Aktuelne vesti na dan 23. novembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 31/15-30. novembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 33/15-30. novembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 7-8/ novembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 7-8. novembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 87 OD 21.11.2011/ODABRANI DOKUMENTI

ZAKON O OBLIGACIONIM I OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011)
ZAKON O POMORSKOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011)
ZAKON O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011)
ZAKON O UPRAVNOJ INSPEKCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011)
ZAKON O ZABRANI USAVRŠAVANJA, PROIZVODNJE I STVARANJA ZALIHA BAKTERIOLOŠKOG (BIOLOŠKOG) I TOKSIČKOG ORUŽJA I O NJIHOVOM UNIŠTAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011)
ODLUKA O USVAJANJU PRIGOVORA I IZBORU ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA NA TRAJNO OBAVLJANJE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011)
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PROIZVODNJE I O KVALITETU STONIH VINA, KAO I VINA SA GEOGRAFSKIM POREKLOM ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011)
PRAVILNIK O PREGLEDIMA OPREME POD PRITISKOM TOKOM VEKA UPOTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011)
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA PROJEKTOVANJE, IZRADU I OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI JEDNOSTAVNIH POSUDA POD PRITISKOM ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011)
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA PROJEKTOVANJE, IZRADU I OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI OPREME POD PRITISKOM ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011)
UREDBA O IZMENI UREDBE O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANJE U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • RAZLUČNI POVERILAC U STEČAJU

   Razlučni poverilac kao podnosilac predloga za pokretanje stečaja

   Razlučni poverilac u prethodnom stečajnom postupku

Položaj razlučnog poverioca po otvaranju stečajnog postupka

Ostvarenje prava razlučnih poverilaca

Procesno pravne posledice otvaranja stečajnog postupka i položaj razlučnog poverioca

Položaj razlučnog poverioca u postupku prodaje

Obaveza obaveštavanja o načinu i planu prodaje

Predlog povoljnije prodaje

Prigovor na izvršenu prodaju

Namirenje razlučnih poverilaca

Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica

 • FORMA REŠENJA O PREKIDU KORIŠĆENJA NEPLAĆENOG ODSUSTVA ZAPOSLENOG
 • NASTAVAK PARNIČNOG POSTUPKA KOJI JE PREKINUT USLED NASTUPANJA POSLEDICA OTVARANJA STEČAJA NAD JEDNIM OD JEDINSTVENIH SUPARNIČARA
 • UGOVARAČI IZ USTUPLJENOG UGOVORA KAO JEDINSTVENI SUPARNIČARI U PARNIČNOM POSTUPKU
 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU PRUŽANJA I SADRŽINI INFORMACIJA O OSIGURANJU DEPOZITA KOJE BANKE DAJU KLIJENTIMA - "Sl. glasnik RS", br. 84/2011

Način pružanja informacija klijentima

Pružanje informacija putem brošure

Pružanje informacija usmenim putem

Pružanje informacija putem medija

Kontrola načina i sadržine pružanja informacija

 • KRAJNJI ROK ZA UPLATU NAJMANJE 50% DOBITI JAVNIH PREDUZEĆA ZA 2010. GODINU, U BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE - 30. NOVEMBAR 2011. GODINE

 

 • PRAVA I OBAVEZE OBVEZNIKA PDV NA KRAJU 2011. I NA POČETKU 2012. GODINE

Brisanje obveznika PDV iz registra PDV po službenoj dužnosti i po zahtevu stranke

Dobrovoljno evidentiranje malih obveznika i poljoprivrednika za obavezu obračunavanja i plaćanja PDV

Utvrđivanje ukupnog prometa u smislu Zakona

Ispravka srazmernog poreskog odbitka

Promena poreskog perioda za koji obveznik PDV obračunava i plaća PDV

 • KAPITALIZACIJA INTERNO GENERISANOG SOFTVERA SA OGRANIČENIM VEKOM TRAJANJA
 • NAKNADA ZARADE ZA PORODILJSKO I TRUDNIČKO ODSUSTVO ZA LICA KOJA OBAVLJAJU SAMOSTALNU DELATNOST (PREDUZETNIKE)
 • NEMOGUĆNOST ISTICANJA PRIGOVORA O VRSTI I VISINI PORESKOG DUGA U ŽALBI PROTIV REŠENJA O PRINUDNOJ NAPLATI
 • KOMENTAR NOVE ODLUKE O EVIDENTIRANJU KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM - "Sl. glasnik RS", br. 85/2011

Kreditni poslovi koji se evidentiraju

Rokovi i obrasci za evidentiranje kreditnih poslova sa inostranstvom

Evidentiranje kreditnog zaduženja

Evidentiranje poslova kreditnog odobrenja

Evidentiranje kredita u dinarima koje banke odobravaju nerezidentima

Evidentiranje kratkoročnih oročenih bankarskih depozita

Evidentiranja posla garancije i jemstva po kreditnim poslovima između dva nerezidenta u inostranstvu

Evidentiranje obaveza i potraživanja rezidenata po poslovima finansijskog lizinga između rezidenata i nerezidenata

Evidentiranje kreditnih poslova za koje nije postojala obaveza evidentiranja kod Narodne banke Srbije

Evidentiranje poslova izvoza i uvoza unapred plaćene robe ili usluge sa ugovorenim rokom dužim od 180 dana

 • KOMENTAR NOVE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM U DINARIMA - "Sl. glasnik RS", br. 85/2011
ZAKLJUČENA DRUGA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2011. GODINI – Usvojeno više Predloga zakona

U nastavku Dana za glasanje, 22. novembra, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika

- Predlog zakona o dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada,
- Predlog zakona o komunalnim delatnostima i
- Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima
.

Narodna skupština usvojila je

- Predlog zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i dužnika - korisnika javnih sredstava, za preuzete obaveze po inostranim kreditima, odnosno zajmovima i
- Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu za dodelu pojedinačnih zajmova između KfW-a, Franfurt na Majni i i Republike Srbijei Narodne banke Srbije kao agenta.


Osim toga, Narodna skupština usvojila je

- Predlog zakona o igrama na sreću,
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju,
- Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama i
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti.


Usvojeni su i

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva i
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca.


U Danu za glasanje, Narodna skupština usvojila je

- Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Slovenije o izručenju,
- Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima,
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti odbrane,
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mađarske o saradnji u oblasti odbrane i
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nigerije o saradnji u oblasti odbrane.


Narodna skupština usvojila je i Predlog odluke o prestanku funkcije članu Komisije za hartije od vrednosti, Predlog o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslaničkam grupa Ujedinjeni regioni Srbije, Predlog odluke o potvrđivanju Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2011. godinu i Predlog za davanje saglasnosti na Statut Komisije za hartije od vrednosti.

Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su narodni poslanici ukazivali u toku sednice i odlučila da ni u jednom slučaju nisu bile povređene odredbe Poslovnika.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ovog zasedanja i odlučivanje o njima, predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović zaključila je Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 22.11.2011.

IZMENAMA ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA I ZAKONA O DRŽAVNOM VEĆU TUŽILACA - PREDVIĐENE SU DVE VRSTE UDALJENJA SA FUNKCIJE -"OBAVEZNO I FAKULTATIVNO", A ODLUKU O UDALJENJU DONOSI PREDSEDNIK VSS, ODNOSNO DVT

Skupština Srbije usvojila je danas izmene zakona o Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaCa kojima je preciziran postupak udaljenja sa funkcije članova tih pravosudnih tela.

Izmenama zakona predviđene su dve vrste udaljenja sa funkcije -"obavezno i fakultativno", a odluku o udaljenju donosi predsednik VSS, odnosno DVT.
Obavezno udaljenje preduzima se u slučaju kada je članovima VSS ili DVT određen pritvor, dok se izborni članovi obavezno udaljuju i u slučaju kada je podnet predlog za njihovo razrešenje sa te funkcije.

Fakultativno udaljenje izbornog člana preduzima se u slučaju kada je pokrenut postupak za njegovo razrešenje sa funkcije, kao i u slučaju kada je pokrenut krivični postupak protiv njega za krivično delo zbog koga može biti razrešen sa funkcije.

Udaljenje je obavezno ako je Skupštini Srbije podnet predlog za razrešenje izbornog člana VS S, odnosno DVT.

U slučajevima kada je udaljenje fakultativno, predviđeno je pravo udaljenog člana na prigovor o kojem odlučuje VS S, odnosno DVT, i to u roku od osam dana od dana dostavljanja prigovora.

Izmene zakona usvojene su po hitnom postupku kako bi se, naveo je predlagač, izbegle štetne posledice po rad VSS i DVT.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Danas", 22.11.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O STEČAJU - DA BI SE NAD PREDUZEĆEM POKRENUO AUTOMATSKI STEČAJ POTREBNO JE DA ONO BUDE INSOLVENTNO I DA JE OBUSTAVILO SVA PLAĆANJA U TRAJANJU OD NAJMANJE DVE GODINE

Podaci Privrednog suda u Nišu pokazuju da se prema preduzećima najčesće primenjuje automatski stečaj posle koga se privredni subjekt briše iz registra, rečeno je danas Tanjugu u tom sudu.

Od početka godine pokrenuto je više od 670 automatskih stečajeva, od čega je otvaranjem i zaključenjem postupka na istom ročištu rešeno 496 predmeta.

Da bi se nad preduzećem pokrenuo automatski stečaj potrebno je da ono bude insolventno i da je obustavilo sva plaćanja u trajanju od najmanje dve godine.

Podatke o obustavi plaćanja objavljuje Narodna banka Srbije i najveći broj stečajeva pokreće se po službenoj dužnosti. Prošle godine pokrento je 1.006 automatskih stečajeva, a otvaranjem i zaključenjem stečaja rešeno je 845 predmeta, naveli su u niškom Privrednom sudu koji pokriva područje 14 opština i grada Niša, kao i područje Kosova i Metohije.

Da bi se izbegao automatski stečaj potrebno je u roku od 60 dana uplatiti predujam, ali se u slučajevima u kojima je primenjna odredba o automatskom stečaju to nije dogodilo, što znači da nije postojao interes poverilaca i dužnika o sprovođenju redovnog postupka.

Imovina privrednog subjekta koje je brisano u postupku automatskog stečaja pripada Republici Srbiji.Privredni sud u Nišu ne vodi evidenciju o vrednosti takve imovine, jer prilikom primene automatskog stečaja nema stečajnog upravnika.

Od ukupnog broja primljenih predmeta u prošloj godini, materija stečaja učestvovala je sa 11,24 odsto, naveli su u Privrednom sudu.

Izvor: Tanjug, 22.11.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O STEČAJU - OD 1. JANUARA 2012. GODINE POČINJE DA SE PRIMENJUJE ODREDBA KOJOM JE PROPISANO DA U IMENIK AKTIVNIH STEČAJNIH UPRAVNIKA NE MOŽE BITI UPISANO LICE KOJE JE U RADNOM ODNOSU • Stečajni upravnici su obavezni da do 4. januara 2012. godine dostave Agenciji potrebnu dokumentaciju •

U vezi sa upisom u Imenik aktivnih stečajnih upravnika koji vodi Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, obaveštavamo stečajne upravnike o sledećem.

Na osnovu odredbe člana 212. stav 1. tačka 2) Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 - prim. red), počev od 1. januara 2012. godine počinje da se primenjuje odredba člana 25. stav 4. Zakona o stečaju, kojom je propisano da u imenik aktivnih stečajnih upravnika ne može biti upisano lice koje je u radnom odnosu, osim ako je zaposleno kod preduzetnika ili ortačkog,odnosno komanditnog društva.

Napominjemo da je potrebno da se radi o preduzetniku ili ortačkom,odnosno komanditnom društvu koje je registrovano za obavljanje delatnosti stečajnog upravnika.

Imajući u vidu navedene odredbe Zakona o stečaju potrebno je da Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, najkasnije do 4. januara 2012. godine dostavite:

1) overenu fotokopiju radne knjižice - za lica koja su raskinula radni odnos,
2) overenu izjavu datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću kojom garantuju da nisu u radnom odnosu - za lica koja su raskinula radni odnos,
3) overenu potvrdu preduzetnika, odnosno ortačkog ili komanditnog društva -za lica koja su u radnom odnosu (potvrda mora da bude izdata na memorandumu društva i da sadrži pun naziv društva, sedište, PIB i matični broj).

Stečajni upravnici koji ne dostave navedene dokaze u datom roku biće prevedeni u status neaktivnog stečajnog upravnika, sve dok Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika ne dostave potrebne dokaze.

Dokaze dostaviti poštom, na adresu: Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, Beograd, Kneza Mihaila 1-3, sa naznakom "dokazi za Listu aktivnih stečajnih upravnika" ili lično preko pisarnice agencije.

Izvor: Vebsajt Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, 22.11.2011.

DONOŠENJEM ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA - BIĆE POVEĆANA LIKVIDNOST, POJEDNOSTAVLJENE ADMINISTRATIVNE PROCEDURE, USPOSTAVLJENA ČVRŠĆA SARADNJA PRIVREDE I IZVRŠNE VLASTI, A LOKALNIM SAMOUPRAVAMA ĆE BITI OMOGUĆENO DA PROJEKTE NA SVOJOJ TERITORIJI SPROVEDU I BEZ UKLJUČIVANJA VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Spoljnotrgovniska razmena Srbije sa svetom u 2011. godini je u porastu, ali to nije ni približno odraz ekonomske snage i privrednog potencijala kojim raspolaže naša zemlja, izjavio je danas predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Miloš Bugarin.

U ovoj godini najveći rast razmene zabeležen je sa Belorusijom, Norveškom, Češkom, Danskom, Hrvatskom, dok je pokrivenost uvoza izvozom 62 odsto, rekao je on u PKS na radnom sastanku predstavnika komore i stranih privrednih udruženja organizovanih u asocijaciju Ino pul (INO POOL).

Bugarin je naglasio da je za unapređenje privrednog ambijenta neophodno povećanje konkurentnosti domaće privrede kroz povećanje proizvodnje i izvoza dobara veće vrednosti. Potrebno je jačanje potencijala domaćih i stranih kompanija koje posluju na srpskom tržištu kako bi se što bolje iskoristili i plasirali na međunarodno tržište, dodao je on.

Bugarin je ukazao na prednost sporazuma o slobodnoj trgovini koje je Srbije potpisala sa nizom zemalja naglasivši da to otvara mogućnost plasmana robe na velika svetska tržišta sa blizu milijardu stanovnika.

On je kazao da je PKS utvrdila preporuke za poboljšanje privrednog ambijenta i investicione klime, među kojima su najvažnije reforma javnog sektora, kroz donošenje zakona o javno-privatnom partnerstvu, zakona o koncesijama, zatim redovno izmirivanje obaveza države što bi trebalo da poveća likvidnost srpske privrede, pojednostavljivanje administrativnih procedura, uspostavljanje čvršće saradnje privrede i izvršne vlasti.

Potpredsednik PKS Mihailo Vesović kazao je da nas očekuje drugi talas ekonomske krize i da će 2012. biti godina usporavanja privrednog rasta na globalnom nivou.Kako je objasnio, u takvim okolnostima neophodno je angažovanje svih raspoložovih privrednih resursa i povećanje sardanje sa inostranim privrednim predstavništvima.

Vesović je kazao da je Ino pul u ovoj godini bio vrlo aktivan i da su komoru posetile brojne strane privredne delegacije kroz različite manifestacije.

Sekretar Odbora PKS za ekonomske odnose sa inostranstvom Olivera Kiro rekla je da se radi na potpisivanju ugovora o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom, što bi trebalo da ubrza pristup Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

Prema njenim rečima, PKS ima predstavništva u osam država a u planu je otvaranje novih u Makedoniji, Hrvatskoj i Kazahstanu.

Početkom godine PKS je sa predstavnicima 16 inostranih privrednih udruženja i ekonomskom odeljenjima ambasada Austrije i Španije osnovala Ino pul čiji je cilj čvršće povezivanje domaće i međunarodne privrede.

Usvojeni zakon će lokalnim samoupravama omogućiti da projekte na svojoj teritoriji sprovedu i bez uključivanja Vlade Republike Srbije, a uvodi se i novi mehanizam investiranja između javnog i privatnog partnera i omogućava više modela povezivanja.

Za projekte od nacionalnog značaja biće zadužena Vlada Srbije, a za one od lokalnog značaja lokalna samouprava.

Izvor: Izvod iz vesti Press službe Vlade Republike Srbije i Tanjug 22.11.2011.

U SKLADU SA PREDLOGOM ZAKONA O REHABILITACIJI - NOVINU PREDSTAVLJA OBAVEZA SUDA DA O PODNETOM ZAHTEVU ZA REHABILITACIJU ODMAH OBAVESTI MINISTARSTVO PRAVDE, A PODNOSILAC ZAHTEVA U POSTUPKU REHABILITACIJE IMA PRAVO NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I NA OSLOBAĐANJA PLAĆANJA TROŠKOVA SUDSKOG POSTUPKA

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić izjavio je danas da će se usvajanjem Predloga zakona o rehabilitaciji stvoriti pretpostavke za ostvarivanje prava rehabilitovanih osoba i na taj način ispraviti nepravde prema njima i njihovim porodicama, što je neophodno i zbog budućnosti Srbije i njenih građana.

Dulić je obrazlažući ovaj predlog zakona u Skupštini Srbije istakao da se tim aktom propisuje da pravo na rehabilitaciju nemaju pripadnici okupacionih snaga i pripadnici kvinsliških formacija koji su izvršili, odnosno učestvovali u izvršenju ratnih zločina.

Zakon proširuje i precizira krug lica na koja se rehabilitacija odnosi, pa će tako pored onih koji su lišeni života, slobode ili drugih prava bez administrativne ili sudske odluke moći da budu rehabilitovani i oni koji su takvom odlukom lišeni nekog prava, ali pod uslovom da je ona doneta protivno načelima pravne države i opšteprihvaćenih standarda ljudskih prava i sloboda, objasnio je on.

Ministar je ukazao na to da Predlog zakona o rehabilitaciji predviđa zakonsku, odnosno rehabilitaciju po sili zakona, i sudsku.

Razlika je jedino u tome, kako je precizirao, što sud, kada se radi o zakonskoj rehabilitaciji, utvrđuje da je lice rehabilitovano po samom zakonu, dok kod sudske rehabilitacije sud rehabilituje svojom odlukom.

Dulić je ukazao na to da novinu predstavlja obaveza suda da o podnetom zahtevu odmah obavesti Ministarstvo pravde, što je neophodno jer se u sudskoj praksi dešavalo da je podneto više zahteva za rehabilitaciju iste osobe, a pred različitim sudovima.

On je naglasio da to zakonsko rešenje predviđa da podnosilac zahteva u postupku rehabilitacije ima pravo na besplatnu pravnu pomoć i na oslobađanja plaćanja troškova sudskog postupka.

Ministar je istakao da će rehabilitovana lica imati pravo na poseban penzijski staž, mesečnu novčanu naknadu, zdravstvenu zaštitu, prava na povraćaj konfiskovane imovine ili njeno obeštećenje, kao i obeštećenje za materijalnu ili nematerijalnu štetu.

Pravo na naknadu nematerijalne štete imaju i druga lica ako su pretrpela duševne bolove zbog smrti rehabilitovanog lica, naveo je Dulić.

On je napomenuo da je početkom 2007. godine objavljeno prvo sudsko rešenje o rehabilitaciji, a da je do sada doneto više od 1.500 rešenja sudova kojim se utvrđuje rehabilitacija, dok je pred višim sudovima u toku približno 800 postupaka.

Važeći Zakon o rehabilitaciji ("Sl. glasnik RS", br. 33/2006 - prim. red), donet 2006. godine, nije do kraja razradio pitanje prava rehabilitovanih lica i uređenje zakonske rehabilitacije, napomenuo je ministar.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 22.11.2011.

U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O IGRAMA NA SREĆU - PORESKA NAKNADA POVEĆANA I, ZAVISNO OD VRSTE IGARA I NAČINA PRIREĐIVANJA, KRETAĆE SE OD PET DO 15 ODSTO

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o igrama na sreću kojim je predviđeno da se poveća poreska naknada, kao i da priređivanje igara na sreću mora biti društveno odgovorno kako bi bili zaštićeni maloletnici.

Povećanje poreske naknade, zavisno od vrste igara i načina priređivanja, kretaće se od pet do 15 odsto, što bi trebalo da ostvari znatno veće prihode u budžetu.

Ovaj zakon se prvi put bavi društvenom odgovornošću, odnosno regulisanjem priređivanja igara na sreću, kako bi se zaštitili maloletnici, tako da im je onemogućen pristup i bilo kakva komunikacija sa priređivačima igara na sreću i kladionicama.

Takođe, nova rešenja bave se i prevencijom bolesti zavisnosti učesnika u tim igrama, pa tako svi zaposleni kod priređivača igara na sreću koji imaju kontakt sa učesnicima moraju biti osposobljeni za preventivno delovanje protiv bolesti zavisnosti.

Izvor: Izvod iz vesti Press službe Vlade Republike Srbije, 22.11.2011.

U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA - KOMUNALNU DELATNOST MOGU OBAVLJATI JAVNA PREDUZEĆA, PRIVREDNO DRUŠTVO, PREDUZETNIK ILI DRUGI PRIVREDNI SUBJEKT

Skupština Srbije usvojila je danas i Zakon o komunalnim delatnostima koji bi trebalo da omogući privatne investicije i bolje uslove za poslovanje u toj oblasti.

Taj propis će obezbediti transparentan i jednostavan ulazak privatnog kapitala kroz javno-privatno partnerstvo.

Komunalnu delatnost vodosnabdevanja, trolejbuskog prevoza i groblja moći će da obavljaju samo javna preduzeća ili privredna društva u kojima je većinski vlasnik sa najmanje 51 odsto kapitala država ili lokalna samouprava, dok će sve ostale komunalne delatnosti moći da budu poverene drugim privrednim društvima.

Jedinica lokalne samouprave može odlukom poveriti poslove uređivanja i održavanja grobalja crkvama i verskim zajednicama.

Prema ovom zakonu, komunalnu delatnost mogu obavljati javna preduzeća, privredno društvo, preduzetnik ili drugi privredni subjekt.

Izvor: Izvod iz vesti Press službe Vlade Republike Srbije, 22.11.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA - AGENCIJA ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA OBJAVILA SPISKOVE LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI

Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010), kojim je propisana obaveza Agencije da na svom sajtu objavljuje spisak lekova za koje je izdala dozvolu za lek, varijacije, odnosno obnovu dozvole, spisak lekova za koje je prestala važnost dozvole za lek, kao i spisak lekova za koje je izvršen prenos dozvole za lek na novog nosioca, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, na vebsajtu (www.alims.gov.rs) objavila:

- na dan 22. novembar 2011. godine:

Spisak lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je izdata dozvola za stavljanje leka u promet
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-01484-2011-3.pdf
Spisak lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je izdato rešenje o izmeni rešenja za stavljanje leka u promet
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-01490-2011-3.pdf

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 22.11.2011.

U SKLADU SA IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOMOBILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO U 2011. GODINI - KUPCIMA ODOBRENI DODATNI POPUSTI ZA "PUNTA" • Izmene Uredbe stupaju na snagu 24. novembra 2011. godine •

Kompanija "Fijat automobili Srbija" (FAS) ponudila je kupcima "punto klasika" dodatne popuste u sistemu prodaje "staro za novo" - 400 evra popusta za dizelaše i 200 evra za benzince, a akcija je do 31. decembra ili dok traju zalihe.

Za benzinac se daje dodatni popust od 200 evra i tako ukupna ušteda iznosi 800 evra, pa je početna cena s uračunatim PDV-om 5.999 evra za "punto klasik ekčual"(Punto Clašic Actual), saopštio je FAS.

Za "punto klasik" s dizel motorom dodatni popust iznosi 400 evra, a ukupno umanjenje cene iznosi 1000 evra.

