Aktuelne vesti na dan 09. januar 2012

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 32-33/ decembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 34-35/decembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 9-10/ decembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 9-10. decembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 103 OD 31.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

ANEKS I POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRAĐEVINARSTVO I INDUSTRIJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA SRBIJE  ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011)

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE  ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNE KOMORE KOSOVA I METOHIJE ZA 2012. GODINU  ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ZA 2012. GODINU  ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011)

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HEMIJU I NEMETALE SRBIJE  ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011)

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE  ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011)

PRAVILNIK O PORESKOM RAČUNOVODSTVU  ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011)

PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM  ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011)

REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA ZA JANUAR, FEBRUAR I MART 2012. GODINE  ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011)

STRATEGIJA ZA PRIMENU KONVENCIJE O DOSTUPNOSTI INFORMACIJA, UČEŠĆU JAVNOSTI U DONOŠENJU ODLUKA I PRAVU NA PRAVNU ZAŠTITU U PITANJIMA ŽIVOTNE SREDINE – ARHUSKA KONVENCIJA  ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011)

UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2012. GODINU  ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011)

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 100 OD 29.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O POSTUPANJU S AKTIMA KOJI SE PODNOSE U ELEKTRONSKOM OBLIKU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O STRATEŠKOM PLANU DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE ZA PERIOD 2011 – 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I VISINE ČLANARINE REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE SUBOTICA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE I NAČINA I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRALJEVO ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINA, ROKA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI PANČEVO ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA KOJU SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI UŽICE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE I OSNOVICE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI VOJVODINE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU UPISA LEKA U REGISTAR TRADICIONALNIH BILJNIH, ODNOSNO HOMEOPATSKIH LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU SUBVENCIONISANJA PRODAJE TRAKTORA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I RADU LEKARSKIH KOMISIJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O MEDICINSKO-DOKTRINARNIM STANDARDIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O METODOLOGIJI FORMIRANJA CENA ZA UNIVERZALNU POŠTANSKU USLUGU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O REGISTRU HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBAVEŠTENJA LICU KOJE HOĆE DA DA KRV ILI KOMPONENTE KRVI, SADRŽINI UPITNIKA I SADRŽAJU OBRASCA SAGLASNOSTI LICA KOJE PRISTUPA DAVANJU KRVI ILI KOMPONENATA KRVI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA SERTIFIKATA DOBRE LABORATORIJSKE PRAKSE, PODACIMA KOJI SE UPISUJU U REGISTAR IZDATIH SERTIFIKATA, KAO I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA SERTIFIKATA O PRIMENI SMERNICA DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O STRUČNIM ISPITIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA ZA UNOŠENJE ŠTETNIH ORGANIZAMA I UVOZ BILJA, BILJNIH PROIZVODA I PROPISANIH OBJEKATA ZA POTREBE OGLEDA, NAUČNE SVRHE ILI ZA RAD NA KLONSKOJ SELEKCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA, LISTI ZAŠTIĆENIH PODRUČJA, USLOVIMA I NAČINU PRAĆENJA RADI MOGUĆEG OTKRIVANJA POJAVE ONIH ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA KOJE JE TO PODRUČJE PROGLAŠENO ZAŠTIĆENIM, KAO I O BRISANJU ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SA LISTE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA OVLAŠĆENA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KVALITETA ŠIRE, VINA I DRUGIH PROIZVODA U POGLEDU TEHNIČKE I PROFESIONALNE
OSPOSOBLJENOSTI, REFERENTNIH METODA ZA FIZIČKO-HEMIJSKE I MIKROBIOLOŠKE ANALIZE VINA, KAO I SENZORNOG OCENJIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O DOPUNI UREDBE O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ STOČARSTVA U SARADNJI SA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)
UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU VOĐENJA REGISTRA MERA I PODSTICAJA REGIONALNOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZATEZNE KAMATE PO ODOBRENIM KRATKOROČNIM KREDITIMA DATIM FIZIČKIM LICIMA ZA FINANSIRANJE REGISTROVANIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U CILJU PODSTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O REPROGRAMIRANJU I OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZATEZNE KAMATE PO ODOBRENIM DUGOROČNIM KREDITIMA DATIM ZA FINANSIRANJE REGISTROVANIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA U CILJU PODSTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE PLATE, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA, KAO I NAČINU OBRAČUNA PLATE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O LISTI INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA I AKTIVNOSTI U KOJIMA SE KONTROLIŠE EMISIJA ISPARLJIVIH ORGANSKIH JEDINJENJA, O VREDNOSTIMA EMISIJE ISPARLJIVIH ORGANSKIH JEDINJENJA PRI ODREĐENOJ POTROŠNJI RASTVARAČA I UKUPNIM DOZVOLJENIM EMISIJAMA, KAO I ŠEMI ZA SMANJENJE EMISIJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O NAČINU I POSTUPKU IZVRŠAVANJA VOJNE, RADNE I MATERIJALNE OBAVEZE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MINERALNIH I DRUGIH GEOLOŠKIH RESURSA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE I POLITIKE RAZVOJA INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE OD 2011. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

ČASOPIS:
PRAVNI INSTRUKTOR:

PRIMENA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE O PREVOZU STVARI U MEĐUNARODNOM DRUMSKOM I KOMBINOVANOM SAOBRAĆAJU
PRIMER: STATUT JAVNOG, DVODOMNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA

 

ČASOPIS:
BUDŽETSKI INSTRUKTOR:

 • KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA: "Sl. glasnik RS", br. 100/2011
 • KOMENTAR TREĆIH (NAJNOVIJIH) IZMENA I DOPUNA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU - "Sl. glasnik RS", br. 101/2011

Razlozi za hitnost i osnovni ciljevi koji su postignuti donošenjem Izmena i dopuna Zakona

Devizna sredstava KJS (verovatno) od 1. jula 2012. godine će se voditi kod Uprave za trezor

Srednjoročni prioriteti u Izveštaju o fiskalnoj strategiji

Izmenjen je budžetski kalendar

Kalendar za nivo Republike Srbije

Kalendar budžeta lokalne vlasti

Ostale izmene i dopune

 • GODIŠNJI ISPIT I RAZREDNI ISPIT U MUZIČKOJ ŠKOLI  
 • AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE OD ZNAČAJA ZA BUDŽETSKO POSLOVANJE: • Ažurno dana 9.1.2012. godine •

1. PROSEČNA MESEČNA ZARADA PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ZA 2011. GODINU

2. MINIMALNA ZARADA ZA 2011. GODINU

2a MINIMALNA ZARADA ZA 2012. GODINU

3. OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRŽAVNIM ORGANIMA

4. NAJNIŽA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE*

5. NAJVIŠA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE*

6. NAJNIŽA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE*

7. OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJE SE OBRAČUNAVA DOPRINOS PIO ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ZA PERIOD OD 1.11. DO 31.1.2012. - "Sl. glasnik RS", br. 80/2011

8. PREGLED USKLAĐENIH NEOPOREZIVIH IZNOSA POJEDINIH PRIMANJA PREMA ZAKONU O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ZA PERIOD OD 1.2.2011. DO 31.1.2012. GODINE

9. KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANA U DRUŠTVENOJ, DRŽAVNOJ I SVOJINI GRAĐANA* U 2011. GODINI

10. OTKUPNA CENA STANA PREMA ZAKONU O STANOVANJU*

11. REVALORIZACIJA RATA ZA OTPLATU STANOVA

12. VREDNOST JAVNIH NABAVKI U 2012. GODINI

13. INDEKS POTROŠAČKIH CENA U 2011. GODINI

14. NOMINALNI IZNOSI PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM I CENZUSI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

15. CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.1.2012. GODINE

16. PREGLED POJEDINIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I OSTALIH FIZIČKIH LICA - OSNOV ZA ISPLATU I PORESKI TRETMAN, SA USKLAĐENIM NEOPOREZIVIM IZNOSIMA

a) Primanja koja imaju tretman zarade - plate

b) Primanja koja imaju tretman naknade troškova i druga - ostala primanja zaposlenih

c) Isplate - primanja lica koja nisu zaposlena kod poslodavca

17. SPISAK DNEVNICA PO STRANIM DRŽAVAMA PREMA UREDBI O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

ČASOPIS:
PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:

 • KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA KOJE ĆE SE PRIMENJIVATI NA OBRAČUN POREZA ZA 2012. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 101/2011

Ustanove i druga pravna lica koja prihode pretežno ostvaruju na tržištu podnosiće Poreski bilans na Obrascu PB 1

Preciziraju se uslovi pod kojima se u Poreskom bilansu priznaju rashodi po osnovu otpisa pojedinačnih potraživanja

Proširuje se predmet oporezivanja prihoda nerezidenata porezom po odbitku

Uvodi se novi poreski podsticaj za korisnike slobodne zone koji se bave proizvodnom delatnošću

Vrši se usaglašavanje sa osnovnom merom inflacije - godišnjim indeksom potrošačkih cena

Povećani su iznosi novčanih kazni za poreske prekršaje

 

 • KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI - "Sl. glasnik RS", br. 101/2011

Preciziranje nadležnosti jedinica lokalnih samouprava

Uvođenje obaveze Poreskoj upravi da objavljuje podatke o iznosu poreskog duga svih poreskih obveznika

Preciziranje pojma poreskog punomoćnika

Plaćanje poreskih obaveza cesijom, asignacijom kada je račun poreskog obveznika u blokadi

Prestanak poreske obaveze u slučajevima zaključenja stečajnog postupka

Preciziranje u postupku registracije - dodeljivanja i oduzimanja PIB

Zabrana dodele PIB i kada je osnivač pravnog lica - fizičko lice sa neizmirenim poreskim obavezama

Žalbeni postupak

Uvođenje obaveze bankama da ne isplaćuju zarade bez dokaza da su plaćeni pripadajući porezi i doprinosi

Slučajevi kada se ne može podneti izmenjena poreska prijava

Obaveza banke u slučaju ustanovljenja privremene mere zabrane prenosa novčanih sredstava preko računa poreskog obveznika

Odlaganje plaćanja poreskog duga

Neopoziva bankarska garancija

Uslovi za odlaganje plaćanja poreskog duga

Odlaganje manjih poreskih dugova

Odlaganje poreskog duga licima u finansijskom restrukturiranju

Postupak prinudne naplate poreza

Predmet prinudne naplate

Isplata prioritetnog založnog poverioca

Prinudna naplata na zaradi, odnosno naknadi zarade, odnosno penziji

Zastarelost

Refundacija poreza

Nezastarevanje prava na utvrđivanje, naplatu i povraćaj doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Apsolutna zastarelost

Otpis poreskog duga

Postupak kancelarijske kontrole

Kaznene odredbe

Krivično delo neosnovanog iskazivanja iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit

Samoprijavljivanje

 • INDEKS CENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA ZA DOMAĆE TRŽIŠTE U REPUBLICI SRBIJI - DECEMBAR 2011. GODINE

ČASOPIS:
CARINSKI INSTRUKTOR:

 • UVOZNE DAŽBINE U 2012. GODINI NA ROBU POREKLOM IZ DRŽAVA EFTA

Industrijski proizvodi

Poljoprivredni proizvodi

Sezonske carine

Posebne dažbine (prelevmani)

 • CARINJENJE PROIZVODA AVIO INDUSTRIJE ČIJE JE POREKLO IZ ZEMALJA EVROPSKE UNIJE I NJIHOVO SVRSTAVANJE
 • ODOBRENJE ZA UPOTREBU ODVOJENOG KNJIGOVODSTVENOG ISKAZIVANJA ZA DRŽANJE ZALIHA MATERIJALA SA POREKLOM I BEZ POREKLA KOJI SE KORISTE U PROIZVODNJI
 • PRAVILAN IZBOR TARIFNOG BROJA I OBAVEZNOST ILI NEOBAVEZNOST ISTOG U RAZLIČITIM ZEMLJAMA
NOVA UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE: INFORMACIJA O PRIMENI UREDBE O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE TRŽIŠNA INSPEKCIJA KONTROLIŠE PRIMENU UREDBE O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE

Petrović je u izjavi za Radio-televiziju Srbije (RTS) istakao da je ova uredba dala dobre rezultate, da su cene smanjene i da su pomenuti proizvodi jeftiniji nego što su bili.

Bilo je nedopustivo da marže u Srbiji budu veće nego u drugim, razvijenijim zemljama, istakao je ministar i napomenuo da bi u narednih šest meseci, koliko je planirano da se Uredba primenjuje, trebalo da bude poznato pravo stanje na tržištu te robe, kao i koliko ko zarađuje od marže.

Takođe, on je ponovio da su glavni ciljevi agrarne politike u 2012. godini niže cene, više zarade proizvođačima, ali i što kvalitetnije namirnice.

Petrović je najavio podsticajne mere u proizvodnji mleka i svih vrsta mesa, kao i velike planove u oblasti povećanja proizvodnje industrijskog bilja - repe, soje i suncokreta.

Do kraja januara izaći ćemo sa svim uredbama, tako da će svi proizvođači pre prolećne setve znati šta ih očekuje i na šta mogu da računaju, potvrdio je ministar.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 7.1.2012.

04.01.2012.

Tržišna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede  otpočela je danas 4. januara 2012. godine, kontrolu trgovaca na malo u sprovođenju aktivnosti na primeni Uredbe kojom se ograničava najviša ukupna stopa marže za određenu robu od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi. Kontrolom će biti obuhvaćeni svi značajniji snabdevači na republičkom, regionalnom i lokalnom nivou.

Posebna pažnja biće posvećena velikim trgovinskim lancima pa će se nadzor obaviti u njihovim sedištima kao i u njihovim maloprodajnim objektima. Takođe, kontrola će se vršiti u svim maloprodajnim objektima gde se potrošači pretežno snabdevaju i svim specijalizovanim prodavnicama (mesarama, ribarnicama i prodavnicama mleka i mlečnih proizvoda).  

U prvoj fazi planirane su 762 kontrole tokom kojih će tržišni inspektori upoznavati privredne subjekte sa obavezama i načinom poslovanja u skladu sa odredbama Uredbe, pojasniti pojedine odredbe Uredbe, način postupanja kao i razjasniti sporna pitanja. Tržišni inspektori vršiće uvid u popisne liste robe u maloprodajnim objektima na dan 31. decembra 2011. godine i kontrolisaće prijem robe na koju se odnosi Uredba posle 01. januara 2012.godine.

U slučaju utvrđenih nepravilnosti inspektori će rešenjem dati nalog za njihovo otklanjanje sa rokom od tri dana. Ukoliko po isteku tog roka nisu izvršeni dati nalozi mogu se preduzimati mere propisane Zakonom o trgovini i Uredbom i to - privremena zabrana prometa određene robe, privremena zabrana obavljanja delatnosti i podnošenje prijave za pokretanje prekršajnog postupka.

Podsetimo, Uredbom o posebnim uslovima prometa određene robe ograničava se ukupna stopa marže u visini od 10% za pšenično brašno (tip 400 i 500), jestivo biljno ulje (suncokretovo), kravlje mleko, pasterizovano i sterilizovano (svih masnoća) i jogurt (svih masnoća) šećer (beli kristalni) i sveže meso (svinjsko, goveđe i kokošije) i slatkovodna riba.

Ukupna stopa marže je zbir pojedinačnih stopa marže u svim fazama prometa (trgovina na veliko i trgovina na malo) počevši od proizvođačke, odnosno cene po kojoj se roba prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu. U skladu sa Uredbom maksimalna ukupna stopa marže u svim navedenim fazama prometa može biti do 10%, što znači da naknadna knjižna odobrenja (rabat, kasas konto i sl.) nisu dozvoljena.

Uredba se odnosi na navedenu robu koja se isporučuje i fakturiše počev od dana stupanja Uredbe na snagu.

Imajući u vidu saopštenje Ministarstva od 5. Januara iz koga proizilazi da se Uredba primenjuje na robu koja se prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu, logičan zaključak je da se nivelacija cena naniže neće primenjivati za zatečenu robu, odnosno robu na zalihama.

Svaka faktura za proizvode obuhvaćene Uredbom mora da sadrži posebno iskazanu visinu stope pojedinačne marže, kao i podatak o iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže u prethodnim fazama prometa za svaki proizvod. Na ovaj način učesnici u svim fazama prometa mogu jasno da imaju uvid o mogućem procentu marže koji mogu uračunati.

 

05.01.2012.

1. Katalog robe na koju se odnosi odredba čl. 2. st. 1. Uredbe, usklađen sa odrednicama merodavnih pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za citirane proizvode, obuhvata:
1) Pšenično brašno, tip „400“ i tip „500“; pod pšeničnim brašnom se podrazumeva proizvod dobijen mlevenjem očišćene i pripremljene pšenice.
2) Jestivo ulje, suncokretovo; odnosi se na sve oblike jestivog ulja proizvedenog od semena suncokreta;
3) kravlje mleko, termički obrađeno (pasterizovano, sterilizovano) i jogurt:
a) svi oblici pasterizovanog i sterilizovanog (UHT) mleka; odnosi se na punomasno, delimično obrano i obrano mleko, kao i na termički obrađeno mleko sa smanjenim sadržajem laktoze konverzijom u glukozu i galaktozu. Kondenzovano mleko, mleko u prahu, mlečni napici i mlečni dezerti, nisu termički obrađeno mleko, odnosno nisu predmet Uredbe.
b) jogurt podrazumeva proizvod fermentacije mleka koji ispunjava sledeće zahteve: da je bele do belo-žućkaste boje; da ima svojstven miris i prijatno kiseo ukus; da je čvrste, gusto-tečne homogene konzistencije; da pH vrednost nije manja od 3,8. Fermentisani mlečni napici koji su proizvod na bazi fermentacije mleka uz dodatak šećera, kakaoa, kafe, voća, voćnog soka i dr., nisu predmet Uredbe.
4) šećer, beli kristalni; podrazumeva šećer (beli šećer) i ekstra beli šećer, kao prečišćenu i kristalizovanu saharozu sa jasno definisanim kvalitetom. Oblikovani (kocka ili drugi oblici), šećer u prahu (mleveni šećer) i šećer u tečnom obliku, nisu predmet Uredbe.
5) sveže meso, svinjsko, goveđe i kokošje, i slatkovodna riba:
a) svinjsko meso, koje se stavlja u promet kao prasetina (meso prasadi) i svinjetina (meso svinja).
b) goveđe meso jeste meso goveda koje se stavlja u promet kao teleće meso (teletina), juneće meso (junetina) i goveđe meso (u užem smislu; govedina).
v) kokošje meso jeste meso kokoši koje se stavlja u promet kao pileće meso i kokošije meso (u užem smislu)
g) sveža slatkovodna riba jeste riba koja se stavlja se u promet kao slatkovodna riba iz ribnjaka i slatkovodna riba iz otvorenih voda.

Meso ubuhvata i usitnjeno meso, i to mleveno meso, usitnjeno meso pripremljeno za oblikovanje i usitnjeno oblikovano meso.

Sveže meso, odnosno sveža riba, podrazumeva da nije zamrzavano ni u jednoj fazi prometa, odnosno da je isporučeno kao sveže. Prema tome, Uredba se odnosi i na meso koje je smrznuto nakon nabavke u veleprodaji, odnosno u fazi maloprodajnog objekta.

2. Imajući u vidu da su predmet Uredbe posebni uslovi prometa određene robe u svim fazama prometa, prvenstveno ograničenje ukupne stope marže, ovi uslovi se primenjuju na robu koja se prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu počev od dana njenog stupanja na snagu. Konkretno, to podrazumeva predmetnu robu koja je isporučena i fakturisana nakon citiranog vremenskog momenta.

3. Iznos u odnosu na koju se obračunava najviša ukupna stopa marže u smislu čl. 2 Uredbe, jeste VP cena po kojoj proizvođač (odnosno drugi privredni subjekt), stavlja predmetnu robu u promet, odnosno fakturiše drugom privrednom subjektu, radi njene dalje prodaje (u veleprodaji ili maloprodaji). S obzirom da se ova cena obračunava tako da uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.), u pitanju je neto fakturna cena po kojoj se vrši plaćanje.

U pogledu robe iz uvoza, početni iznos u odnosu na koji se obračunava najviša ukupna stopa marže, na način kako je to opisano u prethodnom stavu, jeste VP cena po kojoj uvoznik prodaje tu robu na tržištu Republike Srbije.

Jedina pogodnost koja se priznaje u pogledu navedene robe, nakon njene isporuke i fakturisanja, jeste povraćaj (remitenda), u skladu sa odredbom čl. 3. st. 2. Uredbe. Povraćaj može biti naturalni (iste robe) ili kao finansijska pogodnost.

Poseban uslov u pogledu iskazivanja visine pojedinačne marže i podatka i iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže iz čl. 2. Uredbe (čl. 3. st. 2. Uredbe), konretno se odnosi na trgovce na veliko, odnosno posrednike u prometu predmetne robe.

4. Uredba je objavljena u «Sl. glasniku RS» br. 102/11 od 31.12.2011. godine, i u skladu sa prelaznom i završnom odredbom, stupa na snagu 1.01.2012. i važi šest meseci od dana stupanja na snagu.

UREDBA
O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE
("Sl. glasnik RS", br. 102/2011)

Član 1
Ovom uredbom se uređuju posebni uslovi prometa određene robe, ograničenjem najviše ukupne stope marže za određenu robu koja je od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi, i ograničenjem roka plaćanja te robe i vrednosti povraćaja, a u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu, odnosno otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja tom robom.
Član 2
Ograničava se najviša ukupna stopa marže u prometu određene robe, u visini od 10%, i to za:
1) pšenično brašno, tip "400" i tip "500";
2) jestivo biljno ulje, suncokretovo;
3) kravlje mleko, termički obrađeno (pasterizovano, sterilizovano), i jogurt;
4) šećer, beli kristalni;
5) sveže meso, svinjsko, goveđe i kokošje, i slatkovodna riba.
Ukupna stopa marže iz stava 1. ovog člana se obračunava kao zbir pojedinačnih stopa marži u svim fazama prometa, a u odnosu na proizvođačku cenu robe, odnosno cenu po kojoj se roba prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu, i uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.) iskazane na fakturi ili putem knjižnog odobrenja.
Član 3
Rok plaćanja proizvođaču, odnosno dobavljaču robe iz člana 2. ove uredbe, ne može biti duži od 60 dana od dana prijema računa za isporučenu robu.
Faktura iz stava 1. ovog člana mora da sadrži posebno iskazanu visinu stope pojedinačne marže, kao i podatak o iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže iz člana 2. ove uredbe.
Povraćaj (remitenda) robe iz člana 2. ove uredbe, ne može biti veći od 2% vrednosti isporučene robe na mesečnom nivou.
Član 4
Novčanom kaznom od 200.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako postupa suprotno odredbi iz čl. 2. i 3. ove uredbe.
Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.
Član 5
Nadzor nad primenom ove uredbe obavlja Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.
Član 6
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" i važi šest meseci od dana stupanja na snagu.

