Aktuelne vesti na dan 09. novembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 30/1-15. novembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 32/1-15. novembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 7-8/ novembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 1-6. oktobar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 82 OD 4.11.2011/ODABRANI DOKUMENTI

ODLUKA O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA, NAMEŠTENIKA, SUDIJA, JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2011. GODINU

UPUTSTVO O NAČINU IZDAVANJA POTVRDE DA SE ODREĐENA ROBA NE PROIZVODI U ZEMLJI


UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODIZANJA NIVOA POLJOPRIVREDNIH KAPACITETA U REPUBLICI SRBIJI KROZ PROJEKAT ANGAŽOVANJA ASISTENATA POLJOPRIVREDNIH SAVETODAVACA U SARADNJI SA POLJOPRIVREDNIM SAVETODAVNIM I STRUČNIM SLUŽBAMA ZA 2011. I 2012. GODINU

UREDBA O IZMENI UREDBE O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ STOČARSTVA U SARADNJI SA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U 2011. GODINI

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • KONVERZIJA PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU I TROŠKOVI PRIBAVLJANJA PRAVA KORIŠĆENJA
 • ZADRŽAVANJE OSUMNJIČENOG U POLICIJSKIM PROSTORIJAMA
 • NOVI MEĐUNARODNI STANDARDI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA: • U periodu 2009-2011. godine •

MSFI 10 Konsolidovani finansijski izveštaji

MSFI 11 Zajednička ulaganja

MSFI 12 Obelodanjivanje ulaganja u druge subjekte

MSFI 13 Odmeravanja fer vrednosti

 • USLOVI ZA OTPIS DUGA PO OSNOVU POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA KOJI JE OSTAO NAKON ZATVARANJA PREDUZETNIČKE RADNJE

 

 • KOMENTAR NOVOG UPUTSTVA O NAČINU IZDAVANJA POTVRDE DA SE ODREĐENA ROBA NE PROIZVODI U ZEMLJI - "Sl. glasnik RS", br. 82/2011: • Potvrda kao dokaz za ostvarivanja prava na smanjenje ili izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu, odnosno uvoz nove opreme bez plaćanja uvoznih dažbina •

Izdavanje potvrde radi ostvarivanja prava na smanjenje ili izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu

Izdavanje potvrde za ostvarivanja prava na uvoz nove opreme na koju se ne plaćaju uvozne dažbine

Način izdavanja potvrde

Rok važenja Potvrde

 • USLOVI KOJE MORA ISPUNITI OBJEKAT ZA AKVAKULTURU (RIBNJAK)
PRODUŽENO VAŽENJE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE

Ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu u Vladi Republike Srbije Milan Marković i predstavnici dva sindikata potpisali su danas Sporazum o produžetku roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe ("Sl. glasnik RS", br. 95/2008 - prim. red) za naredne tri godine.

Marković, predsednik Sindikata uprave Srbije Njegoš Potežica i predsednik Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Srbije Slađanka Milošević istakli su da će ovaj sporazum doneti veću sigurnost zaposlenima u državnim organima.

Ministar je nakon potpisivanja ovog dokumenta izjavio da je on kruna kvalitetne saradnje sa sindikatima koja traje pet godina i dodao da je kroz tu saradnju došlo do izmene Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona i 116/2008 - dr. zakoni - prim. red) i smanjenja raspona plata zaposlenih u organima državne uprave sa 1:9 na 1:6.

Državna uprava će se menjati i što se pre pristupi tome biće bolje i za državu i za građane, rekao je on, uz napomenu da će eventualno nova smanjenja broja zaposlenih u državnim organima zavisiti od odluke Vlade.

Potežica je naveo da u organima državne uprave u Srbiji ima 28.000 zaposlenih i da će svima, bez obzira na pripadnost sindikatu, biti garantovana prava kolektivnim ugovorom.
Milošević je rekla da u administraciji pravosudnih organa radi približno 12.000 ljudi, pri čemu se raspon njihovih zarada kreće od minimalnih 17.500 dinara do 50.000 dinara.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 8.11.2011.

U SKLADU SA UREDBOM O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA - CENE EKO TAKSI MENJAJU SE SVAKE GODINE I USKLAĐUJU SE SA RASTOM CENA NA MALO, ALI U NAREDNE DVE GODINE TO NEĆE BITI UČINJENO

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u Vladi Republike Srbije Oliver Dulić rekao je danas da cene ekoloških taksi u Srbiji za proizvode koji nakon upotrebe ulaze u posebne tokove otpada neće rasti u naredne dve godine.

Dulić je nakon sastanka sa članovima radne grupe Privredne komore Srbije za eko takse najavio strožiju kontrolu onih koji te takse ne plaćaju.

On je naveo da će u narednom periodu u razgovoru sa predstavnicima privrede pokušati da se pronađe mehanizam kako bi se rast eko taksi usklađivao sa nekim drugim parametrima a ne sa rastom cena na malo, kao što je do sada bio slučaj.

Ministar je objasnio da je Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010 - prim. red) predviđeno da se cene taksi menjaju svake godine i da se usklađuju sa rastom cena na malo, ali i istakao da to neće biti učinjeno u naredne dve godine zbog teškog stanja u privredi.

Prema njegovim rečima, pomenuta uredba će biti izmenjena, čime će biti onemogućeno da cene ekoloških taksi rastu do 2013. godine.

Dulić je naglasio da će u naredne dve godine biti definisano na koji način će se cene eko taksi usklađivati budući da se ispostavilo da njihovo usklađivanje sa rastom cena na malo nije dobro rešenje.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 8.11.2011.

U SKLADU SA PREDLOGOM ZAKONA O POMORSKOJ PLOVIDBI - STRANI BRODOVLASNICI ĆE MOĆI DA UPISUJU DEO SVOJE FLOTE U DOMAĆI UPISNIK I DA POD ZASTAVOM SRBIJE UČESTVUJU U REALIZACIJI SVIH ASPEKATA POMORSKE PRIVREDE

Ministar za infrastrukturu i energetiku u Vladi Republike Srbije Milutin Mrkonjić izjavio je danas da Predlog zakona o pomorskoj plovidbi predstavlja prvi korak u stvaranju zakonodavnog okvira privlačnog za strane brodovlasnike da upisuju deo svoje flote u domaći upisnik i da pod zastavom Srbije učestvuju u realizaciji svih aspekata pomorske privrede.

Mrkonjić je, obrazlažući pomenuti predlog zakona u Skupštini Srbije, istakao da pomorsko brodarstvo ima važno mesto u privredi svake zemlje, pa i kada je reč o kontinentalnim državama, budući da se najveći deo poslovnih aktivnosti obavlja na svetskom pomorskom tržištu.

Ministar je naveo da se na taj način ostvaruje takozvani nevidljivi izvoz koji značajno doprinosi smanjenju deficita spoljnotrgovinskog bilansa.

Usvajanje predloženog zakona je u interesu Srbije jer se 90 odsto robe iz trgovinske razmene između EU i drugih zemalja sveta prevozi pomorskim putem, što je slučaj i sa 40 odsto robe iz međusobne trgovinske razmene članica EU, saopštio je on.

Mrkonjić je naglasio da Srbija, prema poslednjim podacima, ima više od 5.000 pomoraca koji rade u drugim državama, i zbog toga je jedan od ciljeva ovog predloga zakona zaštita njihovih prava.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 8.11.2011.

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA RASPODELU DELA SREDSTAVA IZ NAMENSKIH PRIMANJA BUDŽETA RS KOJA SE OSTVARUJU PRIREĐIVANJEM IGARA NA SREĆU, A KORISTE ZA FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE: • Rok za podnošenje zahteva po ovom javnom pozivu ističe 5. decembra 2011. godine •

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu - Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava u "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 82 od 4. novembra 2011. godine (na strani 138, u delu Ostali oglasi - Konkursi), objavila je Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave. Rok za podnošenje zahteva po ovom javnom pozivu ističe 5. decembra 2011. godine.

Raspodela sredstava se vrši za ostvarivanje sledećih ciljeva:

1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za život građana na njenoj teritoriji.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje za ostvarivanje navedenog cilja: 35.000.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:

- u kojoj meri projekat, u vezi sa kojim je podnet zahtev za raspodelu sredstava, doprinosi ostvarivanju izvornih poslova jedinice lokalne samouprave;
- u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta, u kom roku se predviđa završetak započetog projekta;
- stvarni doprinos projekta poboljšanju životnog standarda i uslova života građana na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:

- projektna dokumentacija, dozvole, rešenja, saglasnosti i drugi akti nadležnih organa na osnovu kojih se realizuje konkretan projekat;
- izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave kojim se odobravaju sredstva za realizaciju konkretnog projekta;
- izveštaj nadzornog organa koji sadrži podatke: u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta i u kom roku se predviđa završetak započetog projekta.

Zahtev za raspodelu sredstava se može odnositi samo na realizaciju jednog određenog projekta od posebnog značaja.

2. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa racionalizacije ili osposobljavanja organa lokalne samouprave.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 5.000.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:

- broj, starosna i kvalifikaciona struktura zaposlenih u organima lokalne samouprave u vreme podnošenja zahteva i u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev;
- program racionalizacije, koji se sprovodi saglasno promenama unutrašnjeg uređenja, odnosno osposobljavanja organa u jedinici lokalne samouprave;
- ukupan iznos sredstava potrebnih za naknade za višak zaposlenih;
- ukupan iznos budžetskih sredstava namenjenih za socijalna davanja kao i za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:

- podaci o broju, starosnoj i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih u organu lokalne samouprave za navedene vremenske periode;
- program racionalizacije, koji se sprovodi saglasno promenama unutrašnjeg uređenja, odnosno osposobljavanja organa u jedinici lokalne samouprave, overeni obračuni potrebnih sredstava, pregledi o pojedinačnom i ukupnom iznosu sredstava potrebnih za naknade za višak zaposlenih ili za osposobljavanje i ukupna dokumentacija koja se odnosi na sprovedene faze u realizaciji programa;
- izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave koji sadrži iznos budžetskih sredstava namenjenih za socijalna davanja, kao i za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.

3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave koja je pogođena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 5.000.000,00 dinara.

Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:

- visina štete koja je pričinjena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:

- izveštaj nadležnog organa sa podatkom o proceni visine pričinjene štete elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.

4. Pružanje tehničke i druge pomoći u cilju modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 15.000.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:

- stepen tehničke opremljenosti, kao i potreba za podizanjem postojećeg nivoa opremljenosti organa jedinice lokalne samouprave;
- doprinos korišćenja ovih sredstava ostvarivanju ciljeva reforme lokalne samouprave, njihov uticaj na efikasnost pružanja usluga građanima i obavljanje poverenih poslova;
- uticaj na podsticanje novih investicija i donacija koje doprinose razvoju jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:

- elaborat koji sadrži detaljno obrađene pokazatelje za sve navedene kriterijume i dokumentacija na osnovu koje je utvrđena visina zahtevanog iznosa sredstava.

5. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji različitih oblika solidarnosti sa licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i sa licima sa posebnim potrebama i pomoći socijalno-humanitarnim organizacijama na njihovoj teritoriji.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 21.500.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:

- u kojoj meri postoji potreba da se pruži pomoć jedinici lokalne samouprave za finansiranje različitih oblika solidarnosti i pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
- Plan i program finansiranja konkretnog oblika solidarnosti i pomoći za lica koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i za lica sa posebnim potrebama, odnosno programa i aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija na njihovoj teritoriji, za koji je podnet zahtev za dodelu sredstava;
- ukupan iznos sredstava potrebnih za realizaciju Plana i programa finansiranja konkretnih oblika solidarnosti i pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
- doprinos korišćenja ovih sredstava poboljšanju položaja lica i organizacija kroz realizaciju konkretnih oblika solidarnosti i pomoći koje predviđa Plan i program finansiranja;
- ukupan iznos budžetskih sredstava koja su predviđena za te namene.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:

- Plan i program finansiranja konkretnog oblika solidarnosti i pomoći za lica koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima kao i za lica sa posebnim potrebama, odnosno programa i aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija na njihovoj teritoriji za koji je podnet zahtev za dodelu sredstava, koji sadrži detaljno obrađene navedene kriterijume;
- finansijska, pravna, tehnička i druga dokumentacija o ispunjavanju uslova za finansiranje konkretnih oblika solidarnosti i pomoći i dokumentacija neophodna za njihovu realizaciju;
- izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko je jedinica lokalne samouprave opredelila sredstva za navedene namene.

6. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih, akcionih i sanacionih planova, kao i projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 15.000.000,00 dinara.

Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:

- opis i ocena stanja životne sredine;
- predviđene dugoročne i kratkoročne mere za sprečavanje, ublažavanje i kontrolu zagađivanja;
- procena uticaja na zdravlje ljudi u slučaju ugrožene životne sredine;
- nosioci, način, dinamika i sredstva za realizaciju programa, planova odnosno projekata i aktivnosti;
- doprinos korišćenja ovih sredstava zaštiti životne sredine.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:

- program zaštite životne sredine, lokalni akcioni ili sanacioni plan, projekat iz oblasti zaštite životne sredine ili plan i program aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine sa svim predviđenim i neophodnim saglasnostima i dozvolama, sve u zavisnosti od namene sredstava za koju se zahtev podnosi;
- izveštaj nadležnog organa jedinice lokalne samouprave koji sadrži podatke u kojoj fazi je realizacija programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih akcionih i sanacionih planova ili projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetih poslova i u kom se roku predviđa završetak poslova za koje se podnosi zahtev za dodelu sredstava;
- izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko je jedinica lokalne samouprave opredelila sredstva za ove namene.

Jedinica lokalne samouprave je u obavezi da pre dostavljanja zahteva za učešće u raspodeli sredstava, kako bi on bio uzet u razmatranje, dostavi izveštaj o realizaciji ciljeva i načinu utroška sredstava koja su joj odobrena po ranijim javnim pozivima ili delimični izveštaj ukoliko je realizacija u toku.

Jedinica lokalne samouprave (opština, grad i grad Beograd) može po jednom javnom pozivu podneti zahtev za raspodelu sredstava radi ostvarivanja najviše dva cilja.

Zahteve za dodelu sredstava sa potrebnom dokumentacijom za cilj za koji se podnosi i popunjenim propisanim obrascem iz člana 17. Uredbe (koji se može preuzeti u Ministarstvu, IV sprat, soba 3 ili sa sajta Ministarstva), Odlukom o budžetu za godinu u kojoj se zahtev podnosi, završnim računom za prethodnu godinu, Odlukom o opštinskoj upravi i Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, jedinice lokalne samouprave podnose Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu - Komisiji za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava, Beograd, Birčaninova 6, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Obrazac za dostavljanje podataka jedinica lokalne samouprave možete preuzeti na http://www.drzavnauprava.gov.rs/pages/article.php?id=480.

Izvor: Vebsajt Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, 8.11.2011.

PROMENA TRGOVINSKIH SPORAZUMA SA ULASKOM U EU • Danom prijema u EU na snagu stupaju sporazumi gde su EU ili njene države članice ugovorna strana •

Srbija će kada pristupi EU morati da prekine sporazume o slobodnoj trgovini sa trećim zemljama, uključujući i Rusiju. To će Srbiji biti od koristi jer će u okviru trgovinskog bloka od pola milijarde ljudi imati bolji položaj za izlazak na strana tržišta, ocenio je savetnik direktorke Kancelarije za evropske integracije Vladimir Ateljević na predstavljanju priručnika o usklađivanju trgovinskog sistema Srbije sa EU. To je četvrti priručnik o evropskim politikama koji izdaje Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa Slovačkom agencijom za međunarodnu razvojnu pomoć.

"Trgovinski sporazumi koje je zaključila Srbija prestaju da važe danom prijema u EU, a na snagu stupaju sporazumi gde su EU ili njene države članice ugovorna strana. To je najvažniji element politike EU u domenu spoljnotrgovinskih sporazuma", rekao je Ateljević.

Kako je ocenio, to će Srbiji doneti koristi jer će u trgovinskim pregovorima nastupati kao deo trgovinskog bloka koji je u ovom trenutku vodeći u svetu, što omogućava povoljniji pristup stranim tržištima. "Nije isto ako vi pregovarate sa trećim državama ili tržištima kao tržište od 7,5 ili 10 miliona potrošača i ako to činite u ime trgovinskog bloka EU od pola milijarde potrošača i koja je u ovom trenutku i pored svetske ekonomske krize najveći izvoznik u svetu", kazao je Ateljević. Dodao je da EU u ovom trenutku ostvaruje najveći udeo u svetskoj trgovinskoj razmeni.

Trgovina je, kako je na predstavljanju priručnika Evropskog pokreta u Srbiji kazala potpredsednica te organizacije Tanja Miščević, jedna od retkih oblasti u kojima institucije EU imaju potpunu nadležnost, i jedna od oblasti od koje su evropske integracije i počele.

Da bi Srbija pristupila EU, jedna od obaveza je potpuno usklađivanje trgovinskog sistema sa Unijom kako bi mogla da postane deo zajedničkog tržišta. Vodič Trgovina pruža pregled osnovnih propisa i mera koje su učinjene i koje su tek pred Srbijom. Autori su, kako je kazala Miščević, mladi stručnjaci koji su učestvovali u pregovorima o stabilizaciji i pridruživanju sa EU i na kojima će, kako je navela, počivati budući razgovori i pregovori sa EU - Vladimir Ateljević, Vladimir Međak i Zoran Sretić, koji rade u Kancelariji za evropske integracije.

Vodič je fokusiran na tri oblasti - slobodno kretanje robe, konkurencija i zaštita potrošača. To su oblasti koje Srbija treba da uskladi što pre i zbog toga što je Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju predviđeno stvaranje zone slobodne trgovine s EU od 1. januara 2014. godine.

Reč je o oblastima u kojima, prema oceni Evropske komisije, Srbija treba da uloži dodatne napore da bi se, srednjeročno gledano, uskladila sa standardima EU.

Među posebnim pitanjima kojima će Srbija morati da se pozabavi su usklađivanje državne pomoći za investicije, unapređenje zaštite potrošača, kao i izgradnja sistema sertifikacije i akreditacije koji će omogućiti nezavisnu proveru usaglašenosti proizvoda sa potrebnim standardima.

Autor S.V.

Izvor: EurActiv.rs, 8.11.2011.

REVIZIJA ZAVRŠNOG BUDŽETA ZA 2010. GODINU BI TREBALO DA BUDE ZAVRŠENA DO 20. NOVEMBRA 2011. GODINE • Izveštaj u parlamentu do kraja decembra •

Državni revizor Radoslav Sretenović izjavio je danas da bi do 20. novembra trebalo da bude završena revizija završnog budžeta za 2010. godinu, a da bi do kraja decembra izveštaj o ovoj reviziji trebalo da bude dostavljen Narodnoj Skupštini Srbije.

Revizija završnog budžeta iz prethodne godine redovna je zakonska obaveza Državne revizorske institucije (DRI) a njeni rezultati su važni za sve građane Srbije jer ukazuje na to kako se trošio novac poreskih obveznika.

Sretenović je novinarima u Skupštini Srbije, gde je učestvovao na skupu o internoj kontroli i eksternoj reviziji, objasnio i proceduru, podsećajući da će nakon završetka revizije završnog računa budžeta DRI izraditi Nacrt izveštaja na čiji sadržaj svoje mišljenje i eventualne primedbe treba da daju Ministarstvo finansija i Uprava za trezor.

Biće održan "raščišćavajući sastanak" na kome je, kako je objasnio, moguće dostaviti dodatne dokaze koji mogu da promene stanje koje utvrdi revizor.

Najavljujući da će do kraja godine biti završena revizija i svih javnih preduzeća, kao i 14 budžeta lokalnih samoprava, Sretenović je dodao da objavu rezultata sprovedene revizije "Jat ervejza" treba očekivati narednih dana.

On je istakao da su, kod do sada sprovednih revizija javnih preduzeća, utvrđene nepravilnosti i nepoštovanje pre svega Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010 - prim. red) i Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008 - prim. red), ali o detaljima nije hteo da govori, navodeći da mu to trenutno ne dozvoljavaju zakonska ovlašćenja.

Sretenović je podsetio i da su ove godine prvi put rađene revizije u šest ministarstava - Ministarstva odbrane, Ministarstva finansija, Ministarsva unutrašnjih poslova, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstva za Kosovo i Metohiju i Ministarstva za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje.

Navodeći da je DRI u protekle dve godine podnela više od 43 prekršajne prijave, on je dodao da je većina procesuirana.

Oni su "u završnoj su fazi, kada odgovorna lica izjavljuju žalbe u sudskom postupku", rekao je Sretenović i naglasio da očekuje da sve te prijave dobiju sudski epilog naredne godine.
Izvor: Tanjug, 8.11.2011.

SEMINAR "SPECIFIČNOSTI VEŠTAČENJA U OBLASTI ZLOUPOTREBE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA" BIĆE ODRŽAN 15. NOVEMBRA 2011.

Privredna komora Beograda, Udruženje informatičke delatnosti u saradnji sa Udruženjem sudskih veštaka za informacione tehnologije IT Veštak organizuje jednodnevni seminar Specifičnosti veštačenja u oblasti zloupotrebe informacionih tehnologija namenjen sudijama, tužiocima, advokatima i drugim stručnjacima pravne struke u utorak, 15. novembra 2011. godine, sa početkom u 10 časova u Sali na međuspratu.