Na osnovu odluke Vlade Srbije o izmeni Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine automobila proizvedenih u Srbiji zamenom "staro za novo" u 2011. godini, donetoj 27. oktobra, visina subvencije za domaća vozila s pogonom na gas povećava se sa 600 na 1.000 evra.

Za automobile s pogonom na benzin i dizel ostaje na snazi dosadašnji iznos subvencije od 600 evra, po srednjem kursu NBS.

Uredba o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine automobila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2011. godini ("Sl. glasnik RS", br. 1/2011, 47/2011 i 85/2011 - prim. red) stupa na snagu 24. novembra.

Izvor: Tanjug, 22.11.2011.

ODRŽAN SEMINAR O ASPEKTIMA LJUDSKIH PRAVA I VLADAVINE PRAVA U ZAKONODAVNOM PROCESU

U Domu Narodne skupštine juče je održan seminar o aspektima ljudskih prava i vladavine prava u zakondavnom procesu, namenjen zaposlenima u stručnoj Službi Narodne skupštine.

O pitanjima ljudskih prava i vladavine prava u zakonodavnom procesu govorili su Milan Antonijević i Marko Milenković, predavači Komiteta pravnika za ljudska prava, Nuala Kvin (Nuala Quinn), advokat iz Severne Irske i Zorica Mršević, profesorka Fakulteta za evropske pravne i političke studije u Novom Sadu.

Milan Antonijević istakao je da je cilj seminara jačanje veza između Parlamenta i civilnog sektora i unapređenje rada skupštinske Službe, a to se u prvom redu postiže poštovanjem ljudskih prava, koja su zagarantovana Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - prim. red).

Zorica Mršević govorila je o odnosu međunarodnih standarda ljudskih prava i postignutih standarda u oblasti zaštite ljudskih prava u Srbiji, kao i o snazi predrasuda, odnosu većine prema manjinama i diskriminaciji manjinskih grupa. U svom daljem izlaganju, analizirala je zakonska rešenja o okupljanju građana, osvrnuvši se na zaštitu prava LGBT populacije.

Gošća iz Irske Nuala Kvin podsetila je prisutne o važnosti poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, posebno poštovanje standarda zaštite ljudskih prava Evropske unije i Saveta Evrope i vladavine prava u zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji. Učesnici seminara su se takođe osvrnuli na ustavno-pravni i zakonski okvir Srbije za zaštitu ljudskih i manjinskih prava, priznatom napretku u toj oblasti, daljim mogućnostima razvoja i otvorenim pitanjima.

U drugom delu seminara, prisutni su se bavili analizom međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava i praksom Evropskog suda za ljudska prava, razmenivši mišljenja o pravu na okupljanje, problemima na koje nailaze društvene grupe pri organizaciji javnih događaja, kao i potencijalnim rešenjima i preporukama Venecijanske komisije Saveta Evrope za unapređenje zakonske regulative u ovoj oblasti.

I ovaj seminar za zaposlene u stručnoj Službi Narodne skupštie realizovan je u okviru Programa šeste komponente jačanja zakonodavnih i nadzornih kapaciteta Narodne skupštine, predviđenog Memorandumom o saradnji između Narodne skupštine Republike Srbije i Vestminsterske fondacije za demokratiju.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 22.11.2011.

PRIVREMENI UVOZ – 8. DECEMBAR 2011.

Privremeni uvoz je carinski dozvoljeni postupak u okviru koga se strana roba koristi u carinskom području Republike Srbije, uz obavezu ponovnog izvoza u neizmenjenom stanju, osim zbog uobičajenog smanjenja vrednosti zbog njene upotrebe.

Na robu koja se privremeno uvozi ne plaća se carina ili se plaća po sniženoj stopi i na nju se ne primenjuju mere komercijalne politike (spoljnotrgovinska ograničenja), osim ako posebnim propisima nije drugačije regulisano.

Privremeni uvoz se može obaviti samo na osnovu podnetog zahteva i dobijenog odobrenja od strane carinskog organa, a može se odobriti samo ako je moguće utvrditi istovetnost uvezene robe.

Carinski zakon ne propisuje rok za privremeni uvoz, već ostavlja carinskom organu da u odobrenju sam utvrdi ovaj rok, polazeći od ugovorenih uslova i ispunjavanja svrhe privremenog uvoza.

Radi pravilne primene ovog postupka, učesnici u postupku privremenog uvoza bi morali da budu upoznati sa svim svojim pravima i obavezama.

Iz ovog razloga, učesnici seminara biće upoznati sa uslovima, propisima, pravima i obavezama u postupku privremenog uvoza, kako bi ga što brže i efikasnije obavljali na zakonski regulisan način.

Ciljna grupa:
Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:
Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa uslovima za odobravanje postupka privremenog uvoza, sa olakšicama koje pruža navedeni postupak, kao i sa obavezama učesnika pri sprovođenju postupka privremenog uvoza.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:
U potpunosti razume način sprovođenja postupka privremenog uvoza, prava i obaveze koje ima prilikom sprovođenja istog, kao i olakšice koje ovaj postupak pruža u odnosu na redovne carinske postupke.

Predavač:
Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 8.decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova

Cena
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              
25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na seminare: Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

link ka vesti:
http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=92404634-dbef-42bb-8e7c-264b47c38f2c

OBJAVLJEN DRUGI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PREDLOGA PROJEKATA PREKOGRANIČNE SARADNJE U OKVIRU IPA FONDOVA EU • Krajnji rok za dostavljanje predloga je 20. februar 2012. godine •

Ministarstvo regionalnog razvoja i javnih radova Bugarske i Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije objavili su danas drugi poziv za prikupljanje predloga projekata prekogranične saradnje, u okviru IPA fondova EU.

Na raspolaganju su odobrena sredstva od 8,42 miliona evra, a predlozi treba da se odnose na neku od prioritetnih oblasti -razvoj infrastruktura malog obima i unapređenje kapaciteta za zajedničko planiranje, rešavanje problema i razvoj.

Cilj je da se omogući loklanim i regionalnim organizacijama da razviju i sprovedu zajedničke projekte, u okviru pograničnih područja, u Bugarskoj -Vidin, Montana, Sofija, Pernik i Chustendil, kao i u okruzima u Srbiji - Borskom, Zaječarskom, Nišavskom, Pirotskom, Jablaničkom i Pčinjskom.

Krajnji rok za dostavljanje predloga je 20. februar, informativne radionice za prikupljanje predloga održaće se u Bugarskoj i Srbiji, a mesta održavanja biće objavljena na interent adresama www.mrrb,government.bg i www.evropa.gov.rs.

Izvor: Tanjug, 22.11.2011.

TRENING PROGRAM ISTRAŽIVAČKOG NOVINARSTVA SA TEMOM ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO I JAVNE FINANSIJE BIĆE ODRŽAN U PERIODU OD 30. NOVEMBRA DO 2. DECEMBRA 2011. U BEOGRADU • Rok za prijavljivanje je 24. novembar 2011. godine •

Nezavisno udruženje novinara Srbije poziva novinarke i novinare iz cele Srbije da se prijave za trodnevni trening program Istraživačkog novinarstva sa temom Istraživačko novinarstvo i javne finansije koji će biti održan od srede, 30. novembra do petka, 2. decembra 2011. u Beogradu.

Tema treninga je primena domaćih i međunarodnih iskustava i znanja o korupciji, njenom prepoznavanju, dolaženju do dokaza i korišćenju materijala u procesu novinarskog istraživanja. Treneri su specijalizovani za istraživačko novinarstvo i fenomen korupcije. Gospodin Rodoljub Šabić će govoriti o praktičnim aspektima primene Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja.

Korupcija je jedan od najvećih problema Srbije, ali je njeno dokazivanje u novinarskom radu teško i neizvesno. Iskoristite znanje o korupciji da povećate svoje šanse da je prepoznate, dokažete i izložite javnom mnjenju.

Treneri na programu su:

• Rodoljub Šabić, Poverenik za Informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
• Zlata Đorđević, Zamenica glavnog i odgovornog urednika agencije Beta
• Bojana Medenica, Transparentnost Srbija
• Saša Leković, direktor Centra za istraživačko novinarstvo Zagreb

Učešće, putovanje i smeštaj  15 polaznika pokriva organizator. Prijavni dokument je radna biografija polaznika koja se šalje na: milic@mc.rs.

Poslednji dan za slanje prijava je petak, 24. novembar do 12 časova.

Trening će biti održan u prostorijama NUNS-a, Resavska 28.

Trening finansira United Nations Development Programe (UNDP), u sklopu svog projekta Accountability Mechanism in Public Finance (Mehanizam odgovornosti u javnim finansijama).
Izvor: Redakcija, 22.11.2011.

TRENING PROGRAM ISTRAŽIVAČKOG NOVINARSTVA SA TEMOM ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO I JAVNE FINANSIJE BIĆE ODRŽAN U PERIODU OD 30. NOVEMBRA DO 2. DECEMBRA 2011. U BEOGRADU • Rok za prijavljivanje je 24. novembar 2011. godine •

Na zahtev privrednih subjekata, članova komore, u saradnji Privredne komore Beograda i Pravnog fakulteta Univerziteta Union organizije se "Nastava za pripremu stručnog ispita za izvršitelja", petkom od 16:00 do 19:15 i subotom od 9:00 do 16:00 od 25. novembra do 24. decembra 2011. godine.

Nastavu realizuje tim istaknutih stručnjaka na čijem čelu je prof. dr Nebojša Šarkić.

Mesto i vreme održavanja nastave: Privredna komora Beograda, Kneza Miloša br. 12, sala IV na četvrtom spratu.

Obuka, koja traje pet nedelja (60 časova), biće realizovana od 25. novembra do 24. decembra 2011. godine, petkom i subotom (petkom od 16.00 do 19.15 časova i subotom od 9.00 do 16.00 časova - prema satnici programa iz priloga). Kotizacija za učešće na obuci iznosi 50.000,00 dinara (+ PDV).

Pozivno pismo možete preuzeti na http://www.kombeg.org.rs/Slike/CeObrazovanje/2011/izvrsitelji%2025.%20novemb/Pozivno%20pismo%20-%20Nastava%20za%20pripremu%20ispita%20za%20izvrsitelje.pdf
Program nastave možete pogledati na http://www.kombeg.org.rs/Slike/CeObrazovanje/2011/izvrsitelji%2025.%20novemb/PROGRAM%20-%20Nastava%20za%20pripremu%20ispita%20za%20izvrsitelje.pdf
Prijavu možete preuzeti na http://www.kombeg.org.rs/Komora/OpstaA.aspx?veza=6105

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 18.11.2011.

SEMINAR "USKLAĐIVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA - RAZLOZI DONOŠENJA I IMPLIKACIJE NA POLOŽAJ PRIVREDNOG DRUŠTVA" BIĆE ODRŽAN 6. DECEMBRA 2011. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

Privredna komora Srbije, Centar za edukaciju i stručno obrazovanje - Služba za edukaciju organizuje jednodnevni instruktivni seminar Usklađivanje privrednih društava prema Zakonu o privrednim društvima - razlozi donošenja i implikacije na položaj privrednog društva. Seminar će biti održan 6. decembra 2011. godine u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, velika sala CESO.

Teme:

- Imovina i kapital društva i način utvrđivanja vrednosti kapitala;
- Novine kod privrednih društava, osnivački ulog, promene na kapitalu, organi i upravljanje društvom;
- Akcionarsko društvo, akta akcionarskog društva, vrste akcija i prava iz akcija, novine u utvrđivanju tržišne vrednosti akcija;
- Povećanje ingerencija suda i revizora u regulisanju odnosa između konstituenci akcionarskog društva;
- Prava nesaglasnih akcionara, zaštita prava nesaglasnog akcionara, sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti;
- Promena pravne forme i statusne promene privrednih društava, imovina i obaveze učesnika statusne promene, odnos ugovora o statusnoj promeni i zakona;
- Promene u slučaju likvidacija društva, posledice brisanja društva iz registra u slučaju prinudne likvidacije na članove, imovinu i poverioce;
- Povezivanje privrednih društava, način povezivanja i vrste povezanih društava;
- Novine koje se odnose na ogranak privrednog društva i predstavništvo stranog pravnog lica, poslovna udruženja privrednih subjekata;
- Obaveze privrednih društava u vezi sa usklađivanjem organizacije, akata i kapitala sa zakonom;

Predavač

Mr Ljiljana Rajnović, ekspert za poslovno pravo, berzu i hartije od vrednosti i konsultant u procecu restrukturiranja, statusnih promena, privatizacije, fuzija i akvizicija i likvidacije privrednih društava

Seminar je namenjen:

- generalnim direktorima i članovima uprave privrednih društava, banaka i osiguravajućih društava,
- direktorima i rukovodiocima sektora,
- brokerima i akcionarima,
- predstavnicima organizacija i institucija uključenih u ove procese

Više informacija na tel. 011 3300 949, 3300 946 faks 011 3238 612, e- mail: edukacija@pks.rs

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 18.11.2011.

SEMINAR "ORGANIZACIJA INTERNE REVIZIJE U PREDUZEĆU "BIĆE ODRŽAN 8. DECEMBRA 2011. GODINE

Privredna komora Srbije - Centar za edukaciju i stručno obrazovanje - Služba za edukaciju i Akademija za bankarstvo i finansije organizuju jednodnevni instruktivni seminar "Organizacija interne revizije u preduzeću". Seminar će biti održan 8. decembra (četvrtak) 2011. godine, od 09.00 do 17.00 sati, Vila Narodne banke Srbije, Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 26.

Teme:

- Cilj interne revizije kao dela sistema internih kontrola i sistema upravljanja rizicima
- Etički kodeks
- Povelja interne revizije
- Politike i procedure interne revizije
- Nezavisnost, objektivnost, kompetentnost internih revizora
- Rukovođenje odeljenjem interne revizije
- Planiranje i upravljanje resursima interne revizije
- Izveštavanje
- Evaluacija rada interne revizije.

Predavač
Eva Kovačević, organizacija i sprovođenje interne revizije, eksterna revizija

Seminar je namenjen:
- Zaposleni u internoj reviziji, eksterni revizori kao i menadžeri koji donose bitne strateške odluke i koji se javljaju kao korisnici usluga interne revizije.
Više informacija na tel. 011 3300 949, 3300 946 faks 011 3238 612, e- mail: edukacija@pks.rs

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 18.11.2011.

PRESTANAK RADNOG ODNOSA I SUDSKA PRAKSA – 2. DECEMBAR 2011.

Zakon o radu (¸¸Službeni glasnik RS’’, br. 24/05, 61/05 i 54/09), koji uređuje sistem radnih odnosa, primenjuje se na sve zaposlene koji rade na teritoriji Republike Srbije. Pored ostalih pitanja, Zakonom se, između ostalog, uređuju i pitanja koja se odnose na prestanak radnog odnosa.

Prestanak radnog odnosa, tj. davanje otkaza ugovora o radu zaposlenom predstavlja jedno od najosetljivijih pitanja, posebno, u uslovima ekonomskih i drugih teškoća u poslovanju. Takođe, prestanak radnog odnosa najčešći je predmet sudskih sporova. Potrebno je, stoga, obezbediti sistem zaštite koji treba da pomiri interes radnika da sačuva zaposlenje, sa potrebama poslodavca.

Na seminaru će biti predstavljen pomenuti sistem zaštite, a detaljno će biti obrađeni i svi razlozi prestanka radnog odnosa koji su utvrđeni Zakonom. Posebna pažnja posvećena je mišljenjima Ministarstva rada i socijalne politike, donetim po ovim pitanjima, kao i sudskoj praksi, odnosno stavovovima Vrhovnog kasacionog suda Srbije zauzetim po pojedinim institutima iz ove oblasti.

Na seminaru će biti reči i o modelima rešenja, sporazuma i drugih pojedinačnih akata propisanih Zakonom u vezi sa prestankom radnog odnosa, sa ciljem da se učesnici upoznaju sa načinima sprečavanja i umanjenja broja sudskih sporova i nesporazuma povodom prekida radnih odnosa.

Ciljna grupa:
Seminar je namenjen predstavnicima poslodavaca, odnosno ovlašćenim licima za odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenih, zaposlenima koji rade na primeni zakona i drugih propisa, pripremi i primeni opštih akata, predstavnicima sindikata, preduzetnicima.

Cilj seminara:
Pružanje mogućnosti za direktan konsalting i iznalaženje rešenja za sopstvene dileme u poslu, kao i nova saznanja kroz praktične primere, sudsku praksu i kroz živu komunikaciju sa predavačem.

Teme:

Predavači:
Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik, poseduje bogato radno iskustvo na pripremi i primeni propisa u oblasti rada i zapošljavanja, radom na ovim poslovima preko 30 godina u republičkim organima i organizacijama, učešćem na stručnim i naučnim savetovanjima sa stručnim radovima iz oblasti radnih odnosa, na radionicama, seminarima i sl.
Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda Srbije.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 2. decembar. 2011. od 12.00 – 17.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 12.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Linka ka vesti:
http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=9a409be9-1a96-4a8b-802d-792a013808f0

NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

LINK KA VESTI:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ea54ace9-d8b2-4845-9db9-7e4b24a78cf7

OBJAVLJEN NACRT IZMENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA: SUGESTIJE I PREDLOZI POŠTOM ILI NA E MAIL ADRESU MINISTARSTVA FINANSIJA

Tanjug

Ministarstvo finansija objavilo je na svom sajtu Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim nabavkama i pozvalo zainteresovane da dostave svoje predloge, komentare i sugestije.

Nacrt zakona, između ostalog, predviđa da Uprava za javne nabavke bude "organ u sastavu ministarstva nadležnog za poslove finansija, koji obavlja poslove državne uprave u oblasti javnih nabavki koji se odnose na - vođenje Portala javnih nabavki, praćenje postupaka javne nabavke i podnošenje zahteva za zaštitu prava u slučaju povrede javnog interesa".

Uprava će, kako se navodi u Nacrtu, imati i obavezu obaveštavanja organa nadležnog za poslove revizije javnih sredstava, budžetske inspekcije i drugih organa nadležnih za pokretanje prekršajnog postupka o nepravilnostima u sprovođenju javnih nabavki i dostavljanju izveštaja o javnim nabavkama koje utvrdi prilikom obavljanja poslova za koje je nadležna.

Pružanje savetodavne pomoći naručiocima i ponuđačima, prikupljanje statističkih i drugih podataka o sprovedenim postupcima, zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i efikasnosti sistema javnih nabavki, takođe su u opisu posla Uprave.

Nacrt zakona predviđa da postojeća Uprava za javne nabavke, osnovana važećim Zakonom o javnim nabavkama prestaje sa radom po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Danom prestanka rada Uprave za javne nabavke, Ministarstvo finansija preuzima poslove i deo zaposlenih državnih službenika koji su neophodni za izvršenje tih poslova.
Ministarstvo će zatim uskladiti sa odredbama novog izmenjenog zakona pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta.

Nova Uprava počeće sa radom u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a poslove javnih nabavki će do početka rada Uprave da obavlja Ministarstvo finansija.

Ministarstvo finansija pozvalo je zainteresovane da dostave svoje sugestije i predloge poštom, na adresu Ministarstvo finansija, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd sa naznakom "Javna rasprava-kabinet" ili na e mail javne.nabavke@minfin.gov.rs

Vrednost javnih nabavki u 2010. godini iznosila je 273 milijarde dinara ili 9,96 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) i njihovo uspešno sprovođenje od velikog je značaja je za državu.

Procene su da se godišnje izgubi oko milijardu evra, zbog učinjenih nepravilnosti u tom postupku.

PREDLOGOM ZAKONA O REHABILITACIJI PROŠIREN JE KRUG LICA KOJA IMAJU PRAVO NA REHABILITACIJU I POVRAĆAJ IMOVINE

Tanjug

Predlogom zakona o rehabilitaciji proširen je krug lica koja imaju pravo na rehabilitaciju i povraćaj imovine, čime će biti ispravljena nepravda prema tim osobama i njihovim porodicama, rekao je ministar prostornog planiranja i zaštite životne sredine.

Dulić je, obrazlažući Predlog zakona o rehabilitaciji u Skupštini Srbije, rekao da pravo na rehabilitaciju i povraćaj imovine neće imati pripadnici okupacionih snaga i kvislinških formacija koji su u vreme Drugog svetskog rata na teritoriji Srbije izvršili, odnosno učestvovali u izvršenju ratnih zločina.

- S obzirom na to da ratni zločini ne zastarevaju ma ko ih je počinio, ne može se dozvoliti da ratni zločinci budu rehabilitovani - kazao je Dulić.
 
Dulić je rekao da će pravo na rehabilitaciju, pored lica koja su lišena života ili slobode bez administrativne ili sudske odluke, imati i lica koja su takvom odlukom lišena života ili drugih prava, pod uslovom da je doneta protivno načelima pravne države i ljudskih prava.  

- Predloženi zakon predvidja i da lica koja su ranijim odlukama sudskih, vojnih ili administrativnih organa proglašeni ratnim zločincima imaju mogućnost da u sudskom postupku ostvare pravo na rehabilitaciju, ukoliko se utvrdi da nisu bili ratni zločinci - kazao je Dulić.  

Rehabilitovana lica imaće prava na poseban penzijski staž, mesečnu novčanu naknadu, zdravstvenu zaštitu, pravo na povraćaj oduzete imovine, kao i pravo na obeštećenje za štetu.  

Predlog zakona predvidja dve vrste rehabilitacije - zakonsku i rehabilitaciju na osnovu sudske odluke, ali je bez obzira na vrstu, za sticanje svojstva rehabilitovanog lica neophodna sudska odluka.  

Predviđeno je da zahtev za rehabilitaciju mogu podneti i bliski srodnici tog lica, kao i javni tužilac.  

U postupku po zahtevu za rehabilitaciju nadležan je viši sud, a predloženo je da u svim postupcima, zbog efikasnosti vodjenja postupka, sudi sudija pojedinac.  

- Zakonsku novinu predstavlja obaveza suda da o podnetom zahtevu odmah obavesti Ministarstvo pravde - kazao je Dulić.  

Podnosilac zahteva ima pravo na besplatnu pravnu pomoć, kao i na oslobadjanje plaćanja troškova postupka, a protiv sudskog rešenja u postupku rehabilitacije dozvoljena je žalba o kojoj odlučuje nadležni apelacioni sud.  

Dulić je podsetio da je važeći Zakon o rehabilitaciji donet 2006. godine, a da jedno od najvažnijih pitanja, pitanje prava rehabilitovanih lica, tim zakonom nije uredjeno.  

On je podsetio da je do sada doneto oko 1.500 rešenja sudova kojim se utvrdjuje rehabilitacija, a da je pred višim sudovima u toku još 800 postupaka po zahtevima.

ADMINISTRATIVNI ODBOR SKUPŠTINE RS DAO SAGLASNOST NA PRAVILNIK KOJIM SE PREDVIĐA NOVIH 60 RADNIH MESTA U PARLAMENTU

Tanjug

Administrativni odbor Skupštine Srbije dao je danas saglasnost na pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u republičkom parlamentu, koji predviđa novih 60 radnih mesta u naredne četiri godine.

Kako je na sednici tog odbora objasnio sekretar republičkog parlamenta Veljko Odalović, u narednih četiri godine predviđeno je povećanje radnih mesta za 60, čime će biti značajno unapređen rad, pre svega skupštinskih odbora.

“Nikome ne pada na pamet da te ljude odmah zaposli. To će prvenstveno biti u funkciji poslanika i pravljeno je prema budućim potrebama parlamenta, pre svega kada su u pitanju evropske integracije i uvođenje e-parlamenta”, rekao je Odalović.

Na sednici tog odbora održanoj protekle sedmice, konstatovano je da je Skupštini Srbije potrebno više stručnih savetnika, jer trenutan broj angažovanih u poslaničkim grupama i odborima nije dovoljan.