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA: Uprava za javne nabavke biće u sastavu Ministarstva finansija

Budžetski korisnici i javna preduzeća su i u 2011. godini kršili propise u sprovođenju javnih nabavki, o čemu su obaveštene Budžetska inspekcija i Državna revizorska institucija (DRI), izjavio je 6. januara direktor Uprave za javne nabavke Predrag Jovanović. On je ukazao na veliki broj nepravilnosti u postupcima u kojima se zbog hitnosti ne sprovodi ceo postupak. Prema ranijoj proceni Transparentnosti Srbije, svake godine se zbog korupcije u javnim nabavkama izgubi 750 miliona evra.

"DRI je utvrdila da je u 2010. godini najviše nepravilnosti u trošenju novca i budžeta bilo u sprovođenju javnih nabavki, a očekujem da će to pokazati i izveštaj državnih revizora za 2011. godinu", rekao je Jovanović agenciji Beta.

On je istakao da je na osnovu izveštaja Uprave za javne nabavke za 2010. godinu o velikom broju nepravilnosti u postupcima javnih nabavki po hitnosti Puteva Srbije to preduzeće DRI uvrstila u godišnji plan revizije za 2011. godinu. "Uprava je za 2010. godinu uočila nepravilnosti kod čak 16 ugovora po 'hitnosti' Puteva Srbije, ukupne vrednosti 1,6 milijardi dinara, a u prvoj polovini 2011. otkriven je jedan postupak vredan 618 milona dinara", rekao je Jovanović.

DRI je revizijom finansijskih izveštaja za 2010. godinu budžetskih korisnika, javnih preduzeća i lokalnih samouprava utvrdili da su nepropisno sprovedene javne nabavke ukupne vrednosti 85,9 milijardi dinara, od čega su bez zakonskog osnova po hitnosti sprovedene nabavke u iznosu od 61,1 milijarde dinara.

"Izveštaj državnih revizora pokazuje koliko je važno da stručno, kompetentno i samostalno telo ukazuje DRI na nepravilnosti i time toj instituciji pomaže u otkrivanju nepravilnosti u ovoj širokoj oblasti sa 12.000 naručilaca", rekao je Jovanović i dodao da Uprava za javne nabavke dobro sarađuje sa DRI.

Prema podacima Uprave za javne nabavke za prvu polovinu prošle godine, Putevi Srbije su javnu nabavku izrade dokumentacije za deonicu obilaznicu oko Beograda od Dobanovačke petlje do Bubanj potoka, vrednu 618 miliona dinara, bez zakonskog osnova sproveli po hitnom postupku.

Uprava je navela i da je Javno preduzeće Gradsko stambeno iz Beograda nabavku opštih građevinskih radova na održavanju zgrada, vrednu 350 miliona dinara, realizovalo nepravilno jer je postupak po hitnosti realizovan za celu godinu. Kako se ističe, Gradsko stambeno je hitnu nabavku trebalo da obavi samo za određeni period do transparentnijeg postupka, pošto je vrednost nabavke velika.

Javno preduzeće PTT Srbije, ističe Uprava, realizovala je javnu nabavku usluga obezbeđenja i protivpožarne zaštite od oko 146 miliona dinara, pozivajući samo jednog ponuđača. Time je PTT povredio načelo jednakosti ponuđača i obezbeđivanja konkurencije među ponuđačima, što su osnovna načela javnih nabavki.

PTT Srbije je u 2011, navodi Uprava, uz nepravilnosti sproveo i nabavku usluga osiguranja zaposlenih od nesrećnog slučaja, vrednu 6,8 miliona dinara, pošto je pregovarački postupak sproveo po hitnom postupku, bez zakonskog osnova.

Nepravilnu nabavku zbog pregovaračkog postupka po hitnosti, bez zakonskog osnova obavili su i Rudarski basen "Kolubara" prilikom kupovine hodnih strojeva za mašine, vrednih 74,4 miliona dinara i Ministarstvo poljoprivrede i trgovine, u nabavci hardverske opreme za Upravu za veterinu, vredne 18 miliona dinara.

U izveštaju Uprave za javne nabavke o javnim nabavkama sprovedenim u prvoj polovini 2011. godine navedeno je da je Javno komunalno preduzeće Gradska toplana iz Kruševca nepravilno realizovalo javnu nabavku kredita od 1,3 miliona evra, pošto je izabralo neispravnu ponudu kao najpovoljniju i neosnovano primenilo pregovarački postupak po hitnosti.
Opština Bačka Palanka sprovela je postupke javnih nabavki za rekonsturukciju kompleksa Bagremar i obnovi sportskih terena Tikvera, vredne 14 i 6,7 miliona dinara, bez zakonskih uslova za pokretanje postupka, jer opština nije imala obezbeđen novac.

Uprava, prema rečima Jovanovića, nema informacije šta Budžetska inspekcija preduzima na osnovu izveštaja koji su joj dostavljeni o nepravilnostima u javnim nabavkama. Budžetska inspekcija je deo Ministarstva finansija, čime se, na šta je ranije ukazivao predsednik Saveta DRI Radoslav Sretenović, dovodi u pitanje nezavisnost i nepristrasnost u kontroli javnih nabavki.

Izmenama Zakona o javnim nabavkama, koje je krajem 2011. godine usvojila Vlada Srbije, predviđeno je i da Uprava za javne nabavke bude u sastavu Ministarstva finansija.

Sretenović smatra da je od broja institucija koje se bave kontrolom javnih nabavki važnije pooštravanje kaznenih odredbi, odnosno povećanje iznosa prekršajnih kazni, kao i da bude predviđena krivična odgovornost za nezakonitosti u toj oblasti i produžen rok zastarelosti na tri godine.

Background

Izmenama Zakona o javnim nabavkama, koje je krajem 2011. godine usvojila Vlada Srbije, predviđeno je i da Uprava za javne nabavke bude u sastavu Ministarstva finansija. U toku pripreme izmena sistema javnih nabavki iz EU su srpskim vlastima poručili da kapacitete, znanje i stručnost Uprave, koja je zadužena za kontrolu javnih nabavki, ne treba izgubiti.
Procenjuje se da se u Srbiji na javnim nabavkama troši između tri i četiri milijarde evra i da bi se čak milijarda mogla uštedeti ako bi se sprečila korupcija.

Izvor: EurActiv.rs, 6.1.2012.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Objavljen spisak najvećih poreskih dužnika na dan 30. decembar 2011. godine

Zbog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 101/2011 - prim. red), između ostalog i člana 7. kojim je regulisano da dug poreskog obveznika ne predstavlja tajnu, a da Zakon stupa na snagu 07.01.2012. godine, obaveštavamo Vas zašto kod pojedinih obveznika iz zakonskih razloga nije mogla da se radi ni redovna ni prinudna naplata.

Ti razlozi i te norme koje su sprečavale Poresku upravu da vrši naplatu prikazane su u daljem tekstu.

Privatizacija i restrukturiranje - Shodno članu 20ž Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007 - dr. zakon i 30/2010 - dr. zakon - prim. red) od dana donošenja odluke o restrukturiranju do dana donošenja odluke o okončanju restrukturiranja, ne može se protiv subjekta privatizacije, odnosno nad njegovom imovinom, odrediti ili sprovesti prinudno izvršenje niti bilo koja mera postupka izvršenja radi namirenja potraživanja.

Odluka o restrukturiranju ima snagu izvršne isprave.

Odluku o restrukturiranju Agencija, u roku od pet dana od dana njenog donošenja, dostavlja organu nadležnom za sprovođenje prinudne naplate, sudovima i drugim organima nadležnim za donošenje osnova i naloga za prinudnu naplatu.

Na osnovu odluke o restrukturiranju organ nadležan za sprovođenje prinudne naplate obustavlja izvršavanje evidentiranih osnova i naloga, a sudovi i drugi organi nadležni za donošenje osnova i naloga za prinudnu naplatu ne donose nove osnove i naloge za prinudnu naplatu.

Za subjekte koji se privatizuju metodom javnog tendera, odnosno javne aukcije, državni poverioci ne mogu tražiti prinudnu naplatu niti bilo koju meru postupka izvršenja radi namirenja potraživanja nastalih do 31. decembra 2007. godine.

Postupak prinudnog izvršenja koji je u toku prekida se.

Za onog ko pokrene postupak izvršenja (bilo redovne ili prinudne naplate) shodno članu 64a Zakona o privatizaciji kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom od 100.000. do 300.000. dinara.

Stečaj - Za sve obveznike koji imaju dug po osnovu javnih prihoda a koji se nalaze u postupku stečaja, od dana pokretanja stečajnog postupka ne može Poreska uprava protiv stečajnog dužnika, odnosno nad njegovom imovinom, odrediti ili voditi prinudno izvršenje, shodno Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 99/2011 - dr. zakon - prim. red), već je dužna da prekine postupak prinudne naplate.

Stečajni poverioci svoja potraživanja prema stečajnom dužniku ostvaruju samo u stečajnom postupku.

Otvaranjem stečajnog postupka razlučno pravo se ostvaruje isključivo u stečajnom postupku, osim u slučaju donošenja odluke o ukidanju zabrane izvršenja i namirenja u skladu sa ovim zakonom.

Kad je u pitanju automatski stečaj veliki broj pravnih lica je brisan u registru APR po rešenju suda a imovina obveznika shodno članu 154. Zakona o stečaju prelazi u svojinu Republike. Imajući to u vidu više nema ni obveznika ni imovine iz koje se može dug naplaćivati pa se radi o nenaplativim dugovima.

Reprogrami - veliki broj obveznika podneo je zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga, shodno čl.73. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Reprogram se utvrđuju novi rokovi dospeća, ali je moguće odobriti ga na najviše 12 meseci. Za vreme reprograma računa se kamata. Ukoliko poreski obveznik čiji je dug reprogramiran redovno izmiruje rate reprograma ne može se voditi (a nema ni potrebe) postupak prinudne naplate.

Spisak najvećih dužnika pravnih lica na dan 30.12.2011.g. http://www.poreskauprava.gov.rs/
Spisak najvećih dužnika preduzetnika na dan 30.12.2011.g. http://www.poreskauprava.gov.rs/
Spisak najvećih dužnika fizičkih lica na dan 30.12.2011.g. http://www.poreskauprava.gov.rs/

Odeljenje za komunikaciju

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 6.1.2012.

ZAKON O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA: Vrednost oduzete imovine u Srbiji iznosi više od 350 miliona evra • Specijalni sud za osam godina postojanja doneo 630 presuda, od čega je 91 odsto osuđujućih •

Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu (Specijalni sud) donelo je za osam godina postojanja 630 presuda, od čega je 91 odsto osuđujućih, a gotovo svi osuđeni kažnjeni su višegodišnjim kaznama zatvora zbog raznih krivičnih dela organizovanog kriminala.

Od osnivanja Specijalizovanog tužilaštva (sada Tužilaštva za organizovani kriminal) i Posebnog odeljenja 2003. godine pokrenuto je ukupno 140 slučajeva, a pred sudom se našlo 1.320 okrivljenih, govore podaci Ministarstva pravde Srbije.

Tokom 2011. taj sud je izrekao 100 presuda optuženima, dok je Tužilaštvo za organizovani kriminal podnelo preko 240 krivičnih prijava i podiglo 160 optužnica protiv osumnjičenih pripadnika organizovanih kriminalnih grupa.

Za poslednje tri godine 2.965 osoba osuđeno je za korupciju na teritoriji Srbije uključujući i presude pred Posebnim odeljenjem koje se odnose na visoku korupciju.

Tužilaštva su podigla 6.500 optužnica za krivična dela korupcije, a među optuženima su sudije, tužioci, policajci i osobe označene kao lica sa posebnom odgovornošću.

Za poslednja dva meseca, prema podacima Ministarstva pravde, Tužilaštvo za organizovani kriminal podnelo je 32 krivične prijave, 56 zahteva za sprovođenje istraga i 47 optužnica samo za koruptivna krivična dela.

Podaci govore i o efikasnosti Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008 - prim. red), prema kojima vrednost oduzete imovine u Srbiji iznosi više od 350 miliona evra.

Direkcija tog Ministarstva za upravlajnje privremeno oduzetom imovinom trenutno upravlja sa 96 stanova, 34 kuće, 50 preduzeća na koje je odlukama suda i tužilaštva stavljena zabrana raspolaganja.

Rentiranjem nepokretnosti mesečno se u budžet Direkcije slije 20.000 evra, a novac se koristi za podršku radu državnih organa koji se bore protiv organizovanog kriminala, kao i u humanitarne svrhe.

Izvor: Tanjug, 6.1.2012.

PRVI SEMINARI ZA VOZAČE SA 18 KAZNENIH POENA BIĆE ODRŽANI POČETKOM FEBRUARA • Da bi mogli da pohađaju seminare i potom ponovo polažu vozački ispit, potrebno je da plate sve kazne i izdrže sve zabrane, kao i da sačekaju da prođe najmanje 90 dana •

Bez vozačke dozvole, zbog 18 kaznenih poena, ostalo je između 500 i 600 vozača koji će, od početka februara, moći da pohađaju seminare kako bi brže dobili taj dokument, najavljeno je iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

Direktor te agencije Stojadin Jovanović rekao je Tanjugu da su završene sve pripreme, uključujući i licenciranje predavača za organizovanje seminara.

On očekuje da će prvi seminari biti organizovani za oko mesec dana, odnosno početkom februara, jer u međuvremenu oni koji su ostali bez vozačke dozvole moraju da izmire i sve kazne.
Jovanović procenjuje da je u Srbiji, zbog raznih prekršaja i sakupljenih 18 kaznenih poena, bez vozačke dozvole ostalo između 500 i 600 nesavesnih vozača.

Da bi oni mogli da pohađaju seminare i potom ponovo polažu vozački ispit, potrebno je da plate sve kazne i izdrže sve zabrane, kao i da sačekaju da prođe najmanje 90 dana da bi mogli da pohađaju seminar.

Seminari koje organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja sastoje se od 40 nastavnih časova od po 45 minuta, od kojih je devet posvećeno oblasti u kojoj je vozač najviše grešio.

Posle završetka seminara, koji obuhvata obuku i polaganje ispita, vozač će moći od Ministarstva unutrašnjih poslova da dobije novu vozačku dozvolu.

Seminari će, s obzirom na to da je Agencija obezbedila dovoljan broj licenciranih predavača, moći da se organizuju i van Beograda.

Izvor: RTV, Tanjug, 6.1.2012.

ZAKON O INOVACIONOJ DELATNOSTI – JAVNI POZIV Ministarstvo prosvete i nauke raspisalo javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji inovacionih projekata po Programima inovacione delatnosti utvrđenim za 2011. godinu • Rok za podnošenje prijava je 31. januar 2012. godine •

Na osnovu člana 36. Zakona o inovacionoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 110/2005 i 18/2010 - prim. red), Ministarstvo prosvete i nauke raspisuje javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji inovacionih projekata po Programima inovacione delatnosti utvrđenim za 2011. godinu.

1. Inovacioni projekti koji se prijavljuju po ovom pozivu

Programi inovacione delatnosti za 2011. godinu se ostvaruju putem inovacionih projekata u čijoj realizaciji učestvuje jedna ili više organizacija iz čl. 28. stav 2. Zakona o inovacionoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 110/2005 i 18/2010), a najmanje jedan registrovani subjekt inovacione delatnosti - pravno lice upisano u Registar inovacione delatnosti - Registar koji vodi Ministarstvo prosvete i nauke - Ministarstvo.

Registrovani subjekti inovacione delatnosti, u saradnji sa drugim nosiocima inovacione delatnosti, prijavljuju inovacione projekte koji će doprineti realizaciji ciljeva programa inovacione delatnosti za 2011. godinu utvrđenih Uredbom o utvrđivanju programa inovacione delatnosti za 2011. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 102/2010 - prim. red):

a) Program finansiranja inovacionih projekata koji za rezultat imaju razvijen komercijalno vrifikovan proizvod, uključujući i softver, proces, tehnologiju ili uslugu;
b) Program razvoja registrovanih organizacija za obavljanje inovacione delatnosti i pružanje infrastrukturne podrške inovacionoj delatnosti;
v) Program podsticaja saradnje registrovanih subjekata inovacione delatnosti sa nosiocima inovacione delatnosti iz nedovoljno razvijenih područja;
g) Program finansiranja projekata čije se aktivnosti odnose na primenu rezultata inovacionih aktivnosti fizičkih lica - registrovanih subjekata inovacione delatnosti.

Programi su ravnopravni i realizuju se na način utvrđen podzakonskim aktima donetim u skladu sa Zakonom.
Po ovom javnom pozivu se prijavljuju inovacioni projekti koji su po pretežnim svojstvima:

- tipa 1 - za neposredan rezultat ima stvaranje novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajnu izmenu postojećih u skladu sa potrebama tržišta;
- tipa 2 - za rezultat ima izgradnju infrastrukture namenjene realizaciji inovacionih projekata.

2. Vreme realizacije inovacionog projekta

Po ovom pozivu se prijavljuju inovacioni projekti koji traju 6 ili 12 meseci, a realizuju se do kraja 2012. godine.

3. Finansiranje odobrenih inovacionih projekata

Finansiranje pojedinog inovacionog projekta budžetskim sredstvima po ovom pozivu vrši se u iznosu do 2.000.000,00 dinara, bez obzira na ukupnu prijavljenu odn. utvrđenu cenu inovacionog projekta.

4. Ostalo

Inovacioni projekti po ovom pozivu se prijavljuju popunjavanjem i štampanjem on line Obrasca za prijavljivanje koji je zajedno sa Uslovima konkurisanja, kriterijumima za izbor realizatora i uslovima finansiranja inovacionih projekata i Uputstvom za podnosioce prijave predloga inovacionog projekta objavljen na internet sajtu Ministarstva: http://www.mpn.gov.rs u okviru naslova Nauka i istraživanje, u podnaslovu Javni pozivi - Javni pozivi po Zakonu o inovacionoj delatnosti - 2011.

Prijava inovacionog projekta se dostavlja i u elektronskoj verziji popunjavanjem on line prijave kojoj možete pristupiti na sajtu Ministarstva: http://www.mpn.gov.rs

Prijava inovacionog projekta, overena i potpisana od strane ovlašćenog lica svih realizatora i lica određenog za rukovodioca projekta, dostavlja se u jednom štampanom primerku neposredno na pisarnicu Ministarstva prosvete i nauke, Nemanjina 22-26 ili preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo prosvete i nauke, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom "za Javni poziv - prijava predloga inovacionog projekta"

Rok za podnošenje prijava je 16.01.2012. godine - produžen do 31.1.2012. godine - prim. red, videti na http://www.mpn.gov.rs. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Napomena: Kontakt osobe za dodatne informacije o sprovođenju ovog javnog poziva su: Sanja Pavlović i Tijana Knežević, kontakt telefoni: 011/ 3616-526 i 011/3640-230 lok.107.
Detaljnije informacije o javnom pozivu možete pogledati na http://www.mpn.gov.rs/nauka/page.php?page=276

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete i nauke, 4.1.2012.

JUBILARNE NAGRADE ZA PROSVETU: Ministarstvo prosvete i nauke uputilo poziv gradonačelnicima i predsednicima opština da isplate prosvetnim radnicima jubilarne nagrade za 2009, 2010. I 2011. godinu ukoliko to još nisu učinili

Ministarstvo prosvete i nauke Vlade Republike Srbije uputilo je poziv svim gradonačelnicima i predsednicima opština da ispune obaveze i isplate prosvetnim radnicima jubilarne nagrade za 2009, 2010. i 2011. godinu ukoliko to još nisu učinili.

Vlada Srbije je kroz predloge zakonskih rešenja, koje je usvojila Narodna skupština u toku prošle godine, stvorila pravni osnov za isplatu jubilarnih nagrada prosvetnim radnicima za 2009. i 2010. godinu (za 2011. godinu ta obaveza je već bila utvrđena zakonom), kao i za povećanje prihoda lokalnih samouprava.

Na osnovu toga lokalne samouprave su povećale svoje prihode čime su se stvorili materijalni uslovi za isplatu jubilarnih nagrada, što je većina lokalnih samouprava i učinila.

Lokalne samouprave čiji prihodi nisu povećani primenom novih zakonskih rešenja su u obavezi da se jave Ministarstvu finansija kako bi im bilo omogućeno da ostvare svoje obaveze u pogledu isplate jubilarnih nagrada.

Ministarstvo prosvete i nauke uputilo je poziv predstavnicima reprezentativnih sindikata u prosveti da u neposrednim razgovorima sa gradonačelnicima ili predsednicima opština koje još nisu isplatile jubilarne nagrade utvrde šta je razlog tome i kada i kako će taj problem biti rešen.

Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović ocenio je da drugo polugodište treba da počne na vreme u svim školama, odnosno lokalnim samoupravama, kao i da učenici ne smeju da trpe posledice nesporazuma ili neodgovarajućih odluka lokalnih samouprava.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 4.1.2012.

Nova Uredba o stambenim kreditima koje subvencioniše država: OČEKUJE SE DA ĆE USKORO BITI USVOJENA, A PREDVIĐENO JE DA SE UČEŠĆE SMANJI SA DESET NA PET ODSTO KAO I DA SE UKUPNI LIMIT ZAJEDNIČKIH PORODIČNIH PRIMANJA POVEĆA SA 120.000 NA 150.000 DINARA

Prema njegovim rečima, uredba predviđa povećanje ukupnog limita zajedničkih porodičnih primanja sa 120.000 na 150.000 dinara, a kredit će moći da uzmu i bračni parovi stariji od 45 godina

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u Vladi Republike Srbije Oliver Dulić najavio je danas da će uskoro biti usvojena nova uredba o stambenim kreditima koje subvencioniše država, s obzirom na to da je parlament juče usvojio Zakon o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu.

Dulić je u izjavi za agenciju Beta izrazio očekivanje da će ova uredba biti usvojena na jednoj od narednih sednica Vlade i istakao da će taj dokument, koji predviđa smanjenje učešća sa deset na pet odsto, omogućiti da građani lakše dođu do stambenih kredita.

Prema njegovim rečima, uredba predviđa povećanje ukupnog limita zajedničkih porodičnih primanja sa 120.000 na 150.000 dinara, a kredit će moći da uzmu i bračni parovi stariji od 45 godina.

On je napomenuo da su u 2011. godini sredstva za subvencionisanje stambenih kredita iznosila 2,5 milijardi dinara, dok će naredne godine u inicijalnom budžetu za te svrhe biti opredeljeno 1,2 milijarde dinara.

Ministar je izrazio nadu da će rebalansom budžeta biti obezbeđena sredstva za sve one koji žele da uzmu kredit.

Namera je, kako je istakao, da se iz budžetske rezerve ukoliko bude bilo tražnje za kreditima subvencionisanje pomogne tako što bi tokom prvih šest meseci naredne godine bila izdvojena dodatna sredstva u iznosu do 500 miliona dinara.

