Aktuelne vesti na dan 29. novembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 31/15-30. novembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 33/15-30. novembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 7-8/ novembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 7-8. novembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK BROJ 89 OD 25.11.2011/ODABRANI DOKUMENTI

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ SUBVENCIONISANJE KAMATE PO KREDITIMA ZA FINANSIRANJE STAMBENE IZGRADNJE U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, JAVNIM AGENCIJAMA I ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA PREKO NOVČANOG RAČUNA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

ODLUKA O NAČINU UPRAVLJANJA TOKOVIMA GOTOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U OKTOBRU 2011. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK KOJIM SE PROPISUJE PRIJAVLJIVANJE PODATAKA O STICANJU, ODNOSNO OTUĐENJU AKCIJA KAO I O VREDNOSTI OBAVLJENIH STICANJA, ODNOSNO OTUĐENJA ZA KOJE NIJE OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI INVESTICIONOG DRUŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O DAVANJU DOZVOLE ZA RAD I USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ORGANIZATORA TRŽIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OPŠTA AKTA ORGANIZATORA TRŽIŠTA, INVESTICIONOG DRUŠTVA I CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)
PRAVILNIK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STICANJE KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA U KAPITALU BERZE, BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA I CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O FORMI, MINIMALNOM SADRŽAJU INFORMACIJA KOJE TREBA UKLJUČITI U PROSPEKT I OSNOVNI PROSPEKT I OGLAŠAVANJU U VEZI SA PROSPEKTOM ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O IZVEŠTAVANJU CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI IZRIČITIH I PREĆUTNIH PREPORUKA, DODATNIM ZAHTEVIMA U VEZI SA SADRŽINOM PREPORUKE, DISTRIBUCIJI PREPORUKE KOJU JE IZRADILA TREĆA STRANA I OBAVEZAMA U VEZI SA OBELODANJIVANJEM INTERESA I SUKOBA INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O OBJAVLJIVANJU INSAJDERSKIH INFORMACIJA KOJE SE NEPOSREDNO ODNOSE NA IZDAVAOCA I O ODREĐIVANJU OPRAVDANIH INTERESA IZDAVAOCA U SVRHU NEOBJAVLJIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O ODOBRAVANJU STATUSA KVALIFIKOVANOG INVESTITORA I VOĐENJU REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O ODOBRENJU DOKUMENATA POTREBNIH RADI PRIMENE IZUZETAKA OD OBAVEZE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O ORGANIZACIONIM ZAHTEVIMA ZA PRUŽANJE INVESTICIONIH USLUGA I OBAVLJANJE INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I DODATNIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O POSTUPCIMA KOJI SE MOGU SMATRATI ZLOUPOTREBOM TRŽIŠTA I OBAVEZE U CILJU SPREČAVANJA I OTKRIVANJA ZLOUPOTREBE TRŽIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O PRAVILIMA PONAŠANJA INVESTICIONOG DRUŠTVA PRILIKOM PRUŽANJA USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O SADRŽINI ZAHTEVA ZA ODOBRENJE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA I DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTEV ZA ODOBRENJE PROSPEKTA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA NADZORA NAD POSLOVANJEM UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O USTALJENIM TRŽIŠNIM PRAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

 

UPUTSTVO O DOPUNI UPUTSTVA O OBAVEZI I NAČINU PRIKUPLJANJA, OBRADE I DOSTAVLJANJA PODATAKA O STANJU I STRUKTURI PLASMANA, POTRAŽIVANJA I OBAVEZA BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

UPUTSTVO O POPUNJAVANJU OBRAZACA ZA EVIDENTIRANJE KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O NAČINU UPRAVLJANJA TOKOVIMA GOTOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM VEĆU TUŽILACA - "Sl. glasnik RS", br. 88/2011

Obavezno udaljenje sa funkcije

Obavezno udaljenje za sve članove Državnog veća tužilaca

Obavezno udaljenje za izborne članove Državnog veća tužilaca

Obavezno udaljenje za izborne članove iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

Fakultativno udaljenje izbornog člana sa funkcije

Odluka o udaljenju

Trajanje udaljenja

Pravni lek - prigovor

 

 • KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA - "Sl. glasnik RS", br. 88/2011

Obavezno udaljenje

Obavezno udaljenje za sve članove Saveta

Obavezno udaljenje za izborne članove Saveta

Fakultativno udaljenje izbornog člana sa funkcije

Odluka o udaljenju

Trajanje udaljenja

Pravni lek - prigovor

 

 • INSPEKCIJSKI NADZOR KAO OBLIK PRAVNE ZAŠTITE ZAPOSLENOG KOME JE OTKAZAN UGOVOR O RADU

 

 • OBAVLJANJE DELATNOSTI OD STRANE DVA RAZLIČITA PREDUZETNIKA U ISTOM POSLOVNOM PROSTORU
 • UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA ZA VREME TRAJANJA ŠTRAJKA

 

 • IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE O NAPRETKU ZA 2011. GODINU ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA KOJE IMAJU STATUS KANDIDATA ZA ČLANSTVO U EVROPSKOJ UNIJI: • Republika Hrvatska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija i Republika Crna Gora •

Republika Hrvatska

Politički kriterijumi

Ekonomski kriterijumi

Zakonodavstvo EU

Bivša jugoslovenska republika Makedonija

Politički kriterijumi

Ekonomski kriterijumi

Zakonodavstvo EU

Crna Gora

Politički kriterijumi

Ekonomski kriterijumi

Zakonodavstvo EU

 

 • HITNA IZRADA I DOSTAVLJANJE PREDLOGA FINANSIJSKIH PLANOVA RADI PRIPREME I DONOŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU: • Rok, u pisanom obliku je 25, a usmeno je "odobreno" da to može biti 28-29. novembar 2011. godine •
 • JAVNA ISPRAVA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE KAO DOKAZ O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI
 • POPIS ROBE KOJA SE NALAZI KOD DRUGOG PRAVNOG LICA
 • PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA U 2012. GODINI - • ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA DO 30. NOVEMBRA 2011. GODINE •

Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje
Uslovi za paušalno oporezivanje
Kriterijumi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda
Elementi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda
Obaveza plaćanja poreza i doprinosa
Poslovne knjige
Korišćenje sredstava sa tekućeg računa

 

 • ZAPOŠLJAVANJE OSOBE SA INVALIDITETOM SA OŠTEĆENJEM 1. STEPENA
 • POKRETANJE POSTUPKA ZA IZMENU STOPA CARINE - SMANJENJE STOPA CARINE, ODNOSNO IZUZIMANJE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU: • Privredni subjekti podnose predloge za promenu stope carine Ministarstvu finansija, a odluka za 2012. godinu se očekuje u decembru 2011. godine •

Procedura za izmenu stopa carine izmenom Zakona o Carinskoj tarifi

Procedura za podnošenje predloga propisa za promenu stope carine

 • SKLADIŠTENJE POŠILJAKA NAMENJENIH ZBIRNOM TRANSPORTU U JAVNOM CARINSKOM SKLADIŠTU TIPA A

 

MINISTARSTVO PRAVDE POSTALO ČLAN MEĐUNARODNE UNIJE PROFESIONALNIH I SUDSKIH IZVRŠITELJA

Ministarstvo pravde primljeno je za člana u Međunarodnoj uniji profesionalnih i sudskih izvršitelja - UNION INTERNATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE ET OFFICERS JUDICIARIES (UIHJ). Članstvo u Uniji izvršitelja preuzeće Komora izvršitelja odmah po osnivanju, naredne godine. Sporazum o prijemu u članstvo Unije potpisali su Vojkan Simić, pomoćnik ministra i Leo Netn (LeoNetten), predsednik Unije. U delegaciji ministarstva pravde bili su i Dejan Pašić, pomoćnik ministra,kao i Vojka Janjić, savetnica.

Međunarodna unija izvršitelja(UIHJ) ima 71 člana iz celog sveta, a Srbija je 72. zemlja članica.

Sedište Unije je u Hagu, a Stalnog saveta u Parizu. Predsednik Unije je Leo Netten, a odbor Unije čine Bernard Menut, zamenik predsednika, Roger Dujardin, zamenik predsednika, Honore Aggrey, zamenik predsednika, Sue Collins i Françoise Andrieux generalni sekretar Unije i Mathieu Chardon, sekretar.

Unija daje konsultativnu pomoć za uspostavljanje sistema privatnih izvršitelja u drugim zemljama, nastoji da unapredi i približi postojeće sisteme izvršenja u zemljama koji ga imaju, da afirmiše profesionalne izvršitelje, da uspostavi autonomna pravila-jedistvenu regulativu o izvršenju za sve izvršitelje u zemljama EU (direktive o kašnjenju u plaćanju,o zabrani na računima, o malim potraživanjima, o rasterećenju sudova i dr.),ali i šire, kroz međunarodne konvencije i direktive.

Unija daje smernice i potrebnu pomoć državama, odnosno nadležnim ministarstvima o uvođenju izvršitelja u sistem. Upućuje na referentne preporuke EU kao i za popunjavanje upitnika u odeljku 23. Sprovodi edukaciju u centru za međunarodnu obuku (za trenere, izvršitelje i službenike). Radi na izgradnji jedinstvenog sistema uručivanja stranih sudskih odluka, na jedinstvenoj formi opomene pred izvršenje, na jedinstvenom registru stečajnih dužnika u EU, na jedinstvenim pravilima o obaveznoj dostavi od strane izvršitelja, na pravnoj pomoći i savetima, uvođenju jedinstvenog portala na internetu i dr.

Posebna pažnja posvećena je informisanju javnosti o delovanju Unije (UIHJ) i afirmaciji izvršiteljskih sistema,koji, visokim obrazovanjem izvršitelja, visokom naknadom koja im je omogućena da zarade,strogom kontrolom njihovog rada, posebno nezavisnošću od sudija, doprinosi stabilnosti ekonomije kroz efikasnu naplatu dugova, onemogućujući korupciju i doprinoseći pravnoj sigurnosti.

Sudovanje i sprovođenje izvršenja moraju biti odvojeni, jer dobra presuda koja ostane neizvršena gubi značaj. Sem toga, u rok za suđenje u razumnom roku,po Evropskoj konvenciji, uračunava se i vreme trajanja izvršenja presude.

Unija je član UN, Haške konferencije, Svetske banke, UNCITRAL-a, učestvuje u radu Eurodžast-a, Euromed-a, Euronord-a, Euroskand-a, EuroDunav. Postoji ideja za osnivanje EuroBalkan.

Jedinstveno evropsko tržište postoji, ali prekogranično namirenje dugova ne fukcioniše u 70% slučajeva u EU. To opravdava postojanje MAI čiji se rad podržava.

Korist za Srbiju

Članstvo u UIHJ za Srbiju nudi mnoge mogućnosti u pogledu razmene, saradnje i zajedničkog delovanja.

Unija zastupa svoje članove u međunarodnim organizacijama i obezbeđuje saradnju sa nacionalnim i profesionalnim telima.

UIHJ u saradnji s Haškom konferencijom pomaže u obuci za primenu Konvencije o dostavi dokumenata u inostranstvu, UIHJ pomaže u saradnji sa Evropskom komisijom kada su u pitanju treninzi kao i uključenje izvršitelja u Evropsku sudsku mrežu u građanskim i trgovinskim stvarima, što je sada realnost, omogućava članovima olakšanu saradnju sa Savetom Evrope (u okviru CEPEJ).

Kroz rad na poboljšanju primene nacionalnog procesnog prava i međunarodnih ugovora i čini svaki napor da promoviše ideje, projekte i inicijative koje pomažu da sekrene napred i uzdigne nezavisni status izvršitelja.

Unija učestvuje u strukturnim akcijama izvršitelja, a naročito preko učešća u formiranju i razvoju nacionalnih profesionalnih organizacija.

Na kraju promoviše članove, gde god je to moguće, i omogućava prepoznatljivost svuda.

Godišnji međunarodni kongres UIHJ u maju sledeće godine održaće se u Kejpataunu (Južna Afrika).

Tema kongresa je "Izvršitelj u 21.veku" i tom prilikom otkriće se ogromni projekat globalnog zakona o izvršenju na kome su članovi borda unije radili u tesnoj saradnji sa Naučnim savetom Unije.

Očekujemo da na tom kongresu Komora izvršitelja iz Srbije postane članica Unije, odnosno da joj ministarstvo ustupi mesto.

Preporučeno je da Srbija zatraži status posmatrača, na osnovu sporazuma asocijacije sa vladom, što bi joj obezbedilo značajnu podršku u uvođenju sistema profesionalnih izvršitelja.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 28.11.2011.

DAN OTVORENIH VRATA SKUPŠTINE AP VOJVODINE BIĆE ODRŽANA 3. DECEMBRA 2011. GODINE • Obaveštenje o konačnom broju učesnika potrebno je dostaviti do 30. decembra 2011. godine •

U poslednje tri godine kroz manifestacije Dana otvorenih vrata u Skupštini Automne Pokrajine Vojvodine Kabinet predsednika pokrenuo je niz aktivnosti sa željom da rad Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine učini građanima pristupačnijim i transparentnijim.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima je deklaracija usvojena od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, 10. decembra 1948. u palati Šajo u Parizu. Međunarodni dan ljudskih prava se od tada svakog 10. decembra obeležava već 63 godine.

U susret obeležavanju Međunarodnog dana ljudskih prava u subotu 03. decembra 2011. godine, u okviru Dana otvorenih vrata Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine posetiocima će se obratiti eminentni predavači koji će govoriti na temu zaštite ljudskih prava.

Ovim putem pozivamo Vas i članove vašeg Udruženja da budete učesnici još jednog Dana otvorenih vrata koji će se održati 03. decembra 2011. godine, sa početkom u 10 časova.

Molimo da nas obavestite do 30. novembra o konačnom broju učesnika koji će prisustvovati ovom skupu na sledeće brojeve telefona: 021/4874434 ili 021/4874334

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 28.11.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O POTVRDJIVANJU DODATNOG CEFTA PROTOKOLA • Republika Srbija će 15.12.2011. godine otpočeti sa primenom dodatne liberalizacije trgovine poljoprivrednim proizvodima u okviru CEFTA partnerstva •

Narodna skupština Republike Srbije je donela Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola Sporazuma o izmeni i pristupanju sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2011 - dalje: Dodatni protokol) i shodno članu 3. Dodatnog protokola Republika Srbija je 15.11.2011. godine obavestila depozitara (Republiku Hrvatsku), odnosno podnela instrument o ratifikaciji Dodatnog protokola. Na osnovu toga, a u skladu sa članom 2, stav 3, Dodatnog protokola dodatna liberalizacija trgovine poljoprivrednim proizvodima u okviru CEFTA Sporazuma će se primeniti od 15.12.2011. godine.

To znači da će se od 15.12.2011. godine dodatno liberalizovati trgovina poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Republike Hrvatske, a sa Albanijom i Moldavijom (još nije dostavila instrument ratifikacije depozitaru ) u potpunosti se ukidaju sva do sada primenjivana količinska ograničenja i sve carine u međusobnoj razmeni poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

RAZMENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZMEĐU SRBIJE I HRVATSKE

U trgovini ovim proizvodima između Republike Srbije i Republike Hrvatske ostaju i dalje preferencijalne kvote i preferencijalne carine za veći broj osnovnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda: meso, mleko, mlečne i mesne prerađevine, jabuke, pšenica, kukuruz, šećer, duvan, cigarete i dr.

U odnosu na postojeći obim liberalizacije, dodatna liberalizacija koja će se primeniti 15.12.2011. godine, obezbeđuje:

- potpuno eliminisanje carina za određeni broj tarifnih stavki;
- režim kvota zamenjen nultim nivoom carine za određeni broj tarifnih linija;
- preferencijalne carine dogovorene na nižem nivou;
- povećani količinski obima kvota;
- preferencijalne carine u okviru kvota, uglavnom na nultom nivou carine;
- preferencijalne carine izvan kvote koje su za većinu proizvoda, odnosno grupa, bile na MFN nivou, zamenjene preferencijalnim carinama, izuzev za tri grupe proizvoda (goveda za klanje, šećer, cigarete).

Liberalizacija trgovine poljoprivrednim proizvodima između Srbije i Hrvatske, u okviru CEFTA Sporazuma, ostaje simetrična. To znači da obe strane imaju iste mogućnosti u pogledu količina i carina i pri izvozu i pri uvozu. Ono što nije isto i što može uticati na izvoz iz Srbije proizvoda iz okvira preferencijalnih kvota, jeste način raspodele kvota sa hrvatske strane, s obzirom da Hrvatska primenjuje tri modela koji bitno utiču na korišćenje kvota. Srbija, kao i sve ostale potpisnice CEFTA, izuzev Hrvatske, primenjuje samo jedan model: "prvi došao, prvi uslužen" ("first come first served"), način koji je transparentan i ne zahteva nikakvo administriranje, dok Hrvatska primenjuje tri modela raspodele kvota1) u zavisnosti od proizvoda.

Ocenjuje se da će dodatna liberalizacija trgovine poljoprivrednim proizvodima povećati ukupni obim razmene ovih proizvoda između Republike Srbije i Republike Hrvatske koji je u dosadašnjem periodu primene bio skroman sa deficitom na srpskoj strani (prosečno godišnje u periodu 2008-2010. godina 152 miliona USD u čemu deficit na srpskoj strani od 30,3 miliona USD).

Međutim, pristupanjem Republike Hrvatske Evropskoj uniji, uslovi razmene za srpsku stranu će se značajno poboljšati. Naime, pristupanjem Evropskoj uniji, Republika Hrvatska će istupiti iz CEFTA Sporazuma i obezbediti potpunu liberalizaciju uvoza poljoprivrednih proizvoda iz Srbije, za neograničene količine osim za juneće meso, šećer i vino, a Srbija će prema Hrvatskoj primeniti carine koje u 2013. godini budu u primeni prema Evropskoj uniji, u skladu sa liberalizacijom po Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa EU (SSP).

Uvoz iz Hrvatske u periodu 2008-2010, karakteriše da pet vrsta proizvoda prvih po vrednosti izvoza iz Hrvatske u Srbiju predstavljaju 44% ukupnog uvoza poljoprivrednih proizvoda iz Hrvatske. U okviru tih pet, samo dve tarifne oznake su bile obuhvaćene kvotama To su zrno suncokreta 1206 00 99 00 (seme suncokreta, koje nije za setvu) i cigarete 2402 20 90 00. Za 1206 00 99 00 zajedno sa 1206 00 91 (seme) kvota je iznosila svega 100 tona sa carinom od 10%, a ostvaren je prosečni godišnji uvoz od 22.708 tona. Za cigarete i to za tri tarifne grupe 2402 10 (cigare i cigarilosi), 2402 20 (cigarete sa sadržajem karanfilića) i 2402 90 (cigarerete ostale), preferencijalna kvota sa carinom od 5%, iznosila je samo 25 tona, a realizovani uvoz prosečno godišnje 1,818 tona.

Povoljnost za Hrvatsku za izvoz cigareta u Srbiju proizašla je, pre svega, iz MFN carine za cigarete koja je pre zaključivanja CEFTA Sporazuma iznosila svega 15%. Ta carina je prema pravilima sporazuma o slobodnoj trgovini morala ostati u primeni u okviru CEFTA trgovine, bez obzira što je Srbija carinu na cigarete kasnije (2007. godine) povećala na 57,6% min 5,15€ max 7,57€/1000 kom (sa ovom carinom je ušla u pregovore sa EU za SSP).2)


Najveće stavke po vrednosti uvoza iz Hrvatske u Srbiju (2008-2010.)