Predsednik Odbora Nenad Konstantinović tada je naveo da nema dovoljno podrške poslaničkim grupama i da u njima radi mali broj stručnjaka, što je, prema njegovim rečima, bila jedina zamerka i Evropske unije na rad parlamenta.

Administrativni odbor je prihvatio i Izveštaj o rashodima parlamenta od januara do septembra ove godine, prema kome je utrošeno oko 60 odsto planiranih sredstava.

Odbor je usvojio i odluku da sredstva iz Fonda solidarnosti u iznosu od 404.151 dinara budu donirana za respirator u beogradskom Institutu za neonatologiju.

OBJAVLJENA UREDBA O MATIČNIM KNJIGAMA ZA PODRUČJE KOSOVA I METOHIJE

Tanjug

Uredba Vlade Srbije o matičnim knjigama za područje Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija objavljena je u novom Službenom glasniku.

Uredba, usvojena nakon dogovora delegacija Beograda i Prištine u Briselu, objavljena je u Službenom glasniku koji nosi datum 18. novembar, a stupa na snagu osmog dana od objavljivanja.

Poseban način obrade podataka sadržanih u matičnim knjigama sastoji se u fotografisanju, skeniranju ili fotokopiranju tih podataka.

Tim aktom uređuje se poseban način obrade podataka sadržanih u matičnim knjigama rođenih, venčanih i umrlih za Kosovo i Metohiju, radi vođenja pouzdanih evidencija o ličnom stanju građana i efikasnijeg ostvarivanja i zaštite prava i sloboda građana za vreme važenja Rezolucije 1244 UN.

Poslove obrade obavljaju gradske uprave koje izvršavaju poslove vođenja matičnih knjiga za područje Kosova i Metohije.

Obradi podataka mogu da prisustvuju predstavnici tima za dijalog s Prištinom i organa Evropske unije i UN.

Za obavljanje tih poslova sredstva se obezbeđuju iz budžeta Srbije.

Fotografisane, skenirane ili fotokopirane podatke sadržane u matičnim knjigama nadležni organi dostavljaju timu za dijalog s Prištinom.

Redosled obrada i dostavljanja fotografisanih, skeniranih ili fotokopiranih podataka iz matičnih knjiga određuje se aktom Vlade Srbije na predlog Tima za dijalog s Prištinom.

Podaci iz matičnih knjiga koriste se u skladu s dogovorom tima za dijalog i nadležnih organa EU i UN.

Preduzetnici traže reprogram kredita, kao i sniženje kamatnih stopa

Privredna komora Srbije, Savez ekonomista Srbije (SES) i vodeći domaći preduzetnici zatražili su danas od banaka da sa svojim klijentima postignu dogovor o reprogramu kredita, kao i da kamatne stope snize na nivo koji omogućava povećanje konkurentnosti naše privrede.

    Evidentno je da postoje poslovne banke koje posluju u skladu sa dobrom poslovnom praksom, ali i one koje i u ovom kriznom periodu imaju za cilj samo maksimiziranje profita. Ukoliko takvo ponašanje postane dominantno, privrednici će biti primorani da javno označe koje su to banke, tvrde potpisnici apela domaćoj privredi.

    Oni ističu, osim toga, da se od Vlade Srbije očekuje da svojim merama podrži zahteve privrede i podstakne banke da svoju poslovnu politiku prilagode aktuelnom stanju.

    "U skladu sa tim, NBS treba da iskoristi sve raspoložive instrumente  kontrole i ne dozvoli bankama da koriste opštu nelikvidnost privrede u funkciji uvećanja svog profita", navodi se u apelu koji su osim predsednika PKS i Miloša Bugarina i predsednika SES-a Dragana Đuričina, potpisali i istaknuti preduzetnici Branislav Grujić, Toplica Spasojević, Miodrag Kostić i Dragan Marjanović, u ime asocijacija i udrženja preduzetnika koje predvode.   

    Bugarin i ostali potpisnici apela takođe traže od Vlade Srbije, NBS, privrede, banaka i sindikata, da postignu konsenzus u sprovođenju  mera za prevladavanje tekuće ekonomske krize.   

    "Širenje drugog talasa ekonomske krize u svetu, posebno u Evropskoj uniji, zahteva da Vlada Srbije, NBS, privreda, banke i sindikatu postignu konsenzus u sprovođenju mera sa ciljem da se u kriznom periodu pretrpi što manja šteta i zauzme što bolje mesto u postkriznom periodu", navodi se u apelu.  
 
    "Privrednici Srbije pažljivo prate eskalaciju drugog talasa krize u svetu, a naročito u EU, kao i naznake prelivanja te krize na Srbiju. Recesija u pojedinim zemljama može dodatno da oteža poslovanje naše privrede i zaustavi privredni rast", upozorava se na kraju apela.

(Tanjug)

PREMA ISTRAŽIVANJIMA MEĐUNARODNOG INSTITUTA ZA BEZBEDNOST, MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU PREDNJAČI PO KORUMPIRANOSTI U JAVNOM SEKTORU

Danas

U istom istraživanju navodi se da i ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, prosvete i ekonomije prednjače u korumpiranosti.

Ta organizacija, koju predvodi Orhan Dragaš, najavljuje da će konkretne podatke o korupciji Institut narednog meseca dostaviti Republičkom tužilaštvu, a potom predstaviti javnosti.

Orhan Dragaš, direktor Međunarodnog instituta za bezbednost, kaže da postoje precizni podaci o korupciji i da su rezultat tromesečnog istraživanja, anketiranja i prikupljanja podataka od pojedinaca i preduzeća sa kojima ova ministarstva sarađuju.

"Za građane je najvidljivija korupcija u policiji, zdravstvu i sudstvu, jer se s njom svakodnevno sreću. Međutim, dramatični oblici korupcije su u javnom sektoru, ministarstvima i javnim preduzećima. To je visoka korupcija, koja će biti glavna prepreka na putu Srbije ka evrointegracijama. O njoj se javno ne govori, ili kada se priča, to bude uopšteno", rekao je Dragaš.

Prema njegovim rečima, društvo u Srbiji je ispolitizovano, posebno sudstvo i pravosuđe, koje treba da se bori sa ovom korupcijom.

Izvod iz vesti

MEDIJSKA STRATEGIJA VOJVOĐANSKIH MAĐARA PRED USVAJANJEM

RTV

Medijska strategija vojvođanskih Mađara za narednih pet godina trebalo bi da bude usvojena na sednici Nacionalnog saveta te nacionalne zajednice. Na kraju javne rasprave o tom dokumentu usvojena je izjava u kojoj se među ciljevima navodi i osnivanje vojvođanske mađarske medijske mreže. Predloženo usvajanje etičkog kodeksa i osnivanje etičke komisije, koje podržava SVM,  naišli su na oštre kritike svih ostalih mađarskih političkih stranaka koje su, čak, tražile da Strategija ne bude usvojena.

Savetnica za informisanje u Nacionalnom savetu Eržebet Zita Šimon kaže da je dobar deo primedbi iz javne rasprave ugrađen u konačni tekst Strategije. U tome je, kaže, pomoglo i novo istraživanje o informisanosti pripadnika mađarske zajednice. Ono je pokazalo i da sve više ovdašnjeg stanovništava sluša i gleda programe iz Mađarske, a jedan od razloga je i to što se programi RTV ne vide i ne čuju u celoj pokrajini.

"Zato je za nas važno da što pre ojačamo, osavremenimo i razvijemo i u većoj meri opremimo medije u Vojvodini na mađarskom jeziku, da bi bili sposobni za proizvodnju kvalitetnog, modernog programa, odnosno medijskih sadržaja. Medijsku scenu u pokrajini inače karakteriše i profesionalno nazadovanje i siromaštvo, pa je okupljanje jedini izlaz", smatra ona.

Izvod iz vesti

PORESKA UPRAVA U ZRENJANINU PODNELA 45 PRIJAVA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Tanjug

Poreska uprava u Zrenjaninu podnela je 45 prijava za pokretanje prekršajnog postupka protiv građana koji u zakonskom roku nisu podneli prijavu za plaćanje poreza na dohodak za prošlu godinu, saopštila je danas ta filijala.

Od ukupno 45 'zaboravnih milionera', na području grada Zrenjanina otkriveno je 38, u Novom Bečeju šest, a u Sečnju jedan.

Do isteka roka za podnošenje prijava, 15. marta, poreske prijave podnelo je ukupno 325 građana, koji su 2010. godine zaradili više od 1.702 800 dinara.

Na području Grada Zrenjanina prijavljena su 273 „milionera“, u opštini Novi Bečej 21, u Žitištu 17, u Sečnju 10 i u Novoj Crnji četiri.

PLAĆANJE POREZA ZA PRIVREDU PREKO INTERNETA

RTV

Prosečan privredni subjekat godišnje potroši 30 radnih dana jednog zaposlenog na čekanje za podnošenje poreskih prijava za PDV. To znači da na godišnjem nivou srpska privreda gubi oko 135 miliona evra, a kada se tome dodaju i troškovi prevoza, papira, tonera, onda su oni mnogo veći. Da bi olakšalii poslovanje i smanjili troškove, Poreska uprava uvodi elektronski servis za privredu i poreske obveznike

"Već tri godine Poreska uprava ima gotovo potpuno elektronsko poslovanje sa 470 najvećih firmi u Srbiji, što znači da one elektronski podnose sve poreske prijave te na taj način i plaćaju porez", kaže za Radio Novi Sad pomoćnik direktora republičke Poreske uprave dr Dejan Vidojević. On ističe da Poreska uprava od ove godine ima novi portal koji je u ovom trenutku dostupan za 200 privrednih subjekata koji elektronski mogu da prijave PDV.

"To je praktično pilot projekat. Do kraja naredne godine biće omogućeno da privredni subjekti preko tog portala, elektronskim putem, podnose sve poreske prijave, da obavljaju elektronska plaćanja, a moći će i da imaju elektronski uvid u stanje na svojim poreskim računima. Ono što je možda najvažnije za privredu moći će da dobiju elektronske potvrde o izmirenim poreskim obavezama", naglašava Vidojević.

Na to koliko je elektronsko poslovanje značajno ukazuje doktor Đorđe Mazinjanin, savetnik za informacione tehnologije u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad. On kaže da u strategiji Evropske unije do 2020. godine stoji da je jedna od 7 oblasti koja će uticati na poboljšanje privrednog razvoja evrope i tzv. digitalna agenda, te da su procene da se u poslednjih nekoliko godina, od uvođenja savremenih informacionih tehnologija, produktivnost EU  duplo povećala.

Prema rečima doktora Vidojevića uslov za elektronsko poslovanje sa Poreskom upravom je posedovanje kartice sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, kojih u ovom trenutku ima samo 10 hiljada. Vidojević naglašava da je u toku registracija poreskih obveznika i da je za karticu već prijavljeno oko 40 hiljada firmi. On smatra da će novi način poslovanja u naredne dve godine potpuno zaživeti.

Izvod iz vesti

JAPANSKI KREDIT OD 24 MILIJARDE DINARA DOBIĆE EPS ZA REALIZACIJU EKOLOŠKOG PROJEKTA U OBRENOVAČKOJ TERMOELEKTRANI

Tanjug

Elektroprivreda Srbije (EPS) potpisaće u četvrtak 24. novembra sa predstavnicima Vlade Japana Sporazum o zajmu vrednom 24 milijarde i 250 miliona dinara za izgradnju postrojenja za odsumporavanje u Termoelektrani "Nikola Tesla A" (TENT) u Obrenovcu, saopštio je danas EPS.

 Potpredsednik Vlade Srbije Božidar Đelić i ambasador Japana u Srbiji Tošio Cunozaki razmeniće tom prilikom note između Vlada dveju zemalja.

Kredit za izgradnju postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u TENT A, izraženo u jenima iznosi 28 milijardi i 250 miliona i predstavlja najveću investiciju u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji.

Realizacija tog projekta doprineće minimiziranju negativnih uticaja proizvodnje u termoelektranama, značajno će smanjiti emisiju sumpornih oksida i usaglasiti granične vrednosti emisije sumpor-dioksida sa standardima Evropske Unije, navodi se u saopštenju.

Potpisivanju Sporazuma u Obrenovcu, prisustvovaće i predstavnik Japanske agencije za međunarodnu saradnju (Japan International Cooperation Agency - JICA) Satoru Kurosava, predsednik opštine Obrenovac Željko Jovetić, generalni direktor EPS-a Dragomir Marković i direktor TENT-a Petar Knežević.

Kredit koji će EPS dobiti za realizaciju ekološkog projekta u obrenovačkoj termoelektrani, deo je Programa japanske vlade za materijalnu i tehničku pomoć nerazvijenim državama za njihov ekonomski i socijalni razvoj (ODA).

To je prvi takav kredit koji će vlada Japana odobriti Srbiji, a biće realizovan preko JICA.

Ukupna vrednost projekta je 300 miliona evra, a preostalih 15 odsto sredstava će obezbediti EPS.

Izgradnja postrojenja će početi do kraja 2012. godine, a trebalo bi da traje od 2,5 do tri godine.

Japanski kredit koji će EPS dobiti biće među najpovoljnijim, pošto je kamatna stopa 0,6 odsto godišnje, a predviđen je grejs period od pet godina i rok otplate od 10 godina.

Projekti odsumporavanja dimnih gasova su među najznačajnijim projektima koje EPS treba da realizuje u okviru približavanja standardima poslovanja u EU.

EPS treba do 2017. da uloži oko pola milijardi evra za projekte za odsumporavanje u TE "Nikola Tesla" A i B i Kostolcu B, a ukupno 1,2 milijardu evra u sve ekološke projekte, s obzirom da se oko 30 odsto zakonodavne regulative koja treba da bude harmonizovana sa zakonima EU, odnosi na oblast zaštite životne sredine, od čega se 70 odsto tih obaveza odnosi na EPS.

U SIVOJ ZONI ČAK 40 ODSTO PROMETA U PUTNIČKOM SAOBRAĆAJU

Tanjug

Siva ekonomija je u drumskom putničkom saobraćaju u Srbiji prisutna u značajnom obimu i obuhvata 40 odsto prometa u toj strateškoj privrednoj grani, izjavili su danas predstavnici udruženja drumskog saobraćaja i transporta.

"Republika Srbija po osnovu sive ekonomije u drumskom putničkom saobraćaju godišnje gubi najmanje 60 miliona evra", istakao je Goran Aleksić, generalni direktor poslovnog udruženja drumskog saobraćaja "Srbijatransport".

On je istakao da nelegalni prevoznici ne plaćaju poreze i doprinose, finansijske obaveze i troškove zbog čega nameću značajno niže, neekonomske cene karata i tako ugrožavaju poslovanje legalnih prevoznika.

Aleksić je kazao da su najizraženiji pojavni oblici sive ekonomije u drumskom putničkom saobraćaju to što fizička lica registruju autobuse na lično ime i prevoze putnika, a često i svojim privatnim vozilom, putničkim ili kombi vozilom obavljaju linijski prevoz putnika.

On je na konferenciji za novinare naveo da, između ostalog, pojedini prevoznici utaje porez prikrivanjem pazara i to tako što uništavaju iskorišćene autobuske karte.

Aleksić je istakao da se što pre mora doneti veliki broj mera za rešavanje nagomilanih problema u toj vrlo važnoj privrednoj grani, ističući da pre svega treba osnovati radni tim Vlade Srbije za suzbijanje sive ekonomije i korupcije, u kome bi bili predstavnici više ministarstava.

Neophodno je, između ostalog, uvesti direktnu odgovornost za rad saobraćajnih inspektora u lokalnim sredinama i republičkom saobraćajnom inspektoru i uvesti fiskalne kase u taksi vozila i sva druga prevozna sredstva za transport putnika i tim obezbediti legalan rad svih, rekao je on.

Direktor poslovnog udruženja drumskog transporta "Panontransport" Novi Sad Mirko Vučinić kazao je da bi najpre trebalo delovati u "neuralgičnim tačkama" - Beogradu i Novom Sadu, koji su centri najveće gravitacije putnika, zbog čega je tu ključno i uvesti kontrolu.

Predstavnici drumskih prevoznika istakli su i da se mora raditi na izmeni "nefleksibilne i nefunkcionalne" zakonske regulative u toj oblasti kako bi bila prilagođena novim uslovima i poslovnom ambijentu.

Prema podacima "Panontransporta", saobraćajni sistem drumskog prevoza putnika u Srbiji ima 718 pravnih subjekata i više od 8.500 registrovanih autobusa, a 300 privrednih društava za javni linijski prevoz putnika zapošljava oko 24.000 radnika i raspolaže sa 6.070 voznih jedinica.

FABRIKA AKUMULATORA “SOMBOR” – FAS I DALJE IMA SNAŽNU IZVOZNU EKSPANZIJU

Dok je svetska i evropska, pa samim tim i srpska, privreda u ekonomskom ropcu, Fabrika akumulatora “Sombor” – FAS nastavlja da doživljava snažnu izvoznu ekspanziju, otpočetu od trenutka privatizacije.

 Ambiciozni planovi somborskih proizvođača akumulatora, članice kompanije „Farmakom MB„ iz Šapca, usmereni su na osvajanje novih tržišta pa je, da bi se išlo u korak sa svetskim proizvođačima, u ovoj fabrici kupljena nova, najsavremenija oprema iz Nemačke, u koju je uloženo 12 miliona evra.

– Sada imamo oko 300 tipova akumulatora za sve vrste vozila, a rezultat razvoja je i proizvod najnovije tehnologije, potpuno zatvoreni akumulator “vajt hors” – kaže generalni direktor Fabrike akumulatora “Sombor” dr Dragan Tošković.

Ovaj novi akumulator “vajt hors” je zatvoren, manjih je dimenzija i kućišta, tako da nema nikakovog održavanja, bezbedniji je i ekološki prihvatljiviji, ima duži vek trajanja i brzo se puni. U ovoj paleti su i akumulatori za japanska vozila, a proizvodnja je za nekoliko godina povećana pet puta, dok je broj radnika udvostručen, što je značajno i za „krvnu sliku„ Sombora.

Tošković, koji je odnedavno na čelu FAS-a, dodaje da je razvoj usmeren u proizvodnju starterskih akumulatora za automobile i kamione svih vrsta, zatim trakcionih baterija, koji se od onih s istom zapremenom razlikuju zbog 20 do 30 posto veće snage. S fabričkih traka somborske fabrike dnevno siđe oko 10.000 raznih vrsta akumulatora, od kojih je većina namenjena izvozu. Da u somborskoj fabrici akumulatora razmišljaju nekonvencionalno, što će reći tržišno orijentisano, svedoči i činjenica da osim osnovnog, razvijaju i poseban pravac razvoja, odnosno alternativne programe, kao što su baterije za skutere i motocikle, sačmu za lovačku municiju i pribor za pecanje.

Potražnja za osnovnom proizvodnom paletom, akumulatorima, je velika pa se mesečno proizvede više od 200.000 komada. Do kraja godine u FAS-u planiraju da montiraju novu liniju koja će omogućiti da se u svakom minutu završe četiri akumulatora, kao i novu liniju za proizvodnju akumulatora za kamione.

M. Miljenović

NOVI ZAKON O RUDARSTVU PREDVIĐA DA SE ZA EKSPLOATACIJA NAFTE UMESTO TRI ODSTO, NAPLAĆUJE NAKNADA U VISINI OD SEDAM PROCENATA OD ZARADE PREDUZEĆA

Ruska osiguravajuća kompanija "Sogas" je ćerka-firma "Gasproma". U Narodnoj banci Srbije su krajem oktobra naveli da Srbijagas i ruski Sogas moraju da dopune dokumentaciju za izdavanje dozvole za rad za zajedničke osiguravajuće kompanije u Srbiji.

Srbijagas i ruski "Sogas" podneli su NBS zahtev za osnivanje zajedničke osiguravajuće kuće koja će se baviti neživotnim osiguranjem i za koju je neophodan minimalni osnivački kapital od 4,5 miliona evra.

DOK SE ČEKA USVAJANJE NOVOG PRAVILNIKA, U ZDRAVSTVU UKINUT DOPUNSKI RAD, ŠTO KAO POSLEDICU IMA DA SE OPET NA PREGLEDE ČEKA MESECIMA

Večernje novosti

U zdravstvu ukinut dopunski rad dok se čeka novi pravilnik. Opet se na preglede čekaja mesecima, a najviše posla za radiologiju, ginekologiju i pedijatriju.

Čekajući novi pravilnik o dopunskom radu, tek mali broj zdravstvenih ustanova u Srbiji, kojima dozvola još nije istekla, koristi ovu mogućnost. Većina se nada da će Pravilnik biti usvojen u skorije vreme, jer kroz dodatni rad zdravstveni radnici popunjavaju sopstveni budžet, ali i kasu ustanova u kojima rade.

Nova ”pravila” koja će regulisati dopunski rad trebalo bi da smanje zloupotrebe u državnim ustanovama, kojih je bilo na pretek. Jedna od glavnih primedbi na rad bila je ta što su lekari upućivali pacijente na pojedine preglede u ”večernje” sate, iako za te dijagnostičke metode postoje liste čekanja. Masovno se dešavalo da onaj ko ima para nije morao da čeka na pregled ili intervenciju.

Od prihoda dopunskog rada polovina novca išla je timu koji obavlja preglede. Ostatak para namenjen je zdravstvenoj ustanovi, za nabavku novih aparata, rekonstrukciju, stimulacije... Novi pravilnik trebalo bi da reguliše da zdravstveni radnici ne primaju novac na ruke, već da im se uplaćuje na račun.

“Ne radimo od jula, a sve je bilo mnogo lakše kada je postojao dopunski rad. Istekla nam je dozvola i sada čekamo da se usvoji pravilnik. Dopunskim radom smanjivala se i korupcija, jer se pacijenti dovijaju na razne načine, a ovako su mogli regularno da plate pregled”, objašnjava Snežana Maksimović, koordinator ”Medik centra” u KBC ”Bežanijska kosa”.

TREBA DA PLATE DUG ZA POREZ NA FIRME KOJE NE POSTOJE VIŠE OD DESET GODINA

Ivana Brcan, Blic

NOVI SAD - Pometnja koju su napravile opomene za poreska dugovanja, poslata na sve adrese u Vojvodinu i u Novi Sad, možda najbolje ilustruju knjigovodstvane agencije koje su zatrpane besnim klijentima i red na ulici ispred poreske uprave, koji je već danima dugačak. I redakciji „Blica“ ogorčeni preduzetnici ne prestaju da se javljaju, tvrdeći da su dobili dug za porez, za firme koje ne postoje više od 20 godina.

Novosađanka Ljiljana Ćurčić svoju trgovačku radnju zatvorila je još 1988. a pre sedam dana dobila je obaveštenje prema kom treba da plati skoro 70.000 dinara na ime zatezne kamate za firmu koja ne postoji. Navodno je, kako joj je objašnjeno u Poreskoj upravi, prilikom zatvaranja firme ostalo oko 1.000 dinara duga, koji se za ovih 23 godine nagomilao do te cifre.

- Zašto me prilikom gašenja firme o tome nisu obavestili i zašto me sve ovo vreme niko nije izvestio o dugu koji mi se svake godine obračunava po kamati koja uopšte nije niska, nije mi jasno. Odakle mi sada 70.000 dinara da im dam i koji je to bezobrazluk? Da građani znaju da su dužni, možda bi vremenom uplaćivali, ne bi čekali da im se nagomila toliki novac, koji u današnje vreme malo ko može tako lako da izvadi iz novčanika - objašnjava Ljiljana, koja je od radnice u Poreskoj upravi saznala da je, navodno, ova akcija sprovedena da bi se na brzinu napunio budžet.

- Žena koja radi godinama u poreskoj upravi rekla mi je kako su ova obaveštenja o porezu, koja su većinom nevažeća, poslata po sistemu - ako prođe, prođe. Uvek će se naći neko ko će se uplašiti i otići da uplati dug koji ne postoji. Pa to je krajnje bezobrazno prema građanima. Pogotovo ako je istina da su ova obaveštenja slata samo u Vojvodinu, a ne i u celu Srbiju - kaže naša sagovornica, napomenuvši da joj ne pada na pamet da plati dug koji joj se naprasno posle 23 godine prepisuje.

