Aktuelne vesti na dan 12. decembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 31/15-30. novembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 33/15-30. novembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 7-8/ novembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 7-8. novembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 93 OD 9.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • KOMENTAR ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA - "Sl. glasnik RS", br. 88/2011: • Zakonska rešenja sadržana u osnovnim odredbama i pojam javno-privatnog partnerstva •

Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja Zakona

Odnos sa Zakonom o javnoj svojini i Zakonom o javnim nabavkama

Izuzeci od primene Zakona

Značenje pojedinih izraza u Zakonu

Načela Zakona

Javno-privatno partnerstvo

Oblici javno-privatnog partnerstva

Koncesija

Javni i privatni partner

 

 • USLOVI ZA STICANJE PRAVA NA PENZIJU U 2012. GODINI

Uslovi za sticanje starosne penzije

Uslovi za sticanje porodične penzije

Usklađivanje penzija

Vojni osiguranici

 

 • IZMENA USLOVA RADA ANEKSOM UGOVORA O UREĐIVANJU MEĐUSOBNIH PRAVA, OBAVEZA I ODGOVORNOSTI

 

 

 • MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA KOD ISPLATE / DAVANJA POVODOM NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA ZAPOSLENIMA I DECI - U JAVNOM SEKTORU ZA 2011. GODINU

Pravni osnov - opšti propisi i posebni kolektivni ugovori

Kolektivni ugovori za pojedine delatnosti budžetskih korisnika

Poreski tretman sa primerima knjiženja

 

 • MOGUĆNOST BRISANJA IZ EVIDENCIJE OBVEZNIKA PDV ODREĐENIH KORISNIKA JAVNIH (BUDŽETSKIH) SREDSTAVA ISTEKOM 2011. GODINE

Brisanje iz evidencije PDV po službenoj dužnosti

Brisanje iz evidencije na osnovu zahteva obveznika za prestanak obaveze plaćanja PDV

Brisanje iz evidencije određenih korisnika javnih (budžetskih) sredstava

Brisanje iz evidencije PDV zbog prestanka obavljanja delatnosti

Postupanje nadležnog poreskog organa kod brisanja iz evidencije obveznika PDV

Obaveze onih obveznika koji se brišu iz evidencije istekom 2011. godine

Obračun PDV na zatečene zalihe dobara na dan 31.12.2011.

Obaveza ispravke odbitka prethodnog PDV za opremu i objekte za vršenje delatnosti

Utvrđivanje podatka o ukupnom prometu

Uračunava se, u ukupan promet

Koriguje - smanjuje, ukupan promet

Ne uračunava se, u ukupan promet

 

 • MATURSKI ISPIT UČENIKA UPISANOG U ŠKOLU RADI DOKVALIFIKACIJE

 

 • OCENA USTAVNOSTI JEDNOG DELA ODREDBE ČLANA 14a STAV 1. TAČKA 2) ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: • "Sl. glasnik RS" br. 91/2011 •

 

 • REZERVISANJA ZA ZADRŽANE KAUCIJE I DEPOZITE U SKLADU SA MRS 11 SA PRIMEROM

 

 • POKLONI I PROSLAVE POVODOM NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA: • Poreski aspekt davanja sa primerima obračuna poreza i doprinosa •

  - Davanje poklona deci zaposlenih

1. Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, u iznosu do 7.237 dinara

2. Poklon deci zaposlenih, u iznosu većem od 7.237 dinara, odnosno deci starijoj od 15 godina

3. Neoporezivi iznos do 7.237 dinara primenjuje se u periodu od 1.2.2011. godine do 31.1.2012. godine

4. Poklon povodom Novogodišnjih i Božićnih praznika u slučaju kad roditelji koji imaju zajedničko dete ili decu, rade kod istog poslodavca

Akt poslodavca o davanju Novogodišnjih i Božićnih poklona deci zaposlenih

Obaveze koje se plaćaju na Novogodišnje i Božićne poklone deci zaposlenih, preko neoporezivog iznosa

Davanje poklona iz sredstava sindikalne organizacije

Davanja poklona licima koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca (penzionerima, poslovnim partnerima i drugima)

Davanje Novogodišnjih i Božićnih poklona zaposlenima

Organizovanje Novogodišnjeg programa

Poslodavac angažuje lica po autorskom ugovoru

Poslodavac angažuje samostalnog umetnika

Angažovanje lica koje nema status samostalnog umetnika, a osigurano je po drugom osnovu

Angažovanje lica koje nema status samostalnog umetnika, a nije osigurano po drugom osnovu

 • POPUNJAVANJE OBRAZACA ZA SUBVENCIJU NOVOZAPOSLENIH RADNIKA PREMA UPUTSTVU PORESKE UPRAVE

 

 • PRIMENA PROPISA O OPOREZIVANJU DOHOTKA GRAĐANA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Decembar 2011 •

Oporezivanje porezom na dohodak građana primanja koje fizičko lice ostvaruje u naturi ili činjenjem

Poreski tretman zarade rezidenta Nemačke po osnovu rada koji se vrši u Srbiji

 • PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Decembar 2011•

Oporezivanje porezom na prenos apsolutnih prava razmene i otkupa nepokretnosti između preduzeća i fizičkog lica

Prestanak poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu za srušeni objekat

Solidarno ili supsidijarno jemstvo kupca nepokretnosti u zavisnosti od ugovornog odnosa sa prodavcem u pogledu plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava

 

 • PRIMENA PROPISA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Decembar 2011 •

Obaveza obračuna i plaćanja poreza po odbitku od strane rezidentnog obveznika prilikom isplate glavnice sa pripisanom kamatom nerezidentnom licu

Osnovica poreza na dobit u konsolidovanom poreskom bilansu kada je iskazan gubitak iz poslovanja i ostatak kapitalnog dobitka na nivou grupe

Poreski tretman obračunatog iznosa naknade štete zaposlenom zbog nekorišćenja godišnjeg odmora s aspekta poreza na dobit pravnih lica

Nepostojanje prava na poreski kredit za nematerijalno ulaganje izvršeno u softver

Obaveza plaćanja poreza po odbitku na naknadu koju rezidentno pravno lice plaća nerezidentu na osnovu ugovora o franšizingu

Poreski tretman rashoda nastalih po osnovu obezvređenja imovine

 

 • PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Decembar 2011 •

PDV tretman iznosa troškova postupka za naplatu potraživanja koji je odlukom suda dosuđen obvezniku (tužiocu)

Izmena osnovice za obračun PDV kada obveznik PDV - uvoznik naknadno odobri distributeru popust u ceni

Mesto prometa telekomunikacionih usluga kod prometa između obveznika PDV sa teritorije van APKM i lica sa teritorije APKM

PDV tretman prijema novčanog potraživanja na osnovu ugovora o cesiji

Izmena osnovice za obračun PDV u slučaju kada obveznik PDV zaračunava primaocu dobara i usluga troškove slanja opomene zbog kašnjenja sa plaćanjem naknade

Nepostojanje prava na odbitak prethodnog poreza iskazanog u računu obveznika PDV kome je oduzet PIB u momentu izdavanja računa

Pravo na odbitak prethodnog poreza od strane obveznika PDV sticaoca koji je u statusnoj promeni stupio na mesto prenosioca

Stopa PDV po kojoj se oporezuje promet usluga ustupanja prava na prikazivanje filma

Mesto prometa usluge seče šuma koje vrši strano lice u Republici Srbiji

Poreski tretman novčanih sredstava koja obaveznik PDV primi na ime naknade štete

Mesto prometa usluge prebacivanja dokumenata iz jedne u drugu ekstenziju

Pravo na refundaciju PDV kada ugovorena cena stana nije isplaćena prodavcu već licu sa kojim je prodavac zaključio ugovor o preuzimanju duga

Obračun i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja po osnovu ugovora o osiguranju od opšte odgovornosti

Mesto prometa usluge popravke opreme kojoj je istekao garantni rok

Obračun i plaćanje PDV nadoknade poljoprivrednicima

Obračun i plaćanje PDV na iznos novčanih sredstava koje obveznik PDV prima od osiguravajućeg društva kao naknadu za štetu nastalu u saobraćajnom udesu

Mesto prometa usluge održavanja servera koje vrši domaće za račun stranog lica

Nastanak poreske obaveze u slučaju prijema novčanih sredstava za usluge prevoza koje će biti realizovane u narednom poreskom periodu

Pravo na poresko oslobođenje za promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima iz člana 24 stav 1 tačka 16b) Zakona

Ispravka poreske osnovice nakon odobrenja naknadnog popusta u ceni

Obračun PDV kada se umesto novca zajmodavcu prenosi pravo raspolaganja na dobrima

 

 • PRIMENA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Decembar 2011 •

Za ostvarivanje prava na pogodnosti iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja neophodna potvrda o rezidentnosti na propisanom obrascu Republike Srbije

Nadležnost organa za vraćanje iznosa koji je naplaćen na osnovu neopravdano izrečene novčane kazne za poreski prekršaj

Primena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji na obračun kamate za javne prihode koje naplaćuje Poreska uprava

Nemogućnost otpisa kamate obračunate zbog docnje u plaćanju doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje licima koja obavljaju advokatsku delatnost

 

 • IZVOZ UZORAKA U INOSTRANSTVO RADI SPECIFIČNIH LABORATORIJSKIH ANALIZA
VLADA USVOJILA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA KOJE NEĆE UTICATI NA PORESKU OBAVEZU ZA 2011. GODINU

Na sednici Vlade Republike Srbije, održanoj 8. 12. 2011. godine, utvrđen je, između ostalog, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, čije se usvajanje u Narodnoj skupštini očekuje do kraja godine.


Prema odredbama tog zakona obveznici će utvrđivati porez na dobit počev od 2012. godine, što znači da će se poreski bilans za 2011. godinu sastavljati u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004 i 18/2010 - dalje: Zakon).

Osnovni razlozi za izmene i dopune Zakona odnose se na stvaranje uslova za primenu propisa koji uređuje sporazumno finansijsko restrukturiranje, kao i stvaranje uslova za unapređenje rada slobodnih zona. Takođe, bilo je potrebno i izvršiti preciziranje pojedinih zakonskih rešenja, u cilju otklanjanja nejasnoća u njihovoj primeni.
S tim u vezi, najznačajnije predložene izmene odnose se na sledeće:


Ustanove i druga pravna lica koja prihode pretežno ostvaruju na tržištu podnosiće Poreski bilans na Obrascu PB 1

Izmenom člana 1. Zakona, vrši se preciziranje vrste poreskih obveznika u smislu da i druga pravna lica osnovana u skladu sa posebnim propisima (kao npr. ustanove i druga pravna lica osnovana u skladu sa posebnim propisima), koji prihode ostvaruju pretežno prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu, predstavljaju poreskog obveznika koji poreski bilans popunjava i podnosi kao obveznik iz člana 1. stav 1. Zakona (na Obrascu PB 1). Takođe, precizira se i šta se, u smislu Zakona, smatra pretežnim prihodom ostvarenim na tržištu od prodaje proizvoda, odnosno vršenja usluga uz naknadu.


Preciziraju se uslovi pod kojima se u Poreskom bilansu priznaju rashodi po osnovu otpisa pojedinačnih potraživanja

Izmenom člana 16. Zakona, preciziraju se uslovi pod kojima se, u poreskom bilansu priznaje rashod po osnovu otpisa vrednosti pojedinačnih potraživanja koja nisu prethodno bila uključena u prihode obveznika (npr. potraživanja po osnovu datih avansa, odnosno plasmana).
Takođe, predlaže se da obveznik sa statusom poverioca u postupku finansijskog restrukturiranja (koje se sprovodi u skladu sa zakonom koji uređuje sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava) nije dužan da ispuni propisane uslove kako bi mu se u poreskom bilansu otpis potraživanja priznao kao rashod. Naime, postojećim zakonskim rešenjem (član 16. Zakona) propisano je da se na teret rashoda obveznika priznaje otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja pod uslovom da obveznik kumulativno ispuni uslove navedene u članu 16. Zakona. Predloženim rešenjem predviđa se izuzetak, u smislu da u slučaju sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednog društva, poreski obveznik koji vrši otpust duga (u skladu sa navedenim zakonom) nije dužan da, u slučaju otpisa vrednosti potraživanja po tom osnovu, ispuni uslove propisane navedenim članom Zakona.


Proširuje se predmet oporezivanja prihoda nerezidenata porezom po odbitku

Izmenom člana 40. Zakona, vrši se preciziranje u smislu da ukoliko nerezidentno pravno lice ostvari prihode (po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, autorskih naknada, kamata, kapitalnih dobitaka i naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari) od rezidentnog pravnog lica, obračunava se i plaća porez po odbitku, pri čemu se, kao predmet oporezivanja porezom po odbitku, precizira i prihod koji nerezidentno pravno lice ostvaruje iz viška deobne stečajne mase (shodno propisima o stečaju), odnosno raspodelom likvidacionog ostatka po likvidaciji privrednog društva (u skladu sa propisima o privrednim društvima), imajući u vidu da se u oba slučaja radi o vrstama prihoda nerezidentnog pravnog lica koje proizilaze iz učešća u kapitalu rezidentnog pravnog lica.
Takođe, propisuje se da se porez po odbitku ne plaća ukoliko nerezidentno pravno lice ostvari prihode od rezidentnog pravnog lica od kamate po osnovu dužničkih hartija od vrednosti, u smislu propisa kojima je uređeno tržište kapitala, a čiji je izdavalac Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije, čime se izjednačava poreski tretman ove vrste prihoda nerezidentnih pravnih lica sa poreskim tretmanom iste vrste prihoda nerezidentnih fizičkih lica (imajući u vidu da je zakonom kojim se uređuje oporezivanje dohotka građana ova vrsta prihoda nerezidentnih fizičkih lica izuzeta od oporezivanja).


Uvodi se novi poreski podsticaj za korisnike slobodne zone koji se bave proizvodnom delatnošću

Dodaje se novi član kojim se predlaže uvođenje poreskog podsticaja za korisnike slobodnih zona koji se bave proizvodnom delatnošću (u slobodnoj zoni), u smislu umanjenja obračunatog poreza na dobit pravnih lica u iznosu od 100%, za dobit ostvarenu obavljanjem proizvodne delatnosti u slobodnoj zoni, čime bi se podstakli ciljevi programa jačanja slobodnih zona (povećanje proizvodnje, izvoza i deviznog priliva, otvaranje novih radnih mesta, povećanje direktnih stranih investicija, transfer novih tehnologija i dr.), uključujući i indirektni efekat na celokupnu privredu, preko saradnje privrednih društava iz slobodnih zona sa privrednim društvima i ostalim privrednim subjektima van zone.


Vrši se usaglašavanje sa osnovnom merom inflacije - godišnjim indeksom potrošačkih cena

U skladu sa odredbama člana 48. st. 6. i 8, čl. 50v i 50g Zakona, vrši se usaglašavanje sa osnovnom merom inflacije u vođenju monetarne politike u Republici Srbiji - godišnjim indeksom potrošačkih cena, koji utvrđuje i publikuje Republički zavod za statistiku Srbije. Naime, od januara 2011. godine Republički zavod za statistiku Srbije prekinuo je sa objavljivanjem podataka o rastu cena na malo i kretanju indeksa troškova života, u skladu sa usvojenom strategijom razvoja statističkih sistema od januara 2011. godine.
Na kraju, napominjemo da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se kod utvrđivanja, obračunavanja i plaćanja poreske obaveze počev za 2012. godinu.

Izvor: Redakcija, 9.12.2011.

JAVNA RASPRAVA O RADNOM TEKSTU ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI BIĆE ODRŽANA 12. DECEMBRA 2011. GODINE

Javna rasprava o radnom tekstu "Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći" održaće se 12. decembra 2011. godine u Palati Srbija (Sala Jugoslavija) sa početkom u 10 časova. Javnu raspravu otvoriće državni sekretar ministarstva pravde Goradana Pualić.

Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći trebalo bi da se uredi celovit sistem pružanja besplatne pravne pomoći u Republici Srbiji.

Očekuje se da zakon omogući građanima slabog imovnog stanja i pripadnicima ranjivih društvenih grupa da dobiju pravnu pomoć, koja im je potrebna kako bi ostvarili ili zaštitili svoja prava i interese.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 9.12.2011.

JAVNO SLUŠANJE NA TEMU: SPROVOĐENJE ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA U SEGMENTU INKLUZIJE

Javno slušanje na temu "Predstavljaljnje Izveštaja podgrupe o sprovođenju Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u segmentu inkluzije" održano je danas u Domu Narodne skupštine u organizaciji Radne grupe za prava deteta i podršku UNICEF-a.

U ime Radne grupe za prava detet, prisutne je pozdravila predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić Dejanović naglasivši važnost teme inkluzije dece sa teškoćama u razvoju u redovan vaspitno-obrazovni sistem. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 52/2011 - prim. red), koji je usvojen 2009. godine i počeo da se primenjuje 2010/2011 školske godine, sadrži jasne odredbe kojima se garantuje unapređenje kvaliteta obrazovanja, inkluzija i antidiskriminacija najranjivije dece, uključujući i najsiromašnije, romsku i decu sa smetnjama u razvoju, istakla je predsednica Narodne skupštine. Radna grupa za prava deteta Narodne skupštine, koja je formirana 2009. godine, prati primenu donetih zakona u segmentima koji se bave decom, i vrši sve tri osnovne funkcije Narodne skupštine: zakonodavnu, predstavničku i nadzornu. Radna grupa je izdala i Priručnik za poslanike za ostvarivanje prava dece sa invaliditetom, a u fokus je stavljena tema inkluzije, zaključila je predsednica Đukić Dejanović.
Narodna poslanica Milica Vojić Marković, član Radne grupe za prava deteta i koordinator podgrupe za nadzor primene Zakona, predstavila je Izveštaj podgrupe o sprovođenju Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja u segmentu inkluzije. Bezuslovna obrazovna inkluzija, jednako pravo na obrazovanje za sve bez diskriminacije, cilj je svih aktera u obrazovanju.

Članovi Podgrupe obišli su škole koje su primeri dobre prakse i koje su prevazišle strah od inkluzije, ojačana saradnja između školskih stručnih timova, interresornih komisija lokalnih samouprava, direktora i roditelja. Podrgupa je pripremila upitnik za nadzor sprovođenja ovog Zakona, a odgovori su otkrili postojanje čestih problema u školama, kao što su nedostatak nastavnih sredstava, nedostatak volje obrazovnih radnika da se bave inkluzijom, nedostatak edukovanih učesnika u radnom procesu, kao i nedostatak sistemske pomoći stručnih timova, istakla je Milica Vojić Marković. Takođe, veliki problem predstavlja i nedovoljan broj personalnih asistenata i jasno uređenje pozicije pedagoškog asistenta.

Primere dobre prakse predstavio je potpredsednik Narodne skupštine i član podgrupe Nikola Novaković naglasivši da je uloga pedagoškog asistenta u razvoju deteta ključna i da je bitno jasno odrediti koliko je izdvojeno sredstava za pedagoške asistente za decu sa smetnjama u razvoju.

Narodni poslanik Milan Stanimirović, član podgrupe, istakao je da je zadovoljstvo videti škole koje vole svoju decu i da je potrebno iskoreniti predsrasude, koje često i sami roditelji prave, ne dajući svojoj deci da budu u klasičnim odeljenjima sa vršnjacima.

Imajući u vidu da je rad na primeni inkluzivnog obrazovanja interresoran, o svojim iskustvima, postignutim rezultatima, ali i nedostacima, govorili su državni sekretar u Ministarstvu prosvete i nauke Tinde Kovač Cerović, pomoćnica ministra zdravlja Dubravka Šaranović Racić, pomoćnica ministra rada i socijalne politike Suzana Paunović, savetnik u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Svetlana Đorđević, zamenik Zaštitnika građana za prava deteta Tamara Lukšić Orlandić i zaštitnica građana AP Vojvodine Aniko Muškinja Hajnrih.
Učešće na javnom slušanju uzeli su i narodni poslanici, predstavnica UNICEF-a, predstavnici Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju, predstvnici nevladinih organizacija i osnovnih škola. U raspravi je konstatovano da su, kao podrška inkluzivnom obrazovanju, izdati mnogi priručnici, regulative i pravilnici, organizovane obuke, ali u nekim školama je ostao problem nedovoljne obučenosti nastavnika za rad sa decom sa posebnim potrebama, nepostojanje pedagoškog asistenta ili postojanje pedagoških asistenata neodgovarajućeg stručnog profila, kao i nemotivisanost nastavnika za rad sa decom sa posebnim potrebama.

