Aktuelne vesti na dan 08.septembar 2011


Prelistavajući dnevne novinePogledajte ostale vesti na dan 08.septembar 2011Objavljeno u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan:
08.septembar 2011


 

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 26/1-15. septembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 28/1-15. septembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 66 OD 07.09.2011/ODABRANI DOKUMENTI

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • PRIMER: REŠENJE O ISKLJUČENJU UČENIKA IZ SREDNJE ŠKOLE
 • PRIMER: SPORAZUM O PREUZIMANJU ZAPOSLENOG U DRUGU USTANOVU SA LISTE ZAPOSLENIH ZA ČIJIM JE RADOM U POTPUNOSTI ILI DELIMIČNO PRESTALA POTREBA
 • PRIMER: REŠENJE O IZRICANJU VASPITNO-DISCIPLINSKE MERE UKOR DIREKTORA
 • PRIMER: UGOVOR O RADU SA NASTAVNIKOM VERSKE NASTAVE
 • PRIMER: ZAPISNIK O TOKU VASPITNO-DISCIPLINSKOG POSTUPKA
 • PRIORITETNE TURISTIČKE DESTINACIJE: Do 1. juna 2013. godine privredna društva, preduzetnici, vlasnici i korisnici ugostiteljskog objekta za smeštaj i objekta nautičkog turizma neodgovarajuće namene i kategorije u prioritetnim turističkim destinacijama dužni su da obezbede propisanu kategoriju i namenu objekata

Obaveza obezbeđivanja kategorije i namene objekata u skladu sa Uredbom

Procena usaglašenosti kategorisanih ugostiteljskih objekata za smeštaj i objekata nautičkog turizma

 • IZVRŠENJE RADI VRAĆANJA ZAPOSLENOG NA RAD I OSTVARENJE NOVČANOG POTRAŽIVANJA NA IME ZARADE U IZVRŠNOM POSTUPKU
 • CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.9.2011. GODINE: Prema Rešenju Ministarstva rada i socijalne politike

Cena usluga porodičnog smeštaja od 1.9.2011. godine


Red.
br.

Naziv i šifra naknade, kategorija korisnika i šifra kategorije smeštaja

Mesečna cena usluga u din.

Dnevna cena usluga u din.

1

2

3

4

PORODIČNI SMEŠTAJ

1.

Deca i omladina

1.1

Mesečna naknada za izdržavanje korisnika

- iznos naknade za izdržavanje (110-119, 211-219)

20.284,00

676,10

1.2

Mesečna naknada za rad hranitelja i doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, kada je na smeštaju jedno dete

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaćaju oba doprinosa

19.354,64

645,20

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaća samo doprinos za PIO

16.302,56

543,40

- neto iznos naknade za rad, za isplatu hranitelju

12.716,00

423,90

- iznos doprinosa za PIO, ako se plaćaju oba doprinosa

4.258,02

141,90

- iznos doprinosa za PIO, ako se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje

3.586,56

119,60

- iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje

2.380,62

79,40

1.3

Mesečna naknada za rad hranitelja i doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, kada je na smeštaju dvoje i više dece

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaćaju oba doprinosa

11.910,20

397,00

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaća samo doprinos za PIO

10.032,05

334,40

- neto iznos naknade za rad, za isplatu hranitelju, po korisniku

7.825,00

260,80

- iznos doprinosa za PIO, ako se plaćaju oba doprinosa, po korisniku

2.620,24

87,30

- iznos doprinosa za PIO, ako se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje, po korisniku

2.207,05

73,60

- iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje, po korisniku

1.464,95

48,80

2.

Odrasla i stara lica

2.1

Mesečna naknada za izdržavanje korisnika

- iznos naknade za izdržavanje (121-139, 221-239)

15.604,00

520,10

2.2

Mesečna naknada za rad hranitelja i doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, kada je na smeštaju odraslo odnosno staro lice

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaćaju oba doprinosa

11.910,20

397,00

- bruto iznos naknade za rad, ako se plaća samo doprinos za PIO

10.032,05

334,40

- neto iznos naknade za rad, za isplatu hranitelju, po korisniku

7.825,00

260,80

- iznos doprinosa za PIO, ako se plaćaju oba doprinosa, po korisniku

2.620,24

87,30

- iznos doprinosa za PIO, ako se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje, po korisniku

2.207,05

73,60

- iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje hranitelja, po korisniku

1.464,95

48,80

U vezi novih cena usluga porodičnog smeštaja od 1.9.2011. godine napominjemo: … dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

 • NAČIN IZBORA PONUĐAČA (TURISTIČKE AGENCIJE) KOD ORGANIZOVANJA ĐAČKIH EKSKURZIJA: (Ne)obavezna primena Zakona o javnim nabavkama

Propisi Ministarstva prosvete kojima je utvrđen poseban postupak izbora turističke agencije

Pravilno tumačenje propisa od strane Ministarstva finansija

Ministarstvo prosvete insistira na posebnom postupku izbora turističkih agencija

Ponovno uputstvo (mišljenje) Ministarstva prosvete i konačan stav Ministarstva finansija

Zaključak

 • RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE ZALIHA MATERIJALA: Grupa računa 10 - Zalihe materijala

Račun 100 - Obračun nabavke zaliha materijala, rezervnih delova, alata i inventara

Račun 101 - Materijal

Dokumenta na osnovu kojih se vrši evidentiranje prometa materijala

Računovodstveno evidentiranje prometa materijala

Primer obračuna i računovodstvenog evidentiranja materijala primenom prosečne cene

Primer računovodstvenog evidentiranja nabavke materijala po planskoj ceni

Primer računovodstvenog evidentiranja nabavke materijala po stvarnoj nabavnoj ceni

Primer obračuna i računovodstvenog evidentiranja nabavke, utroška

i stanja na zalihama materijala po planskoj ceni u finansijskom knjigovodstvu

Primer računovodstvenog evidentiranja nabavke i utroška materijala po FIFO metodi u finansijskom i pogonskom knjigovodstvu

 

Primer računovodstvenog evidentiranja prodaje materijala

Primer računovodstvenog evidentiranja materijala na obradi i doradi

Primer računovodstvenog evidentiranja viška i manjka materijala

Račun 102 - Rezervni delovi

Račun 103 - Alat i inventar

Račun 109 - Ispravka vrednosti zaliha materijala

 • OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA NA UVOZ NOVE OPREME I GODINA PROIZVODNJE OPREME
OBRAZLOŽENJE PREDLOGA ZAKONA O ŽELEZNICI U NARODNOJ SKUPŠTINI RS

Ministar za infrastrukturu i energetiku u Vladi Republike Srbije Milutin Mrkonjić izjavio je danas da bi usvajanje Predloga zakona o železnici omogućilo povećanje konkurencije u toj oblasti i poboljšanje kvaliteta železničkih usluga.

Mrkonjić je, obrazlažući pomenuti predlog zakona u Skupštini Srbije, ukazao na to da je njegovo donošenje potrebno radi usklađivanja sa novim paketom direktiva Evropske unije.

Ministar je objasnio da su osnovni ciljevi zakona poboljšanje efikasnosti železničkog sistema, stimulisanje njegovog razvoja, kao i njegovo integrisanje u železnički sistem Unije.

On je podsetio na to da je aktuelni zakon o železnicama donet 2005. godine, i dodao da je u toku njegove primene ustanovljeno da je neophodno doneti novi zakon kako bi efikasnije bio obavljan železnički saobraćaj.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 7.9.2011.

VLADA APV PREDLAŽE SKUPŠTINI APV SAZIVANJE SEDNICE NA KOJOJ ĆE BITI RAZMATRAN PREDLOG AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI

Vlada AP Vojvodine, na 111. sednici održanoj 7. septembra 2011. godine, zaključila je da, u skladu sa članom 80. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, podnese Skupštini AP Vojvodine predlog za sazivanje  sednice Skupštine AP Vojvodine, za ponedeljak, 12. septembar 2011. godine, sa sledećim dnevnim redom: Predlog amandmana na Predlog zakona o javnoj svojini.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 7.9.2011.

NA SEDNICI VLADE AP VOJVODINE OD 7. SEPTEMBRA 2011. USVOJENA JE INFORMACIJA O PREDLOGU ZAKONA O ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

Na današnjoj 110. sednici Vlade AP Vojvodine, kojom je predsedavao potpredsednik Vlade i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu dr Tomislav Stantić usvojena je Informacija o Predlogu zakona o železničkom saobaraćaju.

Potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za privredu Ištvan Pastor je rekao da je pre nekoliko meseci pripremljen Elaborat o stanju železničkog saobraćaja u Vojvodini i organizovana je javna rasprava o budućnosti železničkog saobraćaja i  modelima železničkog sistema u AP Vojvodini.

Tokom rasprave u kojoj su učestvovali predstavnici pokrajinskih institucija, privrede i lokalnih samouprava, data je puna podrška predlogu da  AP Vojvodina preuzme određene ingerencije u železničkom saobraćaju, pre svega u oblasti upravljanja železničkom infrastrukturom,na osnovu Zakona o nadležnostiima AP Vojvodine.

Pastor je naglasio da Narodna skupština treba uskoro da usvoji Zakon o železnici, te da su ovi predlozi  u skladu sa zalaganjima Vlade Vojvodine o  Zakonu  o javnoj svojini. On je naglasio da Pokrajina  sem koridorsko-železničkog saobraćaja, koji je od međunarodnog značaja,  može steći pravo svojine nad prugama koje su od regionalnog značaja, a sa kojima može upravljati, organizovati prevoz i održavanje.

Stoga je  Vlada AP Vojvodine predložila Vladi Republike Srbije da dopuni  Predlog zakona o železnici  i preciznije uredi pitanje svojina nad železničkom infrastrukturom, tako da predvidi mogućnost da autonomna pokrajina bude vlasnik železničke infrastrukture i njom  upravlja.

Osim toga predlaže se da  osniva privredno društvo za obavljanje delatnosti upravljanja železničkom infrastrukturom, kao  i da daje  saglasnost na visinu naknade za korišćenje železničke infrastrukture, koja je u njenom svojini.
Članovi Vlade AP Vojvodine prihvatili su i informaciju o odobrenom IPA projektu "Podrška životnoj sredini bez alergena" u okviru programa prekogranične saradnje sa Republikom Mađarskom.

Zajednički projekat odnosi se na suzbijanje alergenih biljaka sa posebnim osvrtom na ambroziju, kao i edukacije o štetnosti alergenog bilja. Cilj jeste smanjenje broja obolelih od alergijskih bolesti respiratornog trakta koji je u poslednjih nekoliko decenija u porastu i sprečavanje daljeg remećenja vegetacijske kompozicije Autonomne Pokrajine Vojvodine i Republike Mađarske.

Ambrozija se suzbija mehaničkim putem, odnosno košenjem, a tamo gde je potrebno i upotrebom ekološki prihvatljivih herbicida, kako bi se sprečilo cvetanje i povećenje koncentracije polena ambrozije u vazduhu.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 7.9.2011.

