Aktuelne vesti na dan 14. novembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 30/1-15. novembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 32/1-15. novembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 7-8/ novembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 1-6. oktobar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 84 OD 11. NOVEMBRA 2011/ODABRANI DOKUMENT

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • NOSIOCI PRAVA JAVNE SVOJINE I KORISNICI STVARI U JAVNOJ SVOJINI PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNOJ SVOJINI
 • PRERASPODELA RADNOG VREMENA I OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZAPOSLENOM U SLUČAJU PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RA
 • NAKNADA ZARADE U SLUČAJU PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD ZAPOSLENOG ZBOG POVREDE NA RADU
 • KOMENTAR NOVE ODLUKE O PODACIMA O DEVIZNIM RAČUNIMA REZIDENATA KOJE BANKE DOSTAVLJAJU NARODNOJ BANCI SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 75/2011: • Pristupom registru koji je NBS objavila na svojoj internet stranici, zainteresovana lica dobijaju podatke o vlasniku deviznog računa, kao i podatke o deviznom računu uključujući i podatak da li je račun aktivan, odnosno otvoren •

Podaci o deviznim računima rezidenata koje banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije

Rok i način dostavljanja podataka

Javnost podataka iz registra deviznih računa rezidenata

 • NAJNOVIJE IZMENE HARMONIZOVANOG SISTEMA NAZIVA I ŠIFARSKIH OZNAKA ROBE U "INDUSTRIJSKIM ODELJCIMA" KOJE SE PRIMENJUJU OD 1. JANUARA 2012. GODINE

 

 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA OKTOBAR 2011. GODINE

1. Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji u 2011. godini

2. Indeksi potrošačkih cena - po grupama proizvoda i usluga - oktobar 2011. godine1)

3. Inflacija merena Indeksima potrošačkih cena

Indeksi potrošačkih cena se definišu kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u oktobru 2011. godine, u odnosu na septembar 2011. godine, u proseku su povećane za 0,4%. Potrošačke cene u oktobru 2011. godine, u odnosu na isti mesec 2010. godine, povećane su za 8,7%, dok su u odnosu na decembar 2010. povećane za 6,8%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje u oktobru 2011. godine, u odnosu na prethodni mesec, najveći rast cena zabeležen je u grupama Odeća i obuća (1,3%) Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje (1,0%), Hrana i bezalkoholna pića (0,7%), Restorani i hoteli (0,3%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,2%), dok je pad cena zabeležen u grupama Transport (-0,2%) i Obrazovanje (-0,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 
1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

STOPA ZATEZNE KAMATE ZA OKTOBAR MESEC 2011. GODINE IZNOSI 0,9020%

Izmenama Zakona o visini stope zatezne kamate ("Sl. list SRJ", br. 9/2001, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 31/2011 – dalje Izmene zakona),  koji je stupio na snagu 17. 05. 2011. godine umesto mesečne stope rasta cena na malo,za obračun stope zatezne kamate primenjuje se stopa rasta potrošačkih cena.
Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji u 2011. godini


Mesec

Indeks

Januar 2011.

101,4

Februar 2011.

101,5

Mart 2011.

102,6

April 2011.

101,1

Maj 2011.

100,4

Jun 2011.

99,7

Jul 2011.

99,5

Avgust 2011.

100,0

Septembar 2011.

100,2

Oktobar 2011.

100,4


Prema objavljenim podacima u oktobru mesecu 2011. godine 

                     Stope zatezne kamate u 2011. godini 


Mesec

stopa

 • Januar 2011. Do 16. Maja 2011 / za obračun zatezne kamate uzeta je mesečna stopa rasta cena na malo za decembar 2010. godine, a koja je iznosila 0,7% /

1,2035%

17. maj do 31. Maja 2011.

0,9020%

Jun, jul, avgust 2011.

0,5000%

Septembar 2011.

0,7010%

Oktobar 2011. / Stopa za poslednji objavljeni mesec primenjuje se i na sve obračune koji se sačinjavaju pre objavljivanja podatka o indeksu potrošačkih cena za naredni mesec/

0,9020% 

Izmenama zakona je propisano da se obračun duga uvećanog za zateznu kamatu vrši  tako što se fiksna stopa od 0,5% množi iznosom glavnog duga uvećanog za kamatu po stopi rasta potrošačkih cena, primenom konformne metode.

Za mesece u kojima je zbog jednokratne korekcije cena, stopa rasta potrošačkih cena za 10 procentnih poena ili više, veća od referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, za stopu iz člana 2. tačka 1. ovog zakona uzima se aritmetička sredina između referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, koji NBS objavljuje na svom sajtu, kao i mesečne stope rasta potrošačkih cena, koje objavljuje Republički zavod za statistiku na svom sajtu.

U SKUPŠTINI APV JAVNO SLUŠANJE NA TEMU SPORNIH PRIVATIZACIJA ZEMLJORADNIČKIH ZADRUGA I POLJOPRIVREDNIH DOBARA U VOJVODINI BIĆE ORGANIZOVANO DO KRAJA NOVEMBRA 2011. GODINE

Potrebno je poništiti privatizacije zemljoradničkih zadruga i poljoprivrednih dobara u Vojvodini, jer su otuđene mimo zakona, izjavio je danas predsednik skupštinskog Odbora za predstavke i predloge Saša Dujović.

Dujović je, na konferenciji za novinare o jačanju veza između građanskog društva i skupštine, rekao da se Odboru u maju javilo desetak udruženja malih akcionara iz Vojvodine, čije su zadruge privatizovane posle 2000. godine.

On je naveo da je potrebno da policija i Tužilaštvo za organizovani kriminal ispitaju "otuđenje imovine mimo zakona, u svrhu bogaćenja pojedinaca, koji su uzurpirali zadružnu imovinu".

Prema njegovim rečima, sela u Bačkoj su pusta, građani nigde ne rade, oni kojima su zadruge pripale posle privatizacije otpustili su 90 odsto zaposlenih.

"Radnike niko ništa nije pitao, a dividende od 30 odsto, koje im po zakonu pripadaju, nisu isplaćivane", naveo je Dujović u Skupštini Srbije i dodao da prodaja zadružne zemlje nije predviđena ni po jednom zakonu.

On je ocenio da je država mogla da proda preduzeća, ali ne i zemlju.

Dujović je naglasio i da očekuje da nadležni organi u veoma kratkom roku utvrde činjenično stanje, jer "sela propadaju, a kapital koji se stvara u Srbiji odlazi preko granice".
"Imamo naznaka da se država s tim ozbiljno bavi i taj problem će početi da se rešava", naveo je Dujović.

Predsednik Odbora za predstavke je najavio da će do kraja novembra biti organizovano javno slušanje na temu spornih privatizacija, na kome će učestvovati stručnjaci iz te i oblasti poljoprivrede.

Izvor: Tanjug, 11.11.2011.

NAJAVLJENA IZRADA NACRTA IZMENA I DOPUNA ZAKONA O KOMUNALNOJ POLICIJI • Jedan od segmenata zakonske regulative koje bi trebalo promeniti odnosi se na broj komunalnih policajaca u odnosu na broj građana •

Pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu u Vladi Republike Srbije Saša Mogić ocenio je danas da je rad komunalne policije nakon godinu dana primene Zakona o komunalnoj policiji ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 - prim. red) uspešan i da na pravi način služi stanovnicima 24 grada.

Mogić je na panel-diskusiji "Analiza primene zakona o komunalnoj policiji" najavio da resorno ministarstvo planira da nakon podrobne analize započne postupak promene pomenutog zakona u cilju stvaranja mogućnosti za formiranje te policije i u opštinama.

Prema njegovim rečima, građani su dobro prihvatili ovu službu koja se brine o različitim segmentima njihovog života i koja je prvo uspostavljena u gradovima.

On je ukazao na to da će za rešavanje uočenih nedostataka na nivou Ministarstva biti angažovana radna grupa, čiji će zadatak biti da u što kraćem roku izradi Nacrt izmena i dopuna Zakona o komunalnoj policiji.

Pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Vladana Jović saopštila je da za sada nema većih problema na relaciji komunalna policija - građani i istakla da je ova služba prepoznata kao faktor bezbednosti.

Moguće je proširenje ovlašćenja komunalne policije, a razmatramo i poboljšanje opremljenosti i beneficiranog radnog staža komunalnih policajaca, kao i njihovog stručnog usavršavanja, koje je već prošlo 577 kandidata, navela je Jović.

Profesor Bogoljub Milosavljević istakao je da je opšta ocena jednogodišnje primene Zakona o komunalnoj policiji pozitivna.

Milosavljević je podsetio na to da su OEBS i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) partneri Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu na polju usavršavanja i proširenja rada komunalne policije.

Jedan od segmenata zakonske regulative koje bi trebalo promeniti, kako je objasnio, odnosi se na broj komunalnih policajaca u odnosu na broj građana.

Prema njegovim rečima, zakonom propisana proporcija od jednog policajca na 5.000 građana nije zadovoljavajuća, naročito u manjim gradovima.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 11.11.2011.

PKS UPUTILA INICIJATIVU ZA POVLAČENJE PREDLOGA ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA IZ SKUPŠTINSKE PROCEDURE

Miloš Bugarin, predsednik Privredne komore Srbije, na zahtev privrednika i članova Udruženja za komunalne delatnosti PKS, uputio je premijeru Mirku Cvetkoviću pismo sa inicijativom da se iz parlamentarne procedure povuče Predlog zakona o komunalnim delatnostima

Miloš Bugarin je podvukao važnost gazdovanja i upravljanja vodama i drugim strateškim resursima u vlasništvu države i podsetio da su PKS, regionalne komore i udruženja, lokalna samouprava i svi sindikati, a u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, u toku ove jeseni organizovali široku javnu raspravu u komorskom sistemu i tačno definisali šta su zahtevi privrede kada je u pitanju očuvanje ovih resursa u vezi sa uvođenjem javno - privatnog partnerstva u komunalnim delatnostima. Usaglašeni stavovi privrednika, članova Radne grupe i drugih učesnika u postupku utvrđivanja Predloga zakona nisu uvaženi u tekstu Predloga zakona koji je upravo u skupštinskoj proceduri, pa je ovakvim postupkom obesmišljena i javna rasprava. Predsednik PKS smatra da bi ti stavovi trebalo da budu ugrađeni u buduća zakonska rešenja, kako bi od toga imali koristi i država, kao i oni koji se bave ovim poslom, jer je to u interesu privrede i svih građana Srbije. On je podvukao i stav privrednika koji smatraju da država ne sme da ispusti vlasništvo i upravljanje najvažnijim resursima, prepuštajući građane i privredu u ruke onih koji umesto nacionalnog interesa, vide jedino profit.

Privreda je kroz javnu raspravu o Strategiji restrukturiranja i transformaciji javnih komunalnih preduzeća izrazila stav da javna preduzeća vodovoda i kanalizacije kao deo jedinstvenog i nerazdvojivog tehničko-tehnološkog sistema, zatim prečišćavanje vode, toplane, prikupljanje i odlaganje smeća i trolejbusko - šinski prevoz ne mogu biti poveravana privatnim firmama, niti da se daju u koncesiju, jer je to protiv nacionalnih interesa i povlači bezbednosne rizike, a Zakon o koncesijama daje ovu mogućnost. Miloš Bugarin naglašava da se nacionalna asocijacija srpske privrede zalaže za javno - privatno partnerstvo u svim oblastima u kojima je to moguće. Međutim, srpski privrednici su u javnoj raspravi jednoglasno zauzeli stav da ove poslove treba da obavljaju isključivo javna komunalna preduzeća u državnom vlasništvu i podvlače da ne bismo smeli vodu i druge strateške resurse da dajemo u koncesiju ili zakup, jer su se takva rešenja pokazala lošim i u razvijenim evropskim zemljama.

Imajući u vidu navedene stavove, Miloš Bugarin, predsednik PKS u pismu predlaže da premijer Mirko Cvetković, u skladu sa svojim ovlašćenjima, povuče Predlog zakona o komunalnim delatnostima iz skupštinske procedure, kako bi se zakonski tekst vratio na doradu i u njega ugradili stavovi privrede iz javne rasprave u komorskom sistemu.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 11.11.2011.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O RAČUNOVODSTVU TRAJE DO 20. NOVEMBRA 2011. GODINE

U okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o računovodstvu, koja će trajati do 20. novembra 2011. godine, zainteresovani mogu dostaviti Ministarstvu finansija svoje primedbe, predloge i sugestije na adresu: Ministarstvo finansija, Sektor za finansijski sistem, ul. Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, kao i elektronskim putem na adresu: aleksandar.janjusevic@mfin.gov.rs

Tekst Nacrt zakona o računovodstvu možete videti na http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/predlozi/NACRT%20ZAKONA%20O%20RACUNOVODSTVU.pdf

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 11.11.2011.

JAVNA RASPRAVA O PREDLOZIMA PRAVILNIKA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA TRAJE DO 22. NOVEMBRA 2011. GODINE

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva pokreće javne konsultacije o Predlogu pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti za radio opremu i telekomunikacionuterminalnu opremu i Predlogu pravilnika o uslovima za izdavanje ovlašćenja za merenje i ispitivanje rada elektronskih komunikacionih mreža, pripadajućih sredstava, elektronske komunikacione opreme i terminalne opreme.

Javne konsultacijeće trajati od 8. novembra 2011. godine do 22. novembra 2011. godine.

Predmet konsultacija:

- Predlog pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti za radio opremu i telekomunikacionu terminalnu opremu
- Predlog pravilnika o uslovima za izdavanjeovlašćenja za merenje i ispitivanje rada elektronskih komunikacionih mreža, pripadajućih sredstava, elektronske komunikacione opreme i terminalne opreme

Način učešća u javnoj raspravi

Komentare možete slati na:

- e-mail adresu: milos.stojkovic@digitalnaagenda.gov.rs
- faksom na broj: 011/20-20-066
- poštom na adresu: Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, Uprava za digitalnu agendu, Pariska 7, 11000 Beograd (sa naznakom "Javna rasprava - Predlog pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti za radio opremu i telekomunikacionu terminalnu opremu i Predlog pravilnika o uslovima za izdavanje ovlašćenja za merenje i ispitivanje rada elektronskih komunikacionih mreža, pripadajućih sredstava, elektronske komunikacione opreme i terminalne opreme."

Kontakt osoba za sprovođenje javnih konsultacija je Miloš Stojković.

Predlog pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti http://www.kultura.gov.rs/sites/default/files/attachment/predlog_pravilnika_o_elektromagnetskoj_kompatibilnosti.pdf
Predlog pravilnika o vršenju merenja i ispitivanja http://www.kultura.gov.rs/sites/default/files/attachment/predlog_pravilnika_o_vrsenju_merenja_i_ispitivanja.pdf

Izvor: Vebsajt Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, 10.11.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA - AGENCIJA ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA OBJAVILA SPISKOVE LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI

Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010), kojim je propisana obaveza Agencije da na svom sajtu objavljuje spisak lekova za koje je izdala dozvolu za lek, varijacije, odnosno obnovu dozvole, spisak lekova za koje je prestala važnost dozvole za lek, kao i spisak lekova za koje je izvršen prenos dozvole za lek na novog nosioca, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, na vebsajtu (www.alims.gov.rs) objavila:

- na dan 11. novembar 2011. godine:

Spisak lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je izdato rešenje o prestanku važenja dozvole za stavljanje u promet
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-01423-2011-3-002_1.pdf
Spisak lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je alims izdao rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole za stavljanje u promet
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-01425-2011-3-002_1.pdf
Spisak lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je izdato rešenje o izmeni rešenja za stavljanje u promet
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-01439-2011-3-001_1.pdf

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 11.11.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA - AGENCIJA ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA OBJAVILA SPISKOVE LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATO REŠENJE O IZMENI REŠENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010), kojim je propisana obaveza Agencije da na svom sajtu objavljuje spisak lekova za koje je izdala dozvolu za lek, varijacije, odnosno obnovu dozvole, spisak lekova za koje je prestala važnost dozvole za lek, kao i spisak lekova za koje je izvršen prenos dozvole za lek na novog nosioca, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, na vebsajtu (www.alims.gov.rs) objavila:

- na dan 7. novembar 2011. godine:

Spiskovi lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je izdato rešenje o izmeni rešenja za stavljanje u promet
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-01414-2011-3.pdf
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-01413-2011-3.pdf
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-01412-2011-3.pdf

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 11.11.2011.

POSLE GODINU DANA OD POČETKA PRIMENE ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU - STRUČNJACI UKAZUJU DA SE ON UGLAVNOM POŠTUJE

Posle godinu dana od početka primene Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 - prim. red), stručnjaci ukazuju da se on uglavnom poštuje i da je na radnim mestima smanjen broj osoba koje su izložene duvanskom dimu sa 45 na 35 odsto.

Puna primena Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu počela je 11. novembra prošle godine, a njime je zabranjena upotreba duvana na svim javnim i radnim mestima.

Pušenje je u potpunosti, bez mogućnosti da se otvori posebna prostorija, zabranjeno u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, zdravstvenim ustanovama, svim prosvetnim, ustanovama socijalne i dečje zaštite, ustanovama kulture, sportskim objektima i svim mestima gde se ljudi okupljaju i gde se održavaju sastanci, kao i u javnom prevozu.

Pušenje je zabranjeno u radnom prostoru svih medija, mestima gde se snimaju emisije, čak i ako postoje restorani ili bifei, dok, na primer, ustanove, poput banaka, mogu imati posebnu prostoriju.

U svim ostalim ustanovama dozvoljeno je otvaranje posebne prostorije, koja mora biti obeležena i za koju je određeno koliko ljudi može da stane i koja mora imati dobar ventilacioni sistem.

Izuzetak za otvaranje posebne prostorije predviđen je kod ustanova socijalne zaštite za smeštaj nepokretnih i teško pokretnih osoba, specijalnih bolnica za lečenje psihijatrijskih bolesnika, institucija i odeljenja palijativne nege, kao i ustanova za izvršenje zatvorskih kazni.

Kafići, u zavisnosti od veličine, mogu da odluče da li će biti za pušače ili nepušače.

Ukoliko su veći od 80 kvadratnih metara, mogu podeliti prostor na pušački i nepušački, a ukoliko su manje površine, moći će da se izjasne da li su pušački ili nepušački.

Sanitarna inspekcija obavlja nadzor svih mesta u kojima je zabranjeno pušenje, a kazne za firme se kreću od 500.000 do milion dinara, od 30.000 do 50.000 dinara za odgovorno lice (direktora, vlasnika, upravnika) i od 300.000 do 500.000 dinara za preduzetnika.

Predsednica Komisije za prevenciju upotrebe duvana Ministarstva zdravlja dr Srmena Krstev kazala je ranije Tanjugu da je istraživanje javnog mnjenja pre šest meseci pokazalo da je za 10 odsto smanjen broj osoba koje su izložene duvanskom dimu na radnim mestima, a u školama sa 44 na 22 odsto.

Za šest godina sedam odsto manje pušača

To istraživanje, kako je ukazala, pokazalo je da skoro polovina ispitanika želi da ostavi duvan, a 60 odsto njih reklo je da im duvanski dim smeta u kući.

Krstev je rekla da se još ne zna koliki broj stanovnika je ostavio duvan, ali je napomenula da je u periodu od 2000. do 2006. godine broj pušača smanjen za skoro sedam odsto, pa se očekuje da taj broj bude još veći zahvaljujući primeni zakona.

Jedan od najvažnijih ciljeva primene tog zakona bio je da se značajan broj osoba odvikne od pušenja ili smanji broj popušenih cigareta i time doprinese poboljšanju opšteg zdravlja stanovništva.

Ona smatra da je dobro i to što je većina građana svesna da se zakon primenjuje, dodajući da je istraživanje pokazalo da više od 90 odsto osoba zna da je duvan štetan po zdravlje i da zbog toga želi da prekine sa tim porokom.

Šef Sekretarijata Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije Haik Nikogosian posetiće Srbiju povodom godinu dana od pune primene Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu i pete godišnjice stupanja na snagu Okvirne konferencije SZO o kontroli duvana.

Tom prilikom sastaće se sa ministrom zdravlja Zoranom Stankovićem i predsednicom Skupštine Srbije Slavicom Đukić Dejanović.

Izvor: Tanjug, 11.11.2011.

NA SEDNICI SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA OD 11. NOVEMBRA 2011. IZMENJENA I DOPUNJENA ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI

Zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije i šef Nacionalnog tela za programe prekogranične saradnje Ognjen Mirić izjavio je danas da će drugi poziv za prikupljanje predloga projekata u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbije i Bugarske biti objavljen najkasnije do kraja novembra.

Mirić je na konferenciji za novinare istakao da su sredstva predviđena konkursom, u vrednosti od 8,74 miliona evra, namenjena uglavnom za infrastrukturne projekte.

On je naveo da su ta sredstva opredeljena i za projekte iz oblasti reforme obrazovanja i zaštite životne sredine, uz napomenu da će vrednost pojedinačnih projekata iznositi od 20.000 evra do 1.000.000 evra.

Prema njegovim rečima, svi zainteresovani će moći da u naredna tri meseca po objavljivanju poziva pripreme i dostave projekte.

Pravo učešća na konkursu, kako je objasnio, imaju neprofitne organizacije i lokalne samouprave iz Srbije i Bugarske.

On je ukazao na to da je na današnjem sastanku u Beogradu postignut dogovor oko uslova za drugi konkurs koji se realizuje u okviru Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.

Nakon prvog poziva potpisana su 52 ugovora, naglasio je Mirić i dodao da se projekti u kojima učestvuje više od 60 partnera iz Srbije uspešno sprovode.

On je naveo da su slični projekti realizovani i ranije u okviru "Kards" programa, pa su opštine sa juga i istoka Srbije već dovoljno iskusne da najveći deo sredstava privuku u Srbiju.

Direktor Direkcije za upravljanje teritorijalnom saradnjom Ministarstva za regionalni razvoj i javne radove Republike Bugarske Kiril Geratlijev precizirao je da je u okviru sadašnjeg Programa prekogranične saradnje 2007-2013. godine realizovana donacija od 11,2 miliona evra za više od 100 organizacija iz Srbije i Bugarske.

