Aktuelne vesti na dan 13. decembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 32-33/ decembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 33/15-30. novembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 7-8/ novembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 7-8. novembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 93 OD 9.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • KOMENTAR ZAKONA O REHABILITACIJI - "Sl. glasnik RS", br. 92/2011

Razlozi za donošenje Zakona

Osnovni pravni instituti i pojedinačna rešenja

Rehabilitacija i ograničenja prava na vraćanje oduzete imovine i obeštećenje

Rehabilitacija i pravne posledice rehabilitacije

Vrste rehabilitacije

Zakonska rehabilitacija

Zahtev za rehabilitaciju, podnosioci zahteva i druge odredbe procesnog karaktera

Prava rehabilitovanih i drugih lica

Komisija za rehabilitaciono obeštećenje, odluka i sporazum o rehabilitacionom obeštećenju

Prelazna i završna odredba

 

 • PRAVNA PRIRODA MIŠLJENJA I PRAVNI KARAKTER ULOGE POKRAJINSKIH ORGANA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U ZAKONODAVNOM (I USTAVOTVORNOM) POSTUPKU REPUBLIKE SRBIJE

Neke načelne napomene o institutu "učešća" jedinica teritorijalne autonomije u vezi sa vršenjem nadležnosti centralne (državne) vlasti u komparativnoj ustavnosti i evropskim dokumentima o regionalizmu

Normativni okvir u vezi sa konsultovanjem mišljenja pokrajinskih organa AP Vojvodine u zakonodavnom (i ustavotvornom) postupku Republike Srbije

Republički nivo

Pokrajinski nivo

Mišljenje skupštine AP Vojvodine na promene Ustava Republike Srbije

Pravna priroda mišljenja i pravni karakter uloge nadležnog organa AP Vojvodine u postupku donošenja (republičkih) zakona kojima se uređuju pitanja od pokrajinskog značaja

Značenje i primena zakonske odredbe u situaciji kada je ustavni predlagač zakona Vlada Republike Srbije

Značenje i primena zakonske odredbe u situaciji kada su narodni poslanici (Narodne skupštine Republike Srbije) ustavni predlagač zakona

Značenje i primena zakonske odredbe u situaciji kada su birači ustavni predlagač zakona ("pravo zakonodavne inicijative birača")

Značenje i primena zakonske odredbe u pogledu ostalih ustavnih predlagača

Mišljenje nadležnog organa AP Vojvodine u "pitanjima od pokrajinskog značaja" u vezi sa pitanjem ustavne pretpostavke nadležnosti

Umesto zaključka

 

 • KOMENTAR NOVOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA - "Sl. glasnik RS", br. 88/2011

Radovi na održavanju stambene zgrade

Upravljanje stambenom zgradom

Način odlučivanja

Odlučivanje o pretvaranju zajedničke prostorije u stan ili poslovni prostor

Troškovi održavanja

Organizovanje poslova održavanja

Nadzor

Kaznene odredbe

 

 • KOMENTAR NOVIH IZMENA I DOPUNA UREDBE O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE - "Sl. glasnik RS", br. 86/2011

Naknada za vozila

Definicija vozila

Vozilo za prevoz putnika, putničko vozilo i Vrsta M1

Teretno vozilo i Vrsta N1 - lako teretno vozilo

Laki tricikl, Vrsta L4 - motocikl sa bočnim sedištem

Teški tricikl i Vrsta L5 - teški tricikl

Obveznici plaćanja naknade za gume, baterije i akumulatore i vozila

Obračun naknade za vozila

Izmenjena visina naknade za gume

Visina, namena i obračun naknade za vozila

Način plaćanja naknade za proizvode

Obaveze obveznika plaćanja naknade

Obaveza Fonda za zaštitu životne sredine

Godišnje usklađivanje iznosa naknade

 

 • KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA - "Sl. glasnik RS", br. 92/2011: • Novi sistem obračuna i isplate plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama - plaćanje po radnom učinku •

 

 • UTVRĐIVANJE I ISPRAVKA SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA KOD KORISNIKA JAVNIH (BUDŽETSKIH) SREDSTAVA NA KRAJU 2011. GODINE

Osnove i propisani uslovi za korišćenje prava na odbitak prethodnog poreza

(Ne)opravdanost korišćenja prava na odbitak prethodnog poreza kod jednog dela javnog sektora

Podela prethodnog poreza prema ekonomskoj pripadnosti i srazmerni odbitak prethodnog poreza

Ispravka srazmernog poreskog odbitka

 

 • PREKRŠAJNA ODGOVORNOST U VEZI SA DEKLARISANJEM ROBE

Lice koje može podneti deklaraciju i mogućnost izmene i poništenja deklaracije

Usmeno deklarisanje robe i deklarisanje drugim radnjama

Provera deklaracije i druge mere koje primenjuje carinarnica

Pojednostavljeni postupak deklarisanja

Mogućnost naknadne kontrole deklaracije od strane carinskog organa

Prekršajna odgovornost

 

 • KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UREDBE O VISINI I USLOVIMA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA - "Sl. glasnik RS", br. 86/2011
 • ODBIJANJE ZAHTEVA RODITELJA ZA PREMEŠTAJ DETETA U DRUGU ŠKOLU
 •  (NE)MOGUĆNOST KORIŠĆENJA SUBVENCIJE ZA ZAPOSLENU KOJA PRE ISTEKA ROKA OD GODINU DANA POČNE DA KORISTI TRUDNIČKO BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO
 • KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 12.12. DO 18.12.2011. GODINE
 • ZATEZNA KAMATA ZA NOVEMBAR 2011. GODINE
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA NOVEMBAR 2011. GODINE
SAZVANA PETA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE U 2011. GODINI ZA 15. DECEMBAR

Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić Dejanović sazvala je Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini, za četvrtak, 15. decembar 2011. godine, sa početkom u 10 časova.

Predsednica Narodne skupštine predložila je da se na ovoj sednici razmatra 18 tačaka dnevnog reda i to:

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku,
- Predlog zakona o kinematografiji,
- Predlog zakona o izmenama Zakona o stanovanju,
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privredne registre,
- Predlog zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre,
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava,
- Predlog zakona o izmeni Zakona o osiguranju, koje je podnela Vlada.
Predsednica Narodne skupštine predložila je da se na sednici razmatraju i
- Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Komercijalne banke a.d. Beograd za potrebe kupovine zgrade Aeroinženjeringa i izvođenje neophodnih radova na objektu za potrebe smeštaja Prvog osnovnog suda u Beogradu,
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu i programu za Program "Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji - Faza IV" na iznos od 45.000.000 evra između KfW-a, Frankfurt na Majni i Republike Srbije,
- Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu i finansiranju između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije, u iznosu od 25.000.000 evra, za "Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji II - faza 2", kao i
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Republike Srbije i Evropske investicione banke o osnivanju i aktivnostima Regionalne kancelarije Evropske investicione banke u Republici Srbiji,
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u borbi protiv teških krivičnih dela, naročito terorizma i organizovanog kriminala,
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uslovima putovanja državljana dve zemlje,
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, međunarodne ilegalne trgovine drogama i međunarodnog terorizma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije,
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Bugarske o socijalnoj sigurnosti,
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremu i delove, koji mogu biti ugrađeni i/ili korišćeni na vozilima sa točkovima i uslovima za uzajamno priznavanje dodeljenih homologacija na osnovu ovih propisa, koje je podnela Vlada.

Predloženo je da se razmatra i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2011. godinu i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2012. godinu, koji je podneo Odbor za industriju Narodne skupštine.

Sednica će se održati u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, Trg Nikole Pašića 13.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 12.12.2011.

POLOVINA PRESUDA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE BILA JE OSUĐUJUĆA, DOK JE OSLOBAĐAJUĆIH BILO SKORO 15 ODSTO • Više od 90 odsto kažnjenih bili su fizička lica, manji broj pravnih i odgovornih lica, dok je broj kažnjenih preduzetnika bio zanemarljiv

Za unapređenje zaštite životne sredine neophodno je obebediti efikasniju primenu zakona, razviti međunarodnu saradnju i pooštriti kaznenu politiku. Kaznena i prekršajna politika u oblasti ekologije još uvek je preblaga, ocenjeno je na regionalnom skupu o sprovođenju zakona iz oblasti zaštite životne sredine na zapadnom Balkanu.

- Veoma je važno da sudije, tužioci i svi uključeni u proces sprovođenja zakona shvate važnost zaštite životne sredine i da svi reaguju u pravom momentu. Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja od 2008. organizovalo je pet ciklusa treninga za sudije za prekršaje, tužioce i inspektore u toj oblasti, sa ciljem podizanja svesti svih zaposlenih u pravosuđu, poboljšanja sastavljanja prijava inspektora i povećanja kazni za prekršioce - objasnila je pomoćnica ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Ljiljana Stanojević. 

Prema njenim rečima, planirane su dalje aktivnosti u toj oblasti, kao što je nastavak obuke sudija i tužioca, kao i realizacija projekta za jačanje kapaciteta inspekcije. Za to je od Evropske unije dobijena pomoć od dva miliona evra i još 500 hiljada evra za opremanje inspekcije na svim nivoima.

Pored sudija, tužioca i drugih državnih organa uključenih u proces primene zakona, učesnici su istakli da važnu ulogu imaju međunarodne i nevladine organizacije, a posebno građani, kao i da je neophodno podizanje svesti o značaju zaštite životne sredine.

Predstavnik Generalnog direktorata za životnu sredinu Evropske komisije Mark Klement ukazao je na ulogu nacionalnih sudija u adekvatnoj primeni evropskih zakona u oblasti životne sredine.

- Donošenje presuda u prvostepenim sudovima je veoma važno jer su mnoga pitanja lokalne pr irode i zahtevaju brzo reagovanje. Građanima je potrebno obezbediti pristup sudovima i informacijama, kao i učešće javnosti u donošenju odluka. Važno je postići efekat odvraćanja, što znači da građani moraju da vide da će se zakoni primenjivati i da će prekršaji biti adekvatno sudski procesuirani - ukazao je Klement.

Kako je navela šefica Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji Dajana Faloni, za dostizanje evropskih standarda nije dovoljno samo usklađivati zakone sa evropskim pravom, već je neophodno i primeniti te propise.

Predstavljajući studiju "Istraživanje prekršaja u oblasti životne sredine u 2009. i 2010. godini", sudija Višeg prekršajnog suda Odeljenja u Kragujevcu Milanka Dimitrijević istakla je da je najviše sudskih predmeta u oblasti životne sredine bilo na jugu Srbije, a da je polovina presuda bila osuđujuća, dok je oslobađajućih bilo skoro 15 odsto. Više od 90 odsto kažnjenih bili su fizička lica, manji broj pravnih i odgovornih lica, dok je broj kažnjenih preduzetnika bio zanemarljiv. Oko 80 odsto slučajeva koji se pred prekršajnim sudovima vode zbog ugrožavanja životne sredine, odnose se na zaštitu šuma i ribljeg fonda.

- U prethodne dve godine inspektori su podneli 5.748 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka kojim je obuhvaćeno 6.393 osoba. Osuđujuća presuda je doneta u 50 odsto slučajeva. U najvećem broju slučajeva izrečene su minimalne novčane kazne, često su bile ublažene ili izricane opomene, za šta nema opravdanja, jer ti prekršaji imaju posledice ne samo za pojedinca već i za širu zajednicu i mogu trajati godinama - zaključila je sudija Dimitrijević.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja‚ 11.12.2011.

KLASTER ORGANIZACIJAMA, ODNOSNO POSLOVNIM UDRUŽENJIMA U VOJVODINI, U CILJU POSLOVNOG UMREŽAVANJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA SA RAZVOJNIM INSTITUCIJAMA I UNAPREĐENJA KONKURENTNOSTI DODELJENO 6,5 MILIONA DINARA

Pokrajinski sekretarijat za privredu je putem konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacijama, odnosno poslovnim udruženjima u cilju poslovnog umrežavanja malih i srednjih preduzeća (MSP) sa razvojnim institucijama i unapređenja konkurentnosti MSP dodelio 6.500.000,00 dinara.

Najveći deo subvencija za podsticaj razvoju klastera odnosio se na sektor industrije i proizvodnje. Ukupnim iznosom od oko 3,5 miliona dinara podržani su klasteri, odnosno poslovna udruženja vojvođanskog metalskog kompleksa, Klastera informaciono komunikacionih tehnologija Vojvodine, Transporta i logistike, Klastera plastike, odnosno Klastera kreativne industrije.

U oblasti poslovnog povezivanja i umrežavanja u turizmu, za koji su zahteve podneli Klaster za unapređenje saradnje i razvoj turizma u podunavlju, Klaster zdravstvenog turizma Vojvodine, Klaster mikroregije Palić-Subotica, Turistički klaster Srem, izdvojeno nešto više od 2 miliona dinara.

U oblasti udruživanja poljoprivrednih proizvođača, prerađivača, ekološke proizvodnje i energetske efikasnosti, gde su aplicirali Klaster Agroindustrija, Zeleni sto, Udruženje proizvođača prehrambenih proizvoda POLUKS, Klaster za ekološku energiju i ekološku kulturu, itd izdvojeno je nešto manje od milion dinara.

Pokrajinski sekretarijat za privredu će i u narednom periodu nastaviti da prati rad, sarađuje sa klasterima i podržava dalji razvoj i poslovno povezivanje privrede i razvojnih institucija, a sve u cilju unapređenja konkurentnosti regiona.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine‚ 12.12.2011.

UPUĆEN APEL NARODNOJ BANCI SRBIJE I MINISTARSTVU FINANSIJA DA METODOLOŠKI USKLADE NAČIN OBRAČUNA I UČEŠĆA JAVNOG DUGA U BDP-U

Savetnik premijera Srbije Jurij Bajec izjavio je danas da Srbija formalno nije u krizi javnog duga, ali bi od Nove godine vlada trebalo da donese program mera kojima bi se taj javni dug držao pod kontrolom.

"Srbija formalno nije u krizi javnog duga, s obzirom na to da se drži te granice ali ne sme da dozvoli, i to je važan test za državu, da taj dug pređe ograničenje kroz koncipiranje republičkog budžeta za narednu godinu, ali i donošenje programa ekonomske politike pre izbora", rekao je novinarima Bajec.

On je istakao da će biti verovatno potrebne uštede u javnim rashodima da bi granica javnog duga ostala na zadatom nivou.

Sposobnost države da održi nivo javnog duga je veoma važna, izjavio je Bajec i naveo da bi u suprotnom mogao biti ugrožen njen kredibilitet, što bi dovelo do toga da se dovede u pitanje funkcionisanje aranžmana sa MMF-om, ali i njeno buduće zaduživanje, s obzirom na to da bi cena tog zaduživanja verovatno porasla.

Bajec je naveo da su zahtevi nekih privrednika da se javni dug poveća na 60 odsto BDP-a nerealni jer bi u tom slučaju nova pozajmica države na tržištu bila po kamatnoj stopi većoj od sedam odsto a to bi se sve na kraju odrazilo na poreske obveznike u Srbiji jer bi oni morali da finansiraju takvo zaduživanje.

Govoreći o merama za smanjenje duga, Bajec je rekao da vlada neće ići na povećanje nekih poreskih stopa do narednih izbora.

Prema njegovom mišljenju, vlada se u tom smislu može preorijentisati na neke druge odluke, kao što su poboljšanje naplate socijalnih doprinosa, ostvarenje ušteda u javnim nabavkama, ograničenje kupovine robe i usluga, a može da se "dirne" u neke nepoljoprivredne subvencije ali i u neke druge oblasti.

To je za državu važnije nego da ide u nekontrolisano povećanje javnih prihoda, rekao je Bajec.

On je uputio apel Narodnoj banci Srbije i Ministarstvu finansija da metodološki usklade način obračuna i učešća javnog duga u BDP-u, objašnjavajući da su razlike su nastale, između ostalog, zbog različitog obuhvata inflacije.

