Aktuelne vesti na dan 23.septembar 2011


Prelistavajući dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 27/15-30. septembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 29/15-30. septembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 69 OD 19.09.2011/ODABRANI DOKUMENTI

 • ODLUKA O EMISIJI DRŽАVNIH ZАPISА REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRАVILNIKА O NАKNАDI TROŠKOVА U SUDSKIM POSTUPCIMА ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • PRAVILNIK O IZMENАMА I DOPUNАMА PRАVILNIKА O SАDRŽАJU JАVNIH ISPRАVА KOJE IZDАJE VISOKOŠKOLSKА USTАNOVА ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • PRAVILNIK O PREUZIMАNJU PROPISА EVROPSKE UNIJE O INTEROPERАBILNOSTI EVROPSKE MREŽE UPRАVLJАNJА VАZDUŠNIM SАOBRАĆАJEM ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • PRAVILNIK O PREUZIMАNJU PROPISА EVROPSKE UNIJE O UPRАVLJАNJU VАZDUŠNIM PROSTOROM I FLEKSIBILNOM KORIŠĆENJU VАZDUŠNOG PROSTORА ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • PRAVILNIK O SERTIFIKАCIJI VАZDUHOPLOVА NА KOJE SE NE PRIMENJUJE DEO - 21 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 825/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 826/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 827/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O PRIZNАNJIMА ZА OBАVLJАNJE POSLOVА U DRŽАVNIM ORGАNIMА ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O STАVLJАNJU POD KONTROLU KORIŠĆENJА I PROMETА DIVLJE FLORE I FАUNE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVАNJU DUGOROČNOG PROGRАMА MERА ZА SPROVOĐENJE ODGАJIVАČKOG PROGRАMА U REPUBLICI SRBIJI ZА PERIOD 2010 - 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • UREDBA O UTVRĐIVАNJU GODIŠNJEG PROGRАMА MERА ZА SPROVOĐENJE ODGАJIVАČKOG PROGRАMА ZА 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • UREDBA O UTVRĐIVАNJU JEDINSTVENE LISTE RАZVIJENOSTI REGIONА I JEDINICА LOKАLNE SАMOUPRАVE ZА 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • UREDBA O UTVRĐIVАNJU POSEBNIH IZNOSА KOJI SE PLАĆАJU ZА VREME TRАJАNJА "DEČJE NEDELJE" U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • UREDBA O VISINI I VRSTI TROŠKOVА U POSTUPKU RАZVRSTАVАNJА UGOSTITELJSKIH OBJEKАTА U KАTEGORIJE, U ZАVISNOSTI OD NJIHOVE VRSTE, PODVRSTE I VELIČINE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
 • ZAKLJUČAK VLАDE 05 BROJ 06-6921/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • KONVALIDACIJA UGOVORA KOME NEDOSTAJE FORMA
 • UTVRĐIVANJE OSNOVA ZA OBRAČUN OTPREMNINE ZAPOSLENOM KOJI JE PROGLAŠEN ZA TEHNOLOŠKI VIŠAK
 • UTVRĐIVANJE TRŽIŠNE VREDNOSTI AKCIJA I PROCENA VREDNOSTI NENOVČANOG ULOGA
 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU I VREMENU VRŠENJA DOZNAKE, DODELJIVANJU, OBLIKU I SADRŽINI DOZNAČNOG ŽIGA I ŽIGA ZA ŠUMSKU KRIVICU, OBRASCU DOZNAČNE KNJIGE, ODNOSNO KNJIGE ŠUMSKE KRIVICE, KAO I O USLOVIMA I NAČINU SEČE U ŠUMAMA - "Sl. glasnik RS", br. 65/2011

Seča šuma      

Žigosanje posečenog drveta

Šumski red

Odabiranje i obeležavanje stabala za seču

Doznačna knjiga

Doznačni žig i knjiga šumske krivice

Obeležavanje panjeva bespravno posečenih stabala

Gazdovanje šumama


 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU KONTROLE KVALITETA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA - "Sl. glasnik RS", br. 64/2011

Sadržina Pravilnika i značenje izraza

Kontrola kvaliteta lekova i medicinskih sredstava

Laboratorijska kontrola kvaliteta

Dokumentaciona kontrola kvaliteta

Usaglašenost pakovanja leka i medicinskog sredstva

Dostavljanje uzorka termolabilnog leka

Prijavljivanje sumnje u kvalitet leka i u pojavu lažnog leka

Klasifikacija odstupanja od standarda kvaliteta leka, odnosno medicinskog sredstva

Sertifikat analize Agencije

Sadržaj sertifikata analize

Dodatni podaci na sertifikatu

Sertifikat analize vanredne kontrole

Obeležavanje sertifikata analize

Rok za izdavanje sertifikata analize

 

 • POSTUPANJE OSNOVNE ŠKOLE U SLUČAJU PROMENE LIČNOG IMENA UČENIKA

 

 • RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE ZALIHA ROBE: • Grupa računa 13 - Roba •

Račun 130 - Obračun nabavke robe

Primer obračuna i računovodstvenog evidentiranja nabavne vrednosti robe kada se koristi i kada se ne koristi račun 130 - Obračun nabavke robe

Primer obračuna i računovodstvenog evidentiranja nabavne vrednosti robe i aktiviranje sopstvenih učinaka za korišćeni sopstveni prevoz

Račun 131 - Roba u magacinu

Račun 132 - Roba u prometu na veliko

Evidencije koje se vode za promet robe na veliko i malo u skladu sa propisima o trgovini

Računovodstveno evidentiranje nabavke robe i kalkulacija cene u prometu na veliko

Primer obračuna kalkulacije robe koja se vodi po prodajnim cenama i računovodstveno evidentiranje nabavke i prodaje

Primer računovodstvenog evidentiranja nabavke i prodaje robe koja se vodi po nabavnim cenama

Primer računovodstvenog evidentiranja nabavke robe iz uvoza

Računovodstveno evidentiranje prodate robe i troškova nabavne vrednosti robe

FIFO metoda izlaza zaliha robe

Metoda prosečne ponderisane cene

Obračun razlike u ceni u prometu robe na veliko

Račun 133 - Roba u skladištu, stovarištu i prodavnicama kod drugih pravnih lica

Račun 134 - Roba u prometu na malo

Evidencije koje se vode za promet robe na malo u skladu sa propisima o fiskalnim kasama

Kalkulacija kao računovodstvena isprava

Računovodstveno evidentiranje robe u prometu na malo

Primer izrade kalkulacije i računovodstvenog evidentiranja robe nabavljene u zemlji

Primer računovodstvenog evidentiranja robe nabavljene iz inostranstva kada se koristi i kada se ne koristi račun 130

Primer obračuna i računovodstvenog evidentiranja ostvarene razlike u ceni i prihoda od prodaje robe na malo, troška nabavne vrednosti robe i PDV sadržanog u prodatoj robi

Primer računovodstvenog evidentiranja razlike između vrednosti stvarnog i knjigovodstvenog stanja robe u prometu na malo

Instrumenti naplate robe u prometu na malo

Račun 135 - Roba u obradi, doradi i manipulaciji

Račun 136 - Roba u tranzitu

Račun 137 - Roba na putu

Račun 139 - Ispravka vrednosti robe


 • POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO I ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA KAO IZVOZNICI
NA SEDNICI VLADE RS OD 22. SEPTEMBRA 2011. GODINE USVOJENO VIŠE PREDLOGA ZAKONA

Direktor Kancelarije za saradnju s medijima saopštio je i da je Vlada na današnjoj sednici usvojila Predlog zakona o regulisanju odnosa Srbije i dužnika - korisnika sredstava za preuzete obaveze po inostranim kreditima.

Taj zakon, kako je objasnio, predlaže da se pravna lica i njihovi pravni sledbenici, preduzeća čije je funkcionisanje od javnog značaja, oslobađaju obaveze po osnovu korišćenja kredita i zajmova.

Mihajlović je precizirao da je Vlada danas usvojila predloge još devet zakona, među kojima je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju.
Prema njegovim rečima, izmene i dopune tog zakona predstavljaju zakonska prilagođavanja i iznalaženje rešenja za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz u skladu sa pravilima i procedurama Svetske trgovinske organizacije (STO).

On je naveo da su usvojena i tri predloga zakona o potvrđivanju sporazuma o saradnji u oblasti odbrane sa Mađarskom, Hrvatskom i Nigerijom.

Mihajlović je istakao da je danas usvojen i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Srbije i Ruske Federacije u oblasti turizma, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Srbije i Saveta ministara Albanije o uzajamnom putovanju državljana.

Takođe, kako je dodao, usvojeni su i predlozi zakona o potvrđivanju Ugovora između Srbije i Slovenije o izručenju, o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, kao i o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Centra za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi.

Koordinator za odnose sa javnošću Vlade Republike Srbije Slobodan Homen najavio je da će Vlada do 1. oktobra usvojiti Predlog medijske strategije, pri čemu je istakao da je najvažnije da taj tekst u međuvremenu bude usklađen sa evropskim standardima.

Homen je saopštio da je Vlada danas razmatrala i načine na koji pojedina ministarstva postupaju po zahtevima poverenika za informacije od javnog značaja.
Konstatovano je da neka ministarstva i državni funkcioneri ne postupaju na način predviđen zakonom, zbog čega će u najskorije vreme biti podnete prekršajne prijave protiv takvih funkcionera, ukazao je on.

Povodom dva sporazuma o izručenju i pravnoj pomoći sa Slovenijom, koje je danas utvrdila Vlada Srbije, Homen je rekao da će ti dokumenti dati veliki doprinos evrointegracijama i da će poboljšati efikasnost u procesuiranju krivičnih dela u regionu.

On je podsetio na slučaj silovatelja koji je izbegavao pravdu i činio krivična dela u nekoliko država regiona zbog toga što nije postojao način da on bude izručen Srbiji u kojoj je već osuđen.
Slovenija, međutim, ima ustavna ograničenja i ne može da svoje građane izručuje nikome osim državama EU, tako da se sporazum odnosi pre svega na počinioce krivičnih dela koji su državljani drugih država, objasnio je Homen.

Prema njegovim rečima, slične sporazume Srbija bi trebalo da zaključi i sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, čime će zaokružiti pravnu saradnju u regionu.

Izvor: Izvod iz vesti Press službe Vlade Republike Srbije, 22.9.2011.

SAZVANO ČETRNAESTO VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE RS U 2011. GODINI ZA 26. SEPTEMBAR 2011: Na dnevnom redu biće i Predlog odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija

Potpredsednica Narodne skupštine Gordana Čomić, sazvala je, na zahtev 121 narodnog poslanika, Četrnaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini, za ponedeljak, 26. septembar 2011. godine, sa početkom u 17.00 časova.

Na dnevnom redu, koji je utvrđen u zahtevu za održavanje zasedanja, naći će se dve tačke i to:

- Predlog odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, koji je podneo Odbor za pravosuđe i upravu Narodne skupštine i
- Predlog odluke o prestanku funkcije Krsmana Ilića, javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Nišu, koji je podneo Odbor za pravosuđe i upravu Narodne skupštine.

Četrnaesto vanredno zasedanje održaće se u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, Trg Nikole Pašića 13.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike RžSrbije, 22.9.2011.

SAOPŠTENJE SA 33. REDOVNE SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 22. SEPTEMBRA 2011. GODINE

Ustavni sud je na 33. Redovnoj sednici odlučio o 57 predmeta, a u predmetu Už-444/2009 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud:

- nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredaba čl. 17. i 29. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 123/2007).

Osporenim odredbama člana 17. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, u članu 41. Zakona o privatizaciji posle stava 1, dodato je pet novih stavova kojima je propisano:
- da se akcije koje stiče kupac iz novih emisija po osnovu povećanja kapitala subjekta privatizacije za vreme izvršenja ugovorenih obaveza, smatraju sopstvenim akcijama subjekta privatizacije koje su u potpunosti plaćene (stav 2);
- da kada kupac kapitala, odnosno imovine, izvrši obaveze iz ugovora o prodaji kapitala, odnosno imovine, što se dokazuje potvrdom Agencije, subjekt privatizacije koji je stekao spostvene akcije dužan je da ih bez naknade prenese kupcu kapitala, odnosno imovine od koga ih je stekao (stav 3);
- da Agencija dostavlja registru nadležnom za vođenje računa hartija od vrednosti rešenje na osnovu kojeg se vrši upis sopstvenih akcija na kupca (stav 4);
- da se u slučaju raskida ugovora o prodaji kapitala, odnosno imovine, akcije iz stava 2. ovog člana prenose Akcijskom fondu koji ih prodaje zajedno sa akcijama subjekta privatizacije koje su mu prenete i skladu sa zakonom i da sredstva ostvarena od prodaje sopstvenih akcija stečenih po osnovu povećanja kapitala novim ulozima, po odbitku troškova prodaje, Akcijski fond prenosi kupcu sa kojim je ugovor o prodaji kapitala, odnosno imovine raskinut (stav 5);
- da se na otuđenje, režim i druge pravne poslove koji se odnose na sopstvene akcije shodno primenjuju odredbe zakona kojima se uređuju privredna društva (stav 6).

Osporenom odredbom člana 29. Zakona predviđeno je da će se postupak privatizacije započet od dana stupanja na snagu ovog zakona nastaviti po odredbama ovog zakona.

Sud je ocenio da je zakonodavac ovlašćen da uredi postupak i način postupanja u procesu pretvaranja društvenog i državnog kapitala u privatni, kao i međusobne odnose subjekta privatizacije i kupca, a posebno u slučaju raskida ugovora o privatizaciji, na način kojim se obezbeđuje zaštita opšteg interesa.

Sud je utvrdio da osporene odredbe člana 17. nisu nesaglasne sa odredbama člana 86. st. 1. i 2. Ustava kojima se jemče privatna, zadružna i javna svojina, odnosno utvrđuje da se postojeća društvena svojina pretvara u privatnu svojinu pod uslovima, na način i u rokovima predviđenim zakonom.

Sud je ocenio da se osporenom odredbom člana 29. ne menjaju pravne situacije i odnosi koji su svršeni u prošlosti, već se osporena odredba odnosi na postupak privatizacije koji je u toku i koji nije okončan, pa stoga ova odredba nema povratno dejstvo, te nije nesaglasna sa ustavnim odredbama o zabrani povratnog dejstva zakona i drugih opštih akata. (predmet IUz -45/2010)

- odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti odredbe člana 34. stav 1. tačka 2) Zakona o unutrašnjim poslovima ("Sl. glasnik RS", br. 44/91, 79/91, 54/96, 25/2000, 8/2001 i 106/2003), jer je od prestanka važenja osporenog zakona do podnošenja inicijative protekao rok od šest meseci utvrđen odredbom člana 168. stav 5. Ustava, u kojem se može zahtevati ocena zakona i drugih opštih akata koji su prestali da važe, te nema procesnih uslova za vođenje postupka i odlučivanje po podnetoj inicijativi. (predmet IUz -936/2010)
- obustavio postupak za ocenu ustavnosti odredaba člana 48. Zakona o lokalnim izborima ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007), jer je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima ("Službeni glasnik RS", broj 54/2011), koji je stupio na snagu 30. jula 2011. godine, izmenjena odredba člana 48. stav 1. Zakona o lokalni izborima čime je zakonodavac izvršio usaglašavanje osporenog zakona sa Ustavom i time otklonio sporna ustavnopravna pitanja zbog kojih je Sud pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti člana 48. Zakona o lokalnim izborima. (predmet IUz -1241/2010)
- zaključio da, u smislu člana 33. Zakona o Ustavnom sudu, predlog za ocenu ustavnosti odredaba člana 64. stav 4. u delu koji glasi: "prenos javnih ovlašćenja", člana 65. stav 4. u delu koji glasi: "uključujući i oduzimanje javnih ovlašćenja" i odredaba čl. 67, 69, 88. i 89. Zakona o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) dostavi Narodnoj skupštini na odgovor.

