Aktuelne vesti na dan 16. decembar 2011

Arhiva dnevnih vesti


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 32-33/ decembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 33/15-30. novembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 7-8/ novembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 7-8. novembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 94 OD 14.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
ODLUKA O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
ODLUKA O MINIMALNIM USLOVIMA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU I O NAČINU ISKAZIVANJA LIZING NAKNADE I DRUGIH TROŠKOVA KOJI NASTAJU ZAKLJUČENJEM TOG UGOVORA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI NOVI SAD ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, PRODAJE I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOBUSA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, REMONTA I PRODAJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA, PROIZVODNJE I PRODAJE TERETNIH VOZILA I SPECIJALNIH NADGRADNJI NA KAMIONSKIM ŠASIJAMA I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE TERETNIH VOZILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTEVA ZA VRAĆANJE ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE, NAČINU I POSTUPKU PRIJEMA I OBRADE ZAHTEVA, SPISKU POŠTA U KOJIMA ĆE SE VRŠITI PODNOŠENJE ZAHTEVA I OBLIKU I SADRŽINI IZVODA IZ ZAHTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
PRAVILNIK ZA SPROVOĐENJE UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE NEBLAGOVREMENOG IZMIRIVANJA NOVČANIH OBAVEZA JAVNOG SEKTORA PREMA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
UREDBA O IZMENI UREDBE O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
UREDBA O POSEBNOM NAČINU OBRADE PODATAKA SADRŽANIH U KATASTRU ZEMLJIŠTA ZA AUTONOMNU POKRAJINU KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
ZAKLJUČAK O ISPRAVCI REŠENJA O IMENOVANJU SUDSKIH VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • KRITIČKA ANALIZA POJEDINIH ODREDABA NOVOG ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

Poseban postupak za namirenje potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga

Pravni lek

Odlaganje

Načelo oficijelnosti i izvršenje po službenoj dužnosti

Veštačenje u izvršnom postupku

Plenidba potraživanja

Zaključno razmatranje

 • REGISTRACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA MARKETING LOJALNOSTI
 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O OBJAVLJIVANJU INSAJDERSKIH INFORMACIJA KOJE SE NEPOSREDNO ODNOSE NA IZDAVAOCA I O ODREĐIVANJU OPRAVDANIH INTERESA IZDAVAOCA U SVRHU NEOBJAVLJIVANJA - "Sl. glasnik RS", br. 89/2011: • Izdavalac u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika donosi dokument kojim će propisati procedure i mere radi ispunjavanja propisanih obaveza •
 • PRAVILNIK O USTALJENIM TRŽIŠNIM PRAKSAMA - "Sl. glasnik RS", br. 89/2011: • Komisija nakon savetovanja usvaja Zbirku prihvaćenih tržišnih praksi •
 • KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - "Sl. glasnik RS", br. 94/2011: • Očekuje se objavljivanje prečišćenog teksta Pravilnika •
 • PORESKI PERIOD U KOJEM OBVEZNIK PDV MOŽE DA OSTVARI PORESKO OSLOBOĐENJE ZA PROMET DOBARA KOJA SE IZVOZE
 • ROK ZA SPROVOĐENJE NAKNADNE KONTROLE CARINSKE DEKLARACIJE I DATUM OD KOJEG REŠENJE O IZMENI PODATAKA U DEKLARACIJI PROIZVODI PRAVNO DEJSTVO
 • SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA BANKE ZA 2011. GODINU: • Vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja •

POSTUPCI KOJI PRETHODE IZRADI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Postupak sa greškama iz prethodnog perioda i promene računovodstenih politika i računovodstvenih procena

Događaji nastali posle izveštajnog perioda

Korektivni događaji

Nekorektivni događaji

Postupanje u vezi sa dividendama obelodanjenim za raspodelu posle obračunskog perioda

Načelo kontinuiteta poslovanja

Pripremne radnje koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja

Procenjivanje pozicija Bilansa stanja

Gotovina i gotovinski ekvivalenti - finansijska sredstva

Finansijski instrumenti

Plasmani koji se drže do roka dospeća

Ograničenja klasifikacije u HOV koje se drže do dospeća

Obezvređenje HOV i drugih finansijskih sredstava koje se drže do dospeća

Naknadno vrednovanje HOV raspoloživih za prodaju

Obezvređenje HOV raspoloživih za prodaju (primena imparitetnog načela)

Krediti i potraživanja

Umanjenje vrednosti i nenaplativost finansijskih sredstava

Reklasifikacija - promena inicijalne klasifikacije sredstava

Nederivatna finansijska sredstva i obaveze

Metode učešća u kapitalu

Gubici po osnovu obezvređivanja ulaganja

Nematerijalna imovina

Osnovna sredstva

Finansijski lizing

Operativni lizing

Početno merenje

Investicione nekretnine

Stalna sredstva namenjena prodaji

Neuplaćeni upisani kapital

Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja

Odložena poreska sredstva i obaveze

Računovodstveno evidentiranje poreza

Priznavanje odloženog poreza

Rezervisanja

Kapital

Revalorizacione rezerve

Neraspoređena dobit

Procenjivanje pozicija bilansa uspeha

Priznavanje prihoda

Merenje (vrednovanje) prihoda

Kamate, tantijeme i dividende

Priznavanje rashoda

Gubici na kreditima i plasmanima i priznavanje i suspenzija kamata

Knjiženje suspenzije obračunate kamate

Utvrđivanje rezultata poslovanja za 2011. godinu

Prenos rashoda, prihoda i ukupnog rezultata

Utvrđivanje dobitka

Utvrđivanje gubitka

Raspoređivanje rezultata po godišnjem računu

Zaključak računa glavne knjige

Otvaranje računa glavne knjige na dan 1.1.2012. godine

Zarada po akciji

Utvrđivanje osnovne zarade po akciji

Utvrđivanje umanjene (razvodnjene) zarade po akciji

SAOPŠTENJE SA 45. REDOVNE SEDNICE USTAVNOG SUDA ODRŽANE 15. DECEMBRA 2011. GODINE

Ustavni sud je na 45. redovnoj sednici odlučio o 149 predmeta, a u predmetima IUz-293/2009, IU-227/2006, IUo-1177/2010, Už-430/2009 i Už-725/2009 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti odredbe člana 7. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik RS", broj 101/2010) u delu koji glasi: "odnosno postojanja razloga koji ukazuju na povredu postupka u donošenju odluke o izboru pojedinog zamenika javnog tužioca ili predlogu za izbor pojedinog javnog tužioca i zamenika javnog tužioca". Sud nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti i nesaglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba čl. 1, 2. i 6, člana 7. st. 2. do 4. i čl. 8. i 9. navedenog Zakona, kao i postupka donošenja ovog zakona. (predmet IUz-1633/2010)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za utvrđivanje nezakonitosti Pravilnika o sadržini i načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje ("Službeni glasnik RS", broj 15/2008). (predmet IUp-134/2008)
- odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti odredbe člana 5. Statuta Mesne zajednice Stara Pazova broj 78/3 od 1. marta 2005. godine. (predmet IUl-203/2008)
- pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti Odluke o pokrajinskim službenicima ("Službeni list APV", br. 5/2007 i 8/2007). (predmet IUa-2/2009)
- utvrdio da Pravilnik o sticanju i raspodeli zarada u Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu Zdravstvenog centra "Sveti Luka" u Smederevu broj 2560/2 od 29. juna 2008. godine, nije u saglasnosti sa zakonom. (predmet IUo-32/2009)
- odbacio inicijativu za pokratnje postupka za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti "Odluke o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama ("Sl. list opštine Kula br. 20/2008) član 3 u delu obavezivanje JP PTT Saobraćaja "Srbija" na obavezu plaćanja lokalne komunalne takse". (predmet IUo-1452/2010)

III U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- za postupanje i odlučivanje po prigovoru M. S. izjavljenom protiv rešenja v. f. predsednika Osnovnog suda u Paraćinu Su. V-35-7-4/11 od 14. marta 2011. godine nadležan je Visoki savet sudstva. (predmet IIIU-285/2011)
- za postupanje i odlučivanje po prigovoru B. B. izjavljenom protiv rešenja v.f. predsednika Upravnog suda Su. V-35 65/11 od 2. februara 2011. godine nadležan je Visoki savet sudstva. (predmet IIIU-291/2011)
- obustavio postupak za rešavanje sukoba nadležnosti između Skupštine grada Požarevca, Višeg suda u Požarevcu i Upravnog suda. (predmet IIIU-1531/2010)

IV U postupcima po žalbi sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca na odluku o prestanku funkcije Ustavni sud je:

- obustavio postupak po žalbi V. V. izjavljenoj protiv Odluke Državnog veća tužilaca br. 111-00-1142/2009-01 od 15. avgusta 2011. godine. (predmet VIIIU-337/2010)
- odbacio žalbu N. V. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine. (predmet VIIIU-315/2010)
- odbacio žalbu M. C. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine. (predmet VIIIU-340/2010)
- odbacio žalbu B. G. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine, u delu stava I tačka 24. izreke. (predmet VIIIU-507/2010)
- odbacio žalbu J. M. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine, u delu stava I tačka 72. izreke. (predmet VIIIU-887/2010)
- odbacio žalbu G. V. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine. (predmet VIIIU-900/2010)

V U predmetima određivanja načina izvršenja odluka Ustavnog suda, Ustavni sud je:

- usvojio zahtev R. Jančića, J. Vukmirović, S. Vuletić, M. Ninčića T. Vujovića, D. Samardžije i S. Lazina za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se podnosiocima, kojima je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Zrenjaninu U. 75/08 od 30. decembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga im je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Novom Sadu Už. 509/10 od 29. oktobra 2010. godine, u delu koji se odnosi na zahtev podnosilaca, i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izemnu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet XU-368/2011)
- usvojio zahtev M. Milanović za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se M. Milanović, kojoj je prestao mandat na osnovu rešenja Skupštine grada Jagodine o prestanku mandata odbornika broj 020-144/08-01-1 od 25. decembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga joj je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 419/10 od 18. novembra 2010. godine. Sud je naložio Skupštini grada Jagodine da, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja, izmeni navedeni pojedinačni akt. (predmet XU-446/2011)
- usvojio zahtev D. Đorđevića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik RS", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se D. Đorđeviću, kome je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Jagodini Už. 11/08 od 21. decembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 834/10 od 18. novembra 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet XU-502/2011)
- usvojio zahtev P. Stanisavljevića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se P. Stanisavljeviću, kome je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Jagodini Už. 11/08 od 21. decembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 838/10 od 18. novembra 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet XU-506/2011)
- usvojio zahtev S. Vasiljevića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se S. Vasiljeviću, kojoj je prestao mandat na osnovu rešenja Skupštine grada Zrenjanin o prestanku mandata odbornika broj 06-82-2/08-I-04-01 od 30. septembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga joj je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Novom Sadu Už. 700/10 od 29. oktobra 2010. godine. Sud je naložio Skupštini grada Zrenjanin da, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja, izmeni navedeni pojedinačni akt. (predmet XU-551/2011)

VI U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavnu žalbu R. Preljević izjavljenu protiv presude Opštinskog suda u Novom Pazaru P.1. 163/08 od 3. novembra 2008. godine i presude Okružnog suda u Novom Pazaru Gž1. 44/09 od 14. januara 2009. godine i utvrdio povredu prava na pravično suđenje zajemčenog odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je poništio presudu Okružnog suda u Novom Pazaru Gž1. 44/09 od 14. januara 2009. godine i naložio nadležnom sudu da donese novu odluku po žalbi podnositeljke ustavne žalbe podnetoj protiv presude Opštinskog suda u Novom Pazaru P.1. 163/08 od 3. novembra 2008. godine. (predmet Už-150/2009)
- usvojio ustavnu žalbu J. Čulinovića i utvrdio da je rešenjem Okružnog suda u Zaječaru Gž. 5/09 od 23. januara 2009. godine povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na pravično suđenje zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je poništio rešenje Okružnog suda u Zaječaru Gž. 5/09 od 23. januara 2009. godine i odredio da nadležni sud odluči o žalbi podnosioca ustavne žalbe protiv rešenja Opštinskog suda u Boru P. 865/06 od 6. novembra 2008. godine. (predmet Už-422/2009)
- usvojio ustavnu žalbu S. Hafner i utvrdio da su podnositeljki ustavne žalbe u postupku koji se vodio Opštinskim sudom u Kragujevcu u predmetu I-1-12/05 (sada postupku Osnovnog suda u Kragujevcu I1. 1275/10) povređena prava na suđenje u razumnom roku i na imovinu, zajemčena članom 32. stav 1. i članom 58. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnositeljke ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio Osnovnom sudu u Kragujevcu da preduzme sve neophodne mere kako bi se izvršni postupak u navedenom predmetu okončao u najkraćem roku. (predmet Už-434/2009)
- usvojio ustavnu žalbu D. Miloševića i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kragujevcu u predmetu P. 2290/05 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. (predmet Už-837/2009)
- usvojio ustavnu žalbu J. Matić i utvrdio da je u parničnom postupku koji se ranije vodio pred Drugim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P. 8641/04 povređeno pravo podnositeljke ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. (predmet Už-1202/2009)
- usvojio ustavnu žalbu J. Grubor, D. Grubora, Ž. Grubora, B. Grubor i B. Grubora i utvrdio da je presudom Opštinskog suda u Temerinu P. 159/05 od 4. maja 2006. godine i presudom Okružnog suda u Novom Sadu Gž. 929/07 od 28. maja 2009. godine povređeno pravo podnosilaca ustavne žalbe na pravično suđenje iz člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije i pravo na imovinu iz člana 58. stav 1. Ustava. Sud je poništio presudu Okružnog suda u Novom Sadu Gž. 929/07 od 28. maja 2009. godine, pa naložio nadležnom sudu da donese novu odluku o žalbi podnosilaca ustavne žalbe izjavljenoj protiv navedene prvostepene presude. (predmet Už-1301/2009)
- usvojio ustavnu žalbu LJ. Opšića, mal. D. O, mal. D. O, mal. D. O, mal. D. O i J. Opšić i utvrdio da je u postupku koji se vodi u predmetu Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove opštine Šid broj 07-13/2002-03 povređeno pravo podnosilaca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosilaca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje mogu ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio nadležnim organima da preduzmu sve neophodne mere kako bi se navedeni postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už-1414/2009)
- usvojio ustavnu žalbu Š. Osmanović i utvrdio da je u vanparničnom postupku koji se ranije vodio pred Opštinskim sudom u Novom Pazaru R. 10/05 (sada se vodi pred Osnovnim sudom u Novom Pazaru u predmetu R. 162/10) povređeno pravo podnositeljke ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnositeljke ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koju može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio Osnovnom sudu u Novom Pazaru da preduzme sve neophodne mere kako bi se vanparnični postupak u navedenom predmetu okončao u najkraćem roku. (predmet Už-1452/2009)
- usvojio ustavnu žalbu D. Kramarska i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio u predmetu Opštinskog suda u Lebanu P. 102/08, sada Osnovnog suda u Leskovcu, Sudska jedinica u Lebanu P. 8497/10, podnositeljki ustavne žalbe povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnositeljke ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koju može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio Osnovnom sudu u Leskovcu, Sudska jedinica u Lebanu da preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupak okonao u najkraćem roku. (predmet Už-1990/2009)
- usvojio ustavnu žalbu S. Đorđevića i utvrdio da je rešenjem Vrhovnog suda Srbije Rev. 243/09 od 15. septembra 2009. godine povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na pravično suđenje zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je poništio rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. 243/09 od 15. septembra 2009. godine i odredio da Vrhovni kasacioni sud donese novu odluku po reviziji koju je podnosilac ustavne žalbe izjavio protiv rešenja Okružnog suda u Beogradu Gž. 7951/08 od 21. oktobra 2008. godine. (predmet Už-2581/2010)
- usvojio ustavnu žalbu Ž. Jevtić, S. Radojičića, D. Veselinovića, D. Mitrović, B. Paunića i V. Jevtića izjavljenu protiv presude Opštinskog suda u Lazarevcu P. 536/08 od 9. juna 2008. godine, rešenja Okružnog suda u Beogradu Gž. 7950/08 od 24. marta 2009. godine i rešenja Vrhovnog suda Srbije Rev. 1923/09 od 16. septembra 2009. godine i utvrdio povredu prava na pravično suđenje zajemčenog odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je poništio rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. 1923/09 od 16. septembra 2009. godine i rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. 7950/08 od 24. marta 2009. godine i odredio da nadležni sud donese novu odluku o žalbi podnosilaca ustavne žalbe izjavljenoj protiv presude na osnovu priznanja Opštinskog suda u Lazarevcu P. 536/08 od 9. juna 2008. godine. (predmet Už-1220/2010)
- usvojio ustavnu žalbu Č. Selimi i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Četvrtim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu broj P1. 155/03, a sada se vodi pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu u predmetu broj P1. 3354/10 povređeno pravo podnositeljke ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku iz člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je naložio Prvom osnovnom sudu u Beogradu da preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už-1627/2010)
- usvojio ustavnu žalbu D. Nikolić izjavljenu protiv rešenja Opštinskog suda u Čačku I. 1273/09 od 30. oktobra 2009. godine i rešenja Višeg suda u Čačku Gž. 192/10 od 18. februara 2010. godine i utvrdio da su podnositeljki ustavne žalbe povređena prava na suđenje u razumnom roku i na imovinu, zajemčena odredbama člana 32. stav 1. i člana 58. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnositeljke ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. (predmet Už-1768/2010)
- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-454/2009, Už-833/2009, Už-865/2009, Už-1291/2009, Už-1617/2009, Už-1811/2009, Už- 1232/2010, Už- 1413/2010 i Už- 2247/2010.
- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-1156/2009.
- odbacio iz procesnih razloga ustavne žalbe u predmetima Už-329/2009, Už-617/2009, Už-767/2009, Už-795/2009, Už-861/2009, Už-2411/2009, Už-2776/2009, Už-46/2010, Už-352/2010, Už-955/2010, Už-1176/2010, Už-1180/2010, Už-1311/2010, Už-1800/2010, Už-3178/2010, Už-3198/2010, Už-3201/2010, Už-3941/2010, Už-4086/2010, Už-4120/2010, Už-4125/2010, Už-4361/2010, Už-4411/2010, Už-4518/2010, Už-4690/2010, Už-5056/2010, Už-5130/2010, Už-5348/2010, Už-5468/2010, Už-5503/2010, Už-47/2011, Už-84/2011, Už-110/2011, Už-115/2011, Už-340/2011, Už-432/2011, Už-581/2011, Už-594/2011, Už-2101/2011, Už-2114/2011, Už-2187/2011, Už-2336/2011, Už-2394/2011, Už-2468/2011, Už-2532/2011, Už-2612/2011, Už-2748/2011, Už-2832/2011, Už-2854/2011, Už-2892/2011, Už-2937/2011, Už-2958/2011, Už-2978/2011, Už-3032/2011, Už-3071/2011, Už-3097/2011, Už-3100/2011, Už-3336/2011, Už-3532/2011, Už-4318/2011, Už-4666/2011, Už-4777/2011, Už-4796/2011, Už-4800/2011, Už-4852/2011, Už-4855/2011, Už-4856/2011, Už-4863/2011, Už-4869/2011, Už-4872/2011, Už-4873/2011, Už-4874/2011, Už-4875/2011, Už-4878/2011, Už-4880/2011, Už-4881/2011, Už-4883/2011, Už-4884/2011, Už-4885/2011, Už-4886/2011, Už-4887/2011, Už-4888/2011, Už-4889/2011, Už-4890/2011, Už-4891/2011, Už-4892/2011, Už-4893/2011, Už-4894/2011, Už-4895/2011, Už-4914/2011, Už-4921/2011, Už-5024/2011, Už-5052/2011, Už-5122/2011, Už-5123/2011, Už-5124/2011, Už-5143/2011, Už-5163/2011, Už-5166/2011, Už-5167/2011, Už-5168/2011, Už-5174/2011, Už-5178/2011 i Už-5186/2011

VII U postupcima po zahtevima za ocenu ustavnosti i zakonitosti pojedinačnih pravnih akata, Ustavni sud je, iz razloga nenadležnosti, odbacio zahteve u predmetima IR - 278/2011 i IR - 293/2011.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 15.12.2011.

SEDNICA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ODRŽANA 15. DECEMBRA 2011. GODINE • Usvojen Predlog zakona o budžetu za 2012. godinu •

Državni sekretar Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije Dušan Nikezić saopštio je da je Vlada danas usvojila Predlog zakona o budžetu za 2012. godinu koji na republičkom nivou predviđa deficit od 140 milijardi dinara.

Nikezić je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice Vlade, precizirao da su prihodi budžeta za 2012. godinu planirani na nivou od 750 milijardi dinara, a rashodi u visini od 890 milijardi dinara.

Na konsolidovanom nivou, koji obuhvata republički budžet i budžete lokalnih samouprava, deficit iznosi 152 milijardi dinara ili 4,25 odsto bruto društvenog proizvoda (BDP), ukazao je on i ocenio da je Vlada usvojila realan, racionalan i štedljiv budžet sa elementima antikrizne politike.