NBS koristi međunarodnu metodologiju ali je stvar u tome što nju koriste razvijenije zemlje gde je stopa inflacije niska i stabilna, dok kod nas fluktuira tokom godine.
Upravo zbog te razlike u stopama dolazi do različitog obračuna tekućeg BDP-a, pa se on nekad veštački povećava a nekad smanjuje.

Izvor: Tanjug, 12.12.2011.

KLJUČNE NOVINE U ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HEMIKALIJAMA I ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOCIDNIM PROIZVODIMA

Osnovna novina koju uvode Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 92/2011 - prim. red) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima ("Sl. glasnik RS", br. 92/2011 - prim. red) je uvođenje sanitarnih inspektora u vršenje nadzora nad primenom propisa kojima se uređuju hemikalije i biocidni proizvodi (pored inspektora za zaštitu životne sredine i tržišnih inspektora. Na ovaj način će se povećati efikasnost inspekcijskog nadzora nad primenom Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima, kao i propisa donetih na osnovu njih.

Pored ovoga, najnovijim izmenama zakona jasnije su definisana ovlašćenja inspektora, a preciznije je uređeno i uzimanje uzoraka u postupku inspekcijskog nadzora kao i troškovi uzorkovanja i ispitivanja hemikalije i biocidnog proizvoda. Naime, izmenama zakona propisano je da u slučaju da uzorak odgovara propisanim svojstvima troškovi uzorkovanja i ispitivanja hemikalije i biocidnog proizvoda padaju na teret Agencije za hemikalije, a ako se u konačnom postupku utvrdi da uzorak ne odgovara propisanim svojstvima troškovi padaju na privredne subjekte od kojih je uzorak uzet.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima propisano je i da su aktivne supstance za koje je odbijen upis u Listu I - Lista aktivnih supstanci ili Listu Ia - Lista aktivnih supstanci sadržanih u biocidnom proizvodu manjeg rizika upisane u Listu II - Lista aktivnih supstanci za koje je odbijen upis u Listu I ili Listu Ia. Ovo su tzv. negativne liste koje nisu postojale u osnovnom zakonu u kojem su postojale samo tzv. pozitivne liste. Negativne liste su posledica odbijanja upisa aktivnih supstanci u pozitivne liste.

Izvor: Vebsajt Agencije za hemikalije‚ 12.12.2011.

U SKLADU SA RADNIM TEKSTOM ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI - AKCENAT JE STAVLJEN NA RAZRADU SISTEMA PRIMARNE PRAVNE POMOĆI NA KOJU PRAVO IMAJU SVE OSOBE NA TERITORIJI SRBIJE, A NA SEKUNDARNU POMOĆ IMAJU PRAVO I STRANI DRŽAVLJANI KOJI ZAKONSKI BORAVE U NAŠOJ ZEMLJI, KAO I AZILANTI

Državni sekretar Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije Gordana Pualić ocenila je danas da ostvarivanje osnovnih ljudskih prava i sloboda u svakoj demokratskoj državi u velikoj meri zavisi od toga da li se i na koji način ostvaruje besplatna pravna pomoć građanima.

Pualić je na otvaranju javne rasprave o radnom tekstu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći istakla da je ta vrsta pomoći naročito neophodna pripadnicima marginalizovanih i ranjivih društvenih grupa u Srbiji.

Ona je podsetila na to da ostvarivanje prava na tu vrstu pomoći zavisi i od funkcionisanja pravosudnih institucija i državne administracije, od njihove dostupnosti građanima, pravne kulture u društvu i pravne pismenosti građana.

Prema njenim rečima, Srbija, kao član Saveta Evrope, usvajanjem ovog zakona treba da potvrdi odlučnost u pružanju pravne pomoći ugroženim delovima stanovništva.
Pružanje besplatne pravne pomoći, kako je naglasila, zagarantovano je Ustavom i podignuto je na nivo osnovnog ljudskog prava.

Pualić je objasnila da ustavna garancija prava na besplatnu pravnu pomoć podrazumeva konkretne obaveze države u vezi sa stvaranjem uslova za primenu i zaštitu ovog prava, čija realizacija još nije uspostavljena zakonskim okvirom.

Prema njenim rečima, neki elementi sistema besplatne pravne pomoći već postoje u zakonodavstvu i praksi, a odredbe o pravnoj pomoći sadržane su u više zakona.

Ona je ukazala na to da je tekst novog zakona pripremljen u skladu sa Strategijom razvoja sistema besplatne pravne pomoći u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 74/2010 - prim. red), koja je usvojena u oktobru 2010. godine

Ministarstvo pravde je započelo proces stvaranja sveobuhvatnog i delotvornog sistema pomoći koja će biti dostupna svima kojima je neophodna, a pre svega socijalno ugroženim građanima, dodala je Pualić.

Ovaj zakon sadrži i mere socijalne pravde, kako je objasnila, imajući u vidu to da niko zbog materijalnih nemogućnosti ne sme da bude uskraćen za pravni savet.

Pomoćnik ministra pravde Vojkan Simić istakao je da je akcenat u tekstu zakona stavljen na razradu sistema primarne pravne pomoći na koju pravo imaju sve osobe na teritoriji Srbije.
Na sekundarnu pomoć, objasnio je on, imaju pravo i strani državljani koji zakonski borave u našoj zemlji, kao i azilanti.

Simić je naveo da obaveze finansiranja snose državni i budžet lokalne samouprave, uz napomenu da je Strategija poslužila radnoj grupi da jasno definiše pružaoce i korisnike pravne pomoći, uspostavi organizacionu strukturu i odgovornost.

Namera Radne grupe, koja je nakon četvorogodišnjeg rada sačinila ovaj tekst, jeste da zakonom proširi mogućnosti pružanja pravne pomoći u okviru uređenog sistema, istakao je pomoćnik ministra.

Izradu teksta zakona podržala je Svetska banka, čiji je predstavnik Džon Furnari ocenio da je u taj posao uložen veliki napor.

Izvor: Press lužba Vlade Republike Srbije, 12.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O RATIFIKACIJI OPCIONOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU PROTIV TORTURE I DRUGIH SUROVIH, NELJUDSKIH ILI PONIŽAVAJUĆIH KAZNI I POSTUPAKA - POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI ZAŠTITNIKA GRAĐANA I POKRAJINSKOG OMBUDSMANA

U skladu sa Zakonom o ratifikaciji Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka ("Sl. list SCG - Međunarodni ugovori", br. 16/2005 i 2/2006 i "Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2011 - prim. red), zaštitnik građana Saša Janković i pokrajinska ombudsmanka AP Vojvodine Aniko Muškinja Hajnrih, potpisali su danas Memorandum o saradnji. Dokumentom se bliže uređuje saradnja Zaštitnika građana u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizama za prevenciju torture i Pokrajinskog Ombudsmana.

Saradnja Zaštitnika građana sa Pokrajinskim ombudsmanom u poslovima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture ostvarivaće se tako što će Pokrajinski ombudsman učestvovati u posetama monitoring tima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture ustanovama na teritoriji AP Vojvodine u kojma su smeštena lica lišena slobode. Predviđeno je, takođe, da pokrajinski ombudsman učestvuje i u planiranju poseta tim ustanovama, sačinjavanju izveštaja, preporuka, mišljenja i drugih akata Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Pokrajinski ombudsman će biti uključen i u saradnju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture sa predstavnicima civilnog društva, državnim organima i telima, kao i u drugim aktivnostima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.

Zakonom o dopuni Zakona o ratifikaciji opcionog protokola Zaštitnik građana od 28. jula 2011. propisano je da Zaštitnik građana obavlja poslove nacionalnog preventivnog mehanizma za prevenciju torture u Srbiji.

Zaštitnik građana će uskoro objaviti javni poziv za učešće civilnog sektora u obavljanju poslova nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 12.12.2011.

NAREDNO PREDAVANJE U OKVIRU SEMINARA NA TEMU "ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU" BIĆE ODRŽANO 21. DECEMBRA 2011. GODINE U BEOGRADU

Naredno predavanje u okviru seminara na temu "Energetska efikasnost u zgradarstvu", koji se održavaju u organizaciji Inženjerske komore Srbije i Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, a u saradnji sa Nemačkim društvom za međunarodnu saradnju "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit" (GIZ), biće održan u sredu, 21.12.2011. godine, sa početkom u 11 časova u Beogradu u prostorijama Inženjerske komore Srbije, Bulevar vojvode Mišića 37, Beograd.

U okviru seminara predstavnici kompanije Siemens učesnicima će biti predstaviti potencijale uštede energije vezane za BMS sistem, sa relevantnim standardima i analitičkim metodama koje se koriste u analizama potencijala uštede energije.

Detaljnije informacije možete pogledati na
http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=5065&prijava=1&post=0

Izvor: Vebsajt Inženjerske komore Srbije, 12.12.2011.

ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS ZA NAGRADU "NAJBOLJI POSLODAVAC 2012" PRODUŽEN DO 15. DECEMBRA 2011. GODINE

Rok za prijavu na konkurs za nagradu "Najbolji poslodavac 2012", produžen je do 15. decembra zbog velikog interesovanja kompanija u Srbiji, saopštio je danas Infostud.
Na konkurs, u okviru kojeg se već treću godinu za redom vrši istraživanje zadovoljstva zaposlenih, do sada su se prijavile 54 kompanije, a prema mnogim nagoveštajima, broj prijavljenih će se još uvećati.

Sve kompanije koje su se prijavile automatski učestvuju i u izboru za regionalnu nagradu, s obzirom da se isto istraživanje sprovodi i Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.Kompanije koje budu prve u svojoj kategoriji u sve tri države ulaze u trku za nagradu "Najbolji poslodavac u regiji", što stvara sjajnu priliku svakoj od kompanija da se dodatno pozicioniraju na regionalnom nivou.

U okviru ovog istraživanja, dodeljuje se i "Nagrada za najboljeg poslodavca za osobe sa invaliditetom", prva ove vrste u Srbiji, a do sada su se u ovoj kategoriji prijavile četiri kompanije.
Porast broja prijavljenih kompanija u ovoj kategoriji, u odnosu na prethodne godine, potvrđuje spremnost kompanija da pomognu u procesu inkluzije i ravnopravne integracije u društvo osoba sa invaliditetom.

Istraživanje za "Najboljeg poslodavca za osobe sa invaliditetom" sprovodi se na osnovu anonimne ankete koju Infostud dostavlja, a popunjavaju je zaposleni sa invaliditetom, zaposleni koji rade sa njima, kao i poslodavac koji se prijavio za učešće.

U okviru istraživanja "Najbolji poslodavac 2012", zaposleni imaju priliku ne samo da anonimno procenjuju poslodavce, već i da ocene kvalitet svog radnog mesta, odnos poslodavca prema njima, kao i svoj odnos sa kolegama.

Kompanije koje najviše vode računa o zadovoljstvu svojih zaposlenih poneće nagradu "Najbolji poslodavac 2012" u nekoliko različitih kategorija, posebno za velika, a posebno za srednja, odnosno mala preduzeća - Najbolji poslodavac u Srbiji, Najbolja organizacija rada, Najbolje razvojne mogućnosti, Najbolji međuljudski odnosi.

Izvor: Tanjug, 12.12.2011.

PRVI SAMIT ENERGETSKIH MENADŽERA SRBIJE BIĆE ODRŽAN 14. DECEMBRA 2011. GODINE U VRŠCU • Na samitu će biti osnovana i Mreža energetskih menadžera Srbije - MEMS •

Prvi Samit energetskih menadžera Srbije biće održan 14. decembra u Vršcu, najavio je danas Centralno evropski forum za razvoj CEDEF.

Skup će, kako je najavljeno, otvoriti potpredsednik Vlade Srbije Verica Kalanović i pomoćnik ministra infrastrukture i energetike Miloš Banjac.

Na samitu u Vršcu biće osnovana i Mreža energetskih menadžera Srbije - MEMS, čiji je cilj ostvarivanje dalekosežnih rezultata od interesa za primenu ukupne energetske strategije Srbije.

Cilj samita je da se ukaže na značaj energetskog menadžmenta na lokalnom nivou i u industriji, koji treba da doprinesu većoj energetskoj bezbednosti i konkurentnosti Srbije i smanjenju negativnih efekata klimatskih promena.

Skup organizuje CEDEF, uz podršku Vlade Srbije, pod pokroviteljstvom Ministarstva infrastrukture i energetike, u saradnji sa Agencijom za energetsku efikasnost RS, Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine AP Vojvodine i opštinom Vršac.

Osim Prvog međunarodnog foruma o energetskom menadžmentu na lokalnom nivou u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, CEDEF je organizovao i studijsko putovanje za 15 energetskih menadžera u Osijek na obuku UNDP Hrvatske za energetske savetnike, podseća se u saopštenju i dodaje da je u saradnji sa Upravom za energetiku grada Beograda organizovana i obuka za 30 energetskih menadžera beogradskih opština i javnih komunalnih preduzeća iz oblasti zgradarstva.

Izvor: Tanjug, 12.12.2011.

JAVNA RASPRAVA U PREDMETU PO PREDLOGU REPUBLIČKOG JAVNOG TUŽILAŠTVA ZA ZABRANU RADA UDRUŽENJA GRAĐANA "OTAČASTVENI POKRET OBRAZ" BIĆE ODRŽANA 14. DECEMBRA 2011. GODINE U USTAVNOM SUDU

Javna rasprava u predmetu VIIU-249/2009 - Predlog Republičkog javnog tužilaštva za zabranu rada Udruženja građana "Otačastveni pokret Obraz" biće održana u sredu, 14. decembra 2011. godine, u 10 časova, u Ustavnom sudu, Nemanjina 26, sala na šestom spratu.

Na javnu raspravu su pozvani predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, Udruženja građana "Otačastveni pokret Obraz", Ministarstva pravde, Zaštitnika građana Republike Srbije, kao i predstavnici stručne javnosti.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda‚ 12.12.2011.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE I FRANCUSKE AGENCIJE ZA BEZBEDNOST PREHRAMBENIH PROIZVODA, ŽIVOTNE SREDINE I RADA

U Fužeru (Francuska) potpisan je 25.11.2011. sporazum o saradnji između Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) i Francuske agencije za bezbednost prehrambenih proizvoda, životne sredine i rada/Nacionalne agencije za veterinarske lekove (ANSES-ANVM). U ime ALIMS-a sporazum je potpisala direktorka Tatjana Šipetić, dok ga je sa francuske strane poptisao Jean Pierre Orand, direktor ANMV-a.

Ovim sporazumom je definisana saradnja u vidu razmene iskustava i edukacije naših eksperata kroz studijske boravke u Francuskoj i misije francuskih eksperata u Srbiji za period 2012-2014. godine.

Cilј ove saradnje, koja je postojala i za vreme tvining projekta sa Francuskim agencijama za bezbednost zdravstvenih proizvoda (AFSSAPS) i za veterinarske zdravstvene proizvode (ANMV) 2006-2009. godine je dalјi bliski zajednički rad i unapređivanja kapaciteta ALIMS-a u obezbeđivanju da se na tržištu Srbije nađu samo kvalitetni, efikasni i pre svega bezbedni lekovi, ne samo za humanu već i veterinarsku primenu.

Kontinuiranim usaglašavanjem sa standardima koji važe u najrazvijenijim zemlјama EU kao što je Francuska kroz ovakvu saradnju, i razvojem novih oblasti kao što je praćenje neželјenih reakcija na lekove kod životinja, biće obezbeđeno da Srbija i u ovoj oblasti bude potpuno spremna za evropske integracije. Time će takođe i ALIMS realizovati svoju misiju u brizi i zaštiti zdravlјa lјudi i životinja.

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije‚ 12.12.2011.

OBAVEZE PRIVREDNIH SUBJEKATA DO 16. I 20. DECEMBRA 2011. GODINE U SKLADU SA IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANJA I IZDAVANJA MARKICA, VOĐENJA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANJA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA
INTERNA REVIZIJA ZA BUDŽETSKE DIREKTNE I INDIREKTNE KORISNIKE – 24. januar - 02. februar 2012.