Sud je zaključio da, u smislu člana 107. Zakona o Ustavnom sudu, inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti navedenih odredaba Zakona o advokaturi dostavi Narodnoj skupštini na mišljenje. (predmet IUz -163/2011)

- zaključio da, u smislu člana 33. Zakona o Ustavnom sudu, inicijativu za pokratnje postupka za ocenjivanje ustavnosti odredbe člana 6. stav 4. Zakona o advokaturi ("Sl. glasnik RS", broj 31/11) dostavi Narodnoj skupštini na mišljenje. (predmet IUz -179/2011)

II U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka protiv Preduzeća za prizvodnju promet i usluge "E. C" D.O.O. iz Šida i odgovornog lica u tom pravnom licu, zbog prekršaja iz člana 364. stav 1. tačka 1) i člana 364. stav 2. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 73/2003, 61/2005, 85/2005, 62/2006 i 9/2010), nadležan je Prekršajni sud u Preševu. (predmet IIIU-220/2011)
- za postupanje u prekršajnom postupku koji se vodi protiv pravnog lica "D. O" d.o.o Krivaja, Blace i odgovornog lica u tom pravnom licu, zbog prekršaja iz člana 364. stav 1. tačka 1) i stav 2. Carinskog zakona iz 2003. godine, nadležan je Prekršajni sud u Preševu. (predmet IIIU-221/2011)
- za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka protiv Preduzeća "D. O" D.O.O. iz Blaca i odgovornog lica u tom pravnom licu, zbog prekršaja iz člana 364. stav 1. tačka 1) i člana 364. stav 2. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 73/2003, 61/2005, 85/2005, 62/2006 i 9/2010), nadležan je Prekršajni sud u Preševu. (predmet IIIU-222/2011)
- za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka protiv Preduzeća "D. O" D.O.O. iz Blaca i odgovornog lica u tom pravnom licu, zbog prekršaja iz člana 364. stav 1. tačka 1) i člana 364. stav 2. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 73/2003, 61/2005, 85/2005, 62/2006 i 9/2010), nadležan je Prekršajni sud u Preševu. (predmet IIIU-223/2011)
- za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka protiv Preduzeća "D. O" D.O.O. iz Blaca i odgovornog lica u tom pravnom licu, zbog prekršaja iz člana 364. stav 1. tačka 1) i člana 364. stav 2. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 73/2003, 61/2005, 85/2005, 62/2006 i 9/2010), nadležan je Prekršajni sud u Preševu. (predmet IIIU-224/2011)
- za postupanje u prekršajnom postupku koji se vodi protiv pravnog lica "K. - C" d.o.o Šid i odgovornog lica u tom pravnom licu, zbog prekršaja iz člana 364. stav 1. tačka 1) i Carinskog zakona iz 2003. godine, nadležan je Prekršajni sud u Preševu. (predmet IIIU-247/2011)

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavnu žalbu M. Pješčića i utvrdio da je presudom Okružnog suda u Beogradu Gž. I 44/08 od 13. oktobra 2008. godine povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na pravično suđenje zajamčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je poništio presudu Okružnog suda u Beogradu Gž. I 44/08 od 13. oktobra 2008. godine i naložio Višem sudu u Beogradu da ponovo odluči o žalbi izjavljenoj protiv presude Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P1. 2714/06 od 17. oktobra 2007. godine. (predmet Už-301/2009)
- usvojio ustavnu žalbu M. Batovanje i utvrdio da je presudom Okružnog suda u Beogradu Gž. I 6111/08 od 26. novembra 2008. godine povređeno pravo podnositeljke ustavne žalbe na pravično suđenje zajamčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je poništio presudu Okružnog suda u Beogradu Gž. I 6111/08 od 26. novembra 2008. godine i naložio Višem sudu u Beogradu da ponovo odluči o žalbi izjavljenoj protiv presude Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P1. 2171/07 od 9. jula 2008. godine. (predmet Už-302/2009)
- usvojio ustavnu žalbu O. Radinović i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu u predmetu P. 56715/10 povređeno pravo podnositeljke ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajamčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnositeljke ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete koju može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio Prvom osnovnom sudu u Beogradu da preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už-610/2009)
- usvojio ustavnu žalbu P. Božovića i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Četvrtim opštinskim sudom u beogradu u predmetu P1. 1791/05 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajamčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete koju može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio nadležnim sudovima da preduzmu sve mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už-643/2009)
- usvojio ustavnu žalbu M. Kušaković, G. Andrić, S. Mitrović, M. Lazarević, Z. Mišović, S. Simeunović, D. Lukić. D. Ćebić, N. Petarić, B. Vasić, M. Šargić, R. Šumanski, P. Jevtić, N. Đurđević i V. Gogić i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Osnovnim sudom u Valjevu u predmetu P1. 196/10 povređeno pravo podnositeljki ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajamčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je naložio Osnovnom sudu u Valjevu da kada se stvore procesni uslovi preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem roku. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už-892/2009)
 - usvojio ustavnu žalbu M. Petkovića i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Trećim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P. 3073/98 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajamčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete koju može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio nadležnom sudu da preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už-1230/2009)
- usvojio ustavnu žalbu M. Milenkovića i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Drugim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu broj P1. 363/06 povređeno pravo podnosica ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajamčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete koju može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio Prvom osnovnom sudu u Beogradu da preduzme sve neophodne mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem mogućem roku. (predmet Už-2721/2009)
- usvojio ustavnu žalbu D. Paunović i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Boru u predmetu broj P. 262/03 povređeno pravo podnositeljke ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajamčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnositeljke ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete koju može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio postupajućim sudovima da preduzemu sve neophodne mere kako bi se parnični postupak po tužbi podnositeljke ustavne žalbe okončao u najkraćem roku. (predmet Už-1218/2010)
 - usvojio ustavnu žalbu Z. Markovića i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Leskovcu u predmetu broj P. 3719/03 povređeno pravo podnosica ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajamčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete koju može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. (predmet Už-1883/2010)
- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-796/2009, Už- 860/2009, Už-942/2009, Už- 1411/2009 i Už- 2648/2009.
- nije dozvolio povraćaj u pređašnje stanje zbog propuštenog roka za izjavljivanje ustavne žalbe i istovremeno odbacio podnetu ustavnu žalbu kao neblagovremenu, u predmetu Už-324/2009.
- odbacio iz procesnih razloga ustavne žalbe u predmetima Už-22/2009, Už-27/2009, Už-224/2009, Už-492/2009, Už-497/2009, Už-583/2009, Už-593/2009, Už-702/2009, Už-715/2009, Už-722/2009, Už-830/2009, Už-864/2009, Už-867/2009, Už-876/2009, Už-1109/2009, Už-1120/2009, Už-1143/2009, Už-1177/2009, Už-1205/2009, Už-1210/2009, Už-1358/2009, Už-1498/2009, Už-1508/2009 i Už-1682/2009.
IV U postupcima po zahtevima za ocenu ustavnosti i zakonitosti pojedinačnih pravnih akata, Ustavni sud je, iz razloga nenadležnosti, odbacio zahteve u predmetima IR - 4/2011, IR - 103/2011, IR - 142/2011, IR - 152/2011, IR - 170/2011, IR - 186/2011 i IR - 187/2011.

 Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 22.9.2011.

NEMA SMETNJI DA REZIDENTI PREKO BANKE SLOBODNO VRŠE PLAĆANJE, ODNOSNO NAPLATU PO OSNOVU KUPOVINE ILI PRODAJE ROBE I USLUGA U INOSTRANSTVU KORISTEĆI USLUGE "PAYPAL" SERVISA U REPUBLICI SRBIJI : • Narodna banka Srbije uputila pismo nadležnim ministarstvima o korišćenju usluga "PayPal" servisa •

Povodom korišćenja usluga "PayPal" servisa u Republici Srbiji - nema smetnji da rezidenti preko banke slobodno vrše plaćanje, odnosno naplatu po osnovu kupovine ili prodaje robe i usluga u inostranstvu koristeći usluge ovog servisa, konstatuje se u pismu koje je Narodna banka Srbije uputila nadležnim ministarstvima.

Takođe, prema važećim propisima kojima se uređuje platni promet u zemlji i sa inostranstvom, nije potrebno da se kompanija "PayPal Pte.Ltd Singapore" registruje kao banka ili neka druga finansijska institucija ili da ustanovi lokalno predstavništvo za pružanje ovakvog vida usluge, stoji u pismu Narodne banke Srbije nadležnim ministarstvima.

Narodna banka Srbije smatra da će uvođenje ovog elektronskog servisa plaćanja povećati efikasnost platnih transakcija sa inostranstvom i smanjiti troškove njihovog izvršenja za naše građane i domaća preduzeća.

U pismu su navedeni zaključci sa sastanka predstavnika Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija da će opšti uslovi o pružanju usluga "PayPal" servisa radi korišćenja u Republici Srbiji biti dopunjeni, kako je to učinjeno i u pojedinim grupama zemalja. To praktično znači da će rezidenti usluge ovog servisa koristiti pri kupovini, odnosno prodaji robe i usluga nerezidentima, dok će se sredstva ostvarena tom prodajom prenositi sa "PayPal" računa na račune rezidenata u Republici Srbiji.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 22.9.2011.

PREDSTAVNICI DRŽAVE I NEVLADINOG SEKTORA SAGLASNI SU DA SU NEOPHODNE IZMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Predstavnici države i nevladinog sektora saglasni su da su neophodne izmene zakona o javnim nabavkama i već su neke najavljene izmene ocenjene kao pozitivne, kao što je centralizacija javnih nabavki, ali neke nevladine organizacije smatraju da je sporna najava ukidanja Uprave za javne nabavke, što bi moglo da omogući nove zloupotrebe.

Potpredsednica srpske vlade Verica Kalanović ocenila je da je Srbiji potreban novi Zakon o javnim nabavkama, navodeći da bi postojeći trebalo izmeniti do kraja godine.

"Potrebno je da do kraja godine donesemo izmene i dopune, ali i neophodna prateća dokumenta da bi zakon bio primenjiv i da u njemu nema mesta za korupciju", istakla je Kalanovićeva u nedavnoj izjavi Tanjugu.

Novi zakon mora da obezbedi efikasnost, pravičnost i transparentnost postupka javnih nabavki, istakla je Kalanovićeva napominjući da izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama u narednom periodu moraju biti donete u saradnji sa svima koji su imali opravdane primedbe na taj propis.

"Međutim, sve dobre stvari postojećeg sistemskog zakona treba zadržati", rekla je potpredsednica Vlade, ocenjujući da bi u izmenama tog zakona trebalo primeniti dobru praksu evropskih zemalja.

Predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović smatra da se najviše korupcije pojavljuje u javnim nabavkama zbog čega je ocenio da bi bilo dobro da se ta procedura za državne organe obavlja centralizovano.

Sretenović je prošle nedelje novinarima rekao da je poseban vid korupcije koji pogađa zemlje u tranziciji to što se tenderi za javne nabavke "nameštaju" i pre nego što se objave.

"To bar delimično može da se izbegne tako što će se sve nabavke za državne organe obavljati centralizovano, od ljudi koji će biti dobro plaćeni i koji će moći da kontrolišu kako se te procedure sprovode", rekao je Sretenović.

Transparentnost Srbije smatra da nova strategija o javnim nabavkama predviđa niz novih i dobrih rešenja, ali je najava ukidanja Uprave za javne nabavke "sporna" i ne bi donela ništa dobro, pogotovo sada kada prave i ozbiljne kontrole i dalje nema.

Programski direktor te nevladine organizacije Nemanja Nenadić kaže da je Uprava za javne nabavke radom u proteklom periodu doprinela poboljšanju situacije u ovoj oblasti, ocenjujući da bi Uprava, uz dodatna ovlašćenja, mogla da doprinese da i kontrola javnih nabavki u Srbiji bude bolja.

"Centralizacija javnih nabavki, koji je korisna mera, odnosno stvaranje tela koje će sprovoditi nabavke za više subjekata i na taj način eventualno postizati uštede, moglo bi se ostvariti na više načina", rekao je Nenadić.

On je ocenio da strategija o javnim nabavkama sadrži kvalitetne predloge za poboljšanje stanja, naročito u borbi protiv korupcije, i da centralizovanu instituciju koja bi imala za cilj da sprovodi javne nabavke neko morao da kontroliše.

Prema zvaničnim podacima, vrednost javnih nabavki u Srbiji iznosi skoro četiri milijarde evra godišnje.

Potpredsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Milan Knežević izneo je nedavno procenu za nedeljnik NIN da je u protekloj deceniji kroz neadekvatnu kontrolu javnih nabavki "bačeno" oko 10 milijardi evra, a isto toliko potrošeno je i na čisto "dodvoravanje" biračima i "sakupljanje glasova partija na vlasti".

U ovom trenutku i u ovom stepenu razvoja institucija javnih nabavki ukidanje Uprave ne bi donelo ništa dobro, smatra on.

Izvor: Tanjug, 22.9.2011.

SEDMA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O FINANSIRANJU INOVACIJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA BIĆE ODRŽANA 4. OKTOBRA 2011. GODINE

Ministartsvo ekonomije i regionalnog razvoja organizovaće 4. okotobra 2011. godine, u 9 časova, u Sava Centru, u Beogradu, Sedmu Međunarodnu konferenciju o malim i srednjim preduzećima (MSP).

Na ovogodišnjoj Konferenciji akcenat će biti na finansiranju malih i srednjih preduzeća, naročito inovativnih, kao i na probleme sa kojima se oni susreću u pristupu izvorima finansiranja.

Konferencija će omogućiti da se unapredi dijalog između predstavnika Vlade i sektora privrede, razmenu ideja i iskustava o merama i instrumentima za olakšavanje pristupa finansijama ovom sektoru. Centralni segment konferencije odvijaće se u okviru radnih grupa u tri runde.

Učesnici će biti podeljeni u pet radnih grupa u kojima će se raspravljati o pitanjima i problemima povezanim sa temom konferencije:

1. "Mikrofinansiranje i garancijske šeme",
2. "Podrška EU za finansiranje MSP",
3. "Uloga komercijalnih banaka u finansiranju MSP",
4. "Novi instrumenti za finansiranje inovativnih MSP" i
5. "Uloga javnog sektora u finansiranju MSP".

Na konferenciji se očekuje prisustvo preko 300 učesnika iz Srbije i zemalja regiona i EU.

Konferencija je prilika da Ministarstvo ekonomije, kao nadležna resorna institucija za razvoj i sprovođenje politike MSP, čuje neposredno od privrednika koji su problemi sa kojima se oni susreću u svom poslovanju, kao i njihove sugestije za unapređenje poslovne okoline i smanjenje administrativnih prepreka.

Prethodnih godina, Ministarstvo ekonomije je zaključke i preporuke sa konferencija, kao i predstavljene primere dobre prakse, koristio kao smernice za unapređenje politike razvoja MSP, kao i mere i programe podrške ovom sektoru.

Govornici na konferenciji biće visoki zvaničnici Vlade Republike Srbije, predstavnici EU institucija, bankarkog sektora i privrede.

Konferencija se održava u okviru inicijative Evropske komisije "Evropska nedelja malih i srednjih preduzeća 2011. godine" (European SME Week 2011), kao centralni događaj u Republici Srbiji.

Izvor: Vebsajt Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, 22.9.2011.

SEMINAR "MENADŽMENT KVALITETOM U NABAVKAMA I REINŽENJERING PROCESA NABAVKE" BIĆE ODRŽAN 11. I 12. OKTOBRA 2011. GODINE

Mnoge organizacije deo nove vrednosti stvaraju kroz proces nabavke, odnosno kroz angažovanje isporučilaca. Izbor isporučilaca se uobičajeno vrši na osnovu cene, kvaliteta, roka isporuke, uslova plaćanja, garancija itd. Upoređivanje isporučilaca na osnovu većine navedenih parametara je lako izvodljivo jer postoje lako uporedivi podaci (brojne vrednosti, datumi, itd.).

Međutim, kada se radi o upoređivanju isporučilaca po kvalitetu, odnosno po obezbeđivanju i kontroli kvaliteta u nabavci, većina organizacija nema definisane i sistematizovane podatke o ostvarenom kvalitetu u nabavkama. Posledica toga je da taj parametar nije ravnopravan sa ostalim parametrima pri procesu donošenja odluka u nabavci, što na ovaj proces negativno utiče.

Na seminaru se predstavlja univerzalni model za menadžment kvalitetom u nabavkama koji omogućava organizacijama da definišu i mere kvalitet u nabavci, a posebno kvalitet isporučilaca. Za kvalitet svakog isporučioca dobija se brojna vrednost, što omogućava njihovo poređenje i po tom parametru, kao što se upoređuju i po ostalim parametrima.

Univerzalni model za menadžment kvalitetom u nabavkama značajno uvećava efektivnost i efikasnost izvršilaca u procesu nabavke. S druge strane, primenom ovog modela, organizacije smanjuju rizike u procesu nabavke, povišuju kvalitet u nabavci i, naposletku, povećavaju kvalitet svojih proizvoda i usluga.

