Aktuelne vesti na dan 08. decembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineObjavljeno u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan: 08.decembar 2011


Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 31/15-30. novembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 33/15-30. novembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 7-8/ novembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 7-8. novembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK BROJ 92, OD 7.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

 • PRAVILNIK o sadržini i načinu vođenja Liste odobrenih supstanci, Liste zabranjenih supstanci i Liste sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja
 • PRAVILNIK o nadzoru nad stručnim radom u oblasti sporta
 • PRAVILNIK o organizovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od požara

 • UPUTSTVO o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o registru funkcionera i registru imovine
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o poklonima funkcionera
U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • ULOGA SUDA U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU

Predistražni i istražni postupak

Optuženje

Glavni pretres

Redovni i vanredni pravni lekovi

Zaključna razmatranja

 • PROMENA STATUSA ZATVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA U JAVNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

 

 • ISO STANDARDI – GRAĐEVINARSTVO

ISO 6707-1:2004

ISO 6707-2:1993

ISO 6243:1997

ISO 9836:2011

ISO 9699:1994

ISO 22111:2007

ISO 13822:2010

ISO 10137:2007

ISO 11863:2011

 

 • PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Decembar 2011. godine •
 • OBAVEZA UPLATE POZAJMICE PRIMLJENE U GOTOVOM NOVCU OD OSNIVAČA NA RAČUN PRIVREDNOG DRUŠTVA KOD BANKE
 • KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - "Sl. glasnik RS", br. 89/2011

Promena naziva u "Republički fond za zdravstveno osiguranje"

Skraćen je rok za overu zdravstvene knjižice licima u radnom odnosu - sa dve godine na 6 meseci

Ne overavaju se više knjižice u vezi sa pružanjem hitne medicinske pomoći

Novo pravo - overa zdravstvene knjižice žrtvama nasilja u porodici i žrtvama trgovine ljudima

Naknadna overa zdravstvene knjižice - samo uz izbor izabranog lekara

Posebni uslovi za overu zdravstvenih knjižica za poslodavce koji neredovno plaćaju doprinos

 

 • REZERVISANJA, POTENCIJALNE OBAVEZE I POTENCIJALNA IMOVINA U SKLADU SA MRS 37

Priznavanje

Preispitivanje rezervisanja

Upotreba rezervisanja

Obaveznost formiranja računovodstvene politike za rezervisanja

Diskontovanje dugoročnih rezervisanja

Budući događaji

Budući poslovni gubici

Nadoknade od drugih pravnih lica u vezi sa sprovedenim rezervisanjem

Specifične okolnosti koje uslovljavaju priznavanje rezervisanja

Teretni (štetni ugovori)

Restrukturiranje

Obelodanjivanje rezervisanja

Odnos između rezervisanja i potencijalnih obaveza

Potencijalna imovina

Rezervisanja koja se mogu priznati u skladu sa MRS 37

Rezervisanja koja se priznaju kao rashodi u poreskom bilansu

Zaključak

 

 • PORESKI TRETMAN POKLANJANJA POSLOVNIH UZORAKA I POKLONA MANJE I VEĆE VREDNOSTI

PRIMENA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

Obaveza obračuna PDV na davanje poslovnih uzoraka i poklona manje vrednosti

Poslovni uzorci

Pokloni manje vrednosti

Ograničenje neoporezivih poklona manje vrednosti u odnosu na ukupan promet

Davanje poklona veće vrednosti

Pravo na odbitak PDV pri nabavci poklona i poslovnih uzoraka

Veza između prava na odbitak prethodnog poreza i obaveze obračuna PDV

Pravo na odbitak i obaveza obračuna PDV prilikom poklanjanja poklon paketića deci zaposlenih radnika

PRIMENA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

 

 • KOMENTAR NOVOG UPUTSTVA O POPUNJAVANJU OBRAZACA ZA EVIDENTIRANJE KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM - "Sl. glasnik RS", br. 89/2011

Uputstvo za popunjavanje KZ, KO, G-1 i G-2 obrazaca

Uputstvo za evidentiranje novih obrazaca

Uputstvo za popunjavanje obrazaca za evidentiranje poslova iz člana 4. Zakona o deviznom poslovanju

 • EVIDENTIRANJE POSLOVA IZVOZA ROBE I USLUGA KOJI SE SMATRAJU KREDITNIM POSLOM SA INOSTRANSTVOM
PREDLOG ODLUKE O POKRAJINSKOM BUDŽETU ZA 2012. GODINU BI TREBALO DA BUDE USVOJEN NA SLEDEĆOJ SEDNICI SKUPŠTINE AP VOJVODINE

Iz republike je u vojvođanski budžet, od početka ove godine do sada, preneto tri milijarde dinara za finansiranje obaveza posredstvom pokrajinskog Fonda za kapitalna ulaganja, izjavio je danas pokrajinski sekretar za finansije Jovica Ðukić.

Istakavši da se očekuje da do kraja kraja godine stigne još novca za te namene on je, uoči sednice Skupštine Vojvodine, rekao novinarima da će ta transferna sredstva biti iskorišćena što više dugova izmiri građevinskim firmama angažovanim na izvođenju radova u pokrajini.

Kredit od 2,3 milijarde dinara za namirivanje dugovanja građevinskoj operativi podignut je zajedno sa republikom kako bi ta dugovanja što pre bila izmirena, rekao je Ðukić i objasnio da će 40 odsto tog kredita otplatiti republika, a ostalo pokrajina i lokalne samouprave u Vojvodini.

Povodom ostvarivanja budžeta u prvih devet ovogodišnjih meseci, pokrajinski sekretar za finansije odbacio je primedbe opozicije o tome da se pet milijardi viška u pokrajinakoj kasi, što je razlika između prihoda i utrošenih sredstava, neopravdano čuva u bankama da bi se onda iskoristio u funkciji predizborne kampanje.

Ðukić je rekao da se budžetska sredstva raspoređuju u skladu s propisima i dodao da obično u poslednjem kvartalu korisnici budžetskih sredstava puvlače znatne količine novca iz pokrajinske kase.

On je istakao da je urađen nacrt pokrajinskog budžeta za iduću godinu i da bi u ponedeljak Vlada Vojvodine trebalo da usvoji predlog a pred poslanicima će se taj dokument naći na sledećoj sednici, 21. decembra.

Ðukić je napomenuo da će novi pokrajinski budžet biti "maksimalno realan" u ovim ekonomskim uslovima i nešto manji od ovogodišnjeg, koji je iznosio 61,8 milijardi dinara.

Izvor: Tanjug, 7.12.2011.

PRILIKOM PRIPREME ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE, MINISTARSTVO FINANSIJA ZADUŽENO DA UBUDUĆE, PREDVIDI I SREDSTVA ZA IZMIRENJE OBAVEZE PREMA PROIZVOĐAČIMA LEKOVA • Potrebno je u najkraćem roku izvršiti analizu podataka koje su dostavile zdravstvene ustanove kako bi oni Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja bili dostavljeni do 9. decembra 2011. godine •

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 9. novembra 2011.godine, a na predlog Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, usvojen je tekst Pisma o namerama Republike Srbije u vezi sa potrebom obezbeđivanja uslova za izmirenje dugova prema proizvođačima lekova sa sedištem u Republici Srbiji za lekove isporučene državnim ustanovama. Po ovom zaključku zadužuje se ministarstvo finansija da ubuduće, prilikom pripreme zakona kojim se uređuje godišnji budžet Republike Srbije, predvidi i sredstva za izmirenje obaveze prema proizvođačima lekova. Najpre je na osnovu zaključka Vlade organizovan sastanak sa predstavnicima proizvođača lekova sa sedištem u Srbiji, inostranih kompanija Udruženja - INOVIE i PKS - Grupacijom veledrogerija. Cilj je bio početak saradnje Vlade i predstavnika privrede, na iznalaženju rešenja oko izmirenja obaveza za lekove isporučene državnim ustanovama, nastalih iz prethodnog perioda, a u skladu sa Pismom o namerama Vlade proizvođačima lekova sa sedištem u Srbiji. Zatim je početkom ovog meseca u Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja organizovan sastanak sa predstavnicima ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, ministarstva zdravlja, ministarstva finansija, Udruženja - INOVIE, PKS - Grupacije proizvođača i Grupacije veledrogerija, kako bi se usaglasili podaci o obavezama zdravstvenih ustanova prema proizvođačima farmaceutskih proizvoda i veledrogerijama i iznalaženje rešenja za problem koji je nastao zbog obaveze zdravstvenih ustanova u skladu sa zaključkom Vlade Srbije. Na ovom sastanku je usaglašen stav da je potrebno izvršiti analizu podataka koje su dostavile zdravstvene ustanove i izraditi tabelaran pregled utvrđenih razlika u potraživanjima proizvođača farmaceutskih proizvoda i veledrogerija, njihovog sravnjivanja i dostavljanja nadležnim ministarstvima, koja će predložiti model rešavanja dugovanja. Imajući u vidu činjenicu da je donošenje budžeta za ovu godinu predviđeno za 15. decembar, neophodno je da se usaglašeni podaci dostave Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja do 09. decembra, za kada je dogovoren i naredni sastanak.

Sve dodatne informacije u vezi sa zaključkom Vlade, kao i dostavu listinga koji je dobijen od Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, sa spiskom dugovanja zdravstvenih ustanova prema proizvođačima i veledrogerijama za isporuku lekova i sanitetskog materijala, možete se obratiti Udruženju za trgovinu Privredne komore Srbije na telefon 011 32 23 134.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 7.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O BEZBEDNOSTI HRANE - "HASAP" OBAVEZAN I ZA SVE VODOVODNE ORGANIZACIJE U SRBIJI KOJE RADE U INDUSTRIJI PROIZVODNJE I PRERADE VODE • Neophodno je da rok za njegovo uvođenje bude produžen bar za godinu i po dana

Sve vodovodne organizacije u Srbiji koje rade u industriji proizvodnje i prerade vode dužne su, prema Zakonu o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 - prim. red), da primene "Hasap" (HAČP) sistem, izjavio je danas magistar Zoran Pendić i upozorio da rok za njegovo uvođenje mora da bude produžen.

Na manifestaciji "Akva fest 2011", koja se održava u Privrednoj komori Srbije, on je istakao da taj zakon tretira vodu kao hranu, i to kako flaširanu, tako i vodu za javno snabdevanje stanovništva, te je uvođenje "Hasap" sistema obavezno kao i za sve ostale subjekte u prehrambenom lancu.

Podsećajući da je rok za uvođenje "Hasap" standarda bio 10. jun, Pendić je ocenio da je neophodno da taj rok bude produžen bar za godinu i po dana, jer se prema njegovim rečima, kasnilo sa donošenjem podzakonskih akata, uputstva i pravilnika.

Obaveza donošenja tog zakona je vezana za ulazak Srbije u Svetsku trgovinsku organizaciju, rekao je on i dodao da naša zemlja godišnje gubi stotine miliona dolara jer nije član te organizacije.

Pendić je kazao da je bezbedno snabdevanje pijaćom vodom stanovništva kompleksan sistem koji podrazumeva održavanje i zaštitu izvorišta, transport sirove vode, preradu i distribuciju vode do i u zgradi ili industriji.

On je ukazao na problem zastarelih instalacija koje, iako do zgrada stigne dobra voda, utiču negativno na njen kvalitet, navodeći kao primer pocinkovane cevi koje su u odnosu na bakarne kao "pluća pušaca i pluća nepušača".

Pendić je kazao da, prema istraživanju Instituta za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut", jedino vodovod u Beogradu ispunjava kriterijume Svetske zdravstvene organizacije, a koji podrazumevaju da više od 95 odsto uzoraka zadovoljava kriterijume vezane za biološke i hemijske zagadivače (kontaminante).

Sekretar Udruženja za komunalne delatnosti PKS Branimir Ljumović je naveo da je Zakonom o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011 - prim. red) predviđena mogućnost razdvajanja sistema za proizvodnju i distribuciju vode od sistema kanalisanja i prečišćavanja, što po njegovoj oceni, nije dobro jer je reč o jedinstvenom tehinčko-tehnološkom sistemu.

On je rekao da izjednačavanje nivoa cene vode za građane i preduzeća može imati ozbiljne posledice.

Stručni skup "Akva fest 2011" organizovalo je Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo u saradnji sa PKS.

Izvor: Tanjug, 7.12.2011.

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O USLOVIMA I NAČINU INSTITUCIONALNOG POSREDOVANJA U SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA - INSTITUCIONALNO POSREDOVANJE ZAPOČINJE NA ZAHTEV DUŽNIKA, ILI JEDNOG I VIŠE POVERILACA, A ZAHTEV SE PODNOSI CENTRU ZA POSREDOVANJE PKS

Privredna komora Srbije od ove godine ima novo ovlašćenje - da posreduje i pruži pomoć pri uspostavljanju saradnje između dužnika i poverioca, kao i podršku u toku pregovora, i očekuje da će te postupke ubuduće više primenjivati.

Veliki broj privrednih društava u Srbiji, prema podacima Narodne banke Srbije, prolazi kroz finansijske teškoće, a skoro kod četvrtine korporativnih dugova postoje problemi sa naplatom.

Potraživanja banaka prema privredi, po osnovu odobrenih kredita, iznosila su krajem juna ove godine 1.055,2 milijardi dinara, što je povećanje za 27,1 milijardu dinara, ili za 2,6 odsto, u odnosu na kraj decembra 2010, preneo je časopis PKS "Korak".

Ukupni problematični krediti privrede, sa docnjom dužom od 90 dana, isključujući kredite javnih preduzeća, na kraju juna iznosili su 209 milijardi dinara, što je učešće u ukupno odobrenim kreditima privredi od 23,7 odsto.

Kao jedan od mogućih načina za prevazilaženje ovog problema promovisano je sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava - sporazumno restrukturiranje korporativnih dugova, odnosno redefinisanje dužničko - poverilačkih odnosa između privrednog društva u finansijskim teškoćama i njegovih poverilaca, prvenstveno banaka.

Cilj sporazumnog finansijskog restrukturiranja je blagovremeno prepoznavanje i rešavanje finansijskih teškoća i stvaranje uslova za nastavak poslovanja dužnika.
Ovaj postupak se primenjuje ako relevantni poverioci procene da je opstanak i oporavak privrednog društva u finansijskim teškoćama ekonomski opravdan i izvodljiv, odnosno da će društvo moći da nastavi da održivo posluje na duži rok i da će poverioci moći da ostvare namirenje svojih potraživanja.

Upravni odbor PKS u junu je doneo Pravilnik o uslovima i načinu institucionalnog posredovanja u sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava ("Sl. glasnik RS", br. 65/2011 i 67/2011 - ispr. - prim. red), na koji je ministar nadležan za poslove ekonomije dao saglasnost.

Pored toga, doneta je Odluka o naknadama i obučena je prva grupa posrednika, čime je PKS obezbedila sve preduslove za obavljanje institucionalnog posredovanja u sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava.

Institucionalno posredovanje započinje na zahtev dužnika, ili jednog i više poverilaca, a za njegovo sprovođenje potrebna je saglasnost obe strane - poverilaca i dužnika, objasnila je Nermina Ljubović, zadužena za ove poslove u PKS.

Zahtev se podnosi Centru za posredovanje PKS, koji proverava ispunjenost uslova za institucionalno posredovanje i podobnost dužničko-poverilačkog odnosa za finansijsko restrukturiranje.

Cilj sporazumnog finansijskog restrukturiranja i institucionalnog posredovanja je da privredno društvo, nad kojim je uspešno sprovedeno finansijsko restrukturiranje, nastavi održivo da posluje.

Izvor: Tanjug, 7.12.2011.

U SKLADU SA IZMENAMA PRAVILNIKA O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - ZDRAVSTVENE KNJIŽICE ZAPOSLENIH I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA OVERAVAJU SE NA ŠEST MESECI • U svim filijalama i ispostavama RFZO počela je overa zdravstvenih knjižica za 2012. godinu, a oni poslodavci koji su imali dugovanja, a u međuvremenu počeli da uplaćuju doprinos, dobiće markice koje važe tri meseca •

U filijalama RFZO počela overa zdravstvenih knjižica za iduću godinu. Po novim pravilima, knjižice se overavaju na šest meseci ili čak na tri ako je firma dugovala doprinose.
U SVIM filijalama i ispostavama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) počela je overa zdravstvenih knjižica za 2012. godinu.

