Aktuelne vesti na dan 25. oktobar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 29/15-31. oktobar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 31/16-31. oktobar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 1-6/ oktobar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 1-6. oktobar >>>
IN DUBIO PRO DEBITORE

U sumnji, ugovor treba tumačiti u korist dužnika (dobročini ugovori)

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 78 OD 19.10.2011/ODABRANI DOKUMENTI

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM DUGU

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU

ZAKON O IZMENI ZAKONA O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU

UREDBA O BLIŽOJ SADRŽINI, ROKU I NAČINU PREUZIMANJA PODATAKA NEOPHODNIH ZA USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENE BAZE PODATAKA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU KRATKOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA PRIMARNOM TRŽIŠTU

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SOCIJALNOJ POMOĆI ZA LICA KOJA TRAŽE, ODNOSNO KOJIMA JE ODOBREN AZIL

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU VRŠENJA KONTROLE I NEPOSREDNOG REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I VOĐENJU OBAVEZNIH EVIDENCIJA O PRIMENI POSEBNIH MERA I OVLAŠĆENJA

PRAVILNIK O DETALJNIM MERAMA ZA PRIMENU ZAJEDNIČKIH OSNOVNIH STANDARDA OBEZBEĐIVANJA U VAZDUHOPLOVSTVU

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • KOMENTAR ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011: • Nova zakonska rešenja koja se odnose na tok postupka i posebne postupke •

TOK POSTUPKA

TUŽBA

   SUPARNIČARI

   INTERVENCIJSKO DEJSTVO PRESUDE

ZASTOJ POSTUPKA

DOKAZNI POSTUPAK

   PRIPREMA GLAVNE RASPRAVE I RASPRAVA

SUDSKE ODLUKE

   ŽALBA

VANREDNI PRAVNI LEKOVI

Revizija

   Zahtev za preispitivanje pravnosnažne presude

Predlog za ponavljanje postupka

POSEBNI POSTUPCI

POSTUPAK U SPORU MALE VREDNOSTI

POSTUPAK U PRIVREDNIM SPOROVIMA

POTROŠAČKI SPOROVI

POSTUPCI ZA ZAŠTITU KOLEKTIVNIH PRAVA I INTERESA GRAĐANA

 

 • ZAKONODAVNA REGULATIVA OD ZNAČAJA ZA FINANSIJSKO POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA SA POSEBNIM OSVRTOM NA PLANIRANJE ZA 2012. GODINU

Zakon o budžetskom sistemu (BS)

Zakon o javnim preduzećima (JP)

Zakon o javnoj svojini (JS)

Zakon o finansiranju lokalne samouprave

Memorandum/Izveštaj o fiskalnoj strategiji sa okvirnim smernicama planiranja za 2012. godinu

Smernice fiskalne politike

Smernice politike plata - zarada u sektoru države

Naknade za rad u upravnom i nadzornom odboru - zaključak Vlade RS

Informacija o merilima za određivanje najvišeg iznosa naknade za rad predsednika i članova organa upravljanja i nadzora javnih preduzeća, javnih agencija i drugih oblika organizovanja čiji je osnivač Republika

Smernice politike regulisanih cena

Zakon o budžetu RS za 2011. godinu

Zaključci MMF o poslovanju JP od 26.5.2011. godine

Razlike u primeni propisa o platnom prometu, planiranju, vođenju poslovnih knjiga i karakteristike kod izveštavanja JP prema nadležnim organima

Platni promet JP

Poslovi planiranja - donošenje GPP

Vođenje poslovnih knjiga

Izveštavanje o poslovanju ka nadležnim organima

Napomene povodom dostavljanja podataka JP za 2010. godinu Agenciji za privredne registre

 

 

 

 • NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU - "Sl. glasnik RS", br. 78/2011

Predmet oporezivanja porezom na imovinu u tzv. statici

Poreski obveznik

Poreska oslobođenja po osnovu poreza na imovinu u tzv. statici

  - Visina poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu

Ukinuta je obaveza podnošenja "novih" poreskih prijava od strane obveznika koji ne vode poslovne knjige

Uvedena je obaveza javnim beležnicima da dostavljaju određene podatke poreskom organu

Ukinuta je obaveza da diplomatsko-konzularna predstavništva dostavljaju ugovore poreskom organu

 

 • DONOŠENJE ODLUKE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O STOPAMA POREZA NA IMOVINU ZA 2012. GODINU

 

Primer:
Skupština jedinice lokalne samouprave je Odlukom (koja stupa na snagu i važi na dan 31.12.2011. godine) propisala stopu poreza na imovinu - na prava na nepokretnosti na teritoriji te jedinice lokalne samouprave tako da iznosi:
• na prava na nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige - 0,50%
• na prava na zemljištu obveznika koji ne vodi poslovne knjige - 0,30%
• na prava na ostalim nepokretnostima obveznika koji ne vodi poslovne knjige  … dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

 • ZAVRŠETAK I DOKAZIVANJE ZAVRŠETKA POSTUPKA IZVOZA

Situacije u kojima nije obavljen izvoz robe

Postupanje u slučaju kad je izvoznik sam obavestio izvozni carinski organ da roba nije izvezena

Postupak poništenja u slučajevima kada deklarant nije obavestio izvozni carinski organ da roba nije napustila carinsko područje Republike Srbije

Razmatranje dokaza o pravilnom završetku postupka izvoza

Slučajevi kada carinarnica prihvata podnete dokaze

Slučajevi kada carinarnica ne prihvati podnete dokaze

Postupanje u slučaju nedostavljanja dokaza

Obaveštenje drugim organima

 • KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 24.10. DO 30.10.2011. GODINE
U PRIPREMI UREDBA O OGRANIČENJU ROKOVA PLAĆANJA DO 60 DANA KOJA ĆE SE USKORO NAĆI NA SEDNICI VLADE RS, A PREDLAŽE SE I DONOŠENJE POSEBNOG ZAKONA O MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Srbija neće lako izaći iz ekonomske krize ako ne obezbedi bolji poslovni ambijent za razvoj malih i srednjih preduzeća, ocenjeno je danas na skupu o preprekama za brži razvoj tog sektora u Privrednoj komori Beograda.

Da bi više ljudi pokrenulo mali i srednji biznis potrebno je da se smanji udeo sive ekonomije u privredi Srbije, uklone administrativne prepreke, obezbede dostupniji i povoljniji krediti, ali i smanje poreska i druga opterećenja.

Profesorka na Fakultetu za poslovne studije Nataša Bogovac-Cvetković izjavila je da je udeo sive ekonomije u privredi Srbije 2008. godine iznosio 33,6 odsto, a danas je taj procenat j još veći.

Oko 665.000 radno sposobnog stanovništva radi u sivoj ekonomiji, a najviše u uslužnim delatnostima - trgovini, turizmu, ugostiteljstvu, kao i u građevini. Koliko je veliki udeo sive zone pokazuje i podatak da je tu promet oko četiri milijardi evra, što je 30 odsto ukupnog prometa koji se realizije u zemlji, ukazala je Bogovac-Cvetković.
Drugi problem su različite republičke i lokalne naknade i nameti kao i sudske takse, navela je Bogovac-Cvetković i navela kao primer da su lokalna preduzeća optrećena sa 56 različitih obaveza.

"Ključne preporuke za izlazak iz krize su smanjenje sive ekonomije i stvaranje podsticajnog ambijenta", ocenila je Bogovac-Cvetković a nisu bez značaja ni reforma poreskog sitema i javnog sektora kao i uvođenje reda u sistemu plaćanja.

"Priča o razvoju malih i srednjih preduzeća je horizontalna priča", rekla je Katarina Obradović -Jovanović iz odeljenja za politiku razvoja malih i srednjih preduzeća pri Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, ističući da u priču o razvoju MSP treba da budu uključena i druga ministarstva i državni organi.

Ona je rekla da to Ministarstvo već sarađuje sa 30 različitih državnih institutucija.

Obradović-Jovanović je najavila da je u toku priprema Uredbe o ograničenju rokova plaćanja do 60 dana i da očekuje da će "jako skoro biti usvojena na vladi".
Prema njenim rečima, Srbija je preuzela obavezu da primenjuje "small biznis akt" EU koji propisuje šta države članice, pa i one koje pristupaju EU treba da urade kako bi pospešile razvoj malog i srednjeg biznisa, ali da je u uslovima otežane likvidnosti teško govoriti o njegovoj punoj primeni u našoj zemlji.

Predsednik Privredne komore Beograda Milan Janković istakao je da ga zabrinjava to što se "izgubila preduzetnička priča" i što postoji veća želja za rad u javnom sektoru, nego za započinjanje malog i srednjeg biznisa.

On je ocenio da je pogrešno bilo fokusirati razvoj privrede na dovođenje multinacionalnih kompanija, a zapostavljati razvoj MSP.

Specijalni gost u Privrednoj komori Beograda bio je i direktor Poreske uprave (PU) Dragutin Radosavljević koji je istakao da je namera da se između PU i privrede stvori partnerski odnos, da se unapredi rad inspekcije na terenu, kao i da je ta institucija spremna da edukacijom i upoznavanjem obveznika sa propisima, ali i pospešivanjem elektronske komunikacije sa PU unapredi sistem plaćanja poreza.

Na skupu je bilo i preporuka i da je trebalo usvojiti poseban Zakon o malim i srednjim preduzećima, a najavljen je i XIV Međunarodni kongres malih i srednjih preduzeća koji bi trebalo da se održi 4. novembra u Sava Centru.

Izvor: Tanjug, 24.10.2011.

U NOVEMBRU MESECU POČINJE DA SE PRIMENJUJE POJEDNOSTAVLJENA PROCEDURA IZVOZA ZA PRAVNA LICA ZA PAKETE MANJE VREDNOSTI DO 1.000 EVRA

Premijer Srbije Mirko Cvetković najavio je da će u novembru početi da se primenjuje pojednostavljena procedura izvoza za pravna lica za pakete manje vrednosti do 1.000 evra.

On je ocenio da će na taj način mali privrednici moći da plasiraju svoje proizvode na jednostavan način i uz niske troškove.

Izvoz će biti deo poštanskog saobraćaja, a postupak će se zasnivati na podnošenju samo dva dokumenta, rekao je Cvetković na proslavi obeležavanja 90 godina od osnivanja Poštanske štedionice u hotelu Moskva.

Cvetković je istakao, govoreći o preduzećima koja su u većinskom državnom vlasništvu, javnim preduzećima i javnim komunalnim preduzećima, jasno opredeljenje Vlade Srbije da će se u njihovom poslovanju do kraja insistirati na profesionalnom upravljanju i menadžmentu.

Predsednik vlade je ukazao da ta preduzeća moraju da posluju na ekonomskim pricipima i sa čistim računima, a na državi je da to omogući punom profesionalizacijom upravljanja, restrukturiranjem, uvođenjem javno-privatnog partnerstva i privatizacijom.

"Vlada će i u narednom periodu temeljno raditi na stvaranju još povoljnijeg privrednog ambijenta, jer još dosta toga treba da se uradi iako su u mnogim oblastima pojednostavljene procedure i uklonjene adminsitritativne prepreke za poslovanje", najavio je Cvetković.

Izvor: Izvod iz vesti Tanjuga, 24.10.2011.

U SKLADU SA STATUTOM INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE - UTVRĐEN PREDLOG PLANA DONOŠENJA SRPSKIH STANDARDA I SRODNIH DOKUMENATA ZA 2012. GODINU

Upravni odbor Instituta za standardizaciju Srbije, na sednici održanoj  20. oktobra 2011. godine, utvrdio je:

- Predlog plana donošenja srpskih standarda i srodnih dokumenata za 2012. godinu (br. 1508/22-10-01/2011 od 21.10.2011. godine):
http://www.iss.rs/images/upload/Predlog%20plana%20donosenja%20srpskih%20standarda%20i%20srodnih%20dokumenata%20za%202012_%20godinu%20-%202011-10-21.pdf

- Predlog plana preispitivanja objavljenih srpskih standarda i srodnih dokumenata za 2012. godinu (br. 2690/2-10-01/2011 od 21.10.2011. godine), koji je sastavni deo prvog plana: http://www.iss.rs/images/upload/Predlog%20plana%20preispitivanja%20srpskih%20standarda%20i%20srodnih%20dokumenata%20za%202012_%20godinu%20-%202011-10-21.pdf.

U skladu sa članom 35. stav 2. Statuta Instituta za standardizaciju Srbije (ʺSl. glasnik RSʺ, br. 6/2011), predloženi godišnji plan za donošenje srpskih standarda i srodnih dokumenata objavljuje se na internet stranici Instituta.

Izvor: Vebsajt Instituta za standardizaciju Srbije, 24.10.2011.

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA DONELO USLOVE, KRITERIJUME I PROCEDURU SUFINANSIRANJA PROJEKATA I PROGRAMA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

Polazeći od nadležnosti Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva (dalje: Ministarstvo) utvrđene članom 17. Zakona o ministarstvima (ʺSl. glasnik RSʺ, br. 16/2011), na osnovu kojih Ministarstvo obavlja poslove državne uprave koji se odnose na razvoj i unapređenje sistema javnog informisanja, polazeći od Zakona o javnom informisanju (ʺSl. glasnik RSʺ, br. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 - odluka US i 41/2011 - odluka US) i zakona kojima se uređuje budžet Republike Srbije, Ministarstvo svake godine sufinansira jedan broj projekata/programa za koje se oceni da mogu unaprediti sistem javnog informisanja.

S obzirom na to da navedenim zakonima nije data mogućnost donošenja podzakonskog akta, kojim bi se bliže regulisali uslovi, kriterijumi i način raspoređivanja budžetskih sredstava namenjenih za sufinansiranje u ovoj oblasti, Ministarstvo se opredelilo za donošenje internog akta. Interni akt urađen je u saglasnosti sa gore pomenutim zakonima i Zakonom o opštem upravnom postupku (ʺSl. list SRJʺ, br. 33/97 i 31/2001 i ʺSl. glasnik RSʺ, br. 30/2010).

Interni akt će doprineti boljem uvidu javnosti u rad Ministarstva, lakšem pristupu budžetskim sredstvima od strane zainteresovanih lica, pravnoj sigurnosti i većoj zaštiti, kako građana, tako i državnih organa od zloupotreba u raspolaganju budžetskim sredstvima.

USLOVI, KRITERIJUMI I POSTUPAK SUFINANSIRANJA PROJEKATA/PROGRAMA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

Radi unapređivanja kvaliteta i raznovrsnosti medijskih sadržaja, Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, u toku kalendarske godine, raspisuje konkurse za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja i daje finansijsku podršku pojedinačnim projektima koji značajno doprinose unapređenju ove oblasti.

KONKURSI

1. Uslovi za učešće na konkursu

Na konkursu mogu učestvovati osnivači javnih glasila, kao i pravna lica registrovana za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja (u daljem tekstu: učesnik konkursa).

Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu. Ukoliko je pravno lice osnivač više javnih glasila, ima pravo učešća na konkursu sa projektima svakog javnog glasila čiji je osnivač.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Maksimalan iznos sredstava, koja mogu biti opredeljena za projekte, biće naveden u tekstu konkursa.

Ukoliko je učesnik konkursa za jedan projekat, u istoj kalendarskoj godini, dobio sredstva iz budžeta (republičkog, pokrajinskog ili lokalnog), može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 40% vrednosti projekta.

Učesnik konkursa može biti samo ono pravno lice koje je dostavilo odgovarajući izveštaj o utrošenim sredstvima, dobijenim od Ministarstva, u prethodnom periodu.
Učesnik konkursa je obavezan da popuni obrasce za učešće na konkursu, koje donosi Ministarstvo, i priloži kopije sledećih dokumenata: rešenje o registraciji pravnog lica, rešenje o registraciji javnog glasila iz Agencije za privredne registre, dozvolu za emitovanje radio i/ili TV programa izdatu od Republičke radiodifuzne agencije, overenu izjavu javnog glasila, ili više njih, u kojoj će programski sadržaj biti emitovan (obavezno samo za pravna lica registrovana za produkciju), kratke biografije najviše tri ključna učesnika u projektu i dokaz o uplati republičke administrativne takse.

2. Kriterijumi

Ocena projekata vrši se prema osnovnim, posebnim i prednosnim kriterijumima.

Osnovni kriterijumi primenjuju se kod svih konkursa.

Osnovni kriterijumi su:

- značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje;
- doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti;
- validna argumentacija projekta;
- adekvatna specifikacija budžeta, usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti;
- održivost projekta.

Posebni kriterijumi utvrđuju se za svaki pojedinačni konkurs, u zavisnosti od njegovih specifičnosti, i objavljuju se u okviru javnog poziva kojim se raspisuje konkurs.

Prednosni kriterijumi primenjuju se u slučaju kada dva ili više projekata dobiju isti zbir bodova po osnovnim i posebnim kriterijumima. Prednosne kriterijume utvrđuje komisija, koju imenuje Ministar.

3. Procedura

Odluku o raspisivanju konkursa donosi Ministar.

U Odluci se navodi koji se konkursi raspisuju i za koju kalendarsku godinu.

Konkurs se raspisuje u formi javnog poziva.

Javni poziv objavljuje se na sajtu Ministarstva i najmanje u jednom štampanom dnevnom javnom glasilu koje se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Tekst konkursa sadrži:

- predmet i cilj konkursa;
- uslove za učešće na konkursu;
- osnovne i posebne kriterijume za izbor projekata;
- maksimalni iznos traženih sredstava i maskimalno učešće Ministarstva u ukupnoj vrednosti projekta;
- rokove.

Po isteku roka za dostavljanje dokumentacije, Ministarstvo u roku od 20 dana vrši proveru dokumentacije. Provera podrazumeva ispunjenost uslova za učešće na konkursu i poštovanje rokova. Učesnici konkursa za koje se utvrdi da im je dokumentacija nepotpuna ili da ima određene formalne nedostatke, obaveštavaju se da nedostatke otklone u roku od 7 dana od dana prijema obaveštenja. Ukoliko ni posle tog roka prijave nisu kompletirane, one se odbacuju. Odbacuju se i prijave koje su stigle van propisanog roka.

Ministar rešenjem obrazuje stručnu komisiju za svaki raspisani konkurs. Rešenjem se imenuju članovi komisije, određuje rok za završetak njenog rada i određuje visina naknade za rad.

Komisija je sastavljena od tri člana, predstavnika stručne javnosti.

Ministarstvo izrađuje bodovne liste za svaki konkurs. Bodovna lista prilaže se uz svaki projekat. Članovi komisije u bodovnu listu upisuju ocene od 1 do 10 za svaki osnovni kriterijum i za posebne kriterijume. Projekte koji dobiju više od dvadeset bodova po osnovnim kriterijumima, komisija dalje razmatra prema posebnim kriterijumima.

U slučaju da dva ili više projekata imaju isti broj bodova, komisija utvrđuje prednosne kriterijume i prema njima vrši konačan izbor.

Popunjene i potpisane bodovne liste, uz eventualne komentare i sugestije članova komisije, postaju obavezni deo konkursne dokumentacije i služe kao obrazloženje uz svaki projekat, bilo da je podržan ili odbijen.

Članovi komisije potpisuju zapisnik sa predlogom projekata za sufinansiranje i visinom sredstava.

Ministar, na osnovu predloga komisije i ličnog uvida u konkursnu dokumentaciju, donosi rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanim konkursima.

Ministar može izmeniti, dopuniti ili u potpunosti odbiti predlog komisije. Za sve projekte, koje Ministar predloži za sufinansiranje ili odbije njihovo sufinansiranje, mimo predloga komisije, piše se obrazloženje koje postaje deo dokumentacije.

Rešenje Ministra sadrži: dispozitiv u kome se pojedinačno navode projekti kojima se dodeljuju sredstva i iznos sredstava, kao i projekti kojima nisu dodeljena sredstva; obrazloženje rešenja koje je zajedničko za sve učesnike konkursa i pouku o pravnom sredstvu koja sadrži uputstvo o pravu na tužbu Upravnom sudu, s obzirom da posebnim zakonom nije predviđena mogućnost žalbe protiv rešenja ministra.

Sva zainteresovana lica imaju pravo uvida u pojedinačna obrazloženja (bodovnu listu).

Rešenje se objavljuje na internet strani Ministarstva i pismeno se dostavlja svim učesnicima konkursa.

Po donošenju Rešenj, potpisuju se ugovori sa korisnicima sredstava.

Rešenje i Ugovor su osnov za isplatu sredstava.

SUFINANSIRANJE POJEDINAČNIH PROJEKATA/PROGRAMA

Ministarstvo sufinansira pojedinačne projekte/programe za koje Ministar proceni da doprinose unapređenju sistema javnog informisanja u Republici Srbiji, a koji nisu učestvovali na konkursu.

Pojedinačno se mogu sufinansirati projekti/programi izuzetnog kvaliteta, kao i programi/projekti koji se realizuju u formi seminara, okruglih stolova, profesionalnog usavršavanja, obeležavanja jubileja, učešća na medijskim i drugim srodnim festivalima, razmene medijske produkcije sa ciljem unapređenja bilateralne saradnje i kulturne promocije Republike Srbije i dr.
Pravo na podršku ovakvim projektima/programima imaju osnivači javnih glasila, pravna lica registrovana za produkciju audio i/ili audiovizuelnih sadržaja, strukovna udruženja, asocijacije i nevladine organizacije (u daljem tekstu: podnosilac zahteva).

Podnosilac zahteva prilaže projekat/program za koji traži finansijsku podršku i adekvatnu i preciznu specifikaciju troškova.

Podnosilac zahteva je, takođe, obavezan da popuni obrazac, koji donosi Ministarstvo, i priloži kopije sledećih dokumenata: rešenje o registraciji pravnog lica, kratke biografije najviše tri ključna učesnika u projektu/programu i dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Ministarstvo sufinansira programe/projekte najviše do 80% njihove vrednosti.

Tražena suma ne može biti veća od 700.000,00 dinara.

Projekat/program čiji podnosilac nije priložio adekvatan izveštaj o utrošenim sredstvima, dobijenim od Ministarstva u prethodnom periodu, neće biti razmatran.

U slučaju da je projekat pozitivno ocenjen sa stanovišta navedenih uslova i kriterijuma, Ministar donosi Rešenje o dodeli sredstava, sa obrazloženjem.

Na osnovu Rešenja potpisuje se ugovor.

Rešenje i ugovor su osnov za isplatu sredstava.

Zahtevi za finansijsku podršku nisu oročeni rokom.

Ministarstvo kvartalno razmatra zahteve i isplaćuje sredstva.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, 20.10.2011.

1. NOVEMBRA 2011. POČINJE SA PRIMENOM DIJAGONALNA KUMULACIJA POREKLA ROBE IZMEĐU TRI POTPISNICE CEFTA SPORAZUMA - ALBANIJE, MAKEDONIJE I REPUBLIKE SRBIJE I DRŽAVA EFTA

Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja objavilo je danas da će dijagonalna kumulacija porekla robe između tri potpisnice CEFTA Sporazuma - Albanije, Makedonije i Republike Srbije i država EFTA početi sa primenom od 1. novembra 2011. godine.

Dijagonalna kumulacija je mogućnost da se u postupku nastanka robe sa poreklom koriste materijali i proizvodi poreklom iz drugih zemalja, odnosno da se vrši kumuliranje porekla robe više zemalja koja će imati status domaćeg porekla.

Gore navedena dijagonalna kumulacija porekla robe otvara dodatne mogućnosti proivodnje i međusobnog plasmana robe sa inputima iz pomenutih zemalja po preferencijalnim uslovima.

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA stupio je na snagu za sve potpisnice 1. oktobra 2011. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, 24.10.2011.

XI MEĐUNARODNI KONGRES MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA BIĆE ODRŽAN 4. NOVEMBRA 2011. GODINE: • Rok za prijavu učešća je 1. novembar 2011. godine •

Privredna komora Beograda i Srpska asocijacija malih malih i srednjih preduzeća (SA SME), organizuju XI Međunarodni kongres, u petak, 4. novembra 2011. godine, u Centru "SAVA" (sala 2/0), sa početkom u 10:00h, na temu "SRBIJA i EU" Ideja, Inovacija, Investicija, Implementacija, Istrajnost...

I ove godine, tradicionalno kongres je organizovan uz podršku OECD Leed Partner Cluba i Evropske asocijacije malih i srednjih preduzeća i zanatlija (UEAPME).

Su-organizatori kongresa su: Fondacija Konrad Adenauer Stiftung (KAS) i MSP Unija EPP evropskog Parlamenta. I ove godine očekujemo prisustvo predstavnika Evropske komisije, Evropskog parlamenta, OECD-a, UEAPME-a, privrednih komora zemalja EU, lokalniih samouprava, predstavnika nevladinog sektora i preko 200 predstavnika poslovne zajednice i medija.

Rok za prijavu učešća je utorak, 1. novembar 2011. godine. Prijava učešća je bez kotizacije. Iz jedne kompanije/institucije može biti prijavljeno vise učesnika.

Prijavni list poslati na e mail adresu: kongres2011@kombeg.org.rs ili putem fax 011/ 3618 003.

Izvor: Privredna komora Beograda, 23.10.2011.

SRBIJA I UKRAJINA IZABRANE KAO PILOT ZEMLJE ZA JAČANJE PRISUSTVA EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ U SEKTORU INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA: • U decembru mesecu se očekuje odgovor Evropske unije na predlog o formiranju platforme tehnološki naprednih kompanija •

Potpredsednik Vlade Republike Srbije za evropske integracije Božidar Đelić ocenio je danas da sektor informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) ima izuzetan značaj za poboljšanje konkurentnosti Srbije na globalnom nivou.

Đelić je na okruglom stolu na temu "Nacionalna konkurentnost - uticaj informacionih tehnologija na poboljšanje konkurentske pozicije Srbije na globalnom tržištu", održanom u okviru Sinergije, istakao da je neophodno stvoriti uslove za brži razvoj ovog sektora.

On je naveo da Srbija u decembru očekuje odgovor EU na predlog o formiranju platforme tehnološki naprednih kompanija.

Prema njegovim rečima, naša zemlja treba da na osnovu toga, zajedno sa zemljama zapadnog Balkana, dobije podršku od 100 miliona evra za dalji razvoj tih preduzeća, među kojima su i IKT kompanije.

Evropska banka za obnovu i razvoj, kako je dodao, izabrala je Srbiju i Ukrajinu kao pilot zemlje za jačanje njenog prisustva u IKT-u.

Đelić je objasnio da će se zajedno sa nemačkim institutom raditi na poboljšanju upotrebe IKT u privredi kroz nekomercijalne zajmove, finansiranje start-apova i bolje praćenje procesa digitalizacije i uvođenja širokopojasnog interneta.

Potpredsednik Vlade je podsetio na to da je prošle nedelje potpisan sporazum sa Evropskom unijom i Svetskom bankom kojim se našim tehnološkim kompanijama daje finansijska podrška od 8,4 miliona evra.

On je rekao da je Vlada, uvažavajući strateške naučne i tehnološke prioritete, pokrenula i projekte konstrukcije naučno-tehnoloških parkova u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Prema njegovim rečima, za poboljšanje konkurentnosti jednako je važno i poštovanje prava intelektualne svojine.

Podaci koje je nedavno objavio Republički zavod za statistiku, kako je podsetio, govore o tome da u Srbiji računar ima 52 odsto domaćinstava, a u Evropi 71 odsto.

Takođe, u našoj zemlju internet upotrebljava 41 odsto domaćinstava za razliku od evropskih 65 odsto, naveo je on, uz napomenu da trećina stanovništva u Srbiji ima pristup širokopojasnom internetu u odnosu na 56 odsto u EU.

Đelić je izrazio i nezadovoljstvo time što je naša zemlja po merilima Svetskog ekonomskog foruma u pogledu pozicije tehnološke pripremljenosti nacije pala sa 57. na 71. mesto.

Regionalni direktor tehnološkog segmenta Majkrosofta Dejan Cvetković istakao je da se konkurentnost svake zemlje u svetu meri direktnom primenom zaštite intelektualne svojine.

Javni sektor legalizacijom softvera šalje snažnu poruku domaćim firmama da ulažu u razvoj, pri čemu se istovremeno stimuliše i dolazak stranih kompanija, zaključio je Cvetković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 21.10.2011.