U Poreskoj upravi rekli su za „Blic“ da su negodovanja ljudi u velikoj meri opravdana i potvrdili da su rešenja koja su poslali, mahom nevažeća, ali da svi građani imaju vremena tri nedelje da odu u Poresku upravu i raspitaju se o stanju svog poreskog računa. Međutim, da bi to učinili, građani moraju otići lično u filijalu Poreske uprave, na šalter koji je jedan jedini za ovakva pitanja u Novom Sadu.

Branimir Kovačev čekao je čitav dan da bi došao na red. On je zamrzao svoju firmu za peskarenje čaša u januaru 2010. Međutim, ovog meseca u koverti ga je dočekalo neprijatno iznenađenje da je dužan 400.000 dinara za porez.

- Umalo me nije šlog strefio kad sam video. Sva sreća pa čuvam rešenje o zamrzavanju firme koje sam dobio u Agenciji za privredne registre. Kada sam firmu zamrzao na neodređeno vreme, istog dana otišao sam u Poresku upravu, gde je ovo rešenje prosleđeno mom poreskom referentu. Juče sam čekao ispred filijale čitavo prepodne da bih video ko je ovde lud? Rečeno mi je da je moguće da se potkrala greška i da će biti ispravljena - kaže preduzetnik Branimir Kovačev.
Vlasnica jedne knjigovodstvene agencije Vesna Šupić kaže da su joj sva 24 klijenta došla na vrata, nakon što su primili obaveštenje o stanju poreskog računa.

- Svi su došli da negoduju. Naravno da se dešava da i mi grešimo, ali konkretno u ovom slučaju najveća krivica je u administarciji Poreske uprave. Ružno je to što su poslali na sve adrese obaveštenje o dugovanjima, a pritom ih samo paušalno naveli, ljudi ne znaju ni za koji period im je taj dug ni po kom osnovu. U većini slučajeva je to već nešto što je plaćeno ili nešto što je zastarelo, jer nakon pet godina dug za porez zastareva, ukoliko poreska uprava ne reaguje - rekla je Šupićeva.
 
Prema njenim rečima, procedura koja sledi za sve vlasnike knjigovodstvenih agencija biće mučna jer treba da idu na šalter i za svakog klijenta posebno podnesu zahtev za listing o stanju poreskog računa. Taj listing čeka se mesec ili dva, a potom se uporođuje sa onim iz Poreske uprave. Kada se utvrdi čija je greška, piše se zahtev da se ista ispravi. Kako je u Vojvodinu poslato 260.000 ovakvih zahteva, vrlo je verovatno da će šalteri poreskih uprava biti još dugo zakrčeni.

PROMENITI ODLUKU VLADE RS TAKO DA SE REGISTRACIJA TRAKTORA, KOMBAJNA, PRIKOLICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH MAŠINA PLAĆA JEDNOM, A NE SVAKE GODINE

FoNet , RTV

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) saopštila je danas da je prikupila 30.000 potpisa podrške inicijativi da se hitno promeni odluka Vlade Srbije i da se registracija traktora, kombajna, prikolica i ostalih poljoprivrednih mašina plaća jednom, a ne svake godine.

Ova inicijativa dobila je podršku koalicionih partnera, pa se očekuje da se o njoj raspravlja na prvoj narednoj sednici republičkog parlamenta, kaže se u saopštenju.

Traktor je domaćinstvu oruđe za rad, a automobil je luksuz. Ako cena registracije automobila zavisi od "kubikaže", nije logično da se po istom principu registruje traktor ili bilo koja poljoprivredna mašina, navodi se u saopštenju.

POREZNICI POGREŠILI - POZIV GRAĐANIMA DA REŠE NEDOUMICE

RTV

Mnogi Vojvođani dobili su ovih dana obaveštenja o neplaćenom porezu, ali na imovinu koju ne poseduju ili su već platili porez na nju.

Reč je o porezu na oružje, zemlju, i slično.

U Poreskoj upravi kažu da je došlo do greške jer sistem nije savršen i apeluju na obveznike da ipak dođu do filijala uprave da bi razrešili nedoumice oko plaćanja poreza.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji gradjani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju gradjanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose izmedju pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvodjače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI VLADE REPUBLIKE SRBIJE I NEVLADINE ORGANIZACIJE "SAVE THE CHILDREN NORWAY" U BORBI PROTIV ISKORIŠĆAVANJA DECE PUTEM INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

Zamenik predsednika Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i direktor regionalne kancelarije nevladine organizacije "Save the children Norway" Bjorn Hagen potpisali su danas u Beogradu Memorandum o saradnji u borbi protiv iskorišćavanja dece putem informacionih tehnologija.

Dačić i Hagen su nakon potpisivanja ovog dokumenta zaključili da je neophodno zajedničko delovanje u rešavanju ovog globalnog problema u vremenu širenja interneta, u kojem vršioci krivičnih dela postaju sve lukaviji i teže ih je otkriti.

Zamenik predsednika Vlade je ukazao na to da je u cilju zaštite dece neophodan paralelan rad na unapređenju zakonodavnog okvira i profesionalnih kapaciteta, kao i usavršavanje i opremanje naših kadrova.

On je izrazio očekivanje da će na osnovu ove saradnje uskoro biti usaglašen i model nacionalne strategije u ovoj oblasti.

Dačić je podsetio na to da su više od polovine žrtava trgovine ljudima upravo deca mlađa od 18 godina i da je, pored strategije, u planu izrada i Akcionog plana u cilju zaštite dece od seksualne zloupotrebe putem interneta.

Zaštita maloletnika od svih vidova zloupotreba i iskorišćavanja, kako je naglasio, mora se odvijati na svim nivoima.

Prema njegovoj oceni, rizici i opasnosti od seksualne eksploatacije dece na internetu su veliki i zahtevaju formiranje posebnog centra koji će se baviti tim problemom.

On je ukazao na dobru saradnju Srbije u ovoj oblasti sa nadležnim službama u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji, uz podsećanje na to da je nekoliko desetina ljudi uhapšeno upravo na osnovu informacija koje im je prosledio MUP.

Dačić i Hagen su ocenili da će memorandum predstavljati korak dalje u unapređenju saradnje i poboljšanju rezultata u borbi protiv ovog teškog krivičnog dela, kao i da će kazne za prekršioce zakona biti maksimalno iskorišćene.

Hagen je naglasio da je ohrabrujuća rešenost Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije da istraje u borbi protiv zloupotrebe dece, uz napomenu da je neophodan sveobuhvatni pristup ovom problemu.

On je podsetio na to da je održavanje međunarodne konferencije na ovu temu u junu ove godine u Srbiji, u čijem je radu učestvovalo 16 zemalja, našu zemlju svrstalo u društvo onih država koje daju značajan doprinos u borbi protiv ovog gnusnog čina.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 22.11.2011.

REOTVARANJE DRUGE EMISIJE TROGODIŠNJIH DRŽAVNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE EMITOVANE 30. MARTA 2011. GODINE • Prodato 101.152 državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 1.011.520.000 dinara •

Reotvaranjem druge emisije državnih obveznica Republike Srbije, emitovane 30. marta 2011. godine, a ponovo otvorene 22. novembra 2011. godine, ponuđeno je 677.394, a prodato 101.152 državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 1.011.520.000 dinara.

To predstavlja 14,93 odsto obima aukcije.

Državne obveznice su prodate po diskontnoj stopi od 14,89 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 01. aprila 2014. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 22.11.2011.

U SKLADU SA REGIONALNIM SPORAZUMOM KOJI SE ODNOSI NA PLANIRANJE DIGITALNE TERESTRIJALNE RADIODIFUZNE SLUŽBE - ROK ZA DIGITALIZACIJU TELEVIZIJSKOG SIGNALA U EVROPI JE 17. JUN 2015. GODINE • Prva faza digitalizacije televizijskog signala u Srbiji krajem godine •

Državna sekretarka za Digitalnu agendu Jasna Matić izjavila je da digitalizacija televizijskog signala u Srbiji "teče punom parom" i da će probno emitovanje početi krajem 2011. godine.

"Emitovanje digitalnog signala će početi već krajem ove godine, a ceo proces digitalizacije završiće se verovatno krajem iduće godine ili možda nešto posle toga", rekla je Matićeva agenciji Beta.

Prema njenim rečima, probni digitalni televizijski signal pokrivaće oko 40 odsto gledališta u Srbiji.

Državna sekretarka za digitalnu agendu rekla je da se novom strategijom predviđa da prelazak na digitalno emitovanje televizijskog signala ide fazno po regionima, što će, kako je istakla, olakšati taj proces.

"Finalizujemo novu verzije strategije koja će predvideti fazno regionalno menjanje sa analognog na digitalni signal, kao što su radile sve zemlje u svetu. To je srećna okolnost, jer ono na što smo u prvom trenutku bili primorani bilo bi suviše teško i komplikovano i to je u svetu uradio jedino Japan", rekla je Jasna Matić.

Faznu digitalizaciju, kako je navela, omogućilo je to što je u međuvremenu zbog ekonomske krize došlo do gašenja nekih televizijskih stanica, čime se oslobodio prostor u radiofrekvencijskom spektru.

Prema rečima Matićeve, proces digitalizacije završiće se nešto kasnije u odnosu na prvobitno predviđen datum, 4. april 2012. godine.

"Razlog više za promenu koncepcije je i to što će, kako sada stvari stoje, 4. april 2012. biti nekoliko sedmica uoči izbora, što nikako nije dobar trenutak za značajne promene u sferi javnog informisanja", rekla je Matićeva.

Ona je istakla da digitalizacija televizije "sada teče punom parom" i navela da trenutno preko 250 ljudi radi na rekonstrukciji predajničkih mesta širom Srbije.

U digitalizaciju, prema njenim rečima, do sada je uloženo 12 miliona evra dobijenih od Evropske komisije i oko osam miliona evra od bivšeg ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, a biće potrebno još toliko da bi se ceo proces završio.

Na pitanje da li je odlučeno kako će biti upotrebljen spektar koji će biti oslobođen nakon digitalizacije televizijskog signala, ona je rekla da "njegova sudbina za sada nije izvesna".

"Očekujemo da će Evropska unija doneti zajedničku politiku upravljanja spektrom, koja će nam pomoći i biti putokaz kako da upravljamo našim spektrom i kako da lociramo digitalnu dividendu", rekla je Matićeva.

Ona je rekla da je Strategijom digitalizacije predviđeno i da država pomogne u nabavci opreme za prijem signala domaćinstvima koja su obuhvaćena različitim merama socijalne podrške.

"Videćemo u kojom meri će sredstva za to biti obezbeđena u budžetu za narednu godinu i da li će se građanima pomoći da se nabavi sva ta oprema ili će samo dobiti neki vaučer za nabavku", rekla je državna sekretarka za Digitalnu agendu Srbije Jasna Matić.

Rok za digitalizaciju televizijskog signala u Evropi je 17. juni 2015. godine, prema Regionalnom Sporazumu koji se odnosi na planiranje digitalne terestrijalne radiodifuzne službe u Regionu 1 (delovi Regiona 1 nalaze se zapadno od meridijana 170° e i severno od paralele 40° s, osim teritorije Mongolije) i u Islamskoj republici Iran, u frekvencijskim opsezima 174-230 Mhz i 470-862 Mhz ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2010 - prim. red), koji je Srbija potpisala 2006. godine u Ženevi.

Izvor: RTV, Tanjug, 21.11.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT - MNG CENTAR D.O.O./DEŠAVANJA U NOVEMBRU 2011.GODINE

KONFERENCIJA O INTERNOJ REVIZIJI KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA – 01. novembar 2011.

Cilj konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se srećete u oblasti Interne revizije. Saznaćete koliki  je značaj i potreba za internom finansijskom kontrolom  u javnom sektoru, kako obezbediti uslove za razvoj i osposobljavanje revizije uz poštovanje međunarodnih standarda. Govoriće se o konkretnim problemima u praksi i daće se odgovori na pitanja zašto je neophodno da se definiše mesto i uloga interne revizije u sistemu. Imaćete mogućnost da kroz diskusiju sa drugim učesnicima razmenite svoja iskustva, da postavite pitanja,  dobijete odgovor od naših istaknutih  stručnjaka i tako razjasnite mnoge dileme koje ste imali iz ove oblasti.  

Konferencija obrađuje teme:

·         Reforma IFKJ, usklađivanje sa praksom u EU

·         Kontrolno okruženje

·         Sistem Finansijskog upravljanja i kontrole

·         Strategija razvoja interne revizije u javnom sektoru Srbije

·         Pristup izvođenju revizije i analiza rizika

·         Sprovođenje interne revizije u Ministarstvu prosvete i u preko 2000 ustanova koji su indirektni korisnici

·         Saradnja sa CJH i DRI

·         Povelja interne revizije i dokumenta na kojima se zasniva rad interne revizije

·         Izazov za interne revizore u javnom sektoru Srbije

Predavači:

Slobodan Gavrović, načelnik Odseka za internu reviziju Sektora-Centralne jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija

Ljubica Nedeljković, potpredsednica Saveta Državne revizorske institucije

Mirjana Dragosavljević, ovlašćeni interni revizor, Ministarstvo prosvete

Olivera Radović, rukovodilac Interne revizije, JP „Elektromreža Srbije”

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 01. novembar 2011. od  9.30 - 14.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

·         Cena po učesniku: 7.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika konferencije iz istog preduzeća

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja konferencije

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili  prijava@mngcentar.com

 

POVREDE NA RADU I OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU – 2. novembar 2011.

Uslovi i postupci osiguranja od povreda na radu i profesionalnih oboljenja  zaposlenih uređuju se Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ovim zakonskim propisima u Srbiji, međutim, nije precizno uređeno pitanje osiguranja zaposlenih od povrede na radu i profesionalnih oboljenja radi obezbeđenja naknade štete, zbog čega veoma često dolazi do velikih pravnih problema i iscrpljujućih sudskih sporova u preduzećima između poslodavaca i zaposlenih.

Takođe, važećim propisima u Republici Srbiji kroz obavezno zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje, nije specifično izdvojeno osiguranje po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja, odnosno davanja po ovom osnovu. U ovakvim okolnostima pojavljuje se niz problema, kao što su: pitanje odgovornosti poslodavca  da finansira nadoknadu za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja, kada mere za bezbenost i zdravlje na radu nisu bile primenjene;  problem pravične nadoknadu zaposlenom koji je pretrpeo povredu na radu, odnosno profesionalno oboljenje; kao i pitanje motivacije poslodavca za ulaganja u preventivne mere za bezbedan i zdrav rad.

Ovaj seminar bavi se predstavljanjem uspešnih rešenja za navedena sporna pitanja i probleme u oblasti osiguranja od povreda na radu, što za posledicu ima drastično smanjenje broja sudskih sporova i neugodnih situacija u preduzećima.

Ciljna grupa:

Poslodavci, lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaposleni u kadrovskim službama (ljudskim resursima), inspektori rada, specijalisti medicine rada, lekari opšte prakse (izabrani lekari).

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika sa problemom i zakonskim okvirom regulisanja povreda na radu i sa sistemom osiguranja od povreda na radu.

Teme:

·         Povrede na radu kao problem u oblasti BZR

·         Registracija povreda na radu

·         Sistem osiguranja povreda na radu

·         Kako su regulisane povrede na radu Zakonom o PIO

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Uspešno i u skladu sa zakonskim obavezama i propisima rešava probleme povreda na radu.

Predavač:

Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja.

Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike.

Petar Stajković, direktor Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Rade Savićević, načelnik Sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje         Ministarstva rada

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 2. novembar 2011. od 9.30 -17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

KOMERCIJALNI ASPEKT AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA – USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE – 4. NOVEMBAR 2011.

Verovatnoća da će tokom jednog radnog dana, u većini privrednih društava, zaposleni doći u susret sa korišćenjem i/ili stvaranjem autorskog dela i materijala koji su zaštićeni autorskim pravom, je izuzetna i velika. Ovaj seminar treba da odgovori na pitanja kako da privredna društva štite svoja autorska prava odnosno ista plasiraju, kako da u skladu sa Zakonom koriste tuđa autorska i srodna prava, odnosno kako da prometom autorskog prava ostvare finansijski benefit za svoje poslovanje i ugled.

Ciljna grupa:

Privredna društva koja se bave svim vidovima izdavaštva (konvencionalnog i elektronskog), muzičkom i TV industrijom, likovnom i primenjenom umetnošću, radiodifuzne organizacije i kabl operateri, kao i druga privredna društva koja u svom poslovanju bitno zavise od ostvarenja i prometa autorskih dela i predmeta srodnih prava

Cilj seminara:

Svrha seminara je objašnjenje aspekata autorskog i srodnih prava koji su relevantni za poslovanje odnosno poslovnu strategiju privrednih društava.

Teme:

·         Autorsko pravo i biznis, odnosno ekonomski efekti od prometa autorskog prava.

·         Kako zaštititi originalnu tvorevinu.

·         Kako ostvariti prihod od prometa i licenciranja autorskih prava.

·         Razlike između isključive i neisključive licence korišćenja.

·         Koje su strategije licenciranja.

·         Kako koristiti dela drugih nosilaca prava (licencirani softver I sl.).

·         Autorsko pravo i internet.

·         Značaj mera tehnološke zaštite.

·         Smanjenje rizika od povrede autorskih prava (preventive).

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Prepoznaje kategorije prava.

·         Prepoznaje načina efikasnog ostvarivanja prava.

·         Prepoznaje i primenjuje efikasan način zaštite svojih prava i poslovnih interesa.

·         Razumeva koncept autorsko-pravne zaštite koja je teritorijalnog karaktera ali ima univerzalne međunarodne standarde i norme.

·         Razumeva ekonomske benefite za rad jednog privednog društva kao i formiranja good will-a (reputacije) istog.

Predavač:

Ljiljana Rudić Dimić, generalna direktorka JAA-Autorske agencije za Srbiju. Članica Izvršnog odbora Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije. Bila je stalni član delegacije Srbije pri Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu (Ženeva). Radila je u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije. Specijalizovana za zaštitu autorkih i srodnih prava i prava industrijske svojine.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24/III sprat, Beograd , 04. novembar 2011. od 10.00 – 15.30 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku:  12.700,00 dinara + PDV(18%)

·         Cena po učesniku za članove: 10.160,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-761; 3284-269; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG MEĐUNARODNOG OPOREZIVANJA - 08. novembar 2011.

Centralna tema seminara je primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine. Republika Srbija, u ovom trentuku, primenjuje ugovore sa 47 zemalja, od kojih većina sadrži specifična rešenja. Primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja od posebnog je značaja za rezidente Srbije koji isplaćuju prihode nerezidentima - pravnim i fizičkim licima. Naime, rezidenti Srbije kao isplatioci prihoda koji se oporezuju po odbitku u obavezi su da obračunaju, obustave i uplate porez, kao i podnesu propisanu poresku prijavu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Pravilna primena međunarodnih ugovora predstavlja zakonsku obavezu i omogućava postizanje značajnih poreskih ušteda.

Ciljna grupa

Spoljnotrgovinske firme – nadležni rukovodioci, komercijalisti i finansijske službe.

Teme

Nakon uvodnog teorijskog dela, sledi diskusija (umesto klasičnog "ex catedra" izlaganja) koja obuvata sledeće oblasti:

·         rezidentnost kao uslov za ostvarivanje prava (pogodnosti) iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti (promena nadležnosti organa za izdavanje potvrda o rezidentnosti);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanje pravnih lica (oporezivanje stalne poslovne jedinice);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja dividendi, kamata i autorskih naknada - - aktuelnosti (zakupnine za filmove);

·         oporezivanje kapitalnog dobitka – aktuelnosti (porez po rešenju, umesto poreza po odbitku);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja slobodnih profesija;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja zarada;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja naknada direktora;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja usluga Vladi;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja studenata i profesora;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja imovine;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja diplomatskih i konzularnih predstavnika;

·         metodi za otklanjanje dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti (samo za povezana lica);

·         Novi ugovori u najavi;

·         Ostale aktuelnosti; i dr.

Predavač:

Mr Dejan Dabetić, Viši savetnik - rukovodilac Grupe za uporedno poresko pravo i izbegavanje dvostrukog oporezivanja u Ministarstvu finansija. Svoje radno iskustvo sticao je u Ministarstvu finansija, učestvovao je u uvođenju fiskalne reforme u našoj zemlji i sarađivao sa poznatim inostranim ekspertima. Učestvovao je na mnogim seminarima u zemlji i inostranstvu, i publikovao veliki broj članaka. Mr Dejan Dabetić je poznati praktičar i stručnjak u oblasti izbegavanja dvostrukog oporezivanja.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljdsih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 08. novembar 2010. od 17.00 - 21.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

·         Cena po učesniku za članove: 12.560,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i terninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com.

 

Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na primeru Sistema za upravljanje sigurnošću informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001 - 09. Novembar 2011.

Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na polju sigurnosti i zaštite informacija je još uvek nepoznanica u poslovnom okruženju. Primena ove metodologije omogućava precizno razumevanje postavljenih zahteva i definisanje konkretne upravljačke, procesne, organizacione i dokumentacione strukture za njihovu realizaciju. Korišćenje najmodernijih informatičkih alata za modeliranje procesa i obučavanjem vlasnika procesa za njihovo korišćenje, omogućiće da se postavljeni zakonskii ugovorni  zahtevi kontinuirano ispunjavaju i da se o tome u svakom trenutku mogu pružiti odgovarajuću dokazi.

Primena metodologije će se pokazati na primeru efektivnog i efikasnog načina uspostavljanja Sistema upravljanja  sigurnošću  informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001.  Ovaj primer je izabran zbog toga što je standard ISO 27001 najbolji način za dokazivanje usaglašenosti sa odredbama trenutno veoma aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Polaznici će kroz mnogobrojne radionice i praktične primere steći potrebna znanja za sprovođenje projekta implementacije ISMS-a u pravosuđu. Svaki polaznik će dobiti detaljni u kvalitetnu dokumentaciju (priručnik) koja se sastoji od teorijskog dela, slajdova, ček-lista, templejta, primera i studija slučajeva.

Ciljna grupa

Javna preduzeća, banke, ministarstva, svi koji u poslovanju moraju revizorima da dokazuju usaglašenost sa zahtevima (zakona, standarda, ugovornih obaveza itd.)

Cilj seminara:

·         Značajno unapređenje postojećeg načina dokazivanja usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama.

·         Ključne informacije koje će olakšati zaduženima za proveravanje usaglašenosti sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da dođu do objektivnih dokaza.

·         Seminar će poslovnim organizacijama koje su predmet provere usaglašenosti: dopunu organizacije pripremljenu na savremenim osnovama, i sistematizaciju i opise poslova za sve zaposlene, sa detaljno definisanim i utvrđenim odgovornostima i ovlašćenjima za dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Teme:

·         Značaj primene procesnog referentnog modela za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama preduzeća

·         Definisanje upravljačke strukture

·         Prikaz metodologije za mapiranje poslovnih procesa

·         Definisanje organizacione strukture primenom RACI matrica

·         Definisanje dokumentacione strukture koja nastaje kao posledica izvođenja procesa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Primeni metodologiju koja je generalno primenljiva na dokazivanje usaglašenosti sa bilo kojim standardom, sadašnjim zakonskim zahtevima (posebno za pridruživanje u EU) i ugovornim obavezama.