Geratlijev je najavio da će u narednom periodu biti organizovane informativne kampanje, seminari, obuke i radionice u pograničnim područjima obe zemlje namenjene potencijalnim podnosiocima predloga projekata.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 10.11.2011.

IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG MEĐUNARODNOG OPOREZIVANJA – 24. NOVEMBAR 2011.

Centralna tema seminara je primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine. Republika Srbija, u ovom trentuku, primenjuje ugovore sa 47 zemalja, od kojih većina sadrži specifična rešenja. Primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja od posebnog je značaja za rezidente Srbije koji isplaćuju prihode nerezidentima - pravnim i fizičkim licima. Naime, rezidenti Srbije kao isplatioci prihoda koji se oporezuju po odbitku u obavezi su da obračunaju, obustave i uplate porez, kao i podnesu propisanu poresku prijavu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Pravilna primena međunarodnih ugovora predstavlja zakonsku obavezu i omogućava postizanje značajnih poreskih ušteda.

Ciljna grupa

Spoljnotrgovinske firme – nadležni rukovodioci, komercijalisti i finansijske službe.
Teme

Nakon uvodnog teorijskog dela, sledi diskusija (umesto klasičnog "ex catedra" izlaganja) koja obuvata sledeće oblasti:

Predavač:

Mr Dejan Dabetić, Viši savetnik - rukovodilac Grupe za uporedno poresko pravo i izbegavanje dvostrukog oporezivanja u Ministarstvu finansija. Svoje radno iskustvo sticao je u Ministarstvu finansija, učestvovao je u uvođenju fiskalne reforme u našoj zemlji i sarađivao sa poznatim inostranim ekspertima. Učestvovao je na mnogim seminarima u zemlji i inostranstvu, i publikovao veliki broj članaka. Mr Dejan Dabetić je poznati praktičar i stručnjak u oblasti izbegavanja dvostrukog oporezivanja.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljdsih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 24. novembar 2010. od 17.00 - 21.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com.

link ka vesti:

 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=24c204b6-a74a-4c24-9179-7ad8e772da14
SEMINAR "MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA" BIĆE ODRŽAN 23. NOVEMBRA 2011.

TAZ, regionalna organizacija za edukaciju i naučna istraživanja iz ekonomskih i pravnih nauka, u saradnji sa institucijama Srbije, organizuje jednodnevni, specijalistički seminar "Menadžment ljudskih resursa".

Seminar će se održati 23. novembra 2011. godine, u Beogradu, od 10:00 do 16:00 časova, u Hotelu "Palace", ulica Topličin venac br.23, u sali "Beogradska panorama", na VI spratu.

Teme koje će se obrađivati na seminaru:

• UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

- Uloge, ciljevi i funkcije menadžmenta ljudskih resursa
- Organizacija i razvoj stručnih službi za menadžment ljudskih resursa
- Stručni profili zaposlenih u službi za menadžment ljudskih resursa

• KONFLIKTI U RADNOJ ORGANIZACIJI

- Šta sa konfliktima?
- Rešavanje konfliktnih situacija (tehnike i postupci)
- Upravljanje konfliktima u organizaciji
- Praktični saveti za izbegavanje konflikata među saradnicima
- Saveti menadžerima

• MOTIVACIJA ZA RAD

- Kako motivisati saradnike?
- Represivni i razvojni činioci motivacije
- Koncepcije sistema raspodele zarada
- Stručno usavršavanje i napredovanje, dizajniranje posla i radnog vremena kao motivatori
- Motivaciona vrednost pohvale i kritike
- Studije slučajeva - film o motivaciji za rad

Predavači:

- prof. dr Dobrivoje MIHAILOVIĆ, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka, Beograd; šef katedre i direktor centra za menadžment ljudskih resursa Fakulteta organizacionih nauka, Beograd
- dr Slobodan RISTIĆ, generalni direktor "Želvoz" Smederevo (do marta 2011.)
- Ana NIKODIJEVIĆ, asistent, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, specijalizacija The University of Pittsburgh, USA

Prijave i dodatne informacije putem telefona, faxa ili e-maila: 011 / 30-333-50, 011 / 29-10-738, 011 / 20-30-706 (fax), taz.organizacija@gmail.com

Izvor: TAZ, regionalna organizacija za edukaciju i naučna istraživanja iz ekonomskih i pravnih nauka, 11.11.2011.

OD 1. NOVEMBRA 2011. POVOLJNIJE TARIFE ZA PLATNI PROMET SA INOSTRANSTVOM

"NLB banka Beograd" je, u skladu sa dogovorom među svim bankama članicama "NLB Grupe", snizila tarife za slanje i prijem novca iz inostranstva unutar grupe, od 1. novembra, saopštila je danas ta banka.

To znači da fizička lica, koja su klijenti "NLB banke", plaćaju od 20 do 60 odsto niže tarife za usluge ino-platnog prometa, navedeno je u saopštenju.

Ukoliko klijent "NLB banke Beograd" želi da pošalje novac u Sloveniju, Republiku Srpsku, Federaciju BiH, Crnu Goru i Makedoniju, preko banaka "NLB Grupe", to sada može uraditi za 0,8 odsto od iznosa koji šalje, odnosno minimalno za 600 dinara, a maksimalno za 20.000 dinara.

Tarife za slanja novca u druge države su jedan odsto od iznosa, odnosno minimalno 1.500 dinara, a maksimalno 20.000 dinara.

Ukoliko klijentu stigne novac iz inostranstva na račun u "NLB banci Beograd", tarife se kreću od 0,8 odsto na prijem do 500 evra, ili minimalno 300 dinara, pa do 0,2 odsto na prijem više od 100.000 evra, ili maksimalno do 20.000 dinara.

Tarife za prijem novca iz drugih zemalja iznose od jedan do 0,2 odsto, kako se iznos povećava, odnosno minimalno 300, a maksimalno 20.000 dinara.

Banke članice "NLB Grupe" su pored "NLB banke Beograd" i "NLB - Ljubljana", "NLB Razvojna banka - Banjaluka", "NLB Tuzlanska banka - Tuzla", "NLB Montenegro Banka - Podgorica" i "NLB Tutunska banka - Skoplje".

Uvođenje povoljnijih tarifa svakako će biti od velikog značaja za sve klijente banke koji često šalju, odnosno primaju novac u okviru regiona, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Tanjug, 11.11.2011.

OBUKA GRAĐEVINARA O NEMAČKOM DGNB STANDARDU ZA ZELENU GRADNJU BIĆE ORGANIZOVANA OD 23. DO 25. FEBRUARA 2012. GODINE U "BELEXPO" CENTRU

Savet zelene gradnje Srbije organizovao je danas u Beogradu prvi skup o uvođenju nemačkog DGNB standarda za zelenu gradnju, koji je jedan od najrasprostranjenijih u Evropi, a prva obuka građevinara biće organizovana na Sajmu zelene gradnje, koji će se održati od 23. do 25. februara u "BelExpo" centru.

DGNB je skraćenica za Nemački savet za održive zgrade (Deutsćen Gesellsćaft für Naćhaltiges Bauen), koji je osnovan 2007. godine, a od 2008. se pridružio Svetskom savetu zelenih zgrada - (World GBC).

Ovaj standard, u odnosu na ostale koji imaju međunarodnu primenu, "stavlja veći akcenat na socijalne aspekte i zgrada se vrednuje i na osnovu socijalnih kriterijuma", izjavila je na skupu predsednica Saveta zelene gradnje Srbije Marija Golubović i dodala da on ima prednosti i u oblasti protivpožarne zaštite, kao i u zadovoljavanju potreba osoba sa invaliditetom.

Golubovićeva je rekla za Tanjug da DGNB, kao i ostali međunarodni standardi, utvrđuje kvalitet zgrade u vezi sa racionalnim korišćenjem energije, vode, materijala, uključujući i upotrebu recikliranih materijala, održivost gradilišta, kvalitet boravka...

Srbiji želimo da ponudimo mogućnost da se upozna sa tim naprednim standardom za zelenu gradnju, rekla je ona i izrazila nadu da će on u narednom periodu zaživeti i u Srbiji.

Ona je podsetila da Savet zelene gradnje Srbije sarađuje sa Delegacijom nemačke privrede u Srbiji (DWB).

Savet je u Srbiji predstavio i veliko istraživanje zelenih zgrada u prvoj polovini ove godine, kojim je utvrđeno da u Nemačkoj ima 171, u Austriji šest, u Švajcarskoj jedna i u Luksemburgu pet zgrada sertifikovanih po DGNB standardu.

Nemački program sertifikacije nastao je po ugledu na slične programe koji već niz godina postoje u svetu: "GreenStar" u Australiji, "LEED" u SAD, "BREEAM" u Evropi...
Zadatak DGNB-a je da ukaže na savremene mogućnosti i rešenja za gradnju održivih zgrada.

To uključuje projektovanje, izgradnju i životni vek, a nemački Savet preuzima na sebe zadatak da bude centralna nemacka organizacija za razmenu znanja, profesionalnih iskustava i podizanje svesti društva za ovaj sektor građevinarstva orijentisan ka budućnosti.

Izvor: Tanjug, 11.11.2011.

ROKOVI ODREĐENI OSTALIM PROPISIMA KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2011. GODINE

STATUT INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2011)
• Iznos sredstava za rad Instituta koji se obezbeđuje iz budžeta Republike Srbije određuje se na osnovu godišnjeg programa rada, uzimajući u obzir predviđeni prihod od članarina, prodaje srpskih standarda, srodnih dokumenata i drugih publikacija, naplate usluga, kao i predviđeni prihod iz drugih izvora. Godišnji program rada, koji za svaku kalendarsku godinu donosi Institut i dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove standardizacije, najkasnije do 1. novembra tekuće godine za narednu godinu, sadrži finansijski plan.

POSLOVNIK VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2006 - prečišćen tekst, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011 i 37/2011)
• Organ državne uprave dužan je da dostavi predlog plana rada do 10. novembra tekuće godine za narednu godinu.

STATUT REPUBLIČKE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2010)
• Upravni odbor Agencije donosi finansijski plan, najkasnije do 15. novembra tekuće godine za narednu godinu.

STATUT NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2010)
• Interna revizija priprema predlog plana o obavljanju revizije za narednu godinu i dostavlja ga guverneru najkasnije 15. novembra tekuće godine.
• Predlog plana o obavljanju revizije za narednu godinu guverner dostavlja Savetu najkasnije 30. novembra tekuće godine.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA VISOKO OBRAZOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2009)
• Ugovorne strane u postupku pregovaranja dogovaraju visinu osnovice za obračun i isplatu plata koja se dogovara na određeno vreme, s tim što dogovoreni period ne može biti duži od dvanaest meseci, odnosno od budžetske godine. Osnovica za obračun plata dogovara se najkasnije do 15. novembra tekuće godine za narednu godinu i to pre usvajanja budžeta Republike Srbije.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2009 i 67/2011)
• Ugovorne strane u postupku pregovaranja dogovaraju visinu osnovice za obračun i isplatu plata koja se dogovara na određeno vreme, s tim što dogovoreni period ne može biti duži od 12 meseci, odnosno od budžetske godine. Osnovica za obračun plata dogovara se najkasnije do 15. novembra tekuće godine za narednu godinu i to pre usvajanja budžeta Republike Srbije.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2011)
• Zaposleni ima pravo na godišnju nagradu. Godišnja nagrada isplaćuje se zaposlenom po pravilu, jednokratno u mesecu januaru, a učesnici se mogu sporazumeti i o tome da se godišnja nagrada zaposlenom isplati, izuzetno, u više delova. O visini i načinu isplate godišnje nagrade učesnici pregovaraju u postupku izrade zakona o budžetu - polovinom meseca novembra za narednu godinu.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA STUDENTSKOG STANDARDA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2007 i 7/2010)
• Ugovorne strane u postupku pregovaranja dogovaraju visinu osnovice za obračun i isplatu plata koja se dogovara na određeno vreme, s tim što dogovoreni period ne može biti duži od dvanaest meseci, odnosno od budžetske godine. Osnovica za obračun plata dogovara se najkasnije do polovine meseca novembra tekuće godine za narednu godinu i to pre usvajanja budžeta Republike Srbije.

STATUT KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2003 i 42/2005)
• Finansijski plan za narednu godinu Komisija donosi do 30. novembra tekuće godine i dostavlja ga Skupštini na potvrđivanje.

PRAVILA O RADU PRENOSNOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2008)
• Godišnji plan isključenja elemenata prve i druge grupe za narednu godinu izrađuje se najkasnije do 30. novembra tekuće godine, a elemenata treće grupe, najkasnije do 10. decembra tekuće godine. Godišnje planove isključenja JP EMS dostavlja korisnicima prenosnog sistema najkasnije u roku od 8 dana od dana izrade.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2009)
• Ugovorne strane u postupku pregovaranja dogovaraju visinu osnovice za obračun i isplatu plata koja se dogovara na određeno vreme, s tim što dogovoreni period ne može biti duži od dvanaest meseci. Osnovica za obračun plata dogovara se u toku meseca novembra tekuće godine za narednu godinu i to pre usvajanja budžeta Republike Srbije.

NAPOMENE:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu novembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Oktobar / Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Novembar 2011. godine •

Izvor: Redakcija, 31.10.2011.

ROKOVI ODREĐENI PRAVILNICIMA KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2011. GODINE

PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2010 i 69/2010)
• U periodu od 1. novembra do 1. aprila vozila moraju biti opremljena zimskom opremom. Van navedenog perioda vozila mogu biti opremljena zimskom opremom.

PRAVILNIK O UPRAVI U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009 i 87/2010)
• Javni tužilac, najkasnije do 1. novembra tekuće godine, ministarstvu nadležnom za pravosuđe dostavlja nacrt kadrovskog plana za svaku kalendarsku godinu. Nacrt sadrži prikaz broja državnih službenika i nameštenika prema radnim mestima i broja državnih službenika sa radnim odnosom na neodređeno vreme koji su potrebni u godini za koju se kadrovski plan donosi. Nacrt sadrži i broj tužilačkih pripravnika čiji se prijem planira i broj državnih službenika čiji se prijem u radni odnos planira na određeno vreme zbog mogućeg povećanja obima posla.

PRAVILNIK O ODRŽAVANJU MAGISTRALNIH I REGIONALNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 2/93)
• Pre početka zimske sezone a najkasnije do 15. novembra, potrebno je izvršiti sledeće pripreme na putevima:
1) posebno čišćenje odvodnog sistema puteva;
2) uklanjanje deponija svih materijala van putnog profila koji ne služe zimskom održavanju;
3) označavanje mesta koja mogu izazvati oštećenja mašina pri uklanjanju snega;
4) na putevima sa nadmorskom visinom preko 1.000 m i gde su uobičajene jake snežne padavine, ivice kolovoza označuju se letvama za sneg sa jedne ili obe strane puta;
5) na mestima očekivanih zavejavanja postavljaju se veštačke prepreke protiv zavejavanja;
6) postavlja se saobraćajna signalizacija samo za zimske uslove.
• S ciljem uspešnog realizovanja pripremnih i operativnih aktivnosti zimskog održavanja puteva, neophodno je da se svake godine najkasnije do 1. novembra obezbedi plan zimske službe za nastupajući zimski period.
• Radovi na održavanju mosta, po pravilu, izvode se u periodu od 15. marta do 15. novembra, uz tehnološka ograničenja u zavisnosti od vrste radova. Hitni radovi mogu se izvoditi i van ovog vremenskog intervala, s tim što se kvalitet izvršenih radova mora posebno proveriti bez obzira u kom su periodu godine izvedeni.
• S ciljem ekonomičnog organizovanja zimske službe, a zavisno od konkretnih meteoroloških uslova postoje četiri stepena pripravnosti zimske službe. I stepen pripravnosti uvodi se sa početkom zimske službe a ukida se njenim završetkom (od 15. novembra do 31. marta, ukoliko planom nije predviđeno drugačije).
• Obaveštavanje o stanju puteva i njihovoj prohodnosti vrši se svakodnevno u toku zimske službe (od 15. novembra do 31. marta) preko sredstava javnog informisanja.

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2011)
• Jesenji raspust počinje u četvrtak, 3. novembra 2011. godine, a završava se u petak, 4. novembra 2011. godine.
• Utorak, 8. novembar 2011. godine obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.
• Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to pripadnici Islamske zajednice - 6. novembra 2011. godine, na prvi dan Kurban Bajrama;

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2011)
• Jesenji raspust počinje u četvrtak, 3. novembra 2011. godine, a završava se u petak, 4. novembra 2011. godine.
• Ponedeljak, 8. novembar 2011. godine obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.
• Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to pripadnici Islamske zajednice - 6. novembra 2011. godine, na prvi dan Kurban Bajrama;

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA VINARSKOG REGISTRA, KAO I O OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U VINARSKI REGISTAR ("Sl. glasnik RS", br. 67/2011)
• Prijava proizvodnje jeste godišnja promena podataka o proizvodnji šire, vina i drugih proizvoda od grožđa sa rodnih vinogradarskih parcela upisanih u Vinogradarski registar, odnosno od uvezenog grožđa, vina i drugih proizvoda za datu proizvodnu vinsku godinu koja se prijavljuje svake godine do 10. novembra;

PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU GAJENJA I PROMETA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2010)
• Promene upisanih podataka prijavljuju se dva puta u toku godine, i to za period od 1. maja do 31. oktobra, najkasnije do 15. novembra.

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU IZVEŠTAVANJA JAVNIH DRUŠTAVA I OBAVEŠTAVANJU O POSEDOVANJU AKCIJA SA PRAVOM GLASA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009)
• Izjavu šestomesečnom planu poslovanja društva čije su akcije uključene na organizovano tržište, za drugo polugodište tekuće godine, akcionarsko društvo dužno je da objavi od 15. septembra do 15. novembra iste godine.

PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR ODGAJIVAČKIH ORGANIZACIJA I ORGANIZACIJA SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA TOG REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2009)
• Promene podataka o imenu i prezimenu odgovornog lica u pravnom licu i broju lica i zvanju zaposlenih na poslovima u stočarstvu koji su utvrđeni rešenjem ministra o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova u stočarstvu prijavljuju se dva puta u toku selekcijske godine, i to za period od 1. maja do 31. oktobra najkasnije do 15. novembra.

PRAVILNIK O PROGRAMU STRUČNOG ISPITA U DELATNOSTI ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA I NAČINU NJEGOVOG POLAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 11/96 i 15/96 - ispr.)
• Stručni ispit se po pravilu polaže u dva ispitna roka, i to u drugoj polovini maja, odnosno drugoj polovini novembra tekuće godine.

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2010)
• Stručni ispit se održava, po pravilu, dva puta godišnje i to tokom maja i novembra meseca.

PRAVILNIK O PROGRAMU STRUČNOG ISPITA U BIBLIOTEČKOJ DELATNOSTI I NAČINU NJEGOVOG POLAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/95 i 29/2005)
• Stručni ispit se po pravilu polaže u dva ispitna roka, i to u drugoj polovini maja, odnosno drugoj polovini novembra tekuće godine.

PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOM PREGLEDU USEVA I OBJEKATA ZA PROIZVODNJU SEMENA, RASADA I SADNOG MATERIJALA I ZDRAVSTVENOM PREGLEDU SEMENA, RASADA I SADNOG MATERIJALA ("Sl. list SRJ", br. 66/99 i 13/2002, "Sl. list SCG", br. 10/2003 i 13/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 39/2006, 59/2006, 115/2006, 119/2007 i 107/2008)
• Zdravstveni pregled objekata poljoprivrednog i šumskog bilja vrši se prvi put najdocnije do 31. jula tekuće godine. Drugi pregled objekata vrši se pre stavljanja sadnog materijala u promet, a najdocnije do 30. novembra tekuće godine. Zdravstveni pregled objekata može se vršiti i više od dva puta godišnje ako je to potrebno zbog nepovoljnih uslova proizvodnje sadnog materijala ili specifičnosti štetnih organizama.

PRAVILNIK O SADRŽAJU ELABORATA O EKONOMSKOJ OPRAVDANOSTI USPOSTAVLJANJA LINIJE, BONITETU DOMAĆEG PREVOZNIKA I O NAČINU ODREĐIVANJA DOMAĆEG PREVOZNIKA ZA USPOSTAVLJANJE LINIJE U MEĐUNARODNOM JAVNOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list SRJ", br. 19/2000 i "Sl. glasnik RS", br. 20/2004 i 91/2006)
• Domaći prevoznik zahtev za uspostavljanje linije podnosi do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu.

PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O SASTAVU I KOLIČINAMA KOMUNALNOG OTPADA NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2010)
• Prikupljanje podataka o ukupnoj masi generisanog otpada vrši se merenjem mase punih kamiona smećara, koji sakupljaju otpad na teritoriji opštine, grada, odnosno grada Beograda. Merenje mase komunalnog otpada vrši se u periodu od sedam dana, sukcesivno (od ponedeljka zaključno sa nedeljom), uključujući i dane vikenda. Merenje mase otpada vrši se četiri puta u godini (februar, maj, avgust, novembar), odnosno za sva godišnja doba u trajanju od sedam dana, sukcesivno.

NAPOMENE:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu novembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Oktobar / Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Novembar 2011. godine •

Izvor: Redakcija, 31.10.2011.

ROKOVI ODREĐENI UREDBAMA KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2011. GODINE

UREDBA O NAČINU RASPODELE I KRITERIJUMIMA ZA DODELU STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2005, 113/2007 i 6/2009)
• Prevoznik od 15. oktobra do 1. novembra tekuće godine podnosi nadležnom organu zahtev za utvrđivanje plana raspodele za narednu godinu.
• Nadležni organ vrši dodelu pojedinačnih dozvola iz plana raspodele na osnovu zahteva koji prevoznik podnosi prema svojim potrebama u toku godine, a najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

UREDBA O STANJIMA U SLUŽBI PROFESIONALNIH VOJNIH LICA I O UNAPREĐIVANJU OFICIRA I PODOFICIRA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2008, 9/2009 i 17/2010)
• Oficir, odnosno podoficir može podneti molbu za premeštaj u pisanoj formi preko prvopretpostavljenog starešine od 1. novembra do 31. decembra tekuće godine.

UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
• Rok za podnošenje zahteva Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede za održavanje lokalnih i regionalnih izložbi je do 1. novembra 2011. godine.

UREDBA O MERAMA IZGRADNJE I POZICIONIRANJA NACIONALNOG BRENDA SRBIJE KROZ INOSTRANU KINEMATOGRAFSKU PRODUKCIJU U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI PUTEM ULAGANJA U DOMAĆU FILMSKU INDUSTRIJU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2011)
• Privredno društvo koje poseduje ovlašćenje nosilaca autorskih prava za prijavljeno kinematografsko delo i odgovarajući ugovor o saradnji sa produkcijom za prijavljeno kinematografsko delo, odnosno koje po posebnom ovlašćenju i za račun produkcije obavlja poslove u vezi izrade kinematografskog dela (Ovlašćeno lice) podnosi zahtev za isplatu podsticajnih sredstava u toku ili nakon završetka proizvodnje kinematografskog dela na teritoriji Republike Srbije, a najkasnije do 15. novembra 2011. godine.

UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2011)
• Upravljači zaštićenih područja proglašenih aktom Vlade posle 31. marta 2011. godine mogu podneti zahtev za dodelu sredstava subvencija do 15. novembra 2011. godine.

UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010)
• Obveznik plaćanja naknade dužan je da propisanu naknadu za jul, avgust i septembar tekuće godine plati do 15. novembra tekuće godine.

UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE PODATAKA PREMERA I KATASTRA I PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2002, 15/2010 i 9/2011)
• Za usluge koje se po zahtevu stranaka obavljaju na terenu u periodu od 16. novembra tekuće do 15. marta naredne godine, visina naknade utvrđena Tarifom uvećava se 50%.

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA GEOLOŠKIH ISTRAŽNIH RADOVA ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011)
• Završetak realizacije Programa geoloških istražnih radova za 2011. godinu planiran je za 30. novembar 2011. godine.

UREDBA O UTVRĐIVANJU OPŠTEG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA PERIOD OD 2008. DO 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2008)
• Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede dužno je da donese operativni plan za narednu godinu do 30. novembra tekuće godine;
• Glavni rukovodilac odbrane od poplava dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede predlog radova na sanaciji zaštitnih objekata do 30. novembra tekuće godine.

NAPOMENE:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu novembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Oktobar / Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Novembar 2011. godine •

Izvor: Redakcija, 31.10.2011.

SEMINAR "POVREDE NA RADU I OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU" BIĆE ODRŽAN 2. NOVEMBRA 2011. GODINE

Seminar "Povrede na radu i osiguranje od povreda na radu" biće održan 2. novembra 2011. godine

Ovaj seminar bavi se predstavljanjem uspešnih rešenja za navedena sporna pitanja i probleme u oblasti osiguranja od povreda na radu, što za posledicu ima drastično smanjenje broja sudskih sporova i neugodnih situacija u preduzećima.

Ciljna grupa:

Poslodavci, lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaposleni u kadrovskim službama (ljudskim resursima), inspektori rada, specijalisti medicine rada, lekari opšte prakse (izabrani lekari).

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika sa problemom i zakonskim okvirom regulisanja povreda na radu i sa sistemom osiguranja od povreda na radu.

Teme:

- Povrede na radu kao problem u oblasti BZR
- Registracija povreda na radu
- Sistem osiguranja povreda na radu
- Kako su regulisane povrede na radu Zakonom o PIO
Po završetku polaznik je osposobljen da:
Uspešno i u skladu sa zakonskim obavezama i propisima rešava probleme povreda na radu.

Predavač:

- Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja.
- Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike.
- Petar Stajković, direktor Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
- Radoje Savićević, načelnik Sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje Ministarstva rada

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 2. novembar 2011. od 9.30 -17.00 časova.
Telefoni: 011/3284-269, 011/3284-761, 011/3284-485, 062/658-973
E-mail: office@mngcentar.com

Izvor: Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, 31.10.2011.

NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

LINK KA VESTI:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ea54ace9-d8b2-4845-9db9-7e4b24a78cf7

SKUPŠTINA RS NASTAVIĆE SEDNICU PRETRESOM AMANDMANA NA PREDLOŽENE IZMENE ZAKONA O SPOLJNO-TRGOVINSKOM POSLOVANJU I PREDLOGU ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA

Tanjug

Predloženi zakon o javno-privatnom partnerstvu prvi put uvodi pojam javno-privatnog partnerstva koji će državnim organima omogućiti da svoje projekte realizuju i pomoću privatnog kapitala.

Cilj predloženog zakona o javno-privatnom partnerstvu je, pored ostalog, privlačenje domaćih i stranih investitora i banaka za finansiranje i vođenje projekata od opšteg interesa, podsticanje primene javno-privatnog partnerstva, obezbeđivanje kvalitetnih usluga od javnog značaja i drugo.

Predloženi zakon rezultat je potrebe za izgradnjom nove javne infrastrukture, ulaganja u dobra u opštoj upotrebi, kao i pružanja usluga od opšteg interesa u Srbiji, što je dovelo do porasta tražnje za privatnim izvorima finansiranja navedenih projekata, piše u obrazloženju tog akta.

Predložene izmene za cilj imaju pojednostavljene administrativnih procedura, što je preporuka Evropske komisije i članica Svetske trgovinske organizacije.

Poslanici su tekuću sednicu parlamenta započeli 18. oktobra, a na njoj razmatraju 27 zakonskih i drugih akata.

NAJVEĆE UČEŠĆE U IZVOZU U PRVIH DEVET MESECI OVE GODINE IMAO JE REGION VOJVODINE, DOK JE NAJVEĆE UČEŠĆE U UVOZU IMAO BEOGRADSKI REGION

Tanjug

Izvoz i uvoz po regionima dat je prema sedištu vlasnika robe u momentu prihvatanja carinske deklaracije. To znači da vlasnici robe, po carinskom zakonu, mogu biti proizvođači, korisnici, izvoznici ili uvoznici robe.

Najveće učešće u izvozu Srbije u prvih devet meseci ove godine imao je region Vojvodine - 36,6 odsto, dok je najveće učešće u uvozu imao Beogradski region - 45,5 odsto, pokazali su podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS).

Najveće učešće u uvozu, posle Beogradskog regiona, imao je Region Vojvodine - 29,8 odsto, Region Šumadije i Zapadne Srbije - 12,8 odsto, Region Južne i Istočne Srbije - 10,4 odsto, a oko 1,5 odsto uvoza je nerazvrstano po teritorijama.

Posle Vojvodine, najveće učešće u izvozu imao je Beogradski region - 23 odsto, Region Šumadije i Zapadne Srbije - 20,1 odsto, Region Južne i Istočne Srbije 19,8 odsto, a oko 0,5 odsto izvoza je nerazvrstano po teritorijama.

Prema odsecima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije u izvozu najveće učešće imali su i gvožđe i čelik sa 802 miliona dolara, obojeni metali - 705 miliona, električne mašine i aparati - 563 miliona, žitarice i proizvodi od njih - 540 miliona i povrće i voće - 467 miliona.

Prvih pet odseka sa najvećim učešćem u uvozu bile su nafta i naftni derivati sa 1,44 milijarde dolara, prirodni gas - 772 miliona, obojeni metali - 601 miliona, industrijske mašine za opštu upotrebu - 588 miliona i električne mašine i aparati - 588 miliona.

Odsek nerazvrstana roba, u koji se sada uključuje i roba na carinskom skladištu, ima visoko učešće u ukupnom uvozu od 16,8 odsto.

PROCENJUJE SE DA JE U POSLEDNJIH 20 GODINA SRBIJU NAPUSTILO OKO POLA MILIONA GRAĐANA, A DA JE DRŽAVA ODLASKOM NAJBOLJIH IZGUBILA ČITAVIH 12 MILIJARDI EURA

Tanjug

Najbolji visokoobrazovani mladi ljudi će i dalje odlaziti iz Srbije, jer je ona jedna od najsiromašnijih država u Evropi, koja pri tome nema sluha da više ulaže u nauku i stvori bolje uslove za ostanak takvih ljudi, ocenjuju predstavnici prosvetne struke.

Rektor Univerziteta u Beogradu prof. Branko Kovačević izjavio je Tanjugu da se procenjuje da je u poslednjih 20 godina Srbiju napustilo oko pola miliona građana, a da je država odlaskom najboljih izgubila čitavih 12 milijardi eura.

"Odlaskom najboljih stručnjaka i mladih diplomaca Srbija je mnogo izgubila, jer se godinama ulagalo u njihovo obrazovanje, a sada oni rade u drugim državama u kojima plaćaju porez", rekao je rektor Kovačević.

On je dodao da je Srbija jedna od najsiromašnijih država u Evropi, a da jedino jaka ekonomija i privredna mogu da utiču na otvaranje novih radnih mesta.

"Jedino ćemo otvaranjem novih radnih mesta zadržati najbolje, a tu mogu da pomognu i investitori koji će u njih ulagati", dodao je Kovačević.

Rektor je napomenuo da je "Srbija stara i neobrazovana i da dok u svetu zemlje imaju od 40 do 60 odsto mlade, visokoobrazovane generacije, mi imamo 40 odsto nepismenih".
"Danas odavde i dalje odlaze visokoobrazovni ljudi, jer se oni u svetu najviše traže, a pogotovo oni koji su završili prirodne i tehničke nauke", kazao je rektor i dodao da na primer Nemačka u ovom trenutku traži oko 400.000 inženjera, koji će raditi na modernim tehnologijama i inovacijama i to sve kako bi ta zemlja poboljšala bruto nacionalni dohodak za jedan do dva odsto.

Kovačević je istakao i da mladi naučnici u Srbiji nemaju uslove kao u inostranstvu za obavljanje naučno-istraživačkog rada, i da je i to jedan od razloga njihovog odlaska.

"Za nauku je potrebno više novca iz budžeta, između ostalog i zato što je nauka neprofitabilna i eksperimentalna", smatra on.

"Javna preduzeća u Srbiji, visokoškolske ustanove i privatne i državne moraju da ulažu i finansiraju i stipendiraju najbolje, a po završetku školovanja da im obezbede posao", istakao je ministar prosvete.

"Poslednjih decenija se promenila struktura onih koji odlaze i sad imamo situaciju da i mladi koji završe fakultete odlaze jer ne mogu da se zaposle", ocenio je ministar prosvete.

Zato je istakao da obrazovanje treba više da sarađuje sa privredom, koja isto tako mora da kaže šta joj treba i koje profile treba više obrazovati.

"I država kroz Strategiju razvoja obrazovanja treba da da jasnu sliku šta će Srbiji u narednoj deceniji biti potrebno", dodao je Obradović.

Predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković izjavio je da je "odliv mozgova zapravo promašena investicija", jer, kako je naveo, ne može Srbija da prepusti nekoj drugoj državi mladog čoveka u čije je obrazovanje godinama ulagala.

"Bogatije zemlje mogu da imaju tu privilegiju i mogućnost da ulažu u nekoga, pa malo i da promaše. Ali mi smo suviše siromašni da bismo sebi dozvolili takav luksuz - da školujemo one profile koji nam kasnije neće vratiti svojim radom", zaključio je Atanacković.

U ODNOSU NA EVROPSKI PROSEK, DOMAĆI JAVNI SEKTOR UPOŠLJAVA TRI PUTA VIŠE RADNIKA

U Srbiji radi ukupno 1,7 miliona ljudi, a skoro svaki četvrti (njih 469.584) se udomio u državnoj službi. U odnosu na evropski prosek, domaći javni sektor upošljava tri puta više radnika, tačno onoliko koliko i prednosti nosi državna služba naspram privatne.

U državnim preduzećima u avgustu u proseku se zarađivalo 52.600 dinara. Plata kod privatnika je istovremeno iznosila 38.700 dinara, pa računica govori da se u javnom preduzeću na godišnjem nivou može zaraditi i do 1.700 evra više.

Od početka godine, plate i dodaci zaposlenih u državnoj upravi su “koštali” oko 100 milijardi dinara. U poslednjih deset godina, ovaj iznos je stalno rastao.  

U septembru ove godine prosečna zarada u preduzeću „Skijališta Srbije” iznosila je 69.407 dinara, dok su u firmi „Elektromreža Srbije” u periodu januar-septembar u proseku zarađivali 66.974 dinara.  

Visina plate, međutim, samo je kap u moru, kada se istraže ostale prednosti državne službe. O njima se uglavnom detaljno malo zna, ali kada se zaviri u kolektivne ugovore javnih i komunalnih preduzeća, vidi se da je na listi povlastica više od dvadeset stavki, nego što imaju mnogi zaposleni u privatnoj službi.  

U Srbiji se u državnim preduzećima u administraciji efektivno radi tri sata i 45 minuta dnevno, a na terenu 25 minuta duže. Istovremeno se kod privatnika radi sedam sati i 18 minuta, dakle skoro četiri sata duže, pokazuju analize Centra za istraživanje u privredi. Produktivnost je, na nivou republike, 42 odsto evropskog proseka. 

Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da se kod države radi od 9 do 17 i da u praksi mogu da se koriste sva prava iz radnog zakonodavstva „koja je država velikodušno emitovala”.  

- Ne morate da ispoljite ni zrno kreativnosti, inicijative ili proaktivnosti. I možete tako do penzije. Učinci se uglavnom ne ocenjuju, pa na nekim pozicijama možete da provedete ceo radni vek, radeći efektivno nekoliko sati dnevno. Takođe, plate ne kasne, kod banaka ste siguran klijent, a na određenim pozicijama možete dodatno da zaradite i kroz sitnu korupciju - kaže Stevanović za “Blic”.  

Naš sagovornik dodaje i da u državnom sektoru teško može da se dobije otkaz, ali u slučaju da se to i dogodi, treba „računati na velikodušne otpremnine”.

Istraživanja, međutim, pokazuju da se do sigurne fotelje ne dolazi baš tako lako. Iskustva govore da se decenijama najbolji poslovi u Srbiji dobijaju preko veze i da odavno partijska knjižica zamenjuje pošteno stečene diplome srednjih škola ili fakulteta. Više od 50 odsto službenika u državnim firmama je posao dobilo preko veze, u domaćim privatnim firmama takvih je 39 odsto, a u stranim kompanijama četvrtina, pokazuje analiza Infostuda.  

Nesporno je, međutim, da uz bolje uslove u javnom sektoru ide i manja produktivnost, što za posledicu, prema ocenama ekonomista, ima nisku stopu zaposlenosti, nekonkurentnost i nerazvijenost. 

- U situaciji kad imate nisku produk­tiv­nost bolje prolaze ljudi sa strukom, jer ih je manje, pa je i tražnja za njima veća. Ako privreda nastavi da se oporavlja sporo, posebno će teško proći ljudi koji rade u neproduktivnim sektorima i uslužnim delatnostima. A takvih je najviše - kaže Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.


Izvod iz vesti

Suzana Lakić , Blic

 

ATRAKTIVNA PREDUZEĆA ZA PRODAJU U SRBIJI SU NA SPISKU AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU, KAO I NA BEOGRADSKOJ BERZI

Atraktivnih preduzeća za prodaju u Srbiji ima. Ona su na spisku Agencije za privatizaciju, ali se nalaze i na Beogradskoj berzi. Spisak je dugačak, nažalost mnogo duži nego što je broj potencijalnih investitora jer je kriza učinila svoje.

Do sada smo na osnovu prodaje 1.643 preduzeća prihodovali 2,3 milijarde evra. Koliko bi još država novca mogla da dobije nepoznanica je. Ali, atraktivnih ima i to među 650 firmi koje su na prodaji preko Agencije za privatizaciju. Na pitanje kakav je profil današnjeg potencijalnog kupca, direktor Agencije za privatizaciju Vladislav Cvetković za „Blic“ kaže:

- To su ljudi koji zaista imaju ideju šta će da rade i koji se bave proizvodnom delatnošću. Više nemate investitore koji su špekulativno orijentisani i koji bi kupovali zarad preprodaje. Puno je italijanskih investitora zainteresovanih za tekstilnu industriju, ali i druge delatnosti. Čak i domaćih koji smatraju da svoje širenje poslovanja mogu da plasiraju na nekim industrijskim kapacitetima koji su sada neiskorišćeni. Takvih hala i pogona u Srbiji ima mnogo.

Atraktivna je „Viskoza“ iz Loznice, zatim „Jatovi“ hoteli na Slaviji u Beogradu, „Vršačka pivara“, „Vršački vinogradi“, „Jugoeksport“, „Budimka“, „Avala film“, „Rudnik“, „Javor“, sve su preduzeća koja bi mogla da nađu novog vlasnika. Kriza za one koji imaju novac je idealno stanje, jer su cene niske, ali veći je i rizik.
 

- Investitor zna šta želi da konkretno radi. Oni nemaju predrasuda, vodi ih interes. Više je razloga zašto su zainteresovani za Srbiju. Pre svega, imamo konkurentniju cenu radne snage nego zemlje centralne Evrope, i i povoljnije poreske stope. Ne treba zaboraviti ni geografski položaj, kao ni brojne sporazume o slobodnoj trgovini - ističe za „Blic“ Miloš Ćurčin, predstavnik SIEPA.

- Trenutno ceo NIS vredi oko milijardu evra, te je udeo države oko 300 miliona evra. S obzirom na veliki potencijal rasta akcija NIS, usled brzog razvoja, može se očekivati da će država svojih 30 odsto akcija prodati po znatno višoj ceni nego što je prodala inicijalni paket. U državnom vlasništvu je i 83 odsto akcija Aerodroma „Nikola Tesla“ i ovaj udeo trenutno na berzi vredi oko 140 miliona evra - kaže za „Blic“ Nenad Gujaničić, glavni broker „Sinteza invest grupe“.

Država kontroliše i najveću domaću banku, Komercijalnu, u kojoj ima udeo od 42,6 odsto i koji trenutno vredi oko 70 miliona evra. Iako banke nisu previše na ceni usled globalnih zbivanja, činjenica je da je ovo jedina bankarska ustanova u kojoj bi prilično lako mogao da bude prodat paket akcija, verovatno po višoj ceni od trenutne. Osim komercijalne banke, država ima većinski ili značajan manjinski udeo i u Poštanskoj štedionici, Kredi banci, Čačanskoj, Jubmes, Agrobanci, Privrednoj i Srpskoj banci.

- Na spisku atraktivnih je i „Energoprojekt“, najveća domaća građevinska kompanija, gde je državno vlasništvo 33 odsto, a koji sada vredi svega 13-14 miliona evra, nakon velikog pada cene akcija od početka godine. Primamljivi za investitore su i „Tigar“, „Lasta“ i „Simpo“. Država je dominantan akcionar u „Tigru“, ali ta kompanija ne spada u veća akcionarska društva po tržišnoj kapitalizaciji pa udeo od 34 odsto trenutno vredi oko tri miliona evra - ističe Gujaničić, dok bi nekoliko miliona evra trenutno moglo da se dobije i za udele u „Lasti“ i „Simpu“.
Na kraju, među vrednim su i javna preduzeća, ali neka od njih država ne želi da prodaje, dok za druga nema jasnu strategiju da li bi trebalo da menjaju vlasnika.

Izvod iz vesti

Danijela Nišavić , Blic

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU SRBIJE POKRENULA JE RESTRUKTURIRANJE ČETIRI PREDUZEĆA ODUZETA GRAĐEVINSKOJ NIBENS GRUPI ZBOG NEPOŠTOVANJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA

RTV, Beta

Kako se navodi u oglasima objavljenim u listu "Politika", restrukturiranje je pokrenuto u Preduzeću za puteve "Beograd", novosadskom "Vojvodinaput-Bačkaputu", preduzeća za izgradnju, remont i održavanje pruga ZGOP iz Novog Sada i fabrici građevinskog materijala "Budućnost" iz Preševa.

Precizira se da će se restrukturiranje obaviti statusnim promenama, delimičnim ili potpunim otpisom dugovanja i drugim promenama, koje omogućavaju prodaju kapitala i imovine preduzeća.

Agencija za privatizaciju pozvala je sve poverioce da u roku od 15 dana prijave svoja potraživanja.

Kako je ranije objavljeno, računi preduzeća iz Nibens grupe blokirani su zbog dugova od oko 180 miliona evra, od kojih je oko 130 miliona evra dug bankama.

Preduzeća iz grupe Nibens imaju više od 5.000 zaposlenih, a putari iz te grupe održavaju više od 40 odsto puteva u Srbiji i učestvuju u izgradnji autoputa na Koridoru 10 kroz Srbiju, kako i dela autoputa ka Crnoj Gori kod Ljiga.

Ministar ekonomije Srbije Nebojša Ćirić izjavio je da će Ministarstvo i Vlada pokušati da, reorganizacijom kroz stečaj, reše probleme i ostalih preduzeća iz Nibens grupe, koja nisu u nadležnosti Agencije za privatizaciju.

U SKLADU SA ZAKONOM O TURIZMU, TURISTIČKA INSPEKCIJA ODUZIMA LICENCU AGENCIJI "JUNAJTED TRAVEL INTERNACIONAL"

Tanjug

Turistička inspekcija će oduzeti licencu turističkoj agenciji "Junajted travel internacional", koja je organizovala propalo putovanje turista u Egipat.

Inspekcija je već podnela i krivičnu prijavu zbog osnovane sumnje da je reč o prevari, izjavila je načelnica Turističke inspekcije Brankica Bajat.

"Turistička inspekcija je izvršila kontrolu i pošto osnovano sumnja da je možda u pitanju neka prevara, mi smo čak podneli i krivičnu prijavu", rekla je Bajatova.

Oštećeni putnici imaju pravo da traže nadoknadu štete iz polise osiguranja koju je turistička agencija "Junajted travel" imala, rekla je Bajatova.

Ona je istakla da je zakonom o turizmu obezbeđeno da putnici budu što više zaštićeni u ovakvim situacijama.