Posle izmene Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 68/2006, 49/2007, 50/2007 - ispr., 95/2007, 127/2007, 37/2008, 54/2008, 61/2008, 1/2009, 25/2009, 42/2010, 45/2010, 103/2010, 89/2011 i 91/2011 - ispr. - prim. red), koje su stupile na snagu 3. decembra, zdravstvene knjižice zaposlenih i članova njihovih porodica overavaju se na šest meseci. To bi, za razliku od prošle godine, kada je markica u knjižici važila svih 12 meseci, trebalo da obezbedi bolju kontrolu uplate doprinosa za više od 6,9 miliona osiguranika. Knjižice za zaposlene na šest moći će da overe poslodavci koji redovno uplaćuju doprinos za zdravstvo. Oni koji su imali dugovanja, a u međuvremenu počeli da uplaćuju doprinos, dobiće markice koje važe tri meseca.

B. R.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista ʺVečernje novostiʺ, 7.12.2011.

U SKLADU SA PREDLOGOM ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - U SLUČAJU RASPISIVANJA VANREDNIH IZBORA KORISTIĆE SE POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI

Izmenama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji je Vlada Srbije po hitnom postupku uputila u skupštinsku proceduru, predviđeno je da se u slučaju raspisivanja vanrednih izbora koriste postojeći birački spiskovi.

Predloženim izmenama i dopunama, koji su juče stigli u parlament i objavljeni na skupštinskom sajtu, propisano je korišćenje postojećih biračkih spiskova ako se u toku 2011, odnosno 2012. godine pre redovnih, raspišu vanredni izbori za narodne poslanike.

Kao razlog u obrazloženju se navodi da ne bi bilo dovoljno vremena da se podaci koji se vode u postojećim biračkim spiskovima objedine u jedinstveni birački spisak na način koji će omogućiti najviši stepen njihove tačnosti i ažurnosti.

U slučaju redovnih izbora, predviđena je primena Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 - prim. red), koji je usvojen pre dve godine.
Zakonski predlogom definisano je da od početka primene Zakona do raspisivanja redovnih izbora, odnosno do okončanja vanrednih opštinske i gradske uprave biračke spiskove vode i po pravilima po kojima su vođeni pre stupanja tog akta na snagu.

Predložene izmene će, prema oceni predlagača, omogućiti i efikasniji upis u birački spisak građanima koji imaju boravište u inostranstvu, tako što će upis umesto ministarstva nadležnog za poslove uprave, obavljati opštinske i gradske uprave.

Istovetna procedura važiće i za interno raseljena lica, a rok od 24 časa, u kome ministarstvo nadležno za poslove uprave priprema i overava izvode iz biračkog spiska, produžava se na 48 sati.

Vlada Srbije, koja je skupštini uputila Predlog izmena i dopuna Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, predložila je da taj akt stupi na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku", kako bi se do početka primene podaci koji se vode u postojećim biračkim spiskovima objedinili u jedinstveni birački spisak.

Izvor: Tanjug, 7.12.2011.

USLUGU ELEKTRONSKOG PODNOŠENJA PDV PRIJAVE DOSAD ISKORISTILO SVEGA OKO 200 KORISNIKA • Uskoro bi trebalo da zaživi i sličan sistem za elektronsko prijavljivanje radnika, na obrascima M1, M2 i M4, koji se podnose Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje i PIO fondu, jedanput godišnje

Preduzetnik u Srbiji u proseku godišnje potroši 30 dana na čekanje u redovima kako bi završio administrativne poslove, a to gubljenje vremena košta oko 600 miliona evra.

Časopis PKS "Korak" prenosi rezultate istraživanja prema kojem se najviše vremena gubi na šalterima Poreske uprave, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), Agencije za privredne registre, lokalne samouprave, carine, Ministarstva unutrašnjih poslova.

Prema rečima direktora Centra za informatiku i elektronsko poslovanje PKS Ðure Vojnovića, računica je da se, po osnovu zarada, na ovo jednomesečno čekanje u redovima godišnje izgubi oko 135 miliona evra.

Ta cifra, kako je naveo, uvećava se za iznos troškova prevoza, zagađenja životne sredine, potrebnog potrošnog materijala, ali uračunat je i mito, bez koga se posao najčešće ne može završiti.

Tako se stiže do iznosa od 600 miliona evra godišnjeg gubitaka zbog stajanja u redovima ispred šaltera, naveo je Vojnović.

Da bi privrednicima olakšala poslovanje, Privredna komora Srbije je od 1. januara ove godine omogućila elektronsku prijavu poreza na dodatu vrednost (PDV).
Sistem za elektronsko podnošenje PDV prijave dostupan je svim članicama Privredne komore Srbije koje poseduju kvalifikovan elektronski sertifikat PKS.

Ovaj sertifikat (PKS CA), koji se izdaje na tri godine, može se koristiti za većinu transakcija elektronskog poslovanja i elektronske trgovine, zasnovanih na upotrebi sertifikata.
Dostupan je besplatno svim članicama PKS koje uredno izmiruju doprinos, dok za ostale važi propisana cena, u skladu sa Cenovnikom usluga PKS.

Korisnik bilo gde sa svog računara može da pristupi aplikaciji, popuni formular, identičan papirnom formularu PDV prijave, potpiše ga, plati uslugu PKS u iznosu od 50 dinara i isporuči elektronski Poreskoj upravi.

Prispeli formular automatski se verifikuje, a korisnik dobija informaciju o statusu njegove prijave.

"Iako je za popunjavanje formulara potrebno oko pet minuta, a verifikacija se radi automatski, gotovo trenutno, do sada je ovu uslugu iskoristilo svega oko 200 korisnika", ukazuje Vojnović.

"Problem predstavlja što firme, odnosno knjigovodstvene agencije koje podnose prijavu, imaju i drugi obrazac koji moraju da nose na šalter, pa nemaju interes da elektronski popunjavaju jedan formular, ako zbog drugog moraju da čekaju. U toku su dogovori sa Poreskom upravom, tako pa se očekuje da se i taj problem uskoro reši", dodao je Vojnović.
Aplikacija preko koje se može podnositi PDV prijava, dostupna je na internetu preko web servisa https:// ppr.pks.rs/.

Sertifikaciono telo PKS, formirano u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 - prim. red), ovlašćeno je od Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo da izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate.

Kvalifikovani elektronski sertifikati PKS CA, koji predstavljaju digitalno sredstvo dokazivanja identiteta sa istom "pravnom težnom" kao na primer, potpis ili pečat firme, lična karta, pasoš, vozačka dozvola, izdaju se na Diners Club kartici, jer Diners Club International finansira izradu kartica.

"Time je omogućeno da sva pravna lica dobiju besplatno karticu sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, koja je u isto vreme i platna kartica", izjavio je Nebojša Obradović, CA sistem operater u Centru za informatiku i elektronsko poslovanje PKS.

Uskoro bi trebalo da zaživi i sličan sistem za elektronsko prijavljivanje radnika, na obrascima M1, M2 i M4, koji se podnose Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje i PIO fondu, jedanput godišnje.

Izvor: Tanjug, 7.12.2011.

U SKLADU SA KJOTO PROTOKOLOM UZ OKVIRNU KONVENCIJU UN O PROMENI KLIME - SRBIJA PRIPADA ZEMLJAMA KOJE NEMAJU KVANTIFIKOVANE OBAVEZE SMANJENJA EMISIJA GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE U OKVIRU PROTOKOLA, VEĆ SAMO OPŠTE OBAVEZE KOJE PROISTIČU IZ KONVENCIJE • Obaveze proistekle iz Kjoto Protokola ističu 31. decembra 2012. godine, a novi dokument koji bi trebalo da ga zameni biće donet najverovatnije tek 2015. godine •

Na Konferenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime koja se održava u Durbanu, Južnoafrička Republika, učestvuje i delegacija Republike Srbije. Nakon neuspeha pregovora u Kopenhagenu, konferencija je nova šansa za postizanje dogovora o konkretnim procedurama, pravilima i vremenskom okviru za usvajanje pravno obavezujućeg dogovora za period nakon 2012. godine, o čijoj neophodnosti govori i podatak da obaveze proistekle iz Kjoto protokola ističu 31. decembra naredne godine

- Novi dokument koji bi trebalo da zameni Protokol iz Kjota, biće donet najverovatnije tek 2015. godine. Donošenje tog pravno obavezujućeg dokumenta odlagano je više puta do sada, a poslednji put je najavljivan za 2012. godinu. Postoje šanse da se to neće desiti naredne godine i da će taj rok biti produžen na 2015. Zbog velikih mimoilaženja u stavovima zemalja u razvoju, nekih koje to više nisu poput Kine, kao i zbog razvijenih zemalja. Konferencija UN u Durbanu o promeni klime koja je trebalo da traje do 9. decembra, najverovatnije će biti produžena za još jedan dan, jer do sada vođeni pregovori na tehničkom nivou kako bi se utvrdile obaveze po pitanju smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte posle 2012. godine, ne teku predviđenim tokom - objašnjava državni sekretar u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Bojan Đurić.

On ukazuje da su glavne prepreke utvrđivanja obaveza smanjenja gasova to što zemlje u razvoju kao što su Kina, Indija i Brazil, ne žele nametanje obaveza razvijenih zemalja kao što su Amerika, Japan i Australija.

- Te tri zemlje, pak ne žele da preuzmu obaveze ukoliko iste obaveze ne prihvate i Kina, Indija i Brazil. U poslednje tri godine Kina je najveći emiter gasova sa efektom staklene bašte i na tom prvom mestu je pretekla SAD, ali se brani činjenicom da je ona mnogo niže plasirana zemlja, ako se uzme u obzir emisija gasova po glavi stanovnika. Primera radi, Južnoafrička Republika je veći emiter gasova sa efektom staklene bašte od Francuske. Evropska unija jedina ima jasno definisanu politiku smanjenja emisija gasova do 2020. godine, a čak ima i razvijeniju platformu za razvoj karbo neutrala do 2050. godine. EU emituje samo 11 odsto od ukupnih gasova sa efektom staklene bašte i kao takva ne ulazi u velike zagađivače - naveo je državni sekretar Đurić.
Prema njegovim rečima, veoma je bitno da Evropa, kao kontinent, zauzme jedinstven i jasan stav i pruži podršku EU kao svetskom lideru u ovoj oblasti. Generalni sekretar UN Ban Ki Mun rekao je tokom izlaganja da podaci Svetske meteorološke organizacije pokazuju da je emisija gasova sa efektom staklene bašte najviša u ljudskoj istoriji, kao i da se očekuje da će rasti.

- Očekujem da će u naredna tri dana pregovori dati određene smernice. Imajući u vidu da je Srbiji strateški cilj ulazak i punopravno članstvo u EU, kao država pratimo njene pozicije - zaključio je državni sekretar Đurić.

Kao članica Okvirne konvencije UN o promeni klime u statusu van Aneksa I, kao i članica Kjoto protokola u statusu van Aneksa B ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 88/2007 i 38/2009 - dr. zakon - prim. red), Srbija pripada zemljama koje nemaju kvantifikovane obaveze smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte u okviru Kjoto protokola, već samo opšte obaveze koje proističu iz Konvencije. Osim toga, sve članice EU imaju status Aneks I i Aneks B Konvencije i Kjoto protokola, odnosno kvantifikovanu obavezu smanjenja emisija. Kroz pregovarački proces i pri bileteralnim susretima, EU je iznela očekivanja da i države sa statusom ne-Aneks I, a posebno države kandidati i potencijalni kandidati za članstvo, preuzmu obaveze smanjenja ili ograničenja emisija za period posle 2012. godine. U skladu sa političkom platformom koja je usvojena pred Konferenciju u Kopenhagenu 2009. godine, Srbija će u periodu do dobijanja statusa zemlje članice raditi na uspostavljanju svih potrebnih elemenata kako bi bila spremna da u trenutku pristupanja EU preuzme i kvantifikovane obaveze smanjenja emisija. Istovremeno, u skladu sa Prvim izveštajem Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime i podrškom Kopenhagenškom sporazumu, Srbija će značajno ograničiti rast emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Pregovori o obavezama za period posle 2012. godine započeti su 2007. godine na Baliju i nastavljeni 2008. godine u Poljskoj. Završetak pregovora je očekivan na Konferenciji u Kopenhagenu, a kako nije usvojen novi međunarodno pravno obavezujući dokument, pregovarački proces o obavezama nastavljen je i tokom 2010. godine i rezultirao usvajanjem "Dogovora iz Kankuna" na Konferenciji u Meksiku, decembra 2010. godine. Taj dogovor sadrži set odluka koje se tiču oblasti adaptacije, mitigacije, transfera tehnologija, jačanja kapaciteta i finansiranja. Pregovarački proces nastavljen je i u 2011. godini, održan je sastanak početkom oktobra u Panami, na kojem je došlo je do pomaka usvajanjem teksta koji će biti razmatran u Durbanu.

Ratifikacijom Konvencije i Protokola Srbija je preuzela obavezu utvrđivanja i sprovođenja mera i aktivnosti na nacionalnom nivou, kao i izrade nacionalnih izveštaja, periodično izveštavanje organa Konvencije, međunarodnu saradnju u oblasti klimatskih istraživanja i sistematskih osmatranja, transfera znanja i čistih tehnologija, donošenja i sprovođenja mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove, obrazovanja, obuke i informisanja javnosti o uzrocima i mogućim uticajima na promenu klime. Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja započelo je niz aktivnosti u cilju ispunjenja obaveza preuzetih ratifikacijom Konvencije i Protokola i priprema za sprovođenje akcija u borbi protiv klimatskih promena za period posle 2012. godine.

Važno je istaći da je Srbija ispunila jednu od najznačajnijih obaveza prema Konvenciji, kao i očekivanje EU, usvajanjem Prvog izveštaja Prema Konvenciji u novembru 2010. godine. Ministarstvo je u saradnji sa drugim relevantnim institucijama Vlade i drugim zainteresovanim stranama pripremilo projektni dokument za pripremu Drugog izveštaja, koji je posredstvom UN Programa za razvoj UNDP, dostavljen Globalnom fondu za životnu sredinu na odobrenje i obezbeđivanje finansijskih sredstava.

Okvirna konvencija UN o promeni klime usvojena je na Konferenciji UN o razvoju i životnoj sredini 1992. godine u Rio de Žaneiru, a potpisalo ju je 166 zemalja. Prema aktuelnom dokumentu o Statusu potvrđivanja, Konvencija trenutno broji 194 članice, dok je Kjoto protokol (u daljem tesktu Protokol) do sada stupio na snagu za 189 države. Osnovni cilj Konvencije je obezbeđivanje stabilizacije atmosferskih koncentracija gasova sa efektom staklene bašte, a način postizanja ovog cilja utvrđen je Kjoto protokolom.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 7.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA - AGENCIJA ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA OBJAVILA SPISKOVE LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI

Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010), kojim je propisana obaveza Agencije da na svom sajtu objavljuje spisak lekova za koje je izdala dozvolu za lek, varijacije, odnosno obnovu dozvole, spisak lekova za koje je prestala važnost dozvole za lek, kao i spisak lekova za koje je izvršen prenos dozvole za lek na novog nosioca, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, na vebsajtu (www.alims.gov.rs) objavila:

- na dan 7. decembar 2011. godine:

Spisak lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je ALIMS izdao rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole za stavljanje u promet
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-01549-2011-3-002_1.pdf

Spiskovi lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je izdato rešenje o izmeni rešenja za stavljanje leka u promet
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-01547-2011-3-002_1.pdf
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-01540-2011-3-002_1.pdf

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 7.12.2011.

NAJAVLJENO POVEZIVANJE SVIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA (VIŠE OD 360) U JEDINSTVENU ZDRAVSTVENU INFORMACIONO-KOMUNIKACIONU MREŽU U OKVIRU PROJEKTA "RAZVOJ ZDRAVSTVA SRBIJE - DODATNO FINANSIRANJE"

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Zoran Stanković i šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Lu Brefor održali su danas u Zrenjaninu uvodna izlaganja na skupu povodom predstavljanja rezultata projekta resornog ministarstva "Razvoj zdravstva Srbije - dodatno finansiranje".

