzi.

Telekom Srbije je 24. novembra saopštio da postoji mogućnost da otkupi akcije od OTE-a.

Agencija Blumberg je pre toga objavila da je Telekom Srbija zatražio od banaka kredit za realizaciju otkupa petine od ukupnog broja akcija, dok bi ostatak novca bio iskorišćen za reprogramiranje kredita uzetog ranije tokom godine.

OTE je vlasnik 20 odsto akcije Telekoma Srbije od 1997. godine, a Vlada Srbije poseduje preostalih 80 odsto akcija.

Početkom ove godine na tenderu za prodaju 51 odsto Telekoma Vlada Srbije je za taj paket tražila minimalno 1,4 milijarde evra, dok je austrijska kompanija A1 (Telekom Austrije), jedini učesnik na tenderu, ponudila 950 miliona.

KOME DA SE OBRATITE PRE POTPISA NA UGOVOR S BANKOM

Većina klijenata koja su naslepo potpisivala dokumenta u banci, već se više puta opekla. Sada klijenti vode računa o svakom detalju, a za manje upućene savetodavne usluge pružaju NBS, portali, udruženja potrošača, ali i advokatske kancelarije.

ADRESA - Za one koji žele da dobiju institucionalan savet, tu je Narodna banka Srbije, tačnije njen centar za zaštitu korisnika finansijskih usluga. Za sva pitanja i pritužbe na raspolaganju je besplatan telefonski broj 0800-111-110 od 8 do 21 svakog radnog dana, a na postavljena pitanja biće odgovoreno najkasnije u roku od 48 časova.

Kao alternativa su i specijalizovani sajtovi koji svakodnevno objavljuju novosti iz banaka i daju njihovu uporednu ponudu. Najpopularniji su banke:online i kamatica.rs. Na njihovim stranicama mogu se naći imejl adrese na koje korisnici mogu da šalju svoje nedoumice, mada i odeljci najčešća pitanja koja unapred daju odgovor na ono što najčešće tišti korisnika. Udruženja potrošača takođe nude savetodavne usluge, između ostalih i korisnicima finansijskih usluga. Najbolje je da se postave konkretna pitanja da bi se stručnjaci iz udruženja konsultovali sa svojim stručnjacima. Oni koji imaju pedesetak evra, mogu da odu direktno kod advokata i da pročešljaju svoja prava.

Odnedavno su počela da rade Udruženja bankarskih klijenta koja na godišnjem nivou naplaćuju članarinu od oko 500 dinara.

Autor: I. Jovanović, 24 sata

POSLOVNE PREVARE UČESTALE SU U DRUŠTVIMA GDE SE ZAKONI NE PRIMENJUJU U POTPUNOSTI

Tanjug

Poslovne prevare učestale su u društvima gde se zakoni ne primenjuju u potpunosti, a na ruku takvim aktivnostima ide i ekonomska kriza i besparica, ocena je stručnjaka za kriminološka istraživanja, sociologa i psihologa.

"Prevara kao krivično delo postoji u svim državama bile one siromašne ili bogate. Očigledno je da je to pre svega stvar strukture pojedine ličnosti. Ali svakako će taj čovek, ako se nađe u nekoj pogodnoj društvenoj situaciji za prevaru, on pre iskoristiti tu situaciju, nego u ekonomski stabilnoj zemlji", rekao je stručnjak za kriminološka istraživanja Dobrivoje Radovanović.

Povod za razgovor sa stručnjacima je pojava poslovnih prevara i lažnog predstavljanja, kakve su posledice i kako takve pojave sprečiti u društvu.

Poslednja u nizu, dogodila se prošle sedmice, kada je Agencija za privredne registre upozorila da preduzeća i preduzetnike obilaze prevarantni koji se lažno predstavljaju da su komercijalisti te Agencije, dostavljaju lažne diskove i štampani materijal sa bazom podataka o registrovanim preduzećima i naplaćuju te usluge.

Radovanović je, tim povodom, istakao da prevare mogu biti sitne ali i da njih prosečno inteligentan čovek može lako da otkrije, samo ako obrati pažnju na detalje koje ti preveranti iznose.

Međutim, naglasio je, prevare mogu biti sofisticirane, organizovane i materijalno "potkovane", odnosno mogu ih obavljati i bogati ljudi, koje je dosta teže otkriti.

Radovanović je ukazao i na najnoviji moderan sistem prevara, osnivanje "fantom preduzeća" - gde se osnivaju firme, dugo rade, ostvaruju profite, dobiju razgranatu mrežu saradnika, a zatim ođednom nestanu sa tržišta.

U takvim situacijama firme u razvijenim zemljama štite se tako što postoje banke podataka o svim potencijalnim prevarantima, ali se i redovno prati bonitet firmi.

"Svaka novoformirana firma mora da se dokaže u poslovanju da bi određene državne institucije i kompanije stupile u konakt sa njima. Proverava se bonitet i firmi čija su imena jako poznata u poslovnom svetu, jer može doći do pada, promene menadžerskog tima i gubitaka", naglasio je on.

Psiholog Žarko Trebješanin kaže da ukoliko je neka zemlja uređenija i poslovni moral "na ceni" prevara je manje, dok u državama gde toga nema, prevara je rasprostranjen vid aktivnosti za članove tog društva.

"Vrlo je bitno da je zemlja uređena i da postoje i zakoni koji se primenjuju. Da postoji i neki opšti i poslovni moral i tu su onda manje šanse za ovakve pojave. Ovde, gde se gotovo svako trudi da nekoga prevari i izvuče za sebe korist, gde sama država ne ispunjava svoje obaveze, jasno je da je to mnogima signal da je sve dopušteno i da treba biti samo snalažljiv i to iskoristiti za sebe", naglasio je Trebješanin.

On smatra i da u zemlji vlada "dosta haotično stanje i u pogledu primene zakona i nepisanih moralnih pravila".

"Zakoni se donose i postoje na papiru ali očigledno da se ne poštuju. Tako da ima dosta slučaja ne samo da se obmanjuju insitucije, već i građani da ako daju novac jer će im biti pronađen posao, da će im omogućiti da kupe nešto mnogo jeftinije nego što bi to moglo. I pošto ljudi žive u zemlji gde gotovo sve može, nasedaju na te prevare", ocenio je Trebješanin.

"U ovakvim vremenima se svakako poštenje stavlja na neku probu, neki ne uspevaju da odole, ali to pokazuje da nisu bili dovoljno pošteni, odnosno da to poštenje nije dovoljno čvrsto i ukorenjeno", dodao je Trebješanin odgovarajući na pitanje da li i posten čovek može da bude u iskušenju da razmišlja ili učini prevaru.

PR menadžer Agencije za privredne registre Gabrijela Petković-Jovanović ističe da je najveći problem u ovom konkretnom slučaju što prevaranti zaposlene u preduzeću "hvataju na brzinu".

"Oni čak nemaju ni legitimacije, kažu, u ime APR donosimo ovaj materijal, potpišite dostavnicu i ugovor. Ljudi potpišu i posle tek sekretarice ili ko drugi u preduzeću vidi da na ugovor piše naziv nekog drugog preduzeća i da nigde ne piše APR", objašnjava Petković-Jovanović kako funkcioniše ceo "sistem".

APR je ovakve slučajeve već prijavljivao MUP, a kako je reč o iznosima koji su i veći od 10.000 dinara, zaposleni koji su bili "žrtve" ovakih prevara, imaju zbog toga velike probleme na poslu.

ŠTA I KAKO MOŽETE KUPOVATI PREKO INTERENTA

Ukoliko se opredelite za kupovinu preko Interneta pre svega vam treba kreditna kartica, mada neku robu možete platiti i pouzećem.

Domaću Dina karticu kojom se može plaćati na internetu, korisnici mogu dobiti samo u četiri manje banke - KBC banka, Poštanska štedionica, Privredna banka i Univerzal banka, objavio je sajt kamatica.com

Broj sajtova na kojima se može njom plaćati je isti - tu su "Telekom", "Telenor", "Jat ervejz" i "E uprava".

Da je za ovu uslugu zainteresovano sve više građana pokazuje i podatak da se broj onih koji obavljaju plaćanja preko interneta gotovo udvostručio tokom protekle tri godine - sa 11 odsto u 2009. godini na 20 odsto u ovoj godini.

Za plaćanja na internetu mogu se koristiti pored debitnih i kreditne kartice, ali je za karticu važno da ima tu osobinu da se može koristiti na internetu.

Korisnici kartica u Srbiji, takođe, preko interneta najčešće kupuju odeću i obuću i plaćaju račune.

Banke u Srbiji, uglavnom ne naplaćuju proviziju od vlasnika kartice, već od prodavca-vlasnika sajta, međutim ako se plaća kreditnom karticom klijent ima i dodatne troškove kamate.

Neke od banaka nude i preporučuju posebne kartice koje se koriste isključivo na internetu. Pre upotrebe potrebno je da ove kartice budu "napunjene" novcem, jer funkcionišu po pripejd sistemu i uglavnom su vezane za poseban devizni račun.

Kod drugih banaka, klijenti uz tekući račun dobijaju platnu karticu, koja je vezana za isti, mogu da je koriste za plaćanje na internetu i kada se plati na "netu" banka skine iznos sa tekućeg računa.

Banke na ovaj način, zapravo, više ulažu u bezbednost, a među bankama koje nude takve kartice su Alfa banka, koja nudi Viza Elektron debitnu karticu uz tekući račun, kao i Premium Visa Classic kreditnu karticu, Banka Inteza koja u svojoj ponudi ima kreditnu Master Card i Visa internet samo za internet pripejd.

Tu su još i Rajfajzen banka koja nudi VISA Virtuon samo za internet pripejd, Gift kartica pripejd Erste banke i Visa internet samo za internet pripejd i kreditna Mastercard instalment kartice Komercijalne banke.

Postoje i takozvane "poklon" kartice koje je takođe moguće koristiti za plaćanje na internetu, navode analitičari ovog portala i podsećaju da treba znati i to da izraz "credit card" koji se spominje na stranim sajtovima nema značenje "kreditna kartica" već znači - platna kartica, i na to treba obratiti pažnju.

Karticom na internetu može se kupovati na nekoj od tzv. internet prodavnica (veb šopova). Prodaje se svašta - garderoba, knjige, zavese, tehnička roba...

Takođe je moguće rezervisati smeštaj u hotelu, ili kupiti avio kartu, na prodaji su i naučni radovi, članarine za biblioteke a neizbežne su i igre na sreću.

Trgovaca koji svoju robu nude preko interneta uz mogućnost plaćanja karticom za sada je malo, pa i dalje preovlađuje plaćanje pouzećem.

Prvi su "led probili" mobilni operateri i trgovci mobilnim telefonima, belom tehnikom i ostalim elektro-uređajima.

Sada je moguće kupiti i knjige, karte za koncert ili dopuniti kredit na mobilnom telefonu.

Manji trgovci se žale da su bankarske provizije koje moraju da plate da bi nešto naplatili preko interneta veoma velike i da se kreću čak i do pet procenata.

Mondo.rs

PRIVATNA LICA I KOMPANIJE POVUKLI SU MILIJARDE EVRA SA DEPOZITA U BANKAMA PROBLEMATIČNIH ZEMALJA ZONE EVRA, ŠTO MOŽE DA UGROZI BANKARSKI SEKTOR

Tanjug

Evropske banke suočile su se sa odlivom sredstava koje povlače klijenti, što pojačava pritisak na bankarski sektor regiona i preti da finansijske kompanije ostanu bez ključnog izvora finansiranja, piše dnevnik Volstrit Džornal.