SETOM NOVIH PRAVOSUDNIH ZAKONA DODATNO ĆE BITI OGRANIČENI ROKOVI U KOJIMA MOŽE DA SE DONESE SUDSKA PRESUDA I ISPOŠTUJE PRAVO GRAĐANA NA PRAVEDNO SUĐENJE

Ministarstvo pravde je svoje evropske obaveze ispunilo, a do 25. septembra Srbija će usvojiti sve propise iz briselske agende. Tog dana bićemo potpuno spremni za dobijanje statusa kandidata za EU.

To je, za "Novosti", izjavio Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde i koordinator za medije Vlade Srbije, koji kaže da zakoni o krivičnom i parničnom postupku koji su usvojeni prošle nedelje - predstavljaju krunu reforme pravosuđa.

"Ove nedelje dobijamo i predlog novog zakona o restituciji, a usvojili smo i predlog zakona o rehabilitaciji. Tako ćemo ispuniti ključne zadatke za integracije", najavljuje Homen.

* Šta Srbija dobija setom novih pravosudnih zakona?

"Zakon o izvršnom postupku rešiće višegodišnju rak-ranu srpskog pravosuđa - izvršenje, jer je ono ponekad trajalo duže nego samo suđenje. Više neće biti sporova koji traju godinama. Poredeći ovu i prošlu godinu, srpsko pravosuđe rešilo je 23 odsto predmeta više. Zakonima pokušavamo da dodatno ograničimo rokove u kojima može da se donese sudska presuda i ispoštuje pravo građana na pravedno suđenje. Sudija će već prvog dana davati rešenje iz kog ćete znati koliko će trajati suđenje i kad su zakazana ročišta. U žalbenom postupku presuda se mora doneti u roku od devet meseci. Smanjiće se i zloupotrebe pri odlaganju suđenja".

* Koliko sada prosečno traju suđenja?

"Tri-četiri godine, s tim što smo zatekli puno predmeta koji su trajali po dvadeset i više godina. Njih je sve manje, jer je poslednje dve godine bio prioritet rešavanje baš takvih slučajeva".

* Završavaju li i dalje neki važni predmeti u fioci?

"Nijedan predmet, što se tiče suda, više ne može da stoji u fioci, jer svaki građanin u kompjuterskoj bazi može da vidi gde se nalazi njegov slučaj. Isti softver bi morao da bude urađen i kad su u pitanju predmeti tužilaštva, policije i drugih istražnih službi. Ministarstvo pravde će predložiti da se uradi takav softver".

* Možemo li onda uskoro da očekujemo rešavanje afera od pre godinu ili tri, čiji epilog nikad nismo videli?

"Apsolutni prioritet Vlade i istražnih organa bila je borba protiv organizovanog kriminala i dilera droge. Danas nema nikog ko bi mogao da kaže da je šef organizovane kriminalne grupe u Srbiji, jer su svi u zatvoru. Sada nam je prioritet borba protiv visoke korupcije. Radimo na novoj strategiji za borbu protiv korupcije, a ta borba se ogleda kroz rešavanje velikih predmeta koji su i medijski interesantni i ozbiljno ugrožavaju budžet. Postoji nekoliko važnih predmeta čiji epilog uskoro očekujem".

* Znači li to da ćemo dobiti odgovore na pitanja šta je s "Kolubarom", vakcinama protiv svinjskog gripa...

"Iako smatram da istrage ne treba voditi preko medija, na sva najkrupnija pitanja koja su mediji otvorili brzo će stići odgovor".

* Da li se na zasedanjima Vlade raspravljalo o novim uslovima na putu ka EU koje nam je donela Angela Merkel?

"Jedinstven stav je da moramo da učinimo sve što možemo da obaveze u vezi sa integracijama budu ispunjene, a to je, faktički, već učinjeno. Što se tiče političke ocene pojedinih zemalja, to je nešto što ne zavisi od nas. Što bude veći stepen ispunjenosti uslova za naše članstvo, verujem da će to pokolebati i one zemlje koje imaju dileme zbog Kosova".

* Ne mislite da će Vlada pasti na ispitu ako ne dobije status kandidata?

"Vlada Srbije reforme sprovodi pre svega u interesu građana. Očekujem da će EK uvažiti naše napore".

* Jeste li u Vladi raspravljali o povlačenju srpskih institucija sa KiM?

"Ne. Nijednog trenutka to nije bila tema".

* Promovišu li ministri koji su se rastrčali po kampanjama u Srbiji politiku Vlade ili svoje stranke?

"Preuranjeno je pričati o klasičnoj kampanji jer do izbora ima osam meseci, a realno je očekivati da će Vlada ispuniti ceo mandat. Naravno da se već osećaju neka partijska pozicioniranja, ali to se ne odražava na rad Vlade. Ona funkcioniše kao tim i nema iskakanja. Tačno je da određeni članovi daju izjave i kao predstavnici stranaka i kao ministri, ali niko od rekonstrukcije nije protivrečio odlukama koje je Vlada donela".

* Hoće li do kraja mandata biti poznat model depolitizacije javnih preduzeća, o čemu polemišu vladajuće stranke?


"Vlada je donela suštinsku odluku da direktor mora biti biran na konkursu, tako da više neće biti političkih kadrova. S druge strane, država mora da ima kontrolu u javnim preduzećima da bi se sprečila korupcija. Da li će to biti učešćem u upravnom ili u nadzornom odboru, videćemo".

V. C. S. - P. V.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Večernje novosti", 6.9.2011.

PROŠIRENA MOGUĆNOST NATURALNE RESTITUCIJE PRE SVEGA U DOMENU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Potpredsednik Vlade Republike Srbije Božidar Đelić izjavio je da u konačnoj verziji Predloga zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koji je juče usvojila Vlada, proširena mogućnost naturalne restitucije, pre svega u domenu neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Đelić je u intervjuu za današnje izdanje dnevnog lista "Blic" istakao da vraćanje poljoprivrednog zemljišta, koje će kroz komasaciju biti skoro svuda vraćeno u naturi, sada uključuje i voćnjake i vinograde.

On je naveo da je poboljšan model obeštećenja, na taj način što će on sada biti u evrima, umesto u dinarima, i dodao da je smanjena ročnost obveznica sa 20 na 15 godina, dok je za građane starije od 70 godina ročnost smanjena na pet godina.

Potpredsednik Vlade je precizirao da će pola miliona evra biti maksimalni iznos koji će bivši vlasnici oduzete imovine u procesu restitucije moći da dobiju.

Đelić je objasnio da se do tog iznosa došlo nakon dugog "vaganja" i na osnovu iskustava zemalja u okruženju, poput Hrvatske, koja je odredila isti limit.

On je naveo da je u konačnoj verziji Predloga zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, cilj da se sredstvima svih građana ispravi nepravda u najvećem broju slučajeva.

Prema njegovim rečima, ovo rešenje je od opšteg interesa jer će omogućiti da ogromna većina ima veću korist od restitucije.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 7.9.2011.

SEMINAR "PORESKE KONTROLE U PRAKSI" BIĆE ODRŽAN 13. SEPTEMBRA 2011. GODINE

Cilj seminara je da stručna lica iz Profi consulting mreže, koju čine nekadašnji poreski inspektori sa dugogodišnjim iskustvom, praktično obuče odgovorna lica u pravnim licima koje sve postupke moraju da preduzmu prilikom inspekcijskih kontrola, kako bi izbegli nepotrebne kazne i zakonske sankcije za prekršaje.

Sadržaj seminara obuvhata:

- Poreska kontrola u praksi i njene posledice
- Ispravka odobrenih finansijskih izveštaja i ispravka grešaka iz ranijeg perioda
- Knjiženje rešenja poreske uprave
- Obračun PDV-a na usluge
- Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

Predavači: Đurđevka Mladenović-Živković i Srđan Ćorac, Dragica Miškov i Olivera Došlić.

Za seminar kontakt osoba je Ljiljana Pavlović tel. 011 3160 248 ili ljilja.pavlovic@poslodavci.rs

Izvor: Unija poslodavaca Srbije, 7.9.2011.

SAVETOVANJE NA TEMU "IZRADA BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA BUDŽETSKIH KORISNIKA I JAVNIH PREDUZEĆA ZA 2012. GODINU" BIĆE ODRŽANO 12. I 13. SEPTEMBRA 2011. GODINE

Stalna konferencija gradova i opština organizuje savetovanje/seminar na temu izrade budžeta za 2012. godinu (http://www.skgo.org/reports/details/1006).

SKGO je prepoznala potrebu da se najviši predstavnici gradova i opština, kao i javnih preduzeća uključe u proces izrade budžeta za 2012. godinu, da se upoznaju sa aktuelnostima iz ove oblasti, kao i sa primenom fiskalnih pravila.
Skup "Izrada budžeta i finansijskih planova budžetskih korisnika i javnih preduzeća za 2012. godinu", biće održan 12. i 13. septembra, u hotelu Palas, u Beogradu.

Napominjemo da skup neće biti finansiran iz projektnih sredstava, već će polaznici skupa plaćati kotizaciju, koja je zbog teške materijalne situacije najvećeg broja gradova i opština utvrđena u minimalnom iznosu, isključivo u cilju pokrivanja osnovnih troškova seminara.

Molimo vas da popunjeni formular pošaljete elektronskim putem na e-mail menadžera Savetodavnog centra SKGO, Darka Drndića: darko.drndic@skgo.org ili putem fax-a na broj: 011 3220566.

Izvor: Vebsajt Stalne konferencije gradova i opština, 7.9.2011.

SEMINAR "NOVI ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU" BIĆE ODRŽAN 22. SEPTEMBRA 2011. GODINE

Seminar "Novi zakon o izvršenju i obezbeđenju" biće održan 22. septembra 2011. godine

Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju stupa na snagu početkom septembra 2011.godine. Brz i efikasan izvršni postupak predstavlja pretpostavku za namirenje poverilaca u kratkom roku, pa time i preporuku za ulaganja u privredu Srbije stranim ulagačima, ali i domaćim privrednicima omogućava stvaranje sigurnih i stabilnih uslova za privređivanje, jer adekvatna sudska zaštita kroz brzu realizaciju potraživanja čini privredni ambijent u Srbiji atraktivnim za poslovanje. Pojedincima i preduzećima brz i efikasan izvršni postupak vraća poverenje u pravnu državu. Novi Zakon uvodi i novi jedinstven sistem"privatnih izvršitelja".

Ciljna grupa:

Pravnici iz privrede.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Novom Zakonu, sa izmenama u postupku izvršenja koje ga čine bržim i efikasnijim, novim režimom pravnih lekova, rešenjima koja čine bržim i efikasnijim neke faze postupka izvršenja koje su do sada bile izuzetno neefikasne (prodaja nepokretnosti, protivizvršenje..). Upoznavanje sa novim sistemom "privatnih izvršitelja" njihovom ulogom, ovlašćenjima, načinom rada i uvođenjem kombinovanog sistema izvršenja, gde stranka može da bira između sudskih i privatnih izvršitelja.