Ovaj projekat, koji je finansiran iz kredita Svetske banke, ima za cilj izgradnju kapaciteta radi razvijanja održivog sistema zdravstvene zaštite usmerenog na rezultate, u kome se pružaoci zdravstvenih usluga nagrađuju za kvalitet i efikasnost i gde zdravstveno osiguranje omogućava pristup dostupnoj i efektivnoj zdravstvenoj zaštiti.

Ovaj projekat predstavlja nastavak projekta "Razvoj zdravstva Srbije", koji je realizovan od 2003. do 2009. godine i u okviru kojeg su uvedeni centralni informacioni servis, baza osiguranika, informaciono-komunikaciona mreža Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, bolnički informacioni sistemi za četiri opšte bolnice koje su bile uključene u projekat.
Takođe, izrađeni su i usvojeni Program rada, razvoja i organizacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (e-Zdravlje 2015) i Pravilnik o bližoj sadržini tehnoloških i funkcionalnih zahteva za uspostavljanje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema.

Kroz projekat "Razvoj zdravstva Srbije" uložena su sredstva u restruktuiranje četiri opšte bolnice u Srbiji u Kraljevu, Valjevu, Vranju i Zrenjaninuu, a odnose se na rekonstrukciju objekata, ulaganje u medicinsku opremu, edukaciju kadrova i reorganizaciju rada.

Dodatnim finansiranjem projekta "Razvoj zdravstva Srbije" za period 2009 - 2011. godine, u vrednosti od 10,5 miliona evra, obezbeđeni su uslovi za uvođenje bolničkog informacionog sistema za 16 novih ustanova, kao i unapređenje informacionih sistema u četiri bolnice iz prethodne faze projekta.

Planirano je povezivanje svih zdravstvenih ustanova (više od 360) u jedinstvenu zdravstvenu informaciono-komunikacionu mrežu.

Pored informatizacije, kroz realizaciju projekta odvijale su se pripremne aktivnosti na uvođenju dijagnostički srodnih grupa kao novog mehanizma plaćanja zdravstvenih ustanova koje pružaju usluge na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Kroz projekat je podržana i izgradnja kapaciteta sistema zdravstvene zaštite u cilju unapređenja efikasnosti, efektivnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga kroz različite aktivnosti.
To su uvođenje akreditacije u zdravstvene ustanove, razvoj i primena modela kliničkih puteva, izrada novih, odnosno reviziju postojećih vodiča dobre kliničke prakse i njihova implementacija kao i obezbeđivanje finansijskih podsticaja za stalno obezbeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenta.

Tokom projekta dat je doprinos unapređenju zdravstvenog menadžmenta kroz saradnju sa Komorom zdravstvenih ustanova Srbije.

U projektu "Razvoj zdravstva Srbije - dodatno finansiranje" učestvovalo je 18 zdravstvenih ustanova - Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, Klinika za hirurgiju Kliničkog centra Kragujevac, Kliničko-bolnički centar "Dr Dragiša Mišović - Dedinje", Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", opšte bolnice u Zrenjaninu, Kraljevu, Valjevu, Vranju, Vrbasu, Smederevskoj Palanci, Aleksincu, Sremskoj Mitrovici, Šapcu, Užicu, Požarevcu, Zaječaru, Jagodini i Leskovcu.

Skupu u Zrenjaninu prisustvovali su predstavnici Ministarstva zdravlja, Svetske banke, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Grada Zrenjanina, predstavnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, Zdravstvenog saveta Srbije, Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak", predstavnici komora zdravstvenih radnika, direktori zdravstvenih ustanova koje su uključene u projekat i predstavnici drugih zdravstvenih institucija.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 7.12.2011.

NA PANEL-DISKUSIJI "REFORMA SISTEMA OBRAZOVANJA U SMERU USAGLAŠAVANJA SA POTREBAMA PRIVREDE U SRBIJI" NAJAVLJENO OSNIVANJE FONDA ZA OBRAZOVANJE

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović poručio je danas da je saradnja države, kompanija i fakulteta neophodna u definisanju prioriteta razvoja obrazovanja i društva u celini.

Obradović je na panel-diskusiji "Reforma sistema obrazovanja u smeru usaglašavanja sa potrebama privrede u Srbiji" istakao da bi u stvaranju jače veze obrazovanja i privrede moglo da pomogne rangiranje univerziteta i fakulteta, koje se očekuje u Srbiji.

Formiranjem rang-liste najuspešnijih fakulteta i univerziteta šalje se jasna poruka i privredi i roditeljima studenata, naglasio je ministar.

On je naveo da država, uz roditelje, i dalje izdvaja najviše za visoko obrazovanje i postavio pitanje koliko preduzeća, mimo obaveznog poreza, odvajaju za studente.

Prema njegovim rečima, u obrazovnom sistemu Srbije neophodna je veća primena praktičnog znanja, kao i praćenje inovacija u privredi i celokupnom društvu.

Obradović je podsetio na to da u Srbiji 23 odsto odraslog stanovništva nema osnovnu školu, a da 43 odsto nema stručne kompetencije za obavljanje posla, pa su oni nepoželjni za poslodavca.

On je ukazao na to da je izdvajanje za visoko obrazovanje povećano za četiri milijarde dinara, sa 25 milijardi u 2008. na 29 milijardi u ovoj godini.

Predsednik Republike Srbije Boris Tadić pozdravio je ideju o osnivanju Fonda za obrazovanje, pri čemu je ukazao na to da nije neophodno da država prva pokrene takvu ideju.
Tadić je rekao da je uvek potrebno više investiranja u obrazovanje jer je znanje jedan od glavnih faktora razvoja društva i podsetio na to kako su neki izumi, poput parne mašine, promenili svetsku privredu.

Na taj način i sva nova otkrića zahtevaju da se društva i države prilagođavaju, a one koje to ne čine brišu se sa ekonomske mape sveta, napomenuo je predsednik Srbije.
On je naveo da su našoj zemlji potrebne brze promene političkog i obrazovnog sistema, ali i svakog pojedinca, jer smo mnogo vremena izgubili devedesetih godina prošlog veka, ali i nakon promena 2000. godine.

Rektor Beogradskog univerziteta Branko Kovačević istakao je da u našoj zemlji ima dovoljno studenata, uz ocenu da je u razvijenim zemljama efikasniji proces studiranja.

Kovačević je rekao da na milion stanovnika u Srbiji studira 36.000 osoba, a u zemljama EU 39.000.

On je naveo da je u razvijenim zemljama studiranje efikasnije, mada je proces i u Srbiji skraćen nakon reformi.

Kovačević je poručio da bi i privrednici trebalo da se uključe u obrazovni proces i da primaju studente na praksu, barem po jedan semestar.

Panel-diskusija održava se u okviru projekta "Forum studenata i privrednika Srbije", u organizaciji Studentske konferencije univerziteta Srbije.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 7.12.2011.

USVOJENI PROJEKTI U VREDNOSTI OD 140 MILIONA EVRA ZA PODRŠKU INOVATIVNIM PREDUZEĆIMA NA ZAPADNOM BALKANU • Mali i srednji privrednici, koji zbog finansijske krize teško dolaze do kredita, moći će da konkurišu za neophodna sredstva •

Potpredsednik Vlade Republike Srbije za evropske integracije Božidar Đelić rekao je da su danas u Luksemburgu usvojeni projekti u vrednosti od 140 miliona evra koji će biti finansirani iz bespovratnih sredstava EU, preko Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Đelić, koji je i inicijator ideje o formiranju regionalne investicione platforme, istakao je u izjavi za agenciju Tanjug da će na taj način biti pružena podrška inovativnim malim i srednjim preduzećima na zapadnom Balkanu.

On je ukazao na to da se time pruža šansa ljudima koji imaju energiju da rade, privređuju i ostanu u zemlji.

Prema njegovim rečima, sredstva će biti raspoređena u tri fonda - za inovacije, razvoj i garancije.

Potpredsednik Vlade je objasnio da će na taj način mali i srednji privrednici, koji zbog finansijske krize teško dolaze do kredita, moći da konkurišu za neophodna sredstva.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 7.12.2011.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AP VOJVODINE I FAKULTETA ZA EKONOMIJU, FINANSIJE I ADMINISTRACIJU "FEFA"

U prostorijama Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju "FEFA" u Beogradu, u ponedeljak je potpisan Sporazum o partnerstvu Fonda "Evropski poslovi" AP Vojvodine i ove značajne obrazovne institucije. Sporazum su potpisali Predrag Novikov, direktor Fonda i prof. dr Mihailo Crnobrnja, dekan FEFA.

"Strateški prioritet pokrajine Vojvodine i njenog predstavništva u Briselu je izgradnja kapaciteta cele zemlje, a posebno nivoa koji se bavi regijama i lokalnim razvojem. Veoma nam je važno da se evropska šansa predstavi širom zemlje. Saradnja s obrazovnim institucijama je ključna kako bi budući uspešni evropski projekti dobili utemeljenje. Želja nam je da se za najbolje studente otvori i šansa da kako stažiraju, tako i grade svoje karijere u institucijama koje se bave Evropskom unijom u zemlji, ali i u inostranstvu", istakao je Predrag Novikov.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 7.12.2011.

NAREDNI SEMINAR NA TEMU "ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU" BIĆE ODRŽAN 14. DECEMBRA 2011. GODINE U SUBOTICI

Naredni seminar na temu "Energetska efikasnost u zgradarstvu", u organizaciji Inženjerske komore Srbije i Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, a u saradnji sa Nemačkim društvom za međunarodnu saradnju "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit" (GIZ), biće održan u sredu, 14.12.2011. godine, u 11 časova u Subotici u prostorijama "Otvorenog univerziteta", Trg Cara Jovana Nenada 15.

U okviru seminara predstavnici firme "Viessmann" održaće predavanje pod nazivom "Arhitektura i energetski efikasna rešenja u grejanju - veza koja nedostaje"

Detaljnije informacije možete pogledati na
http://www.ingkomora.rs/programi/kursevi/?gr=80&sifra=3104&prijava=1&post=0

Izvor: Vebsajt Inženjerske komore Srbije, 7.12.2011.

SEMINAR NA TEMU "E- MAIL MARKETING I PRAKTIČNA PRIMENA" BIĆE ODRŽAN 13. DECEMBRA 2011. GODINE • Rok za prijavljivanje je 9. decembar 2011. godine •

Regionalna privredna komora Pančevo u saradnji sa Privrednom komorom Begrada organizuje besplatan jednodnevni seminar, koji će biti održan u utorak, 13.12.2011. godine, sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama Regionalne privredne komore Pančevo (sala na I spratu), na temu: "E- MAIL MARKETING I PRAKTIČNA PRIMENA".

Organizatori seminara: Regionalna privredna komora Pančevo i Privredna komora Beograda u saradnji sa kompanijom "Nesk Web Art", koja posluje u gotovo svim evropskim zemljama, kao i na svim kontinentima od Australije do Amerike.

Seminar je namenjen rukovodećoj strukturi i marketing menadžerima malih, srednjih i velikih preduzeća, kao i svim preduzetnicima, i definiše tačne procedure koje treba da primene, da bi uspešno projektovali, pokrenuli i obradili jednu Internet marketing kampanju.

Rok za dostavu prijave je petak, 09.12.2011. godine. Prijava učešća je bez kotizacije. Prijavu možete poslati na date e mail adrese. Iz jedne firme može biti prijavljeno više učesnika. Za više informacija, kontakt osobe: Mirjana Šteler, tel 013/ 343-255, mob. 063/542-261, e mail adresa: mirjana.steler@komora.net i Zoran Černoh, mob. 063/7797812 e-mail: zoran.cernoh@komora.net

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 7.12.2011.

DOKUMENTARNI AKREDITIV I BANKARASKA GARANCIJA KAO NAJSIGURNIJI INSTRUMENTI PLAĆANJA I OBEZBEĐENJA – 16. DECEMBAR 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:
Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.

Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:
Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16. decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

link ka vesti:
http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=556f4b4a-55c7-47d7-8dd7-e7125eade627

CASH FLOW – UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOVIMA - Kako da planirate i upravljate novčanim tokom, 14 – 15. Decembar 2011.

Sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja je preduslov očuvanja njegove likvidnosti. Zato je bitno da razumemo iz kojih aktivnosti preduzeće generiše slobodan gotovinski tok. Ovaj seminar je tako koncipiran da u prvom danu svim polaznicima omogući da savladaju veštinu sastavljanja izveštaja o gotovinskim tokovima kao sastavnog dela seta finansijskih izveštaja uz razmevanje njegove strukture, da bismo u drugom danu mogli da se bavimo analizom gotovinskih tokova, planiranjem i projekcijama.

Izveštaj o novčanim tokovima ne bi trebalo da predstavlja samo zbir cifara koje će nas dovesti do tačnog stanja gotovine na kraju perioda! Cilj nam je da svakom polazniku pružimo znanje na osnovu koga će samostalno zaključivati o likvidnosti preduzeća, njegovoj potrebi za gotovinom i investicionom kapacitetu. Gotovina nije isto što i dobit! U uslovima kada je preduzeću potrebno i jedno i drugo, nužno je da znamo kako naći optimalan balans između likvidnosti i profitabilnosti.

Seminar je interaktivan, odnosno učesnici će imati priliku da samostalno urade predstavljene primere. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Ciljna grupa:
Zaposleni u računovodstvu, finansijskoj kontroli, planu i analizi, bankama na poslovima kreditiranja privrede i analizi kreditnog rizika.

Cilj seminara:
Da zaposleni koji se bave ovim pitanjem brzo i lako sastave izveštaj o gotovinskim tokovima, bolje razumeju kretanje gotovine u preduzeću u jednom obračunskom periodu, uvide značaj pravilnog upravljanja gotovinom, analiziraju i zaključuju o likvidnosti i rentabilnosti preduzeća na osnovu cash flow izveštaja, na bazi trenutnih novčanih tokova prave projekcije i planove budućih kretanja gotovine u preduzeću, bolje procene sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja.

Teme:

Predavač:
Eminentni stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 14 - 15. decembar  2011. od 15.00 - 20.00 časova

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Broj mesta ograničen na 10 učesnika.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

link ka vesti:
http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=0384dd67-6543-4a50-b2f7-4d078dc72062

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 13. DECEMBAR 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:
Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:
Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

Veštine koje će učesnik steći:

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 13. decembar 2011. od 09.30 – 17.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
 

link ka vesti:  http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ac042b90-3a69-484a-a131-a706fc4b29c8
NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

LINK KA VESTI:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ea54ace9-d8b2-4845-9db9-7e4b24a78cf7

SKUPŠTINA VOJVODINE USVOJILA JE IZVEŠTAJ POKRAJINSKE VLADE O IZVRŠENJU POKRAJINSKOG BUDŽETA U PRVIH DEVET MESECI OVE GODINE

Tanjug

Skupština Vojvodine usvojila je izveštaj pokrajinske vlade o izvršenju pokrajinskog budžeta u prvih devet meseci ove godine, prema kojem su u tom periodu ostvareni prihodi od 39,1 milijardu dinara, 63 odsto ukupno planiranog iznosa u pokrajinskoj kasi.

U isto vreme rashodi su iznosili 34,1 milijardu dinara, ili 55 odsto od plana, istakao je pokrajinski sekretar za finansije Jovica Đukić i objasnio da je ta razlika od oko pet milijardi dinara rezultat neusklađenog priliva i odliva sredstava jer, kako je kazao, ne može se trošiti bez odgovarajuće dokumentacije koju korisnici budžeta treba da podnesu. Taj ostatak, koji je na bankovnim računima, biće maksimalno realizovan do kraja godine, što je uobičajeno, rekao je Đukić i naglasio da je pokrajinski budžet ostvarivan s najvećom transparentnošću i u skladu sa propisima.

On je podsetio da je iz Republike je u vojvođanski budžet, od početka ove godine do sada preneto tri milijarde dinara za finansiranje obaveza posredstvom pokrajinskog Fonda za kapitalna ulaganja. Istakavši da se očekuje da do kraja godine stigne još novca za te namene, Đukić je novinarima rekao da će ta transferna sredstva biti iskorišćena tako da se što više dugova izmiri građevinskim firmama angažovanim na izvođenju radova u pokrajini.

Kredit od 2,3 milijarde dinara za namirivanje dugovanja građevinskoj operativi podignut je zajedno sa republikom kako bi ta dugovanja što pre bila izmirena, rekao je Đukić i objasnio da će 40 odsto tog kredita otplatiti republika a ostalo pokrajina i lokalne samouprave u Vojvodini.

