Aktuelne vesti na dan 15.septembar 2011Prelistavajući dnevne novinePogledajte ostale vesti na dan 15.septembar 2011Objavljeno u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan:
15.septembar 2011


Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 26/1-15. septembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 28/1-15. septembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 67 OD 13.09. 2011/ODABRANI DOKUMENTI

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

  • USLOVI ZA POBIJANJE PRAVNIH RADNJI ILI POSLOVA PREDUZETIH PRE PODNOŠENJA PREDLOGA ZA POKRETANJE STEČAJA
  • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU PRIJAVLJIVANJA, PRIKUPLJANJA I PRAĆENJA NEŽELJENIH REAKCIJA NA MEDICINSKA SREDSTVA - "Sl. glasnik RS", br. 64/2011

Vigilanca medicinskih sredstava u prometu

Prijava neželjenih reakcija na medicinska sredstva Agenciji i regionalnom centru za vigilancu

Odgovorno lice i zamenik odgovornog lica za vigilancu medicinskih sredstava

Proizvođač i istraživanje neželjenog događaja u vezi primene medicinskog sredstva

Bezbednosna korektivna mera na terenu (FSCA) i obaveštenje o bezbednosti na terenu (FSN)

Podnošenje periodičnih zbirnih izveštaja o neželjenim događajima

Uslovi pod kojima se ne zahteva izveštavanje u okviru sistema vigilance medicinskih sredstava

Podnošenje izveštaja o tendenciji neželjenih reakcija na medicinsko sredstvo

Proizvođač i izveštavanje o grešci prilikom upotrebe i o nepravilnoj upotrebi

Poslovi agencije u sistemu vigilance medicinskih sredstava

Regionalni centri za vigilancu medicinskih sredstava

  • PREDNOST PRI ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  • NOMINALNI IZNOSI PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM I CENZUSI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK PREMA REŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE OD 12.9.2011. GODINE
  • PRIMENA NAČELA JEDINSTVA PROMETA U SLUČAJU PRODAJE JEDNOG PROIZVODA UZ KOJI SE DOBIJA JOŠ NEKO DOBRO ILI USLUGA
  • ZAHTEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA POSTUPAK AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA, OBAVEZNA EVIDENCIJA I POLAGANJE OBEZBEĐENJA ZA NAPLATU CARINSKOG DUGA

Podnošenje zahteva u pisanom obliku

Deklaracija kao zahtev

Donošenje odobrenja

Ekonomski uslovi

Istovetnost robe

Rok važenja odobrenja

Rok za izvoz ili ponovni izvoz robe

Objedinjavanje rokova

Odobrenje sa retroaktivnim dejstvom

Jedinstveno odobrenje

Vođenje evidencije o robi stavljenoj u postupak aktivnog oplemenjivanja

Polaganje obezbeđenja za naplatu carinskog duga

  • UVOZ ŠEĆERA (TAR. OZNAKA 1701 99 10 00 EX 80) IZ RUSIJE I POSEBNE DAŽBINE

 

  • IZVODI IZ AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEYI PRIMENE ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

Mesto prometa inženjerskih usluga koje strano lice pruža domaćem licu

Mesto prometa konsultantskih usluga koje strano privredno društvo pruža svom ogranku u Republici Srbiji

Postojanje prvog prenosa prava raspolaganja na stanu kao uslov za refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana

Poreska stopa koja se primenjuje kada se u istom pakovanju prodaju časopis i torba

Poreski tretman primanja novčanih sredstava od banke po osnovu aktiviranja menice

Stopa PDV po kojoj se oporezuje promet usluge rekonstrukcije parkova i drugih javnih zelenih površina

Ispravka odbitka prethodnog poreza koju vrši investitor kada nakon izgradnje građevinskog objekta jednu ekonomski deljivu celinu (stan) zadrži za sebe

Poreski tretman uvoza opreme za potrebe domaćeg instituta na osnovu sporazuma sa Ruskom Federacijom

Promet usluga čuvanja, održavanja i prezentacije zaštićenih područja koji vrši javno preduzeće kao obveznik PDV

Obaveza obračuna i plaćanja PDV za police i vitrine koje obveznik poklanja svojim kupcima radi izlaganja njegovih proizvoda

Poreski tretman pokrića troškova instaliranja i osposobljavanja zakupljenih mašina kada je ugovorom o zakupu predviđeno da pomenute troškove snosi zakupodavac

Stopa PDV koja se primenjuje na promet usluge davanja u zakup motornog vozila i obaveze koje nastaju u slučaju prefakturisanja troškova, izdavanja periodičnog računa i izmene osnovice PDV

Mogućnost refundacije PDV prilikom kupovine prvog stana srazmerno susvojinskom delu supružnika koji kao suvlasnici kupuju stan

Nemogućnost odbitka prethodnog poreza obračunatog prilikom kupovine stana koji će preduzetnik (obveznik PDV) koristiti za potrebe stanovanja ili za dalju prodaju

PDV tretman predaje predmeta lizinga kao prometa dobara ili usluga u zavisnosti od toga da li je ugovoren prenos prava raspolaganja na predmetu lizinga najkasnije otplatom poslednje rate

Mesto prometa prevodilačkih usluga

Nepostojanje obaveze obračuna i plaćanja PDV prilikom prodaje mašine koja se nalazi u inostranstvu

Poreski tretman usluga izdavanja potvrda klijentima banke o stanju na tekućim računima, izvršenim nalozima za plaćanje, kao i ostvarenom obimu platnog prometa

Obaveza izdavanja računa kod avansnog plaćanja i sukcesivne isporuke dobara od strane obveznika PDV kome je poreski period kalendarsko tromesečje

Poreski tretman novčanih sredstava koje prima centar za kulturu (obveznik PDV) od ministarstava po osnovu usluga obelodanjivanja doprinosa tih ministarstava projektima u medijima

Postojanje protivčinidbe prometa kao uslov za obračun i plaćanje PDV na iznos novčanih sredstava koja obveznik prima od osnivača

Stopa PDV po kojoj se oporezuje promet i uvoz bežičnog prezentera, personalnih računara i računarskih komponenti

Obaveza obračuna i plaćanja PDV na promet tramvaja bez naknade koji obveznik PDV - grad vrši gradskom saobraćajnom preduzeću

Obaveza obračuna i plaćanja PDV prilikom uvoza autobusa koji predstavljaju ulog stranog fizičkog lica u domaće privredno društvo

Obaveza osiguravajućeg društva da obračuna i plati porez na premije neživotnog osiguranja kada je ugovor o osiguranju zaključen sa kancelarijom međunarodne finansijske institucije

Oslobođenje od obaveze obračuna i plaćanja PDV na promet dobara i usluga (uvoz) koji se vrši u okviru realizacije projekta izgradnje mosta finansiranog iz sredstava IPA Programa

Različit tretman prometa taksi usluga u odnosu na uslugu iznajmljivanja putničkih automobila sa aspekta prava na odbitak prethodnog PDV

Uslovi za oslobođenje od obaveze obračuna i plaćanja PDV u slučaju prenosa imovine, koja služi za obavljanje delatnosti, kao ulog u novoosnovano privredno društvo