 

 

Tona

000 USD

Učešće, %

2402 20 90 00

Cigarete

1,817.8

12251.4

13.4

0805 20 30 00

Mandarine

8,534.2

6,463.3

7.1

1206 00 99 00

Seme suncokreta, ostalo

22,707.9

9,520.3

10.4

1604 13 19 00

Srdele, konzervisane, ostale

1,194.8

5,487.3

6.0

2106 90 98 90

Proizvodi za ishranu, ostali

1,647.2

6,366.0

7.0

 

Ukupno

1,817.8

12,251.4

13.4

 

Ukupan uvoz, prosek 2008-2010.

91,130

100

Imajući u vidu da će ulaskom u Evropsku uniju, Hrvatska imati uslove izvoza u Srbiju koje u tom trenutku ima Evropska unija za izvoz u Srbiju, Hrvatska će izgubiti do tada povoljan uslov za izvoz cigareta u Srbiju (Srbija će tada primeniti carinu od 57,6 % min 5,15€ max 7,57€/1000 kom %, tj. MFN carinu), s obzirom da u SSP nije dogovorena liberalizacija carina za cigarete za uvoz iz EU.
____________

1) To su tri modela: (1) "prvi došao, prvi uslužen" ("first come first served"), sa evidentiranjem kod nadležnog organa, ili samo otpisivanjem na carini; (2) metod distribucije gde svi koji su podneli zahteve dobiju tražene količine ukoliko je ukupan zbir količina po zahtevima u okviru veličine kvota, a ukoliko je iznad veličine kvote, srazmerno se umanji svima; (3) metod tradicionalnog odnosno istorijskog prava i gde prvenstvo imaju firme koje se tradicionalno nalaze u toj oblasti, s tim što se jedan deo kvote rezerviše za nove nastale firme.

2) Inače, carina na uvoz cigareta u Hrvatsku iznosi 38%.

Izvor: Redakcija, 28.11.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O TRŽIŠTU KAPITALA - KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI USVOJILA 17 PODZAKONSKIH AKATA ZA PRIMENU

Komisija za hartije od vrednosti je na sednici od 15.11.2011. godine usvojila 17 podzakonskih akata u vezi primene Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 - prim. red).

Ministarstvo finansija je u svom mišljenju saopštilo da nema primedbe u vezi ustavnosti i zakonitosti.

Pravilnici će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku", a dostupni su na internet stranici Komisije http://www.sec.gov.rs/index.php?option=com_remository&Itemid=47&func=select&id=138.

Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 28.11.2011.

U SKLADU SA PREDLOGOM IZMENA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE - BIĆE UKINUTO DVOSTRUKO OPOREZIVANJE PRIVATNIH PREDUZETNICA DOK SU NA PORODILJSKOM ODSUSTVU

U skupštinsku proceduru stigao je predlog izmena i dopuna zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje kojim će biti ukinuto dvostruko oporezivanje privatnih preduzetnica dok su na porodiljskom odsustvu.

Poreska uprava je od početka 2010. godine slala rešenja prema kojima su privatnim preduzetnicama za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta utvrđeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje po osnovu samostalne delatnosti.

Izdavanjem takvih rešenja, od porodilja preduzetnica se pored naknade za zarade tražilo da plate i doprinose kao da na porodiljsko odsustvo nisu otišle.

Kako je ranije najavio ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić, preduzetnicama koje su prema starom zakonu dobile rešenje da izmire obaveze, biće oprošten taj dug, a onima koje su već platile dug biće nadoknađena sredstva.

Izvor: RTV, 28.11.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA - POSLOVNE BANKE U SRBIJI MORAĆE OD 5. DECEMBRA TRANSPARENTNO DA PRIKAZUJU KAMATE, A POTRAŽIVANJA OD KLIJENATA MOĆI ĆE DA USTUPE SAMO DRUGIM BANKAMA

Poslovne banke u Srbiji moraće od 5. decembra transparentno da prikazuju kamate, a potraživanja od klijenata moći će da ustupe samo drugim bankama. Kako kažu u Narodnoj banci Srbije (NBS), Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 - prim. red) unosi niz novih rešenja, među kojima su i to da je banka dužna da svoje usluge ponudi prvenstveno u dinarima. Odredbe srpskog zakona kojima se ukidaju skriveni troškovi prilikom odobravanja bankarske pozajmice i po kojima klijent ima pravo da se predomisli u roku od 14 dana i vrati kredit u potpunosti su u saglasnosti sa regulativom na finansijskom tržištu EU koja je pre godinu i po dana upotpunjena odredbama o pravima korisnika kredita. Evropska regulativa o kreditima koja je stupila na snagu u februaru 2010. naročito insistira da banka uz odobravanje kredita mora da napravi za klijenta i jasan primer kojim će na jednostavan način ilustrovati njegove obaveze.

U kontekstu dominacije evra na srpskom tržištu, zakonodavac je novim zakonom predvideo da će banka omogućiti ugovaranje usluge vezane za stranu valutu tek na zahtev klijenta i uz ukazivanje na rizike kojima se izlaže. Banka je, kako se ističe, u obavezi da pri odobravanju i pri otplati kredita indeksiranog u stranoj valuti primenjuje zvanični srednji kurs.

Građani Srbije će prema novom zakonu imati pravo i da odustanu od zaključenog ugovora o kreditu, prekoračenju računa ili kreditnoj kartici 14 dana od zaključivanje ugovora bez navođenja razloga.

Posle slanja obaveštenja banci o odustajanju od korišćenja usluge klijent je dužan da najkasnije u roku od 30 dana vrati banci glavnicu i kamatu iz osnovnog posla za vreme korišćenja novca.

U slučaju kada za dobijanje kredita postoji obaveza polaganja namenskog depozita sa ugovorenom kamatom klijent ima pravo na primenu istog metoda obračuna kamate na taj depozit koji je primenjen i na obračun kamate na odobreni kredit.

Pravo na obaveštavanje

Prema Zakonu koji stupa na snagu 5. decembra građanin ima pravo da od banke najmanje dvaput godišnje dobije obaveštenje o stanju svog duga po ugovoru o kreditu, odnosno kreditnoj kartici, bez naknade.

Građanin ima pravo da u slučaju dozvoljenog prekoračenja računa, najmanje jedanput mesečno od banke dobije u pisanoj formi obaveštenje-izvod o svim promenama na njegovom računu, takođe bez naknade.

Klijenti mogu i da prevremeno otplate kredit uz umanjenje ukupne cene za iznos kamate i troškova za preostali period trajanja ugovora, a banka nema pravo da naplati naknadu kod kredita sa promenljivom kamatom, osim kod stambenih kredita.

Naknada banaka za prevremenu otplatu kredita kod zajmova sa fiksnom kamatom, stambenih kredita i slučajeva kada je iznos prevremene otplate veći od milion dinara u toku 12 meseci ne može biti veća ni od pretrpljene štete ni od 1% prevremeno otplaćenog kredita.

Ukoliko je period između prveremenog i krajnjeg roka otplate kraći od godinu dana naknada ne može biti veća od 0,5 % pozajmice.

Prema novom zakonu, građani moraju odmah i bez odlaganja banci da prijave gubitak ili krađu platne kartice i zatraže blokadu, a nakon prijave korisnik ne snosi gubitke nastale zlouoptrebom kartice.

U EU obavezan primer

Evropska direktiva o kreditima koja je stupila na snagu u februaru 2010. fokusirana je na transparentnost tržišta i prava potrošača. Direktiva je predvidela niz informacija koje klijent mora da dobije pre nego što potpiše ugovor o kreditu kao i elemente ugovora.

Da bi klijenti mogli da uporede bankarske ponude i da bi im informacije bile jasnije, predugovorne informacije moraju biti predstavljene u standardizovanoj formi koja je poznata kao "Standardizovana evropska informacija o kreditima". Na primer, svaka banka mora da koristi ovaj obrazac kad reklamira kredit što znači da klijent obavezno dobija informaciju o standardizovanim godišnjim troškovima kredita.

Direktiva je predvidela dva osnovna prava za potrošače: dozvoljeno im je da odustanu od kredita u roku od 14 dana od potpisivanja ugovora bez davanja bilo kakvog objašnjenja. Drugo, građanima EU je dozvoljena prevremena otplata kredita, s tim da banka može da traži fer i objektivno procenjenu nadoknadu.
Kada banka predstavi klijentu kamatnu stopu, nju mora pratiti primer. Primer mora da sadrži iznos kredita, kamatnu stopu, sve dodatne troškove odobravanja kredita, godišnju efektivnu kamatnu stopu, i ako se radi o kupovini robe na odloženo, sve detalje o plaćanju unapred i ceni robe ako se plaća u kešu.

Ako klijent uzima keš kredit, onda primer mora da sadrži informacije o trajanju ugovora, ukupnoj sumi za otplatu, visini rate, s tim da je ova informacija opciona za kreditne kartice.

Novina je da klijent ima pravo da traži izveštaj o otplati kredita, ali ne češće od jednom mesečno u toku trajanja kredita. Banke su takođe u obavezi da obaveste klijente o bilo kakvim promenama kamatnih stopa pre nego što počne primena novih stopa.

Ako se klijent povuče iz kredita u roku do 14 dana, dužan je da vrati glavnicu i plati kamatu za sve dane koliko je kredit bio povučen. Banka, međutim, može da naplati proviziju za prevremeno otplaćeni kredit, ali taj iznos ne sme biti veći od 1% ili 0,5% iznosa koji je preveremeno isplaćen.

Ako je zahtev za kredit odbijen zbog informacija koje je banka dobila od kreditnog biroa, banka je dužna da obavesti klijenta o odluci. Takođe, dužna je i da otkrije koja kreditna agencija je izvor informacija o klijentu, i da klijentu da kontakte u toj agenciji.

Izvor: EurActiv.rs, 28.11.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA - AGENCIJA ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA OBJAVILA SPISKOVE LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI

Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010), kojim je propisana obaveza Agencije da na svom sajtu objavljuje spisak lekova za koje je izdala dozvolu za lek, varijacije, odnosno obnovu dozvole, spisak lekova za koje je prestala važnost dozvole za lek, kao i spisak lekova za koje je izvršen prenos dozvole za lek na novog nosioca, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, na vebsajtu (www.alims.gov.rs) objavila:

- na dan 28. novembar 2011. godine:

Spisak lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je izdato rešenje o prestanku važenja dozvole za stavljanje u promet
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-01502-2011.pdf

Spiskovi lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je izdato rešenje o izmeni rešenja za stavljanje leka u promet
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-01509-2011-3-002_1.pdf
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-01500-2011.pdf
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-01508-2011.pdf

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 28.11.2011.

ODRŽAN SASTANAK IZMEĐU POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA I PREDSTAVNIKA LOKALNIH SAMOUPRAVA POVODOM REALIZACIJE LOKALNIH AKCIONIH PLANOVA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2012. GODINU

Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin bio je domaćin predstavnicima lokalnih samouprava sa teritorije Vojvodine, povodom realizacije lokalnih akcionih planova za zapošljavanje za 2012. godinu.

- Današnji sastanak posvećen je cilju kreiranja politike zapošljavanja za 2012. godinu. Poznato je da svaka lokalna samouprava treba da sačini svoj akcioni plan zapošljavanja, na osnovu kojeg se mogu dobiti sredstva i iz republičkih fondova za umnožavanje sredstva koja se dobijaju na lokalnom nivou na osnovu akcionog plana, istakao je Miroslav Vasin.

Vasin je rekao da je namera da se na današnjem sastanku ustanovi podsticanje zapošljavanja sledeće godine kroz subvencije za samozapošljavanje, novozapošljavanje, ali i radi dogovora o realizaciji programa javnih radova i o realizaciji pripravničkih programa. Takođe, prema Vasinovim rečima, potrebno je dogovoriti se sa lokalnim samoupravama o tome da značajan deo sredstava izdvoje za edukacije, s obzirom da će Edukativni centar u Novom Sadu početi da radi početkom sledeće godine.

Vasin je rekao da, kao i prošle godine, treba da budu koordinirane aktivnosti svih lokalnih samouprava u Vojvodini, kako bi kroz ovu koordiniranu akciju bio privučen što veći iznos sredstava u oblast zapošljavanja, a samim tim, steklo pravo, da konkurišući na nacionalnom nivou kod Vlade Republike Srbije, što više sredstava bude pribavljeno i iz republičke kase.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 28.11.2011.

U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA OSNOVAN CENTAR POSLOVNIH INFORMACIJA • CPI čine dva segmenta važna za poslovanje - baza prezentacija privrednih subjekata i baza poslovnih znanja •

Privredna komora Beograda je osnovala Centar poslovnih informacija (CPI) sa ciljem da u svakom trenutku bude na usluzi privrednicima.

CPI čine dva segmenta važna za poslovanje - baza prezentacija privrednih subjekata i baza poslovnih znanja.

Baza prezentacija privrednih subjekata sadrži poslovni profil firme i prikaz proizvoda i usluga, čiji je osnovni cilj da omogući bolju saradnju izmedu privrednika i brži put do krajnjih korisnika.

Informacije će se predstavljati na sajtu CPI www.poslovneinformacije.rs, uz mogućnost postavljanja reklamnih banera i aktuelnih informacija od interesa za poslovanje kompanija, a prezentacija je besplatna.

Baza sadrži profil kompanije, opis proizvoda i usluga, ponudu, kontakt podatke, a sadržaj baze je moguće pretraživati po delatnostima, nazivu privrednog subjekta, nazivu proizvoda/usluge, matičnom broju, šifri delatnosti, PIB-u, mestu i opštini.

Baza poslovnih znanja omogućava privrednicima, potencijalnim preduzetnicima i drugim zainteresovanim korisnicima, sticanje znanja o poslovanju, pruža smernice i daje pregled procedura namenjenih podršci i unapredenju poslovanja.

Ta baza je sveobuhvatan vodič za sve sfere poslovanja.

Izvor: Tanjug, 28.11.2011.

TRIBINA "AKTUELNE PERSPEKTIVE EKONOMSKE SARADNJE U CEFTA REGIONU" BIĆE ODRŽANA 6. DECEMBRA 2011. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE • Rok za prijavljivanje je 2. decembar 2011. godine •

Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja organizuje tribinu o aktuelnim perspektivama ekonomske saradnje u CEFTA regionu. Tribina će biti održana 6. decembra 2011.godine, 10,30 sati, PKS, Resavska 15, sala 1.

U direktnom kontaktu predstavnika privrede i nadležnih državnih organa biće izvršena analiza aktuelne situacije, razmotreni problemi, istaknute perspektive i kreirane preporuke za unapredjenje regionalne saradnje u 2012. godini.

Privrednicima će se obratiti predstavnici Privredne komore Srbije, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstva spoljnih poslova, delegacije EU u Srbiji, ambasada naše zemlje u regionima, kao i predstavnici privrednika. Moderator: Milivoje Miletić, direktor Biroa za regionalnu saradnju PKS.

Učešće na tribini možete potvrditi dostavljanjem popunjenog prijavnog lista, najkasnije do 02. decembra, na e-mail adresu: biroreg@pks.rs ili faks 011/3238 163. Za detaljnije informacije, kontakt telefon je: 011/ 3304 519 (Ivana Stevanović).

Pozivno pismo za tribinu, Prijavni list za CEFTA i Program CEFTA možete preuzeti na http://217.24.23.93/Dogadjaji.aspx

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 28.11.2011.

SEMINARI "PROGRAMIRANJE I SPROVOĐENJE IPA KOMPONENATA (I - V) I FONDOVI EU DOSTUPNI REPUBLICI SRBIJI" BIĆE ODRŽANI 5. I 12. DECEMBRA 2011. GODINE • Rok za prijavljivanje je 1, odnosno 8. decembar 2011. godine •

Kancelarija ѕa evropske integracije i NUNS u saradnji sa Fridrih Ebert fondacijom, organizuju dva jednodnevna seminara na temu "Programiranje i sprovođenje IPA komponenata (I - V) i fondovi EU dostupni Republici Srbiji" 5. i 12. decembra 2011. godine, sa početkom u 10:00 časova. Seminar će se održati u maloj sali na drugom spratu u Medija centru, Terazije 3 u Beogradu.

Trajanje seminara: 1 dan od 10:00 do 15:00 časova

Seminar je namenjen predstavnicima medija, realizovaće se u interaktivnoj formi.

Teme o kojima ćete imati priliku da više saznata na našem seminaru su:

1. Fondovi EU dostupni Republici Srbiji (programi Zajednice i IPA)
• Istrumenti za pretpristupnu pomoć
- Zakonski i strateški okvir
- IPA komponente
- Ključni akteri
• Programi Zajednice
- Ključni akteri

2. Programiranje i sprovođenje IPA komponente I i II
- Akcioni plan za programiranje
- Uloge i odgovornosti nadležnih organa
- Proces programiranja
- Specifičnosti programa prekogranične saradnje

3. Programiranje i sprovođenje IPA komponenti III, IV i V
- Strateška i programska dokumenta
- Operativne strukture
- Dinamika planiranja i realizacije sredstava
- Prioritetne mere/operacije

Predavači:
- Ognjen Mirić, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije - koordinator EU fondova
- Andrija Pejović, konsultatnt za EU fondove

Uslovi učestvovanja:
Maksimalan broj polaznika za jedan seminar je 12 (6 iz Beograda i 6 iz lokalnikh medija)
Prednost učešća imaju članovi NUNS - a.
Organizator obezbeđuje smeštaj i putne troškove za novinare i ostale medijske predstavnike koji ne žive u Beogradu.

Ukoliko ste zainteresovani za ovu vrstu obuke kontaktirajte i pošaljite svoju prijavu Tamari Filipović (tamara.filipovic@nuns.rs)

- ukoliko se prijavljujete za seminar koji se održava 5. decembra svoju prijavu možete poslati do 1. 12.2011. godine
- ukoliko se prijavljujete za seminar koji se održava 12. decembra svoju prijavu možete poslati do 8. 12.2011. godine

Izabrane polaznike kontaktiraćemo meilom i telefonom. Za više informacija o samom seminaru možete kontaktirati Tamaru Filipović (tamara.filipovic@nuns.rs i tel: 011/3343-255 i 066/8822-009).

Izvor: Redakcija, 28.11.2011.

CASH FLOW – UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOVIMA: Kako da planirate i upravljate novčanim tokovima

Sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja je preduslov očuvanja njegove likvidnosti. Zato je bitno da razumemo iz kojih aktivnosti preduzeće generiše slobodan gotovinski tok. Ovaj seminar je tako koncipiran da u prvom danu svim polaznicima omogući da savladaju veštinu sastavljanja izveštaja o gotovinskim tokovima kao sastavnog dela seta finansijskih izveštaja uz razmevanje njegove strukture, da bismo u drugom danu mogli da se bavimo analizom gotovinskih tokova, planiranjem i projekcijama.

Izveštaj o novčanim tokovima ne bi trebalo da predstavlja samo zbir cifara koje će nas dovesti do tačnog stanja gotovine na kraju perioda! Cilj nam je da svakom polazniku pružimo znanje na osnovu koga će samostalno zaključivati o likvidnosti preduzeća, njegovoj potrebi za gotovinom i investicionom kapacitetu. Gotovina nije isto što i dobit! U uslovima kada je preduzeću potrebno i jedno i drugo, nužno je da znamo kako naći optimalan balans između likvidnosti i profitabilnosti.

Seminar je interaktivan, odnosno učesnici će imati priliku da samostalno urade predstavljene primere. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.
Ciljna grupa:

Zaposleni u računovodstvu, finansijskoj kontroli, planu i analizi, bankama na poslovima kreditiranja privrede i analizi kreditnog rizika.

Cilj seminara:
Da zaposleni koji se bave ovim pitanjem brzo i lako sastave izveštaj o gotovinskim tokovima, bolje razumeju kretanje gotovine u preduzeću u jednom obračunskom periodu, uvide značaj pravilnog upravljanja gotovinom, analiziraju i zaključuju o likvidnosti i rentabilnosti preduzeća na osnovu cash flow izveštaja, na bazi trenutnih novčanih tokova prave projekcije i planove budućih kretanja gotovine u preduzeću, bolje procene sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja.