SEMINAR "USKLAĐIVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA - RAZLOZI DONOŠENJA I IMPLIKACIJE NA POLOŽAJ PRIVREDNOG DRUŠTVA" BIĆE ODRŽAN 1. NOVEMBRA 2011. GODINE

Centar za edukaciju i stručno obrazovanje - Služba za edukaciju Privredne komore Srbije organizuje jednodnevni instruktivni seminar "Usklađivanje privrednih društava prema Zakonu o privrednim društvima - razlozi donošenja i implikacije na položaj privrednog društva", 1. novembra (utorak) 2011. godine, 10.00 - 15.30 sati, Privredna komora Srbije, Resavska 15, velika sala CESO.

Teme:

- Imovina i kapital društva i način utvrđivanja vrednosti kapitala;
- Novine kod privrednih društava, osnivački ulog, promene na kapitalu, organi i upravljanje društvom;
- Akcionarsko društvo, akta akcionarskog društva, vrste akcija i prava iz akcija, novine u utvrđivanju tržišne vrednosti akcija;
- Povećanje ingerencija suda i revizora u regulisanju odnosa između konstituenci akcionarskog društva;
- Prava nesaglasnih akcionara, zaštita prava nesaglasnog akcionara, sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti;
- Promena pravne forme i statusne promene privrednih društava, imovina i obaveze učesnika statusne promene, odnos ugovora o statusnoj promeni i zakona;
- Promene u slučaju likvidacija društva, posledice brisanja društva iz registra u slučaju prinudne likvidacije na članove, imovinu i poverioce;
- Povezivanje privrednih društava, način povezivanja i vrste povezanih društava;
- Novine koje se odnose na ogranak privrednog društva i predstavništvo stranog pravnog lica, poslovna udruženja privrednih subjekata;
- Obaveze privrednih društava u vezi sa usklađivanjem organizacije, akata i kapitala sa zakonom;       

Predavač: Mr Ljiljana Rajnović, ekspert za poslovno pravo, berzu i hartije od vrednosti i konsultant u procecu restrukturiranja, statusnih promena, privatizacije, fuzija i akvizicija i likvidacije privrednih društava

Seminar je namenjen generalnim direktorima i članovima uprave privrednih društava, banaka i osiguravajućih društava, direktorima i rukovodiocima sektora, brokerima i akcionarima, predstavnicima organizacija i institucija uključenih u ove procese

Telefon za informacije: 011 3300 949, 3300 946, faks 011 3238 612, e- mail: edukacija@pks.rs

Izvor: Privredna komora Srbije, 24.10.2011.

Izvor: Tanjug, 24.10.2011.

KOMERCIJALNI ASPEKT AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA – USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE – 4. NOVEMBAR 2011.

Verovatnoća da će tokom jednog radnog dana, u većini privrednih društava, zaposleni doći u susret sa korišćenjem i/ili stvaranjem autorskog dela i materijala koji su zaštićeni autorskim pravom, je izuzetna i velika. Ovaj seminar treba da odgovori na pitanja kako da privredna društva štite svoja autorska prava odnosno ista plasiraju, kako da u skladu sa Zakonom koriste tuđa autorska i srodna prava, odnosno kako da prometom autorskog prava ostvare finansijski benefit za svoje poslovanje i ugled.

Ciljna grupa:

Privredna društva koja se bave svim vidovima izdavaštva (konvencionalnog i elektronskog), muzičkom i TV industrijom, likovnom i primenjenom umetnošću, radiodifuzne organizacije i kabl operateri, kao i druga privredna društva koja u svom poslovanju bitno zavise od ostvarenja i prometa autorskih dela i predmeta srodnih prava

Cilj seminara:

Svrha seminara je objašnjenje aspekata autorskog i srodnih prava koji su relevantni za poslovanje odnosno poslovnu strategiju privrednih društava.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:

Ljiljana Rudić Dimić, generalna direktorka JAA-Autorske agencije za Srbiju. Članica Izvršnog odbora Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije. Bila je stalni član delegacije Srbije pri Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu (Ženeva). Radila je u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije. Specijalizovana za zaštitu autorkih i srodnih prava i prava industrijske svojine.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24/III sprat, Beograd, 04. novembar 2011. od 10.00 – 15.30 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-761; 3284-269; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=85669451-37a9-4761-b4e3-1a28034b95a7
OKRUGLI STO "PREDSTAVLJANJE I DISKUSIJA O NACRTU ZAKONA O SLUŽBENICIMA U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA" BIĆE ODRŽAN 2. NOVEMBRA 2011. GODINE

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu organizuje u sredu, 2. novembra 2001. godine u Centru "Sava" okrugli sto "Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o službenicima u lokalnim samoupravama".

Okrugli sto se organizuje uz podršku programa "Jačanje lokalne samouprave  u Srbiji, faza 2" koji finansira Evropska komisija a sprovodi Savet Evrope.

Poziv ministra za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu: http://skgo.org/files/fck/File/vesti%202011/Doc1.pdf
Poziv SKGO: http://skgo.org/files/fck/File/vesti%202011/Propratno%20pismo_SKGO.pdf
Program Okruglog stola: http://skgo.org/files/fck/File/vesti%202011/AGENDA_okrugli%20sto.pdf

Izvor: Vebsajt Stalne konferencije gradova i opština, 24.10.2011.

OBJAVLJENO UPUTSTVО ZА NОSIОCЕ DОZVОLА О DОSTАVLЈАNJU ICSR DОKUMЕNАTА АGЕNCIЈI ZА LЕKОVЕ I MЕDICINSKА SRЕDSTVА SRBIЈЕ

Bеzbеdnоsni izvеštај о pојеdinаčnоm slučајu nеžеlјеnih  rеаkciја (dаlјe:  ICSR) kојi sе dоstаvlја rеdоvnоm dinаmikоm, Аgеnciјi zа lеkоvе i mеdicinskа srеdstvа Srbiје (dаlје: Аgеnciја) dоstаvlја nоsilаc dоzvоlе u vidu оpštеg dоpisа sа prоprаtnim pismоm kоје pоtpisuје isklјučivо оdgоvоrnо licе zа fаrmаkоvigilаncu tоg nоsiоcа dоzvоlе zа lеk u Rеpublici Srbiјi.

Izvеštајi sе dоstаvlјајu isklјučivо u  pisаrnicu Аgеnciје (nе kоristiti dоsаdаšlјu imејl аdrеsu: ncf@alims.gov.rs, kао ni imејl аdrеsе zаpоslеnih u Аgеnciјi) i tо:  u pаpirnој fоrmi sа tеritоriје R. Srbiје, а u еlеktrоnskој fоrmi nа CD-u vаn tеritоriје R. Srbiје.

Prоprаtnо pismо trеbа dа budе nаslоvlјеnо zа Nаciоnаlni cеntаr zа fаrmаkоvigilаncu. ICSR sе dоstаvlја nа CIOMS-I оbrаscu. U izrаdi ICSR sе kоristi mеdicinski rеčnik zа rеgulаtоrnе pоslоvе (MedDRA).

Аgеnciја ćе u nаrеdnоm pеriоdu dеfinisаti оstаlе pоstupkе dоstаvlјаnjа dоkumеntаtа kојi sе оdnоsе nа fаrmаkоvigilаncu, kао i оdgоvаrајućа prоprаtnа pismа zа dоstаvlјаnjе оvih dоkumеtаtа, о čеmu ćеtе biti blаgоvrеmеnо оbаvеštеni nа sајtu Аgеnciје.

Prеdmеt NCF-1: ICSR sа tеritоriје R. Srbiје

Svаki ICSR sа tеritоriје R. Srbiје dоstаvlја sе zаsеbnо (јеdаn ICSR - јеdаn dоpis).

Оzbilјni ICSR sа tеritоriје R. Srbiје dоstаvlја sе оdmаh, а nајkаsniје 15 dаnа оd dаnа priјеmа prvih infоrmаciја u R. Srbiјi. Оvај pеriоd trеbа dа оbuhvаti priјеm prvih infоrmаciја оd strаnе nоsiоcа dоzvоlе zа lеk (dаn nulа), dоstаvlјаnjе pоdаtаkа cеntrаli, оbrаdu i prоcеnu slučаја, priprеmu CIOMS-I fоrmе izvеštаја, dоstаvlјаnjе slučаја nоsiоcu dоzvоlе zа lеk i prоslеđivаnjе slučаја Аgеnciјi (nајkаsniје dаn 15).

Zа ICSR sа tеritоriје R. Srbiје kојi nisu оzbilјnоg kаrаktеrа, niје dеfinisаn rоk zа priјаvlјivаnjе, аli оnо štо prеdstаvlја dоbru prаksu јеstе rоk dо 90 dаnа оd dаnа priјеmа prvih infоrmаciја u R. Srbiјi.

Slučајеvi iz spоntаnоg priјаvlјivаnjа nеžеlјеnih rеаkciја nа lеkоvе, zаbеlеžеni оd strаnе Аgеnciје i prоslеđеni оd Аgеnciје nоsiоcu dоzvоlе zа lеk, nе dоstаvlјајu sе nаknаdnо Аgеnciјi nаkоn njihоvе prоcеnе i оbrаdе оd strаnе nоsiоcа dоzvоlе.

Svаki ICSR sа tеritоriје R. Srbiје sаdrži nајmаnjе slеdеćе pоdаtkе о:

• izvеštаču,
• pаciјеntu (iniciјаli, gоdinа rоđеnjа/stаrоst i pоl),
• nаzivu lеkа zа kојi sе sumnjа dа је uzrоkоvао nеžеlјеnu rеаkciјu,
• nеžеlјеnој rеаkciјi nа lеk (sа dаtumоm ispоlјаvаnjа).

Prоprаtnо pismо zа dоstаvlјаnjе ICSR sа tеritоriје R. Srbiје sаdrži pоdаtkе о:

• nоsiоcu dоzvоlе zа lеk i njеgоvоm оdgоvоrnоm licu zа fаrmаkоvigilаncu (sа kоntаkt
pоdаcimа),
• prеdmеt priјаvlјivаnjа (Prеdmеt NCF-1: ICSR sа tеritоriје R. Srbiје),
• оpis ICSR sа nаzivоm lеkа nа kојi sе оdnоsi,
• infоrmаciјаmа dа li је rеč о iniciјаlnоm ili nаrеdnоm (follow-up) izvеštајu,
• infоrmаciјаmа о pоrеklu (spоntаnо priјаvlјivаnjе/nеintеrvеnciјskо
ispitivаnjе/litеrаturа/оstаlо),
• mеdicinskој pоtvrđеnоsti (zdrаvstvеni rаdnik ili pаciјеnt),
• prоcеnu ICSR оdgоvоrnоg licа zа fаrmаkоvigilаncu u  оdnоsu nа оčеkivаnоst (u оdnоsu nа
rеfеrеntnе bеzbеdnоsnе infоrmаciје kоmpаniје о lеku i u оdnоsu nа lоkаlnо оdоbrеni

Sаžеtаk kаrаktеristikа lеkа), оzbilјnоst i kаuzаlni оdnоs.

U cilјu izbеgаvаnjа duplikаtа, јеdаn ICSR sе dоstаvlја Аgеnciјi isklјučivо јеdnоm, nе uklјučuјući nаrеdnе izvеštаје (follow-up). ICSR sе nе dоstаvlја Аgеnciјi nа kоmpаniјskim оbrаscimа ili bilо kојim drugim оbrаscimа оsim CIOMS-I оbrаscа (npr. iniciјаlnо dоstаvlјеn ICSR nа kоmpаniјskоm оbrаscu, а nеštо kаsniје nа CIOMS-I оbrаscu). ICSR nа kоmpаniјskоm оbrаscu mоžе sе prilоžiti еvеntuаlnо uz dоstаvlјеni ICSR nа CIOMS-I оbrаscu u pаpirnој fоrmi.

Prеdmеt NCF-2: ICSR vаn tеritоriје R. Srbiје

Nоsilаc dоzvоlе zа lеk, оdnоsnо njеgоvо оdgоvоrnо licе zа fаrmаkоvigilаncu, Аgеnciјi dоstаvlја оzbilјnе, nеоčеkivаnе ICSR zеbеlеžеnе vаn tеritоriје R. Srbiје оdmаh, а nајkаsniје 15 dаnа оd dаnа priјеmа prvih infоrmаciја.

U cilјu rаciоnаlizаciје vеlikоg brоја izvеštаvаnjа оvоg tipа, nоsilаc dоzvоlе zа lеk Аgеnciјi јеdnоm u 15 dаnа dоstаvlја  јеdаn dоpis sа  svim оzbilјnim, nеоčеkivаnim ICSR zаbеlеžеnim vаn tеritоriје R. Srbiје nа CIOMS-I оbrаscu zа svе lеkоvе zа kоје imа dоzvоlu zа lеk u R. Srbiјi kоје је prikupiо u prеthоdnоm pеriоdu оd 15 dаnа. Svi ICSR  sе dоstаvlјајu u pdf fоrmаtu оznаčеni idеntifikаciоnim brојеm ICSR nа CD-u, pri čеmu оpciоnо ICSR mоgu biti  rаspоrеđеni u zаsеbnе fаsciklе (fоldеrе) u оdnоsu nа lеk/prоizvоđаčа. Uz  nаvеdеnо dоstаvlја sе i tаbеlаrni pоpis (line listing) priјаvlјеnih ICSR, kојi trеbа dа budе оdštаmpаn, prilоžеn uz dоpis i dа sе nаlаzi nа CD-u. CD sе оbеlеžаvа nаzivоm nоsiоcа dоzvоlе, prеdmеtоm priјаvlјivаnjа (Prеdmеt NCF-2) i pеriоdоm izvеštаvаnjа.

Prоprаtnо pismо zа dоstаvlјаnjе оzbilјnih, nеоčеkivаnih ICSR vаn tеritоriје R. Srbiје sаdrži pоtаtkе о:

• nоsiоcu dоzvоlе zа lеk i njеgоvоm оdgоvоrnоm licu zа fаrmаkоvigilаncu (sа kоntаkt
pоdаcimа),
• prеdmеt priјаvlјivаnjа (Prеdmеt NCF-2: оzbilјni, nеоčеkivаni ICSR vаn tеritоriје R. Srbiје),
• pеriоd tоkоm kоg su prikuplјеni ICSR, а kојi niје duži оd 15 dаnа (dd/mm/gggg-dd/mm/gggg).

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva, 23.10.2011.

OBJAVLJEN KONKURS ZA SUFINANSIRANJE ZAPOČINJANJA NOVIH POSTUPAKA KOMASACIJE U AP VOJVODINI: • Rok za prijavu 7. novembar 2011. godine •

Objavljen Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije u AP Vojvodini.

Za započinjanje novih postupaka komasacije, budžetom AP Vojvodine predviđeno je ukupno do 20.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 55%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine.

Tekst konkursa: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/sites/default/files/Konkursi/15_10_2011/Komasacija_15_10_2011.pdf

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, 21.10.2011.

OKRUGLI STO "U SUSRET PRIMENI ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA" BIĆE ODRŽAN 28. OKTOBRA 2011. GODINE

Imajući u vidu da uskoro počinje primena Zakona o tržištu kapitala, koji donosi brojne novine u regulisanju i organizaciji domaćeg tržišta kapitala, u Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Centra za akcionarstvo i Udruženja finansijskih organizacija, a u saradnji sa Komisijom za hartije od vrednosti, održaće se okrugli sto na temu: "U susret primeni Zakona o tržištu kapitala".

Kako se radi o izuzetno važnom sistemskom zakonu, koji treba da doprinese većoj zaštiti učesnika na finansijskom tržištu, razvoju tržišta kroz uvođenje novih instrumenata kao i unapređenju ukupnog poslovnog ambijenta, cilj okruglog stola je da se sagledaju dosadašnje aktivnosti i spremnost finansijskih institucija i drugih učesnika na tržištu kapitala za primenu ovog zakona.

Uzimajući u obzir kompleksnost materije, očekujemo da će direktan dijalog učesnika sa predstavnicima nadležnih institucija i regulatornih tela doprineti otklanjanju eventulanih nejasnoća i adekvatnoj implementaciji zakona u praksi.

Za učešće u radu okruglog stola pozvani su i predstavnici Ministarstva finansija RS, Beogradske berze, Centralnog registra, kao i drugi učesnici na finansijskom tržištu.
Okrugli sto će se održati u petak, 28. oktobra 2011. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, u sali IVa sa početkom u 11 časova.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 21.10.2011.

POVREDE NA RADU I OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU – 2. NOVEMBAR 2011.

Uslovi i postupci osiguranja od povreda na radu i profesionalnih oboljenja  zaposlenih uređuju se Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ovim zakonskim propisima u Srbiji, međutim, nije precizno uređeno pitanje osiguranja zaposlenih od povrede na radu i profesionalnih oboljenja radi obezbeđenja naknade štete, zbog čega veoma često dolazi do velikih pravnih problema i iscrpljujućih sudskih sporova u preduzećima između poslodavaca i zaposlenih.

Takođe, važećim propisima u Republici Srbiji kroz obavezno zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje, nije specifično izdvojeno osiguranje po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja, odnosno davanja po ovom osnovu. U ovakvim okolnostima pojavljuje se niz problema, kao što su: pitanje odgovornosti poslodavca  da finansira nadoknadu za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja, kada mere za bezbenost i zdravlje na radu nisu bile primenjene;  problem pravične nadoknadu zaposlenom koji je pretrpeo povredu na radu, odnosno profesionalno oboljenje; kao i pitanje motivacije poslodavca za ulaganja u preventivne mere za bezbedan i zdrav rad.

Ovaj seminar bavi se predstavljanjem uspešnih rešenja za navedena sporna pitanja i probleme u oblasti osiguranja od povreda na radu, što za posledicu ima drastično smanjenje broja sudskih sporova i neugodnih situacija u preduzećima.

Ciljna grupa:

Poslodavci, lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaposleni u kadrovskim službama (ljudskim resursima), inspektori rada, specijalisti medicine rada, lekari opšte prakse (izabrani lekari).

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika sa problemom i zakonskim okvirom regulisanja povreda na radu i sa sistemom osiguranja od povreda na radu.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Uspešno i u skladu sa zakonskim obavezama i propisima rešava probleme povreda na radu.

Predavač:

Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja.

Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike.

Petar Stajković, direktor Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Rade Savićević, načelnik Sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje       Ministarstva rada

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 2. novembar 2011. od 9.30 -17h.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=da5a2259-f997-4838-82d3-59d0104a5e4d
SEMINAR "ZABRANA MUČENJA I DRUGIH OBLIKA NEČOVEČNOG ILI PONIŽAVAJUĆEG POSTUPANJA ILI KAŽNJAVANJA" BIĆE ODRŽAN 3. I 4. NOVEMBRA 2011. GODINE

Seminar se organizuje u sklopu projekta "Sprečavanje i kažnjavanje torture - od usvajanja pravnih standarda do unapređivanja prakse" koji implementira Beogradski centar za ljudska prava uz podršku delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji i Instituta za otvoreno društvo.

Cilj ovog projekta je da pomogne sprečavanje i kažnjavanje torture i drugih oblika nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja kroz kontinuiran nadzor nad postupanjem prema licima lišenim slobode i osnaživanje nadležnih institucija koje mogu da utiču na smanjenje broja slučajeva torture, ali i na kažnjavanje počinilaca. Namera organizatora je da učesnike upozna sa odredbama i primenom međunarodnih ugovora kojima je propisana zabrana mučenja i drugih oblika zlostavljanja.

Hotel "Andrevlje", Fruška gora, 3. i 4. novembar 2011. godine.

Četvrtak 3. novembar 2011. godine

9.30 - 10.00 Otvaranje seminara, registracija učesnika,
10.00 - 11.15  Zabrana mučenja i drugih oblika nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja - međunarodni standardi i nacionalno zakonodavstvo - dr Ivan Janković, advokat, član Evropskog komiteta za sprečavanje torture (CPT),
11.15 - 11.30  Pauza za kafu,
11.30 - 12.45  Zabrana mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Kakve radnje predstavljaju neki od oblika zlostavljanja? Obaveza ozbiljne i delotvorne istrage u vezi sa navodima o zlostavljanju (relevantna praksa Evropskog suda za ljudska prava, UN Komiteta za ljudska prava i UN Komiteta protiv mučenja) Vladan Joksimović, pravni savetnik u kancelariji SE u Beogradu,
12.45 - 13.00  Pauza za kafu,
13.00 - 14.15  Uloga Zaštitnika građana u zatvorskom sistemu / Stanje u ustanovama u kojima borave lica lišena slobode - Miloš Janković, zamenik Zaštitnika građana za zaštitu prava lica lišenih slobode,
14.15 - 15.30  Ručak,
15.30 - 16.45  Postupci protiv Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, Komitetom za ljudska prava Ujedinjenih nacija i Komitetom protiv torture Ujedinjenih nacija vođeni zbog nepravilnosti u radu policije (šta je urađeno pogrešno i kako su postupci pred ovim telima mogli biti izbegnuti; kako nadzor unutar MUP može pomoći da se ovakvi postupci izbegnu) - dr Tatjana Papić, Pravni fakultet univerziteta Union.

Petak 4. novembar 2011. godine

10.00 - 11.15 Prihvatanje dokaza pridobijenih mučenjem ili drugim zabranjenim oblicima zlostavljanja - case study Gefgen protiv Nemačke - Bojan Gavrilović, Beogradski centar za ljudska prava,
11.15 - 12.30 Zaštita prava okrivljenih prilikom policijskog zadržavanja, pritvora i u sudskom postupku - iskustvo advokata - Igor Olujić, advokat,
12.30 - 12.45  Pauza za kafu,
12.45 - 14.00  Pritvor kao najteža mera obezbeđenja prisustva okrivljenog -  uloga sudija i tužioca i sudska praksa po članu 137. Krivičnog zakonika Republike Srbije, Radmila Dragičević Dičić,
14.00 - 15.00  Ručak,
15.00 - 16.45  Panel diskusija.

Izvor: Vebsajt Pravosudne akademije, 20.10.2011.

VLADA RS U ČETVRTAK O PREDLOGU ZAKONA O REHABILITACIJI

Tanjug, Novosti

Predlog zakona o rehabilitaciji, povučen pre više od mesec dana iz skupštinske procedure, naći će se, nešto izmenjen, u četvrtak pred vladom Srbije, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen.

Homen je podsetio da je reč o zakonu koji je uslov za naše članstvo u EU, i bez koga nije moguće primenjivati nedavno usvojen Zakon o restituciji, jer, ovaj drugi zakon predviđa vraćanje konfiskovane imovine samo onima koji su sudski rehabilitovani.

"Konačan tekst zakona je urađen na osnovu primedbi koje su se mogle čuti u Skupštini, i finalna verzija je poslata svim poslaničkim klubovima da još jednom daju mišljenje", kazao je Homen.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo pravde želi da se zakon što pre nađe u skupštinskoj proceduri, ali isto tako i da se pre same rasprave otklone sve nejasnoće.

Homen je kazao da je napravljen dogovor sa Narodnom skupštinom da ovaj zakon bude prva tačka dnevnog reda novog zasedanja u novembru.

Zakon o rehabilitaciji iz 2005. morao je da bude promenjen jer nikada nije donet propis kojim bi se regulisala odšteta nevino osuđenima posle Drugog svetskog rata i članovima njihovih porodica. Obeštećenje će, rekao je Homen, dobiti lica koja su neosnovano bila u zatvoru i kojima su oduzimana građanska i druga prava, kao i oni koji su iza rešetaka rođeni.

SKUPŠTINA AP VOJVODINE USVOJILA MASTER PLAN RAZVOJA FRUŠKE GORE I RAZMATRALA OSTVARIVANJE BUDŽETA, KAO I OSTAVKE POSLANIKA

RTV, Tanjug

Poslanici Skupštine Vojvodine usvojili su danas Master plan održivog razvoja Fruške Gore od 2012. do 2022. godine, u koji će biti uloženo ukupno milijardu evra. Za dokument je glasalo 75 poslanika, 15 je bilo protiv, a pet se nije izjasnilo.

Strateški projekat je, u ime predlagača Vlade Vojvodine, interpretirao pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj Dragoslav Petrović. Petrović je, u uvodnom izlaganju, istakao da se radi o detaljno i dokumentovano napisanoj studiji, u čijoj izradi je učestvovalo blizu 50 eksperata, od kojih su polovina s novosadskog i beogradskog Univerziteta.

Prema njegovom mišljenju, radi se o strateškom planu razvoja područja osam opština, uključujući dva grada sa ukupno 57 naselja, koji će povoljno uticati na prosperitet Vojvodine i čitave Srbije.

U Master planu su, počevši od zatečene situacije, razrađeni pojedinačni projekti u nizu oblasti, od poljoprivrede, preko turizma do ekologije, sporta i rekreacije.

Petrović je, nakon rasprave, istakao da će tokom realizacije projekta, koja će početi već 1. januara iduće godine, biti uvrštene i neke sugestije opozicije, među kojima, kao najznačajnija, izgradnja mosta preko Dunava između Neština i Bačke Palanke.

Poslanici Skupštine Vojvodine danas će, u okviru dnevnog reda sednice, početi da razmatraju ostvarivanje pokrajinskog budžeta u prvom polugodištu, a očekuje se i da će na kraju sednice biti konstatovane ostavke poslanika koji su se, od svoje dve ili više funkcija, opredelili da obavljaju onu na lokalnom nivou.

U pisarnicu Skupštine ranije je stiglo osam ostavki poslanika, koji svi pripadaju vladajućoj koaliciji "Za evropsku Vojvodinu".

Poslaničkih mandata odrekli su se Jovica Zarkula (Vršac), Goran Ješić (Inđija), Milenko Filipović (Sremski Karlovci), Igor Pavličić (Novi Sad), Predrag Milošević (Sečanj), Branko Gajin (Srbobran) i Milivoj Vrebalov (Novi Bečej), koji su odlučili da ostanu gradonačelnici, odnosno predsednici opština.

Ostavku je podneo direktor JGSP "Novi Sad" Branislav Bogaroški, funkcioner Lige socijaldemokrata Vojvodine, mada prema tumačenju Agencije za borbu protiv korupcije, nije bio u sukobu interesa.

Uoči početka sednice zasedao je Administrativni odbor Skupštine Vojvodine, koji je odlučio da od osam ostavki, preporuči konstatovanje ostavki samo pet poslanika.
 Među desetak tačaka dnevnog reda je i izveštaj o poslovanju Fonda "Evropski poslovi".

MINISTARSTVO FINANSIJA PRIHVATILO PREDLOG PORESKE UPRAVE DA NAPLATU DOPRINOSA ZA PIO UBUDUĆE KONTROLIŠU BANKE, ČIME ĆE BITI SPREČENA ISPLATA ZARADA BEZ PRETHODNE UPLATE DOPRINOSA

Blic

Poslodavac, praktično, ne bi mogao da isplati zaradu, a da pre toga ne izmiri obavezu prema državi i radnicima. U Poreskoj upravi očekuju da ova odluka stupi na snagu od početka 2012. godine.

Po osnovu doprinosa, poslodavci trenutno duguju oko 230 milijardi dinara. To u Fondu PIO stvara sve veću rupu, koju krpi ionako plitka državna kasa.

"Istina je da banke negoduju jer neće da se zameraju klijentima, ali Ministarstvo finansija je prihvatilo naš predlog i očekujemo da on bude unet u Zakon o poreskoj administraciji do kraja ove godine. Tada je na potezu Narodna banka Srbije koja će imati osnov da promeni odredbe u korist zaposlenih", kažu u Poreskoj upravi i navode da će bankama obezbediti i softver pomoću koga će bankari moći da uđu u bazu i vide da li poslodavac duguje za poreze i doprinose..

Praktično, po dolasku poslodavca u banku da prebaci plate na račune zaposlenih, bankar će morati da proveri kako je pravno lice uplaćivalo obaveze radnicima i državi. Ukoliko se utvrdi dugovanje, biće stopirane i isplate plata radnicima. Blokada za celokupan platni promet će važiti sve dok poslodavac ne izmiri obaveze prema državi i radnicima.

S druge strane, bankari negoduju, a ovih dana, to po prvi put čine i javno. Zamenik predsednika Izvršnog odbora Rajfajzen banke Zoran Petrović kaže da kontrola uplate poreza i doprinosa na zarade nije posao kojim treba da se bave bankari.

"Vreme Službe društvenog knjigovodstva je davno iza nas, platni promet je prebačen na banke, kao i svuda u svetu, a svako dodatno administriranje opterećuje poslove banaka. Nije posao banaka da kontrolišu poreze, jer naši službenici nisu obučeni za to. To je posao za institucije države", objasnio je Petrović.

