Aktuelne vesti na dan 12. oktobar 2011


Prelistavajući dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 28/1-15. oktobar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 30/1-15. oktobar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 1-6/ oktobar >>>

IMPOSSIBILIUM NULLA OBLIGATIO EST (CELSUS)

Ništava je obaveza na nemoguće. Ne može se očekivati ispunjenje obaveze koja je nemoguća. Preuzimanje ovakvih obaveza je ništavo i ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo čak i ako je obaveza preuzeta u inače dozvoljenoj formi. Tako ako se neko obaveže da će npr. isušiti sva mora na planeti, u inače formalno valjanom ugovoru, taj posao je ništav jer je opštepoznato da nije moguće da se ispuni ovakva obaveza.

SLUŽBENI GLASNIK RS, BR. 75 OD 7.10.2011/ODABRANI DOKUMENTI

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I IZNOSU POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA RURALNI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

STRATEGIJA RAZVOJA SISTEMA JAVNOG INFORMISANJA U REPUBLICI SRBIJI DO 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA BROJ 110-00-844/2009-02 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA BROJ 110-00-736/2009-02 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

ODLUKA O PODACIMA O DEVIZNIM RAČUNIMA REZIDENATA KOJE BANKE DOSTAVLJAJU NARODNOJ BANCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

ODLUKA O USVAJANJU PRIGOVORA I IZBORU SUDIJA NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • KOMENTAR NOVIH PRAVILNIKA DONETIH NA OSNOVU ZAKONA O SPORTU: • U prvih šest meseci od stupanja Zakona na snagu doneto devet podzakonskih akata (pravilnika), a može se očekivati da će i preostalih jedanaest biti doneto u propisanom roku •

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja, društava i saveza u oblasti sporta ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011)

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011)

Pravilnik o sadržaju i obrascu prijave za evidentiranje podataka o sportskim organizacijama, sportskim savezima, sportskim društvima i sportskim centrima ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011)

Pravilnik o evidencijama koje vode visokoškolske i druge organizacije koje se bave osposobljavanjem u oblasti sporta ("Sl. glasnik RS", br. 61/2011)

Pravilnik o obrascu i načinu izdavanja legitimacije sportskog inspektora ("Sl. glasnik RS", br. 61/2011)

Pravilnik o nacionalnim granskim sportskim savezima preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)

PRAVILNIK O SPORTSKIM GRANAMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)

Pravilnik o sportskim granama u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja matičnih evidencija u oblasti sporta ("Sl. glasnik RS", br. 74/2011)


 • USLOVI ZA ZASTUPANJE ZAVISNOG PRAVNOG LICA OD STRANE ZAPOSLENOG U MATIČNOM PRAVNOM LICU

 

 • NAKNADE PLATE (ZARADE) PREMA PROPISIMA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMEŠTENIKE - PRAVNI OSNOV, PORESKI TRETMAN SA PRIMERIMA OBRAČUNA I KNJIŽENJA

Naknade u visini osnovne plate - zarade

Neplaćeno odsustvo - mirovanje radnog odnosa

Naknada plate - zarade za vreme privremene sprečenosti za rad - do 30 dana ili zbog povrede na radu

Primer utvrđivanja osnovice i obračuna naknade na teret poslodavca

Naknada plate - zarade zbog profesionalne bolesti ili povrede na radu

Naknada plate - zarade specifično za državne službenike

Naknada po osnovu neraspoređenosti

Naknada po osnovu privremenog udaljenja sa rada - teža povreda radne dužnosti

Pravo na razliku naknade do punog iznosa osnovne plate - zarade

Naknada plate - zarade državnom službeniku kome je određen pritvor

Naknade plate - zarade specifično za nameštenike

Naknada plate - zarade nameštenika za vreme udaljenja sa rada

Naknada plate - zarade nameštenika za vreme prekida rada bez njegove krivice

Naknada plate - zarade državnih službenika i nameštenika prema posebnim propisima

Knjigovodstveno evidentiranje obračuna i isplate naknade plate - zarade za bolovanje do 30 dana

Podnošenje poreskih prijava i uplatni računi

 

 • NOVINE KOJE DONOSI PREDLOG NACIONALNE STRATEGIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA I REVIZIJE

Razlozi za donošenje Strategije

Ključni ciljevi definisani Strategijom

Sadržaj Strategije

Implementacija Strategije i sprovođenje Akcionog plana

Zaključak

 

 • RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRIVREMENE I OKONČANE SITUACIJE
 • KOMENTAR DOPUNE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2011. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 75/2011: • Izuzima se od plaćanja carinskih dažbina uvoz robe iz tar. oznake 2304 00 00 00 tzv. sojina sačma •

 

NA ZLATIBORU OTVORENO GODIŠNJE SAVETOVANJE SUDIJA NA KOJEM UČESTVUJE 1.200 SUDIJA IZ ZEMLJE I REGIONA

Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Snežana Malović izjavila je danas da prvi rezultati reformisanog pravosuđa pokazuju da je pravda u Srbiji dostižna i da je pravosuđe sposobno da se odupre svim vrstama pritisaka.

Malović je na Godišnjem savetovanju sudija Srbije, koje se održava na Zlatiboru, navela da je pravosuđe u našoj zemlji pokazalo da je sposobno da donese presude u najdelikatnijim predmetima.

Ona je naglasila da je uloga sudija od presudnog značaja jer zadaje poslednji udarac organizovanom kriminalu i korupciji.

Prema njenim rečima, sigurno i efikasno pravosuđe mora da dobije puni smisao tako da svaki građanin oseti da mu je pravda dostižna i da do nje može da dođe u razumnom roku.
Predsednik Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović navela je da brojnost ovog skupa, u čijem radu učestvuje 1.200 sudija iz zemlje i regiona, jeste parametar koji pokazuje da pravosuđe učestvuje u reformama Srbije i pomaže da se unapredi njen ugled u svetu i ostvari efikasna zaštita prava građana.

Iako temelji reformi počivaju na zakonodavnoj vlasti, na vama je najdelikatniji deo posla da primenite te zakone, poručila je Đukić-Dejanović, uz napomenu da je ovaj skup podsticaj Srbiji da ide putem koji sigurno vodi boljem životu njenih građana.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Nata Mesarović je, otvarajući savetovanje, pročitala pismo podrške predsednika Srbije Borisa Tadića i predsednika Vlade Republike Srbije Mirka Cvetkovića, koji su poručili da je jako i reformisano pravosuđe jedan od pravaca za sigurnije i bolje društvo, koje garantuje i sigurnost ulaganja i zaštitu ljudskih prava.

Ona je saopštila da je ovo savetovanje najznačajnije i najveće, s obzirom na to da u njegovom radu učestvuje toliko veliki broj sudija i pravnika iz zemlje i regiona.
Prema njenim rečima, efikasnosti zaštite prava građana, vladavine prava i pravne sigurnosti doprineće i razmena iskustava o spornim i aktuelnim pitanjima koje se nalaze pred pravosuđem Srbije.
Predsednik Ustavnog suda Srbije Dragiša Slijepčević naveo je da prvi rezultati reformisanog pravosuđa pokazuju da je u našoj zemlji pravda dostižna i da se do nje može doći putem pravičnog suđenja.

Skupu prisustvuju i zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, direktor policije Milorad Veljović, profesori pravnih fakulteta i advokatskih komora, gosti iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Makedonije i Crne Gore.

Tokom dvodnevnog savetovanja, koje se održava u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, sudije svih sudova Srbije diskutovaće o aktuelnim i spornim pitanjima koja se javljaju u praksi i o novim zakonskim institutima i rešenjima.

Sudije će tokom savetovanja učestvovati i u radu sekcija koje su podeljene na krivičnu i građansku materiju, a uvodne referate za diskusiju izložiće najeminentniji pravni stručnjaci u državi.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 10.10.2011.

SAVETOVANJE SUDIJA PREKRŠAJNIH SUDOVA BIĆE ODRŽANO OD 25. DO 27. OKTOBRA U KLADOVU U HOTELU "ĐERDAP"

Savetovanje sudija prekršajnih sudova biće održano od 25. do 27. oktobra u Kladovu u hotelu "Đerdap".

Savetovanju će prisustvovati 350 sudija Prekršajnih sudova Republike Srbije.

Teme koje će biti obrađene su:

•      Carinski zakon,
•      Zakon o bezbednosti saobraćaja,
•      Zakon o strancima,
•      Neophodnost edukacije i specijalizacije svih službenika u kaznenim postupcima prema maloletnim licima,
•      Alternativne sankcije,
•      Izvršenje sudskih odluka i uručenje sudskih poziva.

Pored tema iz oblasti prekršaja imećemo i tri prezentacije stranih eksperata.

Mesta predavača će zauzeti sudije Višeg prekršajnog suda u Beogradu, sudije prekršajnih sudova u Beogradu i Šidu, tri eksperta iz SAD i profesor Mitrović iz Banjaluke.

Izvor: Vebsajt Udruženja sudija za prekršaje, 10.10.2011.

OBJAVLJENO UPUTSTVO ZA OTKRIVANJE NAMEŠTENIH PONUDA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

Na Internet stranci Komisije za zaštitu konkurencije objavljeno Uputstvo za otkrivanje nameštenih ponuda u postupku javnih nabavki:  http://www.kzk.org.rs/kzk/wp-content/uploads/2011/08/Uputstvo-za-otkrivanje-namestenih-ponuda-u-postupku-javnih-nabavki.pdf

Sаvet Komisije zа zаštitu konkurencije doneo je navedeno uputstvo nа 33. sednici održаnoj 9. juna 2011. godine.

Izvor: Vebsajt Komisije za zaštitu konkurencije, 10.10.2011.

DONOŠENJEM I PRIMENOM NEOPHODNIH SISTEMSKIH ZAKONA KOJI BI UREDILI I UNAPREDILI PRIVREDNI AMBIJENT U SRBIJI MEĐU KOJIMA SU ZAKON O JAVNO PRIVATNOM PARTNERSTVU I ZAKON O ZADRUGAMA, ZA ŠEST MESECI BI BIO OSTVAREN VIDLJIV NAPREDAK

"Donošenjem i primenom neophodnih sistemskih zakona koji bi uredili i unapredili privredni ambijent u Srbiji za šest meseci bio bi ostvaren vidljiv napredak", ocenio je za Tanjug predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Miloš Bugarin.

Predsednik Bugarin je mišljenja da je donošenje tih pravnih akata, među kojima su zakon o javno privatnom partnerstvu i zakon o zadrugama, sada gotovo neizvodljivo, jer, kako je rekao, Srbija ulazi u period predizborne kampanje i godinu kada će biti održani izbori.

"Ne očekujem da će se raditi neki ozbiljniji sistemski reformski zakoni, ali onog momenta kada budu doneti, realno je očekivati njihovu korist u pravom smislu reči, već posle šest meseci", kazao je predsednik PKS.

Bugarin je dodao da je izostala i velika poreska reforma koja bi morala da bude stimulativna kako bi se dobar deo srpske privrede iz zone sive ili "crne ekonomije" vratio u legalne tokove poslovanja.

"Mora da se smanji javna potrošnja, da bude reformisan javni sektor, završi sve što je propušteno u prethodnom periodu kako bi smo imali ekonomski održivu privredu", naglasio je prvi čovek PKS.

Bugarin je rekao da je dobro što je zaustavljen trend pada zaposlenih, ali kako ne ohrabruje činjenica da nije u porastu broj novih radnih mesta.

Bugarin je upozorio i na "alarmantan odnos broja zaposlenih i izdržavanih lica", 1.750.000 zaposlenih prema 1.600 000 penzionera sa tendencijom povećanja broja potonjih.
Prema Bugarinu, prioritet su nova radna mesta za šta je neophodno otvaranje Srpske razvojne banke - koja bi omogućila podsticajne razvojne kredite.

"Oni (krediti) omogućili bi novo zapošljavanje i velike infrastrukturne projekte, koji vuku veliki broj zaposlenih i kooperanata. Samo takvi veliki projekti mogu omogućiti i veći nivo zapošljavanja", zaključio je Bugarin.

Izvor: Tanjug, 10.10.2011.

ODRŽANA 66. SEDNICA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA

Na 66. sednici Nacionalnog prosvetnog saveta koja je održana 27. septembra usvojeni:

1. Inovirani programi za gimnazije
2. Planovi i programi devet oglednih profila u srednjim stručnim školama
3. Program za Češki jezik sa elementima nacionalne kulture
4. Udžbenici

Pod 1. Nacionalni prosvetni savet jednoglasno je usvojio inovirane nastavne programe za gimnaziju.

* Ovi programi važe za školsku 2011/12. godinu i školsku 2012/13. godinu.
* Savet predlaže da se usvojeni inovirani programi, u meri u kojoj je to moguće, primene u svim razredima gimnazije.
* Savet predlaže da se dozvoli da se kao drugi strani jezik uvede strani jezik koji će se učiti na početnom nivou, prema programu čiji je sadržaj identičan starom programu za drugi strani jezik za prvu godinu učenja.

Pod 2. Razmatrani su planovi i programi opšteobrazovnih predmeta za obrazovne profile:

- poljoprivredni tehničar,
- veterinarski tehničar,
- prehrambeni tehničar,
- mesar,
- pekar,
- prerađivač mleka,
- rukovalac-mehaničar poljoprivredne tehnike,
- autoelektričar,
- geodetski tehničar-geometar.

S obzirom na to da su predstavnici stručnih društava za srpski jezik i književnost, geografiju i fiziku, koji su članovi NPS, bili protiv predloga programa ovih predmeta koje je pripremio Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, i da su smatrali da se manjim korekcijama ovi programi ne mogu popraviti, glasalo se o usvajanju programa za sve predmete, izuzev za srpski jezik i književnost, geografiju i fiziku, za svih devet profila.

Nacionalni prosvetni savet je sa jednim uzdržanim glasom usvojio planove i programe za sve opšteobrazovne predmete, izuzev za predmete srpski jezik i književnost, geografiju i fiziku, za svih devet obrazovnih profila.

Pod 3. Nacionalni prosvetni savet jednoglasno je usvojio Nastavni plan i program za nastavni predmet Češki jezik sa elementima nacionalne kulture za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

Pod 4. Nacionalni prosvetni savet jednoglasno je doneo odluku da se navedenih osam udžbenika predlože ministru za odobravanje.
Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije http://www.nps.gov.rs/

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 10.10.2011.

POKRENUTA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O SLUŽBENICIMA U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu pokrenulo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o službenicima u lokalnim samoupravama.

Ovom prilikom SKGO poziva sve svoje članice da uzmu učešte u javnoj raspravi tako što će svoj obrazložen komentar ili predlog za izmene i dopune Nacrta uputiti Ministarstvu na e-mail: igor.vukonjanski@mduls.gov.rs ili na adresu Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Birčaninova 6, Beograd.

Predloge dostaviti i Stalnoj konferenciji gradova i opština na e-mail: nikola.tarbuk@skgo.org .

Tekst Nacrta zakona o službenicima u lokalnim samoupravama možete preuzeti na adresi: http://www.drzavnauprava.gov.rs/pages/documents.php?id=262

Izvor: Vebsajt Stalne konferencije gradova i opština, 10.10.2011.

MINISTAR EKONOMIJE PREDLAŽE SMANJENJE OBAVEZNIH REZERVI NBS ZA REŠENJE PROBLEMA LIKVIDNOSTI: SADA - BАNKE NА 100 EVRА KOJE OD GRАĐАNА I PRIVREDE DOBIJU NА ŠTEDNJU, U NBS MORАJU KAO REZERVU DА OSTАVE 25 EVRА

Monetаrnа politikа je diskreciono prаvo guvernerа, аli kаo neko ko zаstupа interese privrede morаm dа predložim nаčin zа rešаvаnje problemа nelikvidnosti. Ovim rečimа Nebojšа Ćirić, ministаr ekonomije, objаšnjаvа zаšto je predložio dа se smаnjenjem deviznih obаveznih rezervi bаnаkа, koje trenutno iznose 25 odsto, upumpа novаc privredi. To znаči dа bаnke nа 100 evrа koje od grаđаnа i privrede dobiju nа štednju, nа "čuvаnje" u Nаrodnoj bаnci Srbije morаju dа ostаve 25 evrа.

"Kаd bi se tаj iznos smаnjio oslobodio bi se dodаtni novаc, а krediti bi mogli dа pojeftine", uveren je ministаr Ćirić. Umesto klаsičnog sukobljаvаnjа stаvovа, njegov sаgovornik Zorаn Petrović, zаmenik predsednikа izvršnog odborа Rаjfаjzen bаnke, predložio je kompromisno rešenje.

Petrović: "Medаljа imа dve strаne. Imаjući u vidu stаnje ekonomije i činjenicu dа je obim problemаtičnih zаjmovа privredi dostigаo 22 odsto, čini mi se dа u ovom trenutku požаr ne može dа se gаsi dodаvаnjem novih pаrа. Ne mislim dа bi se smаnjenjem devizne obаvezne rezerve nešto znаčаjnije promenilo, аli mislim dа bi se moglo uticаti nа cenu sredstvа. Nije svejedno dа li ćete, kаo privrednik, neki kredit plаćаti po kаmаti od pet ili sedаm odsto. Čini mi se dа tu centrаlnа bаnkа može nešto dа urаdi. Spuštаnje stope obаvezne rezerve ne bi nаprаvilo pritisаk nа cene zаjmovа jer ne verujem dа bi došlo do većeg obimа kreditirаnjа. Ali smаnjenjem troškovа finаnsirаnjа i to tаko što bi Nаrodnа bаnkа plаćаlа kаmаtu bаnkаmа nа sredstvа izdvojenа nа ime obаveznih deviznih rezervi moglo bi dа utiče nа smаnjenje cenа kreditа. Novаc bi se iz bаnаkа prelio u privredu jer bi zbog konkurencije morаle dа se ponude аtrаktivnije kаmаte."

Ćirić: "Mislim dа je аrgument gospodinа Petrovićа vrlo dobаr. Čаk i kаdа bi jedini rezultаt tog predlogа bilo smаnjenje kаmаtа ondа je to korаk u dobrom prаvcu. Tаko bismo bez budžetskih pаrа pomogli preduzećimа, ublаžili problem nelikvidnosti. Ovo je dokаz dа u direktnom rаzgovoru možemo dа dođemo do rešenjа."

"Politikа": I kаdа se krizа zаhuktаlа slušаli smo kаko će smаnjenje obаveznih rezervi pojeftiniti zаjmove. NBS je zаtim postepeno smаnjilа devizne obаvezne rezerve sа 45 nа 25 odsto. Nа štа je tаj oslobođeni novаc otišаo?

Petrović: "Ako pogledаte izveštаje Nаrodne bаnke videćete dа je kreditirаnje privrede i stаnovništvа beležilo znаtаn rаst. Nije tаčnа tezа dа je tаj novаc otišаo u poslovаnje sа držаvom. Svi podаci govore drugаčije, sаmo je ovde percepcijа pogrešnа. Bаnke ne postoje dа bi kreditirаle držаvu, već privredu i grаđаne. Ne sаmo u Srbiji, nego svudа nа kugli zemаljskoj."

"Politikа": Jeste li sа guvernerom pričаli nа ovu temu s obzirom nа to dа su zvаničnici NBS odbili dа sednu preko putа vаs sа druge strаne stolа?

