Aktuelne vesti na dan 12.septembar 2011Prelistavajući dnevne novinePogledajte ostale vesti na dan 12.septembar 2011Objavljeno u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan:
12.septembar 2011


 

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 26/1-15. septembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 28/1-15. septembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 66 OD 07.09.2011/ODABRANI DOKUMENTI

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • PRIMER: PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU (DOMAĆE) VERODOSTOJNE ISPRAVE
 • PRIMER: PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU STRANE VERODOSTOJNE ISPRAVE
 • PRUŽANJE USLUGA LOVNOG TURIZMA I VRSTE LOVNOTURISTIČKIH OBJEKATA
 • ZASTARELOST VOĐENJA DISCIPLINSKOG POSTUPKA PO ZAKONU O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA
 • ISO/IEC 23005 - INFORMACIONA TEHNOLOGIJA

ISO/IEC 23005-1:2011

ISO/IEC 23005-2:2011

ISO/IEC 23005-3:2011

ISO/IEC 23005-4:2011

ISO/IEC 23005-5:2011

ISO/IEC 23005-6:2011

 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU PRIJAVLJIVANJA, PRIKUPLJANJA I PRAĆENJA NEŽELJENIH REAKCIJA NA LEKOVE - "Sl. glasnik RS", br. 64/2011

 

Sadržina Pravilnika i značenje izraza

Farmakovigilanca leka u prometu

Spontano prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove

Obaveza nosioca dozvole za lek da ima DDPS, RMP i PASS

Odgovorno lice i zamenik odgovornog lica za farmakovigilancu

Podnošenje izveštaja Agenciji

Pismo zdravstvenim radnicima

Agencija i hitne bezbednosne mere

Regionalni centri za farmakovigilancu

Farmakovigilanca u kliničkom ispitivanju leka

Sponzor kliničkog ispitivanja lekova i izveštavanje Agencije

Otkrivanje šifre

Nadležnost Agencije

Prijavljivanje odstupanja od standarda kvaliteta leka od strane zdravstvenog radnika

 • ODGOVARAJUĆE OBRAZOVANJE KAO USLOV ZA OBAVLJANJE POSLOVA SARADNIKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
 • KNJIGOVODSTVENI ASPEKT POZAJMICA IZMEĐU PRAVNIH LICA

Primer računovodstvenog evidentiranja odobravanja zajma

Primer računovodstvenog evidentiranja naknadnog vrednovanja sredstava u obliku datog zajma i naplata zajma

Primer računovodstvenog evidentiranja umanjenja vrednosti potraživanja po osnovu datog dugoročnog zajma

Primer računovodstvenog evidentiranja zastarelosti potraživanja po osnovu datog kratkoročnog zajma

Primer računovodstvenog evidentiranja reklasifikacije datog dugoročnog zajma koji dospeva u periodu od godinu dana (na kraju obračunskog perioda)

 • CARINSKI TRETMAN ROBE U SLOBODNIM ZONAMA

Sprovođenje carinskog nadzora u slobodnoj zoni

Delatnosti u slobodnoj zoni i odobravanje evidencije

Unos robe u slobodnu zonu

Postupanje sa robom u slobodnoj zoni

Postupak unosa domaće robe namenjene izvozu u slobodnu zonu

Postupak aktivnog oplemenjivanja odnosno prerade pod carinskom kontrolom u slobodnoj zoni

Carinska vrednost i obračun carinskog duga

 • OBAVEZA EVIDENTIRANJA JEMSTVA STRANOM PRAVNOM LICU PO KREDITNOM POSLU
ODRŽANA OSNOVNA OBUKA ZA PREDSTAVNIKE SUDOVA I TUŽILAŠTAVA ZA SPROVOĐENJE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

U okviru obuke za organe za sprovođenje prava intelektualne svojine, U Zavodu za intelektualnu svojinu predstavnici sudova i tužilaštava pohađaju osnovnu obuku. Obuka je deo sveobuhvatnog programa unapređenja znanja o pravima intelektualne svojine kod organa za sprovođenje prava, a u cilju unapređenja efikasnog rada i čvršće saradnje organa.

Obuku je otvorila Mirela Bošković, pomoćnik direktora Zavoda, istakavši značaj obuke za organe za sprovođenje prava intelektualne svojine. Bošković je dodala da je "efikasan sistem zaštite moguć samo uz blisku saradnju i dobro poznavanje propisa i prakse svih institucija koje se bave intelektualnom svojinom."

David Jelerčić, predstavnik Evropskog zavoda za patente i direktor IPA nacionalnog projekta, govorio je o cilju obuke, koja prenošenjem ključnih znanja o intelektualnoj svojini treba da doprinese profesionalizmu u radu predstavnika sudova i tužilaštava sa predmetima iz prava intelektualne svojine.

Dvodnevni specijalizovani nivo obuke za dve grupe predstavnika sudova i tužilaštava biće održan naredne nedelje.

Izvor: Vebsajt Zavoda za intelektualnu svojinu, 9.9.2011.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU TRAJE DO 14. OKTOBRA 2011. GODINE: Tekst Nacrta zakona će biti predstavljen na Okruglom stolu pod nazivom "Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o opštem upravnom postupku", 23. septembra 2011.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o opštem upravnom postupku, u periodu od 9. septembra do 14. oktobra 2011. godine, što je u skladu sa zaključkom Odbora za pravni sistem i državne organe.

Cilj novog Zakona o opštem upravnom postupku je obezbeđivanje proporcionalnosti u zadovoljavanju i zaštiti privatnog i javnog interesa u upravnim stvarima, povećanje transparentnosti i poboljšanje efikasnosti i ekonomičnosti upravnih postupaka, usklađivanje postupanja i rada uprave Republike Srbije sa standardima Evropske upravne prakse.

Tekst Nacrta zakona biće predstavljen na Okruglom stolu pod nazivom "Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o opštem upravnom postupku", koji će se u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu održati 23. septembra 2011. godine u Beogradu, Palata Srbija - sala "Beograd".

Primedbe i predlozi dostavljaju se Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu na E-mail: slavica.stisovic@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Beograd, Birčaninova 6.

Izvor: Vebsajt Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu,

9.9.2011.

AGENCIJА ZА BORBU PROTIV KORUPCIJE NАSTАVLJA POSTUPKE ZА UTVRĐIVАNJE NESPOJIVOSTI VRŠENJА FUNKCIJА U PREDMETIMА FUNKCIONERА, KOJI SU BILI PREKINUTI DO DONOŠENJА ODLUKE USTАVNOG SUDА O PRESTАNKU VAŽENJA ODREDBE ČLАNА 29. STАV 3. ZАKONА O IZMENАMА I DOPUNАMА ZАKONА O AGENCIJI ZА BORBU PROTIV KORUPCIJE: • Funkcioneri će imati rok od 15 dana od donošenja odluke da prestanu sa vršenjem nespojivih funkcija i o tome dostave dokaz Agenciji •

Agencijа zа borbu protiv korupcije primilа je odluku Ustаvnog sudа Srbije kojom je utvrđeno dа odredbа člаnа 29. stаv 3. Zаkonа o izmenаmа i dopunаmа Zаkonа o Agenciji zа borbu protiv korupcije, kojom je propisаno dа funkcioner može dа nаstavi obаvljаnje jedne jаvne funkcije, а uz nju i jаvne funkcije nа koje je izаbrаn neposredno od grаđаnа, kаo i jаvne funkcije koju je zаkonom i drugim propisom obаvezаn dа vrši nije u sаglаsnosti sа Ustаvom i potvrđenim međunаrodnim ugovorom - Konvencijom Ujedinjenih nаcijа protiv korupcije.

Agencijа izrаžаvа zаdovoljstvo dа je Ustаvni sud, kаo nаjvišа institucijа zа zаštitu ustаvnosti u Republici, nedvosmisleno utvrdio dа su tom odredbom nаrušenа ustаvnа nаčelа vlаdаvine prаvа, podele vlаsti, zаbrаne sukobа interesа, nаčelo jednаkosti svih pred ustаvom i zаkonom, prаvo grаđаnа dа pod jednаkim uslovimа stupаju nа jаvne funkcije, kаo i odredbe Konvencije Ujedinjenih nаcijа protiv korupcije koju je Srbijа rаtifikovаlа.

Činjenicu dа je Ustаvni sud stаo nа stаnovište dа je neustаvno zаkonsko rešenje kojim je jedаn broj (i to mаnji broj) jаvnih funkcionerа koji istovremeno vrše u predstаvničkim orgаnimа i u izvršnoj vlаsti izuzet od obаveze dа pred Agencijom zа borbu protiv korupcije regulišu svoj stаtus u pogledu zаtečenih funkcijа, Agencijа (iаko bi imаlа rаzlogа) ne doživljаvа kаo svoju "pobedu" nаd tim funkcionerimа, već sаmo kаo pobedu ustаvnosti i zаkonitosti u nаšoj zemlji.

Imаjući u vidu činjenicu dа je nа osnovu odredbe člаnа 168. stаv 3. Ustаvа dаnom objаvljivаnjа Odluke Ustаvnog sudа u "Sl. glаsniku RS" prestаlа dа vаži odredbа člаnа 29. stаv 3. Zаkonа o izmenаmа i dopunаmа Zаkonа o Agenciji zа borbu rpotiv korupcije, Agencijа će nаstаviti postupke zа utvrđivаnje nespojivosti vršenjа funkcijа u predmetimа funkcionerа, gde su postupci bili prekinuti do donošenjа odluke Ustаvnog sudа.

Kаko dаleko nаjveći broj funkcionerа koji su utočište od postupkа pred Agencijom nаšli u kаsirаnoj odredbi Ustаvnog sudа, imа otvorene predmete u Agenciji, po zаhtevimа zа dаvаnje sаglаsnosti ili obаveštenjimа, Agencijа će već od ponedeljkа početi sа donošenjem odlukа kojimа će utvrditi nespojivost istovremenog vršenjа funkcijа i dаti rok od 15 dаnа funkcinerimа dа prestаnu sа vršenjem nespojivih funkcijа i o tome dostаve dokаz Agenciji.

Premа funkcionerimа koji se o tаkvu odluku ogluše Agencijа će voditi postupаk utvrđenjа povrede Zаkonа i izreći meru preporuke zа rаzrešenje.

Ukoliko u toku postupkа funkcioner dostаvi Agenciji dokаz o prestаnku vršenjа funkcije, postupаk će biti obustаvljen.

Nаkon provere u evidencijаmа koji se vode pred Agencijom, ukoliko imа funkcionerа koji Agenciji nisu dostаvili nikаkаv zаhtev niti obаveštenje o vršenju više funkcijа, а sigurno je dа će se i neko tаkаv pronаći, premа tаkvim funkcionerimа Agencijа će odmаh sprovesti postupаk zа utvrđenje povrede Zаkonа.

Izvor: Vebsite Agencije zа borbu protiv korupcije, 10.9.2011.

U SKLADU SA UREDBOM O KONVERZIJI PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE UZ NAKNADU - PROCENU TRŽIŠNE VREDNOSTI PARCELA I UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA KONVERZIJU RADIĆE SUDSKI VEŠTACI

Lokalna samouprava u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove Uredbe, može da donese akt, kojim utvrđuje tržišnu vrednost građevinskog zemljišta na svojoj teritoriji, a prema urbanističkim zonama
...

Opštinski i gradski javni pravobranioci više neće učestvovati u postupku konverzije prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu. Iz ovog procesa isključena je i Poreska uprava, a procenu tržišne vrednosti parcela i utvrđivanje naknade za konverziju radiće sudski veštaci. Takođe, lokalne samouprave imaju mogućnost da po zonama odrede tržišnu vrednost zemljišta.

Ovo su novine predviđene uredbom o konverziji, koju je usvojila Vlada Srbije konverziji (Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, usvojena na sednici Vlade Republike Srbije 1. septembra 2011. godine, prim.red.).
"Očekujemo da će zahvaljujući ovim izmenama proces konverzije sada biti znatno ubrzan", kaže za "Novosti" Aleksandra Damnjanović-Petrović, pomoćnik ministra za prostorno planiranje. "Iako će se zahtevi za konverziju podnositi imovinsko-pravnim službama lokalnih samouprava, jedina stranka u postupku uz podnosioca zahteva je republički javni pravobranilac, jer je zemljište koje može da bude predmet konverzije u vlasništvu Republike Srbije."

Plaćanje naknade za konverziju može biti jednokratno ili na rate. U slučaju jednokratne isplate ostvaruje se popust od 30 odsto, ali samo ako zahtev za konverziju u skladu sa ovom uredbom bude podnet do 31. decembra ove godine.

Ako se plaćanje obavlja na rate, u roku od 15 dana od potpisivanja ugovara budući vlasnik parcele mora da plati 10 odsto naknade za konverziju, a ostatak u najviše 240 jednakih mesečnih rata. Ali, ako gazda želi da gradi na toj parceli onda pre dobijanja građevinske dozvole mora da izmiri sve preostale rate za konverziju.

Da bi postali i gazde na izgrađenom i neizgrađenom zemljištu na kojem imaju pravo korišćenja, konverziju moraju da plate vlasnici privatizovanih ili preduzeća stečenih u izvršnom ili stečajnom postupku. Takođe, obavezu plaćanja konverzije imaju i nosioci prava korišćenja na neizgrađenom zemljištu, koje je dato na korišćenje pre 13. maja 2003. godine, ali do sada nije privedeno nameni.

Naknada za konverziju obračunava se tako što se tržišna vrednost zemljišta umanjuje za troškove pribavljanja prava korišćenja. Ti troškovi obuhvataju revalorizovanu cenu kapitala ili imovine u postupku privatizacije i druge stvarne troškove za pripremanje građevinskog zemljišta ili otklanjanje industrijskog zagađenja.

Lokalna samouprava u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove uredbe, može da donese akt, kojim utvrđuje tržišnu vrednost građevinskog zemljišta na svojoj teritoriji, a prema urbanističkim zonama. Ta vrednost se određuje po kvadratu objekta, koji može da se gradi na toj parceli u skladu sa planskim dokumentom.

Početna vrednost za utvrđivanje tržišne cene je iznos naknade za uređivanje građevinskog zemljišta pomnožen sa odgovarajućim koeficijentom. Ako lokalna samouprava donese odluku kojom utvrđuje tržišnu cenu po zonama onda se ona primenjuje u svim postupcima konverzije na teritoriji te opštine ili grada. Ukoliko odluka nema procenu rade veštaci.

Kada veštak dobije sve potrebne podatke dužan je da u roku od 30 dana dostavi imovinsko-pravnoj službi nalaz i mišljenje.

T. SPALEVIĆ

Izvor: Izvod iz vesti sa vebsajta dnevnog lista "Večernje novosti", 9.9.2011.

U SKLADU SA PREDLOGOM IZMENA I DOPUNA ZAKONA O АUTORSKOM I SRODNIM PRАVIMА - SVАKO FOTOKOPIRАNJE KNJIGА ĆE SE SMАTRАTI KRIVIČNIM DELOM ZА KOJE JE ZАPREĆENА I KАZNА ZАTVORА OD TRI DO PET GODINА

Studenti će ubuduće moći dа kopirаju sаmo odlomke, а ne kаo do sаdа cele knjige koje koriste kаo literаturu zа spremаnje ispitа. Svаko fotokopirаnje knjigа smаtrаće se krivičnim delom zа koje je zаprećenа i kаznа zаtvorа od tri do pet godinа. Ovo su novine izmenа i dopunа Zаkonа o аutorskom i srodnim prаvimа koje se uprаvo nаlаze pred poslаnicimа u Nаrodnoj Skupštini.

