Aktuelne vesti na dan 25. novembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 31/15-30. novembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 33/15-30. novembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 7-8/ novembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 7-8. novembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 88 OD 24.11.2011/ODABRANI DOKUMENTI

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)
ZAKON O IGRAMA NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM VEĆU TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNIH SORTI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)
ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)
ZAKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)
ZAKON O REGULISANJU ODNOSA REPUBLIKE SRBIJE I DUŽNIKA – KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA, ZA PREUZETE OBAVEZE PO INOSTRANIM KREDITIMA, ODNOSNO ZAJMOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)
ZAKON O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • KOMENTAR NOVOG ZAKONA O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU GRAĐANA - "Sl. glasnik RS", br. 87/2011

Razlozi za donošenje novog Zakona

Nova zakonska rešenja

Neposredno predstojeće oživotvorenje Zakona

Zaključak

 • PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA I OBAVEZA ČUVANJA SLUŽBENE TAJNE U PORESKOM POSTUPKU
 • ZNAČENJE I SADRŽINA POJMA IZGRADNJE OBJEKTA
 • AKTUELNA PITANJA IZ PRAKSE KOJA SE ODNOSE NA USLOVE ZA PROMET HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA U MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA

Da li postoji jedinstvena definicija velikih, srednjih i malih subjekata koji se bave hranom?
Koji je postupak za upis privrednog društva osnovanog za proizvodnju i promet hrane i hrane za životinje u Centralni registar objekata?
Šta treba da poseduju maloprodajni objekti da bi ispunili uslov za vršenje prometa hrane životinjskog porekla?
Na koji način se sprovodi inspekcijska kontrola objekata koji se bave proizvodnjom hrane?

 • 10. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA BEOGRADSKE BERZE - UP GRADE IN BELGRADE: • Održana 17. novembra 2011. godine u Beogradu •
 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O RADNIM MESTIMA, ODNOSNO POSLOVIMA NA KOJIMA SE PROFESIONALNIM VOJNIM LICIMA, CIVILNIM LICIMA NA SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE I PRIPADNICIMA VOJNOBEZBEDNOSNE AGENCIJE I VOJNOOBAVEŠTAJNE AGENCIJE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM - "Sl. glasnik RS", br. 86/2011

Radna mesta na kojima se za 12 meseci računa 18 meseci staža

Radna mesta na kojima se za 12 meseci računa 16 meseci staža

Radna mesta na kojima se za 12 meseci računa 15 meseci staža

Radna mesta na kojima se za 12 meseci računa 14 meseci staža

 

 • OSTVARIVANJE PRAVA NA JUBILARNU NAGRADU ZAPOSLENIH U POLICIJSKOJ UPRAVI ZA 2009, 2010. I 2011. GODINU, VEZANO ZA TUMAČENJE POJMA RADA U DRŽAVNIM ORGANIMA
 • ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI PREMA KOJEM BI SE PLAĆANJE VRŠILO NA TEKUĆI RAČUN DRUGOG PARTNERA
 • EVIDENTIRANJE I IZVEŠTAVANJE PO POSLOVIMA PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM

Izveštavanje o poslovima iz člana 33. Zakona o deviznom poslovanju

Izveštavanje o poslovima iz člana 35. Zakona o deviznom poslovanju

Izveštavanje po osnovu platnog prometa

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE POZIVA ADVOKATE DA UČESTVUJU U RADU XVI KONFERENCIJE ADVOKATA SRBIJE KOJA ĆE BITI ODRŽANA 26 NOVEMBRA 2011. GODINE

Advokatska komora Srbije donela je Odluku o sazivanju XVI konferencije advokata koja će biti održana 26 novembra 2011. godine u 13.00 sati u Maloj sali Doma sindikata, Dečanska 14 u Beogradu.

Tekst Odluke i dnevni red Konferencije možete pogledati na
http://www.advokatska-komora.co.rs/beograd/221111/odluka_konferencija_advokata.pdf

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 22.11.2011.

U NARODNOJ SKUPŠTINI RS OTVORENA KONFERENCIJA "ETIČKI STANDARDI - STANDARDI PONAŠANJA ZA PARLAMENTARCE"

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof.dr Slavica Đukić Dejanović otvorila je dvodnevnu konferenciju "Etički standardi - standardi ponašanja za parlamentarce".

Konferenciju organizuje Narodna skupština Republike Srbije, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji i USAID.

Narodna skupština Republike Srbije, u transparentnosti, može da posluži kao model drugim državnim organima i van Srbije i mi smo ponosni na to, rekla je Đukić Dejanović. Ona je navela da otvorenost nije cilj sama sebi, već da je cilj izgradnja institucije, svetionika demokratije, koju će, pored ostalog, simbolizovati časni i pošteni ljudi koji će u najboljoj veri i po čistoj savesti raditi u opštem interesu. Na tom putu, rekla je predsednica Narodne skupštine, ne treba potceniti značaj smernica koje će iznedriti i ova konferencija:

"Proces standardizacije predstavlja znak zrelosti naših parlamenata i razvoja društava. Kodifikacija "nepisanih pravila" - što u ovom slučaju znači uspostavljanje standarda ponašanja predstavnika naroda - umesto primene običaja, predstavlja društveni i civilizacijski iskorak u odnosu na prethodno stanje. Kada poslanici različitih političkih partija, sami i slobodno, kroz dijalog i kompromis, urede etički sistem na osnovu kojeg će delovati i stave ga na uvid javnosti, što Srbija radi među prvima u Evropi, imamo pravo da očekujemo i da nas građani pozitivno ocene i podrže".

Đukić Dejanović je istakla da je standardizacija ponašanja poslanika proces i da je samo snažan parlament sa nezavisnim poslanicima garant razvoja demokratskog i slobodnog društva, čemu svi težimo.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 24.11.2011.

SAOPŠTENJE SA 42. REDOVNE SEDNICE USTAVNOG SUDA ODRŽANE 24. NOVEMBRA 2011. GODINE

Ustavni sud je na 42. redovnoj sednici odlučio o 136 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud:

 - nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 197. st. 1. i 6. Zakonika o krivičnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 70/2001 i 68/2002 i "Službeni glasnik RS", br. 58/2004, 85/2005, 115/2005 i 49/2007). Sud je odbacio inicijative za ocenu ustavnosti odredaba člana 146. stav 1, člana 358. stav 6. i čl. 539. do 555. navedenog Zakonika. (predmet IUz - 278/2006)

- nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 15. Zakona o Budžetu Republike Srbije za 2010. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 107/2009). Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu odredbe člana 15. navedenog Zakona. (predmet IUz - 528/2010)

- odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti odredbe člana 197. stav 6. Zakonika o krivičnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 70/2001 i 68/2002 i "Službeni glasnik RS", br. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 49/2007, 20/2009, 72/2009 i 76/2010). (predmet IUz - 801/2010)

- nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 19. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni glasnik RS", broj 111/2009). Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata, odnosno radnji preduzetih na osnovu odredaba člana 19. navedenog Zakona. (predmet IUz -107/2011)

- odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredaba člana 348. st. 1. i 3. Krivičnog zakonika ("Službeni glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009 i 111/2009). (predmet IUz-385/2011)

- zaključio da, na osnovu člana 33. Zakona o Ustavnom sudu, inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 19, člana 20, tač. 1) do 4), člana 23, člana 24. stav 1. tačka 3), člana 25. st. 1. do 3. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Službeni glasnik RS", broj 72/2009) dostavi Narodnoj skupštini na mišljenje. (predmet IUz-469/2011)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredbe člana 20. Odluke o javnim parkiralištima ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 7/2004 i 5/2006) u vreme važenja nisu bile u saglasnosti s Ustavom i zakonom. Sud je obustavio postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 10. stav 2, člana 14. st. 1. i 2. i člana 15. tačka 1. navedene Odluke. Sud je odbacio "zahtev za zastoj u postupku, po Rešenju Ustavnog suda broj: IU l 101/2008 od 17. marta 2010. godine". Sud je odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti "odluka o utvrđivanju cene parkiranja". Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji donetih ili preduzetih na osnovu navedene Odluke. (predmet IUl - 101/2008)

- odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 39. stav 3. Odluke o uslovima i načinu proizvodnje i isporuke toplote i tople vode ("Službeni list opštine Pančevo", broj 4/2006). (predmet IUl - 136/2008)

- nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti odredaba člana 5. st. 3. i 4, čl. 6, 7. i 8. Uredbe o zaštiti Parka prirode "Šargan-Mokra Gora" ("Službeni glasnik RS", br. 52/2005, 105/2005 i 81/2008). Sud je pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 5. st. 1. i 2. navedene Uredbe. (predmet IUp - 49/2009)

- utvrdio da odredba člana 123. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Nacionalnoj službi za zapošljavanje broj 0092-110-23/2008 od 4. septembra 2008. godine sa izmenama i dopunama broj 0011-110-5/2008 od 5. decembra 2008. godine nije u saglasnosti sa Ustavom. Sud je obustavio postupak za utvrđivanje nezakonitosti navedenog Pravilnika. (predmet IUo - 93/2009)

 - pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 22. st. 1. do 4. Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada ("Službeni list grada Novog Sada", br. 4/2010 i 5/2010). (predmet IUo - 114/2011)

III U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- za postupanje i odlučivanje po prigovoru I. M. izjavljenom protiv rešenja v. f. predsednika Osnovnog suda u Šapcu Su. V-35/2011-22-48 od 4. marta 2011. godine nadležan je Visoki savet sudstva. (predmet IIIU-286/2011)

- za postupanje i odlučivanje po prigovoru J. J. izjavljenom protiv rešenja v. f. predsednika Višeg prekršajnog suda Su. 33/11-40-15 od 25. februara 2011. godine nadležan je Visoki savet sudstva. (predmet IIIU-288/2011)

- za postupanje i odlučivanje po prigovoru A. R. izjavljenom protiv rešenja v. f. predsednika Višeg suda u Zaječaru Su. 25/11-3 od 7. februara 2011. godine nadležan je Visoki savet sudstva. (predmet IIIU-290/2011)

IV U postupcima po žalbi sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca na odluku o prestanku funkcije Ustavni sud je:

- odbacio žalbu R. M. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine u delu stava I tačka 63. izreke. (predmet VIIIU- 273/2010)

- odbacio žalbu S. M. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine u delu stava I tačka 81. izreke. (predmet VIIIU- 353/2010)

- odbacio žalbu N. R. K. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine. (predmet VIIIU- 422/2010)

- odbacio žalbu B. J. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine. (predmet VIIIU-1171/2010)

V U predmetima određivanja načina izvršenja odluka Ustavnog suda, Ustavni sud je:

- usvojio zahtev L. Tomića, M. Budimira, N. Gombar, Z. Grbić, N. Lukača, M. Kukučka, A. Majkić i J. Vasiljević za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se podnosiocima, kojima je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Zrenjaninu U. 65/08 od 6. novembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga im je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Novom Sadu Už. 318/10 od 29. oktobra 2010. godine, u delu koji se odnosi na zahtev podnosilaca, i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet XU- 270/2011)

- usvojio zahtev M. Obradovića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010)od 21. aprila 2010. godine i odredio da se M. Obradoviću, kome je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Smederevu Už. 23/08 od 20. novembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda Už. 314/10 od 27. oktobra 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet XU- 365/2011)

 - usvojio zahtev D. Petrovića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se D. Petroviću, kome je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Smederevu Už. 23/08 od 20. novembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda Už. 315/10 od 27. oktobra 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet XU- 366/2011)

- usvojio zahtev G. Miloradović za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010)od 21. aprila 2010. godine i odredio da se G. Miloradović, kojoj je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Smederevu Už. 23/08 od 20. novembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga joj je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda Už. 313/10 od 11. novembra 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet XU- 367/2011)

- usvojio zahtev S. Gavrilovića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se S. Gavriloviću, kome je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Smederevu Už. 23/08 od 20. novembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda Už. 307/10 od 18. novembra 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet XU- 369/2011)

- usvojio zahtev Z. Živkovića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se Z. Živkoviću, kome je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Smederevu Už. 23/08 od 20. novembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda Už. 309/10 od 5. novembra 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet XU- 370/2011)

- usvojio zahtev M. Jakovljevića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se M. Jakovljeviću, kome je prestao mandat na osnovu odluke Skupštine grada Kruševca o utvrđivanju prestanka mandata odbornika broj 020-82/2008 od 17. decembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 21/11 od 10. februara 2011. godine. Sud je naložio Skupštini grada Kruševca da, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja, izmeni navedeni pojedinačni akt. (predmet XU- 465/2011)

VI U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavnu žalbu B. Veskova i utvrdio da je presudom Okružnog suda u Zrenjaninu Gž. 2249/08 od 5. februara 2009. godine povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na pravično suđenje zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je poništio presudu Okružnog suda u Zrenjaninu Gž. 2249/08 od 5. februara 2009. godine u stavu drugom izreke i naložio Višem sudu u Zrenjaninu da donese novu odluku po žalbi koju je tuženi izjavio protiv presude Opštinskog suda u Zrenjaninu P. 533/07 od 7. oktobra 2008. godine. (predmet Už- 406/2009)

- usvojio ustavnu žalbu P. Džodana i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Trećim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P. 7763/07, podnosiocu ustavne žalbe povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koju može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. (predmet Už- 770/2009)

- usvojio ustavnu žalbu O. Đurđević i N. Nedeljković i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Valjevu u predmetu P1. 102/08, povređeno pravo podnositeljki ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už- 924/2009)

- usvojio ustavnu žalbu D. Popović i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Osnovnim sudom u Valjevu u predmetu P1. 238/10 povređeno pravo podnositeljke ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajemčeno članom 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je naložio nadležnom sudu da preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem roku. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už- 932/2009)

- usvojio ustavnu žalbu R. Šreder i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P. 8915/04, sada predmet Prvog osnovnog suda u Beogradu P. 64088/10, podnositeljki ustavne žalbe povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je naložio Prvom osnovnom sudu u Beogradu da preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem roku. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už- 949/2009)

- usvojio ustavnu žalbu Z. Vasiljevića i utvrdio da je rešenjem Vrhovnog suda Srbije U. 6868/07 od 17. decembra 2008. godine podnosiocu povređeno pravo na pravično suđenje, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije i pravo na pravno sredstvo, zajemčeno odredbom člana 36. stav 2. Ustava. Sud je poništio navedeno rešenje Vrhovnog suda Srbije i naložio Upravnom sudu da donese novu odluku o tužbi podnosioca protiv tužene Komisije za hartije od vrednosti. (predmet Už- 1182/2009)

- usvojio ustavnu žalbu S. Jović i utvrdio da je u vanparničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Vladičinom Hanu u predmetu 1R. 96/96, a sada se vodi pred Osnovnim sudom u Vranju u predmetu P1. 295/10, povređeno pravo podnositeljke ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je naložio nadležnom sudu da preduzme sve mere kako bi se navedeni postupak okončao u najkraćem roku. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už- 1187/2009)

- usvojio ustavnu žalbu D. Mašić i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Novom Sadu u predmetu P. 5939/99, a sada se vodi pred Osnovnim sudom u Novom Sadu pod brojem P. 6493/10 povređeno pravo podnositeljke ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je naložio nadležnom sudu da preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem roku. Sud je utvrdio pravo podnositeljke ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen oderedbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. (predmet Už- 1220/2009)

- usvojio ustavnu žalbu V. Đurkovića i utvrdio da je u parničnom postupku koji se ranije vodio pred Drugim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P. 5536/04 (sada predmet Prvog osnovnog suda u Beogradu P. 75151/10) povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je odredio Vrhovnom kasacionom sudu da preduzme sve neophodne mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem roku. Sud je utvrdio pravo pdonosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koju može ostavriti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu (predmet Už- 2046/2009)

- usvojio ustavnu žalbu V. Cvijović, mal. D. C. i mal. I. C. i utvrdio da je u izvršnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Užicu u predmetu I. 744/01 (sada predmet Osnovnog suda u Užicu I. 1295/10) povređeno pravo podnositeljki ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnositeljkama ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje mogu ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. (predmet Už- 2686/2009)

- usvojio ustavnu žalbu I. Fazlića i utvrdio da je u vanparničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Novom Pazaru u predmetu R1. 36/05 podnosiocu ustavne žalbe povređeno pravo na suđenje u razumnom roku iz člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio Osnovnom sudu u Novom Pazaru da preduzme sve mere kako bi se navedeni vanparnični postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už- 24/2010)

- usvojio ustavnu žalbu A. Lelika i utvrdio da je u postupku koji se vodi pred Komisijom za vraćanje zemljišta opštine Plandište u predmetu broj 46-149/92-20 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknandu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio nadležnim organima da preduzmu sve neophodne mere kako bi se navedeni upravni postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už- 1004/2010)

- usvojio ustavnu žalbu preduzeća "PANIKOP" d.o.o. i utvrdio da je u izvršnim postupcima koji su se vodili pred Opštinskim sudom u Brusu u predmetima I. 138/06 i I. 113/07, povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je naložio Osnovnom sudu u Kruševcu - Sudska jedinica u Brusu, da preduzme sve mere kako bi se navedeni izvršni postupci okončali u najkraćem roku. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už- 1286/2010)

- usvojio ustavnu žalbu A. Đorđevića i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Trećim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P. 591/07 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už- 1693/2010)

- usvojio ustavnu žalbu Proizvodnog, trgovinskog i uslužnog preduzeća eksport-import "Gjenda" d.o.o izjavljenu protiv presude Trgovisnkog suda u Nišu P. 743/2009 od 2. jula 2009. godine i presude Privrednog apelacionog suda Pž. 3196/10 od 14. maja 2010. godine i utvrdio da je u navedenim sudskim odlukama povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na imovinu zajemčeno članom 58. Ustava Republike Srbije. Sud je poništio presudu Privrednog apelacionog suda Pž. 3196/10 od 14. maja 2010. godine i odredio da Privredni apelacioni sud donese novu odluku po žalbi tužioca izjavljenoj protiv presude Trgovinskog suda u Nišu P. 743/2009 od 2. jula 2009. godine. (predmet Už- 3207/2010)

- usvojio ustavnu žalbu S. Purića i R. Jokića i utvrdio da je rešenjem Višeg suda u Beogradu Kv. 6022/10 od 1. decembra 2010. godine i rešenjem Apelacionog suda u Beogradu Kž2. 4770/2010 od 20. decembra 2010. godine povređeno pravo podnosilaca ustavne žalbe zajemčeno odredbama člana 31. st. 1. i 2. Ustava Republike Srbije. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už- 132/2011)

- usvojio ustavnu žalbu V. Nenadova, V. Varga i D. Kolompara i utvrdio da je u postupku po žalbi na rešenje Višeg suda u Subotici Ki. 19/11 od 12. marta 2011. godine, u kome je doneto osporeno rešenje Višeg suda u Subotici Kv. 74/11 od 21. marta 2011. godine, povređeno Ustavom garantovano pravo podnosilaca ustavne žalbe iz člana 27. stav 3. Ustava Republike Srbije. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už- 1446/2011)

- usvojio ustavnu žalbu maloletne S. M. i T. Mišević i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Višim sudom u Beogradu u predmetu P. 7146/10 povređeno pravo podnositeljki ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnositeljki ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje mogu ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio stvarno i mesno nadležnom sudu da preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už- 2291/2011)

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už- 2214/2009, Už- 2809/2009, Už- 986/2010, Už- 1683/2010, Už- 3262/2010, Už- 3463/2010, Už- 4191/2010, Už- 4420/2010 i Už- 2925/2011.

- nije dozvolio povraćaj u pređašnje stanje zbog propuštenog roka za izjavljivanje ustavne žalbe i istovremeno odbacio podnetu ustavnu žalbu kao neblagovremenu, u predmetu Už-4735/2010.

- odbacio iz procesnih razloga ustavne žalbe u predmetima Už-142/2009, Už-494/2009, Už-575/2009, Už-605/2009, Už-712/2009, Už-729/2009, Už-1186/2009, Už- 1035/2010, Už- 1039/2010, Už- 1087/2010, Už- 1088/2010, Už- 1093/2010, Už- 1114/2010, Už-1402/2010, Už-3429/2010, Už-3447/2010, Už-3816/2010, Už-3972/2010, Už - 4030/2010, Už-4099/2010, Už-4128/2010, Už-4164/2010, Už-4283/2010, Už-4334/2010, Už-4442/2010, Už-4662/2010, Už-4673/2010, Už-4682/2010, Už-4698/2010, Už-4706/2010, Už-4712/2010, Už-4733/2010, Už-4741/2010, Už-4743/2010, Už-4745/2010, Už-4803/2010, Už-4834/2010, Už-4837/2010, Už-4870/2010, Už-4902/2010, Už-4946/2010, Už-4960/2010, Už-4961/2010, Už-4962/2010, Už-4988/2010, Už-5006/2010, Už-5012/2010, Už-5027/2010, Už-5044/2010, Už-5059/2010, Už-5080/2010, Už-5134/2010, Už-5170/2010, Už-5197/2010, Už-5201/2010, Už-5203/2010, Už-5238/2010, Už-5254/2010, Už-5276/2010, Už-5307/2010, Už-5326/2010, Už-5379/2010, Už-5389/2010, Už-5393/2010, Už-5398/2010, Už-5422/2010, Už-5424/2010, Už-5448/2010, Už-5452/2010, Už-5456/2010, Už-5463/2010, Už-5475/2010, Už-5496/2010, Už-5539/2010, Už-329/2011, Už-1231/2011, Už-1356/2011, Už-1654/2011, Už-3222/2011, Už-3850/2011, Už-4050/2011, Už-4255/2011 i Už-4787/2011.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 24.11.2011.

SEDNICA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ODRŽANA 24. NOVEMBRA 2011. GODINE

Direktor Kancelarije za saradnju s medijima Vlade Republike Srbije, Milivoje Mihajlović je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice Vlade saopštio da su ministarstva finansija i prosvete postigla dogovor sa Stalnom konferencijom gradova i opština da lokalne uprave do kraja godine isplate jubilarne nagrade zaposlenima u prosveti za 2009, 2010. i 2011. godinu.

Na sednici je utvrđen Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između vlada Srbije i Makedonije o uslovima putovanja državljana dve zemlje, rekao je on.
Direktor Kancelarije za saradnju s medijima je podsetio na to da je taj dokument potpisan 3. oktobra ove godine i dodao da će on doprineti tome da se poboljša komunikacija dve zemlje.

Na današnjoj sednici, kako je objasnio, utvrđen je i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, međunarodne ilegalne trgovine drogom i međunarodnog terorizma između Vlade Srbije i Saveta ministara Albanije.

Mihajlović je istakao da sporazum ima za cilj da se poboljša komunikacija ministarstava unutrašnjih poslova i pravosudnih organa dveju zemalja kako bi se uticalo na sprečavanje organizovanog kriminala.

Vlada je, takodje, danas informisana da će u ponedeljak, 28. novembra, početi isplata jubilarnih nagrada na području Beograda.

Izvor: Izvod iz vesti Press službe Vlade Republike Srbije, 24.11.2011.

U SKLADU SA PREDLOGOM ZAKONA O TRŽIŠNOM NADZORU - ORGANI TRŽIŠNOG NADZORA MOGU DA NAREDE DA SE RIZIČAN PROIZVOD UNIŠTI, A ODREĐENE PROIZVODE MOGU DA POVUKU SA TRŽIŠTA, UKOLIKO UTVRDE DA NJIHOVO KORIŠĆENJE PREDSTAVLJA RIZIK

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Dušan Petrović izjavio je danas da će usvajanje novog zakona o tržišnom nadzoru omogućiti da proizvodi na srpskom tržištu budu kvalitetni i bezbedni, čime će i sama država biti bezbednija.

Petrović je, predstavljajući Predlog zakona o tržišnom nadzoru u Skupštini Srbije, naveo da će njegovo usvajanje obavezati ministarstva i Vladu Srbije da u striktno propisanim rokovima poboljšaju zaštitu tržišta.

Predloženi zakon, kako je istakao, propisuje da veliki broj državnih organa uskladi svoje delovanje, da budu efikasniji i da se uz najmanji trošak novca poreskih obveznika postigne najveći efekat - da građani sa sigurnošću kupuju kvalitetnu robu.

On je saopštio da predložena rešenja treba da omoguće slobodan promet robe bez nepotrebnih ograničenja, kao i da se na tržištu Srbije nađu bezbedni proizvodi, koji zadovoljavaju standarde EU.

Neophodno je da proizvodi ispunjavaju određene zahteve u pogledu bezbednosti i zaštite zdravlja ljudi, naglasio je Petrović i dodao da predloženi zakon predviđa da organi tržišnog nadzora mogu da provere karakteristike proizvoda, a po potrebi i da obave i traže fizičke i laboratorijske provere.

Prema njegovim rečima, oni će imati mogućnost i da zahtevaju od privrednih subjekata da im na raspolaganje stave dokumentaciju i informacije koje su im potrebne.

Ukoliko se ispostavi da je neki proizvod rizičan, organi tržišnog nadzora mogu da narede da se on uništi, a kada postoje potencijalni rizici koje neki proizvodi mogu izazvati, tržišni organi su dužni da u najkraćem roku obaveste korisnike na celoj teritoriji kako bi šteta bila što manja.

Ministar je napomenuo da je predviđeno i da ti organi mogu da povuku određene proizvode sa tržišta kada utvrde da njihovo korišćenje predstavlja rizik i da o tome obaveste nadležno ministarstvo, koje o preduzetim merama treba da obavesti Evropsku komisiju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 24.11.2011.

PREDSTAVLJENI REZULTATI SPROVOĐENJA STRATEGIJE ZA ZAŠTITU OD NASILJA U PORODICI I DRUGIH OBLIKA RODNO ZASNOVANOG NASILJA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD OD 2008. DO 2012. GODINE

Povodom početka Međunarodne kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova održao je 24.11.2011. godine konferenciju za novinare sa ciljem predstavljanja dosadašnjih rezultata sprovođenja Strategije za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za period od 2008. do 2012. godine("Sl. list AP Vojvodine", br. 20/2008 - prim. red). Prisutnima su se obratiti pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin, pomoćnica pokrajinskog sekretara Anita Beretić, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Vesna Šijački i savetnica za izradu i realizaciju projekata Marina Ileš. Na konferenciji su takođe učestvovali i rukovodilac Grupe za suzbijanje maloletničke delikvencije Policijske uprave u Novom Sadu Nenad Erdeljan, rukovodilac Službe za decu i mlade Centra za socijalni rad u Novom Sadu Dragan Vasiloski i trenerica za vršnjačke edukacije Đurđica Ćazić.

Pokrajinski sekretar Miroslav Vasin naglasio je da prema podacima Ujedinjenih nacija, među ženama starosti između 15 i 44 godine, čin nasilja poruzrokuje više smrtnih slučajeva i invaliditeta nego bolesti, saobraćajni udesi i ratovi zajedno. Vasin je istakao značaj sveobuhvatnog delovanja protiv nasilja u porodici i ukazao na potrebu rešavanja sveukupnog položaja žena u društvu, posebno ističući potrebu za njihovim ekonomskim osnaživanjem i osamostaljivanjem, kako bi što lakše mogle da izađu iz situacije nasilja.
Pomoćnica za ravnopravnost polova Anita Beretić istakla je nekoliko konretnih rezultata Strategije:

• Ukupno 1213 profesionalaca/ki iz 45 opština u AP Vojvodini obučeni o nasilju u porodici i rodno zasnovanom nasilju i koordiniranom institucionalnom odgovoru ovom krivičnom delu;
• Ukupno 492 pravnika, tužioca i sudija je unapredilo znanja o sudskoj praksi u slučajevima nasilja u porodici;
• Ukupno 282 profesionalaca iz centara za socijalni rad, SOS telefona i zdravstvenih centara unapredilo znanje za pružanje specijalizovanih usluga osobama koje preživljavaju nasilje;
• Ukupno 484 učenika iz 60 srednjih škola u Vojvodini učestvovalo je na seminarima za prepoznavanje partnerskog nasilja;
• Izrađen je model protokola za koordinirano delovanje institucija u slučajevima nasilja;
• Izrađen je model za jedinstveno evidentiranje slučajeva nasilja u porodici u relevantnim institucijama - ovaj model evidencije je uključen i Nacionalnu strategiju za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima Republike Srbije;
• Sprovedeno je istraživanje o rasprostranjenosti nasilja u porodici na teritoriji AP Vojvodine;
• Sprovedeno je istraživanje o sudskoj praksi u slučajevima nasilja u porodici;
• Osnaženi su SOS telefoni u Vojvodini koji se bave pružanjem podrške osobama koje preživljavaju nasilje;

Kako je Anita Beretić istakla, u narednom periodu Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova podržaće i inicijativu SOS telefona sa teritorije AP Vojvodine da standardizuju svoje usluge i kroz umrežavanje stvore jedinstven SOS telefon za celu pokrajinu. Pored toga dalje će se nastaviti rad na izradi jedistvene evidencije za slučajeve nasilja u porodici.