Teme:

Predavač:
Eminentni stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 14 - 15. decembar  2011. od 15.00 - 20.00 časova

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Broj mesta ograničen na 10 učesnika.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

link ka vesti:
http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=0384dd67-6543-4a50-b2f7-4d078dc72062

U SKLADU SA NOVIM PRAVILNIKOM O OCENJIVANJU UČENIKA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU - AKO VIŠE OD POLOVINE UČENIKA U ODELJENJU NA PISMENOM ZADATKU DOBIJE JEDINICU, NASTAVNIK JE U OBAVEZI DA TAJ PISMENI ZADATAK PONIŠTI

Novi Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 74/2011 - prim. red) predviđa obavezu poništavanja pismenog zadatka ako više od polovine učenika u odeljenju na toj proveri znanja dobije jedinicu.

Nastavnik je u slučaju poništavanja pismenog zadatka, a pre organizovanja ponovljenog, dužan da održi dopunsku nastavu, odnosno dopunski rad, predviđeno je pravilnikom koji je početkom ove školske godine stupio na snagu.

Takođe, nastavnik je dužan da obavesti đake koji će nastavni sadržaji biti na pismenom zadatku, najkasnije pet dana pre provere.

Raspored pismenih zadataka i pismenih provera dužih od 15 minuta upisuje se u dnevnik i objavljuje se za svako odeljenje na oglasnoj tabli škole, odnosno na veb stranici škole, najkasnije do kraja treće nastavne nedelje u svakom polugodištu.

Đačko znanje, prema novom pravilniku, može da se proverava na svakom času. Usmene i pismene provere znanja koje traju do 15 minuta, obavljaju se bez najave i učenik u toku časa može da bude ocenjen samo jednom.

U toku dana može da se planira najviše jedan pismeni zadatak i pismena provera duža od 15 minuta, odnosno najviše dve u nastavnoj nedelji.

Pravilnik predviđa da se, pored usmenog i pismenog ocenjivanja, sada i druge aktivnosti i rezultati mogu ocenjivati. Tako se kroz ocenu vrednuju đačke debate, radovi, crteži, posteri, pisanje eseja, učešće u različitim oblicima grupnog rada, rad na projektima...

U pravilnik su ugrađene norme Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 52/2011 - prim. red) prema kome se učenik ocenjuje najmanje četiri puta u polugodištu u osnovnom i tri puta u srednjem obrazovanju.

Zaključna ocena je brojčana, vladanje učenika od prvog do petog razreda opisuje se opisno, a od šestog do osmog u osnovnoj školi i u svim razredima srednje ocenjuje se opisno tokom polugodišta i brojčano na kraju.

U Pravilniku je data i definicija ocene, koja predstavlja objektivnu i pouzdanu meru napredovanja i razvoja učenika, ali je pokazatelj i kvaliteta i efikasnosti rada nastavnika i škole.

Izvor: RTV, Tanjug, 25.11.2011.

USVOJEN PROTOKOL O POSTUPANJU NADLEŽNIH INSTITUCIJA U SLUČAJEVIMA NASILJA NAD ŽENAMA • Na suzbijanju nasilja ubuduće zajednički rade četiri ministarstva Vlade Srbije - unutrašnjih poslova, pravde, rada i socijalne politike i zdravlja •

Državni sekretar Ministarstva rada i socijalne politike Vlade Republike Srbije Snežana Lakićević izjavila je danas povodom 25. novembra - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, da je samo u ovoj godini nasilje prijavljeno u 6.000 porodica.

Lakićević je, gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS), navela da je stvarni broj slučajeva nasilja uvek neuporedivo veći od prijavljenog.

Ona je potvrdila da je na jučerašnjoj sednici Vlade Srbije usvojen protokol koji omogućava da na suzbijanju nasilja ubuduće zajednički rade četiri ministarstva Vlade Srbije - unutrašnjih poslova, pravde, rada i socijalne politike i zdravlja.

Takođe, Lakićević je napomenula da je nasilje krivično delo, da se događa iza zatvorenih vrata i da su za njega odgovorni i država i pojedinci.

Prema evidenciji Mreže za borbu protiv nasilja, 27 žena je direktno ubijeno kao žrtve porodičnog nasilja, dok je još osam nastradalo u nekim vrstama nasilja, što su alarmantni podaci, upozorila je ona.

Lakićević je navela da podaci projekta "Borba protiv seksualno i rodno zasnovanog nasilja" pokazuju da je od početka godine u nasilju u porodici ubijeno 46 žena, kao i da je svaka druga žena u Srbiji preživela neki oblik porodičnog nasilja.

Prema njenim rečima, deca su zbog takvog nasilja ostala bez majki i rasturene su brojne porodice, pri čemu je nasilje u porastu i u osnovnim i srednjim školama, na utakmicama i na ulicama.

Ona je posebno ukazala i na pojavu vršnjačkog nasilja koje je posledica stvaranja slike o tome da se konflikti mogu rešavati na nasilan način.

Država je, kako je navela, uradila mnogo u oblasti zakona, sankcija i mera protiv nasilnika i na otvaranju sigurnih kuća radi zaštite žena i dece koje su žrtve nasilja, a uvedena je i edukacija sudija i pripadnika MUP-a kako bi stekli znanja u ovoj oblasti.

Kroz norveški program edukovano je prvih 15 profesionalaca - trenera koji su zaposleni u centrima za socijalni rad, koji će sada obučavati profesionalce u raznim drugim ustanovama i koji će raditi i sa počiniocima nasilja, naglasila je ona.

Danas, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, u Srbiji počinje kampanja "Ne okreći leđa nasilju, prijavi ga" koja će trajati do 10. decembra.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 25.11.2011.

APR UPOZORAVA PRIVREDNIKE POVODOM POJAVE LAŽNIH INSPEKTORA I PRODAVACA PODATAKA

Agencija za privredne registre (APR) UPOZORAVA sve privredne subjekte i preduzetnike kojima ovih dana navodni predstavnici APR-a dostavljaju cd-ove i drugi štampani materijal sa bazama podataka o registrovanim kompanijama da je reč o licima koja se lažno predstavljaju i na prevaru naplaćuju usluge koje su komercijalne prirode, pa samim tim nisu obavezujuće za privredne subjekte.

Takođe, upozoravamo i na pojavu lažnih inspektorki APR- a koje na teritoriji Novog Sada obilaze preduzetničke radnje, vršeći navodnu kontrolu u ime ove agencije, za šta naplaćuju naknadu.

Agencija za privredne registre naglašava da privrednim subjektima dostavlja registrovane podatke iz svojih baza podataka isključivo na pismeni zahtev korisnika, preko posebne službe u Agenciji.

Takođe, obaveštavamo preduzeća i preduzetnike da APR NEMA svoju inspekciju koja vrši kontrolu na terenu, niti ima terenske službe koje dostavljaju bilo kakav štampani materijal sa podacima o registrovanim kompanijama.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 25.11.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI - PREDSTOJEĆI NOVOGODIŠNJI PRAZNICI PRAZNOVAĆE SE TRI DANA - 1, 2. I 3. JANUARA 2012. GODINE

Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001 i 101/2007 - prim. red) propisano je da je Nova godina državni praznik i da se praznuje 1. i 2. januara. Istim Zakonom predviđeno je da ukoliko jedan od dana kada se praznuje državni praznik padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.

S obzirom da 1. i 2. januar 2012. godine padaju u nedelju i ponedeljak, ne radi se ni u utorak 3. januara 2012. godine.

Saglasno navedenom zakonu, prvi dan Božića - 7. januar je verski praznik i neradni dan. Božić 2012. godine pada u subotu i praznuje se taj dan.

Izvor: Vebsajt Ministarstva rada i socijalne politike, 25.11.2011.

KONFERENCIJA "DO TRANSPARENTNOG I MODERNOG ZAKONODAVNOG SISTEMA" BIĆE ODRŽANA 29. NOVEMBRA 2011. GODINE U NARODNOJ SKUPŠTINI

Državni sekretar Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije Gordana Pualić izjavila je danas da predstojeća konferencija "Do transparentnog i modernog zakonodavnog sistema" ima za cilj skretanje pažnje javnosti i medija na pozitivne promene u našoj državi i prve rezultate ostvarene regulatornom reformom i informatizacijom društva.

Pualić je na konferenciji za novinare na kojoj je najavljen ovaj skup, koji će biti održan u utorak, 29. novembra, u Domu Narodne skupštine, saopštila da je učešće na njemu do sada potvrdilo više od 230 učesnika, što pokazuje da rezultati pojačane zakonodavne aktivnosti postaju vidljiviji.

Na konferenciji će, kako je objasnila, biti razmatrana informaciona rešenja za predstavljanje zakonodavnih aktivnosti građanima i za njihovo aktivno uključivanje u taj proces.
Prema njenoj oceni, upravo zakonodavna aktivnost omogućava unapređenje normativnog okvira u našoj državi, harmonizaciju domaćih propisa sa evropskim standardima i zakonodavstvom Saveta Evrope i Evropske unije.

Ona je naglasila da je cilj svih preduzetih napora jačanje vladavine prava, demokratije i pravne sigurnosti, kao i zaštita ljudskih i manjinskih prava, što zajedno vodi ka transparentnom, modernom i efikasnom pravnom sistemu.

Državni sekretar za Digitalnu agendu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva Jasna Matić istakla je da od unapređenja te značajne oblasti zavisi kako kvalitet državnog uređenja, tako i načina života.

Matić je ukazala na značaj informacionih tehnologija u prethodnih nekoliko decenija za način na koji živimo, radimo, učimo i zabavljamo se, ali u poslednje vreme i za način funkcionisanja države.

Ona je ocenila da se sve više menja i način na koji se razume demokratija, kao i način na koji građani mogu da učestvuju u demokratskim, odnosno zakonodavnim procesima.

U našoj zemlji u poslednjih nekoliko godina desile su se velike promene koje su omogućile kako povećanje transparentnosti sistema u celini, tako i samog procesa donošenja zakona i omogućavanja zainteresovanima da ostvare potpuni uvid u stanje zakonske regulative i procese koji stoje iza toga, zaključila je Matić.

Skup "Do transparentnog i modernog zakonodavnog sistema" organizuju Narodna skupština Republike Srbije, Ministarstvo pravde, Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva i JP "Službeni glasnik".

Domaći i strani eksperti iz oblasti zakonodavstva, regulatorne reforme, informacionog društva i evropskih integracija predstaviće neke od mogućih smerova realizacije državnih strateških ciljeva u vezi sa uspostavljanjem stabilnog, transparentnog i modernog zakonodavnog sistema.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 25.11.2011.

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 13. DECEMBAR 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:
Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:
Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

Veštine koje će učesnik steći:

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 13. decembar 2011. od 09.30 – 17.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
 

link ka vesti:  http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ac042b90-3a69-484a-a131-a706fc4b29c8
NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

LINK KA VESTI:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ea54ace9-d8b2-4845-9db9-7e4b24a78cf7

POSLANICI REPUBLIČKOG PARLAMENTA SU RAZMATRALI VIŠE MEĐUDRŽAVNIH I MEĐUNARODNIH SPORAZUMA

Tanjug

Poslanici republičkog parlamenta su razmatrali više međudržavnih i međunarodnih sporazuma u oblasti odbrane, vazdušnog saobraćaja, životne sredine.

Poslanici su završili raspravu o predloženim sporazumima i započeli  razmatranje predloga odluke prema kojoj Advokatska komora Srbije za izbor izbornog člana prvog sastava Državnog veća tužilaca iz reda advokata predlaže Miroslava Bojića.

Na dnevnom redu je i potvrđivanje ugovora između Srbije i Crne Gore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, kao i sporazuma o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja između Srbije i Indonezije.

POSLANICI SU ZAKLJUČILI RASPRAVU U POJEDINOSTIMA O NOVIM ZAKONSKIM REŠENJIMA O REHABILITACIJI

Tanjug

a Poslanici su zaključili raspravu u pojedinostima o novim zakonskim rešenjima o rehabilitaciji, koje su kritikovale opozicione SRS, SNS i NS, a na koje su amandmane podneli i pojedini poslanici vladajuće većine.

Ministarka pravde Snežana Malović rekla je da je predloženi zakon minimum kompromisa između partija u vladajućoj koaliciji, da su neki od amandmana za nju prihvatljivi, te da će se do dana za glasanje obaviti dodatne konsultacije oko tih amandmana.

U načelnoj raspravi podršku predloženom zakonu najavile su sve stranke vladajuće većine, ali su i pored toga poslanici nekih od njih podneli značajan broj amandmana, među kojima prednjači SDPS.

Predloženim rešenjima pravo na restituciju imaju i oni koji su prisilno učestvovali na strani okupacionih snaga, a nisu počinili ratne zločine, niti su učestvovali u njihovom izvršenju, što treba da se dokaže u sudskom postupku.

Vlada Srbije je usvojila amandmane kojima se precizira da se po sili zakona rehabilituju ona lica koja su kažnjena ne samo za krivično delo iz Zakona o zabrani izazivanja nacionalne rasne i verske mržnje i razdora učinjeno pisanjem, već i govorom.

IZMENE ZAKONA O SOCIJALNIM DOPRINOSIMA STIGLE U SKUPŠTINU RS

U skupštinsku proceduru stigao je predlog izmena i dopuna zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje kojim će biti ukinuto dvostruko oporezivanje privatnih preduzetnica dok su na porodiljskom odsustvu.

Poreska uprava je od početka 2010. godine slala rešenja prema kojima su privatnim preduzetnicama za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta utvrđeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje po osnovu samostalne delatnosti.

Izdavanjem takvih rešenja, od porodilja preduzetnica se pored naknade za zarade tražilo da plate i doprinose kao da na porodiljsko odsustvo nisu otišle.

Beta, RTV, izvod iz vesti

SEDNICA PARLAMENTA RS SE NASTAVLJA RAZMATRANJEM AMANDMANA NA PREDLOŽENE IZMENE ZAKONA O POLICIJI I ZAKONA O VANREDNIM SITUACIJAMA.

Tanjug

Vlada Srbije je 26. oktobra po hitnom postupku uputila u skupštinsku proceduru predlog izmena Zakona o policiji zbog trenutne bezbednosne situacije (učestalih napada na policajce) i neadekvatnih uslova za rad policijskih službenika u Srbiji.

Izmene Zakona, izmedju ostalog predvidjaju da porodica u slučaju smrti policijskog službenika, koja je nastupila kao posledica povrede na radu, profesionalnog oboljenja ili opasne pojave, ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć u visini od 36 prosečnih plata u ministarstvu.

Takođe, predviđeno je da policijskom službeniku u slučaju privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti, povrede na radu ili povrede van rada, a u vezi sa radom, pripada naknada plate u visini od 100 odsto plate koju bi primio kao da radi.

Izmenama Zakona o vanrednim situacijama predviđena su veća ovlašćenja štabova za vanredne situacije na svim nivoima, kao i obuka viših nivoa snaga za zaštitu i spasavanje.

Nedefinisana razlika između zaposlenih u administraciji i uniformisanih policijskih službenika, postojanje beneficiranog radnog staža i nejasne posledice kriterijuma za povećanje plata, neki su od nedostataka izmena Zakona o policiji, ocenili su učesnici diskusije "Dobiti i troškovi izmena Zakona o policiji".

Predstavnik Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Saša Đorđević je kazao da pojedine odredbe izmena Zakona nisu precizne, navodeći kao primer brisanje dela odredbe o beneficiranom radnom stažu policijskih službenika po kojoj je svaki policajac dobijao četiri dodatna meseca radnog staža nakon godinu dana efektivnog rada u policiji.

Međutim, brisanjem tog dela odredbe nije ukinut beneficirani radni staž koji kao takav ne postoji u većini modernih policijski službi, tako da stanje nije promenjeno, kazao je Đorđević.

Policijski službenici, prema njegovim rečima, i dalje imaju beneficirani radni staž, a prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju na svakih 12 meseci efektivno provedenih u vršenju unutrašnjih poslova, računa se najviše kao 16 meseci staža osiguranja.

Ističući da je u obrazloženju izmena Zakona o policiji navedeno da su obezbeđena sredstva za sprovođenje novih odredbi tog zakona, Đorđević je dodao da "nigde ne piše koliko će nove izmene koštati građane Srbije".

Pozivajući se na pisanje medija, Đorđević je naveo da će, prema procenama Ministarstva finansija, "za sprovođenje novih odredbi u budžetu Srbije u 2012. godini morati da se izdvoji dodatnih 36 miliona evra za MUP, odnosno MUP će imati povišicu od 12 odsto".

Izmenama zakona, kroz dodatke na osnovnu platu iskazane kroz odgovarajuće koeficijente, stvorena je mogućnost da zaposleni budu dodatno nagrađeni za obavljanje svojih dužnosti, rekao je Đorđević i istakao da upravo taj novi dodatni član i najviše košta građane Srbije.

Predstavnik Policijskog sindikata Srbije Vladimir Pavićević rekao je da će usvajanjem izmena Zakona o policiji biti jasnija uloga policije u međunarodnim policijskim institucijama i multinacionalnim operacijama.

Pavićević je rekao i da je izmenama Zakona ograničena delatnost policijskog službenika van radnog vremena, tako da službenik neće moći da obavlja delatnost koja je nespojiva sa poslovima policijskog službenika, dok će se uslovi za obavljanje poslova van radnog vremana urediti posebnim aktom.

Značajna novina tiče se povećanja pružanja jednokratne novčane pomoći porodici preminulog policijskog službenika nakon posledica povrede na radu, profesionalnog oboljenja ili opasne pojave u iznosu od 36 prosečnih plata u MUP-u.

Značajna promena, prema njegovim rečima, načinjena je novom odredbom po kojoj je ponašanje suprotno Kodeksu policijske etike teška povreda službene dužnosti, a pod teškom povredom dužnosti smatra se i povreda prava ostalih zaposlenih.

USKORO KODEKS PONAŠANJA ZA POSLANIKE

RTV

Administrativni odbor Skupštine Srbije najavio je formiranje radne grupe za izradu kodeksa ponašanja poslanika. 

Potpredsednica republičkog parlamenta Gordana Čomić je već godinama zagovornik donošenja kodeksa.

"Mi smo u novom Sadu još 1998. imali jedan takav akt, kao i 2002. u tadašnjem Izvršnom veću Vojvodine. Takav akt je potreban, da bude deo opštih pravila koja obavezuju sve koji se bave javnim poslovima", kaže Čomićeva.

U pokrajinskom parlamentu Kodeks ponašanja postoji od 2007, kaže potpredsednica Maja Sedlarević i ističe da je zadovoljna ponašanjem poslanika.

"Kao osoba koja je u drugom mandatu poslanica Skupštine Vojvodine, mogu da kažem da poslanici imaju visok nivo kulture ponašanja", navodi Sedlarevićeva.

"Pravila igre i međusobna obećanja i držanje reči su čoveka napravili čovekom ...", napominje Komšić.

Poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine u republičkoj Skupštini Aleksandra Jerkov smatra da je kodeks neophodan.

"Potrebno je i uvođenje odgovornosti za izgovorenu reč, i to ne samo kada je reč o poslanicima, nego i svim akterima političkog života Srbije", dodaje Jerkov.

Kodeks ponašanja poslanika bio je tema konferencije na kojoj su učestvovali predstavnici parlamenata regiona, ali i poslanici iz parlamenata Velike Britanije i Nemačke.

Ovaj Kodeks će biti usklađen sa evropskim standardima, a njegovo donošenje pozdravio je i šef kancelarije OEBS-a u Srbiji Dimitrios Kipreos, koji je izjavio da je "kodeks nužan, jer zakoni nisu dovoljna garancija prihvatljivog ponašanja poslanika".