Izmenа zаkonа odnosi se sаmo nа člаn 46, koji je unosio mnoge zаbune i koji kаže dа je dozvoljeno umnožаvаnje "tuđeg аutorskog delа i bez plаćаnjа аutorske nаknаde sаmo zа lične nekomercijаlne potrebe".
Dilemа je bilа dа li je fotokopirаnje knjigа koje se koriste zа spremаnje ispitа komercijаlnа ili nekomercijаlnа svrhа.

 "Utvrđeno je u nаšem prаvosuđu dа kopirаnje udžbenikа nije nekomercijаlnа svrhа jer nа tаj nаčin ulаžete u sebe u svoje obrаzovаnje, dа bi sutrа dobili bolji posаo i veću plаtu. Ovim izmenаmа unetа je novinа dа se mogu kopirаti sаmo delovi, а ne i celа knjigа", kаže Vlаdimir Mаrić, pomoćnik direktorа Zаvodа zа intelektuаlnu svojinu.

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 10.9.2011.

U DOMU NARODNE SKUPŠTINE ODRŽANA TREĆA REGIONALNA KONFERENCIJA PARLAMENTARNIH TELA ZA NADZOR BEZBEDNOSNO-OBAVEŠTAJNIH SLUŽBI ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE

Odbor Narodne skupštine Republike Srbije za odbranu i bezbednost bio je domaćin Treće regionalne konferencije parlamentarnih tela za nadzor bezbednosno-obaveštajnih službi zemalja Jugoistočne Evrope, koja je održana 7. i 8. septembra 2011. godine u Domu Narodne skupštine.

Tema Konferencije bila je "Parlamentarna kontrola bezbednosno-obaveštajnih službi u kontekstu sistema tajnosti podataka", a učestvovali su predstavnici nadležnih parlamentarnih odbora Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Crne Gore, Rumunije i Srbije, kao i gosti iz parlamenta Mađarske.

Konferenciju, koja se ove godine održala u Srbiji, organizovala je Narodna skupština, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji i uz podršku Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF).
Predsednik Odbora za odbranu i bezbednost Dušan Bajatović je, u ime Odbora, pozdravio učesnike Konferencije i izrazio nadu da će ovaj skup doprineti unapređenju saradnje i usvojenih praksi parlamentarnih odbora koji su nadležni za nadzor bezbednosno-obaveštajnih službi.

Otvarajući Konferenciju, predsednica NSRS prof. dr Slavica-Đukić Dejanović je rekla da ovakav skup omogućava razmenu iskustava zemalja regiona u kontroli i nadzoru službi bezbednosti i podsetila da je Srbija uvela dva nezavisna tela - Zaštitnika građana (Ombudsmana) i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji se, između ostalog, bave radom službi bezbednosti i zaštitom ljudskih prava.

Učesnicima se obratio zamenik šefa misije OEBS-a u Srbiji, gospodin Tomas Mur (Thomas Moore), koji je istakao da zemlje u regionu dele slične probleme u kontroli i nadzoru rada bezbednosno-obaveštajnih službi i dodao da je dobro što je Srbija usvojila zakone kojima se daju veća ovlašćenja Ombudsmanu i Poverniku da traže informacije od tih službi pod određenim uslovima.

Zamenik direktora Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF), gospodin Filip Fluri (Philipp Fluri) podsetio je da je taj centar osnovan pre 11 godina, sa ciljem da pomogne u razmeni iskustava u toj oblasti i da danas okuplja 60 zemalja iz celog sveta.

Tokom dvodnevnog rada, učesnici Konferencije - članovi parlamentarnih odbora iz Jugoistočne Evrope razmenili su iskustva u vezi sa pristupom i zaštitom tajnih podataka sa različitim nacionalnim i međunarodnim ekspertima iz ove oblasti.

U centru pažnje prvog dana rada bila su regionalna iskustva u zaštiti tajnih podataka i prilikom pristupa tajnim podacima od strane parlamentarnih odbora nadležnih za nadzor bezbednosno-obaveštajnih službi, o čemu su izlaganja imali predstavnici odbora parlamenata zemalja učesnica.

Drugog dana rada održane su tri sesije o ulozi nezavisniih državnih organa u parlamentarnom nadzoru nad službama bezbednosti u kontekstu tajnih podataka.

Na kraju Konferencije, učesnici su usvojili Zaključke: http://www.parlament.gov.rs/upload/documents/activities/KONACNI%20ZAKLJUCCI%20SRPSKI%20CIRILICA.pdf

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 11.9.2011.

SELEKCIONA KOMISIJA ZADUŽENA ZA IZBOR ŠKOLA ČIJI ĆE PREDLOZI PROJEKATA BITI FINANSIRANI KROZ GRANT LINIJU "OSNAŽIVANJE ŠKOLA ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANJE" DONELA ODLUKU DA 130 ŠKOLA DOBIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU GRANTA

Program "Osnaživanje škola za inkluzivno obrazovanje" namenjen je osnovnim školama i gimnazijama, osim škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju za koje je ranije objavljen poseban konkurs. U okviru programa organizuju se obuke i dodela grantova za predloge projekata kojima se podiže kvalitet inkluzivnog obrazovanja. Tokom pripreme projekta sve škole su imale pomoć mentora.

Konkurs za grantove za 134 škole koje su uključene u drugi ciklus programa "Osnaživanje škola za inkluzivno obrazovanje" zatvoren je 3. juna 2011. godine. Škole kojima je u prvom ciklusu odbijen predlog projekta takođe su imale pravo da konkurišu.

Selekciona komisija zadužena za izbor škola čiji će predlozi projekata biti finansirani kroz grant liniju "Osnaživanje škola za inkluzivno obrazovanje", razmatrala je prispele predloge projekata 131 škole i donela odluku da 130 škola dobije sredstva za realizaciju granta. Predlog projekta jedne škole je odbijen.

Spisak škola: http://www.dils.gov.rs/documents/filesEducation/septembar2011/Spisak%20izabranih%20skola.pdf

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete i nauke - DILS, 8.9.2011.

OD 1. JANUARA 2012. GODINE BIĆE POTPUNO LIBERALIZOVAN UVOZ I IZVOZ PRIMARNIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U EU I UVOZ TIH PROIZVODA IZ HRVATSKE U OKVIRU CEFTA SPORAZUMA

Od 1. januara 2012. biće potpuno liberalizovan uvoz i izvoz primarnih poljoprivrednih proizvoda u Evropsku uniju i uvoz tih proizvoda iz Hrvatske u okviru CEFTA sporazuma, izjavio je večeras pomoćnik ministra poljoprivrede Miloš Milovanović.

Liberalizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda je deo primene Prelaznog trgovinskog sporazuma sa EU i od nove godine to će biti peta od ukupno šest godina njegove primene u Srbiji, podsetio je Milovanović na sastanku Slovenačkog poslovnog kluba i pojasnio da su u pitanju carinske olakšice ili potpuno ukidanje tih dažbina na poljoprivredne artikle iz EU.

Što se tiče liberalizacije tržišta CEFTA regiona, Milanović je istakao da će srpsko tržište biti potpuno liberalizovano za uvoz robe iz Hrvatske, što je već učinjeno prema ostalim članicama CEFTA regiona.

"Srbija sa zemljama CEFTA regiona ostvaruje 50 odsto celokupnog izvoza poljoprivrednih proizvoda što dovoljno govori o značaju tog tržišta za našu zemlju", rekao je on i dodao da će ukidanje carina za uvoz iz Hrvatske značiti ukidanje i svih ostalih vancarinskih barijera za uvoz poljoprivrednih proizvoda.

Govoreći o snabdevenosti domaćeg tržišta primarnim poljoprivrednim artiklima, Milovanović je naveo da je rod pšenice ove godine iznosio 2,1 milion tona, što je za 15 do 20 odsto više od planiranog, a što znači da će oko 500.000 tona biti odobreno za izvoz.

"Ostatak od 1,6 miliona tona pšenice biće dovoljna garancija za normalno snabdevanje domaćeg tržišta i stabilnost cena", rekao je Milovanović.

Što se tiče žetve uljarica on je istakao da i tu očekuje veći rod od planiranog što bi trebalo da omogući stabilnost cena i snabdevanja na tržištu jestivim uljem.

"Iako je pod šećernom repom manje oranica nego prošle godine, sećera bi trebalo da bude dovoljno za potrebe Srbije po prihvatljivim cenama", ocenio je Milovanović.

Na sastanku Slovenačkog poslovnog kluba govorio je i predsednik društva Agroekonomista Srbije Miladin Ševarlić, koji je rekao da je jedna od razvojnih šansi Srbije jačanje zadrugarstva u poljoprivredi po uzoru na razvijene zapadne zemlje kao što su Francuska, SAD, Japan, Nemačka ili Holandija.

On je naveo da u svetu ima oko milijardu zadrugara i oko 100 miliona zaposlenih u poljoprivredi koji obezbeđuju polovinu poljoprivredni proizvoda za stanovnike zemaljske kugle.

Izvor: Tanjug, 9.9.2011.

SIEPA ORGANIZUJE VELIKI "BUSINESS TO BUSINESS" DOGAĐAJ ZA SRPSKE KOMPANIJE IZ SEKTORA IT TEHNOLOGIJA KOJI SE ODRŽAVA U OKVIRU IBC SAJMA U AMSTERDAMU OD 9. DO 13. SEPTEMBRA 2011.

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza - SIEPA organizuje veliki "Business to business" događaj za srpske kompanije iz sektora informaciono-telekomunikacionih tehnologija koji se, pod pokroviteljstvom Evropske mreže preduzetnistva - EEN, održava u okviru IBC sajma u Amsterdamu od 9. do 13. septembra 2011.

Na ovaj najveći "match-making" (prethodno dogovoreni sastanci i teme) ICT događaj ove godine do sada se prijavilo 218 kompanija iz 24 zemlje, i to najviše iz Holandije, Nemačke, Izraela, Amerike i Francuske. Svaka kompanija učesnica ima priliku da izabere do 60 kompanija sa čijim će se predstavnicima sresti na polučasovnim sastancima u toku ovih pet dana trajanja sajma.

Kompanije koje putuju iz Srbije su: 2D Soft, EXECOM, RT-RK, Intens, SEAVUS DOO, Tehnicom Computers, Inbox, High Tech Engineering Center, DunavNET, Comutel, Beotelnet-isp i WhiteCity Soft. „Njihovo učešće na ovom događaju je praktično besplatno, tj. finansirano je iz Programa za internacionalizaciju preduzeća koji mi sprovodimo od 2006. godine.

"U poslednjem održanom krugu kompanije iz ovog sektora su činile oko 20% onih koje smo pomogli, što govori o njihovoj proaktivnosti i želji da izađu na ino-tržišta", rekao je Božidar Laganin, direktor SIEPA.

Na jednom od najvećih ICT sajmova u Evropi - IBC ove godine će se okupiti više od 1.500 izlagača, a očekuje se 50.000 posetilaca (http://www.ibc.org/).

Izvor: Vebsajt Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, 8.9.2011.

DONOŠENJEM PRAVILNIKA O PROGRAMU OGLEDA FUNKCIONALNOG OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH, ZAOKRUŽEN ZAKONSKI OKVIR ZA FUNKCIONALNO OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH

Na osnovu konkursa Ministarstva prosvete i nauke, odabrano je ukupno 80 osnovnih škola koje će proširiti delatnost obrazovanja i na odrasle

Projekat "Druga šansa" za koji je Evropska unija izdvojila četiri miliona evra bespovratne pomoći sa ciljem da se podigne nivo funkcionalne pismenosti u Srbiji, privodi kraju upis odraslih polaznika koji će do kraja septembra ponovo sesti u školske klupe. Na listama evidentiranih i prijavljenih za prvu godinu školovanja, nalazi se 2.800 upisanih polaznika.

Projekat "Druga šansa" koji odraslima bez škole nudi besplatno osnovno ali i stručno obrazovanje, pokrenut je sa ciljem da se najmarginalizovaniji članovi društva funkcionalno opismene i osposobe za traženje posla.

Pored upisanih odraslih polaznika, postignuti rezultati projekta "Druga šansa" omogućavaju da prvih 38 osnovnih škola širom Srbije počne sa nastavom za odrasle. Na osnovu konkursa Ministarstva prosvete i nauke, odabrano je ukupno 80 osnovnih škola koje će proširiti delatnost obrazovanja i na odrasle.

Do sada je obučeno preko 470 nastavnika - direktora osnovnih škola, stručnih saradnika, učitelja, predmetnih nastavnika i andragoških asistenata koji su prošli niz treninga kako bi se pripremili za rad sa odraslima. Izrađen je potpuno nov nastavni plan i program, prilagođen potrebama odraslih, i uz Pravilnik o programu oglednog projekta, objavljen u Prosvetnom glasniku čime je zaokružen i zakonski okvir za funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih.

Uspostavljena su i partnerstva na nacionalnom i lokalnom nivou sa relevantnim institucijama koje će pomoći odraslima u prevazilaženju barijera u učenju, ali i u traženju zaposlenja.

Organizacija UN za obrazovanje, nauku i kulturu - UNESKO, proglasila je 8. septembar za Međunarodni dan pismenosti. Prema poslednjem popisu stanovništva iz 2002. godine, Srbija broji preko milion ljudi, odnosno više od 20 odsto odraslih preko 15 godina starosti koji nisu završili osnovnu školu, i do čak 50 procenata odraslih koji imaju samo osnovnu školu ili su funkcionalno nepismeni.

Izvor: Vebsajt Nacionalne službe za zapošljavanje, 8.9.2011.

PISANE PONUDE ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA BIĆE PRIKUPLJANE DO 30. SEPTEMBRA

Pisane ponude za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda biće prikupljane do 30. septembra, najavljeno je danas iz Sekretarijata za privredu.

Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini imaju pravna i fizička lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Formular prijave i adresirane koverte, odnosno štampane nalepnice sa adresom Gradske uprave grada Beograda mogu se preuzeti svakog radnog dana od 9 do 16 časova u Sekretarijatu za privredu, Ulica kraljice Marije 1.

Dokumentacija za prijavljivanje može da se podnese 30. septembra do 16 časova, a javno otvaranje ponuda za davanje u zakup zemljišta održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, prema rasporedu utvrđenom u oglasu.

Prema konkursu, za davanje u zakup predviđeno je 4.523 hektara zemljišta, koje se nalazi na području opština Barajevo, Voždovac, Grocka, Zemun, Lazarevac, Mladenovac, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Sopot, Surčin i Čukarica.

Izvor: Tanjug, 8.9.2011.

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Upućen poziv ustanovama kulture, umetničkim i drugim udruženjima, organizacijama, umetnicima i autorima projekata u oblasti kulture na teritoriji grada Beograda da dostave predloge programa i pojedinačnih projekata u oblasti kulture za 2012.

Predmet godišnjeg konkursa Sekretarijata za kulturu Gradske uprave grada Beograda za 2012. godinu su predlozi programa - projekata u oblasti:

- scenskog stvaralaštva;
- muzičkog stvaralaštva;
- likovnog, primenjenog i vizuelnog stvaralaštva;
- zaštite kulturnih dobara;
- bibliotekarstva;
- kulturno-obrazovne delatnosti;
- amaterskog stvaralaštva.

