Aktuelne vesti na dan 26. decembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 32-33/ decembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 34-35/decembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 9-10/ decembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 9-10. decembar >>>

SL GLASNIK RS, BROJ 98 OD 23.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI


JEDINSTVENA TARIFA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POSEBNU NAKNADU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, JAVNIM AGENCIJAMA I ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

ODLUKA O OTPOČINJANJU POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNOG ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA APELACIONIH SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICE NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI VALJEVO ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

ODLUKA O VISINI JEDINICE RUTNE NAKNADE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)
ODLUKA O VISINI KAMATNE STOPE NA ZAKASNELU UPLATU RUTNE NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

PRAVILNIK O ČUVANJU, ZAŠTITI I KORIŠĆENJU OBAVEZNOG PRIMERKA PUBLIKACIJA U DEPOZITNIM BIBLIOTEKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

PRAVILNIK O DOSTAVLJANJU OBAVEZNOG PRIMERKA ELEKTRONSKIH PUBLIKACIJA DEPOZITNIM BIBLIOTEKAMA I NJIHOVOM KORIŠĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

PRAVILNIK O DOZVOLAMA I CENTRIMA ZA OBUKU KABINSKOG OSOBLJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

PRAVILNIK O MERILIMA ZA OBRAČUN I ODREĐIVANJE VISINE NAKNADA ZA PRUŽANJE USLUGA U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA PLOVIDBENOSTI VAZDUHOPLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O ODGOVORNOSTI AVIO-PREVOZILACA U VAZDUŠNOM PREVOZU PREMA PUTNICIMA I NJIHOVOM PRTLJAGU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O PRAVIMA LICA SA INVALIDITETOM I LICA SA SMANJENOM POKRETLJIVOŠĆU U AVIO-PREVOZU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O PRAVU PUTNIKA KOD USKRAĆIVANJA UKRCAVANJA, OTKAZIVANJA LETOVA I VELIKOG KAŠNJENJA LETOVA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

TARIFA NAKNADA KOJE NAPLAĆUJE SOKOJ PO OSNOVU EMITOVANJA MUZIČKIH DELA NA RADIO I TELEVIZIJSKIM STANICAMA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "EVROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU SRBIJA 2012" ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANJE PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

UREDBA O KONTROLI PRELASKA ADMINISTRATIVNE LINIJE PREMA AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

ZAKLJUČAK O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNOM MONETARNOM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 97 OD 21.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • STRUČNI OSVRT NA ALTERNATIVNA REŠENJA U PREDNACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE O OBLIGACIONIM ODNOSIMA: • Raskid ili izmena ugovora zbog promenjenih okolnosti, prekomerno oštećenje, zelenaški ugovor, opšti uslovi formularnih ugovora i simulacija (prividan ugovor) • 
 • NAKNADA TROŠKOVA OVLAŠĆENOM PREDSTAVNIKU SINDIKATA 
 • SMEŠTAJ I ISHRANA UČENIKA I STUDENATA - PRAVNI OSNOV I RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA

Opšti uslovi za ostvarivanje prava u oblasti učeničkog i studentskog standarda

Pravo učenika i studenata na smeštaj i ishranu

Način ostvarivanja prava na smeštaj učenika u domu učenika

Način ostvarivanja prava na smeštaj studenata u studentski centar

Ostvarivanje prava učenika i studenata iz osetljivih društvenih grupa na smeštaj i ishranu

Pravni osnov, način ostvarivanja prava studenata na ishranu

Evidencija u ustanovama učeničkog i studentskog standarda u vezi sa smeštajem i ishranom učenika i studenata

Finansiranje prava učenika i studenata

Finansiranje rada ustanova učeničkog i studentskog standarda

Izvori iz kojih ustanove učeničkog i studentskog standarda stiču sredstva za obavljanje delatnosti 


 • OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE I PORESKE AMORTIZACIJE ZA 2011. GODINU

RAČUNOVODSTVENA AMORTIZACIJA

Razvrstavanje na osnovna i obrtna sredstva

Početak obračuna amortizacije

Prestanak obračuna amortizacije

Osnovica za obračun amortizacije

Stope za amortizaciju i korisni vek trajanja osnovnog sredstva

Metodi obračuna amortizacije

Preispitivanje metoda amortizacije

PORESKA AMORTIZACIJA

Sredstva koja podležu obračunu poreske amortizacije

Početak obračuna poreske amortizacije

Obračun poreske amortizacije po grupama

Prva amortizaciona grupa

Amortizacione grupe II do V

Obračun poreske amortizacije u slučaju kada su stalna sredstva predmet uloga u drugo privredno društvo i u slučaju statusnih promena

Poreski rashod i poreski prihod po osnovu amortizacije stalnih sredstava

 

 • SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA ZA 2011. GODINU: • Korekcija početnog stanja i sprovođenje predzaključnih radnji i knjiženja •

Korekcija početnog stanja

Izmena računovodstvenih politika

Ispravke materijalno značajnih grešaka

Ispravke grešaka koje nisu materijalno značajne

Sprovođenje obračuna, predzaključnih radnji i knjiženja na dan 31.12.2011. godine

Međusobno usaglašavanje knjigovodstvenih evidencija

Usaglašavanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem

Vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja na datum bilansa

Korekcija salda računa stanja

Dekomponovanje salda aktivno-pasivnih računa

Vremensko razgraničenje rashoda i prihoda

Usklađivanje finansijskih izveštaja za događaje koji su se desili posle 31.12.2011. godine

 

 • OBRAČUN NAKNADE TROŠKOVA ZA ISHRANU U TOKU RADA ZAPOSLENOG ZA DANE PROVEDENE NA RADU

 

 • KOMENTAR NOVE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2012. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 97/2011

Novine i prednosti Odluke za 2012. godinu

Kriterijumi za utvrđivanje visina stope carine za nove tarifne oznake

Sadržaj Odluke za 2012. godinu

 • ROK U KOME CARINSKI ORGAN MOŽE ZADRŽATI ROBU ZBOG SUMNJE DA SE POVREĐUJE PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

Međunarodna praksa

Mere koje carinski organ preduzima u skladu sa domaćim propisima

Rok u kome se roba može zadržati

 

SINDIKAT PRAVOSUĐA UPUTIO OTVORENA PISMA VISOKOM SAVETU SUDSTVA I DELEGACIJI EU POVODOM OBJAVLJENOG IZVEŠTAJA EVROPSKE KOMISIJE O NAPRETKU U VEZI SA REFORMOM PRAVOSUĐA U SRBIJI

Povodom saopštenja za štampu od 21.12.2011. Grupe zelenih poslanika u Evropskom parlamentu o tome "da je Evropska komisija zadržala važne informacije u svom Izveštaju o napretku u vezi sa reformom pravosuđa u Srbiji", i da je Marija Kornelisen, poslanik u Evropskom parlamentu, ukazala na "razmimoilaženje u oceni reforme pravosuđa u Izvestaju o napretku i u internom izveštaju posmatrača Delegacije EU o tome da je: "Čitav proces revizije sproveden samo da bi zadovoljio formu i predstavlja školski primer izrugivanja pravdi" i zatrazila od Evropske komisije da da poštenu ocenu reforme pravosuđa u Srbiji, Sindikat pravosuđa obratio se 23.12.2011. Visokom savetu sudstva i Delegaciji EU otvorenim pismima.
Otvorena pisma Visokom savetu sudstva i Delegaciji EU možete pogledati na sajtu Sindikata pravosuđa na http://www.sind-prav.org.rs/


Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije, 23.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O SOCIJALNOJ ZAŠTITI - PO PRVI PUT KOD NAS, ALI I REGIONU PREDVIĐENO OBEZBEĐENJE PERSONALNE ASISTENCIJE KAO SOCIJALNE PODRŠKE NEOPHODNE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT OSOBA SA INVALIDITETOM

Centar za samostalan život osoba sa invaliditetom Srbije danas je organizovao Regionalnu konferenciju o samostalnom životu. Cilj je podsticanje pokreta u regionu koji promovišu i stvaraju uslove za ostvarivanje filozofije samostalnog života koja podrazumeva jednake mogućnosti i samopoštovanje osoba sa invaliditetom. Konferencija je bila prilika da se obeleži donošenje novog Zakona o socijalnoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011 - prim. red), koji po prvi put kod nas, ali i regionu predviđa obezbeđenje personalne asistencije kao socijalne podrške neophodne za samostalan život osoba sa invaliditetom. Na Konferenciji su uručena i priznanja za institucije i ljude koji su doprineli da sistem personalne asistencije u Srbiji zaživi. Nagradu je u ime Nacionalne službe za zapošljavanje primio njen direktor Dejan Jovanović.
"Pravo na izbor je uvek bilo naš moto, i već petnaest godina radimo na tome da osobe sa invaliditetom uživaju svoja ljudska prava u punoj meri, da preuzmu kontrolu i odgovornost nad svojim životom. Nažalost, veliki broj njih živi u institucijama, ili zavisi od brige roditelja ili staratelja. Servis personalnih asistenata spada u najvažnije oblike podrške osobama sa invaliditetom. Ova vrsta pomoći im omogućava da samostalnije žive i da se radno i društveno angažuju, a njihove porodice, bar osam sati dnevno, mogu svoj život da organizuju na drugačiji način. Na ovaj način se povećava zaposlenost i smanjuje siromaštvo", rekla je Gordana Rajkov, predsednica Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.
Ovaj Centar od svog nastanka 1996. godine nastoji da društvu i donosiocima odluka ukaže na potrebu uvođenja servisa personalne podrške. Uspeli su da kroz različite projekte pokažu delotvornost ovih sistema, a njihovi napori su krunisani donošenjem dva sistemska zakona- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 - prim. red) i nedavno usvojeni Zakon o socijalnoj zaštiti.
"U poslednje vreme smo sa Nacionalnom službom za zapošljavanje kroz projekte javnih radova pokrenuli servise personalne podrške širom Srbije. Nacionalna služba je pokrenula ove projekte pre godinu i po dana, mnogo pre donošenja Zakona o socijalnoj zaštiti, a što je još važnije prva je počela da finansira ove projekte. Zahvaljujući ovim projektima i neke lokalne samouprave su prepoznale neophodnost postojanja ovih servisa u njihovim sredinama", rekla je Gordana Rajkov pre uručenja nagrade Nacionalnoj službi za doprinos u uvođenju sistema personalne podrške osobama sa invaliditetom u Srbiji.
"Imamo kvalitetne Zakone, ali je problem u njihovoj realizaciji. Zato smo sproveli jednu kampanju u smislu afirmacije Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Od početka primene ovog Zakona zaposleno je više od 9.000 osoba sa invaliditetom. Ako imamo u vidu da se pre toga na godišnjem nivou zapošljavalo od 200 do 300 osoba sa invaliditetom, nedvosmisleno je da novi Zakon i aktivne mere koje sprovodi Nacionlna služba daju rezultate. Naredne godine ćemo intenzivno raditi na poboljšanju veoma nepovoljne kvalifikacione strukture osoba sa invaliditetom", rekao je Dejan Jovanović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. On je naglasio da Nacionalna služba intenzivno radi i sa poslodavcima na razbijanju predrasuda o radnim sposobnostima osoba sa invaliditetom.
"Ove nedelje smo nagradili kompaniju Mercator koja je ove godine zaposlila najviše osoba sa invaliditetom u Srbiji. Veoma su zadovoljni njihovim radom i zalaganjem, što je pozitivan primer koji će inspirisati i druge poslodavce", rekao je Jovanović.
Osim predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom iz Srbije, današnoj Konferenciji su prisustvovali i predstavnici iz Makedonije, Federacije BiH, Republike Srpske, Bugarske. Njima su predstavljeni primeri dobre prakse među kojima i Evropska mreža za samostalni život (ENIL). Ova organizacija civilnog društva tipa "cross - disability" se zalaže za ljudska prava osoba s invaliditetom, koja radi u svim državama EU i susednim zemljama na širenju principa samostalnog života i primeni Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom. ENIL deluje kroz mrežu na lokalnom, okružnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Podržava osnivanje centara za samostalni život.

Izvor: Vebsajt Nacionalne službe za zapošljavanje, 23.11.2011.
ODRŽANA 71. SEDNICA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA

Nacionalni prosvetni savet, na svojoj 71. sednici, održanoj 14. decembra 2011. godine, imao je na dnevnom redu sledeće tačke:

1. Opšti i posebni standardi uslova za realizaciju posebnih i specijalizovanih programa u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja

2. Nastava fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi

Pod 1. Ova tačka je, na predlog predstavnice Saveza udruženja vaspitača Srbije u NPS Marine Arizanović, skinuta sa dnevnog reda kako bi se omogućilo vaspitačima da se upoznaju sa predlogom dokumenta i daju svoje mišljenje i primedbe.

Pod 2. Društvo pedagoga fizičke kulture Srbije i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu uputili su dopis sa molbom da NPS podrži zahtev da nastavu fizičkog vaspitanja u 3. i 4. razredu osnovne škole predaju profesori fizičkog vaspitanja a ne učitelji. Predstavnik Društva pedagoga fizičke kulture u NPS prof. dr Dušan Mitić je kraćom prezentacijom upoznao članove Saveta o značaju fizičke aktivnosti za pravilan rast i razvoj dece i problemima koji su sve izraženiji u fizičkom zdravlju mladih u Srbiji.
Savet smatra da odluka o tome ko treba da izvodi nastavu fizičkog vaspitanja u 3. i 4. razredu osnovne škole nije u njegovoj nadležnosti, jer je promena dosadašnje prakse verovatno uslovljena potrebom za racionalnijim trošenjem sredstava u obrazovanju. Takođe smatra da su učitelji osposobljeni da izvode nastavu fizičkog vaspitanja, a da se eventualni nedostaci mogu otkloniti promenom programa i većom kontrolom ostvarivanja postavljenih standarda.
Savet je podržao konstataciju da su problemi u oblasti pravilnog fizičkog razvoja mladih u Srbiji vrlo ozbiljni i da to jeste tema kojom NPS treba da se bavi, posebno pitanjima primerenosti programa i kvaliteta izvođenja nastave fizičkog vaspitanja u osnovnoj i srednjoj školi. U diskusiji je podržan stav da je potrebno usvojiti konceptualno rešenje koje će razdvojiti fizičko vaspitanje od sporta. Ovaj koncept, koji bi trebalo ugraditi u Strategiju obrazovanja, podrazumeva da svako dete može dostići određene standarde u skladu sa svojim fizičkim mogućnostima. Nastava fizičkog vaspitanja treba da bude individualizovana (svako treba da vežba ono što može), što znači da treba ukinuti mogućnost oslobađanja od nastave fizičkog vaspitanja. Zdrave životne navike (zdrav život) potrebno je promovisati u svim oblastima obrazovanja, a ne samo negovati kroz nastavu fizičkog i zdravstvenog vaspitanja.
Zamoljen je član NPS Dušan Mitić da pripremi, zajedno sa Društvom pedagoga fizičkog vaspitanja i Društvom učitelja, predlog mera koje bi trebalo preduzeti u cilju unapređenja nastave fizičkog vaspitanja i poboljšanja fizičkog zdravlja dece. Kada ovaj predlog bude pripremljen, NPS će o njemu raspravljati i doneti odgovarajuće odluke.