Zaposleni koji rade na ekonomsko finansijskim poslovima imaju priliku da se upoznaju sa internim finansijskim kontrolama koje treba da budu uspostavljene u svim organizacijama i da iste primene u svom poslu. Veoma je značajno naučiti kolika i kakva je odgovornost svakog zaposlenog u organizaciji u uspostavljanju internih kontrola i njihovoj primeni i kako u svakodnevnom poslu zaštititi sebe i sačuvati radno mesto u slučaju da se susretnemo sa nepravilnostima u obavljanju posla posebno rukovodilaca.

Zaposleni na poslovima interne revizije će  se obučiti da posao obavljaju primenom metodologije interne revizije u zemljama EU, u skladu sa Međunarodnim standardima interne revizije i propisima kojima se uređuje ova oblast u Republici Srbiji. Po završetku ovog treninga biće osposobljeni da samostalno obave posao interne revizije u organizaciji, od planiranja svake pojedinačne revizije, preko istraživanja na terenu, testiranja i prikupljanja dokaza do pisanja revizijskog izveštaja.

Izazovi za interne revizore da svoj posao obave profesionalno, da dobiju kompletne informacije i da ukažu na slabosti u organizaciji, a da pri tome zadrže dobar odnos sa kolegama koji rade na poslovima na kojima su rizici veliki.

Ciljna grupa:

Cilj obuke:
Da zaposlene u ovim oblastima osposobi da poslove internih kontrola i revizije obavljaju krajnje efikasno i profesionalno.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Prepozna ciljeve organizacije, razume koncept internih finansijskih kontrola, identifikuje tačke rizika organizacije, primeni metode interne revizije zemalja EU u obavljanju poslova, da na što bolji način komunicira prilikom obavljanja interne revizije.

Predavači:
Olivera Radović, rukovodilac Interne revizije, JP „Elektromreža Srbije”
Mirjana Dragosavljević, ovlašćeni interni revizor, Ministarstvo prosvete

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 24. januar - 02. februar 2012. od 09.30 - 16.00 časova
Dinamika izvođenja obuke:

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i hladnu zakusku.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3283-248; 3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=5dd43e72-7bf3-4bed-a38e-5c488233f220

U OKVIRU DRUGOG POZIVA IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE BUGARSKA-SRBIJA ORGANIZOVAN FORUM ZA TRAŽENJE PARTNERA IZ PREKOGRANIČNOG REGIONA U PERNIKU (BUGARSKA) • Forum će biti održan 14. decembra 2011. godine •

U okviru drugog poziva za prikupljanje predloga projekata IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska - Srbija organizovan je forum za traženje partnera iz prekograničnog regiona u Perniku (Bugarska) 14. decembra 2011. godine.

Forum je organizovan u dvorcu kulture grada Pernika (trg "Krakra" br. 1) od 10 do 15 časova.

Ukoliko želite da učestvujete u forumu pošaljite e-mail na: nnikolich@mrrb.government.bg

Preliminarnu verziju agende foruma i više informacija o Programu možete naći na sajtu: www.ipacbc-bgrs.eu

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 8.12.2011.

PRIPREMNA OBUKA ZA SERTIFIKACIJU LICA ZA EBC*L (nivo A) – POSLOVNE FINANSIJE ZA NEFINANSIJSKE SRUČNJAKE (po akreditovanom programu EBC*L - European Business Competence* Licence) – 19-21. Decembar 2011.

Ova obuka je namenjena zaposlenima koji obavljaju svoje poslove izvan finansijske funkcije.

Evropska licenca poslovnih kompetencija (European Business Competence* Licence – EBC*L) je kvalifikacija koja efikasno obezbeđuje:

Evropska licenca poslovnih kompetencija (European Business Competence* Licence – EBC*L) je bazirana na međunarodno priznatim standardima kompetencija u oblasti poslovne ekonomije i danas ona predstavlja standard koji je usvojen od mnogih globalnih kompanija.

Sertifikat potvrđuje stručnost na međunarodno priznatom nivou.

EBC*L se sprovodi  u još 30 evropskih zemalja. EBC*L osigurava najviši stepen standarda potvrđen od privrede. Brojne kompanije uključile su ga u interni standard kompetencija osoblja (Siemens, T-Mobile, Xerox, Bayer, Unica, Samsung).

Inicijativa «Poslovne kompetencije za Evropu» započela je sa širenjem osnovnih  poslovnih znanja i  uspostavila međunarodno priznati standard i sertifikat «European Business Competence* Licence / Evropska licenca poslovnih kompetencija» - EBC*L.

EBC*L kvalifikacija se sastoji od 4 modula:

Ciljna grupa:
Obuka je namenjena direktorima i zaposlenima neekonomskog profila, nefinansijskim menadžerima i svima koji žele da provere i dokažu sopstvene kvalifikacije iz ove oblasti.

Cilj obuke:

Teme:
Osnovni finansijski pojmovi

Ciljevi poslovanja i menadžment pokazatelji

Troškovno računovodstvo u praksi

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 19-21. decembar 2011. od 9.30 - 16.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje obuke, dobijanje šifre za korišćenje e-learning LMS portala (SITOS) za pripremu EBC*L ispita, polaganje ispita, knjigu, materijale, osveženje i zajednički ručak učesnika za vreme trajanja obuke. U cenu je uključen i EBC*L sertifikat koji se dobije nakon položenog ispita.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3283-248; 3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

link ka vesti:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=5eff408c-7919-4f56-ab3e-4be20de83a9f

OKRUGLI STO NA TEMU "DA LI SU OLAKŠANE PROCEDURE ZA E-TRGOVINU?" BIĆE ODRŽAN 20. DECEMBRA 2011. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE • Rok za prijavljivanje je 12. decembar 2011. godine •

U Privrednoj komori Srbije, Beograd, Resavska 13-15, sala 4 na 2. spratu, utorak, 20. decembra 2011. godine u 11 časova.

Učesnici:

• Jelena Jovanović, sekretar Udruženja informatičkih delatnosti-PKS
• Mr. Ljiljana Stanković, pomoćnik ministra za trgovinu
• Mr. Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra za informaciono društvo
• Stefan Lazarević, Ministarstvo finansija,
• Goran Takač, eDućan
• Žarko Vukadinović, BankaInteza
• Dušan Sikimić, Dajners klub
• Prof. dr Stanislav Polić
• Miroslav Veličković, PTT Srbija
• Aleks Petrović, JSP
• Dušan Rakić, PK Beograda
• Nebojša Đurić, eTrgovina
• Aleksandar Drakulić, eKnjižara
• Voditelj Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije.

Potvrda učečća, Nikoli Markoviću, nimar@rcub.bg.ac.rs, najkasnije do 12. decembra 2011.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 8.12.2011.

UPUĆEN JAVNI POZIV DIPLOMIRANIM INŽENJERIMA ŠUMARSTVA ZA PREDPRIJEMNU OBUKU U TRAJANJU OD ČETIRI DANA KOJA POČINJE 13. DECEMBRA 2011. GODINE

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede obaveštava sve zanteresovane inžinjere šumarstva - oblast šumarstvo, diplomirane inžinjere šumarstva - oblast šumarstvo i diplomirane inžinjere šumarstva - master - oblast šumarstvo koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije da resorno ministarstvo organizuje, u utorak 13. decembra 2011. godine u 14 časova, predprijemnu obuku u trajanju od četiri dana koja će se obaviti u amfiteatru na Šumarskom fakultetu u Beogradu (Kneza Višeslava 1).

Obavljanje predprijemne obuke predstavljaće uslov svim kandidatima za prijem u radni odnos na poslovima inventure privatnih šuma, za potrebe Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona: 011 3348 399, 011 3348 424 - Veljko Đorđević i Verica Petrović.

Izvor: Vebsajt Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, 8.12.2011.

OTVOREN SOS BROJ ZA PRIJAVU NASILJA U ŠKOLAMA

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović danas je, u okviru projekta čiji je cilj iskorenjivanje nasilja i stvaranje bezbednih škola, otvorio SOS broj putem kojeg će žrtve i svedoci nasilja u školama moći da prijave ta dela.

Obradović je na konferenciji za novinare istakao da je strateški cilj akcije da se zaustavi i iskoreni nasilje i da se deci osnovnih i srednjih škola omogući bezbedno okruženje i bezbedni uslovi za učenje.

Ministar je naveo da je namera uvođenja ove telefonske linije da žrtve i svedoci nasilja imaju mogućnost da te slučajeve prijave i da se time pokrene procedura rešavanja problema.

Na pozive na SOS broj 0800/200-201 odgovaraće stručno lice Ministarstva prosvete i nauke, koje će prosleđivati informacije na određene adrese, a hitni slučajevi biće rešavani odmah.

Zavisno od vrste problema, onaj koji prijavljuje nasilje biće upućen na odgovarajuće institucije ili će rešavanje problema preuzeti ministarstva rada i prosvete.

Osobe koje će odgovarati na te pozive radiće od 8.30 do 16.30 časova, a izvan tog vremena sve pozive registrovaće telefonska sekretarica.

Nasilje će moći da se prijavi i anonimno, a osobama koje se jave biće postavljeno približno 20 pitanja, među kojima su gde i kad se nasilje desilo, da li je prijavljeno upravi škole, gradskom prosvetnom inspektoru, kao i uputstva kako to da učine.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 8.12.2011.

NA NOVOJ SEDNICI PARLAMENTA U ČETVRTAK POSLANICI ĆE RASPRAVLJATI O 18 ZAKONSKIH I DRUGIH AKATA

Tanjug

Predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić Dejanović zakazala je za četvrtak, 15. decembar, novu sednicu parlamenta, na kojoj će poslanici raspravljati o 18 zakonskih i drugih akata, među kojima su i izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.

Predsednica republičkog parlamenta je, kako je saopšteno iz Skupštine Srbije, predložila da na dnevnom redu nove sednice budu i izmene zakona o stanovanju, o Agenciji za privredne registre, o preuzimanju akcionarskih društava i o osiguranju.

Predloženo je da na dnevnom redu pete sednice jesenjeg zasedanja budu i predlozi zakona o kinematografiji, o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, kao i četiri zakonska predloga o novom zaduživanju Srbije.

Reč je o zaduživanju kod Komercijalne banke za kupovinu zgrade Aeroinženjeringa i izvođenje neophodnih radova na objektu za potrebe smeštaja Prvog osnovnog suda u Beogradu, o zajmu za rehabilitaciju sistema daljinskog grejanja u iznosu od 45 miliona evra kod KfW-a, Frankfurt na Majni, kao i zajmu kod iste banke u iznosu od 25 miliona evra za vodosnabdevanje i kanalizacije u opštinama srednje veličine.

Poslanici republičkog parlamenta će debatovati i o potvrđivanju šest međudržavnih sporazuma koja se odnose na borbu protiv organizovanog kriminala, putovanja državljana, socijalnu sigurnost i tehničke propise za vozila.

Na dnevnom redu bi trebalo da budu i odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku za 2011. godinu i za 2012. godinu, koji je podneo Odbor za industriju.

Početak nove sednice srpskog parlamenta zakazan je za 10 sati.

VELIKI POTENCIJAL SARADNJE SRBIJE I POKRAJINE FRIULI-VENECIJA

Tanjug

Predsednik Srbije Boris Tadić danas je u Trstu sa predsednikom regije Friuli-Venecija, Đulijom Rencom Tondom, razgovarao o produbljivanju ekonomskih veza te pokrajine i Srbije i održavanju zajedničkog poslovnog foruma.

Tadić i Tondo saglasili su se da bi održavanje jednog takvog foruma na proleće pomoglo intenziviranje saradnje, pre svega među malim i srednjim preduzećima, od čega bi obe države imale korist.

Tadić je, posle sastanka sa Tondom, istakao značaj saradnje koja bi za posledicu imala otvaranje radnih mesta, kako u Srbiji, tako i u toj severnoj italijanskoj regiji, a konstatovan je i veliki potencijal međuregionalne saradnje Friuli-Venecija Đulije i Vojvodine.

"Svako od nas je odgovoran i rešen da sačuva radna mesta, a ovakav oblik saradnje obezbeđuje otvaranje novih radnih mesta a ne samo očuvanje postojećih. Radno mesto je nešto za šta se svi borimo u svetu pod teretom krize i zato ovu vrstu saradnje vidim kao korist za obe strane", rekao je Tadić.

Tadić je podsetio da je tradicija odnosa Srba i Tršćana stara dva veka, i konstatovao da su u novim uslovima Friuli-Venecija Đulija, čiji je Trst glavni grad, i Srbija prirodno oslonjene jedna na drugu, jer je distanca Trsta i Beograda manja nego između Beograda i Rima, ali i zato što su dve privrede komplementarne a infrastrukturni sistemi povezani.

Predsednik Srbije je naglasio da je u poseti Trstu takođe podstakao obnavljanje kulturnih veza kao i saradnje u drugim domenima.

Tadić se sastao sa predsednikom regije Friuli-Venecija Đulija budući da je dekretom Ministarstva inostranih poslova Italije ona određena da održava specijalne odnose sa Srbijom.

Dok se Srbija i Italije mogu pohvaliti sa više od 130 godina diplomatskih odnosa, Srbija i Friuli-Venecija Đulija imaju čak i dužu tradiciju. Naime, srpske porodice su pre dva veka u Trstu učestvovale u stvaranju i razvijanju bankarskog i osiguravajućeg sektora, kao i trgovinskih odnosa.

Predsednik Srbije Boris Tadić danas je u Italiji razgovarao sa predsednikom borda direktora kompanije "Danijeli" Đanpjetrom Benedetijem o mogućnosti da ta kompanija u Srbiji podigne fabriku specijalnih čeličnih proizvoda.

Kako kažu u toj kompaniji, čija je centrala u gradu Udine na severu Italije, reč je o investiciji koja bi stvorila više od dve hiljade radnih mesta a samoj Srbiji donela značajne prihode jer bi bila izvozno orijentisana.

Tadić je agenciji Tanjug posle sastanka sa Benedetijem izjavio da ne može da obeća da će dogovor sa kompanijom "Danijeli" biti finalizovan jer se čitava EU nalazi u velikoj krizi.

"Ovde sam da obavim svoj deo posla, ministri rade svoj deo posla, premijer svoj deo posla. Predsednik razgovara sa predstavnicima najvećih kompanija a 'Danijeli' je jedna od tri najveće kompanije u svetu u proizvodnji specijalnih čeličnih proizvoda i važno je ako bi jedna ovakva kompanija došla u Srbiju", rekao je Tadić.

"Srbija je jedna od lokacija koje ova kompanija i gospodin Benedeti analiziraju, i ja se nadam da će biti moguće završiti ovaj posao. Da obećam nešto još ne mogu, bolje da radimo nego da obećavamo", kazao je Tadić.

Benedeti je agenciji Tanjug izjavio da se u ovom trenutku radi na otklanjanju nejasnoća kako bi se stekli svi potrebni elementi za finalizovanje vizibiliti studije.

"Reč je o kompaniji koja bi proizvodila milion tona specijalnih čeličnih proizvoda za strana tržišta, uglavnom u Evropi. Investicija bi bila između 500 i 550 miliona evra, neposredno bi u kompaniji bilo zaposleno oko hiljadu ljudi ali bi na posredan način van kompanije bilo uposleno još hiljadu do hiljadu i po ljudi", precizirao je Benedeti.

Prema njegovim rečima, pregovori sa srpskom stranom otvaraju brojne mogućnosti, ali je prerano da se kaže da li će dogovor biti postignut.

Benedeti nije precizirao koju lokaciju u Srbiji ta kompanija razmatra, ali je rekao da je o mogućnostima izgradnje fabrike razgovarao sa gradonačelnikom Šapca.

"Danijeli" je jedan od tri najveća svetska proizvođača opreme i proizvodnih linija za industriju gvožđa i čelika.

Kompanija, koja zapošljava osam i po hiljada radnika, ima šest proizvodnih pogona u Italiji, Nemačkoj, Francuskoj, Švedskoj, Tajlandu i Kini, a u 2010. godini ostvarila je prihod od prodaje od 2,58 milijardi evra.

Predsednik Srbije Boris Tadić razgovarao je večeras u Trevizu sa predsednikom kompanije "Beneton" Lučanom Benetonom, jednim od najvećih stranih investitora u srpski tekstilni sektor, o proširenju saradnje i iskustvima poslovanja.