Značaj aktivnosti Strategije na unapređenju koordiniranog rada nadležnih službi i potrebi preventivnog rada sa mladima istakli su rukovodilac Grupe za suzbijanje maloletničke delikvencije Policijske uprave u Novom Sadu Nenad Erdeljan, rukovodilac Službe za decu i mlade Centra za socijalni rad u Novom Sadu Dragan Vasiloski i trenerica za vršnjačke edukacije Đurđica Ćazić.

Prezentovan je i sajt www.hocudaznas.org koji je deo aktivnosti usmerenih ka pružanju informacija o samom problemu nasilja u porodici, kao i mogućnostima zaštite, ali i o vidovima podrške koja je na raspolaganju osobama koje proživljavaju nasilje.

Direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova Vesna Šijački upoznala je prisutne da će ova institucija tokom kampanje "16 dana aktivizma" predstaviti izložbu "Plakatima protiv nasilja nad ženama". Plakati će biti izloženi u ul. Kralja Aleksandra (pešačka zona) od 25.novembra do 10.decembra 2011. godine. Takođe u okviru kampanje biće emitovano 8 radijskih priloga na temu borbe protiv nasilja autora/ki studenata/kinja grupe za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Reportaže će se emitovati na 20 radio stanica u Vojvodini.

Strategija za suzbijanje nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini za period 2008-2012. godine doneta je kao odgovor na potrebu za sprovođenjem posebnih mera koje su usmerene na prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Sprovođenjem Strategije koordinira Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova uz podršku partnera: Autonomni ženski centar, Centar za socijalni rad Sombor, Viktimološko društvo Srbije i Ekumensku humanitarnu organizaciju. Podršku za sprovođenje mera iz Strategije u periodu od 2009-2011.godine pruža Fond Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja nad ženama. Implementacija Strategije posebno je istaknuta u Izveštaju Evropske Komisije o napretku Srbije za 2010. godinu.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 24.11.2011.

NA INTERNET STRANICI MINISTARSTVA FINANSIJA OBJAVLJEN PREDLOG PRAVILNIKA O OBRASCU ZAHTEVA, NAČINU I POSTUPKU PRIJEMA I OBRADE ZAHTEVA, SPISAK POŠTA U KOJIMA ĆE SE VRŠITI PODNOŠENJE ZAHTEVA, OBLIK I SADRŽINA IZVODA IZ ZAHTEVA • Rok za primedbe, predloge, komentare i sugestije je 28. novembar 2011. godine •

Na internet stranici Ministarstva finansija objavljen je Predlog pravilnika o obrascu zahteva, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisak pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahteva, oblik i sadržina izvoda iz zahteva.

U vezi sa navedenim Pravilnikom i obrascima zainteresovani mogu dostaviti svoje primedbe, predloge, komentare i sugestije, do 28. novembra 2011. godine, putem elektronske pošte na adresu: restitucija@mfin.gov.rs
Tekst navedenog Predloga pravilnika možete pogledati na http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?&id=7886&change_lang=ls

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 24.11.2011.

PRIVREDNE ASOCIJACIJE UPUTILE APEL VLADI I NBS DA BANKE DA SVOJU POSLOVNU POLITIKU PRILAGODE AKTUELNOM STANJU U DOMAĆOJ PRIVREDI

Evidentno je da postoje poslovne banke koje posluju u skladu sa dobrom poslovnom praksom, ali i one koje i u ovom kriznom periodu imaju za cilj samo maksimiziranje profita. Ukoliko takvo ponašanje postane dominantno, privrednici će biti primorani da javno označe koje su to banke, tvrde potpisnici apela domaćoj privredi. Oni ističu, osim toga, da se od Vlade Srbije očekuje da svojim merama podrži zahteve privrede i podstakne banke da svoju poslovnu politiku prilagode aktuelnom stanju. "U skladu sa tim, NBS treba da iskoristi sve raspoložive instrumente kontrole i ne dozvoli bankama da koriste opštu nelikvidnost privrede u funkciji uvećanja svog profita", navodi se u apelu koji su osim predsednika PKS, Miloša Bugarina i predsednika SES, Dragana Đuričina, potpisali i istaknuti preduzetnici Branislav Grujić, Toplica Spasojević, Miodrag Kostić i Dragan Marjanović, u ime asocijacija i udruženja preduzetnika koje predvode.

Miloš Bugarin i ostali potpisnici apela takođe traže od Vlade Srbije, NBS, privrede, banaka i sindikata, da postignu konsenzus u sprovođenju mera za prevladavanje tekuće ekonomske krize. "Širenje drugog talasa ekonomske krize u svetu, posebno u Evropskoj uniji, zahteva da Vlada Srbije, NBS, privreda, banke i sindikati postignu konsenzus u sprovođenju mera sa ciljem da se u kriznom periodu pretrpi što manja šteta i zauzme što bolje mesto u postkriznom periodu", navodi se u apelu. "Privrednici Srbije pažljivo prate eskalaciju drugog talasa krize u svetu, a naročito u EU, kao i naznake prelivanja te krize na Srbiju. Recesija u pojedinim zemljama može dodatno da oteža poslovanje naše privrede i zaustavi privredni rast", upozorava se na kraju apela.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 24.11.2011.

POTPISAN UGOVOR O KREDITU OD 24,2 MILIJARDE DINARA IZMEĐU VLADE JAPANA I ELEKTROPRIVREDE SRBIJE

Generalni direktor Elektroprivrede Srbije (EPS) Dragomir Marković i stalni predstavnik Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) Satoru Kurosava potpisali su danas Sporazum o zajmu 24,2 milijarde dinara koji je Vlada Japana odobrila EPS-u za izgradnju postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u Termoelektrani "Nikola Tesla A".

Potpredsednik Vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić i ambasador Japana u Srbiji Tošio Cunozaki su na svečanosti u zgradi Opštine Obrenovac potpisali i razmenili note između vlada dveju zemalja.

Đelić je tom prilikom naveo da je ugovoreni projekat u Obrenovcu najveći u oblasti životne sredine u Srbiji, uz napomenu da je ovaj zajam veoma povoljan jer ima kamatu od 0,6 odsto na godišnjem nivou, period otplate 15 godina i grejs-period od pet godina.

Takođe, odobrenje ovog kredita je izuzetno važno za poboljšanje uslova životne sredine, ali i za evropske integracije Srbije, istakao je on.

Dve godine smo pregovarali o ovom aranžmanu, koji je potvrđen u martu ove godine prilikom posete predsednika Srbije Borisa Tadića Japanu, napomenuo je Đelić.

Tri dana kasnije, kako je naveo, došlo je do cunamija i zemljotresa sa katastrofalnim posledicama, posle čega je Japan ipak potvrdio odobravanje ovog aranžmana.

Cunozaki je naglasio da je ova pozajmica prvi ODA zajam - deo Programa Vlade Japana za materijalnu i tehničku pomoć nerazvijenim državama za njihov ekonomski i socijalni razvoj.

Ovaj projekat je simbol prijateljstva srpskog i japanskog naroda, saopštio je Cunozaki i dodao da će Japan, i pored teškoća, nastaviti razvoj ekonomske saradnje sa Srbijom.
Marković je istakao da će se u Termoelektrani "Nikola Tesla A" smanjiti ispuštanje sumpor-dioksida na 200 miligrama po kubnom metru, dok je sada 1.200-3.000 miligrama po kubnom metru.

Prema njegovim rečima, značajno je da će ovakvim prečišćavanjem dimnih gasova godišnje biti proizvedeno približno 400.000 tona gipsa koji će imati široku primenu u industriji građevinskih materijala.

Izgradnja postrojenja će početi do kraja 2012. godine, a trebalo bi da traje od dve i po do tri godine.

Projekti odsumporavanja dimnih gasova su među najznačajnijim koje EPS treba da realizuje u okviru približavanja standardima poslovanja u EU.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 24.11.2011.

U SKLADU SA PREDLOGOM ZAKONA O FAKTORINGU - OMOGUĆENO JE DA SE NEKA POTRAŽIVANJA UNUTAR BANAKA MOGU STAVITI U PROMET, DA SE BILANSI BANAKA LAKŠE ČISTE I RASTEREĆUJU REZERVACIJE • Zakonom će biti stvoreni uslovi za dodatno obaranje kamatnih stopa •

Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić izjavio je danas da banke imaju dovoljno novca za finansiranje privrede i da nije potrebno snižavanje stope obavezne rezerve banaka, posebno zbog toga što nema garancije da bi tako oslobođena sredstva otišla u kreditiranje razvojnih projekata.

Šoškić je na izlaganju, tokom Skupštine Privredne komore Srbije, istakao da ima dovoljno novca na računima banaka, ali da NBS nema pravo da govori poslovnim bankama da daju kredite preduzećima, jer su one slobodne i tržišno orijentisane.

Guverner je naveo i da bi spuštanje obavezne rezerve na devizne izvore finaniranja, poslalo poruku bankama da nastave da se rizično finansiraju i da prenose valutni rizik na krajnje korisnike, odnosno privredu i građane.

On je naglasio i da bi smanjenje obavezne rezerve dovelo do monetarne ekspanzije, u situaciji kada je inflacija već iznad gornje granice cilja.

Šoškić je naglasio da je finansijski sistem već dovoljno likvidan i da nije potrebno ubrizgavanje dodatne likvidnosti i podsetio da postoje i drugi mehanizmi za finansiranje razvojnih projekata, kao što je osnivanje razvojne banke, koja bi trebalo da počne sa radom početkom naredne godine.

Kao primer likvidnosti banaka guverner je naveo da se u repo stoku kod NBS nalazi 97 milijardi dinara a da poslovne banke na svojim računima u inostranstvu drže 1,8 milijardi evra.

Guverner je najavio i da će određene mere koje NBS planira, omogućiti snižavanje kamatnih stopa na kredite i dodao da ne treba da iznenadi dalja relaksacija referentne kamatne stope u narednom periodu, jer se ne očekuju rizici jačih inflatornih pritisaka.

Šoškić je podsetio da se uskoro očekuje uvođenje standarda Bazel 2 u bankama što će omogućiti precizniji obračun rizika poslovanja banaka i tako dati mogućnost za relaksiraniji pristup po pitanju rezervacija banaka za potencijalne gubitke i samim tim omogućiti snižavanje kamata.

On je naveo i da je obaveza Srbije iz aranžmana sa MMF-om da se do isteka prvog kvartala sledeće godine u Skupštini Srbije nađe Predlog zakona o faktoringu koji će omogućiti da se neka potraživanja unutar banaka mogu staviti u promet, da se bilansi banaka lakše čiste i rasterećuju rezervacije što će stvoriti uslove za dodatno obaranje kamatnih stopa.

Šoškić je istakao da je NBS dobro uređen finansijski sistem koji će omogućiti postepeno snižavanje kamata jer je bez toga teško očekivati veće stope privrednog rasta ali u tom procesu treba biti obazriv da se ne donose rešenja koja će praviti štetu.

Govoreći o budućoj Razvojnoj banci on je naveo da NBS načelno podržava tu ideju, kao dodatni izvor jeftinijih sredstava za finansiranje razvojnih projekata.

Guverner je istakao da je važno da ta banka bude oslobođena političkih uticaja prilikom odobravanja kredita, navodeći da je moguće odobravanje sredstava putem dva kanala - ili da Razvojna banka daje sredstva poslovnim bankama a da one zatim biraju korisnike kredita, uz limitirane kamatne stope ili da zadrži pravo da direktno kreditira određene projekte.

Izvor: Tanjug, 24.11.2011.

U PKS NAJAVLJENO DONOŠENJE POSEBNOG ZAKONA KOJI BI REGULISAO I DUGOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA PREMA PRIVATNOM SEKTORU, KAO I MEĐUSOBNE OBAVEZE UNUTAR PRIVATNOG SEKTORA • Predstavljena realizacija zaključaka Srpskog parlamenta preduzeća •

Predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Miloš Bugarin, podsetio je da je početkom juna ove godine, na inicijativu Privredne komore Srbije, održan Prvi srpski parlament preduzeća po ugledu na Evropski parlament preduzeća, koji je, u organizaciji Evropske asocijacije komora (Eurochambres), realizovan 2008. i 2010. godine.

Odziv privrednika i teme o kojima je razgovarano, kao i predlozi mera i politika o kojima su privrednici glasali, pravi su pokazatelj potrebe da se uspostavi ovakav, strateški dijalog kreatora politike i privrede, rekao je Bugarin, izražavajući uverenje da upravo takva saradnja vodi ka održivim rešenjima. Prema njegovim rečima, to je bio i vodeći razlog, da u oktobru ove godine, na sastanku 12 evropskih komora sa obaveznim članstvom, podržimo usvajanje Deklaracije pod nazivom "Od prihvatanja do pravilne procene".

Deklaracija ima cilj da ukaže na značaj i ulogu komora sa obaveznim članstvom, sa posebnim naglaskom na zadacima i uslugama koje komore obavljaju i pružaju i koje ih čine efikasnim instrumentom za povećanje konkurentnosti privrede. Deklaracija "Od prihvatanja do pravilne procene", podržava sistem obaveznog članstva u komorama, jer na taj način postoji i instrument za zastupanje zajedničkih javnih interesa, prenošenjem argumenata izvršnim i zakonodavnim državnim organima.

Predstavljajući realizaciju zaključaka i preporuka privrede sa Prve sednice srpskog parlamenta preduzeća, predsednik PKS podsetio je da je program Prve sednice SPP obuhvatio privredno - sistemski ambijent za poslovanje, finansiranje privrede i pretpostavke i podršku rastu izvoza. Privreda je jasno istakla da želi da bude konsultovana i uključena u procese kreiranja prilikom donošenja svih propisa i politika koje se direktno odražavaju na poslovanje, a da praksa, u kojoj se javna rasprava vodi na jedan tekst zakona, a u skupštinskoj proceduri se nađu sasvim drugačija rešenja, mora da se prekine. Jedan od ključnih zahteva privrede jeste i prilagođavanje nivoa javne potrošnje realnim mogućnostima, jer je i kriza pokazala da moramo promeniti model ponašanja i trošiti samo onoliko koliko proizvodimo. Za to je neophodna sveobuhvatna reforma javnog sektora.

Ekonomska kriza potencirala je i problem likvidnosti privrede, naveo je Bugarin, ukazavši da je Vlada Srbije usvojila uredbu kojom se ograničava rok plaćanja po ispostavljanju fakture za isporuku robe i obavljanje usluga na rok od 60 dana. Uredba se odnosi samo na direktne budžetske korisnike i ne primenjuje se na javna preduzeća.
Najavljeno je donošenje i posebnog zakona koji bi regulisao i dugovanja javnih preduzeća i indirektnih korisnika budžeta prema privatnom sektoru, kao i međusobne obaveze unutar privatnog sektora. Očekujemo da u rad radne grupe za izradu Zakona budu uključeni i predstavnici PKS. Ova oblast predstavlja prioritet za rešavanje iz ugla privrede, naglasio je predsednik PKS.

Budući model rasta i razvoja treba da se zasniva na investicijama i proizvodnji, umesto na potrošnji finansiranoj spoljnim zaduživanjem, ukazao je Bugarin na jednu od preporuka SPP - promena modela razvoja koji će biti podržan adekvatnim korišćenjem državne pomoći i njenim usmeravanjem na podršku inovacijama.

Radi smanjenja troškova poslovanja i održavanja postojećeg nivoa zaposlenosti u uslovima novog talasa krize, privrednici insistiraju na sprovođenju sveobuhvatne reforme poreskog sistema, kako bi se obezbedilo da poresko opterećenje bude srazmerno ekonomskoj snazi poreskih obveznika. Prioritet reforme mora biti smanjenje opterećenja na zarade zaposlenih koje uključuje oporezivanje zarada i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Pored toga, potrebno je izvršiti reviziju svih parafiskalnih opterećenja na nacionalnom i lokalnom nivou, sa aspekta opravdanosti uvođenja, visine, transparentnosti prikupljanja sredstava, načina trošenja sredstava, analize efekata korišćenja sredstava, predloga za ukidanje ili promenu visine i načina plaćanja.

Privrednici smatraju da je neophodno stvoriti sistemske i institucionalne uslove za investiciona ulaganja, a kao prva ključna mera predloženo je formiranje Razvojne banke, radi finansiranja dugoročnih projekata koji nisu dovoljno profitabilni i koji imaju veći rizik od onog koji su komercijalne banke spremne da preuzmu. Kao druga ključna mera predloženo je donošenje regulative i izgradnja infrastrukture za privatno-javno partnerstvo i koncesije, radi podsticanja investicija i stvaranja uslova za efikasnije investiranje u javni sektor. Zakon je donet, ali je kao veliki izazov ostala izgradnja infrastrukture i klime za primenu modela privatno - javnog partnerstva.

Pored toga, u svim istraživanjima privrednici kao najveći izazov za svoje poslovanje vide inflaciju i kurs dinara. Zato je veliki broj preporuka sa SPP-a, upravo vezan za mere koje su u nadležnosti NBS, a vezane su za smanjenje visine obavezne rezerve za plasmane u proizvodnju namenjenu izvozu, promenu propisa o klasifikaciji potraživanja, kao i za definisanje mehanizma koji će omogućiti predvidivo kretanje kursa.

Naredna godina biće puna izazova, ograničenja i nepoznanica. No i pored toga, ova Vlada i sve druge institucije moraju usmeriti svoje aktivnosti na zaustavljanje negativnih trendova na koje smo ukazali i na Srpskom parlamentu preduzeća, zaključio je predsednik PKS.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 24.11.2011.

PREDUZETNICI PREDLAŽU DONOŠENJE SVIH POTREBNIH PROPISA KOJI SU NEOPHODNI ZA DONOŠENJE ZAKONA O REFINANSIRANJU MEĐU PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I BANKAMA U SRBIJI

Predsednik srpskog poslovnog kluba "Privrednik" Branislav Grujić izjavio je danas da preduzetnici predlažu, u cilju ublažavanja posledica krize, reprogramiranje bankarskih kredita na period od dve godine, uz pomoć Narodne banke Srbije (NBS).

Grujić je rekao, gostujući na RTS-u, da je predlog i da se što pre donesu svi potrebni propisi koji su neophodni za donošenje Zakona o refinansiranju među privrednim društvima i bankama u Srbiji.

On je predložio i da se omogući, ukoliko banke nemaju svež novac, da se iz deviznih rezervi NBS obezbedi iznos od 1, 2 milijarde evra da bi srpska privreda održala dosadašnji nivo finansiranja.

Ukoliko bi došlo do pada kreditnih aktivnosti i povlačenja prekograničnih kredita, srpska privreda će "klecnuti" i nastaće novi talas otpuštanja radnika i zatvaranja firmi, upozorio je Grujić.

Čelnik kluba "Privrednik" je izrazio nadu da će se za sedam do 10 dana sa NBS i Vladom Srbije biti organizovan "okrugli sto" radi razmene argumenata.

Šest udruženja privrednika, kao i Savez ekonomista Srbije objavili su u utorak javni apel u kojem tvrde da im komercijalne banke ozbiljno ugrožavaju poslovanje i traže od NBS da iskoristi sve raspoložive instrumente i utiče na bankarske organizacije da smanje kamatne stope i zadrže bar isti nivo kreditiranja kao i minule godine.

Izvor: Tanjug, 24.11.2011.

ZAJEDNICA OPŠTIH UDRUŽENJA PREDUZETNIKA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA UPUTILA INICIJATIVU SKUPŠTINI PKB ZA IZMENU ZAKONA O PRIVREDNIM KOMORAMA

U Privrednoj komori Beograda, 23. novembra 2011. godine, u prisustvu predsednika Privredne komore Beograda, dr Milana Jankovića, potpredsednika Privredne komore Beograda, mr Dragana Trivana, predsednika Zajednice, Tomislava Jovanovića i članova Zajednice, održana je IX redovna sednica Zajednice opštih udruženja preduzetnika Privredne komore Beograda.

Članovi Zajednice su na početku sednice usvojili Zaključak u okviru kojeg su izrazili zabrinutost zbog statusa privrednih komora nastalog izmenama Zakona o privrednim komorama, koji podrazumeva izmene kojim se uspostavlja dobrovoljno članstvo koje ukida reprezentativnost predstavnika privrede i ravnopravnog partnera Vladi Srbije koji obezbeđuje i štiti zajedničke interese svih privrednih subjekata, a naročito malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Takođe, članovi Zajednice uputili su inicijativu Upravnom odboru, odnosno Skupštini Privredne komore Beograda da preduzme sve aktivnosti u skladu sa zakonom i obezbedi izmenu zakona o privrednim komorama.

Na sednici je posebno pohvaljen rad Privredne komore Beograda, jedine asocijacije, prema rečima članova Zajednice, koja zastupa interese i problematiku preduzetnika i aktivno radi na unapređenju preduzetničkog ambijenta u Srbiji.

Članovi Zajednice su tokom sednice govorili i o predstojećem, X Međunarodnom sajmu preduzetništva "BIZNIS BAZA 2011", kao i o aktuelnoj problematici preduzetništva u zemlji.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 23.11.2011.

RASPISAN KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2011. GODINI • Rok za podnošenje prijava za konkurs je, u zavisnosti od namene, 1. i 16. decembar 2011. godine •

Ministarstvo poljoprivrede i trgovine raspisalo je danas konkurs za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih izvođenju radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2011. godini.

Na konkurs se mogu prijaviti jedinice lokalne samouprave, poljoprivredne savetodavne stručne službe i centri za organsku proizvodnju.

Pravo učecća na konkursu imaju i ustanove koje imaju sopstvenu ekonomiju - poljoprivredne škole, fakulteti, instistuti i stručne službe, kazneno-vaspitne i socijalne ustanove, crkve i verske zajednice i zadužbine.

Sredstva su namenjena za uređenje zemljišta putem komasacije, revitalizaciju poljskih puteva, dobrovoljno grupisanje parcela i poseda poljoprivrednog zemljišta, protiverozione mere i radove, kao i identifikaciju i obeležavanje poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini.

Konkurs, između ostalog, obuhvata i izgradnju, rekonstrukciju ili modernizaciju sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje zemljišta, poboljšanje kvaliteta zemljišta, melioraciju livada i pašnjaka, kontrolu plodnosti zemljišta, a biće finansirane i studijsko-istraživacki radovi i projekti.

Krajnji rok za podnošenje prijava za konkurs je, u zavisnosti od namene, 1. i 16. decembar 2011, a obrazac za prijavu može se preuzeti u Upravi za poljoprivredno zemljište, Obilićev venac 9.

Obrazac se može preuzeti i sa zvaničnog sajta Ministarstva poljoprivrede i trgovine - www.minpolj.gov.rs, a svi zainteresovani dodatne informacije mogu dobiti na brojeve telefona 011/3348-052 i 011/3348-046.

Izvor: Tanjug, 24.11.2011.

OBJAVLJEN ADRESNI REGISTAR NA GEOPORTALU • Podaci o kućnim brojevima, ulicama i trgovima su dostupni za uvid •

Republički geodetski zavod objavio je Adresni registar na geoportalu http://www.geosrbija.rs/rga/default.aspx?gui=1&lang=3&minX=7573085.1384038&minY=4797197.1666195&maxX=7573356.8721353&maxY=4797344.9053473&layers=187%20186%20251%20127&baselayer=100001&visibleOLOverlays=
Grafičke podatke adresnog registra koji se odnose na prostorni položaj kućnih brojeva, ulica i trgova moguće je pregledati na geoportalu.

U adresnom registru se vode podaci o utvrđenim kućnim brojevima za stambene i poslovne zgrade, uključujući i privremene objekte, kao i za građevinske parcele koje su urbanističkim planom predviđene za izgradnju. Takođe, u registar se unose tekstualni podaci o ulicama i trgovima sa grafičkim prikazom. Pored toga, utvrđuju se kućni brojevi u naseljenim mestima razbijenog tipa, odnosno u kojima ne postoje ulice. Službe za katastar nepokretnosti su nadležne za prikupljanje i održavanje podataka adresnog registra.

Trenutno su objavljeni podaci za 90474 ulica i trgova čime je obuhvaćeno 1790666 kućnih brojeva.

Podaci adresnog registra se mogu pregledati i kombinovati sa drugim sadržajem na geoportalu. Republički geodetski zavod će nastaviti da ažurira objavljene i unapređuje postojeće podatke adresnog registra.
Sektor za informatiku i komunikacije

Izvor: Vebsajt Republičkog geodetskog zavoda, 24.11.2011.

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 09. DECEMBAR 2011.

Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

Konferencija obrađuje teme:

Predavači:.

Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP „Službenog glasnika“ vodi rubriku „Advokat u službi potrošača“. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

Katarina Ivančević, izvršni direktor u „Triglav penzijski fondovi“ AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 09. decembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

Popusti:

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

link ka vesti:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=54c0ef96-cfc9-4248-9e41-cdce64bb8c26

TVINING PROJEKAT "USKLAĐIVANJE SEKTORA ZA SPROVOĐENJE CARINSKIH PROPISA UPRAVE CARINA SRBIJE SA STANDARDIMA, ORGANIZACIJOM I OPERATIVNOM METODOLOGIJOM SLUŽBI ZA KONTROLU PRIMENE PROPISA EU" 28. NOVEMBRA 2011.

Tvining projekat Uprave carina, Poreske uprave i Italijanske carinske administracije "Usklađivanje Sektora za sprovođenje carinskih propisa Uprave carina Srbije sa standardima, organizacijom i operativnom metodologijom službi za kontrolu primene propisa EU", počeće u ponedeljak, 28. novembra.

Tvining projekat će trajati 18 meseci, a ima za cilj da podrži izgradnju administrativnih i operativnih kapaciteta Uprave carina i Poreske uprave, kao i da se poboljša efikasnost, u skladu sa najboljom praksom EU, sa posebnim naglaskom na smanjenje učestalosti poreskih utaja i prevara, u kontekstu međunarodne trgovine.

Projekat, koji finansira EU sa 1,4 miliona evra, treba da poveća sposobnost preuzimanja obaveza, koje proističe iz članstva u EU, uključujući privrženost ciljevima političke, ekonomske i monetarne unije i uspostavljanjem efikasnog poreskog i carinskog sistema usklađenih sa zahtevima EU.

Povodom početka projekta biće odrzana i konferencija za novinare, u Upravi carina.

Novinarima će se obratiti šef Delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer, državni sekretar Ministarstva finansija Miodrag Ðidić, ambasador Italije u Beogradu Armando Varikio, direktor Italijanske carinske agencije Ðuzepe Peleđi,direktor Poreske uprave Dragutin Radosavljević, direktor Uprave carina Predrag Petronijević i Natalina Čea iz Italijanske carinske agencije.

PRESTANAK RADNOG ODNOSA I SUDSKA PRAKSA – 2. DECEMBAR 2011.

Zakon o radu (¸¸Službeni glasnik RS’’, br. 24/05, 61/05 i 54/09), koji uređuje sistem radnih odnosa, primenjuje se na sve zaposlene koji rade na teritoriji Republike Srbije. Pored ostalih pitanja, Zakonom se, između ostalog, uređuju i pitanja koja se odnose na prestanak radnog odnosa.

Prestanak radnog odnosa, tj. davanje otkaza ugovora o radu zaposlenom predstavlja jedno od najosetljivijih pitanja, posebno, u uslovima ekonomskih i drugih teškoća u poslovanju. Takođe, prestanak radnog odnosa najčešći je predmet sudskih sporova. Potrebno je, stoga, obezbediti sistem zaštite koji treba da pomiri interes radnika da sačuva zaposlenje, sa potrebama poslodavca.

Na seminaru će biti predstavljen pomenuti sistem zaštite, a detaljno će biti obrađeni i svi razlozi prestanka radnog odnosa koji su utvrđeni Zakonom. Posebna pažnja posvećena je mišljenjima Ministarstva rada i socijalne politike, donetim po ovim pitanjima, kao i sudskoj praksi, odnosno stavovovima Vrhovnog kasacionog suda Srbije zauzetim po pojedinim institutima iz ove oblasti.

Na seminaru će biti reči i o modelima rešenja, sporazuma i drugih pojedinačnih akata propisanih Zakonom u vezi sa prestankom radnog odnosa, sa ciljem da se učesnici upoznaju sa načinima sprečavanja i umanjenja broja sudskih sporova i nesporazuma povodom prekida radnih odnosa.

Ciljna grupa:
Seminar je namenjen predstavnicima poslodavaca, odnosno ovlašćenim licima za odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenih, zaposlenima koji rade na primeni zakona i drugih propisa, pripremi i primeni opštih akata, predstavnicima sindikata, preduzetnicima.

Cilj seminara:
Pružanje mogućnosti za direktan konsalting i iznalaženje rešenja za sopstvene dileme u poslu, kao i nova saznanja kroz praktične primere, sudsku praksu i kroz živu komunikaciju sa predavačem.