Brojne velike italijanske i španske banke nedavno su obelodanile smanjenje sredstava na depozitima korporacija i drugih institucionalnih klijenata, tempom koji se meri dvocifrenim procentima. Opšti tempo povlačenja sredstava sa depozita bio je nešto manji zahvaljujući slabijem povlačenju sredstava sa depozita privatnih lica.

Depozitna baza španskih banaka je u trećem ovogodišnjem kvartalu smanjena za 48 milijardi evra ili za dva odsto, saznaje se iz podataka španske centralne banke.

Povlačenje sredstava klijenta sa depozita podudara se sa povećanjem pozajmicama banaka od Evropske centralne banke (ECB) na rekordni nivo od početka 2009. godine. Finansijske institucije su u utorak povukle 247 milijardi evra kredita ECB sa rokom dospeća od nedelju dana, što je više od prethodnog ovogodišnjeg maksimuma od 230,3 milijarde evra.

POREZNICI POGREŠILI - POZIV GRAĐANIMA DA REŠE NEDOUMICE

RTV

Mnogi Vojvođani dobili su ovih dana obaveštenja o neplaćenom porezu, ali na imovinu koju ne poseduju ili su već platili porez na nju.

Reč je o porezu na oružje, zemlju, i slično.

U Poreskoj upravi kažu da je došlo do greške jer sistem nije savršen i apeluju na obveznike da ipak dođu do filijala uprave da bi razrešili nedoumice oko plaćanja poreza.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji građani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju građanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose između pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvođače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

MINISTRI SPOLJNIH POSLOVA ZEMALJA EU ĆE NAJVEROVATNIJE 5. DECEMBRA 2011. GODINE DONETI ODLUKU O STATUSU KANDIDATA SRBIJE ZA ČLANSTVO U EU

Potpredsednik Vlade Republike Srbije za evropske integracije Božidar Đelić najavio je danas u Briselu da će ministri spoljnih poslova zemalja EU najverovatnije 5. decembra doneti odluku o statusu kandidata Srbije za članstvo u EU.

Đelić je u izjavi za novinare naveo da je prvobitno bilo predviđeno da se ta odluka donese 9. decembra, na Samitu šefova i vlada članica EU, ali je dnevni red tog sastanka preobiman zbog finansijske i institucionalne krize zemalja evrozone.

Đelić je juče u Briselu razgovarao sa ambasadorima zemalja članica EU, a danas će se obratiti i Komitetu za evropske i spoljne poslove belgijskog parlamenta.

Izvor: Izvod iz vesti Press službe Vlade Republike Srbije, 29.11.2011.

POTPISAN SPORAZUM O IZRUČENJU DRŽAVLJANA IZMEĐU SRBIJE I MAKEDONIJE

Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Snežana Malović i ministar pravde u Vladi Republike Makedonije Blerim Bedžeti potpisali su danas Sporazum o izručenju sopstvenih državljana.

Malović je nakon potpisivanja ovog dokumenta u Palati Srbija u izjavi za agenciju Tanjug objasnila da je njime regulisano izručenje osumnjičenih za krivična dela organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca, za koje je zaprećena kazna od minimum četiri godine zatvora.

Ona je ukazala na to da su ovim sporazumom obuhvaćeni i osuđenici kojima je izrečena kazna od najmanje dve godine zatvora.

Prema njenim rečima, Srbija već ima slične sporazume sa Hrvatskom i Crnom Gorom, dok su u toku pregovori za zaključenje sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom, Italijom i SAD.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 29.11.2011.

PRODATO 143.840 DRŽAVNIH ZAPISA • Aukcija dvadesetčetvoromesečnih državnih zapisa Republike Srbije održana 29. novembra 2011. godine •

Reotvaranjem 395. emisije dvadesetčetvoromesečnih državnih zapisa Republike Srbije, emitovane 05. jula 2011. godine i ponovo otvorene 29. novembra 2011. godine, ponuđeno je 3.291.830.000 a prodato 143.840 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 1.438.400.000 dinara. To predstavlja 43,7 odsto obima aukcije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 13,25 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 04. jula 2013. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 29.11.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT - MNG CENTAR D.O.O./DEŠAVANJA U NOVEMBRU 2011.GODINE

KONFERENCIJA O INTERNOJ REVIZIJI KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA – 01. novembar 2011.

Cilj konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se srećete u oblasti Interne revizije. Saznaćete koliki  je značaj i potreba za internom finansijskom kontrolom  u javnom sektoru, kako obezbediti uslove za razvoj i osposobljavanje revizije uz poštovanje međunarodnih standarda. Govoriće se o konkretnim problemima u praksi i daće se odgovori na pitanja zašto je neophodno da se definiše mesto i uloga interne revizije u sistemu. Imaćete mogućnost da kroz diskusiju sa drugim učesnicima razmenite svoja iskustva, da postavite pitanja,  dobijete odgovor od naših istaknutih  stručnjaka i tako razjasnite mnoge dileme koje ste imali iz ove oblasti.  

Konferencija obrađuje teme:

·         Reforma IFKJ, usklađivanje sa praksom u EU

·         Kontrolno okruženje

·         Sistem Finansijskog upravljanja i kontrole

·         Strategija razvoja interne revizije u javnom sektoru Srbije

·         Pristup izvođenju revizije i analiza rizika

·         Sprovođenje interne revizije u Ministarstvu prosvete i u preko 2000 ustanova koji su indirektni korisnici

·         Saradnja sa CJH i DRI

·         Povelja interne revizije i dokumenta na kojima se zasniva rad interne revizije

·         Izazov za interne revizore u javnom sektoru Srbije

Predavači:

Slobodan Gavrović, načelnik Odseka za internu reviziju Sektora-Centralne jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija

Ljubica Nedeljković, potpredsednica Saveta Državne revizorske institucije

Mirjana Dragosavljević, ovlašćeni interni revizor, Ministarstvo prosvete

Olivera Radović, rukovodilac Interne revizije, JP „Elektromreža Srbije”

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 01. novembar 2011. od  9.30 - 14.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

·         Cena po učesniku: 7.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika konferencije iz istog preduzeća

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja konferencije

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili  prijava@mngcentar.com

 

POVREDE NA RADU I OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU – 2. novembar 2011.

Uslovi i postupci osiguranja od povreda na radu i profesionalnih oboljenja  zaposlenih uređuju se Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ovim zakonskim propisima u Srbiji, međutim, nije precizno uređeno pitanje osiguranja zaposlenih od povrede na radu i profesionalnih oboljenja radi obezbeđenja naknade štete, zbog čega veoma često dolazi do velikih pravnih problema i iscrpljujućih sudskih sporova u preduzećima između poslodavaca i zaposlenih.

Takođe, važećim propisima u Republici Srbiji kroz obavezno zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje, nije specifično izdvojeno osiguranje po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja, odnosno davanja po ovom osnovu. U ovakvim okolnostima pojavljuje se niz problema, kao što su: pitanje odgovornosti poslodavca  da finansira nadoknadu za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja, kada mere za bezbenost i zdravlje na radu nisu bile primenjene;  problem pravične nadoknadu zaposlenom koji je pretrpeo povredu na radu, odnosno profesionalno oboljenje; kao i pitanje motivacije poslodavca za ulaganja u preventivne mere za bezbedan i zdrav rad.

Ovaj seminar bavi se predstavljanjem uspešnih rešenja za navedena sporna pitanja i probleme u oblasti osiguranja od povreda na radu, što za posledicu ima drastično smanjenje broja sudskih sporova i neugodnih situacija u preduzećima.

Ciljna grupa:

Poslodavci, lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaposleni u kadrovskim službama (ljudskim resursima), inspektori rada, specijalisti medicine rada, lekari opšte prakse (izabrani lekari).

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika sa problemom i zakonskim okvirom regulisanja povreda na radu i sa sistemom osiguranja od povreda na radu.

Teme:

·         Povrede na radu kao problem u oblasti BZR

·         Registracija povreda na radu

·         Sistem osiguranja povreda na radu

·         Kako su regulisane povrede na radu Zakonom o PIO

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Uspešno i u skladu sa zakonskim obavezama i propisima rešava probleme povreda na radu.

Predavač:

Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja.

Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike.

Petar Stajković, direktor Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Rade Savićević, načelnik Sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje         Ministarstva rada

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 2. novembar 2011. od 9.30 -17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

KOMERCIJALNI ASPEKT AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA – USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE – 4. NOVEMBAR 2011.

Verovatnoća da će tokom jednog radnog dana, u većini privrednih društava, zaposleni doći u susret sa korišćenjem i/ili stvaranjem autorskog dela i materijala koji su zaštićeni autorskim pravom, je izuzetna i velika. Ovaj seminar treba da odgovori na pitanja kako da privredna društva štite svoja autorska prava odnosno ista plasiraju, kako da u skladu sa Zakonom koriste tuđa autorska i srodna prava, odnosno kako da prometom autorskog prava ostvare finansijski benefit za svoje poslovanje i ugled.

Ciljna grupa:

Privredna društva koja se bave svim vidovima izdavaštva (konvencionalnog i elektronskog), muzičkom i TV industrijom, likovnom i primenjenom umetnošću, radiodifuzne organizacije i kabl operateri, kao i druga privredna društva koja u svom poslovanju bitno zavise od ostvarenja i prometa autorskih dela i predmeta srodnih prava

Cilj seminara:

Svrha seminara je objašnjenje aspekata autorskog i srodnih prava koji su relevantni za poslovanje odnosno poslovnu strategiju privrednih društava.

Teme:

·         Autorsko pravo i biznis, odnosno ekonomski efekti od prometa autorskog prava.

·         Kako zaštititi originalnu tvorevinu.

·         Kako ostvariti prihod od prometa i licenciranja autorskih prava.

·         Razlike između isključive i neisključive licence korišćenja.

·         Koje su strategije licenciranja.

·         Kako koristiti dela drugih nosilaca prava (licencirani softver I sl.).

·         Autorsko pravo i internet.

·         Značaj mera tehnološke zaštite.

·         Smanjenje rizika od povrede autorskih prava (preventive).

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Prepoznaje kategorije prava.

·         Prepoznaje načina efikasnog ostvarivanja prava.

·         Prepoznaje i primenjuje efikasan način zaštite svojih prava i poslovnih interesa.

·         Razumeva koncept autorsko-pravne zaštite koja je teritorijalnog karaktera ali ima univerzalne međunarodne standarde i norme.

·         Razumeva ekonomske benefite za rad jednog privednog društva kao i formiranja good will-a (reputacije) istog.

Predavač:

Ljiljana Rudić Dimić, generalna direktorka JAA-Autorske agencije za Srbiju. Članica Izvršnog odbora Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije. Bila je stalni član delegacije Srbije pri Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu (Ženeva). Radila je u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije. Specijalizovana za zaštitu autorkih i srodnih prava i prava industrijske svojine.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24/III sprat, Beograd , 04. novembar 2011. od 10.00 – 15.30 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku:  12.700,00 dinara + PDV(18%)

·         Cena po učesniku za članove: 10.160,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-761; 3284-269; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG MEĐUNARODNOG OPOREZIVANJA - 08. novembar 2011.