PREMA ZAKONU O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA, ZA VOŽNJU AUTOMOBILOM SA 1,2 DO 1,6 PROMILA ALKOHOLA U KRVI, KOJE SE SMATRA STANJEM TEŠKE ALKOHOLISANOSTI, PREDVIĐENA JE KAZNA OD 15.000 DO 30.000 DINARA, ODUZIMANJE DOZVOLE NA NAJMANJE ŠEST MESECI, UZ 13 KAZNENIH POENA

Sudija Višeg suda M. R. provela je četvrtak veče na trežnjenju u Policijskoj stanici Zemun nakon što joj je alko-testom izmereno 1,45 promila alkohola u krvi.

Policijska patrola je sudiju M. R, koja je upravljala “jugo koralom”, zaustavila u četvrtak u 19.45 časova u Bulevaru vojvode Mišića u Beogradu.

Sudija je, prema podacima policije, zaustavljena na ulazu na Sajam, nakon čega joj je urađen alko-test kojim je utvrđeno 1,45 promila alkohola u krvi. Prema saznanjima “Blica”, ona je zatim zbog vožnje pod dejstvom alkohola privedena na trežnjenje u policijsku stanicu Zemun i zadržana do 22.15 sati.

"Policajcima koji su je zaustavili M. R. u prvi mah nije rekla ko je, ni gde radi. Naknadno, po dolasku u stanicu, kada joj je određeno trežnjenje, rekla je da je sudija Višeg suda i pokazala legitimaciju", kaže izvor iz MUP Srbije.

Prijava protiv sudije M. R. biće podneta u redovnom postupku, a preti joj oduzimanje dozvole, dodeljivanje kaznenih poena i novčana kazna. Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, za vožnju automobilom sa 1,2 do 1,6 promila alkohola u krvi, koje se smatra stanjem teške alkoholisanosti, predviđena je kazna od 15.000 do 30.000 dinara, oduzimanje dozvole na najmanje šest meseci, uz 13 kaznenih poena.

Od 1. januara 2010. godine, kada je Zakon o bezbednosti saobraćaja stupio na snagu, do oktobra ove godine, evidentiran je 184.641 pijani vozač. Zakon o bezbednosti saobraćaja toleriše stanje blagog pijanstva - do 0,3 promila alkohola, a do sada je saobraćajna policija u nekoliko slučajeva privela na trežnjenje i neke od poznatih estradnih zvezda.

Blic, izvod iz vesti

LEGALIZOVATI "BIBER" SPREJ ZA SAMOODBRANU

Tanjug

Zbog sve veće opasnosti po bezbednost ljudi, traži se izmena Zakona o oružju i municiji i Krivičnog zakonika, čime bi bio dozvoljen promet, nabavljanje, držanje i nošenje "biber" spreja u samoodbrani.

U Srbiji je za kršenje tog zakona predviđena kazna od šest meseci do pet godina.

ANEM: DRŽAVA NIJE VOLJNA DA SE ODREKNE UTICAJA NA MEDIJSKU SFERU, NE POSTOJI ZDRAVA TRŽIŠNA MEDIJSKA KONKURENCIJA, KAO NI DOVOLJNO POLITIČKE VOLJE DA SE SPROVEDU MEDIJSKI ZAKONI

Država nije voljna da se odrekne uticaja na medijsku sferu, ne postoji zdrava tržišna medijska konkurencija kao ni dovoljno političke volje da se sprovedu medijski zakoni, ocenjeno je danas na okruglom stolu Asocijacije nezavisnih elektronskih medija.

Na predstavljanju izveštaja o Monitoringu medijske scene u Srbiji, docent Fakulteta političkih nauka (FPN) Dejan Milenković rekao je da ne postoji politička volja da se država povuče iz medija a da će u sprovođenju Medijske strategije najveći izazovi biti osnivanje šest regionalnih javnih servisa, transformacija Tanjuga i pravo nacionalnih saveta da osnivaju medije.

"Medijska strategija je samo spisak lepih želja i ona neće biti uspešna ako nema političke volje... Ako Vlada godinama nije uspela da sprovede dva medijska zakona, kako će onda to uspeti sa Strategijom?", zapitao je on.

Savetnik u Ministarstvu kulture Miloš Stojković izjavio je da je sada jasno da proces digitalizacije neće moći da bude sproveden do 4. aprila 2012. godine, kada je bilo planirano, kao i da se to neće desiti u jednom trenutku, već će se obavljati fazno.Prema njegovim rečima, rok će biti probijen i zbog tehnoloških izazova.

Profesor FPN-a Rade Veljanovski kritikovao je plan Medijske strategije koji predviđa da se, osim javnih servisa Srbije i Vojvodine, osnuje još šest regionalnih javnih servisa.

Poverenik za slobodan pristup informacijama od javnog značaja Rodoljub Šabić je zapitao kako će se finansirati regionalni javni servisi, kada i Radio-televizija Srbije ima problem sa naplatom pretplate i normalnim funkcionisanjem.

Govoreći o dekriminalizaciji klevete u medijima, advokat Kruna Savović rekla je da nije rešenje samo da se to krivično delo izbaci iz Krivičnog zakonika već je problem u tome što se te stvari često vode preko parničnih postupaka.

Ona je rekla da je, zbog toga, potrebno da se podstaknu sudije da primenjuju praksu Evropskog suda za ljudska prava u takvim slučajevima, što se sada ne radi u dovoljnoj meri.
Advokat Slobodan Kremenjak je rekao da su tužbe protiv novinara i dalje veoma moćno oružje kojim se vrši uticaj na medije.

JAPANSKE KOMPANIJE NISU DOVOLJNO INFORMISANE O MOGUĆNOSTIMA ULAGANJA U SRBIJU

Tanjug

Ambasador Japana i predstavnici četiri japanske kompanije (Japan Tobacco International, Mitsui, C.Itoh i Mitsubishi) razgovarali su u prostorijama Regionalne privredne komore u Subotici sa predstavnicima 50 firmi iz tog regiona.

Ambasador Japana je ocenio da je za Srbiju od velike važnosti da potencijalnim ulagačima iz Japana pruži što više informacija, jer kada bi te kompanije bolje poznavale situaciju u našoj zemlji lakše bi se odlučivale da novac ulože baš ovde.

Da japanske kompanije mogu u Srbiji da nađu svoju računicu najbolje dokazuju investicije firmi Japan tobako internešenel (Japan Tobacco International) i Panasonik u Senti, odnosno Svilajncu, naveo je Cunozaki.

Cilj susreta je bio da se, koristeći japanska iskustva, ukaže na mogućnosti daljeg investiranja u region i da privredna društva dobiju mogućnost da razgovaraju o eventualnoj saradnji sa pomenutim japanskim firmama, koje se nalaze među prvih deset najvećih kompanija u toj zemlji.

Subotica je odlično pozicionirana, zbog toga su neke nemačke i austrijske kompanije odlučile da baš tu ulože svoj novac, rekao je ambasador Japana.

RPK Subotica je pre nekoliko godina već organizovala susret direktora japanskih kompanija u Evropi, sa privrednicima iz regiona, istakao je predsednik Komore Slobodan Vojinović.

On je podsetio da je promet firmi iz regiona sa Japanom samo oko tri miliona dolara, i da je od ukupno 42 svetske kompanije koje su u poslednjih 7-8 godina došle u region, samo jedna iz Japana.

MEĐUNARODNA AGENCIJA ZA KREDITNE REJTINGE UPOZORAVA DA SU UGROŽENI KREDITNI REJTINZI SVIH ČLANICA EU

Tanjug

Međunarodna agencija za kreditne rejtinge "Mudis" upozorila je danas da ubrzano pogoršavanje dužničke i kreditne krize u evrozoni ugrožava suverene kreditne rejtinge svih članica Evropske unije.

"Mudis" je ukazao da će "u odsustvu političkih mera za stabilizaciju tržišnih uslova u narednom kratkoročnom periodu" pretnja kreditnim rejtinzima biti sve veća, prenela je agencija AFP.

"Mada glavni scenario 'Mudisa' ostaje vera u sposobnost evrozone da izbegne banktore širih razmera, taj 'pozitivni' scenario, ipak, uključuje rizik od sniženja rejtinga", ukazano je u izveštaju te agencije.

Rejtinzi Grčke, Irske i Portugalije su već sniženi, što je u poslednje dve godine ubrzalo rast njihovih troškova pozajmljivanja na neodržive nivoe.

Poslednjih dana su pod pritisak došle i Španija i Italija koje su primorane da otvore svoje knjigovodstvene knjige za međunarodne inspektore.

Francuska je nedavno dogovorila duboka budžetska kresanja kako bi zadržala svoj vrhunski rejting "AAA".

"Verovatnoća višestrukih bankrota u evrozoni više nije zanemarujuća", upozorila je ta agencija.

"Mudis" je takođe ukazao da bi serija bankrota takođe mogla da "znatno poveća" izglede da jedna ili dve članice ne samo bankrotiraju, već i da napuste zonu evra.

"Bilo kakav scenario izlaska više članica iz zone evra, drugim rečima, frangmentacije evrozone, imao bi negativne posledice po kreditne statuse svih članica EU", upozoreno je u izveštaju "Mudisa".

PREMA PODACIMA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE RASTE KREDITNA ZADUŽENOST GRAĐANA I PRIVREDE

Tanjug

Kreditna zaduženost građana i privrede Srbije u prvih deset meseci ove godine povećana je za sedam odsto, na 1.854,04 milijarde dinara, pokazali su podaci Udruženja banaka Srbije.

Tokom oktobra dug građana i privrede po osnovu bankarskih kredita povećan je za 0,4 odsto, sa 1.846,69 na 1.854,04 milijarde dinara.

Zaduženost stanovništva od januara do oktobra povećana je za četiri odsto, sa 514,89 milijardi dinara na 535,66 milijardi, dok je tokom prethodnog meseca dug smanjen za 0,9 odsto.

Najveći rast za deset meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 8,8 odsto, sa 129,87 milijardi dinara na 141,36 milijardi, dok je tokom oktobra povećanje bilo 0,8 odsto.

Krediti za refinansiranje povećani su od januara do oktobra za 4,1 odsto, sa 34,9 milijardi dinara na 36,32 milijarde, a tokom prethodnog meseca za 1,6 odsto.

Kod stambenih kredita od početka godine zabeležen je rast od tri odsto, sa 286,18 milijardi dinara na 294,81 milijardi, dok je njihova vrednost tokom oktobra smanjena za dva odsto.

Poljoprivredni krediti imali su u prvih deset meseci povećanje od 1,6 odsto, sa 24,06 milijardi dinara na 24,44 milijarde, a u oktobru rast od 1,4 odsto.

Pad je od početka godine zabeležen kod potrošačkih kredita - za 2,9 odsto, sa 39,87 milijardi dinara na 38,73 milijarde, a tokom prethodnog meseca smanjenje je bilo 1,9 odsto.

Što se tiče kredita preduzećima, od početka godine zabeležen je rast od 6,4 odsto, sa 1.165,49 milijardi dinara na 1.240,28 milijardi, a tokom oktobra povećanje zaduženosti bilo je 0,9 odsto.

Kod preduzetnika je u prvih deset meseci rast kreditnog duga bio 50,9 odsto, sa 51,77 milijardi dinara na 78,11 milijardi, a u oktobru zabeleženo je povećanje od 1,2 odsto.

Kašnjenje građana u otplati kredita veće od dva meseca u oktobru je povećano u odnosu na prethodni mesec sa 3,6 na 3,7 odsto.

Kod preduzeća je u oktobru zabeležen pad kašnjenja u otplati kredita većeg od 15 dana, sa 15,1 odsto na 14,8 odsto, dok je kod preduzetnika kašnjenje povećano sa 11,6 odsto na kraju septembra na 12,7 odsto.

NEMAČKO MINISTARSTVO FINANSIJA NAGLASILO JE DA NEMA NAMERU DA IZDA ZAJEDNIČKE OBVEZNICE SA PET ZEMALJA EVRO ZONE KOJE IMAJU NAJVIŠI KREDITNI REJTING - AAA, KAKO BI UMIRILI FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Portparol Ministarstva finansija Johanes Blankenhajm opovrgao je pisanje današnjeg Velta koji navodi da su pregovori o izdavanju takozvanih "elitnih obveznica" toliko uznapredovali da zainteresovane zemlje sada razgovaraju o organizacionim pitanjima.

Blankenhajm je rekao da Nemačka "radi intenzivno na stabilizaciji Unije", ali da je to bazirano na predloženim promenama Lisabonskog ugovora.

Kancelarka Angela Merkel više puta poslednjih dana oštro je odbacila planove za izdavanje zajedničkih obveznica svih 17 zemalja evro zone i istakla da želi da se "elitne obveznice" uvedu samo u slučaju da ne budu sve članice EU želele da se slože sa izmenama Lisabonskog sporazuma koje predlažu Nemačka i Francuska.

NBS NEĆE PODLEĆI PRITISKU, TAKO DA ĆE OSTATI NA SNAZI OBAVEZNA REZERVA OD 30, ODNOSNO 25 ODSTO U ZAVISNOSTI OD ROČNOSTI IZVORA

Tanjug

Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić ocenio je da će evro opstati i da su štedni ulozi i sve što građani imaju u bankama potpuno sigurni ukoliko, hipotetički gledano, evro ne opstane.

Dugalić je ocenio da će evro opstati, jer je to isuviše skup projekat za sve one koji su ga kreirali i objasnio da bi se u slučaju da evro ne opstane, poput svojevremene zamene nemačkih maraka u evro, bila obavljena ista, samo obrnuta konverzija evra u marke.

On je istakao da su banke potpuno sigurne, da nema razloga za zabrinutost, niti za to da građani trče u svoje banke i podižu novac. Neki rizik, dodao je Dugalić, uvek postoji, ali je on minimalan, jer banke koje rade u Srbiji sa stranim kapitalom nisu strane nego srpske banke i nezavisne su.

Dugalić je, gostujući na RTS-u, naveo da štednja u bankama iznosi oko sedam milijardi i šesto miliona evra.

Komentarišući zahtev privrednika da se bankama smanji obavezna rezerva da bi se lakše dolazilo do kredita, on je ocenio da je to zakasneo zahtev i da Narodna banka Srbije neće podleći tom pritisku, tako da će ostati na snazi obavezna rezerva od 30, odnosno 25 odsto u zavisnosti od ročnosti izvora.

Povodom početka primene zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga od 5. decembra i slanja građanima ovih dana anekse ugovora na kredite, Dugalić je rekao da je reč o ogromnom poslu i trošku za banke koji će na kraju iznositi više stotina miliona dinara sa minimalnim povratnim efektima.

Dugalić ne očekuje značajnije skokove kursa dinara, jer NBS ima mehanizme da to kontroliše i ocenio da bi uvođenje fiksnog kursa predstavljalo suviše skupo rešenje.

NEMAČKA I EVROPSKA KOMISIJA OTVORENO SU SE SUKOBILE OKO POTREBE DA SE IZDAJU ZAJEDNIČKE OBVEZNICE 17 ZEMALJA EVROZONE

Tanjug

To je još jedan pokazatelj da je Evropa podeljenija nego ikad o rešavanju dužničke krize koja ne jenjava.

Dok je nemačka kancelarka Angela Merkel kritikovala predlog Komisije u Briselu, njena zemlja je pokazala redak znak slabosti pretrpevši ono što su mnogi na nestabilnim tržištima nazvali neuspešnom aukcijom obveznica.

Evropski ekonomski indikatori odagnali su skoro svaku nadu da će evrozona biti u stanju da spreči recesiju budući da poverenje investitora nastavlja da pada.
Međutim, umesto da pokažu zajedništvo u nevolji, povećava se jaz između Berlina i Brisela. Predsednik Komisije Žoze Manuel Barozo kaže da bi evroobveznice "mogle doneti brojne koristi" kada bi se rizici i bezbednost monetarne unije spojili.

Ideja o ujedinjavanju rasipnih država poput Grčke sa fiskalno obazrivim državama kao što je Nemačka nije naišla na mnogo entuzijazma u Berlinu, a nemačka kancelarka, svesna da će takav predlog biti iznet, unapred ga je odbila u nemačkom parlamentu.

Nemačka se protivi uvođenju evroobveznica i već dugo poziva fiskalno nedisciplinovane članice evrozone da srede unutrasnju situaciju uz što manju intervenciju sa strane.

"Mi pokušavamo da imamo razumnu, racionalnu, ozbiljnu, intelektualno i politički ozbiljnu, debatu", rekao je Barozo.

On smatra da obveznice nisu uperene protiv bilo koje zemlje članice, a naročito ne protiv Nemačke kao najveće evropske ekonomije. Barozo kaže da se stav Nemačke razlikuje samo u tome u koje vreme treba primeniti predlog o uvođenju obveznica.

Ključna stavka Barozovog predloga bila je potreba za jačanjem budžetske discipline uz zajedničke napore da se zaustavi najveći finansijski izazov u pola veka postojanja Evropske unije.

On je priznao da takozvane stabilizacione obveznice "neće rešiti trenutne probleme", i mogu efikasno biti uvedene tek kada se situacija smiri. Ipak, on je naveo da su "te obveznice primer ojačane vlasti, čvrste volje da se živi zajednički u zoni evra i dobar primer discipline".

PRIVATNA LICA I KOMPANIJE POVUKLI SU MILIJARDE EVRA SA DEPOZITA U BANKAMA PROBLEMATIČNIH ZEMALJA ZONE EVRA, ŠTO MOŽE DA UGROZI BANKARSKI SEKTOR

Tanjug

Evropske banke suočile su se sa odlivom sredstava koje povlače klijenti, što pojačava pritisak na bankarski sektor regiona i preti da finansijske kompanije ostanu bez ključnog izvora finansiranja, piše dnevnik Volstrit Džornal.

Brojne velike italijanske i španske banke nedavno su obelodanile smanjenje sredstava na depozitima korporacija i drugih institucionalnih klijenata, tempom koji se meri dvocifrenim procentima. Opšti tempo povlačenja sredstava sa depozita bio je nešto manji zahvaljujući slabijem povlačenju sredstava sa depozita privatnih lica.

Depozitna baza španskih banaka je u trećem ovogodišnjem kvartalu smanjena za 48 milijardi evra ili za dva odsto, saznaje se iz podataka španske centralne banke.

Povlačenje sredstava klijenta sa depozita podudara se sa povećanjem pozajmicama banaka od Evropske centralne banke (ECB) na rekordni nivo od početka 2009. godine. Finansijske institucije su u utorak povukle 247 milijardi evra kredita ECB sa rokom dospeća od nedelju dana, što je više od prethodnog ovogodišnjeg maksimuma od 230,3 milijarde evra.

POREZNICI POGREŠILI - POZIV GRAĐANIMA DA REŠE NEDOUMICE

RTV

Mnogi Vojvođani dobili su ovih dana obaveštenja o neplaćenom porezu, ali na imovinu koju ne poseduju ili su već platili porez na nju.

Reč je o porezu na oružje, zemlju, i slično.

U Poreskoj upravi kažu da je došlo do greške jer sistem nije savršen i apeluju na obveznike da ipak dođu do filijala uprave da bi razrešili nedoumice oko plaćanja poreza.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji građani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju građanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose između pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvođače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

ZAKAZIVANJE TERMINA ZA LIČNA DOKUMENTA PUTEM INTERNETA U JOŠ 11 POLICIJSKIH STANICA

Uprava za digitalnu agendu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva saopštila je da od danas građani putem interneta, pored Čukarice, Novog Beograda, Zemuna, Zvezdare i Novog Sada, mogu da zakažu termin za izdavanje dokumenata u još 11 policijskih stanica i uprava.

U saopštenju se navodi da je servis dostupan i u Pančevu, Nišu, Šapcu, Smederevu, Smederevskoj Palanci i Valjevu, kao i u beogradskim opštinama Palilula, Stari grad, Voždovac i Vračar.