On je istakao da je urađen nacrt pokrajinskog budžeta za iduću godinu i da bi u ponedeljak Vlada Vojvodine trebalo da usvoji predlog a pred poslanicima će se taj dokument naći na sledećoj sednici, 21. decembra.

Đukić je napomenuo da će novi pokrajinski budžet biti "maksimalno realan" u ovim ekonomskim uslovima i nešto manji od ovogodišnjeg, koji je iznosio 61,8 milijardi dinara.

Poslanici su usvojili i Regionalni prostorni plan Vojvodine. Prostorni plan je jedan od najvažnijih strateških dokumenata, koji bi trebalo da doprinese intenzivnom razvoju pokrajine do 2020. godine, kao i zaštiti, uređenju, korišćenju i izgradnji celokupnog prostora Vojvodine.

Donošenjem tog dokumenta, usklađenog sa Zakonom o planiranju i izgradnji i drugim republičkim propisima, stiču se uslovi za ostvarivanje utvrđenih prioritetnih projekata i razvojnih programa kako domaćim finansiranjem tako i privlačenjem međunarodnih fondova, rečeno je u skupštinskoj raspravi.

Prethodni prostorni plan Vojvodine bio je donet 1978. godine.

U pokrajinskoj skupštini u toku je rasprava o ostvarivanju pokrajinskog budžeta u prvih devet meseci ove godine, u kojem su ostvareni prihodi od oko 39,1 milijardu dinara, što je 63 odsto planiranih za celu godinu, dok su rashodi iznosili 34,1 milijardu ili oko 55 procenata u odnosu na godišnji plan.

Pokrajinski budžet za ovu godinu je, posle rebalansa usvojenog u junu, planiran u iznosu od 61,8 milijardi dinara.

Skupština je usvojila i odluke o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad nekoliko srednjih škola u pokrajini.

Poslanici Skupštine Vojvodine na današnjem zasedanju u Novom Sadu raspravljali su i o izvršenju pokrajinskog budžeta u prvih devet meseci ove godine. Tim povodom, Đukić je izjavio da je iz republike u vojvođanski budžet, od početka ove godine do sada, preneto tri milijarde dinara, za finansiranje obaveza posredstvom pokrajinskog Fonda za kapitalna ulaganja.

Istakavši da se očekuje da do kraja godine stigne još novca za te namene on je, uoči sednice, rekao novinarima da će ta transferna sredstva biti iskorišćena da se što više dugova izmiri građevinskim firmama angažovanim na izvođenju radova u pokrajini.

"Kredit od 2,3 milijarde dinara za namirivanje dugovanja građevinskoj operativi podignut je zajedno sa republikom, kako bi ta dugovanja što pre bila izmirena", rekao je Đukić i objasnio da će 40 odsto tog kredita otplatiti republika, a ostalo pokrajina i lokalne samouprave u Vojvodini.

Povodom ostvarivanja budžeta u prvih devet ovogodišnjih meseci, pokrajinski sekretar za finansije odbacio je primedbe opozicije o tome da se pet milijardi viška u pokrajinskoj kasi, što je razlika između prihoda i utrošenih sredstava, neopravdano čuva u bankama, da bi se onda iskoristio u funkciji predizborne kampanje.

Đukić je rekao da se budžetska sredstva raspoređuju u skladu s propisima i dodao da obično u poslednjem kvartalu korisnici budžetskih sredstava povlače znatne količine novca iz pokrajinske kase.

On je istakao da je urađen nacrt pokrajinskog budžeta za iduću godinu i da bi u ponedeljak Vlada Vojvodine trebalo da usvoji predlog, a pred poslanicima će se taj dokument naći na sledećoj sednici, 21. decembra.

Đukić je napomenuo da će novi pokrajinski budžet biti "maksimalno realan" u ovim ekonomskim uslovima i nešto manji od ovogodišnjeg, koji je iznosio 61,8 milijardi dinara.

PREMA NACRTU ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU GIMNAZIJALCI ĆE MOĆI DA UPIŠU FAKULTET BEZ PRIJEMNOG ISPITA, UVODE SE „OPŠTA, STRUČNA I UMETNIČKA" MATURA, ĐACI ĆE LAKŠE MOĆI DA PROMENE ŠKOLU, BROJ UČENIKA U ODELJENJU MORAĆE DA BUDE MANJI OD 30, PROFESORI NEĆE IMATI PRAVO NA ŠTRAJK, A SREDNJE OBRAZOVANJE I DALJE NEĆE BITI OBAVEZNO

Gimnazijalci će moći da upišu fakultet bez prijemnog ispita, a uvode se „opšta", „stručna" i „umetnička" matura, piše Press. Đaci će mnogo lakše moći da promene školu, broj učenika u odeljenju moraće da bude manji od 30, profesori neće imati pravo na štrajk, a srednje obrazovanje i dalje neće biti obavezno u Srbiji. Ovo su najvažnije odredbe koje se nalaze u Nacrtu zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju koji bi trebalo da bude usvojen do početka naredne godine.

Miodrag Sokić, predsednik Foruma beogradskih gimnazija objasnio je za Press da je matura jedna od ključnih izmena, zbog čega se ovaj zakon najviše i donosi. I strategija obrazovanja, koja još nije usvojena, predviđa da gimnazijalci treba da polažu opštu maturu posle koje ne moraju da polažu prijemni ispit za fakultet.

„To ne znači da uopšte neće imati prijemi, jer je sigurno da će neki fakulteti imati prijemi, kao što je recimo Fakultet dramskih umetnosti. Postojeće opšta i stručna matura. Stručnu maturu polagaće učenici srednjih stručnih škola, ali sa tim neće moći da upišu fakultet već će morati da polažu i opštu maturu. Ide se na to da srednja stručna škola nije prolaz na fakultet, a gimnazija jeste, što je koncept koji važi već 50 godina u nekim evropskim zemljama“, rekao je Sokić.

Zadržana su i rešenja u pogledu broja i dužine trajanja časa. U gimnaziji će i dalje postojati do 31 čas nastave sedmično, u stručnoj i umetničkoj školi do 33, osim u školi koja ostvaruje programe baletskog obrazovanja gde učenik može da ima do 41 čas.

Čas teorijske nastave i vežbi i dalje će trajati 45 minuta, a praktične nastave 60 minuta. U odeljenju može biti do 30 učenika. Taj broj se smanjuje ukoliko se u odeljenju nalaze učenici sa smetnjama u razvoju. Učenik koji postiže izuzetne rezultate u učenju ima pravo da završi školovanje u roku kraćem od predviđenog, piše Press.

U Srbiji se trenutno primenjuje Zakon o srednjoj školi donet 1992. godine.

Press

"AMNESTI INTERNEŠENEL" OCENJUJE DA SRBIJA TREBA DA DONESE ZAKON O ZABRANI PRINUDNOG ISELJAVANJA, ČIJE SU GLAVNE ŽRTVE ROMI KOJI ŽIVE U "DIVLJIM" NASELJIMA

Tanjug

U izveštaju dostavljenom Tanjugu, Amnesti navodi da takvim zakonom treba osigurati da sva buduća iseljavanja budu izvršena u punom skladu s međunarodnim odredbama o ljudskim pravima, kao poslednja, posle primene svih raspoloživih mogućnosti.

Takođe, preporučuje se Vladi Srbije da uvede proceduralnu zaštitu po međunarodnom pravu - posebno konsultovanje, odgovarajuće upozorenje i alternativni smeštaj, kao i poštovanja prava pogođenih iseljavanjem na efikasan pravni lek, koji uključuje restituciju, rehabilitaciju i kompenzaciju za štetu načinjenu na svojini.

Vladi se preporučuje i da obezbedi odgovarajući alternativni smeštaj svima koji su prinudno iseljeni, uključujući one ispod mosta "Gazela".

Navodi se da dve godine od prinudnog iseljavanja ispod mosta "Gazela", iseljene porodice i dalje žive u kontejnerima, a da je samo za 11 porodica odobren socijalni smeštaj onako kako im je bilo obećano.

"Amnesti internešenel" ističe da je u skoro svim slučajevima prinudnog iseljavanja u periodu od juna do novembra 2011. navedenim u izveštaju (iz ulica Omladinskih brigada i Skadarske, ispod Pančevačkog mosta, iz Ulice Pregrevica u zemunskoj opštini), iseljavanje sprovedeno i planirano bez informisanja i pravih konsultacija.

Navedeno je da su vlasti Beograda sprovele najmanje pet prinudnih iseljavanja, u kojima su većinom bili pogođeni Romi u neformalnim naseljima.

"Zajednice nisu imale mogućnost da predlože alternativne mogućnosti za raseljavanje ili da budu konsultovane o planovima za raseljavanje", navodi Amnesti, dodajući da su "umesto toga iseljeni bez zadovoljavajućeg ili bilo kakvog upozoravanja".

Takođe, kako se navodi, nije im obezbeđen adekvatan alternativni smeštaj, ali su izbačeni na ulicu ili su im ponuđeni metalni kontejneri, ili "u jednom slučaju stanovi koje oni nisu mogli da priušte".

"Nisu primili nadoknadu za gubitak ili uništenje njihove lične imovine", navodi "Amnesti internešnel".

"Umesto da postupi u skladu sa svojim međunarodnim obavezama, Vlada Srbije nije uspela da zaustavi nastavak kršenja prava na adekvatan smeštaj od strane gradskih vlasti Beograda", ocenjuje ta organizacija za zaštitu ljudskih prava, koja smatra da "Vlada Srbije nije preduzela akciju da spreči iseljavanje ili zaštiti ljude od rizika nasilnog iseljenja".

Organizacija ističe da se mnogi slučajevi prinudnog iseljavanja u Beogradu sprovode zbog izvođenja infrastrukturnih projekata (novih puteva i mostova) i dodaje da "ne želi da stoji na putu" takvom razvoju događaja, ali da oni "moraju biti u skladu sa međunarodnim standardima".

SVM FORMIRA PRAVNU SLUŽBU ZA REHABILITACIJU I POVRĆAJ IMOVINE

RTV

Savez vojvođanskih Mađara (SVM) formiraće službu za pružanje pravne pomoći građanima zbog što efikasnijeg doprinosa procesima povraćaja oduzete imovine i rehabilitacije, saopštilo je Predsedništvo SVM.

"Cilj uspostavljanja ove službe je stvaranje uslova da podnosioci zahteva što efikasnije učestvuju u procesima povraćaja oduzete imovine i rehabilitacije", piše u saopštenju.

SVM je naveo da će o detaljima funkcionisanja službe pravne pomoći, kao i formama stručne pomoći, koje će stajati zainteresovanima na raspolaganju, obavestiti javnost u narednih deset dana.

KOMPANIJA "TARKET" IZ BAČKE PALANKE DOBITNIK JE OVOGODIŠNJE NAGRADE ZA NAJBOLJEG IZVOZNIKA KOJU DODELJUJE SIEPA

Tanjug

Kompanija "Tarket" iz Bačke Palanke dobitnik je ovogodišnje nagrade za najboljeg izvoznika koju dodeljuje Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA).

Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je danas na svečanosti u Skupštini grada Beograda da je Vlada Srbije veoma zainteresovana da podrži sve izvoznike i to je deo novog modela razvoja privrede koji je započet pre nekoliko godina.

Premijer je istakao da statistički podaci pokazuju da izvoz Srbije u poslednje dve tri - godine ima značajan rast, a samo za deset meseci ove godine porastao je 25 odsto u odnosu na isti period lane.

Cvetković je napomenuo i da je Srbija ove godine dostigla istorijski najveći stepen pokrivenosti uvoza izvozom u poslednjih 15 do 20 godina.

On je istakao da bi nagrade za najbolje izvoznike trebalo da budu podsticaj tim preduzećima da i dalje rade na povećanju plasmana u inostranstvo.

Kompanija "Tarket" dobila je nagradu jer će vrednost njenog ovogodišnjeg izvoza premašiti 100 miliona evra, a svoje glavne proizvode uspela je da plasira pored zemalja regiona i na tržišta Rusije, Belorusije, Ukrajine, Švedske i Poljske, rekao je Cvetković.

On je napomenuo da je ta kompanija u 2011. otvorila 100 novih radnih mesta.

Nagradu za najbolji izvozni proizvod dobila je kompanija "Medika sistem end prodakt" za medicinski skener koji koristi snop iks zrake za generisanje trodimenzionalne slike zuba i glave.

Nagradu za osvajanje novog izvoznog tržišta dobila je kompanija "Patent ko" iz Mišićeva koji je plasirao proizvode na tržišta Perua i Tajlanda.

Nagradu u kategoriji malih i srednjih preduzeća dobila je firma "FSO Goša" iz Simićeva dok je posebno priznanje u toj kategoriji dobila kompnija "Eleks komerc" iz Beograda.

Specijanu nagradu za najbolje preduzetništvo dobila je Biljana Jovanović iz kompanije "Luna" dok je posebno priznanje u toj kategoriji dobila Marina Milović iz kompanije "Maja promet".

Potpredsednica vlade Verica Kalanović koja je dodelila nagradu u kategorijim malih i srednjih preduzeća istakla je da su ta preduzeća kičma srpske privrede i da u njima radi ukupno dve trećine svih zaposlenih u Srbiji.

Taj sektor kome pripada 99 odsto srpskih preduzeća i u uslovima krize pokazao se kao najfleksibilniji i najžilaviji, rekla je Kalanović i dodala da su veći standard i zapošljavanje mogući jedino kroz jačanje tog sektora.

Direktor SIEPA Božidar Laganin istakao je prilikom uručivanja nagrade za osvajanje novog izvoznog tržišta da je svetska kriza pokazala u kom pravcu treba da ide srpska privreda kada je u pitanju izvoz.

Laganin je naglasio da to podrazumeva širenje spektra izvoznih trzišta,  kao i izvoz proizvoda višeg stepena dodate vrednosti.

Državna sekretarka za digitalnu agendu Jasna Matić, koja je uručila specijalnu nagradu za preduzetnicu godine, ocenila je da je izvoz u Srbiji i razvoj malih i srednjih preduzeća svih ovih godina bio oslonjen na žene kao vlasnice, direktorke i radnice u tim preduzećima.

 Pored SIEPA nagrade, "Prokredit banka" je firmi "FSO Goša" pobedniku u kategoriji malih i srednjih preduzeća uručila ček u vrednosti od 15.000 evra za unaprednjenje izvoznih aktivnosti, kompanija DHL je firmi "Patent ko" dodedila nagradu vrednu 10.000 u uslugama izvoza.

ŠTRAJK UPOZORENJA PROTIV ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA I O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA

Oko 2.000 zaposlenih komunalaca Pančeva, Kovina, Opova i Kovačice jutros je održalo štrajk upozorenja protiv zakona o komunalnim delatnostima i o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama.

Zahteva komunalaca je da se depolitizuju uprave i da prestane partijsko zapošljavanje u komunalnim firmama jer je to "u poslednjih godinu-dve u Pančevu naročito uzelo maha, te je broj zaposlenih povećan za gotovo 20 procenata".

On je naglasio da bi primena spornih zakona mogla da ugrozi zaposlene u komunalnim preduzećima i građane koji koriste njihove usluge.

"Primeri iz naše zemlje i okruženja pokazuju da koncesije i javno-privatna partnerstva dovode do otpuštanja radnika i povećanja cena usluga koje naši građani ne mogu da plate", naglasio je Jelkić.

Lokalnim samoupravama dat je rok od mesec dana, ako se nakon toga zahtevi sindikalaca ne usvoje najavljen je referendum na nivou cele Srbije.

POKRAJINSKI OMBUDSMAN IZJAVILA DA IZOSTAJE ADEKVATNIJA KAZNENA POLITIKA PREMA IZAZIVAČIMA NASILJA U PORODICI

Pokrajinski ombudsman Aniko Muškinja Hajnrih izjavila je da nasilje u porodici u Srbiji još nije dovoljno vidljivo i da izostaje adekvatnija kaznena politika prema nasilnicima.

Muškinja Hajnrih je na godišnjoj konferenciji mreže "Život bez nasilja" u Skupštini Novog Sada kazala da su zakonski propisi koji tretiraju problematiku nasilja u porodici i nasilja nad ženama dobri, ali da u praksi njihova primena često izostaje.

Prema njenim rečima, u Srbiji su se i ove godine dešavala ubistva, kao posledica nasilja u porodici.