Tadić je posle sastanka Tanjugu izjavio da je zadovoljan zbog činjenice da je jedan od giganata italijanske tekstilne industrije zadovoljan načinom na koji se realizuje njegova investicija u niški "Niteks", posebno zbog toga što "Beneton" kao svetska kompanija sa sobom donosi i promenu poslovne kulture.

"Činjenica da će sedam miliona džempera biti proizvedeno u Srbiji biće velika poruka o našoj zemlji i promocija naše zemlje. Drago mi je da se sve odvija po planu i da se otvaraju nove mogućnosti", rekao je Tadić.

Na sastanku je bilo reči i o administrativnim problemima sa kojima se strani investitori susreću u Srbiji.

"Često je razlog za odlazak investitora administrativna lenjost i korupcija, ali investitori kažu da se u Srbiji nisu susreli sa korupcijom i to me ohrabruje, i to znači da moramo da nastavimo da se borimo protiv te pošasti", kazao je Tadić.

Tadić je zaključio da je "Beneton" svetska kompanija sa svojim vrednosnim sistemom, zbog čega je izuzetno važna činjenica da je takva kompanija danas prisutna u Srbiji.

Lučano Beneton je posle sastanka izrazio zadovoljstvo zbog načina na koji se realizuje investicija njegove kompanije u Srbiji, kao i porastom produktivnosti fabrike u Nišu.

"Svakoga ko me pita da li da investira u Srbiju posavetovao bih da investira, jer svakako će biti bolje primljeni i imati bolji imidž proizvodi proizvedeni u Srbiji nego oni proizvedeni u Aziji", rekao je Beneton.

Prema njegovim rečima, investitori treba da razmišljaju strateški, jer za pet godina će biti svejedno da li je proizvod napravljen u Italiji ili Srbiji, jer će i jedan i drugi biti prepoznati kao "proizvedeni u Evropi".

"Beneton" je prisutan u Srbiji, nakon što je u maju ove godine na licitaciji kupio bivši "Niteks" za tri miliona evra.

"Beneton" će u Nišu raspolagati sa ukupno 65.000 kvadratnih metara proizvodnog i skladišnog prostora, a do 2014. godine u pogonima "Benetona" u Nišu radiće oko 2.700 radnika.
Italija je godinama prvorazredni spoljnotrgovinski partner Srbije a, prema očekivanju Privredne komore, u 2011. godini bi razmena dveju zemalja mogla da dostigne rekordnih tri milijarde dolara.

Premijeri Srbije i Italije su u novembru 2009. godine potpisali Deklaraciju o strateškoj saradnji.

ENERGETSKOM EFIKASNOŠĆU DO VEĆE VREDNOSTI NEKRETNINA

Tanjug

Energetska efikasnost objekata postaje sve bitnija na tržištu nekretnina, jer podiže vrednost objekata, kvalitet života i boravak u objektu, ocenili su učesnici skupa o energetskoj efikasnosti u zgradarstvu održanom u Novom Sadu.

Novi Sad je jedan od prvih gradova u Srbiji koji je počeo da podržava projekte koji se na različite načine bave unapređenjem energetske efikasnosti, izjavio je pomoćnik gradonačelnika Novog Sada Boris Dumnić na konferenciji o energetskoj efikasnosti.

On je dodao da su u Novom Sadu na krov Tehničkog fakulteta postavljeni solarni paneli i da je fakultet počeo da proizvodi energiju umesto da je troši.

U novosadskom JKP "Stanu" se izrađuje atlas energetski efikasnih objekata, na osnovu koga će građani moći da vide u kakvim zgradama žive, istaknuto je u saopštenju organizatora.
Za investicije u energetsku efikasnost su potrebne odgovarajuće mere poput upotrebe kvalitetnih proizvoda za izolaciju.

"Nije dovoljno da svoj životni prostor kako-tako izolujete. Potrebno je da se raspitate kakav materijal je u ponudi, da li je prirodan, da li zadovoljava i neke druge parametre potrebne za komfor, poput kvaliteta vazduha, vatrootpornosti", istakla je Anđelina Kuzmanović iz kompanije "Knauf Insulation".

Novim pravilnikom je i zakonski definisana debljina izolacije koja sada iznosi 10 centimetara, što je duplo više nego ranije, ukazala je ona.

Uvođenjem energetskih pasoša u našoj zemlji, sertifikuje se mera postignute efikasnosti, na osnovu propisanih i ostvarenih vrednosti termičke zaštite objekta i utrošene energije, rečeno je na skupu.

Konferencija je održana u organizaciji kompanije "Knauf Insulation" i GIZ (Nemačko društvo za međunarodnu saradnju), koje zajedno sa Ministarstvom za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje Srbije radi na kreiranju nacionalne strategije za energetsku efikasnost.

Na okruglom stolu je diskutovano i o novom Pravilniku o energetskoj efikasnosti u zgradama i načinu finansiranja energetski efikasnih projekata u zgradarstvu.

SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE DANAS JE USVOJILA ELABORAT O OPRAVDANOSTI OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA BEZ NAKNADE ZA POTREBE KOMPANIJE SVAROVSKI

RTV

Skupština grada Subotice danas je usvojila Elaborat o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta bez naknade za potrebe Kompanije Svarovski, koja, kako je već ranije objavljeno, u gradu na severu Vojvodine planira investiciju od 13 do 15 miliona evra.

Izgradnja fabrike u Privrednoj zoni Mali Bajmok planira se za narednu godinu, a današnja odluka kako je istakao gradonačelnik Saša Vučinić predstavlja još jedan značajan korak ka konačnoj realizaciji tog projekta.

Iako su odbornici Saveza Vojvođanskih Mađara podržali Elaborat o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta bez naknade za potrebe Kompanije Svarovski, predsednik odborničke grupe te stranke Jene Maglai smatra da Država nema korektan odnos prema Subotici i da zbog toga grad na severu zemlje konstantno propada.

Kompanija Svarovski u Subotici planira izgradnju fabrike od oko 15 hiljada kvadatnih metara u kojoj bi u prvoj fazi posao dobilo 600, a drugoj još 300 radnika.

DA LI JE PREKORAČEN LIMIT ZA JAVNI DUG

Tanjug

Javni dug Srbije na kraju septembra iznosio je 14,7 milijardi evra, za 1,5 milijardi više u odnosu na kraj juna, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Tokom prvih devet meseci 2011, javni dug je povećan za 2,6 milijardi evra, ili za 4,8 procentnih poena ukupnog domaćeg proizvoda (BDP). 

Javni spoljni i javni unutrašnji dug povećani su u istoj meri - za po 1,3 milijarde evra.

Povećanje stanja javnog duga rezultiralo je rastom njegovog učešća u procenjenom BDP na 46,7 odsto. 

Prema metodologiji Ministarstva finansija koju ono koristi za ocenu ispunjenosti uslova propisanih Zakonom o budžetskom sistemu, učešće javnog duga u BDP je niže i iznosi 44,5 odsto. 

U slučaju prekoračenja limita za javni dug od 45 odsto BDP, zakon nalaže obavezu Fiskalnom savetu i Vladi da Narodnoj skupštini podnesu plan vraćanja duga u dozvoljene okvire, podsetila je NBS. 

Za razliku od prethodna tri tromesečja kada je javni dug uvećan pre svega po osnovu zaduživanja države na domaćem finansijskom tržištu, u trećem tromesečju je porastao pvenstveno po osnovu zaduživanja na svetskom finansijskom tržištu, i to javni spoljni dug za 1,2 milijarde evra, a javni unutrašnji dug za 222,7 miliona evra. 

Od toga se 210 miliona evra odnosi na indirektne unutrašnje obaveze po osnovu garancije za kredit "Srbijagasa", navela je NBS. 

Povećanje javnog spoljnog duga najvećim delom je posledica zaduženja Srbije po osnovu prodaje evroobveznica na svetskom finansijskom tržištu u iznosu od milijardu američkih dolara. 
Takodje, povećane su direktne spoljne obaveze države za 200 miliona evra po osnovu makroekonomske pomoći Evropske unije (EU), kao i indirektne spoljne obaveze za 120 miliona evra po osnovu garancije date za kredit Evropske investicione banke (EIB) kompaniji "Fijat kompakt automobili Srbija".

PLATA PO UČINKU (NE)DONOSI BOLJE ZDRAVSTVO

RTV

Prema Zakonu o platama u državnim organima i javnim službama lekari u primarnoj zdravstvenoj zaštiti biće plaćani po učinku. Ta vest podelila je javnost.
Dok jedni misle da će to smanjiti kvalitet zdravstvene usluge, drugi kažu - eto prilike za dobre lekare da budu više plaćeni.

KAMATA U RALJAMA INFLACIJE

Dnevnik

Hoće li se neko od domaćih kupaca odvažiti da pazari stan na kredit u dinarima? Teško! Već na prvo čitanje uslova, kupcima postaje jasno da uz iste troškove za zajam indeksiran u evrima mogu da kupe tri stana a u domaćoj valuti samo jedan.

 Naime, kamate za domaću valutu su više od 17 posto, a za evre između šest i sedam procenata godišnje. Zato računica ne zahteva posebno elaboriranje. Ali, izgleda da će srednjoročni zajmovi, do pet godina, u dinarima biti u narednom periodu popularniji. Stambene kredite u domaćoj valuti mogu popraviti samo državne subvencije

U našim bankama je otprilike 80 odsto zajmova odobreno uz indeksaciju u evrima, a ostatak u dinarima. Još samo pre nekoliko godina evro je vodio za još deset posto. Da nije bilo rivolving kartica i dozvoljenih minusa, rezultat bi bio još i veći u korist evra. Komitenti su počeli da se više zanimaju za domaću valutu kada je pre nešto više od godinu dana evro prešao sto dinara, što je indeksirane kredite bukvalno poskupljivalo svakog meseca.

– Kada su u pitanju potrošački i gotovinski zajmovi, koji se svakako uzimaju češće od stambenih, u poslednje vreme interesovanje za dinarske proizvode je povećano – objašnjava direktor glavne filijale AIK banke za Vojvodinu Slobodan Racić. – Mogu slobodno da kažem da, kada su gibanja na kursnoj listi veća i kada evro jača, i interesovanje za kredite u dinarima se povećava. Međutim, kada naša valuta miruje, svi računaju kolika im je rata, a zbog nižih kamata se indeksirani krediti javljaju kao povoljnija opcija.

Folksbanka još od 2008. ima kredite u dinarima s fiksnom stopom, koja je na godišnjem nivou od 13,5 posto pa naviše. Po rečima direktora glavne filijale za APV Nebojše Lužajića, najviše se uzimaju dinarski zajmovi za refinansiranje i za kupovinu automobila.

– Dinarskih kredita za stanove nema u ponudi jer bi kamate bile previsoke – navodi Lužajić. – Ali, ako država ponudi subvencije, možda se pronađe kombinacija koja bi odgovarala i nama i klijentima.

Zašto su dinarski zajmovi tako skupi? Kamatu za svaku valutu, pa i našu, određuju inflacija i prosek kamata po kojem banke između sebe njome trguju. Za Srbiju je to belibor, a on je u petak bio 11,19 posto, a zavisi od referentne stope NBS-a. Ona već nekoliko meseci pada i prekjuče se zaustavila na 9,75 posto. Za evro stopa je euribor i na tromesečnom nivou je juče bio 1,47 posto, a s obzirom na to da je centralna evropska banka stopu nedavno snizila na jedan procenat, izvesno je da bi i ova stopa trebalo da klizne naniže. Iz Narodne banke Srbije najvaljuju da bi i inflacija početkom naredne godine trebalo da uđe u zacrtani kordor i trajno postane jednocifrena. To bi i zajmove u dinarima trebalo da učini nešto povoljnijim.

Problem za dinarske kredite je i u nedovoljnim izvorima. U bankama kod nas štednja je čak 98 odsto u evrima. Uprkos mnogim pogodnostima koje se nude dinarskim štedišama – država ih je oslobodila poreza – poverenje u domaću valutu je slabo. Oni koji su se zbog krize u evrozoni ovih dana uplašili za depozite radije ih menjaju za švajcarske franke ili kupuju stanove nego što ih prebacuju na dinarske uloge uprkos povoljnijim kamatama.

Kada ćemo dinarske zajmove uzimati kao sasvim uobičajenu alternativu onim u evrima? Kada kamata bude slična, odnosno veća tek za koji procenat. Istina, dinarske kamate su poslednjih godina padale, ali su i zajmovi i na kraće rokove nego što su stambeni, bar dvostruko veće od indeksiranih. Tek kada domaća valuta bude stabilna na duži rok, kada belibor padne, kao i inflacija, i zajam u dinarima će biti sasvim obična stvar. Da bi se to dogodilo, potrebno je da imamo ako ne jaku, ono bar stabilnu privredu, čija izvozna orijentacija svake godine raste. Mnogima će se na ove konstatacije otegnuti uzvik - auuuu...

Dok se to ne dogodi, treba sačekati subvencionisane zajmove bar za stambenu oblast. Ali u našim uslovima svaki kredit je poprilično rizičan, bio u dinarima ili evrima. To govore i podaci čak 4.000 građana kasni s otplatom stambenog kredita, od kojih je plovina indeksirana u švajcarskim francima. Za dve godine banke su oduzele 260 stanova zbog neizmirenih obaveza.

REPREZENTACIJA SRBIJE OSVOJILA UKUPNO ŠEST MEDALJA NA SVETSKOJ NAUČNOJ JUNIORSKOJ OLIMPIJADI

Šestočlana reprezentacija Srbije osvojila je ukupno šest medalja na Svetskoj naučnoj juniorskoj olimpijadi u Južnoafričkoj Republici, u takmičenjima iz fizike, biologije i hemije.
Svršeni osnovci iz Srbije osvojili su dve srebrne i četiri bronzane medalje, u konkurenciji 46 zemalja i 261 takmičara, rečeno je agenciji Beta u ekipi iz Srbije.

Srebrne medalje osvojili su Marijana Vujadinović i Luka Bojović iz beogradske Matematičke gimnazije.

Bronzane medalje osvojili su Irena Đorđević i Anđela Šarković iz niške Gimnazije "Svetozar Marković", Stefan Velja iz novosadske Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" i Maksim Stokić iz beogradske Matematičke gimnazije.

POSEBNO ODELJENJE VIŠEG SUDA U BEOGRADU POKRENULO IZVRŠNE POSTUPKE ZA NAPLATU DUGOVA IZ SUDSKIH POSTUPAKA

Tanjug

Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu pokrenulo je izvršne postupke protiv članova "zemunskog klana" za naplatu više od pet miliona dinara i preko dva miliona evra na ime dugova iz sudskih postupaka tokom kojih su oni osuđeni na višedecenijske kazne zatvora.

Traži se naplata od ukupno 5.221.806 dinara i 2,1 milion evra dugova iz sudskih procesa u kojima je pripadnicima "zemunskog klana" sudjeno za mnogobrojna ubistva, otmice i druga krivična dela.

Portparolka Prvog osnovnog suda izjavila je Tanjugu da su pred tim sudom u toku postupci izvršenja po zahtevu Specijalnog suda za prinudnu zaplenu i prodaju pokretnih stvari od pravosnažno osuđenih "zemunaca".

U ovim postupcima Specijalni sud je, prema rečima Vukovićeve, poverilac koji zahteva naplatu brojnih sudskih troškova koji su bili isplaćeni iz sudskog budžeta tokom procesa koji su se vodili protiv optuženih pripadnika "zemunskog klana", a koji su posle osuđujućih presuda pali na njihov teret.

AMERIČKA KOMPANIJA "KUPER TAJER" KUPUJE TRAJAL

Tanjug

Predstavnici države Srbije i američke kompanije "Kuper tajer" potpisali su danas okvirni investicioni ugovor, kojim je predviđeno da ta firma u prvoj fazi u Kruševcu investira više od 50 miliona evra i uposli sedam stotina radnika. Ugovor su u zgradi Predsedništva Srbije potpisali ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić i izvršni direktor kompanije "Kuper internešnal" Harold Miler, a potpisivanju su prisustvovali predsednik Boris Tadić, premijer Mirko Cvetković i američka ambasadorka Meri Vorlik.