Uprava za digitalnu agendu još jednom je uputila poziv svim institucijama državne uprave i lokalne samouprave da svoje usluge besplatno postave na portal eUprave i tako slede dobar primer MUP-a.

Uslugu besplatnog postavljanja rasporeda za zakazivanje termina u državnim institucijama, kao i obuku za rad i tehničku podršku, obezbeđuje Uprava za digitalnu agendu.

Portal eUprava je javnosti dostupan od juna 2010. godine, od kada se održava i razvija, pri čemu se sprovode tehnička unapređenja i uvode nove funkcionalnosti.

Dalji razvoj servisa eZakazivanje može se pratiti na sajtu Uprave za digitalnu agendu, kao i na Tviteru: #eZakazivanje, @digitalnaagenda i @eUprava.

Elektronska uprava je najjednostavniji način da se smanje redovi, izbegne korupcija i povećaju transparentnost i efikasnost u radu, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 28.11.2011.

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA UVELO MOGUĆNOST DA SVI GRAĐANI NA SAJTU TOG MINISTARSTVA MOGU DA PRIJAVE SUMNJU NA KORUPCIJU I ZLOUPOTREBE U RADU SLUŽBI TOG RESORA

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja uvelo je mogućnost da svi građani na sajtu tog ministarstva mogu da prijave sumnju na korupciju i zloupotrebe u radu službi tog resora.

Na veb stranici Ministarstva je postavljen link "prijavite korupciju" putem imejla, čime se otvara mogućnost prijavljivanja zloupotrebe u radu službi i sumnju na slučaj korupcije.

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić rekao je agenciji Beta da treba navesti ime i prezime osobe za koju se sumnja da je umešana u korupciju, njeno radno mesto i kratak opis slučaja ili broj predmeta.

Dulić je naveo da će svaka prijava biti detaljno razmatrana i da će insistirati na uspostavljanju i poštovanju procedura u svim delatnostima ministarstva, među kojima je, između ostalog, izdavanje građevinske dozvole, tumačenje zakona, građevinske, rudarske i urbanističke inspekcije.

Uvedena je nova procedura za javne nabavke, koje imaju za cilj sprečavanje svake mogućnosti nepravilnosti i zloupotreba, posebno u onima male vrednosti, kazao je ministar i dodao da je uvedena obaveza pozivanja najmanje pet, umesto propisana tri ponuđača.

Dulić je podsetio da je njegovo ministarstvo jedini organ državne uprave koji od nedavno sve javne nabavke objavljuje na zvaničnom sajtu ministarstva, iako to nije zakonska obaveza.

Izvor: RTV, 24.11.2011.

OTVORENA DRUGA GODIŠNJA KONFERENCIJA VIKTIMOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE POD NAZIVOM "ŽRTVE KRIMINALITETA I ŽRTVE RATA: MEĐUNARODNI I DOMAĆI KONTEKST"

Državni sekretar Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije Gordana Pualić izjavila je da su koordinacija pravosudnih organa država regiona i njihova saradnja sa Haškim tribunalom od ključnog značaja za ostvarivanje primarnog cilja, a to je zadovoljenje pravde za sve žrtve sukoba na ovim prostorima.

Pualić je na otvaranju druge godišnje konferencije Viktimološkog društva Srbije pod nazivom "Žrtve kriminaliteta i žrtve rata: međunarodni i domaći kontekst" istakla da je procesuiranje odgovornih za ratne zločine počinjene tokom devedesetih godina prošlog veka najvažniji civilizacijski doprinos suočavanju sa prošlošću na ovim prostorima.
Ona je navela da su u poslednjih nekoliko godina pravosuđa Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore uspostavila saradnju koja je temelj za buduće odnose, uz napomenu da je rezultat te saradnje ubrzano procesuiranje odgovornih za ratne zločine.

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Marković upozorio je na to da je u zemljama u tranziciji registrovan povećan broj krvnih i seksualnih delikata, kao i porast slučajeva nasilja u porodici, naročito nad ženama.

Marković je saopštio da žrtve nasilja u porodici, ipak, retko odlučuju da te zločine prijave organima gonjenja, a najčešći razlozi za to su strah i stambeni problemi, odnosno nemogućnost zbrinjavanja žrtava.

On je napomenuo da pripadnici policije u prevenciji krivičnih dela sa elementima nasilja postupaju u skladu sa zakonima i načelima humanosti, uvažavajući principe o poštovanju ljudskih prava.

Današnja konferencija Viktimološkog društva Srbije ima pripremni karakter za 14. simpozijum Svetskog viktimološkog društva, koji će sledeće godine biti održan u Hagu.

Dvodnevna konferencija u Beogradu okupila je više od 80 učesnika iz Srbije, zemalja regiona, država zapadne Evrope i iz Australije.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 24.11.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT - MNG CENTAR D.O.O./DEŠAVANJA U NOVEMBRU 2011.GODINE

KONFERENCIJA O INTERNOJ REVIZIJI KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA – 01. novembar 2011.

Cilj konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se srećete u oblasti Interne revizije. Saznaćete koliki  je značaj i potreba za internom finansijskom kontrolom  u javnom sektoru, kako obezbediti uslove za razvoj i osposobljavanje revizije uz poštovanje međunarodnih standarda. Govoriće se o konkretnim problemima u praksi i daće se odgovori na pitanja zašto je neophodno da se definiše mesto i uloga interne revizije u sistemu. Imaćete mogućnost da kroz diskusiju sa drugim učesnicima razmenite svoja iskustva, da postavite pitanja,  dobijete odgovor od naših istaknutih  stručnjaka i tako razjasnite mnoge dileme koje ste imali iz ove oblasti.  

Konferencija obrađuje teme:

·         Reforma IFKJ, usklađivanje sa praksom u EU

·         Kontrolno okruženje

·         Sistem Finansijskog upravljanja i kontrole

·         Strategija razvoja interne revizije u javnom sektoru Srbije

·         Pristup izvođenju revizije i analiza rizika

·         Sprovođenje interne revizije u Ministarstvu prosvete i u preko 2000 ustanova koji su indirektni korisnici

·         Saradnja sa CJH i DRI

·         Povelja interne revizije i dokumenta na kojima se zasniva rad interne revizije

·         Izazov za interne revizore u javnom sektoru Srbije

Predavači:

Slobodan Gavrović, načelnik Odseka za internu reviziju Sektora-Centralne jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija

Ljubica Nedeljković, potpredsednica Saveta Državne revizorske institucije

Mirjana Dragosavljević, ovlašćeni interni revizor, Ministarstvo prosvete

Olivera Radović, rukovodilac Interne revizije, JP „Elektromreža Srbije”

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 01. novembar 2011. od  9.30 - 14.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

·         Cena po učesniku: 7.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika konferencije iz istog preduzeća

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja konferencije

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili  prijava@mngcentar.com

 

POVREDE NA RADU I OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU – 2. novembar 2011.

Uslovi i postupci osiguranja od povreda na radu i profesionalnih oboljenja  zaposlenih uređuju se Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ovim zakonskim propisima u Srbiji, međutim, nije precizno uređeno pitanje osiguranja zaposlenih od povrede na radu i profesionalnih oboljenja radi obezbeđenja naknade štete, zbog čega veoma često dolazi do velikih pravnih problema i iscrpljujućih sudskih sporova u preduzećima između poslodavaca i zaposlenih.

Takođe, važećim propisima u Republici Srbiji kroz obavezno zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje, nije specifično izdvojeno osiguranje po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja, odnosno davanja po ovom osnovu. U ovakvim okolnostima pojavljuje se niz problema, kao što su: pitanje odgovornosti poslodavca  da finansira nadoknadu za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja, kada mere za bezbenost i zdravlje na radu nisu bile primenjene;  problem pravične nadoknadu zaposlenom koji je pretrpeo povredu na radu, odnosno profesionalno oboljenje; kao i pitanje motivacije poslodavca za ulaganja u preventivne mere za bezbedan i zdrav rad.

Ovaj seminar bavi se predstavljanjem uspešnih rešenja za navedena sporna pitanja i probleme u oblasti osiguranja od povreda na radu, što za posledicu ima drastično smanjenje broja sudskih sporova i neugodnih situacija u preduzećima.

Ciljna grupa:

Poslodavci, lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaposleni u kadrovskim službama (ljudskim resursima), inspektori rada, specijalisti medicine rada, lekari opšte prakse (izabrani lekari).

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika sa problemom i zakonskim okvirom regulisanja povreda na radu i sa sistemom osiguranja od povreda na radu.

Teme:

·         Povrede na radu kao problem u oblasti BZR

·         Registracija povreda na radu

·         Sistem osiguranja povreda na radu

·         Kako su regulisane povrede na radu Zakonom o PIO

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Uspešno i u skladu sa zakonskim obavezama i propisima rešava probleme povreda na radu.

Predavač:

Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja.

Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike.

Petar Stajković, direktor Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Rade Savićević, načelnik Sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje         Ministarstva rada

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 2. novembar 2011. od 9.30 -17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

KOMERCIJALNI ASPEKT AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA – USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE – 4. NOVEMBAR 2011.

Verovatnoća da će tokom jednog radnog dana, u većini privrednih društava, zaposleni doći u susret sa korišćenjem i/ili stvaranjem autorskog dela i materijala koji su zaštićeni autorskim pravom, je izuzetna i velika. Ovaj seminar treba da odgovori na pitanja kako da privredna društva štite svoja autorska prava odnosno ista plasiraju, kako da u skladu sa Zakonom koriste tuđa autorska i srodna prava, odnosno kako da prometom autorskog prava ostvare finansijski benefit za svoje poslovanje i ugled.

Ciljna grupa:

Privredna društva koja se bave svim vidovima izdavaštva (konvencionalnog i elektronskog), muzičkom i TV industrijom, likovnom i primenjenom umetnošću, radiodifuzne organizacije i kabl operateri, kao i druga privredna društva koja u svom poslovanju bitno zavise od ostvarenja i prometa autorskih dela i predmeta srodnih prava

Cilj seminara:

Svrha seminara je objašnjenje aspekata autorskog i srodnih prava koji su relevantni za poslovanje odnosno poslovnu strategiju privrednih društava.

Teme:

·         Autorsko pravo i biznis, odnosno ekonomski efekti od prometa autorskog prava.

·         Kako zaštititi originalnu tvorevinu.

·         Kako ostvariti prihod od prometa i licenciranja autorskih prava.

·         Razlike između isključive i neisključive licence korišćenja.

·         Koje su strategije licenciranja.

·         Kako koristiti dela drugih nosilaca prava (licencirani softver I sl.).

·         Autorsko pravo i internet.

·         Značaj mera tehnološke zaštite.

·         Smanjenje rizika od povrede autorskih prava (preventive).

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Prepoznaje kategorije prava.

·         Prepoznaje načina efikasnog ostvarivanja prava.

·         Prepoznaje i primenjuje efikasan način zaštite svojih prava i poslovnih interesa.

·         Razumeva koncept autorsko-pravne zaštite koja je teritorijalnog karaktera ali ima univerzalne međunarodne standarde i norme.

·         Razumeva ekonomske benefite za rad jednog privednog društva kao i formiranja good will-a (reputacije) istog.

Predavač:

Ljiljana Rudić Dimić, generalna direktorka JAA-Autorske agencije za Srbiju. Članica Izvršnog odbora Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije. Bila je stalni član delegacije Srbije pri Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu (Ženeva). Radila je u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije. Specijalizovana za zaštitu autorkih i srodnih prava i prava industrijske svojine.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24/III sprat, Beograd , 04. novembar 2011. od 10.00 – 15.30 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku:  12.700,00 dinara + PDV(18%)

·         Cena po učesniku za članove: 10.160,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-761; 3284-269; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG MEĐUNARODNOG OPOREZIVANJA - 08. novembar 2011.

Centralna tema seminara je primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine. Republika Srbija, u ovom trentuku, primenjuje ugovore sa 47 zemalja, od kojih većina sadrži specifična rešenja. Primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja od posebnog je značaja za rezidente Srbije koji isplaćuju prihode nerezidentima - pravnim i fizičkim licima. Naime, rezidenti Srbije kao isplatioci prihoda koji se oporezuju po odbitku u obavezi su da obračunaju, obustave i uplate porez, kao i podnesu propisanu poresku prijavu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Pravilna primena međunarodnih ugovora predstavlja zakonsku obavezu i omogućava postizanje značajnih poreskih ušteda.

Ciljna grupa

Spoljnotrgovinske firme – nadležni rukovodioci, komercijalisti i finansijske službe.

Teme

Nakon uvodnog teorijskog dela, sledi diskusija (umesto klasičnog "ex catedra" izlaganja) koja obuvata sledeće oblasti:

·         rezidentnost kao uslov za ostvarivanje prava (pogodnosti) iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti (promena nadležnosti organa za izdavanje potvrda o rezidentnosti);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanje pravnih lica (oporezivanje stalne poslovne jedinice);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja dividendi, kamata i autorskih naknada - - aktuelnosti (zakupnine za filmove);

·         oporezivanje kapitalnog dobitka – aktuelnosti (porez po rešenju, umesto poreza po odbitku);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja slobodnih profesija;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja zarada;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja naknada direktora;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja usluga Vladi;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja studenata i profesora;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja imovine;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja diplomatskih i konzularnih predstavnika;

·         metodi za otklanjanje dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti (samo za povezana lica);

·         Novi ugovori u najavi;

·         Ostale aktuelnosti; i dr.

Predavač:

Mr Dejan Dabetić, Viši savetnik - rukovodilac Grupe za uporedno poresko pravo i izbegavanje dvostrukog oporezivanja u Ministarstvu finansija. Svoje radno iskustvo sticao je u Ministarstvu finansija, učestvovao je u uvođenju fiskalne reforme u našoj zemlji i sarađivao sa poznatim inostranim ekspertima. Učestvovao je na mnogim seminarima u zemlji i inostranstvu, i publikovao veliki broj članaka. Mr Dejan Dabetić je poznati praktičar i stručnjak u oblasti izbegavanja dvostrukog oporezivanja.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljdsih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 08. novembar 2010. od 17.00 - 21.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

·         Cena po učesniku za članove: 12.560,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i terninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com.

 

Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na primeru Sistema za upravljanje sigurnošću informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001 - 09. Novembar 2011.

Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na polju sigurnosti i zaštite informacija je još uvek nepoznanica u poslovnom okruženju. Primena ove metodologije omogućava precizno razumevanje postavljenih zahteva i definisanje konkretne upravljačke, procesne, organizacione i dokumentacione strukture za njihovu realizaciju. Korišćenje najmodernijih informatičkih alata za modeliranje procesa i obučavanjem vlasnika procesa za njihovo korišćenje, omogućiće da se postavljeni zakonskii ugovorni  zahtevi kontinuirano ispunjavaju i da se o tome u svakom trenutku mogu pružiti odgovarajuću dokazi.

Primena metodologije će se pokazati na primeru efektivnog i efikasnog načina uspostavljanja Sistema upravljanja  sigurnošću  informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001.  Ovaj primer je izabran zbog toga što je standard ISO 27001 najbolji način za dokazivanje usaglašenosti sa odredbama trenutno veoma aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Polaznici će kroz mnogobrojne radionice i praktične primere steći potrebna znanja za sprovođenje projekta implementacije ISMS-a u pravosuđu. Svaki polaznik će dobiti detaljni u kvalitetnu dokumentaciju (priručnik) koja se sastoji od teorijskog dela, slajdova, ček-lista, templejta, primera i studija slučajeva.

Ciljna grupa

Javna preduzeća, banke, ministarstva, svi koji u poslovanju moraju revizorima da dokazuju usaglašenost sa zahtevima (zakona, standarda, ugovornih obaveza itd.)

Cilj seminara:

·         Značajno unapređenje postojećeg načina dokazivanja usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama.

·         Ključne informacije koje će olakšati zaduženima za proveravanje usaglašenosti sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da dođu do objektivnih dokaza.

·         Seminar će poslovnim organizacijama koje su predmet provere usaglašenosti: dopunu organizacije pripremljenu na savremenim osnovama, i sistematizaciju i opise poslova za sve zaposlene, sa detaljno definisanim i utvrđenim odgovornostima i ovlašćenjima za dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Teme:

·         Značaj primene procesnog referentnog modela za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama preduzeća

·         Definisanje upravljačke strukture

·         Prikaz metodologije za mapiranje poslovnih procesa

·         Definisanje organizacione strukture primenom RACI matrica

·         Definisanje dokumentacione strukture koja nastaje kao posledica izvođenja procesa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Primeni metodologiju koja je generalno primenljiva na dokazivanje usaglašenosti sa bilo kojim standardom, sadašnjim zakonskim zahtevima (posebno za pridruživanje u EU) i ugovornim obavezama.

Predavač:

Dr Milan Kukrika, dipl. ing. redovni profesor Beogradskog univerziteta i  predavač Evropske organizacije za kvalitet i IRCA (Velika Britanija). Naučno-stručna znanja dopunio je zvanjem evropskog menadžera kvaliteta 1997., zvanjem evropskog auditora kvaliteta (standard ISO 9001) 1998. godine, zvanjem evropskog  auditora za zaštitu životne sredine (standard ISO 14001) 1999. godine, auditora za upravljanje sigurnošću informacija (standard ISO 27001) 2006. godine i auditora za upravljanje IT uslugom (standard ISO 2000) 2009. godine.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 9. novembar 2011. od  9.30 - 17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 9700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

PORESKA KONTROLA- KANCELARIJSKA I TERENSKA – 10. novembar 2011.

Pripremite se za poresku kontrolu! Izbegnite nepotrebne neprijatnosti i novčane kazne!

Ukoliko obveznici u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske) propuste neku od radnji koja je propisana zakonom mogu da imaju problema sa poreskim organom, tj. protiv njih se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje ne male novčane kazne. Da bi se izbegle ove neprijatnosti, neophodno je da se upoznaju sa procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole.

Na ovom seminaru,  predavač Moma Kijanović će polaznike, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u samoj Poreskoj upravi, na praktičan način i kroz primere iz prakse, uputiti kako da na najjednostavniji način pristupe efikasnoj pripremi za poresku kontrolu i time izbegnu nepotrebno rasipanje resursa, vremena i enegrije.

Ciljna grupa:

Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima, kao i lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom.

Cilj seminara:

je da se polaznici upoznaju sa postupkom i procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske).

Teme:

·         Značaj primene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

·         Načela poreskog postupka koja se primenjuju u postupku poreske kontrole

·         Načelo zakonitosti

·         Načelo vremenskog važenja poreskih propisa

·         Načelo omogućavanja uvida u činjenice

·         Načelo čuvanja službene tajne u poreskom postupku

·         Načelo postupanja u dobroj veri

·         Načelo fakticiteta

·         Postupak kancelarijske poreske kontrole

·         Kontrola formalne ispravnosti

·         Kontrola matematičke ispravnosti

·         Postupak terenske kontrole

·         Nalog za kontrolu

·         Mesto i vreme vršenja kontrole

·         Obaveza učestvovanja poreskog obveznika  u postupku terenske kontrole

·         Zapisnik u postupku terenske kontrole

·         Rešenje u postupku terenske kontrole

·         Mere za otklanjanje utvrđenih povreda zakona i  nepravilnosti u primeni propisa

·         Mere u toku terenske kontrole

·         Mere privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku terenske kontrole

·         Postupak sa stvarima oduzetim u postupku kontrole

·         Podnošenje zahteva za pokretanje poreskoprekršajnog postupka

Po završetku učesnik je osposobljen da:

Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku poreske kontrole.

