Aktuelne vesti na dan 09. decembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 31/15-30. novembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 33/15-30. novembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 7-8/ novembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 7-8. novembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK BROJ 92, OD 7.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

 • PRAVILNIK o sadržini i načinu vođenja Liste odobrenih supstanci, Liste zabranjenih supstanci i Liste sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja
 • PRAVILNIK o nadzoru nad stručnim radom u oblasti sporta
 • PRAVILNIK o organizovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od požara

 • UPUTSTVO o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o registru funkcionera i registru imovine
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o poklonima funkcionera
U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 

 • KOMENTAR NOVOG ZAKONA O RUDARSTVU I GEOLOŠKOM ISTRAŽIVANJU - "Sl. glasnik RS", br. 88/2011: • Privredna društva, odnosno druga pravna lica i preduzetnici, koji su upisani u registar privrednih subjekata za obavljanje delatnosti geološkog istraživanja dužni su da usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona do 2.12.2012. godine •

Usaglašavanje sa propisima Evropske unije

Predmet uređivanja Zakona i ranije važeći zakoni iz oblasti rudarstva i geologije

Mineralna politika i plan razvoja rudarske industrije Srbije

Geološki zavod Srbije

Geološka istraživanja

Eksploatacija rezervi mineralnih sirovina i geotermalnih resursa

Investiciono-tehnička dokumentacija za izvođenje rudarskih radova

Licence za obavljanje određenih poslova pri geološkim istraživanjima i eksploataciji

Zaštitne mere

Ostale odredbe o eksploataciji

Štrajk zaposlenih u privrednom subjektu u kome se vrši eksploatacija

Naknade za geološka istraživanja i korišćenje mineralnih sirovina

Katastar i informacioni sistem u oblasti geoloških istraživanja i rudarstva

Inspekcijski nadzor

Kaznene odredbe

Zaključak

 

 • PRAVO NA BOLOVANJE ZAPOSLENOG KOJI UČESTVUJE U ŠTRAJKU
 • SPAJANJE UZ PRIPAJANJE MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA ZAVISNOM
 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O POSTUPCIMA KOJI SE MOGU SMATRATI ZLOUPOTREBOM TRŽIŠTA I OBAVEZE U CILJU SPREČAVANJA I OTKRIVANJA ZLOUPOTREBE TRŽIŠTA - "Sl. glasnik RS", br. 89/2011

 

 • DOPUNA INSTRUKCIJE O ISPLATI JUBILARNIH NAGRADA ZA ZAPOSLENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Nove i stare dileme i dostavljanje "konačne" Specifikacije

 

 • KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Način dokazivanja ispunjenosti obaveznih uslova

Karakteristike ispunjenosti uslova kod javnih nabavki male vrednosti

Dodatni (neobavezni) uslovi i zaključak

 

 • KOMENTAR ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU - "Sl. glasnik RS", br. 88/2011

I Osnovne odredbe

II Priređivanje igara na sreću

1. Klasične igre na sreću

2. Posebne igre na sreću u igračnicama -

3. Posebne igre na sreću na automatima (

4. Posebne igre na sreću - klađenje

5. Igre na sreću preko sredstava elektronskih komunikacija

6. Nagradne igre u robi i uslugama

III Nadzor 

IV Kaznene odredbe

V Prelazne i završne odredbe

 • NERADNI DANI I PRAVO NA NAKNADU ZARADE I UVEĆANU ZARADU POVODOM NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA 2011/2012. GODINE

Neradni dani povodom novogodišnjih praznika

Neradni dani povodom Božićnih praznika

Pravo zaposlenih na naknadu zarade za vreme praznika

Pravo na naknadu zarade za Novogodišnje praznike

Primer utvrđivanja prosečne zarade po radnom času ostvarene u pethodna tri meseca za svrhu obračuna naknade zarade zaposlenom koji odsustvuje sa rada za Novogodišnje praznike - 2. i 3. januara 2012. godine

Primer obračuna zarade za januar 2012. godine kada zaposleni odsustvuje sa rada dva dana zbog Novogodišnjih praznika za koje prima naknadu zarade

Pravo na naknadu zarade za Božićne praznike

Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan praznika koji je po Zakonu neradan dan

Uvećana zarada za rad na novogodišnje praznike

Primer obračuna zarade zaposlenog za januar 2012. godine i uvećane zarade za rad u dane Novogodišnjih praznika u slučaju kada su se stekli uslovi za uvećanje zarade po više osnova

Uvećana zarada za rad na Božićne praznike

 • ESKONTNA STOPA, REFERENTNA KAMATNA STOPA I STOPA KAMATE ZA NEBLAGOVREMENA PLAĆANJA JAVNIH PRIHODA OD 8.12.2011. GODINE
 • RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE DUGOROČNIH REZERVISANJA U SKLADU SA MRS 37

Račun 400 - Rezervisanja za troškove u garantnom roku

Račun 401 - Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava

Račun 403 - Rezervisanja za troškove restrukturiranja

409 - Ostala dugoročna rezervisanja

Rezervisanja za sudske sporove

Rezervisanja za izdate garancije i druga jemstva

Rezervisanja po osnovu štetnih ugovora

 • USLOVI, OBLIK I NAČIN POLAGANJA OBEZBEĐENJA ZA PLAĆANJE CARINSKOG DUGA

Polaganje obezbeđenja

Obezbeđenje za plaćanje pojedinačnog i zajedničkog carinskog duga

Slučajevi kada se neće zahtevati polaganje obezbeđenja

Slučajevi kada polaganje obezbeđenja nije obavezno

Visina obezbeđenja

Oblik obezbeđenja

Deponovanje gotovine

Bankarska garancija

Rok važenja bankarske garancije

Sadržina bankarske garancije

Drugi oblici obezbeđenja

Polaganje obezbeđenja u smanjenom iznosu

Odbijanje obezbeđenja

Vraćanje i prestanak obezbeđenja

Polaganje obezbeđenja u tranzitnom postupku

SAOPŠTENJE SA 44. REDOVNE SEDNICE USTAVNOG SUDA ODRŽANE 8. DECEMBRA 2011. GODINE

Ustavni sud je na 44. redovnoj sednici odlučio o 92 predmeta, a u predmetima IUz-1536/2010, IUz-44/2011 i Už-1757/2009 je odložio razmatranje i odlučivanje. U predmetu IUz-138/2008 Sud nije doneo odluku, jer predlog sudije izvestioca nije dobio potrebnu većinu.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- obustavio postupak za ocenu ustavnosti Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 53/95, 3/96, 54/96, 32/97 i 101/2005). (predmet IUz-33/2009)

- nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 1. st. 1. i 2, čl. 4. i 5, naziva Poglavlja II "Službena upotreba latiničkog pisma", člana 10, člana 20. stav 3, čl. 23. do 28. Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama ("Službeni glasnik RS", br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 i 30/2010). Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredaba čl. 27. i 28. navedenog Zakona. (predmet IUz-883/2010)

- nije prihvatio incijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 117. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009 i 107/2009) i čl. 45, 81. i 84. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", broj 101/2010). (predmet IUz-8/2011)

- odbacio zahtev za ocenjivanje ustavnosti odredaba člana 34. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/2006 i 107/2009). (predmet IUz-170/2011)

- odbacio inicijativu "za ocenu ustavnosti i zakonitosti" Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/2009). (predmet IUz-434/2011)

- odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti člana 85. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 72/2011). (predmet IUz-537/2011)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da Pravilnik o načinu obračuna i isplate zarada zaposlenih u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti Doma zdravlja Leskovac, broj 1897 od 30. novembra 2007. godine nije u saglasnosti sa zakonom. (predmet IUo-16/2008)

- utvrdio da Pravilnik o načinu obračuna i isplate zarada zaposlenih u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti Doma zdravlja Niš, broj 44-07 od 23. aprila 2007. godine nije u saglasnosti sa zakonom. (predmet IUo-62/2008)

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu zakonitosti odredbe člana 4. stav 2. Sporazuma o osnivanju socijalno-ekonomskog saveta grada Novog Sada, broj: 3-104/2005-II od 24. maja 2006. godine. (predmet IUo-896/2010)

- nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti odredaba Tarifnog broja 12. Tarife lokalnih komunalnih taksi, koja je sastavni deo Odluke o lokalnim komunalnim taksama ("Službeni list Opštine Subotica", br. 39/2007 i 40/2007 i "Službeni list Grada Subotice", br. 34/2008 i 6/2010). Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta, odnosno radnje preduzete na osnovu odredaba navedene Odluke. (predmet IUo - 1223/2010)

- odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti čl. 3. i 5. Pravilnika o posebnim naknadama po osnovu autorstva, semenarstva i drugih vidova stvaralaštva, koji je doneo Upravni odbor Insituta za ratarstvo i povrtarstvo 10. novembra 2006. godine, sa izmenama od 25. juna 2007. godine. (predmet IUo - 1444/2010)

- odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Odluke Javnog preduzeća "Jedinstvo" iz Kladova, broj 2413/10 od 29. jula 2010. godine i Rešenja Opštinskog veća opštine Kladovo broj 38-3/2010-II od 29. septembra 2010. godine. (predmet IUo - 1606/2010)

- odbacio inicijativu za ocenu zakonitosti Odluke o organizovanju Fonda za solidarnu stambenu izgradnju kao stambene agencije Grada Novog Sada ("Službeni list grada Novog Sada", broj 59/2010). (predmet IUo - 241/2011)

III U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- za postupanje i odlučivanje po prigovoru N. G. izjavljenog protiv rešenja v. f. predsednika Višeg suda u Beogradu Su. 39/11 od 7. marta 2011. godine nadležan je Visoki savet sudstva. (predmet IIIU-284/2011)

- obustavio postupak za rešavanje sukoba nadležnosti između Skupštine grada Požarevca, Višeg suda u Požarevcu i Upravnog suda. (predmet IIIU-1544/2010)

IV U postupcima po žalbi sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca na odluku o prestanku funkcije Ustavni sud je:

- odbacio žalbu E. A. izjavljenu protiv Odluke Narodne skupštine o izboru sudija na trogodišnji mandat u sudovima opšte i posebne nadležnosti ("Službeni glasnik RS", broj 111/09), Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-37/2009-01 od 25. decembra 2009. i Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine, u delu stava I tačka 2. izreke. (predmet VIIIU-22/2010)

- odbacio žalbu J. M. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine, u delu stava I tačka 76. izreke. (predmet VIIIU-79/2010)

- odbacio žalbu S. R. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine, u delu stava I tačka 108. izreke. (predmet VIIIU-165/2010)

- odbacio žalbu T. R. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine, u delu stava I tačka 109. izreke. (predmet VIIIU-205/2010)

- odbacio žalbu R. B. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine, u delu stava I tačka 10. izreke i Odluke Visokog saveta sudstva o izboru sudija na stalnu funkciju u sudovima opšte i posebne nadležnosti ("Službeni glasnik RS", broj 106/09). (predmet VIIIU- 228/2010)

- odbacio žalbu M. Ž. Ć. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine. Sud je poništio rešenje Upravnog suda U. 18817/10 od 21. maja 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o tužbi podnositeljke ustavne žalbe izjavljene protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine. (predmet VIIIU- 455/2010)

- odbacio žalbu M. L. izjavljenu protiv Odluke Visokog saveta sudstva broj 06-00-02/2010-01 od 13. januara 2010. godine, u delu stava I tačka 61. izreke. (predmet VIIIU- 492/2010)

V U predmetima određivanja načina izvršenja odluka Ustavnog suda, Ustavni sud je:

- usvojio zahtev B. Jovića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se B. Joviću, kome je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Šapcu Už. 47/08 od 12. novembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda Už. 338/10 od 28. oktobra 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja pvog rešenja. (predmet XU- 271/2011)

- usvojio zahtev V. Milenković za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se V. Milenković, kojoj je prestao mandat na osnovu rešenja Skupštine grada Jagodine o prestanku mandata odbornika broj 020-145/08-01-1 od 25. decembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga joj je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 418/10 od 18. novembra 2010. godine. Sud je naložio Skupštini grada Jagodine da, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja, izmeni navedeni pojedinačni akt. (predmet XU- 447/2011)

- usvojio zahtev M. Maslara za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se M. Maslaru, kome je prestao mandat na osnovu rešenja Skupštine grada Jagodine o prestanku mandata odbornika broj 020-143/08-01-1 od 25. decembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 417/10 od 18. novembra 2010. godine. Sud je naložio Skupštini grada Jagodine da, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja, izmeni navedeni pojedinačni akt. (predmet XU- 448/2011)

- usvojio zahtev S. Zankova za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se S. Zankovu, kome je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Zaječaru Už. 18/08 od 10. oktobra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda Už. 547/10 od 5. novembra 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet XU- 471/2011)

- usvojio zahtev R. Lekovića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se R. Lekoviću, kome je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Užicu U. 60/08 od 9. decembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 569/10 od 18. novembra 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet XU- 472/2011)

- usvojio zahtev D. Drndarevića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se D. Drndareviću, kome je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Užicu U. 62/08 od 9. decembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 567/10 od 18. novembra 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet XU- 474/2011)

- usvojio zahtev S. Gajić Lois za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se S. Gajić Lois, kojoj je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Jagodini Už. 11/08 od 21. decembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga joj je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 833/10 od 18. novembra 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet XU- 500/2011)

- usvojio zahtev R. Miškovića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se R. Miškoviću, kome je prestao mandat na osnovu rešenja Skupštine opštine Despotovac broj 02-15/2009-01 od 29. januara 2009. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 836/10 od 18. novembra 2010. godine i rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 904/10 od 13. januara 2011. godine. Sud je naložio Skupštini opštine Despotovac da, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja, izmeni navedeni pojedinačni akt. (predmet XU- 501/2011)

- usvojio zahtev V. Spajića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se V. Spajiću, kome je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Jagodini Už. 11/08 od 21. decembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 837/10 od 18. novembra 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet XU- 505/2011)
- odbacio zahtev S. P. za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/10) od 21. aprila 2010. godine. (predmet XU- 201/2011)
- odbacio zahtev T. M. za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/10) od 21. aprila 2010. godine. (predmet XU- 209/2011)

VI U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavnu žalbu J. Milovanovića i utvrdio da je u postupku koji se vodi pred Ministarstvom finansija Republike Srbije-Poreska uprava-Filijala Leskovac u predmetu broj 47-601/2006 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku iz člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je naložio nadležnim organima da preduzmu sve neophodne mere kako bi se navedeni postupak okončao u najkraćem roku. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už- 93/2009)

- usvojio ustavnu žalbu V. Ristića i Z. Stojanović i utvrdio da je u postupku koji se vodi pred Odeljenjem za imovinsko-pravne poslove gradske opštine Stari grad u Beogradu u predmetu IV-03/15 broj 360-3931/90 i u parničnom postupku koji se vodio pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P. 7994/08 podnosiocima ustavne žalbe povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, zajemčeno članom 32. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosilaca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje mogu ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio nadležnim sudovima da preduzmu sve neophodne mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už- 370/2009)

- usvojio ustavnu žalbu D. Ivanovića i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kragujevcu u predmetu P. 1730/08, a sada pred Osnovnim sudom u Kragujevcu pod brojem P. 1414/10 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio nadležnom sudu da preduzme sve neophodne mere kako bi se navedeni parnični postupak sproveo u najkraćem roku. (predmet Už- 498/2009)

- usvojio ustavnu žalbu Ž. Veljović i utvrdio da je u izvršnom postupku pred Opštinskim sudom u Novom Pazaru u predmetu I. 52/04 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio nadležnom sudu da preduzme sve neophodne mere kako bi se navedeni izvršni postupak sproveo u najkraćem roku. (predmet Už-515/2009)

- usvojio ustavnu žalbu LJ. Jevtića i utvrdio da je u postupku koji se vodio pred Drugim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P-4392/03 (sada predmet Prvog osnovnog suda u Beogradu P1-2620/10) povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio nadležnim sudovima da preduzmu sve neophodne mere kako bi se navedeni parnični postupak po tužbi podnosioca ustavne žalbe okončao u najkraćem roku. (predmet Už- 542/2009)

 - usvojio ustavnu žalbu Z. Laco i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu P. 8917/04, sada predmetu Prvog osnovnog suda u Beogradu P. 77738/10 podnositeljki ustavne žalbe povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnositeljke ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koju može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio Prvom osnovnom sudu u Beogradu da preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už- 567/2009)

- usvojio ustavnu žalbu M. Dedović i F. Dedovića i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Ivanjici u predmetu P. 599/01, sada predmet Osnovnog suda u Požegi, Sudska jedinica u Ivanjici P. 2500/10, podnosiocima ustavne žalbe povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosilaca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koju mogu ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio Osnovnom sudu u Požegi, Sudska jedinica u Ivanjici da preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už- 653/2009)

- usvojio ustavnu žalbu M. Zlatkovića, Z. Petrovića, Z. Pavlovića, S. Đorđevića i S. Šulejića i utvrdio da je presudom Okružnog suda u Smederevu Už-21/08 od 8. oktobra 2008. godine povređeno izborno pravo podnosilaca ustavne žalbe zajemčeno odredbama člana 52. Ustava Republike Srbije. Sud je naložio Upravnom sudu da u roku od 30 dana od dana dostavljanja ove odluke izmeni navedeni osporeni pojedinačni akt. (predmet Už- 748/2009)

- usvojio ustavnu žalbu LJ. Marinković izjavljenu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije u postupku koji se vodio pred Petim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P. 2557/2000. (predmet Už- 814/2009)

- usvojio ustavnu žalbu M. Veljanovskog i utvrdio da je u postupku koji se vodio pred Četvrtim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P. 1076/98, sada pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu u predmetu P. 51147/10 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koju može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio Prvom osnovnom sudu u Beogradu da preduzme sve neophodne mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už-938/2009)

- usvojio ustavnu žalbu J. Drljače i utvrdio da je presudom Višeg suda u Novom Sadu Gž. 1399/10 od 11. oktobra 2010. godine povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na pravično suđenje, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je usvojio ustavnu žalbu J. Drljače i utvrdio da je u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Novom Sadu u predmetu P. 2179/94 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už-958/2009)

- usvojio ustavnu žalbu D. Glišića i utvrdio da je u parničnom postupku koji se ranije vodio pred Opštinskim sudom u Kragujevcu u predmetu P. 1909/98 (sada predmet Osnovnog suda u Kragujevcu P. 51/10) povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koju može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio Višem sudu u Kragujevcu da preduzme sve neophodne mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už-1255/2009)

- usvojio ustavnu žalbu M. Milića, mal. LJ. M. i mal. A. M. i utvrdio da je u izvršnom postupku koji se vodi pred Osnovnim sudom u Čačku-Sudska jedinica u Guči u predmetu I. 401/07 povređeno pravo podnosilaca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je naložio Osnovnom sudu u Čačku-Sudska jedinica u Guči da preduzme sve mere kako bi se navedeni izvršni postupak okončao u najkraćem roku. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už-1474/2010)

 - usvojio ustavnu žalbu M. Vučićević izjavljenu protiv presude Opštinskog suda u Novom Pazaru P1. 7/07 od 23. oktobra 2008. godine i presude Okružnog suda u Novom Pazaru Gž1. 1561/08 od 10. decembra 2008. godine i utvrdio da je podnositeljki ustavne žalbe povređeno pravo na pravično suđenje zajemčeno članom 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je poništio presudu Okružnog suda u Novom Pazaru Gž1. 1561/08 od 10. decembra 2008. godine i naložio nadležnom sudu da ponovo odluči o žalbi M. Vučićević izjavljenoj protiv presude Opštinskog suda u Novom Pazaru P1. 7/07 od 23. oktobra 2008. godine. (predmet Už-3076/2011)

- usvojio ustavnu žalbu S. Palamar izjavljenu protiv presude Opštinskog suda u Novom Pazaru P1. 1010/06 od 15. januara 2008. godine i presude Okružnog suda u Novom Pazaru Gž1. 1559/08 od 9. decembra 2008. godine i utvrdio da je podnositeljki ustavne žalbe povređeno pravo na pravično suđenje zajemčeno članom 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je poništio presudu Okružnog suda u Novom Pazaru Gž1. 1559/08 od 9. decembra 2008. godine i naložio nadležnom sudu da ponovo odluči o žalbi S. Palamar izjavljenoj protiv presude Opštinskog suda u Novom Pazaru P1. 1010/06 od 15. januara 2008. godine. (predmet Už-3077/2011)

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už- 584/2009, Už-966/2009, Už-1909/2009, Už-4780/2010 i Už-5033/2011.