Izvor: Vebsajt Nacionalnog prosvetnog saveta, 23.12.2011.
MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE OBAVEŠTAVA RUKOVODIOCE PROJEKATA DA JE USPOSTAVLJEN SISTEM ZA NABAVKU LICENCIRANOG SOFTVERA KOJI ISKLJUČUJE OTVORENE TENDERE

"Poštovani rukovodioci projekata,
na adresu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, i JUP-a, stiže dosta pitanja vezanih za mogućnosti nabavke licenciranog softvera. Obaveštavamo vas da je naručivanje softvera kroz sistem za objedinjenu nabavku potrošnog materijala moguće a procedura u prilogu, na http://www.mpn.gov.rs/sajt/aktuelnosti.php?id=5233, veoma jednostavna.
Imajući u vidu činjenicu da je najveći broj softvera koji potražuje naučna zajednica, visoko specijalizovani softver jednog proizvođača, u dogovoru sa EIB-om, uspostavili smo sistem za nabavku softvera koji isključuje otvorene tendere, pa ćemo biti u mogućnosti i da skratimo proceduru nabavke."


Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete i nauke, 23.12.2011.

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST OBJAVIO JAVNI POZIV ZA PROGRAM RANOG RAZVOJA • Zainteresovane kompanije mogu konkurisati za dobijanje sredstava u visini do 80.000,00 evra •

Fond za inovacionu delatnost u saradnji sa Svetskom bankom, započeo je realizaciju Projekta podrške inovacijama u Srbiji.
U okviru ovog projekta, Fond za inovacionu delatnost objavio je javni poziv za Program ranog razvoja (Mini grants), kojim se prikupljaju prijave kojima zainteresovane kompanije mogu konkurisati za dobijanje sredstava u visini do 80.000,00 evra.
Pozivamo Vas da učestvujete u ovom značajnom procesu afirmacije i unapređenja inovativne delatnosti u Republici Srbiji i da svojim doprinosom osigurate njegovo uspešno ostvarivanje.
Imajući u vidu značaj i povezanost Vaše ustanove sa idejom transfera tehnologije koja se sprovodi kroz Program ranog razvoja i programa koje će Fond sprovoditi u budućnosti, u cilju njihove što uspešnije realizacije, molimo Vas da obavestite istraživače, inovacione centre i druge organizacije registrovane za obavljanje naučnoistraživačke i inovacione delatnosti, o aktuelnom projektu i uputite ih na zvanični sajt Fonda za inovacionu delatnost - http://www.inovacionifond.rs/. Takođe, stručne službe Fonda su spremne da pruže sve potrebne dodatne informacije, organizuju eventualne dopunske prezentacije i budu na raspolaganju za sve relevantne predloge i sugestije.

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete i nauke, 23.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI - KORISNIČKI NALOG I LOZINKU ZA USLUGU PROVERE STANJA NA SVOM PORESKOM RAČUNU OBVEZNIK MOŽE DA PREUZME LIČNO, ILI DA ZA TO OVLASTI ODREĐENO LICE • Poreskim obveznicima iz Beograda omogućeno da putem interneta dođu do informacije o stanju na svom poreskom računu, a da bi koristili ovu uslugu obveznici prvo moraju podneti zahtev za otvaranje korisničkog naloga poštom ili neposredno u bilo kom opštinskom odeljenju Uprave javnih prihoda, ili putem interneta •

Poreski obveznici iz Beograda od danas će moći na jednostavan i brz način putem interneta da dođu do informacije o stanju na svom poreskom računu klikom na link "Uprava javnih prihoda - Upit stanja" https://lpa.beograd.gov.rs/lpa/dispatch?s=login na zvaničnom sajtu grada Beograda http://www.beograd.rs/.
- Da bi koristili ovu uslugu, prvo moraju podneti zahtev za otvaranje korisničkog naloga poštom ili neposredno u bilo kom opštinskom odeljenju Uprave javnih prihoda, a najjednostavnije je da se to uradi putem interneta. Podnoseći zahtev na jedan od tri pomenuta načina, obveznik postaje registrovan kao neko ko želi da koristi ovaj servis. Nakon toga treba da ode na bilo koje od 17 odeljenja Uprave javnih prihoda, gde će mu biti uručeni korisnički nalog i lozinka - rekao je za Beoinfo Vladan Luković direktor Uprave javnih prihoda grada Beograda.
Reč je o informacijama o porezu na imovinu fizičkih lica, porezu na imovinu pravnih lica, lokalne komunalne takse i naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta, kazao je Luković i pojasnio da se preko ovog linka odlazi na stranicu sa koje registrovani korisnik sistema može koristiti usluge uvida u stanje na svojim poreskim računima.
Za izdavanje korisničkih naloga i lozinki Uprava javnih prihoda primenjuje Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon i 53/2010 - prim. red), na isti način kao kod izdavanja bilo kojih drugih akata. Korisnički nalog i lozinku može da preuzme samo obveznik lično, ili lice koje on ovlasti. Za fizičko lice ovlašćenje mora biti overeno u sudu ili opštini, a za pravno lice ovlašćenje mora da pečatira i potpiše ovlašćeno lice firme.
Preporuka svim obveznicima je da ukoliko su u mogućnosti koriste internet za podnošenje zahteva za otvaranje korisničkog naloga, kako bi izbegli čekanje na šalterima, kazao je Luković.

Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 23.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ZAKONOM O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU - OBAVEZNO JE LIČNO DOSTAVLJANJE PORESKIH UPRAVNIH AKATA • Saopštenje Pokrajinskog ombudsmana povodom pritužbi građana na način uručenja rešenja o utvrđivanju poreza za imovinu •

Pokrajinski ombudsman primio je veći broj predstavki sa pritužbama na rad Gradske poreske uprave Novi Sad koja je tokom decembra ove godine građanima dostavila rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za 2010. i 2011. godinu. Svi podnosioci predstavki navode da su rešenje o utvrđivanju poreza zatekli u poštanskom sandučetu i ni u jednom od slučajeva koji su nam poznati nije izvršena lična dostava, niti je ona pokušana. Uprkos tome, sa koverti u kojima su bila rešenja uklonjena je povratnica i tako su ubačene u poštansko sanduče. Među građanima koji su se obratili Pokrajinskom ombudsmanu ima onih koji su već izmirili obaveze na koje se nova rešenja odnose, a neki od njih su prvi put dobili rešenja o porezu na imovinu (stanove) koje još nisu prijavili u Gradskoj poreskoj upravi.
U postupku utvrđivanja ove poreske obaveze, Gradska poreska uprava Novi Sad nije imala u vidu s jedne strane, da se rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu donose u postupku u kojem je obavezno učešće stranke, a s druge strane da se dostavljanje poreskih upravnih akata, pa i rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu, vrši po pravilima ličnog dostavljanja, koja su propisana Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon i 53/2010 - prim. red), odnosno Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Sl. glasnik RS", br. 30/2010 - prim. red).
Postupak utvrđivanja poreza na imovinu podrazumeva učešće stanke u postupku. Shodno članu 133. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku stranka ima pravo da učestvuje u ispitnom postupku i da daje potrebne podatke i brani svoja prava i zakonom zaštićene interese radi ostvarenja cilja postupka. Shodno načelu saslušanja stranke zagarantovanog odredbom člana 9. Zakona o opštem upravnom postupku, pre donošenja rešenja stranci se mora omogućiti da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su od značaja za donošenje rešenja. U slučaju neprijavljene imovine, Gradska poreska uprava nema sve neophodne podatke za donošenje rešenja. Visina poreza na imovinu se određuje na osnovu ocene, između ostalog, i kvaliteta predmeta oporezivanja, o čemu Poreska uprava ne može steći saznanja bez učešća stranke u postupku.
Skrećemo pažnju na to da je neophodno da građani koji nisu izvršili svoju zakonsku obavezu i prijavili svoju imovinu (nekretnine), to u što kraćem roku učine. Imovina se prijavljuje popunjavanjem odgovarajućeg obrasca poreske prijave koji se podnosi Gradskoj poreskoj upravi. Nakon toga, građani treba da se odazovu pozivu Gradske poreske uprave za učešće u postupku radi utvrđivanja obaveze na ime poreza na imovinu.
Poreska rešenja doneta uz učešće stranke u postupku, strankama se uručuju lično. Građanin svojim potpisom potvrđuje preuzimanje rešenja i od dana uručenja rešenja, stranci počinje da teče rok za podnošenje žalbe.
Rešenje kojim se rešava o pravima i obavezama građana ne proizvodi pravno dejstvo bez dokaza o tome da je izvršeno lično dostavljanje stranci, po pravilima poreskog, odnosno opšteg upravnog postupka. Dakle, žalbu je potrebno podnositi samo protiv rešenja koja su lično dostavljena građanima i samo je u tom slučaju opravdana naplata takse na žalbu.

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog ombudsmana, 23.12.2011.

DONOŠENJE NOVE UREDBE KOJA ĆE OMOGUĆITI DA SUBVENCIONISANE STAMBENE KREDITE MOGU DA DOBIJU I BRAČNI PAROVI KOJI SU STARIJI OD 45 GODINA I SA NEŠTO VEĆIM PRIMANJIMA NAJAVLJENO ZA NAREDNU GODINU

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u Vladi Republike Srbije Oliver Dulić izjavio je danas da će država i iduće godine obezbediti značajna novčana sredstva za podsticanje poslovne aktivnosti u domaćem građevinarstvu.
Dulić je u intervjuu agenciji Tanjug rekao da je Vlada Srbije ove godine uspela da spasi domaće građevinarstvo tako što je u taj sektor plasirala više stotina miliona evra i uposlila oko 85.000 radnika.
Najveći uspeh je što je građevinski sektor opstao i što su građevinski radnici bili angažovani, a to ne bi bilo moguće da nije bilo velikog državnog projekta za pomoć građevini, rekao je Dulić.
On je istakao da je u građevinarstvu ostvaren rast u prva tri kvartala ove godine, a da je u poslednja tri meseca nivo poslovne aktivnosti u toj delatnosti uvećan za oko 30 odsto u odnosu na isti period prošle godine.
To nije dovoljno da građevinski sektor stane na "zelenu granu", ukazao je Dulić, uz opasku da su zato neohodne velike privatne investicije, kao i pokretanje celokupne privrede, povećanje tražnje za stanovima i poslovnim prostorom.
Prema njegovim rečima, samo uz velika ulaganja i ekspanziju cele domaće ekonomije može se očekivati suštinski napredak u građevinarstvu i smanjenje ogromne nelikvidnosti, koja je posledica velikih dugova, potraživanja i nerešenih odnosa sa bankama.
Zbog procena da će i iduća godina, kako je rekao Dulić, biti izuzetno teška i potrebe da država ponovo reaguje kao investitor Vlada će produžiti Program za pomoć domaćoj građevinskoj industriji u uslovima krize i preostalih oko 100 miliona evra prebaciti u 2012. godinu za završetak započetih oko 250 projekata širom Srbije.
Reč je o izgradnji stanova, škola, domova zdravlja, obdaništa, domova kulture i sportskih objekata, dodao je Dulić.
Ministarstvo će, prema njegovim rečima, započeti u narednoj godini dva nova projekta - izgradnju socijalnih stanova u 17 gradova Srbije u vrednosti oko 30 miliona evra i izgradnju novog naselja na Novom Beogradu "Dr. Ivan Ribar" u vrednosti oko 40 miliona evra.
Mi ćemo u sledećoj godini obezbediti posao građevinskoj industriji, ali očekujemo i da u drugom kvartalu krenu i privatne investicije tako da se nadamo da će 2013. godina biti nešto bolja za građevinski sektor, naveo je Dulić.
Mnoge zemlje u okruženju su, naglasio je ministar, imale potpuno urušavanje građevinske industrije, a u nekima je bezmalo 50 odsto građevinskih radnika ostalo bez posla.
To su bile one zemlje u kojima država nije reagovala na način kao što je to učinila Srbija - vladinim merama, dodao je Dulić.
Govoreći o tržištu nekretnina u Srbiji, ministar je kazao da je Vlada puno toga učinila da stimuliše tražnju za stanovima kroz subvencionisanje stambenih kredita najavljujući da će te aktivnosti biti nastavljene i u 2012. godini, kroz novu uredbu koja će omogućiti da kredite mogu da dobiju i bračni parovi koji su stariji od 45 godina i sa nešto većim primanjima.
Za te namene u novom budžetu biće obezbeđeno 1,2 milijarde dinara, a siguran sam da će nekim rebalansom budžeta u narednom periodu biti obezbeđena i dodatna sredstva, rekao je Dulić.
On je naveo da će Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja nastaviti aktivnosti da traži smanjivanje obaveznog učešća pri kupovini stanova sa 20 na 10 odsto, a planirano je i da se kod subvencionisanih stambenih kredita učešće smanji sa 10 na 5 odsto.
Kao jedan od značajnijih rezultata u ovoj godini, Dulić je naveo da je izmenjen Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US i 24/2011 - prim. red), čime su uklonjene skoro sve administrativne prepreke koje su bile ključni problem za sporo izdavanje građevinskih dozvola.
On je kazao da se, ipak, u nekim gradovima još uvek sporo izdaju građevinske dozvole, ali da to više nije problem Vlade i ministarstva već lokalnih samouprava, koje nemaju potrebnu plansku dokumentaciju.
Dulić je izrazio zadovoljstvo rezultatima legalizacije bespravno sagrađenih objekata u zemlji, s obzirom da je u poslednjih nekoliko meseci legalizovano više objekata nego u poslednjih 10 godina.
Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja je dodao da u Srbiji ima između 600 i 700 hiljada objekata koji su energetski neefikasni i da će u 2012. godini biti obezbeđena značajna sredstva za tu vrstu radova, koji podrazumevaju renoviranje i izolaciju savremenim materijalima.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 24.12.2011.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI U OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA IZMEĐU KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI I UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA

Sporazum o saradnji u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma danas su u Komisiji za hartije od vrednosti potpisali dr Zoran Ćirović predsednik Komisije i Aleksandar Vujičić, direktor Uprave za sprečavanje pranja novca.
Dokument ima za cilj unapređenje međusobne saradnje, u uverenju da će veće uzajamno razumevanje, kada je reč o ulozi i odgovornosti koje obe institucije imaju u okviru svojih nadležnosti, doprineti razvoju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 23.12.2011.

STUPIO JE NA SNAGU UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA IRANOM

Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu sa Iranom stupio je na snagu 16. decembra 2011. godine.
Ugovor je potpisan u Teheranu 7. decembra 2004. godine, u dva originalna primerka na srpskom, persijskom i engleskom jeziku i objavljen je u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2005.
Ugovor počinje da se primenjuje od 1. januara 2012. godine.

Izvor: Redakcija, 23.12.2011.