Teme:

Kvаlitet u procesu (jаvne) nаbаvke

•      Opšti аlgoritаm procesа nаbаvke
•      Rаzlikа u dostizаnju zаhtevаnog kvаlitetа pri nаbаvci uslugа i dobаrа
•      Pаrаmetri zа izbor isporučilаcа
•      Vаžnost pаrаmetrа "kvаlitet" pri izboru isporučilаcа, odnosno zа reаlizаciju nаbаvki
•      Zаhtevi stаndаrdа ISO 9001:2000, ISO 9004:2000, ISO 14001:2005, BSI OHSAS 18001 u vezi procesа nаbаvke, аnаlizа njihovih znаčenjа i predlozi kаko ih zаdovoljiti
•      Procesni pristup u procesu nаbаvke
•      Kvаlitet u Zаkonu o jаvnim nаbаvkаmа

Menаdžment kvаlitetom u nabavci

•      Opšti model zа menаdžment kvаlitetom u nabavci
•      Model zа pozicionirаnje nаbаvke, rizici u procesu nаbаvke i vrste nаbаvki
•      Vezа između vrste nаbаvki i strategija u nabavkama
•      Aktivnosti obezbeđenjа i kontrole kvаlitetа u nаbаvci, primeri upitnikа, kriterijumа i formulаrа zа prаktično sprovođenje ocenjivаnjа isporučilаcа
•      Rаngirаnje isporučilаcа, dodeljivаnje odgovаrаjućeg stаtusа kvаlitetа isporučilаcа
•      Elektronski kаrton isporučiocа, njegovа primenа i znаčаj u obrаdi podаtаkа
•      Podаci zа poboljšаvаnje kvаlitetа u nabavci

Reinženjering procesа nаbаvke i softverskа podrškа

•      Proces nаbаvke nа kome je sproveden reinženjering i odgovаrаjući аlgoritаm sа uključenim аktivnostimа menаdžmentа kvаlitetа u nabavci
•      Primeri procedurа, uputstаvа i formulаrа zа poboljšаni proces nаbаvke
•      Posebаn osvrt nа primenu menаdžmentа kvаlitetа isporučilаcа u jаvnim nаbаvkаmа
•      Softversko rešenje zа podršku menаdžmentu kvаlitetа u nabavci i prikaz modula softverskog rešenja
•      Izrada zadataka za reinženjering procesa nabavke

Radionica

•      Praktična primena stečenih znanja

Predavač:

mr Branislav Sladić, dipl. ing. višegodišnji predstavnik rukovodstva za integrisani sistem menadžmenta kvalitetom, zaštitu životne sredine, bezbednost i zdravlje na radu u Energoprojekt-Oprema a.d. iz Beograda. Trenutno radi kao rukovodilac sektora za sisteme podrške u okviru kojeg se realizuju aktivnosti u oblasti menadžment sistema, ICT, plana i analize, upravljanja kadrovima i promocijom i propagandom. Specijalista je za procesni pristup, implementaciju i održavanje sistema za menadžment kvaliteta (ISO 9001:2008), zaštitu životne sredine (ISO 14001:2004), bezbednost i zdravlje na radu (BS OHSAS 18001:2007) i menadžment kvaliteta isporučilaca. Objavio više stručnih radova iz oblasti menadžment kvaliteta, zaštita životne sredine i elektronskog upravljanje dokumentima. Početkom 2008. godine izdao knjigu "Menadžment kvaliteta isporučilaca", što je prva knjiga sa ovom tematikom u regionu i šire.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment - MNG Centar, Jevrejska 24/III sprat, Beograd, 11 - 12. oktobar 2011. od 09.30 - 16.00 časova.

Više informacija zainteresovani mogu dobiti na adresi: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=11dd52f9-b89d-4bd8-abfe-59e709b382db

Izvor: Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment - MNG Centar, 22.9.2011.

SEMINAR "PLATNI PROMET SA INOSTRANSTVOM - NAJZNAČAJNIJI TRENDOVI U SAVREMENOJ BANKARSKOJ PRAKSI " BIĆE ODRŽAN 6. I 7. OKTOBRA 2011: • Rok za prijavu je 4. oktobar 2011. godine •

Seminar "Platni promet sa inostranstvom - najznačajniji trendovi u savremenoj bankarskoj praksi u svetu sa posebnim osvrtom na Evropu i evrozonu" će se održati od 6. do 7. oktobra 2011. godine u organizaciji Udruženja banaka Srbije, u vremenu od 9 do 16 časova, Bulevar Kralja Aleksandra 86, sala I, na prvom spratu.

Predavač je g-đa Radmila Gaćeša, pomoćnik direktora Sektora finansijskih institucija u Komercijalnoj banci ad Beograd.

Rok za prijavu je 4. oktobar 2011. godine.

Više informacija nalazi se na adresi: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/obuka/10_2011/PPino2011.pdf

Izvor: Vebsajt Udruženja banaka Srbije, 22.9.2011.

BAZA PODATAKA EVROPSKOG ZAVODA OBUHVATA 70 MILIONA PATENTNIH DOKUMENATA, A OD 2014. GODINE SVI TI PATENTI BIĆE DOSTUPNI I NA SRPSKOM JEZIKU

Održana konferencija za novinare povodom pristupanja Srbije Evropskoj patentnoj organizaciji

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović izjavio je danas da će članstvo Srbije u Evropskoj patentnoj organizaciji omogućiti unapređenje sistema zaštite intelektualne svojine, primenu svetskih tehnologija i sigurnost stranim investitorima da će njihovi patenti biti zaštićeni.

Obradović je na konferenciji za novinare, održanoj povodom pristupanja Srbije Evropskoj patentnoj organizaciji, ocenio da je članstvo naše zemlje u toj organizaciji od oktobra prošle godine značajno jer podstiče i doprinosi promovisanju pitanja zaštite intelektualne svojine.

Članstvo Srbije u Evropskoj patentnoj organizaciji i saradnja sa Evropskim zavodom za patente, kao njenim izvršim telom, od velikog su značaja za izgradnju kvalitetnog i efikasnog sistema zaštite intelektualne svojine u Srbiji, naglasio je ministar i naveo da se u Evropi godišnje prizna 50.000 patenata.

"Baza podataka Evropskog zavoda obuhvata 70 miliona patentnih dokumenata, a od 2014. godine svi ti patenti biće dostupni i na srpskom jeziku", saopštio je on.
Govoreći o intelektualnoj svojini, Obradović je napomenuo da je prošle nedelje u Skupštini Srbije na dnevnom redu bilo nekoliko zakona iz te oblasti.

Ministar je poručio da dobra zakonska regulativa i članstvo Srbije u Evropskom zavodu za patente mogu pružiti sigurnost stranim investitorima koji žele da ulažu u Srbiju.

"Strani investitori mogu da budu sigurni da će njihov proizvod i patent biti zaštićeni u našoj zemlji", naglasio je on i dodao da je regulisanje ove oblasti osnov za to da najrazličitije kompanije investiraju u našoj zemlji.

Predsednik Evropskog zavoda za patente Benoa Batisteli istakao je da olakšavajuću okolnost predstavlja to što sada nije neophodno da se zemlja koja želi da zaštiti pronalaske obrati zavodima u svih 38. zemalja članica patentne organizacije, već to može učiniti direktno prijavom Evropskom zavodu.

Batisteli je istakao da patentiranje nije važno samo za velike kompanije, već i za mala i srednja preduzeća, kao i za centre za istraživanje i razvoj.

On je napomenuo da tržište Evropske patentne organizacije obuhvata 600 miliona ljudi u 38 zemalja.

Direktor Zavoda za intelektualnu svoju Srbije Branka Totić navela je da se u Srbiji godišnje prijavi 300 patenata, a da članstvo naše zemlje u Evropskoj patentnoj organizaciji sada omogućava da prijave iz Srbije preko domaćeg zavoda budu direktno prosleđene u Evropski zavod.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 22.9.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O SPORTU - REGISTAR SPORTSKIH UDRUŽENJA POČINJE SA RADOM 23. SEPTEMBRA 2011. GODINE

Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta počeće sa radom 23. septembra 2011. godine, u skladu sa odredbom člana 194. Zakona o sportu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011 od 4. aprila 2011 godine).

Detaljne informacije o registru i procedurama u vezi postupka registracije, kao i primerke obrazaca za registraciju možete pronaći na stranici Agencije za privredne registre:

http://www.apr.gov.rs

22. juna 2011. godine na snagu su stupili sledeći Pravilnici:

• Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta ("Sl.glasnik RS", br. 43/2011 od 14. juna 2011. godine), kojim se uređuje:

- sadržina i način vođenja Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta (u daljem tekstu: Registar),
- predmet registracije, sadržina i obrazac prijave za upis u Registar i registraciju drugih podataka,
- dokumentacija koja se uz prijavu prilaže, kao i
- druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre u vođenju Registra.

• Pravilnik o sadržaju i obrascu prijave za evidentiranje podataka o sportskim organizacijama, sportskim savezima, sportskim društvima i sportskim centrima ("Sl.glasnik RS, "br. 43/2011 od 14. juna 2011. godine), kojim se propisuje sadržaj i obrazac prijave za evidentiranje podataka o:

- sportskim organizacijama,
- sportskim savezima,
- sportskim društvima i
- sportskim centrima

koji su upisani u odgovarajući registar na teritoriji Republike Srbije.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja, društava i saveza u oblasti sporta ("Sl.glasnik RS" br. 43/2011 od 14. juna 2011. godine).

Izvor: Vebsajt Građanske inicijetive, 20.9.2011.i Redakcija

U PRIPREMI NOVA MERA KOJOM ĆE BITI SPREČENA ISPLATA NETO ZARADA BEZ UPLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA

Do sada povezan radni staž za više od 103.000 radnika

Ministar rada i socijalne politike u Vladi Republike Srbije Rasim Ljajić izjavio je danas da će i u narednom periodu biti obezbeđena redovnost socijalnih davanja, kao i da će ona biti povećana za kategoriju najsiromašnijih građana.

Ljajić je, gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS), naveo da je rebalansom budžeta predviđeno da resorno ministarstvo dobije 3,1 milijardu dinara za sva prava iz te oblasti.

On je istakao da je za boračku zaštitu predviđeno 500 miliona dinara, 1,4 milijarde za materijalno obezbeđenje porodice, odnosno klasičnu socijalnu pomoć i tuđu negu, a opredeljena su i sredstva za porodičnu zaštitu, odnosno isplatu dečjih dodataka i porodiljsko odsustvo.

Ministar je saopštio da je do sada povezan radni staž za više od 103.000 radnika, za šta je utrošeno 6,4 milijarde dinara, uz ocenu da se primena sporazuma u toj oblasti, uz sve teškoće, odvija sasvim zadovoljavajućom dinamikom.

"Reč je o socijalno odgovornoj meri koja je iz nužde primenjena jer poslodavci u minulom periodu nisu uplaćivali staž", napomenuo je ministar.

On je naveo da su neki od dogovorenih ciljeva u tom sporazumu, usvojenom pre nekoliko meseci, bili povezivanje staža za 100.000 radnika, minimalna zarada od 17.750 dinara i kontrola rasta cena osnovnih životnih namirnica.

Ljajić je naglasio da je u pripremi nova mera kojom će se sprečiti isplata neto zarada bez uplaćenih poreza i doprinosa kako se ne bi svake dve ili tri godine primenjivala ista mera na način na koji je to učinjeno već dva puta u proteklih 10 godina.

I do sada je, kako je istakao, u zakonu postojalo rešenje da je obaveza poslodavca da uplaćuje i neto zaradu i poreze i doprinose, a sada će biti pronađeni jasni mehanizmi i predviđene sankcije za one koji to ne čine.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 20.9.2011.

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Upućen poziv ustanovama kulture, umetničkim i drugim udruženjima, organizacijama, umetnicima i autorima projekata u oblasti kulture na teritoriji grada Beograda da dostave predloge programa i pojedinačnih projekata u oblasti kulture za 2012.

Predmet godišnjeg konkursa Sekretarijata za kulturu Gradske uprave grada Beograda za 2012. godinu su predlozi programa - projekata u oblasti:

- scenskog stvaralaštva;
- muzičkog stvaralaštva;
- likovnog, primenjenog i vizuelnog stvaralaštva;
- zaštite kulturnih dobara;
- bibliotekarstva;
- kulturno-obrazovne delatnosti;
- amaterskog stvaralaštva.

Podnosioci programa i pojedinačnih projekata predloge dostavljaju na propisanom obrascu koji se može preuzeti u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica kraljice Marije br.1, na prijavnici, radnim danom u terminu 10-15 sati.

Predlagač može konkurisati sa najviše dva projekta.

Ukoliko konkuriše sa dva projekta, predlagač popunjava obrazac za svaki projekat pojedinačno.

Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine.

Predlog programa u šest primeraka (po mogućstvu i u elektronskom obliku) dostaviti na adresu: Gradska uprava grada Beograda - Sekretarijat za kulturu, Beograd, Ulica kraljice Marije broj 1.

O izboru projekata u čijem će finansiranju učestvovati Sekretarijat za kulturu odlučuje Komisija za programe u oblasti kulture.

O rezultatima konkursa podnosioci predloga biće obavešteni u roku od 30 dana od dana usvajanja programa od Gradskog veća.

Napomena: Konkurs ne obuhvata programe u oblasti izdavaštva/ otkup publikacija za biblioteke čiji je osnivač Grad Beograd, stimulacija kapitalnih izdanja/ i filmske umetnosti /filmska produkcija i postprodukcija/. Ovi programi su predmet posebnih konkursa.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 8.9.2011.

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Snežana Samardžić-Marković saopštila je da je to ministarstvo Savetu za sport na današnjoj sednici predstavilo sadržaje i dinamiku izrade podzakonskih akata, odnosno pravilnika koji se tiču rada ovog tela.

Samardžić-Marković je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice ovog saveta, navela da je reč o primeni Zakona o sportu i dodala da je resorno ministarstvo već usvojilo osam podzakonskih akata od dvadeset, koliko je predviđeno Zakonom.

Sada je najvažnije da ljudima u sportu objasnimo i približimo Pravilnik o upisu u Registar sportskih organizacija, istakla je ona i napomenula da proces upisa u Agenciji za privredne registre počinje 22. septembra.

"Pored razgovora o procedurama za kandidaturu za organizaciju međunarodnih sportskih događaja, na sednici su predstavljene aktivnosti Ministarstva na izradi predloga poreskih olakšica za ulaganje u sport, što je jedna od mera kojom će se direktno uticati na poboljšanje uslova u oblasti sporta", naglasila je Samardžić-Marković.

U vezi sa tim, kako je istakla, resorno ministarstvo je pokrenulo istraživanje koje se bavi komparativnom analizom ovakvih poreskih olakšica u zemljama EU, a na osnovu kojeg će se izraditi preporuke za unapređenje finansiranja sporta.

"Krajnji cilj ovih aktivnosti je novi, bolji i kvalitetniji model finansiranja sporta", navela je Samardžić-Marković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 5.9.2011.

SEMINAR "PARTNERSTVO ZA PROMENU PORESKOG SISTEMA" 15. I 16. SEPTEMBRA 2011. Rok za prijavu je 9. septembar 2011. godine

Seminar "Partnerstvo za promenu poreskog sistema", biće održan 15. - 16. septembra 2011. godine (Beograd, Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9) , u organizaciji Unije poslodavaca Srbije i BUSINESSEUROPE (Konfederacija udruženja poslodavaca Evropske Unije).

Seminar je deo projekta BOSMIP IV, a cilj je razvoj socijalno-ekonomskih partnerstava koje mogu doprineti bržem i kvalitetnijem postizanju cilja, u ovom slučaju promene poreskog sistema.

Tokom seminara strani eksperti će prezentovati rešenja i iskustva Austrije i EU i odgovarati na pitanja učesnika, a predviđena je i kraća radionica. Više detalja se nalazi u priloženim dokumentima.

Seminar je besplatan, a učesnicima će biti obezbeđen smeštaj i nadoknađeni putni troškovi u skladu sa pravilima Evropske komisije ukoliko je to neophodno.

S obzirom na ograničen broj učesnika, učešće potvrditi najkasnije do 9. septembra 2011. godine popunjavanjem Obrasca za registraciju koji molimo da dostavite na e-mail n.cupac@poslodavci.rs ili na faks 011/2160-988.

Izvor: Unija poslodavaca Srbije, 5.9.2011.

NAJAVLJENA MOGUĆNOST ODLAGANJA PRIMENE PRAVILNIKA KOJI PREDVIĐA DA VOZAČI AUTOMOBILA OD 1. NOVEMBRA MORAJU DA IMAJU SVE ČETIRI ZIMSKE GUME U ZIMSKOM PERIODU

VLASNICI NEKRETNINA ČIJI DUGOVI ZA NEPLAĆEN POREZ NA IMOVINU PREMAŠUJU MILION DINARA BIĆE PRVI NA UDARU PRINUDNE NAPLATE

Politika

Vlasnici nekretnina čiji dugovi za godinama neplaćen porez na imovinu premašuju milion dinara biće prvi na udaru prinudne naplate

To znači da bi mogli da ostanu bez svojih kuća i stanova. Reč je o, kako kaže Vladan Luković, direktor Uprave javnih prihoda, fizičkim licima koja su vlasnici vrednih nepokretnosti.

Od deset najvećih dužnika grad potražuje 20 miliona dinara. Ako ne izmire obaveze, vrednost njihovih nepokretnosti utvrdiće stručni procenitelji, a one će potom biti prodate na javnoj licitaciji.

Ovakav način prinudne naplate propisao je Zakon o poreskom postupku, ali Gradska uprava prvi put pribegava takvoj metodi da bi napunila budžet. "Ranije smo samo slali opomene jer nismo imali dovoljno ljudi koji bi se bavili tim poslom. Pre mesec dana formirali smo odeljenje prinudne naplate i primili dodatni kadar.

Da bi imovina otišla na doboš, mora da se zadovolji nimalo jednostavna procedura. Ona može da potraje i do pola godine jer vlasnici često izbegavaju da prime rešenja, a imaju pravo i da se žale što dodatno odlaže prodaju. Pre nego što se donese rešenje o prinudnoj naplati, dužniku se šalje opomena kojom se upozorava na visinu duga i obaveštava da ima pet dana od dana prijema opomene da plati porez.

"Prethodno se u katastru proveri da li je vlasnik nepokretnosti i, ako ne izmiri obavezu, pokreće se postupak prinudne naplate. Zatim se donosi rešenje o upisu hipoteke na toj nepokretnosti na ime grada Beograda", objašnjava Luković.