Predavači:

Mr Momo Kijanović, trenutno na poziciji Vice President-poreski konsultant u ALTIS Capital d.o.o. Beograd (finansijski, investicioni i poreski konsalting). Svoje radno iskustvo sticao je u Poreskoj upravi, gde je radio kao pomoćnik direktora u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Kao autor radova, učestvuje na stručnim skupovima iz oblasti javnih finansija. Objavljuje stručne radove i tekstove iz oblasti javnih finansija u stručnim časopisima. Veliki je praktičar i stručnjak u sprovođenju poreskog postupka i poreske kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd , 10. novembar 2011. od 9.30 - 15.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 11.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

 

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 11. novembar 2011.

Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

Konferencija obrađuje teme:

·         Uporedna analiza sadržine važećeg i prethodnog Zakona o zaštiti potrošača

·         Odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom

·         Ugovor o tajmšeringu

·         Pravna zaštita potrošača prema odredbama Zakona

·         Rešavanje potrošačkih sporova u cilju ostvarivanja prava potrošača

·         Nepravične ugovorne odredbe

·         Zabrana nepoštenog poslovanja

·         Značaj potrošačkog uporednog ispitivanja i ocenjivanja kvaliteta za proizvođače, trgovce, državne organe i potrošače

·         Rad Savetovališta za potrošače, zakon i praksa

Predavači:.

Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP Službenog glasnika vodi rubriku Advokat u službi potrošača. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

Katarina Ivančević, izvršni direktor u Triglav penzijski fondovi AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 11.novembar 2011. od 09.30 – 15.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

·         Cena po učesniku: 7.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         20% popusta članovima MNG Centra

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika konferencije iz istog preduzeća

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja konferencije

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

 

NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

·         Tekući poslovi

·         Kapitalni poslovi

·         Podzakonska akta

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Poznaje Zakonsku i podzakonsku regulativu, odnosno obaveze prema kontrolnim organima u Republici.

·         Donese poslovnu odluku u skladu sa propisima.

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.      

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

 

OPTIMIZACIJA PORESKOG BILANSA I PLANIRANJE OPOREZIVE DOBITI - 16. novembar 2011.

Zakon o porezu na dobit i prateći podzakonski propisi daju poreskom obvezniku veliki broj poreskih podsticaja i olakšica. Neke od tih stimulacija mogu se preneti u naredne poreske periode, dok su neke oročene i mogu se koristiti samo u tekućem periodu.

Putem planiranja oporezive dobiti i promišljenog planiranja korišćenja poreskih podsticaja mogu se iskoristiti sve poreske beneficije i time izbeći da poreski obveznik plati porez koji ne bi morao da plati.

Za razliku od ostalih poreskih oblika kod poreza na dobit obveznik ima značajan manevarski prostor za upravljanje svojim porezom. Poreskim planiranjem može se  izvršiti odlaganje poreza za naredni period ili plaćanje u manjem iznosu.

Na seminaru će biti prikazane strategije i taktike koje poreskom obveziku mogu omogućiti da njihovim  pravilnim korišćenjem plati manji porez.

Ciljna grupa:

Privrednici, menadžeri, računovođe, poreski savetnici, finansijski konsultanti, poreski inspektori, interni i eksterni revizori.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa postupkom poreskog planiranja poreza na dobit, kao i sa strategijama, taktikama, politikama i postupcima zakonite optimizacije i minimizacije poreza na dobit.

Teme:

·         Šta je planiranje poreza na dobit i kako se koristi?

·         Kako se može optimizirati i minimizirati porez na dobit?

·         Strategije, taktike i praktični saveti za smanjenje osnovice poreza na dobit

·         Poresko planiranje i optimizacija investicija u osnovna sredstva

·         Poresko planiranje i optimizacija zapošljavanja novih radnika

·         Poreska optimizacija donacija i sponzorstva

·         Poresko planiranje i optimizacija uzimanja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari

·         Poreska optimizacija kapitalne dobiti

·         Poresko planiranje amortizacije i odloženih poreza

·         Ostali postupci umanjenja oporezive dobiti

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Primeni tehnike i postupke poreskog planiranja u svom konkretnom slučaju.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16 novembar 2011. od 16.00 – 21.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajedničku večeru učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

 

UPOTREBA EXCEL-A KAO ALATA U FINANSIJAMA – 16-18. novembar 2011.

Trening “Upotreba Excel-a kao alata u finansijama” je jedan od najposećenijih i najuspešnijih treninga Centra za razvoj ljudskih resursa, koji ga je dosad organizovao preko čak 60 puta.

U praktičnom radu sa učesnicima dosadašnjih treninga,  primećeno je da veliki broj korisnika nažalost na neadekvatan način koristi alate koji su raspoloživi u Excel-u. Naime, često se ovaj jak alat koristi kao „pisaća mašina“.

Stoga se na seminaru, propraćeno primerima koji se vežbaju, polaznicima prezentuju sve bitne i neophodne formule i dodatni alati ugrađeni u Excel. Uz pomoć njih korisnik će biti u prilici da organizuje i analizira svoje podatke na brži, lakši i efikasniji način, kao i da znatno ubrza radne procese i ukupno poslovanje kompanije. Odgovor na pitanje zašto je Excel najmoćniji alat, kao i odgovore na sva druga pitanja o velikom značaju i mnogobrojnim efikasnim načinima upotrebe Excel-a u radnim procesima, dobićete upravo na ovom kursu.

Ciljna grupa:

Finansijski analitičari, rukovodioci u sektorima finansija, računovodstva, zaposleni u oblasti komercijale odnosno prodaje i slično.

Cilj treninga:

·         Unaprediti analitičke sposobnosti, upotrebom naprednih Excel formula i to uz pomoć funkcija za brojanje i sabiranje, uslovno formatiranje, funkcija pronalaženja vrednosti kao i funkcija za rad sa datumskim vrednostima.

·         Upotrebiti napredne metode za analizu podataka uz pomoć korišćenja naprednih alata iz oblasti rada sa bazama podataka kao i kontrole podataka uz upotrebu Pivot Tabela.

·         Ubrzati i učiniti efikasnijim način donošenja odluka korišćenjem dodatnog Excel Add-ins modula odnosno modula uz pomoć kojega na direktan način sabiramo podatake iz baze uz upotrebu nekoliko (više od jednog) kriterijuma, ili mapiramo polja po nekoliko kriterijuma. Razumevanje i adekvatnije korišćenje Excel funkcija za obračun prvih, drugih, trećih, četvrtih i petih finansijskih tablica (vremenska preferencija novca), kao i formula za obračun troškova amortizacije.

Teme:

·         Organizovanje i formatiranje podataka

·         Rad sa tabelama i grafikonima

·         Formule i funkcije (sa posebnim osvrtom na one koje su najkorisnije u finansijama)

·         Formule za finansijske proračune

·         Rad sa listama (filtering, outlining, subtotals)

·         Analiza podataka (Pivot tabele i grafikoni, What-if.)

Po završetku učesnik je osposobljen da:

·         Organizuje i analizira svoje podatke na mnogo brži i lakši način

·         Poveća efikasnost i tačnost izrade izveštaja i analiza

Predavač:

Obuku drži dipl. ekonomista, koji je svoje značajno radno iskustvo stekao radeći u bankarskom sektoru. Takođe je i Projekt menadžer za upravljanje projektom BASEL II. Poseduje veliko iskustvo kao predavač pri naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je održao niz kurseva korišćenja Excel funkcija u savremenom poslovnom okruženju.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 16-18. novembar 2011. od 17.15 – 20.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.

·         Cena po učesniku: 34.300,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

Dokumentarni akreditiv i bankaraska garancija kao najsigurniji instrumenti plaćanja i obezbeđenja – 17. novembar 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:

Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.

Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:

Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

·         Rizici u spoljnotrgovinskim poslovima

·         Pojam međunarodnog platnog prometa

·         Doznaka, pojam karakteristike i upotreba

·         Kako popuniti nalog za plaćanje

·         SWIFT

·         Inkaso poslovi

·         Dokumentarni akreditiv, pojam, karakteristike, vrste

·         Pravni odnosi u akreditivnom poslu

·         Kako popuniti nalog za otvaranje akreditiva, uloga i pomoć bankara

·         Akreditivna dokumenta i njihova priprema

·         Primeri akreditiva

·         Izvor prava za dokumentarne akreditive-UCP600 I URR 725

·         Pojam i vrste bankarskih garancija

·         Kontragarancija

·         Kada garancija štiti kupca, a kada prodavca

·         Kako popuniti zahtev za izdavanje garancija

·         Osnovni elementi garancije

·         Protest garancije

·         Primeri garancija i praktična primena

·         Pravila URDG758

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Predloži pravi instrument u “finansijskoj klauzuli” osnovnog ugovora

·         Popuni odgovarajuće naloge i dostavi banci precizne instrukcije

·         Shvati suštinu i prednost akreditiva

·         Razume bankarsku garanciju i zna da je primeni

Predavač:

Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 17. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

Incoterms 2010 – 17. Novembar 2011.

Incoterms pravila su pravila Međunarodne trgovinske komore (ICC, Pariz) i postoje od 1936. godine. Revidiraju se na deset godina u skladu sa novim tendencijama u međunarodnoj trgovini i predstavljaju deo priznatog kanona kojim se definišu obaveze kupaca i prodavaca i smanjuje rizik od nastajanja pravnih komplikacija. Sastavni su deo jezika međunarodne trgovine koji usklađuje komercijalni i sudski sistem.

Najnovija verzija pod nazivom Incoterms 2010 stupila je  na snagu 1. januara 2011.

Kod ugovaranja međunarodne prodaje robe, da bi obe ugovorne strane u tom procesu bile zadovoljne, neophodno je da se međusobne obaveze i odgovornosti definišu na siguran i jasan način. Poznavanje sadržaja i značenja termina iz oblasti međunarodne prodaje robe je od ogromnog značaja za sve učesnike u ugovaranju i izvršenju prodajnog posla, jer se na taj način otklanjaju mogućnosti različitog tumačenja razgraničenja obaveza prodavca i kupca i nastanak mnogih nesporazuma i problema, koji mogu da rezultiraju i sudskim sporovima.

Iz ovih razloga suštinski je bitno da ugovorne strane, prilikom ugovaranja međunarodne trgovine, poznaju Incoterms pravila, kako bi efikasno poslovale u međunarodnom okruženju i izbegle mnogobrojne sudske sporove i nesporazume.

Učesnicima na seminaru biće predstavljene klauzule, klasifikacije i pravila Incotermsa-a 2010, izmene u odnosu na prethodne verzije, primena pravila Incotermsa 2010 od datuma stupanja na snagu do danas i uporedni prikaz zastarelih i novih pravila.

Ciljna grupa:

Svi akteri u spoljnotrgovinskom procesu: menadžeri i referenti izvoza i uvoza, zaposleni u distributivnim centrima, zaposleni u sektorima preduzeća za spoljnu trgovinu, špediteri, prevoznici, osiguravajuće kuće, banke itd.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa sadržajem Incoterms-a 2010.

Teme:

·         Uvodni deo:

·         Ugovori trgovačkog posla

·         Struktura prodajnog ugovora

·         Uslovi isporuke u prodajnom ugovoru

·         Gradacija pravnih normi u trgovini

·         Incoterms pravila kao trgovačka šansa

·         Šta definiše Incoterms 2010

·         Šta ne definiše Incoterms 2010

·         Novine u Incotermsu 2010

·         Kako definisati Incoterms pravilo u prodajnom ugovoru

·         Klasifikacija pravila Incoterms 2010

·         Pojedinačna analiza univerzalnih pravila Incoterms 2010

·         Pojedinačna analiza pravila za vodni transport

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Razumeva značaj Incoterms pravila za trgovačku praksu

·         Pravilno koristi publikaciju Incoterms 2010

·         Odredi mesto Incoterms pravila u prodajnom ugovoru

·         Sazna novine u Incotermsu 2010 u odnosu na Incoterms 2000

·         Ugovara uslove isporuke na jednostavan način

·         Stekne osnovna znanja o pojedinačnim pravilima Incoterms 2010

Predavač:

Vukan Vujačić, ekspert za međunarodnu špediciju i transport, akreditovani ICC predavač za Incoterms 2010 i član Komisije ICC za trgovačko pravo i praksu.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 17. novembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

           

RADNO PRAVO I SISTEM PENZIJSKO-INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI – 22. novembar 2011.

Pravni značaj radnog prava ogleda se u činjenici što ono (regulišući prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa) izražava i štiti interese subjekata i svih činilaca radnog odnosa (radnika, poslodavaca, preduzeća, države). Radno pravo je i nastalo na temeljima kompromisa interesa radnika i poslodavaca.

Tema seminara su svi radni odnosi u svim oblicima rada (od zasnivanja do prestanka, uključujući i rad van radnog odnosa), posebno sa aspekta sticanja pretpostavki i uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Kako je sistem penzijskog i invalidskog osiguranja poslednjih decenija zapao u teškoće, on je 2003. godine izmenjen, a 2005. i 2011. godine, izmenama Zakona o PIO,  nastavljena je dalja reforma ovog sistema.

U takvoj situaciji, potrebno je da se preduzećima, organima, organizacijama i poslodavcima približi sistem penzijskog i invalidskog osiguranja kako bi u praksi precizno i pravilno tumačili  odredbe Zakona o PIO.

Primeri koji će na seminaru biti prikazani za različite konkretne situacije doprineće otklanjanju dilema koje se javljaju u praksi.

Ciljna grupa:

Stručne službe u okviru privrednih društava i drugih institucija, predstavnici poslodavaca, pre svega zaposleni u kadrovskim službama, predstavnici zaposlenih – sindikati i dr.

Cilj seminara:

Upoznavanje ovlašćenih radnika sa sistemom penzijsko-invalidskog osiguranja i sa prikazom praktične primene pojedinih odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Takođe, cilj je i upoznavanje učesnika sa međusobnom povezanošću i uslovljenošću ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i sa problemima u njihovom ostvarivanju i sl.

Teme:

·         Zasnivanje radnog odnosa

·         Radno vreme, odmori i odsustva

·         Zaštita zaposlenih

·         Zarada, naknada zarade i druga primanja

·         Potraživanja zaposlenih u slučaju stečajnog postupka

·         Prava zaposlenih kod promene poslodavca

·         Višak zaposlenih

·         Udaljenje zaposlenog sa rada

·         Izmena ugovora o radu

·         Prestanak radnog odnosa

·         Rad van radnog odnosa

·         Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje

·         Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Penzijski staž

·         Utvrđivanje visine prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Ostvarivanje i korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Matična evidencija o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Prelazne odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Učesnici će biti osposobljeni da pravilno i precizno tumače i primenjuju odredbe  Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i radnog prava,  kao i da zaposlenom daju pravu informaciju u pogledu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. 

Predavač:

Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik u penziji. Poseduje bogato radno iskustvo na pripremi i primeni propisa u oblasti rada i zapošljavanja, radom na ovim poslovima preko 30 godina u republičkim organima i organizacijama, učešćem na stručnim i naučnim savetovanjima sa stručnim radovima iz oblasti radnih odnosa, na radionicama, seminarima i sl.

Mirjana Mirkov, direktor Privrednog društva PenzijaInfo, poseduje veliko iskustvo iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Pre zaposlenja u PenzijaInfo bila angažovana na poslovima direktora sektora za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Direkciji Republiškog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Bila član radne grupe za izradu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 22. novembar 2011. od 9.30 -16.00 časova.

Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 12.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

 

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 24.i 25. novembar 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:

Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:

Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

·         Znanja za utvrđivanje aktuelnog stanja.

·         Načini definisanja i postavljanja ciljeva.

·         Učenje i razvoj kao stalna, planska i kontinuirana aktivnost (lična/poslovna – pojedinac/organizacija koja uči).

·         Kriterijumi efikasnosti – subjektivni naspram objektivnih.

·         Najčešće greške i zablude.

Veštine koje će učesnik steći:

·         Praktične aktivnosti na razumevanju razlika između želja i ciljeva.

·         Načini kontrole realizacije postavljenih ciljeva.

·         Analiza stanja, potrebnih aktivnosti, vremena, sredstava i resursa za realizaciju postavljenih ciljeva.

·         Analiza poslova i radnih aktivnosti (ličnih i poslovnih) po raznim pozicijama.

·         Traganje i obrada relevantnih informacija.

·         Elementi procesa rešavanja problema – praktična primena.

Teme:

·         Razumevanje sopstvenih aktivnosti/poslova – Da li dovoljno poznajete sopstvene aktivnosti i njihove elemente? Kako da ih unapredite.

·         Postavljanje - izbor pravih ciljeva (motivišući, dotižni, uvremenjeni). Da li ste postavili pravilne ciljeve koje je moguće ispuniti?

·         Unapređenje procesa rada/izvršenja. Šta činiti sa aktivnostima koje predstavljaju gubljenje vremena? Kako ih se rešiti?

·         Povećanje ličnih/poslovnih kapaciteta. Koje akcije preduzeti? Koliko su efikasni resursi kojima raspolažate u odnosu na postavljene ciljeve? Da li bespotrebno sastančite?

·         Stalno/kontinuirano napredovanje/razvoj. Da li imate sistematičan pritup razvoju i nepredovanju ili to činite stihijski? Da li pravite razliku između želja i planova?

·         Proverite opažanja drugih (vama značajnih osoba; kupaca; potrošača; klijenata). Kako doživljavaju vas i vaše aktivnosti? Koliko ste efikasni u njihovim očima? Šta oni očekuju od vas?

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Sposoban da analizira i sagleda uloge: sebe, okruženja i drugih u planiranim poslovima i aktivnostima.

·         Izvrši analzu sopstvenih poslova, načina sagledavanja i rešavanja problema i načine prilagođavanja novim situacijama.

·         Postavi jasne, objektivne i dostižne ciljeve i način njihovog ostvarenja.

·         Shvati značaj planskog sistematskog pristupa u realizaciji ličnih/poslovnih ciljeva/aktivnosti.

·         Sagleda sopstveni uticaj na druge i njihov na sebe.

·         Nauči da pravilno primenjuje principe i pravila postavljanja i rešavanja problema. 

Predavač:

Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd , 24. i 25. novembar. 2011. od 15.00 – 19.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

REDOVAN POSTUPAK CARINJENJA – 25. novembar 2011.

Pored skrаćenog postupkа cаrinjenjа robe, gde je metodologija rаdа pojednostаvljenа, primenjuje se i  redovni postupаk cаrinjenjа nа robi čijа se vrstа, količinа, kаkvoćа i vrednost ne mogu utvrditi u skrаćenom postupku. Podnošenje Jedinstvene cаrinske isprаve (JCI) je obаvezа uvoznikа ili ovlаšćenog licа.

Zаkonom o spoljnotrgovinskom poslovаnju predviđeno je dа preduzeće ili drugo prаvno lice, registrovаno zа poslove međunаrodne špedicije, može da orgаnizuje otpremаnje i dopremаnje robe u međunаrodnom sаobrаćаju u svoje ime, а po nаlogu i zа rаčun komitentа, kаo i da zаstupа i obаvljа poslove u vezi sа cаrinjenjem robe. Cаrinski obveznik ili ovlаšćeni špediter je odgovorаn zа ispravnost preduzetih rаdnji u cаrinskom postupku, kаo i zа tаčnost podаtаkа koji su uneti u JCI i druge isprаve.

Zbog znаčаjа poslovа koje obаvljа cаrinski obveznik ili špediter, propisimа je utvrđenа obаvezа dа podnosilаc JCI, najvažnijeg dokumenta za obračun carine, koji se popunjava na strogo propisan način, morа biti upisаn u Registаr podnosilаcа deklаrаcije u Uprаvi cаrinа.

Zbog svega navedenog, poznavanje procedura vezanih za redovan postupak carinjenja je veoma važno za sve učesnike u spoljnotrgovinskom prometu kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obavezama u pravilnom sprovođenju ovog postupka od trenutka podnošenja carinskih deklaracija, pa do okončanja postupka, odnosno stavljanja robe u slobodan promet.