NA OSNOVU UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA - SIEPA I MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA OBJAVILI JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA DIREKTNE INVESTICIJE ZAINTERESOVANIM PREDUZEĆIMA • Rok za prijavu završava se 27. januara 2012. godine •

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) i Ministarststvo ekonomije i regionalnog razvoja objavili su danas javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije zainteresovanim preduzećima.
Rok za prijavu počinje da teče danas a završava se 27. januara 2012. godine.
Novac se dodeljuje na osnovu Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Sl. glasnik RS", br. 42/2011, 46/2011 i 84/2011 - prim. red), u zavisnosti od mesta ulaganja, ispunjenosti uslova i kretirijuma.
Za ulaganja od najmanje milion evra u proizvodnju i zapošljavanje najmanje 50 radnika potencijalni proizvođači će moći da računaju na iznos od 2.000 do 5.000 evra po novozaposlenom radniku.
Za investicije u devastiranim područjima i područjima od posebnog interesa, vrednost ulaganja od najmanje 500.000 evra, otvaranje najmanje 50 radnih mesta, visina podsticaja je od 5.000 do 10.000 evra po novootvorenom radnom mestu.
Na konkurs mogu da se prijave i kompanije koje žele da investiraju u sektor usluga, ali je uslov da te usluge budu predmet međunarodne trgovine, vrednost ulaganja da bude najmanje 500.000 evra i da taj ulagač otvori najmanje deset radnih mesta.
Podsticaji su od 2000 do 10.000 evra po jednom radniku.
Pozivom je predviđeno da se mogu prijaviti i ulagači u strateške projekte iz turizma, a vrednost ulaganja treba da bude najmanje pet miliona evra i da je namera da se otvori najmanje 50 radnih mesta, a predviđena je ista suma - od 2.000 do 10.000 evra.
Takođe i kompanije koje rade investicione projekte moći će da konkurišu, pa će tako projekte koji premašuju vrednost ulaganja od 50 miliona evra, kojima se otvara 300 radnih mesta, SIEPA finansirati do 20 odsto od visine investicije.
Od dodele sredstava izuzimaju se preduzeća u kojima je u prethodnih godinu dana iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50 odsto, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma, protiv kojih je pokrenut stečajni postupak, imaju dospele a neizmirene obaveze prema Republici Srbiji, kojima su iz republičkog budžeta dodeljena sredstva i čiji je osnivač ili većinski vlasnik Republika Srbija.
Otvaranje pristiglih prijava planirano je za 8. februar.

Izvor: Tanjug, 23.12.2011.

Tanjug


Radnu i ozbiljnu atmosferu u srpskom parlamentu ove godine su u više navrata zasenili neuobičajeni postupci poslanika, koji su se "zamrzavali" i "odmrzavali", pevali "u čast" stranih diplomata ili duhovitim opaskama komentarisali donošenje novih zakonskih rešenja.

Šta će Srbiji Zakon o pomorskoj plovidbi kad nema more
Opozicija je silno iskritikovala Zakon o pomorskoj plovidbi, jer, kako su rekli, šta će Srbiji takav zakona kad nema more.
Radikali su tim povodom posebne pohvale uputili ministru Milutinu Mrkonjiću za, kako su to objasnili, "vizionarstvo, jer je predložio takav akt uprkos činjenici da Srbija trenutno nema more".
A poslanik SRS Momir Marković čak je komentarisao da je očigledno da samo Mrkonjić u celoj vladi zna da će se ostvariti san SRS o "velikoj Srbiji, kada će Srbija izaći na more, pa će joj biti potreban ovakav zakon".
Ministar Mrkonjić je, inače, često bio tema opozicije, koja ga je čak kritikovala i zato što uopšte sedi u sali i brani zakone koji nisu iz njegovog resora.
Opozicija je u tome videla vid omalovažavanja od strane vlade koja na sednicu šalje nekompetentnog ministra da brani zakonske predloge, Mrkonjić je poručivao da on može i da ode ako nekome smeta, a sve se završilo tako što je ostao u sali i obrazložio predlog vlade.

Zakon o železnici, na kraju, nije ni donet
Zakon o železnici, na primer, na kraju nije ni donet, a primedbe su pljuštale i iz vlasti i iz opozicije, da bi se završilo primedbom upućenom ministru Mrkonjiću "da u Srbiji putovanje železnicom za putnika danas ima čar avanture, jer se nikada ne zna kada će stići, a ponekad i kada će krenuti".
Najglasniji u kritikama bio je Savez vojvođanskih Mađara, čiji je poslanik Balint Pastor, kao argumentaciju za zahtev njegove stranke da deo železničke infrastrukture na teritoriji Vojvodine pripadne toj pokrajini, "potegao" u istoriju poredeći stanje na železnici danas i početkom prošlog veka.
Pastor je poslanicima "prepričao" kako u neko tamo srećnije vreme stanovnici Niša, koji su živeli u kvartu oko železničke stanice, nisu mogli noćima da spavaju jer ih je svako malo uznemiravao stanični spiker najavljujući polaske i dolaske vozova, često i istovremeno za pet ili šest vozova.
Trudeći se da dokaže da je pravo rešenje kad železnica nije kompletno u rukama države Pastor se pozvao na praksu iz davne 1924. godine kada su od 1.700 kilometara samo 382 bila u vlasništvu države.
Prva pruga u Srbiji, inače, a i to nije nevažno po njegovom mišljenju, povezivala je Suboticu i Sombor, pri čemu je u to vreme početkom 20. veka Vojvodina imala najgušću mrežu pruga u Evropi, tri puta gušću nego u Engleskoj, koja je, naglasio je Pastor, kolevka železnice.
I radikali su se sa nostalgijom prisećali kako su pruge ranije izgledale, pa su čak izračunali da se danas voz na srpskim prugama kreće samo devet kilometara na sat brže nego u vreme vladavine Milana Obrenovića.
Radikali su izveli i preciznu računicu po kojoj su se vozovi u vreme nastanka prvih srpskih pruga na relaciji Beograd-Niš kretali u proseku brzinom od 36 kilometara na sat, a sada se vozom kroz Srbiju putuje prosečnom brzinom od 45,5 kilometara na sat. To je tačno devet kilometara više za proteklih 127 godina.
A tek da bismo dostigli evropske brzine ili kojim slučajem japanske, gde vozovi idu i do 300 kilometara na sat trebalo bi da prođe još barem 2.600 godina.

Zakon o zaštiti poslovne tajne U Srbiji potpuno nepotreban gotovo kao, recimo, i zakon o kitovima.
Poslanike SRS inspirisao je i Zakon o zaštiti poslovne tajne, za koji su izjavili da je Srbiji potpuno nepotreban gotovo kao, recimo, i zakon o kitovima.
"Pitam šta će nama taj zakon kada nemamo kitove u Srbiji, a onda dobijemo i zakon o zaštiti poslovne tajne. Pošto je jasno da u Srbiji imamo industrije koliko i kitova, onda je jasno da se zakoni ne usvajaju sa namerom da se bilo šta poboljša", izjavila je u skupštini radikalka Vjerica Radeta i dodala da je svemu kriva evropska agenda na kojoj se pomenuti zakon o kitovima nalazi.
Radikali su u toj raspravi tvrdili da zaštita poslovne tajne treba da traje neograničeno a da tajne te vrste treba da se čuvaju večno, kao formula za koka-kolu.
"… pominjem primer kompanije koja je pre 20 godina dala nekoliko milijardi dolara da se tajna koka-kole prebaci ili uskladišti u podzemni sef u Atlanti", rekao je radikal Dragan Stevanović.
Poslanici su od njega saznali i da samo dva čoveka trenutno u "Koka-koli" mogu da znaju formulu za taj napitak i da su obavezni da je čuvaju tako da nikada ne bude objavljena.

 

Vojvodini treba da pripadne deo imovine koja se nalazi na njenoj teritoriji
Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak energično je u skupštini branio stav da Vojvodini treba da pripadne deo imovine koja se nalazi na njenoj teritoriji, tvrdeći da je ta pokrajina "kao miraz" u zajedničku državu južnih Slovena unela hiljade kilometara pruga i puteva, fabrike čokolade, pića, konzervi i piva.
Čanak je poslanike zasuo brojkama, pa je tako ispričao da su Vojvođani u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. uneli 4.700 kilometara izgrađene putne mreže, 2.200 kilometara pruga, više od 100.000 putničkih i teretnih vagona, 902 kilometra plovnih puteva, reka i kanala, ali i 12 fabrika čokolada, 27 fabrika pića, osam pivara, pet fabrika konzervi i 11 mlekara.
Doneti kodeks ponašanja

Na kraju godine neko se setio i da bi se ponašanje poslanika moglo "ukrotiti" kodeksom ponašanja, što su pojedinci pozdravili, a zanimljivo je da je čak i Velimir Ilić (NS) rekao da nema ništa protiv takve ideje, ali je i konstatovao da su srpski poslanici "cvećke" u odnosu na one u Evropi.

 

Vlada Srbije svake godine od parlamenta traži da joj odbori plan trošenja novca sa sledeću godinu, međutum postavlja se pitanje zašto poreski obveeznici ne znaju kako je potrošen njihov novac u prethodnim godinama.
Budžet za 2010. u ovom trenutku proverava revizor. Izveštaj revizorske institucije biće završen sledeće nedelje, ali je izvesno da se ni završni račun za 2010. neće naći pred poslanicima. Do praznika i verovatno do izbora poslanicima je ostalo da usvoje još samo budžet za sledeću, 2012. godinu.

"Ne postoji zakon o završnom računu budžeta republike Srbije za 2002 , 2003, 2004, 2005 , 2006 i 2007 , za 2008 i 2009, postoje predlozi zakona sa izveštajima revizora ali nisu stavljeni na dnevni red, pa postavljamo pitanje, ali ne dobijamo odgovore. Jednostavno građani Srbije moraju da imaju jasnu sliku kako je država trošila sredstva svih ovih godina, ali to na žalost nemamo", poručuju poslanici u Skupštini RS.

"Vlada koja u svakom trenutku izlati u susret koalicionim partnerima ne oseca nikakvu potrebu da obavesti ni poslanike ni javnost kako se potrošene te pare u godinama za nama. Da li tu ima zloupotreba verovatno da, ali mislim da je tu mnogo veći problem što se svake godine potroši 9 milijaradi evra, a mi ne znamo na šta", kaže član Odbora za finansije Bojan Đurić.

"Kada su u putanju rokovi za pravljenje budždeta i završni račun, vlada nije dobila prelaznu ocenu", kaže član Odbora za finansije Vlajko Senić.

 

Sudije Ustavnog suda mogle bi se naći u privilegovanoj grupi zaposlenih, ali i penzionera ukoliko parlament usvoji izmene i dopune Zakona o Ustavnom sudu.
Prema predlogu, ukoliko u Ustavnom sudu nema dovoljno sudija, onima koji rade plata će biti uvećana za 10 odsto po svakom kolegi koji nedostaje. Međutim, još spornija je odredba po kojoj će se sudijama za razliku od ostalih građana Srbije penzija određivati na osnovu poslednje plate. Pravni stručnjaci smatraju da je neprimereno da se zakon o najvišem pravnom telu uopšte bavi primanjima zaposlenih, a odredbe ocenjuju kao skandalozne i uvredljive.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu juče se našao pred poslanicima u Skupštini Srbije. Umesto rasprave o predlogu, poslanici su izgovarali parole na račun Ustavnog suda i njegovih sudija, da je reč o političkoj instituciji. Međutim, pravni stručnjaci su iznenađeni pojedinim odredbama predloženih izmena, a za neke ocenjuju i da su problematične sa stanovišta ustavnosti.

Predlogom u članu 6 predviđa se da u slučaju da iz bilo kog razloga Sud nije kompletan, plate predsednika Suda i sudija budu uvećane za deset odsto za svakog sudiju koji nedostaje. Pravnici smatraju da bi to moglo voditi u potpuni apsurd - Sud bi bez kvoruma mogao da bude blokiran i da ne radi, ali bi sudije imale gotovo duple plate. Odredba iz člana 5 predviđa da će osnov za penziju sudije US biti poslednja mesečna plata koju je primio. Ovakve uslove trenutno niko nema.

Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Nebojša Šarkić kaže za „Blic“ da je neshvatljivo da se ovakve odredbe uopšte stavljaju u zakon. On ističe da nije korektno prema ostalim građanima Srbije da se sudije US izdvajaju iz opšteg režima penzijskog i invalidskog osiguranja.

- Ovo je privilegija koja se Sudu daje bez osnova. Odredba o deset odsto većoj plati po sudiji koji nedostaje je sramota jer ni lekar kada mu je bolestan kolega ne prima veću platu. To je uvredljivo i ispod svakog nivoa da se nađe u zakonu o US - kaže profesor Šarkić.

Prema Čedomiru Čupiću, članu Upravnog odbora Agencije za borbu protiv korupcije, niko ne može biti izuzet, već svi građani moraju biti jednako tretirani.

- Povećavati platu jer nisu izabrane sve sudije zaista je sporna odredba. Iz te odredbe može da proizađe velika manipulacija političke volje i ona narušava principe ustavnosti. Odgovornost nadležnih je da izaberu pun sastav - kaže Čupić za „Blic“.  
Pravnicima su u predlogu izmena i dopuna Zakona o Ustavnom sudu najspornije novine u načinu odlučivanja. Uvodi se takozvano Veliko veće (osam članova) i Malo veće (tri člana) umesto obaveze da na sednici učestvuju svi članovi. U članu 185 Ustava, međutim, stoji: „Ustavni sud odluke donosi većinom glasova svih sudija“. Profesor Nebojša Šarkić kaže da odluku o veću ne podržava, ali može da opravda.
- Ogroman broj žalbi je praktično naterao US da predloži takvu odredbu i za nju postoje racionalni razlozi iako bi joj se zasigurno moglo naći primedaba - kaže Šarkić.
Odredba o deset odsto većoj plati, međutim, povlači i nelogičnosti. U Ustavnom sudu ima 15 sudija i ukoliko nedostaje jedan sudija, ostalih 14 primaju deset odsto njegove plate, ali time se i premašuje iznos koji bi se inače isplaćivao da Sud radi u punom kapacitetu. Nemanja Nenadić iz Transparentnost Srbija upozorava da se u obrazloženju zakona ne navode razlozi za predložena rešenja, odnosno odredbe.

- U redu je platiti više ukoliko neko radi i posao drugog, međutim - ukoliko je to izvodljivo i merljivo. Problem sa Ustavnim sudom je što sporo rešava predmete, a i kako izmeriti učinak kad US nije ograničen rokovima u donošenju odluka - konstatuje Nenadić.