Ćirić: "Nemаm problem dа sа bilo kim pričаm. Otvorio sаm temu zа rаzgovor jer mislim dа je trenutаk ozbiljаn i dа morаmo dа trаžimo inventivne metode kаko dа se pomogne privredi."

"Politikа": Štа bi bio gаrаnt dа će oslobođeni novаc zаistа otići privredi?

Ćirić: "To može dа se uredi аdministrаtivnim merаmа. I tokom progrаmа subvencionisаnjа privrede tokom krize uslov dа NBS smаnji obаveznu rezervu bаnkаmа bio je dа bаnke zаbeleže rаst kreditа. Sličnа stvаr može i ovde dа se primeni. Administrirаnje je u ovom slučаju vаžno dа bismo sprečili mogućnost dа oslobođeni novаc ode zа keš kredite i u potrošnju. Time bismo sprečili i inflаtorne pritiske."

Petrović: "Imаm rаzumevаnje zа NBS jer je inflаcijа još dаleko od ciljа."

"Politikа": Imаte li interes, kаo bаnkа, dа učestvujete u tаkvom progrаmu?

Petrović: "Svаkаko. U suprotnom će to rаditi nаši konkurenti. Protiv sаm аdministrirаnjа, аli tаkvа su vremenа. Ipаk mislim dа je ključni problem nešto drugo.  Privredа se žаli nа nelikvidnost dok je s druge strаne bаnkаrski sektor veomа likvidаn. Postoji neki rаzlog zаšto tаj rаspoloživi novаc ne ide od bаnkа premа privredi. Očigledno dа su kreditni rizici nаrаsli. Uostаlom, dаnаs se i u svetu vode rаsprаve nа koji nаčin podstаći kreditni rаst. Dok s jedne strаne Lorens Sаmers, bivši Obаmin ekonomski sаvetnik, tvrdi dа se krizа, izаzvаnа nedostаtkom poverenjа, visokim dugom i visokom potrošnjom, ne može rešiti bez povećаnjа poverenjа, povećаnjа dugа i povećаnjа potrošnje. S druge strаne, nemаčki ministаr finаnsijа kаže dа se krizа ne rešаvа tаko što se nа loš novаc bаcа dobаr."

"Politikа": Ako svаki peti privrednik imа problemа sа otplаtom kreditа dа li bi u tаkvoj situаciji smаnjenje obаveznih rezervi bilo bаcаnje dobrog novcа nа loš?

Ćirić: "Odeljenje zа rizike svаke bаnke pojedinаčno bi morаlo dа proceni rizik svаkog plаsmаnа. Ali rаzlikа od dvа tri procentnа poenа, kаdа je reč o visini kаmаte, imа presudnu ulogu u tome dа li će se neki projekаt reаlizovаti ili ne."

"Politikа": Oliver Regl, predsednik Izvršnog odborа Rаjfаjzen bаnke, kаže dа novаc nije problem...

Petrović: "Problem su kreditni rizici. Moždа se celа tа pričа potcenjuje, odnosno ne shvаtа se dovoljno njen znаčаj. Postoje аnаlize koje pokаzuju dа će i budući kreditni rаst biti ugrožen аko se nа efikаsаn nаčin ne pozаbаvimo velikim problemom а to je učešće loših zаjmovа. Kаdа se duplirа iznos loših zаjmovа to „ošišа" kreditni rаst zа sedаm do deset odsto. Nаmа to može dа se dogodi jer nemаmo mehаnizme dа se izborimo sа učešćem loših kreditа. "

"Politikа": Privrednici, koji su tokom krize govorili dа bolesnа privredа može dа zаrаzi zdrаv bаnkаrski sektor, sаdа smаtrаju dа i bаnke trebа dа podnesu deo teretа.

Petrović: "Ne možete dа imаte zdrаv bаnkаrski sektor i bolesnu privredu. To ne postoji nа kugli zemаljskoj. Ne kаžem dа je nаšа privredа bolesnа, аli je zаbrinjаvаjući nivo učešćа loših plаsmаnа. Nаrаvno dа će zа to dа plаte i jedni i drugi. Nije sporno dа će plаtiti bаnke. I već plаćаju. Ali ovde postoje i drugi problemi. Čаk iаko hoćete dа otpišete nekome deo potrаživаnjа imаte problem sа poreskim tretmаnom. Držаvа to tumаči kаo poklon i morаte dа plаtite porez."

"Politikа": Bojite li se, gospodine Ćiriću, dа ćete kаo rodonаčelnik te ideje jednog dаnа moždа biti proglаšeni zа krivcа što se nestаbilnost iz privrede prelilа u bаnkаrski sektor?

Ćirić: "Nemаm tаj strаh. Ne mogu jа dа utičem nа to dа li će nekа bаnkа odobriti neki kredit ili ne. To je individuаlnа, poslovnа i profesionаlnа odlukа svаke pojedinаčne bаnke. Ali аko imаmo bolesnu privredu imаćemo i bolesnu držаvu i bаnke. Potpuno rаzumem poziciju bаnаkа i guvernerа jer je ovаtemаtikа jаko osetljivа. Ako se ne bi prаvilno аdministrirаlo smаnjenje obаvezne rezerve, efekаt te mere mogаo bi dа bude potpunio drugаčiji. Slаžem se dа je učešće loših plаsmаnа drаmаtično povećаno, аli to je posledicа krize. "

"Politikа": Štа se tokom krize promenilo, odnosno dа li i bаnkаre drmа temperаturа?

Petrović: "Ako sаm rekаo dа svаki peti privrednik imа problem sа vrаćаnjem kreditа nаrаvno dа i bаnke zbog togа imаju problem. Ali je i pored tolikog učešćа loših plаsmаnа bаnkаrski sektor stаbilаn jer je više nego dobro kаpitаlizovаn. I to je odličnа stvаr. Pokrivenost rezervаmа zа potencijаlne gubitke je izuzetno velikа. Među nаjboljimа u Evropi smo po tom pokаzаtelju. Zаto dаnаs bаnkаrski sektor nije ugrožen. Ali to ne znаči dа je dobro ovoliko učešće loših plаsmаnа. To će imаti negаtivаn uticаj nа rаst i rаzvoj bаnkаrskog sektorа."

"Politikа": Dа li bi se ondа smаnjenjem obаvezne rezerve nаgomilаli vаlutni rizici?

Ćirić: "Zа veliki broj nаših preduzećа je 2007. i 2008. godinа bilа аpsolutno sjаjnа. Zаtim su u roku od godinu dаnа nekа preduzećа, sа dolаskom krize, potpuno nestаlа. Mаlo je ko mogаo to dа pretpostаvi tаdа. Ali i bаnkаmа je u interesu i one pokušаvаju dа kroz reprogrаm zаjmа održe preduzeće u životu. Jedino tаko će uspeti dа nаplаte svojа potrаživаnjа. "

Petrović: "Činjenicа je dа se kreditni rizici nаrаsli i zbog slаbljenjа dinаrа. Ali ono pggo je moj utisаk je dа smo u poslednjih 10 godinа pаli nа išitu u nemogućnosti dа izgrаdimo kredibilnost monetаrne politаke nа dugi rok. Pri tom, mislim nа inflаciju. Mi smo u ovih 10 godinа imаli čаs dvocifreni, čаs jednocifreni rаsg cenа. I zbog togа čаk i kаdа hoćete krizu dа tučete vlаstitim jeftinim pаrаmа, niste u situаciji zbog visoke inflаcije. "

Ćirić: "Morаmo dа se pozаbаvimo sа dvа ključnа problemа. Jedаn od njih jeste inflаcijа, а drugi je kurs. Stаlno govorim dа sаm protiv fiksnog kursа, аli stаbilnost nаcionаlne vаlute je jаko vаžnа. Zbog togа imаmo rezultаt kаkаv imаmo. I morаm dа kаžem dа sаm očekivаo kаdа sаm dobio poziv zа ovаj rаzgovor dа tu bude i neko iz Nаrodne bаnke. "

"Politikа": Odbili su dа dođu. Kаko ćete ondа dа ubedite guvernerа dа ste u prаvu?

Ćirić: "Nije ovo nikаkаv front i nije bitno ko je u prаvu. Imаmo dostа političkih problemа ne trebаju nаm još i ekonomskа sukobljаvаnjа. Idejа je dа otvorimo rаzgovor i аko je ovo što jа trаžim nemoguće, hаjde dа trаžimo drugo rešenje. Nije bitno ko će kogа u štа dа ubedi, idejа je dа se dogovorimo kаko privredа dа preživi krizu. "

"Politikа": Bez obzirа nа to što ministаr Ćirić ne želi dа ovo zove front, kаo bаnkаr, zа kogа nаvijаte u ovom sukobu mišljenjа? Zа guvernerа ili ministrа ekonomije?

Petrović: "To je retoričko pitаnje. Ne možete očekivаti od bаnkаrа dа se stаvi nа bilo čiju strаnu. Ono što bi eventuаlno moglo dа se urаdi je dа se smаnji trošаk finаnsirаnjа kod bаnаkа. I to tаko što bi Nаrodnа bаnаkа plаćаlа kаmаtu bаnkаmа nа sredstvа izdvojenа zа obаvezne rezerve."

Ćirić: "Predlog je dobаr i ovo je dokаz dа može dа se pođe od neke pretpostаvke i dа se dođe do rešenjа."    

Anicа Telesković

Izvor: Vebsajt Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, 10.10.2011.

U SKLАDU SА PRAVILNIKOM O NAČINU KONTROLE KVALITETA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA - PODNOSIOCI ZАHTEVА ZА POSEBNU KONTROLU LEKOVА NАJMАNJE 21 DАN RАNIJE NАJАVLJUJU DOSTАVLJАNJE UZORАKА RАDI ORGАNIZАCIJE PRIJEMА I SPROVOĐENJА KONTROLE KVАLITETА

U sklаdu sа člаnom 29. Pravilnik o načinu kontrole kvaliteta lekova i medicinskih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 64/2011, stupio na snagu 8. septembra 2011. godine), podnosioci zаhtevа zа posebnu kontrolu lekovа (obаveznа kontrolа svаke serije vаkcinа, serumа, toksinа, аlergenа, lekovа iz krvi i krvne plаzme, pre njihovog puštаnjа u promet) blаgovremeno, а nаjmаnje 21 dаn rаnije, nаjаvljuju Agenciji dostаvljаnje uzorаkа, rаdi orgаnizаcije prijemа i sprovođenjа kontrole kvаlitetа.

Dostаvljаnje uzorаkа trebа nаjаviti nа sve sledeće e-mаil аdrese:

zorica.stojanovic@alims.gov.rs
gordana.jovanovic@alims.gov.rs
dragana.smidling@alims.gov.rs

Takođe, Agencija za lekove i medicinska sredstva obаveštаvа sve podnosioce zаhtevа zа obnovu upisа medicinskog sredstvа u Registаr medicinskih sredstаvа, dа u slučаju objektivnog kаšnjenjа u podnošenju zаhtevа zа obnovu upisа u propisаnom roku iz člаnа 182. stаv 1. Zаkonа o lekovimа i medicinskim sredstvimа ("Sl.glаsnik RS", br. 30/2010), o tome obаveste Agenciju, kojа će rаzmotriti pitаnje dаljeg sprovođenjа postupkа obnove.

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 7.10.2011.

USVAJANJE ZAKONA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI ĆE DOPRINETI DA ENERGETSKA EFIKASNOST BUDE U PERIODU OD 2011. DO 2020. GODINE POVEĆANA ZA DEVET ODSTO

Donošenjem zakona o racionalnoj upotrebi energije u Srbiji biće ostvaren pristup fondovima koje je Evropska unija (EU) već namenila za pomoć ovoj zemlji u sektoru energetike i zaštite životne sredine, rečeno je danas u Beogradu na godišnjoj konferenciji o životnoj sredini i energetskoj efikasnosti u regionu Jugoistočne Evrope.

Zakon koji je EU ocenila kao najprogresivniji, predviđa niz mera za povećanje kontrole upotrebe energije u Srbiji i njegovim usvajanjem i primenom bila bi ušteđena sredstva koja bi bila upotrebljena za nove investicije u energetskom sektoru kao i razvoju privrede, infrastrukture, ali i sprovođenju mera za očuvanje životne sredine, saopštio je organizator konferencije.

Skup su organizovali Udruženje "Globalni dogovor Ujedinjenih nacija u Srbiji" i Radna grupa za životnu sredinu.

"Srbija spada u visokozavisne energetske zemlje, i to je jedan od razloga za proglašenje 2011. godinom energetske efikasnosti, i uključivanjem u evropske i svetske akcije za uštedu energije", ocenio je u saopštenju Andreas Bekman, direktor Svetskog fonda za prirodu (WWF) Dunavsko-Karpatskog programa.

Bekman je izrazio uverenje da će usvajanje Zakona o energetskoj efikasnosti koji je od izuzetne važnosti, doprineti ispunjavanju plana Energetske zajednice Jugoistočne Evrope da energetska efikasnost bude u periodu od 2011. do 2020. godine povećana za devet odsto.

Na konferenciji na kojoj je posebno ukazano da zakon o racionalnoj upotrebi energije treba što pre usvojiti i primeniti, učestvovali su predstavnici Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, Privredne komore Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji.

Bili su tu i predstavnici Agencije za energetsku efikasnost, Centra za monitoring i evaluaciju, Svetskog fonda za prirodu (WWF), Centra za čistiju proizvodnju Srbije, Gradske uprave Beograda (Sekretarijat za komunalne i stambene poslove - Uprava za energetiku), predstavnici privatnog sektora...

Izvor: Tanjug, 7.10.2011.

BESPLATNA OBUKA ZA RAD SA ELEKTRONSKOM PRAVNOM BAZOM PARAGRAF LEX BIĆE ODRŽANA 12. I 13. OKTOBRA U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA

Privredna komora Beograda , ul. Kneza Miloša 12, poziva zainteresovane da prisustvuju "Besplatnoj obuci za rad sa elektronskom pravnom bazom Paragraf Lex".
Obuka će biti realizovana 12. i 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 1100 časova, u sali na trećem spratu.

Kurs za napredno korišćenje elektronske pravne baze Paragraf Lex, koji se u okviru predmeta Pravna informatika već pet godina odvija na svim pravnim fakultetima u Srbiji, dostupan je sada i za članove Privredne komore Beograda.

Kurs je namenjen pravnicima, finansijskim rukovodiocima, šefovima računovodstva i svima ostalima koji u svom poslovanju koriste propise, stručne komentare, sudsku praksu, službena mišljenja i ostale dokumente u vezi tumačenja i primene propisa, bez obzira da li su korisnici elektronske pravne baze Paragraf Lex ili ne.

Upotreba novih informatičkih tehnologija u zakonodavstvu, sudstvu i upravi, način njihovog korišćenja radi obrade, skladištenja i pronalaženja informacija stavlja nove generacije pravnika pred velike izazove.

Ovladavanjem naprednih opcija koje nudi ova elektronska pravna baza, polaznici će podići nivo efikasnosti svog rada višestrukim skraćivanjem vremena potrebnog za obavljanje poslova u vezi pronalaženja propisa i svih potrebnih pratećih dokumenata, kao i razumevanja njihove primene u praksi.

Kurs traje 10 školskih časova i izvodi se kombinacijom teorijske i praktične nastave, a svakom polazniku tokom obuke obezbeđen je rad na zasebnom računaru i pristup elektronskoj pravnoj bazi Paragraf Lex.

Obuku vodi:

-      dipl. pravnik Dejan Ojkić, rukovodilac sektora edukacije u kompaniji Paragraf i predavač na kursu Paragrafa na Pravnom fakultetu u Beogradu.
Svi polaznici koji s uspehom završe obuku stiču Paragraf Lex sertifikat.

Svi polaznici dobijaju besplatni primerak najnovijeg broja stručnih časopisa u izdanju kompanije Paragraf:

- Poreski instruktor (http://www.paragraf.rs/strane/poreski.html#stampano) i
- Budžetski instruktor (http://www.paragraf.rs/strane/budzetski.html)

 Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 9.10.2011.

NEOPHODNA IZMENA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE ZBOG NEMOGUĆNOSTI DOBIJANJA ODGOVARAJUĆIH CERTIFIKATA, ŠTO UTIČE NA SMANJENJE PROIZVODNJE I IZVOZA

Nemogućnost dobijanja HELT certifikata koji je neophodan prilikom izvoza, značajno utiče na smanjenje proizvodnje pa i na nemogućnost već dogovorenog izvoza kod mnogih preduzeća. Zbog toga je neophodno da se hitno menja Zakon o bezbednosti hrane koji reguliše ovu materiju. To su zatražili privrednici na sednici Grupacije dijetetskih namirnica i dečje hrane u Privrednoj komori Srbije.

Sekretar Udruženja za poljoprivredu PKS Milan Prostran je naglasio da su privrednici na sednici Grupacije PKS izneli ovaj problem i inicijativu da se o tome informišu nadležna ministarstva, zdravstva i poljoprivrede, kako bi pokrenuli inicijativu za izmene u Zakonu. Obrazloženje za izmenu Zakona o bezbednosti hrane je, što proizvođači dijetetskih namirnica i dečje hrane imaju problema prilikom izvoza, jer ne mogu da dobiju odgovarakjući certifikat, koji traži strani kupac. Problem je više administrativne prirode, ali se mora rešiti jer smanjuje proizvodnju i zaustavlja izvoz ove industrije. To je posebno značajno u ovo vreme kada je izvoz pitanje opstanka države.

Goran Stojković iz Ministarstva zdravlja ističe da je od strane privrednika već pokrenuta inicijativa za izmenu Zakona o bezbednosti hrane. Problem koji postoji, a to je nemogućnost dobijanja odgovarajućeg certifikata prevazilazio se davanjem mišljenja. Međutim, kupci nisu uvek bili zadovoljni sa takvom papirologijom.

Radmila Bućan iz firme Impamil je istakla da proizvođači danas teško dolaze do kupaca u inostranstvu, pa često kada su već robu prodali ne mogu da je isporuče jer im probleme pravi nedostatak potrebne odgovarajuće paprilogije prilikom izvoza. U ovom slučaju to je dobijanje odgovarajućih certifikata. Na slične probleme je ukazala i Stanislava Malbaša iz "Svislajn-prfodukta", ističući da nedostatak odgovajućih certifikata utiče na smanjenje proizvodnje i izvoza.

Na sastanku Grupacije je dogovoreno da se i ove godine u prvoj nedelji novembra u PKS održi sad već tradicionalni stručni skup,,Dečja hrana - kvalitet za ceo svet".

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 26.9.2011.

NAJVIŠA I NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. OKTOBRA 2011. GODINE

NAJVIŠA I NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. OKTOBRA 2011. GODINE

Član 42 ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 i 52/2011)
Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.
Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu

NAJVIŠA od 1.10.2011. do 31.10.2011. / 266.425 (5 x 53.285)

Član 37. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 i 52/2011)
Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.
Iznos najniže mesečne osnovice, iz stava 1. ovog člana, utvrđuje i objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

NAJNIŽA od 1.08.2011. do 31.10.2011.      18.446           55/2011

ZARADE: PROSEČNA ZARADA ISPLAĆENA U AVGUSTU 2011. GODINE U REPUBLICI SRBIJI IZNOSI 53285 DINARA, A NETO 38389 DINARA

 1. Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćene u 2011. godini

Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji iznosi 53285 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u julu 2011. godine, nominalno je manja za 1,6% i realno za 1,6%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji iznosi 38389 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u julu 2011. godine, nominalno je manja za 1,9% i realno za 1,9%.