Dulić je naveo da računice pokazuju da će, zavisno od veličine stana i od cene kvadrata, uz pomoć subvencija moći da se kupi od 1.800 do 2.000 stanova, pri čemu je ove godine subvencionisane stambene kredite uzelo između 3.000 i 4.000 ljudi.

Izračunato je i da će izmenama važeće uredbe mesečna rata za stan koji košta 60.000 evra iznositi između 250 i 260 evra, saopštio je ministar.

Govoreći o borbi protiv korupcije, on je istakao da je Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u poslednjih mesec dana prijavljeno približno 50 slučajeva sumnji na korupciju u okviru delatnosti tog ministarstva.

Prema njegovim rečima, prijave su u najvećem delu vezane za nepravilnosti u radu lokalnih samouprava, odnosno sporo izdavanje građevinskih dozvola ili traženje mita, pri čemu nije bilo nijedne prijave iz oblasti zaštite životne sredine ili rudarstva.

Dulić je podsetio i na to da na sajtu resornog ministarstva građani od 24. novembra mogu da prijave sumnju na korupciju i zlopotrebe u radu službi iz tog resora.

Ministar je potvrdio da je i sa predstavnicima Republičkog geodetskog zavoda razgovarao o mogućnosti da se na sajtu katastra nepokretnosti postavi sličan link kako bi građani mogli da prijave sve nepravilnosti u radu.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 30.12.2011.

Pravilnik o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva: OD 1. JANUARA 2012. GODINE REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U SRBIJI JE OBAVEZNA SAMO UKOLIKO IMA PROMENA U DOMAĆINSTVIMA

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Dušan Petrović najavio je danas da će od 1. januara 2012. važiti potpuno nov način registracije poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji, jer će ona biti obavezna samo ukoliko ima promena u domaćinstvima.

Petrović je u intervjuu agenciji Tanjug objasnio da su do sada poljoprivrednici morali svake godine da obave sve formalnosti i izvrše prijavu svojih poljoprivrednih gazdinstava, dok će od 2012. samo oni koji imaju promene u svojim gazdinstvima imati obavezu obnove registracije.

Ministar je ocenio da između 70 i 80 odsto poljoprivrednika neće morati da u 2012. obnovi registraciju gazdinstava, pri čemu je podsetio na to u Srbiji trenutno ima više od 450.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Samo oni koji imaju promene biće obavezni da te promene unesu, inače će snositi sankcije ukoliko se ispostavi da to nisu učinili, poručio je on.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 31.12.2011.

Predlog Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih, Izmene Zakona o udžbenicima, Predlog Nacionalne strategije obrazovanja: PREDLOZI I IZMENE TREBA DA BUDU USVOJENI NAJKASNIJE 19. JANUARA 2012. GODINE, A PREDLOG NACIONALNE STRATEGIJE OBRAZOVANJA TREBALO BI DA BUDE OBJAVLJEN DO 15. JANUARA NA INTERNET STRANICI MINISTARSTVA PROSVETE I NAUKE

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović najavio je danas da resorno ministarstvo planira da tokom januara objavi predlog Nacionalne strategije obrazovanja,

Obradović je u izjavi agenciji Beta rekao da bi posle javne rasprave taj dokument trebalo da bude uobličen u martu.

On je naveo da na strategiji radi veliki broj raznih stručnjaka i da su prve rekcije stručne javnosti veoma povoljne, a predlog strategije biće objavljen do 15. januara, na sajtu Ministarstva prosvete i nauke.

Strategija će biti usaglašena sa svim evropskim i svetskim trendovima, naveo je Obradović.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo prosvete i nauke uputilo je ostalim ministarstvima nacrte zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih, kao i izmene Zakona o udžbenicima.

Očekujemo da ostala ministarstva daju svoje predloge i da zatim Vlada Srbije usvoji zakonske predloge najkasnije 19. januara, kazao je Obradović.

Ministar prosvete i nauke očekuje da bi o pomenutim zakonima Skupština Srbije mogla da raspravlja na vanrednom zasedanju, krajem januara ili početkom februara, dodavši da je cilj novih zakona poboljšanje stanja i usaglašavanje sa strategijom čije se usvajanje očekuje.

Obradović smatra da je najveća inovacija zakon o obrazovanju odraslih, koji će urediti neformalno obrazovanje i omogućiti proces doživotnog učenja.

Novi zakon će omogućiti da se svako ko želi u određenom periodu svog života uključi u obrazovni sistem da bi stekao neku kvalifikaciju, bilo da zadrži postojeći posao, bilo da ga promeni, ili da stekne nova znanja i veštine koje će mu pomoći da nađe bolje plaćen posao, istakao je Obradović.

On dodaje da će novi zakoni obnoviti nastavne planove i programe, i omogućiti lokalnim samoupravama da samostalno unapređuju obrazovni sistem.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 2.1.2012.

Predlog izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama i Predlog Zakona o osnivanju razvojne banke: VLADA RS USVOJILA PREDLOGE ZAKONA KOJI ĆE BITI UPUĆENI SKUPŠTINI RS NA USVAJANJE U REDOVNOJ PROCEDURI

Državni sekretar Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije Goran Radosavljević potvrdio je da je Vlada danas na telefonskoj sednici utvrdila Predlog izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama.

Radosavljević je u izjavi za agenciju Beta rekao da se ovim izmenama predlaže osnivanje centralizovanog tela za javne nabavke, i objasnio da će to povećati transparentnost u sprovođenju nabavki i obezbediti uštede u budžetu.

Predlog izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama biće upućen Skupštini Srbije na usvajanje u redovnoj proceduri, najavio je on i izrazio očekivanje da će poslanici razmatrati taj dokument krajem januara.

Prema njegovim rečima, predviđeno je da Uprava za javne nabavke ubuduće ne bude nezavisno vladino telo, već telo u sastavu Ministarstva finansija.

To ne znači da će Uprava izgubiti samostalost. Ona će raditi poslove koje je i do sada radila, ali će imati bolju saradnju sa budžetskom inspekcijom, koja je takođe deo Ministarstva finansija, objasnio je Radosavljević.

Uprava za javne nabavke, kako je dodao, dobiće veća ovlašćenja jer će moći da podnosi zahteve za pokretanje postupaka za zaštitu javnog interesa.

Radosavljević je naveo da je Vlada danas usvojila i Predlog zakona o osnivanju Razvojne banke, koji će biti upućen Skupštini na usvajanje u redovnoj proceduri.

Razvojna banka trebalo bi da počne da radi u drugoj polovini 2012. godine, najavio je on i istakao da će ta banka plasirati kredite privredi preko poslovnih banaka.

Prema njegovim rečima, za osnivanje Razvojne banke nisu predviđena sredstva u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu, već je planirano da njeni osnivači budu postojeće državne institucije koje se bave kreditiranjem.

Postoji mogućnost, kako je objasnio, i dokapitalizacije te banke, odnosno mogućnost da njen manjinski partner bude neka međunarodna finansijska institucija.

Razvojna banka će odobravati srednjoročne i dugoročne kredite uglavnom malim i srednjim preduzećima, kao i izvoznicima, a njeno poslovanje neće kontrolisati Narodna banka Srbije (NBS) koja je kontrolor poslovnih banaka, već poseban nadzorni organ, naveo je državni sekretar Ministarstva finansija.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 31.12.2011.

Novi Pravilnik o registru hemikalija: UPIS SUPSTANCI KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST U REGISTAR HEMIKALIJA ODLAŽE SE DO 1. JANUARA 2014. GODINE A PRAVILNIK STUPA NA SNAGU 6. JANUARA 2012. GODINE

U "Službenom glasniku RS", broj 100/2011 od 29.12.2011. objavljen je Pravilnik o registru hemikalija koji stupa na snagu osmog dana od objavljivanja, odnosno 6. januara 2012. godine kad prestaje da važi raniji Pravilnik o Registru hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 23/2010, 40/2010 - ispr., 55/2011 i 61/2011 - ispr. - prim. red). Novi Pravilnik o Registru hemikalija možete preuzeti ili pogledati na http://www.shema.gov.rs/media/153792/Pravilnik%20o%20Registru%20hemikalija.pdf.

Novim Pravilnikom dostavljanje sastava hemikalije ostaje isto kao u 2011. godini (odnosno za podatke iz 2010. godine) osim što se za opasne sastojke koji čine smešu opasnom dostavlja maseni udeo odnosno opseg masenog udela s obzirom da je dat u bezbednosnom listu.

Izvršene su i izmene u izgledu i sadržaju dosijea o hemikalijama. Pregled izvršenih izmena u sadržaju dosijea o hemikalijama pogledajte na http://www.shema.gov.rs/media/153807/Prilog%204_pregled%20izmena.pdf.

Priloge Pravilnika preuzmite na sledećim linkovima:

- Prilog 1 http://www.shema.gov.rs/media/153795/Prilog%201_.pdf
- Prilog 2 http://www.shema.gov.rs/media/153798/Prilog%202_.pdf
- Prilog 3 http://www.shema.gov.rs/media/153801/Prilog%203_.pdf
- Prilog 4 http://www.shema.gov.rs/sr-sp-cyrl/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE/

Novi pravilnik odlaže do 1. januara 2014. godine upis supstanci koje izazivaju zabrinutost u Registar hemikalija i to za hemikaliju koja je proizvedena ili uvezena u 2013. godini u količini manjoj od 100 kg godišnje i nalaže upis samo podataka iz dosijea, a ne i dodatnih podataka koji se traže za ove supstance (bliži opis načina korišćenja, opis mera za smanjenje rizika i predlog načina sistematskog praćenja korišćenja). Takođe, do istog datuma dalji korisnici koji koriste supstance koje izazivaju zabrinutost u industrijske ili profesionalne svrhe ne moraju da upišu ove supstance u Registar hemikalija.

Pored toga, izvršeno je usklađivanje pravilnika sa Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2011. godinu, i to u delu koji se odnosi na spisak hemikalija koje se upisuju u Registar hemikalija.

Izvor: Vebsajt Agencije za hemikalije, 31.12.2011.

Novi Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista: BEZBEDNOSNI LIST I DALJE SADRŽI 16 OBAVEZUJUĆIH POGLAVLJA, ALI JE NOVINA TO ŠTO POGLAVLJA SADRŽE I OBAVEZUJUĆA PODPOGLAVLJA • Pravilnik je usklađen sa Uredbom EU 453/2010 i primenjuje se od 1. januara 2013. godine •

U "Službenom glasniku RS", broj 100/2011 od 29.12.2011. objavljen je Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista.

Novi Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista počinje da se primenjuje od 1. januara 2013. godine, kada prestaje da važi raniji Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 81/2010 - prim. red). U skladu sa ovim, snabdevači imaju godinu dana da se prilagode izmenama.

Novi pravilnik je usklađen sa Uredbom EU 453/2010.

Ovim pravilnikom propisano je da bezbednosni list i dalje sadrži 16 obavezujućih poglavlja, ali je novina to što poglavlja sadrže i obavezujuća podpoglavlja. Novi pravilnik postavlja mnogo više zahteva u odnosu na količinu i kvalitet podataka koji se navode u bezbednosnom listu. Između ostalog, umesto dosadašnjeg navođenja podataka samo o sastojcima u smeši u Poglavlju 3, biće potrebno navoditi i podatke o sastojcima supstance, odnosno hemijski identitet glavnog sastojka, nečistoće, aditiva za stabilnost, kao i pojedinačnog sastojka koji je klasifikovan i doprinosi klasifikaciji supstance. Takođe promena se odnosi i na elemente obeležavanja hemikalije koji će se navoditi u Poglavlju 2 umesto u Poglavlju 15. Agencija za hemikalije će pravovremeno pripremiti uputstvo za primenu novog propisa čime će snabdevačima hemikalija biti olakšano da usklade svoje poslovanje sa novim propisom.
Pravilnik možete preuzeti na http://www.shema.gov.rs/media/153810/pravilnik_o_bezbednosnom_listu.pdf

Izvor: Vebsajt Agencije za hemikalije, 31.12.2011.

RASPISAN KONKURS ZA PROJEKTE U OBLASTI OBRAZOVANJA KOJE FINANSIRA EVROPSKA KOMISIJA • Rokovi za konkurisanje za pojedine programe su 2. i 15. februar, odnosno 1. mart 2012. godine •

Srbija je jedina od zemalja zapadnog Balkana koja ispunjava uslove Evropske unije za učešće u projektima na svim nivoima obrazovanja, a ne samo u programima visokog obrazovanja, rekao je danas ministar prosvete i nauke Žarko Obradović.

To je omogućeno nakon što je Vlada Srbije 21. decembra sa Evropskom komisijom potpisala Memorandum o razumevanju, rekao je Obradović i pozvao škole, institucije, nevladin sektor, lokalne samouprave da, kao partneri, prijave programe vezane za unapređivanje obrazovanja.

Evropska komisija je opredelila blizu sedam milijardi evra za programe: Komenijus (namenjen razvoju predškolskog, osnovnog i opšteg srednjeg obrazovanja) Leonardo da Vinči (srednje stručno obrazovanje) Erazmus (visoko obrazovanje) i Grundvig (obrazovanje odraslih), koji će trajati do kraja 2013. godine, rekla je državni sekretar u Ministarstvu Tinde Kovač Cerović, na predstavljanju programa.

Tu su i potprogrami Žan Mone (vezani za evropske integracije) i programi učenja stranih jezika, razvoja obrazovnih politika, informacione tehnologije, podršku obrazovanju Roma i širenju dobre prakse.

Tekst konkursa za projekte objavljen je na sajtu EK, a dodatne informacije dostupne su i na sajtu Tempus kancelarije u Beogradu, rečeno je na skupu i navedeno da su rokovi za konkurisanje za pojedine programe 2. i 15. februar, odnosno 1. mart 2012. godine.

Programi će omogućiti da naše škole, udruženja, roditelji, instituti, preduzeća, istraživacki centri, pokažu inicijativu za unapređivanje obrazovanja, rečeno je na skupu u pres sali Vlade Srbije.

Gotovo svi projekti podrazumevaju saradnju institucija iz više država, a EU je predvidela izdvajanje po projektu do 150.000 evra za jednogodišnje programe i do 600.000 evra za trogodišnje programe.

Neke od mogućih aktivnosti učesnika su unapredenje metodologije izvođenja nastave i kvaliteta obrazovanja, saradnja obrazovnih institucija i tržišta rada, podsticanje kreativnosti kod učenika i predškolaca, obuka nastavnika i razvoj škola, uvođenje novih obrazovnih profila i studijskih programa...

Države korisnice programa su članice EU, zatim Norveška, Island, Lihtenštajn, Švajcarska, kao i Hrvatska i Turska, a od kraja decembra i Srbija.

Izvor: Tanjug, 30.12.2011.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI POVODOM NEPOSTUPANJA MINISTARSTVA FINANSIJA PO NALOGU POVERENIKA DA UČINI DOSTUPNIM JAVNOSTI INFORMACIJE O 50 NAJVEĆIH DUŽNIKA POREZA I DOPRINOSA

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da se postupcima Ministarstva finansija povodom nekih odluka poverenika za informacije dezinformiše i zbunjuje javnost i dovodi u pitanje autoritet zakona i organa vlasti.

Neposredan povod za ovakvu ocenu poverenika su nepostupanje Ministarstva finansija po nalogu poverenika da Ministarstvo učini dostupnim javnosti inforamcije o 50 najvećih dužnika poreza i doprinosa u Republici i kao i pravno potpuno nezasnovani argumenti kojima Ministarstvo pokušava da opravda svoje postupke.

S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

"Zahtev emisije "Insajder" TV B92 da se učine dostupnim javnosti informacije o 50 najvećih poreskih dužnika je legalan i legitiman. Ministarstvo finansija odbilo je taj zahtev pozivajući se na to da se radi o informacijama koje su "službena tajna", te da će isti podaci moći da budu dostupni tek nakon što budu usvojene odgovarajuće izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Ovakvo obrazloženje govori ili o zabrinjavajućem nepoznavanju relevantnih propisa ili, što je još gore o njihovom svesnom ignorisanju, a eventualne izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj adiministraciji, u navedenom pravcu nemaju smisla i za njih ne postoji nikakva potreba.

Tačno je da je u članu 7. Zakona o poreskom postupku koji je donet 2002. godine predviđeno da su praktično sve informacije sa kojima radi Poreska uprava "službena tajna" ali je ta odredba odavno izgubila pravni značaj. Naime, Srbija je 2009. godine dobila Zakon o tajnosti podataka koji je i lex specialis i lex posteriori i koji je apsolutno relevantan u vezi sa pitanjima određivanja i zaštite tajnih podataka a koji pojam "službena" tajna uopšte ne poznaje, ne koristi ga čak ni kao termin.

Zakonom o tajnosti podataka u članu 8. izričito je predviđeno da se kao tajni podatak može odrediti podatak čijim bi otkrivanjem nastala šteta ukoliko je "potreba zaštite interesa Republike Srbije pretežnija od interesa za slobodan pristup informacijama". U konkretnom slučaju je, mislim, više nego očigledno da ne postoji ni pretežan ni bilo kakav interes Republike Srbije da javnosti uskrati tražene podatke čime se, pored ostalog rukovodio i poverenik, usvajajući žalbu TV B92.

Konačno, Zakon o tajnosti podataka u članu 25. izričito predviđa obavezu organa vlasti da opozove tajnost podatka na osnovu rešenja poverenika a u članu 99. predviđa da će se, ako to ne učini za prekršaj kazniti odgovorno lice u organu vlasti."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 30.12.2011.

POTPISAN PROTOKOL O SPROVOĐENJU PROJEKTA "JAČANJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA" U OKVIRU PROGRAMA "UNAPREĐENJE DOSTUPNOSTI PRAVDE U SRBIJI" IZMEĐU VISOKOG SAVETA SUDSTVA" I INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (IMG) • Sprovođenje programa će početi 1. aprila 2012. godine i trajaće do decembra 2013. godine •

Visoki savet sudstva i International Management Group (IMG) potpisali su Protokol o sprovođenju Projekta "Jačanje Visokog saveta sudstva" u okviru programa "Unapređenje dostupnosti pravde u Srbiji".

Protokol su potpisali Nata Mesarović, predsednica Visokog saveta sudstva i Dino Bicciato, generalni direktor IMG.

Aktivnosti obuhvaćene projektom usmerene su na jačanje kapaciteta kadrova, razvoj softvera, građanske radove i nabavke odgovarajuće opreme.

Sprovođenje programa će početi 1. aprila 2012. godine i trajaće do decembra 2013. godine.

U okviru projektne komponente "Unapređenje rada sudova i dostupnosti pravde" radi se na renoviranju sudova, na standardizaciji izgleda suda pri ulaznom delu, sudnicama i pisarnicama, posebno se stavlja akcenat na prilazima za invalide.

Sudovi koji su obuhvaćeni projektom su: Osnovni sud u Leskovcu, Osnovni i Viši sud u Pirotu, Osnovni i Viši sud u Nišu, Osnovni sud u Užicu i Viši sud u Vranju.
Početkom 2012. godine planirana je poseta predsednice Visokog saveta sudstva Nate Mesarović navedenim sudovima.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 30.12.2011.

SEMINAR POSVEĆEN PREZENTACIJI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU U ORGANIZACIJI AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA BIĆE ODRŽAN 30. JANUARA 2012. GODINE • Rok za prijavljivanje je 23. januar 2012. godine •

Imajući u vidu značaj Zakona o parničnom postupku, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika 30.01.2012. godine, sa početkom u 10 časova, organizuje Seminar posvećen prezentaciji Zakona o parničnom postupku. Mesto održavanja seminara biće i ovog puta Privredna komora Srbije, ulica Resavska 15.

Molimo sve zainteresovane licencirane stečajne upravnike, kao i lica koja su položila stručni ispit za obavljanje poslova stečajnog upravnika da svoju prijavu pošalju na adresu sladjana.guzijan@alsu.gov.rs najkasnije do 23.01.2012. godine.

Izvor: Vebsajt Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, 30.12.2011.

ZAKONSKE OBAVEZE I ROKOVI KOJI NASTUPAJU OD 1. JANUARA 2012. GODINE

ZAKON O USTAVNOM SUDU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007 i 99/2011)
• Postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona, odnosno pre 4. januara 2012. godine, okončaće se po odredbama ovog zakona.
• Zahtevi za naknadu štete podneti Komisiji iz člana 90. stav 3. Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS, broj 109/07), do 4. januara 2012. godine, rešiće se u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

ZAKON O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 107/2009 i 99/2011)
• Lica za koja se do dana stupanja na snagu ovog zakona odnosno do 4. januara 2012. godine nije smatralo da deluju zajednički, a koja prema odredbama ovog zakona deluju zajednički, i koja na dan stupanja na snagu ovog zakona zajednički poseduju više od 25% akcija s pravom glasa ciljnog društva, u slučaju daljeg sticanja akcija s pravom glasa ciljnog društva obavezna su da objave ponudu za preuzimanje, u skladu sa odredbama ovog zakona.
• Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar izvršiće usklađivanje svojih akata sa ovim zakonom u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 4. januara 2012. godine, a primenjuje se po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu, osim čl. 16. i 17. ovog zakona koji se primenjuju od 1. februara 2012. godine.

ZAKON O PATENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 4. janaura 2012. godine a odredbe ovog zakona koje se odnose na sertifikat o dodatnoj zaštiti primenjivaće se od 1. jula 2013. godine.
• Registrovani patenti i mali patenti koji važe do dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 4. januara 2012. godine, ostaju i dalje na snazi i na njih će se primenjivati odredbe ovog zakona. Odredbe ovog zakona primenjivaće se i na prijave za priznanje patenta i malog patenta podnete do dana stupanja na snagu ovog zakona po kojima upravni postupak nije okončan, kao i na druge započete postupke u vezi sa patentima i malim patentima koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani.
• Danom stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 4. januara 2012. godine, prestaju da važe odredbe čl. 3. do 13. Zakona o potvrđivanju Konvencije o priznavanju evropskih patenata (Konvencija o evropskom patentu) od 5. oktobra 1973. godine, sa izmenama člana 63. Konvencije o evropskom patentu od 17. decembra 1991. godine i izmenama od 29. novembra 2000. godine ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2010) i 1) Zakon o patentima ("Službeni list SCG", br. 32/04, 35/04 i "Službeni glasnik RS", broj 115/06);

ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 111/2009 i 99/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" odnosno 4. januara 2012. godine.
• Registratori koji su imenovani do dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 4. januara 2012. godine nastavljaju sa radom do isteka perioda na koji su imenovani.
• Danom stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 4. januara 2012. godine prestaju da važe odredbe člana 2b stav 4. Zakona o privrednim komorama ("Službeni glasnik RS", br. 65/01 i 36/09), odredbe čl. 44, 44a i 47. Zakona o finansijskom lizingu ("Službeni glasnik RS", br. 55/03, 61/05 i 31/11), odredbe čl. 57, 57a i 60. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar ("Službeni glasnik RS", br. 57/03, 61/05 i 64/06 - ispravka), odredbe člana 32. stav 2. i člana 36. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/06 i 111/09), odredbe člana 117. st. 4. i 5. Zakona o turizmu ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 88/10), odredbe člana 27. stav 2, člana 35. i člana 61. stav 2. Zakona o udruženjima ("Službeni glasnik RS", broj 51/09), odredbe člana 136. st 5. i 9. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09), odredbe člana 63. stav 4. Zakona o sportu ("Službeni glasnik RS", broj 24/11), odredbe čl. 300. i 311. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", broj 31/11).