Teme:

· Novine u zakonu o izvršenju i obezbeđenju
· Postupak na osnovu izvršne isprave
· Postupak na osnovu verodostojne isprave
· Postupak po pravnim lekovima
· Novine u postupcima izvršenja prema sredstvu izvršenja (prodaja pokretnih, nepokretnih stvari)
· Pojam i uloga privatnih izvršitelja
· Postupak pred privatnim izvršiteljem

Po završetku polaznik je osposobljen da:

· razume postupak izvršenja i obezbeđenja propisan novim Zakonom
· razume položaj stranaka u postupku, Suda i privatnih izvršitelja, a u cilju ostvarenja svojih prava u izvršnom postupku.
· razume u kojoj meri novine u Zakonu čine postupak bržim, jednostavnijim i efikasnijim, sve u interesu pojedinca ili preduzeća, učesnika u postupku
· razume pojednostavljen režim pravnih lekova

Predavač:

Jovan Kordić je dugogodišnji sudija Privrednog suda u Beogradu, gde je pretežni deo karijere proveo radeći kao izvršni sudija. Autor je brojnih radova o postupku izvršenja u časopisima iz oblasti pravnog izdavaštva,predavač na temu izvršnog postupka na mnogobrojnim seminarima, takođe učesnik je i međunarodnih seminara na temu izvršnog postupka. Bio je član Radne Grupe za izradu Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 22. septembar 2011. od 9.00 do 15.30 časova.

Telefoni: 011/3284-269, 011/3284-761, 011/3284-458 i 062/658-973

E-mail: office@mngcentar.com

Izvor: Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, 7.9.2011.

SEMINAR "TRANSFERNE CENE" BIĆE ODRŽAN 20. SEPTEMBRA 2011. GODINE

Seminar "Transferne cene" biće održan 20. septembra 2011. godine.

U savremenom korporativnom upravljanju transakcije sa povezanim licima (pravnim i fizičkim) imaju posebno mesto i predmet su posebnog tretmana i transparentnog prezentiranja. Često se putem transakcija sa povezanim licima vrše razne zloupotrebe i poreske utaje po cenama van dohvata ruke koje se znatno razlikuju od cena koje bi mogle da se ostvare na tržištu. Zato poreska zakonodavstva, uključujući i naše propise o porezu na dobit, propisuju obavezu utvrđivanja razlika između transfernih i tržišnih cena, njihovo prikazivanje u poreskom bilansu i uključivanje u poresku osnovicu.

U međunarodnim razmerama postoje posebne smernice OECD za transferne cene koje nisu zvanično prevedene na srpski jezik, a od velikog značaja su na putu usaglašavanja domaćeg poreskog prava sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Na transferne cene, nadovezuje se i pitanje utanjene kapitalizacije takođe često evaziono poreski motivisane i svih računovodstvenih i revizorskih aspekata poslovanja sa povezanim licima. Na seminaru će biti prikazani i uslovi za poresko konsolidovanje putem koga se može na zakonit način platiti manji porez na dobit i celokupna procedura grupnog oporezivanja.

Ciljna grupa:

Računovođe, revizori, finansijski rukovodioci, poreski inspektori, poreski savetnici, finansijski konsultanti i svi oni kojima je ova tema neophodna u svakodnevnom radu.

Cilj seminara:

Praktična primena metoda za utvrđivanje transfernih cena propisanih Zakonom o porezu na dobit preduzeća.

Teme:

· Identifikacija povezanih pravnih i fizičkih lica
· Transakcije sa povezanim licima - računovodstveni i revizorski aspekti
· Transferne cene - definicija, značaj za oporezivanje
· OECD Smernice za utvrđivanje transfernih cena
· Metode utvrđivanja transfernih cena (standardne transakcijske metode / metode koje se temelje na dobitku)
· Primena metode uporedive cene na tržištu
· Primena metode troškovi plus
· Primena metode preprodajne cene
· Iskazivanje razlika po osnovu transfernih cena u poreskom bilansu
· Utanjena kapitalizacija i sprečavanje kamata van dohvata ruke
· Poresko konsolidovanje
· Poreske olakšice i povezana pravna lica

Po završetku učesnik je osposobljen da:

Izvrši praktičnu primenu metoda za utvrđivanje transfernih cena (metoda uporedive cene na tržištu, metoda troškovi plus, metoda preprodajne cene) i obračuna transferne cene u skladu sa poreskim propisima Republike Srbije.
Praktično primeni koncept utanjene kapitalizacije i obračun kamata van dohvata ruke, kao i proceduru grupnog oporezivanja - poreske konsolidacije.

Predavač:

Dr Milan Negovanović, poreski i finansijski savetnik. Ranije radio kao eksterni revizor, a bio je i lokalni konsultant SEED-a (projektna organizacija Svetske banke). Autor više knjiga iz oblasti računovodstva, primene Međunarodnih standarda finansijkog izveštavanja, Poreza na dodatu vrednost, kao i finansijskog i poreskog poslovanja nevladinih organizacija i udruženja građana. U stručnim časopisima u zemlji i inostranstvu objavio preko 70 članaka i radova. Bogato predavačko iskustvo na savetovanjima, seminarima i kursevima. Član Komore ovlašćenih revizora i više radnih grupa za donošenje zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti računovodstva i revizije.

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 20. septembar 2011. od 16.00 do 21.00 časova.

Telefoni: 011/3284-269, 011/3284-761, 011/3284-458 i 062/658-973

E-mail: office@mngcentar.com

Izvor: Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, 7.9.2011.

NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA ZA DEVET OGLEDNIH PROFILA TREBALO BI DA BUDU USVOJENI NA NAREDNOJ SEDNICI NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA 27. SEPTEMBRA 2011.

Iako je 14 oglednih profila prebačeno u redovan obrazovni sistem, nastavni planovi i programi još nisu usvojeni

Iako je prošle školske godine devet oglednih obrazovnih profila u srednjim stručnim školama prevedeno u redovan obrazovni sistem, a od ove godine još pet, učenici koji se školuju za ova zanimanja, počeli su školsku godinu učeći po oglednim planovima i programima.

Nastavni planovi i programi opšteobrazovnih predmeta za devet oglednih profila, trebalo bi da budu usvojeni na narednoj sednici Nacionalnog prosvetnog saveta, planiranoj za 27. septembar, potvrdila je za Danas Desanka Radunović, predsednica NPS-a. U međuvremenu, učenici koji su upisali ove profile i dalje će učiti po programima ogleda. Reč je o profilima mesar, pekar, prerađivač mleka, rukovalac-mehaničar poljoprivredne tehnike, poljoprivredni, veterinarski i prehrambeni tehničar, autoelektričar i geodetski tehničar.

Gordana Mijatović, zamenica direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, kaže za Danas da je Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih 24. maja usvojio nastavne planove i programe stručnih predmeta za sve četiri godine za pomenutih devet profila, ali da ti programi još uvek nisu objavljeni u Prosvetnom glasniku.

S druge strane, Nacionalni prosvetni savet je početkom septembra prošle godine usvojio programe opšteobrazovnih predmeta za prvi razred, da ne bi došlo do problema u regularnom početku školske godine, ali je važenje tih programa bilo oročeno samo za školsku 2010-2011. godinu.

"Razlog ovog oročavanja je bio što NPS nije dobio programe opšteobrazovnih predmeta za sve razrede, pa nije mogao da proceni da li su sadržaji samo za prvi razred primereni ili ne, i što nismo dobili evaluaciju ogleda. Sada smo dobili kompletan materijal, ali na prošloj sednici NPS-a nismo usvojili ove programe, jer su članovi Saveta imali primedbe na sadržaje. Dogovoreno je da se primedbe pošalju Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i da nam oni što je moguće pre vrate korigovane programe. Ako stignu, ovi programi bi trebalo da budu usvojeni na prvoj narednoj sednici Saveta", ističe Radunovićeva.
Na pitanje u čemu je razlika između oglednih i programa koji bi trebalo da postanu deo redovnog sistema, Gordana Mijatović kaže da većih razlika ima kada je reč o opšteobrazovnim predmetima.

"U ogledu su u grupi obaveznih opšteobrazovnih predmeta bili srpski jezik, strani jezik, matematika, računarstvo i informatika i fizičko vaspitanje, a sada je taj korpus opšteobrazovnih predmeta "pojačan" ubacivanjem istorije i geografije. Kada je reč o stručnim predmetima, tu nema velikih promena", objašnjava Mijatovićeva.

Za sada je neizvesna sudbina planova i programa još pet oglednih obrazovnih profila (poslovni administrator, finansijski administrator, kuvar, konobar i poslastičar) koji su od 1. septembra takođe "prebačeni" u redovan sistem.

U gimnaziji po starom


Novu školsku godinu učenici gimnazija u Srbiji započeli su učeći po starim nastavnim planovima i programima. Nakon odluke većine članova NPS-a da neće razmatrati inovirane programe za gimnazije, ministar prosvete i nauke Žarko Obradović najavio je u intervjuu Danasu da će iskoristiti zakonsku mogućnost i doneti inovirane programe.

"Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je uradio i inovirane nastavne planove i programe za srednje stručne i umetničke škole. Stav Zavoda je da ministar i za ove programe treba da iskoristi svoje zakonsko pravo i da ih donese, jer je reč o 221 obrazovnom profilu iz 15 područja rada koji su u sistemu, a nisu u ogledu", kaže Gordana Mijatović.

AUTOR: V. ANDRIĆ

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Danas", 7.9.2011.

TOKOM SEPTEMBRA I OKTOBRA MESECA ĆE SE ODRŽATI OPSEŽNA OBUKA ZA DRŽAVNE ORGANE KOJI SE BAVE SPROVOĐENJEM PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE, MEĐU KOJIMA SU SUDOVI I TUŽILAŠTVA, TRŽIŠNI INSPEKTORAT, UPRAVA CARINA I PREDSTAVNICI POLICIJE

Tokom septembra i oktobra 2011. godine održaće se opsežna obuka za državne organe koji se bave sprovođenjem prava intelektualne svojine, među kojima su sudovi i tužilaštva, Tržišni inspektorat, Uprava carina i predstavnici policije. Predstavnici svih navedenih institucija pohađaće osnovni i napredni nivo obuke, i imati priliku da obogate svoja znanja i iskustva pomoću specijalizovanih predavanja o intelektualnoj svojini i slučajevima iz prakse drugih evropskih zemalja, a u cilju unapređenja efikasnosti sprovođenja prava intelektualne svojine, kao i čvršće saradnje organa.