Ciljna grupa:

Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa načinom sprovođenja redovnog postupka carinjenja, kao i o pravima i obavezama učesnika u postupku pri sprovođenju tog postupaka.

Teme:

·         Radnje pre podnošenja deklaracije

·         Podnošenje pisanih deklaracija

·         Prihvatanje deklaracije

·         Provera deklaracije

·         Rezultati provere

Po završetku polaznik je osposobljen da:

U potpunosti upoznat sa novim zakonskim propisima vezanim za sprovođenje redovnog postupka carinjenja, kao i svojim pravima i obavezama u sprovođenju tog postupka.

Predavač:

Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 25. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 28. novembar 2011.

Zakon o parničnom postupku uređuje pravila postupka za pružanje sudske pravne zaštite po kojima se postupa i odlučuje u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa, osim sporova za koje je posebnim zakonom propisana druga vrsta postupka.

Zakon o parničnom postupku sistemski predstavlja jedan od najvažnijih legislativnih akata jedne zemlje, a principi i načela koje sadrži bitno određuju stepen ostvarivanja zaštite u postupku pred sudovima opšte i specijalizovane nadležnosti.

Reformisanje parnične procedure radi usklađivanja sa evropskim standardima i implementacija  preporuka SE, sistemski omogućava i horizontalno usklađivanje propisa na nacionalnom nivou, obzirom na brojne nove zakone koje je Narodna Skupština donela u sprovođenju Nacionalne strategije reforme pravosuđa, čiji je krajnji cilj ostvarenje prava stranaka na zakonitu, pravičnu i jednaku zaštitu.

Učesnici seminara upoznaće se sa konceptom novog Zakona o parničnom postupku koji stupa na snagu 01.02.2012. godine. Takođe nakon seminara učesnici će biti u mogućnosti da samostalno sačine podneske u formalnom smislu, i da preduzimaju potrebne radnje u parničnom postupku.

Ciljna grupa:

Pravne službe privrednih društava i institucija, advokati.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa novinama u Zakonu; da se informišu ko može zastupati pravna lica u parničnom postupku, o dužnostima stranaka u postupku; koja dokazna sredstva i kako koristiti, posebno u privrednim sporovima.

Teme:

·         Implementacija preporuka SE u drugostepenu i trećestepenu sudsku zaštitu

·         Ograničenje načela beneficium novorum  u prvostepenom postupku, posebnim postupcima i u  instancionom postupku

·         Bitne povrede odredaba parničnog postupka i restrikcija načela postupanja suda ex offo u instancionom postupku

·         Pravni lekovi (redovni, vanredni, novi)

·         Reformisanje parnične procedure

·         Osnova načela

·         Ograničenje načela parnične procedure

·         Novi procesni instituti

·         Vremenski okvir za preduzimanje radnji

·         Prelazne i završne odredbe

·         Vrste privrednih sporova

·         Posebna mesna nadležnost u privrednom sporu

·         Sastav suda

·         Posledice parničnih radnji koje preduzima zastupnik

·         Dokazna sredstva

·         Rokovi

·         Dozvoljenost revizije

·         spor male vrednosti

·         privremen mere

·         postupak u drugom stepenu

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Razume koncept novog Zakona o parničnom postupku

·         Sačini podnesak (tužbu, odgovor na tužbu, redovni pravni lek) u formalnom smislu

·         Preduzima potrebne radnje u parničnom postupku

Predavači:

Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Vida Petrović Škero, Sudija Vrhovnog kasacionog suda

Mladen Nikolić, sudija u IV opštinskom sudu

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 28. novembar 2011. od 15.30 – 19.30 časova

Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje, topli i hladni bife.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485  ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

VRSTE POREZA, PORESKE STOPE I NAČIN OPOREZIVANJA – 29. novembar 2011.

Problemi sa poreskim organom mogu da se jave ukoliko obveznici propuste neku od radnji u obračunu poreza koja je propisana zakonom. U tom slučaju, zbog nepravilnog obračuna poreza, obvezniku se nalaže uplata poreza sa kamatom, a protiv obveznika  se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje nemale novčane kazne. Kako bi se ovakve i slične neprijatnosti izbegle, neophodno je da se obveznici upoznaju sa vrstama poreza i poreskih stopa, kao i sa načinom obračuna tih poreza i vrstama poreskih prijava koje se podnose poreskom organu.

Ciljna grupa:

·         Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima

·         Lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom

·         Samostalni preduzetnici i fizička lica koji samostalno vode svoje poslovne knjige

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa vrstama, postupkom i načinom obračuna poreza koji se primenjuju u poreskom sistemu Srbije, kao i sa poreskim prijavama koje se dostavljaju poreskom organu prilikom obračuna i plaćanja poreza. Takođe, polaznici će se upoznati i sa postupkom ostvarivanja svojih prava u poreskom postupku koji se vodi pred poreskim organom, kao i sa svojim obavezama u poreskom postupku, jer će trpeti sankcije poreskog organa ukoliko ih ne poštuje.

Teme:

·         Vrste javnih prihoda u Srbiji

·         Direktni i indirektni porezi

·         Vrste poreza u Srbiji i njihove poreske stope (PDV, akcize, porezi na dohodak građana, porez na dobit pravnih lica, porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon, porez na prenos apsolutnih prava, porez na upotrebu, držanje i nošenje određenih dobara, drugi porez u skladu sa posebnim zakonom)

·         Način obračuna poreza i popunjavanja poreskih prijava za navedene poreze

·         Rokovi plaćanja poreza i uplatni računi na koje se porez plaća

·         Načini utvrđivanja poreza (po odbitku, po rešenju poreskog organa i metodom samooporezivanja)

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku obračuna i plaćanja poreza i podnošenja poreskih prijava. Na osnovu stečenog znanja polaznici će na najlakši mogući način ostvarivati svoja prava u poreskom postupku pred poreskim organom, kao i izvršavati svoje obaveze prema poreskom organu.  

Predavač:

Mr Momo Kijanović, magistar pravno-ekonomskih nauka sa dugogodišnjim radnim iskustvom u Poreskoj upravi. Radio kao pomoćnik direktora u centrali Poreske uprave u Beogradu u Sektoru za naplatu, kao načelnik odeljenja za fiskalnu analizu u Sedištu republičke uprave javnih prihoda u Beogradu, i kao samostalni izvršilac u Sektoru za obrazovanje i komunikaciju u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Trenutno radi kao projekt menadžer – poreski konsultant.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd , 29. novembar 2011. od 9.30 do 17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajedničku večeru učesnika.

Cena po učesniku: 11.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2009. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

 

HIPOTEKA I ZALOGA KAO INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA I SUDSKA PRAKSA – 30. novembar 2011.

U oblasti založnog prava na pokretnim stvarima i pravima kao sredstvu obezbeđenja naplate potraživanja, primećeni su brojni propusti prilikom registracije ugovora o zalozi i njihove realizacije u postupku namirenja. Zbog navedenih činjenica veoma je važno da ugovorne strane budu upoznate sa najčešćim propustima prilikom ugovaranja, i da na taj način izbegnu probleme prilikom registracije ugovora i njihove realizacije. U Zakon o obezbeđenju i izvršenju uneta su nova rešenja koja imaju uticaj na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Takođe, novi Zakon o hipoteci, kao načinu i sredstvu obezbeđenja potraživanja, uveo je mnoge novine u ovu oblast, ali je prouzrokovao i brojne dileme i nepoznanice u praksi. Ove dileme moguće je razrešiti poređenjem zastarelih i novih oblika zasnivanja i realizacije hipoteke.

Na ovom seminaru učesnici će se upoznati sa prednostima zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na nova rešenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i sa izmenama u Zakonu o hipoteci, kroz uporednu analizu starih i novih zakonskih rešenja, radi uklanjanja svih nepoznanica i nedoumica.

Kroz praktično-teorijski rad, na seminaru će se sagledati svi rizici koji osporavaju, umanjuju ili u potpunosti nuliraju efekat hipoteke. U tom smislu, sagledaće se postojeća sudska praksa, situacije u slučaju stečaja, podložnost kriminalnim aktima i radnjama, preventivni efekat hipoteke i realnost njene realizacije.

Ciljna grupa:

Privredna društva, banke, pravnici itd.

Cilj seminara:

Da se izvrši teorijsko praktična obuka polaznika koja će omugućiti kvalitetnije obezbeđenje potraživanja hipotekom, i time stvoriti realne uslove za njenu realizaciju. Seminar upućuje učesnike u prednosti zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na nova rešenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju koja su od uticaja na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Teme:

·         Hipoteka (u teoriji i praksi): istorijat i pojam, pozitivni propisi, zasnivanje, realizacija, zakonska regulativa

·         Novine Zakona o izvršnom postupku od uticaja na postupak registracije

·         Ukazivanje na najčešće razloge odbacivanja zahteva za registraciju u oblasti založnog prava

·         Pravni stavovi

·         Sudska praksa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Da poseduje osnovna teorijska znanja o hipoteci

·         Da se upozna sa pozitivno pravnim propisima i delom uporedno pravnim stanjem

·         Da nauči obezbeđenje potraživanja putem hipoteke

·         Da vrši realizaciju hipoteke

·         Da prilagođava različite oblike hipoteke konkretnim situacijama obezbeđenja potraživanja

·         Polaznik će steći neophodna znanja koja će mu omogućiti da prevaziđe najčešće propuste prilikom zaključenja ugovora o zalozi i time izbegne probleme prilikom njihove registracije, kao i prilikom njihove realizacije u postupku namirenja

Predavač:

Tanja Vukotić Marinković, rukovodi radom Registra sudskih zabrana. Radila na zakonskim tekstovima: Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, Zakon o finansijskom lizingu, veći broj podzakonskih akata.

Dragan Klepić, advokat. Obavljao poslove inspektora rada, načelnika u inspekcijskim organima i poslove javnog pravobranioca.

Dragan Benović, šef zemjišno-knjižnog odeljenja II Opštinskog suda u Beogradu.

Vlada Kozar, sudija Višeg trgovinskog suda u Beogradu.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursaMNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 30. novembar 2011. od 09.30 – 16.00 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 13.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POSMATRAČE IZBORNE KAMPANJE DO 5. DECEMBRA 2011. GODINE

Javni poziv kojim se pozivaju kandidati koji žele da obavljaju poslove posmatranja izborne kampanje političkih subjekata u 2012. godini u svojstvu posmatrača Agencije za borbu protiv korupcije, da se prijave na poziv za terenskog posmatrača, koordinatora i centralnog koordinatora, objavljen je dana 21. novembra 2011. godine u dnevnom listu Danas koji se izdaje za celu Republiku Srbiju i na internet prezentaciji Agencije (www.acas.rs) sa koje se može preuzeti propisani obrazac prijave za posmatrače izborne kampanje političkih subjekata u baneru "Obrasci" (Obrazac P-1).

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 24.11.2011.

KRETANJE INFLACIJE U OKTOBRU 2011. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast potrošačkih cena u oktobru 2011. iznosio je 0,4%. Međugodišnja inflacija je nastavila da opada i u oktobru je iznosila 8,7%, što je u skladu s projekcijom Narodne banke Srbije.

Pad međugodišnje inflacije će se, prema proceni Narodne banke Srbije, nastaviti i u narednom periodu i u granicama dozvoljenog odstupanja od cilja će se naći u prvom tromesečju naredne godine. Procesu dezinflacije najviše će doprineti niska agregatna tražnja, smanjeni troškovni pritisci na rast cena hrane, kao i nastavak pada inflacionih očekivanja. Brzina pada inflacije zavisiće od razvoja situacije u međunarodnom okruženju, ali i od ekspanzivnosti fiskalne politike.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 11.11.2011.

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA BIĆE ODRŽANO 22. NOVEMBRA 2011. GODINE • Za nove kandidate rok za prijavljivanje je 15. novembar 2011.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obaveštava lica zainteresovana za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, da će se ispitivanje kandidata sa do sada uredno podnetim prijavama, održati 22. novembra 2011. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3 na prvom spratu u sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Za nove kandidate prijave za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara se podnose Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja najkasnije do 15. novembra 2011. godine. Kandidati čije prijave stignu posle 15. novembra, NEĆE moći da polažu 22. novembra, već će se smatrati da su prijavljeni za neki od budućih termina.

O budućim terminima održavanja stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, Ministarstvo će blagovremeno postaviti obaveštenje na veb-sajt.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 13.11.2011.

OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

Aktuelna službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE PRAVA NA PORESKI KREDIT ZA NEMATERIJALNO ULAGANJE IZVRŠENO U SOFTVER - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 48
 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU NA NAKNADU KOJU REZIDENTNO PRAVNO LICE PLAĆA NEREZIDENTU NA OSNOVU UGOVORA O FRANŠIZINGU - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 40
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN RASHODA NASTALIH PO OSNOVU OBEZVREĐENJA IMOVINE - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 22v

Aktuelna sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Novom Sadu: IZGRADNJA PRIVREMENOG MONTAŽNOG OBJEKTA I PRAVO KORIŠĆENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 24
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: NEMOGUĆNOST IZDAVANJA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U SUSVOJINI - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 15 stav 4
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: NEPOSTOJANJE PRAVA NA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG POVREDE UGLEDA I ČASTI - Zakon o javnom informisanju: čl. 79 i 82
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: PRAVO KORIŠĆENJA STANA DODELJENOG ODLUKOM POSLODAVCA - Zakon o stanovanju: član 5 stav 1
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: SPORAZUM STRANAKA O KONVERZIJI DEVIZNOG POTRAŽIVANJA IZ UGOVORA O ZAJMU - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 395, 557 i 562
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: UTVRĐIVANJE DOPRINOSA U STICANJU IMOVINE U PORODIČNOJ ZAJEDNICI - Porodični zakon: čl. 195 i 196
 • Viši sud u Užicu: NALAZ I MIŠLJENJE VEŠTAKA O DNK PROFILU OKRIVLJENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 355 stav 1 tačka 2)
 • Viši sud u Užicu: NEIZLOŽENOST SAIZVŠILACA DIREKTNOJ I IZRIČITOJ PRETNJI OD SAUČESNIKA U SLUČAJU RAZBOJNIŠTVA - Krivični zakonik: čl. 33 i 206
 • Viši sud u Užicu: NEPOSTOJANJE POVEZIVANJA SAIZVRŠILACA RADI TRAJNOG ILI POVREMENOG VRŠENJA KRIVIČNIH DELA - Krivični zakonik: član 112 stav 22
 • Viši sud u Užicu: OBJEKTIVNI USLOV ZA POSTOJANJE SAIZVRŠILAŠTVA KAO VIDA SAUČESNIŠTVA U KRIVIČNOM DELU - Krivični zakonik: član 33
 • Viši sud u Užicu: POSEDOVANJE MANJE KOLIČINE OPOJNE DROGE RADI SOPSTVENE UPOTREBE - Krivični zakonik: član 246a

Likvidacije:

U periodu od 21. novembra do 25. novembra 2011. godine. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

173242

CROMFORD ASSOCIATES - U LIKVIDACIJI

Bač

25.11.2011

60

173237

FINAMENT - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

25.11.2011

60

173213

ELMER - U LIKVIDACIJI

Čačak

25.11.2011

60

173203

APER - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.11.2011

60

173178

AGRO-PLUG - U LIKVIDACIJI

Pećinci

25.11.2011

60

173171

PRO DEAL - U LIKVIDACIJI

Šabac

25.11.2011

60

173167

TRAVELBOOK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

25.11.2011

60

173141

STOKO PROM - U LIKVIDACIJI

Mionica

24.11.2011

60

173125

BONIX - U LIKVIDACIJI

Ćićevac

24.11.2011

60

173115

C N COMERC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

24.11.2011

60

173104

MYSTIK BALI - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.11.2011

60

173098

F1 NEWS 2009 - U LIKVIDACIJI

Vladimirci

24.11.2011

60

173092

ŠOŠO COMPANY - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

24.11.2011

60

173088

ADEMAX - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.11.2011

60

173068

BOMANITA COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

24.11.2011

60

173064

AGROPLASMAN - U LIKVIDACIJI

Kovin

24.11.2011

60

173060

BONIKON - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

24.11.2011

60

173052

BADEK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

24.11.2011

60

173033

MENPROJ - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

23.11.2011

60

173029

GP 14 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

23.11.2011

60

173008

SITI - M GROUP - U LIKVIDACIJI

Čačak

23.11.2011

60

172999

DKT MAX-CAR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

23.11.2011

60

172967

BEL-PROMET - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

23.11.2011

60

172955

RADOVET - U LIKVIDACIJI

Kraljevo

23.11.2011

60

172950

SANTOS PLUS - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

23.11.2011

60

172942

MICROPRO - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

23.11.2011

60

172924

MSP PARTS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

22.11.2011

60

172913

PROM-GAJ - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

22.11.2011

90

172902

ETG INŽENJERING - U LIKVIDACIJI

Sombor

22.11.2011

60

172887

PREDEJANE-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Leskovac

22.11.2011

60

172871

ELEKTROSOFT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

22.11.2011

60

172860

RUBUS EXPORT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

22.11.2011

60

172853

KOSOVAC A. I P. - U LIKVIDACIJI

Bečej

22.11.2011

60

172839

NERU - U LIKVIDACIJI

Paraćin

22.11.2011

60

172835

TELETIM - U LIKVIDACIJI

Pančevo

22.11.2011

60

172815

TT-PROMET - U LIKVIDACIJI

Gadžin han

21.11.2011

60

172800

A.B. BIG-FARMA - U LIKVIDACIJI

Sremska Mitrovica

21.11.2011

60

172787

BLUMON - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

21.11.2011

60

172779

PEK-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Krupanj

21.11.2011

60

172775

SETTE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

21.11.2011

60

172754

SPORT KALIŠ - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

21.11.2011

60

172737

PARIS-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

21.11.2011

60

172739

BEGEMOT - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

21.11.2011

60

172711

IRFAN IMPEX - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

21.11.2011

60

172701

MILE-KOMERC 82 - U LIKVIDACIJI

Sremska Mitrovica

21.11.2011

60

172682

MILAN RENOVACIJA - U LIKVIDACIJI

Svilajnac

21.11.2011

60

172674

GRBO-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

21.11.2011

60

172670

INF. POSL. CENTAR - SAVR. TEL. TEHN.- U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

21.11.2011

60

172660

MILANKO TRANS - U LIKVIDACIJI

Inđija

21.11.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 28.11.2011.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 25.11.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Color studio AS" d.o.o.

6035841

27. St. broj 3418/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2355

 

I. Privredni sud u Beogradu je rešenjem 27. St. broj 3418/2010 od 27. oktobra 2011. godine otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Color studio AS" d.o.o., Beograd, Karađorđeva 75, matični broj 6035841, PIB 100285711.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Đulibrk Zoran, Novi Beograd, Jurija Gagarina 29d.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 5. decembar 2011. godine u 11,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 236.
V. Ispitno ročište određuje se za 26. mart 2012. godine u 11,30 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 236.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII. Ovaj oglas objavljen je na oglasnoj tabli suda, 27. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Balkan Dućan" d.o.o. za trgovinu i usluge

 

4. St. broj 249/2011

 

 

 

Privredni sud u Beogradu je svojim Rešenjem 4. St. broj 249/2011 od 15. novembra 2011. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Balkan Dućan" d.o.o. za trgovinu i usluge, u stečaju, Beograd, Gospodara Vučića 35.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnu tablu Suda 15. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PIN" d.o.o.

17326562

12. St. broj 2631/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2310

 

Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 12. St. broj 2631/2011 od 28. oktobra 2011. godine.
I. Otvara se postupak stečaja nad Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PIN" d.o.o. Beograd, Bulevar revolucije 433 matični broj: 17326562, PIB 102269566 po predlogu predlagača za otvaranje postupka stečaja od 4. maja 2011. godine.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Miroska Radović iz Beograda.
III. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 23. decembar 2011. godine u 11,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I.
V. Ispitno ročište određuje se za 16. mart 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Audax" d.o.o.