Predsednik IO Hipo Alpe-Adrija banke Vladimir Čupić kaže da banke nisu poreski organi. "Postoji lakši način da se to uradi. Dajte da ponovo aktiviramo ZOP ili SDK, i sve će sve biti pod kontrolom", rekao je Čupić.

Rešenje koje je predložila Poreska uprava je najsličnije onome što je nekada radila Služba društvenog knjigovodstva. Tada nije bilo moguće da poslodavac izbegava plaćanje poreza i doprinosa. Jedan od razloga zbog čega Poreska uprava danas poslodavce ne može da drži pod kontrolom je to što se onima koji izbegavaju plaćanje doprinosa vrlo teško ulazi u trag, jer imaju više isplatnih računa.

Zbog neuplaćivanja doprinosa za PIO za 2010. i prvu polovinu ove godine budžet je oštećen za oko devet milijardi dinara, a najveće izbegavanje plaćanja je upravo po ovom osnovu.

VOJVOĐANSKI POSLANICI MEĐU POTPISNICIMA PETICIJE "ZAKON JE NAŠ"

Beta, Blic

Poslanici Skupštine Vojvodine potpisivali su danas peticiju "Zakon je naš", koju je nekoliko nevladinih organizacija iz Srbije pokrenulo radi unapređenja javnih rasprava o nacrtima zakona i podzakonskih akata.

Peticiju koju su danas prikupljali aktivisti Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) potpisalo je oko stotinu poslanika, skupštinskih izveštača i zaposlenih u Skupštini Vojvodini.  

Peticija je pokrenuta sa željom da se proces javne rasprave zakonski uredi, da bude što transparentniji i da u njemu učestvuje što više zainteresovanih institucija, organizacija i građana.  

NVO smatraju da se u Srbiji zakoni i podzakonska akta donose bez učešća građana i zainteresovane javnosti, bez široke javne rasprave koja bi omogućila da ovi akti budu bolji, funkcionalniji i pravedniji. 

"Korišćenje interneta u tom procesu doprinelo bi da rasprave budu jeftinije, kvalitetnije i efikasnije. Borimo se za uvođenje elektronskih javnih rasprava o nacrtima zakona i podzakonskih akata na Internet portalu eUprava", ocenile su NVO.  

Inicijativu su pokrenuli Edukacioni centar, Centar za unapređivanje pravnih studija - CUPS, Biro za društvena istraživanja - BIRODI, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Udruženje građana Sretenje iz Požege i Unija poslodavaca Srbije.

VIP FOND VOJVODINE ORGANIZOVAĆE U OKVIRU SAJMA INVESTICIJA "INVESTEKSPO", DIJALOG PREDSTAVNIKA VLADE VOJVODINE I STRANIH KOMPANIJA O TRENUTNOM STANJU INVESTICIONE KLIME U POKRAJINI

To će biti prilika da se predstavnici stranih kompanija upoznaju sa aktivnostima Vlade Vojvodine oko unapređivanja uslova za lakše poslovanje, a predstavnici vlade sa potrebama i eventualnim problemima na koje investitori nailaze.

Na skupu će u saradnji sa Upravom carina Srbije, biti predstavljen pojednostavljeni postupak carinjenja, koji podrazumeva da firme imaju sertifikovanog carinskog agenta koji unosi u sistem sve što ulazi i izlazi iz fabrike i na osnovu toga se prave plaćanja.

Projekat se sprovodi u nekoliko pilot firmi u Srbiji i uskoro bi ozbiljnim kompanijama u Srbiji trebalo da bude omogućeno da zaposle carinske agente, što će doprineti njihovom lakšem poslovanju.

Prema podacima APR, na teritoriji Vojvodine ima oko 3.600 pravnih lica sa učešćem stranog kapitala u svojoj strukturi, što je po oceni direktora VIP fonda, jako dobar podatak jer je 2008. godine u pokrajini bilo 1.800 takvih firmi.

"Mi u VIP fondu posmatramo isključivo proizvodne pogone sa stranim kapitalom, kojih je u Vojvodini trenutno oko 230. U njima je do sada investirano oko 6,3 milijardi evra i zaposleno oko 62.000 ljudi", rekao je Bugarski.

UKOLIKO SE USVOJI PREDLOG SEKRETARIJATA ZA ZDRAVSTVO, DOMOVI ZDRAVLJA, KLINIČKO-BOLNIČKI CENTRI I ZAVODI RADIĆE RADNIM DANIMA SAT VREMENA DUŽE, KAO I DVE SUBOTE MESEČNO

Politika

Rad nedeljom će posebno biti plaćen, dok će dve subote mesečno biti obavezne za zaposlene. Neophodna procena rizika rada, smatraju lekari.

Ukoliko se usvoji predlog Sekretarijata za zdravstvo, domovi zdravlja, kliničko-bolnički centri i zavodi radiće radnim danima sat vremena duže (od 7 do 14.30 u prvoj i od 13.30 do 20 sati u drugoj smeni), kao i dve subote mesečno.

Na taj način će se izaći u susret pacijentima koji ne stižu kod lekara u toku sada važećeg radnog vremena. Istovremeno, biće omogućeno da lekari rade 40 sati nedeljno, kao što je predviđeno zakonom. Nekoliko prethodnih pokušaja da se produži radno vreme u zdravstvenim ustanovama je propalo, a organizovani su i štrajkovi protiv takve inicijative.

Predlog je poslat nadležnoj službi Skupštine grada, koja treba da utvrdi da li je u saglasnosti sa višim pravnim aktima.

"Skupština grada može da usvoji ili odbaci ovaj predlog. Mi smo u obavezi da odredimo početak i završetak radnog vremena u zdravstvenim ustanovama čiji smo osnivači,ia kako će se rad organizovati. Nemaju sve službe u domovima zdravlja isti broj sati u toku radne nedelje i to treba imati na umu", ističe dr Zoran Blagojević, gradski sekretar za zdravstvo.

Kako objašnjava dr Nada Vasiljević, direktorka DZ „Voždovac”, rad nedeljom ne ulazi u četrdesetočasovno radno vreme i posebno će biti plaćen.

"Vreme kada se preklapaju dve smene lekari će moći da provedu u sobi načelnika ili u sali gde mogu da se edukuju. Takođe, mogu da primaju predstavnike veledrogerija i farmaceutskih kuća", napominje dr Vasiljević.

Predlog o produžetku radnog vremena podelio je lekare na one koji smatraju da je to potrebno i one koji misle da im se na taj način nameće još više posla. Kako naglašava dr Milica Nikolić Urošević, specijalista opšte medicine iz DZ „Vračar”, problem je što nije napravljena procena rizika posla za lekare koji rade u domovima zdravlja.

"Reč je o specifičnom obliku rada sa pacijentima, kojih lekar opšte prakse ima i previše. Deluje nemoguće da se radi produženo, a da se greške ne prave. Teško je održati koncentraciju, posle 40-50 pregleda. Nisu u pitanju samo zakazani pacijenti, već i urgentni slučajevi, ljudi koji dolaze sa visokom temperaturom, bolovima, krvarenjem, povredama...", navodi dr Nikolić Uroševićeva.

Problem je i što u većini ustanova ne postoje prostorije gde bi lekari mogli da sede kada dođe do preklapanja radnog vremena prve i druge smene, kaže dr Nikolić Urošević, a nemaju ni pristup Internetu da bi mogli da se edukuju.

"Ako neki lekar ne poštuje sadašnje radno vreme, nije kriv on, već menadžment i direktor koji to dozvoljavaju. Nije u redu što doktori koji rade u bolnicama često imaju samo jedan dan nedeljno kada rade sa pacijentima, dok lekari u ambulantama ne mogu da dignu glavu od posla", dodala je dr Nikolić Urošević.

U susret građanima

Novim predlogom predviđeno je da:

– prva smena bude od 7 do 14.30 sati

– druga smena od 13.30 do 20 sati

Produženje radnog vremena je jedan od načina da se izađe u susret građanima koji rade do 17 ili 18 sati, pa ne mogu da stignu do lekara. Ovim bi trebalo i da se iskoreni pojava da pojedini lekari prestaju da primaju knjižice već oko 18 sati, ili da ne počinju da rade pre 7.30 sati.

PODSTICAJI ZA INVESTICIJE OD 260 MILIONA EVRA

U programu za podsticanje investicija odobren je još 51 projekat, ukupne investicione vrednosti oko 260 miliona evra.

Ministar Ćirić je ocenio da se program Vlade Srbije za podsticanje investicija davanjem bespovratnih sredstava investitorima koji ulažu u proizvodnju pokazao kao jako delotvoran.

Ćirić je istakao da se očekuje da će Srbija u ovoj godini imati tri milijarde dolara stranih direktni investicija, "uzimajući u obzir sve što treba da se desi do kraja godine".

On je rekao da je priliv direktnih stranih investicija u bruto iznosu zaključno sa julom u Srbiji bio na nivou od 1,6 milijardi dolara i pored svetske ekonomske krize.

"Prognozirali smo direktne investicije u ovoj godini od 2,5 do tri milijarde dolara, ali mislim da bi oko tri milijarde dolara bilo realni pokazatelj interesovanja stranih investitora", rekao je Ćirić.

ZA PREKOGRANIČNE IPA PROJEKTE 12,3 MILIONA EVRA

Tanjug

U Subotici su potpisani ugovori za 53, od ukupno 69 projekata, odobrenih za finansiranje u okviru drugog konkursa IPA programa prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije.
Vrednost svih 69 projekata, koji će se sprovoditi u Srbiji i Mađarskoj je 12,3 miliona evra.

Mere i prioriteti koji su istaknuti u konkursu obuhvatili su širok dijapazon oblasti, pa je ukupan broj prijavljenih projekata četiri puta premašio raspoloživa sredstva, rekao je Relja Burzan, šef Kancelarije za IPA prekogranične programe u Subotici.

Burzan je istakao da je Subotica, kao grad koji može biti primer drugim sredinama u saradnji gradske uprave i potencijalnih aplikanata, i ovog puta dobio najviše sredstava, kao i da su aplikanti morali da imaju prekogranične partnere i neprofitni karakter.

Direktor Direktorata u Nacionalnoj agenciji za razvoj Republike Mađarske, Balaž Šimo, ističe da su programom obuhvaćene županije Čongrad i Bač-kiškun u Mađarskoj i Banat i Bačka u Vojvodini i da je osnovni cilj programa uspostavljanje prekogranične saradnje i povezivanje institucija u pomenutom regionu.

Srbiji bi se, ukoliko u decembru ove godine stekne status kandidata za članstvo u EU, pored IPA prekograničnih programa otvaraju i nove mogućnosti za korišćenje sredstava iz fondova Evropske unije, rekao je u Subotici Ognjen Mirić, zamenik direktora Kancelarije Vlade Srbije za evropske integracije. On je kao primere naveo program regionalnog razvoja, razvoj ljudskih resursa i program ruralnog razvoja.

U BEOGRADU ĆE SE U NOVEMBRU SASTATI PREDSTAVNICI 30 MEĐUNARODNIH KOMPANIJA SA PREDSTAVNICIMA FIRMI IZ SRBIJE, KOJE IMAJU MOGUĆNOST DA IM PRODAJU PROIZVODE I USLUGE

U Beogradu će se u novembru sastati predstavnici 30 međunarodnih kompanija sa predstavnicima firmi iz Srbije, koje imaju mogućnost da im prodaju proizvode i usluge, najavio je danas Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza (SECEP).

Kako se navodi, međunarodne kompanije iz sektora hrane, metalske i mašinske industrije i proizvodnje procesne opreme razgovaraće sa predstavnicima malih i srednjih preduzeća (MSP) iz Srbije, 15. novembra u Belekspo centru na Novom Beogradu.

Dodaje se da preduzeća iz Srbije koja su zainteresovana za besplatne poslovne razgovore "Susreti sa kupcima", prvo treba da se registruju kao učesnici tog skupa i da od 1. do 10. novembra zakažu sastanke sa firmama koje sami odaberu preko internet portala.

"Direktni razgovori najsigurniji su način kvalitetnog uspostavljanja mogućnosti za dobijanje velikih poslova. Pružaju mogućnost povećanja obima izvoza i dalji rast konkurentnosti MSP, kroz provere ispunjavanja kriterijuma koje postavljaju međunarodni kupci", naglašava se u saopštenju SECEP-a.

Poslovne razgovore "Susret sa kupcima" omogućila je EU kroz "Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza (SECEP)" u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja Srbije, Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza Srbije (SIEPA), Privrednom komorom Srbije (PKS) i Nacionalnom Agencijom za regionalni razvoj.

OSNOVAN KATASTAR NEPOKRETNOSTI ZA OPŠTINU RUMA

Tanjug

Republički geodetski zavod (RGZ) osnovao je katastar nepokretnosti na području Rume, čime je u toj opštini prestao da važi katastar zemljišta i zemljišna knjiga.

U svom sastavu opština Ruma ima ukupno 18 katastarskih opština, a u pet katastarskih opština premer je vršen u stereografskoj projekciji, saopštio je RGZ.

U postupku osnivanja katastra formirano je 27.377 listova nepokretnosti sa 73.040 parcela i 36.518 objekata.

Katastar nepokretnosti je jedinstvena evidencija o nepokretnostima i pravima na njima.

Služba za katastar nepokretnosti u Rumi radiće u narednom periodu na poslovima izrade digitalnog katastarskog plana za katastarske opštine za koje su važeći analogni planovi.

Opština Ruma se graniči sa opštinama Sremska Mitrovica, Irig, Inđija, Stara Pazova, Pećinci i Šabac.

Teritorija opštine Ruma se prostire na 58.207 hektara.

KINESKI NAUČNICI STVORILI SU OD SEMENA POSLATOG SATELITOM U KOSMOS "SUPER POVRĆE" ZAHVALJUJUĆI KOSMIČKOJ RADIJACIJI KOJA JE PROMENILA GENE POSLATIH VRSTA

Tanjug

Iz kosmosa su se tako sa satelitom vratili džinovski krastavac i paradajz sa još nekim brzorastućim povrćem, pamukom i cvećem, dobijenim uz pomoć te nove tehnike, preneli su kineski mediji.

Kineski naučnici su saopštili da, kako prenose mediji, ukoliko se rezultati kosmičkog uzgajanja povrća potvrde, to bi moglo da predstavlja konkurenciju genetski modifikovanim vrstama koje se dobijaju skupim laboratorijskim promenama.

"Kineski rezultati su dokazali da 'kosmička poljoprivreda' više nije san nego je stvarnost", rekao je profesor pekinškog Univerziteta Beihang, Li Čengdži.

On kaže da je time pokrenuta nova "kosmička industrija" koja daje nove kosmičke povrtlarske proizvode sa novim karakteristikama.

Za uzgajanje novih krastavaca i paradajza "kosmičkom tehnologijom" potrebno je njihovo seme satelitom poslati u kosmos i sačekati da se gotovi proizvodi vrate na Zemlju.

Od ranije je poznato da radijacija može izazvati mutacije kod organizama, od kojih su neke i korisne, i to je u svetu već pokušano kod stvaranja novih sojeva.

Treba samo sačekati da cena kosmičkog uzgajanje krastavaca postane niža i isplativija, kako bi se kosmička tehnologija mogla i masovnije primenjivati, prenose mediji.

VATIKAN PREDLAŽE OSNIVANJE "NADNACIONALNE" CENTRALNE BANKE SA GLOBALNIM AUTORITETOM

Tanjug

Vatikan je danas predložio da se osnuje institucija sa "globalnim javnim autoritetom", odnosno, svetska centralna banka sa kontrolom nad finansijskim institucijama, budući da su one postale staromodne i često neefikasne u reagovanju na krize.

U dokumentu od 18 strana, pod naslovom "Reforme međunarodnih finansijskih i monetarnih sistema u kontekstu globalnog javnog autoriteta", Vatikan navodi ideje koje bi trebalo da budu veoma dobro dočekane od strane "ogorčenih" demonstranata širom sveta, pobunjenih protiv uzroka ekonomske krize, preneo je Rojters.

"Ekonomska i finansijska kriza kroz koju prolazi svet poziva i pojedince i narode da dubinski ispitaju principe, kao i kulturne i moralne vrednosti koje čine temelje društvene koegzistencije", stoji u dokumentu.

Vatikan kritikuje "idolopoklonstvo tržišta", kao i "neoliberalno razmišljanje", za koje navodi da isključivo razmatra tehnička rešenja ekonomskih problema. Pored toga, u tekstu se navodi potreba za "etikom solidarnosti između bogatih i siromašnih zemalja".

"Kriza je razotkrila sebičnost, kolektivnu pohlepu i masovno nagomilavanje dobara. Ukoliko ne budu pronađena rešenja za različite oblike nepravde, negativne posledice na socijalnom, političkom i ekonomskom planu koje iz toga proizađu će stvoriti klimu rastućeg neprijateljstva, pa čak i nasilja, a na kraju će potkopati i same temelje demokratskih institucija, čak i onih koji se sada smatraju najčvršćima", piše u dokumentu.

Vatikan je predložio osnivanje "nadnacionalne institucije", koja bi pokrivala čitav svet i imala "univerzalnu nadležnost" da vodi ekonomsku politiku i donosi odluke.

PREDSEDNIK HRVATSKE SPREMAN DA PREUZME INICIJATIVU ZA MEĐUDRŽAVNI UGOVOR HR I SRBIJE KOJI BI ONEMOGUĆIO ZLOUPOTREBU PROGONA ZA RATNE ZLOČINE

On je izjavio za Hrvatski radio da će po donošenju hrvatskog zakona o ništavosti srpskih optužnica doći do zastoja u odnosima Hrvatske i Srbije, te pozvao Vladu da zajedno krenu u inicijativu za sklapanje međudržavnog ugovora sa Srbijom.

"Treba sa susednim zemljama, sa Srbijom, postići sporazum da se okrivljeni procesuiraju u zemlji prebivališta i da se dogovore mehanizmi razmene dokaza", rekao je predsednik.

Predsednik je ponovio da će pred Ustavnim sudom tražiti ocenu ustavnosti tog zakona, te upozorio da je zakon donet s manje od 77 glasova poslanika koliko je potrebna većina za donošenje organskih zakona kakavim smatra zakon o ništavosti.

UNS: SAVETU ZA ŠTAMPU PRISTUPILA JE MEDIJSKA GRUPACIJA "INFO LOKAL MEDIJA GRUPA", KOJU ČINI SEDAM LOKALNIH NOVINA IZ VOJVODINE I JEDNE SA JUGA SRBIJE

Tanjug

Savetu za štampu pristupila je medijska grupacija "Info lokal medija grupa", koju čini sedam lokalnih novina iz Vojvodine i jedne sa juga Srbije, saopštilo je danas Udruženje novinara Srbije (UNS).

Kako je precizirano, reč je o “Somborskim novinama”, “Subotičkim novinama”, “Novim kikindskim novinama”, zatim listovima “Zrenjanin”, “Bačkopalanački nedeljnik”, “Vršačka kula”, “NS Reporter” i “Nova slobodna reč” iz Vranja, čiji je ukupan tiraž oko 56.000 primeraka.

Pristupanjem Asocijaciji medija i Savetu za štampu, ove novine prihvatile su obavezu da dosledno primenjuju Kodeks novinara Srbije, kao i nadležnost Saveta u odlučivanju o tome da li je objavljenim sadržajem list odstupio od etičkih pravila profesije.

Savet za štampu je samoregulatorno telo čiji su osnivači Asocijacija medija, Lokal pres, UNS i Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), a žalbe građana i institucija na pisanje štampanih medija počeo je da prima početkom septembra.

EVROPSKO PRAVOSUĐE ZABRANILO NAUČNU UPOTREBU EMBRIONA

Tanjug

Evropsko pravosuđe je zabranilo patentiranje u svrhe naučnih istraživanja procesa korišćenja ljudskih embriona i njihovog uništavanja, preneli su francuski mediji.
Kao razlog za to je navedena mogućnost narušavanja poštovanja ljudske ličnosti.

Radi se o zabrani koja je naišla na odobravanje Katoličke crkve, a kritike istraživača, ali i sa posledicama po farmaceutsku industriju na evropskom kontinentu.

NA OPŠTINI PALILULA U BEOGRADU, OTVOREN CENTAR ZA MEDIJACIJU, KOJA JE NOV POSTUPAK U NAŠEM PRAVOSUDNOM SISTEMU

U zgradi Opštine Palilula (Takovska 12) danas je otvoreno Odeljenje Centra za medijaciju, odnosno posredovanje u vansudskom, mirnom rešavanju sporova.

Na ovom mestu posredovanje u medijaciji imaće priliku da ostvare prevashodno žitelji Palilule, ali i svi zainteresovani Beograđani. Osnovna ideja ovog postupka je da stranke u sporu zajednički, i uz pomoć medijatora, dođu do zadovoljavajućeg rešenja za sve strane.

- Medijacijom ćemo se baviti na dva načina: u ulozi stranke učesnice, s obzirom na to da imamo veliki broj sporova sa fizičkim i pravnim licima, a drugo naše angažovanje biće u ulozi medijatora. Prva stvar kojom ćemo se baviti je medijacija po pitanju stotinak stambenih sporova, koje želimo da rešimo što je moguće pre i u opštu korist, našu i građana. Probaćemo da rešimo komšijske svađe ili svađe pravnih ili fizičkih lica, kojih je jako puno. Prioritet će imati svakako stanovnici Palilule, ali smo otvoreni za medijacije za sve stanovnike grada Beograda - rekao je predsednik Opštine Palilula Danilo Bašić.
 
Direktorka Centra za medijacuju Ksenija Maksić istakla je da je medijacija nov postupak u našem pravosudnom sistemu, koji omogućava građanima i pravnim licima da brzo, efikasno i ekonomično rešavaju sporove, koji bilo da su u sudu ili da još nije pokrenut sudski postupak. 

- Pored toga što rasterećuje pravosudni sistem, građanima se pruža mogućnost da vrlo efikasno i ugodno reše sporne odnose, i izbegnu duge i skupe sudske sporove - rekla je Maksićeva. 

Prijavljivanje građana za postupak medijacije i zakazivanje termina obavlja se preko brojeva telefona 3287-296, 3287-297, 3287-298 ili e-mail adrese office@medijacija.rs. 

Prva medijacija obavljena danas u prostoru novog Odeljenja je potrošački spor. Ovu vrstu medijacija Centar trenutno radi besplatno, jer u saradnji sa Ministarstvom trgovine potpomaže implementaciju Zakona o zaštiti potrošača.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji gradjani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju gradjanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose izmedju pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvodjače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

POLAZNE OSNOVE EKONOMSKE POLITIKE U 2012. GODINI

Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je danas da Vlada Srbije veoma pažljivo priprema budžet za iduću godinu, uz smanjenje fiskalnog deficita sa sadašnjih 4,5 odsto na 3,9 procenata bruto domaćeg proizvoda (BDP) i planirani rast privrede od tri odsto.

Cvetković je rekao, na proslavi 90 godina poslovanja Poštanske štedionice, da će vlada u izradi ekonomske politike u narednoj godini uvažavati zakonski utvrđenu granicu zaduživanja države i planirani privredni rast od tri odsto.

"Kada je reč o raznim kritikama u javnosti o prekomernoj javnoj potrošnji i nekontrolisanom rastu javnog duga, želim da vas uverim da su javne finansije zemlje pod punom kontrolom, u skladu sa zakonom i dogovorom sa Međunarodnim monetarnim fondom", naglasio je Cvetković.

Prema njegovim rečima, upravo usvojeni rebalans budžeta jasno pokazuje da ove godine nije bilo nikakvog nekontrolisanog povećanja javnih rashoda, već je problem bio u manjim javnim prihodima i to, pre svega, zbog usporene ekonomske aktivnosti.

"Pri tome, ispoštovane su su sve zakonske obaveze u vezi sa platama u javnom sektoru i penzijama, a socijalna izdvajanja za najugroženije su povećana", rekao je Cvetković i posebno podvukao da, istovremeno, nije zaustavljen ni jedan vežen infrastrukturni projekat, niti su smanjene subvencije poljoprivredi.

Premijer je kazao da će polazne osnove ekonomske politike u 2012. godini biti očekivani rast BDP-a od dva odsto do kraja ove godine, industrijske proizvodnje preko tri procenta i dobar rezultat u poljoprivrednoj proizvodnji.

Izvoz će se ove godine uvećati oko 20 procenata i sada raste brže od uvoza, rekao je premijer napominjući da će inflacija u 2011. biti jednocifrena, a devizni kurs stabilan.

On je kazao da očekivani privredni rast, makroekonomska stabilnost, nastavak reformi, dobijanje statusa kandidata za članstvo u EU, kao potvrda urađenog velikog posla u izgradnji funkcionalne tržišne privrede, aranžman iz predostrožnosti sa MMF-om i poboljšani kreditni rejting zemlje su veoma važni signali za inostrane investitore da i pored kriznih kretanja u svetu nastave da ulažu u našu zemlju.

MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE DONELO REŠENJE ZA 37 OSNOVNIH ŠKOLA DA KRENU SA NASTAVOM FUNKCIONALNOG OSNOVNOG OBRAZOVANJA ZA ODRASLE (FOOO) - "DRUGA ŠANSA"

Čak 37 osnovnih škola u Srbiji kreće sa nastavom za odrasle u okviru programa "Druga šansa". Rešenjem Ministarstva nauke i prosvete ove škole su ispunile sve uslove za početak školske godine za odrasle preko 15 godina starosti, saopšteno je na sastanku sa direktorima škola.

Za učešće u projektu "Druga šansa" krajem prošle godine prijavilo se preko 140 osnovnih škola u Srbiji, a odabrano je njih 80. Među osnovnim kriterijumima za odabir, vodilo se računa o teritorijalnoj raspoređenosti škola, kako bi odraslima širom Srbije bila pružena mogućnost da završe školovanje. Uticaj je imao i indeks socijalno-ekonomskog razvoja, pa su prioritet imale manje razvijene sredine. Osnovni uslov za učešće u programu "Druga šansa" bio je da škola ima raspoložive nastavnike, da može da uspostavi školski tim, ali i da može da sakupi dovoljan broj odraslih polaznika - ukupno njih 75, raspoređenih ravnomerno u tri ciklusa nastave.

Među polaznicima koji su već krenuli na nastavu, najveći je broj mladih između 15 i 30 godina koji su išlu u redovnu osnovnu školu, ali su u nekom trenutku napustili školovanje. Kao najčešće razloge napuštanja škole, polaznici navode lošu materijalnu situaciju, lične i porodične probleme, privremeni odlazak u inostranstvo sa porodicom, uticaj "lošeg društva". Zanimljiv je primer Milorada Spasića iz okoline Smedereva koji prvi put kreće u školu sa 45 godina. Kao dečaku koji je rano ostao bez majke, ta mogućnost mu je bila uskraćena zbog siromaštva i nestabilne porodične situacije. Kroz život se snalazi kako ume, ne zna da čita i piše, ali ima jaku volju da nauči. Osnovao je porodicu, a njegova ćerka završila je redovnu osmogodišnju školu.

Implementacija funkcionalnog osnovnog obrazovanja za odrasle raspoređena je u dve faze tako što u školskoj 2011/2012 godini nastavu drži polovina odabranih škola, dok će im se, u narednoj 2012/2013 školskoj godini, pridružiti druga polovina. Planirano je da se u projekat "Druga šansa" uključi i ukupno 75 srednjih stručnih škola koje će realizovati stručne obuke za polaznike. Prva grupa srednjih škola biće odabrana početkom 2012. godine, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i osnovnim školama, a u odnosu na želje polaznika i potrebe tržišta radne snage. Projektni tim "Druge šanse" razvio je 35 programa stručnih obuka.

"Druga šansa" je jedinstven projekat u Srbiji i po broju socijalnih partnera koji učestvuju u njegovoj realizaciji, a od kojih svako ima svoju ulogu. Evropska unija donirala je četiri miliona evra bespovratne donacije kako bi odrasli dobili "Drugu šansu".

Projekat je pokrenulo Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije i kao glavni korisnik vodi računa o zakonskim okvirima i programu nastave za odrasle, u saradnji sa glavnim obrazovnim institucijama (Nacionalni prosvetni savet, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja). Za pružanje stručnih obuka i socijalno-ekonomski aspekt "Druge šanse", pored Ministarstva prosvete i nauke, značajnu ulogu imaju i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvo rada i socijalne politike, Nacionalna služba za zapošljavanje, i partneri na lokalnom nivou - lokalna samouprava, centri za socijalni rad, relevantna nevladina udruženja, Stalna konferencija gradova i opština i drugi.