Koordinatorka podgrupe za nadzor primene Zakona, narodna poslanica Milica Vojić Marković obavestila je prisutne da će predlog zaključaka sa javnog slušanja biti dostavljen Radnoj grupi za prava deteta na usvajanje.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 8.12.2011.

NA INTERNET STRANICI POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE DOSTUPNA PITANJA I IZVORI ZA PRIPREMU POZNAVANJA PROPISA IZ OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA POLAGANJE ISPITA ZA LICENCU

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice obaveštava sve kandidate za ispit za licencu, da su od danas na linku u prilogu, radi jednostavnije pripreme kandidata, dostupna pitanja i izvori za pripremu poznavanja propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Detaljne informacije o postupku polaganja stručnog ispita za licence za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike možete pronaći na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&catid=3%3Aobrazovanje&id=150%3Apolaganje-strucnog-ispita-za-licence&Itemid=68&lang=srl

Provera poznavanja propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja
http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/images/stories/Dokumenti/Licence/Provera%20poznavanja%20propisa%20iz%20oblasti%20obrazovanja%20i%20vaspitanja.pdf

Izvori za pripremu poznavanja propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=167%3Aispit-za-dozvolu-za-rad-licencu-nastavnika&catid=1%3Anovosti&Itemid=3&lang=srl

Izvod: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 9.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA - VISINA PLATE LEKARA SE ODFREĐUJE NA OSNOVU ČETIRI ELEMENTA, A TO SU BROJ OPREDELJENIH PACIJENATA ZA ODREĐENOG LEKARA, PREVENTIVNI RAD LEKARA, NAČIN I BROJ PROPISANIH LEKOVA I BROJ PREGLEDANIH BOLESNIKA

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Zoran Stanković izjavio je danas da su realizacijom projekta "Razvoj zdravstva Srbije - dodatno finansiranje" smanjeni troškovi i vreme lečenja određenih bolesti.

Stanković je na završnoj konferenciji o kliničkim putevima istakao da je taj projekat, u kojem je učestvovalo 18 zdravstvenih ustanova iz Srbije, pokazao da je primenom kliničkih puteva kod zbrinjavanja pacijenata smanjen rizik od greške i neželjenih događaja.

Prema njegovim rečima, protokol i procedure koje su predviđene kliničkim putevima obezbeđuju ujednačavanje zdravstvene zaštite, pri čemu svaki pacijent ima tačan uvid u to kako se leči.

Ministar je podsetio na to da su među ustanovama koje su učestvovale u projektu bile i Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, opšte bolnice u Zrenjaninu i Valjevu i Klinika za hirurgiju Kliničkog centra u Kragujevcu, kao i da je projekat finansiran iz kredita Svetske banke.

Stanković je ponovio da će, u skladu sa Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 116/2008 - dr. zakoni i 92/2011 - prim. red), lekarima koji ne ispune normu koju odredi zdravstvena ustanova biti smanjene plate.

On je objasnio da primena zakona ne znači da će lekari biti plaćeni po broju obavljenih pregleda, već će na visinu plate uticati više faktora.

Postoje četiri elementa po kojima će biti određena visina plata, a to su broj opredeljenih pacijenata za određenog lekara, preventivni rad lekara, način i broj propisanih lekova i broj pregledanih bolesnika, precizirao je ministar.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 9.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU - PREDUZEĆIMA U RESTRUKTURIRANJU OMOGUĆENO JE PRIVREMENO ODLAGANJE PRINUDNOG IZVRŠENJA ZA ODREĐENI PERIOD U KOJEM BI MOGLA DA POSTANU SPOSOBNA DA IZMIRE SVOJA DUGOVANJA

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja u Vladi Republike Srbije Nebojša Ćirić i predstavnici Samostalnog sindikata metalaca Srbije postigli su danas dogovor o formiranju radno-operativne grupe koja će analizirati rad svih preduzeća u restrukturiranju.

Ćirić je na konferenciji za novinare, održanoj nakon ovog sastanka, saopštio da je, u skladu sa zakonskim mogućnostima, a uz podršku Ministarstva pravde, pronađeno i rešenje koje će omogućiti da se u narednih 12 meseci spreče prinudna izvršenja nad preduzećima u restrukturiranju iz metalskog sektora i ostalih preduzeća u domaćoj privredi.

Ministar je objasnio da će na osnovu rezultata analize rada tih preduzeća biti dobijena jasna slika o tome koja od njih imaju perspektivu i iza kojih će stati država, ali i o onima koja će otići u stečaj ili likvidaciju, uz obezbeđivanje socijalnih programa.

On je kao dobar primer naveo fabriku za proizvodnju traktora IMR iz Rakovice koja je uspela da zaključi veliki izvozni posao, a kojoj je resorno ministarstvo obezbedilo povoljan kredit u iznosu od 100 miliona dinara.

Prema njegovoj oceni, to potvrđuje da ima kupaca koji su zainteresovani za proizvode iz Srbije, u ovom slučaju konkretno za traktore.

Ćirić je naveo da je tokom sastanka bilo reči i o budžetu za 2012. godinu koji će svakako biti restriktivan, ali će i kao takav morati da obuhvati subvencije i nastavak programa mera Vlade, posebno kroz pomoć vagonogradnji, industriji šinskih vozila, subvencionisanoj prodaji kamiona, autobusa i ostalih programa.

Budžet će, kako je dodao, obuhvatati i socijalne programe koji su dobrovoljni, ali imaju za cilj racionalizaciju troškova u određenim preduzećima.

Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen objasnio je da su suštinski problem preduzeća u restrukturiranju u periodu ekonomske krize velika dugovanja, koja su se vremenom nagomilala i koja su dobila sudski epilog.

Homen je ukazao na to da sve presude moraju biti izvršene, ali i napomenuo da pravo rešenje podrazumeva određivanje vremenskog okvira u kojem bi ta preduzeća svojim radom uspela da prežive zarađujući, i u tom slučaju postanu sposobna da izmire svoja dugovanja.

On je saopštio da je u razgovoru sa predstavnicima sindikata postignut dogovor i o tome da će se ta preduzeća, pozivajući se na novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 - prim. red) koji omogućava zastoj na određeni vremenski period, obratiti Vrhovnom Kasacionom sudu koji je nadležan za donošenje takve odluke.

Državni sekretar je najavio da će u narednih nekoliko meseci biti intenzivirana borba protiv korupcije u javnim preduzećima, kao i da se mogu očekivati velike akcije koje će pokazati spremnost države da se bori sa visokom korupcijom.

Ta korupcija je trenutno najveći problem kad je reč o kriminalu, ocenio je on i ponovio da je suzbijanje korupcije prioritet države.

Državni sekretar je podsetio na to da su u poslednjih nekoliko meseci otvorena tri ili četiri velika slučaja korupcije, koji su, pre svega, vezani za rad javnih preduzeća.

Očigledno je da su javna preduzeća u prethodnim godinama bila izvor korupcije i da tu postoji sprega sa određenim bivšim i sadašnjim predstavnicima političke vlasti, zaključio je Homen.

Predsednik Samostalnog sindikata metalaca Zoran Vujović izrazio je zadovoljstvo današnjim dogovorom sa predstavnicima Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarstva pravde, kojim je načinjen prvi pozitivan korak ka rešavanju problema iznetih na današnjem sastanku.

Predstavnici Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Samostalnog sindikata metalaca Srbije održaće naredni sastanak krajem decembra, na kojem će potpisati memorandum o saradnji koji će, između ostalog, obuhvatati i zaključke sa današnjeg sastanka.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 9.12.2011.

NBS TREBA DA DONESE ODLUKE KOJE ĆE OMOGUĆITI BOLJU LIKVIDNOST U BANKARSKOM SISTEMU PUTEM IZMENE KLASIFIKACIJE ZA POJEDINE KATEGORIJE KREDITA

Predsednik Vlade Republike Srbije Mirko Cvetković izjavio je večeras da je postignut dogovor o tome da Narodna banka Srbije donese određene odluke koje će omogućiti bolju likvidnost u bankarskom sistemu putem izmene klasifikacije za pojedine kategorije kredita.

Cvetković je nakon sastanka sa najznačajnijim privrednicima, predstavnicima najvećih banaka i privrednih udruženja istakao da je tom prilikom takođe dogovoreno da to bude prvi u nizu sastanaka koji će se održavati u narednom periodu na mesečnom nivou.

On je najavio da će biti formirana uža grupa sastavljena od dva predstavnika banaka, dva predstavnika privrede i guvernera i premijera, koji će se sastajati zajedno sa predstavnicima sindikata kako bi se obezbedilo da Srbija sa što manje troškova prođe kroz krizu, kao i osigurala makroekonomska stabilnost.

Predsednik Vlade je sastanak koji je održan u Palati Srbija ocenio kao konstruktivan, uz napomenu da je na njemu bilo reči o trenutnoj ekonomskoj situaciji u zemlji, ali i o načinima suprotstavljanja potencijalnoj ekonomskoj krizi i prelivanju problema iz evrozone.

Predsednik Republike Srbije Boris Tadić izjavio je da će Srbija reagovati na vreme kako bi predupredila efekte novog talasa ekonomske krize čiji se udar očekuje naredne godine.
Tadić je ukazao na to da će se uložiti velika energija kako bi se minimizovali efekti krize, otvorila nova radna mesta i sačuvala ona koja već postoje.

On je izrazio očekivanje da će naša zemlja naredne godine ostvariti pozitivan privredni rast.

Tadić je naveo da će se mnoge zemlje suočiti sa novim talasom recesije i čak udvostručavanjem nezaposlenosti, ali da će Srbija iskorišćavanjem svih unutrašnjih resursa i privlačenjem investitora izbeći takvu sudbinu.

On je poručio da će, on sam, ali i predstavnici Vlade Srbije, narednih dana razgovarati sa potencijalnim stranim investitorima.

Prema njegovim rečima, i preduzeća i sindikati treba da preuzmu svoj deo odgovornosti i da doprinesu postizanju saglasnosti oko mera ekonomske politike.

Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić izjavio je da postoji prostor da se izvrši korekcija odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banaka, što treba da omogući jednostavnije kreditiranje srednjih preduzeća koja imaju probleme sa likvidnošću.

Šoškić je naveo da je tokom sastanka državnog vrha sa privrednicima i predstavnicima banaka zaključeno da inicijativa za smanjenje obavezne rezerve banaka nije korak u dobrom pravcu.

On je rekao da je tokom sastanka bilo reči o zahtevima privrede da se izvrši relaksacija bankarskog sektora na način da se ne ugrozi njegova stabilnost.

Prema njegovim rečima, taj predlog razmatraće Narodna banka Srbije u ponedeljak, 12. decembra.

Sastanku su prisustvovali ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić.

Među učesnicima skupa bili su i generalni direktori velikih javnih preduzeća - Branko Radujko iz Telekoma Srbije, Dragomir Marković iz EPS-a i Dušan Bajatović iz Srbijagasa.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 10.12.2011.

USVAJANJE NACIONALNE STRATEGIJE O RADU POLICIJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI OČEKUJE SE U NAREDNOJ GODINI

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije Dragan Marković najavio je danas da bi Srbija u narednoj godini trebalo da dobije nacionalnu strategiju i akcioni plan o razvoju koncepta policije u lokalnoj zajednici.

Marković je na svečnosti dodele sertifikata policajcima koji su završili obuku o razvoju koncepta policije u lokalnoj zajednici podsetio na niz sprovedenih aktivnosti u tom pravcu.

Ova obuka usmerena je na uspostavljanje većeg poverenja između građana i policije i na povećanje nivoa bezbednosti u lokalnim sredinama, naveo je on i dodao da je obuku završilo 60 policijskih službenika.

Vršilac dužnosti šefa Misije OEBS-a u Srbiji Tomas Mur istakao je da će ta misija nastaviti da podržava MUP u razvoju koncepta policije u lokalnoj zajednici.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 9.12.2011.

U SKLADU SA NACRTOM ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA TERITORIJU GRADA BEOGRADA - IZNOSI TAKSI ZA ISTICANJE FIRME ĆE OSTATI NA NIVOU IZ 2011. GODINE, A ZA SVA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA KOJI DO KRAJA 2011. GODINE IZMIRE DOSPELE OBAVEZE PO OSNOVU OVE KOMUNALNE TAKSE IZNOS ZA 2012 GODINU UMANJUJE SE ZA 20%

Predstavnici Unije poslodavaca Srbije učestvovali su u Javnoj raspravi o Nacrtu odluke o izmeni i dopuni odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda, održanoj 08. decembra 2011. godine.

Na sastanku predstavnici Sekretarijata za finansije grada Beograda su upoznali prisutne sa izmenama lokalne komunalne takse za isticanje firme za 2012 godinu. Nova Odluka predviđa da iznosi lokalnih komunalnih taksi ostanu na nivou iz 2011. godine, dok se uvodi nova odredba kojom se za sva mala i srednja pravna lica koji do kraja 2011. godine izmire dospele obaveze po osnovu ove komunalne takse iznos za 2012 godinu umanjuje za 20%.

Predstavnici UPS-a su izneli stav da lokalna komunalna taksa za isticanje firme predstavlja nepošteni namet privredi, kojom se oporezuje samo postojanje privrednog subjekta, bez obzira na dobit, promet i ostale pokazatelje poslovanja, pri čemu se ne naplaćuje nikakva usluga od strane lokalne samouprave. Takođe, Unija poslodavaca smatra da, imajući u vidu Izmene zakona o finansiranju lokalne samouprave po kojima jedinice lokalne samouprave dobijaju velika novčana sredstva iz poreza na zarade ozbiljno razmotre ukidanje takse na isticanje firme kao nepravednog finansijskog opterećenja male i srednje privrede.

Kao jedna od inicijativa kojom bi se smanjio negativan uticaj ove takse na privredne subjekte, a naročito u svetlu poslednjih pokazatelja o smanjenju broja novootvorenih firmi tokom 2010. i 2011. godine, Unija poslodavaca Srbije je predložila Upravi grada Beograda da se novi privredni subjekti oslobode takse za isticanje firme tokom prve tri godine poslovanja.
Konačno, predstavnici UPS-a su protestvovali protiv odredbe da se lokalne komunalne takse ne plaćaju od strane državnih organa i organizacija, kao i od strane organa i organizacija lokalne samouprave i ustanova kojima je grad Beograd osnivač. UPS smatra da se ovime privatne firme, naročito iz oblasti zdravstva, kulture i obrazovanja stavljaju u nepovoljan položaj u odnosu na državna preduzeća. Privatni poslodavci u ovim delatnostima su već diskriminisani u odnosu na javne ustanove, i država mora obezbediti jednake uslove za poslovanje svima, umesto što dalje nastavlja praksu produbljivanja razlika između javnog i privatnog sektora.

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 9.12.2011.

BIZNIS SUSRETI IZMEĐU VIP FONDA ZA PROMOCIJU INVESTICIJA U APV I CENTRA ZA INTERNACIONALIZACIJU ŠTAJERSKE PRIVREDE BIĆE ODRŽANI TOKOM FEBRUARA I MARTA MESECA 2012. GODINE U GRACU I NOVOM SADU • Cilj je sektorski povezati važne privredne činioce iz Vojvodine i Štajerske sa namerom intenziviranja ukupnih trgovinskih i privrednih odnosa •

Tokom dvodnevne posete pokrajini Štajerskoj i Republici Sloveniji, potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Tomislav Stantić razgovarao je sa ministrom za privredu, evropske poslove i kulturu pokrajine Štajerske Kristijanom Buhmanom, zamenikom šefa za međunarodnu saradnju i evropske poslove i direktorom predstavništva Štajerske u Briselu Erikom Korzinekom o planovima buduće saradnje dve regije. Institucionalna saradnja započeta je 2003. godine potpisivanjem Sporazuma o saradnji, koja je omogućila intenzivne politicke i ekonomske odnose.

Republika Austrija i pokrajina Štajerska pružaju punu podršku integraciji Republike Srbije u EU i dobijanje statusa kandidata za članstvo u Uniji. Otvaranjem 3,4 i 5 komponente IPA i sertifikacijom decentralizovcanog sistema upravljanja (DIS) u Republici Srbiji, stvaraju se mogućnosti i za intenzivniju realizaciju projekata između dve regije. Sagovornici su se složili da je u vremenima ekonomske krize vazno dati jak impuls privrednoj saradnji i realizaciji konkretnih projekata, kao i izradi agende saradnje u 2012. godini, bazirane na važećem Sporazumu o saradnji.

Tokom razgovora istaknuto je da će Štajerska najverovatnije definisati AP Vojvodinu i Republiku Srbiju kao prioritetni region i zemlju za saradnju u 2013. godine, nakon što je ova austrijska regija promenila nacin implementacije međunarodne saradnje i prihvatila sistem koncentrisanja samo na jednu zemlju i regiju tokom jedne godine.

Potpredsednik Stantić i ministar Buhman najavili su održavanje biznis to biznis susreta tokom februara i marta meseca u Gracu i Novom Sadu, uz koordinaciju i realizaciju između VIP Fonda za promociju investicija u APV i ICS-a, Centra za internacionalizaciju Štajerske privrede. Cilj je sektorski povezati važne privredne činioce iz dve regije sa namerom
intenziviranja ukupnih trgovinskih i privrednih odnosa
. Austrija spada u najveće trgovačke partnere Republike Srbije i jednog od najvećih stranih ulagača u našoj zemlji. Cilj je da se povežu mali i srednji privrednici i da se udruže u klastere i zajedno nastupaju na tržištima trećih drzava, posebno onim sa kojima RS ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini.

Potpredsednik Stantić i direktor predstavništva Štajerske u Briselu Erik Korzinek saglasili su se da je otvaranje Vojvođanskog predstavništva u Briselu bio važan korak koji će omogućiti uspostavljanje intenzivnijih odnosa sa evropskim institucijama i kontakata sa drugim regionalnim predstavnicima u Briselu i realizaciju zajedničkih inicijativa, uključujući i projekte koji se finansiraju sredstvima EU. Štajerska je pružala podršku Vojvodini u ovom procesu i ostavila mogućnost da koristi prostor ove regije u Briselu, na ćemu je Vojvodina zahvalna. Prioritet u narednom periodu bice implementacija projekata pre svega vezanih za privredne subjekte i mogućnost proizvodne na teritoriji RS i izvoz na treća trzišta. Sagovornici su se složili da je potrebno definisati nove modalitete prisustva AP Vojvodini u Štajerskoj i obratno, koji bi trebao da omogući blagovremenu razmenu informacija u cilju zadovoljenja potreba stanovnika dve regije.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 9.12.2011.

ZAKON O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE – 20. decembar 2011.

Zаkonom o zаštiti poslovne tаjne ("Sl. glаsnik RS", br. 72/2011) uređuje se prаvnа zаštitа poslovne tаjne od svih rаdnji nelojаlne konkurencije. Informаcijаmа koje se štite kаo poslovnа tаjnа u smislu ovog zаkonа smаtrаju se nаročito: finаnsijski, ekonomski, poslovni, nаučni, tehnički, tehnološki, proizvodni podаci, studije, testovi, rezultаti istrаživаnjа, uključujući i formulu, crtež, plаn, projekаt, prototip, kod, model, kompilаciju, progrаm, metod, tehniku, postupаk, obаveštenje ili uputstvo internog kаrаkterа i slično, bez obzirа nа koji nаčin su sаčuvаni ili kompilirаni.

Trening omogućava učesnicima da prepoznaju koje su to poverljive informacije koje mogu uživati zaštitu kao poslovna tajna, da se upoznaju sa merama za očuvanje tajnosti kao i da budu informisati o tome koje su to radnje zakonitog, odnosno nezakonitog pribavljanja, korišćenja i otkivanja poslovne tajne.

Polaznici treba da steknu znanja o situacijama, tj. odnosima u kojima se može pojaviti problem zaštite odnosno opasnost odavanja poslovne tajne. To su, pre svega, odnosi između privrednih subjekata i njihovih rukovodilaca i zaposlenih koji mogu imati dodira s poslovnim tajnama, kao i odnosi sa poslovnim partnerima. Za svaku od ovih situacija, privredni subjekti moraju unapred da obezbede pravne mere za zaštitu podataka ili dokumenata koji predstavljaju poslovnu tajnu, kao što su ugovori o poverljivosti, klauzule o poverljivosti, označavanje dokumenata kao poverljivih. U slučaju da dođe do kršenja obaveze čuvanja poslovne tajne, privredni subjekti imaju na raspolaganju različita pravna sredstva za zaštitu svojih interesa. Potrebno je da polaznici steknu znanja o pravnim sredstvima koja im stoje na raspolaganju, o njihovim karakteristikama i ograničenjima.