Centralna tema seminara je primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine. Republika Srbija, u ovom trentuku, primenjuje ugovore sa 47 zemalja, od kojih većina sadrži specifična rešenja. Primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja od posebnog je značaja za rezidente Srbije koji isplaćuju prihode nerezidentima - pravnim i fizičkim licima. Naime, rezidenti Srbije kao isplatioci prihoda koji se oporezuju po odbitku u obavezi su da obračunaju, obustave i uplate porez, kao i podnesu propisanu poresku prijavu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Pravilna primena međunarodnih ugovora predstavlja zakonsku obavezu i omogućava postizanje značajnih poreskih ušteda.

Ciljna grupa

Spoljnotrgovinske firme – nadležni rukovodioci, komercijalisti i finansijske službe.

Teme

Nakon uvodnog teorijskog dela, sledi diskusija (umesto klasičnog "ex catedra" izlaganja) koja obuvata sledeće oblasti:

·         rezidentnost kao uslov za ostvarivanje prava (pogodnosti) iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti (promena nadležnosti organa za izdavanje potvrda o rezidentnosti);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanje pravnih lica (oporezivanje stalne poslovne jedinice);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja dividendi, kamata i autorskih naknada - - aktuelnosti (zakupnine za filmove);

·         oporezivanje kapitalnog dobitka – aktuelnosti (porez po rešenju, umesto poreza po odbitku);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja slobodnih profesija;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja zarada;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja naknada direktora;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja usluga Vladi;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja studenata i profesora;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja imovine;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja diplomatskih i konzularnih predstavnika;

·         metodi za otklanjanje dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti (samo za povezana lica);

·         Novi ugovori u najavi;

·         Ostale aktuelnosti; i dr.

Predavač:

Mr Dejan Dabetić, Viši savetnik - rukovodilac Grupe za uporedno poresko pravo i izbegavanje dvostrukog oporezivanja u Ministarstvu finansija. Svoje radno iskustvo sticao je u Ministarstvu finansija, učestvovao je u uvođenju fiskalne reforme u našoj zemlji i sarađivao sa poznatim inostranim ekspertima. Učestvovao je na mnogim seminarima u zemlji i inostranstvu, i publikovao veliki broj članaka. Mr Dejan Dabetić je poznati praktičar i stručnjak u oblasti izbegavanja dvostrukog oporezivanja.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljdsih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 08. novembar 2010. od 17.00 - 21.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

·         Cena po učesniku za članove: 12.560,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i terninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com.

 

Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na primeru Sistema za upravljanje sigurnošću informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001 - 09. Novembar 2011.

Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na polju sigurnosti i zaštite informacija je još uvek nepoznanica u poslovnom okruženju. Primena ove metodologije omogućava precizno razumevanje postavljenih zahteva i definisanje konkretne upravljačke, procesne, organizacione i dokumentacione strukture za njihovu realizaciju. Korišćenje najmodernijih informatičkih alata za modeliranje procesa i obučavanjem vlasnika procesa za njihovo korišćenje, omogućiće da se postavljeni zakonskii ugovorni  zahtevi kontinuirano ispunjavaju i da se o tome u svakom trenutku mogu pružiti odgovarajuću dokazi.

Primena metodologije će se pokazati na primeru efektivnog i efikasnog načina uspostavljanja Sistema upravljanja  sigurnošću  informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001.  Ovaj primer je izabran zbog toga što je standard ISO 27001 najbolji način za dokazivanje usaglašenosti sa odredbama trenutno veoma aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Polaznici će kroz mnogobrojne radionice i praktične primere steći potrebna znanja za sprovođenje projekta implementacije ISMS-a u pravosuđu. Svaki polaznik će dobiti detaljni u kvalitetnu dokumentaciju (priručnik) koja se sastoji od teorijskog dela, slajdova, ček-lista, templejta, primera i studija slučajeva.

Ciljna grupa

Javna preduzeća, banke, ministarstva, svi koji u poslovanju moraju revizorima da dokazuju usaglašenost sa zahtevima (zakona, standarda, ugovornih obaveza itd.)

Cilj seminara:

·         Značajno unapređenje postojećeg načina dokazivanja usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama.

·         Ključne informacije koje će olakšati zaduženima za proveravanje usaglašenosti sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da dođu do objektivnih dokaza.

·         Seminar će poslovnim organizacijama koje su predmet provere usaglašenosti: dopunu organizacije pripremljenu na savremenim osnovama, i sistematizaciju i opise poslova za sve zaposlene, sa detaljno definisanim i utvrđenim odgovornostima i ovlašćenjima za dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Teme:

·         Značaj primene procesnog referentnog modela za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama preduzeća

·         Definisanje upravljačke strukture

·         Prikaz metodologije za mapiranje poslovnih procesa

·         Definisanje organizacione strukture primenom RACI matrica

·         Definisanje dokumentacione strukture koja nastaje kao posledica izvođenja procesa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Primeni metodologiju koja je generalno primenljiva na dokazivanje usaglašenosti sa bilo kojim standardom, sadašnjim zakonskim zahtevima (posebno za pridruživanje u EU) i ugovornim obavezama.

Predavač:

Dr Milan Kukrika, dipl. ing. redovni profesor Beogradskog univerziteta i  predavač Evropske organizacije za kvalitet i IRCA (Velika Britanija). Naučno-stručna znanja dopunio je zvanjem evropskog menadžera kvaliteta 1997., zvanjem evropskog auditora kvaliteta (standard ISO 9001) 1998. godine, zvanjem evropskog  auditora za zaštitu životne sredine (standard ISO 14001) 1999. godine, auditora za upravljanje sigurnošću informacija (standard ISO 27001) 2006. godine i auditora za upravljanje IT uslugom (standard ISO 2000) 2009. godine.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 9. novembar 2011. od  9.30 - 17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 9700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

PORESKA KONTROLA- KANCELARIJSKA I TERENSKA – 10. novembar 2011.

Pripremite se za poresku kontrolu! Izbegnite nepotrebne neprijatnosti i novčane kazne!

Ukoliko obveznici u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske) propuste neku od radnji koja je propisana zakonom mogu da imaju problema sa poreskim organom, tj. protiv njih se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje ne male novčane kazne. Da bi se izbegle ove neprijatnosti, neophodno je da se upoznaju sa procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole.

Na ovom seminaru,  predavač Moma Kijanović će polaznike, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u samoj Poreskoj upravi, na praktičan način i kroz primere iz prakse, uputiti kako da na najjednostavniji način pristupe efikasnoj pripremi za poresku kontrolu i time izbegnu nepotrebno rasipanje resursa, vremena i enegrije.

Ciljna grupa:

Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima, kao i lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom.

Cilj seminara:

je da se polaznici upoznaju sa postupkom i procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske).

Teme:

·         Značaj primene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

·         Načela poreskog postupka koja se primenjuju u postupku poreske kontrole

·         Načelo zakonitosti

·         Načelo vremenskog važenja poreskih propisa

·         Načelo omogućavanja uvida u činjenice

·         Načelo čuvanja službene tajne u poreskom postupku

·         Načelo postupanja u dobroj veri

·         Načelo fakticiteta

·         Postupak kancelarijske poreske kontrole

·         Kontrola formalne ispravnosti

·         Kontrola matematičke ispravnosti

·         Postupak terenske kontrole

·         Nalog za kontrolu

·         Mesto i vreme vršenja kontrole

·         Obaveza učestvovanja poreskog obveznika  u postupku terenske kontrole

·         Zapisnik u postupku terenske kontrole

·         Rešenje u postupku terenske kontrole

·         Mere za otklanjanje utvrđenih povreda zakona i  nepravilnosti u primeni propisa

·         Mere u toku terenske kontrole

·         Mere privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku terenske kontrole

·         Postupak sa stvarima oduzetim u postupku kontrole

·         Podnošenje zahteva za pokretanje poreskoprekršajnog postupka

Po završetku učesnik je osposobljen da:

Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku poreske kontrole.

Predavači:

Mr Momo Kijanović, trenutno na poziciji Vice President-poreski konsultant u ALTIS Capital d.o.o. Beograd (finansijski, investicioni i poreski konsalting). Svoje radno iskustvo sticao je u Poreskoj upravi, gde je radio kao pomoćnik direktora u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Kao autor radova, učestvuje na stručnim skupovima iz oblasti javnih finansija. Objavljuje stručne radove i tekstove iz oblasti javnih finansija u stručnim časopisima. Veliki je praktičar i stručnjak u sprovođenju poreskog postupka i poreske kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd , 10. novembar 2011. od 9.30 - 15.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 11.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

 

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 11. novembar 2011.

Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

Konferencija obrađuje teme:

·         Uporedna analiza sadržine važećeg i prethodnog Zakona o zaštiti potrošača

·         Odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom

·         Ugovor o tajmšeringu

·         Pravna zaštita potrošača prema odredbama Zakona

·         Rešavanje potrošačkih sporova u cilju ostvarivanja prava potrošača

·         Nepravične ugovorne odredbe

·         Zabrana nepoštenog poslovanja

·         Značaj potrošačkog uporednog ispitivanja i ocenjivanja kvaliteta za proizvođače, trgovce, državne organe i potrošače

·         Rad Savetovališta za potrošače, zakon i praksa

Predavači:.

Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP Službenog glasnika vodi rubriku Advokat u službi potrošača. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

Katarina Ivančević, izvršni direktor u Triglav penzijski fondovi AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 11.novembar 2011. od 09.30 – 15.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

·         Cena po učesniku: 7.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         20% popusta članovima MNG Centra

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika konferencije iz istog preduzeća

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja konferencije

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

 

NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

·         Tekući poslovi

·         Kapitalni poslovi

·         Podzakonska akta

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Poznaje Zakonsku i podzakonsku regulativu, odnosno obaveze prema kontrolnim organima u Republici.

·         Donese poslovnu odluku u skladu sa propisima.

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.      

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

 

OPTIMIZACIJA PORESKOG BILANSA I PLANIRANJE OPOREZIVE DOBITI - 16. novembar 2011.

Zakon o porezu na dobit i prateći podzakonski propisi daju poreskom obvezniku veliki broj poreskih podsticaja i olakšica. Neke od tih stimulacija mogu se preneti u naredne poreske periode, dok su neke oročene i mogu se koristiti samo u tekućem periodu.

Putem planiranja oporezive dobiti i promišljenog planiranja korišćenja poreskih podsticaja mogu se iskoristiti sve poreske beneficije i time izbeći da poreski obveznik plati porez koji ne bi morao da plati.

Za razliku od ostalih poreskih oblika kod poreza na dobit obveznik ima značajan manevarski prostor za upravljanje svojim porezom. Poreskim planiranjem može se  izvršiti odlaganje poreza za naredni period ili plaćanje u manjem iznosu.

Na seminaru će biti prikazane strategije i taktike koje poreskom obveziku mogu omogućiti da njihovim  pravilnim korišćenjem plati manji porez.

Ciljna grupa:

Privrednici, menadžeri, računovođe, poreski savetnici, finansijski konsultanti, poreski inspektori, interni i eksterni revizori.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa postupkom poreskog planiranja poreza na dobit, kao i sa strategijama, taktikama, politikama i postupcima zakonite optimizacije i minimizacije poreza na dobit.