Agenda:

- 10.20 Prof. dr Slobodan Petrović, "O zloupotrebi informacione tehnologije"
- 10.50 Prof. dr Lazar Petrović, "Digitalni dokaz - naučna definicija i prihvatljivost na sudu"
- 11.20 MSc Vanesa Polić, "Model digitalne forenzičke istrage"
- 11.35 pauza
- 11.50 mr Radule Šoškić, "Tehničke discipline i veštine potrebne veštaku u oblasti IT"
- 12.20 Živko Dženopoljac, "Digitalna forenzika - pojmovi, definicije i procedure"
- 13.00 doc. dr Gojko Grubor, "Specifičnost prakse veštačenja u oblasti zloupotrebe IT
- 13.20 pauza
- 13.50 Slobodan Damjanović, Primeri iz prakse sudskog veštačenja u IKT
- 14.05 Slobodan Trifković, Primeri iz prakse sudskog veštačenja u IKT
- 14.20 Irena Tasić/Jasmina Arsić, Primeri iz prakse sudskog veštačenja u IKT
- 14.35 Diskusija, pitanja i odgovori, podela sertifikata.

Seminar je tematski namenjen pripadnicima pravosudnih organa Srbije: sudijama, tužiocima, advokatima i drugima.

Digitalna forenzika je nauka koja ima za cilj prikupljanje, čuvanje, pronalaženje, analizu i dokumentovanje digitalnih dokaza, odnosno podataka koji su skladišteni, obrađivani ili prenošeni u digitalnom obliku.

Pozivamo Vas da sa svojim saradnicima prisustvujete ovoj prezentaciji i svoje prisustvo prijavite na vmuhic@kombeg.org.rs, ili na tel. 2645-333.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 8.11.2011.

SEMINAR O PONOVNOJ AKREDITACIJI VISOKIH ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA BIĆE ODRŽAN 14. I 15. NOVEMBRA 2011. GODINE U BEOGRADU

Ponovnom akreditacijom visokih škola strukovnih studija počinje novi krug akreditacije, koja se, u skladu sa zakonom, ponavlja svakih 5 godina. Ovaj Seminar je prvi korak u tom smeru i na njemu će biti razjašnjena sva pitanja koja su Komisiji upućena od strane Predsedništva Konferencije visokih škola strukovnih studija. Deo seminara će biti posvećen obuci za korišćenje elektronskog formulara, koji je sastavni deo dokumentacije za akreditaciju.

Seminar će se održati od 14-15 novembra 2011. godine u svečanoj sali Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Preliminarni program Seminara je sledeći:

- Ponedeljak, 14.11.2011. od 15-18: Uvodna izlaganja posvećena ponovnoj akreditaciji. Diskusija.
- Utorak, 15.11.2011. od 10-14: Obuka za korišćenje elektronskog formulara. Diskusija.

Kako bi se učesnici seminara bolje pripremili i kako bi diskusija bila plodnija molimo vas da pogledate materijale na linkovima:

akreditacija:

http://www.kapk.org/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=28

i pravilnici o standardima:

http://www.kapk.org/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=27
Posebno je važno da učesnici koji će se baviti popunjavaljem elektronskog formulara prouče i pokušaju instalaciju programa za proveru akreditacionih kriterijuma (e-formular):

http://www.kapk.org/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=50

Izvor: Vebsajt Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, 8.11.2011.

INCOTERMS 2010 – 17. NOVEMBAR 2011

Učesnicima na seminaru biće predstavljene klauzule, klasifikacije i pravila Incotermsa-a 2010, izmene u odnosu na prethodne verzije, primena pravila Incotermsa 2010 od datuma stupanja na snagu do danas i uporedni prikaz zastarelih i novih pravila.

Najnovija verzija pod nazivom Incoterms 2010 stupila je  na snagu 1. januara 2011.

Kod ugovaranja međunarodne prodaje robe, da bi obe ugovorne strane u tom procesu bile zadovoljne, neophodno je da se međusobne obaveze i odgovornosti definišu na siguran i jasan način. Poznavanje sadržaja i značenja termina iz oblasti međunarodne prodaje robe je od ogromnog značaja za sve učesnike u ugovaranju i izvršenju prodajnog posla, jer se na taj način otklanjaju mogućnosti različitog tumačenja razgraničenja obaveza prodavca i kupca i nastanak mnogih nesporazuma i problema, koji mogu da rezultiraju i sudskim sporovima.

Iz ovih razloga suštinski je bitno da ugovorne strane, prilikom ugovaranja međunarodne trgovine, poznaju Incoterms pravila, kako bi efikasno poslovale u međunarodnom okruženju i izbegle mnogobrojne sudske sporove i nesporazume.

Incoterms pravila su pravila Međunarodne trgovinske komore (ICC, Pariz) i postoje od 1936. godine. Revidiraju se na deset godina u skladu sa novim tendencijama u međunarodnoj trgovini i predstavljaju deo priznatog kanona kojim se definišu obaveze kupaca i prodavaca i smanjuje rizik od nastajanja pravnih komplikacija. Sastavni su deo jezika međunarodne trgovine koji usklađuje komercijalni i sudski sistem.

Ciljna grupa:

Svi akteri u spoljnotrgovinskom procesu: menadžeri i referenti izvoza i uvoza, zaposleni u distributivnim centrima, zaposleni u sektorima preduzeća za spoljnu trgovinu, špediteri, prevoznici, osiguravajuće kuće, banke itd.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa sadržajem Incoterms-a 2010.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:

Vukan Vujačić, ekspert za međunarodnu špediciju i transport, akreditovani ICC predavač za Incoterms 2010 i član Komisije ICC za trgovačko pravo i praksu.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 17. novembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara
Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

link ka vesti :
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=761e4eeb-8e8a-4ca8-8850-0e21e5925b26
               

SEMINAR NA TEMU "KREIRANJE I ANALIZU UTICAJA JAVNIH POLITIKA BIĆE ODRŽAN U PERIODU OD 15. DO 17. NOVEMBRA 2011. GODINE" • Rok za prijavljivanje je 11. novembar 2011. godine •

Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa zajedničkim projektom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske unije - SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) organizuje trodnevnu obuku KREIRANjE I ANALIZA UTICAJA JAVNIH POLITIKA u periodu od 15.-17. novembra 2011.godine. Obuka se organizuje s ciljem unapređenja nivoa znanja polaznika o ciklusu izrade javnih politika na primerima dobre prakse EU zemalja.

Ciljna grupa: rukovodioci i drugi državni službenici koji rade na poslovima planiranja, analize, praćenja i nadzora, na normativnim poslovima, kao i na poslovima u vezi sa evropskim integracijama

Predavači: Audrey O`Byrne-Jessiman, Charles-Henri Montin, Florin Bondar, Lorenzo Allio
Vreme održavanja: 9:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa zajedničkim projektom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske unije - SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management)

Program seminara nalazi se na internet stranici http://www.suk.gov.rs/sr/strucno_usavrsavanje/obuka_program.dot?id_obuke=848

Izvor: Vebsajt Službe za upravljanje kadrovima, 8.11.2011.

ODRŽAN INFO-DAN O KONKURSU U OKVIRU PROGRAMA TRANSNACIONALNE SARADNJE • Rok za podnošenje predloga projekata do 25. novembra 2011. godine

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije organizovala je danas, uz podršku Privredne komore Srbije, Info dan o četvrtom konkursu za podnošenje predloga projekata u okviru Programa transnacionalne saradnje u jugoistočnoj Evropi.

Približno 200 potencijalnih korisnika sredstava iz javnih, naučnih i obrazovnih institucija i iz civilnog sektora i medija imalo je na ovom skupu priliku da se informiše o novinama koje se odnose na ovaj konkurs.

Ukupna IPA sredstva za finansiranje projekata u okviru četvrtog konkursa iznose 10.389.348,47 evra.

Sredstva su namenjena korisnicima fondova IPA (Instrument pretpristupne pomoći EU) iz Srbije i drugih zemalja - Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Albanije, a mogu da ih koriste razne neprofitne organizacije - državne institucije, javna preduzeća, privredne komore i drugi.

Na skupu je najavljeno da je rok za podnošenje predloga projekata do 25. novembra do 16 časova.

Program transnacionalne saradnje u jugoistočnoj Evropi jedan je od osam projekata prekogranične i transnacionalne saradnje koje u Srbiji finansira EU, a sprovodi Kancelarija za evropske integracije, Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje.

Trenutno je u toku realizacija 17 projekata iz prvog konkursa, a ugovara se 10 novih projekata odabranih nakon drugog konkursa, pri čemu su u toku i treći i četvrti konkurs.

U okviru prvog poziva za 17 projekata u Srbiji uloženo je 1,8 miliona evra iz ovog programa, 10 projekata u Srbiji vrednih 1,1 milion evra finansirano je u okviru drugog poziva, dok su treći i četvrti pozivi u toku, a ukupna sredstva koja će biti izdvojena za sve zemlje u tom okviru iznose 14 miliona evra.

Na info danu u Privrednoj komori Srbije učestvovali su pomoćnik direktora Kancelarije za evropske integracije Sanda Šimić i projekt-menadžer u Delegaciji Evropske unije u Srbiji Luka Manunta.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 8.11.2011.

SEMINAR UPRAVLJANJE RIZICIMA U POSLOVANJU PREDUZEĆA 18. NOVEMBRA 2011.

Privredna komora Srbije - Centar za edukaciju i stručno obrazovanje - Služba za edukaciju i Akademija za bankarstvo i finansije organizuju jednodnevni instruktivni seminar Upravljanje rizicima u poslovanju preduzeća, 18. novembra (petak) 2011. godine, od 09.00 do 17.00 sati, Vila Narodne banke Srbije, Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 26

TEME:

- Pojam rizika u finansijskom poslovanju
- Proces upravljanja rizikom u finansijskom poslovanju
- Proces upravljanja tržišnim rizikom
- Upravljanje kreditnim rizikom
- Upravljanje kamatnim rizikom
- Upravljanje valutnim rizikom
- Upravljanje rizikom likvidnosti
- Upravljanje operativnim rizikom

PREDAVAČ

dr Lidija Barjaktarović, upravljanje rizicima, poslovne finansije, korporativno bankarstvo, kvantitativne menadžerske veštine.

Seminar je namenjen zaposlenima u službi finansija, kao i zaposlenima u prodajnim i nabavnim službama preduzeća.

Polaznici dobijaju: radni materijal, ručak i osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanom seminaru.

Telefon: 011 3300 949, 011 3300 946, faks 011 3239 009

e- mail: edukacija@pks.rs

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 7.11.2011.

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA 11. NOVEMBRA 2011.

 Konferencija o zaštiti prava potrošača biće održana 11. novembra 2011. godine u Beogradu.

Konferencija obrađuje teme:

- Uporedna analiza sadržine važećeg Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010 - prim. red) i prethodnog Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 - prim. red)
- Odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom
- Ugovor o tajmšeringu
- Pravna zaštita potrošača prema odredbama Zakona
- Rešavanje potrošačkih sporova u cilju ostvarivanja prava potrošača
- Nepravične ugovorne odredbe
- Zabrana nepoštenog poslovanja
- Značaj potrošačkog uporednog ispitivanja i ocenjivanja kvaliteta za proizvođače, trgovce, državne organe i potrošače
- Rad Savetovališta za potrošače, zakon i praksa

Predavači:

- Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP "Službenog glasnika" vodi rubriku "Advokat u službi potrošača". Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.
- Katarina Ivančević, izvršni direktor u "Triglav penzijski fondovi" AD. Odbranila doktorsku disertaciju "Pravna zaštita potrošača - usluge osiguranja i bankarske usluge". Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.
- Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.
- Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 11.novembar 2011. od 09.30 - 15.15 časova.

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje

Telefoni: 011/3284-269, 011/3284-761, 011/3284-485, 062/658-973

E-mail: office@mngcentar.com

Izvor: Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment - MNG Centar, 7.11.2011.

ROKOVI ODREĐENI ODLUKAMA KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2011. GODINE

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009)
• Godišnji program rada, koji za svaku kalendarsku godinu donosi Institut za standardizaciju Srbije i dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove standardizacije, najkasnije do 1. novembra tekuće godine za narednu godinu, sadrži finansijski plan.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA TARIFNE KUPCE JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)
• Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. novembra 2011. godine.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)
• Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. novembra 2011. godine.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)
• Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. novembra 2011. godine.

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I MAKSIMALNIM VISINAMA ULAGANJA IMOVINE DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA, KAO I NAČINU ULAGANJA TE IMOVINE U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011)
• Društvo za upravljanje fondom dužno je da portfolio fonda kojim upravlja uskladi sa odredbama ove odluke do 1. novembra 2011. godine, osim s tačkom 11. stav 2.(Imovina fonda ne može se ulagati u novčane depozite kod kastodi banke i kod banke koja je osnivač društva za upravljanje fondom, odnosno kod banke koja je direktno povezano lice sa osnivačem tog društva.) te odluke, s kojom je dužno da ovaj portfolio uskladi do 31. decembra 2011. godine.

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU POSTUPANJA BANKE PO PRIGOVORU KLIJENTA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2006)
• Banka elektronski dostavlja izveštaj Narodnoj banci Srbije, u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka banke, i to za treće tromesečje do 5. novembra tekuće godine.

ODLUKA O SADRŽINI PODATAKA KOJE DRUŠTVO ZA OSIGURANJE DOSTAVLJA NARODNOJ BANCI SRBIJE I O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA TIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2007 i 24/2010)
• Društvo tromesečno dostavlja Narodnoj banci Srbije podatke o stanju i promenama na računima imovine, kapitala i obaveza i o prihodima, rashodima i rezultatima poslovanja utvrđenim i raščlanjenim u skladu s pravilnikom kojim se utvrđuje kontni okvir i sadržina računa u kontnom okviru za društva za osiguranjeza treći obračunski period (od 1. januara do 30. septembra) - do 5. novembra tekuće godine.

ODLUKA O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE STATISTIČKIH I DRUGIH PODATAKA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2005 i 21/2010)
• Statističke podatke društvo za osiguranje dostavlja za treći obračunski period do 5. novembra tekuće godine.

ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA PRVI SASTANAK RADNE GRUPE STRATEŠKOG PRISTUPA MEĐUNARODNOM UPRAVLJANJU HEMIKALIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2011 i 58/2011)
• Zadaci Organizacionog odbora za Prvi sastanak Radne grupe Strateškog pristupa međunarodnom upravljanju hemikalijama (SAICM Open/Ended Working Group) su da sprovede aktivnosti koje se odnose na pripremu, organizaciju i održavanje Prvog sastanka Radne grupe Strateškog pristupa međunarodnom upravljanju hemikalijama u Beogradu, od 14. do 18. novembra 2011. godine. Organizacioni odbor se obrazuje na period do 19. novembra 2011. godine.

ODLUKA O POTVRĐIVANJU NACIONALNIH SIMBOLA I PRAZNIKA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2006)
• Potvrđuje se predlog Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine u Srbiji i Crnoj Gori i za praznike bošnjačke nacionalne manjine određuju se: 11. maj, Dan bošnjačke nacionalne zastave; prvi dan Ramazanskog bajrama; prvi dan Kurbanskog bajrama; 20. novembar, Dan ZAVNOS-a.
ODLUKA O POTVRĐIVANJU NACIONALNIH SIMBOLA I PRAZNIKA BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2006)
• Potvrđuje se predlog Nacionalnog saveta nacionalne manjine u Srbiji i Crnoj Gori i za praznike bunjevačke nacionalne manjine određuju se: 2. februar, Dan Velikog prela; 23. februar, Dan izbora prvog Nacionalnog saveta; 15. avgust, Dan Dužijance; 25. novembar, Dan kada je 1918. godine u Novom Sadu održana Velika Narodna skupština Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE O KRITERIJUMIMA I NAČINU ODREĐIVANJA TROŠKOVA PRIKLJUČKA NA SISTEM ZA TRANSPORT I DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2008 i 54/2008)
• Stepen iskorišćenosti kapaciteta na mrežama p <6 bar i visina troškova tipskog priključka se utvrđuje jednom godišnje, najkasnije do 30. novembra tekuće za sledeću kalendarsku godinu, s tim što se može korigovati u toku godine, u slučaju rasta cena na malo za više od 10%, prema objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, za period od donošenja akta o utvrđivanju visine troškova priključka do korigovanja visine tih troškova, o čemu se izveštava Agencija za energetiku Republike Srbije

ODLUKA O SADRŽINI I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA, ODNOSNO ZASTUPANJA U OSIGURANJU I NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI DRUGIH USLOVA ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE TIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2006)
• Stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i načinu dokazivanja ispunjenosti drugih uslova za dobijanje ovlašćenja za obavljanje tih poslova se organizuje u redovnim ispitnim rokovima (maj i novembar). Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Narodnoj banci Srbije - do 15. aprila za majski, odnosno do 15. oktobra za novembarski ispitni rok.

NAPOMENE:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu novembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Oktobar / Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Novembar 2011. godine •

Izvor: Redakcija, 31.10.2011.

ROKOVI ODREĐENI OSTALIM PROPISIMA KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2011. GODINE

STATUT INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2011)
• Iznos sredstava za rad Instituta koji se obezbeđuje iz budžeta Republike Srbije određuje se na osnovu godišnjeg programa rada, uzimajući u obzir predviđeni prihod od članarina, prodaje srpskih standarda, srodnih dokumenata i drugih publikacija, naplate usluga, kao i predviđeni prihod iz drugih izvora. Godišnji program rada, koji za svaku kalendarsku godinu donosi Institut i dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove standardizacije, najkasnije do 1. novembra tekuće godine za narednu godinu, sadrži finansijski plan.

POSLOVNIK VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2006 - prečišćen tekst, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011 i 37/2011)
• Organ državne uprave dužan je da dostavi predlog plana rada do 10. novembra tekuće godine za narednu godinu.

STATUT REPUBLIČKE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2010)
• Upravni odbor Agencije donosi finansijski plan, najkasnije do 15. novembra tekuće godine za narednu godinu.

STATUT NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2010)
• Interna revizija priprema predlog plana o obavljanju revizije za narednu godinu i dostavlja ga guverneru najkasnije 15. novembra tekuće godine.
• Predlog plana o obavljanju revizije za narednu godinu guverner dostavlja Savetu najkasnije 30. novembra tekuće godine.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA VISOKO OBRAZOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2009)
• Ugovorne strane u postupku pregovaranja dogovaraju visinu osnovice za obračun i isplatu plata koja se dogovara na određeno vreme, s tim što dogovoreni period ne može biti duži od dvanaest meseci, odnosno od budžetske godine. Osnovica za obračun plata dogovara se najkasnije do 15. novembra tekuće godine za narednu godinu i to pre usvajanja budžeta Republike Srbije.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2009 i 67/2011)
• Ugovorne strane u postupku pregovaranja dogovaraju visinu osnovice za obračun i isplatu plata koja se dogovara na određeno vreme, s tim što dogovoreni period ne može biti duži od 12 meseci, odnosno od budžetske godine. Osnovica za obračun plata dogovara se najkasnije do 15. novembra tekuće godine za narednu godinu i to pre usvajanja budžeta Republike Srbije.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2011)
• Zaposleni ima pravo na godišnju nagradu. Godišnja nagrada isplaćuje se zaposlenom po pravilu, jednokratno u mesecu januaru, a učesnici se mogu sporazumeti i o tome da se godišnja nagrada zaposlenom isplati, izuzetno, u više delova. O visini i načinu isplate godišnje nagrade učesnici pregovaraju u postupku izrade zakona o budžetu - polovinom meseca novembra za narednu godinu.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA STUDENTSKOG STANDARDA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2007 i 7/2010)
• Ugovorne strane u postupku pregovaranja dogovaraju visinu osnovice za obračun i isplatu plata koja se dogovara na određeno vreme, s tim što dogovoreni period ne može biti duži od dvanaest meseci, odnosno od budžetske godine. Osnovica za obračun plata dogovara se najkasnije do polovine meseca novembra tekuće godine za narednu godinu i to pre usvajanja budžeta Republike Srbije.

STATUT KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2003 i 42/2005)
• Finansijski plan za narednu godinu Komisija donosi do 30. novembra tekuće godine i dostavlja ga Skupštini na potvrđivanje.

PRAVILA O RADU PRENOSNOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2008)
• Godišnji plan isključenja elemenata prve i druge grupe za narednu godinu izrađuje se najkasnije do 30. novembra tekuće godine, a elemenata treće grupe, najkasnije do 10. decembra tekuće godine. Godišnje planove isključenja JP EMS dostavlja korisnicima prenosnog sistema najkasnije u roku od 8 dana od dana izrade.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2009)
• Ugovorne strane u postupku pregovaranja dogovaraju visinu osnovice za obračun i isplatu plata koja se dogovara na određeno vreme, s tim što dogovoreni period ne može biti duži od dvanaest meseci. Osnovica za obračun plata dogovara se u toku meseca novembra tekuće godine za narednu godinu i to pre usvajanja budžeta Republike Srbije.

NAPOMENE:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu novembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Oktobar / Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Novembar 2011. godine •

Izvor: Redakcija, 31.10.2011.

ROKOVI ODREĐENI PRAVILNICIMA KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2011. GODINE

PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2010 i 69/2010)
• U periodu od 1. novembra do 1. aprila vozila moraju biti opremljena zimskom opremom. Van navedenog perioda vozila mogu biti opremljena zimskom opremom.

PRAVILNIK O UPRAVI U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009 i 87/2010)
• Javni tužilac, najkasnije do 1. novembra tekuće godine, ministarstvu nadležnom za pravosuđe dostavlja nacrt kadrovskog plana za svaku kalendarsku godinu. Nacrt sadrži prikaz broja državnih službenika i nameštenika prema radnim mestima i broja državnih službenika sa radnim odnosom na neodređeno vreme koji su potrebni u godini za koju se kadrovski plan donosi. Nacrt sadrži i broj tužilačkih pripravnika čiji se prijem planira i broj državnih službenika čiji se prijem u radni odnos planira na određeno vreme zbog mogućeg povećanja obima posla.