- odbacio iz procesnih razloga ustavne žalbe u predmetima Už-433/2009, Už-554/2009, Už- 773/2009, Už-871/2009, Už-1149/2009, Už-1613/2009, Už-2103/2010, Už-4017/2010, Už-4117/2010, Už-4249/2010, Už-4989/2010, Už-5026/2010, Už-5087/2010, Už-5122/2010, Už-5310/2010, Už-4812/2011, Už-4847/2011, Už-4848/2011, Už-4849/2011, Už-4850/2011, Už-4851/2011, Už-4853/2011, Už-4854/2011, Už-4858/2011, Už-4859/2011, Už-4860/2011, Už-4861/2011, Už-4862/2011, Už-4864/2011, Už-4865/2011, Už-4866/2011, Už-4867/2011, Už-4868/2011, Už-4870/2011, Už-4876/2011, Už-4877/2011, Už-4879/2011 i Už-5121/2011.
VII U postupcima po zahtevima za ocenu ustavnosti i zakonitosti pojedinačnih pravnih akata, Ustavni sud je, iz razloga nenadležnosti, odbacio zahteve u predmetima IR - 169/2011.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 8.12.2011.

VLADA REPUBLIKE SRBIJE USVOJILA PREDLOG ZAKONA O KINEMATOGRAFIJI • Zakonom je predviđeno formiranje fonda za kinematografiju i baze podataka, kao osnove za utvrđivanje strategije razvoja domaće kinematografije, kao i preduzimanje konkretnih mera ekonomske i kulturne politike •

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Vlade Republike Srbije saopštilo je da je na današnjoj sednici Vlade usvojen Predlog zakona o kinematografiji, koji predstavlja pravni okvir za sistemsko rešavanje postojećih problema u ovoj oblasti, ali i za njen dalji razvoj.

Ovaj dokument, koji je usvojen na predlog Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, obuhvata sve osnovne komplementarne kinematografske delatnosti.

Pomenuti zakonski predlog, između ostalog, predviđa formiranje fonda za kinematografiju i baze podataka, kao osnove za utvrđivanje strategije razvoja domaće kinematografije, kao i preduzimanje konkretnih mera ekonomske i kulturne politike.

Neki od ciljeva predloženog zakona su podsticanje tehničko-tehnološke modernizacije, uvođenje informacione tehnologije, kao i stimulacija stranih kinematografa da samostalno ili u koprodukciji stvaraju u Srbiji.

U prethodnom periodu sprovedena je javna rasprava o Nacrtu zakona o kinematografiji, uz učešće predstavnika relevantnih organa državne uprave, domaćih eksperata, predstavnika udruženja filmskih i dramskih umetnika i filmskih i televizijskih saradnika, predstavnika filmskih škola, medija i drugih relevantnih subjekata, a zaključci, primedbe i sugestije su ugrađeni u konačnu verziju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 8.12.2011.

SEDNICA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ODRŽANA 8. DECEMBRA 2011. GODINE • Usvojeno više predloga zakona •

Direktor Kancelarije za saradnju s medijima Vlade Republike Srbije Milivoje Mihajlović je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice Vlade je naveo da je Vlada na današnjoj sednici usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

On je objasnio da te izmene predviđaju uvođenje automatizma da se doprinosi za radnike uplaćuju istovremeno kada i plate, kao i da se pojednostavi procedura za reprogram poreskih obaveza.

Prema njegovim rečima, ovim predlogom se dopušta poreskoj upravi da na svom sajtu objavi spisak dužnika.

Vlada Srbije, kako je dodao, usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

On je naveo da će Vlada uskoro predložiti osnivanje novog centra za azil, uz napomenu da se razmatraju mogućnosti gde bi taj centar mogao da bude smešten.

Vlada Srbije usvojila je predlog mera za rešavanje problema tražilaca azila i ilegalnih imigranata u Banji Koviljači, rekao je Mihajlović i dodao da u skladu sa tim merama Komesarijat za izbeglice i MUP Srbije treba da preduzmu mere da pronađu način za smeštaj azilanata.

On je naveo da je Vlada Srbije naložila pojačavanje kontrole na graničnim prelazima, posebno odakle dolazi najveći broj azilanata, kao i pooštravanje primene Zakona o strancima.
Prema njegovim rečima, Vlada je danas usvojila Zaključak o isplati zaostalih penzija poljoprivrednim penzionerima.

Ministarstvo finansija će Fondu PIO doznačiti 7,5 milijarde dinara za isplatu zaostalih penzija poljoprivrednicima od januara 2006. do 16. decembra 2011. godine, objasnio je direktor Kancelarije za saradnju s medijima.

Izvor: Izvod iz vesti Press službe Vlade Republike Srbije, 8.12.2011.

SEDNICA SKUPŠTINE AP VOJVODINE ODRŽANA 7. DECEMBRA 2011. GODINE

U Velikoj sali pokrajinske Skupštine 7. decembra 2011. godine je održana XXXI. sednica Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine kojom su predsedavali predsednik Skupštine Šandor Egereši i potpredsednici.

Na početku sednice, predsednik Egereši je obavestio poslanike da je Runje Dujo, poslanik u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine preminuo 6.novembra ove godine, nakon čega su na predsednikov poziv prisutni u skupštinskoj sali minutom ćutanja odali poštu preminulom poslaniku. Skupština je na osnovu člana 80. stav 1. tačka 7. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, konstatovala da je Runje Duji 6.novembra 2011. godine, zbog smrti, prestao mandat poslanika. Skupština je zatim konstatovala, na osnovu člana 80. stav 1. tačka 2. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, da je zbog pravosnažne sudske odluke Branku Jociću prestao mandat poslanika u Skupštini AP Vojvodine.

Skupština nije prihvatila da se Predlog dnevnog reda današnje sednice proširi tačkama koje su predložile Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine "Zajedno za Vojvodinu" i Poslanička grupa Srpska radikalna stranka. Nakon toga su se pokrajinski poslanici izjašnjavali o trinaest tačaka utvrđenog dnevnog reda.

Kao prvu tačku, poslanici su razmatrali Predlog Odluke o donošenju Regionalnog prostornog plana Autonomne Pokrajine Vojvodine. Uvodno izlaganje podnela je članica Pokrajinske vlade i pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Dušanka Sremački. U opširnom i sveobuhvatnom izlaganju praćenom video prezentacijom, Dušanka Sremački je izrazila zadovoljstvo što Vojvodina prvi put posle 33. godine dobija jedan tako važan dokument koji predstavlja temelj i okvir budućeg razvoja čitave pokrajine i koji uvažava sve njene karakteristike i evropske standarde u toj oblasti. Nosilac izrade ovog dokumenta bio je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, a Nacrt plana je bio ponuđen na transparentan način, uz obezbeđenu javnu raspravu u lokalnim samoupravama u Vojvodini i uz mogućnost stručne ocene, između ostalog i na dva okrugla stola posvećena Regionalnom prostornom planu u organizaciji pokrajinskog sekretarijata. Predloženi Nacrt plana je dobio i saglasnost republičkog Ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, navela je u svom obraćanju Dušanka Sremački i pozvala poslanike da podrže donošenje ovog dokumenta. Pored poslanika, u raspravi je učešće uzela i potpredsednica Skupštine mr Maja Sedlarević koja je ukazala na značaj donošenja Prostornog plana pokrajine i pojedine Amandmane koji su doprineli da taj plan bude još kvalitetniji. Nakon rasprave, Skupština je donela Odluku o donošenju Regionalnog prostornog plana Autonomne Pokrajine Vojvodine.

U nastavku sednice, poslanici su izglasali Odluku o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad Senćanskom gimnazijom u Senti, Odluku o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad Ekonomsko-trgovinskom školom Senta u Senti, Odluku o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad Tehničkom školom u Adi, Odluku o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad Poljoprivrednom školom u Bačkoj Topoli, zatim, Odluku o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad Srednjom medicinskom školom u Senti, kao i Odluku o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad Poljoprivredno-tehničkim srednjoškolskim centrom "Besedeš Jožef" u Kanjiži.

Skupština AP Vojvodine je na današnjoj sednici usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu, u periodu januar - septembar 2011. godine, koji je poslanicima obrazložio član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić.

Skupština je donela i Odluku o izmeni Odluke o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina, Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2010.godinu Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin i Odluku o prestanku važenja Odluke o osnivanju Fonda za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine.

Pokrajinski poslanici su prihvatili Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2010. godinu i usvojili Izveštaj o radu pokrajinskog Saveta za bezbednost, o čijim aktivnostima je poslanicima govorio i predsednik Skupštine Šandor Egereši, koji je ujedno i predsednik tog Saveta. Direktan televizijski prenos XXXI. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine na drugom programu Radiodifuznog servisa Vojvodine danas su po prvi put putem prevoda na znakovni jezik, nesmetano mogle da prate i osobe sa oštećenim sluhom. Uvođenje prenosa sednica sa prevodom na znakovni jezik prilagođen gluvim i nagluvim osoba uveden je na inicijativu predsednika Skupštine AP Vojvodine Šandora Egerešija, radi unapređenja komunikacije sa javnošću, i u cilju ostvarivanja prava građana na informisanje o radu pokrajinskih organa. XXXI. Sednica vojvođanske Skupštine je zaključena u 17:46. časova.

Izvor: Vebsajt Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, 7.12.2011.

AKCIJA VLADE VOJVODINE: UPUĆEN POZIV SVIM DOKTORIMA NAUKA SA TERITORIJE APV DA OTVORE ISTRAŽIVAČKE KARTONE, GDE ĆE BITI UTVRĐEN NJIHOV PROFIL INTERESOVANJA I NJIHOVA KOMPETENCIJA RADI OSTVARIVANJA PRAVA NA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA • Rok za prijavljivanje je od 1. januara do 31. marta 2012. godine •

Prof. dr Dragoslav Petrović, pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj, na konferenciji za novinare u Vladi Vojvodine, predstavio je novu akciju pokrajinske administracije "Pravo na prvu šansu". Resorni sekretar je istakao da Vlada Vojvodine na ovaj način želi da podstakne zapošaljavanje svih lica sa područja naše pokrajine, koja su postigla najviši stepen obrazovanja i nosioci su titule doktora nauka u nekoj od naučnih disciplina, a pritom nisu u radnom odnosu.

"Smatramo da su kadrovi osnovni resurs kojim raspolažemo, te da ih moramo staviti u funkciju razvoja privrede i društva. Pokrajinska Vlada je stoga rešila da ovom akcijom, koja će i formalno započeti 1. januara, obezbedi da u narednoj godini nijedno lice sa zvanjem doktora nauka, na teritoriji AP Vojvodine, ne bude bez zaposlenja", saopštio je prof. dr Petrović.

Predstavnicima medija predočeni su podaci o tome da je u školskoj 2009/2010 godini na državnom Univerzitetu u našoj pokrajini odbranjeno 215 doktorskih disertacija, a godinu dana ranije 159, kao i prognoza da će u 2011. godini ovu titulu poneti još 200 akademaca. Kako je saopšteno, ukrštanjem postojećih podataka koja govore o broju lica koja su nosoci ovog visokog zvanja i imaju posao i onih koji su otišli negde, procenjeju se da se u ovom trenutku u Vojvodini nalazi negde oko 50 do 60 doktora nauka bez stalnog angažmana.

Prof. dr Petrović izneo je da se na ovaj način mladim ljudima, koji su u svom obrazovanju iskazali veliku doslednost i upornost daje odgovarajuća šansa, kako bi se iskazali i ponudili svoje usluge, ideje, kreativnost koje poseduju. Obzirom na postojeće objektivne teškoće u vezi sa otvaranjem novih radnih mesta, kao i na evidentne probleme kada je reč o zatvaranju naučnih institucija, fakulteta pa i istraživačkih sektora u javnim preduzećima, što dodatno onemogućava mlade i ambiciozne ljude da se ostvare profesionalno je bio dodatni motiv da pokrajinska vlast utiče da se ovakve tendencije i praksa zaustavlja u našem društvu.

Prof. dr Dragoslav Petrović je na današnjoj konferenciji, u ime Vlade Vojvodine i zvanično uputio poziv svim doktorima nauka sa teritorije naše pokrajine da iskoriste ovu priliku i počnu da se prijavljuju od 1. januara, a najkasnije do 31. marta kod Vlade Vojvodine, te otvore istraživačke kartone, gde će biti utvrđen njihov profil interesovanja i njihova kompetencija.

Javni poziv se odnosi na sve doktore nauka, koji će u trenutku prijave imati prebivalište na teritoriji naše pokrajine. Od povratnika iz inostranstva koji u okviru bolonjskog sistema obrazovanja prilože titulu, neće se očekivati da istekne period nostrifikacije, već će im biti pužena šansa da odmah ostvare radni odnos. Takođe, biće potrebno da pripreme odgovarajući predlog projekta u najužoj oblasti svog usmerenja, kao i da obezbede preporuke istaknutog eksperta iz te oblasti, nakon čega će uslediti verifikacija od strane stručne Komisije u Vladi Vojvodine.

Na osnovu baze podataka, gde su evidentirani svi naučnici i istraživači sa tetritorije AP Vojvodine u protekle dve ipo godine baza je obogaćena za 1.266 istraživača, čija prosečna starost iznosi 37 godina i što je izutetno dobar pokazatelj, kazao je prof. dr Petrović. Istovremeno je zaposleno 563 mladih stručnjaka, a reč je o prvom zaposlenju. Na ovaj način, Vlada Vojvodina je i u vreme svetske ekonomske krize, koja se posebno odrazila u oblasti zapošljavanja, delovala stimulativno i omogućila preuzimanje značajnog broja mladih ljudi na Univerzitetet, institute, istraživačke razvojne centre i istraživačke jedinice u okviru privrede. Među njima je ukupno 182 doktora nauka dobilo zvanje docenta.

U projektovanom budžetu za narednu godinu obezbeđena su sredstva da se preko naučnih instituta, Univerziteta u Novom Sadu i naučnih jedinica sa teritorije AP Vojvodine obezbedi prilika za sva lica sa ovim zvanjem da iskažu svoje potencijale i kreativne sposobnosti u najužoj oblasti svog stručnog usmerenja. Plata koja će ovaj način biti obezbeđena predviđena je u iznosu od bruto 85.000 dinara na mesečnom nivou. Nakon isteka od godinu dana, ovi stručnjaci biće u prilici da prezentuju svoje rezultate u okviru projekta koji su realizovali,a poslodavci će dati zvaničnu ocenu tim povodom Vladi Vojvodine, te imati priliku da se opredele da svoje zaposlene na ovaj način angažuju i u narednom periodu.

Sva lica sa teritorije naše pokrajine, koja su zainteresovana da dobiju prvi posao,a ispunjavaju tražene uslove mogu se informisati o akciji Vlade Vojvodine "Pravo na prvu šansu", te otvoriti evidencioni karton naučnog radnika, putem sledećih brojeva telefona u Pokrajinskom sekreatrijatu za nauku i tehnološki razvoj : 487/45-75 i 487/45-13.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 8.12.2011.

POTPISANI UGOVORI IZMEĐU POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA I PREDSTAVNIKA VOJVOĐANSKIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA PROJEKTE UNAPREĐENJA POLOŽAJA ŽENA I MUŠKARACA

Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin potpisao je danas ugovore sa predstavnicima vojvođanskih nevladinih organizacija kojima su dodeljena sredstva za podršku aktivnostima u oblasti unapređenja položaja žena i muškaraca u Vojvodini.

Sredstva za podršku nevladinih organizacija raspodeljena su na osnovu Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama, odnosno udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti rada, zapošljavanja i ravnopravnosti polova.

Od nešto više od 130 podnetih predloga projekata, sredstva u iznosu od 1,41 milion dinara opredeljena su za podršku rada 27 različitih nevladinih organizacija.

- Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru svojih mogućnosti, stimuliše rad nevladinih otganizacija i udruženja, čiji aktivisti diprinose unapređenju društvenih vrednosti kojima smo privrženi - rekao je Miroslav Vasin. Ovo danas samo je deo naših aktivnosti, sredstva su skromna, ali ako se u obzir uzmu i svi oni programi koje smo ove godine realizovali - to su onda značajna sredstva - izjavio je Miroslav Vasin.

Sa danas dodeljenim sredstvima, po ovom konkursu podstiče se rad 27 organizacija koje su iskazale spremnost da ovaj novac upotrebe za različite ciljeve. To su razne vrste obuka, posebno za ugrožene kategorije stanovništva, razne vrste kulturnih aktivnosti, razne vidove aktivizma žena, mladih, Roma.

- Svaki ovaj projekat je priča za sebe i kada se saberu svi projekti, vidi se da je to jedno značajno bogatsvo. Ovim projektima će se u prvoj polovini naredne godine značajno unaprediti mnogi sadržaji, naročito u ruralnim sredinama Nevladin sektor je civilizacijska tekovina, bez njega nema demokratskog društva i, posebno važno je što ovaj sektor, sa veoma skromnim sredstva, ali zahvaljujući svom angažovanju, od malih stvari pravi velike - naglasio je Vasin.

Konkursna sredstva dodeljena su za podsticanje aktivnosti i programa u oblasti rada i zapošljavanja, naročito kategorije stanovništva koje se teško zapošljavaju, kao što su osobe sa invaliditetom, žene, mladi do 30 godina, lica starija od 50 godina, Romi; zatim kao podrška programima vezanim za obuke radi lakšeg pronalaženja posla, sticanje novih znanja i veština, promovisanje preduzetništva, unapređenja volonterskog rada i slično i kao podrška programima i aktivnostima kojima se podstiče ekonomsko osnaživanje i edukacija žena, a posebno ranjive kategorije žena: Romkinje, žene na selu, žene sa invaliditetom, izbegle i interno raseljene žene, žene starije od 50 godina, mlade žene do 30 godina. Sredstva za dodeljena i za projekte koji se bave prevencijom i suzbijanjem nasilja nad ženama, te projekte kojima se promoviše rodna ravnopravnost.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 8.12.2011.

USVAJANJEM ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZMENAMA ZAKONA O IZBORU NARODNIH POSLANIKA DAT JE DOPRINOS U RAZVIJANJU MEHANIZAMA U BORBI PROTIV KORUPCIJE • Održana Konferencija "Javne politike i prakse u borbi protiv korupcije"•

Građani očekuju rezultate u borbi protiv korupcije, istakla je predsednica Narodne skupštine prof.dr Slavica Đukić Dejanović obraćajući se učesnicima konferencije "Javne politike i prakse u borbi protiv korupcije".

Konferencija je održana povodom 9. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, u organizaciji Agencije za borbu protiv korupcije. Predsednica Narodne skupštine Slavica Đukić Dejanović, na skupu u Palati "Srbija" ocenila je da deklarativno izjašnjavanje protiv korupcije razvodnjava i umrtvljuje borbu protiv te "pošasti koja je toliko moćna da može obesmisliti sve napore koje društvo ulaže u razvoj".

"Pravna osnova za odlučnu i manifestnu borbu protiv korupcije postoji" naglasila je Đukić Dejanović. "U Narodnoj skupštini ratifikovani su međunarodni sporazumi, konvencije i dodatni protokoli uz konvencije u oblasti borbe protiv korupcije, čime smo se obavezali na saradnju sa međunarodnim institucijama i organizacijamakoje deluju na ovom planu. Agencija tesno sarađuje sa organizacijama kao što je GREKO, dok Narodna skupština, između ostalog, i aktivnostima svojih poslanika i radnih tela, kontroliše primenu u praksi ovih dokumenata".

Predsednica Narodne skupštine je navela da ono što lično smatra poražavajućim, pored činjenice da čak 50 odsto građana kaže da korupcija znatno utiče na njihov porodični i privatni život, jeste da je u njihovoj percepciji na prvom mestu politička korupcija. Ona je dodala da čak 81 odsto građana smatra da je ta oblast u velikoj meri zahvaćena korupcijom i da to svedoči da ljudi prosto vide trgovinu uticajima.

"Velika je odgovornost na svima koji učestvujemo u političkom životu da se ta percepcija i stanje koje je uslovljava promeni i mislim da smo prvi korak već načinili usvojivši, u junu ove godine, Zakon o finansiranju poličkih aktivnosti, ali i izmenama zakona o izboru narodnih poslanika kojima je ojačan integritet predstavnika građana, kao osnova za njihovo etičko delovanje. Nije manje značajna ni činjenica da smo ove godine započeli praksu izveštavanja, a potom i razmatranja izveštaja Agencije za borbu protiv korupcije, upravo u NSRS i da je, na osnovu preporuka koje je Agencija navela u svom prvom Godišnjem izveštaju, koji je usvojen 14. jula 2011, skupština planirala i svoj kontrolni rad", navela je Đukić Dejanović.