Oslobođenje od obaveze obračuna i plaćanja PDV prilikom uvoza senzora za merenje zemljotresa čija je nabavka finansirana od strane međunarodne organizacije

Obaveza privrednog društva da obračuna i plati PDV kao poreski dužnik prilikom kupovine putničkih automobila koji su u vlasništvu domaćeg predstavništva stranog lica

Stopa PDV po kojoj se oporezuje prvi prenos prava raspolaganja na ateljeu

Nepostojanje obaveze obračuna i plaćanja PDV na promet putničkog automobila od strane privrednog društva - pravnog sledbenika preduzetničke radnje koja po osnovu nabavke predmetnog automobila nije imala pravo na odbitak prethodnog PDV

PDV tretman prometa građevinskog objekta na kome je izvršena rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja, a koji je već više puta bio predmet prenosa prava raspolaganja

Punovažnost računa u elektronskoj formi prilikom prometa dobara i usluga u sistemu PDV

Nepostojanje obaveze obračuna i plaćanja PDV na iznos novčanih sredstava koja obveznik PDV prima na ime naknade štete zbog oštećenja stvari prilikom prevoza

Poreski tretman advokatskih usluga koje se vrše republičkim organima

Uslovi za odbitak PDV prilikom uvoza, odnosno za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za izvoz dobara

Oporezivanje naknade koju nerezidentno pravno lice plaća rezidentu po osnovu korišćenja softvera

OBJAVLJEN OBRAZAC TUŽBE ZA ISPLATU NAKNADE PLATE ZA TUŽIOCE KOJIMA JE PRESTALA DUŽNOST, A KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA NAKNADU PLATE

Na internet stranici Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca: http://www.uts.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=526&Itemid=106 objavljen obrazac tužbe za isplatu naknade plate za tužioce kojima je dužnost prestala 31. decembra 2009. godine, a koji odlukom Državnog veća tužilaca nisu izabrani na neko od mesta na koja su konkurisali, pa su Rešenjem Višeg/Osnovnog javnog tužilaštva ostvarili pravo na naknadu plate u trajanju od šest meseci, u visini plate koju su imali u trenutku prestanka dužnosti.

Izvor: Vebsajt Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 14.9.2011.

CENTAR ZA VELIKE PORESKE OBVEZNIKE PRIPREMIO JE UPITNIK ZA SVOJE PORESKE OBVEZNIKE: Rok za dostavljanje Upitnika je 3. oktobar 2011.

Centar za velike poreske obveznike u želji da unapredi svoj rad i poboljša kvalitet usluga koje pruža, pripremio je Upitnik za svoje poreske obveznike.

Pitanja u Upitniku grupisana su u oblasti koje se odnose na kvalitet saradnje sa CVPO, pristup informacijama, saradnju sa poreskim inspektorima, opšte procese i procedure, elektronsku komunikaciju, poresku kontrolu i profesionalni integritet  CVPO.

Odgovori dobijeni ovim putem koristiće se isključivo za unapređenje saradnje i podizanje nivoa usluga koje pruža CVPO.

Rok za dostavu popunjenog Upitnika je 3. oktobar 2011.godine.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 14.9.2011.

PRIMENA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU POČINJE 17. SEPTEMBRA 2011. GODINE

Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, stupio na snagu 17. maja 2011. godine - dalje: Zakon), počinje da se primenjuje od 17. septembra 2011. godine, osim odredaba koje se odnose na izvršitelje koje će se primenjivati od 17. maja 2012. godine.

Pored odredbi o izvršiteljima i uslovima za obavljanje njihove delatnosti, između ostalih najznačajnije novine koje Zakon donosi su:

zakonski i sudski rokovi - osim dosadašnjih rokova određenih u dane sa načinom računanja propisanim Zakonom o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 i 111/2009 - dalje: ZPP), uvedeni su rokovi određeni u radne dane,
• pojmovi izvršne isprave (član 13. Zakona) i verodostojne isprave (član 18. Zakona) su različito definisani u odnosu na prethodno važeći Zakon o izvršnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 - dalje: ZIP), kao i odredbe o davanju potvrde izvršnosti, a osim toga propisano je da se izvršenje određuje i sprovodi na osnovu i domaćih i stranih, i izvršnih i verodostojnih isprava,
bitno su promenjene odredbe o mogućnosti promene sredstva izvršenja (kada se radi o novčanim potraživanjima), tako da ovlašćenje poverioca na predlaganje novog sredstva izvršenja nije više ograničeno na određenu fazu postupka, pre započinjanja sprovođenja izvršenja i pre preduzimanja prve izvršne radnje po ranije odeđenom sredstvu,
na nov način je uređeno i dostavljanje preko oglasne table suda sa različitim rokovima u odnosu na ZPP, pa se smatra da je dostavljanje izvršeno po proteku pet radnih dana od dana stavljanja odluke (pismena) koje se dostavlja, na oglasnu tablu suda (član 29. Zakona),
• odredbe o vraćanju u pređašnje stanje su restriktivnije u odnosu na ZIP, pa se vraćanje može tražiti samo zbog propuštanja roka za izjavljivanje prigovora, a to je i posledica ukidanja žalbe kao pravnog leka, te uspostavljanje jedinstvenog pravnog leka u vidu prigovora; kod vraćanja u pređašnje stanje izričito je navedeno da dokazivanje veštačenjem nije dozvoljeno (član 30. Zakona),
• pravni lek - do sada pravni lekovi su bili prigovor i žalba, a sada je uveden jedinstven pravni lek, nezavisno da li se radi o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave, a to je prigovor (član 39. Zakona),
značajno su izmenjene odredbe o sudskim penalima, uslovima za njihovo izricanje, izostavljanjem odredbi o ukidanju sudskih penala za vreme nakon podnošenja predloga za izvršenje i mogućnosti da se sudski penali smanje na predlog izvršnog dužnika koji je dobrovoljno ispunio obavezu,
• pored predloga za izvršenje, ustanovljen je predlog za sprovođenje izvršenja (član 70. Zakona),
nadležnost za sprovođenje izvršenja podeljena je između suda i izvršitelja kao posledica uvođenja izvršitelja, sa izuzetkom predviđenim zakonom u kojim stvarima postoji isključiva sudska nadležnost i za sprovođenje izvršenja,
nove su odredbe o okončanju izvršenja i to u dva vida: obustavom ili zaključenjem, a do sada se u slučaju namirenja poverioca nije donosilo posebno formalno rešenje (čl. 75. do 77. Zakona),
Sa nekim "starim" rešenjima se išlo korak dalje, pa je na poseban način uređena procedura davanja izjave o imovini, način upisa i brisanja ovih podataka, vođenja javne knjige sa ovim podacima, uvedena je mogućnost izvršenja na celokupnoj imovini, te je neograničena mogućnost promene sredstva izvršenja u toku trajanja izvršnog postupka.

Izvor: Redakcija, 14.9.2011.

PREDLOG ZAKONA O REHABILITACIJI POVUČEN IZ SKUPŠTINSKE PROCEDURE, A ZAKLJUČEN PRETRES PREDLOGA ZAKONA O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE, U NAČELU

Na početku trećeg dana Dvanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini, 14. septembra, predsedvajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Gordana Čomić obavestila je narodne poslanike da je Vlada odlučila da povuče iz procedure Predlog zakona o rehabilitaciji.