Teme:

Predavači:
Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik, poseduje bogato radno iskustvo na pripremi i primeni propisa u oblasti rada i zapošljavanja, radom na ovim poslovima preko 30 godina u republičkim organima i organizacijama, učešćem na stručnim i naučnim savetovanjima sa stručnim radovima iz oblasti radnih odnosa, na radionicama, seminarima i sl.
Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda Srbije.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 2. decembar. 2011. od 12.00 – 17.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 12.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Linka ka vesti:
http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=9a409be9-1a96-4a8b-802d-792a013808f0

NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

LINK KA VESTI:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ea54ace9-d8b2-4845-9db9-7e4b24a78cf7

U PRIPREMI KODEKS PONAŠANJA POSLANIKA U PARLAMENTU

Tanjug

Skupština RS treba da dobije Kodeks ponašanja poslanika, a na njegovoj izradi radiće radna grupa koju će formirati skupštinski Administrativni odbor.

Kako je objasnio predsednik Administrativnog odbora Nenad Konstantinović, to telo će uskoro odrediti radnu grupu koja će izraditi kodeks ponašanja, a ideja da se poslanici ubuduće ponašaju u skladu s propisanim pravilima prihvatljiva je za stranke vladajuće većine, dok pojedine opozicione partije smatraju da bi to trebalo da bude primenjeno i na ministre.

Radikali smatraju da je bespredmetno o tome razgovarati, dok u Novoj Srbiji kažu da nemaju ništa protiv donošenja takvog kodeksa, ukoliko je potrebno, ali i smatraju da su srpski poslanici u odnosu na njihove kolege u Evropi pravo cveće.

Polivanje vodom, psovanje, kletve, sve to ne priliči članovima parlamenta, ali smo sve to gledali u Skupštini.

Ovaj vid političke borbe nije specijalitet samo srpskog paralmenta. U žustrim diskusijama na manire često zaboravljaju i poslanici u evropskim i svetskim skupštinama.

Inače, u parlamentu je počela dvodnevna konferencija "Etički standardi-standardi ponašanja za parlamentarce", na kojoj pored srpskih parlamentaraca učestvuju i njihove kolege iz Parlamentarne skupštine OEBS-a, kao i iz parlamenata Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Velike Britanije.

Otvarajući konferenciju predsednica skupštine Slavica Đukić Dejnaović je poručila da parlament u transparentnosti rada može da posluži kao model i drugim državnim organima i to ne samo u Srbiji, a šef misije OEBS-a u Srbiji Dimitrios Kipreos je rekao da izrada kodeksa ponašanja neće biti lak zadatak, ali da će ta misija pružiti podršku.

VISOKI SAVET SUDSTVA SAOPŠTIO DA SE NA KONKURS ZA PREDSEDNIKE SVIH 129 SUDOVA OPŠTE I POSEBNE NADLEŽNOSTI PRIJAVILO 250 KANDIDATA

Tanjug

Na konkurs za predsednike svih 129 sudova opšte i posebne nadležnosti u Srbiji prijavilo se 250 kandidata, saopštio je danas Visoki savet sudstva.

Lista kandidata biće objavljena na internet stranici Visokog saveta sudstva, koji bi do kraja godine trebalo da predloži kandidate za predsednike sudova Skupštini Srbije, koja ih bira na tu funkciju.

Od opšteg izbora 2009. godine na čelu sudova u Srbiji su vršioci funkcija predsednika sudova.

Uslovi za izbor predsednika sudova regulisani su Zakonom o sudijama, prema kojem za predsednika suda, između sudija suda istog ili višeg stepena, može biti izabran sudija koji ima izraženu sposobnost za rukovođenje i organizaciju poslova u sudu, a u skladu sa kriterijumima koje donosi Visoki savet sudstva.

Visoki savet predlaže jednog kandidata za predsednika svakog suda, a pre utvrđivanja predloga, pribavlja mišljenje o prijavljenim kandidatima od svih sudija suda za koji se predlaže izbor predsednika.

Narodna skupština bira predsednika suda, na predlog Visokog saveta, a sudija koji je izabran za predsednika suda obavlja i sudijsku funkciju u tom sudu.
Predsednik suda bira se na mandat od četiri godine i može biti ponovo izabran.

PREMA ZAKONU O ZAŠTITI KORISNIKA BANKARSKIH USLUGA, ČIJA PRIMENA POČINJE 5. DECEMBRA 2011. GODINE, BANKE SU U OBAVEZI DA VISINU KAMATNIH STOPA I USLOVE KREDITIRANJA USKLADE SA ZAKONOM

Prema Zakonu o zaštiti korisnika bankarskih usluga, koji stupa na snagu 5. decembra, banke su u obavezi da visinu kamatnih stopa i uslove kreditiranja usklade sa novim pravilima, a većina njih je već počela da obaveštava građane o izmenama.

Zanimljivo je i to da u aneksima ugovora jasno piše da će on stupiti na snagu čak i ako ga klijent ne potpiše, što je kod mnogih izazvalo sumnje.

Međutim, iako udruženja za zaštitu prava potrošača pozivaju na oprez prilikom potpisivanja aneksa ugovora, u poslovnim bankama kažu da nema razloga za brigu.

"Narodna banka je definisala da poslovne banke nemaju pravo da iskoriste priliku aneksa da klijentima prepakuju uslove koji bu išli u korist banke. Znači, klijenti sada potpisuju anekse koji isključuju mogućnost da banke, u skladu sa svojom poslovnom politikom, menjaju kamatne stope", poručuje direktor Poslovnog sektora OTP Banke.

"Novim Zakonom o zaštiti korisnika bankarskih usluga, između ostalog, banke koje su u toku perioda korišćenja nekog finansijskog proizvoda ili usluge menjali dogovorene uslove, moraće da ih vrate na početni, tj. na ugovoreni nivo", objašnjava Vidosava Enderić, upravnica Ekspozirure Sosijete ženeral banke.

Inače, prema odredbama Zakona o zaštiti korisnika bankarskih usluga, Banke su takođe u obavezi da kamate obračunavaju prema srednjem kursu, da otvaranje i zatvaranje računa rade bez naknade, ali i da sadržaje ugovora formiraju jasno i precizno.

Izvod iz vesti, RTV

NACIONALNI PRIORITETI U DOMENU NAUKE I TEHNOLOGIJE: BIOMEDICINA, OČUVANJE ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA, NOVI MATERIJALI, NANONAUKA, ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, ENERGETSKA EFIKASNOST, POLJOPRIVREDA I HRANA, INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE, UNAPREĐENJE PROCESA DONOŠENJA DRŽAVNIH ODLUKA ZASNOVANIH NA ZNANJU

RTV

Nakon usvajanja zakona o javno-privatnom partnerstvu nema prepreka da novosadsko Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" dobije strateškog partnera. Međutim, kako saznaje Radio - televizija Vojvodine u Gradskoj kući, narednih dana biće doneta politička odluka o tome da li je raspisivanje međunarodnog tendera za izbor ponuđača, sada dobar potez.

Neulaganje u izvorišta i u vodovodnu mrežu više od 30 godina i nedostatak novca za njeno održavanje, razlozi su zbog kojih su u Vodovodu izrazili da je neophodno da imaju strateškog partnera. Nemačka konsultantska kuća "CSP" za uvođenje strateškog partnera izabrana je pre godinu dana. Za tu namenu Grad je izdvojio 60 miliona dinara. Nakon toga, tačnije polovinom ove godine trebalo je da bude raspisan tender za strateškog partnera, međutim do toga nije došlo.

Tender nije raspisan jer se čekalo na donošenje Zakona o javno privatnom partnerstvu, kojim se, između ostalog, opovrgavaju tvrdnje da će Vodovod biti privatizovan, ističe član Gradskog veća zadužen za finansije Živko Makarić.

 "Ono što sledi dalje je da se donese politička odluka da li u ovom trenutku treba ulaziti u te procedure imajući u vidu da će uskoro na snagu stupiti Zakon o javno- privatnom partnerstvu, i uzimajući u obzir  da će izbori biti za narednih pet meseci" ističe Makarić.

On dodaje i to da ukoliko Gradsko veće donese odluku o raspisivanju tendera, sledeći korak je da se taj predlog nađe pred odbornicima Skupštine Novog Sada.

Direktor JKP "Vodovod i kanalizacija"Branko Bjelajac se nada da će se ta odluka naći na Skupštini, ako ne ove godine onda naredne.

Profesor Božo Dalmacija sa Prirodno matematičkog fakulteta kaže da se javno –privatno partnerstvo nije pokazalo kao dobar model u slučaju vodosnabdevanja.

" Opština ne gubi odgovornost za loše stanje, loše stanje bi bilo da dođe privatni partner, podigne cenu i građani to ne mogu da plate", kaže profesor Dalmacija.

Trebalo bi da se ugledamo na primer Holandije, dodaje on, gde je vodovod vlasništvo opštine, menadžment je privatan, odabran na javnom konkursu, a ne na osnovu stranačke opredeljenosti.

S druge strane u Vodovodu su uvereni da bi cena vode bila viša bez partnera, jer to preduzeće, a ni Grad nemaju novca za održavanje sistema.

NAKON USVAJANJA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU NEMA PREPREKA DA NOVOSADSKO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOBIJE STRATEŠKOG PARTNERA

Tanjug

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED predstaviće sutra analizu troškova poslovanja u Srbiji, koja je u okviru projekta "Kalkulator" rađena u 40 opština.

Cilj je bio da se pronađu odgovori na pitanje, koliko košta devet različitih taksi i naknada, od naknade za korišćenje građevinskog zemljišta do isticanja firmarine.

Tako naknada za uređenje građevinskog zemljišta, za frizerski salon od 50 kvadrata, koji se nalazi u centru grada, u jednoj opštini košta 4.000, a u drugoj 843.750 dinara, naveden je primer.

Na prezentaciji će govoriti predstavnici Ministarstva finansija, opština, Unije poslodavaca, preduzeća "VIP mobile", "BTD fund" i NALEDA.

ANALIZA TROŠKOVA POSLOVANJA U SRBIJI

RTV

"Ne treba gubiti vreme, pokrajinski parlament treba tokom decembra da izglasa predlog Zakona o finansiranju nadležnosti Vojvodine i uputi ga republičkoj skupštini kako bi on mogao biti usvojen na prvom zasedanju posle Nove godine", rekao je funkcioner Demokratske stranke i predsednik Opštine Inđija, Goran Ješić za RTV.

Proteklo je suviše vremena tokom kojeg se čekalo da ovaj zakon donese republička skupština, a on nije donet, kaže Ješić i dodaje da pokrajina ima problem u finansiranju, ima ustavni okvir i nema razloga da ne preuzme na sebe da uradi posao pripreme i predloga zakona.

"Tužna je činjenica da predlozi iz pokrajine retko dolaze na dnevni red Narodne skupštine. Ali nema mesta kritici dok se ne iskoriste sve mogućnosti koje pokrajina ima za poboljšanje svog položaja, a tek nakon slanja predloga zakona može se, ako bude potrebe, vršiti pritisak da on bude i donet", smatra Ješić.

U PRIPREMI IZMENE UREDBE O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU KOJIMA SE UVODI DOPUNSKO OSIGURANJE KAO VRSTA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Dopunsko osiguranje, kao nova vrsta zdravstvenog osiguranja, biće uvedeno od naredne godine izmenom Uredbe o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, najavljuje za “Blic” pomoćnica ministra zdravlja Zorica Pavlović, ali dodaje da to ne znači da će građani automatski morati da kupe polisu tog osiguranja. Dopunsko zdravstveno osiguranje biće dobrovoljno.

Dopunsko osiguranje je moguće kad zaživi sistem plaćanja lekara po učinku
Njime će biti pokrivena samo participacija za dijagnostičke i terapijske procedure. U Ministarstvu zdravlja dodaju da se o ovoj novini samo razgovara jer za sad ne razmišljaju o dodatnom opterećenju građana, niti o povećanju bilo kakvih participacija.

- U ovom momentu samo raspravljamo o toj mogućnosti sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje i drugim osiguravajućim društvima. Nemamo konačni dogovor kako će se i kada uvoditi to osiguranje - tvrdi Pavlovićeva.

Svetska praksa je, inače, takva da, ako je za neku proceduru propisano plaćanje participacije, osoba koja ima dopunsko zdravstveno osiguranje ništa ne plaća, dok oni koji to nemaju plaćaju samo iznos participacije.

Uvođenje ovakvog vida osiguranje u Srbiji, međutim, može da se očekuje tek kad zaživi sistem kapitacije (plaćanja lekara po učinku) u domovima zdravlja i plaćanje po dijagnostički srodnim grupama na sekundarnom i tercijarnom nivou.

- Tek kad se razradi taj sistem, mogu da se stvore uslovi da se izanalizira ciljna grupa osiguranika koji će moći da uplaćuju dopunsko osiguranje, zatim finansijski efekti koje će to osiguranje dati u zdravstvenom sistemu, kao i uticaj na celokupni sistem finansiranja - objašnjava Pavlovićeva.

Kako je ranije za “Blic” objasnio direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Aleksandar Vuksanović, cilj je da se obezbedi više novca za zdravstvo, a uvođenje dopunskog zdravstvenog osiguranja jedno je od mogućih rešenja. On je objasnio da su i u hrvatskom i slovenačkom zdravstvu napravljeni isti rezovi „pa sad njihov sistem funkcioniše stabilno”.

Kako to izgleda u Sloveniji
 
U Sloveniji je zdravstveni sistem isti kao i u Srbiji jer je baziran na solidarnosti i jednakosti. I tamo građani plaćaju obavezno zdravstveno osiguranje prema finansijskim mogućnostima, a leče se prema potrebi.

Slovenci, međutim, moraju da plate i dopunsko osiguranje jer im obavezno ne pokriva gotovo nijednu zdravstvenu uslugu u celokupnom iznosu. Primera radi, ukoliko neko ide kod stomatologa, a nema dopunsko osiguranje, intervenciju će platiti 70 odsto od ukupne cene.
 
Isto to važi i za dijagnostičke procedure i hirurške intervencije. Jedino hitna stanja, kad je pacijentu život ugrožen, pokriva obavezno osiguranje. Plaćaju i participacije, kao što je to slučaj u našem zdravstvenom sistemu, za lekove, dijagnostičke usluge... Tako, na primer, bolnički dan u Sloveniji košta pet evra. Po glavi stanovnika u Sloveniji se, međutim, za zdravstveno osiguranje izdvaja 1.400 evra godišnje, što je pet puta više nego u Srbiji. Za socijalno ugrožene, kojih ima 70.000, osiguranje plaća lokalna samouprava.

Izvod iz vesti, Blic, Sonja Todorović

PRAVDA IZ STRAZBURA

Srbi se Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu obraćaju čak tri puta češće nego ostali stanovnici Evrope. Praksa suda pokazala je da u Srbiji na 10.000 stanovnika dolazi 2,14 žalbi, dok u svih 47 zemalja koje priznaju ovaj sud na svakih 10.000 stanovnika u proseku dolazi 0,75 odsto žalbi. Pošto se zna sa kakvim se nasleđem suočilo reformisano srpsko pravosuđe, nije iznenađujuće što pravdu u Strazburu čeka više od 6.000 građana Srbije.

Najviše zbog povrede prava na brzo i pravično suđenje. Odnosno, dobro je poznato da je prosek „brzog“ suđenja u Srbiji bio od 15 do 20 godina - za najjednostavnije sporove. Koliko se odluke države Srbije dobro kotiraju pred ovim međunarodnim sudom, najbolje pokazuje statistika - od 49 slučajeva koji su do sada rešeni u Evropskom sudu, država je izgubila čak 46. Zbog toga je bila u obavezi da tužiocima isplati 332.000 evra odštete. Ovaj pokazatelj dovoljno govori o tome koliko su Srbi zadovoljni radom svojih sudova.

Osim ovih neugodnosti sa građanima, koje domaći političari tretiraju kao trećerazredni problem, Srbija ima velikih problema i u izvršavanju presuda Evropskog suda. I u ovome smo u evropskih Top 10 - doduše na poslednjem mestu država koje neadekvatnim sprovođenjem odluka suda u Strazburu krše Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Na čelu je Bugarska, a slede Grčka, Italija, Moldavija, Poljska, Rumunija, Rusija, Turska i Ukrajina. Reč je o zabrinjavajućim kašnjenjima u izvršavanju presuda Evropskog suda.

Odluke suda u Strazburu nisu obavezujuće, pa se država prema tome tako i odnosi. Ono što domaće političare daleko više boli jeste to što kada država ne sprovodi odluke suda, izlazi na „loš glas“, odnosno unapred joj se ne veruje šta god da tvrdi. A to nije dobro za evrointegracije u kojima smo do guše. Strazbur je za naše političare i državu (raspored je nameran) daleko, pa se prema njemu tako i odnose uz neizbežnu opasku - daleko mu lepa kuća.

Koliki je broj ljudi koji su izgubili sporove sa državom, a nisu dospeli do Strazbura zbog nedostatka para, jer strazburška pravda dosta košta, nije poznato. Međutim, jasno je da građani nemaju više nikakvog poverenja u državu Srbiju. Uostalom, zar skoro pet miliona predmeta u srpskim sudovima nije dovoljan dokaz. Ne kaže se za džabe, da tamo gde građani u državu ne veruju, to je početak kraha.

Izvor: www.danas.rs

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA SE PRIMENJUJE OD 5. DECEMBRA 2011. I PROPISUJE OBAVEZU BANAKA DA PRECIZIRAJU KAMATE U SLUČAJEVIMA KADA SU KAMATE UGOVORENE KAO NEODREDIVE I DA O TOME OBAVESTE KORISNIKE: Za nepoštovanje propisa zaprećena kazna od 500 do 800 hiljada dinara po prigovoru

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA objavljen je u "Sl. glasniku RS", br. 36/2011. Ovaj zakon se primenjuje od 5. decembra 2011. godine, osim odredbe člana 38. stav 5. tog zakona, koja se primenjuje od 1. januara 2012. godine

Davaoci finansijskih usluga su dužni da svoje opšte akte usklade sa odredbama ovog zakona i propisima iz koji će biti doneti za njegovo izvršavanje najkasnije u roku od tri meseca od donošenja tih propisa.

Odredbe člana 8. i člana 26. st. od 1. do 3. ovog zakona primenjivaće se na sve obaveze po osnovu ugovora koje dospevaju posle dana početka primene tog zakona, odnosno posle 5. decembra 2011. godine.

Davaoci finansijskih usluga su dužni da do dana primene ovog zakona, ugovore koji su zaključeni do tog dana usklade sa odredbama člana 8. i člana 26. st. od 1. do 3. tog zakona na taj način da visina ugovorene promenljive a neodredive nominalne kamatne stope, odnosno promenljivog neodredivog elementa te stope ne može biti veća od njihove inicijalne visine (visine u momentu zaključenja ugovora).

Davaoci finansijskih usluga, od dana stupanja na snagu ovog zakona do dana njegove primene (od 4. juna do 5. decembra 2011. godine), nisu bili u mogućnosti da uvećavaju visinu kamatnih stopa koristeći ugovorene neodredive elemente.

Banke su u obavezi da do 5. decembra preciziraju nominalne kamate na kredite u slučajevima kada su ugovorene kao neodredive i da o tome obaveste korisnike.

Kako je rečeno, aneksi ugovora o kreditu koji pojedine banke nude klijetima trebalo bi da bude adekvatan način za usklađivanje nominalne neodredive kamate sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koji propisuje da kamate moraju biti odredive i da se tačno zna od čega se sastoje.

Ukoliko nije moguće zaključiti aneks takvih ugovora, banke će obavestiti korisnika da su odredbe kojima se reguliše kamatna stopa izmenjene i usaglašene sa Zakonom, koji stupa na snagu 5. decembra, kažu u NBS.

U centralnoj banci ističu da su banke u svakom slučaju, bilo uz aneks ugovora ili obaveštenje o promeni kamatne stope, u obavezi da korisniku kredita dostavi i novi plan otplate kredita za period primene te izmenjene kamatne stope.

NBS je građanima preporučila da obrate pažnju na nominalnu kamatnu stopu, elemente koji čine tu stopu i periode u kojima će se menjati, kao i da provere da li će moći u toku trajanja ugovora u svakom trenutku znati u kojim slučajevima se može promeniti visina njihove obaveze po osnovu kamate, na koji način i pod kojim uslovima.

"Prema odredbama Zakona novčana ugovorna obaveza je odrediva što se tiče njene visine ako zavisi od ugovorenih promenljivih elemenata, odnosno promenljivih i fiksnih, s tim što su promenljivi elementi oni koji se zvanično objavljuju i koji moraju biti takve prirode da na njih ne može uticati jednostrana volja nijedne od ugovornih strana", dodaje se u NBS.

Kako NBS ističe, ako banka nominalnu kamatnu stopu utvrdi drugačije od propisanog biće novčano kažnjena i to u iznosu od 500.000 do 800.000 dinara, po prigovoru.

Ukoliko, posle potpisivanja Aneksa ugovora, građani smatraju da su odredbe Aneksa ugovora kojima se reguliše struktura i visina nominalne kamatne stope suprotne Zakonu, mogu podneti pisani prigovor banci i obaveštenje u pisanoj formi NBS ako su nezadovoljni odgovorom banke ili im banka nije odgovorila, navodi NBS.

UDRUŽENJE "ATEISTI SRBIJE" PODNELO USTAVNOM SUDU INICIJATIVU ZA OCENU USTAVNOSTI STATUTA BEOGRADA ZBOG DELA O PROSLAVI GRADSKE SLAVE SPASOVDANA

B92

To udruženje traži ocenu ustavnosti i zakonitosti članova 10 i 75 stav 1 Statuta grada Beograda, koji propisuju proslavu gradske slave, s obzirom na to da su isti u direktnoj suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije (član 11), sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o glavnom gradu.

U spornom Statutu, za gradsku slavu se proglašava Spasovdan (Vaznesenje Gospodnje), dok se na zvaničnom sajtu grada Beograda daje obrazloženje da je u pitanju više srpska, nacionalna, nego verska institucija.

"Time se svim stanovnicima grada Beograda, bez obzira na nacionalnu i versku (ne)pripadnost, za zvaničnu proslavu njihovog grada proglašava dan kada se „Isus vazneo na nebo i seo sa desne strane Boga Oca“. Na ovaj način se, u gradu Beogradu, pravoslavlje uspostavlja kao državna religija, jer se jedan verski običaj uspostavlja kao gradski, zajednički za sve stanovnike Beograda", navode "Ateisti Srbije".

U saopštenju tog udruženja navodi se da svaka verska ili nacionalna zejednica ima pravo da svoje praznike i svetkovine proslavlja slobodno i neometano u svom gradu, ali da je "nedopustivo da se proslava jedne verske zajednice proglašava zvaničnom, kao i da funkcioneri Grada učestvuju u njima u svojstvu službenih lica".

"Obredi kao što su litije pravoslavnih sveštenika, osvećenje žita i slavskog kolača, zatim molitve u pravoslavnim crkvama, nošenje krstova i pravoslavnih ikona nikako se ne mogu proglasiti simbolima glavnog grada i svih njegovih stanovnika", dodaje se u saopštenju.

Ocenjuje se da "očigledno je da je ovakva proslava isključivo verski praznik, te je, kao takav, u direktnoj suprotnosti sa članom 11 Ustava, koji kaže da se nijedna religija ne može uspostaviti kao državna".

PREDSEDNIK VLADE RS NAJAVLJUJE DA ĆE DEFICIT DRŽAVNOG BUDŽETA U 2012. GODINI BITI 152,2 MILIJARDE DINARA

Tanjug

To je 4,25 odsto projektovanog bruto domaćeg proizvoda (BDP) čime deficit ostaje na ovogodišnjem nivou, rekao je Cvetković.

On u intervju za novi broj Ekonomist magazina rekao da je dogovoreno da predlog državnog budžeta bude predat Skupštini Srbije do 15. decembra.

Cvetković je rekao da je Vlada u dogovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) išla na nešto manji deficit nego što dozvoljavaju fiskalna pravila, a to je 4,5 odsto BDP, imajući u vidu da bi u određenom procentu taj deficit imao efekta na javni dug koji će se krajem ove godine približiti gornjoj dozvoljenoj granici od 45 odsto BDP.

Na pitanje da li je Srbija spremna za novi udar krize, on je rekao da je upravo takav budžet jedna od mera za to. "Naravno, pripremamo i neke podsticajne mere, zadržavamo određene subvencije poljoprivredi, pri čemu ne mislim nužno na prodaju pšenice i kukuruza, već na preradu poljoprivrednih proizvoda za izvoz", rekao je srpski premijer.

Kako je istakao Cvetković, već sama činjenica da Vlada očekuje ekonomski rast od 1,5 odsto 2012. godine i da će ove godina Srbija imati rast dva odsto, pokazuje da je Vlada računala na to da kriza dolazi.

"Ako bi ona bila još drastičnija, seli bismo i videli koje još mere dodatno treba da se preduzmu", rekao je on.

Prema rečima Cvetkovića, sredinom iduće godine, zbog projektovanog manjeg rasta, javni dug će verovatno prekoračiti gornju granicu od 45 odsto BDP-a i onda će u skladu sa zakonom morati da se napravi program kako da se javni dug dovede na dozvoljeni nivo.

"Na sreću, veći deo našeg javnog duga su obaveze razbijene na veliki broj godina tako da godišnja tranša koja nam stiže na naplatu nije enormno visoka da bi mogla da ugrozi likvidnost", rekao je predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.

Cvetković je podsetio da je Srbija ove jeseni povukla milijardu dolara po osnovu evroobveznica, što je povećalo javni dug, ali sredstva nisu potrošena, već ih imamo na računu, tako da se neto situacija javnog duga u stvari nije promenila.

Premijer Srbije Mirko Cvetković kaže da zbog načina na koji je koncipiran budžet za 2012, porez na dodatu vrednost (PDV) neće morati da poveća u idućoj godini ni sledeća vlada.

Cvetković navodi da su porezi na zarade nekad bili značajna stavka budžeta, ali su prebačeni na lokal, a povećanje PDV-a bi imalo značajne pozitivne efekte na budžet, ali negativne posledice za stanovništvo.

"Srbija je jedna od retkih zemalja koja prolazi kroz krizni period od nekoliko godina ne povećavajući PDV. Tu opciju smo čuvali kao poslednju odbranu, ali ispostavlja se da za vreme mandata ove vlade ona neće biti potrebna. Ovako kako smo koncipirali budžet to neće morati ni sledeća vlada u narednoj godini, ali prepustimo njima da donesu odluku o tome", rekao je predsednik Vlade Srbije.

DOMAĆA EKONOMIJA JE U ALARMANTNOM STANJU, UPOZORAVAJU PRIVREDNICI I EKONOMISTI NAVODEĆI DA SU NELIKVIDNOST, "SIVA" EKONOMIJA, NEZAPOSLENOST I JAVNI DUG SVE VEĆI, A INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U PADU: Država mora da smanji poreze, jer uskoro neće imati koga da oporezuje

Tanjug

"Situacija je alarmantna i mi ćemo zaključak sa ovog skupa poslati svima kao upozorenje," istakao je predsednik Privredne komore Beograda Milan Janković na savetovanju privrednika, koje je organizovano sa Društvom ekonomista Beograda na temu "Poslovanje privrede Srbije u uslovima krize i javna potrošnja".

Janković je ukazao da bi prvo trebalo smanjiti poreze, jer država uskoro neće imati šta da oporezuje pošto se više preduzeća zatvara nego otvara, dok je nelegalna ekonomska aktivnost sve prisutnija.

"U Srbiji ima svega između 1.300 i 1.700 preduzeća koja nose sav teret oporezivanja", tvrdi Janković, pozivajući se na nedavno istraživanje beogradske komore.
Ekonomista Mlađen Kovačević je izjavio da je tokom devet meseci ove godine broj osnovanih privrednih društava manji za 1.100, dok je broj novih preduzetnika opao za 3.600.

Kovačević smatra da je velika verovatnoća da će kriza u Srbiji pojačati u idućoj godini.

On je naveo da je umesto projektovane prosečne stope rasta industrijske proizvodnje od 6,9 odsto u periodu januar - septembar 2011. rast bio samo 2,5 odsto, kao i da od aprila industrijska proizvodnja u zemlji stalno opada.

Kovačević je rekao da je po zvaničnim podacima javni dug Srbije krajem septembra bio 14,7 milijardi evra, što je za dve i po milijarde evra više nego krajem prošle godine.
Odnos javnog duga i BDP do kraja septembra je skoro dostigao, prema rečima Kovačevića, zakonski maksimum od 45 odsto, dok je javni dug realno prešao tu granicu, jer se po toj računici uzima BDP u tekućim cenama, pa je dosta "naduvan".

Sa druge strane, najveći deo javnog duga je u stranim valutama i one se u cilju izražavanja javnog duga u dinarima množe sa nerealno niskim valutnim kursom, pa se njegova veličina tako umanjuje, tvrdi Kovačević.

On je, osim toga, ukazao da se i u obračun javnog duga ne uključuje spoljni dug Narodne banke Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu od 1,586 milijardi evra, niti njen unutrašnji dug, nastao na osnovu prodatih hartija od vrednosti od milijardu evra.