Teme:

·         Šta je planiranje poreza na dobit i kako se koristi?

·         Kako se može optimizirati i minimizirati porez na dobit?

·         Strategije, taktike i praktični saveti za smanjenje osnovice poreza na dobit

·         Poresko planiranje i optimizacija investicija u osnovna sredstva

·         Poresko planiranje i optimizacija zapošljavanja novih radnika

·         Poreska optimizacija donacija i sponzorstva

·         Poresko planiranje i optimizacija uzimanja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari

·         Poreska optimizacija kapitalne dobiti

·         Poresko planiranje amortizacije i odloženih poreza

·         Ostali postupci umanjenja oporezive dobiti

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Primeni tehnike i postupke poreskog planiranja u svom konkretnom slučaju.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16 novembar 2011. od 16.00 – 21.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajedničku večeru učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

 

UPOTREBA EXCEL-A KAO ALATA U FINANSIJAMA – 16-18. novembar 2011.

Trening “Upotreba Excel-a kao alata u finansijama” je jedan od najposećenijih i najuspešnijih treninga Centra za razvoj ljudskih resursa, koji ga je dosad organizovao preko čak 60 puta.

U praktičnom radu sa učesnicima dosadašnjih treninga,  primećeno je da veliki broj korisnika nažalost na neadekvatan način koristi alate koji su raspoloživi u Excel-u. Naime, često se ovaj jak alat koristi kao „pisaća mašina“.

Stoga se na seminaru, propraćeno primerima koji se vežbaju, polaznicima prezentuju sve bitne i neophodne formule i dodatni alati ugrađeni u Excel. Uz pomoć njih korisnik će biti u prilici da organizuje i analizira svoje podatke na brži, lakši i efikasniji način, kao i da znatno ubrza radne procese i ukupno poslovanje kompanije. Odgovor na pitanje zašto je Excel najmoćniji alat, kao i odgovore na sva druga pitanja o velikom značaju i mnogobrojnim efikasnim načinima upotrebe Excel-a u radnim procesima, dobićete upravo na ovom kursu.

Ciljna grupa:

Finansijski analitičari, rukovodioci u sektorima finansija, računovodstva, zaposleni u oblasti komercijale odnosno prodaje i slično.

Cilj treninga:

·         Unaprediti analitičke sposobnosti, upotrebom naprednih Excel formula i to uz pomoć funkcija za brojanje i sabiranje, uslovno formatiranje, funkcija pronalaženja vrednosti kao i funkcija za rad sa datumskim vrednostima.

·         Upotrebiti napredne metode za analizu podataka uz pomoć korišćenja naprednih alata iz oblasti rada sa bazama podataka kao i kontrole podataka uz upotrebu Pivot Tabela.

·         Ubrzati i učiniti efikasnijim način donošenja odluka korišćenjem dodatnog Excel Add-ins modula odnosno modula uz pomoć kojega na direktan način sabiramo podatake iz baze uz upotrebu nekoliko (više od jednog) kriterijuma, ili mapiramo polja po nekoliko kriterijuma. Razumevanje i adekvatnije korišćenje Excel funkcija za obračun prvih, drugih, trećih, četvrtih i petih finansijskih tablica (vremenska preferencija novca), kao i formula za obračun troškova amortizacije.

Teme:

·         Organizovanje i formatiranje podataka

·         Rad sa tabelama i grafikonima

·         Formule i funkcije (sa posebnim osvrtom na one koje su najkorisnije u finansijama)

·         Formule za finansijske proračune

·         Rad sa listama (filtering, outlining, subtotals)

·         Analiza podataka (Pivot tabele i grafikoni, What-if.)

Po završetku učesnik je osposobljen da:

·         Organizuje i analizira svoje podatke na mnogo brži i lakši način

·         Poveća efikasnost i tačnost izrade izveštaja i analiza

Predavač:

Obuku drži dipl. ekonomista, koji je svoje značajno radno iskustvo stekao radeći u bankarskom sektoru. Takođe je i Projekt menadžer za upravljanje projektom BASEL II. Poseduje veliko iskustvo kao predavač pri naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je održao niz kurseva korišćenja Excel funkcija u savremenom poslovnom okruženju.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 16-18. novembar 2011. od 17.15 – 20.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.

·         Cena po učesniku: 34.300,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

Dokumentarni akreditiv i bankaraska garancija kao najsigurniji instrumenti plaćanja i obezbeđenja – 17. novembar 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:

Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.

Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:

Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

·         Rizici u spoljnotrgovinskim poslovima

·         Pojam međunarodnog platnog prometa

·         Doznaka, pojam karakteristike i upotreba

·         Kako popuniti nalog za plaćanje

·         SWIFT

·         Inkaso poslovi

·         Dokumentarni akreditiv, pojam, karakteristike, vrste

·         Pravni odnosi u akreditivnom poslu

·         Kako popuniti nalog za otvaranje akreditiva, uloga i pomoć bankara

·         Akreditivna dokumenta i njihova priprema

·         Primeri akreditiva

·         Izvor prava za dokumentarne akreditive-UCP600 I URR 725

·         Pojam i vrste bankarskih garancija

·         Kontragarancija

·         Kada garancija štiti kupca, a kada prodavca

·         Kako popuniti zahtev za izdavanje garancija

·         Osnovni elementi garancije

·         Protest garancije

·         Primeri garancija i praktična primena

·         Pravila URDG758

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Predloži pravi instrument u “finansijskoj klauzuli” osnovnog ugovora

·         Popuni odgovarajuće naloge i dostavi banci precizne instrukcije

·         Shvati suštinu i prednost akreditiva

·         Razume bankarsku garanciju i zna da je primeni

Predavač:

Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 17. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

Incoterms 2010 – 17. Novembar 2011.

Incoterms pravila su pravila Međunarodne trgovinske komore (ICC, Pariz) i postoje od 1936. godine. Revidiraju se na deset godina u skladu sa novim tendencijama u međunarodnoj trgovini i predstavljaju deo priznatog kanona kojim se definišu obaveze kupaca i prodavaca i smanjuje rizik od nastajanja pravnih komplikacija. Sastavni su deo jezika međunarodne trgovine koji usklađuje komercijalni i sudski sistem.

Najnovija verzija pod nazivom Incoterms 2010 stupila je  na snagu 1. januara 2011.

Kod ugovaranja međunarodne prodaje robe, da bi obe ugovorne strane u tom procesu bile zadovoljne, neophodno je da se međusobne obaveze i odgovornosti definišu na siguran i jasan način. Poznavanje sadržaja i značenja termina iz oblasti međunarodne prodaje robe je od ogromnog značaja za sve učesnike u ugovaranju i izvršenju prodajnog posla, jer se na taj način otklanjaju mogućnosti različitog tumačenja razgraničenja obaveza prodavca i kupca i nastanak mnogih nesporazuma i problema, koji mogu da rezultiraju i sudskim sporovima.

Iz ovih razloga suštinski je bitno da ugovorne strane, prilikom ugovaranja međunarodne trgovine, poznaju Incoterms pravila, kako bi efikasno poslovale u međunarodnom okruženju i izbegle mnogobrojne sudske sporove i nesporazume.

Učesnicima na seminaru biće predstavljene klauzule, klasifikacije i pravila Incotermsa-a 2010, izmene u odnosu na prethodne verzije, primena pravila Incotermsa 2010 od datuma stupanja na snagu do danas i uporedni prikaz zastarelih i novih pravila.

Ciljna grupa:

Svi akteri u spoljnotrgovinskom procesu: menadžeri i referenti izvoza i uvoza, zaposleni u distributivnim centrima, zaposleni u sektorima preduzeća za spoljnu trgovinu, špediteri, prevoznici, osiguravajuće kuće, banke itd.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa sadržajem Incoterms-a 2010.

Teme:

·         Uvodni deo:

·         Ugovori trgovačkog posla

·         Struktura prodajnog ugovora

·         Uslovi isporuke u prodajnom ugovoru

·         Gradacija pravnih normi u trgovini

·         Incoterms pravila kao trgovačka šansa

·         Šta definiše Incoterms 2010

·         Šta ne definiše Incoterms 2010

·         Novine u Incotermsu 2010

·         Kako definisati Incoterms pravilo u prodajnom ugovoru

·         Klasifikacija pravila Incoterms 2010

·         Pojedinačna analiza univerzalnih pravila Incoterms 2010

·         Pojedinačna analiza pravila za vodni transport

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Razumeva značaj Incoterms pravila za trgovačku praksu

·         Pravilno koristi publikaciju Incoterms 2010

·         Odredi mesto Incoterms pravila u prodajnom ugovoru

·         Sazna novine u Incotermsu 2010 u odnosu na Incoterms 2000

·         Ugovara uslove isporuke na jednostavan način

·         Stekne osnovna znanja o pojedinačnim pravilima Incoterms 2010

Predavač:

Vukan Vujačić, ekspert za međunarodnu špediciju i transport, akreditovani ICC predavač za Incoterms 2010 i član Komisije ICC za trgovačko pravo i praksu.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 17. novembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

           

RADNO PRAVO I SISTEM PENZIJSKO-INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI – 22. novembar 2011.

Pravni značaj radnog prava ogleda se u činjenici što ono (regulišući prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa) izražava i štiti interese subjekata i svih činilaca radnog odnosa (radnika, poslodavaca, preduzeća, države). Radno pravo je i nastalo na temeljima kompromisa interesa radnika i poslodavaca.

Tema seminara su svi radni odnosi u svim oblicima rada (od zasnivanja do prestanka, uključujući i rad van radnog odnosa), posebno sa aspekta sticanja pretpostavki i uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Kako je sistem penzijskog i invalidskog osiguranja poslednjih decenija zapao u teškoće, on je 2003. godine izmenjen, a 2005. i 2011. godine, izmenama Zakona o PIO,  nastavljena je dalja reforma ovog sistema.

U takvoj situaciji, potrebno je da se preduzećima, organima, organizacijama i poslodavcima približi sistem penzijskog i invalidskog osiguranja kako bi u praksi precizno i pravilno tumačili  odredbe Zakona o PIO.

Primeri koji će na seminaru biti prikazani za različite konkretne situacije doprineće otklanjanju dilema koje se javljaju u praksi.

Ciljna grupa:

Stručne službe u okviru privrednih društava i drugih institucija, predstavnici poslodavaca, pre svega zaposleni u kadrovskim službama, predstavnici zaposlenih – sindikati i dr.

Cilj seminara:

Upoznavanje ovlašćenih radnika sa sistemom penzijsko-invalidskog osiguranja i sa prikazom praktične primene pojedinih odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Takođe, cilj je i upoznavanje učesnika sa međusobnom povezanošću i uslovljenošću ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i sa problemima u njihovom ostvarivanju i sl.

Teme:

·         Zasnivanje radnog odnosa

·         Radno vreme, odmori i odsustva

·         Zaštita zaposlenih

·         Zarada, naknada zarade i druga primanja

·         Potraživanja zaposlenih u slučaju stečajnog postupka

·         Prava zaposlenih kod promene poslodavca

·         Višak zaposlenih

·         Udaljenje zaposlenog sa rada

·         Izmena ugovora o radu

·         Prestanak radnog odnosa

·         Rad van radnog odnosa

·         Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje

·         Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Penzijski staž

·         Utvrđivanje visine prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Ostvarivanje i korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Matična evidencija o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Prelazne odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Učesnici će biti osposobljeni da pravilno i precizno tumače i primenjuju odredbe  Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i radnog prava,  kao i da zaposlenom daju pravu informaciju u pogledu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. 