Narodna skupština vodila je i zaključila pretres o Predlogu zakona o zaštiti poslovne tajne, u načelu.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 14.9.2011.

U TOKU JE RAD NA IZRADI NOVOG ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA ČIJI JE CILJ USAGLAŠAVANJE NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA IZ OBLASTI POŠTANSKOG SAOBRAĆAJA SA EVROPSKIM DIREKTIVAMA

Ministar kulture, informisanja i informacionog društva Predrag Marković predstavio je danas redovni izveštaj o radu Ministarstva, za period od 14. marta do 14. septembra 2011 godine.

U sklopu redovnih aktivnosti sprovedeni su konkursi na kojima je 1.219 projekata sufinansirano sa skoro 550 miliona dinara (542.698.285). Konkursi su bili za projekte iz oblasti kulturnog nasleđa, za projekte umetničkih, stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, otkup publikacija za potrebe javnih biblioteka i programe u oblasti javnog informisanja. U okviru programa "Digitalna škola", 2.910 školskih objekata opremljeno je sa više od 30 hiljada računara.

Nastavljen je rad na potpunom osposobljavanju institucija kulture, u čemu se izdvaja završetak radova na rekonstrukciji i otvaranje Narodne biblioteke Srbije, u kojoj je broj čitalačkih mesta povećan za 50 odsto, a otvorena je i posebna čitaonica za slepe i slabovide, opremljena najsavremenijom tehnologijom koja omogućava slepim osobama da koriste sve publikacije koje su dostupne u elektronskom formatu.
...
Na inicijativu Ministarstva konstituisan je Nacionalni savet za kulturu, što je predstavljalo jedan od preduslova za uspešno sprovođenje Zakona o kulturi. Završen je Predlog nacrta medijske strategije, a na molbu Ministarstva premijer je formirao komisiju koja će dati sugestije na završeni tekst, nakon čega će Predlog biti predstavljen na javnom slušanju u NSRS, a zatim biti upućen Vladi Republike Srbije na usvajanje.

Od zakonodavnih aktivnosti izdvajaju se izrada predloga Zakona o dvorskom kompleksu, priprema nacrta Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi i Zakona o kinematografiji, a Skupština je u prethodnom periodu usvojila tri zakona predložena od strane Ministarstva: Zakon o staroj i retkoj bibliotečkoj građi, Zakon o obaveznom primerku publikacija i Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti.

U toku je i rad na izradi novog Zakona o poštanskim uslugama, čiji je cilj usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva iz oblasti poštanskog saobraćaja sa evropskim direktivama, čime će biti stvoreni uslovi da tržište poštanskih usluga u Srbiji bude korak bliže standardima koji važe u EU.

Za obeležavanje 150. godišnjice postojanja Srpskog narodnog pozorišta obezbeđeno je 38 miliona dinara, a sredstva za programe Beogradske filharmonije su udvostručena.

U sklopu kontrole trošenja budžetskih sredstava, ministar kulture je za 180 dana, na 85 putovanja, obišao 60 gradova, u kojima se i na licu mesta upoznao sa načinom na koji se realizuju sredstva Ministarstva.

Izvor: Vebsajt Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, 14.9.2011.

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU NEĆE POKRETATI NOVE POSTUPKE PRIVATIZACIJE DO KONAČNOG USVAJANJA PREDLOGA ZAKONA O RESTITUCIJI

Agencija za privatizaciju stopiraće prodaju preduzeća u čijem se sastavu nalazi imovina koja se potražuje u postupku restitucije, izjavio je danas direktor Agencije Vladislav Cvetković.

"Agencija za privatizaciju neće pokretati nikakav novi postupak bilo koje privatizacije za koju postoje informacije da se u sastavu preduzeća nalaze imovinske celine ili neki objekti, a predmet su restitucije", rekao je Cvetković za Tanjug i naglasio da će ta državna institucija sačekati usvajanje zakona o vraćanju imovine i obeštećenju.

On je naveo da je Agencija, već sada, kada je Predlog zakona usvojen na Vladi upoznata sa odredbama tog propisa, tako da je doneta odluka da se ne objavljuju javni pozivi za prodaju preduzeća.

"Agencija neće do konačnog usvajanja objavljivati nikakve javne pozive koji mogu da tangiraju prodaju nacionalizovane imovine, ili imovine koja je oduzimana prethodnim vlasnicima", naglasio je on i podvukao da to konkretno znači da neće biti oglašavana ni prodaja hotela "Splendid" (nedavno propao pokušaj), ali i druge imovine koju potražuju bivši vlasnici.

On je napomenuo i da postoje preduzeća koja su već privatizovana i u svom sastavu imaju imovinu koja može biti predmet osporavanja, ali da ostaje da se vidi kako će zakon o restituciji rešiti status te imovine, odnosno šta će se naturalno vraćati, a šta će biti predmet novčanog obeštećenja.

Cvetković je podsetio da prema odredbama budućeg zakona o vraćanju imovine i obeštećenju neće biti naturalne restitucije onoga što je privatizovano, te će u tim slučajevima biti primenjeno novčano obeštećenje.

Agencija će se, napomenuo je, svakako ponašati u skladu sa novom regulativom koja će se odnositi, pre svega, na buduće privatizacije.

Cvetković je mišljenja da bi bilo nepraktično da se naturalna restitucija sprovodi u uspešno završenim privatizacijama.

Prema njegovim rečima, Agencija se i u svim dosadašnjim privatizacijama ponašala društveno odgovorno, pa je tako u svim ugovorima prilikom tenderske ili aukcijske prodaje kupcima bilo naglašeno da li imovinu koja se prodaje potražuju bivši vlasnici.

Svi kupci preduzeća čija je imovina imala nepoznat status su upoznati sa tim i imali su saznanja o tome prilikom kupovine na aukcijama ili tenderima, istakao je direktor Agencije za privatizaciju.

Na pitanje šta će biti sa preduzećima koja su u stečaju, koja se nalaze u portfelju Agencije, a u njihovom sastavu se takođe nalazi imovina koju potražuju bivši vlasnici, Cvetković je rekao da to pitanje treba da reši zakon o vraćanju imovine i obeštećenju.

"Nisam upoznat da je zakon o restituciji to regulisao do kraja, ali sasvim sigurno sve što je prodato bilo kroz privatizaciju ili stečaj i dobilo vlasnika, bilo bi nepraktično da se radi naturalna restitucija. Da li će za stečaje koji su sada u toku, oni biti predmet naturalne restitucije, to ostavljamo da utvrdi zakonodavac", dodao je on.

Zakon o vraćanju imovine i obeštećenju usvojen je nedavno na vladi, nakon što je prošao javnu raspravu. Trenutno se nalazi u skupštinskoj proceduri a njegovo usvajanje se očekuje u toku oktobra.

Izvor: Tanjug, 14.9.2011.