Prema njegovim rečima, Predlog zakona o budžetu je trenutno u pravno-tehničkoj proceduri i očekuje se da će sutra biti upućen u Skupštinu Srbije.

Državni sekretar je izrazio uverenje da će poslanici imati dovoljno vremena da razmotre rešenja iz pomenutog predloga zakona, upute sugestije na njega i usvoje taj dokument do kraja godine.

Nikezić je iskazao zahvalnost svim ministarstvima i drugim budžetskim korisnicima na pozitivnom pristupu i konstruktivnoj saradnji u kreiranju budžeta.

Direktor Kancelarije za saradnju s medijima Vlade Republike Srbije Milivoje Mihajlović najavio je da će Vlada uskoro razmatrati dokumenta o kojima je postignut dogovor u okviru dijaloga Beograda i Prištine.

Mihajlović je podsetio na to da je dijalog u toku i istakao da će Vlada nastojati da usvoji određena akta koja će biti osnova za implementaciju već postignutih dogovora.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 15.12.2011.

NA SKUPŠTINI EVROREGIJE KOJA JE ODRŽANA U VLADI VOJVODINE PREDSTAVLJENI PROJEKTI EVROREGIONALNE SARADNJE DKMT

Predsednik Vlade AP Vojvodine dr Bojan Pajtić danas je predsedavao na Skupštini evroregije Dunav-Kriš-Moriš-Tisa (DKMT), koja je održana u Vladi Vojvodine. Tokom današnjeg sastanka predstavljeni su projekti evroregionalne saradnje DKMT "Egészségedre, živeli", "Izrada studije izvodljivosti za železnicu Segedin-Subotica-Čikerija-Bačalmaš-Baja",

"Zajednička priprema za poplave", koji su realizovani kroz IPA prekogranični program Mađarska-Srbija, a uz finansijsku podršku Evropske unije. Pored realizovanih projekata prezentovani su i projekti čija realizacija je u toku.


Pozdravljajući članove Skupštine DKMT-a, predesednik vojvođanske Vlade dr Bojan Pajtić je rekao da ova Skupština postoji 14 godina i da Vojvodina ponovo predsedava ovom regionalnom asocijacijom.

- Mi želimo to da iskoristimo kao razvojni mehanizam. U ovom trenutku prezentuju se programi, koji su bili realizovani preko DKMT-a i finansirani iz evropskih fondova u iznosu od 750 hijada evra, a odnose se na razvoj železničke infrastrukture, u razvoj turizma i u oblast zaštite od poplava, a mi smo kao pokrajinska administracija dostavili 56 projekata našim partnerima za naredni period u nameri da oni pronađu svoj interes i da ih zajednički realizujemo u budućnosti. Sigurno je to da evroregija može još više projekata da realizuje i još više ideja da ostvari i zbog toga smo mi tako ambiciozno i sa toliko projekata i izašli pre nekoliko nedelja pred naše partnere, izjavio je Pajtić.

Predstavljajući projekat "Živeli", koji je finansiran sa 151 hiljadom evra iz IPA fonda, istaknuto je da je kroz promociju piva, vinske sorte kadarke i rakije, akcenat stavljen na njihovu evroregionalnu promociju. Cilj ovog projekta je povećanje konkurentnosti i njihovo uključivanje u turističke tokove, kao i organizovanje turističkih ruta, koje bi povezale prekogranične regione.

Kada je u pitanju projekat Izrade studije izvodljivosti za železnicu Segedin-Subotica-Čikerija-Bačalmaš-Baja, istaknuto je da se njena realizacija očekuje do 2019. godine, a zatim naredne dve faze do 2027. godine. Investiciona vrednost prve faze je 310 miliona evra, a druge 298 miliona. Ciljevi izrade i realizacije su, osim povezivanja regiona, brža robno-trgovinska razmena i jačanje turističkih potencijala. Prednost je ta, što će njena opterećenost biti do 220 kg i vozovi će se kretati i do 160 km/h.

Realizacijom projekta "Zajednička priprema za poplave" aktivnosti su usmerene na prevenciju od poplava i nesreće koje ona uzrokuje. Opšti cilj je bezbednost u pograničnoj regiji, a sa tim u vezi obučeno je stanovništvo, nastavnički kadar i lokalna samouprava. Tim povodom organizovana su i takmičenja, kao i kampovi koji su bili opremljeni kao u vanrednim situacijama.

Projekti čija realizacija je u toku su:"DKMT bez granica", turistički projekat za vinske puteve ovih regiona, evroregija "News agregator", kao agencija koja na četiri jezika objavljuje vesti iz svih regiona. Od 1. januara počinje projekat "Museum", kada će zainteresovani moći da po povoljnim uslovima kupe muzejske ulaznice za pojedine muzeje, a trenutno je u toku projekat "Scultboard" u koji su uključeni i partneri iz Španije, Grčke, Portugalije, Bugarske i Nemačke, kako bi se ustanovilo u kojoj meri evroregioni sarađuju.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 15.12.2011.

U SKLADU SA IZMENAMA ZAKONA O USTAVNOM SUDU KOJE SU PO HITNOM POSTUPKU UPUĆENE SKUPŠTINI NA USVAJANJE - USTAVNI SUD SRBIJE UBUDUĆE ĆE MOĆI DA ODLUČUJE I U UŽEM SASTAVU - NA SEDNICAMA VELIKOG I MALOG VEĆA

Ustavni sud Srbije ubuduće će moći da odlučuje i u užem sastavu - na sednicama velikog i malog veća, predviđeno je izmenama Zakona o Ustavnom sudu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007 - prim. red) koje su po hitnom postupku upućene Skupštini Srbije.

Ta rešenja predviđena su jer, kako se navodi u obrazloženju, Ustavni sud nije u mogućnosti da na efikasan način postupa u predmetima koji se odnose na ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti, kao i u postupcima po ustavnim žalbama.

Izmene predviđaju da Ustavni sud može da odlučuje na sednici Ustavnog suda, kao i na sednicama dva velika veća i više malih veća.
Do sada je Ustavni sud odlučivao na sednicama uz prisustvo svih 15 sudija.

Predviđeno je da se na sednicama Ustavnog suda, koju čine sve sudije, donose najvažnije odluke kao što su meritorne odluke u postupku ocene ustavnosti i zakonitosti, o zabrani političke stranke, sindikalnih organizacija, udruženja građana ili verskih zajednica kao i odluke o tome da je predsednik Srbije povredio Ustav.

Kada je zatražena zabrana tajnog ili paravojnog udruženja, Ustavni sud će svojom odlukom utvrditi da je delovanje takvog udruženja zabranjeno Ustavom, a može odrediti preduzimanje mera koje su neophodne da se spreči delovanje tog udruženja.

Izmenama je predviđeno da Veliko veće, koje se sastoji od sedam sudija i predsednika Ustavnog suda, donosi rešenja jednoglasno, a ako se ne postigne saglasnost, o predmetu odlučuje sednica Ustavnog suda.

Ustavni sud ima dva Velika veća, a njihov sastav određuje predsednik Ustavnog suda.

Malo veće, koje čini troje sudija, trebalo bi da donosi rešenja i zaključke jednoglasno, a ako se ne postigne saglasnost, o tome odlučuje Veliko veće.
Sredstva za rad i funkcionisanje Ustavnog suda obezbeđuju se iz republičkog budžeta, na predlog Ustavnog suda, a Vlada ne može bez saglasnosti predsednika suda obustaviti, odložiti ili ograničiti izvršenje budžeta.

Predviđeno je da se iznos plate predsednika i sudija Ustvanog suda utvrđuje Zakonom o budžetu, dok je prema važećim zakonskim rešenjima vlada zaključkom utvrđivala osnovicu plate.

U slučaju da sudija ispuni uslov za starosnu penziju, Ustavni sud tom sudiji može, zbog rada na započetim predmetima, produžiti radni vek do isteka vremena na koje je izabran.
Ustavni sud, predviđeno je izmenama, može da odloži objavljivanje svoje odluke u "Službenom glasniku" za najviše šest meseci, kako bi donosilac akta koji je proglašen neustavnim mogao da ga izmeni.

Izmenama je predviđeno i da Ustavni sud može da održava sednice i javne rasprave i izvan sedišta Ustavnog suda u Beogradu.
Započeti postupci pred Ustavnim sudom, kako je predviđeno, okončaće se po novim zakonskim rešenjima.

Izvor: RTV, 15.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI - AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE POKRENULA POSTUPKE PROTIV SEDAM POLITIČKIH SUBJEKATA

Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je postupke protiv sedam političkih subjekata koji mogu da se završe i prekršajnim prijavama zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 - prim. red), izjavila je danas direktorka te Agencije Zorana Marković.

Ona je na konferenciji za novinare navela da su postupci pokrenuti protiv Srpske napredne stranke, Sandžačke demokratske partije, Stranke demokratske akcije Sandžaka, Koalicije za Šumadiju, Liberalno-demokratske partije, Socijaldemokratske partije Srbije i Ujedinjenih regiona Srbije.

Protiv SNS je postupak pokrenut zbog aktivnosti koje u svom sadržaju predstavljaju humanitarnu aktivnost i što su pojedine aktivnosti, prema sumnjama agencije, predstavljale predizborne, rekla je Markovićeva i navela da će se na kraju videti da li će biti podneta prekršajna prijava zbog nenamenskog trošenja sredstava.

Ona je kazala da je postupak pokrenut zbog sličnih okolnosti i aktivnosti i protiv SDP-a, SDA Sandžaka i LDP zbog aktivnosti koje su "dobile obrise predizborne kampanje" u vreme kada izbori nisu raspisani po oceni Agencije i aktivnosti koje nisu bile usmerene na redovan rad, "nego na predizborne delatnosti i promovisanja predizbornog programa 'Preokret' ".

Prema njenim rečima, postoji indicija da će protiv LDP-a biti pokrenuta prekršajna prijava, a SDPS ima humanitarne aktivnosti zbog kojih je pokrenut postupak.

I protiv URS-a "koji nisu zapravo politička stranka i predstavljaju udruženje građana u koje su ušli predstavnici političkih stranaka" je pokrenut postupak i problem je u tome što se URS pojavljuje sa propagiranjem izbornih aktivnosti političkih stranaka koje su članovi tog udruženja.

Ona je dodala da udruženje ne može propagirati predizborne programe nijedne političke stranke.

"U tom sklopu smo pokrenuli postupak protiv G17 čiji se članovi na sajtu URS-a nalaze kao predsednici, članovi predsedništva... tog udruženja", rekla je Markovićeva i navela da se radi o tome da je udruženje građana za potrebe političke stranke sprovodilo izborne aktivnosti.

Ona je dodala i da je pokrenut postupak i protiv koalicije "Zajedno za Šumadiju".

Markovićeva je kazala da su se na dopise koje je uputila Agencije odazvale sve političke stranke i odgovorile na te dopise i da postoji stalna komunikacija, osim sa URS-om koji na dopise Agencije nisu odgovorili.

Ona je podsetila da neodazivanje na pozive i dopise Agencije, nedostavljanje podataka i izveštaja povlači ne samo odgovornost prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, već i odgovornost prema Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010 i 66/2011 - odluka US - prim. red) i stvara se uslov za podnošenje krivičnih prijava protiv odgovornih lica.

"Ti postupci nisu okončani, vode se i dalje, kontrola je i dalje u toku i još ne možemo da kažemo da su oni i povredili zakon, ali postoje ozbiljne indicije da će protiv određenog broja stranaka biti podnete prekršajne prijave s obzirom na dosadašnje aktivnosti", rekla je Markovićeva.

Osvrćući se na dosadašnji rad, Markovićeva je navela da je od prekršajnih i krivičnih prijava koje je do sada Agencija podnela po više zakonskih osnova do sada bila samo jedna presuda.

"Smatramo da je ovo vrlo neozbiljno postupanje vrlo ozbiljnih organa pravosuđa...jer ni jednu jedinu aktivnost nisu preduzeli povodom podnetih prekršajnih i krivičnih prijava Agencije", rekla je Markovićeva.

Izvor: RTV, Tanjug, 15.12.2011.

ZAVRŠENA RADNA VERZIJA IZMENA ZAKONA O RADU •Sednica Socijalno-ekonomskog saveta na kojoj će se o tom pravnom aktu razgovarati trebalo bi da bude održana 26. decembra 2011. godine i nakon toga tekst Nacrta biće prosleđen Vladi RS na usvajanje •

Pomoćnica ministra za rad i socijalnu politiku Radmila Bukumirović-Katić izjavila je danas Tanjugu da je radna verzija izmena zakona o radu završena i da se sada očekuje zakazivanje sednice Socijalno-ekonomskog saveta na kojoj će se o tom pravnom aktu razgovarati.

"Pripremljen je radni tekst i poslat Socijalno-ekonomskom savetu koji treba da da svoje mišljenje i nakon toga nacrt zakona treba da ide na vladu", kazala je Bukumirović-Katić i naglasila da ne može da precizira kada će ta sednica biti zakazana.

Međutim, predsednik Samostalnog sindikata Srbije Ljubisav Orbović znao je odgovor na ovo pitanje- sednica Socijalno-ekonomskog saveta trebalo bi da se održi 26. decembra, rekao je on Tanjugu.

Predsednik Unije poslodavaca Srbije (UPS) Nebojša Atanacković u izjavi nacionalnoj novinskoj agenciji, izrazio je rezervu da će se na SES-u predstavnici socijalno-ekonomskog dijaloga (sindikati, država i poslodavci) dogovoriti oko izmena.

Atanacković je naveo da poslodavci mogu da prihvate i druga rešenja kada je reč o produženom trajanju rada na određeno vreme, ali da neće prihvatiti da poslodavac ispituje da li je radnik dobijao otpremninu kod drugog poslodavca.

"Promenjeno je da neko ne može više puta da dobije otpremninu, ali to nije dovoljno, mora da bude precizirano da poslodavac plaća otpremninu za onoliko godina koliko je radnik proveo kod njega", naglasio je on.

U slučaju da je zakonodavac ostavio istu odredbu, a UPS se ne složi sa tim - to ne predstavlja prepreku da se zakon usvoji na vladi, objasnio je Atanacković, ističući da je SES samo savetodavno telo.

Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Bogdan Lisovolik nedavno je na ekonomskom skupu govorio o zakonu o radu, a u kontekstu očekivanja da se zahvaljujući njemu otvoriti mogućnosti za novo zapošljavanje.

On je naveo da MMF želi da se kroz zakonske izmene unapredi poslovna klima u Srbiji i mogućnost za zapošljavanje i da je poželjno da se redukuju subvencije iz budžeta za te namene.

Prema rečima Bukumirović-Katić u izmenama zakonu o radu, mere koje se mogu odnositi direktno na zapošljavanje su samo osnivanje Agencija za privremeno zapošljavanje i propisane odredbe o uvođenju fleksibilnih oblika rada koje mogu da pomognu otvaranju radnih mesta.

Kako je precizirala, konkretnije mere zapošljavanja uredio je Zakon o zapošljavanju.

Šef misije MMF je, inače, govoreći o zakonima čije su pripreme u toku, istakao da neki od njih "nose značajne rizike po fiskalnu računicu", ali, kako je ukazao, još uvek ima vremena da se one obuzdaju.

On je naveo kao primer tekuću izradu Zakona o radu, koji bi, uveren je, mogao da olakša uslove zapošljavanja u Srbiji bez opterećivanja budžeta.

"Nažalost, politički prioriteti u Srbiji ne favorizuju takve reforme. Umesto toga prednost se daje fiskalno-skupim inicijativama koje uključuju direktne ili indirektne subvencije. One više nisu i podnošljive, budući da je fiskalna situacija znatno pooštrena", naglasio je tada Lisovolik.

Izvor: Tanjug, 15.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI - OD 1. JANUARA 2012. GODINE NA SNAGU STUPA NOVI OBRAČUN PLATA U MUP-U, PRI ČEMU ĆE OSNOVICA ZAPOSLENIH U POLICIJI BITI IZJEDNAČENA SA OSNOVICOM KOJU IMAJU PROFESIONALNA VOJNA LICA

Zamenik predsednika Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić istakao je danas da se zalaže za kvalitetan socijalni dijalog sa policijskim sindikatima jer on vodi do pronalaženja rešenja koja su u interesu i poslodavaca i zaposlenih u policiji.

Dačić je, otvarajući seminar "Jačanje društvene moći policijskih sindikata u socijalnom dijalogu" u Aeroklubu, naveo da je otvoren za socijalni dijalog sa svim sindikalnim organizacijama.

Tekovine sindikalnih borbi veoma su važne za jednu državu i ako želimo u EU, moramo da se ugledamo i na njihovu dobru praksu u toj oblasti, poručio je on.
Takođe, Dačić je izrazio nadu da će budući pregovori i dogovori na svim nivoima biti uspešni.

Prema njegovoj oceni, socijalni dijalog sa policijskim sindikatima poslednjih godina je na mnogo višem nivou nego ranije, pri čemu je dobro to što se iz godine u godinu beleži jačanje moći sindikata, koje ne znači i slabljenje pozicije poslodavaca.

Dačić je saopštio da je potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike ("Sl. glasnik RS", br. 18/2011 - prim. red), kojim je predviđeno da se od 1. januara naredne godine pitanje materijalnog položaja policijskih službenika rešava na sistemski način, od izuzetnog značaja.

On je napomenuo da je usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 63/2009 - odluka US i 92/2011 - prim. red) na osnovu kojih od 1. januara na snagu stupa i novi obračun plata u MUP-u, pri čemu će osnovica zaposlenih u policiji biti izjednačena sa osnovicom koju imaju profesionalna vojna lica.

Direktor Kancelarije Fondacije "Fridrih Ebert"u Beogradu Mihael Erke naglasio je da posao policajca podrazumeva prava i obaveze u domenu ljudskih prava, što, kako je naveo, zahteva i odgovornost i adekvatnu edukaciju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 15.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU PRAVILNIKOM O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - OD 3. DECEMBRA 2011. GODINE OSIGURANICI KOJI NISU IZABRALI SVOG LEKARA NEĆE MOĆI DA OVERE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE

Niko ko nije izabrao svog lekara ne može da koristi zdravstvenu legitimaciju, potvrđeno "Novostima". Oko 25 odsto osiguranika knjižice će moći da overi kad se registruje.

Više od 1,7 miliona ljudi u Srbiji trenutno neće moći da overi zdravstvene knjižice za sledeću godinu, jer još nisu izabrali svog lekara, potvrđeno je u sredu "Novostima" u Ministarstvu zdravlja. Oni će dobiti markicu u zdravstvenoj knjižici čim se odluče za svog doktora opšte prakse, ginekologa, stomatologa ili pedijatra, a rok za izbor lekara nije ograničen.

Time "padaju u vodu" spekulacije da izbor doktora, ipak, nije preduslov za lečenje o trošku osiguranja, koje su se poslednjih dana čule čak i od lekara u domovima zdravlja.

- Izbor lekara kao preduslov za overu zdravstvene legitimacije, predviđen je skorašnjim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 57/2011 - prim. red), i Pravilnikom o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 68/2006, 49/2007, 50/2007 - ispr., 95/2007, 127/2007, 37/2008, 54/2008, 61/2008, 1/2009, 25/2009, 42/2010, 45/2010, 103/2010, 89/2011 i 91/2011 - ispr. - prim. red), koji je stupio na snagu 3. decembra, i mora se ispuniti - kaže za "Novosti" Zorica Pavlović, pomoćnik ministra zdravlja.

Uslov ispunjava 75 odsto osiguranika

RZFO je dužan da, pre izdavanja markice za overu zdravstvene knjižice, proveri da li osiguranik ima bar jednog izabranog lekara - kaže Zorica Pavlović. - U ovom trenutku taj uslov ispunjava gotovo 75 odsto osiguranika.

U Srbiji su, prema podacima RFZO, dosad potpisane 6.352.254 izjave o izboru lekara, a registrovalo se 5,04 miliona osiguranika od ukupno 6,9.

- Pacijenti su sad nagrnuli u domove zdravlja i traže potvrde da su izabrali svog lekara, jer su im u firmama tražili da donesu taj dokument - kaže za "Novosti" dr Nevenka Dimitrijević, lekar u Domu zdavlja Voždovac i predsednik Saveza sindikata lekara i farmaceuta Srbije. - To je kršenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Trebalo bi da se konsultuje poverenik za informacije, i da se Ministarstvo i RFZO izjasne da li mi smemo da izdajemo takve potvrde.

Zorica Pavlović tvrdi da osiguranici ne treba da uzimaju nikakve potvrde u svojim matičnim domovima zdravlja, jer podaci da li je neko izabrao svog lekara, ili nije, postoje u bazi RFZO.

B. RADIVOJEVIĆ

Izvor: Vebsajt dnevnog lista Večernje novosti, 14.12.2011.

U SKLADU SA UREDBOM O KLASAMA VAZDUŠNOG PROSTORA REPUBLIKE SRBIJE I USLOVIMA ZA NJIHOVO KORIŠĆENJE - OD 1. DECEMBRA 2011. GODINE U SRBIJI SE PRIMENJUJU ICAO KLASE C, D I G

Uredba o klasama vazdušnog prostora Republike Srbije i uslovima za njihovo korišćenje ("Sl. glasnik RS", br. 20/2011 - prim. red), koju je vlada usvojila u martu, počela je da se primenjuje 1. decembra i predviđa strožije kontrole, saopštio je Direktorat za civilno vazduhoplovstvo Srbije.