Predsednica je zaključila da svaki građanin ima pravo da od institucija sistema traži da odgovorno i u skladu sa zakonom pristupaju problemima zbog kojih im se građani obraćaju. Ko ima veća prava i više mogućnosti ima i više obaveza, rekla je Đukić Dejanović i naglasila da će Narodna skupština u okviru svojih nadležnosti učiniti sve da ojača sve mehanizme borbe protiv korupcije.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 8.12.2011.

DONOŠENJEM ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE, O JAVNOJ SVOJINI I O JAVNO PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA - POVEĆAN JE PRIHOD LOKALNIH SAMOUPRAVA, STIMULISANO PREDUZETNIŠTVO I ZAPOŠLJAVANJE I USPOSTAVLJEN PRAVNI OKVIR ZA DALJE AKTIVNO DELOVANJE LOKALNIH VLASTI NA PROJEKTIMA SARADNJE SA PRIVATNIM SEKTOROM

Jačanje lokalnih samouprava je način da se vlast približi građanima i da se tako omogući da se u tim sredinama obezbedi najviši mogući stepen zadovoljavanja njihovih potreba, rekla je predsednica Narodne Skupštine Republike Srbije prof.dr Slavica Đukić Dejanović na 39. redovnoj konferenciji SKGO.

Đukić Dejanović je na Skupštini stalne konferencije gradova i opština rekla da veruje da će Skupština Srbije i SKGO i u buduće zajedno intenzivno raditi, pre svega na kontroli primene zakona koji se odnose na tu oblast, kao i da će se aktivnosti razvoja lokalnih samouprava intenzivirati u narednim godinama. Ona je napomenula da uspeh sveukupnih reformi na lokalnom nivou u mnogome zavisi i od adekvatnog artikulisanja potreba i zastupanja interesa lokalnih samouprava kod organa centralne vlasti, a da u tom procesu značajnu ulogu ima SKGO. Skupština Srbije je, istakla je predsednica, u cilju snaženja uloge građana, pored ostalog, donela set zakona koji svoju dominantnu primenu imaju u lokalnoj samoupravi:

"Konkretno, ove godine, usvajanjem izmena i dopuna Zakona o finansiranju lokalne samouprave povećali smo prihod lokalnih samouprava, stimulisali preduzetništvo i zapošljavanje na teritoriji opština uz očekivanja da će se sve to pozitivno odraziti i na ubrzan razvoj. Zakonom o javnoj svojini, našu zemlju smo uveli u red zemalja u kojima je obezbeđeno puno vlasništvo lokalnih vlasti nad imovinom koju sada koriste i omogućen prenos značajnog dela javne svojine gradovima i opštinama. Zakonom o javno privatnom partnerstvu i koncesijama daju se pravni okviri za dalje aktivno delovanje lokalnih vlasti na projektima saradnje sa privatnim sektorom i unapređenju usluga koje pružaju svojim građanima".

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 7.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU - ŽRTVA MOBINGA TREBA DA ZABELEŽI SVAKI SLUČAJ MOBINGA, OBAVESTI PREDSEDNIKA SINDIKATA, NEPOSREDNOG RUKOVODIOCA, KAO I DA POTRAŽI POMOĆ PSIHOLOGA I PRAVNIKA UKOLIKO JE TO POTREBNO • U Skupštini Grada Novog Sada održana tribina u organizaciji Zaštitnika građana Grada Novog Sada na temu "Mobing u radnom okruženju" •

Član Gradskog veća za zdravstvo prof. dr Aleksandar Kiralj učestvovao je na tribini koju je organizovao Zaštitnik građana Grada Novog Sada Aleksandar Grujić, a u sklopu realizacije projekta "Mobing u radnom okruženju" u Skupštini Grada. Učesnici tribine bili su i profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu dr Senad Jašarević, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu Dragana Štrbac, zamenica Pokrajinskog ombudsmana Danica Todorović, primarijus za oblast medicine rada dr Zoran Ivanov i predstavnici Saveza Samostalnih Sindikata Vojvodine i Gradskog odobra Samostalnih sindikata uprave.

Cilj tribine bio je da se predstavnici gradskih uprava, posebnih organizacija, službi, javnih preduzeća i ustanova Grada Novog Sada, kao i svi ostali upoznaju sa pojmom mobinga, odnosno, zlostavljanja na radu, razlozima koji dovode do nastanka ove pojave, postupkom za zaštitu od zlostavljanja na radu kod poslodavca, sudskim postupkom, te postupkom medijacije.

- Mobing je tema o kojoj treba razgovarati što više, a uporedo sa tim treba razvijati toleranciju na radnom mestu. Prevencija je primarna u sprečavanju mnogih negativnih pojava u društvu, a do problema vezanih za mobing dolazi i zbog kadra koji nije obučen da sprečava tu pojavu u radnom okruženju. On je izražen kada stvari u nekom poslu nisu jasno definisane i kada ne postoji saradnja svih struktura - rekao je član Gradskog veća za zdravstvo prof. dr Aleksandar Kiralj i skrenuo pažnju na to da je mobing sve učestaliji i da u kontinuitetu treba podizati svest o toj temi.

Stručnjaci mobing definišu kao svako aktivno ili pasivno ponašanje prema zaposlenom ili grupi zaposlenih kod poslodavca koje se ponavlja i koje ima za cilj povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja i položaja zaposlenog. Ta pojava se može prepoznati na mnogo načina - kada žrtva ne može doći do reči, pretnjama nasiljem, dodeljivanjem besmislenih zaduženja, uskraćivanjem informacija i slično. U slučaju zlostavljanja na radu žrtva treba da zabeleži svaki slučaj mobinga, obavesti predsednika sindikata, neposrednog rukovodioca, kao i da potraži pomoć psihologa i pravnika ukoliko je to potrebno. Formalni postupak zaštite lica izloženih mobingu sprovodi se u skladu sa Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010 - prim. red).

Izvor: Vebsajt Grada Novog Sada, 8.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU - POSLOVE FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA OD 1. JANUARA 2012. GODINE PREUZIMA REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Vojna lica će od 1. januara 2012. godine biti u jedinstvenom sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja, zajedno sa civilnim osiguranicima, najavljeno je danas iz Ministarstva rada i socijalne politike.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010 - prim. red) koje su stupile na snagu početkom ove godine, predviđeno je da poslove Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, od 1. januara 2012. godine, preuzme Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Kako je agenciji Beta rekla državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalne politike Radina Todović, zakon predviđa da vojna lica penziju mogu steći uz beneficirani radni staž.

Tako je uslov za sticanje prava na starosnu penziju profesionalnog vojnog lica u 2012. godini 53 godine i 4 meseca života, i 20 godina i 8 meseci staža osiguranja, od čega najmanje 10 godina i 8 meseci efektivno provedenih na radnim mestima na kojima se računa beneficirani radni staž.

U Srbiji ima oko 50.000 vojnih penzionera i 37.000 osiguranika. Prosečno primanje vojnih penzionera iznosi oko 38.000 dinara.

Fondovi penzionera samostalnih delatnosti, poljoprivrednika kao i penzionera iz kategorije bivših zaposlenih objedinjeni su i zajednički funkcionišu od 2008. godine.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Danas", 8.12.2011.

U SKLADU SA ODLUKOM O OBAVLJANJU POSLOVA S FINANSIJSKIM DERIVATIMA - OMOGUĆENO JE SLOBODNO DEVIZNO PLAĆANJE I NAPLAĆIVANJE PO OSNOVU POSLOVA S ISPORUČIVIM FINANSIJSKIM DERIVATIMA RADI ZAŠTITE OD RIZIKA PROMENE DEVIZNOG KURSA I DRUGIH TRŽIŠNIH RIZIKA

Visok nivo deviznog rizika kome su izloženi privreda i stanovništvo u zemljama u razvoju može bitno da naruši finansijsku stabilnost nacionalne ekonomije, pa iz tog razloga, Narodna banka Srbije savetuje domaćim transaktorima da se ne izlažu deviznom riziku, odnosno da ga umanje koliko je to moguće, navedeno je u Izveštaju NBS o dinarizaciji finansijskog sistema.

I pored očigledne potrebe za instrumentima zaštite od deviznog rizika, korišćenje tih instrumenata je u praksi nedovoljno zastupljeno.

Od početka 2010. godine banke gotovo da nisu zabeležile transakcije terminske kupovine deviza od klijenata, dok je bilo terminske prodaje deviza klijentima - zaključno sa septembrom 2011. banke su prodale 795,5 miliona evra s rokom dospeća dužim od sedam dana, što predstavlja učešće od 4,3 odsto u ukupnoj prodaji deviza klijentima od početka 2010.

Ipak, u narednom periodu na tom segmentu tržišta NBS očekuje aktivnije učešće domaćih preduzeća, pre svega zahvaljujući činjenici da su na domaćem deviznom tržištu, pored veće likvidnosti, primetne i znatnije oscilacije kursa dinara prema evru u oba smera.

Naročito, očekujemo veće interesovanje izvoznika za terminsku prodaju deviza koju do sada nisu koristili, zbog veće atraktivnosti tog instrumenta u uslovima jačanja dinara, navela je centralna banka.

Od 2010. godine NBS sprovodi intenzivnu kampanju usmerenu na promociju tržišnih instrumenata zaštitite od rizika promene deviznog kursa domaćih preduzeća (devizni hedžing).
U okviru kampanje, domaćim privrednicima se bliže pojašnjavaju karakteristike i funkcije instrumenata koji su trenutno dostupni na našem tržištu, a koje čine terminski ugovori o kupovini, odnosno prodaji deviza, pokriveni terminski ugovori o kupovini deviza i devizni svopovi.

Aktivnosti NBS na unapređenju instrumenata za zaštitu od deviznog rizika mogu se grupisati u promotivne i edukativne aktivnosti, regulatorne aktivnosti i tržišne aktivnosti.
Regulatornim aktivnostima NBS nastoji da unapredi i pojednostavi zakone i propise koji regulišu poslove sa instrumentima zaštite od deviznog rizika.

S tim ciljem se od početka decembra 2011. godine primenjuje nova Odluka o obavljanju poslova s finansijskim derivatima ("Sl. glasnik RS", br. 85/2011 - prim. red), koja omogućava slobodno devizno plaćanje i naplaćivanje po osnovu poslova s isporučivim finansijskim derivatima radi zaštite od rizika promene deviznog kursa i drugih tržišnih rizika.

U okviru tržišnih aktivnosti, NBS redovno prati razvoj tog tržišnog segmenta kroz izveštaje banaka i ponudu instrumenata zaštite od deviznog rizika na domaćem tržištu. Povremeno se anketiraju banke na temu unapređenja instrumenata i zainteresovanosti privrednika za njihovo korišćenje.

Konačno, da bi se podstakao razvoj tržišta međubankarskih deviznih svopova, NBS organizuje svop aukcije deviza na kojima bankama nudi zaključivanje svop transakcija na rok od tri meseca.

Izvor: Tanjug, 8.12.2011.

UNIJA POSLODAVACA SRBIJE INSISTIRA DA LEGITIMNI PREDSTAVNICI PRIVREDE U NAREDNOM PERIODU BUDU KONSULTOVANI PRILIKOM DONOŠENJA SVIH PROPISA KOJI SE DIREKTNO ODRAŽAVAJU NA POSLOVANJE PRIVATNOG SEKTORA

Program mera za oživljavanje privredne aktivnosti i ubrzani ekonomski razvoj je sastavljen od strane stručnih službi Unije poslodavaca Srbije i prezentovan na sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, 28. marta 2011. godine.

Ovaj program sastavljen je na osnovu brojnih konsultacija i anketa među uspešnim menadžerima i vlasnicima malih, srednjih i velikih preduzeća tokom 2010. i 2011. godine koji su identifikovali probleme i ponudili sprovodljiva rešenja.

Stanje u privredi Srbije, ali i celokupna atmosfera opšteg nepoverenja u institucije i nezadovoljstvo privrednika i građana nalažu odlučne poteze za poboljšanje opšte poslovne klime, očuvanje sadašnjih i otvaranje novih radnih mesta i kreiranje razvojnog privrednog ambijenta koji će istovremeno sa privlačenjem ozbiljnih investitora iz sveta, razvojem domaćih preduzeća, dati šansu i početnicima u biznisu da osnuju mala preduzeća i preduzetničke radnje i razviju svoj posao.

Dosadašnja praksa minimalnog ili potpunog neuključivanja predstavnika privrede u donošenje zakona i podzakonskih akata u oblasti finansija i privrede rezultovala je masovnim posrtanjem i gašenjem preduzeća i gubitkom preko 200 000 radnih mesta u formalnoj ekonomiji u poslednje dve i po godine. Ukoliko se nastavi sa ovakvim ponašanjem nadležnih institucija teško će se izbeći dalji ekonomski sunovrat i pad životnog standarda.

Zbog navedenog Unija poslodavaca Srbije insistira da legitimni predstavnici privrede u narednom periodu budu konsultovani prilikom donošenja svih propisa koji se direktno odražavaju na poslovanje privatnog sektora i predlaže Vladi RS konkretne mere za rešavanje nagomilanih problema koje bi u kratkom roku stabilizovale prilike i stvorile uslove za dalji privredni razvoj. Preduslov za realizaciju ovih mera je da izvršna vlast u Srbiji deluje hrabro i bez oklevanja i uvede red i disciplinu u svojim redovima, ali i među akterima ekonomskog života zemlje.

Unija poslodavaca Srbije će nastaviti da se i u 2012. godini štiti interese poslodavaca i zalaže se za stvaranje poslovnog okruženja zasnovanog na zdravoj konkurenciji i održivom rastu bogatstva svih građana, zasnovanog na povećanju produktivnost i stvaranju nove vrednosti. Ka tom cilju, UPS će nastaviti da sarađuje sa svim privrednicima, udruženjima privrednika i drugim zainteresovanim stranama spremnim da podrže program Unije poslodavaca Srbije za poboljšanje privrednog ambijenta i stvaranja uslova za dalju rast i razvoj privrede.

Ekonomski program UPS možete preuzeti na http://www.poslodavci.org.rs/images/pages/program_mera_za_ozivljavanje_privredne_aktivnosti_i_ubrzani_privredi_razvoj.pdf

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 8.12.2011.

REFERENTNA KAMATNA STOPA SMANJENA NA 9,75 ODSTO

Nakon razmatranja aktuelnih ekonomskih kretanja, Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na današnjoj sednici odlučio da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,25 procentnih poena, tako da ona od danas iznosi 9,75 odsto.

Ključni dezinflatorni faktori su u ovom, a biće i u narednom periodu, oslabljeni troškovni pritisci po osnovu regulisanih cena i cena hrane, kao i niska agregatna tražnja. Procesu dezinflacije, takođe, doprinosi nastavljanje pada inflacionih očekivanja. Povratak inflacije u granice dozvoljenog odstupanja od cilja očekuje se u prvom tromesečju naredne godine.

Na globalnom nivou, fiskalna i finansijska neizvesnost su i dalje naglašene, pre svega zbog krize javnog duga u zoni evra. U takvim okolnostima očekujemo da će podršku očuvanju makroekonomske i finansijske stabilnosti u Srbiji dati i usvajanje budžeta u skladu s fiskalnim pravilima i zaključenim stendbaj aranžmanom iz predostrožnosti s MMF-om.

Dalje kretanje referentne kamatne stope zavisiće od ostvarivanja rizika, pre svega u međunarodnom okruženju i u oblasti fiskalne politike, i njihovog uticaja na inflaciju.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 19. januara 2012.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 8.12.2011.

OBAVEŠTENJE KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJE O PROMENI TERMINA I MESTA ODRŽAVANJA BESPLATNIH AKREDITOVANIH PROGRAMA KME NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

Obaveštavamo Vas da je došlo do pomeranja termina i mesta održavanja, besplatnih akreditovanih programa KME na teritoriji grada Beograda, za 18.12.2011. godine sa početkom u 10 časova u velikoj dvorani Doma sindikata (Trg Nikole Pašića 5). Naime zbog velikog broja zainteresovanih članova naše Komore za prikupljanje bodova (preko 1300 članova), Ogranak Beograd je morao da nađe adekvatan prostor da bi izašli u suret svim zainterovanim. Još jednom ističemo da je komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije uvidom u Registar KMSZTS konstatovala da znatan broj članova nije sakupio potreban broj bodova u tekućoj licencnoj godini. Zato je u saradnji sa stručnim asocijacijama i drugim organizatorima programa KME, a u cilju da pomogne svojim članovima oko ispunjavanja uslova za obnavljanje licence, organizovala održavanje besplatnih akreditovanih programa KME na teritoriji grada Beograda.

Izvor: Vebsajt Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, 8.12.2011.

U OKVIRU DRUGOG POZIVA IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE BUGARSKA-SRBIJA ORGANIZOVAN FORUM ZA TRAŽENJE PARTNERA IZ PREKOGRANIČNOG REGIONA U PERNIKU (BUGARSKA) • Forum će biti održan 14. decembra 2011. godine •

U okviru drugog poziva za prikupljanje predloga projekata IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska - Srbija organizovan je forum za traženje partnera iz prekograničnog regiona u Perniku (Bugarska) 14. decembra 2011. godine.

Forum je organizovan u dvorcu kulture grada Pernika (trg "Krakra" br. 1) od 10 do 15 časova.

Ukoliko želite da učestvujete u forumu pošaljite e-mail na: nnikolich@mrrb.government.bg

Preliminarnu verziju agende foruma i više informacija o Programu možete naći na sajtu: www.ipacbc-bgrs.eu

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 8.12.2011.

PRIPREMNA OBUKA ZA SERTIFIKACIJU LICA ZA EBC*L (nivo A) – POSLOVNE FINANSIJE ZA NEFINANSIJSKE SRUČNJAKE (po akreditovanom programu EBC*L - European Business Competence* Licence) – 19-21. Decembar 2011.

Ova obuka je namenjena zaposlenima koji obavljaju svoje poslove izvan finansijske funkcije.

Evropska licenca poslovnih kompetencija (European Business Competence* Licence – EBC*L) je kvalifikacija koja efikasno obezbeđuje:

Evropska licenca poslovnih kompetencija (European Business Competence* Licence – EBC*L) je bazirana na međunarodno priznatim standardima kompetencija u oblasti poslovne ekonomije i danas ona predstavlja standard koji je usvojen od mnogih globalnih kompanija.

Sertifikat potvrđuje stručnost na međunarodno priznatom nivou.

EBC*L se sprovodi  u još 30 evropskih zemalja. EBC*L osigurava najviši stepen standarda potvrđen od privrede. Brojne kompanije uključile su ga u interni standard kompetencija osoblja (Siemens, T-Mobile, Xerox, Bayer, Unica, Samsung).

Inicijativa «Poslovne kompetencije za Evropu» započela je sa širenjem osnovnih  poslovnih znanja i  uspostavila međunarodno priznati standard i sertifikat «European Business Competence* Licence / Evropska licenca poslovnih kompetencija» - EBC*L.

EBC*L kvalifikacija se sastoji od 4 modula:

Ciljna grupa:
Obuka je namenjena direktorima i zaposlenima neekonomskog profila, nefinansijskim menadžerima i svima koji žele da provere i dokažu sopstvene kvalifikacije iz ove oblasti.

Cilj obuke:

Teme:
Osnovni finansijski pojmovi

Ciljevi poslovanja i menadžment pokazatelji

Troškovno računovodstvo u praksi

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 19-21. decembar 2011. od 9.30 - 16.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje obuke, dobijanje šifre za korišćenje e-learning LMS portala (SITOS) za pripremu EBC*L ispita, polaganje ispita, knjigu, materijale, osveženje i zajednički ručak učesnika za vreme trajanja obuke. U cenu je uključen i EBC*L sertifikat koji se dobije nakon položenog ispita.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3283-248; 3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

link ka vesti:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=5eff408c-7919-4f56-ab3e-4be20de83a9f

OKRUGLI STO NA TEMU "DA LI SU OLAKŠANE PROCEDURE ZA E-TRGOVINU?" BIĆE ODRŽAN 20. DECEMBRA 2011. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE • Rok za prijavljivanje je 12. decembar 2011. godine •

U Privrednoj komori Srbije, Beograd, Resavska 13-15, sala 4 na 2. spratu, utorak, 20. decembra 2011. godine u 11 časova.