Zbog toga što agencija nije obezbedila povratak za 234 putnika iz Hurgade, država je brzo obezbedila avione kojima su se svi turisti vratili kući iz Hurgade, rekla je ona.

Pre nedelju dana grupa turista je vraćena iz Egipta, gde su zbog zbog neplaćanja usluga srpske turističke agencije egipatskim agencijama izbačeni iz hotela u Hurgadi.

Bajatova je rekla da ima 580 turističkih agencija koje organizuju putovanja i navela godišnje podatke prema kojima je bilo oko 475 prijava putnika koji su tvrdili da su oštećeni, od kojih su oko 50 odsto, odnosno 232, bile opravdane.

Turisti su dobili 164 slučaja, a vraćeno je više od 11 miliona dinara, dodala je ona.

POVERENIK POVODOM FIATA: POZIVANJE NA „ARGUMENTE“ KOJI NEMAJU OSNOVA U USTAVU I ZAKONU NE DOPRINOSI OTKLANJANJU POSTOJEĆIH DILEMA

Smedia

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da se izjava ministra za ekonomiju i regionalni razvoj, kojom se pokušava objasniti dostavljanje cenzurisanih dokumenata Savetu za borbu protiv korupcije, ne može dovesti u sklad sa rešenjima na kojima se u našem zakonodavstvu zasniva pravo na slobodan pristup informacijama, kao i mogućnosti ograničenja tog prava.

Upozoravajući da pozivanje na „argumente“ koji nemaju osnova u Ustavu i zakonu ne doprinosi otklanjanju postojećih dilema već ih samo pothranjuje poverenik, Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

„Pravo na slobodan pristup informacijama zasnovano je na Ustavu i Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. To pravo se ostvaruje na način, pod uslovima i po proceduri koja je utvrđena zakonom i to se ne može dovoditi u pitanje odredbama bilo kakvih komercijalnih ugovora.

Zakon, naravno, podrazumeva i mogućnost da se, pod uslovima koje je utvrdio, radi zaštite određenih legitimnih interesa pravo javnosti može i ograničiti. I u tom kontekstu mogao se i ograničiti pristup određenim informacijama čije otkrivanje bi moglo ugroziti legitimne interese druge ugovorne strane. Međutim, takva mogućnost ograničenja ima limite i svakako se ne može odnositi i na informacije koje su apsolutno legitiman predmet interesovanja javnosti kao što su npr. restruktuiranje imovine, podsticaji i sl.

Za javnost može biti posebno zbunjujuće pozivanje na „poslovnu tajnu“ kao i na to da su cenzuru dokumenata „izvršili ljudi iz Fiat-a“. Prvo, jer dokumenti naših organa vlasti uopšte ne mogu biti klasifikovani kao „poslovna tajna“, imajući u vidu da Zakon o tajnosti podataka usvojen još pre dve godine uopšte ne poznaje taj termin u okviru nomenklature tzv. klasifikovanih podataka. I drugo, važnije, jer kao i u svakoj suverenoj zemlji, postupanje po zahtevima upućenim našim organima vlasti i odlučivanje o njima mora biti isključivo stvar naših organa vlasti.

S tim u vezi podsećam da je čak i u odredbama osnovnog Ugovora o zajedničkom investicionom ulaganju između Republike Srbije i Fiat-a, koje se odnose na poverljivost i objavljivanje informacija, predviđeno da se obaveza poverljivosti neće primenjivati ako objavljivanje informacije zahteva merodavno pravo. A po ugovoru merodavno je pravo Republike Srbije.“

Saopštenje za javnost od 4.11.2011 preuzeto sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

PREMA OBRAZLOŽENJU VRHOVNOG SUDA KANADE - LINKOVANJE NIJE KLEVETA

Smedia

Naime, Vrhovni sud Kanade obrazložio je da je linkovanje drugačije od objavljivanja uvredljvih informacija i klevete. Odluka suda usledila je nakon što je Vejn Kruks, biznismen iz Vankuvera i menadžer kampanje za tamošnju Zelenu stranku, podigao optužnicu tvrdeći da ga je sajt p2pnet.net oklevetao stavivši link ka nekom, za njega uvredljivom, članku.

Sudija Rozali Abela smatra da je ovakva odluka velika pobeda u borbi za slobodu na internetu u Kanadi, jer širenje informacija putem mreže, počiva na upotrebi linkova.

„Internet ne može da pruža informacije bez linkovanja“, stoji u odluci suda.

„Ograničavanjem njihove korisnosti podvrgavajući ih tradicionalnim zakonima o izveštavanju značajno bi ograničilo protok informacija i na posletku, slobodu izražavanja“.

To naravno ne daje za pravo blogerima i sajtovima da direktno objavljuju uvredljive materijale.

Štaviše, odluka je doneta pod pretpostavkom da originalni sadržaj nije klevetnički sam po sebi.

U konkretnom slučaju, činjenica da sajt p2pnet.net nije reprodukovao ništa od linkovanog materijala ili ga komentarisao bila je dovoljna da se utvrdi njegova „nevinost“.

Sjedinjene Američke Države imaju sličan zakon u okviru Zakona o pristojnoj komunikaciji iz 1996. godine.

Paragraf 230 tog Zakona štiti proizvođače i korisnike interaktivnih kompjuterskih usluga koji objavljuju tuđe informacije.

Te „informacije“ uključuju komentare i materijale treće strane, kakvi su linkovi.

Iako su sudovi pojedinih država do sada imali slučajeve slične Krukovom, Vrhovni sud SAD nikada nije zauzeo zvaničan stav o paragrafu 230.

Da li bi ostavljanje linka trebalo da se smatra klevetom? Da li odluka otvara Pandorinu kutiju ili je stvarna pobeda online slobode izražavanja?

MERKELOVA ZA MINIMALNE PLATE U SVIM SEKTORIMA

Tanjug

Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da želi da se minimalna plata uvede u one sektore u kojima trenutno ne postoji kako bi ta najveća privreda u okviru evrozone imala "pravedno" tržište rada, objavila je nemačka agencija DPA.

Uoči kongresa stranke na čijem je čelu, Hrišćansko-demokratske unije (CDU), koji će se održati u Lajpcigu sledeće sedmice, Merkelova je u intervjuu istakla da je ta stranka, nakon višegodišnjeg opiranja, spremna da se pozabavi pitanjem minimalnih plata, prenela je agencija AFP.

"Ljudi žele pravedno tržište rada i vide da ono ima slabih tačaka. Svet se menja pa tako i velike stranke kao što je CDU moraju da na ispravan način reaguju na te promene na temelju vrednosti koje nas definišu", istakla je ona.

Merkelova je dodala da se protivi predlogu laburističkog krila njene stranke da se na kongresu u Lajpcigu usvoji iznos minimalne plate od oko sedam evra po satu, već se umesto toga zalaže za fleksibilniji model, prema kojem bi pojedini sektori trebalo da u saradnji sa svojim poslodavcima odrede plate bazirane na tržišnim uslovima.

"Treba da ostavimo komisiji sastavljenoj od poslodavaca i zaposlenih da odrede minimalnu platu za svaki region i industriju u onim sektorima gde ne postoji sporazum o platama", rekla je nemačka kancelarka.

KINESKI SUDOVI OSUDILI NA SMRTNE KAZNE DVOJICU POZNATIH PRIVREDNIKA ZBOG KORUPCIJE I PRONEVERE

Tanjug

Jedan je osuđen zbog nelegalnog fonda piramidalnih investicija, a drugi zbog korupcije i pronevere sredstava, javili su danas državni mediji.

Vlasnik firme za poslove s nekretninama Đi Venhua osuđen je na najtežu kaznu zbog ilegalnih poslova prikupljanja novca za investicije u iznosu od 5,5 milijardi juana (870 miliona dolara), na koje je po principu piramidalne štednje davao nerealno visoku kamatu od preko 12 procenata.

Njegova firma Jintai ril estejt investment iz grada Lišui u istočnoj kineskoj provinciji Džeđiang, na nelegalan način je prikupljala sredstva i nudila visoku zaradu između 2003. i 2008. godine, objavio je list "Global tajms".

Đi i drugi partneri prikupili su sredstva od više od 15.000 investitora u Džeđiangu i centralnoj provinciji Hunan, govoreći im da će fondovi biti korišćeni za podizanje stambenih i poslovnih objekata i obećavali visok povraćaj uloženog kroz tada brz rast cena nekretnina.

Prevara je trajala dok vlasti nisu uhapsile vlasnike firme septembra 2008. nakon što je ona bankrotirala zbog svetske finansijske krize.

Lokalni sud je u ponedeljak osudio još pet ljudi umešanih u te malverzacije, uključujući troje Đijevih rođaka, od kojih su dvoje dobili odloženu smrtnu kaznu, a jedan doživotnu robiju.

U Kini se odložena smrtna kazna posle dve godine zbog dobrog vladanja obično zameni doživotnim zatvorom.

Preostalo dvoje zaposlenih u firmi je osuđeno na tri godine zatvora.

Ilegalne pozajmice ili zelenašenje je bilo široko rasprostranjeno u Kini nakon što su vlasti ograničile kredite zbog visoke inflacije, pa su banke favorizovale velika državna preduzeća i ostavljale bez kredita male privatne kompanije.

Sud u Šangaju osudio je na smrtnu kaznu bivšeg predsednika državne šangajske farmaceutske grupe zbog korupcije i pronevere sredstava u slučaju koji je izazvao i zabrinutost za bezbednost lekova.

Sud je Vu Đianvena osudio na najtežu kaznu zbog primanja mita od 11,8 miliona juana (1,9 miliona dolara) i pronevere 33,5 miliona juana, oko 5,5 miliona dolara, objavio je list "Novosti kineskog biznisa".

Vlasti su takođe zaplenile Vuovu imovinu koja se sastojala i od računa u stranim bankama, piše list bez navođenja iznosa.

Vu je uhapšen 2009. godine, a optužen je da je tokom deset godina 35 puta primio mito da bi njegova firma kupovala sirovine od određenih firmi. On je takođe davao isključiva prava prodaje lekova te firme određenim agentima, piše list.

Šangajska farmaceutska grupa je po prihodima treća najveća kineska kompanija za proizvodnju lekova.

AKCIJAMA SPASAVAJU "JUGOREMEDIJU"

RTV

Mali akcionari zrenjaninske fabrike lekova "Jugoremedija", udružili su svoje akcije. Kako tvrdi njihov predstavnik , plan im je udruživanje sa državnim paketom akcija što bi dovelo do većinskog vlasništva, a sve to u cilju spašavanja ove, nekada veoma uspešne fabrike koja trenutno posluje sa gubicima.

ISTIČE ROK ZA INVESTITORE U NOVU AVIOKOMPANIJU

Dodatni rok za prijavu potencijalnih investitora na tender Vlade Srbije za zajedničko ulaganje u osnivanje nove aviokompanije (NewCo) ističe. Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku Srbije je prvobitni rok za prijavu na tender produžilo za mesec dana, zbog, kako su naveli, zahteva zainteresovanih investitora.

Na tenderu koji je raspisan 1. avgusta mogu da učestvuju aviokompanije, kao i finansijski investitori koji imaju najmanje pet odsto ulaganja u vazdušnom saobraćaju.
Zainteresovane kompanije ili konzorocijumi moraće da dostave dokaz i da su u 2010. godini prevezle više od 1,5 miliona putnika i da im je konsololidovani bilans bio veći od 200 miliona evra.  

Ministar za infrastrukturu Srbije Milutin Mrkonjić je prošle sedmice pozvao aviokompanije iz Azebejdžana, Turske i Rusije da učestvuju na tenderu.  
Prema ranijim najavama iz Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, strateški partner za osnivanje nove aviokompanije Srbiji trebalo bi da bude izabran do kraja godine.  

Vrednovanje ponuda i pregovori trebalo bi da budu realizovani u novembru i decembru, nakon čega će biti izabran strateški partner. Do juna sledeće godine trebalo bi da se realizuju aktivnosti na uspostavljanju nove kompanije, prenosu sredstava i regulisanju obaveza Jat ervejza, kazali su u Ministasrtvu.  

TREBA DA PLATE DUG ZA POREZ NA FIRME KOJE NE POSTOJE VIŠE OD DESET GODINA

Ivana Brcan, Blic

NOVI SAD - Pometnja koju su napravile opomene za poreska dugovanja, poslata na sve adrese u Vojvodinu i u Novi Sad, možda najbolje ilustruju knjigovodstvane agencije koje su zatrpane besnim klijentima i red na ulici ispred poreske uprave, koji je već danima dugačak. I redakciji „Blica“ ogorčeni preduzetnici ne prestaju da se javljaju, tvrdeći da su dobili dug za porez, za firme koje ne postoje više od 20 godina.

Novosađanka Ljiljana Ćurčić svoju trgovačku radnju zatvorila je još 1988. a pre sedam dana dobila je obaveštenje prema kom treba da plati skoro 70.000 dinara na ime zatezne kamate za firmu koja ne postoji. Navodno je, kako joj je objašnjeno u Poreskoj upravi, prilikom zatvaranja firme ostalo oko 1.000 dinara duga, koji se za ovih 23 godine nagomilao do te cifre.

- Zašto me prilikom gašenja firme o tome nisu obavestili i zašto me sve ovo vreme niko nije izvestio o dugu koji mi se svake godine obračunava po kamati koja uopšte nije niska, nije mi jasno. Odakle mi sada 70.000 dinara da im dam i koji je to bezobrazluk? Da građani znaju da su dužni, možda bi vremenom uplaćivali, ne bi čekali da im se nagomila toliki novac, koji u današnje vreme malo ko može tako lako da izvadi iz novčanika - objašnjava Ljiljana, koja je od radnice u Poreskoj upravi saznala da je, navodno, ova akcija sprovedena da bi se na brzinu napunio budžet.

- Žena koja radi godinama u poreskoj upravi rekla mi je kako su ova obaveštenja o porezu, koja su većinom nevažeća, poslata po sistemu - ako prođe, prođe. Uvek će se naći neko ko će se uplašiti i otići da uplati dug koji ne postoji. Pa to je krajnje bezobrazno prema građanima. Pogotovo ako je istina da su ova obaveštenja slata samo u Vojvodinu, a ne i u celu Srbiju - kaže naša sagovornica, napomenuvši da joj ne pada na pamet da plati dug koji joj se naprasno posle 23 godine prepisuje.

U Poreskoj upravi rekli su za „Blic“ da su negodovanja ljudi u velikoj meri opravdana i potvrdili da su rešenja koja su poslali, mahom nevažeća, ali da svi građani imaju vremena tri nedelje da odu u Poresku upravu i raspitaju se o stanju svog poreskog računa. Međutim, da bi to učinili, građani moraju otići lično u filijalu Poreske uprave, na šalter koji je jedan jedini za ovakva pitanja u Novom Sadu.

Branimir Kovačev čekao je čitav dan da bi došao na red. On je zamrzao svoju firmu za peskarenje čaša u januaru 2010. Međutim, ovog meseca u koverti ga je dočekalo neprijatno iznenađenje da je dužan 400.000 dinara za porez.

- Umalo me nije šlog strefio kad sam video. Sva sreća pa čuvam rešenje o zamrzavanju firme koje sam dobio u Agenciji za privredne registre. Kada sam firmu zamrzao na neodređeno vreme, istog dana otišao sam u Poresku upravu, gde je ovo rešenje prosleđeno mom poreskom referentu. Juče sam čekao ispred filijale čitavo prepodne da bih video ko je ovde lud? Rečeno mi je da je moguće da se potkrala greška i da će biti ispravljena - kaže preduzetnik Branimir Kovačev.
Vlasnica jedne knjigovodstvene agencije Vesna Šupić kaže da su joj sva 24 klijenta došla na vrata, nakon što su primili obaveštenje o stanju poreskog računa.

- Svi su došli da negoduju. Naravno da se dešava da i mi grešimo, ali konkretno u ovom slučaju najveća krivica je u administarciji Poreske uprave. Ružno je to što su poslali na sve adrese obaveštenje o dugovanjima, a pritom ih samo paušalno naveli, ljudi ne znaju ni za koji period im je taj dug ni po kom osnovu. U većini slučajeva je to već nešto što je plaćeno ili nešto što je zastarelo, jer nakon pet godina dug za porez zastareva, ukoliko poreska uprava ne reaguje - rekla je Šupićeva.
 
Prema njenim rečima, procedura koja sledi za sve vlasnike knjigovodstvenih agencija biće mučna jer treba da idu na šalter i za svakog klijenta posebno podnesu zahtev za listing o stanju poreskog računa. Taj listing čeka se mesec ili dva, a potom se uporođuje sa onim iz Poreske uprave. Kada se utvrdi čija je greška, piše se zahtev da se ista ispravi. Kako je u Vojvodinu poslato 260.000 ovakvih zahteva, vrlo je verovatno da će šalteri poreskih uprava biti još dugo zakrčeni.

PROMENITI ODLUKU VLADE RS TAKO DA SE REGISTRACIJA TRAKTORA, KOMBAJNA, PRIKOLICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH MAŠINA PLAĆA JEDNOM, A NE SVAKE GODINE

FoNet , RTV

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) saopštila je danas da je prikupila 30.000 potpisa podrške inicijativi da se hitno promeni odluka Vlade Srbije i da se registracija traktora, kombajna, prikolica i ostalih poljoprivrednih mašina plaća jednom, a ne svake godine.

Ova inicijativa dobila je podršku koalicionih partnera, pa se očekuje da se o njoj raspravlja na prvoj narednoj sednici republičkog parlamenta, kaže se u saopštenju.

Traktor je domaćinstvu oruđe za rad, a automobil je luksuz. Ako cena registracije automobila zavisi od "kubikaže", nije logično da se po istom principu registruje traktor ili bilo koja poljoprivredna mašina, navodi se u saopštenju.

POREZNICI POGREŠILI - POZIV GRAĐANIMA DA REŠE NEDOUMICE

RTV

Mnogi Vojvođani dobili su ovih dana obaveštenja o neplaćenom porezu, ali na imovinu koju ne poseduju ili su već platili porez na nju.

Reč je o porezu na oružje, zemlju, i slično.

U Poreskoj upravi kažu da je došlo do greške jer sistem nije savršen i apeluju na obveznike da ipak dođu do filijala uprave da bi razrešili nedoumice oko plaćanja poreza.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji gradjani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju gradjanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose izmedju pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvodjače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

ODRŽANO GODIŠNJE ZASEDANJE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE PARLAMENTARNE DIMENZIJE CENTRALNOEVROPSKE INICIJATIVE (PD CEI) • CEI poziva na nastavak evropskih integracija •

Učesnici zasedanja Parlamentarne skupštine Parlamentarne dimenzije Centralnoevropske inicijative (PD CEI) pozvali su danas na nastavak procesa evropskih integracija i punu integraciju kandidata i potencijalnih kandidata za EU iz članstva CEI.

U završnoj deklaraciji sa skupa u Beogradu navodi se da evropska perspektiva regiona Zapadnog Balkana doprinosi unapređenju i očuvanju političke stabilnosti, poštovanju ljudskih i prava manjina i ekonomskom razvoju regiona. Učesnici skupa izrazili su zabrinutost zbog novog talasa svetske ekonomske krize sa kojom se Evropa suočava i zbog potencijalnog negativnog uticaja te krize na proces proširenja EU. Sa zasedanja je poručeno i da zemlje CEI pozdravljaju nastavak sistemskih reformi i napredak koji su zemlje jugoistočne Evrope postigle u približavanju evropskim demokratskim standardima i razvoju tržišne ekonomije. Pružena je podrška preporukama Evropske komisije i Saveta EU koje se tiču napretka zemalja obuhvaćenih procesom proširenja u pravcu evropskih integracija i pristupanja EU kada se za to steknu uslovi.

Učesnici zasedanja založili su se da na zasedanju Evropskog saveta 9. decembra budu podržane preporuke EK, kao i za donošenje odgovarajućih odluka u odnosu na zemlje kandidate i potencijalne candidate za članstvo u EU. Na skupu je ocenjeno da zemlje Zapadnog Balkana, zbog svog specifičnog geopolitičkog položaja, mogu da imaju značajnu ulogu u borbi protiv organizovanog kriminala i trgovine ljudima.

Istaknut je znatan napredak saradnje među zemljama Zapadnog Balkana na polju politike, ekonomije i kulture i izražena želja za budući razvoj i unapređenje odnosa u regionu. Na skupu je skrenuta pažnja na značaj jačanja saradnje između CEI i drugih regionalnih inicijativa i na potrebu za unapređenjem saradnje i na parlamentarnom nivou i preduzimanjem konkretnih koraka. Izraženo je zadovoljstvo intenziviranja dijaloga CEI sa civilnim društvom i pružena podrška osnivanju Mreže organizacija civilnog društva pri CEI. Istaknut je značaj daljeg unapređenja saradnje CEI sa EK, kao izvršnim telom EU, kroz konkretne projekte saradnje i povezivanje na regionalnom nivou. Učesnici zasedanja skrenuli su pažnju na potrebu i značaj dobijanja statusa posmatrača za CEI u Generalnoj skupštini UN.

Zasedanje Parlamentarne skupštine PD CEI održano je od 9. do 11. novembra u Beogradu, a njegovim okončanjem predsedavanje CEI od Srbije je preuzela Ukrajina.