Željka Jevtić, Blic

USTAVNI sud Srbije počeće posle Nove godine da odlučuje o žalbama neizabranih sudija i tužilaca, čije prigovore nisu usvojili Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca. Do sada je u sud, stiglo oko 200 žalbi onih za koje su VSS i DVT po drugi put ocenili da ne ispunjavaju uslove da se ponovo vrate u sudnice. Inače, u VSS je stiglo 827 prigovora neizabranih sudija, koji su u decembru 2009. godine ostali ispod crte. Ovo telo održalo je do sada 666 ročišta na koliko je saslušano isto toliko sudija. Od toga, u sudnice je vraćeno njih 77.
Izvod iz intervjua sa Snežanom Malović:
* Najnovije izmene Zakona o Viskom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca sačinjene su u dogovoru sa Venecijanskom i EK. Šta je promenjeno?
- Pored sednice svih sudova, odnosno kolegijuma tužilaštva, kandidate za stalni sastav VSS i DVT moći će da predloži i najmanje 20 sudija, to jest 15 javnih tužilaca. Tako se stvaraju uslovi da veći broj kandidata može da učestvuje u izbornom procesu. Pored toga, u cilju eliminisanja sumnje u politički uticaj na izbor članova VSS i DVT, predviđeno je da parlamentu može biti predložen samo kandidat koji je dobio najveći broj glasova kolega. Ove izmene su u potpunosti usaglašene sa stavovima Evropske unije. Na sednici Venecijanske komisije ti zakonski akti dobili su podršku i mi smo evropskim partnerima jasno pokazali da nam je cilj da se reforma sprovede u skladu sa evropskim standardima.
* Kada će početi izborni proces za stalni sastav VSS i DVT?
- S obzirom da je neophodno hitno formirati stalni sastav VSS i DVT, skraćeni su određeni rokovi za preduzimanje izbornih radnji i izborni postupak biće sporoveden u roku od 60 dana od dana stupanja zakona na snagu. Preciziraću, postupak će biti sproveden u januaru i februaru, kako bismo do marta imali stalni sastav ta dva tela.
* Iz Društva sudija Srbije tvrde da je pretvaranje ustavnih žalbi i žalbi Ustavnom sudu u prigovore pred VSS - neustavno?
- Ne možete biti malo Evropljanin, malo ne. Ili poštujete evropske standarde ili ih ne poštujete. Sva rešenja koja su predviđena izmenama i dopunama zakona su usaglašena sa Evropskom i Venecijanskom komisijom. Oni su podržali ta rešenja i smatram da je svaka dalja diskusija o tome nepotrebna. Da budem precizna, Društvo sudija se sve vreme poziva na evropske principe i standarde, a onda o predlogu koji je dobio podršku relevantnih evropskih institucija kažu da je neustavan. Intencija zakonodavca, zbog neefikasnosti u postupanju Ustavnog suda Srbije po žalbama neizabranih sudija, jeste da se ta otvorena pitanja reše.
* Udruženje sudija je, takođe, poslalo pismo EK, tražeći razjašnjenje da li će doći do revizije postupka opšteg izbora?
- Nije reč o reviziji postupka, već o sisitemskoj proveri decembarskih odluka. Strukovana udruženja smatram partnerima i svi njihovi predlozi se ozbiljno razmatraju. Pismo koje su predstavnici Društva sudija i Udruženja tužilaca uputili evropskim partnerima pomenuto je na sednici Venecijanske komisije. Suština saradnje sa EK je kontinuirani zajednički rad na svim otvorenim pitanjima, uključujući i pitanje provere opšteg izbora sudija i tužilaca. Tvrdim da će sve preporuke Brisela biti u potpunosti ispunjene i to ne samo zato što to smatra EK, već zato što je Srbiji potrebno nezavisno i jako pravosuđe.
* Predsednik USS Bosa Nenadić izjavila je da nije tačno da je USS kriv zato što procedura na žalbe sudija traje tako dugo i da je VSS kasnio sa pojedinačnim odlukama. Čijom krivicom se proces odužio?
- Mislim da ne treba da tržimo krivce, već da delujemo i brzo reagujemo kako bismo refromu sproveli do kraja. Dinamika kojom Ustavni sud postupa po žalbama neizabranih sudija nije zadovoljila očekivanja javnosti, naročito stručne, ali i Evropske komisije. Stiče se utisak da se odluke u svim ozbiljnim pitanjima odlažu. Imajući u vidu da je Visoki savet sudstva kontinuirano dostavljao pojedinačno obrazložene odluke, smatram da je Ustavni sud ima pretpostavke za odlučivanje i da je bio u mogućnosti da donese više od svega dve odluke, pogotovu imajući u vidu činjenicu da radi u punom sastavu. Ustavni sud, iako ima specifičan položaj, deo je sudskog sistema i od njega se takođe, očekuje maksimalna efikasnost u postupanju. Zato smo i odlučili da VSS i DVT preuzme odgovornost i tako preispita prethodne odluke koje već predugo stoje u Ustavnom sudu. Tako će se uvesti dvostepenost u odlučivanju o izboru nosilaca pravosudnih funkcija, a prvi predmet će biti preuzimanje žalbi neizabranih sudija i tužilaca od Ustavnog suda. Očekujem da ćemo o svim prigovorima odluke doneti do septembra, a možda i ranije.
* Zna li se dosadašnja cifra koliko su sudije i tužioci koji nisu izabrani ukupno novca primili na ime naknada?
- Od januara ove godine, zaključno sa oktobrom, na ime naknada neizabranim nosiocima pravosudne funkcije isplaćeno je oko milijardu i 300 miliona dinara. Sigurno da je ta cifra i veća. Konačne odluke o sudijama i tužiocima su nužne i zbog same agonije koja vlada jer građani Srbije plaćaju već skoro godinu dana neizabrane nosioce pravosudne funkcije.

Blic

Sudija M. Lukić dao je ostavku na mesto člana VSS, pošto se uloga članova tog tela svodi na čistu formu, dekor i protokol.
Sudija Lukić je 23. novembra podneo ostavku, napisao je da VSS u novom sazivu "nije izradio, niti usvojio nijedan zapisnik, sa bilo koje od održanih sednica".
List "Politika" prenosi da je on napisao da se na ostavku odlučio i zbog "odsustva elementarne odgovornosti za izrečeni sud i mišljenje pojedinih članova VSS-a".
Kako je naveo, on ne želi da bude u istom telu sa "neodgovornim ljudima".

"Pojedini članovi VSS, posle održanih ročišta na Komisiji VSS, iznose jedno mišljenje i sud - na bazi kojeg se glasa i donosi predlog odluke koji se prosleđuje VSS, a na sednici VSS-a, na kojoj se odlučuje o tom istom predlogu, isti taj član se izjašnjava potpuno drugačije, a da se, pri tome, činjenično stanje ničim nije izmenilo", napisao je sudija Lukić u ostavci.

Lukić je naveo da ostavku podnosi i jer smatra da Ministarstvo pravde ignoriše i zaobilazi nadležnosti VSS i "to kod postupaka predlaganja i donošenja zakona".

Prema njegovim rečima, najnovijim izmenama i dopunama Zakona o VSS izborni članovi VSS mogu biti razrešeni i udaljeni u gotovo svakom trenutku, što će "sigurno dovesti do toga da se uloga člana VSS svede na čistu formu, dekor ili protokol".

"Zbog toga ne pristajem na takvu ulogu i podnosim ostavku na mesto člana Visokog savet sudstva", piše na kraju ostavke

B92

Novi propisi o skladištenju goriva koji će se primenjivati od naredne godine smanjiće broj trgovaca na veliko na tržištu.
Neki naftaši veruju da će na taj način biti smanjena konkurencija, pa očekuju i skuplje gorivo.
Iz Ministarstva energetike uveravaju da će novi propis samo uvesti red na tržište nafte i derivata, a trebalo bi da smanji i opasnost od nestašica goriva.
Trgovinom gorivom na veliko moći će da se bave samo oni sa skladištima od najmanje 5.000 kubnih metara. Trenutno ima 240 licenciranih trgovaca, a nove zahteve u vezi sa kapacitetima ispunjava, kako se procenjuje, njih desetak.

U Ministarstvu energetike ne misle da utiču na smanjenje konkurencije koje bi dovelo i do poskupljenja goriva i kažu da su ovakav propis doneli kako bi, pre svega, uredili tržište naftnih derivata.


U ovom Ministarstvu kažu i da nisu svi licencirani trgovci i aktivni.

"Manji broj trgovaca zaista i uvozi derivate, mnogi od njih se bave samo preprodajom. A ovaj pravilnik je odavno napravljen i imali su vremena da se pripreme", navode u Ministarstvu energetike.

Udruženje naftnih kompanija Srbije saopštilo je da očekuje odlaganje primene Pravilnika minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine naftom i derivatima nafte. Članice Udruženja su ocenile da su zahtevi u Pravilniku te da bi njegova primena dovela do nepotrebnog povećanja troškova poslovanja i rasta cena goriva. Članice Udruženja su EKO Srbija, OMV Srbija, InterMOL, Petrobart AVIA, JP Transnafta, INA Beograd, Naftahem, Inter gas i Evolucija 2004.

"Za sticanje prava na starosnu penziju u odnosu na 2011. godinu, povećava se minimalna starosna granica za muškarce za četiri meseca, dok se postojeći uslovi za osiguranike žene - 35 godina staža i najmanje 53 godine života neće menjati do 2013. godine", rekla je agenciji Beta državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalne politike Radina Todović.
Ona je precizirala da će muškarci naredne godine u starosnu penziju odlaziti ako imaju 40 godina staža osiguranja i najmanje 53 godine i osam meseci života.
Todovićeva je podsetila da će se starosne granice za penzionisanje postepeno povećavati do 2023. godine. Pa će tada moći da se u penziju odlaziti uz navršenih 40 (muškarac), odnosno 38 (žena) godina staža i najmanje 58 godina života.
Svi koji zahteve za penzionisanje podnesu do 31. decembra ove godine penzionisaće se prema postojećim uslovima, bez povećanja starosne granice.

Beta, RTV

Tanjug


Demokratska stranka Srbije (DSS) će u narednih nekoliko nedelja inicirati izmene Zakona o izbeglicama, pošto je taj zakon prošle godine izmenjen na štetu izbeglica, izjavila je danas član Predsedništva DSS Sanda Rašković Ivić. 
Prema važećim zakonskim propisima, od izbeglica se traži da, ukoliko žele da steknu pravo svojine nad kućama koje su sagradili uz pomoć donacija kao i opština na čijoj su se teritoriji našli posle progona, praktično otkupe te kuće kako bi postali njihovi vlasnici, navedeno je u pisanoj izjavi prosleđenoj Tanjugu. 
To u suštini znači da se od izbeglica traži "da plate državi donacije međunarodnih organizacija, donacije opština i sopstveni rad", istakla je Sanda Rašković Ivić naglasivši da DSS smatra da je to zakonsko rešenje duboko nepravedno, i nelogično. Ona tvrdi da je to rešenje i pravno sumnjivo pošto je, kako navodi, "odlukom vlasti Srbija postala jedina zemlja u kojoj se poklon, odnosno donacija naplaćuje".
U saopštenju se podseća da je jedan broj ljudi koji su izbegli u Srbiju dobio od raznih humanitarnih organizacija pakete, u vidu građevinskog materijala, a opštine su donirale infrastrukturu i zemljište kako bi i ti ljudi konačno dobili svoj krov nad glavom.
Zakon im je, pre nego što je izmenjen, omogućavao da protokom deset godina uspostave pravo da na tim objektima zasnuju vlasništvo.

Rate kredita, dotacije za penzije, plate u javnom sektoru i u 2012. će odneti najviše novca iz budžeta. Kasi preti „rupa“ od čak 35 milijardi dinara.
Sledeća godina će penzionerima i državnim službenicima doneti dve povišice, mada će za većinu to značiti tek koju stotinu dinara više.
Prvo usklađivanje u aprilu biće četiri odsto, što za prosečnu penziju od 20.000 dinara znači svega 800 dinara. Druga povišica biće još skromnija - svega 0,9 odsto.
Da bi najstariji sugrađani primali redovno penzije, u budžetu je izvojeno čak 250,8 milijardi dinara, i to je malo manje od polovine sredstava PIO fonda.

Ni plate zaposlenih u državnim institucijama nisu zanemarljiva stavka. To „kasu“ košta 173,1 milijardu dinara, a kada im se dodaju doprinosi, socijalna davanja, nagrade i naknade, „armija“ od blizu 269.000 ljudi će u 2012. potrošiti 218,8 milijardi dinara, što je 17,54 odsto rashoda.

Plan budžeta predviđa i pojačanje među zaposlenima, pa će se tokom 2012. zaposliti 212 ljudi u centrima za socijalni rad, 2.000 policajaca i 11 ljudi u centrima za azil.

Subvencionisanje svakog radnog mesta će se nastaviti i tokom 2012. godine. Ukupan budžet od 10,45 milijardi dinara namenjen je pomoći privatnim preduzećima.

Sredstva su planirana za ulaganja od posebnog značaja, poput „Fijata“, i to za program podsticaja zamene starih automobila za nove. Sa iste stavke „skidaće“ se i novac za podsticanje grinfild investicija.
Preko Fonda za razvoj, međutim, trebalo bi da se plasira još 5,5 milijardi dinara namenskih kredita za podsticanje proizvodnje. Kroz ovu stavku se „provlače“ radnici „Zastave“, odnosno obaveza njihovog finansiranja do potpunog prelaska u novu firmu.

Od tog novca treba omogućiti restrukturiranje i okončanje privatizacije firmi, poput „Grupa Zastava vozila“, „Prva petoletka“, IMR, IMT... Iz istog izvora ide i novac za podsticanje proizvodnje i remonta šinskih vozila za potrebe „Železnica Srbije“, ali i robni krediti za Republiku Srpsku.

U oblasti saobraćaja najviše novca iz budžeta, ali i državnih garancija dobiće JP „Železnice Srbije“. Subvencije države za plate u ovom preduzeću i obavezu javnog prevoza iznose 12,96 milijardi dinara. Država će garantovati i za kredite od kojih je najveći zajam Vlade Ruske Federacije u iznosu od 800 miliona dolara.

Redovni rad političkih stranaka tokom 2012. godine narod će platiti 926,9 miliona dinara. Primaju ga partije koje imaju predstavnike u Parlamentu. Pošto je ovo izborna godina, 844 miliona dinara namenjena su za finansiranje troškova izborne kampanje. Kad se sve sabere, političke organizacije će potrošiti 1,77 milijardi budžetskih sredstava.


Novosti

Tanjug


MMF je odložio za januar izjašnjavanje o prvoj reviziji aranžmana iz predostrožnosti koji je Srbija sklopila ove godine sa tom međunarodnom institucijom.
Ako Bord direktora MMF odobri prvu reviziju aranžmana početkom januara, to će omogućiti Srbiji da povuče 190 miliona evra.
Taj novac bi bio rezerva za slučaj nepredvidjenih teškoća u ispunjavanju obaveza prema inostranstvu izazvanih negativnim posledicama krize u okruženju.

Ranije je bilo najavljeno da će MMF o prvoj reviziji aranžmana odlučivati 23. decembra, ali je to izjašnjavanje odloženo, rekla je Gita Bat, predstavnica Odeljenja za spoljne odnose MMF-a.

MMF i Vlada Srbije postigli su sredinom novembra sporazum o prvoj reviziji aranžmana iz predostrožnosti vrednog 1,1 milijardu evra koji predviđa da ciljani deficit budžeta u 2012. godini bude 4,25 BDP.

Više od 50.000 poslodavaca u Srbiji nije obračunalo i uplatilo poreze i doprinose u skladu sa zakonom, saznaje Blic u Poreskoj upravi.
Od toga je više od 20.000 preduzetnika i 30.000 pravnih lica.
Podneto je, kako saznajemo, više od 9.000 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a poreska policija podnela je više od 1.700 krivičnih prijava za poresku utaju po osnovu neobračunatih poreza i doprinosa. Sve prijave biće procesuirane, jer ova dela ne zastarevaju.
Kako je Blic već pisao, banke su dobile šest meseci da se pripreme za kontrolu naplate poreza i doprinosa, pa će ovaj posao raditi tek od 1. jula sledeće godine, ako to budu želele.