U PROŠLOJ ŠKOLSKOJ GODINI 158 NASTAVNIKA NISU IMALI FOND ČASOVA I 4.867 NISU IMALI PUN FOND: Za 158 nastavnika koji nemaju fond časova Ministarstvo prosvete i nauke će proveriti da li ispunjavaju uslove za penziju i da li mogu da se uklope u potrebe nastave, ili će dobiti otpremninu

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović najavio je danas da će to ministarstvo pokušati da zaposlene koji nisu imali pun fond časova u prošloj školskoj godini preusmeri na mesta za kojima u obrazovnom sistemu postoji potreba.

Obradović je na konferenciji za novinare, povodom racionalizacije zaposlenih u prosveti, precizirao da je u Srbiji zaposleno 158 nastavnika koji nisu imali fond časova i njih 4.867 koji nisu imali pun fond u prošloj školskoj godini.

"U saradnji sa sindikatima, resorno ministarstvo je 15. avgusta formiralo listu tehnoloških viškova na osnovu koje je, kao i na osnovu potreba koje su za nastavnim kadrom uputile školske uprave, rasporedilo 2.205 nastavnika koji nisu imali pun fond časova", ukazao je on.

Pored toga, kako je istakao, u ovom trenutku postoji potreba za 2.630 kadrova koji će držati nastavu u smanjenom obimu i 1.151 koji će imati pun fond časova.

Prema njegovim rečima, za 158 nastavnika koji nemaju fond Ministarstvo će proveriti da li ispunjavaju uslove za penziju i mogu li se uklopiti u potrebe nastave, ili će dobiti otpremninu.

Obradović je podsetio na to da se već tri godine u obrazovnom sistemu sprovodi racionalizacija odeljenja, škola i zaposlenih i da je, u odnosu na taj proces, mali broj nastavnika koji ne drže nastavu ili nemaju pun fond časova.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 14.9.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA - REPUBLIČKA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE PODSEĆA OPERATORE NA OBAVEZU BLAGOVREMENOG DOSTAVLJANJA IDENTIFIKACIONIH PODATAKA

Odredbama člana 37. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010 - dalje: Zakon) propisani su opšti uslovi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija, a isti su bliže uređeni Pravilnikom o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja ("Sl. glasnik RS", br. 38/2011 i 44/2011 - ispr. - dalje: Pravilnik).

U skladu sa odredbom člana 38. Zakona i čl. 4. i 5. Pravilnika operator je dužan da najmanje 15 dana pre otpočinjanja, promene ili okončanja delatnosti elektronskih komunikacija, obavesti o tome Republičku agenciju za elektronske komunikacije (dalje: Agencija), u pisanom obliku.

Prema odredbama člana 41. Zakona operator je dužan da, na zahtev Agencije, dostavi sve potrebne podatke i informacije koji su neophodni radi obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije. Podaci i informacije koji su neophodni za obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije su, između ostalog, i aktuelni identifikacioni podaci operatora (puno poslovno ime, naziv, sedište, kao i kontakt podaci odgovornih i ovlašćenih lica).

Ukoliko operator, u određenom roku, ne dostavi propisane podatke, Zakonom je propisana odgovornost za prekršaj. Naime, prema odredbama člana 138. stav 1. Zakona, novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, između ostalog, ako:

1. ne obavlja delatnost elektronskih komunikacija u skladu sa odgovarajućim opštim uslovima propisanim od strane Agencije (član 37.);
2. ne obavesti Agenciju o otpočinjanju, promeni ili okončanju delatnosti (član 38. stav 1.).

Za navedeni prekršaj predviđena je sankcija i za odgovorno lice u pravnom licu, kao i za preduzetnika, odnosno fizičko lice, i to novčana kazna u rasponu od 50.000 do 150.000 dinara, kao i odgovarajuća zaštitna mera.
Istovremeno sa izricanjem novčane kazne za utvrđeni prekršaj, pravnom licu, odnosno preduzetniku, može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju do tri godine, a odgovornom licu u pravnom licu zaštitna mera zabrane vršenja određenih poslova u trajanju do jedne godine.

Prema odredbama člana 139. stav 1. tačka 1) Zakona, novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 kazniće se za prekršaj pravno lice, ako ne dostavi Agenciji podatke i informacije neophodne radi obavljanja poslova iz njene nadležnosti (član 41. Zakona).

Takođe, za navedeni prekršaj kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara, kao i preduzetnik, odnosno fizičko lice novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara.
Napominjemo da će Agencija, u zakonskim rokovima, pokrenuti prekršajne postupke protiv svih lica koja ne postupaju u skladu sa Zakonom.

Izvor: Vebsajt Republičke agencije za elektronske komunikacije, 13.9.2011.

SAVET MINISTARA EVROPSKE UNIJE JE 12. SEPTEMBRA USVOJIO ZAKON NA OSNOVU KOGA ĆE SE PERIOD ZAŠTITE AUTORSKIH PRAVA ZA IZVOĐAČE PRODUŽITI SA 50 NA 70 GODINA

Evropska unija produžila je zaštitu autorskih prava muzičkih izvođača i producenata sa 50 na 70 godina.

EU je saopštila da je cilj te mere da izvođači dobijaju naknadu za autorska prava do kraja života i da u poznim godinama ne moraju da trpe zbog manjka prihoda. Muzička industrija pozdravila je taj korak, dok predstavnici potrošača ukazuju da će diskografski proizvodi zbog toga poskupeti, a pojedini analitičari upozoravaju da je potrebno više pažnje posvetiti novim tehnološkim izazovima, poput tržišta na internetu.

Savet ministara EU je 12. septembra usvojio zakon na osnovu koga će se period zaštite autorskih prava za izvođače produžiti za 20 godina. Time će se smanjiti razlika u zaštiti prava autora i izvođača. Prava autora su zaštićena tokom života i 70 godina nakon smrti dok su izvođači do sada uživali ta prava 50 godina posle smiljenog muzičkog izvođenja.

Protiv zakona glasale su Švedska, Holandija, Belgija i Luksemburg, Češka, Slovačka, Rumunija i Slovenija dok su Austrija i Estonija bile uzdržane. Članice EU imaju dve godine da prilagode svoje zakonodavstvo novom zakonu. Evropska komisija je novi zakon predložila u julu 2008. a Evropski parlament ga je izglasao u aprilu 2009.

Savet ministara EU je saopštio da muzički izvođači počinju karijeru mladi i da često zaštita prava u trajanju od 50 godina nije dovoljna da obuhvati izvođenja tokom celog života zbog čega neki od njih gube prihode u poznijim godinama.

Većina izvođača počinje karijeru u ranim 20-tim godinama ili ranije a očekivani životni vek u EU sada je 76,4 godine za muškarce i 82,4 za žene. To znači da izvođač koji je ušao u osmu deceniju ne bi mogao da ima koristi od svog dela jer su mu istekla autorska prava kada mu je najpotrebnije, navela je Evropska komisija u objašnjenju novih mera.

EU je, takođe, predvidela mere kako bi umetnici koji su preneli svoja prava na producente imali koristi od produženja perioda zaštite i kako bi mogli da povrate prava u određenim okolnostima.

Zakon uređuje i način izračunavanja perioda zaštite kada je reč o pesmama ili kompozicijama u čije stvaranje je bilo uključeno više autora. Prema novom zakonu zaštita će isteći 70 godina nakon smrti poslednje osobe koja umre bilo da je reč o kompozitoru ili autoru teksta.