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)
• Odredba člana 15i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela ("Službeni glasnik RS", br. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04 - dr. zakon, 45/05, 61/05 i 72/09) prestaje da važi 15. januara 2012. godine.
• Ovaj zakonik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 15. januara 2013. godine, izuzev u postupcima za krivična dela organizovanog kriminala ili ratnih zločina koji se vode pred posebnim odeljenjem nadležnog suda u kom slučaju se primenjuje od 15. januara 2012. godine.

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010 i 66/2011 - odluka US)
• Funkcioner je dužan da podnese Izveštaj najkasnije do 31. januara tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja.

ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010 i 43/2011)
• Vlada, na predlog Uprave, polugodišnje utvrđuje, i to do 31. januara odnosno do 31. jula tekuće godine, iznose najpopularnijih cena iz stava 4. ovog člana u prethodnom polugodištu.
• Obveznik koji zbog obima poslovanja nije u mogućnosti da popis zaliha proizvoda izvrši na dan 31. decembra, može popis zaliha proizvoda izvršiti u toku meseca decembra tekuće godine, a najkasnije do 15. januara naredne godine.
• Obveznik koji vrši popis zaliha proizvoda u toku decembra meseca tekuće godine ili od 1. do 15. januara naredne godine dužan je da zalihe proizvoda utvrđene popisom svede na dan 31. decembra, i to po svakoj vrsti akciznog proizvoda posebno.
• Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji plaća se akciza, i to:
1) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine u iznosu od 26,00 din/pak;
2) od 1. januara 2012. godine u iznosu od 30,00 din/pak.
• Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena u 2011. godini.
• Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na sve vrste motornog benzina i sve vrste dizel-goriva iz člana 1. ovog zakona, izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. decembra 2011. godine.
• Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C i tečni naftni gas za pogon motornih vozila iz člana 9. stav 1. tač. 5) i 6) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09 i 101/10), izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena u 2011. godini, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010)
• Odredbe člana 79. ovog zakona kojim je propisana sadržina završnog računa primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006 i 31/2011)
Od 1. januara 2012. godine Devizni inspektorat preuzeće poslove izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i poslove kontrole menjačkih poslova, zaposlene u Narodnoj banci Srbije koji su na dan 31. decembra 2011. godine obavljali poslove u vezi sa izdavanjem i oduzimanjem ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i poslove kontrole menjačkih poslova, kao i operativnu dokumentaciju, opremu i sredstva za rad koja su služila za obavljanje tih poslova.
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", s tim što će se odredbe čl. 18, 19, 21, 22, 23, 26. i 27. ovog zakona u delu koji se odnosi na menjačke poslove, člana 28. ovog zakona u delu koji se odnosi na novopredloženi član 59. stav 1. tač. 81) i 82) i člana 30. ovog zakona u delu koji se odnosi na novopredloženi član 61. tač. 37) i 38) primenjivati od 1. januara 2012. godine, a odredbe člana 59. stav 1. tačka 70) i člana 61. tačka 36) Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", broj 62/06) primenjivaće se do 31. decembra 2011. godine.

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006 i 5/2009)
• Radi utvrđivanja obaveze doprinosa za samostalne umetnike, umetnička udruženja kod kojih se samostalni umetnici vode na evidenciji dužna su da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave dostave obaveštenje sa podacima o samostalnim umetnicima koji nisu osigurani po drugom osnovu jednom godišnje, najkasnije do 31. januara tekuće godine.

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 101. koje stupaju na snagu 1. januara 2012. godine.

ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2008 i 31/2009)
• Uplatiocu doprinosa koji je tekuće obaveze iz člana 5. ovog zakona po osnovu doprinosa u periodu od 1. januara 2009. godine do 31. decembra 2011. godine izmirio u visini i u rokovima propisanim zakonom, počev od 1. januara 2012. godine otpisuje se u celini dug po osnovu doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona.
• Protiv uplatioca doprinosa koji tekuće obaveze iz člana 5. ovog zakona po osnovu doprinosa u periodu od 1. januara 2009. godine do 31. decembra 2011. godine nije izmirio u visini i u rokovima propisanim zakonom, počev od 1. januara 2012. godine pokrenuće se, u skladu sa zakonom, postupak naplate duga po osnovu dospelih a neplaćenih doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona.

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 52/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a odredba člana 5. ovog zakona u delu koji se odnosi na ostvarivanje prava na naknadu za rad članovima Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009 i 101/2010)
• Poslove obezbeđivanja i sprovođenja penzijskog i invalidskog osiguranja kao i poslove finansijskog poslovanja koji su bili u nadležnosti Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, na dan 1. januara 2012. godine preuzeće Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.
• Sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje profesionalnih vojnih lica prema propisima o Vojsci Srbije obezbeđuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, kao i u budžetu Republike Srbije, počev od 1. januara 2012. godine.
• Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2011. godine, osim odredaba čl. 1, 10, 15, 20, 21, 23, 26, 31, 54. i 64. ovog zakona u delu koji se odnosi na profesionalna vojna lica, koje se primenjuju počev od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 i 78/2011)
Član 2
Porez na imovinu plaća se na sledeća prava na nepokretnosti:
1) pravo svojine, odnosno na pravo svojine na građevinskom zemljištu površine preko 10 ari;
2) (brisana)
3) pravo stanovanja;
4) (brisana)
5) pravo zakupa stana ili stambene zgrade u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme;
5a) pravo zakupa građevinskog zemljišta u javnoj svojini, odnosno poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, površine preko 10 ari;
6) pravo korišćenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini površine preko 10 ari.
Nepokretnostima, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se: zemljište, stambene i poslovne zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže, zgrade i prostorije za odmor i rekreaciju i drugi građevinski objekti, odnosno njihovi delovi.
U slučaju kad na nepokretnosti postoji neko od prava iz stava 1. tač. 3) do 6) ovog člana, porez na imovinu plaća se na to pravo, a ne na pravo svojine.
Porez na imovinu na prava na zemljištu iz stava 1. tač. 1), 5a) i 6) ovog člana plaća se na razliku njegove površine i površine od 10 ari.
Poreski obveznik
Član 4
Obveznik poreza na imovinu na prava iz člana 2. ovog zakona je pravno i fizičko lice koje je imalac tih prava na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, osim kada je ovim zakonom drukčije uređeno.
Ako više pravnih ili fizičkih lica ostvaruje jedno od prava iz člana 2. ovog zakona na istoj nepokretnosti, poreski obveznik je svako od njih, srazmerno svom udelu.
U slučaju kad je nepokretnost, koju je stekla i koristi javna služba (javno preduzeće, ustanova) i druga organizacija čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno preduzeće i druga organizacija ulaganjem državnog kapitala, u državnoj svojini, u skladu sa zakonom kojim se uređuju sredstva u svojini Republike Srbije, poreski obveznik je korisnik nepokretnosti.
Kada je imalac prava na nepokretnosti iz člana 2. ovog zakona nepoznat ili nije određen, obveznik poreza na imovinu je korisnik nepokretnosti.
Kada je nepokretnost data u državinu i na korišćenje primaocu lizinga po osnovu ugovora o finansijskom lizingu, obveznik poreza na imovinu je primalac lizinga.
U pogledu rezidentstva pravnog lica primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, a u pogledu rezidentstva fizičkog lica odredbe zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.
Poreska oslobođenja
Član 12
Porez na imovinu ne plaća se na prava na nepokretnosti iz člana 2. ovog zakona:
...
 8) zemljište - za površinu pod objektom na koji se porez plaća;
Član 6[s5]
Porez na imovinu za 2012. godinu za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige, za odgovarajuću površinu iste nepokretnosti, ne može biti utvrđen u većem iznosu od pripadajuće poreske obaveze tog obveznika za 2011. godinu.
• Odredbe čl. 1, 2, 3. i 6. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)
• Poslodavac koji ima u radnom odnosu više od 50 zaposlenih na neodređeno vreme dužan je da usvoji plan mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova za svaku kalendarsku godinu, najkasnije do 31. januara.
• Poslodavac je dužan da sačini godišnji izveštaj o sprovođenju plana mera iz stava 1. ovog člana najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011 i 70/2011 - usklađeni din. izn.)
• Taksa iz člana 63. Tarifni broj 223v ovog zakona, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009 i 91/2010)
• Odredbe člana 12. ovog zakona (Uslovi koje ovlašćeno lice mora da ispunjava) počinju da se primenjuju od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)
Član 25 stav 4
U imenik aktivnih stečajnih upravnika ne može biti upisano lice koje je u radnom odnosu, osim ako je zaposleno kod preduzetnika ili ortačkog, odnosno komanditnog društva.
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje tridesetog dana od dana njegovog stupanja na snagu, osim:
1) odredaba člana 25. stav 3. i člana 30. ovog zakona koje počinju da se primenjuju 1. jula 2010. godine;
2) odredbe člana 25. stav 4. ovog zakona koja počinje da se primenjuje 1. januara 2012. godine;
3) odredaba čl. 150. do 154. ovog zakona koje počinju da se primenjuju devedesetog dana od dana njegovog stupanja na snagu.

ZAKON O TRGOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010)
• Odredbe ovog zakona koje se odnose na uslove za tržišnog inspektora, Glavnog tržišnog inspektora, kao i na poverene poslove inspekcijskog nadzora jedinicama lokalne samouprave i uslove koje moraju da ispunjavaju komunalni inspektori za obavljanje tih poslova, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)
• Agencija za restituciju počinje sa radom do 1. januara 2012. godine.

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011)
Član 38 stav 5
U slučaju da je došlo do neovlašćenog korišćenja platne kartice, odnosno podataka s platne kartice - korisnik je dužan da, odmah posle tog saznanja, a najkasnije u roku od 45 dana od datuma zaduženja, prijavi banci transakciju izvršenu neovlašćenim korišćenjem platne kartice, odnosno podataka s platne kartice, u kom slučaju može snositi gubitke koji su posledica neovlašćenog korišćenja najviše do iznosa od 15.000 dinara.
.......
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" i primenjuje se posle isteka šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu, osim odredbe člana 38. stav 5. tog zakona, koja se primenjuje od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr. i 57/2011)
Pregledi i lečenje u slučaju bolesti i povreda
Član 37 tačka 8)
Obolelim, odnosno povređenim osiguranim licima, u zavisnosti od medicinskih indikacija i stručno-metodoloških i doktrinarnih stavova, obezbeđuju se:
...
8) pravo na pratioca osiguranom licu do navršenih 15 godina života, kao i starijem licu koje je teže telesno ili duševno ometeno u razvoju, odnosno licu kod koga je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega to lice nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života, uključujući slepa, slabovida, kao i gluva lica, za vreme stacionarnog lečenja i medicinske rehabilitacije, a da je to medicinski neophodno, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno;

Pregledi i lečenja bolesti usta i zuba
Član 41

Osiguranim licima obezbeđuju se pregledi i lečenja bolesti usta i zuba u ambulantno-polikliničkim i stacionarnim uslovima i to najmanje:
1) pregled i lečenje bolesti usta i zuba kod dece do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog obrazovanja a najkasnije do navršenih 26 godina života, starijih lica koja su teško telesno ili duševno ometena u razvoju, kao i lica sa težim urođenim ili stečenim deformitetom lica i vilice;
2) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba, izuzev protetskog zbrinjavanja, kod žena u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja;
3) ukazivanje hitne stomatološke zdravstvene zaštite za odrasle;
4) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba, izuzev protetskog zbrinjavanja, pre transplantacije bubrega, odnosno operacija na srcu;
5) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana malignih bolesti maksilofacijalnog predela;
6) urgentni stomatološki i hirurški pregledi i lečenje povreda zuba i kostiju lica, uključujući primarnu rekonstrukciju osteosintetskim materijalom;
7) izrada akrilatne totalne i subtotalne proteze kod osoba starijih od 65 godina života;
8) neophodan stomatološki tretman, uključujući i fiksne ortodonske aparate u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i stečenim težim deformitetom lica i vilice;
9) izrada protetskih nadoknada lica i vilice (intraoralne postresekcione proteze i proteze lica) u okviru posttumorske rehabilitacije i rekonstrukcije, uključujući i implantate za njihovo učvršćivanje;
10) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba kod lica kod kojih je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega nisu u mogućnosti da samostalno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života;
11) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba osiguranika iz člana 22. ovog zakona.
Licima iz stava 1. tač. 10) i 11) ovog člana obezbeđuje se pravo na preglede i lečenje bolesti usta i zuba ako su prihodi osiguranog lica ispod cenzusa utvrđenog aktom iz člana 22. stav 2. ovog zakona.

Medicinska rehabilitacija u slučaju bolesti i povrede
Član 42

Osiguranim licima obezbeđuje se medicinska rehabilitacija radi poboljšanja ili vraćanja izgubljene ili oštećene funkcije tela kao posledice akutne bolesti ili povrede, pogoršanja hronične bolesti, medicinske intervencije, kongenitalne anomalije ili razvojnog poremećaja.
Medicinskom rehabilitacijom obezbeđuje se utvrđivanje, primena i evaluacija rehabilitacionih postupaka koji obuhvataju kineziterapiju i sve vidove fizikalne, okupacione terapije i terapije glasa i govora, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala, nameštanje, primenu i obuku za upotrebu tog pomagala kod osiguranog lica.
Okupacionom terapijom se osiguranom licu obezbeđuju postupci medicinske rehabilitacije posle bolesti i povrede koji imaju za cilj da se osigurano lice osposobi za samostalnu brigu o sebi, odnosno da unapredi funkcionisanje u ostalim aktivnostima svakodnevnog života.
Rehabilitacijom glasa i govora se osiguranom licu obezbeđuju medicinski postupci uz upotrebu odgovarajućih pomagala koja su neophodna za dijagnozu i tretman bolesti i povreda ili kongenitalne anomalije koje za posledicu imaju poremećaj glasa i govora koji onemogućava komunikaciju osiguranog lica, odnosno poremećaj gutanja koji je posledica bolesti ili povrede.
Fizikalnom terapijom obezbeđuje se utvrđivanje, primena i evaluacija svih odgovarajućih fizikalnih agenasa, uključujući prirodni lekoviti faktor u tretmanu povređenog i obolelog osiguranog lica.
Osiguranom licu obezbeđuje se medicinska rehabilitacija u ambulantno-polikliničkim i bolničkim uslovima kada je opravdana i neophodna za tretman stanja osiguranog lica.
Osiguranim licima se rehabilitacijom u stacionarnim zdravstvenim ustanovama (rana rehabilitacija) obezbeđuje sprovođenje intenzivnog programa rehabilitacije, za koji je neophodan multidisciplinarni timski rad, u okviru osnovnog medicinskog tretmana, radi poboljšanja zdravstvenog stanja i otklanjanja funkcionalnih smetnji.
Osiguranim licima obezbeđuje se rehabilitacija u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju (produžena rehabilitacija) kao kontinuirani produžetak lečenja i rehabilitacije, u okviru indikacionog područja, kada se funkcionalne smetnje ne mogu ublažiti ili otkloniti sa podjednakom efikasnošću u ambulantno-polikliničkim uslovima i u okviru bolničkog lečenja osnovne bolesti.
Pravo na pratioca obezbeđuje se osiguranom licu do navršenih 15 godina života, kao i starijem licu koje je teže telesno ili duševno ometeno u razvoju, odnosno licu kod koga je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega to lice nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života, uključujući slepa, slabovida, kao i gluva lica.
Republički fond opštim aktom utvrđuje vrste indikacija za korišćenje medicinske rehabilitacije, dužinu trajanja rehabilitacije, način i postupak ostvarivanja rehabilitacije i upućivanja na rehabilitaciju iz stava 1. ovog člana.
Opšti akt iz stava 10. ovog člana objavljuje se "Službenom glasniku Republike Srbije".

Zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Član 45

U ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja iz čl. 34. - 44. ovog zakona, osiguranim licima obezbeđuje se:
1) 100% plaćanja od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za:
- mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti;
- preglede i lečenje u slučaju planiranja porodice, trudnoće, porođaja i u postnatalnom periodu, uključujući prekid trudnoće iz medicinskih razloga;
- preglede, lečenje i medicinsku rehabilitaciju u slučaju bolesti i povreda dece, učenika i studenata do kraja propisanog školovanja a najkasnije do navršenih 26 godina života, odnosno starijih lica koja su teško telesno ili duševno ometena u razvoju;
- preglede i lečenje bolesti usta i zuba kod lica iz člana 41. tač. 1), 10) i 11) ovog zakona, kao i žena u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja;
- preglede i lečenje u vezi sa HIV infekcijom i ostalim zaraznim bolestima za koje je zakonom predviđeno sprovođenje mera za sprečavanje njihovog širenja;
- preglede i lečenje od malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, progresivnih neuro- mišićnih bolesti, cerebralne paralize, paraplegije, tetraplegije, trajne hronične bubrežne insuficijencije kod koje je indikovana dijaliza ili transplantacija bubrega, cistične fibroze, sistemskih autoimunih bolesti, reumatske bolesti i njenih komplikacija;
- preglede i lečenje u vezi sa uzimanjem, davanjem i razmenom tkiva i organa za transplantaciju od osiguranih i drugih lica za obezbeđivanje zdravstvene zaštite osiguranih lica;
- preglede, lečenje i rehabilitaciju zbog profesionalnih bolesti i povreda na radu;
- pružanje hitne medicinske i stomatološke pomoći, kao i hitan sanitetski prevoz;
- medicinsko-tehnička pomagala, implantate i medicinska sredstva, u vezi sa lečenjem bolesti i povreda iz ove tačke;
2) najmanje 95% od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za:
- intenzivnu negu u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi;
- operativne zahvate koji se izvode u operacionoj sali, uključujući i implantate za najsloženije i najskuplje zdravstvene usluge;
- najsloženije laboratorijske, rendgenske i druge dijagnostičke i terapijske procedure (magnetna rezonanca, skener, nuklearna medicina i dr.);
- lečenje osiguranih lica upućenih u inostranstvo;
3) najmanje 80% od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za:
- preglede i lečenje od strane izabranog lekara i lekara specijaliste;
- laboratorijske, rendgen i druge dijagnostičke i terapijske procedure koje nisu obuhvaćene tačkom 2) ovog člana;
- kućno lečenje;
- stomatološke preglede i lečenje u vezi sa povredom zuba i kostiju lica, kao i stomatološke preglede i lečenje zuba pre operacije srca i transplantacije bubrega;
- lečenje komplikacija karijesa kod dece i omladine, vađenje zuba kao posledice karijesa, kao i izradu pokretnih ortodonskih aparata;
- stacionarno lečenje, kao i rehabilitaciju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi;
- preglede i lečenje u dnevnoj bolnici, uključujući i hirurške zahvate van operacione sale;
- medicinsku rehabilitaciju u ambulantnim uslovima;
- medicinsko-tehnička pomagala, implantate i medicinska sredstva, koja nisu obuhvaćena tačkom 1) ovog člana;
4) najmanje 65% od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za:
- dijagnostiku i lečenje steriliteta;
- izradu akrilatne totalne i subtotalne proteze kod lica starijih od 65 godina života;
- očna i slušna pomagala za odrasle;
- promenu pola iz medicinskih razloga;
- sanitetski prevoz koji nije hitan.

Za zdravstvene usluge koje se obezbeđuju kao pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa stavom 1. ovog člana, a za koje Republički fond ne vrši plaćanje na osnovu cene zdravstvene usluge, već troškove obračunava i plaća na drugačiji način (po poseti osiguranog lica zdravstvenom radniku, dijagnostički srodnih grupa zdravstvenih usluga, programima, bolesničkom danu i dr.), osiguranim licima obezbeđuje se pravo na zdravstvenu zaštitu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u procentima propisanim u stavu 1. ovog člana.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) alineja četvrta ovog zakona, za ostvarivanje prava na stomatološku zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, Republički fond može opštim aktom iz člana 48. stav 3. ovog zakona da utvrdi plaćanje participacije, ako se osigurano lice ne odazove pozivu izabranog lekara na preventivni pregled, odnosno ako ne ostvaruje pravo na preventivne stomatološke usluge u skladu s ovim zakonom, odnosno republičkim programom stomatološke zdravstvene zaštite koji donosi Vlada u skladu s ovim zakonom.

• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a odredbe čl. 11, 12, 13. i 15. ovog zakona, u delu u kojem se utvrđuje veći obim i sadržaj prava od prava utvrđenih propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

Izvor: Redakcija, 3.1.2012.

SAOPŠTENJE UNIJE SINDIKATA PROSVETNIH RADNIKA POVODOM ISPLATE JUBILARNIH NAGRADA PROSVETNIM RADNICIMA ZA 2009, 2010. I 2011. GODINU • Svi zaposleni kojima nisu isplaćene jubilarne nagrade treba da podnesu tužbe nadležnom sudu do 31. decembra 2011. godine, a najkasnije do dana isteka tri godine od dana kada je to pravo stečeno •

"Razmatrajući izveštaj o sprovođenju obaveza Vlade RS iz Sporazuma sa reprezentativnim sindikatima od 1.4.2011. godine, GO USPRS je konstatovao da jubilarne nagrade u većini jedinica lokalnih samouprava nisu isplaćene, kao i da razgovori o povećanju koeficijenata koji su trebali da se završe do 1.10.2011. godine sa primenom od januara 2012. godine nisu ni počeli. Iz tih razloga, doneta je odluka da svi zaposleni, kojima nisu isplaćene jubilarne nagrade za 2009, 2010. i 2011. godinu, podnesu tužbe nadležnom sudu. Utuživanje treba da se obavi do 31.12.2011. godine,a najkasnije do dana kada ističu 3 godine od dana kada je to pravo stečeno. Tužbe možete podneti sami preko nadležnog suda ili u dogovoru sa advokatima za sve zaposlene u pojedinim gradovima."

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 26.12.2011.