PRAVILNIK O ODRŽAVANJU MAGISTRALNIH I REGIONALNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 2/93)
• Pre početka zimske sezone a najkasnije do 15. novembra, potrebno je izvršiti sledeće pripreme na putevima:
1) posebno čišćenje odvodnog sistema puteva;
2) uklanjanje deponija svih materijala van putnog profila koji ne služe zimskom održavanju;
3) označavanje mesta koja mogu izazvati oštećenja mašina pri uklanjanju snega;
4) na putevima sa nadmorskom visinom preko 1.000 m i gde su uobičajene jake snežne padavine, ivice kolovoza označuju se letvama za sneg sa jedne ili obe strane puta;
5) na mestima očekivanih zavejavanja postavljaju se veštačke prepreke protiv zavejavanja;
6) postavlja se saobraćajna signalizacija samo za zimske uslove.
• S ciljem uspešnog realizovanja pripremnih i operativnih aktivnosti zimskog održavanja puteva, neophodno je da se svake godine najkasnije do 1. novembra obezbedi plan zimske službe za nastupajući zimski period.
• Radovi na održavanju mosta, po pravilu, izvode se u periodu od 15. marta do 15. novembra, uz tehnološka ograničenja u zavisnosti od vrste radova. Hitni radovi mogu se izvoditi i van ovog vremenskog intervala, s tim što se kvalitet izvršenih radova mora posebno proveriti bez obzira u kom su periodu godine izvedeni.
• S ciljem ekonomičnog organizovanja zimske službe, a zavisno od konkretnih meteoroloških uslova postoje četiri stepena pripravnosti zimske službe. I stepen pripravnosti uvodi se sa početkom zimske službe a ukida se njenim završetkom (od 15. novembra do 31. marta, ukoliko planom nije predviđeno drugačije).
• Obaveštavanje o stanju puteva i njihovoj prohodnosti vrši se svakodnevno u toku zimske službe (od 15. novembra do 31. marta) preko sredstava javnog informisanja.

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2011)
• Jesenji raspust počinje u četvrtak, 3. novembra 2011. godine, a završava se u petak, 4. novembra 2011. godine.
• Utorak, 8. novembar 2011. godine obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.
• Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to pripadnici Islamske zajednice - 6. novembra 2011. godine, na prvi dan Kurban Bajrama;

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2011)
• Jesenji raspust počinje u četvrtak, 3. novembra 2011. godine, a završava se u petak, 4. novembra 2011. godine.
• Ponedeljak, 8. novembar 2011. godine obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.
• Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to pripadnici Islamske zajednice - 6. novembra 2011. godine, na prvi dan Kurban Bajrama;

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA VINARSKOG REGISTRA, KAO I O OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U VINARSKI REGISTAR ("Sl. glasnik RS", br. 67/2011)
• Prijava proizvodnje jeste godišnja promena podataka o proizvodnji šire, vina i drugih proizvoda od grožđa sa rodnih vinogradarskih parcela upisanih u Vinogradarski registar, odnosno od uvezenog grožđa, vina i drugih proizvoda za datu proizvodnu vinsku godinu koja se prijavljuje svake godine do 10. novembra;

PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU GAJENJA I PROMETA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2010)
• Promene upisanih podataka prijavljuju se dva puta u toku godine, i to za period od 1. maja do 31. oktobra, najkasnije do 15. novembra.

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU IZVEŠTAVANJA JAVNIH DRUŠTAVA I OBAVEŠTAVANJU O POSEDOVANJU AKCIJA SA PRAVOM GLASA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009)
• Izjavu šestomesečnom planu poslovanja društva čije su akcije uključene na organizovano tržište, za drugo polugodište tekuće godine, akcionarsko društvo dužno je da objavi od 15. septembra do 15. novembra iste godine.

PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR ODGAJIVAČKIH ORGANIZACIJA I ORGANIZACIJA SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA TOG REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2009)
• Promene podataka o imenu i prezimenu odgovornog lica u pravnom licu i broju lica i zvanju zaposlenih na poslovima u stočarstvu koji su utvrđeni rešenjem ministra o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova u stočarstvu prijavljuju se dva puta u toku selekcijske godine, i to za period od 1. maja do 31. oktobra najkasnije do 15. novembra.

PRAVILNIK O PROGRAMU STRUČNOG ISPITA U DELATNOSTI ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA I NAČINU NJEGOVOG POLAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 11/96 i 15/96 - ispr.)
• Stručni ispit se po pravilu polaže u dva ispitna roka, i to u drugoj polovini maja, odnosno drugoj polovini novembra tekuće godine.

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2010)
• Stručni ispit se održava, po pravilu, dva puta godišnje i to tokom maja i novembra meseca.

PRAVILNIK O PROGRAMU STRUČNOG ISPITA U BIBLIOTEČKOJ DELATNOSTI I NAČINU NJEGOVOG POLAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/95 i 29/2005)
• Stručni ispit se po pravilu polaže u dva ispitna roka, i to u drugoj polovini maja, odnosno drugoj polovini novembra tekuće godine.

PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOM PREGLEDU USEVA I OBJEKATA ZA PROIZVODNJU SEMENA, RASADA I SADNOG MATERIJALA I ZDRAVSTVENOM PREGLEDU SEMENA, RASADA I SADNOG MATERIJALA ("Sl. list SRJ", br. 66/99 i 13/2002, "Sl. list SCG", br. 10/2003 i 13/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 39/2006, 59/2006, 115/2006, 119/2007 i 107/2008)
• Zdravstveni pregled objekata poljoprivrednog i šumskog bilja vrši se prvi put najdocnije do 31. jula tekuće godine. Drugi pregled objekata vrši se pre stavljanja sadnog materijala u promet, a najdocnije do 30. novembra tekuće godine. Zdravstveni pregled objekata može se vršiti i više od dva puta godišnje ako je to potrebno zbog nepovoljnih uslova proizvodnje sadnog materijala ili specifičnosti štetnih organizama.

PRAVILNIK O SADRŽAJU ELABORATA O EKONOMSKOJ OPRAVDANOSTI USPOSTAVLJANJA LINIJE, BONITETU DOMAĆEG PREVOZNIKA I O NAČINU ODREĐIVANJA DOMAĆEG PREVOZNIKA ZA USPOSTAVLJANJE LINIJE U MEĐUNARODNOM JAVNOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list SRJ", br. 19/2000 i "Sl. glasnik RS", br. 20/2004 i 91/2006)
• Domaći prevoznik zahtev za uspostavljanje linije podnosi do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu.

PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O SASTAVU I KOLIČINAMA KOMUNALNOG OTPADA NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2010)
• Prikupljanje podataka o ukupnoj masi generisanog otpada vrši se merenjem mase punih kamiona smećara, koji sakupljaju otpad na teritoriji opštine, grada, odnosno grada Beograda. Merenje mase komunalnog otpada vrši se u periodu od sedam dana, sukcesivno (od ponedeljka zaključno sa nedeljom), uključujući i dane vikenda. Merenje mase otpada vrši se četiri puta u godini (februar, maj, avgust, novembar), odnosno za sva godišnja doba u trajanju od sedam dana, sukcesivno.

NAPOMENE:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu novembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Oktobar / Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Novembar 2011. godine •

Izvor: Redakcija, 31.10.2011.

ROKOVI ODREĐENI UREDBAMA KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2011. GODINE

UREDBA O NAČINU RASPODELE I KRITERIJUMIMA ZA DODELU STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2005, 113/2007 i 6/2009)
• Prevoznik od 15. oktobra do 1. novembra tekuće godine podnosi nadležnom organu zahtev za utvrđivanje plana raspodele za narednu godinu.
• Nadležni organ vrši dodelu pojedinačnih dozvola iz plana raspodele na osnovu zahteva koji prevoznik podnosi prema svojim potrebama u toku godine, a najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

UREDBA O STANJIMA U SLUŽBI PROFESIONALNIH VOJNIH LICA I O UNAPREĐIVANJU OFICIRA I PODOFICIRA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2008, 9/2009 i 17/2010)
• Oficir, odnosno podoficir može podneti molbu za premeštaj u pisanoj formi preko prvopretpostavljenog starešine od 1. novembra do 31. decembra tekuće godine.

UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
• Rok za podnošenje zahteva Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede za održavanje lokalnih i regionalnih izložbi je do 1. novembra 2011. godine.

UREDBA O MERAMA IZGRADNJE I POZICIONIRANJA NACIONALNOG BRENDA SRBIJE KROZ INOSTRANU KINEMATOGRAFSKU PRODUKCIJU U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI PUTEM ULAGANJA U DOMAĆU FILMSKU INDUSTRIJU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2011)
• Privredno društvo koje poseduje ovlašćenje nosilaca autorskih prava za prijavljeno kinematografsko delo i odgovarajući ugovor o saradnji sa produkcijom za prijavljeno kinematografsko delo, odnosno koje po posebnom ovlašćenju i za račun produkcije obavlja poslove u vezi izrade kinematografskog dela (Ovlašćeno lice) podnosi zahtev za isplatu podsticajnih sredstava u toku ili nakon završetka proizvodnje kinematografskog dela na teritoriji Republike Srbije, a najkasnije do 15. novembra 2011. godine.

UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2011)
• Upravljači zaštićenih područja proglašenih aktom Vlade posle 31. marta 2011. godine mogu podneti zahtev za dodelu sredstava subvencija do 15. novembra 2011. godine.

UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010)
• Obveznik plaćanja naknade dužan je da propisanu naknadu za jul, avgust i septembar tekuće godine plati do 15. novembra tekuće godine.

UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE PODATAKA PREMERA I KATASTRA I PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2002, 15/2010 i 9/2011)
• Za usluge koje se po zahtevu stranaka obavljaju na terenu u periodu od 16. novembra tekuće do 15. marta naredne godine, visina naknade utvrđena Tarifom uvećava se 50%.

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA GEOLOŠKIH ISTRAŽNIH RADOVA ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011)
• Završetak realizacije Programa geoloških istražnih radova za 2011. godinu planiran je za 30. novembar 2011. godine.

UREDBA O UTVRĐIVANJU OPŠTEG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA PERIOD OD 2008. DO 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2008)
• Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede dužno je da donese operativni plan za narednu godinu do 30. novembra tekuće godine;
• Glavni rukovodilac odbrane od poplava dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede predlog radova na sanaciji zaštitnih objekata do 30. novembra tekuće godine.

NAPOMENE:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu novembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Oktobar / Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Novembar 2011. godine •

Izvor: Redakcija, 31.10.2011.

SEMINAR "POVREDE NA RADU I OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU" BIĆE ODRŽAN 2. NOVEMBRA 2011. GODINE

Seminar "Povrede na radu i osiguranje od povreda na radu" biće održan 2. novembra 2011. godine

Ovaj seminar bavi se predstavljanjem uspešnih rešenja za navedena sporna pitanja i probleme u oblasti osiguranja od povreda na radu, što za posledicu ima drastično smanjenje broja sudskih sporova i neugodnih situacija u preduzećima.

Ciljna grupa:

Poslodavci, lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaposleni u kadrovskim službama (ljudskim resursima), inspektori rada, specijalisti medicine rada, lekari opšte prakse (izabrani lekari).

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika sa problemom i zakonskim okvirom regulisanja povreda na radu i sa sistemom osiguranja od povreda na radu.

Teme:

- Povrede na radu kao problem u oblasti BZR
- Registracija povreda na radu
- Sistem osiguranja povreda na radu
- Kako su regulisane povrede na radu Zakonom o PIO
Po završetku polaznik je osposobljen da:
Uspešno i u skladu sa zakonskim obavezama i propisima rešava probleme povreda na radu.

Predavač:

- Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja.
- Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike.
- Petar Stajković, direktor Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
- Radoje Savićević, načelnik Sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje Ministarstva rada

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 2. novembar 2011. od 9.30 -17.00 časova.
Telefoni: 011/3284-269, 011/3284-761, 011/3284-485, 062/658-973
E-mail: office@mngcentar.com

Izvor: Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, 31.10.2011.

NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

LINK KA VESTI:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ea54ace9-d8b2-4845-9db9-7e4b24a78cf7

SKUPŠTINA RS ZAVRŠILA RASPRAVU O AMANDMANIMA NA PREDLOGE ZAKONA O POMORSKOJ PLOVIDBI I OBLIGACIONIM ODNOSIMA, KAO I OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU

Parlament će nastaviti sednicu raspravom o amandmanima na dopune Zakona o održavanju stambenih zgrada i Predlog zakona o komunalnim delatnostima.
U raspravi o pomorskoj plovidbi, poslanici su naveli da Srbija nažalost nema more i nema pomorske brodove i upitali da li i druge kontinentalne države imaju zakon o pomorskoj plovidbi pa ga mora zato imati i Srbija i da li je istina da je EU naložila usvajanje i ovog zakona.

Ministar za infrastrukturu je kazao da je razlog za donošenje zakona o pomorskoj plovidbi u podizanju nivoa zaštite prava srpskih državljana koji rade u svojstvu pomoraca na pomorskim brodovima strane zemlje i stvaranje zakonodavnog okvira za privlačenje stranih brodovlasnika da upisuju delove svoje flote u jedan od srpskih upisnika pomorskih brodova.

Ministar za infrastrukturu je kazao da su kontinentalne zemlje razvile pomorsku flotu, tako da Slovačka danas ima 16 pomorskih brodova, Austrija 17 prekookeanskih tankera i brodova, a Češka 15 pomorskih brodova za razne namene.

DRŽAVNI REVIZOR DO SADA PODNEO 43 PREKRŠAJNE PRIJAVE ZBOG KRŠENJA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Državni revizor Radoslav Sretenović kaže da je do sada podneo 43 prekršajne prijave zbog kršenja Zakona o javnim nabavkama. Ima elemenata i za krivične prijave.

"Sam zakon je rekao da se tu radi o prekršajima. Međutim, ima elemenata negde da bude podnesena krivična prijava zbog većih iznosa", dodao je glavni drzavni revizor Srbije Radoslav Sretenović.

On kaže da su svi prekršajni procesi u završnoj fazi i da očekuje da će naredne godine biti okončani.

Sve prekršajne prijave Državne revizorske institucije su procesirane i "nalaze se u završnoj fazi, kada odgovorna lica izjavljuju žalbe na prijave, a DRI na saslušanjima daje objašnjenja".

On je najavio i da će 20. novembra biti završena revizija državnog budžeta za 2010. godinu. Nakon završetka revizije sledi izrada nacrta, a do kraja decembra izveštaj će biti dostavljen Skupštini, rekao je Sretenović.

Prema njegovim rečima, na nacrt izveštaja o reviziji Ministarstvo finansija i Uprava za trezor imaju pravo da dostave primedbe i prigovore, koje će DRI razmotriti.

"Održaćemo i jedan 'raščišćavajući sastanak' sa njima, jer možda dostave neke nove dokaze koji revizori nisu imali u toku revizije", rekao je Sretenović u pauzi skupa koji je održan u Skupštini Srbije.

DA LI ĆE ZAKON O JAVNOJ SVOJINI BITI SPROVEDEN BRZO U PRAKSI

RTV

Mesec dana otkako je stupio na snagu osporavani Zakon o javnoj svojini ne izgleda da će biti sproveden u delo u dogledno vreme.

Zakon je usvojen posle sastanka premijera Srbije sa predsednikom Lige socijaldemokrata Vojvodine.

Tada je premijer rekao da će prihvatanje tog amandmana omogućiti da se u svojinu AP Vojvodine prenese imovina Novosadskog sajma, preduzeća "Gas" u Novom Sadu, rudnika Kovin, deo sredstava Radio televizije Vojvodine, kao i Vojvođanske akademije nauka i umetnosti i legata.

Da bi dokazala da joj to i pripada, Vojvodina ima rok od deset godina, a za sve joj je potrebna i preobimna dokumentacija .

MREŽA ZA RESTITUCIJU UPUTILA JE VLADI RS INICIJATIVU DA SE PO HITNOM POSTUPKU IZVRŠE PROMENE ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU, ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI I ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Tanjug

U saopštenju, Mreža navodi da je u dopisu upućenom premijeru podsetila da se u izveštaju Evropske komisije navodi da "transparentna i nediskriminatorska primena Zakona o javnoj svojini i Zakona o restituciji mora biti obezbeđena" i da dodatne mere moraju biti preuzete kako bi primena nediskriminatorskog i transparentnog vraćanja imovine građanima i prenosa državne svojine na druge korisnike bila obezbeđena.

Mreža navodi i da je pre tri dana istekao rok u kome je "Ministarstvo finansija bilo dužno da propiše obrazac zahteva za restituciju, način i postupak prijema i obrade zahteva, kao i oblik i sadržinu izvoda iz evidencije".

U saopštenju je rečeno i da pojedine službe za katastar nepokretnosti i dalje potražiocima oduzete imovine naplaćuju troškove izrade dokumentacije bez obzira što po Zakonu na to više nemaju pravo.

U saopštenju se dodaje i da je to samo deo "ozbiljnih identifikovanih problema" koji nisu u skladu sa obećanjima da će vlada biti posvećena efikasnoj primeni usvojenih zakona, što neće biti moguće bez promena ovih zakona i međusobnog usklađivanja.

VISINA EKO TAKSI NEĆE SE MENJATI DO 2013.

PKS

Uredba koja utvrđuje naknadu za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada biće izmenjena, kao i parametri po kojima se utvrđuje visina ekoloških taksi, istakao je ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.

Ministar je u izjavi novinarima posle sastanka članova Radne grupe Privredne komore Srbije za eko takse, u Privrednoj komori Srbije, istakao da je zbog teške situacije u privredi, dogovoreno da se Uredba promeni u delu koji utvrđuje da se ekološke takse menjaju i usaglašavaju svakog januara, u skladu sa rastom cena na malo.

Visina taksi biće nepromenjena do 2013. godine, a a potom će u saradnji sa privredom, biti uspostavljen mehanizam u skladu s kojim će se rast utvrđivati po nekim drugim parametrima, najavio je ministar.

 „Uverenja sam da privreda i građani moraju da znaju kako se novac prikupljen od ekoloških taksi troši“, rekao je ministar Dulić i dodao da će se izveštaji i informacije o tome nalaziti na sajtu Ministarstva.

Pošto se mnogobrojne primedbe privrednika odnose i na način na koji inspekcija sprovodi zakon, postojaće i mogućnost da privrednici na sajtu Ministarstva direktno pišu o situacijama u kojima inspektori nisu postupali u skladu sa zakonom, kao i da prijavljuju sve one koji još uvek ne plaćaju ekološke takse, jer su redovne platiše dovedene u neravnopravan položaj.

U protekle dve godine, prikupljeno je oko 2,7 milijardi dinara od ekoloških taksi, a do sada je na prikupljanje, transport i recikliranje potrošeno oko 4,5 milijarde. Dakle, više novca usmereno je na izgradnju sistema prikupljanja i reciklaže nego što je prihodovano. Rezultat je veliki pomak u rastu reciklažne industrije, koja je jedna od retkih grana u ekspanziji, rekao je ministar.

On je naveo da je za šest meseci zabeležen rast između 10 i 15 odsto kad je u pitanju naplata taksi, ali da ona još uvek nije na zadovoljavajućem nivou da bismo rekli da je čitavo  tržište pokriveno naplatom.  Ministar je naveo i podatak da je do sada u oblasti reciklažne industrije zaposleno oko 8.000 građana, a da je cilj da do kraja mandata Vlade bude otvoreno ukupno 10.000 radnih mesta.

Sastanak je organizovan na inicijativu privrednika, obveznika plaćanja takse.

RUPA U ZAKONU POGODNA ZA PROMOCIJU

Večernje novosti

Stranke koriste manjkavosti zakona za svoju promociju, iako izbori još nisu raspisani, pa tako u cilju promocije lepe plakate, pišu "Novosti".

Stranke koje mimo zvanične kampanje lepe plakate, mogle bi za to papreno da plate. Kazne za poteze koji nisu ni redovna aktivnost ni izborna propaganda su od 200.000 do, čak, milion dinara.

Kada bi se ova odredba Zakona o finansiranju političkih aktivnosti primenjivala bez ”širokih tumačenja”, kase stranaka bile bi znatno praznije.

Pojedine stranke uveliko su beogradske zidove i bandere oblepile posterima na kojima bezbrižno promovišu svoje političke poruke, iako formalno nije označen start izborne trke.

U Agenciji za borbu protiv korupcije objasnili su da partije imaju pravo i da ”u sklopu redovnog rada troše novac na promotivni materijal, u šta spadaju plakati i bilbordi, ako na njima nema izbornih obeležja”.

"Pratimo aktivnosti političkih stranaka i reagovaćemo, ako se za tim ukaže potreba" , rekli su u Agenciji.

A veliko je pitanje da li će da se ukaže. Jer, stranke nepreciznu formulaciju o izbornim obeležjima na posterima uveliko koriste.

ČAK 30 ODSTO PROPISA KOJE SRBIJA TREBA DA DONESE I USKLADI SA EU ODNOSI SE NA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Značajno neiskorišćeno bogatstvo u Srbiji nalazi se u biomasi. Čak 30 odsto propisa koje Srbija treba da donese i uskladi sa EU odnosi se na zaštitu životne sredine.                                             
 U biomasi Srbije nalazi se ogromno neiskorišćeno bogatstvo koje bi moglo da zameni velike količine energije u nafti i drugim izvorima. To bi donelo i značajne uštede. Ovo je istaknuto na seminaru koji su organizovali Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku i Ministarstvo za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje Republike Srbije u saradnji sa Privednom komorm Srbije (PKS).