Zbog toga je Direktorat počeo da primenjuje najrigoroznije kontrole, mere i sankcionisanje potencijalnih narušilaca vazduhoplovnih propisa, uključujući i podnošenje krivičnih prijava, koje se odnose na ugrožavanje bezbednosti vazdušnog saobraćaja.

U skladu sa klasifikacijom vazdušnog prostora koju je propisala Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva (ICAO) klasifikovan je vazdušni prostor Srbije ispod nivoa leta 195.
Uredbom se u vazdušnom prostoru Srbije primenjuju klase C, D i G.

Klasa C primenjuje se od 450 metara (1500 ft) iznad terena do nivoa leta 195, izuzev u kontrolisanim zonama (CTR), klasa D u svim kontrolisanim zonama i G se primenjuje do 450 metara (1500 ft) iznad terena osim u kontrolisanim zonama.

S obzirom na liberalizaciju donjeg dela vazdušnog prostora - ispod nivoa leta 195 očekuje se povećanje broja vazduhoplovnih operacija.

Izvor: Tanjug, 15.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI - ZDRAVSTVENI SAVET RS DONEO ODLUKU O AKREDITACIJI PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE (KE) KOJI SU NAKNADNO DOPUNJENI ILI RAZMATRANI NA OSNOVU PRIMEDBI NA ODLUKU ZDRAVSTVENOG SAVETA OD 15. NOVEMBRA 2011. GODINE

Na osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010 i 57/2011 - prim. red), Zdravstveni savet Srbije doneo je Odluku o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) NAKNADNO prispelih na osnovu javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta i u sredstvima javnog informisanja u decembru 2010. godine, koji su naknadno dopunjeni ili razmatrani na osnovu primedbi na odluku Zdravstvenog saveta od 15.11.2011.

Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima kao što je navedeno u dokumentu pod nazivom Tabela-PRIMEDBE-oktobar 2011
http://www.lks.org.rs/kme/cid87-267/tabela-primedbe-ke-oktobar-2011, koji čini prilog ove odluke i objavljen je na internet stranici Zdravstvenog saveta Republike Srbije istog datuma kada i ova odluka. Organizatori kontinuirane medicinske edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u zbirnoj tabeli, koja je u prilogu ove odluke.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke ("Službeni glasnik RS", broj 2/2011).

Izvor: Vebsajt Lekatske komore Srbije, 15.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O HEMIKALIJAMA - AGENCIJA ZA HEMIKALIJE OBAVEŠTAVA DISTRIBUTERE O NADLEŽNOM ORGANU KOME DO 18. DECEMBRA 2011. GODINE TREBA PODNETI ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PROMETA, ODNOSNO DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE NAROČITO OPASNIH HEMIKALIJA

U skladu sa Zakonom o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010 i 92/2011 - prim. red) distributer koji nije uvoznik, proizvođač odnosno dalji korisnik koji obavlja delatnost prometa naročito opasnih hemikalija i fizičko lice koje koristi naročito opasne hemikalije, u obavezi su da podnesu zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa odnosno korišćenje naročito opasnih hemikalija nadležnom organu jedinice lokalne samouprave do 18. decembra 2011. godine. Za izvestan broj gradova / opština Agencija za hemikalije raspolaže sa podacima o nadležnom organu, organizacionoj jedinici i licu zaduženom za izdavanje navedenih dozvola. Ti podaci su navedeni u tabeli koju možete pregledati ili preuzeti na http://www.shema.gov.rs/media/152757/lista_lokalnih_samouprava.pdf, odnosno na strani INFO PULT > Naročito opasne (pogledajte sliku). Pomenuta tabela će se redovno ažurirati. Ako se u tabeli ne nalaze podaci za grad /opštinu čijem nadležnom organu distributer odnosno fizičko lice treba da predaju zahtev za izdavanje dozvole, zahtev sa dokumentacijom može se nasloviti na gradsku /opštinsku upravu koja se nalazi na teritoriji tog grada /opštine.

Izvor: Vebsajt Agencije za hemikalije, 13.12.2011.

U SKLADU SA PREDLOGOM ZAKONA O KINEMATOGRAFIJI - NOVIM REŠENJIMA BIĆE POSTIGNUTO PODSTICANJE FILMSKOG PROGRAMA, ZAŠTITA MALOLETNIKA I ZABRANA DISKRIMINACIJE, KAO I SPREČAVANJE PODSTICANJA NASILJA I VREĐANJA LJUDSKOG DOSTOJANSTVA U KINEMATOGRAFIJI

Ministar kulture, informisanja i informacionog društva u Vladi Republike Srbije Predrag Marković izjavio je danas da Predlog zakona o kinematografiji donosi nova rešenja koja će omogućiti razvoj te oblasti.

Marković je, obrazlažući pomenuti predlog zakona u Skupštini Srbije, istakao da su tim dokumentom ponuđena rešenja koja će omogućiti da sredstva za tu oblast budu efikasnije utrošena.

On je objasnio da predloženi zakon ima za cilj stvaranje optimalnih uslova za razvoj kinematografije u Srbiji i obavljanje svih delatnosti u toj oblasti, kao i omogućavanje podrške razvoju svih vrsta kinematografskog stvaralaštva.

Ministar je izrazio očekivanje da će nova rešenja omogućiti poveravanje poslova kinematografske delatnosti iz nadležnosti resornog ministarstva Filmskom centru Srbije, obezbediti podsticanje domaće kinematografije i utvrditi jedinstvenu evidenciju o kinematografskim delatnostima.

Prema njegovim rečima, novim zakonskim rešenjima želi se postići i podsticanje filmskog programa, zaštita maloletnika i zabrana diskriminacije, kao i sprečavanje podsticanja nasilja i vređanja ljudskog dostojanstva u kinematografiji.

Novi zakon predstavlja pravni okvir za sistemsko rešavanje postojećih problema u kinematografiji, ali i za njen dalji razvoj, poručio je Marković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 15.12.2011.

SEDNICA SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA ODRŽANA 15. DECEMBRA 2011. GODINE

Usvojena odluka o mreži osnovnih škola u Beogradu

Odbornici gradske skupštine usvojili su na današnjoj sednici Odluku o mreži osnovnih škola u Beogradu. Osnovno obrazovanje i vaspitanje u glavnom gradu ostvaruje se u 165 osnovnih škola, 14 muzičkih, jednoj baletskoj, pet osnovnih pkola za obrazovanje odraslih i 14 škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, navela je članica Gradskog veća Jovana Mehandžić. Ona je preciziraala da u prestonici ima 200 osnovnih škola, kao i 135 izdvojenih odeljenja.

- Opredeljenje grada je da ulaže u obraazovaanje Beograđana, vodeći računa o ravnomernom razvoju. Takođe, u prethodne četiri godine grad je izgradio pet novih škola i to u naseljima Nova galenika, Altina, Borča, Kaluđerica i najnoviju u naselju Bežanijska kosa, istakla je Mehandžićeva.

Ona je dodala da je optimalan kapacitet škole 24 odeljenja, kako bi se znanje brže i kvalitenije sticalo, dok neke škole trenutno imaju i više od 40 odeljenja. Odbornici Skupštine grada su, u objedinjenoj raspravi, doneli odluku kojom se uređuju uslovi i način dodele učeničkih i studentskih stipendija.

Gradske stipendije i dalje će dobijati učenici srednjih škola i studenti visokoškolskih ustanova, kao i učenici i studenti sa inavaliditetom, navela je Mehandžićeva.

Ona je istakla da će, uz raspisivanje konkursa, stipendije biti isplaćivane iz budžeta grada Beograda, podeljenih na 12 jednakih mesečnih rata.

- Ova odluka daje mogućnost da grad Beograd pruži povoljnije uslove za školovanje učenicima i studentima koji su vredni i talentovani. Talentovani srednjoškolci i studenti gradske stipendije dobijaju od 2004. godine, dok se program podrške studentima sa invaliditetom realizuje od 2005. godine. Ove godine po prvi put gradske stipendije dobili su i srednjoškolci sa invaliditetom, podsetila je članica Gradskog veća.

U nastavku sednice usvojena je i odluka o dodeli poklona i nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola.

Poklone grada dobijaće učenici prvog razreda osnovnih škola u kome će se nalaziti školski pribor ili prateća oprema, dok će učenici generacije osnovnih škola dobijati knjige, a najbolji srednjoškolci laptop računare. Nagrade učenicima generacije dodeljivaće se na predlog škole.

- Želimo da svaski đak prvak u Beogradu ima srećan početak i bolje uslove za sticanje znanja. Takođe, da beogradskim porodicama smanjimo finansijski pritisak uoči polaska njihove dece u školu, istakla je članica Gradskog veća.

Usvojen predlog za promenu Statuta grada Beograda

Skupština grada na današnjoj sednici usvojila je predlog za promenu Statuta grada Beograda. Prema rečima člana Gradskog veća Zorana Kostića, od prethodne promene Statuta grada stupio je na snagu jedan broj zakona, među kojima o javnoj svojini, javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, sportu, komunalnim delatnostima i drugi, pa je neophodno da se statut uskladi s njima.

- Važno je i to što postoji određen broj inicijativa građana da se delovi pojedinih gradskih opština izdvoje iz njihovih sastava i postanu samostalni. Među njima su inicijative građana sa leve obale Dunava i područja Čukarice i Voždovca, kao i predlog Ujedinjenih regioina Srbije sa više od 100.000 potpisa građana koji su ih podržali da i drugi delovi postanu posebne opštine. Svi ti predlozi, kao i njihova ekonomska opravdanost, razmatraće se u narednom periodu. Do kraja februara komisija će utvrditi nacrt predloga novog statuta, posle čega će Gradsko veće poslati dokument na javnu raspravu i gradskim opštinama na izjašnjavanje. Tek posle čitave te procedure utvrdiće se predlog odluke, koji će se naći pred odbornicima gradske skupštine - istakao je Kostić.

Predsednik Skupštine grada Aleksandar Antić pojasnio je da je prioritetan zadatak komisije da uskladi statut s donetim zakonima i da se bavi analizama svih predloga za formiranje novih opština, naročito ekonomskom opravdanošću i izdržljivošću predloženih jedinica lokalne samouprave. Inicijative građana svakako se uvažavaju, ali i građani moraju da uvažavaju realnu procenu grada. Eventualno formiranje novih gradskih opština nije politička igra, već projekat koji može da bude skup, posebno u uslovima ekonomske krize.

- Imamo obaveze da poštujemo inicijative građana, ali smo i odgovorni prema njima jer sama činjenica da će dobiti novu opštinu neće doneti kanalizaciju, dom zdravlja i drugo. Za to je potreban čitav niz preduslova koje grad mora da uspostavi. Urbanizam i velike kapitalne projekte mora da vodi grad jer jedino tako Beograd može da se razvija. S druge strane, mesne zajednice ne mogu da budu ono što su bile sedamdesetih godina prošlog veka jer je to već prevaziđena društvena forma - dodao je Antić.

Zbog toga će se ovoj problematici ozbiljno pristupiti i napraviće se realna procena o eventualnoj promeni organizacije grada i broja gradskih opština, zaključio je Antić.

Na današnjoj sednici obrazovana je Komisija za izradu nacrta odluke o promeni Statuta grada Beograda. Predsednik je Miroslav Rajlić, iz URS, a Komisija ima šest članova iz više odborničkih grupa.

Usvojen Plan detaljne regulacije područja gradske park-šume Zvezdara

Skupština grada Beograda na današnjoj sednici usvojila je Plan detaljne regulacije područja gradske park-šume Zvezdara i donela odluku o izradi plana detaljne regulacije šireg područja uz Ulicu vojvode Stepe na Voždovcu. Prema rečima Milana Vukovića, gradskog sekretara za urbanizam i građevinske poslove, u Generalnom urbanističkom planu Zvezdarska šuma evidentirana je kao postor sa posebnim prirodnim vrednostima.

- Osnovni cilj izrade ovog planskog dokumenta jeste stvaranje urbanističkih i planskih uslova za zaštitu gradske park-šume Zvezdara od neplanske izgradnje. Takođe, ciljevi su i definisanje javnog interesa, sanacija i unapređenje terena, racionalnije korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i podizanje nivoa infrastrukturne opremljenosti i standarda stanovanja, uvođenje novih, atraktivnih sadržaja, definisanje rešenja parkiranja i garažiranja i zaštita životne sredine. Plan se odnosi na prostor od 162,72 hektara, od čega je 138,92 hektara na javnom građevinskom zemljištu, a ostatak je planiran kao ostalo građevinsko zemljište. U žiži interesovanja su, svakako, javne zelene površine, to jest park-šuma, koja prema planu zauzima 99,2 hektara - rekao je Vuković.

On je podsetio da je ovaj skupštinski saziv do sada usvojio više od 50 planova detaljne regulacije, izmene i dopune GUP-a i prostornog plana administrativnog područja grada. Trenutno je u raznim fazama izrade i pripremi više od 120 planova detaljne regulacije i sedam prostornih planova rubnih gradskih opština.

Predsednik Skupštine grada Aleksandar Antić podneo je amandman koji je prihvatilo Gradsko veće, a odnosi se na dodatno očuvanje i zaštitu zelenog prostora u ovom planu.

- Prema Zvezdarskoj šumi ponašamo se veoma odgovorno, nismo podlegli investitorima koji su pred nas postavljali uslove da se tamo u velikoj meri grade poslovno-stambeni sadržaji. Takođe, nismo dozvolili da se ova šuma preseca novim saobraćajnicama i to smo ograničili tako što će kroz ovu zelenu površinu moći da prolaze pešačke staze od prirodnog materijala, te neće biti nikakvog novog asfalta. Faktički, aktivne zelene površine planom nisu smanjene jer je gradnja dozvoljena samo u krajnje rubnim delovima prostora. Sve što smo dozvolili da se gradi u šumi jeste oko 200 parking mesta za potrebe sportskih aktivnosti koje se tamo održavaju. Želeli smo da građani imaju adekvatan prostor za parkiranje vozila kako automobile ne bi ostavljali na zelenim površinama - naglasio je Antić.

Goran Trivan, gradski sekretar za zaštitu životne sredine, istakao je da je ovaj sekretarijat u poslednjih godinu dana uložio znatne napore da se izmeni ranije predložen nacrt plana. Osnovni cilj bila je zaštita Zvezdarske šume kao jedno od veoma važnih "plućnih krila" Beograda.

Na sednici je izmenjen i plan mesta za postavljanje plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji Beograda. Odbornici su usvojili i dva plana postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama na Čukarici i u Mladenovcu.

Prema izmenjenom planu mesta za postavljanje plovila, maksimalna površina koju pristan zauzima na vodi je 100 kvadratnih metara a, izuzetno, može biti i veća. Maksimalna udaljenost između pristana i susednih nizvodnih i uzvodnih plovila ne sme biti manja od 30 metara. S obzirom na perspektivne planove za prevoz putnika, za putničke pristane predviđeno je po sedam lokacija na levoj obali Save i desnoj obali Dunava, osam lokacija na desnoj obali Save i jedna lokacija na levoj obali Dunava. Takođe, predviđeno je i šest lokacija za potrebe javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač grad ili republika.

Na teritoriji Čukarice planom je predviđeno postavljanje 320 pokretnih privremenih objekata, od toga 266 uz maloprodajne objekte, a 54 samostalnih, što je za 43 više u odnosu na prethodni plan. U Mladenovcu je planirano postavljanje 61 pokretnog privremenog objekta, od toga 13 samostalnih i 48 uz maloprodajne objekte. Planovi su doneti na dve godine.

Izmenjena je i dopunjena i Odluka o postavljanju balon-hala sportske namene na teritoriji Beograda.

Imenovani novi direktori ustanova kulture

Na današnjoj sednici Skupštine grada imenovani su novi direktori u jednom broju ustanova kulture čiji je osnivač grad Beograd.

Dosadašnja direktorka "Jugokoncerta" Biljana Zdravković razrešena je ove funkcije, a za vršioca dužnosti direktora ove ustanove imenovan je Boško Radojković, najduže na godinu dana. Branko Cvejić razrešen je dužnosti direktora Jugoslovenskog dramskog pozorišta zbog isteka mandata, a tu funkciju kao v.d. najduže godinu dana obavljaće Tamara Vučković Manojlović. Umesto Radmile Bulatović, na mestu v.d. direktora Biblioteke "Dimitrije Tucović" u Lazarevcu najduže godinu dana biće Ratko Vukelić. Vršilac dužnosti direktora Malog pozorišta "Duško Radović" najduže godinu dana biće Damjan Kecojević, umesto Anje Suše, dok će v. d. direktora Pozorišta lutaka "Pinokio" biti Vojislav Savić, umesto Igora Bojovića. Vršilac dužnosti direktora Kulturnog centra Beograda je Mia David Zarić, a v. d. direktora Dečjeg kulturnog centra Beograda je Olivera Ježina, obe najduže na godinu dana.
- Direktori koji su izabrani za vršioce dužnosti izabrani su u onim ustanovama gde je prethodnim direktorima istekao mandat. Nekima od tih direktora mandat je istekao još 2010, a ostalima tokom 2011. godine. Budući da Zakon o kulturi još uvek nije u punoj primeni i da nisu doneti statuti koji su neophodan uslov da se sprovedu konkursi, smatrali smo da ovo vreme koje moramo da premostimo treba da institucionalizujemo ljudima koji imaju pun kapacitet u radu. U istoj situaciji se nalaze i ustanove kulture koje je osnovalo Ministarstvo kulture. I tamo nisu doneti statuti i očekuje se izbor v. d. direkora, dok se ne steknu svi uslovi da zakon bude u punoj primeni - rekla je članica Gradskog veća Vesna Marjanović.

Biografije imenovanih direktora ustanova kulture možete pogledati na http://www.beograd.rs/download.php/documents/biografije.pdf

Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 15.12.2011.

GRADOVIMA I OPŠTINAMA U VOJVODINI DODELJENI SERTIFIKATI ZA RAD SA STRANIM INVESTITORIMA

Šezdeset i tri hiljade porodica u Vojvodini živi od toga što njihovi članovi rade u stranim kompanijama na našoj teritoriji.U te kompanije je uloženo 6,3 milijardi evra u proteklih deset godina. Predstavnici lokalnih samouprava i pokrajine u svom radu kao svoj osnovni prioritet definišu upravo podršku svakom investitoru koji dođe na naše područje i spreman je da pomogne privredu pokrajine - istakao je predsednik Vlade Vojvodine dr Bojan Pajtić prilikom današnje svečane ceromonije uručivanja sertifikata predsednicima vojvođanskih opština, učesnicima treninga, koji je bio namenjen sticanju znanja u oblasti pregovaranja sa stranim investitorima.

Projekat čiji je pun naziv : "Podizanje kapaciteta predstavnika opština Vojvodine na temu komunikacija i pregovaranje sa investitorima" je realizovao VIP Fond u saradnji sa ekspertima iz organizacije CEFE Srbija i finansijsku podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).

Predsednik Pajtić je u prisustvu gradonačelnika vojvođanskih gradova, učesnika u ovom projektu i ambasadora SR Nemačke u Srbiji, Volframa Masa istakao da upravo zbog značaja koji naša pokrajina u svom radu pridaje podršci stranim invstitorima, nije začuđujuća činjenica da krajem novembra meseca imamo 3.500 nezaposlenih manje, nego u januaru ove godine,a usred ekonomske krize kakva se ne pamti u poslednjih nekoliko decenija.

"Moram da pohvalim sve gradove i opštine na teritoriji AP Vojvodine, jer zaista je izvanredan podatak da su svi gradovi i svih 45 lokalnih samouprava učestvovali u ovom programu organizacije GIZ i VIP Fonda, te bili spremni da pošalju svoje predstavnike i tako doprineli da se obuči 140 ljudi, koji su sada na nivou profesionalaca iz zemalja zapadne Evrope. Oni su najuspešniji u svom poslu, spremni da daju logističku podršku i da svakom investitoru obezbede sve potrebne tehničke preduslove za otvaranje njihove kompanije, novih radnih mesta, te pridobiju subvenciju države i podršku lokalne samouprave i efikasno reše sve poteškoće sa kojima bi se mogao suočiti.I lokalne samouprave i pokrajinska Vlada su servis privrednika, stranih investitora i želimo da nastavimo sa ovim trendom", poručio je ovom prilikom predsednik Pajtić. Uz čestitke predstavnicima vojvođanskih opština i gradova, podsetio je na još jedan podatak, a to je da se od svih stranih investicija na teritoriji Srbije oko 45 odsto nalazi, upravo na teritoriji pokrajine Vojvodine.

Ambasador Nemačke u Srbiji Volfram Mas (Wolfram Maas) rekao je da je za tu zemlju, kao najvećeg investitora u Srbiji, izuzetno važno što je Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GIZ) podržala obuku zaposlenih u opštinama i gradovima koji imaju nameru da privuku investitore.