Izvor: Vebsajt Ministarstva spoljnih poslova, 11.11.2011.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI POVODOM DALJE SARADNJE SA MISIJOM OEBS

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je danas ambasadora Dimitrisa Kipreosa, šefa misije OEBS-a i Beogradu i razgovarao sa njim o daljoj saradnji ove međunarodne organizacije i institucije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

"Ambasadora Kipreosa zanimale su, pre svega, informacije u vezi sa tokom postupka za izbor poverenika i eventualnu mogućnost da zbog neizbora u odgovarajućem roku institucija Poverenika bude blokirana. Informisao sam ga da je, prema informacijama koje su javnosti dostupne, postupak pokrenut i da bi shodno tome trebalo da bude okončan na vreme.
Razgovarali smo i o rezultatima dosadašnje i modalitetima buduće saradnje OEBS-a institucije Poverenika za informacije. Veoma sam zadovoljan zbog toga što je ambasador Kipreos visoko ocenio način delovanja i rezultate institucije kojom rukovodim, ali još više zbog toga što je potvrdio spremnost OEBS-a da instituciji Poverenika i dalje pruža maksimalnu podršku.
Na samom početku delovanja institucije Poverenika, u vreme kada ona nije raspolagala ni najelementarnijim uslovima za rad, misija OEBS-a pružila je važnu podršku koja je bila od izuzetnog značaja za "postavljanje na noge" ove institucije. Podrška i pomoć nastavili su se i kasnije, a vrlo je značajno što na se na nju može računati i ubuduće.
Mislim da je podrška i pomoć iz međunarodnog okruženja posebno važna u kontekstu zadataka koji se, ne samo pred Poverenika nego pred celu državu, stavljaju u vezi sa implementacijom savremenih demokratskih standarda u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Kao zemlja dosta docnimo sa rešavanjem niza otvorenih pitanja u ovoj oblasti i bitno je, kako sa aspekta evro integracija tako, što je još važnije, radi unapređenja ljudskih prava, da se to stanje što pre počne menjati. Svaka dobronamerna, kvalitetna pomoć s tim u vezi je jako dobro došla."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 11.11.2011.

PREDSTAVNICI SRBIJE I UKRAJINE POTPISALI ČETIRI VAŽNA MEĐUDRŽAVNA DOKUMENTA

Srbija i Ukrajina imaju veliki prostor za unapređenje privredne saradnje, čak i u vremenu ekonomske krize, izjavio je danas predsednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin, na izuzetno posećenom Biznis forumu srpskih i ukrajinskih privrednika u Kijevu.

Biznis forum, u organizaciji Trgovinsko industrijske komore Ukrajine i Privredne komore Srbije, održan je u okviru dvodnevne zvanične posete naše državne i privredne delegacije, koju predvodi predsednik Srbije Boris Tadić.

Bugarin je istakao da PKS podržava aktivnosti na zaključivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Ukrajine i pozvao sve ukrajinske privrednike da sarađuju sa srpskim kompanijama i slobodnije investiraju u Srbiju.

On je rekao da bi ovim procesom trebalo da se stvore kvalitetniji uslovi za unapređenje ekonomske saradnje dveju zemalja.         
     
Ukupna robna razmena Srbije i Ukrajine za devet meseci ove godine iznosi 461,3 miliona dolara, sa rastom uvoza od 46 procenata, dok izvoz iz Srbije stagnira sa 163,5 miliona dolara, naveo je Bugarin.

On je dodao da se PKS zalaže za jačanje saradnje i zajednička ulaganja u oblastima proizvodnje i realizacije semenske robe, intenzivnih ratarskih kultura, izgradnje silosa i prehrambenih kapaciteta, poljomehanizacije i robe široke potrošnje, građevinskih materijala i opreme, sadnica voća i vinove loze, izgradnju puteva i saradnju u oblasti transporta i tranzita.

Srpske investicije u Ukrajini iznose oko 40 miliona dolara, a najveći ulagači su "Sintelon - Tarket" iz Bačke Palanke i novosadski holding "MK Grupa".

Oblasti u kojima će se u narednom periodu razvijati bilateralna saradnja u vezi su sa agroindustrijskim kompleksom, građevinarstvom i drvno - prerađivačkom industrijom, izgradnjom infrastrukturnih i poslovno stambenih objekata, a očekuje se razvoj projekata i u mašinogradnji, elektronici i turizmu.

Predsednik Bugarin je detaljno upoznao ukrajinske partnere sa prednostima Srbije kao poslovne i investicione destinacije, infrastrukturnim projektima u oblasti saobraćaja i energetike, sa učešćem Srbije u Dunavskoj strategiji, kao i sa potpisanim sporazumima o slobodnoj trgovini, koji našoj robi omogućavaju bescarinski pristup na tržište sa oko milijardu potrošača.

Na Biznis forumu učestvovali su menadžeri dvadesetak velikih srpskih kompanija i naučnih instituta, a posle plenarnog dela sastanka usledili su međusobni razgovori srpskih i ukrajinskih poslovnih ljudi, od kojih su se neki odmah završili konkretnim predlozima koji vode sklapanju novih ugovora.

Učesnici foruma su zaključili da su Ukrajina i Srbija dve zemlje čiji su narodi spojeni istorijskim i kulturnim vezama, koje bi u budućnosti trebalo potvrditi i na privrednom planu. Iako se proteklih godina beleži stalan rast trgovinske razmene, obim ekonomske saradnje je ipak na niskom nivou, ako se uzmu u obzir ogromni pojedinačni i uzajamni potencijali, resursi i zajednički interesi.

Srpska delegacija završava danas dvodnevnu posetu Ukrajini, u čijem su fokusu bile privredno-ekonomske teme.

Predstavnici Srbije i Ukrajine su juče u Kijevu potpisali četiri važna međudržavna dokumenta: Sporazum o prevozu putnika i robe u drumskom saobraćaju, Sporazum u oblasti odbrane, Protokol o saradnji ministarstava spoljnih poslova, kao i Protokol četvrte sednice Međuvladine srpsko-ukrajinske mešovite komisije za ekonomsku i naučno- tehničku saradnju.

U srpskoj državnoj delegaciji su, uz predsednika Tadića, ministar odbrane Dragan Šutanovac, ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović i državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Ivan Mrkić.

Izvor: Tanjug, 11.11.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT - MNG CENTAR D.O.O./DEŠAVANJA U NOVEMBRU 2011.GODINE

KONFERENCIJA O INTERNOJ REVIZIJI KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA – 01. novembar 2011.

Cilj konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se srećete u oblasti Interne revizije. Saznaćete koliki  je značaj i potreba za internom finansijskom kontrolom  u javnom sektoru, kako obezbediti uslove za razvoj i osposobljavanje revizije uz poštovanje međunarodnih standarda. Govoriće se o konkretnim problemima u praksi i daće se odgovori na pitanja zašto je neophodno da se definiše mesto i uloga interne revizije u sistemu. Imaćete mogućnost da kroz diskusiju sa drugim učesnicima razmenite svoja iskustva, da postavite pitanja,  dobijete odgovor od naših istaknutih  stručnjaka i tako razjasnite mnoge dileme koje ste imali iz ove oblasti.  

Konferencija obrađuje teme:

·         Reforma IFKJ, usklađivanje sa praksom u EU

·         Kontrolno okruženje

·         Sistem Finansijskog upravljanja i kontrole

·         Strategija razvoja interne revizije u javnom sektoru Srbije

·         Pristup izvođenju revizije i analiza rizika

·         Sprovođenje interne revizije u Ministarstvu prosvete i u preko 2000 ustanova koji su indirektni korisnici

·         Saradnja sa CJH i DRI

·         Povelja interne revizije i dokumenta na kojima se zasniva rad interne revizije

·         Izazov za interne revizore u javnom sektoru Srbije

Predavači:

Slobodan Gavrović, načelnik Odseka za internu reviziju Sektora-Centralne jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija

Ljubica Nedeljković, potpredsednica Saveta Državne revizorske institucije

Mirjana Dragosavljević, ovlašćeni interni revizor, Ministarstvo prosvete

Olivera Radović, rukovodilac Interne revizije, JP „Elektromreža Srbije”

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 01. novembar 2011. od  9.30 - 14.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

·         Cena po učesniku: 7.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika konferencije iz istog preduzeća

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja konferencije

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili  prijava@mngcentar.com

 

POVREDE NA RADU I OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU – 2. novembar 2011.

Uslovi i postupci osiguranja od povreda na radu i profesionalnih oboljenja  zaposlenih uređuju se Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ovim zakonskim propisima u Srbiji, međutim, nije precizno uređeno pitanje osiguranja zaposlenih od povrede na radu i profesionalnih oboljenja radi obezbeđenja naknade štete, zbog čega veoma često dolazi do velikih pravnih problema i iscrpljujućih sudskih sporova u preduzećima između poslodavaca i zaposlenih.

Takođe, važećim propisima u Republici Srbiji kroz obavezno zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje, nije specifično izdvojeno osiguranje po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja, odnosno davanja po ovom osnovu. U ovakvim okolnostima pojavljuje se niz problema, kao što su: pitanje odgovornosti poslodavca  da finansira nadoknadu za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja, kada mere za bezbenost i zdravlje na radu nisu bile primenjene;  problem pravične nadoknadu zaposlenom koji je pretrpeo povredu na radu, odnosno profesionalno oboljenje; kao i pitanje motivacije poslodavca za ulaganja u preventivne mere za bezbedan i zdrav rad.

Ovaj seminar bavi se predstavljanjem uspešnih rešenja za navedena sporna pitanja i probleme u oblasti osiguranja od povreda na radu, što za posledicu ima drastično smanjenje broja sudskih sporova i neugodnih situacija u preduzećima.

Ciljna grupa:

Poslodavci, lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaposleni u kadrovskim službama (ljudskim resursima), inspektori rada, specijalisti medicine rada, lekari opšte prakse (izabrani lekari).

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika sa problemom i zakonskim okvirom regulisanja povreda na radu i sa sistemom osiguranja od povreda na radu.

Teme:

·         Povrede na radu kao problem u oblasti BZR

·         Registracija povreda na radu

·         Sistem osiguranja povreda na radu

·         Kako su regulisane povrede na radu Zakonom o PIO

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Uspešno i u skladu sa zakonskim obavezama i propisima rešava probleme povreda na radu.

Predavač:

Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja.

Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike.

Petar Stajković, direktor Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Rade Savićević, načelnik Sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje         Ministarstva rada

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 2. novembar 2011. od 9.30 -17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

KOMERCIJALNI ASPEKT AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA – USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE – 4. NOVEMBAR 2011.

Verovatnoća da će tokom jednog radnog dana, u većini privrednih društava, zaposleni doći u susret sa korišćenjem i/ili stvaranjem autorskog dela i materijala koji su zaštićeni autorskim pravom, je izuzetna i velika. Ovaj seminar treba da odgovori na pitanja kako da privredna društva štite svoja autorska prava odnosno ista plasiraju, kako da u skladu sa Zakonom koriste tuđa autorska i srodna prava, odnosno kako da prometom autorskog prava ostvare finansijski benefit za svoje poslovanje i ugled.

Ciljna grupa:

Privredna društva koja se bave svim vidovima izdavaštva (konvencionalnog i elektronskog), muzičkom i TV industrijom, likovnom i primenjenom umetnošću, radiodifuzne organizacije i kabl operateri, kao i druga privredna društva koja u svom poslovanju bitno zavise od ostvarenja i prometa autorskih dela i predmeta srodnih prava

Cilj seminara:

Svrha seminara je objašnjenje aspekata autorskog i srodnih prava koji su relevantni za poslovanje odnosno poslovnu strategiju privrednih društava.

Teme:

·         Autorsko pravo i biznis, odnosno ekonomski efekti od prometa autorskog prava.

·         Kako zaštititi originalnu tvorevinu.

·         Kako ostvariti prihod od prometa i licenciranja autorskih prava.

·         Razlike između isključive i neisključive licence korišćenja.

·         Koje su strategije licenciranja.

·         Kako koristiti dela drugih nosilaca prava (licencirani softver I sl.).

·         Autorsko pravo i internet.

·         Značaj mera tehnološke zaštite.

·         Smanjenje rizika od povrede autorskih prava (preventive).

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Prepoznaje kategorije prava.

·         Prepoznaje načina efikasnog ostvarivanja prava.

·         Prepoznaje i primenjuje efikasan način zaštite svojih prava i poslovnih interesa.

·         Razumeva koncept autorsko-pravne zaštite koja je teritorijalnog karaktera ali ima univerzalne međunarodne standarde i norme.

·         Razumeva ekonomske benefite za rad jednog privednog društva kao i formiranja good will-a (reputacije) istog.

Predavač:

Ljiljana Rudić Dimić, generalna direktorka JAA-Autorske agencije za Srbiju. Članica Izvršnog odbora Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije. Bila je stalni član delegacije Srbije pri Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu (Ženeva). Radila je u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije. Specijalizovana za zaštitu autorkih i srodnih prava i prava industrijske svojine.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24/III sprat, Beograd , 04. novembar 2011. od 10.00 – 15.30 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku:  12.700,00 dinara + PDV(18%)

·         Cena po učesniku za članove: 10.160,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-761; 3284-269; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG MEĐUNARODNOG OPOREZIVANJA - 08. novembar 2011.

Centralna tema seminara je primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine. Republika Srbija, u ovom trentuku, primenjuje ugovore sa 47 zemalja, od kojih većina sadrži specifična rešenja. Primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja od posebnog je značaja za rezidente Srbije koji isplaćuju prihode nerezidentima - pravnim i fizičkim licima. Naime, rezidenti Srbije kao isplatioci prihoda koji se oporezuju po odbitku u obavezi su da obračunaju, obustave i uplate porez, kao i podnesu propisanu poresku prijavu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Pravilna primena međunarodnih ugovora predstavlja zakonsku obavezu i omogućava postizanje značajnih poreskih ušteda.

Ciljna grupa

Spoljnotrgovinske firme – nadležni rukovodioci, komercijalisti i finansijske službe.

Teme

Nakon uvodnog teorijskog dela, sledi diskusija (umesto klasičnog "ex catedra" izlaganja) koja obuvata sledeće oblasti:

·         rezidentnost kao uslov za ostvarivanje prava (pogodnosti) iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti (promena nadležnosti organa za izdavanje potvrda o rezidentnosti);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanje pravnih lica (oporezivanje stalne poslovne jedinice);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja dividendi, kamata i autorskih naknada - - aktuelnosti (zakupnine za filmove);

·         oporezivanje kapitalnog dobitka – aktuelnosti (porez po rešenju, umesto poreza po odbitku);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja slobodnih profesija;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja zarada;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja naknada direktora;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja usluga Vladi;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja studenata i profesora;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja imovine;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja diplomatskih i konzularnih predstavnika;

·         metodi za otklanjanje dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti (samo za povezana lica);

·         Novi ugovori u najavi;

·         Ostale aktuelnosti; i dr.

Predavač:

Mr Dejan Dabetić, Viši savetnik - rukovodilac Grupe za uporedno poresko pravo i izbegavanje dvostrukog oporezivanja u Ministarstvu finansija. Svoje radno iskustvo sticao je u Ministarstvu finansija, učestvovao je u uvođenju fiskalne reforme u našoj zemlji i sarađivao sa poznatim inostranim ekspertima. Učestvovao je na mnogim seminarima u zemlji i inostranstvu, i publikovao veliki broj članaka. Mr Dejan Dabetić je poznati praktičar i stručnjak u oblasti izbegavanja dvostrukog oporezivanja.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljdsih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 08. novembar 2010. od 17.00 - 21.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

·         Cena po učesniku za članove: 12.560,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i terninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com.

 

Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na primeru Sistema za upravljanje sigurnošću informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001 - 09. Novembar 2011.

Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na polju sigurnosti i zaštite informacija je još uvek nepoznanica u poslovnom okruženju. Primena ove metodologije omogućava precizno razumevanje postavljenih zahteva i definisanje konkretne upravljačke, procesne, organizacione i dokumentacione strukture za njihovu realizaciju. Korišćenje najmodernijih informatičkih alata za modeliranje procesa i obučavanjem vlasnika procesa za njihovo korišćenje, omogućiće da se postavljeni zakonskii ugovorni  zahtevi kontinuirano ispunjavaju i da se o tome u svakom trenutku mogu pružiti odgovarajuću dokazi.

Primena metodologije će se pokazati na primeru efektivnog i efikasnog načina uspostavljanja Sistema upravljanja  sigurnošću  informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001.  Ovaj primer je izabran zbog toga što je standard ISO 27001 najbolji način za dokazivanje usaglašenosti sa odredbama trenutno veoma aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Polaznici će kroz mnogobrojne radionice i praktične primere steći potrebna znanja za sprovođenje projekta implementacije ISMS-a u pravosuđu. Svaki polaznik će dobiti detaljni u kvalitetnu dokumentaciju (priručnik) koja se sastoji od teorijskog dela, slajdova, ček-lista, templejta, primera i studija slučajeva.

Ciljna grupa

Javna preduzeća, banke, ministarstva, svi koji u poslovanju moraju revizorima da dokazuju usaglašenost sa zahtevima (zakona, standarda, ugovornih obaveza itd.)

Cilj seminara:

·         Značajno unapređenje postojećeg načina dokazivanja usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama.

·         Ključne informacije koje će olakšati zaduženima za proveravanje usaglašenosti sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da dođu do objektivnih dokaza.

·         Seminar će poslovnim organizacijama koje su predmet provere usaglašenosti: dopunu organizacije pripremljenu na savremenim osnovama, i sistematizaciju i opise poslova za sve zaposlene, sa detaljno definisanim i utvrđenim odgovornostima i ovlašćenjima za dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Teme:

·         Značaj primene procesnog referentnog modela za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama preduzeća

·         Definisanje upravljačke strukture

·         Prikaz metodologije za mapiranje poslovnih procesa

·         Definisanje organizacione strukture primenom RACI matrica

·         Definisanje dokumentacione strukture koja nastaje kao posledica izvođenja procesa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Primeni metodologiju koja je generalno primenljiva na dokazivanje usaglašenosti sa bilo kojim standardom, sadašnjim zakonskim zahtevima (posebno za pridruživanje u EU) i ugovornim obavezama.

Predavač:

Dr Milan Kukrika, dipl. ing. redovni profesor Beogradskog univerziteta i  predavač Evropske organizacije za kvalitet i IRCA (Velika Britanija). Naučno-stručna znanja dopunio je zvanjem evropskog menadžera kvaliteta 1997., zvanjem evropskog auditora kvaliteta (standard ISO 9001) 1998. godine, zvanjem evropskog  auditora za zaštitu životne sredine (standard ISO 14001) 1999. godine, auditora za upravljanje sigurnošću informacija (standard ISO 27001) 2006. godine i auditora za upravljanje IT uslugom (standard ISO 2000) 2009. godine.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 9. novembar 2011. od  9.30 - 17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 9700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

PORESKA KONTROLA- KANCELARIJSKA I TERENSKA – 10. novembar 2011.

Pripremite se za poresku kontrolu! Izbegnite nepotrebne neprijatnosti i novčane kazne!

Ukoliko obveznici u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske) propuste neku od radnji koja je propisana zakonom mogu da imaju problema sa poreskim organom, tj. protiv njih se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje ne male novčane kazne. Da bi se izbegle ove neprijatnosti, neophodno je da se upoznaju sa procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole.

Na ovom seminaru,  predavač Moma Kijanović će polaznike, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u samoj Poreskoj upravi, na praktičan način i kroz primere iz prakse, uputiti kako da na najjednostavniji način pristupe efikasnoj pripremi za poresku kontrolu i time izbegnu nepotrebno rasipanje resursa, vremena i enegrije.

Ciljna grupa:

Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima, kao i lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom.

Cilj seminara:

je da se polaznici upoznaju sa postupkom i procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske).

Teme:

·         Značaj primene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

·         Načela poreskog postupka koja se primenjuju u postupku poreske kontrole

·         Načelo zakonitosti

·         Načelo vremenskog važenja poreskih propisa

·         Načelo omogućavanja uvida u činjenice

·         Načelo čuvanja službene tajne u poreskom postupku

·         Načelo postupanja u dobroj veri

·         Načelo fakticiteta

·         Postupak kancelarijske poreske kontrole

·         Kontrola formalne ispravnosti

·         Kontrola matematičke ispravnosti

·         Postupak terenske kontrole

·         Nalog za kontrolu

·         Mesto i vreme vršenja kontrole

·         Obaveza učestvovanja poreskog obveznika  u postupku terenske kontrole

·         Zapisnik u postupku terenske kontrole

·         Rešenje u postupku terenske kontrole

·         Mere za otklanjanje utvrđenih povreda zakona i  nepravilnosti u primeni propisa

·         Mere u toku terenske kontrole

·         Mere privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku terenske kontrole

·         Postupak sa stvarima oduzetim u postupku kontrole

·         Podnošenje zahteva za pokretanje poreskoprekršajnog postupka

Po završetku učesnik je osposobljen da:

Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku poreske kontrole.

Predavači:

Mr Momo Kijanović, trenutno na poziciji Vice President-poreski konsultant u ALTIS Capital d.o.o. Beograd (finansijski, investicioni i poreski konsalting). Svoje radno iskustvo sticao je u Poreskoj upravi, gde je radio kao pomoćnik direktora u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Kao autor radova, učestvuje na stručnim skupovima iz oblasti javnih finansija. Objavljuje stručne radove i tekstove iz oblasti javnih finansija u stručnim časopisima. Veliki je praktičar i stručnjak u sprovođenju poreskog postupka i poreske kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd , 10. novembar 2011. od 9.30 - 15.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 11.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

 

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 11. novembar 2011.

Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

Konferencija obrađuje teme:

·         Uporedna analiza sadržine važećeg i prethodnog Zakona o zaštiti potrošača

·         Odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom

·         Ugovor o tajmšeringu

·         Pravna zaštita potrošača prema odredbama Zakona

·         Rešavanje potrošačkih sporova u cilju ostvarivanja prava potrošača

·         Nepravične ugovorne odredbe

·         Zabrana nepoštenog poslovanja

·         Značaj potrošačkog uporednog ispitivanja i ocenjivanja kvaliteta za proizvođače, trgovce, državne organe i potrošače

·         Rad Savetovališta za potrošače, zakon i praksa

Predavači:.

Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP Službenog glasnika vodi rubriku Advokat u službi potrošača. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

Katarina Ivančević, izvršni direktor u Triglav penzijski fondovi AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 11.novembar 2011. od 09.30 – 15.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

·         Cena po učesniku: 7.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         20% popusta članovima MNG Centra

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika konferencije iz istog preduzeća

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja konferencije

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

 

NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

·         Tekući poslovi

·         Kapitalni poslovi

·         Podzakonska akta

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Poznaje Zakonsku i podzakonsku regulativu, odnosno obaveze prema kontrolnim organima u Republici.