Angažovani stručni procenitelji, profesori Građevinskog fakulteta, sa ljudima iz Uprave javnih prihoda izlaze na teren i procenjuju nekretninu. Da bi to mogli da urade, kaže Luković, obaveštava se dužnik da će određenog dana u određeno vreme doći procenitelji da utvrde vrednost imovine. Od vlasnika se očekuje da tada bude u svom domu.

"Ako vlasnik nije kod kuće, odlaže se procena i piše se zahtev sudu, koji donosi rešenje o ulasku u nepokretnost mimo volje vlasnika. Ako se ni iz drugog pokušaja ne uspe ući u posed, nije isključeno da se za ulazak traži asistencija policije", objašnjava Luković.

Kada se izvrši procena, ustanovljava se početna vrednost nekretnine koja ide na javnu licitaciju. Ukoliko prodaja propadne, vrednost nepokretnosti se umanjuje za 25 odsto, odnosno 30 procenata ako ona ni iz trećeg pokušaja ne nađe novog vlasnika.

Kada se dužnikova kuća ili stan proda, od sume koja se dobije najpre se namiruje grad, a sve što pretekne vraća se vlasniku. Sve do javne licitacije, vlasnik ima mogućnost da plati dugove. Oni sa najvećim obavezama imaju šansu da ih izmire i odloženo, ali najviše na 12 meseci.

"Za to moraju da dostave garanciju, odnosno sredstvo obezbeđenja da će iznos platiti u dogovorenom roku. Uslov koji treba da ispune je da iz katastra nepokretnosti donesu vlasnički list i da stave hipoteku u korist grada", ističe Luković.

Opširnije www.politika.rs

PREKRŠAJNE PRIJAVE BIĆE PODNETE PROTIV SVIH FUNKCIONERA I INSTITUCIJA KOJE NE SPROVODE ODLUKE POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

B92

Prekršajne prijave biće podnete protiv svih funkcionera i institucija koje ne sprovode odluke Poverenika za informacije od javnog značaja.

Prema rečima koordinatora Vlade Srbije za odnose sa medijima Slobodana Homena, Vlada je konstatovala da je Srbija među zemljama Evrope gde se u najvišem procentu izvršavaju odluke, čak 95 odsto.

Međutim, navodi Homen, činjenica je da pojedine državne institucije i pojedina ministarstva ne sprovode odluke poverenika.

Odluku Vlade će, kako je rekao, sprovesti Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

"U narednim danima možemo očekivati podnošenje konkretnih prekršajnih prijava", istakao je Homen.

On je rekao da je Vlada Srbije danas raspravljala o izjavama ministara i dogovorila se da ministar neće bez potrebe komentarisati rad drugih ministara i neće im se mešati u nadležnost.

"Postoje jasna pravila igre kada je u pitanju davanje izjava ministara. Naravno da svi ministri imaju potpunu slobodu da daju izjave, ali, kada komentarišu rad drugih ministara, neophodno je da obave konsultacije sa resornim ministrom", naveo je Homen.

Osvrćući se na kritiku koju je ministar zdravlja Zoran Stanković uputio ministarki pravde Snežani Malović, Homen je ponovio da je Malovićeva i koordinator Vlade za borbu protiv korupcije i da je ovlašćena da "određene informacije kojima raspolaže" iznese u javnost.

"Ono što je Malović uradila kao koordinator Vlade za borbu protiv korupcije, urađeno je u koordinaciji sa Tužilaštvom", naveo je Homen.

UNIJA SINDIKATA PROSVETNIH RADNIKA DOSTAVILA JE MINISTARSTVU PROSVETE 56 DOSIJEA O NEZAKONITOM RADU DIREKTORA ŠKOLA U SRBIJI

Izvor: Tanjug

Unija sindikata prosvetnih radnika dostavila je Ministarstvu prosvete 56 dosijea o nezakonitom radu direktora škola u Srbiji.

"Neki direktori ili kriju podatke o tačnom broju zaposlenih ili svesno ne žele da preuzmu ljude koji su u drugim školama ostali bez časova", rekao je predsednik Unije Dragan Matijević.

Formalno, direktori imaju pravo da ne preuzmu takve radnike pod izgovorom da im ne odgovaraju, rekao je Matijević i naglasio da je, međutim, postignut dogovor sindikata, direktora i ministarstva o preuzimanju u svim slučajevima gde je to moguće.

Matijević je naveo da direktori kriju podatke da bi na to mesto mogli da "uhlebe" neke od svojih ljudi i istakao da je lično predao dokumentaciju pomoćniku ministra Zoranu Kostiću, početkom septembra.

"Trebalo bi da usledi reakcija školskih uprava, ali mi za sada nemamo nikakvu povratnu informaciju", rekao je Matijević.

Nesavesnih direktora ima u školama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Žablju, koji su zaposlili nove radnike, ali ne sa spiska tehnoloških viškova.

Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović polovinom septembra izneo je podatak da je u obrazovnom sitemu Srbije 158 nastavnika ostalo bez fonda časova.

Pun fond časova nema 2.682 nastavnika, a da druge strane, škole su iskazale potrebu za angažovanje 2.630 nastavnika sa delimičnom normom i za zapošljavanje 1.151 nastavnika sa punim fondom časova, rekao je Obradović.

On je istakao da će ministarstvo proveriti opravdanost svakog zahteva za zapošljavenje novih nastavnika i rešenje, između ostalih, tražiti među onima koji nemaju pun fond časova.

Direktori škola imali su obavezu da do početka školske godine sačine listu tehnoloških viškova i da dostave podatke o tome da li i koliko novih zaposlenih potražuju.

EVROPSKA KOMISIJA KRITIKUJE PREDLOG MEDIJSKE STRATEGIJE: Medijima u državnom vlasništvu mora biti ili obezbeđena uređivačka i finansijska nezavisnost, ili oni moraju biti privatizovani

B92

Evropska komisija kritikovala je Predlog medijske strategije Srbije koji, između ostalog, predviđa osnivanje 6 novih regionalnih javnih servisa, saznaje B92.

Komisija je ozbiljno zabrinuta da zbog žestoke konkurencije i prenapregnutog tržišta novi regionalni javni servisi neće biti finansijski održivi.

Kritike Brisela su već, kako saznajemo, dostavljene Vladi Srbije. U njima se navodi da medijima u državnom vlasništvu mora biti ili obezbeđena uređivačka i finansijska nezavisnost, ili oni moraju biti privatizovani.

Državni izvori finansiranja, po oceni Evropske komisije, morali bi biti ograničeni na transparentno projektno finansiranje zasnovano na jasnim kriterijumima. Posebno se ukazuje na to da odredbe Strategije kojima se predviđa, na primer, da će država podsticati novinske agencije tako što će kupovati njihove servise za sopstvene potrebe, nije dovoljno jasna, te da ostavlja prostor za neprimeren uticaj.

Evropska komisija ukazuje i da način na koji će se realizovati eventualno osnivanje regionalnih javnih servisa mora da bude detaljnije razrađen, uključujući u to kako organizacione aspekte, tako i preciznija pravila o državnoj pomoći, koja mora da obezbedi održivost, ali i da isključi mogućnost uticaja na medijske sadržaje.

Brisel takođe ističe da je neophodno predvideti jasna pravila za državno oglašavanje, tim pre što su izvori finansiranja medija u Srbiji koncentrisani u rukama malog broja učesnika, te da je tim pre neophodno primeniti pravila o zaštiti konkurencije, kao bi se koncentracija marketinških budžeta i njihova distribucija na način koji može da rezultira zloupotrebom dominantnog položaja i uticajem na profesionalni i finansijski integritet medija sprečila.

Evropska komisija istovremeno ukazuje da postoje alternativni načini da se potreba za regionalnim programima od javnog interesa zadovolji, uz dosledno poštovanje odgovarajućih preporuka Saveta Evrope.
Evropska komisija kao problematičnu smatra i mogućnost da se mediji nacionalnih saveta nacionalnih manjina finansiraju iz budžeta, zbog političke prirode nacionalnih saveta i mogućih uticaja na uređivanje takvih medija. U komentarima se ukazuje na to da postoje alternativni modeli finansiranja manjinskih medija, tamo gde za tim postoje potrebe.

Komisija insistira i na dodatnom preciziranju strategije u delu koji se odnosi na mehanizam privatizacije Tanjuga. Takođe, smatra da postojanje posebnog državnog medija za Kosovo nije neophodno.

Na kraju, ukazuje se i na to da dva aspekta koja se tiču digitalizacije, nisu uopšte pomenuta u Predlogu Medijske strategije. Prvo, Predlog ne nudi odgovor na pitanje ko će finansirati digitalizaciju, i drugo, država je propustila da se obaveže da će proces digitalizacije sprovoditi u konsultacijama sa svima koji učestvuju u ovom procesu, kao i sa javnošću.

Predlog medijske strategije Srbije usaglašen je 8. septembra. Ovom strategijom se uređuje funkcionisanje medija u Srbiji u narednih pet godina. Nacrt je sačinila Radna grupa osnovana rešenjem premijera Mirka Cvetkovića.

Ovaj nacrt nije javno publikovan, a za deo Predloga o regionalnim javnim servisima saopštili da ga smatraju potpuno neprihvatljivim i praktično neodrživim.

VLADA PRIHVATILA DEVET POSLANIČKIH AMANDMANA NA ZAKON O SVOJINI

Tanjug

Vlada Srbije prihvatila je devet amandmana na predloženi Zakon o javnoj svojini, kojima se, između ostalog, precizira da se direktori javnih preduzeća biraju na javnim konkursima.

Poslanici Skupštine Srbije završili su pretres amandmana na predloženi zakon o javnoj svojini, a rad će nastaviti raspravom u pojedinostima o predloženim rešenjima o restituciji.

Poslanici su raspravljali o blizu 150 amandmana, od koji je Vlada prihvatila desetak.

Usvojen je amandman po kojem je predviđeno da Vojvodini pripadnu sredstva stvorena ulaganjima pokrajine koja su joj potrebna za ostvarivanje njenih nadležnosti.

UREDBA VLADE SRBIJE O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

RTV, Tanjug

Uredba Vlade Srbije o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave potvrdila je trendove da unutar pokrajine postoje velike razlike u razvijenosti pojedinih opština.

Naši sagovornici kao razloge za ovakvo stanje navode opštedruštvenu krizu u poslednje dve decenije, centralizovanu državnu upravu ali i neiskorištenost svih potencijala koji postoje u lokalnim zajednicama.

Razvijenost jedne opštine svakako ima veze sa brojem njenih stanovnika poput Novog Sada, Subotice ili Zrenjanina ili efikasnošću stranih investicija poput Vršca ili Beočina. Isto tako je nesporno da meštani svake opštine poput karlovačkih vinara, mogu prepoznati svoje resurse i na njima graditi osnov za dalji razvoj svoje zajednice.

U Pećincima se nastavlja trend najviših zarada, mada je samo pre jedne decenije, uz Irig, ta opština bila najnerazvijenija u regionu.

Na ukupan nivo zarada u Pećincima, najviše su uticala primanja u Fabrici šećera "Donji Srem", koja je sada u vlasništvu MK grupe.

U proteklih 10 godina Pećinci su doživeli pravi razvojni `bum`, podizanjem niza malih i srednjih preduzeća, pre svega u blizini Šimanovaca.

Na drugom mestu po zaradama je Sremska Mitrovica s prosečnom platom od 36.007 dinara, a na samom dnu liste, što je iznenađujuće, našla se staropazovačka opština, s prosečnom platom od samo 27.124 dinara, mada važi za jednu od najrazvijenijih u regionu.

Srem je po obimu realizovanih investicija u poslednjih desetak godina u samom vrhu u Srbiji.

PRIVREDNICIMA 9,9 MILIONA DINARA

RTV

Privrednicima u Vojvodini je od početka godine dodeljeno 9,9 miliona dinara podsticajnih sredstava kroz programe Nacionalne agencija za regionalni razvoj, saopštila je Regionalna razvojna agencija Bačka.

Bespovratna sredstva su dodeljena malim i srednjim preduzećima i preduzetničkim radnjama, koja su konkurisala za programe preko Regionalne razvojne agencije Bačka.

Kako se navodi u saopštenju, ova agencija čiji su osnivači lokalne samouprave sa teritorije Bačke, pruža tehničku podršku za učešće u programima podrške razvoju konkurentnosti i za jačanje inovativnosti malih i srednjih preduzeća, kreditne linije za početnike u biznisu, razvoju inovativnih klastera, kao i programima podrške preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta, udruženjima preduzetnika i obuke za početnike u biznisu.

RDA Bačka je članica  Republičke mreže stručne podrške za podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Republike Srbije.

BESPLATNE AKCIJE TELEKOMA U NOVEMBRU

Beta, RTV

Podela besplatnih akcija Telekoma Srbije mogla bi da usledi za oko mesec i po dana, a tržište kapitala pokazaće kolika je njihova vrednost, izjavio je danas direktor Agencije za privatizaciju Srbije.

Akcije Telekoma biti jedna od najvrednijih akcija javnih preduzeća koju će građani Srbije dobiti, rekao je Cvetković za TV Čačak.

On je najavio da će Agencija za privatizaciju stopirati prodaju preduzeća u čijem se sastavu nalazi imovina koja se potražuju u postupku restitucije.

"Sve što je do sada privatizovano neće biti predmet naturalne restitucije već će se prethodnim vlasnicima vraćati u novcu, a sve ono što do sada nije privatizovano a predmet je restitucije, odnosno prava koje polažu bivši vlasnici, neće biti prodato", rekao je Cvetković.

SAOPŠTENJE NBS: GRAĐANI SRBIJE SLOBODNO MOGU PREKO PAYPAL SISTEMA DA PLAĆAJU ROBU I USLUGE KUPLJENE U INOSTRANSTVU ILI NAPLAĆUJU ROBU I USLUGE PRODATE U INOSTRANSTVU

NBS je nadležnim ministarstvima uputila pismo u kojem se navodi da građani Srbije slobodno mogu da preko PayPal/a plaćaju robu i usluge kupljene u inostranstvu ili naplaćuju robu i usluge prodate u inostranstvu.

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je danas da više nema prepreka da se međunarodni servis za plaćanje preko interneta Pejpal (PayPal) koristi i u Srbiji.

Ističe se da, prema propisima kojima se uređuje platni promet, nije potrebno da se kompanija PejPal Singapur (PayPal Pte.Ltd Singapore) registruje u Srbiji kao banka ili neka druga finansijska institucija ili da osnuje lokalno predstavništvo za pružanje usluga.

NBS je ocenila da će uvođenje tog elektronskog servisa plaćanja povećati efikasnost platnih transakcija sa inostranstvom i smanjiti rashode građana i preduzeća.

U pismu su navedeni zaključci sa sastanka predstavnika NBS i Ministarstva finansija o tome da će opšti uslovi o pružanju usluga PejPala u Srbiji biti dopunjeni, kako je to učinjeno i u nekim drugim zemljama.

To znači da će građani usluge tog servisa koristiti pri kupovini u inostranstvu, odnosno prodaji robe i usluga strancima, a da će se novac ostvaren prodajom prenositi sa računa PejPala na račune "rezidenata Srbije", istakla je centralna banka.

CILJ BONITETA JE DA PREDVIDI KAKO ĆE FIRMA POSLOVATI, KOLIKO JE SIGURNA I KAKVI SU NAŠI RIZICI PREMA NJOJ

Tanjug

Sva kašnjenja u plaćanju preko 105 dana, ukazuju na to da je firma u problemima i da joj preti bankrot ili stečaj, izjavila je danas Tanjugu direktorka bonitetne kuće "Rejting" (Rating) Ljiljana Dević-Cupara.

"U Engleskoj, gde je naša matična kuća, firmama koje kasne u plaćanju od 90 do 120 dana i više, se sedam puta povećava mogućnost da bankrotiraju u narednih 12 meseci u odnosu na prosek.
Kod nas bi to bilo duže, a mi smo na osnovu naše baze radili proračune i videli da je to negde oko 105 dana", kazala je Dević-Cupara.

Dević-Cupara je naglasila da je ispitivanje boniteta jedne firme veoma važno, naročito u Srbiji, jer ispituje rizik poslovanja sa nekom drugom firmom.

"Stanje u zemlji, ali i u celoj Evropi i svetu, povećanog je rizika, a što je rizik veći u ekonomskom okruženju, to daje bonitetu veću vrednost jer je potreba za ispitivanjem veća", rekla je ona.

Kako je u Srbiji prisutna insolventnost (nesposobnost plaćanja na vreme) naša zemlja je odnedavno postala član programa globalne razmene podataka između 40 zemalja.

"Taj program upravo treba da posluži kao pomoć privredi da izađe iz nesolventnosti, jer ukoliko znamo i bolje poznajemo nas ali i našu konkurenciju bolje ćemo prevazići doba krize", objasnila je.

Na pitanje kakav je bonitet srpskih firmi na osnovu dosadašnjih analiza poslovanja, Dević-Cupara kaže da je Srbija ispred BiH, ali daleko iza Hrvatske i Slovenije.

"Bonitet se razlikuje od bilansa koji je jedna statička slika firme. Osim bilansa koji bonitet sadrži i podatke o plaćanjima, navikama pri plaćanju i kašnjenjima koji se mesečno ažuriraju", navela je.

