Aktuelne vesti na dan 28. novembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 31/15-30. novembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 33/15-30. novembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 7-8/ novembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 7-8. novembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK BROJ 89 OD 25.11.2011/ODABRANI DOKUMENTI

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ SUBVENCIONISANJE KAMATE PO KREDITIMA ZA FINANSIRANJE STAMBENE IZGRADNJE U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, JAVNIM AGENCIJAMA I ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA PREKO NOVČANOG RAČUNA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

ODLUKA O NAČINU UPRAVLJANJA TOKOVIMA GOTOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U OKTOBRU 2011. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK KOJIM SE PROPISUJE PRIJAVLJIVANJE PODATAKA O STICANJU, ODNOSNO OTUĐENJU AKCIJA KAO I O VREDNOSTI OBAVLJENIH STICANJA, ODNOSNO OTUĐENJA ZA KOJE NIJE OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI INVESTICIONOG DRUŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O DAVANJU DOZVOLE ZA RAD I USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ORGANIZATORA TRŽIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OPŠTA AKTA ORGANIZATORA TRŽIŠTA, INVESTICIONOG DRUŠTVA I CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)
PRAVILNIK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STICANJE KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA U KAPITALU BERZE, BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA I CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O FORMI, MINIMALNOM SADRŽAJU INFORMACIJA KOJE TREBA UKLJUČITI U PROSPEKT I OSNOVNI PROSPEKT I OGLAŠAVANJU U VEZI SA PROSPEKTOM ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O IZVEŠTAVANJU CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI IZRIČITIH I PREĆUTNIH PREPORUKA, DODATNIM ZAHTEVIMA U VEZI SA SADRŽINOM PREPORUKE, DISTRIBUCIJI PREPORUKE KOJU JE IZRADILA TREĆA STRANA I OBAVEZAMA U VEZI SA OBELODANJIVANJEM INTERESA I SUKOBA INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O OBJAVLJIVANJU INSAJDERSKIH INFORMACIJA KOJE SE NEPOSREDNO ODNOSE NA IZDAVAOCA I O ODREĐIVANJU OPRAVDANIH INTERESA IZDAVAOCA U SVRHU NEOBJAVLJIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O ODOBRAVANJU STATUSA KVALIFIKOVANOG INVESTITORA I VOĐENJU REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O ODOBRENJU DOKUMENATA POTREBNIH RADI PRIMENE IZUZETAKA OD OBAVEZE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O ORGANIZACIONIM ZAHTEVIMA ZA PRUŽANJE INVESTICIONIH USLUGA I OBAVLJANJE INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I DODATNIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O POSTUPCIMA KOJI SE MOGU SMATRATI ZLOUPOTREBOM TRŽIŠTA I OBAVEZE U CILJU SPREČAVANJA I OTKRIVANJA ZLOUPOTREBE TRŽIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O PRAVILIMA PONAŠANJA INVESTICIONOG DRUŠTVA PRILIKOM PRUŽANJA USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O SADRŽINI ZAHTEVA ZA ODOBRENJE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA I DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTEV ZA ODOBRENJE PROSPEKTA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA NADZORA NAD POSLOVANJEM UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

PRAVILNIK O USTALJENIM TRŽIŠNIM PRAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

 

UPUTSTVO O DOPUNI UPUTSTVA O OBAVEZI I NAČINU PRIKUPLJANJA, OBRADE I DOSTAVLJANJA PODATAKA O STANJU I STRUKTURI PLASMANA, POTRAŽIVANJA I OBAVEZA BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

UPUTSTVO O POPUNJAVANJU OBRAZACA ZA EVIDENTIRANJE KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O NAČINU UPRAVLJANJA TOKOVIMA GOTOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

Predmet komunalnih delatnosti

Obavljanje komunalnih delatnosti, subjekti komunalnih delatnosti i njihovi međusobni odnosi

Posao državne uprave u vezi sa komunalnim delatnostima

Poveravanje obavljanja komunalne delatnosti

Saradnja lokalnih samouprava u obavljanju komunalnih delatnosti

Prava i obaveze vršilaca komunalne delatnosti i korisnika komunalnih usluga

Vršioci komunalne delatnosti

Korisnici komunalnih usluga

Jedinica lokalne samouprave

Finansiranje komunalnih delatnosti

Komunalna infrastruktura i sredstva za obavljanje komunalne delatnosti

Nadzor

Kaznene odredbe

 

 • OSTVARIVANJE PRAVA NA JUBILARNU NAGRADU OD STRANE LICA KOJE JE DEO STAŽA OSIGURANJA OSTVARILO KAO PREDUZETNIK
 • ISO 13400 I ISO 15765 - DRUMSKA VOZILA - DIJAGNOSTIČKA KOMUNIKACIJA

ISO 13400-1:2011

ISO 15765-1:2011

ISO 15765-2:2004

ISO 15765-3:2004

ISO 15765-4:2011

 • PRODAVNICA POLOVNIH PROIZVODA (SECOND HAND SHOP) KAO OBLIK TRGOVINSKOG FORMATA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA MALO POLOVNOM OBUĆOM, ODEĆOM I IGRAČKAMA ZA DECU
 • KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Decembar 2011. godine
 • ZARADE: • OBJAVLJENI PODACI ZA OKTOBAR 2011. GODINE

Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćene u 2011. godini

Prosečne zarade po regionima Republike Srbije

Indeksi zarada

Indeksi zarada bez poreza i doprinosa

Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, po delatnostima

 • ZARADE: • PODACI O IZNOSIMA ZA ODREĐENA LIČNA PRIMANJA ZAPOSLENIH I OSTALIH FIZIČKIH LICA NA BAZI PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM U OKTOBRU 2011. GODINE

a) Isplate sa karakterom zarade

b) Isplate sa karakterom naknade troškova zaposlenima

c) Druga primanja zaposlenih

d) Isplate licima koja nisu zaposlena kod poslodavca

 

 • NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. DECEMBRA 2011. GODINE
 • ULOGA REVIZORA U FIZIČKOM POPISU ZALIHA

Ciljevi revizije zaliha

Odgovornost za fizički popis zaliha

Odgovornost rukovodioca

Odgovornost revizora

Metode inventarisanja

Značaj razgraničenja

Planiranje momenta popisa

Interne kontrole u procesu fizičkog popisa

Ciljevi revizije tokom prisustvovanja fizičkom popisu zaliha

Usklađivanje knjigovodstvenog stanja zaliha sa stanjem po popisu

Zapažanja revizora koja dodaju vrednost organizaciji

 • TERENSKI DODATAK PREMA POSEBNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DELATNOST POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE, DUVANSKE INDUSTRIJE I VODOPRIVREDE SRBIJE

 

 • REGIONALNA KONVENCIJA O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU ROBE: • Na trgovinu koja se vrši u skladu sa sporazumima o slobodnoj trgovini primenjivaće se pravila o poreklu predviđena ovom konvencijom, čime se obezbeđuje primena identičnih pravila o poreklu u svakom od tih sporazuma

Značaj i ciljevi PEM Konvencije

Sadržaj teksta PEM Konvencije

Ugovorne strane

Zajednički komitet

Uslovi za pristupanje

Stupanje na snagu

Sastavni deo PEM Konvencije

Prilog I - Definicija pojma proizvodi sa poreklom i metode administrativne saradnje

Sadržaj Priloga I

Sastavni deo Priloga I

Prilog 2 - Posebne odredbe, koje se odnose na specifičnosti u međusobnoj trgovini između pojedinih zemalja i teritorija strana ugovornica ove konvencije

Umesto zaključka

PROSEČNA NETO ZARADA ISPLAĆENA U OKTOBRU IZNOSI 38.167 DINARA

Prosečna neto zarada, isplaćena u oktobru u Srbiji, iznosi 38.167 dinara i nominalno je manja za 1,5 odsto, a realno za 1,9 odsto, nego u septembru, saopštio je danas Republički zavod za statistiku.

Oktobarska prosečna neto zarada, nominalno je veća za 10,9 odsto, a realno za dva odsto, u odnosu na prosečnu zaradu, isplaćenu u oktobru 2010. godine.

Prosečna neto zarada, isplaćena u periodu januar-oktobar, nominalno je veća za 11,3 odsto, a realno manja za 0,5 odsto, nego u istom periodu lane.

Prosečna bruto zarada, isplaćena u oktobru iznosi 52.944 dinara i nominalno je manja za 1,7 odsto, a realno za 2,1 odsto, nego u septembru.

Oktobarska prosečna bruto zarada nominalno je veća za 10,7, a realno za 1,8 odsto, u odnosu na prosečnu zaradu, isplaćenu u oktobru 2010. godine.

Prosečna bruto zarada isplaćena u periodu januar-oktobar nominalno je veća za 11,1 odsto, a realno je manja za 0,7 odsto, nego zarada isplaćena u istom periodu 2010. godine.

Izvor: Tanjug, 25.11.2011.

DONETA ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU ALIŠIĆ I DRUGI PROTIV BIH, HRVATSKE, SRBIJE, SLOVENIJE I BJR MAKEDONIJE

Odlukom Evropskog suda za ljudska prava od 17. oktobra 2011. godine, koja je tuženim državama učinjena dostupnom 7. novembra 2011. godine, Evropski sud za ljudska prava predstavku br. 60642/08 koju su protiv država sukcesora bivše SFRJ podneli Emina Ališić, Aziz Sadžak i Sakib Šahdanović proglasio je dopuštenom. To znači da su prigovori vezani za dopuštenost predstavke podnosilaca koje su istakle tužene države, prvenstveno Srbija i Slovenija, odbijeni i da će Sud ovu stvar raspraviti u meritumu.

U odluci, Sud detaljno navodi relevantne odredbe prava SFRJ i svih država sukcesora u vezi sa starom deviznom štednjom, kao i relevantnu međunarodnu praksu i pravila međunarodnog prava vezana za sukcesiju.

Važno je istaći da u vezi sa statusom filijale "Investbanke" u Tuzli, po osnovu čega se postavlja pitanje odgovornosti Republike Srbije u predmetnom slučaju, Sud u stavu 24. navodi da ova filijala nije predstavljala samostalnu pravnu ličnost, kao i da u aprilu 2010. godine ona više nije imala arhiva niti zgrada na teritoriji BiH (stav 26), što ne ide u prilog odbrani interesa Republike Srbije.

Sud je odbio prigovor nenadležnosti ratione materiae, koje su istakli Slovenija i Srbija.

Tim povodom Sud je istakao da zakonodavstvo tuženih država nikada nije stavilo van snage zahteve podnosilaca za isplatu stare devizne štednje, prihvativši da su oni deo finansijskih obaveza SFRJ, koje će biti podeljene onda kada i ostala imovina SFRJ. U tom pogledu, po mišljenju Suda ovaj slučaj razlikuje se od drugih slučajeva koji su bili pred Sudom i u kojima nisu bila priznata bilo kakva individualna prava podnosiocima, kako odredbama nacionalnog prava (Češka Republika), tako ni odrebama međunarodnih ugovora (Nemačka i Francuska). Takođe, slučaj podnosilaca razlikuje se od slučajeva u kojima je do izražaja došao efekat inflacije na deponovu deviznu štednju (slučajevi protiv Poljske, Ukrajine, Rusije i Moldavije). Prema tome, kako se u kokretnom slučaju nesumnjivo radi o imovinskim pravima podnosilaca, ne može biti reči o nedopuštenosti predstavke ratione materiae, zaključuje Sud.

Sa argumentacijom da su države prihvatile obavezu da pitanje stare devizne štednje urede kroz pitanje sukcesije Sud nije prihvatio ni prigovore svih tuženih država ratione personae, odnosno rationae loci (tužene države su međusobno prebacivale odgovornost pozivajući se na princip sedišta banke tj. princip teritorijalnosti, dok je Slovenija isticala da se radi o privatno pravnom odnosu štediše sa bankom)

Prigovori ratione temporis, istaknuti od strane Slovenije, Srbije i Hrvatske nisu takođe prihvaćeni, jer se podnosioci nisu prituživali na bilo koji akt SFRJ, već na nemogućnost da se pitanje njihovih štednih uloga reši kroz sporazum o sukcesiji između tuženih država, što se nalazi u okviru vremenske nadležnosti Suda.

Prigovore neiscrpljivanja unutrašnjih pravnih sredstava istakle su Makedonija (generalni prigovor), Slovenija (tužba pred redovnim i Ustavnim sudom) i Srbija (slično kao i Slovenija, uz mogućnost podnosioca da prijavi svoje potraživanje u stečajnom postupku koji se vodi protiv "Investbanke"). Hrvatska i BiH, sa druge strane, osporile su delotvornost ovih pravnih sredstava.

Sud je primetio da ovo pitanje ulazi u meritum pritužbi vezanih za član 13 Konvencije (pravo na delotvorno pravno sredstvo), zbog čega je odlučio da o ovom prigovoru odluči zajedno sa meritumom.

Proglasivši predstavke dopuštenim Sud je pozvao tužene države da do 20. januara 2012. godine dostave svoje podneske.
Pri tome Sud je postavio pitanja:

- u vezi sa povredom člana 1 Protokola 1 (pravo na mirno uživanje imovine), zbog nemogućnosti podnosilaca da raspolažu svojim štednim ulozima, usled nemogućnosti tuženih država da se dogovore oko pitanja sukcesije; posebno u vezi sa tim da li su tužene države ispunile svoju obavezu iz člana 7 Aneksa C Sporazuma o sukcesiji da vode pregovore oko ovog pitanja;

- u vezi sa postojanjem prava na delotvorno pravno sredstvo za delotvorno rešavanje zahteva poput podnosiočevih. (pravo na delotvorno sredstvo dovodi se u vezu sa pravom na mirno uživanje imovine tj. zabranom diskriminacije). Srbija je posebno pozvana da ukaže na primere da su zahtevi poput onih u slučaju podnosioca Šahdanovića prihvaćeni u stečajnom postupku protiv "Investbanke".

- da li se radi o slučaju pogodnom za donošenje tzv. pilot-presude (rešavanje više od 1600 istovetnih predstavki zaustavljeno je do donošenje odluke u vezi sa ovim slučajem), na osnovu koje bi se na jedinstveni način rešili svi ovakvi slučajevi;

- u vezi sa štednim ulozima u "Investbanci", filijala Tuzla, koji je procenat ovih uloga fizički transferisan na teritroriju Srbije, šta se desilo sa tim fondovima potom i šta se desilo sa drugim fondovima zadržanim u BiH. (istovetno pitanje postavljeno je i Sloveniji u vezi sa "Ljubljanskom bankom"). Tužene države pozvane su da dostave sve relevante dokaze koje poseduju u vezi sa tokovima tih štednih uloga.

Izvor: Redakcija, 25.11.2011.

SAVET EVROPE PRIPREMIO TEKST NOVE KONVENCIJE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA U PORODICI

Zamenica generalnog sekretara Saveta Evrope, Mod de Boer-Bukikio, je apelovala na vlade država članica Saveta Evrope da potpišu i ratifikuju prvi evropski sporazum čiji je cilj borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Nova Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici ima potencijal da zaista promeni živote miliona žena.

"Nasilje nad ženama u svim svojim oblicima predstavlja užasno kršenje ljudskih prava. To je brutalan i opasan odraz nejednakosti sa kojim se susreće prevelik broj žena u našim društvima", napomenula je ona.

"Svake godine 25. novembra svetski lideri osuđuju nasilje zasnovano na rodnoj pripadnosti, ali se malo stvari promeni na terenu. Ova godina predstavlja prekretnicu: zahvaljujući ovoj konvenciji, Savet Evrope sada može da ponudi pravo oruđe kojim će se stvari promeniti".

Konvencija je spremna za potpisivanje i predstavlja najdalekosežniji međunarodni zakonski tekst na svetu, sa merama za sprečavanje nasilja, zaštitu žrtava i kažnjavanje počinilaca. Ona prepoznaje odgovornost države da reaguje protiv bilo kog oblika nasilja nad ženama i prekine praksu nekažnjavanja počinilaca.

Tekst nove Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici možete pogledati na http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=210&CM=8&DF=&CL=ENG
Detaljnije informacije možete naći na vebsajtu: Rad Saveta Evrope u borbi protiv nasilja nad ženama (na engleskom jeziku) http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_en.asp

Izvor: Vebsajt Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, 25.11.2011.

SKUPŠTINA EVROPSKIH REGIJA (AER) USVOJILA DEKLARACIJU O ULOZI REGIONA U PROCESU GLOBALIZACIJE

Predstavnici 84 evropske regije i mnogobrojnih organizacija, učesnica generalnog zasedanja Skupštine evropskih regija (AER) koja se održava u portugalskoj pokrajini Azori, usvojili su danas Deklaraciju iz Ponta Delgade, kojom se precizira uloga regiona u procesu globalizacije.

Potpredsednice Skupštine AP Vojvodine Maja Sedlarević i Branislava Belić i sekretar Skupštine APV Milorad Gašić učestvuju u radu Generalne skupštine AER-a, najrazvijenije i najuticajnije mreže evropskih regiona čiji je Vojvodina aktivni član od 2002. godine.

Učesnicima generalnog zasedanja AER-a putem video linka obratio se predsednik Evropske komisije Žoze Manuel Barozo, koji je posebno naglasio važnost solidarnosti u Evropi i jačanja integrativne povezanosti regiona.

Tokom generalnog zasedanja usvojeni su izveštaji o radu i aktivnostima komiteta i drugih radnih tela AER-a, a nakon devet godina koliko je obavljao funkciju generalnog sekretara, Klausa Klipa zamenio je novi generalni sekretar Paskal Georgen iz Belgije, koji je dobio petogodišnji mandat.

Potpredsednica Skupštine APV Maja Sedlarević posebno je istakla važnost realizacije izrade strategije zapošljavanja mladih, koja se realizuje kao AER-ov projekat pod pokroviteljstvom Evropske komisije, a Vojvodina sa još tri regije učestvuje u tom projektu.

Do sada su održana dva od četiri planirana susreta eksperata iz ove četiri regije, završetak je planiran za jun mesec 2012. godine, kada bi skupštine sve četiri regije trebalo da razmotre i usvoje predlog ove strategije, nakon čega se očekuje početak njene primene.

"U situaciji kada je gotovo 30 procenata nezaposlenih u AP Vojvodini starosne dobi do 30 godina, veoma je važno sistemski rešiti ovaj ogroman problem tako da smo sa zadovoljstvom prihvatili ponudu da učestvujemo u ovom projektu", istakla je potpredsednica Sedlarević.

Prepodnevni deo današnjeg zasedanja bio je posvećen oblasti socijalnih inovacija, tokom kojeg su predstavnici međunarodnih institucija i eksperti iz ove oblasti predstavili na koji način globalizacija utiče na socijalne ciljeve.

Potpredsednica Skupštine AP Vojvodine Branislava Belić naglasila je da je veoma značajno to što su, tokom ove sesije, stručni govornici iz šest evropskih regija izneli svoja iskustva iz oblasti socijalnih inovacija, a koja se odnose na rešavanje problema starenja populacije, klimatskih promena, neravnomerog razvoja i zdravstvene zaštite u svetlu ograničenih resursa regija u kojima ljudi žive.

"Sama Azorska ostrva, na kojima se održava ovogodišnja Generalna skupština AER-a, dobar su primer za prikaz ovog problema i veoma je značajno da se što veći broj regiona uključi u procese socijalnih inovacija zbog doprinosa boljem životu ljudi. Naime, cilj je da se pokaže da globalizacija ne ide u prilog samo ekološkim već i socijalnim ciljevima a da regionalni projekti socijalnih inovacija doprinose rešavanju mnogih problema građana", naglasila je potpredsednica Belić.
U Deklaraciji iz Ponta Delgade, koju su podržali predstavnici evropskih regiona, navodi se da posledice globalizacije spadaju u jedne od najkontraverznijih, ali da je ona značajno uvećala tržišta i otvorila mogućnost za potpuno nove poslovne prilike, vodeći ka sve većem bogaćenju i kulturnoj razmeni.

"To je upravo i razlog zbog kog globalizacija ima tako snažan uticaj na regione i njihov ekonomski rast: neki regioni u Evropi su ostvarili velike benefite i prosperitet za svoje građane, dok su drugi bili izuzeti iz tog procesa i sada se osećaju sve više marginalizovanim. U svakom slučaju, solidarnost mora postojati kako bi se zaštitilo stanovništvo, a mora postojati i strategija za prilagođavanje kako bi se ekonomije prilagodile onome što danas nazivamo globalno okruženje", navodi se u deklaraciji i ističe da su regioni primorani da razvijaju strategije inkluzivnog rasta, socijalne i kulturne inovacije kako bi se primenile nove politike i iskustva koja su okrenuta socijalnim pitanjima.