Američka kompanija praktično je kupila fabriku za proizvodnju automobilskih guma u okviru kruševačkog Trajala za 13 miliona evra, dok će ostali deo "Trajala" biti u zajedničkom vlasništvu države i sadašnjeg vlasnika bugarske kompanije "Brikel" pri čemu će država imati udeo od 25 odsto a ostatak će biti u vlasništvu bugarske kompanije.

UKUPAN IZVOZ "SOJAPROTEINA" IZ BEČEJA PORASTAO JE ZA 80 ODSTO U PRVIH DEVET MESECI 2011.

Tanjug

Ukupan izvoz "Sojaproteina" iz Bečeja porastao je za 80 odsto u prvih devet meseci 2011. u odnosu na isti period prošle godine, objavila je kompanija, navodeći da je takav rezultat iznad njenih očekivanja.

Povećana tražnja u inostranstvu za jeftinijim proizvodima zasnovanim na većoj upotrebi proteina biljnog porekla, kao i veliki interes za genetski nemodifikovane proizvode od soje, glavni su razlozi rasta izvoza, navodi se u izveštaju o izvoznim rezultatima firme, objavljenim na sajtu preduzeća.

Poznato je da se kompanija već dugi niz godina bavi preradom isključivo genetski nemodifikovane soje domaćeg porekla i da je jedan od lidera u ovom segmentu.
Prema podacima iz izveštaja, u periodu od januara do septembra izvezeno je 44.990 tona različitih proizvoda, ukupne vrednosti 3,4 milijarde dinara.

Posmatrano po proizvodnim linijama, od početka godine do kraja septembra 2011.  "Sojaprotein" je najviše izvozio sirovo sojino ulje, a na međugodišnjem nivou, plasman ovog proizvoda je gotovo dupliran, a rast cene je pogodovao vrednosnom skoku izvoza sojinog ulja od 157 odsto.

Time je premašen ne samo isti period iz prethodne godine, već i cela 2010, i to za 16 odsto.

Ovako dobrom izvozu pogodovala je izuzetno povoljna cena uljarskih proizvoda na inostranim tržištima, te je ove godine u prva tri kvartala izvezeno 18.935 tona ulja u vrednosti od 1,8 milijardi dinara. 

U količinskom pogledu, najviše su izvezeni proizvodi iz kategorije programa za ljudsku ishranu, koji su činili 54,7 odsto ukupnog izvoznog posla (24.591 tona). U toj paleti proizvoda, najveći rast izvoza ostvaren je u grupi brašna (BIG i MIX), gde je obim prodaje povećan za 64 odsto.

Među razlozima za poboljšanje izvoza ovih proizvoda je jačanje tražnje za NON-GMO proizvodima od soje, kao i preorijentacija nekih većih svetskih prerađivača na druge sojine outpute, naveo je "Sojaprotein".

U pogledu regionalne distribucije plasmana, uočljiv je snažni rast plasmana u zemlje EU, među kojima se posebno ističu Holandija, Belgija, Bugarska, Rumunija i Poljska, ali i Francuska, Nemačka, Španija, Slovenija, Mađarska...

Ovde treba istaći i definitivno pozicioniranje "Sojaproteina" na tržištu u Turskoj, kao i stabilni rezultati plasmana u zemlje Bliskog istoka.

Do kraja ove godine predviđa se dalji dinamičan rast izvoza, a očigledno je da će se u 2011. ostvariti do sada najveći izvoz sojinih proizvoda u istoriji kompanije, i po obimu i po vrednosti.

Ostvareni izvozni rezultati u prva tri kvartala 2011. omogućili su stabilnu osnovu za dinamičan razvoj i izvoz budućih sojinih proteinskih koncentrata, navela je ta kompanija u svom izveštaju.

UHAPŠENE TRI OSOBE ZBOG SUMNJE DA SU IZVRŠILE KRIVČNA DELA ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA I PRANJE NOVCA PREKO OFŠOR KOMPANIJA

Tanjug

Osumnjičeni su osnovali tri ofšor kompanije na teritoriji SAD kako bi pružali simulovane pravne usluge pravnim i fizičkim licima iz Srbije, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore, navodi se u saopštenju.

Na ovaj način ostvarili su promet, kako je do sada utvrđeno, veći od 1.300.000 evra, "pribavivši pri tom imovinsku korist od oko 120.000 evra i istovremeno omogućili izbegavanje plaćanja poreskih obaveza pravnim licima sa kojima su poslovali na štetu budžeta Srbije".

Sumnja se da su novac dalje prebacivali na tekuće račune kompanija ili fizičkih lica, podizali gotov novac, koji su vraćali uplatiocima, umanjen za iznos provizije, dodaje MUP.

Deo novca osumnjičeni su iskoristili za kupovinu akcija privrednih društava registrovanih na teritoriji Srbije, navodi se u saopštenju.

Osumnjičeni su privedeni istražnom sudiji Višeg suda u Novom Sadu, a policija nastavlja aktivnosti na rasvetljavanju svih činjenica u vezi sa ovim slučajem.

NAKON NEMAČKE I POLJSKE I SLOVAČKA JE USTAVNIM ZAKONOM OGRANIČILA VISINU ZADUŽENJA ZEMLJE NA 60 ODSTO BDP

Nakon Nemačke i Poljske, i Slovačka je ustavnim zakonom ograničila visinu zaduženja zemlje na 60 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) i to u skladu sa kriterijumima iz Mastrihta za evrozonu.

Čim zaduženje pređe 50 odsto BDP-a, automatski se pokreće mehanizam sankcija za vladu i lokalne samouprave, a kada dostigne 60 odsto - vlada mora da traži poverenje parlamenta.
Za zakon je danas glasalo 146 od 147 prisutnih poslanika, dok se jedan uzdržao. Slovački parlament ima 150 članova.

"To je jako dobra vest. To je ispunjavanje uslova da Slovačka ostane dostojna poverenja investitora i da u budućnosti izbegne neodgovorno zaduživanje. To je takođe ispunjenje buduće obaveze o kojoj će se u 'mekšoj' varijanti razgovarati u Briselu", izjavio je slovački ministar finansija Ivan Mikloš.

Takozvana kočnica duga, pored određivanja maksimalne moguće granice od 60 odsto, predviđa da već pri zaduženju od 50 odsto BDP-a ministar finansija mora parlamentu da objasni zašto zaduženje raste i da predloži mere da se dalji rast duga spreči.

Nivo duga od 53 odsto BDP-a automatski znači zamrzavanje plata članovima vlade i obavezu da usvoje mere za njegovo smanjenje.

Nivo 55 odsto znači da svi budžetski izdaci moraju da se smanje za tri odsto, a i u budžetu za narednu godinu da ostanu na istom nivou, izuzev izdataka vezanih za korišćenje fondova Evropske unije.

Granica postavljena na 57 odsto obavezuje vladu i parlament da usvoje budžet bez deficita, a pri najvišem mogućem zaduženju od 60 odsto BDP-a vlada mora ponovo da zatraži poverenje parlamenta.

Slovačka, kao ni većina ostalih novih članica Evropske unije, ne spada u velike dužnike, poput Grčke ili Italije, ali vladu i analitičare zabrinjava tempo zaduživanja.
Tokom prošle godine slovačko zaduženje povećalo se sa 35,4 odsto BDP-a na 41 odsto.

ŠTA I KAKO MOŽETE KUPOVATI PREKO INTERENTA

Ukoliko se opredelite za kupovinu preko Interneta pre svega vam treba kreditna kartica, mada neku robu možete platiti i pouzećem.

Domaću Dina karticu kojom se može plaćati na internetu, korisnici mogu dobiti samo u četiri manje banke - KBC banka, Poštanska štedionica, Privredna banka i Univerzal banka, objavio je sajt kamatica.com

Broj sajtova na kojima se može njom plaćati je isti - tu su "Telekom", "Telenor", "Jat ervejz" i "E uprava".

Da je za ovu uslugu zainteresovano sve više građana pokazuje i podatak da se broj onih koji obavljaju plaćanja preko interneta gotovo udvostručio tokom protekle tri godine - sa 11 odsto u 2009. godini na 20 odsto u ovoj godini.

Za plaćanja na internetu mogu se koristiti pored debitnih i kreditne kartice, ali je za karticu važno da ima tu osobinu da se može koristiti na internetu.

Korisnici kartica u Srbiji, takođe, preko interneta najčešće kupuju odeću i obuću i plaćaju račune.

Banke u Srbiji, uglavnom ne naplaćuju proviziju od vlasnika kartice, već od prodavca-vlasnika sajta, međutim ako se plaća kreditnom karticom klijent ima i dodatne troškove kamate.

Neke od banaka nude i preporučuju posebne kartice koje se koriste isključivo na internetu. Pre upotrebe potrebno je da ove kartice budu "napunjene" novcem, jer funkcionišu po pripejd sistemu i uglavnom su vezane za poseban devizni račun.

Kod drugih banaka, klijenti uz tekući račun dobijaju platnu karticu, koja je vezana za isti, mogu da je koriste za plaćanje na internetu i kada se plati na "netu" banka skine iznos sa tekućeg računa.

Banke na ovaj način, zapravo, više ulažu u bezbednost, a među bankama koje nude takve kartice su Alfa banka, koja nudi Viza Elektron debitnu karticu uz tekući račun, kao i Premium Visa Classic kreditnu karticu, Banka Inteza koja u svojoj ponudi ima kreditnu Master Card i Visa internet samo za internet pripejd.

Tu su još i Rajfajzen banka koja nudi VISA Virtuon samo za internet pripejd, Gift kartica pripejd Erste banke i Visa internet samo za internet pripejd i kreditna Mastercard instalment kartice Komercijalne banke.

Postoje i takozvane "poklon" kartice koje je takođe moguće koristiti za plaćanje na internetu, navode analitičari ovog portala i podsećaju da treba znati i to da izraz "credit card" koji se spominje na stranim sajtovima nema značenje "kreditna kartica" već znači - platna kartica, i na to treba obratiti pažnju.

Karticom na internetu može se kupovati na nekoj od tzv. internet prodavnica (veb šopova). Prodaje se svašta - garderoba, knjige, zavese, tehnička roba...

Takođe je moguće rezervisati smeštaj u hotelu, ili kupiti avio kartu, na prodaji su i naučni radovi, članarine za biblioteke a neizbežne su i igre na sreću.

Trgovaca koji svoju robu nude preko interneta uz mogućnost plaćanja karticom za sada je malo, pa i dalje preovlađuje plaćanje pouzećem.

Prvi su "led probili" mobilni operateri i trgovci mobilnim telefonima, belom tehnikom i ostalim elektro-uređajima.

Sada je moguće kupiti i knjige, karte za koncert ili dopuniti kredit na mobilnom telefonu.

Manji trgovci se žale da su bankarske provizije koje moraju da plate da bi nešto naplatili preko interneta veoma velike i da se kreću čak i do pet procenata.

Mondo.rs

PRIVATNA LICA I KOMPANIJE POVUKLI SU MILIJARDE EVRA SA DEPOZITA U BANKAMA PROBLEMATIČNIH ZEMALJA ZONE EVRA, ŠTO MOŽE DA UGROZI BANKARSKI SEKTOR

Tanjug

Evropske banke suočile su se sa odlivom sredstava koje povlače klijenti, što pojačava pritisak na bankarski sektor regiona i preti da finansijske kompanije ostanu bez ključnog izvora finansiranja, piše dnevnik Volstrit Džornal.

Brojne velike italijanske i španske banke nedavno su obelodanile smanjenje sredstava na depozitima korporacija i drugih institucionalnih klijenata, tempom koji se meri dvocifrenim procentima. Opšti tempo povlačenja sredstava sa depozita bio je nešto manji zahvaljujući slabijem povlačenju sredstava sa depozita privatnih lica.

Depozitna baza španskih banaka je u trećem ovogodišnjem kvartalu smanjena za 48 milijardi evra ili za dva odsto, saznaje se iz podataka španske centralne banke.

Povlačenje sredstava klijenta sa depozita podudara se sa povećanjem pozajmicama banaka od Evropske centralne banke (ECB) na rekordni nivo od početka 2009. godine. Finansijske institucije su u utorak povukle 247 milijardi evra kredita ECB sa rokom dospeća od nedelju dana, što je više od prethodnog ovogodišnjeg maksimuma od 230,3 milijarde evra.

POREZNICI POGREŠILI - POZIV GRAĐANIMA DA REŠE NEDOUMICE

RTV

Mnogi Vojvođani dobili su ovih dana obaveštenja o neplaćenom porezu, ali na imovinu koju ne poseduju ili su već platili porez na nju.

Reč je o porezu na oružje, zemlju, i slično.

U Poreskoj upravi kažu da je došlo do greške jer sistem nije savršen i apeluju na obveznike da ipak dođu do filijala uprave da bi razrešili nedoumice oko plaćanja poreza.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji građani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju građanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose između pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvođače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

POTPISAN PROTOKOL SA PETOG ZASEDANJA MEŠOVITOG KOMITETA ZA EKONOMSKU SARADNJU ČEŠKE REPUBLIKE I REPUBLIKE SRBIJE

Peto zasedanje Mešovitog komiteta za ekonomsku saradnju Češke Republike i Republike Srbije održano je u Pragu 6. i 7. decembra. Zasedanje je obuhvatalo rad po radnim grupama: trgovina, saobraćaj, energetika, životna sredina, poljoprivreda, finansije i razvojna saradnja. Izvršena je i evaluacija bilateralnih ekonomskih odnosa i zaključeno je da će se veoma uspešna saradnja nastaviti. Šef srpske delegacije, Jelena Marjanović, pomoćnica ministra ekonomije i regionalnog razvoja, i zamenik ministra trgovine Češke Republike, Milan Hovorka, potpisali su Protokol sa Petog zasedanja Komiteta za ekonomsku saradnju.

Izvor: Vebsajt Kancelarije za evropske integracije, 12.12.2011.

ODRŽAN DRUGI FORUM "ARGUMENTI" NA TEMU "ZAPOŠLJAVANJE I KRIZA" • Srbija može da se izbori sa problemom nezaposlenosti sistemskim merama više resora a značajan doprinos tome može da pruži i promena obrazovnog sistema •

Potpredsednik Vlade Republike Srbije za privredni i regionalni razvoj Verica Kalanović ocenila je danas da Srbija može da se izbori sa problemom nezaposlenosti sistemskim merama više resora, uz ocenu da značajan doprinos tome može da pruži i promena obrazovnog sistema.

Kalanović je na drugom forumu "Argumenti" na temu "Zapošljavanje i kriza", koji je u organizaciji Fondacije "Konrad Adenauer" i Biznis info grupe održan u agenciji Tanjug, istakla da je Srbija jedna od zemalja sa visokom stopom nezaposlenosti.

Cilj je da se naša zemlja približi evropskim standardima u toj oblasti, saopštila je ona i navela podatak da stopa nezaposlenosti u Norveškoj iznosi 3,5 odsto, u Austriji 4,4 odsto, Sloveniji 7,3 odsto, Hrvatskoj i Mađarskoj približno 11 odsto, a u Srbiji 22,2 odsto.

Takođe, Kalanović je naglasila da je na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) 30. novembra ove godine bilo 735.000 ljudi.

Trećina poslodavaca, kako je istakla, kao problem navela je to što na tržištu nema odgovarajuće radne snage, pri čemu su neophodne i promene u obrazovnom sistemu.

Jedna od sistemskih mera jeste i borba protiv sive ekonomije, napomenula je Kalanović i dodala da je osnovana međuresorna radna grupa za reformu inspekcijskih službi.

Prema njenim rečima, Vlada je u cilju smanjenja nezaposlenosti uvela olakšice poslodavcima kroz smanjenje poreza i doprinosa, pri čemu je podrška direktnim investicijama za otvaranje novih radnih mesta dala rezultate u prethodnih pet godina.