Predavač:

Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik u penziji. Poseduje bogato radno iskustvo na pripremi i primeni propisa u oblasti rada i zapošljavanja, radom na ovim poslovima preko 30 godina u republičkim organima i organizacijama, učešćem na stručnim i naučnim savetovanjima sa stručnim radovima iz oblasti radnih odnosa, na radionicama, seminarima i sl.

Mirjana Mirkov, direktor Privrednog društva PenzijaInfo, poseduje veliko iskustvo iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Pre zaposlenja u PenzijaInfo bila angažovana na poslovima direktora sektora za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Direkciji Republiškog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Bila član radne grupe za izradu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 22. novembar 2011. od 9.30 -16.00 časova.

Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 12.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

 

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 24.i 25. novembar 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:

Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:

Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

·         Znanja za utvrđivanje aktuelnog stanja.

·         Načini definisanja i postavljanja ciljeva.

·         Učenje i razvoj kao stalna, planska i kontinuirana aktivnost (lična/poslovna – pojedinac/organizacija koja uči).

·         Kriterijumi efikasnosti – subjektivni naspram objektivnih.

·         Najčešće greške i zablude.

Veštine koje će učesnik steći:

·         Praktične aktivnosti na razumevanju razlika između želja i ciljeva.

·         Načini kontrole realizacije postavljenih ciljeva.

·         Analiza stanja, potrebnih aktivnosti, vremena, sredstava i resursa za realizaciju postavljenih ciljeva.

·         Analiza poslova i radnih aktivnosti (ličnih i poslovnih) po raznim pozicijama.

·         Traganje i obrada relevantnih informacija.

·         Elementi procesa rešavanja problema – praktična primena.

Teme:

·         Razumevanje sopstvenih aktivnosti/poslova – Da li dovoljno poznajete sopstvene aktivnosti i njihove elemente? Kako da ih unapredite.

·         Postavljanje - izbor pravih ciljeva (motivišući, dotižni, uvremenjeni). Da li ste postavili pravilne ciljeve koje je moguće ispuniti?

·         Unapređenje procesa rada/izvršenja. Šta činiti sa aktivnostima koje predstavljaju gubljenje vremena? Kako ih se rešiti?

·         Povećanje ličnih/poslovnih kapaciteta. Koje akcije preduzeti? Koliko su efikasni resursi kojima raspolažate u odnosu na postavljene ciljeve? Da li bespotrebno sastančite?

·         Stalno/kontinuirano napredovanje/razvoj. Da li imate sistematičan pritup razvoju i nepredovanju ili to činite stihijski? Da li pravite razliku između želja i planova?

·         Proverite opažanja drugih (vama značajnih osoba; kupaca; potrošača; klijenata). Kako doživljavaju vas i vaše aktivnosti? Koliko ste efikasni u njihovim očima? Šta oni očekuju od vas?

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Sposoban da analizira i sagleda uloge: sebe, okruženja i drugih u planiranim poslovima i aktivnostima.

·         Izvrši analzu sopstvenih poslova, načina sagledavanja i rešavanja problema i načine prilagođavanja novim situacijama.

·         Postavi jasne, objektivne i dostižne ciljeve i način njihovog ostvarenja.

·         Shvati značaj planskog sistematskog pristupa u realizaciji ličnih/poslovnih ciljeva/aktivnosti.

·         Sagleda sopstveni uticaj na druge i njihov na sebe.

·         Nauči da pravilno primenjuje principe i pravila postavljanja i rešavanja problema. 

Predavač:

Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd , 24. i 25. novembar. 2011. od 15.00 – 19.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

REDOVAN POSTUPAK CARINJENJA – 25. novembar 2011.

Pored skrаćenog postupkа cаrinjenjа robe, gde je metodologija rаdа pojednostаvljenа, primenjuje se i  redovni postupаk cаrinjenjа nа robi čijа se vrstа, količinа, kаkvoćа i vrednost ne mogu utvrditi u skrаćenom postupku. Podnošenje Jedinstvene cаrinske isprаve (JCI) je obаvezа uvoznikа ili ovlаšćenog licа.

Zаkonom o spoljnotrgovinskom poslovаnju predviđeno je dа preduzeće ili drugo prаvno lice, registrovаno zа poslove međunаrodne špedicije, može da orgаnizuje otpremаnje i dopremаnje robe u međunаrodnom sаobrаćаju u svoje ime, а po nаlogu i zа rаčun komitentа, kаo i da zаstupа i obаvljа poslove u vezi sа cаrinjenjem robe. Cаrinski obveznik ili ovlаšćeni špediter je odgovorаn zа ispravnost preduzetih rаdnji u cаrinskom postupku, kаo i zа tаčnost podаtаkа koji su uneti u JCI i druge isprаve.

Zbog znаčаjа poslovа koje obаvljа cаrinski obveznik ili špediter, propisimа je utvrđenа obаvezа dа podnosilаc JCI, najvažnijeg dokumenta za obračun carine, koji se popunjava na strogo propisan način, morа biti upisаn u Registаr podnosilаcа deklаrаcije u Uprаvi cаrinа.

Zbog svega navedenog, poznavanje procedura vezanih za redovan postupak carinjenja je veoma važno za sve učesnike u spoljnotrgovinskom prometu kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obavezama u pravilnom sprovođenju ovog postupka od trenutka podnošenja carinskih deklaracija, pa do okončanja postupka, odnosno stavljanja robe u slobodan promet.

Ciljna grupa:

Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa načinom sprovođenja redovnog postupka carinjenja, kao i o pravima i obavezama učesnika u postupku pri sprovođenju tog postupaka.

Teme:

·         Radnje pre podnošenja deklaracije

·         Podnošenje pisanih deklaracija

·         Prihvatanje deklaracije

·         Provera deklaracije

·         Rezultati provere

Po završetku polaznik je osposobljen da:

U potpunosti upoznat sa novim zakonskim propisima vezanim za sprovođenje redovnog postupka carinjenja, kao i svojim pravima i obavezama u sprovođenju tog postupka.

Predavač:

Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 25. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 28. novembar 2011.

Zakon o parničnom postupku uređuje pravila postupka za pružanje sudske pravne zaštite po kojima se postupa i odlučuje u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa, osim sporova za koje je posebnim zakonom propisana druga vrsta postupka.

Zakon o parničnom postupku sistemski predstavlja jedan od najvažnijih legislativnih akata jedne zemlje, a principi i načela koje sadrži bitno određuju stepen ostvarivanja zaštite u postupku pred sudovima opšte i specijalizovane nadležnosti.

Reformisanje parnične procedure radi usklađivanja sa evropskim standardima i implementacija  preporuka SE, sistemski omogućava i horizontalno usklađivanje propisa na nacionalnom nivou, obzirom na brojne nove zakone koje je Narodna Skupština donela u sprovođenju Nacionalne strategije reforme pravosuđa, čiji je krajnji cilj ostvarenje prava stranaka na zakonitu, pravičnu i jednaku zaštitu.

Učesnici seminara upoznaće se sa konceptom novog Zakona o parničnom postupku koji stupa na snagu 01.02.2012. godine. Takođe nakon seminara učesnici će biti u mogućnosti da samostalno sačine podneske u formalnom smislu, i da preduzimaju potrebne radnje u parničnom postupku.

Ciljna grupa:

Pravne službe privrednih društava i institucija, advokati.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa novinama u Zakonu; da se informišu ko može zastupati pravna lica u parničnom postupku, o dužnostima stranaka u postupku; koja dokazna sredstva i kako koristiti, posebno u privrednim sporovima.

Teme:

·         Implementacija preporuka SE u drugostepenu i trećestepenu sudsku zaštitu

·         Ograničenje načela beneficium novorum  u prvostepenom postupku, posebnim postupcima i u  instancionom postupku

·         Bitne povrede odredaba parničnog postupka i restrikcija načela postupanja suda ex offo u instancionom postupku

·         Pravni lekovi (redovni, vanredni, novi)

·         Reformisanje parnične procedure

·         Osnova načela

·         Ograničenje načela parnične procedure

·         Novi procesni instituti

·         Vremenski okvir za preduzimanje radnji

·         Prelazne i završne odredbe

·         Vrste privrednih sporova

·         Posebna mesna nadležnost u privrednom sporu

·         Sastav suda

·         Posledice parničnih radnji koje preduzima zastupnik

·         Dokazna sredstva

·         Rokovi

·         Dozvoljenost revizije

·         spor male vrednosti

·         privremen mere

·         postupak u drugom stepenu

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Razume koncept novog Zakona o parničnom postupku

·         Sačini podnesak (tužbu, odgovor na tužbu, redovni pravni lek) u formalnom smislu

·         Preduzima potrebne radnje u parničnom postupku

Predavači:

Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Vida Petrović Škero, Sudija Vrhovnog kasacionog suda

Mladen Nikolić, sudija u IV opštinskom sudu

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 28. novembar 2011. od 15.30 – 19.30 časova

Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje, topli i hladni bife.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485  ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

VRSTE POREZA, PORESKE STOPE I NAČIN OPOREZIVANJA – 29. novembar 2011.

Problemi sa poreskim organom mogu da se jave ukoliko obveznici propuste neku od radnji u obračunu poreza koja je propisana zakonom. U tom slučaju, zbog nepravilnog obračuna poreza, obvezniku se nalaže uplata poreza sa kamatom, a protiv obveznika  se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje nemale novčane kazne. Kako bi se ovakve i slične neprijatnosti izbegle, neophodno je da se obveznici upoznaju sa vrstama poreza i poreskih stopa, kao i sa načinom obračuna tih poreza i vrstama poreskih prijava koje se podnose poreskom organu.

Ciljna grupa:

·         Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima

·         Lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom

·         Samostalni preduzetnici i fizička lica koji samostalno vode svoje poslovne knjige

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa vrstama, postupkom i načinom obračuna poreza koji se primenjuju u poreskom sistemu Srbije, kao i sa poreskim prijavama koje se dostavljaju poreskom organu prilikom obračuna i plaćanja poreza. Takođe, polaznici će se upoznati i sa postupkom ostvarivanja svojih prava u poreskom postupku koji se vodi pred poreskim organom, kao i sa svojim obavezama u poreskom postupku, jer će trpeti sankcije poreskog organa ukoliko ih ne poštuje.

Teme:

·         Vrste javnih prihoda u Srbiji

·         Direktni i indirektni porezi

·         Vrste poreza u Srbiji i njihove poreske stope (PDV, akcize, porezi na dohodak građana, porez na dobit pravnih lica, porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon, porez na prenos apsolutnih prava, porez na upotrebu, držanje i nošenje određenih dobara, drugi porez u skladu sa posebnim zakonom)

·         Način obračuna poreza i popunjavanja poreskih prijava za navedene poreze

·         Rokovi plaćanja poreza i uplatni računi na koje se porez plaća

·         Načini utvrđivanja poreza (po odbitku, po rešenju poreskog organa i metodom samooporezivanja)

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku obračuna i plaćanja poreza i podnošenja poreskih prijava. Na osnovu stečenog znanja polaznici će na najlakši mogući način ostvarivati svoja prava u poreskom postupku pred poreskim organom, kao i izvršavati svoje obaveze prema poreskom organu.  

