Aktuelne vesti na dan 11. novembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 30/1-15. novembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 32/1-15. novembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 7-8/ novembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 1-6. oktobar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 83 OD 9.11.2011/ODABRANI DOKUMENTI

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • RAZREŠENJE PREDSEDNIKA DVOČLANOG SAVETA STAMBENE ZGRADE
 • KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2011. GODINU - Sl. glasnik RS", br. 82/2011

Mišljenje o usaglašenosti Plana rada

Izmene kod zdravstvenih ustanova koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou

Kriterijumi kod utvrđivanja naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal

Naknada za citostatike

Obezbeđivanje sredstava pored naknade utvrđene predračunom

Instituti za onkologiju

Ugovaranje sa ostalim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže

Ugovaranje sa zdravstvenim ustanovama koje obavljaju delatnost javnog zdravlja

 • KAMATE:  ESKONTNA STOPA, REFERENTNA KAMATNA STOPA I STOPA KAMATE ZA NEBLAGOVREMENA PLAĆANJA JAVNIH PRIHODA OD 10.11.2011. GODINE
 • EVIDENTIRANJE ROBE U POSLOVNIM KNJIGAMA KONSIGNATORA
 • POREZ I DOPRINOSI KOJI SE PLAĆAJU NA UGOVORENU NAKNADU DIREKTORA KOJI JE PENZIONER I OSNIVAČ PRIVREDNOG DRUŠTVA U KOJEM JE DIREKTOR
 • NAJNOVIJE IZMENE HARMONIZOVANOG SISTEMA NAZIVA I ŠIFARSKIH OZNAKA ROBE U "POLJOPRIVREDNIM ODELJCIMA" KOJE SE PRIMENJUJU OD 1. JANUARA 2012. GODINE

Primer 1: Novi tarifni broj 0308
Primer 2: Novi tarifni podbrojevi u okviru tarifnog broja 0102
Primer 3: Novi tarifni podbroj 0603 15
Primer 4: Brisanje tarifnih podbrojeva 0909 10, 0909 40 i 0909 50
Primer 5: Nova Napomena 2 uz Glavu 17
Primer 6: Novi tarifni podbrojevi u okviru 2008 i 2009
Primer 7: Novi tarifni podbroj 2401 11

SAOPŠTENJE SA 40. REDOVNE SEDNICE USTAVNOG SUDA ODRŽANE 10. NOVEMBRA 2011. GODINE

Ustavni sud je na 40. redovnoj sednici odlučio o 70 predmeta, a u predmetu Už-1261/2009 je odložio razmatranje i odlučivanje. U predmetu IUz-36/2009 Sud nije doneo odluku, jer predlog sudije izvestioca nije dobio potrebnu većinu.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 284. st. 1. i 2, člana 285. stav 1, člana 306. stav 3. i člana 333. stav 1. tačka 99) Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", broj 41/2009). Osporenim odredbama propisano je: da će vozač koji je zatečen u činjenju prekršaja i koji izražava nameru za dalje činjenje prekršaja, odnosno koji je nastavio sa činjenjem tog prekršaja, dovesti nadležnom organu za prekršaje, a ako se dovođenje ne može izvršiti odmah, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova će ovo lice zadržati najduže 24 časa (član 284. st. 1. i 2); da ukoliko se u kontroli saobraćaja zatekne vozač, koji osim srpske, poseduje i inostranu vozačku dozvolu, policijski službenik će na listu mesta oduzeti inostranu vozačku dozvolu i da će oduzeta vozačka dozvola biti dostavljena ministarstvu nadležnom za spoljne poslove radi vraćanja organu koji je oduzetu vozačaku dozvolu izdao (član 285. st. 1. i 3); da prilikom kontrole, vozač i putnici ne smeju da napuste vozilo osim ako im policijski službenik to ne dozvoli (član 306. stav 3) i da će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniti za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama člana 306. stav 3. ovog zakona (član 333. stav 1. tačka 99). Sud je ocenio da su osporenim odredbama člana 284. st. 1. i 2. uređeni odnosi u okviru Ustavom utvrđenog ovlašćenja, te da je osporenim Zakonom propisano ovlašćenje policijskog službenika, odnosno mera zadržavanja vozača uređeno na način kojim se ne dovodi u pitanje Ustavom zajamčeno pravo na slobodu i bezbednost, te s tim u vezi Ustavom zajamčena prava lica koje je zadržano, odnosno lišeno slobode bez odluke suda. Po oceni Suda, osporenim odredbama člana 285. stav 1. uređena su pitanja režima i bezbednosti u saobraćaju, što se, saglasno Ustavu, uređuje zakonom, a Sud je konstatovao i da je odredbom člana 7. stav 5. tačka a) Direktive Evropskog parlamenta 2006/126/EC propisano da nijedna osoba ne može imati više od jedne vozačke dozvole. Sud je ocenio da je osporenom odredbom člana 306. stav 3. Zakona, uređeno ovlašćenje policijskog službenika da vrši kontrolu saobraćaja i da radi kontrole zaustavi i pregleda vozilo koje učestvuje u saobraćaju, te da ima značenje uređivanja odnosa u vezi sa režimom i bezbednosti saobraćaja na putevima. Osporenom odredbom propisana zabrana napuštanja vozila bez odobrenja ovlašćenog lica dok traje kontrola, po shvatanju Suda, nema značenje ograničavanja slobode kretanja zajamčene odredbama člana 39. Ustava. S obzirom na to da ne nalazi da je osporena odredba člana 306. stav 3. Zakona u suprotnosti sa Ustavom, kao i da je određivanje koje će se radnje zakonom ili drugim opštim aktom propisati kao prekršaj, u konkretnom slučaju zabrana napuštanja vozila dok traje kontrola bez odobrenja ovlašćenog policijskog službenika, stvar odgovarajuće zakonodavne politike čiju celishodnost Ustavni sud, na osnovu odredaba člana 167. Ustava nije nadležan da ocenjuje, Sud je ocenio da ni osporena odredba člana 333. stav 1. tačka 99) nije u suprotnosti sa Ustavom.

Sud je odbacio inicijativu za ocenu saglasnosti navedenog zakona sa Krivičnim zakonikom, jer, na osnovu odredaba člana 167. Ustava nije nadležan da ocenjuje međusobnu saglasnost zakona, kao akata iste pravne snage. (predmet IUz-197/2009)

- nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 132. stav 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", broj 72/2009). Osporenom odredbom uređen je radni odnos u ustanovi na određeno vreme tako što je bilo propisano: da ustanova može da primi u radni odnos na određeno vreme bez konkursa lice radi izvođenja verske nastave ako se na konkurs ne prijavi ni jedan kandidat koji ispunjava uslove za rad na neodređeno vreme (stav 1. tačka 4); da listu nastavnika verske nastave na predlog tradicionalnih crkava i verskih zajednica utvrđuje ministar (stav 2); da nastavnika verske nastave u školu upućuje tradicionalna crkva ili verska zajednica sa utvrđene liste za svaku školsku godinu (stav 3); da za izvođenje verske nastave nastavnik sa školom u koju je upućen zaključuje ugovor o radu na 12 meseci za svaku školsku godinu (stav 4). Odredbom člana 23. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", broj 52/2011) menjane su i dopunjavane odredbe člana 132. osporenog Zakona tako što je, pored ostalog, u stavu 1. tačka 4) osnovnog Zakona koja uređuje rad na određeno vreme tačka 4) stava 1. menjana tako da ona nakon izemene glasi: da ustanova može da primi u radni odnos na određeno vreme bez konkursa lice "radi izvođenja verske nastave", posle stava 1. dodat je novi stav 2. dok su dosadašnji st. 2. do 8. postali st. 3. do 9. Dakle, osporeni stav 4. koji je postao stav 5. nije menjan. Uslovi i način na koji se nastavnik verske nastave upućuje u školu sa kojom zaključuje ugovor o radu na 12 meseci, odnosi se na sve nastavnike verske nastave koje sa liste upućuju tradicionalna crkva i verska zajednica, što po oceni Suda ne predstavlja povredu prava na rad niti bilo koji vid dikriminacije tih lica s obzirom na specifičan način upućivanja na rad u školu. Iz navedenih razloga, po oceni Ustavnog suda, osporena odredba Zakona je u saglasnosti sa odredbama člana 21. stav 1. i člana 60. stav 1. Ustava, dok je pitanje kako će se rad na određeno vreme nastavnika verske nastave koji je alternativni predmet u osnovnoj i srednjoj školi urediti stvar zakonodavne politike u oblasti obrazovanja i vaspitanja o čemu Sud, saglasno odredbi člana 167. Ustava, nije nadležan da odlučuje. (predmet IUz-253/2009)

- odbacio inicijativu "za ocenu ustavnosti i zakonitosti" odredbe člana 68. stav 1. tačka 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006 i 61/2007), jer podnosilac nije postupio po zahtevu Suda za uređivanje inicijative i otklanjanje nedostataka koji onemogućavaju vođenje postupka. (predmet IUz-59/2010)

- nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 146. st. 2. i 3. Zakona o Vojsci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 116/2007 i 88/2009). Osporenim odredbama propisano je: da je za povredu dužnosti iz službe odgovoran pripadnik Vojske Srbije, dok je u službi (stav 1); da je za povredu dužnosti iz službe odgovorno i lice kome je prestala služba u Vojsci Srbije, ako je disciplinski postupak protiv njega pokrenut dok je bio u službi (stav 2); da će lice ili telo nadležno za vođenje disciplinskog postupka obustaviti disciplinski postupak protiv lica kome je prestala služba u Vojsci Srbije, a protiv koga je disciplinski postupak pokrenut dok je bilo u službi, ako nađe da je vođenje disciplinskog postupka nemoguće ili necilishodno (stav 3); da se smatra da je lice u rezervnom sastavu na vojnoj dužnosti u Vojsci Srbije od trenutka stupanja u komandu, jedinicu ili ustanovu Vojske Srbije, ako se javlja neposredno, odnosno od trenutka javljanja u mestu prikupljanja, odnosno na zbornom mestu oznaćenom u opštem ili pojedinačnom pozivu ili ratnom rasporedu do otpuštanja iz komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije (stav 4). Ustavni sud je ocenio da je zakonodavac bio Ustavom ovlašćen da svojim propisom odredi krug lica koji se mogu smatrati disciplinski odgovornim za povredu službene dužnosti, pri čemu je organu nadležnom za vođenje disciplinskog postupka dato diskreciono ovlašćenje da u svakom konkretnom slučaju procenjuje mogućnost, odnosno celishodnost vođenja disciplinskog postupka i da u zavisnosti od tih činjenica postupak nastavi ili obustavi. Navodi da se disciplinski postupak ne može voditi protiv lica koje više nije pripadnik Vojske Srbije, odnosno da se civilnim licima ne mogu izricati disciplisnke sankcije za prekršaje koje su učinili dok su bili pripadnici Vojske, po oceni Suda su neosnovani, imajući u vidu da promena statusa učinioca prekršaja ne može biti razlog da se određeno lice amnestira od odgovornosti za učinjeni prekršaj, jer bi se u tom slučaju dovela u pitanje svrha disciplinskog postupka koja se ogleda, pre svega, u kažnjavanju učinilaca prekršaja, kao i u svesti o potrebi da se u vršnju vojnih dužnosti postupa po pravilima službe. Po oceni Suda, neosnovani su i navodi da se osporenim odredbama Zakona građani dovode u neravnopravan položaj budući da Zakon ne definiše kriterijume na osnovu kojih nadležni organ za vođenje disciplinskog postupka ceni opravdanost, odnosno celishodnost daljeg vođenja disciplinskog postupka, jer nadležni organ ima diskreciono ovlašćenje da, ceneći sve okolnosti konkretnog disciplinskog prekršaja, odlučuje o tome da li je opravdano i celishodno dalje vođenje postupka. Takođe, osporenim odredbama ne dovode se u pitanje garancije proklamovane članom 1. Protokola 12. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Sud nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti odredbe člana 43. stav 4. Pravila o vojnoj disciplini ("Službeni vojni list", br. 22/2008, 14/2010 i 14/2011). Osporenom odredbom propisano je da su vojni disciplinski sudovi nadležni i za suđenje licima kojima prestane služba u Vojsci Srbije, u skladu sa članom 146. st. 2. i 3. Zakona o Vojsci Srbije. Ustavni sud nije prihvatio ovu inicijativu iz istih ustavnopravnih razloga koji su dati prilikom obrazlaganja ustavnosti odredaba člana 146. st. 2. i 3. navedenog zakona.

Sud je odbacio inicijativu za ocenu saglasnosti odredaba člana 146. st. 2. i 3. sa odredbom čl. 145. i 152. navedenog zakona, jer Ustavni sud, prema članu 167. Ustava nije nadležan da ocenjuje međusobnu saglasnost odredaba istog opšteg akta. (predmet IUz-73/2010)

- zaključio da, na osnovu člana 33. Zakona o Ustavnom sudu, inicijative za ocenu ustavnosti odredaba člana 2. stav 2, člana 5, člana 10. tačka 6. i tač. 10. do 13, člana 11. stav 3, člana 12, člana 13. stav 3, člana 14. st. 1. i 2, člana 15. st. 5. do 7, člana 22. tačka 1, člana 23. do 27, člana 29, čl. 31. do 33, člana 47. do 59, člana 114. i 116, člana 134. i člana 137. stav 1. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Službeni glasnik RS", broj 72/2009), dostavi Narodnoj skupštini na mišljenje. (predmet IUz-882/2010)

 - odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti člana 85. stav 1. u delu "koji mora da bude advokat" Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 72/2011). Kako se podnetom inicijativom traži ocena ustavnosti zakona koji će stupiti na snagu 1. februara 2012. godine Ustavni sud je ocenio da ne postoje ustavne pretpostavke za vođenje postupka i odlučivanje. (predmet IUz-418/2011)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- odbacio zahtev za otklanjanje posledica nastalih primenom odredaba čl. 37. i 37/a Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS", br. 45/2001, 45/2002 i 19/2003) za koje je Ustavni sud Odlukom IU 371/2003 ("Službeni glasnik RS", broj 59/04 od 29. 05. 2004. godine) utvrdio da nisu u saglasnosti sa Ustavom, jer je utvrdio da ne postoje procesne pretpostavke za postupanje po zahtevu za otklanjanje posledica nastalih primenom odredaba l. 37. i 37/a navedene uredbe. (predmet IU-371/2003)

- nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti Odluke o uslovima naplate obveznica Republike Srbije za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građana ("Službeni glasnik RS", broj 52/2002). Kako su Zakonom o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana i Zakonom o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po ugovorima o deviznim depozitima građana oročenim kod Dafiment banke AD Beograd u likvidaciji i po deviznim sredstvima građana položenim kod Banke privatne privrede Crne Gore DD Podgorica uređeni uslovi i način regulisanja obaveza po osnovu devizne štednje građana, odnosno po osnovu neisplaćenih oročenih deviznih sredstava građana po ugovorima o depozitu građana kod Dafiment banke a. d. Beograd, u likvidaciji, a Vladi dato ovlašćenje da propiše osnovne elemente obveznica, iznos emisije kao i uslove distribucije i naplate obveznica i da su osporenom Odlukom kao podzakonskim aktom, samo uređeni uslovi naplate obveznica Republike Srbije i način obezbeđenja i prenosa sredstava potrebnih za isplate obveznica kao i to ko obavlja stručne i administrativno tehničke poslove u vezi sa tom odlukom, Sud je utvrdio da se oporenom Odlukom ne uređuju odnosi zbog kojih podnosilac inicijative dovodi u pitanje saglasnost osporene Odluke sa Ustavom. (predmet IUp-161/2008)

- nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti odredbe člana 2. stav 4. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza privrednih društava prema poveriocima iz sredstava ostvarenih od prodaje akcija privrednog društva u vlasništvu Akcijskog fonda Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 58/2005). Osporenom odredbom Uredbe propisano je da se otpuštanje duga poveriocima prema društvu vrši u slučaju ako su akcije društva prodate metodom javnog tendera. Sud je stanovišta da je Vlada postupila u okviru ustavnog ovlašćenja kada je osporenom Uredbom uredila način i uslove izmirivanja obaveza prema poveriocima privrednih društava kod kojih je udeo akcija u ukupnom broju akcija društva prenetih Akcijskom fondu Republike Srbije i Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje jednak ili veći od 33,4% i za koja Agencija za privatizaciju donese odluku o prodaji tih akcija javnim tenderom. Sud je ocenio da se razlozima navedenim u inicijativi ne dovodi u sumnju zakonitost osporene odredbe člana 2. stav 4. Uredbe sa stanovišta odredaba čl. 32. i 36. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji iz 2005. godine i člana 20e Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji iz 2007. godine, a samim tim ni njena ustavnost u smislu odredbe člana 195. stav 1. Ustava. (predmet IUp-209/2009)

- obustavio postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zaključka Vlade Republike Srbije 05 broj: 43-6256/2009-001 od 2. oktobra 2009. godine. Sud je konstatovao da je osporeni Zaključak Vlade prestao da važi donošenjem novog zaključka Vlade 05 broj: 113-1041/2010-4 od 17. februara 2010. godine i da nije proizveo posledice u primeni, te su prestale procesne pretpostavke za vođenje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti.

Sud je odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Procedure o načinu regulisanja neuplaćenih doprinosa za pojedine privredne subjekte, koju su doneli ministar finansija i ministar rada i socijalne politike 9. novembra 2009. godine. Sud je ocenio da osporena Procedura prema svojoj pravnoj prirodi ne predstavlja opšti pravni akt jer ne sadrži opšte pravne norme kojima se uređuju odnosi iz ove oblasti, a doneta je radi realizacije osporenog Zaključka Vlade.

Budući da je Ustavni sud obustavio postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti osporenog Zaključka, odbacio je zahtev za obustavu izvršenja pojedinačanih akata, odnosno radnji preduzetih na osnovu navedenog zaključka. (predmet IUp-288/2009)

- odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o utvrđivanju uslova u pogledu udaljenosti od susednog objekta i visine objekta kod naknadnog izdavanja građevinske dozvole ("Službeni glasnik grada Vranja", broj 29/2009). Sud je utvrdio da je u toku postupka pred Ustavnim sudom stupio na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 24/11), koji više ne daje ovlašćenja jednicima lokalne samouprave da mogu naknadno izdati građevinsku dozvolu za objekte izgrađene odnosno rekonstruisane bez građevinske dozvole, ako nisu ispoštovani urbanističko tehnički parametri koji se odnose na udaljenost od susednog objekta odnosno na visinu objekta. Odlukom Skupštine grada Vranje, prestala je da važi i osporena odluka koja je doneta na osnovu ovog Zakona, te su prestale procesne pretpostavke za vođenje postupka i odlučivanje. (predmet IUo -839/2010)

- utvrdio da Pravilnik o kriterijumima za raspodelu stanova solidarne stambene izgradnje opštine Lučani budžetskim korisnicima, broj 06-57/10-01, koji je donelo Opštinsko veće opštine Lučani na sednici održanoj 17. decembra 2010. godine, nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Ustavni sud je ocenio da je Zakonom o lokalnoj samoupravi utvrđena raspodela nadležnosti između organa lokalne vlasti, tako što je donošenje opštih akata, osim akta iz člana 46. tačka 3), u nadležnosti skupštine jedinice lokalne samouprave, a ne opštinskog veća kao izvršnog organa. Stoga je Sud utvrdio da je Opštinsko veće opštine Lučani, donošenjem osporenog Pravilnika, izašlo iz okvira svoje nadležnosti utvrđene odredbama člana 46. Zakona, što ovaj opšti akt čini nesaglasnim sa zakonom. Po oceni Suda osporeni Pravilnik je nesaglasan i sa Ustavom, budući da, prema odredbi člana 195. stav 2. Ustava, opšti akti jedinica lokalne samouprave moraju biti saglasni sa zakonom.

Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja akata, odnosno radnji preduzetih na osnovu navedenog pravilnika. (predmet IUo -47/2011)

III U postupcima po žalbi sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca na odluku o prestanku funkcije Ustavni sud je:

- odbacio žalbu S. S. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine, u delu stava I tačka 119. izreke. (predmet VIIIU-231/2010)
- odbacio žalbu S. M. B. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine, u delu stava I tačka 68. izreke. (predmet VIIIU-232/2010)
- odbacio žalbu S. B. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine, u delu stava I tačka 9. izreke. (predmet VIIIU-566/2010)

IV U predmetima određivanja načina izvršenja odluka Ustavnog suda, Ustavni sud je:

- usvojio zahtev Z. Simića, Z. Savića, P. Murića i LJ. Mitrović za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se podnosiocima, kojima je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Jagodini Už. 9/08 od 2. decembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga im je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 740/10 od 18. novembra 2010. godine, u delu koji se odnosi na zahtev podnosilaca, i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet XU-66/2011)

V U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavnu žalbu A. Đorđević i utvrdio da je u upravnom postupku koji se vodi pred Upravom gradske opštine Zvezdara - Odeljenje za građevinske poslove u predmetu broj 351-112/03 po predlogu podnositeljke ustavne žalbe za ponavljanje postupka, povređeno pravo podnositeljke na suđenje u razumnom roku zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je naložio Gradskoj upravi grada Beograda - Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove da preduzme sve mere kako bi se u najkraćem roku okončao postupak u predmetu 350.6-93/03, kao i Upravi gradske opštine Zvezdara - Odeljenje za građevinske poslove da, kada se za to steknu uslovi, preduzme sve mere kako bi se navedeni upravni postupak, okončao u najkraćem roku. (predmet Už-1059/2008)

- usvojio ustavnu žalbu Železničke stambene zadruge "15. april" izjavljenu protiv presude Višeg trgovinskog suda Pž.2932/08 od 5. februara 2009. godine i utvrdio da je povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na pravično suđenje zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je poništio navedenu presudu i naložio Privrednom apelacionom sudu da ponovo odluči o žalbi podnosioca ustavne žalbe izjavljene protiv presude Trgovinskog suda u Beogradu P. 9277/07 od 30. januara 2008. godine. (predmet Už-663/2009)

- usvojio ustavnu žalbu S. Kovačevića i G. Marjanovića i utvrdio da je u preinačujućem delu stava drugog presude Okružnog suda u Beogradu Gž. 16194/08 od 24. aprila 2009. godine, povređeno pravo podnosilaca ustavne žalbe na pravično suđenje zajemčeno članom 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je poništio preinačujući deo drugog stava izreke navedene presude i naložio Višem sudu u Beogradu da ponovo odluči o žalbi tuženog Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika Beograd u delu u kom je izjavljena protiv petog i šestog stava izreke presude Trećeg opštinskog suda u Beogradu P. 4373/07 od 10. novembra 2008. godine, u kojima je odlučivano o zakonskoj zateznoj kamati obračunate na zbirni iznos glavnog dua, za period od 1. avgusta 2004. godine do 1. januara 2008. godine. (predmet Už-816/2009) - usvojio ustavnu žalbu M. Simin i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Novom Sadu u predmetu P. 5199/06 (prvobitno P. 10029/93) povređeno pravo podnositeljke ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnositeljke ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. (predmet Už-971/2009)

- usvojio ustavnu žalbu M. Petrovića i utvrdio da je u postupku koji se vodio pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P-9127/03 (sada predmet Prvog osnovnog suda u Beogradu P. 63032/10) povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio nadležnim sudovima da preduzmu sve neophodne mere kako bi se navedeni parnični postupak po tužbi podnosioca okončao u najkraćem roku. (predmet Už-1349/2009)

- usvojio ustavnu žalbu V. Pilipović i utvrdio da je u postupku koji se vodio pred Petim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P. 670/03 povređeno pravo podnositeljke ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zaje0mčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnositeljke ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. (predmet Už-1000/2010)
- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už- 779/2009, Už- 877/2009, Už- 2521/2009, Už- 3398/2010 i Už- 4507/2010.

- nije dozvolio povraćaj u pređašnje stanje zbog propuštenog roka za izjavljivanje ustavne žalbe i istovremeno odbacio podnetu ustavnu žalbu kao neblagovremenu, u predmetu Už-4484/2010.