IMENOVANA KOMISIJA ZA TUMAČENJE ODREDABA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA

Rešenjem Ministra prosvete i nauke broj 119-01-255/2011-02 od 06.12.2011. godine imenovana je Komisija za tumačenje odredaba PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika:

Mr Zoran Kostić - pomoćnik Ministra za školske uprave, stručno pedagoški nadzor i srednje obrazovanje i vaspitanje
Rajka Vukomanović - predstavnik Ministarstva rada i socijalne politike
Slavica Manojlović - predstavnik Ministarstva finansija
Slavica Đorđević - predstavnica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije
Slobodan Brajković - Predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije
Jovan Jerković - predstavnik Sindikata obrazovanja Srbije
Ružica Todić Brdarić - predstavnica GSPRS "Nezavisnost"

Na Konstitutivnoj sednici, održanoj 16.12.2011. godine, Komisija je usvojila Poslovnik o radu, a na sednici održanoj 22.12.2011. godine, razmatrani su pristigli predmeti i data tumačenja koja će biti dostavljena podnosiocima istih.

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 26.12.2011.

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 8. FEBRUAR 2012.

Zakon o parničnom postupku uređuje pravila postupka za pružanje sudske pravne zaštite po kojima se postupa i odlučuje u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa, osim sporova za koje je posebnim zakonom propisana druga vrsta postupka.

Zakon o parničnom postupku sistemski predstavlja jedan od najvažnijih legislativnih akata jedne zemlje, a principi i načela koje sadrži bitno određuju stepen ostvarivanja zaštite u postupku pred sudovima opšte i specijalizovane nadležnosti.

Reformisanje parnične procedure radi usklađivanja sa evropskim standardima i implementacija  preporuka SE, sistemski omogućava i horizontalno usklađivanje propisa na nacionalnom nivou, obzirom na brojne nove zakone koje je Narodna Skupština donela u sprovođenju Nacionalne strategije reforme pravosuđa, čiji je krajnji cilj ostvarenje prava stranaka na zakonitu, pravičnu i jednaku zaštitu.

Učesnici seminara upoznaće se sa konceptom novog Zakona o parničnom postupku koji stupa na snagu 01.02.2012. godine. Takodje nakon seminara učesnici će biti u mogućnosti da samostalno sačine podneske u formalnom smislu, i da preduzimaju potrebne radnje u parničnom postupku.

Ciljna grupa:
Pravne službe privrednih društava i institucija, advokati.

Cilj seminara:
Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa novinama u Zakonu; da se informišu ko može zastupati pravna lica u parničnom postupku, o dužnostima stranaka u postupku; koja dokazna sredstva i kako koristiti, posebno u privrednim sporovima.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavači:
Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
Vida Petrović Škero, Sudija Vrhovnog kasacionog suda
Mladen Nikolić, sudija u IV opštinskom sudu

Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 08. februar 2012. od 15.30 – 19.30 časova

Cena
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje, topli i hladni bife.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485  ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

link ka vesti:
http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=3266df64-3f95-41d4-aea1-39443a5b251f

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 8. FEBRUAR 2012.
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
PROFESOR MEĐUNARODNOG PRAVA TIBOR VARADI SMATRA DA BI SRBIJA I HRVATSKA TREBALO DA ŠTO PRE DONESU ODLUKU O VANSUDSKOM PORAVNANJU PO PITANJU MEĐUSOBNIH TUŽBI

Tanjug,Politika

Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi smatra da bi Srbija i Hrvatska trebalo da što pre donesu odluku o vansudskom poravnanju po pitanju međusobnih tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde jer za takvu opciju nema još mnogo vremena.

"Ukoliko Srbija i Hrvatska planiraju da se vansudski nagode trebalo bi što pre da donesu takvu odluku jer nema još mnogo vremena za takvu mogućnost. Javna rasprava bi mogla da bude zakazana za godinu dana. I dalje mislim da taj spor nema mnogo smisla", naveo je Varadi u intervjuu za "Politiku".

On je rekao da bi se Međunarodni sud pravde bavio samo time da li je bilo genocida s jedne ili druge strane i da bi sve van genocida za njih bilo irelevantno, dodajući da ako se želi doći do istine "onda su relevantni i ratni zločini kao i zločini protiv čovečnosti".

"Haški tribunal ne da nikoga nije osudio, već nikoga nije ni optužio za genocid u vezi s događajima u Hrvatskoj. Kada je reč o Bosni bilo je nekoliko optuženih i bila je jedna presuda - za Srebrenicu generalu Radoslavu Krstiću", kazao je Varadi.

Pošto se MSP, prema njegovim tvrdnjama, u velikoj meri oslanja na činjenice koje je utvrdio Haški tribunal, "vrlo je malo verovatno da bi došlo do odluke, bilo po hrvatskoj tužbi, bilo po našoj protivtužbi da je bilo genocida".

"Istovremeno, i jedna i druga strana će imati veliki tim advokata kojima je posao da iznose žestoke optužbe. To može da utiče na ponovno razvijanje mržnje, a to nam nije u interesu", smatra Varadi.

Na konstataciju da su teške optužbe već iznete u tužbama i odgovorima na njih, Varadi je kazao da je to tačno ali da one nisu ugledale svetlost dana.

"Javna rasprava bi izgledala strašno, to bi štetilo odnosima, a ne bi ništa donelo nijednoj strani. I dalje sam uveren da je za dve države bolje da dođe do vansudskog poravnanja", kazao je Varadi.

PREDLOG ZAKONA O OTVARANJU DOSIJEA NIJE PROŠAO U 2011. GODINI

Nataša Latković, Blic

Srbija još nema zakon o otvaranju dosijea jer pojedine stranke ne žele da se obelodane odredjena imena ljudi.

SPO je pre godinu dana dostavio Predlog zakona o otvaranju dosijea Skupštini Srbije. I mada se deklarativno sve stranke vladajuće koalicije zalažu za njegovo usvajanje, taj zakon do danas nije zaživeo.

Istočna Nemačka, Mađarska, Češka i Bugarska su objavile spiskove ljudi koji su bili saradnici tamošnjih službi bezbednosti, a ispostavilo se da su među njima u Bugarskoj bila četiri ministra demokratske vlade i oko 200 diplomata. 

Vuk Drašković, predsednik SPO, za „Blic” je ponovio da se otvaranja dosijea plaše nosioci vlasti kao i u svim prethodnim vladama. On je naveo da su se u bivšim komunističkim zemljama na listi saradnika službi bezbednosti našli premijeri, ministri, ambasadori, vladike i biznismeni, kao i da bi se slično dogodilo u Srbiji.

  - Mogao sam da vidim svoj dosije posle demokratskih promena, ali to nisam učinio, jer me nije zanimalo ono što stoji u njemu. Tu nije bilo imena doušnika i nalogodavaca zločina - kaže Drašković. 

U DS juče „Blicu” nisu mogli konkretnije da kažu da li su usvajanje zakona uslovili neobjavljivanjem imena saradnika službi bezbednosti. Na naše pitanje Srđanu Milivojeviću, poslaniku DS i nekadašnjem otporašu, da li su saznanja do kojih smo došli tačna, on odgovara:  

- Služba državne bezbednosti je i u vreme Miloševića imala profesionalce, koji nisu ni u jednom trenutku izašli iz zakonskih okvira, a kao takvi imali su svoje saradnike koji nisu progonili političke protivnike režima, već su bili uključeni u bezbednosne aktivnosti. Nijedna zemlja na svetu, od svih koje su otvorile tajna dosijea, nije stavila na uvid imena tih ljudi.

Što se tiče onih koji su se ogrešili o zakon, zloupotrebili službu i njihovih saradnika iz opozicije, mislim da bi njihova imena trebalo da se nađu na stubu srama. Mislim da ih niko ne štiti, ali te dve stvari treba razdvojiti.

Čedomir Jovanović, lider LDP, kaže za „Blic” da je otvaranje dosijea demokratska potreba društva i odgovor na to pitanje ne može da pruži jedna stranka, nego to moraju učiniti institucije. 

- Nažalost, mi to nismo uspeli da uradimo na način na koji su to pre nas učinile sve ozbiljne istočnoevropske zemlje, jer je bilo previše strančarenja i premalo spremnosti i hrabrosti da se suočimo s onim lošim što je ostalo za nama.

Osnovni problem sa zakonom o otvaranju dosijea je identičan, kao i sa Zakonom o lustraciji, pre svega zbog činjenice da ne postoji svest o značaju davanja demokratskih odgovora na probleme koji se tretiraju tim zakonima. Zbog toga su te inicijative do sada uvek bile osuđene na neuspeh - naveo je Jovanović.

NIKO NE KAŽE PRAVOSUĐE JE PERFEKTNO

Danas

Ne očekujem da će građani Srbije u teškoj ekonomskoj situaciji reći „pravosuđe je perfektno". Uvek će biti nezadovoljnih, kaže Snežana Malović.

"Kritičara uvek ima, neki su to u međuvremenu postali, jer danas moraju više da rade, a neki su jednostavno zlonamerni. Međutim, upornim radom, novom organizacijom, preuzimanjem odgovornosti za svoje postupanje, i mesto u društvu , dostojno sudija i tužilaca, je nešto što ova reforma garantuje", dodaje ministarka pravde.

Ona dodaje da ima onih koji prigovaraju danas, ali se ne može za dve godine ispraviti sve, čarobnim stapićem

Dosta se tokom protekle godine govorilo o aferi vakcine. U javnosti se pojavila službena beleška policije o tome da je navodno tužilac Miljko Radisavljević vršio pritisak na policiju da se iz krivične prijave izostavi bivši ministar zdravlja Tomica Milosavljević. Kako to komentarišete?

"Jasno je da će mnogi pripadnici organizovanog kriminala napadati upravo one koji se protiv njega odlučno bore. Svako ko je prošetao pored pravnog fakulteta zna ko rukovodi krivičnim postupkom i ne želim bilo kakvim komentarom da dajem na značaju onima koji to ne znaju, a imaju diplome pravnog fakulteta. Tužilac za organizovani kriminal i ministar policije su dovoljno rekli o tome. Verujem u koordiniran i uspešan rad državnih organa na ovom kao i na drugim slučajevima borbe protiv korupcije i kriminala. Nema nezaštićenih, nema nedodirljivih, i upravo zato i imamo napade na ljude koji profesionalno obavljaju svoj posao.", kaže Malovićeva.

SEOSKI TURIZAM NEISKORIŠĆENI POTENCIJAL

RTV

Ne samo zimski, već i seoski turizam može da donese dobit. Jedna šestina, odnosno deset milijardi dinara naša zemlja inkasira od seoskog turizma. Ukoliko bi se potencijali kojima raspolažemo koristili na pravi način i ponuda obogatila, onda bi i zarada mogla biti znatno veća.

AGENCIJA ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA SRBIJE PLANIRA DA U 2012. PLASIRA OKO 45 MILIONA EVRA KAO PODRŠKU ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE

Tanjug

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Srbije (SIEPA) planira da u 2012. plasira oko 45 miliona evra kao podršku za novo zapošljavanje i realizaciju novih investicija, izjavio je direktor SIEPA Božidar Laganin.

Direktor Laganin je podsetio da je do 27. januara otvoren javni poziv za podršku novim projektima koji je objavljen 23. decembra 2011.

Posle pregleda prispelih projekata, rekao je Laganin, Agencija saopštiti koji će novi projekti biti realizovani u Srbije.

"Izuzetno je važno da je ovaj program podrške, jednak kako za strane kompanije, tako i za domaće", istakao je Laganin.

Laganin je podsetio da je u programu SIEPA do sada odnos između podrške stranim i domaćim projektima bio 50 prema 50 odsto, tako da i domaće kompanije takođe realizuju svoje investicione planove i dobijaju podršku od Vlade Srbije

Direktor SIEPA očekuje u Srbiji i veći prodor investitora sa tržišta Sjedinjenih Američkih Država.

Laganin ima u vidu da su tokom 2011. u Srbiju počele da investiraju kompanije "Sajtel" i "Kupertajer", ulaganja je najavila NCR, kao i nekoliko drugih firmi posle zvanične posete delegacije Vlade Srbije toj zemlji, početkom decembra prošle godine, sa kojom je putovala i ambasadorka SAD u Beogradu Meri Vorlik.

"Nadam se da ću ta očekivanja biti u prilici da potvrdim u praksi, negde već u prvom kvartalu 2012", obećao je Laganin.

Laganin se povodom eventualnog uticaja krize u evrozoni na dešavanja u domaćoj ekonomiji, pozvao na istraživanja Evropske banke za obnovu i razvoj, koja pokazuje da je oko 70 odsto stanovništva planete u krizi, tako da je "nemoguće je izbeći negativne efekte na Srbiju."

Laganin je rekao da će se SIEPA truditi da i u ovoj godini ostvari bolji poslovni rezultat nego prethodne, što neće biti jednostavno pošto je 2012. izborna godina i moguća su određena usporavanja i otežano donošenje odluka.

"Sa druge strane, sve aktivnosti koje SIEPA ima u svom standardnom kalendaru, će biti itekako zastupljene i u 2012. pa ćemo biti aktivni i na evropskom tržištu i verovatno i pojačano i na američkom", zaključio je direktor SIEPA.

PREMA NOVOJ UREDBI OD NOVE GODINE U PRODAVNICAMA VIŠE NEĆE BITI PLASTIČNIH KESA, VEĆ SAMO BIORAZGRADIVIH, A NJIHOVA PROIZVODNJA BIĆE DODATNO OPOREZOVANA

B92

Svi proizvođači kesa svoje proizvode prvo će slati u laboratoriju na ispitivanje porekla, ali će i dobijati i stimulans od sedam hiljada dinara.
Od sada da bi uopšte dospele na tržište sve plastične kese prema uredbi Ministarstva životne sredine prvo moraju da prođu test u laboratoriji na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu.

Svi proizvođači moraju dobiti sertifikat da su njihove plastične kese birazgradive- odnosno za čoveka i njegovu okolinu neškodljive.

"Kada nam donesu ili dostave, kese na analizu prvo će se odrediti neka svojsktva tih kesa..4.25...5.26 Prosto će analize pokazati da li su se neki spektri promenili, da li su nastali neki razgradni elementi", kaže Vera Lazić iz laboratorije na Tehnološkom fakultetu.

Ministar životne sredine Oliver Dulić kaže da će inspekcije redovno vršiti kontrolu proizvođača. Tako će se tona plastičnih kesa taksirati sa 20 hiljada dinara, dok će se s druge strane proizvodnja biorazgradivih stimulisati.

"Faktički će se kontrola vršiti sa proizvođačima, a ne sa tržnim centrima koji te kese distribuiraju, dalje potrošačima. Proizvođači će biti u obavezi da prijavljuju svoje proizvode i da u odnosu na količine svojih proizvoda plaćaju adekvatne takse odnosno dobijaju pomoći subvencije ako dokažu da su koristili biorazgradivist koji će se dokazivati preko referntne laboratorije", kaže Dulić.

Ipak, ovo ne znači kraj za proizvođače plastičnih kesa, jer je prema rečima profsorke Lazić moguće na već postojećoj opremi praviti i biorazgradive kese.

"Na istoj procesnoj opremi se proizvode kese tregerice razgradive i one obične, koje nisu razgradive. Oni kupe aditiv dodaju u taj granulat koji redovno na procesnoj opremi koriste iz granulata, proizvode određene kese i na istoj procesnoj opermi oni proizvode kese koja je biorazgradiva", kaže Lazićeva.

Kupci ne moraju da brinu jer će se kese i dalje u samoposlugama deliti besplatno, samo što za razliku će od takozvanih kesa tregeruša biti mnogo bolje za prirodu.

GRADSKA UPRAVA SAOPŠTAVA DA GRAD BEOGRAD NEMA NIKAKVIH DUGOVANJA PREMA PORESKOJ UPRAVI

B92, Tanjug

Gradska uprava je saopštila da Grad Beograd nema nikakvih dugovanja prema Poreskoj upravi i da sve poreske obaveze izmiruje blagovremeno i u zakonskom roku.

Uprava navodi da se na listi dužnika grad našao zato što Poreska uprava nije ispravila "tehničku grešku" iako je to najavila još u aprilu prošle godine.

"Grad Beograd sve poreske obaveze izmiruje blagovremeno i u zakonskom roku, te nije jasno kako se našao na listi najvećih poreskih dužnika", koji je objavila Poreska uprava, saopšteno je iz Gradske uprave.

U Gradskoj upravi kažu da je "u pitanju greška, jer je nemoguće da dugujete 1.875.603.261,30 dinara, a da vam nije saopšteno po kom osnovu". Grad navodi i da očekuje od Poreske uprave, koja ga je stavila na spisak najvećih dužnika, da tu grešku ispravi.

"Sekretarijat za finansije grada Beograda dobio je tada iz Poreske uprave informaciju da je u pitanju tehnička greška koja će biti ispravljena u najkraćem roku. Pošto očigledno to još nije urađeno, očekujemo da će biti odmah posle Božićnih praznika", izjavila je za Beoinfo gradska sekretarka za finansije Renata Radujko Milić.

Grad Beograd je Poreskoj upravi dostavio i svu neophodnu dokumentaciju. Dokumentacija, između ostalog, sadrži rešenje o poništenju duga iz 2004. godine, koje je još 2007. godine izdalo Ministarstvo finansija, a na osnovu presude Vrhovnog suda Srbije.

Grad Beograd očekuje od Poreske uprave "da ispravi ovu grešku odmah nakon božićnih praznika, istovremeno podržavajući incijativu da se objavljuju spiskovi najvećih poreskih dužnika".

Poreska uprava Srbije objavila je na svom sajtu spisak 100 preduzeća, najvećih poreskih dužnika, što je i bila u obavezi na osnovu izmena i dopuna Zakona o poreskom postupku i administraciji usvojenih krajem prošle godine u parlamentu Srbije.

Poreska uprava je objavila, takođe, i spisak 100 preduzetnika i isto toliko fizičkih lica kojima porez nije naplaćen zaključno do 31. decembra prošle godine.

NOVI OKVIR MAKROEKONOMSKE POLITIKE OD 2012. DO 2016. GODINE

Tanjug

Privredna komora Srbije će u junu predložiti novi okvir makroekonomske politike od 2012. do 2016. godine, namenjen novoj Vladi.

Prema rečima potpredsednica PKS Vidosava Džagić taj predlog mera predviđa sveobuhvatnu sistemsku reformu, povećanje stope privrednog rasta do 5 odsto, domaće štednje i investicije i smanjenje javne potrošnje.

Džagić smatra da bi za dostizanje godišnje stope privrednog rasta od oko 5 odsto BDP-a neophodne reforme socijlanog sistema, efikasna politika zapošljavanja, povećanje tehnološke osnove proizvodnje u cilju postizanja produktivnosti.

Džagić je upozorila da su prisutne i neodržive disproporcije između aktivnog i izdržavanog stanovništva, zaposlenih i nezaposlenih, zaposlenih u administraciji i proizvodnom sektoru, broja zaposlenih i broja penzionera.

Ove strategijske neravnoteže moraju biti orijentir za redefiniciju svih politika - od monetarne i fiskalne do regionalne, razvojne, industrijske i izvozne, dodala je ona.

Džagić je naglasila da su za radikalno poboljšanje poslovnog ambijenta u Srbiji neophodni smanjenje javne potrošnje do 35 procenata, sveobuhvatna reforma javnog sektora i finansiranje države primereno mogućnostima privrede.

Javna preduzeća treba depolitizovati i uvesti profesionalni menadžment, a neophodno je kompletirati regulativu i izgraditi infrastrukturu za privatno javno partnerstvo i koncesije, radi podsticanja investicija i stvaranja uslova za efikasnije investiranje u javni sektor.

Poreska reforma treba da poresko opterećenje svede na 35 odsto BDP, uz uvođenje progresivnih poreskih stopa i na dohodak i na potrošnju, a paralelno sa tom reformom potrebno je uspostaviti sistem efikasnih mehanizama zaštite poverilaca, poštovanje ugovora i regulisanje finansijske discipline.

2012. GODINA BIĆE KLJUČNA ZA EVRO

Tanjug

Godina 2012. ključna je za evro, kaže predsednik evrozone i premijer Luksemburga Žan-Klod Junker .

"Na kraju ove godine postaće očigledno da su donete dalje odluke kojima ćemo se približiti ostvarenju naših ciljeva", rekao je on.

Junker smatra da za Grčku povratak staroj valuti ne predstavlja opciju za izlazak iz teške finansijske situacije u kojoj se nalazi, ali je ubeđen da dužničke nedaće Grčke mogu biti rešene.

Evropski lideri su dogovorili drugi paket za spasavanje Grčke, ali detalji o tome još nisu razrađeni, što bi, kako je rekao Junker, trebalo da se dogodi sledećih sedmica nakon što vlada Grčke okonča pregovore sa privatnim kreditorima o otpisu dela duga.

Junker je takođe rekao da se evrozona može suočiti s recesijom čije razmere nisu predvidljive.

"Evropa stoji na pregu recesije čije je razmere teško predvideti. Neophodno nam je da adekvatno reagujemo na tu pretnju", ukazao je Junker.

NBS OBJAVLJUJE DA JE NA KRAJU 2011.GODINE 606 FIRMI U NEPREKIDNOJ BLOKADI U TRAJANJU OD DVE GODINE

U Srbiji je na kraju 2011. godine 606 firmi ispunilo uslove za pokretanje stečaja zbog neprekidne blokade računa u trajanju od dve godine, objavila je NBS.

Među kompanijama s dvogodišnjom blokadom računa nalaze se "Čačanka" iz Čačka, "Perutnina" iz Požege, "Čorba kafe" iz Beograda, "Mesara Vlajković" iz Obrenovca, "Imperijalpromet" iz Niša, "Centrotrgovina" iz Valjeva i "Infomedia" iz Novog Sada.

Na kraju novembra u blokadi dužnoj od dve godine bilo je 597 firmi.

Narodna banka Srbije ima obavezu da svakog meseca privrednim sudovima dostavlja podatke o preduzećima čiji su računi blokirani duže od dve godine kako bi bile pokrenute stečajne procedure.

DUG SVIM PROSVETARIMA JOŠ NIJE ISPLAĆEN

RTV

Rok za isplatu jubilarnih nagrada, koji su sindikati postavili Vladi i lokalnim samoupravama, istekao je danas. Ministarstvo prosvete je ponovo pozvalo gradove i opštine da ispoštuju obavezu ili da se jave, ukoliko im nedostaje novac.

Prema istraživanjima novinara RTV-a, dugovanja prosvetarima nisu još isplaćena svima.

Opština Odžaci isplatila je jubilarne  nagrade za 2011. a dinamika isplate jubilarnih nagrada za 2009. 2010. i 2012, određena je budžetom i dogovorena sa sindikatom.

Grad Sombor je takođe  u budžetu obezbedio sredstva za ovu namenu. U Kuli do sada nisu isplaćivane, ali je obezbeđeno 15 miliona, kaže Željko Kovač, predsednik privremenog organa.
Jubilarne nagrade prosvetarima u Pančevu za 2009. i 2010. godinu  isplaćene su u novembru i decembru. Za to je rebalansom budžeta izdvojeno oko 16 miliona dinara.

Isplaćene su i nagrade za 2011. godinu(u septembru i oktobru) tako da je ukupno za ove namene izdvojeno oko 22 miliona dinara.