Tema seminara koji je otvorio sekretar Udruženja za energetiku i energetsko rudarstvo PKS Slobodan Petrović bila je ,,Sagledavanje potencijala biomase i njene primene u energetske svrhe''. Cilj seminara bio je da se sagleda potencijal biomase i njene primene u energetske svrhe u smislu Direktive 2009/28/EZ o obnovljivim izvorima energije, kao i da se objasni metodologija izrade Nacionalnog akcionog plana za obnovljive izvore u skladu sa odgovarajućim modelom i da se prikažu iskustva drugih zemalja u izradi ovog dokumenta.

NEMA OPORAVKA PRIVREDNE AKTIVNOSTI U SRBIJI

PKS

Inflacija će se na kraju ove godine kretati u rasponu od osam do devet odsto, a rast bruto domaćeg proizvoda prognozira se na nivou od dva do 2,5 odsto. 
 Stručnjaci Ekonomskog instituta ocenili su da se ne može uočiti oporavak privredne aktivnosti u Srbiji i da nema razloga za optimizam jer je rast industrijske proizvodnje vrlo skroman, a opadanje izvoza je izrazitije nego opadanje uvoza.

Kako javlja agencija Tanjug, Oni su, na predstavljanju novog broja časopisa "Makroekonomske analize i trendovi" (MAT) ocenili da će se inflacija na kraju ove godine kretati u rasponu od osam do devet odsto, a rast bruto domaćeg proizvoda prognozira se na nivo od dva do 2,5 odsto.

Urednik MAT-a Vladimir Vučković istakao je da se prerađivačka industrija ne oporavlja, a pozitivan rezultat u nekoliko njenih oblasti odražava samo nadoknadu prethodnog izuzetnog pada.

Kada je reč o spoljnotrgovinskoj razmeni, usporena je dinamika izvoza, a njegovo posustajanje je posledica pada vrednosti izvoza žitarica, gvožđa, čelika i obojenih metala, dok preostali industrijski izvoz i dalje beleži dobre rezultate, naveo je on.

Vučković je ukazao da ukoliko bi se obistinile pesimistične prognoze u vezi sa radom "Ju Es Stila" u Smederevu, to bi značilo još lošije rezultate proizvodnje i izvoza Srbije. Po njegovim rečima, ako se projektuju vrednosti do kraja godine na osnovu sadašnjih trendova i prema optimističnim pretpostavkama, procenjuje se da će u 2011. rast industrijske proizvodnje biti dva odsto, a rast prerađivačke industrije jedan odsto.

Vučković je naveo da se očekuje da godišnji rast izvoza Srbije u 2011. bude između 12 i 13 odsto, a da rast uvoza bude niži za jedan procentni poen i dodao da je loše što opada uvoz sirovina jer to najavljuje nisku privrednu aktivnost.

Saradnik MAT-a Stojan Stamenković upozorio je da je moguće zaoštravanje platnobilansne situacije u Srbiji ističući da će u septembru bilans biti pozitivan zahvaljujući kreditu od milijardu dolara za pokrivanje deficita, ali da bi situacija mogla da se pogorša ako se ne intenzivira priliv stranih direktnih investicija. On je ukazao da se priliv kapitala u Srbiju gotovo zaustavlja, a osnovni uzročnik jeste kriza u evropskom bankarstvu. Ukoliko usled krize strategija smanjivanja plasmana u evropskim bankama bude dominantna, Srbija može biti teško pogođena jer je visoko zavisna od uvoza kapitala, naglasio je on. Po rečima Stamenkovića, očekivana posledica zaustavljanja priliva kapitala na kratak rok biće smanjivanje domaćih plasmana banaka, produbljivanje krize likvidnosti, i dalje smanjivanje dinamike aktivnosti u privrednom sektoru.

Posledica toga u monetarnom sektoru bila bi smanjivanje deviznih rezervi, a takav efekat mogao bi da na kratak rok bude neutralizovan povlačenjem kredita MMF-a, ali bi na srednji rok ostao aktuelan, dodao je on. Stamenković je naveo da se sada postavlja pitanje koliko će kriza u evropskom bankarstvu i načini njenog prevazilaženja usloviti da negativni kreditni saldo bude veći od onoga sa kojim se računalo da nije bilo drugog talasa krize, što bi zahtevalo intenzivniji priliv investicija od planiranih.

Stamenković je ukazao i na jaku vezu između budžetskog i platnobilansnog deficita i napomenuo da se planirani budžetski deficiti za ovu i narednu godinu pokazuju bitno uslovljenim razvojem platnog bilansa i spoljnotrgovinske razmene jer direktna poreska osnova budžeta najbitnije zavisi od ubranih prihoda na osnovu poreza na dodatu vrednost.

Stručnjaci Ekonomskog instituta podsetili su i da je, prema podacima Ministarstva finansija, javni dug Srbije na kraju septembra bio 44,4 odsto BDP-a.

SAVETOVANJE “ZAŠTITA VAZDUHA 2011” U ZRENJANINU

PKS

Trodnevno međunarodno savetovanje „Zaštita vazduha 2010“, koje se organizuje svake godine radi prenošenja iskustva, razmene informacija i rezultata ekspertskih istraživanja u oblasti zaštite kvaliteta vazduha, počelo je danas u Zrenjaninu i trajaće do 9. novembra  

Kao rezultat savetovanja očekuje se sagledavanje uzroka, posledica zagađenja vazduha, monitoringa i metoda ispitivanja kvaliteta ambijentalnog vazduha, kao i mera zaštite vazduha u okviru novih zakonskih propisa. Zadaci simpozijuma jesu da se ukaže na primenu nove zakonske regulative i ukaže na mogućnosti iznalaženja optimalnih rešenja za razvoj zaštite kvaliteta ambijentalnog vazduha.

Stručne teme o kojima će biti reči na savetovanju jesu domaća zakonska regulativa i primena, pravni i ekonomski aspekti zaštite vazduha, mere zaštite vazduha u okviru novih zakonskih propisa, zaštita vazduha u energetic, zaštita vazduha u rudarstvu, zaštita vazduha u urbanim sredinama, poboljšanje kvaliteta vazduha u saobraćaju, zaštita vazduha u metalurgiji, praćenje kvaliteta ambijentalnog vazduha, oprema za kontrolu kvaliteta vazduha, monitoring i metode ispitivanja ambijentalnog vazduha, automatski monitoring kvaliteta vazduha-državna mreža, zaštita vazduha u funkciji zdravlja, edukacija o zaštiti vazduha od zagađenja.

ODRŽAN SEMINAR „DIREKTIVA EU O POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU“

PKS

Slovenački, portugalski i nemački eksperti preneli su, na današnjem seminaru, iskustvo u primeni Direktive Evropske komisije 2008/6 o poštanskom saobraćaju, predstavnicima domaćih poštanskih operatera, privrednika, državne uprave i komorskog sistema.
  
Sekretar Udruženja za saobraćaj i telekomunikacije PKS Dušan Mladenović u uvodnom obraćanju podsetio je da je Grupacija poštanskih usluga, formirana u okviru tog udruženja 2009. godine, podstakla izmene i dopune sadašnjeg Zakona o poštanskom saobraćaju i založila se za obezbeđivanje legalnih uslova za rad svim operaterima. U saradnji sa Agencijom za poštanske usluge 2010. godine i ta aktivnost dala je konkretan rezultat.

 

Predstavnica Biroa za saradnju sa EU PKS Tatjana Beuk Pirušić predstavila je dosadašnje aktivnosti Privredne komore Srbije u organizaciji seminara u saradnji sa TAIEX odeljenjem Evropske komisije. Ovaj vid tehničke pomoći zemljama kandidatima za članstvo u EU i potencijalnim kandidatima, u koje spada Srbija i zemlje Zapadnog Balkana, ustanovljen je  2003. godine. Cilj TAIEX-a je pomoć zemljama u usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa EU.

Procedura za formiranje zahteva za seminare je jednostavna – na sajtu TAIEX-a popuni se zahtev, formular u kojem se opisuje situacija u određenom sektoru i iskaže interes za edukaciju, konsultacije, ili neki drugi vid podrške u određenoj oblasti.  Najkasnije za dva do tri meseca na raspolaganju su vam ekseperti iz država članica s kojima se može direktno komunicirati, objasnila je Tatjana Beuk.  

Privredna komora Srbije najaktivniji je korisnik ove vrste pomoći u Srbiji i godišnje organizuje 10-12 seminara o različitim temama.

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U SREDNJOBANATSKOM OKRUGU PORASLA JE U PRVIH DEVET MESECI ZA 12,9 ODSTO

Tanjug

Industrijska proizvodnja u Srednjobanatskom okrugu porasla je u prvih devet meseci za 12,9 odsto u odnosu na isti period 2010. godine, uz ostvareni izvozni suficit od 44,4 miliona evra, saopšteno je danas iz Regionalne privredne komore u Zrenjaninu.

Ističući da je rast industrijske proizvodnje u regionu srednjeg Banata znatno veći u odnosu na rast proizvodnje na području Autonomne Pokrajine Vojvodine, kao i na području Republike Srbije, potpredsednik komore Momčilo Nikolčić optimistički predviđa da će se uzlazna tendencija u srednjobanatskoj privredi nastaviti do kraja ove godine.

Visokom rastu ukupne industrijske proizvodnje u privredi regiona posebno je doprinela prehrambena industrija.

Spoljnotrgovinska razmena privrede Grada Zrenjanina i četiri susedne opštine, Sečnja, Žitišta, Nove Crnje i Novog Bečeja, dostigla je za prvih devet meseci ove godine 373 miliona evra, u čemu je izvoz 208,7 miliona evra, a uvoz 164,3 milion evra.

AKCIJAMA SPASAVAJU "JUGOREMEDIJU"

RTV

Mali akcionari zrenjaninske fabrike lekova "Jugoremedija", udružili su svoje akcije. Kako tvrdi njihov predstavnik , plan im je udruživanje sa državnim paketom akcija što bi dovelo do većinskog vlasništva, a sve to u cilju spašavanja ove, nekada veoma uspešne fabrike koja trenutno posluje sa gubicima.

ISTIČE ROK ZA INVESTITORE U NOVU AVIOKOMPANIJU

Dodatni rok za prijavu potencijalnih investitora na tender Vlade Srbije za zajedničko ulaganje u osnivanje nove aviokompanije (NewCo) ističe. Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku Srbije je prvobitni rok za prijavu na tender produžilo za mesec dana, zbog, kako su naveli, zahteva zainteresovanih investitora.

Na tenderu koji je raspisan 1. avgusta mogu da učestvuju aviokompanije, kao i finansijski investitori koji imaju najmanje pet odsto ulaganja u vazdušnom saobraćaju.
Zainteresovane kompanije ili konzorocijumi moraće da dostave dokaz i da su u 2010. godini prevezle više od 1,5 miliona putnika i da im je konsololidovani bilans bio veći od 200 miliona evra.  

Ministar za infrastrukturu Srbije Milutin Mrkonjić je prošle sedmice pozvao aviokompanije iz Azebejdžana, Turske i Rusije da učestvuju na tenderu.  
Prema ranijim najavama iz Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, strateški partner za osnivanje nove aviokompanije Srbiji trebalo bi da bude izabran do kraja godine.  

Vrednovanje ponuda i pregovori trebalo bi da budu realizovani u novembru i decembru, nakon čega će biti izabran strateški partner. Do juna sledeće godine trebalo bi da se realizuju aktivnosti na uspostavljanju nove kompanije, prenosu sredstava i regulisanju obaveza Jat ervejza, kazali su u Ministasrtvu.  

TREBA DA PLATE DUG ZA POREZ NA FIRME KOJE NE POSTOJE VIŠE OD DESET GODINA

Ivana Brcan, Blic

NOVI SAD - Pometnja koju su napravile opomene za poreska dugovanja, poslata na sve adrese u Vojvodinu i u Novi Sad, možda najbolje ilustruju knjigovodstvane agencije koje su zatrpane besnim klijentima i red na ulici ispred poreske uprave, koji je već danima dugačak. I redakciji „Blica“ ogorčeni preduzetnici ne prestaju da se javljaju, tvrdeći da su dobili dug za porez, za firme koje ne postoje više od 20 godina.

Novosađanka Ljiljana Ćurčić svoju trgovačku radnju zatvorila je još 1988. a pre sedam dana dobila je obaveštenje prema kom treba da plati skoro 70.000 dinara na ime zatezne kamate za firmu koja ne postoji. Navodno je, kako joj je objašnjeno u Poreskoj upravi, prilikom zatvaranja firme ostalo oko 1.000 dinara duga, koji se za ovih 23 godine nagomilao do te cifre.

- Zašto me prilikom gašenja firme o tome nisu obavestili i zašto me sve ovo vreme niko nije izvestio o dugu koji mi se svake godine obračunava po kamati koja uopšte nije niska, nije mi jasno. Odakle mi sada 70.000 dinara da im dam i koji je to bezobrazluk? Da građani znaju da su dužni, možda bi vremenom uplaćivali, ne bi čekali da im se nagomila toliki novac, koji u današnje vreme malo ko može tako lako da izvadi iz novčanika - objašnjava Ljiljana, koja je od radnice u Poreskoj upravi saznala da je, navodno, ova akcija sprovedena da bi se na brzinu napunio budžet.

- Žena koja radi godinama u poreskoj upravi rekla mi je kako su ova obaveštenja o porezu, koja su većinom nevažeća, poslata po sistemu - ako prođe, prođe. Uvek će se naći neko ko će se uplašiti i otići da uplati dug koji ne postoji. Pa to je krajnje bezobrazno prema građanima. Pogotovo ako je istina da su ova obaveštenja slata samo u Vojvodinu, a ne i u celu Srbiju - kaže naša sagovornica, napomenuvši da joj ne pada na pamet da plati dug koji joj se naprasno posle 23 godine prepisuje.

U Poreskoj upravi rekli su za „Blic“ da su negodovanja ljudi u velikoj meri opravdana i potvrdili da su rešenja koja su poslali, mahom nevažeća, ali da svi građani imaju vremena tri nedelje da odu u Poresku upravu i raspitaju se o stanju svog poreskog računa. Međutim, da bi to učinili, građani moraju otići lično u filijalu Poreske uprave, na šalter koji je jedan jedini za ovakva pitanja u Novom Sadu.

Branimir Kovačev čekao je čitav dan da bi došao na red. On je zamrzao svoju firmu za peskarenje čaša u januaru 2010. Međutim, ovog meseca u koverti ga je dočekalo neprijatno iznenađenje da je dužan 400.000 dinara za porez.

- Umalo me nije šlog strefio kad sam video. Sva sreća pa čuvam rešenje o zamrzavanju firme koje sam dobio u Agenciji za privredne registre. Kada sam firmu zamrzao na neodređeno vreme, istog dana otišao sam u Poresku upravu, gde je ovo rešenje prosleđeno mom poreskom referentu. Juče sam čekao ispred filijale čitavo prepodne da bih video ko je ovde lud? Rečeno mi je da je moguće da se potkrala greška i da će biti ispravljena - kaže preduzetnik Branimir Kovačev.
Vlasnica jedne knjigovodstvene agencije Vesna Šupić kaže da su joj sva 24 klijenta došla na vrata, nakon što su primili obaveštenje o stanju poreskog računa.

- Svi su došli da negoduju. Naravno da se dešava da i mi grešimo, ali konkretno u ovom slučaju najveća krivica je u administarciji Poreske uprave. Ružno je to što su poslali na sve adrese obaveštenje o dugovanjima, a pritom ih samo paušalno naveli, ljudi ne znaju ni za koji period im je taj dug ni po kom osnovu. U većini slučajeva je to već nešto što je plaćeno ili nešto što je zastarelo, jer nakon pet godina dug za porez zastareva, ukoliko poreska uprava ne reaguje - rekla je Šupićeva.
 
Prema njenim rečima, procedura koja sledi za sve vlasnike knjigovodstvenih agencija biće mučna jer treba da idu na šalter i za svakog klijenta posebno podnesu zahtev za listing o stanju poreskog računa. Taj listing čeka se mesec ili dva, a potom se uporođuje sa onim iz Poreske uprave. Kada se utvrdi čija je greška, piše se zahtev da se ista ispravi. Kako je u Vojvodinu poslato 260.000 ovakvih zahteva, vrlo je verovatno da će šalteri poreskih uprava biti još dugo zakrčeni.

PROMENITI ODLUKU VLADE RS TAKO DA SE REGISTRACIJA TRAKTORA, KOMBAJNA, PRIKOLICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH MAŠINA PLAĆA JEDNOM, A NE SVAKE GODINE

FoNet , RTV

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) saopštila je danas da je prikupila 30.000 potpisa podrške inicijativi da se hitno promeni odluka Vlade Srbije i da se registracija traktora, kombajna, prikolica i ostalih poljoprivrednih mašina plaća jednom, a ne svake godine.

Ova inicijativa dobila je podršku koalicionih partnera, pa se očekuje da se o njoj raspravlja na prvoj narednoj sednici republičkog parlamenta, kaže se u saopštenju.

Traktor je domaćinstvu oruđe za rad, a automobil je luksuz. Ako cena registracije automobila zavisi od "kubikaže", nije logično da se po istom principu registruje traktor ili bilo koja poljoprivredna mašina, navodi se u saopštenju.

POREZNICI POGREŠILI - POZIV GRAĐANIMA DA REŠE NEDOUMICE

RTV

Mnogi Vojvođani dobili su ovih dana obaveštenja o neplaćenom porezu, ali na imovinu koju ne poseduju ili su već platili porez na nju.

Reč je o porezu na oružje, zemlju, i slično.

U Poreskoj upravi kažu da je došlo do greške jer sistem nije savršen i apeluju na obveznike da ipak dođu do filijala uprave da bi razrešili nedoumice oko plaćanja poreza.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji gradjani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju gradjanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose izmedju pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvodjače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

SRBIJA IZABRANA ZA ČLANA KOMITETA UNESKA ZA ZAŠTITU SVETSKE KULTURNE BAŠTINE

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je na 18. sednici Generalne konferencije Uneska u Parizu većinom glasova u prvom krugu Srbija izabrana za člana Komiteta za zaštitu svetske kulturne baštine.

Ministar kulture, informisanja i informacionog društva Predrag Marković tim povodom je naglasio da je to veliko priznanje našim stručnjacima i našoj diplomatiji, uz ocenu da je to i dokaz da Srbija radi na čuvanju svog i tuđeg nasleđa.

Ministar je naveo da je mandat članica ovog komiteta šest godina, ali većina zemalja dobrovoljno bira četvorogodišnje članstvo, dok Komitet na godišnjoj sednici odlučuje o ulasku kulturnih i prirodnih dobara na listu svetske kulturne baštine.

On je saopštio da su iz Srbije na ovu listu uvršteni Palata rimskog cara Galerija "Romulijana" u Gamzigradu, srednjovekovni spomenici na Kosovu, Stari Ras, Sopoćani i manastir Studenica, pri čemu se spomenici u južnoj srpskoj pokrajini nalaze na listi ugrožene svetske baštine.

Prema njegovim rečima, za članstvo u ovom komitetu izjašnjavala se 181 zemlja, a države koje su postale članice u prvom krugu dobile su 86 glasova.
Pored Srbije, u prvom krugu izabrani su i Japan, Nemačka, Indija, Kolumbija, Katar, Senegal, Alžir i Malezija.

Komitet Uneska za zaštitu svetske baštine ima 21 člana i najvažnije je telo zaduženo za sprovođenje Konvencije o svetskoj baštini, navodi se u saopštenju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 8.11.2011

KONKURS ZA NAGRADU "NAJBOLJI POSLODAVAC 2012" TRAJE DO 30. NOVEMBRA 2011. GODINE

Konkurs za nagradu "Najbolji poslodavac 2012", u okviru kojeg se već treću godinu za redom istražuje zadovoljstvo zaposlenih svojim poslodavcima, traje do 30. novembra, saopštio je danas "Infostud".

Do sada su se na konkurs prijavile neke od najvećih i renomiranih kompanija u Srbiji, među kojima su i "Karlsberg Srbija", DHL, KFC, "Apatinska pivara", "Koka-kola Helenik", "Dalija", NELT, "Siti rekords", "Majkrosoft", "Ernst end Jang"...

Cilj istraživanja, koja se sprovode pod sloganom "Zaposleni biraju", jeste da se utvrde faktori upravljanja ljudskim resursima na kojima firme treba dodatno da rade kako bi stvorile uspešne timove, kao i da se prepoznaju i nagrade dobre kompanijske prakse.

Zaposleni imaju priliku ne samo da procenjuju poslodavce, već i da ocene kvalitet svog radnog mesta, odnos poslodavca prema njima, kao i svoj odnos sa kolegama.

Kompanije koje najviše vode računa o zadovoljstvu zaposlenih poneće nagradu "Najbolji poslodavac 2012" u nekoliko različitih kategorija, posebno za velika, a posebno za srednja, odnosno mala preduzeća - "Najbolji poslodavac u Srbiji", "Najbolja organizacija rada", "Najbolje razvojne mogućnosti", "Najbolji međuljudski odnosi".

Takođe u okviru ovog konkursa, dodeljuje se i nagrada za najboljeg poslodavca osoba sa invaliditetom, prva te vrste u Srbiji. Cilj je povećanje mogućnosti za zaposlenje osoba sa invaliditetom, kao i njihova inkluzija i ravnopravna integracija u društvo.