Kako je istakao Dragutin Radosavljević, direktor Poreske uprave, država je proteklih godina intenzivno pomagala bankama, zbog čega su imale veliki profit, pa, kako je rekao, sada nemaju nikakvog moralnog prava da se bune protiv budućih obaveza.

Vlada Srbije je usvojila najavljene amandmane kojim se odlaže provera uplate doprinosa u bankama i ostavlja da same izaberu da li će kontrolisati uplatu doprinosa.

Blic

 

Tanjug


Kompanija živinskog mesa "Agroživ" u Žitištu planira preuzimanje  klanice u Vranjskoj banji, najavio je genalni direktor Predrag Amižić.
Plan "Agroživa" je da time nedeljnu proizvodnju od 180.000 brojlera poveća na 280.000.
Kompanija, čiji je većinski vlasnik javno preduzeće (JP) "Srbijagas" uputila je Vladi Srbije zahtev za dokapitalizaciju, odnosno za odobrenje ulaganja 22 miliona evra u novu klanicu i energanu.
Dok se  to ne desi, izlaz za povećanje prerade živinskog mesa vodi preko Vranjske banje, kao i u drugih klanica koje sada ne rade, rekao je generalni direktor Amižić novinarima.

"Agoživ" bi početkom rada u Vranjskoj banji, lakše stizao do potrošača u južnoj Srbiji i povećao izvoz koji sada iznosi oko 20 odsto ukupne proizvodnje najveće srpske kompanije živinskog mesa u Srbiji, u čijem je posedu 17 velikih farmi živin

 

Tanjug


Srbija bi od 2016. ili 2017.mogla dobijati naftu iz uljnih škriljaca, potvrdio je državni sekretar za rudarstvo Zlatko Dragosavljević.
On je naveo da će naredne godine biti raspisan javni poziv za izbor strateškog partnera za eksploataciju i preradu uljnih škriljaca u Aleksincu.
Dragosavljević kaže da je resorno ministarstvo do sada dobilo pisma o namerama pet potencijalnih strateških partnera, ali da ima još zainteresovanih kompanija.

Pisma su stigla od investicionih fondova „Hator“ i „Zao star“, estonskih kompanija „Eesti energija“ i VKG i Naftne industrije Srbije.

Kako je izneo Dragosavljević, cilj je uspostavljanje strateškog parnerstva sa nekom svetskom kompanijom koja ima najbolje tehnologije, iskustvo u toj oblasti, ali i čija je tehnologija ekološki najprihvatljivija.

"Nije nam ideja da taj posao radi isključivo investitor, već da se taj posao radi zajedno sa domaćom kompanijom, odnosno da se uspostavi zajedničko preduzeće," rekao je Dragosavljević i dodao da bi pravo na eksploataciju trebalo da bude ulog domaće kompanije u zajedničko preduzeće.

Dragosavljević je procenio da bi, sa realizacijom takvog projekta posao moglo da dobije oko 1.500 ljudi.

Državni sekretar je podsetio da Javno preduzeće za podzemnu eksplaotaciju uglja "Resavica", odnosno Aleksinački rudnici koju su u sastavu JP PEU, trenutno izvode geološka istraživanja u aleksinačkom basenu.

Do kraja godine će biti završena prva faza istraživanja, kako bi bile utvrđene tačne rezerve škriljaca u jednom delu aleksinačkog basena i očekuje se da do kraja 2011. JP PEU "Resavica" preda elaborat o rezervama oko 400 miliona tona uljnih škriljaca, objasnio je državni sekretar.

Procenjuje se da u aleksinačkom basenu ima 2,1 milijardu tona uljnih škriljaca iz kojih je moguće dobiti oko 200 miliona tona nafte.

 

 

B92, Blic, SEEbiz

Švedska fabrika nameštaja "Ikea" sredinom 2012. godine počeće sa gradnjom svog prvog tržnog centra u Srbiji koji će biti otvoren tokom 2013. godine.
Lokacija tržnog centra u Beogradu biće uz autoput ka Hrvatskoj, ali još nije precizirano gde će se robna kuća tačno nalaziti.
Država se obavezala da do marta 2012. obezbedi sve neophodne uslove, odnosno sve potrebne dozvole i obavi prenamenu zemljišta na novoj lokaciji.
S druge strane, Vlada Srbije prihvatila je i da deo dogovora ne bude izgradnja “Ikeine” fabrike u Srbiji.

Predstavnicima švedske kompanije ovo je nuđeno tokom višegodišnjih pregovora, čak je i zahtevano kako bi zemljište za robne kuće dobili bez tendera, ali su predstavnici “Ikee” to uporno odbijali.

Kako B92 nezvanično saznaje, najozbiljnije se razmatra da to bude na lokaciji na Bežanojskoj kosi, pored Kike.

Ono što jeste sigurno to je da IKEA neće biti građena na nekoj od lokacija koje su do sada pominjaneu medijima, kao što su Institut za stočarstvo u Zemunu ili područje oko naplatne rampe Bubanj Potok.

Iz “Ikee”, al ii z Ministarstva životne sredine prostornog planiranja i rudarstva stigla je potvrda da su pregovori u toku, dok niko nije imao komentar kada je u pitanju lokacija tržnog centra.
Sporazum sa Ikeom još nije preciziran, a konačan sud o toj investiciji moći će da se da tek kada budu saopšteni svi detalji budućeg ugovora sa Šveđanima.

Prema rečima ekonomiste Gorana Nikolića, dobra je okolnost što Ikea već sarađuje sa domaćim proizvođačima, te da je vrlo verovatno da će se ta saradnja i proširiti.

Nikolić navodi da treba imati u vidu da dolazak još jednog maloprodavca, pa se samim tim povećava konkurencija.

Ipak, Nikolić navodi da na srpskom tržištu skoro i da nema domaćih kuća, pa je priča o tome da će se značajno povećati uvoz upitna.

“Činjenica je da svaki strani lanac kada dođe u našu zemlju poveća udeo stranih robnih marki, a pošto ima i svoje robne marke to je sasvim normalno” , objašnjava Nikolić.

Prve kupce budući Ikein tržni centar mogao bi da primi tokom 2013 godine. Nakon Beograda, planira se i izgradnja tržnih centara u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu.

Prvi plan o investiranju Ikee u Srbiju predstavljen je još u jesen 2007.

Kako je regionalni direktor Ikee Dragan Skalušević jednom prilikom rekao, prvih godinu dana niko iz Vlade konkretno nije reagovao na to osim što je u javnosti govorio da Ikea dolazi u Srbiju. S

a „Ikeom” je u poslednje tri godine pregovaralo više ministara u Vladi Srbije, a pregovori su u nekim trenucima bili toliko teški da je jedan od ministara u besu napuštao sastanak. Jedno vreme pregovori su bili u potpunom zastoju.

 

 

Tanjug

Do kraja 2013. Delta holding zasadiće jabuke u Čelarevu na 600 hektara, a u šoping mol na Autokomandi uložiće se oko 200 miliona evra.
Širenje zasada jabuka i izgradnja tržnih centara biće prioriteti kompanije „Delta holding” u narednom periodu, kaže Jelena Krstović, potpredsednica za korporativne komunikacije ove firme.
Delat agrara na imanju Podunavlje u Čelarevu trenutno ima zasade na oko 300 hektara, a planirano je da se ta površina do kraja 2013. godine udvostruči.

Krstović navodi da će sa tim investicijima ukupno ulaganje u voćnjak u Podunavlju dostići sumu od 50 miliona evra.

Što se tiče biznisa sa nekretninama, razvoj šoping molova će u narednim godinama biti „Deltin” prioritet. Za sada se povratak u maloprodaju prehrane ne planira.

Planiran je početak gradnje šoping mola „Delta planet” na Autokomandi u Beogradu, koji će sa površinom od oko 200.000 kvadratnih metara višestruko nadmašiti veličinu dosadašnjih tržnih centara u Srbiji.

Reč je o izuzetno vrednoj investiciji koja se procenjuje na oko 200 miliona evra, koja će biti realizovana kroz takozvano projektno finansiranje.

U 2013. godini u planu je i početak izgradnje šoping mola u Ulici Despota Stefana, takođe u Beogradu, navodi Krstovićeva.

 

 

Izvor: Tanjug

Kineski državni investicioni fond, Kineska investiciona korporacija (CIC), vredan 410 milijardi dolara, dobiće dodatnih 50 milijardi dolara, što bi moglo da ubrza kupovinu stranih aktiva, pre svega u Evropi.
Novo finansiranje prati sporazum odgovarajućih vladinih agencija da svake godine ulivaju u CIC nova sredstva, rekli su za Rojters ti izvori koji su želeli da ostanu anonimni zbog osetljivosti, vezane za upravljanje Kine njenim deviznim rezervama.
Sporazum će odrediti dugoročnu strategiju, prema kojoj će CIC dobijati na upravljanje novac iz kineskih deviznih rezervi.


Tom prilivu gotovine prethodili su planovi, koje je Rojters preneo ranije ovog meseca, za formiranje jednog novog mehanizma, vrednog 300 milijardi dolara, koji bi bio povezan sa kineskom Državnom upravom za stranu valutu (SAFE), zaduženom za svakodnevno upravljanje deviznim rezervama Kine koje dostižu 3,2 biliona dolara.

Nove finansije za CIC, kao i mehanizam od 300 milijardi dolara pod upravom SAFE, bile su izdvojene još znatno pre izbijanja dužničke krize u evrozoni koja je podstakla spekulacije o mogućem učešću Kine u spasavanju tog monetarnog bloka.

Te finansije bi, međutim, mogle da omoguće CIC da kupuje u vreme kada unosne evropske i američke aktive budu stavljene na prodaju. CIC, koji deluje nezavisno od centralne banke Kine, saopštio je u martu da je u potpunosti investirao sav svoj novac i da bi želeo da mu vlada dodeli dodatne finansije.

Kineski mediji su ranije preneli da je CIC od kraja 2009. tražio 100-200 milijardi dolara dodatnih sredstava, ali do sada nije saopšteno kako se odvijaju stvari po tom pitanju.

CIC je formiran 2007. kada je kinesko ministarstvo finansija emitovalo 1,55 biliona juana u specijalnim obveznicama u domaćoj valuti, radi razmene juana za 200 milijardi dolara vrednih deviza od SAFE.
Time su obezbedjena početna sredstva za aktivno upravljanje kineskim deviznim rezervama, najvećim na svetu, sa ciljem povećanja dobiti od njihovog ulaganja.

Kineski lideri su nedavno izjavili da će težiti investiranju u realnu ekonomiju SAD i Evrope, povrh uobičajenih ulaganja u vladin dug.

Juče je južnoafrička investiciona kompanija "Ssanduka grup" saopštila da je CIC-u prodala 25 odsto udela za 240 miliona dolara, što je najnovija investicija Kine u sektor sirovina.

Nemački poslovni časopis "Menadžer magazin" je objavio, pozivajući se na izvore u "Dajmleru", da CIC ima najviše izgleda da preuzme 5-10 odsto udela u tom nemačkom proizvodjaču automobila. Izvršni direktor "Dajmlera" Diter Ceče je u julu izjavio da bi pozdravio nove investicije Kine dodavši, medjutim, da ne smatra da će Kinezi pokušati da preuzmu kontrolu nad kompanijom

 

Politika

Ulazak Hrvatske u EU 2013. odraziti na njenu razmenu sa Bosnom koja je i za nu i za Srbiju važno tržište, kaže Goran Živkov, konsultant za poljoprivredu.
“Bosanske mlekare sada nemaju izvozni broj za Evropsku uniju. One u Hrvatsku izvezu oko 60 miliona litara mleka godišnje, a posle 1. jula 2013. godine to neće moći. Te količine, koje nisu male, praviće pritisak da uđu u druge zemlje, pa i kod nas” , kaže Živkov.
Stručnjaci procenjuju da će se roba vredna oko 400 miliona dolara na nivou Cefte i dalje prodavati, ali pod drugim uslovima.

Hrvatska sada, kao i Srbija i Bosna i Hercegovina, sa zemljama Cefte ima bescarinski režim uvoza i izvoza. Sa danom ulaska u EU, međutim, u slučaju Bosne prema Hrvatskoj aktiviraće se carine koje ona ima prema ujedinjenoj evropskoj porodici.

Posledica je da će hrvatski izvoz u Bosnu biti manje konkurentan, pa to otvara mogućnosti za Srbiju.

S druge strane, izvoz Srbije po hektaru u 2009. godini iznosio je samo 446 dolara i po ovom kriterijumu nalazimo se na apsolutnom začelju po količini izvoza po obradivoj površini u Evropi,u poređenju sa ostalim novim zemljama članicama EU, pa čak i Cefta partnerima.

 

EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD) ODOBRILA TOKOM OVE GODINE ELEKTROPRIVREDI SRBIJE KREDITE U UKUPNOJ VREDNOSTI OD 125 MILIONA EVRA ZA REALIZACIJU PROJEKATA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA EPS I DRŽAVU SRBIJU

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila je tokom ove godine Elektroprivredi Srbije (EPS) kredite u ukupnoj vrednosti od 125 miliona evra za realizaciju projekata od strateškog značaja za EPS i državu Srbiju, objavio je danas EPS.
Početkom decembra potpisan je ugovor o kreditu od 45 miliona evra za projekat revitalizacije i izgradnje malih hidroelektrana, dok je u julu potpisan i ugovor za kredit od 80 miliona evra, kojim će biti realizovan Projekat unapređenja zaštite životne sredine u Rudarskom basenu "Kolubara".
Projekat malih hidroelektrana uključuje revitalizaciju 15 malih HE koje posluju u sistemu EPS-a, kao i izgradnju sedam novih malih HE na postojećim vodoprivrednim objektima. Revitalizacijom će se instalisana snaga malih hidroelektana povećati za 30 odsto i ukupno će iznositi 23,15 MW, dok planirana instalisana snaga novih hidroelektrana koje će se graditi na vodoprivrednim objektima iznosi 13,33 MW.
Realizacijom tog projekta povećaće se učešće obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji električne energije, što je u skladu sa Strategijom razvoja energetike Srbije.
Drugi strateški važan je Projekat unapređenja zaštite životne sredine u Rudarskom basenu "Kolubara", čiji cilj je proizvodnja uglja ujednačenog kvaliteta, veća efikasnost termoelektrana i smanjivanje negativnih uticaja na životnu sredinu.
Sprovođenjem tog projekta, koji se osim kreditom EBRD finansira i kreditom od KfW banke, omogućiće se proizvodnja kvalitetnijeg uglja u RB "Kolubara", čistija proizvodnja električne energije u obrenovačkim termoelektranama i smanjivanje emisije štetnih materija na nivo koji propisuju direktive EU.
U ovoj godini nastavljena je i uspešna saradnja na realizaciji projekta uvođenja sistema upravljanja potrošnjom električne energije. Projekat je ukupne vrednosti 80 miliona evra i finansira se sredstvima EBRD-a i Evropske investicione banke, u iznosu od po 40 miliona evra od svake banke.
Ugovori o kreditu za taj projekat su potpisani prošle godine, sa osnovnim ciljem da se smanje gubici u distribuciji električne energije i da se poveća stepen naplate.

Izvor: Tanjug, 23.12.2011.