Učesnici:

• Jelena Jovanović, sekretar Udruženja informatičkih delatnosti-PKS
• Mr. Ljiljana Stanković, pomoćnik ministra za trgovinu
• Mr. Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra za informaciono društvo
• Stefan Lazarević, Ministarstvo finansija,
• Goran Takač, eDućan
• Žarko Vukadinović, BankaInteza
• Dušan Sikimić, Dajners klub
• Prof. dr Stanislav Polić
• Miroslav Veličković, PTT Srbija
• Aleks Petrović, JSP
• Dušan Rakić, PK Beograda
• Nebojša Đurić, eTrgovina
• Aleksandar Drakulić, eKnjižara
• Voditelj Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije.

Potvrda učečća, Nikoli Markoviću, nimar@rcub.bg.ac.rs, najkasnije do 12. decembra 2011.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 8.12.2011.

UPUĆEN JAVNI POZIV DIPLOMIRANIM INŽENJERIMA ŠUMARSTVA ZA PREDPRIJEMNU OBUKU U TRAJANJU OD ČETIRI DANA KOJA POČINJE 13. DECEMBRA 2011. GODINE

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede obaveštava sve zanteresovane inžinjere šumarstva - oblast šumarstvo, diplomirane inžinjere šumarstva - oblast šumarstvo i diplomirane inžinjere šumarstva - master - oblast šumarstvo koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije da resorno ministarstvo organizuje, u utorak 13. decembra 2011. godine u 14 časova, predprijemnu obuku u trajanju od četiri dana koja će se obaviti u amfiteatru na Šumarskom fakultetu u Beogradu (Kneza Višeslava 1).

Obavljanje predprijemne obuke predstavljaće uslov svim kandidatima za prijem u radni odnos na poslovima inventure privatnih šuma, za potrebe Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona: 011 3348 399, 011 3348 424 - Veljko Đorđević i Verica Petrović.

Izvor: Vebsajt Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, 8.12.2011.

OTVOREN SOS BROJ ZA PRIJAVU NASILJA U ŠKOLAMA

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović danas je, u okviru projekta čiji je cilj iskorenjivanje nasilja i stvaranje bezbednih škola, otvorio SOS broj putem kojeg će žrtve i svedoci nasilja u školama moći da prijave ta dela.

Obradović je na konferenciji za novinare istakao da je strateški cilj akcije da se zaustavi i iskoreni nasilje i da se deci osnovnih i srednjih škola omogući bezbedno okruženje i bezbedni uslovi za učenje.

Ministar je naveo da je namera uvođenja ove telefonske linije da žrtve i svedoci nasilja imaju mogućnost da te slučajeve prijave i da se time pokrene procedura rešavanja problema.

Na pozive na SOS broj 0800/200-201 odgovaraće stručno lice Ministarstva prosvete i nauke, koje će prosleđivati informacije na određene adrese, a hitni slučajevi biće rešavani odmah.

Zavisno od vrste problema, onaj koji prijavljuje nasilje biće upućen na odgovarajuće institucije ili će rešavanje problema preuzeti ministarstva rada i prosvete.

Osobe koje će odgovarati na te pozive radiće od 8.30 do 16.30 časova, a izvan tog vremena sve pozive registrovaće telefonska sekretarica.

Nasilje će moći da se prijavi i anonimno, a osobama koje se jave biće postavljeno približno 20 pitanja, među kojima su gde i kad se nasilje desilo, da li je prijavljeno upravi škole, gradskom prosvetnom inspektoru, kao i uputstva kako to da učine.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 8.12.2011.

NEOPHODNO DONETI ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA I PROPISATI OŠTRIJE KAZNE ZA KRIVIČNA DELA KORUPCIJE

Tanjug

U borbi protiv korupcije neophodno je doneti Zakon o zaštiti uzbunjivača, oštrije kazne za krivična dela korupcije, jer se samo jedan odsto građana odluči da prijavi takve slučajeve i prijavi, ocenili su danas učesnici konferencije "Javne politike i prakse u borbi protiv korupcije".

Zaštititi sve koji ukazuju na slučajeve korupcije je od velike važnosti, jer se pokazalo da su u Srbiji zapravo oni ti koji trpe sankcije, podsetili su učesnici skupa održanog u Palati Srbije, povodom  Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

Član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić istakao je da je u borbi protiv korupcije neophodno oformiti nove institucionalne organe, jer se pokazalo da sadašnji ne mogu sa njom da se izbore.

"Srbiji je potrebno da ojača postojeće ili oformi nove institucionalne organe. Takođe, za borbu protiv korupcije je neophodno doneti i Zakon o poreklu imovine, pa će onda za svakog građanina znati odakle mu tolika imovina, a nema prihode", precizirao je Čupić.

On je istakao da Srbija pod hitno mora da donese Zakon o zaštiti uzbunjivača, ali i da oštro kažnjava za visokokoruptivna dela.

Čupić je naveo primer Hrvatske u kojoj je se za korupciju može dobiti od jedne do 10 godine zatvora, dok je u Srbiji taj raspon od mesec dana do tri godine.

Da je Zakon o zaštiti uzbunjivača Srbiji neophodan, kako se ne bi opet desilo da bez posla bude onaj ko prijavi slučaj korupcije, smatra još jedan član Odbora Agencije Branko Lubarda.

On je istakao da je to potrebno da bi se zaštitio javni interes, otkrila korupcija, ali i zaštitili oni koji su dovoljno hrabri da korupciju prijave.

Predsednik Odbora Agencije Zoran Stojiljković tvrdi da u borbi protiv korupcije treba osnažiti parlament i to u dve funkcije - formulisanje problema i evaluacija rešenja.

On je istakao da je dobro što poslanici imaju amandmane na predložene zakone, i da ih je najviše bilo upravo za one u kojima se radi o realnim odnosima moći - Zakon o javnim nabavkama, Zakon o zaštiti konkurencije i Zakon o finansiranju političkih aktivnosti.

MUP ĆE PREDLOŽITI IZMENE I DOPUNE ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA KOJIM ĆE SE VRATITI KATEGORIJA TRAJNIH REGISTRARSKIH TABLICA ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE

Ministar Dačićje objasnio da će to značiti da kada poljoprivrednici jedanput registruju svoje poljoprivredne mašine to će biti trajna registracija napominjući da sadašnji Zakon o bezbednosti saobraćaja predviđa da traktori i druga poljoprivredna i priključna vozila moraju da budu registrovana svake godine.

"MUP je posle analize i početka izdavanja novih registarskih tablica doneo odluku da prihvati inicijativu Ministarstva poljoprivrede i trgovine, Lige socijaldemokrata Vojvodine, kao i predloge lokalnih samouprava da preispita postojeća zakonska rešenja i predloži nova rešenja i podzakonska akta", rekao je Dačić nakon stastanka sa ministrom poljoprivrede i trgovine Dušanom Petrovićem u Palati Srbije.

Dačić je napomenuo da je novi Zakon o bezbednosti saobraćaja postavio nove uslove u skladu sa evropskim standardima, koji važe i za poljoprivredne mašine.

On je rekao da će biti predloženo i to da se tehnički pregled obavlja ne dva puta nego jednom godišnje i da bude organizovan na nivou okruga ili mesta boravka kako bi se poljoprivrednicima olakšalo.

Dačić je dodao da će biti predložena i uredba koja bi poljoprivrednicima olakšala da dokažu vlasništvo na poljoprivrednim mašinama, starijim od pet godina.

On je rekao da će biti obavljeni i razgovori sa Ministarstvom finasinsija i osiguravajućim kućama kako bi se i u oblasti obaveznog osiguranja uvele olakšice za poljoprivredne proizvođače.
"Trudimo se i trudićemo se da održimo nivo bezbednosti saobraćaja i ispravnosti vozila, a da ne bude previše nameta za seljake", zaključio je on.

"Želimo da olakšamo poljoprivrednicima u tehničkom i finansijskom smislu kazao je Petrović i istakao da iskoraka u poljoprivrednoj proizvodnji u 2012. ne može biti bez povećanja broja traktora i drugih poljoprivrednih mašina.

BANKAMA ĆE BITI POTREBNO NEKO VREME DA SHVATE KAKO DA PRIMENJUJU POJEDINE ODREDBE NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA

Banke najviše  zbunjuje kako će od građana svaka tri meseca da traže nove administrativne zabrane za dinarske kredite. Naime, kamata za zajmove u domaćoj valuti sastoji se od fiksnog dela - bankarske marže i promenljivog dela koji se usklađuje sa kretanjem belibora, naše referentne kamatne stope.

Prema Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga, banka je u obavezi da klijenetu prvo ponudi kredit u dinarima, a tek onda u evrima. Mnoge banke nude građanima zajmove sa povoljnom kamatom u domaćoj valuti, za koje nisu potrebni učešće niti depozit. Veliki broj banaka prilikom odobravanja dinarskih kredita koristi tromesečni belibor, tako da se rata menja na svakih 90 dana. To znači da će bankari morati od građana da sa promenom belibora, overavaju u firmama nove administrativne zabrane sa novim iznosima rata. Kada su u pitanju indeksirane pozajmice ,mesečna obaveza je izražena u evrima i preračunava se određenog datuma u dinare. Još ne znamo kako ćemo to da izvedemo i očekujemo od NBS dodatno tumačenje - kaže jedan bankar.

Nadamo se da da će nam izaći u susret i da ćemo samo firme pismeno obaveštavati o novom iznosu rate, bez da se overavaju iznova administrativne zabrane.
Što se tiče dokumentacije potrebne za odobravanje kredita ništa se ne menja. Zakon ne propisuje novu dokumentaciju za klijente.

"Ono što je novina za banke je obrazac ponude koju banka mora da ponudi klijentu u predugovornoj fazi (obrazac je definisala NBS), kao i pregled bitnih elemenata koji se uručuje prilikom isplate kredita, ali je on postajao i ranije", kaže Nenad Lučić, ekspert za razvoj proizvoda Folksbank.

OPTUŽNICA PROTIV BIVŠEG ČLANA VSS

Tanjug

Podignuta je optužnica protiv bivšeg člana VSS B.J. zbog sumnje da je sa saradnicima pribavio protivpravnu korist od 20 miliona dinara.

B.J. se tereti za kriminalne radnje dok je bio na čelu Opštinskog suda u Kosovskoj Mitrovici

Optužnica, kojom je pored prvooptuzenog obuhvaćeno još pet optuženih, podneta je Posebnom odeljenju Višeg suda u Beogradu. Oni imaju pravo da sudu izjave prigovore na optužnicu u roku od 15 dana pošto je prime, dodala je Kovačevićeva.

Da bi proces protiv Jakšića i njegovih saradnika mogao da počne, potrebno je da sud odluči o eventualnim prigovorima, odnosno da potvrdi optužnicu i da ona stupi na pravnu snagu.

B.J., koji je do hapšenja 23. seprembra radio kao sudija Prekršajnog suda u Beogradu, tereti se za krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Bivši član VSS, koji je na tu funkciju bio izabran na neposrednim izborima u sudovima u martu, tereti se da je kao predsednik suda u Kosovskoj Mitrovici naložio zaposlenima u sudu da zavedu nepostojeći ugovor i takvom zloupotrebom položaja omogućio B. da stekne protivpravnu korist od 20 miliona dinara.

B. je prethodno uz pomoć L. postao vlasnik lokala u Kosovskoj Mitrovici površine 320 kvm na osnovu falsifikovanog ugovora.

Lokal je kasnije prodao i tako pribavio protivpravnu imovinsku korist od 20 miliona dinara, dok je overa nepostojećeg ugovora obavljena u tadašnjem opštinskom sudu u Kosovskoj Mitrovici, po nalogu tadašnjeg predsednika Opštinskog suda B.J..

B.J. je uhapšen 23. septembra, kada mu je VSS na hitno sazvanoj sednici ukinuo imunitet od krivičnog gonjenja.

Jedan od troje optuženih radnika suda nekoliko dana pred hapšenje iscepao je stranice iz zvaničnih sudskih knjiga, kako bi prikrio celu tu nezakonitu radnju.

B. je odranije poznat istražnim organima, a traže ga i međunarodne snage na Kosovu zbog sumnji da je činio krivična dela, zbog čega se 2001. preselio u Beograd. Povezan je s više osoba koje se bave organizovanim kriminalom na Kosovu.

SUD OBUSTAVLJA PREDLOGE ZA IZVRŠENJE PO TUŽBAMA JKP "INFOSTAN"

Da li su predmeti o prinudnim izvršenjima po tužbama JKP "Infostan" zastareli ili su povučeni posle otplate duga, pitanje je koje je teško razmrsiti.Prošle godine u ovo vreme na stolovima sudija je bilo milion i trista hiljada predmeta iz ovog komunalnog preduzeća. Beograđani, koji su se ovih dana javljali "Novostima", kažu da primaju pisma iz suda o obustavljanju predloga za izvršenje.

U obrazloženju se navodi da je izvršni poverilac ("Infostan") povukao predlog za izvršenje, a oni nisu ni bili obavešteni da im nešto duguju. Iz ovog preduzeća su nam samo kratko saopštili da ne odustaju od tužbi za naplatu potraživanja. Dok u slučaju velikih dužnika koji godinama ignorišu račune i sudske pozive, i sa milionskim iznosima, "na vratu", čekaju izvršitelje, ima sugrađana koji se zabrinu i na samu pomisao da nešto može da im stigne iz suda. Karakteristični su slučajevi sa greškama, ali su česti i oni koji se kunu da dugove - nemaju.

PRODATE DRŽAVNE OBVEZNICE ZA 3,53 MILIJARDE DINARA: DRŽAVA SE ZADUŽUJE NA DOMAĆEM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU DA BI OBEZBEDILA NOVAC ZA BUDŽET

Ministarstvo finansija Srbije saopštava da su naaukciji  prodate  šestomesečne državne obveznice ukupne nominalne vrednosti 3,53 milijarde dinara što je 88,4 odsto obima emisije.
Obveznice su prodate po godišnjoj kamatnoj stopi od 10,85 odsto, a na naplatu dospevaju 7. juna 2012. godine.

Prodajom zapisa država se zadužuje na domaćem finansijskom tržištu da bi obezbedila novac za tekuće obaveze budžeta.

NOVI SAD ZAINTERESOVAN DA SE AKTIVNO UKLJUČI U RAD SAVETA DUNAVSKIH GRADOVA I REGIONA

Tanjug

Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić izjavio je danas da je glavni grad Vojvodine veoma zainteresovan da se aktivno uključi u rad Saveta dunavskih gradova i regiona.

Pavličić je u razgovoru sa generalnim sekretarom Saveta dunavskih gradova i regiona Erikom Bartom ocenio da bi to doprinelo još bržem razvoju Novog Sada.

"Na taj bismo način, ujedinjeni sa drugim gradovima regiona, mogli da dobijemo finansijska sredstva iz evropskih fondova za realizaciju važnih projekata iz oblasti unapređenja kvaliteta vode, životne sredine, transporta i ekonomskog razvoja", istakao je Pavličić.

Generalni sekretar Saveta dunavskih gradova i regiona Erik Barta ocenio je da Novi Sad ima sve predispozicije da bude važan činilac međugranične saradnje i razvoja dunavske regije.
Na sastanku je najavljeno da će u Novom Sadu biti otvorena kancelarija Saveta dunavskih gradova i regiona, u kojoj će biti pripremani projekti sa kojima će grad konkurisati za sredstva dostupnih fondova EU.

LIDERI EU POČELI U BRISELU SAMIT ZA REŠAVANJE DUŽNIČKE KRIZE U ZONI EVRA

Tanjug

Lideri Evropske unije (EU) počeli su u Briselu samit za rešavanje dužničke krize u zoni evra u nadi da će na njemu uspeti da nađu ubedljiv odgovor na nedaće koje prete da razbiju tu monetarnu uniju.

Očekuje se da će pregovori 27 lidera EU trajati duboko u noć, jer će oni pokušati da prebrode neslaganja oko izmene osnivačkog sporazuma EU sa ciljem pooštravanja budžetske discipline, prenela je francuska novinska agencija AFP.

Po AFP, liderima će usled sve većih razmimoilaženja između članica evrozone i onih koje to nisu, kao što su Velika Britanija i Poljska, biti teško da uvere investitore da će stajati iza "slabih karika", kao što su Italija i Španija.

Zvaničnici ukazuju da se dvodnevni samit suočava s velikim preprekama, od kojih nije jedino nemačko odbijanje da pristane na bilo šta drugo, do na potpunu izmenu osnivačkog sporazuma EU.

Pritisak je povećan pošto je međunarodna agencija za određivanje kreditnih rejtinga "Standard i Purs" u sredu stavila vrhunski rejting EU "AAA" na preispitivanje, uz mogućnost sniženja, samo nekoliko dana pošto je isto upozorenje dala za gotovo sve članice evrozone.

Predsednik SAD Barak Obama izjavio je ranije danas da je "veoma zabrinut" zbog krize u evrozoni i izrazio uverenje da EU ima resurse za njeno suzbijanje ukoliko lideri budu imali političku volju da to učine.

"Evropa je dovoljno bogata da ne postoji razlog zašto ne bi mogla da reši taj problem", rekao je Obama u izjavi za novinare u Beloj kući u Vašingtonu.

Obama je ocenio da je nemačka kancelarka Angela Merkel sa ostalim liderima evrozone učinila progres po tom pitanju.

Merkelova je danas izjavila kako je uverena da će evrozona naći rešenje za svoju dužničku krizu na dvodnevnom samitu.

"Naći ćemo dobro rešenje. Uverena sam da ćemo naći rešenje za sva ta pitanja", rekla je Merkelova na sastanku desničarskih političkih partija u Marselju, priznavši da će pregovori na samitu biti "teški".

Merkel je po dolasku u Brisel rekla kako lideri moraju da povrate "kredibilitet" evropske valute.

"Za mene je važno da evro povrati kredibilitet, da sporazumi budu izmenjeni na takav način, da stvorimo stabilnu uniju", kazala je Merkelova.

NEMA OVERE KNJIŽICE BEZ IZABRANOG LEKARA

RTV

Oni koji do sada nisu izabrali lekara neće moći da overe zdravstvenu knjižicu čak ni ako im poslodavac redovno uplaćuje doprinose.

U pokrajinskom fondu za zdravstveno osiguranje za RTV kažu da sada prvi put imaju bazu podataka svih osiguranika, ali da se zbog nekompletne umreženosti sistema može dogoditi greška, pa će pojedini građani morati da donesu fotokopiju potpisanog ugovora sa lekarom ili ispisanu potvrdu.

AMERIČKA KOMPANIJA "KUPER TAJER" KUPUJE TRAJAL

Tanjug

Predstavnici države Srbije i američke kompanije "Kuper tajer" potpisali su danas okvirni investicioni ugovor, kojim je predviđeno da ta firma u prvoj fazi u Kruševcu investira više od 50 miliona evra i uposli sedam stotina radnika. Ugovor su u zgradi Predsedništva Srbije potpisali ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić i izvršni direktor kompanije "Kuper internešnal" Harold Miler, a potpisivanju su prisustvovali predsednik Boris Tadić, premijer Mirko Cvetković i američka ambasadorka Meri Vorlik.

Američka kompanija praktično je kupila fabriku za proizvodnju automobilskih guma u okviru kruševačkog Trajala za 13 miliona evra, dok će ostali deo "Trajala" biti u zajedničkom vlasništvu države i sadašnjeg vlasnika bugarske kompanije "Brikel" pri čemu će država imati udeo od 25 odsto a ostatak će biti u vlasništvu bugarske kompanije.

UKUPAN IZVOZ "SOJAPROTEINA" IZ BEČEJA PORASTAO JE ZA 80 ODSTO U PRVIH DEVET MESECI 2011.

Tanjug

Ukupan izvoz "Sojaproteina" iz Bečeja porastao je za 80 odsto u prvih devet meseci 2011. u odnosu na isti period prošle godine, objavila je kompanija, navodeći da je takav rezultat iznad njenih očekivanja.

Povećana tražnja u inostranstvu za jeftinijim proizvodima zasnovanim na većoj upotrebi proteina biljnog porekla, kao i veliki interes za genetski nemodifikovane proizvode od soje, glavni su razlozi rasta izvoza, navodi se u izveštaju o izvoznim rezultatima firme, objavljenim na sajtu preduzeća.

Poznato je da se kompanija već dugi niz godina bavi preradom isključivo genetski nemodifikovane soje domaćeg porekla i da je jedan od lidera u ovom segmentu.
Prema podacima iz izveštaja, u periodu od januara do septembra izvezeno je 44.990 tona različitih proizvoda, ukupne vrednosti 3,4 milijarde dinara.

Posmatrano po proizvodnim linijama, od početka godine do kraja septembra 2011.  "Sojaprotein" je najviše izvozio sirovo sojino ulje, a na međugodišnjem nivou, plasman ovog proizvoda je gotovo dupliran, a rast cene je pogodovao vrednosnom skoku izvoza sojinog ulja od 157 odsto.