Procenjuje se da između 60 i 70% muzičkih dela ima više autora, odnosno različitog kompozitora i tekstopisca. U članicama EU period zaštite takvih dela se različito računa zavisno od toga da li se na delo gleda kao na jedinstveno delo sa zajedničkim autorskim pravima ili se tekst i muzika tumače kao zasebna dela.

Izvor: Izvod iz vesti AFP i EurActiv.com, 13.9.2011.

U SKLADU SA UREDBOM O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA SKLADIŠTENJA PŠENICE, KUKURUZA I ZAMRZNUTE MALINE, RODA 2011. GODINE U JAVNA SKLADIŠTA - U PERIODU OD 15. SEPTEMBRA 2011. GODINE DO 31. MAJA 2012. GODINE ĆE SE VRŠITI PRIJEM ZAHTEVA ZA DOBIJANJE SREDSTAVA

Uredbom o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, kukuruza i zamrznute maline, roda 2011. godine u javna skladišta ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011, stupila na snagu 22. juna 2011. godine - dalje: Uredba) se uređuju uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, kukuruza i zamrznute maline roda 2011. godine u javna skladišta (dalje: podsticajna sredstva).

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava:

• za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice i kukuruza ima fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ako:

- je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 21/2010, 89/2010 i 22/2011) i nalazi se u aktivnom statusu,
- ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i ako je u periodu od 14. avgusta 2010. godine do 19. avgusta 2011. godine uplatilo iznos od najmanje 42.818 dinara po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika;

• za subvencionisanje troškova skladištenja zamrznute maline ima fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ako ispunjava uslov iz stava 1. tačka 1) člana 2. Uredbe, odnosno da je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Zahtev se podnosi posle isteka roka skladištenja u dva primerka Ministarstvu finansija - Uprava za trezor od 15. septembra 2011. godine do 31. maja 2012. godine.

Uz zahtev se podnosi ugovor o skladištenju, faktura za usluge skladištenja i kopija robnog zapisa.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice - nosilac komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva koje ostvari pravo na podsticajna sredstva na osnovu netačnih i neistinitih podataka.

Izvor: Redakcija, 13.9.2011.

NOVIM PRAVILNIKOM O VINARSKOM REGISTRU PREDVIĐENO DA ĆE TRGOVCI KOJI BUDU IMALI VEĆI GODIŠNJI OBIM PRODAJE OD 100.000 LITARA VINA MORATI DA PRIJAVLJUJU ZALIHE

"Ministarstva poljoprivrede i trgovine intenzivno radi na zakonskoj regulativi u proizvodnji vina, a jedan od ciljeva je zajednička organizacija tržišta, usklađena sa principima i standardima u Evropskoj uniji", izjavio je danas savetnik za vinogradarstvo i vinarstvo u ministarstvu Darko Jakšić.

Da bi nova zakonska rešenja bila primenjena i dovela do pozitivnih pomaka u razvoju vinarstva Srbije, Privredna komora Beograda, Centar za razvoj akcionarstva i Zadružni savez Beograda u saradnji sa resornim ministarstvom danas su u PKB predstavili nova akta u proizvodnji vina, kao i sistema Hasap (H A C C P) u vinarstvu.

Govoreći o Pravilniku o vinarskom registru, Jakšić je rekao da se njime uvode dve kategorije vina - bez geografskog porekla i sa geografskim poreklom, a novina su i evidencione markice, zelene, crvene i ljubičaste boje.

Pravilnikom o vinarskom registru propisano je, kako je naveo, da svako vino mora imati svoj broj, registarski broj proizvođača, proizvodnja vina u toku godine računaće se od 1. avgusta do 31. jula naredne godine, prijava proizvodnje moraće svake godine da se obavi do 10. novembra, prijava zaliha do 31. avgusta, a novina je što će ubuduće i trgovci koji imaju veći godišnji obim prodaje od 100.000 litara vina morati da prijavljuju zalihe.

Vinari su upoznati i sa novim Pravilnikom o enološkim laboratorijama, kojim se regulišu uslovi koje mora da ispunjava laboratorija za ispitivanje kvaliteta šire, vina i drugih proizvoda u pogledu tehničke i profesionalne osposobljenosti, kao i metode za fizičko - hemijske i mikrobiološke analize vine.

Izvor: Tanjug, 13.9.2011.

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Upućen poziv ustanovama kulture, umetničkim i drugim udruženjima, organizacijama, umetnicima i autorima projekata u oblasti kulture na teritoriji grada Beograda da dostave predloge programa i pojedinačnih projekata u oblasti kulture za 2012.

Predmet godišnjeg konkursa Sekretarijata za kulturu Gradske uprave grada Beograda za 2012. godinu su predlozi programa - projekata u oblasti:

- scenskog stvaralaštva;
- muzičkog stvaralaštva;
- likovnog, primenjenog i vizuelnog stvaralaštva;
- zaštite kulturnih dobara;
- bibliotekarstva;
- kulturno-obrazovne delatnosti;
- amaterskog stvaralaštva.

Podnosioci programa i pojedinačnih projekata predloge dostavljaju na propisanom obrascu koji se može preuzeti u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica kraljice Marije br.1, na prijavnici, radnim danom u terminu 10-15 sati.

Predlagač može konkurisati sa najviše dva projekta.

Ukoliko konkuriše sa dva projekta, predlagač popunjava obrazac za svaki projekat pojedinačno.

Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine.

Predlog programa u šest primeraka (po mogućstvu i u elektronskom obliku) dostaviti na adresu: Gradska uprava grada Beograda - Sekretarijat za kulturu, Beograd, Ulica kraljice Marije broj 1.

O izboru projekata u čijem će finansiranju učestvovati Sekretarijat za kulturu odlučuje Komisija za programe u oblasti kulture.

O rezultatima konkursa podnosioci predloga biće obavešteni u roku od 30 dana od dana usvajanja programa od Gradskog veća.

Napomena: Konkurs ne obuhvata programe u oblasti izdavaštva/ otkup publikacija za biblioteke čiji je osnivač Grad Beograd, stimulacija kapitalnih izdanja/ i filmske umetnosti /filmska produkcija i postprodukcija/. Ovi programi su predmet posebnih konkursa.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 8.9.2011.

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Snežana Samardžić-Marković saopštila je da je to ministarstvo Savetu za sport na današnjoj sednici predstavilo sadržaje i dinamiku izrade podzakonskih akata, odnosno pravilnika koji se tiču rada ovog tela.

Samardžić-Marković je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice ovog saveta, navela da je reč o primeni Zakona o sportu i dodala da je resorno ministarstvo već usvojilo osam podzakonskih akata od dvadeset, koliko je predviđeno Zakonom.

Sada je najvažnije da ljudima u sportu objasnimo i približimo Pravilnik o upisu u Registar sportskih organizacija, istakla je ona i napomenula da proces upisa u Agenciji za privredne registre počinje 22. septembra.

"Pored razgovora o procedurama za kandidaturu za organizaciju međunarodnih sportskih događaja, na sednici su predstavljene aktivnosti Ministarstva na izradi predloga poreskih olakšica za ulaganje u sport, što je jedna od mera kojom će se direktno uticati na poboljšanje uslova u oblasti sporta", naglasila je Samardžić-Marković.