U SKLADU SA PREDLOGOM ODLUKE O BUDŽETU GRADA KRUŠEVCA ZA 2012. GODINU - PLANIRANA SU SREDSTVA OD 2,6 MILIJARDI DINARA I VEĆA SU U ODNOSU NA AKTUELNI BUDŽET ZA OSAM ODSTO

Predlogom odluke o budžetu grada Kruševca za 2012. godinu planirana su sredstva od 2,6 milijardi dinara i veća su u odnosu na aktuelni budžet za osam odsto, rekao je danas član gradskog veća Nebojša Jović.
On je objasnio da će naredni budžet biti orjentisan prevashodno na pomoć privredi i ublažavanju posledica svetske ekonomske krize.
"Mi smo doneli odluku da u narednoj 2012. godini budžet usmerimo ka privredi i različitim kategorijama stanovništva kroz razne budžetske linije. Na Gradskom veću već je usvojena odluka o smanjenju firmarine za privredne subjekte koji budu otvoreni u 2012.godini", naglasio je član Gradskog veća u izjavi za Tanjug.
Takođe, predlogom budžeta planirano je da se povećaju sredstva koje grad već treću godinu izdvaja za zapošljavanje u saradnji sa Nacionalnom službom. Umesto dosadašnjih 30 miliona, Kruševac će u 2012. godini za ovu namenu izdvojiti 45 miliona dinara, dodao je Jović.
"Za pomoć nezaposlenim porodiljama izdvojićemo 30 miliona dinara, umesto dosadašnjih 12, dok će Fond za poljoprivredu biti veći za 10 miliona dinara", rekao je član Gradskog veća koji je istakao da postoji i povećanje izdvajanja sredstava kod socijalne zaštite jer, kako je rekao, Grad ima obavezu da ublaži posledice krize.
Predlog budžeta predviđa i nastavak započetih projekata koji se finansiraju iz NIP-a ili predpristupnih fondova.
Dokument je usvojen na Gradskom veću, a pred odbornicima lokalne skupštine će se naći u ponedeljak, 26. decembra.
Izvor: Tanjug, 23.12.2011.

NOVOM NOVČANICOM OD 2.000 DINARA KOJA ĆE BITI PUŠTENA U OPTICAJ 30. DECEMBRA 2011. GODINE NE POVEĆAVA SE UKUPAN IZNOS NOVCA U OPTICAJU, VEĆ SE SAMO MENJA APOENSKA STRUKTURA POSTOJEĆEG NOVCA

Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić predstavio je danas novu novčanicu od 2.000 dinara, sa likom proslavljenog srpskog naučnika Milutina Milankovića, koja će biti puštena u opticaj 30. decembra ove godine.
Guverner Šoškić je istakao da se tom novčanicom ne povećava ukupan iznos novca u opticaju, već se samo menja apoenska struktura postojećeg novca.
Nova novčanica uvodi se u trenutku, kada su devizne rezerve NBS na zadovoljavajućem nivou od oko 11,4 milijarde evra, a međugodišnja inflacija ima trend pada, kazao je on.
Guverner je istakao da će centralna banka novom novčanicom od 2.000 dinara smanjiti ukupnu količinu novčanica u opticaju za oko 20 miliona komada i sniziti troškove izrade za oko 170 miliona dinara. Istovremeno biće olakšano poslovanje novcem i upotpunjena postojeća serija novčanica koje je izdala NBS.
U ovoj godini dinar je bio najstabilnija valuta u poređenju sa valutama zemalja u okruženju, podsetio je Šoškić, naglašavajući da je važno, u trenutku kada je čitava evrozona u do sada nezabeleženoj krizi, da čuvamo naš dinar.
Generalni direktor Zavoda za izradu novčanica Milutin Ignjatović istakao je da nova banknota ima brojne zaštite od faslifikovanja, kao što su mašinski čitljivi elementi zaštite, OVD kinegram i vidljiva zaštitna vlakanca, koji ovu novu novčanicu čine izuzetno teškom za falsifikovanje.
Milutin Milanković,čiji je lik na novoj novčanici, bio je astronom, geofizičar, klimatolog, matematičar, inženjer pronalazač, doktor tehnike, univerzitetski profesor i književnik. Rođen je u Dalju, završio je realnu gimnaziju u Osijeku, gde je presudnu ulogu u njegovom životnom opređeljenju imao profesor matematike Vladimir Varićak. Milanković je potom završio građevinski fakultet, a 1904. godine postao je doktor tehničkih nauka. Od 1905. do 1909. radio je kao građevinski inženjer u nekoliko bečkih firmi, na projektovanju armirano - betonskih građevina i tada prijavio šest patenata.
Po osnivanju Beogradskog univerziteta, Milanković je postao vanredni profesor primenjene matematike, gde je ostao sve do penzionisanja 1955. godine.
U međuvremenu izabran je za redovnog člana SANU i dopisnog člana JAZU, proveo je prvi svetski rat u internaciji u Budimpešti i objavio svoja najznačajnija dela "O primeni matematičke teorije sprovođenja toplote na probleme kosmičke fizike" i "Kanon osunčavanja Zemlje i njegova primena na problem ledenih doba".
Milanković se bavio suštinskim kosmičkim i ljudskim pitanjima, suncem i ledom, od čijeg međusobnog odnosa zavisi pojava i opstanak života u svemiru.
Izvor: Tanjug, 23.12.2011.

OTVOREN SRPSKO-CRNOGORSKI POSLOVNI KLUB U PODGORICI

Predsednik Vlade Republike Srbije Mirko Cvetković i predsednik Vlade Republike Crne Gore Igor Lukšić istakli su danas da su odnosi Srbije i Crne Gore u usponu, kao i da dve države imaju ista strateška opredeljenja kada su u pitanju evropske integracije.
Cvetković, koji boravi u jednodnevnoj poseti Podgorici, naveo je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Lukšićem da su dve zemlje opredeljene za unapređenje odnosa u svim oblastima od obostranog interesa.
On je istakao da Srbija i Crna Gora u političkom smislu imaju odlične bilateralne odnose, i izrazio nadu da će taj trend biti nastavljen i u narednom periodu.
Srbija i Crna Gora su, takođe, zainteresovane i za unapređenje ekonomske saradnje, saopštio je premijer i izrazio očekivanje da će odlična politička saradnja dveju zemalja predstavljati dobru osnovu za intenziviranje privredne saradnje.
Želimo privrednicima dveju država da prenesemo poruku da smatramo da je njihovo povezivanje izuzetno važno, da će ono imati našu podršku, odnosno da će sve ono što oni rade imati pozitivan odjek kako na standard građana, tako i na njihove profite, poručio je Cvetković.
Lukšić je naglasio da Crna Gora i Srbija unapređenjem međusobnih odnosa pokazuju da su spremne za evropske integracije, uz ocenu da između dve države postoji kontinuitet dobrih odnosa koji može poslužiti kao primer drugima u regionu.
On je izrazio očekivanje da će centralne banke dveju država uskoro postići sporazum o uspostavljanju direktnog platnog prometa između Crne Gore i Srbije, što će doprineti smanjenju troškova poslovanja između dve države.
Predsednik Vlade Crne Gore je poručio da je neophodno uklanjati sve barijere koje stoje na putu unapređenja privredne saradnje dveju zemlja, uz napomenu da će današnje otvaranje Srpsko-crnogorskog poslovnog kluba u Podgorici doprineti poboljšanju ukupnih ekonomskih odnosa.
Poslovne veze Crne Gore i Srbije treba i dalje jačati u okviru ukupnih regionalnih aktivnosti i saradnje, a u cilju stvaranja širokog tržišnog okvira kojim ćemo do kraja iskazati naše komparativne prednosti, zaključio je Lukšić.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 23.12.2011.

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: KUPOVINA AKCIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA OD STRANE ZAPOSLENOG PO CENI KOJA JE ISPOD TRŽIŠNE - Zakon o porezu na dohodak građana: čl. 14 i 85
 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE NENOVČANOG PRIMANJA ZA ODREĐENE POSLOVE KOJE FIZIČKO LICE PRIMA U VIDU NAGRADE OD PRAVNOG LICA KOD KOGA NIJE ZAPOSLENO - Zakon o porezu na dohodak građana: član 85
 • Ministarstvo finansija: OSTVARIVANJE PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE U SLUČAJU ULAGANJA APSOLUTNIH PRAVA U KAPITAL REZIDENTNOG PRAVNOG LICA (A.D. ILI D.O.O.) - Zakon o porezima na imovinu: član 31
 • Uprava carina: LIBERALIZACIJA MEĐUNARODNOG DRUMSKOG SAOBRAĆAJA SA REPUBLIKOM MAĐARSKOM OD 1.1.2012. GODINE - Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju: član 11
 • Uprava carina: LIBERALIZACIJA PREFERENCIJALNE TRGOVINE POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA U OKVIRU CEFTA PARTNERSTVA OD 15.12.2011. GODINE - Dodatni protokol Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi: član 1
 • Uprava carina: OBAVLJANJE ZBIRNOG PREVOZA U MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU SA REPUBLIKOM AUSTRIJOM - Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju: član 42

 

Aktuelna sudska praksa

 • Privredni apelacioni sud: DEJSTVO PARNIČNIH RADNJI PREDUZETIH PRE DOBIJANJA PUNOMOĆJA - Zakon o parničnom postupku: čl. 84 i 365
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZIVANJE NA ISTOVREMENO ISPUNJENJE UGOVORENIH OBAVEZA - Zakon o obligacionim odnosima: član 122
 • Privredni apelacioni sud: OBRAČUN NAKNADE ZARADE U SLUČAJU PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD - Zakon o zdravstvenom osiguranju: član 103
 • Privredni apelacioni sud: OTUĐENJE ZALOŽENIH POKRETNIH STVARI ODREĐENIH PO VRSTI - Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar: član 9
 • Privredni apelacioni sud: PRESTANAK KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI - Zakon o poljoprivrednom zemljištu: član 94 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: STICANJE PRAVA SVOJINE NA POKRETNIM STVARIMA PREDAJOM U DRŽAVINU STICAOCA - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 34
 • Privredni apelacioni sud: TRAJANJE MORATORIJUMA ODREĐENOG U PRETHODNOM STEČAJNOM POSTUPKU - Zakon o stečajnom postupku: član 66 stav 2 i član 73 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: UPLAĆENI DOPRINOS KAO USLOV ZA OSTVARENJE PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA - Zakon o zdravstvenom osiguranju: član 30 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: ZEMLJIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI I IMOVINA STEČAJNOG DUŽNIKA - Zakon o prometu nepokretnosti: član 3 stav 2

 

Likvidacije:

U periodu od 12. decembra do 16. decembra 2011. godine godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

175739

VEDA TRADE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

16.12.2011

60

175735

KOD KUĆE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

16.12.2011

60

175725

M A R N O - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

16.12.2011

60

175704

LUKA TRADE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

16.12.2011

60

175695

CENTAR ZA AUTOMOBILE I MOTORE - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

16.12.2011

60

175689

MILOR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

16.12.2011

60

175674

MOREX GRAF - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

16.12.2011

60

175666

RADINAC KONSTRUKCIJA - U LIKVIDACIJI

Smederevo

16.12.2011

60

175662

FLORISPROM - U LIKVIDACIJI

Knjaževac

16.12.2011

60

175655

JOCIĆMOTO - U LIKVIDACIJI

Velika Plana

16.12.2011

60

175657

DŽANGO KOMERC - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

16.12.2011

60

175651

OPEN SPACE - U LIKVIDACIJI

Pančevo

16.12.2011

60

175641

MP GLASS CONCEPT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

16.12.2011

60

175645

MONACO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

16.12.2011

60

175629

VIVA ARHITEKTURA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

16.12.2011

60

175619

GAZA STRIP - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

16.12.2011

60

175598

KOMERC TIM - U LIKVIDACIJI

Smederevo

16.12.2011

60

175594

BETONLUX - U LIKVIDACIJI

Aleksinac

16.12.2011

60

175584

LUCOP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

16.12.2011

60

175571

TECHNO SAŠA - U LIKVIDACIJI

Petrovac

16.12.2011

60

175557

ESCULAP PLUS - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

16.12.2011

60

175560

KRATKI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

16.12.2011

60

175551

ISKRAEMECO SRBIJA - U LIKVIDACIJI

Zaječar

16.12.2011

60

175530

INCO - MED AIR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

15.12.2011

60

175504

LAGUNA-TEXTIL - U LIKVIDACIJI

Mali Iđoš

15.12.2011

60

175500

INTERKOMERC EKSPORT-IMPORT - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

15.12.2011

60

175498

STYLE ALBATROS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

15.12.2011

60

175491

BEST CAR - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

15.12.2011

60

175480

VESTITO - U LIKVIDACIJI

Vranje

15.12.2011

60

175472

M I R A - U LIKVIDACIJI

Požarevac

15.12.2011

60

175465

RAVEN PRODUCTIONS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

15.12.2011

60

175461

KALINA TIM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

15.12.2011

60

175429

ROYAL COLOR - COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

15.12.2011

60

175425

MULTIPUL - U LIKVIDACIJI

Smederevo

15.12.2011

60

175421

CABLE PARTNERS LIMITED - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

15.12.2011

60

175352

MILMA CENTAR - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

14.12.2011

60

175344

GER M.D.M.COM - U LIKVIDACIJI

Čačak

14.12.2011

60

175333

MODUS KLUB - U LIKVIDACIJI

Jagodina

14.12.2011

90

175329

FALCON-S.P. - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

14.12.2011

60

175308

VALEKS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

14.12.2011

60

175296

MEDICAL BEAUTY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

14.12.2011

60

175285

LIBRA CONSULTING - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

14.12.2011

60

175294

BEOMETAL - U LIKVIDACIJI

Smederevo

14.12.2011

60

175279

ALBORNE - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

14.12.2011

60

175268

POSLOVNA POLITIKA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

14.12.2011

60

175243

DANIEL SATTV+ - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

14.12.2011

60

175228

VISIJA - U LIKVIDACIJI

Kovin

14.12.2011

60

175209

TROYA - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

14.12.2011

60

175194

MEDELEKS - U LIKVIDACIJI

Niš - Mediana

14.12.2011

60

175185

CONCORD - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

14.12.2011

60

175187

FUSION CLUB - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

14.12.2011

60

175171

MIT COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

14.12.2011

60

175163

ENIM ŠABAC - U LIKVIDACIJI

Šabac

14.12.2011

60

175152

SEDLAR-PROM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

14.12.2011

60

175121

W CO. - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

13.12.2011

60

175100

LASING - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

13.12.2011

60

175092

DAŽD - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

13.12.2011

60

175081

STIV PLUS - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

13.12.2011

60

175079

ALUMA JUG - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

13.12.2011

60

175075

BONIKODORA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

13.12.2011

60

175041

ATELJE ARCON - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

13.12.2011

60

175039

MILICA COMPANY - U LIKVIDACIJI

Loznica

13.12.2011

90

175025

DINROM GRUP - U LIKVIDACIJI

Pećinci

13.12.2011

60

174993

TRGOPLAST-RM - U LIKVIDACIJI

Šid

13.12.2011

60

174945

SUN & SEED - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

12.12.2011

60

174956

RIPAK - U LIKVIDACIJI

Sombor

12.12.2011

60

174941

DONETICS - U LIKVIDACIJI

Šid

12.12.2011

60

174936

EKOS - U LIKVIDACIJI

Peć

12.12.2011

60

174925

TIPIK-ORAMA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

12.12.2011

60

174921

DOKIĆ-COMPANY - U LIKVIDACIJI

Irig

12.12.2011

60

174914

INEX KRAJINA - U LIKVIDACIJI

Negotin

12.12.2011

60

174892

INDEX 021 - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

12.12.2011

60

174885

UNITERM INVEST - U LIKVIDACIJI

Aranđelovac

12.12.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 19.12.2011.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 16.12.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Invest izgradnja Cop"

17594907

45. St. broj 2971/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Ružica Banjalučkić, u postupku utvrđivanja stečajnog razloga nad "Invest izgradnja Cop" Beograd, Požeška 148a, na ročištu održanom dana 28. novembra 2011. godine doneo je rešenje u predmetu 45. St. broj 2971/11.
I. Otvara se postupak stečaja nad "Invest izgradnja Cop" iz Beograda, Požeška 148a, matični broj 17594907, PIB 103714461.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Vasilije Marković, Vojvode Brane 26, Beograd.
III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 23. januara 2012. godine u 9,30 časova, sudnica broj 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V. Ispitno ročište određuje se za 27. februar 2012. godine u 9,00 časova, sudnica broj 211, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Ronaco d.o.o.