Predavač:

Mr Momo Kijanović, magistar pravno-ekonomskih nauka sa dugogodišnjim radnim iskustvom u Poreskoj upravi. Radio kao pomoćnik direktora u centrali Poreske uprave u Beogradu u Sektoru za naplatu, kao načelnik odeljenja za fiskalnu analizu u Sedištu republičke uprave javnih prihoda u Beogradu, i kao samostalni izvršilac u Sektoru za obrazovanje i komunikaciju u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Trenutno radi kao projekt menadžer – poreski konsultant.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd , 29. novembar 2011. od 9.30 do 17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajedničku večeru učesnika.

Cena po učesniku: 11.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2009. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

 

HIPOTEKA I ZALOGA KAO INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA I SUDSKA PRAKSA – 30. novembar 2011.

U oblasti založnog prava na pokretnim stvarima i pravima kao sredstvu obezbeđenja naplate potraživanja, primećeni su brojni propusti prilikom registracije ugovora o zalozi i njihove realizacije u postupku namirenja. Zbog navedenih činjenica veoma je važno da ugovorne strane budu upoznate sa najčešćim propustima prilikom ugovaranja, i da na taj način izbegnu probleme prilikom registracije ugovora i njihove realizacije. U Zakon o obezbeđenju i izvršenju uneta su nova rešenja koja imaju uticaj na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Takođe, novi Zakon o hipoteci, kao načinu i sredstvu obezbeđenja potraživanja, uveo je mnoge novine u ovu oblast, ali je prouzrokovao i brojne dileme i nepoznanice u praksi. Ove dileme moguće je razrešiti poređenjem zastarelih i novih oblika zasnivanja i realizacije hipoteke.

Na ovom seminaru učesnici će se upoznati sa prednostima zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na nova rešenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i sa izmenama u Zakonu o hipoteci, kroz uporednu analizu starih i novih zakonskih rešenja, radi uklanjanja svih nepoznanica i nedoumica.

Kroz praktično-teorijski rad, na seminaru će se sagledati svi rizici koji osporavaju, umanjuju ili u potpunosti nuliraju efekat hipoteke. U tom smislu, sagledaće se postojeća sudska praksa, situacije u slučaju stečaja, podložnost kriminalnim aktima i radnjama, preventivni efekat hipoteke i realnost njene realizacije.

Ciljna grupa:

Privredna društva, banke, pravnici itd.

Cilj seminara:

Da se izvrši teorijsko praktična obuka polaznika koja će omugućiti kvalitetnije obezbeđenje potraživanja hipotekom, i time stvoriti realne uslove za njenu realizaciju. Seminar upućuje učesnike u prednosti zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na nova rešenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju koja su od uticaja na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Teme:

·         Hipoteka (u teoriji i praksi): istorijat i pojam, pozitivni propisi, zasnivanje, realizacija, zakonska regulativa

·         Novine Zakona o izvršnom postupku od uticaja na postupak registracije

·         Ukazivanje na najčešće razloge odbacivanja zahteva za registraciju u oblasti založnog prava

·         Pravni stavovi

·         Sudska praksa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Da poseduje osnovna teorijska znanja o hipoteci

·         Da se upozna sa pozitivno pravnim propisima i delom uporedno pravnim stanjem

·         Da nauči obezbeđenje potraživanja putem hipoteke

·         Da vrši realizaciju hipoteke

·         Da prilagođava različite oblike hipoteke konkretnim situacijama obezbeđenja potraživanja

·         Polaznik će steći neophodna znanja koja će mu omogućiti da prevaziđe najčešće propuste prilikom zaključenja ugovora o zalozi i time izbegne probleme prilikom njihove registracije, kao i prilikom njihove realizacije u postupku namirenja

Predavač:

Tanja Vukotić Marinković, rukovodi radom Registra sudskih zabrana. Radila na zakonskim tekstovima: Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, Zakon o finansijskom lizingu, veći broj podzakonskih akata.

Dragan Klepić, advokat. Obavljao poslove inspektora rada, načelnika u inspekcijskim organima i poslove javnog pravobranioca.

Dragan Benović, šef zemjišno-knjižnog odeljenja II Opštinskog suda u Beogradu.

Vlada Kozar, sudija Višeg trgovinskog suda u Beogradu.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursaMNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 30. novembar 2011. od 09.30 – 16.00 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 13.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POSMATRAČE IZBORNE KAMPANJE DO 5. DECEMBRA 2011. GODINE

Javni poziv kojim se pozivaju kandidati koji žele da obavljaju poslove posmatranja izborne kampanje političkih subjekata u 2012. godini u svojstvu posmatrača Agencije za borbu protiv korupcije, da se prijave na poziv za terenskog posmatrača, koordinatora i centralnog koordinatora, objavljen je dana 21. novembra 2011. godine u dnevnom listu Danas koji se izdaje za celu Republiku Srbiju i na internet prezentaciji Agencije (www.acas.rs) sa koje se može preuzeti propisani obrazac prijave za posmatrače izborne kampanje političkih subjekata u baneru "Obrasci" (Obrazac P-1).

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 24.11.2011.

KRETANJE INFLACIJE U OKTOBRU 2011. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast potrošačkih cena u oktobru 2011. iznosio je 0,4%. Međugodišnja inflacija je nastavila da opada i u oktobru je iznosila 8,7%, što je u skladu s projekcijom Narodne banke Srbije.

Pad međugodišnje inflacije će se, prema proceni Narodne banke Srbije, nastaviti i u narednom periodu i u granicama dozvoljenog odstupanja od cilja će se naći u prvom tromesečju naredne godine. Procesu dezinflacije najviše će doprineti niska agregatna tražnja, smanjeni troškovni pritisci na rast cena hrane, kao i nastavak pada inflacionih očekivanja. Brzina pada inflacije zavisiće od razvoja situacije u međunarodnom okruženju, ali i od ekspanzivnosti fiskalne politike.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 11.11.2011.

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA BIĆE ODRŽANO 22. NOVEMBRA 2011. GODINE • Za nove kandidate rok za prijavljivanje je 15. novembar 2011.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obaveštava lica zainteresovana za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, da će se ispitivanje kandidata sa do sada uredno podnetim prijavama, održati 22. novembra 2011. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3 na prvom spratu u sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Za nove kandidate prijave za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara se podnose Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja najkasnije do 15. novembra 2011. godine. Kandidati čije prijave stignu posle 15. novembra, NEĆE moći da polažu 22. novembra, već će se smatrati da su prijavljeni za neki od budućih termina.

O budućim terminima održavanja stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, Ministarstvo će blagovremeno postaviti obaveštenje na veb-sajt.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 13.11.2011.

OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

Aktuelna službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: IZMENA OSNOVICE ZA OBRAČUN PDV KADA OBVEZNIK PDV - UVOZNIK NAKNADNO ODOBRI DISTRIBUTERU POPUST U CENI - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 21
 • Ministarstvo finansija: MESTO PROMETA TELEKOM USLUGA KOD PROMETA IZMEĐU OBVEZNIKA PDV SA TERITORIJE VAN APKM I LICA SA TERITORIJE APKM - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 12
 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PRIJEMA NOVČANOG POTRAŽIVANJA NA OSNOVU UGOVORA O CESIJI - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 3
 • Ministarstvo rada i socijalne politike: UMANJENJE DNEVNICE ZAPOSLENOM ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U INOSTRANSTVO PO OSNOVU OBEZBEĐENJA ISHRANE - Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika: član 22

Aktuelna sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Kragujevcu: ODRŽAVANJE GLAVNOG PRETRESA U SKRAĆENOM KRIVIČNOM POSTUPKU U ODSUSTVU OKRIVLJENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 445 stav 3
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: PRODUŽENJE PRITVORA POSLE IZRICANJA NEPRAVNOSNAŽNE PRESUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 358 st. 5 i 6
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: VEŠTAČENJE O ZDRAVSTVENOM STANJU DAVAOCA IZDRŽAVANJA - Porodični zakon: član 160 stav 3
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U IZVRŠNOM POSTUPKU I NALOG SUDU DA SE PREDUZMU SVE NEOPHODNE MERE KAKO BI SE IZVRŠNI POSTUPAK OKONČAO U NAJKRAĆEM ROKU - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U IZVRŠNOM POSTUPKU - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU VOĐENOM ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU I ZBOG NAKNADE ŠTETE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U RADNOM SPORU VOĐENOM ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU I IZGUBLJENE ZARADE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: OTKAZ UGOVORA O RADU USLED NEMARNOG I NESAVESNOG RADA ZAPOSLENOG - Zakon o radu: član 179 stav 1 tačka 2)
 • Evropski sud za ljudska prava: ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU PETROVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 56551/11) - ZLOPOTREBA PRAVA NA PREDSTAVKU - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 stav 3

Likvidacije:

U periodu od 21. novembra do 25. novembra 2011. godine. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

173242

CROMFORD ASSOCIATES - U LIKVIDACIJI

Bač

25.11.2011

60

173237

FINAMENT - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

25.11.2011

60

173213

ELMER - U LIKVIDACIJI

Čačak

25.11.2011

60

173203

APER - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.11.2011

60

173178

AGRO-PLUG - U LIKVIDACIJI

Pećinci

25.11.2011

60

173171

PRO DEAL - U LIKVIDACIJI

Šabac

25.11.2011

60

173167

TRAVELBOOK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

25.11.2011

60

173141

STOKO PROM - U LIKVIDACIJI

Mionica

24.11.2011

60

173125

BONIX - U LIKVIDACIJI

Ćićevac

24.11.2011

60

173115

C N COMERC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

24.11.2011

60

173104

MYSTIK BALI - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.11.2011

60

173098

F1 NEWS 2009 - U LIKVIDACIJI

Vladimirci

24.11.2011

60

173092

ŠOŠO COMPANY - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

24.11.2011

60

173088

ADEMAX - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.11.2011

60

173068

BOMANITA COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

24.11.2011

60

173064

AGROPLASMAN - U LIKVIDACIJI

Kovin

24.11.2011

60

173060

BONIKON - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

24.11.2011

60

173052

BADEK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

24.11.2011

60

173033

MENPROJ - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

23.11.2011

60

173029

GP 14 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

23.11.2011

60

173008

SITI - M GROUP - U LIKVIDACIJI

Čačak

23.11.2011

60

172999

DKT MAX-CAR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

23.11.2011

60

172967

BEL-PROMET - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

23.11.2011

60

172955

RADOVET - U LIKVIDACIJI

Kraljevo

23.11.2011

60

172950

SANTOS PLUS - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

23.11.2011

60

172942

MICROPRO - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

23.11.2011

60

172924

MSP PARTS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

22.11.2011

60

172913

PROM-GAJ - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

22.11.2011

90

172902

ETG INŽENJERING - U LIKVIDACIJI

Sombor

22.11.2011

60

172887

PREDEJANE-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Leskovac

22.11.2011

60

172871

ELEKTROSOFT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

22.11.2011

60

172860

RUBUS EXPORT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

22.11.2011

60

172853

KOSOVAC A. I P. - U LIKVIDACIJI

Bečej

22.11.2011

60

172839

NERU - U LIKVIDACIJI

Paraćin

22.11.2011

60

172835

TELETIM - U LIKVIDACIJI

Pančevo

22.11.2011

60

172815

TT-PROMET - U LIKVIDACIJI

Gadžin han

21.11.2011

60

172800

A.B. BIG-FARMA - U LIKVIDACIJI

Sremska Mitrovica

21.11.2011

60

172787

BLUMON - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

21.11.2011

60

172779

PEK-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Krupanj

21.11.2011

60

172775

SETTE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

21.11.2011

60

172754

SPORT KALIŠ - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

21.11.2011

60

172737

PARIS-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

21.11.2011

60

172739

BEGEMOT - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

21.11.2011

60

172711

IRFAN IMPEX - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

21.11.2011

60

172701

MILE-KOMERC 82 - U LIKVIDACIJI

Sremska Mitrovica

21.11.2011

60

172682

MILAN RENOVACIJA - U LIKVIDACIJI

Svilajnac

21.11.2011

60

172674

GRBO-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

21.11.2011

60

172670

INF. POSL. CENTAR - SAVR. TEL. TEHN.- U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

21.11.2011

60

172660

MILANKO TRANS - U LIKVIDACIJI

Inđija

21.11.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 28.11.2011.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 25.11.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Color studio AS" d.o.o.