"Nemačka nije samo najznačajniji trgovinski partner Srbije, nego i vodeća po visini investicija koje iznose 1,5 milijardi evra", rekao je Mas i dodao da su nemačke kompanije u 2010, i pored krize, investirale u Srbiju oko 60 miliona evra, a da je ove godine broj investitora udvostručen u odnosu na prethodnu godinu.

Uz ocenu da država Srbija još mnogo može da uradi po pitanju privlačenja stranih investitora, jer se nalazi na 96. mestu po konkurentnosti u društvu 139 zemalja, Mas je rekao da lokalne samouprave mogu da pojednostave administrativne procedure, što je od velike važnosti za investitore, posebno za mala i srednja preduzeća.

Direktor VIP Fonda Branislav Bugarski istakao je da je obuka zaposlenih u lokalnim samoupravama trajala dva meseca i da to treba da doprinese poboljšanju
društvenoekonomskog okruženja Vojvodine
. Uz zahvalnost organizacijama GIZ i CEFE, on je kazao da je reč o nastavku projekata koje je VIP Fond realizovao u proteklih pet i po godina kroz održavanje 22 seminara, koji su obuhvatali najrazličitije teme. Znanje pregovora sa investitorima značajno je i presudno kada je reč o isticanju našeg okruženja kao pouzdanog i atraktivnog za partnere iz inostranstva. Prema rečima direktora VIP Fonda, ovo je samo još jedan od instrumenata kojima se u Vojvodini želi napraviti što bolja investiciona klima, a što je ujedno i investicija u budućnost.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 15.12.2011.

EVROPSKA KOMISIJA PREDLOŽILA DA BROJ AZILANATA MOŽE DA SE POVEĆA NAJVIŠE 50 ODSTO U ODNOSU NA PROSEK U POSLEDNJIH ŠEST MESECI PRE UVOĐENJA VIZA • Ako novi mehanizam suspenzije bezviznog režima bude usvojen, zemlje članice će imati mogućnost da nekoj "trećoj" zemlji, ne samo sa zapadnog Balkana, suspenduju bezvizni režim najpre na pola godine, zatim da produže na devet meseci i konačno da se zemlja stavi na "crnu" šengensku listu •

Postoji realna opasnost da se zemljama zapadnog Balkana ponovo uvede vizni režim za područje "šengena", ukoliko se hitno ne reši problem lažnih azilanata, smatra izvestilac Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon.

Ona je podsetila da se u okviru evropskih institucija upravo vode razgovari o mehanizmu suspenzije bezviznog režima.

"Reč je o mehanizmu suspenzije koji je predložila Evropska komisija u junu ove godine. To je bila reakcija na talas svih lažnih azilanata koji su putovali u Belgiju, Švedsku, Luksemburg, Nemačku...", rekla je Fajon u intervjuu "Novostima".

Prema njenim rečima, ako to bude usvojeno, zemlje članice će imati mogućnost da nekoj "trećoj" zemlji, ne samo sa zapadnog Balkana, suspenduju bezvizni režim najpre na pola godine, zatim da produže na devet meseci i konačno da se zemlja stavi na "crnu" šengensku listu.

"U utorak su o tome razgovarali ministri unutrašnjih poslova zemalja članica. Taj isti dokument postoji i u Evropskom parlamentu, u nadležnom Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove. Istovremeno, Odbor za spoljne poslove daće svoje mišljenje", rekla je ona.

Fajon je navela da je Evropska komisija, između ostalog, predložila da broj azilanata može da se poveća najviše 50 odsto u odnosu na prosek u poslednjih šest meseci pre uvođenja viza.

Novi mehanizam bi mogao da stupi na snagu, kako je rekla, kada bude dogovoreno o svim detaljima i oni budu usvojeni u Parlamentu i Savetu. "Pretpostavljam, tokom sledeće godine. Zemljama članicama se veoma žuri".

Na pitanje koliko je trenutno opasna situacija za zapadni Balkan i Srbiju, ona je rekla "u atmosferi koja danas vlada u EU, situacija je opasna".

Izvor: Vebsajt Skupštinske mreže, 15.12.2011.

OBJAVLJENI MAKROEKONOMSKI I FISKALNI PODACI NA DAN 15. DECEMBAR 2011. GODINE

U periodu januar-novembar budžetski deficit je iznosio 122,8 mlrd dinara. Prihodi su ostvareni u iznosu od 627,8 mlrd, a rashodi su iznosili 750,6 mlrd dinara. U novembru je ostvaren deficit od 10,9 mlrd dinara.

Prihodi su u novembru ostvareni u iznosu od 60,1 mlrd dinara. Poreski prihodi iznosili su 55,1 mlrd dinara, a neporeski 5,1 mlrd dinara. Ostvarenje neporeskih prihoda više od proseka uzrokovano je uplatom dobiti javnih preduzeća. Prihod po osnovu poreza na dohodak je značajno veći u odnosu na oktobar budući da je u novembru najveći prihod po osnovu poreza na prihode od kamate s obzirom na "nedelju štednje". Ostale kategorije poreskih prihoda su na uobičajenom nivou za ovaj period godine, a najveći prihod ostvaren je po osnovu PDV i akciza, 30 i 14,3 mlrd dinara, respektivno.

Rashodi budžeta u novembru 2011. godine iznosili su 71 mlrd dinara. Povećani su transferi drugim nivoima vlasti zbog većih sredstava namenjenih AP Vojvodina, predviđenih rebalansom budžeta. Primetno je i veće izvršenje kapitalnih rashoda, karakteristično za poslednji kvartal. Ostale kategorije rashoda beleže uobičajeni nivo izvršenja za ovaj period.

Najveće stavke republičkog budžeta predstavljaju isplata plata zaposlenima i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, čiji se najveći deo odnosi na transfer Republičkom fondu za PIO namenjenom za isplatu penzija

U tabeli 3. prikazano je kretanje ukupnih prihoda i rashoda korisnika republičkog budžeta. Osim budžetskih sredstava uključena su dodatna sredstva budžetskih korisnika ostvarena njihovom aktivnošću ili primanjima po osnovu donacija i kredita. U periodu januar-novembar 2011. godine, prema ovoj metodologiji, deficit je iznosio 120 mlrd dinara.

Tabela 1: Osnovni indikatori makroekonomskih kretanja, ažurirano 15.12.2011. godine http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2011%20decembar/Tabela%201%20Osnovni%20makroekonomski%20indikatori.pdf
Tabela 2. Primanja i izdaci budžeta Republike Srbije u 2011. godini, prema Zakonu o budžetu, ažurirano 15.12.2011. godine http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2011%20decembar/Tabela%202%20Budzet%2001.pdf
Tabela 3. Primanja i izdaci budžeta Republike Srbije u 2011. godini za sve izvore finansiranja, ažurirano 15.12.2011. godine http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2011%20decembar/Tabela%203%20Budzet%20svi%20izvori.pdf
Tabela 4. Konsolidovani bilans sektora države u periodu 2005. - 2011. godine, ažurirano 15.12.2011. godine http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2011%20decembar/Tabela%204%20Konsolidovani%20sektor%20drzave.pdf
Tabela 5. Javni dug Republike Srbije u periodu od 2000. godine do 30.11.2011. godine, ažurirano 15.12.2011. godine http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2011%20decembar/Tabela%205%20Javni%20dug%20Republike%20Srbije.pdf
Tabela 6. Uporedni pregled stanja javnog duga na dan 30. novembar 2011. godine, ažurirano 15.12.2011. godine http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2011%20decembar/Tabela%206%20Uporedni%20pregled%20javnog%20duga.pdf

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 15.12.2011.

OBJAVLJEN PROGRAM MONETARNE POLITIKE NARODNE BANKE SRBIJE U 2012. GODINI

1. Osnovni cilj monetarne politike Narodne banke Srbije je postizanje ciljane inflacije, čime se doprinosi održavanju stabilnosti finansijskog sistema i ostvarivanju održivog ekonomskog rasta.

2. Monetarna politika Narodne banke Srbije u 2012. godini zasnivaće se na Memorandumu Narodne banke Srbije o monetarnoj strategiji (Memorandum Narodne banke Srbije o monetarnoj strategiji usvojen je na sednici Monetarnog odbora Narodne banke Srbije 22. decembra 2008. godine) i Memorandumu Narodne banke Srbije o ciljanim stopama inflacije od 2010. do 2012. godine (Memorandum Narodne banke Srbije o ciljanim stopama inflacije od 2010. do 2012. godine usvojen je na sednici Monetarnog odbora Narodne banke Srbije 14. decembra 2009. godine).

3. Cilj monetarne politike Narodne banke Srbije u 2012. godini izražen je numerički - kao godišnja procentualna promena indeksa potrošačkih cena: ciljana inflacija postepeno se smanjuje sa 4,5% ± 1,5 p.p. s kraja prethodne godine na 4,0% ± 1,5 p.p. na kraju 2012. godine. Budući da je utvrđen u vidu kontinuirano opadajuće vrednosti (s dozvoljenim odstupanjem) godišnjih promena potrošačkih cena - cilj za inflaciju određen je za svaki mesec, što doprinosi odgovornosti i kredibilitetu monetarnih vlasti, a time i stabilizaciji inflacionih očekivanja.

4. Tokom 2012. godine Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosiće odluke o monetarnoj politici koje će biti usmerene na postizanje niske i stabilne inflacije u srednjem roku. Cilj za inflaciju se postepeno smanjuje sa 4,5% ± 1,5 p.p. na 4,0% ± 1,5 p.p. do kraja 2012. godine. Utvrđena putanja ciljeva za inflaciju do 2012. godine usklađena je s potrebom postizanja srednjoročne stabilnosti cena i odražava nameru da se ta stabilnost postigne postepenim smanjenjem inflacije, bez izazivanja makroekonomskih poremećaja.

5. Narodna banka Srbije nastojaće da cilj utvrđen za inflaciju ostvari pomoću osnovnog instrumenta monetarne politike - kamatne stope, koja se primenjuje u sprovođenju glavnih operacija na otvorenom tržištu. Visina te stope će se menjati na dosledan i predvidiv način, zavisno od ekonomskih kretanja i projekcije inflacije. Pored toga, Narodna banka Srbije će koristiti sve druge instrumente iz svoje nadležnosti da bi se cilj utvrđen za inflaciju na srednji rok ostvario.

6. Delujući transparentno i odgovorno prema javnosti, Narodna banka Srbije se obavezala na komunikaciju s javnošću na sledeći način: a) saopštenjima za javnost, b) konferencijama za štampu, v) izveštajem o inflaciji i g) drugim publikacijama.

7. Narodna banka Srbije nastaviće da sprovodi režim rukovođeno plivajućeg deviznog kursa. Intervencije na deviznom tržištu Narodna banka Srbije sprovodiće radi smanjenja prekomernih dnevnih oscilacija kursa i/ili stimulisanja obima prometa s ciljem nesmetanog funkcionisanja deviznog tržišta, kao i radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema i cena na domaćem tržištu.

8. Narodna banka Srbije će u 2012. godini nastaviti da razvija i jača tržišne instrumente monetarnog regulisanja i da, u saradnji s bankama, stvara uslove za dalje unapređenje međubankarskog tržišta novca.

9. Narodna banka Srbije nastaviće da sprovodi strategiju dinarizacije koja se zasniva na tri stuba: na očuvanju makroekonomske stabilnosti, na razvoju dinarskog novčanog tržišta i tržišta kapitala i na razvoju instrumenata zaštite od deviznog rizika. Povećanje stepena dinarizacije doprineće većoj efikasnosti transmisionog mehanizma monetarne politike, kao i smanjenju osetljivosti privrede i stanovništva na promene kursa dinara.

10. U slučaju potrebe, Narodna banka Srbije će samostalno, kao i u saradnji s Vladom RS, preduzimati neophodne mere radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.

11. U režimu ciljanja inflacije značajna je koordinacija monetarne i fiskalne politike. Narodna banka Srbije će i u 2012. godini sarađivati s Vladom RS. Vlada RS se Sporazumom o ciljanju (targetiranju) inflacije (Sporazum Narodne banke Srbije i Vlade Republike Srbije o ciljanju (targetiranju) inflacije usvojen je na sednici Vlade 19. decembra 2008. godine) obavezala da će sprovoditi održivu i predvidivu fiskalnu politiku u skladu s ciljanom inflacijom.

12. U slučaju da odstupanje inflacije od utvrđenog cilja traje duže od šest uzastopnih meseci - Narodna banka Srbije će Vladu RS pismeno obavestiti o razlozima tog odstupanja, merama koje se moraju preduzeti i vremenu potrebnom da se inflacija vrati na utvrđeni cilj.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 15.12.2011.

NAREDNI SEMINAR NA TEMU "ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU" BIĆE ODRŽAN 20. DECEMBRA 2011. GODINE U KRAGUJEVCU

Ministarstvo za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje i Inženjerska komora Srbije organizovaće naredni seminar o energetskoj efikasnosti u zgradarstvu 20. decembra u Kragujevcu.

Seminar će biti održan u saradnji sa Nemačkim društvom za međunarodnu saradnju "Deutsće Gesellsćaft für Internationale Zusammenarbeit" (GIZ), saopštila je Inženjerska komora Srbije.
Predstavnici firme "Viešmann" će tom prilikom održati predavanje pod nazivom "Arhitektura i energetski efikasna rešenja u grejanju - veza koja nedostaje".

Cilj predavanja je da se polaznici upoznaju sa strukturom potrošnje energije u zgradama kao najvecim potrošačima, kao i sa proverenim rešenjima za brzo i jednostavno podizanje energetske efikasnosti.

Detaljnije informacije možete pogledati na http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=5067&prijava=1&post=0

Izvor: Tanjug, 15.12.2011.

OTVOREN SOS BROJ ZA PRIJAVU NASILJA U ŠKOLAMA

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović danas je, u okviru projekta čiji je cilj iskorenjivanje nasilja i stvaranje bezbednih škola, otvorio SOS broj putem kojeg će žrtve i svedoci nasilja u školama moći da prijave ta dela.

Obradović je na konferenciji za novinare istakao da je strateški cilj akcije da se zaustavi i iskoreni nasilje i da se deci osnovnih i srednjih škola omogući bezbedno okruženje i bezbedni uslovi za učenje.

Ministar je naveo da je namera uvođenja ove telefonske linije da žrtve i svedoci nasilja imaju mogućnost da te slučajeve prijave i da se time pokrene procedura rešavanja problema.

Na pozive na SOS broj 0800/200-201 odgovaraće stručno lice Ministarstva prosvete i nauke, koje će prosleđivati informacije na određene adrese, a hitni slučajevi biće rešavani odmah.

Zavisno od vrste problema, onaj koji prijavljuje nasilje biće upućen na odgovarajuće institucije ili će rešavanje problema preuzeti ministarstva rada i prosvete.

Osobe koje će odgovarati na te pozive radiće od 8.30 do 16.30 časova, a izvan tog vremena sve pozive registrovaće telefonska sekretarica.

Nasilje će moći da se prijavi i anonimno, a osobama koje se jave biće postavljeno približno 20 pitanja, među kojima su gde i kad se nasilje desilo, da li je prijavljeno upravi škole, gradskom prosvetnom inspektoru, kao i uputstva kako to da učine.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 8.12.2011.

VLADA RS USVOJILA PREDLOG BUDŽETA ZA 2012. GODINU KOJIM SU PREDVIDJENI PRIHODI OD 750 MILIJARDI DINARA, A RASHODI OD 890 MILIJARDI DINARA

Tanjug

Deficit republičkog budžeta iznosiće 140 milijardi dinara, a deficit konsolidovanog budžeta, koji uključuje republički budžet i budžete loklanih samouprava, biće 152 milijarde dinara, što je 4,25 odsto procenjenog bruto domaćeg proizvoda.

Državni sekretar ministarstva finansija Dušan Nikezić rekao je da je predloženi budžet realan, racionalan, štedljiv i sadrži ekonomski antikrizni paket za narednu godinu. On se zahvalio svim ministarstvima i drugim budžetskim korisnicima na pozitivnom pristupu i konstruktivnoj saradnji u kreiranju budžeta. Deficit republičkog budžeta, kako je objasnio, biće finansiran kao i u 2011. godini, odnosno zaduživanjem na finansijskom tržištu prodajom državnih zapisa. Na pitanje da li je u planu prodaja evroobveznica, Nikezić je rekao da to nije predviđeno, ali da ne isključuje ni takvu mogućnost.

Budžet za iduću godinu je projektovan na osnovu predvidjanja da će rast BDP-a biti 1,5 odsto, ali je, u slučaju da taj rast bude manji, u dogovoru sa Medjunarodnim monetarnim fondom moguće povećanje budžetskog deficita do maksimalno 4,5 odsto.

U budžet su uključena planirana izdvajanja za povećanje plata u javnom sektoru i penzija od četiri odsto u aprilu i 0,9 odsto u oktobru.

Subvencije za privredu, kako je rekao Nikezić, u 2012. godini će biti nominalno veće za 7,6 milijardi dinara u odnosu na 2011. godinu.

Vlada je planirala dalje smanjenje deficita tekućih plaćanja za pet do deset odsto, pre svega zahvaljujući povećanju izvoza Fijatovih automobila i prehrambenih proizvoda. Planirano je osnivanje razvojne banke, ali za osnivački ulog u budžetu nisu previdjena posebna izdvajanja jer će ta banka biti formirana spajanjem postojećih institucija koje se bave kreditiranjem privrede.

Od iduće godine akcize na benzin neće biti odmah prebacivane Putevima Srbije već će očekivanih 20 milijardi dinara po tom osnovu biti uplaćivano u republički bužet, a potom će polovina od tog iznosa biti prebačena na račun Puteva Srbije.

BUDŽET TEK USVOJEN, A VEĆ JE UGROŽEN

B92, NIN

Budžet Srbije za 2012. godinu nategnut je do krajnjih granica, a deficit će iznositi 140 milijardi dinara, piše nedeljnik NIN.

"Da bi se uklopili u deficit od 140 milijardi, bilo je potrebno uštedeti ogromnih 60 milijardi dinara, jer se osim 'rupe' od 40-ak milijardi prouzrokovane Dinkićevim Zakonom o decentralizaciji, ispostavilo da je zbog dramatičnog pada uplate doprinosa u Fond PIO za finansiranje penzija potrebno izdvojiti dodatnih 20 milijardi dinara", navodi taj list.

 Kako se dodaje, novonastali jaz od 60 milijardi dinara krpljen je uglavnom grubim i u praksi teško održivim rezanjem rashoda, pa je odlučeno da se na subvencijama, neto budžetskim pozajmicama i na kupovini robe i usluga uštedi 30 milijardi dinara kao i još desetak milijardi na Putevima Srbije, prebacivanjem održavanja lokalnih puteva na gradove i opštine.

Na prihodnoj strani računa se na dividende od javnih preduzeća i prihoda iz stečajne mase banaka, koje bi ukupno trebalo da "upumpaju" u državnu kasu 15 milijardi dinara.

Kako se ističe, najveći gubitnici novog budžeta biće Ministarstvo ekonomije, na čijem čelu je Nebojša Ćirić, koje će biti uskraćeno za 20-ak milijardi dinara, i ministar za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje Oliver Dulić, koji je dobio pet milijardi manje.

Najbolje je, prema pisanju NIN-a, prošao ministar za unutrašnje poslove Ivica Dačić, čije je ministarstvo dobilo budžet od od 52 milijarde dinara.

Beogradski nedeljnik dodaje da stručnjaci ocenjuju da je tako koncipiran budžet održiv samo do izbora, nakon čega je neminovan rebalans i najverovatnije zamrzavanje plata i penzija kao i druge mere štednje.

VLADA PREDLOŽILA IZMENE ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU KAO MERU OPREZA DA BI SE U SLUČAJU PREVREMENIH IZBORA MOGLI KORISTITI POSTOJEĆI SPISKOVI

Tanjug

Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković izjavio je danas da je vlada predložila izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku kao meru opreza da bi se u slučaju prevremenih izbora mogli koristiti postojeći spiskovi, budući da jedinstveni birački spisak nije završen.

Marković je, obrazlažući predložene izmene zakona pred poslanicima, rekao da je posao formiranja jedinstvenog biračkog spiska pri kraju, ali da još nije testiran i da se zbog toga pribeglo izmenama Zakona kako ne bi bilo problema ukoliko dođe do prevremenih izbora.

"Ako izbori budu redovni, nadam se da ćemo imati završen spisak, a ako budu prevremeni - nećemo imati potpuno završen birački spisak, zato se pribeglo ovoj meri opreza", rekao je ministar.

Izmenama zakona propisano je korišćenje postojećih biračkih spiskova ako se u toku 2011, odnosno 2012. godine pre redovnih, raspišu vanredni izbori za narodne poslanike.

U slučaju redovnih izbora, predviđena je primena Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji je usvojen pre dve godine.

Marković je istakao i da će sledeći izbori biti poslednji bez jedinstvenog biračkog spiska.

Ministar je naglasio da ne želi nikog da opravdava što jedinstveni birački spisak nije završen, iako se očekivalo da će taj posao biti gotov do juna, ali da se radi o komplikovanom procesu tokom koga je bilo dosta poteškoća.