U RAZMENI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA SA SVETOM, SRBIJA JE ZA DESET MESECI ZABELEŽILA SUFICIT OD 1,24 MILIJARDE DOLARA

Tanjug

U razmeni poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa svetom, Srbija je za deset meseci zabeležila suficit od 1,24 milijarde dolara, što je za čak 42,9 odsto više nego u istom periodu lane, objavila je danas Privredna komora Srbije.

Od januara do oktobra 2011. Srbija je izvezla poljoprivredne proizvode u vrednosti od 2,19 milijardi dolara, što je rast od 31,3 odsto u odnosu na isti period prošle godine, sa učešćem u ukupnom robnom izvozu od 22,3 odsto.

Istovremeno, vrednost uvoza iznosi 949,3 miliona dolara ili za 18,5 odsto više u odnosu na isto vreme prošle godine, sa učešćem u ukupnom robnom uvozu zemlje od 5,8 odsto. Stopa pokrivenosti uvoza izvozom je 230,8 odsto.

Savetnik predsednika PKS za poljoprivredu Vojislav Stanković ukazao je da su najvažniji proizvodi agrarnog porekla u izvozu za deset meseci bili - žuti kukuruz (336,8 miliona dolara), rafinirani šećer od šećerne repe (108,5 miliona dolara) i zamrznuta malina "roland" (86,7 miliona dolara).

"Merkantilna pšenica je izvezena u vrednosti od 76,7 miliona dolara i jestivo ulje od suncokreta u vrednosti od 69,2 miliona dolara", dodao je on.

Posmatrano po odsecima, u izvozu dominiraju robne grupe: žita i proizvodi na bazi žita u vrednosti od 598,3 miliona dolara, sa učešćem od 6,1 odsto u ukupnom robnom izvozu i voće i povrće, sa ostvarenim izvozom u vrednosti od 533,6 miliona dolara i učešćem od 5,4 odsto u ukupnom robnom izvozu.

Stanković je naveo da na uvoznoj strani među agrarnim proizvodima dominira tradicionalno grupa ,,nekonkurentnih" proizvoda koji se ne gaje u našoj zemlji – sirova kafa, za koju je plaćeno 78,3 miliona dolara, banane (32,5 miliona dolara) i pomorandže (21 miliona dolara).

Po ostvarenoj vrednosti u uvozu, najzastupljeniji su odseci: voće i povrće sa vrednošću uvoza od 232,7 miliona dolara (čije je učešće u ukupnom uvozu oko 1,4 odsto) i kafa, čaj, kakao i začini u vrednosti od 152,1 miliona dolara, čije je učešće u ukupnom uvozu od 0,7 odsto.

Spoljnotrgovinska razmena proizvodima agrarnog porekla bila je najveća sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini, izjavio je Stanković.

On je precizirao da zemlje članice Evropske unije učestvuju sa oko 48 odsto u izvozu Srbije sa proizvodima agrarnog porekla, a drugi po važnosti partner su zemlje CEFTA sporazuma, gde je Srbija plasirala oko 46 odsto ukupno ostvarene vrednosti izvoza agrarnih proizvoda.

POSLEDNJIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU PROPISANO DA OBVEZNICIMA, FIZIČKIM LICIMA I PREDUZETNICIMA KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE ZA ODGOVARAJUĆU POVRŠINU ISTE NEPOKRETNOSTI POREZ NA IMOVINU SLEDEĆE GODINE OSTAJE ISTI

Bespotrebna panika koja je prošle godine potresla žitelje prestonice zbog povećanja poreza na imovinu do 60 odsto neće se ponoviti u godini pred nama.

Iako je prema nekim parametrima i ranijim propisima Zakona o porezima na imovinu bilo predviđeno da se iznos poreza na imovinu za 2012. godinu uveća nesrazmerno, nadležni obećavaju da će ostati isti kao i u 2011. godini.

Renata Milić Radujko, gradska sekretarka za finansije, objašnjava da je najnovijim izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu propisano da obveznicima, fizičkim licima i preduzetnicima koji ne vode poslovne knjige za odgovarajuću površinu iste nepokretnosti porez na imovinu sledeće godine ostaje isti.

"Ova značajna promena zakona rezultat je saradnje i dogovora grada Beograda i Ministarstva finansija. Porez na imovinu koji su građani platili u 2011. godini ostaće isti i neće se povećavati u narednoj, 2012. godini", istakla je Radujko.

21. DECEMBRA 2012. NIJE KRAJ SVETA, VEĆ JE REČ O DOLASKU BOGA I POČETKU NOVE ERE TVRDI NEMAČKI STRUČNJAK SVEN GRONEMEJER

Tanjug

Kraj sveta nije blizu, ili bar tako tvrdi nemački stručnjak Sven Gronemejer koji radi na dekodiranju majanskog spisa u kome se pominje 2012. godina i koji kaže da taj datum označava prelazak u novu eru a ne kraj sveta kako se misli.

Gronemejer, sa australijskog Univerziteta La Trob predstavio je juče svoje nalaze na arheološkom nalazištu Palenke na jugu Meksika, nekoliko dana pošto je meksički Arheološki institut saopštio da postoji još jedna tablica sa hijeroglifima na kojoj se pominje 2012. godina što je izazvalo novu rundu diskusija o eventualnoj propasti sveta.

Gronemejer godinama radi na kamenoj tablici koja je pronađena u Tortugeru, u državi Tabasko, prenosi AP.

On tvrdi da spis opisuje povratak misterioznog majanskog boga Bolon Jokte krajem 13. perioda od 400 godina, poznatog kao Baktuns, koji se završava 21. decembra 2012. Maje su 13 smatrali svetim brojem i nema ničeg apokaliptičnog u datumu, kaže Gronemejer.

Tekst je isklesan pre 1.300 godina i deo tablice je oštećen zbog čega je poslednji pasus gotovo nečitljiv. Fragment je, kaže Gronemejer, upozorenje eliti Tortugera da pripreme zemlju za povratak boga. Bolon Jokte, bog stvaranja i rata, pojaviće se tog dana u svetilištu u Tortugeru.

"Datum ima simboličnu vrednost jer se vidi kao odraz dana stvaranja. Reč je o dolasku boga a ne kraja sveta", rekao je on.

GRČKA TELEKOMUNIKACIONA KOMPANIJA OTE OBJAVILA JE DANAS DA PREGOVARA SA TELEKOMOM SRBIJE O PRODAJI 20 ODSTO AKCIJA U TOJ SRPSKOJ TELEKOMUNIKACIONOJ KOMPANIJI

Pošto su pregovori u toku ne možemo da govorimo o ishodu niti o rasporedu razgovora, objavio je OTE na Atinskoj berzi.

Telekom Srbije je 24. novembra saopštio da postoji mogućnost da otkupi akcije od OTE-a.

Agencija Blumberg je pre toga objavila da je Telekom Srbija zatražio od banaka kredit za realizaciju otkupa petine od ukupnog broja akcija, dok bi ostatak novca bio iskorišćen za reprogramiranje kredita uzetog ranije tokom godine.

OTE je vlasnik 20 odsto akcije Telekoma Srbije od 1997. godine, a Vlada Srbije poseduje preostalih 80 odsto akcija.

Početkom ove godine na tenderu za prodaju 51 odsto Telekoma Vlada Srbije je za taj paket tražila minimalno 1,4 milijarde evra, dok je austrijska kompanija A1 (Telekom Austrije), jedini učesnik na tenderu, ponudila 950 miliona.

KOME DA SE OBRATITE PRE POTPISA NA UGOVOR S BANKOM

Većina klijenata koja su naslepo potpisivala dokumenta u banci, već se više puta opekla. Sada klijenti vode računa o svakom detalju, a za manje upućene savetodavne usluge pružaju NBS, portali, udruženja potrošača, ali i advokatske kancelarije.

ADRESA - Za one koji žele da dobiju institucionalan savet, tu je Narodna banka Srbije, tačnije njen centar za zaštitu korisnika finansijskih usluga. Za sva pitanja i pritužbe na raspolaganju je besplatan telefonski broj 0800-111-110 od 8 do 21 svakog radnog dana, a na postavljena pitanja biće odgovoreno najkasnije u roku od 48 časova.

Kao alternativa su i specijalizovani sajtovi koji svakodnevno objavljuju novosti iz banaka i daju njihovu uporednu ponudu. Najpopularniji su banke:online i kamatica.rs. Na njihovim stranicama mogu se naći imejl adrese na koje korisnici mogu da šalju svoje nedoumice, mada i odeljci najčešća pitanja koja unapred daju odgovor na ono što najčešće tišti korisnika. Udruženja potrošača takođe nude savetodavne usluge, između ostalih i korisnicima finansijskih usluga. Najbolje je da se postave konkretna pitanja da bi se stručnjaci iz udruženja konsultovali sa svojim stručnjacima. Oni koji imaju pedesetak evra, mogu da odu direktno kod advokata i da pročešljaju svoja prava.

Odnedavno su počela da rade Udruženja bankarskih klijenta koja na godišnjem nivou naplaćuju članarinu od oko 500 dinara.

Autor: I. Jovanović, 24 sata

POSLOVNE PREVARE UČESTALE SU U DRUŠTVIMA GDE SE ZAKONI NE PRIMENJUJU U POTPUNOSTI

Tanjug

Poslovne prevare učestale su u društvima gde se zakoni ne primenjuju u potpunosti, a na ruku takvim aktivnostima ide i ekonomska kriza i besparica, ocena je stručnjaka za kriminološka istraživanja, sociologa i psihologa.

"Prevara kao krivično delo postoji u svim državama bile one siromašne ili bogate. Očigledno je da je to pre svega stvar strukture pojedine ličnosti. Ali svakako će taj čovek, ako se nađe u nekoj pogodnoj društvenoj situaciji za prevaru, on pre iskoristiti tu situaciju, nego u ekonomski stabilnoj zemlji", rekao je stručnjak za kriminološka istraživanja Dobrivoje Radovanović.

Povod za razgovor sa stručnjacima je pojava poslovnih prevara i lažnog predstavljanja, kakve su posledice i kako takve pojave sprečiti u društvu.

Poslednja u nizu, dogodila se prošle sedmice, kada je Agencija za privredne registre upozorila da preduzeća i preduzetnike obilaze prevarantni koji se lažno predstavljaju da su komercijalisti te Agencije, dostavljaju lažne diskove i štampani materijal sa bazom podataka o registrovanim preduzećima i naplaćuju te usluge.

Radovanović je, tim povodom, istakao da prevare mogu biti sitne ali i da njih prosečno inteligentan čovek može lako da otkrije, samo ako obrati pažnju na detalje koje ti preveranti iznose.

Međutim, naglasio je, prevare mogu biti sofisticirane, organizovane i materijalno "potkovane", odnosno mogu ih obavljati i bogati ljudi, koje je dosta teže otkriti.

Radovanović je ukazao i na najnoviji moderan sistem prevara, osnivanje "fantom preduzeća" - gde se osnivaju firme, dugo rade, ostvaruju profite, dobiju razgranatu mrežu saradnika, a zatim ođednom nestanu sa tržišta.

U takvim situacijama firme u razvijenim zemljama štite se tako što postoje banke podataka o svim potencijalnim prevarantima, ali se i redovno prati bonitet firmi.

"Svaka novoformirana firma mora da se dokaže u poslovanju da bi određene državne institucije i kompanije stupile u konakt sa njima. Proverava se bonitet i firmi čija su imena jako poznata u poslovnom svetu, jer može doći do pada, promene menadžerskog tima i gubitaka", naglasio je on.

Psiholog Žarko Trebješanin kaže da ukoliko je neka zemlja uređenija i poslovni moral "na ceni" prevara je manje, dok u državama gde toga nema, prevara je rasprostranjen vid aktivnosti za članove tog društva.

"Vrlo je bitno da je zemlja uređena i da postoje i zakoni koji se primenjuju. Da postoji i neki opšti i poslovni moral i tu su onda manje šanse za ovakve pojave. Ovde, gde se gotovo svako trudi da nekoga prevari i izvuče za sebe korist, gde sama država ne ispunjava svoje obaveze, jasno je da je to mnogima signal da je sve dopušteno i da treba biti samo snalažljiv i to iskoristiti za sebe", naglasio je Trebješanin.

On smatra i da u zemlji vlada "dosta haotično stanje i u pogledu primene zakona i nepisanih moralnih pravila".

"Zakoni se donose i postoje na papiru ali očigledno da se ne poštuju. Tako da ima dosta slučaja ne samo da se obmanjuju insitucije, već i građani da ako daju novac jer će im biti pronađen posao, da će im omogućiti da kupe nešto mnogo jeftinije nego što bi to moglo. I pošto ljudi žive u zemlji gde gotovo sve može, nasedaju na te prevare", ocenio je Trebješanin.

"U ovakvim vremenima se svakako poštenje stavlja na neku probu, neki ne uspevaju da odole, ali to pokazuje da nisu bili dovoljno pošteni, odnosno da to poštenje nije dovoljno čvrsto i ukorenjeno", dodao je Trebješanin odgovarajući na pitanje da li i posten čovek može da bude u iskušenju da razmišlja ili učini prevaru.

PR menadžer Agencije za privredne registre Gabrijela Petković-Jovanović ističe da je najveći problem u ovom konkretnom slučaju što prevaranti zaposlene u preduzeću "hvataju na brzinu".

"Oni čak nemaju ni legitimacije, kažu, u ime APR donosimo ovaj materijal, potpišite dostavnicu i ugovor. Ljudi potpišu i posle tek sekretarice ili ko drugi u preduzeću vidi da na ugovor piše naziv nekog drugog preduzeća i da nigde ne piše APR", objašnjava Petković-Jovanović kako funkcioniše ceo "sistem".

APR je ovakve slučajeve već prijavljivao MUP, a kako je reč o iznosima koji su i veći od 10.000 dinara, zaposleni koji su bili "žrtve" ovakih prevara, imaju zbog toga velike probleme na poslu.

ŠTA I KAKO MOŽETE KUPOVATI PREKO INTERENTA

Ukoliko se opredelite za kupovinu preko Interneta pre svega vam treba kreditna kartica, mada neku robu možete platiti i pouzećem.

Domaću Dina karticu kojom se može plaćati na internetu, korisnici mogu dobiti samo u četiri manje banke - KBC banka, Poštanska štedionica, Privredna banka i Univerzal banka, objavio je sajt kamatica.com

Broj sajtova na kojima se može njom plaćati je isti - tu su "Telekom", "Telenor", "Jat ervejz" i "E uprava".

Da je za ovu uslugu zainteresovano sve više građana pokazuje i podatak da se broj onih koji obavljaju plaćanja preko interneta gotovo udvostručio tokom protekle tri godine - sa 11 odsto u 2009. godini na 20 odsto u ovoj godini.

Za plaćanja na internetu mogu se koristiti pored debitnih i kreditne kartice, ali je za karticu važno da ima tu osobinu da se može koristiti na internetu.

Korisnici kartica u Srbiji, takođe, preko interneta najčešće kupuju odeću i obuću i plaćaju račune.

Banke u Srbiji, uglavnom ne naplaćuju proviziju od vlasnika kartice, već od prodavca-vlasnika sajta, međutim ako se plaća kreditnom karticom klijent ima i dodatne troškove kamate.

Neke od banaka nude i preporučuju posebne kartice koje se koriste isključivo na internetu. Pre upotrebe potrebno je da ove kartice budu "napunjene" novcem, jer funkcionišu po pripejd sistemu i uglavnom su vezane za poseban devizni račun.

Kod drugih banaka, klijenti uz tekući račun dobijaju platnu karticu, koja je vezana za isti, mogu da je koriste za plaćanje na internetu i kada se plati na "netu" banka skine iznos sa tekućeg računa.

Banke na ovaj način, zapravo, više ulažu u bezbednost, a među bankama koje nude takve kartice su Alfa banka, koja nudi Viza Elektron debitnu karticu uz tekući račun, kao i Premium Visa Classic kreditnu karticu, Banka Inteza koja u svojoj ponudi ima kreditnu Master Card i Visa internet samo za internet pripejd.

Tu su još i Rajfajzen banka koja nudi VISA Virtuon samo za internet pripejd, Gift kartica pripejd Erste banke i Visa internet samo za internet pripejd i kreditna Mastercard instalment kartice Komercijalne banke.