6035841

27. St. broj 3418/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2355

 

I. Privredni sud u Beogradu je rešenjem 27. St. broj 3418/2010 od 27. oktobra 2011. godine otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Color studio AS" d.o.o., Beograd, Karađorđeva 75, matični broj 6035841, PIB 100285711.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Đulibrk Zoran, Novi Beograd, Jurija Gagarina 29d.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 5. decembar 2011. godine u 11,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 236.
V. Ispitno ročište određuje se za 26. mart 2012. godine u 11,30 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 236.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII. Ovaj oglas objavljen je na oglasnoj tabli suda, 27. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Balkan Dućan" d.o.o. za trgovinu i usluge

 

4. St. broj 249/2011

 

 

 

Privredni sud u Beogradu je svojim Rešenjem 4. St. broj 249/2011 od 15. novembra 2011. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Balkan Dućan" d.o.o. za trgovinu i usluge, u stečaju, Beograd, Gospodara Vučića 35.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnu tablu Suda 15. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PIN" d.o.o.

17326562

12. St. broj 2631/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2310

 

Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 12. St. broj 2631/2011 od 28. oktobra 2011. godine.
I. Otvara se postupak stečaja nad Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PIN" d.o.o. Beograd, Bulevar revolucije 433 matični broj: 17326562, PIB 102269566 po predlogu predlagača za otvaranje postupka stečaja od 4. maja 2011. godine.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Miroska Radović iz Beograda.
III. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 23. decembar 2011. godine u 11,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I.
V. Ispitno ročište određuje se za 16. mart 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Audax" d.o.o.

20200162

36. St. broj 2539/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2320

 

I - Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Mila Đorđević, je rešenjem broj 36. St. broj 2539/2011 od 7. novembra 2011. godine, otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Audax" d.o.o. Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina, YBC, 10 G/II VP, lok. 29, matični broj 20200162, PIB: 104640087 iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika se imenuje Radović Pero iz Beograda, Milivoja Perovića 5/3.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište zakazano za: 16. decembar 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova, održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, u sudnici 221, drugi sprat, na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika i za kada se saziva sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za: 6. april 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 221, drugi sprat.
VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda 8. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Audio Vizuelne Atrakcije" d.o.o.

20310936

12. St. broj 2603/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2316

 

Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 12. St. broj 2603/2011 od 30. septembra 2011. godine.
I. Otvara se postupak stečaja nad "Audio Vizuelne Atrakcije" d.o.o. iz Beograda, Kapetan Mišina 5-a, matični broj: 20310936, PIB 105082331 po predlogu predlagača za otvaranje postupka stečaja od 4. maja 2011. godine.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Đorđević Boban iz Beograda.
III. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 23. decembar 2011. godine u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I.
V. Ispitno ročište određuje se za 16. mart 2012. godine u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Zinnoss"

17162560

32. St. broj 4885/10

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZINOSS.shtml/seo=/companyid=7053

I - Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Zinnoss" iz Beograda, Jablanička 3, matični broj 17162560, PIB broj 101014148, zaključuje.
II - Ovo rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".
III - Ispitno ročište zakazano za 11. oktobar 2011. godine u 11,00 časova se otkazuje.
IV - Nalaže se Agenciji za privredne registre, iz Beograda, Brankova 25, da po pravosnažnosti ovog rešenja izvrši upis zabeležbe o zaključenju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "Zinoss" iz Beograda, Jablanička 3, matični broj 17162560, PIB broj 10101414 i da briše pravno lice iz registra.
V - Nalaže se stečajnom upravniku, Agenciji za privatizaciju, iz Beograda, Terazije 23, da po pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka ugasi račun stečajnog dužnika broj 355-1032827-21 koji se vodi kod Vojvođanske banke a.d. Beograd, kao i sve račune stečajnog dužnika koji se vode kod poslovnih banaka, i Poreske uprave Novi Beograd, da zapisnički konstatuje uništenje pečata u stečaju i predloži svoje razrešenje, kao i da od raspoloživih sredstava na računu izmiri nastale troškove stečajnog postupka, a eventualni višak sredstava vrati predlagaču na ime povraćaja uplaćenog predujma troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Proizvodno prometno preduzeće "Euroflex" d.o.o.

07844611

50. St. broj 2664/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1347

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. br. 2664/2010 od 9. novembra 2011. godine u stečajnom postupku nad Proizvodno prometnim preduzećem "Euroflex" d.o.o. u stečaju, Beograd - Ugrinovci, XXV nova broj 73, matični broj 07844611 PIB 100395761, odredio je ročište za razmatranje Plana reorganizacije sa izmenama istog, predloženog od strane Zarić Vujice iz Beograda, i glasanje od strane poverilaca, za 15. decembar 2011. godine koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 225/II.
Poverioci mogu izvršiti uvid u plan reorganizacije i predložene izmene u pisarnici Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, kancelarija broj 22, svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 časova, sve do dana održavanja ročišta.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja.
Oglas je istaknut na oglasnu tablu Privrednog suda u Beogradu, dana 9. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za trgovinu, proizvodnju i usluge "DMD Petrol" d.o.o.

17239562

36. St. broj 536/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2319

 

I - Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Mila Đorđević, je rešenjem broj 36. St. broj 536/2011 od 23. septembra 2011. godine, otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za trgovinu, proizvodnju i usluge "DMD Petrol" d.o.o. Beograd, Vojvode Dobrnjca 30, matični broj 17239562, PIB: 100416648, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika imenuje se Dragica Stojanović iz Beograda, kancelarija u Brankovoj 28/IV, Beograd.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom masi.
V - Prvo poverilačko ročište zakazano za: 8. decembar 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova, održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, u sudnici 221, drugi sprat, na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika i za kada se saziva sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za: 15. maj 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 221, drugi sprat.
VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda 8. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

IMK "BEOGRAD" a.d.

 

48. St. broj 4357/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1739

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/BEOGRAD+IMK.shtml/seo=/companyid=3739

U postupku stečaja nad stečajnim dužnikom IMK "BEOGRAD" a.d. u stečaju iz Beograda, zakazuje se dopunsko ispitno ročište za dan 2. decembar 2011. godine u 10,00 časova, u sudnici broj 201/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, a na kom ročištu će se ispitivati preostale prijave potraživanja koje nisu bile ispitane na prvom ispitnom ročištu.
Oglas je istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Media-Plasman d.o.o. za trgovinu, proizvodnju, izdavačke i distributerske usluge

17355279

50. St broj 2600/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2333

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St-2600/2011 od 9. novembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Media-Plasman d.o.o. za trgovinu, proizvodnju, izdavačke i distributerske usluge, Beograd, Dunavska 25, matični broj 17355279, PIB 100147144.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Dragica Jokić, iz Beograda, Salvadora Aljendea 36/17.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Ispitno ročište određuje se za 23. januara 2012. godine sa početkom u 9,30 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko - finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 15. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
VII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda 10. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Need Petrol, d.o.o.

20118881

50. St. broj 3133/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2358

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St-3133/2011 od 9. novembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Need Petrol, d.o.o. Novi Beograd, Treći bulevar 25, matični broj 20118881, PIB 104234721.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Dragutin Sremčević iz Beograda, Mariborska 2.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Ispitno ročište određuje se za 23. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko - finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 15. decembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
VII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda 9. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

ZZ "Vragočanica"

17209230

St. broj 717/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2368

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice, doneo je dana 9. novembra 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice, matični broj 17209230 PIB 101491315 zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Svetislav Jovanović iz Uba, Vojvode Mišića 44.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se za 16. februara 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnici broj 20.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati 21. decembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom usud u Valjevu u sudnici broj 20, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda dana 9. novembra 2011. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

AD "Sokograd"

 

Posl. broj 1 St. 138/2011

 

 

 

Stečajni sudija je rešenjem St. broj 138/11 od 11.11.2011. god. na lični zahtev razrešio dužnosti stečajnog upravnika Bobanu Mihajlović licenciranog stečajnog upravnika - Preduzetnika iz Knjaževca u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Sokograd" Sokobanja m a rešenjem St. broj 138/11 od 14.11.2011. god. za stečajnog upravnika u ovom postupku određena Dragana Todorović licenicarni stečajni upravnik Dragana Todorović licencirani stečajni upravnik Preduzetnik iz Bora.
Rešenje St. broj 138/11 od 14.11.2011. godine čini sastavni deo rešenja St. 138/11 od 9.11.2011. god. kojim je otvoren postupak stečaja.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Magić eksport import" d.o.o.

17311212

2. St. broj 523/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2329

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je rešenjem 2. St. broj 523/2011, od 10. novembra 2011. godine, rešavajući po predlogu stečajnog poverioca "Eurobank EFG" a.d. Beograd, kao predlagača za pokretanje stečajnog postupka, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Magić eksport import" d.o.o. Jagodina, ulica Kapetana Koče 10, matični broj 17311212, PIB 103268101. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Slobodan Kocić, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, ulica Bosanska 63, sa licencom broj 155-0407.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 16. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i Sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
Ispitno ročište zakazuje se za 6. mart 2012. godine sa početkom u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V.
Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 10. novembra 2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Privredno društvo za proizvodnju papirne galanterije "Kasper Panta" d.o.o.

20085088

2. St. broj 542/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2314

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je rešenjem 2. St. broj 542/2011 od 9. novembra 2011. godine, po predlogu stečajnog poverioca "Eurobank EFG", a.d. Beograd, kao predlagača za pokretanje stečajnog postupka, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju papirne galanterije "Kasper Panta" d.o.o. Kragujevac, Zanatlijska 3, matični broj 20085088, PIB 104110420. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Janković Predrag, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, Ilindenska 42/11-2, sa licencom broj 155-0255. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 16. decembar 2011. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i Sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu. Ispitno ročište zakazuje se za 6. mart 2012. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V. Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 9. novembra 2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Trgovinsko preduzeće, "NEW DEAL" eksport import d.o.o.