"Može se dogoditi da je prošlogodišnji bilans firme dobar a da preko noći propadne, ali i obrnuto da bilans bude jako loš, a da firma u periodu manjem od godinu dana dobro posluje i da se vidi da firma izlazi iz problema", kazala je ona.

"Cilj boniteta je da predvidi kako će firma poslovati, koliko je sigurna i kakvi su naši rizici prema njoj, bilo da nam je kupac ili dobavljač u narednih 12 meseci", navela je ona.

Dević-Cupara kaže da o relaciji rejtinga države i rejtinga kompanije, najbolje govori i primer sniženja rejtinga Italije i kompanije "Fijat". Po njoj, imajući u vidu to da naša zemlja zavisi od izvozne tražnje na tržištu Italije, svakako ovi potezi jesu "znak predostrožnosti".

Prema njenim rečima, "normalno je da u svim zemljama rejting kompanija koje su predstavnici države utiče na rejting države, i obrnuto".

U bazi ove kuće nalazi se 500.000 kompanija iz regiona i 125.000 srpskih firmi.

SRBIJA PRODALA EVROOBVEZNICE ZA MILIJARDU DOLARA

Tanjug

Srbija je na inostranom tržištu prodala evroobveznice u vrednosti milijardu dolara, izjavio je danas premijer Srbije Mirko Cvetković.

"To je istorijski događaj za Srbiju jer se po prvi put državna hartija od vrednosti kotira na evropskom tržištu", rekao je Cvetković u intervjuu za agenciju Beta.

On je naveo da je jučerašnje trgovanje evroobveznicama Srbije bilo veoma uspešno jer je potražnja bila duplo veća od ponude, odnosno dobijene su ponude u vrednosti od dve milijarde dolara.
Evroobveznice su desetogodišnje, a prodate su sa godišnjom kamatom od 7,25 odsto.

Značaj prodaje evroobveznica je, izmedju ostalog I u tome što država dobija dugoročne izvore finansiranja likvidnosti budžeta i popravlja platni bilans.

Do sada se država prodajom trezorskih zapisa na domaćem tržištu zaduživala uglavnom kratkoročno, čime je umanjivan kreditni potencijal banaka koje su najvećim delom kupovale te hartije od vrednosti.

SAOPŠTENJE APR: POSLANICIMA ROK OD 15 DANA DA PRESTANU SA DUPLIM FUNKCIJAMA

Tanjug

Agencija za borbu protiv korupcije saopštila je danas da je četvorici narodnih poslanika dala rok od 15 dana da prestanu sa istovremenim obavljanjem funkcija poslanika i gradonačelnika, odnosno zamenika gradonačelnika, dok je gradonačelnik Jagodine Dragan Marković Palma dobio rok od osam dana da se odluči koju će funkciju obavljati.

Budući da je istovremeno vršenje ovih javnih funkcija nespojivo, funkcioneri njihovim istovremenim vršenjem postupaju suprotno propisima koji uređuju njihova prava i obaveze, odnosno postupaju suprotno zakonskim odredbama, tako da im je dat rok da se opredele za jednu od funkcija.

OD 12 OPŠTINA JUŽNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA, U 10 SU OSNOVANI LOKALNI SAVETI ZA BEZBEDNOST

RTV, Tanjug

Od 12 opština Južnobačkog upravnog okruga, u 10 su osnovani lokalni saveti za bezbednost, a jedan od njihovih glavnih zadataka će biti stalna borba protiv korupcije, istaknuto je  na skupu u sedištu okruga u Novom Sadu.

Lokalni saveti za bezbednost formirani su uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) tokom prošle i ove godine.

"Sledeći korak biće jačanje njihovih kapaciteta, a budući da je jedna od obaveza Srbije na putu ka Evropskoj uniji i rešavanje problema na polju korupcije, naš cilj je da putem ovog projekta pomognemo opštinama da izgrade antikorupcijsku mrežu", istakla je načelnica tog okruga Darija Šajin.

U tom poslu, kako je istakla, trebalo bi da im pomogne i današnji seminar nazvan "Stvaranje antikoruopcijske mreže kroz lokalne savete za bezbednost Južnobačkog okruga".

Realizacija projekta će trajati šest meseci, a sastojaće se od lokalnih i regionalnog konferencija posvećenih korupciji, stalnog podizanja svesti građani o tom društvenom zlu i objašnjavanju zakonske regulative u toj oblasti.

Prema rečima zamenika načelnika Policijske uprave Novi Sad Stevana Krstića, lokalni saveti za bezbednost su značajan instrument borbe protiv svih vrsta kriminala, uključujući i korupciju.

"Uspesi se mogu postići samo zajedničkom saradnjom lokalnih samouprava, policije i građana. Korupcija je, na žalost, u stalnom usponu, što pokazuje i podatak da smo lane imali ukupno 3.000, a u prvoj polovini ove godine već oko 2.000 krivičnih prijava sa elementima korupcije", dodao je Krstić.

KONTITEK GRADI FABRIKU U SUBOTICI

Tanjug

Nemačka kompanija Kontitek (ContiTech) objavila je danas da će uložiti više od deset miliona evra u novu fabriku u Srbiji.

U fabrici u Subotici, koja treba da počne da radi sredinom iduće godine, proizvodiće se creva za automobilsku industriju koja će koristiti evropski proizvođači automobila za pogonske sisteme.
Do 2016. druga Kontitekova fabrika u Srbiji trebalo bi da ima 300 zaposlenih.

"Subotica je na dobrom mestu za naše potrošače. Uslovi na tržištu rada su takođe dobri", istakao je direktor Kontitek fluid tehnologije Matijas Šenberg dodajući da će ta fabrika biti blizu sestrinskih u Segedinu i Temišvaru.

Fabrika će se graditi na površini od 7.000 kvadratnih metara u slobodnoj zoni, u industrijskom parku Mali Bajmok.

Kontitek navodi i da će ugovor o gradnji biti potpisan najkasnije u novembru, kao i da će Grad Subotica i država Srbija obezbediti podršku investiciji.

Kontitek je 2009. u Srbiji kupio preduzeće Kolubara univerzal i od tada u Velikim Crljenima, u blizini Beograda, proizvodi transportne trake za tržišta centralne i istočne Evrope.
Kompanija Kontitek fluid tehnologija je u 2010. godini prodala proizvode za 1,12 milijardi evra.

ZRENJANIN DAJE ZEMLJU U ZAKUP

Tanjug

Gradonačelnik Zrenjanina Mileta Mihajlov raspisao je oglas za davanje u zakup 2.594 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, u 14 katastarskih opština na području tog grada, saopsteno je danas iz Gradske uprave.

Oglas se odnosi na poljoprivredno zemljište u katastarskim opštinama Mihajlovo, Srpski Elemir, Elemir, Srpski Aradac, Aradac, Slovački Aradac, Mužlja, Farkaždin, Melenci, Jankov Most, Belo Blato, Banatski Despotovac i Stajićevo.

Prijave se podnose Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivednog zemljišta do 3. oktobra, a licitacija će biti održana 6. oktobra u Zrenjaninu.
Poljoprivredno zemljište se izdaje u zakup na tri godine.

Javna licitacija biće održana i za 88 hektara, po programu iz prethodnih godina, tako da se na spisku katastarskih opština našao i Perlez.

SREMSKA PRIVREDA U PRVIH SEDAM MESECI OVE GODINE OSTVARILA SUFICIT U ROBNOJ RAZMENI S INOSTRANIM PARTNERIMA

Tanjug

Sremska privreda u prvih sedam meseci ove godine ostvarila je robnu razmenu s inostranim partnerima u vrednosti 721.578.271 dolar i ostvarila suficit od 51.564.905 dolara, saopštila je Regionalna privredna komora.

Izvezeno je robe u vrednosti 386.571.588, a uvezeno za 335.006.683 dolara.

Najviše se izvozilo u Austriju, Bosnu i Hercegovinu, Rumuniju, Sloveniju, Nemačku, Italiju i Hrvatsku, a uvozilo iz Austrije, Nemačke, Italije, Kine i Slovenije.

U strukturi izvoza dominantno učešće imali su elementi za distribuciju električne energije, ulje i proizvodi od ulja i nove pneumatske gume.

Najveći obim izvoza ostvaren je s područja Sremske Mitrovice, zatim Stare Pazove, Šida i Rume.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji gradjani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju gradjanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose izmedju pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvodjače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

PREDSTAVNICI SAVETA EVROPE POSETILI USTAVNI SUD

Predsednik Ustavnog suda dr Dragiša Slijepčević, zamenica predsednika prof. dr Marija Draškić i sudija Vesna Ilić Prelić  razgovarali su danas sa izvestiocima - članovima delegacije Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope na čelu sa Davidom Harutinijanom.

Sastanak je organizovan povodom izrade izveštaja o ispunjavanju obaveza Republike Srbije preuzetih u vezi sa članstvom u Savetu Evrope.

Izvestioci Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Srbiji pripremaju izveštaj koji će biti objavljen u januaru 2012. godine.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 22.9.2011.

PRODATO 400.000 DRŽAVNIH ZAPISA: • Aukcija šestomesečnih državnih hartija od vrednosti održana 22. septembra 2011. godine •

Na aukciji šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 22. septembra 2011. godine, prodato je 400.000 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 4.000.000.000 dinara. To predstavlja 100,00 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 11,90 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 22. marta 2012. godine.

Naredna aukcija šestomesečnih državnih zapisa održaće se 20. oktobra 2011. godine.

Izvor: Vebsajt Uprave za trezor, 22.9.2011.

REOTVARANJE DRUGE EMISIJE DRŽAVNIH OBVEZNICA EMITOVANIH 30. MARTA 2011. GODINE: • Prodato 189.675 državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 1.896.750.000,00 dinara •

Reotvaranjem druge emisije državnih obveznica Republike Srbije, emitovanih 30. marta 2011. godine, a ponovo otvorene 20. septembra 2011. godine, prodato je 189.675 državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 1.896.750.000,00 dinara. To predstavlja 19,94 odsto obima aukcije.

Državne obveznice su prodati po diskontnoj stopi od 14,89 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 1. aprila 2014. godine.

Izvor: Vebsajt Uprave za trezor, 20.9.2011.

ODRŽANA KONFERENCIJA "UNAPREĐIVANJE PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA U REPUBLICI SRBIJI (IMPRES)"

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović izjavio je danas da je ove godine više od 49 odsto dece obuhvaćeno predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, a pripremnim predškolskim programom približno 99 odsto mališana.

Obradović je, otvarajući konferenciju "Unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji (IMPRES)", a povodom predstavljanja zajedničkog projekta Evropske unije i resornog ministarstva, naveo da su na planu predškolskog obrazovanja u našoj zemlji postignuti dobri rezultati.

U odnosu na 32 odsto obuhvata dece u 2003. godini, ove godine taj procenat je dosta veći i iznosi više od 49 odsto, istakao je ministar, pri čemu je dodao da veliki doprinos u tome ima i uvođenje obaveznog pripremnog predškolskog programa za svu decu u godini pred polazak u školu.

Prema njegovim rečima, svrha projekta "Unapređivanje predškolskog sistema vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji" jeste stvaranje pre svega materijalnih uslova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje dece, posebno one iz osetljivih društveno socijalnih grupa.

Kroz pomenuti projekat 15 opština u Srbiji dobiće objekte i prevozna sredstva koji su neophodni za rad i sprovođenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, naveo je Obradović.
Predstavnica Delegacije EU u Srbiji Jolanda San Hose naglasila je da je za EU najvažnije da se unapredi kvalitet obrazovanja, uz napomenu da je predškolsko obrazovanje važno jer postavlja temelj za dalju edukaciju.

Nažalost, deca iz udaljenih mesta, kao i deca romske nacionalnosti, ne pohađaju predškolsko obrazovanje, saopštila je ona i izrazila očekivanje da će se to promeniti.

"Ovim projektom biće obezbeđeni autobusi i kombi-prevoz, kao i nekoliko objekata, kako bi se predškolskim obrazovanjem obuhvatila sva deca", navela je San Hose.

Evropska unija izdvojila je 3,75 miliona evra za unapređenje rada predškolskih ustanova u Srbiji.

Za projekat "Unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji" sredstva su opredeljena iz pretpristupnih fondova EU i reč je o bespovratnoj pomoći.

U ovom projektu, koji će se sprovoditi do januara 2014. godine, učestvovaće Aranđelovac, Bela Palanka, Beočin, Gadžin Han, Kruševac, Leskovac, Mali Zvornik, Petrovac na Mlavi, Požarevac, Ražanj, Ruma, Šabac, Surdulica, Tutin i Užice.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 19.9.2011.

RAST JAVNE POTROŠNJE U SRBIJI U PRVIH SEDAM MESECI OVE GODINE NIŽI JE OD PROSEČNE INFLACIJE U ODNOSU NA ISTI PERIOD 2010. GODINE

Rast javne potrošnje u Srbiji u prvih sedam meseci ove godine niži je od prosečne inflacije u tom periodu, te su rashodi realno niži u odnosu na isti period 2010. godine, objavilo je Ministarstvo finansija.

Ukupni rashodi sektora države realno su manji za 3,2 odsto u posmatranom periodu, u odnosu na isti period prethodne godine, dok nominalni rast iznosi 9,4 odsto, objavljeno je u najnovijem broju Biltena javnih finansija.

Kretanje rashoda u prvih sedam meseci bilo je povoljno i sa stanovišta strukture javne potrošnje, imajući u vidu da su tekući rashodi realno niži, u odnosu na isti period prethodne godine, dok su kapitalni rashodi realno veći u odnosu na isti period prethodne godine.

Realni nivo mase plata u sektoru države niži je za 3,8 odsto u posmatranom periodu. Nominalni rast iznosi 8,7 odsto, a usled odmrzavanja zarada u tekućoj godini taj trend će biti nastavljen.
Pojedinačno nominalna kretanja su sledeća - ostvareni rast u budžetu republike je 11,8 odsto, a kod lokalnog nivoa vlasti rast je iznosio 6,8 odsto. Rast rashoda za zaposlene u tom periodu viši je od planiranog s obzirom da je stopa inflacije, kojom se indeksiraju plate u sektoru države, viša od projektovane.

Realni pad rashoda po osnovu kupovine roba i usluga u posmatranom periodu iznosio je 1,7 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Nominalni rast iznosio je 11,1 odsto.
Sredstva utrošena za otplatu kamata su realno 26,3 odsto viša u odnosu na isti period prethodne godine. Kretanje ovih rashoda uslovljeno je planom otplate glavnice i kamate na dug. Najveći rast zabeležen je na nivou republike po osnovu otplate kamata na domaći dug.

Subvencije isplaćene od januara do jula realno su niže u odnosu na isti period prethodne godine za 6,5 odsto. Subvencije isplaćene iz budžeta republike nominalno su više za 7,6 odsto, dok beleže realni pad od 6,7 odsto.

Prethodne godine isplata poljoprivrednih subvencija značajnije je počela u maju, dok je ove godine započela od jula. U tekućoj godini, međutim, isplaćena je 3,1 milijarda dinara za "Železnice Srbije" za izmirenje duga prema "Elektroprivredi Srbije".

Na rast isplaćenih subvencija uticale su i subvencije namenjene za novčane podsticaje za "Fijat" i proizvođače autokomponenti. Rast subvencija na lokalnom nivou je 12,9 odsto nominalno, a bez realne promene. Pad je zabeležen na nivou Vojvodine, međutim, mali obim sredstava posledično u manjoj meri utiče na kretanje ukupnog nivoa subvencija.

Realni nivo transfera stanovništvu niži je u prvih sedam meseci za 7,6 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći deo transfera stanovništvu čine penzije, koje su kao i zarade u javnom sektoru od januara 2011. godine odmrznute.     

U prvih sedam meseci 2011. godine masa penzija je zabeležila realni pad od 6,4 odsto u odnosu na isti period prošle godine, ali se tokom godine očekuje umeren nominalni i realni rast. Ipak, usled kretanja inflacije koja je viša od projektovane, masa isplaćenih penzija je veća od planirane za taj period.

Nominalni pad beleže naknade nezaposlenim licima, dok naknade za bolovanja beleže minimalan rast. Sa druge strane prisutan je rast kod kategorija ostali transferi stanovništvu i različitih oblika socijalne pomoći koja se isplaćuje sa pokrajinskog i lokalnog nivoa vlasti.

Kapitalni rashodi u posmatranom periodu su realno viši za 6,2 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Nominalni rast je zabeležen na republičkom i lokalnom nivou.

Bolja realizacija javnih investicija je posledica bržeg i efikasnijeg povlačenja sredstava po osnovu projektnih zajmova, ali i realizacije javnih investicija finansiranih budžetskim sredstvima republike i lokalnih vlasti. Nominalni pad kapitalnih rashoda zabeležen je na pokrajinskom nivou.

Neto budžetske pozajmice beleže rast u odnosu na isti period prošle godine od 9,1 odsto realno. U okviru ove kategorije nalaze se i pojedini oblici fiskalnih podsticaja privredi i stanovništvu.

Izvor: Tanjug, 20.8.2011.

Službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN POKLONA KOJI PRIMAJU ZADUŽBINE I FONDACIJE - Zakon o porezima na imovinu: čl. 14 i 21
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PRENOSA IMOVINE PRIVREDNOG DRUŠTVA PO OSNOVU STATUSNE PROMENE - ODVAJANJE UZ OSNIVANJE - Zakon o porezima na imovinu: član 24

… dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

Sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: NEISPUNJENOST USLOVA ZA DONOŠENJE PRESUDE ZBOG IZOSTANKA - Zakon o parničnom postupku: član 476 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: NEMOGUĆNOST ODBAČAJA PRIJAVE POTRAŽIVANJA KAO NEBLAGOVREMENE ZBOG OČIGLEDNE OMAŠKE U PISANJU - Zakon o stečaju: član 111 stav 5
 • Privredni apelacioni sud: PRESTANAK STVARNE NADLEŽNOST PRIVREDNOG SUDA USLED BRISANJA PRAVNOG LICA IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA - Zakon o uređenju sudova: član 25 stav 1 tačka 1)
 • Privredni apelacioni sud: PRIJEM PREPISA SUDSKE ODLUKE PROTIV KOJE SE IZJAVLJUJE ŽALBA - Zakon o stečaju: član 46 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: SAZNANJE O BITNIM ČINJENICAMA VEZANIM ZA STICANJE DOBITI - Zakon o obligacionim odnosima: član 214

… dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 19.9.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Demeks" doo

07746784

17. St. broj 4624/10

 

 

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem broj 17. St. br. 4624/2010 od 14.07.2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Demeks" doo iz Beograda, Dobropoljska 12, čiji je matični broj 07746784 i PIB 100379179, po predlogu poverioca Fond za razvoj Republike Srbije, Beograd, Knez Mihaila 14.
II - Imenovan je za stečajnog upravnika Žarko Popović iz Beograda, Murska broj 14.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja prema stečajnom dužniku.
Neblagovremene podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se RASPRAVLJATI o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 9. NOVEMBRA 2011. u 10,00, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 242/ II.
VII - Ispitno ročište određuje se za 21. decembra 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 242/ II.
VIII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 29. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Eurolook" d.o.o.

07908768

10. St. broj 4097/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=378

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10. St. broj 4097/2010 od 2. septembra 2011. godine, usvojio je završni račun stečajnog upravnika od 17. avgusta 2011. godine u celosti zajedno sa zahtevom stečajnog upravnika za konačnu isplatu nagrade stečajnom upravniku, do iznosa rezervisanih sredstava.
II. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Eurolook" d.o.o. Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i konsalting - u stečaju, iz Beograda, Dr Agostina Neta 18a.
III. Nalaže se stečajnom upravniku da po isplati konačne nagrade stečajnom upravniku i preostalih troškova stečaja iz rezervisanih sredstava ugasi tekući račun stečajnog dužnika broj: 160-340254-15, koji se vodi kod Banca Intesa a.d. Beograd, a eventualno preostala sredstva na računu prenese na račun sudskog depozita broj: 840-298802-02.
IV. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25 da izvrši brisanje stečajnog dužnika "Eurolook" d.o.o. Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i konstalting - u stečaju iz Beograda, Dr Agostina Neta 18a.
V. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da iz svoje evidencije briše stečajnog dužnika sa matičnim brojem 07908768.
VI. Nalaže se Ministarstvu finansija, Poreska uprava, Filijala Novi Beograd, da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 100833046.
VII. Po pravosnažnosti ovog Rešenja, i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavnu uništenih pečata stečajnog dužnika, a u vezi stava III ovog Rešenja, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika Danka Mimića iz Zemuna.
VIII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 5. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Akcionarskim društvom za grafičku delatnost "Dimitrije Davidović"
Zadružni staklenik za proizvodnju povrća i cveća, d.o.o.
"Termoelektro cemex" d.o.o.

 

15. St. br. 205/10; 78/10 i 124/10

 

 

 http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/TERMOELEKTRO+-+DD.shtml/seo=/companyid=15740

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 15. St. broj 205/2010 od 13. jula 2011. godine zaključio je postupak stečaja nad Akcionarskim društvom za grafičku delatnost "Dimitrije Davidović" u stečaju iz Beograda, Lenjinov bulevar 29/5, otvoren rešenjem ovog suda od 16. marta 2010. godine.
Privredni sud u Beogradu, rešenjem 15. St. broj 78/2010 od 22. jula 2011. godine zaključio je postupak stečaja nad Zadružni staklenik za proizvodnju povrća i cveća, d.o.o. iz Šopića - Lazarevac, Janka Stajčića, otvoren rešenjem od 17. maja 2005. godine.
Privredni sud u Beogradu, rešenjem 15. St. broj 124/2010 od 27. jula 2011. godine, zaključio je postupak stečaja nad "Termoelektro cemex" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Uralska 9, pokrenut rešenjem ovog suda od 26. marta 2008. godine.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 1. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Privrednim društvom "Unicolors" d.o.o.

20551908

10. St. broj 3117/2011

 

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10. St. broj 3117/2011 od 26. avgusta 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad Privrednim društvom "Unicolors" d.o.o., iz Beograda, Jove Ilića 16, matični broj 20551908, PIB 106189186, po predlogu od 18. jula 2011. godine, koji je podneo sam stečajni dužnik, zbog ispunjenosti stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Rade Radulović iz Beograda, Bulevar oslobođenja 164/111.
III. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 28. oktobar 2011. godine u 9,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 210.
V. Ispitno ročište određuje se za 25. novembar 2011. godine, u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 210.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom masi.
VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 29. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Preduzećem za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu "Fuchs maziva" d.o.o.

17576526

16. St. broj 359/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1447

 

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 16. St. 359/2011 od 21. aprila 2011. godine, stečajni sudija Biljana Subotić, usvojila je predlog Piraeus bank a.d., Beograd, Milentija Popovića 5b, o otvaranju stečajnog postupka nad Preduzećem za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu "Fuchs maziva" d.o.o., u stečaju, iz Beograda, Krunska 86b/3, matični broj: 17576526, PIB 103418728.
Prvo poverilačko ročište zakazano za 25. avgust 2011. godine, odloženo je za 27. spetembar 2011. godine u 9,00 časova, kada će se održati ispitno ročište u 9,30 časova, u sudnici 203/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Roadmaster d.o.o.

17424408

7. St. broj 2387/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1979

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7. St. broj 2387/2011 od 26. jula 2011. godine, usvojio je predlog predlagača Hupo Alpe-Dria-Leasing d.o.o. Beograd, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, od 22. juna 2011. godine, za sprovođenje stečajnog postupka i otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Roadmaster d.o.o. Veliko Polje, Valjevski put 44, matični broj 17424408, PIB 100862391.
II. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
III. Imenuje se Mijanac Branko iz Beograda, Borska 86/57 (cilj) i Bulevar oslobođenja 122, za stečajnog upravnika.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom, podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Sve prijave potraživanja podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 20. septembar 2011. godine u 9,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, sprat I.
VII. Ispitno ročište zakazuje se za 13. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, sprat I.
VIII. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda 27. jula 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Proizvodno, trgovinsko i uslužno društvo "Inter-export" d.o.o.

07371918

3. St. broj 386/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2012

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 3. St. broj 386/2011 od 5. avgusta 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Proizvodno, trgovinsko i uslužno društvo "Inter-export" d.o.o. iz Beograda, Ustanička 128, matični broj 07371918, PIB 101895189.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III - Za stečajnog upravnika imenuje se Zoran Milovanović iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 261 (kancelarija ul. Radoslava Grujića 24, prvi sprat/2).
IV - Pozivaju se svi poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka biće odbačene kao neblagovremene.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 16. decembar 2011. godine u 10 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, I-sprat.
VII - Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 16. septembar 2011. godine u 11 časova i Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, I sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visoko tiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge eksport - import "OMEGA-PROMET" DOO

17553755

St. br. 117/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1429

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge eksport - import "OMEGA-PROMET" DOO u stečaju, Šabac, 7.09.2011. g. doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge eksport - import "OMEGA-PROMET" DOO u stečaju, Šabac, Pocerska bb, matični broj 17553755, PIB 103400162, zakazuje se za 26.09.2011. godine sa početkom u 11 30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20., na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Preduzeće za građevinske radove, promet i usluge "Standard" AD

7097034

St. broj 585/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2051

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom Preduzeće za građevinske radove, promet i usluge "Standard" AD Valjevo, Prote Mateje 1/6, 25. avgusta 2011. godine, doneo je
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za građevinske radove, promet i usluge "Standard" AD Valjevo, Prote Mateje 1/6, matični broj 7097034 PIB 100067634 zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje Despotović Tomislav iz Gornjeg Dobrića, Vojvode Stepe 27.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka, ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službeni glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se za 30. novembar 2011. godine sa početkom u 8,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnici broj 20.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati 5. oktobra 2011. godine sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu u sudnici broj 20, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli suda dana 25. avgusta 2011. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "DOBRAVAC" DOO

17039717

St. br. 21/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1406

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "DOBRAVAC" DOO u stečaju, Šabac, doneo je dana 07.09.2011. g. sledeće
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "DOBRAVAC" DOO u stečaju, Šabac, Uskočka 27, matični broj 17039717, PIB 100125820, zakazuje se za 26.09.2011. godine sa početkom u 09 30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20., na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

"Zorka ekonomsko pravni poslovi"

 

St. br. 726/10

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZORKA-EKONOMSKO-PRAVNI+POSLOVI+doo.shtml/seo=/companyid=591

Privredni sud u Valjevu u postupku stečaja nad "Zorka ekonomsko pravni poslovi" u stečaju iz Šapca, doneo je dana 9. septembra 2011. godine sledeće:
REŠENJE
Završno ročište u postupku stečaja nad "Zorka ekonomsko pravni poslovi" u stečaju iz Šapca, zakazuje se za 30. septembra 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu Karađorđeva 48-a, prvi sprat soba br. 6 pa ovo rešenje poveriocima i stečajnom upravniku ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Preduzeće za proizvodnju i promet "PMV TRONOŠA" DOO

17430637

St. br. 82/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1342

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju i promet "PMV TRONOŠA" DOO u stečaju, KORENITA, Loznica, DOO u stečaju, Valjevo, doneo je dana 7. septembar 2011. godine sledeće
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju i promet "PMV TRONOŠA" DOO u stečaju, KORENITA, Loznica, matični broj 17430637, PIB 102243401, zakazuje se za 26. septembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "KVANTEKS" DOO

6340008

St. br. 28/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1462

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "KVANTEKS" DOO u stečaju, Šabac, doneo je dana 07.09.2011. g. sledeće
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "KVANTEKS" DOO u stečaju, Loznica, Marka Radulovića bb, matični broj 6340008, PIB 101562033, ZAKAZUJE SE za 26.09.2011. godine sa početkom u 10 00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20., na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Privredno društvo "TOTRA" DOO

6279996

St. br. 116/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1468

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Privredno društvo "TOTRA" DOO u stečaju, Valjevo, doneo je dana 7. septembra 2011. godine sledeće
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Privredno društvo "TOTRA" DOO u stečaju, Valjevo, Vuka Karadžića 161/2, matični broj 6279996, PIB 101493656, zakazuje se za 26. septembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

KRAJČINOVIĆ" DOO

6355722

St. br. 37/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1384

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad "KRAJČINOVIĆ" DOO u stečaju, Glogovac, doneo je dana 7. septembra 2011. godine sledeće
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "KRAJČINOVIĆ" DOO u stečaju, Glogovac, Milutina Mijailovića 23, matični broj 6355722, PIB 103255810, zakazuje se za 26.09.2011. godine sa početkom u 10,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20., na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

MG - IMPEX" DOO

17524194

St. br. 233/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1399

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad "MG - IMPEX" DOO u stečaju, Šabac, doneo je dana 7. septembra 2011. godine sledeće
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "MG - IMPEX" DOO u stečaju, Šabac, Pop Lukina 10, matični broj 17524194, PIB 103082821, zakazuje se za 26. septembra 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Nodel" d.o.o.

 

St. broj 25/11

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Nodel" d.o.o., u stečaju iz Lajkovca, 2. septembara 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad "Nodel" d.o.o., iz Lajkovca, održaće se 7. oktobra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48a, I sprat, sudnica 17.
Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

"Marada", d.o.o.

 

St. broj 240/11

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Marada", d.o.o. u stečaju iz Šapca, dana 2. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad "Marada" d.o.o. iz Šapca, održaće se dana 7. oktobra 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48a, I sprat, sudnica broj 17.
Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"Imex Cooperativa" d.o.o.

7710232

St. broj 91/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=580

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Imex Cooperativa" d.o.o. u stečaju iz Loznice, Klupci, Bulevar JNA broj 38, 7. juna 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Obustavlja se postupak stečaja nad "Imex Cooperativa" d.o.o. iz Loznice, Klupci, ul. Bulevar JNA br. 38, matični broj 7710232, PIB 102335260. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Dragica Marković iz Zavlake. Protiv rešenja o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja istog u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"Alfa 014"

 

St. broj 480/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Alfa 014" u stečaju iz Valjeva, 6. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Bogdana Radlović iz Šapca, Cara Dušana 40.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od objavljivanja rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Dalma-Cop"

 

St. broj 70/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=172

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Dalma-Cop" u stečaju iz Koceljeve, 6. septembra 2011. godine, doneo je sledeće
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Jasmina Marjanović iz Valjeva, Krfska 4.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od objavljivanja rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

d.o.o. "Eon keramika i porcelan"

07405600

St. broj 179/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2016

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, kao stečajni sudija, doneo je Rešenje St 179/11 dana 26. 8. 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom d.o.o. "Eon keramika i porcelan" Zaječar, MB 07405600, PIB 101327707, na predlog KBC banke AD Beograd, zbog stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja, a koji su predviđeni članom 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika određuje se preduzetnik Dejan Ivašković, licencirani stečajni upravnik iz Bora.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 4. 10. 2011. godine u 13,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Ispitno ročište se zakazuje za 27.12.2011. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Oglas o otvaranju stečaja je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru, 26. 8. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DOO Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja Zaječar

 

 

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=832

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/CENTAR+ZA+POLJOPRIVREDNA+I+TEHNOLOSKA+ISTRAZIVANJA.shtml/seo=/companyid=25381

Postupajući po predlogu za zakazivanje ročišta za razmatranje predloga plana reorganizacije i glasanje poverenika stečajnog upravnika Dragane Todorović stečajni sudija je 2. septembra 2011. godine doneo Obaveštenje.
Određuje se ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanja kod stečajnog dužnika DOO Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja Zaječar nakon dostavljenog mišljenja komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije za 23. septembar 2011. godine u 12,00 časova u sudinici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru.
Plan reorganizacije je podnet od strane stečajnog dužnika i istim se predviđa 50% namirenje poverilaca. Postupak glasanja biće obavljen pismenim putem podnošenjem glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica i usmenim putem od strane ovlašćenog lica na samom ročištu, a sve u okviru klasa poverilaca.
Glasački listići se podnose najkasnije do početka ročišta s tim što će sud obavestiti sve prisutne o rezultatima glasanja putem glasačkih listića.
Prema podnetom planu reorganizacije poverioci će glasati u okviru klasa poverioca i plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga prihvate sve klase s tim što se plan reorganizacije smatra usvojenim u okviru jedne klase poverioca ako su za plan reorganizacije glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u odnosu na ukupna potraživanja poverioca u toj klasi.
Plan reorganizacije biće dostavljen Registru privrednih subjekata radi objavljivanju na internet strani tog registra, odboru poverioca, predsedniku skupštine poverilaca, osnivačima, a isti je istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru dana 2. septembra 2011. godine.
Pozivaju se stečajni i razlučni poverioci da se odazovu pozivu za navedeno ročište kao i da se prethodno upoznaju sa podnetim planom reorganizacije.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

DOO "MGV mermeri i graniti Vučić"

 

St. broj 185/2011

 

 

 

Kod stečajnog dužnika DOO "MGV mermeri i graniti Vučić" u stečaju iz Knjaževca, u predmetu St. broj 185/2011 zakazana je prva skupština poverilaca i prvo poverilačko ročište za 27. septembra 2011. godine u 12,00 časova, za koje se pozivaju svi poverioci stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

DOO "Kappa M Food"

20112590

St. broj 141/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2046

 

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 141/2011 od 30. avgusta 2011. godine.
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Kappa M Food" Zrenjanin, Železnička 128, matični broj 20112590, PIB 104241647.
Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09), s obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Božić Dragan iz Zrenjanina, Bolnička 72, broj licence 155-0142.
Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, shodno članu 70. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - prvo poverilačko ročište za 5. oktobar 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi 56/I.
Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za 18. januar 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi 56/I (shodno članu 72).
Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zrenjaninu, 30. avgusta 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Zemljoradnička zadruga "Grmeč" Krajišnik

8653747

St. 166/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu, broj St. 166/2011 od 30. avgusta 2011. godine.
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga "Grmeč" Krajišnik, Žarka Zrenjanina 19, matični broj 8653747, PIB 101356867.
Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) s obzirom da je stručni dužnik trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Mikloš Ružica iz Zrenjanina, Tamiška 36, broj licence 155-0029.
Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, shodno članu 70. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - prvo poverilačko ročište za 5. oktobar 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 56/I.
Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za 18. januar 2012. godine, sa početkom u 9,45 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 56/I (shodno članu 72).
Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda Zrenjanin, 30. avgusta 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i plasman živine "Srbokoka" Jagodina