"Da je birački spisak mogao da bude urađen lako neko bi to uradio za ovih 20 godina, budući da višestranački sistem imamo od 1990. godine. Nije jednostavno rešiti pitanje biračkog spisaka u veoma kratkom roku", naveo je Marković

On je objasnio da je bilo dosta problema - od toga da su se do sada birački spiskovi vodili u više različitih informatičkih rešenja, pa do toga da određen broj birača nema upisan matični broj, dok je kod nekih upisan pogrešan broj.

Takođe, za više od milion birača lokalne samouprave imaju duple adrese, a, prema podacima MUP-a, u Srbiji je oko devet miliona punoletnih građana, dok je poznato da je birača u Srbiji oko šest miliona.

Marković je naveo da se pre dve godine, kada je usvojen Zakon, pristupilo raspisivanju tendera na kome su se javila dva konzorcijuma, a izabrana je jeftinija ponuda Telekoma "Srbija", Privredne komore i Komtrejda, a posao oko biračkog spiska trebalo je da bude završen do juna 2011. godine.

Poslanička pitanja

Poslanika Nove Srbije Zlatu Đerić zanimalo je kada će i da li će odgovarati "oni koji su odgovorni za to što neke sudije najpre nisu izabrane, a zatim su ipak vraćeni na posao".

"Svi smo svedoci da je izvršena reforma pravosuđa i neke sudije su ostale bez posla, ali ne i bez plata. To nije uobičajeno u Srbiji i pitam Ministarstvo pravde i Visoki savet sudstva koliko je novca potrošeno na ta primanja, kao i za još jednu sramotu – određeni broj sudija je vraćen na posao", rekla je Đerić.

Poslanik LDP Zoran Ostojić takođe je ponovio ranije iznete tvrdnje da je ta stranka dobila potvrdu da firma Kurir Info namerava da kupi Politiku, Večernje novosti i novosadski Dnevnik.

"Upozoravali smo da se pred izbore sprema apsolutna medijska blokada, totalni mrak, i dobili potvrdu da je to istina. Poslali smo pisma onima za koje smatramo da su nadležni da se uključe u ovu stvar", rekao je Ostojić.

On je dodao da LDP traži hitnu sednicu Odbora za kulturu i informisanje na koji bi bili pozvani predstavnici državnog kapitala u tim medijima, predstavnici Ministarstva i novinarskih udruženja, kako bi se, kako je rekao, raščistila situacija i videlo ko je "smislio takav plan".
Na dnevnom redu nove sednice biće 18 tačaka, među kojima su Predlog zakona o kinematografiji, izmene Zakona o stanovanju, izmene Zakona o Agenciji za privredne registre, kao i Predlog zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.
Skupština će raspravljati i o zaduživanju Srbije za 13 miliona evra kod Komercijalne banke za kupovinu zgrade Aeroinženjeringa i radove na tom objektu u kojem će biti smešten Prvi osnovni sud.

Poslanici će razmotriti i izmene zakona o preuzimanju akcionarskih društava i o osiguranju.

Na dnevnom redu je i potvrđivanje Sporazuma sa KfW o zajmu od 45 miliona evra za rehabilitaciju sistema daljinskog grejanja u Srbiji, kao i ugovora o zajmu od 25 miliona evra za program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji.

Poslanici će razmotriti i potvrđivanje izmena i dopuna Sporazuma Srbije i Evropske investiocione banke o osnivanju i aktivnostima Regionalne kancelarije Evropske investicione banke u Srbiji.

Skupština će raspravljati i o potvrđivanju nekoliko sporazuma.

Omladina "Zelenih Srbije" okupila se danas ispred Narodne skupštine kako bi poslanike podsetili na Predlog zakona za zabranu proizvodnje, prometa, uvoza i prevoza genetski modifikovanih organizama, koji je peticijom podržalo više od 35.000 građana.

Dvadesetak omladinaca se okupilo na platou ispred parlamenta, jer je, prema njihovim rečima, mirno okupljanje jedino što kao vanparlamentarna stranka, mogu da urade.

Poslovni direktor stranke Jovana Jaramaz rekla je da "Zeleni" na ovaj način žele da apeluju na "bar jednog od 250 poslanika" da se predlog zakona uvrsti na dnevni red.

Ona je objasnila da je njihov predlog zakona vrlo restriktivan i da zahteva potpunu zabranu genetski modifikovanih organizama, izuzev u laboratorijskim istraživanjima, ali da je podložan izmenama.

CILJ PREDLOŽENOG ZAKONA O KINEMATOGRAFIJI STVARANJE OPTIMALNIH USLOVA ZA RAZVOJ TE OBLASTI: ANEM, RRA, UNS i NUNS apelovali su da se zakon ne usvoji

Ministar kulture Predrag Marković rekao je da je cilj predloženog zakona o kinematografiji stvaranje optimalnih uslova za razvoj te oblasti.

Marković je, obrazlažući Predlog zakona o kinematografiji u Skupštini Srbije, rekao da će ponuđena rešenja omogućiti da taj novac bude što pre i što efikasnije utrošen za film.

Prema njegovim rečima, usvajanje zakona daće podršku razvoju svih vrsta kinematografskog stvaralaštva u Srbiji, podstaći domaće filmsko stvaralaštvo i modernizovati oblast kinematografije.

Ministar je rekao da zakon predviđa formiranje baze podataka kao osnove za utvrđivanje strategije razvoja domaće kinematografije.

On je rekao da je kinematografija jedna od oblasti u kojoj je Srbija najuspešnija u svetu i da su zato neophodna ulaganja, kao i da je to prioritetna delatnost ako se ima u vidu značaj filma, koji je suočen s problemom ograničenog tržišta.

Marković je naveo da je posle 16 godina završen projekat nove zgrade Kinoteke kako bi se sačuvalo veliko bogatstvo i da je najprirodnije da se velika investicija iz te oblasti završi usvajanjem novog zakona.

ANEM, RRA, UNS i NUNS apelovali su da se zakon ne usvoji.

Nezavisno udruženje novinara Srbije i Udruženje novinara Srbije pozvali su danas Skupštinu da ne usvoji Predlog zakona o kinematografiji, koji, kako su naveli, predviđa značajna zahvatanja u sredstva koja RRA i Republička agencija za elektronske komunikacije naplaćuju od emitera i telekomunikacionih operatora.

NUNS i UNS su se tako pridružili pozivu Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) da parlament ne usvoji taj Predlog zakona.

Kako se navodi u saopštenju, NUNS i UNS su saglasni sa stavom ANEM-a da je opasno i neodgovorno usvojiti predloženi zakon bez ozbiljne analize njegovog uticaja na finansiranje regulatornih tela, i na sektore radiodifuzije i elektronskih komunikacija u Srbiji.

Razlog za to je, kako je navedeno, i taj što se medijska i novinarska udruženja godinama zalažu da se naknade, koje elektronski mediji plaćaju agencijama, svedu na nivo opravdanih troškova regulacije.

Svako novo finansijsko opterećenje, smatraju NUNS i UNS, ugrožava opstanak osiromašenih elektronskih medija u Srbiji.

U obrazloženju vladinog Predloga zakona je, kako je saopšteno, navedeno da će se njegovim usvajanjem obezbediti dodatni prihodi za podsticaj domaće kinematografije, između ostalog i u formi zahvatanja u sredstva od naknade koju emiteri plaćaju RRA za dobijeno pravo na emitovanje i od naknada koje javni telekomunikacioni operatori plaćaju RATEL-u.
Predlogom zakona se predviđa da se za kinematografiju izdvaja 20 odsto sredstava koja naplaćuje RRA i 10 procenata sredstava koja naplaćuje RATEL.

AKCIZE NA STRUJU LAKA ZARADA DRŽAVE

Novosti

Akcize na električnu energiju, punile bi državnu kasu, ali bi zato građani Srbije znatno više plaćali po kilovatu.

Kada bi Srbija sledila praksu Evropske unije, gde je najmanja utvrđena trošarina na električnu energiju za privredu 0,5 evra po megavat-času, dok se jedan evro plaća za megavat-sat koji potroše domaćinstva, cena svakog kilovata povećala bi se za tek 0,1 dinar.

Ali, računice ekonomista zasnivaju se i na deset puta većem iznosu, što bi sadašnju cenu struje povećalo za oko 20 odsto. Tako bi uvođenje ove trošarine znatno poboljšalo prihode za državnu kasu.

“Akciza na električnu energiju je efikasan i lako naplativ prihod” , kaže profesorka Milica Bisić iz Centra za liberalno-demokratske studije.

On dodaje da ovaj korak neće biti politički jednostavan, naročito kada je reč o električnoj energiji i razlikovanja visine akciza u odnosu na prirodu potrošnje.

Međutim, akcizna politika u Evropskoj uniji je veoma šarenolika, a mnoge zemlje nemaju ovaj namet. Rumunija primenjuje najniže propisane akcize, dok ih domaćinstva ne plaćaju u Mađarskoj i Bugarskoj. Ova taksa ne postoji u Velikoj Britaniji, Belgiji, Portugalu i Kipru, a francuska domaćinstva su izuzeta od plaćanja.

U Elektroprivredi Srbije kažu da će o dodatnom opterećenju cene kilovat-časa konačnu odluku, kao i uvek, doneti Vlada Srbije.

OBAVEZOM PLAĆANJA NAKNADE "MUZIČKI DINAR" NEĆE BITI OBUHVAĆENI FOTOKOPIR APARATI, SKENERI I ŠTAMPAČI, JER NE POSTOJI ORGANIZACIJA KOJA BI UBIRALA PRIHODE

RTV

Muzički dinar, koji će podići cene dobrog dela elektronske opreme, konačno će autorima muzike omogućiti nadoknadu za rad u digitalnoj eri gde je sve moguće kopirati, kažu za RTV u SOKOJ-u. Sa druge strane, na poskupljenje od oko tri odsto ne gledaju blagonaklono ni trgovci, ni IT sektor.

Zakonska obaveza plaćanja autorskih prava postoji godinama, ali je niko ne poštuje, kažu u SOKOJ-u. Novi Zakon, usvojen pre dve godine, samo je definisao da visinu naknade ne mogu određivati organizacije same za sebe, nego da se o njoj mora postići zajednički dogovor. Kako nije postojala saglasnost sa IT sektorom, odluka je prepuštena državnoj komisiji.

"Sve civilizovane zemlje uvode naknadu kao kompenzaciju za štetu koju autorima muzike nanosi tehnološki razvitak koji smanjuje prodaju nosača zvuka, a autori ne dobijaju adekvatnu naknadu za svoj rad. S obzirom na visok nivo piraterije, mogućnosti za neplaćanje naknade su velike", naglašava za RTV direktor SOKOJ-a Aleksandar Kovačević.

Novi namet će povećti cenu čitavog niza opreme i nosača slike i zvuka, a u SOKOJ-u zameraju što se na spisku nisu našli i mobilni telefoni i hard diskovi.

Za sada naknadom neće biti obuhvaćeni fotokopir aparati, skeneri i štampači, jer ne postoji organizacija koja bi ubirala prihode. Sa druge strane, za trgovce je i ovo previše.
"Opet će sve da ide preko leđa kupaca, a preko njih će i nama da padne promet, pa će to sve opet da ide u nekom kolu dalje", navodi trgovkinja Jovana Brkić.

Sličnog su mišljenja i predstavnici IT sektora, uvereni da poskupljenje elektronske opreme nije opravdano.

"Paralela je, na primer, kao kad prilikom registracije kola unapred platite kaznu za brzu vožnju, jer se pretpostavlja da ćete, pre ili kasnije, napraviti takav prekršaj. Tako i ovo plaćanje nameta za nosače zvuka, jer oni mogu da se koriste za nelegalno kopiranje sadržaja. Potpuno besmisleno", kaže direktor IKT klastera Vojvodine Milan Šolaja.

Šolaja dodaje da je država ovim potezom zapravo pokazala kako posmatra IT sektor, koji već ima nagomilanih problema, a upravo od države očekuje pomoć u njihovom rešavanju.

NEOPHODNO UNAPREDITI ZAKONSKI OKVIR KAKO BI DOŠLO DO DALJEG POBOLJŠANJA POLOŽAJA NACIONALNIH MANJINA

Tanjug

Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Srbiji je bolje u odnosu na prethodnih 10 godina, ali je neophodno unaprediti zakonski okvir kako bi došlo do daljeg poboljšanja njihovog položaja, ocenjeno je danas na skupu posvećenom toj problematici.

Na konferenciji "Nacionalni saveti nacionalnih manjina - poboljšanje manjinske politike u Srbiji", ukazano je na značaj rada Nacionalnih saveta nacionalnih manjina u poboljšanju položaja nacionalnih manjina.

Skup su otvorili šefica odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji Dajana Falone i koordinator Foruma za etničke odnose Dušan Janjić, naglasivši potrebu unapređenja sveukupnog položaja nacionalnih manjina.

Falone je rekla da je Srbija u toj oblasti napravila veliki progres, ali da ima još mnogo stvari koje treba uraditi u budućnosti, dok je Janjić apostrofirao neophodnost izmene zakonske regulative za tu oblast.

Na skupu je predstavljeno i istraživanje Foruma za etničke odnose o ostvarivanju prava nacionalnih manjina u kome se navodi da većina predstavnika manjinskih zajednica ocenjuje da se u poslednjih deset godina njihov položaj popravio uz izraženo nezadovoljstvo zbog sporog napretka.

Predstavnici nacionalnih manjina su nezadovoljni i "još ignorantskim odnosom države prema pitanjima od značaja za manjine, zbog selektivne i nepotpune primene Ustava i zakona kao i zbog neusklađenosti određenih zakonskih rešenja".

Kao najčešći argumenti za nezadovoljstvo položajem nacionalnih manjina navodi se "nedostatak finansijske podrške za sprovođenje kulturnih programa, nedostatak ili ograničeno postojanje mogućnosti za osnovno, srednje i visoko obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina".

Tu spadaju, po rezultatima istraživanjima dostavljenim novinarima, i "nemogućnost korišćenja maternjeg jezika i pisma u službene svrhe", kao i "otežan pristup zaposlenju u javnim službama i državnim, institucijama".

U istraživanju se predlaže i da Vlada Srbije treba da, po ugledu na vojvođansku vladu, podrži osnivanje Zavoda za zaštitu kulturne baštine nacionalnih manjina koje imaju interes i potrebu da samostalno brinu o spomenicima kulture određene nacionalne manjine.

Preporučuje se i da Vlada Srbije što pre sazove sednicu Saveta za nacionalne manjine, koji od kada je konstituisana nije ima ni jednu sednicu.

Taj Savet trebalo bi da omogući nacionalnim manjinama "značajnu koordinaciju i direktan kanal komunikacije sa Vladom Srbije".

AKO NEKO HOĆE DA OVERI KNJIŽICU, A U FILIJALI FONDA NEMA PODATKA O TOME DA JE IZABRAO LEKARA, ON TO NEĆE MOĆI DA UČINI I MORAĆE DA ODE DO DOMA ZDRAVLJA KAKO BI IZABRAO LEKARA

Tanjug

U Srbiji je oko 75 odsto građana izabralo svog lekara, a oni koji to nisu učinili neće moći da overe zdravstvene knjižice sve dok se ne opredele kod koga će se lečiti, izjavila je danas pomoćnica ministra zdravlja Zorica Pavlović.

Pavlović je Tanjugu kazala da je, ipak, veliki broj građana zahvaljujući intenzivnoj kampanji ministarstva za izabranog lekara to učinio i da sada šest miliona građana ima svog izabranog lekara.

Oni koji to nisu učinili dobiće markicu u zdravstvenoj knjižici čim se odluče za svog doktora opšte prakse, ginekologa, stomatologa ili pedijatra.

Pavlović je kazala da očekuje da će do kraja ove ili početkom iduće godine građani izabrati lekara, navodeći da je za overu knjižice važno da izaberu jednog, bilo da je reč o lekaru opšte prakse, stomatologu, ginekologu, pedijatru.

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) je dužan da, pre izdavanja markice za overu zdravstvene knjižice, proveri da li osiguranik ima bar jednog izabranog lekara budući da se podaci o tome nalaze u filijalama tog fonda.

Na pitanje kako će se lečiti pacijenti koji nemaju izabranog lekara, ona je kazala da su lekari dužni da mu pomoć ukažu u hitnim situacijama, kada će se ujedno i opredeliti kod koga će se dalje lečiti.

"Ako neko hoće da overi knjižicu, a u filijali Fonda nema podatka o tome da je izabrao lekara, on to neće moći da učini i moraće da ode do Doma zdravlja kako bi izabrao lekara", navela je Pavlović, dodajući da će ustanova odmah proslediti potvrdu, odnosno, obaveštenje o tome RFZO nakon čega će pacijent moći da overi knjižicu.

Pavlović je ukazala da građani nemaju razloga za brigu i da izbor lekara nije vremenski ograničen, već da je pre svega bitan radi sopstvenog zdravlja, jer od sledeće godine počinju pripreme za besplatne skrining programe.

Obavezan izbor lekara predviđen je nedavnim izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Prema podacima RFZO, do sada su potpisane 6.352.254 izjave o izboru lekara.

JAVNI DUG NA GRANICI DOZVOLJENOG: ZAKONOM O BUDŽETSKOM SISTEMU JAVNI DUG SRBIJE OGRANIČEN JE NA 45 ODSTO BDP-A

Javni dug Srbije na kraju novembra 2011. bio je oko 14,48 milijardi evra, što je 44,8 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je Ministarstvo finansija.

Zakonom o budžetskom sistemu javni dug Srbije ograničen je na 45 odsto BDP-a.

Ukupne direktne obaveze Srbije na kraju novembra iznosile su oko 12,39 milijardi evra, pri čemu je unutrašnji dug bio oko 5,26 milijardi evra, a spoljni dug 7,13 milijardi evra. Ukupne indirektne obaveze bile su 2,09 milijardi evra.

Javni dug je na kraju prošle godine dostigao 12,16 milijardi evra, što je bilo 42,9 odsto BDP-a.

Na kraju 2009. godine javni dug bio je 9,85 milijardi evra, odnosno 34,8 odsto BDP-a, što znači da je tokom prošle godine povećan za oko 2,3 milijarde evra.

Na kraju 2008. godine javni dug Srbije iznosio je 8,78 milijardi evra, što je bilo 29,2 odsto BDP-a.

Deficit budžeta 122,8 milijardi dinara

Budžetski deficit Srbije u prvih 11 meseci ove godine bio je 122,8 milijardi dinara, pošto su ostvareni prihodi od 627,8 milijardi, a rashodi su iznosili 750,6 milijardi.

Najveći prihod ostvaren je od poreza na dodatu vrednost - 309,67 milijardi dinara, a slede prihodi od akciza sa 135,29 milijardi. Najveći rashodi bili su za plate zaposlenima - 184,67 milijarde dinara, kao i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja - 251,32 milijardi.

Budžetski prihodi su u novembru ostvareni u iznosu od 60,1 milijardi dinara. Poreski prihodi iznosili su 55,1 milijardi, a neporeski 5,1 milijardi dinara.

Rebalansom budžeta za 2011. godinu, predviđeni su rashodi od 850,1 milijardi dinara, prihodi od 707,34 milijardi, odnosno budžetski deficit od 142,7 milijardi.

B92

PREDLOG DA SE PRI VLADI SRBIJE OFORMI KANCELARIJA KOJA ĆE SE ISKLJUČIVO BAVITI POVRATKOM VISOKOKVALIFIKOVANIH STRUČNJAKA

Tanjug

Država mora pod hitno da se pozabavi problemom povratka visokokvalifikovanih stručnjaka, a jedan od načina je da se pri vladi Srbije oformi institucija koja će se baviti njihovim povratkom u zemlju, ocenili su danas učesnici regionalne konferencije "Povratak visokokvalifikovanih stručnjaka na Zapadni Balkan".

Ministar prosvete Žarko Obradović je obraćajući se učesnicima konferencije rekao da nije samo na tom ministarstvu da radi na povratku stručnjaka već je to posao cele države i naglasio da iz budžeta treba više da se izdvaja na obrazovanje i naučno-istraživačke radove.

Ministar smatra da domaća privreda još nema dovoljno kapaciteta da prihvati visokostručne kadrove, njihova znanja i iskustva.

"Takođe, strane kompanije koje ulažu u našu privredu nemaju, ili ne bar u dovoljnoj meri, interes da razvijaju domaći naučno-istraživački rad i potencijal", rekao je Obradović.

Obradović je istakao da je u povratku visokokvalifikovanih kadrova neophodno ostvarivanje regionalne saradnje zemalja Zapadnog Balkana u oblasti istraživačkog razvoja i da to ujedno predstavlja najefikasniji mehanizam integrisanja prostora jugoistočne Evrope u evropski naučno istraživački prostor.

Ministar je istakao i da resorno ministarstvo podstiče mlade kadrove u Srbiji i dodao da se na doktorskim studijama o trošku države trenutno školuje 1.182 doktoranta.

Predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonja Liht predložila je da se pri vladi Srbije oformi institucija koja će se isključivo baviti povratkom visokokvalifikovanih stručnjaka i istakla da takve institucije postoje u okruženju navodeći kao primer Albaniju i Makedoniju.