8689806

48. St. broj 3452/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=918

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Vera Tešić, u postupku sprovođenja stečajnog postupka nad dužnikom Ronaco d.o.o., u stečaju iz Beograda, Porečka 15, doneo je na ročištu održanom 18. novembra 2011. godine
REŠENJE
I. Zakazuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Ronaco d.o.o., u stečaju iz Beograda, Porečka 15, MB 8689806, PIB 101559683.
II. Nalaže se stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove, te da ukoliko po pokriću nastalih troškova preostanu sredstva, ta sredstva uplati u budžet Republike Srbije.
III. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika Ronaco d.o.o., u stečaju iz Beograda, Porečka 15, MB: 8689806, PIB 101559683.
IV. Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi tekući račun stečajnog dužnika br. 160-343910-38, koji se vodi kod Banca Intesa a.d., Beograd, a eventualno raspoloživa sredstva na račun prenese na račun sudskog depozita broj 840-298802-02.
V. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem MB 8689806.
VI. Nalaže se nadležnoj Poreskoj upravi da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika PIB 101559683.
VII. Po pravosnažnosti ovog rešenja i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Trikoteks a.d. za proizvodnju tekstila

08069689

5. St. broj 2619/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/TRIKOTEKS.shtml/seo=/companyid=4607

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 5. St. broj 2619/2011 od 24. novembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Trikoteks a.d. za proizvodnju tekstila iz Beograda, Vjekoslava Kovača 20, matični broj 08069689, a na predlog poverioca Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, od 15. jula 2011. godine.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Bojković Milorad iz Beograda, Vinogradski venac 24/19.
III. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika, određuje se za 10. januar 2012. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 208, drugi sprat.
IV. Ispitno ročište određuje se za 12. april 2012. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 208, drugi sprat.
V. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika pozivaju se da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 1. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu "SINEX CO" d.o.o.

07913389

50. St. broj 2338/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1553

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. 2338/2011 od 24. novembra 2011. godine u stečajnom postupku nad Preduzećem za proizvodnju i trgovinu "SINEX CO" d.o.o. iz Beograda, Batajnički drum 23, mat. broj 07913389, PIB 102343745, zakazao je dopunsko ispitno ročište za 23. decembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova koje će se održati u Privrednom sudu Beograd, Masarikova 2, sudnica 225/II.
II. Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda 24. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Preduzeće Dir Trade d.o.o.

17309552

2. St. broj 1658/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1650

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Ikonić Milivoje, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzećem Dir Trade d.o.o. Beograd, doneo je van ročišta 28. novembra 2011. godine rešenje.
I. Zakazuje se završno ročište radi zaključenja stečaja nad Preduzećem Dir Trade d.o.o. Beograd - Zemun, ul. III nova br. 71 mat. br. 17309552, PIB 101712073, za dan 23. decembar 2011. god. u 11,00 časova, koji će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova br. 2, sudnica 110/I.
II. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli Suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Kurjak promet"

6321445

32. St. broj 3263/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2400

 

I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Kurjak promet", Lazarevac, Momčila Pavlovića 5, matični broj 6321445, PIB 101131046.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III - Imenuje se Jakovljević Sanja iz Beograda, Jovana Popovića 19, za stečajnog upravnika.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 10. januar 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
VII - Ispitno ročište zakazuje se za 27. april 2012. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa datumom 22. novembra 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Društveno preduzeće za sportske aktivnosti "FK Čukarički Stankom" d.o.o.

 

8. St. broj 2349/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2286

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/FK+CUKARICKI+STANKOM.shtml/seo=/companyid=25068

U postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za sportske aktivnosti "FK Čukarički Stankom" d.o.o. Beograd, Beogradskih bataljona 25 u stečaju, u predmetu Privrednog suda u Beogradu, 8. St. broj 2349/11.
Određuje se dopunsko ispitno ročište koje će se održati 23. marta 2012. godine, u 9,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 205/II.
Na ovo ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

"Enigma" d.o.o.

07922469

1. St. broj 3137/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 1. St. broj 3137/2011 od 21. novembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad "Enigma" d.o.o. Umka, Dušana Ilića 8, matični broj 07922469, PIB 101011821, a na predlog "Eurobank EFG", Beograd.
II. Imenovan je za stečajnog upravnika Vesna Mitrić, Siva stena 11, Beograd.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 23. februar 2012. godine, u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 220.
VI. Ispitno ročište određuje se za 23. maj 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 220.
VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 28. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

GP "Cuming" d.o.o.

 

16. St. broj 3451/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2102

 

U postupku stečaja nad stečajnim dužnikom GP "Cuming" d.o.o. u stečaju Beograd, Sandžanska 30b, u predmetu Privrednog suda u Beogradu broj 16. St. broj 3451/2010.
Određuje se dopunsko ispitno ročište koje će se održati dana 30. januara 2012. godine u 9,30 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 203/II.
Na ovo ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Mlintest coop" d.o.o.

17421590

21. St. broj 2938/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2356

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 21. St. broj 2938/11 od 27. oktobra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Mlintest coop" d.o.o. Beograd, Sime Šolaje 43a, matični broj 17421590, PIB 102044498.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11. stav 2. tač. 1. i 3. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Zoran Ćulibrk iz Beograda, Jurija Gagarina 29d.
IV. Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
V. Prvo poverilačko ročište zakazano je za 26. januar 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 224/II.
VII. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli suda sa datumom 27. oktobar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Avit MPR" d.o.o.

17316303

10. St. broj 2643/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=813

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10. St. broj 2643/10 od 28. oktobra 2011. godine usvaja završni račun i završni izveštaj stečajnog upravnika od 27. oktobra 2011. godine.
II. Odobrava se raspodela neraspodeljenog dela stečajne mase u I isplatnom redu - troškovi stečajnog postupka, u iznosu od 3.500,00 dinara na ime naknade takse Alsu i iznos od 173,00 dinara na ime troškova zatvaranja računa stečajnog dužnika kod poslovne banke.
III. Određuje se konačna visina nagrade stečajnom upravniku Drakul Igoru iz Beograda, Bulevar Mihaila Pupina 10i/113 u bruto iznosu od 178.000,00 dinara i konačna naknada troškova u iznosu od 78.000,00 dinara.
IV. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za proizvodnju, trgovinu i usluge "Avit MPR" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 201/2, matični broj: 17316303, PIB: 100286097.
V. Nalaže se Agenciji za privredne registre da iz registra privrednih subjekata briše stečajnog dužnika Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Avit MPR" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 201/2, matični broj: 17316303, PIB: 100286097.
VI. Nalaže se NBS-OPN filijala Kragujevac, da nakon pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka zatvori račun stečajnog dužnika "Avit MPR" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 201/2, broj 205-161084-90 koji se vodi kod "Komercijalne banke" a.d. Beograd.
VII. Nalaže se Ministarstvu finansija - Poreska uprava Novi Beograd I, da po pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka briše iz registra PIB: 100286097.
VIII. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz registra o razvrstavanju pravnih subjekata, stečajnog dužnika "Avit MPR" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 201/2, matični broj: 17316303.
IX. Nalaže se stečajnom upravniku da u roku od 30 dana nakon pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka, sačini završni stečajni bilans, uništi pečat i dostavi predlog za razrešenje stečajnog upravnika usled zaključenja stečajnog postupka.
X. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 16. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Preduzeće za trgovinu i usluge "Zops-trans" d.o.o.

07883145

10. St. broj 3223/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2403

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10-St. broj 3223/11 od 25. novembra 2011. godine otvara stečajni postupak Preduzeće za trgovinu i usluge "Zops-trans" d.o.o., Beograd, Teretni terminal, Auto-put Beograd-Zagreb bb, matični broj 07883145, PIB 100127825, zbog ispunjenosti stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Mirko Borovčanin iz Beograda, Beli potok, Avalska 62.
III. Nalaže se zastupnik dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 18. januar 2012. godine u 12,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 210.
V. Ispitno ročište određuje se za 10. februar 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 210.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoje obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 29. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Euroluxpetrol ELP" d.o.o.

 

45 St. 4663/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1113

 

Ispitno ročište nad stečajnim dužnikom "Euroluxpetrol ELP" d.o.o. u stečaju, Beograd, Trg Republike 3, zakazuje se za 27. januar 2012. godine u 12,30 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u predmetu 45 St. 4663/2010.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "ANDCOM"

 

12. St. broj 4456/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1715

 

U postupku stečaja u predmetu broj 12-St-4456/2010 nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "ANDCOM" u stečaju iz Beograda, Vladimira Gaćinovića 11.
Zakazuje se završno ročište za 27. decembar 2011. godine u 9,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, sudnica 133/I.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljen je u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Preduzeće za trgovinu i poslovne usluge "VIN&ZIG Company d.o.o.

17134159

7. St. broj 2144/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2094

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7. St. broj 2144/11 od 24. novembra 2011. godine utvrdio je da stečajni dužnik nema imovinu, pa je zaključio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za trgovinu i poslovne usluge "VIN&ZIG Company d.o.o. Beograd - u stečaju, Ivana Cankara broj 13, matični broj 17134159, PIB 100195793, koji je otvoren rešenjem ovog suda 7. St. broj 2144/11 od 20. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Preduzeće "Šumadija" a.d.

 

St. broj 632/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1675

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SUMADIJA.shtml/seo=/companyid=7256

U predmetu broj 16 St 632/11 u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzećem "Šumadija" a.d. iz Mladenovca objavljuje poziv za prisustvovanje ročištu za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje od strane poverilaca u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzećem za izgradnju i održavanje "Šumadija" AD Mladenovac, Kralja Petra I 233, podnetog od strane predlagača - osnivača konzorcijuma preduzeća "Šumadija" a.d. iz Mladenovca koga predstavlja Radulović Vesna iz Mladenovca, Milutina Milankovića 3.
I Obaveštavaju se stečajni upravnik, svi poverioci obuhvaćeni Planom reorganizacije i svi akcionari stečajnog dužnika da će se ročište za razmatranje predloga plana reorganizacije i glasanje od strane poverioca održati u Privrednom sudu u Beogradu u sudnici 203 na drugom spratu, dana 12. januara 2012. godine u 11,00 časova, i da će se postupak glasanja obaviti u okviru klasa predviđenih Planom reorganizacije pismenim i javnim glasanjem.
II Obaveštavaju se poverioci da se primerak predloga Plana reorganizacije nalazi u sudu u pisarnici soba broj 22, kod stečajnog upravnika i da će isti biti objavljen na Internet strani Agencije za privredne registre.
III Oglas u zakazivanju ročišta za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje od strane poverioca objavljen je na oglasnoj tabli suda, u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Večernje novosti" i "Politika".

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Inter the best"

6667929

32. St. broj 2796/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2396

 

I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Inter the best", Beograd, Nenada Parente broj 1, matični broj: 6667929, PIB 101967582.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III - Imenuje se Matić Alimpijević Ana, Pere Velimirovića broj 132 (kancelarija ul. Resavska broj 26a), Beograd, za stečajnog upravnika.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 10. januar 2010. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
VII - Ispitno ročište zakazuje se za 27. april 2012. godine u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa datumom 22. novembra 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS:
IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

"Grčić Company" d.o.o.

17376942

32-St. broj 3131/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2336

 

I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Grčić Company" d.o.o. Beograd, Stojana Protića 6/9, matični broj 17376942, PIB 100159148.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe čl. 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Imenuje se Perković Dragan, Vladimira Popovića 28/1, Beograd, za stečajnog upravnika.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 9. decembra 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
VII. Ispitno ročište zakazuje se za 16. mart 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 4. novembar 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"Dis-Pro" doo

 

St. broj 855/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1030

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Dis-Pro" doo u stečaju iz Šapca, dana 5. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Završno ročište nad "DIS-Pro" doo u stečaju iz Šapca zakazuje se za 26. decembar 2011. godine sa početkom u 12,30 časova.
Ovo rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"Herc Balkan" d.o.o.

20348917

St. broj 49/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1511

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u stečajnom postupku nad "Herc Balkan" d.o.o., u stečaju, Valjevo, Kragujevačka 3, 12. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Herc Balkan" d.o.o., u stečaju, Valjevo, Kragujevačka 3, matični broj 20348917 PIB 105271659, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. broj 49/11 od 19. aprila 2011. godine.
2. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Marko Vasiljević iz Loznice.
3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" a po pravnosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"HW Investment" DOO

 

St. broj 829/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1230

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Milena Živković, u postupku stečaja nad "HW Investment" DOO Banja Koviljača, 12. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Završno ročište u postupku stečaja nad "HW Investment" DOO Banja Koviljača, zakazuje se za 29. decembar 2011. godine, sa početkom u 12,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu Karađorđeva 48-a, prvi sprat, soba broj 6 pa ovo rešenje poveriocima i stečajnom upravniku ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

"Želox" d.o.o.

20346604

St. broj 206/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1445

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u stečajnom postupku nad "Želox" d.o.o. u stečaju, Valjevo, Sinđelićeva 20, na završnom ročištu koje je održano dana 29. novembra 2011. godine, doneo je sledeće rešenje.
Zaključuje se stečajni postupak nad "Želox" d.o.o. u stečaju, Valjevo, Sinđelićeva 20, matični broj 20346604, PIB 105239859.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli Suda i dostaviti Agenciji za privredne registre.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu u roku od osam dana po objavljivanju oglasa u "Službenom glasniku RS" a preko Privrednog suda u Valjevu.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

Autosaobraćajno turističko i ugostiteljsko preduzeće DOO "Autosaobraćaj"

 

St. broj 19/2010

 

 

 

Zaključenje postupka stečaja nad stečajnim dužnikom Autosaobraćajno turističko i ugostiteljsko preduzeće DOO "Autosaobraćaj" Negotin u stečaju.
Privredni sud u Zaječaru je svojim rešenjem St. broj 19/10 od 2. decembra 2011. g. zaključio postupak stečaja prema stečajnom dužniku Autosaobraćajno turističko i ugostiteljsko preduzeće DOO "Autosaobraćaj" Negotin u stečaju.
Poverioci mogu izjaviti žalbu u roku od osam dana od dana objave oglasa.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Pro-Wear"

 

3. St. broj 917/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1141

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Pro-Wear" Kragujevac, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 3. St. broj 917/2010 održati 26. decembra 2011. god. u 8,30 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 535. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Gena-trade" d.o.o.