Kovačević je rekao da je apsurdno da Srbija ove godine nije ništa preduzela kako bi zaustavi ekonomski neracionalnu apresijaciju dinara, dok je Švajcarska kao najkonkurentnija zemlja sveta preduzela čak i devalvaciju kako bi smanjila vrednost svoje nacionalne valute.

UNIJA POSLODAVACA SRBIJE ZATRAŽILA DA DRŽAVA UVAŽI NJIHOV PREDLOG DA SE TOPLI OBROK I REGRES NE OPOREZUJU, KAO I DA SE SMANJE OBAVEZNE REZERVE BANAKA

Tanjug

Generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije Boško Savković rekao je na konferenciji za novinare da je predlog UPS da se utvrde neoporezovani nominalni iznosi od oko 6.000 dinara za topli obrok i 20.000 za regres, naglašavajući da država ne bi bila oštećena u velikoj meri neubiranjem prihoda po tom osnovu.

"To bi bile sume koje bi zadovoljile većinu radnika", tvrdi Savković.

On je naveo i primer- "ako se 3.000 dinara isplaćuje zaposlenom na ime toplog obroka, zbog oporezivanja taj trošak za poslodavca je 5.100 dinara".

Savković je zatražio od sindikata, da imajući u vidu uslove poslovanja privrede, budu susretljivi i fleksibilni prilikom potpisivanja granskih kolektivnih ugovora, čije je potpisivanje u nekim delatnostima (građevinarstvo i poljoprivreda) već završeno, dok je u nekim u toku i da imaju u vidu da uslovima besparice topli obrok i regres postaju neka vrsta socijalne kategorije, dodatne finansijske pomoći radnicima koji primaju male plate.

Generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije (UPS) Boško Savković izjavio je danas da bi država trebalo da kazni poslodavce koji ne plaćaju poreze i doprinose i ne isplaćuju plate.

"Toliko je poslodavaca, da je to sramota, koji ne isplaćuju ni poreze, ni doprinose, ni plate radnicima. Ne mogu ja da budem odgovoran za to, nego država koja će takve poslodavce da otera u zatvor, jer oni rade protivzakonito", rekao je on novinarima nakon predstavljanja Analize troškova opšteg kolektivnog ugovora.
 
Savković je istakao da su među najvećim firmama koje ne uplaćuju poreze i doprinose javna preduzeća, a ne privatne firme.

"Nije bez veze zašto se iz budžeta Srbije čak 46 odsto odvaja kako bi se dopunio penzioni fond. To je upravo zato što najveće firme i javna preduzeća nisu plaćale doprinose poslednjih desetak godina", rekao je on.

On je dodao da se "crna lista" firmi koje ne plaćaju doprinose Fondu za penzijski i invalidsko osiguranje (PIO) vodi kao službena tajna i da i predstavnici UPS u tom fondu nemaju pravo da zvanično kažu koja su to preduzeća.

On je podsetio da je Opšti kolektivni ugovor nametnuo brojne troškove poslodavcima, koje ne mogu da pokriju u uslovima krize i kada je privredna aktivnost smanjena.

Savković je naveo da je zakonodavac uveo loše rešenje po kome su regres i topli obrok oporezuju kao i svaka druga zarada, ali nije predvideo u kom iznosu se oni isplaćuju, te su pojedini poslodavci da bi ispoštovali tu normu, "davali topli obrok u iznosu i od dva dinara", što je takođe veoma loše za radnika.

Postojala su dva načina kako da se to reši, dodao je Savković, a jedan od predloženih načina rešavanja problema je bio da se granskim kolektivnim ugovorom odredi maksimalna visina regresa i toplog obroka koja se neće oporezivati, ali se shvatilo da bi i tu bilo "prostora za manipulaciju".

Na kraju, došlo se do stava da je potrebno utvrditi nominalni iznos i tražiti od države da on ne budu oporezovan.

U UPS-u navode i da su sproveli analizu troškova primene Opšteg kolektivnog ugovora od 2008. do 2011. godine, koja je pokazala da je primena tog ugovora na mala i srednja preduzeća, a na kome su insistirali sindikati koji deluju u velikim kompanijama, dovela do toga da male i srednje firme nisu bile u mogućnosti da pokriju ove izdatke.

Tako je u Srbiji od početka 2008. do septembra ove godine 7.230 preduzeća više zatvoreno, nego otvoreno.

U UPS upozoravaju da će sledeća godina još biti teža i da nisu tačne procene da će se zaustaviti pad zaposlenosti "jer su firme na minimumu potencijala za zapošljavanje".

Unija poslodavaca Srbije smatra da bi Narodna banka Srbije (NBS) trebalo da organizuje sastanak sa privrednicima o iznosu obavezne rezerve banaka, izjavio je danas predstavnik UPS Dragoljub Rajić.

On je novinarima rekao da šest udruženja privrednika i Savez ekonomista Srbije zajednički apeluju na NBS da smanji obavezne rezerve da bi se pomoglo privredi.

Rajić je istakao da bi smanjenje obavezne rezerve omogućilo preduzećima povoljnije kredite. Ukazao je da privreda ima probleme sa solventnošću i sa izvozom.

Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić više puta je odbacivao inicijative za smanjenje obavezne rezerve, navodeći da se o tome može razgovarati tek kad se inflacija vrati u ciljani okvir.

Centralna banka je za devizne kredite propisala obavezu od 30 odsto za pozajmice do dve godine, a 25 odsto na kredite sa rokom vraćanja dužim od dve godine.

NEMAČKA I EVROPSKA KOMISIJA OTVORENO SU SE SUKOBILE OKO POTREBE DA SE IZDAJU ZAJEDNIČKE OBVEZNICE 17 ZEMALJA EVROZONE

Tanjug

To je još jedan pokazatelj da je Evropa podeljenija nego ikad o rešavanju dužničke krize koja ne jenjava.

Dok je nemačka kancelarka Angela Merkel kritikovala predlog Komisije u Briselu, njena zemlja je pokazala redak znak slabosti pretrpevši ono što su mnogi na nestabilnim tržištima nazvali neuspešnom aukcijom obveznica.

Evropski ekonomski indikatori odagnali su skoro svaku nadu da će evrozona biti u stanju da spreči recesiju budući da poverenje investitora nastavlja da pada.
Međutim, umesto da pokažu zajedništvo u nevolji, povećava se jaz između Berlina i Brisela. Predsednik Komisije Žoze Manuel Barozo kaže da bi evroobveznice "mogle doneti brojne koristi" kada bi se rizici i bezbednost monetarne unije spojili.

Ideja o ujedinjavanju rasipnih država poput Grčke sa fiskalno obazrivim državama kao što je Nemačka nije naišla na mnogo entuzijazma u Berlinu, a nemačka kancelarka, svesna da će takav predlog biti iznet, unapred ga je odbila u nemačkom parlamentu.

Nemačka se protivi uvođenju evroobveznica i već dugo poziva fiskalno nedisciplinovane članice evrozone da srede unutrasnju situaciju uz što manju intervenciju sa strane.

"Mi pokušavamo da imamo razumnu, racionalnu, ozbiljnu, intelektualno i politički ozbiljnu, debatu", rekao je Barozo.

On smatra da obveznice nisu uperene protiv bilo koje zemlje članice, a naročito ne protiv Nemačke kao najveće evropske ekonomije. Barozo kaže da se stav Nemačke razlikuje samo u tome u koje vreme treba primeniti predlog o uvođenju obveznica.

Ključna stavka Barozovog predloga bila je potreba za jačanjem budžetske discipline uz zajedničke napore da se zaustavi najveći finansijski izazov u pola veka postojanja Evropske unije.

On je priznao da takozvane stabilizacione obveznice "neće rešiti trenutne probleme", i mogu efikasno biti uvedene tek kada se situacija smiri. Ipak, on je naveo da su "te obveznice primer ojačane vlasti, čvrste volje da se živi zajednički u zoni evra i dobar primer discipline".

PRIVATNA LICA I KOMPANIJE POVUKLI SU MILIJARDE EVRA SA DEPOZITA U BANKAMA PROBLEMATIČNIH ZEMALJA ZONE EVRA, ŠTO MOŽE DA UGROZI BANKARSKI SEKTOR

Tanjug

Evropske banke suočile su se sa odlivom sredstava koje povlače klijenti, što pojačava pritisak na bankarski sektor regiona i preti da finansijske kompanije ostanu bez ključnog izvora finansiranja, piše dnevnik Volstrit Džornal.

Brojne velike italijanske i španske banke nedavno su obelodanile smanjenje sredstava na depozitima korporacija i drugih institucionalnih klijenata, tempom koji se meri dvocifrenim procentima. Opšti tempo povlačenja sredstava sa depozita bio je nešto manji zahvaljujući slabijem povlačenju sredstava sa depozita privatnih lica.

Depozitna baza španskih banaka je u trećem ovogodišnjem kvartalu smanjena za 48 milijardi evra ili za dva odsto, saznaje se iz podataka španske centralne banke.

Povlačenje sredstava klijenta sa depozita podudara se sa povećanjem pozajmicama banaka od Evropske centralne banke (ECB) na rekordni nivo od početka 2009. godine. Finansijske institucije su u utorak povukle 247 milijardi evra kredita ECB sa rokom dospeća od nedelju dana, što je više od prethodnog ovogodišnjeg maksimuma od 230,3 milijarde evra.

POREZNICI POGREŠILI - POZIV GRAĐANIMA DA REŠE NEDOUMICE

RTV

Mnogi Vojvođani dobili su ovih dana obaveštenja o neplaćenom porezu, ali na imovinu koju ne poseduju ili su već platili porez na nju.

Reč je o porezu na oružje, zemlju, i slično.

U Poreskoj upravi kažu da je došlo do greške jer sistem nije savršen i apeluju na obveznike da ipak dođu do filijala uprave da bi razrešili nedoumice oko plaćanja poreza.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji građani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju građanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose između pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvođače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

FRANCUSKA RATIFIKOVALA SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU EU I SRBIJE

Potpredsednik Vlade Republike Srbije za evropske integracije Božidar Đelić pozdravio je to što je Francuska danas ratifikovala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 83/2008 - prim. red).

Đelić je tim povodom izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da je Francuska 23. zemlja koja je ratifikovala ovaj sporazum.

Pored jučerašnje izjave portparola Vlade Francuske da će ova zemlja 9. decembra podržati dodeljivanje statusa kandidata Srbiji za članstvo u EU ukoliko se ispune poznati uslovi, kao i nedavnog potpisivanja Izjave o namerama o izgradnji beogradskom metroa, ovo je još jedan dokaz uspešne strateške saradnje Srbije i Francuske, istakao je on.

Donji dom francuskog parlamenta usvojio je danas nacrt zakona kojim se odobrava ratifikacija SSP sa Srbijom, dok je Senat to učinio još 12. jula ove godine.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 24.11.2011.

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA UVELO MOGUĆNOST DA SVI GRAĐANI NA SAJTU TOG MINISTARSTVA MOGU DA PRIJAVE SUMNJU NA KORUPCIJU I ZLOUPOTREBE U RADU SLUŽBI TOG RESORA

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja uvelo je mogućnost da svi građani na sajtu tog ministarstva mogu da prijave sumnju na korupciju i zloupotrebe u radu službi tog resora.

Na veb stranici Ministarstva je postavljen link "prijavite korupciju" putem imejla, čime se otvara mogućnost prijavljivanja zloupotrebe u radu službi i sumnju na slučaj korupcije.

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić rekao je agenciji Beta da treba navesti ime i prezime osobe za koju se sumnja da je umešana u korupciju, njeno radno mesto i kratak opis slučaja ili broj predmeta.

Dulić je naveo da će svaka prijava biti detaljno razmatrana i da će insistirati na uspostavljanju i poštovanju procedura u svim delatnostima ministarstva, među kojima je, između ostalog, izdavanje građevinske dozvole, tumačenje zakona, građevinske, rudarske i urbanističke inspekcije.

Uvedena je nova procedura za javne nabavke, koje imaju za cilj sprečavanje svake mogućnosti nepravilnosti i zloupotreba, posebno u onima male vrednosti, kazao je ministar i dodao da je uvedena obaveza pozivanja najmanje pet, umesto propisana tri ponuđača.

Dulić je podsetio da je njegovo ministarstvo jedini organ državne uprave koji od nedavno sve javne nabavke objavljuje na zvaničnom sajtu ministarstva, iako to nije zakonska obaveza.

Izvor: RTV, 24.11.2011.

OTVORENA DRUGA GODIŠNJA KONFERENCIJA VIKTIMOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE POD NAZIVOM "ŽRTVE KRIMINALITETA I ŽRTVE RATA: MEĐUNARODNI I DOMAĆI KONTEKST"

Državni sekretar Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije Gordana Pualić izjavila je da su koordinacija pravosudnih organa država regiona i njihova saradnja sa Haškim tribunalom od ključnog značaja za ostvarivanje primarnog cilja, a to je zadovoljenje pravde za sve žrtve sukoba na ovim prostorima.

Pualić je na otvaranju druge godišnje konferencije Viktimološkog društva Srbije pod nazivom "Žrtve kriminaliteta i žrtve rata: međunarodni i domaći kontekst" istakla da je procesuiranje odgovornih za ratne zločine počinjene tokom devedesetih godina prošlog veka najvažniji civilizacijski doprinos suočavanju sa prošlošću na ovim prostorima.
Ona je navela da su u poslednjih nekoliko godina pravosuđa Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore uspostavila saradnju koja je temelj za buduće odnose, uz napomenu da je rezultat te saradnje ubrzano procesuiranje odgovornih za ratne zločine.

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Marković upozorio je na to da je u zemljama u tranziciji registrovan povećan broj krvnih i seksualnih delikata, kao i porast slučajeva nasilja u porodici, naročito nad ženama.

Marković je saopštio da žrtve nasilja u porodici, ipak, retko odlučuju da te zločine prijave organima gonjenja, a najčešći razlozi za to su strah i stambeni problemi, odnosno nemogućnost zbrinjavanja žrtava.

On je napomenuo da pripadnici policije u prevenciji krivičnih dela sa elementima nasilja postupaju u skladu sa zakonima i načelima humanosti, uvažavajući principe o poštovanju ljudskih prava.

Današnja konferencija Viktimološkog društva Srbije ima pripremni karakter za 14. simpozijum Svetskog viktimološkog društva, koji će sledeće godine biti održan u Hagu.

Dvodnevna konferencija u Beogradu okupila je više od 80 učesnika iz Srbije, zemalja regiona, država zapadne Evrope i iz Australije.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 24.11.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT - MNG CENTAR D.O.O./DEŠAVANJA U NOVEMBRU 2011.GODINE

KONFERENCIJA O INTERNOJ REVIZIJI KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA – 01. novembar 2011.

Cilj konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se srećete u oblasti Interne revizije. Saznaćete koliki  je značaj i potreba za internom finansijskom kontrolom  u javnom sektoru, kako obezbediti uslove za razvoj i osposobljavanje revizije uz poštovanje međunarodnih standarda. Govoriće se o konkretnim problemima u praksi i daće se odgovori na pitanja zašto je neophodno da se definiše mesto i uloga interne revizije u sistemu. Imaćete mogućnost da kroz diskusiju sa drugim učesnicima razmenite svoja iskustva, da postavite pitanja,  dobijete odgovor od naših istaknutih  stručnjaka i tako razjasnite mnoge dileme koje ste imali iz ove oblasti.  

Konferencija obrađuje teme:

·         Reforma IFKJ, usklađivanje sa praksom u EU

·         Kontrolno okruženje

·         Sistem Finansijskog upravljanja i kontrole

·         Strategija razvoja interne revizije u javnom sektoru Srbije

·         Pristup izvođenju revizije i analiza rizika

·         Sprovođenje interne revizije u Ministarstvu prosvete i u preko 2000 ustanova koji su indirektni korisnici

·         Saradnja sa CJH i DRI

·         Povelja interne revizije i dokumenta na kojima se zasniva rad interne revizije

·         Izazov za interne revizore u javnom sektoru Srbije

Predavači:

Slobodan Gavrović, načelnik Odseka za internu reviziju Sektora-Centralne jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija

Ljubica Nedeljković, potpredsednica Saveta Državne revizorske institucije

Mirjana Dragosavljević, ovlašćeni interni revizor, Ministarstvo prosvete

Olivera Radović, rukovodilac Interne revizije, JP „Elektromreža Srbije”

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 01. novembar 2011. od  9.30 - 14.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

·         Cena po učesniku: 7.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika konferencije iz istog preduzeća

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja konferencije

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili  prijava@mngcentar.com

 

POVREDE NA RADU I OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU – 2. novembar 2011.

Uslovi i postupci osiguranja od povreda na radu i profesionalnih oboljenja  zaposlenih uređuju se Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ovim zakonskim propisima u Srbiji, međutim, nije precizno uređeno pitanje osiguranja zaposlenih od povrede na radu i profesionalnih oboljenja radi obezbeđenja naknade štete, zbog čega veoma često dolazi do velikih pravnih problema i iscrpljujućih sudskih sporova u preduzećima između poslodavaca i zaposlenih.

Takođe, važećim propisima u Republici Srbiji kroz obavezno zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje, nije specifično izdvojeno osiguranje po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja, odnosno davanja po ovom osnovu. U ovakvim okolnostima pojavljuje se niz problema, kao što su: pitanje odgovornosti poslodavca  da finansira nadoknadu za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja, kada mere za bezbenost i zdravlje na radu nisu bile primenjene;  problem pravične nadoknadu zaposlenom koji je pretrpeo povredu na radu, odnosno profesionalno oboljenje; kao i pitanje motivacije poslodavca za ulaganja u preventivne mere za bezbedan i zdrav rad.

Ovaj seminar bavi se predstavljanjem uspešnih rešenja za navedena sporna pitanja i probleme u oblasti osiguranja od povreda na radu, što za posledicu ima drastično smanjenje broja sudskih sporova i neugodnih situacija u preduzećima.

Ciljna grupa:

Poslodavci, lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaposleni u kadrovskim službama (ljudskim resursima), inspektori rada, specijalisti medicine rada, lekari opšte prakse (izabrani lekari).

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika sa problemom i zakonskim okvirom regulisanja povreda na radu i sa sistemom osiguranja od povreda na radu.

Teme:

·         Povrede na radu kao problem u oblasti BZR

·         Registracija povreda na radu

·         Sistem osiguranja povreda na radu

·         Kako su regulisane povrede na radu Zakonom o PIO

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Uspešno i u skladu sa zakonskim obavezama i propisima rešava probleme povreda na radu.

Predavač:

Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja.

Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike.

Petar Stajković, direktor Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Rade Savićević, načelnik Sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje         Ministarstva rada

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 2. novembar 2011. od 9.30 -17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

KOMERCIJALNI ASPEKT AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA – USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE – 4. NOVEMBAR 2011.

Verovatnoća da će tokom jednog radnog dana, u većini privrednih društava, zaposleni doći u susret sa korišćenjem i/ili stvaranjem autorskog dela i materijala koji su zaštićeni autorskim pravom, je izuzetna i velika. Ovaj seminar treba da odgovori na pitanja kako da privredna društva štite svoja autorska prava odnosno ista plasiraju, kako da u skladu sa Zakonom koriste tuđa autorska i srodna prava, odnosno kako da prometom autorskog prava ostvare finansijski benefit za svoje poslovanje i ugled.

Ciljna grupa:

Privredna društva koja se bave svim vidovima izdavaštva (konvencionalnog i elektronskog), muzičkom i TV industrijom, likovnom i primenjenom umetnošću, radiodifuzne organizacije i kabl operateri, kao i druga privredna društva koja u svom poslovanju bitno zavise od ostvarenja i prometa autorskih dela i predmeta srodnih prava

Cilj seminara:

Svrha seminara je objašnjenje aspekata autorskog i srodnih prava koji su relevantni za poslovanje odnosno poslovnu strategiju privrednih društava.

Teme:

·         Autorsko pravo i biznis, odnosno ekonomski efekti od prometa autorskog prava.

·         Kako zaštititi originalnu tvorevinu.

·         Kako ostvariti prihod od prometa i licenciranja autorskih prava.

·         Razlike između isključive i neisključive licence korišćenja.

·         Koje su strategije licenciranja.

·         Kako koristiti dela drugih nosilaca prava (licencirani softver I sl.).

·         Autorsko pravo i internet.

·         Značaj mera tehnološke zaštite.

·         Smanjenje rizika od povrede autorskih prava (preventive).

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Prepoznaje kategorije prava.

·         Prepoznaje načina efikasnog ostvarivanja prava.

·         Prepoznaje i primenjuje efikasan način zaštite svojih prava i poslovnih interesa.

·         Razumeva koncept autorsko-pravne zaštite koja je teritorijalnog karaktera ali ima univerzalne međunarodne standarde i norme.

·         Razumeva ekonomske benefite za rad jednog privednog društva kao i formiranja good will-a (reputacije) istog.

Predavač:

Ljiljana Rudić Dimić, generalna direktorka JAA-Autorske agencije za Srbiju. Članica Izvršnog odbora Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije. Bila je stalni član delegacije Srbije pri Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu (Ženeva). Radila je u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije. Specijalizovana za zaštitu autorkih i srodnih prava i prava industrijske svojine.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24/III sprat, Beograd , 04. novembar 2011. od 10.00 – 15.30 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku:  12.700,00 dinara + PDV(18%)

·         Cena po učesniku za članove: 10.160,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-761; 3284-269; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG MEĐUNARODNOG OPOREZIVANJA - 08. novembar 2011.

Centralna tema seminara je primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine. Republika Srbija, u ovom trentuku, primenjuje ugovore sa 47 zemalja, od kojih većina sadrži specifična rešenja. Primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja od posebnog je značaja za rezidente Srbije koji isplaćuju prihode nerezidentima - pravnim i fizičkim licima. Naime, rezidenti Srbije kao isplatioci prihoda koji se oporezuju po odbitku u obavezi su da obračunaju, obustave i uplate porez, kao i podnesu propisanu poresku prijavu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Pravilna primena međunarodnih ugovora predstavlja zakonsku obavezu i omogućava postizanje značajnih poreskih ušteda.

Ciljna grupa

Spoljnotrgovinske firme – nadležni rukovodioci, komercijalisti i finansijske službe.

Teme

Nakon uvodnog teorijskog dela, sledi diskusija (umesto klasičnog "ex catedra" izlaganja) koja obuvata sledeće oblasti:

·         rezidentnost kao uslov za ostvarivanje prava (pogodnosti) iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti (promena nadležnosti organa za izdavanje potvrda o rezidentnosti);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanje pravnih lica (oporezivanje stalne poslovne jedinice);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja dividendi, kamata i autorskih naknada - - aktuelnosti (zakupnine za filmove);

·         oporezivanje kapitalnog dobitka – aktuelnosti (porez po rešenju, umesto poreza po odbitku);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja slobodnih profesija;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja zarada;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja naknada direktora;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja usluga Vladi;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja studenata i profesora;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja imovine;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja diplomatskih i konzularnih predstavnika;

·         metodi za otklanjanje dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti (samo za povezana lica);

·         Novi ugovori u najavi;

·         Ostale aktuelnosti; i dr.

Predavač:

Mr Dejan Dabetić, Viši savetnik - rukovodilac Grupe za uporedno poresko pravo i izbegavanje dvostrukog oporezivanja u Ministarstvu finansija. Svoje radno iskustvo sticao je u Ministarstvu finansija, učestvovao je u uvođenju fiskalne reforme u našoj zemlji i sarađivao sa poznatim inostranim ekspertima. Učestvovao je na mnogim seminarima u zemlji i inostranstvu, i publikovao veliki broj članaka. Mr Dejan Dabetić je poznati praktičar i stručnjak u oblasti izbegavanja dvostrukog oporezivanja.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljdsih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 08. novembar 2010. od 17.00 - 21.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

·         Cena po učesniku za članove: 12.560,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i terninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com.

 

Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na primeru Sistema za upravljanje sigurnošću informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001 - 09. Novembar 2011.

Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na polju sigurnosti i zaštite informacija je još uvek nepoznanica u poslovnom okruženju. Primena ove metodologije omogućava precizno razumevanje postavljenih zahteva i definisanje konkretne upravljačke, procesne, organizacione i dokumentacione strukture za njihovu realizaciju. Korišćenje najmodernijih informatičkih alata za modeliranje procesa i obučavanjem vlasnika procesa za njihovo korišćenje, omogućiće da se postavljeni zakonskii ugovorni  zahtevi kontinuirano ispunjavaju i da se o tome u svakom trenutku mogu pružiti odgovarajuću dokazi.

Primena metodologije će se pokazati na primeru efektivnog i efikasnog načina uspostavljanja Sistema upravljanja  sigurnošću  informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001.  Ovaj primer je izabran zbog toga što je standard ISO 27001 najbolji način za dokazivanje usaglašenosti sa odredbama trenutno veoma aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Polaznici će kroz mnogobrojne radionice i praktične primere steći potrebna znanja za sprovođenje projekta implementacije ISMS-a u pravosuđu. Svaki polaznik će dobiti detaljni u kvalitetnu dokumentaciju (priručnik) koja se sastoji od teorijskog dela, slajdova, ček-lista, templejta, primera i studija slučajeva.

Ciljna grupa

Javna preduzeća, banke, ministarstva, svi koji u poslovanju moraju revizorima da dokazuju usaglašenost sa zahtevima (zakona, standarda, ugovornih obaveza itd.)

Cilj seminara:

·         Značajno unapređenje postojećeg načina dokazivanja usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama.

·         Ključne informacije koje će olakšati zaduženima za proveravanje usaglašenosti sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da dođu do objektivnih dokaza.

·         Seminar će poslovnim organizacijama koje su predmet provere usaglašenosti: dopunu organizacije pripremljenu na savremenim osnovama, i sistematizaciju i opise poslova za sve zaposlene, sa detaljno definisanim i utvrđenim odgovornostima i ovlašćenjima za dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Teme:

·         Značaj primene procesnog referentnog modela za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama preduzeća

·         Definisanje upravljačke strukture

·         Prikaz metodologije za mapiranje poslovnih procesa

·         Definisanje organizacione strukture primenom RACI matrica

·         Definisanje dokumentacione strukture koja nastaje kao posledica izvođenja procesa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Primeni metodologiju koja je generalno primenljiva na dokazivanje usaglašenosti sa bilo kojim standardom, sadašnjim zakonskim zahtevima (posebno za pridruživanje u EU) i ugovornim obavezama.

Predavač:

Dr Milan Kukrika, dipl. ing. redovni profesor Beogradskog univerziteta i  predavač Evropske organizacije za kvalitet i IRCA (Velika Britanija). Naučno-stručna znanja dopunio je zvanjem evropskog menadžera kvaliteta 1997., zvanjem evropskog auditora kvaliteta (standard ISO 9001) 1998. godine, zvanjem evropskog  auditora za zaštitu životne sredine (standard ISO 14001) 1999. godine, auditora za upravljanje sigurnošću informacija (standard ISO 27001) 2006. godine i auditora za upravljanje IT uslugom (standard ISO 2000) 2009. godine.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 9. novembar 2011. od  9.30 - 17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 9700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

PORESKA KONTROLA- KANCELARIJSKA I TERENSKA – 10. novembar 2011.

Pripremite se za poresku kontrolu! Izbegnite nepotrebne neprijatnosti i novčane kazne!

Ukoliko obveznici u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske) propuste neku od radnji koja je propisana zakonom mogu da imaju problema sa poreskim organom, tj. protiv njih se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje ne male novčane kazne. Da bi se izbegle ove neprijatnosti, neophodno je da se upoznaju sa procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole.

Na ovom seminaru,  predavač Moma Kijanović će polaznike, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u samoj Poreskoj upravi, na praktičan način i kroz primere iz prakse, uputiti kako da na najjednostavniji način pristupe efikasnoj pripremi za poresku kontrolu i time izbegnu nepotrebno rasipanje resursa, vremena i enegrije.

Ciljna grupa:

Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima, kao i lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom.

Cilj seminara:

je da se polaznici upoznaju sa postupkom i procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske).

Teme:

·         Značaj primene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

·         Načela poreskog postupka koja se primenjuju u postupku poreske kontrole

·         Načelo zakonitosti

·         Načelo vremenskog važenja poreskih propisa

·         Načelo omogućavanja uvida u činjenice

·         Načelo čuvanja službene tajne u poreskom postupku

·         Načelo postupanja u dobroj veri

·         Načelo fakticiteta

·         Postupak kancelarijske poreske kontrole

·         Kontrola formalne ispravnosti

·         Kontrola matematičke ispravnosti

·         Postupak terenske kontrole

·         Nalog za kontrolu

·         Mesto i vreme vršenja kontrole

·         Obaveza učestvovanja poreskog obveznika  u postupku terenske kontrole

·         Zapisnik u postupku terenske kontrole

·         Rešenje u postupku terenske kontrole

·         Mere za otklanjanje utvrđenih povreda zakona i  nepravilnosti u primeni propisa

·         Mere u toku terenske kontrole

·         Mere privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku terenske kontrole

·         Postupak sa stvarima oduzetim u postupku kontrole

·         Podnošenje zahteva za pokretanje poreskoprekršajnog postupka

Po završetku učesnik je osposobljen da:

Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku poreske kontrole.