Pored donacije Evropske unije, planirano je i izdvajanje budžetskih sredstava za realizaciju projekta, u visini oko tri miliona evra. Aktivnosti projekta planiraju se i na sastancima Odbora za upravljanje projektom koji broji 20 članova iz navedenih partnerskih institucija.

Izvor: Vebsajt Nacionalne službe za zapošljavanje, 21.10.2011.

NA KOPAONIKU ODRŽAN OKRUGLI STO "EFIKASNIJA ZAŠTITA ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA - ODGOVOR PRAVOSUĐA"

Seminar "Radna mreža i iskustva Srbije u borbi protiv trgovine ljudima i zaštita žrtava" organizovan je na Kopaoniku kao deo realizacije projekta "Efikasnija zaštita žrtava trgovine ljudima - odgovor pravosuđa", koji Udruženje sprovodi u saradnji sa EIDHR (Evropski instrumenti za demokratiju i ljudska prava). 

Prvi dan seminara započeo je registracijom učesnika, a zatim se prešlo na kratak uvod u svrhu i cilj radionice i predstavljanje predavača.

Drugi dan seminara je otvorilo predavanje Milana Žarkovića, profesora Kriminalističko-policijske akademije i Vladimira Abazovića, pripadnika Službe za borbu protiv organizovanog kriminala.

Tema predavanja bila je "Pojam trgovine ljudima, faze i oblici eksploatacije, podaci i saznanja o žrtvama i izvršiocima/prezentacija slučajeva". Zatim se prisutnima obratila Vesna Stanojević, direktor Savetovališta protiv nasilja u porodici, koja je govorila o zaštiti žrtava trgovine ljudima.

Izlaganja su se zatim nastavila sledećim redom:

- Slobodan Savić, doktor na Institutu za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, koji za temu imao "Sudsko-medicinski pristup žrtvama trgovine ljudima",
- Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, koja je govorila o odšteti žrtvama trgovine ljudima,
- Radmila Dragičević-Dičić, vf predsednika Apelacionog suda u Beogradu, sa temom "Pregled međunarodnih i nacionalnih pravnih dokumenata od značaja za suprotstavljanje trgovini ljudima",
- Ivana Radović, predstavnik organizacije Astra, koja je govorila o iskustvima Astre u pomoći žrtvama i
- Gordana Jekić-Bradajić, zamenik tužioca za organizovani kriminal i Goran Todorović, pripadnik Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, koji su govorili o izazovima pokretanja i vođenja pretkrivičnog postupka.

Poslednjeg dana seminara prisutnima su se obratili:

- Mioljub Vitorović, zamenik tužioca za ratne zločine čija je tema glasila "Žrtve trgovine ljudima, razumevanje situacije i položaja žrtve, žrtve kao svedoci, imovinsko pravni zahtevi žrtava",
- Radmila Dragičević-Dičić, vf predsednika Apelacionog suda u Beogradu i Vladimir Abazović, pripadnika Službe za borbu protiv organizovanog kriminala koji su govorili o pregledu relevantne prakse suprotstavljanja trgovini ljudima i
- Goran Čavlina, sudija Vrhovnog kasacionog suda, koji je pružio osvrt na primere iz prakse Vrhovnog kasacionog suda.

Seminaru je prisustvovalo oko četrdeset javnih tužilaca i zamenika iz Niša, Kosovske Mitrovice, Novog Pazara i Vranja.

Izvor: Vebsajt Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, 24.10.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT - MNG CENTAR D.O.O./DEŠAVANJA U OKTOBRU 2011.GODINE

MENADŽMENT KVALITETOM U NABAVKAMA I REINŽENJERING PROCESA NABAVKE – 11 – 12. oktobar 2011.

Mnoge organizacije deo nove vrednosti stvaraju kroz proces nabavke, odnosno kroz angažovanje isporučilaca. Izbor isporučilaca se uobičajeno vrši na osnovu cene, kvaliteta, roka isporuke, uslova plaćanja, garancija  itd. Upoređivanje isporučilaca na osnovu većine navedenih parametara je lako izvodljivo jer postoje lako uporedivi podaci (brojne vrednosti, datumi, itd.).
Međutim, kada se radi o upoređivanju isporučilaca po kvalitetu, odnosno po obezbeđivanju i kontroli kvaliteta u nabavci, većina organizacija nema definisane i sistematizovane podatke o ostvarenom kvalitetu u nabavkama. Posledica toga je da taj parametar nije ravnopravan sa ostalim parametrima pri procesu donošenja odluka u nabavci, što na ovaj proces negativno utiče.
Na seminaru se predstavlja univerzalni model za menadžment kvalitetom u nabavkama koji omogućava organizacijama da definišu i mere kvalitet u nabavci, a posebno kvalitet isporučilaca.  Za kvalitet svakog isporučioca dobija se brojna vrednost, što omogućava njihovo poređenje i po tom parametru, kao što se upoređuju i po ostalim parametrima.
Univerzalni model za menadžment kvalitetom u nabavkama značajno uvećava efektivnost i efikasnost izvršilaca u procesu nabavke. S druge strane, primenom ovog modela, organizacije smanjuju rizike u procesu nabavke, povišavaju kvalitet u nabavci i, naposletku, povećavaju kvalitet svojih proizvoda i usluga.

Ciljna grupa:
Tema seminara je univerzalna i primenjiva u organizacijama svih delatnosti. Seminar je namenjen svima onima koji učestvuju u procesu nabavke, menadžerima i izvršiocima različitih struka (inženjeri, komercijalisti, finansijeri, menadžeri itd.). Posebna predznanja nisu potrebna.

Cilj seminara:
Cilj seminara je da polaznici ovladaju modelom za menadžment kvalitetom u nabavkama. 

Teme:
Kvаlitet u procesu (jаvne) nаbаvke
·         Opšti аlgoritаm procesа nаbаvke
·         Rаzlikа u dostizаnju zаhtevаnog kvаlitetа pri nаbаvci uslugа i dobаrа
·         Pаrаmetri zа izbor isporučilаcа
·         Vаžnost pаrаmetrа „kvаlitet“ pri izboru isporučilаcа, odnosno zа reаlizаciju nаbаvki
·         Zаhtevi stаndаrdа ISO 9001:2000, ISO 9004:2000, ISO 14001:2005, BSI OHSAS 18001 u vezi procesа nаbаvke, аnаlizа njihovih znаčenjа i predlozi kаko ih zаdovoljiti
·         Procesni pristup u procesu nаbаvke
·         Kvаlitet u Zаkonu o jаvnim nаbаvkаmа

Menаdžment kvаlitetom u nabavci
·         Opšti model zа menаdžment kvаlitetom u nabavci
·         Model zа pozicionirаnje nаbаvke, rizici u procesu nаbаvke i vrste nаbаvki
·        Vezа između vrste nаbаvki i strategija u nabavkama
·        Aktivnosti obezbeđenjа i kontrole kvаlitetа u nаbаvci, primeri upitnikа, kriterijumа i formulаrа zа  prаktično sprovođenje ocenjivаnjа isporučilаcа
·         Rаngirаnje isporučilаcа, dodeljivаnje odgovаrаjućeg stаtusа kvаlitetа isporučilаcа
·         Elektronski kаrton isporučiocа, njegovа primenа i znаčаj u obrаdi podаtаkа
·         Podаci zа poboljšаvаnje kvаlitetа u nabavci

Reinženjering procesа nаbаvke i softverskа podrškа
·         Proces nаbаvke nа kome je sproveden reinženjering i odgovаrаjući аlgoritаm sа uključenim аktivnostimа menаdžmentа kvаlitetа u nabavci
·         Primeri procedurа, uputstаvа i formulаrа zа poboljšаni proces nаbаvke
·         Posebаn osvrt nа primenu menаdžmentа kvаlitetа isporučilаcа u jаvnim nаbаvkаmа
·         Softversko rešenje zа podršku menаdžmentu kvаlitetа u nabavci i prikaz modula softverskog rešenja
·         Izrada zadataka za reinženjering procesa nabavke

Radionica
·         Praktična primena stečenih znanja

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Po završetku seminara polaznici će moći da samostalno sprovedu reinženjering procesa nabavke u svojoj organizaciji, stave pod kontrolu rizike u procesu nabavke i uspostave saradnju sa isporučiocima zasnovanu na kvalitetu.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=11dd52f9-b89d-4bd8-abfe-59e709b382db

 

POSLOVNI PROTOKOL- 12. oktobar 2011.

U današnjoj društvenoj i poslovnoj zajednici, protokoli postaju set alata za ostvarivanje uspešne komunikacije u međuljudskim odnosima, koja je vodeći faktor u novom poslovnom veku, tražeći pojedince koji su edukovani i nezavisni, maštoviti i prefinjeni. Pravila protokola se primenjuju u svim državnim institucijama,  na svim nivoima, u diplomatskim predstavništvima, međunarodnim organizacijama, kompanijama i korporacijama, te su postala važno sredstvo za ostvarivanje uspešne saradnje. Praktikovanjem principa protokola postavljaju se jaki temelji poslovnog odnosa i omogućuje se  uspešno poslovanje. Pravila su praktičn,  a njihova primena pruža zaštitu od neprijatnih situacija i nesporazuma i omogućuje da se svi učesnici u savremenom poslovanju osećaju prijatno  i poštovano. Trening je praktičan, podrazumeva  prezentaciju i radionice, kao i simulacije situacija iz stvarnog života.

Ciljna grupa:
·        državnim službenicima,
·        zaposlenima u ministarstvima, agencijama i opštinama,
·        šefovima službe protokola i njihovim asistentima,
·        direktorima i menadžerima kompanija,
·        zaposlenima u diplomatskim predstavništvima i misijama međunarodnih organizacija,
·        PR konsultantima i svima koji su odgovorni i učestvuju u organizaciji sastanka i dr. događanja,
·        kao i svima koji žele da unaprede svoje znanje međunarodnog protokola.

Cilj seminara:
Upoznavanje polaznika sa standardima međunarodnog protokola,  poboljšanje ličnog i profesionalnog imidža i unapređenje manira lepog poslovnog ponašanja.

Teme:
·        Upoznavanje sa osnovama protokola
·        Standardi i terminologija
·        Obraćanje, oslovljavanje, predstavljanje
·        Verbalna i neverbalna komunikacija
·        Vrste protokolarnih događaja, organizovanje i učestvovanje na sastancima
·        Pisane i elektronske forme komunikacije
·        Pravila preseansa, raspored sedenja
·        Pravila poslovnih obroka i gostoprimstva
·        Organizovanje i učestvovanje na prijemima
·        Upravljanje imidžom, formalni kodeks oblačenja, pojavljivanje u javnosti

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Po završetku treninga polaznici će se upoznati sa osnovnim pravilima poslovnog ponašanja, steći uvode u  veštine organizovanja formalnih događaja,  pojačati samopouzdanje u javnim odnosima.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=7d90759c-5f4b-42fe-be6c-124a87513388

 

PRIPREMNA OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA DOBIJANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG LICA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U BROKERSKO-DILERSKIM DRUŠTVIMA I DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE – 12 - 13. oktobar 2011.

Zakonom o sprečavanju pranja novca i na osnovu izmena i dopuna Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova postoji obaveza polaganja stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u brokersko-dilerskim društvima i društvima za osiguranje.
Posedovanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica od 1.januara 2012. godine postaje uslov za ova radna mesta.
Stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u brokersko-dilerskim društvima i društvima za osiguranje će se održati 20. oktobra 2011. godine, objavljeno je na sajtu Uprave za sprečavanje pranja novca.
Priprema za polaganje stručnog ispita usmerena je na obradu tema definisanih Zakonom i Pravilnikom sa ciljem da polaznici ovladaju materijom potrebnom za polaganje stručnog ispita.Stručni ispit se sastoji iz opšteg i posebnog dela.
Obuka će se vršiti na osnovu praktičnih primera iz prakse i analize studija slučaja. U jednom delu obuke biće potenciran radioničarski tip rada.

Ciljna grupa:
Brokersko-dilerska društva i društva za osiguranje.

Cilj obuke:
Usvajanje znanja potrebnog za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica ili zamenika ovlašćenog lica.

Teme:
Teme su definisane Pravilnikom.
·         Predstavljanje sistema polaganja stručnog ispita (trajanje ispita, način polaganja, način ocenjivanja...).
·         Program za polaganje opšteg dela stručnog ispita:
·         Pojam i definicija krivičnog dela pranje novca.
·         Propisi koji regulišu sprečavanje pranja novca u Republici Srbiji,
·         Gotovinske transakcije i poslovni odnosi u svetlu propisa,
·         Pojam i shvatanje analize rizika od pranja novca,
·         Identifikacija pravnog, fizičkog lica ili stranke – kada se vrši i na koji način,
·         Pojam neuobičajene transakcije, sumnjiva transakcija– analiza, podaci koji se pribavljaju i izveštaj,
·         Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca – pojam, obaveze obveznika i sadržaj,
·         Obaveze ovlašćenog lica,
·         Obaveze obveznika za obezbeđivanje uslova za rad ovlašćenog lica,
·         Pravo Uprave za sprečavanje pranja novca da privremeno obustavi izvršenje transakcije: ovlašćenja, ograničenja i uslovi,
·         Zabrana dojavljivanja, pojam i slučajevi na koje se odnosi – izuzeci od obaveze prijavljivanja podataka.
·         Program za polaganje posebnog dela stručnog ispita:
·         Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca u brokersko-dilerskim društvima i društvima za osiguranje,
·         Tipologije i trendovi u pranju novca,
·         Smernice za procenu rizika.
·         Analiza ključnih studija slučaja iz oblasti sprečavanja pranja novca.
·         Diskusija i odgovori na pitanja.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=dbea0197-0ce2-4bed-aa62-b9ea7b460727

 

KONFERENCIJA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA U ORGANIZACIJI - 13. oktobar 2011.

Cilj konferencije je da se Vama i Vašem timu predstave i istaknu  prednosti vansudskog rešavanja radnih sporova, kako individualnih tako i kolektivnih, kroz upoznavanje sa jednostavnim, neformalnim procedurama, koje dovode do harmonizacije odnosa poslodavac – zaposleni. Bliže upoznavanje sa pozitivnopravnim vansudskim rešenjima i primeri dobre prakse, opredeliće svakog učesnika da odabere postupak kojim će najefikasnije rešiti eventualni konkretan problem proistekao iz rada. 
Konferencija je tematski podeljena u pet delova:
U prvom delu će se predstaviti praktična primena Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, iskustva u rešavanju problema mirnim putem i Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja.
U drugom delu će se govoriti o preduslovima i prednostima vansudskog rešavanja radnih sporova i kako taj proces izgleda u našoj praksi.
U trećem delu će biti razjašnjeno zašto je mirno rešavanje radnih sporova mnogo isplativije od sudskih procesa i kako ovaj način donosi uštede u novčanim, ljudskim i vremenskim resursima.
U četvrtom delu će se predstaviti karakteristike i dobiti za pokretanje postupka posredovanja u slučajevima mobinga.
U petom delu će se govoriti o spornim pitanjima sudske prakse i zašto je alternativno rešavanje radnih sporova uslov za efikasniji sudski postupak.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=1f54e490-e194-4366-89de-76ad2c03415f

 

PREPOZNAVANJE LIČNOG STILA KOMUNIKACIJE- PREDNOST I NEDOSTACI - AKCIONI PLAN- 18. oktobar 2011.

Neko je rekao da ne postoji problem već loša komunikaacija. To je upravo aksioma kojom se rukovodi ovaj trening. Ne efikasnost timova, ne ostvarenje korporativnih ciljeva upravo je posledica loše kompanijske i medjuljudske komunikacije. Najveći izazov je nerazumevanje druge strane, insistiranje na svojim stavovima, neprecizno i neprilagođeno izražavanje, polovično izražavanje.
Usmereno, ciljano i taktičko komuniciranje sa smislom šta, zašto, kako i gde komuniciramo donosi neverovatne rezultate.
Dobra komunikacija je preduslov motivacije. Nekada je samo to i dovoljno.
Trening je interaktivan i kao takav nudi mogućnost aktivnog učestovanja polaznika što doprinosi lakšem savladavanju materije kao i njene primene.

Ciljna grupa:
Svima koji žele da unaprede svoje komunikativne sposobnosti u korporativnom životu, menadžerima u pogledu adekvatnijeg upravljanja ljudima

Cilj seminara:
Podići nivo komunikativnih sposobnosti, biti efikasniji u komunikaciji, biti prilagodljiviji ljudima i okolini, izboriti se za svoje stavove uz uvažavanje tuđeg integriteta, postići obostrano razumevanje i poverenje

Teme:
·        Teorija komunikacije
·        Upoznavanje sa modelima i stilovima komuniciranja
·        Prepoznavanje ličnog stila - prednosti i nedostaci - akcioni plan unapređenja
·        Razvijanje asertivnosti
·        Prepoznavanje neverbalnih signala i njihove važnosti
·        Podizanje nivoa svesti kod grešaka u opažanju
·        Pravila davanja i primanja feedback-a, pravila konstruktivnog kritikovanja
·        Feedback izazovi

Po završetku polaznik je osposobljen da:
·        polaznici će naučiti da adekvatno vladaju pravilima efikasnog komuniciranja
·        razlikuju elemente komunikacije i njihov uticaj na tok komunikacije (poruka, komunikacioni kanal, intrapersonalni šumovi, spoljašnji ometači, percepcija, neverbalno komuniciranje)
·        otkriju na koji način daju i primaju povratnu informaciju
·        kako da saopšte ličnu volju za promenom ponašanja
·        kako da pruže podršku i komunikaciju usmere na cilj i rešenje
·        kako da prilagode stil komuniciranja svakom pojedincu
·        razlikuju stilove komuniciranja i po potrebi upravljaju istima shodno komunikacionoj situaciji
·        utvrde lični stil komuniciranja, lični perceptivni filter, način slušanja i komunikacioni kapacitet
·        kako da aktivnije slušaju svoje sagovornike – zaposlene
·        vežbaju komunikacione situacije kroz igre uloga iz stvarnog života što doprinosi podizanju svesti o važnosti upravljanja komunikacijom
·        nauče da upravljaju neverbalnim signalima, tumače ih
·        amortizuju efekat grešaka prilikom opažanja
·        postanu asertivni

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=a0b698cb-1e69-4308-bb16-97584f220095

 

ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA I ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE (MRS 12) - 20. oktobar 2011.

Od 2004. god. od kada su u našoj zemlji u primeni Međunarodni računovodstveni standardi / Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja pored tekućeg poreza koji se utvrđuje na bazi poreske prijave i poreskog bilansa potrebno je obračunati i u bilansima iskazati i odloženi porez.
Odloženi porezi se obračunavaju u skladu sa MRS 12 Porezi iz dobitka i proističu iz privremenih razlika između računovodstvene i oporezive (poreske dobiti). Da bi pravno lice – obveznik revizije sastavio finansijske izveštaje u skladu sa MRS / MSFI i dobio „čisto” revizorsko mišljenje (pozitivan izveštaj) potrebno je da obračuna i prikaže odložena poreska sredstva i obaveze, odnosno odložene poreske rashode i prihode. Putem računovodstva odloženih poreza neutrališu se privremene razlike između dobiti u knjigovodstvu i po poreskim merilima koje postoje samo u kratkom roku. Time se postiže da uspešnost poslovanja kompanije zavisi samo od poslovnih činilaca, a ne i od specifičnih poresko-računovodstvenih pitanja.
Pokazaćemo da je obračun odloženih poreskih sredstava i obaveza, na koje insistiraju revizorske firme, jednostavan i lak posao.

Ciljna grupa:
Knjigovođe, računovođe, interni i eksterni revizori, finansijski konsultanti, finansijski rukovodioci, menadžeri, poreski inspektori.

Cilj seminara:
Savladati kompleksnu i novu materiju odloženih poreza na čijem obračunu insistiraju revizorske firme i steknete znanja i tehnike za tačno i pravilno priznavanje, obračunavanje, knjiženje i prikazivanje odloženih poreza.

Teme:
·       Obveznici utvrđivanja odloženih poreza u skladu sa MRS 12
·       Osnovni zahtevi MRS 12 Porezi iz dobitka
·       Porez na dobit – osnovni pojmovi i kategorije
·       Tekući porez (poreski rashod perioda)
·       Odloženi porezi i smisao njihovog obračunavanja
·       Odložena poreska sredstva – osnov nastanka
·       Odložene poreske obaveze – osnov nastanka
·       Odložena poreska sredstva i obaveze po osnovu obračuna amortizacije
·       Odložena poreska sredstva po osnovu neiskorišćenog poreskog kredita za ulaganja u osnovna sredstva
·       Odložena poreska sredstva po osnovu prenetog poreskog gubitka iz ranijih perioda
·       Odloženi porezi po osnovu procene po fer vrednosti hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju
·       Odloženi porezi po osnovu rezervisanja za otpremnine i druge naknade zaposlenima
·       Obelodanjivanje odloženih poreza u Napomenama uz finansijske izveštaje
·       Revizorska dimenzija odloženih poreza
Po završetku polaznik je osposobljen da:
Samostalno izvrši obračun i knjiženje odloženih poreskih sredstava i obaveza i razume smisao njihovog uvođenja i priznavanja u poslovnim knjiga

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=06e4ecf6-fb8c-48c9-a440-49a99bdd7edd

 

PROCENA RIZIKA NAPLATE POTRAŽIVANJA OD IZVOZNIH POSLOVA 21. oktobar 2011.

Sva preduzeća na tržištu suočavaju se danas sa povećanim rizicima, ali rizici nisu imanentni samo krizi, oni postoje i u najnormalnijim uslovima poslovanja.  Nenaplativost potraživanja je veoma aktuelan rizik u sadašnjem trenutku zapravo najveći rizik u uslovima globalne finansijske krize koji  je po mnogima največi ikad zabeležen. Jedan od načina da se ovaj rizik koliko toliko izbegne  je da firme, pre nego što uopšte uspostave obligacioni odnos, saznaju rejting svog potencijalnog poslovnog partnera. U situaciji koju imamo danas međutim, kada je još uvek nepredvidivo kako će se u pojedinim privrednim granama manifestovati posledice krize, ni to ne obećava sigurnije poslovanje. Rizik nenaplate se povećava i zbog mogućnosti da firma dužnika ode u stečaj i likvidaciju, tako da raste i potreba da se rizik nenaplate kontroliše, a time i potreba za osiguranjem potraživanja.
Jedan od načina kontrole rizika je analiza rizika pre nego što nastanu potraživanja Odnosno pribavljanje izveštaja o poslovanju i bonitetu dužnika  sa mišljenjem o visini kreditnog limita.  Prikupljaju se informacije o poslovanju  firmi dužnika, pre svega bilansi  stanjai bilansi uspeha u periodu od najmanje 3 godine, zatim i svi ostali podaci formalne prirode, kao na primer, kada je firma osnovana, broj zaposlenih, ko je vlasnik firme, podaci o promeni vlasničke strukture, odnosno sve one činjenice potrebne da bi neka firma poslovala, do toga kako se ta firma ponaša na tržištu. Imaju li neku investiciju, iskustvo, koliko su uredni kod plaćanja. Sve ovo je neophodno da bi se formiralo mišljenje o određenoj firmi na osnovu koga je moguće predvideti, sa velikim procentom izvesnosti, da li će  ta firma u nekoj skorijoj budućnosti moći da servisira svoje obaveze na adekvatan način.
Kroz osiguranje potraživanja firma štiti svoje poslovanje, dobija jednu stabilnost i u slučaju da se ne izmiruju obaveza kupaca osiguranje nadoknađuje štetu a firma samim tim i dalje vrši naplatu potraživanja, pa je i taj deo administrativnog posla prenet na osiguravača, kao nekog ko to radi profesionalno.Osiguranik je usresređen na svoju osnovnu delatnost i poslovanje.

Ciljna grupa:
·         Finansijski  direktori preduzeća izvoznika
·         Risk menadžeri u bankama
·         Direktori faktoring kompanija

Cilj seminara:
Da se pruže najvažnije informacije za razumevanje mehanizma funkcionisanja osiguranja potraživanja kao i njegova primena u poslovanju i zaštita od rizika nenaplate

Teme:
·         Pojam osiguranja potraživanja
·         Podele osiguranja potraživanja
·         Učesnici  na tržištu
·         Praktična primena u poslovanju

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=e9cd79d5-f408-4f8b-9fd0-afd55d667270

 

ELEKTRONSKO POSLOVANJE SA PORESKOM UPRAVOM – ELEKTRONSKE PORESKE PRIJAVE- 25. oktobar 2011.

Elektronsko poslovanje sa Poreskom upravom pravo je svih poreskih obveznika od 1. juna 2011. godine. Kako vršiti elektonsku komunikaciju i koristiti elektronske servise koje pruža Poreska uprava saznaćete na ovom treningu kroz praktične primere. Približavanje poreskim obveznicima načina korišćenja elektronskih usluga za prijavljivanje na elektronsko poslovanje i popunjavanje elektronske PDV prijave  će doprineti lakšoj i efikasnijoj komunikaciji između Poreske uprave i poreskih obveznika.

Ciljna grupa:
Ovlašćena lica, PDV poreskih obveznika, za elektronsko poslovanje

Cilj seminara:
Upoznavanje poreskih obveznika sa načinom korišćenja elektronskih usluga koje pruža Poreska uprava.

Teme:
·        Struktura Prijave za elektronsko poslovanje
·        Proces prijavljivanja poreskih obveznika za elektronsko poslovanje
·        Struktura i formiranje Elektronske PDV prijave
·        Proces podnošenja Elektronske PDV prijave

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Ovlašćeno lice poreskog obveznika će biti osposobljeno za sprovođenje procesa prijavljivanja poreskog obveznika za elektronsko poslovanje sa Poreskom upravom i formiranje i podnošenje elektronske PDV prijave.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=844ca956-eca7-4cfe-8962-d8427bd5d51a

 

PRIMENA PRAKTIČNIH ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH REŠENJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ZA NARUČIOCE I PONUĐAČE – 26. oktobar 2011.

Zakon o javnim nabavkama, donet 2002. godine, predstavlja jedan od najznačajnijih propisa kojim je uređen sistem javne potrošnje budžetskih korisnika i jedan je od prvih sistemskih antikorupcijskih zakona. Cilj donošenja zakona je bio da se ostvari ušteda u budžetskoj potrošnji kroz ekonomičniju i efikasniju upotrebu javnih sredstava, uvede transparentnost i konkurentnost u postupcima javnih nabavki. Zakon je od značaja i za naručioce i za privredne subjekte koji se u sistemu javnih nabavki pojavljuju kao ponuđači dobara, usluga i radova.  Primena ovog Zakona je dala pozitivne rezultate u praksi: transparentnost postupaka javnih nabavki, jačanje konkurencije i veće uštede u budžetu.
Nakon višegodišnje primene Zakona o javnim nabavkama, donet je novi Zakon u cilju otklanjanja nedostataka koji su uočeni u praktičnoj primeni, utvrđivanja novih rešenja koja će omogućiti naručiocima javnih nabavki brže i efikasnije sprovođenje postupaka javnih nabavki i efikasniju zaštitu prava ponuđača, uz poštovanje do sada utvrđenih osnovnih načela postupaka, kao i ugradnju evropske regulative u cilju efikasnije implementacije Zakona.
Upoznavanje sa novinama u zakonskom regulisanju javnih nabavki predstavlja preduslov za njegovu pravilnu primenu.
Najvažniji deo u sprovođenju postupka javne nabavke predstavlja priprema plana nabavki, izrada konkursne dokumentacije, kao i odlučivanje u prvostepenom postupku po uloženom zahtevu za zaštitu prava (sa stanovišta naručioca) odnosno priprema ispravne ponude i podnošenje zahteva za zaštitu prava (sa stanovišta ponuđača).

Ciljna grupa:
Naručioci  u smislu Zakona o javnim nabavkama
Ponuđači u smislu Zakona o javnim nabavkama

Cilj treninga:
Po završenom treningu učesnici će u praksi efikasnije  sprovoditi  postupke javnih nabavki.
Obuka ovog treninga je zasnovana na praktičnim primerima iz prakse i to: kako pravilno pripremiti plan nabavki, konkursnu dokumentaciju za sve vrste postupaka javnih nabavki i odluku u prvom stepenu po uloženom zahtevu za zaštitu prava, odnosno kako pripremiti ispravnu ponudu i podneti zahtev za zaštitu prava u skladu sa zakonom. Prilikom izvođenja obuke biće ukazano na najčešće greške koje se dešavaju u praksi.