Postoje i takozvane "poklon" kartice koje je takođe moguće koristiti za plaćanje na internetu, navode analitičari ovog portala i podsećaju da treba znati i to da izraz "credit card" koji se spominje na stranim sajtovima nema značenje "kreditna kartica" već znači - platna kartica, i na to treba obratiti pažnju.

Karticom na internetu može se kupovati na nekoj od tzv. internet prodavnica (veb šopova). Prodaje se svašta - garderoba, knjige, zavese, tehnička roba...

Takođe je moguće rezervisati smeštaj u hotelu, ili kupiti avio kartu, na prodaji su i naučni radovi, članarine za biblioteke a neizbežne su i igre na sreću.

Trgovaca koji svoju robu nude preko interneta uz mogućnost plaćanja karticom za sada je malo, pa i dalje preovlađuje plaćanje pouzećem.

Prvi su "led probili" mobilni operateri i trgovci mobilnim telefonima, belom tehnikom i ostalim elektro-uređajima.

Sada je moguće kupiti i knjige, karte za koncert ili dopuniti kredit na mobilnom telefonu.

Manji trgovci se žale da su bankarske provizije koje moraju da plate da bi nešto naplatili preko interneta veoma velike i da se kreću čak i do pet procenata.

Mondo.rs

PRIVATNA LICA I KOMPANIJE POVUKLI SU MILIJARDE EVRA SA DEPOZITA U BANKAMA PROBLEMATIČNIH ZEMALJA ZONE EVRA, ŠTO MOŽE DA UGROZI BANKARSKI SEKTOR

Tanjug

Evropske banke suočile su se sa odlivom sredstava koje povlače klijenti, što pojačava pritisak na bankarski sektor regiona i preti da finansijske kompanije ostanu bez ključnog izvora finansiranja, piše dnevnik Volstrit Džornal.

Brojne velike italijanske i španske banke nedavno su obelodanile smanjenje sredstava na depozitima korporacija i drugih institucionalnih klijenata, tempom koji se meri dvocifrenim procentima. Opšti tempo povlačenja sredstava sa depozita bio je nešto manji zahvaljujući slabijem povlačenju sredstava sa depozita privatnih lica.

Depozitna baza španskih banaka je u trećem ovogodišnjem kvartalu smanjena za 48 milijardi evra ili za dva odsto, saznaje se iz podataka španske centralne banke.

Povlačenje sredstava klijenta sa depozita podudara se sa povećanjem pozajmicama banaka od Evropske centralne banke (ECB) na rekordni nivo od početka 2009. godine. Finansijske institucije su u utorak povukle 247 milijardi evra kredita ECB sa rokom dospeća od nedelju dana, što je više od prethodnog ovogodišnjeg maksimuma od 230,3 milijarde evra.

POREZNICI POGREŠILI - POZIV GRAĐANIMA DA REŠE NEDOUMICE

RTV

Mnogi Vojvođani dobili su ovih dana obaveštenja o neplaćenom porezu, ali na imovinu koju ne poseduju ili su već platili porez na nju.

Reč je o porezu na oružje, zemlju, i slično.

U Poreskoj upravi kažu da je došlo do greške jer sistem nije savršen i apeluju na obveznike da ipak dođu do filijala uprave da bi razrešili nedoumice oko plaćanja poreza.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji građani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju građanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose između pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvođače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

OZVANIČENA KANDIDATURA SRBIJE ZA PREDSEDAVANJE U OEBS-U 2014. I 2015. GODINE

Ministar spoljnih poslova u Vladi Republike Srbije Vuk Jeremić izjavio je danas da su na Ministarskom sastanku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Viljnusu ozvaničene kandidature Srbije i Švajcarske za predsedavanje toj organizaciji 2014. i 2015. godine.

Jeremić je u izjavi za agenciju Fonet precizirao da će konačnu odluku o predsedavanju doneti Ministarski savet OEBS-a tokom sledeće godine.

Činjenica da je kandidatura sada zvanična i podržana predstavlja još jedan od dokaza da Srbija uživa veliki ugled u evroazijskom i evroatlantskom prostoru, dakle prostoru OEBS-a od Vankuvera do Vladivostoka, naglasio je on.

Srbija će učiniti sve tokom naredne godine da dobije predsedavanje toj organizaciji, ukazao je ministar, uz ocenu da je ozvaničenjem kandidature učinjen izuzetno važan korak u tom pravcu.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 6.12.2011.

REOTVARANJE 407. EMISIJE OSAMNAESTOMESEČNIH DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE EMITOVANE 4. OKTOBRA 2011. GODINE • Prodato 144.622 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 1.446.220.000 dinara •

Reotvaranjem 407. emisije osamnaestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, emitovane 04. oktobra 2011. godine, a ponovo otvorene 06. decembra 2011. godine, ponuđeno je 675.021, a prodato 144.622 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 1.446.220.000 dinara. To predstavlja 21,42 odsto obima aukcije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 13,30 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 04. aprila 2013. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 6.12.2011.

NARODNA BANKA SRBIJE PRVI PUT OBJAVILA DETALJNU ANALIZU UKUPNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE NA DAN 30. SEPTEMBRA 2009. GODINE

Narodna banka Srbije prvi put je objavila detaljnu analizu ukupnog duga Republike Srbije na dan 30. septembra 2009. godine. Uz dosadašnje mesečno objavljivanje statističkih podataka o stanju spoljnog duga, Narodna banka će ubuduće, u skladu s prispećem podataka, objavljivati i tromesečne analize o kretanju i spoljnog i javnog duga Republike Srbije s pokazateljima održivosti na srednji i dugi rok.

Poslednje izdanje - septembar 2011 možete preuzeti na http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/90/dug/dug_III_2011.pdf

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 6.12.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT/MNG CENTAR d.o.o/ DEŠAVANJA U DECEMBRU

PRIMENA EXCEL-A U MENADŽERSKOM ODLUČIVANJU – 06. – 08. decembar 2011.

Donošenje brzih i kvalitetnih odluka je imperativ svakog uspešnog poslovanja.Unapredite svoje poslovanje uštedom vremena i korišćenjem jednog od najmoćnijih Microsoft programa uz koji ćete na napredan a istovremeno i veoma jednostavan način biti u prilici da brzo, precizno i efikasno analizirate masovne podatke, izvršite analizu uticaja određenih varijabli na rezultat bez dodatne pomoći nadležnih služba (IT-a i slično). Ovim putem neophodna znanja se stiču uz pomoć standardnizovanog softverskog alata koji je opšte prihvaćen i dostupan (bez troškova za kupovinu dodatnih rešenja).Trening je koncipiran na praktičnom radu učesnika na zadatom ili sopstvenom primer.
Maksimalan broj učesnika je 8. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Ciljna grupa:
Menadžeri svih nivoa, revizori, analitičari.

Cilj seminara:
Brza i precizna analiza podataka. Korišćenje naprednih Excel alata u procesu odlučivanja.
Teme:

Po završetku učesnik je osposobljen da:
Samostalno analizira podatke i donosi određene odluke, radi analize na osnovu pretpostavki, obrađuje masovne podatke i kreira izveštaje.

Predavač:
Obuku drži dipl. ekonomista, koji je svoje značajno radno iskustvo stekao radeći u bankarskom sektoru. Takođe je i Projekt menadžer za upravljanje projektom BASEL II. Poseduje veliko iskustvo kao predavač pri naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je održao niz kurseva korišćenja Excel funkcija u savremenom poslovnom okruženju.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 06. - 08. decembar 2011. od 17.15 – 20.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

PRIVREMENI UVOZ – 08. decembar 2011.

Privremeni uvoz je carinski dozvoljeni postupak u okviru koga se strana roba koristi u carinskom području Republike Srbije, uz obavezu ponovnog izvoza u neizmenjenom stanju, osim zbog uobičajenog smanjenja vrednosti zbog njene upotrebe.

Na robu koja se privremeno uvozi ne plaća se carina ili se plaća po sniženoj stopi i na nju se ne primenjuju mere komercijalne politike (spoljnotrgovinska ograničenja), osim ako posebnim propisima nije drugačije regulisano.

Privremeni uvoz se može obaviti samo na osnovu podnetog zahteva i dobijenog odobrenja od strane carinskog organa, a može se odobriti samo ako je moguće utvrditi istovetnost uvezene robe.

Carinski zakon ne propisuje rok za privremeni uvoz, već ostavlja carinskom organu da u odobrenju sam utvrdi ovaj rok, polazeći od ugovorenih uslova i ispunjavanja svrhe privremenog uvoza.

Radi pravilne primene ovog postupka, učesnici u postupku privremenog uvoza bi morali da budu upoznati sa svim svojim pravima i obavezama.

Iz ovog razloga, učesnici seminara biće upoznati sa uslovima, propisima, pravima i obavezama u postupku privremenog uvoza, kako bi ga što brže i efikasnije obavljali na zakonski regulisan način.

Ciljna grupa:
Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:
Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa uslovima za odobravanje postupka privremenog uvoza, sa olakšicama koje pruža navedeni postupak, kao i sa obavezama učesnika pri sprovođenju postupka privremenog uvoza.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:
U potpunosti razume način sprovođenja postupka privremenog uvoza, prava i obaveze koje ima prilikom sprovođenja istog, kao i olakšice koje ovaj postupak pruža u odnosu na redovne carinske postupke.

Predavač:
Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 08.decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova

Cena
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              
25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

DRUGA KONFERENCIJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU - 08. decembra 2011.

Cilj Konferencije da se Vi i Vaš tim upoznate se novim poslovnim i zakonskim obavezama iz bezbednosti i zdravlja na radu koje Vas očekuju u 2012. godiinu, sa kojima je neophodno da se organizacije i kompanije usklade. Jedan od ciljeva je i da se učesnici konferencije upoznaju sa različitim aspektima dobrih praksi u BZR-u, čija bi iskustva delimično ili u celosti mogli da primene u svom radu. Takođe, na Konferenciji će biti omogućena razmena iskustava među učesnicima i predavačima kao i međusobno upoznavanje i povezivanje sa kolegama radi buduće saradnje.

Konferencija je tematski podeljena u  nekoliko celina :

Želeli bismo da Vi i Vaš tim ovu Konferenciju prepoznate kao kontinuirani proces sticanja kompetencija za uspešno obavljanje poslova iz bezbednosti i zdravlja na radu  u skladu sa zakonskom regulativom, međunarodnim dostignućima i etičkim principima.

Predavači:
Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu
Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja
Aleksandar Marijan, stručnjak u oblasti BZR-a i industrijskog zdravlja sa iskustvom na rukovodećim pozicijama u crnoj metalurgiji u USA i Republici Srbiji
Miloš Mirić, Direktor za ljudske resurse, Holcim doo
Radisav Zeljković, kordinator poslova bezbednosti i zdravlja na radu, Uprava za trezor

Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 08. decembar 2011. od 10.00 – 15.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje predavanja, pisani materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

Popusti:

Popusti se sabiraju.

Broj mesta ograničen!

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 09. decembar 2011.

Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

Konferencija obrađuje teme:

Predavači:.
Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP „Službenog glasnika“ vodi rubriku „Advokat u službi potrošača“. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

Katarina Ivančević, izvršni direktor u „Triglav penzijski fondovi“ AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.
Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 09. decembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

Popusti:

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 13. decembar 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:
Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:
Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

Veštine koje će učesnik steći:

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 13. decembar  2011. od 09.30 – 17.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 
CASH FLOW - UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOVIMA

Kako da planirate i upravljate novčanim tokom

14-15. decembar 2011.

Sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja je preduslov očuvanja njegove likvidnosti. Zato je bitno da razumemo iz kojih aktivnosti preduzeće generiše slobodan gotovinski tok. Ovaj seminar je tako koncipiran da u prvom danu svim polaznicima omogući da savladaju veštinu sastavljanja izveštaja o gotovinskim tokovima kao sastavnog dela seta finansijskih izveštaja uz razmevanje njegove strukture, da bismo u drugom danu mogli da se bavimo analizom gotovinskih tokova, planiranjem i projekcijama.

Izveštaj o novčanim tokovima ne bi trebalo da predstavlja samo zbir cifara koje će nas dovesti do tačnog stanja gotovine na kraju perioda! Cilj nam je da svakom polazniku pružimo znanje na osnovu koga će samostalno zaključivati o likvidnosti preduzeća, njegovoj potrebi za gotovinom i investicionom kapacitetu. Gotovina nije isto što i dobit! U uslovima kada je preduzeću potrebno i jedno i drugo, nužno je da znamo kako naći optimalan balans između likvidnosti i profitabilnosti.

Seminar je interaktivan, odnosno učesnici će imati priliku da samostalno urade predstavljene primere. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Ciljna grupa:
Zaposleni u računovodstvu, finansijskoj kontroli, planu i analizi, bankama na poslovima kreditiranja privrede i analizi kreditnog rizika.

Cilj seminara:
Da zaposleni koji se bave ovim pitanjem brzo i lako sastave izveštaj o gotovinskim tokovima, bolje razumeju kretanje gotovine u preduzeću u jednom obračunskom periodu, uvide značaj pravilnog upravljanja gotovinom, analiziraju i zaključuju o likvidnosti i rentabilnosti preduzeća na osnovu cash flow izveštaja, na bazi trenutnih novčanih tokova prave projekcije i planove budućih kretanja gotovine u preduzeću, bolje procene sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja.

Teme:

Predavač:
Eminentni stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 14-15 decembar 2011. od 15.00 – 20.00 časova

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Broj mesta ograničen na 10 učesnika.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Dokumentarni akreditiv i bankaraska garancija kao najsigurniji instrumenti plaćanja i obezbeđenja – 16. decembar 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:
Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.
Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:
Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16. decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
 

SPOLJNI DUG SRBIJE POVEĆAN NA 23,86 MILIJARDI EVRA

Spoljni dug Srbije krajem septembra iznosio je 23,86 milijardi evra, što čini povećanje od 1,03 milijarde u odnosu na prethodni mesec, navedeno je u časopisu "Konjukturni trendovi Srbije", koji izdaje Privredna komora Srbije.

Dugoročni dug iznosi oko 23 milijarde evra, od čega javni sektor duguje 10,43 milijarde, a privatni sektor 12,57 milijardi evra.

Gotovo dve trećine privatnog dugoročnog duga odnosi se na preduzeća, a samo jedna trećina na banke.

Kratkoročni dug, u iznosu od 857,9 miliona evra, u celosti se odnosi na privatni sektor, u okviru kojeg dug banaka iznosi oko 90 odsto, a dug preduzeća oko 10 odsto.

Izvor: Tanjug, 6.12.2011.

KRETANJE INFLACIJE U OKTOBRU 2011. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast potrošačkih cena u oktobru 2011. iznosio je 0,4%. Međugodišnja inflacija je nastavila da opada i u oktobru je iznosila 8,7%, što je u skladu s projekcijom Narodne banke Srbije.

Pad međugodišnje inflacije će se, prema proceni Narodne banke Srbije, nastaviti i u narednom periodu i u granicama dozvoljenog odstupanja od cilja će se naći u prvom tromesečju naredne godine. Procesu dezinflacije najviše će doprineti niska agregatna tražnja, smanjeni troškovni pritisci na rast cena hrane, kao i nastavak pada inflacionih očekivanja. Brzina pada inflacije zavisiće od razvoja situacije u međunarodnom okruženju, ali i od ekspanzivnosti fiskalne politike.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 11.11.2011.

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA BIĆE ODRŽANO 22. NOVEMBRA 2011. GODINE • Za nove kandidate rok za prijavljivanje je 15. novembar 2011.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obaveštava lica zainteresovana za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, da će se ispitivanje kandidata sa do sada uredno podnetim prijavama, održati 22. novembra 2011. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3 na prvom spratu u sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Za nove kandidate prijave za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara se podnose Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja najkasnije do 15. novembra 2011. godine. Kandidati čije prijave stignu posle 15. novembra, NEĆE moći da polažu 22. novembra, već će se smatrati da su prijavljeni za neki od budućih termina.

O budućim terminima održavanja stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, Ministarstvo će blagovremeno postaviti obaveštenje na veb-sajt.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 13.11.2011.

OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

Aktuelna službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠI U SKLADU SA UGOVOROM O DONACIJI ZAKLJUČENIM SA DRŽAVNOM ZAJEDNICOM SRBIJE I CRNE GORE ILI SA REPUBLIKOM SRBIJOM - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 24 stav 1 tačka 16a)
 • Ministarstvo finansija: PRAVO NA PORESKO OSLOBOĐENJE ZA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠI U SKLADU SA UGOVORIMA IZ ČLANA 24 STAV 1 TAČKA 16b) ZAKONA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 24 stav 1 tačka 16b)

Aktuelna sudska praksa:

 • Vrhovni kasacioni sud: NEPOSTOJANJE PRAVA NA POVRAĆAJ KONFISKOVANE IMOVINE U SLUČAJU KADA JE KRIVIČNI POSTUPAK NAKNADNO OBUSTAVLJEN - Zakon o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine: čl. 1 i 9
 • Vrhovni kasacioni sud: NEPOSTOJANJE UTICAJA RASKIDA UGOVORA NA PRESTANAK HIPOTEKE - Zakon o hipoteci: član 44
 • Vrhovni kasacioni sud: ODBIJANJE PONUDE ZA IZMENU UGOVORENIH USLOVA RADA - Zakon o radu: član 171 stav 1 tačka 2) i član 173
 • Vrhovni kasacioni sud: PRAVO NA ŽALBU U PARNICAMA ZA NAKNADU ŠTETE IZ RADNOG ODNOSA - Zakon o parničnom postupku: član 355 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: PRESTANAK UGOVORA O ZAKUPU DRUŠTVENOG STANA ZBOG NEKORIŠĆENJA - Zakon o stanovanju: član 33 stav 1 tačka 6)
 • Vrhovni kasacioni sud: PRIMENA PROPISA NA POLOŽAJ, PRAVA I ODGOVORNOSTI LICA KOJA VRŠE VERSKU SLUŽBU - Zakon o crkvama i verskim zajednicama: čl. 6 do 9
 • Vrhovni kasacioni sud: UMANJENJE ZARADE ZAPOSLENOM I OTKAZ UGOVORA O RADU ZBOG POVREDE RADNE OBAVEZE - Zakon o radu: čl. 104 do 107 i član 179

Likvidacije:

U periodu od 28. novembra do 2. decembra 2011. godine. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

174020

B.I.G. PRO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

02.12.2011

60

174013

PANTER - U LIKVIDACIJI

Leskovac

02.12.2011

60

174005

TOŠIĆ DRAGAN I KOMP - U LIKVIDACIJI

Loznica

02.12.2011

60

173998

HG-TECHNIC - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

02.12.2011

60

173974

BOREALIS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

02.12.2011

60

173976

BUGI FELD - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

02.12.2011

60

173957

SALENTO PUGLIA - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

02.12.2011

60

173953

IAT - ALATI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

02.12.2011

60

173945

PLANTA NOVA - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

02.12.2011

60

173951

POLICOM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

02.12.2011

60

173941

EMCOM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

02.12.2011

60

173934

KURTIĆ 3.M.V. - U LIKVIDACIJI

Bor

02.12.2011

60

173936

IVAN-PREVOZ - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

02.12.2011

60

173923

INCON - U LIKVIDACIJI

Kraljevo

02.12.2011

60

173914

MOSNEP - U LIKVIDACIJI

Ražanj

02.12.2011

60

173892

MIST TRGOVINA - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

02.12.2011

60

173894

LENNOX - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

02.12.2011

60

173890

BOSCOM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

02.12.2011

60

173878

GROSHCOMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

02.12.2011

60

173874

BOSSINI - U LIKVIDACIJI

Rača

02.12.2011

60

173833

MLAMIR 021 - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.12.2011

60

173822

ARUNA PLUS - U LIKVIDACIJI

Pančevo

01.12.2011

60

173807

EKO HOUSE GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

01.12.2011

60

173803

GRAMM-INŽENJERING - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

01.12.2011

60

173791

MASTER PRINT GROUP - U LIKVIDACIJI

Šabac

01.12.2011

60

173781

SILICON INNOVATIONS - U LIKVIDACIJI

Pančevo

01.12.2011

60

173773

RADIONICA DUŠE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.12.2011

60

173758

GAJIĆ SLOBODAN KOMERC - U LIKVIDACIJI

Varvarin

01.12.2011

60

173751

H & T FLUID - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

01.12.2011

60

173736

GAŠPAR SOL BRAND - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

01.12.2011

60

173732

DWARF-COMP - U LIKVIDACIJI

Subotica

01.12.2011

60

173728

NOVOSADSKI INDEX - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.12.2011

90

173696

WEMIRA - U LIKVIDACIJI

Pančevo

30.11.2011

60

173688

SALAYKA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

30.11.2011

60

173682

KANADEM - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

30.11.2011

60

173680

MIRJANA RAJIĆ I SINOVI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

30.11.2011

60

173668

LEON STRONG - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

30.11.2011

60

173664

FLORAMI - U LIKVIDACIJI

Kikinda

30.11.2011

60

173657

STILEKS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

30.11.2011

60

173641

OXFORD STUDIO - U LIKVIDACIJI

Subotica

30.11.2011

60

173632

INTERFLOOR & MORE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

30.11.2011

60

173626

ANS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

30.11.2011

60

173622

MEHANOELEKTRONIKA-CO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

30.11.2011

60

173614

FACT EDITOR - U LIKVIDACIJI

Pančevo

30.11.2011

60

173610

HIBRID ZRNO - U LIKVIDACIJI

Pančevo

30.11.2011

60

173606

MSM & ASSOCIATES - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

30.11.2011

60

173599

MATAPAN - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

30.11.2011

60

173591

PRON-PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

30.11.2011

60

173580

PRIMUS ECO - U LIKVIDACIJI

Subotica

30.11.2011

60

173565

DUING - U LIKVIDACIJI

Sremska Mitrovica

30.11.2011

60

173556

MAX-EL ZOGOS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

30.11.2011

60

173542

GRADIS - U LIKVIDACIJI

Subotica

30.11.2011

60

173536

EKODINAMIK PAK - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

30.11.2011

60

173496

KIKI JAJA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

29.11.2011

60

173474

ZELLTRON INDUSTRIES - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

29.11.2011

60

173462

MONACO MLS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

29.11.2011

60

173457

MV-TRIMETAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

29.11.2011

60

173426

RANKIĆ - U LIKVIDACIJI

Bor

29.11.2011

60

173422

VESAMI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

29.11.2011

60

173415

LESON - U LIKVIDACIJI

Bečej

29.11.2011

60

173403

CRYSTAL AZB - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

29.11.2011

60

173380

AUTO KUĆA BOJIĆ - U LIKVIDACIJI

Loznica

28.11.2011

60

173369

KOMPRAD-DEMI - U LIKVIDACIJI

Svilajnac

28.11.2011

60

173358

MARKETLINK - U LIKVIDACIJI

Vranje

28.11.2011

60

173347

NINO-VAR-MONT - U LIKVIDACIJI

Vranje

28.11.2011

60

173338

WATER ENERGY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

28.11.2011

60

173328

BIVEX - U LIKVIDACIJI

Odžaci

28.11.2011

60

173314

LION-PLAST - U LIKVIDACIJI

Zaječar

28.11.2011

60

173292

STARA BUKVA-BEOX - U LIKVIDACIJI

Niš - Mediana

28.11.2011

60

173296

BOSTON - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

28.11.2011

60

173267

BEOGRADSKI MARKETING I TRGOVINA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

28.11.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 5.12.2011.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 2.12.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Konvest" d.o.o.
Kolarić Vlado

 

44. P. broj 3271/2011

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, shodno članu 81. st. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku, objavljuje oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu 44-P-3271/2011 u pravnoj stvari tužioca "Porsche mobilitu" d.o.o., iz Beograda, Zrenjaninski put br. 11, protiv tuženih: 1. "Konvest" d.o.o., iz Novog Sada, Danila Kiša 44, i 2. Kolarić Vlado iz Petrovaradina, Juraja Križanića 13 čije prebivalište odnosno boravište je nepoznato, postavljen je privremeni zastupnik Babović Mileva advokat iz Beograda, Sarajevska 12.
Upozorava se privremeni zastupnik da zastupa tuženog u postupku sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavesti Sud da je postavio staraoca.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Preduzećem "CO-TIM" d.o.o.

17165038

5. St. broj 1071/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=790

 

Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 5 St. 1071/2010 od 23. novembra 2011. godine odredio završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Preduzećem "CO-TIM" d.o.o. iz Beograda, Jevrejska 24, matični broj 17165038, PIB 100121939, za 19. decembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova u sudnici broj 208 na drugom spratu Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

"Beo-NTS" DOO

17540068

42. St broj 2158

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2237

 

Privredni sud u Beogradu, i to sudija Ljiljana Mujagić, kao stečajni sudija, u postupku sudija, u postupku utvrđivanja stečajnog razloga nad "Beo-NTS" DOO iz Sremčice, Nikolaja Gogolja broj 62, na održanom ročištu dana 19. oktobra 2011. godine doneo je
REŠENJE
I. Otvara se postupak nad "Beo-NTS" d.o.o. iz Sremčice, Nikolaja Gogolja 62 matični broj 17540068, PIB 103305593, po predlogu stečajnog poverioca Fond za razvoj Republike Srbije.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Dragica Bajić iz Beograda, Karađorđeva 23/3.
III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 25. novembar 2011. u 11,00 časova, sudnica 227, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V. Ispitno ročište određuje se za 28. februar 2012. godine u 11,30 časova, sudnica 227, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 70 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se Skupština poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i jednom visokotiražnom dnevnom listu koje se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Lamidus" d.o.o.

20188413

36 St. 617/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2238

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Mila Đorđević kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad dužnikom "Lamidus" d.o.o., u stečaju, Beograd, Aleksandra Popovića 2, matični broj 20188413, PIB broj 104558355, pokrenutom po predlogu poverioca Alpha Bank Srbija a.d., Beograd, Kralja Milana 11, rešenjem ovog suda 36, St. 617/2011 od 7. oktobra 2011. godine, doneo je 11. novembra 2011. godine
REŠENJE
Prvo poverilačko ročište u postupku stečaja nad dužnikom "Lamidus" d.o.o., u stečaju, Beograd, Aleksandra Popovića 2, zakazuje se za 9. decembar 2011. godine u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 221, drugi sprat.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Balkan hunter" d.o.o.

20009829

10. St. broj 2981/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2167

 

Privredni sud u Beogradu rešenjem 10. St. 2981/2011 od 11. novembra 2011. godine, zaključuje postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Balkan hunter" d.o.o., iz Beograda, 27. marta 38 b, matični broj 20009829, PIB 103773010.
Ispitno ročište zakazano za 25. novembar 2011. godine, u 10,00 časova, otkazuje se kao nepotrebno.
Nalaže se stečajnom upravniku da sredstvima koja se nalaze na računu stečajnog dužnika pokrije nastale troškove, a eventualni višak će biti vraćen predlagaču sprovođenja stečajnog postupka, o čemu će biti doneta posebna odluka.
Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika "Balkan hunter" d.o.o., iz Beograda, 27. marta 38-b, matični broj 20009892, PIB 103773010.
Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi račune stečajnog dužnika broj 160-361730-25 koji se vodi kod "Banca Intesa" a.d. iz Beograda.
Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 20009829.
Nalaže se Poreskoj upravi da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 103773010.
Po pravosnažnosti ovog rešenja i po izveštaju stečajnog upravnika, uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, a u vezi sa stavom III ovog rešenja, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika Dragana Perkovića iz Beograda.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu od 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Kumikum" d.o.o.

20138211

2 St. broj 2355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2418

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Milivoje Ikonić, kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom "Kumikum" d.o.o. Beograd, pokrenutom po predlogu poverioca Eurobank EFG a.d. iz Beograda, doneo je 14. novembra 2011. godine
REŠENJE
I - Usvaja se predlog poverioca Eurobank EFG a.d iz Beograda od 28. juna 2011. godine za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Kumikum" d.o.o. Beograd.
II - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Kumikum" d.o.o. Beograd - Zemun, Trg pobede 3a, lokal 57, matični broj 20138211, PIB 104282743, a iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
III - Za stečajnog upravnika imenuje se Milovanović Zoran iz Beograda, kanc. Radoslava Grujića 24/I/2.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za 30. mart 2012. godine sa početkom u 9,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 110, prvi sprat.
VII - Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 26. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 110, prvi sprat.
VIII - Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda, dana 16. novembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za promet i proizvodnju "TI-DUZ" d.o.o.

07475225

12. St. broj 159/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2343

 

Privredni sud u Beogradu, je doneo rešenje 12-St-159/2011 od 23. septembra 2011. godine kojim se
I. Otvara postupak stečaja nad Preduzećem za promet i proizvodnju "TI-DUZ" d.o.o. Beograd, 13. oktobra 2, matični broj 07475225, PIB 101015850 po predlogu predlagača za otvaranje postupka stečaja od 5. januara 2011. godine.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Miladin Stamenković iz Beograda.
III. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 13. januar 2012. godine u 9,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I.
V. Ispitno ročište određuje se za 16. mart 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika s pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za proizvodnju opreme "Investzavod" sa p.o.

17815881

10. St. broj 1694/2011 (St. 9345/01)

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, stečajno veće sastavljeno od sudije Natalije Pejić-Kordić, kao predsednik veća i sudija Gordane Aranđelović i Tijane Popović, kao članova veća, u postupku stečaja nad Stečajna masa Preduzeća za proizvodnju opreme "Investzavod" sa p.o. iz Beograda, Hadži Ruvimova 21, donelo je na završnom ročištu, dana 30. septembra 2011. godine
REŠENJE
I - Usvaja se završni račun stečajnog upravnika od 22. septembra 2011. godine.
II - Određuje se konačna nagrada stečajnom upravniku Agenciji za privatizaciju RS - Centar za stečaj u bruto iznosu od 418.411,19 dinara.
III - Određuju se konačni troškovi stečajnog upravnika Agencije za privatizaciju RS - Centar za stečaju u iznosu od 1.410.000,00 dinara i odobrava isplata naknade troškova stečajnog upravnika u preostalom iznosu od 10.000,00 dinara u svemu prema završnom računu stečajnog pravnika.
IV - Odobrava se rezervacija sredstava za namirenje preostalih troškova stečajnog postupka u iznosu od 23.669,28 dinara u svemu prema završnom računu stečajnog upravnika.
V - Nalaže se stečajnom upravniku da uplati na depozitni račun Privrednog suda u Beogradu iznos od 19.869,87 dinara rezervisan za isplatu potraživanja stečajnih poverilaca:
- Stanarević Nikole iz Beograda, Sestara Bukumirović 58, JMBG 2112950714042, iznos od 6.623,29 dinara
- Petrović Mijodraga iz Kaluđerice, Volgina 23/1, Beograd, JMBG 2702950710456, iznos od 6.623,29 dinara
- Ilić Stojana iz Beograda, Hadži Mustafina 51, JMBG 0101946710025, iznos od 6.623,29 dinara
VI - Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnom masom Preduzeća za proizvodnju opreme "Investzavod" sa p.o. iz Beograda, Hadži Ruvimova 21.
VII - Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da iz Registra o razvrstavanju po delatnosti briše stečajnog dužnika stečajna masa Preduzeća za proizvodnju opreme "Investzavod" sa p.o. iz Beograda, Hadži Ruvimova 21, koji se vodi pod matičnim brojem 17815881.
VIII - Nalaže se stečajnom upravniku da kod poslovne banke Univerzal banke a.d. Beograd, ugasi račun stečajnog dužnika br. 290-18050-22.
IX - Nalaže se stečajnom upravniku da u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka dostavi izveštaj o uništenju pečata i stavi predlog za svoje razrešenje.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Trgovinsko preduzeće "Jabuka" a.d.

07048980

17. St. broj 3135/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2359

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 3135/2011 od 14. novembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Trgovinsko preduzeće "Jabuka" a.d. iz Beograda, Čiča Ilijina 6, čiji je matični broj 07048980 i PIB 100001757 iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika se imenuje Branko Vučković iz Beograda.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o ekonomsko finansijskom položaju dužnika, zakazuje se za 23. decembar 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, II sprat, sudnica broj 242.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za 9. maj 2012. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, II sprat, sudnica 242.
VII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 14. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Privredno društvo "Gorki list" d.o.o.