Predavači:

Mr Momo Kijanović, trenutno na poziciji Vice President-poreski konsultant u ALTIS Capital d.o.o. Beograd (finansijski, investicioni i poreski konsalting). Svoje radno iskustvo sticao je u Poreskoj upravi, gde je radio kao pomoćnik direktora u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Kao autor radova, učestvuje na stručnim skupovima iz oblasti javnih finansija. Objavljuje stručne radove i tekstove iz oblasti javnih finansija u stručnim časopisima. Veliki je praktičar i stručnjak u sprovođenju poreskog postupka i poreske kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd , 10. novembar 2011. od 9.30 - 15.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 11.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

 

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 11. novembar 2011.

Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

Konferencija obrađuje teme:

·         Uporedna analiza sadržine važećeg i prethodnog Zakona o zaštiti potrošača

·         Odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom

·         Ugovor o tajmšeringu

·         Pravna zaštita potrošača prema odredbama Zakona

·         Rešavanje potrošačkih sporova u cilju ostvarivanja prava potrošača

·         Nepravične ugovorne odredbe

·         Zabrana nepoštenog poslovanja

·         Značaj potrošačkog uporednog ispitivanja i ocenjivanja kvaliteta za proizvođače, trgovce, državne organe i potrošače

·         Rad Savetovališta za potrošače, zakon i praksa

Predavači:.

Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP Službenog glasnika vodi rubriku Advokat u službi potrošača. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

Katarina Ivančević, izvršni direktor u Triglav penzijski fondovi AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 11.novembar 2011. od 09.30 – 15.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

·         Cena po učesniku: 7.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         20% popusta članovima MNG Centra

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika konferencije iz istog preduzeća

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja konferencije

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

 

NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

·         Tekući poslovi

·         Kapitalni poslovi

·         Podzakonska akta

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Poznaje Zakonsku i podzakonsku regulativu, odnosno obaveze prema kontrolnim organima u Republici.

·         Donese poslovnu odluku u skladu sa propisima.

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.      

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

 

OPTIMIZACIJA PORESKOG BILANSA I PLANIRANJE OPOREZIVE DOBITI - 16. novembar 2011.

Zakon o porezu na dobit i prateći podzakonski propisi daju poreskom obvezniku veliki broj poreskih podsticaja i olakšica. Neke od tih stimulacija mogu se preneti u naredne poreske periode, dok su neke oročene i mogu se koristiti samo u tekućem periodu.

Putem planiranja oporezive dobiti i promišljenog planiranja korišćenja poreskih podsticaja mogu se iskoristiti sve poreske beneficije i time izbeći da poreski obveznik plati porez koji ne bi morao da plati.

Za razliku od ostalih poreskih oblika kod poreza na dobit obveznik ima značajan manevarski prostor za upravljanje svojim porezom. Poreskim planiranjem može se  izvršiti odlaganje poreza za naredni period ili plaćanje u manjem iznosu.

Na seminaru će biti prikazane strategije i taktike koje poreskom obveziku mogu omogućiti da njihovim  pravilnim korišćenjem plati manji porez.

Ciljna grupa:

Privrednici, menadžeri, računovođe, poreski savetnici, finansijski konsultanti, poreski inspektori, interni i eksterni revizori.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa postupkom poreskog planiranja poreza na dobit, kao i sa strategijama, taktikama, politikama i postupcima zakonite optimizacije i minimizacije poreza na dobit.

Teme:

·         Šta je planiranje poreza na dobit i kako se koristi?

·         Kako se može optimizirati i minimizirati porez na dobit?

·         Strategije, taktike i praktični saveti za smanjenje osnovice poreza na dobit

·         Poresko planiranje i optimizacija investicija u osnovna sredstva

·         Poresko planiranje i optimizacija zapošljavanja novih radnika

·         Poreska optimizacija donacija i sponzorstva

·         Poresko planiranje i optimizacija uzimanja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari

·         Poreska optimizacija kapitalne dobiti

·         Poresko planiranje amortizacije i odloženih poreza

·         Ostali postupci umanjenja oporezive dobiti

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Primeni tehnike i postupke poreskog planiranja u svom konkretnom slučaju.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16 novembar 2011. od 16.00 – 21.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajedničku večeru učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

 

UPOTREBA EXCEL-A KAO ALATA U FINANSIJAMA – 16-18. novembar 2011.

Trening “Upotreba Excel-a kao alata u finansijama” je jedan od najposećenijih i najuspešnijih treninga Centra za razvoj ljudskih resursa, koji ga je dosad organizovao preko čak 60 puta.

U praktičnom radu sa učesnicima dosadašnjih treninga,  primećeno je da veliki broj korisnika nažalost na neadekvatan način koristi alate koji su raspoloživi u Excel-u. Naime, često se ovaj jak alat koristi kao „pisaća mašina“.

Stoga se na seminaru, propraćeno primerima koji se vežbaju, polaznicima prezentuju sve bitne i neophodne formule i dodatni alati ugrađeni u Excel. Uz pomoć njih korisnik će biti u prilici da organizuje i analizira svoje podatke na brži, lakši i efikasniji način, kao i da znatno ubrza radne procese i ukupno poslovanje kompanije. Odgovor na pitanje zašto je Excel najmoćniji alat, kao i odgovore na sva druga pitanja o velikom značaju i mnogobrojnim efikasnim načinima upotrebe Excel-a u radnim procesima, dobićete upravo na ovom kursu.

Ciljna grupa:

Finansijski analitičari, rukovodioci u sektorima finansija, računovodstva, zaposleni u oblasti komercijale odnosno prodaje i slično.

Cilj treninga:

·         Unaprediti analitičke sposobnosti, upotrebom naprednih Excel formula i to uz pomoć funkcija za brojanje i sabiranje, uslovno formatiranje, funkcija pronalaženja vrednosti kao i funkcija za rad sa datumskim vrednostima.

·         Upotrebiti napredne metode za analizu podataka uz pomoć korišćenja naprednih alata iz oblasti rada sa bazama podataka kao i kontrole podataka uz upotrebu Pivot Tabela.

·         Ubrzati i učiniti efikasnijim način donošenja odluka korišćenjem dodatnog Excel Add-ins modula odnosno modula uz pomoć kojega na direktan način sabiramo podatake iz baze uz upotrebu nekoliko (više od jednog) kriterijuma, ili mapiramo polja po nekoliko kriterijuma. Razumevanje i adekvatnije korišćenje Excel funkcija za obračun prvih, drugih, trećih, četvrtih i petih finansijskih tablica (vremenska preferencija novca), kao i formula za obračun troškova amortizacije.

Teme:

·         Organizovanje i formatiranje podataka

·         Rad sa tabelama i grafikonima

·         Formule i funkcije (sa posebnim osvrtom na one koje su najkorisnije u finansijama)

·         Formule za finansijske proračune

·         Rad sa listama (filtering, outlining, subtotals)

·         Analiza podataka (Pivot tabele i grafikoni, What-if.)

Po završetku učesnik je osposobljen da:

·         Organizuje i analizira svoje podatke na mnogo brži i lakši način

·         Poveća efikasnost i tačnost izrade izveštaja i analiza

Predavač:

Obuku drži dipl. ekonomista, koji je svoje značajno radno iskustvo stekao radeći u bankarskom sektoru. Takođe je i Projekt menadžer za upravljanje projektom BASEL II. Poseduje veliko iskustvo kao predavač pri naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je održao niz kurseva korišćenja Excel funkcija u savremenom poslovnom okruženju.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 16-18. novembar 2011. od 17.15 – 20.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.

·         Cena po učesniku: 34.300,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

Dokumentarni akreditiv i bankaraska garancija kao najsigurniji instrumenti plaćanja i obezbeđenja – 17. novembar 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:

Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.

Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:

Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

·         Rizici u spoljnotrgovinskim poslovima

·         Pojam međunarodnog platnog prometa

·         Doznaka, pojam karakteristike i upotreba

·         Kako popuniti nalog za plaćanje

·         SWIFT

·         Inkaso poslovi

·         Dokumentarni akreditiv, pojam, karakteristike, vrste

·         Pravni odnosi u akreditivnom poslu

·         Kako popuniti nalog za otvaranje akreditiva, uloga i pomoć bankara

·         Akreditivna dokumenta i njihova priprema

·         Primeri akreditiva

·         Izvor prava za dokumentarne akreditive-UCP600 I URR 725

·         Pojam i vrste bankarskih garancija

·         Kontragarancija

·         Kada garancija štiti kupca, a kada prodavca

·         Kako popuniti zahtev za izdavanje garancija

·         Osnovni elementi garancije

·         Protest garancije

·         Primeri garancija i praktična primena

·         Pravila URDG758

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Predloži pravi instrument u “finansijskoj klauzuli” osnovnog ugovora

·         Popuni odgovarajuće naloge i dostavi banci precizne instrukcije

·         Shvati suštinu i prednost akreditiva

·         Razume bankarsku garanciju i zna da je primeni

Predavač:

Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 17. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

Incoterms 2010 – 17. Novembar 2011.

Incoterms pravila su pravila Međunarodne trgovinske komore (ICC, Pariz) i postoje od 1936. godine. Revidiraju se na deset godina u skladu sa novim tendencijama u međunarodnoj trgovini i predstavljaju deo priznatog kanona kojim se definišu obaveze kupaca i prodavaca i smanjuje rizik od nastajanja pravnih komplikacija. Sastavni su deo jezika međunarodne trgovine koji usklađuje komercijalni i sudski sistem.

Najnovija verzija pod nazivom Incoterms 2010 stupila je  na snagu 1. januara 2011.

Kod ugovaranja međunarodne prodaje robe, da bi obe ugovorne strane u tom procesu bile zadovoljne, neophodno je da se međusobne obaveze i odgovornosti definišu na siguran i jasan način. Poznavanje sadržaja i značenja termina iz oblasti međunarodne prodaje robe je od ogromnog značaja za sve učesnike u ugovaranju i izvršenju prodajnog posla, jer se na taj način otklanjaju mogućnosti različitog tumačenja razgraničenja obaveza prodavca i kupca i nastanak mnogih nesporazuma i problema, koji mogu da rezultiraju i sudskim sporovima.

Iz ovih razloga suštinski je bitno da ugovorne strane, prilikom ugovaranja međunarodne trgovine, poznaju Incoterms pravila, kako bi efikasno poslovale u međunarodnom okruženju i izbegle mnogobrojne sudske sporove i nesporazume.

Učesnicima na seminaru biće predstavljene klauzule, klasifikacije i pravila Incotermsa-a 2010, izmene u odnosu na prethodne verzije, primena pravila Incotermsa 2010 od datuma stupanja na snagu do danas i uporedni prikaz zastarelih i novih pravila.

Ciljna grupa:

Svi akteri u spoljnotrgovinskom procesu: menadžeri i referenti izvoza i uvoza, zaposleni u distributivnim centrima, zaposleni u sektorima preduzeća za spoljnu trgovinu, špediteri, prevoznici, osiguravajuće kuće, banke itd.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa sadržajem Incoterms-a 2010.

Teme:

·         Uvodni deo:

·         Ugovori trgovačkog posla

·         Struktura prodajnog ugovora

·         Uslovi isporuke u prodajnom ugovoru

·         Gradacija pravnih normi u trgovini

·         Incoterms pravila kao trgovačka šansa

·         Šta definiše Incoterms 2010

·         Šta ne definiše Incoterms 2010

·         Novine u Incotermsu 2010

·         Kako definisati Incoterms pravilo u prodajnom ugovoru

·         Klasifikacija pravila Incoterms 2010

·         Pojedinačna analiza univerzalnih pravila Incoterms 2010

·         Pojedinačna analiza pravila za vodni transport

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Razumeva značaj Incoterms pravila za trgovačku praksu

·         Pravilno koristi publikaciju Incoterms 2010

·         Odredi mesto Incoterms pravila u prodajnom ugovoru

·         Sazna novine u Incotermsu 2010 u odnosu na Incoterms 2000

·         Ugovara uslove isporuke na jednostavan način

·         Stekne osnovna znanja o pojedinačnim pravilima Incoterms 2010

Predavač:

Vukan Vujačić, ekspert za međunarodnu špediciju i transport, akreditovani ICC predavač za Incoterms 2010 i član Komisije ICC za trgovačko pravo i praksu.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 17. novembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

           

RADNO PRAVO I SISTEM PENZIJSKO-INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI – 22. novembar 2011.

Pravni značaj radnog prava ogleda se u činjenici što ono (regulišući prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa) izražava i štiti interese subjekata i svih činilaca radnog odnosa (radnika, poslodavaca, preduzeća, države). Radno pravo je i nastalo na temeljima kompromisa interesa radnika i poslodavaca.

Tema seminara su svi radni odnosi u svim oblicima rada (od zasnivanja do prestanka, uključujući i rad van radnog odnosa), posebno sa aspekta sticanja pretpostavki i uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Kako je sistem penzijskog i invalidskog osiguranja poslednjih decenija zapao u teškoće, on je 2003. godine izmenjen, a 2005. i 2011. godine, izmenama Zakona o PIO,  nastavljena je dalja reforma ovog sistema.

U takvoj situaciji, potrebno je da se preduzećima, organima, organizacijama i poslodavcima približi sistem penzijskog i invalidskog osiguranja kako bi u praksi precizno i pravilno tumačili  odredbe Zakona o PIO.

Primeri koji će na seminaru biti prikazani za različite konkretne situacije doprineće otklanjanju dilema koje se javljaju u praksi.

Ciljna grupa:

Stručne službe u okviru privrednih društava i drugih institucija, predstavnici poslodavaca, pre svega zaposleni u kadrovskim službama, predstavnici zaposlenih – sindikati i dr.

Cilj seminara:

Upoznavanje ovlašćenih radnika sa sistemom penzijsko-invalidskog osiguranja i sa prikazom praktične primene pojedinih odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Takođe, cilj je i upoznavanje učesnika sa međusobnom povezanošću i uslovljenošću ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i sa problemima u njihovom ostvarivanju i sl.

Teme:

·         Zasnivanje radnog odnosa

·         Radno vreme, odmori i odsustva

·         Zaštita zaposlenih

·         Zarada, naknada zarade i druga primanja

·         Potraživanja zaposlenih u slučaju stečajnog postupka

·         Prava zaposlenih kod promene poslodavca

·         Višak zaposlenih

·         Udaljenje zaposlenog sa rada

·         Izmena ugovora o radu

·         Prestanak radnog odnosa

·         Rad van radnog odnosa

·         Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje

·         Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Penzijski staž

·         Utvrđivanje visine prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Ostvarivanje i korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Matična evidencija o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Prelazne odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Učesnici će biti osposobljeni da pravilno i precizno tumače i primenjuju odredbe  Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i radnog prava,  kao i da zaposlenom daju pravu informaciju u pogledu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. 

Predavač:

Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik u penziji. Poseduje bogato radno iskustvo na pripremi i primeni propisa u oblasti rada i zapošljavanja, radom na ovim poslovima preko 30 godina u republičkim organima i organizacijama, učešćem na stručnim i naučnim savetovanjima sa stručnim radovima iz oblasti radnih odnosa, na radionicama, seminarima i sl.

Mirjana Mirkov, direktor Privrednog društva PenzijaInfo, poseduje veliko iskustvo iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Pre zaposlenja u PenzijaInfo bila angažovana na poslovima direktora sektora za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Direkciji Republiškog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Bila član radne grupe za izradu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 22. novembar 2011. od 9.30 -16.00 časova.

Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 12.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

 

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 24.i 25. novembar 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:

Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:

Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

·         Znanja za utvrđivanje aktuelnog stanja.

·         Načini definisanja i postavljanja ciljeva.

·         Učenje i razvoj kao stalna, planska i kontinuirana aktivnost (lična/poslovna – pojedinac/organizacija koja uči).

·         Kriterijumi efikasnosti – subjektivni naspram objektivnih.

·         Najčešće greške i zablude.

Veštine koje će učesnik steći:

·         Praktične aktivnosti na razumevanju razlika između želja i ciljeva.

·         Načini kontrole realizacije postavljenih ciljeva.

·         Analiza stanja, potrebnih aktivnosti, vremena, sredstava i resursa za realizaciju postavljenih ciljeva.

·         Analiza poslova i radnih aktivnosti (ličnih i poslovnih) po raznim pozicijama.

·         Traganje i obrada relevantnih informacija.

·         Elementi procesa rešavanja problema – praktična primena.

Teme:

·         Razumevanje sopstvenih aktivnosti/poslova – Da li dovoljno poznajete sopstvene aktivnosti i njihove elemente? Kako da ih unapredite.

·         Postavljanje - izbor pravih ciljeva (motivišući, dotižni, uvremenjeni). Da li ste postavili pravilne ciljeve koje je moguće ispuniti?

·         Unapređenje procesa rada/izvršenja. Šta činiti sa aktivnostima koje predstavljaju gubljenje vremena? Kako ih se rešiti?

·         Povećanje ličnih/poslovnih kapaciteta. Koje akcije preduzeti? Koliko su efikasni resursi kojima raspolažate u odnosu na postavljene ciljeve? Da li bespotrebno sastančite?

·         Stalno/kontinuirano napredovanje/razvoj. Da li imate sistematičan pritup razvoju i nepredovanju ili to činite stihijski? Da li pravite razliku između želja i planova?

·         Proverite opažanja drugih (vama značajnih osoba; kupaca; potrošača; klijenata). Kako doživljavaju vas i vaše aktivnosti? Koliko ste efikasni u njihovim očima? Šta oni očekuju od vas?

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Sposoban da analizira i sagleda uloge: sebe, okruženja i drugih u planiranim poslovima i aktivnostima.

·         Izvrši analzu sopstvenih poslova, načina sagledavanja i rešavanja problema i načine prilagođavanja novim situacijama.

·         Postavi jasne, objektivne i dostižne ciljeve i način njihovog ostvarenja.

·         Shvati značaj planskog sistematskog pristupa u realizaciji ličnih/poslovnih ciljeva/aktivnosti.

·         Sagleda sopstveni uticaj na druge i njihov na sebe.

·         Nauči da pravilno primenjuje principe i pravila postavljanja i rešavanja problema. 

Predavač:

Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd , 24. i 25. novembar. 2011. od 15.00 – 19.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

REDOVAN POSTUPAK CARINJENJA – 25. novembar 2011.

Pored skrаćenog postupkа cаrinjenjа robe, gde je metodologija rаdа pojednostаvljenа, primenjuje se i  redovni postupаk cаrinjenjа nа robi čijа se vrstа, količinа, kаkvoćа i vrednost ne mogu utvrditi u skrаćenom postupku. Podnošenje Jedinstvene cаrinske isprаve (JCI) je obаvezа uvoznikа ili ovlаšćenog licа.

Zаkonom o spoljnotrgovinskom poslovаnju predviđeno je dа preduzeće ili drugo prаvno lice, registrovаno zа poslove međunаrodne špedicije, može da orgаnizuje otpremаnje i dopremаnje robe u međunаrodnom sаobrаćаju u svoje ime, а po nаlogu i zа rаčun komitentа, kаo i da zаstupа i obаvljа poslove u vezi sа cаrinjenjem robe. Cаrinski obveznik ili ovlаšćeni špediter je odgovorаn zа ispravnost preduzetih rаdnji u cаrinskom postupku, kаo i zа tаčnost podаtаkа koji su uneti u JCI i druge isprаve.

Zbog znаčаjа poslovа koje obаvljа cаrinski obveznik ili špediter, propisimа je utvrđenа obаvezа dа podnosilаc JCI, najvažnijeg dokumenta za obračun carine, koji se popunjava na strogo propisan način, morа biti upisаn u Registаr podnosilаcа deklаrаcije u Uprаvi cаrinа.

Zbog svega navedenog, poznavanje procedura vezanih za redovan postupak carinjenja je veoma važno za sve učesnike u spoljnotrgovinskom prometu kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obavezama u pravilnom sprovođenju ovog postupka od trenutka podnošenja carinskih deklaracija, pa do okončanja postupka, odnosno stavljanja robe u slobodan promet.

Ciljna grupa:

Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa načinom sprovođenja redovnog postupka carinjenja, kao i o pravima i obavezama učesnika u postupku pri sprovođenju tog postupaka.

Teme:

·         Radnje pre podnošenja deklaracije

·         Podnošenje pisanih deklaracija

·         Prihvatanje deklaracije

·         Provera deklaracije

·         Rezultati provere

Po završetku polaznik je osposobljen da:

U potpunosti upoznat sa novim zakonskim propisima vezanim za sprovođenje redovnog postupka carinjenja, kao i svojim pravima i obavezama u sprovođenju tog postupka.

Predavač:

Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 25. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 28. novembar 2011.

Zakon o parničnom postupku uređuje pravila postupka za pružanje sudske pravne zaštite po kojima se postupa i odlučuje u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa, osim sporova za koje je posebnim zakonom propisana druga vrsta postupka.

Zakon o parničnom postupku sistemski predstavlja jedan od najvažnijih legislativnih akata jedne zemlje, a principi i načela koje sadrži bitno određuju stepen ostvarivanja zaštite u postupku pred sudovima opšte i specijalizovane nadležnosti.

Reformisanje parnične procedure radi usklađivanja sa evropskim standardima i implementacija  preporuka SE, sistemski omogućava i horizontalno usklađivanje propisa na nacionalnom nivou, obzirom na brojne nove zakone koje je Narodna Skupština donela u sprovođenju Nacionalne strategije reforme pravosuđa, čiji je krajnji cilj ostvarenje prava stranaka na zakonitu, pravičnu i jednaku zaštitu.

Učesnici seminara upoznaće se sa konceptom novog Zakona o parničnom postupku koji stupa na snagu 01.02.2012. godine. Takođe nakon seminara učesnici će biti u mogućnosti da samostalno sačine podneske u formalnom smislu, i da preduzimaju potrebne radnje u parničnom postupku.

Ciljna grupa:

Pravne službe privrednih društava i institucija, advokati.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa novinama u Zakonu; da se informišu ko može zastupati pravna lica u parničnom postupku, o dužnostima stranaka u postupku; koja dokazna sredstva i kako koristiti, posebno u privrednim sporovima.

Teme:

·         Implementacija preporuka SE u drugostepenu i trećestepenu sudsku zaštitu

·         Ograničenje načela beneficium novorum  u prvostepenom postupku, posebnim postupcima i u  instancionom postupku

·         Bitne povrede odredaba parničnog postupka i restrikcija načela postupanja suda ex offo u instancionom postupku

·         Pravni lekovi (redovni, vanredni, novi)

·         Reformisanje parnične procedure

·         Osnova načela

·         Ograničenje načela parnične procedure

·         Novi procesni instituti

·         Vremenski okvir za preduzimanje radnji

·         Prelazne i završne odredbe

·         Vrste privrednih sporova

·         Posebna mesna nadležnost u privrednom sporu

·         Sastav suda

·         Posledice parničnih radnji koje preduzima zastupnik

·         Dokazna sredstva

·         Rokovi

·         Dozvoljenost revizije

·         spor male vrednosti

·         privremen mere

·         postupak u drugom stepenu

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Razume koncept novog Zakona o parničnom postupku

·         Sačini podnesak (tužbu, odgovor na tužbu, redovni pravni lek) u formalnom smislu

·         Preduzima potrebne radnje u parničnom postupku

Predavači:

Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Vida Petrović Škero, Sudija Vrhovnog kasacionog suda

Mladen Nikolić, sudija u IV opštinskom sudu

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 28. novembar 2011. od 15.30 – 19.30 časova

Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje, topli i hladni bife.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485  ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

VRSTE POREZA, PORESKE STOPE I NAČIN OPOREZIVANJA – 29. novembar 2011.

Problemi sa poreskim organom mogu da se jave ukoliko obveznici propuste neku od radnji u obračunu poreza koja je propisana zakonom. U tom slučaju, zbog nepravilnog obračuna poreza, obvezniku se nalaže uplata poreza sa kamatom, a protiv obveznika  se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje nemale novčane kazne. Kako bi se ovakve i slične neprijatnosti izbegle, neophodno je da se obveznici upoznaju sa vrstama poreza i poreskih stopa, kao i sa načinom obračuna tih poreza i vrstama poreskih prijava koje se podnose poreskom organu.

Ciljna grupa:

·         Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima

·         Lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom

·         Samostalni preduzetnici i fizička lica koji samostalno vode svoje poslovne knjige

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa vrstama, postupkom i načinom obračuna poreza koji se primenjuju u poreskom sistemu Srbije, kao i sa poreskim prijavama koje se dostavljaju poreskom organu prilikom obračuna i plaćanja poreza. Takođe, polaznici će se upoznati i sa postupkom ostvarivanja svojih prava u poreskom postupku koji se vodi pred poreskim organom, kao i sa svojim obavezama u poreskom postupku, jer će trpeti sankcije poreskog organa ukoliko ih ne poštuje.

Teme:

·         Vrste javnih prihoda u Srbiji

·         Direktni i indirektni porezi

·         Vrste poreza u Srbiji i njihove poreske stope (PDV, akcize, porezi na dohodak građana, porez na dobit pravnih lica, porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon, porez na prenos apsolutnih prava, porez na upotrebu, držanje i nošenje određenih dobara, drugi porez u skladu sa posebnim zakonom)

·         Način obračuna poreza i popunjavanja poreskih prijava za navedene poreze

·         Rokovi plaćanja poreza i uplatni računi na koje se porez plaća

·         Načini utvrđivanja poreza (po odbitku, po rešenju poreskog organa i metodom samooporezivanja)

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku obračuna i plaćanja poreza i podnošenja poreskih prijava. Na osnovu stečenog znanja polaznici će na najlakši mogući način ostvarivati svoja prava u poreskom postupku pred poreskim organom, kao i izvršavati svoje obaveze prema poreskom organu.  

Predavač:

Mr Momo Kijanović, magistar pravno-ekonomskih nauka sa dugogodišnjim radnim iskustvom u Poreskoj upravi. Radio kao pomoćnik direktora u centrali Poreske uprave u Beogradu u Sektoru za naplatu, kao načelnik odeljenja za fiskalnu analizu u Sedištu republičke uprave javnih prihoda u Beogradu, i kao samostalni izvršilac u Sektoru za obrazovanje i komunikaciju u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Trenutno radi kao projekt menadžer – poreski konsultant.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd , 29. novembar 2011. od 9.30 do 17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajedničku večeru učesnika.

Cena po učesniku: 11.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2009. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

 

HIPOTEKA I ZALOGA KAO INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA I SUDSKA PRAKSA – 30. novembar 2011.

U oblasti založnog prava na pokretnim stvarima i pravima kao sredstvu obezbeđenja naplate potraživanja, primećeni su brojni propusti prilikom registracije ugovora o zalozi i njihove realizacije u postupku namirenja. Zbog navedenih činjenica veoma je važno da ugovorne strane budu upoznate sa najčešćim propustima prilikom ugovaranja, i da na taj način izbegnu probleme prilikom registracije ugovora i njihove realizacije. U Zakon o obezbeđenju i izvršenju uneta su nova rešenja koja imaju uticaj na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Takođe, novi Zakon o hipoteci, kao načinu i sredstvu obezbeđenja potraživanja, uveo je mnoge novine u ovu oblast, ali je prouzrokovao i brojne dileme i nepoznanice u praksi. Ove dileme moguće je razrešiti poređenjem zastarelih i novih oblika zasnivanja i realizacije hipoteke.

Na ovom seminaru učesnici će se upoznati sa prednostima zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na nova rešenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i sa izmenama u Zakonu o hipoteci, kroz uporednu analizu starih i novih zakonskih rešenja, radi uklanjanja svih nepoznanica i nedoumica.

Kroz praktično-teorijski rad, na seminaru će se sagledati svi rizici koji osporavaju, umanjuju ili u potpunosti nuliraju efekat hipoteke. U tom smislu, sagledaće se postojeća sudska praksa, situacije u slučaju stečaja, podložnost kriminalnim aktima i radnjama, preventivni efekat hipoteke i realnost njene realizacije.

Ciljna grupa:

Privredna društva, banke, pravnici itd.