- odbacio iz procesnih razloga ustavne žalbe u predmetima Už-127/2009, Už-175/2009, Už-444/2009, Už-468/2009, Už-807/2009, Už-1194/2009, Už-1197/2009, Už-1238/2009, Už-1268/2009, Už-1281/2009, Už- 2236/2009, Už- 2643/2009, Už- 2670/2009, Už- 2677/2009, Už- 2680/2009, Už- 4047/2010, Už- 4210/2010, Už- 4477/2010, Už-4513/2010, Už-4525/2010, Už-4531/2010, Už-4613/2010, Už-4615/2010, Už-4636/2010, Už-4656/2010, Už-5045/2010, Už-5152/2010, Už-5154/2010, Už-5180/2010, Už-5495/2010, Už - 3/2011, Už - 6/2011, Už -2414/2011, Už - 2547/2011, Už - 2548/2011, Už - 3061/2011, Už - 3112/2011, Už - 3118/2011 i Už - 3133/2011.

VI U postupcima po zahtevima za ocenu ustavnosti i zakonitosti pojedinačnih pravnih akata, Ustavni sud je, iz razloga nenadležnosti, odbacio zahteve u predmetima IR - 235/2011, IR - 263/2011 i IR - 274/2011.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 10.11.2011.

JEDINSTVENA METODOLOŠKA PRAVILA ZA IZRADU PROPISA • Od početka primene ovih metodoloških pravila doneto 136 zakona i 12 opštih akata •

U organizaciji Zakonodavnog odbora Narodne skupštine i uz podršku Misije OEBS u Srbiji, 10. novembra 2011. godine održano je Prvo javno slušanje na temu "Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa".

Imajući u vidu da ovakva pravila do sada nisu postojala u našem pravnom sistemu i da je od početka primeneJedinstvenih metodoloških pravila prošlo nešto više od godinu dana, Zakonodavni odbor doneo je Odluku da se održi ovo javno slušanje i razmotri njihov učinak na kvalitet propisa donetih u ovom periodu.

Pozdravljajući učesnike skupa, potpredsednica NSRS Gordana Čomić je podsetila da je zakonodavni proces u Srbiji u poslednjih 11 godina imao različite oblike, a predlagači pravnih akata su imali različite ideje o tome kako oni treba da izgledaju, kome da budu upućeni i po kojoj proceduri. Istakla da su Jedinstvena metodološka pravila već pokazala da je njihova primena uticala na kvalitet donetih zakona i ocenila da će ona i u narednim skupštinskim sazivima biti od koristi. Narodna skupština je, kako je navela Gordana Čomić, u odnosu na druge evropske parlamente brže sprovela uvođenje metodoloških pravila.

O prvih godinu dana primene Jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisa govorio je Vlatko Ratković, predsednik Zakonodavnog odbora Narodne skupštine. Ova pravila su, kako je naglasio, normirala osnovne aktivnosti koje predlagač pravnog akta mora da uradi i pokazala se kao korisna za njihovo lakše razumevanje i usvajanje. Metodološka pravila su, između ostalog, ujednačila strukturu propisa i njihovu preglednost, sistematizovala ih, utvrdila pravila za izradu prečišćenog teksta i uvela pravilo za obrazloženje predloženih propisa. Ratković je podsetio da je od početka primene ovih metodoloških pravila doneto 136 zakona i 12 opštih akata. Takođe je naglasio da je, zahvaljujući ovoj metodologiji, postignut veći uticaj civilnog sektora na donošenje zakona i da su doneta pravila o tome kako se pišu zakoni doprinela poboljšanju kvaliteta usvojenih akata, kao i uspešnijem radu Zakonodavnog odbora i Narodne skupštine, što su potvrdile i različite međunarodne institucije. Predsednik Zakonodavnog odbora je izneo uverenje da će ovo javno slušanje pokazati da li dosadašnja primena ukazuje na eventualnu potrebu izmena i dopuna navedenog akta.

Učesnicima javnog slušanja obratio se i dr Otlib Fildner, pravni ekspert, koji je govorio o iskustvima SR Nemačke, Austrije i Švajcarske u pripremi zakona i drugih akata i instrumentima kontrole njihove primene. Govoreći o instrumentima kojima se može unaprediti kvalitet i kontrola primene novih zakona, istakao je da tome posebno mogu doprineti sistematska procena i evaluacija usvojenih zakona.

U diskusiji je ocenjeno da su u dosadašnjoj primeni Jednistvena metodološka pravila značajno uticala na kvalitet donetih zakona. Ukazano je na značaj učešća javnosti i tranparentnosti u pripremi zakona,posebno javne rasprave na kvalitet zakona, jer ona omogućava uključivanje različitih mišljenja i stavova u ranoj fazi izrade zakona. Učesnici u raspravi izneli su više predloga i sugestija za poboljšanje nekih delova metodoloških pravila koja se odnose na jezik kojim se pišu zakoni, obrazloženje, pisanje amandmana, pojmovnik i troškove primene zakona.

Zaključujući javno slušanje, predsednik Zakonodavnog odbora Vlatko Ratković je rekao da će Odbor proučiti sve sugestije i predloge i u formi zaključaka dostaviti svim učesnicima skupa.

Javnom slušanju, pored članova Zakonodavnog odbora, prisustvovali su učesnici u postupku izrade i predlaganja propisa koje donosi Narodna skupština, predstavnici nevladinih organizacija, nezavisnih regulatornih tela, kao i stručna i zainteresovana javnost.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 10.11.2011.

NA SEDNICI ODRŽANOJ 10. NOVEMBRA 2011. GODINE VLADA RS USVOJILA VIŠE PREDLOGA ZAKONA

Direktor Kancelarije za saradnju s medijima Vlade Republike Srbije, Milivoje Mihajlović je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice Vlade, naveo da je na današnjoj sednici usvojen Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o saradnji vlada Srbije i Turske u borbi protiv teških krivičnih dela, naročito terorizma i organizovanog kriminala.

On je podsetio na to da je pomenuti sporazum potpisan 10. marta u Ankari, pri čemu je dodao da će saradnja dveju zemalja doprineti suzbijanju teških vidova kriminala.

Takođe, danas je usvojen i Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma Srbije i Bugarske o socijalnoj sigurnosti, naveo je direktor Kancelarije za saradnju sa medijima.
Mihajlović je saopštio da je Vlada danas formirala tim za rešavanje nepovoljne situacije uzrokovane velikim broj imigranata u Banji Koviljači.

Ovaj tim, kako je dodao, na čijem je čelu ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić, kao i predstavnici ministarstava pravde, odbrane i unutrašnjih poslova, trebalo bi da za nedelju dana izađe sa nacrtom rešenja za probleme koji opterećuju žitelje tog turističkog mesta.

On je istakao da Vlada smatra da problemi treba da budu rešeni adekvatno i sistemski kako bi se rasteretila situacija u Banji Koviljači, uz poziv građanima da doprinesu tome da se u tom mestu što pre obnovi obrazovni proces.

Mihajlović je rekao da je Vlada donela odluku da u ovoj školskoj godini na prvu godinu doktorskih studija na fakultetima čiji je osnivač država bude upisano 737 studenata i oni će biti stipendirani iz republičkog budžeta.

Na Univerzitetu u Beogradu na 31 fakultetu biće upisano 498 studenata, na Univerzitetu umetnosti 25, na Univerzitetu u Kragujevcu 67, u Nišu 117 i u Prištini i Novom Pazaru po 15 studenata, precizirao je on.

Izvor: Izvod iz vesti Press službe Vlade Republike Srbije, 10.11.2011.

PRIMENA ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI

TRENINZI ZA PREDSTAVNIKE PARLAMENTARNIH POLITIČKIH STRANAKA NA TEMU "PRIMENA ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI" BIĆE ODRŽANI U TOKU NOVEMBRA I DECEMBRA 2011. GODINE

Agencija za borbu protiv korupcije će, u saradnji sa CeSID-om i uz podršku OEBS Misije u Srbiji, u toku novembra i decembra 2011. godine održati seriju treninga za predstavnike parlamentarnih političkih stranaka na temu "Primena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti" u 22 grada u Srbiji.

Na treninzima će biti prezentovana zakonska rešenja i podzakonski akti doneti na osnovu novog zakona. Posebna pažnja će biti posvećena načinu vođenja evidencija o prilozima i imovini političkih subjekata, kao i načinu podnošenja godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o troškovima izborne kampanje.

Datum i mesto održavanja treninga možete pogledati na http://www.acas.rs/images/stories/raspored_treninga_za_sajt_10.11-3.pdf

Agencija zadržava pravo promene datuma i mesta održavanja treninga.

Svaka promena će biti blagovremeno objavljena na internet stranici Agencije.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 10.11.2011.

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O RADU

SOCIJALNO - EKONOMSKOM SAVETU RS PROSLEĐEN PREDLOG POJEDINIH IZMENA ZAKONA O RADU • Sprovođenje mera socijalne politike u 2011. i 2012. godini, kao i eventualne izmene radnog zakonodavstva bile su glavne teme razgovora ministra rada i socijalne politike sa misijom MMF •
U susretu sa delegacijom koju je predvodio regionalni predstavnik MMF za centralnu i istočnu Evropu Mark Alen, ministar Ljajić je istakao da je zahvaljujući rebalansu budžeta za 2011. obezbeđena redovnost svih socijalnih davanja do kraja godine.

On je dodao da su, primenom novog Zakona o socijalnoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011 - prim. red), omogućeni veći obuhvat i bolja targetiranost korisnika, ali i povećanje novčanih iznosa namenjenih najugroženijim kategorijama stanovnoštva.

Govoreći o planiranju budžeta za 2012. godinu, Ljajić je konstatovao da je projektovani zahtev Ministarstva rada i socijalne politike 120 milijardi dinara, što će biti dovoljno za redovnu i punu isplatu svih prava iz oblasti socijalne, dečije i porodične zaštite, kao i prava invalidske i boračke populacije u narednoj godini.
Što se tiče eventualnih izmena Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 - prim. red), ministar Ljajić je informisao Alena da je Socijalno - ekonomskom savetu Republike Srbije prosleđen predlog pojedinih promena tog akta.

Ukoliko se postigne saglasnost svih socijalnih partnera, istakao je Ljajić, predlog izmena i dopuna Zakona o radu biće prosleđen Vladi Republike Srbije, a potom i u skupštinsku proceduru, saopštilo je Ministarstvo rada i socijalne politike.

Razgovori predstavnika Srbije i misije MMF-a, povodom prve revizije aranžmana iz predostrožnosti, nastavljeni su danas razgovorima na ekspertskom nivou predstavnika te međunarodne finansijske institucije i Ministarstva finansija, rečeno je Tanjugu u tom ministarstvu.

Zvanični razgovori srpskih vlasti i misije MMF-a počeli su juče plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije, a misija se sastala i sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem.
Imajući u vidu krizu u evrozoni i uticaj na Srbiju i zemlje u regionu, predstavnici MMF-a su na sastanku sa premijerom istakli da se rade novi proračuni rasta za sledeću godinu za zemlje Evrope.

U toku boravka misije MMF-a biće nastavljena razmatranja o ostvarenju budžeta za ovu godinu, a biće utvrđeni i okviri budžeta za 2012. godinu. Posebnu pažnju predstavnici MMF-a posvetiće razmatranju mera u slučaju daljeg pogoršanja ekonomske situacije u svetu, saopšteno je posle sastanka.

Razgovori srpskih vlasti i misije MMF-a u okviru prvog kvartalnog razmatranja rezultata u sprovođenju aktuelnog stendbaj aranžmana počeli su 3. novembra u Beogradu i trajaće do 15. novembra.

Tokom posete misije, koju ovom prilikom predvodi regionalni predstavnik MMF-a za centralnu i istočnu Evropu Mark Alen, biće razmatrana tekuća makroekonomska kretanja u zemlji i izgledi za privredni rast ove i naredne godine, kao i sprovođenje monetarne politike, primena dogovorenih mera fiskalne politike u kontekstu jačanja fiskalne odgovornosti i strukturne mere.

Aranžman koji je Srbiji odobren 29. septembra u iznosu od 935,4 miliona specijalnih prava vučenja (oko 1,1 milijarde evra) zaključen je iz predostrožnosti, odnosno bez namere da se sredstva koriste, osim u slučaju platno-bilansnih potreba zemlje.

Izvor: Tanjug, 10.11.2011.

PRAVILA I PROCEDURE SVETSKE BANKE U OBLASTI JAVNIH NABAVKI • Nema srpskih kompanija na "crnoj listi" SB •

Na "crnoj listi" Svetske banke(SB), nema srpskih kompanija koje su zbog nepravilnosti diskvalifikovane na javnim nabavkama ili zaključenog pojedinačnog ugovora za dobijanje zajma, izvođenje radova, isporuke robe ili usluga, izjavio je danas viši specijalista za javne nabavke SB Hoze Martinez (Jose Martinez).

"Koliko je meni poznato na toj listi nema srpskih preduzeća", rekao je Martinez na skupu u Privrednoj komori Srbije, organizovanom kako bi se članice PKS upoznale sa procedurom koju prilikom konkurisanja primenjuje ova svetska finansijska organizacija.

Martinez je istakao da SB stroga u primeni svojih pravila, te tako ako se utvrde nepravilnosti, banka ubrzo stavlja kompaniju na crnu listu i propisuje sankciju - zabranu učešća u određenom periodu ili zauvek.

On je objasnio da se slučaj korupcije ili prevare, lako otkrije, a da su sankcije za to vrlo rigorozne.

Naime, ako SB stavi na "crnu listu" određenu firmu, ona će se naći na istoj takvoj listi i kod drugih međunarodnih finansijskih organizacija, prema međusobno postignutom dogovoru tih institucija.

Martinez je precizirao da je taj spisak objavljen na sajtu Svetske banke.

Koliko su pravila SB za dobijanje određene javne nabavke stroga pokazuje i to da kada se konkretna zemlja i banka dogovore za finansiranje određenog projekta, ugovor koji je sklopljen mora da sadrži plan javne nabavke, odnosno šta se sve finansira.

"Mi ne finansiramo ništa što nije navedeno u planu javnih nabavki", precizirao je Martinez.

On se osvrnuo i na to da li u finansiranju građevinskih radova imaju prioritet domaće ili inostrane kompanije, istakavši da u našem slučaju domaće firme nemaju taj prioritet jer merilo je "prihod po glavi stanovnika ispod praga siromaštva određenom u Razvojnom programu Ujedinjenih nacija".

"Ja vam čestitam zato što ste ispod tog nivoa", rekao je Martinez.

Martinez je sa druge strane kazao da prilikom nabavke robe može da se iskoristi nacionalni prioritet, ali tu nameru kompanija mora da naglasi u tenderskoj dokumentaciji.
Jedini uslov je, objasnio je da jedna trećina materijala koji se koristi za proizvodnju robe bude nacionalnog porekla. "Ako sve to dokažete moći ćete da iskoristite mogućnost nacionalnog priorieta", rekao je Martinez.

Predsednica Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom PKS Olivera Kiro naglasila je da je SB jedan od najvećih finansijera, pa je pojašnjavanje procedura za dobijanje tih sredstava od velikog značaja.

"Naše firme koje su se oprobale na tim poslovima, poboljšale su svoje reference i povećale svoj ugled", kazala je Kiro i naglasila da "bez obzira što nismo zaodovljni brojem preduzeća koja konkurišu, u poslednjih nekoliko godina prisutan je pozitivan trend" u smislu njihovog interesovanja i apliciranja sa određenim projektima.

Izvor: Tanjug, 10.11.2011.

REFERENTNA KAMATNA STOPA SMANJENA NA 10 ODSTO

Nakon razmatranja aktuelnih ekonomskih kretanja i novembarske projekcije inflacije, Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na današnjoj sednici odlučio da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,75 procentnih poena, tako da ona od danas iznosi 10 odsto.

Inflacija je nastavila da se smanjuje u skladu s projekcijom Narodne banke Srbije koja je objavljena u avgustovskom Izveštaju o inflaciji. Smanjivanje inflacije očekujemo i u narednom periodu. Ključni dezinflatorni faktori biće oslabljeni troškovni pritisci na rast cena hrane, niska agregatna tražnja, kao i usporeni rast regulisanih cena. Procesu dezinflacije će doprineti i nastavljanje pada inflacionih očekivanja.

Rast svetske privrede će biti znatno sporiji nego što se donedavno očekivalo zbog rastuće neizvesnosti izazvane krizom javnog duga u pojedinim članicama zone evra. Prognoze rasta ekonomske aktivnosti za većinu zemalja za ovu i narednu godinu revidiraju se naniže. To se u Srbiji odražava na nižu od očekivane izvoznu tražnju i privredni rast, kao i na jačanje dezinflatornih pritisaka.

U uslovima povećane globalne neizvesnosti, podršku očuvanju makroekonomske i finansijske stabilnosti daje zaključeni stendbaj-aranžman iz predostrožnosti s MMF-om, kao i upravo objavljena potvrda stabilnog kreditnog rejtinga Srbije.

Izvršni odbor i ovaj put potvrđuje uverenje da će se pad međugodišnje inflacije nastaviti i da će se inflacija vratiti u granice dozvoljenog odstupanja od cilja u prvom tromesečju naredne godine. Kretanje referentne kamatne stope u budućnosti zavisiće od projekcije inflacije i ostvarivanja rizika, pre svega u međunarodnom okruženju i u oblasti fiskalne politike.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 8. decembra.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 10.11.2011.

POSLE USVAJANJA BUDŽETA BIĆE POZNATO SA KOLIKO SREDSTAVA NIP RASPOLAŽE • Do 15. decembra 2011. godine prijave za projekte koji će se finansirati iz NIP-a •

Državni sekretar Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja zadužen za Nacionalni investicioni plan (NIP) Milan Đokić izjavio je danas da će posle usvajanja budžeta biti poznato sa koliko sredstava NIP raspolaže, kao i da će potom biti usvojena odluka sa spiskom projekata koji će se finansirati u 2012. godini.

Đokić je u izjavi Radio-televiziji Srbije (RTS) naveo da će konkurs za projekte koji će se u narednoj godini finansirati iz NIP-a trajati do 15. decembra, pri čemu je objasnio da će, zavisno od projekata, neki biti finansirani u potpunosti, a neki delimično.

On je izrazio očekivanje da će u budžetu biti izdvojena sredstva za finansiranje projekata NIP-a od približno osam milijardi dinara, uz napomenu da će ona biti korišćena za dobrobit građana.

Iz NIP-a su do sada izdvajana sredstva za projekte lokalnog tipa u svim opštinama, ali je sada izmešten fokus finansiranja sa lokalnog na regionalne i međuopštinske projekte, istakao je Đokić i dodao da će NIP i dalje finansirati projekte u najnerazvijenijim opštinama iz četvrte grupe, kojih ima 46.

To su opštine koje ekonomski i infrastrukturno prilično zaostaju za ostatkom Srbije i cilj je da se finansijskom podrškom ljudima u tim opštinama omogući da žive bolje, kao i da se stvore uslovi za brži ekonomski razvoj, saopštio je on.

Konkurs za prijavljivanje projekata koji će se naredne godine finansirati iz NIP-a je raspisan 28. oktobra, objavljivanjem u "Službenom glasniku".

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 10.11.2011.

NA INTERNET STRANICI MINISTARSTVA ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA OBJAVLJENI PREVODI VIŠE OD 75 PROPISA IZ OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja je tokom pripreme odgovora na Upitnik Evropske komisije pripremilo prevod više od 75 propisa iz oblasti životne sredine.

Pređite na engleski deo portala http://www.ekoplan.gov.rs/en/Translation-of-documents-1422-c35-content.htm kako bi preuzeli prevode propisa.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 10.11.2011.

DRUGI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PREDLOGA PROJEKATA U OKVIRU IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE SRBIJE I BUGARSKE BIĆI OBJAVLJEN NAJKASNIJE DO KRAJA NOVEMBRA • Za projekte predviđeno 8,74 miliona evra, a pravo učešća na konkursu, kako je objasnio, imaju neprofitne organizacije i lokalne samouprave iz Srbije i Bugarske •

Zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije i šef Nacionalnog tela za programe prekogranične saradnje Ognjen Mirić izjavio je danas da će drugi poziv za prikupljanje predloga projekata u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbije i Bugarske biti objavljen najkasnije do kraja novembra.

Mirić je na konferenciji za novinare istakao da su sredstva predviđena konkursom, u vrednosti od 8,74 miliona evra, namenjena uglavnom za infrastrukturne projekte.

On je naveo da su ta sredstva opredeljena i za projekte iz oblasti reforme obrazovanja i zaštite životne sredine, uz napomenu da će vrednost pojedinačnih projekata iznositi od 20.000 evra do 1.000.000 evra.

Prema njegovim rečima, svi zainteresovani će moći da u naredna tri meseca po objavljivanju poziva pripreme i dostave projekte.

Pravo učešća na konkursu, kako je objasnio, imaju neprofitne organizacije i lokalne samouprave iz Srbije i Bugarske.

On je ukazao na to da je na današnjem sastanku u Beogradu postignut dogovor oko uslova za drugi konkurs koji se realizuje u okviru Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.

Nakon prvog poziva potpisana su 52 ugovora, naglasio je Mirić i dodao da se projekti u kojima učestvuje više od 60 partnera iz Srbije uspešno sprovode.

On je naveo da su slični projekti realizovani i ranije u okviru "Kards" programa, pa su opštine sa juga i istoka Srbije već dovoljno iskusne da najveći deo sredstava privuku u Srbiju.

Direktor Direkcije za upravljanje teritorijalnom saradnjom Ministarstva za regionalni razvoj i javne radove Republike Bugarske Kiril Geratlijev precizirao je da je u okviru sadašnjeg Programa prekogranične saradnje 2007-2013. godine realizovana donacija od 11,2 miliona evra za više od 100 organizacija iz Srbije i Bugarske.

Geratlijev je najavio da će u narednom periodu biti organizovane informativne kampanje, seminari, obuke i radionice u pograničnim područjima obe zemlje namenjene potencijalnim podnosiocima predloga projekata.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 10.11.2011.

OKRUGLI STO "UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU U SRBIJI" BIĆE ODRŽAN 16. NOVEMBRA 2011. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA • Rok za prijavljivanje je 14. novembar 2011. godine •

U cilju doprinosa razvoju finansijskih instrumenata za unapređenje energetske efikasnosti u zgradarstvu, Privredna komora Beograda, uz podršku Evropske unije, sprovodi projekat "Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja energetske efikasnosti u zgradarstvu, u okviru EU propisa i pravnih sporazuma - EUbuild energy efficiency".

U okviru projekta, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda organizuje okrugli sto: "Unapređenje energetske efikasnosti u zgradarstvu u Srbiji"

Okrugli sto će biti održan u sredu, 16. novembra 2011. god, sa početkom u 10,00h, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala IV na četvrtom spratu.

Na okruglom stolu biće detaljno predstavljeni Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 61/2011- prim. red) i Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 61/2011 - prim. red), čija primena ima za cilj povećenje energetske efikasnosti novih i postojećih objekata i uspostavljanje visokih standarda gradnje. Takođe, biće predstavljeno stanje EU Direktive o energetskoj efikasnosti zgrada (2002/91/EC), zakonski i institucionalni okvir i novi modeli finansiranja.

S obzirom na značaj tematike i njenu aktuelnost, molimo Vas da, najkasnije do 14. novembra 2011. godine potvrdite svoje učešće na okruglom stolu putem prijave (u prilogu ovog dopisa) na e-mail adresu: ajanjic@kombeg.org.rs ili fax-a: 011/ 3618-003. Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije, kontakt osoba: Andjela Sofić, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju, Privredna komora Beograda, tel: 011/2641-355, lok. 159.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 10.11.2011.

SEMINAR "INCOTERMS 2010" BIĆE ODRŽAN 17. NOVEMBRA 2011. GODINE U BEOGRADU

Seminar "Incoterms 2010" biće održan 17. novembra 2011. godine u Beogradu.