U tom periodu zaposleno je 33.000 ljudi kroz primenu Programa za podsticaj investicija koji administrira Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA), saopštila je ona.

Ta agencija je u pomenutom periodu izdvojila 164 miliona evra podsticaja za ulaganja u vrednosti od približno milijardu evra, istakla je Kalanović, uz napomenu da se primenom vansistemskih mera, kao što su aktivnosti NSZ-a, u Srbiji godišnje zaposli između 40 i 50 hiljada ljudi.

Izvor: Press lužba Vlade Republike Srbije, 12.12.2011.

DRUGO PREDAVANJE NA TEMU "KREIRANJE INTERNET KURSEVA NAMENJENIH PERMANENTNOM UČENJU NA DALJINU" BIĆE ODRŽANO 26. DECEMBRA 2011. GODINE

U Domu internet domena Srbije 26. decembra od 18 časova će se održati drugo po redu predavanje na temu "Kreiranje internet kurseva namenjenih permanentnom učenju na daljinu". I ovo predavanje je deo projekta "e-pismen", podržanog od strane RNIDS-a u okviru 4PI programa.

Na predavanju će biti prikazane teorijske i zakonske osnove učenja na daljinu, prednosti elektronskog učenja, primeri dobre prakse: šta jeste, a šta nije "e-učenje", kao i koraci koje treba preduzeti kako bi se kreirali korisni i primenljivi obrazovni sadržaji na Internetu.

Autori predavanja imaju višegodišnje iskustvo u kreiranju i vođenju elektronskih kurseva kako u nastavi tako i u stručnom usavršavanju zaposlenih u obrazovanju i dobitnici su brojnih nagrada iz oblasti primene IKT-a u obrazovanju.

Predavači:
- Snežana Marković, nastavnik računarstva i informatike
- Vladan Al. Mladenović, nastavnik fizike i informatike

Za više informacija: www.e-pismen.rs

Izvor: Vebsajt Republičkog nacionalnog Internet domena Srbije‚ 12.12.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT/MNG CENTAR d.o.o/ DEŠAVANJA U DECEMBRU

PRIMENA EXCEL-A U MENADŽERSKOM ODLUČIVANJU – 06. – 08. decembar 2011.

Donošenje brzih i kvalitetnih odluka je imperativ svakog uspešnog poslovanja.Unapredite svoje poslovanje uštedom vremena i korišćenjem jednog od najmoćnijih Microsoft programa uz koji ćete na napredan a istovremeno i veoma jednostavan način biti u prilici da brzo, precizno i efikasno analizirate masovne podatke, izvršite analizu uticaja određenih varijabli na rezultat bez dodatne pomoći nadležnih služba (IT-a i slično). Ovim putem neophodna znanja se stiču uz pomoć standardnizovanog softverskog alata koji je opšte prihvaćen i dostupan (bez troškova za kupovinu dodatnih rešenja).Trening je koncipiran na praktičnom radu učesnika na zadatom ili sopstvenom primer.
Maksimalan broj učesnika je 8. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Ciljna grupa:
Menadžeri svih nivoa, revizori, analitičari.

Cilj seminara:
Brza i precizna analiza podataka. Korišćenje naprednih Excel alata u procesu odlučivanja.
Teme:

Po završetku učesnik je osposobljen da:
Samostalno analizira podatke i donosi određene odluke, radi analize na osnovu pretpostavki, obrađuje masovne podatke i kreira izveštaje.

Predavač:
Obuku drži dipl. ekonomista, koji je svoje značajno radno iskustvo stekao radeći u bankarskom sektoru. Takođe je i Projekt menadžer za upravljanje projektom BASEL II. Poseduje veliko iskustvo kao predavač pri naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je održao niz kurseva korišćenja Excel funkcija u savremenom poslovnom okruženju.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 06. - 08. decembar 2011. od 17.15 – 20.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

PRIVREMENI UVOZ – 08. decembar 2011.

Privremeni uvoz je carinski dozvoljeni postupak u okviru koga se strana roba koristi u carinskom području Republike Srbije, uz obavezu ponovnog izvoza u neizmenjenom stanju, osim zbog uobičajenog smanjenja vrednosti zbog njene upotrebe.

Na robu koja se privremeno uvozi ne plaća se carina ili se plaća po sniženoj stopi i na nju se ne primenjuju mere komercijalne politike (spoljnotrgovinska ograničenja), osim ako posebnim propisima nije drugačije regulisano.

Privremeni uvoz se može obaviti samo na osnovu podnetog zahteva i dobijenog odobrenja od strane carinskog organa, a može se odobriti samo ako je moguće utvrditi istovetnost uvezene robe.

Carinski zakon ne propisuje rok za privremeni uvoz, već ostavlja carinskom organu da u odobrenju sam utvrdi ovaj rok, polazeći od ugovorenih uslova i ispunjavanja svrhe privremenog uvoza.

Radi pravilne primene ovog postupka, učesnici u postupku privremenog uvoza bi morali da budu upoznati sa svim svojim pravima i obavezama.

Iz ovog razloga, učesnici seminara biće upoznati sa uslovima, propisima, pravima i obavezama u postupku privremenog uvoza, kako bi ga što brže i efikasnije obavljali na zakonski regulisan način.

Ciljna grupa:
Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:
Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa uslovima za odobravanje postupka privremenog uvoza, sa olakšicama koje pruža navedeni postupak, kao i sa obavezama učesnika pri sprovođenju postupka privremenog uvoza.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:
U potpunosti razume način sprovođenja postupka privremenog uvoza, prava i obaveze koje ima prilikom sprovođenja istog, kao i olakšice koje ovaj postupak pruža u odnosu na redovne carinske postupke.

Predavač:
Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 08.decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova

Cena
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              
25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

DRUGA KONFERENCIJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU - 08. decembra 2011.

Cilj Konferencije da se Vi i Vaš tim upoznate se novim poslovnim i zakonskim obavezama iz bezbednosti i zdravlja na radu koje Vas očekuju u 2012. godiinu, sa kojima je neophodno da se organizacije i kompanije usklade. Jedan od ciljeva je i da se učesnici konferencije upoznaju sa različitim aspektima dobrih praksi u BZR-u, čija bi iskustva delimično ili u celosti mogli da primene u svom radu. Takođe, na Konferenciji će biti omogućena razmena iskustava među učesnicima i predavačima kao i međusobno upoznavanje i povezivanje sa kolegama radi buduće saradnje.

Konferencija je tematski podeljena u  nekoliko celina :

Želeli bismo da Vi i Vaš tim ovu Konferenciju prepoznate kao kontinuirani proces sticanja kompetencija za uspešno obavljanje poslova iz bezbednosti i zdravlja na radu  u skladu sa zakonskom regulativom, međunarodnim dostignućima i etičkim principima.

Predavači:
Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu
Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja
Aleksandar Marijan, stručnjak u oblasti BZR-a i industrijskog zdravlja sa iskustvom na rukovodećim pozicijama u crnoj metalurgiji u USA i Republici Srbiji
Miloš Mirić, Direktor za ljudske resurse, Holcim doo
Radisav Zeljković, kordinator poslova bezbednosti i zdravlja na radu, Uprava za trezor

Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 08. decembar 2011. od 10.00 – 15.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje predavanja, pisani materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

Popusti:

Popusti se sabiraju.

Broj mesta ograničen!

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 09. decembar 2011.

Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

Konferencija obrađuje teme:

Predavači:.
Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP „Službenog glasnika“ vodi rubriku „Advokat u službi potrošača“. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

Katarina Ivančević, izvršni direktor u „Triglav penzijski fondovi“ AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.
Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 09. decembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

Popusti:

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 13. decembar 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:
Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:
Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

Veštine koje će učesnik steći:

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 13. decembar  2011. od 09.30 – 17.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 
CASH FLOW - UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOVIMA

Kako da planirate i upravljate novčanim tokom

14-15. decembar 2011.

Sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja je preduslov očuvanja njegove likvidnosti. Zato je bitno da razumemo iz kojih aktivnosti preduzeće generiše slobodan gotovinski tok. Ovaj seminar je tako koncipiran da u prvom danu svim polaznicima omogući da savladaju veštinu sastavljanja izveštaja o gotovinskim tokovima kao sastavnog dela seta finansijskih izveštaja uz razmevanje njegove strukture, da bismo u drugom danu mogli da se bavimo analizom gotovinskih tokova, planiranjem i projekcijama.

Izveštaj o novčanim tokovima ne bi trebalo da predstavlja samo zbir cifara koje će nas dovesti do tačnog stanja gotovine na kraju perioda! Cilj nam je da svakom polazniku pružimo znanje na osnovu koga će samostalno zaključivati o likvidnosti preduzeća, njegovoj potrebi za gotovinom i investicionom kapacitetu. Gotovina nije isto što i dobit! U uslovima kada je preduzeću potrebno i jedno i drugo, nužno je da znamo kako naći optimalan balans između likvidnosti i profitabilnosti.

Seminar je interaktivan, odnosno učesnici će imati priliku da samostalno urade predstavljene primere. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Ciljna grupa:
Zaposleni u računovodstvu, finansijskoj kontroli, planu i analizi, bankama na poslovima kreditiranja privrede i analizi kreditnog rizika.

Cilj seminara:
Da zaposleni koji se bave ovim pitanjem brzo i lako sastave izveštaj o gotovinskim tokovima, bolje razumeju kretanje gotovine u preduzeću u jednom obračunskom periodu, uvide značaj pravilnog upravljanja gotovinom, analiziraju i zaključuju o likvidnosti i rentabilnosti preduzeća na osnovu cash flow izveštaja, na bazi trenutnih novčanih tokova prave projekcije i planove budućih kretanja gotovine u preduzeću, bolje procene sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja.

Teme:

Predavač:
Eminentni stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 14-15 decembar 2011. od 15.00 – 20.00 časova

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Broj mesta ograničen na 10 učesnika.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Dokumentarni akreditiv i bankaraska garancija kao najsigurniji instrumenti plaćanja i obezbeđenja – 16. decembar 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:
Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.
Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:
Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16. decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
 

KRETANJE INFLACIJE U NOVEMBRU 2011. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast potrošačkih cena u novembru 2011. iznosio je 0,9%. Međugodišnja inflacija je nastavila da opada i u novembru je iznosila 8,1%, što je u skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije.

Pad međugodišnje inflacije će se, prema proceni Narodne banke Srbije, nastaviti i u narednom periodu i u granicama dozvoljenog odstupanja od cilja će se naći u prvom tromesečju 2012. godine. Ključni dezinflatorni faktori biće oslabljeni troškovni pritisci po osnovu regulisanih cena i cena hrane, niska agregatna tražnja, kao i nastavak pada inflacionih očekivanja. Brzina pada inflacije zavisiće od ostvarivanja rizika u međunarodnom okruženju i u oblasti fiskalne politike.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 12.12.2011.

POTPISAN UGOVOR O SARADNJI IZMEĐU ELEKTROPRIVREDE SRBIJE I EKONOMSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

Elektroprivreda Srbije i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu potpisali su danas ugovor o međusobnoj saradnji, koji ima za cilj usavršavanje stručnjaka u energetskom sekoru.

EPS je podržao osnivanje studijskog programa master akademskih studija "Ekonomija i menadžment energetike".

Ugovor su u EPS-u potpisali predsednik Upravnog odbora EPS - a Aca Marković i dekan Ekonomskog fakulteta Marko Backović.

Oni su ocenili da su reforme u energetskom sektoru i zahtevi da se multidisciplinarnim pristupom vode energetski poslovi i projekti ukazali na potrebu stručnog usavršavanja fakultetski obrazovanih kadrova u EPS-u.

Master studije će biti na Ekonomskom fakultetu u školskoj 2011/2012. godini, a u prvoj generaciji na ovom programu upisan je 31 polaznik, od čega će 23 biti iz EPS-a i njegovih privrednih društava.

Cilj master studija "Ekonomija i menadžment energetike" su obezbeđivanje relevantnih teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti ekonomije i menadžmenta u uslovima liberalizacije tržišta i restrukturiranja energetskog sektora u Srbiji.

"U narednom periodu očekuju nas velike promene u sektoru energetike, koje pre svega podrazumevaju otvaranje tržišta. Želimo da spremni dočekamo promene na tržištu, sa kadrovima koje ćemo obrazovati na jednom od najprestižnijih fakulteta u zemlji", rekao je Marković.

Backović je kazao da formiranje tog studijskog programa predstavlja nastavak uspešne saradnje Ekonomskog fakulteta i EPS - a.

"Obrazovanjem zaposlenih na ovom programu EPS će unaprediti stručnost svojih kadrova, koji će doprineti strateškom razvoju jedne od najznačajnih kompanija u Srbiji", istakao je Backović.

Direktorka za upravljanje ljudskim resursima u EPS-u Dubravka Mitrić Visković je rekla da ulaganjem u obrazovanje ulažemo u budućnost kompanije, jer zaposleni predstavljaju najvredniji resurs.

"Očekujemo da jednog dana ovi ljudi uspešno vode našu kompaniju", naglasila je ona.

EPS je aktivno učestvovao i dao svoj doprinos i podršku kreiranju studijskog programa master akademskih studija "Ekonomija i menadžment energetike", koji je usklađen sa utvrđenim stručnim standardima za akreditaciju.

Izvor: Tanjug, 9.12.2011.

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA BIĆE ODRŽANO 22. NOVEMBRA 2011. GODINE • Za nove kandidate rok za prijavljivanje je 15. novembar 2011.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obaveštava lica zainteresovana za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, da će se ispitivanje kandidata sa do sada uredno podnetim prijavama, održati 22. novembra 2011. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3 na prvom spratu u sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Za nove kandidate prijave za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara se podnose Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja najkasnije do 15. novembra 2011. godine. Kandidati čije prijave stignu posle 15. novembra, NEĆE moći da polažu 22. novembra, već će se smatrati da su prijavljeni za neki od budućih termina.

O budućim terminima održavanja stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, Ministarstvo će blagovremeno postaviti obaveštenje na veb-sajt.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 13.11.2011.

OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

Aktuelna službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: IZMENA PORESKE OSNOVICE ZA ISNOS NAKNADE KOJI NIJE NAPLAĆEN - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 21
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PROMETA USLUGA ORGANIZOVANJA MEĐUNARODNIH NAUČNIH SKUPOVA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 5

Aktuelna sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Beogradu: KORIŠĆENJE PRIVATNOG VIDEO SNIMKA KAO DOKAZA - Zakonik o krivičnom postupku: član 132a stav 3
 • Apelacioni sud u Beogradu: NAVOĐENJE ZAKONSKOG OSNOVA U IZRECI REŠENJA O ODREĐIVANJU PRITVORA - Zakonik o krivičnom postupku: član 143 stav 2
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEMOGUĆNOST KRIVIČNOG GONJENJA IZRUČENOG LICA KOJEM JE UKINUT PRITVOR - Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima: član 14
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEMOGUĆNOST ZASNIVANJA PRESUDE NA SLUŽBENIM BELEŠKAMA ORGANA UNUTRAŠNJIH POSLOVA - Zakonik o krivičnom postupku: član 178
 • Apelacioni sud u Beogradu: ODREĐIVANJE IZNOSA JEMSTVA KOJI BI BIO DOVOLJNA GARANCIJA DA SE OKRIVLJENI NEĆE KRITI - Zakonik o krivičnom postupku: član 138 stav 1
 • Apelacioni sud u Beogradu: ODSUSTVO ODOBRENJA ZA KRIVIČNO GONJENJE ZA DELO UČINJENO PRE IZRUČENJA - Zakon o ratifikaciji Ugovora između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Austrije o izdavanju: član 17
 • Apelacioni sud u Beogradu: RAZLIKOVANJE STRAHA VISOKOG INTENZITETA I STANJA JAKE RAZDRAŽENOSTI - Krivični zakonik: član 115
 • Apelacioni sud u Beogradu: SPECIFIČNOST PSIHIČKOG ODNOSA UČINIOCA PREMA KRIVIČNOM DELU UBISTVO NA MAH - Krivični zakonik: član 115
 • Apelacioni sud u Beogradu: UMIŠLJAJ IZVRŠIOCA KRIVIČNOG DELA POMOĆ UČINIOCU POSLE IZVRŠENOG KRIVIČNOG DELA - Krivični zakonik: član 333
 • Apelacioni sud u Beogradu: UTVRĐIVANJE URAČUNLJIVOSTI OKRIVLJENOG - Krivični zakonik: član 22

Likvidacije:

§§ Likvidacije:
U periodu od 5. decembra do 9. decembra 2011. godine godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

174835

JUSTINIJAN - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

09.12.2011

60

174807

TOREX - U LIKVIDACIJI

Smederevo

09.12.2011

60

174748

MONET UNION - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

09.12.2011

60

174740

IVOREX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

09.12.2011

60

174736

MAX-PUT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Sopot

09.12.2011

60

174725

OLOSS-BAKI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

09.12.2011

60

174706

OLI-PROM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

09.12.2011

60

174655

VELNES MTW - U LIKVIDACIJI

Pančevo

09.12.2011

60

174629

BIOSAGA - U LIKVIDACIJI

Malo Crniće

09.12.2011

60

174621

AGIOS - U LIKVIDACIJI

Sremska Mitrovica

09.12.2011

60

174598

ASTRA COSMETICS - U LIKVIDACIJI

Loznica

08.12.2011

60

174586

TRUCK & CAR SOLUTIONS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

08.12.2011

60

174580

VSG - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

08.12.2011

60

174567

ZANTA GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

08.12.2011

60

174554

BIF 2000 - U LIKVIDACIJI

Bečej

08.12.2011

60

174545

ULTIMATE HAIR - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

08.12.2011

60

174495

VESO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

08.12.2011

60

174482

KNJIGOVODSTVENI SVET - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

08.12.2011

60

174474

H-MEČE-PROMET - U LIKVIDACIJI

Tutin

08.12.2011

60

174470

KR BABYLON - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

07.12.2011

60

174452

ARDIVAS LOGISTICS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

07.12.2011

60

174448

METAPLAST SISTEM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Mladenovac

07.12.2011

60

174427

GLOBALPREMER - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

07.12.2011

60

174419

AGROSEME - U LIKVIDACIJI

Smederevo

07.12.2011

60

174415

POLIFIL - U LIKVIDACIJI

Loznica

07.12.2011

60

174411

CRNI PANTER - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

07.12.2011

60

174407

MIST & BEER - U LIKVIDACIJI

Vrbas

07.12.2011

60

174384

TOLIĆ - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

07.12.2011

60

174368

G - FAKTOR MEDIA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

07.12.2011

60

174362

IN ALTO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

07.12.2011

60

174349

PAL & BEČEJI - U LIKVIDACIJI

Subotica

07.12.2011

60

174333

SRDIJA - U LIKVIDACIJI

Negotin

06.12.2011

60

174315

IVOTEHNA - U LIKVIDACIJI

Niš - Mediana

06.12.2011

60

174313

JAVIS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

06.12.2011

60

174294

POLI ŠPED - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

06.12.2011

60

174296

OFFICE PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

06.12.2011

60

174283

HIDRO TWO - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

06.12.2011

60

174275

MPA INFORMATIČKI INŽENJERING - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

06.12.2011

60

174271

INTERTEKS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

06.12.2011

60

174252

TERMOIZOLIR - U LIKVIDACIJI

Pančevo

06.12.2011

60

174246

AG PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

06.12.2011

60

174231

CAO HUI - U LIKVIDACIJI

Jagodina

06.12.2011

60

174250

HITEC SOLUTIONS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

06.12.2011

60

174215

TRAMONTO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

06.12.2011

60

174207

PREMIER PROJECT - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

06.12.2011

60

174189

MULTI BRAND - U LIKVIDACIJI

Mali Zvornik

06.12.2011

60

174183

ZULI-ALUMINIJUM - U LIKVIDACIJI

Jagodina

06.12.2011

60

174179

ŠILTON - U LIKVIDACIJI

Beograd-Lazarevac

06.12.2011

60

174466

HIPOKUĆA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

05.12.2011

60

174167

KINA-SHANGAJ - U LIKVIDACIJI

Pančevo

05.12.2011

60

174156

ON TIME CONCEPT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

05.12.2011

60

174142

DVORNET - U LIKVIDACIJI

Kruševac

05.12.2011

60

174138

OSKAR FIRMA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

05.12.2011

60

174109

DELTING 021 - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

05.12.2011

60

174103

LUCIDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

05.12.2011

60

174079

DSD METALOGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

05.12.2011

60

174077

ECO BRIDGE - U LIKVIDACIJI

Subotica

05.12.2011

60

174060

MARKET - U LIKVIDACIJI

Subotica

05.12.2011

60

174055

ICE DYP BALAS - U LIKVIDACIJI

Pančevo

05.12.2011

60

174045

DUKTUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

05.12.2011

60

174043

IBERA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

05.12.2011

60

174031

XDX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

05.12.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 12.12.2011.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 9.12.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"BEOFRUTO" DOO

 

15 St. 217/10

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to Predsednik veća Gordana Aranđelović i članovi veća, sudija Gordana Ratković i sudija Jelena Jovanović u predmetu stečaja broj 15 St. 217/10 nad "BEOFRUTO" DOO u stečaju, Beograd, Pazinska 6, rešavajući po predlogu stečajnog upravnika, zakazuje IV ispitno ročište za 23. decembar 2011. godine u 10,20 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239, na II spratu.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik da prisustvuju ročištu.
Ovo rešenje oglasiti u "Službenom glasniku RS" i istaći na oglasnu tablu Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Anja Company" d.o.o.

17589326

12. St. broj 2246/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2369

 

Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 12 St. broj 2246/2011 od 24. oktobra 2011. godine je:
I. Otvorio postupak stečaja nad "Anja Company" d.o.o. Lazarevac, Savska 1, matični broj 17589326, PIB 103605623 po predlogu predlagača za otvaranje postupka stečaja od 1. marta 2011. godine.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Dragan Petkoski iz Beograda.
III. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 13. januar 2012. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 133/I.
V. Ispitno ročište određuje se za 16. mart 2012. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obavezuje prema stečajnoj masi.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za promet robe i usluge Vredenex

17543237

50. St. broj 2259/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1643

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. broj 2259/2011 od 24. 11. 2011. godine u stečajnom postupku nad Preduzećem za promet robe i usluge Vredenex, u stečaju, Novi Beograd, Jurija Gagarina broj 141, matični broj 17543237 PIB 103315101, zakazao je dopunsko ispitno ročište za 23. 12. 2011. godine sa početkom u 10.00 časova koje će se održati u Privrednom sudu Beograd, Masarikova broj 2, sudnica broj 225/II.
II. Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda 24. 11. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Real Deal" d.o.o.

20023953

42. St. broj 1610/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1924

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42. St. broj 1610/11 od 11. novembra 2010. godine zaključio je postupak stečaja nad "Real Deal" d.o.o. iz Beograda, Birčaninova broj 34-36, matični broj 20023953, PIB 103803018.
II. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 11. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Park Invest Jug"

20275260

32. St. broj 3592/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2430

 

I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Park Invest Jug" Beograd, Trg Republike 3/II, matični broj: 20275260, PIB 105019593.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III - Imenuje se Svetozar Obrenović, Borivoja Stevanovića 33/5, Beograd, za stečajnog upravnika.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom masi.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 26. decembar 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, drugi sprat.
VII - Ispitno ročište zakazuje se za 26. april 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, ulica Masarikova 2, sudnica 223, drugi sprat.
VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 18. novembar 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS".
IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Preduzeće "KOMOTKO" Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o.

17307746

16. St. broj 3783/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1698

 

Privredni sud u Beogradu, doneo je 23. novembra 2011. godine rešenje 16. St. broj 3783/2010 i objavljuje oglas.
Utvrđuje se da stečajni dužnik Preduzeće "KOMOTKO" iz Beograda, Slanački put 49, ima samo jednog poverioca, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem "KOMOTKO" Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. iz Beograda, Slanački put 49, matični broj 17307746, PIB 100036378, obustavlja.
Nalaže se Agenciji za privredne registre Brankova 25 da izvrši upis obustave rešenja o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom.
Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi sve račune otvorene u toku stečajnog postupka, a da eventualno raspoloživa sredstva na računu prenese na žiro račun sudskog depozita broj 840-298802-02.
Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da izvrši upis obustave stečajnog postupka nad ovde stečajnim dužnikom.
Nalaže se poreskoj upravi da izvrši upis obustave postupka stečaja nad ovde stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za inženjering, trgovinu i usluge Juger group d.o.o.

17414593

17. St. broj 2961/11

 

 

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 2961/2011 od 21. novembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, Preduzeće za inženjering, trgovinu i usluge Juger group d.o.o. Beograd, Otona Župančiča 8/35 čiji je matični broj 17414593 i PIB 101201030, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika se imenuje Vesna Vuković iz Beograda, Triše Kaclerovića 24.
III - Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečat preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju dužnika, se zakazuje za 10. januar 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, II sprat, sudnica broj 242.
VII - Ispitno ročište se zakazuje za 26. april 2012. godine, sa početkom u 13,30 časova, u zgradi Privrednog sudu u Beogradu, II sprat, sudnica broj 242.
VIII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda, 21. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeća za proizvodnju i promet Pionir - Beograd sa potpunom odgovornošću

07563612

7. St. broj 3454/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju
/90/PIONIR-BEOGRAD.shtml/seo=
/companyid=13392

Ι. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7 St. broj 3454/11 od 24. novembra 2011. godine usvojio je predlog predlagača stečajnog dužnika Preduzeća za proizvodnju i promet Pionir - Beograd sa potpunom odgovornošću - u likvidaciji, matični broj 07563612, PIB 100184190, od 22. septembra 2011. godine za sprovođenje stečajnog postupka i otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju i promet Pionir - Beograd sa potpunom odgovornošću - u likvidaciji, matični broj 07563612, PIB 100184190.
ΙΙ. Stečajni razlog je prezaduženost stečajnog dužnika.
ΙΙΙ. Imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj, Beograd, Terazije 23, za stečajnog upravnika.
ΙV. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom, podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Sve prijave potraživanja podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VΙ. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 29. decembar 2011. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
VΙΙ. Ispitno ročište zakazuje se za 16. februar 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 25. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Proizvodno prometnim preduzećem "Euroflex" d.o.o.

 

50. St. broj 2664/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1347

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. 2664/2010 od 24. 11. 2011. godine u stečajnom postupku nad Proizvodno prometnim preduzećem "Euroflex" d.o.o. u stečaju, Beograd-Ugrinovci, ul. XXV nova broj 73, zakazao je dopunsko ispitno ročište za 23. 12. 2011. godine sa početkom u 10.30 časova koje će se održati u Privrednom sudu Beograd, Masarikova broj 2, sudnica broj 225/II.
II. Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda 24. 11. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Poslovni sistem "Stankom" a.d.

 

21. St. broj 641/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Dragana Kovačević, u postupku stečaja nad Poslovnim sistemom "Stankom" a.d. Beograd, Kraljice Katarine 53, 24. novembra 2011. godine, objavljuje sledeći oglas
Ι. Određuje se ročište za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije Poslovnog sistema "Stankom" a.d. - u stečaju, Beograd, Kraljice Katarine 53, koji je podnet od predlagača stečajnog upravnika stečajnog dužnika Andrijane Živanović, iz Beograda, za 30. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sala broj 100/I.
ΙΙ. Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.
Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može i pismenim putem u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.
Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
Klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primena plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisan način prihvate sve klase poverilaca.
ΙΙΙ. Plan reorganizacije stečajnog dužnika PS "Stankom" a.d. - u stečaju, Beograd, Kraljice Katarine 53, je izložen u sobi 22 Privrednog suda u Beogradu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova, sve do dana održavanja ročišta.
ΙV. Pozivaju se zainteresovana lica da se upoznaju sa sadržinom predloženog plana reorganizacije, te da se odazovu pozivu za navedeno ročište.
V. Plan reorganizacije, dostavlja se Agenciji za privredne registre radi objavljivanja na internet strani tog registra.
VΙ. Oglas o zakazivanju ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog plana reorganizacije objaviti na Oglasnoj tabli suda, u "Službenom glasniku RS", i u dva visokotiražna lista koji se distribuiraju na celoj teritoriji RS.
VΙΙ. Obaveštenje o zakazivanju ročišta i dostupnosti plana reorganizacija svim poveriocima obuhvaćenim planom reorganizacije i drugim zainteresovanim licima dostaviće predlagač plana, stečajni upravnik stečajnog dužnika Andrijana Živanović, pismenim putem najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Preduzeće DP "Institut za novinarstvo"

 

15. St. broj 92/10

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju
/90/INSTITUT+ZA+NOVINARSTVO.shtml/seo=
/companyid=15377

U postupku stečaja u predmetu broj 15. St. broj 92/2010 nad stečajnim dužnikom Preduzeće DP "Institut za novinarstvo" iz Beograda, Njegoševa 72.
Zakazuje se završno ročište za 23. decembar 2011. godine u 12,30 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, sudnica 133/I.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Društvo za proizvodnju trgovinu i usluge "NATURA" d.o.o.

6769683

St. broj 686/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2399

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom Društvo za proizvodnju trgovinu i usluge "NATURA" d.o.o., Šabac, doneo je 23.11.2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju trgovinu i usluge "NATURA" d.o.o., Šabac, matični broj 6769683 PIB 101016262 zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Marjanović Jasmina iz Valjeva, Krfska 4.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 29. februara 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnici 20.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati 13. januara 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu u sudnici 20, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda 23.11.2011. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"MEGA-TEKS" OD

17260294

St. broj 59/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1430

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "MEGA-TEKS" OD u stečaju iz Loznice, dana 23.11.2011. godine, doneo je sledeće rešenje:
Zaključuje se postupak stečaja nad "Mega-Teks" OD u stečaju iz Loznice, ul. Marka Radulovića br. 10, matični broj 17260294, PIB 101197909. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja istog u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"Medovac" DOO

20063084

St. broj 866/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1381

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Medovac" DOO u stečaju iz Banjana, dana 23.11.2011. godine, doneo je
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad "Medovac" DOO u stečaju iz Banjana, ul. Karađorđeva bb, matični broj 20063084, PIB 103980212. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja istog u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

"Veletrade" d.o.o.

8717354

St. broj 469/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1542

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Veletrade" d.o.o. u stečaju iz Šapca, dana 25.11.2011. godine, doneo je
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad "Veletrade" d.o.o. u stečaju iz Šapca, ul. Karađorđeva 64, matični broj 8717354, PIB 100789698.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Ingrap M" a.d.

17023110

St. broj 57/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=11

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju
/90/GZP+INGRAP-M+AD.shtml/seo=
/companyid=8837

Privredni suda u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Ingrap M" a.d. u stečaju iz Mionice, dana 23.11.2011. godine, doneo je
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad "Ingrap M" a.d. u stečaju iz Mionice, ul. Vojvode Mišića 7, matični broj 17023110, PIB 101392444.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Livas" d.o.o.

20191147

St. broj 225/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1581

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Livas" d.o.o. u stečaju iz Uba, dana 25.11.2011. godine, doneo je
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad "Livas" d.o.o. u stečaju iz Uba, ul. Milana Munjasa br. 64, matični broj 20191147, PIB 104581817.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Šabac Auto"

17500465

St. broj 524/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1973

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Šabac Auto", Šabac, u stečaju, Drinska 6, doneo je 2. decembra 2011. godine
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Šabac Auto", Šabac, u stečaju, Drinska 6, matični broj 17500465, PIB 102883316, zakazuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Industrija hemijskih proizvoda "Prahovo Đubriva" d.o.o.