Podnosioci programa i pojedinačnih projekata predloge dostavljaju na propisanom obrascu koji se može preuzeti u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica kraljice Marije br.1, na prijavnici, radnim danom u terminu 10-15 sati.

Predlagač može konkurisati sa najviše dva projekta.

Ukoliko konkuriše sa dva projekta, predlagač popunjava obrazac za svaki projekat pojedinačno.

Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine.

Predlog programa u šest primeraka (po mogućstvu i u elektronskom obliku) dostaviti na adresu: Gradska uprava grada Beograda - Sekretarijat za kulturu, Beograd, Ulica kraljice Marije broj 1.

O izboru projekata u čijem će finansiranju učestvovati Sekretarijat za kulturu odlučuje Komisija za programe u oblasti kulture.

O rezultatima konkursa podnosioci predloga biće obavešteni u roku od 30 dana od dana usvajanja programa od Gradskog veća.

Napomena: Konkurs ne obuhvata programe u oblasti izdavaštva/ otkup publikacija za biblioteke čiji je osnivač Grad Beograd, stimulacija kapitalnih izdanja/ i filmske umetnosti /filmska produkcija i postprodukcija/. Ovi programi su predmet posebnih konkursa.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 8.9.2011.

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Snežana Samardžić-Marković saopštila je da je to ministarstvo Savetu za sport na današnjoj sednici predstavilo sadržaje i dinamiku izrade podzakonskih akata, odnosno pravilnika koji se tiču rada ovog tela.

Samardžić-Marković je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice ovog saveta, navela da je reč o primeni Zakona o sportu i dodala da je resorno ministarstvo već usvojilo osam podzakonskih akata od dvadeset, koliko je predviđeno Zakonom.

Sada je najvažnije da ljudima u sportu objasnimo i približimo Pravilnik o upisu u Registar sportskih organizacija, istakla je ona i napomenula da proces upisa u Agenciji za privredne registre počinje 22. septembra.

"Pored razgovora o procedurama za kandidaturu za organizaciju međunarodnih sportskih događaja, na sednici su predstavljene aktivnosti Ministarstva na izradi predloga poreskih olakšica za ulaganje u sport, što je jedna od mera kojom će se direktno uticati na poboljšanje uslova u oblasti sporta", naglasila je Samardžić-Marković.

U vezi sa tim, kako je istakla, resorno ministarstvo je pokrenulo istraživanje koje se bavi komparativnom analizom ovakvih poreskih olakšica u zemljama EU, a na osnovu kojeg će se izraditi preporuke za unapređenje finansiranja sporta.

"Krajnji cilj ovih aktivnosti je novi, bolji i kvalitetniji model finansiranja sporta", navela je Samardžić-Marković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 5.9.2011.

SEMINAR "PARTNERSTVO ZA PROMENU PORESKOG SISTEMA" 15. I 16. SEPTEMBRA 2011. Rok za prijavu je 9. septembar 2011. godine

Seminar "Partnerstvo za promenu poreskog sistema", biće održan 15. - 16. septembra 2011. godine (Beograd, Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9) , u organizaciji Unije poslodavaca Srbije i BUSINESSEUROPE (Konfederacija udruženja poslodavaca Evropske Unije).

Seminar je deo projekta BOSMIP IV, a cilj je razvoj socijalno-ekonomskih partnerstava koje mogu doprineti bržem i kvalitetnijem postizanju cilja, u ovom slučaju promene poreskog sistema.

Tokom seminara strani eksperti će prezentovati rešenja i iskustva Austrije i EU i odgovarati na pitanja učesnika, a predviđena je i kraća radionica. Više detalja se nalazi u priloženim dokumentima.

Seminar je besplatan, a učesnicima će biti obezbeđen smeštaj i nadoknađeni putni troškovi u skladu sa pravilima Evropske komisije ukoliko je to neophodno.

S obzirom na ograničen broj učesnika, učešće potvrditi najkasnije do 9. septembra 2011. godine popunjavanjem Obrasca za registraciju koji molimo da dostavite na e-mail n.cupac@poslodavci.rs ili na faks 011/2160-988.

Izvor: Unija poslodavaca Srbije, 5.9.2011.

NAJAVLJENA MOGUĆNOST ODLAGANJA PRIMENE PRAVILNIKA KOJI PREDVIĐA DA VOZAČI AUTOMOBILA OD 1. NOVEMBRA MORAJU DA IMAJU SVE ČETIRI ZIMSKE GUME U ZIMSKOM PERIODU

USVAJANJE EVROPSKIH ZAKONA DO 26. SEPTEMBRA

Tanjug

Zakoni iz evropske agende, neophodni za dobijanje statusa kandidata za ulazak u Evropsku uniju, među kojima su najznačajniji o restituciji i o javnoj svojini, biće usvojeni do 26. septembra, čime će Srbija napraviti "ogroman korak" na svom evropskom putu, uvereni su u parlamentu.

Skupština će posao oko usvajanja evropskih zakona završiti na vreme, a ako bude potrebe, Parlament će raditi i subotom i nedeljom.

Predsednica Skupštine Slavica Đukić Dejanović je ranije, u izjavi Tanjugu, navela da će parlament, kako bi do 26. septembra usvojio zakone koji su uslov za pozitivno mišljenje Evropske komisije o kandidaturi za članstvo u EU - raditi "prekovremeno".

Ona je naglasila da očekuje da će do tog datuma parlamentarci usvojiti sve zakone iz evropske agende, među kojima su i zakoni o restituciji, javnoj svojini, krivičnom i parničnom postupku, poslovnoj tajni i rehabilitaciji.
Kako je Đukić Dejanović navela, sednica koja će na dnevnom redu imati predloge zakona o restituciji i o javnoj svojini trebalo bi da bude uskoro zakazana.

Varga: Zavisiće od spremnosti vlade


Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara i predsednik Odbora za evropske integracije Laslo Varga, međutim, smatra da će usvajanje tih zakona, u velikoj meri, zavisiti od spremnosti Vlade da "izađe u susret" poslanicima koji budu podnosili amandmane.

On je ocenio da će za pozitivno mišljenje EK, kada je reč o skupštinskim "obavezama", u potpunosti biti dovoljno ukoliko svi zakoni sa evropske agende budu usvojeni.

Komentarišući najave da će iz EK 21. septembra u Srbiju "stići" poslednje instrukcije, on je kazao da su "male šanse da se one odnose na parlament".

"Pretpostavljam da će se pre odnositi na regionalnu saradnju i ne verujem da će se ticati zakona", kazao je Varga Tanjugu.

Kandidatura za članstvo

EK je upoznata sa dinamikom kojom se donose zakoni u srpskom parlamentu i direktorka vladine Kancelarije za evropske integracije Milica Delević veruje da će se uvažiti reforme koje se uvode sa izvesnim zakašnjenjem.

To, kako je ranije kazala Tanjugu, znači da će EK od utvrđivanja mišljenja, koje se očekuje polovinom oktobra, uzeti u obzir i zakone koji, iako predviđeni Akcionim planom Vlade, još nisu usvojeni.

POSLANICI DANAS GLASAJU O ŽELEZNICI, PATENTIMA I AUTORSKIM PRAVIMA

Poslanici republičkog parlamenta izjasniće se danas o novim zakonskim rešenjima o železnici, patentima i o izmenama Zakona o autorskim i srodnim pravima, nakon čega treba da započnu novu vanrednu sednicu.

Parlamentarci će o tim zakonima glasati od 11 sati, nakon čega počinje nova vanredna sednica, na čijem dnevnom redu je set pravosudnih zakona - nova rešenja u oblasti krivičnog i parničnog postupka, o rehabilitaciji i o zaštiti poslovne tajne, kao i dva predloga odluka i to o naknadi za rad u Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje i o naknadi za rad u Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta.
 
Predlog zakona o železnici, pored ostalog, predviđa veća ovlašćenja Direkciji za železnice, koja će ubuduće moći da donosi podzakonske propise koji su neophodni za bezbedno i nesmetano obavljanje železničkog saobraćaja.
Izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima likovnim umetnicima omogućava se dobijanje novčane naknade za preprodaju njihovih umetničkih dela, a zabranjuju umnožavanje knjiga i udžbenika, osim ako su primerci rasprodati pre dve godine.

Iako domaće zakonodavstvo poznaje pravo na nadoknadu autorima u slučaju preprodaje, ono se ne ostvaruje u praksi, jer se veliki deo prometa dela likovne umetnosti obavlja privatno, bez obaveštavanja umetnika i izbegavajući zakone.

U zemljama sa dugom tradicijom trgovine najveći deo prometa odvija se, međutim, posredstvom registrovanih aukcijskih kuća i galerija koje moraju da obaveste autora o prodaji i ceni, navedeno je u obrazlozenju predlagača.

Prema predloženim rešenjima, ukoliko je original dela likovne umetnosti nakon što ga je autor prvi put prodao ponovo prodat, on ima pravo da bude obavešten o prodaji i novom vlasniku, kao i da potražuje naknadu, koja zavisi od iznosa za koji je neko orginalno delo prodato, ali ne može biti veća od 1,3 miliona dinara.

Nova rešenja o patentima, o kojima će se poslanici takođe izjasniti 12. septembra, uvode mogućnost ispitivanja prijave patenta po hitnom postupku na zahtev suda, nadležnog organa tržišne inspekcije, carinskog organa ili podnosioca prijave, a predvidjaju i pravo na žalbu protiv odluka organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine.

Predloženi zakon predviđa i izmenu dosadašnjeg načina postupka ispitivanja i prijave patenta, koji se do sada pokretao nakon objave njegove prijave i na zahtev podnosioca.

SKUPŠTINA VOJVODINE DANAS O PREDLOGU ZAKONA O SVOJINI

RTV, Tanjug

Poslanici Skupštine Vojvodine trebalo bi danas da se izjasne o amandmanima Pokrajinske vlade na Predlog zakona o javnoj svojini, što je, kako je najavljeno, jedina tačka dnevnog reda vanredne sednice pokrajinskog parlamenta.

Amandmani su usvojeni na sednici Pokrajinske vlade i, nakon pomenute rasprave u Skupštini Vojvodine, biće upućeni Narodnoj skupštini Republike Srbije.

DO KRAJA SEPTEMBRA UREDBA ZA SKRAĆENJE ROKA PLAĆANJA

Tanjug

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić izjavio je danas u Beogradu da bi Vlada do kraja meseca trebalo da donese Uredbu o ograničenju maksimalnog roka za plaćanje dobavljačima roba i usluga.

Ministar Ćirić je za Tanjug ocenio i da bi za povećanje likvidnosti privrede trebalo smanjiti izdvajanje obavezne rezerve banaka, a za izvoznu privredu ojačati kapital Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza (AOFI).

Ocenjujući da je nova ekonomska kriza, koja se nadvila nad svetskom ekonomijom, malo drugačija od one iz 2008, Ćirić je rekao da su problemi koji su karakterisali poslednje dve i po godine krize u srpskoj privredi i dalje prisutni. To su, ukazao je Ćirić, visoka stopa nezaposlenosti i problem likvidnosti domaćih preduzeća.

Nova uredba vlade precizirala bi maksimalni rok kašnjenja preko datuma tzv. datuma valute i to bi se odnosilo na sve nove obaveze, objasnio je Ćirić koji je dodao da kada kaže država, pod tim misli na ministarstva, agencije, javna preduzeća i lokalnu samoupravu.

"To bi bio važan signal, da se ne kreiraju dodatna kašnjenja, odnosno da se pokaže da je država krenula da počisti svoje dvorište", naglasio je ministar ekonomije.  

Ćirić je upozorio da se mora uzeti u obzir i specifična situacija, gde javna preduzeća, primera radi, duguju privatnom sektoru jedan dinar, ali od njih potražuju čak tri ili pet dinara.

"Moje je mišljenje, da će nova uredba pomoći da se taj lanac nelikvidnosti postepeno smanjuje", ocenio je Ćirić.

Ćirić je, u vezi obezbeđenja kredita za likvidnost, kazao da u situaciji kada je budžet Srbije restriktivan, kakav je slučaj sada, i kada država ne može da odvoji dodatni novac da bi finansirala programe za poboljšamnje likvidnosti u privredi, jedino rešenje smanjivanje stope obavezne rezerve Narodna banke Srbije.

Na taj način bi poslovnim bankama moglo bi bude oslobođeno više sredstava, koja bi one onda odobravale privredi kroz kredite za poboljšanje likvidnosti, objasnio je ministar.

Taj novac koje bi banke dobile, mogao bi da se upotrebi samo za finansiranje određenih projekata koji su izvoznog karaktera i bio bi odobravan pretežnim izvoznicima, koji bi obezbedili stabilan devizni priliv državi, kazao je on.

Ćirić je najavio da AOFI, koja direktno podržava domaće izvoznike, treba da dobije novu finansijsku injekciju, "da li u smislu dokapitalizacije ili eventualno neke jeftine kreditne linije od nekih međunarodnih banaka, kao što je recimo Evropska banaka za obnovu i razvoj."

"To bi dosta doprinelo da naši izvoznici imaju vecu podršku države", smatra Ćirić koji je predočio da bi država trebalo da bude aktivnija u promociji domaće privrede i zaštiti njenih interesa, na primer, u okolnim zemljama.

"Tamo gde postoji diskriminacija, spram naših privrednika ili proizvoda, treba da ulozimo maksimalan napor svi mi kao ministri, kao i ostali funkcioneri da zaštitimo naše privrednike", ukazao je Ćirić.

Ministar je zaključio da će tako biti zaštićeni i prihodi domaćih firmi na susednim i drugim tržištima, koji kao devizni priliv dolazi u Srbiju.

DO ZAKONA O RESTITUCIJI, VAŽEĆI ZAKON O PRIVATIZACIJI

Tanjug

U nadležnosti Agencije za privatizaciju nalazi se određeni broj preduzeća u okviru kojih se nalaze nepokretnosti koje su predmet zahteva za povraćaj oduzete imovine, rečeno je Tanjugu u Agenciji za privatizaciju, ali nije precizirano o kom broju firmi je reč.

"Do donošenja zakona kojim bi bila regulisana materija vraćanja oduzete imovine i obeštećenja ranijih vlasnika, Agencija za privatizaciju postupa u skladu sa postojećim propisima, odnosno u skladu sa Zakonom o privatizaciji", navela je Agencija za privatizaciju u pisanom odgovoru dostavljenom novinskoj agenciji Tanjug.

Kako se navodi, odredbom člana 15 važećeg Zakona o privatizaciji, propisano je da kada postupak privatizacije obuhvata imovinu oduzetu od fizičkih i pravnih lica primenom propisa o oduzimanju imovine na teritoriji Srbije, ta imovina će biti nadoknađena bivšim vlasnicima isključivo iz novčanih sredstava koja za te namene obezbeđuje Republika Srbija.

Propisano je i da se novac raspoređuje na taj način što se pet odsto sredstava izdvaja u Fond za restituciju radi isplaćivanja naknade licima čija je imovina nacionalizovana.

Blizina roka usvajanja Zakona o vraćanju imovine i obeštećenju, međutim, izazvala je bojazan kod bivših vlasnika da će imovina koju potražuju biti prodata u periodu između usvajanja Predloga tog zakonskog rešenja u Vladi Srbije i dokumenta donetog u parlamentu.