Ciljna grupa:

Svi akteri u spoljnotrgovinskom procesu: menadžeri i referenti izvoza i uvoza, zaposleni u distributivnim centrima, zaposleni u sektorima preduzeća za spoljnu trgovinu, špediteri, prevoznici, osiguravajuće kuće, banke itd.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa sadržajem Incoterms-a 2010.

Teme:

- Uvodni deo:
- Ugovori trgovačkog posla
- Struktura prodajnog ugovora
- Uslovi isporuke u prodajnom ugovoru
- Gradacija pravnih normi u trgovini
- Incoterms pravila kao trgovačka šansa
- Šta definiše Incoterms 2010
- Šta ne definiše Incoterms 2010
- Novine u Incotermsu 2010
- Kako definisati Incoterms pravilo u prodajnom ugovoru
- Klasifikacija pravila Incoterms 2010
- Pojedinačna analiza univerzalnih pravila Incoterms 2010
- Pojedinačna analiza pravila za vodni transport

Predavač:

Vukan Vujačić, ekspert za međunarodnu špediciju i transport, akreditovani ICC predavač za Incoterms 2010 i član Komisije ICC za trgovačko pravo i praksu.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment - MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 17. novembar 2011. od 14.00 - 20.00 časova.

Prijavljivanje

Telefoni: 011/3284-269, 011/3284-761, 011/3284-485, 062/658-973
E-mail: office@mngcentar.com

Izvor: Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment - MNG Centar, 10.11.2011.

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 24 – 25. NOVEMBAR 2011. GODINE

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:

Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:

Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

Veštine koje će učesnik steći:

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:

Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 24 - 25. novembar. 2011. od 15.00 – 19.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

ROKOVI ODREĐENI ODLUKAMA KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2011. GODINE

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009)
• Godišnji program rada, koji za svaku kalendarsku godinu donosi Institut za standardizaciju Srbije i dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove standardizacije, najkasnije do 1. novembra tekuće godine za narednu godinu, sadrži finansijski plan.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA TARIFNE KUPCE JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)
• Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. novembra 2011. godine.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)
• Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. novembra 2011. godine.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)
• Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. novembra 2011. godine.

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I MAKSIMALNIM VISINAMA ULAGANJA IMOVINE DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA, KAO I NAČINU ULAGANJA TE IMOVINE U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011)
• Društvo za upravljanje fondom dužno je da portfolio fonda kojim upravlja uskladi sa odredbama ove odluke do 1. novembra 2011. godine, osim s tačkom 11. stav 2.(Imovina fonda ne može se ulagati u novčane depozite kod kastodi banke i kod banke koja je osnivač društva za upravljanje fondom, odnosno kod banke koja je direktno povezano lice sa osnivačem tog društva.) te odluke, s kojom je dužno da ovaj portfolio uskladi do 31. decembra 2011. godine.

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU POSTUPANJA BANKE PO PRIGOVORU KLIJENTA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2006)
• Banka elektronski dostavlja izveštaj Narodnoj banci Srbije, u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka banke, i to za treće tromesečje do 5. novembra tekuće godine.

ODLUKA O SADRŽINI PODATAKA KOJE DRUŠTVO ZA OSIGURANJE DOSTAVLJA NARODNOJ BANCI SRBIJE I O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA TIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2007 i 24/2010)
• Društvo tromesečno dostavlja Narodnoj banci Srbije podatke o stanju i promenama na računima imovine, kapitala i obaveza i o prihodima, rashodima i rezultatima poslovanja utvrđenim i raščlanjenim u skladu s pravilnikom kojim se utvrđuje kontni okvir i sadržina računa u kontnom okviru za društva za osiguranjeza treći obračunski period (od 1. januara do 30. septembra) - do 5. novembra tekuće godine.

ODLUKA O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE STATISTIČKIH I DRUGIH PODATAKA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2005 i 21/2010)
• Statističke podatke društvo za osiguranje dostavlja za treći obračunski period do 5. novembra tekuće godine.

ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA PRVI SASTANAK RADNE GRUPE STRATEŠKOG PRISTUPA MEĐUNARODNOM UPRAVLJANJU HEMIKALIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2011 i 58/2011)
• Zadaci Organizacionog odbora za Prvi sastanak Radne grupe Strateškog pristupa međunarodnom upravljanju hemikalijama (SAICM Open/Ended Working Group) su da sprovede aktivnosti koje se odnose na pripremu, organizaciju i održavanje Prvog sastanka Radne grupe Strateškog pristupa međunarodnom upravljanju hemikalijama u Beogradu, od 14. do 18. novembra 2011. godine. Organizacioni odbor se obrazuje na period do 19. novembra 2011. godine.

ODLUKA O POTVRĐIVANJU NACIONALNIH SIMBOLA I PRAZNIKA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2006)
• Potvrđuje se predlog Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine u Srbiji i Crnoj Gori i za praznike bošnjačke nacionalne manjine određuju se: 11. maj, Dan bošnjačke nacionalne zastave; prvi dan Ramazanskog bajrama; prvi dan Kurbanskog bajrama; 20. novembar, Dan ZAVNOS-a.
ODLUKA O POTVRĐIVANJU NACIONALNIH SIMBOLA I PRAZNIKA BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2006)
• Potvrđuje se predlog Nacionalnog saveta nacionalne manjine u Srbiji i Crnoj Gori i za praznike bunjevačke nacionalne manjine određuju se: 2. februar, Dan Velikog prela; 23. februar, Dan izbora prvog Nacionalnog saveta; 15. avgust, Dan Dužijance; 25. novembar, Dan kada je 1918. godine u Novom Sadu održana Velika Narodna skupština Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE O KRITERIJUMIMA I NAČINU ODREĐIVANJA TROŠKOVA PRIKLJUČKA NA SISTEM ZA TRANSPORT I DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2008 i 54/2008)
• Stepen iskorišćenosti kapaciteta na mrežama p <6 bar i visina troškova tipskog priključka se utvrđuje jednom godišnje, najkasnije do 30. novembra tekuće za sledeću kalendarsku godinu, s tim što se može korigovati u toku godine, u slučaju rasta cena na malo za više od 10%, prema objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, za period od donošenja akta o utvrđivanju visine troškova priključka do korigovanja visine tih troškova, o čemu se izveštava Agencija za energetiku Republike Srbije

ODLUKA O SADRŽINI I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA, ODNOSNO ZASTUPANJA U OSIGURANJU I NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI DRUGIH USLOVA ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE TIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2006)
• Stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i načinu dokazivanja ispunjenosti drugih uslova za dobijanje ovlašćenja za obavljanje tih poslova se organizuje u redovnim ispitnim rokovima (maj i novembar). Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Narodnoj banci Srbije - do 15. aprila za majski, odnosno do 15. oktobra za novembarski ispitni rok.

NAPOMENE:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu novembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Oktobar / Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Novembar 2011. godine •

Izvor: Redakcija, 31.10.2011.

ROKOVI ODREĐENI OSTALIM PROPISIMA KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2011. GODINE

STATUT INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2011)
• Iznos sredstava za rad Instituta koji se obezbeđuje iz budžeta Republike Srbije određuje se na osnovu godišnjeg programa rada, uzimajući u obzir predviđeni prihod od članarina, prodaje srpskih standarda, srodnih dokumenata i drugih publikacija, naplate usluga, kao i predviđeni prihod iz drugih izvora. Godišnji program rada, koji za svaku kalendarsku godinu donosi Institut i dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove standardizacije, najkasnije do 1. novembra tekuće godine za narednu godinu, sadrži finansijski plan.

POSLOVNIK VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2006 - prečišćen tekst, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011 i 37/2011)
• Organ državne uprave dužan je da dostavi predlog plana rada do 10. novembra tekuće godine za narednu godinu.

STATUT REPUBLIČKE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2010)
• Upravni odbor Agencije donosi finansijski plan, najkasnije do 15. novembra tekuće godine za narednu godinu.

STATUT NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2010)
• Interna revizija priprema predlog plana o obavljanju revizije za narednu godinu i dostavlja ga guverneru najkasnije 15. novembra tekuće godine.
• Predlog plana o obavljanju revizije za narednu godinu guverner dostavlja Savetu najkasnije 30. novembra tekuće godine.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA VISOKO OBRAZOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2009)
• Ugovorne strane u postupku pregovaranja dogovaraju visinu osnovice za obračun i isplatu plata koja se dogovara na određeno vreme, s tim što dogovoreni period ne može biti duži od dvanaest meseci, odnosno od budžetske godine. Osnovica za obračun plata dogovara se najkasnije do 15. novembra tekuće godine za narednu godinu i to pre usvajanja budžeta Republike Srbije.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2009 i 67/2011)
• Ugovorne strane u postupku pregovaranja dogovaraju visinu osnovice za obračun i isplatu plata koja se dogovara na određeno vreme, s tim što dogovoreni period ne može biti duži od 12 meseci, odnosno od budžetske godine. Osnovica za obračun plata dogovara se najkasnije do 15. novembra tekuće godine za narednu godinu i to pre usvajanja budžeta Republike Srbije.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2011)
• Zaposleni ima pravo na godišnju nagradu. Godišnja nagrada isplaćuje se zaposlenom po pravilu, jednokratno u mesecu januaru, a učesnici se mogu sporazumeti i o tome da se godišnja nagrada zaposlenom isplati, izuzetno, u više delova. O visini i načinu isplate godišnje nagrade učesnici pregovaraju u postupku izrade zakona o budžetu - polovinom meseca novembra za narednu godinu.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA STUDENTSKOG STANDARDA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2007 i 7/2010)
• Ugovorne strane u postupku pregovaranja dogovaraju visinu osnovice za obračun i isplatu plata koja se dogovara na određeno vreme, s tim što dogovoreni period ne može biti duži od dvanaest meseci, odnosno od budžetske godine. Osnovica za obračun plata dogovara se najkasnije do polovine meseca novembra tekuće godine za narednu godinu i to pre usvajanja budžeta Republike Srbije.

STATUT KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2003 i 42/2005)
• Finansijski plan za narednu godinu Komisija donosi do 30. novembra tekuće godine i dostavlja ga Skupštini na potvrđivanje.

PRAVILA O RADU PRENOSNOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2008)
• Godišnji plan isključenja elemenata prve i druge grupe za narednu godinu izrađuje se najkasnije do 30. novembra tekuće godine, a elemenata treće grupe, najkasnije do 10. decembra tekuće godine. Godišnje planove isključenja JP EMS dostavlja korisnicima prenosnog sistema najkasnije u roku od 8 dana od dana izrade.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2009)
• Ugovorne strane u postupku pregovaranja dogovaraju visinu osnovice za obračun i isplatu plata koja se dogovara na određeno vreme, s tim što dogovoreni period ne može biti duži od dvanaest meseci. Osnovica za obračun plata dogovara se u toku meseca novembra tekuće godine za narednu godinu i to pre usvajanja budžeta Republike Srbije.

NAPOMENE:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu novembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Oktobar / Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Novembar 2011. godine •

Izvor: Redakcija, 31.10.2011.

ROKOVI ODREĐENI PRAVILNICIMA KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2011. GODINE

PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2010 i 69/2010)
• U periodu od 1. novembra do 1. aprila vozila moraju biti opremljena zimskom opremom. Van navedenog perioda vozila mogu biti opremljena zimskom opremom.

PRAVILNIK O UPRAVI U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009 i 87/2010)
• Javni tužilac, najkasnije do 1. novembra tekuće godine, ministarstvu nadležnom za pravosuđe dostavlja nacrt kadrovskog plana za svaku kalendarsku godinu. Nacrt sadrži prikaz broja državnih službenika i nameštenika prema radnim mestima i broja državnih službenika sa radnim odnosom na neodređeno vreme koji su potrebni u godini za koju se kadrovski plan donosi. Nacrt sadrži i broj tužilačkih pripravnika čiji se prijem planira i broj državnih službenika čiji se prijem u radni odnos planira na određeno vreme zbog mogućeg povećanja obima posla.

PRAVILNIK O ODRŽAVANJU MAGISTRALNIH I REGIONALNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 2/93)
• Pre početka zimske sezone a najkasnije do 15. novembra, potrebno je izvršiti sledeće pripreme na putevima:
1) posebno čišćenje odvodnog sistema puteva;
2) uklanjanje deponija svih materijala van putnog profila koji ne služe zimskom održavanju;
3) označavanje mesta koja mogu izazvati oštećenja mašina pri uklanjanju snega;
4) na putevima sa nadmorskom visinom preko 1.000 m i gde su uobičajene jake snežne padavine, ivice kolovoza označuju se letvama za sneg sa jedne ili obe strane puta;
5) na mestima očekivanih zavejavanja postavljaju se veštačke prepreke protiv zavejavanja;
6) postavlja se saobraćajna signalizacija samo za zimske uslove.
• S ciljem uspešnog realizovanja pripremnih i operativnih aktivnosti zimskog održavanja puteva, neophodno je da se svake godine najkasnije do 1. novembra obezbedi plan zimske službe za nastupajući zimski period.
• Radovi na održavanju mosta, po pravilu, izvode se u periodu od 15. marta do 15. novembra, uz tehnološka ograničenja u zavisnosti od vrste radova. Hitni radovi mogu se izvoditi i van ovog vremenskog intervala, s tim što se kvalitet izvršenih radova mora posebno proveriti bez obzira u kom su periodu godine izvedeni.
• S ciljem ekonomičnog organizovanja zimske službe, a zavisno od konkretnih meteoroloških uslova postoje četiri stepena pripravnosti zimske službe. I stepen pripravnosti uvodi se sa početkom zimske službe a ukida se njenim završetkom (od 15. novembra do 31. marta, ukoliko planom nije predviđeno drugačije).
• Obaveštavanje o stanju puteva i njihovoj prohodnosti vrši se svakodnevno u toku zimske službe (od 15. novembra do 31. marta) preko sredstava javnog informisanja.

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2011)
• Jesenji raspust počinje u četvrtak, 3. novembra 2011. godine, a završava se u petak, 4. novembra 2011. godine.
• Utorak, 8. novembar 2011. godine obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.
• Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to pripadnici Islamske zajednice - 6. novembra 2011. godine, na prvi dan Kurban Bajrama;

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2011)
• Jesenji raspust počinje u četvrtak, 3. novembra 2011. godine, a završava se u petak, 4. novembra 2011. godine.
• Ponedeljak, 8. novembar 2011. godine obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.
• Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to pripadnici Islamske zajednice - 6. novembra 2011. godine, na prvi dan Kurban Bajrama;

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA VINARSKOG REGISTRA, KAO I O OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U VINARSKI REGISTAR ("Sl. glasnik RS", br. 67/2011)
• Prijava proizvodnje jeste godišnja promena podataka o proizvodnji šire, vina i drugih proizvoda od grožđa sa rodnih vinogradarskih parcela upisanih u Vinogradarski registar, odnosno od uvezenog grožđa, vina i drugih proizvoda za datu proizvodnu vinsku godinu koja se prijavljuje svake godine do 10. novembra;

PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU GAJENJA I PROMETA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2010)
• Promene upisanih podataka prijavljuju se dva puta u toku godine, i to za period od 1. maja do 31. oktobra, najkasnije do 15. novembra.

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU IZVEŠTAVANJA JAVNIH DRUŠTAVA I OBAVEŠTAVANJU O POSEDOVANJU AKCIJA SA PRAVOM GLASA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009)
• Izjavu šestomesečnom planu poslovanja društva čije su akcije uključene na organizovano tržište, za drugo polugodište tekuće godine, akcionarsko društvo dužno je da objavi od 15. septembra do 15. novembra iste godine.

PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR ODGAJIVAČKIH ORGANIZACIJA I ORGANIZACIJA SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA TOG REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2009)
• Promene podataka o imenu i prezimenu odgovornog lica u pravnom licu i broju lica i zvanju zaposlenih na poslovima u stočarstvu koji su utvrđeni rešenjem ministra o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova u stočarstvu prijavljuju se dva puta u toku selekcijske godine, i to za period od 1. maja do 31. oktobra najkasnije do 15. novembra.

PRAVILNIK O PROGRAMU STRUČNOG ISPITA U DELATNOSTI ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA I NAČINU NJEGOVOG POLAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 11/96 i 15/96 - ispr.)
• Stručni ispit se po pravilu polaže u dva ispitna roka, i to u drugoj polovini maja, odnosno drugoj polovini novembra tekuće godine.

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2010)
• Stručni ispit se održava, po pravilu, dva puta godišnje i to tokom maja i novembra meseca.

PRAVILNIK O PROGRAMU STRUČNOG ISPITA U BIBLIOTEČKOJ DELATNOSTI I NAČINU NJEGOVOG POLAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/95 i 29/2005)
• Stručni ispit se po pravilu polaže u dva ispitna roka, i to u drugoj polovini maja, odnosno drugoj polovini novembra tekuće godine.

PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOM PREGLEDU USEVA I OBJEKATA ZA PROIZVODNJU SEMENA, RASADA I SADNOG MATERIJALA I ZDRAVSTVENOM PREGLEDU SEMENA, RASADA I SADNOG MATERIJALA ("Sl. list SRJ", br. 66/99 i 13/2002, "Sl. list SCG", br. 10/2003 i 13/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 39/2006, 59/2006, 115/2006, 119/2007 i 107/2008)
• Zdravstveni pregled objekata poljoprivrednog i šumskog bilja vrši se prvi put najdocnije do 31. jula tekuće godine. Drugi pregled objekata vrši se pre stavljanja sadnog materijala u promet, a najdocnije do 30. novembra tekuće godine. Zdravstveni pregled objekata može se vršiti i više od dva puta godišnje ako je to potrebno zbog nepovoljnih uslova proizvodnje sadnog materijala ili specifičnosti štetnih organizama.

PRAVILNIK O SADRŽAJU ELABORATA O EKONOMSKOJ OPRAVDANOSTI USPOSTAVLJANJA LINIJE, BONITETU DOMAĆEG PREVOZNIKA I O NAČINU ODREĐIVANJA DOMAĆEG PREVOZNIKA ZA USPOSTAVLJANJE LINIJE U MEĐUNARODNOM JAVNOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list SRJ", br. 19/2000 i "Sl. glasnik RS", br. 20/2004 i 91/2006)
• Domaći prevoznik zahtev za uspostavljanje linije podnosi do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu.

PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O SASTAVU I KOLIČINAMA KOMUNALNOG OTPADA NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2010)
• Prikupljanje podataka o ukupnoj masi generisanog otpada vrši se merenjem mase punih kamiona smećara, koji sakupljaju otpad na teritoriji opštine, grada, odnosno grada Beograda. Merenje mase komunalnog otpada vrši se u periodu od sedam dana, sukcesivno (od ponedeljka zaključno sa nedeljom), uključujući i dane vikenda. Merenje mase otpada vrši se četiri puta u godini (februar, maj, avgust, novembar), odnosno za sva godišnja doba u trajanju od sedam dana, sukcesivno.

NAPOMENE:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu novembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Oktobar / Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Novembar 2011. godine •

Izvor: Redakcija, 31.10.2011.

ROKOVI ODREĐENI UREDBAMA KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2011. GODINE

UREDBA O NAČINU RASPODELE I KRITERIJUMIMA ZA DODELU STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2005, 113/2007 i 6/2009)
• Prevoznik od 15. oktobra do 1. novembra tekuće godine podnosi nadležnom organu zahtev za utvrđivanje plana raspodele za narednu godinu.
• Nadležni organ vrši dodelu pojedinačnih dozvola iz plana raspodele na osnovu zahteva koji prevoznik podnosi prema svojim potrebama u toku godine, a najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

UREDBA O STANJIMA U SLUŽBI PROFESIONALNIH VOJNIH LICA I O UNAPREĐIVANJU OFICIRA I PODOFICIRA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2008, 9/2009 i 17/2010)
• Oficir, odnosno podoficir može podneti molbu za premeštaj u pisanoj formi preko prvopretpostavljenog starešine od 1. novembra do 31. decembra tekuće godine.

UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
• Rok za podnošenje zahteva Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede za održavanje lokalnih i regionalnih izložbi je do 1. novembra 2011. godine.

UREDBA O MERAMA IZGRADNJE I POZICIONIRANJA NACIONALNOG BRENDA SRBIJE KROZ INOSTRANU KINEMATOGRAFSKU PRODUKCIJU U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI PUTEM ULAGANJA U DOMAĆU FILMSKU INDUSTRIJU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2011)
• Privredno društvo koje poseduje ovlašćenje nosilaca autorskih prava za prijavljeno kinematografsko delo i odgovarajući ugovor o saradnji sa produkcijom za prijavljeno kinematografsko delo, odnosno koje po posebnom ovlašćenju i za račun produkcije obavlja poslove u vezi izrade kinematografskog dela (Ovlašćeno lice) podnosi zahtev za isplatu podsticajnih sredstava u toku ili nakon završetka proizvodnje kinematografskog dela na teritoriji Republike Srbije, a najkasnije do 15. novembra 2011. godine.

UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2011)
• Upravljači zaštićenih područja proglašenih aktom Vlade posle 31. marta 2011. godine mogu podneti zahtev za dodelu sredstava subvencija do 15. novembra 2011. godine.

UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010)
• Obveznik plaćanja naknade dužan je da propisanu naknadu za jul, avgust i septembar tekuće godine plati do 15. novembra tekuće godine.

UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE PODATAKA PREMERA I KATASTRA I PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2002, 15/2010 i 9/2011)
• Za usluge koje se po zahtevu stranaka obavljaju na terenu u periodu od 16. novembra tekuće do 15. marta naredne godine, visina naknade utvrđena Tarifom uvećava se 50%.

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA GEOLOŠKIH ISTRAŽNIH RADOVA ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011)
• Završetak realizacije Programa geoloških istražnih radova za 2011. godinu planiran je za 30. novembar 2011. godine.

UREDBA O UTVRĐIVANJU OPŠTEG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA PERIOD OD 2008. DO 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2008)
• Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede dužno je da donese operativni plan za narednu godinu do 30. novembra tekuće godine;
• Glavni rukovodilac odbrane od poplava dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede predlog radova na sanaciji zaštitnih objekata do 30. novembra tekuće godine.

NAPOMENE:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu novembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Oktobar / Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Novembar 2011. godine •

Izvor: Redakcija, 31.10.2011.

SEMINAR "POVREDE NA RADU I OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU" BIĆE ODRŽAN 2. NOVEMBRA 2011. GODINE

Seminar "Povrede na radu i osiguranje od povreda na radu" biće održan 2. novembra 2011. godine

Ovaj seminar bavi se predstavljanjem uspešnih rešenja za navedena sporna pitanja i probleme u oblasti osiguranja od povreda na radu, što za posledicu ima drastično smanjenje broja sudskih sporova i neugodnih situacija u preduzećima.

Ciljna grupa:

Poslodavci, lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaposleni u kadrovskim službama (ljudskim resursima), inspektori rada, specijalisti medicine rada, lekari opšte prakse (izabrani lekari).

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika sa problemom i zakonskim okvirom regulisanja povreda na radu i sa sistemom osiguranja od povreda na radu.

Teme:

- Povrede na radu kao problem u oblasti BZR
- Registracija povreda na radu
- Sistem osiguranja povreda na radu
- Kako su regulisane povrede na radu Zakonom o PIO
Po završetku polaznik je osposobljen da:
Uspešno i u skladu sa zakonskim obavezama i propisima rešava probleme povreda na radu.

Predavač:

- Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja.
- Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike.
- Petar Stajković, direktor Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
- Radoje Savićević, načelnik Sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje Ministarstva rada

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 2. novembar 2011. od 9.30 -17.00 časova.
Telefoni: 011/3284-269, 011/3284-761, 011/3284-485, 062/658-973
E-mail: office@mngcentar.com

Izvor: Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, 31.10.2011.

NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

LINK KA VESTI:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ea54ace9-d8b2-4845-9db9-7e4b24a78cf7

POSLANICI SKUPŠTINE RS PRETRESLI UKUPNO 50 AMANDMANE NA PREDLOŽENA REŠENJA O IGRAMA NA SREĆU I OTPISU DUGOVA KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA ZA PREUZETE OBAVEZE PO INOSTRANIM KREDITIMA

Tanjug

Skupština RS završila je radni dan ranije nego što je uobičajeno, a aktuelnu sednicu nastaviće u ponedeljak, 14. novembra.

Poslanici su u raspravi, koja je trajala samo dva sata, pretresli ukupno 50 amandmane na predložena rešenja o igrama na sreću i otpisu dugova korisnicima javnih sredstava za preuzete obaveze po inostranim kreditima.

Radi se o dugovima koji su nastali pre 1990. godine, a predloženo je da se Akcionarsko društvo "Železnice Srbije" oslobodi duga u iznosu od 182 miliona evra i nešto više od 15 miliona američkih dolara, a preduzeće "Putevi Srbije" za nešto više od 43 miliona američkih dolara i blizu 465 miliona evra.

Predloženo je da se Klinički centar Srbije oslobodi duga od nešto više od tri miliona evra, Kliničko-bolnički centar "Zemun" blizu dva miliona evra, Savezna javna ustanova Radio Jugoslavija za nešto više od tri miliona evra i 627.000 švajcarskih franaka, Fond za razvoj Srbije za 321.000 američkih dolara i Univerzitet u Novom Sadu - Građevinski fakultet Subotica za 235.000 američkih dolara.

Nova zakonska rešenja o igrama na sreću predviđaju povećanje poreske naknade, koja će se u zavisnosti od vrste igara i načina priređivanja kretati u procentima od pet do 15 odsto, a što bi trebalo da ostvari znatno veće prihode u budžetu.

Zakon se prvi put bavi društvenom odgovornošću, odnosno regulisanjem priređivanja igara na sreću kako bi se zaštitili maloletnici, pa je njima onemogućeno igranje, čak i pristup i bilo kakva komunikacija sa priređivačima igara na sreću i kladionicama

Parlamentarci će u ponedeljak debatovati o amandmanima na izmene Zakona o spoljno-trgovinskom poslovanju i Predlogu zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama.

"SVAROVSKI" INTERNEŠENEL HOLDING AG ZAPOČINJE ULAGANJE U SUBOTICI, A SIMENS POVEĆAVA KAPACITETE FABRIKE U SUBOTICI I BROJ RADNIKA

Tanjug

Kompanija planira da se u prvoj fazi uloži 15 miliona evra u Subotici i počne osnovnu proizvodnju, koja obuhvata proces obrade, spajanja i pakovanja kristala, koji će kompletno biti namenjeni izvozu.

Postoji mogućnost proširenja investicije kroz drugu fazu, što će značiti i povećanje iznosa investicija Svarovskog u Srbiji, ističe se u saopštenju.

U pregovorima sa ovim vodećim svetskim proizvođačem, koji su vođeni tokom ove godine, učestvovali su predstavnici Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) u saradnji sa austrijskom ambasadom.

"Svarovski" Internešenel Holding AG sa sedištem u Švajcarskoj bavi se proizvodnjom kristala za nakit i ukrasne figure, kao i materijala od kristala za modnu industriju i kristalne lustere.

Ova kompanija, koja u 120 zemalja zapošljava oko 24.840 ljudi, imala je u 2009. godini obrt od 2,25 milijardi evra.

Ova kompanija će uložiti 24 miliona evra u proizvodnju novog tipa generatora, koji je razvio jedan od inženjera kompanije, a proizvodiće se u subotičkoj fabrici.

U Simensu navode da fabrika u Subotici, najznačajniji domaći proizvođač električnih mašina i pretvarača koji se primenjuju u oblasti obnovljivih izvora energije, predstavlja reprezentativan primer ovog segmenta srpske privrede, koji Srbiju postavlja na tehnološku mapu sveta.

Kompanija Simens je, takođe danas saopštila da je ovu fiskalnu godinu završila sa ukupnim porastom profita za 36 odsto, koji sada iznosi 9,1 milijardu evra, a dobit od redovnog poslovanja uvećala se za gotovo dve trećine, na sedam milijardi evra.

Prihodi od redovnog poslovanja porasli su za sedam odsto - na 73,5 milijardi evra, a nove porudžbine porasle su za 16 odsto, na 85,6 milijardi evra.

GUVERNER NBS ISTAKAO DA JE SRBIJA VEĆ ZAHVAĆENA DRUGIM TALASOM KRIZE

Tanjug

Šoškić je na okruglom stolu Ekonomskog fakulteta o uticaju krize u evro zoni na Srbiju rekao da nema razloga za bilo kakvu vrstu nesigurnosti bankarskog sistema.
On je istakao da o poverenju građana u bankarski sistem govore podaci o rastu depozita u Nedelji štednje.

Srbija, prema njegovim rečima, pokazuje veći stepen otpornosti na uticaje ekonomske krize od zemalja koje imaju bolji rejting.

Šoškić je rekao da je NBS namenski dozvolila veće dnevne oscilacije deviznog kursa, jer je to prirodna odbrana od ulaska "vrućeg novca" u finansijski sistem.

Kako je dodao, mere koje preduzima NBS doprinele su da je manja mogućnost da matične banke iz inostranstva povuku novac iz banaka u Srbiji. Naveo je da je kratkoročna izloženost banka prema inostranstvu smanjena sa 36 na 18 odsto, a prema najnovijim podacima čak na 16 odsto.

Srbija je, kako je rekao guverner, na zaštiti od negativnih efekata svetske krize uradila više nego što su mnogi spremni da priznaju.

"Srbija je već zahvaćena krizom, ekonomske aktivnosti su ozbiljno pogođene i ugrožene su prognoze za privredni rast", kazao je Šoškić i dodao da je neophodno da se uvedu mehanizmi kako bi se šteta od krize minimizirala.

Guverner je naveo su devizne rezerve NBS 11 milijardi evra i da su ove godine bile minimalne intervencije centralna banka na deviznom tržištu, jer je prodala 60, a kupila 45 miliona evra.

"Sa druge strane, zajedno sa privatnim sektorom, Privrednom komorom Srbije i Savetom stranih investitora izaći ćemo sa predlogom zakona koji će ograničiti rokove plaćanja i koji će važiti za privatni i za državni sektor", istakao je Ćirić u izjavi novinarima nakon dodele "Oskara kvaliteta".

Prema njegovom uverenju, Uredba o ograničavanju rokova plaćanja, a posebno Zakon, doprineće umanjenju nelikvidnosti koja je i pre mučila privredu, ali je sada pogotovu izražena u uslovima svetske ekonomske krize.

Ćirić je podsetio da je nekonkurentnost jedan od problema srpske privrede, osim visoke stope nezaposlenosti i nelikvidnosti.

Kada je reč o zapošljavanju, Ćirić je naveo da od 2008. postoji negativan trend, jer je broj zaposleni smanjen sa 1,9 na 1,7 miliona građana.

"Sa druge strane, uspeli smo da kroz određene programe mera vlade sačuvamo više od 50.000 radnih mesta. Privukli smo i strane investitore što je jedan od načina borbe protiv ekonomske križe", istakao je Ćirić.

Prema njegovim rečima, Srbija je proglašena za lidera u regionu u privlačenju stranih i direktnih investicija, ispred zemalja EU, kao što su Rumunija i Bugarska.

"Tu ima ohrabrujućih pokazatelja. Situacija je dosta je teška, i u regionu i zemljama EU koje su naši najveći trgovinski partneri i izvozna tržišta, kao i u zemljama iz kojih dolazi najveći deo investicija, zato moramo biti spremni da odreagujemo na pravi način i mislim da ćemo svi zajedno, kao vlada u tom uspeti", zaključio je Ćirić.

OTVOREN NOVI KONTAKT CENTAR U SUBOTICI POMOĆU KOJEG GRAĐANI MOGU DA PRIJAVE SVOJE KOMUNALNE PROBLEME

Tanjug

Građani sve više postaju partneri gradovima i opštinama u rešavanju komunalnih problema, pa tako lokalne samouprave ne dobijaju samo žalbe i pritužbe, već i konkretne predloge, rekao je otvarajući novi Kontakt centar u Subotici, pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Tomislav Stantić.

"Subotica je 19. od ukupno 27 gradova i opština u Vojvodini u kojima će do kraja godine biti otvoren Kontakt centar, pomoću kojeg građani mogu da prijave svoje komunalne probleme", istakao je Stantić. On je dodao da je za subotički Kontakt centar izdvojeno 2,5 miliona dinara, od čega je sekretarijat na čijem je čelu obezbedio 1,7 miliona, kroz Konkurs za sufinansiranje projekata koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava na teritoriji Vojvodine.

Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić je podvukao, da cilj Lokalne samouprave nije samo uspostavljanje partnerskog odnosa sa građanima, već i sa Javnim-komunalnim preduzećima, kako bi se u što kraćem roku pronašlo rešenje ili odgovor na pitanja ili pritužbe građana.

"Kontakt centar je u direktnoj vezi sa Komunalnom policijom, koja od nedavno radi u Subotici, a građani svoje probleme mogu da prijave lično, telefonom, SMS-om ili putem Interneta", rekao je Vučinić dodajući da građani tom prilikom moraju da ostave svoje podatke, ali da su oni tajni i zaštićeni.

NASTAVLJA SE PROGRAM NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE U NAJNERAZVIJENIJIM OPŠTINAMA U SRBIJI

Tanjug

Program Nacionalnog investicionog plana za razvoj infrastrukture u najnerazvijenijim opštinama u Srbiji, koji je bio zamrznut ove godine, biće nastavljen u 2012. godini, najavio je danas državni sekretar u Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj Milan Đokić.

"Program je bio intenzivan u 2009. i 2010. godini, dok je u 2011. privremeno zamrznut zbog nedostatka finansijskih sredstava, ali smo i ove godine imali saradnju sa nerazvijenim opštinama i realizovali veliki broj projekata (koji nisu bili završeni)", rekao je Đokić u Palati Srbije na sastanku sa predsednicima 46 najnerazvijenijih opština u Srbiji, u kojima živi oko 800.000 ljudi.

Kroz programa NIP-a za pomoć najsiromašnijim opštinama je od 2009. ukupno uloženo više od dve milijarde dinara, realizovano je 177 projekata, a do kraja ove godine biće završen još 21 projekat.

Od 2009, na teritorijama tih opština izgrađeno je ili rekonstruisano više od 100 kilometara lokalnih puteva, osam mostova, skoro 130 kilometara vodovodne i kanalizacione mreže, desetak obdaništa, sedam škola...

Takvi projekti doprinose unapređenju kvaliteta života stanovnika u tim opštinama, istakao je Đokić.

Državni sekretar je pozvao predstavnike najsiromašnijih opština da učestvuju na konkursu Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja za finansiranje projekata sredstvima NIP - a u 2012. godini, a rok za podnošenje prijava je do 15. decembra.

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU SRBIJE POKRENULA JE RESTRUKTURIRANJE ČETIRI PREDUZEĆA ODUZETA GRAĐEVINSKOJ NIBENS GRUPI ZBOG NEPOŠTOVANJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA

RTV, Beta

Kako se navodi u oglasima objavljenim u listu "Politika", restrukturiranje je pokrenuto u Preduzeću za puteve "Beograd", novosadskom "Vojvodinaput-Bačkaputu", preduzeća za izgradnju, remont i održavanje pruga ZGOP iz Novog Sada i fabrici građevinskog materijala "Budućnost" iz Preševa.

Precizira se da će se restrukturiranje obaviti statusnim promenama, delimičnim ili potpunim otpisom dugovanja i drugim promenama, koje omogućavaju prodaju kapitala i imovine preduzeća.

Agencija za privatizaciju pozvala je sve poverioce da u roku od 15 dana prijave svoja potraživanja.

Kako je ranije objavljeno, računi preduzeća iz Nibens grupe blokirani su zbog dugova od oko 180 miliona evra, od kojih je oko 130 miliona evra dug bankama.

Preduzeća iz grupe Nibens imaju više od 5.000 zaposlenih, a putari iz te grupe održavaju više od 40 odsto puteva u Srbiji i učestvuju u izgradnji autoputa na Koridoru 10 kroz Srbiju, kako i dela autoputa ka Crnoj Gori kod Ljiga.

Ministar ekonomije Srbije Nebojša Ćirić izjavio je da će Ministarstvo i Vlada pokušati da, reorganizacijom kroz stečaj, reše probleme i ostalih preduzeća iz Nibens grupe, koja nisu u nadležnosti Agencije za privatizaciju.

U SKLADU SA ZAKONOM O TURIZMU, TURISTIČKA INSPEKCIJA ODUZIMA LICENCU AGENCIJI "JUNAJTED TRAVEL INTERNACIONAL"

Tanjug

Turistička inspekcija će oduzeti licencu turističkoj agenciji "Junajted travel internacional", koja je organizovala propalo putovanje turista u Egipat.

Inspekcija je već podnela i krivičnu prijavu zbog osnovane sumnje da je reč o prevari, izjavila je načelnica Turističke inspekcije Brankica Bajat.

"Turistička inspekcija je izvršila kontrolu i pošto osnovano sumnja da je možda u pitanju neka prevara, mi smo čak podneli i krivičnu prijavu", rekla je Bajatova.

Oštećeni putnici imaju pravo da traže nadoknadu štete iz polise osiguranja koju je turistička agencija "Junajted travel" imala, rekla je Bajatova.

Ona je istakla da je zakonom o turizmu obezbeđeno da putnici budu što više zaštićeni u ovakvim situacijama.

Zbog toga što agencija nije obezbedila povratak za 234 putnika iz Hurgade, država je brzo obezbedila avione kojima su se svi turisti vratili kući iz Hurgade, rekla je ona.

Pre nedelju dana grupa turista je vraćena iz Egipta, gde su zbog zbog neplaćanja usluga srpske turističke agencije egipatskim agencijama izbačeni iz hotela u Hurgadi.

Bajatova je rekla da ima 580 turističkih agencija koje organizuju putovanja i navela godišnje podatke prema kojima je bilo oko 475 prijava putnika koji su tvrdili da su oštećeni, od kojih su oko 50 odsto, odnosno 232, bile opravdane.

Turisti su dobili 164 slučaja, a vraćeno je više od 11 miliona dinara, dodala je ona.

POVERENIK POVODOM FIATA: POZIVANJE NA „ARGUMENTE“ KOJI NEMAJU OSNOVA U USTAVU I ZAKONU NE DOPRINOSI OTKLANJANJU POSTOJEĆIH DILEMA

Smedia

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da se izjava ministra za ekonomiju i regionalni razvoj, kojom se pokušava objasniti dostavljanje cenzurisanih dokumenata Savetu za borbu protiv korupcije, ne može dovesti u sklad sa rešenjima na kojima se u našem zakonodavstvu zasniva pravo na slobodan pristup informacijama, kao i mogućnosti ograničenja tog prava.

Upozoravajući da pozivanje na „argumente“ koji nemaju osnova u Ustavu i zakonu ne doprinosi otklanjanju postojećih dilema već ih samo pothranjuje poverenik, Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

„Pravo na slobodan pristup informacijama zasnovano je na Ustavu i Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. To pravo se ostvaruje na način, pod uslovima i po proceduri koja je utvrđena zakonom i to se ne može dovoditi u pitanje odredbama bilo kakvih komercijalnih ugovora.

Zakon, naravno, podrazumeva i mogućnost da se, pod uslovima koje je utvrdio, radi zaštite određenih legitimnih interesa pravo javnosti može i ograničiti. I u tom kontekstu mogao se i ograničiti pristup određenim informacijama čije otkrivanje bi moglo ugroziti legitimne interese druge ugovorne strane. Međutim, takva mogućnost ograničenja ima limite i svakako se ne može odnositi i na informacije koje su apsolutno legitiman predmet interesovanja javnosti kao što su npr. restruktuiranje imovine, podsticaji i sl.

Za javnost može biti posebno zbunjujuće pozivanje na „poslovnu tajnu“ kao i na to da su cenzuru dokumenata „izvršili ljudi iz Fiat-a“. Prvo, jer dokumenti naših organa vlasti uopšte ne mogu biti klasifikovani kao „poslovna tajna“, imajući u vidu da Zakon o tajnosti podataka usvojen još pre dve godine uopšte ne poznaje taj termin u okviru nomenklature tzv. klasifikovanih podataka. I drugo, važnije, jer kao i u svakoj suverenoj zemlji, postupanje po zahtevima upućenim našim organima vlasti i odlučivanje o njima mora biti isključivo stvar naših organa vlasti.

S tim u vezi podsećam da je čak i u odredbama osnovnog Ugovora o zajedničkom investicionom ulaganju između Republike Srbije i Fiat-a, koje se odnose na poverljivost i objavljivanje informacija, predviđeno da se obaveza poverljivosti neće primenjivati ako objavljivanje informacije zahteva merodavno pravo. A po ugovoru merodavno je pravo Republike Srbije.“

Saopštenje za javnost od 4.11.2011 preuzeto sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

PREMA OBRAZLOŽENJU VRHOVNOG SUDA KANADE - LINKOVANJE NIJE KLEVETA

Smedia

Naime, Vrhovni sud Kanade obrazložio je da je linkovanje drugačije od objavljivanja uvredljvih informacija i klevete. Odluka suda usledila je nakon što je Vejn Kruks, biznismen iz Vankuvera i menadžer kampanje za tamošnju Zelenu stranku, podigao optužnicu tvrdeći da ga je sajt p2pnet.net oklevetao stavivši link ka nekom, za njega uvredljivom, članku.

Sudija Rozali Abela smatra da je ovakva odluka velika pobeda u borbi za slobodu na internetu u Kanadi, jer širenje informacija putem mreže, počiva na upotrebi linkova.

„Internet ne može da pruža informacije bez linkovanja“, stoji u odluci suda.

„Ograničavanjem njihove korisnosti podvrgavajući ih tradicionalnim zakonima o izveštavanju značajno bi ograničilo protok informacija i na posletku, slobodu izražavanja“.

To naravno ne daje za pravo blogerima i sajtovima da direktno objavljuju uvredljive materijale.

Štaviše, odluka je doneta pod pretpostavkom da originalni sadržaj nije klevetnički sam po sebi.

U konkretnom slučaju, činjenica da sajt p2pnet.net nije reprodukovao ništa od linkovanog materijala ili ga komentarisao bila je dovoljna da se utvrdi njegova „nevinost“.

Sjedinjene Američke Države imaju sličan zakon u okviru Zakona o pristojnoj komunikaciji iz 1996. godine.

Paragraf 230 tog Zakona štiti proizvođače i korisnike interaktivnih kompjuterskih usluga koji objavljuju tuđe informacije.

Te „informacije“ uključuju komentare i materijale treće strane, kakvi su linkovi.

Iako su sudovi pojedinih država do sada imali slučajeve slične Krukovom, Vrhovni sud SAD nikada nije zauzeo zvaničan stav o paragrafu 230.

Da li bi ostavljanje linka trebalo da se smatra klevetom? Da li odluka otvara Pandorinu kutiju ili je stvarna pobeda online slobode izražavanja?

MERKELOVA ZA MINIMALNE PLATE U SVIM SEKTORIMA

Tanjug

Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da želi da se minimalna plata uvede u one sektore u kojima trenutno ne postoji kako bi ta najveća privreda u okviru evrozone imala "pravedno" tržište rada, objavila je nemačka agencija DPA.

Uoči kongresa stranke na čijem je čelu, Hrišćansko-demokratske unije (CDU), koji će se održati u Lajpcigu sledeće sedmice, Merkelova je u intervjuu istakla da je ta stranka, nakon višegodišnjeg opiranja, spremna da se pozabavi pitanjem minimalnih plata, prenela je agencija AFP.

"Ljudi žele pravedno tržište rada i vide da ono ima slabih tačaka. Svet se menja pa tako i velike stranke kao što je CDU moraju da na ispravan način reaguju na te promene na temelju vrednosti koje nas definišu", istakla je ona.

Merkelova je dodala da se protivi predlogu laburističkog krila njene stranke da se na kongresu u Lajpcigu usvoji iznos minimalne plate od oko sedam evra po satu, već se umesto toga zalaže za fleksibilniji model, prema kojem bi pojedini sektori trebalo da u saradnji sa svojim poslodavcima odrede plate bazirane na tržišnim uslovima.

"Treba da ostavimo komisiji sastavljenoj od poslodavaca i zaposlenih da odrede minimalnu platu za svaki region i industriju u onim sektorima gde ne postoji sporazum o platama", rekla je nemačka kancelarka.

KINESKI SUDOVI OSUDILI NA SMRTNE KAZNE DVOJICU POZNATIH PRIVREDNIKA ZBOG KORUPCIJE I PRONEVERE

Tanjug

Jedan je osuđen zbog nelegalnog fonda piramidalnih investicija, a drugi zbog korupcije i pronevere sredstava, javili su danas državni mediji.

Vlasnik firme za poslove s nekretninama Đi Venhua osuđen je na najtežu kaznu zbog ilegalnih poslova prikupljanja novca za investicije u iznosu od 5,5 milijardi juana (870 miliona dolara), na koje je po principu piramidalne štednje davao nerealno visoku kamatu od preko 12 procenata.

Njegova firma Jintai ril estejt investment iz grada Lišui u istočnoj kineskoj provinciji Džeđiang, na nelegalan način je prikupljala sredstva i nudila visoku zaradu između 2003. i 2008. godine, objavio je list "Global tajms".

Đi i drugi partneri prikupili su sredstva od više od 15.000 investitora u Džeđiangu i centralnoj provinciji Hunan, govoreći im da će fondovi biti korišćeni za podizanje stambenih i poslovnih objekata i obećavali visok povraćaj uloženog kroz tada brz rast cena nekretnina.

Prevara je trajala dok vlasti nisu uhapsile vlasnike firme septembra 2008. nakon što je ona bankrotirala zbog svetske finansijske krize.

Lokalni sud je u ponedeljak osudio još pet ljudi umešanih u te malverzacije, uključujući troje Đijevih rođaka, od kojih su dvoje dobili odloženu smrtnu kaznu, a jedan doživotnu robiju.

U Kini se odložena smrtna kazna posle dve godine zbog dobrog vladanja obično zameni doživotnim zatvorom.

Preostalo dvoje zaposlenih u firmi je osuđeno na tri godine zatvora.

Ilegalne pozajmice ili zelenašenje je bilo široko rasprostranjeno u Kini nakon što su vlasti ograničile kredite zbog visoke inflacije, pa su banke favorizovale velika državna preduzeća i ostavljale bez kredita male privatne kompanije.

Sud u Šangaju osudio je na smrtnu kaznu bivšeg predsednika državne šangajske farmaceutske grupe zbog korupcije i pronevere sredstava u slučaju koji je izazvao i zabrinutost za bezbednost lekova.

Sud je Vu Đianvena osudio na najtežu kaznu zbog primanja mita od 11,8 miliona juana (1,9 miliona dolara) i pronevere 33,5 miliona juana, oko 5,5 miliona dolara, objavio je list "Novosti kineskog biznisa".

Vlasti su takođe zaplenile Vuovu imovinu koja se sastojala i od računa u stranim bankama, piše list bez navođenja iznosa.

Vu je uhapšen 2009. godine, a optužen je da je tokom deset godina 35 puta primio mito da bi njegova firma kupovala sirovine od određenih firmi. On je takođe davao isključiva prava prodaje lekova te firme određenim agentima, piše list.

Šangajska farmaceutska grupa je po prihodima treća najveća kineska kompanija za proizvodnju lekova.

AKCIJAMA SPASAVAJU "JUGOREMEDIJU"

RTV

Mali akcionari zrenjaninske fabrike lekova "Jugoremedija", udružili su svoje akcije. Kako tvrdi njihov predstavnik , plan im je udruživanje sa državnim paketom akcija što bi dovelo do većinskog vlasništva, a sve to u cilju spašavanja ove, nekada veoma uspešne fabrike koja trenutno posluje sa gubicima.