Cilj seminara:

Da se izvrši teorijsko praktična obuka polaznika koja će omugućiti kvalitetnije obezbeđenje potraživanja hipotekom, i time stvoriti realne uslove za njenu realizaciju. Seminar upućuje učesnike u prednosti zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na nova rešenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju koja su od uticaja na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Teme:

·         Hipoteka (u teoriji i praksi): istorijat i pojam, pozitivni propisi, zasnivanje, realizacija, zakonska regulativa

·         Novine Zakona o izvršnom postupku od uticaja na postupak registracije

·         Ukazivanje na najčešće razloge odbacivanja zahteva za registraciju u oblasti založnog prava

·         Pravni stavovi

·         Sudska praksa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Da poseduje osnovna teorijska znanja o hipoteci

·         Da se upozna sa pozitivno pravnim propisima i delom uporedno pravnim stanjem

·         Da nauči obezbeđenje potraživanja putem hipoteke

·         Da vrši realizaciju hipoteke

·         Da prilagođava različite oblike hipoteke konkretnim situacijama obezbeđenja potraživanja

·         Polaznik će steći neophodna znanja koja će mu omogućiti da prevaziđe najčešće propuste prilikom zaključenja ugovora o zalozi i time izbegne probleme prilikom njihove registracije, kao i prilikom njihove realizacije u postupku namirenja

Predavač:

Tanja Vukotić Marinković, rukovodi radom Registra sudskih zabrana. Radila na zakonskim tekstovima: Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, Zakon o finansijskom lizingu, veći broj podzakonskih akata.

Dragan Klepić, advokat. Obavljao poslove inspektora rada, načelnika u inspekcijskim organima i poslove javnog pravobranioca.

Dragan Benović, šef zemjišno-knjižnog odeljenja II Opštinskog suda u Beogradu.

Vlada Kozar, sudija Višeg trgovinskog suda u Beogradu.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursaMNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 30. novembar 2011. od 09.30 – 16.00 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 13.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POSMATRAČE IZBORNE KAMPANJE DO 5. DECEMBRA 2011. GODINE

Javni poziv kojim se pozivaju kandidati koji žele da obavljaju poslove posmatranja izborne kampanje političkih subjekata u 2012. godini u svojstvu posmatrača Agencije za borbu protiv korupcije, da se prijave na poziv za terenskog posmatrača, koordinatora i centralnog koordinatora, objavljen je dana 21. novembra 2011. godine u dnevnom listu Danas koji se izdaje za celu Republiku Srbiju i na internet prezentaciji Agencije (www.acas.rs) sa koje se može preuzeti propisani obrazac prijave za posmatrače izborne kampanje političkih subjekata u baneru "Obrasci" (Obrazac P-1).

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 24.11.2011.

KRETANJE INFLACIJE U OKTOBRU 2011. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast potrošačkih cena u oktobru 2011. iznosio je 0,4%. Međugodišnja inflacija je nastavila da opada i u oktobru je iznosila 8,7%, što je u skladu s projekcijom Narodne banke Srbije.

Pad međugodišnje inflacije će se, prema proceni Narodne banke Srbije, nastaviti i u narednom periodu i u granicama dozvoljenog odstupanja od cilja će se naći u prvom tromesečju naredne godine. Procesu dezinflacije najviše će doprineti niska agregatna tražnja, smanjeni troškovni pritisci na rast cena hrane, kao i nastavak pada inflacionih očekivanja. Brzina pada inflacije zavisiće od razvoja situacije u međunarodnom okruženju, ali i od ekspanzivnosti fiskalne politike.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 11.11.2011.

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA BIĆE ODRŽANO 22. NOVEMBRA 2011. GODINE • Za nove kandidate rok za prijavljivanje je 15. novembar 2011.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obaveštava lica zainteresovana za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, da će se ispitivanje kandidata sa do sada uredno podnetim prijavama, održati 22. novembra 2011. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3 na prvom spratu u sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Za nove kandidate prijave za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara se podnose Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja najkasnije do 15. novembra 2011. godine. Kandidati čije prijave stignu posle 15. novembra, NEĆE moći da polažu 22. novembra, već će se smatrati da su prijavljeni za neki od budućih termina.

O budućim terminima održavanja stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, Ministarstvo će blagovremeno postaviti obaveštenje na veb-sajt.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 13.11.2011.

OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

Aktuelna službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE POREZOM NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA RAZMENE I OTKUPA NEPOKRETNOSTI IZMEĐU PREDUZEĆA I FIZIČKOG LICA - Zakon o porezima na imovinu: član 23
 • Ministarstvo finansija: PRESTANAK PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU ZA SRUŠENI OBJEKAT - Zakon o porezima na imovinu: član 2
 • Uprava carina: CENA ZELENIH BANANA PREMA RASPOLOŽIVIM PODACIMA ZA 45. NEDELJU 2011. GODINE - Carinski zakon: član 45
 • Uprava carina: NAČIN IZDAVANJA POTVRDE DA SE ODREĐENA ROBA NE PROIZVODI U ZEMLJI - Uputstvo o načinu izdavanja potvrde da se određena roba ne proizvodi u zemlji: tačka 1
 • Uprava carina: USLOVI I NAČIN OBAVLJANJA ENERGETSKE DELATNOSTI SA ASPEKTA CARINSKOG SKLADIŠTENJA - Zakon o energetici: član 14

Aktuelna sudska praksa:

 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U KRIVIČNOM POSTUPKU I PRAVO NA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU VOĐENOM ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU I ZBOG NAKNADE ŠTETE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU VOĐENOM ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU KAO I ZBOG NAKNADE ŠTETE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU VOĐENOM ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU KOJI JE PREKINUT DO OKONČANJA POSTUPKA PRIVATIZACIJE TUŽENOG - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U RADNOM SPORU I NALOG SUDU DA PREDUZME SVE MERE KAKO BI SE POSTUPAK OKONČAO U NAJKRAĆEM ROKU - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U RADNOM SPORU VOĐENOM ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU I IZGUBLJENE ZARADE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U RADNOM SPORU VOĐENOM ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU I ZBOG IZGUBLJENE ZARADE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U RADNOM SPORU VOĐENOM ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA PRITVORENOG LICA JER ŽALBA IZJAVLJENA PROTIV REŠENJA O PRODUŽENJU PRITVORA NIJE BILA HITNO RAZMOTRENA - Ustav Republike Srbije: član 27 stav 3
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA PRITVORENOG LICA NA SLOBODU I BEZBEDNOST I PRAVA NA OGRANIČENO TRAJANJE PRITVORA - Ustav Republike Srbije: član 27 stav 3
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA PRITVORENOG LICA NA SLOBODU I BEZBEDNOST JER ŽALBA IZJAVLJENA PROTIV REŠENJA O PRODUŽENJU PRITVORA NIJE BILA HITNO RAZMOTRENA - Ustav Republike Srbije: član 27 stav 3
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA PRITVORENOG LICA NA SLOBODU I BEZBEDNOST - Ustav Republike Srbije: član 27 st. 1 i 3

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 21.11.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

KOMPANIJA BRAĆA KARIĆ d.o.o.

 

50. St. broj 2444/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St-2444/2010, od 7. novembra 2011. godine, u postupku stečaja nad dužnikom KOMPANIJA BRAĆA KARIĆ d.o.o. u stečaju iz Beograda, Jevrejska 24, odredio je drugo dopunsko ispitno ročište za 5. decembar 2011. godine u 9,30 časova, na koje se pozivaju stečajni upravnik i poverioci, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.
Oglas je istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu 7.11.2011. godine

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Društvo za trgovinu, posredovanje i pružanje usluga Chemtransfert d.o.o.

1745727

17 St. broj 512/2011

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Ljiljana Ćalić, u pravnoj stvari Narodne banke Srbije, Beograd, Kralja Petra 12 i Društva za trgovinu, posredovanje i pružanje usluga Chemtransfert d.o.o. Beograd, Bulevar despota Stefana 128, čiji je matični broj 1745727 i PIB 102638152, postupajući po službenoj dužnosti doneo je 25. avgusta 2011. godine, rešenje:
I - Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Društva za trgovinu, posredovanje i pružanje usluga Chemtrnasfert d.o.o. Beograd, Bulevar Despota Stefana 128, čiji je matični broj 1745727 i PIB 102638152 Branislav Ilić iz Beograda.
II - Imenuje se za stečajnog upravnika Bajić Dragica iz Beograda, Karađorđeva 23/3.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za usluge, proizvodnju i promet "Rakovica-Komerc" a.d.

07483414

48. St. broj 3448/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2161

 http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/RAKOVICA-KOMERC.shtml/seo=/companyid=13256

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Vera Tešić, u postupku stečaja nad Preduzećem za usluge, proizvodnju i promet "Rakovica-Komerc" a.d., Beograd, Partizanska 14, MB 07483414, PIB 100225831, 1. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
I - Zakazuje se završno ročište, radi zaključenja stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u skladu sa članom 13. stav 2. Zakona o stečaju, za 2. decembar 2011. godine u 12,00 časova, koje ročište će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 201/2.
II - Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od osam dana, ukoliko imaju pravni interes da se nastavi postupak stečaja nad stečajnim dužnikom, podnesu zahtev za sprovođenje postupka i uplate iznos od 2000.000,00 dinara na depozitni račun ovog suda broj 840-298802-02 radi pokrića troškova stečajnog postupka.
III - Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 16. decembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Stečajna masa Sartid Spin, d.o.o.

 

10. St. broj 152/2010

 

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10. St. broj 152/2010 od 4. novembra 2011. godine, određuje se završno ročište nad Stečajna masa Sartid Spin, d.o.o. iz Beograda, Krunska 47, na kome se:
1. raspravlja o izveštaju stečajnog upravnika o završetku stečajnog postupka,
2. odlučuje o neraspodeljenim delovima deobne mase, u smislu naknadne deobe stečajne mase,
3. odlučuje o drugim pitanjima od značaja za stečajnog dužnika.
II. Završno ročište će se održati 16. decembra 2011. godine u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 210/II sa početkom u 9,00 časova.
III. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda, 4. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"BIG 2"

20277319

1. St. broj 3245/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 1. St. broj 3245/2011 od 21. oktobra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad "BIG 2", Lazarevac, Dula Karaklajića 33/9, matični broj 20277319, PIB 104939521, a na predlog Fonda za razvoj RS, Niš, Bulevar Nemanjića 14a.
Imenovan je za stečajnog upravnika Vujačić Žarko iz Novog Beograda, Omladinskih brigada 156/21.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 16. januar 2012. godine u 9,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 220.
Ispitno ročište određuje se za 16. mart 2012. godine u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 220.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 26. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Društveno preduzeće za proizvodnju i usluge "Stol interijer"

07558863

16. St. 3452/11

 

 

 

Privredni sud u Beogradu rešenjem St. 3452/11 od 2. novembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad Društvenim preduzećem za proizvodnju i usluge "Stol interijer" iz Beograda, u likvidaciji Ulica 29. novembra 122, matični broj 07558863, PIB 100209865.
I Usvaja se predlog predlagača Agencije za privatizaciju iz Beograda, Terazije 23, pa se otvara postupak stečaja nad Društvenim preduzećem za proizvodnju i usluge "Stol interijer" iz Beograda, u likvidaciji Ulica 29. novembra 122, matični broj 07558864, PIB 100209865.
II Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 1. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju iz Beograda, Terazije 23.
IV Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
V Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika, te održati skupština poverilaca, određuje se za 20. decembar 2011. godine u 9,40 časova, sudnica 203/II u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI Ispitno ročište određuje se za 17. januar 2012. godine u 12,45 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 203/II.
VII Pozivaju se svi poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
IX Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune obavezu prema stečajnoj masi.
X Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 1. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za promet na veliko i usluge "MB Soft" d.o.o.

07777132

1. St. broj 2345/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2275

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 1. St. broj 2345/2011 od 25. oktobra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad Preduzećem za promet na veliko i usluge "MB Soft" d.o.o., Beograd, Brankova 8, matični broj 07777132, PIB 100266306, a na predlog "Hypo alpe Adria banka" AD, Beograd, i "Eurobank EFG" AD, Beograd.
Imenovan je za stečajnog upravnika Branko Vučković iz Beograda, Višnjička 146.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 16. januar 2012. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 220.
Ispitno ročište određuje se za 16. mart 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 220.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 26. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Holding kompanija Interspeed a.d.

07739141

50. St. broj 2953/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2315

 

I Privredni sud u Beogradu, dana 28. oktobra 2011. godine, doneo je rešenje 50. St. 2953/2011, kojim se otvara stečajni postupak nad dužnikom Holding kompanija Interspeed a.d., iz Beograda, Patrijarha Dimitrija 11, matični broj 07739141 PIB 100175189.
II Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Željko Pešut iz Beograda, Braće Radovanovića 32.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Ispitno ročište određuje se za 23. januar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.
VI Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 6. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.
VII Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda 31. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"TEHNOPLAST & DE-DEH" DOO za proizvodnju, unutrašnju spoljnu trgovinu

07735391

3. St. broj 3083/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2262

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 3. St. broj 3083/2011 od 24. oktobra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "TEHNOPLAST & DE-DEH" DOO za proizvodnju, unutrašnju spoljnu trgovinu iz Beograda, Zemun, Karla Soprana 3, matični broj 07735391, PIB 100014182, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenovan je Zoran Ćulibrk iz Beograda, Jurija Gagarina 29-d.
Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ispitno ročište se zakazuje za 3. februar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 102, prvi sprat.
Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika se zakazuje za 2. decembar 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, prvi sprat, i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda, u "Službenom glasniku RS" i jednom visokotiražnom dnevnom listu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Sion Sion Group" d.o.o.

17381024

27. St. broj 431/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 27. St-431/2011 od 2. novembra 2011. godine pokrenuo prethodni postupak za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja nad "Sion Sion Group" d.o.o. iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 3 matični broj 17381024, PIB 100834348 u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije sa dopunama od 8. juna 2011., 20. septembra 2011., 27. septembra 2011. i tehničkom ispravkom plana od 28. septembra 2011. godine.
II Poverioci mogu izvršiti uvid u unapred pripremljeni plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, prizemlje, soba 22, sve do dana održavanja ročišta.
III Zainteresovana lica mogu staviti primedbe na podneti plan, kao i osporiti sadržinu, osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja, u roku od 15 dana, od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
IV Ročište za odlučivanje i glasanje o predloženom planu reorganizacije zakazuje se za 30. novembar 2011. godine u 11 časova, u sudnici broj 236, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
V Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.
VI Ovaj oglas objavljen je na oglasnoj tabli suda 2. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Preduzeće za promet i usluge "Gradnja import" društvo sa ograničenom odgovornošću u društvenoj svojini

07787502

3. St. broj 3116/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2001

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/GRADNJA+IMPORT.shtml/seo=/companyid=10047

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Aleksandra Popović, odlučujući o predlogu predlagača Agencije za privatizaciju iz Beograda, Terazije 23 u svojstvu likvidacionog upravnika, za pokretanje postupka stečaja nad Preduzećem za promet i usluge "Gradnja import" društvo sa ograničenom odgovornošću u društvenoj svojini iz Beograda, Lomina 10 - u likvidaciji, 4. avgusta 2011. godine doneo je sledeće rešenje:
Otvara se stečajni postupak nad Preduzećem za promet i usluge "Gradnja import" društvo sa ograničenom odgovornošću u društvenoj svojini iz Beograda, Lomina 10, - u likvidaciji, matični broj 07787502; PIB: 285570.
II Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga prezaduženosti iz člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj, Beograd, Terazije 23.
IV Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđenja i neobezbeđena potraživanja u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 12. decembar 2011. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 102/I-sprat.
VII Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 12. decembar 2011. godine u 10 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 102/I-sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VIII Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visoko tiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Privredno društvo za posredovanje u prometu nekretnina, građevinarstvo i trgovinu Delta legal d.o.o.

 

7 St. broj 2753/10

 

 

 

Privredni sud u Beogradu (7 St. broj 2753/10) u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za posredovanje u prometu nekretnina, građevinarstvo i trgovinu Delta legal d.o.o., Beograd - u stečaju, Beograd, Vodovodska 172, zakazao je ročište o raspravljanju predloga izmenjenog plana reorganizacije od 23. septembra 2011. godine i glasanje poverilaca, za 9. decembra 2011. godine u 10 časova, koje će se održati u Beogradu, Masarikova 2 (I sprat) sudnica 100.
Novo ispitno ročište zakazuje se za 25. januar 2012. godine u 12 časova, koje će održati u Beogradu, Masarikova 2/I sprat/sudnica 100.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Kvanteks" DOO

6340008

St. boj. 28/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1462

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Kvanteks" DOO u stečaju, Loznica, doneo je 8. novembra 2011. godine
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Kvanteks" DOO u stečaju, Loznica, matični broj 6340008, PIB 101562033, zakazuje se za 30. novembar 2011. godine sa početkom u 10, 30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"Mimas Komerc" d.o.o.

 

St. broj 531/11

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Mimas Komerc" d.o.o. u stečaju iz Valjeva, dana 10. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad "Mimas Komerc" d.o.o. iz Valjeva, održaće se dana 25. novembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48a, I sprat, sudnica broj 17.
Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Privredno društvo "Totra" d.o.o.

6279996

St. broj 116/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1468

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Privrednim društvom "Totra" d.o.o. u stečaju, Valjevo, dana 8. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Privrednim društvom "Totra" d.o.o. u stečaju, Valjevo, Vuka Karadžića 161/2, matični broj 6279996, PIB 101493656, zakazuje se za 30. novembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Društvo za proizvodnju "Stanković Anoda" DOO

17299034

St. broj 234/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1703

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Društvo za proizvodnju "Stanković Anoda" DOO, Valjevo, Suvoborska 121-a, dana 14.11.2011. godine doneo je
REŠENJE
Ispitno ročište u postupku stečaja nad Društvo za proizvodnju "Stanković Anoda" DOO, Valjevo, Suvoborska 121-a, matični broj 17299034, PIB 100072648, zakazuje se za 22. decembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 2, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Imperi Export Importo" d.o.o.

17616706

St. broj 681/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2338

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Milena Živković, u postupku stečaja nad "Imperi Export Importo" d.o.o. Loznica Luke Stevića 61, dana 9. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Imperi Export Importo" d.o.o. Loznica Luke Stevića 61, matični broj 17616706, PIB 103605640, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Ćosić Miodrag iz Valjeva Jakova Nenadovića 7/1.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 20. februar 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 16. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".
Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda dana 9. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

"Transport Horvath" d.o.o.

06950612

St. broj 720/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović u postupku stečaja nad "Transport Horvath" d.o.o. iz Valjeva, dana 2. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Predlog "Raiffeisen leasing" d.o.o. Beograd za pokretanje stečajnog postupka, nad "Transport Horvath" d.o.o. iz Valjeva, Usvaja se.
I. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Transport Horvath" d.o.o. iz Valjeva, Karađorđeva 120, matični broj 06950612, PIB 101905457.
II. Stečajni postupak se otvara zbog trajne nesposobnosti plaćanja, jer stečajni dužnik nije mogao da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
III. Za stečajnog upravnika, metodom slučajnog odabira imenuje se Zoran Božić iz Uba, Josipa Majera 55.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište će se održati dana 22. februara 2012. godine. sa početkom u 10 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica broj 17.
VII. Prvo poverilačko ročište će se održati dana 9. februara 2011. godine. sa početkom u 10 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica broj 17.
VIII. Skupština poverilaca će se održati dana 9. decembra 2011. godine. sa početkom u 11 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica broj 17
IX. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 2. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"JK Gradnja"

 

St. broj 523/11

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "JK Gradnja" u stečaju iz Valjeva, doneo je dana 10. novembra 2011. godine, sledeće rešenje.
Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad "JK Gradnja" iz Valjeva, održaće se 23. decembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48a, I sprat, sudnica broj 17.
Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"Duga" d.o.o.

 

St. broj 306/11

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Duga" d.o.o. u stečaju iz Petlovače, Vase Isailovića 35, dana 9. novembra 2011. godine, doneo je sledeće rešenje.
1. Plan reorganizacije nad "Duga" d.o.o. u stečaju iz Petlovače podneo je stečajni upravnik Dragan Marković iz Loznice, Vojislava Ilića bb.
2. Odobrava se plan reorganizacije stečajnog dužnika "Duga" d.o.o. u stečaju iz Petlovače, podnet od stečajnog upravnika od 14. septembra 2011. godine, prečišćen tekst sa izmenama od 12. oktobra 2010. godine.
3. Ročište za razmatranje podnetog Plana reorganizacije i za glasanje o Planu reorganizacije određuje se za 29. novembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 17, Privrednog suda u Valjevu.
4. Uvid u plan reorganizacije može se izvršiti svakog radnog dana počev od 9. novembra 2011. godine, do održavanja ročišta za razmatranje plana, u vremenu od 8,00 časova do 15,00 časova, u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Valjevu, soba broj 3 i na oglasnoj tabli suda.
5. Obaveštenje o zakazivanju ročišta i dostupnosti plana reorganizacije svim poveriocima obuhvaćenih planom, suvlasnicima i zainteresovanim licima dostaviće predlagač plana, stečajni upravnik Dragan Marković pisanim putem, najkasnije 15 dana pre dana održavanja ročišta.
6. Poverioci će glasati o planu reorganizacije stečajnog upravnika u dve klase.
7. Plan reorganizacije je usvojen u jednoj klasi ako su za plan reorganizacije glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja, od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
Usvojenim se smatra plan reorganizacije koji je usvojen u svakoj klasi poverilaca tog plana reorganizacije.
8. Pravo glasa na ročištu za glasanje o planu reorganizacije imaju svi poverioci iz svake klase plana, srazmerno visini njihovih priznatih potraživanja. U slučaju kada je potraživanje osporeno stečajni sudija može izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja.
9. Ako se glasanje obavlja putem pisma, u odsustvu, pravna lica moraju da podnesu sudu glasačke listiće koji su potpisani od statutarnog zastupnika i overenim pečatom pravnog lica, a fizička lica i subjekti koji nemaju svojstvo pravnog lica, moraju da podnesu popunjene i sudski overene glasačke listiće, a naj kasnije pre početka zakazanog ročišta.
Ovo rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS" Beograd i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČAR

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"N.J Kompanija" d.o.o.

 

St. broj 146/11

 

 

 

Zakazuje se nastavak ispitnog ročišta kod stečajnog dužnika "N.J Kompanija" d.o.o., iz Knjaževca, u stečaju, za 20. decembar 2011. godine u 12 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru sudnica broj 4.
Pozivaju se poverioci da pristupe navedenom ročištu.
Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru 4. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

AD "SOKOGRAD"

 

St. broj 138/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru doneo je rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnom dužnikom AD "SOKOGRAD" Sokobanja, dana 9. novembra 2012. godine.
Stečajni postupak je otvoren zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika određuje se Bobana Mihajlović licencirani stečajni upravnik - preduzetnik iz Knjaževca.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 90 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu a prijave potraživanje podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene, kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku što hitnije bez odlaganja.
Prvo poverilačko ročište i skupština poverilaca se zakazuju za 16. decembar 2011. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici br. 6.
Ispitno ročište se zakazuje za 10. april 2012. godine u 11,00 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru.
Oglas je objavljen na oglasnoj tabli privrednog suda u Zaječaru dana 9. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DP "Ukras"

08036519

St. broj 210/2011

 

 

 

Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP "Ukras" Kikinda - u likvidaciji, Kralja Petra I broj 166, matični broj 08036519, PIB 100709150.
Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti pa se stečajni postupak prema stečajnom dužniku DP "Ukras" Kikinda - u likvidaciji, Kralja Petra I broj 166, matični broj 08036519, PIB 100709150 zaključuje.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

D.o.o. "Transpetrol"

8258597

St. broj 209/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2292

 

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 209/2011 od 2. novembra 2011. godine, usvaja se predlog predlagača Z.Z. "Mrkšićevi salaši", Srpski Itebej.
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Transpetrol" Sečanj, Partizanski put bb, matični broj 8258597, PIB 101356141.
Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje.
Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Arsić Dragica iz Zrenjanina, Narodne omladine 15.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, shodno članu 70. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze, prema stečajnoj masi.
Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - prvo poverilačko ročište za 14. decembar 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. Oktobra 1, u sudnici broj 56/I.
Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za 21. mart 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. Oktobra 1, u sudnici broj 56/I, (shodno članu 72.).
Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na Oglasnoj tabli Privrednog suda Zrenjanin, 2. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

"Marni" d.o.o.

 

2. St. 25/2010

 

 

 

Obaveštavaju se poverioci preduzeća "Marni" d.o.o., u stečaju iz Kruševca, Majke Jugovića 2, da se ročište radi razmatranja i glasanja po podnetom planu reorganizacije zakazuje za 8. decembar 2011. godine sa početkom u 12,30 časova u zgradi Privrednog suda Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica 12.
Uvid u plan reorganizacije može se izvršiti svakog radnog dana u periodu od 10. novembra 2011. godine au vremenu od 8,00 do 14,00 časova u pisarnici ovog suda, kao i na sajtu Agencije za privredne registre.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja. U slučaju kada je potraživanje osporeno stečajni sudija može izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Ako se glasanje obavlja putem pisma - u odsustvu sa zakazanog ročišta, pravna lica moraju da podnesu Sudu glasačke listiće koje overava nadležni Sud, odnosno ovlašćeni organ ili lice, a najkasnije pre početka zakazanog ročišta. Pre početka glasanja na ročištu Sud će obavestiti sve prisutne o rezultatima glasanja putem glasačkih listića. Prema podnetom planu reorganizacije poverioci će glasati u okviru klasa poverilaca i plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga prihvate sve klase, s tim što se plan smatra usvojenim u okviru jedne klase, s tim što se plan smatra usvojenim u okviru jedne klase poverilaca ako su za plan reorganizacije glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u odnosu na ukupna potraživanja poverilaca u toj klasi.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

"Mil-prom" d.o.o.

 

2. St. 156/2011

 

 

 

Obaveštavaju se poverioci preduzeća "Mil-prom" d.o.o., iz Velikog Šiljegovca da će se dopunsko ročište radi razmatranja i glasanja po unapred pripremljenom planu reorganizacije održati 8. decembra 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica 12.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Preduzeće "CPM trade" d.o.o.

 

2. St. broj 747/2010

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 747/2011 od 27. oktobra 2011. godine pokrenuo je stečajni postupak nad Preduzećem "CPM trade" d.o.o. Kraljevo, Veljka Vlahovića 37/1.
Za stečajnog upravnika određuje se Ivan Milovanović dipl. pravnik iz Kruševca, Jug Bogdanova 17, lokal 9, 063/633-428.
Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni poverioci) da prijave svoja razlučna prava i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev, kao i iznos do kojeg njihova potraživanja, po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom.
Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da bez odlaganja izmire svoje obaveze.
Ročište za ispitivanje osnovanosti potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 18. januar 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 12, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja, zakazuje se za 5. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova.
Rešenje o otvaranju stečajnog postupka istaknuto je na oglasnoj tabli ovog suda dana 7. novembra 2011. godine.
Protiv rešenja o pokretanju stečajnog postupka može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Beo grand 80 Konik d.o.o.

 

Posl. broj 3. St. 339/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1045

 

Privredni sud u Kraljevu rešenjem St. 339/2010 od 9. novembra 2011. godine razrešio je dužnosti stečajnog upravnika Petra Vulovića iz Kraljeva u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Beo grand 80 Konik d.o.o., Raška.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

"Alibašić" OD

07417870

6. St. broj 318/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

I. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Alibašić" OD Suvi Do, Tutin, MB 07417870, PIB 102503447.
II. Za stečajnog sudiju imenuje se Sonja Đorđević sudija ovog suda.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Petar Vulović diplomirani ekonomista iz Kraljeva, kontakt telefon 064/1570-212.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u 2 primerka.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 28. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 1.
VII. Ispitno ročište se zakazuje za 29. februar 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 1.
VIII. Pozivaju se poverioci da na ime predujma troškova sprovođenja stečajnog postupka uplate iznos od 200.000,00 dinara, pod pretnjom posledica propuštanja.
IX. Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda dana 10. novembra 2011. godine.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

"Drvo miks" d.o.o.

 

St. broj 283/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1452

 

Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Drvo miks" d.o.o. u stečaju Konarevo, je rešenjem St. broj 283/2011 od 6. 10. 2011. godine, odredio dopunsko ispitno ročište koje će se održati dana 23. 11. 2011. godine sa početkom u 10,40 časova u sudnici broj 1 ovog suda.
Poverioci se na ročište pozivaju isticanjem oglasa na oglasnoj tabli ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".
Protiv ovog rešenja nije dozvoljena žalba.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

"Invest inženjering" DOO

06958192

Broj VI St. 80/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2140

 

I Privredni sud u Kraljevu, rešenjem Posl. broj VI St. 80/2011 od 6. 10. 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad "Invest inženjering" DOO Kruševac, Save Miloševića b.b., MB 06958192, PIB 100229940.
II Za stečajnog sudiju imenuje se Sonja Đorđević sudija ovog suda.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Ivan Milovanović diplomirani pravnik iz Kraljeva, adresa za prijem pismena Agencija za pravne poslove "Ivan Milovanović", Jug Bogdanova 17 lokal 9, Kraljevo.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u 2 primerka.
V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 23. 11. 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 1.
VII Ispitno ročište se zakazuje za 25. 1. 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 1.
VIII Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda dana 6. 10. 2011. godine.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

Privredno društvo "Agrosonder" d.o.o.