Istraživanje za najboljeg poslodavca za osobe sa invaliditetom se sprovodi se na osnovu anonimne ankete koju "Infostud" dostavlja, a popunjavaju je zaposleni sa invaliditetom, zaposleni koji rade sa njima, kao i poslodavac koji se prijavio za učešće.

U saradnji sa partnerima iz regiona "MojPosao.net" i "Posao.ba" biće dodeljena i posebna nagrada "Najbolji poslodavac u regiji", što stvara sjajnu priliku svakoj od kompanija da se dodatno pozicioniraju na regionalnom nivou.

Sve informacije o projektu i formular za prijavljivanje putem Interneta može se preuzeti sa sajta www.najboljiposlodavac.com.

Izvor: Tanjug, 8.11.2011.

DOBRA AGRARNA GODINA U SRBIJI • Domaće tržište osnovnih životnih namirnica stabilizovano •

Potpredsednik Vlade Republike Srbije za privredni i regionalni razvoj Verica Kalanović uručila je danas kompaniji "Mono metal" u Bačkom Monoštoru kod Sombora ugovor o podsticaju za pokretanje proizvodnje metalnih konstrukcija vredan 500 hiljada evra.

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Dušan Petrović izjavio je da je ova poljoprivredna godina bila dobra i da je domaće tržište osnovnih životnih namirnica stabilizovano, kao i da nema ekonomskih razloga za poskupljenja.

Petrović je u intervjuu za agenciju Tanjug istakao da je proizvedeno više od dva miliona tona pšenice, a procenjuje se da će ukupan rod kukuruza iznositi približno 6,2 miliona tona, što će uz prelazne zalihe biti dovoljno za domaće potrebe i za izvoz više od dva miliona tona te žitarice.

On je naglasio da ne postoji rizik da se do naredne žetve ponovi prošlogodišnja situacija kada je iz Srbije izvezeno više od 500.000 tona pšenice, da bi potom bio uveden embargo na izvoz hlebnog žita i brašna kako bi se zaštitili domaći bilansi.

Ministar je naveo da je tržište pšenice i hleba u potpunosti stabilizovano, uz napomenu da će interventna prodaja šest hiljada tona šećera po veleprodajnoj ceni od 80 dinara, odnosno maloprodajnoj ceni od 95 dinara za kilogram, uspostaviti novu tržišnu ravnotežu.

On je saopštio da je to je dobra vest za potrošače, ali i za privredu, jer postoje svi uslovi da se veleprodajna cena od 80 dinara za kilogram pojavi kao redovna, što je bitno za proizvođače slatkiša i sokova.

Šećer je u toj proizvodnji vrlo važan input, pa će konditorsku i industriju sokova snižavanje cene šećera za preradu učiniti konkurentnijim i to će imati pozitivne makroekonomske posledice, istakao je Petrović.

Tržište mleka je, za razliku od prethodne godine, stabilno i nema opasnosti od nestašice, naveo je on i dodao da će tokom 2012. godine proizvodnja sirovog mleka potpuno zadovoljiti potrebe domaće mlekarske industrije.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 8.11.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT - MNG CENTAR D.O.O./DEŠAVANJA U NOVEMBRU 2011.GODINE

KONFERENCIJA O INTERNOJ REVIZIJI KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA – 01. novembar 2011.

Cilj konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se srećete u oblasti Interne revizije. Saznaćete koliki  je značaj i potreba za internom finansijskom kontrolom  u javnom sektoru, kako obezbediti uslove za razvoj i osposobljavanje revizije uz poštovanje međunarodnih standarda. Govoriće se o konkretnim problemima u praksi i daće se odgovori na pitanja zašto je neophodno da se definiše mesto i uloga interne revizije u sistemu. Imaćete mogućnost da kroz diskusiju sa drugim učesnicima razmenite svoja iskustva, da postavite pitanja,  dobijete odgovor od naših istaknutih  stručnjaka i tako razjasnite mnoge dileme koje ste imali iz ove oblasti.  

Konferencija obrađuje teme:

·         Reforma IFKJ, usklađivanje sa praksom u EU

·         Kontrolno okruženje

·         Sistem Finansijskog upravljanja i kontrole

·         Strategija razvoja interne revizije u javnom sektoru Srbije

·         Pristup izvođenju revizije i analiza rizika

·         Sprovođenje interne revizije u Ministarstvu prosvete i u preko 2000 ustanova koji su indirektni korisnici

·         Saradnja sa CJH i DRI

·         Povelja interne revizije i dokumenta na kojima se zasniva rad interne revizije

·         Izazov za interne revizore u javnom sektoru Srbije

Predavači:

Slobodan Gavrović, načelnik Odseka za internu reviziju Sektora-Centralne jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija

Ljubica Nedeljković, potpredsednica Saveta Državne revizorske institucije

Mirjana Dragosavljević, ovlašćeni interni revizor, Ministarstvo prosvete

Olivera Radović, rukovodilac Interne revizije, JP „Elektromreža Srbije”

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 01. novembar 2011. od  9.30 - 14.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

·         Cena po učesniku: 7.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika konferencije iz istog preduzeća

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja konferencije

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili  prijava@mngcentar.com

 

POVREDE NA RADU I OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU – 2. novembar 2011.

Uslovi i postupci osiguranja od povreda na radu i profesionalnih oboljenja  zaposlenih uređuju se Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ovim zakonskim propisima u Srbiji, međutim, nije precizno uređeno pitanje osiguranja zaposlenih od povrede na radu i profesionalnih oboljenja radi obezbeđenja naknade štete, zbog čega veoma često dolazi do velikih pravnih problema i iscrpljujućih sudskih sporova u preduzećima između poslodavaca i zaposlenih.

Takođe, važećim propisima u Republici Srbiji kroz obavezno zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje, nije specifično izdvojeno osiguranje po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja, odnosno davanja po ovom osnovu. U ovakvim okolnostima pojavljuje se niz problema, kao što su: pitanje odgovornosti poslodavca  da finansira nadoknadu za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja, kada mere za bezbenost i zdravlje na radu nisu bile primenjene;  problem pravične nadoknadu zaposlenom koji je pretrpeo povredu na radu, odnosno profesionalno oboljenje; kao i pitanje motivacije poslodavca za ulaganja u preventivne mere za bezbedan i zdrav rad.

Ovaj seminar bavi se predstavljanjem uspešnih rešenja za navedena sporna pitanja i probleme u oblasti osiguranja od povreda na radu, što za posledicu ima drastično smanjenje broja sudskih sporova i neugodnih situacija u preduzećima.

Ciljna grupa:

Poslodavci, lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaposleni u kadrovskim službama (ljudskim resursima), inspektori rada, specijalisti medicine rada, lekari opšte prakse (izabrani lekari).

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika sa problemom i zakonskim okvirom regulisanja povreda na radu i sa sistemom osiguranja od povreda na radu.

Teme:

·         Povrede na radu kao problem u oblasti BZR

·         Registracija povreda na radu

·         Sistem osiguranja povreda na radu

·         Kako su regulisane povrede na radu Zakonom o PIO

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Uspešno i u skladu sa zakonskim obavezama i propisima rešava probleme povreda na radu.

Predavač:

Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja.

Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike.

Petar Stajković, direktor Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Rade Savićević, načelnik Sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje         Ministarstva rada

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 2. novembar 2011. od 9.30 -17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

KOMERCIJALNI ASPEKT AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA – USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE – 4. NOVEMBAR 2011.

Verovatnoća da će tokom jednog radnog dana, u većini privrednih društava, zaposleni doći u susret sa korišćenjem i/ili stvaranjem autorskog dela i materijala koji su zaštićeni autorskim pravom, je izuzetna i velika. Ovaj seminar treba da odgovori na pitanja kako da privredna društva štite svoja autorska prava odnosno ista plasiraju, kako da u skladu sa Zakonom koriste tuđa autorska i srodna prava, odnosno kako da prometom autorskog prava ostvare finansijski benefit za svoje poslovanje i ugled.

Ciljna grupa:

Privredna društva koja se bave svim vidovima izdavaštva (konvencionalnog i elektronskog), muzičkom i TV industrijom, likovnom i primenjenom umetnošću, radiodifuzne organizacije i kabl operateri, kao i druga privredna društva koja u svom poslovanju bitno zavise od ostvarenja i prometa autorskih dela i predmeta srodnih prava

Cilj seminara:

Svrha seminara je objašnjenje aspekata autorskog i srodnih prava koji su relevantni za poslovanje odnosno poslovnu strategiju privrednih društava.

Teme:

·         Autorsko pravo i biznis, odnosno ekonomski efekti od prometa autorskog prava.

·         Kako zaštititi originalnu tvorevinu.

·         Kako ostvariti prihod od prometa i licenciranja autorskih prava.

·         Razlike između isključive i neisključive licence korišćenja.

·         Koje su strategije licenciranja.

·         Kako koristiti dela drugih nosilaca prava (licencirani softver I sl.).

·         Autorsko pravo i internet.

·         Značaj mera tehnološke zaštite.

·         Smanjenje rizika od povrede autorskih prava (preventive).

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Prepoznaje kategorije prava.

·         Prepoznaje načina efikasnog ostvarivanja prava.

·         Prepoznaje i primenjuje efikasan način zaštite svojih prava i poslovnih interesa.

·         Razumeva koncept autorsko-pravne zaštite koja je teritorijalnog karaktera ali ima univerzalne međunarodne standarde i norme.

·         Razumeva ekonomske benefite za rad jednog privednog društva kao i formiranja good will-a (reputacije) istog.

Predavač:

Ljiljana Rudić Dimić, generalna direktorka JAA-Autorske agencije za Srbiju. Članica Izvršnog odbora Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije. Bila je stalni član delegacije Srbije pri Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu (Ženeva). Radila je u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije. Specijalizovana za zaštitu autorkih i srodnih prava i prava industrijske svojine.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24/III sprat, Beograd , 04. novembar 2011. od 10.00 – 15.30 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku:  12.700,00 dinara + PDV(18%)

·         Cena po učesniku za članove: 10.160,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-761; 3284-269; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG MEĐUNARODNOG OPOREZIVANJA - 08. novembar 2011.

Centralna tema seminara je primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine. Republika Srbija, u ovom trentuku, primenjuje ugovore sa 47 zemalja, od kojih većina sadrži specifična rešenja. Primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja od posebnog je značaja za rezidente Srbije koji isplaćuju prihode nerezidentima - pravnim i fizičkim licima. Naime, rezidenti Srbije kao isplatioci prihoda koji se oporezuju po odbitku u obavezi su da obračunaju, obustave i uplate porez, kao i podnesu propisanu poresku prijavu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Pravilna primena međunarodnih ugovora predstavlja zakonsku obavezu i omogućava postizanje značajnih poreskih ušteda.

Ciljna grupa

Spoljnotrgovinske firme – nadležni rukovodioci, komercijalisti i finansijske službe.

Teme

Nakon uvodnog teorijskog dela, sledi diskusija (umesto klasičnog "ex catedra" izlaganja) koja obuvata sledeće oblasti:

·         rezidentnost kao uslov za ostvarivanje prava (pogodnosti) iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti (promena nadležnosti organa za izdavanje potvrda o rezidentnosti);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanje pravnih lica (oporezivanje stalne poslovne jedinice);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja dividendi, kamata i autorskih naknada - - aktuelnosti (zakupnine za filmove);

·         oporezivanje kapitalnog dobitka – aktuelnosti (porez po rešenju, umesto poreza po odbitku);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja slobodnih profesija;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja zarada;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja naknada direktora;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja usluga Vladi;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja studenata i profesora;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja imovine;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja diplomatskih i konzularnih predstavnika;

·         metodi za otklanjanje dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti (samo za povezana lica);

·         Novi ugovori u najavi;

·         Ostale aktuelnosti; i dr.

Predavač:

Mr Dejan Dabetić, Viši savetnik - rukovodilac Grupe za uporedno poresko pravo i izbegavanje dvostrukog oporezivanja u Ministarstvu finansija. Svoje radno iskustvo sticao je u Ministarstvu finansija, učestvovao je u uvođenju fiskalne reforme u našoj zemlji i sarađivao sa poznatim inostranim ekspertima. Učestvovao je na mnogim seminarima u zemlji i inostranstvu, i publikovao veliki broj članaka. Mr Dejan Dabetić je poznati praktičar i stručnjak u oblasti izbegavanja dvostrukog oporezivanja.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljdsih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 08. novembar 2010. od 17.00 - 21.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

·         Cena po učesniku za članove: 12.560,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i terninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com.

 

Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na primeru Sistema za upravljanje sigurnošću informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001 - 09. Novembar 2011.

Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na polju sigurnosti i zaštite informacija je još uvek nepoznanica u poslovnom okruženju. Primena ove metodologije omogućava precizno razumevanje postavljenih zahteva i definisanje konkretne upravljačke, procesne, organizacione i dokumentacione strukture za njihovu realizaciju. Korišćenje najmodernijih informatičkih alata za modeliranje procesa i obučavanjem vlasnika procesa za njihovo korišćenje, omogućiće da se postavljeni zakonskii ugovorni  zahtevi kontinuirano ispunjavaju i da se o tome u svakom trenutku mogu pružiti odgovarajuću dokazi.

Primena metodologije će se pokazati na primeru efektivnog i efikasnog načina uspostavljanja Sistema upravljanja  sigurnošću  informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001.  Ovaj primer je izabran zbog toga što je standard ISO 27001 najbolji način za dokazivanje usaglašenosti sa odredbama trenutno veoma aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Polaznici će kroz mnogobrojne radionice i praktične primere steći potrebna znanja za sprovođenje projekta implementacije ISMS-a u pravosuđu. Svaki polaznik će dobiti detaljni u kvalitetnu dokumentaciju (priručnik) koja se sastoji od teorijskog dela, slajdova, ček-lista, templejta, primera i studija slučajeva.

Ciljna grupa

Javna preduzeća, banke, ministarstva, svi koji u poslovanju moraju revizorima da dokazuju usaglašenost sa zahtevima (zakona, standarda, ugovornih obaveza itd.)

Cilj seminara:

·         Značajno unapređenje postojećeg načina dokazivanja usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama.

·         Ključne informacije koje će olakšati zaduženima za proveravanje usaglašenosti sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da dođu do objektivnih dokaza.

·         Seminar će poslovnim organizacijama koje su predmet provere usaglašenosti: dopunu organizacije pripremljenu na savremenim osnovama, i sistematizaciju i opise poslova za sve zaposlene, sa detaljno definisanim i utvrđenim odgovornostima i ovlašćenjima za dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Teme:

·         Značaj primene procesnog referentnog modela za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama preduzeća

·         Definisanje upravljačke strukture

·         Prikaz metodologije za mapiranje poslovnih procesa

·         Definisanje organizacione strukture primenom RACI matrica

·         Definisanje dokumentacione strukture koja nastaje kao posledica izvođenja procesa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Primeni metodologiju koja je generalno primenljiva na dokazivanje usaglašenosti sa bilo kojim standardom, sadašnjim zakonskim zahtevima (posebno za pridruživanje u EU) i ugovornim obavezama.

Predavač:

Dr Milan Kukrika, dipl. ing. redovni profesor Beogradskog univerziteta i  predavač Evropske organizacije za kvalitet i IRCA (Velika Britanija). Naučno-stručna znanja dopunio je zvanjem evropskog menadžera kvaliteta 1997., zvanjem evropskog auditora kvaliteta (standard ISO 9001) 1998. godine, zvanjem evropskog  auditora za zaštitu životne sredine (standard ISO 14001) 1999. godine, auditora za upravljanje sigurnošću informacija (standard ISO 27001) 2006. godine i auditora za upravljanje IT uslugom (standard ISO 2000) 2009. godine.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 9. novembar 2011. od  9.30 - 17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 9700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

PORESKA KONTROLA- KANCELARIJSKA I TERENSKA – 10. novembar 2011.

Pripremite se za poresku kontrolu! Izbegnite nepotrebne neprijatnosti i novčane kazne!

Ukoliko obveznici u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske) propuste neku od radnji koja je propisana zakonom mogu da imaju problema sa poreskim organom, tj. protiv njih se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje ne male novčane kazne. Da bi se izbegle ove neprijatnosti, neophodno je da se upoznaju sa procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole.

Na ovom seminaru,  predavač Moma Kijanović će polaznike, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u samoj Poreskoj upravi, na praktičan način i kroz primere iz prakse, uputiti kako da na najjednostavniji način pristupe efikasnoj pripremi za poresku kontrolu i time izbegnu nepotrebno rasipanje resursa, vremena i enegrije.

Ciljna grupa:

Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima, kao i lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom.

Cilj seminara:

je da se polaznici upoznaju sa postupkom i procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske).

Teme:

·         Značaj primene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

·         Načela poreskog postupka koja se primenjuju u postupku poreske kontrole

·         Načelo zakonitosti

·         Načelo vremenskog važenja poreskih propisa

·         Načelo omogućavanja uvida u činjenice

·         Načelo čuvanja službene tajne u poreskom postupku

·         Načelo postupanja u dobroj veri

·         Načelo fakticiteta

·         Postupak kancelarijske poreske kontrole

·         Kontrola formalne ispravnosti

·         Kontrola matematičke ispravnosti

·         Postupak terenske kontrole

·         Nalog za kontrolu

·         Mesto i vreme vršenja kontrole

·         Obaveza učestvovanja poreskog obveznika  u postupku terenske kontrole

·         Zapisnik u postupku terenske kontrole

·         Rešenje u postupku terenske kontrole

·         Mere za otklanjanje utvrđenih povreda zakona i  nepravilnosti u primeni propisa

·         Mere u toku terenske kontrole

·         Mere privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku terenske kontrole

·         Postupak sa stvarima oduzetim u postupku kontrole

·         Podnošenje zahteva za pokretanje poreskoprekršajnog postupka

Po završetku učesnik je osposobljen da:

Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku poreske kontrole.

Predavači:

Mr Momo Kijanović, trenutno na poziciji Vice President-poreski konsultant u ALTIS Capital d.o.o. Beograd (finansijski, investicioni i poreski konsalting). Svoje radno iskustvo sticao je u Poreskoj upravi, gde je radio kao pomoćnik direktora u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Kao autor radova, učestvuje na stručnim skupovima iz oblasti javnih finansija. Objavljuje stručne radove i tekstove iz oblasti javnih finansija u stručnim časopisima. Veliki je praktičar i stručnjak u sprovođenju poreskog postupka i poreske kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd , 10. novembar 2011. od 9.30 - 15.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 11.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

 

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 11. novembar 2011.

Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

Konferencija obrađuje teme:

·         Uporedna analiza sadržine važećeg i prethodnog Zakona o zaštiti potrošača

·         Odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom

·         Ugovor o tajmšeringu

·         Pravna zaštita potrošača prema odredbama Zakona

·         Rešavanje potrošačkih sporova u cilju ostvarivanja prava potrošača

·         Nepravične ugovorne odredbe

·         Zabrana nepoštenog poslovanja

·         Značaj potrošačkog uporednog ispitivanja i ocenjivanja kvaliteta za proizvođače, trgovce, državne organe i potrošače

·         Rad Savetovališta za potrošače, zakon i praksa

Predavači:.

Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP Službenog glasnika vodi rubriku Advokat u službi potrošača. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

Katarina Ivančević, izvršni direktor u Triglav penzijski fondovi AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 11.novembar 2011. od 09.30 – 15.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

·         Cena po učesniku: 7.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         20% popusta članovima MNG Centra

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika konferencije iz istog preduzeća

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja konferencije

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

 

NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

·         Tekući poslovi

·         Kapitalni poslovi

·         Podzakonska akta

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Poznaje Zakonsku i podzakonsku regulativu, odnosno obaveze prema kontrolnim organima u Republici.

·         Donese poslovnu odluku u skladu sa propisima.

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.      

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

 

OPTIMIZACIJA PORESKOG BILANSA I PLANIRANJE OPOREZIVE DOBITI - 16. novembar 2011.

Zakon o porezu na dobit i prateći podzakonski propisi daju poreskom obvezniku veliki broj poreskih podsticaja i olakšica. Neke od tih stimulacija mogu se preneti u naredne poreske periode, dok su neke oročene i mogu se koristiti samo u tekućem periodu.

Putem planiranja oporezive dobiti i promišljenog planiranja korišćenja poreskih podsticaja mogu se iskoristiti sve poreske beneficije i time izbeći da poreski obveznik plati porez koji ne bi morao da plati.

Za razliku od ostalih poreskih oblika kod poreza na dobit obveznik ima značajan manevarski prostor za upravljanje svojim porezom. Poreskim planiranjem može se  izvršiti odlaganje poreza za naredni period ili plaćanje u manjem iznosu.

Na seminaru će biti prikazane strategije i taktike koje poreskom obveziku mogu omogućiti da njihovim  pravilnim korišćenjem plati manji porez.

Ciljna grupa:

Privrednici, menadžeri, računovođe, poreski savetnici, finansijski konsultanti, poreski inspektori, interni i eksterni revizori.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa postupkom poreskog planiranja poreza na dobit, kao i sa strategijama, taktikama, politikama i postupcima zakonite optimizacije i minimizacije poreza na dobit.

Teme:

·         Šta je planiranje poreza na dobit i kako se koristi?

·         Kako se može optimizirati i minimizirati porez na dobit?