 

3. St. broj 394/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1906

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Gena-trade" d.o.o. Jagodina, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 3. St. broj 394/2011 održati 28. decembra 2011. god. u 10,30 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 535. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Zemljoradnička zadruga "1. MAJ"

7183615

1. St. broj 514/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1021

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 514/2011 od 15. novembra 2011. god. usvojen u celini završni račun i finansijski izveštaj stečajnog dužnika Zemljoradnička zadruga "1. MAJ" Gruža, matični broj 7183615, PIB 101610680, pa je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da po pravnosnažnosti rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 15. novembra 2011. godine. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Gvozden Jovanović, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, broj licence 155-0291. Odobrava se konačna nagrada stečajnom upravniku u ukupnom iznosu od 13.661 EUR, što u dinarskoj protivvrednosti iznosi 1.382.821,00 dinara, pa se po odbitku isplaćene preliminarne nagrade u iznosu od 300.000,00 dinara odobrava za isplatu konačna nagrada u bruto iznosu od 10.697 EUR ili u dinarskoj protivvrednosti 1.082.821,00 dinara, s tim što će se isplata ove nagrade izvršiti u roku od 8 dana po pravnosnažnosti rešenja. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

"Strugara 2005" d.o.o.

 

1. St. broj 661/2010

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 661/2011 od 5. decembra 2011. godine zakazao je završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Strugara 2005" d.o.o., iz Raške za 29. decembar 2011. godine u 13,30 časova u ovome sudu sudnica broj 5.
Ovim se smatra da su poverioci pozvani na ročište.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

"Badić Pešter"

17361465

5. St. broj 486/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Danijela Dukić, kao sudija pojedinac, odlučujući po predlogu predlagača PD Elektrosrbija d.o.o. Kraljevo, Pogon Novi Pazar, za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Badić Pešter" Delimeđe b.b. iz Tutina, 29. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Utvrđuje se ispunjenost stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja i prezaduženosti dužnika "Badić Pešter" Delimeđe b.b., iz Tutina matični broj 17361465 PIB 102021634.
Otvara se stečajni postupak nad "Badić Pešter" Delimeđe b.b. iz Tutina, matični broj 17361465 PIB 102021634.
Zaključuje se postupak stečaja nad dužnikom "Badić Pešter" Delimeđe b.b., iz Tutina matični broj 17361465 PIB 102021634.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.
Po pravosnažnosti rešenje dostaviti NBS i APR-u radi brisanja dužnika iz registra privrednih subjekata.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

"Ibarske Novosti" AD

 

1. St. broj 20/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=138

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JP+IBARSKE+NOVOSTI.shtml/seo=/companyid=15205

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 20/2010 od 5. decembra 2011. godine razrešio je dužnosti stečajnog upravnika Agenciju za privatizaciju RS - Centar za stečaj iz Beograda u postupku stečaja nad stečajnom masom "Ibarske Novosti" AD iz Kraljeva.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

"Frigo čikara" d.o.o.

 

2. St. broj 429/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1959

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Frigo čikara" d.o.o. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Dragan Jović, doneo je dana 7. decembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Frigo čikara" d.o.o. u stečaju iz Niša, za dan 27. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 sati u sudnici broj 4, Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli Suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

"Iva-I" d.o.o.

 

1. St. broj 691/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=981

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Iva-I" d.o.o. u stečaju Aleksinac, koga zastupa stečajni upravnik Vesna Đošić, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika za zakazivanje završnog ročišta, doneo je 5. decembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Murati komerc" d.o.o. u stečaju Kosovska Kamenica za dan 29. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završenom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

33 Unija privatnih preduzetnika "Euro group"

 

1. St. broj 945/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=837

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom 33 Unija privatnih preduzetnika "Euro group" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Predrag Kosovac, doneo je dana 2. decembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koja nisu ispitana.
Ročište će se održati dana 18. januara 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

"Kudo" d.o.o.

 

2. St. broj 351/2011

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Kudo" d.o.o. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Cvetković, doneo je dana 5. decembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Kudo" doo u stečaju iz Niša, za dan 23. decembra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici br. 4 Privrednog suda u Nišu. Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Omik - Trade d.o.o.

08615527

1. St. broj 953/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2438

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Omik - Trade d.o.o. Beočin, ul. Trg Cara Lazara br. 5, MB: 08615527, PIB: 101620865, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Banca Intesa AD Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7 b, Novi Beograd, MB: 07759231, PIB: 100001159, dana 28. novembra 2011. godine donosi sledeće rešenje.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Omik - Trade d.o.o. Beočin, ul. Trg Cara Lazara br. 5, MB 08615527, PIB:101620865, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Dragoljub Knežević iz Vrbasa, ul. Save Kovačevića br. 19.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 16. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 6. februar 2012. godine, sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže Sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 28. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

ATP "Vojvodina"

08041750

II St. broj 9/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ATP+VOJVODINA.shtml/seo=/companyid=952

Privredni sud u Novom Sadu po sudiji Vladislavu Kurteku u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ATP "Vojvodina" Novi Sad - u stečaju, Novosadskog partizanskog odreda 1A., PIB 100239349 MB 08041750, a po predlogu predlagača Čačanska banka AD Čačak, Pivarska 1, doneo je 28. novembra 2011. godine
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište se zakazuje za 10. februar 2012. godine sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, u prizemlju u sudnici broj 7.
Na ovo ročište se pozivaju stečajni upravnik, svi zainteresovani poverioci čije prijave potraživanja će biti obrađene na ovom ročištu i to putem Oglasne table Privrednog suda, kao i objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

DOO "Bremark"

 

1. St. broj 173/2011

 

 

 

Privredni sud u Pančevu, postupajući po stečajnom sudiji Jančić Speranci, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Bremark" u stečaju Pančevo, Njegoševa 1a, određuje završno ročište za dan 23. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u raspravnoj sali 114/1, Privrednog suda u Pančevu, na kome će se: raspravljati o završnom računu stečajnoj upravnika; raspravljati o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika; podnositi primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada; odlučivati o neraspodeljenim delovima stečajne mase; odlučivati o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Objavljivanjem ovog oglasa svi poverioci stečajnog dužnika se smatraju uredno pozvani na završno ročište.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

AD Ukras

 

St. broj 38/2011

 

 

 

Završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD Ukras u stečaju Požarevac određuje se za 21. decembra 2011. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Požarevcu, sudnica 74.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

PD "Romano com" d.o.o.

7652143

St. broj 259/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2106

 

1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom PD "Romano com" d.o.o. Brnjica, matični broj 7652143, PIB 101484140, zbog postojanja trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Petar Ličinić iz Požarevca, Omladinska 14.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da izmire svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 12. januar 2012. godine i 11,00 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica broj 74/3.
6. Prvo poverilačko ročište održaće se 2. novembra 2011. godine, u 11,00 časova, sudnica 74/3.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda 23. septembra 2011. godine.
8. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, i zemljišno knjižnom odeljenju Osnovnog suda Požarevac, Sudska jedinica Veliko Gradište, da upišu u odgovarajući registar, odnosno zemljišne knjige pokretanje stečajnog dužnika nad stečajnim dužnikom PD "Romano com" d.o.o. Brnjica.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

DOO Za turizam, lov i ribolov "Masaj Mara-Risto Buha"

20307919

3. St. broj 418/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2295

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Gini Tešanović, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO Za turizam, lov i ribolov "Masaj Mara-Risto Buha" Novi Slankamen, Svetosavska 2, MB 20307919, PIB 105076287, doneo je dana 5. 12. 2011. godine pod brojem St-418/2011
REŠENJE
Pozivaju se stečajni poverioci koji su zainteresovani za sprovođenje stečajnog postupka da u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog rešenja u "Službenom glasniku RS" podnesu zahtev za sprovođenje postupka stečaja u skladu sa članom 13. stav 4. Zakona o stečaju i da u istom roku na račun Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici broj 840-310802-86 sa pozivom na broj St-418/2011 uplate iznos od 500.000,00 dinara kao sredstva neophodna za pokriće stečajnog postupka.
Ukoliko od poverilaca niko u ostavljenom roku ne podnese zahtev i ne dostavi dokaz o uplati, stečajni postupak će se zaključiti na osnovu članu 13. stav 2. Zakona o stečaju.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

DIP "Lipa" a.d.

08016984

St. broj 28/10

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/LIPA+DIP.shtml/seo=/companyid=4968

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući u veću sastavljenom od sudije Katice Popović, kao predsednika veća, sudija Gine Tešanović i Dragane Savić, kao članova veća, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DIP "Lipa" a.d. u stečaju Šid, Branka Erića 5, MB 08016984, PIB 100929128, donosi dana 14. novembra 2011. godine na završnom ročištu održanom u prisustvu predstavnika stečajnog upravnika Agencije za privatizaciju Centar za stečaj Beograd, Nebojše Dašića iz Beograda, poverenika stečajnog upravnika Vasilija Radosavljevića iz Sremske Mitrovice
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DIP "Lipa" a.d. u stečaju Šid, MB 08016984, PIB 100929128.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, u roku od 8 dana od objavljivanja rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

"ĆALIĆ&SIN"

 

St. broj 8/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Katici Popović, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "ĆALIĆ&SIN" u stečaju iz Inđije, Ratarska 17, doneo je dana 1. decembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "ĆALIĆ&SIN" u stečaju iz Inđije, Ratarska 17 i to za 10. januar 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Sr. Mitrovici, sudnica 18/II.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"OKITEX" DOO

 

1. St. broj 15/10

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, u stečajnom veću sastavljenom od sudije Dragice Gačić Petković kao predsednika stečajnog veća, te sudija Dragane Savić i Gine Tašanović, kao članova veća, u predmetu stečaja nad stečajnom masom "OKITEX" DOO u stečaju, iz Sremske Mitrovice, Desanke Maksimović broj 36, rešavajući po predlogu stečajnog upravnika, Vesne Vuković, na nejavnoj sednici veća održanoj dana 14. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom "OKITEX" d.o.o. u stečaju, iz Sremske Mitrovice, Desanke Maksimović broj 36, za 28. decembra 2011. godine u 13,00 časova u sudnici 14/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

"Premium liquid" d.o.o.
"TPU Company" d.o.o.

 

St. br. 54/2010 i St. 65/2010

 

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 6. decembra 2011. godine zakazao održavanje dopunskih ispitnih ročišta za 9. februar 2012. godine:
- rešenjem St. 54/2010 - u postupku stečaja nad "Premium liquid" d.o.o. iz Subotice, sa početkom u 9,00 časova, i
- rešenjem St. 65/2010 - u postupku stečaja nad "TPU Company" d.o.o. iz Bačke Topole, sa početkom u 10,00 časova - kod Privrednog suda u Subotici - sala 168/2.
Objavljivanjem ovog oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", Beograd smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

"Idi" d.o.o.

06074006

2. St. broj 30/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1627

 

Privredni sud u Užicu, rešenjem St. broj 30/2011 od 1. decembra 2011. godine obustavio je postupak stečaja nad dužnikom "Idi" d.o.o. iz Prijepolja, MB 06074006, PIB 101618225, shodno članu 13. stav 1. Zakona o stečaju.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana objave.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

"TIM Projekt Tankosić" d.o.o.

20303557

St. broj 228/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2421

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 228/22 od 24. novembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad "TIM Projekt Tankosić" d.o.o. Ivanjica, Miljka Savića 15, MB 20303557, PIB 105061955 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Gordana Hadžić iz Gornjeg Milanovca, kontakt telefon 063/72-52-475.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku u dva primerka sa svim prilozima i pozivom na broj St. 228/2011 na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 12. januar 2012. godine i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana broj 6, sudnica broj 3 sa početkom u 13,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazuje se za 17. februar 2012. godine i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 2 sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i izvođenje građevinsko-zanatskih radova "Proeuro" DOO

 

2. St. broj 112/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 112/2011 od 28. novembra 2011. godine odredio završno ročište u postupku stečaja Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i izvođenje građevinsko-zanatskih radova "Proeuro" DOO - u stečaju, za 20. decembar 2011. godine u 10,00 časova, sudnica broj 3. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 30. novembra 2011. godine i njegovim oglašavanjem se smatra da su stečajni poverioci uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

Akcionarsko društvo "Toplota"

 

2. St. broj 288/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=340

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/TOPLOTA.shtml/seo=/companyid=1220

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 288/2010 od 25. novembra 2011. godine odredio završno ročište u postupku stečaja Akcionarsko društvo "Toplota" - u stečaju Ivanjica za 20. decembar 2011. godine u 12,00 časova, sudnica broj 3. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda, 25. novembra 2011. godine i njegovim oglašavanjem se smatra da su stečajni poverioci uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

AD "Nabit Pharm"

 

2. St. broj 144/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se sprovodi nad AD "Nabit Pharm" - u stečaju Ivanjica, 20. oktobra 2011. godine, za dan 23. decembar 2011. godine u 13,00 časova i isto će se održati u ovom sudu, Cara Dušana 6, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

"Milion" DOO

6057551

2. St. broj 201/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2424

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 201/2011 od 8. septembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Milion" DOO Ivanjica, Braće Simić 11, MB 6057551, a svojim rešenjem St. broj 201/11 od 24. novembra 2011. godine odredio sprovođenje postupka stečaja.
Stečajni upravnik je Milić Nešković, iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, a pozivom an broj St. broj 201/2011, na adresu Cara Dušana 6, čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za dan 11. januar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 13,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za dan 20. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

"Grozd" eksport-import, DOO

07981996

2. St. broj 120/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1470

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 120/2011 od 6. decembra 2011. godine, odredio održavanje ročišta za dan 23. decembar 2011. godine u 10,00 časova, sudnica broj 3, u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o planu reorganizacije stečajnog dužnika "Grozd" eksport-import, DOO, Ivanjica, Međurečje bb, MB 07981996. Plan reorganizacije je podneo ovlašćeni predlagač, osnivač društva Borica Vulović, dana 5. decembra 2011. godine.
Poverioci će glasati po klasama koje će biti formirane u skladu sa Zakonom o stečaju. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, u vremenu od 9,00 do 14,00 časova. Sud je naložio predlagaču plana reorganizacije da najkasnije do 15 dana pre održavanja ročišta obaveštenje o zakazanom ročištu izvrši i neposredno ili putem pošte svim poveriocima koji su obuhvaćeni planom, osnivačima i akcionarima stečajnog dužnika, s tim što će uz obaveštenje dostaviti plan reorganizacije o kome će isti glasati.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a ukoliko je potraživanje osporeno ili nije ispitano stečajni sudija će vršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Glasati se može i pismenim putem, tako što se sudu podnose glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. Uostalom delu glasanje će se vršiti prema odredbama člana 165. 166. i 167. Zakona o stečaju.
Stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Danilo Škiljević, iz Čačka, kontakt telefon 063/71-99-679.

Izvor: Redakcija, 19.12.2011.