U vezi sa tim, kako je istakla, resorno ministarstvo je pokrenulo istraživanje koje se bavi komparativnom analizom ovakvih poreskih olakšica u zemljama EU, a na osnovu kojeg će se izraditi preporuke za unapređenje finansiranja sporta.

"Krajnji cilj ovih aktivnosti je novi, bolji i kvalitetniji model finansiranja sporta", navela je Samardžić-Marković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 5.9.2011.

SEMINAR "PARTNERSTVO ZA PROMENU PORESKOG SISTEMA" 15. I 16. SEPTEMBRA 2011. Rok za prijavu je 9. septembar 2011. godine

Seminar "Partnerstvo za promenu poreskog sistema", biće održan 15. - 16. septembra 2011. godine (Beograd, Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9) , u organizaciji Unije poslodavaca Srbije i BUSINESSEUROPE (Konfederacija udruženja poslodavaca Evropske Unije).

Seminar je deo projekta BOSMIP IV, a cilj je razvoj socijalno-ekonomskih partnerstava koje mogu doprineti bržem i kvalitetnijem postizanju cilja, u ovom slučaju promene poreskog sistema.

Tokom seminara strani eksperti će prezentovati rešenja i iskustva Austrije i EU i odgovarati na pitanja učesnika, a predviđena je i kraća radionica. Više detalja se nalazi u priloženim dokumentima.

Seminar je besplatan, a učesnicima će biti obezbeđen smeštaj i nadoknađeni putni troškovi u skladu sa pravilima Evropske komisije ukoliko je to neophodno.

S obzirom na ograničen broj učesnika, učešće potvrditi najkasnije do 9. septembra 2011. godine popunjavanjem Obrasca za registraciju koji molimo da dostavite na e-mail n.cupac@poslodavci.rs ili na faks 011/2160-988.

Izvor: Unija poslodavaca Srbije, 5.9.2011.

NAJAVLJENA MOGUĆNOST ODLAGANJA PRIMENE PRAVILNIKA KOJI PREDVIĐA DA VOZAČI AUTOMOBILA OD 1. NOVEMBRA MORAJU DA IMAJU SVE ČETIRI ZIMSKE GUME U ZIMSKOM PERIODU

FUNKCIONERI KOJI SU U SUKOBU INTERESA IMAJU ROK OD 15 DANA DA SE ODREKNU JEDNE OD FUNKCIJA, A UKOLIKO TO NE UČINE POSTUPAK RAZREŠENJA TOG PITANJA MOŽE TRAJATI NAJVIŠE OKO DVA I PO MESECA

Tanjug

Funkcioneri koji su u sukobu interesa imaju rok od 15 dana da se odreknu jedne od funkcija, a ukoliko to ne učine postupak razrešenja tog pitanja može trajati najviše oko dva i po meseca, izjavila je danas direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković.

Marković je na konferenciji za novinare povodom odluke Ustavnog suda Srbije o nespojivosti funkcija ukazala da je funkcionerima rok od 15 dana dat u ponedeljak, 12. septembra,  a da je periodom od dva i po meseca obuhvaćeno i pravo žalbe na odluke Agencije.

Ona je dodala da će Agencija poslanike, kako vojvođanskog, tako i republičkog parlamenta, za koje utvrdi da su u sukobu interesa, obavestiti o tome i naložiti im da se u predviđenom roku povuku sa jedne od funkcija.

Nema produženja rokova

Prema njenim rečima, funkcioneri koji su se zatekli na funkcijama pre donošenja Zakona - 1. januara prošle godine imali su rokove do aprila i septembra 2010. da se izjasne na kojim će funkcijama ostati, pa bi produženje rokova za izjašnjavanje bilo izlišno.

Marković je navela da funkcionerima koji  dostave dokaze o tome da su podneli ostavke ili da su razrešeni, Agencija neće slati nikakva obaveštenja, dok za one koji to ne učine, a utvrdi se da su u sukobu interesa, sledi upozorenje, a zatim i javno objavljivanje preporuke za razrešenje.

Direktorka Agencije je precizirala da između svih tih postupaka postoji vremenski period od po 15 dana, uključujući i prava žalbe, pa čitav postupak može trajati dva i po meseca.

Problem duplih funkcija, ponovila je, ima dvadesetak poslanika, od kojih je 15 u pokrajinskom parlamentu.

Ustavni sud je proglasio neustavnom odredbu kojom je neposredno izabranim funkcionerima bilo dopušteno da obavljaju više funkcija, bez provere Agencije za borbu protiv korupcije da li su u sukobu interesa.

Na konferenciji za novinare Agencije za borbu protiv korupcije najavljeno je da se izrada podzakonskih akata na Zakon o finansiranju političkih aktivnosti "privodi kraju", kao i vodič kroz taj akt.

ZAVRŠEN NAČELNI PRETRES O ZAKONU O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE

Tanjug

Poslanici republičkog Parlamenta završili su načelni pretres predloženog zakona o zaštiti poslovne tajne.

Predloženim rešenjima se uređuje pravna zaštita poslovne tajne od nelojalne konkurencije, jer se njima povreda poslovne tajne sankcioniše kao privredni prestup privrednog društva, odnosno odgovornog lica u privrednom društvu.
Cilj je zaštita poverljivih informacija od svih akata nelojalne konkurencije, čime se stvaraju uslovi za sankcionisanje svake radnje neovlašćenog otkrivanja, sticanja ili korišćenja poverljivih informacija, čime se podstiče poštena tržišna utakmica, inovativnost, a stvaraju se povoljni uslovi za privlačenje i zadržavanje stranih investicija.

Poslanici će u nastavku sednice razmatrati predložene odluke o naknadi za rad u Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje i u Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Vlada Srbije povukla Zakon o rehabilitaciji

Vlada Srbije povukla je iz skupštinske procedure predloženi Zakon o rehabilitaciji.

Predloženi zakon o rehabilitaciji je još jedan od zakona čije je donošenje prioritet u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Predlog zakona o rehabilitaciji predviđa veći broj prava za rehabilitovana lica, koja do sada nisu mogla da budu ostvarena, kao i proširenje kruga lica na koja se rehabilitacija odnosi.

Tim zakonskim predlogom uređuju se rehabilitacija i pravne posledice rehabilitacije lica koja su iz političkih, verskih ili ideoloških razloga lišena života, slobode ili drugih prava od dana kada su pripadnici Narodnooslobodilačkog pokreta počeli efektivno da vrše vlast, koja se kasnije nije prekidala, pa do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rehabilitovana lica imaju pravo na poseban penzijski staž, mesečnu novčanu naknadu, zdravstvenu zaštitu, pravo na povraćaj konfiskovane imovine, odnosno njeno obeštećenje i pravo na obeštećenje za materijalnu i nematerijalnu štetu.

"Logično je da se zakon o restituciji usvoji kao prethodni zakon i da u zavisnosti od rešenja koja se njime postižu ide zakon o rehabilitaciji, jer su to povezani zakoni", rekla je Kolundžija Tanjugu.

Prema njenim rečima, i u jednom i u drugom slučaju radi se o vraćanju prava koja su na nelegalan ili naprasan način oduzeta građanima Srbije u određenom periodu.