07697031

2. St. broj 67/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1026

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i plasman živine "Srbokoka" Jagodina, Štipljanski put b.b., matični broj 07697031, PIB 101731071, dana 24. avgusta 2011. godine doneo je
REŠENJE
1. Obaveštavaju se poverioci stečajnog dužnika Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i plasman živine "Srbokoka" Jagodina, Štipljanski put b.b., matični broj 07697031, PIB 101731071, da su stečajni poverioci "Živinarstvo" d.o.o. Krćevac, "Srbokoka promet" d.o.o. Jagodina, "Farma ćuraka Jagodina" d.o.o. Bunar, "Dobrovoljci" d.o.o. Hajdučica, "Fish corp. 2000" d.o.o. Beograd, "Kor-vet" d.o.o. Beograd, "Andrea II" d.o.o. Bačka Topola, "Beoveterina" d.o.o. Beograd i Miroljub Stojanović iz Jagodine, podneli ovom sudu uređen Plan reorganizacije stečajnog dužnika dana 22. avgusta 2011. godine i da sva zainteresovana lica uvid u navedeni plan reorganizacije mogu da izvrše u pisarnici Privrednog suda u Kragujevcu, svakog radnog dana u terminu od 8,00 do 15,00 časova, počev od 22. avgusta 2011. godine, pa do dana održavanja ročišta.
2. Ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje o planu zakazuje se za 20. septembar 2011. godine u 12,00 časova i održaće se u sudnici 537/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.
3. Pozivaju se svi poverioci obuhvaćeni planom, stečajni upravnik, osnivači i akcionari stečajnog dužnika, kao i sva druga zainteresovana lica da prisustvuju ročištu.
4. Pravo glasanja imaju svi poverioci, srazmerno visini potraživanja. Glasanje se obavlja usmeno na ročištu, ili pismenim putem, u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisani način prihvate sve klase. Smatraće se da je plan reorganizacije usvojen u jednoj klasi poverilaca, ako su za njega glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi, s tim što klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primene plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
5. Ovo rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 24. avgusta 2011. godine i dostavlja radi objavljivanja "Službenom glasniku RS" i dnevnim listovima "Blic" i "Danas".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i plasman živine "Srbokoka" Jagodin

 

2. St. 67/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem od 24. avgusta 2011. godine zakazano dopunsko ispitno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i plasman živine "Srbokoka" Jagodina, za 19. septembar 2011. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u sudnici 537/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Privredno društvo za telekomunikacije i usluge "Signal MM" d.o.o. Paraćin

6587780

1. St. 432/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2026

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. broj 432/2011 od 31. avgusta 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za telekomunikacije i usluge "Signal MM" d.o.o. Paraćin, Vojvode Mišića 28, matični broj 6587780, PIB 100956749. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Slobodan Kocić iz Kutlova, broj licence 20-41. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 9. decembar 2011. godine u 12,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 10. oktobar 2011. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa datumom 31. avgustom 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Z.R.D." d.o.o.

20461977

2. St. broj 972/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1025

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je na završnom ročištu održanom 27. jula 2011. godine, doneo rešenje kojim se:
1) Utvrđuje da je imovina stečajnog dužnika Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Z.R.D." d.o.o., Paraćin, Moše Pijade 35/2, mat. broj 20461977, PIB 105815704, manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se stečajni postupak, otvoren rešenjem 2. St. broj 972/10 od 29. novembra 2010. godine zaključuje.
2) Usvaja se Izveštaj o toku stečajnog postupka i završni račun stečajnog upravnika od 2. juna 2011. godine.
3) Određuje se konačna nagrada za rad stečajnog upravnika u bruto iznosu od 80.000,00 dinara, koja je tokom stečajnog postupka u celosti isplaćena.
4) Razrešava se stečajni upravnik Predrag Janković iz Kragujevca.
5) Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli Suda 27. jula 2011. godine i u "Službenom glasniku RS."
6) Po pravnosnažnosti ovog rešenja Agencija za privredne registre, Beograd izvršiće brisanje stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

Društveno preduzeće za saobraćajno obrazovanje, usluge i promet "Auto škola" Aranđelovac

07404891

1. St. broj 516/2011

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTO-SKOLA.shtml/seo=/companyid=13811

Privredni sud u Kragujevcu i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 516/2011 od 30. avgusta 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za saobraćajno obrazovanje, usluge i promet "Auto škola" Aranđelovac, u likvidaciji, Zanatlijska 47, matični broj 07404891, PIB 100994465. Stečajni razlog je prezaduženost likvidacionog dužnika u smislu člana 11. stav 5. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju RS, Centar za stečaj, Beograd, Terazije 23. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 9. decembar 2011. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 10. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli suda sa datumom 30. avgusta 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Velt" DOO Jagodina

17273043

1. St. 519/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2033

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 519/2011 od 26. avgusta 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Velt" DOO Jagodina, Kablovska b.b., matični broj 17273043, PIB 101158589. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Predrag Janković iz Kragujevca, Ilindenska 41/11-II, broj licence 155-0255. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 9. decembar 2011. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 5. oktobra 2011. godine u 11 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 26. avgust 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "MM Mali Miloš" d.o.o.

20052945

1. St. broj 991/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1302

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Branislav Jovović, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "MM Mali Miloš" d.o.o., Kragujevac, Korićani, Blagoveštanska 46, matični broj 20052945, PIB 103926624, obaveštava poverioce stečajnog dužnika da će se ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje o planu održati dana 28. septembra 2011. god. sa početkom u 11 časova u sudnici 533/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.
Pozivaju se svi poverioci obuhvaćeni planom, stečajni upravnik, osnivači i članovi stečajnog dužnika, kao i sva druga zainteresovana lica da prisustvuju ročištu.
Oglas o terminu održavanja ročišta se objavljuje na oglasnoj tabli Suda dana 24. avgusta 2011. godine i dostavlja radi objavljivanja "Službenom glasniku RS" i dnevnim listovima "Blic" i "Danas".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Ortačko društvo za proizvodnju i trgovinu "Gligor" Milija Gligorijević i drugi

20070579

2. St. broj 983/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1288

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Ortačko društvo za proizvodnju i trgovinu "Gligor" Milija Gligorijević i drugi, Buljane, Paraćin, matični broj 20070579, PIB 104003485, na završnom ročištu održanom 30. avgusta 2011. godine, doneo
REŠENJE
1) Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika Ortačko društvo za proizvodnju i trgovinu "Gligor" Milija Gligorijević i drugi, Buljane, Paraćin, matični broj 20070579, PIB 104003485, manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se stečajni postupak, otvoren rešenjem 2. St. broj 983/10 od 2. marta 2010. godine zaključuje.
2) Usvaja se Izveštaj o toku stečajnog postupka i završni račun stečajnog upravnika od 26. jula 2011. godine.
3) Određuje se konačna nagrada za rad stečajnog upravnika u bruto iznosu od 96.950,00 dinara, koja je tokom stečajnog postupka u celosti isplaćena.
4) Razrešava se stečajni upravnik Nenad Jeremić iz Despotovca.
5) Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli Suda dana 30. avgusta 2011. godine i u "Službenom glasniku RS".
6) Po pravnosnažnosti ovog rešenja Agencija za privredne registre, Beograd izvršiće brisanje stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

PD "Opcija" za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.

06117929

1. St. broj 345/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2025

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Mileva Gočanin, rešenjem St. broj 345/11 od 24. avgusta 2011. godine.
Otvorio je stečajni postupak nad dužnikom PD "Opcija" za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. iz Novog Pazara, Dede Šekovića 21, mat. broj 06117929, PIB 101785979.
Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mijanac iz Beograda, Bulevar oslobođenja 122, mob. telefon 063/215-359.
Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" i Dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena tako i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Ročište za ispitivanja potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 9. januar 2012. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, sudnica 5, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 17. oktobar 2011. godine u 12,00 časova u istom sudu, sudnica 5.
Stečajni postupak je otvoren 24. avgusta 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli Suda 25. avgusta 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS", Beograd i Dnevnom listu "Danas".
Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71. stav 1. Zakona o stečaju.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema istog ili od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

DP za poljoprivrednu proizvodnju i promet "Stalać"

07191545

1. St. broj 406/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2044

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/STALAC.shtml/seo=/companyid=14897

1. Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 406/2011 od 31. avgusta 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad dužnikom DP za poljoprivrednu proizvodnju i promet "Stalać" iz Stalaća u likvidaciji mat. broj 07191545 PIB 101918927.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju, centar za stečaj iz Beograda, Terazije 23, telefon 011/3025761.
3. Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" i Dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena tako i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
6. Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 16. januar 2011. godine 11,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu soba broj 5, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 24. oktobar 2011. godine, u 11,00 časova u istom sudu soba 5.
7. Stečajni postupak je otvoren 31. avgusta 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli Suda 31. avgusta 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku" i dnevnom listu "Danas".
8. Dostavlja rešenje o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71. stav 1. Zakona o stečaju.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalbu u roku od sam dana od objavljivanja istog u "Službenom glasniku" ili na oglasnoj tabli Suda, Privrednom apelacionom sudu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

Preduzećem "Mil-Prom" d.o.o. iz Velikog Šiljegovca

17274082

2. St. broj 156/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

1. Privredni sud u Kraljevu obaveštava poverioce da je rešenje St. broj 156/2011 od 30. avgusta 2011. godine zakazao ročište za odlučivanje po predlogu za pokretanje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim Planom reorganizacije nad Preduzećem "Mil-Prom" d.o.o. iz Velikog Šiljegovca, mat. broj 17274082, PIB 100319885, za dan 20. oktobar 2010. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica broj 12.
2. Ročište za odlučivanje po predlogu za pokretanje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije određuje se za 20. oktobar 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, sudnica broj 12.
3. Sa unapred pripremljenim planom reorganizacije poverioci se mogu upoznati razgledanjem istog u pisarnici ovog suda soba broj 9 od 8,00 do 14,00 časova ili na sajtu Agencije za privredne registre.
4. Ukoliko poverioci imaju primedbe na predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije kojima osporavaju sadržinu unapred pripremljenog plana reorganizacija, a naročito osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja, poverioci su dužni da dostave iste primedbe stečajnom dužniku i sudu u roku od 15 dana od objavljivanja oglasa unapred navedenim glasilima. Predlagač plana je u obavezi da odgovor na primedbe poverilaca dostavi sudu u roku od osam dana od prijema primedbe.
5. Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja. U slučaju kada je potraživanje osporeno stečajni sudija može izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Ako se glasanje obavlja pismenim putem, bez prisustva na ročištu, pravna lica moraju da podnesu sudu glasačke listiće koji su potpisani od strane statutarnog zastupnika i overeni pečatom pravnog lica, a fizička lica i subjekti koji nemaju svojstvo pravnog lica dostavljaju potpisani glasački listić punim imenom i prezimenom i matičnim brojem građana. Ukoliko ima inostranih poverilaca glasački listić mora da sadrži registarski broj pravnog lica, odnosno broj pasoša fizičkog lica. Glasački listići podnose se najkasnije do početka ročišta najkasnije pre početka ročišta. Pre početka glasanja na ročištu Sud će obavestiti sve prisutne o rezultatima glasanja putem glasačkih listića. Prema podnetom unapred pripremljenom planu reorganizacije poverioci će glasati u okviru klasa poverilaca i unapred pripremljeni plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga prihvate sve klase, s tim š to se unapred pripremljeni plan reorganizacije smatra usvojenim u okviru jedne klase poverilaca ako su za unapred pripremljeni plan reorganizacije glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u odnosu na ukupna potraživanja poverilaca u toj klasi.
6. Imenuje se privremeni stečajni upravnik radi ocene tačnosti podataka iz unapred pripremljenog plana reorganizacije i to Hranislav Obradović iz Kruševca.
7. Zabranjuje se raspolaganje imovinom stečajnom dužnika bez prethodne saglasnosti privremenog stečajnog upravnika.
8. Zabranjuju se sva izvršenja na imovini, udelima i akcijama kod drugih pravnih lica potraživanjima prema drugim pravnim i fizičkim licima i novčanim sredstvima Preduzeća "Mil-Prom" d.o.o. iz Velikog Šiljegovca, mat. broj 17274082, PIB 100319885.
9. Podnosilac unapred pripremljenog plana reorganizacije dužan je da bez odlaganja obavesti Sud o svakoj promeni koja nastane nakon dana podnošenja unapred pripremljenog plana reorganizacije Sudu, a koja može uticati na izglasavanje ili sprovođenje plana.
10. Protiv ovog rešenja nije dozvoljena žalba.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

Preduzeća "Jakovina" d.o.o.

 

2. St. broj 140/10

 

 

 

Obaveštavaju se poverioci Preduzeća "Jakovina" d.o.o., u stečaju iz Kraljeva, Trg Vojske Jugoslavije blok ABB, da će se dopunsko ispitno ročište održati 6. oktobra 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda Kraljevo, u sudnici 12.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

Proizvodna kompanija "Spektar" d.o.o.

07362706

1. St. broj 440/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

1. Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je rešenjem St. broj 440/2011 od 29. avgusta 2011. godine zakazao ročište za odlučivanje po predlogu za pokretanje postupka stečaja reorganizacijom u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije nad Proizvodnom kompanijom "Spektar" d.o.o. iz Gornjeg Stupnja mat. broj 07362706 PIB 100315636 za 13. oktobar 2011. godine u 12,00 časova u Privredom sudu u Kraljevu sudnica 5.
2. Poverioci su pozvani na ročište isticanjem ovog rešenja na Oglasnoj tabli suda i objavljivanje istog u "Službenom glasniku RS," dnevnom listu "Politika" dnevnom listu "Večernje Novosti" i dnevnom listu "Blic".
3. Sa unapred pripremljenim planom reorganizacije preduzeća Proizvodna kompanija "Spektar" d.o.o. iz Gornjeg Stupnja mat. broj 07362706 PIB 100315636 poverioci se mogu upoznati razgledanjem istog u pisarnici ovog suda soba broj 9 od 8,00 do 14,00 časova ili na sajtu Agencije za privredne registre.
4. Ukoliko poverioci imaju primedbe na predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije kojima osporavaju sadržinu unapred pripremljenog plana reorganizacije a naročito osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja, poverioci su dužni da dostave iste primedbe stečajnom dužniku i sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u napred navedenim glasilima. Predlagač plana je u obavezi da odgovor na primedbe poverilaca dostavi sudu u roku od osam dana od dana prijema primedbe.
5. Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja. U slučaju kada je potraživanje osporeno stečajni sudija može izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Ako se glasanje obavlja pismenim putem, bez prisustva na ročištu, pravna lica moraju da podnesu sudu glasačke listiće koji su potpisani od strane statutarnog zastupnika i overeni pečatom pravnog lica a fizička lica i subjekti koji nemaju svojstvo pravnog lica dostavljaju potpisani glasački listić punim imenom i prezimenom i matičnim brojem građana. Ukoliko ima inostranih poverilaca glasački listić mora da sadrži registarski broj pravnog lica, odnosno broj pasoša fizičkog lica. Glasački listići podnose se najkasnije do početka ročišta najkasnije pre početka ročišta. Pre početka glasanja na ročištu sud će obavestiti sve prisutne o rezultatima glasanja putem glasačkih listića. Prema podnetom unapred pripremljenom planu reorganizacije poverioci će glasati u okviru klasa poverilaca i unapred pripremljeni plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga prihvate sve klase, s tim što se unapred pripremljeni plan reorganizacije smatra usvojenim u okviru jedne klase poverilaca ako su za unapred pripremljeni plan reorganizacije glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u odnosu na ukupna potraživanja poverilaca u toj klasi.
6. Imenuje se privremeni stečajni upravnik radi ocene tačnosti podataka iz unapred pripremljenog plana reorganizacije i to Petar Vulović iz Kraljeva.
7. Zabranjuje se raspolaganje imovinom "Proizvodna kompanija "Spektar" d.o.o. iz Gornjeg stupanja mat. broj 07362706 PIB 100315636, bez prethodne saglasnosti privremenog stečajnog upravnika.
8. Zabranjuju se sva izvršenja na imovini, udelima i akcijama kod drugih pravnih lica, potraživanjima prema drugim pravnim i fizičkim licima i novčanim sredstvima "Proizvodna kompanija "Spektar" d.o.o. iz Gornjeg Stupnja mat. broj 07362706 PIB 100315636.
9. Podnosilac unapred pripremljenog plana reorganizacije dužan je da bez odlaganja obavesti sud o svakoj promeni koja nastane nakon dana podnošenja unapred pripremljenog plana reorganizacije sudu, a koja može uticati na izglasavanje ili sprovođenje plana.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

"PTP - Fabrika Uređaja i delova"

 

2. St. broj 763/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1271

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PPT+FUD.shtml/seo=/companyid=3156

Obaveštavaju se poverioci stečajnog dužnika "PTP - Fabrika Uređaja i delova", u stečaju iz Brusa, da će se dopunsko ispitno ročište održati 7. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda Kraljevo, sudnica broj 12.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

DOO "Pelikan print-plus"