Time je premašen ne samo isti period iz prethodne godine, već i cela 2010, i to za 16 odsto.

Ovako dobrom izvozu pogodovala je izuzetno povoljna cena uljarskih proizvoda na inostranim tržištima, te je ove godine u prva tri kvartala izvezeno 18.935 tona ulja u vrednosti od 1,8 milijardi dinara. 

U količinskom pogledu, najviše su izvezeni proizvodi iz kategorije programa za ljudsku ishranu, koji su činili 54,7 odsto ukupnog izvoznog posla (24.591 tona). U toj paleti proizvoda, najveći rast izvoza ostvaren je u grupi brašna (BIG i MIX), gde je obim prodaje povećan za 64 odsto.

Među razlozima za poboljšanje izvoza ovih proizvoda je jačanje tražnje za NON-GMO proizvodima od soje, kao i preorijentacija nekih većih svetskih prerađivača na druge sojine outpute, naveo je "Sojaprotein".

U pogledu regionalne distribucije plasmana, uočljiv je snažni rast plasmana u zemlje EU, među kojima se posebno ističu Holandija, Belgija, Bugarska, Rumunija i Poljska, ali i Francuska, Nemačka, Španija, Slovenija, Mađarska...

Ovde treba istaći i definitivno pozicioniranje "Sojaproteina" na tržištu u Turskoj, kao i stabilni rezultati plasmana u zemlje Bliskog istoka.

Do kraja ove godine predviđa se dalji dinamičan rast izvoza, a očigledno je da će se u 2011. ostvariti do sada najveći izvoz sojinih proizvoda u istoriji kompanije, i po obimu i po vrednosti.

Ostvareni izvozni rezultati u prva tri kvartala 2011. omogućili su stabilnu osnovu za dinamičan razvoj i izvoz budućih sojinih proteinskih koncentrata, navela je ta kompanija u svom izveštaju.

UHAPŠENE TRI OSOBE ZBOG SUMNJE DA SU IZVRŠILE KRIVČNA DELA ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA I PRANJE NOVCA PREKO OFŠOR KOMPANIJA

Tanjug

Osumnjičeni su osnovali tri ofšor kompanije na teritoriji SAD kako bi pružali simulovane pravne usluge pravnim i fizičkim licima iz Srbije, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore, navodi se u saopštenju.

Na ovaj način ostvarili su promet, kako je do sada utvrđeno, veći od 1.300.000 evra, "pribavivši pri tom imovinsku korist od oko 120.000 evra i istovremeno omogućili izbegavanje plaćanja poreskih obaveza pravnim licima sa kojima su poslovali na štetu budžeta Srbije".

Sumnja se da su novac dalje prebacivali na tekuće račune kompanija ili fizičkih lica, podizali gotov novac, koji su vraćali uplatiocima, umanjen za iznos provizije, dodaje MUP.

Deo novca osumnjičeni su iskoristili za kupovinu akcija privrednih društava registrovanih na teritoriji Srbije, navodi se u saopštenju.

Osumnjičeni su privedeni istražnom sudiji Višeg suda u Novom Sadu, a policija nastavlja aktivnosti na rasvetljavanju svih činjenica u vezi sa ovim slučajem.

NAKON NEMAČKE I POLJSKE I SLOVAČKA JE USTAVNIM ZAKONOM OGRANIČILA VISINU ZADUŽENJA ZEMLJE NA 60 ODSTO BDP

Nakon Nemačke i Poljske, i Slovačka je ustavnim zakonom ograničila visinu zaduženja zemlje na 60 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) i to u skladu sa kriterijumima iz Mastrihta za evrozonu.

Čim zaduženje pređe 50 odsto BDP-a, automatski se pokreće mehanizam sankcija za vladu i lokalne samouprave, a kada dostigne 60 odsto - vlada mora da traži poverenje parlamenta.
Za zakon je danas glasalo 146 od 147 prisutnih poslanika, dok se jedan uzdržao. Slovački parlament ima 150 članova.

"To je jako dobra vest. To je ispunjavanje uslova da Slovačka ostane dostojna poverenja investitora i da u budućnosti izbegne neodgovorno zaduživanje. To je takođe ispunjenje buduće obaveze o kojoj će se u 'mekšoj' varijanti razgovarati u Briselu", izjavio je slovački ministar finansija Ivan Mikloš.

Takozvana kočnica duga, pored određivanja maksimalne moguće granice od 60 odsto, predviđa da već pri zaduženju od 50 odsto BDP-a ministar finansija mora parlamentu da objasni zašto zaduženje raste i da predloži mere da se dalji rast duga spreči.

Nivo duga od 53 odsto BDP-a automatski znači zamrzavanje plata članovima vlade i obavezu da usvoje mere za njegovo smanjenje.

Nivo 55 odsto znači da svi budžetski izdaci moraju da se smanje za tri odsto, a i u budžetu za narednu godinu da ostanu na istom nivou, izuzev izdataka vezanih za korišćenje fondova Evropske unije.

Granica postavljena na 57 odsto obavezuje vladu i parlament da usvoje budžet bez deficita, a pri najvišem mogućem zaduženju od 60 odsto BDP-a vlada mora ponovo da zatraži poverenje parlamenta.

Slovačka, kao ni većina ostalih novih članica Evropske unije, ne spada u velike dužnike, poput Grčke ili Italije, ali vladu i analitičare zabrinjava tempo zaduživanja.
Tokom prošle godine slovačko zaduženje povećalo se sa 35,4 odsto BDP-a na 41 odsto.

ŠTA I KAKO MOŽETE KUPOVATI PREKO INTERENTA

Ukoliko se opredelite za kupovinu preko Interneta pre svega vam treba kreditna kartica, mada neku robu možete platiti i pouzećem.

Domaću Dina karticu kojom se može plaćati na internetu, korisnici mogu dobiti samo u četiri manje banke - KBC banka, Poštanska štedionica, Privredna banka i Univerzal banka, objavio je sajt kamatica.com

Broj sajtova na kojima se može njom plaćati je isti - tu su "Telekom", "Telenor", "Jat ervejz" i "E uprava".

Da je za ovu uslugu zainteresovano sve više građana pokazuje i podatak da se broj onih koji obavljaju plaćanja preko interneta gotovo udvostručio tokom protekle tri godine - sa 11 odsto u 2009. godini na 20 odsto u ovoj godini.

Za plaćanja na internetu mogu se koristiti pored debitnih i kreditne kartice, ali je za karticu važno da ima tu osobinu da se može koristiti na internetu.

Korisnici kartica u Srbiji, takođe, preko interneta najčešće kupuju odeću i obuću i plaćaju račune.

Banke u Srbiji, uglavnom ne naplaćuju proviziju od vlasnika kartice, već od prodavca-vlasnika sajta, međutim ako se plaća kreditnom karticom klijent ima i dodatne troškove kamate.

Neke od banaka nude i preporučuju posebne kartice koje se koriste isključivo na internetu. Pre upotrebe potrebno je da ove kartice budu "napunjene" novcem, jer funkcionišu po pripejd sistemu i uglavnom su vezane za poseban devizni račun.

Kod drugih banaka, klijenti uz tekući račun dobijaju platnu karticu, koja je vezana za isti, mogu da je koriste za plaćanje na internetu i kada se plati na "netu" banka skine iznos sa tekućeg računa.

Banke na ovaj način, zapravo, više ulažu u bezbednost, a među bankama koje nude takve kartice su Alfa banka, koja nudi Viza Elektron debitnu karticu uz tekući račun, kao i Premium Visa Classic kreditnu karticu, Banka Inteza koja u svojoj ponudi ima kreditnu Master Card i Visa internet samo za internet pripejd.

Tu su još i Rajfajzen banka koja nudi VISA Virtuon samo za internet pripejd, Gift kartica pripejd Erste banke i Visa internet samo za internet pripejd i kreditna Mastercard instalment kartice Komercijalne banke.

Postoje i takozvane "poklon" kartice koje je takođe moguće koristiti za plaćanje na internetu, navode analitičari ovog portala i podsećaju da treba znati i to da izraz "credit card" koji se spominje na stranim sajtovima nema značenje "kreditna kartica" već znači - platna kartica, i na to treba obratiti pažnju.

Karticom na internetu može se kupovati na nekoj od tzv. internet prodavnica (veb šopova). Prodaje se svašta - garderoba, knjige, zavese, tehnička roba...

Takođe je moguće rezervisati smeštaj u hotelu, ili kupiti avio kartu, na prodaji su i naučni radovi, članarine za biblioteke a neizbežne su i igre na sreću.

Trgovaca koji svoju robu nude preko interneta uz mogućnost plaćanja karticom za sada je malo, pa i dalje preovlađuje plaćanje pouzećem.

Prvi su "led probili" mobilni operateri i trgovci mobilnim telefonima, belom tehnikom i ostalim elektro-uređajima.

Sada je moguće kupiti i knjige, karte za koncert ili dopuniti kredit na mobilnom telefonu.

Manji trgovci se žale da su bankarske provizije koje moraju da plate da bi nešto naplatili preko interneta veoma velike i da se kreću čak i do pet procenata.

Mondo.rs

PRIVATNA LICA I KOMPANIJE POVUKLI SU MILIJARDE EVRA SA DEPOZITA U BANKAMA PROBLEMATIČNIH ZEMALJA ZONE EVRA, ŠTO MOŽE DA UGROZI BANKARSKI SEKTOR

Tanjug

Evropske banke suočile su se sa odlivom sredstava koje povlače klijenti, što pojačava pritisak na bankarski sektor regiona i preti da finansijske kompanije ostanu bez ključnog izvora finansiranja, piše dnevnik Volstrit Džornal.

Brojne velike italijanske i španske banke nedavno su obelodanile smanjenje sredstava na depozitima korporacija i drugih institucionalnih klijenata, tempom koji se meri dvocifrenim procentima. Opšti tempo povlačenja sredstava sa depozita bio je nešto manji zahvaljujući slabijem povlačenju sredstava sa depozita privatnih lica.

Depozitna baza španskih banaka je u trećem ovogodišnjem kvartalu smanjena za 48 milijardi evra ili za dva odsto, saznaje se iz podataka španske centralne banke.

Povlačenje sredstava klijenta sa depozita podudara se sa povećanjem pozajmicama banaka od Evropske centralne banke (ECB) na rekordni nivo od početka 2009. godine. Finansijske institucije su u utorak povukle 247 milijardi evra kredita ECB sa rokom dospeća od nedelju dana, što je više od prethodnog ovogodišnjeg maksimuma od 230,3 milijarde evra.

POREZNICI POGREŠILI - POZIV GRAĐANIMA DA REŠE NEDOUMICE

RTV

Mnogi Vojvođani dobili su ovih dana obaveštenja o neplaćenom porezu, ali na imovinu koju ne poseduju ili su već platili porez na nju.

Reč je o porezu na oružje, zemlju, i slično.

U Poreskoj upravi kažu da je došlo do greške jer sistem nije savršen i apeluju na obveznike da ipak dođu do filijala uprave da bi razrešili nedoumice oko plaćanja poreza.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji građani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju građanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose između pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvođače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

UPUĆEN APEL SVIM KOMPANIJAMA U SRBIJI DA POTPIŠU "DEKLARACIJU O BORBI PROTIV KORUPCIJE"

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, 9. decembra, Radna grupa za borbu protiv korupcije "Globalnog dogovora UN u Srbiji" pozvala je sve kompanije u našoj zemlji da potpišu "Deklaraciju o borbi protiv korupcije" i na taj način uspostave sistemski pristup u toj oblasti, sledeći najbolju svetsku praksu i smernice domaćih institucija.

Radna grupa za borbu protiv korupcije osnovana je u Srbiji 2008. godine, dok Globalni dogovor postoji od 6. decembra 2007. i trenutno broji 77 članica, navedeno je u saopštenju Privredne komore Srbije.

Srpski ogranak je primljen u članstvo Međunarodne radne grupe za borbu protiv korupcije posle godinu dana i implementiranja postupka sa 13 potpisnica Deklaracije (Dilojt, Erste banka, Eurobank EFG, Centar za demokratiju, Industrijski sindikat Srbije, Jubmes banka, KMPG, Kreativne inovacije, Privredna komora Srbije, Simens Srbija, Smart kolektiv, Trasparentnost Srbija, Udruženje Eutopija).

Potpisnici Deklaracije ukazuju da usklađenost sa zakonima i integritet dobijaju na važnosti širom sveta, a rezultat toga je da etičko ponašanje postaje faktor uspeha za poslovanje kompanije.

Radna grupa navodi da, sa aspekta kompanijske antikorupcije, među glavnim pravcima rada treba da budu i dalji prenos UN i EU ekspertiza u našu praksu, afirmacija koncepta Kolektivne akcije u borbi protiv korupcije, uvođenje planova integriteta u kompanije, promocija zaštite "uzbunjivača", kao i promocije uvođenja "sigurnih linija" u privrednim društvima, unapređenje sistema javnih nabavki.

"Globalni dogovor Ujedinjenih nacija" je najmasovnije dobrovoljno udruženje kompanija posvećenih usaglašavanju svojih poslovnih aktivnosti sa deset univerzalnih principa društveno odgovornog poslovanja iz oblasti ljudskih prava, radnih prava, zaštite životne okoline i borbe protiv korupcije, navedeno je u saopštenju PKS.

Izvor: Tanjug, 8.12.2011.

PRILIV STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA U SRBIJU ZA DESET MESECI OVE GODINE IZNOSIO JE 1,75 MILIJARDI DOLARA

Ukupan neto priliv stranih direktnih investicija (SDI) u Srbiju za deset meseci ove godine iznosio je 1,75 milijardi dolara, što je za 119,1 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine, navedeno je u časopisu "Konjukturni trendovi Srbije", koji izdaje Privredna komora Srbije.

Ukupan neto priliv SDI za osam meseci 2011. godine iznosio je oko 1,58 milijardi dolara, što znači da je tokom septembra i oktobra povećan za oko 170 miliona dolara.
Ukupan neto priliv SDI u 2010. godini iznosio je 1,16 milijardi dolara, što predstavlja pad za 38 odsto u odnosu na 2009. godinu.

Izvor: Tanjug, 8.12.2011.

OD 8. DECEMBRA 2011. UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLJANE SRBIJE I UKRAJINE

Sporazum o međusobnom ukidanju viza za državljane Srbije i Ukrajine stupio je na snagu 8. decembra 2011. godine, objavljeno je na sajtu Ambasade Ukrajine u Beogradu.
Sporazum je sačinjen u Kijevu 31. maja ove godine i predviđa mogućnost bezviznog putovanja građana Ukrajine i Srbije, ulaska, izlaska, tranzitnog prolaza i boravka na teritoriji druge države na osnovu putnih isprava. Uslov je da period njihovog neprekidnog boravka nije duži od 30 dana tokom dva meseca od dana prvog ulaska.

Ukoliko državljani dveju država imaju nameru da borave na teritoriji druge države duže od maksimalne dužine boravka predviđene ovim sporazumom, da rade ili da se školuju, u obavezi su da pribave odgovarajuću vizu prema zakonodavstvu te države.

Izvor: Tanjug, 8.12.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT/MNG CENTAR d.o.o/ DEŠAVANJA U DECEMBRU

PRIMENA EXCEL-A U MENADŽERSKOM ODLUČIVANJU – 06. – 08. decembar 2011.

Donošenje brzih i kvalitetnih odluka je imperativ svakog uspešnog poslovanja.Unapredite svoje poslovanje uštedom vremena i korišćenjem jednog od najmoćnijih Microsoft programa uz koji ćete na napredan a istovremeno i veoma jednostavan način biti u prilici da brzo, precizno i efikasno analizirate masovne podatke, izvršite analizu uticaja određenih varijabli na rezultat bez dodatne pomoći nadležnih služba (IT-a i slično). Ovim putem neophodna znanja se stiču uz pomoć standardnizovanog softverskog alata koji je opšte prihvaćen i dostupan (bez troškova za kupovinu dodatnih rešenja).Trening je koncipiran na praktičnom radu učesnika na zadatom ili sopstvenom primer.
Maksimalan broj učesnika je 8. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Ciljna grupa:
Menadžeri svih nivoa, revizori, analitičari.

Cilj seminara:
Brza i precizna analiza podataka. Korišćenje naprednih Excel alata u procesu odlučivanja.
Teme:

Po završetku učesnik je osposobljen da:
Samostalno analizira podatke i donosi određene odluke, radi analize na osnovu pretpostavki, obrađuje masovne podatke i kreira izveštaje.

Predavač:
Obuku drži dipl. ekonomista, koji je svoje značajno radno iskustvo stekao radeći u bankarskom sektoru. Takođe je i Projekt menadžer za upravljanje projektom BASEL II. Poseduje veliko iskustvo kao predavač pri naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je održao niz kurseva korišćenja Excel funkcija u savremenom poslovnom okruženju.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 06. - 08. decembar 2011. od 17.15 – 20.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

PRIVREMENI UVOZ – 08. decembar 2011.

Privremeni uvoz je carinski dozvoljeni postupak u okviru koga se strana roba koristi u carinskom području Republike Srbije, uz obavezu ponovnog izvoza u neizmenjenom stanju, osim zbog uobičajenog smanjenja vrednosti zbog njene upotrebe.

Na robu koja se privremeno uvozi ne plaća se carina ili se plaća po sniženoj stopi i na nju se ne primenjuju mere komercijalne politike (spoljnotrgovinska ograničenja), osim ako posebnim propisima nije drugačije regulisano.

Privremeni uvoz se može obaviti samo na osnovu podnetog zahteva i dobijenog odobrenja od strane carinskog organa, a može se odobriti samo ako je moguće utvrditi istovetnost uvezene robe.

Carinski zakon ne propisuje rok za privremeni uvoz, već ostavlja carinskom organu da u odobrenju sam utvrdi ovaj rok, polazeći od ugovorenih uslova i ispunjavanja svrhe privremenog uvoza.

Radi pravilne primene ovog postupka, učesnici u postupku privremenog uvoza bi morali da budu upoznati sa svim svojim pravima i obavezama.

Iz ovog razloga, učesnici seminara biće upoznati sa uslovima, propisima, pravima i obavezama u postupku privremenog uvoza, kako bi ga što brže i efikasnije obavljali na zakonski regulisan način.

Ciljna grupa:
Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:
Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa uslovima za odobravanje postupka privremenog uvoza, sa olakšicama koje pruža navedeni postupak, kao i sa obavezama učesnika pri sprovođenju postupka privremenog uvoza.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:
U potpunosti razume način sprovođenja postupka privremenog uvoza, prava i obaveze koje ima prilikom sprovođenja istog, kao i olakšice koje ovaj postupak pruža u odnosu na redovne carinske postupke.

Predavač:
Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 08.decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova

Cena
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              
25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

DRUGA KONFERENCIJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU - 08. decembra 2011.

Cilj Konferencije da se Vi i Vaš tim upoznate se novim poslovnim i zakonskim obavezama iz bezbednosti i zdravlja na radu koje Vas očekuju u 2012. godiinu, sa kojima je neophodno da se organizacije i kompanije usklade. Jedan od ciljeva je i da se učesnici konferencije upoznaju sa različitim aspektima dobrih praksi u BZR-u, čija bi iskustva delimično ili u celosti mogli da primene u svom radu. Takođe, na Konferenciji će biti omogućena razmena iskustava među učesnicima i predavačima kao i međusobno upoznavanje i povezivanje sa kolegama radi buduće saradnje.

Konferencija je tematski podeljena u  nekoliko celina :

Želeli bismo da Vi i Vaš tim ovu Konferenciju prepoznate kao kontinuirani proces sticanja kompetencija za uspešno obavljanje poslova iz bezbednosti i zdravlja na radu  u skladu sa zakonskom regulativom, međunarodnim dostignućima i etičkim principima.

Predavači:
Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu
Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja
Aleksandar Marijan, stručnjak u oblasti BZR-a i industrijskog zdravlja sa iskustvom na rukovodećim pozicijama u crnoj metalurgiji u USA i Republici Srbiji
Miloš Mirić, Direktor za ljudske resurse, Holcim doo
Radisav Zeljković, kordinator poslova bezbednosti i zdravlja na radu, Uprava za trezor

Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 08. decembar 2011. od 10.00 – 15.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje predavanja, pisani materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

Popusti:

Popusti se sabiraju.

Broj mesta ograničen!

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 09. decembar 2011.

Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

Konferencija obrađuje teme:

Predavači:.
Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP „Službenog glasnika“ vodi rubriku „Advokat u službi potrošača“. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

Katarina Ivančević, izvršni direktor u „Triglav penzijski fondovi“ AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.
Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 09. decembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

Popusti:

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 13. decembar 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:
Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:
Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

Veštine koje će učesnik steći:

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 13. decembar  2011. od 09.30 – 17.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 
CASH FLOW - UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOVIMA

Kako da planirate i upravljate novčanim tokom

14-15. decembar 2011.

Sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja je preduslov očuvanja njegove likvidnosti. Zato je bitno da razumemo iz kojih aktivnosti preduzeće generiše slobodan gotovinski tok. Ovaj seminar je tako koncipiran da u prvom danu svim polaznicima omogući da savladaju veštinu sastavljanja izveštaja o gotovinskim tokovima kao sastavnog dela seta finansijskih izveštaja uz razmevanje njegove strukture, da bismo u drugom danu mogli da se bavimo analizom gotovinskih tokova, planiranjem i projekcijama.

Izveštaj o novčanim tokovima ne bi trebalo da predstavlja samo zbir cifara koje će nas dovesti do tačnog stanja gotovine na kraju perioda! Cilj nam je da svakom polazniku pružimo znanje na osnovu koga će samostalno zaključivati o likvidnosti preduzeća, njegovoj potrebi za gotovinom i investicionom kapacitetu. Gotovina nije isto što i dobit! U uslovima kada je preduzeću potrebno i jedno i drugo, nužno je da znamo kako naći optimalan balans između likvidnosti i profitabilnosti.

Seminar je interaktivan, odnosno učesnici će imati priliku da samostalno urade predstavljene primere. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Ciljna grupa:
Zaposleni u računovodstvu, finansijskoj kontroli, planu i analizi, bankama na poslovima kreditiranja privrede i analizi kreditnog rizika.

Cilj seminara:
Da zaposleni koji se bave ovim pitanjem brzo i lako sastave izveštaj o gotovinskim tokovima, bolje razumeju kretanje gotovine u preduzeću u jednom obračunskom periodu, uvide značaj pravilnog upravljanja gotovinom, analiziraju i zaključuju o likvidnosti i rentabilnosti preduzeća na osnovu cash flow izveštaja, na bazi trenutnih novčanih tokova prave projekcije i planove budućih kretanja gotovine u preduzeću, bolje procene sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja.

Teme:

Predavač:
Eminentni stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 14-15 decembar 2011. od 15.00 – 20.00 časova

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Broj mesta ograničen na 10 učesnika.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Dokumentarni akreditiv i bankaraska garancija kao najsigurniji instrumenti plaćanja i obezbeđenja – 16. decembar 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:
Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.
Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:
Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16. decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
 

PRODATO 353.750 DRŽAVNIH ZAPISA • Aukcija šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije održana 8. decembra 2011. godine •

Na aukciji šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 08. decembra 2011. godine, prodato je 353.750 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 3.537.500.000 dinara. To predstavlja 88,44 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po izvršnoj diskontnoj stopi od 10,85 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 07. juna 2012. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 8.12.2011.

KRETANJE INFLACIJE U OKTOBRU 2011. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast potrošačkih cena u oktobru 2011. iznosio je 0,4%. Međugodišnja inflacija je nastavila da opada i u oktobru je iznosila 8,7%, što je u skladu s projekcijom Narodne banke Srbije.

Pad međugodišnje inflacije će se, prema proceni Narodne banke Srbije, nastaviti i u narednom periodu i u granicama dozvoljenog odstupanja od cilja će se naći u prvom tromesečju naredne godine. Procesu dezinflacije najviše će doprineti niska agregatna tražnja, smanjeni troškovni pritisci na rast cena hrane, kao i nastavak pada inflacionih očekivanja. Brzina pada inflacije zavisiće od razvoja situacije u međunarodnom okruženju, ali i od ekspanzivnosti fiskalne politike.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 11.11.2011.

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA BIĆE ODRŽANO 22. NOVEMBRA 2011. GODINE • Za nove kandidate rok za prijavljivanje je 15. novembar 2011.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obaveštava lica zainteresovana za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, da će se ispitivanje kandidata sa do sada uredno podnetim prijavama, održati 22. novembra 2011. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3 na prvom spratu u sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Za nove kandidate prijave za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara se podnose Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja najkasnije do 15. novembra 2011. godine. Kandidati čije prijave stignu posle 15. novembra, NEĆE moći da polažu 22. novembra, već će se smatrati da su prijavljeni za neki od budućih termina.

O budućim terminima održavanja stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, Ministarstvo će blagovremeno postaviti obaveštenje na veb-sajt.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 13.11.2011.

OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

Aktuelna službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: ISPRAVKA PORESKE OSNOVICE NAKON ODOBRENJA NAKNADNOG POPUSTA U CENI - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 21
 • Ministarstvo finansija: OBRAČUN PDV KADA SE UMESTO NOVCA ZAJMODAVCU PRENOSI PRAVO RASPOLAGANJA NA DOBRIMA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 6
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN POTRAŽIVANJA NOVČANIH SREDSTAVA PO OSNOVU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NUMERACIJE U SMISLU ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 4

Aktuelna sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: MOGUĆNOST RASKIDA UGOVORA O DELU PRE ZAVRŠETKA UGOVORENOG POSLA - Zakon o obligacionim odnosima: član 629
 • Privredni apelacioni sud: OBIM I NAČIN IZVRŠENJE OBAVEZE OD STRANE POSLENIKA KOD UGOVORA O DELU - Zakon o obligacionim odnosima: član 600
 • Privredni apelacioni sud: OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA SUDSKIH TAKSI ZA OGANE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - Odluka o Gradskoj upravi grada Beograda: član 66 stav 1 tačka 4)
 • Privredni apelacioni sud: PRAVNO NA NA MINIMALNU ZARADU ZA STANDARDNI UČINAK I PUNO RADNO VREME - Zakon o radu: član 111
 • Privredni apelacioni sud: ZAHTEV ZA PONIŠTENJE I UKIDANJE REŠENJA PO PRAVU NADZORA - Zakon o parničnom postupku: član 374

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 7.12.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Viđoma Šped" d.o.o.

17002651

5. St. broj 710/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1322

 

Privredni sud u Kraljevu, i to stečajni sudija Danijela Dukić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Viđoma Šped" d.o.o. iz Kruševca, Triše Kaclerovića b.b. nakon održanog završnog ročišta doneo je 27. oktobra 2011. godine
REŠENJE
Usvaja se izveštaj stečajnog upravnika od 14. septembra 2011. godine.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Viđoma Šped" d.o.o., iz Kruševca mat. broj 17002651, PIB 100321407.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.
Po pravosnažnosti rešenja, rešenje dostaviti APR i NBS.
Po pravosnažnosti rešenja razrešiti stečajnog upravnika.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

PD "Beo Montage Corporation" d.o.o.

20270683

45. St. broj 2776/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1972

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, po predlogu predlagača Hipo Alpe Adria Bank a.d., Beograd, Mihajla Pupina 6, za otvaranje postupka stečaja nad PD "Beo Montage Corporation" d.o.o. Subotica, Bački vinogradi, salaš 209 u predmetu broj 45 St. broj 2776/2011 24. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad "Beo Montage Corporation" iz Subotice, Bački vinogradi, salaš 209, matični broj 20270683, PIB 104909036 po predlogu stečajnog poverioca Hipo Alpe Adria Beograd.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Vasilj Vasiljević, Beograd, Solunska 18/17.
III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 28. decembar 2011. godine u 9,00 časova, sudnica 211, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V. Ispitno ročište određuje se za 20. februar 2012. godine u 11,00 časova, sudnica 211, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII: Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jedno visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Online Computers d.o.o.

17131362

25 St. broj 3128/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2363

 

Privredni sudu Beogradu, sudija Mirjana Jovanović kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja razloga za pokretanje stečajnog postupka, nad dužnikom Online Computers d.o.o. Beograd - Novi Beograd, Jurija Gagarina 32a, mat. br. 17131362, PIB 100349442, odlučujući o predlogu za pokretanje stečajnog postupka Volksbank a.d. Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, 21. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I Otvara se postupak stečaja nad Online Computers d.o.o. Beograd - Novi Beograd, Jurija Gagarija 32a, mat. br. 17131362, PIB 100349442.
II Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Rade Radulović iz Beograda, ulica Bulevar Oslobođenja 164/111.
IV Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate privrednog društva, svu dokumentaciju društva i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu i poslovni prostor društva na dalje čuvanje i upravljanje.
V Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 30. januar 2012. godine u 11,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239/II.
VI Ispitno ročište određuje se za 6. april 2012. godine u 11,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239/II.
VII Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII Rešenje istaknuto na oglasnu tablu suda 21. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Društveno preduzeće za unutrašnji, međunarodni transport i agencijske poslove "Automobilsko"

 

9. St. broj 201/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2052

 http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTOMOBILSKO.shtml/seo=/companyid=526

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 9. St. broj 201/2010 od 30. novembra 2011. godine određuje prvo dopunsko ročište u stečajnom postupku nad Društveno preduzeće za unutrašnji, međunarodni transport i agencijske poslove "Automobilsko" u stečaju iz Beograda, Pančevački put 53, koji će se održati 23. decembra 2011. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, sudnica 210/II, na kome će biti ispitivane sve prijave potraživanja poverilaca koje nisu bile predmet razmatranja na ispitnom ročištu koje je održano dana.
II. Oglas je istaknut na oblasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 30. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Coop Trans", d.o.o.

 

45. St. broj 364/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1628

 

U predmetu broj 45-St. 364/2011, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Coop Trans", d.o.o. u stečaju iz Beograda, Kumodraška 301, ročište za razmatranje i glasanje o prečišćenom Planu reorganizacije od strane poverilaca, zakazuje se za 26. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, II sprat, sudnica broj 211.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Preduzeće za usluge, proizvodnju i promet "Rakovica-Komerc" a.d.

07483414

48. St. broj 3448/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2161

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/RAKOVICA-KOMERC.shtml/seo=/companyid=13256

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Vera Tešić, u postupku stečaja nad Preduzećem za usluge, proizvodnju i promet "Rakovica-Komerc" a.d., Beograd, Partizanska 14, MB 07483414, PIB 100225831, 1. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
I - Zakazuje se završno ročište, radi zaključenja stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u skladu sa članom 13. stav 2. Zakona o stečaju, za 2. decembar 2011. godine u 12,00 časova, koje ročište će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 201/2.
II - Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od osam dana, ukoliko imaju pravni interes da se nastavi postupak stečaja nad stečajnim dužnikom, podnesu zahtev za sprovođenje postupka i uplate iznos od 200.000,00 dinara na depozitni račun ovog suda broj 840-298802-02 radi pokrića troškova stečajnog postupka.
III - Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 16. decembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu, inženjering i konsalting Biobilje-inženjering d.o.o.

17318705

7. St. broj 125/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7. St. broj 125/11 od 17. novembra 2011. godine, usvojio je predlog dužnika za sprovođenje stečajnog postupka i otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu, inženjering i konsalting Biobilje-inženjering d.o.o. Beograd, Gospodara Vučića 10, matični broj 17318705, PIB 102010541.
II. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
III. Imenuje se Stojičić Radomir iz Beograda, Dragiše Brašanova 9, za stečajnog upravnika.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom, podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Sve prijave potraživanja podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
VI. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 22. decembar 2011. godine u 12,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, sprat I.
VIII. Ispitno ročište zakazuje se za 16. februar 2012. godine, u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, sprat I.
IX. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Društveno preduzeće za fizičko i tehničko obezbeđenje Novi FTO

07094833

10 St. broj 3599/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10-St. 3599/2011 od 18. novembra 2011. godine otvara stečajni postupak nad Društveno preduzeće za fizičko i tehničko obezbeđenje Novi FTO Novi Beograd, Treći bulevar 32, matični broj 07094833 PIB 101664745, zbog ispunjenosti stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda, Terazije 23.
III. Nalaže se likvidacionom upravniku predlagača Društveno preduzeće za fizičko i tehničko obezbeđenje Novi FTO Novi Beograd, Treći bulevar 32, Agencija za privatizaciju Republike Srbije - Centar za aukcije i prinudnu likvidaciju iz Beograda, Terazije 23 - preko poverenika Mirka Borovčanina da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 23. decembar 2011. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 210.
V. Ispitno ročište određuje se za 26. januar 2012. godine u 9,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 210.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII. Oglas istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"Inženjering Lukačev Dragan i ortak" o.d.

17339702

46. St. broj 2536/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1198

 

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 46. St. broj 2536/2010 od 21. decembra 2010. godine, stečajni sudija Ljiljana Vuković, usvojila je predlog "Vojvođanske banke" a.d. Novi Sad, Trg slobode 7, i otvoren je stečajni postupak nad "Inženjering Lukačev Dragan i ortak" o.d. iz Boljevca, Čemelikovo naselje 105, matični broj 17339702, PIB 102457219.
Dopunsko ispitno ročište zakazano za 13. decembar 2011. godine u 9,00 časova, koje će se održati u sudnici 230/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Obaveštavaju se poverioci da će se na dopunskom ispitnom ročištu raspravljati o prijavi potraživanja razlučnog poverioca Fond za razvoj Republike Srbije, Niš, Bulevar Nemanjića 14a.
Obaveštavaju se poverioci da na dopunskom ispitnom ročištu mogu osporavati prijavljeno potraživanje razlučnog poverioca, a ukoliko isto ne ospore, to ne mogu učiniti u kasnijem postupku.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Privredno društvo za inženjering, proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge "Mir Inženjering" d.o.o.

 

6. St. broj 425/2011

 

 

 

U postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za inženjering, proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge "Mir Inženjering" d.o.o., Beograd, Petra Konjovića 12ž u stečaju, u predmetu Privrednog suda u Beogradu broj 6. St. 425/2011.
Određuje se dopunsko ispitno ročište koje će se održati 27. decembra 2011. godine, u 8,50 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 213/II.
Na ovo ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

DESPEC UP INTERNATIONAL d.o.o.

20230142

25 St. broj 3127/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2364

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Mirjana Jovanović kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja razloga za pokretanje stečajnog postupka, nad dužnikom DESPEC UP INTERNATIONAL d.o.o. Beograd - Novi Beograd, Jurija Gagarina 32 A, matični broj 20230142, PIB 104746118, odlučujući o predlogu za pokretanje stečajnog postupka VOLKSBANK a.d. Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, doneo je dana 21.11.2011. godine
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad DESPEC UP INTERNATIONAL d.o.o. Beograd - Novi Beograd, Jurija Gagarina 32 A, matični broj 20230142, PIB 104746118.
II. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Božić Andreja iz Beograda, Mileševska 29.
IV. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate privrednog društva, svu dokumentaciju društva i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu i poslovni prostor društva na dalje čuvanje i upravljanje.
V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 30.1.2012. godine u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239/II.
VI. Ispitno ročište određuje se za 6.4.2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239/II.
VII. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli Suda 21.11.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Konfekcija "Moda" Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet gotovih tekstilnih proizvoda

 

St. broj 519/11

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Konfekcija "Moda" Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet gotovih tekstilnih proizvoda u stečaju iz Loznice, 28. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Konfekcija "Moda" Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet gotovih tekstilnih proizvoda u stečaju iz Loznice, održaće se dana 26. decembra 2011. godine sa početkom u 13,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48-a, prvi sprat, soba broj 6, pa ovo obaveštenje ima služiti poveriocima i stečajnom upravniku umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Zorka duvana ambalaža" DP

 

St. 823/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=864

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/+DP+ZORKA-DUVANA+AMBALAZA.shtml/seo=/companyid=580

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Zorka duvana ambalaža" DP u stečaju iz Ljubovije, doneo je dana 29.11.2011. godine
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad nad "Zorka duvana ambalaža" DP u stečaju iz Ljubovije, održaće se dana 26.12.2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48a, I sprat, sudnica broj 17.
Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"Ajant Plus" d.o.o.

 

St. broj 56/11

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Ajant Plus" d.o.o. u stečaju iz Slepčevića, doneo je dana 29. 11. 2011. godine
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad "Ajant Plus" d.o.o. u stečaju iz Slepčevića, održaće se dana 23.12.2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48a, I sprat, sudnica broj 17.
Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

DP "Drina metal"

 

St. broj 745/10

 

 

 

Privredni sud u Valjevu u postupku stečaja nad DP "Drina metal" u stečaju iz Ljubovije, 28. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad DP "Drina metal" u stečaju iz Ljubovije, održaće se za 26. decembar 2011. godine sa početkom u 13,15 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48-a, prvi sprat, soba broj 6, pa ovo obaveštenje ima služiti poveriocima i stečajnom upravniku umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

DOO "Mejlanović"

 

2. St. broj 178/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Mejlanović", Zlot, u stečaju, dana 28.10.2011. godine doneo je
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 10.01.2012. godine sa početkom u 13,00 časova u Privrednom sudu u Zaječaru, sudnica broj 4.
Pozivaju se zainteresovani poverioci da pristupe na napred navedeno ročište.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

DOO "Spot"

 

1. St. broj 151/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Spot" Bor, doneo je 23. novembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 23. decembar 2011. godine u 11,00 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Spot" Bor.
Završno ročište se određuje iz razloga jer stečajni dužnik nema imovine.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Ljubiša Milićević iz Sokobanje da pristupe na zakazano ročište.
Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Preduzeće za puteve "PZP VG-4" AD

 

1. St. broj 16/2010

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Preduzeće za puteve "PZP VG-4" AD Knjaževac, 23. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 22. decembar 2011. godine u 10,30 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Preduzeće za puteve "PZP VG-4" AD Knjaževac.
Završno ročište se određuje sa razloga jer je celokupna imovina unovčena.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS centar za stečaj Beograd da pristupe na zakazano ročište.
Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Klub Toros Luvr d.o.o.

 

1. St. broj 225/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2175

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Klub Toros Luvr d.o.o. Zaječar doneo je dana 23. novembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 23. decembar 2011. godine u 13,00 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Klub Toros Luvr d.o.o. Zaječar.
Završno ročište se određuje sa razloga jer stečajni dužnik nema imovine.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Ljubiša Milićević iz Sokobanje da pristupe na zakazano ročište.
Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.
Ukoliko neko od stečajnih poverilaca ili stečajni dužnik podnesu zahtev za sprovođenje daljeg postupka i ako po nalogu stečajnog sudije položi sredstva neophodna za pokriće troškova stečajnog postupka stečajni postupak se neće zaključiti.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

Poljoprivredno preduzeće "AGROSINTEZA" DOO

 

St. broj 356/2011

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Poljoprivredno preduzeće "AGROSINTEZA" DOO, Jagodina, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 1. St. 356/2011 održati 22. decembar 2011. god. u 11,30 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 533. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

Društvo za promet i usluge "Phitotera" DOO

20203005

2. St. broj 557/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2387

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je rešenjem 2. St. 557/2011 od 22.11.2011. godine, po predlogu poverioca "Eurobank EFG" AD Beograd, kao predlagača za pokretanje stečajnog postupka, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo za promet i usluge "Phitotera" DOO Paraćin, Cara Dušana 42/1, matični broj 20203005, PIB 104636023. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2.
tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Miroslav Popović iz Jagodine, Kneza Lazara 117, licencirani stečajni upravnik, broj licence 155-0099.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 22. decembar 2011. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i Sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
Ispitno ročište zakazuje se za 13. mart 2012. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V.
Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 22.11.2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

Proizvodno-prometno preduzeće "Evropa-import" d.o.o.