Posle toga, na dnevnom redu može da se nađe i Zakon o rehabilitaciji, smatra ona.

USAGLAŠAVANJE AMANDMANA NA ZAKON O JAVNOJ SVOJINI

RTV

Ministarstvo finansija počeće danas da razmatra amandmane Vlade Vojvodine na Predlog zakona o javnoj svojini, kako bi, na osnovu procene šta je u njima prihvatljivo, a šta ne, bili sačinjeni amandmani Vlade Srbije na taj zakon i zajedno sa njim dostavljeni Skupštini Srbije na usvajanje.

Reč je o amandmanima koje je na Predlog zakona o javnoj svojini predložila pokrajinska vlada, ali ih nije prihvatila republička vlast.

Nakon uslaglašavanja amandmani će postati deo Predloga zakona o javnoj svojini koji bi 22. septembra trebalo da razmatra Skupština Srbije, zajedno sa Predlogom zakona o vraćanju imovine i obeštećenju.
Vlada Vojvodine je prošle nedelje usvojila pet amandmana na Predlog zakona o javnoj svojini.

Pokrajinska vlada smatra da Vojvodina mora imati pravo svojine nad svim što je izgrađeno iz budžeta Vojvodine, uključujući kanalsku mrežu na teritoriji Pokrajine i objekte železničke infrastrukture od regionalnog i lokalnog značaja.

Vlada Vojvodine predlaže da Pokrajina može u svojini da ima puteve drugog reda koji povezuju dva ili više okruga na teritoriji Vojvodine.

Pokrajina traži da ima pravo svojine i nad objektima na teritoriji bivših jugoslovenskih republika koji su bili u društvenoj svojini, a na kojima je kao nosilac prava raspolaganja bila upisana Vojvodina, odnosno javna preduzeća ili ustanove čiji je osnivač Pokrajina.

U amandmanima se traži i preciziranje vlasništva u javnim preduzećima, odnosno pravo lokalnih samouprava da kao sopstvenu svojinu tretiraju ulice, trgove i parkove.

Pokrajinska vlada traži da Vojvodina i lokalne samouprave dobiju u svojinu nepokretnosti kojima se već služe, a da se dobra od opšteg interesa urede posebnim zakonom.

Zakon o javnoj svojini, kako je najavila predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić Dejanović, na dnevni red Parlamenta doći će 22. septembra, a skupština bi o njemu trebalo da se izjasni do 26. ili 27. septembra.

RADNA GRUPA USAGLASILA 8.SEPTEMBRA PREDLOG MEDIJSKE STRATEGIJE SRBIJE

Radna grupa, osnovana rešenjem premijera Mirka Cvetkovića, kako danas u zajedničkom saopštenju ističu novinarska udruženja i medijske asocijacije, usaglasila je 8.septembra Predlog medijske strategije Srbije, sa usvojenim amandmanima medijskog sektora, osim u delu koji se odnosi na osnivanje regionalnih javnih servisa.

Novinarske organizacije, NUNS, UNS i NDNV i medijska udruženja ANEM, Lokal pres i Asocijacija medija, dodaje se u saopštenju, zadovoljni su činjenicom da se dugotrajni proces izrade Medijske strategije Srbije privodi kraju.  

Medijski sektor očekuje da usvajanje ovog dokumenta označi početak uvođenja pravila i normi na potpuno haotičnoj medijskoj sceni Srbije.  

Medijske asocijacije a i novinarska udruženja uložili su ogromnu energiju u to da ovaj važan dokument dobije konačnu koliko-toliko prihvatljivu formu. U želji da on napokon ugleda svetlost dana, napravljeni su mnogi kompromisi.  

Nekim od rešenja medijske asocijacije i novinarska udruženja su zadovoljni, na neka gledaju sa oprezom ili rezervom, dok deo Predloga medijske strategije o regionalnim javnim servisima smatraju potpuno neprihvatljivim i praktično neodrživim.

Medijski sektor traži da se taj deo Predloga strategije izbriše i zahteva sprovođenje celovite zakonske redefinicije oblasti javnih servisa.  

Među ukupno sedam amandmana na kojima je medijski sektor insistirao po cenu istupanja iz Radne grupe, u celini je odbijen upravo amandman o regionalnim javnim servisima, dok su ostali prihvaćeni sa izvesnim izmenama i dopunama.

Medijski sektor traži da iz konačnog teksta Medijske strategije budu izbrisane sve neprecizne formulacije, koje ostavljaju prostor za naknadna različita tumačenja vlasti i zakonodavne postupke, pre svega u delovima o medijskom vlasništvu i povlačenju države iz vlasništva u medijima.  

Novinarska udruženja i medijske asocijacije nezadovoljni su i činjenicom da će Nacionalni saveti nacionalnih manjina, prema Predlogu strategije, imati mogućnost da budu osnivači medija, i to ne samo štampanih.  

Izražavaju bojazan da to rešenje znači da će Nacionalni saveti praktično monopolizovati manjinsko informisanje, posebno što Predlog strategije ne nudi skoro nikakve garancije da će se štititi nezavisnost i objektivnost uređivačke politike tih medija.  

Medijski sektor insistira da, prilikom završnih konsultacija unutar Vlade Srbije i usvajanja Predloga strategije na sednici Vlade, ne budu menjani usaglašeni suštinski zahtevi novinarskih udruženja i medijskih asocijacija, uključujući i one o zaštiti konkurencije i primeni od 1.januara 2012.godine evropskih pravila o državnoj pomoći.  

Pošto Vlada Srbije usvoji ovaj izvšni dokument, novinarska udruženja i medijske asocijacije zadržavaju pravo da se i pojedinačno izjasne o Medijskoj strategiji.  

Medijske asocijacije i novinarska udruženja aktivno će pratiti sprovođenje Medijske strategije i učiniće sve da ona ne bude “mrtvo slovo na papiru”.  

Opširnije: www.blic.rs

IZMENOM I DOPUNOM ZAKONA O AUTORSKIM PRAVIMA ZABRANJENO JE KOPIRATI CELE KNJIGE OSIM AKO JE REČ O DELIMA ČIJI SU PRIMERCI RASPRODATI NAJMANJE DVE GODINE

Politika

Postojeći Zakon o autorskom i srodnim pravima predviđao je mogućnost da fizička lica umnožavaju cele knjige bez naknade autoru, ali samo u lične nekomercijalne svrhe.

Kada student za potrebe učenja i polaganja ispita na fakultetu umnoži autorsko delo radi se o komercijalnoj potrebi, samtra kaže Vladimir Marić, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu.

"Autorsko pravo je pravo privatnog karaktera i štiti se na privatan zahtev. Onog trenutka kada autor sazna za neovlašćeno umnožavanje svog dela, preduzeće pravne radnje u cilju zaštite svog prava. Oni koji se profesionalno bave pružanjem usluga fotokopiranja treba da znaju da je kopiranje čitavih knjiga ovim zakonom zabranjeno", kaže Marić.