·         Donese poslovnu odluku u skladu sa propisima.

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.      

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

 

OPTIMIZACIJA PORESKOG BILANSA I PLANIRANJE OPOREZIVE DOBITI - 16. novembar 2011.

Zakon o porezu na dobit i prateći podzakonski propisi daju poreskom obvezniku veliki broj poreskih podsticaja i olakšica. Neke od tih stimulacija mogu se preneti u naredne poreske periode, dok su neke oročene i mogu se koristiti samo u tekućem periodu.

Putem planiranja oporezive dobiti i promišljenog planiranja korišćenja poreskih podsticaja mogu se iskoristiti sve poreske beneficije i time izbeći da poreski obveznik plati porez koji ne bi morao da plati.

Za razliku od ostalih poreskih oblika kod poreza na dobit obveznik ima značajan manevarski prostor za upravljanje svojim porezom. Poreskim planiranjem može se  izvršiti odlaganje poreza za naredni period ili plaćanje u manjem iznosu.

Na seminaru će biti prikazane strategije i taktike koje poreskom obveziku mogu omogućiti da njihovim  pravilnim korišćenjem plati manji porez.

Ciljna grupa:

Privrednici, menadžeri, računovođe, poreski savetnici, finansijski konsultanti, poreski inspektori, interni i eksterni revizori.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa postupkom poreskog planiranja poreza na dobit, kao i sa strategijama, taktikama, politikama i postupcima zakonite optimizacije i minimizacije poreza na dobit.

Teme:

·         Šta je planiranje poreza na dobit i kako se koristi?

·         Kako se može optimizirati i minimizirati porez na dobit?

·         Strategije, taktike i praktični saveti za smanjenje osnovice poreza na dobit

·         Poresko planiranje i optimizacija investicija u osnovna sredstva

·         Poresko planiranje i optimizacija zapošljavanja novih radnika

·         Poreska optimizacija donacija i sponzorstva

·         Poresko planiranje i optimizacija uzimanja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari

·         Poreska optimizacija kapitalne dobiti

·         Poresko planiranje amortizacije i odloženih poreza

·         Ostali postupci umanjenja oporezive dobiti

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Primeni tehnike i postupke poreskog planiranja u svom konkretnom slučaju.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16 novembar 2011. od 16.00 – 21.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajedničku večeru učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

 

UPOTREBA EXCEL-A KAO ALATA U FINANSIJAMA – 16-18. novembar 2011.

Trening “Upotreba Excel-a kao alata u finansijama” je jedan od najposećenijih i najuspešnijih treninga Centra za razvoj ljudskih resursa, koji ga je dosad organizovao preko čak 60 puta.

U praktičnom radu sa učesnicima dosadašnjih treninga,  primećeno je da veliki broj korisnika nažalost na neadekvatan način koristi alate koji su raspoloživi u Excel-u. Naime, često se ovaj jak alat koristi kao „pisaća mašina“.

Stoga se na seminaru, propraćeno primerima koji se vežbaju, polaznicima prezentuju sve bitne i neophodne formule i dodatni alati ugrađeni u Excel. Uz pomoć njih korisnik će biti u prilici da organizuje i analizira svoje podatke na brži, lakši i efikasniji način, kao i da znatno ubrza radne procese i ukupno poslovanje kompanije. Odgovor na pitanje zašto je Excel najmoćniji alat, kao i odgovore na sva druga pitanja o velikom značaju i mnogobrojnim efikasnim načinima upotrebe Excel-a u radnim procesima, dobićete upravo na ovom kursu.

Ciljna grupa:

Finansijski analitičari, rukovodioci u sektorima finansija, računovodstva, zaposleni u oblasti komercijale odnosno prodaje i slično.

Cilj treninga:

·         Unaprediti analitičke sposobnosti, upotrebom naprednih Excel formula i to uz pomoć funkcija za brojanje i sabiranje, uslovno formatiranje, funkcija pronalaženja vrednosti kao i funkcija za rad sa datumskim vrednostima.

·         Upotrebiti napredne metode za analizu podataka uz pomoć korišćenja naprednih alata iz oblasti rada sa bazama podataka kao i kontrole podataka uz upotrebu Pivot Tabela.

·         Ubrzati i učiniti efikasnijim način donošenja odluka korišćenjem dodatnog Excel Add-ins modula odnosno modula uz pomoć kojega na direktan način sabiramo podatake iz baze uz upotrebu nekoliko (više od jednog) kriterijuma, ili mapiramo polja po nekoliko kriterijuma. Razumevanje i adekvatnije korišćenje Excel funkcija za obračun prvih, drugih, trećih, četvrtih i petih finansijskih tablica (vremenska preferencija novca), kao i formula za obračun troškova amortizacije.

Teme:

·         Organizovanje i formatiranje podataka

·         Rad sa tabelama i grafikonima

·         Formule i funkcije (sa posebnim osvrtom na one koje su najkorisnije u finansijama)

·         Formule za finansijske proračune

·         Rad sa listama (filtering, outlining, subtotals)

·         Analiza podataka (Pivot tabele i grafikoni, What-if.)

Po završetku učesnik je osposobljen da:

·         Organizuje i analizira svoje podatke na mnogo brži i lakši način

·         Poveća efikasnost i tačnost izrade izveštaja i analiza

Predavač:

Obuku drži dipl. ekonomista, koji je svoje značajno radno iskustvo stekao radeći u bankarskom sektoru. Takođe je i Projekt menadžer za upravljanje projektom BASEL II. Poseduje veliko iskustvo kao predavač pri naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je održao niz kurseva korišćenja Excel funkcija u savremenom poslovnom okruženju.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 16-18. novembar 2011. od 17.15 – 20.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.

·         Cena po učesniku: 34.300,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

Dokumentarni akreditiv i bankaraska garancija kao najsigurniji instrumenti plaćanja i obezbeđenja – 17. novembar 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:

Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.

Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:

Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

·         Rizici u spoljnotrgovinskim poslovima

·         Pojam međunarodnog platnog prometa

·         Doznaka, pojam karakteristike i upotreba

·         Kako popuniti nalog za plaćanje

·         SWIFT

·         Inkaso poslovi

·         Dokumentarni akreditiv, pojam, karakteristike, vrste

·         Pravni odnosi u akreditivnom poslu

·         Kako popuniti nalog za otvaranje akreditiva, uloga i pomoć bankara

·         Akreditivna dokumenta i njihova priprema

·         Primeri akreditiva

·         Izvor prava za dokumentarne akreditive-UCP600 I URR 725

·         Pojam i vrste bankarskih garancija

·         Kontragarancija

·         Kada garancija štiti kupca, a kada prodavca

·         Kako popuniti zahtev za izdavanje garancija

·         Osnovni elementi garancije

·         Protest garancije

·         Primeri garancija i praktična primena

·         Pravila URDG758

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Predloži pravi instrument u “finansijskoj klauzuli” osnovnog ugovora

·         Popuni odgovarajuće naloge i dostavi banci precizne instrukcije

·         Shvati suštinu i prednost akreditiva

·         Razume bankarsku garanciju i zna da je primeni

Predavač:

Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 17. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

Incoterms 2010 – 17. Novembar 2011.

Incoterms pravila su pravila Međunarodne trgovinske komore (ICC, Pariz) i postoje od 1936. godine. Revidiraju se na deset godina u skladu sa novim tendencijama u međunarodnoj trgovini i predstavljaju deo priznatog kanona kojim se definišu obaveze kupaca i prodavaca i smanjuje rizik od nastajanja pravnih komplikacija. Sastavni su deo jezika međunarodne trgovine koji usklađuje komercijalni i sudski sistem.

Najnovija verzija pod nazivom Incoterms 2010 stupila je  na snagu 1. januara 2011.

Kod ugovaranja međunarodne prodaje robe, da bi obe ugovorne strane u tom procesu bile zadovoljne, neophodno je da se međusobne obaveze i odgovornosti definišu na siguran i jasan način. Poznavanje sadržaja i značenja termina iz oblasti međunarodne prodaje robe je od ogromnog značaja za sve učesnike u ugovaranju i izvršenju prodajnog posla, jer se na taj način otklanjaju mogućnosti različitog tumačenja razgraničenja obaveza prodavca i kupca i nastanak mnogih nesporazuma i problema, koji mogu da rezultiraju i sudskim sporovima.

Iz ovih razloga suštinski je bitno da ugovorne strane, prilikom ugovaranja međunarodne trgovine, poznaju Incoterms pravila, kako bi efikasno poslovale u međunarodnom okruženju i izbegle mnogobrojne sudske sporove i nesporazume.

Učesnicima na seminaru biće predstavljene klauzule, klasifikacije i pravila Incotermsa-a 2010, izmene u odnosu na prethodne verzije, primena pravila Incotermsa 2010 od datuma stupanja na snagu do danas i uporedni prikaz zastarelih i novih pravila.

Ciljna grupa:

Svi akteri u spoljnotrgovinskom procesu: menadžeri i referenti izvoza i uvoza, zaposleni u distributivnim centrima, zaposleni u sektorima preduzeća za spoljnu trgovinu, špediteri, prevoznici, osiguravajuće kuće, banke itd.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa sadržajem Incoterms-a 2010.

Teme:

·         Uvodni deo:

·         Ugovori trgovačkog posla

·         Struktura prodajnog ugovora

·         Uslovi isporuke u prodajnom ugovoru

·         Gradacija pravnih normi u trgovini

·         Incoterms pravila kao trgovačka šansa

·         Šta definiše Incoterms 2010

·         Šta ne definiše Incoterms 2010

·         Novine u Incotermsu 2010

·         Kako definisati Incoterms pravilo u prodajnom ugovoru

·         Klasifikacija pravila Incoterms 2010

·         Pojedinačna analiza univerzalnih pravila Incoterms 2010

·         Pojedinačna analiza pravila za vodni transport

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Razumeva značaj Incoterms pravila za trgovačku praksu

·         Pravilno koristi publikaciju Incoterms 2010

·         Odredi mesto Incoterms pravila u prodajnom ugovoru

·         Sazna novine u Incotermsu 2010 u odnosu na Incoterms 2000

·         Ugovara uslove isporuke na jednostavan način

·         Stekne osnovna znanja o pojedinačnim pravilima Incoterms 2010

Predavač:

Vukan Vujačić, ekspert za međunarodnu špediciju i transport, akreditovani ICC predavač za Incoterms 2010 i član Komisije ICC za trgovačko pravo i praksu.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 17. novembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

           

RADNO PRAVO I SISTEM PENZIJSKO-INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI – 22. novembar 2011.

Pravni značaj radnog prava ogleda se u činjenici što ono (regulišući prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa) izražava i štiti interese subjekata i svih činilaca radnog odnosa (radnika, poslodavaca, preduzeća, države). Radno pravo je i nastalo na temeljima kompromisa interesa radnika i poslodavaca.

Tema seminara su svi radni odnosi u svim oblicima rada (od zasnivanja do prestanka, uključujući i rad van radnog odnosa), posebno sa aspekta sticanja pretpostavki i uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Kako je sistem penzijskog i invalidskog osiguranja poslednjih decenija zapao u teškoće, on je 2003. godine izmenjen, a 2005. i 2011. godine, izmenama Zakona o PIO,  nastavljena je dalja reforma ovog sistema.

U takvoj situaciji, potrebno je da se preduzećima, organima, organizacijama i poslodavcima približi sistem penzijskog i invalidskog osiguranja kako bi u praksi precizno i pravilno tumačili  odredbe Zakona o PIO.

Primeri koji će na seminaru biti prikazani za različite konkretne situacije doprineće otklanjanju dilema koje se javljaju u praksi.

Ciljna grupa:

Stručne službe u okviru privrednih društava i drugih institucija, predstavnici poslodavaca, pre svega zaposleni u kadrovskim službama, predstavnici zaposlenih – sindikati i dr.

Cilj seminara:

Upoznavanje ovlašćenih radnika sa sistemom penzijsko-invalidskog osiguranja i sa prikazom praktične primene pojedinih odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Takođe, cilj je i upoznavanje učesnika sa međusobnom povezanošću i uslovljenošću ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i sa problemima u njihovom ostvarivanju i sl.

Teme:

·         Zasnivanje radnog odnosa

·         Radno vreme, odmori i odsustva

·         Zaštita zaposlenih

·         Zarada, naknada zarade i druga primanja

·         Potraživanja zaposlenih u slučaju stečajnog postupka

·         Prava zaposlenih kod promene poslodavca

·         Višak zaposlenih

·         Udaljenje zaposlenog sa rada

·         Izmena ugovora o radu

·         Prestanak radnog odnosa

·         Rad van radnog odnosa

·         Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje

·         Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Penzijski staž

·         Utvrđivanje visine prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Ostvarivanje i korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Matična evidencija o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Prelazne odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Učesnici će biti osposobljeni da pravilno i precizno tumače i primenjuju odredbe  Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i radnog prava,  kao i da zaposlenom daju pravu informaciju u pogledu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. 

Predavač:

Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik u penziji. Poseduje bogato radno iskustvo na pripremi i primeni propisa u oblasti rada i zapošljavanja, radom na ovim poslovima preko 30 godina u republičkim organima i organizacijama, učešćem na stručnim i naučnim savetovanjima sa stručnim radovima iz oblasti radnih odnosa, na radionicama, seminarima i sl.

Mirjana Mirkov, direktor Privrednog društva PenzijaInfo, poseduje veliko iskustvo iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Pre zaposlenja u PenzijaInfo bila angažovana na poslovima direktora sektora za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Direkciji Republiškog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Bila član radne grupe za izradu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 22. novembar 2011. od 9.30 -16.00 časova.

Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 12.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

 

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 24.i 25. novembar 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:

Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:

Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

·         Znanja za utvrđivanje aktuelnog stanja.

·         Načini definisanja i postavljanja ciljeva.

·         Učenje i razvoj kao stalna, planska i kontinuirana aktivnost (lična/poslovna – pojedinac/organizacija koja uči).

·         Kriterijumi efikasnosti – subjektivni naspram objektivnih.

·         Najčešće greške i zablude.

Veštine koje će učesnik steći:

·         Praktične aktivnosti na razumevanju razlika između želja i ciljeva.

·         Načini kontrole realizacije postavljenih ciljeva.

·         Analiza stanja, potrebnih aktivnosti, vremena, sredstava i resursa za realizaciju postavljenih ciljeva.

·         Analiza poslova i radnih aktivnosti (ličnih i poslovnih) po raznim pozicijama.

·         Traganje i obrada relevantnih informacija.

·         Elementi procesa rešavanja problema – praktična primena.

Teme:

·         Razumevanje sopstvenih aktivnosti/poslova – Da li dovoljno poznajete sopstvene aktivnosti i njihove elemente? Kako da ih unapredite.

·         Postavljanje - izbor pravih ciljeva (motivišući, dotižni, uvremenjeni). Da li ste postavili pravilne ciljeve koje je moguće ispuniti?

·         Unapređenje procesa rada/izvršenja. Šta činiti sa aktivnostima koje predstavljaju gubljenje vremena? Kako ih se rešiti?

·         Povećanje ličnih/poslovnih kapaciteta. Koje akcije preduzeti? Koliko su efikasni resursi kojima raspolažate u odnosu na postavljene ciljeve? Da li bespotrebno sastančite?

·         Stalno/kontinuirano napredovanje/razvoj. Da li imate sistematičan pritup razvoju i nepredovanju ili to činite stihijski? Da li pravite razliku između želja i planova?

·         Proverite opažanja drugih (vama značajnih osoba; kupaca; potrošača; klijenata). Kako doživljavaju vas i vaše aktivnosti? Koliko ste efikasni u njihovim očima? Šta oni očekuju od vas?

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Sposoban da analizira i sagleda uloge: sebe, okruženja i drugih u planiranim poslovima i aktivnostima.

·         Izvrši analzu sopstvenih poslova, načina sagledavanja i rešavanja problema i načine prilagođavanja novim situacijama.

·         Postavi jasne, objektivne i dostižne ciljeve i način njihovog ostvarenja.

·         Shvati značaj planskog sistematskog pristupa u realizaciji ličnih/poslovnih ciljeva/aktivnosti.

·         Sagleda sopstveni uticaj na druge i njihov na sebe.

·         Nauči da pravilno primenjuje principe i pravila postavljanja i rešavanja problema. 

Predavač:

Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd , 24. i 25. novembar. 2011. od 15.00 – 19.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

REDOVAN POSTUPAK CARINJENJA – 25. novembar 2011.

Pored skrаćenog postupkа cаrinjenjа robe, gde je metodologija rаdа pojednostаvljenа, primenjuje se i  redovni postupаk cаrinjenjа nа robi čijа se vrstа, količinа, kаkvoćа i vrednost ne mogu utvrditi u skrаćenom postupku. Podnošenje Jedinstvene cаrinske isprаve (JCI) je obаvezа uvoznikа ili ovlаšćenog licа.

Zаkonom o spoljnotrgovinskom poslovаnju predviđeno je dа preduzeće ili drugo prаvno lice, registrovаno zа poslove međunаrodne špedicije, može da orgаnizuje otpremаnje i dopremаnje robe u međunаrodnom sаobrаćаju u svoje ime, а po nаlogu i zа rаčun komitentа, kаo i da zаstupа i obаvljа poslove u vezi sа cаrinjenjem robe. Cаrinski obveznik ili ovlаšćeni špediter je odgovorаn zа ispravnost preduzetih rаdnji u cаrinskom postupku, kаo i zа tаčnost podаtаkа koji su uneti u JCI i druge isprаve.

Zbog znаčаjа poslovа koje obаvljа cаrinski obveznik ili špediter, propisimа je utvrdjenа obаvezа dа podnosilаc JCI, najvažnijeg dokumenta za obračun carine, koji se popunjava na strogo propisan način, morа biti upisаn u Registаr podnosilаcа deklаrаcije u Uprаvi cаrinа.

Zbog svega navedenog, poznavanje procedura vezanih za redovan postupak carinjenja je veoma važno za sve učesnike u spoljnotrgovinskom prometu kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obavezama u pravilnom sprovođenju ovog postupka od trenutka podnošenja carinskih deklaracija, pa do okončanja postupka, odnosno stavljanja robe u slobodan promet.

Ciljna grupa:

Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa načinom sprovođenja redovnog postupka carinjenja, kao i o pravima i obavezama učesnika u postupku pri sprovođenju tog postupaka.

Teme:

·         Radnje pre podnošenja deklaracije

·         Podnošenje pisanih deklaracija

·         Prihvatanje deklaracije

·         Provera deklaracije

·         Rezultati provere

Po završetku polaznik je osposobljen da:

U potpunosti upoznat sa novim zakonskim propisima vezanim za sprovođenje redovnog postupka carinjenja, kao i svojim pravima i obavezama u sprovođenju tog postupka.

Predavač:

Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 25. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 28. novembar 2011.

Zakon o parničnom postupku uređuje pravila postupka za pružanje sudske pravne zaštite po kojima se postupa i odlučuje u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa, osim sporova za koje je posebnim zakonom propisana druga vrsta postupka.

Zakon o parničnom postupku sistemski predstavlja jedan od najvažnijih legislativnih akata jedne zemlje, a principi i načela koje sadrži bitno određuju stepen ostvarivanja zaštite u postupku pred sudovima opšte i specijalizovane nadležnosti.

Reformisanje parnične procedure radi usklađivanja sa evropskim standardima i implementacija  preporuka SE, sistemski omogućava i horizontalno usklađivanje propisa na nacionalnom nivou, obzirom na brojne nove zakone koje je Narodna Skupština donela u sprovođenju Nacionalne strategije reforme pravosuđa, čiji je krajnji cilj ostvarenje prava stranaka na zakonitu, pravičnu i jednaku zaštitu.

Učesnici seminara upoznaće se sa konceptom novog Zakona o parničnom postupku koji stupa na snagu 01.02.2012. godine. Takodje nakon seminara učesnici će biti u mogućnosti da samostalno sačine podneske u formalnom smislu, i da preduzimaju potrebne radnje u parničnom postupku.

Ciljna grupa:

Pravne službe privrednih društava i institucija, advokati.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa novinama u Zakonu; da se informišu ko može zastupati pravna lica u parničnom postupku, o dužnostima stranaka u postupku; koja dokazna sredstva i kako koristiti, posebno u privrednim sporovima.

Teme:

·         Implementacija preporuka SE u drugostepenu i trećestepenu sudsku zaštitu

·         Ograničenje načela beneficium novorum  u prvostepenom postupku, posebnim postupcima i u  instancionom postupku

·         Bitne povrede odredaba parničnog postupka i restrikcija načela postupanja suda ex offo u instancionom postupku

·         Pravni lekovi (redovni, vanredni, novi)

·         Reformisanje parnične procedure

·         Osnova načela

·         Ograničenje načela parnične procedure

·         Novi procesni instituti

·         Vremenski okvir za preduzimanje radnji

·         Prelazne i završne odredbe

·         Vrste privrednih sporova

·         Posebna mesna nadležnost u privrednom sporu

·         Sastav suda

·         Posledice parničnih radnji koje preduzima zastupnik

·         Dokazna sredstva

·         Rokovi

·         Dozvoljenost revizije

·         spor male vrednosti

·         privremen mere

·         postupak u drugom stepenu

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Razume koncept novog Zakona o parničnom postupku

·         Sačini podnesak (tužbu, odgovor na tužbu, redovni pravni lek) u formalnom smislu

·         Preduzima potrebne radnje u parničnom postupku

Predavači:

Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Vida Petrović Škero, Sudija Vrhovnog kasacionog suda

Mladen Nikolić, sudija u IV opštinskom sudu

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 28. novembar 2011. od 15.30 – 19.30 časova

Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje, topli i hladni bife.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485  ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

VRSTE POREZA, PORESKE STOPE I NAČIN OPOREZIVANJA – 29. novembar 2011.

Problemi sa poreskim organom mogu da se jave ukoliko obveznici propuste neku od radnji u obračunu poreza koja je propisana zakonom. U tom slučaju, zbog nepravilnog obračuna poreza, obvezniku se nalaže uplata poreza sa kamatom, a protiv obveznika  se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje nemale novčane kazne. Kako bi se ovakve i slične neprijatnosti izbegle, neophodno je da se obveznici upoznaju sa vrstama poreza i poreskih stopa, kao i sa načinom obračuna tih poreza i vrstama poreskih prijava koje se podnose poreskom organu.