ISTIČE ROK ZA INVESTITORE U NOVU AVIOKOMPANIJU

Dodatni rok za prijavu potencijalnih investitora na tender Vlade Srbije za zajedničko ulaganje u osnivanje nove aviokompanije (NewCo) ističe. Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku Srbije je prvobitni rok za prijavu na tender produžilo za mesec dana, zbog, kako su naveli, zahteva zainteresovanih investitora.

Na tenderu koji je raspisan 1. avgusta mogu da učestvuju aviokompanije, kao i finansijski investitori koji imaju najmanje pet odsto ulaganja u vazdušnom saobraćaju.
Zainteresovane kompanije ili konzorocijumi moraće da dostave dokaz i da su u 2010. godini prevezle više od 1,5 miliona putnika i da im je konsololidovani bilans bio veći od 200 miliona evra.  

Ministar za infrastrukturu Srbije Milutin Mrkonjić je prošle sedmice pozvao aviokompanije iz Azebejdžana, Turske i Rusije da učestvuju na tenderu.  
Prema ranijim najavama iz Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, strateški partner za osnivanje nove aviokompanije Srbiji trebalo bi da bude izabran do kraja godine.  

Vrednovanje ponuda i pregovori trebalo bi da budu realizovani u novembru i decembru, nakon čega će biti izabran strateški partner. Do juna sledeće godine trebalo bi da se realizuju aktivnosti na uspostavljanju nove kompanije, prenosu sredstava i regulisanju obaveza Jat ervejza, kazali su u Ministasrtvu.  

TREBA DA PLATE DUG ZA POREZ NA FIRME KOJE NE POSTOJE VIŠE OD DESET GODINA

Ivana Brcan, Blic

NOVI SAD - Pometnja koju su napravile opomene za poreska dugovanja, poslata na sve adrese u Vojvodinu i u Novi Sad, možda najbolje ilustruju knjigovodstvane agencije koje su zatrpane besnim klijentima i red na ulici ispred poreske uprave, koji je već danima dugačak. I redakciji „Blica“ ogorčeni preduzetnici ne prestaju da se javljaju, tvrdeći da su dobili dug za porez, za firme koje ne postoje više od 20 godina.

Novosađanka Ljiljana Ćurčić svoju trgovačku radnju zatvorila je još 1988. a pre sedam dana dobila je obaveštenje prema kom treba da plati skoro 70.000 dinara na ime zatezne kamate za firmu koja ne postoji. Navodno je, kako joj je objašnjeno u Poreskoj upravi, prilikom zatvaranja firme ostalo oko 1.000 dinara duga, koji se za ovih 23 godine nagomilao do te cifre.

- Zašto me prilikom gašenja firme o tome nisu obavestili i zašto me sve ovo vreme niko nije izvestio o dugu koji mi se svake godine obračunava po kamati koja uopšte nije niska, nije mi jasno. Odakle mi sada 70.000 dinara da im dam i koji je to bezobrazluk? Da građani znaju da su dužni, možda bi vremenom uplaćivali, ne bi čekali da im se nagomila toliki novac, koji u današnje vreme malo ko može tako lako da izvadi iz novčanika - objašnjava Ljiljana, koja je od radnice u Poreskoj upravi saznala da je, navodno, ova akcija sprovedena da bi se na brzinu napunio budžet.

- Žena koja radi godinama u poreskoj upravi rekla mi je kako su ova obaveštenja o porezu, koja su većinom nevažeća, poslata po sistemu - ako prođe, prođe. Uvek će se naći neko ko će se uplašiti i otići da uplati dug koji ne postoji. Pa to je krajnje bezobrazno prema građanima. Pogotovo ako je istina da su ova obaveštenja slata samo u Vojvodinu, a ne i u celu Srbiju - kaže naša sagovornica, napomenuvši da joj ne pada na pamet da plati dug koji joj se naprasno posle 23 godine prepisuje.

U Poreskoj upravi rekli su za „Blic“ da su negodovanja ljudi u velikoj meri opravdana i potvrdili da su rešenja koja su poslali, mahom nevažeća, ali da svi građani imaju vremena tri nedelje da odu u Poresku upravu i raspitaju se o stanju svog poreskog računa. Međutim, da bi to učinili, građani moraju otići lično u filijalu Poreske uprave, na šalter koji je jedan jedini za ovakva pitanja u Novom Sadu.

Branimir Kovačev čekao je čitav dan da bi došao na red. On je zamrzao svoju firmu za peskarenje čaša u januaru 2010. Međutim, ovog meseca u koverti ga je dočekalo neprijatno iznenađenje da je dužan 400.000 dinara za porez.

- Umalo me nije šlog strefio kad sam video. Sva sreća pa čuvam rešenje o zamrzavanju firme koje sam dobio u Agenciji za privredne registre. Kada sam firmu zamrzao na neodređeno vreme, istog dana otišao sam u Poresku upravu, gde je ovo rešenje prosleđeno mom poreskom referentu. Juče sam čekao ispred filijale čitavo prepodne da bih video ko je ovde lud? Rečeno mi je da je moguće da se potkrala greška i da će biti ispravljena - kaže preduzetnik Branimir Kovačev.
Vlasnica jedne knjigovodstvene agencije Vesna Šupić kaže da su joj sva 24 klijenta došla na vrata, nakon što su primili obaveštenje o stanju poreskog računa.

- Svi su došli da negoduju. Naravno da se dešava da i mi grešimo, ali konkretno u ovom slučaju najveća krivica je u administarciji Poreske uprave. Ružno je to što su poslali na sve adrese obaveštenje o dugovanjima, a pritom ih samo paušalno naveli, ljudi ne znaju ni za koji period im je taj dug ni po kom osnovu. U većini slučajeva je to već nešto što je plaćeno ili nešto što je zastarelo, jer nakon pet godina dug za porez zastareva, ukoliko poreska uprava ne reaguje - rekla je Šupićeva.
 
Prema njenim rečima, procedura koja sledi za sve vlasnike knjigovodstvenih agencija biće mučna jer treba da idu na šalter i za svakog klijenta posebno podnesu zahtev za listing o stanju poreskog računa. Taj listing čeka se mesec ili dva, a potom se uporođuje sa onim iz Poreske uprave. Kada se utvrdi čija je greška, piše se zahtev da se ista ispravi. Kako je u Vojvodinu poslato 260.000 ovakvih zahteva, vrlo je verovatno da će šalteri poreskih uprava biti još dugo zakrčeni.

PROMENITI ODLUKU VLADE RS TAKO DA SE REGISTRACIJA TRAKTORA, KOMBAJNA, PRIKOLICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH MAŠINA PLAĆA JEDNOM, A NE SVAKE GODINE

FoNet , RTV

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) saopštila je danas da je prikupila 30.000 potpisa podrške inicijativi da se hitno promeni odluka Vlade Srbije i da se registracija traktora, kombajna, prikolica i ostalih poljoprivrednih mašina plaća jednom, a ne svake godine.

Ova inicijativa dobila je podršku koalicionih partnera, pa se očekuje da se o njoj raspravlja na prvoj narednoj sednici republičkog parlamenta, kaže se u saopštenju.

Traktor je domaćinstvu oruđe za rad, a automobil je luksuz. Ako cena registracije automobila zavisi od "kubikaže", nije logično da se po istom principu registruje traktor ili bilo koja poljoprivredna mašina, navodi se u saopštenju.

POREZNICI POGREŠILI - POZIV GRAĐANIMA DA REŠE NEDOUMICE

RTV

Mnogi Vojvođani dobili su ovih dana obaveštenja o neplaćenom porezu, ali na imovinu koju ne poseduju ili su već platili porez na nju.

Reč je o porezu na oružje, zemlju, i slično.

U Poreskoj upravi kažu da je došlo do greške jer sistem nije savršen i apeluju na obveznike da ipak dođu do filijala uprave da bi razrešili nedoumice oko plaćanja poreza.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji gradjani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju gradjanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose izmedju pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvodjače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

NA INTERNET STRANICI AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POSMATRAČE IZBORNE KAMPANJE • Poziv je otvoren od 11. do 21. novembra 2011. godine •

Pozivaju se kandidati, koji žele da obavljaju poslove posmatranja izborne kampanje političkih subjekata u 2012. godini u svojstvu posmatrača Agencije za borbu protiv korupcije, da se prijave na poziv za terenskog posmatrača, koordinatora i centralnog koordinatora za poslove posmatranja izborne kampanje.

Detalje o javnom pozivu možete pogledati na http://www.acas.rs/images/stories/javni_poziv_konacna_verzija1.pdf

Obrazac P - 1 možete preuzeti na http://www.acas.rs/

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 10.11.2011.

PRIPADNICI NACIONALNIH MANJINA NA STAŽU U DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA • Cilj projekta je povećanje aktivnog učešća nacionalnih manjina u javnom životu i njihovo pojačano uključivanje u državne ustanove u Srbiji •

Ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu u Vladi Republike Srbije Milan Marković primio je danas u Palati Srbije deset mladih pripadnika nacionalnih manjina koji će šest meseci stažirati u četiri državne institucije.

Marković je tom prilikom naveo da je cilj Programa stažiranja mladih pripadnika nacionalnih manjina u državnim institucijama u Srbiji povećanje aktivnog učešća pripadnika romske, bošnjačke i albanske zajednice u javnom životu i u državnim ustanovama.

On je napomenuo da ovaj program sprovodi resorno ministarstvo u partnerstvu sa Misijom OEBS-a i uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u Srbiji.

Ministar je istakao da je među ciljevima resornog ministarstva i podsticanje mladih kandidata iz manjinskih zajednica da konkurišu za radna mesta u državnoj upravi Srbije.

Stažisti će imati priliku da se bolje upoznaju sa radom državne uprave i to kroz rad u institucijama koje su od najvećeg značaja za ostvarivanje kolektivnih prava manjina, napomenuo je Marković.

Pored Uprave za ljudska i manjinska prava, deset izabranih studenata stažiraće i u Ministarstvu prosvete i nauke, Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva, kao i u Koordinacionom telu za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, saopštio je on.

Prema njegovim rečima, na osnovu intervjua izabrano je deset kandidata od kojih se očekuje da steknu nova znanja i veštine koje će im pomoći u pronalaženju posla.

Nacionalne manjine treba da kroz konkretne primere shvate da su im vrata otvorena i da je njihova pomoć u društvu dobrodošla i očekivana, naveo je Marković.

Ministar je naglasio da su materijalna sredstva za realizaciju projekta obezbeđena uz pomoć partnera, a za pripadnike albanske nacionalne manjine biće organizovan i kurs srpskog jezika.

Dobrodošlicu studentima iz Vranja, Preševa, Bujanovca, Novog Pazara, Niša i Bele Palanke poželeo je i zamenik šefa misije OEBS-a u Srbiji Tomas Mor, koji im je poručio da ovom iskustvu treba da pristupe otvoreno i da što bolje iskoriste boravak u Beogradu.

Zamenik ambasadora Velike Britanije u Srbiji Dejvid Mekfarlen je naglasio da ovaj projekat može da ima višestruke efekte i poručio stažistima da njihovo usavršavanje zavisi, pre svega, od ličnog angažovanja.

Cilj projekta je povećanje aktivnog učešća nacionalnih manjina, pripadnika romske, bošnjačke i albanske zajednice u javnom životu i njihovo pojačano uključivanje u državne ustanove u Srbiji.

Projekat je pokrenula Uprava za ljudska i manjinska prava Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Ovaj projekat je nastavak prošlogodišnjeg pilot projekta čiji je nosilac bila Misija OEBS-a u Srbiji i kroz koji je šest studenata etničkih Albanaca uspešno završilo šestomesečno stažiranje.

I ove godine projekat se realizuje u bliskom partnerstvu između OEBS-a i Ministarstva, kao glavne državne ustanove za sprovođenje projekta.

Osim toga, uključene su i druge državne ustanove koje će podržati projekat stažiranja, dati mentore za stažiste i obezbediti im potrebnu podršku tokom trajanja stažiranja.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 10.11.2011.

POČELA SA RADOM MEŠOVITA PATROLA SRPSKO-BUGARSKE GRANIČNE POLICIJE

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da je danas na Drugom sektoru srpsko-bugarske granice, u zoni odgovornosti Stanice granične policije Gradina, počela sa radom mešovita patrola srpsko-bugarske granične policije.

U saopštenju se navodi da zajednički rad ovih policija predstavlja realizaciju sporazuma o policijskoj saradnji koji su dve države potpisale u maju prošle godine.

Do sada su održavani zajednički sastanci dveju policija, a od danas policajci dve prijateljske države patroliraju zajedno granicom.

U narednom periodu biće pokriveno svih 365 kilometara zajedničke granice, ističe se u saopštenju i ocenjuje da će se ovakvim vidom obezbeđenja državne granice ostvariti veći stepen zaštite zajedničke granice.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 10.11.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT - MNG CENTAR D.O.O./DEŠAVANJA U NOVEMBRU 2011.GODINE

KONFERENCIJA O INTERNOJ REVIZIJI KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA – 01. novembar 2011.

Cilj konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se srećete u oblasti Interne revizije. Saznaćete koliki  je značaj i potreba za internom finansijskom kontrolom  u javnom sektoru, kako obezbediti uslove za razvoj i osposobljavanje revizije uz poštovanje međunarodnih standarda. Govoriće se o konkretnim problemima u praksi i daće se odgovori na pitanja zašto je neophodno da se definiše mesto i uloga interne revizije u sistemu. Imaćete mogućnost da kroz diskusiju sa drugim učesnicima razmenite svoja iskustva, da postavite pitanja,  dobijete odgovor od naših istaknutih  stručnjaka i tako razjasnite mnoge dileme koje ste imali iz ove oblasti.  

Konferencija obrađuje teme:

·         Reforma IFKJ, usklađivanje sa praksom u EU

·         Kontrolno okruženje

·         Sistem Finansijskog upravljanja i kontrole

·         Strategija razvoja interne revizije u javnom sektoru Srbije

·         Pristup izvođenju revizije i analiza rizika

·         Sprovođenje interne revizije u Ministarstvu prosvete i u preko 2000 ustanova koji su indirektni korisnici

·         Saradnja sa CJH i DRI

·         Povelja interne revizije i dokumenta na kojima se zasniva rad interne revizije

·         Izazov za interne revizore u javnom sektoru Srbije

Predavači:

Slobodan Gavrović, načelnik Odseka za internu reviziju Sektora-Centralne jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija

Ljubica Nedeljković, potpredsednica Saveta Državne revizorske institucije

Mirjana Dragosavljević, ovlašćeni interni revizor, Ministarstvo prosvete

Olivera Radović, rukovodilac Interne revizije, JP „Elektromreža Srbije”

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 01. novembar 2011. od  9.30 - 14.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

·         Cena po učesniku: 7.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika konferencije iz istog preduzeća

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja konferencije

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili  prijava@mngcentar.com

 

POVREDE NA RADU I OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU – 2. novembar 2011.

Uslovi i postupci osiguranja od povreda na radu i profesionalnih oboljenja  zaposlenih uređuju se Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ovim zakonskim propisima u Srbiji, međutim, nije precizno uređeno pitanje osiguranja zaposlenih od povrede na radu i profesionalnih oboljenja radi obezbeđenja naknade štete, zbog čega veoma često dolazi do velikih pravnih problema i iscrpljujućih sudskih sporova u preduzećima između poslodavaca i zaposlenih.

Takođe, važećim propisima u Republici Srbiji kroz obavezno zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje, nije specifično izdvojeno osiguranje po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja, odnosno davanja po ovom osnovu. U ovakvim okolnostima pojavljuje se niz problema, kao što su: pitanje odgovornosti poslodavca  da finansira nadoknadu za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja, kada mere za bezbenost i zdravlje na radu nisu bile primenjene;  problem pravične nadoknadu zaposlenom koji je pretrpeo povredu na radu, odnosno profesionalno oboljenje; kao i pitanje motivacije poslodavca za ulaganja u preventivne mere za bezbedan i zdrav rad.

Ovaj seminar bavi se predstavljanjem uspešnih rešenja za navedena sporna pitanja i probleme u oblasti osiguranja od povreda na radu, što za posledicu ima drastično smanjenje broja sudskih sporova i neugodnih situacija u preduzećima.

Ciljna grupa:

Poslodavci, lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaposleni u kadrovskim službama (ljudskim resursima), inspektori rada, specijalisti medicine rada, lekari opšte prakse (izabrani lekari).

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika sa problemom i zakonskim okvirom regulisanja povreda na radu i sa sistemom osiguranja od povreda na radu.

Teme:

·         Povrede na radu kao problem u oblasti BZR

·         Registracija povreda na radu

·         Sistem osiguranja povreda na radu

·         Kako su regulisane povrede na radu Zakonom o PIO

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Uspešno i u skladu sa zakonskim obavezama i propisima rešava probleme povreda na radu.

Predavač:

Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja.

Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike.

Petar Stajković, direktor Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Rade Savićević, načelnik Sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje         Ministarstva rada

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 2. novembar 2011. od 9.30 -17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

KOMERCIJALNI ASPEKT AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA – USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE – 4. NOVEMBAR 2011.

Verovatnoća da će tokom jednog radnog dana, u većini privrednih društava, zaposleni doći u susret sa korišćenjem i/ili stvaranjem autorskog dela i materijala koji su zaštićeni autorskim pravom, je izuzetna i velika. Ovaj seminar treba da odgovori na pitanja kako da privredna društva štite svoja autorska prava odnosno ista plasiraju, kako da u skladu sa Zakonom koriste tuđa autorska i srodna prava, odnosno kako da prometom autorskog prava ostvare finansijski benefit za svoje poslovanje i ugled.

Ciljna grupa:

Privredna društva koja se bave svim vidovima izdavaštva (konvencionalnog i elektronskog), muzičkom i TV industrijom, likovnom i primenjenom umetnošću, radiodifuzne organizacije i kabl operateri, kao i druga privredna društva koja u svom poslovanju bitno zavise od ostvarenja i prometa autorskih dela i predmeta srodnih prava

Cilj seminara:

Svrha seminara je objašnjenje aspekata autorskog i srodnih prava koji su relevantni za poslovanje odnosno poslovnu strategiju privrednih društava.

Teme:

·         Autorsko pravo i biznis, odnosno ekonomski efekti od prometa autorskog prava.

·         Kako zaštititi originalnu tvorevinu.

·         Kako ostvariti prihod od prometa i licenciranja autorskih prava.

·         Razlike između isključive i neisključive licence korišćenja.

·         Koje su strategije licenciranja.

·         Kako koristiti dela drugih nosilaca prava (licencirani softver I sl.).

·         Autorsko pravo i internet.

·         Značaj mera tehnološke zaštite.

·         Smanjenje rizika od povrede autorskih prava (preventive).

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Prepoznaje kategorije prava.

·         Prepoznaje načina efikasnog ostvarivanja prava.

·         Prepoznaje i primenjuje efikasan način zaštite svojih prava i poslovnih interesa.

·         Razumeva koncept autorsko-pravne zaštite koja je teritorijalnog karaktera ali ima univerzalne međunarodne standarde i norme.

·         Razumeva ekonomske benefite za rad jednog privednog društva kao i formiranja good will-a (reputacije) istog.

Predavač:

Ljiljana Rudić Dimić, generalna direktorka JAA-Autorske agencije za Srbiju. Članica Izvršnog odbora Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije. Bila je stalni član delegacije Srbije pri Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu (Ženeva). Radila je u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije. Specijalizovana za zaštitu autorkih i srodnih prava i prava industrijske svojine.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24/III sprat, Beograd , 04. novembar 2011. od 10.00 – 15.30 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku:  12.700,00 dinara + PDV(18%)

·         Cena po učesniku za članove: 10.160,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-761; 3284-269; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG MEĐUNARODNOG OPOREZIVANJA - 08. novembar 2011.

Centralna tema seminara je primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine. Republika Srbija, u ovom trentuku, primenjuje ugovore sa 47 zemalja, od kojih većina sadrži specifična rešenja. Primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja od posebnog je značaja za rezidente Srbije koji isplaćuju prihode nerezidentima - pravnim i fizičkim licima. Naime, rezidenti Srbije kao isplatioci prihoda koji se oporezuju po odbitku u obavezi su da obračunaju, obustave i uplate porez, kao i podnesu propisanu poresku prijavu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Pravilna primena međunarodnih ugovora predstavlja zakonsku obavezu i omogućava postizanje značajnih poreskih ušteda.

Ciljna grupa

Spoljnotrgovinske firme – nadležni rukovodioci, komercijalisti i finansijske službe.

Teme

Nakon uvodnog teorijskog dela, sledi diskusija (umesto klasičnog "ex catedra" izlaganja) koja obuvata sledeće oblasti:

·         rezidentnost kao uslov za ostvarivanje prava (pogodnosti) iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti (promena nadležnosti organa za izdavanje potvrda o rezidentnosti);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanje pravnih lica (oporezivanje stalne poslovne jedinice);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja dividendi, kamata i autorskih naknada - - aktuelnosti (zakupnine za filmove);

·         oporezivanje kapitalnog dobitka – aktuelnosti (porez po rešenju, umesto poreza po odbitku);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja slobodnih profesija;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja zarada;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja naknada direktora;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja usluga Vladi;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja studenata i profesora;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja imovine;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja diplomatskih i konzularnih predstavnika;

·         metodi za otklanjanje dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti (samo za povezana lica);

·         Novi ugovori u najavi;

·         Ostale aktuelnosti; i dr.

Predavač:

Mr Dejan Dabetić, Viši savetnik - rukovodilac Grupe za uporedno poresko pravo i izbegavanje dvostrukog oporezivanja u Ministarstvu finansija. Svoje radno iskustvo sticao je u Ministarstvu finansija, učestvovao je u uvođenju fiskalne reforme u našoj zemlji i sarađivao sa poznatim inostranim ekspertima. Učestvovao je na mnogim seminarima u zemlji i inostranstvu, i publikovao veliki broj članaka. Mr Dejan Dabetić je poznati praktičar i stručnjak u oblasti izbegavanja dvostrukog oporezivanja.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljdsih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 08. novembar 2010. od 17.00 - 21.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

·         Cena po učesniku za članove: 12.560,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i terninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com.

 

Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na primeru Sistema za upravljanje sigurnošću informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001 - 09. Novembar 2011.

Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na polju sigurnosti i zaštite informacija je još uvek nepoznanica u poslovnom okruženju. Primena ove metodologije omogućava precizno razumevanje postavljenih zahteva i definisanje konkretne upravljačke, procesne, organizacione i dokumentacione strukture za njihovu realizaciju. Korišćenje najmodernijih informatičkih alata za modeliranje procesa i obučavanjem vlasnika procesa za njihovo korišćenje, omogućiće da se postavljeni zakonskii ugovorni  zahtevi kontinuirano ispunjavaju i da se o tome u svakom trenutku mogu pružiti odgovarajuću dokazi.

Primena metodologije će se pokazati na primeru efektivnog i efikasnog načina uspostavljanja Sistema upravljanja  sigurnošću  informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001.  Ovaj primer je izabran zbog toga što je standard ISO 27001 najbolji način za dokazivanje usaglašenosti sa odredbama trenutno veoma aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Polaznici će kroz mnogobrojne radionice i praktične primere steći potrebna znanja za sprovođenje projekta implementacije ISMS-a u pravosuđu. Svaki polaznik će dobiti detaljni u kvalitetnu dokumentaciju (priručnik) koja se sastoji od teorijskog dela, slajdova, ček-lista, templejta, primera i studija slučajeva.

Ciljna grupa

Javna preduzeća, banke, ministarstva, svi koji u poslovanju moraju revizorima da dokazuju usaglašenost sa zahtevima (zakona, standarda, ugovornih obaveza itd.)

Cilj seminara:

·         Značajno unapređenje postojećeg načina dokazivanja usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama.

·         Ključne informacije koje će olakšati zaduženima za proveravanje usaglašenosti sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da dođu do objektivnih dokaza.