17532014

1. St. 250/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=664

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Pelikan print-plus" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Bratislav Rajković, na završnom ročištu održanom 25. avgusta 2011. godine, doneo je, sledeće: rešenje.
I. Usvaja se završni račun stečajnog dužnika DOO "Pelikan print-plus" u stečaju iz Niša, za period od 19. jula 2011. godine od 1. avgusta 2011. godine, u svemu kako je podneo stečajni upravnik.
II. Određuje se naknada troškova stečajnog upravnika u ukupnom iznosu od 75.000,00 dinara.
III. Određuje se namirenje troškova stečajnog postupka do 1. avgusta 2011. godine u iznosu od 2.250,00 dinara.
IV. Određuje se rezervacija sredstava za namirenje troškova stečajnog postupka koji će nastati do gašenja tekućeg računa stečajnog dužnika i brisanja stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata, u iznosu od 2.378,00 dinara.
V. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Pelikan print-plus" u stečaju iz Niša, matični broj 17532014, PIB 103184502.
VI. Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS", Beograd, i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

AD "Pekara" iz Dimitrovgrada

07401744

1. St. broj 519/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2038

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PEKARA.shtml/seo=/companyid=632

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, odlučujući o predlogu predlagača OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Vodeća filijala u Nišu, Niš, Nikole Pašića 28 od 2. avgusta 2011. godine za pokretanje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom AD "Pekara" iz Dimitrovgrada, Niška 7a, 26. avgusta 2011. godine, doneo je
REŠENJE
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom AD "Pekara" iz Dimitrovgrada, Niška 7a, matični broj 07401744, PIB 100610704.
2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Pavle Nikolić iz Pirota.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište održaće se dana 7. oktobra 2011. godine u sudnici broj 2, Privrednog suda u Nišu u 12,00 časova.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 26. decembra 2011. godine u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a u 12,00 časova.
8. Stečajni postupak je otvoren 26. avgusta 2011. godine i tog dana je rešenje o otvaranju istog istaknutog na oglasnoj tabli Suda.
9. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

DOO za trgovinu, usluge i eksport-import "Sanik"

07856687

1. St. broj 741/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=895

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO za trgovinu, usluge i eksport-import "Sanik" u stečaju iz Niša, Božidara Adžije 23, koga zastupa stečajni upravnik Marina Gligorijević, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika od 11. avgusta 2011. godine za zaključenje stečajnog postupka, na završnom ročištu održanom 25. avgusta 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I. Usvaja se završni račun stečajnog upravnika stečajnog dužnika DOO za trgovinu, usluge i eksport-import "Sanik" u stečaju iz Niša, Božidara Adžije 23, od 11. avgusta 2011. godine.
II. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO za trgovinu, usluge i eksport-import "Sanik" u stečaju iz Niša, Božidara Adžije 23, matični broj 07856687, PIB 100616687.
III. Određuje se naknada troškova stečajnog postupka u iznosu od 59.500,00 dinara.
IV. Stečajnu masu stečajnog dužnika čine eventualne obaveze stečajne mase iz parnica Privrednog suda u Nišu, P. broj 875/11 i P. broj 883/11.
V. Imenuje se za zastupnika stečajne mase iz stava 4. izreke ovog rešenja stečajni upravnik Marina Gligorijević iz Niša, Maksima Gorkog 2/42.
VI. Stečajni upravnik će stečajnu masu registrovati u Registru stečajnih masa i zastupati do pravosnažnosti postupka iz stava 4. izreke ovog rešenja.
VII. Poverioci mogu izjaviti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
VIII. Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

"Frizer" a.d.

07174284

1. St. broj 503/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2021

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/FRIZER.shtml/seo=/companyid=4902

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, odlučujući o predlogu predlagača Živković Bratislava od 1. avgusta 2011. godine za pokretanje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "Frizer" a.d. iz Niša, Bulevar dr Zorana Đinđića 17, 26. avgusta 2011. godine, doneo je
REŠENJE
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Frizer" a.d. iz Niša, Bulevar dr Zorana Đinđića 17, matični broj 07174284, PIB 100618705.
2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Zorana Martinovića iz Niša.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište održaće se dana 7. oktobra 2011. godine u sudnici broj 2, Privrednog suda u Nišu u 11,00 časova.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 26. decembra 2011. godine u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska broj 7a u 11,00 časova.
8. Stečajni postupak je otvoren 26. avgusta 2011. i tog dana je rešenje o otvaranju istog istaknutog na oglasnoj tabli suda.
9. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

Tipopromet d.o.o. Sremski Karlovci

 

1. St. 288/2010

 

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom Tipopromet d.o.o. Sremski Karlovci, u stečaju, Dimitrija Sabova 35, po zahtevu poverioca "Banca Intesa" a.d. Beograd, Milentija Popovića 7B, dana 5. septembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište za 12. oktobar 2011. godine, sa početkom u 10,45 časova u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju, sudnica broj 7.
Poziva se stečajni upravnik Radmila Bukarica da najkasnije 15 dana pre zakazanog ročišta podnese završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika, u koji poverioci mogu izvršiti uvid u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Novom Sadu.
Poziva se stečajni upravnik da najkasnije 15 dana pre termina ročišta podnese opredeljeni zahtev za isplatu konačne nagrade i naknade troškova uz navođenje kada, koliki, i u kojoj protivvrednosti evra po srednjem kursu NBS iznosi su mu isplaćeni po osnovu preliminarne nagrade.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

PIK Bečej - Pivara a.d.

08607702

1. broj St. 31/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=91

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, kao predsedniku veća i sudijama Gordani Vojnović i Gordanu Crevaru kao članovima veća, u postupku stečaja nad dužnikom PIK Bečej - Pivara a.d. u stečaju iz Bečeja, Karla Marksa 2, MB 08607702, PIB 102077093, 5. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište za 12. oktobar 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju, sudnica broj 7.
Poziva se stečajni upravnik da najkasnije 15 dana pre zakazanog ročišta podnese završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika, u koji poverioci mogu izvršiti uvid u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Novom Sadu.
Poziva se stečajni upravnik da najkasnije 15 dana pre termina ročišta podnese opredeljeni zahtev za isplatu konačne nagrade i naknade troškova uz navođenje kada, koliki, i u kojoj protivvrednosti evra po srednjem kursu NBS iznosi su mu isplaćeni po osnovu preliminarne nagrade.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

Društveno preduzeće za upravljanje slobodnom zonom "Sombor"

 

1. St. broj 159

 

 

 

U prethodnom stečajnom postupku pred Privrednim sudom u Somboru St. broj 159/2011 nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za upravljanje slobodnom zonom "Sombor" iz Sombora, po predlogu Agencije za privatizaciju iz Beograda kao likvidacionog upravnika radi otvaranja stečajnog postupka i zaključenja stečaja pošto je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti, obaveštavaju se poverioci u smislu člana 13. stav 4. Zakona o stečaju da imaju pravo da podnesu zahtev za sprovođenje postupka i pozivaju se u tom slučaju da uplate iznos od 300.000,00 dinara na ime troškova stečajnog postupka na račun ovog suda broj 840-309802-79 u roku od 5 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", te da zahtev za sprovođenje postupka sa dokazom o uplati dostave u spis, a u protivnom stečajni postupak će se zaključiti bez odlaganja.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

AD "Poljostroj" Odžaci

08105219

St. broj 176/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2036

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/POLJOSTROJ+IMO.shtml/seo=/companyid=2835

Privredni sud u Somboru Rešenjem St. broj 176/2011 od 1. septembra 2011. godine otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom dužnikom AD "Poljostroj" Odžaci, Karađorđeva 34, matični broj 08105219, PIB 103684315, zbog stečajnog razloga trajnije nesposobnosti plaćanja. Za stečajnog upravnika imenuje se Krajnović Nikola, Kula, Maršala Tita 248-b. POZIVAJU SE poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, u dva primerka sa priloženim dokazima u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u odgovarajući registar. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 4. oktobar 2011. godine sa početkom u 12 časova, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica broj 3. Zakazuje se ispitno ročište za 28. decembar 2011. god. sa početkom u 13 časova, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica broj 3. Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka teku od dana isticanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka na oglasnu tablu suda dana 1 septembra 2011. god. Ukidaju se mere obezbeđenja određene rešenjem St. broj 176/2011 od 12. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

"Homa" d.o.o. Ruski Krstur

 

St. broj 61/11

 

 

 

Privredni sud u Somboru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Homa" d.o.o. Ruski Krstur zakazuje dopunsko ispitno ročište za 6. oktobar 2011. godine sa početkom u 13,00 sati, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

"CTP" Trgovinsko preduzeće d.o.o. Crvenka

 

St. broj 86/2010

 

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

Privredni sud u Somboru je Rešenjem St. broj 86/2010 od 23. maja 2011. godine na osnovu člana 145. Zakona o stečaju odredio završno ročište u postupku stečaja nad "CTP" Trgovinsko preduzeće d.o.o. Crvenka, M. Tita 124 koje se zakazuje za 23. jun 2011. godine sa početkom u 13,00 časova, u sudnici broj 1 Privrednog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

51.

"Tasmit SM" d.o.o.

 

St broj 371/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Jeleni Kalađurđević, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Tasmit SM" d.o.o., Sremska Mitrovica, Bulevar Konstantina Velikog 21, doneo je 29. 8. 2011. godine pod brojem St-371/2011.
REŠENJE
Odlaže se ispitno ročište zakazano za 20. 10. 2011. godine u 9.00 časova na neodređeno vreme.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

52.

"Moto cross" d.o.o. Bačka Topola

 

Posl. broj St. 376/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2045

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 376/2011 od 1. 9. 2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Moto cross" d.o.o. Bačka Topola, M. Tita 16, matični broj 08783845, na osnovu predloga podnetog dana 9.8.2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje. Za stečajnog upravnika imenuje se Stojanović Zoran iz Bačke Topole. Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Moto cross" d.o.o. Bačka Topola, M. Tita 16, u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja. Ispitno ročište se zakazuje za 8. 12. 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 20. 10. 2011. godine sa početkom u 9,50 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II. Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 1. 9. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

53.

"HRK IT Management Consulting" d.o.o.

 

Posl. broj St. 355/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2047

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 355/2011 od 1. 9. 2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "HRK IT Management Consulting" d.o.o. iz Subotice, Prvomajska 13, matični broj 20337168, na osnovu predloga podnetog dana 19. 7. 2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje. Za stečajnog upravnika imenuje se Šomođi Šandor iz Stare Moravice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "HRK IT Management Consulting" d.o.o. iz Subotice, Prvomajska 13, u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja. Ispitno ročište se zakazuje za 8. 12. 2011. godine sa početkom u 9,10 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 20. 10. 2011. godine sa početkom u 10,00 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 1. 9. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

54.

"Zlatibor voda" d.o.o.

 

St. 359/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 1. 9. 2011. godine u postupku St. 359/2011 - stečajni postupak nad "Zlatibor voda" d.o.o. iz Subotice doneo rešenje kojim je ročište za razmatranje i glasanje povodom predloženog unapred pripremljenog plana reorganizacije odloženo za 20. 10. 2011. godine sa početkom u 10,15 časova, kod Privrednog suda u Subotici - soba 168/2. Objavljivanjem ovog oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" smatraće se uredno pozvanim na ročište stranke i poverioci.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

55.

"Jovanović građevinski inženjering" d.o.o. Arilje

20376643

6. St. 159/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2018

 

Rešenjem Privrednog suda u Užicu, posl. broj 6. St. 159/2011 od 26. avgusta 2011. godine:
I. Usvojen je predlog predlagača, Preduzeća za građevinski inženjering, promet i usluge "V.M. Domgrad", d.o.o. Leskovac i otvoren je stečajni postupak nad dužnikom "Jovanović građevinski inženjering" d.o.o. Arilje, PIB 105418778, matični broj 20376643, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
II. Za stečajnog upravnika određuje se Stojanović Milan dipl. ecc. iz Užica, Riste Tešića 70.
II. Određuje se ispitno ročište za 17. februar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u sobi broj 55/III.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Služenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, prijavom potraživanja, u dva primerka sa dokazima.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnom masi stečajnog dužnika.
VI. Određuje se prvo poverilačko ročište za 4. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova soba broj 55/III, te će se istog dana održati i sednica skupštine poverilaca, ukoliko ista ne bude održana ranije.
VII. Istaknuto na oglasnoj tabli Suda, 26. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

56.

Grading kompany d.o.o. Požega

 

1. St. broj 34/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1642

 

Rešenjem Privrednog suda u Užicu 1. St. broj 34/2011 od 2. septembra 2011. godine zakazan je nastavak ispitnog ročišta u predmetu stečaja nad Grading kompany d.o.o. Požega od 7. oktobra 2011. godine sa početkom u 9,00 časova.
Ovo obaveštenje poveriocima služi umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

57.

Preduzećem za izvođenje građevinskih radova "Gati-gradnja" d.o.o.

20345845

5. St. 87/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1498

 

Rešenjem Privrednog suda u Užicu, posl. broj 2. St. 87/11 zaključen je stečajni postupak nad Preduzećem za izvođenje građevinskih radova "Gati-gradnja" d.o.o. Užice, MB 20345845, PIB 105258811. Po pravosnažnosti rešenja, dužnik će biti brisan iz odgovarajućeg registra Agencije za privredne registre RS. Rešenje je istaknuto na oglasnu tablu suda 1. septembra 2011. godine. Protiv ovog rešenja poverioci mogu izjaviti žalbu u roku od osam dana od dana oglašavanja.

Izvor: Redakcija, 21.9.2011.

Likvidacije:

U periodu od 29. avgusta do 2. septembra 2011. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

165163

HASE - U LIKVIDACIJI

Smederevo

02.09.2011

60

165152

MARINELLI MAX - U LIKVIDACIJI

Petrovac

02.09.2011

60

165148

SPASOJEVIĆ TRANSPORT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

02.09.2011

60

165141

FINAL BALANCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

02.09.2011

60

165133

MON - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

02.09.2011

60

165129

ST.G - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

02.09.2011

60

165117

SOFRONIJE ING PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

02.09.2011

60

165098

BELGRADE RENT-A CAR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

02.09.2011

60

165091

DAVITO - U LIKVIDACIJI

Ražanj

02.09.2011

60

165071

LEGATT - U LIKVIDACIJI

Leskovac

01.09.2011

60

165064

AUTO-GAS SISTEMI - U LIKVIDACIJI

Kovin

01.09.2011

90

165056

V & M COMPANY - U LIKVIDACIJI

Valjevo

01.09.2011

60

165054

COOLSHADE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

01.09.2011

60

165022

LIGUOBIN - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.09.2011

60

165016

INTERTEX - U LIKVIDACIJI

Krupanj

01.09.2011

60

165014

LIONA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

01.09.2011

60

164997

FRUIT AGROLINE - U LIKVIDACIJI

Kruševac

01.09.2011

60

164986

MANUS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.09.2011

60

164988

NET PLUS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.09.2011

60

164972

MODA TREND - U LIKVIDACIJI

Kruševac

01.09.2011

60

164967

TRI ARHITEKTI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.09.2011

60

164963

ESOPETROL - U LIKVIDACIJI

Topola

01.09.2011

60

164961

LISTANA - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

01.09.2011

60

164950

MANGALICUM - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164942

PUNKTUM - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164928

DZIMI TRANSPORT - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164914

PRINCET - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

31.08.2011

60

164920

DUNIG - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

31.08.2011

60

164908

SAN DISTRIBUCIJA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

31.08.2011

60

164904

BANKER - INVEST - U LIKVIDACIJI

Veliko Gradište

31.08.2011

60

164895

INN ALOE TRADE - U LIKVIDACIJI

Bač

31.08.2011

60

164867

FARMAKOM - U LIKVIDACIJI

Leskovac

31.08.2011

60

164891

VOJVODINATURIST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

31.08.2011

60

164862

E.H.I. - U LIKVIDACIJI

Kruševac

31.08.2011

60

164858

IFODA GROUP - U LIKVIDACIJI

Paraćin

31.08.2011

60

164852

SMART TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

31.08.2011

60

164836

TERMOVENT-PLUS - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

30.08.2011

60

164814

MEGA R.L.A - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

30.08.2011

60

164810

CRAN KOP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

30.08.2011

60

164799

INSOMNIA DESIGN - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

30.08.2011

60

164795

KOJA PLUS - U LIKVIDACIJI

Vladimirci

30.08.2011

60

164791

A.A.D. COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

30.08.2011

60

164766

FAMILIJA MR TRADE PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

30.08.2011

60

164762

CMS SOLUTIONS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

30.08.2011

60

164758

GEMBIRD SERBIA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

30.08.2011

60

164756

LIBERSAGO - U LIKVIDACIJI

Kovačica

30.08.2011

60

164749

FURRA WVP - U LIKVIDACIJI

Preševo

29.08.2011

60

164741

ZODRA - U LIKVIDACIJI

Vršac

29.08.2011

60

164731

NECLINE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

29.08.2011

60

164713

CENTROKOP - U LIKVIDACIJI

Vranje

29.08.2011

60

164706

PROVANSA TOURS - U LIKVIDACIJI

Čačak

29.08.2011

60

164695

VIKI AUTO OCCASIONEN - U LIKVIDACIJI

Preševo

29.08.2011

60

164684

REAL ESTATE POINT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

29.08.2011

60

164737

PROFILE CONSULT SERBIA - U LIKVIDACIJI

Sjenica

29.08.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 5.9.2011.