07385820

2. St. broj 78/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1413

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem 2. St. broj 78/2011 od 21. novembra 2011. godine, određeno završno ročište nad stečajnim dužnikom Proizvodno-prometno preduzeće "Evropa-import" d.o.o. Paraćin, ulica Franc Rozina 3, matični broj 07385820, PIB 101093623, koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/V, 16. decembra 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova.
Na završnom ročištu raspravljaće se o:
- završnom računu stečajnog upravnika;
- konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova;
- podnetim primedbama na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada;
- neraspodeljenim delovima stečajne mase i
- drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli Suda, kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

AMC DOO

 

5. St. broj 480/2011

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AMC DOO u stečaju Kruševac, koga zastupa stečajni upravnik Branko Mijanac iz Beograda, dana 29. novembra 2011. godine, doneo je rešenje:
Određuje se održavanje završnog ročišta radi raspravljanja o završnom računu stečajnog dužnika AMC DOO u stečaju Kruševac.
Ročište će se održati dana 23. decembra 2011. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica broj 15.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Nikos DOO

 

5. St. broj 401/2011

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Nikos DOO u stečaju Kruševac, koga zastupa stečajni upravnik Branko Mijanac iz Beograda, dana 29. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se održavanje završnog ročišta radi raspravljanja o završnom računu stečajnog dužnika Nikos DOO u stečaju Kruševac.
Ročište će se održati dana 23. decembra 2011. godine u 11,15 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica broj 15.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

DP "Nišavska dolina"

 

2St. broj 46/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=50

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/NISAVSKA+DOLINA.shtml/seo=/companyid=62

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Nišavska dolina" u stečaju iz Pirota, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Miroljuba Dimitrijevića, rešavajući po naknadno podnetim prijavama, doneo je 29. 11. 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja naknadno podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati 21. decembra 2011. godine u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

DOO "Bon chance"

 

1. St. broj 335/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1568

 

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Bon chance" u stečaju Niš, koga zastupa stečajni upravnik Predrag Kosovac, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika od 28. novembra 2011. godine za zakazivanje završnog ročišta, doneo je 28. novembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Bon chance" u stečaju Niš za dan 28. decembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

DOO "Iridis"

 

1 St. broj 307/2011

 

 

 

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Iridis" u stečaju Niš, koga zastupa stečajni upravnik Predrag Kosovac, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika od 25. novembra 2011. godine za zakazivanje završnog ročišta, doneo je 28. novembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Iridis" u stečaju Niš za dan 28. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u sudnici broj 2. Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

Karboneks Plus NSDB DOO

20235152

1. St. broj 952/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2280

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Karboneks Plus NSDB DOO Đurđevo u stečaju, Petra Kočića 34, MB: 20235152, PIB: 104773414, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Raiffeisen Banka AD Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64 a, MB: 17335600, PIB: 100000299, 22. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište za 22. decembar 2011. godine sa početkom u 10,15 časova u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju, sudnica 7.
Poziva se stečajni upravnik Branka Pavlić da najkasnije 15 dana pre zakazanog ročišta podnese završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika, u koji poverioci mogu izvršiti uvid u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Novom Sadu.
Poziva se stečajni upravnik da najkasnije 15 dana pre termina ročišta podnese opredeljeni zahtev za isplatu konačne nagrade i naknade troškova uz navođenje kada, koliki, i u kojoj protivvrednosti evra po srednjem kursu NBS iznosi su mu isplaćeni po osnovu preliminarne nagrade.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

IV-MARMIL

8772231

2. St. broj 698/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2215

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom IV-MARMIL Novi Sad u stečaju, Branislava Borote 9 MB 8772231 PIB 102052383 po obaveštenju NBS Kragujevac od 16.2.2011. godine i po predlogu stečajnog poverioca Raiffeisen Banka a.d., Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64/a od 23.5.2011. godine, doneo je 17.11.2011. godine
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika od 17. novembra, 2011. godine.
Utvrđuje se konačna naknada stečajnog upravnika u iznosu od 10.000,00 dinara.
Utvrđuju se konačni troškovi stečajnog postupka u ukupnom iznosu od 50.000,00 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom IV-MARMIL Novi Sad u stečaju, Branislava Borote 9.
Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

Medi-co d.o.o.

08603707

Posl. 2. St. broj 954/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2382

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom Medi-co d.o.o. Novi Sad Đerdapska 3, MB 08603707, PIB 102072474, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača OTP banka Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80 dana 23. avgusta, 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca OTP banka Novi Sad za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Medi-co d.o.o. Novi Sad Đerdapska 3, MB 08603707, PIB 102072474, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Vladislav Otić iz Novog Sada, Bate Brkića broj 16.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju. Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku. Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 19. januar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 23. februar 2012. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 21. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

"Duga Istok" d.o.o.

8831106

2. St. broj 72/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2428

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom "Duga Istok" d.o.o. iz Novog Sada, Bul. oslobođenja 68 MB: 8831106 PIB: 103650315 po obaveštenju NBS od 11. januara 2011. godine i predlogu poverioca Euro bank EFG iz Beograda, Vuka Karadžića 10 od 2. juna 2011. godine, doneo je 21. novembra, 2011. godine
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca Euro bank EFG iz Beograda za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Duga Istok" d.o.o. iz Novog Sada, Bul. oslobođenja br. 68 MB: 8831106 PIB: 103650315 stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Lazar Marčić iz Petrovaradina, Franje Štefanovića 1.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 19. januar 2012. godine sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 23. februar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 21. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

GIP AD

08084394

St. 5. St. broj 345/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2429

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/GIP.shtml/seo=/companyid=76

I. Privredni sud u Pančevu, rešenjem Posl. br. 5. St. 345/2011 od 17. novembra 2011. godine pokrenuo je postupak stečaja nad GIP AD iz Pančeva, Dositejeva 14, matični broj 08084394, PIB 101817133.
II. Za stečajnog sudiju imenovana je Svetlana Denčić-Bjelanović sudija ovog suda.
III. Za stečajnog upravnika imenovan je Gligorić Miroslav iz Pančeva, Ivana Milutinovića 2.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju postupka stečaja nad GIP AD iz Pančeva, Dositejeva 14 prijave svoja obezbeđena potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
V. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ročište za ispitivanje potraživanja i razmatranje finansijskog izveštaja, održaće se 27. marta 2012. godine u 9,00 časova, a prvo poverilačko ročište održaće se 27. decembra 2011. godine u 9,00 časova, oba ročišta u sali broj 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu, Radomira Putnika 13 - 15.
Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 27. decembar 2011. godine u 9,00 časova u sali broj 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se vršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca. Na sednici skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 22. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

DP PK "Šumadija"

07198833

St. broj 342/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2277

 

Privredni sud u Požarevcu, doneo je 23. novembra 2011. godine, rešenje kojim se utvrđuje da je imovina stečajnog dužnika DP PK "Šumadija" u stečaju iz Smederevske Palanke, MB 07198833 PIB 101928981 neznatne vrednosti, pa se stečajni postupak zaključuje.
Nalaže se stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove, a po pokriću nastalih troškova, ako preostanu sredstva, ta sredstva se uplaćuju u budžet Republike Srbije.
Ispitno ročište zakazano za 30. januar 2012. godine u 10,00 časova, otkazuje se.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Opšta Zemljoradnička zadruga "Jedinstvo"

 

4. St. broj 355/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=317

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Dragani Savić, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Opšta Zemljoradnička zadruga "Jedinstvo" u stečaju Kraljevci, Rumska b.b., doneo je dana 24. novembra 2011. godine
REŠENJE
Obustavlja se postupak stečaja u odnosu na stečajnog dužnika Opšta Zemljoradnička zadruga "Jedinstvo" u stečaju Kraljevci, Rumska b.b., zbog prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica.
Nastavlja se stečajni postupak u odnosu na stečajnu masu Opšta Zemljoradnička zadruga "Jedinstvo" u stečaju Kraljevci, Rumska b.b., koju će zastupati stečajni upravnik, Zoran Borislav iz Erdevika a radi namirenja poverilaca.
Novac dobijen prodajom stečajnog dužnika ulazi u stečajnu masu.
Za potraživanja prema stečajnom dužniku koja su nastala do obustave stečajnog postupka ni stečajni dužnik ni njegov kupac ne odgovaraju poveriocima.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

"Bona" d.o.o. - eksport-import

08360294

St. broj 415/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2381

 

Privredni sud u Subotici je dana 24.11.2011. godine rešenjem St. 415/2011 odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Bona" d.o.o. - eksport-import Kanjiža, Sibinjanin Janka 32 - matični broj 08360294, na osnovu predloga podnetog dana 13.10.2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Šarnjai Rudolf iz Sente, Ađanski put 1.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Bona" d.o.o. - eksport-import Kanjiža, Sibinjanin Janka 32 - matični broj 08360294 u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 9.2.2012. godine sa početkom u 10,30 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 22.12.2011. godine sa početkom u 10,40 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 24.11.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

DP "Spartak" KK

 

St. broj 393/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2216

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/Spartak.shtml/seo=/companyid=29074

Privredni sud u Subotici je dana 24.11.2011. godine doneo rešenje St. 393/2011 u postupku stečaja nad DP "Spartak" KK Subotica kojim je zakazano održavanje završnog ročišta za 22.12.2011. godine sa početkom u 10,00 časova kod Privrednog suda u Subotici - soba 168/2.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u skladu sa projekcijom potrebnih troškova stečajnog upravnika - uplate na depozit suda iznos od 500.000,00 dinara, radi ev. daljnjeg sprovođenja stečajnog postupka primenom odredbi člana 13. stav 4. Zakona o stečaju.
Ukoliko do dana održavanja Završnog ročišta niko od poverilaca ne predujmi naznačeni iznos troškova - postupak stečaja nad dužnikom DP "Spartak" KK Subotica zaključiće se primenom odredbi člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"Autocentar Urošević" d.o.o.

 

St. broj 380/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 24.11.2011. godine u postupku stečaja nad "Autocentar Urošević" d.o.o. iz Subotice - St. 380/2011, doneo rešenje kojim je odložio održavanje prvog poverilačkog ročišta za 9.2.2012. godine sa početkom u 9,50 časova kod Privrednog suda u Subotici - sala 168/2.
Objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

"Panlog" d.o.o. - pred. za usluge, unutrašnju i spoljnu trgovinu

17152475

St. broj 375/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2384

 

Privredni sud u Subotici je dana 24.11.2011. godine doneo rešenje St. 375/2011, kojim je rešenjem određeno otvaranje stečajnog postupka nad "Panlog" d.o.o. - pred. za usluge, unutrašnju i spoljnu trgovinu Šupljak, Kostolanji Arpada 10. - matični broj 17152475, na osnovu predloga podnetog dana 3.8.2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Jovanović Bogdan iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Panlog" d.o.o. - pred. za usluge, unutrašnju i spoljnu trgovinu Šupljak, Kostolanji Arpada 10 - matični broj 17152475 u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 9.2.2012. godine sa početkom u 10,10 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 22.12.2011. godine sa početkom u 11,00 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 24.11.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

"Alov" d.o.o.

 

St. broj 302/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 25.11.2011. godine rešenjem St. 302/2011 u postupku stečaja nad "Alov" d.o.o. iz Subotice zakazao održavanje dopunskog ispitnog ročišta za 9.2.2012. godine sa početkom u 9,30 časova u sali 168/2 kod Privrednog suda u Subotici.
Objavljivanjem ovog oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

AD "Zora"

 

St. broj 29/2010

 

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 24.11.2011. godine rešenjem St. 29/2010 u postupku stečaja nad AD "Zora" iz Mola odložio održavanje završnog ročišta za 22.12.2011. godine sa početkom u 10,20 časova u sali 168/2 kod Privrednog suda u Subotici.
Objavljivanjem ovog oglasa u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

"BP Cycle" DP fabrika bicikla sa p.o.

08191581

St. broj 22/2010

 

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 24.11.2011. godine doneo rešenje St. 22/2010 kojim rešenjem je usvojio Završni račun stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda u postupku stečaja nad "BP Cycle" DP fabrika bicikla sa p.o. iz Subotice, Segedinski put 76, matični broj 08191581 u celosti.
Određuje se konačna nagrada stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda u iznosu od 502.167,19 dinara.
Određuju se konačni troškovi stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda u iznosu od 1.570.000,00 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad "BP Cycle" DP fabrika bicikla sa p.o. iz Subotice, Segedinski put 76, matični broj 08191581.
Utvrđuje se da stečajni dužnik "BP Cycle" DP fabrika bicikla sa p.o. iz Subotice, Segedinski put 76, matični broj 08191581 na dan 24.11.2011. godine raspolaže preostalom imovinom, i to:
- 1 dvosobnim stanom u Subotici na adresi Jo Lajoša 75. u objektu S+P+6/N1 II ulaz, u prizemlju broj 2, koji se sastoji od 2 sobe, kuhinje, kupatila, ostave, ost. prostorija i lođe ukupne površine 63,34 m2, i
- novčanim sredstvima na računu dužnika u ukupnom iznosu od 417.380,36 dinara.
Preostala imovina stečajnog dužnika raspodeljuje se na sledeći način:
na poverioce IV isplatnog reda prenosi se pravo vlasništva na dvosobnom stanu u Subotici na adresi Jo Lajoša 75, u objektu S+P+6/N1 II ulaz, u prizemlju broj 2, koji se sastoji od 2 sobe, kuhinje, kupatila, ostave, ost. prostorija i lođe ukupne površine 63,34 m2 srazmerno procentualnom učešću u ukupno utvrđenim potraživanjima IV isplatnog reda naturalnom podelom stana u idealnim suvlasničkim delovima dok se preostali novčani iznos od 417.380,36 dinara raspodeljuje na sledeći način:


- naknada troškova stečajnog upravnika

120.000,00 d.

- razlika između obračunate i isplaćene konačne nagrade stečajnog upravnika

232.167,39 d.

- paušalna taksa Taksena tarifa - tarifni broj 22., tačka 1.

15.000,00 d.

- sudski troškovi

10.000,00 d.

- troškovi rezervisani sa okonč. st. postupka

40.212,97 d.

Ukupno:

417.380,36 d.

Pravosnažno rešenje o zaključenju postupka stečaja dostaviće se Agenciji za privredne registre na daljnju nadležnost.
Ovo rešenje objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".
Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"HRK IT Management consulting" d.o.o.

 

St. 355/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2047

 

Privredni sud u Subotici je dana 1.12.2011. godine doneo rešenje St. 355/2011 u postupku stečaja nad "HRK IT Management consulting" d.o.o. u stečaju Subotica, kojim je zakazao održavanje završnog ročišta radi razmatranja završnog računa stečajnog dužnika "HRK IT Management consulting" d.o.o. u stečaju Subotica za 22.12.2011. godine sa početkom u 9,50 časova - soba 168/2 - kod Privrednog suda u Subotici.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u skladu sa projekcijom potrebnih troškova stečajnog upravnika - uplate na depozit suda iznos od 396.000,00 dinara, radi ev. daljnjeg sprovođenja stečajnog postupka primenom odredbi člana 13. stav 4. Zakona o stečaju.
Ukoliko do dana održavanja Završnog ročišta niko od poverilaca ne predujmi naznačeni iznos troškova - postupak stečaja nad dužnikom "HRK IT Management consulting" d.o.o. u stečaju Subotica zaključiće se primenom odredbi člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Objavljivanjem ovog oglasa u "Službenom glasniku RS", Beograd i na oglasnoj tabli suda smatraće se uredno pozvanim na ročište i poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

Društveno preduzeće za promet, usluge i posredovanje "Mega-S" d.o.o.

 

5. St. broj 195/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2255

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MEGA-S.shtml/seo=/companyid=4332

Privredni sud u Užicu, obaveštava poverioce, da je rešenjem od 11. novembra 2011. godine, određeno završno ročište u predmetu stečaja nad Društvenim preduzećem za promet, usluge i posredovanje "Mega-S" d.o.o. Užice. Završno ročište zakazuje se za 16. decembar 2011. godine u 11,00 časova, soba 53, III sprat.
Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 23. decembar 2011. godine u 9,00 časova.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

DP "Inova"

07245092

2. St. broj 14/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/INOVA.shtml/seo=/companyid=195

Privredni sud u Užicu obaveštava poverioce da je rešenjem St. broj 14/2010 od 21. 10. 2011. godine zaključio postupak stečaja nad DP "Inova" Kokin Brod u stečaju MB 07245092 PIB 104331648. Po pravosnažnosti rešenja navedeno pravno lice biće brisano iz registra. Protiv ovog rešenja poverioci mogu izjaviti žalbu u roku od osam dana od dana objave oglasa.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

"Agro zora" d.o.o.

 

1. St. broj 16/2011

 

 

 

Privredni sud u Užicu kao stečajni, u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom "Agro zora" d.o.o., Gorobilje, Požega zakazuje dopunsko ispitno ročište za 16. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, soba broj 48.
Oglas o zakazivanju nastavka ispitnog ročišta istaknut je na oglasnu tablu 17. novembra 2011. godine.
Ovo obaveštenje poveriocima služi umesto poziva.

Izvor: Redakcija, 8.12.2011.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 2.12.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Konvest" d.o.o.
Kolarić Vlado

 

44. P. broj 3271/2011

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, shodno članu 81. st. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku, objavljuje oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu 44-P-3271/2011 u pravnoj stvari tužioca "Porsche mobilitu" d.o.o., iz Beograda, Zrenjaninski put br. 11, protiv tuženih: 1. "Konvest" d.o.o., iz Novog Sada, Danila Kiša 44, i 2. Kolarić Vlado iz Petrovaradina, Juraja Križanića 13 čije prebivalište odnosno boravište je nepoznato, postavljen je privremeni zastupnik Babović Mileva advokat iz Beograda, Sarajevska 12.
Upozorava se privremeni zastupnik da zastupa tuženog u postupku sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavesti Sud da je postavio staraoca.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Preduzećem "CO-TIM" d.o.o.

17165038

5. St. broj 1071/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=790

 

Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 5 St. 1071/2010 od 23. novembra 2011. godine odredio završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Preduzećem "CO-TIM" d.o.o. iz Beograda, Jevrejska 24, matični broj 17165038, PIB 100121939, za 19. decembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova u sudnici broj 208 na drugom spratu Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

"Beo-NTS" DOO

17540068

42. St broj 2158

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2237

 

Privredni sud u Beogradu, i to sudija Ljiljana Mujagić, kao stečajni sudija, u postupku sudija, u postupku utvrđivanja stečajnog razloga nad "Beo-NTS" DOO iz Sremčice, Nikolaja Gogolja broj 62, na održanom ročištu dana 19. oktobra 2011. godine doneo je
REŠENJE
I. Otvara se postupak nad "Beo-NTS" d.o.o. iz Sremčice, Nikolaja Gogolja 62 matični broj 17540068, PIB 103305593, po predlogu stečajnog poverioca Fond za razvoj Republike Srbije.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Dragica Bajić iz Beograda, Karađorđeva 23/3.
III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 25. novembar 2011. u 11,00 časova, sudnica 227, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V. Ispitno ročište određuje se za 28. februar 2012. godine u 11,30 časova, sudnica 227, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 70 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se Skupština poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i jednom visokotiražnom dnevnom listu koje se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Lamidus" d.o.o.

20188413

36 St. 617/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2238

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Mila Đorđević kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad dužnikom "Lamidus" d.o.o., u stečaju, Beograd, Aleksandra Popovića 2, matični broj 20188413, PIB broj 104558355, pokrenutom po predlogu poverioca Alpha Bank Srbija a.d., Beograd, Kralja Milana 11, rešenjem ovog suda 36, St. 617/2011 od 7. oktobra 2011. godine, doneo je 11. novembra 2011. godine
REŠENJE
Prvo poverilačko ročište u postupku stečaja nad dužnikom "Lamidus" d.o.o., u stečaju, Beograd, Aleksandra Popovića 2, zakazuje se za 9. decembar 2011. godine u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 221, drugi sprat.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Balkan hunter" d.o.o.

20009829

10. St. broj 2981/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2167

 

Privredni sud u Beogradu rešenjem 10. St. 2981/2011 od 11. novembra 2011. godine, zaključuje postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Balkan hunter" d.o.o., iz Beograda, 27. marta 38 b, matični broj 20009829, PIB 103773010.
Ispitno ročište zakazano za 25. novembar 2011. godine, u 10,00 časova, otkazuje se kao nepotrebno.
Nalaže se stečajnom upravniku da sredstvima koja se nalaze na računu stečajnog dužnika pokrije nastale troškove, a eventualni višak će biti vraćen predlagaču sprovođenja stečajnog postupka, o čemu će biti doneta posebna odluka.
Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika "Balkan hunter" d.o.o., iz Beograda, 27. marta 38-b, matični broj 20009892, PIB 103773010.
Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi račune stečajnog dužnika broj 160-361730-25 koji se vodi kod "Banca Intesa" a.d. iz Beograda.
Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 20009829.
Nalaže se Poreskoj upravi da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 103773010.
Po pravosnažnosti ovog rešenja i po izveštaju stečajnog upravnika, uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, a u vezi sa stavom III ovog rešenja, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika Dragana Perkovića iz Beograda.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu od 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Kumikum" d.o.o.

20138211

2 St. broj 2355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2418

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Milivoje Ikonić, kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom "Kumikum" d.o.o. Beograd, pokrenutom po predlogu poverioca Eurobank EFG a.d. iz Beograda, doneo je 14. novembra 2011. godine
REŠENJE
I - Usvaja se predlog poverioca Eurobank EFG a.d iz Beograda od 28. juna 2011. godine za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Kumikum" d.o.o. Beograd.
II - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Kumikum" d.o.o. Beograd - Zemun, Trg pobede 3a, lokal 57, matični broj 20138211, PIB 104282743, a iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
III - Za stečajnog upravnika imenuje se Milovanović Zoran iz Beograda, kanc. Radoslava Grujića 24/I/2.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za 30. mart 2012. godine sa početkom u 9,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 110, prvi sprat.
VII - Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 26. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 110, prvi sprat.
VIII - Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda, dana 16. novembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za promet i proizvodnju "TI-DUZ" d.o.o.