Teme:
·        Pravni okvir javnih nabavki – zakon i podzakonski akti
·        Istraživanje tržišta, planiranje  i izrada plana javnih nabavki
·        Način sprovođenja i vrste postupaka javnih nabavki (otvoreni, restriktivni, pregovarački postupak)
·        Javne nabavke male vrednosti
·        Izrada konkursne dokumentacije
·        Sadržina konkursne dokumentacije u otvorenom, restriktivnom, pregovaračkom postupku, kao i u  postupku javne nabavke male vrednosti
·        Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije
·        Izmene i dopune konkursne dokumentacije
·        Tehničke specifikacije konkursne dokumentacije i standardi
·        Partije u konkursnoj dokumetaciji
·        Uslovi za učesce u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti uslova
·        Kriterijumi
·        Priprema ispravne ponude
·        Službenik za javne nabavke
·        Postupak zaštite prava ponuđača i javnog interesa
·        Praktični primeri plana nabavki
·        Praktični primeri konkursnih dokumentacija za dobra, usluge i radove u nekim od postupaka javnih nabavki
·        Praktični primer zahteva za zaštitu prava
·        Praktični primer odluke u prvom stepenu po uloženom zahtevu za zaštitu prava

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=f270a867-7c83-45cf-892e-e4a5845c7530

 

NOVI ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU- 27. oktobar 2011.

Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju stupa na snagu početkom septembra 2011.godine. Brz i efikasan izvršni postupak predstavlja pretpostavku za namirenje poverilaca u kratkom roku, pa time i preporuku za ulaganja u privredu Srbije stranim ulagačima, ali i domaćim privrednicima omogućava stvaranje sigurnih i  stabilnih uslova za privređivanje, jer adekvatna sudska zaštita kroz brzu realizaciju potraživanja čini privredni ambijent u Srbiji atraktivnim za poslovanje. Pojedincima i  preduzećima brz i efikasan izvršni postupak vraća poverenje u pravnu državu. Novi Zakon uvodi i novi  jedinstven sistem”privatnih izvršitelja”.

Ciljna grupa:

Pravnici iz privrede.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Novom Zakonu, sa izmenama u postupku izvršenja koje ga čine bržim i efikasnijim, novim režimom pravnih lekova, rešenjima koja čine bržim i efikasnijim neke faze postupka izvršenja koje su do sada bile izuzetno neefikasne (prodaja nepokretnosti, protivizvršenje..). Upoznavanje sa novim sistemom “privatnih izvršitelja” njihovom ulogom, ovlašćenjima, načinom rada i  uvođenjem kombinovanog sistema izvršenja, gde stranka može da bira između sudskih i privatnih izvršitelja.

Teme:
·        Novine u zakonu o izvršenju i obezbeđenju
·        Postupak na osnovu izvršne isprave
·        Postupak na osnovu verodostojne isprave
·        Postupak po pravnim lekovima
·        Novine u postupcima izvršenja prema sredstvu izvršenja (prodaja pokretnih, nepokretnih stvari)
·        Pojam i uloga privatnih izvršitelja
·        Postupak pred privatnim izvršiteljem

Po završetku polaznik je osposobljen da:
·        razume postupak izvršenja i obezbeđenja propisan novim Zakonom
·        razume položaj stranaka u postupku, Suda i privatnih izvršitelja, a u cilju ostvarenja svojih prava u izvršnom postupku.
·        razume u kojoj meri novine u Zakonu čine postupak bržim, jednostavnijim i efikasnijim, sve u interesu pojedinca ili preduzeća, učesnika u postupku
·        razume pojednostavljen režim pravnih lekova

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=8bbdf065-fd84-44bb-a93c-ed65ce80b3e3

OTVOREN KONKURS ZA DODELU NAGRADE "IZVOZNIK GODINE 2011": • Rok za prijavu 28. novembar 2011. godine •

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) raspisala je konkurs za dodelu nagrade IZVOZNIK GODINE 2011, a rok za dostavu prijava je 28. novembar.

Nagrade će se dodeljivati u četiri kategorije za:

- najboljeg izvoznika godine,
- najbolji novi izvozni proizvod,
- osvajanje novog tržišta,
- najboljeg izvoznika u kategoriji malih i srednjih preduzeća, a od ove godine po prvi put će se dodeliti i
- specijalna nagrada za najbolju ženu preduzetnika.

"DHL International Beograd d.o.o." će za dobitnika u kategoriji Osvajanje novog tržišta dodeliti nagradu u visini od 10.000 evra u svojim uslugama, a u kategoriji Najbolji novi izvozni proizvod će firma "Orange studio" dobitniku osmisliti marketinšku kampanju u vrednosti od 10.000 evra. Specijalnu nagradu za najbolju ženu preduzetnika je SIEPA, u saradnji sa EU projektom "Evropska mreža ambasadora ženskog preduzetništva", osmislila u cilju podsticanja i pružanja podrške razvoju preduzetničkog potencijala i talenata žena. Osnovna ideja projekta je da formira mrežu uspešnih poslovnih žena koje će služiti kao modeli ponašanja budućim preduzetnicama širom Evrope.

SIEPA dodeljuje ovu tradicionalnu nagradu od 2004. godine kako bi na kraju svake godine poslužila kao stimulans za nove izvozne poduhvate najboljim izvoznim preduzećima u Srbiji. Ekskluzivno pravo, da koriste logo "Izvoznika godine", imaće i ovogodišnji dobitnici nagrade. Svečana ceremonija dodele nagrada će se održati 7. decembra u Skupštini grada Beograda.

Više informacija o samoj nagradi, uslovima učešća i prijavu: http://www.siepa.gov.rs/site/sr/home/1/o_nama/nagrade/izvoznik_godine/

Izvor: Vebsajt Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije, 24.10.2011.

PREMA OCENI MINISTARSTVA FINANSIJA STАGNАCIЈА PRIVRЕDNЕ АKTIVNОSTI U SRBIЈI NАSTАVIĆЕ SЕ DО DRUGОG TRОMЕSЕČЈА 2012. GОDINЕ, А RАST BRUTО DОMАĆЕG PRОIZVОDА U ОVОЈ GОDINI BIĆЕ 2,2 ОDSTО

Stаgnаciја privrеdnе аktivnоsti u Srbiјi nаstаvićе sе dо drugоg trоmеsеčја 2012. gоdinе, а rаst brutо dоmаćеg prоzvоdа u оvој gоdini bićе 2,2 оdstо, оcеnilо је ministаrstvо finаnsiја Srbiје.

Prеmа јеsеnjој аnаlizi privrеdnih krеtаnjа u Srbiјi оbјаvlјеnој nа sајtu www.mfin.gov.rs, vоdеći indikаtоr privrеdnе аktivnоsti Srbiје, kојi prеdstаvlја оsnоvni еlеmеnt prоgnоzе BDP-а, pоkаzао је dа је vrh еkspаnzivnоg ciklusа dоstignut krајеm 2010. i dа је privrеdnа аktivnоst prеšlа u fаzu uspоrеnоg rаstа pоčеtkоm оvе gоdinе.

"U nаrеdnih pеt mеsеci, оdnоsnо dо drugоg kvаrtаlа 2012, оčеkuје sе stаgnаciја privrеdnе аktivnоsti, аkо nе dоđе dо bitniјih prоmеnа u glоbаlnim еkоnоmskim tоkоvimа", ističе sе u аnаlizi. Јеsеnjа аnаlizа ministаrstvа finаnsiја pоkаzаlа је dа pеriоd оd јаnuаrа dо аvgustа 2011. kаrаktеrišе uspоrаvаnjе privrеdnе i spоlјnоtrgоvinskе аktivnоsti, uspоrеn rаst krеditnе аktivnоsti bаnаkа i ukupnе štеdnjе stаnоvništvа.

Nаkоn znаčајnоg rаstа BDP-а u prvоm trоmеsеčјu оvе gоdinе оd 3,7 оdstо, prоcеnjuје sе dа је dоšlо dо uspоrаvаnjа privrеdnе аktivnоsti, tаkо dа је zа prvih dеvеt mеsеci rаst BDP-а iznоsiо 2,4 оdstо, nаvоdi sе u аnаlizi.

Kаkо sе dоdаје, niži rаst u drugоm i trеćеm kvаrtаlu је pоslеdicа pаdа brutо dоdаtе vrеdnоsti trgоvinе zа pеt оdstо i rеcеsiоnih signаlа nа nivоu cеlе privrеdе. Мinistаrstvо finаnsiја је оcеnilо dа blаgi privrеdni оpоrаvаk, zајеdnо sа unutrаšnjоm i spоlјnоm nеrаvnоtеžоm, nоsi krаtkоrоčnе rizikе, zbоg čеgа је dаlје vоđеnjе оdgоvоrnе еkоnоmskе pоlitikе оd klјučnоg znаčаја zа mаkrоеkоnоmsku stаbilnоst i оdrživ privrеdni rаst i rаzvој.

Ističе sе dа nеzаpоslеnоst оstаје klјučni prоblеm u Srbiјi u 2011. i nаrеdnim gоdinаmа svе dоk sе krоz privrеdni rаst i invеsticiје nе stvоrе nоvа prоduktivnа rаdnа mеstа. Prеmа prоcеni iz izvеštаја, оvе gоdinе zаpоslеnоst u Srbiјi ćе pоrаsti 0,1 оdstо, а brој оsоbа kоје trаžе pоsао оstаćе nеprоmеnjеn.

Izvоr: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Blic, 12.10.2011.

OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE
OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

Aktuelna mišljenja nadležnih ministarstava:

 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PROMETA DOBARA KOJI SE VRŠI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE IZMEĐU STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA I DOMAĆIH OBVEZNIKA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 3
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA IZMEĐU OBVEZNIKA PDV - ČLANOVA KONZORCIJUMA KOJI VRŠI PROMET KORISNIKU DONACIJE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 24
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN USLUGE OBAVLJANJA FUNKCIJE STEČAJNOG I LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA U BANKAMA I DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE KOJI VRŠI AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 9
 • Ministarstvo finansija: REFAKCIJA PDV STRANOM OBVEZNIKU - IZLAGAČU NA SAJMOVIMA U REPUBLICI SRBIJI ZA USLUGE KOJE SE PRUŽAJU ZA VREME TRAJANJA SAJAMSKIH MANIFESTACIJA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 53

Aktuelna sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 3 - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 23 i 130
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 1 - Zakon o privrednim prestupima: čl. 56, 108, 111 i 113
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 3 - Sudski poslovnik: član 250 stav 8
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 4 - Sudski poslovnik: čl. 233 do 241
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 7 - Zakonik o krivičnom postupku: član 304 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 8 - Zakon o privrednim prestupima: član 113 stav 3
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVNU SIGURNOST ZBOG RAZLIČITOG ODLUČIVANJA SUDA U ISTOJ ČINJENIČNOJ I PRAVNOJ SITUACIJI KOJA SE ODNOSI NA OSTVARIVANJE PRAVA ZAPOSLENIH NA UČEŠĆE U DOBITI - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1 i član 36 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU I NA MIRNO UŽIVANJE IMOVINE ZBOG NEDONOŠENJA DOPUNSKOG REŠENJA I NESPROVOĐENJA IZVRŠENJA REŠENJA KOMISIJE ZA VRAĆANJE ZEMLJIŠTA I NEDONOŠENJA SUDSKE ODLUKE U VANPARNIČNOM POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA ODUZETO ZEMLJIŠTE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1 i član 58 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U RADNOM SPORU KOJI TRAJE DVADESET JEDNU GODINU I JOŠ UVEK NIJE PRAVNOSNAŽNO OKONČAN - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 2 - Zakon o privrednim društvima: čl. 371 i 441
 • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 3 - Zakon o privrednim prestupima: čl. 10, 12, 36b i 56
 • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 4 - Zakon o privrednim prestupima: čl. 14, 15, 51, 89, 105 i 129
 • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 5 - Zakon o privrednim prestupima: čl. 51 i 107

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 19.10.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Preduzeće za promet, trgovinu i usluge "Dehel" d.o.o.

17587005

9. St. broj 80/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1918

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 9. St. broj 80/2011 od 24. avgusta 2011. godine zaključio je postupak stečaja nad Preduzećem za promet, trgovinu i usluge "Dehel" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Kneginje Zorke 11A, MB: 17587005, PIB: 103589326 i otkazao ispitno ročište određeno za 27. oktobar 2011. godine.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli ovog Suda 24. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Preduzeće za promet i usluge "Kom-petrol" d.o.o.

06926193

9. St. broj 2125/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1917

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 9. St. broj 2125/2011 od 24. avgusta 2011. godine zaključio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzećem za promet i usluge "Kom-petrol" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Jevrejska 24/3, MB: 06926193, PIB: 100221775 i otkazao ispitno ročište određeno za 27. oktobar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za trgovinu, turizam i usluge V.M.A. d.o.o.

20126426

50. St. broj 2630/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1842

 

Ι Privredni sud u Beogradu, u stečajnom postupku nad Preduzećem za trgovinu, turizam i usluge V.M.A. d.o.o. u stečaju iz Beograda, Vojvode Stepe 264, matični broj 20126426, PIB 104238021.
ΙΙ Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 22. septembar 2011. godine u 9,30 časova.
ΙΙΙ Nalaže se stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove, a uplaćeni predujam za sprovođenje stečajnog postupka prioritetno vrati predlagaču Eurobank EFG a.d. iz Beograda, odnosno sredstvima koja se nalaze na računu stečajnog dužnika pokrije nastale troškove, a eventualni višak sredstava koji preostane nakon pokrića svih nastalih troškova vrati predlagaču sprovođenja stečajnog postupka o čemu će biti doneta posebna odluka.
ΙV Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika Preduzeće za trgovinu, turizam i usluge V.M.A. d.o.o. u stečaju iz Beograda, Vojvode Stepe 264, matični broj 20126426, PIB 104238021.
V Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi račune stečajnog dužnika.
VΙ Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 20126426.
VΙΙ Nalaže se Poreskoj upravi da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 104238021.
VΙΙΙ Po pravnosnažnosti rešenja i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, a u vezi sa stavom III ovog rešenja, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika.
Oglas je istaknut na oglasnu tablu suda 14. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Proizvodno, trgovinsko privredno društvo "Agroplug" d.o.o.

06285660

11. St. broj 107/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1501

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 11. St. broj 107/11 od 21. aprila 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Proizvodno, trgovinsko privredno društvo "Agroplug" d.o.o. iz Beograda, Partizanske vode 6, matični broj: 06285660.
II - Posle neuspelog drugog poverilačkog ročišta zakazanog za 19. septembar 2011. godine, u 12,00 časova zakazuje se novo poverilačko i ispitno ročište za 3. novembar 2011. godine u 12,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, II sprat, sudnica broj 235.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Preduzeće za trgovinu i usluge NOS COMPANY d.o.o.

20000708

50. St. broj 4360/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=689

 

Privredni sud u Beogradu, u stečajnom postupku nad Preduzećem za trgovinu i usluge NOS COMPANY d.o.o., u stečaju, Beograd - Sremčica, Veštih pletilja 24, PIB 103678435, matični broj 20000708 doneo je 26. septembra 2011. godine
REŠENJE
Usvaja se završni račun stečajnog upravnika od 2. avgusta 2011. godine.
Određuje se konačna nagrada stečajnom upravniku u ukupnom bruto iznosu od 256.044,89 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad Preduzećem za trgovinu i usluge "NOS COMPANY" d.o.o., u stečaju, iz Beograda, Brankova 28.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da iz Registra privrednih subjekata briše stečajnog dužnika Preduzeće za trgovinu i usluge "NOS COMPANY" d.o.o., u stečaju, Beograda, Brankova 28, matični broj 20000708.
Nalaže se Ministarstvu finansija - Poreska uprava Savski venac da briše dužnika iz svoje evidencije - PIB 103678435.
Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da izbriše stečajnog dužnika iz svoje evidencije.
Oglas o zaključenju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda 26. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Kiki & Raša" d.o.o.

20376970

St. 42. broj 2519/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2082

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42. St. broj 2519/11 od 25. jula 2011. godine pokrenuo je postupak stečaja nad "Kiki & Raša" d.o.o. iz Beograda, Garibaldijeva 29, matični broj 20376970, PIB 105483670, po predlogu stečajnog poverioca "Intesa Leasing" d.o.o. iz Beograda.
II - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika odloženo je za 24. oktobar 2011. godine u 9,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 227.
III - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, dana 27. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

"Jomat commerce" d.o.o.

06286968

21 St. broj 2184/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2155

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 21. St. broj 2184/11 od 22. septembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Jomat commerce" d.o.o., Beograd, Tvornička 42, matični broj 06286968, PIB 100204790.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Rade Radulović iz Beograda, Bulevar oslobođenja 164/111.
IV. Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
V. Prvo poverilačko ročište zakazano je za 3. novembar 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 224/II.
VI. Ročište za ispitivanje potraživanja zakazano je za 22. decembar 2011. godine u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 224/II.
VII. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda, 22. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

"R Pro" d.o.o.

20008512

45. St. broj 2725/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2101

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Ružica Banjalučkić, u postupku utvrđivanja stečajnog razloga nad "R Pro" d.o.o. Beograd, Stari put za Ralju 6, u predmetu 45 St. broj 2725/11 na ročištu održanom dana 21. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad "R Pro" d.o.o. iz Ripnja, Stari put za Ralju br. 8, matični broj 20008512, PIB 103739898.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Stojičić Radomir, Beograd, Dragiše Brašanova 9/7.
III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 8. novembar 2011. godine u 11,00 časova, sudnica broj 211, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V. Ispitno ročište određuje se za 22. decembar 2011. godine u 11,00 časova, sudnica broj 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"Komotko društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Beograd"

17307746

16. St. broj 3783/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1698

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 16. St. broj 3783/2010 od 2. juna 2011. godine, pokrenuo je postupak stečaja nad "Komotko društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Beograd", Slanački put 49, matični broj 17307746, PIB 100036378.
I Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika, te održati skupština poverilaca, određuje se za 31. oktobar 2011. godine u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu Masarikova 2, sudnica 203.
II Ispitno ročište, određuje se za 31. oktobar 2011. godine u 11,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu Masarikova 2, sudnica 203.
III Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 14. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Esdai društvo sa ograničenom odgovornošću

20266554

10. St. broj 3023/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10 St. broj 3023/11 od 30. septembra 2011. godine otvara stečajni postupak nad Esdai društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, Tošin bunar 188A/25, matični broj 20266554, PIB 104894212, zbog ispunjenosti stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Radmila Selaković iz Beograda, Danila Lekića Španca 42.
III. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 11. novembar 2011. godine u 9,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 210.
V. Ispitno ročište određuje se za 25. novembar 2011. godine u 9,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 210.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 4. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Opšta zemljoradnička zadruga "Badovinci"

 

St. broj 640/11

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u stečajnom postupku nad Opšta zemljoradnička zadruga "Badovinci" u stečaju, Badovinci, doneo je 5. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Ispravlja se Rešenje Privrednog suda u Valjevu St. broj 640/11 od 29. septembra 2011. godine, tako što se u uvodu, tačka 1. izreke rešenja i st. 4. obrazloženja rešenja naziv: "Bodovinci", zamenjuje nazivom: "Badovinci".
Rešenje dostaviti Agenciji za privredne registre i objaviti u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od prijema prepisa istog, Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog prvostepenog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Zorka-ekonomsko pravni poslovi" DOO

07665555

St. broj 726/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=262

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZORKA-EKONOMSKO-PRAVNI+POSLOVI+doo.shtml/seo=/companyid=591

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad "Zorka-ekonomsko pravni poslovi" DOO u stečaju Šabac, doneo je 30. septembra 2011. godine
REŠENJE
I. Određuje se konačni iznos nagrade od 1.391.233,00 dinara, kao i konačni iznos naknade troškova od 400.000,00 dinara stečajnom upravniku Agenciji za privatizaciju Centar za stečaj Beograd čiji je poverenik Milovan Vuković iz Riđaka.
II. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Zorka-ekonomsko pravni poslovi" DOO u stečaju Šabac, Hajduk Veljkova 1, matični broj 07665555, PIB 101230252, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. br. 726/10 od 14. maja 2010. godine.
III. Stečajnu masu u iznosu od 808.665,00 dinara čine sredstva izdvojena na ime nerešenih osporenih potraživanja i to: 208.665,00 din. na ime namirenja potraživanja u okviru trećeg isplatnog reda i 600.000,00 din. na ime troškova parničnog postupka.
IV. Odobrava se isplata iznosa od 121.275,18 dinara na ime sredstava potrebnih za zaključenje stečajnog postupka.
V. Za zastupnika stečajne mase u iznosu od 808.665,00 dinara, koja sredstva su izdvojena po osnovu osporenih potraživanja, imenuje se stečajni upravnik Agenciji za privatizaciju Centar za stečaj Beograd čiji je poverenik Milovan Vuković iz Riđaka.
VI. Stečajni upravnik će Stečajnu masu registrovati u registru stečajnih masa i zastupati do pravosnažnosti postupaka koji se vode povodom osporenih potraživanja.
VII. Ukoliko se postupa okonča u korist poverioca, stečajni upravnik će poverioca namiriti u skladu sa rešenjem o glavnoj deobi.
VIII. Ukoliko se postupa okonča u korist stečajne mase stečajnog dužnika, stečajni upravnik će sprovesti postupak naknadne deobe.
IX. Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
X. Po pravosnažnosti rešenja Agencija za registraciju privrednih subjekata brisaće stečajnog dužnika iz registra.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

JKP "Toplana"

 

1. St. broj 226/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/Toplana+-+u+likvidaciji.shtml/seo=/companyid=31219

Stečajni sudija Privrednog suda u Zaječaru doneo je dana 10. oktobra 2011. godine rešenje.
Privredni sud u Zaječaru doneo je rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnom dužnikom JKP "Toplana" Zaječar dana 10. oktobra 2011. god.
Stečajni postupak je otvoren zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika određuje se Agencija za privatizaciju Centar za stečaj Beograd.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 90 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po uplati predujma u roku koji sud odredi, a ukoliko predujam ne bude uplaćen prijava će se odbaciti, a prijave potraživanja po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao nepotpune.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku što hitnije bez odlaganja.
Prvo poverilačko ročište i skupština poverilaca se zakazuju za 17. novembar 2011 god. u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici br. 6.
Ispitno ročište se zakazuje za 23. februar 2012. g. u 11,00 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru.
Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru dana 10. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Proizvodno, prometno i uslužno društvo "Tip-Ex" d.o.o.

 

1. St. broj 238/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=287

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Proizvodno, prometno i uslužno društvo "Tip-Ex" d.o.o. Jagodina, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 1. St. 238/2010 održati 4. novembra 2011. godine u 11,30 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 533. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

"Niški VG-4" DOO

 

2. St. broj 464/2011

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je prvo poverilačko ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Niški VG-4" DOO Kragujevac, Kumanovska 1/3, matični broj 20052660, PIB 103919013, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 2 St 464/11, a koje je bilo zakazano za 6. oktobar 2011. godine odloženo za 8. novembar 2011. godine u 10,45 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"FURNIR" DOO

17477897

6 St. broj 321/2011

 

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

I Privredni sud u Kraljevu, rešenjem Posl. br. VI St. broj 321/2011 od 7. oktobra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad "FURNIR" DOO Novi Pazar, Dese Milovanović 12, MB 17477897, PIB 102772849.
II Za stečajnog upravnika imenovan je Branko Mijanac iz Beograda.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
IV Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Prvo poverilačko ročište održaće se dana
30. novembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, a ispitno ročište će se održati dana 25. januara 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica br. 1.
VI Rešenje o otvaranju postupka stečaja istaknuto je na oglasnoj tabli suda dana 7. oktobra 2011. godine.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Amer Elektro"

 

1. St. broj 801/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1695

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ELEKTROUNIVERZAL.shtml/seo=/companyid=4516

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija obaveštava poverioce stečajnog dužnika "Amer Elektro" iz Kruševca St. broj 801/2010 da će se nastavak ročišta po prijavama potraživanja poverilaca održati 11. novembra 2011. godine u 11,00 časova u ovom sudu sudnica broj 5.
Ovim se smatra da su poverioci pozvani na ročište.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

DOO "Bonard"

20129719

6. St. broj 611/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2030

 

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Miroslav Ilić, u postupku stečaja nad dužnikom DOO "Bonard" iz Leskovca, Bulevar oslobođenja 90, matični broj 20129719, PIB broj 104270193, tekući račun broj 325-9500700008982-21 kod OTP banke Srbija AD Novi Sad, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 30. maja 2010. godine, od strane predlagača OTP banka Srbija, 28. septembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 7. decembar 2011. godine, u 9,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja, 2, u sudnici broj 4.
Pozivaju se stečajni poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"Binačka Morava" AD

9003037

3. St. broj 66/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2149

 

Usvaja se predlog predlagača Komercijalne banke AD Beograd - Filijala Niš, te se otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Binačka Morava" AD Vranje, Kraljevića Marka b.b., matični broj 9003037, PIB 100635770.
Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Pešić Dragan iz Leskovca, licencirani stečajni upravnik.
Pozivaju se poverioci da u roku od 80 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pisanom prijavom, podnetom u 2 primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ispitno ročište zakazuje se za 23. februar 2012. godine u 11,00 časova, u Privrednom sudu Leskovac, Bulevar oslobođenja 2, sudnica 3.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 2. novembar 2011. godine u 13,00 časova u Privrednom sudu Leskovac, Bulevar oslobođenja 2, sudnica 3.
Stečajni postupak otvoren je 27. septembra 2011. godine, i istog dana objavljen na oglasnoj tabli suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar privrednih subjekata otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.
Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu pokretnu i nepokretnu imovinu preduzeća, kao i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 27. septembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

DOO "Mesokomerc-klanica"

 

1. St. broj 96/2011

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Mesokomerc-klanica" u stečaju iz Aleksinačkog rudnika, koga zastupa stečajni upravnik Ljubomir Kostić, doneo je 6. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja.
Ročište će se održati 8. novembra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

DOO "Mega bild company"

 

2. St. broj 344/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1856

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Mega bild company" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Ljubomir Kostić, doneo je dana 4. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati 28. novembra 2011. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

"Baum world" d.o.o.