Liht je dodala da te stručnjake treba podstaći da učestvuju u projektima koji su značajni za Srbiju i da će na taj način biti ojačana evropska perspektiva Srbije.

Učesnicima konferencije se obratio i svetski priznati genetičar Miodrag Stojković koji je u Leskovcu otvorio bolnicu za lečenje steriliteta.

Stojković je poručio da se nije pokajao što se vratio u Srbiju, ali je istovremeno uputio kritike na račun brojnih stručnjaka u Srbiji koji su zaposleni na fakultetima, a u poslednjim decenijama nisu izdali nijedan naučni rad.

Konferenciju su organizovali Grupa 484 i Beogradski fond za političku izuzetnost.

ČETIRI SRPSKA TRGOVINSKA LANCA NALAZE SE MEĐU 25 VODEĆIH U REGIONU - DELTA MAKSI GRUPA JE TREĆA, DIS JE 16, UNIVEREKSPORT 18, A DELTA SPORT 20.

Tanjug

Četiri srpska trgovinska lanca nalaze se među 25 vodećih u regionu - Delta Maksi grupa je treća, DIS je 16. poziciju, Univereksport 18. a Delta Sport 20.

Delta Maksi je sa ostvarenih gotovo 997 miliona evra ukupnog prihoda od prodaje bio najveći maloprodajni lanac u Srbiji u 2010, navodi Dilojt.

Delta Maksi je sa 1,1 milijardi evra prihoda od prodaje ostvarenih na svim tržištima na kojima posluje u Adrija regionu ujedno i jedan od tri najveća trgovinska lanca u ovom regionu.

Najveća regionalna trgovinska grupa je Agrokor kompanija dok je drugi “igrač“ u regionu Merkator. Ukupni prihodi od prodaje hrvatske kompanije Agrokor u 2010. godini iznosili su 2,86 milijardi evra, a slovenačke grupe Merkator u Adrija regionu 2,80 milijardi evra.

Što se tiče tržišta Srbije, posle Maksija najveći trgovinski lanci su Meractor-S i Idea.

Gotovo svi najjači trgovinski lanci u Adria regionu bez obizira na ekonomsku krizu lane su ostvarili rast prihoda u odnosu na 2009. dok su Lidl i Kaufland u vlasništvu Švarc grupe imali najveći rast zbog širenja ali i diskontnih cena.

Više od milijardu evra investicija, uglavnom Delez

Ovogodišnje investicije u sektor trgovine u Srbiji iznosile su više od milijardu evra, a 90 odsto ulaganja u toj privrednoj grani predstavlja prodaja Delta Maksija Delez grupi.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i trgovine Vladimir Matović kaže da je investicija belgijske Delez grupe u 2011. vredna 932,5 miliona evra, a drugi investitor u srpsku trgovinu ove godine je kompanija Merkator-S sa 57 miliona evra.

Posle ove dve kompanije sledi nemački Metro sa 21 milion evra ulaganja, a zatim domaći trgovinski lanci DIS sa 11 miliona evra, Univereksport pet miliona evra i SOS marketi 150.000 evra.

Govoreći o investicijama u narednom periodu, Matović je podsetio da nemački diskontni lanac Lidl trenutno u Srbiji ispituje gradove u kojima planira da otvori objekte.

Prema njegovim rečima, nekoliko trgovinskih lanaca najavilo je da će uložiti više od 30 miliona evra u otvaranje novih trgovinskih objekata, ali su očekivanja da će taj iznos biti i veći jer još nisu pristigli planovi svih trgovinskih lanaca koji posluju u Srbiji.

U Srbiji trgovina u poslednjih pet godina učestvuje u bruto domaćem proizvodu sa oko 11 odsto, dok je promet u trgovini na malo po stanovniku u zemlji lane je iznosio 1.473 evra.
Prosečna zarada u trgovini, bez poreza i doprinosa, isplaćena u avgustu 2011. iznosila je 28.244 din, a lane je ta privredna grana zapošljavala nesto manje od 200.000 radnika.

BENETON GRADI DRUGU FABRIKU U NIŠU

Novosti

Niš -- Italijanska kompanija Beneton se neće zaustaviti samo na jednoj fabrici u Nišu, što je nedavno potvrdio i Flavio Simoneti, direktor ove kompanije za Srbiju.

Pregovori sa gradskim rukovodstvom oko obezbeđenja još jedne lokacije za izgradnju nove fabrike, ušli su u završnu fazu.

Prema rečima čelnog čoveka grada na Nišavi, Miloša Simonovića, Italijanima je ponuđeno oko pet hektara građevinskog zemljišta u Ulici vazduhoplovaca u blizini aerodroma „Konstantin Veliki“.

UNIJA POSLODAVACA SRBIJE SAOPŠTAVA DA SU TRGOVINSKE KOMPANIJE NEZADOVOLJNE VISOKIM TROŠKOVIMA POSLOVANJA

"Na sastanku sa ministrom poljoprivrede i trgovine Srbije Dušanom Petrovićem predstavnici trgovinskih kompanija su ukazali na brojna fiskalna i parafiskalna opterećenja i manjkavosti desetina različitih zakona i podzakonskih akata koji uzrokuju milionske troškove trgovinskim kompanijama", ističe se u saopštenju UPS-a.

Dodaje se da su sastanku sa resornim ministrom prisustvovali članovi Sektora trgovine Unije poslodavaca, koji zapošljava više od 27.000 ljudi, kao i predstavnici najvećih trgovinskih lanaca, sem Deleza.

Prema podacima Unije poslodavca, promet u maloprodaji za devet meseci ove godine manji za 17,1 odsto nego u 2008. godini, pre izbijanja ekonomske krize.

"Značajan broj velikih trgovinskih kompanija je u 2010. godini iskazao gubitke, a oni koji su poslovali pozitivno imali su profit ispod jedan odsto ukupnih prihoda, što predstavlja minimalan profit u odnosu na zemlje u okruženju i zemlje EU", ocenila je Unija poslodavaca.

Ukazujući da su netačne informacije da su trgovačke marže u Srbiji veće nego u okruženju, Unija poslodavaca je navela da su svi proizvodi u Srbiji, izuzimajući banane i kafu, jeftiniji ili jednako koštaju kao i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

"Država ukoliko želi da reguliše cene osnovnih životnih namernica, pre svega treba da suzbije monopolsko ponašanje u svim fazama proizvodnje i prodaje, kako bi zdrava konkurencija dala željene rezultate", predložila je Unija.

B92, Beta

ŠTA I KAKO MOŽETE KUPOVATI PREKO INTERENTA

Ukoliko se opredelite za kupovinu preko Interneta pre svega vam treba kreditna kartica, mada neku robu možete platiti i pouzećem.

Domaću Dina karticu kojom se može plaćati na internetu, korisnici mogu dobiti samo u četiri manje banke - KBC banka, Poštanska štedionica, Privredna banka i Univerzal banka, objavio je sajt kamatica.com

Broj sajtova na kojima se može njom plaćati je isti - tu su "Telekom", "Telenor", "Jat ervejz" i "E uprava".

Da je za ovu uslugu zainteresovano sve više građana pokazuje i podatak da se broj onih koji obavljaju plaćanja preko interneta gotovo udvostručio tokom protekle tri godine - sa 11 odsto u 2009. godini na 20 odsto u ovoj godini.

Za plaćanja na internetu mogu se koristiti pored debitnih i kreditne kartice, ali je za karticu važno da ima tu osobinu da se može koristiti na internetu.

Korisnici kartica u Srbiji, takođe, preko interneta najčešće kupuju odeću i obuću i plaćaju račune.

Banke u Srbiji, uglavnom ne naplaćuju proviziju od vlasnika kartice, već od prodavca-vlasnika sajta, međutim ako se plaća kreditnom karticom klijent ima i dodatne troškove kamate.

Neke od banaka nude i preporučuju posebne kartice koje se koriste isključivo na internetu. Pre upotrebe potrebno je da ove kartice budu "napunjene" novcem, jer funkcionišu po pripejd sistemu i uglavnom su vezane za poseban devizni račun.

Kod drugih banaka, klijenti uz tekući račun dobijaju platnu karticu, koja je vezana za isti, mogu da je koriste za plaćanje na internetu i kada se plati na "netu" banka skine iznos sa tekućeg računa.

Banke na ovaj način, zapravo, više ulažu u bezbednost, a među bankama koje nude takve kartice su Alfa banka, koja nudi Viza Elektron debitnu karticu uz tekući račun, kao i Premium Visa Classic kreditnu karticu, Banka Inteza koja u svojoj ponudi ima kreditnu Master Card i Visa internet samo za internet pripejd.

Tu su još i Rajfajzen banka koja nudi VISA Virtuon samo za internet pripejd, Gift kartica pripejd Erste banke i Visa internet samo za internet pripejd i kreditna Mastercard instalment kartice Komercijalne banke.

Postoje i takozvane "poklon" kartice koje je takođe moguće koristiti za plaćanje na internetu, navode analitičari ovog portala i podsećaju da treba znati i to da izraz "credit card" koji se spominje na stranim sajtovima nema značenje "kreditna kartica" već znači - platna kartica, i na to treba obratiti pažnju.

Karticom na internetu može se kupovati na nekoj od tzv. internet prodavnica (veb šopova). Prodaje se svašta - garderoba, knjige, zavese, tehnička roba...

Takođe je moguće rezervisati smeštaj u hotelu, ili kupiti avio kartu, na prodaji su i naučni radovi, članarine za biblioteke a neizbežne su i igre na sreću.

Trgovaca koji svoju robu nude preko interneta uz mogućnost plaćanja karticom za sada je malo, pa i dalje preovlađuje plaćanje pouzećem.

Prvi su "led probili" mobilni operateri i trgovci mobilnim telefonima, belom tehnikom i ostalim elektro-uređajima.

Sada je moguće kupiti i knjige, karte za koncert ili dopuniti kredit na mobilnom telefonu.

Manji trgovci se žale da su bankarske provizije koje moraju da plate da bi nešto naplatili preko interneta veoma velike i da se kreću čak i do pet procenata.

Mondo.rs

PRIVATNA LICA I KOMPANIJE POVUKLI SU MILIJARDE EVRA SA DEPOZITA U BANKAMA PROBLEMATIČNIH ZEMALJA ZONE EVRA, ŠTO MOŽE DA UGROZI BANKARSKI SEKTOR

Tanjug

Evropske banke suočile su se sa odlivom sredstava koje povlače klijenti, što pojačava pritisak na bankarski sektor regiona i preti da finansijske kompanije ostanu bez ključnog izvora finansiranja, piše dnevnik Volstrit Džornal.

Brojne velike italijanske i španske banke nedavno su obelodanile smanjenje sredstava na depozitima korporacija i drugih institucionalnih klijenata, tempom koji se meri dvocifrenim procentima. Opšti tempo povlačenja sredstava sa depozita bio je nešto manji zahvaljujući slabijem povlačenju sredstava sa depozita privatnih lica.

Depozitna baza španskih banaka je u trećem ovogodišnjem kvartalu smanjena za 48 milijardi evra ili za dva odsto, saznaje se iz podataka španske centralne banke.

Povlačenje sredstava klijenta sa depozita podudara se sa povećanjem pozajmicama banaka od Evropske centralne banke (ECB) na rekordni nivo od početka 2009. godine. Finansijske institucije su u utorak povukle 247 milijardi evra kredita ECB sa rokom dospeća od nedelju dana, što je više od prethodnog ovogodišnjeg maksimuma od 230,3 milijarde evra.

POREZNICI POGREŠILI - POZIV GRAĐANIMA DA REŠE NEDOUMICE

RTV

Mnogi Vojvođani dobili su ovih dana obaveštenja o neplaćenom porezu, ali na imovinu koju ne poseduju ili su već platili porez na nju.

Reč je o porezu na oružje, zemlju, i slično.

U Poreskoj upravi kažu da je došlo do greške jer sistem nije savršen i apeluju na obveznike da ipak dođu do filijala uprave da bi razrešili nedoumice oko plaćanja poreza.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji građani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju građanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose između pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvođače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

GRUPACIJA "INTESA SANPAOLO" UVEĆALA JE KAPITAL "BANKE INTEZA" U SRBIJI ZA DODATNIH 130 MILIONA EVRA

Grupacija "Intesa Sanpaolo" uvećala je kapital "Banke Inteza" u Srbiji za dodatnih 130 miliona evra, saopštila je danas ta banka.

Svež kapital dodatno će ojačati poziciju "Banke Inteza" kao najkapitalizovanije banke na domaćem tržištu sa adekvatnošću kapitala znatno iznad propisanog nivoa, čime će se osnažiti potencijal za dalji rast i pružanje aktivne podrške privredi i građanima.

"Nesumnjivo da dokapitalizacija "Banke Inteza" predstavlja vrlo važnu vest, ne samo za bankarski sistem zemlje, već i za celokupnu privredu. Naša matična grupacija "Inteza Sanpaolo" još jednom je potvrdila svoju dugoročnu posvećenost tržištu Srbije i svoju stratešku opredeljenost da dalje razvija poslovanje u našoj zemlji", izjavila je predsednica Izvršnog odbora "Banke Inteza" Draginja Ðurić,.

Povećanjem kapitala "Banka Inteza" će stvoriti dodatne osnove za nastavak rasta kreditne aktivnosti, što će svakako uticati na ublažavanje negativnih efekata svetske finansijske krize na domaću privredu.

"Smatramo da je u ovom trenutku izuzetno važno da celokupan bankarski sektor pruži punu podršku svim privrednim akterima i državi kako bi se zajednički utvrdila strategija koja će najuspešnije odgovoriti postojećim izazovima. Mi kao vodeća banka na tržištu ovim potvrđujemo svoju spremnost da prihvatimo aktivnu ulogu u tom procesu", dodala je Ðurić.

Od svog dolaska na tržište Srbije 2005. godine, "Inteza Sanpaolo grupacija" uložila je više od milijardu evra, a uz najnovije jačanje kapitala "Banke Inteza", direktne investicije matične grupe u Srbiju dosegle su 1,2 milijarde evra.

"Banka Inteza" je danas vodeća banka na domaćem tržištu sa učešćem od preko 14 odsto u ukupnoj aktivi bankarskog sektora. Ukupni kreditni portfolio banke premašuje 2,6 milijarde evra, što čini gotovo 17 odsto ukupno odobrenih kredita u Srbiji, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Tanjug, 15.12.2011.

ODRŽANA KONFERENCIJA "NACIONALNI SAVETI NACIONALNIH MANJINA - POBOLJŠANJE MANJINSKE POLITIKE U SRBIJI" • Neophodne izmene zakonske regulative za tu oblast •

Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Srbiji je bolje u odnosu na prethodnih 10 godina, ali je neophodno unaprediti zakonski okvir kako bi došlo do daljeg poboljšanja njihovog položaja, ocenjeno je danas na skupu posvećenom toj problematici.

Na konferenciji "Nacionalni saveti nacionalnih manjina - poboljšanje manjinske politike u Srbiji", ukazano je na značaj rada Nacionalnih saveta nacionalnih manjina u poboljšanju položaja nacionalnih manjina.

Skup su otvorili šefica odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji Dajana Falone i koordinator Foruma za etničke odnose Dušan Janjić, naglasivši potrebu unapređenja sveukupnog položaja nacionalnih manjina.

Falone je rekla da je Srbija u toj oblasti napravila veliki progres, ali da ima još mnogo stvari koje treba uraditi u budućnosti, dok je Janjić apostrofirao neophodnost izmene zakonske regulative za tu oblast.

Na skupu je predstavljeno i istraživanje Foruma za etničke odnose o ostvarivanju prava nacionalnih manjina u kome se navodi da većina predstavnika manjinskih zajednica ocenjuje da se u poslednjih deset godina njihov položaj popravio uz izraženo nezadovoljstvo zbog sporog napretka.

Predstavnici nacionalnih manjina su nezadovoljni i "još ignorantskim odnosom države prema pitanjima od značaja za manjine, zbog selektivne i nepotpune primene Ustava i zakona kao i zbog neusklađenosti određenih zakonskih rešenja".

Kao najčešći argumenti za nezadovoljstvo položajem nacionalnih manjina navodi se "nedostatak finansijske podrške za sprovođenje kulturnih programa, nedostatak ili ograničeno postojanje mogućnosti za osnovno, srednje i visoko obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina".

Tu spadaju, po rezultatima istraživanjima dostavljenim novinarima, i "nemogućnost korišćenja maternjeg jezika i pisma u službene svrhe", kao i "otežan pristup zaposlenju u javnim službama i državnim, institucijama".

U istraživanju se predlaže i da Vlada Srbije treba da, po ugledu na vojvođansku vladu, podrži osnivanje Zavoda za zaštitu kulturne baštine nacionalnih manjina koje imaju interes i potrebu da samostalno brinu o spomenicima kulture određene nacionalne manjine.

Preporučuje se i da Vlada Srbije što pre sazove sednicu Saveta za nacionalne manjine, koji od kada je konstituisan nije imao ni jednu sednicu.

Taj Savet trebalo bi da omogući nacionalnim manjinama "značajnu koordinaciju i direktan kanal komunikacije sa Vladom Srbije".

Izvor: RTV, Tanjug, 15.12.2011.

ODRŽANA REGIONALNA KONFERENCIJA O PREKOGRANIČNOJ SARADNJI CARINSKIH SLUŽBI I GRANIČNIH POLICIJA SRBIJE, BIH I HRVATSKE

Regionalna konferencija o prekograničnoj saradnji carinskih službi i graničnih policija Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske održana je danas u Banja Luci. Cilj današnje konferencije je postizanje konkretnih dogovora za zajedničko operativno delovanje na terenu u cilju suzbijanja nezakonitog prometa roba i sprečavanja krijumčarenja ljudi.

Na konferenciji koju je organizovala ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini učestvovali su predstavnici carinskih službi i graničnih policija Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Konferenciju je otvorio v.d. direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH dr sc Miro Džakula, koji je istakao da sve zemlje u regionu imaju zajednički cilj, a to je zaustavljanje nezakonitog prometa roba i krijumčarenja ljudi i dodao da je na tom planu moguće imati potpune rezultate samo u slučaju dobro isplanirane zajedničke saradnje svih carinskih i policijskih uprava.

Jedna od tema konferencije bila je i mogućnost uspostavljanja posebnog Regionalnog operativnog centra za planiranje zajedničkih operacija i razmenu informacija.

Direktor Uprave carina Srbije Predrag Petronijević je naglasio da je bezbednosna uloga carinske službe sve izraženija i da se kroz regionalnu carinsku saradnju daje jasna poruka da su carinske službe regiona spremne da odgovore svim izazovima koje sa sobom nosi proces evropskih integracija.

Učesnici konferencije su zaključili da kriminal ne poznaje granice, zbog čega je od vitalne važnosti da nadležne uprave učine sve kako bi zaštitile bezbednost građana čitavog regiona.

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 14.12.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT/MNG CENTAR d.o.o/ DEŠAVANJA U DECEMBRU

PRIMENA EXCEL-A U MENADŽERSKOM ODLUČIVANJU – 06. – 08. decembar 2011.

Donošenje brzih i kvalitetnih odluka je imperativ svakog uspešnog poslovanja.Unapredite svoje poslovanje uštedom vremena i korišćenjem jednog od najmoćnijih Microsoft programa uz koji ćete na napredan a istovremeno i veoma jednostavan način biti u prilici da brzo, precizno i efikasno analizirate masovne podatke, izvršite analizu uticaja određenih varijabli na rezultat bez dodatne pomoći nadležnih služba (IT-a i slično). Ovim putem neophodna znanja se stiču uz pomoć standardnizovanog softverskog alata koji je opšte prihvaćen i dostupan (bez troškova za kupovinu dodatnih rešenja).Trening je koncipiran na praktičnom radu učesnika na zadatom ili sopstvenom primer.
Maksimalan broj učesnika je 8. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Ciljna grupa:
Menadžeri svih nivoa, revizori, analitičari.

Cilj seminara:
Brza i precizna analiza podataka. Korišćenje naprednih Excel alata u procesu odlučivanja.
Teme:

Po završetku učesnik je osposobljen da:
Samostalno analizira podatke i donosi određene odluke, radi analize na osnovu pretpostavki, obrađuje masovne podatke i kreira izveštaje.

Predavač:
Obuku drži dipl. ekonomista, koji je svoje značajno radno iskustvo stekao radeći u bankarskom sektoru. Takođe je i Projekt menadžer za upravljanje projektom BASEL II. Poseduje veliko iskustvo kao predavač pri naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je održao niz kurseva korišćenja Excel funkcija u savremenom poslovnom okruženju.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 06. - 08. decembar 2011. od 17.15 – 20.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

PRIVREMENI UVOZ – 08. decembar 2011.

Privremeni uvoz je carinski dozvoljeni postupak u okviru koga se strana roba koristi u carinskom području Republike Srbije, uz obavezu ponovnog izvoza u neizmenjenom stanju, osim zbog uobičajenog smanjenja vrednosti zbog njene upotrebe.

Na robu koja se privremeno uvozi ne plaća se carina ili se plaća po sniženoj stopi i na nju se ne primenjuju mere komercijalne politike (spoljnotrgovinska ograničenja), osim ako posebnim propisima nije drugačije regulisano.