Tema će biti predstavljena putem predavanja, sa naglaskom na praktična pitanja. 

Ciljna grupa:
Rukovodioci i pravni savetnici u privrednim subjektima, lica zadužena za ljudske resurse

Cilj seminara:
Podizanje svesti o zaštiti poslovne tajne i sticanje znanja o pravnim merama za očuvanje tajnosti podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu, kao i o pravnim sredstvima za zaštitu u slučaju njenog otkrivanja

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:                                   

Predavač:
Vladimir Djerić, advokat sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti privrednog i međunarodnog javnog prava. Radio je kao advokat u postupcima pred međunarodnim sudovima i tribunalima, dok je u međunarodnim arbitražama bio angažovan i kao advokat i kao veštak.
Mirela Bošković, diplomirani pravnik, radi kao pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu. Učestovala je u izradi zakona iz oblasti znakova razlikovanja (Zakon o žigovima, Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna, Zakon o oznakama geografskog porekla) kao i na Zakonu o zaštiti poslovne tajne. Član je radne grupe za pristupanje Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 20. decembar 2011. od 14.00 – 17.00 časova

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 7.500,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

link ka vesti:

 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=704c2811-33f8-4ee7-9ca9-c5b9909bbbfb
ZAKON O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE – 20. decembar 2011.

Program mera za oživljavanje privredne aktivnosti i ubrzani ekonomski razvoj je sastavljen od strane stručnih službi Unije poslodavaca Srbije i prezentovan na sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, 28. marta 2011. godine.

Ovaj program sastavljen je na osnovu brojnih konsultacija i anketa među uspešnim menadžerima i vlasnicima malih, srednjih i velikih preduzeća tokom 2010. i 2011. godine koji su identifikovali probleme i ponudili sprovodljiva rešenja.

Stanje u privredi Srbije, ali i celokupna atmosfera opšteg nepoverenja u institucije i nezadovoljstvo privrednika i građana nalažu odlučne poteze za poboljšanje opšte poslovne klime, očuvanje sadašnjih i otvaranje novih radnih mesta i kreiranje razvojnog privrednog ambijenta koji će istovremeno sa privlačenjem ozbiljnih investitora iz sveta, razvojem domaćih preduzeća, dati šansu i početnicima u biznisu da osnuju mala preduzeća i preduzetničke radnje i razviju svoj posao.

Dosadašnja praksa minimalnog ili potpunog neuključivanja predstavnika privrede u donošenje zakona i podzakonskih akata u oblasti finansija i privrede rezultovala je masovnim posrtanjem i gašenjem preduzeća i gubitkom preko 200 000 radnih mesta u formalnoj ekonomiji u poslednje dve i po godine. Ukoliko se nastavi sa ovakvim ponašanjem nadležnih institucija teško će se izbeći dalji ekonomski sunovrat i pad životnog standarda.

Zbog navedenog Unija poslodavaca Srbije insistira da legitimni predstavnici privrede u narednom periodu budu konsultovani prilikom donošenja svih propisa koji se direktno odražavaju na poslovanje privatnog sektora i predlaže Vladi RS konkretne mere za rešavanje nagomilanih problema koje bi u kratkom roku stabilizovale prilike i stvorile uslove za dalji privredni razvoj. Preduslov za realizaciju ovih mera je da izvršna vlast u Srbiji deluje hrabro i bez oklevanja i uvede red i disciplinu u svojim redovima, ali i među akterima ekonomskog života zemlje.

Unija poslodavaca Srbije će nastaviti da se i u 2012. godini štiti interese poslodavaca i zalaže se za stvaranje poslovnog okruženja zasnovanog na zdravoj konkurenciji i održivom rastu bogatstva svih građana, zasnovanog na povećanju produktivnost i stvaranju nove vrednosti. Ka tom cilju, UPS će nastaviti da sarađuje sa svim privrednicima, udruženjima privrednika i drugim zainteresovanim stranama spremnim da podrže program Unije poslodavaca Srbije za poboljšanje privrednog ambijenta i stvaranja uslova za dalju rast i razvoj privrede.

Ekonomski program UPS možete preuzeti na http://www.poslodavci.org.rs/images/pages/program_mera_za_ozivljavanje_privredne_aktivnosti_i_ubrzani_privredi_razvoj.pdf

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 8.12.2011.

REFERENTNA KAMATNA STOPA SMANJENA NA 9,75 ODSTO

Nakon razmatranja aktuelnih ekonomskih kretanja, Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na današnjoj sednici odlučio da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,25 procentnih poena, tako da ona od danas iznosi 9,75 odsto.

Ključni dezinflatorni faktori su u ovom, a biće i u narednom periodu, oslabljeni troškovni pritisci po osnovu regulisanih cena i cena hrane, kao i niska agregatna tražnja. Procesu dezinflacije, takođe, doprinosi nastavljanje pada inflacionih očekivanja. Povratak inflacije u granice dozvoljenog odstupanja od cilja očekuje se u prvom tromesečju naredne godine.

Na globalnom nivou, fiskalna i finansijska neizvesnost su i dalje naglašene, pre svega zbog krize javnog duga u zoni evra. U takvim okolnostima očekujemo da će podršku očuvanju makroekonomske i finansijske stabilnosti u Srbiji dati i usvajanje budžeta u skladu s fiskalnim pravilima i zaključenim stendbaj aranžmanom iz predostrožnosti s MMF-om.

Dalje kretanje referentne kamatne stope zavisiće od ostvarivanja rizika, pre svega u međunarodnom okruženju i u oblasti fiskalne politike, i njihovog uticaja na inflaciju.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 19. januara 2012.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 8.12.2011.

OBAVEŠTENJE KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJE O PROMENI TERMINA I MESTA ODRŽAVANJA BESPLATNIH AKREDITOVANIH PROGRAMA KME NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

Obaveštavamo Vas da je došlo do pomeranja termina i mesta održavanja, besplatnih akreditovanih programa KME na teritoriji grada Beograda, za 18.12.2011. godine sa početkom u 10 časova u velikoj dvorani Doma sindikata (Trg Nikole Pašića 5). Naime zbog velikog broja zainteresovanih članova naše Komore za prikupljanje bodova (preko 1300 članova), Ogranak Beograd je morao da nađe adekvatan prostor da bi izašli u suret svim zainterovanim. Još jednom ističemo da je komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije uvidom u Registar KMSZTS konstatovala da znatan broj članova nije sakupio potreban broj bodova u tekućoj licencnoj godini. Zato je u saradnji sa stručnim asocijacijama i drugim organizatorima programa KME, a u cilju da pomogne svojim članovima oko ispunjavanja uslova za obnavljanje licence, organizovala održavanje besplatnih akreditovanih programa KME na teritoriji grada Beograda.

Izvor: Vebsajt Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, 8.12.2011.

U OKVIRU DRUGOG POZIVA IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE BUGARSKA-SRBIJA ORGANIZOVAN FORUM ZA TRAŽENJE PARTNERA IZ PREKOGRANIČNOG REGIONA U PERNIKU (BUGARSKA) • Forum će biti održan 14. decembra 2011. godine •

U okviru drugog poziva za prikupljanje predloga projekata IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska - Srbija organizovan je forum za traženje partnera iz prekograničnog regiona u Perniku (Bugarska) 14. decembra 2011. godine.

Forum je organizovan u dvorcu kulture grada Pernika (trg "Krakra" br. 1) od 10 do 15 časova.

Ukoliko želite da učestvujete u forumu pošaljite e-mail na: nnikolich@mrrb.government.bg

Preliminarnu verziju agende foruma i više informacija o Programu možete naći na sajtu: www.ipacbc-bgrs.eu

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 8.12.2011.

PRIPREMNA OBUKA ZA SERTIFIKACIJU LICA ZA EBC*L (nivo A) – POSLOVNE FINANSIJE ZA NEFINANSIJSKE SRUČNJAKE (po akreditovanom programu EBC*L - European Business Competence* Licence) – 19-21. Decembar 2011.

Ova obuka je namenjena zaposlenima koji obavljaju svoje poslove izvan finansijske funkcije.

Evropska licenca poslovnih kompetencija (European Business Competence* Licence – EBC*L) je kvalifikacija koja efikasno obezbeđuje:

Evropska licenca poslovnih kompetencija (European Business Competence* Licence – EBC*L) je bazirana na međunarodno priznatim standardima kompetencija u oblasti poslovne ekonomije i danas ona predstavlja standard koji je usvojen od mnogih globalnih kompanija.

Sertifikat potvrđuje stručnost na međunarodno priznatom nivou.

EBC*L se sprovodi  u još 30 evropskih zemalja. EBC*L osigurava najviši stepen standarda potvrđen od privrede. Brojne kompanije uključile su ga u interni standard kompetencija osoblja (Siemens, T-Mobile, Xerox, Bayer, Unica, Samsung).

Inicijativa «Poslovne kompetencije za Evropu» započela je sa širenjem osnovnih  poslovnih znanja i  uspostavila međunarodno priznati standard i sertifikat «European Business Competence* Licence / Evropska licenca poslovnih kompetencija» - EBC*L.

EBC*L kvalifikacija se sastoji od 4 modula:

Ciljna grupa:
Obuka je namenjena direktorima i zaposlenima neekonomskog profila, nefinansijskim menadžerima i svima koji žele da provere i dokažu sopstvene kvalifikacije iz ove oblasti.

Cilj obuke:

Teme:
Osnovni finansijski pojmovi

Ciljevi poslovanja i menadžment pokazatelji

Troškovno računovodstvo u praksi

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 19-21. decembar 2011. od 9.30 - 16.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje obuke, dobijanje šifre za korišćenje e-learning LMS portala (SITOS) za pripremu EBC*L ispita, polaganje ispita, knjigu, materijale, osveženje i zajednički ručak učesnika za vreme trajanja obuke. U cenu je uključen i EBC*L sertifikat koji se dobije nakon položenog ispita.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3283-248; 3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

link ka vesti:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=5eff408c-7919-4f56-ab3e-4be20de83a9f

OKRUGLI STO NA TEMU "DA LI SU OLAKŠANE PROCEDURE ZA E-TRGOVINU?" BIĆE ODRŽAN 20. DECEMBRA 2011. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE • Rok za prijavljivanje je 12. decembar 2011. godine •

U Privrednoj komori Srbije, Beograd, Resavska 13-15, sala 4 na 2. spratu, utorak, 20. decembra 2011. godine u 11 časova.

Učesnici:

• Jelena Jovanović, sekretar Udruženja informatičkih delatnosti-PKS
• Mr. Ljiljana Stanković, pomoćnik ministra za trgovinu
• Mr. Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra za informaciono društvo
• Stefan Lazarević, Ministarstvo finansija,
• Goran Takač, eDućan
• Žarko Vukadinović, BankaInteza
• Dušan Sikimić, Dajners klub
• Prof. dr Stanislav Polić
• Miroslav Veličković, PTT Srbija
• Aleks Petrović, JSP
• Dušan Rakić, PK Beograda
• Nebojša Đurić, eTrgovina
• Aleksandar Drakulić, eKnjižara
• Voditelj Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije.

Potvrda učečća, Nikoli Markoviću, nimar@rcub.bg.ac.rs, najkasnije do 12. decembra 2011.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 8.12.2011.

UPUĆEN JAVNI POZIV DIPLOMIRANIM INŽENJERIMA ŠUMARSTVA ZA PREDPRIJEMNU OBUKU U TRAJANJU OD ČETIRI DANA KOJA POČINJE 13. DECEMBRA 2011. GODINE

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede obaveštava sve zanteresovane inžinjere šumarstva - oblast šumarstvo, diplomirane inžinjere šumarstva - oblast šumarstvo i diplomirane inžinjere šumarstva - master - oblast šumarstvo koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije da resorno ministarstvo organizuje, u utorak 13. decembra 2011. godine u 14 časova, predprijemnu obuku u trajanju od četiri dana koja će se obaviti u amfiteatru na Šumarskom fakultetu u Beogradu (Kneza Višeslava 1).

Obavljanje predprijemne obuke predstavljaće uslov svim kandidatima za prijem u radni odnos na poslovima inventure privatnih šuma, za potrebe Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona: 011 3348 399, 011 3348 424 - Veljko Đorđević i Verica Petrović.

Izvor: Vebsajt Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, 8.12.2011.

OTVOREN SOS BROJ ZA PRIJAVU NASILJA U ŠKOLAMA

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović danas je, u okviru projekta čiji je cilj iskorenjivanje nasilja i stvaranje bezbednih škola, otvorio SOS broj putem kojeg će žrtve i svedoci nasilja u školama moći da prijave ta dela.

Obradović je na konferenciji za novinare istakao da je strateški cilj akcije da se zaustavi i iskoreni nasilje i da se deci osnovnih i srednjih škola omogući bezbedno okruženje i bezbedni uslovi za učenje.

Ministar je naveo da je namera uvođenja ove telefonske linije da žrtve i svedoci nasilja imaju mogućnost da te slučajeve prijave i da se time pokrene procedura rešavanja problema.

Na pozive na SOS broj 0800/200-201 odgovaraće stručno lice Ministarstva prosvete i nauke, koje će prosleđivati informacije na određene adrese, a hitni slučajevi biće rešavani odmah.

Zavisno od vrste problema, onaj koji prijavljuje nasilje biće upućen na odgovarajuće institucije ili će rešavanje problema preuzeti ministarstva rada i prosvete.

Osobe koje će odgovarati na te pozive radiće od 8.30 do 16.30 časova, a izvan tog vremena sve pozive registrovaće telefonska sekretarica.

Nasilje će moći da se prijavi i anonimno, a osobama koje se jave biće postavljeno približno 20 pitanja, među kojima su gde i kad se nasilje desilo, da li je prijavljeno upravi škole, gradskom prosvetnom inspektoru, kao i uputstva kako to da učine.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 8.12.2011.

ASOCIJACIJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIKA SRBIJE UPOZORAVA DA VRH SRBIJE NE REŠAVA PROBLEM UKUPNE PRIVREDE

Potpredsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije (APPS) Milan Knežević je istakao da predstavnici APPS koji okuplja 141.000 preduzeća sa 200.000 zaposlenih, nisu bili ni pozvani na subotnji sastanak predsednika i premijera Srbije sa privrednicima i bankarima.

Državni vrh Srbije pokušava da reši probleme "odredjenih privrednika", a ne ukupne domaće privrede, ukazao je u nedelju potpredsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije (APPS) Milan Knežević.

"Sastanku sa državnim vrhom prisustvovalo je nekoliko privrednika koji traže povoljnije uslove za kreditiranje, a zapošljavaju svega jedan odsto radnika u Srbiji", rekao je Knežević agenciji Beta.

Predsednik i premijer Boris Tadić i Mirko Cvetković razgovarali su sa guvernerom Narodne banke Srbije (NBS) Dejanom Šoškićem, privrednicima i bankarima o merama za smanjenje nelikvidnosti preduzeća.

"Problem srpske privrede nije kako dobiti što više kredita; i obična je predstava za javnost to što navodno državni vrh pokušava da pomogne privredi tako što će biti donete mere za olakšano kreditiranje", rekao je Knežević.

On je ukazao da "povoljnije uslove za kredititiranje traži jedan broj privrednika koji su se zaduživali da bi kupovali nekretnine i na njima ubirali profit".

VOJVODINA I BEZ KANDIDATURE, UČESTVUJE U PROJEKTIMA

Beta, RTV

Iako Srbija nije dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, Vojvodina kao regija učestvuje u projektima, od kojih su neki u fazi realizacije, izjavio je direktor Kancelarije Vojvodine u Briselu Predrag Novikov 

Novikov je ocenio da je veoma važno da Srbija u martu postane kandidat za prijem u Evropsku uniju, jer će ući u budžetske planove EU i time dobiti mnogo više novca.

Novikov je za nedeljni novosadski "Dnevnik" rekao da bi mnogo više evropskog novca značilo i daleko veće šanse za razvoj.

"To bi nam omogućilo da na vreme uđemo u programski ciklus još nekoliko evropskih fondova i u njima rezervišemo sredstva za 2013. godinu. Istovremeno, Srbija bi kao zemlja-kandidat bila planirana i u budžetu EU za period od 2014. do 2021. godine", naveo je Novikov.

Prema njegovim rečima, Srbije ne treba da gleda sa "gnevom" na odlaganje dobijanja kandidature, već da radi na reformama.

"To je prevashodno u našem interesu. Realna politika može da se zasniva samo na realnoj, a ne imaginarnoj stvarnosti", rekao je Novikov.

Naveo je da se u budžetu Vojvodine za iduću godinu planiraju nova ulaganja i podrška kompanijama okrenutim izvozu, jer predstavništvo Vojvodine nastavlja da jača veze sa evropskim regionima i da privlači strane investitore.

"Uveren sam i da ćemo u 2012. prevazići broj od 200 odobrenih evropskih projekata", kazao je Novikova.

PRVA POŠILJKA POST EKSPORTOM KRENULA IZ SRBIJE

Tanjug

Prva pošiljka robe iz Srbije izvezena je preko poštanske usluge post eksport, a predata je na šalteru pirotske pošte, rekao je danas Tanjugu direktor radne jedinice poštanskog saobraćaja u tom gradu Bogoljub Popović.

"Od trenutka predaje prve pošiljke 16. novembra interesovanje preduzetnika u Pirotu raste i post eksport usluga doprineće oživljavanju privrednih aktivnosti malih i srednjih preduzeća u gradu", kazao je on.

Vlasnik preduzeća "Kosteks" Dragoslav Kostić rekao je Tanjugu da je njegova firma prva u Srbiji iskoristila novu poštansku uslugu i u Varnu (Bugarska) poslala uzorak prerađene domaće vune.

"Pošiljka je stigla u predviđenom roku, potencijalni kupac se javio, proverio je kvalitet naše robe i za 23. decembar zakazali smo sastanak na kome treba da dogovorimo uslove saradnje.

Nadam se povoljnom ishodu pregovora i budućoj saradnji", naveo je Kostić za Tanjug.

Prema njegovim rečima, pošta je omogućila preduzećima i njihovim vlasnicima da svoju robu u paketima do 30 kilograma težine "pošalje u svet svojim poslovnim partnerima na jednostavan i civilizovan način".

Vlasnika preduzeća "Fibo" iz Pirota Miroslav Antić ističe da je ranije imao problema prilikom pokušaja da robu pošalje kupcima van granica naše zemlje.

"Ranije smo se dovijali na različite načine da svoju robu pošaljemo u inostranstvo. Bio nam je potreban veliki napor da manje količine robe dostavimo kupcu ili je pošaljemo kao uzorak prilikom javljanja na tender", kazao je Antić Tanjugu.

"Robu smo slali autobusom, ili smo morali da angažujemo sopstveni prevoz i ljudstvo. Kad je pošaljemo autobusom, nikada nismo sigurni da li će u predviđenom roku stići na odredište, a ovo je sada sasvim nova priča koja nam olakšava rad i poslovanje", tvrdi on.

Privrednici u Pirotu navode da je uvođenjem nove usluge prekinuto njihovo "dovijanje uz daleko složeniju proceduru za slanje robe u izvoz".

Umesto popunjavanja sedam različitih dokumenta, na šalteru pošte izvoznik popunjava samo jedan dokument. Cena usluge zavisi od težine paketa i udaljenosti slanja paketa. Post eksport uslugu mogu koristiti mala i srednja preduzeća za slanje paketa vrednosti do 1.000 evra i težine do 30 kilograma.

Premijer Mirko Cvetković pozvao je 6. decembra preduzetnike da koriste post eksport uslugu. Oko 300.000 malih i srednjih preduzeća u Srbiji mogu da pošalju svoju robu u 237 zemalja širom sveta koristeći novu uslugu pošte.

PROGRAM PODRŠKE DIREKTNIM INVESTICIJAMA

Tanjug

Potpredsednica vlade za privredu i regionalni razvoj Verica Kalanović izjavila je danas da će država, zajedno sa privrednicima koji imaju hrabrosti da sada investiraju, pobediti u borbi protiv svetske ekonomske krize.

Kalanovićeva je, uručujući ugovore predstavnicima pet preduzeća iz Niškog okruga u okviru Programa podrške direktnim investicijama, navela da je to još jedan dokaz da sredstva mogu dobiti ne samo velike strane kompanije, već i domaća preduzeća.

"Svakodnevno putujem Srbijom i uverila sam se da je posao najveći problem i uslov da ljudi ne napuštaju gradove i opštine u kojima žive", kazala je Kalanović.