 

1 St. broj 841/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=915

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Baum world" d.o.o. u stečaju Niš, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Martinović, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika od 3. oktobra 2011. godine za zakazivanje završnog ročišta, doneo je 5. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Baum world" d.o.o. u stečaju, Niš, za dan 18. novembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasnik RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DOO "Uranak"

 

3. St. broj 410/2011

 

 

 

Obaveštavaju se poverioci stečajnog dužnika DOO "Uranak" iz Niša, da ispitno ročište zakazano za 4. oktobar 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova, nije održano.
Novo ispitno ročište zakazuje se za 10. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u sudnici 3 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
Objavljivanjem ovog oglasa svi poverioci stečajnog dužnika se smatraju uredno pozvanim na navedeno ročište.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

DOO "Etno"

20065974

1. St. broj 978/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1064

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Etno" u stečaju Štrpce, Valjevska 4, koga zastupa stečajni upravnik Marina Gligorijević, na završnom ročištu održanom dana 6. oktobra 2011. godine, doneo je, sledeće
REŠENJE
1. Usvaja se završni račun stečajnog dužnika DOO "Etno" u stečaju Štrpce za period od 8. decembra 2010. godine do 1. septembra 2011. godine, u svemu kako je podneo stečajni upravnik.
2. Određuje se rezervacija sredstava u iznosu od 125.163,91 dinar i to: 125.000,00 dinara za povraćaj predujma poveriocu Fond za razvoj RS, a 163,91 dinar za gašenje računa i brisanje stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata.
Zaključuje se stečajni postupka nad stečajnim dužnikom DOO "Etno" u stečaju Štrpce, Valjevska 4, matični broj 20065974, PIB 103998487.
4. Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" Beograd i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

AD "Sićevac-company"

 

1. St. broj 991/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Sićevac-company", Kuršumlija, postupajući po službenoj dužnosti, doneo je dana 28. septembra 2011. godine
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Miloš Smiljković iz Blaca u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AD "Sićevac-company", Kuršumlija.
Imenuje se za stečajnog upravnika u ovom postupku Zoran Martinović, stečajni upravnik iz Niša.
Otkazuje se dopunsko ispitno ročište zakazano za 12. oktobar 2011. godine u 12,00 časova.
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta dana 18. novembra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

"Alpos" Fabrika hladno oblikovanih profila i cevi DOO

06275168

2 St. broj 636/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2172

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača: Opštine Aleksinac od 23. septembra 2011. godine, Vojislava Trajanovića i dr. od 5. oktobra 2011. godine i Servisa rashladnih i termičkih uređaja "Frigo-Therm" PR Predrag Nešković od 6. oktobra 2011. za pokretanje stečajnog postupka prema stečajnom dužniku "Alpos" Fabrika hladno oblikovanih profila i cevi DOO iz Aleksinca, Aleksinački rudnik b.b., doneo je, 7. oktobra 2011. godine
REŠENJE
I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "ALPOS" iz Aleksinaca, Aleksinački rudnik b.b., matični broj 06275168, PIB 100983053, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Zoran Milosavljević iz Aleksinca.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
IV Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 14. novembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
VI Ispitno ročište zakazuje se za 24. januar 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
VII Stečajni postupak je otvoren 7. oktobra 2011. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

HK PIK "Aleksinac"

 

1. St. broj 100/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=732

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ALEKSINAC-PIK.shtml/seo=/companyid=447

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom HK PIK "Aleksinac" u stečaju iz Aleksinca, koga zastupa stečajni upravnik Agencije za privatizaciju preko poverenika Zorana Milosavljevića, doneo je 10. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati 3. novembra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

ZZ Unija privatnih preduzetnika "Euro group"

 

1. St. broj 945/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=837

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ Unija privatnih preduzetnika "Euro group" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Predrag Kosovac, doneo je 7. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja.
Ročište će se održati 9. novembra 2011. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

AD "Frizer"

 

1. St. broj 503/11

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Frizer" u stečaju iz Niša, doneo je dana 7. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje prvog poverilačkog ročišta za 7. novembar 2011. godine u 11,00 časova, u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

DOO "Balcan air company"

 

1. St. broj 1009/10

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Balcan air company" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečaja upravnik Dragan Jović, doneo je 7. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati 4. novembra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

Cineboh 100 DOO

20156686

2. St. broj 338/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2125

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom Cineboh 100 DOO Novi Sad, Futoška 1/a/505 MB 20156686, PIB 104383600 po obaveštenju NBS od 18. januara 2011. godine i predlogu poverioca Intesa lizing Beograd, Cara Uroša 54, od 30. maja 2011. godine
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Cineboh 100 DOO Novi Sad, Futoška 1/a/505 MB 20156686, PIB 104383600 stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Branka Pavlić iz Novog Sada, Dragiše Brašovana 18.
Pozivaju se obezbeđeni neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 17. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,15 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 17. novembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 29. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

IV-Marmil

8772231

2. St. broj 698/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom IV-Marmil Novi Sad, Branislava Borote 9, MB 8772231, PIB 102052383 po obaveštenju NBS Kragujevac od 16. februara 2011. godine i po predlogu stečajnog poverioca Raiffeisen banka a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64/a od 23. maja 2011. godine
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom IV-Marmil Novi Sad, Branislava Borote 9, MB 8772231, PIB 102052383, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Jadranka Gulan iz Novog Sada, Maksima Gorkog 8.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 27. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 17. novembar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 29. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

V.N.N. DOO

7908059

1. St. broj 420/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2190

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom V.N.N. DOO Bačka Palanka, Kralja Petra 171, MB: 7908059, PIB: 101724237 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca OTP Banka Srbija AD Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80, 4. oktobra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom V.N.N. DOO Bačka Palanka, Kralja Petra 171, MB: 7908059, PIB: 101724237 stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Milan Ljubojević iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 14. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 30. novembar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže Sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 4. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

AD Aleksandrovo-Bikovo

08236569

1. St. broj 819/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=126

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ALEKSANDROVO+BIKOVO.shtml/seo=/companyid=2162

Privredni sud u Novom Sadu, u veću sastavljenom od sudije Vladislava Kurteka, kao predsednika veća, te sudija Gorana Crevara i Gordane Vojnović Jovanović, kao članova veća, u postupku stečaja nad dužnikom AD Aleksandrovo-Bikovo u stečaju, iz Bačkog Dobrog Polja, M. Tita 99/a, MB: 08236569, PIB 100843978, 12. septembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika prema predlogu stečajnog upravnika od 30. avgusta 2011. godine.
Konačna nagrada stečajnog upravnika utvrđuje se u iznosu od 6.413.672,85 dinara, a naknada troškova stečajnog upravnika utvrđuje se u konačnom iznosu od 525.000,00 dinara.
Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom AD Aleksandrovo-Bikovo u stečaju, iz Bačkog Dobrog Polja, M. Tita 99/a, MB: 08236569 - se zaključuje.
Nalaže se stečajnom upravniku da na ime objave rešenje o zaključenju stečaja, uplati iznos od 4.500,00 dinara u "Službenom glasniku RS" (br. računa 160-14944-58 Banca Intesa a.d.).

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

Trgomes d.o.o. Susek

08823197

1. St. broj 311/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2139

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Trgomes d.o.o.Susek, ul. Ribarska broj 37, MB 08823197, PIB 103540712, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača OTP Banka Srbija AD Novi Sad, ul. Bulevar oslobođenja broj 80, dana 30. septembra 2011. godine, donosi sledeće: rešenje.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Trgomes d.o.o. Susek, ul. Ribarska broj 37, MB 08823197, PIB 103540712, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Predrag Stojković iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoje dugovanje prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 8. novembar 2011. godine sa početkom u 11,15 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 6. decembar 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverioca nakon dostavljanja izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 30. septembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

SU Metal trade d.o.o.

08724890

1. St. broj 761/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2124

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom SU Metal trade d.o.o. Bačka Palanka, Orahova 12, MB 08724890, PIB 101751339, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Eurobank EFG a.d. Beograd, ul. Vuka Karadžića broj 10, dana 28. septembra 2011. godine, donosi sledeće: rešenje.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom SU Metal trade d.o.o. Bačka Palanka, Orahova 12, MB 08724890, PIB 101751339, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Šumar Nikola iz Futoga, ul. Sv. Markovića broj 11.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoje dugovanje prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 8. novembar 2011. godine sa početkom u 10,20 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 6. decembar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 28. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

Višnja produkt

20013397

Posl. 1. St. broj 488/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2157

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Višnja produkt Novi Sad, Bulevar oslobođenja 2a, MB 20013397, PIB 103793834 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca Intesa Leasing d.o.o. Beograd, Cara Uroša 54, i NLB Leasing d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165/v, dana 28. septembra 2011. godine, donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Višnja produkt Novi Sad, Bulevar oslobođenja 2a, MB 20013397, PIB 103793834, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Lazar Marčić iz Petrovaradina, Franje Štefanovića 1.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 8. novembar 2011. godine sa početkom u 10,45 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 6. decembar 2011. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 28. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

Geo-Dan d.o.o.

20137932

1. St. broj 810/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2108

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Geo-Dan d.o.o. Begeč, Laze Kostića 2, MB 20137932, PIB 104289118 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca Credit Agricole banka Srbija AD Novi Sad, Braće Ribnikara 4-6, čiji je punomoćnik Goran Radovac, advokat u Novom Sadu, dana 20. septembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Geo-Dan d.o.o. Begeč, Laze Kostića 2, MB 20137932, PIB 104289118, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Dejan Tomašević iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 28. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 24. novembar 2011. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 20. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

"Dit-agro" DOO

08731993

St. broj 308/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Pančevu, po sudiji Unčević Nenadu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Dit-agro" DOO iz Jabuke, Borisa Kidriča 12, matični broj 08731993, PIB 101817109, odlučujući o predlogu poverioca "Eurobank EFG" AD Beograd, Vuka Karadžića 10, za sprovođenje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, na ročištu za raspravljanje o postojanju stečajnog razloga za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, doneo je
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca "Eurobank EFG" AD Beograd, za pokretanje - sprovođenje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Dit-agro" DOO iz Jabuke, Borisa Kidriča 12, matični broj 08731993, PIB 101817109.
Stečajni dužnik je trajnije nesposoban za plaćanje i ne može da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dna od dana dospelosti obaveza te je potpuno obustavio sva plaćanja u neprekidnom trajanju duže od 30 dana.
Za stečajnog upravnika imenuje se Nevena Stefanović Ilić, diplomirani agroekonomista iz Vršca, licencirani stečajni upravnik, broj licence 155-0262.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 16. januara 2012. godine u 9,40 časova, u sali 113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Prvo poverilačko ročište održaće se dana 4. novembra 2011. godine u 10,30 časova, u sali 113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za
4. novembar 2011. godine u 10,30 časova kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca.
Na sednicu skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu, dana 6. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

DOO "Sveprom"

08336792

St. broj 292/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika DOO "Sveprom" Banatski Karlovac, Slobodana Penezića 12, matični broj 08336792, PIB 101085596, da je rešenjem stečajnog sudije St. broj 292/2011 od 5. oktobra 2011. godine, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, s obzirom na to da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje jer je potpuno obustavio sva plaćanja u neprekidnom trajanju od dve godine i ne može da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana njihove dospelosti.
Za stečajnog upravnika imenuje se Kojić Milana iz Kovina, Sonje Marinkovića 6/29.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srbije", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 16. decembra 2011. godine u 9,30 časova, u sali 114, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za
11. novembar 2011. godine u 10,40 časova kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca. Na sednicu skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu dana 5. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

"Voćar Palanka" AD

 

2. St. broj 276/2011

 

 

 

Privredni sud u Požarevcu u stečajnom postupku nad stečajnom masom "Voćar Palanka" AD u stečaju iz Smederevske Palanke, doneo je dana 15. juna 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnom masom "Voćar Palanka" AD u stečaju iz Smederevske Palanke.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Petrović Dobrivoje iz Smedereva.
3. Nalaže se stečajnom upravniku Dobrivoju Petroviću da izvrši unovčenje novopronađene imovine i sačini nacrt za naknadnu deobu.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

Voćar Palanka" AD

 

2. St. broj 276/2011

 

 

 

Privredni sud u Požarevcu u stečajnom postupku nad stečajnom masom "Voćar Palanka" AD u stečaju iz Smederevske Palanke, doneo je dana 29. jula 2011. godine
REŠENJE
Ispravlja se rešenje Privrednog suda u Požarevcu St. broj 276/2011 od 15. juna 2011. godine tako što u izreci rešenja umesto "otvara se postupak stečaja nad stečajnom masom Voćar Palanka AD u stečaju iz Smederevske Palanke, za stečajnog upravnika imenuje se Dobrivoje Petrović iz Smedereva i nalaže se stečajnom upravniku Dobrivoju Šetroviću da izvrši unovčenje novopronađene imovine i sačini nacrt za naknadnu deobu", treba da stoji:
"Nastavlja se sprovođenje postupka stečaja nad stečajnom masom stečajnog dužnika Voćar Palanka AD Smederevska Palanka radi unovčenja naknadno pronađene imovine stečajnog dužnika. Ovlašćuje se Dobrivoje Petrović iz Smedereva, stečajni upravnik stečajnog dužnika Voćar Palanka AD Smederevska Palanka da izvrši unovčenje naknadno pronađene imovine, sačini nacrt za naknadnu deobu i nakon pravnosnažnosti rešenja o naknadnoj deobi, novčana sredstva dobijena unovčenjem isplati poveriocima u skladu sa rešenjem o glavnoj deobi".

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

"Storkimes" d.o.o.

 

1. St. broj 94/11

 

 

 

Privredni sud u Somboru, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Storkimes" d.o.o. Lipar zakazuje dopunsko ispitno ročište za 18. novembar 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

Zemljoradnička zadruga "Popinci"

 

St. broj 5/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici po stečajnom sudiji Dragici Gačić Petković, rešavajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom, Zemljoradnička zadruga "Popinci" u stečaju, iz Popinaca, koga zastupa stečajni upravnik, Vladeta Dunjić, doneo je dana 11. oktobar 2011. godine
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga "Popinci" u stečaju, iz Popinaca i to za 10. novembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 14/II.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

"AD-Komerc" Društvo sa ograničenom odgovornošću

 

3. St. broj 424/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Gini Tešanović Privrednog suda Sremska Mitrovica, u postupku prethodnog stečajnog postupka nad "AD-Komerc" Društvo sa ograničenom odgovornošću Inđija, Zmaj Jovina 42 doneo je 7. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Postavlja se Mahovac Đorđe advokat iz Sremske Mitrovice, Kralja Petra Prvog 29 za privremenog zastupnika stečajnog dužnika "AD-Komerc" d.o.o., Inđija, Zmaj Jovina 42.
Privremeni zastupnik će u ovom postupku vršiti sva prava i dužnosti statutarnog zastupnika sve dok statutarni zastupnik ili njegov punomoćnik se ne pojave pred Sudom.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

"Grafit"

08219753

St. broj 314/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2162

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. broj 314/2011 od 6. oktobra 2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Grafit" Palić, Creska 20, matični broj 08219753, na osnovu predloga podnetog 4. avgusta 2011. godine.
Stečajni postupak otvara se zbog insolventnosti.
Za stečajnog upravnika imenuje se Doko Miroslav iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad "Grafit" Palić u "Službenom glasniku RS", Beograd, prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 12. januar 2012. godine sa početkom u 10,30 časova, a prvo poverilačko ročište se zakazuje za 1. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 169/II.
Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privremenog suda u Subotici, tj. 6. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

"ITD Opal" DOO Potočanje

20319291

5. St. broj 134/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1858

 

Rešenjem Privrednog suda Užicu Posl. broj 5. St. 134/2011 zaključen je stečajni postupak nad "ITD Opal" DOO Potočanje - Užica, MB 20319291, PIB 105123218. Po pravnosnažnosti rešenja, dužnik će biti brisan iz odgovarajućeg registra Agencije za privredne registre RS. Rešenje je istaknuto na oglasnoj tabli Suda 7. oktobra 2011. godine. Protiv ovog rešenja poverioci mogu izjaviti žalbu u roku od osam dana od oglašavanja.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

"Fama 007" d.o.o.

 

2. St. broj 161/11

 

 

 

Privredni sud u Užicu, kao stečajni, u postupku stečaja nad "Fama 007" d.o.o. Zlatibor, obaveštava poverioce da je dana 6. oktobra 2011. godine doneo rešenje i odredio završno ročište za dan 11. novembar 2011. godine u 9,00 časova, broj 50/III. Na završnom ročištu će se raspravljati o pitanjima iz člana 145. Zakona o stečaju.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

DOO "Avanguardia group"

17520229

2. St. broj 223/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 223/2001 od 3. oktobra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Avanguardia group" Čačak, MB 17520229, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Milutin Obradović, iz Čačka, kontakt telefon 065/602-93-22.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 222/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 15. novembar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 12,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 22. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 11,30 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

DOO "VR Trans"

7861222

2. St. broj 176/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1957

 

Privredni sud u Čačku, je svojim rešenjem St. broj 176/2011 od 4. oktobra 2011. godine, odredio završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "VR Trans" u stečaju, Lučani (varošica), MB 7861222, za dan 28. oktobra 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, jedinica broj 3, na kom će se:
- raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika,
- raspravljati o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika,
- podnositi primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,
- odlučivati i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o završnom ročištu objavljeno je na oglasnoj tabli ovog suda, 4. oktobra 2011. godine, i isto će biti objavljeno u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

51.

DOO "Sašex"

20030135

2. St. broj 106/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1402

 

Privredni sud u Čačku je rešenjem St. broj 106/2011 od 30. septembra 2011. godine je zaključio postupak stečaja nad dužnikom DOO "Sašex" - u stečaju Čačak, MB 20030135. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 12.10.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

GP "Cuming" d.o.o.

17408925

16. St. broj 3451/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2102

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem St. broj 3451/10 od 19. septembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad GP "Cuming" d.o.o. Beograd, Sandžačka 30b.
I. Usvaja se predlog predlagača - stečajnog dužnika GP "Cuming" d.o.o. iz Beograda, Sandžačka 30b, pa se otvara postupak stečaja nad GP "Cuming" d.o.o. iz Beograda, Sandžačka 30b, matični broj 17408925, PIB 102187530.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Rade Radulović iz Beograda, Bulevar oslobođenja 164/111.
IV. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika, te održati skupština poverilaca, određuje se za 31. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova, sudnica 203/II u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI. Ispitno ročište određuje se za 23. novembar 2011. godine u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 203/II.
VII. Pozivaju se svi poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Služenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkog ročištu.
IX. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune obaveze prema stečajnom masi.
X. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 19. septembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Unikus" Društvo sa ograničenom odgovornošću

20464119

46 St. broj 2770/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2138

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 46. St. 2770/2011 od 8. septembra 2011. godine usvojio je predlog predlagača - stečajnog dužnika "Unikus" Društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, Žorža Klemensoa 37, matični broj: 20464119, PIB 105812001, i otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Unikus" Društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, Žorža Klemensoa 37, matični broj: 20464119, PIB 105812001.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je prezaduženost u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju.
III. Imenuje se Ostojić Jasmina iz Beograd, Ljube Didića 40, za stečajnog upravnika.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom "Unikus" Društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, Žorža Klemensoa 37, matični broj 20464119, PIB 105812001 u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 18. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 230, sprat 2.
VII. Ispitno ročište zakazuje se za 10. januar 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 230, sprat 2.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 8. septembra 2001. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Danas" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

MVS - Hem

1753817

46 St. broj 2378/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2081

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 46. St. 2378/2011 od 8. septembra 2011. godine usvojio je predlog predlagača - poverioca Eurobank EFG AD Beograd, ulica Vuka Karadžića 10, i otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom MVS - Hem Beograd, Ustanička br. 189/III - 11 A, matični broj: 17538179, PIB: 103268030.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je prezaduženost u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju.
III. Imenuje se Petrović Miodrag, iz Beograda, Aleksandra Belića 25/11, za stečajnog upravnika.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom "Unikus" Društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, Žorža Klemensoa 37, matični broj 20464119, PIB 105812001 u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 18. oktobar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 230, sprat 2.
VII. Ispitno ročište zakazuje se za 10. januar 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 230, sprat 2.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 8. septembra 2001. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Danas" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Posavina a.d.

07038518

23. St. broj 385/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2116

 http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/POSAVINA.shtml/seo=/companyid=1102

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23. St. broj 385/2011 od 23. septembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Posavina a.d. iz Obrenovca, Karađorđeva 6, matični broj: 07038518, PIB 101212477, a po predlogu ovlašćenih predlagača Univerzal banke a.d., Beograd, Francuska 29, AIK Banke a.d., Niš, Nikole Pašića 42 i Alfa banke a.d., Beograd, Kralja Milana 11.
II. Imenovan je za stečajnog upravnika Đorđe Zečević iz Beograda.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Ispitno ročište određuje se za 17. januar 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100/I.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 1. novembar 2011. godine u 12,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100/I.
VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Preduzeće za usluge, proizvodnju i promet "Rakovica - komerc", a. d.

07483414

48. St. broj 3448/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2161

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/RAKOVICA-KOMERC.shtml/seo=/companyid=13256

1. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 48. St. broj 3448/2011 od 23. septembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad Preduzeće za usluge, proizvodnju i promet "Rakovica - komerc", a. d. Beograd, Partizanska 14C, u likvidaciji, MB: 07483414, PIB: 100225831.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda, Terazije 23.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoje potraživanje. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika, određuje se za 1. novembar 2011. godine, u 9,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 201/2.
Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju skupštinu poverilaca a ukoliko to ne učine saziva se sednica skupštine poverilaca za prvo poverilačko ročište.
6. Ispitno ročište određuje se za 16. decembar 2011. godine u 11,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 201/2.
7. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda, dana 23. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Stant"

20075651

32. St. broj 2414/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2109

 

I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Stant", Beograd - Zemun, Banatska 46A, matični broj 20075651, PIB 104024150.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III - Imenuje se Zečević Budimir iz Mladenovca, ul. Jaše Prodanovića broj 1/7, za stečajnog upravnika.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 28. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 20. septembar 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Društveno preduzeće za proizvodnju, reciklažu, promet i usluge "Zinoss"

17162560

32. St. broj 4885/10

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZINOSS.shtml/seo=/companyid=7053

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 32. St. broj 4885/10 od 14. aprila 2011. godine, usvojio je predlog predlagača - poverioca Agencije za privatizaciju, u svojstvu likvidacionog upravnika Društvenog preduzeća za proizvodnju, reciklažu, promet i usluge "Zinoss" iz Beograda, u likvidaciji, Jablanička 3, i otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvenim preduzećem za proizvodnju, reciklažu, promet i usluge "Zinoss" iz Beograda, Jablanička 3, u likvidaciji, matični broj: 17162560, PIB: 101014148.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je prezaduženost u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju.
III - Imenuje se Agencija za privatizaciju iz Beograda, Terazije 23, za stečajnog upravnika.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijsko položaju stečajnog dužnika određuje se za 17. maj 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 2223, sprat 2.
VII - Ispitno ročište zakazuje se za 11. oktobar 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 223, sprat 2.
VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 14. april 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvršni upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za trgovinu na veliko i malo robe i opreme u hotelijerstvu i turizmu ABN-Trande d.o.o.

06435874

7. St. broj 489/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2105

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7. St. broj 489/11 od 22. septembra 2011. godine, usvojio je predlog predlagača Eurobanka EFG a.d. Beograd, Vuka Karadžića 10, od 13. maja 2011. godine, za sprovođenje stečajnog postupka i otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Preduzećem za trgovinu na veliko i malo robe i opreme u hotelijerstvu i turizmu ABN-Trande d.o.o., Beograd, Novi Beograd, Pariske komune 61, matični broj 06435874, PIB 100824112.
II. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
III. Imenuje se Vasiljević Vasilj iz Borče, Momčila Nastasijevića 10, za stečajnog upravnika.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom, podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Sve prijave potraživanja podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 3. novembar 2011. godine u 12,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
VII. Ispitno ročište zakazuje se za 8. decembar 2011. godine, u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
VIII. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda 23. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"Pharmacija Žad", d.o.o.

17586629

36. St. broj 1511/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2054

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Mila Đorđević, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad dužnikom "Pharmacija Žad", d.o.o. Beograd, Terazije 42, čiji je matični broj 17586629, PIB 103580592, pokrenutom po predlogu poverilaca "Credit agricole banka Srbije" a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64a, rešenjem ovog suda 36. St. broj 1511/2011 od 16. avgusta 2011. godine, doneo je 3. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 27. oktobar 2011. godine, u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 221, drugi sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Ronaco d.o.o.

8689806

48 St. broj 3452/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=918

 

Privredni sud u Beogradu stečajni sudija Vera Tešić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Ronaco d.o.o. iz Beograda, Porečka 15, u stečaju MB: 8689806, 23. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I - Određuje se završno ročište za 18. novembar 2011. godine u 9,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 201/2.
II - Ostavlja se rok od osam dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" zainteresovanim poveriocima da na depozitni račun ovog suda br. 840-298802-02 polože sredstva u iznosu od 5.600.000,00 dinara neophodna za pokriće troškova stečajnog postupka i podnesu pismeni zahtev za sprovođenje postupka.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Društvo za trgovinu na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivom "NPCO" d.o.o.

 

9. St. broj 4096/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=936

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Ljiljana Pavlović u postupku stečaja nad Društvom za trgovinu na veliko čvrstim, tečnim, i gasovitim gorivom "NPCO" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Rudnička 2, dana 3. oktobar 2011. godine, donosi Rešenje 9. St. 4096/2010.
I. Određuje se dopunsko ispitno ročište za Društvo za trgovinu na veliko čvrstim, tečnim, i gasovitim gorivom "NPCO" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Rudnička 2, za 24. novembar. 2011. godine u 12,00 časova, a održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2 sudnica 124, sprat I.
II. Na dopunsko ispitno ročište iz stava I. pozivaju se poverioci i stečajni upravnik da prisustvuju ispitnom ročištu, pod pretnjom pravnih posledica propuštanja ročišta.
Ovaj oglas je istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Martex impex" d.o.o.

 

17. St. broj 1231/2016

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1845

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 1231/2010 od 3. oktobra 2011. godine, zaključio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Martex impex" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Trgovačka 81.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 6. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Teano" d.o.o.

 

5 St. broj 4202/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1370

 

Privredni sud u Beogradu, 3. oktobra 2011. godine doneo je Rešenje broj St. 4202/2010.
I. Zaključuje se postupak stečaja bez odlaganja nad stečajnim dužnikom "Teano" d.o.o., iz Beograda u stečaju, Kružni put VI red. broj 49.
II. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 3. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"Zastavaimpex" d.o.o.

 

5. St. broj 719/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1760

 

Privredni sud u Beogradu, 3. oktobra 2011. godine doneo je Rešenje St. broj 719/2010.
I. Zaključuje se postupak stečaja bez odlaganja nad stečajnim dužnikom "Zastavaimpex" d.o.o., iz Beograda u stečaju, Bulevar despota Stefana 12.
II. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 3. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Moderna kuća" a.d.

7168756

48. St. broj 2793/2011

 

 

 

1. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 48 St. broj 2793/2011 od 27. septembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Moderna kuća" a.d. Beograd, Braće Krsmanovića 3 - 5, MB 7168756, PIB 101617597.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Mijanac Branko iz Beograda, Borska 86/57.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoje potraživanje. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 4. novembar 2011. godine u 9,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 201/2.
Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica skupštine poverilaca za prvo poverilačko ročište.
6. Ispitno ročište određuje se za 24. januar 2012. godine u 9,30 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 201/2.
7. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 27. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"ABC Coblex" d.o.o.

 

3 St. broj 2104/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1962

 

Privredni sud u Beogradu u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "ABC Coblex" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Ljube Stojanovića 41, pod br. 3. St. 2104/2011 oglašava
Obaveštenje o održavanju prve sednice skupštine poverilaca.
Zakazuje se prva sednica skupštine poverilaca stečajnog dužnika "ABC Coblex" d.o.o. u stečaju, Beograd, Ljube Stojanovića 41. Prva sednica će se održati 26. oktobra 2011. godine u Beogradu, Kneginje Ljubice 3/17, u prostoru stečajnog upravnika sa početkom u 10,00 časova. Prvu sednicu skupštine poverilaca zakazuje stečajni upravnik.
Prva sednica skupštine poverilaca zakazuje se sa sledećim dnevnim redom:
1. izbor predsednika skupštine poverilaca,
2. određivanje broja članova odbora poverilaca i izbor članova odbora poverilaca,
3. razno.
Predstavnici pravnih lica moraju dostaviti odgovarajuće ovlašćenje, a fizička lica kopiju lične karte.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

Privredno društvo za trgovinu "Centro union" d.o.o.

 

50. St. broj 4795/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, u stečajnom postupku nad Privrednim društvom za trgovinu "Centro union" d.o.o., u stečaju, Beograd, Gandijeva 23A/3, 30. septembra 2011. godine doneo je rešenje 50. St. broj 4795/2010.
I. Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za trgovinu "Centro union" d.o.o., u stečaju, Beograd, Gandijeva 23A/3.
II. Završno ročište će se održati 3. novembra 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 225/II.
III. Oglas o određivanju završnog ročišta istaknut je na oglasnu tablu suda 30. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Opšta zemljoradnička zadruga "Badovinci"

7208642

St. broj 640/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Opšta zemljoradnička zadruga "Badovinci" Badovinci, ul. Pop Tešina br. 1., doneo je 29. septembra 2011. godine sledeće: rešenje.
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Opšta zemljoradnička zadruga "Badovinci" Badovinci, ul. Pop Tešina br. 1., matični broj 7208642, PIB 101438750, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Zoran Božić iz Uba, Josipa Majera 55.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka, ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 26. januara 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica br. 6.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati 4. novembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica br. 6., i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda dana 29. septembra 2011. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

DOO Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja

 

3. St. broj 46/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=832

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/CENTAR+ZA+POLJOPRIVREDNA+I+TEHNOLOSKA+ISTRAZIVANJA.shtml/seo=/companyid=25381

Postupajući po predlogu za zakazivanje ročišta za razmatranje predloga plana reorganizacije i glasanje poverenika stečajnog upravnika Dragane Todorović stečajni sudija je dana 26. septembar 2011. godine doneo obaveštenje.
Određuje se ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanja kod stečajnog dužnika DOO Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja Zaječar nakon dostavljenog mišljenja komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije za 1. novembar 2011. god. u 12,00 časova u sudnici br. 6 Privrednog suda u Zaječaru.
Plan reorganizacije je podnet od strane stečajnog dužnika i istim se predviđa 50% namirenje poverilaca sa zaposlenjem najmanje 6 radnika, a navije 32 radnika. Postupak glasanja biće obavljen pismenim putem podnošenjem glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica i usmenim putem od strane ovlašćenog lica na samom ročištu, a sve u okviru klasa poverilaca.
Glasački listići se podnose najkasnije do početka ročišta s tim što će sud obavestiti sve prisutne o rezultatima glasanja putem glasačkih listića.
Prema podnetom planu reorganizacije poverioci će glasati u okviru klasa poverioca i plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga prihvate sve klase s tim što se plan reorganizacije smatra usvojenim u okviru jedne klase poverioca ako su za plan reorganizacije glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u odnosu na ukupna potraživanja poverioca u toj klasi.
Plan reorganizacije biće dostavljen Registru privrednih subjekata radi objavljivanju na internet strani tog registra, odboru poverioca, predsedniku skupštine poverilaca, osnivačima, a isti je istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru dana 2. septembar 2011. a izmena 16. septembar 2011. godine.
Pozivaju se stečajni i razlučni poverioci da se odazovu pozivu za navedeno ročište kao i da se predhodno upoznaju sa podnetim planom reorganizacije.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"N.J kompanija" d.o.o.