20042125

50. St. broj 3909/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=292

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. 3909/2010 od 24. novembra 2011. godine u stečajnom postupku nad Privrednim društvom "Gorki list" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Ulica Danijelova br. 12-16, PIB 103891726, matični broj 20042125, zakazao je dopunsko ispitno ročište za 23. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu Beograd, Masarikova broj 2, sudnica broj 225/II.
II. Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda 24. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Mediflex" d.o.o.

20139200

St. broj 511/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1850

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u stečajnom postupku nad "Mediflex" d.o.o., u stečaju, Valjevo, Sinđelićeva 49-51, doneo je 21. novembra 2011. godine
REŠENJE
1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Mediflex" d.o.o., u stečaju, Valjevo, Sinđelićeva 49-51, matični broj 20139200, PIB 104301837, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. br. 511/11 od 5. jula 2011. godine.
2. Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Jasmina Marjanović iz Valjeva.
3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", a po pravnosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

ZZ "Lopatanj"

 

St. broj 5030/00

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad ZZ "Lopatanj" u stečaju, iz Lopatnja, St. broj 5030/00 od 18. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Dušica Kovačević iz Valjeva, Filipa Kljajića 21.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom apelacionom sudu u Beogradu u roku od osam dana od objavljivanju oglasa u #Službenom glasniku RS", a preko Privrednog suda u Valjevu.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

DOO "ZAN"

 

1. St. broj 119/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "ZAN" BOR doneo je 23.11.2011. godine
REŠENJE:
Određuje se završno ročište za 23.12.2011. godine u 12,30 časova u sudnici 6, Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom dužnikom DOO "ZAN" BOR.
Završno ročište se određuje iz razloga, jer stečajni dužnik nema imovine. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Ljubiša Milićević iz Sokobanje da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"BIR-DAN" DOO

20352027

St. broj 161/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, kao stečajni sudija, doneo je Rešenje St. broj 161/11 dana 22. novembra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom "BIR-DAN" DOO Knjaževac, Aliagićeva 1/2-7, MB 20352027, PIB 105290896, na predlog Fonda za razvoj RS Beograd, zbog stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja, a koji su predviđeni članom 11 stav 3 tačka 2 Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Preduzetnik Kostić Milča, licencirani stečajni upravnik iz Zaječara. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika. Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 28. decembar 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici br. 4. Ispitno ročište se zakazuje za 15. mart 2012. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

DOO Minić i sinovi

 

5. St. broj 47/2011

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO Minić i sinovi u stečaju Kruševac, Vukašina Đorđevića 13, koga zastupa stečajni upravnik Hranislav Obradović, dana 16. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijave potraživanja broj 8 od 16. avgusta 2011. godine, koja u dosadašnjem postupku nije ispitana.
Ročište će se održati dana 20. decembar 2011. godine u 10,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Zemljoradnička zadruga Roćevići"

7659024

St. broj 5 515/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem broj St. 515/2010 od 8. novembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "Zemljoradnička zadruga Roćevići" Kraljevo, PIB 101069894, mat. broj 7659024.
Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Republike Srbije - Centar za stečaj iz Beograda, Terazije 23.
Stečajni sudija Danijela Dukić, sudija ovog suda.
Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoje potraživanje ovom sudu - stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", i dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena, tako i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 30. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu soba broj 15 a ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 17. februar 2012. godine u 10,00 časova u istom sudu soba broj 15.
Stečajni postupak je otvoren dana 8. novembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 8. novembra 2011. godine, i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".
Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno člana 71. stav 1. Zakona o stečaju.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema istog ili od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Advan komerc" d.o.o.

06259499

1. St. broj 88/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2412

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 88/2011 od 14. novembra 2011. godine pokrenuo je stečajni postupak nad dužnikom "Advan komerc" d.o.o. Novi Pazar, Lole Ribara 7, mat. broj 06259499, PIB 100748339.
Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mijanac iz Beograda, 063/215-359.
Za stečajnog sudiju imenuje se Mileva Gorčanin, sudija ovog suda.
Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja ovom Sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", i Dnevnom listu "Danas".
Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku podnosioca prijave, na dopunskom ispitnom ročištu.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni) da prijave svoja razlučna prava, i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravo, ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da svoje obaveze bez odlaganja izmire.
Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 6. mart 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, soba 5, a poverilačko ročište i Skupština poverioca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 23. decembar 2011. godine u 12,00 časova u istom sudu soba 5.
Stečajni postupak je otvoren 14. novembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli Suda 14. novembra 2011. godine, i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS".
Rešenje o pokretanju stečajnog postupka dostaviti Registru privrednih subjekata u Beogradu.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", PAS-u Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Simss" d.o.o.

07643306

6. St. broj 138/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1296

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Simss" d.o.o. u stečaju Novi Pazar, Dimitrija Tucovića b.b., MB 07643306, PIB 102168552, u predmetu St. broj 138/10 od 16. novembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se zaključuje stečajni postupak nad Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "Simss" d.o.o. u stečaju Novi Pazar, Dimitrija Tucovića b.b., MB 07643306, PIB 102168552.
Ovo rešenje objaviće se u "Službenom glasniku RS" i dostaviti Agenciji za registraciju privrednih subjekata radi brisanja stečajnog dužnika iz registra Privrednih subjekta.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS", odnosno od dana prijema, PAS-u Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"Zemljoradnička zadruga Jastrebac"

07191642

St. broj 5/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2406

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Jastrebac.shtml/seo=/companyid=31260

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem broj St. 5/2011 od 16. novembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "Zemljoradnička zadruga Jastrebac" Veliki Kupci, PIB 100480261, mat. broj 07191642.
Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Republike Srbije - Centar za stečaj iz Beograda, Terazije 23.
Stečajni sudija Danijela Dukić, sudija ovog suda.
Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoje potraživanje ovom sudu - stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", i dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena, tako i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 17. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu soba broj 15, a ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 28. februar 2012. godine u 10,00 časova u istom sudu soba broj 15.
Stečajni postupak je otvoren dana 16. novembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 16. novembra 2011. godine, i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".
Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71. stav 1. Zakona o stečaju.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenju rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema istog ili od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

d.o.o., "Dominanta"

 

1. St. broj 388/2011

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom d.o.o., "Dominanta" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Marina Gligorijević doneo je 21. novembra 2011. godine
REŠENJE
1. Ročište za odlučivanje i glasanje o predloženom planu reorganizacije stečajnog dužnika d.o.o., "Dominanta" u stečaju iz Niša zakazuje se za dan 23. decembra 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u sudnici broj 2, Privrednog suda u Nišu.
2. Poverioci mogu izvršiti uvid u pripremljen Plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Nišu, kancelarija broj 7, sve do održavanja ročišta.
3. Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Plus Belami" d.o.o.

20024062

3 St. 608/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2410

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača "OTP banka Srbija" a.d. Novi Sad vodeća filijala u Nišu, Nikole Pašića 28, nad "Plus Belami" d.o.o., iz Niša, Stevana Prvovenčanog 7, doneo je dana 15. novembra 2011. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad "Plus Belami" d.o.o. iz Niša, Stevana Prvovenčanog 7, matični broj 20024062, PIB 103827471.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Gordana Jovanović iz Niša.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica br. 3.
Ispitno ročište zakazuje se za dan 8. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica br. 3.
Stečajni postupak je otvoren 15. novembra 2011. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

City bar d.o.o.

08633096

1. St. broj 874/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2376

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom City bar d.o.o., Novi Sad, Miroslava Prodanovića Micka 8, MB: 08633096 PIB: 101645199 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca OTP banka Srbija AD Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80, 18. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom City bar d.o.o., Novi Sad, Miroslava Prodanovića Micka 8, MB: 08633096 PIB: 101645199, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Jadranka Gulan, iz Novog Sada, Maksima Gorkog 1a/4/43.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 16. decembra 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 2. februara 2012 godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže Sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

CLUB BUS DOO

20084804

1. St. broj 1646/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=827

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom CLUB BUS DOO Novi Sad - u stečaju, Bulevar oslobođenja 81/10, MB: 20084804, 23. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište za 16. decembra 2011. godine sa početkom u 10,15 časova u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju, sudnica 7.
Poziva se stečajni upravnik Jadranka Gulan da najkasnije 15 dana pre zakazanog ročišta podnese završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika, u koji poverioci mogu izvršiti uvid u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Novom Sadu.
Poziva se stečajni upravnik da najkasnije 15 dana pre termina ročišta podnese opredeljeni zahtev za isplatu konačne nagrade i naknade troškova uz navođenje kada, koliki, i u kojoj protivvrednosti evra po srednjem kursu NBS iznosi su mu isplaćeni po osnovu preliminarne nagrade.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Pemi d.o.o.

08778922

1. St. broj 909/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2360

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Pemi d.o.o. Futog, Svetozara Markovića 31, MB 08778922, PIB 102655598, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu i Raiffeisen Banka AD Beograd, Bulevar dr Zorana Đinđića 64a, dana 18. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Pemi d.o.o. Futog, Svetozara Markovića 31, MB 08778922, PIB 102655598, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Radovan Ivetić iz Novog Sada, Subotička 76.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 16. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 2. februar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

"Cement" d.o.o.

08779341

1. St. 890/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2374

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom "Cement" d.o.o., Beočin, Trg cementaša 3, MB: 08779341, PIB: 102661393 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu, 14. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom "Cement" d.o.o., Beočin, Trg cementaša 3, MB 08779341, PIB 102661393, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Nikola Šumar iz Futoga, Svetozara Markovića 11.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 12. decembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 30. januar 2012. godine, sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže Sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, 14. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Bekom d.o.o.

08523193

1. St. broj 943/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2361

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Bekom d.o.o. Kać, Novosadska 38, MB: 08523193, PIB: 101661841, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača NLB Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165/v, MB: 08250499, PIB: 101700234 i Hypo Alpe - Adria - Bank a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, MB: 07726716, PIB: 100228215, dana 18. novembra 2011. godine, donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Bekom d.o.o. Kać, Novosadska 38, MB: 08523193, PIB: 101661841, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Jadranko Protić iz Novog Sada, Gundulićeva 23.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 20. decembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 2. februar 2012. godine, sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

DP "Partner"

8829438

2. St. broj 51/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2117

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom DP "Partner" Novi Sad u stečaju, Bulevar oslobođenja 78/3, MB 8829438, PIB 103975552 po obaveštenju NBS Kragujevac od 11. 1. 2011. godine i po predlogu predlagača NLB banke Beograd, od 6. 5. 2011. godine, doneo je 17. novembra 2011. godine
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Partner" Novi Sad u stečaju, Bulevar oslobođenja 78/3, MB 8829438, PIB 103975552 za 7. decembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova, održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu sudnica 7/prizemlje, Sutjeska 3.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 17.11.2011. godine i dostavlja "Službenom glasniku RS" nakon izvršene uplate.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

ZZ Podunavlje

081596888

1. St. broj 48/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom ZZ Podunavlje Futog, Cara Lazara 26, MB: 081596888, PIB: 100237255, dana 22. novembra 2011. godine donosi rešenje :
Odbija se predlog za dalje odlaganje ročišta za razmatranje da li postoji stečajni razlog.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom ZZ Podunavlje Futog, Cara Lazara 26, MB: 081596888, PIB: 100237255, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Nikola Šumar iz Futoga, Svetozara Markovića 11.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 22. decembra 2011. godine sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 10. februar 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 22. 11. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Termoetaž d.o.o.

20019077

1 St. broj 878/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2176

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Termoetaž d.o.o., Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, MB: 20019077 PIB: 103804328 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca Raiffeisen banka ad Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64a, 12. oktobra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Termoetaž d.o.o., Novi Sad, Hajduk Veljkova 11., MB: 20019077 PIB: 103804328, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Jasmina Mašulović iz Novog Sada, Bulevar despota Stefana 16/111.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 22. decembra 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje u istom terminu 22. decembra 2011. godine, sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 12. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

Zemljoradnička zadruga "Jasenovo"

08116091

5. St. broj 169/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=370

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Jasenovo.shtml/seo=/companyid=30557

Privredni sud u Pančevu, obaveštava poverioce stečajnog dužnika Zemljoradnička zadruga "Jasenovo" iz Jasenova, Maršala Tita 22, matični broj 08116091, PIB 100867032, da se ispitno ročište zakazuje za dan 20. decembar 2011. godine u 13,00 časova, sala 125/I, zgrada Privrednog suda u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 13-15.
Objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS", smatraće se da su svi poverioci uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

ZZ "Šumadija"

 

St. broj 68/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=487

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Sumadija+-+u+stecaju.shtml/seo=/companyid=30863

Privredni sud u Požarevcu u postupku stečaja nad ZZ "Šumadija" u stečaju Rakinac, doneo je rešenje:
Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom 33 "Šumadija" u stečaju Rakinac koje će se održati dana 7. decembra 2011. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica broj 74.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

Mlekara Lozovičanka DOO

 

St. broj 609/2011

 

 

 

Privredni sud u Požarevcu, doneo je
REŠENJE
Određuje se ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Mlekara Lozovičanka DOO u stečaju Lozovik koje će se održati dana 7. decembra 2011. godine u 9,30 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica broj 74.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Bogosavljević Ljubiša i dr.

 

St. broj 499/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1550

 

Privredni sud u Požarevcu, doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Bogosavljević Ljubiša i dr. u stečaju Krepoljin koje će se održati dana 7. decembra 2011. godine u 9,00 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica broj 74.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Društveno preduzeće za upravljanje slobodnom zonom "Sombor"

08316252

1. St. broj 159/11

 

 

 

Privredni sud u Somboru je dana 2. novembra 2011. god. doneo rešenje broj St. 159/2011 kojim se zaključuje stečajni postupak nad pravnim licem Društveno preduzeće za upravljanje slobodnom zonom "Sombor" iz Sombora, Staparski put b.b., matični broj 08316252 i PIB 101839702.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

"Mek-Albero" d.o.o. - proizvodnja, prerada, trgovina i eksport-import

08613826

St. broj 371/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2385

 

Privredni sud u Subotici je dana 24. 11. 2011. godine u postupku St. 371/2011 rešenjem odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Mek-Albero" d.o.o. - proizvodnja, prerada, trgovina i eksport-import Subotica, A. M. Tita 13. - matični broj 08613826, na osnovu predloga podnetog dana 3. 8. 2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Kujundžić Zvonko, dipl. oecc. iz Subotice, J. Kopitara 13.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Mek-Albero" d.o.o. - proizvodnja, prerada, trgovina i eksport-import Subotica, A. M. Tita 13. - matični broj 08613826 u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 9. 2. 2012. godine sa početkom u 10,20 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 22. 12. 2011. godine sa početkom u 10,50 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 24. 11. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu Tulimir osnivača Tulimirović Dragana i dr. o.d.

17340760

1. St. broj 194/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2362

 

Privredni sud u Užicu, doneo je Rešenje 6. St. broj 194/2011 od 18. novembra 2011. godine:
I. Usvojen je predlog predlagača Eurobank EFG AD Beograd i otvoren je stečajni postupak nad dužnikom Preduzeće za proizvodnju i trgovinu Tulimir osnivača Tulimirović Dragana i dr. o.d. Kosjerić, Industrijska zona b.b., PIB 101088861, matični broj 17340760, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
II. Za stečajnog upravnika određuje se Vasilić Petrašin dipl. ecc. Nova Varoš Svetog Sava 78.
III. Određuje se ispitno ročište za 20. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova u sobi broj 55/III.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, prijavom potraživanja, u dva primerka sa dokazima.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
VI. Određuje se prvo poverilačko ročište za 23. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova soba broj 55/III, te će se istog dana održati i sednica skupštine poverilaca, ukoliko ista ne bude održana ranije.
VII. Rešenje istaknuto na oglasnu tablu suda dana 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

DOO "Drvo Pak"

17500104

2. St broj 192/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2198

 

Privredni sud u Čačku, je svojim rešenjem St. broj 192/11 od 17. oktobra 2011. godine kojim je otvorio postupak stečaja nad DOO "Drvo Pak" Gornji Milanovac, Save Kovačevića 75, MB 17500104, odredio prvo poverilačko ročište za dan 18. novembra 2011. godine u 12,00 časova. Kako isto nije održano zbog neodazivanja poverilaca, prvo poverilačko ročište je odloženo za 26. januar 2012. godine i držaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3 sa početkom u 13,30 časova.
Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta ista se saziva za prvo poverilačko ročište.

Izvor: Redakcija, 5.12.2011.