Prema njenim rečima, posao ljudima daje sigurnost i dostojanstvo, a program podrške direktnim investicijama koji se sprovodi preko Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza posebno je značajan za gradove s nadprosečnom nezaposlenošću i za nerazvijene opštine

"Zbog toga smo ove godine učinili još jedan korak i duplirali podsticajna sredstva za gradove s nadprosečnom nezaposlenošću i nerazvijena područja", rekla je Kalanovićeva.

Ona je ugovore uručila predstavnicima preduzeća LMB soft iz Niša, koje proizvodi medicinsku opremu, "Novi Pak" iz Niša iz oblasti industrije hrane i pića, "Remol" iz Merošine koje započinje grinfild investiciju u oblasti reciklaže ulja, kao i preduzećima "Resor" iz Gadžinog Hana koje se bavi specijalnom nadgradnjom komunalnih vozila i "Almina" iz Aleksinca iz oblasti metalurgije i obrade metala.

Tih pet preduzeća investiraće ukupno četiri miliona evra i zaposliće 260 radnika.

Sva preduzeća koja su dobila podsticajna sredstva su izvozno orjentisana, a novac će upotrebiti za izgradnju novih pogona i rekonstrukciju postojećih, kao i za nabavku opreme, čime će povećati produktivnost i postati konkurentnija.

Predsednik opštine Merošina Slobodan Todorović rekao je da su mala i srednja preduzeća oslonac nerazvijenih opština kakva je Merošina i dodao da su podsticajna sredstva države veoma važna u periodu krize, jer direktno utiču na zaustavljanje iseljavanja iz nerazvijenih područja.

Klanovićeva je ranije danas posetila opštinu Garžin Han i kompaniju "Resor", koja je korisnik državnih podsticajnih sredstava za investiranje i otvaranje novih radnih mesta.

DA LI JE PREKORAČEN LIMIT ZA JAVNI DUG

Tanjug

Javni dug Srbije na kraju septembra iznosio je 14,7 milijardi evra, za 1,5 milijardi više u odnosu na kraj juna, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Tokom prvih devet meseci 2011, javni dug je povećan za 2,6 milijardi evra, ili za 4,8 procentnih poena ukupnog domaćeg proizvoda (BDP). 

Javni spoljni i javni unutrašnji dug povećani su u istoj meri - za po 1,3 milijarde evra.

Povećanje stanja javnog duga rezultiralo je rastom njegovog učešća u procenjenom BDP na 46,7 odsto. 

Prema metodologiji Ministarstva finansija koju ono koristi za ocenu ispunjenosti uslova propisanih Zakonom o budžetskom sistemu, učešće javnog duga u BDP je niže i iznosi 44,5 odsto. 

U slučaju prekoračenja limita za javni dug od 45 odsto BDP, zakon nalaže obavezu Fiskalnom savetu i Vladi da Narodnoj skupštini podnesu plan vraćanja duga u dozvoljene okvire, podsetila je NBS. 

Za razliku od prethodna tri tromesečja kada je javni dug uvećan pre svega po osnovu zaduživanja države na domaćem finansijskom tržištu, u trećem tromesečju je porastao pvenstveno po osnovu zaduživanja na svetskom finansijskom tržištu, i to javni spoljni dug za 1,2 milijarde evra, a javni unutrašnji dug za 222,7 miliona evra. 

Od toga se 210 miliona evra odnosi na indirektne unutrašnje obaveze po osnovu garancije za kredit "Srbijagasa", navela je NBS. 

Povećanje javnog spoljnog duga najvećim delom je posledica zaduženja Srbije po osnovu prodaje evroobveznica na svetskom finansijskom tržištu u iznosu od milijardu američkih dolara. 
Takodje, povećane su direktne spoljne obaveze države za 200 miliona evra po osnovu makroekonomske pomoći Evropske unije (EU), kao i indirektne spoljne obaveze za 120 miliona evra po osnovu garancije date za kredit Evropske investicione banke (EIB) kompaniji "Fijat kompakt automobili Srbija".

PLATA PO UČINKU (NE)DONOSI BOLJE ZDRAVSTVO

RTV

Prema Zakonu o platama u državnim organima i javnim službama lekari u primarnoj zdravstvenoj zaštiti biće plaćani po učinku. Ta vest podelila je javnost.
Dok jedni misle da će to smanjiti kvalitet zdravstvene usluge, drugi kažu - eto prilike za dobre lekare da budu više plaćeni.

KAMATA U RALJAMA INFLACIJE

Dnevnik

Hoće li se neko od domaćih kupaca odvažiti da pazari stan na kredit u dinarima? Teško! Već na prvo čitanje uslova, kupcima postaje jasno da uz iste troškove za zajam indeksiran u evrima mogu da kupe tri stana a u domaćoj valuti samo jedan.

 Naime, kamate za domaću valutu su više od 17 posto, a za evre između šest i sedam procenata godišnje. Zato računica ne zahteva posebno elaboriranje. Ali, izgleda da će srednjoročni zajmovi, do pet godina, u dinarima biti u narednom periodu popularniji. Stambene kredite u domaćoj valuti mogu popraviti samo državne subvencije

U našim bankama je otprilike 80 odsto zajmova odobreno uz indeksaciju u evrima, a ostatak u dinarima. Još samo pre nekoliko godina evro je vodio za još deset posto. Da nije bilo rivolving kartica i dozvoljenih minusa, rezultat bi bio još i veći u korist evra. Komitenti su počeli da se više zanimaju za domaću valutu kada je pre nešto više od godinu dana evro prešao sto dinara, što je indeksirane kredite bukvalno poskupljivalo svakog meseca.

– Kada su u pitanju potrošački i gotovinski zajmovi, koji se svakako uzimaju češće od stambenih, u poslednje vreme interesovanje za dinarske proizvode je povećano – objašnjava direktor glavne filijale AIK banke za Vojvodinu Slobodan Racić. – Mogu slobodno da kažem da, kada su gibanja na kursnoj listi veća i kada evro jača, i interesovanje za kredite u dinarima se povećava. Međutim, kada naša valuta miruje, svi računaju kolika im je rata, a zbog nižih kamata se indeksirani krediti javljaju kao povoljnija opcija.

Folksbanka još od 2008. ima kredite u dinarima s fiksnom stopom, koja je na godišnjem nivou od 13,5 posto pa naviše. Po rečima direktora glavne filijale za APV Nebojše Lužajića, najviše se uzimaju dinarski zajmovi za refinansiranje i za kupovinu automobila.

– Dinarskih kredita za stanove nema u ponudi jer bi kamate bile previsoke – navodi Lužajić. – Ali, ako država ponudi subvencije, možda se pronađe kombinacija koja bi odgovarala i nama i klijentima.

Zašto su dinarski zajmovi tako skupi? Kamatu za svaku valutu, pa i našu, određuju inflacija i prosek kamata po kojem banke između sebe njome trguju. Za Srbiju je to belibor, a on je u petak bio 11,19 posto, a zavisi od referentne stope NBS-a. Ona već nekoliko meseci pada i prekjuče se zaustavila na 9,75 posto. Za evro stopa je euribor i na tromesečnom nivou je juče bio 1,47 posto, a s obzirom na to da je centralna evropska banka stopu nedavno snizila na jedan procenat, izvesno je da bi i ova stopa trebalo da klizne naniže. Iz Narodne banke Srbije najvaljuju da bi i inflacija početkom naredne godine trebalo da uđe u zacrtani kordor i trajno postane jednocifrena. To bi i zajmove u dinarima trebalo da učini nešto povoljnijim.

Problem za dinarske kredite je i u nedovoljnim izvorima. U bankama kod nas štednja je čak 98 odsto u evrima. Uprkos mnogim pogodnostima koje se nude dinarskim štedišama – država ih je oslobodila poreza – poverenje u domaću valutu je slabo. Oni koji su se zbog krize u evrozoni ovih dana uplašili za depozite radije ih menjaju za švajcarske franke ili kupuju stanove nego što ih prebacuju na dinarske uloge uprkos povoljnijim kamatama.

Kada ćemo dinarske zajmove uzimati kao sasvim uobičajenu alternativu onim u evrima? Kada kamata bude slična, odnosno veća tek za koji procenat. Istina, dinarske kamate su poslednjih godina padale, ali su i zajmovi i na kraće rokove nego što su stambeni, bar dvostruko veće od indeksiranih. Tek kada domaća valuta bude stabilna na duži rok, kada belibor padne, kao i inflacija, i zajam u dinarima će biti sasvim obična stvar. Da bi se to dogodilo, potrebno je da imamo ako ne jaku, ono bar stabilnu privredu, čija izvozna orijentacija svake godine raste. Mnogima će se na ove konstatacije otegnuti uzvik - auuuu...

Dok se to ne dogodi, treba sačekati subvencionisane zajmove bar za stambenu oblast. Ali u našim uslovima svaki kredit je poprilično rizičan, bio u dinarima ili evrima. To govore i podaci čak 4.000 građana kasni s otplatom stambenog kredita, od kojih je plovina indeksirana u švajcarskim francima. Za dve godine banke su oduzele 260 stanova zbog neizmirenih obaveza.

REPREZENTACIJA SRBIJE OSVOJILA UKUPNO ŠEST MEDALJA NA SVETSKOJ NAUČNOJ JUNIORSKOJ OLIMPIJADI

Šestočlana reprezentacija Srbije osvojila je ukupno šest medalja na Svetskoj naučnoj juniorskoj olimpijadi u Južnoafričkoj Republici, u takmičenjima iz fizike, biologije i hemije.
Svršeni osnovci iz Srbije osvojili su dve srebrne i četiri bronzane medalje, u konkurenciji 46 zemalja i 261 takmičara, rečeno je agenciji Beta u ekipi iz Srbije.

Srebrne medalje osvojili su Marijana Vujadinović i Luka Bojović iz beogradske Matematičke gimnazije.

Bronzane medalje osvojili su Irena Đorđević i Anđela Šarković iz niške Gimnazije "Svetozar Marković", Stefan Velja iz novosadske Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" i Maksim Stokić iz beogradske Matematičke gimnazije.

POSEBNO ODELJENJE VIŠEG SUDA U BEOGRADU POKRENULO IZVRŠNE POSTUPKE ZA NAPLATU DUGOVA IZ SUDSKIH POSTUPAKA

Tanjug

Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu pokrenulo je izvršne postupke protiv članova "zemunskog klana" za naplatu više od pet miliona dinara i preko dva miliona evra na ime dugova iz sudskih postupaka tokom kojih su oni osuđeni na višedecenijske kazne zatvora.

Traži se naplata od ukupno 5.221.806 dinara i 2,1 milion evra dugova iz sudskih procesa u kojima je pripadnicima "zemunskog klana" sudjeno za mnogobrojna ubistva, otmice i druga krivična dela.

Portparolka Prvog osnovnog suda izjavila je Tanjugu da su pred tim sudom u toku postupci izvršenja po zahtevu Specijalnog suda za prinudnu zaplenu i prodaju pokretnih stvari od pravosnažno osuđenih "zemunaca".

U ovim postupcima Specijalni sud je, prema rečima Vukovićeve, poverilac koji zahteva naplatu brojnih sudskih troškova koji su bili isplaćeni iz sudskog budžeta tokom procesa koji su se vodili protiv optuženih pripadnika "zemunskog klana", a koji su posle osuđujućih presuda pali na njihov teret.

AMERIČKA KOMPANIJA "KUPER TAJER" KUPUJE TRAJAL

Tanjug

Predstavnici države Srbije i američke kompanije "Kuper tajer" potpisali su danas okvirni investicioni ugovor, kojim je predviđeno da ta firma u prvoj fazi u Kruševcu investira više od 50 miliona evra i uposli sedam stotina radnika. Ugovor su u zgradi Predsedništva Srbije potpisali ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić i izvršni direktor kompanije "Kuper internešnal" Harold Miler, a potpisivanju su prisustvovali predsednik Boris Tadić, premijer Mirko Cvetković i američka ambasadorka Meri Vorlik.

Američka kompanija praktično je kupila fabriku za proizvodnju automobilskih guma u okviru kruševačkog Trajala za 13 miliona evra, dok će ostali deo "Trajala" biti u zajedničkom vlasništvu države i sadašnjeg vlasnika bugarske kompanije "Brikel" pri čemu će država imati udeo od 25 odsto a ostatak će biti u vlasništvu bugarske kompanije.

UKUPAN IZVOZ "SOJAPROTEINA" IZ BEČEJA PORASTAO JE ZA 80 ODSTO U PRVIH DEVET MESECI 2011.

Tanjug

Ukupan izvoz "Sojaproteina" iz Bečeja porastao je za 80 odsto u prvih devet meseci 2011. u odnosu na isti period prošle godine, objavila je kompanija, navodeći da je takav rezultat iznad njenih očekivanja.

Povećana tražnja u inostranstvu za jeftinijim proizvodima zasnovanim na većoj upotrebi proteina biljnog porekla, kao i veliki interes za genetski nemodifikovane proizvode od soje, glavni su razlozi rasta izvoza, navodi se u izveštaju o izvoznim rezultatima firme, objavljenim na sajtu preduzeća.

Poznato je da se kompanija već dugi niz godina bavi preradom isključivo genetski nemodifikovane soje domaćeg porekla i da je jedan od lidera u ovom segmentu.
Prema podacima iz izveštaja, u periodu od januara do septembra izvezeno je 44.990 tona različitih proizvoda, ukupne vrednosti 3,4 milijarde dinara.

Posmatrano po proizvodnim linijama, od početka godine do kraja septembra 2011.  "Sojaprotein" je najviše izvozio sirovo sojino ulje, a na međugodišnjem nivou, plasman ovog proizvoda je gotovo dupliran, a rast cene je pogodovao vrednosnom skoku izvoza sojinog ulja od 157 odsto.

Time je premašen ne samo isti period iz prethodne godine, već i cela 2010, i to za 16 odsto.

Ovako dobrom izvozu pogodovala je izuzetno povoljna cena uljarskih proizvoda na inostranim tržištima, te je ove godine u prva tri kvartala izvezeno 18.935 tona ulja u vrednosti od 1,8 milijardi dinara. 

U količinskom pogledu, najviše su izvezeni proizvodi iz kategorije programa za ljudsku ishranu, koji su činili 54,7 odsto ukupnog izvoznog posla (24.591 tona). U toj paleti proizvoda, najveći rast izvoza ostvaren je u grupi brašna (BIG i MIX), gde je obim prodaje povećan za 64 odsto.

Među razlozima za poboljšanje izvoza ovih proizvoda je jačanje tražnje za NON-GMO proizvodima od soje, kao i preorijentacija nekih većih svetskih prerađivača na druge sojine outpute, naveo je "Sojaprotein".

U pogledu regionalne distribucije plasmana, uočljiv je snažni rast plasmana u zemlje EU, među kojima se posebno ističu Holandija, Belgija, Bugarska, Rumunija i Poljska, ali i Francuska, Nemačka, Španija, Slovenija, Mađarska...

Ovde treba istaći i definitivno pozicioniranje "Sojaproteina" na tržištu u Turskoj, kao i stabilni rezultati plasmana u zemlje Bliskog istoka.

Do kraja ove godine predviđa se dalji dinamičan rast izvoza, a očigledno je da će se u 2011. ostvariti do sada najveći izvoz sojinih proizvoda u istoriji kompanije, i po obimu i po vrednosti.

Ostvareni izvozni rezultati u prva tri kvartala 2011. omogućili su stabilnu osnovu za dinamičan razvoj i izvoz budućih sojinih proteinskih koncentrata, navela je ta kompanija u svom izveštaju.

UHAPŠENE TRI OSOBE ZBOG SUMNJE DA SU IZVRŠILE KRIVČNA DELA ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA I PRANJE NOVCA PREKO OFŠOR KOMPANIJA

Tanjug

Osumnjičeni su osnovali tri ofšor kompanije na teritoriji SAD kako bi pružali simulovane pravne usluge pravnim i fizičkim licima iz Srbije, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore, navodi se u saopštenju.

Na ovaj način ostvarili su promet, kako je do sada utvrđeno, veći od 1.300.000 evra, "pribavivši pri tom imovinsku korist od oko 120.000 evra i istovremeno omogućili izbegavanje plaćanja poreskih obaveza pravnim licima sa kojima su poslovali na štetu budžeta Srbije".

Sumnja se da su novac dalje prebacivali na tekuće račune kompanija ili fizičkih lica, podizali gotov novac, koji su vraćali uplatiocima, umanjen za iznos provizije, dodaje MUP.

Deo novca osumnjičeni su iskoristili za kupovinu akcija privrednih društava registrovanih na teritoriji Srbije, navodi se u saopštenju.

Osumnjičeni su privedeni istražnom sudiji Višeg suda u Novom Sadu, a policija nastavlja aktivnosti na rasvetljavanju svih činjenica u vezi sa ovim slučajem.

NAKON NEMAČKE I POLJSKE I SLOVAČKA JE USTAVNIM ZAKONOM OGRANIČILA VISINU ZADUŽENJA ZEMLJE NA 60 ODSTO BDP

Nakon Nemačke i Poljske, i Slovačka je ustavnim zakonom ograničila visinu zaduženja zemlje na 60 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) i to u skladu sa kriterijumima iz Mastrihta za evrozonu.

Čim zaduženje pređe 50 odsto BDP-a, automatski se pokreće mehanizam sankcija za vladu i lokalne samouprave, a kada dostigne 60 odsto - vlada mora da traži poverenje parlamenta.
Za zakon je danas glasalo 146 od 147 prisutnih poslanika, dok se jedan uzdržao. Slovački parlament ima 150 članova.

"To je jako dobra vest. To je ispunjavanje uslova da Slovačka ostane dostojna poverenja investitora i da u budućnosti izbegne neodgovorno zaduživanje. To je takođe ispunjenje buduće obaveze o kojoj će se u 'mekšoj' varijanti razgovarati u Briselu", izjavio je slovački ministar finansija Ivan Mikloš.

Takozvana kočnica duga, pored određivanja maksimalne moguće granice od 60 odsto, predviđa da već pri zaduženju od 50 odsto BDP-a ministar finansija mora parlamentu da objasni zašto zaduženje raste i da predloži mere da se dalji rast duga spreči.

Nivo duga od 53 odsto BDP-a automatski znači zamrzavanje plata članovima vlade i obavezu da usvoje mere za njegovo smanjenje.

Nivo 55 odsto znači da svi budžetski izdaci moraju da se smanje za tri odsto, a i u budžetu za narednu godinu da ostanu na istom nivou, izuzev izdataka vezanih za korišćenje fondova Evropske unije.

Granica postavljena na 57 odsto obavezuje vladu i parlament da usvoje budžet bez deficita, a pri najvišem mogućem zaduženju od 60 odsto BDP-a vlada mora ponovo da zatraži poverenje parlamenta.

Slovačka, kao ni većina ostalih novih članica Evropske unije, ne spada u velike dužnike, poput Grčke ili Italije, ali vladu i analitičare zabrinjava tempo zaduživanja.
Tokom prošle godine slovačko zaduženje povećalo se sa 35,4 odsto BDP-a na 41 odsto.

ŠTA I KAKO MOŽETE KUPOVATI PREKO INTERENTA

Ukoliko se opredelite za kupovinu preko Interneta pre svega vam treba kreditna kartica, mada neku robu možete platiti i pouzećem.

Domaću Dina karticu kojom se može plaćati na internetu, korisnici mogu dobiti samo u četiri manje banke - KBC banka, Poštanska štedionica, Privredna banka i Univerzal banka, objavio je sajt kamatica.com

Broj sajtova na kojima se može njom plaćati je isti - tu su "Telekom", "Telenor", "Jat ervejz" i "E uprava".

Da je za ovu uslugu zainteresovano sve više građana pokazuje i podatak da se broj onih koji obavljaju plaćanja preko interneta gotovo udvostručio tokom protekle tri godine - sa 11 odsto u 2009. godini na 20 odsto u ovoj godini.

Za plaćanja na internetu mogu se koristiti pored debitnih i kreditne kartice, ali je za karticu važno da ima tu osobinu da se može koristiti na internetu.

Korisnici kartica u Srbiji, takođe, preko interneta najčešće kupuju odeću i obuću i plaćaju račune.

Banke u Srbiji, uglavnom ne naplaćuju proviziju od vlasnika kartice, već od prodavca-vlasnika sajta, međutim ako se plaća kreditnom karticom klijent ima i dodatne troškove kamate.

Neke od banaka nude i preporučuju posebne kartice koje se koriste isključivo na internetu. Pre upotrebe potrebno je da ove kartice budu "napunjene" novcem, jer funkcionišu po pripejd sistemu i uglavnom su vezane za poseban devizni račun.