06575072

1. St. 992/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1301

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Branislav Jovović, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Trgovinsko preduzeće, "NEW DEAL" eksport import d.o.o. Kragujevac, Dragana Petrovića 16, matični broj 06575072, PIB 101316353, 1. St. 992/2010 obaveštava poverioce stečajnog dužnika da će se ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje o planu održati dana 12. decembra 2011. godine sa početkom u 11,30 časova u sudnici 533/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.
Pozivaju se svi poverioci obuhvaćeni planom, stečajni upravnik, osnivači i članovi stečajnog dužnika, kao i sva druga zainteresovana lica da prisustvuju ročištu.
Oglas o terminu održavanja ročišta se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 14. novembra 2011. godine i dostavlja radi objavljivanja "Službenom glasniku RS" i dnevnim listovima "BLIC" i "DANAS".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

DOO za proizvodnju i trgovinu, "Posejdon"

 

1. St. broj 106/2011

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO za proizvodnju i trgovinu, "Posejdon" Buljane, Paraćin, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 1. St. 106/2011 održati 12. decembra 2011. godine u 11,00 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 533. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

"Holz trading"

17503545

Posl. broj St. 255/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1644

 

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Radmila Aleksić u stečajnom postupku nad dužnikom "Holz trading" Preševo, Miratovac b.b., Ortačko društvo u stečaju, dana 30. septembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
1. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Holz trading" Preševo, Miratovac b.b., Ortačko MB 17503545, PIB 102959384 iz razloga neznatne vrednosti imovine stečajnog dužnika koja bi predstavljala stečajnu masu.
2. Sredstva koja preostanu nakon pokrića nastalih troškova stečajnog postupka vratiti predlagaču Fondu za razvoj Republike Srbije Beograd.
3. Nalaže se stečajnom upravniku da sprovede sve ostale aktivnosti vezane za zaključenje stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Industrija mesa "Bek" d.o.o.

 

2. St. broj 673/11

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/BEK.shtml/seo=/companyid=6147

Privredni sud u Nišu u veću sastavljenom od sudije Snežane Vukosavljević-Obradović kao predsednika veća i sudija Mitrović Vojkana i Kontić Gorana kao članova veća, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Industrija mesa "Bek" d.o.o. u reorganizaciji Zrenjanin, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj Beograd, preko poverenika Nebojše Bajića, doneo je 15. novembra 2011. godine rešenje:
Završno ročište u postupku stečaja nad Industrija mesa "Bek" d.o.o. u reorganizaciji Zrenjanin, zakazuje se na dan 9. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova.
Ročište će se održati u Privrednom sudu u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4, a ovo rešenje poveriocima i stečajnom upravniku ima služiti umesto poziva.
Oglas o zakazivanju završnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli Privrednog suda u Nišu.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

DP "Aleksinački podrum"

06998658

2. St. broj 157/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=468

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ALEKSINACKI+PODRUM.shtml/seo=/companyid=10352

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP "Aleksinački podrum" u stečaju iz Aleksinca, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS-Centar za stečaj, preko poverenika Zorana Milosavljevića, na završnom ročištu, održanom 9. novembra 2011. godine, doneo je 9. novembra 2011. godine, sledeće rešenje:
1. Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog upravnika stečajnog dužnika DP "Aleskinački podrum" u stečaju iz Aleksinca za period od 19. jula 2010. godine do 30. juna 2011. godine, u svemu kako je podneo stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS-Centar za stečaj, preko poverenika Zorana Milosavljevića.
2. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti odnosno manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP "Aleksinački podrum" u stečaju iz Aleksinca, matični broj 06998658, PIB 100302996 zaključuje.
3. Po namirenju nastalih troškova prenosi se na Republiku Srbiju potraživanje stečajnog dužnika od sledećih dužnika:
- "Vinoprodukt" d.o.o. iz Čoka, Korzo 1, matični broj 08715262, na osnovu rešenja o izvršenju Trgovinskog suda u Subotici, Iv. broj 2293/2009 od 4. decembra 2009. godine,
- "Evropa produkt" iz Leskovca, Dobri Španca 16, matični broj 17121766, na osnovu rešenja o izvršenju Trgovinskog suda u Leskovcu, I. broj 719/05 od 1. februara 2006. godine,
- "Pobeda promet" iz Nove Božurne, matični broj 06850448, na osnovu rešenja o izvršenju Trgovinskog suda u Nišu Iv. broj 4474/05 od 27. decembra 2005. godine,
- "Status" iz Svrljiga, matični broj 07656629, na osnovu računa broj 4-2 od 1. juna 2010. godine.
4. Određuje se rezervacija sredstava u iznosu od 34.066,34 dinara, na ime troškova koji će nastati nakon zaključenja stečajnog postupka.
5. Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

UTP "Morava turist" AD

 

2. St. broj 284/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=899

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MORAVA-TURIST.shtml/seo=/companyid=876

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom UTP "Morava turist" AD iz Ražnja, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Milosavljević, doneo je 14. novembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom UTP "Morava turist" AD iz Ražnja, za 8. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

Hemovet d.o.o.

08416877

2. St. broj 1686/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1324

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Hemovet d.o.o. Novi Sad u stečaju, Rumenačka 1, MB 08416877, PIB: 100911312, po obaveštenju NBS od 4. oktobra 2010. godine i predlogu poverioca Adria Bank AG Vienna Austria, koju zastupa Jovanka Jovanović, advokat u Beogradu, Braće Jugovića 2 od 6. januara 2011. godine i predloga dužnika od 12. januara 2011. godine, 11. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom, Hemovet d.o.o. Novi Sad u stečaju, Rumenačka 1 za 1. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova i održaće se u raspravnoj sali broj 7 Privrednog suda u Novom Sadu, Sutjeska 3.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik isticanjem na oglasnu tablu ovog rešenja i objavljivanjem u "Službenom glasniku RS".
Oglas o zakazivanju dopunskog ispitnog ročišta ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, sa datumom 11. novembar 2011. godine i biće Objavljen u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

"A.G.V. Separacija" AD

08735123

1. St. broj 101/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2301

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom "A.G.V. Separacija" AD Novi Sad, Sentandrejski put 165, MB: 08735123, PIB:100235675, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Raiffeisen Leasing d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 134/a, 8. novembra 2011. godine donosi rešenje:
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom A.G.V. Separacija a.d., Novi Sad, Sentandrejski put 165, MB: 08735123, PIB:100235675, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja. Za stečajnog upravnika se imenuje Nebojša Bajić iz Novog Sada, Ilije Birčanina 41/5. Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju. Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku. Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 6. decembar 2011. godine sa početkom u 10,40 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7. Ispitno ročište se zakazuje za 24. januara 2011. godine, sa početkom u 10,10 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 8. novembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

DOO Kristal

 

2. St. broj 16/10

 

 

 

Sastavljen pred Privrednim sudom u Novom Sadu, 9. jun 2011. godine, u postupku stečaja nad dužnikom DOO Kristal - u stečaju, Ravno Selo, Maršala Tita 67, a po predlogu poverioca Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 7B, doneo je 11. novembra 2011. godine rešenje:
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO Kristal - u stečaju, Ravno Selo, Maršala Tita 67 za 1. decembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova, održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu sudnica broj 7/prizemlje, Sutjeska 3.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda sa datumom 11. novembra 2011. godine i dostavlja "Službenom glasniku RS" nakon izvršene uplate.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

DTD - Kanal a.d.

08041920

1. St. broj 643/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2311

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DTD+-KANAL.shtml/seo=/companyid=1157

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom DTD - Kanal a.d. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 23, MB: 08041920, PIB: 100236694, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Vojvodinaput a.d. Novi Sad, Jovana Đorđevića 2, čiji je punomoćnik Obradović Miroslav, advokat u Novom Sadu, 10. novembar 2011. godine donosi rešenje:
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom DTD - Kanal a.d. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 23, MB: 08041920, PIB: 100236694, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja. Za stečajnog upravnika se imenuje Agencija za privatizaciju, Centar za stečaj. Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju. Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku. Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 12. decembar 2011. godine sa početkom u 9,15 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7. Ispitno ročište se zakazuje za 6. februara 2012. godine, sa početkom u 9,15 časova, u ovom sudu u ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 10. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

UŽAR OPREMA DOO

8068631

2. St. broj 1182/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2265

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/UZAR-OPREMA.shtml/seo=/companyid=517

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom UŽAR OPREMA DOO, Novi Sad, Heroja Pinkija 2, MB: 8068631, PIB:100450333, koga zastupa Gucunja dr Jovan advokat u Novom Sadu, po predlogu poverioca EURO GAS DOO, Subotica, koga zastupa Mihailo Korać, advokat u Novom Sadu, podnetog od 30. oktobra 2011. godine, doneo je dana 27. oktobra 2011. godine sledeće rešenje:
Usvaja se predlog poverioca EURO GAS DOO, Subotica za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom UŽAR OPREMA DOO, Novi Sad, Heroja Pinkija 2, MB:8068631 PIB:100450333, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Predrag Stojković iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 23. novembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 23. februar 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 27. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

"Novogradnja Ruma" a.d.

 

2 St. broj 33/2010

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici po stečajnom sudiji Dragici Gačić Petković, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Novogradnja Ruma" a.d. iz Rume, Industrijska bb, u stečaju, koga zastupa stečajni upravnik, Vladeta Dunjić, 14. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Novogradnja Ruma" AD iz Rume, Industrijska b.b., u stečaju i to za 2. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 14/II.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

"Fidelinka-skrob" d.o.o.

20114517

St. broj 561/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=824

 

Privredni sud u Subotici je 15.11.2011. godine doneo rešenje St. 561/2010 u postupku stečaja nad "Fidelinka-skrob" d.o.o. Subotica. - matični broj 20114517, kojim rešenjem je zakazano ročište radi razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanja po predloženom planu reorganizacije za 1. decembar 2011. godine sa početkom u 10,15 časova kod Privrednog suda u Subotici, sala 169/II.
Izmenjeni Plan reorganizacije koji je dostavljen sudu dana 18. 8. 2011. godine dostupan je svim poveriocima u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Subotici svakog radnog dana u vremenu od 8,30 do 12,30 časova a objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS", dnevnim novinama i na internet strani Agencije za privredne registre iz Beograda smatraće se uredno pozvanim na ročište svi poverioci i stranke.
Za dostavu obaveštenja iz člana 164. stav 2. Zakona o stečaju - poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije, osnivačima, odnosno članovima ili akcionarima stečajnog dužnika zadužuju se podnosioci Plana reorganizacije.
Pravo glasa na ročištu imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a u slučaju kada je potraživanje osporeno ili ev. neispitano - stečajni sudija će na dana održavanja ročište za glasanje izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja.
Poverioci po predloženom planu reorganizacije mogu glasati:
- pismeno, kada se glasački listići sudu podnese sa overenim potpisom ovlašćenog lica, ili
- usmeno na ročištu - uz prilaganje punomoćja radi glasanja.
Glasanje će se vršiti u okviru formiranih klasa poverilaca.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

"Fama 007" d.o.o.

20339080

2. St. broj 161/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2119

 

Privredni sud u Užicu obaveštava poverioce da je rešenjem 2. st. 161/2011 od 11. novembra 2011. godine zaključio stečajni postupak nad "Fama 007" d.o.o. Zlatibor, MB 20339080, PIB 105191843 i po pravnosnažnosti rešenja stečajni dužnik će biti brisan iz registra kod APR-a. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana objave.

Izvor: Redakcija, 28.11.2011.