Tako je najava moguće prodaje preduzeća "Srbolek" izazvala reakciju bivšeg vlasnika Aleksandra Denića, koji potražuje deo placa te fabrike.

Naime, on je naslednik zemljišta od 1.150 kvadrata na kome se nalazi parking "Srboleka".

To zemljište je oduzeto njegovom rođaku Milanu Petroviću, u postupku eksproprijacije i nacionalizacije 1960-tih.

"U pitanju je plac, odnosno parking u Sarajevskoj 80, koji je potpuno prazan. Fabrika je na drugom placu. U poslednjih nedelju dana objavljen je bankrot, pa se forsira prodaja u celini kompletnog 'Srboleka' što je još jedan stepenik u novoj nepravdi", kazao je Denić Tanjugu i naglasio da je nerazumljivo zbog čega se ne stopira prodaja do donošenja propisa o restituciji.

Denić tvrdi da plac može da se vrati bez dinara troška, umesto toga, smatra on, biće prodat novom kupcu, a zatim će država imati novčanu obavezu obeštećenja njega kao bivšeg vlasnika.

"Neprihvatljivo je da jedna fabrika posle kriminalnih aktivnosti, ponovo bude prodata bud-zašto. Fabrika će biti ugašena, ljudi će izgubiti posao, a posle će obavezati državu da meni isplaćuje neki novac koji ne želim", tvrdi Denić.

Povodom ovog slučaja, Agencija za privatizaciju je u pismenom odgovoru agenciji Tanjug, navela da se "uvidom na sajt APR može utvrditi da je nad navedenim privrednim društvom pokrenut postupak stečaja rešenjem Privrednog suda, a navedeni stečajni postupak nije u nadležnosti Agencije za privatizaciju".

PETOGODIŠNJA ULAGANJA PREKO OD 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Domaće i strane kompanije na gradskom području Sremska Mitrovica su od 2006. do danas investirale 102 miliona evra.

Reč je o devet stranih i dve domaće kompanije, a zahvaljujući tim ulaganjima posao je dobilo 2.050 radnika, potvrđeno je Tanjugu u Gradskoj upravi za privredu i investicije.

Samo u livnicu "Sirmijum stil" (Sirmium steel), izgrađenom italijanskim kampitalom, uloženo je 35 miliona evra, a posao je dobilo 200 radnika.

Sada je sasvim izvesno da će "Sirmijum stil" graditi i valjaonicu žice, najverovatnije 2012. godine.

Vrednost te nove investicije procenjuje se na 25 miliona evra, a planira se da radno mesto dobije još 200 radnika.

"Iton elektrik" (Eaton Electric) je u svoj ovdašnji pogon u kome se izrađuju elementi za distribuciju električne energije, uložio pet miliona evra i u njemu je sada zaposleno 1.080 radnika.

Polovinom idućeg meseca u tom pogonu će biti organizovana velika proslava, s obzirom da ta kompanija, koja zapošljava više od 70.000 radnika širom sveta, slavi 100. godina postojanja.

Britanska kompanija "Metalfer" podigla je pre pet godina pogon u kome danas ima 200 radnika, a ta investicija je vredna 20 miliona evra.

Najveću domaću investiciju, vrednu 1,5 miliona evra realizovala je "Slaviamed" koja u ovdašnjem pogonu ima 40 radnika.

RASTE IZVOZ TEKSTILA IZ SRBIJE

Tanjug

Vrednost izvoza tekstilnog sektora u Srbiji za sedam meseci ove godine premašila je 500 miliona dolara, što je na nivou čitave 2010, a očekuje se da bi do kraja 2011. mogla dostići čak 800 miliona dolara, izjavila je za Tanjug Vesna Vasiljević iz Privredne komore Srbije (PKS).

Od januara do kraja jula 2011. u tekstilnoj industriji ostvaren je izvoz od oko 354,3 miliona dolara, a u industriji kože i obuće skoro 178 miliona dolara, rekla je Vasiljević koja je sekretar Udruženja tekstila, kože i obuće u PKS.
Vasiljević je istakla da 70 odsto srpskog izvoza tekstila, kože i obuće ide u Evropsku uniju (EU)

Gotovi odevni predmeti su, po Vasiljevićevoj, posle stupanja na snagu Sporazuma o slobodnoj trgovini tekstilom sa EU, jula 2005. postali veoma važan izvozni proizvod iz Srbije, odmah posle gvožđa, čelika, povrća i voća.

U proteklih šest godina stalno se beleži suficit u spoljnotrgovinskom prometu tekstilnog sektora Srbije sa EU od nekoliko desetina miliona dolara, dodala je Vasiljević.

Stupanjem na snagu prelaznog trgovinskog Sporazuma sa EU, kao i Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Turskom, obezbeđen je pristup preduzetnicima ovog sektora tržištu od blizu 600 miliona potrošača.

Ekonomska i finansijska kriza kao i događaji u zemljama Severne Afrike sa kojima je EU imala uspostavljenu dijagonalnu kumulaciju porekla roba još od 2005. i 2006, naterala je kupce iz najveće regionalne integracije na svetu da svoje proizvodne naloge iz tog dela sveta smanje, a proizvodnju tekstila preusmere i na područje zemalja Balkana, zaključila je Vasiljević.

REBALANS BUDŽETA ZA ISPLATU SOCIJALNE POMOĆI U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O SOCIJALNOJ ZAŠTITI

B92, Beta

Ministarstvo rada i socijalne politike zatražilo je rebalansom državnog bužeta, čije se usvajanje očekuje do raja septembra, dodatnih 1,5 milijardi dinara za isplatu socijalne pomoći korisnicima koji su to pravo ostvarili usvajanjem novog Zakona o socijalnoj zaštiti.

Kako je agenciji Beta rekla pomoćnica ministra rada i socijalne politike Suzana Paunović ova sredstva trebalo bi da omoguće redovnu isplatu socijalne pomoći do kraja godine za sve korisnike koji su to pravo prema novim kriterijumima već ostvarili, ili će tek ostvariti .

"Od usvajanja novog zakona o socijalnoj zaštiti u aprilu, pa do sada imamo oko 15.000 novih korisnika socijalne pomoći. Očekujemo veliki priliv novih zahteva tokom septembra i do kraja godine, tako da će se ostvariti naše projekcije o uvećanju korisnika socijalne pomoći za oko 50 odsto", kazala je Paunović.  

Primena novog Zakona o socijalnoj zaštiti počela je u aprilu, a pored toga što veći broj korisnika sada ostvaruje to pravo, predviđeni su i veći iznosi te pomoći.  

Pravo na pomoć sada imaju i šestočlane porodice, a iznosi se rangiraju prema broju članova domaćinstva koji nisu radno sposobni. Dvočlana porodica je ranije primala 8.930 dinara, a sada iznos socijalne pomoći je od 9.450 do 11.300 dinara. Petočlane porodice primale su 12.094 dinara, a sada dobijaju od 18.900 do 22.680 dinara.  

Šestočlane porodice do sada nisu bile posebno vrednovane, a ubuduće će dobijati od 22.050 do 26.000 dinara. Prema podacima Ministarstva za rad i socijalnu politiku, u Srbiji ima oko 200.000 korisnika socijalne pomoći.

REGIONALNA KONFERENCIJA DRŽAVNIH REVIZORSKIH INSTITUCIJA

Regionalna konferencija državnih revizorskih institucija pod nazivom „Regionalna iskustva i perspektive" biće održana sutra i prekosutra u Beogradu

Na konferenciji će učestvovati delegacije iz Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore, Republike Hrvatske, Republike Makedonije, Republike Slovenije i Republike Srbije, na čelu sa predsednicima državnih revizorskih institucija, objavljeno je na sajtu Državno revizorske institucije (DRI).

U uvodnom delu konferencije govoriće predsednik DRI Radoslav Sretenović, predsednik Narodne skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović, ambasador Kraljevine Norveške u Nils Ragnar Kamsvag, kao i stalni predstavnik Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji Vilijam InfaTokom dvodnevnog skupa biće reči, izmedju ostalog, o odnosu vrhovnih revizorskih institucija i parlamenta, reviziji političkih stranaka, reviziji lokalnih vlasti, jačanju saradnje izmedju vrhovnih revizorskih institucija, medija i javnosti, reviziji javnih preduzeća, reviziji finansijskih izveštaja - vrstama mišljenja i okvirnim kriterijumima za izražavanje mišljenja revizora. 

Konferenciju "Regionalna iskustva i perspektive" organizuje Državna revizorska institucija Republike Srbije u okviru projekta "Jačanje mehanizama odgovornosti u oblasti javnih finansija", uz podršku UNDP i Kraljevine Norveške.

VLASNIČKI ODNOSI SPREČAVAJU PRIVATIZACIJU BANJA

B92, Beta

Nerešeni imovinski odnosi između Vlade Srbije i Republičkog fonda za penzijsko invalidsko osiguranje sprečavaju privatizaciju banja u Srbiji, izjavio je Rafael Pupovac, direktor Nacionalne turističke razvojne korporacije Srbije .
On je rekao da je neophodno napraviti poseban plan privatizacije i razvoja banja u Srbiji u čiju bi izradu bili uključeni svi koji su vlasnici.  

- Srbija ulaže napore da se međunarodne kompanije iz oblasti banjskog turizma pojave na našem tržištu, bilo u formi javno-privatnog-partnerstva, bilo u formi privatizacije - rekao je Pupovac.

  Srbija ima 32 banje, a prema rečima Pupovca, u 90 odsto njih nisu rešeni vlasnički odnosi. Pupovac je dodao da su pozitivan primer privatizacije banja, banje Gornja Trepča, Lukovska i Prolom banja, koje su nakon promene vlasništva promenile svoj marketinški nastup i sada imaju mnogo veću posećenost.  

Direktor Nacionalne turističke razvojne korporacije je naglasio da Srbija ima mnogo neiskorišćenih potencijala za razvoj turizma i dosta toga može da ponudi domaćem i stranom turisti, ali treba mnogo da se radi na podizanju svesti i preduzetništva u oblasti turizma.

  On je naveo da je seoski turizam u Srbiji jedan od tih neiskorišćenih potencijala, a glavni razlog za to su nedovoljna ulaganja u marketing prema domaćim i stranim turistima i u javnosti nedovoljno isticanje turističke vrednosti srpskih ruralnih destinacija.

  Prema rečima Pupovca, kapaciteti seoskog turizma u Srbiji su slabo razvijeni i nedovoljni da se u potpunosti iskoristi razvojni potencijal tog vida turizma, kao i da se izađe u susret tražnji u svetu za odmorom u seoskim sredinama, a koja je u porastu.

  Prema njegovim rečima, Srbija mora da iskoristi svoje strateške prednosti, kao što su "neotkrivena i egzotična zemlja u Evropi", gostoprimljivost i otvorenost ljudi, geografsku poziciju, bogatstvo u rekama i termalnim vodama, netaknutu prirodu, ali i bogato kulturno-istorijsko nasleđe i tradiciju u festivalima.

  Pupovac je dodao da se mere države za podsticanje turizma ogledaju u bespovratnim sredstvima za infrastrukturno opremanje i revitalizaciju turističkih centara i atrakcija, za projekte u oblasti turizma u lokalnim samoupravama (uglavnom festivali), a tu su i pozajmice za podizanje nivoa ugostiteljske usluge i taj kredit se realizuje preko Fonda za razvoj.

DRŽAVA ĆE ZAUSTAVITI PRODAJU SVE IMOVINE KOJA BI MOGLA DA BUDE VRAĆENA STARIM VLASNICIMA PO ZAKONU O RESTITUCIJI

Blic

Država će zaustaviti prodaju sve imovine koja bi mogla da bude vraćena starim vlasnicima po zakonu o restituciji, saznaje „Blic“.

Tačan spisak takve imovine ne postoji, ali, prema nekim podacima, reč je o dosta manjih nekretnina širom Srbije. Predlog zakona o restituciji stigao je u Skupštinu i uskoro bi trebalo da bude usvojen.

  Država je i poslednjih nedelja, iako pritisnuta Evropskom unijom da donese zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, pokušavala da proda hotel „Splendid“ u Beogradu, koji potražuju naslednici starih vlasnika. Nekoliko tendera je propalo, a poslednji početkom septembra.

Miodrag Erac, praunuk Živote Lazarevića koji je zajedno sa Trifunom Jovanovićem izgradio hotel 1923. godine, kaže da je država već na tom hotelu zaradila dva miliona evra od kupca kome je prodala hotel, ali je kasnije raskinut ugovor jer nije uplaćena cela suma. On dodaje da, ukoliko im vrate hotel, nameravaju da nađu nekog partnera i daju mu pola hotela jer nemaju novca da ga sami obnove.

NIJEDNA FARMACEUTSKA KOMPANIJA U REGIONU NIJE USPELA DA SE PLASIRA NA TOP 500 NAJUSPEŠNIJNIH U CENTRALNOJ EVROPI

Tanjug

Na TOP 500 najuspešnijih preduzeća u centralnoj Evropi nalaze se 23 farmaceutske kompanije, izjavio je saradnik konsultantsko-revizorske kuće "Diloit" Aleksandar Knežević.

- Nijedna kompanija koja se bavi veleprodajom i distribucijom lekova u regionu nije uspela da se plasira na na TOP 500 najuspešnijnih kompanija u centralnoj Evropi, uglavnom zahvaljujući usmerenosti tih kompanija na pojedinačna tržišta - rekao je Knežević u Beogradu prilikom predstavljanja liste najuspešnijih firmi, koju svake godine objavljuje ta konsultantska kuća.

Međutim, uočljivo je, konstatovao je Knežević, da ni ostale firme koje su se pozicionirale na listi nisu zabeležile visoki rast prihoda.

Na listi "Diloita", prvo farmaceutsko preduzeće pojavljuje se na 103. mestu. Reč je o poljskoj kompaniji "Neuca" koja je u 2010. ostvarila prihod od prodaje u iznosu od 1,53 milijardi evra, a zatim slede još tri kompanije iz iste zemlje - PGF (110) sa 1,45 milijardi evra, Farmacol (124) sa 1,27 milijardi evra i GSK (125) sa 1,26 milijardi evra.

U prvih 10 farmaceutskih firmi plasirale su se i četiri mađarske, jedna češka i slovenačka "Krka", sa oko milijardu evra prihoda od prodaje.

- Ukoliko posmatramo šta se dogadjalo sa farmaceutskim tržištem, vidi se da su sve vodeće kompanije ostvarile rast prihoda, ali da je on bio skroman - ukazao je Knežević po kome je jedan od razloga za to i ekonomska kriza.

Međutim, ukoliko bi trebalo da bude izdvojen jedan razlog zbog koga je usledilo pad poslovnih perfomansi farmaceutskih kompanija, onda bi to bilo ponašanje najvećeg kupca - države, tvrdi ovaj analitičar.

- Državni bužeti su dosta trpeli, uštede su bile velike, pa se izdvajale manje svote novca za zdravstvo i kupovinu lekova - rekao je Knežević i dodao da su mnoge multinacionalne farmaceutske kompanije bile prinuđene i na otpuštanje zaposlenih.