Kod drugih banaka, klijenti uz tekući račun dobijaju platnu karticu, koja je vezana za isti, mogu da je koriste za plaćanje na internetu i kada se plati na "netu" banka skine iznos sa tekućeg računa.

Banke na ovaj način, zapravo, više ulažu u bezbednost, a među bankama koje nude takve kartice su Alfa banka, koja nudi Viza Elektron debitnu karticu uz tekući račun, kao i Premium Visa Classic kreditnu karticu, Banka Inteza koja u svojoj ponudi ima kreditnu Master Card i Visa internet samo za internet pripejd.

Tu su još i Rajfajzen banka koja nudi VISA Virtuon samo za internet pripejd, Gift kartica pripejd Erste banke i Visa internet samo za internet pripejd i kreditna Mastercard instalment kartice Komercijalne banke.

Postoje i takozvane "poklon" kartice koje je takođe moguće koristiti za plaćanje na internetu, navode analitičari ovog portala i podsećaju da treba znati i to da izraz "credit card" koji se spominje na stranim sajtovima nema značenje "kreditna kartica" već znači - platna kartica, i na to treba obratiti pažnju.

Karticom na internetu može se kupovati na nekoj od tzv. internet prodavnica (veb šopova). Prodaje se svašta - garderoba, knjige, zavese, tehnička roba...

Takođe je moguće rezervisati smeštaj u hotelu, ili kupiti avio kartu, na prodaji su i naučni radovi, članarine za biblioteke a neizbežne su i igre na sreću.

Trgovaca koji svoju robu nude preko interneta uz mogućnost plaćanja karticom za sada je malo, pa i dalje preovlađuje plaćanje pouzećem.

Prvi su "led probili" mobilni operateri i trgovci mobilnim telefonima, belom tehnikom i ostalim elektro-uređajima.

Sada je moguće kupiti i knjige, karte za koncert ili dopuniti kredit na mobilnom telefonu.

Manji trgovci se žale da su bankarske provizije koje moraju da plate da bi nešto naplatili preko interneta veoma velike i da se kreću čak i do pet procenata.

Mondo.rs

PRIVATNA LICA I KOMPANIJE POVUKLI SU MILIJARDE EVRA SA DEPOZITA U BANKAMA PROBLEMATIČNIH ZEMALJA ZONE EVRA, ŠTO MOŽE DA UGROZI BANKARSKI SEKTOR

Tanjug

Evropske banke suočile su se sa odlivom sredstava koje povlače klijenti, što pojačava pritisak na bankarski sektor regiona i preti da finansijske kompanije ostanu bez ključnog izvora finansiranja, piše dnevnik Volstrit Džornal.

Brojne velike italijanske i španske banke nedavno su obelodanile smanjenje sredstava na depozitima korporacija i drugih institucionalnih klijenata, tempom koji se meri dvocifrenim procentima. Opšti tempo povlačenja sredstava sa depozita bio je nešto manji zahvaljujući slabijem povlačenju sredstava sa depozita privatnih lica.

Depozitna baza španskih banaka je u trećem ovogodišnjem kvartalu smanjena za 48 milijardi evra ili za dva odsto, saznaje se iz podataka španske centralne banke.

Povlačenje sredstava klijenta sa depozita podudara se sa povećanjem pozajmicama banaka od Evropske centralne banke (ECB) na rekordni nivo od početka 2009. godine. Finansijske institucije su u utorak povukle 247 milijardi evra kredita ECB sa rokom dospeća od nedelju dana, što je više od prethodnog ovogodišnjeg maksimuma od 230,3 milijarde evra.

POREZNICI POGREŠILI - POZIV GRAĐANIMA DA REŠE NEDOUMICE

RTV

Mnogi Vojvođani dobili su ovih dana obaveštenja o neplaćenom porezu, ali na imovinu koju ne poseduju ili su već platili porez na nju.

Reč je o porezu na oružje, zemlju, i slično.

U Poreskoj upravi kažu da je došlo do greške jer sistem nije savršen i apeluju na obveznike da ipak dođu do filijala uprave da bi razrešili nedoumice oko plaćanja poreza.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji građani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju građanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose između pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvođače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

KONSTITUISAN POLITIČKI SAVET ZA SPROVOĐENJE NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU REZOLUCIJE 1325 SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA - ŽENE, MIR I BEZBEDNOST U REPUBLICI SRBIJI (2010-2015)

Prva sednica Političkog saveta za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji održana je danas u Ministarstvu odbrane.

Sednicom je rukovodila predsednica Političkog saveta državna sekretarka u Ministarstvu odbrane dr Tanja Miščević. Na sednici je konstituisan Politčki savet i uvojen Poslovnik o radu i Plan Političkog saveta za period decembar 2011. - decembar 2012. godine.

Politički savet je obrazovan Zaključkom Vlade Republike Srbije od 13. oktobra 2011. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 9.12.2011.

RASPISAN KONKURS "DIGITALNI ČAS 2″ ZA NASTAVNIKE OSNOVNIH ŠKOLA • Rok za prijavljivanje je 16. januar 2012. godine •

Ministarstvo, kulture, informisanja i informacionog društva raspisuje nagradni konkurs za nastavnike osnovnih škola "Digitalni čas 2".

Nakon uspešno sprovedenog konkursa "Digitalni čas" u junu ove godine, Ministarstvo, kulture, informisanja i informacionog društva raspisuje nagradni konkurs za nastavnike osnovnih škola "Digitalni čas 2″.

Konkurs je namenjen nastavnicima razredne nastave i predmetnim nastavnicima osnovnih škola koji uspešno koriste informacione i komunikacione tehnologije u nastavi i koji su kreativni u radu. Cilj Konkursa je podsticanje efektivne i raznovrsne upotrebe informacionih tehnologija u nastavnom procesu.

Predmet Konkursa je rad koji ocenjuje stručna komisija. Rad treba da sadrži prikaz jedne nastavne jedinice čiju realizaciju prati upotreba informacionih tehnologija kao nastavnog sredstva.
Potrebno je da prikazana nastavna jedinica bude usklađena sa važećim nastavnim programom i realizovana tokom jednog, a najviše četiri školska časa. Upotrebljene informacione tehnologije moraju biti primenljive u nastavi u digitalnim kabinetima i usklađene sa zadacima i ciljevima časa. Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva na ovaj način podstiče korišćenje informacionih tehnologija u nastavi i pozitivno utiče na razvoj informacionog društva.

Prijavljivanje na Konkurs "Digitalni čas 2" obavlja se popunjavanjem elektronske prijave na veb strani Digitalna škola najkasnije do 16. januara 2012. godine.

Detaljne informacije i Pravila učešća na Konkursu "Digitalni čas 2" dostupni su na veb strani Digitalna škola http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc2/dc2.html.

Izvor: Vebsajt Uprave za digitalnu agendu, 10.12.2011.

SAOPŠTENJE ZAŠTITNIKA GRAĐANA POVODOM OBELEŽAVANJA 10. DECEMBRA, MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, zaštitnik građana Saša Janković je ocenio da Srbija svakog dana korača u pravcu dostizanja zagarantovanih standarda ljudskih prava, ali da to za one čija su prava povređena nije ni dovoljno brzo, ni dovoljno efikasno.

Administracija i dalje pretežno veruje da, kada je niko ne kontroliše, ona, a ne zakoni, određuje koliko koji građanin ima prava i kako će ih i kada ostvariti. Odlučno sankcionisanje kršenja ljudskih prava s jedne, i obrazovanje o ljudskim pravima sa druge strane su zbog toga apsolutni prioriteti, smatra zaštitnik građana.

Zaštitnik građana poziva i građane da bolje upoznaju svoja ljudska prava i da stanu u njihovu odbranu u svakoj prilici, bez obzira da su ugroženi oni sami ili neko drugi. Tek tada će, uz institucionalnu izgradnju, ljudska prava biti ono što su zamišljena da budu - delotvorna garancija za dostojanstvo i slobodu građana u odnosu na državnu vlast i to za svakoga i svugde, stav je republičkog zaštitnika građana.

Ove godine je Dan ljudskih prava u celom svetu posvećen podršci zaštitnicima ljudskih prava i njihovom naporu da kroz društvene medije inspirišu promene na bolje.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 10.12.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT/MNG CENTAR d.o.o/ DEŠAVANJA U DECEMBRU

PRIMENA EXCEL-A U MENADŽERSKOM ODLUČIVANJU – 06. – 08. decembar 2011.

Donošenje brzih i kvalitetnih odluka je imperativ svakog uspešnog poslovanja.Unapredite svoje poslovanje uštedom vremena i korišćenjem jednog od najmoćnijih Microsoft programa uz koji ćete na napredan a istovremeno i veoma jednostavan način biti u prilici da brzo, precizno i efikasno analizirate masovne podatke, izvršite analizu uticaja određenih varijabli na rezultat bez dodatne pomoći nadležnih služba (IT-a i slično). Ovim putem neophodna znanja se stiču uz pomoć standardnizovanog softverskog alata koji je opšte prihvaćen i dostupan (bez troškova za kupovinu dodatnih rešenja).Trening je koncipiran na praktičnom radu učesnika na zadatom ili sopstvenom primer.
Maksimalan broj učesnika je 8. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Ciljna grupa:
Menadžeri svih nivoa, revizori, analitičari.

Cilj seminara:
Brza i precizna analiza podataka. Korišćenje naprednih Excel alata u procesu odlučivanja.
Teme:

Po završetku učesnik je osposobljen da:
Samostalno analizira podatke i donosi određene odluke, radi analize na osnovu pretpostavki, obrađuje masovne podatke i kreira izveštaje.

Predavač:
Obuku drži dipl. ekonomista, koji je svoje značajno radno iskustvo stekao radeći u bankarskom sektoru. Takođe je i Projekt menadžer za upravljanje projektom BASEL II. Poseduje veliko iskustvo kao predavač pri naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je održao niz kurseva korišćenja Excel funkcija u savremenom poslovnom okruženju.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 06. - 08. decembar 2011. od 17.15 – 20.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

PRIVREMENI UVOZ – 08. decembar 2011.

Privremeni uvoz je carinski dozvoljeni postupak u okviru koga se strana roba koristi u carinskom području Republike Srbije, uz obavezu ponovnog izvoza u neizmenjenom stanju, osim zbog uobičajenog smanjenja vrednosti zbog njene upotrebe.

Na robu koja se privremeno uvozi ne plaća se carina ili se plaća po sniženoj stopi i na nju se ne primenjuju mere komercijalne politike (spoljnotrgovinska ograničenja), osim ako posebnim propisima nije drugačije regulisano.

Privremeni uvoz se može obaviti samo na osnovu podnetog zahteva i dobijenog odobrenja od strane carinskog organa, a može se odobriti samo ako je moguće utvrditi istovetnost uvezene robe.

Carinski zakon ne propisuje rok za privremeni uvoz, već ostavlja carinskom organu da u odobrenju sam utvrdi ovaj rok, polazeći od ugovorenih uslova i ispunjavanja svrhe privremenog uvoza.

Radi pravilne primene ovog postupka, učesnici u postupku privremenog uvoza bi morali da budu upoznati sa svim svojim pravima i obavezama.

Iz ovog razloga, učesnici seminara biće upoznati sa uslovima, propisima, pravima i obavezama u postupku privremenog uvoza, kako bi ga što brže i efikasnije obavljali na zakonski regulisan način.

Ciljna grupa:
Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:
Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa uslovima za odobravanje postupka privremenog uvoza, sa olakšicama koje pruža navedeni postupak, kao i sa obavezama učesnika pri sprovođenju postupka privremenog uvoza.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:
U potpunosti razume način sprovođenja postupka privremenog uvoza, prava i obaveze koje ima prilikom sprovođenja istog, kao i olakšice koje ovaj postupak pruža u odnosu na redovne carinske postupke.

Predavač:
Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 08.decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova

Cena
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              
25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

DRUGA KONFERENCIJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU - 08. decembra 2011.

Cilj Konferencije da se Vi i Vaš tim upoznate se novim poslovnim i zakonskim obavezama iz bezbednosti i zdravlja na radu koje Vas očekuju u 2012. godiinu, sa kojima je neophodno da se organizacije i kompanije usklade. Jedan od ciljeva je i da se učesnici konferencije upoznaju sa različitim aspektima dobrih praksi u BZR-u, čija bi iskustva delimično ili u celosti mogli da primene u svom radu. Takođe, na Konferenciji će biti omogućena razmena iskustava među učesnicima i predavačima kao i međusobno upoznavanje i povezivanje sa kolegama radi buduće saradnje.

Konferencija je tematski podeljena u  nekoliko celina :

Želeli bismo da Vi i Vaš tim ovu Konferenciju prepoznate kao kontinuirani proces sticanja kompetencija za uspešno obavljanje poslova iz bezbednosti i zdravlja na radu  u skladu sa zakonskom regulativom, međunarodnim dostignućima i etičkim principima.

Predavači:
Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu
Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja
Aleksandar Marijan, stručnjak u oblasti BZR-a i industrijskog zdravlja sa iskustvom na rukovodećim pozicijama u crnoj metalurgiji u USA i Republici Srbiji
Miloš Mirić, Direktor za ljudske resurse, Holcim doo
Radisav Zeljković, kordinator poslova bezbednosti i zdravlja na radu, Uprava za trezor

Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 08. decembar 2011. od 10.00 – 15.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje predavanja, pisani materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

Popusti:

Popusti se sabiraju.

Broj mesta ograničen!

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 09. decembar 2011.

Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

Konferencija obrađuje teme:

Predavači:.
Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP „Službenog glasnika“ vodi rubriku „Advokat u službi potrošača“. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

Katarina Ivančević, izvršni direktor u „Triglav penzijski fondovi“ AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.
Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 09. decembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

Popusti:

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 13. decembar 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:
Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:
Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

Veštine koje će učesnik steći:

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 13. decembar  2011. od 09.30 – 17.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 
CASH FLOW - UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOVIMA

Kako da planirate i upravljate novčanim tokom

14-15. decembar 2011.

Sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja je preduslov očuvanja njegove likvidnosti. Zato je bitno da razumemo iz kojih aktivnosti preduzeće generiše slobodan gotovinski tok. Ovaj seminar je tako koncipiran da u prvom danu svim polaznicima omogući da savladaju veštinu sastavljanja izveštaja o gotovinskim tokovima kao sastavnog dela seta finansijskih izveštaja uz razmevanje njegove strukture, da bismo u drugom danu mogli da se bavimo analizom gotovinskih tokova, planiranjem i projekcijama.

Izveštaj o novčanim tokovima ne bi trebalo da predstavlja samo zbir cifara koje će nas dovesti do tačnog stanja gotovine na kraju perioda! Cilj nam je da svakom polazniku pružimo znanje na osnovu koga će samostalno zaključivati o likvidnosti preduzeća, njegovoj potrebi za gotovinom i investicionom kapacitetu. Gotovina nije isto što i dobit! U uslovima kada je preduzeću potrebno i jedno i drugo, nužno je da znamo kako naći optimalan balans između likvidnosti i profitabilnosti.

Seminar je interaktivan, odnosno učesnici će imati priliku da samostalno urade predstavljene primere. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Ciljna grupa:
Zaposleni u računovodstvu, finansijskoj kontroli, planu i analizi, bankama na poslovima kreditiranja privrede i analizi kreditnog rizika.

Cilj seminara:
Da zaposleni koji se bave ovim pitanjem brzo i lako sastave izveštaj o gotovinskim tokovima, bolje razumeju kretanje gotovine u preduzeću u jednom obračunskom periodu, uvide značaj pravilnog upravljanja gotovinom, analiziraju i zaključuju o likvidnosti i rentabilnosti preduzeća na osnovu cash flow izveštaja, na bazi trenutnih novčanih tokova prave projekcije i planove budućih kretanja gotovine u preduzeću, bolje procene sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja.

Teme:

Predavač:
Eminentni stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 14-15 decembar 2011. od 15.00 – 20.00 časova

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Broj mesta ograničen na 10 učesnika.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Dokumentarni akreditiv i bankaraska garancija kao najsigurniji instrumenti plaćanja i obezbeđenja – 16. decembar 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:
Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.
Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:
Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16. decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
 

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS "NAJBOLJE IZ SRBIJE" DO 13. DECEMBRA 2011. GODINE

Zbog velikog interesovanja, rok za prijavu na konkurs "Najbolje iz Srbije" produžen je do utorka, 13. decembra, saopštila je Privredna komora Srbije

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, PKS i dnevni ekonomski list "Privredni pregled" raspisali su 21. novembra konkurs za 8. po redu akciju "Najbolje iz Srbije".

Ciljevi akcije usmereni su na promovisanje vrednosti domaće privrede i tržišnog načina poslovanja.

Potrošaci i kompanije akciju vide kao promovisanje najboljih brendova koje ima Srbija, a jaki i prepoznatljivi brendovi odslikavaju uspešnu privredu i pokazatelj su njene snage i stabilnosti, objavljeno je na sajtu PKS.

Akcija "Najbolje iz Srbije" usmerena je na jačanje imidža domaćih brendova, ali i konkurencije, uz podršku inovativnosti i afirmaciju lokalnih brendova. Ona istovremeno daje podršku i inostranim investitorima i firmama za ostvarene poslovne rezultate na našem tržištu.

Pobednici dobijaju pravo da znak "Najbolje iz Srbije" koriste kao znak kvaliteta i poverenja na proizvodima, kao i u promotivnim i marketinškim aktivnostima.

Nagrade, priznanja, statue i plakete "Najbolje iz Srbije" dodeljuju se i ove godine u više kategorija za robne i korporativne brendove.

Ocenjivanje prijavljenih brendova obavljaće se prema kriterijumima koje su utvrdili profesori Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Pravo učešća u akciji imaju svi privredni subjekti iz Srbije, u kategorijama koje zavise od vrste njihove delatnosti.

Organizatori zadržavaju pravo da ne dodele prvu nagradu u kategorijama u kojima nema dovoljno prijavljenih ucesnika, ili ukoliko nijedan od prijavljenih brendova ne bude imao dovoljno poena.

Upitnik za prijavljivanje i detaljne informacije o metodologiji, kriterijumima izbora, žiriju i nagradama dostupni su na sajtu www.najboljeizsrbije.rs, a moguće ih je dobiti i telefonom 011/3300-924, mejlom najboljeizsrbije@pks.rs ili u PKS.

Osim što je garancija standarda i kvaliteta, domaći brend je i jedinstvena ideja, stav, ili koncept, aktivno prisutan i uvrežen u svesti potrošaća.

Preduzetnicki duh, usvajanje marketinških principa u poslovanju, briga za potrošaca, inovativnost i kvalitet proizvoda, uz uspešnu komunikaciju sa komintentima na tržištu, omogućili su dosadašnjim dobitnicima priznanja "Najbolje iz Srbije" da postanu lideri u svojim granama i primer za poslovanje drugim kompanijama, objavljeno je na sajtu PKS.

Izvor: Tanjug, 9.12.2011.

POTPISAN UGOVOR O SARADNJI IZMEĐU ELEKTROPRIVREDE SRBIJE I EKONOMSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

Elektroprivreda Srbije i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu potpisali su danas ugovor o međusobnoj saradnji, koji ima za cilj usavršavanje stručnjaka u energetskom sekoru.

EPS je podržao osnivanje studijskog programa master akademskih studija "Ekonomija i menadžment energetike".

Ugovor su u EPS-u potpisali predsednik Upravnog odbora EPS - a Aca Marković i dekan Ekonomskog fakulteta Marko Backović.

Oni su ocenili da su reforme u energetskom sektoru i zahtevi da se multidisciplinarnim pristupom vode energetski poslovi i projekti ukazali na potrebu stručnog usavršavanja fakultetski obrazovanih kadrova u EPS-u.

Master studije će biti na Ekonomskom fakultetu u školskoj 2011/2012. godini, a u prvoj generaciji na ovom programu upisan je 31 polaznik, od čega će 23 biti iz EPS-a i njegovih privrednih društava.

Cilj master studija "Ekonomija i menadžment energetike" su obezbeđivanje relevantnih teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti ekonomije i menadžmenta u uslovima liberalizacije tržišta i restrukturiranja energetskog sektora u Srbiji.

"U narednom periodu očekuju nas velike promene u sektoru energetike, koje pre svega podrazumevaju otvaranje tržišta. Želimo da spremni dočekamo promene na tržištu, sa kadrovima koje ćemo obrazovati na jednom od najprestižnijih fakulteta u zemlji", rekao je Marković.

Backović je kazao da formiranje tog studijskog programa predstavlja nastavak uspešne saradnje Ekonomskog fakulteta i EPS - a.