"Evropa i njeni regioni ne mogu vratiti vreme u nazad ili jednostavno izbrisati globalne trendove. Umesto toga moramo se uhvatiti u koštac sa sve prisutnijom globalizacojom Mi, regije članice AER-a potvrđujemo da globalizacija predstavlja pođednako izazove i mogućnosti za evropske regije", navodi se u deklaraciji i dodaje da "jaka Evropa može uticati na pravila igre na globalnom nivou i promovisati njene vrednosti u međunarodnom okruženju".

"Ubeđeni smo da finansijske transakcije i nacionalni programi štednje neće izvesti Evropu iz finansijske krize. Ekonomski razvoj, istraživanja i inovacije moraju dobiti neophodnu podršku. Ovo je moguće jedino uz veća ovlašćenja regionalnih vlada. S toga pozivamo evropske i nacionalne lidere da uključe regionalne vlade u proces donošenja odluka u vezi sa paketima pomoći u EU", zaključili su predstavnici evropskih regiona.

Izvor: Vebsajt Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, 25.11.2011.

SAOPŠTENJE DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE POVODOM REVIZIJE REIZBORА I UTICАJA NAJNOVIJIH IZMENА ZАKONА O VISOKOM SAVETU SUDSTVA I ZAKONA O DRŽAVNOM VEĆU TUŽILACA NА DАLJE ODVIJАNJE REVIZIJE

Revizijа zа nereizаbrаne tužioce je prаktično zаvršenа, pošto je preostаlo dа DVT donese još jednu od ukupno 162 odluke. DVT je poništilo 27 odlukа (17%) svog prvog sаstаvа i 26 tužilаcа ponovo izаbrаo. O rezultаtimа i kvаlitetu revizije strukovno udruženje tužilаcа objаvilo je izveštаj, dostupаn nа аdresi: http://www.uts.org.rs/

U pogledu odlukа prvog sаstаvа VSS kojimа je prestаlа sudijskа funkcijа zа 837 sudijа, VSS je doneo 287 odlukа, od kojih u pisаnom obliku mаnje od 90. U 1/4 slučаjevа koje je rаzmаtrаo (98 od 385) VSS nije doneo odluku, а u određenom broju slučаjevа odlučio je suprotno predlogu Komisije. Suprotno obećаnjimа dа će ovаj postupаk biti okončаn do krаjа septembrа, odnosno do krаjа godine, Sаvetu je ostаlo dа preispitа još 2/3 odlukа.

Do sаdа je utvrđeno dа je 105 sudijа neosnovаno rаzrešeno u decembru 2009: 32 sudijа je VSS reizаbrаo 21. 7.2010 а zа 73 sudijа je to je utvrđeno tokom revizije.

Broj neosnovаno rаzrešenih sudijа je još i viši, kаdа se imа u vidu dа mnoge dobre sudije nisu vrаćene ni u reviziji, kаo i dа mnoge nereizаbrаne sudije već obаvljаju izuzetno vаžne funkcije u bаnkаmа, osigurаvаjućim društvimа, službаmа omudsmаnа i poverenikа, kаo i jаvne funkcije: grаdski prаvobrаnilаc, grаdski ombudsmаn, zаmenik republičkog jаvnog prаvobrаniocа, direktor Antimonopolske аgencije, pomoćnik ministrа prаvde.

U postupku revizije prisutno je više nedostаtаkа među kojimа su: isključenje jаvnosti sа sednicа VSS nа kojimа se donose odluke i uticаj nа nove člаnove VSS (nedonošenjem odlukа o predlozimа Komisijа Sаvetа ili odlučivаnje suprotno tim predlozimа, hаpšenje sudije Jаkšićа, člаnа VSS itd).

U rаdu VSS posebno je ozbiljаn problem sа kvorumom u odlučivаnju. VSS donosi odluke sа nаjmаnje 6 glаsovа (većinom glаsovа 11 člаnovа). Četiri člаnа iz prethodnog sаstаvа uzdržаvаju se od odlučivаnjа o prаvnim lekovimа protiv odlukа iz 2009 u čijem su donošenju učestvovаli, pа sаmo preostаlih 7 novih člаnovа donose odluku.

Pritvаrаnje sudije Jаkšićа (23.9.2011) posebno je ukаzаlo nа sporаn stаtus profesorа Dimitrijevićа. Nаrodnа skupštinа ni nаkon godinu dаnа nije postupilа po rešenju Agencije zа borbu protiv korupcije od 8.12.2010 kojim je konstаtovаno dа mu "jаvnа funkcijа člаnа VSS PRESTAJE PO SILI ZAKONA, o čemu će odluku doneti Nаrodnа skupštinа Republike Srbije."

Ostаje dа se vidi kаkvа je svrhа i kаkаv će uticаj imаti Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011 - prim. red) usvojen 22.11.2011. koji propisuje obаvezno udаljenje člаnа VSS koji je pritvoren i izbornog člаnа zа kogа je predloženo rаzrešenje.

Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije, 26.11.2011.

U SKLADU SA IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE - STEKLI SU SE USLOVI DA VLADA ODREDI MAKSIMALNE IZNOSE LOKALNIH TAKSI • Lokalne takse u Srbiji su neprimereno visoke - u toku ove godine neke takse povećane su čak za 250 procenata •

Lokalne takse u Srbiji neprimereno su visoke i nesrazmerne ekonomskoj snazi opština a takva situacija negativno utiče na privlačenje investitora, ocenjeno je danas na skupu Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

Kako je istaknuto na prezentaciji projekta "Kalkulator troškova poslovanja u Srbiji", u toku ove godine neke lokalne takse povećane su čak za 250 procenata.

Predstavnica Ministarstva frinansija Biserka Pavlović rekla je u hotelu Hajat da su se izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006 i 47/2011 - prim. red.) stekli uslovi da vlada odredi maksimalne iznose lokalnih taksi.

Ona je kao primer navela da su se od 2006. godine do 2009. takse za isticanje firme u oblasti energetike u Opštini Kladovo povećane sa devet na 24,5 miliona dinara godišnje, dok su u Leskovcu povećane firmarine sa 35 hiljada dinara na 1,8 miliona dinara za energetiku i faramaciju.

Pavlović je dodala da su u najsiromašnijim opštinama najviši iznosi taksi i podsetila da je Ustavni sud još prošle godine preporučio Vladi Srbije da odredi maksimalni nivo taksi.

Predsednik Opštine Aranđelovac Vlada Gajić rekao je da su takse za isticanje naziva firmi najlakši način da se popuni lokalni budžet.

On je objasnio da su opštine morale da povećaju takse zbog ekonomske krize i smanjenja sredstava iz republičkog budžeta.

Dragan Marijanović iz Unije poslodavaca Srbije smatra da treba uvesti zone u Srbiji prema kojima bi bio određen nivo lokalnih taksi, odnosno da se tačno odredi u kojim opštinama stope mogu da budu visoke a u kojima niske.

Prezentacija projekta "Kalkulator troškova poslovanja u Srbiji", na osnovu koje mogu da se izračunaju troškovi u 40 gradova i opština, može da se nađe na internet sajtu NALED-a.

Izvor: Tanjug, 25.11.2011.

U SKLADU SA IZMENAMA ZAKONA O ENERGETICI - OVLAŠĆENJA AGENCIJE ZA ENERGETIKU KOJA SE TIČU REGULACIJE CENA ENERGENATA SU POVEĆANA A OD KRAJA 2012. GODINE VLADA SRBIJE VIŠE NEĆE DAVATI SAGLASNOST NA CENE KOJE SU REGULISANE, VEĆ AGENCIJA

Odbor Skupštine Srbije za industriju saglasio se danas sa finansijskim planom Agencije za energetiku u 2012. i predložio ga parlamentu na usvajanje, a plan predviđa prihod i rashod tog tela od 192,6 miliona dinara.

Planirano je da prihodi i rashodi u idućoj godini budu za 14,9 odsto veći u odnosu na procenu za ovu godinu, izjavio je direktor Agencije za energetiku Srbije Ljubo Maćić.
On je kazao da su izmenama Zakona o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004 i 57/2011 - dr. zakon - prim. red) povećana pojedina ovlašćenja Agencije koja je preuzela odgovornost od vlade za pojedine poslove, a pre svega se tiču regulacije cena energenata.

"Od kraja sledeće godine Vlada Srbije više neće davati saglasnost na cene koje su regulisane, već Agencija", rekao je Maćić.

Agencija će, takođe, preuzeti odgovornost za nadgledanje tržišta, s obzirom da će od 2013. veliki i mali kupci energenata izaći na tržište, pa će Agencija posredovati u sporovima između energetskih kompanija i korisnika odnosno kupaca energenata, rekao je on.

Agencija će, prema njegovim rečima, davati i saglasnost na planove razvoja energetskih preduzeća zaduženih za transport, prenos i distribuciju električne energije i prirodnog gasa, što je nova velika odgovornost.

On je rekao da je predviđana preraspodela prihoda odnosno biće manji prihodi od licenci za oko 30 odsto, nego što je procenjeno za ovu godinu, jer se očekuje da će biti manje licenciranih preduzeća - 569.

Maćić je najavio da će Agencija povećati broj radnika sa 36 na 41, zbog povećanja obima posla.

Izvor: Tanjug, 25.11.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O SOCIJALNOJ ZAŠTITI - SVI KOJI SU NAJMANJE 15 GODINA BRINULI O ČLANU PORODICE SA INVALIDITETOM, A NISU BILI ZAPOSLENI I AKO ISPUNJAVAJU STAROSNI USLOV, IMAJU PRAVO NA MINIMALNU PENZIJU

Svi koji su najmanje 15 godina brinuli o članu porodice sa invaliditetom, a nisu bili zaposleni i ako ispunjavaju starosni uslov, imaju pravo na minimalnu penziju, izjavio je danas savetnik ministra rada i socijalne politike Ljubomir Pejaković.

U izjavi agenciji Beta, on je zato pozvao one koji to još nisu učinili da se prijave za ostvarenje tog prava.

Pejaković je podsetio da je to pravo prvi put predviđeno novim, ove godine usvojenim Zakonom o socijalnoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011 - prim. red), a danas je počela isplata prinadležnosti za prvih 54 korisnika.

"Reč je o potpuno novom pravu koje se nikada ranije nije ostvarivalo. Svi koji ispunjavaju uslove, mogu da se prijave lokalnim centrima za socijalni rad i tako ostvare svoje pravo", kazao je Pejaković.

On je napomenuo da je Ministarstvo rada i socijalne politike za isplatu ovih prinadležnosti potpisalo ugovor s Poštanskom štedionicom.

Minimalna penzija u Srbiji trenutno iznosi nesto više od 12.000 dinara. Muškarci starosni uslov za odlazak u penziju ispunjavaju sa navršenih 65, a žene sa 60 godina.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Danas", 25.11.2011.

U SKLADU SA NACRTOM ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU - RODITELJ IMA PRAVO DA ZA SVOJE DETE IZABERE OBRAZOVANJE KOD KUĆE ILI NA DALJINU

U Domu internet domena Srbije 01. decembra od 18 časova će se održati predavanje "Kreiranje internet kurseva namenjenih permanentnom učenju na daljinu". Ovo je prvo u nizu predavanja koja će se održati kao deo projekta "e-pismen", podržanog od strane RNIDS-a u okviru 4PI programa.

Nacrtom Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju daje se mogućnost izbora obrazovanja na daljinu, što u današnjim uslovima znači prevashodno učenje putem Interneta. Na predavanju će biti prikazane teorijske i zakonske osnove učenja na daljinu, prednosti elektronskog učenja, primeri dobre prakse: šta jeste, a šta nije "e-učenje", kao i koraci koje treba preduzeti kako bi se kreirali korisni i primenljivi obrazovni sadržaji na Internetu.

Autori predavanja imaju višegodišnje iskustvo u kreiranju i vođenju elektronskih kurseva kako u nastavi tako i u stručnom usavršavanju zaposlenih u obrazovanju i dobitnici su brojnih nagrada iz oblasti primene IKT-a u obrazovanju.

Predavači:
- Snežana Marković, nastavnik računarstva i informatike
- Vladan Al. Mladenović, nastavnik fizike i informatike
Za više informacija: e-pismen.rs

Izvor: Vebsajt Republičkog nacionalnog Internet domena Srbije, 25.11.2011.

U SKLADU SA NACRTOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA - UVODI SE OKVIRNI SPORAZUM, KOJI IZMEĐU NARUČIOCA I JEDNOG ILI VIŠE PONUĐAČA, NE MOŽE BITI DUŽI OD 4 GODINE I UVODI SE JEDINSTVENI REČNIK JAVNIH NABAVKI, ČIJA JE PRIMENA OBAVEZUJUĆA • Javna rasprava o Nacrtu zakona o javnim nabavkama biće održana 29. novembra 2011. godine u Privrednoj komori Srbije •

Praktičarima u javnim nabavkama na današnjoj konferenciji u Privrednoj komori Srbije predstavljeni su novi alati koji će doprineti efikasnijem i pravilnijem sprovođenju ovih postupaka.

Potpredsednik Privredne komore Srbije (PKS) Slobodan Samardžić, otvarajući konferenciju, koju su organizovali Odbor za privredni sistem PKS u saradnji sa Upravom za javne nabavke, podsetio je na dosadašnju ulogu Privredne komore Srbije u iniciranju izmena dosadašnjih zakona u ovoj oblasti, od 2002. godine, kada je donet prvi zakon.
Tako je na inicijativu Privredne komore Srbije 2004. godine uveden preferencijalni položaj domaćih ponuđača, koji izvode radove, pružaju usluge i nude dobra proizvedena u zemlji u odnosu na strance na tržištu javnih nabavki. U novoj verziji zakona iz 2009. godine, smanjeni su troškovi pribavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u poslovima javnih nabavki i bolja zaštita prava ponuđača. Radi unapređenja primene zakonske regulative, profesionalizacije i smanjenja korupcije, uveden je i novi institut - službenik za javne nabavke.

PKS je kao zastupnik privrede učestvovala i u radnoj grupi pri Ministarstvu finansija, koja se bavila izmenama i dopunama zakona o javnim nabavkama (JN), rekao je Samardžić najavljujući da će javna rasprava o novom nacrtu zakona o javnim nabavkama biti održana u utorak, 29. novembra u Privrednoj komori Srbije.

Predstavljajući novine u novom tekstu zakona, Samardžić je naveo da se uvodi okvirni sporazum, koji između naručioca i jednog ili više ponuđača, ne može biti duži od 4 godine, zatim, uvodi se jedinstveni rečnik javnih nabavki, čija je primena obavezujuća. Jedinstveni rečnik javnih nabavki predstavlja sistem klasifikacije kojim se, prema oznakama i nazivima određuju roba, usluge i radovi, kao predmet javne nabavke. Naručioci će, na osnovu toga, biti dužni da se prilikom opisa predmeta nabavke u pozivu za podnošenje ponude i konkursnoj dokumentaciji služe oznakama i nazivima iz Jedinstvenog rečnika javnih nabavki.

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama utvrđuje, u restriktivnom postupku, obavezu naručioca da ažurira listu kandidata svakih šest meseci, uvodi se novi oblik konkursne dokumentacije, obrazac izjave.

Predviđena je nova obaveza naručioca da objavljuje dokumentaciju na portalu javnih nabavki, a propisana je i obaveza ponuđača da dostavi listu ispunjenosti uslova za učešće u postupku JN pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovoronošću.

U pogledu izveštavanja, predviđeno je da naručioci do kraja februara tekuće godine dostavljaju Upravi za JN godišnje izveštaje o postupcima javnih nabavki. Novim odredbama, obrazuje se uprava za centralizovano sprovođenje JN, kao posebna organizacija. Takođe, predviđeno je da se uprave za centralizovano sprovođenje JN mogu osnivati na teritoriji pokrajina i lokalne samouprave.

Predstavnici Uprave za javne nabavke predstavili su Uputstvo ponuđačima za praćenje pregovaračkih postupaka, Vodič za ponuđače, Planer javnih nabavki, Interaktivni test znanja i Korisničko uputstvo za rad na portalu javnih nabavki.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 25.11.2011.

DONETA UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2012. GODINU

Vlada Republike Srbije je na sednici 24. novembra 2011. godine usvojila Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2012. godinu (dalje: CT2012).
Pravni osnov za donošenje nove CT2012 propisan je članom 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007 i 5/2009), prema kome Vlada uredbom najkasnije u novembru tekuće godine za narednu godinu usklađuje nomenklaturu Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi.

Uredba, pored nomenklature, obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđen ovim zakonom, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Usklađivanje nomenklature vrši se u skladu sa međunarodnim ugovorima i obuhvata izmene, odnosno dopune naimenovanja, numeričkih oznaka, napomena i Osnovnih pravila za primenjivanje Carinske tarife. Uredbom se ne mogu menjati stope carine utvrđene Zakonom o Carinskoj tarifi.

Razlozi za donošenje CT2012:

usaglašavanje nacionalne nomenklature sa Harmonizovanim sistemom naziva i šifarskih oznaka roba HS2012,
redovno godišnje usaglašavanje nacionalne nomenklature sa Kombinovanom nomenklaturom EU,
prenošenje preferencijalnih stopa za 2012. godinu u skladu sa sporazumima o slobodnoj trgovini koje je zaključila Republika Srbija, a koji će se primenjivati u 2012. godini,
dalja usaglašavanja prevoda naimenovanja i napomena,
usaglašavanje jedinica mere sa Kombinovanom nomenklaturom EU i zahtevima EUROSTAT-a.

CT2012 stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjuje se od 1. januara 2012. godine.

Izvor: Redakcija, 25.11.2011

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O OGRANIČENJIMA I ZABRANAMA PROIZVODNJE, STAVLJANJA U PROMET I KORIŠĆENJA HEMIKALIJA KOJE PREDSTAVLJAJU NEPRIHVATLJIV RIZIK PO ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU - ODLOŽEN DATUM PRIMENE ODREDABA O SADRŽAJU ISPARLJIVIH ORGANSKIH JEDINJENJA - VOC U BOJAMA I LAKOVIMA • Početak primene Faze I odložen je do 1. juna 2012. godine •

Na zahtev Privredne komore Srbije i Grupacije proizvođača boja i lakova, odložen je datum primene odredbi o sadržaju isparljivih organskih jedinjenja - VOC u bojama i lakovima.

Početak primene Faze I, odložen je do 1. juna 2012. godine ali je u cilju zaštite potršača rok do kog je dozvoljeno stavljanje u promet boja i lakova koji nisu usaglšeni sa odredbama o sadržaju VOC je ostao isti, odnosno 1.12.2012.godine.

To znači da boje i lakovi kao i sredstva i premazi za reparaciju vozila čiji sadržaj VOC nije usaglašen sa maksimalno dozvoljenim vrednostima koje su propisane za Fazu I a koji su proizvedeni do 1.6.2012. godine mogu ostati u prometu do 1.12.2012. godine.

Izvor: Vebsajt Agencije za hemikalije, 25.11.2011.

U SKLADU SA NOVIM PRAVILNIKOM O OCENJIVANJU UČENIKA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU - AKO VIŠE OD POLOVINE UČENIKA U ODELJENJU NA PISMENOM ZADATKU DOBIJE JEDINICU, NASTAVNIK JE U OBAVEZI DA TAJ PISMENI ZADATAK PONIŠTI

Novi Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 74/2011 - prim. red) predviđa obavezu poništavanja pismenog zadatka ako više od polovine učenika u odeljenju na toj proveri znanja dobije jedinicu.

Nastavnik je u slučaju poništavanja pismenog zadatka, a pre organizovanja ponovljenog, dužan da održi dopunsku nastavu, odnosno dopunski rad, predviđeno je pravilnikom koji je početkom ove školske godine stupio na snagu.

Takođe, nastavnik je dužan da obavesti đake koji će nastavni sadržaji biti na pismenom zadatku, najkasnije pet dana pre provere.

Raspored pismenih zadataka i pismenih provera dužih od 15 minuta upisuje se u dnevnik i objavljuje se za svako odeljenje na oglasnoj tabli škole, odnosno na veb stranici škole, najkasnije do kraja treće nastavne nedelje u svakom polugodištu.

Đačko znanje, prema novom pravilniku, može da se proverava na svakom času. Usmene i pismene provere znanja koje traju do 15 minuta, obavljaju se bez najave i učenik u toku časa može da bude ocenjen samo jednom.

U toku dana može da se planira najviše jedan pismeni zadatak i pismena provera duža od 15 minuta, odnosno najviše dve u nastavnoj nedelji.