20398108

3 St. broj 225/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Nadežda Stojanović, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom Privredno društvo "Agrosonder" d.o.o. Leskovac, Vlajkova 152, a po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane Vojvođanska banka AD Novi Sad - Filijala Niš, Obrenovića 32, doneo je 2. novembra 2011. godine sledeći oglas.
I Usvaja se predlog otvaranja stečajnog postupka podnetog od strane Vojvođanska banka AD Novi Sad - Filijala Niš, Obrenovićeva 32, te se otvara postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo "Agrosonder" d.o.o. Leskovac, Vlajkova 152, matični broj 20398108, PIB 105499931.
II Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mitić iz Vranja.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI Ispitno ročište zakazuje se za 15. maj 2012. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici 3.
VII Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 26. decembar 2011. godine, u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u Bulevaru oslobođenja 2, u sudnici 3.
VIII Stečajni postupak otvoren je 2. novembra 2011. godine, a 3. novembra 2011. godine, Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Privredno društvo "Agrosonder" d.o.o. Leskovac, Vlajkova 152, matični broj 20398108 PIB 105499931.
X Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Oglas objavljen na oglasnoj tabli suda 3. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Stočarsko-veterinarski centar za reprodukciju i veštačko osemenjivanje "Niš"

 

1 St. broj 331/2011

 

 

 

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Stočarsko-veterinarski centar za reprodukciju i veštačko osemenjivanje "Niš" u stečaju iz Niša, 9. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati 6. decembra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Agrotrade" doo

 

2 St. broj 601/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2357

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača Credit agricole banka Srbija AD Novi Sad, za otvaranje stečajnog postupka prema dužniku Preduzeću za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Agrotrade" doo iz Niša, Bulevar Nemanjića 25, TPC Zona 3, lokal K-5, doneo je, dana 10. novembra 2011. godine, sledeće rešenje:
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Agrotrade" iz Niša, Bulevar Nemanjića 25, TPC Zona 3, lokal K-5, matični broj 07644345, PIB 100617181.
2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Zoran Cvetković iz Niša.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati dana 15. decembra 2011. godine u 12 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 29. februara 2012. godine u 12 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
8. Stečajni postupak je otvoren dana 10. novembra 2011. godine i istog dana je rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

DP PG "RIT"

 

3. St. 671/2011

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PG+RIT.shtml/seo=/companyid=3409

Završno ročište u postupku stečaja nad DP PG "RIT" u stečaju iz Čoke, zakazuje se za 12. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova.
Ročište će se održati u Privrednom sudu u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 3, a ovo rešenje poveriocima i stečajnom upravniku ima služiti umesto poziva.
Oglas o zakazivanju završnog ročište objaviti u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli Privrednog suda u Nišu.
Za stečajnog sudiju imenuje se sudija Ljiljana Pejić iz Privrednog suda Niš.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

"Reform metlara" DOO

8046166

2St. broj 990/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2197

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom "Reform metlara" DOO, Novi Sad, Dr Milana Petrovića 15 MB:8046166 PIB:104018362, po obaveštenju NBS od 3. februara 2011. godine i predlogu dužnika "Reform metlara" d.o.o. Novi Sad, Dr Milana Petrovića 15 doneo je dana 13. oktobra 2011. godine sledeće rešenje:
Usvaja se predlog dužnika Reform metlara d.o.o. Novi Sad, Dr Milana Petrovića 15 za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Reform metlara" d.o.o. Novi Sad, Dr Milana Petrovića 15 MB:8046166 PIB:104018362, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Dušan Petrović iz Novog Sada, Narodnog Fronta 80.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 9. novembar 2011. godine sa početkom u 9 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 29. novembar 2011. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 13. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

PIK BEČEJ-PIVARA AD

 

1 St. broj 31/2010

 

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, u veću sastavljenom od sudija Vladislava Kurteka, kao predsednika veća, te sudija Katice Glavašević i Kadrije Habilja kao članova veća, u postupku stečaja nad dužnikom PIK BEČEJ-PIVARA AD -u stečaju iz Bečeja, Karla Marksa br. 2., dana 12. oktobra 2011. godine, donosi
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika prema predlogu stečajnog upravnika od 27.9.2011. g.
Konačna nagrada stečajnog upravnika utvrđuje se u iznosu od 9.606.084,93 dinara, a naknada troškova stečajnog upravnika utvrđuje se u iznosu od 900.000,00 dinara.
Isplata nagrade i naknade troškova stečajnog upravnika do visine raspoloživih sredstava izvršiće se stečajnom upravniku nakon što budu isplaćeni preostali troškovi, vezani za zaključenje stečaja.
Određuje se prenos vlasništva na neunovčenoj imovini od ukupno 2.468 akcija pravnog lica AD NOVOSADSKI SAJAM Novi Sad (ISIN br. RSNSSJE66596 CFI kod ESVUFR, simbol NSSJ) u korist razlučnih poverilaca i to:
- Jovanov Svetozara iz Novog Bečeja, Njegoševa 19, JMBG0508952850117 - 62 akcije,
- Škorić Đure iz Bečeja, Sonje Marinković 18, JMBG 3101951830013 - 202 akcije,
- Palinkaš Đerđa iz Bečeja, 4. jula br 54, JMBG 1506959830023 - 296 akcija,
- Popov Vera iz Bečeja, Milana Toplice 11, JMBG 2307952835012 - 197 akcija,
- Ivošević Dejana iz Bečeja, Zdravka Gložanskog 7, JMBG1306965830028 - 214 akcija,
- Halapi Tibora iz Bečeja, Neznanog junaka 54, JMBG 0703968830016 - 218 akcija,
- Kajčić Ljubice iz Mileševa, Ive Lole Ribara 58, JMBG2803961835014 - 202 akcije,
- Pataki Lasla iz Bečeja, Milana Gavrića 2, JMBG 1903961830013 - 306 akcija,
- Mišković Rilke iz Bečeja, Rade Stanišića 23, JMBG 2805961835017 - 252 akcije,
- Knežević Milje iz Bečeja, Božidara Mirića 47, JMBG 1210949835020 - 69 akcija,
- Perić Branislava iz Bečeja, M. Živkov Popov 11, JMBG 1108949830054 - 249 akcija,
- Kapor Ištvana iz Bečeja, Rečo Janoša 2/a, JMBG: 0704954830028 - 201 akcija.
Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom PIK BEČEJ-PIVARA AD - u stečaju iz Bečeja - se zaključuje.
Ovlašćuje se stečajni upravnik Radmila Bukarica da zastupa stečajnu masu PIK BEČEJ-PIVARA AD u stečaju iz Bečeja, u postupcima koji se vode pred Privrednim sudom U Novom Sadu pod br. P-4288/2010, br. P-2671/2010, br. P-4653/2010 i br. Iv-10770/2010.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

DANDY PRO DOO

8342598

2. St. broj 653/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1738

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom DANDY PRO DOO - u stečaju Kucura, Ive Lole Ribara br. 154/a MB: 8342598, PIB 100637048 po obaveštenju NBS Kragujevac od 16.02.2011. godine i po predlogu predlagača APV PS ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ, Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina br. 16 od 05.05.2011. godine i NLB BANKA AD BEOGRAD od 11.5.2011. godine, 17.10.2011. godine
REŠENJE
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika na ročište za odlučivanje o predlogu i glasanje o Planu reorganizacije koje se zakazuje za 29. novembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju, sudnica 7.
Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u Plan reorganizacije u stečajnoj pisarnici Privrednog suda Novi Sad, radnim danom od 7,00 - 14,00 časova.
Obavezuje predlagač Plana reorganizacije Branko Pešut da dostavi obaveštenje o zakazivanju ovog ročišta osnivačima, poznatim poveriocima kao i svim drugim zainteresovanim licima najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta, kao i da ovo rešenje objavi u dva visokotiražna dnevna lista najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

ARGOYUNS DOO

20135328

2. St. broj 450/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2308

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom ARGOYUNS DOO NOVI SAD, Vojvode Bojovića 3 MB: 20135328 PIB: 104281507, po obaveštenju NBS od 19.01.2011. godine i predlogu predlagača OTP BANKA AD NOVI SAD, Bulevar Oslobođenja br. 80 doneo je dana 7. novembra, 2011. godine
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca OTP BANKA AD NOVI SAD za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom ARGOYUNS DOO NOVI SAD, Vojvode Bojovića 3, MB:20135328 PIB:104281507, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Zvezdana Šparavalo iz Novog Sada, Dubrovačka 21.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u Službenom Glasniku RS, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 5. decembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 17. januar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, 7.11.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

"SU Metal trade" d.o.o.

08724890

I St. broj 761/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2124

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom "SU Metal trade" d.o.o. Bačka Palanka u stečaju, Orahova 12, MB 08724890, PIB 101751339, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača "Eurobank EFG" AD Beograd, Vuka Karadžića 10, po predlogu 8. novembra 2011. jula 2010. godine, donosi
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište za 6. decembar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju, sudnica broj 7.
Poziva se stečajni upravnik Nikola Šumar da najkasnije 15 dana pre zakazanog ročišta podnese završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika, u koji poverioci mogu izvršiti uvid u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Novom Sadu.
Poziva se stečajni upravnik da najkasnije 15 dana pre termina ročišta podnese opredeljeni zahtev za isplatu konačne nagrade i naknade troškova uz navođenje kada, koliki, i u kojoj protivvrednosti evra po srednjem kursu NBS iznosi su mu isplaćeni po osnovu preliminarne nagrade.
Nalaže se stečajnom upravniku da na ime objave rešenja o zakazivanju završnog ročišta uplati iznos od 3.000,00 dinara "Službenom glasniku RS" (broj računa 160-14944-58 "Banca Intesa" a.d.).

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

"Trgomes" d.o.o.

08823197

1 St. broj 311/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2139

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom "Trgomes" d.o.o., Susek u stečaju, Ribarska 37, MB 08823197, PIB 103540712, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača OTP banka Srbija a.d., Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80, 8. novembra 2011. godine, donosi
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika prema predlogu stečajnog upravnika od 8. novembra 2011. godine.
Konačna nagrada stečajnog upravnika utvrđuje se u iznosu od 110.000,00 dinara, a naknada troškova stečajnog upravnika utvrđuje se u konačnom iznosu od 20.000,00 dinara.
Isplata nagrade i naknade troškova stečajnog upravnika do visine raspoloživih sredstava izvršiće se stečajnom upravniku nakon što budu isplaćeni preostali troškovi, u vezi sa zaključenjem stečaja.
Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Trgomes" d.o.o., Susek u stečaju, Ribarska 37, MB 08823197, PIB 103540712 - zaključuje se.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"LM International Trans" d.o.o.

08807299

1. St. broj 956/2011

 

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom "LM International trans" d.o.o. Novi Sad, Veliki Rit 27c, MB: 08661065, PIB: 102389459, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača "OTP Leasing" d.o.o. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80, MB: 08807299, PIB: 103239220, koga zastupa Feđa Šoti advokat u Novom Sadu, dana 8. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom "LM International Trans" d.o.o. Novi Sad, Veliki Rit 27c, MB:08661065, PIB:102389459 stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Lazar Marčić iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 2. decembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 26. januara 2012. godine, sa početkom u 10,50 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 8. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

Mirit - trade d.o.o.

2000570

Posl. br. 2. St. 1116/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2313

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom Mirit - Trade d.o.o., Novi Sad, Ružin gaj 15, MB: 2000570, PIB: 103737222, po predlogu poverioca Marfin bank a.d., Beograd, Dalmatinska 22, koga zastupa adv. Vojislav P. Ilić, Beograd, Bulevar Dubljanska 24, podnetog 24. avgusta 2011. godine, doneo je 9. novembra, 2011. godine sledeće rešenje:
Usvaja se predlog poverioca Marfin bank a.d. Beograd, Dalmatinska 22 za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Mirit - trade d.o.o., Novi Sad, Ružin gaj 15, MB: 2000570, PIB:103737222, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Protić Jadranko iz Novog Sada, Gundulićeva 33.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom Glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 7. decembar 2011. godine sa početkom u 10 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 25. januar 2012. godine, sa početkom u 12 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 9. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

TRIPOX GROUP BOĐANI

20216549

2. St. broj 877/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2279

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Slobodanka Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom TRIPOX GROUP BOĐANI Opština Bač, Bratstva Jedinstva 17 MB 20216549, PIB 104719128, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača JP SRBIJA GAS NOVI SAD, Narodnog Fronta 12, doneo je 3. novembra 2011. godine
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca JP SRBIJA GAS NOVI SAD, Narodnog Fronta 12, za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom TRIPOX GROUP BOĐANI Opština Bač, Bratstva Jedinstva 17 MB 20216549, PIB 104719128, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Zvezdana Šparavalo iz Novog Sada, Dubrovačka 21.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 1. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 25. januar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, 3.11.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

DP fabrika obuće "Moda"

08029148

5. St. 36/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=165

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MODA+FO.shtml/seo=/companyid=3496

Privredni sud u Pančevu obaveštava poverioce stečajnog dužnika DP fabrika obuće "Moda", Debeljača, Industrijsko naselje b.b., matični broj 08029148, PIB 100898539, da je dopunsko ispitno ročište zakazano pred Privrednim sudom u Pančevu za dan
13. decembra 2011. godine u 11,30 godine u sali 25 prvi sprat, zgrada Privrednog suda u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 13-15.
Objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS" smatraće se da su svi poverioci uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

Radnički univerzitet "Slobodan Jović"

 

St. broj 344/2011

 

 

 

Privredni sud u Požarevcu, stečajni sudija Zvezdana Karaklajić doneo je rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Radnički univerzitet "Slobodan Jović" iz Kučeva.
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Radnički univerzitet "Slobodan Jović" u likvidaciji, zbog prezaduženosti.
Imenuje se za stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj Beograd.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa, o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srbije" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 27. mart 2012. godine u 11,30 časova, u Privrednom sudu u Požarevcu, sudnica broj 72/3.
Prvo poverilačko ročište određuje se 1. decembra 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Požarevcu sudnica broj 72/3.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

PD "Zavod za ekonomiju i urbani menadžment" a.d.

 

2. St.broj 258/2011

 

 

 

U postupku stečaja St. broj 258/2011 nad stečajnim dužnikom PD "Zavod za ekonomiju i urbani menadžment" a.d. iz Požarevca, Privredni sud u Požarevcu je dana 4. novembra 2011. godine doneo rešenje kojim se prvo poverilačko ročište zakazuje za 12. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 73/3.
Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obaveštenim o datumu održavanja prvog poverilačkog ročišta objavljivanjem ovog rešenja u "Služenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

MPP "Mlinpek"

 

St. broj 1/2010

 

 

 

I. Završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom MPP "Mlinpek" Veliko Gradište održaće se 23. novembra 2011. godine u 13,00 časova u Privrednom sudu u Požarevcu, sudnica broj 74/3.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

AD Hartija

07199422

St. broj 23/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=136

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/HARTIJA.shtml/seo=/companyid=1903

II. Privredni sud u Požarevcu, stečajni sudija Radmila Radisavljević, u stečajnom postupku nad AD Hartija Požarevac, 18. aprila 2011. godine doneo je
REŠENJE
Utvrđuje se da stečajni dužnik AD Hartija iz Požarevca MB 07199422, PIB 102454044, nema imovinu, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom AD Hartija iz Požarevca, zaključuje.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

"Ites Rilon-Lorison" d.o.o.

 

2. St. broj 3/09

 

 

 

Odlaže se ročište za glasanje o izmenjenom Planu reorganizacije podnetom od strane stečajnog dužnika i stečajnog upravnika koje je zakazano u postupku stečaja nad dužnikom "Ites Rilon-Lorison" d.o.o. Odžaci, za dan 7. decembar 2011. godine sa početkom u 11,15 časova u zgradi Privrednog suda Sombor, Venac vojvode Živojina Mišića 23, sudnica broj 2.
Sledeće ročište će biti zakazano naknadno.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

51.

"Blago"

17225073

St. broj 340/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1802

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Katici Popović, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Blago" u stečaju iz Nove Pazove, Branka Radičevića 13, MB 17225073, PIB 100320377, doneo je dana 10. novembra 2011. godine,
REŠENJE
Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Blago" u stečaju iz Nove Pazove, Branka Radičevića 13, MB 17225073, PIB 100320377 i to za 6. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 18/II.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

52.

"BEMIKS CO" DOO

08422338

1. St. broj 433/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2324

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici po stečajnom sudiji, Dragici Gačić Petković, rešavajući u postupku stečaja nad privrednim društvom "BEMIKS CO" DOO, iz Šida, Vuka Karadžića 29, na ročištu radi ispitivanja postojanja uslova za otvaranje stečajnog postupka održanom dana 10. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "BEMIKS CO" DOO, iz Šida, Vuka Karadžića 29 MB 08422338, PIB 102096385, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Živko Radukić, iz Krušedol Sela, Maradička 19.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a sa pozivom na broj stečajnog predmeta 1St-433/2011.
Prijave potraživanja mogu se podneti i po isteku roka iz stava 3. ovog rešenja, ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Sve prijave potraživanja podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
Troškove održavanja dopunskog ispitnog ročišta za ispitivanje potraživanja iz prethodnog stava, dužan je da predujmi podnosilac prijave. Ukoliko u roku koji sud odredi ne položi predujam, prijava će biti odbačena.
Pozivaju se svi dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 9. decembar 2011. godine u 12 časova u sudnici br. 14/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.
Ukoliko Skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Zakazuje se ispitno ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja za 10. februar 2011. godine u
12 časova, sudnica 14/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39. Pravne posledice otvaranja stečaja nad stečajnim dužnikom nastupaju sa danom objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda. Oglas o otvaranju postupka stečaja istaknut na oglasnu tablu suda dana 10. novembra 2011. godine. Mere obezbeđenja određene rešenjem o pokretanju prethodnog stečajnog postupka od 5. avgusta 2011. godine, prestale su da važe.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

53.

DP "Pekon"

07683545

2. St. broj 180/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2328

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PEKON.shtml/seo=/companyid=5255

Privredni sud u Čačku je rešenjem St. broj 180/11 od 4. novembra 2011. godine otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Pekon", Trg Ustanka 13, MB 07683545, PIB 101293992, zbog prezaduženosti.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju RS Beograd.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja, tako što će prijave za svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sa dokazima iz kojih se može utvrditi osnov i visina potraživanja dostaviti ovom sudu u dva primerka sa pozivom na broj stečajnog predmeta.
Upozoravaju se poverioci da se prijave potraživanja mogu podneti najkasnije u roku od 120 dana, a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
IV Pozivaju se svi dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
V Određuje se prvo poverilačko ročište za 12. decembar 2011. godine u 12,00 časova, sudnica broj 3, Privredni sud u Čačku, Cara Dušana 6.
Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
VI Određuje se ispitno ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja za dan 23. april 2012. godine u 12,00 časova, sudnica broj 3, Privredni sud u Čačku, Cara Dušana 6.
Ovo rešenje je istaknuto na oglasnoj tabli ovog suda - oglašeno je 7. novembra 2011. godine.
Ovim danom nastupaju pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nad dužnom predviđene Zakonom o stečaju.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

54.

MK "Prvi oktobar"

07195869

2. St. broj 1/2010

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 1/2010 od 14. oktobra 2011. godine je zaključio postupak stečaja nad dužnikom MK "Prvi oktobar" - u stečaju Čačak, MB 07195869. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

55.

"Cane" d.o.o.

7405154

2. St.broj 295/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 295/2010 od 28. juna 2010. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Cane" d.o.o. Čačak, ul. 305 b.b. MB 7405154, a svojim rešenjem St. broj 295/10 od 24. oktobra 2011. godine odredio sprovođenje postupka stečaja.
Stečajni upravnik je Milutin Obradović, iz Čačka, kontakt telefon 065/602-93-22.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 189/2011, na adresu ul. Cara Dušana broj 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za dan 29. novembar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, ul. Cara Dušana broj 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,30 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za dan 24. april 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, ul. Cara Dušana broj 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,30 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

56.

DOO "Elektroluks"

6383386

2. St.broj 169/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2342

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 169/2011 od 7. novembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Elektroluks" Ivanjica, MB 6383386, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli Suda.
Stečajni upravnik je Milić Nešković, iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 169/2011, na adresu ul. Cara Dušana broj 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za dan 20. decembar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, ul. Cara Dušana broj 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za dan 11. januar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, ul. Cara Dušana broj 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,30 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

57.

"Pranjani" d.o.o.

17388410

St. broj 2/2010

 

 

 

Privredni sud u Čačku je rešenjem St. broj 2/2010 od 21. oktobra 2011. godine je zaključio postupak stečaja nad dužnikom "Pranjani" d.o.o. - u stečaju Pranjani, Gornji Milanovac, MB 17388410. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalbu u roku od osam dana.

Izvor: Redakcija, 23.11.2011.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 11.11.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"MICOLO" d.o.o.

08201340

36 St. broj 809/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Mila Đorđević, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad dužnikom "MICOLO" d.o.o., u stečaju, Beograd, Leptirova 43, čiji je: matični broj 08201340, PIB broj 101406095, pokrenutom po predlogu poverioca PB Agrobanka a.d., Beograd, rešenjem ovog suda 36. St. broj 809/2010 od 10.12.2010. godine, doneo je dana 13.10.2011. godine: rešenje
Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad dužnikom "MICOLO" d.o.o., u stečaju, Beograd, Leptirova 43, čiji je: matični broj 08201340, PIB broj 101406095 za 27.10.2011, koje će se održati dana 18.11.2011. godine u 9,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 221, drugi sprat.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Podgrmečje" d.o.o.

17348574

42. St. broj 1745/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2249

 

Privredni sud u Beogradu, i to sudija Ljiljana Mujagić, kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja stečajnog razloga nad "Podgrmečje" d.o.o. iz Rušnja, 13. septembra 1, deo 9, na održanom ročištu dana 19. oktobra 2011. godine doneo je sledeće
REŠENJE
I Otvara se postupak stečaja nad "Podgrmečje " d.o.o. iz Rušnja, 13. septembra 1, deo 9, matični broj 17348574, PIB 101411834, po predlogu stečajnog poverioca NLB banke, a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165/V.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Dragica Bajić iz Beograda, Karađorđeva 23/3.
III Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 25. novembar 2011. godine u 10,00 časova, sudnica 227, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V Ispitno ročište određuje se za 28. februar 2012. godine u 10,00 časova, sudnica 227, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI Pozivaju se poverioci da u roku od 70 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jednom visokotiražnom dnevnom listu koje se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

"BEO-NTS" d.o.o.

17540068

42. St. broj 2158/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2237

 

Privredni sud u Beogradu, i to sudija Ljiljana Mujagić, kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja stečajnog razloga nad "BEO-NTS" d.o.o. iz Sremčice, Nikolaja Gogolja 62, na održanom ročištu dana 19. oktobra 2011. godine doneo je sledeće
REŠENJE
I Otvara se postupak stečaja nad "BEO-NTS" d.o.o. iz Sremčice, Nikolaja Gogolja 62, matični broj 17540068, PIB 103305593, po predlogu stečajnog poverioca Fond za razvoj Republike Srbije.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Dragica Bajić iz Beograda, Karađorđeva 23/3.
III Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 25. novembar 2011. godine u 11,00 časova, sudnica 227, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V Ispitno ročište određuje se za 28. februar 2012. godine u 11,30 časova, sudnica 227, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI Pozivaju se poverioci da u roku od 70 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jednom visokotiražnom dnevnom listu koje se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzećem DP "Keramos"

 

15. St. broj 15/10

 

 

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 15. St. broj 15/2010 od 12. septembra 2011. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom:
Preduzećem DP "Keramos" iz Beograda, Koče Kapetana 14.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Kiki&Raša" d.o.o

20376970

42. St. broj 2519/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2082

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42. St. broj 2519/11 od 25. jula 2011. godine pokrenuo je postupak stečaja na "Kiki&Raša" d.o.o iz Beograda, Garibaldijeva 29 matični broj 20376970, PIB 105483670, po predlogu stečajnog poverioca "Intesa Leasing" d.o.o. iz Beograda.
Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika odloženo je za 5. decembar 2011. u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 227.
Ovaj oglas istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu 24. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6

Privrednog društva "Višnjica" a.d.

 

22. St. broj 2935/11

 

 

 

I. Obaveštavaju se poverioci da će se ročište za odlučivanje o predlogu i glasanje o unapred pripremljenom planu reorganizacije Privrednog društva "Višnjica" a.d. Beograd, Dobračina 42 održati 5. decembra 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, sala 100/I.
II. Poverioci mogu izvršiti uvid u unapred pripremljen plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, soba 22, kao i na oglasnoj tabli Suda.
III. Zainteresovana lica mogu staviti primedbe na podneti plan, kao i osporiti sadržinu, osnov i visinu planom obuhvaćena potraživanja u roku od 15 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
IV. Ovaj oglas je istaknut na oglasnoj tabli Suda, 28. oktobra 2011. godine.
V. Broj predmeta 22. St. broj 2935/2011.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Madra Press

20100656

23. St. broj 436/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23. St. broj 436/2011 od od 23. septembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Madra Press, iz Beograda, Steva Todorovića 45, matični broj: 20100656, PIB 104151838, a po predlogu ovlašćenog predlagača NLB banke, a.d. Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v.
II Imenovan je za stečajnog upravnika Bojković Milorad iz Beograda.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" i listu "Danas", prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
III Ispitno ročište određuje se za 23. decembar 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.
VI Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 18. novembar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 204/II.
VII Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Conti-Cop DOO

07551843

7 St. broj 2982/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2261

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7 St. broj 2982/11 od 27. oktobra 2011. godine usvojio je predlog predlagača Fonda za razvoj RS, Niš, Bulevar Nemanjića 14a, od 10. oktobra 2011. godine za sprovođenje stečajnog postupka i otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Conti-Cop DOO Trstenica, Trstenica 200 A, matični broj 07551843, PIB 101933225.
II Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
III Imenuje se Kotur Milutin iz Beograda, Solunska 36, za stečajnog upravnika.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom, podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Sve prijave potraživanja podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 1. decembar 2011. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, sprat I.
VII Ispitno ročište zakazuje se za 26. januar 2012. godine u 13,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, sprat I.
VIII Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda, 28. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

GP "Guming" d.o.o.

 

16. St. broj 3451/10

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem St. broj 3451/10 od 19. septembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad GP "Guming" d.o.o. iz Beograda, Sandžačka 30b.
Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika, te održati skupština poverilaca, određuje se za 23. novembar 2011. godine u 12,00 časova, sudnica 203/II u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Preduzeće za grafičku delatnost i trgovinu "Prvi unikorn" d.o.o.

17536362

27. P. broj 491/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2196

 

I - Privredni sud u Beogradu je rešenjem 27. P. broj 491/2011 od 5. oktobra 2011. godine, otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za grafičku delatnost i trgovinu "Prvi unikorn" d.o.o., Beograd, Resnik, Delovi 12/4, matični broj 17536362, PIB 103233152.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III - Za stečajnog upravnika imenuje se Boban Đorđević, Beograd - Višnjička banja, Višnjički venac 35/19.
IV - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 14. novembar 2011. godine u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 236.
V - Ispitno ročište određuje se za 12. mart 2012. godine u 11,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 236.
VI - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII - Ovaj oglas je objavljen na oglasnoj tabli Suda dana 5. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Privrednim društvom "M Plast" d.o.o.

17032216

32. St. broj 2491/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2154

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Lejla Bratić odlučujući o predlogu predlagača "Raiffeisen banka" AD Beograd, Bulevar Zorana Đinđića br. 64 a, za pokretanje postupka stečaja nad Privrednim društvom "M Plast" d.o.o. Beograd, ul. Tošin Bunar br. 110, matični broj: 17032216, PIB: 100110828, doneo je na ročištu održanom dana 20. septembra 2011. godine
REŠENJE
I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "M PLAST" d.o.o. Beograd, Tošin bunar 110, matični broj: 17032216, PIB:100110828.
II Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III Imenuje se Ćulibrk Zoran iz Novog Beograda, Jurija Gagarina 29, za stečajnog upravnika.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 25. novembar 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2 .
VII Ispitno ročište zakazuje se za 27. mart 2012. godine u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2 .
VIII Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa datumom 20. septembra 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
IX Nalaže se Agenciji za privredne registre RS iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Inpa" d.o.o.

 

23. St. broj 4364/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, u stečajnom postupku nad "Inpa" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Preduzeće za građevinske usluge, ul. Dunavski kej 7/72, Beograd poslovni br. 23. St. 4364/2010 obaveštava da zakazuje ročište za glasanje o Planu reorganizacije podnetom od strane osnivača stečajnog dužnika za 7. decembar 2011. godine sa početkom u 12 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, ul. Masarikova br. 2, sudnica br. 100. Plan reorganizacije podnet je od strane osnivača stečajnog dužnika. Poverioci mogu izvršiti uvid u predlog plana reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Beogradu, prizemlje, soba 22, sve do dana održavanja ročišta. Glasanje će se vršiti usmeno na ročištu, ili pismeno na glasačkim listovima koji su dostavljeni poveriocima. Pravo glasa imaju poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja. Glasanje se vrši u okviru klasa poverilaca. Plan reorganizacije se smatra usvojenim u jednoj klasi ako su za plan glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u toj klasi. Plan se smatra usvojenim ako ga prihvate sve klase.
Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Valprom" d.o.o.