Avgust 2011.

·         Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u avgustu 2010. godine, nominalno je veća za 12,9%, a realno je veća za 2,2%.
·         Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u avgustu 2010. godine, nominalno je veća za 13,1%, a realno je veća 2,4%.

Januar–avgust 2011.

·         Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–avgust 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u periodu januar–avgust 2010. godine, nominalno je veća za 11,1%, a realno je manja za 1,4%.

·         Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–avgust 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar–avgust 2010. godine, nominalno je veća za 11,2%, a realno je manja za 1,3%.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

2. Prosečne zarade po regionima Republike Srbije - avgust 2011. godine

3. Indeksi zarada

4. Indeksi zarada bez poreza i doprinosa

5. Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, po delatnostima - avgust 2011. godine

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Snežana Samardžić-Marković saopštila je da je to ministarstvo Savetu za sport na današnjoj sednici predstavilo sadržaje i dinamiku izrade podzakonskih akata, odnosno pravilnika koji se tiču rada ovog tela.

Samardžić-Marković je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice ovog saveta, navela da je reč o primeni Zakona o sportu i dodala da je resorno ministarstvo već usvojilo osam podzakonskih akata od dvadeset, koliko je predviđeno Zakonom.

Sada je najvažnije da ljudima u sportu objasnimo i približimo Pravilnik o upisu u Registar sportskih organizacija, istakla je ona i napomenula da proces upisa u Agenciji za privredne registre počinje 22. septembra.

"Pored razgovora o procedurama za kandidaturu za organizaciju međunarodnih sportskih događaja, na sednici su predstavljene aktivnosti Ministarstva na izradi predloga poreskih olakšica za ulaganje u sport, što je jedna od mera kojom će se direktno uticati na poboljšanje uslova u oblasti sporta", naglasila je Samardžić-Marković.

U vezi sa tim, kako je istakla, resorno ministarstvo je pokrenulo istraživanje koje se bavi komparativnom analizom ovakvih poreskih olakšica u zemljama EU, a na osnovu kojeg će se izraditi preporuke za unapređenje finansiranja sporta.

"Krajnji cilj ovih aktivnosti je novi, bolji i kvalitetniji model finansiranja sporta", navela je Samardžić-Marković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 5.9.2011.

SEMINAR "PARTNERSTVO ZA PROMENU PORESKOG SISTEMA" 15. I 16. SEPTEMBRA 2011. Rok za prijavu je 9. septembar 2011. godine

Seminar "Partnerstvo za promenu poreskog sistema", biće održan 15. - 16. septembra 2011. godine (Beograd, Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9) , u organizaciji Unije poslodavaca Srbije i BUSINESSEUROPE (Konfederacija udruženja poslodavaca Evropske Unije).

Seminar je deo projekta BOSMIP IV, a cilj je razvoj socijalno-ekonomskih partnerstava koje mogu doprineti bržem i kvalitetnijem postizanju cilja, u ovom slučaju promene poreskog sistema.

Tokom seminara strani eksperti će prezentovati rešenja i iskustva Austrije i EU i odgovarati na pitanja učesnika, a predviđena je i kraća radionica. Više detalja se nalazi u priloženim dokumentima.

Seminar je besplatan, a učesnicima će biti obezbeđen smeštaj i nadoknađeni putni troškovi u skladu sa pravilima Evropske komisije ukoliko je to neophodno.

S obzirom na ograničen broj učesnika, učešće potvrditi najkasnije do 9. septembra 2011. godine popunjavanjem Obrasca za registraciju koji molimo da dostavite na e-mail n.cupac@poslodavci.rs ili na faks 011/2160-988.

Izvor: Unija poslodavaca Srbije, 5.9.2011.

NAJAVLJENA MOGUĆNOST ODLAGANJA PRIMENE PRAVILNIKA KOJI PREDVIĐA DA VOZAČI AUTOMOBILA OD 1. NOVEMBRA MORAJU DA IMAJU SVE ČETIRI ZIMSKE GUME U ZIMSKOM PERIODU

NA GODIŠNJEM SAVETOVANJU SUDIJA NA ZLATIBORU OCENJENO DA JE PRAVDA U SRBIJI DOSTIŽNA

Izvor: Tanjug

Tokom dvodnevnog savetovanja, koje se održava u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, sudije svih sudova Srbije diskutovaće o aktuelnim i spornim pritanjima koja se javljaju u praksi, novim zakonskim institutima i rešenjima. Sudije će tokom savetovanja učestvovati u radu sekcija koje su podeljene na krivičnu i građansku materiju, a uvodne referate za diskusiju izložiće najeminentniji pravni stručnjaci u državi.

Otvarajući skup sudija, predsednica Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Nata Mesarović istakla je da je to najznačajnije i najveće savetovanje sudija. Prema njenim rečima, efikasnosti zaštite prava građana, vladavine prava i pravne sigurnosti doprineće i razmena iskustava i diskutovanje o spornim i aktuelnim pitanjima koja su pred pravosuđem Srbije.

Ona je rekla i da se reforma pravosuđa u Srbiji nastavlja i da teži dostizanju nezavisnog sudstva i nezavisnosti svakog sudije, kao i postizanju pravosuđa koje će raditi transparentno, efikasno i odgovorno u cilju vladavine prava i pravne sigurnosti.
Na godišnjem savetovanju sudija na Zlatiboru ocenjeno da je pravda u Srbiji dostižna i da je pravosuđe sposobno da se odupre svim vrstama pritisaka.
Prema rečima ministarke pravde Snežane Malović, pravosuđe je pokazalo da je sposobno da donese presude u najdelikatnijim predmetima.
"Vaša uloga je od presudnog značaja, jer zadaje poslednji udarac organizovanom kriminalu i korupciji", poručila je Malovićeva sudijama u Srbiji.

Ona je rekla i da pravosuđe mora dobiti puni smisao tako da svaki građanin oseti da mu je pravda dostižna i da do nje može doći u razumnom roku.

Predsednik Ustavnog suda Srbije Dragiša Slijepčević rekao je da prvi rezultati reformisanog pravosuđa pokazuju da je u Srbiji pravda dostižna i da se do nje može doći putem pravičnog presuđenja.

Prema rečima predsednice Skupštine Srbije, brojnost tog skupa, u čijem radu učestvuje 1.200 sudija iz zemlje i regiona, jeste parametar koji pokazuje da pravosuđe učestvuje u reformama naše zemlje i pomaže da se unapredi njen ugled u svetu i ostvari efikasna zaštita prava građana.

"Svesna sam da i ako temelji reformi počivaju na zakonodavnoj vlasti na vama je najdelikatniji deo posla da primenite te zakone", rekla je Đukić Dejanović i ocenila da je taj skup podsticaj Srbiji da ide putem koji sigurno vodi boljem životu njenih građana.

PREDSEDNICA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZJAVLJUJE DA SU PROTEKLIH GODINU I PO SUDOVI U SRBIJI RADILI DOBRO, JER SU REŠILI OKO 90 ODSTO PREDMETA

Ona, međutim, kaže da nije zadovoljna time što skoro jedna četvrtina prvostepenih odluka biva ukinuta i vraćena na novo odlučivanje.

U odnosu na ukupan i rešen broj predmeta, možemo zaključiti da su sudovi od reforme pravosuđa radili dobro i da je Vrhovni kasacioni sud bio dobar primer za to, rekla je Mesarovićeva, koja je i predsednica Vrhovnog kasacionog suda.

Prema njenim rečima, Apelacioni sudovi, Viši i osnovni rešavali su u proseku oko 89 odsto ukupnog broja predmeta koje imaju u radu.

Ona je, međutim, zabrinuta što je broj ukinutih sudskih odluka viših i osnovnih sudova 23 odsto, a prekršajnih 24 odsto.

"Taj broj nije dobar, jer tako stvaramo sudije kod kojih se po pravdu mora ići po dva-tri puta", rekla je Mesarovićeva.

Ona je najavila da će u narednom periodu biti otklonjena nejednaka opterećenost sudija brojem predmeta, kao i da će pojedine sudske jedinice koje su formirane 2010. godine biti ukinute kao suvišne.

PREDSEDNIK FISKALNOG SAVETA IZJAVIO DA JE REBALANS BUDŽETA BIO NEOPHODAN

Tanjug

Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović izjavio je da je rebalans budžeta bio neophodan i da najnoviji podaci pokazuju da se privredna aktivnost usporava, sa realnim rastom od dva odsto i uz mogućnost da on čak bude i nešto manji.

Rebalans budžeta bio je neophodan jer su se neki rashodi, pre svega za plate i penzije, značajno povećali zbog veće inflacije i zbog dogovora sa MMF-om i ispunjavanja ciljeva za 2011. u pogledu deficita, kazao je Petrović RTS-u.

Najnoviji podaci o kretanju industrijske proizvodnje i drugi pokazatelji zaključno sa septembrom ukazuju da se privredna aktivnost usporava , istakao je Petrović.

Pred poslanicima će sutra, kako je rečeno, biti predlog rebalansa budžeta. Rashodi su smanjeni za tri milijarde dinara, a prihodi za oko 20 milijardi. Dozvoljeni minus u republičkoj kasi povećan je za 22 milijardi dinara.

Petrović je rekao da su najveće stavke "devet milijardi uštede sopstvenih prihoda, osam milijardi smanjenje kapitalnih investicija".

Na pitanje o smanjenju davanja za kapitalne investicije od 8,4 milijarde dinara, on je odgovorio da je to iznuđena mera i da kapitalni rashodi državi treba da budu glavni kanal kroz koji ona stimuliše privredni rast.

Ta štednja od oko osam milijardi na kapitalnim rashodima koincidira sa troškom koji republički budžet ima zbog izmena Zakona o finansiranju lokalne samouprave, podsetio je Petrović.

Upitan da li je skup kredit za pokriće deficita, koji je država obezbedila emitovanja evroobveznica od milijardu dolara uz kamatu od 7,25 odsto, i da li zbog njega postoji opasnost da javni dug premaši granicu od 45 odsto, Petrović je odgovorio da se "još nalazimo u prihvatljivoj zoni - to je 43,5 odsto".

Poenta je da je to iznuđeno rešenje i da nije održivo osloniti se sistematski na međunarodno finansiranje domaćih deficita po tako visokoj stopi, jer bi to značilo da Srbija mora da ima stope rasta privrede od oko pet odsto, zaključio je Petrović.

VOJVODINA OTVORILA KANCELARIJU U BRISELU

Tanjug

Vojvodina je svečano u Briselu otvorila svoju kancelariju pri Misiji Srbije u Evropskoj uniji.

Glavni zadatak kancelarije je da obezbedi priliv stranih investicija i bolji pristup evropskim regionalnim fondovima.

"Ovo je novi korak Vojvodine i Srbije ka zajedničkom cilju", rekao je predsednik vojvođanske vlade Bojan Pantić na svečanom prijemu u Konser Noblu.

Pajtić je istakao vojvođansku tradiciju multietničnosti i tolerancije, kao i evropski značaj reke Dunav.

Prevashodni posao kancelarije Vojvodine, međutim, biće privlačenje investicija iz EU, kao i korišćenje evropskih regionalnih fondova.

"Mi već sada koristimo 95 odsto sredstava koje su nam dodeljene, ali nadamo se da ćemo to još popraviti", rekao je Pajtić.

Prijemu, na kojem je svirao sastav "Ravnica" iz Subotice, prisustvovali su ambasadori i visoki funkcioneri EU.

Kancelarija će pružati logističku podršku firmama, gradovima i opštinama iz Vojvodine u ostvarivanju privrednih veza sa kompanijama EU, ali i obezbeđivati da što više stranih firmi dođe na područje Vojvodine i započne biznis u pokrajini.

Kancelarija Vojvodine u Briselu, koja je počela da radi krajem septembra, zvanično je večeras otvorena na osnovu dogovora koji su prošle jeseni postigli Pajtić i ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić.

Kancelariju će voditi direktor Fonda "Evropski poslovi" Predrag Novikov.

KRATKE PRIVREDNE VESTI

RTV

Hrvatski privrednici u Pećincima

Privredno čudo u Pećincima nastalo pre 10 godina još traje. Strana ulaganja pristižu, a danas je delegacija privrednika iz Hrvatske posetila opštinske čelnike i deo pogona u Šimanovcima, koji se razvijaju kao zajednička izvozna metalurška grana dve države.

Od meda sladak izvoz, još slađa cena

U Srbiji se godišnje proizvede od 3.000 do 4.000 tona meda, od čega se najveći deo plasira na inostrano tržište. Zbog dokazanog kvaliteta stranci su sve više zainteresovani za med sa ovih prostora, pa se beleži porast izvoza, ali i cene koju domaći pčelari dobijaju za kilogram.

 

Nektar dobio saglasnost za Fruktal

Kompanija Nektar iz Bačke Palanke danas je saopštila da je prošle nedelje dobila zvaničnu saglasnost Komisije za zaštitu konkurencije Slovenije za preuzimanje slovenačkog Fruktala, čiji je udeo od 93,73 odsto kupila od Pivovarne Laško.

Nakon dobijanja saglasnosti Komisije za zaštitu konkurencije Slovenije, kao i iz Srbije i Crne Gore, Nektar očekuje saglasnosti tela nadležnih za zaštitu tržišnog nadmetanja iz Makedonije i Bosne i Hercegovine, čime će biti ispunjeni svi uslovi iz kupoprodajnog ugovora.

Posle dobijanja svih saglasnosti, očekuje se da prodavac ispuni obaveze iz kupoprodajnog ugovora, kako bi se završilo formalno preuzimanje Fruktala, navodi se u saopštenju.

Gorenje počelo proizvodnju u Zaječaru

Slovenačka fabrika "Gorenje" počela je ovih dana u pogonu u Zaječaru proizvodnju umivaonika iz veštačkih masa i montažne linije za mašine za pranje veša, saopšteno je danas iz novootvorenog pogona.
Ovo je već treći proizvodni pogon Gorenja u Srbiji, u kojem je momentalno zaposleno 39 radnika, a u planu je da do kraja godine bude ukupno 88 zaposlenih.
Gorenje u ovoj godini planira da proizvede 7.000 umivaonika i montažu 7.000 mašina za pranje veša.

Proizvodi su namenjeni za prodaju u Srbiji, Rusiji, Ukrajini i na ostalim istočnoevropskim tržištima.

Investicija u fabriku u Zaječaru ima pozitivan efekat na prodaju, kažu u toj fabrici, a povećaće i konkurentnost na spomenutim tržištima.

VIP fond i vojvođanske opštine na sajmovima

Fond za promociju investicija u Vojvodini (VIP fond), opštine Kovin i Vršac i grad Zrenjanin zajednički nastupaju na međunarodnim sajmovima poljoprivrede u Kelnu i Bariju, saopšteno je iz VIP fonda.

Kako se navodi, poljoprivredni sajam Anuga u Kelnu održava se od 8. do 12. oktobra, na kojima VIP fond i lokalne samouprave predstavljaju potencijale Vojvodine u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.

Na Sajmu poljoprivrede Agrilevante, koji se od 13. do 16. oktobra održava u Bariju, čiji je organizator italijansko Udruženje proizvođača poljoprivredne mehanizacije i udruženje UNACOMA, VIP fond će takođe predstaviti mogućnosti investiranja u ovaj sektor.

"Prvog dana sajma VIP fond će održati konferenciju na kojoj će predstaviti mogućnosti investiranja u ovaj sektor u Vojvodini, nakon čega će sa udruženjem UNACOMA potpisati i Memorandum o razumevanju", piše se u saopštenju.

U Vojvodini trenutno posluje oko 50 stranih kompanija koje su u oblast agrobiznisa investirale oko dve milijarde evra i zapošljavaju više oko 12.000 ljudi.

Dogovor o imovini bivše SFRJ - bežanje od problema

Produženje važenja Uredbe Ministarstva ekonomije, kojom preduzeća iz bivših jugoslovenskih republika treba da se dogovore o imovini, još jedna je šansa za državu. Za mnoga preduzeća, pak, to je bežanje države od problema.

GOTOVI PROJEKTI KOJI SU BILI USLOV DA SRBIJA POVUČE RUSKI KREDIT OD 800 MILIONA DOLARA ZA OBNOVU INFRASTRUKTURE

Tanjug

Projekti koji su bili uslov da Srbija povuče ruski kredit od 800 miliona dolara za obnovu infrastrukture su gotovi i sada je na vladama da odluče kada će se to dogoditi, izjavio je danas predsednik Ruske državne železnice Vladimir Jakunjin.

"Sada već imamo projekte i to znači da možemo da se obraćamo ruskoj vladi podržavajući odluke rusko-srpske međuvladine komisije o izdvajanju kredita Srbiji za razvoj i modernizaciju infrastrukture", rekao je Tanjugu Jakunjin.

On je ocenio da je situacija sa kreditom, koji su ranije dogovorili predsednici Rusije i Srbije, Dmitrij Medvedev i Boris Tadić, povoljna.

"Delegacija Ruskih železnica na čelu sa mojim zamenikom Aleksandrom Saltanovom je bila pre nekoliko dana u Srbiji, on se sastao sa srpskim kolegama i razmatrao dalje korake", naveo je Jakunjin.

Na pitanje kada će tačno Srbija moći da povuče taj kredit, on je istakao da je to pitanje međudržavnih odnosa.

Prema rečima Jakunjina, srpski i ruski železničari su spremni, učinili su sve da se ti projekti pojave, a sada su vlade na potezu.

"Dogovorili smo se čak da pomažemo Srbiji iz sredstava sopstvene kompanije da bi ti projekti mogli da se završe, za šta smo izdvojili osam miliona dolara", dodao je predsednik Ruske železnice.

Upitan koji će se konkretno projekti realizovati od ruskog kredita, Jakunjin je kazao da je to pitanje za srpsku vladu.

Što se tiče rokova realizacije predviđenih projekata, Jakunjin kaže da ima onih koji mogu da se završe za dve do tri godine, ali da i tu sve zavisi od srpske strane.

Predviđeno je, ističe on, da u tome učestvuje i Ruska železnica, što je bio i jedan od uslova kredita, a "i srpske kolege su rekle da žele da zajednički učestvujemo u tim projektima".
Jakunin je posebno istakao da će modernizacija železničke infrastrukture omogućiti i otvaranje novih radnih mesta.

"Statistika pokazuje da jedno radno mesto na železnici stvara bar još tri radna mesta van tog sektora", naveo je on.

Predsednik Ruske železnice je takođe najavio da će biti i novih, komercijalnih, projekata ove kompanije u Srbiji.

Ministarstvo za infrastrukturu Srbije je nakon posete delegacije Ruske državne železnice 4. oktobra preciziralo da će se iz ranije odobrenog ruskog kredita Srbiji finansirati tri projekta: izgradnja drugog železničkog koloseka na relaciji Beograd-Pančevo, pruga Valjevo-Loznica i nabavka dizel motornih vozova za potrebe "Železnica Srbije".

Dogovoreno je da se ruski kredit fazno realizuje, a da se još tokom ove godine započne sa realizacijom projekata čija je tehnička dokumentacija usaglašena i potvrđena.

Istovremeno, potvrđena je zajednička zainteresovanost obeju strana za realizaciju ostalih projekata o kojima se pregovara - pruge Beograd -Bar, železničke stanice TPS Zemun i stanice Beograd Centar (Prokop).

SVETSKE AKCIJE OJAČALE NAKON FRANCUSKO-NEMAČKOG OBEĆANJA DA ĆE POSTIĆI DOGOVOR O NAČINU DOKAPITALIZACIJE BANAKA EVROZONE

Tanjug

Svetske akcije su danas ojačale, četvrtu sesiju uzastopce, a veliki rast je zabeležio i evro, podstaknut obećanjem lidera Nemačke i Francuske da će do kraja meseca doneti nove mere za rešavanje dužničke krize u zoni evra.

Volstrit je ojačao više od dva odsto, a evropska tržišta za gotovo istu vrednost nakon što su predsednik Francuske Nikola Sarkozi i nemačka kancelarka Angela Merkel juče izjavili da je njihov cilj iznalaženje održivog rešenja za dužničke nedaće Grčke.

Merkelova i Sarkozi ukazali su da će postići dogovor o načinu dokapitalizacije banaka evrozone i da će prezentovati plan za unapređenje ekonomske koordinacije u zoni evra do samita G20 u Kanu 3. i 4. novembra.

Evro je zabeležio najveći rast prema dolaru za više od nedelju dana , dok je američka valuta oslabila više od dva odsto prema švajcarskom franku.

Evro, koji je bio na putu da ostvari najveći dnevni rast od jula 2010, ojačao je 1,9 odsto, na 1,3648 dolara, preneo je Rojters.

Svetske akcije, merene indeksom MSCI, poskupele su 2,4 odsto.

U Evropi je indeks FTSEurofirst 300 vodećih akcija ojačao 1,9 odsto, na 965,72 poena.

Taj orijentacioni indeks evropskih deonica uvećan je tokom pošle sedmice gotovo devet procenata, dok je američki orijentacioni S&P 500 dobio na vrednosti više od osam odsto od klizanja 4. oktobra za 20 odsto u odnosu na maksimalnu vrednost.

Na Volstritu je S&P 500 danas  ojačao 32,51 poen, ili 2,81 odsto, na 1.187,97 poena, a Dau Džons dobio na vrednosti 262,62 poena, ili 2,37 odsto, na 11.365,74 poena.

KRIMINALISTIČKA POLICIJA UHAPSILA PETORICU LJUDI OSUMNJIČENIH ZA PROTIVPRAVNE RADNJE TOKOM PRIVATIZACIJE

Kriminalistička policija uhapsila je petoricu ljudi osumnjičenih da su tokom privatizacije protivpravno otuđili upravnu zgradu privrednog društva "Centrosrem tekstil" Stara Pazova, čija je vrednost 800.000 evra, saopštio je danas MUP Srbije.

"Osumnjičeni su u periodu od početka marta do kraja maja 2009. godine, protivpravno otuđili poslovni objekat - upravnu zgradu privrednog društva "Centrosrem tekstil" AD Stara Pazova, čija je vrednost 800.000 evra", kaže se u saopštenju.

Osumnjičeni su tako sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 740.000 evra, za isti iznos oštetili privredno društvo "Centrosrem tekstil" AD Stara Pazova i oštetili male akcionare za iznos od oko 222.000 evra, istakao je MUP.

GUVERNER NBS NIJE ZA SMANJENJE OBAVEZNIH REZERVI BANAKA

Smanjenje obaveznih rezervi za banke ni na koji način ne garantuje da bi taj novac bio iskorišćen za kreditiranje privrede i građana, ocenio je danas guverner NBS Dejan Šoškić.

Na konferenciji za novinare Šoškić je istakao da banke donose odluke o tome gde će investirati na bazi procene projekata, a da su primeri u SAD i EU pokazali da povećanje likvidnosti u sistemu ne dovodi do očekivanog rasta ekonomske aktivnosti.

Guverner je istakao da je mehanizam obaveznih rezervi banaka u Srbiji postavljen ne da obračunava visoke obavezne rezervne nego da destimuliše finansiranje banaka koje je kratkoročno i prenosi valutni rizik na korisnike u domaćem finansijskom sistemu.

POVLAČENJE ILI DORADA ZAKONA O RESTITUCIJI

Tanjug

Predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši izjavio je danas u Novom Sadu da postoji dovoljno prostora da se povuče ili doradi Zakon o vraćanju imovine i obeštećenju, kako on ne bio kočnica u približavanju Srbije Evropskoj uniji (EU).

On je podsetio da je pokrajinski parlament još pre osam godina usvojio deklaraciju o nepriznavanju kolektivne krivice, na koju je i sada "veoma ponosan", uz ocenu da nedavno usvojeni Zakon o restituciji faktički legitimiše tu vrstu odgovornosti.

PRIVREDA SRBIJE OD JANURA DO KRAJA AVGUSTA 2011. IMALA NAJVEĆI SPOLJNOTRGOVINSKI DEFICIT SA RUSIJOM, KINOM I NEMAČKOM

Tanjug

Privreda Srbije od janura do kraja avgusta imala je najveći spoljnotrgovinski deficit sa Rusijom, Kinom i Nemačkom, koje su činile čak 52,2 odsto ukupnog negativnog spoljnotrgovinskog salda srpske privrede, saopštio je Institut za istraživanje tržišta (IZIT).

U tom periodu, srpska privreda imala je najlošiji spoljnotrgovinski saldo sa ruskom privredom i to čak -1,176 miliona dolara, što je činilo čak 22,9 odsto ukupnog spoljnotrgovinskog deficita.

Ovakav negativan saldo posledica je velike uvozne zavisnosti Srbije od ruske nafte i gasa.

Međutim, srpski izvoz na rusko tržište je još uvek skromnih dimenzija zbog neorganizovanosti domaće privrede, koja pojedinačno ne može da zadovolji potrebe ruskih kupaca kako u kvantitetu, tako i kvalitativno, istakli su u IZIT-u.

Kina je na drugom mestu po visini spoljnotrgovinskog deficita srpske ekonomije, pa je sa ovom zemljom realizovan deficit od 962 miliona dolara, što je činilo gotovo 19 procenata ukupnog spoljnotrgovinskog deficita Srbije u periodu januar - avgust 2011. godine.

Na trećem mestu po visini ostvarenog negativnog salda u robnoj razmeni Srbije sa svetom jeste Nemačka sa deficitom od 545 miliona dolara, pa je udeo nemačke ekonomije u kreiranju srpskog spoljnotrgovinskog deficita 10,6 odsto.

Karakteristično je da je povećano učešće kineske privrede u srpskom negativnom saldu u razmeni sa svetom- sa 15,8 odsto za osam meseci prošle na 18,7 odsto u istom periodu 2011. Godine, ali je istovremeno udeo Rusije redukovan sa 23,9 odsto na 22,9.

Učešće nemačke ekonomije ostalo je na približno istom nivou kao i u periodu januar - avgust 2010. godine.

FORUM " AGROPRIVREDA SRBIJE U PRETPRISTUPNOM PERIODU“ ODRŽAĆE SE U SUBOTICI OD 13. DO 15. OKTOBRA 2011.

Tanjug

Istine i zablude o troškovima i dobitima koje donosi ulazak u EU biće jedna od tema Poljoprivrednog foruma "Hrana za Evropu - agroprivreda Srbije u pretpristupnom periodu", koji Ekonomski institut organizuje u Subotici od 13. do 15. oktobra.

O trenutnom stanju, predstojećim izazovima, rizicima i perspektivama agroprivrede Srbije u periodu pristupanja Evropskoj uniji tokom dva radna dana raspravljaće 40 govornika, u okviru četiri velika tematska bloka, najavljeno je iz instituta.

Forum će, kako je saopšteno, otvoriti ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović, a govoriće i šef kancelarije Svetske banke Lu Brefor i zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Adriano Martins.

Učesnici će biti članovi upravnih i nadzornih odbora, generalni direktori i menadžeri poljoprivrednih i prehrambenih kompanija, zadruga i individualni poljoprivredni proizvođači, predstavnici države i struke, trgovinskih lanaca, banaka, drugih finansijskih organizacija i osiguravajućih kuća.

Organizatori očekuju da učesnici zajednički analiziraju stanje, probleme i perspektive i predlože rešenja u cilju što adekvatnijeg prilagođavanja i što boljeg korišćenja potencijala i pozicioniranja agroprivrede Srbije kao dela zajedničke poljoprivredne politike i tržišta EU.

Među najavljenim temama su uloga države u podsticanju, razvoju i zaštiti agroprivrede Srbije u periodu pristupanja EU, kao i izazovi srpske agroprivrede na putu u EU.

Biće reči i o tome kako povećati konkurentnost i izvozni učinak poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije na tržištu EU, razvoj zadrugarstva u funkciji podizanja konkurentnosti, agroprivredi u službi ravnomernijeg regionalnog razvoja, agrarnom budžetu za 2012, investicionim potencijalima srpske agroprivrede. . . .

Forum će biti organizovan u saradnji sa Društvom agrarnih ekonomista Srbije i Savezom poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije, a glavni partner skupa je kompanija "Viktorija grupa".

NA SKUPU "KAKO SMANJITI RAD NA CRNO"PREDLOŽENO OSNIVANJE AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

Tanjug

Petina radno angažovanog stanovništva u privatnom sektoru radi u sivoj ekonomiji, ali se taj broj smanjio u protekle tri godine, izjavila je danas pomoćnica ministra za rad i socijalnu politiku Radmila Bukumirić Katić.

Ona je istakla da je, prema poslednjim podacima iz Ankete o radnoj snazi, učešće sive ekonomije u ukupnoj zaposlenosti 19,9 odsto, što je manji procenat u odnosu na 2007, kada je iznosio 35 odsto.

"U uslovima krize smanjuje se neformalna zaposlenost i to je ono što se ne očekuje, jer poslodavci se prvo odriču onih koji su neformalno zaposleni i mi, sada u stvari, imamo smanjenje", rekla je Bukumirić Katić na skupu "Kako smanjiti neformalnu ekonomiju i rad na crno", koji je organizovao Centar za demokratiju.

Ističući da istraživanja pokazuju da je rad na crno isključivo vezan za privatni sektor, ona je dodala da ga najviše ima "u građevinarstvu, ugostiteljstvu, u turizmu, a sve više i u malim i srednjim preduzećima".

Inspekcijske kontrole ukazuju na to da je smanjen broj radnika na crno, jer je 2007. inspekcija rada u kontroli preduzeća naišla na oko 30.000 neprijavljenih radnika, dok je prošle godine taj broj bio oko 5.000, istakla je pomoćnica ministra.

Bukumirović Katić je kazala da se smanjuje i iznos neformalne zarade, pa je tako 2002. godine udeo neformalne plate, odnosno novca koji poslodavci isplaćuju na ruke bio 90 odsto, a danas on iznosi između 60 i 65 odsto.

Ona je ocenila da su uzroci za prisustvo sive ekonomije u Srbiji visoka stopa nezaposlenosti (22 odsto), pad životnog standarda i niske zarade.

Problem su i velika poreska opterećenje za najniže plate i generalno visoka izdvajanja za poreze i doprinose.

 Ocenjujući da bi na smanjenje rada na crno uticalo i uvođenje fleksibilnih oblika rada, ona je dodala da se za uvođenje tih različitih formi rada mora postići socijalni konsenzus, pre svega sa sindikatima.

Bukumirović-Katić je podsetila da se sindikati ne slažu sa tim jer smatraju da radno mesto garantuje i sigurnost, a fleksibilni oblici rada to ne mogu da obezbede.

"Ako bi postojale Agencije za privremeno zapošljavanje to bi omogućilo poslodavcima da nemaju prevelike obaveze kada zapošljavaju određeni broj radnika. Poslodavac bi plaćao tu uslugu, pri tome bi uzimao radnike onoliko vremena koliko mu treba i po prosečnoj ceni rada".

Preko te agencije bi se ostvarivala socijalna zaštita i socijalna prava radnika, radnici bi primali zaradu, a tu bi im se plaćali porezi i doprinosi.

Agencija ne predstavlja neki paraleni sistem tržišta rada, objasnila je ona i dodala da bi se njeno postojanje moglo ozvaničiri izmenama Zakona o radu, ali se pre toga mora postići konsenzus sa svim socijalnim partnerima.

ONO ŠTO JE ZAHTEV I NAŠIH PRIVREDNIKA I STRANIH INVESTITORA JE DA SE SPREČI NEIZVESNOST I RIZIK KOJE SA SOBOM NOSE PREVELIKE OSCILACIJE DINARA

Tanjug

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić izjavio je da se ne zalaže za uvođenje fiksnog kursa i Monetarnog odbora, već za obezbeđivanje stabilnog kursa, gde će oscilacije vrednosti dinara u odnosu na evro biti manje.

"Zalažem se za to da u prvom redu Narodna banka Srbije obezbedi da oscilacije kursa ne budu između 20 i 25 odsto, jer to obesmišljava bilo kakvo planiranje i pripremu godišnjih biznis planova", rekao je on i ukazao da je to primarni zahtev privrede.

Ono što je zahtev i naših privrednika i stranih investitora je da se spreči neizvesnost i rizik koje sa sobom nose prevelike oscilacije dinara, dodao je on u izjavi novinarima.

Ćirić je rekao da je fluktuirajući kurs koji je kod nas na snazi, pomogao da krajem 2008. i 2009. godine kroz takva pomeranja lakše prebrodimo ekonomsku krizu.

"Kurs treba da odslikava odnos ponude i tražnje ali i da sa druge strane odražava proizvođački kapacitet domaće ekonomije", rekao je Ćirić.

Na pitanje kome odgovara takav kurs, Ćirić je rekao da to zavisi od toga na kom nivou se taj kurs uspostavlja.

"Što dinar ima manju vrednost prema evru to više odgovara našim izvoznicima, i obrnuto", rekao je Ćirić.

PREPORUKE ZAŠTITNIKA GRAĐANA

Zaštitnik građana Saša Janković izrazio je zabrinutost zbog učestalih incidenata kojima je u osnovi mržnja i apelovao na solidarnost i toleranciju među različitim društvenim grupama.

Ombudsman je podsetio da bi svako ko toleriše, podstiče i sprovodi akte mržnje i netolerancije prema pripadnicima druge društvene grupe trebalo da zna da time ne samo da krši prava članova te grupe, već i da slabi snagu svoje zemlje.

PRAVNI FAKULTET PROSLAVIO 203. ROĐENDAN

Najstarija visoka pravna škola u Srbiji, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu obeležio je 203 godine rada, fakultetsku slavu Krstovdan, a u zgradi fakulteta, koja je inače pod zaštitom države, danas je otvoren i muzej.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji gradjani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju gradjanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose izmedju pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvodjače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

UKOLIKO VLADA RS USVOJI ODLUKU O POSKUPLJENJU OD 1. NOVEMBRA ĆE STUPITI NA SNAGU NOVA CENA GASA: • Od 1. januara 2012. godine Agencija za energetiku će određivati cenu gasa •

Ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu u Vladi Republike Srbije Milan Marković i resorni ministri Albanije, Makedonije, Crne Gore i Slovenije potpisali su danas u Beogradu Deklaraciju o regionalnoj saradnji u procesu modernizacije javne uprave.

Marković je na konferenciji "Usluge, veštine i kapaciteti – ključni izazovi u izgradnji moderne javne uprave u Evropi" istakao da se naša zemlja potpisivanjem tog dokumenta obavezala na saradnju koja će u budućnosti doneti bolji život građanima.

Ministar je ukazao na to da modernizacija javne uprave ima za cilj izgradnju adekvatnih administrativnih kapaciteta za harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva sa pravom EU.

Potpisivanju deklaracije prisustvovao je i potpredsednik Vlade Republike Srbije za evropske integracije Božidar Đelić, koji je izrazio uverenje da zemlje koje su potpisale ovaj dokument imaju kapacitete koji će omogućiti brz napredak u toj oblasti.

Đelić je poručio da će podržavati sve regionalne inicijative za očuvanje i jačanje administrativnih kapaciteta – važnog segmenta u pretpristupnoj fazi EU.

Očuvanje administrativnih kapaciteta, kako je naveo, predstavlja prioritet u godinama koje dolaze jer bez profesionalne, nekorumpirane javne uprave nema napretka ka evropskoj porodici.

Deklaraciju su potpisali zamenik ministra unutrašnjih poslova Albanije Ferdinand Poni, ministar za informatičko društvo i upravu Makedonije Ivo Ivanovski, ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Ivan Brajović, ambasador Slovenije u Beogradu Franc But i ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Vlade Srbije Milan Marković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 8.10.2011.

ZA DEVET MESECI U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE OSNOVANO 6.400, A OBRISANO VIŠE OD 10 HILJADA PREDUZEĆA

Za prvih devet meseci ove godine, u Registru privrednih subjekata je osnovano 6.400 privrednih društava ili 15 odsto manje nego u istom periodu prošle godine. Takođe, od januara do kraja septembra u registar je upisano i 24.017 preduzetničkih radnji, 13 odsto manje nego u istom periodu prošle godine.

Prema statistici APR, iz registra je za prvih devet meseci ove godine ugašeno 10.800 preduzeća, dok je u istom periodu prošle godine obrisano 5.347 privrednih društava. Na ovoliki rast brisanih preduzeća najviše je uticao automatski stečaj koji je počeo da se primenjuje od sredine prošle godine.

Od početka primene zakona o automatskom stečaju, APR je po službenoj dužnosti iz Registra privrednih subjekata obrisala 14.325 preduzeća. I dok je 2010. godine po ovom osnovu ugašeno 5.980 preduzeća, od početka ove godine do 6. oktobra je iz registra već obrisano 8.345 privrednih društava.

I ove godine, najviše osnovanih i brisanih privrednih društava registrovano je za delatnost nespecijalizovane trgovine na veliko, konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, građevinskih i preduzeća za drumski prevoz. Takođe, od početka godine osnovan je veliki broj (169) novih restorana, dok je među brisanima čak 188 preduzeća obavljalo uslužne aktivnosti podrške poslovanju.

Delatnosti koje preovlađuju kod novoosnovanih ali i kod ugašenih preduzetnika su restorani, trgovinske radnje sa mešovitom robom, frizerski, kozmetički saloni i taksisti. 

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 10.10.2011.

USVOJENA INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKTA "BEOGRADSKI METRO": Sednica Skupštine Grada Beograda od 6. oktobra 2011. godine

Odbornici Skupštine grada usvojili su na današnjoj sednici Informaciju o realizaciji projekta "Beogradski metro".

Sednica je počela minutom ćutanja tragično nastradalim radnicima u zemunskom naselju Kalvarija. Potom je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas obrazložio informaciju o budućem metrou, naglašavajući da bi početak gradnje mogao da bude za dve godine, a da bi prva linija, na potezu od Zemuna i Novog Beograda do kraja Bulevara kralja Aleksandra, mogla da bude gotova do 2017. godine.

"Beogradski metro je najvažniji infrastrukturni projekat započet u Beogradu u poslednjih nekoliko decenija. Međudržavni sporazum između Srbije i Francuske, koji će biti ratifikovan u Skupštini Srbije tokom ovog meseca, daje nam mogućnost za primenu Memoranduma o razumevanju u vezi sa projektom "Beogradski metro", koji je deo informacije o kojoj danas raspravljamo. Sporazumom prihvatamo donaciju Vlade Francuske od tri miliona evra, kompaniju koja će raditi studiju izvodljivosti i to da francuskoj strani dajemo ekskluzivitet u pregovorima o kupovini vozova i opreme. Priča o tome da li je reč o lakom ili teškom metrou završena je prošle godine, kada je odlučeno da krećemo u izgradnju "pravog metroa", što znači nezavisni šinski sistem koji se ne ukršta sa drugim vrstama drumskog saobraćaja ni na jednom mestu. Studijom ćemo dobiti preciznu trasu prve linije metroa, a okvirna trasa je poznata, pa će u Novom Beogradu metro biti nadzemni, a u starom delu grada podzemni", rekao je Đilas.

U ovom dokumentu data su tri scenarija za finansiranje projekta: francuska strana i partneri, drugi da Francuzi finansiraju isporuku sistema, uključujući nabavku i montažu opreme sa postavljanjem pruge, električnim vodovima, snabdevanjem električnom energijom i svim neophodnim elektro i mehaničkim sistemima i podsistemima i isporukom setova vozova, dok je treći scenario koncesija.

Skupština grada Beograda je 30. juna 2010. godine donela Zaključak kojim se usvaja informacija o izradi dokumenta "Beogradski metro - osnova za izbor rešenja". Uzimajući u obzir iskustvo i dugogodišnju poziciju na tržištu, nakon potpisanog međudržavnog sporazuma sa francuskom stranom započete su aktivnosti na realizaciji ovog kapitalnog projekta.

Nakon predmetne procene i postizanja saglasnosti oko okvira projektnog zadatka, Vlada Republike Francuske izrazila je zainteresovanost za stratešku saradnju sa Republikom Srbijom na realizaciji projekta, kao i svoju spremnost da donira iznos od tri miliona evra za izradu neophodne studije izvodljivosti, koju bi realizovala francuska kompanija "EGIS Rail" u saradnji sa domaćim podizvršiocima.

Na početku strateške saradnje dve države, predsednik Vlade Francuske predložio je predsedniku Vlade Srbije da srpska strana započne pregovore o elektromehaničkoj opremi sa francuskom železničkom industrijom, to jest referentnom francuskom kompanijom "Alstom transport" kao mogućim dobavljačem opreme i voznih garnitura.
Sednici su prisustvali zamenik gradonačelnika Beograda Milan Krkobabić i članovi Gradskog veća.

 Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 6.10.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT - MNG CENTAR D.O.O./DEŠAVANJA U OKTOBRU 2011.GODINE... dalje

MENADŽMENT KVALITETOM U NABAVKAMA I REINŽENJERING PROCESA NABAVKE – 11 – 12. oktobar 2011.

Mnoge organizacije deo nove vrednosti stvaraju kroz proces nabavke, odnosno kroz angažovanje isporučilaca. Izbor isporučilaca se uobičajeno vrši na osnovu cene, kvaliteta, roka isporuke, uslova plaćanja, garancija  itd. Upoređivanje isporučilaca na osnovu većine navedenih parametara je lako izvodljivo jer postoje lako uporedivi podaci (brojne vrednosti, datumi, itd.).
Međutim, kada se radi o upoređivanju isporučilaca po kvalitetu, odnosno po obezbeđivanju i kontroli kvaliteta u nabavci, većina organizacija nema definisane i sistematizovane podatke o ostvarenom kvalitetu u nabavkama. Posledica toga je da taj parametar nije ravnopravan sa ostalim parametrima pri procesu donošenja odluka u nabavci, što na ovaj proces negativno utiče.
Na seminaru se predstavlja univerzalni model za menadžment kvalitetom u nabavkama koji omogućava organizacijama da definišu i mere kvalitet u nabavci, a posebno kvalitet isporučilaca.  Za kvalitet svakog isporučioca dobija se brojna vrednost, što omogućava njihovo poređenje i po tom parametru, kao što se upoređuju i po ostalim parametrima.
Univerzalni model za menadžment kvalitetom u nabavkama značajno uvećava efektivnost i efikasnost izvršilaca u procesu nabavke. S druge strane, primenom ovog modela, organizacije smanjuju rizike u procesu nabavke, povišavaju kvalitet u nabavci i, naposletku, povećavaju kvalitet svojih proizvoda i usluga.

Ciljna grupa:
Tema seminara je univerzalna i primenjiva u organizacijama svih delatnosti. Seminar je namenjen svima onima koji učestvuju u procesu nabavke, menadžerima i izvršiocima različitih struka (inženjeri, komercijalisti, finansijeri, menadžeri itd.). Posebna predznanja nisu potrebna.

Cilj seminara:
Cilj seminara je da polaznici ovladaju modelom za menadžment kvalitetom u nabavkama. 

Teme:
Kvаlitet u procesu (jаvne) nаbаvke
·         Opšti аlgoritаm procesа nаbаvke
·         Rаzlikа u dostizаnju zаhtevаnog kvаlitetа pri nаbаvci uslugа i dobаrа
·         Pаrаmetri zа izbor isporučilаcа
·         Vаžnost pаrаmetrа „kvаlitet“ pri izboru isporučilаcа, odnosno zа reаlizаciju nаbаvki
·         Zаhtevi stаndаrdа ISO 9001:2000, ISO 9004:2000, ISO 14001:2005, BSI OHSAS 18001 u vezi procesа nаbаvke, аnаlizа njihovih znаčenjа i predlozi kаko ih zаdovoljiti
·         Procesni pristup u procesu nаbаvke
·         Kvаlitet u Zаkonu o jаvnim nаbаvkаmа

Menаdžment kvаlitetom u nabavci
·         Opšti model zа menаdžment kvаlitetom u nabavci
·         Model zа pozicionirаnje nаbаvke, rizici u procesu nаbаvke i vrste nаbаvki
·        Vezа između vrste nаbаvki i strategija u nabavkama
·        Aktivnosti obezbeđenjа i kontrole kvаlitetа u nаbаvci, primeri upitnikа, kriterijumа i formulаrа zа  prаktično sprovođenje ocenjivаnjа isporučilаcа
·         Rаngirаnje isporučilаcа, dodeljivаnje odgovаrаjućeg stаtusа kvаlitetа isporučilаcа
·         Elektronski kаrton isporučiocа, njegovа primenа i znаčаj u obrаdi podаtаkа
·         Podаci zа poboljšаvаnje kvаlitetа u nabavci

Reinženjering procesа nаbаvke i softverskа podrškа
·         Proces nаbаvke nа kome je sproveden reinženjering i odgovаrаjući аlgoritаm sа uključenim аktivnostimа menаdžmentа kvаlitetа u nabavci
·         Primeri procedurа, uputstаvа i formulаrа zа poboljšаni proces nаbаvke
·         Posebаn osvrt nа primenu menаdžmentа kvаlitetа isporučilаcа u jаvnim nаbаvkаmа
·         Softversko rešenje zа podršku menаdžmentu kvаlitetа u nabavci i prikaz modula softverskog rešenja
·         Izrada zadataka za reinženjering procesa nabavke

Radionica
·         Praktična primena stečenih znanja

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Po završetku seminara polaznici će moći da samostalno sprovedu reinženjering procesa nabavke u svojoj organizaciji, stave pod kontrolu rizike u procesu nabavke i uspostave saradnju sa isporučiocima zasnovanu na kvalitetu.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=11dd52f9-b89d-4bd8-abfe-59e709b382db

 

POSLOVNI PROTOKOL- 12. oktobar 2011.

U današnjoj društvenoj i poslovnoj zajednici, protokoli postaju set alata za ostvarivanje uspešne komunikacije u međuljudskim odnosima, koja je vodeći faktor u novom poslovnom veku, tražeći pojedince koji su edukovani i nezavisni, maštoviti i prefinjeni. Pravila protokola se primenjuju u svim državnim institucijama,  na svim nivoima, u diplomatskim predstavništvima, međunarodnim organizacijama, kompanijama i korporacijama, te su postala važno sredstvo za ostvarivanje uspešne saradnje. Praktikovanjem principa protokola postavljaju se jaki temelji poslovnog odnosa i omogućuje se  uspešno poslovanje. Pravila su praktičn,  a njihova primena pruža zaštitu od neprijatnih situacija i nesporazuma i omogućuje da se svi učesnici u savremenom poslovanju osećaju prijatno  i poštovano. Trening je praktičan, podrazumeva  prezentaciju i radionice, kao i simulacije situacija iz stvarnog života.

Ciljna grupa:
·        državnim službenicima,
·        zaposlenima u ministarstvima, agencijama i opštinama,
·        šefovima službe protokola i njihovim asistentima,
·        direktorima i menadžerima kompanija,
·        zaposlenima u diplomatskim predstavništvima i misijama međunarodnih organizacija,
·        PR konsultantima i svima koji su odgovorni i učestvuju u organizaciji sastanka i dr. događanja,
·        kao i svima koji žele da unaprede svoje znanje međunarodnog protokola.

Cilj seminara:
Upoznavanje polaznika sa standardima međunarodnog protokola,  poboljšanje ličnog i profesionalnog imidža i unapređenje manira lepog poslovnog ponašanja.

Teme:
·        Upoznavanje sa osnovama protokola
·        Standardi i terminologija
·        Obraćanje, oslovljavanje, predstavljanje
·        Verbalna i neverbalna komunikacija
·        Vrste protokolarnih događaja, organizovanje i učestvovanje na sastancima
·        Pisane i elektronske forme komunikacije
·        Pravila preseansa, raspored sedenja
·        Pravila poslovnih obroka i gostoprimstva
·        Organizovanje i učestvovanje na prijemima
·        Upravljanje imidžom, formalni kodeks oblačenja, pojavljivanje u javnosti

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Po završetku treninga polaznici će se upoznati sa osnovnim pravilima poslovnog ponašanja, steći uvode u  veštine organizovanja formalnih događaja,  pojačati samopouzdanje u javnim odnosima.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=7d90759c-5f4b-42fe-be6c-124a87513388

 

PRIPREMNA OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA DOBIJANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG LICA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U BROKERSKO-DILERSKIM DRUŠTVIMA I DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE – 12 - 13. oktobar 2011.

Zakonom o sprečavanju pranja novca i na osnovu izmena i dopuna Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova postoji obaveza polaganja stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u brokersko-dilerskim društvima i društvima za osiguranje.
Posedovanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica od 1.januara 2012. godine postaje uslov za ova radna mesta.
Stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u brokersko-dilerskim društvima i društvima za osiguranje će se održati 20. oktobra 2011. godine, objavljeno je na sajtu Uprave za sprečavanje pranja novca.
Priprema za polaganje stručnog ispita usmerena je na obradu tema definisanih Zakonom i Pravilnikom sa ciljem da polaznici ovladaju materijom potrebnom za polaganje stručnog ispita.Stručni ispit se sastoji iz opšteg i posebnog dela.
Obuka će se vršiti na osnovu praktičnih primera iz prakse i analize studija slučaja. U jednom delu obuke biće potenciran radioničarski tip rada.

Ciljna grupa:
Brokersko-dilerska društva i društva za osiguranje.

Cilj obuke:
Usvajanje znanja potrebnog za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica ili zamenika ovlašćenog lica.

Teme:
Teme su definisane Pravilnikom.
·         Predstavljanje sistema polaganja stručnog ispita (trajanje ispita, način polaganja, način ocenjivanja...).
·         Program za polaganje opšteg dela stručnog ispita:
·         Pojam i definicija krivičnog dela pranje novca.
·         Propisi koji regulišu sprečavanje pranja novca u Republici Srbiji,
·         Gotovinske transakcije i poslovni odnosi u svetlu propisa,
·         Pojam i shvatanje analize rizika od pranja novca,
·         Identifikacija pravnog, fizičkog lica ili stranke – kada se vrši i na koji način,
·         Pojam neuobičajene transakcije, sumnjiva transakcija– analiza, podaci koji se pribavljaju i izveštaj,
·         Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca – pojam, obaveze obveznika i sadržaj,
·         Obaveze ovlašćenog lica,
·         Obaveze obveznika za obezbeđivanje uslova za rad ovlašćenog lica,
·         Pravo Uprave za sprečavanje pranja novca da privremeno obustavi izvršenje transakcije: ovlašćenja, ograničenja i uslovi,
·         Zabrana dojavljivanja, pojam i slučajevi na koje se odnosi – izuzeci od obaveze prijavljivanja podataka.
·         Program za polaganje posebnog dela stručnog ispita:
·         Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca u brokersko-dilerskim društvima i društvima za osiguranje,
·         Tipologije i trendovi u pranju novca,
·         Smernice za procenu rizika.
·         Analiza ključnih studija slučaja iz oblasti sprečavanja pranja novca.
·         Diskusija i odgovori na pitanja.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=dbea0197-0ce2-4bed-aa62-b9ea7b460727

 

KONFERENCIJA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA U ORGANIZACIJI - 13. oktobar 2011.

Cilj konferencije je da se Vama i Vašem timu predstave i istaknu  prednosti vansudskog rešavanja radnih sporova, kako individualnih tako i kolektivnih, kroz upoznavanje sa jednostavnim, neformalnim procedurama, koje dovode do harmonizacije odnosa poslodavac – zaposleni. Bliže upoznavanje sa pozitivnopravnim vansudskim rešenjima i primeri dobre prakse, opredeliće svakog učesnika da odabere postupak kojim će najefikasnije rešiti eventualni konkretan problem proistekao iz rada. 
Konferencija je tematski podeljena u pet delova:
U prvom delu će se predstaviti praktična primena Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, iskustva u rešavanju problema mirnim putem i Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja.
U drugom delu će se govoriti o preduslovima i prednostima vansudskog rešavanja radnih sporova i kako taj proces izgleda u našoj praksi.
U trećem delu će biti razjašnjeno zašto je mirno rešavanje radnih sporova mnogo isplativije od sudskih procesa i kako ovaj način donosi uštede u novčanim, ljudskim i vremenskim resursima.
U četvrtom delu će se predstaviti karakteristike i dobiti za pokretanje postupka posredovanja u slučajevima mobinga.
U petom delu će se govoriti o spornim pitanjima sudske prakse i zašto je alternativno rešavanje radnih sporova uslov za efikasniji sudski postupak.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=1f54e490-e194-4366-89de-76ad2c03415f

 

PREPOZNAVANJE LIČNOG STILA KOMUNIKACIJE- PREDNOST I NEDOSTACI - AKCIONI PLAN- 18. oktobar 2011.

Neko je rekao da ne postoji problem već loša komunikaacija. To je upravo aksioma kojom se rukovodi ovaj trening. Ne efikasnost timova, ne ostvarenje korporativnih ciljeva upravo je posledica loše kompanijske i medjuljudske komunikacije. Najveći izazov je nerazumevanje druge strane, insistiranje na svojim stavovima, neprecizno i neprilagođeno izražavanje, polovično izražavanje.
Usmereno, ciljano i taktičko komuniciranje sa smislom šta, zašto, kako i gde komuniciramo donosi neverovatne rezultate.
Dobra komunikacija je preduslov motivacije. Nekada je samo to i dovoljno.
Trening je interaktivan i kao takav nudi mogućnost aktivnog učestovanja polaznika što doprinosi lakšem savladavanju materije kao i njene primene.

Ciljna grupa:
Svima koji žele da unaprede svoje komunikativne sposobnosti u korporativnom životu, menadžerima u pogledu adekvatnijeg upravljanja ljudima

Cilj seminara:
Podići nivo komunikativnih sposobnosti, biti efikasniji u komunikaciji, biti prilagodljiviji ljudima i okolini, izboriti se za svoje stavove uz uvažavanje tuđeg integriteta, postići obostrano razumevanje i poverenje

Teme:
·        Teorija komunikacije
·        Upoznavanje sa modelima i stilovima komuniciranja
·        Prepoznavanje ličnog stila - prednosti i nedostaci - akcioni plan unapređenja
·        Razvijanje asertivnosti
·        Prepoznavanje neverbalnih signala i njihove važnosti
·        Podizanje nivoa svesti kod grešaka u opažanju
·        Pravila davanja i primanja feedback-a, pravila konstruktivnog kritikovanja
·        Feedback izazovi

Po završetku polaznik je osposobljen da:
·        polaznici će naučiti da adekvatno vladaju pravilima efikasnog komuniciranja
·        razlikuju elemente komunikacije i njihov uticaj na tok komunikacije (poruka, komunikacioni kanal, intrapersonalni šumovi, spoljašnji ometači, percepcija, neverbalno komuniciranje)
·        otkriju na koji način daju i primaju povratnu informaciju
·        kako da saopšte ličnu volju za promenom ponašanja
·        kako da pruže podršku i komunikaciju usmere na cilj i rešenje
·        kako da prilagode stil komuniciranja svakom pojedincu
·        razlikuju stilove komuniciranja i po potrebi upravljaju istima shodno komunikacionoj situaciji
·        utvrde lični stil komuniciranja, lični perceptivni filter, način slušanja i komunikacioni kapacitet
·        kako da aktivnije slušaju svoje sagovornike – zaposlene
·        vežbaju komunikacione situacije kroz igre uloga iz stvarnog života što doprinosi podizanju svesti o važnosti upravljanja komunikacijom
·        nauče da upravljaju neverbalnim signalima, tumače ih
·        amortizuju efekat grešaka prilikom opažanja
·        postanu asertivni

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=a0b698cb-1e69-4308-bb16-97584f220095

 

ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA I ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE (MRS 12) - 20. oktobar 2011.

Od 2004. god. od kada su u našoj zemlji u primeni Međunarodni računovodstveni standardi / Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja pored tekućeg poreza koji se utvrđuje na bazi poreske prijave i poreskog bilansa potrebno je obračunati i u bilansima iskazati i odloženi porez.
Odloženi porezi se obračunavaju u skladu sa MRS 12 Porezi iz dobitka i proističu iz privremenih razlika između računovodstvene i oporezive (poreske dobiti). Da bi pravno lice – obveznik revizije sastavio finansijske izveštaje u skladu sa MRS / MSFI i dobio „čisto” revizorsko mišljenje (pozitivan izveštaj) potrebno je da obračuna i prikaže odložena poreska sredstva i obaveze, odnosno odložene poreske rashode i prihode. Putem računovodstva odloženih poreza neutrališu se privremene razlike između dobiti u knjigovodstvu i po poreskim merilima koje postoje samo u kratkom roku. Time se postiže da uspešnost poslovanja kompanije zavisi samo od poslovnih činilaca, a ne i od specifičnih poresko-računovodstvenih pitanja.
Pokazaćemo da je obračun odloženih poreskih sredstava i obaveza, na koje insistiraju revizorske firme, jednostavan i lak posao.

Ciljna grupa:
Knjigovođe, računovođe, interni i eksterni revizori, finansijski konsultanti, finansijski rukovodioci, menadžeri, poreski inspektori.

Cilj seminara:
Savladati kompleksnu i novu materiju odloženih poreza na čijem obračunu insistiraju revizorske firme i steknete znanja i tehnike za tačno i pravilno priznavanje, obračunavanje, knjiženje i prikazivanje odloženih poreza.

Teme:
·       Obveznici utvrđivanja odloženih poreza u skladu sa MRS 12
·       Osnovni zahtevi MRS 12 Porezi iz dobitka
·       Porez na dobit – osnovni pojmovi i kategorije
·       Tekući porez (poreski rashod perioda)
·       Odloženi porezi i smisao njihovog obračunavanja
·       Odložena poreska sredstva – osnov nastanka
·       Odložene poreske obaveze – osnov nastanka
·       Odložena poreska sredstva i obaveze po osnovu obračuna amortizacije
·       Odložena poreska sredstva po osnovu neiskorišćenog poreskog kredita za ulaganja u osnovna sredstva
·       Odložena poreska sredstva po osnovu prenetog poreskog gubitka iz ranijih perioda
·       Odloženi porezi po osnovu procene po fer vrednosti hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju
·       Odloženi porezi po osnovu rezervisanja za otpremnine i druge naknade zaposlenima
·       Obelodanjivanje odloženih poreza u Napomenama uz finansijske izveštaje
·       Revizorska dimenzija odloženih poreza
Po završetku polaznik je osposobljen da:
Samostalno izvrši obračun i knjiženje odloženih poreskih sredstava i obaveza i razume smisao njihovog uvođenja i priznavanja u poslovnim knjiga

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=06e4ecf6-fb8c-48c9-a440-49a99bdd7edd

 

PROCENA RIZIKA NAPLATE POTRAŽIVANJA OD IZVOZNIH POSLOVA 21. oktobar 2011.

Sva preduzeća na tržištu suočavaju se danas sa povećanim rizicima, ali rizici nisu imanentni samo krizi, oni postoje i u najnormalnijim uslovima poslovanja.  Nenaplativost potraživanja je veoma aktuelan rizik u sadašnjem trenutku zapravo najveći rizik u uslovima globalne finansijske krize koji  je po mnogima največi ikad zabeležen. Jedan od načina da se ovaj rizik koliko toliko izbegne  je da firme, pre nego što uopšte uspostave obligacioni odnos, saznaju rejting svog potencijalnog poslovnog partnera. U situaciji koju imamo danas međutim, kada je još uvek nepredvidivo kako će se u pojedinim privrednim granama manifestovati posledice krize, ni to ne obećava sigurnije poslovanje. Rizik nenaplate se povećava i zbog mogućnosti da firma dužnika ode u stečaj i likvidaciju, tako da raste i potreba da se rizik nenaplate kontroliše, a time i potreba za osiguranjem potraživanja.
Jedan od načina kontrole rizika je analiza rizika pre nego što nastanu potraživanja Odnosno pribavljanje izveštaja o poslovanju i bonitetu dužnika  sa mišljenjem o visini kreditnog limita.  Prikupljaju se informacije o poslovanju  firmi dužnika, pre svega bilansi  stanjai bilansi uspeha u periodu od najmanje 3 godine, zatim i svi ostali podaci formalne prirode, kao na primer, kada je firma osnovana, broj zaposlenih, ko je vlasnik firme, podaci o promeni vlasničke strukture, odnosno sve one činjenice potrebne da bi neka firma poslovala, do toga kako se ta firma ponaša na tržištu. Imaju li neku investiciju, iskustvo, koliko su uredni kod plaćanja. Sve ovo je neophodno da bi se formiralo mišljenje o određenoj firmi na osnovu koga je moguće predvideti, sa velikim procentom izvesnosti, da li će  ta firma u nekoj skorijoj budućnosti moći da servisira svoje obaveze na adekvatan način.
Kroz osiguranje potraživanja firma štiti svoje poslovanje, dobija jednu stabilnost i u slučaju da se ne izmiruju obaveza kupaca osiguranje nadoknađuje štetu a firma samim tim i dalje vrši naplatu potraživanja, pa je i taj deo administrativnog posla prenet na osiguravača, kao nekog ko to radi profesionalno.Osiguranik je usresređen na svoju osnovnu delatnost i poslovanje.

Ciljna grupa:
·         Finansijski  direktori preduzeća izvoznika
·         Risk menadžeri u bankama
·         Direktori faktoring kompanija

Cilj seminara:
Da se pruže najvažnije informacije za razumevanje mehanizma funkcionisanja osiguranja potraživanja kao i njegova primena u poslovanju i zaštita od rizika nenaplate

Teme:
·         Pojam osiguranja potraživanja
·         Podele osiguranja potraživanja
·         Učesnici  na tržištu
·         Praktična primena u poslovanju

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=e9cd79d5-f408-4f8b-9fd0-afd55d667270

 

ELEKTRONSKO POSLOVANJE SA PORESKOM UPRAVOM – ELEKTRONSKE PORESKE PRIJAVE- 25. oktobar 2011.

Elektronsko poslovanje sa Poreskom upravom pravo je svih poreskih obveznika od 1. juna 2011. godine. Kako vršiti elektonsku komunikaciju i koristiti elektronske servise koje pruža Poreska uprava saznaćete na ovom treningu kroz praktične primere. Približavanje poreskim obveznicima načina korišćenja elektronskih usluga za prijavljivanje na elektronsko poslovanje i popunjavanje elektronske PDV prijave  će doprineti lakšoj i efikasnijoj komunikaciji između Poreske uprave i poreskih obveznika.

Ciljna grupa:
Ovlašćena lica, PDV poreskih obveznika, za elektronsko poslovanje

Cilj seminara:
Upoznavanje poreskih obveznika sa načinom korišćenja elektronskih usluga koje pruža Poreska uprava.

Teme:
·        Struktura Prijave za elektronsko poslovanje
·        Proces prijavljivanja poreskih obveznika za elektronsko poslovanje
·        Struktura i formiranje Elektronske PDV prijave
·        Proces podnošenja Elektronske PDV prijave

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Ovlašćeno lice poreskog obveznika će biti osposobljeno za sprovođenje procesa prijavljivanja poreskog obveznika za elektronsko poslovanje sa Poreskom upravom i formiranje i podnošenje elektronske PDV prijave.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=844ca956-eca7-4cfe-8962-d8427bd5d51a

 

PRIMENA PRAKTIČNIH ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH REŠENJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ZA NARUČIOCE I PONUĐAČE – 26. oktobar 2011.

Zakon o javnim nabavkama, donet 2002. godine, predstavlja jedan od najznačajnijih propisa kojim je uređen sistem javne potrošnje budžetskih korisnika i jedan je od prvih sistemskih antikorupcijskih zakona. Cilj donošenja zakona je bio da se ostvari ušteda u budžetskoj potrošnji kroz ekonomičniju i efikasniju upotrebu javnih sredstava, uvede transparentnost i konkurentnost u postupcima javnih nabavki. Zakon je od značaja i za naručioce i za privredne subjekte koji se u sistemu javnih nabavki pojavljuju kao ponuđači dobara, usluga i radova.  Primena ovog Zakona je dala pozitivne rezultate u praksi: transparentnost postupaka javnih nabavki, jačanje konkurencije i veće uštede u budžetu.
Nakon višegodišnje primene Zakona o javnim nabavkama, donet je novi Zakon u cilju otklanjanja nedostataka koji su uočeni u praktičnoj primeni, utvrđivanja novih rešenja koja će omogućiti naručiocima javnih nabavki brže i efikasnije sprovođenje postupaka javnih nabavki i efikasniju zaštitu prava ponuđača, uz poštovanje do sada utvrđenih osnovnih načela postupaka, kao i ugradnju evropske regulative u cilju efikasnije implementacije Zakona.
Upoznavanje sa novinama u zakonskom regulisanju javnih nabavki predstavlja preduslov za njegovu pravilnu primenu.
Najvažniji deo u sprovođenju postupka javne nabavke predstavlja priprema plana nabavki, izrada konkursne dokumentacije, kao i odlučivanje u prvostepenom postupku po uloženom zahtevu za zaštitu prava (sa stanovišta naručioca) odnosno priprema ispravne ponude i podnošenje zahteva za zaštitu prava (sa stanovišta ponuđača).

Ciljna grupa:
Naručioci  u smislu Zakona o javnim nabavkama
Ponuđači u smislu Zakona o javnim nabavkama

Cilj treninga:
Po završenom treningu učesnici će u praksi efikasnije  sprovoditi  postupke javnih nabavki.
Obuka ovog treninga je zasnovana na praktičnim primerima iz prakse i to: kako pravilno pripremiti plan nabavki, konkursnu dokumentaciju za sve vrste postupaka javnih nabavki i odluku u prvom stepenu po uloženom zahtevu za zaštitu prava, odnosno kako pripremiti ispravnu ponudu i podneti zahtev za zaštitu prava u skladu sa zakonom. Prilikom izvođenja obuke biće ukazano na najčešće greške koje se dešavaju u praksi.

Teme:
·        Pravni okvir javnih nabavki – zakon i podzakonski akti
·        Istraživanje tržišta, planiranje  i izrada plana javnih nabavki
·        Način sprovođenja i vrste postupaka javnih nabavki (otvoreni, restriktivni, pregovarački postupak)
·        Javne nabavke male vrednosti
·        Izrada konkursne dokumentacije
·        Sadržina konkursne dokumentacije u otvorenom, restriktivnom, pregovaračkom postupku, kao i u  postupku javne nabavke male vrednosti
·        Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije
·        Izmene i dopune konkursne dokumentacije
·        Tehničke specifikacije konkursne dokumentacije i standardi
·        Partije u konkursnoj dokumetaciji
·        Uslovi za učesce u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti uslova
·        Kriterijumi
·        Priprema ispravne ponude
·        Službenik za javne nabavke
·        Postupak zaštite prava ponuđača i javnog interesa
·        Praktični primeri plana nabavki
·        Praktični primeri konkursnih dokumentacija za dobra, usluge i radove u nekim od postupaka javnih nabavki
·        Praktični primer zahteva za zaštitu prava
·        Praktični primer odluke u prvom stepenu po uloženom zahtevu za zaštitu prava

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=f270a867-7c83-45cf-892e-e4a5845c7530

 

NOVI ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU- 27. oktobar 2011.

Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju stupa na snagu početkom septembra 2011.godine. Brz i efikasan izvršni postupak predstavlja pretpostavku za namirenje poverilaca u kratkom roku, pa time i preporuku za ulaganja u privredu Srbije stranim ulagačima, ali i domaćim privrednicima omogućava stvaranje sigurnih i  stabilnih uslova za privređivanje, jer adekvatna sudska zaštita kroz brzu realizaciju potraživanja čini privredni ambijent u Srbiji atraktivnim za poslovanje. Pojedincima i  preduzećima brz i efikasan izvršni postupak vraća poverenje u pravnu državu. Novi Zakon uvodi i novi  jedinstven sistem”privatnih izvršitelja”.

Ciljna grupa:

Pravnici iz privrede.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Novom Zakonu, sa izmenama u postupku izvršenja koje ga čine bržim i efikasnijim, novim režimom pravnih lekova, rešenjima koja čine bržim i efikasnijim neke faze postupka izvršenja koje su do sada bile izuzetno neefikasne (prodaja nepokretnosti, protivizvršenje..). Upoznavanje sa novim sistemom “privatnih izvršitelja” njihovom ulogom, ovlašćenjima, načinom rada i  uvođenjem kombinovanog sistema izvršenja, gde stranka može da bira između sudskih i privatnih izvršitelja.

Teme:
·        Novine u zakonu o izvršenju i obezbeđenju
·        Postupak na osnovu izvršne isprave
·        Postupak na osnovu verodostojne isprave
·        Postupak po pravnim lekovima
·        Novine u postupcima izvršenja prema sredstvu izvršenja (prodaja pokretnih, nepokretnih stvari)
·        Pojam i uloga privatnih izvršitelja
·        Postupak pred privatnim izvršiteljem

Po završetku polaznik je osposobljen da:
·        razume postupak izvršenja i obezbeđenja propisan novim Zakonom
·        razume položaj stranaka u postupku, Suda i privatnih izvršitelja, a u cilju ostvarenja svojih prava u izvršnom postupku.
·        razume u kojoj meri novine u Zakonu čine postupak bržim, jednostavnijim i efikasnijim, sve u interesu pojedinca ili preduzeća, učesnika u postupku
·        razume pojednostavljen režim pravnih lekova

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=8bbdf065-fd84-44bb-a93c-ed65ce80b3e3

RAST JAVNE POTROŠNJE U SRBIJI U PRVIH SEDAM MESECI OVE GODINE NIŽI JE OD PROSEČNE INFLACIJE U ODNOSU NA ISTI PERIOD 2010. GODINE

Rast javne potrošnje u Srbiji u prvih sedam meseci ove godine niži je od prosečne inflacije u tom periodu, te su rashodi realno niži u odnosu na isti period 2010. godine, objavilo je Ministarstvo finansija.

Ukupni rashodi sektora države realno su manji za 3,2 odsto u posmatranom periodu, u odnosu na isti period prethodne godine, dok nominalni rast iznosi 9,4 odsto, objavljeno je u najnovijem broju Biltena javnih finansija.

Kretanje rashoda u prvih sedam meseci bilo je povoljno i sa stanovišta strukture javne potrošnje, imajući u vidu da su tekući rashodi realno niži, u odnosu na isti period prethodne godine, dok su kapitalni rashodi realno veći u odnosu na isti period prethodne godine.

Realni nivo mase plata u sektoru države niži je za 3,8 odsto u posmatranom periodu. Nominalni rast iznosi 8,7 odsto, a usled odmrzavanja zarada u tekućoj godini taj trend će biti nastavljen.
Pojedinačno nominalna kretanja su sledeća - ostvareni rast u budžetu republike je 11,8 odsto, a kod lokalnog nivoa vlasti rast je iznosio 6,8 odsto. Rast rashoda za zaposlene u tom periodu viši je od planiranog s obzirom da je stopa inflacije, kojom se indeksiraju plate u sektoru države, viša od projektovane.

Realni pad rashoda po osnovu kupovine roba i usluga u posmatranom periodu iznosio je 1,7 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Nominalni rast iznosio je 11,1 odsto.
Sredstva utrošena za otplatu kamata su realno 26,3 odsto viša u odnosu na isti period prethodne godine. Kretanje ovih rashoda uslovljeno je planom otplate glavnice i kamate na dug. Najveći rast zabeležen je na nivou republike po osnovu otplate kamata na domaći dug.

Subvencije isplaćene od januara do jula realno su niže u odnosu na isti period prethodne godine za 6,5 odsto. Subvencije isplaćene iz budžeta republike nominalno su više za 7,6 odsto, dok beleže realni pad od 6,7 odsto.

Prethodne godine isplata poljoprivrednih subvencija značajnije je počela u maju, dok je ove godine započela od jula. U tekućoj godini, međutim, isplaćena je 3,1 milijarda dinara za "Železnice Srbije" za izmirenje duga prema "Elektroprivredi Srbije".

Na rast isplaćenih subvencija uticale su i subvencije namenjene za novčane podsticaje za "Fijat" i proizvođače autokomponenti. Rast subvencija na lokalnom nivou je 12,9 odsto nominalno, a bez realne promene. Pad je zabeležen na nivou Vojvodine, međutim, mali obim sredstava posledično u manjoj meri utiče na kretanje ukupnog nivoa subvencija.

Realni nivo transfera stanovništvu niži je u prvih sedam meseci za 7,6 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći deo transfera stanovništvu čine penzije, koje su kao i zarade u javnom sektoru od januara 2011. godine odmrznute.     

U prvih sedam meseci 2011. godine masa penzija je zabeležila realni pad od 6,4 odsto u odnosu na isti period prošle godine, ali se tokom godine očekuje umeren nominalni i realni rast. Ipak, usled kretanja inflacije koja je viša od projektovane, masa isplaćenih penzija je veća od planirane za taj period.

Nominalni pad beleže naknade nezaposlenim licima, dok naknade za bolovanja beleže minimalan rast. Sa druge strane prisutan je rast kod kategorija ostali transferi stanovništvu i različitih oblika socijalne pomoći koja se isplaćuje sa pokrajinskog i lokalnog nivoa vlasti.

Kapitalni rashodi u posmatranom periodu su realno viši za 6,2 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Nominalni rast je zabeležen na republičkom i lokalnom nivou.

Bolja realizacija javnih investicija je posledica bržeg i efikasnijeg povlačenja sredstava po osnovu projektnih zajmova, ali i realizacije javnih investicija finansiranih budžetskim sredstvima republike i lokalnih vlasti. Nominalni pad kapitalnih rashoda zabeležen je na pokrajinskom nivou.

Neto budžetske pozajmice beleže rast u odnosu na isti period prošle godine od 9,1 odsto realno. U okviru ove kategorije nalaze se i pojedini oblici fiskalnih podsticaja privredi i stanovništvu.

Izvor: Tanjug, 20.8.2011.

Aktuelna mišljenja nadležnih ministarstava:

 • Ministarstvo finansija: MESTO PROMETA USLUGA ODRŽAVANJA SOFTVERA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 12
 • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST OSTVARIVANJA PORESKOG OSLOBOĐENJA ZA USLUGE PREVOĐENJA I ZAKUPA KONFERENCIJSKE SALE KOJE SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA DONACIJE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 24
 • Ministarstvo finansija: OSNOVICU ZA OBRAČUN PDV ČINI UKUPAN IZNOS NAKNADE ZA IZVRŠENI PROMET DOBARA I USLUGA U KOJI ULAZI I UGOVORNA KAZNA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 17

Aktuelna sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NEBLAGOVREMENOST OBRAZLOŽENJA ŽALBE UPUĆENOG SUDU TELEGRAFSKIM PUTEM - Zakon o parničnom postupku: član 107 stav 3
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NEMOGUĆNOST OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG VOĐENJA KRIVIČNOG POSTUPKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 355 stav 1 tačka 1)
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NEPOSTOJANJE ODGOVORNOSTI VLASNIKA SKIJALIŠTA ZA NAKNADU ŠTETE PROUZROKOVANE PRILIKOM SKIJANJA - Zakon o javnim skijalištima: član 3 stav 1 tačka 11) i član 6
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: OTKAZ PRAVA STANOVANJA ČLANU PORODIČNOG DOMAĆINSTVA - Zakon o stanovanju: član 36 stav 2
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: PRESTANAK PRAVA DOŽIVOTNOG PLODOUŽIVANJA - Građanski zakonik za Kraljevinu Srbiju koji obuhvata tekst Zakona od 11. marta 1844. godine, sa izmenama i dopunama, a čija se pravna pravila primenjuju na osnovu Zakona iz 1946. godine: paragraf 331

Likvidacije:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

168353

TERMOFORM 010 - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

07.10.2011

60

168342

SUNLIGHT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

07.10.2011

60

168339

JEDRO PLUS - U LIKVIDACIJI

Šabac

07.10.2011

60

168318

ZENIT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

07.10.2011

60

168307

AGENT-ŠPED - U LIKVIDACIJI

Kosjerić

07.10.2011

60

168275

KADINJAČA - U LIKVIDACIJI

Alibunar

06.10.2011

60

168271

ARI - U LIKVIDACIJI

Niš (grad)

06.10.2011

60

168259

TEHNOVOD - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

06.10.2011

60

168252

HORTI ORGANICA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

06.10.2011

60

168237

STANDARD DTD GROUP - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

06.10.2011

60

168224

PIN PEČURKE - U LIKVIDACIJI

Pančevo

06.10.2011

60

168226

RINIA - U LIKVIDACIJI

Bujanovac

06.10.2011

60

168217

TO-KI - U LIKVIDACIJI

Požarevac

06.10.2011

60

168207

MILJEVINA - U LIKVIDACIJI

Zaječar

06.10.2011

60

168203

ZAEX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

06.10.2011

60

168187

BATISKAF - U LIKVIDACIJI

Trstenik

06.10.2011

60

168176

LIM NATURA - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

06.10.2011

60

168154

DJERDAN PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

06.10.2011

60

168128

FENG-COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

05.10.2011

60

168098

ITAIPU - U LIKVIDACIJI

Ub

05.10.2011

60

168084

M.B.M. AGROM - U LIKVIDACIJI

Kruševac

05.10.2011

60

168076

B C S - U LIKVIDACIJI

Subotica

05.10.2011

60

168068

MOTOMARINER - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

05.10.2011

60

168063

FUTURA FAMILY - U LIKVIDACIJI

Prokuplje

05.10.2011

60

168059

WASH AND GO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

05.10.2011

60

168051

AGRO-ALFA - U LIKVIDACIJI

Kovačica

05.10.2011

60

168042

LEOTAR - U LIKVIDACIJI

Niš - Mediana

05.10.2011

60

168040

XU XU - U LIKVIDACIJI

Požarevac

05.10.2011

60

168031

JANKOVIĆ - SLAĐANA JANKOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Lebane

05.10.2011

60

168022

CARGO TEAM RANĐELOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Niš - Pantelej

05.10.2011

60

168014

VODA ENERGY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

05.10.2011

60

168010

ČUBRILO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

05.10.2011

60

168006

NETCORE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

05.10.2011

60

168000

PIMS & CO - U LIKVIDACIJI

Pančevo

05.10.2011

60

168002

NS TEAM PLUS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

05.10.2011

60

167982

ER.CO.KNIT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

05.10.2011

60

167974

ISOM-INSTITUT ZA STRATEŠKI I OPERATIVNI MENADŽMENT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

05.10.2011

60

167970

AUTOSERVIS AMMI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

05.10.2011

60

167941

DALE - U LIKVIDACIJI

Kladovo

04.10.2011

60

167937

FASMA NOVA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

04.10.2011

60

167935

LASERDERM INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

04.10.2011

60

167929

INDIE MEDIA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

04.10.2011

60

167901

PG MOBIL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

04.10.2011

60

167890

PASTO REGALE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

04.10.2011

60

167886

JANUS EVENT TEAM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

04.10.2011

60

167907

HEFAJST - U LIKVIDACIJI

Loznica

04.10.2011

60

167870

STAR DAR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

04.10.2011

60

167859

PESTA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

04.10.2011

60

167843

MTV SYSTEM - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

04.10.2011

60

167831

KALL-STAR - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

04.10.2011

60

167825

CHEMO DEPO - U LIKVIDACIJI

Subotica

04.10.2011

60

167821

SINTAGMA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

04.10.2011

60

167817

VULE I SINOVI - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

04.10.2011

60

167813

KONSING GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

04.10.2011

90

167794

POLARIS - U LIKVIDACIJI

Čačak

03.10.2011

60

167789

VIVER - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

03.10.2011

60

167785

KORAĆ - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

03.10.2011

60

167780

AL-KAJSERI EXPORT IMPORT - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

03.10.2011

60

167774

SB ALUMINS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

03.10.2011

60

167763

ITG VENTURES - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

03.10.2011

60

167754

PAKMAN GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

03.10.2011

60

167739

KESA COM - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

03.10.2011

60

167735

STAMILKOMERC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

03.10.2011

60

167731

ORLIĆ I SIN - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

03.10.2011

60

167724

ŠESTI PUK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

03.10.2011

60

167713

RADULOVIĆ DEJAN I ORTAK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

03.10.2011

60

167702

GAZDARE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

03.10.2011

60

167678

BGTRAWLER - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

03.10.2011

60

167674

LUDA KUĆA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

03.10.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 10.10.2011.

Primeri:

 • PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE LICA KOJE U ISPRAVI NIJE OZNAČENO KAO POVERILAC
 • PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE PREMA LICU KOJE U ISPRAVI NIJE OZNAČENO KAO DUŽNIK
 • PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE RADI NAPLATE NOVČANOG POTRAŽIVANJA NA NOVČANIM SREDSTVIMA IZVRŠNOG DUŽNIKA

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 28.9.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Graditelj Holding" AD

 

32. St. broj 4675/2919

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Lejla Bratić, u postupku stečaja nad "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, dana 9. septembra 2011. godine, objavljuje sledeći oglas.
I. Određuje se ročište za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog i dopunjenog Plana reorganizacije "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, koji je podnet od predlagača stečajnog upravnika Stečajnog dužnika Andrijane Živanović, iz Beograda, za dan 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova br. 2, sala br. 223/II.
II. Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.
Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može i pismenim putem u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.
Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
Klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primena plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisan način prihvate sve klase poverilaca.
III. Plan reorganizacije stečajnog dužnika "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, je izložen u sobi 23 Privrednog suda u Beogradu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 9,00 do 15 časova, sve do dana održavanja ročišta.
IV. Pozivaju se zainteresovana lica da se upoznaju sa sadržinom predloženog plana reorganizacije, te da se odazovu pozivu za navedeno ročište.
V. Plan reorganizacije, dostavlja se Agenciji za privredne registre radi objavljivanja na internet strani tog registra.
VI. Oglas o zakazivanju ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog plana reorganizacije objaviti na Oglasnoj tabli suda, u "Službenom glasniku RS", i u dva visokotiražna lista koji se distribuiraju na celoj teritoriji RS.
VII. Obaveštenje o zakazivanju ročišta i dostupnosti Plana reorganizacija svim poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije i drugim zainteresovanim licima dostaviće predlagač plana, stečajni upravnik stečajnog dužnika Andrijana Živanović, pismenim putem najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Akcionarsko društvo za proizvodnju obuće "Branko Babić"

 

9. St. broj 144/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2, rešenjem 9. St. broj 144/2010 od 29. avgusta 2011. godine zaključio je postupak stečaja nastavljen protiv stečajne mase dužnika: Akcionarsko društvo za proizvodnju obuće "Branko Babić" stečajna masa iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 218.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, dana 15. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Trgovinsko preduzeće Beogradski trgovinski centar društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd

07455984

7. St. broj 2399/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=914

 

I Privredni sud u Beogradu, pravosnažnim rešenjem 7. St. broj 2399/10 od 30. septembra 2010. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Trgovinskim preduzećem Beogradski trgovinski centar društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd - u stečaju, Beograd, Kumodraška 178, matični broj 07455984, PIB 100379363.
II Dopunsko ispitno ročište za ispitivanje potraživanja poverilaca zakazuje se za 13. oktobar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 103, sprat I.
III Na dopunsko ispitno ročište iz stava II pozivaju se poverioci, pod pretnjom pravnih posledica popuštanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće za trgovinu i usluge "Don cubano"

17485016

23. St. broj 293/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23 St. broj 293/2011 od 8. avgusta 2011. godine zaključio je postupak stečaja nad Preduzećem za trgovinu i usluge "Don cubano" iz Beograda, Slobodna zona, Viline vode bb, matični broj 17485016, PIB 102889273, a po predlogu stečajnog poverioca od 21. juna 2011. godine.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Stečajna masa Amahus d.o.o."

 

6. St. broj 4909/2010

 

 

 

U postupku stečaja 6. St. broj 4908/2010 nad stečajnim dužnikom "Stečajna masa Amahus d.o.o." iz Beograda, Ustanička 64, određuje se završno ročište za zaključenje stečajnog postupka za 10. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, prvi sprat sudnica 124.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 15. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

DP "Šećer-JU"

 

12. St. broj 2902/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1345

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SECER+JU.shtml/seo=/companyid=1784

U postupku stečaja 12 St. broj 2902/2010 nad stečajnim dužnikom od DP "Šećer-JU" iz Beograda, Žarka Vukovića Pucara 7a, određuje se dopunsko ispitno ročište za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, prvi sprat sudnica 133.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 15. septembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas" d.o.o.

17134914

45. St. broj 2614/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1965

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, po predlogu predlagača NLB Banka Beograd, a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v i "Sunoko" d.o.o., Novi Sad, Trg Marije Trandafil 7, za otvaranje postupka stečaja nad preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas" d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića 1b, matični broj 17134914 PIB 100208973 na ročištu za ispitivanje stečajnog razloga u predmetu 45. St. broj 2614/11, 27. jula 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas", iz Beograda, Dragoslava Srejovića 1b, matični broj 17134914, PIB 100208973 po predlogu predlagača NLB Banka Beograd, a.d. Beograd i "Sunoko" d.o.o. Novi Sad.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Kovačić Slobodan, Beograd, Borivoja Stevanovića 13/24.
III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 16. septembar 2011. godine u 10,30 časova, sudnica broj 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V. Ispitno ročište određuje se za 21. oktobar 2011. godine u 10,30 časova, sudnica 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jedno visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Jugobiro AD

7008341

16 St. broj 666/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1625

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JUGOBIRO+SP.shtml/seo=/companyid=7665

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 16. St. broj 666/2011 od 20. maja 2011. godine, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, osvojila je predlog OTP banke Srbija a.d., Novi Sad, i otvoren je stečajni postupak nad Jugobiro AD, u stečaju, Beograd, Ljube Kovačevića 14, matični broj: 7008341, PIB 101821972.
Prvo poverilačko ročište zakazano za 21. juni 2011. godine i 28. juli 2011. godine, odloženo je za 24. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova u sudnici 211/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Ispitno ročište zakazano za 28. juli 2011. godine, odloženo je za 24. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova, u sudnici 211/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Obaveštavaju se poverioci da će se na prvom poverilačkom ročištu raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika.
Obaveštavaju se poverioci da na ispitnom ročištu mogu osporavati prijavljena potraživanja drugih poverilaca. Ako poverioci nisu osporavali potraživanja drugih poverilaca u propisanom roku, to ne mogu učiniti u kasnijem postupku.
Pozivaju se poverioci da pre poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverioca, a ukoliko to ne učine, saziva se sednica Skupština poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"List Solutions" a.d.

20042834

17. St. broj 2343/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1942

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 2343/2011 od 11. jula 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "List Solutions" a.d. iz Beograda, Cvijićeva 40, čiji je matični broj 20042834 i PIB 103888690, po predlogu poverioca Credit Agricole Banka Srbija a.d. iz Novog Sada, Braće Ribnikara 4- od 4. aprila 2011. godine.
II - Imenovana je za stečajnog upravnika Vesna Mitrić iz Beograda, Siva Stena 11.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV - Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 20. decembar 2011. godine u 12,45 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 242/II.
VI - Ispitno ročište određuje se za 20. decembar 2011. godine u 13,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 242/II.
VII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 26. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Preduzeće za trgovinu, proizvodnju i usluge Nibslav

20116226

50. St. broj 165/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2059

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. broj 165/2011 od 12. septembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Preduzećem za trgovinu, proizvodnju i usluge Nibslav iz Beograda, Sremčica, Živka Todorovića 1a, matični broj 20116226, PIB 104220223.
Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika imenuje se Miladin Stamenković iz Beograda, Sarajevska 27.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ispitno ročište određuje se za 24. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 24. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda 12. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Stečajna masa DP "Šapčanka"

07333803

St. broj 480/11

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SAPCANKA.shtml/seo=/companyid=202

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Stečajna masa DP "Šapčanka" u stečaju, Šabac, doneo je 1. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad Stečajna masa DP "Šapčanka" u stečaju, Šabac, matični broj 07333803, PIB 100125401.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli Suda i dostaviti Agenciji za privredne registre.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od osam dana od objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Eole Agro" d.o.o.

20446552

St. broj 600/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2067

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović u postupku stečaja nad "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva, dana 8. septembar 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Predlog "OTP banka Srbije" a.d. Novi Sad za pokretanje stečajnog postupka, nad "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva usvaja se.
I. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva, matični broj 20446552, PIB 105743712.
II. Stečajni postupak se otvara zbog trajne nesposobnosti plaćanja, jer stečajni dužnik nije mogao da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
III. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira imenuje se Nikola Basta iz Zemuna, Jože Šćurle 18a
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana o dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište će se održati 16. decembra 2011. god. sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17.
VII. Prvo poverilačko ročište će se održati 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17.
VIII. Skupština poverilaca će se održati 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17
IX. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 8.9.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

AUTO MOTO KLUB "ŠABAC"

7223374

St. broj 648/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=414

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AMK+SABAC.shtml/seo=/companyid=30560

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad AUTO MOTO KLUB "ŠABAC" u stečaju, Šabac, Nebojše Jerkovića 95., doneo je dana 1. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zaključuje se stečajni postupak nad AUTO MOTO KLUB "ŠABAC" u stečaju, Šabac, Nebojše Jerkovića 95., matični broj 7223374, PIB 106718670.
Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Agencija za privatizaciju, Beograd.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli suda, i dostaviti Agenciji za privredne registre.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 8 dana po objavljivanju oglasa u "Službenom glasniku RS", a preko Privrednog suda u Valjevu.
Privredni sud u Valjevu, dana 1. septembra 2011 godine, St. broj 648/10.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-Metali" d.o.o.

17049151

St. broj 19/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Privrednim društvom za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-Metali" d.o.o. Skupljen, Skupljen b.b., dana 14. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Privrednim društvom za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-metali" d.o.o. Skupljen, Skupljen b.b., matični broj 17049151, PIB 101402528, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "SPORTEX 015" u stečaju DOO Jelenča

20216646

St. broj 146/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1730

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "SPORTEX 015" u stečaju DOO Jelenča, Mišarskih junaka 94, doneo je dana 06. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "Sportex 015" u stečaju DOO Jelenča, Mišarskih junaka 94, matični broj 20216646, PIB 104697185, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. br. 146/11 od 14. aprila 2011. g.
2. Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Stajić Branislav iz Malog Zvornika.
3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", a po pravosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Mašinoservis" a.d.

7329261

St. broj 1/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1407

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MASINOSERVIS.shtml/seo=/companyid=554

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Mašinoservis" a.d. u stečaju, Valjevo, Donja Grabovica b.b., dana 16. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "Mašinoservis" a.d. u stečaju, Valjevo, Donja Grabovica b.b. matični broj 7329261, PIB 102340036, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Slap Tamnavac" a.d.

7098324

St. broj 35/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1336

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Slap Tamnavac" a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog 45, dana 14. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "Slap Tamnavac" a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog 45, matični broj 7098324, PIB 101348227, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Krug"

06401783

St. broj 693/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2071

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/KRUG.shtml/seo=/companyid=15286

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad Društvenim preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Krug" Bogatić u likvidaciji, Mike Vitomirović 2/2, doneo je dana 13. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Krug" Bogatić u likvidaciji, Mike Vitomirović 2/2, Matični broj 06401783, PIB 101440253, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Beograd, Terazije 23.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 50 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 21. decembar 2011. god. sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 20. oktobar 2011. god. sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.
8. Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda, 13. septembra 2011. god.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Stečajna masa DP "ŠAPČANKA"

07333803

St. broj 480/11

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SAPCANKA.shtml/seo=/companyid=202

Privredni sud u Valjevu, u Stečajnom veću sastavljenom od sudije Rade Vuletić, kao predsednika veća i sudija, Borke Pantić i Desanke Petrović, kao članova veća, u postupku stečaja nad Stečajna masa DP "ŠAPČANKA" u stečaju, Šabac, matični broj 07333803, PIB 100125401, doneo je 13. septembra 2011. godine
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju Beograd.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

DOO "Baki Daki Trejd"

 

1. St. broj 180/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Baki Daki Trejd" Zaječar dana 14. septembar 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11,30 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Baki Daki Trejd" Zaječar.
Završno ročište se određuje sa razloga jer iz ekonomsko finansijskog izveštaja stečajnog upravnika proizlazi da dužnik nema imovine.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Ivica Stojković iz Bora da pristupe na zakazano ročište.
Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.
Poverioci mogu ukoliko smatraju da ima mesta sprovođenju postupka zahtevati sprovođenje daljeg postupka uz polaganje neophodnih sredstava za pokriće daljih troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop"

 

1. St. broj 401/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=394

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop" Bor doneo je 14. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom dužnikom OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop" Bor. Završno ročište se određuje sa razloga jer je celokupna imovina unovčena. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Dragana Todorović iz Bora da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

OD "Marković Ljubodrag i Jelena"

 

1. St. broj 168/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Marković Ljubodrag i Jelena" Bor doneo je dana 14. septembra 2011. godine.
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 12 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Marković Ljubodrag i Jelena" Bor. Završno ročište se određuje sa razloga jer iz ekonomsko finansijskog izveštaja stečajnog upravnika proizlazi da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Danijela Todorović iz Zaječara da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka. Poverioci mogu ukoliko smatraju da ima mesta sprovođenju postupka zahtevati sprovođenje daljeg postupka uz polaganje neophodnih sredstava za pokriće daljih troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DOO Autobanat

08000441

St. broj 484/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1095

 

Privredni sud u Zrenjaninu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO Autobanat u stečaju Zrenjanin mat. br. 08000441 PIB 101162067 koga zastupa stečajni upravnik Slobodan Sudarov, doneo je 5. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 25. oktobar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u sudnici 68.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

 

 

St. 6/2011

 

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 6/2011 od 14. septembra 2011. godine.
Ispitno ročište zakazano za dan 14. septembar 2011. godine, neće se održati, a sledeće ispitno ročište se zakazuje za dan 19. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, u sudnici broj 56/I, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, za koje se svi prisutni pozivaju proglašenjem ovog rešenja.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

ZZ Ečka

8594333

St. broj 325/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=738

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Ecka.shtml/seo=/companyid=30802

Privredni sud u Zrenjaninu, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ Ečka u stečaju iz Ečke, MB 8594333, PIB 100652393, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju Centar za stečaj, čiji je poverenik Andrija Živanović, 14. septembra 2011. godine doneo je rešenje
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 26. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u Zrenjaninu u sudnici broj 68.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Društveno preduzeće "Industrija metala IMB"

 

2. St. broj 479/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1874

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/INDUSTRIJA+METALA+BATOCINA-IMB.shtml/seo=/companyid=557

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće "Industrija metala IMB" Batočina, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine u 10,30 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,30 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Jagodina"

 

2. St. broj 449/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1885

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JAGODINA+AIK.shtml/seo=/companyid=1185

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Jagodina" iz Jagodine, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine. u 11,00 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V, dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

Privredno društvo za transport, špediciju i trgovinu "SGV-Trans" doo

 

St. broj 391/2011

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za transport, špediciju i trgovinu "SGV-Trans" doo Sibnica bb, Rekovac, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine u 11,30 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,45 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Preduzeće za proizvodnju i prodaju računarske opreme "Linker" d.o.o.

17257188

1. St. broj 471/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2072

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 471/2011 od 16. septembra 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i prodaju računarske opreme "Linker" d.o.o., Paraćin, Narednika Milunke Savić 7, matični broj 17257188, PIB 100877006. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu čl. 11. st. 3. t. 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Dušan Petković iz Kragujevca, Jefimijina 36I, broj licence 155-0235. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. decembar 2011. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 16. septembra 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" DOO

 

2. St. broj 123/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=588

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je dana 15. septembra 2011. godine, doneo je rešenje kojim je određeno završno ročište nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" DOO Jagodina, koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/V dana 6. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova.
Na završnom ročištu raspravljaće se o:
- završnom računu stečajnog upravnika;
- konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova;
- podnetim primedbama na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada;
- neraspodeljenim delovima stečajne mase i
- drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda, kao i u "Službenom glasniku Republike Srbije".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu "KABELEX" d.o.o.

17362712

1. St. broj 551/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2084

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 551/2011 od 16. septembar 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu "KABELEX" d.o.o., Jagodina, Kneginje Milice 16/4, matični broj 17362712, PIB 101320705. Stečajni razlog je trajna prezaduženost likvidacionog dužnika, u smislu člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Kocić Slobodan iz Kutlova, broj licence 20-41. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. decembar 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. oktobar 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 16. septembar 2011. god. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće Karakaš" export-import d.o.o.

 

6. St. broj 143/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=490

 

Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće Karakaš" export-import d.o.o. u stečaju Novi Pazar, rešenjem St. broj 143/10 od 12. septembara 2011. godine, odredio je završno ročište koje će se održati 25. oktobra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 1 ovog suda u Cara Dušana 41.
Na završnom ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika, o primedbama na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Poverioci se na ročište pozivaju preko Oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Elektron inžinjering d.o.o.

17261037

3. St. broj 441/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Kraljevu St. broj 441/11 od 5. avgusta 2011. godine po predlogu stečajnih poverilaca Perišić Mirko iz Konareva, Konareva 48A, pokreće (otvara) se stečajni postupak nad dužnikom Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Elektron inžinjering d.o.o. iz Kraljeva, Dušana Popovića 98, PIB 101986777, matični broj 17261037, stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenovana je Miroslava Matović iz Kraljeva, broj telefona 062-365-009.
Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka sa priloženim dokazima.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 21. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16. Ispitno ročište zakazuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16.
Stečajni postupak je otvoren dana 5. avgusta 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 5. avgusta 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" Beograd, kao i dnevnom listu "Danas".
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", Beograd, Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.
U prilogu dopisa dostavljamo vam dokaz o uplati troškova oglašavanja.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Ortačko društvo "Čerkez-trans"
"Nora" d.o.o.
"Steko Mont" d.o.o.
TC "Queen"

20055081
07400659
07400659
17475240

6. St. broj 446/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2066
http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2065

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je rešenjem Posl. br. St. 363/2011 od 15. septembra 2011. godine otvoren postupak stečaja nad Ortačkim društvom "Čerkez-trans" Cvetković Zoran-Kapidžija, Vlade Stankovića 44, Kruševac MB 20055081, PIB 103966924.
Rešenjem Posl. br. St. 446/2011 od 15. septembra 2019. godine otvoren postupak stečaja nad "Nora" d.o.o. Bačina, Bačina b.b., MB 07400659, PIB 101146392,
Rešenjem Posl. br. St 341/2011 od 15. septembra 2019. godine otvoren postupak stečaja nad "Steko Mont" d.o.o. Kraljevo, TC "Queen" Omladinska 55A, MB 17475240, PIB 102711186.
Rešenjem u predmetu St. 363/2011 za stečajnog upravnika imenovan je Hranislav Obradović diplomirani ekonomista iz Kruševca, kontakt telefon 063/627-136, za stečajnog upravnika u predmetu St. 446/2011 imenovan je Hranislav Obradović diplomirani ekonomista iz Kruševca, kontakt telefon 063/ 627-136, za stečajnog upravnika u predmetu St. 341/2011 imenovan je Savo Petrović iz Kraljeva, kontakt telefon 063/354-917. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 363/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, a ispitno ročište će se održati dana 21. decembra 2011. godine, sa početkom u 12,30 časova.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 446/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 12,00 a ispitno ročište održaće se dana 21. decembra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 341/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 11,00 a ispitno ročište održaće se dana 21. decembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
Protiv ovih rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

AD Raška

 

3. St. broj 31/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1193

 

Privredni sud u Kraljevu, i to stečajni sudija Miljkica Radovanović u postupku stečaja nad stečajnim St. broj 31/10 AD Raška iz Novog Pazara, Dimitrija Tucovića b.b., 16. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište zakazuje se za 2. novembar 2011. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica 16.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

Mačkatica Ad

 

3. St. broj 52/2010

 

 

 

Određuje se ročište za razmatranje plana reorganizacije i glasanje o podnetom planu reorganizacije predlagača akcionara Nicović Đorđa, Irva Investicije d.o.o. Beograd, Nicco d.o.o. Beograd, nad stečajnim dužnikom Mačkatica Ad Surdulica u stečaju za 3. oktobar 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u sudnici broj 3.
Poverioci o podnetom planu reorganizacije mogu glasati neposredno na ročištu ili pisanim putem dostavljanjem Sudu glasačkog listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica do dana održavanja ročišta.
Obaveštavaju se poverioci da se plan reorganizacije nalazi u prijemnoj kancelariji Privrednog suda u Leskovcu (koja se nalazi preko puta oglasne table) da se isti može razgledati svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"Leneks Vrelo" a.d.

 

2. St. broj 94/2010

 

 

 

Privredni sud u Leskovcu, zakazuje ispitno ročište nad stečajnim dužnikom "Leneks Vrelo" a.d. u stečaju Bujanovačka banja.
Ispitno ročište održaće se dana 26. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sudnica 2.
Na ročište se pozivaju: predlagač "Controlbank" a.d. Beograd u stečaju, Sremska 5, i svi zainteresovani poverioci.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

Privredno društvo za proizvodnju i promet robe na veliko i malo Sonny trade JSM d.o.o.

 

1. St. broj 6/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1898

 

Rešenjem Privrednog suda u Leskovcu, St. broj 6/2011 od 8. jula 2011. godine, otvoren je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i promet robe na veliko i malo Sonny trade JSM d.o.o. Vranje, Bunuševačka b.b. zbog toga što ne može odgovoriti svojim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
Naredno prvo poverilačko ročište određuje se za 4. novembar 2011. godine, u sudnici 4, zgrada Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 12,00 časova.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han

07105886

2 St. broj 278/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Leskovcu, po stečajnom sudiji Novici Nikoliću, doneo je rešenje St. broj 278/11 od 8. septembra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886, PIB 100924972 i ovo rešenje objavio na oglasnoj tabli Suda, 8. septembra 2011. godine
REŠENJE
I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886, PIB 100924972, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 12. januara 2011. godine od strane predlagača RS - Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Regionalni centar Niš. Filijala Vranje - Ekspozitura Vladičin Han i Opštine Vladičin Han od 13. jula 2011. godine.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mitić iz Vranja.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište zakazuje se za 3. februar 2012. godine, u 12 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 8. decembra 2011. godine, u 12 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
VIII. Stečajni postupak otvoren je 8. septembra 2011. godine i istog dana je Rešenjem objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886 PIB 100924972.
X. Nalaže se zastupnik dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Oglas objavljen na oglasnoj tabli suda, 8. septembra 2011. godine.
Oglas dostaviti na objavljivanje JP "Službeni glasnik RS" u Beogradu.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis

 

2 St. broj 22/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=6

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/LEGOR+SERVIS.shtml/seo=/companyid=13049

Privredni sud u Leskovcu, u veću sastavljenom od predsednika veća sudije Novice Nikolić i članove veća sudija Ilić Miroslava i Denić Zorana, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis u stečaju Leskovac, dana 14. septembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Ispravlja se rešenje ovog suda St. broj 22/10 od 24. juna 2011. godine u delu datuma održavanja završnog ročišta, tako da umesto završno ročište, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis u stečaju Leskovac, određeno za 5. novembar 2011. godine sa početkom u 13,30 časova, u sudnici br. 3, Privrednog suda u leskovcu, Bulevar oslobođenja broj 2, treba da stoji određuje se za dan 26. oktobar 2011. godine u 13,00 časova u sudnici broj 2, Privrednog suda u Leskovcu.
U ostalom delu rešenje St. broj 22/10 od 24. juna 2011. godine ostaje nepromenjeno.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

"Dream company" d.o.o.

17259032

2. St. broj 234/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2100

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača UniCredit Bank Srbija AD iz Beograda, za otvaranje stečaja nad dužnikom "Dream company" d.o.o. iz Niša, doneo je dana 13. septembar 2011. godine
REŠENJE
I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Dream company" d.o.o. iz Niša, Vojvode Mišića 5, matični broj 17259032, PIB 100618730, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Gordana Jovanović iz Niša.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
IV Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Prvo poverilačko ročište zakazuje se za dan 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
VI Ispitno ročište zakazuje se za dan 6. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
VII Stečajni postupak je otvoren 13. septembra 2011. godine, rešenje je tog dana istaknuto na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Pelikan print" d.o.o.

 

2. St. broj 171/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=664

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Pelikan print" d.o.o. u stečaju Niša, koga zastupa stečajni upravnik Predrag Kosovac, doneo je dana 15. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati dana 19. oktobara 2011. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" a.d.

 

3. St. broj 150/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1558

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JUGOTEHNIKA.shtml/seo=/companyid=5125

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" a.d. Niš, 12. februar bb, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Martinović, 12. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja naknadno podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati 20. oktobra 2011. godine u 9,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

AD "Denimetal"

 

1. St. broj 96/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Denimetal" u stečaju iz Merošine, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj, preko poverenika Predraga Kosovca doneo je 12. septembra 2011. godine: rešenje.
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane na ispitnom ročištu.
Ročište će se održati 11. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

AD "Sićevac kompani"

 

1. St. broj 991/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Sićevac kompani" u stečaju iz Kuršumlije, koga zastupa stečajni upravnik Miloš Smiljković, doneo je dana 15. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 12. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

DOO "Candy"

 

St. broj 247/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1931

 

U postupku stečaja St. broj 247/2011 nad stečajnim dužnikom DOO "Candy" iz Petrovca, Privredni sud u Požarevcu je dana 9. septembra 2011. godine doneo rešenje kojim se prvo poverilačko ročište zakazuje za 12. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 73/3.
Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obavešteni o datumu održavanja prvog poverilačkog ročišta objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

DOO "Rekord protektiranje"

20028785

St. broj 56/2010

 

 

 

Privredni sud u Požarevcu doneo je rešenje St. broj 56/2010 od 12. avgusta 2011. godine, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Rekord protektiranje" u stečaju iz Požarevca.
Obustavlja se stečajni postupak u odnosu na stečajnog dužnika d.o.o., "Rekord protektiranje" u stečaju iz Požarevca.
Novac dobijen prodajom stečajnog dužnika, kao i imovina stečajnog dužnika koja nije bila predmet procene vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica prilikom njegove prodaje, ulazi u stečajnu masu.
Stečajna masa ostaje aktivno i pasivno legitimisana u svim postupcima u kojima je postojala aktivna i pasivna legitimacija stečajnog dužnika.
Za zastupnika stečajne mase, imenuje se Agencija za privatizaciju - centar za stečaj Beograd.
Stečajni upravnik će stečajnu masu registrovati u registru stečajnih masa.
Konstatuje se da je kupac "Macrobiotic prom" d.o.o., iz Beograda ulica Braće Miladinov 10 matični broj 20028785 postao vlasnik kapitala stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

PD "Dunav promet" AD

7291736

St. broj 262/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DUNAV+PROMET.shtml/seo=/companyid=1132

1. Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja nad dužnikom PD "Dunav promet" AD iz Golubca, Veljka Dugoševića 94, MB 7291736 a u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.
2. Poverioci mogu izvršiti uvid u unapred pripremljeni plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Požarevcu soba broj 7 sve do dana održavanja ročišta.
3. Pozivaju se zainteresovana lica da mogu staviti primedbe na podneti plan, kao i osporiti sadržinu osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja, u roku od 15 dana, od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".
4. Ročište za odlučivanje i glasanje, zakazuje se za 17. oktobar 2011. godine i održaće se u sudnici broj 73/III Privrednog suda u Požarevcu, sa početkom u 10,00 časova.
5. Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

"Katedral Produkt"

8196338

St. broj 23/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1834

 

Privredni sud u Somboru je doneo Rešenje br. St. 23/2011 kojim usvaja se predlog poverioca "Vojvođanska banka" AD, Novi Sad, od 10.03.2011. godine za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Katedral Produkt" iz Apatina, Miloša Obilića 13. otvara se postupak stečaja nad dužnikom "Katedral Produkt" iz Apatina, Miloša Obilića 13, MB 8196338 PIB 101269623 zbog stečajnog razloga trajna nesposobnost plaćanja. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Bašić, Odžaci, Bore Stankovića 23. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sudu podneskom u 2 primerka sa priloženim dokazima, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze bez odlaganja prema stečajnoj masi. Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad dužnikom u odgovarajući registar. Ispitno ročište zakazuje se za 24.10.2011. godine sa početkom u 9,00 časova, sudnica 4, Privrednog suda u Somboru, Venac Vojvode Živojina Mišića 23. Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka teku od dana isticanja Oglasa o pokretanju postupka na oglasnu tablu Suda danom donošenja ovog rešenja 19.9.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

PP "Erdevik"

 

4. St. broj 356/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=401

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Dragani Savić, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom PP "Erdevik" u stečaju u Erdeviku, Pionirski park 13, dana 15. septembra 2011. godine, pod Posl. br. St. broj 355/2010, doneo je
REŠENJE
Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom PP "Erdevik" u stečaju u Erdeviku, Pionirski park 13 i to za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 14,00 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 16/II.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

51.

"Plavi golub"

 

Posl. Br. St 117/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je 13.9.2011. godine doneo rešenje u postupku stečaja nad dužnikom "Plavi golub" Kelebija o odlaganju ispitnog ročišta od 29. septembra 2011. godine za 24. novembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova kod Privrednog suda u Subotici - sala broj 169/II. Objavljivanjem ovog oglasa - obaveštenja u "Službenom glasniku RS" Beograd, smatraće se uredno pozvanim na ročište stranke i poverioci.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

52.

"Bus prevoz Beneš"

 

St. broj 74/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici, rešenjem broj St 74/2011 od 14.9.2011. godine nad "Bus prevoz Beneš" Palić, odredio završno ročište za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova u Sali broj 169/II kod Privrednog suda u Subotici. Na ovo završno ročište se pozivaju svi poverioci putem objavljivanja oglasa u "Službeni glasnik RS" Beograd i putem oglasne table Privrednog suda u Subotici.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

53.

"Panon Crvenka" AD

08116911

St. broj 610/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1304

 

Privredni sud u Subotici je 1.9.2011. godine doneo rešenje St. 610/2010, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine, kog su podneli razlučni poverioci sa 33,13% potraživanja i stečajni poverioci sa 30,84% potraživanja u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Panon Crvenka" AD Kelebija, E. Kardelja broj 341. - matični broj 08116911. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku. Podneti plan reorganizacije od 1.8.2011. godine čini sastavni deo rešenja o potvrđivanju plana reorganizacije.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

54.

"Fidelinka-skrob" doo

20114517

St. broj 561/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=824

 

Privredni sud u Subotici je 14.9.2011. godine doneo rešenje St. 561/2010 u postupku stečaja nad "Fidelinka-skrob" doo Subotica - matični broj 20114517, kojim rešenjem je zakazano ročište radi razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanja po predloženom planu reorganizacije za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,15 časova kod Privrednog suda u Subotici, sala 169/ II. Izmenjeni Plan reorganizacije koji je dostavljen sudu dana 18.8.2011. godine dostupan je svim poveriocima u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Subotici svakog radnog dana u vremenu od 8,30 - 12,30 časova a objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS" Beograd, dnevnim novinama i na internet strani Agencije za privredne registre iz Beograda smatraće se uredno pozvanim na ročište svi poverioci i stranke. Za dostavu obaveštenja iz člana 164. stav 2. Zakona o stečaju - poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije, osnivačima, odnosno članovima ili akcionarima stečajnog dužnika zadužuju se podnosioci Plana reorganizacije. Pravo glasa na ročištu imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a u slučaju kada je potraživanje osporeno ili ev. neispitano - stečajni sudija će na dana održavanja ročište za glasanje izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja.
Poverioci po predloženom planu reorganizacije mogu glasati: pismeno, kada se glasački listići sudu podnese sa overenim potpisom ovlašćenog lica, ili usmeno na ročištu - uz prilaganje punomoćja radi glasanja. Glasanje će se vršiti u okviru formiranih klasa poverilaca.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

55.

DGP "Proleterski put"

7226241

1. St. broj 48/2011

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PROLETERSKI+PUT.shtml/seo=/companyid=2583

Privredni sud u Užicu, rešenjem St. broj 48/2010 od 31. avgusta 2011. godine obustavio je stečajni postupak nad DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega, MB 7226241, PIB 100860679. Nastavlja se stečajni postupak nad stečajnom masom DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega. Za stečajnog sudiju stečajne mase DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega imenuje se Dragana Jokić sudija Privrednog suda u Užicu. Za stečajnog upravnika stečajne mase DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega imenuje se Agencija za privatizaciju PS Centar za stečaj, Beograd. Rešenje o obustavi stečajnog postupka istaknuto je na oglasnoj tabli Suda 31. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

56.

AS Trans d.o.o.

7977301

1. St. broj 172/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2077

 

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom AS Trans d.o.o., Požega, MB 7977301, PIB 102150920, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika određuje se Vasilić Petrašin, dipl. ek. iz Užica, Karađorđeva 36, Užice.
Određuje se ispitno ročište za 3. februar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, soba 48/III.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijavom u dva primerka, sa dokazima.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Određuje se prvo poverilačko ročište za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, soba 48/III, te će se istoga dana održati sednica Skupštine poverilaca.
Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda sa oglasom dana 16. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

57.

"Crvenim signalom - Čačak"

 

2. St. broj 140/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1371

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/CRVENI+SIGNAL+-+CACAK.shtml/seo=/companyid=8390

Privredni sud u Čačku je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se sprovodi nad "Crvenim signalom - Čačak" - u stečaju Čačak, dana 8. septembra 2011. godine, za dan 4. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i isto će se održati u ovom sudu Cara Dušana br. 6, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

58.

d.o.o. "Suvobor"

07153864

Broj 2 St. 210/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2053

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SUVOBOR.shtml/seo=/companyid=1256

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 210/2011 od 6. septembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Suvobor" Brezna, mb 07153864, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenjem na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 210/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za dan 10. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 20. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

59.

DOO "Gorin"

06391893

St. 2. St. broj 203/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2078

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem, St. broj 203/2011 od 12. septembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Gorin" Parmenac, Milisava Petrovića 117, MB 06391893, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Milić Nešković, iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 203/2011, na adresu, Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Prvo poverilačko ročište je određeno za 10. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12,30 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je da 20. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12 časova.

Izvor: Redakcija, 3.10.2011.