Pravilnik predviđa da se, pored usmenog i pismenog ocenjivanja, sada i druge aktivnosti i rezultati mogu ocenjivati. Tako se kroz ocenu vrednuju đačke debate, radovi, crteži, posteri, pisanje eseja, učešće u različitim oblicima grupnog rada, rad na projektima...

U pravilnik su ugrađene norme Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 52/2011 - prim. red) prema kome se učenik ocenjuje najmanje četiri puta u polugodištu u osnovnom i tri puta u srednjem obrazovanju.

Zaključna ocena je brojčana, vladanje učenika od prvog do petog razreda opisuje se opisno, a od šestog do osmog u osnovnoj školi i u svim razredima srednje ocenjuje se opisno tokom polugodišta i brojčano na kraju.

U Pravilniku je data i definicija ocene, koja predstavlja objektivnu i pouzdanu meru napredovanja i razvoja učenika, ali je pokazatelj i kvaliteta i efikasnosti rada nastavnika i škole.

Izvor: RTV, Tanjug, 25.11.2011.

USVOJEN PROTOKOL O POSTUPANJU NADLEŽNIH INSTITUCIJA U SLUČAJEVIMA NASILJA NAD ŽENAMA • Na suzbijanju nasilja ubuduće zajednički rade četiri ministarstva Vlade Srbije - unutrašnjih poslova, pravde, rada i socijalne politike i zdravlja •

Državni sekretar Ministarstva rada i socijalne politike Vlade Republike Srbije Snežana Lakićević izjavila je danas povodom 25. novembra - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, da je samo u ovoj godini nasilje prijavljeno u 6.000 porodica.

Lakićević je, gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS), navela da je stvarni broj slučajeva nasilja uvek neuporedivo veći od prijavljenog.

Ona je potvrdila da je na jučerašnjoj sednici Vlade Srbije usvojen protokol koji omogućava da na suzbijanju nasilja ubuduće zajednički rade četiri ministarstva Vlade Srbije - unutrašnjih poslova, pravde, rada i socijalne politike i zdravlja.

Takođe, Lakićević je napomenula da je nasilje krivično delo, da se događa iza zatvorenih vrata i da su za njega odgovorni i država i pojedinci.

Prema evidenciji Mreže za borbu protiv nasilja, 27 žena je direktno ubijeno kao žrtve porodičnog nasilja, dok je još osam nastradalo u nekim vrstama nasilja, što su alarmantni podaci, upozorila je ona.

Lakićević je navela da podaci projekta "Borba protiv seksualno i rodno zasnovanog nasilja" pokazuju da je od početka godine u nasilju u porodici ubijeno 46 žena, kao i da je svaka druga žena u Srbiji preživela neki oblik porodičnog nasilja.

Prema njenim rečima, deca su zbog takvog nasilja ostala bez majki i rasturene su brojne porodice, pri čemu je nasilje u porastu i u osnovnim i srednjim školama, na utakmicama i na ulicama.

Ona je posebno ukazala i na pojavu vršnjačkog nasilja koje je posledica stvaranja slike o tome da se konflikti mogu rešavati na nasilan način.

Država je, kako je navela, uradila mnogo u oblasti zakona, sankcija i mera protiv nasilnika i na otvaranju sigurnih kuća radi zaštite žena i dece koje su žrtve nasilja, a uvedena je i edukacija sudija i pripadnika MUP-a kako bi stekli znanja u ovoj oblasti.

Kroz norveški program edukovano je prvih 15 profesionalaca - trenera koji su zaposleni u centrima za socijalni rad, koji će sada obučavati profesionalce u raznim drugim ustanovama i koji će raditi i sa počiniocima nasilja, naglasila je ona.

Danas, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, u Srbiji počinje kampanja "Ne okreći leđa nasilju, prijavi ga" koja će trajati do 10. decembra.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 25.11.2011.

APR UPOZORAVA PRIVREDNIKE POVODOM POJAVE LAŽNIH INSPEKTORA I PRODAVACA PODATAKA

Agencija za privredne registre (APR) UPOZORAVA sve privredne subjekte i preduzetnike kojima ovih dana navodni predstavnici APR-a dostavljaju cd-ove i drugi štampani materijal sa bazama podataka o registrovanim kompanijama da je reč o licima koja se lažno predstavljaju i na prevaru naplaćuju usluge koje su komercijalne prirode, pa samim tim nisu obavezujuće za privredne subjekte.

Takođe, upozoravamo i na pojavu lažnih inspektorki APR- a koje na teritoriji Novog Sada obilaze preduzetničke radnje, vršeći navodnu kontrolu u ime ove agencije, za šta naplaćuju naknadu.

Agencija za privredne registre naglašava da privrednim subjektima dostavlja registrovane podatke iz svojih baza podataka isključivo na pismeni zahtev korisnika, preko posebne službe u Agenciji.

Takođe, obaveštavamo preduzeća i preduzetnike da APR NEMA svoju inspekciju koja vrši kontrolu na terenu, niti ima terenske službe koje dostavljaju bilo kakav štampani materijal sa podacima o registrovanim kompanijama.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 25.11.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI - PREDSTOJEĆI NOVOGODIŠNJI PRAZNICI PRAZNOVAĆE SE TRI DANA - 1, 2. I 3. JANUARA 2012. GODINE

Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001 i 101/2007 - prim. red) propisano je da je Nova godina državni praznik i da se praznuje 1. i 2. januara. Istim Zakonom predviđeno je da ukoliko jedan od dana kada se praznuje državni praznik padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.

S obzirom da 1. i 2. januar 2012. godine padaju u nedelju i ponedeljak, ne radi se ni u utorak 3. januara 2012. godine.

Saglasno navedenom zakonu, prvi dan Božića - 7. januar je verski praznik i neradni dan. Božić 2012. godine pada u subotu i praznuje se taj dan.

Izvor: Vebsajt Ministarstva rada i socijalne politike, 25.11.2011.

KONFERENCIJA "DO TRANSPARENTNOG I MODERNOG ZAKONODAVNOG SISTEMA" BIĆE ODRŽANA 29. NOVEMBRA 2011. GODINE U NARODNOJ SKUPŠTINI

Državni sekretar Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije Gordana Pualić izjavila je danas da predstojeća konferencija "Do transparentnog i modernog zakonodavnog sistema" ima za cilj skretanje pažnje javnosti i medija na pozitivne promene u našoj državi i prve rezultate ostvarene regulatornom reformom i informatizacijom društva.

Pualić je na konferenciji za novinare na kojoj je najavljen ovaj skup, koji će biti održan u utorak, 29. novembra, u Domu Narodne skupštine, saopštila da je učešće na njemu do sada potvrdilo više od 230 učesnika, što pokazuje da rezultati pojačane zakonodavne aktivnosti postaju vidljiviji.

Na konferenciji će, kako je objasnila, biti razmatrana informaciona rešenja za predstavljanje zakonodavnih aktivnosti građanima i za njihovo aktivno uključivanje u taj proces.
Prema njenoj oceni, upravo zakonodavna aktivnost omogućava unapređenje normativnog okvira u našoj državi, harmonizaciju domaćih propisa sa evropskim standardima i zakonodavstvom Saveta Evrope i Evropske unije.

Ona je naglasila da je cilj svih preduzetih napora jačanje vladavine prava, demokratije i pravne sigurnosti, kao i zaštita ljudskih i manjinskih prava, što zajedno vodi ka transparentnom, modernom i efikasnom pravnom sistemu.

Državni sekretar za Digitalnu agendu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva Jasna Matić istakla je da od unapređenja te značajne oblasti zavisi kako kvalitet državnog uređenja, tako i načina života.

Matić je ukazala na značaj informacionih tehnologija u prethodnih nekoliko decenija za način na koji živimo, radimo, učimo i zabavljamo se, ali u poslednje vreme i za način funkcionisanja države.

Ona je ocenila da se sve više menja i način na koji se razume demokratija, kao i način na koji građani mogu da učestvuju u demokratskim, odnosno zakonodavnim procesima.

U našoj zemlji u poslednjih nekoliko godina desile su se velike promene koje su omogućile kako povećanje transparentnosti sistema u celini, tako i samog procesa donošenja zakona i omogućavanja zainteresovanima da ostvare potpuni uvid u stanje zakonske regulative i procese koji stoje iza toga, zaključila je Matić.

Skup "Do transparentnog i modernog zakonodavnog sistema" organizuju Narodna skupština Republike Srbije, Ministarstvo pravde, Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva i JP "Službeni glasnik".

Domaći i strani eksperti iz oblasti zakonodavstva, regulatorne reforme, informacionog društva i evropskih integracija predstaviće neke od mogućih smerova realizacije državnih strateških ciljeva u vezi sa uspostavljanjem stabilnog, transparentnog i modernog zakonodavnog sistema.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 25.11.2011.

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 13. DECEMBAR 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:
Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:
Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

Veštine koje će učesnik steći:

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 13. decembar 2011. od 09.30 – 17.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
 

link ka vesti:  http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ac042b90-3a69-484a-a131-a706fc4b29c8
NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

LINK KA VESTI:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ea54ace9-d8b2-4845-9db9-7e4b24a78cf7

IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA SRBIJE PREDVIĐA SE UVOĐENJE NOVOG KRIVIČNOG DELA "PROGANJANJE", KAO POOŠTRAVANJE KAZNENIH MERA ZA KORUPCIJU I POSEBNE MERE ELEKTRONSKOG NADZORA

Tanjug

Siledžije koje maltretiraju žene i decu ubuduće će pored oštrog kažnjavanja zatvorom biti podvrgnuti posebnim merama kao što su elektronski nadzor i zabrana prilaska, ali i strogim kaznama za nepoštovanje tih mera, a biće uvedeno i novo krivično delo "proganjanje".

Samo adekvatna kazna zatvora za nasilnike nije dovoljna i zato će država obezbediti mere nadzora nakon njenog izvršenja kako bi se pratilo njihovo kretanje i osigurala bezbednost porodice, izjavio je danas Tanjugu državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen.

To je jedna od tema izmena i dopuna Krivičnog zakonika Srbije (KZS) na kojima radi grupa Ministarstva pravde, a koje su neophodne kako bi se obezbedila sigurnost porodice i nakon što nasilnik odsluži zatvorsku kaznu, naglasio je Homen.

On je ukazao da će se kontrolisanje kretanja i ponašanja nasilnika koji je odslužio svoju kaznu u zatvoru vršiti putem elektronskog nadzora - stavljanjem elektronske narukvice na nogu nasilnika, izricanjem mere zabrane prilaska određenim licima, a biće propisane i oštre sankcije za nepoštovanje takvih mera.

- Pokazalao se da su nasilnici mahom psihički bolesna lica, kao što je slučaj i sa silovateljima o čemu govori veliki broj povratnika. Tu se ne radi o jednom izlivu besa već o konstatnom maltretiranju supružnika -  naveo je Homen ukazujući neophodnost uvodjenja novih mera.

On je ukazao da, iako je kaznena politika za nasilje u porodici ranijim izmenama bila pooštrena, stara krivična dela ne obuhvataju sve situacije u stvarnom životu kada je u pitanju maltretiranje slabijeg pola ili grupa koje nisu u stanju same da se brane.

Homen je istakao da radna grupa koja radi na izmenama KZS-a podržava inicijativu ombdusmana da se uvede novo krivično delo "proganjanje".

- To delo će sigurno biti uvedeno i biće oštro sankcionisano -  rekao je Homen i naveo da očekuje da će izmene i donupe KZS-a početkom godine biti završene.
 
U Srbiji je u ovoj godini ubijeno 46 žena, od kojih je 27 slučajeva direktna posledica nasilja u porodici. Bilo je 6.000 prijava zbog nasilja u porodici, a nasilje su prijavljivale i žrtve i gradjani.

Izmene ZKS-a će obuhvatiti i pooštravanje kaznene politike za korupciju, uvešće nova krivična dela, a pojedina prevazidjena biće izbrisana.

NOVINE NACRTA ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU: Gimnazijalci će moći da upišu fakultet bez prijemnog ispita, uvode se „opšta", „stručna" i „umetnička" matura, đaci će mnogo lakše moći da promene školu, broj učenika u odeljenju moraće da bude manji od 30, profesori neće imati pravo na štrajk, a srednje obrazovanje i dalje neće biti obavezno u Srbiji

Ovo su najvažnije odredbe koje se nalaze u Nacrtu zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju koji bi trebalo da bude usvojen do početka naredne godine.
Miodrag Sokić, predsednik Foruma beogradskih gimnazija, objašnjava za Press da je matura jedna od ključnih izmena, zbog čega se ovaj zakon najviše i donosi. I strategija obrazovanja, koja još nije usvojena, predviđa da gimnazijalci treba da polažu opštu maturu posle koje ne moraju da polažu prijemni ispit za fakultet.

- To ne znači da uopšte neće imati prijemi, jer je sigurno da će neki fakulteti imati prijemi, kao što je recimo Fakultet dramskih umetnosti. Postojeće opšta i stručna matura. Stručnu maturu polagaće učenici srednjih stručnih škola, ali sa tim neće moći da upišu fakultet već će morati da polažu i opštu maturu. Ide se na to da srednja stručna škola nije prolaz na fakultet, a gimnazija jeste, što je koncept koji važi već 50 godina u nekim evropskim zemljama - objašnjava Sokić.

Osim zamerki da pre usvajanja ovog nacrta treba najpre usvojiti strategiju obrazovanja, što je pored Foruma, podržao i Nacionalni prosvetni savet, kao i Unija sindikata prosvetnih radnika, postoji još zamerki, a jedna od najvećih odnosi se na Zakon o štrajku. Pravo na štrajk zaposlenih u školi praktično se zabranjuje, što je u potpunoj suprotnosti sa prihvaćenim i ratifikovanim međunarodnim konvencijama.

Jedno od novih zakonskih rešenja, ukoliko bude usvojeno, daje pravo učeniku da pređe iz jedne u drugu školu ili drugi obrazovni profil bez obzira na trajanje obrazovanja. Novi zakon propisuje i da škola elektronski vodi evidenciju o učenicima, njihovom uspehu, ispitima, obrazovno-vaspitnom i vaspitnom radu i zaposlenima, u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete i na obrascima.

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije iznela niz zamerki:
- Nacrtom nije predviđeno da srednja škola bude obavezna, polaganje stručne i opšte mature je nejasno definisano, a i dalje ćemo imati odeljenja u kojima će učiti i do 40 učenika. Neadekvatno je regulisan način sprovođenja inkluzije za decu ometenu u razvoju, nisu predviđeni opšti ciljevi obrazovanja u srednjoj školi i nije regulisan status nastavnika koji predaju izborne predmete - izneo je glavne zamerke Milan Jevtić, predstavnik Unije.

- Najveća zamerka je centralizovanje školskog sistema koje je potpuno anahrono 21. veku. Uopšte ne razmišljaju o novim oblicima komunikacije, o virtuelnim eksperimentima iz fizike i matematike, o školi na daljinu, o tome da se sada matematika uči na Fejsbuku. Tu nema ničeg modernog u smislu brzih i savremenih načina učenja. Ovi đaci danas će jednostavno pobeći iz ove zemlje u još većem broju nego do sada jer će im škola biti nepotrebna i dosadna - smatra Sokić.

Ana Mitić - Ag., Press, izvod iz vesti

NEKOLIKO STRANAKA NACIONALNIH MANJINA U SRBIJI INICIRALO JE OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O IZBORU NARODNIH POSLANIKA U ČLANU KOJI SE ODNOSI NA BROJ POTPISA.

Zakonom o izboru narodnih poslanika određeno je da je izborna lista utvrđena kada je svojim potpisima podrži najmanje 10.000 birača.

Ove stranke su podsetile da je to deset puta više od broja potrebnog za osnivanje stranke nacionalne zajednice, za šta je potrebno 1.000 potpisa.

Broj za osnivanje ostalih političkih stranaka je 10.000 potpisa i identičan je broju birača koji treba da podrže izbornu listu, što kada su u pitanju stranke nacionalnih manjina nije slučaj, navodi se u saopštenju za javnost.

Ove stranke su ocenile da sporni član zakona ograničava ljudska i manjinska prava i diskriminiše stranke nacionalnih manjina.

Ustavnu inicijativu su potpisali Crnogorska partija, Demokratski savez Bugara, Savez bačkih Bunjevaca, Pokret mađarske nade, Slovačka stranka, Demokratska partija Makedonaca, Rusinska demokratska stranka i Građanski savez Mađara.

Izvor: Beta, B92

JELISAVETA VASILIĆ, ČLANICA SAVETA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE IZJAVLJUJE:PREVISOKE PLATE FUNKCIONERA SU I NEMORALNE I NEZAKONITE

Funkcioneri u institucijama koje imaju privilegovani položaj, kao što su Narodna banka Srbije ili Direktorat za civilno vazduhoplovstvo, nemoralno i nezakonito imaju enormno visoke plate koje su izvan vremena i stanja u državi, kao da su u pitanju privatna sredstva tih institucija, upozorava u intervjuu za „Blic“ Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije.

Sudija Vasilić objašnjava da je bila veoma iznervirana kada je nedavno čula guvernera da „objašnjava da se njegova plata od oko 6.600 evra ne isplaćuje iz budžeta Republike Srbije, nego iz prihoda koje ostvaruje NBS, pa iz toga proizilazi da smatra da može svoju enormno visoku platu, kao i plate drugih u NBS, da usklađuje u odnosu na te prihode, a ne na krizno stanje u kome svi moraju da štede, pa i guverner.

- Prihodi koje ostvaruju institucije obavljajući preneseni državni posao nisu privatna sredstva tih institucija i ako se ostvari višak, ta sredstva nisu za enormno povećanje plate, nego moraju da se prenesu u budžet od kojeg ćemo svi imati koristi. Jer ta sredstva nisu rezultat rada institucije nego rezultat privilegovanog položaja - kaže Vasilićeva.

Da li bi smanjenje plata oteralo one koji nešto znaju?

- Ne slažem se sa mišljenjem onih koji smatraju da niže zarade utiču na odlazak stručnih ljudi i da dovode do korupcije. Godinama su sudije primale najniže zarade od svih državnih službenika, a to nije bio razlog za odlazak stručnih, časnih i dostojanstvenih sudija. Isto mislim i za korupciju, da između niskih zarada i primanja mita ne stoji znak jednakosti i da neko zbog niskih zarada pribegava korupciji. Sigurna sam da i danas postoji nešto što se zove ljubav prema poslu, moral, čast, hrabrost, samostalnost, nezavisnost i na kraju sreća kada se radi odgovoran državni posao.

Tamara Spaić, izvod iz vesti

GUVERNER NBS IZJAVIO DA NIJE REALNO DA PRESTANE DA POSTOJI EVRO

Tanjug

Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić ocenio je večeras da u ovom trenutku nisu realne pretpostavke da bi evro mogao da prestane da postoji kao valuta.
"Mislim da još uvek u ovom trenutku bojazni nisu realne da će evro prestati da postoji kao valuta ali čak i kada bi se to desilo nikakav ozbiljan problem se ne bi pojavio", rekao je Šoškić za RTS.

On je naveo i da bi, u tom slučaju "po pitanju štednje uvek postojao odgovarajući kurs između evra i drugih valuta koje postoje i koje bi postojale i neka konverzija bi svakako uvek mogla da se uradi".
"To je odgovor na hipotetičko pitanja i mislim da to još uvek nije realna opcija", rekao je Šoškić povodom stavova pojedinih stranih ekonomista da bi evro mogao da prestane da postoji.

On je rekao da je za razliku od pojedinih evropskih država, u kojima su građani počeli da povlače svoj novac iz banaka, u Srbiji situacija bitno drugačija.

"U državama EU banke su u velikoj meri upravo izložene obveznicama država koje, sada se ispostavlja nisu u stanju uvek da redovno izmiruju svoje obaveze", rekao je on podsetivši na primere Grčke, Italije, Portugala.

Prema njegovim rečima, to znači da banke koje su investirale u te obveznice verovatno neće imati vrednost koju su očekvali.

"S druge strane između banaka postoji čitav niz takozvanih osiguranja kreditnog rizika koje će se aktivirati u slučaju da neke od ovih zemalja ozbiljnije dođu u probleme i ne budu mogle da izmiruju svoje obaveze", rekao je on.

Šoškić je ocenio i da su ta osiguranja kreditnog rizika nešto što može dodatno da izazove gubitke u bankarskom sistemu, podsetivši da je u Srbiji situacija drugačija.

On je napomenuo da u Srbiji postoji obavezna rezerva za banke a da "naše banke nisu izložene obveznicama država koje imaju probleme niti u našem bankarskom sistemu postoje ovakvi instrumenti bankarskog osiguranja".