Privremeni uvoz se može obaviti samo na osnovu podnetog zahteva i dobijenog odobrenja od strane carinskog organa, a može se odobriti samo ako je moguće utvrditi istovetnost uvezene robe.

Carinski zakon ne propisuje rok za privremeni uvoz, već ostavlja carinskom organu da u odobrenju sam utvrdi ovaj rok, polazeći od ugovorenih uslova i ispunjavanja svrhe privremenog uvoza.

Radi pravilne primene ovog postupka, učesnici u postupku privremenog uvoza bi morali da budu upoznati sa svim svojim pravima i obavezama.

Iz ovog razloga, učesnici seminara biće upoznati sa uslovima, propisima, pravima i obavezama u postupku privremenog uvoza, kako bi ga što brže i efikasnije obavljali na zakonski regulisan način.

Ciljna grupa:
Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:
Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa uslovima za odobravanje postupka privremenog uvoza, sa olakšicama koje pruža navedeni postupak, kao i sa obavezama učesnika pri sprovođenju postupka privremenog uvoza.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:
U potpunosti razume način sprovođenja postupka privremenog uvoza, prava i obaveze koje ima prilikom sprovođenja istog, kao i olakšice koje ovaj postupak pruža u odnosu na redovne carinske postupke.

Predavač:
Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 08.decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova

Cena
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              
25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

DRUGA KONFERENCIJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU - 08. decembra 2011.

Cilj Konferencije da se Vi i Vaš tim upoznate se novim poslovnim i zakonskim obavezama iz bezbednosti i zdravlja na radu koje Vas očekuju u 2012. godiinu, sa kojima je neophodno da se organizacije i kompanije usklade. Jedan od ciljeva je i da se učesnici konferencije upoznaju sa različitim aspektima dobrih praksi u BZR-u, čija bi iskustva delimično ili u celosti mogli da primene u svom radu. Takođe, na Konferenciji će biti omogućena razmena iskustava među učesnicima i predavačima kao i međusobno upoznavanje i povezivanje sa kolegama radi buduće saradnje.

Konferencija je tematski podeljena u  nekoliko celina :

Želeli bismo da Vi i Vaš tim ovu Konferenciju prepoznate kao kontinuirani proces sticanja kompetencija za uspešno obavljanje poslova iz bezbednosti i zdravlja na radu  u skladu sa zakonskom regulativom, međunarodnim dostignućima i etičkim principima.

Predavači:
Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu
Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja
Aleksandar Marijan, stručnjak u oblasti BZR-a i industrijskog zdravlja sa iskustvom na rukovodećim pozicijama u crnoj metalurgiji u USA i Republici Srbiji
Miloš Mirić, Direktor za ljudske resurse, Holcim doo
Radisav Zeljković, kordinator poslova bezbednosti i zdravlja na radu, Uprava za trezor

Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 08. decembar 2011. od 10.00 – 15.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje predavanja, pisani materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

Popusti:

Popusti se sabiraju.

Broj mesta ograničen!

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 09. decembar 2011.

Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

Konferencija obrađuje teme:

Predavači:.
Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP „Službenog glasnika“ vodi rubriku „Advokat u službi potrošača“. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

Katarina Ivančević, izvršni direktor u „Triglav penzijski fondovi“ AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.
Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 09. decembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

Popusti:

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 13. decembar 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:
Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:
Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

Veštine koje će učesnik steći:

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 13. decembar  2011. od 09.30 – 17.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 
CASH FLOW - UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOVIMA

Kako da planirate i upravljate novčanim tokom

14-15. decembar 2011.

Sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja je preduslov očuvanja njegove likvidnosti. Zato je bitno da razumemo iz kojih aktivnosti preduzeće generiše slobodan gotovinski tok. Ovaj seminar je tako koncipiran da u prvom danu svim polaznicima omogući da savladaju veštinu sastavljanja izveštaja o gotovinskim tokovima kao sastavnog dela seta finansijskih izveštaja uz razmevanje njegove strukture, da bismo u drugom danu mogli da se bavimo analizom gotovinskih tokova, planiranjem i projekcijama.

Izveštaj o novčanim tokovima ne bi trebalo da predstavlja samo zbir cifara koje će nas dovesti do tačnog stanja gotovine na kraju perioda! Cilj nam je da svakom polazniku pružimo znanje na osnovu koga će samostalno zaključivati o likvidnosti preduzeća, njegovoj potrebi za gotovinom i investicionom kapacitetu. Gotovina nije isto što i dobit! U uslovima kada je preduzeću potrebno i jedno i drugo, nužno je da znamo kako naći optimalan balans između likvidnosti i profitabilnosti.

Seminar je interaktivan, odnosno učesnici će imati priliku da samostalno urade predstavljene primere. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Ciljna grupa:
Zaposleni u računovodstvu, finansijskoj kontroli, planu i analizi, bankama na poslovima kreditiranja privrede i analizi kreditnog rizika.

Cilj seminara:
Da zaposleni koji se bave ovim pitanjem brzo i lako sastave izveštaj o gotovinskim tokovima, bolje razumeju kretanje gotovine u preduzeću u jednom obračunskom periodu, uvide značaj pravilnog upravljanja gotovinom, analiziraju i zaključuju o likvidnosti i rentabilnosti preduzeća na osnovu cash flow izveštaja, na bazi trenutnih novčanih tokova prave projekcije i planove budućih kretanja gotovine u preduzeću, bolje procene sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja.

Teme:

Predavač:
Eminentni stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 14-15 decembar 2011. od 15.00 – 20.00 časova

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Broj mesta ograničen na 10 učesnika.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Dokumentarni akreditiv i bankaraska garancija kao najsigurniji instrumenti plaćanja i obezbeđenja – 16. decembar 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:
Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.
Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:
Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16. decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
 

U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE OSNOVAN ODBOR UDRUŽENJA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI

U Privrednoj komori Srbije održana je Konstitutivna sednica Odbora Udruženja za komunalne delatnosti. Za predsednika Odbora izabran je Cvijo Babić, direktor preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija, a za zamenika Olivera Maksimović, direktor JKP "Mladenovac"

Na sednici je usvojen i predlog Poslovnika o radu Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije, a članovi su informisani i pozitivno ocenili rad Udruženja za komunalne delatnosti PKS u ovoj godini. U diskusiji o izveštaju posebno je razmatrana pozicija JKP u odnosu na usvojene zakonske propise.

Konstatovano je da će set zakonskih propisa koji su usvojeni i budućih podzakonskih akata kojima će se bliže definisati postupci koji su direktno u vezi sa poslovanjem JKP, zahtevati angažovanje svih članica i stručne Službe kako u pogledu njihovog donošenja tako i u pogledu budućih rešenja, koja bi morala da odražavaju interese javnih komunalnih preduzeća i korisnika njihovih usluga.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 14.12.2011.

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA BIĆE ODRŽANO 22. DECEMBRA 2011. GODINE • Za nove kandidate rok za prijavljivanje je 15. decembar 2011. godine •

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obaveštava lica zainteresovana za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, da će se ispitivanje kandidata sa do sada uredno podnetim prijavama, održati 22. decembra 2011. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3 na prvom spratu u sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Za nove kandidate prijave za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara se podnose Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja najkasnije do 15. decembra 2011. godine. Kandidati čije prijave stignu posle 15. decembra, NEĆE moći da polažu 22. decembra, već će se smatrati da su prijavljeni za neki od budućih termina.

O budućim terminima održavanja stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, Ministarstvo će blagovremeno postaviti obaveštenje na veb-sajt.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 13.12.2011.

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA BIĆE ODRŽANO 22. NOVEMBRA 2011. GODINE • Za nove kandidate rok za prijavljivanje je 15. novembar 2011.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obaveštava lica zainteresovana za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, da će se ispitivanje kandidata sa do sada uredno podnetim prijavama, održati 22. novembra 2011. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3 na prvom spratu u sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Za nove kandidate prijave za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara se podnose Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja najkasnije do 15. novembra 2011. godine. Kandidati čije prijave stignu posle 15. novembra, NEĆE moći da polažu 22. novembra, već će se smatrati da su prijavljeni za neki od budućih termina.

O budućim terminima održavanja stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, Ministarstvo će blagovremeno postaviti obaveštenje na veb-sajt.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 13.11.2011.

OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

Aktuelna službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: PRAVO NA REFUNDACIJU PDV PRILIKOM KUPOVINE PRVOG STANA ZA SUPRUŽNIKE KOJI NE ŽIVE NA ISTOJ ADRESI - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 56a
 • Uprava carina: CENA ZELENIH BANANA PREMA RASPOLOŽIVIM PODACIMA ZA 47. NEDELJU 2011. GODINE - Carinski zakon: član 45
 • Uprava carina: SPISAK DUVANSKIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ČIJI ĆE UVOZ I DISTRIBUCIJU VRŠITI "Julieta" D.O.O. BEOGRAD - Zakon o duvanu: član 37

Aktuelna sudska praksa:

 • Vrhovni kasacioni sud: IZVESNOST DOBITKA KAO USLOV ZA NAKNADU ŠTETE U VIDU IZMAKLE KORISTI - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 189 i 192
 • Vrhovni kasacioni sud: NEISPUNJENOST USLOVA ZA RASKID UGOVORA O OTKUPU DRUŠTVENOG STANA - Zakon o stanovanju: član 23
 • Vrhovni kasacioni sud: NEPOSTOJANJE DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM OD STRANE ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE - Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom: čl. 4, 11 i 32
 • Vrhovni kasacioni sud: ODBIJANJE ZAKLJUČENJA ANEKSA UGOVORA O RADU RADI PREMEŠTAJA U DRUGO MESTO RADA KOD ISTOG POSLODAVCA - Zakon o radu: član 173
 • Vrhovni kasacioni sud: PROMET NEPOKRETNOSTI ZA IMOVINU U VLASNIŠTVU ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE - Zakon o pretvaranju društvene svojine na poljoprivrednom zemljištu u druge oblike svojine: član 1
 • Vrhovni kasacioni sud: SAVESNOST DRŽAVINE KOD STICANJA SVOJINE ODRŽAJEM NA NEPOKRETNOSTI KOJA JE NACIONALIZOVANA - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 28 st. 2 i 4
 • Sud Evropskih zajednica: PRESUDA SUDA EZ U PREDMETU KOMISIJA EVROPSKIH ZAJEDNICA PROTIV UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE (predmet 804/79) - NENADLEŽNOST DRŽAVA ČLANICA ZA PROPISIVANJE MERA U OBLASTI RIBARSTVA I ZAŠTITE MORSKE FLORE I FAUNE - Ugovor o funkcionisanju Evropske unije: čl. 18 i 43

Likvidacije:

§§ Likvidacije:
U periodu od 5. decembra do 9. decembra 2011. godine godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

174835

JUSTINIJAN - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

09.12.2011

60

174807

TOREX - U LIKVIDACIJI

Smederevo

09.12.2011

60

174748

MONET UNION - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

09.12.2011

60

174740

IVOREX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

09.12.2011

60

174736

MAX-PUT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Sopot

09.12.2011

60

174725

OLOSS-BAKI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

09.12.2011

60

174706

OLI-PROM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

09.12.2011

60

174655

VELNES MTW - U LIKVIDACIJI

Pančevo

09.12.2011

60

174629

BIOSAGA - U LIKVIDACIJI

Malo Crniće

09.12.2011

60

174621

AGIOS - U LIKVIDACIJI

Sremska Mitrovica

09.12.2011

60

174598

ASTRA COSMETICS - U LIKVIDACIJI

Loznica

08.12.2011

60

174586

TRUCK & CAR SOLUTIONS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

08.12.2011

60

174580

VSG - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

08.12.2011

60

174567

ZANTA GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

08.12.2011

60

174554

BIF 2000 - U LIKVIDACIJI

Bečej

08.12.2011

60

174545

ULTIMATE HAIR - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

08.12.2011

60

174495

VESO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

08.12.2011

60

174482

KNJIGOVODSTVENI SVET - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

08.12.2011

60

174474

H-MEČE-PROMET - U LIKVIDACIJI

Tutin

08.12.2011

60

174470

KR BABYLON - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

07.12.2011

60

174452

ARDIVAS LOGISTICS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

07.12.2011

60

174448

METAPLAST SISTEM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Mladenovac

07.12.2011

60

174427

GLOBALPREMER - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

07.12.2011

60

174419

AGROSEME - U LIKVIDACIJI

Smederevo

07.12.2011

60

174415

POLIFIL - U LIKVIDACIJI

Loznica

07.12.2011

60

174411

CRNI PANTER - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

07.12.2011

60

174407

MIST & BEER - U LIKVIDACIJI

Vrbas

07.12.2011

60

174384

TOLIĆ - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

07.12.2011

60

174368

G - FAKTOR MEDIA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

07.12.2011

60

174362

IN ALTO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

07.12.2011

60

174349

PAL & BEČEJI - U LIKVIDACIJI

Subotica

07.12.2011

60

174333

SRDIJA - U LIKVIDACIJI

Negotin

06.12.2011

60

174315

IVOTEHNA - U LIKVIDACIJI

Niš - Mediana

06.12.2011

60

174313

JAVIS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

06.12.2011

60

174294

POLI ŠPED - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

06.12.2011

60

174296

OFFICE PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

06.12.2011

60

174283

HIDRO TWO - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

06.12.2011

60

174275

MPA INFORMATIČKI INŽENJERING - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

06.12.2011

60

174271

INTERTEKS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

06.12.2011

60

174252

TERMOIZOLIR - U LIKVIDACIJI

Pančevo

06.12.2011

60

174246

AG PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

06.12.2011

60

174231

CAO HUI - U LIKVIDACIJI

Jagodina

06.12.2011

60

174250

HITEC SOLUTIONS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

06.12.2011

60

174215

TRAMONTO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

06.12.2011

60

174207

PREMIER PROJECT - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

06.12.2011

60

174189

MULTI BRAND - U LIKVIDACIJI

Mali Zvornik

06.12.2011

60

174183

ZULI-ALUMINIJUM - U LIKVIDACIJI

Jagodina

06.12.2011

60

174179

ŠILTON - U LIKVIDACIJI

Beograd-Lazarevac

06.12.2011

60

174466

HIPOKUĆA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

05.12.2011

60

174167

KINA-SHANGAJ - U LIKVIDACIJI

Pančevo

05.12.2011

60

174156

ON TIME CONCEPT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

05.12.2011

60

174142

DVORNET - U LIKVIDACIJI

Kruševac

05.12.2011

60

174138

OSKAR FIRMA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

05.12.2011

60

174109

DELTING 021 - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

05.12.2011

60

174103

LUCIDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

05.12.2011

60

174079

DSD METALOGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

05.12.2011

60

174077

ECO BRIDGE - U LIKVIDACIJI

Subotica

05.12.2011

60

174060

MARKET - U LIKVIDACIJI

Subotica

05.12.2011

60

174055

ICE DYP BALAS - U LIKVIDACIJI

Pančevo

05.12.2011

60

174045

DUKTUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

05.12.2011

60

174043

IBERA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

05.12.2011

60

174031

XDX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

05.12.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 12.12.2011.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 9.12.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"BEOFRUTO" DOO

 

15 St. 217/10

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to Predsednik veća Gordana Aranđelović i članovi veća, sudija Gordana Ratković i sudija Jelena Jovanović u predmetu stečaja broj 15 St. 217/10 nad "BEOFRUTO" DOO u stečaju, Beograd, Pazinska 6, rešavajući po predlogu stečajnog upravnika, zakazuje IV ispitno ročište za 23. decembar 2011. godine u 10,20 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239, na II spratu.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik da prisustvuju ročištu.
Ovo rešenje oglasiti u "Službenom glasniku RS" i istaći na oglasnu tablu Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Anja Company" d.o.o.

17589326

12. St. broj 2246/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2369

 

Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 12 St. broj 2246/2011 od 24. oktobra 2011. godine je:
I. Otvorio postupak stečaja nad "Anja Company" d.o.o. Lazarevac, Savska 1, matični broj 17589326, PIB 103605623 po predlogu predlagača za otvaranje postupka stečaja od 1. marta 2011. godine.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Dragan Petkoski iz Beograda.
III. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 13. januar 2012. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 133/I.
V. Ispitno ročište određuje se za 16. mart 2012. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obavezuje prema stečajnoj masi.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za promet robe i usluge Vredenex

17543237

50. St. broj 2259/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1643

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. broj 2259/2011 od 24. 11. 2011. godine u stečajnom postupku nad Preduzećem za promet robe i usluge Vredenex, u stečaju, Novi Beograd, Jurija Gagarina broj 141, matični broj 17543237 PIB 103315101, zakazao je dopunsko ispitno ročište za 23. 12. 2011. godine sa početkom u 10.00 časova koje će se održati u Privrednom sudu Beograd, Masarikova broj 2, sudnica broj 225/II.
II. Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda 24. 11. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Real Deal" d.o.o.

20023953

42. St. broj 1610/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1924

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42. St. broj 1610/11 od 11. novembra 2010. godine zaključio je postupak stečaja nad "Real Deal" d.o.o. iz Beograda, Birčaninova broj 34-36, matični broj 20023953, PIB 103803018.
II. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 11. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Park Invest Jug"

20275260

32. St. broj 3592/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2430

 

I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Park Invest Jug" Beograd, Trg Republike 3/II, matični broj: 20275260, PIB 105019593.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III - Imenuje se Svetozar Obrenović, Borivoja Stevanovića 33/5, Beograd, za stečajnog upravnika.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom masi.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 26. decembar 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, drugi sprat.
VII - Ispitno ročište zakazuje se za 26. april 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, ulica Masarikova 2, sudnica 223, drugi sprat.
VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 18. novembar 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS".
IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Preduzeće "KOMOTKO" Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o.

17307746

16. St. broj 3783/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1698

 

Privredni sud u Beogradu, doneo je 23. novembra 2011. godine rešenje 16. St. broj 3783/2010 i objavljuje oglas.
Utvrđuje se da stečajni dužnik Preduzeće "KOMOTKO" iz Beograda, Slanački put 49, ima samo jednog poverioca, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem "KOMOTKO" Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. iz Beograda, Slanački put 49, matični broj 17307746, PIB 100036378, obustavlja.
Nalaže se Agenciji za privredne registre Brankova 25 da izvrši upis obustave rešenja o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom.
Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi sve račune otvorene u toku stečajnog postupka, a da eventualno raspoloživa sredstva na računu prenese na žiro račun sudskog depozita broj 840-298802-02.
Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da izvrši upis obustave stečajnog postupka nad ovde stečajnim dužnikom.
Nalaže se poreskoj upravi da izvrši upis obustave postupka stečaja nad ovde stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za inženjering, trgovinu i usluge Juger group d.o.o.

17414593

17. St. broj 2961/11

 

 

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 2961/2011 od 21. novembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, Preduzeće za inženjering, trgovinu i usluge Juger group d.o.o. Beograd, Otona Župančiča 8/35 čiji je matični broj 17414593 i PIB 101201030, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika se imenuje Vesna Vuković iz Beograda, Triše Kaclerovića 24.
III - Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečat preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju dužnika, se zakazuje za 10. januar 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, II sprat, sudnica broj 242.
VII - Ispitno ročište se zakazuje za 26. april 2012. godine, sa početkom u 13,30 časova, u zgradi Privrednog sudu u Beogradu, II sprat, sudnica broj 242.
VIII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda, 21. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeća za proizvodnju i promet Pionir - Beograd sa potpunom odgovornošću

07563612

7. St. broj 3454/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju
/90/PIONIR-BEOGRAD.shtml/seo=
/companyid=13392

Ι. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7 St. broj 3454/11 od 24. novembra 2011. godine usvojio je predlog predlagača stečajnog dužnika Preduzeća za proizvodnju i promet Pionir - Beograd sa potpunom odgovornošću - u likvidaciji, matični broj 07563612, PIB 100184190, od 22. septembra 2011. godine za sprovođenje stečajnog postupka i otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju i promet Pionir - Beograd sa potpunom odgovornošću - u likvidaciji, matični broj 07563612, PIB 100184190.
ΙΙ. Stečajni razlog je prezaduženost stečajnog dužnika.
ΙΙΙ. Imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj, Beograd, Terazije 23, za stečajnog upravnika.
ΙV. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom, podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Sve prijave potraživanja podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VΙ. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 29. decembar 2011. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
VΙΙ. Ispitno ročište zakazuje se za 16. februar 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 25. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Proizvodno prometnim preduzećem "Euroflex" d.o.o.

 

50. St. broj 2664/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1347

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. 2664/2010 od 24. 11. 2011. godine u stečajnom postupku nad Proizvodno prometnim preduzećem "Euroflex" d.o.o. u stečaju, Beograd-Ugrinovci, ul. XXV nova broj 73, zakazao je dopunsko ispitno ročište za 23. 12. 2011. godine sa početkom u 10.30 časova koje će se održati u Privrednom sudu Beograd, Masarikova broj 2, sudnica broj 225/II.
II. Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda 24. 11. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Poslovni sistem "Stankom" a.d.