Među predavačima će eksperti iz Danske i Velike Britanije, zatim predstavnici različitih globalnih kompanija sa bogatim iskustvom u ovoj oblasti, kao i brojni stručnjaci Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

PROGRAM OBUKA:

- tržišna inspekcija

7. septembar - Sprovođenje prava intelektualne svojine
20-21. septembar - Specijalizovana obuka

- predstavnici sudova i tužilaštva

9. septembar - Sprovođenje prava intelektualne svojine
12. septembar - Specijalizovana obuka

- Uprava carina

22. septembar - Sprovođenje prava intelektualne svojine
11-14. oktobar - Specijalizovana obuka

- predstavnici policije

24-25. oktobar - Sprovođenje prava intelektualne svojine
25-26. oktobar - Specijalizovana obuka za predstavnike policije
27. oktobar - Specijalizovana obuka za predstavnike jedinice za visokotehnološki kriminal.

Izvor: Vebsajt Zavoda za intelektualnu svojinu, 5.9.2011.

UPUĆEN POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA REALIZACIJU OBUKA NASTAVNIKA ZA PRIMENU STANDARDA POSTIGNUĆA ZA KRAJ PRVOG CIKLUSA OBAVEZNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Rok za prijavu je 29. septembar 2011. godine u 15.00 časova

Ministarstvo prosvete i nauke, u okviru DILS projekta objavljuje poziv za podnošenje izraza zainteresovanosti domaćih organizacija civilnog društva, za realizaciju obuke nastavnika razredne nastave i stručnih saradnika za primenu standarda postignuća za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja i vaspitanja u nastavi srpskog jezika, matematike i prirode i društva.

Obrazovni standardi predstavljaju suštinska znanja, veštine i umenja koja učenici treba da usvoje na kraju određenog nivoa obrazovanja. Obrazovnim standardima, koji predstavljaju rezultate učenja, postavljaju se zahtevi školskog učenja i nastave i ciljevi pedagoškog rada. Zadaci škole kao obrazovne institucije postaju konkretniji i preciznije definisani uz pomoć obrazovnih standarda.

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je razvio obrazovne standarde za prvi ciklus obrazovanja. Nacionalni prosvetni savet je na sednicama 56/18.01.2011. i 57/22.02.2011. godine, usvojio Opšte standarde postignuća - obrazovne standarde za kraj prvog ciklusa osnovnog obrazovanja za srpski jezik, matematiku i prirodu i društvo.

Ministarstvo prosvete i nauke, u okviru DILS projekta poziva domaće organizacije civilnog društva da pruže podršku u procesu realizacije ovih obuka, dobijanjem granta.

Stručno osnaživanje učitelja treba da bude podržano i kroz široko multimedijalno informisanje (stručni članci, pripremljeni materijali na CD-u). Planirana je i posebna obuka za učitelje koji realizuju obrazovno-vaspitni program na jezicima nacionalnih manjina.

Sve organizacije civilnog društva zainteresovane za učešće u realizaciji projekta treba da podnesu svoju prijavu isključivo elektronskim putem. Rok za prijavljivanje na konkurs je do 29. septembar 2011. godine u 15.00 časova.
Detaljne informacije o konkursu:: http://www.dils.gov.rs/documents/filesEducation/septembar2011/01_Poziv_obuka_nastavnika.pdf

Izvor: Vebsajt Ministarstva rada i socijalne politike - DILS, 5.9.2011.

OD UKUPNO 20 PODZAKONSKIH AKATA ZAKONA O SPORTU MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA DO SADA USVOJILO OSAM

Ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Snežana Samardžić-Marković saopštila je da je to ministarstvo Savetu za sport na današnjoj sednici predstavilo sadržaje i dinamiku izrade podzakonskih akata, odnosno pravilnika koji se tiču rada ovog tela.

Samardžić-Marković je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice ovog saveta, navela da je reč o primeni Zakona o sportu i dodala da je resorno ministarstvo već usvojilo osam podzakonskih akata od dvadeset, koliko je predviđeno Zakonom.

Sada je najvažnije da ljudima u sportu objasnimo i približimo Pravilnik o upisu u Registar sportskih organizacija, istakla je ona i napomenula da proces upisa u Agenciji za privredne registre počinje 22. septembra.

"Pored razgovora o procedurama za kandidaturu za organizaciju međunarodnih sportskih događaja, na sednici su predstavljene aktivnosti Ministarstva na izradi predloga poreskih olakšica za ulaganje u sport, što je jedna od mera kojom će se direktno uticati na poboljšanje uslova u oblasti sporta", naglasila je Samardžić-Marković.

U vezi sa tim, kako je istakla, resorno ministarstvo je pokrenulo istraživanje koje se bavi komparativnom analizom ovakvih poreskih olakšica u zemljama EU, a na osnovu kojeg će se izraditi preporuke za unapređenje finansiranja sporta.

"Krajnji cilj ovih aktivnosti je novi, bolji i kvalitetniji model finansiranja sporta", navela je Samardžić-Marković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 5.9.2011.

SEMINAR "PARTNERSTVO ZA PROMENU PORESKOG SISTEMA" 15. I 16. SEPTEMBRA 2011. Rok za prijavu je 9. septembar 2011. godine

Seminar "Partnerstvo za promenu poreskog sistema", biće održan 15. - 16. septembra 2011. godine (Beograd, Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9) , u organizaciji Unije poslodavaca Srbije i BUSINESSEUROPE (Konfederacija udruženja poslodavaca Evropske Unije).

Seminar je deo projekta BOSMIP IV, a cilj je razvoj socijalno-ekonomskih partnerstava koje mogu doprineti bržem i kvalitetnijem postizanju cilja, u ovom slučaju promene poreskog sistema.

Tokom seminara strani eksperti će prezentovati rešenja i iskustva Austrije i EU i odgovarati na pitanja učesnika, a predviđena je i kraća radionica. Više detalja se nalazi u priloženim dokumentima.

Seminar je besplatan, a učesnicima će biti obezbeđen smeštaj i nadoknađeni putni troškovi u skladu sa pravilima Evropske komisije ukoliko je to neophodno.

S obzirom na ograničen broj učesnika, učešće potvrditi najkasnije do 9. septembra 2011. godine popunjavanjem Obrasca za registraciju koji molimo da dostavite na e-mail n.cupac@poslodavci.rs ili na faks 011/2160-988.

Izvor: Unija poslodavaca Srbije, 5.9.2011.

NAJAVLJENA MOGUĆNOST ODLAGANJA PRIMENE PRAVILNIKA KOJI PREDVIĐA DA VOZAČI AUTOMOBILA OD 1. NOVEMBRA MORAJU DA IMAJU SVE ČETIRI ZIMSKE GUME U ZIMSKOM PERIODU

SKUPŠTINA O PATENTIMA I AUTORSKIM PRAVIMA

Tanjug, Beta, B92,

Posle jednomesečne letnje pauze poslanici Skupštine Srbije vratili se u poslaničke klupe. Na vanrednoj sednici parlamenta biće razmatrana tri zakonska predloga.

To su predlog zakona o železnici i o patentima, kao i izmene i dopune Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Poslanici bi tokom septembra trebalo da usvoje zakone o javnoj svojini i o restituciji, čije je donošenje Evropska komisija odredila kao uslove za davanje pozitivnog mišljenja na zahtev Srbije za dobijanje statusa kandidata za članstvo u EU.

Takođe, treba da usvoje i predložene zakone o krivičnom i o parničnom postupku, koji su takođe uslovi EK.

Pored toga, parlamentarce u skupštinskoj proceduri čeka više od 40 zakonskih predloga, koje im je na usvajanje uputila Vlada Srbije.

Predsednica Skupštine Slavica Đukić Dejanović rekla je da bi bilo dobro da se ti zakoni donesu u redovnoj proceduri, a ne po hitnom postupku, jer će onda poslanici imati dovoljno vremena da se upoznaju s tekstom zakona.

"S druge strane, očekujem da će nadležni odbori svakako imati i javna slušanja, što će takođe sa svoje strane biti doprinos da kvalitet zakona bude bolji. Složićemo se da se radi o vrlo složenoj materiji i delikatnoj sa svih aspekata, pre svega sa finansijske moći države da se primene ti zakoni, posebno Zakon o restituciji", kazala je ona.

Skupština Srbije završila je načelnu raspravu o predloženom zakonu o železnicama, a rad će nastaviti sutra, kada će poslanici debatovati o druga dva zakona koji su na dnevnom redu tekuće sednice.
Poslanici će tako voditi raspravu u predloženom zakonu o patentima, kao i o izmenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Poslanici Skupštine Srbije danas su se vratili zakonodavnim obavezama, gde su ih "dočekale" mnogobrojne teme - zakon o železnici, odluka Ustavnog suda o duplim funkcijama.

U susret predstojećim izborima, novinare je zanimalo i da li će izborna kampanja uticati na rad najvišeg zakonodavnog tela u zemlji, na šta je iz vladajuće većine stigao odričan odgovor, dok je deo opozicije uveren da će upravo tada doći do izražaja oštra retorika i razlike u vladajućoj koaliciji, a skupštinska sala postati poligon za politička prepucavanja.

U Domu narodne skupštine danas je počela dvodnevna Regionalna konferencija parlamentarnih tela za nadzor bezbednosno-obaveštajnih službi zemalja Jugoistočne Evrope, koja se bavi kontrolom službi bezbednosti i tajnosti podataka.

Za ponedeljak, 12. septembar, sazvana je i naredna sednica parlamenta, na čijem su dnevnom redu i predloženi zakoni o krivičnom i o parničnom postupku, kao i Predlog zakona o rehabilitaciji.

ODLUKA USTAVNOG SUDA O NESPOJIVOSTI FUNKCIJA STUPILA NA SNAGU

Izvor: Tanjug

Beograd -- Odluka Ustavnog suda o nespojivosti funkcija, današnjim objavljivanjem u "Službenom glasniku", stupila je na snagu.

Ustavni sud je proglasio neustavnom odredbu kojom je neposredno izabranim funkcionerima bilo dopušteno da obavljaju više funkcija, bez provere Agencije za borbu protiv korupcije da li su u sukobu interesa.

Danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda u "Službenom glasniku" prestaje da važi odredba člana 29. stav 3 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Odredbe tog člana, koje su "pale" na Ustavnom sudu, unete su u zakon amandmanom koji je prihvatila poslanička većina u parlamentu. Spornu odredbu Ustavni sud je razmotrio na predlog Agencije za borbu protiv korupcije i na sednici 7. jula utvrdio da nije u saglasnosti s Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorom.

Njome je izmenjen član 82. osnovnog zakona kojim su, kao prelaznim rešenjem, regulisana pravila za rešavanje sukoba interesa u obavljanju javnih funkcija.

Prema zakonu, funkcioner koji je na dan 1. januara 2010. vršio više javnih funkcija, a nije se do 1. aprila opredelio koju će nastaviti da obavlja, bio je dužan da do 1. septembra iste godine obavesti Agenciju koje sve funkcije obavlja.

Agencija, po prijemu obaveštenja, utvrđuje da li se vršenjem više javnih funkcija ugrožava nepristrasno vršenje javne funkcije, odnosno da li to predstavlja sukob interesa.