Šoškić je naveo i da je mogućnost iznošenja novca iz Srbije od strane banaka već predupređena nizom mera kao i da postoje "različiti scenariji za različite okolnosti koje bi mogle da nastanu u kontekstu ravoja krize".

PREDSEDNIK MK GRUPE TVRDI DA JE SRBIJI HITNO POTREBAN PAKET ANTIKRIZNIH MERA

Predsednik MK grupe Miodrag Kostić ocenio je da bi Srbija trebalo da ima spreman paket mera i razrađenu kriznu strategiju, kako građani i privreda ne bi ušli u naredni period s neizvesnošću. "O drugom talasu krize govorio je i čuveni svetski ekonomista Džozef Stiglic prilikom posete Srbiji 2009. godine. Srbija bi trebalo da uveliko ima spreman paket mera i razrađenu kriznu strategiju, i bilo bi dobro da ne ulazimo u naredni period sa nedopustivom neizvesnošću", rekao je Kostić u intervjuu za novosadski Dnevnik.  

On je ocenio da će problem nelikvidnosti preduzeća biti trajno rešen kada neiskorišćeni resursi budu u vlasništvu onih koji njima znaju da upravljaju.  

Kostić je rekao da bi Vlada Srbije trebalo energičnije da donosi mere koje sama najavljuje i da brže reaguje na situacije na tržištu.
 
"Država u ovom momentu upravlja sa 270 firmi u stečaju za koje treba da nadje rešenje, a predlog koji stalno ponavljam je da bi te firme trebalo da budu ponuđene ozbiljnim privrednicima. Stečajni proces bi pritom trebalo definisati na 30 do 60 dana, ili 90 dana u izuzetnim slučajevima", rekao je Kostić.  

On je dodao da bi se time onemogućilo odugovlačenje i gubljenje vremena koje zaposleni provode u neizvesnosti i bez posla, a preduzeće i proizvodnja "tavore".  

"Međutim, svaka ideja spasavanja propalih preduzeća njihovim prebacivanjem u privatne ruke do sada je naišla na otpor, a do izražaja je došla jeftina politička demagogija", rekao je Kostić.  

Govoreći o kapacitetima koji se mogu iskoristiti za ekonomski napredak, Kostić je rekao da je, uz dovoljno političke volje, za povećanje proizvodnje hrane i povećanje izvoza i konkurentnosti na međunarodnom tržištu, neophodno da država osim subvencionisanja kredita, u saradnji sa bankama snizi kamate, ali i da ponovo uvede izvozne kredite.  

"Kod nas se subvencije ne dodeljuju na osnovu tone proizvedene robe, što je praksa u čitavom razvijenom svetu, i na tržištima na kojima se mi takmičimo, nego na osnovu površine koju neko poseduje", kazao je Kostić.

Beta, Blic

PAD PROMETA NA BEOGRADSKOJ BERZI

Protekle sedmice na Beogradskoj berzi je ostvaren promet od svega 225,69 miliona dinara (2,17 miliona evra) što je za 40 odsto manje nego u trećoj nedelji novembra.

Indeksi akcija su imali oštar pad i Beleks15 je na nedeljnom nivou opao za 4,92 odsto a opšti Beleksline je prošlu nedelju završio u crvenom za 3,75 odsto. Time su se indeksi našli na godišnjem minimumu. Sve u svemu , u protekloj sedmici ova korpa hartija izgubila je na vrednosti skoro 5 procenata, dok od početka godine beleži pad od 22,5 procenata.
Najatraktivnija je bila akcija AIK banke  sa prometom od samo 72,9 miliona dinara.

Po metodu preovlađujuće cene za 19,52 miliona trgovalo se deonicama preduzeća Žitosrem iz Inđije uz skok vrednosti akcije od preko četiri procenta.

Najviše su na nedeljnom nivou u kontinuiranoj trgovini poskupele akcije Progresa  , za 3,7 odsto, na 55 dinara. Među dobitnicima je i Energoprojekt  jer mu je deonica skuplja za 1,19 odsto pa je cena zaključena na 426 dinara.

Hartije Agrobanke  pojeftinile su za 12 odsto pa je cena po završenom trgovanju u petak zaključena na 3.603 dinara. To je najniža cena za tu deonicu u poslednjih godinu dana.
Nešto manji pad vrednosti protekle sedmice imale su akcije Vino Župe . Hartija tog proizvođača sokova u iščekivanju trgovanja u ponedeljak košta 6.000 dinara. Ovaj najveći domaći proizvođač vina i sokova objavio je nedavno plan poslovanja po kojem se očekuje u tekućoj godini rekordni prihod od 6 milijardi dinara, dok je tržišna kapitalizacija kompanije na ovoj ceni 1,2 milijarde dinara (11,5 miliona evra).

Akcije NIS-a  nastavile su lagani silazni trend spustivši se na 618 dinara uz skroman promet od 2,1 milion dinara. Aerodrom  je pao na 493 dinara uz skroman promet, dok je bečejski Sojaprotein  zabeležio korekciju od 1,7 odsto takođe uz mizernu realizaciju. Nešto značajniji promet od nepunih milion dinara zabeležio je gornjomilanovački Metalac  koji je pao 2,7 odsto na 1.655 dinara.

PRAVDA IZ STRAZBURA

Srbi se Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu obraćaju čak tri puta češće nego ostali stanovnici Evrope. Praksa suda pokazala je da u Srbiji na 10.000 stanovnika dolazi 2,14 žalbi, dok u svih 47 zemalja koje priznaju ovaj sud na svakih 10.000 stanovnika u proseku dolazi 0,75 odsto žalbi. Pošto se zna sa kakvim se nasleđem suočilo reformisano srpsko pravosuđe, nije iznenađujuće što pravdu u Strazburu čeka više od 6.000 građana Srbije.

Najviše zbog povrede prava na brzo i pravično suđenje. Odnosno, dobro je poznato da je prosek „brzog“ suđenja u Srbiji bio od 15 do 20 godina - za najjednostavnije sporove. Koliko se odluke države Srbije dobro kotiraju pred ovim međunarodnim sudom, najbolje pokazuje statistika - od 49 slučajeva koji su do sada rešeni u Evropskom sudu, država je izgubila čak 46. Zbog toga je bila u obavezi da tužiocima isplati 332.000 evra odštete. Ovaj pokazatelj dovoljno govori o tome koliko su Srbi zadovoljni radom svojih sudova.

Osim ovih neugodnosti sa građanima, koje domaći političari tretiraju kao trećerazredni problem, Srbija ima velikih problema i u izvršavanju presuda Evropskog suda. I u ovome smo u evropskih Top 10 - doduše na poslednjem mestu država koje neadekvatnim sprovođenjem odluka suda u Strazburu krše Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Na čelu je Bugarska, a slede Grčka, Italija, Moldavija, Poljska, Rumunija, Rusija, Turska i Ukrajina. Reč je o zabrinjavajućim kašnjenjima u izvršavanju presuda Evropskog suda.

Odluke suda u Strazburu nisu obavezujuće, pa se država prema tome tako i odnosi. Ono što domaće političare daleko više boli jeste to što kada država ne sprovodi odluke suda, izlazi na „loš glas“, odnosno unapred joj se ne veruje šta god da tvrdi. A to nije dobro za evrointegracije u kojima smo do guše. Strazbur je za naše političare i državu (raspored je nameran) daleko, pa se prema njemu tako i odnose uz neizbežnu opasku - daleko mu lepa kuća.

Koliki je broj ljudi koji su izgubili sporove sa državom, a nisu dospeli do Strazbura zbog nedostatka para, jer strazburška pravda dosta košta, nije poznato. Međutim, jasno je da građani nemaju više nikakvog poverenja u državu Srbiju. Uostalom, zar skoro pet miliona predmeta u srpskim sudovima nije dovoljan dokaz. Ne kaže se za džabe, da tamo gde građani u državu ne veruju, to je početak kraha.

Izvor: www.danas.rs

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA SE PRIMENJUJE OD 5. DECEMBRA 2011. I PROPISUJE OBAVEZU BANAKA DA PRECIZIRAJU KAMATE U SLUČAJEVIMA KADA SU KAMATE UGOVORENE KAO NEODREDIVE I DA O TOME OBAVESTE KORISNIKE: Za nepoštovanje propisa zaprećena kazna od 500 do 800 hiljada dinara po prigovoru

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA objavljen je u "Sl. glasniku RS", br. 36/2011. Ovaj zakon se primenjuje od 5. decembra 2011. godine, osim odredbe člana 38. stav 5. tog zakona, koja se primenjuje od 1. januara 2012. godine

Davaoci finansijskih usluga su dužni da svoje opšte akte usklade sa odredbama ovog zakona i propisima iz koji će biti doneti za njegovo izvršavanje najkasnije u roku od tri meseca od donošenja tih propisa.

Odredbe člana 8. i člana 26. st. od 1. do 3. ovog zakona primenjivaće se na sve obaveze po osnovu ugovora koje dospevaju posle dana početka primene tog zakona, odnosno posle 5. decembra 2011. godine.

Davaoci finansijskih usluga su dužni da do dana primene ovog zakona, ugovore koji su zaključeni do tog dana usklade sa odredbama člana 8. i člana 26. st. od 1. do 3. tog zakona na taj način da visina ugovorene promenljive a neodredive nominalne kamatne stope, odnosno promenljivog neodredivog elementa te stope ne može biti veća od njihove inicijalne visine (visine u momentu zaključenja ugovora).

Davaoci finansijskih usluga, od dana stupanja na snagu ovog zakona do dana njegove primene (od 4. juna do 5. decembra 2011. godine), nisu bili u mogućnosti da uvećavaju visinu kamatnih stopa koristeći ugovorene neodredive elemente.

Banke su u obavezi da do 5. decembra preciziraju nominalne kamate na kredite u slučajevima kada su ugovorene kao neodredive i da o tome obaveste korisnike.

Kako je rečeno, aneksi ugovora o kreditu koji pojedine banke nude klijetima trebalo bi da bude adekvatan način za usklađivanje nominalne neodredive kamate sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koji propisuje da kamate moraju biti odredive i da se tačno zna od čega se sastoje.

Ukoliko nije moguće zaključiti aneks takvih ugovora, banke će obavestiti korisnika da su odredbe kojima se reguliše kamatna stopa izmenjene i usaglašene sa Zakonom, koji stupa na snagu 5. decembra, kažu u NBS.

U centralnoj banci ističu da su banke u svakom slučaju, bilo uz aneks ugovora ili obaveštenje o promeni kamatne stope, u obavezi da korisniku kredita dostavi i novi plan otplate kredita za period primene te izmenjene kamatne stope.

NBS je građanima preporučila da obrate pažnju na nominalnu kamatnu stopu, elemente koji čine tu stopu i periode u kojima će se menjati, kao i da provere da li će moći u toku trajanja ugovora u svakom trenutku znati u kojim slučajevima se može promeniti visina njihove obaveze po osnovu kamate, na koji način i pod kojim uslovima.

"Prema odredbama Zakona novčana ugovorna obaveza je odrediva što se tiče njene visine ako zavisi od ugovorenih promenljivih elemenata, odnosno promenljivih i fiksnih, s tim što su promenljivi elementi oni koji se zvanično objavljuju i koji moraju biti takve prirode da na njih ne može uticati jednostrana volja nijedne od ugovornih strana", dodaje se u NBS.

Kako NBS ističe, ako banka nominalnu kamatnu stopu utvrdi drugačije od propisanog biće novčano kažnjena i to u iznosu od 500.000 do 800.000 dinara, po prigovoru.

Ukoliko, posle potpisivanja Aneksa ugovora, građani smatraju da su odredbe Aneksa ugovora kojima se reguliše struktura i visina nominalne kamatne stope suprotne Zakonu, mogu podneti pisani prigovor banci i obaveštenje u pisanoj formi NBS ako su nezadovoljni odgovorom banke ili im banka nije odgovorila, navodi NBS.

UDRUŽENJE "ATEISTI SRBIJE" PODNELO USTAVNOM SUDU INICIJATIVU ZA OCENU USTAVNOSTI STATUTA BEOGRADA ZBOG DELA O PROSLAVI GRADSKE SLAVE SPASOVDANA

B92

To udruženje traži ocenu ustavnosti i zakonitosti članova 10 i 75 stav 1 Statuta grada Beograda, koji propisuju proslavu gradske slave, s obzirom na to da su isti u direktnoj suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije (član 11), sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o glavnom gradu.

U spornom Statutu, za gradsku slavu se proglašava Spasovdan (Vaznesenje Gospodnje), dok se na zvaničnom sajtu grada Beograda daje obrazloženje da je u pitanju više srpska, nacionalna, nego verska institucija.

"Time se svim stanovnicima grada Beograda, bez obzira na nacionalnu i versku (ne)pripadnost, za zvaničnu proslavu njihovog grada proglašava dan kada se „Isus vazneo na nebo i seo sa desne strane Boga Oca“. Na ovaj način se, u gradu Beogradu, pravoslavlje uspostavlja kao državna religija, jer se jedan verski običaj uspostavlja kao gradski, zajednički za sve stanovnike Beograda", navode "Ateisti Srbije".

U saopštenju tog udruženja navodi se da svaka verska ili nacionalna zejednica ima pravo da svoje praznike i svetkovine proslavlja slobodno i neometano u svom gradu, ali da je "nedopustivo da se proslava jedne verske zajednice proglašava zvaničnom, kao i da funkcioneri Grada učestvuju u njima u svojstvu službenih lica".

"Obredi kao što su litije pravoslavnih sveštenika, osvećenje žita i slavskog kolača, zatim molitve u pravoslavnim crkvama, nošenje krstova i pravoslavnih ikona nikako se ne mogu proglasiti simbolima glavnog grada i svih njegovih stanovnika", dodaje se u saopštenju.

Ocenjuje se da "očigledno je da je ovakva proslava isključivo verski praznik, te je, kao takav, u direktnoj suprotnosti sa članom 11 Ustava, koji kaže da se nijedna religija ne može uspostaviti kao državna".

PREDSEDNIK VLADE RS NAJAVLJUJE DA ĆE DEFICIT DRŽAVNOG BUDŽETA U 2012. GODINI BITI 152,2 MILIJARDE DINARA

Tanjug

To je 4,25 odsto projektovanog bruto domaćeg proizvoda (BDP) čime deficit ostaje na ovogodišnjem nivou, rekao je Cvetković.

On u intervju za novi broj Ekonomist magazina rekao da je dogovoreno da predlog državnog budžeta bude predat Skupštini Srbije do 15. decembra.

Cvetković je rekao da je Vlada u dogovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) išla na nešto manji deficit nego što dozvoljavaju fiskalna pravila, a to je 4,5 odsto BDP, imajući u vidu da bi u određenom procentu taj deficit imao efekta na javni dug koji će se krajem ove godine približiti gornjoj dozvoljenoj granici od 45 odsto BDP.

Na pitanje da li je Srbija spremna za novi udar krize, on je rekao da je upravo takav budžet jedna od mera za to. "Naravno, pripremamo i neke podsticajne mere, zadržavamo određene subvencije poljoprivredi, pri čemu ne mislim nužno na prodaju pšenice i kukuruza, već na preradu poljoprivrednih proizvoda za izvoz", rekao je srpski premijer.

Kako je istakao Cvetković, već sama činjenica da Vlada očekuje ekonomski rast od 1,5 odsto 2012. godine i da će ove godina Srbija imati rast dva odsto, pokazuje da je Vlada računala na to da kriza dolazi.

"Ako bi ona bila još drastičnija, seli bismo i videli koje još mere dodatno treba da se preduzmu", rekao je on.

Prema rečima Cvetkovića, sredinom iduće godine, zbog projektovanog manjeg rasta, javni dug će verovatno prekoračiti gornju granicu od 45 odsto BDP-a i onda će u skladu sa zakonom morati da se napravi program kako da se javni dug dovede na dozvoljeni nivo.

"Na sreću, veći deo našeg javnog duga su obaveze razbijene na veliki broj godina tako da godišnja tranša koja nam stiže na naplatu nije enormno visoka da bi mogla da ugrozi likvidnost", rekao je predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.

Cvetković je podsetio da je Srbija ove jeseni povukla milijardu dolara po osnovu evroobveznica, što je povećalo javni dug, ali sredstva nisu potrošena, već ih imamo na računu, tako da se neto situacija javnog duga u stvari nije promenila.

Premijer Srbije Mirko Cvetković kaže da zbog načina na koji je koncipiran budžet za 2012, porez na dodatu vrednost (PDV) neće morati da poveća u idućoj godini ni sledeća vlada.

Cvetković navodi da su porezi na zarade nekad bili značajna stavka budžeta, ali su prebačeni na lokal, a povećanje PDV-a bi imalo značajne pozitivne efekte na budžet, ali negativne posledice za stanovništvo.

"Srbija je jedna od retkih zemalja koja prolazi kroz krizni period od nekoliko godina ne povećavajući PDV. Tu opciju smo čuvali kao poslednju odbranu, ali ispostavlja se da za vreme mandata ove vlade ona neće biti potrebna. Ovako kako smo koncipirali budžet to neće morati ni sledeća vlada u narednoj godini, ali prepustimo njima da donesu odluku o tome", rekao je predsednik Vlade Srbije.

DOMAĆA EKONOMIJA JE U ALARMANTNOM STANJU, UPOZORAVAJU PRIVREDNICI I EKONOMISTI NAVODEĆI DA SU NELIKVIDNOST, "SIVA" EKONOMIJA, NEZAPOSLENOST I JAVNI DUG SVE VEĆI, A INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U PADU: Država mora da smanji poreze, jer uskoro neće imati koga da oporezuje

Tanjug

"Situacija je alarmantna i mi ćemo zaključak sa ovog skupa poslati svima kao upozorenje," istakao je predsednik Privredne komore Beograda Milan Janković na savetovanju privrednika, koje je organizovano sa Društvom ekonomista Beograda na temu "Poslovanje privrede Srbije u uslovima krize i javna potrošnja".

Janković je ukazao da bi prvo trebalo smanjiti poreze, jer država uskoro neće imati šta da oporezuje pošto se više preduzeća zatvara nego otvara, dok je nelegalna ekonomska aktivnost sve prisutnija.

"U Srbiji ima svega između 1.300 i 1.700 preduzeća koja nose sav teret oporezivanja", tvrdi Janković, pozivajući se na nedavno istraživanje beogradske komore.
Ekonomista Mlađen Kovačević je izjavio da je tokom devet meseci ove godine broj osnovanih privrednih društava manji za 1.100, dok je broj novih preduzetnika opao za 3.600.

Kovačević smatra da je velika verovatnoća da će kriza u Srbiji pojačati u idućoj godini.

On je naveo da je umesto projektovane prosečne stope rasta industrijske proizvodnje od 6,9 odsto u periodu januar - septembar 2011. rast bio samo 2,5 odsto, kao i da od aprila industrijska proizvodnja u zemlji stalno opada.

Kovačević je rekao da je po zvaničnim podacima javni dug Srbije krajem septembra bio 14,7 milijardi evra, što je za dve i po milijarde evra više nego krajem prošle godine.
Odnos javnog duga i BDP do kraja septembra je skoro dostigao, prema rečima Kovačevića, zakonski maksimum od 45 odsto, dok je javni dug realno prešao tu granicu, jer se po toj računici uzima BDP u tekućim cenama, pa je dosta "naduvan".

Sa druge strane, najveći deo javnog duga je u stranim valutama i one se u cilju izražavanja javnog duga u dinarima množe sa nerealno niskim valutnim kursom, pa se njegova veličina tako umanjuje, tvrdi Kovačević.

On je, osim toga, ukazao da se i u obračun javnog duga ne uključuje spoljni dug Narodne banke Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu od 1,586 milijardi evra, niti njen unutrašnji dug, nastao na osnovu prodatih hartija od vrednosti od milijardu evra.

Kovačević je rekao da je apsurdno da Srbija ove godine nije ništa preduzela kako bi zaustavi ekonomski neracionalnu apresijaciju dinara, dok je Švajcarska kao najkonkurentnija zemlja sveta preduzela čak i devalvaciju kako bi smanjila vrednost svoje nacionalne valute.

UNIJA POSLODAVACA SRBIJE ZATRAŽILA DA DRŽAVA UVAŽI NJIHOV PREDLOG DA SE TOPLI OBROK I REGRES NE OPOREZUJU, KAO I DA SE SMANJE OBAVEZNE REZERVE BANAKA

Tanjug

Generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije Boško Savković rekao je na konferenciji za novinare da je predlog UPS da se utvrde neoporezovani nominalni iznosi od oko 6.000 dinara za topli obrok i 20.000 za regres, naglašavajući da država ne bi bila oštećena u velikoj meri neubiranjem prihoda po tom osnovu.