Bez naknade autoru, „za nekomercijalne svrhe nastave” mogu se fotokopirati odlomci pojedinačnih autorskih dela, dozvoljeni su i „javno izvođenje ili predstavljanje objavljenih dela u obliku neposrednog poučavanja na nastavi”, kao i „javno izvođenje ili predstavljanje objavljenih dela na školskim priredbama”, ali samo ako izvođači ne dobijaju novac za učešće u školskoj predstavi. Jedna od novina je i zabrana „umnožavanja notnog zapisa muzike, osim ručnim prepisivanjem”.

"To je učinjeno zbog visoke cene pisanja i štampanja notnog materijala legalnim putem. Polazi se od pretpostavke da bi kopiranje takvih materijala, notnih svezaka i drugih raznih partitura u fotokopirnicama ozbiljno narušavalo legitimne interese autora i izdavača", navodi Marić.

Upitan da li će zabrana fotokopiranja udžbenika koji su u prodaji povući za sobom i obavezu uređivanja visine cene udžbenika kako bi bili dostupni svim studentima, Marić kaže da ova odredba sprečava neovlašćeno kopiranje knjiga i nema nikakve suštinske veze sa njihovom tržišnom vrednošću. A upravo su cene, prema rečima studenata, jedan od glavnih razloga što se mnogi od njih odlučuju za iskopirani primerak. U proseku, udžbenici koštaju od 500 do 3.000 dinara, a za većinu onih „običnih”, bez posebne opreme, treba izdvojiti između 500 i 1.000 dinara.

Najveći problem je, međutim, to što mnogi profesora nameću akademcima obavezu da kupe njihov udžbenik. Nenad Stojanović, student Visoke škole strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, kaže da su cene udžbenika previsoke u odnosu na ono što se u njima dobija.

"Kvalitet izdanja je često veoma loš, a nekada se čak dešava da po izuzetno lošem prevodu na srpski jezik shvatite da je mnogo toga prepisano iz stranih udžbenika. Naravno da treba zaštiti autorsko pravo pisca udžbenika, ali treba kontrolisati i kvalitet, naročito da li je reč o plagijatu. Dobro mi je poznato koliko košta štampanje udžbenika i njihova cena ne bi trebalo da bude veća od 500-600 dinara", kaže Stojanović.

On dodaje da bi bilo dobro kada bi studenti imali biblioteke u kojima bi mogli da iznajme udžbenik na godinu dana, čime bi i oni lošijeg imovinskog stanja mogli nesmetano da studiraju.

Na kvalitetu udžbenika treba raditi, ali veći je problem uslovljavanje studenata da moraju da kupe profesorovu knjigu, ističe Miša Živić, predsednik Studentske konferencije univerziteta Srbije.

"Time se studentima onemogućava da pozajme udžbenik, ukoliko nemaju novca da ga kupe. Većina profesora je posle bolonjske reforme morala da napiše svoj udžbenik, prilagođen novom programu, a cene prvenstveno diktira kvalitet štampe i obim knjige. Kopiranje udžbenika jeste kršenje autorskih prava, ali i uslovljavanje kupovinom udžbenika je veliki problem", kaže Živić.

DUGOROČNI GASNI UGOVOR ZA SRBIJU

Tanjug

Generalni direktor Javnog preduzeća "Srbijagas" Dušan Bajatović razgovarao je u Moskvi sa predsednikom Upravnog odbora ruske kompanije "Gasprom" Aleksejem Milerom o snabdevanju srpskog tržišta gasom i koncipiranju novog dugoročnog ugovora, rečeno je danas Tanjugu u "Srbijagasu".

Na sastanku koji je sinoć održan u ruskoj prestonici bilo je reči i o daljim koracima u realizacije gasovoda "Južni tok" i Podzemnog skladišta gasa "Banatski Dvor".

Čelnici dve gasne kompanije razmatrali su moguće zajedničke projekte u oblasti izgradnje gasnih centrala i pitanja u vezi sa dolaskom "Gasprombanke" u Srbiju, istakli su u "Srbijagasu" i naglasili da je na sastanku bilo reči i o budućnosti proizvodnje veštačkih đubriva u Srbiji i mogućim zajedničkim projektima sa HIP Azotarom Pančevo.

Ruski gasni holding "Gasprom" i srpsko javno preduzeće "Srbijagas" završili su izradu studije izvodljivosti srpske deonice gasovoda "Južni tok", saopštila je informativna služba ruskog koncerna posle sastanka Milera i Bajatovića u Moskvi.

"To će omogućiti da se u najskorije vreme pokrene procedura procene uticaja na životnu sredinu, uključivanje srpske deonice projekta u plan prostornog planiranja Republike Srbije i dodelu privilegovanog statusa, kao i dobijanje svih neophodnih dozvola", istaknuto je u saopštenju "Gasproma".

Dve strane su na sastanku razmotrile tekuća pitanja rusko-srpske energetske saradnje, a kako su istakli u Gaspromu, visoku ocenu dobila je realizacija projekta podzemnog skladišta gasa "Banatski Dvor", kao i dinamika radova vezanih za gasovod "Južni tok"

Učesnici pregovora su istakli da se saradnja dve kompanije na realizaciji strateški važnih projekata razvija u punom skladu sa zacrtanim planom.

"Gasprom" i "Srbijagas" su 15. maja 2009. potpisali osnovni sporazum o saradnji na projektu "Južni tok" na teritoriji Srbije. U novembru iste godine registrovana je zajednička projektna kompanija "South Stream Serbia AG" u kojoj "Gasprom učestvuje sa 51, a "Srbijagas" sa 49 odsto.

Pre toga, "Gasprom" i "Srbijagas" su 24. decembra 2008. potpisali memorandum o uzajamnom razumevanju kad je u pitanju saradnja na skladištenju gasa u okviru projekta "Banatski Dvor".

U oktobru 2009. potpisan je sporazum o osnivanju zajedničkog preduzeća "Banatski Dvor" koje je zaduženo za izgradnju i eksploataciju podzemnog skladišta gasa aktivnog kapaciteta 450 miliona kubnih metara, a registrovanog u februaru 2010.

Udeo "Gasproma" u tom preduzeću je takođe 51 odsto, a Srbijagasa 49 odsto. Podzemno skladište gasa "Banatski Dvor" će se izgraditi na istoimenom iscrpljenom gasnom nalazištu, 60 kilometara severoistočno od Novog Sada.

Projekat "Južni tok", koji ima za cilj da poveća ponudu maršruta za isporuku prirodnog gasa evropskim potrošačima, predviđa izgradnju gasovoda po dnu Crnog mora u zemlje južne i centralne Evrope. Procenjuje se da će se kapaciteti "Južnog toka" postepeno povećavati, a kapaciteti njegove podvodne deonice projektovani su na 63 milijarde kubnih metara godišnje.

Puštanje u rad prve linije gasovoda planirano je za kraj 2015. godine, a vrednost projekta "Južni tok" procenjena je na oko 15,5 milijardi evra.

"Gasprom" je najveći akcionar "Južnog toka" sa udelom od 50 procenata, dok je udeo italijanske energetske korporacije "Eni" 20 odsto, a francuska EdF i nemačka BASF će dobiti po 15 procenata.

U toku je izrada zajedničke studije izvodljivosti "Južnog toka, koja objedinjuje studiju podvodne deonice, kao i studije gasovoda na teritoriji zemalja južne i centralne Evrope.