- Očigledno je da će rukovodioci u tim kompanijama morati da prate stanje tržište, odnosno države, koja jedan izvestan vremenski period neće biti u mogućnosti da kupuje velike količine lekova - dodao je Knežević, koji očekuje da se u ovom sektoru nastavi sa smanjivanjem troškova i otpimizacijom proizvodnih procesa.

ITALIJANSKI PRIVREDNICI U POSETI SRBIJI

Tanjug

U organizaciji Komore italijansko-srpskih privrednika iz Beograda i Centra za internacionalizaciju privrednih komora italijanske regije Veneto, predstavnici 15 kompanija iz te zemlje boraviće od ponedeljka u Srbiji.

Kako je saopštila Komora italijansko srpskih privrednika iz Beograda, u periodu od 12. - 14. septembra privrednici regije Veneto će u dijalogu sa predstavnicima niza srpskih preduzeća razmotriti mogućnosti uzajamne saradnje.

Cilj ove posete je jačanje poslovnih veza i povećanje spoljnotrgovinske razmene između Srbije i Italije, a prostor za širenje poslovnih aktivnosti pružaju metalska, drvoprerađivačka, građevinska, prehrambena i auto industrija, navedeno je iz Sekretarijata Komore.

SRBIJA PRETPOSLEDNJA U EVROPI PO IZVOZU

Blic

Firma iz centralne Srbije, nagrađivana kao jedan od najboljih izvoznika pre nekoliko godina, ovih dana jedva preživljava. Prodavala je svoju robu i u Japanu i Kanadi, izvoz je dostigao nekoliko miliona dolara, a zapošljavala je više stotina radnika. Ovo se dešava u državi koja je početkom ove godine izvoz proglasila osnovom novog postkriznog modela privrednog rasta.

Čak tri petine našeg izvoza čine primarni proizvodi kao što su kukuruz, maline, šećer i proizvodi od osnovnih metala. Neki stručnjaci u šali kažu da je i pre oko 100 godina Srbija imala sličnu izvoznu strukturu - voće, kukuruz, soljeno meso.

Zato onda ne čudi što Srbija po glavi stanovnika od zemalja regiona ima veći izvoz samo od Albanije? Ili što obećanja političara i ministara da nam je izvoz najvažniji ostaju samo to! Sve jake ekonomije imaju veliki izvoz jer se tako dobijaju sredstva za jačanje domaće privrede. Priliv novca stabilizuje kurs, povećava investicije, otvara radna mesta, blagotvorno deluje na većinu kretanja u privredi.

Vlasnica firme sa početka teksta ne želi da joj se spominje ime jer je posle istupa u javnosti i počeo najveći deo problema. Ne želi da o tome konkretno priča i nezvanično jer bi se sve prepopoznalo i moglo da pogorša poziciju, a blizu je da oporavi firmu. Kaže da zbog problema koje ima možda nije najbolji sagovornik o izvozu, ali, ipak, navodi jedan primer.

- Htela sam da svoje poslovanje proširim na stočarstvo, imamo znanje i prirodne uslove za to. Kako bi se informisala, posetila sam sajtove državnih institucija, ali uzalud. U Hrvatskoj sam za pet minuta, na sajtovima, saznala šta se subvencioniše, sa koliko para i u kojim uslovima, sve. Verovatno zato oni sada u ovoj oblasti mogu da se mere sa Nemačkom i Holandijom, a devedesetih su bili deset koraka iza nas jer smo mi imali i imamo mnogo bolje uslove od njih. Nema matematike, oni rade nešto što mi ne radimo, a što ne košta i nije teško. Za početak omogućavaju ljudima da se informišu - priča naš sagovornik.

Navodi da osim pasivne pomoći države, kroz dostupnost informacija, država mora izvoznicima da pomogne i konkretnije.

- Ne tražimo milostinju. U Srbiji ima dosta dobrih firmi, izvoznika, sa odličnim znanjem, osvojenim tržištima, dobrim proizvodima, ali im treba da ih neko pogura, najčešće povoljnim finansiranjem - dodaje ona, i kaže da bi vrlo lako mogla da obezbedi posao za više od dve hiljade ljudi, što u svojim pogonima, što kroz kooperaciju.

Da li ih zabrinjavaju loši izvozni rezultati i šta rade da se poboljšaju pitali smo nadležne u Ministarstvu ekonomije, na čijem čelu je Nebojša Čirić. Podsetili smo ih na najnoviji podatak da je izvoz u julu u odnosu na jun manji 2,7 odsto, a oni su odgovorili da trenutno mogu da nam pošalju samo statističke podatke.

- Objavljeni rezultati će se sigurno, kao i dosad analizirati i pratiti, a mi ćemo vas kontaktirati kada budemo imali nove informacije - rekli su u Ministarstvu.
Primer izvoznika iz centralne Srbije, ali i ponašanje države nije iznenađenje za ekonomiste. Jedan od njih, Miroslav Zdravković kaže da statistika, ma koliko bila nesavršena govori sama za sebe.

- Obično se govori o robnom izvozu, a zaboravlja izvoz usluga, u šta se računa osiguranje, turizam, građevinarstvo, telekomunikacije... Bez izvoza usluga Srbija je ispred Hrvatske i Crne Gore i Albanije, ali kada se i ove delatnosti dodaju, onda samo ispred Albanije - navodi Zdravković.

SUD USPORAVA MOGUĆI OPORAVAK "FIDELINKE"

Tanjug

Iako je kompanija "Mineko AG" pre više od mesec dana predala korigovan plan reorganizacije "Fidelinke AD", nadležni sud još uvek nije dao plan poveriocima na glasanje, čime se još više dovodi u pitanje mogućnost oporavka subotičkog preduzeća, saopšteno je danas iz "Mineka". 

U sklopu odvijanja stečajnog postupka "Fidelinke" pred Privrednim sudom u Subotici, rešeni da spreče njeno gašenje, predstavnici kompanije "Mineko" kao jednog od većih akcionara, predali su u julu korigovan plan reorganizacije. Stečajni sudija je pomenuti plan trebalo da uputi poveriocima na usvajanje, što se još uvek nije desilo.

 Verujemo u snagu brenda "Fidelinka" i zato činimo sve sa sprečimo nestanak imena,  u koje su generacije potrošača imale poverenje, navode u "Mineku."

Oni navode da su pokušali  da spreče kraj "Fidelinke", podnošenjem korigovanog plana reorganizacije, u čiji kvalitet su ubeđeni, jer će njime biti bolje zaštićeni i zadovoljeni i poverioci i ostali akcionari i zaposleni u kompaniji, dodajući da na njihovo iznenađenje stečajni sudija još uvek nije zakazala izjašnjavanje poverilaca o planu.

Predstavnici odbora poverilaca su, tokom juna, odlučili da se podnosiocu plana reorganizacije dozvoli dodatni period za doradu odnosno unapređenje izvodljivosti plana, što je i kompanija "Mineko" i učinila.

ZAKON OBAVEZUJE UGOSTITELJE DA ODLAŽU OTPADNA ULJA U POSEBNE POSUDE I PREDAJU OTKUPLJIVAČIMA

RTV

Zakon o prikupljanju otpadnih ulja obavezuje ugostitelje da ga odlažu u posebne posude i predaju otkupljivačima.

Međutim, sudeći prema iskustvu somborske fabrike koja od tog ulja pravi biodizel, otpadno ulje iz velikih gradova još uvek završava u kanalizaciji.

OSNOVANI KATASTRI ZA KANJIŽU I OPOVO

Tanjug

Republički geodetski zavod završio je poslove na osnivanju katastara nepokretnosti za teritorije opština Kanjiiža i Opovo, saopštio je Zavod.

U postupku osnivanja katastra na teritoriji opštine Kanjiža formirano je 22.313 listova nepokretnosti, upisano je 29.838 objekata, od čega 11.767 stambenih.

Kanjiža se prostire se na 39.940 hektara i ima osam katastarskih opština, jedna je gradskog tipa i sedam seoskog, sa 62.978 katastarskih parcela.

Prvobitni premer područja Kanjiže rađen je 1775. godine u steregrafskoj projekciji.

Opština Opovo ima četiri katastarske opštine - Opovo, Sakule, Sefkerin i Baranda.

U postupku osnivanja katastra formirano je 8.415 listova nepokretnosti sa 23.234 katastarske parcele i 12.773 objekata.

FRUŠKOGORSKA JABUKA SPAJA SRBIJU I HRVATSKU

RTV

Kako zajednički stvoriti konkurentan proizvod, u ovom slučaju jabuku, i nastupiti na evropskim tržištima, je dan programa prekogranične saradnje Hrvatske i Srbije koji se finansira iz pretpristupnih fondova Evropske Unije.

Projekat Apple net 2 traje do kraja naredne godine i između ostalog predviđa osnivanje klastera proizvođača i stvaranje brenda "fruškogorska jabuka“.

"ŠVAJCARAC" OBARA RATU KREDITA U SRBIJI ZA 10 ODSTO

RTV, Tanjug

Posle jučerašnje odluke Švajcarske nacionalne banke (SNB) da fiksira kurs na 1,20 franaka za evro, banke u Srbiji ocenile su da će ta mera direktno uticati na smanjenje rata za oko 30.000 korisnika dugoročnih kredita indeksiranih u švajcarskim francima.

Prva posledica odluke SNB-a je da će mesečna rata na kredite u Srbiji, koji su indeksirani u švajcarskim francima, biti niža za 10 odsto u odnosu na prošli mesec.

Tako, na primer, za mesečnu ratu od 200 švajcarskih franaka pre mesec dana bilo je potrebno izdvojiti ratu od 18.947 dinara, a danas ona iznosi 16.959 dinara, računajući franak po zvaničnom srednjem kursu NBS.

SNB je juče odlučila ne samo da fiksira kurs na 1,20 franaka za evro, već je najavila da će, bez obzira na rizik, kupovati neograničene sume evra da bi održala fiksiranu vrednost i ta odluka će direktno imati uticaja na smanjenje rata za stambene kredite vezane za franke u Srbiji.

Centralna banka Švajcarske je saopštila da je odluku donela zbog "tekuće ogromne precenjenosti švajcarskog franka".

Odluka SNB-a je bez presedana posle Drugog svetskog rata i izuzetno redak potez u monetarnoj istoriji, jer nešto slično je učinjeno 1978. godine kako bi se smanjilo jačanje franka u odnosu na nemačku marku.

SNB je ocenila da precenjenost franka sadrži "akutnu opasnost za švajcarsku privredu", koja zavisi od izvoza i turizma, najavljujući da "neće tolerisati" kurs ispod minimalnih 1,20 franaka za evro, za koji smatra da je i dalje visok.
Fabris: Zaustavljanje jačanja švajcarca značiće manje rate

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Nikola Fabris izjavio je danas da će mera švajcarske centralne banke, kojom je određena granica iznad koje švajcarski franak ne može da jača prema evru, značiti i manje rate građanima zaduženim u toj valuti.

"Svakako, najavljena mera, koja će značiti slabljenje kursa švajcarskog franka, je mera koja odgovara svima onima koji su uzeli kredite u švajcarskim francima i sasvim je sigurno da će značiti da će njihove rate biti nešto manje u narednom periodu", istakao je Fabris u izjavi Tanjugu.

Prema njegovim rečima, odluka švajcarske centralne banke ne znači fiksiranje deviznog kursa švajcarske valute prema evru već određivanje granice iznad koje ta valuta ne može da jača, na nivou od 1,2 švajcarska franka za evro.
Fabris je objasnio da je dosadašnji kurs švajcarskog franka ozbiljno ugrozio konkurentnost privrede te zemlje jer su švajcarski izvozni proizvodi postali suviše skupi na svetskom tržištu i pretila je ozbiljna recesija švajcarskoj privredi.

"Stoga su bile nužne mere švajcarske centralne banke da spreče dalje prekomerno jačanje kursa švajcarskog franka", precizirao je on.

"Prethodno primenjivane mere - povećanje emisije švajcaraca, obaranje referentne kamatne stope - nisu dale zadovoljavajuće rezultate, tako da je švajcarska centralna banka primenila određenu administrativnu meru, koja se vrlo retko primenjuje i samo u izuzetno nepovoljnoj situaciji", naveo je Fabris.

On je ocenio da je, sa aspekta švajcarske privrede u pitanju pravilna mera jer će olakšati položaj švajcarskog privrednog sektora, ugroženog činjenicom da su prisutne brojne teškoće u evrozoni i SAD, koje su uticale na preveliko slabljenje kursa evra i dolara, i dovele posledično do jačanja kursa švajcarskog franka.

Fabris je istakao da će vreme pokazati da li će se švajcarski franak zadržati na nivou od 1,2 za evro ili će još više oslabiti.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

ODRŽAN FORUM SRBIJA - EU "PREVAZILAŽENJE KRIZE, PUT KA EVROPSKOJ UNIJI"

Potpredsednik Vlade Republike Srbije za evropske integracije Božidar Đelić rekao je danas da je 2011. godina odlučujuća za strateški cilj Srbije, a to je punopravno članstvo u Evropskoj uniji.

Đelić je u uvodnom izlaganju na Forumu Srbija–EU "Prevazilaženje krize, put ka Evropskoj uniji" istakao da je naša zemlja na dobrom putu da u potpunosti ispuni Akcioni plan Vlade Srbije za sticanje statusa kandidata za članstvo u Uniji.

Potpredsednik Vlade je upoznao učesnike skupa iz Evrope i regiona sa napretkom Srbije na evropskom putu, koji je predstavio u pet tačaka.

Govoreći o prvoj tački napretka - ispunjenju Akcionog plana, Đelić je precizirao da on sadrži 96 stavki, pri čemu je naveo da će, nakon što Skupština Srbije ovog meseca usvoji preostale zakone iz evropske agende, biti ispunjeno devet desetina tog plana.

"Reforma pravosuđa, ukidanje blanko ostavki, finansiranje političkih aktivnosti, izbor saveta nacionalnih manjina, kao i jačanje regulatornih i nezavisnih institucija unapredili su osnove demokratije u Srbiji", rekao je on i dodao da je Srbija ostvarila napredak u raznim sektorima, od energetike, preko saobraćaja, zaštite životne sredine, do poljoprivrede.

"Decentralizacija će zaživeti sa usvajanjem zakona o javnoj svojini", ukazao je Đelić i objasnio da će restitucija ispraviti, koliko je to moguće, istorijsku, ideološki motivisanu nepravdu.

Kao drugu tačku na evropskom putu Srbije on je naveo borbu protiv organizovanog kriminala i nelegalnih migracija, koja je, kako je istakao, u punom jeku.

Sporazumi o ekstradiciji optuženih za dela organizovanog kriminala potpisani sa susednim zemljama, posebno sa Hrvatskom i Crnom Gorom, dali su rezultate, ukazao je potpredsednik Vlade.

Putovanje bez viza ključno je dostignuće za građane Srbije, ocenio je on i naglasio da se neće dozvoliti da ono bude ugroženo, uz podsećanje da je odličnom akcijom državnih organa i zakonskim promenama značajno smanjen broj zahteva za azil.

Prema njegovim rečima, treća tačka napretka je saradnja sa Haškim tribunalom koja je zaokružena i to je bila moralna obaveza prema nevinim žrtvama, njihovim porodicama i susedima.

Istovremeno, tražimo pravdu za nevine srpske žrtve, naročito one koje pominje specijalni izvestilac Saveta Evrope Dik Marti u svom izveštaju u Savetu Evrope, naglasio je potpredsednik Vlade.