 I u kovinu su prosvetarima  u novembru  isplaćene jubilarne nagrade za 2009. i 2010. godinu a za 2011. od marta do maja.  Ukupno je isplaćeno 5,6 miliona dinara od toga 4,5 za zaposlene u osnovnim školama i  1,1  za zaposlene u srednjim školama.

OSNOVAN KATASTAR NEPOKRETNOSTI ZA PODRUČJE GRADA SREMSKE MITROVICE

Tanjug

Republički geodetski zavod (RGZ) osnovao je katastar nepokretnosti za područje grada Sremske Mitrovice, sa 37.655 listova nepokretnosti i 122.960 parcela.

U postupku osnivanja katastra evidentirano je 60.694 objekta, sa 7.124 posebna dela i 79.471 teretom - hipotekom, saopštio je RGZ.

Sremska Mitrovica ima 23 katastarske opštine, a u osam katastarskih opština premer je izvršen u stereografskoj projekciji.

Osnivanjem katastra, kao jedinstvene evidencije o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima, prestaju da važe katastar zemljišta i zemljišna knjiga.
Grad Sremska Mitrovica se nalazi u Vojvodini, u središtu Sremskog okruga.

Prostire se na površini od 76.158 hektara i ima oko 85.000 stanovnika.

REŠENJA IZVRŠNA A POSED - NEDOSTIŽAN

RTV

Članovi zadruge "Agromiks" iz Savinog sela, po drugi put su bili sprečeni da i zvanično uđu u posed 158 hektara zemlje koju trenutno koristi kompanija "Karneks".

Sporni posed oni smatraju zadružnom zemljom, i to po osnovu zaključka i konačnog i izvršnog rešenja opštinske uprave u Vrbasu i Ministarstva finansija kao drugostepenog organa.

KINESKE FIRME ZAINTERESOVANE ZA ULAGANJE U SRBIJI

Kineske kompanije zainteresovane su za gradnju mostova, hidroelektrana, autoputeva i železničkih koridora u Srbiji, izjavio je ekonomsko-trgovinski savetnik ambasade Kine u Beogradu Džu Lianči.

U intervjuu za Balkan magazin Džu je kazao da o takvim novim projektima nije bilo zvaničnih pregovora, ali se intenzivno razgovara i da je s tim u vezi planirano da srpski ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić poseti Kinu.

"Kineske kompanije jesu zainteresovane da investiraju u Srbiji i celom regionu Balkana, ali investiranje nije jednostavno. Brojni dogovori između kineskih i srpskih firmi su u toku. Detalje ne mogu otkrivati jer su poslovna tajna dok se ne potpišu ugovori", kazao je Džu.

On je istakao i da je za početak realizacije novih projekata neophodan dogovor i tome kako će se oni finansirati i dodao da je Srbija već stigla do limita zaduživanja, tako da srpska vlada mora da reši kako će ti projekti biti finansirani.

Ekonomski savetnik u kineskoj ambasadi je kazao i da su kineske kompanije iz oblasti informacionih tehnologije zainteresovane za razvoj proizvodnje u Srbiji.

ZELENI KARTON JOŠ UVEK KORISTI

Novosti

Iako vozačima iz Srbije od 1. januara nije neophodan zeleni karton, Austrija traži dopunsko osiguranje, a ne nekim prelazima sa Hrvatskom bilo je problema.

Dodatna polisa od prvog dana 2012. godine više nije potrebna ni za ulazak u Hrvatsku, ali ni za 27 zemalja članica EU, kao ni za putovanje kolima u Švajcarsku, Norvešku, na Island, u Andoru, Hrvatsku i Crnu Goru

Auto-moto klubovi iz Austrije i dalje savetuju svojim vozačima da imaju zeleni karton kada se upute u našu zemlju.

Zeleni karton je u Austriji besplatan za vozače, važi dve ili tri godine i izdaju ga osiguravajuća društva u kojima je osigurano vozilo.

S druge strane, vozači iz Srbije koji su želeli da putuju u Hrvatsku imali su na nekim prelazima problema.

Hrvatski granični organi tvrde da nisu dobili nikakav zvanični dopis od svojih vlasti za ukidanje, do sada neophodnog, dokumenta, već su za planirane pogodnosti za vozače saznali iz srpskih medija.

"Bilo je manjih nesporazuma, iako smo dobili uveravanja od hrvatskih partnera da su na sve granične prelaze poslali cirkularno pismo sa obaveštenjem da vozačima iz Srbije više nije potreban zeleni karton, ali su posle sat-dva svi nesporazumi rešeni" , tvrdi generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Vladan Manić.

Zeleni karton trebaće i onima koji planiraju letovanje u Grčkoj zbog tranzita kroz Makedoniju.

Naime, Makedonija nije potpisnica multilateralnog sporazuma, niti sa njom imamo sklopljen bilo kakav bilateralni sporazum, tako da su za Makedoniju, kao i za Bosnu i Hercegovinu, i dalje potrebne zelene karte.

Evropska komisija je dala saglasnost da se Srbija priključi sistemu multilateralnog sporazuma, i to je objavljeno u „Službenom glasniku EU“ 22. novembra prošle godine.

To, praktično, znači da od 1. januara, osim polise osiguranja koju naši građani poseduju i registarskih tablica, vozačima nije potrebno ništa od dokumentacije u vezi s vozilima.

Srbija je produžila i sporazum sa Crnom Gorom, i važenje tog sporazuma počelo je da teče od 1. januara 2012, što znači da ostaje isti režim saobraćaja kakav je bio i ranije sa Crnom Gorom, odnosno, naše polise važe u Crnoj Gori, a crnogorske važe u Srbiji.

GDE JE PRAVOSUDNA SARADNJA ZAPELA?

B92

Iako je Srbija potpisala sa skoro svim bivšim jugoslovenskim republikama sporazum o saradnji u procesuiranju ratnih zločina, malo-malo, pa negde zapne.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić kaže da je najviše zapelo sa Bosnom i da je to problem koji još čeka rešenje.

On podseća da ta zemlja do skoro nije imala ni vladu, pa je struka morala da trpi i čeka bolje dane, kaže Vekarić.

Podaci ne pokazuju pravi stepen saradnje u regionu, kaže Vekarić i navodi da se sa Hrvatskom godišnje razmeni i 1000 informacija. Ipak, i sa tom zemljom ima nesuglasica, kao što je nedavni hrvatski zakon o nepriznavanju presuda vojnog suda, koji je usvojen, kako tvrdi Vekarić, kao deo predizborne kampanje.

,,Taj zakon jeste štetan, ali ne proizvodi dramatične posledice, zbog njega je troje ljudi odustalo da svedoči u našim predmetima, što nije drastično u skladu sa svim onim što smo kroz sporazum dobili i u jednom i u drugom pravcu", kaže Vekarić.

U sudu za ratne zločine u Beogradu u toku je 11 suđenja u kojima je 55 optuženih. Bruno Vekarić tvrdi da je sud u velikoj meri doprineo utvrđivanju istine o ratovima devedesetih, pa i regionalnom pomirenju.

KOMPANIJI KODAK PRETI BANKROT

Akcije američke kompanije koja se smatra pionirom fotografije, pale su na najniži nivo i moguće je da će uskoro biti proglašeno bankrotstvo te kompanije.

Kodak je u trećem kvartalu zabeležila gubitak od 222 miliona dolara, što je više nego u istom periodu godinu dana ranije. Gotovinske rezerve za godinu dana pale su za 10 odsto. Troje članova upravnog odbora Kodaka podnelo je ostavke u poslednje dve sedmice.

Njujorška berza upozorila je zbog toga Kodak da će, ukoliko njihove akcije budu vredele manje od dolara u narednih šest meseci, skinuti sa liste za trgovinu njihove akcije.
Vrednost Kodakovih akcija pala je za 17 centi, odnosno za 26,3 odsto i iznosila je 48 centi po akciji.

Američki dnevnik "Vol strit džornal" pozivajući se na neimenovane izvore, navodi da bi Kodak u narednim sedmicama mogao da zatraži dozvolu za proglašenje bankrotstva ukoliko propadnu pokušaji te kuće da prodaju patente vezane za digitalnu fotografiju.

Taj list piše da bi Kodak već do kraja ovog meseca ili početkom februara mogao da podnese zahtev za proglašenje bankrotstva.

U Kodaku nisu želeli da komentarišu takve navode.

Kodak je u julu kupio oko 1.100 patenata u digitalnoj fotografiji za koje finansijski analitičari smatraju da vrede dve do tri milijarde dolara.

U BEOGRADU ĆE USKORO POČETI DA RADI SLUŽBA HITNE POMOĆI ZA PSE, KAO I POLICIJA ZA ŽIVOTINJE

Tanjug

Sekretar za komunalne i stambene poslove Predrag Petrović kaže da bi Hitna pomoć za pse mogla da počne rad u drugoj polovini januara i najavljuje da će iduće sedmice početi sporovođenje kaznenih mera prema vlasnicima koji izvode opasne pse na nepropisan način, navodi se na sajtu Uprave grada.

Novom gradskom odlukom propisano je da opasne pse mogu da šetaju samo punoletne osobe i to isključivo na povocu i sa zaštitnom korpom na njušci.

Onaj ko vodi psa mora sa sobom da nosi odgovarajuću potvrdu, odnosno dozvolu Sekretarijata za komunalne poslove, koja se izdaje u ,,Veterini Beograd" nakon pregleda i utvrđivanja da je pas zdrav, čipovan i vakcinisan.

Opasni psi mogu se slobodno kretati sa korpom samo u parkovima za pse, koji su tokom prošle godine izgrađeni u Tašmajdanskom, Karađorđevom i Čuburskom parku, kao i u parkovima ,,Milutin Milanković", Bele vode i Lep izgled.

Petrović je najavio i da će grad nastaviti da sprovodi programe besplatne sterilizacije i vakcinacije, kao i čipovanja pasa, kako bi podstakao odgovorno vlasništvo, dodajući da će se nastaviti i sa proširivanjem kapaciteta azila za pse.

U februaru će biti otvoren azil na prostoru PKB-a kapaciteta 550 do 600 pasa, rekao je Petrović danas, na otvaranju prvog od pet objekata najvećeg beogradskog prihvatilišta za pse u okviru stare farme PIK "Zemun", koje će moći da primi 1.237 pasa.

On je podsetio da je prošle godine proširen azil "Rakovica 1" koji može da primi oko 1.000 pasa, a otvoren je azil za 550 pasa u Kovilovu.

,,U Zemunu i svim drugim azilima psi će imati dostojne uslove za privremeni boravak, jer nam je želja ih posle programa socijalizacije udomimo u nekoj porodici. Zato ćemo uz programe Najbolji prijatelj i ostalo što radimo afirmisati i udomljavanje ovih pasa", rekao je Petrović.

U BEOGRADU ĆE USKORO POČETI DA RADI SLUŽBA HITNE POMOĆI ZA PSE, KAO I POLICIJA ZA ŽIVOTINJE

Tanjug

Zrenjaninski ''Mlekoprodukt'' i Ekonomski fakultet u Subotici potpisali su danas u Zrenjaninu ugovor o poslovnoj saradnji kako bi što bolje povezali nauku i privredu i primenili naučna dostignuća u poslovanju.

Ugovor su potpisali generalni direktor "Mlekoprodukta" Živanko Radovančev i dekan Ekonomskog fakulteta Nenad Bunjik.

Predstavjaući pet saradnika, na značajnim mestima u zrenjaninskoj mlekari, zaposlenih sa diplomom subotičkog fakulteta, Radonavčev je naznačio da su oni dokaz da je ta saradnja i do sada postojala i da fakultet daje dobre kadrove.

On je podsetio da "Mlekprodukt" već osam godina posluje u multinacionalnoj komapniji "Bongren", od koje je, nedavno u Parizu, dobio priznanje za najstabilnije poslovanje u jugoistočnoj Evopi.

Radovančev je istakao da je zrenjaninska mlekara ove godine u razvoj uložila 1,5 miliona evra i da se na tržistu pojavila sa novim proizvodom-mladim sirom.

Vunjik je rekao da Ekonomski fakultet, sa ukupno 6.000 studenata, zauzima dugo mesto po brojnosti na novosadskom univezitetu i da poseban značaj pridaje naučno-istraživačkom radu i poslovnoj ekonomiiji.

Kao dokaz za to su ugovori o polovnoj saradnji sa "Simpom"Merkatorom", "Agroživom", a od danas i sa "Mlekoproduktom".

OD POČETKA PRIMENE ZAKONA I UZ SPROVOĐENJE AKTIVNIH MERA ZAPOŠLJAVANJA ZAPOSLENO JE VIŠE OD 9.000 OSOBA SA INVALIDITETOM

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) Dejan Jovanović izjavio je da će ta institucija, iako joj je budžet za 2012. smanjen za dva i po puta u odnosu na 2011 godinu, uložiti maksimalan napor da kroz različite nefinansijske mere bude aktivan činilac na tržištu rada.

"Što se planova za sledeću godinu tiče oni su takvi da će najverovatnije, kako stvari stoje, budžet biti manji za programe zapošljavanja, tako da će neki programi biti dovedeni, na žalost, u pitanje. NSZ će ipak uložiti maksimalan napor da kroz različite nefinansijske mere bude aktivan činilac na tržištu rada, i da bude dobar servis poslodavcima i nezaposlenima", rekao je Jovanović u izjavi Tanjugu.

"Kod programa zapošljavanja visina budžeta direktno opredeljuje vrstu i obim aktivnosti kada je reč o aktivnim merama zapošljavanja", dodao je Jovanović.

Govoreći o aktivnostima u 2011. godini Jovanović je ocenio da je NSZ uspela da postane kvalitetan servis poslodavcima i nezaposlenima.

"Važno je i da smo eliminisali kašnjenja u isplati novčane naknade za slučaj nezaposlenosti. Oko 60.000 naših korisnika redovno prima tu naknadu", rekao je Jovanović.

On je podsetio da zaposleni u Srbiji plaćaju osiguranje za slučaj da ostanu bez posla i upravo se od tog novca isplaćuje ova naknada koja traje do godinu dana, u zavisnosti od toga koliko je osoba koja je ostala bez posla, imala radnog staža.

NSZ je u ovoj godini uradila i jedan projekat u saradnji sa Evropskom unijom, zahvaljujući kojem je ojačala svoje tehničke kapacitete.

U okviru tog projekta sprovedena je i anketa o očekivanjima na tržištu rada 5.000 poslodavaca.

"Rezultat tog projekta je bio da sa sadašnje stope nezaposlenosti od 22 odsto, ona za pet godina padne na 16 procenata. Ostaje nam da verujemo toj prognozi i da svi zajedno radimo da se to desi. Takođe istraživanje je pokazalo da su dva sektora generator budućih radnih mesta - prerađivačka i građevinska industrija i da će sektor malih i srednjih preduzeća biti posebno važan u kreiranju novih radnih mesta u narednom periodu", naveo je Jovanović i dodao da će NSZ godišnje raditi te prognoze na tržištu rada.
Jedan od rezultata koji je apostrofirao Jovanović su i učinjeni veliki napori na zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

"Smatram da je to jedan od važnih dostignuća srpskog društva u celini jer je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 - prim. red) omogućio da nešto što pripada društvenoj odgovornosti sada prerasta u zakonsku obavezu i više od 9.000 osoba je zaposleno otkad je taj zakon stupio na snagu", rekao je Jovanović i najavio da će NSZ i u narednom periodu ohrabrivati poslodavce u tom pravcu.

On je podsetio da je u 2011. godini zahvaljujući aktivnim merama za zaopšljavanje NSZ kao što su "Prva šansa", stručna praksa, projekti javnih radova...zaposleno oko 50.000 ljudi.

"Ono što je veoma važno je da smo ove godine imali pojačano zapošljavanje sa evidencije nacionalne službe. Uporedio bih to sa 2010. godinom kada smo imali oko 140.000 ljudi koji su sa evidencije zaposlili a u 2011. godini imamo više od 180.000 osoba, bilo da li su se zaposlile korišćenjem aktivnih mera zapošljavanja, ili na način da smo mi posredovali u zapošljavanju", podsetio je Jovanović.

On je ocenio da bez obzira na sve, tržište rada u Srbiji, pored svega nije u dobrom stanju, a nezaposlenost je i dalje "gorući problem društva".

"Obrazovni nivo velikog broja ljudi nije dovoljan jer činjenica da jedna trećina nezaposlenih u ovom trenutku nema nikakvu kvalifikaciju i to je veliki društveni problem. Treba raditi na privlačenju stranih investitora, podsticanju domaćeg preduzetništva. Bez novih ulaganja nema ni sigurnih radnih mesta.Takođe, potrebno je raditi i na sistemskim promenama poreske politike i suzbijanju crnog tržišta, podvukao je Jovanović.

Izvor: Tanjug, 6.1.2012.

PRELAZAK SA ANALOGNOG NA DIGITALNO EMITOVANJE PROGRAMA OČEKUJE SE OVE GODINE

Državni sekretar za Digitalnu agendu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva Jasna Matić najavila je da će ove godine velika pažnja biti posvećena digitalizaciji televizije i uvođenju elektronske uprave u veći broj državnih organa u cilju olakšanja administrativnih procedura.

Matić je u izjavi za agenciju Tanjug ocenila da proces digitalizacije ide relativno dobro.

Ona je navela da se trenutno obnavljaju predajnička mesta koja su u lošem stanju, i najavila da će uskoro početi montaža opreme, tako da će ova godina biti ključna za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje programa.

Drugi fokus će, kako je istakla, biti uvođenje elektronske uprave u državne organe, pre svega elektronskog zakazivanja koje je do sada izazvalo veliko interesovanje kod građana prilikom podnošenja zahteva za nove lične karte i pasoše.

Očekujemo da takvi servisi budu ponuđeni građanima i u drugim institucijama kako bi konačno bili eliminisani redovi pred šalterima i kako bi oni unapred znali kada i koliko će trajati procedura koju obavljaju pred državom, objasnila je Matić.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 7.1.2012.

POLJOPRIVREDNICIMA ĆE DO KRAJA JANUARA 2012. GODINE BITI ISPLAĆENE SVE OBAVEZE IZ 2011. GODINE

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Dušan Petrović izjavio je danas da će država do kraja januara 2012. godine isplatiti poljoprivrednicima sve obaveze iz ove godine.

Petrović je u izjavi za agenciju Tanjug najavio da će narednih dana u potpunosti biti isplaćen regres u iznosu od 14.000 dinara po hektaru za posede do 30 hektara, dok će do 31. januara naredne godine biti isplaćena sva predviđena sredstva registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa posedima do 100 hektara.

Ministar je potvrdio i da će početkom 2012. godine biti isplaćene premije za mleko i davanja po umatičenom grlu za četvrti kvartal.

Prema njegovim rečima, za premije u iznosu od pet dinara po litru mleka biće isplaćeno ukupno 800 miliona dinara, dok će za davanja od 25.000 dinara po grlu biti izdvojeno približno 300 miliona dinara.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 30.12.2011.

RASPISAN KONKURS BRITANSKOG SAVETA ZA BESPLATNI KURS ENGLESKOG JEZIKA ČLANOVIMA, VOLONTERIMA I ZAPOSLENIMA U KANCELARIJAMA ZA MLADE • Rok za prijavu je 15. januar 2012. godine •

Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa Britanskim Savetom poziva Kancelarije za mlade da se prijave za aktivniost na projektu Aktivni Građani - Engleski jezik za međunarodnu saradnju. Rok za prijavu je 15. januar 2012. godine. Formular za prijavu je u prilogu. British Council će izabrati između 7 i 10 KZM koji će dobiti priliku da besplatno ponude kurs engleskoj jezika svojim članovima, volonterima i zaposlenima. Takođe pored standardnog učenja engleskog jezika (u učionici), zainteresovanim kancelarijama za mlade ćemo ponuditi i Online verziju kursa "English for IT".

Formular za prijavu možete preuzeti na http://www.mos.gov.rs/preuzmi/formular_za_prijavu.

Izvor: Vebsajt Ministarstva omladine i sporta, 30.12.2011.

U SKLADU SA UREDBOM O UTVRĐIVANJU IZVORNIKA VELIKOG I MALOG GRBA, IZVORNIKA ZASTAVE I NOTNOG ZAPISA HIMNE REPUBLIKE SRBIJE - NBS PUŠTA U OPTICAJ NOVU NOVČANICU OD 2000 DINARA I NOVČANICE OD 500 I 1000 DINARA SA DELIMIČNO IZMENJENIM OBELEŽJIMA

Narodna banka Srbije pustiće u opticaj 30. decembra ove godine novi apoen novčanice od 2000 dinara na čijem se licu nalazi portret Milutina Milankovića, svetski priznatog naučnika. Na naličju novčanice se nalazi figura Milutina Milankovića s fragmentima stilizovanih prikaza iz njegovih naučnih dela.

U opticaju će od 30. decembra biti i novčanice od 500 i 1000 dinara s delimično izmenjenim obeležjima.

Novčanice od 500 i 1000 dinara na licu zadržavaju isto likovno rešenje, dok im je na naličju izmenjen Veliki grb Republike Srbije. Izmena je u skladu sa Uredbom o utvrđivanju izvornika velikog i malog grba, izvornika zastave i notnog zapisa himne Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2010 - prim. red). Izmenjena je i godina izdanja ("2011").

Novčanica od 500 dinara biće paralelno u opticaju s prethodnim izdanjima ove novčanice iz 2004. i 2007. godine, a novčanica od 1000 dinara paralelno u opticaju s prethodnim izdanjima ove novčanice iz 2003. i 2006. godine.

Puštanjem u opticaj novčanica od 500, 1000 i 2000 dinara Narodna banka Srbije će obezbediti odgovarajući obim, kvalitet i apoensku strukturu novčanica u opticaju i zadovoljiti redovne godišnje potrebe gotovinskog platnog prometa.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 29.12.2011.

KRETANJE EKONOMSKE I SPOLJNOTRGOVINSKE AKTIVNOSTI U NOVEMBRU 2011. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u trećem tromesečju 2011. godine je iznosio 0,5% (prema preliminarnoj proceni 0,7%), dok je u odnosu na drugo tromesečje 2011. ekonomska aktivnost stagnirala (desezonirani rast bruto domaćeg proizvoda 0,0%). Procena realnog međugodišnjeg rasta bruto domaćeg proizvoda za drugo tromesečje revidirana je naviše, sa 2,4% na 2,5%.

Industrijska proizvodnja je u novembru ove godine, prema desezoniranim podacima, ostvarila rast od 0,5% u odnosu na prethodni mesec. U poređenju sa istim mesecom 2010, industrijska proizvodnja je bila viša za 2,2%. Posmatrano po sektorima, u sektoru prerađivačke industrije je zabeležen međugodišnji pad (4,7%), dok je u sektoru rudarstva i snabdevanja električnom energijom, gasom i parom ostvaren rast (15,5% i 30,5%, respektivno).