·         Strategije, taktike i praktični saveti za smanjenje osnovice poreza na dobit

·         Poresko planiranje i optimizacija investicija u osnovna sredstva

·         Poresko planiranje i optimizacija zapošljavanja novih radnika

·         Poreska optimizacija donacija i sponzorstva

·         Poresko planiranje i optimizacija uzimanja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari

·         Poreska optimizacija kapitalne dobiti

·         Poresko planiranje amortizacije i odloženih poreza

·         Ostali postupci umanjenja oporezive dobiti

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Primeni tehnike i postupke poreskog planiranja u svom konkretnom slučaju.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16 novembar 2011. od 16.00 – 21.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajedničku večeru učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

 

UPOTREBA EXCEL-A KAO ALATA U FINANSIJAMA – 16-18. novembar 2011.

Trening “Upotreba Excel-a kao alata u finansijama” je jedan od najposećenijih i najuspešnijih treninga Centra za razvoj ljudskih resursa, koji ga je dosad organizovao preko čak 60 puta.

U praktičnom radu sa učesnicima dosadašnjih treninga,  primećeno je da veliki broj korisnika nažalost na neadekvatan način koristi alate koji su raspoloživi u Excel-u. Naime, često se ovaj jak alat koristi kao „pisaća mašina“.

Stoga se na seminaru, propraćeno primerima koji se vežbaju, polaznicima prezentuju sve bitne i neophodne formule i dodatni alati ugrađeni u Excel. Uz pomoć njih korisnik će biti u prilici da organizuje i analizira svoje podatke na brži, lakši i efikasniji način, kao i da znatno ubrza radne procese i ukupno poslovanje kompanije. Odgovor na pitanje zašto je Excel najmoćniji alat, kao i odgovore na sva druga pitanja o velikom značaju i mnogobrojnim efikasnim načinima upotrebe Excel-a u radnim procesima, dobićete upravo na ovom kursu.

Ciljna grupa:

Finansijski analitičari, rukovodioci u sektorima finansija, računovodstva, zaposleni u oblasti komercijale odnosno prodaje i slično.

Cilj treninga:

·         Unaprediti analitičke sposobnosti, upotrebom naprednih Excel formula i to uz pomoć funkcija za brojanje i sabiranje, uslovno formatiranje, funkcija pronalaženja vrednosti kao i funkcija za rad sa datumskim vrednostima.

·         Upotrebiti napredne metode za analizu podataka uz pomoć korišćenja naprednih alata iz oblasti rada sa bazama podataka kao i kontrole podataka uz upotrebu Pivot Tabela.

·         Ubrzati i učiniti efikasnijim način donošenja odluka korišćenjem dodatnog Excel Add-ins modula odnosno modula uz pomoć kojega na direktan način sabiramo podatake iz baze uz upotrebu nekoliko (više od jednog) kriterijuma, ili mapiramo polja po nekoliko kriterijuma. Razumevanje i adekvatnije korišćenje Excel funkcija za obračun prvih, drugih, trećih, četvrtih i petih finansijskih tablica (vremenska preferencija novca), kao i formula za obračun troškova amortizacije.

Teme:

·         Organizovanje i formatiranje podataka

·         Rad sa tabelama i grafikonima

·         Formule i funkcije (sa posebnim osvrtom na one koje su najkorisnije u finansijama)

·         Formule za finansijske proračune

·         Rad sa listama (filtering, outlining, subtotals)

·         Analiza podataka (Pivot tabele i grafikoni, What-if.)

Po završetku učesnik je osposobljen da:

·         Organizuje i analizira svoje podatke na mnogo brži i lakši način

·         Poveća efikasnost i tačnost izrade izveštaja i analiza

Predavač:

Obuku drži dipl. ekonomista, koji je svoje značajno radno iskustvo stekao radeći u bankarskom sektoru. Takođe je i Projekt menadžer za upravljanje projektom BASEL II. Poseduje veliko iskustvo kao predavač pri naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je održao niz kurseva korišćenja Excel funkcija u savremenom poslovnom okruženju.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 16-18. novembar 2011. od 17.15 – 20.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.

·         Cena po učesniku: 34.300,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

Dokumentarni akreditiv i bankaraska garancija kao najsigurniji instrumenti plaćanja i obezbeđenja – 17. novembar 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:

Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.

Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:

Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

·         Rizici u spoljnotrgovinskim poslovima

·         Pojam međunarodnog platnog prometa

·         Doznaka, pojam karakteristike i upotreba

·         Kako popuniti nalog za plaćanje

·         SWIFT

·         Inkaso poslovi

·         Dokumentarni akreditiv, pojam, karakteristike, vrste

·         Pravni odnosi u akreditivnom poslu

·         Kako popuniti nalog za otvaranje akreditiva, uloga i pomoć bankara

·         Akreditivna dokumenta i njihova priprema

·         Primeri akreditiva

·         Izvor prava za dokumentarne akreditive-UCP600 I URR 725

·         Pojam i vrste bankarskih garancija

·         Kontragarancija

·         Kada garancija štiti kupca, a kada prodavca

·         Kako popuniti zahtev za izdavanje garancija

·         Osnovni elementi garancije

·         Protest garancije

·         Primeri garancija i praktična primena

·         Pravila URDG758

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Predloži pravi instrument u “finansijskoj klauzuli” osnovnog ugovora

·         Popuni odgovarajuće naloge i dostavi banci precizne instrukcije

·         Shvati suštinu i prednost akreditiva

·         Razume bankarsku garanciju i zna da je primeni

Predavač:

Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 17. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

Incoterms 2010 – 17. Novembar 2011.

Incoterms pravila su pravila Međunarodne trgovinske komore (ICC, Pariz) i postoje od 1936. godine. Revidiraju se na deset godina u skladu sa novim tendencijama u međunarodnoj trgovini i predstavljaju deo priznatog kanona kojim se definišu obaveze kupaca i prodavaca i smanjuje rizik od nastajanja pravnih komplikacija. Sastavni su deo jezika međunarodne trgovine koji usklađuje komercijalni i sudski sistem.

Najnovija verzija pod nazivom Incoterms 2010 stupila je  na snagu 1. januara 2011.

Kod ugovaranja međunarodne prodaje robe, da bi obe ugovorne strane u tom procesu bile zadovoljne, neophodno je da se međusobne obaveze i odgovornosti definišu na siguran i jasan način. Poznavanje sadržaja i značenja termina iz oblasti međunarodne prodaje robe je od ogromnog značaja za sve učesnike u ugovaranju i izvršenju prodajnog posla, jer se na taj način otklanjaju mogućnosti različitog tumačenja razgraničenja obaveza prodavca i kupca i nastanak mnogih nesporazuma i problema, koji mogu da rezultiraju i sudskim sporovima.

Iz ovih razloga suštinski je bitno da ugovorne strane, prilikom ugovaranja međunarodne trgovine, poznaju Incoterms pravila, kako bi efikasno poslovale u međunarodnom okruženju i izbegle mnogobrojne sudske sporove i nesporazume.

Učesnicima na seminaru biće predstavljene klauzule, klasifikacije i pravila Incotermsa-a 2010, izmene u odnosu na prethodne verzije, primena pravila Incotermsa 2010 od datuma stupanja na snagu do danas i uporedni prikaz zastarelih i novih pravila.

Ciljna grupa:

Svi akteri u spoljnotrgovinskom procesu: menadžeri i referenti izvoza i uvoza, zaposleni u distributivnim centrima, zaposleni u sektorima preduzeća za spoljnu trgovinu, špediteri, prevoznici, osiguravajuće kuće, banke itd.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa sadržajem Incoterms-a 2010.

Teme:

·         Uvodni deo:

·         Ugovori trgovačkog posla

·         Struktura prodajnog ugovora

·         Uslovi isporuke u prodajnom ugovoru

·         Gradacija pravnih normi u trgovini

·         Incoterms pravila kao trgovačka šansa

·         Šta definiše Incoterms 2010

·         Šta ne definiše Incoterms 2010

·         Novine u Incotermsu 2010

·         Kako definisati Incoterms pravilo u prodajnom ugovoru

·         Klasifikacija pravila Incoterms 2010

·         Pojedinačna analiza univerzalnih pravila Incoterms 2010

·         Pojedinačna analiza pravila za vodni transport

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Razumeva značaj Incoterms pravila za trgovačku praksu

·         Pravilno koristi publikaciju Incoterms 2010

·         Odredi mesto Incoterms pravila u prodajnom ugovoru

·         Sazna novine u Incotermsu 2010 u odnosu na Incoterms 2000

·         Ugovara uslove isporuke na jednostavan način

·         Stekne osnovna znanja o pojedinačnim pravilima Incoterms 2010

Predavač:

Vukan Vujačić, ekspert za međunarodnu špediciju i transport, akreditovani ICC predavač za Incoterms 2010 i član Komisije ICC za trgovačko pravo i praksu.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 17. novembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

           

RADNO PRAVO I SISTEM PENZIJSKO-INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI – 22. novembar 2011.

Pravni značaj radnog prava ogleda se u činjenici što ono (regulišući prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa) izražava i štiti interese subjekata i svih činilaca radnog odnosa (radnika, poslodavaca, preduzeća, države). Radno pravo je i nastalo na temeljima kompromisa interesa radnika i poslodavaca.

Tema seminara su svi radni odnosi u svim oblicima rada (od zasnivanja do prestanka, uključujući i rad van radnog odnosa), posebno sa aspekta sticanja pretpostavki i uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Kako je sistem penzijskog i invalidskog osiguranja poslednjih decenija zapao u teškoće, on je 2003. godine izmenjen, a 2005. i 2011. godine, izmenama Zakona o PIO,  nastavljena je dalja reforma ovog sistema.

U takvoj situaciji, potrebno je da se preduzećima, organima, organizacijama i poslodavcima približi sistem penzijskog i invalidskog osiguranja kako bi u praksi precizno i pravilno tumačili  odredbe Zakona o PIO.

Primeri koji će na seminaru biti prikazani za različite konkretne situacije doprineće otklanjanju dilema koje se javljaju u praksi.

Ciljna grupa:

Stručne službe u okviru privrednih društava i drugih institucija, predstavnici poslodavaca, pre svega zaposleni u kadrovskim službama, predstavnici zaposlenih – sindikati i dr.

Cilj seminara:

Upoznavanje ovlašćenih radnika sa sistemom penzijsko-invalidskog osiguranja i sa prikazom praktične primene pojedinih odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Takođe, cilj je i upoznavanje učesnika sa međusobnom povezanošću i uslovljenošću ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i sa problemima u njihovom ostvarivanju i sl.

Teme:

·         Zasnivanje radnog odnosa

·         Radno vreme, odmori i odsustva

·         Zaštita zaposlenih

·         Zarada, naknada zarade i druga primanja

·         Potraživanja zaposlenih u slučaju stečajnog postupka

·         Prava zaposlenih kod promene poslodavca

·         Višak zaposlenih

·         Udaljenje zaposlenog sa rada

·         Izmena ugovora o radu

·         Prestanak radnog odnosa

·         Rad van radnog odnosa

·         Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje

·         Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Penzijski staž

·         Utvrđivanje visine prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Ostvarivanje i korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Matična evidencija o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Prelazne odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Učesnici će biti osposobljeni da pravilno i precizno tumače i primenjuju odredbe  Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i radnog prava,  kao i da zaposlenom daju pravu informaciju u pogledu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. 

Predavač:

Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik u penziji. Poseduje bogato radno iskustvo na pripremi i primeni propisa u oblasti rada i zapošljavanja, radom na ovim poslovima preko 30 godina u republičkim organima i organizacijama, učešćem na stručnim i naučnim savetovanjima sa stručnim radovima iz oblasti radnih odnosa, na radionicama, seminarima i sl.

Mirjana Mirkov, direktor Privrednog društva PenzijaInfo, poseduje veliko iskustvo iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Pre zaposlenja u PenzijaInfo bila angažovana na poslovima direktora sektora za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Direkciji Republiškog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Bila član radne grupe za izradu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 22. novembar 2011. od 9.30 -16.00 časova.

Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 12.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

 

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 24.i 25. novembar 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:

Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:

Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

·         Znanja za utvrđivanje aktuelnog stanja.

·         Načini definisanja i postavljanja ciljeva.

·         Učenje i razvoj kao stalna, planska i kontinuirana aktivnost (lična/poslovna – pojedinac/organizacija koja uči).

·         Kriterijumi efikasnosti – subjektivni naspram objektivnih.

·         Najčešće greške i zablude.

Veštine koje će učesnik steći:

·         Praktične aktivnosti na razumevanju razlika između želja i ciljeva.

·         Načini kontrole realizacije postavljenih ciljeva.

·         Analiza stanja, potrebnih aktivnosti, vremena, sredstava i resursa za realizaciju postavljenih ciljeva.

·         Analiza poslova i radnih aktivnosti (ličnih i poslovnih) po raznim pozicijama.

·         Traganje i obrada relevantnih informacija.

·         Elementi procesa rešavanja problema – praktična primena.

Teme:

·         Razumevanje sopstvenih aktivnosti/poslova – Da li dovoljno poznajete sopstvene aktivnosti i njihove elemente? Kako da ih unapredite.

·         Postavljanje - izbor pravih ciljeva (motivišući, dotižni, uvremenjeni). Da li ste postavili pravilne ciljeve koje je moguće ispuniti?

·         Unapređenje procesa rada/izvršenja. Šta činiti sa aktivnostima koje predstavljaju gubljenje vremena? Kako ih se rešiti?

·         Povećanje ličnih/poslovnih kapaciteta. Koje akcije preduzeti? Koliko su efikasni resursi kojima raspolažate u odnosu na postavljene ciljeve? Da li bespotrebno sastančite?

·         Stalno/kontinuirano napredovanje/razvoj. Da li imate sistematičan pritup razvoju i nepredovanju ili to činite stihijski? Da li pravite razliku između želja i planova?

·         Proverite opažanja drugih (vama značajnih osoba; kupaca; potrošača; klijenata). Kako doživljavaju vas i vaše aktivnosti? Koliko ste efikasni u njihovim očima? Šta oni očekuju od vas?

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Sposoban da analizira i sagleda uloge: sebe, okruženja i drugih u planiranim poslovima i aktivnostima.

·         Izvrši analzu sopstvenih poslova, načina sagledavanja i rešavanja problema i načine prilagođavanja novim situacijama.

·         Postavi jasne, objektivne i dostižne ciljeve i način njihovog ostvarenja.

·         Shvati značaj planskog sistematskog pristupa u realizaciji ličnih/poslovnih ciljeva/aktivnosti.

·         Sagleda sopstveni uticaj na druge i njihov na sebe.

·         Nauči da pravilno primenjuje principe i pravila postavljanja i rešavanja problema. 

Predavač:

Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd , 24. i 25. novembar. 2011. od 15.00 – 19.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

REDOVAN POSTUPAK CARINJENJA – 25. novembar 2011.

Pored skrаćenog postupkа cаrinjenjа robe, gde je metodologija rаdа pojednostаvljenа, primenjuje se i  redovni postupаk cаrinjenjа nа robi čijа se vrstа, količinа, kаkvoćа i vrednost ne mogu utvrditi u skrаćenom postupku. Podnošenje Jedinstvene cаrinske isprаve (JCI) je obаvezа uvoznikа ili ovlаšćenog licа.

Zаkonom o spoljnotrgovinskom poslovаnju predviđeno je dа preduzeće ili drugo prаvno lice, registrovаno zа poslove međunаrodne špedicije, može da orgаnizuje otpremаnje i dopremаnje robe u međunаrodnom sаobrаćаju u svoje ime, а po nаlogu i zа rаčun komitentа, kаo i da zаstupа i obаvljа poslove u vezi sа cаrinjenjem robe. Cаrinski obveznik ili ovlаšćeni špediter je odgovorаn zа ispravnost preduzetih rаdnji u cаrinskom postupku, kаo i zа tаčnost podаtаkа koji su uneti u JCI i druge isprаve.

Zbog znаčаjа poslovа koje obаvljа cаrinski obveznik ili špediter, propisimа je utvrdjenа obаvezа dа podnosilаc JCI, najvažnijeg dokumenta za obračun carine, koji se popunjava na strogo propisan način, morа biti upisаn u Registаr podnosilаcа deklаrаcije u Uprаvi cаrinа.

Zbog svega navedenog, poznavanje procedura vezanih za redovan postupak carinjenja je veoma važno za sve učesnike u spoljnotrgovinskom prometu kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obavezama u pravilnom sprovođenju ovog postupka od trenutka podnošenja carinskih deklaracija, pa do okončanja postupka, odnosno stavljanja robe u slobodan promet.

Ciljna grupa:

Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa načinom sprovođenja redovnog postupka carinjenja, kao i o pravima i obavezama učesnika u postupku pri sprovođenju tog postupaka.

Teme:

·         Radnje pre podnošenja deklaracije

·         Podnošenje pisanih deklaracija

·         Prihvatanje deklaracije

·         Provera deklaracije

·         Rezultati provere

Po završetku polaznik je osposobljen da:

U potpunosti upoznat sa novim zakonskim propisima vezanim za sprovođenje redovnog postupka carinjenja, kao i svojim pravima i obavezama u sprovođenju tog postupka.

Predavač:

Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 25. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 28. novembar 2011.

Zakon o parničnom postupku uređuje pravila postupka za pružanje sudske pravne zaštite po kojima se postupa i odlučuje u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa, osim sporova za koje je posebnim zakonom propisana druga vrsta postupka.

Zakon o parničnom postupku sistemski predstavlja jedan od najvažnijih legislativnih akata jedne zemlje, a principi i načela koje sadrži bitno određuju stepen ostvarivanja zaštite u postupku pred sudovima opšte i specijalizovane nadležnosti.

Reformisanje parnične procedure radi usklađivanja sa evropskim standardima i implementacija  preporuka SE, sistemski omogućava i horizontalno usklađivanje propisa na nacionalnom nivou, obzirom na brojne nove zakone koje je Narodna Skupština donela u sprovođenju Nacionalne strategije reforme pravosuđa, čiji je krajnji cilj ostvarenje prava stranaka na zakonitu, pravičnu i jednaku zaštitu.

Učesnici seminara upoznaće se sa konceptom novog Zakona o parničnom postupku koji stupa na snagu 01.02.2012. godine. Takodje nakon seminara učesnici će biti u mogućnosti da samostalno sačine podneske u formalnom smislu, i da preduzimaju potrebne radnje u parničnom postupku.

Ciljna grupa:

Pravne službe privrednih društava i institucija, advokati.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa novinama u Zakonu; da se informišu ko može zastupati pravna lica u parničnom postupku, o dužnostima stranaka u postupku; koja dokazna sredstva i kako koristiti, posebno u privrednim sporovima.

Teme:

·         Implementacija preporuka SE u drugostepenu i trećestepenu sudsku zaštitu

·         Ograničenje načela beneficium novorum  u prvostepenom postupku, posebnim postupcima i u  instancionom postupku

·         Bitne povrede odredaba parničnog postupka i restrikcija načela postupanja suda ex offo u instancionom postupku

·         Pravni lekovi (redovni, vanredni, novi)

·         Reformisanje parnične procedure

·         Osnova načela

·         Ograničenje načela parnične procedure

·         Novi procesni instituti

·         Vremenski okvir za preduzimanje radnji

·         Prelazne i završne odredbe

·         Vrste privrednih sporova

·         Posebna mesna nadležnost u privrednom sporu

·         Sastav suda

·         Posledice parničnih radnji koje preduzima zastupnik

·         Dokazna sredstva

·         Rokovi

·         Dozvoljenost revizije

·         spor male vrednosti

·         privremen mere

·         postupak u drugom stepenu

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Razume koncept novog Zakona o parničnom postupku

·         Sačini podnesak (tužbu, odgovor na tužbu, redovni pravni lek) u formalnom smislu

·         Preduzima potrebne radnje u parničnom postupku

Predavači:

Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Vida Petrović Škero, Sudija Vrhovnog kasacionog suda

Mladen Nikolić, sudija u IV opštinskom sudu

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 28. novembar 2011. od 15.30 – 19.30 časova

Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje, topli i hladni bife.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485  ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

VRSTE POREZA, PORESKE STOPE I NAČIN OPOREZIVANJA – 29. novembar 2011.

Problemi sa poreskim organom mogu da se jave ukoliko obveznici propuste neku od radnji u obračunu poreza koja je propisana zakonom. U tom slučaju, zbog nepravilnog obračuna poreza, obvezniku se nalaže uplata poreza sa kamatom, a protiv obveznika  se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje nemale novčane kazne. Kako bi se ovakve i slične neprijatnosti izbegle, neophodno je da se obveznici upoznaju sa vrstama poreza i poreskih stopa, kao i sa načinom obračuna tih poreza i vrstama poreskih prijava koje se podnose poreskom organu.

Ciljna grupa:

·         Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima

·         Lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom

·         Samostalni preduzetnici i fizička lica koji samostalno vode svoje poslovne knjige

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa vrstama, postupkom i načinom obračuna poreza koji se primenjuju u poreskom sistemu Srbije, kao i sa poreskim prijavama koje se dostavljaju poreskom organu prilikom obračuna i plaćanja poreza. Takođe, polaznici će se upoznati i sa postupkom ostvarivanja svojih prava u poreskom postupku koji se vodi pred poreskim organom, kao i sa svojim obavezama u poreskom postupku, jer će trpeti sankcije poreskog organa ukoliko ih ne poštuje.

Teme:

·         Vrste javnih prihoda u Srbiji

·         Direktni i indirektni porezi

·         Vrste poreza u Srbiji i njihove poreske stope (PDV, akcize, porezi na dohodak građana, porez na dobit pravnih lica, porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon, porez na prenos apsolutnih prava, porez na upotrebu, držanje i nošenje određenih dobara, drugi porez u skladu sa posebnim zakonom)

·         Način obračuna poreza i popunjavanja poreskih prijava za navedene poreze

·         Rokovi plaćanja poreza i uplatni računi na koje se porez plaća

·         Načini utvrđivanja poreza (po odbitku, po rešenju poreskog organa i metodom samooporezivanja)

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku obračuna i plaćanja poreza i podnošenja poreskih prijava. Na osnovu stečenog znanja polaznici će na najlakši mogući način ostvarivati svoja prava u poreskom postupku pred poreskim organom, kao i izvršavati svoje obaveze prema poreskom organu.  