"To bi bile sume koje bi zadovoljile većinu radnika", tvrdi Savković.

On je naveo i primer- "ako se 3.000 dinara isplaćuje zaposlenom na ime toplog obroka, zbog oporezivanja taj trošak za poslodavca je 5.100 dinara".

Savković je zatražio od sindikata, da imajući u vidu uslove poslovanja privrede, budu susretljivi i fleksibilni prilikom potpisivanja granskih kolektivnih ugovora, čije je potpisivanje u nekim delatnostima (građevinarstvo i poljoprivreda) već završeno, dok je u nekim u toku i da imaju u vidu da uslovima besparice topli obrok i regres postaju neka vrsta socijalne kategorije, dodatne finansijske pomoći radnicima koji primaju male plate.

Generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije (UPS) Boško Savković izjavio je danas da bi država trebalo da kazni poslodavce koji ne plaćaju poreze i doprinose i ne isplaćuju plate.

"Toliko je poslodavaca, da je to sramota, koji ne isplaćuju ni poreze, ni doprinose, ni plate radnicima. Ne mogu ja da budem odgovoran za to, nego država koja će takve poslodavce da otera u zatvor, jer oni rade protivzakonito", rekao je on novinarima nakon predstavljanja Analize troškova opšteg kolektivnog ugovora.
 
Savković je istakao da su među najvećim firmama koje ne uplaćuju poreze i doprinose javna preduzeća, a ne privatne firme.

"Nije bez veze zašto se iz budžeta Srbije čak 46 odsto odvaja kako bi se dopunio penzioni fond. To je upravo zato što najveće firme i javna preduzeća nisu plaćale doprinose poslednjih desetak godina", rekao je on.

On je dodao da se "crna lista" firmi koje ne plaćaju doprinose Fondu za penzijski i invalidsko osiguranje (PIO) vodi kao službena tajna i da i predstavnici UPS u tom fondu nemaju pravo da zvanično kažu koja su to preduzeća.

On je podsetio da je Opšti kolektivni ugovor nametnuo brojne troškove poslodavcima, koje ne mogu da pokriju u uslovima krize i kada je privredna aktivnost smanjena.

Savković je naveo da je zakonodavac uveo loše rešenje po kome su regres i topli obrok oporezuju kao i svaka druga zarada, ali nije predvideo u kom iznosu se oni isplaćuju, te su pojedini poslodavci da bi ispoštovali tu normu, "davali topli obrok u iznosu i od dva dinara", što je takođe veoma loše za radnika.

Postojala su dva načina kako da se to reši, dodao je Savković, a jedan od predloženih načina rešavanja problema je bio da se granskim kolektivnim ugovorom odredi maksimalna visina regresa i toplog obroka koja se neće oporezivati, ali se shvatilo da bi i tu bilo "prostora za manipulaciju".

Na kraju, došlo se do stava da je potrebno utvrditi nominalni iznos i tražiti od države da on ne budu oporezovan.

U UPS-u navode i da su sproveli analizu troškova primene Opšteg kolektivnog ugovora od 2008. do 2011. godine, koja je pokazala da je primena tog ugovora na mala i srednja preduzeća, a na kome su insistirali sindikati koji deluju u velikim kompanijama, dovela do toga da male i srednje firme nisu bile u mogućnosti da pokriju ove izdatke.

Tako je u Srbiji od početka 2008. do septembra ove godine 7.230 preduzeća više zatvoreno, nego otvoreno.

U UPS upozoravaju da će sledeća godina još biti teža i da nisu tačne procene da će se zaustaviti pad zaposlenosti "jer su firme na minimumu potencijala za zapošljavanje".

Unija poslodavaca Srbije smatra da bi Narodna banka Srbije (NBS) trebalo da organizuje sastanak sa privrednicima o iznosu obavezne rezerve banaka, izjavio je danas predstavnik UPS Dragoljub Rajić.

On je novinarima rekao da šest udruženja privrednika i Savez ekonomista Srbije zajednički apeluju na NBS da smanji obavezne rezerve da bi se pomoglo privredi.

Rajić je istakao da bi smanjenje obavezne rezerve omogućilo preduzećima povoljnije kredite. Ukazao je da privreda ima probleme sa solventnošću i sa izvozom.

Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić više puta je odbacivao inicijative za smanjenje obavezne rezerve, navodeći da se o tome može razgovarati tek kad se inflacija vrati u ciljani okvir.

Centralna banka je za devizne kredite propisala obavezu od 30 odsto za pozajmice do dve godine, a 25 odsto na kredite sa rokom vraćanja dužim od dve godine.

NEMAČKA I EVROPSKA KOMISIJA OTVORENO SU SE SUKOBILE OKO POTREBE DA SE IZDAJU ZAJEDNIČKE OBVEZNICE 17 ZEMALJA EVROZONE

Tanjug

To je još jedan pokazatelj da je Evropa podeljenija nego ikad o rešavanju dužničke krize koja ne jenjava.

Dok je nemačka kancelarka Angela Merkel kritikovala predlog Komisije u Briselu, njena zemlja je pokazala redak znak slabosti pretrpevši ono što su mnogi na nestabilnim tržištima nazvali neuspešnom aukcijom obveznica.

Evropski ekonomski indikatori odagnali su skoro svaku nadu da će evrozona biti u stanju da spreči recesiju budući da poverenje investitora nastavlja da pada.
Međutim, umesto da pokažu zajedništvo u nevolji, povećava se jaz između Berlina i Brisela. Predsednik Komisije Žoze Manuel Barozo kaže da bi evroobveznice "mogle doneti brojne koristi" kada bi se rizici i bezbednost monetarne unije spojili.

Ideja o ujedinjavanju rasipnih država poput Grčke sa fiskalno obazrivim državama kao što je Nemačka nije naišla na mnogo entuzijazma u Berlinu, a nemačka kancelarka, svesna da će takav predlog biti iznet, unapred ga je odbila u nemačkom parlamentu.

Nemačka se protivi uvođenju evroobveznica i već dugo poziva fiskalno nedisciplinovane članice evrozone da srede unutrasnju situaciju uz što manju intervenciju sa strane.

"Mi pokušavamo da imamo razumnu, racionalnu, ozbiljnu, intelektualno i politički ozbiljnu, debatu", rekao je Barozo.

On smatra da obveznice nisu uperene protiv bilo koje zemlje članice, a naročito ne protiv Nemačke kao najveće evropske ekonomije. Barozo kaže da se stav Nemačke razlikuje samo u tome u koje vreme treba primeniti predlog o uvođenju obveznica.

Ključna stavka Barozovog predloga bila je potreba za jačanjem budžetske discipline uz zajedničke napore da se zaustavi najveći finansijski izazov u pola veka postojanja Evropske unije.

On je priznao da takozvane stabilizacione obveznice "neće rešiti trenutne probleme", i mogu efikasno biti uvedene tek kada se situacija smiri. Ipak, on je naveo da su "te obveznice primer ojačane vlasti, čvrste volje da se živi zajednički u zoni evra i dobar primer discipline".

PRIVATNA LICA I KOMPANIJE POVUKLI SU MILIJARDE EVRA SA DEPOZITA U BANKAMA PROBLEMATIČNIH ZEMALJA ZONE EVRA, ŠTO MOŽE DA UGROZI BANKARSKI SEKTOR

Tanjug

Evropske banke suočile su se sa odlivom sredstava koje povlače klijenti, što pojačava pritisak na bankarski sektor regiona i preti da finansijske kompanije ostanu bez ključnog izvora finansiranja, piše dnevnik Volstrit Džornal.

Brojne velike italijanske i španske banke nedavno su obelodanile smanjenje sredstava na depozitima korporacija i drugih institucionalnih klijenata, tempom koji se meri dvocifrenim procentima. Opšti tempo povlačenja sredstava sa depozita bio je nešto manji zahvaljujući slabijem povlačenju sredstava sa depozita privatnih lica.

Depozitna baza španskih banaka je u trećem ovogodišnjem kvartalu smanjena za 48 milijardi evra ili za dva odsto, saznaje se iz podataka španske centralne banke.

Povlačenje sredstava klijenta sa depozita podudara se sa povećanjem pozajmicama banaka od Evropske centralne banke (ECB) na rekordni nivo od početka 2009. godine. Finansijske institucije su u utorak povukle 247 milijardi evra kredita ECB sa rokom dospeća od nedelju dana, što je više od prethodnog ovogodišnjeg maksimuma od 230,3 milijarde evra.

POREZNICI POGREŠILI - POZIV GRAĐANIMA DA REŠE NEDOUMICE

RTV

Mnogi Vojvođani dobili su ovih dana obaveštenja o neplaćenom porezu, ali na imovinu koju ne poseduju ili su već platili porez na nju.

Reč je o porezu na oružje, zemlju, i slično.

U Poreskoj upravi kažu da je došlo do greške jer sistem nije savršen i apeluju na obveznike da ipak dođu do filijala uprave da bi razrešili nedoumice oko plaćanja poreza.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji građani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju građanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose između pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvođače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

KONFERENCIJA PODRŠKA SRPSKOM PREDUZETNIŠTVU - PET GODINA USPEŠNE SARADNJE IZMEĐU EBRD TAM/BAS I HOLANDSKE VLADE BIĆE ODRŽANA 1. DECEMBRA 2011. GODINE U BEOGRADU

Podrška srpskom preduzetništvu - pet godina uspešne saradnje između EBRD TAM/BAS i Holandske vlade, naziv je konferencije koja će biti održana u četvrtak 1. decembra, a na kojoj će EBRD Busineš Advisory Services (BAS) Serbia obeležiti pet godina rada u Srbiji.

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati EBRD BAS koji su postignuti kroz pružanje podrške razvoju malih i srednjih preduzeća putem finansijske pomoći koja se koristi za angažovanje domaćih konsultanata koji pružaju poslovne usluge i savete preduzećima i pomažu im u unapređenju konkurentnosti.

Na taj način, EBRD BAS omogućava preduzećima da ostvaruju svoje ciljeve i istovremeno podstiče razvoj domaće konsultantske zajednice.

EBRD BAS Serbia od juna 2006. do novembra 2011. finansiran je od strane vlade Kraljevine Holandije u ukupnom iznosu donatorskih sredstava od tri miliona evra i uspešno je administrirano 290 BAS projekata direktne pomoći srpskim preduzećima i 10 Aktivnosti za razvoj tržišta.

Na konferenciji će govoriti ambasador Kraljevine Holandije u Srbiji Loran Stokvis, direktorka kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Beogradu Hildegard Gacek, potpredsednica Privredne komore Srbije Vidosava Džagić, Načelnica odeljenja za politiku razvoja MSPP Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Katarina Jovanović-Obradović, rukovodilac regionalnog programa TAM/ BAS Natalia Mejlunas.

Izvor: Tanjug, 25.11.2011.

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA UVELO MOGUĆNOST DA SVI GRAĐANI NA SAJTU TOG MINISTARSTVA MOGU DA PRIJAVE SUMNJU NA KORUPCIJU I ZLOUPOTREBE U RADU SLUŽBI TOG RESORA

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja uvelo je mogućnost da svi građani na sajtu tog ministarstva mogu da prijave sumnju na korupciju i zloupotrebe u radu službi tog resora.

Na veb stranici Ministarstva je postavljen link "prijavite korupciju" putem imejla, čime se otvara mogućnost prijavljivanja zloupotrebe u radu službi i sumnju na slučaj korupcije.

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić rekao je agenciji Beta da treba navesti ime i prezime osobe za koju se sumnja da je umešana u korupciju, njeno radno mesto i kratak opis slučaja ili broj predmeta.

Dulić je naveo da će svaka prijava biti detaljno razmatrana i da će insistirati na uspostavljanju i poštovanju procedura u svim delatnostima ministarstva, među kojima je, između ostalog, izdavanje građevinske dozvole, tumačenje zakona, građevinske, rudarske i urbanističke inspekcije.

Uvedena je nova procedura za javne nabavke, koje imaju za cilj sprečavanje svake mogućnosti nepravilnosti i zloupotreba, posebno u onima male vrednosti, kazao je ministar i dodao da je uvedena obaveza pozivanja najmanje pet, umesto propisana tri ponuđača.

Dulić je podsetio da je njegovo ministarstvo jedini organ državne uprave koji od nedavno sve javne nabavke objavljuje na zvaničnom sajtu ministarstva, iako to nije zakonska obaveza.

Izvor: RTV, 24.11.2011.

OTVORENA DRUGA GODIŠNJA KONFERENCIJA VIKTIMOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE POD NAZIVOM "ŽRTVE KRIMINALITETA I ŽRTVE RATA: MEĐUNARODNI I DOMAĆI KONTEKST"

Državni sekretar Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije Gordana Pualić izjavila je da su koordinacija pravosudnih organa država regiona i njihova saradnja sa Haškim tribunalom od ključnog značaja za ostvarivanje primarnog cilja, a to je zadovoljenje pravde za sve žrtve sukoba na ovim prostorima.

Pualić je na otvaranju druge godišnje konferencije Viktimološkog društva Srbije pod nazivom "Žrtve kriminaliteta i žrtve rata: međunarodni i domaći kontekst" istakla da je procesuiranje odgovornih za ratne zločine počinjene tokom devedesetih godina prošlog veka najvažniji civilizacijski doprinos suočavanju sa prošlošću na ovim prostorima.
Ona je navela da su u poslednjih nekoliko godina pravosuđa Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore uspostavila saradnju koja je temelj za buduće odnose, uz napomenu da je rezultat te saradnje ubrzano procesuiranje odgovornih za ratne zločine.

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Marković upozorio je na to da je u zemljama u tranziciji registrovan povećan broj krvnih i seksualnih delikata, kao i porast slučajeva nasilja u porodici, naročito nad ženama.

Marković je saopštio da žrtve nasilja u porodici, ipak, retko odlučuju da te zločine prijave organima gonjenja, a najčešći razlozi za to su strah i stambeni problemi, odnosno nemogućnost zbrinjavanja žrtava.

On je napomenuo da pripadnici policije u prevenciji krivičnih dela sa elementima nasilja postupaju u skladu sa zakonima i načelima humanosti, uvažavajući principe o poštovanju ljudskih prava.

Današnja konferencija Viktimološkog društva Srbije ima pripremni karakter za 14. simpozijum Svetskog viktimološkog društva, koji će sledeće godine biti održan u Hagu.

Dvodnevna konferencija u Beogradu okupila je više od 80 učesnika iz Srbije, zemalja regiona, država zapadne Evrope i iz Australije.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 24.11.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT - MNG CENTAR D.O.O./DEŠAVANJA U NOVEMBRU 2011.GODINE

KONFERENCIJA O INTERNOJ REVIZIJI KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA – 01. novembar 2011.

Cilj konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se srećete u oblasti Interne revizije. Saznaćete koliki  je značaj i potreba za internom finansijskom kontrolom  u javnom sektoru, kako obezbediti uslove za razvoj i osposobljavanje revizije uz poštovanje međunarodnih standarda. Govoriće se o konkretnim problemima u praksi i daće se odgovori na pitanja zašto je neophodno da se definiše mesto i uloga interne revizije u sistemu. Imaćete mogućnost da kroz diskusiju sa drugim učesnicima razmenite svoja iskustva, da postavite pitanja,  dobijete odgovor od naših istaknutih  stručnjaka i tako razjasnite mnoge dileme koje ste imali iz ove oblasti.  

Konferencija obrađuje teme:

·         Reforma IFKJ, usklađivanje sa praksom u EU

·         Kontrolno okruženje

·         Sistem Finansijskog upravljanja i kontrole

·         Strategija razvoja interne revizije u javnom sektoru Srbije

·         Pristup izvođenju revizije i analiza rizika

·         Sprovođenje interne revizije u Ministarstvu prosvete i u preko 2000 ustanova koji su indirektni korisnici

·         Saradnja sa CJH i DRI

·         Povelja interne revizije i dokumenta na kojima se zasniva rad interne revizije

·         Izazov za interne revizore u javnom sektoru Srbije

Predavači:

Slobodan Gavrović, načelnik Odseka za internu reviziju Sektora-Centralne jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija

Ljubica Nedeljković, potpredsednica Saveta Državne revizorske institucije

Mirjana Dragosavljević, ovlašćeni interni revizor, Ministarstvo prosvete

Olivera Radović, rukovodilac Interne revizije, JP „Elektromreža Srbije”

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 01. novembar 2011. od  9.30 - 14.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

·         Cena po učesniku: 7.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika konferencije iz istog preduzeća

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja konferencije

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili  prijava@mngcentar.com

 

POVREDE NA RADU I OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU – 2. novembar 2011.

Uslovi i postupci osiguranja od povreda na radu i profesionalnih oboljenja  zaposlenih uređuju se Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ovim zakonskim propisima u Srbiji, međutim, nije precizno uređeno pitanje osiguranja zaposlenih od povrede na radu i profesionalnih oboljenja radi obezbeđenja naknade štete, zbog čega veoma često dolazi do velikih pravnih problema i iscrpljujućih sudskih sporova u preduzećima između poslodavaca i zaposlenih.

Takođe, važećim propisima u Republici Srbiji kroz obavezno zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje, nije specifično izdvojeno osiguranje po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja, odnosno davanja po ovom osnovu. U ovakvim okolnostima pojavljuje se niz problema, kao što su: pitanje odgovornosti poslodavca  da finansira nadoknadu za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja, kada mere za bezbenost i zdravlje na radu nisu bile primenjene;  problem pravične nadoknadu zaposlenom koji je pretrpeo povredu na radu, odnosno profesionalno oboljenje; kao i pitanje motivacije poslodavca za ulaganja u preventivne mere za bezbedan i zdrav rad.

Ovaj seminar bavi se predstavljanjem uspešnih rešenja za navedena sporna pitanja i probleme u oblasti osiguranja od povreda na radu, što za posledicu ima drastično smanjenje broja sudskih sporova i neugodnih situacija u preduzećima.

Ciljna grupa:

Poslodavci, lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaposleni u kadrovskim službama (ljudskim resursima), inspektori rada, specijalisti medicine rada, lekari opšte prakse (izabrani lekari).

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika sa problemom i zakonskim okvirom regulisanja povreda na radu i sa sistemom osiguranja od povreda na radu.

Teme:

·         Povrede na radu kao problem u oblasti BZR

·         Registracija povreda na radu

·         Sistem osiguranja povreda na radu

·         Kako su regulisane povrede na radu Zakonom o PIO

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Uspešno i u skladu sa zakonskim obavezama i propisima rešava probleme povreda na radu.

Predavač:

Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja.

Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike.

Petar Stajković, direktor Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Rade Savićević, načelnik Sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje         Ministarstva rada

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 2. novembar 2011. od 9.30 -17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

KOMERCIJALNI ASPEKT AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA – USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE – 4. NOVEMBAR 2011.

Verovatnoća da će tokom jednog radnog dana, u većini privrednih društava, zaposleni doći u susret sa korišćenjem i/ili stvaranjem autorskog dela i materijala koji su zaštićeni autorskim pravom, je izuzetna i velika. Ovaj seminar treba da odgovori na pitanja kako da privredna društva štite svoja autorska prava odnosno ista plasiraju, kako da u skladu sa Zakonom koriste tuđa autorska i srodna prava, odnosno kako da prometom autorskog prava ostvare finansijski benefit za svoje poslovanje i ugled.

Ciljna grupa:

Privredna društva koja se bave svim vidovima izdavaštva (konvencionalnog i elektronskog), muzičkom i TV industrijom, likovnom i primenjenom umetnošću, radiodifuzne organizacije i kabl operateri, kao i druga privredna društva koja u svom poslovanju bitno zavise od ostvarenja i prometa autorskih dela i predmeta srodnih prava

Cilj seminara:

Svrha seminara je objašnjenje aspekata autorskog i srodnih prava koji su relevantni za poslovanje odnosno poslovnu strategiju privrednih društava.

Teme:

·         Autorsko pravo i biznis, odnosno ekonomski efekti od prometa autorskog prava.

·         Kako zaštititi originalnu tvorevinu.

·         Kako ostvariti prihod od prometa i licenciranja autorskih prava.

·         Razlike između isključive i neisključive licence korišćenja.

·         Koje su strategije licenciranja.

·         Kako koristiti dela drugih nosilaca prava (licencirani softver I sl.).

·         Autorsko pravo i internet.

·         Značaj mera tehnološke zaštite.

·         Smanjenje rizika od povrede autorskih prava (preventive).

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Prepoznaje kategorije prava.

·         Prepoznaje načina efikasnog ostvarivanja prava.

·         Prepoznaje i primenjuje efikasan način zaštite svojih prava i poslovnih interesa.