20200162

36. St. broj 2539/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2320

 

I - Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Mila Đorđević, je rešenjem broj 36. St. broj 2539/2011 od 7. novembra 2011. godine, otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Audax" d.o.o. Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina, YBC, 10 G/II VP, lok. 29, matični broj 20200162, PIB: 104640087 iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika se imenuje Radović Pero iz Beograda, Milivoja Perovića 5/3.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište zakazano za: 16. decembar 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova, održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, u sudnici 221, drugi sprat, na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika i za kada se saziva sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za: 6. april 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 221, drugi sprat.
VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda 8. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Audio Vizuelne Atrakcije" d.o.o.

20310936

12. St. broj 2603/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2316

 

Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 12. St. broj 2603/2011 od 30. septembra 2011. godine.
I. Otvara se postupak stečaja nad "Audio Vizuelne Atrakcije" d.o.o. iz Beograda, Kapetan Mišina 5-a, matični broj: 20310936, PIB 105082331 po predlogu predlagača za otvaranje postupka stečaja od 4. maja 2011. godine.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Đorđević Boban iz Beograda.
III. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 23. decembar 2011. godine u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I.
V. Ispitno ročište određuje se za 16. mart 2012. godine u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Zinnoss"

17162560

32. St. broj 4885/10

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZINOSS.shtml/seo=/companyid=7053

I - Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Zinnoss" iz Beograda, Jablanička 3, matični broj 17162560, PIB broj 101014148, zaključuje.
II - Ovo rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".
III - Ispitno ročište zakazano za 11. oktobar 2011. godine u 11,00 časova se otkazuje.
IV - Nalaže se Agenciji za privredne registre, iz Beograda, Brankova 25, da po pravosnažnosti ovog rešenja izvrši upis zabeležbe o zaključenju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "Zinoss" iz Beograda, Jablanička 3, matični broj 17162560, PIB broj 10101414 i da briše pravno lice iz registra.
V - Nalaže se stečajnom upravniku, Agenciji za privatizaciju, iz Beograda, Terazije 23, da po pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka ugasi račun stečajnog dužnika broj 355-1032827-21 koji se vodi kod Vojvođanske banke a.d. Beograd, kao i sve račune stečajnog dužnika koji se vode kod poslovnih banaka, i Poreske uprave Novi Beograd, da zapisnički konstatuje uništenje pečata u stečaju i predloži svoje razrešenje, kao i da od raspoloživih sredstava na računu izmiri nastale troškove stečajnog postupka, a eventualni višak sredstava vrati predlagaču na ime povraćaja uplaćenog predujma troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Proizvodno prometno preduzeće "Euroflex" d.o.o.

07844611

50. St. broj 2664/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1347

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. br. 2664/2010 od 9. novembra 2011. godine u stečajnom postupku nad Proizvodno prometnim preduzećem "Euroflex" d.o.o. u stečaju, Beograd - Ugrinovci, XXV nova broj 73, matični broj 07844611 PIB 100395761, odredio je ročište za razmatranje Plana reorganizacije sa izmenama istog, predloženog od strane Zarić Vujice iz Beograda, i glasanje od strane poverilaca, za 15. decembar 2011. godine koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 225/II.
Poverioci mogu izvršiti uvid u plan reorganizacije i predložene izmene u pisarnici Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, kancelarija broj 22, svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 časova, sve do dana održavanja ročišta.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja.
Oglas je istaknut na oglasnu tablu Privrednog suda u Beogradu, dana 9. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za trgovinu, proizvodnju i usluge "DMD Petrol" d.o.o.

17239562

36. St. broj 536/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2319

 

I - Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Mila Đorđević, je rešenjem broj 36. St. broj 536/2011 od 23. septembra 2011. godine, otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za trgovinu, proizvodnju i usluge "DMD Petrol" d.o.o. Beograd, Vojvode Dobrnjca 30, matični broj 17239562, PIB: 100416648, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika imenuje se Dragica Stojanović iz Beograda, kancelarija u Brankovoj 28/IV, Beograd.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom masi.
V - Prvo poverilačko ročište zakazano za: 8. decembar 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova, održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, u sudnici 221, drugi sprat, na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika i za kada se saziva sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za: 15. maj 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 221, drugi sprat.
VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda 8. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

IMK "BEOGRAD" a.d.

 

48. St. broj 4357/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1739

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/BEOGRAD+IMK.shtml/seo=/companyid=3739

U postupku stečaja nad stečajnim dužnikom IMK "BEOGRAD" a.d. u stečaju iz Beograda, zakazuje se dopunsko ispitno ročište za dan 2. decembar 2011. godine u 10,00 časova, u sudnici broj 201/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, a na kom ročištu će se ispitivati preostale prijave potraživanja koje nisu bile ispitane na prvom ispitnom ročištu.
Oglas je istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Media-Plasman d.o.o. za trgovinu, proizvodnju, izdavačke i distributerske usluge

17355279

50. St broj 2600/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2333

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St-2600/2011 od 9. novembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Media-Plasman d.o.o. za trgovinu, proizvodnju, izdavačke i distributerske usluge, Beograd, Dunavska 25, matični broj 17355279, PIB 100147144.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Dragica Jokić, iz Beograda, Salvadora Aljendea 36/17.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Ispitno ročište određuje se za 23. januara 2012. godine sa početkom u 9,30 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko - finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 15. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
VII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda 10. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Need Petrol, d.o.o.

20118881

50. St. broj 3133/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2358

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St-3133/2011 od 9. novembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Need Petrol, d.o.o. Novi Beograd, Treći bulevar 25, matični broj 20118881, PIB 104234721.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Dragutin Sremčević iz Beograda, Mariborska 2.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Ispitno ročište određuje se za 23. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko - finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 15. decembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
VII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda 9. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

ZZ "Vragočanica"

17209230

St. broj 717/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2368

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice, doneo je dana 9. novembra 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice, matični broj 17209230 PIB 101491315 zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Svetislav Jovanović iz Uba, Vojvode Mišića 44.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se za 16. februara 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnici broj 20.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati 21. decembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom usud u Valjevu u sudnici broj 20, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda dana 9. novembra 2011. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

AD "Sokograd"

 

Posl. broj 1 St. 138/2011

 

 

 

Stečajni sudija je rešenjem St. broj 138/11 od 11.11.2011. god. na lični zahtev razrešio dužnosti stečajnog upravnika Bobanu Mihajlović licenciranog stečajnog upravnika - Preduzetnika iz Knjaževca u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Sokograd" Sokobanja m a rešenjem St. broj 138/11 od 14.11.2011. god. za stečajnog upravnika u ovom postupku određena Dragana Todorović licenicarni stečajni upravnik Dragana Todorović licencirani stečajni upravnik Preduzetnik iz Bora.
Rešenje St. broj 138/11 od 14.11.2011. godine čini sastavni deo rešenja St. 138/11 od 9.11.2011. god. kojim je otvoren postupak stečaja.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Magić eksport import" d.o.o.

17311212

2. St. broj 523/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2329

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je rešenjem 2. St. broj 523/2011, od 10. novembra 2011. godine, rešavajući po predlogu stečajnog poverioca "Eurobank EFG" a.d. Beograd, kao predlagača za pokretanje stečajnog postupka, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Magić eksport import" d.o.o. Jagodina, ulica Kapetana Koče 10, matični broj 17311212, PIB 103268101. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Slobodan Kocić, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, ulica Bosanska 63, sa licencom broj 155-0407.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 16. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i Sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
Ispitno ročište zakazuje se za 6. mart 2012. godine sa početkom u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V.
Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 10. novembra 2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Privredno društvo za proizvodnju papirne galanterije "Kasper Panta" d.o.o.

20085088

2. St. broj 542/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2314

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je rešenjem 2. St. broj 542/2011 od 9. novembra 2011. godine, po predlogu stečajnog poverioca "Eurobank EFG", a.d. Beograd, kao predlagača za pokretanje stečajnog postupka, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju papirne galanterije "Kasper Panta" d.o.o. Kragujevac, Zanatlijska 3, matični broj 20085088, PIB 104110420. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Janković Predrag, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, Ilindenska 42/11-2, sa licencom broj 155-0255. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 16. decembar 2011. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i Sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu. Ispitno ročište zakazuje se za 6. mart 2012. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V. Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 9. novembra 2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Trgovinsko preduzeće, "NEW DEAL" eksport import d.o.o.

06575072

1. St. 992/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1301

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Branislav Jovović, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Trgovinsko preduzeće, "NEW DEAL" eksport import d.o.o. Kragujevac, Dragana Petrovića 16, matični broj 06575072, PIB 101316353, 1. St. 992/2010 obaveštava poverioce stečajnog dužnika da će se ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje o planu održati dana 12. decembra 2011. godine sa početkom u 11,30 časova u sudnici 533/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.
Pozivaju se svi poverioci obuhvaćeni planom, stečajni upravnik, osnivači i članovi stečajnog dužnika, kao i sva druga zainteresovana lica da prisustvuju ročištu.
Oglas o terminu održavanja ročišta se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 14. novembra 2011. godine i dostavlja radi objavljivanja "Službenom glasniku RS" i dnevnim listovima "BLIC" i "DANAS".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

DOO za proizvodnju i trgovinu, "Posejdon"

 

1. St. broj 106/2011

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO za proizvodnju i trgovinu, "Posejdon" Buljane, Paraćin, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 1. St. 106/2011 održati 12. decembra 2011. godine u 11,00 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 533. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

"Holz trading"

17503545

Posl. broj St. 255/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1644

 

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Radmila Aleksić u stečajnom postupku nad dužnikom "Holz trading" Preševo, Miratovac b.b., Ortačko društvo u stečaju, dana 30. septembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
1. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Holz trading" Preševo, Miratovac b.b., Ortačko MB 17503545, PIB 102959384 iz razloga neznatne vrednosti imovine stečajnog dužnika koja bi predstavljala stečajnu masu.
2. Sredstva koja preostanu nakon pokrića nastalih troškova stečajnog postupka vratiti predlagaču Fondu za razvoj Republike Srbije Beograd.
3. Nalaže se stečajnom upravniku da sprovede sve ostale aktivnosti vezane za zaključenje stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Industrija mesa "Bek" d.o.o.

 

2. St. broj 673/11

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/BEK.shtml/seo=/companyid=6147

Privredni sud u Nišu u veću sastavljenom od sudije Snežane Vukosavljević-Obradović kao predsednika veća i sudija Mitrović Vojkana i Kontić Gorana kao članova veća, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Industrija mesa "Bek" d.o.o. u reorganizaciji Zrenjanin, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj Beograd, preko poverenika Nebojše Bajića, doneo je 15. novembra 2011. godine rešenje:
Završno ročište u postupku stečaja nad Industrija mesa "Bek" d.o.o. u reorganizaciji Zrenjanin, zakazuje se na dan 9. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova.
Ročište će se održati u Privrednom sudu u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4, a ovo rešenje poveriocima i stečajnom upravniku ima služiti umesto poziva.
Oglas o zakazivanju završnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli Privrednog suda u Nišu.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

DP "Aleksinački podrum"

06998658

2. St. broj 157/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=468

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ALEKSINACKI+PODRUM.shtml/seo=/companyid=10352

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP "Aleksinački podrum" u stečaju iz Aleksinca, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS-Centar za stečaj, preko poverenika Zorana Milosavljevića, na završnom ročištu, održanom 9. novembra 2011. godine, doneo je 9. novembra 2011. godine, sledeće rešenje:
1. Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog upravnika stečajnog dužnika DP "Aleskinački podrum" u stečaju iz Aleksinca za period od 19. jula 2010. godine do 30. juna 2011. godine, u svemu kako je podneo stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS-Centar za stečaj, preko poverenika Zorana Milosavljevića.
2. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti odnosno manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP "Aleksinački podrum" u stečaju iz Aleksinca, matični broj 06998658, PIB 100302996 zaključuje.
3. Po namirenju nastalih troškova prenosi se na Republiku Srbiju potraživanje stečajnog dužnika od sledećih dužnika:
- "Vinoprodukt" d.o.o. iz Čoka, Korzo 1, matični broj 08715262, na osnovu rešenja o izvršenju Trgovinskog suda u Subotici, Iv. broj 2293/2009 od 4. decembra 2009. godine,
- "Evropa produkt" iz Leskovca, Dobri Španca 16, matični broj 17121766, na osnovu rešenja o izvršenju Trgovinskog suda u Leskovcu, I. broj 719/05 od 1. februara 2006. godine,
- "Pobeda promet" iz Nove Božurne, matični broj 06850448, na osnovu rešenja o izvršenju Trgovinskog suda u Nišu Iv. broj 4474/05 od 27. decembra 2005. godine,
- "Status" iz Svrljiga, matični broj 07656629, na osnovu računa broj 4-2 od 1. juna 2010. godine.
4. Određuje se rezervacija sredstava u iznosu od 34.066,34 dinara, na ime troškova koji će nastati nakon zaključenja stečajnog postupka.
5. Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

UTP "Morava turist" AD

 

2. St. broj 284/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=899

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MORAVA-TURIST.shtml/seo=/companyid=876

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom UTP "Morava turist" AD iz Ražnja, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Milosavljević, doneo je 14. novembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom UTP "Morava turist" AD iz Ražnja, za 8. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

Hemovet d.o.o.

08416877

2. St. broj 1686/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1324

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Hemovet d.o.o. Novi Sad u stečaju, Rumenačka 1, MB 08416877, PIB: 100911312, po obaveštenju NBS od 4. oktobra 2010. godine i predlogu poverioca Adria Bank AG Vienna Austria, koju zastupa Jovanka Jovanović, advokat u Beogradu, Braće Jugovića 2 od 6. januara 2011. godine i predloga dužnika od 12. januara 2011. godine, 11. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom, Hemovet d.o.o. Novi Sad u stečaju, Rumenačka 1 za 1. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova i održaće se u raspravnoj sali broj 7 Privrednog suda u Novom Sadu, Sutjeska 3.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik isticanjem na oglasnu tablu ovog rešenja i objavljivanjem u "Službenom glasniku RS".
Oglas o zakazivanju dopunskog ispitnog ročišta ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, sa datumom 11. novembar 2011. godine i biće Objavljen u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

"A.G.V. Separacija" AD

08735123

1. St. broj 101/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2301

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom "A.G.V. Separacija" AD Novi Sad, Sentandrejski put 165, MB: 08735123, PIB:100235675, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Raiffeisen Leasing d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 134/a, 8. novembra 2011. godine donosi rešenje:
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom A.G.V. Separacija a.d., Novi Sad, Sentandrejski put 165, MB: 08735123, PIB:100235675, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja. Za stečajnog upravnika se imenuje Nebojša Bajić iz Novog Sada, Ilije Birčanina 41/5. Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju. Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku. Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 6. decembar 2011. godine sa početkom u 10,40 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7. Ispitno ročište se zakazuje za 24. januara 2011. godine, sa početkom u 10,10 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 8. novembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

DOO Kristal

 

2. St. broj 16/10

 

 

 

Sastavljen pred Privrednim sudom u Novom Sadu, 9. jun 2011. godine, u postupku stečaja nad dužnikom DOO Kristal - u stečaju, Ravno Selo, Maršala Tita 67, a po predlogu poverioca Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 7B, doneo je 11. novembra 2011. godine rešenje:
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO Kristal - u stečaju, Ravno Selo, Maršala Tita 67 za 1. decembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova, održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu sudnica broj 7/prizemlje, Sutjeska 3.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda sa datumom 11. novembra 2011. godine i dostavlja "Službenom glasniku RS" nakon izvršene uplate.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

DTD - Kanal a.d.

08041920

1. St. broj 643/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2311

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DTD+-KANAL.shtml/seo=/companyid=1157

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom DTD - Kanal a.d. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 23, MB: 08041920, PIB: 100236694, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Vojvodinaput a.d. Novi Sad, Jovana Đorđevića 2, čiji je punomoćnik Obradović Miroslav, advokat u Novom Sadu, 10. novembar 2011. godine donosi rešenje:
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom DTD - Kanal a.d. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 23, MB: 08041920, PIB: 100236694, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja. Za stečajnog upravnika se imenuje Agencija za privatizaciju, Centar za stečaj. Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju. Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku. Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 12. decembar 2011. godine sa početkom u 9,15 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7. Ispitno ročište se zakazuje za 6. februara 2012. godine, sa početkom u 9,15 časova, u ovom sudu u ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 10. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

UŽAR OPREMA DOO

8068631

2. St. broj 1182/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2265

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/UZAR-OPREMA.shtml/seo=/companyid=517

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom UŽAR OPREMA DOO, Novi Sad, Heroja Pinkija 2, MB: 8068631, PIB:100450333, koga zastupa Gucunja dr Jovan advokat u Novom Sadu, po predlogu poverioca EURO GAS DOO, Subotica, koga zastupa Mihailo Korać, advokat u Novom Sadu, podnetog od 30. oktobra 2011. godine, doneo je dana 27. oktobra 2011. godine sledeće rešenje:
Usvaja se predlog poverioca EURO GAS DOO, Subotica za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom UŽAR OPREMA DOO, Novi Sad, Heroja Pinkija 2, MB:8068631 PIB:100450333, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Predrag Stojković iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 23. novembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 23. februar 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 27. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

"Novogradnja Ruma" a.d.

 

2 St. broj 33/2010

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici po stečajnom sudiji Dragici Gačić Petković, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Novogradnja Ruma" a.d. iz Rume, Industrijska bb, u stečaju, koga zastupa stečajni upravnik, Vladeta Dunjić, 14. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Novogradnja Ruma" AD iz Rume, Industrijska b.b., u stečaju i to za 2. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 14/II.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

"Fidelinka-skrob" d.o.o.

20114517

St. broj 561/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=824

 

Privredni sud u Subotici je 15.11.2011. godine doneo rešenje St. 561/2010 u postupku stečaja nad "Fidelinka-skrob" d.o.o. Subotica. - matični broj 20114517, kojim rešenjem je zakazano ročište radi razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanja po predloženom planu reorganizacije za 1. decembar 2011. godine sa početkom u 10,15 časova kod Privrednog suda u Subotici, sala 169/II.
Izmenjeni Plan reorganizacije koji je dostavljen sudu dana 18. 8. 2011. godine dostupan je svim poveriocima u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Subotici svakog radnog dana u vremenu od 8,30 do 12,30 časova a objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS", dnevnim novinama i na internet strani Agencije za privredne registre iz Beograda smatraće se uredno pozvanim na ročište svi poverioci i stranke.
Za dostavu obaveštenja iz člana 164. stav 2. Zakona o stečaju - poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije, osnivačima, odnosno članovima ili akcionarima stečajnog dužnika zadužuju se podnosioci Plana reorganizacije.
Pravo glasa na ročištu imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a u slučaju kada je potraživanje osporeno ili ev. neispitano - stečajni sudija će na dana održavanja ročište za glasanje izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja.
Poverioci po predloženom planu reorganizacije mogu glasati:
- pismeno, kada se glasački listići sudu podnese sa overenim potpisom ovlašćenog lica, ili
- usmeno na ročištu - uz prilaganje punomoćja radi glasanja.
Glasanje će se vršiti u okviru formiranih klasa poverilaca.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

"Fama 007" d.o.o.

20339080

2. St. broj 161/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2119

 

Privredni sud u Užicu obaveštava poverioce da je rešenjem 2. st. 161/2011 od 11. novembra 2011. godine zaključio stečajni postupak nad "Fama 007" d.o.o. Zlatibor, MB 20339080, PIB 105191843 i po pravnosnažnosti rešenja stečajni dužnik će biti brisan iz registra kod APR-a. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana objave.

Izvor: Redakcija, 28.11.2011.