07475225

12. St. broj 159/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2343

 

Privredni sud u Beogradu, je doneo rešenje 12-St-159/2011 od 23. septembra 2011. godine kojim se
I. Otvara postupak stečaja nad Preduzećem za promet i proizvodnju "TI-DUZ" d.o.o. Beograd, 13. oktobra 2, matični broj 07475225, PIB 101015850 po predlogu predlagača za otvaranje postupka stečaja od 5. januara 2011. godine.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Miladin Stamenković iz Beograda.
III. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 13. januar 2012. godine u 9,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I.
V. Ispitno ročište određuje se za 16. mart 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika s pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za proizvodnju opreme "Investzavod" sa p.o.

17815881

10. St. broj 1694/2011 (St. 9345/01)

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, stečajno veće sastavljeno od sudije Natalije Pejić-Kordić, kao predsednik veća i sudija Gordane Aranđelović i Tijane Popović, kao članova veća, u postupku stečaja nad Stečajna masa Preduzeća za proizvodnju opreme "Investzavod" sa p.o. iz Beograda, Hadži Ruvimova 21, donelo je na završnom ročištu, dana 30. septembra 2011. godine
REŠENJE
I - Usvaja se završni račun stečajnog upravnika od 22. septembra 2011. godine.
II - Određuje se konačna nagrada stečajnom upravniku Agenciji za privatizaciju RS - Centar za stečaj u bruto iznosu od 418.411,19 dinara.
III - Određuju se konačni troškovi stečajnog upravnika Agencije za privatizaciju RS - Centar za stečaju u iznosu od 1.410.000,00 dinara i odobrava isplata naknade troškova stečajnog upravnika u preostalom iznosu od 10.000,00 dinara u svemu prema završnom računu stečajnog pravnika.
IV - Odobrava se rezervacija sredstava za namirenje preostalih troškova stečajnog postupka u iznosu od 23.669,28 dinara u svemu prema završnom računu stečajnog upravnika.
V - Nalaže se stečajnom upravniku da uplati na depozitni račun Privrednog suda u Beogradu iznos od 19.869,87 dinara rezervisan za isplatu potraživanja stečajnih poverilaca:
- Stanarević Nikole iz Beograda, Sestara Bukumirović 58, JMBG 2112950714042, iznos od 6.623,29 dinara
- Petrović Mijodraga iz Kaluđerice, Volgina 23/1, Beograd, JMBG 2702950710456, iznos od 6.623,29 dinara
- Ilić Stojana iz Beograda, Hadži Mustafina 51, JMBG 0101946710025, iznos od 6.623,29 dinara
VI - Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnom masom Preduzeća za proizvodnju opreme "Investzavod" sa p.o. iz Beograda, Hadži Ruvimova 21.
VII - Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da iz Registra o razvrstavanju po delatnosti briše stečajnog dužnika stečajna masa Preduzeća za proizvodnju opreme "Investzavod" sa p.o. iz Beograda, Hadži Ruvimova 21, koji se vodi pod matičnim brojem 17815881.
VIII - Nalaže se stečajnom upravniku da kod poslovne banke Univerzal banke a.d. Beograd, ugasi račun stečajnog dužnika br. 290-18050-22.
IX - Nalaže se stečajnom upravniku da u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka dostavi izveštaj o uništenju pečata i stavi predlog za svoje razrešenje.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Trgovinsko preduzeće "Jabuka" a.d.

07048980

17. St. broj 3135/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2359

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 3135/2011 od 14. novembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Trgovinsko preduzeće "Jabuka" a.d. iz Beograda, Čiča Ilijina 6, čiji je matični broj 07048980 i PIB 100001757 iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika se imenuje Branko Vučković iz Beograda.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o ekonomsko finansijskom položaju dužnika, zakazuje se za 23. decembar 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, II sprat, sudnica broj 242.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za 9. maj 2012. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, II sprat, sudnica 242.
VII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 14. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Privredno društvo "Gorki list" d.o.o.

20042125

50. St. broj 3909/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=292

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. 3909/2010 od 24. novembra 2011. godine u stečajnom postupku nad Privrednim društvom "Gorki list" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Ulica Danijelova br. 12-16, PIB 103891726, matični broj 20042125, zakazao je dopunsko ispitno ročište za 23. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu Beograd, Masarikova broj 2, sudnica broj 225/II.
II. Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda 24. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Mediflex" d.o.o.

20139200

St. broj 511/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1850

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u stečajnom postupku nad "Mediflex" d.o.o., u stečaju, Valjevo, Sinđelićeva 49-51, doneo je 21. novembra 2011. godine
REŠENJE
1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Mediflex" d.o.o., u stečaju, Valjevo, Sinđelićeva 49-51, matični broj 20139200, PIB 104301837, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. br. 511/11 od 5. jula 2011. godine.
2. Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Jasmina Marjanović iz Valjeva.
3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", a po pravnosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

ZZ "Lopatanj"

 

St. broj 5030/00

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad ZZ "Lopatanj" u stečaju, iz Lopatnja, St. broj 5030/00 od 18. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Dušica Kovačević iz Valjeva, Filipa Kljajića 21.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom apelacionom sudu u Beogradu u roku od osam dana od objavljivanju oglasa u #Službenom glasniku RS", a preko Privrednog suda u Valjevu.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

DOO "ZAN"

 

1. St. broj 119/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "ZAN" BOR doneo je 23.11.2011. godine
REŠENJE:
Određuje se završno ročište za 23.12.2011. godine u 12,30 časova u sudnici 6, Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom dužnikom DOO "ZAN" BOR.
Završno ročište se određuje iz razloga, jer stečajni dužnik nema imovine. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Ljubiša Milićević iz Sokobanje da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"BIR-DAN" DOO

20352027

St. broj 161/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, kao stečajni sudija, doneo je Rešenje St. broj 161/11 dana 22. novembra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom "BIR-DAN" DOO Knjaževac, Aliagićeva 1/2-7, MB 20352027, PIB 105290896, na predlog Fonda za razvoj RS Beograd, zbog stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja, a koji su predviđeni članom 11 stav 3 tačka 2 Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Preduzetnik Kostić Milča, licencirani stečajni upravnik iz Zaječara. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika. Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 28. decembar 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici br. 4. Ispitno ročište se zakazuje za 15. mart 2012. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

DOO Minić i sinovi

 

5. St. broj 47/2011

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO Minić i sinovi u stečaju Kruševac, Vukašina Đorđevića 13, koga zastupa stečajni upravnik Hranislav Obradović, dana 16. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijave potraživanja broj 8 od 16. avgusta 2011. godine, koja u dosadašnjem postupku nije ispitana.
Ročište će se održati dana 20. decembar 2011. godine u 10,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Zemljoradnička zadruga Roćevići"

7659024

St. broj 5 515/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem broj St. 515/2010 od 8. novembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "Zemljoradnička zadruga Roćevići" Kraljevo, PIB 101069894, mat. broj 7659024.
Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Republike Srbije - Centar za stečaj iz Beograda, Terazije 23.
Stečajni sudija Danijela Dukić, sudija ovog suda.
Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoje potraživanje ovom sudu - stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", i dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena, tako i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 30. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu soba broj 15 a ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 17. februar 2012. godine u 10,00 časova u istom sudu soba broj 15.
Stečajni postupak je otvoren dana 8. novembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 8. novembra 2011. godine, i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".
Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno člana 71. stav 1. Zakona o stečaju.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema istog ili od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Advan komerc" d.o.o.

06259499

1. St. broj 88/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2412

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 88/2011 od 14. novembra 2011. godine pokrenuo je stečajni postupak nad dužnikom "Advan komerc" d.o.o. Novi Pazar, Lole Ribara 7, mat. broj 06259499, PIB 100748339.
Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mijanac iz Beograda, 063/215-359.
Za stečajnog sudiju imenuje se Mileva Gorčanin, sudija ovog suda.
Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja ovom Sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", i Dnevnom listu "Danas".
Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku podnosioca prijave, na dopunskom ispitnom ročištu.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni) da prijave svoja razlučna prava, i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravo, ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da svoje obaveze bez odlaganja izmire.
Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 6. mart 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, soba 5, a poverilačko ročište i Skupština poverioca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 23. decembar 2011. godine u 12,00 časova u istom sudu soba 5.
Stečajni postupak je otvoren 14. novembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli Suda 14. novembra 2011. godine, i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS".
Rešenje o pokretanju stečajnog postupka dostaviti Registru privrednih subjekata u Beogradu.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", PAS-u Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Simss" d.o.o.

07643306

6. St. broj 138/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1296

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Simss" d.o.o. u stečaju Novi Pazar, Dimitrija Tucovića b.b., MB 07643306, PIB 102168552, u predmetu St. broj 138/10 od 16. novembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se zaključuje stečajni postupak nad Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "Simss" d.o.o. u stečaju Novi Pazar, Dimitrija Tucovića b.b., MB 07643306, PIB 102168552.
Ovo rešenje objaviće se u "Službenom glasniku RS" i dostaviti Agenciji za registraciju privrednih subjekata radi brisanja stečajnog dužnika iz registra Privrednih subjekta.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS", odnosno od dana prijema, PAS-u Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"Zemljoradnička zadruga Jastrebac"

07191642

St. broj 5/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2406

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Jastrebac.shtml/seo=/companyid=31260

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem broj St. 5/2011 od 16. novembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "Zemljoradnička zadruga Jastrebac" Veliki Kupci, PIB 100480261, mat. broj 07191642.
Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Republike Srbije - Centar za stečaj iz Beograda, Terazije 23.
Stečajni sudija Danijela Dukić, sudija ovog suda.
Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoje potraživanje ovom sudu - stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", i dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena, tako i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 17. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu soba broj 15, a ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 28. februar 2012. godine u 10,00 časova u istom sudu soba broj 15.
Stečajni postupak je otvoren dana 16. novembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 16. novembra 2011. godine, i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".
Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71. stav 1. Zakona o stečaju.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenju rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema istog ili od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

d.o.o., "Dominanta"

 

1. St. broj 388/2011

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom d.o.o., "Dominanta" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Marina Gligorijević doneo je 21. novembra 2011. godine
REŠENJE
1. Ročište za odlučivanje i glasanje o predloženom planu reorganizacije stečajnog dužnika d.o.o., "Dominanta" u stečaju iz Niša zakazuje se za dan 23. decembra 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u sudnici broj 2, Privrednog suda u Nišu.
2. Poverioci mogu izvršiti uvid u pripremljen Plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Nišu, kancelarija broj 7, sve do održavanja ročišta.
3. Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Plus Belami" d.o.o.

20024062

3 St. 608/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2410

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača "OTP banka Srbija" a.d. Novi Sad vodeća filijala u Nišu, Nikole Pašića 28, nad "Plus Belami" d.o.o., iz Niša, Stevana Prvovenčanog 7, doneo je dana 15. novembra 2011. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad "Plus Belami" d.o.o. iz Niša, Stevana Prvovenčanog 7, matični broj 20024062, PIB 103827471.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Gordana Jovanović iz Niša.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica br. 3.
Ispitno ročište zakazuje se za dan 8. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica br. 3.
Stečajni postupak je otvoren 15. novembra 2011. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

City bar d.o.o.

08633096

1. St. broj 874/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2376

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom City bar d.o.o., Novi Sad, Miroslava Prodanovića Micka 8, MB: 08633096 PIB: 101645199 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca OTP banka Srbija AD Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80, 18. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom City bar d.o.o., Novi Sad, Miroslava Prodanovića Micka 8, MB: 08633096 PIB: 101645199, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Jadranka Gulan, iz Novog Sada, Maksima Gorkog 1a/4/43.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 16. decembra 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 2. februara 2012 godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže Sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

CLUB BUS DOO

20084804

1. St. broj 1646/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=827

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom CLUB BUS DOO Novi Sad - u stečaju, Bulevar oslobođenja 81/10, MB: 20084804, 23. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište za 16. decembra 2011. godine sa početkom u 10,15 časova u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju, sudnica 7.
Poziva se stečajni upravnik Jadranka Gulan da najkasnije 15 dana pre zakazanog ročišta podnese završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika, u koji poverioci mogu izvršiti uvid u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Novom Sadu.
Poziva se stečajni upravnik da najkasnije 15 dana pre termina ročišta podnese opredeljeni zahtev za isplatu konačne nagrade i naknade troškova uz navođenje kada, koliki, i u kojoj protivvrednosti evra po srednjem kursu NBS iznosi su mu isplaćeni po osnovu preliminarne nagrade.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Pemi d.o.o.

08778922

1. St. broj 909/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2360

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Pemi d.o.o. Futog, Svetozara Markovića 31, MB 08778922, PIB 102655598, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu i Raiffeisen Banka AD Beograd, Bulevar dr Zorana Đinđića 64a, dana 18. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Pemi d.o.o. Futog, Svetozara Markovića 31, MB 08778922, PIB 102655598, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Radovan Ivetić iz Novog Sada, Subotička 76.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 16. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 2. februar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

"Cement" d.o.o.

08779341

1. St. 890/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2374

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom "Cement" d.o.o., Beočin, Trg cementaša 3, MB: 08779341, PIB: 102661393 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu, 14. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom "Cement" d.o.o., Beočin, Trg cementaša 3, MB 08779341, PIB 102661393, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Nikola Šumar iz Futoga, Svetozara Markovića 11.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 12. decembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 30. januar 2012. godine, sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže Sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, 14. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Bekom d.o.o.

08523193

1. St. broj 943/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2361

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Bekom d.o.o. Kać, Novosadska 38, MB: 08523193, PIB: 101661841, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača NLB Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165/v, MB: 08250499, PIB: 101700234 i Hypo Alpe - Adria - Bank a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, MB: 07726716, PIB: 100228215, dana 18. novembra 2011. godine, donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Bekom d.o.o. Kać, Novosadska 38, MB: 08523193, PIB: 101661841, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Jadranko Protić iz Novog Sada, Gundulićeva 23.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 20. decembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 2. februar 2012. godine, sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

DP "Partner"

8829438

2. St. broj 51/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2117

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom DP "Partner" Novi Sad u stečaju, Bulevar oslobođenja 78/3, MB 8829438, PIB 103975552 po obaveštenju NBS Kragujevac od 11. 1. 2011. godine i po predlogu predlagača NLB banke Beograd, od 6. 5. 2011. godine, doneo je 17. novembra 2011. godine
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Partner" Novi Sad u stečaju, Bulevar oslobođenja 78/3, MB 8829438, PIB 103975552 za 7. decembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova, održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu sudnica 7/prizemlje, Sutjeska 3.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 17.11.2011. godine i dostavlja "Službenom glasniku RS" nakon izvršene uplate.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

ZZ Podunavlje

081596888

1. St. broj 48/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom ZZ Podunavlje Futog, Cara Lazara 26, MB: 081596888, PIB: 100237255, dana 22. novembra 2011. godine donosi rešenje :
Odbija se predlog za dalje odlaganje ročišta za razmatranje da li postoji stečajni razlog.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom ZZ Podunavlje Futog, Cara Lazara 26, MB: 081596888, PIB: 100237255, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Nikola Šumar iz Futoga, Svetozara Markovića 11.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 22. decembra 2011. godine sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 10. februar 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 22. 11. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Termoetaž d.o.o.

20019077

1 St. broj 878/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2176

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Termoetaž d.o.o., Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, MB: 20019077 PIB: 103804328 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca Raiffeisen banka ad Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64a, 12. oktobra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Termoetaž d.o.o., Novi Sad, Hajduk Veljkova 11., MB: 20019077 PIB: 103804328, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Jasmina Mašulović iz Novog Sada, Bulevar despota Stefana 16/111.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 22. decembra 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje u istom terminu 22. decembra 2011. godine, sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 12. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

Zemljoradnička zadruga "Jasenovo"

08116091

5. St. broj 169/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=370

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Jasenovo.shtml/seo=/companyid=30557

Privredni sud u Pančevu, obaveštava poverioce stečajnog dužnika Zemljoradnička zadruga "Jasenovo" iz Jasenova, Maršala Tita 22, matični broj 08116091, PIB 100867032, da se ispitno ročište zakazuje za dan 20. decembar 2011. godine u 13,00 časova, sala 125/I, zgrada Privrednog suda u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 13-15.
Objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS", smatraće se da su svi poverioci uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

ZZ "Šumadija"

 

St. broj 68/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=487

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Sumadija+-+u+stecaju.shtml/seo=/companyid=30863

Privredni sud u Požarevcu u postupku stečaja nad ZZ "Šumadija" u stečaju Rakinac, doneo je rešenje:
Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom 33 "Šumadija" u stečaju Rakinac koje će se održati dana 7. decembra 2011. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica broj 74.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

Mlekara Lozovičanka DOO

 

St. broj 609/2011

 

 

 

Privredni sud u Požarevcu, doneo je
REŠENJE
Određuje se ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Mlekara Lozovičanka DOO u stečaju Lozovik koje će se održati dana 7. decembra 2011. godine u 9,30 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica broj 74.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Bogosavljević Ljubiša i dr.

 

St. broj 499/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1550

 

Privredni sud u Požarevcu, doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Bogosavljević Ljubiša i dr. u stečaju Krepoljin koje će se održati dana 7. decembra 2011. godine u 9,00 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica broj 74.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Društveno preduzeće za upravljanje slobodnom zonom "Sombor"

08316252

1. St. broj 159/11

 

 

 

Privredni sud u Somboru je dana 2. novembra 2011. god. doneo rešenje broj St. 159/2011 kojim se zaključuje stečajni postupak nad pravnim licem Društveno preduzeće za upravljanje slobodnom zonom "Sombor" iz Sombora, Staparski put b.b., matični broj 08316252 i PIB 101839702.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

"Mek-Albero" d.o.o. - proizvodnja, prerada, trgovina i eksport-import

08613826

St. broj 371/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2385

 

Privredni sud u Subotici je dana 24. 11. 2011. godine u postupku St. 371/2011 rešenjem odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Mek-Albero" d.o.o. - proizvodnja, prerada, trgovina i eksport-import Subotica, A. M. Tita 13. - matični broj 08613826, na osnovu predloga podnetog dana 3. 8. 2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Kujundžić Zvonko, dipl. oecc. iz Subotice, J. Kopitara 13.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Mek-Albero" d.o.o. - proizvodnja, prerada, trgovina i eksport-import Subotica, A. M. Tita 13. - matični broj 08613826 u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 9. 2. 2012. godine sa početkom u 10,20 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 22. 12. 2011. godine sa početkom u 10,50 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 24. 11. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu Tulimir osnivača Tulimirović Dragana i dr. o.d.

17340760

1. St. broj 194/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2362

 

Privredni sud u Užicu, doneo je Rešenje 6. St. broj 194/2011 od 18. novembra 2011. godine:
I. Usvojen je predlog predlagača Eurobank EFG AD Beograd i otvoren je stečajni postupak nad dužnikom Preduzeće za proizvodnju i trgovinu Tulimir osnivača Tulimirović Dragana i dr. o.d. Kosjerić, Industrijska zona b.b., PIB 101088861, matični broj 17340760, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
II. Za stečajnog upravnika određuje se Vasilić Petrašin dipl. ecc. Nova Varoš Svetog Sava 78.
III. Određuje se ispitno ročište za 20. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova u sobi broj 55/III.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, prijavom potraživanja, u dva primerka sa dokazima.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
VI. Određuje se prvo poverilačko ročište za 23. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova soba broj 55/III, te će se istog dana održati i sednica skupštine poverilaca, ukoliko ista ne bude održana ranije.
VII. Rešenje istaknuto na oglasnu tablu suda dana 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

DOO "Drvo Pak"

17500104

2. St broj 192/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2198

 

Privredni sud u Čačku, je svojim rešenjem St. broj 192/11 od 17. oktobra 2011. godine kojim je otvorio postupak stečaja nad DOO "Drvo Pak" Gornji Milanovac, Save Kovačevića 75, MB 17500104, odredio prvo poverilačko ročište za dan 18. novembra 2011. godine u 12,00 časova. Kako isto nije održano zbog neodazivanja poverilaca, prvo poverilačko ročište je odloženo za 26. januar 2012. godine i držaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3 sa početkom u 13,30 časova.
Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta ista se saziva za prvo poverilačko ročište.

Izvor: Redakcija, 5.12.2011.