"Obrazovanjem zaposlenih na ovom programu EPS će unaprediti stručnost svojih kadrova, koji će doprineti strateškom razvoju jedne od najznačajnih kompanija u Srbiji", istakao je Backović.

Direktorka za upravljanje ljudskim resursima u EPS-u Dubravka Mitrić Visković je rekla da ulaganjem u obrazovanje ulažemo u budućnost kompanije, jer zaposleni predstavljaju najvredniji resurs.

"Očekujemo da jednog dana ovi ljudi uspešno vode našu kompaniju", naglasila je ona.

EPS je aktivno učestvovao i dao svoj doprinos i podršku kreiranju studijskog programa master akademskih studija "Ekonomija i menadžment energetike", koji je usklađen sa utvrđenim stručnim standardima za akreditaciju.

Izvor: Tanjug, 9.12.2011.

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA BIĆE ODRŽANO 22. NOVEMBRA 2011. GODINE • Za nove kandidate rok za prijavljivanje je 15. novembar 2011.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obaveštava lica zainteresovana za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, da će se ispitivanje kandidata sa do sada uredno podnetim prijavama, održati 22. novembra 2011. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3 na prvom spratu u sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Za nove kandidate prijave za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara se podnose Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja najkasnije do 15. novembra 2011. godine. Kandidati čije prijave stignu posle 15. novembra, NEĆE moći da polažu 22. novembra, već će se smatrati da su prijavljeni za neki od budućih termina.

O budućim terminima održavanja stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, Ministarstvo će blagovremeno postaviti obaveštenje na veb-sajt.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 13.11.2011.

OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

Aktuelna službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE PROMETA DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠI U SKLADU SA UGOVORIMA O DONACIJI IZ ČLANA 24 STAV 1 TAČKA 16a) ZAKONA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 24 stav 1 tačka 16a)
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN ISPORUKE NOVOIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG OBJEKTA INVESTITORU KOJI JE OBAVEZNIK PDV - IZVOĐAČ RADOVA IZGRADIO OD SOPSTVENOG MATERIJALA PO NALOGU INVESTITORA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 23 i 28
 • Ministarstvo finansija: UTICAJ PLAĆANJA STAMBENOG KREDITA BANCI OD STRANE KUPCA STANA NA DAN NASTANKA PORESKE OBAVEZE KOD OBVEZNIKA PDV (PRODAVCA STANA) - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 16 i 17
 • Uprava carina: KONTROLA VANREDNOG PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU - Zakon o javnim putevima: član 49
 • Uprava carina: MEĐUNARODNI DRUMSKI TRANSPORT TERETNIH MOTORNIH VOZILA SA TABLICAMA KOJE IMAJU PRIVREMENI KARAKTER - Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju: čl. 43 i 47
 • Uprava carina: POSTUPAK CARINJENJA PRI UVOZU POŠILJAKA JEDNODNEVNIH PILIĆA I ĆURIĆA ZA RODITELJSKA JATA OD 1.12.2011. GODINE - Zakon o veterinarstvu: član 120
 • Uprava carina: UPOTREBA GENERALNOG OBEZBEĐENJA ILI OSLOBOĐENJA OD POLAGANJA OBEZBEĐENJA OD 1.12.2011. GODINE - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: čl. 424 i 430
 • Uprava carina: UVOZ POŠILJAKA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČA ZEMLJIŠTA PREKO REČNOG GRANIČNOG PRELAZA LUKA NOVI SAD U PERIODU OD 1.12.2011. DO 31.5.2012. GODINE - Zakon o zdravlju bilja: član 66

Aktuelna sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Beogradu: IZVRŠENJE RADNJE STAVLJANJA U PROMET OPOJNE DROGE - Krivični zakonik: član 246
 • Apelacioni sud u Beogradu: KONSUMPCIJA KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENO DRŽANJE OPOJNIH DROGA - Krivični zakonik: član 246a
 • Apelacioni sud u Beogradu: NESAMOSTALNOST POJEDINAČNO UTVRĐENIH KAZNI I ODMERAVANJE NOVE JEDINSTVENE KAZNE - Zakonik o krivičnom postupku: član 405 stav 1 tačka 1)
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEVEZANOST SUDA PRAVNOM KVALIFIKACIJOM IZ OPTUŽNOG AKTA - Zakon o uređenju sudova: član 22 stav 1 i član 23 stav 1 tačka 1)
 • Apelacioni sud u Beogradu: PRINUDA SILOM ILI PRETNJOM KAO BITNO OBELEŽJE KRIVIČNOG DELA IZNUDE - Krivični zakonik: član 214
 • Apelacioni sud u Beogradu: RADNJE SAIZVRŠILACA NEODVOJIVE OD RADNJE IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA - Krivični zakonik: član 33
 • Apelacioni sud u Beogradu: SVEOBUHVATNA OCENA ČINJENICA OD ZNAČAJA ZA ODLUČIVANJE O PRITVORU OKRIVLJENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 142 stav 1 tačka 1)
 • Apelacioni sud u Beogradu: UTVRĐIVANJE ČINJENICA VEZANIH ZA POSTOJANJE GRUPE IZVOĐENJEM DOKAZA NA GLAVNOM PRETRESU - Krivični zakonik: član 112 stav 22
 • Sud Evropskih zajednica: PRESUDA SUDA EZ U PREDMETU POLITI K.D. PROTIV MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE ITALIJE (predmet 43/71) - OPŠTA PRIMENA UREDBE (EU) I NEPOSREDNO DEJSTVO U DRŽAVAMA ČLANICAMA - Ugovor o funkcionisanju Evropske unije: član 189
 • Sud Evropskih zajednica: PRESUDA SUDA EZ U PREDMETU ROKET FRER A.D. PROTIV SAVETA EVROPSKIH ZAJEDNICA (predmet 138/79) - NIŠTAVOST UREDBE (EU) ZBOG POVREDE BITHIH ZAHTEVA FORME - Ugovor o funkcionisanju Evropske Unije član: 43

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 7.12.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Viđoma Šped" d.o.o.

17002651

5. St. broj 710/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1322

 

Privredni sud u Kraljevu, i to stečajni sudija Danijela Dukić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Viđoma Šped" d.o.o. iz Kruševca, Triše Kaclerovića b.b. nakon održanog završnog ročišta doneo je 27. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Usvaja se izveštaj stečajnog upravnika od 14. septembra 2011. godine.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Viđoma Šped" d.o.o., iz Kruševca mat. broj 17002651, PIB 100321407.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.
Po pravosnažnosti rešenja, rešenje dostaviti APR i NBS.
Po pravosnažnosti rešenja razrešiti stečajnog upravnika.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

PD "Beo Montage Corporation" d.o.o.

20270683

45. St. broj 2776/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1972

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, po predlogu predlagača Hipo Alpe Adria Bank a.d., Beograd, Mihajla Pupina 6, za otvaranje postupka stečaja nad PD "Beo Montage Corporation" d.o.o. Subotica, Bački vinogradi, salaš 209 u predmetu broj 45 St. broj 2776/2011 24. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad "Beo Montage Corporation" iz Subotice, Bački vinogradi, salaš 209, matični broj 20270683, PIB 104909036 po predlogu stečajnog poverioca Hipo Alpe Adria Beograd.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Vasilj Vasiljević, Beograd, Solunska 18/17.
III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 28. decembar 2011. godine u 9,00 časova, sudnica 211, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V. Ispitno ročište određuje se za 20. februar 2012. godine u 11,00 časova, sudnica 211, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII: Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jedno visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Online Computers d.o.o.

17131362

25 St. broj 3128/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2363

 

Privredni sudu Beogradu, sudija Mirjana Jovanović kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja razloga za pokretanje stečajnog postupka, nad dužnikom Online Computers d.o.o. Beograd - Novi Beograd, Jurija Gagarina 32a, mat. br. 17131362, PIB 100349442, odlučujući o predlogu za pokretanje stečajnog postupka Volksbank a.d. Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, 21. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I Otvara se postupak stečaja nad Online Computers d.o.o. Beograd - Novi Beograd, Jurija Gagarija 32a, mat. br. 17131362, PIB 100349442.
II Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Rade Radulović iz Beograda, ulica Bulevar Oslobođenja 164/111.
IV Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate privrednog društva, svu dokumentaciju društva i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu i poslovni prostor društva na dalje čuvanje i upravljanje.
V Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 30. januar 2012. godine u 11,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239/II.
VI Ispitno ročište određuje se za 6. april 2012. godine u 11,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239/II.
VII Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII Rešenje istaknuto na oglasnu tablu suda 21. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Društveno preduzeće za unutrašnji, međunarodni transport i agencijske poslove "Automobilsko"

 

9. St. broj 201/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2052

 http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTOMOBILSKO.shtml/seo=/companyid=526

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 9. St. broj 201/2010 od 30. novembra 2011. godine određuje prvo dopunsko ročište u stečajnom postupku nad Društveno preduzeće za unutrašnji, međunarodni transport i agencijske poslove "Automobilsko" u stečaju iz Beograda, Pančevački put 53, koji će se održati 23. decembra 2011. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, sudnica 210/II, na kome će biti ispitivane sve prijave potraživanja poverilaca koje nisu bile predmet razmatranja na ispitnom ročištu koje je održano dana.
II. Oglas je istaknut na oblasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 30. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Coop Trans", d.o.o.

 

45. St. broj 364/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1628

 

U predmetu broj 45-St. 364/2011, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Coop Trans", d.o.o. u stečaju iz Beograda, Kumodraška 301, ročište za razmatranje i glasanje o prečišćenom Planu reorganizacije od strane poverilaca, zakazuje se za 26. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, II sprat, sudnica broj 211.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Preduzeće za usluge, proizvodnju i promet "Rakovica-Komerc" a.d.

07483414

48. St. broj 3448/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2161

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/RAKOVICA-KOMERC.shtml/seo=/companyid=13256

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Vera Tešić, u postupku stečaja nad Preduzećem za usluge, proizvodnju i promet "Rakovica-Komerc" a.d., Beograd, Partizanska 14, MB 07483414, PIB 100225831, 1. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
I - Zakazuje se završno ročište, radi zaključenja stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u skladu sa članom 13. stav 2. Zakona o stečaju, za 2. decembar 2011. godine u 12,00 časova, koje ročište će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 201/2.
II - Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od osam dana, ukoliko imaju pravni interes da se nastavi postupak stečaja nad stečajnim dužnikom, podnesu zahtev za sprovođenje postupka i uplate iznos od 200.000,00 dinara na depozitni račun ovog suda broj 840-298802-02 radi pokrića troškova stečajnog postupka.
III - Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 16. decembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu, inženjering i konsalting Biobilje-inženjering d.o.o.

17318705

7. St. broj 125/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7. St. broj 125/11 od 17. novembra 2011. godine, usvojio je predlog dužnika za sprovođenje stečajnog postupka i otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu, inženjering i konsalting Biobilje-inženjering d.o.o. Beograd, Gospodara Vučića 10, matični broj 17318705, PIB 102010541.
II. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
III. Imenuje se Stojičić Radomir iz Beograda, Dragiše Brašanova 9, za stečajnog upravnika.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom, podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Sve prijave potraživanja podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
VI. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 22. decembar 2011. godine u 12,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, sprat I.
VIII. Ispitno ročište zakazuje se za 16. februar 2012. godine, u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, sprat I.
IX. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Društveno preduzeće za fizičko i tehničko obezbeđenje Novi FTO

07094833

10 St. broj 3599/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10-St. 3599/2011 od 18. novembra 2011. godine otvara stečajni postupak nad Društveno preduzeće za fizičko i tehničko obezbeđenje Novi FTO Novi Beograd, Treći bulevar 32, matični broj 07094833 PIB 101664745, zbog ispunjenosti stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda, Terazije 23.
III. Nalaže se likvidacionom upravniku predlagača Društveno preduzeće za fizičko i tehničko obezbeđenje Novi FTO Novi Beograd, Treći bulevar 32, Agencija za privatizaciju Republike Srbije - Centar za aukcije i prinudnu likvidaciju iz Beograda, Terazije 23 - preko poverenika Mirka Borovčanina da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 23. decembar 2011. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 210.
V. Ispitno ročište određuje se za 26. januar 2012. godine u 9,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 210.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII. Oglas istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"Inženjering Lukačev Dragan i ortak" o.d.

17339702

46. St. broj 2536/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1198

 

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 46. St. broj 2536/2010 od 21. decembra 2010. godine, stečajni sudija Ljiljana Vuković, usvojila je predlog "Vojvođanske banke" a.d. Novi Sad, Trg slobode 7, i otvoren je stečajni postupak nad "Inženjering Lukačev Dragan i ortak" o.d. iz Boljevca, Čemelikovo naselje 105, matični broj 17339702, PIB 102457219.
Dopunsko ispitno ročište zakazano za 13. decembar 2011. godine u 9,00 časova, koje će se održati u sudnici 230/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Obaveštavaju se poverioci da će se na dopunskom ispitnom ročištu raspravljati o prijavi potraživanja razlučnog poverioca Fond za razvoj Republike Srbije, Niš, Bulevar Nemanjića 14a.
Obaveštavaju se poverioci da na dopunskom ispitnom ročištu mogu osporavati prijavljeno potraživanje razlučnog poverioca, a ukoliko isto ne ospore, to ne mogu učiniti u kasnijem postupku.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Privredno društvo za inženjering, proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge "Mir Inženjering" d.o.o.

 

6. St. broj 425/2011

 

 

 

U postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za inženjering, proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge "Mir Inženjering" d.o.o., Beograd, Petra Konjovića 12ž u stečaju, u predmetu Privrednog suda u Beogradu broj 6. St. 425/2011.
Određuje se dopunsko ispitno ročište koje će se održati 27. decembra 2011. godine, u 8,50 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 213/II.
Na ovo ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

DESPEC UP INTERNATIONAL d.o.o.

20230142

25 St. broj 3127/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2364

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Mirjana Jovanović kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja razloga za pokretanje stečajnog postupka, nad dužnikom DESPEC UP INTERNATIONAL d.o.o. Beograd - Novi Beograd, Jurija Gagarina 32 A, matični broj 20230142, PIB 104746118, odlučujući o predlogu za pokretanje stečajnog postupka VOLKSBANK a.d. Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, doneo je dana 21.11.2011. godine
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad DESPEC UP INTERNATIONAL d.o.o. Beograd - Novi Beograd, Jurija Gagarina 32 A, matični broj 20230142, PIB 104746118.
II. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Božić Andreja iz Beograda, Mileševska 29.
IV. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate privrednog društva, svu dokumentaciju društva i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu i poslovni prostor društva na dalje čuvanje i upravljanje.
V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 30.1.2012. godine u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239/II.
VI. Ispitno ročište određuje se za 6.4.2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239/II.
VII. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli Suda 21.11.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Konfekcija "Moda" Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet gotovih tekstilnih proizvoda

 

St. broj 519/11

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Konfekcija "Moda" Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet gotovih tekstilnih proizvoda u stečaju iz Loznice, 28. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Konfekcija "Moda" Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet gotovih tekstilnih proizvoda u stečaju iz Loznice, održaće se dana 26. decembra 2011. godine sa početkom u 13,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48-a, prvi sprat, soba broj 6, pa ovo obaveštenje ima služiti poveriocima i stečajnom upravniku umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Zorka duvana ambalaža" DP

 

St. 823/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=864

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/+DP+ZORKA-DUVANA+AMBALAZA.shtml/seo=/companyid=580

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Zorka duvana ambalaža" DP u stečaju iz Ljubovije, doneo je dana 29.11.2011. godine
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad nad "Zorka duvana ambalaža" DP u stečaju iz Ljubovije, održaće se dana 26.12.2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48a, I sprat, sudnica broj 17.
Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"Ajant Plus" d.o.o.

 

St. broj 56/11

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Ajant Plus" d.o.o. u stečaju iz Slepčevića, doneo je dana 29. 11. 2011. godine
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad "Ajant Plus" d.o.o. u stečaju iz Slepčevića, održaće se dana 23.12.2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48a, I sprat, sudnica broj 17.
Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

DP "Drina metal"

 

St. broj 745/10

 

 

 

Privredni sud u Valjevu u postupku stečaja nad DP "Drina metal" u stečaju iz Ljubovije, 28. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad DP "Drina metal" u stečaju iz Ljubovije, održaće se za 26. decembar 2011. godine sa početkom u 13,15 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48-a, prvi sprat, soba broj 6, pa ovo obaveštenje ima služiti poveriocima i stečajnom upravniku umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

DOO "Mejlanović"

 

2. St. broj 178/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Mejlanović", Zlot, u stečaju, dana 28.10.2011. godine doneo je
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 10.01.2012. godine sa početkom u 13,00 časova u Privrednom sudu u Zaječaru, sudnica broj 4.
Pozivaju se zainteresovani poverioci da pristupe na napred navedeno ročište.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

DOO "Spot"

 

1. St. broj 151/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Spot" Bor, doneo je 23. novembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 23. decembar 2011. godine u 11,00 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Spot" Bor.
Završno ročište se određuje iz razloga jer stečajni dužnik nema imovine.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Ljubiša Milićević iz Sokobanje da pristupe na zakazano ročište.
Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Preduzeće za puteve "PZP VG-4" AD

 

1. St. broj 16/2010

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Preduzeće za puteve "PZP VG-4" AD Knjaževac, 23. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 22. decembar 2011. godine u 10,30 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Preduzeće za puteve "PZP VG-4" AD Knjaževac.
Završno ročište se određuje sa razloga jer je celokupna imovina unovčena.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS centar za stečaj Beograd da pristupe na zakazano ročište.
Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Klub Toros Luvr d.o.o.

 

1. St. broj 225/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2175

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Klub Toros Luvr d.o.o. Zaječar doneo je dana 23. novembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 23. decembar 2011. godine u 13,00 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Klub Toros Luvr d.o.o. Zaječar.
Završno ročište se određuje sa razloga jer stečajni dužnik nema imovine.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Ljubiša Milićević iz Sokobanje da pristupe na zakazano ročište.
Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.
Ukoliko neko od stečajnih poverilaca ili stečajni dužnik podnesu zahtev za sprovođenje daljeg postupka i ako po nalogu stečajnog sudije položi sredstva neophodna za pokriće troškova stečajnog postupka stečajni postupak se neće zaključiti.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

Poljoprivredno preduzeće "AGROSINTEZA" DOO

 

St. broj 356/2011

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Poljoprivredno preduzeće "AGROSINTEZA" DOO, Jagodina, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 1. St. 356/2011 održati 22. decembar 2011. god. u 11,30 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 533. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

Društvo za promet i usluge "Phitotera" DOO

20203005

2. St. broj 557/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2387

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je rešenjem 2. St. 557/2011 od 22.11.2011. godine, po predlogu poverioca "Eurobank EFG" AD Beograd, kao predlagača za pokretanje stečajnog postupka, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo za promet i usluge "Phitotera" DOO Paraćin, Cara Dušana 42/1, matični broj 20203005, PIB 104636023. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2.
tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Miroslav Popović iz Jagodine, Kneza Lazara 117, licencirani stečajni upravnik, broj licence 155-0099.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 22. decembar 2011. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i Sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
Ispitno ročište zakazuje se za 13. mart 2012. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V.
Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 22.11.2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

Proizvodno-prometno preduzeće "Evropa-import" d.o.o.