Ako utvrdi da postoji sukob interesa, Agencija donosi odluku kojom određuje rok, koji ne može biti duži od 30 dana, u kojem je funkcioner dužan da prestane s vršenjem nespojivih funkcija.

Međutim, član 29. stav 3. dopuštao je da "funkcioner izuzetno može da nastavi obavljanje jedne javne funkcije, a uz nju i javne funkcije na koje je izabran neposredno od građana, kao i javne funkcije koju je zakonom i drugim propisom obavezan da vrši", bez prethodne saglasnosti Agencije za borbu protiv korupcije.

Ustavni sud je utvrdio da upravo ovaj stav, nije u saglasnosti s Ustavom i Konvencijom UN protiv korupcije.

U obrazloženju odluke Suda je istaknuto da je, prema zakonu, za sve funkcionere izuzetak od pravila moguć samo na osnovu saglasnosti Agencije za borbu protiv korupcije, uključujući i one "zatečene" na funkcijama 1. januara 2010. godine, kada je zakon stupio na snagu.

Sud je ocenio da su osporenom odredbom "uslovi za stupanje funkcionera na potpuno iste funkcije različito postavljeni u zavisnosti od vremena kada je funkcioner na njih stupio", kao i da omogućava da funkcioner može da nastavi da obavlja i bilo koju drugu javnu funkciju "čak i kada sukob interesa evidentno postoji".

Zbog toga osporena odredba nije saglasna s ustavnim načelom jednakosti svih pred Ustavom i zakonom i njome se krši načelo o zabrani sukoba interesa, navedeno je u obrazloženju odluke Suda.

Pored toga, kako je ocenjeno, osporena odredba nije u saglasnosti s načelom vladavine prava koja se ostvaruje povinovanjem vlasti Ustavu i zakonu u svemu, pa i u poštovanju načela zabrane sukoba interesa.

Sud je ukazao da se ustavno ovlašćenje zakonodavca da odredi kada postoji sukob interesa ne može tumačiti i kao ovlašćenje da se u situacijama kada nije izričito propisano da ne postoji sukob interesa između tačno definisanih javnih funkcija, potpuno isključi postupak utvrđivanja sukoba interesa u svakom konkretnom slučaju.

Pored toga, prema oceni Ustavnog suda, osporenom odredbom narušava se i ustavni princip podele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku jer ona omogućava nedozvoljen uticaj jedne grane vlasti na drugu kroz mogućnost istovremenog vršenja inače nespojivih funkcija.

Prema mišljenju Suda, osporena odredba ne doprinosi jačanju sistema sprečavanja sukoba interesa, što predstavlja jedan od temeljnih principa prihvaćene Konvencije UN o borbi protiv korupcije.

PREDLOG DA VOJVODINA BUDE VLASNIK DELA ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE

Tanjug

Vlada Vojvodine predložila je danas da Vlada Srbije dopuni Predlog zakona o železnici i preciznije uredi pitanje svojine nad železničkom infrastrukturom, tako da predvidi mogućnost da pokrajina bude vlasnik železničke infrastrukture i njom upravlja.

Pokrajinska vlada je, kako je navedeno u saopštenju, usvojila Informaciju o Predlogu zakona o železničkom saobraćaju, koji bi uskoro trebalo da se nađe pred poslanicima Narodne skupštine Srbije.

Potpredsednik vojvođanske vlade i pokrajinski sekretar za privredu Ištvan Pastor podsetio je da je pre nekoliko meseci pripremljen Elaborat o stanju železničkog saobraćaja u Vojvodini i organizovana javna rasprava o budućnosti železnice i modelima železničkog sistema u pokrajini.

U raspravi, u kojoj su učestvovali predstavnici pokrajinskih institucija, privrede i lokalnih samouprava, data je puna podrška predlogu da pokrajina preuzme određene nadležnosti u železničkom saobraćaju, pre svega u oblasti upravljanja železničkom infrastrukturom, na osnovu Zakona o nadležnostima AP Vojvodine.

Sekretar Pastor je rekao da Narodna skupština treba uskoro da usvoji Zakon o železnici i dodao da su ovi predlozi iz pokrajine u skladu sa zalaganjima Vlade Vojvodine povodom Zakona o javnoj svojini, koji bi takođe uskoro trebalo da bude donet.

Pastor je istakao da pokrajina, sem koridorsko-železničkog saobraćaja koji je od međunarodnog značaja, može steći pravo svojine nad prugama koje su od regionalnog značaja, da njima može upravljati i organizovati prevoz i održavanje.

Predloženo je i da pokrajina osniva privredno društvo za obavljanje delatnosti upravljanja železničkom infrastrukturom, kao i da daje saglasnost na visinu naknade za korišćenje železničke infrastrukture koja je u njenom svojini, navedeno je u saopštenju.

USTAVNI SUD SRBIJE FILTER ZA ŽALBE GRAĐANA

Izvor: Tanjug

Ministarka pravde Snežana Malović poručila da će Ministarstvo učiniti sve da Srbija ima što manje predstavki pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.
Prema njenim rečima, "filter" za to biće efikasniji rad Ustavnog suda.

Izmene i dopune Zakona o Ustavnom sudu, čija je izrada u toku, regulisaće, pored radno pravnog odnosa sudija i zaposlenih i način odlučivanja o ustavnim žalbama koje Evropski sud za ljudska prava smatra delotvornim pravnim lekom, rekla je Malovićeva

"Same ustavne žalbe mogu da imaju određenu prethodnu kontrolu, ali ubuduće neće sve ići na sednicu Ustavnog suda, jer je to u velikoj meri doprinosilo da imamo kolokvijalnu zagušenost u radu Ustavnog suda", ukazala je Malovićeva.

Da je Ustavni sud zagušen predmetima, potvrđuje i činjenica da je za svaku žalbu i inicijativu morala da bude sazvana sednica svih sudija, podsetila je ministarka pravde.

Polovina od sedam hiljada žalbi podneta je zbog povrede Ustavom garantovanog prava na suđenje u razumnom roku, a upravo se Ustavni sud, koji treba da zaštiti to pravo, zbog svoje preopterećenosti, godinama pretvarao u još jedan sud koji krši isto to pravo građana, pa se moglo očekivati da se i na Ustavni sud Srbije naši građani žale Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, objašnjava Malovićeva.

Ona je navela da su izmene i dopune Zakona o Ustavnom sudu u fazi izrade i trenutno je u toku prikupljanje mišljenja od nadležnih ministarstava i sekretarijata za zakonodavstvo.

"Očekujem da se one uskoro nađu pred Vladom, a potom, zavisno od redosleda zasedanja i u parlamentu", izjavila je Malovićeva.

U OKTOBRU RASPRAVA O PRAVILNIKU O ZIMSKIM GUMAMA

Tanjug

Primena Pravilnika po kome vozači od 1. novembra moraju da imaju sve četiri zimske gume na automobilima biće odložena ukoliko se utvrdi da ta obaveza iz nekog razloga ne može biti ispunjena, izjavio je danas načelnik Sektora za puteve i bezbednost u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku Demir Hadžić.

O primeni Pravilnika će se raspravljati tokom oktobra, a ukoliko se odloži njegova primena, odluka neće biti doneta zato što proizvođači nisu spremni da na tržištu ponude veće količine zimskih guma, kazao je Hadžić na konferenciji za novinare.

Hadžić je kazao da je prema istraživanju Ministarstva unutrašnjih poslova, u periodu od novembra 2010. godina do 1. aprila ove, 90 odsto vozila imalo ispravnu zimsku opremu, tačnije dve zimske gume na pogonskim točkovima.

Ako u Srbiji ima 1,6 miliona registrovanih putničkih automobila, od čega 20 procenata građana ne vozi u zimskom periodu, onda se može reći da je oko 120.000 neispravnih vozila, naveo je Hadžić.

On je podsetio i da je pravilnik po kome zimska oprema, između ostalog podrazumeva samo dva zimska pneumatika, donet još 1982. godine.

NOVI KOMPLETI PRVE POMOĆI U VOZILIMA OD 19. SEPTEMBRA

Vlasnici 1,7 miliona registrovanih automobila i motocikala imaju nešto manje od dve nedelje da nabave nove komplete prve pomoći, a ukoliko se ogluše o ovu obavezu predviđene kazne se kreću od 5.000 do 600.000 dinara, rečeno je danas na konferenciji za novinare.

Vozači su obavezni da od 19. septembra imaju u automobilu novi komplet prve pomoći čiji je sadržaj odobrila Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, kazao je direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Stojadin Jovanović na konferenciji za novinare.

Prema njegovim rečima, prva pomoć moraće da se menja na svakih pet godina, a kazna iznosi 5.000 dinara za vozače i od 60.000 do 600.000 za pravno lice.

Ukoliko određenom medicinskom sredstvu istekne rok trajanja, vozači će moći da ga zamene ispravnim proizvodom i ceo set će se smatrati važećim. Bitno je da su sva sredstva u kutiji na broju i da su ispravna, tj. da imaju odgovarajući rok trajanja, bez obzira na datum naveden na kutiji, objasnio je Jovanović.

On je dodao da je do sada prodato oko milion kompleta za pružanje prve pomoći.

Hadžić je podsetio da je poslednjih 20 godina iz obuke vozača bila isključena obuka za primenu prve pomoći.

Osim primene prve pomoći, većoj bezbednosti na putevima može da doprinese bolje stanje puteva, ali i voznog parka, kao i edukacija, istakao je Hadžić.

"Promena stanja na putevima, ali i kvaliteta voznog parka može se očekivati u narednih pet do 10 godina, ali edukacija se mora primenjivati još od najranijeg perioda života, jer poštovanje pravila u saobraćaju nije samo u cilju izbegavanja kazne nego radi spasavanja života", kazao je Hadžić.

Hadžić je istakao da je ove godine u saobraćaju poginulo 20 lica više nego prošle godine, od čega je 70 odsto povećan broj pešaka, jer se na njih najteže utiče da poštuju pravila.

IZMENE ZAKONA O GENETSKI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA NIJE USLOV ZA ULAZAK SRBIJE U SVETSKU TRGOVINSKU ORGANIZACIJU

Beta, RTV

Izmena Zakona o genetski modifikovanim organizmima (GMO) nije uslov za ulazak Srbije u Svetsku trgovinsku organizaciju (STO), ali dok traju pregovori svaka članica te organizacije može da zahteva prilagođavanje bilo kog zakona, saopštilo je danas Ministarstvo ekonomije Srbije.

"Promena tog zakona, nije zahtev samo Sjedinjenih Američkih Država, već je reč o sistemskom pitanju koje svaka zemlja u pristupanju mora da reši pre ulaska u STO i tu svakako nije reč o blanko dozvoli proizvodnje i prometa GMO", rečeno je danas agenciji Beta u Ministarstvu ekonomije, koje je zaduženo za pregovore o ulasku Srbije u STO.