 

21. St. broj 641/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Dragana Kovačević, u postupku stečaja nad Poslovnim sistemom "Stankom" a.d. Beograd, Kraljice Katarine 53, 24. novembra 2011. godine, objavljuje sledeći oglas
Ι. Određuje se ročište za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije Poslovnog sistema "Stankom" a.d. - u stečaju, Beograd, Kraljice Katarine 53, koji je podnet od predlagača stečajnog upravnika stečajnog dužnika Andrijane Živanović, iz Beograda, za 30. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sala broj 100/I.
ΙΙ. Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.
Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može i pismenim putem u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.
Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
Klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primena plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisan način prihvate sve klase poverilaca.
ΙΙΙ. Plan reorganizacije stečajnog dužnika PS "Stankom" a.d. - u stečaju, Beograd, Kraljice Katarine 53, je izložen u sobi 22 Privrednog suda u Beogradu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova, sve do dana održavanja ročišta.
ΙV. Pozivaju se zainteresovana lica da se upoznaju sa sadržinom predloženog plana reorganizacije, te da se odazovu pozivu za navedeno ročište.
V. Plan reorganizacije, dostavlja se Agenciji za privredne registre radi objavljivanja na internet strani tog registra.
VΙ. Oglas o zakazivanju ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog plana reorganizacije objaviti na Oglasnoj tabli suda, u "Službenom glasniku RS", i u dva visokotiražna lista koji se distribuiraju na celoj teritoriji RS.
VΙΙ. Obaveštenje o zakazivanju ročišta i dostupnosti plana reorganizacija svim poveriocima obuhvaćenim planom reorganizacije i drugim zainteresovanim licima dostaviće predlagač plana, stečajni upravnik stečajnog dužnika Andrijana Živanović, pismenim putem najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Preduzeće DP "Institut za novinarstvo"

 

15. St. broj 92/10

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju
/90/INSTITUT+ZA+NOVINARSTVO.shtml/seo=
/companyid=15377

U postupku stečaja u predmetu broj 15. St. broj 92/2010 nad stečajnim dužnikom Preduzeće DP "Institut za novinarstvo" iz Beograda, Njegoševa 72.
Zakazuje se završno ročište za 23. decembar 2011. godine u 12,30 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, sudnica 133/I.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Društvo za proizvodnju trgovinu i usluge "NATURA" d.o.o.

6769683

St. broj 686/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2399

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom Društvo za proizvodnju trgovinu i usluge "NATURA" d.o.o., Šabac, doneo je 23.11.2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju trgovinu i usluge "NATURA" d.o.o., Šabac, matični broj 6769683 PIB 101016262 zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Marjanović Jasmina iz Valjeva, Krfska 4.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 29. februara 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnici 20.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati 13. januara 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu u sudnici 20, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda 23.11.2011. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"MEGA-TEKS" OD

17260294

St. broj 59/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1430

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "MEGA-TEKS" OD u stečaju iz Loznice, dana 23.11.2011. godine, doneo je sledeće rešenje:
Zaključuje se postupak stečaja nad "Mega-Teks" OD u stečaju iz Loznice, ul. Marka Radulovića br. 10, matični broj 17260294, PIB 101197909. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja istog u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"Medovac" DOO

20063084

St. broj 866/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1381

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Medovac" DOO u stečaju iz Banjana, dana 23.11.2011. godine, doneo je
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad "Medovac" DOO u stečaju iz Banjana, ul. Karađorđeva bb, matični broj 20063084, PIB 103980212. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja istog u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

"Veletrade" d.o.o.

8717354

St. broj 469/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1542

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Veletrade" d.o.o. u stečaju iz Šapca, dana 25.11.2011. godine, doneo je
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad "Veletrade" d.o.o. u stečaju iz Šapca, ul. Karađorđeva 64, matični broj 8717354, PIB 100789698.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Ingrap M" a.d.

17023110

St. broj 57/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=11

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju
/90/GZP+INGRAP-M+AD.shtml/seo=
/companyid=8837

Privredni suda u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Ingrap M" a.d. u stečaju iz Mionice, dana 23.11.2011. godine, doneo je
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad "Ingrap M" a.d. u stečaju iz Mionice, ul. Vojvode Mišića 7, matični broj 17023110, PIB 101392444.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Livas" d.o.o.

20191147

St. broj 225/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1581

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Livas" d.o.o. u stečaju iz Uba, dana 25.11.2011. godine, doneo je
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad "Livas" d.o.o. u stečaju iz Uba, ul. Milana Munjasa br. 64, matični broj 20191147, PIB 104581817.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Šabac Auto"

17500465

St. broj 524/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1973

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Šabac Auto", Šabac, u stečaju, Drinska 6, doneo je 2. decembra 2011. godine
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Šabac Auto", Šabac, u stečaju, Drinska 6, matični broj 17500465, PIB 102883316, zakazuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Industrija hemijskih proizvoda "Prahovo Đubriva" d.o.o.

07309783

St. broj 215/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2402

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, kao stečajni sudija, doneo je Rešenje St. broj 215/11 25. novembra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom Industrija hemijskih proizvoda "Prahovo Đubriva" d.o.o. Prahovo, MB 07309783, PIB 100777129, na predlog Fonda za razvoj RS Beograd, zbog stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja, a koji su predviđeni članom 11. stav 2. tačka 1. i stav 3. tačka 2. istog člana Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika određuje se preduzetnik Danijela Todorović, licencirani stečajni upravnik iz Zaječara.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 29. decembra 2011. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Ispitno ročište se zakazuje za 20. mart 2012. godine u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"Borprevoz"

 

1. St. 4/2010

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Borprevoz" Bor doneo je 29. novembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 29. decembar 2011. godine u 11,30 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Borprevoz", Bor.
Završno ročište se određuje sa razloga jer stečajni dužnik nema imovine.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj da pristupe na zakazano ročište.
Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

AD "Sloga"

 

1. St. broj 13/10

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju
/90/GDP+SLOGA.shtml/seo=
/companyid=8830

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AD "Sloga" Bor, doneo je 29. novembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 29. decembar 2011. godine u 12,30 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AD "Sloga" Bor.
Završno ročište se određuje jer stečajni dužnik nema imovine.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj da pristupe na zakazano ročište.
Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

"Banat seme" a.d.

08120935

St. broj 224/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2389

 

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 224/11 od 23. novembra 2011. godine.
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Banat seme" a.d., Zrenjanin, Vardarska 27, matični broj 08120935, PIB 10116520.
Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje.
Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Božić Dragan iz Zrenjanina, Bolnička 72.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, shodno članu 70. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).
Neblagovremene prijave potraživanja biće odbačene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - prvo poverilačko ročište za 28. decembar 2011. godine, sa početkom u 9,30 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi 56/I.
Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za 4. april 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi 56/I (shodno članu 72).
Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda Zrenjanin, 23. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

"DEPAR KG" DOO

20032090

2. St. broj 232/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1375

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "DEPAR KG" DOO Kragujevac, ulica Masarikova 9, matični broj 20032090, PIB 103891599, na završnom ročištu održanom dana 4.11.2011. godine, doneo rešenje:
1) Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika "Depar KG" DOO Kragujevac, ulica Masarikova 9, matični broj 20032090, PIB 103891599, manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se stečajni postupak, otvoren rešenjem 2. St. 232/11 od 12.4.2011. godine., zaključuje.
2) Usvaja se izveštaj o toku stečajnog postupka i završni račun stečajnog upravnika od 22.09.2011. godine.
3) Rezervišu se sredstva za troškove stečajnog postupka do zaključenja stečaja u iznosu od 505,28 dinara.
4) Razrešava se stečajni upravnik Saša Jovanović iz Paraćina.
5) Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 4.11.2011. godine. i u "Službenom glasniku RS".
6) Po pravnosnažnosti ovog rešenja Agencija za privredne registre, Beograd izvršiće brisanje stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

"Twinart T.I." d.o.o. Društvo za trgovinu ostalom robom

20144572

1. St. broj 152/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1537

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 152/2011 od 25. novembra 2011. godine usvojen u celini završni račun i finansijski izveštaj stečajnog dužnika "Twinart T.I." d.o.o. Društvo za trgovinu ostalom robom Kragujevac, Kneza Mihajla 175, matični broj 20144572, PIB 104359561, pa je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da po pravnosnažnosti rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda 25. novembra 2011. godine. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Miroslav Popovič, licencirani stečajni upravnik iz Jagodine, broj licence 155-0099. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

Prometno-uslužno društvo "TIP-EX" DOO

17386000

1. St. broj 238/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=287

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 238/2010 od 4. novembra 2011. god. usvojen u celini završni račun i finansijski izveštaj stečajnog dužnika Prometno-uslužno društvo "TIP-EX" DOO Jagodina, Vojvođanska L-10, matični broj 17386000, PIB 101325442, pa je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da po pravnosnažnosti rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 4. novembra 2011. god. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Nenad Jeremić, licencirani stečajni upravnik iz Despotovca, broj licence 155-0211. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Metalac trgovina" DOO

20349000

6. St. broj 497/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2425

 

I. Privredni sud u Kraljevu, rešenjem Posl. Br. VI St. 497/2011 od 29.11.2011. godine otvorio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društvom sa ograničenom odgovornošću "Metalac trgovina" DOO Kruševac, Mirka Tomića 26, MB 20349000, PIB 105266160.
II. Za stečajnog sudiju imenuje se Sonja Đorđević sudija ovog suda.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Hranislav Obradović dipl. ecc. iz Kruševca, kontakt telefon 063/627-136.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u 2 primerka.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 25.1.2012. godine sa početkom u 10,30 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica br. 1.
VII. Ispitno ročište se zakazuje za 13.3.2012. godine sa početkom u 10,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica br. 1.
VIII. Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda dana 29.11.2011. godine. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Preduzeće za izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova "Radan" a.d.

07214456

1 St. broj 323/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2437

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju
/90/RADAN.shtml/seo=
/companyid=1466

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Radmila Aleksić, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom Preduzeće za izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova "Radan" a.d. Lebane, Cara Dušana 72, pokrenutom po predlogu Agencije za privatizaciju Beograd, Terazije 23 od 9. jula 2011. godine, dana 18. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I. Usvaja se predlog Agencije za privatizaciju Beograd, Terazije 23 za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom Preduzeće za izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova "Radan" a.d. Lebane, Cara Dušana 72.
II. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalacionih radova "Radan" a.d. Lebane, Cara Dušana 72 MB 07214456, PIB 100528718.
III. Stečajni razlog je prezaduženost.
IV. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečajeve Beograd.
V. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pisanom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
VI. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Prvo poverilačko ročište određuje se za 20. januar 2012. godine, sudnica broj 4, zgrade Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 10,30 časova.
VIII. Ispitno ročište određuje se za 23. mart 2012. godine u sudnici broj 4, zgrade Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 11,00 časova.
IX. Stečajni postupak je otvoren 18. novembra 2011. godine i tog dana je rešenje o otvaranju istog objavljeno na oglasnoj tabli suda, dok će se objavljivanje u "Službenom glasniku RS", i u jednom visoko tiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, kasnije obaviti.
X. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.
Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

Zavisno preduzeće "Termovent" DOO za proizvodnju rashladne i ventilacione opreme

 

5. St. broj 1/2010

 

 

 

Privredni sud u Leskovcu, u veću sastavljenom od predsednika veća sudije Mitić Ćire i članove veća - sudija Stojanović Nadežde i Aleksić Radmile, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Zavisnim preduzećem "Termovent" DOO za proizvodnju rashladne i ventilacione opreme - u stečaju iz Medveđe, 11. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zavisnim preduzećem "Termovent" DOO za proizvodnju rashladne i ventilacione opreme - u stečaju iz Medveđe, za 22. decembar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, u sudnici broj 1., Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2.
Na završnom ročištu će se raspravljati o svim pitanjima iz člana 122. Zakona o stečajnom postupku.
Pozivaju se poverioci i sva zainteresovana lica da prisustvuju ročištu.
Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda, 11. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

"Jastrebčanka" d.o.o.

 

2. St. broj 289/2011

 

 

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Jastrebčanka" d.o.o. u stečaju Reljinac, koga zastupa stečajni upravnik Milan Strugarević, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika od 15.11.2011. godine za zakazivanje dopunskog ispitnog ročišta, doneo je, dana 25.11.2011. godine, sledeće
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati dana 21.12.2011. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica br. 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

"Mijoprom" d.o.o.

 

2. St. broj 317/11

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Mijoprom" d.o.o. iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Dragan Paunković, doneo je dana 30.11.2011. godine sledeće
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Mijoprom" doo iz Niša, za dan 22.12.2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici br. 4 Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

"Mega bild company" d.o.o.

 

2. St. broj 344/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1856

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Mega bild company" d.o.o. iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Ljubomir Kostić, doneo je 29. novembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Mega bild company" d.o.o. iz Niša, za 20. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

MARKETING - MIX DOO

08296235

1. St. broj 942/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2377

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom MARKETING - MIX DOO Bačka Palanka, Bratstva i jedinstva 30, MB: 08296235, PIB: 101922177, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača HYPO ALPE - ADRIA - BANK AD BEOGRAD, Bulevar Mihajla Pupina 6, MB:07726716, PIB:100228215, dana 24 novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom MARKETING - MIX DOO BAČKA PALANKA, Bratstva i jedinstva 30., MB: 08296235, PIB: 101922177, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Jadranka Gulan iz Novog Sada, Maksima Gorkog 1a/4/43.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom Glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 20. decembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. februar 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 24.11.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Arhitekton d.o.o.

08614881

1. St. broj 773/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2415

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Arhitekton d.o.o. Novi Sad, Petra Drapšina br. 22., MB: 08614881, PIB: 100277738, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca NLB banka a.d. Beograd, Bul. M. Pupina 165/v, 24. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Arhitekton d.o.o. Novi sad, Petra Drapšina br. 22., MB: 08614881, PIB: 100277738, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Avramov Gavra iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 22. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. februara 2012. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 24.11.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Radan DOO

8435227

2. St. broj 489/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1757

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Radan DOO - u stečaju iz Zmajeva, Siriški put bb, MB: 8435227, PIB 100639724 po obaveštenju NBS Kragujevac od 20.01.2011. godine i po predlogu stečajnog poverioca NLB Banka AD Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165/v od 23.05..2011. godine i Radan Frucht DOO iz Zmajeva, doneo je dana 25. novembra, 2011. godine rešenje:
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Radan DOO u stečaju iz Zmajeva za 13. decembar 2011. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u raspravnoj sali br. 7 Privrednog suda u Novom Sadu, Sutjeska br. 3. Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik isticanjem na oglasnu tablu ovog rešenja i objavljivanjem u "Službenom glasniku RS". Oglas o zakazivanju dopunskog ispitnog ročišta ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, sa datumom 25. novembar 2011. godine i biće Objavljen u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

Test - M&S

8766975

2. St. broj 860/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2378

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom Test - M&S, Novi Sad, Prizrenska 3, MB: 8766975, PIB 102052279 po obaveštenju NBS Kragujevac od 4. aprila 2011. godine i po predlogu predlagača Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7 b, od 28. juna 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca Banca intesa a.d. Beograd za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Test - M&S, Novi Sad, Prizrenska 3, MB:8766975, PIB 102052279, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Igor Sekereš iz Novog Sada, Dunavska 26.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom Glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 19. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 23. februar 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 21. novembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

Društveno preduzeće za izgradnju vodovoda i kanalizacija "Vodovod operativa"

 

1. St. broj 374/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2398

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju
/90/VODOVOD+OPERATIVA+PANCEVO.shtml/seo=
/companyid=29693

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika Društveno preduzeće za izgradnju vodovoda i kanalizacija "Vodovod operativa" iz Pančeva, da je rešenjem stečajnog sudija St. broj 374/2011 od 11. novembra 2011. godine, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, obzirom da je njegova imovina manja od njegovih obaveza.
Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju RS - Centar za stečajeve iz Beograda, Terazije 23.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 1. februara 2012. godine u 9,00 časova, u sali 114, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Prvo poverilačko ročište održaće se 23. decembra 2011. godine u 9,00 časova u sali 114, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 7. decembar 2011. godine u 10,30 časova kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca. Na sednicu skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu, 11. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"Đorđević-NS" d.o.o. za trgovinu na veliko i malo

20238011

5. St. broj 412/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Jeleni Kalađurđević, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Đorđević-NS" d.o.o. za trgovinu na veliko i malo Irig, ul. Svetozara Miletića br. 104, doneo je dana 28. novembra 2011. godine pod brojem St. 412/2011 rešenje sledeće sadržine:
I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Đorđević-NS" d.o.o. za trgovinu na veliko i malo, Irig, ul. Svetozara Miletića br. 104, MB 20238011, PIB 104783729 zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika imenuje se Mitar Bursać iz Iriga, ul. Vuka Karadžića br. 39.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a sa pozivom na broj stečajnog predmeta.
Upozoravaju se poverioci da se prijave potraživanja mogu podneti po isteku roka iz ovog rešenja ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
Troškove održavanja dopunskog ročišta za ispitivanje potraživanja iz prethodnog stava dužan je da predujmi podnosilac prijave, s tim da ukoliko u roku koji Sud odredi ne položi predujam, prijava će se odbaciti.
IV - Pozivaju se svi dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
V - Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 10. januar 2012. godine u 11,00 časova, sudnica broj 17/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija broj 39.
Ukoliko Skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva na prvo poverilačko ročište.
VI - Zakazuje se ispitno ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja za dan 7. mart 2012. godine u 11,00 časova, sudnica 17/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija br. 39.
VII Pravne posledice otvaranja stečaja nad stečajnim dužnikom nastupaju sa danom objavljivanja na oglasnoj tabli Suda.
VII Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda dana 28. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

AD "Vojvodinaprodukt"

 

2. St. broj 32/2010

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao stečajni sud, postupajući u veću sastavljenom od sudije Katice Popović, kao predsednika veća, sudije Gine Tešanović i Dragane Savić, kao članova veća, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom stečajna masa AD "Vojvodinaprodukt" iz Inđije, donosi 23. novembra 2011. godine van ročišta, na osnovu čl. 122. Zakona o stečajnom postupku
REŠENJE
Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom stečajna masa AD "Vojvodinaprodukt" iz Inđije.
Završno ročište će se održati 22. decembra 2011. godine u 11,00 časova, sudnica broj 18 (drugi sprat) u Privrednom sudu Sremska Mitrovica, Sv. Dimitrija 39.
Na završnom ročištu će se raspravljati o:
1. Završnom računu stečajnog upravnika
2. Konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova
3. Prigovorima na završni račun odn. na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada
4. Neraspodeljenim delovima deobne mase
5. Drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o određivanju završnog ročišta je istaknuto na oglasnu tablu suda 23. novembra 2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

 

 

4. St. broj 11/2010 (04)

 

 

 

I Rešenjem Privrednog suda u Užicu St. broj 11/2010 (04) od 25. novembra 2011. godine određeno je završno ročište za 23.12.2011. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici 52/III Privrednog suda u Užicu.
II Na završnom ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, o konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, odlučivati o neraspoređenim delovima deobne mase kao i o eventualnim prigovorima na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada, kao i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
III Pozivaju se poverioci da prisustvuju završnom ročištu.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

"Mediteran 92" d.o.o.

06169783

2. St. broj 126/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1701

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 126/2011, od 22. novembra 2011. godine, odredio održavanje ročišta za dan 12. decembar 2011. godine u 11,00 časova, sudnica broj 3 u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o planu reorganizacije stečajnog dužnika "Mediteran 92" d.o.o. Guča, Republike b.b., MB 06169783. Plan reorganizacije je podneo Milenko Surdžić, vlasnik društva, dana 28. oktobra 2011. godine. Poverioci će glasati po klasama koje će biti formirane u skladu sa Zakonom o stečaju. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, u vremenu od 9,00 do 14,00 časova. Sud je naložio predlagaču plana reorganizacije da najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta obaveštenje o zakazanom ročištu izvrši i neposredno ili putem pošte svim poveriocima koji su obuhvaćeni planom, osnivačima i akcionarima stečajnog dužnika, s tim što će uz obaveštenje dostaviti plan reorganizacije o kome će isti glasati.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a ukoliko je potraživanje osporeno ili nije ispitano stečajni sudija će vršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Glasati se može pismenim putem, tako što se sudu podnose glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. U ostalom delu glasanje će se vršiti prema odredbama čl. 156. 166. 167. Zakona o stečaju.
Stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Milić Nešković, stečajni upravnik iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

DOO "Damljanović"

7667337

St. 2. St. broj 235/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2391

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 235/2011 od 15. novembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Damljanović" Gornji Milanovac, MB: 7667337, PIB 101152070, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Milutin Obradović iz Čačka, kontakt telefon 065/602-93-22.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati u Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 235/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 11. novembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 26. januar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 13,00 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Wester style" AD

 

2. St. broj 371/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1591

 

Privredni sud u Čačku je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se provodi nad "Wester style" AD - u stečaju Ivanjica, 20. oktobra 2011. godine, za dan 23. decembar 2011. godine u 14,00 časova i isto će se održati u ovom sudu, Cara Dušana 6, sudnica broj 3.

Izvor: Redakcija, 12.12.2011.