07385820

2. St. broj 78/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1413

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem 2. St. broj 78/2011 od 21. novembra 2011. godine, određeno završno ročište nad stečajnim dužnikom Proizvodno-prometno preduzeće "Evropa-import" d.o.o. Paraćin, ulica Franc Rozina 3, matični broj 07385820, PIB 101093623, koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/V, 16. decembra 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova.
Na završnom ročištu raspravljaće se o:
- završnom računu stečajnog upravnika;
- konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova;
- podnetim primedbama na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada;
- neraspodeljenim delovima stečajne mase i
- drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli Suda, kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

AMC DOO

 

5. St. broj 480/2011

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AMC DOO u stečaju Kruševac, koga zastupa stečajni upravnik Branko Mijanac iz Beograda, dana 29. novembra 2011. godine, doneo je rešenje:
Određuje se održavanje završnog ročišta radi raspravljanja o završnom računu stečajnog dužnika AMC DOO u stečaju Kruševac.
Ročište će se održati dana 23. decembra 2011. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica broj 15.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Nikos DOO

 

5. St. broj 401/2011

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Nikos DOO u stečaju Kruševac, koga zastupa stečajni upravnik Branko Mijanac iz Beograda, dana 29. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se održavanje završnog ročišta radi raspravljanja o završnom računu stečajnog dužnika Nikos DOO u stečaju Kruševac.
Ročište će se održati dana 23. decembra 2011. godine u 11,15 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica broj 15.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

DP "Nišavska dolina"

 

2St. broj 46/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=50

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/NISAVSKA+DOLINA.shtml/seo=/companyid=62

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Nišavska dolina" u stečaju iz Pirota, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Miroljuba Dimitrijevića, rešavajući po naknadno podnetim prijavama, doneo je 29. 11. 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja naknadno podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati 21. decembra 2011. godine u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

DOO "Bon chance"

 

1. St. broj 335/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1568

 

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Bon chance" u stečaju Niš, koga zastupa stečajni upravnik Predrag Kosovac, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika od 28. novembra 2011. godine za zakazivanje završnog ročišta, doneo je 28. novembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Bon chance" u stečaju Niš za dan 28. decembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

DOO "Iridis"

 

1 St. broj 307/2011

 

 

 

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Iridis" u stečaju Niš, koga zastupa stečajni upravnik Predrag Kosovac, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika od 25. novembra 2011. godine za zakazivanje završnog ročišta, doneo je 28. novembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Iridis" u stečaju Niš za dan 28. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u sudnici broj 2. Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

Karboneks Plus NSDB DOO

20235152

1. St. broj 952/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2280

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Karboneks Plus NSDB DOO Đurđevo u stečaju, Petra Kočića 34, MB: 20235152, PIB: 104773414, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Raiffeisen Banka AD Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64 a, MB: 17335600, PIB: 100000299, 22. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište za 22. decembar 2011. godine sa početkom u 10,15 časova u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju, sudnica 7.
Poziva se stečajni upravnik Branka Pavlić da najkasnije 15 dana pre zakazanog ročišta podnese završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika, u koji poverioci mogu izvršiti uvid u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Novom Sadu.
Poziva se stečajni upravnik da najkasnije 15 dana pre termina ročišta podnese opredeljeni zahtev za isplatu konačne nagrade i naknade troškova uz navođenje kada, koliki, i u kojoj protivvrednosti evra po srednjem kursu NBS iznosi su mu isplaćeni po osnovu preliminarne nagrade.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

IV-MARMIL

8772231

2. St. broj 698/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2215

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom IV-MARMIL Novi Sad u stečaju, Branislava Borote 9 MB 8772231 PIB 102052383 po obaveštenju NBS Kragujevac od 16.2.2011. godine i po predlogu stečajnog poverioca Raiffeisen Banka a.d., Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64/a od 23.5.2011. godine, doneo je 17.11.2011. godine
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika od 17. novembra, 2011. godine.
Utvrđuje se konačna naknada stečajnog upravnika u iznosu od 10.000,00 dinara.
Utvrđuju se konačni troškovi stečajnog postupka u ukupnom iznosu od 50.000,00 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom IV-MARMIL Novi Sad u stečaju, Branislava Borote 9.
Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

Medi-co d.o.o.

08603707

Posl. 2. St. broj 954/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2382

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom Medi-co d.o.o. Novi Sad Đerdapska 3, MB 08603707, PIB 102072474, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača OTP banka Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80 dana 23. avgusta, 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca OTP banka Novi Sad za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Medi-co d.o.o. Novi Sad Đerdapska 3, MB 08603707, PIB 102072474, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Vladislav Otić iz Novog Sada, Bate Brkića broj 16.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju. Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku. Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 19. januar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 23. februar 2012. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 21. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

"Duga Istok" d.o.o.

8831106

2. St. broj 72/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2428

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom "Duga Istok" d.o.o. iz Novog Sada, Bul. oslobođenja 68 MB: 8831106 PIB: 103650315 po obaveštenju NBS od 11. januara 2011. godine i predlogu poverioca Euro bank EFG iz Beograda, Vuka Karadžića 10 od 2. juna 2011. godine, doneo je 21. novembra, 2011. godine
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca Euro bank EFG iz Beograda za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Duga Istok" d.o.o. iz Novog Sada, Bul. oslobođenja br. 68 MB: 8831106 PIB: 103650315 stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Lazar Marčić iz Petrovaradina, Franje Štefanovića 1.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 19. januar 2012. godine sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 23. februar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 21. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

GIP AD

08084394

St. 5. St. broj 345/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2429

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/GIP.shtml/seo=/companyid=76

I. Privredni sud u Pančevu, rešenjem Posl. br. 5. St. 345/2011 od 17. novembra 2011. godine pokrenuo je postupak stečaja nad GIP AD iz Pančeva, Dositejeva 14, matični broj 08084394, PIB 101817133.
II. Za stečajnog sudiju imenovana je Svetlana Denčić-Bjelanović sudija ovog suda.
III. Za stečajnog upravnika imenovan je Gligorić Miroslav iz Pančeva, Ivana Milutinovića 2.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju postupka stečaja nad GIP AD iz Pančeva, Dositejeva 14 prijave svoja obezbeđena potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
V. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ročište za ispitivanje potraživanja i razmatranje finansijskog izveštaja, održaće se 27. marta 2012. godine u 9,00 časova, a prvo poverilačko ročište održaće se 27. decembra 2011. godine u 9,00 časova, oba ročišta u sali broj 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu, Radomira Putnika 13 - 15.
Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 27. decembar 2011. godine u 9,00 časova u sali broj 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se vršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca. Na sednici skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 22. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

DP PK "Šumadija"

07198833

St. broj 342/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2277

 

Privredni sud u Požarevcu, doneo je 23. novembra 2011. godine, rešenje kojim se utvrđuje da je imovina stečajnog dužnika DP PK "Šumadija" u stečaju iz Smederevske Palanke, MB 07198833 PIB 101928981 neznatne vrednosti, pa se stečajni postupak zaključuje.
Nalaže se stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove, a po pokriću nastalih troškova, ako preostanu sredstva, ta sredstva se uplaćuju u budžet Republike Srbije.
Ispitno ročište zakazano za 30. januar 2012. godine u 10,00 časova, otkazuje se.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Opšta Zemljoradnička zadruga "Jedinstvo"

 

4. St. broj 355/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=317

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Dragani Savić, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Opšta Zemljoradnička zadruga "Jedinstvo" u stečaju Kraljevci, Rumska b.b., doneo je dana 24. novembra 2011. godine
REŠENJE
Obustavlja se postupak stečaja u odnosu na stečajnog dužnika Opšta Zemljoradnička zadruga "Jedinstvo" u stečaju Kraljevci, Rumska b.b., zbog prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica.
Nastavlja se stečajni postupak u odnosu na stečajnu masu Opšta Zemljoradnička zadruga "Jedinstvo" u stečaju Kraljevci, Rumska b.b., koju će zastupati stečajni upravnik, Zoran Borislav iz Erdevika a radi namirenja poverilaca.
Novac dobijen prodajom stečajnog dužnika ulazi u stečajnu masu.
Za potraživanja prema stečajnom dužniku koja su nastala do obustave stečajnog postupka ni stečajni dužnik ni njegov kupac ne odgovaraju poveriocima.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

"Bona" d.o.o. - eksport-import

08360294

St. broj 415/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2381

 

Privredni sud u Subotici je dana 24.11.2011. godine rešenjem St. 415/2011 odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Bona" d.o.o. - eksport-import Kanjiža, Sibinjanin Janka 32 - matični broj 08360294, na osnovu predloga podnetog dana 13.10.2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Šarnjai Rudolf iz Sente, Ađanski put 1.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Bona" d.o.o. - eksport-import Kanjiža, Sibinjanin Janka 32 - matični broj 08360294 u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 9.2.2012. godine sa početkom u 10,30 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 22.12.2011. godine sa početkom u 10,40 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 24.11.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

DP "Spartak" KK

 

St. broj 393/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2216

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/Spartak.shtml/seo=/companyid=29074

Privredni sud u Subotici je dana 24.11.2011. godine doneo rešenje St. 393/2011 u postupku stečaja nad DP "Spartak" KK Subotica kojim je zakazano održavanje završnog ročišta za 22.12.2011. godine sa početkom u 10,00 časova kod Privrednog suda u Subotici - soba 168/2.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u skladu sa projekcijom potrebnih troškova stečajnog upravnika - uplate na depozit suda iznos od 500.000,00 dinara, radi ev. daljnjeg sprovođenja stečajnog postupka primenom odredbi člana 13. stav 4. Zakona o stečaju.
Ukoliko do dana održavanja Završnog ročišta niko od poverilaca ne predujmi naznačeni iznos troškova - postupak stečaja nad dužnikom DP "Spartak" KK Subotica zaključiće se primenom odredbi člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"Autocentar Urošević" d.o.o.

 

St. broj 380/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 24.11.2011. godine u postupku stečaja nad "Autocentar Urošević" d.o.o. iz Subotice - St. 380/2011, doneo rešenje kojim je odložio održavanje prvog poverilačkog ročišta za 9.2.2012. godine sa početkom u 9,50 časova kod Privrednog suda u Subotici - sala 168/2.
Objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

"Panlog" d.o.o. - pred. za usluge, unutrašnju i spoljnu trgovinu

17152475

St. broj 375/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2384

 

Privredni sud u Subotici je dana 24.11.2011. godine doneo rešenje St. 375/2011, kojim je rešenjem određeno otvaranje stečajnog postupka nad "Panlog" d.o.o. - pred. za usluge, unutrašnju i spoljnu trgovinu Šupljak, Kostolanji Arpada 10. - matični broj 17152475, na osnovu predloga podnetog dana 3.8.2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Jovanović Bogdan iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Panlog" d.o.o. - pred. za usluge, unutrašnju i spoljnu trgovinu Šupljak, Kostolanji Arpada 10 - matični broj 17152475 u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 9.2.2012. godine sa početkom u 10,10 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 22.12.2011. godine sa početkom u 11,00 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 24.11.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

"Alov" d.o.o.

 

St. broj 302/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 25.11.2011. godine rešenjem St. 302/2011 u postupku stečaja nad "Alov" d.o.o. iz Subotice zakazao održavanje dopunskog ispitnog ročišta za 9.2.2012. godine sa početkom u 9,30 časova u sali 168/2 kod Privrednog suda u Subotici.
Objavljivanjem ovog oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

AD "Zora"

 

St. broj 29/2010

 

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 24.11.2011. godine rešenjem St. 29/2010 u postupku stečaja nad AD "Zora" iz Mola odložio održavanje završnog ročišta za 22.12.2011. godine sa početkom u 10,20 časova u sali 168/2 kod Privrednog suda u Subotici.
Objavljivanjem ovog oglasa u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

"BP Cycle" DP fabrika bicikla sa p.o.

08191581

St. broj 22/2010

 

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 24.11.2011. godine doneo rešenje St. 22/2010 kojim rešenjem je usvojio Završni račun stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda u postupku stečaja nad "BP Cycle" DP fabrika bicikla sa p.o. iz Subotice, Segedinski put 76, matični broj 08191581 u celosti.
Određuje se konačna nagrada stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda u iznosu od 502.167,19 dinara.
Određuju se konačni troškovi stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda u iznosu od 1.570.000,00 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad "BP Cycle" DP fabrika bicikla sa p.o. iz Subotice, Segedinski put 76, matični broj 08191581.
Utvrđuje se da stečajni dužnik "BP Cycle" DP fabrika bicikla sa p.o. iz Subotice, Segedinski put 76, matični broj 08191581 na dan 24.11.2011. godine raspolaže preostalom imovinom, i to:
- 1 dvosobnim stanom u Subotici na adresi Jo Lajoša 75. u objektu S+P+6/N1 II ulaz, u prizemlju broj 2, koji se sastoji od 2 sobe, kuhinje, kupatila, ostave, ost. prostorija i lođe ukupne površine 63,34 m2, i
- novčanim sredstvima na računu dužnika u ukupnom iznosu od 417.380,36 dinara.
Preostala imovina stečajnog dužnika raspodeljuje se na sledeći način:
na poverioce IV isplatnog reda prenosi se pravo vlasništva na dvosobnom stanu u Subotici na adresi Jo Lajoša 75, u objektu S+P+6/N1 II ulaz, u prizemlju broj 2, koji se sastoji od 2 sobe, kuhinje, kupatila, ostave, ost. prostorija i lođe ukupne površine 63,34 m2 srazmerno procentualnom učešću u ukupno utvrđenim potraživanjima IV isplatnog reda naturalnom podelom stana u idealnim suvlasničkim delovima dok se preostali novčani iznos od 417.380,36 dinara raspodeljuje na sledeći način:


- naknada troškova stečajnog upravnika

120.000,00 d.

- razlika između obračunate i isplaćene konačne nagrade stečajnog upravnika

232.167,39 d.

- paušalna taksa Taksena tarifa - tarifni broj 22., tačka 1.

15.000,00 d.

- sudski troškovi

10.000,00 d.

- troškovi rezervisani sa okonč. st. postupka

40.212,97 d.

Ukupno:

417.380,36 d.

Pravosnažno rešenje o zaključenju postupka stečaja dostaviće se Agenciji za privredne registre na daljnju nadležnost.
Ovo rešenje objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".
Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"HRK IT Management consulting" d.o.o.

 

St. 355/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2047

 

Privredni sud u Subotici je dana 1.12.2011. godine doneo rešenje St. 355/2011 u postupku stečaja nad "HRK IT Management consulting" d.o.o. u stečaju Subotica, kojim je zakazao održavanje završnog ročišta radi razmatranja završnog računa stečajnog dužnika "HRK IT Management consulting" d.o.o. u stečaju Subotica za 22.12.2011. godine sa početkom u 9,50 časova - soba 168/2 - kod Privrednog suda u Subotici.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u skladu sa projekcijom potrebnih troškova stečajnog upravnika - uplate na depozit suda iznos od 396.000,00 dinara, radi ev. daljnjeg sprovođenja stečajnog postupka primenom odredbi člana 13. stav 4. Zakona o stečaju.
Ukoliko do dana održavanja Završnog ročišta niko od poverilaca ne predujmi naznačeni iznos troškova - postupak stečaja nad dužnikom "HRK IT Management consulting" d.o.o. u stečaju Subotica zaključiće se primenom odredbi člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Objavljivanjem ovog oglasa u "Službenom glasniku RS", Beograd i na oglasnoj tabli suda smatraće se uredno pozvanim na ročište i poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

Društveno preduzeće za promet, usluge i posredovanje "Mega-S" d.o.o.

 

5. St. broj 195/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2255

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MEGA-S.shtml/seo=/companyid=4332

Privredni sud u Užicu, obaveštava poverioce, da je rešenjem od 11. novembra 2011. godine, određeno završno ročište u predmetu stečaja nad Društvenim preduzećem za promet, usluge i posredovanje "Mega-S" d.o.o. Užice. Završno ročište zakazuje se za 16. decembar 2011. godine u 11,00 časova, soba 53, III sprat.
Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 23. decembar 2011. godine u 9,00 časova.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

DP "Inova"

07245092

2. St. broj 14/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/INOVA.shtml/seo=/companyid=195

Privredni sud u Užicu obaveštava poverioce da je rešenjem St. broj 14/2010 od 21. 10. 2011. godine zaključio postupak stečaja nad DP "Inova" Kokin Brod u stečaju MB 07245092 PIB 104331648. Po pravosnažnosti rešenja navedeno pravno lice biće brisano iz registra. Protiv ovog rešenja poverioci mogu izjaviti žalbu u roku od osam dana od dana objave oglasa.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

"Agro zora" d.o.o.

 

1. St. broj 16/2011

 

 

 

Privredni sud u Užicu kao stečajni, u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom "Agro zora" d.o.o., Gorobilje, Požega zakazuje dopunsko ispitno ročište za 16. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, soba broj 48.
Oglas o zakazivanju nastavka ispitnog ročišta istaknut je na oglasnu tablu 17. novembra 2011. godine.
Ovo obaveštenje poveriocima služi umesto poziva.

Izvor: Redakcija, 8.12.2011.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 2.12.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Konvest" d.o.o.
Kolarić Vlado

 

44. P. broj 3271/2011

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, shodno članu 81. st. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku, objavljuje oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu 44-P-3271/2011 u pravnoj stvari tužioca "Porsche mobilitu" d.o.o., iz Beograda, Zrenjaninski put br. 11, protiv tuženih: 1. "Konvest" d.o.o., iz Novog Sada, Danila Kiša 44, i 2. Kolarić Vlado iz Petrovaradina, Juraja Križanića 13 čije prebivalište odnosno boravište je nepoznato, postavljen je privremeni zastupnik Babović Mileva advokat iz Beograda, Sarajevska 12.
Upozorava se privremeni zastupnik da zastupa tuženog u postupku sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavesti Sud da je postavio staraoca.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Preduzećem "CO-TIM" d.o.o.

17165038

5. St. broj 1071/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=790

 

Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 5 St. 1071/2010 od 23. novembra 2011. godine odredio završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Preduzećem "CO-TIM" d.o.o. iz Beograda, Jevrejska 24, matični broj 17165038, PIB 100121939, za 19. decembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova u sudnici broj 208 na drugom spratu Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

"Beo-NTS" DOO

17540068

42. St broj 2158

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2237

 

Privredni sud u Beogradu, i to sudija Ljiljana Mujagić, kao stečajni sudija, u postupku sudija, u postupku utvrđivanja stečajnog razloga nad "Beo-NTS" DOO iz Sremčice, Nikolaja Gogolja broj 62, na održanom ročištu dana 19. oktobra 2011. godine doneo je
REŠENJE
I. Otvara se postupak nad "Beo-NTS" d.o.o. iz Sremčice, Nikolaja Gogolja 62 matični broj 17540068, PIB 103305593, po predlogu stečajnog poverioca Fond za razvoj Republike Srbije.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Dragica Bajić iz Beograda, Karađorđeva 23/3.
III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 25. novembar 2011. u 11,00 časova, sudnica 227, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V. Ispitno ročište određuje se za 28. februar 2012. godine u 11,30 časova, sudnica 227, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 70 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se Skupština poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i jednom visokotiražnom dnevnom listu koje se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Lamidus" d.o.o.

20188413

36 St. 617/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2238

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Mila Đorđević kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad dužnikom "Lamidus" d.o.o., u stečaju, Beograd, Aleksandra Popovića 2, matični broj 20188413, PIB broj 104558355, pokrenutom po predlogu poverioca Alpha Bank Srbija a.d., Beograd, Kralja Milana 11, rešenjem ovog suda 36, St. 617/2011 od 7. oktobra 2011. godine, doneo je 11. novembra 2011. godine
REŠENJE
Prvo poverilačko ročište u postupku stečaja nad dužnikom "Lamidus" d.o.o., u stečaju, Beograd, Aleksandra Popovića 2, zakazuje se za 9. decembar 2011. godine u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 221, drugi sprat.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Balkan hunter" d.o.o.

20009829

10. St. broj 2981/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2167

 

Privredni sud u Beogradu rešenjem 10. St. 2981/2011 od 11. novembra 2011. godine, zaključuje postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Balkan hunter" d.o.o., iz Beograda, 27. marta 38 b, matični broj 20009829, PIB 103773010.
Ispitno ročište zakazano za 25. novembar 2011. godine, u 10,00 časova, otkazuje se kao nepotrebno.
Nalaže se stečajnom upravniku da sredstvima koja se nalaze na računu stečajnog dužnika pokrije nastale troškove, a eventualni višak će biti vraćen predlagaču sprovođenja stečajnog postupka, o čemu će biti doneta posebna odluka.
Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika "Balkan hunter" d.o.o., iz Beograda, 27. marta 38-b, matični broj 20009892, PIB 103773010.
Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi račune stečajnog dužnika broj 160-361730-25 koji se vodi kod "Banca Intesa" a.d. iz Beograda.
Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 20009829.
Nalaže se Poreskoj upravi da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 103773010.
Po pravosnažnosti ovog rešenja i po izveštaju stečajnog upravnika, uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, a u vezi sa stavom III ovog rešenja, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika Dragana Perkovića iz Beograda.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu od 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Kumikum" d.o.o.

20138211

2 St. broj 2355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2418

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Milivoje Ikonić, kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom "Kumikum" d.o.o. Beograd, pokrenutom po predlogu poverioca Eurobank EFG a.d. iz Beograda, doneo je 14. novembra 2011. godine
REŠENJE
I - Usvaja se predlog poverioca Eurobank EFG a.d iz Beograda od 28. juna 2011. godine za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Kumikum" d.o.o. Beograd.
II - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Kumikum" d.o.o. Beograd - Zemun, Trg pobede 3a, lokal 57, matični broj 20138211, PIB 104282743, a iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
III - Za stečajnog upravnika imenuje se Milovanović Zoran iz Beograda, kanc. Radoslava Grujića 24/I/2.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za 30. mart 2012. godine sa početkom u 9,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 110, prvi sprat.
VII - Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 26. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 110, prvi sprat.
VIII - Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda, dana 16. novembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za promet i proizvodnju "TI-DUZ" d.o.o.