Govoreći o četvrtoj tački napretka, Đelić je rekao da Beograd daje konstruktivan doprinos dijalogu sa Prištinom.

"Srbija je inicirala dijalog koji je pre nedelju dana rešio pitanje carinskog pečata i katastra", podsetio je on i dodao da se ceni uloga Unije kao medijatora, kao i njena osuda jednostranih, nasilnih pokušaja da se promeni situacija na terenu.

"Tokom julskih dešavanja na Kosovu videlo se da dijalog podrazumeva istinsku posvećenost obe strane, ali i statusnu neutralnost Euleksa", rekao je Đelić.

On je kao petu tačka napretka Srbije naveo doprinos naše zemlje regionalnim inicijativama i sektorskim politikama Unije i u tom kontekstu je podsetio na Dunavsku strategiju, integraciju Roma, kao i činjenicu da se u domenu prosvete i nauke Srbija uključila u evropsku istraživačku mrežu.

"U uslovima krize duplirali smo izdvajanja za nauku sa investicijama vrednim 400 miliona evra u naučnu opremu i infrastrukturu kroz aranžmane sa EIB i Bankom Saveta Evrope", saopštio je potpredsednik Vlade.

On je dodao da je inicirano i formiranje zajedničke pozicije zemalja zapadnog Balkana prema finansijskoj perspektivi Evropske unije za period 2014-2020. godine.

Đelić je rekao da predlog Komisije za formiranje Fonda "Povezati Evropu", koji je vredan 50 milijardi evra, a finansirao bi panevropsku infrastrukturu i u zemljama koje još nisu članice, zavređuje punu pažnju o podršku Srbije.

Forum Srbija-EU "Prevazilaženje krize, put ka Evropskoj uniji" organizovao je Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije Božidara Đelića, a pokrovitelj skupa je predsednik Srbije Boris Tadić, koji je i otvorio pomenuti forum.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 9.9.2011.

DRUGO OKUPLJANJE GRADOVA I OPŠTINA ZA PODRŠKU LOKALNOM GEOGRAFSKOM INFORMACIONOM SISTEMU 29. SEPTEMBRA 2011.

u četvrtak, 29. septembra 2011. godine, u prostorijama SKGO, sa početkom u 11 časova.

Na skup su pozvani da učestvuju predstavnici 33 grada i opštine, koji su se u prethodnom periodu angažovali na polju uvođenja lokalnog GIS-a (Mreža gradova i opština za podršku lokalnom geografskom informacionom sistemu-prim.red), samostalno ili u saradnji sa projektima (GIZ, Exchange 3).

Pored predstavnika opština i gradova, na skupu će biti prisutni i predstavnici Republičkog geodetskog zavoda, koji će predstaviti Nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka i geoportal GeoSrbija.

Za dodatne informacije možete se obratiti Klari Danilović, sekretarki Odbora SKGO za urbanizam i stanovanje telefonom na broj 011 3223 446, ili elektraonskim putem na klara.danilovic@skgo.org.

Izvor: Vebsajt Stalne konferencije gradova i opština, 9.9.2011.

POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI MINISTARSTAVA ODBRANE SRBIJE I KINE

Ministar odbrane u Vladi Republike Srbije Dragan Šutanovac razgovarao je sa potpredsednikom Centralne vojne komisije NR Kine generalom Suom Caihouom u Domu Garde na Topčideru i tom prilikom potpisan je Protokol o saradnji ministarstava odbrane dveju zemalja.

Državni sekretar Ministarstva odbrane Zoran Vesić i zamenik načelnika Generalštaba Narodnooslobodilačke armije Kine, general pukovnik Ma Sjaotjen potpisali su Sporazum o donaciji medicinske opreme u vrednosti od 2,4 miliona dolara za potrebe vojnomedicinskih ustanova Ministarstva odbrane Vlade Srbije.

Šutanovac je istakao da poseta kineske delegacije govori o visokom nivou saradnje sa Ministarstvom odbrane Kine, kao i o dobrim odnosima između dve države.

Kina je najznačajniji politički partner naše zemlje, sa kojim imamo potpisan strateški ugovor o saradnji, naveo je on, uz napomenu da se učvršćuje i saradnja u oblasti odbrane.

Ministar je izrazio zahvalnost Kini na principijelnim stavovima po pitanju Kosova i Metohije i naglasio da i naša zemlja podržava i čvrsto stoji na principima ujedinjene Kine.

Govoreći o vojnoj saradnji, Šutanovac je saopštio da se ona iz godine u godinu unapređuje, pri čemu su u poslednjih sedam godina 24 pripadnika naših oružanih snaga Srbije boravili na školovanju u Kini.

Takođe, kako je naveo, i da dva oficira kineske armije ovih dana započeće komandno-štabno usavršavanje na našoj Vojnoj akademiji.

Donacija koja je dogovorena u oblasti zdravstva ukazuje na želju obe strane da se uspostavi saradnja u oblasti vojne medicine, napomenuo je Šutanovac i izrazio uverenje da će saradnja u oblasti vojnog školstva biti nastavljena i u narednim godinama.

Kineska delegacija će u nastavku posete našoj zemlji boraviti na sutrašnjoj svečanoj promociji najmlađih oficira Vojske Srbije, a obići će i Vojnu akademiju, Vojnomedicinsku akademiju, kao i 250. raketnu brigadu.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 9.9.2011.

U CRNOJ GORI ODRŽAN REGIONALNI SASTANAK GUVERNERA CENTRALNIH BANAKA ZAPADNOG BALKANA

TEMA "SARADNJA CENTRALNIH BANKA U REGIONU I FINANSIJSKA STABILNOST": • Očekuje se da u 2011. godini sve zemlje regiona ostvare pozitivne stope rasta, ali to će biti stope značajno niže od pretkriznih stopa •

Regionalni sastanak guvernera pet centralnih banaka zapadnog Balkana na temu "Saradnja centralnih banka u regionu i finansijska stabilnost" održan u Bečićima od 8. do 10. septembra, u organizaciji Centralne banke Crne Gore.

Na sastanku učestvuju guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić, guverner Banke Albanije Ardian Fulani, Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić, Narodne banke Republike Makedonije Dimitar Bogov i Narodne banke Srbije Dejan Šoškić, kao i njihovi saradnici.

Guverneri su razmotrili ekonomsku situaciju u regionu. Konstatovano je da su sve zemlje regiona male, visoko otvorene ekonomije i u velikoj meri zavisne od dešavanja na globalnom nivou, te da dele iste probleme i istu "ekonomsku sudbinu". Ukazano je, iako se radi o malim zemljama, da su u pitanju zemlje sa visokim potencijalom rasta i da u budućnosti mogu postati vrlo interesantna i značajna tržišta.

Guverneri su ukazali na opasnost pojave krize sa duplim dnom, koja bi pogodila sve zemlje regiona. Stoga su prisutne korekcije očekivanih stopa rasta BDP-a. Očekuje se da u 2011. godini sve zemlje regiona ostvare pozitivne stope rasta, ali to će biti stope značajno niže od pretkriznih stopa. Guverneri su upozorili da je u takvim uslovima ključni izazov obezbeđenje fiskalne održivosti, jer je tokom kriznih godina u svim zemljama (osim BiH) došlo do prebrzog rasta javnog duga.

Problemi na globalnom nivou su se odrazili i na usporavanje priliva stranih direktnih investicija u regionu, a naročito kada su u pitanju "green field" investicije, koje su jedan od najkvalitetnijih pokretača privrednog rasta. Konstatovano je da je nakon brzog rasta inflacije u prvom kvartalu prisutan trend opadajuće stope inflacije.

U privredama svih zemalja su prisutne brojne ranjivosti (naročito je izražen problem likvidnosti realnog sektora), kao rezultat prethodne krize, stoga je neophodno ubrzano sprovesti strukturne reforme i pokrenuti novi model rasta, koji bi se umesto na rastu domaće tražnje, bazirao na povećanoj konkurentnosti i rastu izvoza.

Zaključeno je da su bankarski sistemi ključni za očuvanje finansijske stabilnosti. Tri ključne linije odbrane finansijske stabilnosti treba da budu: prevencija, povećanje otpornosti sistema na šokove i upravljanje krizom.
Poverenje u bankarski sistem je povraćeno u svim zemljama regiona i prisutan je trend rasta štednje. Banke su likvidne i visoko-kapitalizovane. U svim zemljama je prisutan viši nivo loše aktive u odnosu na period prije krize, a izazov ostaje kako obezbediti kreditni rast koji bi pokrenuo privredu bez ugrožavanja stabilnosti bankarskog sistema.

Regionalni sastanci se održavaju dva puta godišnje - pre prolećnog i pre jesenjeg zasedanja MMF-a i Svetske banke. Cilj sastanaka je razmena mišljenja, ideja, kao i regionalna harmonizacija i zajedničko nastupanje na međunarodnom nivou.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služna Narodne banke Srbije, 9.9.2011.

PRODATO 400.000 DRŽAVNIH ZAPISA: • Aukcija tromesečnih državnih hartija od vrednosti održana 8. septembra 2011. godine •

Na aukciji tromesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 8. septembra 2011. godine, prodato je 400.000 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 4.000.000.000,00 dinara. To predstavlja 100,00 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 11,90 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 8. decembra 2011. godine.

Izvor: Vebsajt Uprave za trezor, 8.9.2011.

Službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA PRIVREDNOG DRUŠTVA DA OBRAČUNA I PLATI PDV KAO PORESKI DUŽNIK PRILIKOM KUPOVINE PUTNIČKIH AUTOMOBILA KOJI SU U VLASNIŠTVU DOMAĆEG PREDSTAVNIŠTVA STRANOG LICA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 4 i 10
 • Ministarstvo finansija: STOPA PDV PO KOJOJ SE OPOREZUJE PRVI PRENOS PRAVA RASPOLAGANJA NA ATELJEU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 23
 • Ministarstvo rada i socijalne politike: OBRAČUN OTPREMNINE ZAPOSLENOM PRI UTVRĐIVANJU VIŠKA ZAPOSLENIH - Zakon o radu: član 158 i član 179 tačka 9)

… dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

Sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Beogradu: IZVRŠENJE PRAVNOSNAŽNE PRESUDE INOSTRANOG SUDA - Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Crne Gore o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima: član 2 stav 1 tačka 3)
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEPOSTOJANJE ZLOUPOTREBE ZNAKA ZA POMOĆ, ODNOSNO OPASNOST - Krivični zakonik: član 351
 • Apelacioni sud u Beogradu: ODREĐIVANJE VRSTE I NAČINA OBAVLJANJA RADA U JAVNOM INTERESU - Zakon o izvršenju krivičnih sankcija: čl. 181 do 184
 • Apelacioni sud u Beogradu: PROPUST DA SE U PRESUDI NAVEDE ODLUKA O UTVRĐIVANJU SPISKA OPOJNIH DROGA - Zakonik o krivičnom postupku: član 368 stav 2
 • Apelacioni sud u Beogradu: RADNJA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA UBISTVO NA PODMUKAO NAČIN - Krivični zakonik: član 114 stav 1 tačka 1)
 • Vrhovni kasacioni sud: PREINAČENJE PRVOSTEPENE PRESUDE USLED DRUGAČIJEG UTVRĐENJA ODLUČNE ČINJENICE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA - Zakonik o krivičnom postupku: član 377 stav 1 i član 391 stav 1

… dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 7.9.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Privredno društvo Trgovačko preduzeće "ATAKO" d.o.o.

17175840

36. St. broj 2952/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Pavlović, u postupku stečaja nad privrednim društvom Trgovačko preduzeće "ATAKO" d.o.o. Beograd, Zvezdara, Svetog Nikole broj 68, matični broj 17175840, PIB 100004446, postupajući po predlogu stečajnog dužnika za pokretanje prethodnog postupka za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije, dana 25. avgusta 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Obustavlja se prethodni stečajni postupak nad dužnikom Trgovačko preduzeće "ATAKO" d.o.o. Beograd, Zvezdara, Svetog Nikole broj 68, matični broj 17175840, PIB 100004446, pokrenut rešenjem ovog suda 36 St-2952/2011 od 22. avgusta 2011. godine.
Pokreće se prethodni postupak za ispitivanje uslova za otvaranje postupka stečaja nad dužnikom Trgovačko preduzeće "ATAKO" d.o.o. Beograd, Zvezdara, ul. Svetog Nikole 68, matični broj 17175840, PIB 100004446 u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije koji je sudu podneo stečajni dužnik dana 29.07.2011. godine.
Određuje se zabrana na obezbeđenoj i neobezbeđenoj imovini stečajnog dužnika Trgovačko preduzeće "ATAKO" d.o.o. Beograd, Zvezdara, ul. Svetog Nikole 68, matični broj 17175840, PIB 100004446, pa se NBS - OPN - Filijali u Kragujevcu zabranjuje da sprovedu prinudnu naplatu sa svih računa stečajnog dužnika i nalaže da izvrši deblokadu svih računa stečajnog dužnika, s tim što se rešenje dostavlja NBS - OPN - Filijali u Kragujevcu; Prvom osnovnom sudu u Beogradu-izvršnom odeljenju; Službi za katastar nepokretnosti u Beogradu, APR u Beogradu, a po potrebi može biti dostavljeno i drugim organima.
Zakazuje se ročište za odlučivanje o predlogu i glasanje o planu reorganizacije za dan 27. septembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, sudnica broj 221.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika Trgovačko preduzeće "ATAKO" d.o.o. Beograd, Zvezdara, ul. Svetog Nikole 68, matični broj 17175840, PIB 100004446 da radi glasanja o unapred pripremljenom planu reorganizacije dođu na zakazano ročište.
Nalaže se predlagaču unapred pripremljenog plana reorganizacije Trgovačko preduzeće "ATAKO" d.o.o. Beograd, Zvezdara, ul. Svetog Nikole 68, matični broj 17175840, PIB 100004446, da predujmi troškove prethodnog postupka u iznosu od 250.000,00 dinara tako što će uplatu izvršiti najdalje u roku od 3 dana od prijema ovog naloga na depozitni račun Privrednog suda u Beogradu br. 840-298802-02 te da dokaz o izvršenoj uplati odmah dostavi sudu, za potrebe oglašavanja.
Rešenje će u formi oglasa odmah nakon što predlagač predujmi troškove iz prethodnog stava biti oglašeno u "Sl. glasniku RS" i dnevnim listovima "Politika", "Večernje novosti" i "Blic".
Rešenje je istaknuto na oglasnoj tabli suda dana 25. avgusta 2011. godine.
Poverioci mogu izvršiti uvid u predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Beogradu, svakog radnog dana u vremenu od 9-15 časova, kao i u prostorijama stečajnog dužnika u Svetog Nikole 68 u Beogradu, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
Pozivaju se sva zainteresovana lica da primedbe na predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije kojima osporavaju sadržinu plana, a naročito osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja, dostave stečajnom dužniku i sudu u roku od 15 dana od objavljivanja oglasa u "Sl. glasniku RS".
Odgovor na primedbe ukoliko ih bude bilo u gore navedenom roku, predlagač je u obavezi da dostavi ovom sudu u roku od 8 dana od prijema primedbe u sudu.
Imenuje se po službenoj dužnosti privremeni stečajni upravnik Mirko Borovčanin, diplomirani ekonomista iz Beograda, u postupku po predlogu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije koji je podneo stečajni dužnik.
Zadatak privremenog stečajnog upravnika je utvrđivanje tačnosti podataka iz unapred pripremljenog plana, eventualna kontrola odgovora koje bude uputio predlagač plana po eventualnim primedbama na predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije, kao i postupanja po naknadnim konkretnim nalozima stečajnog sudije.
Određuje se zabrana isplata sa svih računa stečajnog dužnika bez saglasnosti privremenog stečajnog upravnika.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

GIP "Hidrotehnika-Beogradgradnja" a.d.