Kako se ističe, neophodno je da Srbija u okviru EU integracija i procesa pristupanja STO uskladi domaću regulativu u vezi trgovine genetski modifikovanim proizvodima sa zakonodavstvom EU, kao i Sporazumom o primeni sanitarnih i fitosanitarnih mera STO koji primenjuju sve 153 članice STO.

Na pitanje da li novi zakon o GMO hrani urađen u ukoliko jeste da li će se izmena odnositi samo na dozvolu prometa, odnosno uvoza GMO hrane na srpsko tržište ili i na njeno gajenje, u Ministarstva ekonomije je rečeno da Ministarstvo poljoprivrede kao nadležno za tu oblast, "sve to ima u vidu pri izradi izmena postojećeg Zakona o GMO, a o tome se redovno izveštavaju i članice Radne grupe za pristupanje Republike Srbije STO".

Vlada Srbije do sada nije nagovestila da će menjati postojeći zakon i još uvek tvrdi da je njena politika očuvanje i afirmacija Srbije kao zemlje u kojoj se proizvodi zdrava hrana.

Prema pisanju beogradskih medija, zakon kojim se zabranjuju proizvodnja i promet GMO u komercijalne svrhe u Srbiji, a koji je na snazi od juna 2009. godine, neće biti uskoro menjan, niti je to bilo u planu prethodne administracije, niti će to učiniti sadašnji ministar poljoprivrede Dušan Petrović.

Istovremeno, navodi se i da je novi zakon urađen i da se čeka politički povoljan trenutak za njegovo usvajanje.

Srbija u STO trenutno ima status posmatrača, ali je u martu pozdravljeno intenziviranje njenih napora u prilagođavanju svojih pravnih odredbi pravilima STO, bez preciziranja o čemu se radi.

U Evropskoj uniji (EU) je odobreno 35 genetskih modifikacija pojedinih biljnih vrsta. One se mogu puštati u promet kao genetski modifikovana hrana za ljude i životinje, kao i sirovina za dalju preradu, a radi se pored ostalog o soji, šećernoj repi, pamuku, duvanu, kukuruzu.

Među zemljama koje zabranjuju sve ili pojedine GM proizvode su Poljska, Austrija, Bugarska, Grčka, Luksemburg, Francuska, Nemačka i Mađarska.

Srbija već nekoliko godina sprovodi uništavanje genetski modifikovanih zasada, a najviše soje.

Prošle godine je Ministarstvo poljoprivrede obavilo 1.100 kontrola parcela ukupne površine 3.000 hektara, kako bi se utvrdilo ima li u Srbiji genetski modifikovane soje.

Na 98 parcela, površine 122 hektara, nađeni su GMO usevi soje, a podneto je 98 prekršajnih i krivičnih prijava.

Među stručnjacima postoje velika neslaganja kada je reč o posledicama po zdravlje ljudi genetski modifikovane hrane.

Tehnologija uzgoja biljaka je olakšana, ali se sumnja da takvi organizmi u pojedinim slučajevima mogu biti štetni po ljude.

MINISTARSTVO FINANSIJA NAJAVLJUJU IZMENE ZAKONA, KOJE ĆE OMOGUĆITI ISTOVREMENU UPLATU NETO ZARADA I SVIH POREZA I DOPRINOSA

Srbija je u poslednja četiri meseca uplatila doprinose za skoro 19.000 radnika, za šta je iz budžeta izdvojeno pet milijardi dinara. Iz resornog ministarstva najavljeno pooštravanje kontrole uplata zbog povećanja dugova za doprinose. U poslednja četiri meseca Srbija je, umesto nesavesnih poslodavaca, uplatila doprinose za skoro 19.000 radnika. Za to je iz budžeta potrošeno oko pet milijardi dinara. Kako se, uprkos intervenciji države, dugovi za doprinose povećavaju, iz resornog ministarstva najavljuju pooštravanje kontrole uplata.

Preduzeća za doprinose duguju oko 230 milijardi dinara. Kako se većina njih priprema za privatizaciju ili je u stečaju i likvidaciji, u poreskoj upravi kažu da je 92 odsto duga nenaplativo, jer zakon tu ne dopušta prinudnu naplatu, a tamo gde je to moguće, postupci dugo traju.

"Poslodavci kada puste neto zarade, bez obračuna doprinosa, mi podnosimo protiv njih krivične i prekršajne prijave, ali se to i dalje ponavlja. Oni verovatno nemaju para. Neki gledaju na to kao na kupovinu mira kod radnika, tako što im daju zaradu, a drugi verovatno i nemaju nameru da plate. Ovome se ne može stati na put ukoliko se ne obavežu banke da ne puštaju neto zaradu bez obračuna poreza i doprinosa", rekla je Rada Kostić iz Poreske uprave.
Država je do sada otkupila oko 600.000 godina radnog staža i za to potrošila oko 250 miliona evra. U Ministarstvu finansija najavljuju izmene zakona, koje će omogućiti istovremenu uplatu neto zarada i svih poreza i doprinosa, kao što je u nekim susednim zemljama.

PLANIRANJE DRUGOG PAKETA EKONOMSKIH MERA ZA JESEN

Tanjug

Potpredsednica Vlade Srbije Verica Kalanović izjavila je da će se danas sastati sa predstavnicima Privredne komore Srbije i Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i privrednicima iz njenog kabineta na kojem će zbog rizika nadolazećeg talasa ekonomske krize biti planiran i predložen drugi paket ekonomskih mera za jesen u Srbiji.

Kalanovićeva je, gostujući na Televiziji Pink, najavila da se planira "olakšanje privrednicima i vraćanje privredi određenog dela novca kako bi smo mogli da privrednu aktivnost okrenemo iz blagog minusa ponovo u rast".

Ona je najavila da će paket sadržati desetak mera koje će predviđati ono što Vlada i Narodna banka moraju da urade da bi privrednici u Srbiji poslovali sa olakšanjem i rasterećenjem da bi imali nešto više novca i "da bi smo ovu privrednu aktivnost koja u ovom trenutku preti da ode u recesiju vratili na onaj blagi rast koji smo imali do pre nekoliko meseci".

Prema njenim rečima, zbog ostvarenih rezultata ukinute su antikrizne mere koje su uvedene za prvi talas ekonomske krize.

Rebalans budžeta neće pogoditi radove na Koridoru 10 koji je nacionalni prioritet, najavila je Kalanovićeva.

Međutim, radovi i realizacija će biti odloženi za godinu dana na nekim projektima koji nisu od nacionalnog značaja, ali su važni za neke lokalne sredine, rekla je Kalanovićeva.

Ona je istakla da se na sastanku kod premijera Mirka Cvetkovića juče razgovaralo o "kosturu za naredni rebalans budžeta i da je štednja potrebna na mnogim mestima".

Kalanovićeva je izrazila žaljenje što će "gotovo sedam milijardi biti uštede na kapitalnim projektima u gradu Beogradu na razdelu Ministarstva ekonomije koje finansira projekte za Nacionalni investicioni plan".

Prema njenim rečima, rebalans budžeta znači da će se morati 29,3 milijarde dinara manje da troši nego što je predviđeno na početku godine, što je moguće odgovornošću na svim nivoima.

Na pitanje o dogovorenoj preventivnoj pomoći od jedne milijarde evra MMF za koju je uslov prethodno donošenje zakona o restituciji i rebalansa budžeta, Kalanovićeva je odgovorila da

ta milijarda iz predostrožnosti za Srbiju znači sigurnost.

Ta milijarda pokazuje da je Srbija spremna da napravi planiranu ravnotežu sa 4,5 odsto budžetskog deficita i sa nešto većim stavkama na određenim rashodima nego što je planirano koje "ne sme da probije" i dodala da očekuje "da taj novac neće biti uzet".

Ona je dodala da ne može da pretpostavi šta će se dogoditi sa najavom drugog talasa ekonomske krize i da "ne smemo da dozvolimo da zemlja bude uništena zato što želimo da štedimo i zadovoljimo sve zahteve MMF-a".

Govoreći o ekonomskim rezultatima proteklog skupa u Beogradu povodom pola veka pokreta nesvrstanih Kalanovićeva je rekla da je Srbija imala šta da ponudi i da srpska privreda može da bude partner nesvrstanim zemljama kao što je bila i pre 50 godina.

Ona je ukazala na važnost susreta sa predstavnicima Indije, koja je značajna u oblasti informacionih tehnologija, zatim Brazila, Egipta, Etiopije o mogućnosti izvoza traktora IMR-a i Alžira o poslovima značajnih infrastrukturnih projekata domaće građevinske operative u toj zemlji.

JEGER: BEZ REBALANSA I RESTITUCIJE NEMA ARANŽMANA SA MMF-OM

Tanjug

Ukoliko do kraja ovog meseca Vlada Srbije ne prosledi parlamentu zakone o restituciji i rebalansu budžeta za 2011, i ako ih parlament ne usvoji, Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda neće moći da krajem septembra Srbiji i formalno odobri novi, milijardu evra vredan aranžman iz predostrožnosti, izjavio je šef misije MMF-a za Srbiju Albert Jeger.

"Ukoliko bilo koji od dva koraka ne bude sproveden, odobrenje aranžmana će biti odloženo", poručio je Jeger u intervjuu za nedeljnik NIN.

On je istakao da je još "prerano" za odgovor na pitanje da li će u tom slučaju aranžman iz predostrožnosti propasti ili će samo biti odložen dok se i ta dva uslova ne ispune.

"To će zavisiti od uzroka i dužine odlaganja. Ukoliko je, na primer, odlaganje značajno, neke mere u okviru programa bi morale da budu predmet novih pregovora, a ovo bi moglo da uzrokuje nova odlaganja i neizvesnosti u smislu da li je dogovor moguće postići", upozorio je Jeger.

Šef misije MMF-a naglasio je da Vlada Srbije „mora da se drži fiskalnih pravila, iako postoje teškoće da se postignu zacrtani fiskalni ciljevi".

Prema njegovim rečima, ako se ništa ne preduzme deficit budžeta za 2011. bio bi za oko 30 milijardi dinara veći od planiranog, a bez promena u budžetskoj politici, taj manjak bi se u 2012. povećao za čak 90 milijardi dinara.

Jeger je istakao da ne postoje garancije da će Vlada Srbije ispuniti sve što je dogovoreno, ali kako je naglasio "ne postoji ni prostor za drugačije delovanje".

"Imala program sa MMF-om ili ne, vlada će morati da živi u relativno skučenom prostoru", precizirao je Jeger.

Komentarišući činjenicu da će aranžman sa MMF-om, ako bude i formalno odobren, važiti 18 meseci i da će u međuvremenu biti održani parlamentarni izbori u Srbiji, Jeger je istakao da će nova vlada imati pravo da pregleda aranžman i da odluči da li joj odgovara ili ne.

"Mogu da nam se obrate i kažu hoćemo ponovo da pregovaramo ili da neke stvari izmenimo. Važno je da se ciljevi programa postignu, a kako će da budu postignuti, to je stvar pregovora. Naša očekivanja su da će i nova vlada nastaviti sa primenom aranžmana, ali će to biti odluka nove vlade", kazao je Jeger.