Predavač:

Mr Momo Kijanović, magistar pravno-ekonomskih nauka sa dugogodišnjim radnim iskustvom u Poreskoj upravi. Radio kao pomoćnik direktora u centrali Poreske uprave u Beogradu u Sektoru za naplatu, kao načelnik odeljenja za fiskalnu analizu u Sedištu republičke uprave javnih prihoda u Beogradu, i kao samostalni izvršilac u Sektoru za obrazovanje i komunikaciju u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Trenutno radi kao projekt menadžer – poreski konsultant.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd , 29. novembar 2011. od 9.30 do 17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajedničku večeru učesnika.

Cena po učesniku: 11.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2009. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

 

HIPOTEKA I ZALOGA KAO INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA I SUDSKA PRAKSA – 30. novembar 2011.

U oblasti založnog prava na pokretnim stvarima i pravima kao sredstvu obezbeđenja naplate potraživanja, primećeni su brojni propusti prilikom registracije ugovora o zalozi i njihove realizacije u postupku namirenja. Zbog navedenih činjenica veoma je važno da ugovorne strane budu upoznate sa najčešćim propustima prilikom ugovaranja, i da na taj način izbegnu probleme prilikom registracije ugovora i njihove realizacije. U Zakon o obezbeđenju i izvršenju uneta su nova rešenja koja imaju uticaj na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Takođe, novi Zakon o hipoteci, kao načinu i sredstvu obezbeđenja potraživanja, uveo je mnoge novine u ovu oblast, ali je prouzrokovao i brojne dileme i nepoznanice u praksi. Ove dileme moguće je razrešiti poređenjem zastarelih i novih oblika zasnivanja i realizacije hipoteke.

Na ovom seminaru učesnici će se upoznati sa prednostima zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na nova rešenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i sa izmenama u Zakonu o hipoteci, kroz uporednu analizu starih i novih zakonskih rešenja, radi uklanjanja svih nepoznanica i nedoumica.

Kroz praktično-teorijski rad, na seminaru će se sagledati svi rizici koji osporavaju, umanjuju ili u potpunosti nuliraju efekat hipoteke. U tom smislu, sagledaće se postojeća sudska praksa, situacije u slučaju stečaja, podložnost kriminalnim aktima i radnjama, preventivni efekat hipoteke i realnost njene realizacije.

Ciljna grupa:

Privredna društva, banke, pravnici itd.

Cilj seminara:

Da se izvrši teorijsko praktična obuka polaznika koja će omugućiti kvalitetnije obezbeđenje potraživanja hipotekom, i time stvoriti realne uslove za njenu realizaciju. Seminar upućuje učesnike u prednosti zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na nova rešenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju koja su od uticaja na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Teme:

·         Hipoteka (u teoriji i praksi): istorijat i pojam, pozitivni propisi, zasnivanje, realizacija, zakonska regulativa

·         Novine Zakona o izvršnom postupku od uticaja na postupak registracije

·         Ukazivanje na najčešće razloge odbacivanja zahteva za registraciju u oblasti založnog prava

·         Pravni stavovi

·         Sudska praksa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Da poseduje osnovna teorijska znanja o hipoteci

·         Da se upozna sa pozitivno pravnim propisima i delom uporedno pravnim stanjem

·         Da nauči obezbeđenje potraživanja putem hipoteke

·         Da vrši realizaciju hipoteke

·         Da prilagođava različite oblike hipoteke konkretnim situacijama obezbeđenja potraživanja

·         Polaznik će steći neophodna znanja koja će mu omogućiti da prevaziđe najčešće propuste prilikom zaključenja ugovora o zalozi i time izbegne probleme prilikom njihove registracije, kao i prilikom njihove realizacije u postupku namirenja

Predavač:

Tanja Vukotić Marinković, rukovodi radom Registra sudskih zabrana. Radila na zakonskim tekstovima: Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, Zakon o finansijskom lizingu, veći broj podzakonskih akata.

Dragan Klepić, advokat. Obavljao poslove inspektora rada, načelnika u inspekcijskim organima i poslove javnog pravobranioca.

Dragan Benović, šef zemjišno-knjižnog odeljenja II Opštinskog suda u Beogradu.

Vlada Kozar, sudija Višeg trgovinskog suda u Beogradu.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursaMNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 30. novembar 2011. od 09.30 – 16.00 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 13.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

USVOJENA ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA MINISTARA SPOLJNIH POSLOVA SRBIJE, BIH, HRVATSKE I CG O OKONČANJU RASELJAVANJA I OBEZBEĐIVANJU TRAJNIH REŠENJA ZA UGROŽENE IZBEGLICE I INTERNO RASELJENA LICA

Ministri spoljnih poslova Srbije, Bosne i Hercegovine (BiH), Hrvatske i Crne Gore usvojili su danas u Beogradu Zajedničku deklaraciju o okončanju raseljavanja i obezbeđivanju trajnih rešenja za ugrožene izbeglice i interno raseljena lica.

Zajedničku deklaraciju potpisali su u Palati Srbija - ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj, ministar spoljnih poslova Hrvatske Gordan Jandroković i ministar spoljnih poslova Crne Gore Milan Roćen.

Oni su u pomenutom dokumentu izrazili uverenje da će postizanje pravednih, sveobuhvatnih i trajnih rešenja za izbeglice i interno raseljena lica doprineti produbljivanju dobrosusedskih odnosa i obezbeđivanju stabilnosti u regionu.

Svesni smo, kako se navodi, da je uspešno rešavanje ovih pitanja od vitalnog značaja za dalje unapređenje pozitivnih i plodnih odnosa između naših zemalja i građana i da predstavlja podršku našim pojedinačnim nastojanjima da se pridružimo EU.

Deklaracijom se potvrđuje obaveza vlada četiri države da sarađuju u duhu dobre volje kako bi se zaštitila i unapredila prava izbeglica, povratnika i interno raseljenih lica, uključujući i postojeća individualna prava.

Vlade se obavezuju na pružanje sve neophodne političke, materijalne, pravne, socijalne i druge podrške za okončanje raseljenja lica i kako bi im se dala mogućnost da žive kao ravnopravni građani, bez diskriminacije u bilo kojem obliku.

Saglasni smo da vlade, u zavisnosti od potreba, na donatorskoj konferenciji paralelno predstave pojedinačne preostale potrebe, kako bi se produženo izbeglištvo iz perioda 1991-1995. godine okončalo na dostojanstven, održiv i trajan način, navodi se u deklaraciji.

Regionalni program, kako se navodi, obezbeđuje trajna rešenja za otvorena pitanja regionalnog aspekta izbeglištva.

Ostajemo posvećeni nastavljanju napora na nacionalnim nivoima, s ciljem postizanja konačnog rešenja izbegličkog problema, ističe se u deklaraciji.

U "Palati Srbija" danas je održana Ministarska konferencija o rešavanju pitanja izbeglica na zapadnom Balkanu.

Skupu su prisustvovali visoki komesar UN za izbeglice Antonio Gutereš, evropski komesar za proširenje Štefan File, zamenik pomoćnika državnog sekretara zaduženog za Biro za populaciju, izbeglice i migracije SAD Dejvid Robinson, direktor Biroa generalnog sekretara OEBS Paul Frič, direktor Koordinacionog tela za migracije i azil Saveta Evrope Markus Jeger i viceguverner Banke za razvoj SE Imre Tarafas.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 7.11.2011.

SPOLJNI DUG SRBIJE SMANJEN ZA 287,3 MILIONA EVRA

Spoljni dug Srbije poslednjeg dana avgusta iznosio je 22,83 milijardi evra, što je za 287,3 miliona manje nego u prethodnom mesecu, navedeno je u časopisu "Konjukturni trendovi Srbije", koji izdaje Privredna komora Srbije.

Od ukupnog duga, stanje duga po glavnici iznosi 22,68 milijardi evra, a redovna kamata 252,5 miliona.

Dospela glavnica za naplatu iznosi 1,33 milijarde evra, dok zateznih kamata nije bilo. Javni deo spoljnog duga iznosi oko 9,5 milijardi evra, od čega na monetarnu vlast otpada 1,59 milijardi, a na opšti nivo vlasti 7,9 milijardi.

Dug privatnog sektora je 13,33 milijarde evra, od čega na banke otpada 4,19 milijardi, a na preduzeća 9,14 milijardi evra.

Izvor: Tanjug, 7.11.2011.

KONKURS ZA NAJBOLJI MEDIJSKI PRILOG O PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA SE ODNOSI NA MEDIJSKI PRILOG ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 1. DECEMBRA 2011. GODINE I OTVOREN JE ZA SVE NOVINARE ŠTAMPANIH I ELEKTRONSKIH MEDIJA KOJI SU REGISTROVANI NA TERITORIJI RS

Kancelarija Vlade Republike Srbije za evropske integracije saopštila je da je u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji i Erste bankom objavila konkurs za najbolji medijski prilog o procesu evropskih integracija Srbije.

U saopštenju se navodi da je konkurs, koji je objavljen 12. jula, a odnosi se na medijski prilog za period od 1. januara do 1. decembra 2011. godine, otvoren za sve novinare štampanih i elektronskih medija koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije.

Nagrade će biti dodeljene u deset kategorija, a žiri, koji će činiti predstavnici Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Udruženja novinara Srbije, Delegacije EU u Srbiji, Kancelarije za evropske integracije i Erste banke, do kraja decembra proglasiće nagrađene u svim kategorijama.

Najbolji medijski prilog biće objavljen i na zvaničnim internet prezentacijama Kancelarije za evropske integracije i Delegacije EU u Srbiji.

Nagrada je radno-studijska poseta Briselu, gde će pobednici imati priliku da se sretnu sa zvaničnicima Evropske komisije i Evropskog parlamenta i da pripreme izveštaje koje će objaviti u svom mediju.

Kancelarija za evropske integracije poziva redakcije da svojim novinarima proslede poziv na konkurs za podnošenje priloga koji doprinose informisanju javnosti o evropskim temama, širenju evropskih ideja i vrednosti i evrointegracijama naše zemlje.

Za dodatne informacije kontakt osoba u Kancelariji za evropske integracije je Ivana Đurić, imejl idjuric@seio.gov.rs.

Takođe, sve informacije o konkursu mogu se preuzeti i na internet prezentaciji Kancelarije za evropske integracije, u odeljku Info servis - Pres centar, kao i u prilogu.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 7.11.2011.

OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

Aktuelna mišljenja nadležnih ministarstava:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN NAKNADE ZAPOSLENIMA TROŠKOVA KOJI NISU U VEZI SA POSLOVNOM AKTIVNOŠĆU - Zakon o porezu na dohodak građana: član 18
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PRIMANJA ZAPOSLENIH IZ SREDSTAVA SINDIKATA KOJA OBEZBEĐUJE POSLODAVAC - Zakon o porezu na dohodak građana: čl. 13 i 14

Aktuelna sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZA OCENE DOKAZA I PISMENO IZRAĐENA PRESUDA - Zakonik o krivičnom postupku: član 361 stav 7
 • Privredni apelacioni sud: PRIMENA BLAŽEG PROPISA - Zakon o privrednim prestupima: 45 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: PRIMENA PROPISA BLAŽEG ZA UČINIOCA - Zakon o privrednim prestupima: član 45 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: SAVESNA OCENA DOKAZA - Zakonik o krivičnom postupku: 352
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Viši trgovinski sud: DELO MALOG ZNAČAJA - Zakon o privrednim prestupima: član 2 stav 2
 • Viši trgovinski sud: NEDOSTATAK OPISA BITNIH OBELEŽJA RADNJE PRIVREDNOG PRESTUPA U IZRECI PRESUDE - Zakon o privrednim prestupima: član 116
 • Viši trgovinski sud: ODGOVORNOST ZA VIŠE PRIVREDNIH PRESTUPA I IZRICANJE KAZNE - Zakonik o krivičnom postupku: član 368 stav 1 tačka 11)
 • Viši trgovinski sud: ODRŽAVANJE GLAVNOG PRETRESA PRED IZMENJENIM VEĆEM - Zakon o privrednim prestupima: član 114 stav 2
 • Viši trgovinski sud: ODUSTANAK JAVNOG TUŽIOCA OD GONJENJA I DONOŠENJE OSUĐUJUĆE PRESUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 368 stav 1 tačka 11)
 • Viši trgovinski sud: PLAĆANJE IZREČENE NOVČANE KAZNE U OTPLATAMA - Zakon o privrednim prestupima: član 23a
 • Viši trgovinski sud: POVREDA PROPISA O PRIVREDNOM ILI FINANSIJSKOM POSLOVANJU SA OBELEŽJIMA PRIVREDNOG PRESTUPA - Zakon o privrednim prestupima: član 2 stav 2
 • Viši trgovinski sud: PREKRŠAJNA ODGOVORNOST ZA STAVLJANJE U PROMET PROIZVODA KOJI NIJE U SKLADU SA PROPISANIM TEHNIČKIM ZAHTEVIMA - Zakon o privrednim prestupima: član 45 stav 3
sss
 • Viši trgovinski sud: STAVLJANJE U PROMET NAMIRNICA KOJIMA JE ISTEKAO ROK UPOTREBE OZNAČEN U NJIHOVOJ DEKLARACIJI - Zakonik o krivičnom postupku: član 368 stav 1 tačka 11)
 • Viši trgovinski sud: UTOVAR, PRETOVAR I ISTOVAR POŠILJKE ŽIVOTINJA I OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA ODNOSNO HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA BEZ IZVRŠENOG VETERINARSKO-SANITARNOG PREGLEDA POŠILJKI - Zakon o privrednim prestupima: član 2 stav 2
 • Viši trgovinski sud: VOĐENJE PRIVREDNO-KAZNENOG POSTUPKA SAMO PROTIV ODGOVORNOG LICA - Zakon o privrednim prestupima: čl. 12 i 51
 • Viši trgovinski sud: ZAKONSKI USLOVI ZA IZRICANJE USLOVNE OSUDE ZA PRIVREDNI PRESTUP - Zakon o privrednim prestupima: član 27

Evropski Parlament:

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 4.11.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Privredno društvo za industrijsko obeležavanje, kodiranje i etiketiranje "Innomarking" d.o.o.

20058005

11. St. broj 2575/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1742

 

Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 11. St. broj 2575/11 od 22. septembra 2011. godine, zaključio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za industrijsko obeležavanje, kodiranje i etiketiranje "Innomarking" d.o.o. iz Beograda u stečaju, Bulevar kralja Aleksandra 332A, matični broj: 20058005, PIB: 103956855 i istim rešenjem je naloženo stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove, da ukoliko po pokriću troškova stečajnog postupka, preostanu sredstva, ista uplatiti u budžet Republike Srbije, da ugasi sve račune sada stečajnog dužnika, a eventualno raspoloživa sredstva na računu prenese na račun sudskog depozita br. 840-298802-02, Agenciji za privredne registre, da izvrši brisanje stečajnog dužnika, Republičkom Zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 20058005, Poreskoj upravi da ugasi PIB stečajnog dužnika 103956855.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Društveno preduzeće za ugostiteljstvo turizam i trgovinu "Sajamaturs"

07066147

21. St. broj 3123/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2272

 http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/DP+SAJAMTURS.shtml/seo=/companyid=28813

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 21. St. broj 3123/11 od 13. oktobra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za ugostiteljstvo turizam i trgovinu "Sajamaturs", Beograd, Bulevar Mišića 14, matični broj 07066147, PIB 10183700.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencije za privatizaciju - Centra za stečaj iz Beograda, Terazije 23.
IV. Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
V. Prvo poverilačko ročište zakazano je za 24. novembar 2011. godine, u 10,45 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 224/II.
VI Ročište za ispitivanje potraživanja zakazano je za 22. decembar 2011. godine u 12,40 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 224/II.
VII. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 13. oktobar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Indo Zinc Smelters d.o.o.

 

9. St. broj 3732/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=946

 

Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2, u postupku stečaja nad dužnikom Indo Zinc Smelters d.o.o. u stečaju, Beograd, Despota Stefana br. 9, zakazuje prvo dopunsko ispitno ročište koje će se održati 29. novembra 2011. godine u 11,00 časova kod ovog suda u sali 100/I.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Jami Ninić Jasmina i ortak"

17377116

42. St. broj 1696/11

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1868

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42. St. broj 1696/11 od 22. juna 2011. godine pokrenuo je postupak stečaja nad "Jami Ninić Jasmina i ortak", matični broj 17377116, PIB 100292497, po predlogu stečajnog poverioca.
II Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika odloženo je za 30. novembar 2011. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 227.
III Ispitno ročište određuje se za 30. novembar 2011. godine u 10,30 časova.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Građevinsko preduzeće "Coop trans" d.o.o.

 

45. St. broj 364/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1628

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, u postupku stečaja nad dužnikom Građevinsko preduzeće "Coop trans" d.o.o., Beograd, Kumodraška br. 301, u predmetu 45. St. 364/2011 obaveštava o zakazivanju ročišta za razmatranje Plana reorganizacije i glasanju od strane poverilaca stečajnog dužnika, čiji Plan je podnet od strane predlagača Lazara Zaklanovića, Beograd, Slavujev venac 33, koji je vlasnik 90% kapitala stečajnog dužnika. Ročište se zakazuje za 10. novembar 2011. godine u 11,00 časova, sudnica 211, Privredni sud u Beogradu, ul. Masarikova br. 2.
Postupak glasanja predviđen članom 165. Zakona o stečaju.
Sva zainteresovana lica mogu se upoznati sa Planom reorganizacije u Privrednom sudu u Beogradu, soba broj 23 od 9,00 do 13,00 časova.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Europerper" d.o.o.

17154788

27. St. broj 681/11

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2173

 

Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Europerper" d.o.o. Novi Beograd, ulica Omladinskih brigada broj 18-a, matični broj 17154788, PIB 100427289.
II Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Milorad Srdanović iz Beograda.
IV Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 7. novembar 2011. godine u 9,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova br. 2, sudnica 236.
V Ispitno ročište određuje se za 5. mart 2012. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 236.
VI Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda dana 29. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Društvo za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam "Vekol" d.o.o.

 

16. St. broj 2937/2011

 

 

 

U postupku stečaja nad Društvom za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam "Vekol" d.o.o. u stečaju, Beograd, Topličin venac 19-21, poslovni broj 16 St. 2937/2011:
Zakazuje se poverilačko ročište koje će biti održano 14. novembra 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, sudnica 203/II, Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2.
Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 14. novembar 2011. godine sa početkom u 9,20 časova, sudnica 203/II, Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

"Beo montage corporation" d.o.o.

20270683

45. St. broj 2776/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1972

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 45. St. broj 2776/2011 od 27. jula 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Beo montage corporation" d.o.o. Subotica, Bački vinogradi, Salaš 209, matični broj 20270683, PIB 104909036.
II Poverilačko i ispitno ročište nije održano 21. oktobra 2011. godine u 11,30 časova. Novo poverilačko i ispitno ročište zakazuje se za 24. novembar 2011. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, II sprat, sudnica 211.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Preduzeće "Moto-Gama" d.o.o.

17173812

2 St. broj 1931/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1904

 

Privredni sud u Beogradu, Rešenjem 2 St. 1931/2011 od 24. oktobra 2011. godine, zaključio je postupak stečaja nad preduzećem "Moto-Gama" d.o.o. u stečaju, Donja Mutnica bb, matični broj 17173812, PIB 101721020.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Preduzeće za usluge i trgovinu "Partizan auto trade" DOO

17400762

3. St. broj 863/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1074

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 3. St. Broj 863/2010 od 4. aprila 2011. godine, zaključio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za usluge i trgovinu "Partizan auto trade" DOO iz Beograda (Savski venac), Humska 1, matični broj 17400762, PIB 100285818, s obzirom da stečajni dužnik ne poseduje nikakvu imovinu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

BEO-NTS

17540068

St. broj 2158/11

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2237

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42 St. broj 2158/11 od 19. oktobra 2011. godine pokrenuo je postupak stečaja nad BEO-NTS, matični broj 17540068, PIB 103305593, po predlogu stečajnog poverioca Fonda za razvoj Republike Srbije od 12. avgusta 2011. godine.
II Za stečajnog upravnika imenovana je Dragica Bajić iz Beograda, Karađorđeva 23/3.
III Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika održaće se 25. novembra 2011. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 227.
IV Ispitno ročište određuje se za 28. februar 2012. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 227.
V Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 19. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Preduzeće za projektovanje, inženjering, unutrašnju i spoljnu trgovinu "Geokom" d.o.o.

06296386

5-St. broj 3306/10

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=983

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija jasmina Stanojević, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za projektovanje, inženjering, unutrašnju i spoljnu trgovinu "Geokom" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Voždovački kružni put 6, doneo je dana 19. oktobra 2011. godine sledeće rešenje
I. Zaključuje se postupak stečaja bez odlaganja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za projektovanje, inženjering, unutrašnju i spoljnu trgovinu "Geokom" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Voždovački kružni put 6.
II. Nalaže se Agencija za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika Preduzeće za projektovanje, inženjering, unutrašnju i spoljnu trgovinu "Geokom" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Voždovački kružni put 6, sa matičnim brojem 06296386, PIB 100168181.
III. Nalaže se stečajnom upravniku da, nakon arhiviranja dokumentacije i brisanja stečajnog dužnika iz Agencije za privredne registre, ugasi tekuće račune stečajnog dužnika Preduzeće za projektovanje, inženjering, unutrašnju i spoljnu trgovinu "Geokom" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Voždovački kružni put 6, broj 170-39005907003-31 kod Unicredit banka Srbija a.d. Beograd, i br. 200-2220780101000-72 kod Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, a da eventualno raspoloživa sredstva nakon podmirenja svih troškova vrati uplatiocu predujma troškova stečajnog postupka.
IV. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika Preduzeće za projektovanje, inženjering, unutrašnju i spoljnu trgovinu "Geokom" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Voždovački kružni put broj 6, sa matičnim brojem 06296386.
V. Po pravosnažnosti ovog rešenja i po izveštaju stečajnog upravnika da su svi poslovi stečajnog dužnika okončani, Sud će doneti posebno rešenje o izvršenju stečajnog upravnika.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

Preduzeće za trgovinu, turizam i usluge V.M.A. d.o.o.

20126426

50. St. broj 2630/11

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1842

 

I Privredni sud u Beogradu, u stečajnom postupku nad Preduzećem za trgovinu, turizam i usluge V.M.A. d.o.o. u stečaju iz Beograda, ul. Vojvode Stepe broj 264, dana 14. septembra 2011. godine doneo je rešenje 50. St. 2630/2011, kojim se ZAKLJUČUJE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za trgovinu, turizam i usluge V.M.A. d.o.o. u stečaju iz Beograda, ul. Vojvode Stepe broj 264, matični broj 20126426, PIB 104238021.
II Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 22. 9. 2011. godine u 9.30 časova.
III Nalaže se stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove, a uplaćeni predujam za sprovođenje stečajnog postupka prioritetno vrati predlagaču Eurobank EFG a.d. iz Beograda, odnosno sredstvima koja se nalaze na računu stečajnog dužnika pokrije nastale troškove, a eventualni višak sredstava koji preostane nakon pokrića svih nastalih troškova vrati predlagaču sprovođenja stečajnog postupka o čemu će biti doneta posebna odluka.
IV Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika Preduzeće za trgovinu, turizam i usluge V.M.A. doo u stečaju iz Beograda, ul. Vojvode Stepe broj 264, matični broj 20126426, PIB 104238021.
V Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi račune stečajnog dužnika.
VI Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 20126426.
VII Nalaže se Poreskoj upravi da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 104238021.
VIII Po pravnosnažnosti rešenja, i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, a u vezi sa stavom III ovog rešenja, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika.
IX Oglas je istaknut na oglasnu tablu suda 14.09.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Građevinsko trgovinsko privredno društvo "Moj stan" d.o.o.

7613989

St. broj 122/11

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1686

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Građevinsko trgovinskim privrednim društvom "Moj stan" d.o.o. u stečaju, Valjevo, Vladike Nikolaja 57, dana 24. oktobra 2011. godine, doneo je sledeće
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Građevinsko trgovinskim privrednim društvom "Moj stan" d.o.o. u stečaju, Valjevo, Vladike Nikolaja 57, matični broj 7613989, PIB 101900700, zakazuje se za 1. decembar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Ortačko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Dragi Karabašević i dr. Rtanjski šampinjon"

 

Broj 1. St. 142/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru doneo je rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnom dužnikom Ortačko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Dragi Karabašević i dr. Rtanjski šampinjon" Podgorac dana 28. 10. 2011. godine.
Stečajni postupak je otvoren zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika određuje se Ivašković Dejan licencirani stečajni upravnik - preduzetnik iz Bora.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 90 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu a prijave potraživanje podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene, kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku što hitnije bez odlaganja.
Prvo poverilačko ročište i skupština poverilaca se zakazuju za 8. 12. 2011. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 6.
Ispitno ročište se zakazuje za 15. 3. 2012. godine u 11,00 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru.
Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru, dana 28. 10. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i obradu tekstilnih proizvoda "Štofara" d.o.o.

17476823

1. St. broj 577/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2213

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. broj 577/2011 od 19. oktobra 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i obradu tekstilnih proizvoda "Štofara" d.o.o. Paraćin, Kajmakčalanska 2-4, matični broj 17476823, PIB 102738662. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Saša Jovanović iz Paraćina, Alekse Šantića 35, broj licence 155-0030. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. januar 2012. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 5. decembar 2011. god. u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa datumom 19. oktobar 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet elemenata od plastike "Alfa Plast"

17122657

2. St. broj 552/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2178

 

Privredni sud u Kragujevcu i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je rešenjem 2. St. 552/2011 od 13. oktobra 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet elemenata od plastike "Alfa Plast" Kragujevac, ulica Milivoja Bankovića bb, matični broj: 17122657, PIB: 101573306. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određen je Slobodan Kocić, licencirani stečajni upravnik iz Kutlova, sa licencom broj 155-0407.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 14. novembra 2011. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i Sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
Ispitno ročište zakazuje se za 16. februara 2012. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V.
Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 13. oktobra 2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Zemljoradnička zadruga "RAS"

 

5. St. broj 87/10

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga "RAS" u stečaju Novi Pazar, koga zastupa stečajni upravnik Petar Vulović iz Kraljeva, 20. oktobra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta ispitivanja prijava potraživanja po prijavi broj 8 od 29. marta 2011. godine koja u dosadašnjem postupku nije ispitana.
Ročište će se održati 1. decembra 2011. godine u 11,30 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"DC - 037 Producting" DOO

20474661

1. St. broj 346/11

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2260

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 346/2011 od 21. oktobra 2011. godine otvorio je stečajni postupak "DC - 037 Producting" DOO iz Kruševca, Vece Korčagina 108, mat. broj 20474661, PIB 105848451.
Za stečajnog upravnika imenuje se Novica Ilić iz Kruševca, telefon 065/6034910.
Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" i Dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena, tako i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 2. mart 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, sudnica broj 5, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 30. novembar 2011. godine u 11,00 časova u istom sudu sudnica broj 5.
Stečajni postupak je otvoren 21. oktobra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda, 21. oktobra 2011. godine i oglas je dostavljen u "Službenom glasniku Beograd" i Dnevnom listu "Danas".
Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71, stav 1. Zakona o stečaju.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od objavljivanja na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku" Privrednom Apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"Hladnjača" AD

07144318

St. broj 38/10

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1265

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/HLADNJACA.shtml/seo=/companyid=1042

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Hladnjača" AD u stečaju Kraljevo, Industrijska 19, u predmetu St. broj 38/2010 doneo rešenje 24. oktobra 2011. godine kojim
1. Konstatuje se da izmenjeni Plan reorganizacije podnet od strane većinskog vlasnika kapitala od 23. septembra 2011. godine nije izglasan.
2. Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom AD za proizvodnju, preradu i promet "Hladnjača" u stečaju Kraljevo, Industrijska 19, MB 07144318, PIB 100240058, sprovešće se bankrotstvom.
3. Započinje se sa postupkom prodaje imovine stečajnog dužnika "Hladnjača" u stečaju Kraljevo.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS", odnosno od dana prijema istog, PAS-u Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće "Karakaš" export-import d.o.o.

07698046

6. St. broj 143/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=490

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće "Karakaš" export-import d.o.o. u stečaju Novi Pazar, u predmetu St. broj 143/10 od 25. oktobra 2011. godine, doneo rešenje kojim se zaključuje stečajni postupak nad "Karakaš" d.o.o. u stečaju Novi Pazar, Rasima Halilovića 9, MB 07698046, PIB 101792929.
Ovo rešenje objaviće se u "Službenom glasniku RS" i dostaviti Agenciji za registraciju privrednih subjekata radi brisanja stečajnog dužnika iz registra Privrednih subjekta.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana oglašavanja u "Službenom glasniku RS", odnosno od dana prijema istog, PAS-u Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

Preduzeće za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda "Trajal korporacija" AD

0744483

St. broj 38/2011

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu stečajni sudija Mileva Gorčanin u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda "Trajal korporacija" AD Kruševac, kao predlagača za pokretanje postupka stečaja reorganizacijom u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije, na ročištu održanom 14. oktobra 2011. godine doneo je:
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad predlagačem - stečajnim dužnikom preduzećem za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda "Trajal korporacija" ad Kruševac, mat. br. 0744483 PIB 100315020 reorganizacijom, u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.
Potvrđuje se usvajanje unapred pripremljenog plana reorganizacije predlagača - stečajnog dužnika preduzeće za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda "Trajal korporacija" AD Kruševac, od 14. aprila 2011. godine sa izmenom od 7. oktobra 2011. godine, u svim klasama.
Obustavlja se stečajni postupak nad predlagačem - stečajnim dužnikom preduzećem za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda "Trajal korporacija" ad Kruševac, mat. br. 0744483 PIB 100315020.
Zabranjuje se NBS OPN Kragujevac da sprovodi naplatu potraživanja realizacijom sredstava obezbeđenja, prinudnu naplatu po nalozima za prinudnu naplatu, odnosno izvršnim sudskim i drugim rešenjima ispostavljenih tom odeljenju do dana prijema ovog rešenja, kao i da sprovodi eventualno naknadno ispostavljene naloge za prinudnu naplatu sa svih dinarskih i deviznih računa stečajnog dužnika otvorenih kod svih banaka za potraživanja prema stečajnom dužniku koja su nastala pre dana podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom sa unapred pripremljenim planom reorganizacije, čime se vrši deblokada svih računa. Preduzeće za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda "Trajal korporacija" ad Kruševac.
Mere obezbeđenja određene rešenjem Privrednog suda u Kraljevu St. 38/2011 od 18. aprila 2011. godine ostaju na snazi do pravnosnažnosti ovog rešenja.
Po donošenju ovog rešenja sva potraživanja i prava poverilaca i drugih lica i obaveze stečajnog dužnika određene planom reorganizacije uređuju se isključivo prema uslovima iz plana reorganizacije.
Usvojeni plan reorganizacije je izvršna isprava i smatra se novim ugovorom za izmirenje potraživanja koja su u njemu navedena, uključujući i eventualna potraživanja poverilaca koji nisu obuhvaćeni planom i nisu učestvovali u postupku nastala do usvajanja plana reorganizacije.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

"Poljokom", d.o.o.

17580248

3. St. broj 24/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2224

 

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Nadežda Stojanović, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad stečajnim dužnikom "Poljokom", d.o.o., Leskovac, 28. mart b.b. matični broj 17580248, PIB 103482534, po predlogu za otvaranje stečaja, podnet od strane predlagača Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, nakon održanog ročišta, radi utvrđivanja postojanja stečajnog razloga i pravnog interesa predlagača, dana 10. oktobra 2011. godine, doneo je: rešenje.
I Usvaja se predlog predlagača Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, te se otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Poljokom" d.o.o. Leskovac, ulica 28. mart b.b. matični broj 17580248, PIB 103482534.
II Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Mile Denić iz Leskovca.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI Ispitno ročište zakazuje se za 19. mart 2012. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja broj 2, u sudnici broj 3.
VII Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 23. novembar 2011. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja broj 2, u sudnici broj 3.
VIII Stečajni postupak otvoren je 10. oktobra 2011. godine, i istog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "Poljokom" d.o.o. Leskovac, Ulica 28. mart b.b. matični broj 17580248, PIB 103482534.
Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 10. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

DP "Gumoplastika"

 

4. St. broj 7/2010

 

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Leskovcu St. broj 299/97 od 16. aprila 1998. godine, otvoren je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Gumoplastika" Bujanovac.
Određuje se dopunsko ispitno ročište za 25. novembar 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova u zgradi Privrednog sudu u Leskovcu, Bulevar oslobođenja broj 2, sudnica broj 4, u stečajnom postupku nad Preduzećem "Gumoplastika" za preradu plastične maste, gume, kože i metala a.d. u stečaju iz Bujanovca, ul. Karađorđa Petrovića broj 215.
Na dopunskom ispitnom ročištu pozivaju se stečajni upravnik, stečajni poverioci i sva ostala zainteresovana lica.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

DP "Agroindustrijski kombinat "Leskovac"

07249209

1. St. broj 280/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2206

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/AIK+LESKOVAC.shtml/seo=/companyid=3327

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Miroslav Ilić, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom DP "Agroindustrijski kombinat "Leskovac" iz Medveđe u stečaju, Industrijska zona bb, matični broj 07249209, PIB broj 100331548, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog od strane predlagača Agencija za privatizaciju - Centar za aukciju i prinudnu likvidaciju, koju zastupa po ovlašćenju poverenik Miloš Ocokoljić, 5. oktobra 2011. godine doneo je
REŠENJE
I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP Agroindustrijski kombinat "Leskovac" iz Medveđe u stečaju, Industrijska zona bb, matični broj 07249209, PIB broj 100331548, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 3. juna 2011. godine, od strane predlagača Agencija za privatizaciju - Centar za aukciju i prinudnu likvidaciju, koju zastupa po ovlašćenju poverenik Miloš Ocokoljić.
II Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI Ispitno ročište zakazuje se za 6. mart 2012. godine u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
VII Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 16. novembar 2011. godine, u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sudnica broj 4.
VIII Stečajni postupak otvoren je 5. oktobra 2011. godine, i istog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX Nalaže se Agencija za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom DP Agroindustrijski kombinat "Leskovac" iz Medveđe.
Nalaže se zastupniku dužnika da izvršni primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli 12. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Sigomije Companu

 

1. St. broj 142/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1940

 

Rešenjem Privrednog suda u Leskovcu, St. broj 142/2011 od 3. juna 2011. godine, otvoren je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Sigomije Companu Topli Do, Topli Do b.b., zbog toga što ne može odgovoriti svojim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
Određuje se nastavak prvog poverilačkog ročišta za 25. novembar 2011. godine, u 11,30 časova u sudnici broj 4, zgrada Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2.
Određuje se ispitno ročište za 25. novembar 2011. godine u 11,45 časova u sudnici broj 4, zgrada Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

d.o.o. "Streco"

 

3. St. broj 95/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1816

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Streco" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Miroljub Dimitrijević, odlučujući o ponovnom zahtevu stečajnog upravnika od 19. oktobra 2011. godine za odlaganje ispitnog ročišta, doneo je 20. oktobra 2011. godine, sledeće rešenje
Ispitno ročište zakazano za dan 25. oktobra 2011. godine sa početkom u 9,00 časova otkazuje se.
Novo ispitno ročište zakazuje se za dan 20. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 3.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

Drvogrmeč d.o.o.

17566873

I St. broj 339/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2254

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Drvogrmeč d.o.o. Novi Sad, Ilije Ognjanovića 2, MB: 17566873 PIB: 103454290 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd, Bul. M. Pupina 6, dana 18. oktobra 2011. godine donosi sledeće
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Drvogrmeč d.o.o. Novi Sad,. Ilije Ognjanovića 2, MB: 17566873 PIB: 103454290, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika se imenuje Mira Šabanović iz Novog Sada, Bul. Kralja Petra Prvog br. 69.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 6. decembra 2011. godine sa početkom u 10,20 časova, u ovom sudu,. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 24. januara 2012. godine, sa početkom u 9,15 časova, u ovom sudu. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 18. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Junior HN d.o.o.

7775571

I St. broj 771/11

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2266

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Junior HN d.o.o. Bečej Bulevar Jaše Tomića, br. 5, MB: 7775571, PIB 102230122 po obaveštenju NBS Kragujevac od 2. marta 2011. godine i po predlogu predlagača OTP banke Novi Sad od 17. maja 2011. godine, dana 19. oktobra 2011. godine donosi sledeće
REŠENJE
Usvajaju se predlozi OTP banka Srbija a.d. Novi Sad i Reiffeisen Rent d.o.o. Beograd o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Junior HN d.o.o., Bečej, Bulevar Jaše Tomića 5, MB:7775571, PIB 102230122 stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Jasmina Mašulović iz Novog Sada, Bulevar despota Stefana 16/111.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 17. novembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 13. decembar 2011. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 19. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

DOO "Elit promet"

08630771

5. St. broj 97/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1659

 

Privredni sud u Pančevu, postupaju po sudiji Svetlani Denčić Bjelanović, kao stečajnom sudiji u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Elit promet" iz Padine, V. Vlahovića 18a, matični broj 08630771, PIB 100988993, doneo je 21. oktobra 2011. godine, rešenje kojim je zakazao ispitno ročište radi ispitivanja potraživanja koje će se održati dana 6. decembra 2011. godine u 11,30 časova, u sali 125, prvi sprat Privrednog suda u Penčevu.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

DOO "Ninal"

20077921

5. St. broj 39/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1629

 

Privredni sud u Pančevu, postupajući po sudiji Svetlani Denčić Bjelanović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Ninal" Kačarevo, Prvomajska broj 72, matični broj 20077921, PIB 104024666, doneo je dana 21. oktobra 2011. godine rešenjem kojim je zakazao ročište radi ispitivanja potraživanja koje će se održati dana 6. decembra 2011. godine u 13,00 časova, u sali 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

DOO "Pobeda"

08046588

5. St. broj 38/2011

 

 

 

Privredni sud u Pančevu, postupajući po sudiji Svetlani Denčić Bjelanović, kao stečajnom sudiji, u stečajnom postupku pokrenutom nad stečajnim dužnikom DOO "Pobeda" iz Vladimirovca, ul. JNA broj 2, matični broj 08046588, PIB 101086941, doneo je dana 21. oktobra 2011. godine rešenjem kojim je zakazao ročište radi ispitivanja potraživanja koje će se održati dana 6. decembra 2011. godine u 9,00 časova, u sali 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

"Calera" DOO

 

St. broj 11/2010

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, u stečajnom veću sastavljenom od sudije Dragice Gačić Petković kao predsednika stečajnog veća, te sudija Dragane Savić i Katice Popović, kao članova veća, u predmetu stečaja nad "Calera" DOO, u stečaju iz Beograda, koga zastupa stečajni upravnik, Saša Ristivojević na završnom ročištu održanom dana 21. oktobra 2011. godine, doneo je sledeće:
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika, "Calera"DOO, u stečaju iz Beograda, Radnička 5.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, "Calera"DOO, u stečaju iz Beograda, Radnička 5.
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika, Saša Ristivojević, iz Pećinaca.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Zemljoradnička zadruga "Kupinovo"

 

1. St. broj 13/2010

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, u stečajnom veću sastavljenom od sudije Dragice Gačić Petković kao predsednika stečajnog veća, te sudija Dragane Savić i Katice Popović, kao članova veća, u predmetu stečaja nad Zemljoradničkom zadrugom "Kupinovo" u stečaju iz Kupinova, koga zastupa stečajni upravnik, Saša Ristivojević na završnom ročištu održanom dana 21. oktobra 2011. godine, doneo je sledeće
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika, Zemljoradnička zadruga "Kupinovo" u stečaju iz Kupinova, od 16. avgusta 2011. godine.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, Zemljoradnička zadruga "Kupinovo" u stečaju iz Kupinova.
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika, Saša Ristivojević, iz Pećinaca.
U Sremskoj Mitrovici, St. broj 13/2010.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

DIP "Lipa"

 

2. St. broj 28/10

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao stečajni sud, postupajući u veću sastavljenom od sudije Katice Popović, kao predsednika veća, sudija Gine Tešanović i Dragane Savić, kao članova veća u postupku stečaja dužnikom DIP "Lipa" u stečaju iz Šida, donosi 7. oktobra 2011. godine van ročišta, na osnovu člana 122. Zakona o stečajnom postupku sledeće
REŠENJE
Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DIP "Lipa" u stečaju iz Šida.
Završno ročište će se održati 14. novembra 2011. godine u 8,00 časova, sudnica broj 18 (drugi sprat) u Privrednom sudu Sremska Mitrovica, Sv. Dimitrija 39.
Na završnom ročištu će se raspravljati o:
1. završnom računu stečajnog upravnika,
2. konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova,
3. prigovorima na završni račun odn. na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,
4. neraspodeljenim delovima deobne mase,
5. drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o određivanju završnog ročišta je istaknuto na oglasnu tablu Suda 7. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

DP Sever trgovina i ugostiteljstvo

08266417

3. St. broj 182/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2226

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/Sever.shtml/seo=/companyid=22839

Privredni sud u Somboru Rešenjem br. St. broj 182/2011 od 24.10. 2011 godine otvara postupak stečaja nad dužnikom DP Sever trgovina i ugostiteljstvo u likvidaciji Sombor, Karađorđeva 3, MB: 08266417, PIB: 101841666, zbog stečajnog razloga prezaduženost. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju RS Beograd, Terazije 23. pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sudu podneskom u 2 primerka sa priloženim dokazima, bez obzira da li su u likvidacionom postupku prijavili svoja potraživanja, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze bez odlaganja prema stečajnoj masi. Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad dužnikom u odgovarajući registar. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 28.11.2011. godine sa početkom u 12,30 časova, sudnica 1 Privrednog suda u Somboru, Venac Vojvode Živojina Mišića broj 23. Ispitno ročište zakazuje se za 23.1.2012. godine sa početkom u 12,30 časova, sudnica 1, Privrednog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23. Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka teku od dana isticanja Oglasa o pokretanju postupka na oglasnu tablu Suda danom donošenja ovog rešenja 24.10.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"General Fruit"

20243520

2. St. broj 154/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/ pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Somboru, rešenjem St. broj 154/2011 od 24. oktobra 2011. godine utvrdio je da stečajni dužnik "General Fruit" Crvenka nema pokretne ni nepokretne imovine i da su raspoloživa sredstva neznatne vrednosti, pa je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "General Fruit" Crvenka, Velja Vlahovića 2, matični broj 20243520 PIB 105203402, zaključio.

Izvor: Redakcija, 8.11.2011.