 

15 St. broj 81/2011

 

 

 http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/HIDROTEHNIKA-BEOGRADGRADNJA.shtml/seo=/companyid=3340

Privredni sud u Beogradu, u postupku reorganizacije nad GIP "Hidrotehnika-Beogradgradnja" a.d., iz Beograda, Ustanička 244, broj 15. St-81/2010, odredio je ročište za razmatranje izmena Plana reorganizacije i glasanje poverilaca, koje su podnete od strane stečajnih poverilaca koji imaju najmanje 30% neobezbeđenih potraživanja, za 6. oktobar 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100.
Sudu su dostavljena dva predloga izmena i dopuna Plana reorganizacije, i to:
1) predlog prve izmene i dopune Plana reorganizacije od 15. januara 2008. godine, spisak predlagača dat je na kraju izmena Plana reorganizacije;
2) predlog prve izmene i dopune plana reorganizacije od 23. decembra 2010. godine spisak predlagača dostavljen je sudu dopisom od 18 februara 2011. godine.
Glasanje za oba predloga izmena Plana reorganizacije će se obaviti na način i postupak kojim je usvojen Plan reorganizacije 24. januara 2007. godine, tako što pravo glasa imaju poverioci I i IV klase poverilaca.
Poverioci mogu izvršiti uvid u oba predloga izmena Plana reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, kancelarija 23, svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 časova, kao i u poslovnim prostorijama GIP "Hidrotehnika-Beogradgradnja" a.d. u reorganizaciji, Beograd, Ustanička 244, svakog radnog dana u periodu od 10,00 do 15,00 časova, sve do dana održavanja ročišta.
Oglas je istaknut na oglasnu tablu suda 1. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Proizvodno prometno društvo "Mladost - promet" d.o.o.

06671543

11. St. broj 2050/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1981

 

I - Privredni sud u Beogradu je rešenjem 11 St. broj 2050/11 od 28. jula 2011. godine je otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Proizvodno prometno društvo "Mladost - promet" d.o.o., Beograd, Lazarevac, Dula Karaklajića 29, matični broj 06671543.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe čl. 11. stav 2, tačka 1. Zakona o stečaju.
III - Za stečajnog upravnika imenuje se Živan Lukač iz Beograda, Luke Vojvodića 69.
IV - Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60. dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Pozivaju se ročište za ispitivanje potraživanja za 5. decembra 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 235, II sprat.
VII - Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 19. septembar 2011. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 235, II sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće za ugostiteljstvo, proizvodnju i trgovinu "Distrih" d.o.o.

20283572

25. St. broj 4674/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1170

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Mirjana Jovanović, u postupku stečaja nad dužnikom Preduzećem za ugostiteljstvo, proizvodnju i trgovinu "Distrih" d.o.o. iz Beograda - u stečaju, Omladinskih brigada 102, matični broj 20283572, PIB 104977464, 21. jula 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za ugostiteljstvo, proizvodnju i trgovinu "Distrih" d.o.o. iz Beograda - u stečaju, Omladinskih brigada 102, matični broj 20283572, PIB 104977464, koji je otvoren rešenjem ovog suda 25. St. broj 4674/2010 od 24. decembra 2010. godine.
II. Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Društvo za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam "Vekol" d.o.o.

17197339

16. St. broj 2937/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2017

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem St. broj 2937/11 od 4. avgusta 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad Društvom za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam "Vekol" d.o.o. Beograd, Stari grad Topličin venac 19-21.
I. Usvaja se predlog stečajnog dužnika, pa se otvara postupak stečaja nad Društvom za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam "Vekol" d.o.o. Beograd, Stari grad Topličin venac 19-21, matični broj 17197339, PIB 101030719.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Stanković Ivan Beograd, Gorenjska 15.
IV. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika, te održati skupština poverilaca, određuje se za 3. oktobar 2011. godine u 12,00 časova, sudnica 203/II u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI. Ispitno ročište određuje se za 17. oktobar 2011. godine u 9,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 203/II.
VII. Pozivaju se svi poverioci da u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
IX. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune obavezu prema stečajnoj masi.
X. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 4. avgust 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Višnjica" a.d.

070533363

22 St. 2935/11

 

 

 

I. Privredni sud u Beogradu rešenjem broj 22 St. 2935/11 od 10. avgusta 2011. godine pokrenuo je prethodni postupak za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja nad "Višnjica" a.d. iz Beograda, Dobračina 42, matični broj 070533363, PIB 10000097, u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.
II. Obaveštavaju se poverioci da će se ročište za odlučivanje o predlogu i glasanje o unapred pripremljenom planu reorganizacije održati dana 26. septembra 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, sala 100/I.
III. Za privremenog stečajnog upravnika po službenoj dužnosti imenuje se Željko Pešut iz Beograda sa zadatkom da pored tačnosti podataka proveri da li je pravilno izvršena procena vrednosti svih pokretnih i nepokretnih stvari navedenih u predlogu i da li je pravilno izvršena procena vrednosti potraživanja poverilaca.
IV. Poverioci mogu izvršiti uvid u unapred pripremljen plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, soba 22, kao i na oglasnoj tabli suda sve do dana održavanja ročišta.
V. Zainteresovana lica mogu staviti primedbe na podneti plan, kao i osporiti sadržinu, osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja u roku od 15 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
VI. Ovaj oglas je istaknut na oglasnoj tabli Suda 10. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Društveno preduzeća za servisiranje biro opreme "SLOGA-SERVIS BIRO OPREME"

 

32. St. broj 2769/11

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SLOGA+SERVIS+BIRO+OPREME.shtml/seo=/companyid=7243

I. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika Društvenog preduzeća za servisiranje biro opreme "SLOGA-SERVIS BIRO OPREME" - u stečaju iz Beograda, Orlovića Pavla broj 4, zakazuje se za 30. septembar 2011. godine u 10,00 časova. Poverilačko ročište će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
II. Oglas o zakazivanju prvog poverilačkog ročišta ističe se na oglasnoj tabli suda 30. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Društveno preduzeće "Gazela" za obuku vozača, usluge u oblasti prometa i druge usluge, renta-kar, umnožavanje i fotokopiranje sa p.o.

07007957

45. St. broj 2773/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1991

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/GAZELA.shtml/seo=/companyid=3454

Privredni sud u Beogradu i to sudija Ružica Banjalučkić, kao stečajni sudija po predlogu Agencije za privatizaciju iz Beograda, Terazije 23 u svojstvu likvidacionog upravnika za pokretanje stečajnog postupka nad Društvenim preduzećem "Gazela" za obuku vozača, usluge u oblasti prometa i druge usluge, renta-kar, umnožavanje i fotokopiranje sa p.o., iz Beograda, u likvidaciji, Beograd, Marijane Gregoran 56, matični broj 07007957, PIB 105695279 u predmetu 45 St. 2773/11, 26. jula 2011. godine doneo je
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad DP "Gazela", iz Beograda, Marijane Gregoran 56, matični broj 07007957, PIB 105695279 po predlogu predlagača Agencije za privatizaciju, Centar za stečaj.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju, Centar za stečaj, Beograd, Terazije 23.
III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 19. septembar 2011. godine u 10,00 časova, sudnica broj 211, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V. Ispitno ročište određuje se za 20. oktobar 2011. godine u 9,30 časova, sudnica broj 211, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jedno visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

FGP "Rekord holding" DP

 

2. St. broj 267/11

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/REKORD.shtml/seo=/companyid=386

Privredni sud u Beogradu, sudija Ikonić Milivoje, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad FGP "Rekord holding" DP Beograd - Rakovica, Patrijarha Dimitrija 14, doneo je van ročišta dana 17. avgusta 2011. godine zaključak.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 3. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 110, prvi sprat.
Zaključak oglasiti u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Društvo za turizam i usluge Jolly Travel d.o.o.

 

22. St. 4906/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1234

 

Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2 u postupku stečaja nad dužnikom Društvo za turizam i usluge Jolly Travel d.o.o. iz Beograda, Kneza Miloša 9 - 22. ST 4906/2010 zakazuje dopunsko ispitno ročište koje će se održati 30. septembra 2011. godine u 12,00 časova kod ovog suda u sudnici 101/I.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

"MEGA - TEKST" DOO

 

St. broj 59/11

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "MEGA - TEKST" DOO u stečaju iz Loznice, 2. septembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad "MEGA - TEKST" DOO iz Loznice, održaće se dana 19. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva broj 48a, I sprat, sudnica broj 17.
Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Servis promet" d.o.o.

 

St. broj 84/11 -

 

 

 

Privredni sud u Valjevu stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Servis promet" d.o.o. u stečaju iz Bele Crkve, 22. avgusta 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad "Servis promet" d.o.o. iz Bele Crkve, održaće se dana 15. septembra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, ul. Karađorđeva 48a, I sprat, sudnica br. 17.
Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

AD "AUTOPREVOZ-LOZNICA"

 

St. broj 59/10

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad AD "AUTOPREVOZ-LOZNICA" iz Loznice, 2. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Ročište radi utvrđenja da li je i u kojoj meri došlo do nepoštovanja usvojenog Plana reorganizacije određuje se za 21. septembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 6, I sprat u Privrednom sudu u Valjevu, pa navedeno obaveštenje ima služiti poveriocima i stečajnom upravniku umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

JP "Radio Koceljeva"

17114034

St. broj 636/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1894

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/RADIO+KOCELJEVA.shtml/seo=/companyid=25808

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad JP "Radio Koceljeva" u stečaju iz Koceljeve, 23. avgusta 2011. godine doneo je
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad JP "Radio Koceljeva" u stečaju iz Koceljeve, matični broj 17114034, PIB 101397882.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja istog u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda kao prvostepenog.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 24. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

"RN Mreža-07" d.o.o.

20311797

St. broj 593/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad "RN Mreža-07" d.o.o. Šabac, Hilandarska 7/6, 23. avgusta 2011. godine doneo je
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "RN Mreža-07" d.o.o. Šabac, Hilandarska 7/6, matični broj 20311797, PIB 105092857, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Jovanović Svetislav, Vojvode Mišića 44, Ub.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 30. septembar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.
8. Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda dana 23. avgust 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Agencija "Farmer" d.o.o.

20468033

St. broj 574/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad Agencija "Farmer" d.o.o. Valjevo, Suvoborska 190, 23. avgusta 2011. godine, doneo je
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Agencija "Farmer" d.o.o. Valjevo, Suvoborska 190, matični broj 20468033, PIB 105845453, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Božić Zoran Josipa Majera 55, Ub.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 30. septembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.
8. Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda 23. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

DOO za proizvodnju, promet i usluge "Velja Prom"

17551884

2. St. broj 162/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1657

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, kao stečajni sudija u postupku stečaja St. 162/11, koji se vodi nad stečajnim dužnikom DOO za proizvodnju, promet i usluge "Velja Prom" Trg oslobođenja broj 5, Sokobanja, na ročištu održanom 26. avgusta 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO za proizvodnju, promet i usluge "Velja Prom" Trg oslobođenja broj 5, Sokobanja, mb. 17551884, PIB 103307683, jer je kod stečajnog dužnika nije pronađena imovina koja bi predstavljala stečajnu masu stečajnog dužnika.
Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 6. oktobra 2011. godine u 11,00 časova, u predmetu Privrednog suda u Zaječaru St. broj 162/11.
Poverioci mogu izjaviti žalbu u roku od 8 dana od dana objave oglasa.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

DOO "ERIOCO TREND"

17295837

2. St. broj 136/2011

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1465

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1465

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, kao stečajni sudija u postupku stečaja, St. broj 136/11, nad stečajnim dužnikom DOO "ERIOCO TREND" iz Zaječara, na ročištu održanom 26. avgusta 2011. godine doneo je
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "ERIOCO TREND" iz Zaječara, Narodnog fronta broj 2, MB 17295837, PIB 100567468, na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o stečaju, jer je kod stečajnog dužnika pronađena imovina neznatne vrednosti i kod koga bi troškovi stečajnog postupka bili veći od vrednosti pronađene imovine stečajnog dužnika.
Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 23. septembar 2011. godine, u 11,00 časova, u predmetu Privrednog suda u Zaječaru St. broj 136/11.
Poverioci mogu izjaviti žalbu u roku od 8 dana od dana objave oglasa.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

DP NA AKCIJE "NEGOTINSTAN"

07662483

2. St. broj 201/201

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, kao stečajni sudija, doneo je Rešenje St. 201/11 dana 25. avgusta 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom DP NA AKCIJE "NEGOTINSTAN" iz Negotina, MB 07662483, PIB 100771989, na predlog likvidacionog upravnika, Agencija za privatizaciju Beograd, u smislu člana 358 stav 1. Zakona o privrednim društvima, zbog stečajnog razloga postojanja prezaduženosti navedenog stečajnog dužnika.
Za stečajnog upravnika određuje se Agencija za privatizaciju, Centar za stečaj Beograd.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja ovog oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" do isteka roka od 120 dana od dana objavljivanja istog oglasa da će se podnete prijave u tom roku smatrati blagovremenim i iste će se razmatrati po uplati predujma troškova održavanja dopunskog ispitnog ročišta za razmatranje tih prijava, a prijave podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja navedenog oglasa, biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku što hitnije, bez odlaganja.
Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 3. oktobar 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Ispitno ročište se zakazuje za 27. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru 25. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"N.J KOMPANIJA" DOO

 

St. broj 146/11

 

 

 

Zakazuje se novo ispitno ročište kod stečajnog dužnika "N.J KOMPANIJA" DOO iz Knjaževca, u stečaju, za 16. septembar 2011. godine u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru, sudnica broj 4.
Pozivaju se poverioci da pristupe napred navedenom ročištu.
Oglas je objavljen na Oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru 22. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

DOO "Dragan Takovo"

17254367

St. broj 182/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1837

 

Privredni sud u Zaječaru i to stečajni sudija Milena Stevanović obaveštava da je Rešenjem St. 182/11, dana 23. juna 2011. godine otvoren postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Dragan Takovo" Ulica 1. maja 20-22 iz Bora mb. 17254367, PIB 100569679, iz stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja, a koji su predviđeni članom 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika određuje se Dragana Todorović licencirani stečajni upravnik iz Bora.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 12. septembar 2011. godine u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Ispitno ročište se zakazuje za 1. novembar 2011. godine u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Oglas o otvaranju stečaja je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru 23. juna 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju porcelana "PORCELAN-ZAJEČAR

 

St. broj 406/10

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DOO+PORCELAN-ZAJECAR+u+stecaju.shtml/seo=/companyid=145

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju porcelana "PORCELAN-ZAJEČAR", Zaječar, u stečaju dana 25. avgusta 2011. godine doneo je
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 19. septembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Zaječaru, sudnica broj 4.
Pozivaju se zainteresovani poverioci da pristupe na napred navedeno ročište.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