Prerađivačka industrija, prema desezoniranim podacima, u novembru je u odnosu na prethodni mesec bila manja za 2,0%. U okviru prerađivačke industrije, najveći negativan doprinos ukupnoj industriji dali su proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata, proizvodnja proizvoda od gume i plastike i proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda. Istovremeno, najveći pozitivan doprinos ukupnoj industriji potiče od proizvodnje električne opreme i proizvodnje prehrambenih proizvoda i pića.

Promet robe u trgovini na malo je u novembru na međugodišnjem nivou bio realno niži za 16,4%.

Prema desezoniranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, izvoz i uvoz robe, izraženi u evrima, bili su u novembru u odnosu na oktobar veći za 0,1% i 5,7%, respektivno. Međugodišnje posmatrano, u novembru je robni izvoz povećan za 3,4%, a uvoz za 12,9%.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 29.12.2011.

MEĐUNARODNA FINANSIJSKA KORPORACIJA (IFC) ODOBRILA KREDIT OD 50 MILIONA EVRA KOMERCIJALNOJ BANCI KAKO BI PODRŽALA RAZVOJ BANKE

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA ZA OPREMU ZA VRŠENJE DELATNOSTI ZBOG BRISANJA IZ EVIDENCIJE OBVEZNIKA PDV - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 28
 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE PROMETA DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠI U TOKU REALIZACIJE PROJEKTA FINANSIRANOG NA OSNOVU UGOVORA O DONACIJI - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 24
 • Ministarstvo finansija: STOPA PDV KOJA SE PRIMENJUJE NA PROMET HLEBA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 23
Aktuelna sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 1 - Zakon o obligacionim odnosima: član 109 stav 1 i član 110
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 10 - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 20
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 2 - Zakon o parničnom postupku: čl. 100 i 187
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 3 - Zakon o obligacionim odnosima: član 277 stav 1 i član 279 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 4 - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 111 i 112
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 5 - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: čl. 20 i 33
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 6 - Zakon o javnim nabavkama: čl. 44, 45 i 120
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 7 - Zakon o autorskom i srodnim pravima: čl. 125, 150, 161 i 163
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 8 - Zakon o sudskim taksama: član 19
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 9 - Zakon o obligacionim odnosima: član 212
 • Upravni sud: NADLEŽNOST UPRAVE CARINA ZA POVRAĆAJ VIŠE ILI NEOSNOVANO PLAĆENOG POREZA NA DODATU VREDNOST PRI UVOZU - Carinski zakon: čl. 234 do 239
 • Upravni sud: OPRAVDANOST HITNOG SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE - Zakon o javnim nabavkama: član 24 stav 1 tačka 4)
 • Upravni sud: POSTOJANJE DISCIPLINSKOG PRESTUPA NEPOTPUNO I NEMARNO IZVRŠAVANJE ODLUKE ILI NALOGA PRETPOSTAVLJENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 368 stav 1 tačka 11)
 • Upravni sud: TROŠKOVI ŠKOLOVANJA PROFESIONALNIH VOJNIH LICA - Uredba o stanjima u službi i unapređivanju profesionalnih oficira i profesionalnih podoficira: čl. 38 i 39
 • Upravni sud: ZAKLJUČENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI PRE ISTEKA ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA - Zakon o javnim nabavkama: član 24 stav 7
Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 31.12.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Alto Inter Tehnique" d.o.o.

 

22. St. broj 2352/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2300

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Zorica Tucakov, u postupku stečaja nad dužnikom "Alto Inter Tehnique" d.o.o., u stečaju iz Beograda, Gračanička broj 11, oglašava:
U predmetu br. 22-St-2352/2011, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom, "Alto Inter Tehnique" d.o.o,. u stečaju, Beograd, zakazuje se naredno poverilačko ročište za 22.2.2012. godine u 11,00 časova. Ispitno ročište zakazano za 23.12.2011. godine odlaže se za 22.2.2012. godine sa početkom u 11,30 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2., drugi sprat, sudnica broj 207.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Rama" d.o.o.

07875215

St. broj 722/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović u postupku stečaja nad "Rama" d.o.o. iz Valjeva, 27. decembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Predlog "Vojvođanska banka" a.d. Novi Sad, Trg Slobode 7, za pokretanje stečajnog postupka, nad "Rama" d.o.o. iz Valjeva, Moračka bb, usvaja se.
I. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Rama" d.o.o. iz Valjeva, Moračka bb, matični broj 07875215, PIB 101903744.
II. Stečajni postupak se otvara zbog trajne nesposobnosti plaćanja, jer stečajni dužnik nije mogao da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
III. Za stečajnog upravnika, metodom slučajnog odabira imenuje se Miodrag Ćosić iz Valjeva, Jakova Nenadovića 7/1.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana o dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službeni glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište će se održati 8. maja 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 17.
VII. Prvo poverilačko ročište će se održati 8. februara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 17.
VIII. Skupština poverilaca će se održati 8. februara 2012. godine sa početkom u 13,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 17.
IX. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 27. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

"AD SAN" ADO

06232752

St. broj 697/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović u postupku stečaja nad "AD SAN‘" ADO iz Valjeva, dana 22. decembra 2011. godine doneo je sledeće:
REŠENJE
Predlog "BANCA INTESA" AD Milentija Popovića br. 7b, Beograd, za pokretanje stečajnog postupka, nad "AD SAN" ADO iz Valjeva, Naselje Milivoja Bjelice br. 5, usvaja se.
I. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "AD SAN" ADO iz Valjeva, Naselje Milivoja Bjelice br. 5, matični broj 06232752, PIB 101496667.
II. Stečajni postupak se otvara zbog trajne nesposobnosti plaćanja, jer stečajni dužnik nije mogao da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
III. Za stečajnog upravnika, metodom slučajnog odabira imenuje se Marko Vasiljević iz Loznice, Njegoševa 13.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana o dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište će se održati dana 11.4.2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica 17.
VII. Prvo poverilačko ročište će se održati dana 31.1.2012. godine sa početkom u 12:00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica br. 17.
VIII. Skupština poverilaca će se održati dana 31. 1. 2012. godine sa početkom u 13,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica br. 17.
IX. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 22.12.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće za eksploataciju i preradu kamena "Kamenolom" AD

 

St. 485/11

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DP+KAMENOLOM.shtml/seo=/companyid=1454

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1854

 http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Preduzećem za eksploataciju i preradu kamena "Kamenolom" AD Valjevo, Zlatarić bb, dana 20.12.2011. godine doneo je sledeće rešenje:
1. Ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje od strane poverilaca zakazuje se za 16.01.2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sudnici br. 2. Privrednog suda u Valjevu.
2. Stečajnom dužniku, svim poveriocima obuhvaćenim Planom, kao i svim drugim zainteresovanim licima omogućava se dostupnost radi upoznavanja sa Planom reorganizacije koji je podneo stečajni upravnik Marković Dragan iz Loznice, dana 16.12.2011. godine, svakog radnog dana počev od 21.12.2011. godine do održavanja ročišta za razmatranje predloga Plana, u vremenu od 08,00 časova do 15,00 časova, u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Valjevu, soba br. 3.
3. Obaveštenje o zakazivanju ročišta i dostupnosti Plana reorganizacije svim poveriocima obuhvaćenih Planom, osnivačima odnosno članovima i svim drugim zainteresovanim licima dostaviće predlagač - stečajni upravnik Marković Dragan iz Loznice Vojislava Ilić bb, pismenim putem najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta.
4. Glasanje o Planu reorganizacije se vrši u okviru klasa poverilaca.
5. Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja. U slučaju kada je potraživanje osporeno ili neispitano stečajni sudija će izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja.
Kada se glasanje obavlja pismenim putem sudu se moraju podneti glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica.
6. Plan reorganizacije se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako su za Plan reorganizacije glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisani način prihvate sve klase i ako je u skladu sa odredbama Zakona o stečaju.
Ovo rešenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na oglasnoj tabli ovog suda i u dva visokotiražna lista.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"DIS-PRO" d.o.o.

20057769

St. broj 855/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1030

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "DIS-PRO" d.o.o. u stečaju iz Šapca, 26. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad "DIS-PRO" d.o.o. u stečaju iz Šapca, Cara Dušana 14, matični broj 20057769, PIB 103950018.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Preduzeće za eksploataciju i preradu kamena "Kamenolom" a.d.

17255479

St. broj 485/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1854

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DP+KAMENOLOM.shtml/seo=/companyid=1454

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Preduzećem za eksploataciju i preradu kamena "Kamenolom" a.d. Valjevo, Zlatarić bb, dana 19. decembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzećem za eksploataciju i preradu kamena "Kamenolom" AD Valjevo, Zlatarić bb, Matični broj 17255479, PIB 101394841, zakazuje se za 16. januar 2012. godine sa početkom u 10,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 2, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

"Nodel" d.o.o.

 

St. broj 25/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1466

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Nodel" d.o.o. u stečaju iz Lajkovca, dana 20. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad "Nodel" d.o.o. iz Lajkovca, održaće se dana 26. januara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48a, I sprat, sudnica broj 17.
Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

PANTER-PROFISTIL" KD

17616757

St. broj 688/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2464

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović u postupku stečaja nad "PANTER-PROFISTIL" KD iz Loznice, dana 9.7.2010. godine, doneo je sledeće
REŠENJE
Predlozi "EUROBANKE EFG"AD Beograd za pokretanje stečajnog postupka, nad "PARTNER-PROFISTIL"KD iz Loznice usvajaju se.
I. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "PANTER-PROFISTIL" KD iz Loznice, ul. Vojvode Mišića br. 1, matični broj 17616757, PIB 103605658.
II. Stečajni postupak se otvara zbog trajne nesposobnosti plaćanja, jer stečajni dužnik nije mogao da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
III. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje sa Tomislav Despotović iz Gornjeg Dobrića, ul. Vojvode Stepe br. 27.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana o dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao ne blagovremene.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište će se održati dana 14.3.2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica br. 17.
VII. Prvo poverilačko ročište će se održati dana 5.1.2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica br. 17.
VIII. Skupština poverilaca će se održati dana 5.1.2012. god. sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica br. 17.
IX. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 1.12.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"Šon" d.o.o.

20064188

St. broj 75/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1543

 

Privredni sud u Valjevu stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Šon" d.o.o. u stečaju iz Loznice, 26. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad "Šon" d.o.o. u stečaju iz Loznice, Šepački put bb, matični broj 20064188, PIB 103971986.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"N.J Kompanija" d.o.o.

 

St. broj 146/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1507

 

Zakazuje se nastavak ispitnog ročišta kod stečajnog dužnika "N.J Kompanija" d.o.o. iz Knjaževca, u stečaju, za 16. januar 2012. godine u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru sudnica broj 4.
Pozivaju se poverioci da pristupe napred navedenom ročištu.
Oglas je objavljen na Oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru 4. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Trgovinsko, transportno i uslužno preduzeće "JEZERO" d.o.o.

17258419

2. St. broj 342/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1495

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem 2. St. 342/2011 od 26. decembra 2011. godine, zakazao dopunsko ispitno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Trgovinsko, transportno i uslužno preduzeće "JEZERO" d.o.o., selo Žunje bb, matični broj: 17258419, PIB: 100819927, za 24. januar 2012. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u sudnici 537/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Milutinović promet" d.o.o.

20215534

2. St. broj 431/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1935

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem 2. St. 431/2011, od 19. 12. 2011. godine, određeno završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Milutinović promet" d.o.o. Potočac, Paraćin, matični broj 20215534, PIB 104716380, koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/V dana 24. januara 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova.
Na završnom ročištu raspravljaće se o:
- završnom računu stečajnog upravnika;
- konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova;
- podnetim primedbama na završni račun ili zahtevima za isplatu
nagrada i naknada;
- neraspodeljenim delovima stečajne mase i
− drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda, kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

Privredno društvo za dizajniranje, projektovanje, proizvodnju, promet i usluge "ZNAK" d.o.o.

17363387

3. St. broj 488/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2130

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava da je, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za dizajniranje, projektovanje, proizvodnju, promet i usluge "ZNAK" d.o.o., Kragujevac, matični broj: 17363387, PIB: 101037966, dana 21.12.2011. godine, doneo rešenje kojim se određuje završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za dizajniranje, projektovanje, proizvodnju, promet i usluge "ZNAK" d.o.o., Kragujevac, matični broj: 17363387, PIB: 101037966, koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 535/V, dana 24. januara 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova.
Na završnom ročištu raspravljaće se o:
- završnom računu stečajnog upravnika;
- konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova;
- podnetim primedbama na završni račun ili zahtevima za isplatu
nagrada i naknada;
- neraspodeljenim delovima stečajne mase i
- drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Stečajni sudija će doneti rešenje o zaključenju stečajnog postupka na završnom ročištu.
Stečajni postupak se neće zaključiti ako poverioci ili stečajni dužnik, do donošenja rešenja o zaključenju stečajnog postupka, podnesu sudu zahtev za sprovođenje postupka i po nalogu stečajnog sudije polože sredstva neophodna za pokriće troškova stečajnog postupka, shodno članu 13. stav 4. Zakona o stečaju.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli Suda, kao i u "Službenom glasniku Republike Srbije".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Društvo za usluge u građevinarstvu "SDL-Gradnja" d.o.o.

 

2.St. broj 410/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1847

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem 2.St. 410/2011 od 21.12.2011. godine, zakazao dopunsko ispitno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Društvo za usluge u građevinarstvu "SDL-Gradnja" d.o.o. Jagodina, za 24.1.2012. g. sa početkom u 11,15 časova i održaće se u sudnici 537/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

"Agrosinteza" d.o.o.

 

3. St. 356/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1358

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava da je rešenjem 3. St. 356/2011 od 22. decembra 2011. godine, usvojen je Završni izveštaj stečajnog upravnika Sonja Veselinović sa Završnim računom koji je stečajni upravnik Sonja Veselinović iz Jagodine, podnela ovom sudu 18. novembra 2011. godine, zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Agrosinteza" d.o.o. Jagodina. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da, po pravnosnažnosti ovog rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 22. decembra 2011. godine. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Proizvodno-prometno preduzeće "Evropa-import" DOO

07385821

2. St. broj 78/2011

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Proizvodno-prometno preduzeće "Evropa-import" DOO Paraćin, Franc Rozina 3, matični broj 07385821, PIB 101093623, na završnom ročištu održanom 16.12.2011. godine, doneo
REŠENJE
1) Utvrđuje se da stečajni dužnik Proizvodno - prometno preduzeće "Evropa-import" DOO Paraćin, Franc Rozina 3, matični broj 07385821, PIB 101093623 nema imovine, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, otvoren rešenjem 2. St. 78/11 od 18.4.2011. godine zaključuje.
2) Usvaja se izveštaj stečajnog upravnika o toku stečajnog postupka i završni račun od 14.11.2011. godine.
3) Rezervišu se sredstva za troškove stečajnog postupka do zaključenja stečaja u iznosu od 89.005,28 dinara.
4) Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Gvozden Jovanović, iz Kragujevca, broj licence 155-0291.
5) Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 16.12.2011. godine i u "Službenom glasniku RS".
6) Po pravnosnažnosti ovog rešenja Agencija za privredne registre, Beograd izvršiće brisanje stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Tomik" izvozno-uvozno društvo za proizvodnju i promet roba i usluga na veliko i malo DOO

 

2. St. broj 190/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1383

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem 2. St. 190/2011, od 19. decembra 2011. godine zakazano dopunsko ispitno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Tomik" izvozno-uvozno društvo za proizvodnju i promet roba i usluga na veliko i malo DOO Aranđelovac, za 24. januar 2012. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u sudnici 537/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

"AG Verteh invest" doo

 

VI St. broj 473/2011

 

 

 

I Privredni sud u Kraljevu, rešenjem Posl. Br. VI St. 473/2011 od 26.12.2010. godine otvorio je postupak stečaja nad "AG Verteh invest" doo Kruševac, Trg kosturnice 39.
II Za stečajnog upravnika imenovan je Petar Vulović diplomirani ekonomista iz Kraljeva, kontakt telefon 064/157 02 12.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja u Službenom glasniku RS, prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u 2 primerka.
IV Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Prvo poverilačko ročište održaće se dana 22. februara 2012. godine sa početkom u 10,30 časova, a ispitno ročište će se održati dana 28. marta 2012. godine, sa početkom u 8,30 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
VI Rešenje o otvaranju postupka stečaja istaknuto je na oglasnoj tabli suda dana 26. decembra 2011. godine.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog Suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Preduzeće za proizvodnju, promet, ugostiteljstvo, turizam i usluge "Magnat" d.o.o.

07705638

6. St. broj 501/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

I Privredni sud u Kraljevu, rešenjem VI St. broj 501/2011 od 28. decembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem za proizvodnju, promet, ugostiteljstvo, turizam i usluge "Magnat" d.o.o. Tutin, Ibarska bb, MB 07705638, PIB 101346088.
II Za stečajnog upravnika imenovan je Branko Mijanac diplomirani ekonomista iz Beograda.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u 2 primerka.
IV Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Prvo poverilačko ročište održaće se 22. februara 2012. godine sa početkom u 11,30 časova, a ispitno ročište će se održati dana 28. marta 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica broj 1.
VI Rešenje o otvaranju postupka stečaja istaknuto je na oglasnoj tabli suda dana 28. decembra 2011. godine.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog Suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

YUS TRADE & CONSULT

17360230

5. St. broj 450/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem Posl. broj 5. St. 450/2010 od 21. decembra 2011. godine pokrenuo je postupak stečaja nad YUS TRADE & CONSULT KRALJEVO iz Kraljeva, Ibarska Magistrala b.b., matični broj 17360230, PIB 100240322.
Za stečajnog upravnika imenuje se Petar Vulović iz Kraljeva, br. tel. 064-157-02-12.
Stečajni sudija Danijela Dukić, sudija ovog suda.
Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", ili "Danas", kako obezbeđena tako i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 31. januar 2012. godine u 10,30 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, soba 15, a ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 27. april 2012. godine u 10,00 časova u istom sudu soba 15.
Stečajni postupak je otvoren 21. decembra 2011. godine, a rešenje i Oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda 21. decembra 2011. godine, i Oglas je dostavljen Službenom glasniku i dnevnom listu Danas Beograd.
Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71. stav 1. Zakona o stečaju.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema istog ili od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Savić kompani PVC" d.o.o.

 

6. St.broj 619/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=310

 

I Privredni sud u Kraljevu obaveštava poverioce da je rešenjem ovog Suda 6. St. 619/10 od 27. decembra 2011. godine u stečajnom postupku koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Savić kompani PVC" d.o.o. u stečaju Pojate, zakazano održavanje završnog ročišta dana 26. januara 2012. godine sa početkom u 08,45 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, Cara Lazara 41, u sudnici broj 1.
Na završnom ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika, podnositi primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada, odlučivati o neraspodeljenim delovima stečajne mase i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Poverioci se na završno ročište pozivaju preko oglasne table suda i objavljivanjem rešenja u Službenom glasniku RS.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba PAS Beograd u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u Službenom glasniku RS, odnosno prijema istog, a preko ovog Suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

Preduzeće "Elvetija"

 

2. St. broj 189/2011

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. br. 189/2011 od 21. decembra 2011. godine pokrenuo je stečajni postupak nad Preduzećem "Elvetija" iz Brusa, Razbojna bb.
Za stečajnog upravnika određuje se Hranislav Obradović, dipl. eecc. iz Kruševca, Miloja Zakića 30, telefon 063/627-136.
Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni poverioci) da prijave svoja razlučna prava i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev, kao i iznos do kojeg njihova potraživanja, po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom.
Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da bez odlaganja izmire svoje obaveze. Ročište za ispitivanje osnovanosti potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 28. mart 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi privrednog suda u kraljevu, sudnica br. 12, a poverilačko ročište i skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja, zakazuje se za 6. februar 2012. godine sa početkom u 13,00 časova.
Rešenje o otvaranju stečajnog postupka istaknuto je na oglasnoj tabli ovog suda 23. decembra 2011. godine.
Protiv rešenja o pokretanju stečajnog postupka može se izjaviti žalba u roku od osam dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

"Yu invest group" DOO

17273779

2 St. broj 399/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1993

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Yu invest group" DOO u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Milosavljević iz Aleksinca, nakon održanog završnog ročišta, dana 27.12.2011. godine, doneo je
REŠENJE
1. Usvaja se završni račun stečajnog dužnika "Yu invest group" d.o.o. u stečaju iz Niša za period od 5.8.2011. godine do 12.12.2011. godine.
2. Određuje se konačna naknada troškova stečajnog upravnika u iznosu od 30.000,00 dinara.
3. Određuje se rezervacija sredstava za namirenje troškova stečajnog postupka koji će nastati do gašenja tekućeg računa stečajnog dužnika i brisanja stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata, u iznosu od 9.700,08 dinara.
4. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Yu invest group" d.o.o. u stečaju iz Niša, matični broj 17273779, PIB 102095690.
5. Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

"Vila" DOO

06200834

2. St. broj 397/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2174

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Vila" DOO u stečaju iz Leška, koga zastupa stečajni upravnik Dragan Paunković iz Niša, nakon održanog završnog ročišta, doneo je dana 26.12.2011. godine, sledeće rešenje:
1. Usvaja se završni račun stečajnog dužnika "Vila" doo u stečaju iz Leška za period od 13.10.2011. godine do 06.12.2011. godine.
2. Određuje se konačna naknada troškova stečajnog upravnika u iznosu od 21.137.68 dinara. Neisplaćeni iznos od 6.137,68 dinara isplatiti stečajnom upravniku po pravnosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka.
3. Određuje se rezervacija sredstava za namirenje troškova stečajnog postupka koji će nastati do gašenja tekućeg računa stečajnog dužnika i brisanja stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata, u iznosu od 9.137,68 dinara.
4. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Vila" doo u stečaju iz Leška, matični broj 06200834, PIB 101664632.
5. Rešenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

"Naissa" DOO

20084405

2. St. broj 852/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2004

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Naissa" DOO u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Gordana Jovanović iz Niša, nakon održanog završnog ročišta, doneo je dana 26.12.2011. godine, sledeće rešenje:
1. Usvaja se završni račun stečajnog dužnika "Naissa" doo u stečaju iz Niša za period od 04.8.2011. godine do 23.12.2011. godine.
2. Određuje se konačna naknada troškova stečajnog upravnika u iznosu od 20.000,00 dinara.
3. Određuje se rezervacija sredstava za namirenje troškova stečajnog postupka koji će nastati do gašenja tekućeg računa stečajnog dužnika i brisanja stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata, u iznosu od 6.326,69 dinara.
4. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Naissa" doo u stečaju iz Niša, matični broj 20084405, PIB 104051298.
5. Rešenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

"Kalipso" KD

07657463

2. St. broj 385/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1583

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Kalipso" KD u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Vesna Đošić iz Niša, nakon održanog završnog ročišta, doneo je dana 26.12.2011. godine, sledeće rešenje
1. Usvaja se završni račun stečajnog dužnika "Kalipso" kd u stečaju iz Niša za period od 17.5.2011. godine do 22.12.2011. godine.
2. Određuje se konačna naknada troškova stečajnom upravniku u visini od 50.000,00 dinara.
3. Određuje se rezervacija sredstava za namirenje troškova stečajnog postupka koji će nastati do gašenja tekućeg računa stečajnog dužnika i brisanja stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata, u iznosu od 10.000,00 dinara.
4. Određuje se rezervacija sredstava za povraćaj predujma uplatiocu Eurobank EFG AD, u iznosu od 292.474,06 dinara.
5. Određuje se namirenje poverilaca trećeg isplatnog reda prenosom neprodate imovine stečajnog dužnika - opreme, čija je likvidaciona vrednost procenjena na iznos od 86.000,00 dinara, srazmerno njihovom učešću u ukupno utvrđenim potraživanjima poverilaca trećeg isplatnog reda
6. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Kalipso" kd u stečaju iz Niša, matični broj 07657463, PIB 100616986.
7. Rešenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

"Kudo" DOO

20055316

2. St. broj 351/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2014

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Kudo" DOO u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Cvetković iz Niša, nakon održanog završnog ročišta, doneo je dana 23.12.2011. godine, sledeće rešenje:
1. Usvaja se završni račun stečajnog dužnika "Kudo" doo u stečaju iz Niša za period od 11.08.2011. godine do 03.12.2011. godine.
2. Određuje se rezervacija sredstava za namirenje troškova stečajnog postupka koji će nastati do gašenja tekućeg računa stečajnog dužnika i brisanja stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata, u iznosu od 10.000,00 dinara.
3. Određuje se rezervacija sredstava za povraćaj predujma uplatiocu Razvojna banka Vojvodine AD, u iznosu od 207.008,37 dinara.
4. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Kudo" doo u stečaju iz Niša, matični broj 20055316, PIB 104168999.
5. Rešenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

"Frigo čikara" DOO

17300954

2. St.broj 429/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1959

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Frigo čikara" DOO u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Dragan Jović iz Niša, nakon održanog završnog ročišta, doneo je dana 27.12.2011. godine, sledeće rešenje:
1. Usvaja se završni račun stečajnog dužnika "Frigo čikara" doo u stečaju iz Niša za period od 01.08.2011. godine do 06.12.2011. godine.
2. Određuje se konačna naknada troškova stečajnog upravnika u iznosu od 10.000,00 dinara.
3. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Frigo čikara" doo u stečaju iz Niša, matični broj 17300954, PIB 101524336.
4. Rešenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

"Mega bild company" d.o.o.