Ciljna grupa:

·         Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima

·         Lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom

·         Samostalni preduzetnici i fizička lica koji samostalno vode svoje poslovne knjige

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa vrstama, postupkom i načinom obračuna poreza koji se primenjuju u poreskom sistemu Srbije, kao i sa poreskim prijavama koje se dostavljaju poreskom organu prilikom obračuna i plaćanja poreza. Takođe, polaznici će se upoznati i sa postupkom ostvarivanja svojih prava u poreskom postupku koji se vodi pred poreskim organom, kao i sa svojim obavezama u poreskom postupku, jer će trpeti sankcije poreskog organa ukoliko ih ne poštuje.

Teme:

·         Vrste javnih prihoda u Srbiji

·         Direktni i indirektni porezi

·         Vrste poreza u Srbiji i njihove poreske stope (PDV, akcize, porezi na dohodak građana, porez na dobit pravnih lica, porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon, porez na prenos apsolutnih prava, porez na upotrebu, držanje i nošenje određenih dobara, drugi porez u skladu sa posebnim zakonom)

·         Način obračuna poreza i popunjavanja poreskih prijava za navedene poreze

·         Rokovi plaćanja poreza i uplatni računi na koje se porez plaća

·         Načini utvrđivanja poreza (po odbitku, po rešenju poreskog organa i metodom samooporezivanja)

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku obračuna i plaćanja poreza i podnošenja poreskih prijava. Na osnovu stečenog znanja polaznici će na najlakši mogući način ostvarivati svoja prava u poreskom postupku pred poreskim organom, kao i izvršavati svoje obaveze prema poreskom organu.  

Predavač:

Mr Momo Kijanović, magistar pravno-ekonomskih nauka sa dugogodišnjim radnim iskustvom u Poreskoj upravi. Radio kao pomoćnik direktora u centrali Poreske uprave u Beogradu u Sektoru za naplatu, kao načelnik odeljenja za fiskalnu analizu u Sedištu republičke uprave javnih prihoda u Beogradu, i kao samostalni izvršilac u Sektoru za obrazovanje i komunikaciju u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Trenutno radi kao projekt menadžer – poreski konsultant.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd , 29. novembar 2011. od 9.30 do 17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajedničku večeru učesnika.

Cena po učesniku: 11.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2009. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

 

HIPOTEKA I ZALOGA KAO INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA I SUDSKA PRAKSA – 30. novembar 2011.

U oblasti založnog prava na pokretnim stvarima i pravima kao sredstvu obezbeđenja naplate potraživanja, primećeni su brojni propusti prilikom registracije ugovora o zalozi i njihove realizacije u postupku namirenja. Zbog navedenih činjenica veoma je važno da ugovorne strane budu upoznate sa najčešćim propustima prilikom ugovaranja, i da na taj način izbegnu probleme prilikom registracije ugovora i njihove realizacije. U Zakon o obezbeđenju i izvršenju uneta su nova rešenja koja imaju uticaj na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Takođe, novi Zakon o hipoteci, kao načinu i sredstvu obezbeđenja potraživanja, uveo je mnoge novine u ovu oblast, ali je prouzrokovao i brojne dileme i nepoznanice u praksi. Ove dileme moguće je razrešiti poređenjem zastarelih i novih oblika zasnivanja i realizacije hipoteke.

Na ovom seminaru učesnici će se upoznati sa prednostima zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na nova rešenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i sa izmenama u Zakonu o hipoteci, kroz uporednu analizu starih i novih zakonskih rešenja, radi uklanjanja svih nepoznanica i nedoumica.

Kroz praktično-teorijski rad, na seminaru će se sagledati svi rizici koji osporavaju, umanjuju ili u potpunosti nuliraju efekat hipoteke. U tom smislu, sagledaće se postojeća sudska praksa, situacije u slučaju stečaja, podložnost kriminalnim aktima i radnjama, preventivni efekat hipoteke i realnost njene realizacije.

Ciljna grupa:

Privredna društva, banke, pravnici itd.

Cilj seminara:

Da se izvrši teorijsko praktična obuka polaznika koja će omugućiti kvalitetnije obezbeđenje potraživanja hipotekom, i time stvoriti realne uslove za njenu realizaciju. Seminar upućuje učesnike u prednosti zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na nova rešenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju koja su od uticaja na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Teme:

·         Hipoteka (u teoriji i praksi): istorijat i pojam, pozitivni propisi, zasnivanje, realizacija, zakonska regulativa

·         Novine Zakona o izvršnom postupku od uticaja na postupak registracije

·         Ukazivanje na najčešće razloge odbacivanja zahteva za registraciju u oblasti založnog prava

·         Pravni stavovi

·         Sudska praksa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Da poseduje osnovna teorijska znanja o hipoteci

·         Da se upozna sa pozitivno pravnim propisima i delom uporedno pravnim stanjem

·         Da nauči obezbeđenje potraživanja putem hipoteke

·         Da vrši realizaciju hipoteke

·         Da prilagođava različite oblike hipoteke konkretnim situacijama obezbeđenja potraživanja

·         Polaznik će steći neophodna znanja koja će mu omogućiti da prevaziđe najčešće propuste prilikom zaključenja ugovora o zalozi i time izbegne probleme prilikom njihove registracije, kao i prilikom njihove realizacije u postupku namirenja

Predavač:

Tanja Vukotić Marinković, rukovodi radom Registra sudskih zabrana. Radila na zakonskim tekstovima: Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, Zakon o finansijskom lizingu, veći broj podzakonskih akata.

Dragan Klepić, advokat. Obavljao poslove inspektora rada, načelnika u inspekcijskim organima i poslove javnog pravobranioca.

Dragan Benović, šef zemjišno-knjižnog odeljenja II Opštinskog suda u Beogradu.

Vlada Kozar, sudija Višeg trgovinskog suda u Beogradu.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursaMNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 30. novembar 2011. od 09.30 – 16.00 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 13.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

DO 1. APRILA 2012. GODINE BI TREBALO DA BUDE ZAPOSLENO 600 ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Zoran Stanković najavio je će predložiti da se u budžetu za 2012. godinu obezbedi dodatnih milijardu dinara zapošljavanje 600 zdravstvenih radnika, što je pet odsto od ukupnog broja nezaposlenih u toj oblasti.

Stanković je na sastanku sa nezaposlenim zdravstvenim radnicima rekao da bi shodno tome pomenuti zdravstveni radnici trebalo da dobiju zaposlenje do 1. aprila sledeće godine.
On je rekao da će biti formirana komisija koja će definisati kriterijume i način rangiranja kandidata, uz napomenu da će jedan od kriterijuma za zapošljavanje biti dužina čekanja na posao.

Ministar je naveo da prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Srbiji ima 2.019 nezaposlenih lekara, 14.853 osobe sa srednjim medicinskim obrazovanjem, 1.221 doktor stomatologije i 480 diplomiranih farmaceuta.

Prema njegovim rečima, na sajtu Ministarstva zdravlja biće navedeni kriterijumi za zapošljavanje i spiskovi onih koji budu primljeni, a biće ostavljena i mogućnost da na sajtu kandidati izraze prigovor ukoliko smatraju da su na konkursu oštećeni.

Stanković je ukazao na to da je jedno od pitanja koje bi u narednom periodu trebalo rešiti i smanjenje broja kandidata za upis na Medicinski fakultet i dodao da će lekari morati da se opredele da li će raditi u državnom ili privatnom sektoru.

Pomoćnik ministra Dubravka Šaranović objasnila je da bi pitanje specijalizacije i volonterskog staža, za koje se često interesuju nezaposleni zdravstveni radnici, moglo biti rešeno izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010 i 57/2011 - prim. red) tako što će se uvesti odredba " iskustvo u struci".

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 11.11.2011.

KRETANJE INFLACIJE U OKTOBRU 2011. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast potrošačkih cena u oktobru 2011. iznosio je 0,4%. Međugodišnja inflacija je nastavila da opada i u oktobru je iznosila 8,7%, što je u skladu s projekcijom Narodne banke Srbije.

Pad međugodišnje inflacije će se, prema proceni Narodne banke Srbije, nastaviti i u narednom periodu i u granicama dozvoljenog odstupanja od cilja će se naći u prvom tromesečju naredne godine. Procesu dezinflacije najviše će doprineti niska agregatna tražnja, smanjeni troškovni pritisci na rast cena hrane, kao i nastavak pada inflacionih očekivanja. Brzina pada inflacije zavisiće od razvoja situacije u međunarodnom okruženju, ali i od ekspanzivnosti fiskalne politike.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 11.11.2011.

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA BIĆE ODRŽANO 22. NOVEMBRA 2011. GODINE • Za nove kandidate rok za prijavljivanje je 15. novembar 2011.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obaveštava lica zainteresovana za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, da će se ispitivanje kandidata sa do sada uredno podnetim prijavama, održati 22. novembra 2011. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3 na prvom spratu u sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Za nove kandidate prijave za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara se podnose Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja najkasnije do 15. novembra 2011. godine. Kandidati čije prijave stignu posle 15. novembra, NEĆE moći da polažu 22. novembra, već će se smatrati da su prijavljeni za neki od budućih termina.

O budućim terminima održavanja stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, Ministarstvo će blagovremeno postaviti obaveštenje na veb-sajt.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 13.11.2011.

OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

Aktuelna mišljenja nadležnih ministarstava:

 • Ministarstvo finansija: DOKAZ O NEUSPELOJ NAPLATI POTRAŽIVANJA SUDSKIM PUTEM KAO OSNOV ZA OTPIS VREDNOSTI POJEDINAČNIH POTRAŽIVANJA NA TERET RASHODA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 16
 • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST OSLOBOĐENJA OD OBAVEZE PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU NA PRIHOD OD KAMATE KOJI OSTVARUJE RAZVOJNA BANKA SAVETA EVROPE OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 40
 • Ministarstvo finansija: OTPIS VREDNOSTI POJEDINAČNIH POTRAŽIVANJA BANKE NA TERET RASHODA PO OSNOVU DOKAZA O NEUSPELOJ NAPLATI SUDSKIM PUTEM - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 16

Aktuelna sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: ANGAŽOVANJE NOVOG VEŠTAKA U POSTUPKU IZVOĐENJA DOKAZA VEŠTAČENJEM - Zakon o parničnom postupku: član 249 i član 259 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: DEJSTVA UGOVORA MEĐU UGOVARAČIMA I NJIHOVIM PRAVNIM SLEDBENICIMA - Zakon o obligacionim odnosima: član 148
 • Privredni apelacioni sud: IZMENE ZAKONA I PRIMENA BLAŽEG PROPISA - Zakon o računovodstvu i reviziji: čl. 7 i 31
 • Privredni apelacioni sud: JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO KAO ZAKONSKI ZASTUPNIK - Zakon o javnom pravobranilaštvu: čl. 1 i 6
 • Privredni apelacioni sud: KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE - Zakon o obligacionim odnosima: član 200
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZA PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA - Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu: član 5
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZA UTVRĐIVANJA IDENTITETA STRANKE - Zakon o sprečavanju pranja novca: član 5 stav 1 tačka 2), član 37 stav 1 tačka 1) i st. 2 i 3
 • Privredni apelacioni sud: OBELEŽAVANJE I DEKLARISANJE ORGANSKIH PROIZVODA - Zakon o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima: član 22 stav 5, član 30 stav 1 tačka 4) i stav 2
 • Privredni apelacioni sud: ODGOVORNOST PRETPLATNIKA TELEFONSKOG BROJA ZA KORIŠĆENJE TELEFONA I PLAĆANJE RAČUNA - Zakon o poštanskim, telegrafskim i telefonskim uslugama: čl. 57 i 75
 • Privredni apelacioni sud: ODGOVORNOST ZA PRESTUPE PREMA ZAKONU O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA - Zakon o sprečavanju pranja novca: čl. 34 i 37
 • Privredni apelacioni sud: PREKORAČENJE GRANIČNIH VREDNOSTI NIVOA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUHU - Zakon o zaštiti vazduha: član 55 stav 3 i član 79 stav 1 tačka 7)
 • Privredni apelacioni sud: PREKORAČENJE NAJVEĆE DOZVOLJENE VREDNOSTI OSOVINSKOG OPTEREĆENJA VOZILA - Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima: član 325 stav 1 tačka 3)
 • Privredni apelacioni sud: SUBJEKTI NA KOJE SE PRIMENJUJE ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI - Zakon o računovodstvu i reviziji: član 1
 • Privredni apelacioni sud: UPRAVLJANJE OPASNIM MATERIJAMA - Zakon o zaštiti životne sredine: član 29
 • Privredni apelacioni sud: ZASNIVANJE PRETPLATNIČKOG ODNOSA TELEFONSKOG PRETPLATNIKA I PTT ORGANIZACIJE - Zakon o poštanskim, telegrafskim i telefonskim uslugama: član 68 stav 1
 • Viši trgovinski sud: BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA ZBOG NERAZUMLJIVOSTI IZREKE PRESUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 368 stav 1 tačka 11)
 • Viši trgovinski sud: BITNA POVREDA ODREDABA POSTUPKA I NERAZUMLJIVA IZREKA PRVOSTEPENE PRESUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 368 stav 1 tačka 11)
 • Viši trgovinski sud: IZOSTAVLJANJE ZAKONSKOG OSNOVA ZA NOVČANO KAŽNJAVANJE OKRIVLJENOG ODGOVORNOG LICA - Zakonik o krivičnom postupku: član 368 stav 1 tačka 11)
 • Viši trgovinski sud: NEPOTPUNO UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 370 i 389
 • Viši trgovinski sud: NERAZUMLJIVA IZREKA PRVOSTEPENE PRESUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 368 stav 1 tačka 11)
 • Viši trgovinski sud: NERAZUMLJIVOST I PROTIVREČNOST IZREKE I OBRAZLOŽENJA PRESUDE U POGLEDU PRAVNE KVALIFIKACIJE - Zakonik o krivičnom postupku: član 368 stav 1 tačka 11)
 • Viši trgovinski sud: ODBAČAJ OPTUŽNOG PREDLOGA ZA PRIVREDNI PRESTUP - Zakon o privrednim prestupima: član 105 st. 1 i 2
 • Viši trgovinski sud: ODRŽAVANJE GLAVNOG PRETRESA BEZ PRISUSTVA OKRIVLJENIH ILI JAVNOG TUŽIOCA - Zakonik o krivičnom postupku: član 368 stav 1 tačka 3)
 • Viši trgovinski sud: VALIDNOST NEPOTPISANOG ZAPISNIKA O SASLUŠANJU OKRIVLJENIH - Zakonik o krivičnom postupku: član 313

Evropsko zakonodavstvo:

 • PROCEDURE for electing judges to the European Court of Human Rights - Information document prepared by the Secretariat -
 • RESOLUTION 1082 (1996) on the procedure for examining candidatures for the election of judges to the European Court of Human Rights - Text adopted by the Assembly on 22 April 1996 (9th Sitting) -
 • RESOLUTION 1200 (1999) Election of judges to the European Court of Human Rights - Text adopted by the Assembly on 24 September 1999 (32nd Sitting) -

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 4.11.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Privredno društvo za industrijsko obeležavanje, kodiranje i etiketiranje "Innomarking" d.o.o.

20058005

11. St. broj 2575/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1742

 

Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 11. St. broj 2575/11 od 22. septembra 2011. godine, zaključio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za industrijsko obeležavanje, kodiranje i etiketiranje "Innomarking" d.o.o. iz Beograda u stečaju, Bulevar kralja Aleksandra 332A, matični broj: 20058005, PIB: 103956855 i istim rešenjem je naloženo stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove, da ukoliko po pokriću troškova stečajnog postupka, preostanu sredstva, ista uplatiti u budžet Republike Srbije, da ugasi sve račune sada stečajnog dužnika, a eventualno raspoloživa sredstva na računu prenese na račun sudskog depozita br. 840-298802-02, Agenciji za privredne registre, da izvrši brisanje stečajnog dužnika, Republičkom Zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 20058005, Poreskoj upravi da ugasi PIB stečajnog dužnika 103956855.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Društveno preduzeće za ugostiteljstvo turizam i trgovinu "Sajamaturs"

07066147

21. St. broj 3123/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2272

 http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/DP+SAJAMTURS.shtml/seo=/companyid=28813

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 21. St. broj 3123/11 od 13. oktobra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za ugostiteljstvo turizam i trgovinu "Sajamaturs", Beograd, Bulevar Mišića 14, matični broj 07066147, PIB 10183700.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencije za privatizaciju - Centra za stečaj iz Beograda, Terazije 23.
IV. Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
V. Prvo poverilačko ročište zakazano je za 24. novembar 2011. godine, u 10,45 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 224/II.
VI Ročište za ispitivanje potraživanja zakazano je za 22. decembar 2011. godine u 12,40 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 224/II.
VII. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 13. oktobar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Indo Zinc Smelters d.o.o.

 

9. St. broj 3732/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=946

 

Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2, u postupku stečaja nad dužnikom Indo Zinc Smelters d.o.o. u stečaju, Beograd, Despota Stefana br. 9, zakazuje prvo dopunsko ispitno ročište koje će se održati 29. novembra 2011. godine u 11,00 časova kod ovog suda u sali 100/I.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Jami Ninić Jasmina i ortak"

17377116

42. St. broj 1696/11

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1868

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42. St. broj 1696/11 od 22. juna 2011. godine pokrenuo je postupak stečaja nad "Jami Ninić Jasmina i ortak", matični broj 17377116, PIB 100292497, po predlogu stečajnog poverioca.
II Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika odloženo je za 30. novembar 2011. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 227.
III Ispitno ročište određuje se za 30. novembar 2011. godine u 10,30 časova.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Građevinsko preduzeće "Coop trans" d.o.o.

 

45. St. broj 364/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1628

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, u postupku stečaja nad dužnikom Građevinsko preduzeće "Coop trans" d.o.o., Beograd, Kumodraška br. 301, u predmetu 45. St. 364/2011 obaveštava o zakazivanju ročišta za razmatranje Plana reorganizacije i glasanju od strane poverilaca stečajnog dužnika, čiji Plan je podnet od strane predlagača Lazara Zaklanovića, Beograd, Slavujev venac 33, koji je vlasnik 90% kapitala stečajnog dužnika. Ročište se zakazuje za 10. novembar 2011. godine u 11,00 časova, sudnica 211, Privredni sud u Beogradu, ul. Masarikova br. 2.
Postupak glasanja predviđen članom 165. Zakona o stečaju.
Sva zainteresovana lica mogu se upoznati sa Planom reorganizacije u Privrednom sudu u Beogradu, soba broj 23 od 9,00 do 13,00 časova.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Europerper" d.o.o.

17154788

27. St. broj 681/11

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2173

 

Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Europerper" d.o.o. Novi Beograd, ulica Omladinskih brigada broj 18-a, matični broj 17154788, PIB 100427289.
II Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Milorad Srdanović iz Beograda.
IV Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 7. novembar 2011. godine u 9,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova br. 2, sudnica 236.
V Ispitno ročište određuje se za 5. mart 2012. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 236.
VI Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda dana 29. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Društvo za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam "Vekol" d.o.o.

 

16. St. broj 2937/2011

 

 

 

U postupku stečaja nad Društvom za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam "Vekol" d.o.o. u stečaju, Beograd, Topličin venac 19-21, poslovni broj 16 St. 2937/2011:
Zakazuje se poverilačko ročište koje će biti održano 14. novembra 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, sudnica 203/II, Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2.
Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 14. novembar 2011. godine sa početkom u 9,20 časova, sudnica 203/II, Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

"Beo montage corporation" d.o.o.

20270683

45. St. broj 2776/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1972

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 45. St. broj 2776/2011 od 27. jula 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Beo montage corporation" d.o.o. Subotica, Bački vinogradi, Salaš 209, matični broj 20270683, PIB 104909036.
II Poverilačko i ispitno ročište nije održano 21. oktobra 2011. godine u 11,30 časova. Novo poverilačko i ispitno ročište zakazuje se za 24. novembar 2011. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, II sprat, sudnica 211.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Preduzeće "Moto-Gama" d.o.o.

17173812

2 St. broj 1931/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1904

 

Privredni sud u Beogradu, Rešenjem 2 St. 1931/2011 od 24. oktobra 2011. godine, zaključio je postupak stečaja nad preduzećem "Moto-Gama" d.o.o. u stečaju, Donja Mutnica bb, matični broj 17173812, PIB 101721020.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Preduzeće za usluge i trgovinu "Partizan auto trade" DOO

17400762

3. St. broj 863/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1074

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 3. St. Broj 863/2010 od 4. aprila 2011. godine, zaključio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za usluge i trgovinu "Partizan auto trade" DOO iz Beograda (Savski venac), Humska 1, matični broj 17400762, PIB 100285818, s obzirom da stečajni dužnik ne poseduje nikakvu imovinu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

BEO-NTS

17540068

St. broj 2158/11

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2237

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42 St. broj 2158/11 od 19. oktobra 2011. godine pokrenuo je postupak stečaja nad BEO-NTS, matični broj 17540068, PIB 103305593, po predlogu stečajnog poverioca Fonda za razvoj Republike Srbije od 12. avgusta 2011. godine.
II Za stečajnog upravnika imenovana je Dragica Bajić iz Beograda, Karađorđeva 23/3.
III Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika održaće se 25. novembra 2011. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 227.
IV Ispitno ročište određuje se za 28. februar 2012. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 227.
V Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 19. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Preduzeće za projektovanje, inženjering, unutrašnju i spoljnu trgovinu "Geokom" d.o.o.