"Mrčajevac - promet"

 

2. St. broj 743/2010

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 743/2011 od 22. avgusta 2011. godine pokrenuo je stečajni postupak nad "Mrčajevac - promet" iz Sjenice, Luke Guberice 96.
Za stečajnog upravnika određuje se Sulejman Halković iz Novog Pazara, Svojbor 130, telefon broj 064/00319-00. Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu. Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni poverioci) da prijave svoja razlučna prava i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev, kao i iznos do kojeg njihova potraživanja, po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom. Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da bez odlaganja izmire svoje obaveze.
Ročište za ispitivanje osnovanosti potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 29. novembar 2011. godine sa početkom u 11 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 12, a poverilačko ročište u Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja, zakazuje se za 27, septembar 2011. godine sa početkom u 12 časova. Rešenje o otvaranju stečajnog postupka je na oglasnoj tabli ovog suda dana 22. avgusta 2011. godine.
Protiv rešenja o pokretanju stečajnog postupka može se izjaviti žalba u roku od osam dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

"Company Latović"

 

2. St. broj 70/2011

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 70/2011. godine pokrenuo je stečajni postupak nad "Company Latović" iz Novog Pazara, 28. novembra 20. Za stečajnog upravnika određuje se Sulejman Halković iz Novog Pazara, Svojbor 130.
Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni poverioci) da prijave svoja razlučna prava i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev, kao i iznos do kojeg njihova potraživanja, po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom.
Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da bez odlaganja izmire svoje obaveze.
Ročište za ispitivanje osnovanosti potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 22. novembar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 12, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja, zakazuje se za 20. septembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova.
Rešenje o otvaranju stečajnog postupka istaknuto je na oglasnoj tabli ovog suda 15. avgusta 2011. godine.
Protiv rešenja o pokretanju stečajnog postupka može se izjaviti žalba u roku od osam dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

"Agrana" OD

 

2. St. 344/2011

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. br. 344/2011. od 12. avgusta 2011. godine pokrenuo je stečajni postupak nad "Agrana" OD iz Boturića, Boturići bb, Aleksandrovac.
Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni poverioci) da prijave svoja razlučna prava i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev, kao i iznos do kojeg njihova potraživanja, po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom.
Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da bez odlaganja izmire svoje obaveze.
Ročište za ispitivanje osnovanosti potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 22. novembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 12, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja, zakazuje se za 20. septembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova.
Rešenje o otvaranju stečajnog postupka istaknuto je na oglasnoj tabli ovog suda 15. avgusta 2011. godine.
Protiv rešenja o pokretanju stečajnog postupka može se izjaviti žalba u roku od osam dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Privredno društvo za projektovanje inžinjering, izgradnju proizvodnju i promet "Stevanović Invest" d.o.o.

 

St. broj 722/10

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja nad dužnikom Privredno društvo za projektovanje inžinjering, izgradnju proizvodnju i promet "Stevanović Invest" d.o.o. u stečaju iz Kruševca, Jasički put bb, zakazano održavanje ročišta za razmatranje plana reorganizacije stečajnog dužnika Privredno društvo za projektovanje inžinjering, izgradnju proizvodnju i promet "Stevanović Invest" d.o.o. u stečaju iz Kruševca, Jasički put bb, podnetog 9. maja 2011. godine sa dopunom i izmenom istog od 8. jula 2011. godine od strane predlagača Stevanović Radoša kao vlasnika više od 30% kapitala i glasanje od strane poverilaca po navedenom planu a nakon dobijanja pozitivnog mišljenja komisije za zaštitu konkurencije na osnovni i dopunjeni plan reorganizacije zakazano je za dan 19. septembar 2011. godine u 12,00 časova, u ovom Sudu u sudnici broj 3 u Kraljevu, Cara Dušana 41.
Uvid u plan reorganizacije može se izvršiti svakog radnog dana do dana održavanja ročišta za razmatranje plana reorganizacije (19. septembar 2011. godine), a u vremenu od 8,00 do 14,00 časova u pisarnici ovog Suda, kao i na sajtu Agencije za privredne registre.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja.
U slučaju kada je potraživanje osporeno stečajni sudija može izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Ako se glasanje obavlja putem pisma - u odsustvu sa zakazanog ročišta, pravna lica moraju da podnesu Sudu glasačke listiće koji su potpisani od strane statutarnog zastupnika i overeni pečatom pravnog lica, a fizička lica i subjekti koji nemaju svojstvo pravnog lica moraju da podnesu glasačke listiće koje overava nadležni Sud odnosno ovlašćeni organ ili lice, a najkasnije pre početka zakazanog ročišta. Pre početka glasanja na ročištu Sud će obavestiti sve prisutne o rezultatima glasanja putem glasačkih listića. Prema podnetom planu reorganizacije poverioci će glasati u okviru klasa poverilaca i plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga prihvate sve klase, s tim što se plan smatra usvojenim u okviru jedne klase poverilaca ako su za plan reorganizacije glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživa u odnosu na ukupna potraživanja poverilaca u toj klasi.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

DOO "DMD Jabuka"

20045469

Posl. broj 2. St. 264/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2020

 

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika DOO "DMD Jabuka" iz Jabuke, Ive Lole Ribara 5, matični broj 20045469, PIB 103915990 da je rešenjem stečajnog sudije St. broj 264/2011 od 24. avgusta 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, s obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje, jer je potpuno obustavio sva plaćanja u neprekidnom trajanju od tri godine i ne može da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana njihove dospelosti.
Za stečajnog upravnika imenuje se licencirani stečajni upravnik Mićović Milisav.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 9. decembra 2011. godine, u 10,00 časova, u sali 113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Prvo poverilačko ročište održaće se 3. oktobra 2011. godine u 10,00 časova, u sali 113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 3. oktobar 2011. godine u 10,00 časova kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca.
Na sednici skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu, 24. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

OD "Pan-Misal"

08687552

Posl. broj 2. St. 270/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika OD "Pan-Misal" iz Pančeva, Kozaračka 30, matični broj 08687552, PIB 101818520 da je rešenjem stečajnog sudije St. broj 270/2011 od 24. avgusta 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, s obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje, jer je potpuno obustavio sva plaćanja u neprekidnom trajanju od tri godine i ne može da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana njihove dospelosti.
Za stečajnog upravnika imenuje se licencirani stečajni upravnik Ćuk Milorad.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 9. decembra 2011. godine, u 11,00 časova, u sali 113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Prvo poverilačko ročište održaće se 3. oktobra 2011. godine u 12,00 časova, u sali 113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 3. oktobar 2011. godine u 12,00 časova kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca.
Na sednici skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu, 24. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

"Inpro-Invest" d.o.o.

 

5. St. broj 133/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Somboru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Inpro-Invest" d.o.o., Sombor, Venac Petrove gore 7, zakazuje dopunsko ispitno ročište za 3.10. 2011. godine sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23, sudnica 4.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

Preduzeće u društvenoj svojini "Ugostiteljstvo"

08116920

St. 161/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2029

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/UGOSTITELJSTVO.shtml/seo=/companyid=2700

Privredni sud u Somboru Rešenjem St. 161/2011 od 23.08.2011. otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće u društvenoj svojini "Ugostiteljstvo" u likvidaciji Crvenka Masarikova 7, matični broj 08116920, PIB 100590188, zbog stečajnog razloga trajnije nesposobnosti plaćanja. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju iz Beograda, Terazije 23. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, u dva primerka sa priloženim dokazima u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u odgovarajući registar. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 28. septembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica 3. Zakazuje se ispitno ročište za 5. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica 3. Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka teku od dana isticanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka na oglasnoj tabli Suda, 23. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

AD "Eterna"

 

1 St. broj 38/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Somboru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AD "Eterna" Kula zakazuje dopunsko ispitno ročište za 28. septembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

DP "Progres"

 

Posl. 2. St. broj 18/10

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PROGRES.shtml/seo=/companyid=2164

Zaključuje se stečajni postupak nad DP "Progres" Kula, Ive Lole Ribara 1. Ovo rešenje objaviće se u "Službenom glasniku RS" i dostaviće se Agenciji za registraciju privrednih subjekata radi brisanja stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata i NBS radi brisanja računa stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

"Union inženjering" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, inženjering i promet

08200548

St. broj 393/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1999

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Gini Tešanović, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Union inženjering" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, inženjering i promet Inđija, Branka Radičevića 44, MB: 08200548, PIB: 100527143, doneo je dana 17. avgusta 2011. godine pod br. St-393/2011 rešenje sledeće sadržine:
I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Union Inženjering Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, inženjering i promet Inđija, Branka Radičevića 44, MB:08200548, PIB:100527143, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Danijela Vidović, iz Stare Pazove, Jaka Baka 35.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a sa pozivom na broj stečajnog predmeta.
Upozoravaju se poverioci da se prijave potraživanja mogu podneti po isteku roka iz ovog rešenja ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
Troškove održavanja dopunskog ročišta za ispitivanje potraživanja iz prethodnog stava dužan je da predujmi podnosilac prijave, s tim da ukoliko u roku koji sud odredi ne položi predujam, prijava će se odbaciti.
IV. Pozivaju se svi dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
V. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 19. septembar 2011. godine u 9,30 časova, sudnica 18/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.
Ukoliko Skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva na prvo poverilačko ročište.
VI. Zakazuje se ispitno ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja za 9. decembar 2011. godine u 11,00 časova, sudnica 18/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.
VII. Pravne posledice otvaranja stečaja nad stečajnim dužnikom nastupaju sa 17. avgustom 2011. godine.
Rešenje St. 393/2011 od 17. avgusta 2011. godine je istaknuto na oglasnu tablu Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici 17. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

"Radio Palić"

 

St. broj 524/2010

 

 

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem br. St. 524/2010 od 23. avgusta 2011. godine, u postupku stečaja nad dužnikom "Radio Palić" Palić, odredio završno ročište za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,15 časova u sali broj 168/II kod Privrednog suda u Subotici. Na ovo završno ročište pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika putem objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

 

 

3. St. broj 43/10

 

 

 

1. Određuje se završno ročište za 13. septembar 2011. godine u 12,00 časova, Privredni sud Užice, soba broj 51/3.
2. Na završnom ročištu raspravljaće se o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, prigovorima na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada ukoliko ih bude, odlučivaće se o neraspoređenim delovima mase i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
3. Pozivaju se poverioci da pristupe zakazanom ročištu.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"Holce-trade" d.o.o.

20220244

6. St. broj 151/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2011

 

I. Usvojen je predlog predlagača, "OTP banka Srvija" a.d., Novi Sad, od 8. jula 2011. godine i otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Holce-trade" d.o.o., Užice, Nikole Pašića 44, PIB 104712225, matični broj 20220244, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
II. Za stečajnog upravnika određuje se Vasilić Petrašin dipl. ecc. iz Nove Varoši, Svetog Save 78.
III. Određuje se ispitno ročište za 3. februar 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u sobi broj 55/III.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, prijavom potraživanja, u dva primerka sa dokazima.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
VI. Određuje se prvo poverilačko ročište za
23. septembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, soba broj 55/III, te će se istog dana održati i sednica skupštine poverilaca, ukoliko ista ne bude održana ranije.
VII. Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli 19. avgusta 2011. godine.

Izvor: Redakcija, 9.9.2011.

Likvidacije:

U periodu od 29. avgusta do 2. septembra 2011. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

165163

HASE - U LIKVIDACIJI

Smederevo

02.09.2011

60

165152

MARINELLI MAX - U LIKVIDACIJI

Petrovac

02.09.2011

60

165148

SPASOJEVIĆ TRANSPORT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

02.09.2011

60

165141

FINAL BALANCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

02.09.2011

60

165133

MON - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

02.09.2011

60

165129

ST.G - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

02.09.2011

60

165117

SOFRONIJE ING PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

02.09.2011

60

165098

BELGRADE RENT-A CAR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

02.09.2011

60

165091

DAVITO - U LIKVIDACIJI

Ražanj

02.09.2011

60

165071

LEGATT - U LIKVIDACIJI

Leskovac

01.09.2011

60

165064

AUTO-GAS SISTEMI - U LIKVIDACIJI

Kovin

01.09.2011

90

165056

V & M COMPANY - U LIKVIDACIJI

Valjevo

01.09.2011

60

165054

COOLSHADE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

01.09.2011

60

165022

LIGUOBIN - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.09.2011

60

165016

INTERTEX - U LIKVIDACIJI

Krupanj

01.09.2011

60

165014

LIONA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

01.09.2011

60

164997

FRUIT AGROLINE - U LIKVIDACIJI

Kruševac

01.09.2011

60

164986

MANUS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.09.2011

60

164988

NET PLUS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.09.2011

60

164972

MODA TREND - U LIKVIDACIJI

Kruševac

01.09.2011

60

164967

TRI ARHITEKTI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.09.2011

60

164963

ESOPETROL - U LIKVIDACIJI

Topola

01.09.2011

60

164961

LISTANA - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

01.09.2011

60

164950

MANGALICUM - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164942

PUNKTUM - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164928

DZIMI TRANSPORT - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164914

PRINCET - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

31.08.2011

60

164920

DUNIG - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

31.08.2011

60

164908

SAN DISTRIBUCIJA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

31.08.2011

60

164904

BANKER - INVEST - U LIKVIDACIJI

Veliko Gradište

31.08.2011

60

164895

INN ALOE TRADE - U LIKVIDACIJI

Bač

31.08.2011

60

164867

FARMAKOM - U LIKVIDACIJI

Leskovac

31.08.2011

60

164891

VOJVODINATURIST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

31.08.2011

60

164862

E.H.I. - U LIKVIDACIJI

Kruševac

31.08.2011

60

164858

IFODA GROUP - U LIKVIDACIJI

Paraćin

31.08.2011

60

164852

SMART TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

31.08.2011

60

164836

TERMOVENT-PLUS - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

30.08.2011

60

164814

MEGA R.L.A - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

30.08.2011

60

164810

CRAN KOP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

30.08.2011

60

164799

INSOMNIA DESIGN - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

30.08.2011

60

164795

KOJA PLUS - U LIKVIDACIJI

Vladimirci

30.08.2011

60

164791

A.A.D. COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

30.08.2011

60

164766

FAMILIJA MR TRADE PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

30.08.2011

60

164762

CMS SOLUTIONS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

30.08.2011

60

164758

GEMBIRD SERBIA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

30.08.2011

60

164756

LIBERSAGO - U LIKVIDACIJI

Kovačica

30.08.2011

60

164749

FURRA WVP - U LIKVIDACIJI

Preševo

29.08.2011

60

164741

ZODRA - U LIKVIDACIJI

Vršac

29.08.2011

60

164731

NECLINE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

29.08.2011

60

164713

CENTROKOP - U LIKVIDACIJI

Vranje

29.08.2011

60

164706

PROVANSA TOURS - U LIKVIDACIJI

Čačak

29.08.2011

60

164695

VIKI AUTO OCCASIONEN - U LIKVIDACIJI

Preševo

29.08.2011

60

164684

REAL ESTATE POINT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

29.08.2011

60

164737

PROFILE CONSULT SERBIA - U LIKVIDACIJI

Sjenica

29.08.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 5.9.2011.