·         Seminar će poslovnim organizacijama koje su predmet provere usaglašenosti: dopunu organizacije pripremljenu na savremenim osnovama, i sistematizaciju i opise poslova za sve zaposlene, sa detaljno definisanim i utvrđenim odgovornostima i ovlašćenjima za dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Teme:

·         Značaj primene procesnog referentnog modela za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama preduzeća

·         Definisanje upravljačke strukture

·         Prikaz metodologije za mapiranje poslovnih procesa

·         Definisanje organizacione strukture primenom RACI matrica

·         Definisanje dokumentacione strukture koja nastaje kao posledica izvođenja procesa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Primeni metodologiju koja je generalno primenljiva na dokazivanje usaglašenosti sa bilo kojim standardom, sadašnjim zakonskim zahtevima (posebno za pridruživanje u EU) i ugovornim obavezama.

Predavač:

Dr Milan Kukrika, dipl. ing. redovni profesor Beogradskog univerziteta i  predavač Evropske organizacije za kvalitet i IRCA (Velika Britanija). Naučno-stručna znanja dopunio je zvanjem evropskog menadžera kvaliteta 1997., zvanjem evropskog auditora kvaliteta (standard ISO 9001) 1998. godine, zvanjem evropskog  auditora za zaštitu životne sredine (standard ISO 14001) 1999. godine, auditora za upravljanje sigurnošću informacija (standard ISO 27001) 2006. godine i auditora za upravljanje IT uslugom (standard ISO 2000) 2009. godine.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 9. novembar 2011. od  9.30 - 17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 9700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

PORESKA KONTROLA- KANCELARIJSKA I TERENSKA – 10. novembar 2011.

Pripremite se za poresku kontrolu! Izbegnite nepotrebne neprijatnosti i novčane kazne!

Ukoliko obveznici u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske) propuste neku od radnji koja je propisana zakonom mogu da imaju problema sa poreskim organom, tj. protiv njih se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje ne male novčane kazne. Da bi se izbegle ove neprijatnosti, neophodno je da se upoznaju sa procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole.

Na ovom seminaru,  predavač Moma Kijanović će polaznike, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u samoj Poreskoj upravi, na praktičan način i kroz primere iz prakse, uputiti kako da na najjednostavniji način pristupe efikasnoj pripremi za poresku kontrolu i time izbegnu nepotrebno rasipanje resursa, vremena i enegrije.

Ciljna grupa:

Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima, kao i lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom.

Cilj seminara:

je da se polaznici upoznaju sa postupkom i procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske).

Teme:

·         Značaj primene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

·         Načela poreskog postupka koja se primenjuju u postupku poreske kontrole

·         Načelo zakonitosti

·         Načelo vremenskog važenja poreskih propisa

·         Načelo omogućavanja uvida u činjenice

·         Načelo čuvanja službene tajne u poreskom postupku

·         Načelo postupanja u dobroj veri

·         Načelo fakticiteta

·         Postupak kancelarijske poreske kontrole

·         Kontrola formalne ispravnosti

·         Kontrola matematičke ispravnosti

·         Postupak terenske kontrole

·         Nalog za kontrolu

·         Mesto i vreme vršenja kontrole

·         Obaveza učestvovanja poreskog obveznika  u postupku terenske kontrole

·         Zapisnik u postupku terenske kontrole

·         Rešenje u postupku terenske kontrole

·         Mere za otklanjanje utvrđenih povreda zakona i  nepravilnosti u primeni propisa

·         Mere u toku terenske kontrole

·         Mere privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku terenske kontrole

·         Postupak sa stvarima oduzetim u postupku kontrole

·         Podnošenje zahteva za pokretanje poreskoprekršajnog postupka

Po završetku učesnik je osposobljen da:

Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku poreske kontrole.

Predavači:

Mr Momo Kijanović, trenutno na poziciji Vice President-poreski konsultant u ALTIS Capital d.o.o. Beograd (finansijski, investicioni i poreski konsalting). Svoje radno iskustvo sticao je u Poreskoj upravi, gde je radio kao pomoćnik direktora u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Kao autor radova, učestvuje na stručnim skupovima iz oblasti javnih finansija. Objavljuje stručne radove i tekstove iz oblasti javnih finansija u stručnim časopisima. Veliki je praktičar i stručnjak u sprovođenju poreskog postupka i poreske kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd , 10. novembar 2011. od 9.30 - 15.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 11.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

 

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 11. novembar 2011.

Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

Konferencija obrađuje teme:

·         Uporedna analiza sadržine važećeg i prethodnog Zakona o zaštiti potrošača

·         Odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom

·         Ugovor o tajmšeringu

·         Pravna zaštita potrošača prema odredbama Zakona

·         Rešavanje potrošačkih sporova u cilju ostvarivanja prava potrošača

·         Nepravične ugovorne odredbe

·         Zabrana nepoštenog poslovanja

·         Značaj potrošačkog uporednog ispitivanja i ocenjivanja kvaliteta za proizvođače, trgovce, državne organe i potrošače

·         Rad Savetovališta za potrošače, zakon i praksa

Predavači:.

Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP Službenog glasnika vodi rubriku Advokat u službi potrošača. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

Katarina Ivančević, izvršni direktor u Triglav penzijski fondovi AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 11.novembar 2011. od 09.30 – 15.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

·         Cena po učesniku: 7.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         20% popusta članovima MNG Centra

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika konferencije iz istog preduzeća

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja konferencije

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

 

NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

·         Tekući poslovi

·         Kapitalni poslovi

·         Podzakonska akta

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Poznaje Zakonsku i podzakonsku regulativu, odnosno obaveze prema kontrolnim organima u Republici.

·         Donese poslovnu odluku u skladu sa propisima.

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.      

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

 

OPTIMIZACIJA PORESKOG BILANSA I PLANIRANJE OPOREZIVE DOBITI - 16. novembar 2011.

Zakon o porezu na dobit i prateći podzakonski propisi daju poreskom obvezniku veliki broj poreskih podsticaja i olakšica. Neke od tih stimulacija mogu se preneti u naredne poreske periode, dok su neke oročene i mogu se koristiti samo u tekućem periodu.

Putem planiranja oporezive dobiti i promišljenog planiranja korišćenja poreskih podsticaja mogu se iskoristiti sve poreske beneficije i time izbeći da poreski obveznik plati porez koji ne bi morao da plati.

Za razliku od ostalih poreskih oblika kod poreza na dobit obveznik ima značajan manevarski prostor za upravljanje svojim porezom. Poreskim planiranjem može se  izvršiti odlaganje poreza za naredni period ili plaćanje u manjem iznosu.

Na seminaru će biti prikazane strategije i taktike koje poreskom obveziku mogu omogućiti da njihovim  pravilnim korišćenjem plati manji porez.

Ciljna grupa:

Privrednici, menadžeri, računovođe, poreski savetnici, finansijski konsultanti, poreski inspektori, interni i eksterni revizori.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa postupkom poreskog planiranja poreza na dobit, kao i sa strategijama, taktikama, politikama i postupcima zakonite optimizacije i minimizacije poreza na dobit.

Teme:

·         Šta je planiranje poreza na dobit i kako se koristi?

·         Kako se može optimizirati i minimizirati porez na dobit?

·         Strategije, taktike i praktični saveti za smanjenje osnovice poreza na dobit

·         Poresko planiranje i optimizacija investicija u osnovna sredstva

·         Poresko planiranje i optimizacija zapošljavanja novih radnika

·         Poreska optimizacija donacija i sponzorstva

·         Poresko planiranje i optimizacija uzimanja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari

·         Poreska optimizacija kapitalne dobiti

·         Poresko planiranje amortizacije i odloženih poreza

·         Ostali postupci umanjenja oporezive dobiti

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Primeni tehnike i postupke poreskog planiranja u svom konkretnom slučaju.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16 novembar 2011. od 16.00 – 21.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajedničku večeru učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

 

UPOTREBA EXCEL-A KAO ALATA U FINANSIJAMA – 16-18. novembar 2011.

Trening “Upotreba Excel-a kao alata u finansijama” je jedan od najposećenijih i najuspešnijih treninga Centra za razvoj ljudskih resursa, koji ga je dosad organizovao preko čak 60 puta.

U praktičnom radu sa učesnicima dosadašnjih treninga,  primećeno je da veliki broj korisnika nažalost na neadekvatan način koristi alate koji su raspoloživi u Excel-u. Naime, često se ovaj jak alat koristi kao „pisaća mašina“.

Stoga se na seminaru, propraćeno primerima koji se vežbaju, polaznicima prezentuju sve bitne i neophodne formule i dodatni alati ugrađeni u Excel. Uz pomoć njih korisnik će biti u prilici da organizuje i analizira svoje podatke na brži, lakši i efikasniji način, kao i da znatno ubrza radne procese i ukupno poslovanje kompanije. Odgovor na pitanje zašto je Excel najmoćniji alat, kao i odgovore na sva druga pitanja o velikom značaju i mnogobrojnim efikasnim načinima upotrebe Excel-a u radnim procesima, dobićete upravo na ovom kursu.

Ciljna grupa:

Finansijski analitičari, rukovodioci u sektorima finansija, računovodstva, zaposleni u oblasti komercijale odnosno prodaje i slično.

Cilj treninga:

·         Unaprediti analitičke sposobnosti, upotrebom naprednih Excel formula i to uz pomoć funkcija za brojanje i sabiranje, uslovno formatiranje, funkcija pronalaženja vrednosti kao i funkcija za rad sa datumskim vrednostima.

·         Upotrebiti napredne metode za analizu podataka uz pomoć korišćenja naprednih alata iz oblasti rada sa bazama podataka kao i kontrole podataka uz upotrebu Pivot Tabela.

·         Ubrzati i učiniti efikasnijim način donošenja odluka korišćenjem dodatnog Excel Add-ins modula odnosno modula uz pomoć kojega na direktan način sabiramo podatake iz baze uz upotrebu nekoliko (više od jednog) kriterijuma, ili mapiramo polja po nekoliko kriterijuma. Razumevanje i adekvatnije korišćenje Excel funkcija za obračun prvih, drugih, trećih, četvrtih i petih finansijskih tablica (vremenska preferencija novca), kao i formula za obračun troškova amortizacije.

Teme:

·         Organizovanje i formatiranje podataka

·         Rad sa tabelama i grafikonima

·         Formule i funkcije (sa posebnim osvrtom na one koje su najkorisnije u finansijama)

·         Formule za finansijske proračune

·         Rad sa listama (filtering, outlining, subtotals)

·         Analiza podataka (Pivot tabele i grafikoni, What-if.)

Po završetku učesnik je osposobljen da:

·         Organizuje i analizira svoje podatke na mnogo brži i lakši način

·         Poveća efikasnost i tačnost izrade izveštaja i analiza

Predavač:

Obuku drži dipl. ekonomista, koji je svoje značajno radno iskustvo stekao radeći u bankarskom sektoru. Takođe je i Projekt menadžer za upravljanje projektom BASEL II. Poseduje veliko iskustvo kao predavač pri naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je održao niz kurseva korišćenja Excel funkcija u savremenom poslovnom okruženju.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 16-18. novembar 2011. od 17.15 – 20.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.

·         Cena po učesniku: 34.300,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

Dokumentarni akreditiv i bankaraska garancija kao najsigurniji instrumenti plaćanja i obezbeđenja – 17. novembar 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:

Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.

Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:

Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

·         Rizici u spoljnotrgovinskim poslovima

·         Pojam međunarodnog platnog prometa

·         Doznaka, pojam karakteristike i upotreba

·         Kako popuniti nalog za plaćanje

·         SWIFT

·         Inkaso poslovi

·         Dokumentarni akreditiv, pojam, karakteristike, vrste

·         Pravni odnosi u akreditivnom poslu

·         Kako popuniti nalog za otvaranje akreditiva, uloga i pomoć bankara

·         Akreditivna dokumenta i njihova priprema

·         Primeri akreditiva

·         Izvor prava za dokumentarne akreditive-UCP600 I URR 725

·         Pojam i vrste bankarskih garancija

·         Kontragarancija

·         Kada garancija štiti kupca, a kada prodavca

·         Kako popuniti zahtev za izdavanje garancija

·         Osnovni elementi garancije

·         Protest garancije

·         Primeri garancija i praktična primena

·         Pravila URDG758

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Predloži pravi instrument u “finansijskoj klauzuli” osnovnog ugovora

·         Popuni odgovarajuće naloge i dostavi banci precizne instrukcije

·         Shvati suštinu i prednost akreditiva

·         Razume bankarsku garanciju i zna da je primeni

Predavač:

Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 17. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

Incoterms 2010 – 17. Novembar 2011.

Incoterms pravila su pravila Međunarodne trgovinske komore (ICC, Pariz) i postoje od 1936. godine. Revidiraju se na deset godina u skladu sa novim tendencijama u međunarodnoj trgovini i predstavljaju deo priznatog kanona kojim se definišu obaveze kupaca i prodavaca i smanjuje rizik od nastajanja pravnih komplikacija. Sastavni su deo jezika međunarodne trgovine koji usklađuje komercijalni i sudski sistem.

Najnovija verzija pod nazivom Incoterms 2010 stupila je  na snagu 1. januara 2011.

Kod ugovaranja međunarodne prodaje robe, da bi obe ugovorne strane u tom procesu bile zadovoljne, neophodno je da se međusobne obaveze i odgovornosti definišu na siguran i jasan način. Poznavanje sadržaja i značenja termina iz oblasti međunarodne prodaje robe je od ogromnog značaja za sve učesnike u ugovaranju i izvršenju prodajnog posla, jer se na taj način otklanjaju mogućnosti različitog tumačenja razgraničenja obaveza prodavca i kupca i nastanak mnogih nesporazuma i problema, koji mogu da rezultiraju i sudskim sporovima.

Iz ovih razloga suštinski je bitno da ugovorne strane, prilikom ugovaranja međunarodne trgovine, poznaju Incoterms pravila, kako bi efikasno poslovale u međunarodnom okruženju i izbegle mnogobrojne sudske sporove i nesporazume.

Učesnicima na seminaru biće predstavljene klauzule, klasifikacije i pravila Incotermsa-a 2010, izmene u odnosu na prethodne verzije, primena pravila Incotermsa 2010 od datuma stupanja na snagu do danas i uporedni prikaz zastarelih i novih pravila.

Ciljna grupa:

Svi akteri u spoljnotrgovinskom procesu: menadžeri i referenti izvoza i uvoza, zaposleni u distributivnim centrima, zaposleni u sektorima preduzeća za spoljnu trgovinu, špediteri, prevoznici, osiguravajuće kuće, banke itd.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa sadržajem Incoterms-a 2010.

Teme:

·         Uvodni deo:

·         Ugovori trgovačkog posla

·         Struktura prodajnog ugovora

·         Uslovi isporuke u prodajnom ugovoru

·         Gradacija pravnih normi u trgovini

·         Incoterms pravila kao trgovačka šansa

·         Šta definiše Incoterms 2010

·         Šta ne definiše Incoterms 2010

·         Novine u Incotermsu 2010

·         Kako definisati Incoterms pravilo u prodajnom ugovoru

·         Klasifikacija pravila Incoterms 2010

·         Pojedinačna analiza univerzalnih pravila Incoterms 2010

·         Pojedinačna analiza pravila za vodni transport

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Razumeva značaj Incoterms pravila za trgovačku praksu

·         Pravilno koristi publikaciju Incoterms 2010

·         Odredi mesto Incoterms pravila u prodajnom ugovoru

·         Sazna novine u Incotermsu 2010 u odnosu na Incoterms 2000

·         Ugovara uslove isporuke na jednostavan način

·         Stekne osnovna znanja o pojedinačnim pravilima Incoterms 2010

Predavač:

Vukan Vujačić, ekspert za međunarodnu špediciju i transport, akreditovani ICC predavač za Incoterms 2010 i član Komisije ICC za trgovačko pravo i praksu.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 17. novembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

           

RADNO PRAVO I SISTEM PENZIJSKO-INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI – 22. novembar 2011.

Pravni značaj radnog prava ogleda se u činjenici što ono (regulišući prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa) izražava i štiti interese subjekata i svih činilaca radnog odnosa (radnika, poslodavaca, preduzeća, države). Radno pravo je i nastalo na temeljima kompromisa interesa radnika i poslodavaca.

Tema seminara su svi radni odnosi u svim oblicima rada (od zasnivanja do prestanka, uključujući i rad van radnog odnosa), posebno sa aspekta sticanja pretpostavki i uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Kako je sistem penzijskog i invalidskog osiguranja poslednjih decenija zapao u teškoće, on je 2003. godine izmenjen, a 2005. i 2011. godine, izmenama Zakona o PIO,  nastavljena je dalja reforma ovog sistema.

U takvoj situaciji, potrebno je da se preduzećima, organima, organizacijama i poslodavcima približi sistem penzijskog i invalidskog osiguranja kako bi u praksi precizno i pravilno tumačili  odredbe Zakona o PIO.

Primeri koji će na seminaru biti prikazani za različite konkretne situacije doprineće otklanjanju dilema koje se javljaju u praksi.

Ciljna grupa:

Stručne službe u okviru privrednih društava i drugih institucija, predstavnici poslodavaca, pre svega zaposleni u kadrovskim službama, predstavnici zaposlenih – sindikati i dr.

Cilj seminara:

Upoznavanje ovlašćenih radnika sa sistemom penzijsko-invalidskog osiguranja i sa prikazom praktične primene pojedinih odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Takođe, cilj je i upoznavanje učesnika sa međusobnom povezanošću i uslovljenošću ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i sa problemima u njihovom ostvarivanju i sl.

Teme:

·         Zasnivanje radnog odnosa

·         Radno vreme, odmori i odsustva

·         Zaštita zaposlenih

·         Zarada, naknada zarade i druga primanja

·         Potraživanja zaposlenih u slučaju stečajnog postupka

·         Prava zaposlenih kod promene poslodavca

·         Višak zaposlenih

·         Udaljenje zaposlenog sa rada

·         Izmena ugovora o radu

·         Prestanak radnog odnosa

·         Rad van radnog odnosa

·         Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje

·         Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Penzijski staž

·         Utvrđivanje visine prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Ostvarivanje i korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Matična evidencija o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Prelazne odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Učesnici će biti osposobljeni da pravilno i precizno tumače i primenjuju odredbe  Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i radnog prava,  kao i da zaposlenom daju pravu informaciju u pogledu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. 

Predavač:

Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik u penziji. Poseduje bogato radno iskustvo na pripremi i primeni propisa u oblasti rada i zapošljavanja, radom na ovim poslovima preko 30 godina u republičkim organima i organizacijama, učešćem na stručnim i naučnim savetovanjima sa stručnim radovima iz oblasti radnih odnosa, na radionicama, seminarima i sl.

Mirjana Mirkov, direktor Privrednog društva PenzijaInfo, poseduje veliko iskustvo iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Pre zaposlenja u PenzijaInfo bila angažovana na poslovima direktora sektora za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Direkciji Republiškog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Bila član radne grupe za izradu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 22. novembar 2011. od 9.30 -16.00 časova.

Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 12.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

 

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 24.i 25. novembar 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:

Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:

Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

·         Znanja za utvrđivanje aktuelnog stanja.

·         Načini definisanja i postavljanja ciljeva.

·         Učenje i razvoj kao stalna, planska i kontinuirana aktivnost (lična/poslovna – pojedinac/organizacija koja uči).

·         Kriterijumi efikasnosti – subjektivni naspram objektivnih.

·         Najčešće greške i zablude.

Veštine koje će učesnik steći:

·         Praktične aktivnosti na razumevanju razlika između želja i ciljeva.

·         Načini kontrole realizacije postavljenih ciljeva.

·         Analiza stanja, potrebnih aktivnosti, vremena, sredstava i resursa za realizaciju postavljenih ciljeva.

·         Analiza poslova i radnih aktivnosti (ličnih i poslovnih) po raznim pozicijama.

·         Traganje i obrada relevantnih informacija.

·         Elementi procesa rešavanja problema – praktična primena.

Teme:

·         Razumevanje sopstvenih aktivnosti/poslova – Da li dovoljno poznajete sopstvene aktivnosti i njihove elemente? Kako da ih unapredite.

·         Postavljanje - izbor pravih ciljeva (motivišući, dotižni, uvremenjeni). Da li ste postavili pravilne ciljeve koje je moguće ispuniti?

·         Unapređenje procesa rada/izvršenja. Šta činiti sa aktivnostima koje predstavljaju gubljenje vremena? Kako ih se rešiti?

·         Povećanje ličnih/poslovnih kapaciteta. Koje akcije preduzeti? Koliko su efikasni resursi kojima raspolažate u odnosu na postavljene ciljeve? Da li bespotrebno sastančite?

·         Stalno/kontinuirano napredovanje/razvoj. Da li imate sistematičan pritup razvoju i nepredovanju ili to činite stihijski? Da li pravite razliku između želja i planova?

·         Proverite opažanja drugih (vama značajnih osoba; kupaca; potrošača; klijenata). Kako doživljavaju vas i vaše aktivnosti? Koliko ste efikasni u njihovim očima? Šta oni očekuju od vas?

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Sposoban da analizira i sagleda uloge: sebe, okruženja i drugih u planiranim poslovima i aktivnostima.

·         Izvrši analzu sopstvenih poslova, načina sagledavanja i rešavanja problema i načine prilagođavanja novim situacijama.

·         Postavi jasne, objektivne i dostižne ciljeve i način njihovog ostvarenja.

·         Shvati značaj planskog sistematskog pristupa u realizaciji ličnih/poslovnih ciljeva/aktivnosti.

·         Sagleda sopstveni uticaj na druge i njihov na sebe.

·         Nauči da pravilno primenjuje principe i pravila postavljanja i rešavanja problema. 

Predavač:

Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd , 24. i 25. novembar. 2011. od 15.00 – 19.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

REDOVAN POSTUPAK CARINJENJA – 25. novembar 2011.

Pored skrаćenog postupkа cаrinjenjа robe, gde je metodologija rаdа pojednostаvljenа, primenjuje se i  redovni postupаk cаrinjenjа nа robi čijа se vrstа, količinа, kаkvoćа i vrednost ne mogu utvrditi u skrаćenom postupku. Podnošenje Jedinstvene cаrinske isprаve (JCI) je obаvezа uvoznikа ili ovlаšćenog licа.

Zаkonom o spoljnotrgovinskom poslovаnju predviđeno je dа preduzeće ili drugo prаvno lice, registrovаno zа poslove međunаrodne špedicije, može da orgаnizuje otpremаnje i dopremаnje robe u međunаrodnom sаobrаćаju u svoje ime, а po nаlogu i zа rаčun komitentа, kаo i da zаstupа i obаvljа poslove u vezi sа cаrinjenjem robe. Cаrinski obveznik ili ovlаšćeni špediter je odgovorаn zа ispravnost preduzetih rаdnji u cаrinskom postupku, kаo i zа tаčnost podаtаkа koji su uneti u JCI i druge isprаve.

Zbog znаčаjа poslovа koje obаvljа cаrinski obveznik ili špediter, propisimа je utvrdjenа obаvezа dа podnosilаc JCI, najvažnijeg dokumenta za obračun carine, koji se popunjava na strogo propisan način, morа biti upisаn u Registаr podnosilаcа deklаrаcije u Uprаvi cаrinа.

Zbog svega navedenog, poznavanje procedura vezanih za redovan postupak carinjenja je veoma važno za sve učesnike u spoljnotrgovinskom prometu kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obavezama u pravilnom sprovođenju ovog postupka od trenutka podnošenja carinskih deklaracija, pa do okončanja postupka, odnosno stavljanja robe u slobodan promet.

Ciljna grupa:

Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa načinom sprovođenja redovnog postupka carinjenja, kao i o pravima i obavezama učesnika u postupku pri sprovođenju tog postupaka.

Teme:

·         Radnje pre podnošenja deklaracije

·         Podnošenje pisanih deklaracija

·         Prihvatanje deklaracije

·         Provera deklaracije

·         Rezultati provere

Po završetku polaznik je osposobljen da:

U potpunosti upoznat sa novim zakonskim propisima vezanim za sprovođenje redovnog postupka carinjenja, kao i svojim pravima i obavezama u sprovođenju tog postupka.