Predavač:

Dr Milan Kukrika, dipl. ing. redovni profesor Beogradskog univerziteta i  predavač Evropske organizacije za kvalitet i IRCA (Velika Britanija). Naučno-stručna znanja dopunio je zvanjem evropskog menadžera kvaliteta 1997., zvanjem evropskog auditora kvaliteta (standard ISO 9001) 1998. godine, zvanjem evropskog  auditora za zaštitu životne sredine (standard ISO 14001) 1999. godine, auditora za upravljanje sigurnošću informacija (standard ISO 27001) 2006. godine i auditora za upravljanje IT uslugom (standard ISO 2000) 2009. godine.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 9. novembar 2011. od  9.30 - 17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 9700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

PORESKA KONTROLA- KANCELARIJSKA I TERENSKA – 10. novembar 2011.

Pripremite se za poresku kontrolu! Izbegnite nepotrebne neprijatnosti i novčane kazne!

Ukoliko obveznici u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske) propuste neku od radnji koja je propisana zakonom mogu da imaju problema sa poreskim organom, tj. protiv njih se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje ne male novčane kazne. Da bi se izbegle ove neprijatnosti, neophodno je da se upoznaju sa procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole.

Na ovom seminaru,  predavač Moma Kijanović će polaznike, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u samoj Poreskoj upravi, na praktičan način i kroz primere iz prakse, uputiti kako da na najjednostavniji način pristupe efikasnoj pripremi za poresku kontrolu i time izbegnu nepotrebno rasipanje resursa, vremena i enegrije.

Ciljna grupa:

Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima, kao i lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom.

Cilj seminara:

je da se polaznici upoznaju sa postupkom i procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske).

Teme:

·         Značaj primene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

·         Načela poreskog postupka koja se primenjuju u postupku poreske kontrole

·         Načelo zakonitosti

·         Načelo vremenskog važenja poreskih propisa

·         Načelo omogućavanja uvida u činjenice

·         Načelo čuvanja službene tajne u poreskom postupku

·         Načelo postupanja u dobroj veri

·         Načelo fakticiteta

·         Postupak kancelarijske poreske kontrole

·         Kontrola formalne ispravnosti

·         Kontrola matematičke ispravnosti

·         Postupak terenske kontrole

·         Nalog za kontrolu

·         Mesto i vreme vršenja kontrole

·         Obaveza učestvovanja poreskog obveznika  u postupku terenske kontrole

·         Zapisnik u postupku terenske kontrole

·         Rešenje u postupku terenske kontrole

·         Mere za otklanjanje utvrđenih povreda zakona i  nepravilnosti u primeni propisa

·         Mere u toku terenske kontrole

·         Mere privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku terenske kontrole

·         Postupak sa stvarima oduzetim u postupku kontrole

·         Podnošenje zahteva za pokretanje poreskoprekršajnog postupka

Po završetku učesnik je osposobljen da:

Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku poreske kontrole.

Predavači:

Mr Momo Kijanović, trenutno na poziciji Vice President-poreski konsultant u ALTIS Capital d.o.o. Beograd (finansijski, investicioni i poreski konsalting). Svoje radno iskustvo sticao je u Poreskoj upravi, gde je radio kao pomoćnik direktora u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Kao autor radova, učestvuje na stručnim skupovima iz oblasti javnih finansija. Objavljuje stručne radove i tekstove iz oblasti javnih finansija u stručnim časopisima. Veliki je praktičar i stručnjak u sprovođenju poreskog postupka i poreske kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd , 10. novembar 2011. od 9.30 - 15.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 11.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

 

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 11. novembar 2011.

Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

Konferencija obrađuje teme:

·         Uporedna analiza sadržine važećeg i prethodnog Zakona o zaštiti potrošača

·         Odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom

·         Ugovor o tajmšeringu

·         Pravna zaštita potrošača prema odredbama Zakona

·         Rešavanje potrošačkih sporova u cilju ostvarivanja prava potrošača

·         Nepravične ugovorne odredbe

·         Zabrana nepoštenog poslovanja

·         Značaj potrošačkog uporednog ispitivanja i ocenjivanja kvaliteta za proizvođače, trgovce, državne organe i potrošače

·         Rad Savetovališta za potrošače, zakon i praksa

Predavači:.

Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP Službenog glasnika vodi rubriku Advokat u službi potrošača. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

Katarina Ivančević, izvršni direktor u Triglav penzijski fondovi AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 11.novembar 2011. od 09.30 – 15.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

·         Cena po učesniku: 7.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         20% popusta članovima MNG Centra

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika konferencije iz istog preduzeća

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja konferencije

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

 

NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

·         Tekući poslovi

·         Kapitalni poslovi

·         Podzakonska akta

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Poznaje Zakonsku i podzakonsku regulativu, odnosno obaveze prema kontrolnim organima u Republici.

·         Donese poslovnu odluku u skladu sa propisima.

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.      

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

 

OPTIMIZACIJA PORESKOG BILANSA I PLANIRANJE OPOREZIVE DOBITI - 16. novembar 2011.

Zakon o porezu na dobit i prateći podzakonski propisi daju poreskom obvezniku veliki broj poreskih podsticaja i olakšica. Neke od tih stimulacija mogu se preneti u naredne poreske periode, dok su neke oročene i mogu se koristiti samo u tekućem periodu.

Putem planiranja oporezive dobiti i promišljenog planiranja korišćenja poreskih podsticaja mogu se iskoristiti sve poreske beneficije i time izbeći da poreski obveznik plati porez koji ne bi morao da plati.

Za razliku od ostalih poreskih oblika kod poreza na dobit obveznik ima značajan manevarski prostor za upravljanje svojim porezom. Poreskim planiranjem može se  izvršiti odlaganje poreza za naredni period ili plaćanje u manjem iznosu.

Na seminaru će biti prikazane strategije i taktike koje poreskom obveziku mogu omogućiti da njihovim  pravilnim korišćenjem plati manji porez.

Ciljna grupa:

Privrednici, menadžeri, računovođe, poreski savetnici, finansijski konsultanti, poreski inspektori, interni i eksterni revizori.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa postupkom poreskog planiranja poreza na dobit, kao i sa strategijama, taktikama, politikama i postupcima zakonite optimizacije i minimizacije poreza na dobit.

Teme:

·         Šta je planiranje poreza na dobit i kako se koristi?

·         Kako se može optimizirati i minimizirati porez na dobit?

·         Strategije, taktike i praktični saveti za smanjenje osnovice poreza na dobit

·         Poresko planiranje i optimizacija investicija u osnovna sredstva

·         Poresko planiranje i optimizacija zapošljavanja novih radnika

·         Poreska optimizacija donacija i sponzorstva

·         Poresko planiranje i optimizacija uzimanja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari

·         Poreska optimizacija kapitalne dobiti

·         Poresko planiranje amortizacije i odloženih poreza

·         Ostali postupci umanjenja oporezive dobiti

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Primeni tehnike i postupke poreskog planiranja u svom konkretnom slučaju.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16 novembar 2011. od 16.00 – 21.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajedničku večeru učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

 

UPOTREBA EXCEL-A KAO ALATA U FINANSIJAMA – 16-18. novembar 2011.

Trening “Upotreba Excel-a kao alata u finansijama” je jedan od najposećenijih i najuspešnijih treninga Centra za razvoj ljudskih resursa, koji ga je dosad organizovao preko čak 60 puta.

U praktičnom radu sa učesnicima dosadašnjih treninga,  primećeno je da veliki broj korisnika nažalost na neadekvatan način koristi alate koji su raspoloživi u Excel-u. Naime, često se ovaj jak alat koristi kao „pisaća mašina“.

Stoga se na seminaru, propraćeno primerima koji se vežbaju, polaznicima prezentuju sve bitne i neophodne formule i dodatni alati ugrađeni u Excel. Uz pomoć njih korisnik će biti u prilici da organizuje i analizira svoje podatke na brži, lakši i efikasniji način, kao i da znatno ubrza radne procese i ukupno poslovanje kompanije. Odgovor na pitanje zašto je Excel najmoćniji alat, kao i odgovore na sva druga pitanja o velikom značaju i mnogobrojnim efikasnim načinima upotrebe Excel-a u radnim procesima, dobićete upravo na ovom kursu.

Ciljna grupa:

Finansijski analitičari, rukovodioci u sektorima finansija, računovodstva, zaposleni u oblasti komercijale odnosno prodaje i slično.

Cilj treninga:

·         Unaprediti analitičke sposobnosti, upotrebom naprednih Excel formula i to uz pomoć funkcija za brojanje i sabiranje, uslovno formatiranje, funkcija pronalaženja vrednosti kao i funkcija za rad sa datumskim vrednostima.

·         Upotrebiti napredne metode za analizu podataka uz pomoć korišćenja naprednih alata iz oblasti rada sa bazama podataka kao i kontrole podataka uz upotrebu Pivot Tabela.

·         Ubrzati i učiniti efikasnijim način donošenja odluka korišćenjem dodatnog Excel Add-ins modula odnosno modula uz pomoć kojega na direktan način sabiramo podatake iz baze uz upotrebu nekoliko (više od jednog) kriterijuma, ili mapiramo polja po nekoliko kriterijuma. Razumevanje i adekvatnije korišćenje Excel funkcija za obračun prvih, drugih, trećih, četvrtih i petih finansijskih tablica (vremenska preferencija novca), kao i formula za obračun troškova amortizacije.

Teme:

·         Organizovanje i formatiranje podataka

·         Rad sa tabelama i grafikonima

·         Formule i funkcije (sa posebnim osvrtom na one koje su najkorisnije u finansijama)

·         Formule za finansijske proračune

·         Rad sa listama (filtering, outlining, subtotals)

·         Analiza podataka (Pivot tabele i grafikoni, What-if.)

Po završetku učesnik je osposobljen da:

·         Organizuje i analizira svoje podatke na mnogo brži i lakši način

·         Poveća efikasnost i tačnost izrade izveštaja i analiza

Predavač:

Obuku drži dipl. ekonomista, koji je svoje značajno radno iskustvo stekao radeći u bankarskom sektoru. Takođe je i Projekt menadžer za upravljanje projektom BASEL II. Poseduje veliko iskustvo kao predavač pri naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je održao niz kurseva korišćenja Excel funkcija u savremenom poslovnom okruženju.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 16-18. novembar 2011. od 17.15 – 20.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.

·         Cena po učesniku: 34.300,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

Dokumentarni akreditiv i bankaraska garancija kao najsigurniji instrumenti plaćanja i obezbeđenja – 17. novembar 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:

Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.

Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:

Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

·         Rizici u spoljnotrgovinskim poslovima

·         Pojam međunarodnog platnog prometa

·         Doznaka, pojam karakteristike i upotreba

·         Kako popuniti nalog za plaćanje

·         SWIFT

·         Inkaso poslovi

·         Dokumentarni akreditiv, pojam, karakteristike, vrste

·         Pravni odnosi u akreditivnom poslu

·         Kako popuniti nalog za otvaranje akreditiva, uloga i pomoć bankara

·         Akreditivna dokumenta i njihova priprema

·         Primeri akreditiva

·         Izvor prava za dokumentarne akreditive-UCP600 I URR 725

·         Pojam i vrste bankarskih garancija

·         Kontragarancija

·         Kada garancija štiti kupca, a kada prodavca

·         Kako popuniti zahtev za izdavanje garancija

·         Osnovni elementi garancije

·         Protest garancije

·         Primeri garancija i praktična primena

·         Pravila URDG758

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Predloži pravi instrument u “finansijskoj klauzuli” osnovnog ugovora

·         Popuni odgovarajuće naloge i dostavi banci precizne instrukcije

·         Shvati suštinu i prednost akreditiva

·         Razume bankarsku garanciju i zna da je primeni

Predavač:

Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 17. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

Incoterms 2010 – 17. Novembar 2011.

Incoterms pravila su pravila Međunarodne trgovinske komore (ICC, Pariz) i postoje od 1936. godine. Revidiraju se na deset godina u skladu sa novim tendencijama u međunarodnoj trgovini i predstavljaju deo priznatog kanona kojim se definišu obaveze kupaca i prodavaca i smanjuje rizik od nastajanja pravnih komplikacija. Sastavni su deo jezika međunarodne trgovine koji usklađuje komercijalni i sudski sistem.

Najnovija verzija pod nazivom Incoterms 2010 stupila je  na snagu 1. januara 2011.

Kod ugovaranja međunarodne prodaje robe, da bi obe ugovorne strane u tom procesu bile zadovoljne, neophodno je da se međusobne obaveze i odgovornosti definišu na siguran i jasan način. Poznavanje sadržaja i značenja termina iz oblasti međunarodne prodaje robe je od ogromnog značaja za sve učesnike u ugovaranju i izvršenju prodajnog posla, jer se na taj način otklanjaju mogućnosti različitog tumačenja razgraničenja obaveza prodavca i kupca i nastanak mnogih nesporazuma i problema, koji mogu da rezultiraju i sudskim sporovima.

Iz ovih razloga suštinski je bitno da ugovorne strane, prilikom ugovaranja međunarodne trgovine, poznaju Incoterms pravila, kako bi efikasno poslovale u međunarodnom okruženju i izbegle mnogobrojne sudske sporove i nesporazume.

Učesnicima na seminaru biće predstavljene klauzule, klasifikacije i pravila Incotermsa-a 2010, izmene u odnosu na prethodne verzije, primena pravila Incotermsa 2010 od datuma stupanja na snagu do danas i uporedni prikaz zastarelih i novih pravila.

Ciljna grupa:

Svi akteri u spoljnotrgovinskom procesu: menadžeri i referenti izvoza i uvoza, zaposleni u distributivnim centrima, zaposleni u sektorima preduzeća za spoljnu trgovinu, špediteri, prevoznici, osiguravajuće kuće, banke itd.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa sadržajem Incoterms-a 2010.

Teme:

·         Uvodni deo:

·         Ugovori trgovačkog posla

·         Struktura prodajnog ugovora

·         Uslovi isporuke u prodajnom ugovoru

·         Gradacija pravnih normi u trgovini

·         Incoterms pravila kao trgovačka šansa

·         Šta definiše Incoterms 2010

·         Šta ne definiše Incoterms 2010

·         Novine u Incotermsu 2010

·         Kako definisati Incoterms pravilo u prodajnom ugovoru

·         Klasifikacija pravila Incoterms 2010

·         Pojedinačna analiza univerzalnih pravila Incoterms 2010

·         Pojedinačna analiza pravila za vodni transport

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Razumeva značaj Incoterms pravila za trgovačku praksu

·         Pravilno koristi publikaciju Incoterms 2010

·         Odredi mesto Incoterms pravila u prodajnom ugovoru

·         Sazna novine u Incotermsu 2010 u odnosu na Incoterms 2000

·         Ugovara uslove isporuke na jednostavan način

·         Stekne osnovna znanja o pojedinačnim pravilima Incoterms 2010

Predavač:

Vukan Vujačić, ekspert za međunarodnu špediciju i transport, akreditovani ICC predavač za Incoterms 2010 i član Komisije ICC za trgovačko pravo i praksu.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 17. novembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

           

RADNO PRAVO I SISTEM PENZIJSKO-INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI – 22. novembar 2011.

Pravni značaj radnog prava ogleda se u činjenici što ono (regulišući prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa) izražava i štiti interese subjekata i svih činilaca radnog odnosa (radnika, poslodavaca, preduzeća, države). Radno pravo je i nastalo na temeljima kompromisa interesa radnika i poslodavaca.

Tema seminara su svi radni odnosi u svim oblicima rada (od zasnivanja do prestanka, uključujući i rad van radnog odnosa), posebno sa aspekta sticanja pretpostavki i uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Kako je sistem penzijskog i invalidskog osiguranja poslednjih decenija zapao u teškoće, on je 2003. godine izmenjen, a 2005. i 2011. godine, izmenama Zakona o PIO,  nastavljena je dalja reforma ovog sistema.

U takvoj situaciji, potrebno je da se preduzećima, organima, organizacijama i poslodavcima približi sistem penzijskog i invalidskog osiguranja kako bi u praksi precizno i pravilno tumačili  odredbe Zakona o PIO.

Primeri koji će na seminaru biti prikazani za različite konkretne situacije doprineće otklanjanju dilema koje se javljaju u praksi.

Ciljna grupa:

Stručne službe u okviru privrednih društava i drugih institucija, predstavnici poslodavaca, pre svega zaposleni u kadrovskim službama, predstavnici zaposlenih – sindikati i dr.

Cilj seminara:

Upoznavanje ovlašćenih radnika sa sistemom penzijsko-invalidskog osiguranja i sa prikazom praktične primene pojedinih odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Takođe, cilj je i upoznavanje učesnika sa međusobnom povezanošću i uslovljenošću ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i sa problemima u njihovom ostvarivanju i sl.

Teme:

·         Zasnivanje radnog odnosa

·         Radno vreme, odmori i odsustva

·         Zaštita zaposlenih

·         Zarada, naknada zarade i druga primanja

·         Potraživanja zaposlenih u slučaju stečajnog postupka

·         Prava zaposlenih kod promene poslodavca

·         Višak zaposlenih

·         Udaljenje zaposlenog sa rada

·         Izmena ugovora o radu

·         Prestanak radnog odnosa

·         Rad van radnog odnosa

·         Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje

·         Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Penzijski staž

·         Utvrđivanje visine prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Ostvarivanje i korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Matična evidencija o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Prelazne odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Učesnici će biti osposobljeni da pravilno i precizno tumače i primenjuju odredbe  Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i radnog prava,  kao i da zaposlenom daju pravu informaciju u pogledu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. 

Predavač:

Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik u penziji. Poseduje bogato radno iskustvo na pripremi i primeni propisa u oblasti rada i zapošljavanja, radom na ovim poslovima preko 30 godina u republičkim organima i organizacijama, učešćem na stručnim i naučnim savetovanjima sa stručnim radovima iz oblasti radnih odnosa, na radionicama, seminarima i sl.

Mirjana Mirkov, direktor Privrednog društva PenzijaInfo, poseduje veliko iskustvo iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Pre zaposlenja u PenzijaInfo bila angažovana na poslovima direktora sektora za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Direkciji Republiškog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Bila član radne grupe za izradu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 22. novembar 2011. od 9.30 -16.00 časova.

Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 12.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

 

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 24.i 25. novembar 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:

Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:

Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

·         Znanja za utvrđivanje aktuelnog stanja.

·         Načini definisanja i postavljanja ciljeva.

·         Učenje i razvoj kao stalna, planska i kontinuirana aktivnost (lična/poslovna – pojedinac/organizacija koja uči).

·         Kriterijumi efikasnosti – subjektivni naspram objektivnih.

·         Najčešće greške i zablude.

Veštine koje će učesnik steći:

·         Praktične aktivnosti na razumevanju razlika između želja i ciljeva.

·         Načini kontrole realizacije postavljenih ciljeva.

·         Analiza stanja, potrebnih aktivnosti, vremena, sredstava i resursa za realizaciju postavljenih ciljeva.

·         Analiza poslova i radnih aktivnosti (ličnih i poslovnih) po raznim pozicijama.

·         Traganje i obrada relevantnih informacija.

·         Elementi procesa rešavanja problema – praktična primena.

Teme:

·         Razumevanje sopstvenih aktivnosti/poslova – Da li dovoljno poznajete sopstvene aktivnosti i njihove elemente? Kako da ih unapredite.

·         Postavljanje - izbor pravih ciljeva (motivišući, dotižni, uvremenjeni). Da li ste postavili pravilne ciljeve koje je moguće ispuniti?

·         Unapređenje procesa rada/izvršenja. Šta činiti sa aktivnostima koje predstavljaju gubljenje vremena? Kako ih se rešiti?

·         Povećanje ličnih/poslovnih kapaciteta. Koje akcije preduzeti? Koliko su efikasni resursi kojima raspolažate u odnosu na postavljene ciljeve? Da li bespotrebno sastančite?

·         Stalno/kontinuirano napredovanje/razvoj. Da li imate sistematičan pritup razvoju i nepredovanju ili to činite stihijski? Da li pravite razliku između želja i planova?

·         Proverite opažanja drugih (vama značajnih osoba; kupaca; potrošača; klijenata). Kako doživljavaju vas i vaše aktivnosti? Koliko ste efikasni u njihovim očima? Šta oni očekuju od vas?

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Sposoban da analizira i sagleda uloge: sebe, okruženja i drugih u planiranim poslovima i aktivnostima.

·         Izvrši analzu sopstvenih poslova, načina sagledavanja i rešavanja problema i načine prilagođavanja novim situacijama.

·         Postavi jasne, objektivne i dostižne ciljeve i način njihovog ostvarenja.

·         Shvati značaj planskog sistematskog pristupa u realizaciji ličnih/poslovnih ciljeva/aktivnosti.

·         Sagleda sopstveni uticaj na druge i njihov na sebe.

·         Nauči da pravilno primenjuje principe i pravila postavljanja i rešavanja problema. 

Predavač:

Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd , 24. i 25. novembar. 2011. od 15.00 – 19.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

REDOVAN POSTUPAK CARINJENJA – 25. novembar 2011.

Pored skrаćenog postupkа cаrinjenjа robe, gde je metodologija rаdа pojednostаvljenа, primenjuje se i  redovni postupаk cаrinjenjа nа robi čijа se vrstа, količinа, kаkvoćа i vrednost ne mogu utvrditi u skrаćenom postupku. Podnošenje Jedinstvene cаrinske isprаve (JCI) je obаvezа uvoznikа ili ovlаšćenog licа.

Zаkonom o spoljnotrgovinskom poslovаnju predviđeno je dа preduzeće ili drugo prаvno lice, registrovаno zа poslove međunаrodne špedicije, može da orgаnizuje otpremаnje i dopremаnje robe u međunаrodnom sаobrаćаju u svoje ime, а po nаlogu i zа rаčun komitentа, kаo i da zаstupа i obаvljа poslove u vezi sа cаrinjenjem robe. Cаrinski obveznik ili ovlаšćeni špediter je odgovorаn zа ispravnost preduzetih rаdnji u cаrinskom postupku, kаo i zа tаčnost podаtаkа koji su uneti u JCI i druge isprаve.

Zbog znаčаjа poslovа koje obаvljа cаrinski obveznik ili špediter, propisimа je utvrdjenа obаvezа dа podnosilаc JCI, najvažnijeg dokumenta za obračun carine, koji se popunjava na strogo propisan način, morа biti upisаn u Registаr podnosilаcа deklаrаcije u Uprаvi cаrinа.

Zbog svega navedenog, poznavanje procedura vezanih za redovan postupak carinjenja je veoma važno za sve učesnike u spoljnotrgovinskom prometu kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obavezama u pravilnom sprovođenju ovog postupka od trenutka podnošenja carinskih deklaracija, pa do okončanja postupka, odnosno stavljanja robe u slobodan promet.

Ciljna grupa:

Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa načinom sprovođenja redovnog postupka carinjenja, kao i o pravima i obavezama učesnika u postupku pri sprovođenju tog postupaka.

Teme:

·         Radnje pre podnošenja deklaracije

·         Podnošenje pisanih deklaracija

·         Prihvatanje deklaracije

·         Provera deklaracije

·         Rezultati provere

Po završetku polaznik je osposobljen da:

U potpunosti upoznat sa novim zakonskim propisima vezanim za sprovođenje redovnog postupka carinjenja, kao i svojim pravima i obavezama u sprovođenju tog postupka.

Predavač:

Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 25. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 28. novembar 2011.

Zakon o parničnom postupku uređuje pravila postupka za pružanje sudske pravne zaštite po kojima se postupa i odlučuje u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa, osim sporova za koje je posebnim zakonom propisana druga vrsta postupka.

Zakon o parničnom postupku sistemski predstavlja jedan od najvažnijih legislativnih akata jedne zemlje, a principi i načela koje sadrži bitno određuju stepen ostvarivanja zaštite u postupku pred sudovima opšte i specijalizovane nadležnosti.

Reformisanje parnične procedure radi usklađivanja sa evropskim standardima i implementacija  preporuka SE, sistemski omogućava i horizontalno usklađivanje propisa na nacionalnom nivou, obzirom na brojne nove zakone koje je Narodna Skupština donela u sprovođenju Nacionalne strategije reforme pravosuđa, čiji je krajnji cilj ostvarenje prava stranaka na zakonitu, pravičnu i jednaku zaštitu.