 

St. broj 146/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "N.J kompanija" d.o.o. iz Knjaževca, u stečaju, dana 3. oktobra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Zakazuje se novo ispitno ročište za 4. novembar 2011. godine u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru sudnica br. 4.
Pozivaju se zainteresovani poverioci da pristupe na napred navedeno ročište.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

DOO "Dimitrijević"

07684410

St. broj 188/11

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović kao stečajni sudija postupajući po predlogu predlagača Societe Generale banka Srbije a.d. Beograd, za pokretanje stečajnog postupka nad DOO "Dimitrijević" iz Bora, doneo je, na ročištu održanom 3. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Dimitrijević" iz Bora, Nade Dimić bb, MB 07684410, PIB 100569540, iz stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja, a koji su predviđeni članom 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika određuje se Dejan Ivašković, licencirani stečajni upravnik iz Bora.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 do 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta, a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 11. novembar 2011. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Ispitno ročište se zakazuje za 7. februar 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Oglas o otvaranju stečaja je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru 3. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

DOO "Neta"

8584362

St. broj 142/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2164

 

Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Neta" u stečaju Mokrin, Vase Stajića 45, matični broj 8584362, PIB 100510515.
Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje.
Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Nikolić Miodrag iz Zrenjanina, Ruže Šulman 49/25, broj licence 155-0358.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, shodno članu 70. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - Prvo poverilačko ročište za dan 4. novembar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 58/I.
Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za dan 23. februar 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 58/I (shodno članu 72).
Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zrenjaninu, dana 28. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

"Graditelj" a.d.

08177511

St. broj 191/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2121

 

Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Graditelj" a.d., u stečaju Kikinda, Put za pristanište b.b., matični broj 08177511, PIB 100508005.
Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) s obzirom na to da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje.
Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Savić Radovan iz Zrenjanina, Loznička 38, broj licence 155-0256.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, shodno članu 70 Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09)
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - prvo poverilačko ročište za dan 4. novembra 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 58/I.
Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za 23. februar 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog Suda u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 58/I, (shodno članu 72).
Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zrenjaninu, 28. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

DOO "Znak"

17363387

1. St. broj 488/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2130

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. broj 488/2011 od 29. septembra 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Znak" Kragujevac, Kralja Aleksandra I Karađorđevića 164, matični broj 17363387, PIB 101037966. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Ognjanović Đorđe iz Kragujevca, Daničićeva 57, broj licence 155-0411. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 26. decembar 2011. god. u 12,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 1. novembar 2011. god. u 12,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 29. oktobar 2011. god. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

"Mitrović Eko" d.o.o. za ekonomski, organizacioni i tehnički inženjering

17112139

1. St. broj 473/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2144

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. broj 473/2011 od 29. septembra 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Mitrović Eko" d.o.o. za ekonomski, organizacioni i tehnički inženjering, Aranđelovac Ilije Milovanovića 8, matični broj 17112139, PIB 102117139. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Gvozden Jovanović iz Kragujevca, Branka Radičevića 20-II-10, broj licence 155-0291. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 26. decembra 2011. god. u 12,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 1. novembra 2011. god. u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 29. septembra 2011. god. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, pružanje usluga i poslovne aktivnosti "Pin Com" d.o.o.

07590679

1. St. broj 39/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1323

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. broj 39/2011 od 30. septembra 2011. god. usvojen u celini završni račun i finansijski izveštaj stečajnog dužnika Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, pružanje usluga i poslovne aktivnosti "Pin Com" d.o.o. Kragujevac, Miloja Pavlovića 12, matični broj 07590679, PIB 101034754, pa je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da po pravnosnažnosti rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 30. septembra 2011. god. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Predrag Janković, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, broj licence 155-0255. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Trgovinsko privredno društvo "NIK-Komerc" DOO

17284215

2. St. broj 486/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2110

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je 22. septembra 2011. godine, doneo rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Trgovinsko privredno društvo "NIK-Komerc" DOO Svilajnac, Đure Đakovića bb, matični broj 17284215, PIB 101476099. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi st. 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određena je Sonja Veselinović, licencirani stečajni upravnik iz Jagodine, Kneginje Milice 87/3-25, sa licencom broj 155-0026.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 3. novembar 2011. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
Ispitno ročište zakazuje se za 19. januar 2012. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V.
Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda 22. septembra 2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

"Depar KG" d.o.o.

20032090

2. St. broj 232/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1375

 

Privredni suda u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je 28. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se određuje završno ročište nad stečajnim dužnikom "Depar KG" d.o.o., Kragujevac, Masarikova 9, matični broj 20032090, PIB 103891599, koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/V, 28. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,30 časova.
Na završnom ročištu raspravljaće se o:
- završnom računu stečajnog upravnika;
- konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova;
- podnetim primedbama na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada;
- neraspodeljenim delovima stečajne mase i
- drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli Suda, kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i transport "Konvoj"

07373384

2. St. broj 186/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1401

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je 28. septembra 2011. godine, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i transport "Konvoj" Jagodina, ul. Kraljevića Marka b.b., matični broj: 07373384, PIB: 101320772, doneo rešenje kojim se zakazuje dopunsko ispitno ročište koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 4. novembra 2011. godine, sa početkom u 10,45 časova.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

GC "Reprocentar živine Ribnica"

 

St. 721/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1586

 

Privredni sud u Kraljevu stečajni sudija obaveštava poverioce stečajnog dužnika GC "Reprocentar živine Ribnica" iz Metikoša St. 721/10 da će se dopunsko ispitno ročište po naknadno prispelim prijavama potraživanja poverilaca održati 4. novembra 2011. godine u 11,00 časova u ovome sudu sudnica 5.
Ovim se smatra da su poverioci za ročište pozvani.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

"ART gradnja" d.o.o.

17533762

5 St. broj 67/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu stečajni sudija Danijela Dukić, kao sudija pojedinac, odlučujući o predlogu predlagača PD Elektrosrbija DOO Kraljevo, Pogon Novi Pazar, za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "ART gradnja" d.o.o., iz Novog Pazara, Petra Mirkovića b.b., doneo je 29. septembra 2011. godine
REŠENJE
Utvrđuje se ispunjenost stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja i prezaduženosti dužnika "ART gradnja" d.o.o., iz Novog Pazara, Petra Mirkovića b.b.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "ART gradnja" d.o.o., iz Novog Pazara, Petra Mirkovića b.b mat. br. 17533762 PIB 103214146.
Zaključuje se postupak stečaja nad dužnikom "ART gradnja" d.o.o., iz Novog Pazara, Petra Mirkovića b.b mat. br. 17533762 PIB 103214146.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.
Po pravnosnažnosti rešenje dostaviti NBS i APR-u radi brisanja dužnika iz registra privrednih subjekata.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

"Prolom Invest" o.d.

 

4. St 188/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1547

 

Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad "Prolom Invest" o.d. Kruševac u stečaju St. broj 188/2010 za 25. oktobar 2011. godine u 11,00 i ispitno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

"Tehnometal" d.o.o.

17041703

1. St. broj 720/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 720/2010 od 30. septembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad "Tehnometal" d.o.o. iz Kraljeva, mat. broj 17041703, PIB 101958292.
Za stečajnog upravnika imenuje se Savo Petrović iz Kraljeva, tel. broj 063/354-917.
Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", i dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena tako i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 10. februar 2012. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu sudnica broj 5, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 9. novembar 2011. godine u 11,00 časova u istom sudu sudnica broj 5.
Stečajni postupak je otvoren 30. septembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnu tablu suda 30. septembra 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" i dnevnom lisu "Danas".
Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71. stav 1. Zakona o stečaju.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" Privrednom Apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

"Zastava auto delovi" DP

 

1. St. broj 10/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=20

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZASTAVA+AUTO+DELOVI.shtml/seo=/companyid=5492

Privredni sud u Kraljevu rešenjem St. broj 10/2010 od 30. septembra 2011. godine zakazao je završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Zastava auto delovi" DP iz Raške za 11. novembar 2011. godine u 12,00 časova u ovome sudu sudnica broj 5.
Ovim se smatra da su poverioci pozvani na ročište.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

N.R.S. DOO

17228943

2. St. broj 220/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Leskovcu, po stečajnom sudiji Novici Nikoliću, doneo je rešenje St. broj 220/11 od 23. septembra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom N.R.S. DOO iz Leskovca sada Beograd, Ruzveltova 37, matični broj 17228943, PIB 100413148 i ovo rešenje objavio na oglasnoj tabli suda 23. septembra 2011. godine
REŠENJE
I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom N.R.S. DOO iz Leskovca sada Beograda, Ruzveltova 37, matični broj 17228943 PIB 100413148 a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 31. maja 2011. godine, od strane predlagača samog stečajnog dužnika uplatom predujma za troškove stečajnog postupka.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Vencislav Cenić iz Pertata.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište zakazuje se za 17. februar 2012. godine u 12,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici 2.
VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 23. decembar 2011. godine u 12,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici 2.
VIII. Stečajni postupak otvoren je 23. septembra 2011. godine i istog dana je Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom N.R.S. DOO iz Leskovca, Dubočica 34, sada Beograd, Ruzveltova 37, matični broj 17228943, PIB 100413148.
X. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

"S.M.O. - PUMP" d.o.o.

20070838

7. St. broj 737/2010

 

 

 

Privredni sud u Leskovcu, po stečajnom sudiji Zoranu Simiću, odlučujući po predlogu predlagača "Delta" d.o.o. Kladovo, Kralja Aleksandra 42, koga zastupa adv. Vladimir Glumac iz Beograda, za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "S.M.O. - PUMP" d.o.o. Rade Žunića 181, matični broj 20070838, PIB 104024465, koga zastupa adv. Marina Radojčić iz Niša, na održanom ročištu radi raspravljanja o postojanju stečajnog razloga u prisustvu punomoćnika predlagača i statutarnog zastupnika dužnika - direktora Slavice Tasić, doneo je 26. septembra 2011. godine
REŠENJE
I. Usvaja se predlog predlagača "Delta" d.o.o. Kladovo, Kralja Aleksandra 42, te se otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "S.M.O. - PUMP", Leskovac, Rade Žunića 181, matični broj 20070838, PIB 104024465.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se dipl. ecc. Branko Mitić iz Vranja, Jovana Pavlovića 7, sa liste Agencije za privatizaciju - Centar za stečaj.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 80 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pisanom prijavom, podnetom u 2 primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište zakazuje se za 24. februar 2012. godine, u 11,00 časova, u Privrednom sudu Leskovac, Bulevar oslobođenja 2, sudnica broj 4.
VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 31. oktobar 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Leskovcu, Bulevar oslobođenja broj 2, sudnica broj 4.
VIII. Stečajni postupak otvoren je 26. septembra 2011. godine, i istog dana oglas objaviti na oglasnoj tabli Suda.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar privrednih subjekata otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 26. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"Vedusvizija" D.O.O.

17282697

2St. broj 283/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2129

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača Komercijalne banke AD iz Beograda, za otvaranje stečaja nad dužnikom "Vedusvizija" D.O.O. iz Niša, doneo je dana 26. septembar 2011. godine
REŠENJE
I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Vedusvizija" doo iz Niša, Zeke Buljubaše 10, matični broj 17282697, PIB 100665599, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Dragan Paunković iz Niša.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za dan 27. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
VI. Ispitno ročište zakazuje se za dan 25. januar 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
VII. Stečajni postupak je otvoren 26. septembra 2011. godine, rešenje je tog dana istaknuto na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

Preduzeće za promet robe i proizvodnju "Mehanika inženjering" d.o.o.

17506501

3. St. broj 551/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2127

 

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača "Credit Agricole Banka Srbije" a.d. Novi Sad, Braće Ribnikara 4-6, čiji je punomoćnik advokat Mladen Avramović iz Beograda, Sarajevska 31, nad Preduzećem za promet robe i proizvodnju "Mehanika inženjering" d.o.o. Aleksinac, Aleksinački rudnik b.b., doneo je, dana 29. septembra 2011. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad DOO "Mehanika Inženjering" iz Aleksinca - Aleksinački rudnik b.b., matični broj 17506501, PIB 103007051.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Vesna Đošić iz Niša.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za dan 9. novembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 3.
Ispitno ročište zakazuje se za dan 20. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 3.
Stečajni postupak je otvoren dana 29. septembra 2011. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

DOO "Lola uslužne delatnosti"

08646228

ΙΙ St. broj 291/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/LOLA+USLUZNE+DELATNOSTI+DOO.shtml/seo=/companyid=9725

Privredni sud u Pančevu, po stečajnom sudiji Unčević Nenadu, u prethodnom stečajnom postupku pokrenutom nad stečajnim dužnikom DOO "Lola uslužne delatnosti" sa sedištem u Pančevu, Jabučki put bb, matični broj 08646228, PIB 100591521, postupajući po zahtevu poverioca Fond za razvoj Republike Srbije sa sedištem u Nišu, Bulevar Nemanjića 14a, za sprovođenje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, doneo je 30. septembra 2011. godine
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca Fond za razvoj Republike Srbije sa sedištem u Nišu, Bulevar Nemanjića 14a, za pokretanje - sprovođenje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Lola uslužne delatnosti" sa sedištem u Pančevu, Jabučki put bb, matični broj 08646228, PIB 100591521.
Stečajni dužnik ne može da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dospelosti obaveze i potpuno je obustavio sva plaćanja u neprekidnom trajanju dužem od 30 dana.
Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju PC - Centar za stečajeve iz Beograda, Terazije 23.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 18. januara 2012. godine u 9,00 časova, u sali 113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Prvo poverilačko ročište održaće se 9. novembra 2011. godine u 9,00 časova, u sali broj 113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 9. novembar 2011. godine u 9,00 časova kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca.
Na sednici skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu, 30. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

"Bremark" d.o.o.

 

St. broj 173/2011

 

 

 

Obaveštavaju se poverioci stečajnog dužnika "Bremark" d.o.o. iz Pančeva u stečaju da je rešenjem stečajnog sudije St. broj 173/11 od 3. oktobra 2011. godine, sa funkcije stečajnog upravnika razrešen stečajni upravnik Gligorić Miroslav iz Pančeva, a da je za novog stečajnog upravnika imenovan Mićović Milisav iz Pančeva, Stevana Šupljikca 153/27.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

PD "Zavod za ekonomiku i urbani menadžment" a.d.

 

2. St. broj 258/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2027

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZAVOD+ZA+EKONOMIKU+I+RAZVOJ+PRIVREDE.shtml/seo=/companyid=973

U postupku stečaja St. broj 258/2011 nad stečajnim dužnikom PD "Zavod za ekonomiku i urbani menadžment" a.d., iz Požarevca, Privredni sud u Požarevcu je 26. septembra 2011. godine doneo rešenje kojim se prvo poverilačko ročište zakazuje za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 73/3.
Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obavešteni o datumu održavanja prvog poverilačkog ročišta objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Venac"

8004404

4. St. broj 177/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/VENAC+TDP.shtml/seo=/companyid=4456

Nad dužnikom "Venac" Crvenka, Moše Pijade 34, MB 8004404, PIB 100662170, otvoren je postupak stečaja pod brojem St. 177/2011 dana 30. maja 2011, zbog stečajnog razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Veljović Milorad iz Sombora, Arsenija Čarnojevića 2.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sudu podneskom u 2 primerka sa priloženim dokazima, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze bez odlaganja prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova, sudnica 2 Privrednog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23.
Ispitno ročište zakazuje se za 16. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, sudnica 2 Privrednog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

"Kolgrap" DOO

 

1. St. broj 328/2010

 

 

 

Privredni sud u Somboru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Kolgrap" DOO Sombor zakazuje ispitno ročište za 10. novembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Somboru, Venac Živojina Mišića 23, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

"Krajišnik" d.o.o.

 

St. broj 87/2011

 

 

 

Privredni sud u Somboru Rešenjem St. broj 87/2011 od 5. oktobra 2011. godine u postupku stečaja nad "Krajišnik" d.o.o. Crvenka, Lenjinova 118, zakazuje dopunsko ispitno ročište za 27. oktobar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova, sudnica broj 1 ovog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

"ZZ "KUPINOVO"

 

St. broj 13/2010

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, u stečajnom veću sastavljenom od sudije Dragice Gačić-Petković kao predsednika veća, te sudija, Katice Popović i Dragane Savić, kao članova veća, postupajući u stečajnom postupku nad "ZZ "KUPINOVO" u stečaju iz Kupinova, rešavajući po predlogu stečajnog upravnika za određivanje završnog ročišta, na nejavnoj sednici veća održanoj 4. oktobar 2011. godine doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "KUPINOVO" u stečaju iz Kupinova, za 21. oktobar 2011. godine u 12,00 časova u sudnici 14/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.
Rešenje o određivanju završnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i istaći na oglasnoj tabli Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

"Calera" d.o.o.

 

St. broj 11/2010

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici u stečajnom veću sastavljenom od sudije Dragice Gačić Petković kao predsednika veća, te sudija, Katice Popović i Dragane Savić, kao članova veća, postupajući u stečajnom postupku nad "Calera" d.o.o., iz Beograda, Radnička 9/d u stečaju, rešavajući po predlogu stečajnog upravnika za određivanje završnog ročišta, na nejavnoj sednici veća održanoj 4. oktobra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom "Calera" d.o.o., iz Beograda, Radnička 9/d u stečaju za 21. oktobar 2011. godine u 11,30 časova u sudnici 14/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.
Rešenje o određivanju završnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i istaći na oglasnu tablu Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

"Sremski drvni centar"

08469997

2. St. broj 410/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2148

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku utvrđivanja postojanja razloga za otvaranje stečaja nad stečajnim dužnikom "Sremski drvni centar" iz Sremske Mitrovice, Parobrodska 6, MB: 08469997, PIB: 100794167, doneo je dana 6. oktobra 2011. godine
REŠENJE
I. Usvaja se predlog predlagača Volksabank AD Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165, za otvaranje postupka stečaja.
II. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "SREMSKI DRVNI CENTAR" iz Sremske Mitrovice, Parobrodska 6, MB: 08469997, PIB: 100794167.
III. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
IV. Za stečajnog upravnika imenuje se Milorad Dostanić iz Sremske Mitrovice, Dositejeva 5-7 lokal 4.
V. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, podnošenjem pismene prijave potraživanja sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, pozivom na broj stečajnog predmeta.
Upozoravaju se poverioci da se prijave potraživanja mogu podneti i po isteku roka iz prethodnog stava ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
Troškove održavanja dopunskog ročišta za ispitivanje potraživanja dužan je da predujmi podnosilac prijave, s tim da ukoliko u roku koji Sud odredi ne položi predujam, prijava će se odbaciti.
VI. Pozivaju se dužnici da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 8. novembar 2011. godine u 9,00 časova, sudnica broj 18/2, Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, ulica Svetog Dimitrija 39.
Ukoliko Skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
VIII. Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za dan 26. januar 2012. godine u 8,00 časova, sudnica 18/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.
IX. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda dana 6. oktobra 2011. godine.
X. Pravne posledice otvaranja stečaja nad stečajnim dužnikom nastupaju sa 6. oktobrom 2011. godine.
Izvod iz rešenja St. broj 410/2011 od 6. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

"Prezident" DOO

 

St. broj 15/2010

 

 

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem broj St 15/2010 od 4. 10. 2011. godine, u postupku stečaja nad dužnikom "Prezident" DOO Subotica, odredio završno ročište za 17. novembar 2011. godine sa početkom u 11,20 časova u sali broj 168/II kod Privrednog suda u Subotici
Na ovo završno ročište pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika putem objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

Preduzeće "Divna Purić i ortak" o.d.

 

3. St. broj 169/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1460

 

Privredni sud u Užicu, oglašava da je u predmetu stečaja nad Preduzećem "Divna Purić i ortak" o.d. Nova Varoš, Drmanovići, ispitno ročište određeno za 22. novembar 2011. godine u 12,00 časova, Privredni sud Užice, sudnica broj 51/III.
Oglas poveriocima služi umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

Društveno preduzeće za promet, usluge i posredovanje "Mega-S" d.o.o.

07656106

5 St. broj 195/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MEGA-S.shtml/seo=/companyid=4332

Privredni sud u Užicu, doneo je 3. oktobra 2011. godine rešenje 5. St. broj 195/2011 kojim se:
I. Otvara stečajni postupak nad dužnikom Društveno preduzeće za promet, usluge i posredovanje "Mega-S" d.o.o. u likvidaciji Užice, MB 07656106, PIB 101505229, zbog prezaduženosti.
II. Za stečajnog upravnika određuje se Agencija za privatizaciju Republike Srbije.
III. Određuje se ispitno ročište za 23. decembar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, soba broj 53, III sprat.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijavom u dva primerka, sa dokazima.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
VI. Određuje se prvo poverilačko ročište za 11. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, soba broj 53, III sprat, te će se istoga dana održati sednica Skupštine poverilaca, ukoliko ista ne bude održana ranije.
VII. Rešenje istaknuto na oglasnu tablu suda, sa oglasom dana 3. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

51.

"Ledenice" AD

 

2. St. broj 20/2010

 

 

 

Privredni sud u Čačku u postupku stečaja nad "Ledenice" AD Ivanjica zakazao je dopunsko ispitno ročište za dan 4. novembar 2011. godine u 12,00 časova u sudnici broj 3, u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, a radi ispitivanja prijave potraživanja poverioca AD "Triglav Kopaonik" Beograd.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

52.

"Dragačevo Zečevići"

 

2 St. broj 114/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se sprovodi nad "Dragačevo Zečevići" - u stečaju Milatovići, 16. septembra 2011. godine, za 24. oktobar 2011. godine u 10,00 časova i isto će se održati u ovom sudu Cara Dušana 6, sudnica 3.

Izvor: Redakcija, 13.10.2011.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 28.9.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Graditelj Holding" AD

 

32. St. broj 4675/2919

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Lejla Bratić, u postupku stečaja nad "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, dana 9. septembra 2011. godine, objavljuje sledeći oglas.
I. Određuje se ročište za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog i dopunjenog Plana reorganizacije "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, koji je podnet od predlagača stečajnog upravnika Stečajnog dužnika Andrijane Živanović, iz Beograda, za dan 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova br. 2, sala br. 223/II.
II. Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.
Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može i pismenim putem u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.
Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
Klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primena plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisan način prihvate sve klase poverilaca.
III. Plan reorganizacije stečajnog dužnika "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, je izložen u sobi 23 Privrednog suda u Beogradu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 9,00 do 15 časova, sve do dana održavanja ročišta.
IV. Pozivaju se zainteresovana lica da se upoznaju sa sadržinom predloženog plana reorganizacije, te da se odazovu pozivu za navedeno ročište.
V. Plan reorganizacije, dostavlja se Agenciji za privredne registre radi objavljivanja na internet strani tog registra.
VI. Oglas o zakazivanju ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog plana reorganizacije objaviti na Oglasnoj tabli suda, u "Službenom glasniku RS", i u dva visokotiražna lista koji se distribuiraju na celoj teritoriji RS.
VII. Obaveštenje o zakazivanju ročišta i dostupnosti Plana reorganizacija svim poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije i drugim zainteresovanim licima dostaviće predlagač plana, stečajni upravnik stečajnog dužnika Andrijana Živanović, pismenim putem najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Akcionarsko društvo za proizvodnju obuće "Branko Babić"

 

9. St. broj 144/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2, rešenjem 9. St. broj 144/2010 od 29. avgusta 2011. godine zaključio je postupak stečaja nastavljen protiv stečajne mase dužnika: Akcionarsko društvo za proizvodnju obuće "Branko Babić" stečajna masa iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 218.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, dana 15. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Trgovinsko preduzeće Beogradski trgovinski centar društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd

07455984

7. St. broj 2399/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=914

 

I Privredni sud u Beogradu, pravosnažnim rešenjem 7. St. broj 2399/10 od 30. septembra 2010. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Trgovinskim preduzećem Beogradski trgovinski centar društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd - u stečaju, Beograd, Kumodraška 178, matični broj 07455984, PIB 100379363.
II Dopunsko ispitno ročište za ispitivanje potraživanja poverilaca zakazuje se za 13. oktobar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 103, sprat I.
III Na dopunsko ispitno ročište iz stava II pozivaju se poverioci, pod pretnjom pravnih posledica popuštanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće za trgovinu i usluge "Don cubano"

17485016

23. St. broj 293/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23 St. broj 293/2011 od 8. avgusta 2011. godine zaključio je postupak stečaja nad Preduzećem za trgovinu i usluge "Don cubano" iz Beograda, Slobodna zona, Viline vode bb, matični broj 17485016, PIB 102889273, a po predlogu stečajnog poverioca od 21. juna 2011. godine.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Stečajna masa Amahus d.o.o."

 

6. St. broj 4909/2010

 

 

 

U postupku stečaja 6. St. broj 4908/2010 nad stečajnim dužnikom "Stečajna masa Amahus d.o.o." iz Beograda, Ustanička 64, određuje se završno ročište za zaključenje stečajnog postupka za 10. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, prvi sprat sudnica 124.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 15. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

DP "Šećer-JU"

 

12. St. broj 2902/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1345

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SECER+JU.shtml/seo=/companyid=1784

U postupku stečaja 12 St. broj 2902/2010 nad stečajnim dužnikom od DP "Šećer-JU" iz Beograda, Žarka Vukovića Pucara 7a, određuje se dopunsko ispitno ročište za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, prvi sprat sudnica 133.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 15. septembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas" d.o.o.

17134914

45. St. broj 2614/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1965

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, po predlogu predlagača NLB Banka Beograd, a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v i "Sunoko" d.o.o., Novi Sad, Trg Marije Trandafil 7, za otvaranje postupka stečaja nad preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas" d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića 1b, matični broj 17134914 PIB 100208973 na ročištu za ispitivanje stečajnog razloga u predmetu 45. St. broj 2614/11, 27. jula 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas", iz Beograda, Dragoslava Srejovića 1b, matični broj 17134914, PIB 100208973 po predlogu predlagača NLB Banka Beograd, a.d. Beograd i "Sunoko" d.o.o. Novi Sad.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Kovačić Slobodan, Beograd, Borivoja Stevanovića 13/24.
III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 16. septembar 2011. godine u 10,30 časova, sudnica broj 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V. Ispitno ročište određuje se za 21. oktobar 2011. godine u 10,30 časova, sudnica 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jedno visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Jugobiro AD

7008341

16 St. broj 666/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1625

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JUGOBIRO+SP.shtml/seo=/companyid=7665

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 16. St. broj 666/2011 od 20. maja 2011. godine, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, osvojila je predlog OTP banke Srbija a.d., Novi Sad, i otvoren je stečajni postupak nad Jugobiro AD, u stečaju, Beograd, Ljube Kovačevića 14, matični broj: 7008341, PIB 101821972.
Prvo poverilačko ročište zakazano za 21. juni 2011. godine i 28. juli 2011. godine, odloženo je za 24. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova u sudnici 211/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Ispitno ročište zakazano za 28. juli 2011. godine, odloženo je za 24. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova, u sudnici 211/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Obaveštavaju se poverioci da će se na prvom poverilačkom ročištu raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika.
Obaveštavaju se poverioci da na ispitnom ročištu mogu osporavati prijavljena potraživanja drugih poverilaca. Ako poverioci nisu osporavali potraživanja drugih poverilaca u propisanom roku, to ne mogu učiniti u kasnijem postupku.
Pozivaju se poverioci da pre poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverioca, a ukoliko to ne učine, saziva se sednica Skupština poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"List Solutions" a.d.