Predavač:

Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 25. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 28. novembar 2011.

Zakon o parničnom postupku uređuje pravila postupka za pružanje sudske pravne zaštite po kojima se postupa i odlučuje u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa, osim sporova za koje je posebnim zakonom propisana druga vrsta postupka.

Zakon o parničnom postupku sistemski predstavlja jedan od najvažnijih legislativnih akata jedne zemlje, a principi i načela koje sadrži bitno određuju stepen ostvarivanja zaštite u postupku pred sudovima opšte i specijalizovane nadležnosti.

Reformisanje parnične procedure radi usklađivanja sa evropskim standardima i implementacija  preporuka SE, sistemski omogućava i horizontalno usklađivanje propisa na nacionalnom nivou, obzirom na brojne nove zakone koje je Narodna Skupština donela u sprovođenju Nacionalne strategije reforme pravosuđa, čiji je krajnji cilj ostvarenje prava stranaka na zakonitu, pravičnu i jednaku zaštitu.

Učesnici seminara upoznaće se sa konceptom novog Zakona o parničnom postupku koji stupa na snagu 01.02.2012. godine. Takodje nakon seminara učesnici će biti u mogućnosti da samostalno sačine podneske u formalnom smislu, i da preduzimaju potrebne radnje u parničnom postupku.

Ciljna grupa:

Pravne službe privrednih društava i institucija, advokati.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa novinama u Zakonu; da se informišu ko može zastupati pravna lica u parničnom postupku, o dužnostima stranaka u postupku; koja dokazna sredstva i kako koristiti, posebno u privrednim sporovima.

Teme:

·         Implementacija preporuka SE u drugostepenu i trećestepenu sudsku zaštitu

·         Ograničenje načela beneficium novorum  u prvostepenom postupku, posebnim postupcima i u  instancionom postupku

·         Bitne povrede odredaba parničnog postupka i restrikcija načela postupanja suda ex offo u instancionom postupku

·         Pravni lekovi (redovni, vanredni, novi)

·         Reformisanje parnične procedure

·         Osnova načela

·         Ograničenje načela parnične procedure

·         Novi procesni instituti

·         Vremenski okvir za preduzimanje radnji

·         Prelazne i završne odredbe

·         Vrste privrednih sporova

·         Posebna mesna nadležnost u privrednom sporu

·         Sastav suda

·         Posledice parničnih radnji koje preduzima zastupnik

·         Dokazna sredstva

·         Rokovi

·         Dozvoljenost revizije

·         spor male vrednosti

·         privremen mere

·         postupak u drugom stepenu

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Razume koncept novog Zakona o parničnom postupku

·         Sačini podnesak (tužbu, odgovor na tužbu, redovni pravni lek) u formalnom smislu

·         Preduzima potrebne radnje u parničnom postupku

Predavači:

Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Vida Petrović Škero, Sudija Vrhovnog kasacionog suda

Mladen Nikolić, sudija u IV opštinskom sudu

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 28. novembar 2011. od 15.30 – 19.30 časova

Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje, topli i hladni bife.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485  ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

VRSTE POREZA, PORESKE STOPE I NAČIN OPOREZIVANJA – 29. novembar 2011.

Problemi sa poreskim organom mogu da se jave ukoliko obveznici propuste neku od radnji u obračunu poreza koja je propisana zakonom. U tom slučaju, zbog nepravilnog obračuna poreza, obvezniku se nalaže uplata poreza sa kamatom, a protiv obveznika  se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje nemale novčane kazne. Kako bi se ovakve i slične neprijatnosti izbegle, neophodno je da se obveznici upoznaju sa vrstama poreza i poreskih stopa, kao i sa načinom obračuna tih poreza i vrstama poreskih prijava koje se podnose poreskom organu.

Ciljna grupa:

·         Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima

·         Lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom

·         Samostalni preduzetnici i fizička lica koji samostalno vode svoje poslovne knjige

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa vrstama, postupkom i načinom obračuna poreza koji se primenjuju u poreskom sistemu Srbije, kao i sa poreskim prijavama koje se dostavljaju poreskom organu prilikom obračuna i plaćanja poreza. Takođe, polaznici će se upoznati i sa postupkom ostvarivanja svojih prava u poreskom postupku koji se vodi pred poreskim organom, kao i sa svojim obavezama u poreskom postupku, jer će trpeti sankcije poreskog organa ukoliko ih ne poštuje.

Teme:

·         Vrste javnih prihoda u Srbiji

·         Direktni i indirektni porezi

·         Vrste poreza u Srbiji i njihove poreske stope (PDV, akcize, porezi na dohodak građana, porez na dobit pravnih lica, porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon, porez na prenos apsolutnih prava, porez na upotrebu, držanje i nošenje određenih dobara, drugi porez u skladu sa posebnim zakonom)

·         Način obračuna poreza i popunjavanja poreskih prijava za navedene poreze

·         Rokovi plaćanja poreza i uplatni računi na koje se porez plaća

·         Načini utvrđivanja poreza (po odbitku, po rešenju poreskog organa i metodom samooporezivanja)

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku obračuna i plaćanja poreza i podnošenja poreskih prijava. Na osnovu stečenog znanja polaznici će na najlakši mogući način ostvarivati svoja prava u poreskom postupku pred poreskim organom, kao i izvršavati svoje obaveze prema poreskom organu.  

Predavač:

Mr Momo Kijanović, magistar pravno-ekonomskih nauka sa dugogodišnjim radnim iskustvom u Poreskoj upravi. Radio kao pomoćnik direktora u centrali Poreske uprave u Beogradu u Sektoru za naplatu, kao načelnik odeljenja za fiskalnu analizu u Sedištu republičke uprave javnih prihoda u Beogradu, i kao samostalni izvršilac u Sektoru za obrazovanje i komunikaciju u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Trenutno radi kao projekt menadžer – poreski konsultant.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd , 29. novembar 2011. od 9.30 do 17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajedničku večeru učesnika.

Cena po učesniku: 11.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2009. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

 

HIPOTEKA I ZALOGA KAO INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA I SUDSKA PRAKSA – 30. novembar 2011.

U oblasti založnog prava na pokretnim stvarima i pravima kao sredstvu obezbeđenja naplate potraživanja, primećeni su brojni propusti prilikom registracije ugovora o zalozi i njihove realizacije u postupku namirenja. Zbog navedenih činjenica veoma je važno da ugovorne strane budu upoznate sa najčešćim propustima prilikom ugovaranja, i da na taj način izbegnu probleme prilikom registracije ugovora i njihove realizacije. U Zakon o obezbeđenju i izvršenju uneta su nova rešenja koja imaju uticaj na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Takođe, novi Zakon o hipoteci, kao načinu i sredstvu obezbeđenja potraživanja, uveo je mnoge novine u ovu oblast, ali je prouzrokovao i brojne dileme i nepoznanice u praksi. Ove dileme moguće je razrešiti poređenjem zastarelih i novih oblika zasnivanja i realizacije hipoteke.

Na ovom seminaru učesnici će se upoznati sa prednostima zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na nova rešenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i sa izmenama u Zakonu o hipoteci, kroz uporednu analizu starih i novih zakonskih rešenja, radi uklanjanja svih nepoznanica i nedoumica.

Kroz praktično-teorijski rad, na seminaru će se sagledati svi rizici koji osporavaju, umanjuju ili u potpunosti nuliraju efekat hipoteke. U tom smislu, sagledaće se postojeća sudska praksa, situacije u slučaju stečaja, podložnost kriminalnim aktima i radnjama, preventivni efekat hipoteke i realnost njene realizacije.

Ciljna grupa:

Privredna društva, banke, pravnici itd.

Cilj seminara:

Da se izvrši teorijsko praktična obuka polaznika koja će omugućiti kvalitetnije obezbeđenje potraživanja hipotekom, i time stvoriti realne uslove za njenu realizaciju. Seminar upućuje učesnike u prednosti zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na nova rešenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju koja su od uticaja na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Teme:

·         Hipoteka (u teoriji i praksi): istorijat i pojam, pozitivni propisi, zasnivanje, realizacija, zakonska regulativa

·         Novine Zakona o izvršnom postupku od uticaja na postupak registracije

·         Ukazivanje na najčešće razloge odbacivanja zahteva za registraciju u oblasti založnog prava

·         Pravni stavovi

·         Sudska praksa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Da poseduje osnovna teorijska znanja o hipoteci

·         Da se upozna sa pozitivno pravnim propisima i delom uporedno pravnim stanjem

·         Da nauči obezbeđenje potraživanja putem hipoteke

·         Da vrši realizaciju hipoteke

·         Da prilagođava različite oblike hipoteke konkretnim situacijama obezbeđenja potraživanja

·         Polaznik će steći neophodna znanja koja će mu omogućiti da prevaziđe najčešće propuste prilikom zaključenja ugovora o zalozi i time izbegne probleme prilikom njihove registracije, kao i prilikom njihove realizacije u postupku namirenja

Predavač:

Tanja Vukotić Marinković, rukovodi radom Registra sudskih zabrana. Radila na zakonskim tekstovima: Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, Zakon o finansijskom lizingu, veći broj podzakonskih akata.

Dragan Klepić, advokat. Obavljao poslove inspektora rada, načelnika u inspekcijskim organima i poslove javnog pravobranioca.

Dragan Benović, šef zemjišno-knjižnog odeljenja II Opštinskog suda u Beogradu.

Vlada Kozar, sudija Višeg trgovinskog suda u Beogradu.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursaMNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 30. novembar 2011. od 09.30 – 16.00 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 13.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

USVOJENA ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA MINISTARA SPOLJNIH POSLOVA SRBIJE, BIH, HRVATSKE I CG O OKONČANJU RASELJAVANJA I OBEZBEĐIVANJU TRAJNIH REŠENJA ZA UGROŽENE IZBEGLICE I INTERNO RASELJENA LICA

Ministri spoljnih poslova Srbije, Bosne i Hercegovine (BiH), Hrvatske i Crne Gore usvojili su danas u Beogradu Zajedničku deklaraciju o okončanju raseljavanja i obezbeđivanju trajnih rešenja za ugrožene izbeglice i interno raseljena lica.

Zajedničku deklaraciju potpisali su u Palati Srbija - ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj, ministar spoljnih poslova Hrvatske Gordan Jandroković i ministar spoljnih poslova Crne Gore Milan Roćen.

Oni su u pomenutom dokumentu izrazili uverenje da će postizanje pravednih, sveobuhvatnih i trajnih rešenja za izbeglice i interno raseljena lica doprineti produbljivanju dobrosusedskih odnosa i obezbeđivanju stabilnosti u regionu.

Svesni smo, kako se navodi, da je uspešno rešavanje ovih pitanja od vitalnog značaja za dalje unapređenje pozitivnih i plodnih odnosa između naših zemalja i građana i da predstavlja podršku našim pojedinačnim nastojanjima da se pridružimo EU.

Deklaracijom se potvrđuje obaveza vlada četiri države da sarađuju u duhu dobre volje kako bi se zaštitila i unapredila prava izbeglica, povratnika i interno raseljenih lica, uključujući i postojeća individualna prava.

Vlade se obavezuju na pružanje sve neophodne političke, materijalne, pravne, socijalne i druge podrške za okončanje raseljenja lica i kako bi im se dala mogućnost da žive kao ravnopravni građani, bez diskriminacije u bilo kojem obliku.

Saglasni smo da vlade, u zavisnosti od potreba, na donatorskoj konferenciji paralelno predstave pojedinačne preostale potrebe, kako bi se produženo izbeglištvo iz perioda 1991-1995. godine okončalo na dostojanstven, održiv i trajan način, navodi se u deklaraciji.

Regionalni program, kako se navodi, obezbeđuje trajna rešenja za otvorena pitanja regionalnog aspekta izbeglištva.

Ostajemo posvećeni nastavljanju napora na nacionalnim nivoima, s ciljem postizanja konačnog rešenja izbegličkog problema, ističe se u deklaraciji.

U "Palati Srbija" danas je održana Ministarska konferencija o rešavanju pitanja izbeglica na zapadnom Balkanu.

Skupu su prisustvovali visoki komesar UN za izbeglice Antonio Gutereš, evropski komesar za proširenje Štefan File, zamenik pomoćnika državnog sekretara zaduženog za Biro za populaciju, izbeglice i migracije SAD Dejvid Robinson, direktor Biroa generalnog sekretara OEBS Paul Frič, direktor Koordinacionog tela za migracije i azil Saveta Evrope Markus Jeger i viceguverner Banke za razvoj SE Imre Tarafas.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 7.11.2011.

SPOLJNI DUG SRBIJE SMANJEN ZA 287,3 MILIONA EVRA

Spoljni dug Srbije poslednjeg dana avgusta iznosio je 22,83 milijardi evra, što je za 287,3 miliona manje nego u prethodnom mesecu, navedeno je u časopisu "Konjukturni trendovi Srbije", koji izdaje Privredna komora Srbije.

Od ukupnog duga, stanje duga po glavnici iznosi 22,68 milijardi evra, a redovna kamata 252,5 miliona.

Dospela glavnica za naplatu iznosi 1,33 milijarde evra, dok zateznih kamata nije bilo. Javni deo spoljnog duga iznosi oko 9,5 milijardi evra, od čega na monetarnu vlast otpada 1,59 milijardi, a na opšti nivo vlasti 7,9 milijardi.

Dug privatnog sektora je 13,33 milijarde evra, od čega na banke otpada 4,19 milijardi, a na preduzeća 9,14 milijardi evra.

Izvor: Tanjug, 7.11.2011.

KONKURS ZA NAJBOLJI MEDIJSKI PRILOG O PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA SE ODNOSI NA MEDIJSKI PRILOG ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 1. DECEMBRA 2011. GODINE I OTVOREN JE ZA SVE NOVINARE ŠTAMPANIH I ELEKTRONSKIH MEDIJA KOJI SU REGISTROVANI NA TERITORIJI RS

Kancelarija Vlade Republike Srbije za evropske integracije saopštila je da je u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji i Erste bankom objavila konkurs za najbolji medijski prilog o procesu evropskih integracija Srbije.

U saopštenju se navodi da je konkurs, koji je objavljen 12. jula, a odnosi se na medijski prilog za period od 1. januara do 1. decembra 2011. godine, otvoren za sve novinare štampanih i elektronskih medija koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije.

Nagrade će biti dodeljene u deset kategorija, a žiri, koji će činiti predstavnici Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Udruženja novinara Srbije, Delegacije EU u Srbiji, Kancelarije za evropske integracije i Erste banke, do kraja decembra proglasiće nagrađene u svim kategorijama.

Najbolji medijski prilog biće objavljen i na zvaničnim internet prezentacijama Kancelarije za evropske integracije i Delegacije EU u Srbiji.

Nagrada je radno-studijska poseta Briselu, gde će pobednici imati priliku da se sretnu sa zvaničnicima Evropske komisije i Evropskog parlamenta i da pripreme izveštaje koje će objaviti u svom mediju.

Kancelarija za evropske integracije poziva redakcije da svojim novinarima proslede poziv na konkurs za podnošenje priloga koji doprinose informisanju javnosti o evropskim temama, širenju evropskih ideja i vrednosti i evrointegracijama naše zemlje.

Za dodatne informacije kontakt osoba u Kancelariji za evropske integracije je Ivana Đurić, imejl idjuric@seio.gov.rs.

Takođe, sve informacije o konkursu mogu se preuzeti i na internet prezentaciji Kancelarije za evropske integracije, u odeljku Info servis - Pres centar, kao i u prilogu.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 7.11.2011.

OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

Aktuelna mišljenja nadležnih ministarstava:

 • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST POVERIOCA DA NAPLATI POTRAŽIVANJE OD JEMCA ČIJI RAČUN NIJE U BLOKADI BEZ OBZIRA NA BLOKADU DUŽNIKOVOG RAČUNA - Zakon o platnom prometu: član 46
 • Ministarstvo finansija: RAČUNOVODSTVENI TRETMAN NAKNADE ZA FRANŠIZU KOJA SE UTVRĐUJE U PROCENTU OD UKUPNOG GODIŠNJEG PRIHODA - (I-38) MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD - MRS 38 Nematerijalna imovina: tač. 9 i 10

Aktuelna sudska praksa:

 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Viši trgovinski sud: DELO MALOG ZNAČAJA - Zakon o privrednim prestupima: član 2 stav 2
 • Viši trgovinski sud: JEDINSTVENOST PRIVREDNO-KAZNENOG POSTUPKA PROTIV PRAVNOG I ODGOVORNOG LICA - Zakon o privrednim prestupima: član 51
 • Viši trgovinski sud: NEDOSTATAK RAZLOGA O ODLUČNIM ČINJENICAMA - Zakonik o krivičnom postupku: član 368 stav 1 tačka 11)
 • Viši trgovinski sud: NEJASNA I NERAZUMLJIVA IZREKA PRESUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 368 stav 1 tačka 11)
 • Viši trgovinski sud: NERAZUMLJIVOST IZREKE PRESUDE I BITNA POVREDA POSTUPKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 368 stav 1 tačka 11)
 • Viši trgovinski sud: NESAGLASNOST IZREKE IZVORNIKA I IZREKE PISMENO IZRAĐENE PRESUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 368 stav 1 tačka 11)
 • Viši trgovinski sud: NESAGLASNOST IZVORNIKA I PISMENO IZRAĐENE PRESUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 15
 • Viši trgovinski sud: OBAVEZNA ZAŠTITNA MERA I PRINCIP REFORMATIO IN PEIUS - Zakon o trgovini: član 48
 • Viši trgovinski sud: PRIJAVA ZA PRIVREDNI PRESTUP - Zakon o privrednim prestupima: član 86
 • Viši trgovinski sud: PRIMENA BLAŽEG PROPISA ZA PRIVREDNI PRESTUP - Zakon o privrednim prestupima: član 45 stav 2
 • Viši trgovinski sud: PRIMENA BLAŽEG PROPISA - Zakon o privrednim prestupima: član 45 stav 2
 • Viši trgovinski sud: PRIMENA NOVOG ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU KAO BLAŽEG PROPISA - Zakon o privrednim prestupima: član 45 stav 2
 • Viši trgovinski sud: SADRŽINA PISMENO IZRAĐENE PRESUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 361 stav 1 i član 368 stav 2
 • Viši trgovinski sud: STAVLJANJE U PROMET HIGIJENSKI NEISPRAVNE ŽIVOTNE NAMIRNICE - Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe: član 5
 • Viši trgovinski sud: UKIDANJE PRESUDE ZBOG NEPOSTOJANJA RAZLOGA O ODLUČNIM ČINJENICAMA - Zakonik o krivičnom postupku: član 368 stav 1 tačka 11)

Evropsko zakonodavstvo:

 • PROCEDURE for electing judges to the European Court of Human Rights - Information document prepared by the Secretariat -
 • RESOLUTION 1082 (1996) on the procedure for examining candidatures for the election of judges to the European Court of Human Rights - Text adopted by the Assembly on 22 April 1996 (9th Sitting) -
 • RESOLUTION 1200 (1999) Election of judges to the European Court of Human Rights - Text adopted by the Assembly on 24 September 1999 (32nd Sitting) -

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 4.11.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Privredno društvo za industrijsko obeležavanje, kodiranje i etiketiranje "Innomarking" d.o.o.

20058005

11. St. broj 2575/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1742

 

Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 11. St. broj 2575/11 od 22. septembra 2011. godine, zaključio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za industrijsko obeležavanje, kodiranje i etiketiranje "Innomarking" d.o.o. iz Beograda u stečaju, Bulevar kralja Aleksandra 332A, matični broj: 20058005, PIB: 103956855 i istim rešenjem je naloženo stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove, da ukoliko po pokriću troškova stečajnog postupka, preostanu sredstva, ista uplatiti u budžet Republike Srbije, da ugasi sve račune sada stečajnog dužnika, a eventualno raspoloživa sredstva na računu prenese na račun sudskog depozita br. 840-298802-02, Agenciji za privredne registre, da izvrši brisanje stečajnog dužnika, Republičkom Zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 20058005, Poreskoj upravi da ugasi PIB stečajnog dužnika 103956855.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Društveno preduzeće za ugostiteljstvo turizam i trgovinu "Sajamaturs"

07066147

21. St. broj 3123/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2272

 http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/DP+SAJAMTURS.shtml/seo=/companyid=28813

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 21. St. broj 3123/11 od 13. oktobra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za ugostiteljstvo turizam i trgovinu "Sajamaturs", Beograd, Bulevar Mišića 14, matični broj 07066147, PIB 10183700.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencije za privatizaciju - Centra za stečaj iz Beograda, Terazije 23.
IV. Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
V. Prvo poverilačko ročište zakazano je za 24. novembar 2011. godine, u 10,45 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 224/II.
VI Ročište za ispitivanje potraživanja zakazano je za 22. decembar 2011. godine u 12,40 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 224/II.
VII. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 13. oktobar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Indo Zinc Smelters d.o.o.

 

9. St. broj 3732/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=946

 

Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2, u postupku stečaja nad dužnikom Indo Zinc Smelters d.o.o. u stečaju, Beograd, Despota Stefana br. 9, zakazuje prvo dopunsko ispitno ročište koje će se održati 29. novembra 2011. godine u 11,00 časova kod ovog suda u sali 100/I.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Jami Ninić Jasmina i ortak"

17377116

42. St. broj 1696/11

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1868

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42. St. broj 1696/11 od 22. juna 2011. godine pokrenuo je postupak stečaja nad "Jami Ninić Jasmina i ortak", matični broj 17377116, PIB 100292497, po predlogu stečajnog poverioca.
II Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika odloženo je za 30. novembar 2011. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 227.
III Ispitno ročište određuje se za 30. novembar 2011. godine u 10,30 časova.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Građevinsko preduzeće "Coop trans" d.o.o.

 

45. St. broj 364/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1628

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, u postupku stečaja nad dužnikom Građevinsko preduzeće "Coop trans" d.o.o., Beograd, Kumodraška br. 301, u predmetu 45. St. 364/2011 obaveštava o zakazivanju ročišta za razmatranje Plana reorganizacije i glasanju od strane poverilaca stečajnog dužnika, čiji Plan je podnet od strane predlagača Lazara Zaklanovića, Beograd, Slavujev venac 33, koji je vlasnik 90% kapitala stečajnog dužnika. Ročište se zakazuje za 10. novembar 2011. godine u 11,00 časova, sudnica 211, Privredni sud u Beogradu, ul. Masarikova br. 2.
Postupak glasanja predviđen članom 165. Zakona o stečaju.
Sva zainteresovana lica mogu se upoznati sa Planom reorganizacije u Privrednom sudu u Beogradu, soba broj 23 od 9,00 do 13,00 časova.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Europerper" d.o.o.

17154788

27. St. broj 681/11

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2173

 

Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Europerper" d.o.o. Novi Beograd, ulica Omladinskih brigada broj 18-a, matični broj 17154788, PIB 100427289.
II Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Milorad Srdanović iz Beograda.
IV Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 7. novembar 2011. godine u 9,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova br. 2, sudnica 236.
V Ispitno ročište određuje se za 5. mart 2012. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 236.
VI Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda dana 29. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Društvo za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam "Vekol" d.o.o.

 

16. St. broj 2937/2011

 

 

 

U postupku stečaja nad Društvom za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam "Vekol" d.o.o. u stečaju, Beograd, Topličin venac 19-21, poslovni broj 16 St. 2937/2011:
Zakazuje se poverilačko ročište koje će biti održano 14. novembra 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, sudnica 203/II, Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2.
Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 14. novembar 2011. godine sa početkom u 9,20 časova, sudnica 203/II, Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

"Beo montage corporation" d.o.o.

20270683

45. St. broj 2776/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1972

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 45. St. broj 2776/2011 od 27. jula 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Beo montage corporation" d.o.o. Subotica, Bački vinogradi, Salaš 209, matični broj 20270683, PIB 104909036.
II Poverilačko i ispitno ročište nije održano 21. oktobra 2011. godine u 11,30 časova. Novo poverilačko i ispitno ročište zakazuje se za 24. novembar 2011. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, II sprat, sudnica 211.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Preduzeće "Moto-Gama" d.o.o.