06296386

5-St. broj 3306/10

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=983

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija jasmina Stanojević, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za projektovanje, inženjering, unutrašnju i spoljnu trgovinu "Geokom" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Voždovački kružni put 6, doneo je dana 19. oktobra 2011. godine sledeće rešenje
I. Zaključuje se postupak stečaja bez odlaganja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za projektovanje, inženjering, unutrašnju i spoljnu trgovinu "Geokom" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Voždovački kružni put 6.
II. Nalaže se Agencija za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika Preduzeće za projektovanje, inženjering, unutrašnju i spoljnu trgovinu "Geokom" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Voždovački kružni put 6, sa matičnim brojem 06296386, PIB 100168181.
III. Nalaže se stečajnom upravniku da, nakon arhiviranja dokumentacije i brisanja stečajnog dužnika iz Agencije za privredne registre, ugasi tekuće račune stečajnog dužnika Preduzeće za projektovanje, inženjering, unutrašnju i spoljnu trgovinu "Geokom" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Voždovački kružni put 6, broj 170-39005907003-31 kod Unicredit banka Srbija a.d. Beograd, i br. 200-2220780101000-72 kod Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, a da eventualno raspoloživa sredstva nakon podmirenja svih troškova vrati uplatiocu predujma troškova stečajnog postupka.
IV. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika Preduzeće za projektovanje, inženjering, unutrašnju i spoljnu trgovinu "Geokom" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Voždovački kružni put broj 6, sa matičnim brojem 06296386.
V. Po pravosnažnosti ovog rešenja i po izveštaju stečajnog upravnika da su svi poslovi stečajnog dužnika okončani, Sud će doneti posebno rešenje o izvršenju stečajnog upravnika.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

Preduzeće za trgovinu, turizam i usluge V.M.A. d.o.o.

20126426

50. St. broj 2630/11

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1842

 

I Privredni sud u Beogradu, u stečajnom postupku nad Preduzećem za trgovinu, turizam i usluge V.M.A. d.o.o. u stečaju iz Beograda, ul. Vojvode Stepe broj 264, dana 14. septembra 2011. godine doneo je rešenje 50. St. 2630/2011, kojim se ZAKLJUČUJE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za trgovinu, turizam i usluge V.M.A. d.o.o. u stečaju iz Beograda, ul. Vojvode Stepe broj 264, matični broj 20126426, PIB 104238021.
II Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 22. 9. 2011. godine u 9.30 časova.
III Nalaže se stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove, a uplaćeni predujam za sprovođenje stečajnog postupka prioritetno vrati predlagaču Eurobank EFG a.d. iz Beograda, odnosno sredstvima koja se nalaze na računu stečajnog dužnika pokrije nastale troškove, a eventualni višak sredstava koji preostane nakon pokrića svih nastalih troškova vrati predlagaču sprovođenja stečajnog postupka o čemu će biti doneta posebna odluka.
IV Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika Preduzeće za trgovinu, turizam i usluge V.M.A. doo u stečaju iz Beograda, ul. Vojvode Stepe broj 264, matični broj 20126426, PIB 104238021.
V Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi račune stečajnog dužnika.
VI Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 20126426.
VII Nalaže se Poreskoj upravi da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 104238021.
VIII Po pravnosnažnosti rešenja, i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, a u vezi sa stavom III ovog rešenja, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika.
IX Oglas je istaknut na oglasnu tablu suda 14.09.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Građevinsko trgovinsko privredno društvo "Moj stan" d.o.o.

7613989

St. broj 122/11

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1686

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Građevinsko trgovinskim privrednim društvom "Moj stan" d.o.o. u stečaju, Valjevo, Vladike Nikolaja 57, dana 24. oktobra 2011. godine, doneo je sledeće
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Građevinsko trgovinskim privrednim društvom "Moj stan" d.o.o. u stečaju, Valjevo, Vladike Nikolaja 57, matični broj 7613989, PIB 101900700, zakazuje se za 1. decembar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Ortačko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Dragi Karabašević i dr. Rtanjski šampinjon"

 

Broj 1. St. 142/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru doneo je rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnom dužnikom Ortačko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Dragi Karabašević i dr. Rtanjski šampinjon" Podgorac dana 28. 10. 2011. godine.
Stečajni postupak je otvoren zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika određuje se Ivašković Dejan licencirani stečajni upravnik - preduzetnik iz Bora.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 90 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu a prijave potraživanje podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene, kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku što hitnije bez odlaganja.
Prvo poverilačko ročište i skupština poverilaca se zakazuju za 8. 12. 2011. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 6.
Ispitno ročište se zakazuje za 15. 3. 2012. godine u 11,00 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru.
Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru, dana 28. 10. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i obradu tekstilnih proizvoda "Štofara" d.o.o.

17476823

1. St. broj 577/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2213

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. broj 577/2011 od 19. oktobra 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i obradu tekstilnih proizvoda "Štofara" d.o.o. Paraćin, Kajmakčalanska 2-4, matični broj 17476823, PIB 102738662. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Saša Jovanović iz Paraćina, Alekse Šantića 35, broj licence 155-0030. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. januar 2012. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 5. decembar 2011. god. u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa datumom 19. oktobar 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet elemenata od plastike "Alfa Plast"

17122657

2. St. broj 552/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2178

 

Privredni sud u Kragujevcu i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je rešenjem 2. St. 552/2011 od 13. oktobra 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet elemenata od plastike "Alfa Plast" Kragujevac, ulica Milivoja Bankovića bb, matični broj: 17122657, PIB: 101573306. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određen je Slobodan Kocić, licencirani stečajni upravnik iz Kutlova, sa licencom broj 155-0407.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 14. novembra 2011. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i Sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
Ispitno ročište zakazuje se za 16. februara 2012. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V.
Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 13. oktobra 2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Zemljoradnička zadruga "RAS"

 

5. St. broj 87/10

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga "RAS" u stečaju Novi Pazar, koga zastupa stečajni upravnik Petar Vulović iz Kraljeva, 20. oktobra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta ispitivanja prijava potraživanja po prijavi broj 8 od 29. marta 2011. godine koja u dosadašnjem postupku nije ispitana.
Ročište će se održati 1. decembra 2011. godine u 11,30 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"DC - 037 Producting" DOO

20474661

1. St. broj 346/11

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2260

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 346/2011 od 21. oktobra 2011. godine otvorio je stečajni postupak "DC - 037 Producting" DOO iz Kruševca, Vece Korčagina 108, mat. broj 20474661, PIB 105848451.
Za stečajnog upravnika imenuje se Novica Ilić iz Kruševca, telefon 065/6034910.
Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" i Dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena, tako i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 2. mart 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, sudnica broj 5, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 30. novembar 2011. godine u 11,00 časova u istom sudu sudnica broj 5.
Stečajni postupak je otvoren 21. oktobra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda, 21. oktobra 2011. godine i oglas je dostavljen u "Službenom glasniku Beograd" i Dnevnom listu "Danas".
Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71, stav 1. Zakona o stečaju.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od objavljivanja na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku" Privrednom Apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"Hladnjača" AD

07144318

St. broj 38/10

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1265

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/HLADNJACA.shtml/seo=/companyid=1042

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Hladnjača" AD u stečaju Kraljevo, Industrijska 19, u predmetu St. broj 38/2010 doneo rešenje 24. oktobra 2011. godine kojim
1. Konstatuje se da izmenjeni Plan reorganizacije podnet od strane većinskog vlasnika kapitala od 23. septembra 2011. godine nije izglasan.
2. Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom AD za proizvodnju, preradu i promet "Hladnjača" u stečaju Kraljevo, Industrijska 19, MB 07144318, PIB 100240058, sprovešće se bankrotstvom.
3. Započinje se sa postupkom prodaje imovine stečajnog dužnika "Hladnjača" u stečaju Kraljevo.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS", odnosno od dana prijema istog, PAS-u Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće "Karakaš" export-import d.o.o.

07698046

6. St. broj 143/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=490

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće "Karakaš" export-import d.o.o. u stečaju Novi Pazar, u predmetu St. broj 143/10 od 25. oktobra 2011. godine, doneo rešenje kojim se zaključuje stečajni postupak nad "Karakaš" d.o.o. u stečaju Novi Pazar, Rasima Halilovića 9, MB 07698046, PIB 101792929.
Ovo rešenje objaviće se u "Službenom glasniku RS" i dostaviti Agenciji za registraciju privrednih subjekata radi brisanja stečajnog dužnika iz registra Privrednih subjekta.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana oglašavanja u "Službenom glasniku RS", odnosno od dana prijema istog, PAS-u Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

Preduzeće za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda "Trajal korporacija" AD

0744483

St. broj 38/2011

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu stečajni sudija Mileva Gorčanin u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda "Trajal korporacija" AD Kruševac, kao predlagača za pokretanje postupka stečaja reorganizacijom u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije, na ročištu održanom 14. oktobra 2011. godine doneo je:
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad predlagačem - stečajnim dužnikom preduzećem za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda "Trajal korporacija" ad Kruševac, mat. br. 0744483 PIB 100315020 reorganizacijom, u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.
Potvrđuje se usvajanje unapred pripremljenog plana reorganizacije predlagača - stečajnog dužnika preduzeće za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda "Trajal korporacija" AD Kruševac, od 14. aprila 2011. godine sa izmenom od 7. oktobra 2011. godine, u svim klasama.
Obustavlja se stečajni postupak nad predlagačem - stečajnim dužnikom preduzećem za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda "Trajal korporacija" ad Kruševac, mat. br. 0744483 PIB 100315020.
Zabranjuje se NBS OPN Kragujevac da sprovodi naplatu potraživanja realizacijom sredstava obezbeđenja, prinudnu naplatu po nalozima za prinudnu naplatu, odnosno izvršnim sudskim i drugim rešenjima ispostavljenih tom odeljenju do dana prijema ovog rešenja, kao i da sprovodi eventualno naknadno ispostavljene naloge za prinudnu naplatu sa svih dinarskih i deviznih računa stečajnog dužnika otvorenih kod svih banaka za potraživanja prema stečajnom dužniku koja su nastala pre dana podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom sa unapred pripremljenim planom reorganizacije, čime se vrši deblokada svih računa. Preduzeće za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda "Trajal korporacija" ad Kruševac.
Mere obezbeđenja određene rešenjem Privrednog suda u Kraljevu St. 38/2011 od 18. aprila 2011. godine ostaju na snazi do pravnosnažnosti ovog rešenja.
Po donošenju ovog rešenja sva potraživanja i prava poverilaca i drugih lica i obaveze stečajnog dužnika određene planom reorganizacije uređuju se isključivo prema uslovima iz plana reorganizacije.
Usvojeni plan reorganizacije je izvršna isprava i smatra se novim ugovorom za izmirenje potraživanja koja su u njemu navedena, uključujući i eventualna potraživanja poverilaca koji nisu obuhvaćeni planom i nisu učestvovali u postupku nastala do usvajanja plana reorganizacije.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

"Poljokom", d.o.o.

17580248

3. St. broj 24/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2224

 

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Nadežda Stojanović, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad stečajnim dužnikom "Poljokom", d.o.o., Leskovac, 28. mart b.b. matični broj 17580248, PIB 103482534, po predlogu za otvaranje stečaja, podnet od strane predlagača Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, nakon održanog ročišta, radi utvrđivanja postojanja stečajnog razloga i pravnog interesa predlagača, dana 10. oktobra 2011. godine, doneo je: rešenje.
I Usvaja se predlog predlagača Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, te se otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Poljokom" d.o.o. Leskovac, ulica 28. mart b.b. matični broj 17580248, PIB 103482534.
II Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Mile Denić iz Leskovca.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI Ispitno ročište zakazuje se za 19. mart 2012. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja broj 2, u sudnici broj 3.
VII Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 23. novembar 2011. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja broj 2, u sudnici broj 3.
VIII Stečajni postupak otvoren je 10. oktobra 2011. godine, i istog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "Poljokom" d.o.o. Leskovac, Ulica 28. mart b.b. matični broj 17580248, PIB 103482534.
Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 10. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

DP "Gumoplastika"

 

4. St. broj 7/2010

 

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Leskovcu St. broj 299/97 od 16. aprila 1998. godine, otvoren je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Gumoplastika" Bujanovac.
Određuje se dopunsko ispitno ročište za 25. novembar 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova u zgradi Privrednog sudu u Leskovcu, Bulevar oslobođenja broj 2, sudnica broj 4, u stečajnom postupku nad Preduzećem "Gumoplastika" za preradu plastične maste, gume, kože i metala a.d. u stečaju iz Bujanovca, ul. Karađorđa Petrovića broj 215.
Na dopunskom ispitnom ročištu pozivaju se stečajni upravnik, stečajni poverioci i sva ostala zainteresovana lica.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

DP "Agroindustrijski kombinat "Leskovac"

07249209

1. St. broj 280/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2206

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/AIK+LESKOVAC.shtml/seo=/companyid=3327

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Miroslav Ilić, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom DP "Agroindustrijski kombinat "Leskovac" iz Medveđe u stečaju, Industrijska zona bb, matični broj 07249209, PIB broj 100331548, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog od strane predlagača Agencija za privatizaciju - Centar za aukciju i prinudnu likvidaciju, koju zastupa po ovlašćenju poverenik Miloš Ocokoljić, 5. oktobra 2011. godine doneo je
REŠENJE
I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP Agroindustrijski kombinat "Leskovac" iz Medveđe u stečaju, Industrijska zona bb, matični broj 07249209, PIB broj 100331548, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 3. juna 2011. godine, od strane predlagača Agencija za privatizaciju - Centar za aukciju i prinudnu likvidaciju, koju zastupa po ovlašćenju poverenik Miloš Ocokoljić.
II Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI Ispitno ročište zakazuje se za 6. mart 2012. godine u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
VII Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 16. novembar 2011. godine, u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sudnica broj 4.
VIII Stečajni postupak otvoren je 5. oktobra 2011. godine, i istog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX Nalaže se Agencija za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom DP Agroindustrijski kombinat "Leskovac" iz Medveđe.
Nalaže se zastupniku dužnika da izvršni primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli 12. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Sigomije Companu

 

1. St. broj 142/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1940

 

Rešenjem Privrednog suda u Leskovcu, St. broj 142/2011 od 3. juna 2011. godine, otvoren je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Sigomije Companu Topli Do, Topli Do b.b., zbog toga što ne može odgovoriti svojim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
Određuje se nastavak prvog poverilačkog ročišta za 25. novembar 2011. godine, u 11,30 časova u sudnici broj 4, zgrada Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2.
Određuje se ispitno ročište za 25. novembar 2011. godine u 11,45 časova u sudnici broj 4, zgrada Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

d.o.o. "Streco"

 

3. St. broj 95/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1816

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Streco" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Miroljub Dimitrijević, odlučujući o ponovnom zahtevu stečajnog upravnika od 19. oktobra 2011. godine za odlaganje ispitnog ročišta, doneo je 20. oktobra 2011. godine, sledeće rešenje
Ispitno ročište zakazano za dan 25. oktobra 2011. godine sa početkom u 9,00 časova otkazuje se.
Novo ispitno ročište zakazuje se za dan 20. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 3.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

Drvogrmeč d.o.o.

17566873

I St. broj 339/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2254

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Drvogrmeč d.o.o. Novi Sad, Ilije Ognjanovića 2, MB: 17566873 PIB: 103454290 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd, Bul. M. Pupina 6, dana 18. oktobra 2011. godine donosi sledeće
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Drvogrmeč d.o.o. Novi Sad,. Ilije Ognjanovića 2, MB: 17566873 PIB: 103454290, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika se imenuje Mira Šabanović iz Novog Sada, Bul. Kralja Petra Prvog br. 69.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 6. decembra 2011. godine sa početkom u 10,20 časova, u ovom sudu,. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 24. januara 2012. godine, sa početkom u 9,15 časova, u ovom sudu. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 18. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Junior HN d.o.o.

7775571

I St. broj 771/11

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2266

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Junior HN d.o.o. Bečej Bulevar Jaše Tomića, br. 5, MB: 7775571, PIB 102230122 po obaveštenju NBS Kragujevac od 2. marta 2011. godine i po predlogu predlagača OTP banke Novi Sad od 17. maja 2011. godine, dana 19. oktobra 2011. godine donosi sledeće
REŠENJE
Usvajaju se predlozi OTP banka Srbija a.d. Novi Sad i Reiffeisen Rent d.o.o. Beograd o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Junior HN d.o.o., Bečej, Bulevar Jaše Tomića 5, MB:7775571, PIB 102230122 stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Jasmina Mašulović iz Novog Sada, Bulevar despota Stefana 16/111.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 17. novembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 13. decembar 2011. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 19. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

DOO "Elit promet"

08630771

5. St. broj 97/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1659

 

Privredni sud u Pančevu, postupaju po sudiji Svetlani Denčić Bjelanović, kao stečajnom sudiji u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Elit promet" iz Padine, V. Vlahovića 18a, matični broj 08630771, PIB 100988993, doneo je 21. oktobra 2011. godine, rešenje kojim je zakazao ispitno ročište radi ispitivanja potraživanja koje će se održati dana 6. decembra 2011. godine u 11,30 časova, u sali 125, prvi sprat Privrednog suda u Penčevu.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

DOO "Ninal"

20077921

5. St. broj 39/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1629

 

Privredni sud u Pančevu, postupajući po sudiji Svetlani Denčić Bjelanović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Ninal" Kačarevo, Prvomajska broj 72, matični broj 20077921, PIB 104024666, doneo je dana 21. oktobra 2011. godine rešenjem kojim je zakazao ročište radi ispitivanja potraživanja koje će se održati dana 6. decembra 2011. godine u 13,00 časova, u sali 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

DOO "Pobeda"

08046588

5. St. broj 38/2011

 

 

 

Privredni sud u Pančevu, postupajući po sudiji Svetlani Denčić Bjelanović, kao stečajnom sudiji, u stečajnom postupku pokrenutom nad stečajnim dužnikom DOO "Pobeda" iz Vladimirovca, ul. JNA broj 2, matični broj 08046588, PIB 101086941, doneo je dana 21. oktobra 2011. godine rešenjem kojim je zakazao ročište radi ispitivanja potraživanja koje će se održati dana 6. decembra 2011. godine u 9,00 časova, u sali 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

"Calera" DOO

 

St. broj 11/2010

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, u stečajnom veću sastavljenom od sudije Dragice Gačić Petković kao predsednika stečajnog veća, te sudija Dragane Savić i Katice Popović, kao članova veća, u predmetu stečaja nad "Calera" DOO, u stečaju iz Beograda, koga zastupa stečajni upravnik, Saša Ristivojević na završnom ročištu održanom dana 21. oktobra 2011. godine, doneo je sledeće:
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika, "Calera"DOO, u stečaju iz Beograda, Radnička 5.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, "Calera"DOO, u stečaju iz Beograda, Radnička 5.
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika, Saša Ristivojević, iz Pećinaca.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Zemljoradnička zadruga "Kupinovo"

 

1. St. broj 13/2010

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, u stečajnom veću sastavljenom od sudije Dragice Gačić Petković kao predsednika stečajnog veća, te sudija Dragane Savić i Katice Popović, kao članova veća, u predmetu stečaja nad Zemljoradničkom zadrugom "Kupinovo" u stečaju iz Kupinova, koga zastupa stečajni upravnik, Saša Ristivojević na završnom ročištu održanom dana 21. oktobra 2011. godine, doneo je sledeće
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika, Zemljoradnička zadruga "Kupinovo" u stečaju iz Kupinova, od 16. avgusta 2011. godine.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, Zemljoradnička zadruga "Kupinovo" u stečaju iz Kupinova.
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika, Saša Ristivojević, iz Pećinaca.
U Sremskoj Mitrovici, St. broj 13/2010.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

DIP "Lipa"

 

2. St. broj 28/10

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao stečajni sud, postupajući u veću sastavljenom od sudije Katice Popović, kao predsednika veća, sudija Gine Tešanović i Dragane Savić, kao članova veća u postupku stečaja dužnikom DIP "Lipa" u stečaju iz Šida, donosi 7. oktobra 2011. godine van ročišta, na osnovu člana 122. Zakona o stečajnom postupku sledeće
REŠENJE
Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DIP "Lipa" u stečaju iz Šida.
Završno ročište će se održati 14. novembra 2011. godine u 8,00 časova, sudnica broj 18 (drugi sprat) u Privrednom sudu Sremska Mitrovica, Sv. Dimitrija 39.
Na završnom ročištu će se raspravljati o:
1. završnom računu stečajnog upravnika,
2. konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova,
3. prigovorima na završni račun odn. na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,
4. neraspodeljenim delovima deobne mase,
5. drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o određivanju završnog ročišta je istaknuto na oglasnu tablu Suda 7. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

DP Sever trgovina i ugostiteljstvo

08266417

3. St. broj 182/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2226

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/Sever.shtml/seo=/companyid=22839

Privredni sud u Somboru Rešenjem br. St. broj 182/2011 od 24.10. 2011 godine otvara postupak stečaja nad dužnikom DP Sever trgovina i ugostiteljstvo u likvidaciji Sombor, Karađorđeva 3, MB: 08266417, PIB: 101841666, zbog stečajnog razloga prezaduženost. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju RS Beograd, Terazije 23. pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sudu podneskom u 2 primerka sa priloženim dokazima, bez obzira da li su u likvidacionom postupku prijavili svoja potraživanja, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze bez odlaganja prema stečajnoj masi. Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad dužnikom u odgovarajući registar. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 28.11.2011. godine sa početkom u 12,30 časova, sudnica 1 Privrednog suda u Somboru, Venac Vojvode Živojina Mišića broj 23. Ispitno ročište zakazuje se za 23.1.2012. godine sa početkom u 12,30 časova, sudnica 1, Privrednog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23. Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka teku od dana isticanja Oglasa o pokretanju postupka na oglasnu tablu Suda danom donošenja ovog rešenja 24.10.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"General Fruit"

20243520

2. St. broj 154/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Somboru, rešenjem St. broj 154/2011 od 24. oktobra 2011. godine utvrdio je da stečajni dužnik "General Fruit" Crvenka nema pokretne ni nepokretne imovine i da su raspoloživa sredstva neznatne vrednosti, pa je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "General Fruit" Crvenka, Velja Vlahovića 2, matični broj 20243520 PIB 105203402, zaključio.

Izvor: Redakcija, 8.11.2011.