20042834

17. St. broj 2343/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1942

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 2343/2011 od 11. jula 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "List Solutions" a.d. iz Beograda, Cvijićeva 40, čiji je matični broj 20042834 i PIB 103888690, po predlogu poverioca Credit Agricole Banka Srbija a.d. iz Novog Sada, Braće Ribnikara 4- od 4. aprila 2011. godine.
II - Imenovana je za stečajnog upravnika Vesna Mitrić iz Beograda, Siva Stena 11.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV - Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 20. decembar 2011. godine u 12,45 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 242/II.
VI - Ispitno ročište određuje se za 20. decembar 2011. godine u 13,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 242/II.
VII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 26. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Preduzeće za trgovinu, proizvodnju i usluge Nibslav

20116226

50. St. broj 165/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2059

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. broj 165/2011 od 12. septembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Preduzećem za trgovinu, proizvodnju i usluge Nibslav iz Beograda, Sremčica, Živka Todorovića 1a, matični broj 20116226, PIB 104220223.
Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika imenuje se Miladin Stamenković iz Beograda, Sarajevska 27.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ispitno ročište određuje se za 24. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 24. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda 12. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Stečajna masa DP "Šapčanka"

07333803

St. broj 480/11

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SAPCANKA.shtml/seo=/companyid=202

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Stečajna masa DP "Šapčanka" u stečaju, Šabac, doneo je 1. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad Stečajna masa DP "Šapčanka" u stečaju, Šabac, matični broj 07333803, PIB 100125401.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli Suda i dostaviti Agenciji za privredne registre.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od osam dana od objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Eole Agro" d.o.o.

20446552

St. broj 600/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2067

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović u postupku stečaja nad "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva, dana 8. septembar 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Predlog "OTP banka Srbije" a.d. Novi Sad za pokretanje stečajnog postupka, nad "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva usvaja se.
I. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva, matični broj 20446552, PIB 105743712.
II. Stečajni postupak se otvara zbog trajne nesposobnosti plaćanja, jer stečajni dužnik nije mogao da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
III. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira imenuje se Nikola Basta iz Zemuna, Jože Šćurle 18a
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana o dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište će se održati 16. decembra 2011. god. sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17.
VII. Prvo poverilačko ročište će se održati 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17.
VIII. Skupština poverilaca će se održati 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17
IX. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 8.9.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

AUTO MOTO KLUB "ŠABAC"

7223374

St. broj 648/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=414

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AMK+SABAC.shtml/seo=/companyid=30560

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad AUTO MOTO KLUB "ŠABAC" u stečaju, Šabac, Nebojše Jerkovića 95., doneo je dana 1. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zaključuje se stečajni postupak nad AUTO MOTO KLUB "ŠABAC" u stečaju, Šabac, Nebojše Jerkovića 95., matični broj 7223374, PIB 106718670.
Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Agencija za privatizaciju, Beograd.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli suda, i dostaviti Agenciji za privredne registre.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 8 dana po objavljivanju oglasa u "Službenom glasniku RS", a preko Privrednog suda u Valjevu.
Privredni sud u Valjevu, dana 1. septembra 2011 godine, St. broj 648/10.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-Metali" d.o.o.

17049151

St. broj 19/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Privrednim društvom za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-Metali" d.o.o. Skupljen, Skupljen b.b., dana 14. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Privrednim društvom za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-metali" d.o.o. Skupljen, Skupljen b.b., matični broj 17049151, PIB 101402528, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "SPORTEX 015" u stečaju DOO Jelenča

20216646

St. broj 146/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1730

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "SPORTEX 015" u stečaju DOO Jelenča, Mišarskih junaka 94, doneo je dana 06. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "Sportex 015" u stečaju DOO Jelenča, Mišarskih junaka 94, matični broj 20216646, PIB 104697185, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. br. 146/11 od 14. aprila 2011. g.
2. Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Stajić Branislav iz Malog Zvornika.
3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", a po pravosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Mašinoservis" a.d.

7329261

St. broj 1/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1407

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MASINOSERVIS.shtml/seo=/companyid=554

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Mašinoservis" a.d. u stečaju, Valjevo, Donja Grabovica b.b., dana 16. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "Mašinoservis" a.d. u stečaju, Valjevo, Donja Grabovica b.b. matični broj 7329261, PIB 102340036, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Slap Tamnavac" a.d.

7098324

St. broj 35/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1336

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Slap Tamnavac" a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog 45, dana 14. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "Slap Tamnavac" a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog 45, matični broj 7098324, PIB 101348227, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Krug"

06401783

St. broj 693/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2071

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/KRUG.shtml/seo=/companyid=15286

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad Društvenim preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Krug" Bogatić u likvidaciji, Mike Vitomirović 2/2, doneo je dana 13. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Krug" Bogatić u likvidaciji, Mike Vitomirović 2/2, Matični broj 06401783, PIB 101440253, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Beograd, Terazije 23.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 50 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 21. decembar 2011. god. sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 20. oktobar 2011. god. sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.
8. Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda, 13. septembra 2011. god.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Stečajna masa DP "ŠAPČANKA"

07333803

St. broj 480/11

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SAPCANKA.shtml/seo=/companyid=202

Privredni sud u Valjevu, u Stečajnom veću sastavljenom od sudije Rade Vuletić, kao predsednika veća i sudija, Borke Pantić i Desanke Petrović, kao članova veća, u postupku stečaja nad Stečajna masa DP "ŠAPČANKA" u stečaju, Šabac, matični broj 07333803, PIB 100125401, doneo je 13. septembra 2011. godine
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju Beograd.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

DOO "Baki Daki Trejd"

 

1. St. broj 180/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Baki Daki Trejd" Zaječar dana 14. septembar 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11,30 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Baki Daki Trejd" Zaječar.
Završno ročište se određuje sa razloga jer iz ekonomsko finansijskog izveštaja stečajnog upravnika proizlazi da dužnik nema imovine.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Ivica Stojković iz Bora da pristupe na zakazano ročište.
Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.
Poverioci mogu ukoliko smatraju da ima mesta sprovođenju postupka zahtevati sprovođenje daljeg postupka uz polaganje neophodnih sredstava za pokriće daljih troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop"

 

1. St. broj 401/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=394

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop" Bor doneo je 14. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom dužnikom OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop" Bor. Završno ročište se određuje sa razloga jer je celokupna imovina unovčena. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Dragana Todorović iz Bora da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

OD "Marković Ljubodrag i Jelena"

 

1. St. broj 168/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Marković Ljubodrag i Jelena" Bor doneo je dana 14. septembra 2011. godine.
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 12 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Marković Ljubodrag i Jelena" Bor. Završno ročište se određuje sa razloga jer iz ekonomsko finansijskog izveštaja stečajnog upravnika proizlazi da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Danijela Todorović iz Zaječara da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka. Poverioci mogu ukoliko smatraju da ima mesta sprovođenju postupka zahtevati sprovođenje daljeg postupka uz polaganje neophodnih sredstava za pokriće daljih troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DOO Autobanat

08000441

St. broj 484/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1095

 

Privredni sud u Zrenjaninu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO Autobanat u stečaju Zrenjanin mat. br. 08000441 PIB 101162067 koga zastupa stečajni upravnik Slobodan Sudarov, doneo je 5. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 25. oktobar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u sudnici 68.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

 

 

St. 6/2011

 

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 6/2011 od 14. septembra 2011. godine.
Ispitno ročište zakazano za dan 14. septembar 2011. godine, neće se održati, a sledeće ispitno ročište se zakazuje za dan 19. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, u sudnici broj 56/I, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, za koje se svi prisutni pozivaju proglašenjem ovog rešenja.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

ZZ Ečka

8594333

St. broj 325/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=738

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Ecka.shtml/seo=/companyid=30802

Privredni sud u Zrenjaninu, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ Ečka u stečaju iz Ečke, MB 8594333, PIB 100652393, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju Centar za stečaj, čiji je poverenik Andrija Živanović, 14. septembra 2011. godine doneo je rešenje
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 26. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u Zrenjaninu u sudnici broj 68.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Društveno preduzeće "Industrija metala IMB"

 

2. St. broj 479/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1874

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/INDUSTRIJA+METALA+BATOCINA-IMB.shtml/seo=/companyid=557

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće "Industrija metala IMB" Batočina, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine u 10,30 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,30 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Jagodina"

 

2. St. broj 449/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1885

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JAGODINA+AIK.shtml/seo=/companyid=1185

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Jagodina" iz Jagodine, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine. u 11,00 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V, dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

Privredno društvo za transport, špediciju i trgovinu "SGV-Trans" doo

 

St. broj 391/2011

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za transport, špediciju i trgovinu "SGV-Trans" doo Sibnica bb, Rekovac, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine u 11,30 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,45 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Preduzeće za proizvodnju i prodaju računarske opreme "Linker" d.o.o.

17257188

1. St. broj 471/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2072

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 471/2011 od 16. septembra 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i prodaju računarske opreme "Linker" d.o.o., Paraćin, Narednika Milunke Savić 7, matični broj 17257188, PIB 100877006. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu čl. 11. st. 3. t. 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Dušan Petković iz Kragujevca, Jefimijina 36I, broj licence 155-0235. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. decembar 2011. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 16. septembra 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" DOO

 

2. St. broj 123/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=588

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je dana 15. septembra 2011. godine, doneo je rešenje kojim je određeno završno ročište nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" DOO Jagodina, koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/V dana 6. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova.
Na završnom ročištu raspravljaće se o:
- završnom računu stečajnog upravnika;
- konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova;
- podnetim primedbama na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada;
- neraspodeljenim delovima stečajne mase i
- drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda, kao i u "Službenom glasniku Republike Srbije".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu "KABELEX" d.o.o.

17362712

1. St. broj 551/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2084

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 551/2011 od 16. septembar 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu "KABELEX" d.o.o., Jagodina, Kneginje Milice 16/4, matični broj 17362712, PIB 101320705. Stečajni razlog je trajna prezaduženost likvidacionog dužnika, u smislu člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Kocić Slobodan iz Kutlova, broj licence 20-41. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. decembar 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. oktobar 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 16. septembar 2011. god. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće Karakaš" export-import d.o.o.

 

6. St. broj 143/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=490

 

Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće Karakaš" export-import d.o.o. u stečaju Novi Pazar, rešenjem St. broj 143/10 od 12. septembara 2011. godine, odredio je završno ročište koje će se održati 25. oktobra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 1 ovog suda u Cara Dušana 41.
Na završnom ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika, o primedbama na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Poverioci se na ročište pozivaju preko Oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Elektron inžinjering d.o.o.

17261037

3. St. broj 441/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Kraljevu St. broj 441/11 od 5. avgusta 2011. godine po predlogu stečajnih poverilaca Perišić Mirko iz Konareva, Konareva 48A, pokreće (otvara) se stečajni postupak nad dužnikom Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Elektron inžinjering d.o.o. iz Kraljeva, Dušana Popovića 98, PIB 101986777, matični broj 17261037, stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenovana je Miroslava Matović iz Kraljeva, broj telefona 062-365-009.
Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka sa priloženim dokazima.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 21. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16. Ispitno ročište zakazuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16.
Stečajni postupak je otvoren dana 5. avgusta 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 5. avgusta 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" Beograd, kao i dnevnom listu "Danas".
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", Beograd, Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.
U prilogu dopisa dostavljamo vam dokaz o uplati troškova oglašavanja.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Ortačko društvo "Čerkez-trans"
"Nora" d.o.o.
"Steko Mont" d.o.o.
TC "Queen"

20055081
07400659
07400659
17475240

6. St. broj 446/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2066
http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2065

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je rešenjem Posl. br. St. 363/2011 od 15. septembra 2011. godine otvoren postupak stečaja nad Ortačkim društvom "Čerkez-trans" Cvetković Zoran-Kapidžija, Vlade Stankovića 44, Kruševac MB 20055081, PIB 103966924.
Rešenjem Posl. br. St. 446/2011 od 15. septembra 2019. godine otvoren postupak stečaja nad "Nora" d.o.o. Bačina, Bačina b.b., MB 07400659, PIB 101146392,
Rešenjem Posl. br. St 341/2011 od 15. septembra 2019. godine otvoren postupak stečaja nad "Steko Mont" d.o.o. Kraljevo, TC "Queen" Omladinska 55A, MB 17475240, PIB 102711186.
Rešenjem u predmetu St. 363/2011 za stečajnog upravnika imenovan je Hranislav Obradović diplomirani ekonomista iz Kruševca, kontakt telefon 063/627-136, za stečajnog upravnika u predmetu St. 446/2011 imenovan je Hranislav Obradović diplomirani ekonomista iz Kruševca, kontakt telefon 063/ 627-136, za stečajnog upravnika u predmetu St. 341/2011 imenovan je Savo Petrović iz Kraljeva, kontakt telefon 063/354-917. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 363/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, a ispitno ročište će se održati dana 21. decembra 2011. godine, sa početkom u 12,30 časova.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 446/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 12,00 a ispitno ročište održaće se dana 21. decembra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 341/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 11,00 a ispitno ročište održaće se dana 21. decembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
Protiv ovih rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

AD Raška

 

3. St. broj 31/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1193

 

Privredni sud u Kraljevu, i to stečajni sudija Miljkica Radovanović u postupku stečaja nad stečajnim St. broj 31/10 AD Raška iz Novog Pazara, Dimitrija Tucovića b.b., 16. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište zakazuje se za 2. novembar 2011. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica 16.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

Mačkatica Ad

 

3. St. broj 52/2010

 

 

 

Određuje se ročište za razmatranje plana reorganizacije i glasanje o podnetom planu reorganizacije predlagača akcionara Nicović Đorđa, Irva Investicije d.o.o. Beograd, Nicco d.o.o. Beograd, nad stečajnim dužnikom Mačkatica Ad Surdulica u stečaju za 3. oktobar 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u sudnici broj 3.
Poverioci o podnetom planu reorganizacije mogu glasati neposredno na ročištu ili pisanim putem dostavljanjem Sudu glasačkog listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica do dana održavanja ročišta.
Obaveštavaju se poverioci da se plan reorganizacije nalazi u prijemnoj kancelariji Privrednog suda u Leskovcu (koja se nalazi preko puta oglasne table) da se isti može razgledati svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"Leneks Vrelo" a.d.

 

2. St. broj 94/2010

 

 

 

Privredni sud u Leskovcu, zakazuje ispitno ročište nad stečajnim dužnikom "Leneks Vrelo" a.d. u stečaju Bujanovačka banja.
Ispitno ročište održaće se dana 26. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sudnica 2.
Na ročište se pozivaju: predlagač "Controlbank" a.d. Beograd u stečaju, Sremska 5, i svi zainteresovani poverioci.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

Privredno društvo za proizvodnju i promet robe na veliko i malo Sonny trade JSM d.o.o.

 

1. St. broj 6/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1898

 

Rešenjem Privrednog suda u Leskovcu, St. broj 6/2011 od 8. jula 2011. godine, otvoren je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i promet robe na veliko i malo Sonny trade JSM d.o.o. Vranje, Bunuševačka b.b. zbog toga što ne može odgovoriti svojim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
Naredno prvo poverilačko ročište određuje se za 4. novembar 2011. godine, u sudnici 4, zgrada Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 12,00 časova.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han

07105886

2 St. broj 278/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Leskovcu, po stečajnom sudiji Novici Nikoliću, doneo je rešenje St. broj 278/11 od 8. septembra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886, PIB 100924972 i ovo rešenje objavio na oglasnoj tabli Suda, 8. septembra 2011. godine
REŠENJE
I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886, PIB 100924972, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 12. januara 2011. godine od strane predlagača RS - Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Regionalni centar Niš. Filijala Vranje - Ekspozitura Vladičin Han i Opštine Vladičin Han od 13. jula 2011. godine.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mitić iz Vranja.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište zakazuje se za 3. februar 2012. godine, u 12 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 8. decembra 2011. godine, u 12 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
VIII. Stečajni postupak otvoren je 8. septembra 2011. godine i istog dana je Rešenjem objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886 PIB 100924972.
X. Nalaže se zastupnik dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Oglas objavljen na oglasnoj tabli suda, 8. septembra 2011. godine.
Oglas dostaviti na objavljivanje JP "Službeni glasnik RS" u Beogradu.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis

 

2 St. broj 22/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=6

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/LEGOR+SERVIS.shtml/seo=/companyid=13049

Privredni sud u Leskovcu, u veću sastavljenom od predsednika veća sudije Novice Nikolić i članove veća sudija Ilić Miroslava i Denić Zorana, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis u stečaju Leskovac, dana 14. septembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Ispravlja se rešenje ovog suda St. broj 22/10 od 24. juna 2011. godine u delu datuma održavanja završnog ročišta, tako da umesto završno ročište, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis u stečaju Leskovac, određeno za 5. novembar 2011. godine sa početkom u 13,30 časova, u sudnici br. 3, Privrednog suda u leskovcu, Bulevar oslobođenja broj 2, treba da stoji određuje se za dan 26. oktobar 2011. godine u 13,00 časova u sudnici broj 2, Privrednog suda u Leskovcu.
U ostalom delu rešenje St. broj 22/10 od 24. juna 2011. godine ostaje nepromenjeno.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

"Dream company" d.o.o.

17259032

2. St. broj 234/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2100

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača UniCredit Bank Srbija AD iz Beograda, za otvaranje stečaja nad dužnikom "Dream company" d.o.o. iz Niša, doneo je dana 13. septembar 2011. godine
REŠENJE
I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Dream company" d.o.o. iz Niša, Vojvode Mišića 5, matični broj 17259032, PIB 100618730, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Gordana Jovanović iz Niša.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
IV Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Prvo poverilačko ročište zakazuje se za dan 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
VI Ispitno ročište zakazuje se za dan 6. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
VII Stečajni postupak je otvoren 13. septembra 2011. godine, rešenje je tog dana istaknuto na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Pelikan print" d.o.o.

 

2. St. broj 171/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=664

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Pelikan print" d.o.o. u stečaju Niša, koga zastupa stečajni upravnik Predrag Kosovac, doneo je dana 15. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati dana 19. oktobara 2011. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" a.d.

 

3. St. broj 150/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1558

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JUGOTEHNIKA.shtml/seo=/companyid=5125

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" a.d. Niš, 12. februar bb, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Martinović, 12. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja naknadno podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati 20. oktobra 2011. godine u 9,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

AD "Denimetal"

 

1. St. broj 96/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Denimetal" u stečaju iz Merošine, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj, preko poverenika Predraga Kosovca doneo je 12. septembra 2011. godine: rešenje.
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane na ispitnom ročištu.
Ročište će se održati 11. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

AD "Sićevac kompani"

 

1. St. broj 991/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Sićevac kompani" u stečaju iz Kuršumlije, koga zastupa stečajni upravnik Miloš Smiljković, doneo je dana 15. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 12. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

DOO "Candy"

 

St. broj 247/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1931

 

U postupku stečaja St. broj 247/2011 nad stečajnim dužnikom DOO "Candy" iz Petrovca, Privredni sud u Požarevcu je dana 9. septembra 2011. godine doneo rešenje kojim se prvo poverilačko ročište zakazuje za 12. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 73/3.
Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obavešteni o datumu održavanja prvog poverilačkog ročišta objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

DOO "Rekord protektiranje"

20028785

St. broj 56/2010

 

 

 

Privredni sud u Požarevcu doneo je rešenje St. broj 56/2010 od 12. avgusta 2011. godine, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Rekord protektiranje" u stečaju iz Požarevca.
Obustavlja se stečajni postupak u odnosu na stečajnog dužnika d.o.o., "Rekord protektiranje" u stečaju iz Požarevca.
Novac dobijen prodajom stečajnog dužnika, kao i imovina stečajnog dužnika koja nije bila predmet procene vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica prilikom njegove prodaje, ulazi u stečajnu masu.
Stečajna masa ostaje aktivno i pasivno legitimisana u svim postupcima u kojima je postojala aktivna i pasivna legitimacija stečajnog dužnika.
Za zastupnika stečajne mase, imenuje se Agencija za privatizaciju - centar za stečaj Beograd.
Stečajni upravnik će stečajnu masu registrovati u registru stečajnih masa.
Konstatuje se da je kupac "Macrobiotic prom" d.o.o., iz Beograda ulica Braće Miladinov 10 matični broj 20028785 postao vlasnik kapitala stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

PD "Dunav promet" AD

7291736

St. broj 262/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DUNAV+PROMET.shtml/seo=/companyid=1132

1. Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja nad dužnikom PD "Dunav promet" AD iz Golubca, Veljka Dugoševića 94, MB 7291736 a u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.
2. Poverioci mogu izvršiti uvid u unapred pripremljeni plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Požarevcu soba broj 7 sve do dana održavanja ročišta.
3. Pozivaju se zainteresovana lica da mogu staviti primedbe na podneti plan, kao i osporiti sadržinu osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja, u roku od 15 dana, od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".
4. Ročište za odlučivanje i glasanje, zakazuje se za 17. oktobar 2011. godine i održaće se u sudnici broj 73/III Privrednog suda u Požarevcu, sa početkom u 10,00 časova.
5. Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

"Katedral Produkt"

8196338

St. broj 23/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1834

 

Privredni sud u Somboru je doneo Rešenje br. St. 23/2011 kojim usvaja se predlog poverioca "Vojvođanska banka" AD, Novi Sad, od 10.03.2011. godine za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Katedral Produkt" iz Apatina, Miloša Obilića 13. otvara se postupak stečaja nad dužnikom "Katedral Produkt" iz Apatina, Miloša Obilića 13, MB 8196338 PIB 101269623 zbog stečajnog razloga trajna nesposobnost plaćanja. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Bašić, Odžaci, Bore Stankovića 23. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sudu podneskom u 2 primerka sa priloženim dokazima, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze bez odlaganja prema stečajnoj masi. Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad dužnikom u odgovarajući registar. Ispitno ročište zakazuje se za 24.10.2011. godine sa početkom u 9,00 časova, sudnica 4, Privrednog suda u Somboru, Venac Vojvode Živojina Mišića 23. Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka teku od dana isticanja Oglasa o pokretanju postupka na oglasnu tablu Suda danom donošenja ovog rešenja 19.9.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

PP "Erdevik"

 

4. St. broj 356/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=401

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Dragani Savić, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom PP "Erdevik" u stečaju u Erdeviku, Pionirski park 13, dana 15. septembra 2011. godine, pod Posl. br. St. broj 355/2010, doneo je
REŠENJE
Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom PP "Erdevik" u stečaju u Erdeviku, Pionirski park 13 i to za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 14,00 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 16/II.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

51.

"Plavi golub"

 

Posl. Br. St 117/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je 13.9.2011. godine doneo rešenje u postupku stečaja nad dužnikom "Plavi golub" Kelebija o odlaganju ispitnog ročišta od 29. septembra 2011. godine za 24. novembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova kod Privrednog suda u Subotici - sala broj 169/II. Objavljivanjem ovog oglasa - obaveštenja u "Službenom glasniku RS" Beograd, smatraće se uredno pozvanim na ročište stranke i poverioci.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

52.

"Bus prevoz Beneš"

 

St. broj 74/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici, rešenjem broj St 74/2011 od 14.9.2011. godine nad "Bus prevoz Beneš" Palić, odredio završno ročište za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova u Sali broj 169/II kod Privrednog suda u Subotici. Na ovo završno ročište se pozivaju svi poverioci putem objavljivanja oglasa u "Službeni glasnik RS" Beograd i putem oglasne table Privrednog suda u Subotici.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

53.

"Panon Crvenka" AD

08116911

St. broj 610/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1304

 

Privredni sud u Subotici je 1.9.2011. godine doneo rešenje St. 610/2010, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine, kog su podneli razlučni poverioci sa 33,13% potraživanja i stečajni poverioci sa 30,84% potraživanja u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Panon Crvenka" AD Kelebija, E. Kardelja broj 341. - matični broj 08116911. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku. Podneti plan reorganizacije od 1.8.2011. godine čini sastavni deo rešenja o potvrđivanju plana reorganizacije.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

54.

"Fidelinka-skrob" doo

20114517

St. broj 561/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=824

 

Privredni sud u Subotici je 14.9.2011. godine doneo rešenje St. 561/2010 u postupku stečaja nad "Fidelinka-skrob" doo Subotica - matični broj 20114517, kojim rešenjem je zakazano ročište radi razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanja po predloženom planu reorganizacije za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,15 časova kod Privrednog suda u Subotici, sala 169/ II. Izmenjeni Plan reorganizacije koji je dostavljen sudu dana 18.8.2011. godine dostupan je svim poveriocima u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Subotici svakog radnog dana u vremenu od 8,30 - 12,30 časova a objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS" Beograd, dnevnim novinama i na internet strani Agencije za privredne registre iz Beograda smatraće se uredno pozvanim na ročište svi poverioci i stranke. Za dostavu obaveštenja iz člana 164. stav 2. Zakona o stečaju - poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije, osnivačima, odnosno članovima ili akcionarima stečajnog dužnika zadužuju se podnosioci Plana reorganizacije. Pravo glasa na ročištu imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a u slučaju kada je potraživanje osporeno ili ev. neispitano - stečajni sudija će na dana održavanja ročište za glasanje izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja.
Poverioci po predloženom planu reorganizacije mogu glasati: pismeno, kada se glasački listići sudu podnese sa overenim potpisom ovlašćenog lica, ili usmeno na ročištu - uz prilaganje punomoćja radi glasanja. Glasanje će se vršiti u okviru formiranih klasa poverilaca.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

55.

DGP "Proleterski put"

7226241

1. St. broj 48/2011

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PROLETERSKI+PUT.shtml/seo=/companyid=2583

Privredni sud u Užicu, rešenjem St. broj 48/2010 od 31. avgusta 2011. godine obustavio je stečajni postupak nad DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega, MB 7226241, PIB 100860679. Nastavlja se stečajni postupak nad stečajnom masom DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega. Za stečajnog sudiju stečajne mase DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega imenuje se Dragana Jokić sudija Privrednog suda u Užicu. Za stečajnog upravnika stečajne mase DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega imenuje se Agencija za privatizaciju PS Centar za stečaj, Beograd. Rešenje o obustavi stečajnog postupka istaknuto je na oglasnoj tabli Suda 31. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

56.

AS Trans d.o.o.

7977301

1. St. broj 172/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2077

 

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom AS Trans d.o.o., Požega, MB 7977301, PIB 102150920, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika određuje se Vasilić Petrašin, dipl. ek. iz Užica, Karađorđeva 36, Užice.
Određuje se ispitno ročište za 3. februar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, soba 48/III.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijavom u dva primerka, sa dokazima.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Određuje se prvo poverilačko ročište za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, soba 48/III, te će se istoga dana održati sednica Skupštine poverilaca.
Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda sa oglasom dana 16. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

57.

"Crvenim signalom - Čačak"

 

2. St. broj 140/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1371

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/CRVENI+SIGNAL+-+CACAK.shtml/seo=/companyid=8390

Privredni sud u Čačku je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se sprovodi nad "Crvenim signalom - Čačak" - u stečaju Čačak, dana 8. septembra 2011. godine, za dan 4. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i isto će se održati u ovom sudu Cara Dušana br. 6, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

58.

d.o.o. "Suvobor"

07153864

Broj 2 St. 210/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2053

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SUVOBOR.shtml/seo=/companyid=1256

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 210/2011 od 6. septembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Suvobor" Brezna, mb 07153864, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenjem na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 210/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za dan 10. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 20. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

59.

DOO "Gorin"

06391893

St. 2. St. broj 203/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2078

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem, St. broj 203/2011 od 12. septembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Gorin" Parmenac, Milisava Petrovića 117, MB 06391893, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Milić Nešković, iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 203/2011, na adresu, Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Prvo poverilačko ročište je određeno za 10. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12,30 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je da 20. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12 časova.

Izvor: Redakcija, 3.10.2011.