PO POLA MILIONA EVRA ODŠTETE ZA HILJADE GRAĐANA

Tanjug

Pola miliona evra je maksimalni iznos koji će bivši vlasnici oduzete imovine u procesu restitucije moći da dobiju, izjavio je potpredsednik Vlade Srbije Božidar Đelić i dodao da je to limitirani iznos po nasleđu i po osobi.
On je objasnio da se do iznosa od pola miliona evra došlo "posle dugog vaganja i na osnovu iskustava zemalja u okruženju, poput Hrvatske, koja je odredila isti limit".

Đelić je u intervjuu za "Blic" rekao da je u konačnoj verziji Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju cilj da se parama svih građana ispravi nepravda u najvećem broju slučajeva, a ne da se stvori nova klasa ultrabogataša.

"Procene su da bi od 150.000 zainteresovanih, par hiljada ljudi moglo da dobije i više od tog iznosa da nema ograničenja. Oni bi uzeli veći deo sume od dve milijarde evra nauštrb svih drugih koji potražuju obeštećenje. Ovo rešenje je od opšteg interesa jer će omogućiti da ogromna većina ima veću korist od restitucije. Istovetno ograničenje primenila je i Hrvatska", kazao je Đelić.

On je na pitanje da li za svaku imovinu može da se dobije po pola miliona evra odgovorio da je "pola miliona evra maksimalni iznos po nasleđu i po osobi".

"Na primer, ako neko nasleđuje imovinu od nekoliko bivših vlasnika, taj neko neće moći da dobije više od pola miliona evra, bez obzira na broj vlasnika koje nasleđuje. Ako se neki delovi nasledstva mogu vratiti u naturi, to će biti i urađeno", kazao je Đelić.

Na konstataciju da mnogi građani negoduju zbog toga što se u vreme krize izdvajaju tolika sredstva, Đelić je rekao da restitucija interesuje oko 150.000 građana i njihovih porodica i izrazio uverenje da će velika većina građana podržati "razumno ispravljanje ove nepravde, ali ne na način da se iz budžeta Srbije, odnosno poreza koje plaćaju ljudi koji imaju prosečnu platu 320 evra, formiraju bogataši čija je imovina vredna desetine miliona evra".

Vlada Srbije je u utorak, posle mesec dana javne rasprave, utvrdila Predlog zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju uz prateće izmene i dopune Zakona o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama kao i Predlog zakona o javnoj svojini.

"DRŽAVA NIJE VAŽNIJA OD POJEDINCA"

Izvor: Tanjug

Beograd -- Ombudsman Saša Janković kaže da tek posle deset godina evrointegracija počinje da se stvara svest da javni interes ne može biti iznad interesa pojedinca.

Janković je rekao da je društvo napredovalo u poštovanju ljudskih prava i da su formirane institucije za zaštitu ljudskih prava, ali da država i dalje teži da bude važnija od pojedinca.

On sam, od kada je imenovan na funkciju ombudmana, prvi put ustanovljenu u Srbiji krajem 2007. godine, borio se, kaže, da država prestane da bude važnija od "čoveka sa imenom i prezimenom".

Opstrukcija vlasti bila je, ukazuje, očekivana prepreka na tom putu, a sa njima su se "bez izuzetka, susreli predstavnici svih nezavisnih institucija zaduženih za kontorolu vlasti" - od poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, preko zaštitnika građana, do poverenika za ravnopravnost.

"Opstrukcija je, na primer, ako nakon izbora za zaštitnika građana ceo politicki establišment shvati da je stvar sa poštovanjem ljudskih prava završena, a ombudsman tek treba da krene u kontrolu rada desetina hiljada organa javne vlasti, za šta mu je neophodna stručna služba", kaže Janković i nastavlja:

"Umesto toga, on godinama nema prostor za rad, a kada najzad krene u kontrolu, svi se iščuđavaju, donose se i menjaju zakoni, a sve u cilju sužavanja domena kontrole", kaže Janković dodajući da je sličan scenario zabeležen i kod ostalih srodnih institucija.

Naglasivši da pravi kapacitet nezavisnih institucija zaduženih za zaštitu prava građana i kontrolu vlasti i dalje nije dostignut, te da su ljudi u Srbiji, kada je Srbija krenula putem integracija, očekivali, delom i nerealno, znatno više.

"Očekivali su da će, kad pređemo iz ranijeg sistema u novi, biti 'med i mleko' i da će se sa neznatno manje ili neznatno više rada mnogo bolje živeti. U međuvremenu su se desile mnoge promene u svetu, pa ekonomska i socijalna prava nisu ni približno na nivou koji su ljudi očekivali, a političari neodgovorno obećavali da će biti", kaže Janković.

Govoreći o najvećim problemima sa kojima građani dolaze kod ombudsmana, Janković ističe da su to pre svega ugrožena ekonomska i socijalna prava.

Ima građana koji pet godina nisu primili platu ili kojima zadnjih deset godina nisu uplaćeni doprinosi, kaže Janković ocenjujući da su to "stravične životne situacije".

Uz ocenu da se situacija ipak promenila nabolje, on ukazuje da je za "sveukupni ekonomski prosperitet neophodno da se i dalje insistira na poštovanju zakona, kao i da se iz javne vlasti odstrane oni koji tu ne pripadaju, ni po stručnosti ni po integritetu".

"Nema tih para koje mogu da ostanu u našim džepovima ako su toliko šuplji koliko jesu", podvukao je Janković.
On dodaje i da bi voleo da je deset godina od početka integracija sprsko društvo tolerantnije i otvorenije, umesto što, kao i mnoga druga društva na svetu, postaje sve nasilnije.

Ulični rat viđen na Paradi ponosa prošle godine, smatra Janković, rezultet je "dugo 'negovanog' i dugo tolerisanog nasilja".

"Kada nema dovoljno konzistentnosti i principijelnosti u ponašanju države, onda se u njoj rađa nasilje. Neki ljudi jednostavno ne znaju gde su granice i ne shvataju da to što im se nešto ne sviđa ne znači da mogu svoje protivljenje da izraze nasiljem", kaže ombudsman.

On dodaje da je, kada država teži da vlada silom, a građani odmetnuti od zakona posežu za nasiljem, građanin koji poštuje zakon "u sendviču".

"Ne znam ko će pobediti u tom ratu. Nadam se da će to biti snage reda i mira u odnosu na one koji su se odmetnuli od zakona. Ja lično ne vidim drugi put nego da nastavimo svi da insistitramo na tome da su sloboda čoveka i njegova prava ipak najviša vrednost koja ne može biti potisnuta nikakvim državnim razlogom", zaključuje Janković.

CRKVE NEZADOVOLJNE ZAKONOM O VRAĆANJU IMOVINE

Tanjug

Predstavnici tradicionalnih crkava i verskih zajednica u Srbiji kritikovali su danas najavljene izmene Zakona o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama, jer predloženi akt, kako je ocenjeno, smanjuje postojeći nivo njihovih zagarantovanih prava.

Vladika bački Irinej rekao je na konferenciji za novinare da predviđene Izmene i dopune zakona predstavljaju, kako je rekao, smišljen plan kako da se obaveza vraćanja imovine svede na minimum kako za crkve i verske zajednice tako i za građane.

"Ministar Đelić je izjavio da će taj zakon značiti ispravljanje istorijske nepravde, ali način na koji se on menja, odnosno, nemanje uvida u najavljene izmene i nepostojanje kvalitetne rasprave, znači u stvari potvrđivanje te nepravde", ocenio je vladika Irinej.

Zamerke su upućene i na račun nesprovođenja postojećeg zakona, čiju je blokadu, kako je naveo beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar, vlada sama sprovodila.

"Ne donošenjem rešenja o zahtevima crkava i verskih zajednica u zakonskom roku od šest meseci, vlada ih je dovela u situaciju da ostanu bez dela imovine, iako su postupile po zakonu", naveo je Hočevar.

Zamenik rejs ul-uleme i muftija srbijanski Muhamed Jusufspahić naveo je da Islamskoj zajednici do sada nije vraćeno ništa od imovine, a čini se da će ponuđenim rešenjem za to biti još manje nade.

"Vlada Srbije, koja je dužnik, ovim zakonom hoće da smanji dug i na taj način krši prava crkava i verskih zajednica, zagarantovanih Ustavom", ukazao je on.

Predstavnici tradicionalnih crkava i verskih zajednica u Srbiji kritikovali su i Predlog zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, jer njime nije predviđena zamenska restitucija i ograničena je visina novčanog obeštećenja na 500.000 evra, bez obzira na vrednosti oduzete imovine.

"Predlog zakona, takođe štiti lica koja su nesavesno stekla oduzetu imovine, bez naknade ili ispod tržišne ili otkupne cene, a predviđeno je i da vlada ne vraća oduzetu imovinu koja je prešla u režim društvene svojine, već samo podržavljenu imovinu", kazao je Jusufspahić.

Zabranjeno raspolaganje imovinom koja je predmet restitucije

Predlogom zakona o vraćanju imovine i obeštećenju zabranjeno je raspolaganje imovinom koja je predmet restitucije i definisano da bivši vlasnici u tom postupku mogu dobiti najviše pola miliona evra.

Predviđeno je da imovina oduzeta različitim aktima o nacionalizaciji ili agrarnim reformama nakon 1945. godine pravim vlasnicima bude vraćena u naturalnom obliku, ili obeštećenjem putem državnih obveznica i u novcu.

Ako se oduzeta nepokretnost ne može vratiti u celini, bivšem vlasniku će se vratiti njen deo, uz obeštećenje za razliku od vrednosti, propisuju predložene zakonske odredbe, objavljene na sajtu Skupštine Srbije.

Bivši vlasnik, ukoliko oduzeta imovina ne može da bude vraćena, ima pravo na obeštećenje putem obveznica, koje dospevaju u roku od 15 godina i isplaćuju se u godišnjim ratama od 2015. godine, odnosno pet ukoliko je stariji od 70 godina.

U obrazloženju zakona, čiji je predlagač Vlada Srbije, istaknuto je da ukupan iznos obeštećenja ne sme da ugrozi makroekonomsku stabilnost i privredni rast Srbije i navedeno da će ukupan opredeljeni iznos koji se isplaćuje po obveznicama i u novcu iznositi dve milijarde evra.

Bivši vlasnici će, ukoliko poslanici usvoje predloženi akt, imati pravo na bespovratnu akontaciju - koja će iznositi 10 odsto od osnovice obeštećenja i isplaćivaće se u novcu.

Pod imovinom se podrazumevaju oduzete nepokretnosti, preduzeća, kao i pokretne stvari, a ukoliko oduzeta stvar ne postoji usled dejstva više sile, bivši vlasnik nema pravo na obeštećenje.

Nacrtom zakona je definisano da predmet vraćanja mogu biti izgrađeno i neizgrađeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište, postojeće stambene i poslovne zgrade, stanovi i poslovne prostorije i pokretne stvari.