07475225

12. St. broj 159/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2343

 

Privredni sud u Beogradu, je doneo rešenje 12-St-159/2011 od 23. septembra 2011. godine kojim se
I. Otvara postupak stečaja nad Preduzećem za promet i proizvodnju "TI-DUZ" d.o.o. Beograd, 13. oktobra 2, matični broj 07475225, PIB 101015850 po predlogu predlagača za otvaranje postupka stečaja od 5. januara 2011. godine.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Miladin Stamenković iz Beograda.
III. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 13. januar 2012. godine u 9,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I.
V. Ispitno ročište određuje se za 16. mart 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika s pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za proizvodnju opreme "Investzavod" sa p.o.

17815881

10. St. broj 1694/2011 (St. 9345/01)

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, stečajno veće sastavljeno od sudije Natalije Pejić-Kordić, kao predsednik veća i sudija Gordane Aranđelović i Tijane Popović, kao članova veća, u postupku stečaja nad Stečajna masa Preduzeća za proizvodnju opreme "Investzavod" sa p.o. iz Beograda, Hadži Ruvimova 21, donelo je na završnom ročištu, dana 30. septembra 2011. godine
REŠENJE
I - Usvaja se završni račun stečajnog upravnika od 22. septembra 2011. godine.
II - Određuje se konačna nagrada stečajnom upravniku Agenciji za privatizaciju RS - Centar za stečaj u bruto iznosu od 418.411,19 dinara.
III - Određuju se konačni troškovi stečajnog upravnika Agencije za privatizaciju RS - Centar za stečaju u iznosu od 1.410.000,00 dinara i odobrava isplata naknade troškova stečajnog upravnika u preostalom iznosu od 10.000,00 dinara u svemu prema završnom računu stečajnog pravnika.
IV - Odobrava se rezervacija sredstava za namirenje preostalih troškova stečajnog postupka u iznosu od 23.669,28 dinara u svemu prema završnom računu stečajnog upravnika.
V - Nalaže se stečajnom upravniku da uplati na depozitni račun Privrednog suda u Beogradu iznos od 19.869,87 dinara rezervisan za isplatu potraživanja stečajnih poverilaca:
- Stanarević Nikole iz Beograda, Sestara Bukumirović 58, JMBG 2112950714042, iznos od 6.623,29 dinara
- Petrović Mijodraga iz Kaluđerice, Volgina 23/1, Beograd, JMBG 2702950710456, iznos od 6.623,29 dinara
- Ilić Stojana iz Beograda, Hadži Mustafina 51, JMBG 0101946710025, iznos od 6.623,29 dinara
VI - Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnom masom Preduzeća za proizvodnju opreme "Investzavod" sa p.o. iz Beograda, Hadži Ruvimova 21.
VII - Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da iz Registra o razvrstavanju po delatnosti briše stečajnog dužnika stečajna masa Preduzeća za proizvodnju opreme "Investzavod" sa p.o. iz Beograda, Hadži Ruvimova 21, koji se vodi pod matičnim brojem 17815881.
VIII - Nalaže se stečajnom upravniku da kod poslovne banke Univerzal banke a.d. Beograd, ugasi račun stečajnog dužnika br. 290-18050-22.
IX - Nalaže se stečajnom upravniku da u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka dostavi izveštaj o uništenju pečata i stavi predlog za svoje razrešenje.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Trgovinsko preduzeće "Jabuka" a.d.

07048980

17. St. broj 3135/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2359

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 3135/2011 od 14. novembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Trgovinsko preduzeće "Jabuka" a.d. iz Beograda, Čiča Ilijina 6, čiji je matični broj 07048980 i PIB 100001757 iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika se imenuje Branko Vučković iz Beograda.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o ekonomsko finansijskom položaju dužnika, zakazuje se za 23. decembar 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, II sprat, sudnica broj 242.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za 9. maj 2012. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, II sprat, sudnica 242.
VII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 14. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Privredno društvo "Gorki list" d.o.o.

20042125

50. St. broj 3909/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=292

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. 3909/2010 od 24. novembra 2011. godine u stečajnom postupku nad Privrednim društvom "Gorki list" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Ulica Danijelova br. 12-16, PIB 103891726, matični broj 20042125, zakazao je dopunsko ispitno ročište za 23. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu Beograd, Masarikova broj 2, sudnica broj 225/II.
II. Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda 24. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Mediflex" d.o.o.

20139200

St. broj 511/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1850

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u stečajnom postupku nad "Mediflex" d.o.o., u stečaju, Valjevo, Sinđelićeva 49-51, doneo je 21. novembra 2011. godine
REŠENJE
1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Mediflex" d.o.o., u stečaju, Valjevo, Sinđelićeva 49-51, matični broj 20139200, PIB 104301837, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. br. 511/11 od 5. jula 2011. godine.
2. Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Jasmina Marjanović iz Valjeva.
3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", a po pravnosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

ZZ "Lopatanj"

 

St. broj 5030/00

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad ZZ "Lopatanj" u stečaju, iz Lopatnja, St. broj 5030/00 od 18. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Dušica Kovačević iz Valjeva, Filipa Kljajića 21.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom apelacionom sudu u Beogradu u roku od osam dana od objavljivanju oglasa u #Službenom glasniku RS", a preko Privrednog suda u Valjevu.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

DOO "ZAN"

 

1. St. broj 119/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "ZAN" BOR doneo je 23.11.2011. godine
REŠENJE:
Određuje se završno ročište za 23.12.2011. godine u 12,30 časova u sudnici 6, Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom dužnikom DOO "ZAN" BOR.
Završno ročište se određuje iz razloga, jer stečajni dužnik nema imovine. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Ljubiša Milićević iz Sokobanje da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"BIR-DAN" DOO

20352027

St. broj 161/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, kao stečajni sudija, doneo je Rešenje St. broj 161/11 dana 22. novembra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom "BIR-DAN" DOO Knjaževac, Aliagićeva 1/2-7, MB 20352027, PIB 105290896, na predlog Fonda za razvoj RS Beograd, zbog stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja, a koji su predviđeni članom 11 stav 3 tačka 2 Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Preduzetnik Kostić Milča, licencirani stečajni upravnik iz Zaječara. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika. Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 28. decembar 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici br. 4. Ispitno ročište se zakazuje za 15. mart 2012. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

DOO Minić i sinovi

 

5. St. broj 47/2011

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO Minić i sinovi u stečaju Kruševac, Vukašina Đorđevića 13, koga zastupa stečajni upravnik Hranislav Obradović, dana 16. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijave potraživanja broj 8 od 16. avgusta 2011. godine, koja u dosadašnjem postupku nije ispitana.
Ročište će se održati dana 20. decembar 2011. godine u 10,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Zemljoradnička zadruga Roćevići"

7659024

St. broj 5 515/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem broj St. 515/2010 od 8. novembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "Zemljoradnička zadruga Roćevići" Kraljevo, PIB 101069894, mat. broj 7659024.
Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Republike Srbije - Centar za stečaj iz Beograda, Terazije 23.
Stečajni sudija Danijela Dukić, sudija ovog suda.
Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoje potraživanje ovom sudu - stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", i dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena, tako i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 30. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu soba broj 15 a ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 17. februar 2012. godine u 10,00 časova u istom sudu soba broj 15.
Stečajni postupak je otvoren dana 8. novembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 8. novembra 2011. godine, i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".
Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno člana 71. stav 1. Zakona o stečaju.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema istog ili od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Advan komerc" d.o.o.

06259499

1. St. broj 88/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2412

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 88/2011 od 14. novembra 2011. godine pokrenuo je stečajni postupak nad dužnikom "Advan komerc" d.o.o. Novi Pazar, Lole Ribara 7, mat. broj 06259499, PIB 100748339.
Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mijanac iz Beograda, 063/215-359.
Za stečajnog sudiju imenuje se Mileva Gorčanin, sudija ovog suda.
Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja ovom Sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", i Dnevnom listu "Danas".
Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku podnosioca prijave, na dopunskom ispitnom ročištu.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni) da prijave svoja razlučna prava, i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravo, ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da svoje obaveze bez odlaganja izmire.
Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 6. mart 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, soba 5, a poverilačko ročište i Skupština poverioca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 23. decembar 2011. godine u 12,00 časova u istom sudu soba 5.
Stečajni postupak je otvoren 14. novembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli Suda 14. novembra 2011. godine, i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS".
Rešenje o pokretanju stečajnog postupka dostaviti Registru privrednih subjekata u Beogradu.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", PAS-u Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Simss" d.o.o.

07643306

6. St. broj 138/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1296

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Simss" d.o.o. u stečaju Novi Pazar, Dimitrija Tucovića b.b., MB 07643306, PIB 102168552, u predmetu St. broj 138/10 od 16. novembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se zaključuje stečajni postupak nad Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "Simss" d.o.o. u stečaju Novi Pazar, Dimitrija Tucovića b.b., MB 07643306, PIB 102168552.
Ovo rešenje objaviće se u "Službenom glasniku RS" i dostaviti Agenciji za registraciju privrednih subjekata radi brisanja stečajnog dužnika iz registra Privrednih subjekta.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS", odnosno od dana prijema, PAS-u Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"Zemljoradnička zadruga Jastrebac"

07191642

St. broj 5/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2406

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Jastrebac.shtml/seo=/companyid=31260

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem broj St. 5/2011 od 16. novembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "Zemljoradnička zadruga Jastrebac" Veliki Kupci, PIB 100480261, mat. broj 07191642.
Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Republike Srbije - Centar za stečaj iz Beograda, Terazije 23.
Stečajni sudija Danijela Dukić, sudija ovog suda.
Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoje potraživanje ovom sudu - stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", i dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena, tako i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 17. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu soba broj 15, a ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 28. februar 2012. godine u 10,00 časova u istom sudu soba broj 15.
Stečajni postupak je otvoren dana 16. novembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 16. novembra 2011. godine, i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".
Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71. stav 1. Zakona o stečaju.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenju rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema istog ili od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

d.o.o., "Dominanta"

 

1. St. broj 388/2011

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom d.o.o., "Dominanta" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Marina Gligorijević doneo je 21. novembra 2011. godine
REŠENJE
1. Ročište za odlučivanje i glasanje o predloženom planu reorganizacije stečajnog dužnika d.o.o., "Dominanta" u stečaju iz Niša zakazuje se za dan 23. decembra 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u sudnici broj 2, Privrednog suda u Nišu.
2. Poverioci mogu izvršiti uvid u pripremljen Plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Nišu, kancelarija broj 7, sve do održavanja ročišta.
3. Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Plus Belami" d.o.o.

20024062

3 St. 608/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2410

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača "OTP banka Srbija" a.d. Novi Sad vodeća filijala u Nišu, Nikole Pašića 28, nad "Plus Belami" d.o.o., iz Niša, Stevana Prvovenčanog 7, doneo je dana 15. novembra 2011. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad "Plus Belami" d.o.o. iz Niša, Stevana Prvovenčanog 7, matični broj 20024062, PIB 103827471.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Gordana Jovanović iz Niša.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica br. 3.
Ispitno ročište zakazuje se za dan 8. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica br. 3.
Stečajni postupak je otvoren 15. novembra 2011. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

City bar d.o.o.

08633096

1. St. broj 874/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2376

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom City bar d.o.o., Novi Sad, Miroslava Prodanovića Micka 8, MB: 08633096 PIB: 101645199 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca OTP banka Srbija AD Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80, 18. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom City bar d.o.o., Novi Sad, Miroslava Prodanovića Micka 8, MB: 08633096 PIB: 101645199, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Jadranka Gulan, iz Novog Sada, Maksima Gorkog 1a/4/43.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 16. decembra 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 2. februara 2012 godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže Sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

CLUB BUS DOO

20084804

1. St. broj 1646/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=827

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom CLUB BUS DOO Novi Sad - u stečaju, Bulevar oslobođenja 81/10, MB: 20084804, 23. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište za 16. decembra 2011. godine sa početkom u 10,15 časova u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju, sudnica 7.
Poziva se stečajni upravnik Jadranka Gulan da najkasnije 15 dana pre zakazanog ročišta podnese završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika, u koji poverioci mogu izvršiti uvid u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Novom Sadu.
Poziva se stečajni upravnik da najkasnije 15 dana pre termina ročišta podnese opredeljeni zahtev za isplatu konačne nagrade i naknade troškova uz navođenje kada, koliki, i u kojoj protivvrednosti evra po srednjem kursu NBS iznosi su mu isplaćeni po osnovu preliminarne nagrade.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Pemi d.o.o.

08778922

1. St. broj 909/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2360

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Pemi d.o.o. Futog, Svetozara Markovića 31, MB 08778922, PIB 102655598, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu i Raiffeisen Banka AD Beograd, Bulevar dr Zorana Đinđića 64a, dana 18. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Pemi d.o.o. Futog, Svetozara Markovića 31, MB 08778922, PIB 102655598, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Radovan Ivetić iz Novog Sada, Subotička 76.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 16. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 2. februar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

"Cement" d.o.o.

08779341

1. St. 890/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2374

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom "Cement" d.o.o., Beočin, Trg cementaša 3, MB: 08779341, PIB: 102661393 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu, 14. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom "Cement" d.o.o., Beočin, Trg cementaša 3, MB 08779341, PIB 102661393, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Nikola Šumar iz Futoga, Svetozara Markovića 11.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 12. decembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 30. januar 2012. godine, sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže Sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, 14. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Bekom d.o.o.

08523193

1. St. broj 943/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2361

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Bekom d.o.o. Kać, Novosadska 38, MB: 08523193, PIB: 101661841, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača NLB Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165/v, MB: 08250499, PIB: 101700234 i Hypo Alpe - Adria - Bank a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, MB: 07726716, PIB: 100228215, dana 18. novembra 2011. godine, donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Bekom d.o.o. Kać, Novosadska 38, MB: 08523193, PIB: 101661841, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Jadranko Protić iz Novog Sada, Gundulićeva 23.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 20. decembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 2. februar 2012. godine, sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

DP "Partner"

8829438

2. St. broj 51/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2117

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom DP "Partner" Novi Sad u stečaju, Bulevar oslobođenja 78/3, MB 8829438, PIB 103975552 po obaveštenju NBS Kragujevac od 11. 1. 2011. godine i po predlogu predlagača NLB banke Beograd, od 6. 5. 2011. godine, doneo je 17. novembra 2011. godine
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Partner" Novi Sad u stečaju, Bulevar oslobođenja 78/3, MB 8829438, PIB 103975552 za 7. decembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova, održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu sudnica 7/prizemlje, Sutjeska 3.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 17.11.2011. godine i dostavlja "Službenom glasniku RS" nakon izvršene uplate.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

ZZ Podunavlje

081596888

1. St. broj 48/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom ZZ Podunavlje Futog, Cara Lazara 26, MB: 081596888, PIB: 100237255, dana 22. novembra 2011. godine donosi rešenje :
Odbija se predlog za dalje odlaganje ročišta za razmatranje da li postoji stečajni razlog.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom ZZ Podunavlje Futog, Cara Lazara 26, MB: 081596888, PIB: 100237255, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Nikola Šumar iz Futoga, Svetozara Markovića 11.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 22. decembra 2011. godine sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 10. februar 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 22. 11. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Termoetaž d.o.o.

20019077

1 St. broj 878/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2176

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Termoetaž d.o.o., Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, MB: 20019077 PIB: 103804328 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca Raiffeisen banka ad Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64a, 12. oktobra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Termoetaž d.o.o., Novi Sad, Hajduk Veljkova 11., MB: 20019077 PIB: 103804328, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Jasmina Mašulović iz Novog Sada, Bulevar despota Stefana 16/111.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 22. decembra 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje u istom terminu 22. decembra 2011. godine, sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 12. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

Zemljoradnička zadruga "Jasenovo"

08116091

5. St. broj 169/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=370

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Jasenovo.shtml/seo=/companyid=30557

Privredni sud u Pančevu, obaveštava poverioce stečajnog dužnika Zemljoradnička zadruga "Jasenovo" iz Jasenova, Maršala Tita 22, matični broj 08116091, PIB 100867032, da se ispitno ročište zakazuje za dan 20. decembar 2011. godine u 13,00 časova, sala 125/I, zgrada Privrednog suda u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 13-15.
Objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS", smatraće se da su svi poverioci uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

ZZ "Šumadija"

 

St. broj 68/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=487

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Sumadija+-+u+stecaju.shtml/seo=/companyid=30863

Privredni sud u Požarevcu u postupku stečaja nad ZZ "Šumadija" u stečaju Rakinac, doneo je rešenje:
Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom 33 "Šumadija" u stečaju Rakinac koje će se održati dana 7. decembra 2011. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica broj 74.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

Mlekara Lozovičanka DOO

 

St. broj 609/2011

 

 

 

Privredni sud u Požarevcu, doneo je
REŠENJE
Određuje se ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Mlekara Lozovičanka DOO u stečaju Lozovik koje će se održati dana 7. decembra 2011. godine u 9,30 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica broj 74.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Bogosavljević Ljubiša i dr.

 

St. broj 499/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1550

 

Privredni sud u Požarevcu, doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Bogosavljević Ljubiša i dr. u stečaju Krepoljin koje će se održati dana 7. decembra 2011. godine u 9,00 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica broj 74.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Društveno preduzeće za upravljanje slobodnom zonom "Sombor"

08316252

1. St. broj 159/11

 

 

 

Privredni sud u Somboru je dana 2. novembra 2011. god. doneo rešenje broj St. 159/2011 kojim se zaključuje stečajni postupak nad pravnim licem Društveno preduzeće za upravljanje slobodnom zonom "Sombor" iz Sombora, Staparski put b.b., matični broj 08316252 i PIB 101839702.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

"Mek-Albero" d.o.o. - proizvodnja, prerada, trgovina i eksport-import

08613826

St. broj 371/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2385

 

Privredni sud u Subotici je dana 24. 11. 2011. godine u postupku St. 371/2011 rešenjem odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Mek-Albero" d.o.o. - proizvodnja, prerada, trgovina i eksport-import Subotica, A. M. Tita 13. - matični broj 08613826, na osnovu predloga podnetog dana 3. 8. 2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Kujundžić Zvonko, dipl. oecc. iz Subotice, J. Kopitara 13.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Mek-Albero" d.o.o. - proizvodnja, prerada, trgovina i eksport-import Subotica, A. M. Tita 13. - matični broj 08613826 u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 9. 2. 2012. godine sa početkom u 10,20 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 22. 12. 2011. godine sa početkom u 10,50 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 24. 11. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu Tulimir osnivača Tulimirović Dragana i dr. o.d.

17340760

1. St. broj 194/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2362

 

Privredni sud u Užicu, doneo je Rešenje 6. St. broj 194/2011 od 18. novembra 2011. godine:
I. Usvojen je predlog predlagača Eurobank EFG AD Beograd i otvoren je stečajni postupak nad dužnikom Preduzeće za proizvodnju i trgovinu Tulimir osnivača Tulimirović Dragana i dr. o.d. Kosjerić, Industrijska zona b.b., PIB 101088861, matični broj 17340760, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
II. Za stečajnog upravnika određuje se Vasilić Petrašin dipl. ecc. Nova Varoš Svetog Sava 78.
III. Određuje se ispitno ročište za 20. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova u sobi broj 55/III.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, prijavom potraživanja, u dva primerka sa dokazima.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
VI. Određuje se prvo poverilačko ročište za 23. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova soba broj 55/III, te će se istog dana održati i sednica skupštine poverilaca, ukoliko ista ne bude održana ranije.
VII. Rešenje istaknuto na oglasnu tablu suda dana 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

DOO "Drvo Pak"

17500104

2. St broj 192/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2198

 

Privredni sud u Čačku, je svojim rešenjem St. broj 192/11 od 17. oktobra 2011. godine kojim je otvorio postupak stečaja nad DOO "Drvo Pak" Gornji Milanovac, Save Kovačevića 75, MB 17500104, odredio prvo poverilačko ročište za dan 18. novembra 2011. godine u 12,00 časova. Kako isto nije održano zbog neodazivanja poverilaca, prvo poverilačko ročište je odloženo za 26. januar 2012. godine i držaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3 sa početkom u 13,30 časova.
Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta ista se saziva za prvo poverilačko ročište.

Izvor: Redakcija, 5.12.2011.