07309783

St. broj 215/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2402

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, kao stečajni sudija, doneo je Rešenje St. broj 215/11 25. novembra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom Industrija hemijskih proizvoda "Prahovo Đubriva" d.o.o. Prahovo, MB 07309783, PIB 100777129, na predlog Fonda za razvoj RS Beograd, zbog stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja, a koji su predviđeni članom 11. stav 2. tačka 1. i stav 3. tačka 2. istog člana Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika određuje se preduzetnik Danijela Todorović, licencirani stečajni upravnik iz Zaječara.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 29. decembra 2011. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Ispitno ročište se zakazuje za 20. mart 2012. godine u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"Borprevoz"

 

1. St. 4/2010

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Borprevoz" Bor doneo je 29. novembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 29. decembar 2011. godine u 11,30 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Borprevoz", Bor.
Završno ročište se određuje sa razloga jer stečajni dužnik nema imovine.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj da pristupe na zakazano ročište.
Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

AD "Sloga"

 

1. St. broj 13/10

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju
/90/GDP+SLOGA.shtml/seo=
/companyid=8830

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AD "Sloga" Bor, doneo je 29. novembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 29. decembar 2011. godine u 12,30 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AD "Sloga" Bor.
Završno ročište se određuje jer stečajni dužnik nema imovine.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj da pristupe na zakazano ročište.
Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

"Banat seme" a.d.

08120935

St. broj 224/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2389

 

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 224/11 od 23. novembra 2011. godine.
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Banat seme" a.d., Zrenjanin, Vardarska 27, matični broj 08120935, PIB 10116520.
Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje.
Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Božić Dragan iz Zrenjanina, Bolnička 72.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, shodno članu 70. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).
Neblagovremene prijave potraživanja biće odbačene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - prvo poverilačko ročište za 28. decembar 2011. godine, sa početkom u 9,30 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi 56/I.
Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za 4. april 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi 56/I (shodno članu 72).
Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda Zrenjanin, 23. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

"DEPAR KG" DOO

20032090

2. St. broj 232/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1375

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "DEPAR KG" DOO Kragujevac, ulica Masarikova 9, matični broj 20032090, PIB 103891599, na završnom ročištu održanom dana 4.11.2011. godine, doneo rešenje:
1) Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika "Depar KG" DOO Kragujevac, ulica Masarikova 9, matični broj 20032090, PIB 103891599, manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se stečajni postupak, otvoren rešenjem 2. St. 232/11 od 12.4.2011. godine., zaključuje.
2) Usvaja se izveštaj o toku stečajnog postupka i završni račun stečajnog upravnika od 22.09.2011. godine.
3) Rezervišu se sredstva za troškove stečajnog postupka do zaključenja stečaja u iznosu od 505,28 dinara.
4) Razrešava se stečajni upravnik Saša Jovanović iz Paraćina.
5) Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 4.11.2011. godine. i u "Službenom glasniku RS".
6) Po pravnosnažnosti ovog rešenja Agencija za privredne registre, Beograd izvršiće brisanje stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

"Twinart T.I." d.o.o. Društvo za trgovinu ostalom robom

20144572

1. St. broj 152/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1537

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 152/2011 od 25. novembra 2011. godine usvojen u celini završni račun i finansijski izveštaj stečajnog dužnika "Twinart T.I." d.o.o. Društvo za trgovinu ostalom robom Kragujevac, Kneza Mihajla 175, matični broj 20144572, PIB 104359561, pa je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da po pravnosnažnosti rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda 25. novembra 2011. godine. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Miroslav Popovič, licencirani stečajni upravnik iz Jagodine, broj licence 155-0099. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

Prometno-uslužno društvo "TIP-EX" DOO

17386000

1. St. broj 238/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=287

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 238/2010 od 4. novembra 2011. god. usvojen u celini završni račun i finansijski izveštaj stečajnog dužnika Prometno-uslužno društvo "TIP-EX" DOO Jagodina, Vojvođanska L-10, matični broj 17386000, PIB 101325442, pa je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da po pravnosnažnosti rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 4. novembra 2011. god. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Nenad Jeremić, licencirani stečajni upravnik iz Despotovca, broj licence 155-0211. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Metalac trgovina" DOO

20349000

6. St. broj 497/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2425

 

I. Privredni sud u Kraljevu, rešenjem Posl. Br. VI St. 497/2011 od 29.11.2011. godine otvorio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društvom sa ograničenom odgovornošću "Metalac trgovina" DOO Kruševac, Mirka Tomića 26, MB 20349000, PIB 105266160.
II. Za stečajnog sudiju imenuje se Sonja Đorđević sudija ovog suda.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Hranislav Obradović dipl. ecc. iz Kruševca, kontakt telefon 063/627-136.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u 2 primerka.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 25.1.2012. godine sa početkom u 10,30 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica br. 1.
VII. Ispitno ročište se zakazuje za 13.3.2012. godine sa početkom u 10,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica br. 1.
VIII. Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda dana 29.11.2011. godine. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Preduzeće za izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova "Radan" a.d.

07214456

1 St. broj 323/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2437

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju
/90/RADAN.shtml/seo=
/companyid=1466

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Radmila Aleksić, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom Preduzeće za izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova "Radan" a.d. Lebane, Cara Dušana 72, pokrenutom po predlogu Agencije za privatizaciju Beograd, Terazije 23 od 9. jula 2011. godine, dana 18. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I. Usvaja se predlog Agencije za privatizaciju Beograd, Terazije 23 za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom Preduzeće za izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova "Radan" a.d. Lebane, Cara Dušana 72.
II. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalacionih radova "Radan" a.d. Lebane, Cara Dušana 72 MB 07214456, PIB 100528718.
III. Stečajni razlog je prezaduženost.
IV. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečajeve Beograd.
V. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pisanom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
VI. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Prvo poverilačko ročište određuje se za 20. januar 2012. godine, sudnica broj 4, zgrade Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 10,30 časova.
VIII. Ispitno ročište određuje se za 23. mart 2012. godine u sudnici broj 4, zgrade Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 11,00 časova.
IX. Stečajni postupak je otvoren 18. novembra 2011. godine i tog dana je rešenje o otvaranju istog objavljeno na oglasnoj tabli suda, dok će se objavljivanje u "Službenom glasniku RS", i u jednom visoko tiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, kasnije obaviti.
X. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.
Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

Zavisno preduzeće "Termovent" DOO za proizvodnju rashladne i ventilacione opreme

 

5. St. broj 1/2010

 

 

 

Privredni sud u Leskovcu, u veću sastavljenom od predsednika veća sudije Mitić Ćire i članove veća - sudija Stojanović Nadežde i Aleksić Radmile, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Zavisnim preduzećem "Termovent" DOO za proizvodnju rashladne i ventilacione opreme - u stečaju iz Medveđe, 11. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zavisnim preduzećem "Termovent" DOO za proizvodnju rashladne i ventilacione opreme - u stečaju iz Medveđe, za 22. decembar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, u sudnici broj 1., Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2.
Na završnom ročištu će se raspravljati o svim pitanjima iz člana 122. Zakona o stečajnom postupku.
Pozivaju se poverioci i sva zainteresovana lica da prisustvuju ročištu.
Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda, 11. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

"Jastrebčanka" d.o.o.

 

2. St. broj 289/2011

 

 

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Jastrebčanka" d.o.o. u stečaju Reljinac, koga zastupa stečajni upravnik Milan Strugarević, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika od 15.11.2011. godine za zakazivanje dopunskog ispitnog ročišta, doneo je, dana 25.11.2011. godine, sledeće
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati dana 21.12.2011. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica br. 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

"Mijoprom" d.o.o.

 

2. St. broj 317/11

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Mijoprom" d.o.o. iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Dragan Paunković, doneo je dana 30.11.2011. godine sledeće
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Mijoprom" doo iz Niša, za dan 22.12.2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici br. 4 Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

"Mega bild company" d.o.o.

 

2. St. broj 344/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1856

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Mega bild company" d.o.o. iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Ljubomir Kostić, doneo je 29. novembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Mega bild company" d.o.o. iz Niša, za 20. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

MARKETING - MIX DOO

08296235

1. St. broj 942/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2377

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom MARKETING - MIX DOO Bačka Palanka, Bratstva i jedinstva 30, MB: 08296235, PIB: 101922177, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača HYPO ALPE - ADRIA - BANK AD BEOGRAD, Bulevar Mihajla Pupina 6, MB:07726716, PIB:100228215, dana 24 novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom MARKETING - MIX DOO BAČKA PALANKA, Bratstva i jedinstva 30., MB: 08296235, PIB: 101922177, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Jadranka Gulan iz Novog Sada, Maksima Gorkog 1a/4/43.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom Glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 20. decembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. februar 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 24.11.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Arhitekton d.o.o.

08614881

1. St. broj 773/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2415

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Arhitekton d.o.o. Novi Sad, Petra Drapšina br. 22., MB: 08614881, PIB: 100277738, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca NLB banka a.d. Beograd, Bul. M. Pupina 165/v, 24. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Arhitekton d.o.o. Novi sad, Petra Drapšina br. 22., MB: 08614881, PIB: 100277738, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Avramov Gavra iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 22. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. februara 2012. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 24.11.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Radan DOO

8435227

2. St. broj 489/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1757

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Radan DOO - u stečaju iz Zmajeva, Siriški put bb, MB: 8435227, PIB 100639724 po obaveštenju NBS Kragujevac od 20.01.2011. godine i po predlogu stečajnog poverioca NLB Banka AD Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165/v od 23.05..2011. godine i Radan Frucht DOO iz Zmajeva, doneo je dana 25. novembra, 2011. godine rešenje:
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Radan DOO u stečaju iz Zmajeva za 13. decembar 2011. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u raspravnoj sali br. 7 Privrednog suda u Novom Sadu, Sutjeska br. 3. Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik isticanjem na oglasnu tablu ovog rešenja i objavljivanjem u "Službenom glasniku RS". Oglas o zakazivanju dopunskog ispitnog ročišta ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, sa datumom 25. novembar 2011. godine i biće Objavljen u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

Test - M&S

8766975

2. St. broj 860/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2378

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom Test - M&S, Novi Sad, Prizrenska 3, MB: 8766975, PIB 102052279 po obaveštenju NBS Kragujevac od 4. aprila 2011. godine i po predlogu predlagača Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7 b, od 28. juna 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca Banca intesa a.d. Beograd za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Test - M&S, Novi Sad, Prizrenska 3, MB:8766975, PIB 102052279, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Igor Sekereš iz Novog Sada, Dunavska 26.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom Glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 19. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 23. februar 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 21. novembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

Društveno preduzeće za izgradnju vodovoda i kanalizacija "Vodovod operativa"

 

1. St. broj 374/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2398

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju
/90/VODOVOD+OPERATIVA+PANCEVO.shtml/seo=
/companyid=29693

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika Društveno preduzeće za izgradnju vodovoda i kanalizacija "Vodovod operativa" iz Pančeva, da je rešenjem stečajnog sudija St. broj 374/2011 od 11. novembra 2011. godine, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, obzirom da je njegova imovina manja od njegovih obaveza.
Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju RS - Centar za stečajeve iz Beograda, Terazije 23.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 1. februara 2012. godine u 9,00 časova, u sali 114, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Prvo poverilačko ročište održaće se 23. decembra 2011. godine u 9,00 časova u sali 114, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 7. decembar 2011. godine u 10,30 časova kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca. Na sednicu skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu, 11. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"Đorđević-NS" d.o.o. za trgovinu na veliko i malo

20238011

5. St. broj 412/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Jeleni Kalađurđević, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Đorđević-NS" d.o.o. za trgovinu na veliko i malo Irig, ul. Svetozara Miletića br. 104, doneo je dana 28. novembra 2011. godine pod brojem St. 412/2011 rešenje sledeće sadržine:
I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Đorđević-NS" d.o.o. za trgovinu na veliko i malo, Irig, ul. Svetozara Miletića br. 104, MB 20238011, PIB 104783729 zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika imenuje se Mitar Bursać iz Iriga, ul. Vuka Karadžića br. 39.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a sa pozivom na broj stečajnog predmeta.
Upozoravaju se poverioci da se prijave potraživanja mogu podneti po isteku roka iz ovog rešenja ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
Troškove održavanja dopunskog ročišta za ispitivanje potraživanja iz prethodnog stava dužan je da predujmi podnosilac prijave, s tim da ukoliko u roku koji Sud odredi ne položi predujam, prijava će se odbaciti.
IV - Pozivaju se svi dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
V - Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 10. januar 2012. godine u 11,00 časova, sudnica broj 17/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija broj 39.
Ukoliko Skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva na prvo poverilačko ročište.
VI - Zakazuje se ispitno ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja za dan 7. mart 2012. godine u 11,00 časova, sudnica 17/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija br. 39.
VII Pravne posledice otvaranja stečaja nad stečajnim dužnikom nastupaju sa danom objavljivanja na oglasnoj tabli Suda.
VII Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda dana 28. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

AD "Vojvodinaprodukt"

 

2. St. broj 32/2010

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao stečajni sud, postupajući u veću sastavljenom od sudije Katice Popović, kao predsednika veća, sudije Gine Tešanović i Dragane Savić, kao članova veća, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom stečajna masa AD "Vojvodinaprodukt" iz Inđije, donosi 23. novembra 2011. godine van ročišta, na osnovu čl. 122. Zakona o stečajnom postupku
REŠENJE
Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom stečajna masa AD "Vojvodinaprodukt" iz Inđije.
Završno ročište će se održati 22. decembra 2011. godine u 11,00 časova, sudnica broj 18 (drugi sprat) u Privrednom sudu Sremska Mitrovica, Sv. Dimitrija 39.
Na završnom ročištu će se raspravljati o:
1. Završnom računu stečajnog upravnika
2. Konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova
3. Prigovorima na završni račun odn. na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada
4. Neraspodeljenim delovima deobne mase
5. Drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o određivanju završnog ročišta je istaknuto na oglasnu tablu suda 23. novembra 2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

 

 

4. St. broj 11/2010 (04)

 

 

 

I Rešenjem Privrednog suda u Užicu St. broj 11/2010 (04) od 25. novembra 2011. godine određeno je završno ročište za 23.12.2011. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici 52/III Privrednog suda u Užicu.
II Na završnom ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, o konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, odlučivati o neraspoređenim delovima deobne mase kao i o eventualnim prigovorima na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada, kao i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
III Pozivaju se poverioci da prisustvuju završnom ročištu.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

"Mediteran 92" d.o.o.

06169783

2. St. broj 126/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1701

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 126/2011, od 22. novembra 2011. godine, odredio održavanje ročišta za dan 12. decembar 2011. godine u 11,00 časova, sudnica broj 3 u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o planu reorganizacije stečajnog dužnika "Mediteran 92" d.o.o. Guča, Republike b.b., MB 06169783. Plan reorganizacije je podneo Milenko Surdžić, vlasnik društva, dana 28. oktobra 2011. godine. Poverioci će glasati po klasama koje će biti formirane u skladu sa Zakonom o stečaju. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, u vremenu od 9,00 do 14,00 časova. Sud je naložio predlagaču plana reorganizacije da najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta obaveštenje o zakazanom ročištu izvrši i neposredno ili putem pošte svim poveriocima koji su obuhvaćeni planom, osnivačima i akcionarima stečajnog dužnika, s tim što će uz obaveštenje dostaviti plan reorganizacije o kome će isti glasati.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a ukoliko je potraživanje osporeno ili nije ispitano stečajni sudija će vršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Glasati se može pismenim putem, tako što se sudu podnose glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. U ostalom delu glasanje će se vršiti prema odredbama čl. 156. 166. 167. Zakona o stečaju.
Stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Milić Nešković, stečajni upravnik iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

DOO "Damljanović"

7667337

St. 2. St. broj 235/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2391

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 235/2011 od 15. novembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Damljanović" Gornji Milanovac, MB: 7667337, PIB 101152070, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Milutin Obradović iz Čačka, kontakt telefon 065/602-93-22.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati u Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 235/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 11. novembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 26. januar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 13,00 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Wester style" AD

 

2. St. broj 371/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1591

 

Privredni sud u Čačku je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se provodi nad "Wester style" AD - u stečaju Ivanjica, 20. oktobra 2011. godine, za dan 23. decembar 2011. godine u 14,00 časova i isto će se održati u ovom sudu, Cara Dušana 6, sudnica broj 3.

Izvor: Redakcija, 12.12.2011.