Učesnici seminara upoznaće se sa konceptom novog Zakona o parničnom postupku koji stupa na snagu 01.02.2012. godine. Takodje nakon seminara učesnici će biti u mogućnosti da samostalno sačine podneske u formalnom smislu, i da preduzimaju potrebne radnje u parničnom postupku.

Ciljna grupa:

Pravne službe privrednih društava i institucija, advokati.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa novinama u Zakonu; da se informišu ko može zastupati pravna lica u parničnom postupku, o dužnostima stranaka u postupku; koja dokazna sredstva i kako koristiti, posebno u privrednim sporovima.

Teme:

·         Implementacija preporuka SE u drugostepenu i trećestepenu sudsku zaštitu

·         Ograničenje načela beneficium novorum  u prvostepenom postupku, posebnim postupcima i u  instancionom postupku

·         Bitne povrede odredaba parničnog postupka i restrikcija načela postupanja suda ex offo u instancionom postupku

·         Pravni lekovi (redovni, vanredni, novi)

·         Reformisanje parnične procedure

·         Osnova načela

·         Ograničenje načela parnične procedure

·         Novi procesni instituti

·         Vremenski okvir za preduzimanje radnji

·         Prelazne i završne odredbe

·         Vrste privrednih sporova

·         Posebna mesna nadležnost u privrednom sporu

·         Sastav suda

·         Posledice parničnih radnji koje preduzima zastupnik

·         Dokazna sredstva

·         Rokovi

·         Dozvoljenost revizije

·         spor male vrednosti

·         privremen mere

·         postupak u drugom stepenu

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Razume koncept novog Zakona o parničnom postupku

·         Sačini podnesak (tužbu, odgovor na tužbu, redovni pravni lek) u formalnom smislu

·         Preduzima potrebne radnje u parničnom postupku

Predavači:

Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Vida Petrović Škero, Sudija Vrhovnog kasacionog suda

Mladen Nikolić, sudija u IV opštinskom sudu

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 28. novembar 2011. od 15.30 – 19.30 časova

Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje, topli i hladni bife.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485  ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

VRSTE POREZA, PORESKE STOPE I NAČIN OPOREZIVANJA – 29. novembar 2011.

Problemi sa poreskim organom mogu da se jave ukoliko obveznici propuste neku od radnji u obračunu poreza koja je propisana zakonom. U tom slučaju, zbog nepravilnog obračuna poreza, obvezniku se nalaže uplata poreza sa kamatom, a protiv obveznika  se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje nemale novčane kazne. Kako bi se ovakve i slične neprijatnosti izbegle, neophodno je da se obveznici upoznaju sa vrstama poreza i poreskih stopa, kao i sa načinom obračuna tih poreza i vrstama poreskih prijava koje se podnose poreskom organu.

Ciljna grupa:

·         Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima

·         Lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom

·         Samostalni preduzetnici i fizička lica koji samostalno vode svoje poslovne knjige

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa vrstama, postupkom i načinom obračuna poreza koji se primenjuju u poreskom sistemu Srbije, kao i sa poreskim prijavama koje se dostavljaju poreskom organu prilikom obračuna i plaćanja poreza. Takođe, polaznici će se upoznati i sa postupkom ostvarivanja svojih prava u poreskom postupku koji se vodi pred poreskim organom, kao i sa svojim obavezama u poreskom postupku, jer će trpeti sankcije poreskog organa ukoliko ih ne poštuje.

Teme:

·         Vrste javnih prihoda u Srbiji

·         Direktni i indirektni porezi

·         Vrste poreza u Srbiji i njihove poreske stope (PDV, akcize, porezi na dohodak građana, porez na dobit pravnih lica, porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon, porez na prenos apsolutnih prava, porez na upotrebu, držanje i nošenje određenih dobara, drugi porez u skladu sa posebnim zakonom)

·         Način obračuna poreza i popunjavanja poreskih prijava za navedene poreze

·         Rokovi plaćanja poreza i uplatni računi na koje se porez plaća

·         Načini utvrđivanja poreza (po odbitku, po rešenju poreskog organa i metodom samooporezivanja)

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku obračuna i plaćanja poreza i podnošenja poreskih prijava. Na osnovu stečenog znanja polaznici će na najlakši mogući način ostvarivati svoja prava u poreskom postupku pred poreskim organom, kao i izvršavati svoje obaveze prema poreskom organu.  

Predavač:

Mr Momo Kijanović, magistar pravno-ekonomskih nauka sa dugogodišnjim radnim iskustvom u Poreskoj upravi. Radio kao pomoćnik direktora u centrali Poreske uprave u Beogradu u Sektoru za naplatu, kao načelnik odeljenja za fiskalnu analizu u Sedištu republičke uprave javnih prihoda u Beogradu, i kao samostalni izvršilac u Sektoru za obrazovanje i komunikaciju u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Trenutno radi kao projekt menadžer – poreski konsultant.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd , 29. novembar 2011. od 9.30 do 17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajedničku večeru učesnika.

Cena po učesniku: 11.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2009. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

 

HIPOTEKA I ZALOGA KAO INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA I SUDSKA PRAKSA – 30. novembar 2011.

U oblasti založnog prava na pokretnim stvarima i pravima kao sredstvu obezbeđenja naplate potraživanja, primećeni su brojni propusti prilikom registracije ugovora o zalozi i njihove realizacije u postupku namirenja. Zbog navedenih činjenica veoma je važno da ugovorne strane budu upoznate sa najčešćim propustima prilikom ugovaranja, i da na taj način izbegnu probleme prilikom registracije ugovora i njihove realizacije. U Zakon o obezbeđenju i izvršenju uneta su nova rešenja koja imaju uticaj na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Takođe, novi Zakon o hipoteci, kao načinu i sredstvu obezbeđenja potraživanja, uveo je mnoge novine u ovu oblast, ali je prouzrokovao i brojne dileme i nepoznanice u praksi. Ove dileme moguće je razrešiti poređenjem zastarelih i novih oblika zasnivanja i realizacije hipoteke.

Na ovom seminaru učesnici će se upoznati sa prednostima zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na nova rešenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i sa izmenama u Zakonu o hipoteci, kroz uporednu analizu starih i novih zakonskih rešenja, radi uklanjanja svih nepoznanica i nedoumica.

Kroz praktično-teorijski rad, na seminaru će se sagledati svi rizici koji osporavaju, umanjuju ili u potpunosti nuliraju efekat hipoteke. U tom smislu, sagledaće se postojeća sudska praksa, situacije u slučaju stečaja, podložnost kriminalnim aktima i radnjama, preventivni efekat hipoteke i realnost njene realizacije.

Ciljna grupa:

Privredna društva, banke, pravnici itd.

Cilj seminara:

Da se izvrši teorijsko praktična obuka polaznika koja će omugućiti kvalitetnije obezbeđenje potraživanja hipotekom, i time stvoriti realne uslove za njenu realizaciju. Seminar upućuje učesnike u prednosti zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na nova rešenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju koja su od uticaja na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Teme:

·         Hipoteka (u teoriji i praksi): istorijat i pojam, pozitivni propisi, zasnivanje, realizacija, zakonska regulativa

·         Novine Zakona o izvršnom postupku od uticaja na postupak registracije

·         Ukazivanje na najčešće razloge odbacivanja zahteva za registraciju u oblasti založnog prava

·         Pravni stavovi

·         Sudska praksa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Da poseduje osnovna teorijska znanja o hipoteci

·         Da se upozna sa pozitivno pravnim propisima i delom uporedno pravnim stanjem

·         Da nauči obezbeđenje potraživanja putem hipoteke

·         Da vrši realizaciju hipoteke

·         Da prilagođava različite oblike hipoteke konkretnim situacijama obezbeđenja potraživanja

·         Polaznik će steći neophodna znanja koja će mu omogućiti da prevaziđe najčešće propuste prilikom zaključenja ugovora o zalozi i time izbegne probleme prilikom njihove registracije, kao i prilikom njihove realizacije u postupku namirenja

Predavač:

Tanja Vukotić Marinković, rukovodi radom Registra sudskih zabrana. Radila na zakonskim tekstovima: Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, Zakon o finansijskom lizingu, veći broj podzakonskih akata.

Dragan Klepić, advokat. Obavljao poslove inspektora rada, načelnika u inspekcijskim organima i poslove javnog pravobranioca.

Dragan Benović, šef zemjišno-knjižnog odeljenja II Opštinskog suda u Beogradu.

Vlada Kozar, sudija Višeg trgovinskog suda u Beogradu.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursaMNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 30. novembar 2011. od 09.30 – 16.00 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 13.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

RASPISAN JAVNI POZIV ZA PREDUZETNICE KOJE ŽELE POMOĆ MENTORA DA BI UNAPREDILE POSLOVANJE • Rok za prijavljivanje je 16.decembar 2011. godine •

Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Udruženje poslovnih žena Srbije pozivaju preduzetnice da se prijave za dobijanje pomoći od strane mentora kako bi unapredile svoje poslovanje.

Preduzetnice koje posluju najmanje jednu godinu, a najviše četiri, imaju jednog zaposlenog i žele da unaprede svoje poslovanje, mogu se prijaviti do 16. decembra u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj. Zainteresovane preduzetnice potrebno je da dostave radnu biografiju i popunjenu prijavu i izjavu (obrasci prijave i izjave mogu se preuzeti sa internet prezentacije Nacionalne agencije i Udruženja poslovnih žena).

Na osnovu javnog poziva biće izabrano 20 preduzetnica, koje će biti podržane od strane mentora tokom 16 meseci.

"Mentori ženskog preduzetništva u Srbiji" je naziv projekta koji realizuju Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Udruženje poslovnih žena Srbije, čiji je cilj formiranje nacionalne mreže mentora ženskog preduzetništva, koja će pružiti pomoć preduzetnicama da poboljšaju svoje poslovanje. Mreže mentora ženskog preduzetništva osnovana je u 17 država u Evropi (Albaniji, Belgiji, Crnoj Gori, Grčkoj, Holandiji, Irskoj, Italiji, Kipru, Makedoniji, Mađarskoj, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji, Španiji, Turskoj i Velikoj Britaniji) i zajedno čine Evropsku mrežu mentora ženskog preduzetništva, koja je zvanično formirana 1. novembra u Varšavi. Mreža se realizuje u okviru Programa za konkurentnost i inovacije (CIP), finansiranog od strane Evropske komisije.

Izvor: Vebsajt Nacionalne agencije za regionalni razvoj, 21.11.2011.

KRETANJE INFLACIJE U OKTOBRU 2011. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast potrošačkih cena u oktobru 2011. iznosio je 0,4%. Međugodišnja inflacija je nastavila da opada i u oktobru je iznosila 8,7%, što je u skladu s projekcijom Narodne banke Srbije.

Pad međugodišnje inflacije će se, prema proceni Narodne banke Srbije, nastaviti i u narednom periodu i u granicama dozvoljenog odstupanja od cilja će se naći u prvom tromesečju naredne godine. Procesu dezinflacije najviše će doprineti niska agregatna tražnja, smanjeni troškovni pritisci na rast cena hrane, kao i nastavak pada inflacionih očekivanja. Brzina pada inflacije zavisiće od razvoja situacije u međunarodnom okruženju, ali i od ekspanzivnosti fiskalne politike.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 11.11.2011.

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA BIĆE ODRŽANO 22. NOVEMBRA 2011. GODINE • Za nove kandidate rok za prijavljivanje je 15. novembar 2011.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obaveštava lica zainteresovana za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, da će se ispitivanje kandidata sa do sada uredno podnetim prijavama, održati 22. novembra 2011. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3 na prvom spratu u sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Za nove kandidate prijave za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara se podnose Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja najkasnije do 15. novembra 2011. godine. Kandidati čije prijave stignu posle 15. novembra, NEĆE moći da polažu 22. novembra, već će se smatrati da su prijavljeni za neki od budućih termina.

O budućim terminima održavanja stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, Ministarstvo će blagovremeno postaviti obaveštenje na veb-sajt.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 13.11.2011.

OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

Aktuelna službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: FISKALNI TRETMAN PROMETA FARMACEUTSKIH PROIZVODA I PRODAJE DELA NEPOKRETNOSTI FIZIČKOM LICU OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA - Zakon o fiskalnim kasama: član 3
 • Ministarstvo finansija: IZNOS TAKSE KOJU JE DUŽAN DA PLATI ADVOKAT PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTEVA NADLEŽNOM ORGANU ZA DAVANJE MIŠLJENJA O PRIMENI REPUBLIČKIH PROPISA - Zakon o republičkim administrativnim taksama: član 2
 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE EVIDENTIRANJA PREKO FISKALNE KASE PROMETA USLUGE OBILASKA PRIRODNOG DOBRA FIZIČKIM LICIMA OD STRANE TURISTIČKE ORGANIZACIJE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD - Zakon o fiskalnim kasama: član 3
 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN IZNOSA TROŠKOVA POSTUPKA ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA KOJI JE ODLUKOM SUDA DOSUĐEN OBVEZNIKU (TUŽIOCU) - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 17

Aktuelna sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Beogradu: IZRICANJE VASPITNIH MERA PRIMENOM ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA - Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica: član 78
 • Apelacioni sud u Beogradu: KAŽNJIVOST KRIVIČNOG DELA KOJE JE U INOSTRANSTVU UČINIO DRŽAVLJANIN REPUBLIKE SRBIJE - Krivični zakonik: član 10 stav 2
 • Apelacioni sud u Beogradu: KORIŠĆENJE MATERIJALA DOBIJENOG NADZOROM I SNIMANJEM KOMUNIKACIJA ZA DRUGO KRIVIČNO DELO - Zakonik o krivičnom postupku: član 504z
 • Apelacioni sud u Beogradu: KUMULATIVNA ISPUNJENOST USLOVA ZA IZRICANJE MERE BEZBEDNOSTI ODUZIMANJE PREDMETA - Krivični zakonik: član 87
 • Apelacioni sud u Beogradu: OBAVEZA PONOVNOG ISPITIVANJA VEŠTAKA ILI ODREĐIVANJA NOVIH VEŠTAKA - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 122 i 123
 • Apelacioni sud u Beogradu: SUDSKA OCENA POSTOJANJA STANJA JAKE RAZDRAŽENOSTI - Krivični zakon Republike Srbije: član 48
 • Apelacioni sud u Beogradu: USLOV ZA POSTOJANJE KRIVIČNOG DELA UGROŽAVANJE SIGURNOSTI - Krivični zakonik: član 138
 • Apelacioni sud u Beogradu: UTICAJ OPASNOSTI OD PONAVLJANJA KRIVIČNOG DELA NA NESMETANO VOĐENJE KRIVIČNOG POSTUPKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 142 stav 1 tačka 3)
 • Upravni sud: DOSTAVLJANJE ODLUKE O ODBIJANJU ŽALBE PROTIV PRESUDE VOJNOG DISCIPLINSKOG SUDA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 261 stav 3
 • Upravni sud: IZRICANJE DISCIPLINSKE MERE ZA JEDNU ILI VIŠE DISCIPLINSKIH POVREDA KOJE SE RASPRAVLJAJU ISTOVREMENO - Zakon o Vojsci Srbije: član 151 stav 3
 • Upravni sud: NEPOSTOJANJE PRAVA NA DODATAK NA PLATU POLICIJSKOG SLUŽBENIKA ZA PREKOVREMENI RAD, RAD NA DAN DRŽAVNOG I VERSKOG PRAZNIKA I RAD NOĆU - Zakon o policiji: član 147
 • Upravni sud: OSTVARIVANJE PRAVA NA JUBILARNU NAGRADU PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE - Zakon o radu: član 37
 • Upravni sud: POSTUPANJE DRUGOSTEPENOG UPRAVNOG ORGANA PRILIKOM IZVOĐENJA NOVIH DOKAZA I PRAVILNOG UTVRĐIVANJA ČINJENIČNOG STANJA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 9 i član 232 stav 1

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 18.11.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "DRA-DIV" za proizvodnju, promet i usluge

08411956

36. St. broj 4161/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1108

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Mila Đorđević, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću "DRA-DIV" za proizvodnju, promet i usluge u stečaju, Beograd, Rakovački put 40, matični broj 08411956, PIB 100455637, pokrenutom po predlogu poverioca "Agrobanka" a.d. iz Beograda, rešenjem ovog suda 36. St. broj 4161/2010 od 10. decembra 2010. godine, doneo je dana 25. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad Društvom sa ograničenom odgovornošću "DRA-DIV" za proizvodnju, promet i usluge u stečaju, Beograd, Rakovački put 40, za 5. decembar 2011. godine u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 221, drugi sprat.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas" D.O.O.

17134914

45. St. broj 2614/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1965

 

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu, St 2614/2011 od 27. jula 2011. godine, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, po predlogu predlagača NLB BANKA AD. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165 v i "Sunoko" D.O.O., Novi Sad, Tpr Marije Trandafil 7, otvoren je stečajni postupak nad Preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas" D.O.O., Beograd. Dragoslava Srejovića 1b., matični broj 17134914, PIB 100208973.
Ispitno ročište zakazano za 21. oktobar 2011. godine, odloženo je za 22. decembar 2011. godine, u 12,00 časova u sudnici broj 211./II., Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Obaveštavaju se poverioci da na ispitnom ročištu mogu osporavati prijavljena potraživanja drugih poverilaca. Ako poverioci nisu osporavali potraživanja drugih poverilaca u propisanom roku, to ne mogu učiniti u kasnijem postupku.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

"Jugobiro" AD

7008341

16. St. broj 666/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1625

 http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JUGOBIRO+SP.shtml/seo=/companyid=7665

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 16. St. broj 666/2011 od 20. maja 2011. godine, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, usvojila je predlog OTP banke Srbija AD, Novi Sad, i otvoren je stečajni postupak nad "Jugobiro" AD, u stečaju, Beograd, Ljube Kovačevića 14., matični broj: 7008341, PIB 101821972.
Prvo poverilačko ročište zakazano za 20. jun 2011. godine, 28. jul 2011. godine i 24. oktobar 2011. godine, odloženo je za 27. decembar 2011. godine, u 11,00 časova u sudnici broj 211./II., Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Ispitno ročište zakazano za 28. jul 2011. godine i 24. oktobar 2011. godine, odloženo je za 27. decembar 2011. godine u 11,00 časova u sudnici broj 211./II., Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Obaveštavaju se poverioci da će se na prvom poverilačkom ročištu raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika.
Obaveštavaju se poverioci da na ispitnom ročištu mogu osporavati prijavljena potraživanja drugih poverilaca. Ako poverioci nisu osporavali potraživanja drugih poverilaca u propisanom roku, to ne mogu učiniti u kasnijem postupku.
Pozivaju se poverioci da pre poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverioca, a ukoliko to ne učine, saziva se sednica Skupština poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Marox DOO"

 

22. St. broj 2145/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1995

 

Privredni sud u u Beogradu u postupku stečaja u predmetu 22. St. 2145/2011 nad stečajnim dužnikom "Marox DOO" u stečaju, Beograd, Ada Ciganlija br. 7, objavljuje oglas :
I Određuje se poverilačko i ispitno ročište za 23. decembar 2011. godine u 12 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 207/II.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Akcionarsko društvo "Cobest"

 

6. St. broj 2350/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1821

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/KOBEST.shtml/seo=/companyid=634

Privredni sud u Beogradu u postupku stečaja u predmetu 6. St. 2350/2011 nad stečajnim dužnikom Akcionarskim društvom "Cobest" u stečaju iz Mladenovca, ulica Savića mlin broj 6, objavljuje oglas:
I Određuje se dopunsko ispitno ročište za 9. decembar 2011. godine u 8,50 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 213/II.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Lola group" d.o.o.

20160128

10. St. broj 162/10

 

 

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10. St. broj 162/10 od 28. oktobra 2011. godine usvaja završni račun i završni izveštaj stečajnog upravnika stečajnog dužnika "Lola group" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Lješka 23/20 od 19. oktobra 2011. godine.
II - Odobrava se raspored neraspodeljenog dela stečajne mase na ime troškova stečajnog postupka - I isplatni red u svemu prema završnom računu stečajnog upravnika od 19. oktobra 2011. godine.
III - Određuje se konačna nagrada stečajnom upravniku Ivanu Stankoviću iz Beograda, Gorenjska 15, u bruto iznosu do 350.119,80 dinara i odobrava mu se isplata neisplaćenog dela konačne nagrade u bruto iznosu od 300.119,80 dinara.
IV - Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Lola group" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Lješka 23/20, matični broj 20160128, PIB 105781740.
V - Nalaže se Agenciji za privredne registre da iz registra privrednih subjekata briše stečajnog dužnika "Lola group" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Lješka 23/20, matični broj 20160128, PIB 105781740.
VI - Nalaže se NBS - OPN filijala Kragujevac da nakon pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka ugasi račun stečajnog dužnika "Lola group" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Lješka 23/20, matični broj 20160128, PIB 105781740, koji se vodi kod UBB Beograd, a.d. broj 290-13506-74.
VII - Nalaže se Ministarstvu finansija - Poreska uprava Čukarica, da po pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka briše iz registra PIB 105781740.
VIII - Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz registra o razvrstavanju pravnih subjekata stečajnog dužnika "Lola group" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Lješka 23/20, matični broj 20160128.
IX - Nalaže se stečajnom upravniku da u roku od 30 dana nakon pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka uništi pečate i dostavi predlog za razrešenje stečajnog upravnika usled zaključenja stečajnog postupka.
X - Oglas istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, dana 3. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Moderna kuća" a.d.

7168756

48. St. broj 2793/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2231

 

1. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 48 St. broj 2793/11 od 27. septembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Moderna kuća" a.d. Beograd, Braće Krsmanovića 3-5, MB: 7168756, PIB: 101617597.
2. Konstatuje se da su ispunjeni uslovi iz člana 13. stav 2. Zakona o stečaju pa se pozivaju stečajni poverioci da ukoliko imaju pravni interes da se postupak stečaja nastavi nad stečajnim dužnikom da u roku od 15 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", dostave predlog za sprovođenje postupka stečaja nad stečajnim dužnikom i izvrše uplatu u depozit kod ovog suda na račun br. 840-298802-02 iznosa od 1.000.000,00 dinara radi pokrića troškova stečajnog postupka, te dostave sudu dokaz o izvršenoj uplati.
3. Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 24. januar 2012. godine.
4. Zakazuje se završno ročište za 24. januar 2012. godine u 9,30 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 201/2.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzećem "Casting X" d.o.o.

17148222

1. St. broj 2976/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2276

 

Privredni sud u Beogradu rešenjem 1. St. 2976/2011 od 21. oktobra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad Preduzećem "Casting X" d.o.o., Beograd, Stanka Opsenice 8, matični broj 17148222, PIB 101018180, a na predlog "Hidro-baza" d.o.o., Beograd, od 3. oktobra 2011. godine. Imenovan je za stečajnog upravnika Branko Vučković iz Beograda, Višnjička 146. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 16. januar 2012. godine u 9,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 220. Ispitno ročište određuje se za 16. mart 2012. godine u 9,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 220. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 25. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"Voće Trade" d.o.o.

 

St. broj 269/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=651

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad "Voće Trade" d.o.o. u stečaju iz Loznice, doneo je dana 4. novembra 2011. godine sledeće
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "VOĆE TRADE" d.o.o. u stečaju iz Loznice određuje se za 30. novembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48a, u sudnici broj 6 ovog suda, pa ovo rešenje ima služiti poveriocima i stečajnom upravniku umesto poziva.
Rešenje o održavanju dopunskog ispitnog ročišta ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Društvo za proizvodnju i promet "RPC produkt" d.o.o.