17173812

2 St. broj 1931/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1904

 

Privredni sud u Beogradu, Rešenjem 2 St. 1931/2011 od 24. oktobra 2011. godine, zaključio je postupak stečaja nad preduzećem "Moto-Gama" d.o.o. u stečaju, Donja Mutnica bb, matični broj 17173812, PIB 101721020.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Preduzeće za usluge i trgovinu "Partizan auto trade" DOO

17400762

3. St. broj 863/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1074

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 3. St. Broj 863/2010 od 4. aprila 2011. godine, zaključio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za usluge i trgovinu "Partizan auto trade" DOO iz Beograda (Savski venac), Humska 1, matični broj 17400762, PIB 100285818, s obzirom da stečajni dužnik ne poseduje nikakvu imovinu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

BEO-NTS

17540068

St. broj 2158/11

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2237

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42 St. broj 2158/11 od 19. oktobra 2011. godine pokrenuo je postupak stečaja nad BEO-NTS, matični broj 17540068, PIB 103305593, po predlogu stečajnog poverioca Fonda za razvoj Republike Srbije od 12. avgusta 2011. godine.
II Za stečajnog upravnika imenovana je Dragica Bajić iz Beograda, Karađorđeva 23/3.
III Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika održaće se 25. novembra 2011. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 227.
IV Ispitno ročište određuje se za 28. februar 2012. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 227.
V Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 19. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Preduzeće za projektovanje, inženjering, unutrašnju i spoljnu trgovinu "Geokom" d.o.o.

06296386

5-St. broj 3306/10

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=983

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija jasmina Stanojević, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za projektovanje, inženjering, unutrašnju i spoljnu trgovinu "Geokom" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Voždovački kružni put 6, doneo je dana 19. oktobra 2011. godine sledeće rešenje
I. Zaključuje se postupak stečaja bez odlaganja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za projektovanje, inženjering, unutrašnju i spoljnu trgovinu "Geokom" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Voždovački kružni put 6.
II. Nalaže se Agencija za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika Preduzeće za projektovanje, inženjering, unutrašnju i spoljnu trgovinu "Geokom" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Voždovački kružni put 6, sa matičnim brojem 06296386, PIB 100168181.
III. Nalaže se stečajnom upravniku da, nakon arhiviranja dokumentacije i brisanja stečajnog dužnika iz Agencije za privredne registre, ugasi tekuće račune stečajnog dužnika Preduzeće za projektovanje, inženjering, unutrašnju i spoljnu trgovinu "Geokom" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Voždovački kružni put 6, broj 170-39005907003-31 kod Unicredit banka Srbija a.d. Beograd, i br. 200-2220780101000-72 kod Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, a da eventualno raspoloživa sredstva nakon podmirenja svih troškova vrati uplatiocu predujma troškova stečajnog postupka.
IV. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika Preduzeće za projektovanje, inženjering, unutrašnju i spoljnu trgovinu "Geokom" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Voždovački kružni put broj 6, sa matičnim brojem 06296386.
V. Po pravosnažnosti ovog rešenja i po izveštaju stečajnog upravnika da su svi poslovi stečajnog dužnika okončani, Sud će doneti posebno rešenje o izvršenju stečajnog upravnika.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

Preduzeće za trgovinu, turizam i usluge V.M.A. d.o.o.

20126426

50. St. broj 2630/11

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1842

 

I Privredni sud u Beogradu, u stečajnom postupku nad Preduzećem za trgovinu, turizam i usluge V.M.A. d.o.o. u stečaju iz Beograda, ul. Vojvode Stepe broj 264, dana 14. septembra 2011. godine doneo je rešenje 50. St. 2630/2011, kojim se ZAKLJUČUJE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za trgovinu, turizam i usluge V.M.A. d.o.o. u stečaju iz Beograda, ul. Vojvode Stepe broj 264, matični broj 20126426, PIB 104238021.
II Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 22. 9. 2011. godine u 9.30 časova.
III Nalaže se stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove, a uplaćeni predujam za sprovođenje stečajnog postupka prioritetno vrati predlagaču Eurobank EFG a.d. iz Beograda, odnosno sredstvima koja se nalaze na računu stečajnog dužnika pokrije nastale troškove, a eventualni višak sredstava koji preostane nakon pokrića svih nastalih troškova vrati predlagaču sprovođenja stečajnog postupka o čemu će biti doneta posebna odluka.
IV Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika Preduzeće za trgovinu, turizam i usluge V.M.A. doo u stečaju iz Beograda, ul. Vojvode Stepe broj 264, matični broj 20126426, PIB 104238021.
V Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi račune stečajnog dužnika.
VI Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 20126426.
VII Nalaže se Poreskoj upravi da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 104238021.
VIII Po pravnosnažnosti rešenja, i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, a u vezi sa stavom III ovog rešenja, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika.
IX Oglas je istaknut na oglasnu tablu suda 14.09.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Građevinsko trgovinsko privredno društvo "Moj stan" d.o.o.

7613989

St. broj 122/11

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1686

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Građevinsko trgovinskim privrednim društvom "Moj stan" d.o.o. u stečaju, Valjevo, Vladike Nikolaja 57, dana 24. oktobra 2011. godine, doneo je sledeće
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Građevinsko trgovinskim privrednim društvom "Moj stan" d.o.o. u stečaju, Valjevo, Vladike Nikolaja 57, matični broj 7613989, PIB 101900700, zakazuje se za 1. decembar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Ortačko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Dragi Karabašević i dr. Rtanjski šampinjon"

 

Broj 1. St. 142/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru doneo je rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnom dužnikom Ortačko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Dragi Karabašević i dr. Rtanjski šampinjon" Podgorac dana 28. 10. 2011. godine.
Stečajni postupak je otvoren zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika određuje se Ivašković Dejan licencirani stečajni upravnik - preduzetnik iz Bora.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 90 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu a prijave potraživanje podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene, kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku što hitnije bez odlaganja.
Prvo poverilačko ročište i skupština poverilaca se zakazuju za 8. 12. 2011. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 6.
Ispitno ročište se zakazuje za 15. 3. 2012. godine u 11,00 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru.
Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru, dana 28. 10. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i obradu tekstilnih proizvoda "Štofara" d.o.o.

17476823

1. St. broj 577/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2213

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. broj 577/2011 od 19. oktobra 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i obradu tekstilnih proizvoda "Štofara" d.o.o. Paraćin, Kajmakčalanska 2-4, matični broj 17476823, PIB 102738662. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Saša Jovanović iz Paraćina, Alekse Šantića 35, broj licence 155-0030. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. januar 2012. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 5. decembar 2011. god. u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa datumom 19. oktobar 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet elemenata od plastike "Alfa Plast"

17122657

2. St. broj 552/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2178

 

Privredni sud u Kragujevcu i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je rešenjem 2. St. 552/2011 od 13. oktobra 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet elemenata od plastike "Alfa Plast" Kragujevac, ulica Milivoja Bankovića bb, matični broj: 17122657, PIB: 101573306. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određen je Slobodan Kocić, licencirani stečajni upravnik iz Kutlova, sa licencom broj 155-0407.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 14. novembra 2011. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i Sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
Ispitno ročište zakazuje se za 16. februara 2012. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V.
Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 13. oktobra 2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Zemljoradnička zadruga "RAS"

 

5. St. broj 87/10

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga "RAS" u stečaju Novi Pazar, koga zastupa stečajni upravnik Petar Vulović iz Kraljeva, 20. oktobra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta ispitivanja prijava potraživanja po prijavi broj 8 od 29. marta 2011. godine koja u dosadašnjem postupku nije ispitana.
Ročište će se održati 1. decembra 2011. godine u 11,30 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"DC - 037 Producting" DOO

20474661

1. St. broj 346/11

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2260

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 346/2011 od 21. oktobra 2011. godine otvorio je stečajni postupak "DC - 037 Producting" DOO iz Kruševca, Vece Korčagina 108, mat. broj 20474661, PIB 105848451.
Za stečajnog upravnika imenuje se Novica Ilić iz Kruševca, telefon 065/6034910.
Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" i Dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena, tako i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 2. mart 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, sudnica broj 5, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 30. novembar 2011. godine u 11,00 časova u istom sudu sudnica broj 5.
Stečajni postupak je otvoren 21. oktobra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda, 21. oktobra 2011. godine i oglas je dostavljen u "Službenom glasniku Beograd" i Dnevnom listu "Danas".
Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71, stav 1. Zakona o stečaju.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od objavljivanja na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku" Privrednom Apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"Hladnjača" AD

07144318

St. broj 38/10

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1265

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/HLADNJACA.shtml/seo=/companyid=1042

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Hladnjača" AD u stečaju Kraljevo, Industrijska 19, u predmetu St. broj 38/2010 doneo rešenje 24. oktobra 2011. godine kojim
1. Konstatuje se da izmenjeni Plan reorganizacije podnet od strane većinskog vlasnika kapitala od 23. septembra 2011. godine nije izglasan.
2. Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom AD za proizvodnju, preradu i promet "Hladnjača" u stečaju Kraljevo, Industrijska 19, MB 07144318, PIB 100240058, sprovešće se bankrotstvom.
3. Započinje se sa postupkom prodaje imovine stečajnog dužnika "Hladnjača" u stečaju Kraljevo.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS", odnosno od dana prijema istog, PAS-u Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće "Karakaš" export-import d.o.o.

07698046

6. St. broj 143/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=490

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće "Karakaš" export-import d.o.o. u stečaju Novi Pazar, u predmetu St. broj 143/10 od 25. oktobra 2011. godine, doneo rešenje kojim se zaključuje stečajni postupak nad "Karakaš" d.o.o. u stečaju Novi Pazar, Rasima Halilovića 9, MB 07698046, PIB 101792929.
Ovo rešenje objaviće se u "Službenom glasniku RS" i dostaviti Agenciji za registraciju privrednih subjekata radi brisanja stečajnog dužnika iz registra Privrednih subjekta.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana oglašavanja u "Službenom glasniku RS", odnosno od dana prijema istog, PAS-u Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

Preduzeće za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda "Trajal korporacija" AD

0744483

St. broj 38/2011

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu stečajni sudija Mileva Gorčanin u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda "Trajal korporacija" AD Kruševac, kao predlagača za pokretanje postupka stečaja reorganizacijom u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije, na ročištu održanom 14. oktobra 2011. godine doneo je:
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad predlagačem - stečajnim dužnikom preduzećem za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda "Trajal korporacija" ad Kruševac, mat. br. 0744483 PIB 100315020 reorganizacijom, u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.
Potvrđuje se usvajanje unapred pripremljenog plana reorganizacije predlagača - stečajnog dužnika preduzeće za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda "Trajal korporacija" AD Kruševac, od 14. aprila 2011. godine sa izmenom od 7. oktobra 2011. godine, u svim klasama.
Obustavlja se stečajni postupak nad predlagačem - stečajnim dužnikom preduzećem za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda "Trajal korporacija" ad Kruševac, mat. br. 0744483 PIB 100315020.
Zabranjuje se NBS OPN Kragujevac da sprovodi naplatu potraživanja realizacijom sredstava obezbeđenja, prinudnu naplatu po nalozima za prinudnu naplatu, odnosno izvršnim sudskim i drugim rešenjima ispostavljenih tom odeljenju do dana prijema ovog rešenja, kao i da sprovodi eventualno naknadno ispostavljene naloge za prinudnu naplatu sa svih dinarskih i deviznih računa stečajnog dužnika otvorenih kod svih banaka za potraživanja prema stečajnom dužniku koja su nastala pre dana podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom sa unapred pripremljenim planom reorganizacije, čime se vrši deblokada svih računa. Preduzeće za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda "Trajal korporacija" ad Kruševac.
Mere obezbeđenja određene rešenjem Privrednog suda u Kraljevu St. 38/2011 od 18. aprila 2011. godine ostaju na snazi do pravnosnažnosti ovog rešenja.
Po donošenju ovog rešenja sva potraživanja i prava poverilaca i drugih lica i obaveze stečajnog dužnika određene planom reorganizacije uređuju se isključivo prema uslovima iz plana reorganizacije.
Usvojeni plan reorganizacije je izvršna isprava i smatra se novim ugovorom za izmirenje potraživanja koja su u njemu navedena, uključujući i eventualna potraživanja poverilaca koji nisu obuhvaćeni planom i nisu učestvovali u postupku nastala do usvajanja plana reorganizacije.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

"Poljokom", d.o.o.

17580248

3. St. broj 24/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2224

 

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Nadežda Stojanović, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad stečajnim dužnikom "Poljokom", d.o.o., Leskovac, 28. mart b.b. matični broj 17580248, PIB 103482534, po predlogu za otvaranje stečaja, podnet od strane predlagača Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, nakon održanog ročišta, radi utvrđivanja postojanja stečajnog razloga i pravnog interesa predlagača, dana 10. oktobra 2011. godine, doneo je: rešenje.
I Usvaja se predlog predlagača Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, te se otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Poljokom" d.o.o. Leskovac, ulica 28. mart b.b. matični broj 17580248, PIB 103482534.
II Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Mile Denić iz Leskovca.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI Ispitno ročište zakazuje se za 19. mart 2012. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja broj 2, u sudnici broj 3.
VII Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 23. novembar 2011. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja broj 2, u sudnici broj 3.
VIII Stečajni postupak otvoren je 10. oktobra 2011. godine, i istog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "Poljokom" d.o.o. Leskovac, Ulica 28. mart b.b. matični broj 17580248, PIB 103482534.
Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 10. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

DP "Gumoplastika"

 

4. St. broj 7/2010

 

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Leskovcu St. broj 299/97 od 16. aprila 1998. godine, otvoren je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Gumoplastika" Bujanovac.
Određuje se dopunsko ispitno ročište za 25. novembar 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova u zgradi Privrednog sudu u Leskovcu, Bulevar oslobođenja broj 2, sudnica broj 4, u stečajnom postupku nad Preduzećem "Gumoplastika" za preradu plastične maste, gume, kože i metala a.d. u stečaju iz Bujanovca, ul. Karađorđa Petrovića broj 215.
Na dopunskom ispitnom ročištu pozivaju se stečajni upravnik, stečajni poverioci i sva ostala zainteresovana lica.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

DP "Agroindustrijski kombinat "Leskovac"

07249209

1. St. broj 280/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2206

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/AIK+LESKOVAC.shtml/seo=/companyid=3327

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Miroslav Ilić, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom DP "Agroindustrijski kombinat "Leskovac" iz Medveđe u stečaju, Industrijska zona bb, matični broj 07249209, PIB broj 100331548, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog od strane predlagača Agencija za privatizaciju - Centar za aukciju i prinudnu likvidaciju, koju zastupa po ovlašćenju poverenik Miloš Ocokoljić, 5. oktobra 2011. godine doneo je
REŠENJE
I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP Agroindustrijski kombinat "Leskovac" iz Medveđe u stečaju, Industrijska zona bb, matični broj 07249209, PIB broj 100331548, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 3. juna 2011. godine, od strane predlagača Agencija za privatizaciju - Centar za aukciju i prinudnu likvidaciju, koju zastupa po ovlašćenju poverenik Miloš Ocokoljić.
II Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI Ispitno ročište zakazuje se za 6. mart 2012. godine u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
VII Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 16. novembar 2011. godine, u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sudnica broj 4.
VIII Stečajni postupak otvoren je 5. oktobra 2011. godine, i istog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX Nalaže se Agencija za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom DP Agroindustrijski kombinat "Leskovac" iz Medveđe.
Nalaže se zastupniku dužnika da izvršni primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli 12. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Sigomije Companu

 

1. St. broj 142/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1940

 

Rešenjem Privrednog suda u Leskovcu, St. broj 142/2011 od 3. juna 2011. godine, otvoren je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Sigomije Companu Topli Do, Topli Do b.b., zbog toga što ne može odgovoriti svojim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
Određuje se nastavak prvog poverilačkog ročišta za 25. novembar 2011. godine, u 11,30 časova u sudnici broj 4, zgrada Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2.
Određuje se ispitno ročište za 25. novembar 2011. godine u 11,45 časova u sudnici broj 4, zgrada Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

d.o.o. "Streco"

 

3. St. broj 95/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1816

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Streco" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Miroljub Dimitrijević, odlučujući o ponovnom zahtevu stečajnog upravnika od 19. oktobra 2011. godine za odlaganje ispitnog ročišta, doneo je 20. oktobra 2011. godine, sledeće rešenje
Ispitno ročište zakazano za dan 25. oktobra 2011. godine sa početkom u 9,00 časova otkazuje se.
Novo ispitno ročište zakazuje se za dan 20. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 3.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

Drvogrmeč d.o.o.

17566873

I St. broj 339/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2254

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Drvogrmeč d.o.o. Novi Sad, Ilije Ognjanovića 2, MB: 17566873 PIB: 103454290 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd, Bul. M. Pupina 6, dana 18. oktobra 2011. godine donosi sledeće
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Drvogrmeč d.o.o. Novi Sad,. Ilije Ognjanovića 2, MB: 17566873 PIB: 103454290, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika se imenuje Mira Šabanović iz Novog Sada, Bul. Kralja Petra Prvog br. 69.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 6. decembra 2011. godine sa početkom u 10,20 časova, u ovom sudu,. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 24. januara 2012. godine, sa početkom u 9,15 časova, u ovom sudu. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 18. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Junior HN d.o.o.

7775571

I St. broj 771/11

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2266

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Junior HN d.o.o. Bečej Bulevar Jaše Tomića, br. 5, MB: 7775571, PIB 102230122 po obaveštenju NBS Kragujevac od 2. marta 2011. godine i po predlogu predlagača OTP banke Novi Sad od 17. maja 2011. godine, dana 19. oktobra 2011. godine donosi sledeće
REŠENJE
Usvajaju se predlozi OTP banka Srbija a.d. Novi Sad i Reiffeisen Rent d.o.o. Beograd o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Junior HN d.o.o., Bečej, Bulevar Jaše Tomića 5, MB:7775571, PIB 102230122 stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Jasmina Mašulović iz Novog Sada, Bulevar despota Stefana 16/111.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 17. novembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 13. decembar 2011. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 19. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

DOO "Elit promet"

08630771

5. St. broj 97/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1659

 

Privredni sud u Pančevu, postupaju po sudiji Svetlani Denčić Bjelanović, kao stečajnom sudiji u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Elit promet" iz Padine, V. Vlahovića 18a, matični broj 08630771, PIB 100988993, doneo je 21. oktobra 2011. godine, rešenje kojim je zakazao ispitno ročište radi ispitivanja potraživanja koje će se održati dana 6. decembra 2011. godine u 11,30 časova, u sali 125, prvi sprat Privrednog suda u Penčevu.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

DOO "Ninal"

20077921

5. St. broj 39/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1629

 

Privredni sud u Pančevu, postupajući po sudiji Svetlani Denčić Bjelanović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Ninal" Kačarevo, Prvomajska broj 72, matični broj 20077921, PIB 104024666, doneo je dana 21. oktobra 2011. godine rešenjem kojim je zakazao ročište radi ispitivanja potraživanja koje će se održati dana 6. decembra 2011. godine u 13,00 časova, u sali 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

DOO "Pobeda"

08046588

5. St. broj 38/2011

 

 

 

Privredni sud u Pančevu, postupajući po sudiji Svetlani Denčić Bjelanović, kao stečajnom sudiji, u stečajnom postupku pokrenutom nad stečajnim dužnikom DOO "Pobeda" iz Vladimirovca, ul. JNA broj 2, matični broj 08046588, PIB 101086941, doneo je dana 21. oktobra 2011. godine rešenjem kojim je zakazao ročište radi ispitivanja potraživanja koje će se održati dana 6. decembra 2011. godine u 9,00 časova, u sali 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

"Calera" DOO

 

St. broj 11/2010

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, u stečajnom veću sastavljenom od sudije Dragice Gačić Petković kao predsednika stečajnog veća, te sudija Dragane Savić i Katice Popović, kao članova veća, u predmetu stečaja nad "Calera" DOO, u stečaju iz Beograda, koga zastupa stečajni upravnik, Saša Ristivojević na završnom ročištu održanom dana 21. oktobra 2011. godine, doneo je sledeće:
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika, "Calera"DOO, u stečaju iz Beograda, Radnička 5.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, "Calera"DOO, u stečaju iz Beograda, Radnička 5.
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika, Saša Ristivojević, iz Pećinaca.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Zemljoradnička zadruga "Kupinovo"

 

1. St. broj 13/2010

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, u stečajnom veću sastavljenom od sudije Dragice Gačić Petković kao predsednika stečajnog veća, te sudija Dragane Savić i Katice Popović, kao članova veća, u predmetu stečaja nad Zemljoradničkom zadrugom "Kupinovo" u stečaju iz Kupinova, koga zastupa stečajni upravnik, Saša Ristivojević na završnom ročištu održanom dana 21. oktobra 2011. godine, doneo je sledeće
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika, Zemljoradnička zadruga "Kupinovo" u stečaju iz Kupinova, od 16. avgusta 2011. godine.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, Zemljoradnička zadruga "Kupinovo" u stečaju iz Kupinova.
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika, Saša Ristivojević, iz Pećinaca.
U Sremskoj Mitrovici, St. broj 13/2010.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

DIP "Lipa"

 

2. St. broj 28/10

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao stečajni sud, postupajući u veću sastavljenom od sudije Katice Popović, kao predsednika veća, sudija Gine Tešanović i Dragane Savić, kao članova veća u postupku stečaja dužnikom DIP "Lipa" u stečaju iz Šida, donosi 7. oktobra 2011. godine van ročišta, na osnovu člana 122. Zakona o stečajnom postupku sledeće
REŠENJE
Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DIP "Lipa" u stečaju iz Šida.
Završno ročište će se održati 14. novembra 2011. godine u 8,00 časova, sudnica broj 18 (drugi sprat) u Privrednom sudu Sremska Mitrovica, Sv. Dimitrija 39.
Na završnom ročištu će se raspravljati o:
1. završnom računu stečajnog upravnika,
2. konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova,
3. prigovorima na završni račun odn. na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,
4. neraspodeljenim delovima deobne mase,
5. drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o određivanju završnog ročišta je istaknuto na oglasnu tablu Suda 7. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

DP Sever trgovina i ugostiteljstvo

08266417

3. St. broj 182/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2226

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/Sever.shtml/seo=/companyid=22839

Privredni sud u Somboru Rešenjem br. St. broj 182/2011 od 24.10. 2011 godine otvara postupak stečaja nad dužnikom DP Sever trgovina i ugostiteljstvo u likvidaciji Sombor, Karađorđeva 3, MB: 08266417, PIB: 101841666, zbog stečajnog razloga prezaduženost. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju RS Beograd, Terazije 23. pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sudu podneskom u 2 primerka sa priloženim dokazima, bez obzira da li su u likvidacionom postupku prijavili svoja potraživanja, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze bez odlaganja prema stečajnoj masi. Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad dužnikom u odgovarajući registar. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 28.11.2011. godine sa početkom u 12,30 časova, sudnica 1 Privrednog suda u Somboru, Venac Vojvode Živojina Mišića broj 23. Ispitno ročište zakazuje se za 23.1.2012. godine sa početkom u 12,30 časova, sudnica 1, Privrednog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23. Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka teku od dana isticanja Oglasa o pokretanju postupka na oglasnu tablu Suda danom donošenja ovog rešenja 24.10.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"General Fruit"

20243520

2. St. broj 154/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Somboru, rešenjem St. broj 154/2011 od 24. oktobra 2011. godine utvrdio je da stečajni dužnik "General Fruit" Crvenka nema pokretne ni nepokretne imovine i da su raspoloživa sredstva neznatne vrednosti, pa je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "General Fruit" Crvenka, Velja Vlahovića 2, matični broj 20243520 PIB 105203402, zaključio.

Izvor: Redakcija, 8.11.2011.