20089164

2. St. broj 344/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1856

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Mega bild company" d.o.o. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Ljubomir Kostić iz Niša, nakon održanog završnog ročišta, dana 20.12.2011. godine doneo je
REŠENJE
1. Usvaja se završni račun stečajnog dužnika "Mega bild company" d.o.o. u stečaju iz Niša za period od 6.7.2011. godine do 21. 11.2011. godine.
2. Određuje se naknada troškova stečajnom upravniku u visini od 29.515,00 dinara.
3. Određuje se rezervacija sredstava za namirenje troškova stečajnog postupka koji će nastati do gašenja tekućeg računa stečajnog dužnika i brisanja stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata, u iznosu od 150.000,00 dinara.
4. Imenuje se stečajni upravnik Ljubomir Kostić za zastupnika stečajne mase "Mega bild company" d.o.o. iz Niša, koju čine potraživanja na ime duga od: IGM "Beloljin" u stečaju, IGM "Ćele Kula" iz Niša i BN trejd iz Beograda.
5. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Mega bild company" d.o.o. u stečaju iz Niša, matični broj 20089164, PIB 104094845.
6. Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

"DPB Company" DOO

20224061

2. St. broj 1024/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1214

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "DPB Company" DOO u stečaju iz Gadžinog Hana, koga zastupa stečajni upravnik Dragan Jović iz Niša, nakon održanog završnog ročišta, doneo je dana 27.2.2011. godine, sledeće rešenje:
1. Usvaja se završni račun stečajnog dužnika "DPB Company" doo u stečaju iz Gadžinog Hana za period od 26.01.2011. godine do 23.12.2011. godine.
2. Određuje se konačna nagrada za rad stečajnog upravnika u iznosu od 52.000,00 dinara.
3. Određuje se konačna naknada troškova stečajnog upravnika u iznosu od 40.000,00 dinara.
4. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "DPB Company" doo u stečaju iz Gadžinog Hana, matični broj 20224061, PIB 104733630.
5. Rešenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

"Codex" d.o.o.

07382197

2. St. broj 333/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1870

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Codex" d.o.o. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Predrag Kosovac iz Niša, nakon održanog završnog ročišta, dana 22. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
1. Usvaja se završni račun stečajnog dužnika "Codex" d.o.o. u stečaju iz Niša za period od 6. jula 2011. godine do 16. decembra 2011. godine.
2. Određuje se konačna nagrada za rad stečajnog upravnika u iznosu od 110.000,00 dinara.
3. Određuje se naknada troškova stečajnom upravniku u visini od 35.000,00 dinara.
4. Određuje se rezervacija sredstava za namirenje troškova stečajnog postupka koji će nastati do gašenja tekućeg računa stečajnog dužnika i brisanja stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata, u iznosu od 344.479,25 dinara.
5. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Codex" d.o.o. u stečaju iz Niša, matični broj 07382197, PIB 100337243.
6. Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

Stambena zadruga to je to

08803765

1. St. broj 1065/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2474

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Stambena zadruga to je to Novi Sad, ul. Laze Nančića br. 33, MB: 08803765, PIB:103239203, dana 20. decembra 2011. g. donosi sledeće rešenje :
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Stambena zadruga to je to Novi Sad, ul. Laze Nančića br. 33, MB:08803765, PIB:103239203, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja. Za stečajnog upravnika se imenuje Pavlić Branka iz Novog Sada. Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom Glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju. Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku. Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 26. januara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7. Ispitno ročište se zakazuje za 12. marta 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7. U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 20.12.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Bekom d.o.o.

08523193

1. St. broj 943/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2361

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom Bekom d.o.o. Kać u stečaju, Novosadska 38, MB: 08523193, PIB:101661841, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača NLB Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165/v, MB: 08250499, PIB:101700234 i Hypo Alpe - Adria - Bank a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, MB:07726716, PIB:100228215, 23. decembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika prema predlogu stečajnog upravnika od 23. decembra 2011. godine.
Konačna nagrada stečajnog upravnika utvrđuje se u iznosu od 117.001,00 dinara, a naknada troškova stečajnog upravnika utvrđuje se u konačnom iznosu od 30.000,00 dinara.
Isplata nagrade i naknade troškova stečajnog upravnika do visine raspoloživih sredstava izvršiće se stečajnom upravniku nakon što budu isplaćeni preostali troškovi, vezani za zaključenje stečaja.
Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Bekom d.o.o. Kać u stečaju, Novosadska 38, MB: 08523193, PIB:101661841 - se zaključuje.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Detotrade DOO

08539928

1. St. broj 1123/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2455

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Detotrade DOO Bački Jarak, ul. Mike Bosnić br. 9, MB: 08539928, PIB:100818942, a po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka Alpha Bank AD Beograd, ul. Kralja Milana br. 11., dana 12. decembra 2011. godine donosi sledeće rešenje :
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Detotrade DOO Bački Jarak, ul. Mike Bosnić br. 9, MB:08539928, PIB:100818942, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja. Za stečajnog upravnika se imenuje Miroljub Cicmil iz Vrbasa, ul. Gustava Krkleca br. 2d. Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom Glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju. Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku. Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 24. januar 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7. Ispitno ročište se zakazuje za 2. mart 2012 godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7. U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 12.12.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

STENS - Agro d.o.o.

20196351

1. St. broj 980/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2344

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom STENS - Agro d.o.o. Novi Sad u stečaju, Branimira Ćosića 2/1, MB: 20196351, PIB: 104628857, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, 19. decembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika prema predlogu stečajnog upravnika od 19.12.2011. godine.
Konačna nagrada stečajnog upravnika se utvrđuje u iznosu od 203.505,60 dinara.
Isplata nagrade stečajnog upravnika do visine raspoloživih sredstava izvršiće se stečajnom upravniku nakon što budu isplaćeni preostali troškovi, vezani za zaključenje stečaja.
Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom STENS - Agro d.o.o. Novi Sad u stečaju, Branimira Ćosića 2/1, MB: 20196351, PIB: 104628857 - se zaključuje.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

NELUX - M DOO

08432490

1. St. broj 866/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2339

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom NELUX - M DOO Vrbas u stečaju, Gustava Kekleca 86, MB: 08432490 PIB: 100638303 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca OTP Banka Srbija AD Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80, dana 6. decembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika prema predlogu stečajnog upravnika od 1. 12. 2011. godine.
Konačna nagrada stečajnog upravnika utvrđuje se u iznosu od 171.800,00 dinara, a naknada troškova stečajnog upravnika utvrđuje se u konačnom iznosu od 20.000,00 dinara.
Isplata nagrade i naknade troškova stečajnog upravnika do visine raspoloživih sredstava izvršiće se stečajnom upravniku nakon što budu isplaćeni preostali troškovi, vezani za zaključenje stečaja.
Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom NELUX - M DOO Vrbas u stečaju, Gustava Kekleca 86, MB: 08432490 PIB: 100638303 - se zaključuje.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

Stambena zadruga ETO

08773831

1. St. broj 1056/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2475

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Stambena zadruga ETO Novi Sad, Danila Kiša 36, MB: 08773831, PIB: 102376443, čiji je punomoćnik Čedomir Škorić, advokat u Novom Sadu, a po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka Sarajlija Snežana iz Novog Sada, Doža Đerđa 11, dana 20. decembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Stambena zadruga ETO Novi Sad, Danila Kiša 36, MB: 08773831, PIB: 102376443, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Jovan Morača iz Čelareva, Ive Lole Ribara 25.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 26. januar 2012. godine sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 12. mart 2012. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 20.12.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

Panoinvest

20443715

2. St. broj 56/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2087

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Panoinvest iz Novog Sada u stečaju, Temerinska 95, MB: 20443715, PIB 105719517 po obaveštenju NBS Kragujevac od 11. januara 2011. godine i po predlogu predlagača OTP banka Novi Sad od 11. maja 2011. godine, doneo je 21. decembra 2011. godine
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Panoinvest iz Novog Sada u stečaju, Temerinska 95, MB:20443715, PIB 105719517 za 23. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu sudnica broj 7/prizemlje, Sutjeska 3.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda sa datumom 21. decembra 2011. godine i dostavlja "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

"Europe oil trading"

17177290

2. St. broj 813/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1353

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom "Europe oil trading" Novi Sad, Leptirova 43, MB 17177290 PIB: 102211647, po obaveštenju NBS od 14. aprila 2010. godine i predlogu poverioca Marfin bank AD Beograd od 19. septembra, 2011. godine, 12. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Europe oil trading" Novi Sad, Leptirova 43, MB 17177290, PIB: 102211647, za 1. februar 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu sudnica broj 7/prizemlje, Sutjeska 3.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda sa datumom 13. decembra 2011. godine i dostavlja "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

"Danbos Produkt" d.o.o.

8808015

2. St. broj 373/2011

 

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom "Danbos Produkt" d.o.o. Novi Sad, Pavleka Miškina 1 MB: 8808015, PIB: 103265486 po obaveštenju NBS od 18. januara 2011. godine i predlogu poverioca NLB banka AD Beograd, od 19. septembra 2011. godine, doneo je 21. decembra 2011. godine sledeće
REŠENJE
Usvajaju se predlozi poverilaca NLB banke AD Beograd i NS-Termomontaža d.o.o. Novi Sad za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Danbos Produkt" d.o.o. Novi Sad, Pavleka Miškina 1, MB:8808015, PIB:103265486, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Lazar Marčić iz Petrovaradina, ulica Franje Štefanovića 1.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 1. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 13. mart 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 21. decembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

EOLE TRANSPORT

17614398

2. St. broj 308/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1762

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom EOLE TRANSPORT - u stečaju Begeč, Kralja Petra prvog 4 MB: 17614398 PIB: 103593610 po obaveštenju NBS od 18. januara 2011. godine i predlogu poverioca OTP BANKA NOVI SAD, Bulevar oslobođenja br. 80 od 26.04. 2011. godine, doneo je dana 5. decembra 2011. godine sledeći
REŠENJE
Usvaja se završni račun stečajnog dužnika i završni izveštaj od 21.10.2011. godine.
Utvrđuje se konačna nagrada za rad stečajnog upravnika u iznosu od 20.000,00 dinara.
Utvrđuje se konačna naknada troškova stečajnog upravnika u iznosu od 13.322,40 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom EOLE TRANSPORT - u stečaju Begeč, Kralja Petra Prvog br. 4 MB:17614398 PIB:103593610.
Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Zadrugom Novo Selo"

7159323

5. St. broj 49/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Požarevcu dana 21. decembra 2011. godine, doneo je rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "Zadrugom Novo Selo" sa sedištem u Novom Selu, matični broj 7159323 PIB 101175098 zbog postojanja trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Ristović Dragan iz Smed. Palanke Danetova 5.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se za 14. marta 2012. godine u 10,00 sati u Privrednom sudu u Požarevcu sudnica broj 76/III.
Prvo poverilačko ročište određuje se za 1. februar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Požarevcu sudnica br. 76/III.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli suda 21. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

Zemljoradnička zadruga "POPINCI"

 

St. broj 5/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1448

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Dragici Gačić Petković, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga "POPINCI" iz Popinaca, Stevana Kovačevića broj 13, dana 28.12.2011. godine, doneo je
REŠENJE
Odlaže se dopunsko ispitno ročište zakazano za 11. januar 2012. godine u 12,00 časova u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga "POPINCI" iz Popinaca, Stevana Kovačevića broj 13 i zakazuje za 10. februar 2012. godine u 11,00 časova u sudnici broj 14/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija broj 39.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

"Gumi Eko" d.o.o.

20292636

1. St. broj 18/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1648

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici po stečajnom sudiji Dragici Gačić Petković, rešavajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom, "Gumi Eko" d.o.o., iz Rume, u stečaju, Industrijska b.b., koga zastupa stečajni upravnik Snježana Stupar, dana 28.12.2011. godine doneo je
REŠENJE
Zakazuje se ročište za glasanje o Planu reorganizacije stečajnog dužnika "Gumi Eko" d.o.o., iz Rume, u stečaju, Industrijska b.b., MB: 20292636 i to za 17. 1. 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 14/II.
Plan reorganizacije je podneo stečajni upravnik, Snježana Stupar, iz Rume.
Poverioci će glasati po klasama koje će biti formirane u skladu sa Zakonom o stečaju.
Zainteresovana lice mogu izvršiti uvid u Plan reorganizacije i mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije, u pisarnici Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici, Trg Svetog Dimitrija 39, svakog radnog dana od ponedeljka do petka u vremenu od 9,00 do 14,00 časova.
Sud je naložio stečajnom upravniku, kao predlagaču Plana reorganizacije da svim poveriocima koji su obuhvaćeni Planom reorganizacije, stečajnom dužniku i osnivaču stečajnog dužnika, dostavi obaveštenje o zakazanom ročištu za glasanje, neposredno ili putem pošte i to najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta, s tim što će uz obaveštenje dostaviti i plan reorganizacije o kome će se glasati.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a za potraživanja koja su osporena, stečajni sudija će vršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Glasati se može i pismenim putem, tako što se sudu podnose glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. Obrasce glasačkih listića, predlagač plana reorganizacije dostaviće uz obaveštenje o održavanju ročišta. U ostalom delu glasanje će se vršiti prema odredbama čl. 165, 166. i 167. Zakona o stečaju.
Kontakt telefon stečajnog upravnika, Snježane Stupar, iz Rume, je 064/504 76 70.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

AD "Poljostroj"

 

1. St. broj 176/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2036

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/POLJOSTROJ+IMO.shtml/seo=/companyid=2835

Privredni sud u Somboru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AD "Poljostroj" Odžaci, Karađorđeva 34, zakazuje dopunsko ispitno ročište za 10. februara 2012. godine sa početkom u 13,00 časova, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

Košarkaškim klubom "Spartak" DP

08757585

St. broj 393/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2216

 

Privredni sud u Subotici je 22. decembra 2011. godine rešenjem St. 393/2011 usvojio završni račun stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj postupku stečaja nad Košarkaškim klubom "Spartak" DP iz Subotice, I. G. Kovačića 3., matični broj 08757585 u celosti.
Konstatuje se da je na ime konačne nagrade stečajnom upravniku Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj isplaćen iznos od nula dinara.
Određuju se konačni troškovi stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju Centar za stečaj u iznosu od 10.000,00 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad Košarkaškim klubom "Spartak" DP iz Subotice, I. G. Kovačića 3., matični broj 08757585.
Pravosnažno rešenje o zaključenju postupka stečaja dostaviće se Agenciji za privredne registre na daljnju nadležnost.
Ovo rešenje objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", Beograd.
Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službeni glasniku RS", Beograd.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

"Zlatibo2r voda" d.o.o.

20130008

St. broj 359/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 359/2011 od 22.12.2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Zlatibo2r voda" d.o.o. Subotica, Segedinski put 80 - matični broj 20130008 - PIB broj 104256433.
Potvrđuje se usvajanje unapred pripremljenog plana reorganizacije od 6. 12. 2011. godine sa izmenama od 22.12.2011. godine, kog je podneo stečajni dužnika u postupku stečaja nad "Zlatibo2r voda" d.o.o. Subotica, Segedinski put 80 - matični broj 20130008.
Obustavlja se stečajni postupak nad dužnikom "Zlatibo2r voda" d.o.o. Subotica, Segedinski put 80 - matični broj 20130008.
Poverioci i stranke imaju pravo žalbe na ovo rešenje u roku od 8 dana od dana objave oglasa u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

"HRK IT Management Consulting" d.o.o.

20337168

St. broj 355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2047

 

Privredni sud u Subotici je dana 22. decembra 2011. godine - rešenjem St. 355/2011 usvojio Završni račun stečajnog upravnika Šomođi Šandora postupku stečaja nad "HRK IT Management Consulting" d.o.o. Subotica, Prvomajska 13., matični broj 20337168 u celosti. Određuje se konačna nagrada stečajnog upravnika Šomođi Šandora u iznosu od 37.626,00 dinara. Određuju se konačni troškovi stečajnog upravnika Šomođi Šandora u iznosu od 7.000,00 dinara. Utvrđuju se konačni troškovi stečajne mase u iznosu od 152.285,00 dinara. Zaključuje se stečajni postupak nad "HRK IT Management Consulting" d.o.o. Subotica, Prvomajska 13., matični broj 20337168. Pravosnažno rešenje o zaključenju postupka stečaja dostaviće se Agenciji za privredne registre na daljnju nadležnost.
Ovo rešenje objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".
Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

"Real time" d.o.o.

 

St. broj 237/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1364

 

Privredni sud u Subotici je 19. decembra 2011. godine doneo rešenje St. 237/2011 kojim je u postupku stečaja nad "Real time" d.o.o. u stečaju iz Subotice zakazao održavanje završnog ročišta radi raspravljanja o završnom računu dužnika za 2. februara 2012. godine sa početkom u 9,30 časova - sala 168/2 kod Privrednog suda u Subotici.
Objavljivanjem ovog oglasa u "Službenom glasniku RS" Beograd i na oglasnoj tabli suda smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

"Panongrad" d.o.o.

 

St. broj 71/2010

 

 

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 71/2010 od 20. decembra 2011. godine zakazao održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja neispitanih prijava potraživanja u postupku stečaja nad "Panongrad" d.o.o. iz Subotice za 2. februara 2012. godine sa početkom u 9,40 časova u sali 168/2 kod Privrednog suda u Subotici.
Objavljivanjem ovog oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" Beograd smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

51.

"MASTER UNIVERZAL" d.o.o.

20172258

St. broj 224/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Užicu objavljuje da je dana 27. decembra 2011. godine pod brojem St. 224/11 doneo
REŠENJE
I. Usvaja se predlog predlagača Čačanska banka a.d. Čačak i otvara se stečajni postupak nad "MASTER UNIVERZAL" d.o.o. Požega, MB 20172258, PIB 104490159 zbog toga što postoji trajnija nesposobnost plaćanja.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Slobodan Jovanović iz Užica, Užičke republike 143/1.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Službenom glasniku RS, prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka s priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Upozoravaju se poverioci da će neblagovremeno podnesene prijave potraživanja biti odbačene.
IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Određuje se prvo poverilačko ročište za 06. februar 2012. godine sa početkom u 12 časova u Privrednom sudu u Užicu, Nade Matić 6, sudnica broj 52/III.
VI. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
VII. Određuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 07. jun 2012. godine, u 12 časova u Privrednom sudu u Užicu, Nade Matić 6, sudnica broj 52/III.
VIII. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda dana 27. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

52.

"PRODUKT ŠOPALOVIĆ" d.o.o.

20164891

St. broj 198/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Užicu objavljuje da je dana 27. decembra 2011. godine pod brojem St. 198/11 doneo
REŠENJE
I. Usvaja se predlog predlagača Elektrosrbija d.o.o. Kraljevo, Elektrodistribucija Užice i otvara se stečajni postupak nad "PRODUKT ŠOPALOVIĆ" d.o.o. Užice, MB 20164891, PIB 104465222 zbog toga što postoji trajnija nesposobnost plaćanja.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Dunjić Slavica, Želje Đurića 30/1 Užice.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka s priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Upozoravaju se poverioci da će neblagovremeno podnesene prijave potraživanja biti odbačene.
IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Određuje se prvo poverilačko ročište za 6. februar 2012. godine sa početkom u 13 časova u Privrednom sudu u Užicu, Nade Matić 6, sudnica broj 52/III.
VI. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
VII. Određuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 7. jun 2012. godine, u 13 časova u Privrednom sudu u Užicu, Nade Matić 6, sudnica broj 52/III.
VIII. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda dana 27. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

53.

Privredno društvo "TTS Promet" d.o.o.

07607245

2. St. broj 287/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2470

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 287/2011 od 13. decembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom privredno društvo "TTS Promet" d.o.o. Ivanjica, MB 07607245, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Gordana Hadžić iz Gornjeg Milanovca, kontakt telefon 063/7252475.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima i pozivom na St. broj 287/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 17. januar 2012. godine i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 10,30 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 11. jun 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,30 časova.

Izvor: Redakcija, 6.1.2012.

Primer:

Primer: