PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 10. OKTOBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 10. OKTOBAR 2014.

AKTUELNE VESTI NA DAN 10. OKTOBAR 2014.

 • ZAKON O RADU – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA . . . dalje
 • ZAKON O STEČAJU – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA . . . dalje
 • NEUSTAVNE ODREDBE ČLANA 142. STAV 4. I ČLANA 146. ST. 4. I 5. ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU . . . dalje
 • SAOPŠTENJE SA 27. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 9. OKTOBRA 2014. GODINE . . . dalje
 • SAOPŠTENJE SA 30. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 9. OKTOBRA 2014. GODINE . . . dalje
 • SAOPŠTENJE SA 30. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 9. OKTOBRA 2014. GODINE . . . dalje
 • SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE RS ODRŽANE 9.10.2014. GODINE: Utvrđen Predlog zakona o zdravstvenoj dokumentaciji . . . dalje
 • MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U VEZI SA ZAJEDNIČKIM DELOVANJEM I INDIREKTNIM STICANJEM AKCIJA SA PRAVOM GLASA OD STRANE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG DRUŠTVA . . . dalje
 • MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U VEZI SA SPROVOĐENJEM STATUSNE PROMENE IZDVAJANJA UZ OSNIVANJE JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA . . . dalje


 • PrelistavajuĆi dnevne novine:

 • ADVOKATI: USTAVNI SUD DA HITNO ODLUČI . . . dalje
 • PREDLOG IZMENA ZAKONA O JAVNIM BELEŽNICIMA: Za sastavljenje ugovora o prometu nepopkretnosti ovlašćeni i advokat, i javni beležnik, a za overu ugovora beležnik na čijoj teritoriji je nepokretnost . . . dalje
 • ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA: Neophodnost izmena Zakona zbog skromnih efekata u dosadašnjoj primeni . . . dalje