·         Razumeva koncept autorsko-pravne zaštite koja je teritorijalnog karaktera ali ima univerzalne međunarodne standarde i norme.

·         Razumeva ekonomske benefite za rad jednog privednog društva kao i formiranja good will-a (reputacije) istog.

Predavač:

Ljiljana Rudić Dimić, generalna direktorka JAA-Autorske agencije za Srbiju. Članica Izvršnog odbora Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije. Bila je stalni član delegacije Srbije pri Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu (Ženeva). Radila je u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije. Specijalizovana za zaštitu autorkih i srodnih prava i prava industrijske svojine.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24/III sprat, Beograd , 04. novembar 2011. od 10.00 – 15.30 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku:  12.700,00 dinara + PDV(18%)

·         Cena po učesniku za članove: 10.160,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-761; 3284-269; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG MEĐUNARODNOG OPOREZIVANJA - 08. novembar 2011.

Centralna tema seminara je primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine. Republika Srbija, u ovom trentuku, primenjuje ugovore sa 47 zemalja, od kojih većina sadrži specifična rešenja. Primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja od posebnog je značaja za rezidente Srbije koji isplaćuju prihode nerezidentima - pravnim i fizičkim licima. Naime, rezidenti Srbije kao isplatioci prihoda koji se oporezuju po odbitku u obavezi su da obračunaju, obustave i uplate porez, kao i podnesu propisanu poresku prijavu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Pravilna primena međunarodnih ugovora predstavlja zakonsku obavezu i omogućava postizanje značajnih poreskih ušteda.

Ciljna grupa

Spoljnotrgovinske firme – nadležni rukovodioci, komercijalisti i finansijske službe.

Teme

Nakon uvodnog teorijskog dela, sledi diskusija (umesto klasičnog "ex catedra" izlaganja) koja obuvata sledeće oblasti:

·         rezidentnost kao uslov za ostvarivanje prava (pogodnosti) iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti (promena nadležnosti organa za izdavanje potvrda o rezidentnosti);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanje pravnih lica (oporezivanje stalne poslovne jedinice);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja dividendi, kamata i autorskih naknada - - aktuelnosti (zakupnine za filmove);

·         oporezivanje kapitalnog dobitka – aktuelnosti (porez po rešenju, umesto poreza po odbitku);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja slobodnih profesija;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja zarada;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja naknada direktora;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja usluga Vladi;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja studenata i profesora;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja imovine;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja diplomatskih i konzularnih predstavnika;

·         metodi za otklanjanje dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti (samo za povezana lica);

·         Novi ugovori u najavi;

·         Ostale aktuelnosti; i dr.

Predavač:

Mr Dejan Dabetić, Viši savetnik - rukovodilac Grupe za uporedno poresko pravo i izbegavanje dvostrukog oporezivanja u Ministarstvu finansija. Svoje radno iskustvo sticao je u Ministarstvu finansija, učestvovao je u uvođenju fiskalne reforme u našoj zemlji i sarađivao sa poznatim inostranim ekspertima. Učestvovao je na mnogim seminarima u zemlji i inostranstvu, i publikovao veliki broj članaka. Mr Dejan Dabetić je poznati praktičar i stručnjak u oblasti izbegavanja dvostrukog oporezivanja.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljdsih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 08. novembar 2010. od 17.00 - 21.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

·         Cena po učesniku za članove: 12.560,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i terninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com.

 

Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na primeru Sistema za upravljanje sigurnošću informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001 - 09. Novembar 2011.

Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na polju sigurnosti i zaštite informacija je još uvek nepoznanica u poslovnom okruženju. Primena ove metodologije omogućava precizno razumevanje postavljenih zahteva i definisanje konkretne upravljačke, procesne, organizacione i dokumentacione strukture za njihovu realizaciju. Korišćenje najmodernijih informatičkih alata za modeliranje procesa i obučavanjem vlasnika procesa za njihovo korišćenje, omogućiće da se postavljeni zakonskii ugovorni  zahtevi kontinuirano ispunjavaju i da se o tome u svakom trenutku mogu pružiti odgovarajuću dokazi.

Primena metodologije će se pokazati na primeru efektivnog i efikasnog načina uspostavljanja Sistema upravljanja  sigurnošću  informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001.  Ovaj primer je izabran zbog toga što je standard ISO 27001 najbolji način za dokazivanje usaglašenosti sa odredbama trenutno veoma aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Polaznici će kroz mnogobrojne radionice i praktične primere steći potrebna znanja za sprovođenje projekta implementacije ISMS-a u pravosuđu. Svaki polaznik će dobiti detaljni u kvalitetnu dokumentaciju (priručnik) koja se sastoji od teorijskog dela, slajdova, ček-lista, templejta, primera i studija slučajeva.

Ciljna grupa

Javna preduzeća, banke, ministarstva, svi koji u poslovanju moraju revizorima da dokazuju usaglašenost sa zahtevima (zakona, standarda, ugovornih obaveza itd.)

Cilj seminara:

·         Značajno unapređenje postojećeg načina dokazivanja usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama.

·         Ključne informacije koje će olakšati zaduženima za proveravanje usaglašenosti sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da dođu do objektivnih dokaza.

·         Seminar će poslovnim organizacijama koje su predmet provere usaglašenosti: dopunu organizacije pripremljenu na savremenim osnovama, i sistematizaciju i opise poslova za sve zaposlene, sa detaljno definisanim i utvrđenim odgovornostima i ovlašćenjima za dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Teme:

·         Značaj primene procesnog referentnog modela za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama preduzeća

·         Definisanje upravljačke strukture

·         Prikaz metodologije za mapiranje poslovnih procesa

·         Definisanje organizacione strukture primenom RACI matrica

·         Definisanje dokumentacione strukture koja nastaje kao posledica izvođenja procesa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Primeni metodologiju koja je generalno primenljiva na dokazivanje usaglašenosti sa bilo kojim standardom, sadašnjim zakonskim zahtevima (posebno za pridruživanje u EU) i ugovornim obavezama.

Predavač:

Dr Milan Kukrika, dipl. ing. redovni profesor Beogradskog univerziteta i  predavač Evropske organizacije za kvalitet i IRCA (Velika Britanija). Naučno-stručna znanja dopunio je zvanjem evropskog menadžera kvaliteta 1997., zvanjem evropskog auditora kvaliteta (standard ISO 9001) 1998. godine, zvanjem evropskog  auditora za zaštitu životne sredine (standard ISO 14001) 1999. godine, auditora za upravljanje sigurnošću informacija (standard ISO 27001) 2006. godine i auditora za upravljanje IT uslugom (standard ISO 2000) 2009. godine.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 9. novembar 2011. od  9.30 - 17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 9700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

PORESKA KONTROLA- KANCELARIJSKA I TERENSKA – 10. novembar 2011.

Pripremite se za poresku kontrolu! Izbegnite nepotrebne neprijatnosti i novčane kazne!

Ukoliko obveznici u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske) propuste neku od radnji koja je propisana zakonom mogu da imaju problema sa poreskim organom, tj. protiv njih se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje ne male novčane kazne. Da bi se izbegle ove neprijatnosti, neophodno je da se upoznaju sa procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole.

Na ovom seminaru,  predavač Moma Kijanović će polaznike, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u samoj Poreskoj upravi, na praktičan način i kroz primere iz prakse, uputiti kako da na najjednostavniji način pristupe efikasnoj pripremi za poresku kontrolu i time izbegnu nepotrebno rasipanje resursa, vremena i enegrije.

Ciljna grupa:

Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima, kao i lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom.

Cilj seminara:

je da se polaznici upoznaju sa postupkom i procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske).

Teme:

·         Značaj primene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

·         Načela poreskog postupka koja se primenjuju u postupku poreske kontrole

·         Načelo zakonitosti

·         Načelo vremenskog važenja poreskih propisa

·         Načelo omogućavanja uvida u činjenice

·         Načelo čuvanja službene tajne u poreskom postupku

·         Načelo postupanja u dobroj veri

·         Načelo fakticiteta

·         Postupak kancelarijske poreske kontrole

·         Kontrola formalne ispravnosti

·         Kontrola matematičke ispravnosti

·         Postupak terenske kontrole

·         Nalog za kontrolu

·         Mesto i vreme vršenja kontrole

·         Obaveza učestvovanja poreskog obveznika  u postupku terenske kontrole

·         Zapisnik u postupku terenske kontrole

·         Rešenje u postupku terenske kontrole

·         Mere za otklanjanje utvrđenih povreda zakona i  nepravilnosti u primeni propisa

·         Mere u toku terenske kontrole

·         Mere privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku terenske kontrole

·         Postupak sa stvarima oduzetim u postupku kontrole

·         Podnošenje zahteva za pokretanje poreskoprekršajnog postupka

Po završetku učesnik je osposobljen da:

Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku poreske kontrole.

Predavači:

Mr Momo Kijanović, trenutno na poziciji Vice President-poreski konsultant u ALTIS Capital d.o.o. Beograd (finansijski, investicioni i poreski konsalting). Svoje radno iskustvo sticao je u Poreskoj upravi, gde je radio kao pomoćnik direktora u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Kao autor radova, učestvuje na stručnim skupovima iz oblasti javnih finansija. Objavljuje stručne radove i tekstove iz oblasti javnih finansija u stručnim časopisima. Veliki je praktičar i stručnjak u sprovođenju poreskog postupka i poreske kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd , 10. novembar 2011. od 9.30 - 15.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 11.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

 

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 11. novembar 2011.

Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

Konferencija obrađuje teme:

·         Uporedna analiza sadržine važećeg i prethodnog Zakona o zaštiti potrošača

·         Odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom

·         Ugovor o tajmšeringu

·         Pravna zaštita potrošača prema odredbama Zakona

·         Rešavanje potrošačkih sporova u cilju ostvarivanja prava potrošača

·         Nepravične ugovorne odredbe

·         Zabrana nepoštenog poslovanja

·         Značaj potrošačkog uporednog ispitivanja i ocenjivanja kvaliteta za proizvođače, trgovce, državne organe i potrošače

·         Rad Savetovališta za potrošače, zakon i praksa

Predavači:.

Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP Službenog glasnika vodi rubriku Advokat u službi potrošača. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

Katarina Ivančević, izvršni direktor u Triglav penzijski fondovi AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 11.novembar 2011. od 09.30 – 15.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

·         Cena po učesniku: 7.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         20% popusta članovima MNG Centra

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika konferencije iz istog preduzeća

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja konferencije

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

 

NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

·         Tekući poslovi

·         Kapitalni poslovi

·         Podzakonska akta

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Poznaje Zakonsku i podzakonsku regulativu, odnosno obaveze prema kontrolnim organima u Republici.

·         Donese poslovnu odluku u skladu sa propisima.

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.      

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

 

OPTIMIZACIJA PORESKOG BILANSA I PLANIRANJE OPOREZIVE DOBITI - 16. novembar 2011.

Zakon o porezu na dobit i prateći podzakonski propisi daju poreskom obvezniku veliki broj poreskih podsticaja i olakšica. Neke od tih stimulacija mogu se preneti u naredne poreske periode, dok su neke oročene i mogu se koristiti samo u tekućem periodu.

Putem planiranja oporezive dobiti i promišljenog planiranja korišćenja poreskih podsticaja mogu se iskoristiti sve poreske beneficije i time izbeći da poreski obveznik plati porez koji ne bi morao da plati.

Za razliku od ostalih poreskih oblika kod poreza na dobit obveznik ima značajan manevarski prostor za upravljanje svojim porezom. Poreskim planiranjem može se  izvršiti odlaganje poreza za naredni period ili plaćanje u manjem iznosu.

Na seminaru će biti prikazane strategije i taktike koje poreskom obveziku mogu omogućiti da njihovim  pravilnim korišćenjem plati manji porez.

Ciljna grupa:

Privrednici, menadžeri, računovođe, poreski savetnici, finansijski konsultanti, poreski inspektori, interni i eksterni revizori.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa postupkom poreskog planiranja poreza na dobit, kao i sa strategijama, taktikama, politikama i postupcima zakonite optimizacije i minimizacije poreza na dobit.

Teme:

·         Šta je planiranje poreza na dobit i kako se koristi?

·         Kako se može optimizirati i minimizirati porez na dobit?

·         Strategije, taktike i praktični saveti za smanjenje osnovice poreza na dobit

·         Poresko planiranje i optimizacija investicija u osnovna sredstva

·         Poresko planiranje i optimizacija zapošljavanja novih radnika

·         Poreska optimizacija donacija i sponzorstva

·         Poresko planiranje i optimizacija uzimanja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari

·         Poreska optimizacija kapitalne dobiti

·         Poresko planiranje amortizacije i odloženih poreza

·         Ostali postupci umanjenja oporezive dobiti

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Primeni tehnike i postupke poreskog planiranja u svom konkretnom slučaju.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16 novembar 2011. od 16.00 – 21.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajedničku večeru učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

 

UPOTREBA EXCEL-A KAO ALATA U FINANSIJAMA – 16-18. novembar 2011.

Trening “Upotreba Excel-a kao alata u finansijama” je jedan od najposećenijih i najuspešnijih treninga Centra za razvoj ljudskih resursa, koji ga je dosad organizovao preko čak 60 puta.

U praktičnom radu sa učesnicima dosadašnjih treninga,  primećeno je da veliki broj korisnika nažalost na neadekvatan način koristi alate koji su raspoloživi u Excel-u. Naime, često se ovaj jak alat koristi kao „pisaća mašina“.

Stoga se na seminaru, propraćeno primerima koji se vežbaju, polaznicima prezentuju sve bitne i neophodne formule i dodatni alati ugrađeni u Excel. Uz pomoć njih korisnik će biti u prilici da organizuje i analizira svoje podatke na brži, lakši i efikasniji način, kao i da znatno ubrza radne procese i ukupno poslovanje kompanije. Odgovor na pitanje zašto je Excel najmoćniji alat, kao i odgovore na sva druga pitanja o velikom značaju i mnogobrojnim efikasnim načinima upotrebe Excel-a u radnim procesima, dobićete upravo na ovom kursu.

Ciljna grupa:

Finansijski analitičari, rukovodioci u sektorima finansija, računovodstva, zaposleni u oblasti komercijale odnosno prodaje i slično.

Cilj treninga:

·         Unaprediti analitičke sposobnosti, upotrebom naprednih Excel formula i to uz pomoć funkcija za brojanje i sabiranje, uslovno formatiranje, funkcija pronalaženja vrednosti kao i funkcija za rad sa datumskim vrednostima.

·         Upotrebiti napredne metode za analizu podataka uz pomoć korišćenja naprednih alata iz oblasti rada sa bazama podataka kao i kontrole podataka uz upotrebu Pivot Tabela.

·         Ubrzati i učiniti efikasnijim način donošenja odluka korišćenjem dodatnog Excel Add-ins modula odnosno modula uz pomoć kojega na direktan način sabiramo podatake iz baze uz upotrebu nekoliko (više od jednog) kriterijuma, ili mapiramo polja po nekoliko kriterijuma. Razumevanje i adekvatnije korišćenje Excel funkcija za obračun prvih, drugih, trećih, četvrtih i petih finansijskih tablica (vremenska preferencija novca), kao i formula za obračun troškova amortizacije.

Teme:

·         Organizovanje i formatiranje podataka

·         Rad sa tabelama i grafikonima

·         Formule i funkcije (sa posebnim osvrtom na one koje su najkorisnije u finansijama)

·         Formule za finansijske proračune

·         Rad sa listama (filtering, outlining, subtotals)

·         Analiza podataka (Pivot tabele i grafikoni, What-if.)

Po završetku učesnik je osposobljen da:

·         Organizuje i analizira svoje podatke na mnogo brži i lakši način

·         Poveća efikasnost i tačnost izrade izveštaja i analiza

Predavač:

Obuku drži dipl. ekonomista, koji je svoje značajno radno iskustvo stekao radeći u bankarskom sektoru. Takođe je i Projekt menadžer za upravljanje projektom BASEL II. Poseduje veliko iskustvo kao predavač pri naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je održao niz kurseva korišćenja Excel funkcija u savremenom poslovnom okruženju.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 16-18. novembar 2011. od 17.15 – 20.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.

·         Cena po učesniku: 34.300,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

Dokumentarni akreditiv i bankaraska garancija kao najsigurniji instrumenti plaćanja i obezbeđenja – 17. novembar 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:

Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.

Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:

Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

·         Rizici u spoljnotrgovinskim poslovima

·         Pojam međunarodnog platnog prometa

·         Doznaka, pojam karakteristike i upotreba

·         Kako popuniti nalog za plaćanje

·         SWIFT

·         Inkaso poslovi

·         Dokumentarni akreditiv, pojam, karakteristike, vrste

·         Pravni odnosi u akreditivnom poslu

·         Kako popuniti nalog za otvaranje akreditiva, uloga i pomoć bankara

·         Akreditivna dokumenta i njihova priprema

·         Primeri akreditiva

·         Izvor prava za dokumentarne akreditive-UCP600 I URR 725

·         Pojam i vrste bankarskih garancija

·         Kontragarancija

·         Kada garancija štiti kupca, a kada prodavca

·         Kako popuniti zahtev za izdavanje garancija

·         Osnovni elementi garancije

·         Protest garancije

·         Primeri garancija i praktična primena

·         Pravila URDG758

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Predloži pravi instrument u “finansijskoj klauzuli” osnovnog ugovora

·         Popuni odgovarajuće naloge i dostavi banci precizne instrukcije

·         Shvati suštinu i prednost akreditiva

·         Razume bankarsku garanciju i zna da je primeni

Predavač:

Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 17. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

Incoterms 2010 – 17. Novembar 2011.

Incoterms pravila su pravila Međunarodne trgovinske komore (ICC, Pariz) i postoje od 1936. godine. Revidiraju se na deset godina u skladu sa novim tendencijama u međunarodnoj trgovini i predstavljaju deo priznatog kanona kojim se definišu obaveze kupaca i prodavaca i smanjuje rizik od nastajanja pravnih komplikacija. Sastavni su deo jezika međunarodne trgovine koji usklađuje komercijalni i sudski sistem.

Najnovija verzija pod nazivom Incoterms 2010 stupila je  na snagu 1. januara 2011.

Kod ugovaranja međunarodne prodaje robe, da bi obe ugovorne strane u tom procesu bile zadovoljne, neophodno je da se međusobne obaveze i odgovornosti definišu na siguran i jasan način. Poznavanje sadržaja i značenja termina iz oblasti međunarodne prodaje robe je od ogromnog značaja za sve učesnike u ugovaranju i izvršenju prodajnog posla, jer se na taj način otklanjaju mogućnosti različitog tumačenja razgraničenja obaveza prodavca i kupca i nastanak mnogih nesporazuma i problema, koji mogu da rezultiraju i sudskim sporovima.

Iz ovih razloga suštinski je bitno da ugovorne strane, prilikom ugovaranja međunarodne trgovine, poznaju Incoterms pravila, kako bi efikasno poslovale u međunarodnom okruženju i izbegle mnogobrojne sudske sporove i nesporazume.

Učesnicima na seminaru biće predstavljene klauzule, klasifikacije i pravila Incotermsa-a 2010, izmene u odnosu na prethodne verzije, primena pravila Incotermsa 2010 od datuma stupanja na snagu do danas i uporedni prikaz zastarelih i novih pravila.

Ciljna grupa:

Svi akteri u spoljnotrgovinskom procesu: menadžeri i referenti izvoza i uvoza, zaposleni u distributivnim centrima, zaposleni u sektorima preduzeća za spoljnu trgovinu, špediteri, prevoznici, osiguravajuće kuće, banke itd.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa sadržajem Incoterms-a 2010.

Teme:

·         Uvodni deo:

·         Ugovori trgovačkog posla

·         Struktura prodajnog ugovora

·         Uslovi isporuke u prodajnom ugovoru

·         Gradacija pravnih normi u trgovini

·         Incoterms pravila kao trgovačka šansa

·         Šta definiše Incoterms 2010

·         Šta ne definiše Incoterms 2010

·         Novine u Incotermsu 2010

·         Kako definisati Incoterms pravilo u prodajnom ugovoru

·         Klasifikacija pravila Incoterms 2010

·         Pojedinačna analiza univerzalnih pravila Incoterms 2010

·         Pojedinačna analiza pravila za vodni transport

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Razumeva značaj Incoterms pravila za trgovačku praksu

·         Pravilno koristi publikaciju Incoterms 2010

·         Odredi mesto Incoterms pravila u prodajnom ugovoru

·         Sazna novine u Incotermsu 2010 u odnosu na Incoterms 2000

·         Ugovara uslove isporuke na jednostavan način

·         Stekne osnovna znanja o pojedinačnim pravilima Incoterms 2010

Predavač:

Vukan Vujačić, ekspert za međunarodnu špediciju i transport, akreditovani ICC predavač za Incoterms 2010 i član Komisije ICC za trgovačko pravo i praksu.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 17. novembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

           

RADNO PRAVO I SISTEM PENZIJSKO-INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI – 22. novembar 2011.