17576976

St. broj 245/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1500

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Društvo za proizvodnju i promet "RPC produkt" d.o.o. Loznica Banjska 35, doneo je 2. novembra 2011. godine sledeće
REŠENJE
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju i promet "RPC produkt" d.o.o. Loznica Banjska 35, matični broj 17576976 PIB 103465723.
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Stojanka Filipić iz Loznice, Kneza Miloša 4.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od prijema odnosno objavljivanja rešenja u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog prvostepenog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

HK Viskoza "Holtikultura" d.o.o.

 

St. broj 32/10

 

 

 

Privredni sud u Valjevu u postupku stečaja nad HK Viskoza "Holtikultura" d.o.o. Loznica, 14. 11. 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Završno ročište u postupku stečaja nad HK Viskoza "Holtikultura" d.o.o. Loznica, zakazuje se za 8. 12. 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu Karađorđeva 48-a, prvi sprat, soba broj 6, pa ovo rešenje poveriocima i stečajnom upravniku ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Jankovina" d.o.o.

 

2. St. broj 140/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2002

 

Obaveštavaju se poverioci preduzeća "Jankovina" d.o.o. - u stečaju iz Kraljeva, Trg vojske Jugoslavije blok A bb, da će dopunsko ispitno ročište održati dana 25. novembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda Kraljevo Cara Dušana 41 sudnica broj 12.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

D.O.O. "Iva-Co"

 

1. St. broj 294/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1519

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom D.O.O. "Iva-Co" u stečaju iz Aleksinca, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Milosavljević, doneo je 3. novembra 2011. godine.
REŠENJE
1. Ročište za odlučivanje i glasanje o predloženom planu reorganizacije stečajnog dužnika D.O.O. "Iva-Co" u stečaju iz Aleksinca zakazuje se za dan 29. novembra 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 2, Privrednog suda u Nišu.
2. Poverioci mogu izvršiti uvid u pripremljen Plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Nišu, kancelarija broj 7, sve do održavanja ročišta.
3. Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

D.O.O. "Drvoukras"

 

1. St. broj 252/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=667

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom D.O.O. "Drvoukras" u stečaju Niš, koga zastupa stečajni upravnik Bratislav Rajković, doneo je 4. novembra 2011. godine.
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati 1. decembra 2011. godine u 10,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

AD "Nopal"

8005702

2. St. broj 1117/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2293

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom AD "Nopal" sa sedištem u Bačkoj Palanci, ul. Obrovački put br. 58, MB: 8005702, PIB: 100496436, po obaveštenju NBS Kragujevac od 2. septembra 2011. godine i po predlogu predlagača Zorić Miroslava iz Bačke Palanke od 21. oktobra 2011. godine, doneo je dana 7. novembra, 2011. godine sledeće rešenje.
Usvaja se predlog poverilaca Zorić Miroslava iz Bačke Palanke i Bože Mišković iz Inđije za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom AD "Nopal" sa sedištem u Bačkoj Palanci, ul. Obrovački put br. 58, MB: 8005702, PIB: 100496436, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Dragoljub Knežević iz Bačke Palanke, ulica Save Kovačevića br. 19.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 5. decembar 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 17. januar 2012. godine, sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 7. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

BBRB d.o.o.

20074973

2. St. broj 369/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2297

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom BBRB d.o.o. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 88 MB: 20074973 PIB: 104017281, po obaveštenju NBS od 18. novembra 2011. godine i predlogu predlagača Credi Agricole Banka Srbije AD Novi Sad, Braće Ribnikar 4-6, koga zastupa Miloš V. Milošević advokat iz Beograda, Maršala Birjuzova br. 1, objavljuje rešenje.
Usvaja se predlog poverioca Credi Agricole Banka Srbije AD Novi Sad, Braće Ribnikar 4-6, za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom BBRB d.o.o. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 88 MB: 20074973 PIB: 104017281, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 5. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 17. januar 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 7. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

DP "Promet"

 

2. St. broj 39/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=237

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PROMET+VRSAC.shtml/seo=/companyid=114

Privredni sud u Pančevu, po stečajnom sudiji Unčević Nenadu, u stečajnom postupku nad DP "Promet" iz Vršca, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika, da će se dopunsko ispitno ročiše radi raspravljanja o naknadno podnetim prijavama potraživanja poverilaca održati 5. decembra 2011. godine, u 12,00 časova, u sali br. 125, prvi sprat, Privrednog suda u Pančevu.
Objavljivanjem oglasa svi poverioci smatraju se uredno pozvanim.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

ZZ "Svetozar Marković"

 

2. St. broj 14/10

 

 

 

Privredni sud u Pančevu, po stečajnom sudiji Unčević Nenadu, u stečajnom postupku nad ZZ "Svetozar Marković" iz Dolova, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika, da će se dopunsko ispitno ročiše radi raspravljanja o naknadno podnetim prijavama potraživanja poverilaca održati 5. decembra 2011. godine, u 12,00 časova, u sali br. 125, prvi sprat, Privrednog suda u Pančevu.
Objavljivanjem oglasa svi poverioci smatraju se uredno pozvanim.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

DP za proizvodnju "Utva stin"

08247935

5. St. broj 335/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2128

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DP+UTVA-STIN.shtml/seo=/companyid=12843

Privredni sud u Pančevu obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika DP za proizvodnju "Utva stin" iz Pančeva, Utve Zlatokrile 9, matični broj 08247935, PIB 101862698 da je prvo poverilačko ročište zakazano za 4. novembar 2011. godine u 12,00 časova neodržano, jer se na istom nije pojavio niti predlagač niti dužnik, te je novo poverilačko ročište zakazano za 13. decembar 2011. godine u 10,30 časova, u sali 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 13. decembar 2011. godine u 10,30 časova kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca.
Na sednicu skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

AD "Banat"

08150559

5. St. broj 266/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2294

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/BANAT.shtml/seo=/companyid=6871

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika AD "Banat" Kovačica, Maršala Tita 54, matični broj 08150559, PIB 100872899 da je rešenje stečajnog sudije St. broj 266/2011 od 1. novembra 2011. godine otvoren stečajni postupka nad stečajnim dužnikom obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje, jer je potpuno obustavio sva plaćanja u neprekidnom trajanju od dve godine i ne može da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana njihove dospelosti.
Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju RS.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srbije", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 13. marta 2012. godine u 10,30 časova, u sali 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Prvo poverilačko ročište održaće se dana 5. decembra 2011. godine u 9,30 časova, u sali 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 5. decembar 2011. godine u 9,30 časova kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca.
Na sednicu skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu 2. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

Preduzeće u društvenoj svojini "Ugostiteljstvo"

 

1. St. broj 161/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2029

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/UGOSTITELJSTVO.shtml/seo=/companyid=2700

Privredni sud u Somboru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Preduzeće u društvenoj svojini "Ugostiteljstvo" u likvidaciji Crvenka zakazuje prvo poverilačko ročište za 5. decembar 2011. godine. sa početkom u 9,00 časova, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

"Mobile de auto" d.o.o.

20190957

5. St. broj 324/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2322

 

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika "Mobile de auto" d.o.o. Vršac, Vojnički trg 28/23, matični broj 20190957, PIB 104580033, da je rešenjem stečajnog sudije St. broj 324/2011 od 1. novembra 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom s obzirom na to da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje jer je potpuno obustavio sva plaćanja u neprekidnom trajanju od dve godine i da ne može da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana njihove dospelosti.
Za stečajnog upravnika imenuje se Mićović Milisav iz Pančeva, Stevana Šupljikca 153/27.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS"; prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 13. marta 2012. godine u 9,00 časova u sali 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Prvo poverilačko ročište održaće se 5. decembra 2011. godine u 8,45 časova, u sali 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 5. decembar 2011. godine u 8,45 časova kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca.
Na sednicu skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu, dana 2. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

"Plana živinarstvo" AD

17433148

3. Posl. St. broj 359/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2327

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PLANA+ZIVINARSTVO.shtml/seo=/companyid=1411

Privredni sud u Požarevcu, stečajni sudija Zvezdana Karaklajić doneo je rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "Plana živinarstvo" AD iz Velike Plane.
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Plana živinarstvo" AD iz Velike Plane, Miloša Velikog 97 u likvidaciji, matični broj 17433148, PIB 101175284, zbog prezaduženosti.
Imenuje se za stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj Beograd.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa, o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srbije" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 27. mart 2012. godine u 11,30 časova, u Privrednom sudu u Požarevcu, sudnica broj 72/3.
Prvo poverilačko ročište određuje se 1. decembar 2011. godine u 12 časova u Privrednom sudu u Požarevcu sudnica broj 72/3.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Privredno društvo "Agrotrgovina" DOO

 

1. St. broj 437/2010

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, po stečajnom sudiji Dragici Gačić Petković, u stečajnom postupku nad privrednim društvom "Agrotrgovina" DOO, u stečaju iz Erdevika, Pionirski park 2, koga zastupa stečajni upravnik Mr Ivana Matić, doneo je 1. novembra 2011. godine
REŠENJE
Obustavlja se postupak stečaja u odnosu na stečajnog dužnika "Agrotrgovina" DOO, u stečaju iz Erdevika, Pionirski park 2, zbog prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica.
Nastavlja se stečajni postupak u odnosu na stečajnu masu "Agrotrgovina" DOO, u stečaju iz Erdevika, Pionirski park 2, koju će zastupati stečajni upravnik, Mr Ivana Matić, iz Sremske Mitrovice, a radi namirenja poverilaca.
Novac dobijen prodajom stečajnog dužnika ulazi u stečajnu masu.
Za potraživanja prema stečajnom dužniku koja su nastala do obustave stečajnog postupka ni stečajni dužnik ni njegov kupac ne odgovaraju poveriocima.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

DOO "Promes"

 

2. St. broj 63/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 63/2011 od 1. novembra 2011. godine odredio završno ročište u postupku stečaja DOO "Promes" - u stečaju Čačak za 29. novembar 2011. godine u 12,00 časova, sudnica 3. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda 1. novembra 2011. godine i njegovim oglašavanjem se smatra da su stečajni poverioci uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "VR Trans"

07861222

2. St. broj 176/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1957

 

Privredni sud u Čačku, je zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću "VR Trans" Lučani, Ratka Jokovića 3, MB 07861222, svojim rešenjem St. broj 176/11 od 28. oktobra 2011. godine koje je istaknuto na oglasnoj tabli suda, 31 oktobra 2011. godine.
Ispitno ročište zakazano u postupku stečaja ovog dužnika za dan 26. januara 2012. godine sa početkom u 11 časova otkazano je napred pomenutim rešenjem. Rok za žalbu na rešenje kojim je zaključen postupak stečaja je osam dana od objavljivanja ovog teksta u "Službenom glasniku RS".

Izvor: Redakcija, 22.11.2011.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 11.11.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"MICOLO" d.o.o.

08201340

36 St. broj 809/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Mila Đorđević, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad dužnikom "MICOLO" d.o.o., u stečaju, Beograd, Leptirova 43, čiji je: matični broj 08201340, PIB broj 101406095, pokrenutom po predlogu poverioca PB Agrobanka a.d., Beograd, rešenjem ovog suda 36. St. broj 809/2010 od 10.12.2010. godine, doneo je dana 13.10.2011. godine: rešenje
Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad dužnikom "MICOLO" d.o.o., u stečaju, Beograd, Leptirova 43, čiji je: matični broj 08201340, PIB broj 101406095 za 27.10.2011, koje će se održati dana 18.11.2011. godine u 9,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 221, drugi sprat.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Podgrmečje" d.o.o.

17348574

42. St. broj 1745/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2249

 

Privredni sud u Beogradu, i to sudija Ljiljana Mujagić, kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja stečajnog razloga nad "Podgrmečje" d.o.o. iz Rušnja, 13. septembra 1, deo 9, na održanom ročištu dana 19. oktobra 2011. godine doneo je sledeće
REŠENJE
I Otvara se postupak stečaja nad "Podgrmečje " d.o.o. iz Rušnja, 13. septembra 1, deo 9, matični broj 17348574, PIB 101411834, po predlogu stečajnog poverioca NLB banke, a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165/V.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Dragica Bajić iz Beograda, Karađorđeva 23/3.
III Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 25. novembar 2011. godine u 10,00 časova, sudnica 227, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V Ispitno ročište određuje se za 28. februar 2012. godine u 10,00 časova, sudnica 227, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI Pozivaju se poverioci da u roku od 70 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jednom visokotiražnom dnevnom listu koje se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

"BEO-NTS" d.o.o.

17540068

42. St. broj 2158/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2237

 

Privredni sud u Beogradu, i to sudija Ljiljana Mujagić, kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja stečajnog razloga nad "BEO-NTS" d.o.o. iz Sremčice, Nikolaja Gogolja 62, na održanom ročištu dana 19. oktobra 2011. godine doneo je sledeće
REŠENJE
I Otvara se postupak stečaja nad "BEO-NTS" d.o.o. iz Sremčice, Nikolaja Gogolja 62, matični broj 17540068, PIB 103305593, po predlogu stečajnog poverioca Fond za razvoj Republike Srbije.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Dragica Bajić iz Beograda, Karađorđeva 23/3.
III Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 25. novembar 2011. godine u 11,00 časova, sudnica 227, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V Ispitno ročište određuje se za 28. februar 2012. godine u 11,30 časova, sudnica 227, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI Pozivaju se poverioci da u roku od 70 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jednom visokotiražnom dnevnom listu koje se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzećem DP "Keramos"

 

15. St. broj 15/10

 

 

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 15. St. broj 15/2010 od 12. septembra 2011. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom:
Preduzećem DP "Keramos" iz Beograda, Koče Kapetana 14.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Kiki&Raša" d.o.o

20376970

42. St. broj 2519/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2082

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42. St. broj 2519/11 od 25. jula 2011. godine pokrenuo je postupak stečaja na "Kiki&Raša" d.o.o iz Beograda, Garibaldijeva 29 matični broj 20376970, PIB 105483670, po predlogu stečajnog poverioca "Intesa Leasing" d.o.o. iz Beograda.
Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika odloženo je za 5. decembar 2011. u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 227.
Ovaj oglas istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu 24. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6

Privrednog društva "Višnjica" a.d.

 

22. St. broj 2935/11

 

 

 

I. Obaveštavaju se poverioci da će se ročište za odlučivanje o predlogu i glasanje o unapred pripremljenom planu reorganizacije Privrednog društva "Višnjica" a.d. Beograd, Dobračina 42 održati 5. decembra 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, sala 100/I.
II. Poverioci mogu izvršiti uvid u unapred pripremljen plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, soba 22, kao i na oglasnoj tabli Suda.
III. Zainteresovana lica mogu staviti primedbe na podneti plan, kao i osporiti sadržinu, osnov i visinu planom obuhvaćena potraživanja u roku od 15 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
IV. Ovaj oglas je istaknut na oglasnoj tabli Suda, 28. oktobra 2011. godine.
V. Broj predmeta 22. St. broj 2935/2011.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Madra Press

20100656

23. St. broj 436/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23. St. broj 436/2011 od od 23. septembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Madra Press, iz Beograda, Steva Todorovića 45, matični broj: 20100656, PIB 104151838, a po predlogu ovlašćenog predlagača NLB banke, a.d. Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v.
II Imenovan je za stečajnog upravnika Bojković Milorad iz Beograda.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" i listu "Danas", prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
III Ispitno ročište određuje se za 23. decembar 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.
VI Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 18. novembar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 204/II.
VII Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Conti-Cop DOO

07551843

7 St. broj 2982/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2261

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7 St. broj 2982/11 od 27. oktobra 2011. godine usvojio je predlog predlagača Fonda za razvoj RS, Niš, Bulevar Nemanjića 14a, od 10. oktobra 2011. godine za sprovođenje stečajnog postupka i otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Conti-Cop DOO Trstenica, Trstenica 200 A, matični broj 07551843, PIB 101933225.
II Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
III Imenuje se Kotur Milutin iz Beograda, Solunska 36, za stečajnog upravnika.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom, podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Sve prijave potraživanja podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 1. decembar 2011. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, sprat I.
VII Ispitno ročište zakazuje se za 26. januar 2012. godine u 13,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, sprat I.
VIII Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda, 28. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

GP "Guming" d.o.o.

 

16. St. broj 3451/10

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem St. broj 3451/10 od 19. septembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad GP "Guming" d.o.o. iz Beograda, Sandžačka 30b.
Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika, te održati skupština poverilaca, određuje se za 23. novembar 2011. godine u 12,00 časova, sudnica 203/II u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Preduzeće za grafičku delatnost i trgovinu "Prvi unikorn" d.o.o.

17536362

27. P. broj 491/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2196

 

I - Privredni sud u Beogradu je rešenjem 27. P. broj 491/2011 od 5. oktobra 2011. godine, otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za grafičku delatnost i trgovinu "Prvi unikorn" d.o.o., Beograd, Resnik, Delovi 12/4, matični broj 17536362, PIB 103233152.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III - Za stečajnog upravnika imenuje se Boban Đorđević, Beograd - Višnjička banja, Višnjički venac 35/19.
IV - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 14. novembar 2011. godine u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 236.
V - Ispitno ročište određuje se za 12. mart 2012. godine u 11,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 236.
VI - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII - Ovaj oglas je objavljen na oglasnoj tabli Suda dana 5. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Privrednim društvom "M Plast" d.o.o.

17032216

32. St. broj 2491/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2154

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Lejla Bratić odlučujući o predlogu predlagača "Raiffeisen banka" AD Beograd, Bulevar Zorana Đinđića br. 64 a, za pokretanje postupka stečaja nad Privrednim društvom "M Plast" d.o.o. Beograd, ul. Tošin Bunar br. 110, matični broj: 17032216, PIB: 100110828, doneo je na ročištu održanom dana 20. septembra 2011. godine
REŠENJE
I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "M PLAST" d.o.o. Beograd, Tošin bunar 110, matični broj: 17032216, PIB:100110828.
II Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III Imenuje se Ćulibrk Zoran iz Novog Beograda, Jurija Gagarina 29, za stečajnog upravnika.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 25. novembar 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2 .
VII Ispitno ročište zakazuje se za 27. mart 2012. godine u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2 .
VIII Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa datumom 20. septembra 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
IX Nalaže se Agenciji za privredne registre RS iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Inpa" d.o.o.

 

23. St. broj 4364/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, u stečajnom postupku nad "Inpa" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Preduzeće za građevinske usluge, ul. Dunavski kej 7/72, Beograd poslovni br. 23. St. 4364/2010 obaveštava da zakazuje ročište za glasanje o Planu reorganizacije podnetom od strane osnivača stečajnog dužnika za 7. decembar 2011. godine sa početkom u 12 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, ul. Masarikova br. 2, sudnica br. 100. Plan reorganizacije podnet je od strane osnivača stečajnog dužnika. Poverioci mogu izvršiti uvid u predlog plana reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Beogradu, prizemlje, soba 22, sve do dana održavanja ročišta. Glasanje će se vršiti usmeno na ročištu, ili pismeno na glasačkim listovima koji su dostavljeni poveriocima. Pravo glasa imaju poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja. Glasanje se vrši u okviru klasa poverilaca. Plan reorganizacije se smatra usvojenim u jednoj klasi ako su za plan glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u toj klasi. Plan se smatra usvojenim ako ga prihvate sve klase.
Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Valprom" d.o.o.

20211954

11. St. broj 1235/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1958

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 11. St. broj 1235/11 od 20. juna 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Valprom" d.o.o. iz Beograda, Resavska 36/I, matični broj 20211954.
II - Posle neuspelog ispitnog ročišta zakazanog za 27. oktobar 2011. godine u 10 časova zakazuje se novo ispitno ročište za 5. decembar 2011. godine u 11 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, II sprat, sudnica 235.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Preduzećem za trgovinu i ugostiteljstvo "Legis" d.o.o.

 

9. St. broj 227/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Biljana Subotić, u postupku stečaja nad Preduzećem za trgovinu i ugostiteljstvo "Legis" d.o.o. iz Beograda, Kralja Petra 13-15, u stečaju, dana 2. novembra 2011. godine, objavljuje sledeći oglas:
I - Na ročištu za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog Plana reorganizacije Preduzeća za trgovinu i ugostiteljstvo "Legis" d.o.o. Beograd, Kralja Petra 13-15, u stečaju, koji je podnet od predlagača "Marfin bank" AD Beograd, Dalmatinska 22 i "Manjež 1936" d.o.o. Beograd, Svetozara Markovića 49, zakazano za dan 2. novembra 2011. godine sa početkom u 11 časova nije sprovedeno glasanje o predlogu izmenjenog plana reorganizacije, te se ročište za razmatranje i glasanje po predlogu izmenjenog plana reorganizacije zakazuje za dan 5. decembra 2011. godine, sa početkom u 12,45 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 203.
II Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja. Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može i pismenim putem u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.
Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
Klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
Plan reorganizacije se smatra usvojenim, ako ga na propisani način prihvate sve klase poverilaca.
III Plan reorganizacije stečajnog dužnika Preduzeća za trgovinu i ugostiteljstvo "Legis" d.o.o. Beograd, Kralja Petra 13-15, u stečaju, je izložen u sobi 22, Privrednog suda u Beogradu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 9 do 15 časova, sve do dana održavanja ročišta.
IV Pozivaju se zainteresovana lica da se upoznaju sa sadržinom predloženog plana reorganizacije, te da se odazovu pozivu za navedeno ročište.
V Ovaj oglas o zakazivanju ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu plana reorganizacije objaviti na Oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku Republike Srbije".
VI Obaveštenje o zakazivanju ročišta i dostupnosti Plana reorganizacije svim poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije i drugim zainteresovanim licima, a koja nisu obaveštena na ročištu od 2. novembra 2011. godine, dostaviće predlagač plana "Marfin bank" a.d. Beograd, pismenim putem najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

"Jaguar Auto RS" d.o.o.

20182636

St. broj 626/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2251

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad "Jaguar Auto RS" d.o.o., iz Pocerskog Pričinovića, ul. Maršala Tita br. 91, doneo je dana 21. oktobra 2011. godine sledeće
REŠENJE
Predlog poverioca "OTP banka Srbija" AD Novi Sad za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Jaguar Auto RS" d.o.o. iz Pocerskog Pričinovića usvaja se .
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom dužnikom "Jaguar Auto RS" d.o.o. iz Pocerskog Pričinovića matični broj 20182636, PIB 104529636.
2. Stečajni postupak se otvara zbog trajnije nesposobnosti plaćanja, jer stečajni dužnik nije mogao od odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
3. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Tomislav Despotović iz sela Gornji Dobrić, ul. Vojvode Stepe br. 27.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana o dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
6. Ispitno ročište će se održati dana 8. februara 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica br. 17.
7. Prvo poverilačko ročište će se održati dana 28. novembra 2011. god. sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica br. 17.
8. Skupština poverilaca će se održati dana 28. novembra 2011. godine sa početkom u 10,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica br. 17.
9. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 21. oktobra 2011. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije" i dnevnom listu "Novosti".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

DP "Centar za obrazovanje i marketing"

08052786

St. broj 208/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2258

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/CENTAR+ZA+OBRAZOVANJE+I+MARKETING.shtml/seo=/companyid=14485

Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP "Centar za obrazovanje i marketing" u likvidaciji iz Zrenjanina, ulica Beogradska 11-13, MB 08052786, PIB 100653361.
Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) s obzirom na to da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje.
Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Agencija za privatizaciju centar za stečaj Beograd, Terazije broj 23.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - prvo poverilačko ročište za 2. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra broj 1, u sobi broj 68/I.
Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za dan 16. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova koje će se odražati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, ul. Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 68/I, (shodno članu 72).
Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zrenjaninu, 26. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Steco" DOO

07639899

St. broj 666/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad "Steco" DOO Šabac, Obrenovački put bb, doneo je 21. oktobra 2011. godine sledeće
REŠENJE
Predlog poverioca "Vojvođanska banka" AD Novi Sad za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Steco" DOO Šabac usvaja se
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom dužnikom "Steco" DOO Šabac matični broj 07639899, PIB 100081000.
2. Stečajni postupak se otvara zbog trajnije nesposobnosti plaćanja, jer stečajni dužnik nije mogao od odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dospelosti obaveza.
3. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Milan Rafailović iz Valjeva, Milovana Glišića 13.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana o objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
6. Ispitno ročište će se održati 8. februara 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica broj 17.
7. Prvo poverilačko ročište će se održati 28. novembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica broj 17.
8. Skupština poverilaca će se održati 28. novembra 2011. godine sa početkom u 11,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica broj 17.
9. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 21. oktobra 2011. godine
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Novosti".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Laboratorija za industrijsku kooperaciju i prenos tehnologije u industriji mode "Lamado"

17424971

St. broj 822/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=944

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Laboratorija za industrijsku kooperaciju i prenos tehnologije u industriji mode "Lamado" Lajkovac, 24. oktobra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Laboratorija za industrijsku kooperaciju i prenos tehnologije u industriji mode "Lamado" Lajkovac, matični broj 17424971, PIB 101343731, zakazuje se za 6. decembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 2, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Woodcraft" d.o.o.