20211954

11. St. broj 1235/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1958

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 11. St. broj 1235/11 od 20. juna 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Valprom" d.o.o. iz Beograda, Resavska 36/I, matični broj 20211954.
II - Posle neuspelog ispitnog ročišta zakazanog za 27. oktobar 2011. godine u 10 časova zakazuje se novo ispitno ročište za 5. decembar 2011. godine u 11 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, II sprat, sudnica 235.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Preduzećem za trgovinu i ugostiteljstvo "Legis" d.o.o.

 

9. St. broj 227/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Biljana Subotić, u postupku stečaja nad Preduzećem za trgovinu i ugostiteljstvo "Legis" d.o.o. iz Beograda, Kralja Petra 13-15, u stečaju, dana 2. novembra 2011. godine, objavljuje sledeći oglas:
I - Na ročištu za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog Plana reorganizacije Preduzeća za trgovinu i ugostiteljstvo "Legis" d.o.o. Beograd, Kralja Petra 13-15, u stečaju, koji je podnet od predlagača "Marfin bank" AD Beograd, Dalmatinska 22 i "Manjež 1936" d.o.o. Beograd, Svetozara Markovića 49, zakazano za dan 2. novembra 2011. godine sa početkom u 11 časova nije sprovedeno glasanje o predlogu izmenjenog plana reorganizacije, te se ročište za razmatranje i glasanje po predlogu izmenjenog plana reorganizacije zakazuje za dan 5. decembra 2011. godine, sa početkom u 12,45 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 203.
II Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja. Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može i pismenim putem u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.
Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
Klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
Plan reorganizacije se smatra usvojenim, ako ga na propisani način prihvate sve klase poverilaca.
III Plan reorganizacije stečajnog dužnika Preduzeća za trgovinu i ugostiteljstvo "Legis" d.o.o. Beograd, Kralja Petra 13-15, u stečaju, je izložen u sobi 22, Privrednog suda u Beogradu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 9 do 15 časova, sve do dana održavanja ročišta.
IV Pozivaju se zainteresovana lica da se upoznaju sa sadržinom predloženog plana reorganizacije, te da se odazovu pozivu za navedeno ročište.
V Ovaj oglas o zakazivanju ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu plana reorganizacije objaviti na Oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku Republike Srbije".
VI Obaveštenje o zakazivanju ročišta i dostupnosti Plana reorganizacije svim poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije i drugim zainteresovanim licima, a koja nisu obaveštena na ročištu od 2. novembra 2011. godine, dostaviće predlagač plana "Marfin bank" a.d. Beograd, pismenim putem najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

"Jaguar Auto RS" d.o.o.

20182636

St. broj 626/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2251

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad "Jaguar Auto RS" d.o.o., iz Pocerskog Pričinovića, ul. Maršala Tita br. 91, doneo je dana 21. oktobra 2011. godine sledeće
REŠENJE
Predlog poverioca "OTP banka Srbija" AD Novi Sad za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Jaguar Auto RS" d.o.o. iz Pocerskog Pričinovića usvaja se .
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom dužnikom "Jaguar Auto RS" d.o.o. iz Pocerskog Pričinovića matični broj 20182636, PIB 104529636.
2. Stečajni postupak se otvara zbog trajnije nesposobnosti plaćanja, jer stečajni dužnik nije mogao od odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
3. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Tomislav Despotović iz sela Gornji Dobrić, ul. Vojvode Stepe br. 27.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana o dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
6. Ispitno ročište će se održati dana 8. februara 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica br. 17.
7. Prvo poverilačko ročište će se održati dana 28. novembra 2011. god. sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica br. 17.
8. Skupština poverilaca će se održati dana 28. novembra 2011. godine sa početkom u 10,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica br. 17.
9. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 21. oktobra 2011. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije" i dnevnom listu "Novosti".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

DP "Centar za obrazovanje i marketing"

08052786

St. broj 208/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2258

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/CENTAR+ZA+OBRAZOVANJE+I+MARKETING.shtml/seo=/companyid=14485

Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP "Centar za obrazovanje i marketing" u likvidaciji iz Zrenjanina, ulica Beogradska 11-13, MB 08052786, PIB 100653361.
Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) s obzirom na to da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje.
Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Agencija za privatizaciju centar za stečaj Beograd, Terazije broj 23.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - prvo poverilačko ročište za 2. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra broj 1, u sobi broj 68/I.
Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za dan 16. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova koje će se odražati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, ul. Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 68/I, (shodno članu 72).
Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zrenjaninu, 26. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Steco" DOO

07639899

St. broj 666/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad "Steco" DOO Šabac, Obrenovački put bb, doneo je 21. oktobra 2011. godine sledeće
REŠENJE
Predlog poverioca "Vojvođanska banka" AD Novi Sad za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Steco" DOO Šabac usvaja se
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom dužnikom "Steco" DOO Šabac matični broj 07639899, PIB 100081000.
2. Stečajni postupak se otvara zbog trajnije nesposobnosti plaćanja, jer stečajni dužnik nije mogao od odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dospelosti obaveza.
3. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Milan Rafailović iz Valjeva, Milovana Glišića 13.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana o objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
6. Ispitno ročište će se održati 8. februara 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica broj 17.
7. Prvo poverilačko ročište će se održati 28. novembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica broj 17.
8. Skupština poverilaca će se održati 28. novembra 2011. godine sa početkom u 11,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica broj 17.
9. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 21. oktobra 2011. godine
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Novosti".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Laboratorija za industrijsku kooperaciju i prenos tehnologije u industriji mode "Lamado"

17424971

St. broj 822/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=944

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Laboratorija za industrijsku kooperaciju i prenos tehnologije u industriji mode "Lamado" Lajkovac, 24. oktobra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Laboratorija za industrijsku kooperaciju i prenos tehnologije u industriji mode "Lamado" Lajkovac, matični broj 17424971, PIB 101343731, zakazuje se za 6. decembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 2, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Woodcraft" d.o.o.

20215879

St. broj 113/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1773

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Woodcraft" d.o.o., Šabac, Kralja Milana 65., 27. oktobra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Woodcraft" d.o.o., Šabac, Kralja Milana 65., matični broj 20215879, PIB 104687890, zakazuje se za 1. decembar 2011. godine sa početkom u 14,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"INGRAP M" a.d.

 

St. broj 57/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=11

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/GZP+INGRAP-M+AD.shtml/seo=/companyid=8837

Privredni sud u Valjevu stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "INGRAP M" a.d., u stečaju iz Mionice, doneo je dana 28. oktobra 2011. godine sledeće: rešenje
U stečajnom postupku nad "INGRAP M" a.d., u stečaju iz Mionice određuje se završno ročište za 23. novembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici 17 ovog suda.
Ovo rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Želox" d.o.o.

 

St. broj 206/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1445

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Želox" d.o.o. Valjevo, Sinđelićeva 20, doneo je dana 1. novembra 2011 godine, sledeće
REŠENJE
U stečajnom postupku nad "Želox" d.o.o. Valjevo, Sinđelićeva 20, određuje se završno ročište za 29. novembra 2011. godine sa početkom u 13,00 časova u sudnici broj 6, ovog suda.
Ovo rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku Republike Srbije".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

DOO "Dragan Takovo"

 

St. broj 182/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Dragan Takovo" u stečaju iz Bora, 1. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 23. januar 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Zaječaru, sudnica broj 4.
Pozivaju se zainteresovani poverioci da pristupe na napred navedeno ročište.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DOO "Ko trans"

20405589

St. broj 181/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2256

 

Usvaja se predlog predlagača 1. i 2. reda.
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Ko trans" iz Zrenjanina, Milana Stanivukovića 43/20, matični broj 20405589, PIB 105570151.
Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje.
Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Mikloš Ružica iz Zrenjanina, Tamiška 36, broj licence 155-0029.
Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, shodno članu 70. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).
Prijave se mogu podneti najkasnije u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku tog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - prvo poverilačko ročište za 14. decembar 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 56/I.
Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za 7. mart 2012. godine, sa početkom u 9,45 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, Zrenjanin, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 56/I (shodno članu 72).
Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda Zrenjanin, 26. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

"Agroseme" DP za hemizaciju i semenarstvo

07166117

1. St. broj 33/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=115

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AGROSEME.shtml/seo=/companyid=9374

Privredni sud u Kragujevcu, stečajno veće u sastavu sudije Branislava Jovovića, predsednika stečajnog veća i sudija Radisava Obradovića i Vukice Dobrivojević, članovi veća, obaveštava da je rešenjem 1. St. 33/2010 od 20. oktobra 2011. god. usvojen u celini završni račun i finansijski izveštaj stečajnog dužnika "Agroseme" DP za hemizaciju i semenarstvo Kragujevac, Đure Đakovića 53, matični broj 07166117, PIB 102741256, pa je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da po pravnosnažnosti rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 20. oktobar 2011. god. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju RS, Centar za stečaj Beograd, Terazije 23. Određuje se konačna naknada troškova stečajnog upravnika u iznosu od 862.500,00 dinara, kao i iznos nastalih a neizmirenih troškova stečajnog postupka od 250.000,00 dinara, a koji će iznosi naknade troškova biti isplaćeni u roku od 8 dana po pravnosnažnosti rešenja. Određuje se rezervacija sredstava za namirenje troškova stečajnog postupka, prema izveštaju stečajnog upravnika a u iznosu od 4.871,00 dinara, a koji će troškovi nastati do okončanja stečajnog postupka i brisanja stečajnog dužnika iz registra privrednih subjekata kod APR Beograd. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

"Twinart T.I." Društvo za trgovinu ostalom robom DOO

 

1 St. broj 152/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1537

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Twinart T.I." Društvo za trgovinu ostalom robom DOO Kragujevac, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 1. St. 152/2011 održati 25. novembra 2011. godine u 11,00 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 533. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Autoservis "Obradov" d.o.o.

20398426

2. St. broj 472/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2009

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je rešenjem 2. St. broj 472/2011 od 16. avgusta 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Autoservis "Obradov" d.o.o. Topola, ulica Oplenačka 12, matični broj 20398426, PIB 105505025.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi st. 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određen je Mihailo Marković, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, Nikole Pašića 16/2/21, sa licencom broj 155-0350.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 8. novembra 2011. godine sa početkom u 11,15 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i Sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
Ispitno ročište zakazuje se za 1. decembra 2011. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V.
Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 16. avgusta 2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Društvom sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "Janićijević Goran" d.o.o.

17496492

6. St. broj 468/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2302

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem Posl. VI St. broj 468/2011 od 31. oktobra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad Društvom sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "Janićijević Goran" d.o.o. Obrež, Mirka Tomića 37, MB 17496492, PIB 102821561.
Za stečajnog sudiju imenuje se Sonja Đorđević sudija ovog suda.
Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mijanac iz Beograda, kontakt telefon 063/215-359.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 16. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 1.
Ispitno ročište se zakazuje za 25. januar 2012. godine sa početkom u 11,15 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 1.
Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda dana 31. oktobra 2011. godine.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

"Lider" d.o.o.

17110748

St. broj 284/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je rešenjem St. broj 284/2010 od 31. oktobra 2011. godine utvrđeno da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Lider" d.o.o., Kraljevo, Cara Lazara 45, MB 17110748, PIB 101941156 zaključuje.
Pravna pouka: Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u roku od osam dana od dana dostavljanja, odnosno od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Tehnoguma" AD

07100051

St. broj 34/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1071

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 34/2010 od 2. novembra 2011. godine zaključio je stečajni postupak nad Preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Tehnoguma" AD iz Aleksandrovca matični broj 07100051 PIB 101989144.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Duvan" AD

7360908

3. St. broj 270/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2228

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DUVAN+DTP.shtml/seo=/companyid=2703

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Nadežda Stojanović, odlučujući o pokretanju postupka stečaja nad Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Duvan" AD Leskovac, Južnomoravskih brigada 83, po održanom ročištu radi raspravljanja o postojanju stečajnog razloga u prisustvu punomoćnika predlagača doneo je 17. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Usvaja se predlog predlagača Uni Kredit Bank Srbija AD Beograd i Banka Intesa AD Beograd, te se otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Duvan" AD Leskovac, Južnomoravskih brigada 83, matični broj 7360908, PIB 101908931.
Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Pešić Dragan iz Leskovca, licencirani stečajni upravnik.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pisanom prijavom, podnetom u dva primera sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ispitno ročište zakazuje se za 5. april 2012. godine u 11,00 časova, u Privrednom sudu Leskovac, Bulevar oslobođenja 2, sudnica broj 3.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 5. decembar 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu Leskovac, Bulevar oslobođenja 2, sudnica broj 3.
Stečajni postupak otvoren je 17. oktobra 2011. godine, i istog dana objavljen na oglasnoj tabli suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar privrednih subjekata otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.
Nalaže se zastupnik dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu pokretnu i nepokretnu imovinu preduzeća, kao i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

Proizvodno preduzeće Obuća - Miki d.o.o.

07668732

2. St. broj 311/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2283

 

Privredni sud u Leskovcu, po stečajnom sudiji Novici Nikoliću, doneo je rešenje St. broj 311/11 od 19. oktobra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Proizvodno preduzeće Obuća - Miki d.o.o. Grdelica, Železnička stanica b.b., matični broj 07668732 PIB 100331589 i ovo rešenje objavio na oglasnoj tabli Suda, 19. oktobra 2011. godine sa sledećom sadržinom:
I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Proizvodno preduzeće Obuća - Miki d.o.o. Grdelica, Železnička stanica b.b., matični broj 07668732 PIB 100331589 a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog dana 7. oktobra 2011. godine od strane predlagača Eurobank EFG a.d. Beograd, Vuka Karadžića 10.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Predrag Zlatanović iz Vranja.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište zakazuje se za 19. februar 2012. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici 2.
VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 23. decembar 2011. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici 2.
VIII. Stečajni postupak otvoren je 19. oktobra 2011. godine, i istog dana je Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Proizvodno preduzeće Obuća - Miki d.o.o. Grdelica, Železnička stanica b.b., matični broj 07668732 PIB 100331589.
X. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Oglas objavljen na oglasnoj tabli Suda 19. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

AD "Euro Atlantik"

17184016

6. St. broj 201/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/TOZA+DRAGOVIC+-+EURO+ATLANTIK.shtml/seo=/companyid=298

I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom AD "Euro Atlantik" iz Bojnika, Industrijska zona b.b., matični broj 17184016, poreski broj 100371457, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 19. jula 2011. godine od strane predlagača Srđana Stojanovića iz Bojnika.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se stečajni upravnik Vencislav Cenić iz Pertata, Lebane.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište zakazuje se za 14. mart 2012. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici 4.
VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 23. novembar 2011. godine u 10,00 časova u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici 4.
VIII. Stečajni postupak otvoren je 18. oktobra 2011. godine, i istog dana je Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim AD "Euro Atlantik" iz Bojnika, Industrijska zona b.b.
X. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

"Vila" DOO

06200834

2 St. broj 397/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2174

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača "Banca Intesa" AD Beograd, za otvaranje stečaja nad dužnikom "Vila" DOO iz Leška, doneo je 13. oktobra 2011. godine
REŠENJE
I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Vila" DOO iz Leška, Braće Matovića bb, matični broj 06200834, PIB 101664632, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Dragan Paunković iz Niša.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
IV Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 17. novembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
VI Ispitno ročište zakazuje se za 8. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
VII Stečajni postupak je otvoren 13. oktobra 2011. godine i istog dana je rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

"Sport comerce" DOO

 

1. St. broj 235/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Sport comerce" DOO u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Aca Nikolić, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnom ročištu od 6. aprila 2011. godine, doneo je dana 31. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnom ročištu od 6. aprila 2011. godine.
Ročište će se održati dana 22. decembra 2011. godine u 11,30 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

AD "Budućnost"

 

1. St. broj 53/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=98

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/BUDUCNOST.shtml/seo=/companyid=1073

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Budućnost" u stečaju Pirot, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Ljubomira Kostića, rešavajući po naknadno podnetim prijavama, doneo je 28. oktobra 2010. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja naknadno podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati 28. novembra 2010. godine u 13,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

DOO "Alpos-Alatnica"

17618474

3. St. broj 637/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2271

 

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača Mirković Miroljuba iz Nozrine, Žitkovac, Aleksinac, nad Fabrikom za proizvodnju alata, mašina i rezervnih delova "Alpos-Alatnica" DOO Aleksinac-Aleksinački Rudnik bb, doneo je, 27. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad DOO "Alpos-Alatnica" iz Aleksinca - Aleksinački Rudnik bb, matični broj 17618474, PIB 103656846.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Vesna Đošić iz Niša.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 1. decembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 26. januar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 27. oktobra 2011. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"Saputnik" a.d.

 

1. St. broj 1080/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Aca Nikolić, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnom ročištu od 10. maja 2011. godine doneo je 31. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnom ročištu od 10. maja 2011. godine.
Ročište će se održati 22. decembra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

DOO za poljoprivrednu proizvodnju Sokolac

08028613

St. broj 351/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2244

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SOKOLAC.shtml/seo=/companyid=823

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad DOO za poljoprivrednu proizvodnju Sokolac Novi Sad, ul. Sentandrejski put br. 165., MB 08028613, PIB: 103953387, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca Invej Ad Beograd - Zemun, ul. Aleksandra Dubčeka 14, dana 26. oktobra 2011. godine donosi sledeće
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom DOO za poljoprivrednu proizvodnju Sokolac Novi Sad, ul. Sentandrejski put br. 165., MB 08028613, PIB: 103953387, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Radovan Ivetić iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 2. decembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 24. januar 2012. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 26. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

Agrohem AD

08008469

I St. broj 875/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2195

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Agrohem AD Novi Sad, Petra Drapšina 45, MB 08008469 PIB: 100721029 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca AIK banka a.d. Niš, Glavna Filijala Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, čiji je punomoćnik Božidar Beronja advokat u Novom Sadu, dana 14. oktobra 2011. godine donosi sledeće
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Agrohem a.d. Novi Sad, Petra Drapšina 45, MB 08008469 PIB 100721029, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Ninoslav Šimić iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 24. novembra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 16. februar 2012. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 14. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

DOO Inter-Union Preduzeće za proizvodnju, spoljni i unutrašnji promet

08609624

I St. broj 483/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2058

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom DOO Inter-Union Preduzeće za proizvodnju, spoljni i unutrašnji promet Vrbas u stečaju, Narodnog fronta 11. g., MB 08609624, PIB 101421602, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, dana 20. oktobra 2011. godine donosi sledeće
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika prema predlogu stečajnog upravnika od 14. oktobra 2011. g.
Konačna nagrada stečajnog upravnika utvrđuje se u iznosu od 200.000,00 dinara, a naknada troškova stečajnog upravnika utvrđuje se u konačnom iznosu od 10.000,00 dinara.
Isplata nagrade i naknade troškova stečajnog upravnika do visine raspoloživih sredstava izvršiće se stečajnom upravniku nakon što budu isplaćeni preostali troškovi, vezani za zaključenje stečaja.
Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO Inter-Union preduzeće za proizvodnju, spoljni i unutrašnji promet Vrbas u stečaju, Narodnog fronta 11g., MB 08609624, PIB 101421602 - se zaključuje.
Nalaže se stečajnom upravniku da na ime objave rešenja o zaključenju stečaja, uplati iznos od 4.500,00 dinara "Službenom glasniku RS" (br. računa 160-14944-58 Banca Intesa AD).

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

Milt Company d.o.o.

08253684

I. St. broj 310/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2240

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Milt Company d.o.o. Obrovac, ul. Milete Protića b.b., MB: 08253684, PIB: 100753742, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd, Bul. M. Pupina br. 6., i Hypo Alpe-Adria Leasing d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, dana 24. oktobra 2011. godine donosi sledeće
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Milt Company d.o.o. Obrovac, ul. Milete Protića br. b.b., MB: 08253684, PIB: 100753742, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Igor Sekereš iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 16. novembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 16. decembra 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 24. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Macom" d.o.o.

08621713

2. St. broj 47/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=201

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom "Macom" d.o.o. Novi Sad - u stečaju, iz Novog Sada, Filipa Višnjića 5, MB 08621713, PIB 100238436, po predlogu poverioca Naftachem d.o.o. Novi Sad, Laze Telečkog 9, doneo je 27. septembra 2011. godine sledeće: rešenje
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika od 27. septembra 2011. godine.
Utvrđuje se konačna nagrada stečajnog upravnika u iznosu od 6.679.107,56 dinara. Utvrđuje se naknada troškova stečajnog upravnika u konačnom iznosu od 630.600,00 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Macom" d.o.o. Novi Sad, u stečaju Novi Sad.
Nastavlja se stečajni postupak nad stečajnom masom koju čini potraživanje po presudi Privrednog suda u Novom Sadu posl. br. P 1966/2007 od 3. decembra 2010. godine.
Ovlašćuje se stečajni upravnik Jovan Morača iz Čelareva da zastupa stečajnu masu stečajnog dužnika.
Nalaže se stečajnom upravniku Jovanu Morači da registruje stečajnu masu kod Agencije za privredne registre Beograd.
Nalaže se stečajnom upravniku Jovanu Morači da pokrene postupak izvršenja po pravosnažnoj i izvršnoj presudi ovoga suda posl. br. P. 1966/2007 od 3. decembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

Bačka Bilje AD

8058903

2. St. 895/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2229

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/BACKA+BILJE.shtml/seo=/companyid=1154

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom Bačka Bilje AD Bačka Palanka Novosadski put 33, MB 8058903, PIB 101922110, po obaveštenju NBS od 17. maja 2011. godine i predlogu poverioca Univerzal banka ad Beograd, Francuska 29, od 29. jula 2011. godine, dana 3. avgusta 2011. godine doneo je 25. oktobra 2011, godine sledeće
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca Univerzal banka ad Beograd za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Bačka bilje ad Bačka Palanka Novosadski put 33, MB 8058903, PIB 101922110, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Radovan Ivetić iz Novog Sada, Subotička 76.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 21. novembar 2011. godine sa početkom u 9,45 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 13. decembar 2011. godine, sa početkom u 12,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 25. oktobar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

Rašeta RM

20067985

2. St. broj 939/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2312

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Slobodanka Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Rašeta RM iz Vrbasa, Trg Moše Pijade 1, MB 20067985 PIB 103990195 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Banka Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Novi Beograd, 22. avgusta 2011. godine, 27. oktobra 2011. godine donosi
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca Banka Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Novi Beograd za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Rašeta RM iz Vrbasa, Trg Moše Pijade 1, MB 20067985 PIB 103990195, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Dušan Petrović iz Novog Sada, Narodnog fronta broj 80.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 23. novembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 5. decembar 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 27. oktobar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

Domat d.o.o

08678421

2. St. broj 537/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1636

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Domat d.o.o iz Vrbasa - u stečaju, Sivč Jovgena broj 124, MB 08678421, PIB 100638387 po predlogu predlagača Eurobank Eefg AD Beograd, Vuka Karadžića br. 10 od 11. aprila 2011. godine, doneo je 18. oktobra 2011. godine sledeće
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Domat d.o.o. u stečaju, iz Vrbasa, za 29. novembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, i održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu sudnica 7/prizemlje, Sutjeska 3.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na Oglasnoj tabli suda sa datumom 18. oktobra 2011. godine i dostavlja "Službenom glasniku Republike Srbije" nakon izvršene uplate.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

AD "Napredak"

 

2. St. broj 72/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=627

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/NAPREDAK.shtml/seo=/companyid=4431

Obaveštavaju se svi poverioci stečajnog dužnika AD "Napredak" u stečaju iz Kovina, da će se dopunsko ispitno ročište, radi raspravljanja o naknadno podnetim prijavama potraživanja poverilaca, održati 5. decembra 2011. godine u 10,00 časova, u sali broj 125, prvi sprat, Privrednog suda u Pančevu.
Objavljivanjem oglasa svi poverioci smatraju se uredno pozvanim.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

DPP "Lune Milovanović"

 

2. St. broj 35/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=166

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DPP+LUNE+MILOVANOVIC.shtml/seo=/companyid=10870

Obaveštavaju se svi poverioci stečajnog dužnika DPP "Lune Milovanović" u stečaju, iz Bavaništa, da će se dopunsko ispitno ročište radi raspravljanja o naknadno podnetim prijavama potraživanja poverilaca, održati 25. novembra 2011. godine u 13,00 časova u sali broj 113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Objavljivanjem oglasa svi poverioci smatraju se uredno pozvanim.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

DOO Za turizam, lov i ribolov "Masaj Mara-Risto Buha"

20307919

St. broj 418/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2295

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Gini Tešanović, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO Za turizam, lov i ribolov "Masaj Mara-Risto Buha" Novi Slankamen, Svetosavska 2, MB: 20307919, PIB: 105076287, doneo je dana 31. oktobra 2011. godine pod br. St-418/2011 rešenje sledeće sadržine:
I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO Za turizam, lov i ribolov "Masaj Mara-Risto Buha" Novi Slankamen, Svetosavska 2, MB 20307919, PIB 105076287, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Vidović Danijela iz Stare Pazove, Janka Baka 35.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a sa pozivom na broj stečajnog predmeta.
Upozoravaju se poverioci da se prijave potraživanja mogu podneti po isteku roka iz ovog rešenja ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
Troškove održavanja dopunskog ročišta za ispitivanje potraživanja iz prethodnog stava dužan je da predujmi podnosilac prijave, s tim da ukoliko u roku koji sud odredi ne položi predujam, prijava će se odbaciti.
IV Pozivaju se svi dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
V Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 5. decembar 2011. u 8,30 časova, sudnica 18/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.
Ukoliko Skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva na prvo poverilačko ročište.
VI Zakazuje se ispitno ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja za dan 17. februara 2012. godine u 11,00 časova, sudnica 18/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.
VII Pravne posledice otvaranja stečaja nad stečajnim dužnikom nastupaju sa 31.10.2011. godine.
Rešenje St-418/2011 od 31. oktobra 2011. godine istaknuto je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici 31. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

"Pagos" d.o.o.

 

St. broj 92/11

 

 

 

Privredni sud u Somboru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Pagos" d.o.o. Apatin zakazuje prvo poverilačko ročište za 6. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica 3.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

DBR Komerc Sjeverin

17551302

1. St. broj 197/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2257

 

Privredni sud u Užicu doneo je 28. oktobra 2011. godine rešenjem St. broj 197/11 kojim se:
I Otvara stečajni postupak nad dužnikom DBR Komerc Sjeverin, Priboj, MB 17551302, PIB 103304058, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
II Za stečajnog upravnika određuje se Đokić Ljubiša iz Užica, Vojvode Bojović 7.
III Određuje se ispitno ročište za dan 3. februara 2012. godine sa početkom u 12 časova, soba broj 48/III.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijemom u dva primerka, sa dokazima.
V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
VI Određuje se prvo poverilačko ročište za 2. decembar 2011. godine sa početkom u 10 časova, soba broj 48/III, te će se istoga dana održati sednica Skupštine poverilaca.
VII Rešenje istaknuto na oglasnu tablu suda, sa oglasom dana 28. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

51.

"I.D.S. Avala trade"

 

St. broj 81/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=546

 

Privredni sud u Užicu, obaveštava poverioce, da je rešenjem od 26. oktobra 2011. godine određeno završno ročište u predmetu stečaja nad "I.D.S. Avala trade" Bajina Bašta. Završno ročište zakazuje se za 25. novembar 2011. godine u 9,00 časova, soba broj 48, III sprat.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

52.

DOO "Jankom"

17192205

2. St. broj 347/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1013

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 347/2010 od 21. juna 2011. godine, odredio održavanje ročišta za 14. jul 2011. godine u 11,00 časova, ali sa razlogom što podnosilac plana nije uplatio troškove oglašavanja, sud je bio prinuđen da datum održavanja ročišta odloži, pa će se isto držati 24. novembra 2011. godine u 11,30 časova, sudnica broj 3, u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o planu reorganizacije stečajnog dužnika DOO "Jankom" - u stečaju Guča, MB 17192205. Plan reorganizacije je podneo stečajni dužnik. Poverioci će glasati po klasama koje predviđa plan reorganizacije. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, od 9,00 do 14,00 časova. Sud je naložio predlagaču plana reorganizacije - stečajnom dužniku da najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta obaveštenje o zakazanom ročištu uz dostavu plana reorganizacije izvrši neposredno ili putem pošte svim poveriocima koji su obuhvaćeni planom.
Glasanje će se vršiti po odredbama člana 165. Zakona o stečaju.
Stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Milutin Obradović iz Čačka, kontakt telefon 065/602-9322.

Izvor: Redakcija, 16.10.2011.