Pravni značaj radnog prava ogleda se u činjenici što ono (regulišući prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa) izražava i štiti interese subjekata i svih činilaca radnog odnosa (radnika, poslodavaca, preduzeća, države). Radno pravo je i nastalo na temeljima kompromisa interesa radnika i poslodavaca.

Tema seminara su svi radni odnosi u svim oblicima rada (od zasnivanja do prestanka, uključujući i rad van radnog odnosa), posebno sa aspekta sticanja pretpostavki i uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Kako je sistem penzijskog i invalidskog osiguranja poslednjih decenija zapao u teškoće, on je 2003. godine izmenjen, a 2005. i 2011. godine, izmenama Zakona o PIO,  nastavljena je dalja reforma ovog sistema.

U takvoj situaciji, potrebno je da se preduzećima, organima, organizacijama i poslodavcima približi sistem penzijskog i invalidskog osiguranja kako bi u praksi precizno i pravilno tumačili  odredbe Zakona o PIO.

Primeri koji će na seminaru biti prikazani za različite konkretne situacije doprineće otklanjanju dilema koje se javljaju u praksi.

Ciljna grupa:

Stručne službe u okviru privrednih društava i drugih institucija, predstavnici poslodavaca, pre svega zaposleni u kadrovskim službama, predstavnici zaposlenih – sindikati i dr.

Cilj seminara:

Upoznavanje ovlašćenih radnika sa sistemom penzijsko-invalidskog osiguranja i sa prikazom praktične primene pojedinih odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Takođe, cilj je i upoznavanje učesnika sa međusobnom povezanošću i uslovljenošću ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i sa problemima u njihovom ostvarivanju i sl.

Teme:

·         Zasnivanje radnog odnosa

·         Radno vreme, odmori i odsustva

·         Zaštita zaposlenih

·         Zarada, naknada zarade i druga primanja

·         Potraživanja zaposlenih u slučaju stečajnog postupka

·         Prava zaposlenih kod promene poslodavca

·         Višak zaposlenih

·         Udaljenje zaposlenog sa rada

·         Izmena ugovora o radu

·         Prestanak radnog odnosa

·         Rad van radnog odnosa

·         Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje

·         Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Penzijski staž

·         Utvrđivanje visine prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Ostvarivanje i korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Matična evidencija o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Prelazne odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Učesnici će biti osposobljeni da pravilno i precizno tumače i primenjuju odredbe  Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i radnog prava,  kao i da zaposlenom daju pravu informaciju u pogledu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. 

Predavač:

Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik u penziji. Poseduje bogato radno iskustvo na pripremi i primeni propisa u oblasti rada i zapošljavanja, radom na ovim poslovima preko 30 godina u republičkim organima i organizacijama, učešćem na stručnim i naučnim savetovanjima sa stručnim radovima iz oblasti radnih odnosa, na radionicama, seminarima i sl.

Mirjana Mirkov, direktor Privrednog društva PenzijaInfo, poseduje veliko iskustvo iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Pre zaposlenja u PenzijaInfo bila angažovana na poslovima direktora sektora za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Direkciji Republiškog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Bila član radne grupe za izradu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 22. novembar 2011. od 9.30 -16.00 časova.

Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 12.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

 

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 24.i 25. novembar 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:

Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:

Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

·         Znanja za utvrđivanje aktuelnog stanja.

·         Načini definisanja i postavljanja ciljeva.

·         Učenje i razvoj kao stalna, planska i kontinuirana aktivnost (lična/poslovna – pojedinac/organizacija koja uči).

·         Kriterijumi efikasnosti – subjektivni naspram objektivnih.

·         Najčešće greške i zablude.

Veštine koje će učesnik steći:

·         Praktične aktivnosti na razumevanju razlika između želja i ciljeva.

·         Načini kontrole realizacije postavljenih ciljeva.

·         Analiza stanja, potrebnih aktivnosti, vremena, sredstava i resursa za realizaciju postavljenih ciljeva.

·         Analiza poslova i radnih aktivnosti (ličnih i poslovnih) po raznim pozicijama.

·         Traganje i obrada relevantnih informacija.

·         Elementi procesa rešavanja problema – praktična primena.

Teme:

·         Razumevanje sopstvenih aktivnosti/poslova – Da li dovoljno poznajete sopstvene aktivnosti i njihove elemente? Kako da ih unapredite.

·         Postavljanje - izbor pravih ciljeva (motivišući, dotižni, uvremenjeni). Da li ste postavili pravilne ciljeve koje je moguće ispuniti?

·         Unapređenje procesa rada/izvršenja. Šta činiti sa aktivnostima koje predstavljaju gubljenje vremena? Kako ih se rešiti?

·         Povećanje ličnih/poslovnih kapaciteta. Koje akcije preduzeti? Koliko su efikasni resursi kojima raspolažate u odnosu na postavljene ciljeve? Da li bespotrebno sastančite?

·         Stalno/kontinuirano napredovanje/razvoj. Da li imate sistematičan pritup razvoju i nepredovanju ili to činite stihijski? Da li pravite razliku između želja i planova?

·         Proverite opažanja drugih (vama značajnih osoba; kupaca; potrošača; klijenata). Kako doživljavaju vas i vaše aktivnosti? Koliko ste efikasni u njihovim očima? Šta oni očekuju od vas?

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Sposoban da analizira i sagleda uloge: sebe, okruženja i drugih u planiranim poslovima i aktivnostima.

·         Izvrši analzu sopstvenih poslova, načina sagledavanja i rešavanja problema i načine prilagođavanja novim situacijama.

·         Postavi jasne, objektivne i dostižne ciljeve i način njihovog ostvarenja.

·         Shvati značaj planskog sistematskog pristupa u realizaciji ličnih/poslovnih ciljeva/aktivnosti.

·         Sagleda sopstveni uticaj na druge i njihov na sebe.

·         Nauči da pravilno primenjuje principe i pravila postavljanja i rešavanja problema. 

Predavač:

Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd , 24. i 25. novembar. 2011. od 15.00 – 19.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

REDOVAN POSTUPAK CARINJENJA – 25. novembar 2011.

Pored skrаćenog postupkа cаrinjenjа robe, gde je metodologija rаdа pojednostаvljenа, primenjuje se i  redovni postupаk cаrinjenjа nа robi čijа se vrstа, količinа, kаkvoćа i vrednost ne mogu utvrditi u skrаćenom postupku. Podnošenje Jedinstvene cаrinske isprаve (JCI) je obаvezа uvoznikа ili ovlаšćenog licа.

Zаkonom o spoljnotrgovinskom poslovаnju predviđeno je dа preduzeće ili drugo prаvno lice, registrovаno zа poslove međunаrodne špedicije, može da orgаnizuje otpremаnje i dopremаnje robe u međunаrodnom sаobrаćаju u svoje ime, а po nаlogu i zа rаčun komitentа, kаo i da zаstupа i obаvljа poslove u vezi sа cаrinjenjem robe. Cаrinski obveznik ili ovlаšćeni špediter je odgovorаn zа ispravnost preduzetih rаdnji u cаrinskom postupku, kаo i zа tаčnost podаtаkа koji su uneti u JCI i druge isprаve.

Zbog znаčаjа poslovа koje obаvljа cаrinski obveznik ili špediter, propisimа je utvrđenа obаvezа dа podnosilаc JCI, najvažnijeg dokumenta za obračun carine, koji se popunjava na strogo propisan način, morа biti upisаn u Registаr podnosilаcа deklаrаcije u Uprаvi cаrinа.

Zbog svega navedenog, poznavanje procedura vezanih za redovan postupak carinjenja je veoma važno za sve učesnike u spoljnotrgovinskom prometu kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obavezama u pravilnom sprovođenju ovog postupka od trenutka podnošenja carinskih deklaracija, pa do okončanja postupka, odnosno stavljanja robe u slobodan promet.

Ciljna grupa:

Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa načinom sprovođenja redovnog postupka carinjenja, kao i o pravima i obavezama učesnika u postupku pri sprovođenju tog postupaka.

Teme:

·         Radnje pre podnošenja deklaracije

·         Podnošenje pisanih deklaracija

·         Prihvatanje deklaracije

·         Provera deklaracije

·         Rezultati provere

Po završetku polaznik je osposobljen da:

U potpunosti upoznat sa novim zakonskim propisima vezanim za sprovođenje redovnog postupka carinjenja, kao i svojim pravima i obavezama u sprovođenju tog postupka.

Predavač:

Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 25. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 28. novembar 2011.

Zakon o parničnom postupku uređuje pravila postupka za pružanje sudske pravne zaštite po kojima se postupa i odlučuje u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa, osim sporova za koje je posebnim zakonom propisana druga vrsta postupka.

Zakon o parničnom postupku sistemski predstavlja jedan od najvažnijih legislativnih akata jedne zemlje, a principi i načela koje sadrži bitno određuju stepen ostvarivanja zaštite u postupku pred sudovima opšte i specijalizovane nadležnosti.

Reformisanje parnične procedure radi usklađivanja sa evropskim standardima i implementacija  preporuka SE, sistemski omogućava i horizontalno usklađivanje propisa na nacionalnom nivou, obzirom na brojne nove zakone koje je Narodna Skupština donela u sprovođenju Nacionalne strategije reforme pravosuđa, čiji je krajnji cilj ostvarenje prava stranaka na zakonitu, pravičnu i jednaku zaštitu.

Učesnici seminara upoznaće se sa konceptom novog Zakona o parničnom postupku koji stupa na snagu 01.02.2012. godine. Takođe nakon seminara učesnici će biti u mogućnosti da samostalno sačine podneske u formalnom smislu, i da preduzimaju potrebne radnje u parničnom postupku.

Ciljna grupa:

Pravne službe privrednih društava i institucija, advokati.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa novinama u Zakonu; da se informišu ko može zastupati pravna lica u parničnom postupku, o dužnostima stranaka u postupku; koja dokazna sredstva i kako koristiti, posebno u privrednim sporovima.

Teme:

·         Implementacija preporuka SE u drugostepenu i trećestepenu sudsku zaštitu

·         Ograničenje načela beneficium novorum  u prvostepenom postupku, posebnim postupcima i u  instancionom postupku

·         Bitne povrede odredaba parničnog postupka i restrikcija načela postupanja suda ex offo u instancionom postupku

·         Pravni lekovi (redovni, vanredni, novi)

·         Reformisanje parnične procedure

·         Osnova načela

·         Ograničenje načela parnične procedure

·         Novi procesni instituti

·         Vremenski okvir za preduzimanje radnji

·         Prelazne i završne odredbe

·         Vrste privrednih sporova

·         Posebna mesna nadležnost u privrednom sporu

·         Sastav suda

·         Posledice parničnih radnji koje preduzima zastupnik

·         Dokazna sredstva

·         Rokovi

·         Dozvoljenost revizije

·         spor male vrednosti

·         privremen mere

·         postupak u drugom stepenu

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Razume koncept novog Zakona o parničnom postupku

·         Sačini podnesak (tužbu, odgovor na tužbu, redovni pravni lek) u formalnom smislu

·         Preduzima potrebne radnje u parničnom postupku

Predavači:

Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Vida Petrović Škero, Sudija Vrhovnog kasacionog suda

Mladen Nikolić, sudija u IV opštinskom sudu

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 28. novembar 2011. od 15.30 – 19.30 časova

Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje, topli i hladni bife.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485  ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

VRSTE POREZA, PORESKE STOPE I NAČIN OPOREZIVANJA – 29. novembar 2011.

Problemi sa poreskim organom mogu da se jave ukoliko obveznici propuste neku od radnji u obračunu poreza koja je propisana zakonom. U tom slučaju, zbog nepravilnog obračuna poreza, obvezniku se nalaže uplata poreza sa kamatom, a protiv obveznika  se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje nemale novčane kazne. Kako bi se ovakve i slične neprijatnosti izbegle, neophodno je da se obveznici upoznaju sa vrstama poreza i poreskih stopa, kao i sa načinom obračuna tih poreza i vrstama poreskih prijava koje se podnose poreskom organu.

Ciljna grupa:

·         Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima

·         Lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom

·         Samostalni preduzetnici i fizička lica koji samostalno vode svoje poslovne knjige

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa vrstama, postupkom i načinom obračuna poreza koji se primenjuju u poreskom sistemu Srbije, kao i sa poreskim prijavama koje se dostavljaju poreskom organu prilikom obračuna i plaćanja poreza. Takođe, polaznici će se upoznati i sa postupkom ostvarivanja svojih prava u poreskom postupku koji se vodi pred poreskim organom, kao i sa svojim obavezama u poreskom postupku, jer će trpeti sankcije poreskog organa ukoliko ih ne poštuje.

Teme:

·         Vrste javnih prihoda u Srbiji

·         Direktni i indirektni porezi

·         Vrste poreza u Srbiji i njihove poreske stope (PDV, akcize, porezi na dohodak građana, porez na dobit pravnih lica, porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon, porez na prenos apsolutnih prava, porez na upotrebu, držanje i nošenje određenih dobara, drugi porez u skladu sa posebnim zakonom)

·         Način obračuna poreza i popunjavanja poreskih prijava za navedene poreze

·         Rokovi plaćanja poreza i uplatni računi na koje se porez plaća

·         Načini utvrđivanja poreza (po odbitku, po rešenju poreskog organa i metodom samooporezivanja)

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku obračuna i plaćanja poreza i podnošenja poreskih prijava. Na osnovu stečenog znanja polaznici će na najlakši mogući način ostvarivati svoja prava u poreskom postupku pred poreskim organom, kao i izvršavati svoje obaveze prema poreskom organu.  

Predavač:

Mr Momo Kijanović, magistar pravno-ekonomskih nauka sa dugogodišnjim radnim iskustvom u Poreskoj upravi. Radio kao pomoćnik direktora u centrali Poreske uprave u Beogradu u Sektoru za naplatu, kao načelnik odeljenja za fiskalnu analizu u Sedištu republičke uprave javnih prihoda u Beogradu, i kao samostalni izvršilac u Sektoru za obrazovanje i komunikaciju u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Trenutno radi kao projekt menadžer – poreski konsultant.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd , 29. novembar 2011. od 9.30 do 17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajedničku večeru učesnika.

Cena po učesniku: 11.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2009. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

 

HIPOTEKA I ZALOGA KAO INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA I SUDSKA PRAKSA – 30. novembar 2011.

U oblasti založnog prava na pokretnim stvarima i pravima kao sredstvu obezbeđenja naplate potraživanja, primećeni su brojni propusti prilikom registracije ugovora o zalozi i njihove realizacije u postupku namirenja. Zbog navedenih činjenica veoma je važno da ugovorne strane budu upoznate sa najčešćim propustima prilikom ugovaranja, i da na taj način izbegnu probleme prilikom registracije ugovora i njihove realizacije. U Zakon o obezbeđenju i izvršenju uneta su nova rešenja koja imaju uticaj na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Takođe, novi Zakon o hipoteci, kao načinu i sredstvu obezbeđenja potraživanja, uveo je mnoge novine u ovu oblast, ali je prouzrokovao i brojne dileme i nepoznanice u praksi. Ove dileme moguće je razrešiti poređenjem zastarelih i novih oblika zasnivanja i realizacije hipoteke.

Na ovom seminaru učesnici će se upoznati sa prednostima zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na nova rešenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i sa izmenama u Zakonu o hipoteci, kroz uporednu analizu starih i novih zakonskih rešenja, radi uklanjanja svih nepoznanica i nedoumica.

Kroz praktično-teorijski rad, na seminaru će se sagledati svi rizici koji osporavaju, umanjuju ili u potpunosti nuliraju efekat hipoteke. U tom smislu, sagledaće se postojeća sudska praksa, situacije u slučaju stečaja, podložnost kriminalnim aktima i radnjama, preventivni efekat hipoteke i realnost njene realizacije.

Ciljna grupa:

Privredna društva, banke, pravnici itd.

Cilj seminara:

Da se izvrši teorijsko praktična obuka polaznika koja će omugućiti kvalitetnije obezbeđenje potraživanja hipotekom, i time stvoriti realne uslove za njenu realizaciju. Seminar upućuje učesnike u prednosti zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na nova rešenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju koja su od uticaja na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Teme:

·         Hipoteka (u teoriji i praksi): istorijat i pojam, pozitivni propisi, zasnivanje, realizacija, zakonska regulativa

·         Novine Zakona o izvršnom postupku od uticaja na postupak registracije

·         Ukazivanje na najčešće razloge odbacivanja zahteva za registraciju u oblasti založnog prava

·         Pravni stavovi

·         Sudska praksa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Da poseduje osnovna teorijska znanja o hipoteci

·         Da se upozna sa pozitivno pravnim propisima i delom uporedno pravnim stanjem

·         Da nauči obezbeđenje potraživanja putem hipoteke

·         Da vrši realizaciju hipoteke

·         Da prilagođava različite oblike hipoteke konkretnim situacijama obezbeđenja potraživanja

·         Polaznik će steći neophodna znanja koja će mu omogućiti da prevaziđe najčešće propuste prilikom zaključenja ugovora o zalozi i time izbegne probleme prilikom njihove registracije, kao i prilikom njihove realizacije u postupku namirenja

Predavač:

Tanja Vukotić Marinković, rukovodi radom Registra sudskih zabrana. Radila na zakonskim tekstovima: Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, Zakon o finansijskom lizingu, veći broj podzakonskih akata.

Dragan Klepić, advokat. Obavljao poslove inspektora rada, načelnika u inspekcijskim organima i poslove javnog pravobranioca.

Dragan Benović, šef zemjišno-knjižnog odeljenja II Opštinskog suda u Beogradu.

Vlada Kozar, sudija Višeg trgovinskog suda u Beogradu.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursaMNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 30. novembar 2011. od 09.30 – 16.00 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 13.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POSMATRAČE IZBORNE KAMPANJE DO 5. DECEMBRA 2011. GODINE

Javni poziv kojim se pozivaju kandidati koji žele da obavljaju poslove posmatranja izborne kampanje političkih subjekata u 2012. godini u svojstvu posmatrača Agencije za borbu protiv korupcije, da se prijave na poziv za terenskog posmatrača, koordinatora i centralnog koordinatora, objavljen je dana 21. novembra 2011. godine u dnevnom listu Danas koji se izdaje za celu Republiku Srbiju i na internet prezentaciji Agencije (www.acas.rs) sa koje se može preuzeti propisani obrazac prijave za posmatrače izborne kampanje političkih subjekata u baneru "Obrasci" (Obrazac P-1).

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 24.11.2011.

KRETANJE INFLACIJE U OKTOBRU 2011. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast potrošačkih cena u oktobru 2011. iznosio je 0,4%. Međugodišnja inflacija je nastavila da opada i u oktobru je iznosila 8,7%, što je u skladu s projekcijom Narodne banke Srbije.

Pad međugodišnje inflacije će se, prema proceni Narodne banke Srbije, nastaviti i u narednom periodu i u granicama dozvoljenog odstupanja od cilja će se naći u prvom tromesečju naredne godine. Procesu dezinflacije najviše će doprineti niska agregatna tražnja, smanjeni troškovni pritisci na rast cena hrane, kao i nastavak pada inflacionih očekivanja. Brzina pada inflacije zavisiće od razvoja situacije u međunarodnom okruženju, ali i od ekspanzivnosti fiskalne politike.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 11.11.2011.

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA BIĆE ODRŽANO 22. NOVEMBRA 2011. GODINE • Za nove kandidate rok za prijavljivanje je 15. novembar 2011.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obaveštava lica zainteresovana za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, da će se ispitivanje kandidata sa do sada uredno podnetim prijavama, održati 22. novembra 2011. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3 na prvom spratu u sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Za nove kandidate prijave za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara se podnose Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja najkasnije do 15. novembra 2011. godine. Kandidati čije prijave stignu posle 15. novembra, NEĆE moći da polažu 22. novembra, već će se smatrati da su prijavljeni za neki od budućih termina.

O budućim terminima održavanja stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, Ministarstvo će blagovremeno postaviti obaveštenje na veb-sajt.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 13.11.2011.

OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

Aktuelna službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA OBRAČUNA I PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU OD STRANE REZIDENTNOG OBVEZNIKA PRILIKOM ISPLATE GLAVNICE SA PRIPISANOM KAMATOM NEREZIDENTNOM LICU - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 40
 • Ministarstvo finansija: OSNOVICA POREZA NA DOBIT U KONSOLIDOVANOM PORESKOM BILANSU KADA JE ISKAZAN GUBITAK IZ POSLOVANJA I OSTATAK KAPITALNOG DOBITKA NA NIVOU GRUPE - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 55
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN OBRAČUNATOG IZNOSA NAKNADE ŠTETE ZAPOSLENOM ZBOG NEKORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA S ASPEKTA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 6
 • Ministarstvo finansija: SOLIDARNO ILI SUPSIDIJARNO JEMSTVO KUPCA NEPOKRETNOSTI U ZAVISNOSTI OD UGOVORNOG ODNOSA SA PRODAVCEM U POGLEDU PLAĆANJA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA - Zakon o porezima na imovinu: član 42
 • Uprava carina: NOVI AUTORIZOVANI POTPIS NA TIR KARNETIMA IZDAVAČKO-GARANTNE ASOCIJACIJE TURKMENISTANA (THADA/076) - Zakon o potvrđivanju Carinske konvencije o međunarodnom prevozu robe na osnovu isprava za MDP (karneta TIR) (konvencija TIR, 1975), sa prilozima: član 9
 • Uprava carina: ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ILI MIŠLJENJA ZA UVOZ, IZVOZ I TRANZIT OTPADA - Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada: čl. 8 i 9

Aktuelna sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Beogradu: NEMOGUĆNOST KONSTRUKCIJE PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA RAZBOJNIŠTVA - Krivični zakonik: član 61 stav 2
 • Apelacioni sud u Beogradu: OGLAŠAVANJE VIŠEG SUDA STVARNO NENADLEŽNIM ZA POSTUPANJE U KRIVIČNOM POSTUPKU - Zakonik o krivičnom postupku: član 37
 • Apelacioni sud u Beogradu: PREDOČAVANJE SVEDOKU SLUŽBENE BELEŠKE O ISKAZU DATOM POLICIJI U SVOJSTVU GRAĐANINA - Zakonik o krivičnom postupku: član 226
 • Apelacioni sud u Beogradu: PRODUŽENJE PRITVORA NAKON DONOŠENJA PRVOSTEPENE PRESUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 142 stav 1 tač. 5) i 6)
 • Privredni apelacioni sud: DELIMIČNO ISPUNJENJE OBAVEZE NAKON ZAKLJUČENJA GLAVNE RASPRAVE - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 42 stav 1 tačka 1)
 • Privredni apelacioni sud: IZNOS POTREBNIH TROŠKOVA U PARNIČNOM POSTUPKU U KOME JE TUŽILAC STRANO PRAVNO LICE - Zakon o parničnom postupku: član 150 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: NEDOZVOLJENOST ŽALBE KOJOM SE POBIJA REŠENJE O PRINUDNOJ NAPLATI SUDSKE TAKSE - Zakon o parničnom postupku: član 365 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: NEPRAVILNO OBRAČUNAVANJE IZNOSA U RAČUNU KORISNIKA ELEKTRIČNE ENERGIJE - Zakon o obligacionim odnosima: član 211
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZNOST PISANE FORME KOD UGOVORA O GRAĐENJU - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 67, 73 i 630
 • Privredni apelacioni sud: POČETAK TOKA ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA NAKNADE ŠTETE KOD PRETPOSTAVLJENE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU ZA DRUGOG - Zakon o obligacionim odnosima: član 376
 • Privredni apelacioni sud: SAGLASNOST ZA IZVOĐENJE NAKNADNIH RADOVA KOD UGOVORA O GRAĐENJU - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 67, 73 i 630
 • Privredni apelacioni sud: ZALOŽNO PRAVO OSTAVODAVCA ZA POTRAŽIVANJA U VEZI SA ČUVANJEM ROBE IZ UGOVORA O USKLADIŠTENJU - Zakon o obligacionim odnosima: član 737 stav 2

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 24.11.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Privredno društvo "Profi gradnja plus" d.o.o.

17482645

16. St. broj 2437/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2042

 

I. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom "Profi gradnja plus" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Risanska 12a, matični broj 17482645, PIB 102845413.
II. Nalaže se stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove, te da ukoliko po pokriću nastalih troškova preostanu sredstva, ta sredstva uplati u budžet Republike Srbije.
III. Nalaže se Agenciji za privredne registre, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika Privrednog društva "Profi gradnja plus" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Risanska 12a.
IV. Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi sve račune sada stečajnog dužnika, a eventualno raspoloživa sredstva na računu prenese na račun sudskog depozita broj 840-298802-02.
V. Nalaže se Republičkom Zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 17482645.
VI. Nalaže se poreskoj upravi da ugasi PIB stečajnog dužnika 102845413.
VII. Po pravosnažnosti ovog Rešenja i po Izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, a u vezi sa stavom 2. ovog rešenja sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika Popović Borivoja.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Industrija građevinskog materijala Trudbenik a.d.

 

25. St. broj 2939/11

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Mirjana Jovanović kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Industrija građevinskog materijala Trudbenik a.d. Beograd, Slanački put 26-u stečaju, na ispitnom ročištu održanom 7. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 2. april 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati pred ovim Sudom u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, na prvom spratu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće "Sun & Moon"

 

45-St-1172/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1556

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Ružica Banjalučkić, u postupku stečaja nad preduzećem "Sun & Moon" iz Lazarevca Čibutkovica b.b., Rešenjem 45-St.1172/11 od 24. 10. 2011. godine zakazuje završno ročište za 22. 12. 2011. godine u 9,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 211.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Nautika INTL" d.o.o.

17439995

St. broj 3302/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2307

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42 St. broj 3302/2011 od 27. oktobra 2011. godine pokrenuo je postupak stečaja nad "Nautika INTL" d.o.o. Beograd, Ustanička 189 tržni centar, matični broj 17439995, PIB 100918777, po predlogu stečajnih poverilaca AIK Banke a.d. Niš, i Fonda za razvoj RS.
II Za stečajnog upravnika imenovan je Vasilj Vasiljević iz Beograda - Borče, Momčila Nestorovića 10.
III Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika održaće se 9. decembra 2011. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.
IV Ispitno ročište određuje se za 23. mart 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.
V Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, dana 27. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Društveno preduzeće "Proex agencija" za izvoz - uvoz

07022166

3. St. broj 3449/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2326

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PROEKS+AGENCIJA.shtml/seo=/companyid=7281

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 3. St. broj 3449/2011 od 24. oktobra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvenim preduzećem "Proex agencija" za izvoz - uvoz iz Beograda, Terazije 16/I - u likvidaciji, matični broj 07022166, PIB 101821036, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II. Za stečajnog upravnika imenovana je Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka biće odbačene kao neblagovremene.
IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Ispitno ročište se zakazuje za 3. februar 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 102, prvi sprat.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika se zakazuje za 2. decembar 2011. godine, sa početkom u 12,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, prvi sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda, u "Službenom glasniku RS" i jednom visokotiražnom dnevnom listu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Ki-Stević Branka" KD

17322494

St. broj 3251/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2331

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42. St. broj 3251/2011 od 27. oktobra 2011. godine pokrenuo postupak stečaja nad "Ki-Stević Branka" KD iz Novog Beograda, Španskih boraca 40, matični broj 17322494, PIB 100834452, po predlogu stečajnog poverioca Eurobanke EFG.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Mrdović Budimir iz Beograda, Beogradskog Bataljona 10.
III. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 9. decembar 2011. godine u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.
IV. Ispitno ročište određuje se za 23. mart 2012. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.
V. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 27. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za proizvodnju i prodaju obuće na veliko i malo "KOLIBRI S" DOO

06364527

2. St. 521/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2317

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je rešenjem 2.St. 521/2011, od 9.11.2011. godine, po predlogu stečajnog poverioca "OTP BANKA SRBIJA" AD Novi Sad, kao predlagača za pokretanje stečajnog postupka, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i prodaju obuće na veliko i malo "KOLIBRI S" DOO Kragujevac, ulica Gornjomilanovačka 36, matični broj 06364527, PIB 101458702. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi sa stavom 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Đorđe Ognjanović, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, ulica Kumanovska 4, sa licencom broj 155-0411.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 16.12.2011. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i Sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
Ispitno ročište zakazuje se za 6.3.2012. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V.
Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda 9.11.2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS", i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Privredno društvo "VINARIJA LEVAČ" d.o.o.

07348193

2. St. broj 388/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1446

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je odlučujući o predlogu Plana reorganizacije u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo "VINARIJA LEVAČ" d.o.o., Rekovac, Kralja Petra Prvog 115, matični broj 07348193, PIB 101283278, dana 9.11.2011. godine doneo rešenje:
1. Obaveštavaju se poverioci stečajnog dužnika Privredno društvo "VINARIJA LEVAČ" d.o.o., Rekovac, ulica Kralja Petra Prvog 115, matični broj 07348193, PIB 101283278, da je stečajni poverilac Privredno društvo "ELITE PLUS" d.o.o., Beograd - Zemun, podneo ovom sudu Plan reorganizacije stečajnog dužnika 9.9.2011. godine i da sva zainteresovana lica uvid u navedeni plan reorganizacije mogu da izvrše u pisarnici Privrednog suda u Kragujevcu, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova, počev od 9.11.2011. godine, pa do dana održavanja ročišta.
2. Ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje o planu zakazuje se za 30.11.2011. godine u 10,30 časova i održaće se u sudnici 537/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.
3. Pozivaju se svi poverioci obuhvaćeni planom, stečajni upravnik, osnivači i akcionari stečajnog dužnika, kao i sva druga zainteresovana lica da prisustvuju ročištu.
4. Pravo glasanja imaju svi poverioci, srazmerno visini potraživanja. Glasanje se obavlja usmeno na ročištu, ili pismenim putem, u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisani način prihvate sve klase. Smatraće se da je plan reorganizacije usvojen u jednoj klasi poverilaca, ako su za njega glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi, s tim što klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primene plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
5. Primerak predloga Plana reorganizacije od 9.9.2011. godine dostavlja se Agenciji za privredne registre, radi objavljivanja na internet strani tog registra.
6. Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda 9.11.2011. godine i biće dostavljeno radi objavljivanja "Službenom glasniku RS" i dnevnim listovima "Blic" i "Danas".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" d.o.o.

07386966

2. St. 123/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=588

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je u postupku stečaja 2. St. 123/2010, nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" d.o.o., Jagodina, ulica Vihorska 8, matični broj 07386966, PIB 101320828, na završnom ročištu održanom dana 08.11.2011. godine, doneo sledeće rešenje:
1) Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" d.o.o., Jagodina, Vihorska 8, matični broj 07386966, PIB 101320828 manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, otvoren rešenjem 2. ST. 123/2010 od 26.07.2010. godine zaključuje.
2) Nalaže se stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove i to deo neisplaćene nagrade za rad stečajnog upravnika u iznosu od 21.648,32 dinara, kao i troškove buduće prodaje i primopredaje imovine kupcu, a preostala sredstva uplati u budžet Republike Srbije.
3) Određuje se konačna nagrada za rad stečajnog upravnika u iznosu od 202.000,00 dinara i odobrava se isplata dela neisplaćene nagrade u iznosu od 21.648,32 dinara.
4) Usvaja se izveštaj stečajnog upravnika o toku stečajnog postupka i završni račun od 01.09.2011. godine.
5) Razrešava se stečajni upravnik Đorđe Ognjanović, iz Kragujevca.
6) Nalaže se Agenciji za privredne registre, Beograd da po pravnosnažnosti ovog rešenja briše stečajnog dužnika iz registra privrednih subjekata.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Jukomerc Trgovina", Akcionarsko Društvo

07144245

4. St. broj 463/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2353

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/KRUSEVAC+-+JUKOMERC+TRGOVINA+KRUSEVAC.shtml/seo=/companyid=1219

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 463/11 od 3. novembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "Jukomerc Trgovina", Akcionarsko Društvo Kruševac, Nikole Tesle bb, MB 07144245, PIB 100323548.
Za stečajnog upravnika imenovan je Petar Vulović, broj tel. 064/1570212.
Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, u "Službenom glasniku RS" prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pisanom prijavom sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Poverilačko ročište i skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, u sudnici broj 3.
Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 23. februar 2012. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren dana 3. novembra 2011. godine a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 3. novembra 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS", Beograd, i Dnevnom listu "Danas".
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana prijema istog i od dana objavljivanja oglasa na Oglasnoj tabli suda, "Službenom glasniku RS", i Dnevnom listu "Danas", Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog Suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Travel-travel ATP - Morava AD za prevoz i turizam

07183127

3. St. broj 484/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2321

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTOPREVOZ-ATP-MORAVA.shtml/seo=/companyid=224

Rešenjem Privrednog suda u Kraljevu St. broj 484/11 od 14. novembra 2011. godine po predlogu stečajnih poverilaca Agrobanka AD Beograd i predlagača Banka Intesa AD Beograd, pokreće (otvara) se stečajni postupak nad dužnikom Travel-travel ATP - Morava AD za prevoz i turizam Vrnjačka Banja, Vojvođanska 3, PIB 100918074, matični broj 07183127, stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenovan je Ivan Milovanović iz Kraljeva, broj tel. 063-633-428.
Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, u "Službenom glasniku RS" prijave ovom Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka sa priloženim dokazima.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16. Ispitno ročište zakazuje se za 2. mart 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16.
Stečajni postupak je otvoren dana 14. novembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 14. novembra 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS", Beograd, kao i dnevnom listu "Danas".
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", Beograd, Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Legor Servis DP

 

2. St. broj 22/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=6

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/LEGOR+SERVIS.shtml/seo=/companyid=13049

Privredni sud u Leskovcu, stečajno veće sastavljeno od sudije Novica Nikolić, kao predsednika veća i sudija Miroslava Ilića i Zorana Denića kao članova veća, u stečajnom postupku nad Legor Servis DP iz Leskovca, na završnom ročištu, dana 3. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Zaključuje se stečajni postupak nad Legor Servis DP iz Leskovca.
Odobrava se završni račun stečajnog upravnika.
Odobrava se stečajnom upravniku isplata rezervisanih sredstava u visini od 84.725,65 dinara.
Nalaže se NBS - Odsek za prinudnu naplatu, Filijale Kragujevac da ugasi račun stečajnog dužnika broj 160-327331-14 kod Intesa Vance AD Beograd Ekspozitura Leskovac.
Nalaže se Republičkog zavodu za statistiku da iz Registra o razvrstavanju po delatnosti briše stečajnog dužnika.
Nalaže se Agenciji za privrednog registre brisanje stečajnog dužnika iz registra.
Oglas objavljen na oglasnoj tabli Suda, 3. novembra 2011. godine.
Oglas dostaviti na objavljivanje u JP "Službeni glasnik RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

Preduzeće za promet građevinskog materijala na veliko i malo "Invest" DP

 

3. St. broj 298/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1654

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DTP+INVEST.shtml/seo=/companyid=4311

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Tasić Momir, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za promet građevinskog materijala na veliko i malo "Invest" DP u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS-Centar za stečaj Beograd, preko poverenika Milana Strugarevića, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika od 8. novembra 2011. godine za zakazivanje dopunskog ispitnog ročišta, doneo je, dana 10. novembra 2011. godine, sledeće rešenje:
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja. Ročište će se održati dana 25. januara 2012. godine u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

OAD "OMIN"

 

1. St. broj 102/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1751

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/OMIN.shtml/seo=/companyid=9785

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom OAD "OMIN" u stečaj iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Zorana Cvetkovića, doneo je dana 10. novembra 2011. godine rešenje:
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane. Ročište će se održati dana 7. decembra 2011. godine u 12 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 2. Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

"Titel Brend" AD

8256128

Broj 2. St. 149/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/FABRIKA+KONZERVI+I+HLADNJACA+-+TITEL-BRAND.shtml/seo=/companyid=1687

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku ispitivanja ispunjenosti uslova za sprovođenje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim Planom reorganizacije nad dužnikom "Titel Brend" AD Titel, Glavna 221, MB 8256128, PIB 101455708 po obaveštenju NBS od 14. januara 2011. godine i predlogu dužnika od 31. maja 2011. godine doneo je dana 14. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika na ročište za odlučivanje o predlogu i glasanje o Planu reorganizacije koje se zakazuje za 13. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju, sudnica broj 7.
Obaveštavaju se poverioci da počev od 27. oktobra 2011. godine mogu izvršiti uvid u predlog unapred pripremljenog Plana reorganizacije u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Novom Sadu.
Pozivaju se lica koja za to imaju pravni interes da sve primedbe na predlog unapred pripremljenog Plana reorganizacije kojima osporavaju njegovu sadržinu, a naročito osnov ili visinu Planom obuhvaćenih potraživanja dostave stečajnom dužniku i ovom sudu u roku koji počinje da teče 15 dana po objavljivanju oglasa sa izrekom ovog rešenja u "Službenom glasniku RS", dok se stečajni dužnik kao predlagač Plana obavezuje da odgovor na primedbe dostavi u roku od osam dana od prijema primedbe u Sudu.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Deko" a.d.

08069638

2. St. broj 22/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=55

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DEKO.shtml/seo=/companyid=1175

Privredni sud u Novom Sadu, po stečajnom sudiji Vladislavu Kurteku u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom dužnikom "Deko" a.d. u stečaju Bačko Gradište, Lenjinova b.b., MB: 08069638, PIB: 102273722, dana 8. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika prema predlogu stečajnog upravnika od 13. 9. 2011. godine.
Naknada troškova stečajnog upravnika utvrđuje se u konačnom iznosu od 120.000,00 dinara.
Isplata naknade troškova stečajnog upravnika do visine raspoloživih sredstava izvršiće se stečajnom upravniku nakon što budu isplaćeni preostali troškovi, vezani za zaključenje stečaja.
Preostala imovina stečajnog dužnika od 569 običnih akcija Hotel "Bela Lađa" AD Bečej, se prenosi u korist razlučnih poverilaca srazmerno visini njihovog potraživanja, odnosno procentualnom učešće u ukupnom potraživanju poverilaca sa ovakvim statusom u iznosu od 5.439.865,22 dinara i to:
- Opštinska uprava Bečej - 1,8%,
- RS-MF - poreska uprava, filijala Bečej - 35,9%,
- Vojvođanska banka AD Novi Sad - 0,2%,
- Nedić Velibor - 1,3%,
- Novoimport, Novi Pazar - 60,8%.
Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Deko" a.d. u stečaju Bačko Gradište - se zaključuje.
Nalaže se stečajnom upravniku da na ime objave rešenja o zaključenju stečaja, uplati iznos od 3.000,00 dinara "Službenom glasniku RS" (broj računa 160-14944-58 Banca Intesa AD).

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

Domotehnika DOO

17374648

1. St. broj 999/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2330

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Domotehnika DOO Novi Sad, Miše Dimitrijevića 3, MB: 17374648, PIB: 101951990, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Societe Generale banka Srbija AD Beograd, Bulevar Zorana Đinđića br. 50 a/b, Novi Beograd, MB: 07552335, PIB: 10000303, dana 10. novembra 2011. godine, donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Domotehnika DOO Novi Sad, Miše Dimitrijevića 3, MB: 17374648, PIB: 101951990, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Nikola Pavlović iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 30. novembra 2011. godine sa početkom u 11,15 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 18. januara 2012. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 10. 11. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Ortačko Društvo "Kojami Kojadinović Milorad i ostali"

 

3. St. broj 74/2011

 

 

 

Zakazuje se ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije ortaka u Ortačkom Društvu "Kojami Kojadinović Milorad i ostali", Kojadinović Milorada i Kojadinović Mioljke i glasanje poverilaca o Planu za 5. decembar 2011. godine sa početkom u 12 časova u sudnici broj 51/III Privrednog suda u Užicu, Nade Matić 6.
Poverioci o Planu reorganizacije mogu glasati pisanim putem ili usmeno na ročištu 5. decembra 2011. godine u 12 časova.
Sa Planom reorganizacije poverioci, kojima Plan reorganizacije nije dostavljen, mogu se upoznati u pisarnici ovog suda u vremenu od 8,30 do 15,30 svakog radnog dana u sedmici, a sve do ročišta određenog za glasanje.
Poverioci koji glasaju pisanim putem svoje izjašnjenje dostavljaju overeno pečatom i potpisano od strane statutarnog zastupnika, ili lica koje ima posebno punomoćje izdato od statutarnog zastupnika za potrebe glasanja.
Poverioci koji se o Planu reorganizacije budu izjašnjavali na ročištu mogu se izjasniti preko statutarnog zastupnika ili punomoćnika koje ima punomoćje statutarnog zastupnika za potrebe glasanja.

Izvor: Redakcija, 25.11.2011.