20215879

St. broj 113/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1773

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Woodcraft" d.o.o., Šabac, Kralja Milana 65., 27. oktobra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Woodcraft" d.o.o., Šabac, Kralja Milana 65., matični broj 20215879, PIB 104687890, zakazuje se za 1. decembar 2011. godine sa početkom u 14,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"INGRAP M" a.d.

 

St. broj 57/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=11

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/GZP+INGRAP-M+AD.shtml/seo=/companyid=8837

Privredni sud u Valjevu stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "INGRAP M" a.d., u stečaju iz Mionice, doneo je dana 28. oktobra 2011. godine sledeće: rešenje
U stečajnom postupku nad "INGRAP M" a.d., u stečaju iz Mionice određuje se završno ročište za 23. novembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici 17 ovog suda.
Ovo rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Želox" d.o.o.

 

St. broj 206/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1445

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Želox" d.o.o. Valjevo, Sinđelićeva 20, doneo je dana 1. novembra 2011 godine, sledeće
REŠENJE
U stečajnom postupku nad "Želox" d.o.o. Valjevo, Sinđelićeva 20, određuje se završno ročište za 29. novembra 2011. godine sa početkom u 13,00 časova u sudnici broj 6, ovog suda.
Ovo rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku Republike Srbije".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

DOO "Dragan Takovo"

 

St. broj 182/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Dragan Takovo" u stečaju iz Bora, 1. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 23. januar 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Zaječaru, sudnica broj 4.
Pozivaju se zainteresovani poverioci da pristupe na napred navedeno ročište.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DOO "Ko trans"

20405589

St. broj 181/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2256

 

Usvaja se predlog predlagača 1. i 2. reda.
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Ko trans" iz Zrenjanina, Milana Stanivukovića 43/20, matični broj 20405589, PIB 105570151.
Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje.
Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Mikloš Ružica iz Zrenjanina, Tamiška 36, broj licence 155-0029.
Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, shodno članu 70. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).
Prijave se mogu podneti najkasnije u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku tog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - prvo poverilačko ročište za 14. decembar 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 56/I.
Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za 7. mart 2012. godine, sa početkom u 9,45 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, Zrenjanin, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 56/I (shodno članu 72).
Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda Zrenjanin, 26. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

"Agroseme" DP za hemizaciju i semenarstvo

07166117

1. St. broj 33/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=115

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AGROSEME.shtml/seo=/companyid=9374

Privredni sud u Kragujevcu, stečajno veće u sastavu sudije Branislava Jovovića, predsednika stečajnog veća i sudija Radisava Obradovića i Vukice Dobrivojević, članovi veća, obaveštava da je rešenjem 1. St. 33/2010 od 20. oktobra 2011. god. usvojen u celini završni račun i finansijski izveštaj stečajnog dužnika "Agroseme" DP za hemizaciju i semenarstvo Kragujevac, Đure Đakovića 53, matični broj 07166117, PIB 102741256, pa je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da po pravnosnažnosti rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 20. oktobar 2011. god. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju RS, Centar za stečaj Beograd, Terazije 23. Određuje se konačna naknada troškova stečajnog upravnika u iznosu od 862.500,00 dinara, kao i iznos nastalih a neizmirenih troškova stečajnog postupka od 250.000,00 dinara, a koji će iznosi naknade troškova biti isplaćeni u roku od 8 dana po pravnosnažnosti rešenja. Određuje se rezervacija sredstava za namirenje troškova stečajnog postupka, prema izveštaju stečajnog upravnika a u iznosu od 4.871,00 dinara, a koji će troškovi nastati do okončanja stečajnog postupka i brisanja stečajnog dužnika iz registra privrednih subjekata kod APR Beograd. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

"Twinart T.I." Društvo za trgovinu ostalom robom DOO

 

1 St. broj 152/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1537

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Twinart T.I." Društvo za trgovinu ostalom robom DOO Kragujevac, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 1. St. 152/2011 održati 25. novembra 2011. godine u 11,00 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 533. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Autoservis "Obradov" d.o.o.

20398426

2. St. broj 472/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2009

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je rešenjem 2. St. broj 472/2011 od 16. avgusta 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Autoservis "Obradov" d.o.o. Topola, ulica Oplenačka 12, matični broj 20398426, PIB 105505025.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi st. 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određen je Mihailo Marković, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, Nikole Pašića 16/2/21, sa licencom broj 155-0350.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 8. novembra 2011. godine sa početkom u 11,15 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i Sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
Ispitno ročište zakazuje se za 1. decembra 2011. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V.
Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 16. avgusta 2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Društvom sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "Janićijević Goran" d.o.o.

17496492

6. St. broj 468/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2302

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem Posl. VI St. broj 468/2011 od 31. oktobra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad Društvom sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "Janićijević Goran" d.o.o. Obrež, Mirka Tomića 37, MB 17496492, PIB 102821561.
Za stečajnog sudiju imenuje se Sonja Đorđević sudija ovog suda.
Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mijanac iz Beograda, kontakt telefon 063/215-359.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 16. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 1.
Ispitno ročište se zakazuje za 25. januar 2012. godine sa početkom u 11,15 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 1.
Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda dana 31. oktobra 2011. godine.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

"Lider" d.o.o.

17110748

St. broj 284/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je rešenjem St. broj 284/2010 od 31. oktobra 2011. godine utvrđeno da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Lider" d.o.o., Kraljevo, Cara Lazara 45, MB 17110748, PIB 101941156 zaključuje.
Pravna pouka: Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u roku od osam dana od dana dostavljanja, odnosno od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Tehnoguma" AD

07100051

St. broj 34/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1071

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 34/2010 od 2. novembra 2011. godine zaključio je stečajni postupak nad Preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Tehnoguma" AD iz Aleksandrovca matični broj 07100051 PIB 101989144.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Duvan" AD

7360908

3. St. broj 270/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2228

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DUVAN+DTP.shtml/seo=/companyid=2703

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Nadežda Stojanović, odlučujući o pokretanju postupka stečaja nad Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Duvan" AD Leskovac, Južnomoravskih brigada 83, po održanom ročištu radi raspravljanja o postojanju stečajnog razloga u prisustvu punomoćnika predlagača doneo je 17. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Usvaja se predlog predlagača Uni Kredit Bank Srbija AD Beograd i Banka Intesa AD Beograd, te se otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Duvan" AD Leskovac, Južnomoravskih brigada 83, matični broj 7360908, PIB 101908931.
Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Pešić Dragan iz Leskovca, licencirani stečajni upravnik.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pisanom prijavom, podnetom u dva primera sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ispitno ročište zakazuje se za 5. april 2012. godine u 11,00 časova, u Privrednom sudu Leskovac, Bulevar oslobođenja 2, sudnica broj 3.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 5. decembar 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu Leskovac, Bulevar oslobođenja 2, sudnica broj 3.
Stečajni postupak otvoren je 17. oktobra 2011. godine, i istog dana objavljen na oglasnoj tabli suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar privrednih subjekata otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.
Nalaže se zastupnik dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu pokretnu i nepokretnu imovinu preduzeća, kao i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

Proizvodno preduzeće Obuća - Miki d.o.o.

07668732

2. St. broj 311/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2283

 

Privredni sud u Leskovcu, po stečajnom sudiji Novici Nikoliću, doneo je rešenje St. broj 311/11 od 19. oktobra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Proizvodno preduzeće Obuća - Miki d.o.o. Grdelica, Železnička stanica b.b., matični broj 07668732 PIB 100331589 i ovo rešenje objavio na oglasnoj tabli Suda, 19. oktobra 2011. godine sa sledećom sadržinom:
I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Proizvodno preduzeće Obuća - Miki d.o.o. Grdelica, Železnička stanica b.b., matični broj 07668732 PIB 100331589 a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog dana 7. oktobra 2011. godine od strane predlagača Eurobank EFG a.d. Beograd, Vuka Karadžića 10.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Predrag Zlatanović iz Vranja.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište zakazuje se za 19. februar 2012. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici 2.
VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 23. decembar 2011. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici 2.
VIII. Stečajni postupak otvoren je 19. oktobra 2011. godine, i istog dana je Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Proizvodno preduzeće Obuća - Miki d.o.o. Grdelica, Železnička stanica b.b., matični broj 07668732 PIB 100331589.
X. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Oglas objavljen na oglasnoj tabli Suda 19. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

AD "Euro Atlantik"

17184016

6. St. broj 201/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/TOZA+DRAGOVIC+-+EURO+ATLANTIK.shtml/seo=/companyid=298

I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom AD "Euro Atlantik" iz Bojnika, Industrijska zona b.b., matični broj 17184016, poreski broj 100371457, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 19. jula 2011. godine od strane predlagača Srđana Stojanovića iz Bojnika.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se stečajni upravnik Vencislav Cenić iz Pertata, Lebane.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište zakazuje se za 14. mart 2012. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici 4.
VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 23. novembar 2011. godine u 10,00 časova u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici 4.
VIII. Stečajni postupak otvoren je 18. oktobra 2011. godine, i istog dana je Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim AD "Euro Atlantik" iz Bojnika, Industrijska zona b.b.
X. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

"Vila" DOO

06200834

2 St. broj 397/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2174

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača "Banca Intesa" AD Beograd, za otvaranje stečaja nad dužnikom "Vila" DOO iz Leška, doneo je 13. oktobra 2011. godine
REŠENJE
I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Vila" DOO iz Leška, Braće Matovića bb, matični broj 06200834, PIB 101664632, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Dragan Paunković iz Niša.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
IV Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 17. novembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
VI Ispitno ročište zakazuje se za 8. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
VII Stečajni postupak je otvoren 13. oktobra 2011. godine i istog dana je rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

"Sport comerce" DOO

 

1. St. broj 235/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Sport comerce" DOO u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Aca Nikolić, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnom ročištu od 6. aprila 2011. godine, doneo je dana 31. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnom ročištu od 6. aprila 2011. godine.
Ročište će se održati dana 22. decembra 2011. godine u 11,30 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

AD "Budućnost"

 

1. St. broj 53/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=98

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/BUDUCNOST.shtml/seo=/companyid=1073

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Budućnost" u stečaju Pirot, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Ljubomira Kostića, rešavajući po naknadno podnetim prijavama, doneo je 28. oktobra 2010. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja naknadno podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati 28. novembra 2010. godine u 13,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

DOO "Alpos-Alatnica"

17618474

3. St. broj 637/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2271

 

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača Mirković Miroljuba iz Nozrine, Žitkovac, Aleksinac, nad Fabrikom za proizvodnju alata, mašina i rezervnih delova "Alpos-Alatnica" DOO Aleksinac-Aleksinački Rudnik bb, doneo je, 27. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad DOO "Alpos-Alatnica" iz Aleksinca - Aleksinački Rudnik bb, matični broj 17618474, PIB 103656846.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Vesna Đošić iz Niša.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 1. decembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 26. januar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 27. oktobra 2011. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"Saputnik" a.d.

 

1. St. broj 1080/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Aca Nikolić, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnom ročištu od 10. maja 2011. godine doneo je 31. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnom ročištu od 10. maja 2011. godine.
Ročište će se održati 22. decembra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

DOO za poljoprivrednu proizvodnju Sokolac

08028613

St. broj 351/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2244

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SOKOLAC.shtml/seo=/companyid=823

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad DOO za poljoprivrednu proizvodnju Sokolac Novi Sad, ul. Sentandrejski put br. 165., MB 08028613, PIB: 103953387, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca Invej Ad Beograd - Zemun, ul. Aleksandra Dubčeka 14, dana 26. oktobra 2011. godine donosi sledeće
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom DOO za poljoprivrednu proizvodnju Sokolac Novi Sad, ul. Sentandrejski put br. 165., MB 08028613, PIB: 103953387, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Radovan Ivetić iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 2. decembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 24. januar 2012. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 26. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

Agrohem AD

08008469

I St. broj 875/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2195

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Agrohem AD Novi Sad, Petra Drapšina 45, MB 08008469 PIB: 100721029 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca AIK banka a.d. Niš, Glavna Filijala Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, čiji je punomoćnik Božidar Beronja advokat u Novom Sadu, dana 14. oktobra 2011. godine donosi sledeće
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Agrohem a.d. Novi Sad, Petra Drapšina 45, MB 08008469 PIB 100721029, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Ninoslav Šimić iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 24. novembra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 16. februar 2012. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 14. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

DOO Inter-Union Preduzeće za proizvodnju, spoljni i unutrašnji promet

08609624

I St. broj 483/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2058

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom DOO Inter-Union Preduzeće za proizvodnju, spoljni i unutrašnji promet Vrbas u stečaju, Narodnog fronta 11. g., MB 08609624, PIB 101421602, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, dana 20. oktobra 2011. godine donosi sledeće
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika prema predlogu stečajnog upravnika od 14. oktobra 2011. g.
Konačna nagrada stečajnog upravnika utvrđuje se u iznosu od 200.000,00 dinara, a naknada troškova stečajnog upravnika utvrđuje se u konačnom iznosu od 10.000,00 dinara.
Isplata nagrade i naknade troškova stečajnog upravnika do visine raspoloživih sredstava izvršiće se stečajnom upravniku nakon što budu isplaćeni preostali troškovi, vezani za zaključenje stečaja.
Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO Inter-Union preduzeće za proizvodnju, spoljni i unutrašnji promet Vrbas u stečaju, Narodnog fronta 11g., MB 08609624, PIB 101421602 - se zaključuje.
Nalaže se stečajnom upravniku da na ime objave rešenja o zaključenju stečaja, uplati iznos od 4.500,00 dinara "Službenom glasniku RS" (br. računa 160-14944-58 Banca Intesa AD).

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

Milt Company d.o.o.

08253684

I. St. broj 310/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2240

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Milt Company d.o.o. Obrovac, ul. Milete Protića b.b., MB: 08253684, PIB: 100753742, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd, Bul. M. Pupina br. 6., i Hypo Alpe-Adria Leasing d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, dana 24. oktobra 2011. godine donosi sledeće
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Milt Company d.o.o. Obrovac, ul. Milete Protića br. b.b., MB: 08253684, PIB: 100753742, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Igor Sekereš iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 16. novembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 16. decembra 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 24. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Macom" d.o.o.

08621713

2. St. broj 47/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=201

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom "Macom" d.o.o. Novi Sad - u stečaju, iz Novog Sada, Filipa Višnjića 5, MB 08621713, PIB 100238436, po predlogu poverioca Naftachem d.o.o. Novi Sad, Laze Telečkog 9, doneo je 27. septembra 2011. godine sledeće: rešenje
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika od 27. septembra 2011. godine.
Utvrđuje se konačna nagrada stečajnog upravnika u iznosu od 6.679.107,56 dinara. Utvrđuje se naknada troškova stečajnog upravnika u konačnom iznosu od 630.600,00 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Macom" d.o.o. Novi Sad, u stečaju Novi Sad.
Nastavlja se stečajni postupak nad stečajnom masom koju čini potraživanje po presudi Privrednog suda u Novom Sadu posl. br. P 1966/2007 od 3. decembra 2010. godine.
Ovlašćuje se stečajni upravnik Jovan Morača iz Čelareva da zastupa stečajnu masu stečajnog dužnika.
Nalaže se stečajnom upravniku Jovanu Morači da registruje stečajnu masu kod Agencije za privredne registre Beograd.
Nalaže se stečajnom upravniku Jovanu Morači da pokrene postupak izvršenja po pravosnažnoj i izvršnoj presudi ovoga suda posl. br. P. 1966/2007 od 3. decembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

Bačka Bilje AD

8058903

2. St. 895/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2229

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/BACKA+BILJE.shtml/seo=/companyid=1154

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom Bačka Bilje AD Bačka Palanka Novosadski put 33, MB 8058903, PIB 101922110, po obaveštenju NBS od 17. maja 2011. godine i predlogu poverioca Univerzal banka ad Beograd, Francuska 29, od 29. jula 2011. godine, dana 3. avgusta 2011. godine doneo je 25. oktobra 2011, godine sledeće
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca Univerzal banka ad Beograd za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Bačka bilje ad Bačka Palanka Novosadski put 33, MB 8058903, PIB 101922110, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Radovan Ivetić iz Novog Sada, Subotička 76.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 21. novembar 2011. godine sa početkom u 9,45 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 13. decembar 2011. godine, sa početkom u 12,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 25. oktobar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

Rašeta RM

20067985

2. St. broj 939/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2312

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Slobodanka Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Rašeta RM iz Vrbasa, Trg Moše Pijade 1, MB 20067985 PIB 103990195 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Banka Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Novi Beograd, 22. avgusta 2011. godine, 27. oktobra 2011. godine donosi
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca Banka Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7b, Novi Beograd za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Rašeta RM iz Vrbasa, Trg Moše Pijade 1, MB 20067985 PIB 103990195, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Dušan Petrović iz Novog Sada, Narodnog fronta broj 80.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 23. novembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 5. decembar 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 27. oktobar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

Domat d.o.o

08678421

2. St. broj 537/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1636

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Domat d.o.o iz Vrbasa - u stečaju, Sivč Jovgena broj 124, MB 08678421, PIB 100638387 po predlogu predlagača Eurobank Eefg AD Beograd, Vuka Karadžića br. 10 od 11. aprila 2011. godine, doneo je 18. oktobra 2011. godine sledeće
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Domat d.o.o. u stečaju, iz Vrbasa, za 29. novembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, i održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu sudnica 7/prizemlje, Sutjeska 3.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na Oglasnoj tabli suda sa datumom 18. oktobra 2011. godine i dostavlja "Službenom glasniku Republike Srbije" nakon izvršene uplate.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

AD "Napredak"

 

2. St. broj 72/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=627

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/NAPREDAK.shtml/seo=/companyid=4431

Obaveštavaju se svi poverioci stečajnog dužnika AD "Napredak" u stečaju iz Kovina, da će se dopunsko ispitno ročište, radi raspravljanja o naknadno podnetim prijavama potraživanja poverilaca, održati 5. decembra 2011. godine u 10,00 časova, u sali broj 125, prvi sprat, Privrednog suda u Pančevu.
Objavljivanjem oglasa svi poverioci smatraju se uredno pozvanim.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

DPP "Lune Milovanović"

 

2. St. broj 35/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=166

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DPP+LUNE+MILOVANOVIC.shtml/seo=/companyid=10870

Obaveštavaju se svi poverioci stečajnog dužnika DPP "Lune Milovanović" u stečaju, iz Bavaništa, da će se dopunsko ispitno ročište radi raspravljanja o naknadno podnetim prijavama potraživanja poverilaca, održati 25. novembra 2011. godine u 13,00 časova u sali broj 113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Objavljivanjem oglasa svi poverioci smatraju se uredno pozvanim.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

DOO Za turizam, lov i ribolov "Masaj Mara-Risto Buha"

20307919

St. broj 418/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2295

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Gini Tešanović, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO Za turizam, lov i ribolov "Masaj Mara-Risto Buha" Novi Slankamen, Svetosavska 2, MB: 20307919, PIB: 105076287, doneo je dana 31. oktobra 2011. godine pod br. St-418/2011 rešenje sledeće sadržine:
I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO Za turizam, lov i ribolov "Masaj Mara-Risto Buha" Novi Slankamen, Svetosavska 2, MB 20307919, PIB 105076287, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Vidović Danijela iz Stare Pazove, Janka Baka 35.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a sa pozivom na broj stečajnog predmeta.
Upozoravaju se poverioci da se prijave potraživanja mogu podneti po isteku roka iz ovog rešenja ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
Troškove održavanja dopunskog ročišta za ispitivanje potraživanja iz prethodnog stava dužan je da predujmi podnosilac prijave, s tim da ukoliko u roku koji sud odredi ne položi predujam, prijava će se odbaciti.
IV Pozivaju se svi dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
V Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 5. decembar 2011. u 8,30 časova, sudnica 18/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.
Ukoliko Skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva na prvo poverilačko ročište.
VI Zakazuje se ispitno ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja za dan 17. februara 2012. godine u 11,00 časova, sudnica 18/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.
VII Pravne posledice otvaranja stečaja nad stečajnim dužnikom nastupaju sa 31.10.2011. godine.
Rešenje St-418/2011 od 31. oktobra 2011. godine istaknuto je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici 31. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

"Pagos" d.o.o.

 

St. broj 92/11

 

 

 

Privredni sud u Somboru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Pagos" d.o.o. Apatin zakazuje prvo poverilačko ročište za 6. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica 3.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

DBR Komerc Sjeverin

17551302

1. St. broj 197/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2257

 

Privredni sud u Užicu doneo je 28. oktobra 2011. godine rešenjem St. broj 197/11 kojim se:
I Otvara stečajni postupak nad dužnikom DBR Komerc Sjeverin, Priboj, MB 17551302, PIB 103304058, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
II Za stečajnog upravnika određuje se Đokić Ljubiša iz Užica, Vojvode Bojović 7.
III Određuje se ispitno ročište za dan 3. februara 2012. godine sa početkom u 12 časova, soba broj 48/III.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijemom u dva primerka, sa dokazima.
V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
VI Određuje se prvo poverilačko ročište za 2. decembar 2011. godine sa početkom u 10 časova, soba broj 48/III, te će se istoga dana održati sednica Skupštine poverilaca.
VII Rešenje istaknuto na oglasnu tablu suda, sa oglasom dana 28. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

51.

"I.D.S. Avala trade"

 

St. broj 81/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=546

 

Privredni sud u Užicu, obaveštava poverioce, da je rešenjem od 26. oktobra 2011. godine određeno završno ročište u predmetu stečaja nad "I.D.S. Avala trade" Bajina Bašta. Završno ročište zakazuje se za 25. novembar 2011. godine u 9,00 časova, soba broj 48, III sprat.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

52.

DOO "Jankom"

17192205

2. St. broj 347/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1013

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 347/2010 od 21. juna 2011. godine, odredio održavanje ročišta za 14. jul 2011. godine u 11,00 časova, ali sa razlogom što podnosilac plana nije uplatio troškove oglašavanja, sud je bio prinuđen da datum održavanja ročišta odloži, pa će se isto držati 24. novembra 2011. godine u 11,30 časova, sudnica broj 3, u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o planu reorganizacije stečajnog dužnika DOO "Jankom" - u stečaju Guča, MB 17192205. Plan reorganizacije je podneo stečajni dužnik. Poverioci će glasati po klasama koje predviđa plan reorganizacije. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, od 9,00 do 14,00 časova. Sud je naložio predlagaču plana reorganizacije - stečajnom dužniku da najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta obaveštenje o zakazanom ročištu uz dostavu plana reorganizacije izvrši neposredno ili putem pošte svim poveriocima koji su obuhvaćeni planom.
Glasanje će se vršiti po odredbama člana 165. Zakona o stečaju.
Stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Milutin Obradović iz Čačka, kontakt telefon 065/602-9322.

Izvor: Redakcija, 16.10.2011.