Kako je zakonodavac predvideo, bivšem vlasniku biće vraćeno neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini, na kome je kao vlasnik ili korisnik upisana Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Bivšem vlasniku će neizgrađeno građevinsko zemljište biti vraćeno ukoliko novi vlasnik nije podneo ili ne podnese zahtev za konverziju najkasnije 60 dana i ako se konverzija ne izvrši u roku od dve godine od stupanja predloženog zakona na snagu

Od vraćanja u naturalnom obliku "oslobođene" su nepokretnosti koje su po Ustavu i zakonu isključivo u javnoj svojini, službene prostorije državnih i lokalnih organa, u kojima su smeštena strana diplomatska i konzularna predstavništva.

Takođe, u naturalnom obliku neće biti vraćene nepokretnosti namenjene za reprezentativne potrebe Narodne skupštine, predsednika Republike i vlade, Dvorski kompleks na Dedinju, kao i druga nepokretna kulturna dobra od izuzetnog značaja u državnoj svojini.

Nacrtom zakona propisano je da vlasnici oduzete imovine ne mogu zahtevati naknadu štete po osnovu izgubljene dobiti zbog nemogućnosti korišćenja.

Pravo na vraćanje imaju sva domaća fizička lica koja su bivši vlasnik oduzete imovine ili njegovi zakonski naslednici, zadužbine i strani državljani, ako postoji mogućnost sticanja i nasleđivanja prava svojine.

Predloženim zakonskim odredbama, predviđeno je osnivanje Agencije za restituciju, koja će voditi postupke i odlučivati o zahtevima za vraćanje imovine, isplaćivati obeštećenja.

Agencija će sa radom početi do 1. januara 2012. godine.

BEZ KUTIJE ZA PRVU POMOĆ - KAZNA 5.000 DINARA!

Vlasnici motocikala i automobila su obavezni da od 19. septembra 2011. godine u automobilu imaju novi komplet za pružanje prve pomoći, čiji je sadržaj odobrila Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Vozači bi trebalo do 18. septembra da nabave novi komplet za pružanje prve pomoći usklađen sa srpskim standardom. U suprotnom, vozači koji ne budu imali komplet biće kažnjeni sa 5.000 dinara, dok će za pravna lica kazna iznositi od 60 do 600.000 dinara.

- Do sada je prodato oko milion kompleta za prvu pomoć - kaže zamenik generalnog sekretara Auto-moto saveza Srbije (AMŠ) Stanko Trivić i dodaje da je to oko 50 odsto, jer u Srbiji ima oko dva miliona vozača.

Na konferenciji za novinare, Trivić je dodao da članovi AMŠ-a imaju popust na kupovinu kompleta za prvu pomoć, kao i da on može da se kupi na odloženo plaćanje.

Prva pomoć moraće da se menja svakih pet godina. Ukoliko određenom medicinskom sredstvu iz kutije za prvu pomoć istekne rok, ili bude upotrebljen, vozači će moći u apotekama da kupe novi i tako dopune kutiju za prvu pomoć.

Za registraciju i puštanje u promet kompleta za prvu pomoć odgovorna je Agencija za lekove i medicinska sredstva. Takva odluka je doneta radi zaštite potrošača.

Stojadin Jovanović iz Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije rekao je da je važno da osim ispravnog vozila i ostala oprema u automobilu bude adekvatna.

- Ako ta kutija može spasiti makar i jedan život, onda mi tu meru podržavamo - istakao je Jovanović.

Crveni krst Srbije izradio je i izdao Uputstvio za pružanje prve pomoći, koje je takođe obavezni i sastavni deo kompleta prve pomoći. Međutim, ukoliko neko izgubi to uputstvo ne može ga ponovo kupiti kao i ostala sredstva iz kompleta za prvu pomoć, jer se nigde ne prodaje.

Zamenik generalnog sekretara AMŠ-a Stanko Trivić rekao je da će koliko od sutra AMŠ deliti besplatno Uputstvo za pružanje prve pomoći, ukoliko nekome zatreba.

Uputstvo sadrži kratak opis kako se koristi materijal iz kutije, kao i brojeve telefona koje je potrebno pozvati u slučaju saobraćajne nezgode, osnovne postupke pružanja prve pomoći.

Prema novom Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, u organizacijama Crvenog krsta u Srbiji budući vozači moći će da nauče i polažu prvu pomoć.

Aleksandra Vasić, smedia

SUD USPORAVA MOGUĆI OPORAVAK "FIDELINKE"

Tanjug

Iako je kompanija "Mineko AG" pre više od mesec dana predala korigovan plan reorganizacije "Fidelinke AD", nadležni sud još uvek nije dao plan poveriocima na glasanje, čime se još više dovodi u pitanje mogućnost oporavka subotičkog preduzeća, saopšteno je danas iz "Mineka". 

U sklopu odvijanja stečajnog postupka "Fidelinke" pred Privrednim sudom u Subotici, rešeni da spreče njeno gašenje, predstavnici kompanije "Mineko" kao jednog od većih akcionara, predali su u julu korigovan plan reorganizacije. Stečajni sudija je pomenuti plan trebalo da uputi poveriocima na usvajanje, što se još uvek nije desilo.

 Verujemo u snagu brenda "Fidelinka" i zato činimo sve sa sprečimo nestanak imena,  u koje su generacije potrošača imale poverenje, navode u "Mineku."

Oni navode da su pokušali  da spreče kraj "Fidelinke", podnošenjem korigovanog plana reorganizacije, u čiji kvalitet su ubeđeni, jer će njime biti bolje zaštićeni i zadovoljeni i poverioci i ostali akcionari i zaposleni u kompaniji, dodajući da na njihovo iznenađenje stečajni sudija još uvek nije zakazala izjašnjavanje poverilaca o planu.

Predstavnici odbora poverilaca su, tokom juna, odlučili da se podnosiocu plana reorganizacije dozvoli dodatni period za doradu odnosno unapređenje izvodljivosti plana, što je i kompanija "Mineko" i učinila.

ZAKON OBAVEZUJE UGOSTITELJE DA ODLAŽU OTPADNA ULJA U POSEBNE POSUDE I PREDAJU OTKUPLJIVAČIMA

RTV

Zakon o prikupljanju otpadnih ulja obavezuje ugostitelje da ga odlažu u posebne posude i predaju otkupljivačima.

Međutim, sudeći prema iskustvu somborske fabrike koja od tog ulja pravi biodizel, otpadno ulje iz velikih gradova još uvek završava u kanalizaciji.

OSNOVANI KATASTRI ZA KANJIŽU I OPOVO

Tanjug

Republički geodetski zavod završio je poslove na osnivanju katastara nepokretnosti za teritorije opština Kanjiiža i Opovo, saopštio je Zavod.

U postupku osnivanja katastra na teritoriji opštine Kanjiža formirano je 22.313 listova nepokretnosti, upisano je 29.838 objekata, od čega 11.767 stambenih.

Kanjiža se prostire se na 39.940 hektara i ima osam katastarskih opština, jedna je gradskog tipa i sedam seoskog, sa 62.978 katastarskih parcela.

Prvobitni premer područja Kanjiže rađen je 1775. godine u steregrafskoj projekciji.

Opština Opovo ima četiri katastarske opštine - Opovo, Sakule, Sefkerin i Baranda.

U postupku osnivanja katastra formirano je 8.415 listova nepokretnosti sa 23.234 katastarske parcele i 12.773 objekata.

FRUŠKOGORSKA JABUKA SPAJA SRBIJU I HRVATSKU

RTV

Kako zajednički stvoriti konkurentan proizvod, u ovom slučaju jabuku, i nastupiti na evropskim tržištima, je dan programa prekogranične saradnje Hrvatske i Srbije koji se finansira iz pretpristupnih fondova Evropske Unije.

Projekat Apple net 2 traje do kraja naredne godine i između ostalog predviđa osnivanje klastera proizvođača i stvaranje brenda "fruškogorska jabuka“.

"ŠVAJCARAC" OBARA RATU KREDITA U SRBIJI ZA 10 ODSTO

RTV, Tanjug

Posle jučerašnje odluke Švajcarske nacionalne banke (SNB) da fiksira kurs na 1,20 franaka za evro, banke u Srbiji ocenile su da će ta mera direktno uticati na smanjenje rata za oko 30.000 korisnika dugoročnih kredita indeksiranih u švajcarskim francima.

Prva posledica odluke SNB-a je da će mesečna rata na kredite u Srbiji, koji su indeksirani u švajcarskim francima, biti niža za 10 odsto u odnosu na prošli mesec.

Tako, na primer, za mesečnu ratu od 200 švajcarskih franaka pre mesec dana bilo je potrebno izdvojiti ratu od 18.947 dinara, a danas ona iznosi 16.959 dinara, računajući franak po zvaničnom srednjem kursu NBS.

SNB je juče odlučila ne samo da fiksira kurs na 1,20 franaka za evro, već je najavila da će, bez obzira na rizik, kupovati neograničene sume evra da bi održala fiksiranu vrednost i ta odluka će direktno imati uticaja na smanjenje rata za stambene kredite vezane za franke u Srbiji.

Centralna banka Švajcarske je saopštila da je odluku donela zbog "tekuće ogromne precenjenosti švajcarskog franka".

Odluka SNB-a je bez presedana posle Drugog svetskog rata i izuzetno redak potez u monetarnoj istoriji, jer nešto slično je učinjeno 1978. godine kako bi se smanjilo jačanje franka u odnosu na nemačku marku.

SNB je ocenila da precenjenost franka sadrži "akutnu opasnost za švajcarsku privredu", koja zavisi od izvoza i turizma, najavljujući da "neće tolerisati" kurs ispod minimalnih 1,20 franaka za evro, za koji smatra da je i dalje visok.
Fabris: Zaustavljanje jačanja švajcarca značiće manje rate

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Nikola Fabris izjavio je danas da će mera švajcarske centralne banke, kojom je određena granica iznad koje švajcarski franak ne može da jača prema evru, značiti i manje rate građanima zaduženim u toj valuti.

"Svakako, najavljena mera, koja će značiti slabljenje kursa švajcarskog franka, je mera koja odgovara svima onima koji su uzeli kredite u švajcarskim francima i sasvim je sigurno da će značiti da će njihove rate biti nešto manje u narednom periodu", istakao je Fabris u izjavi Tanjugu.

Prema njegovim rečima, odluka švajcarske centralne banke ne znači fiksiranje deviznog kursa švajcarske valute prema evru već određivanje granice iznad koje ta valuta ne može da jača, na nivou od 1,2 švajcarska franka za evro.
Fabris je objasnio da je dosadašnji kurs švajcarskog franka ozbiljno ugrozio konkurentnost privrede te zemlje jer su švajcarski izvozni proizvodi postali suviše skupi na svetskom tržištu i pretila je ozbiljna recesija švajcarskoj privredi.

"Stoga su bile nužne mere švajcarske centralne banke da spreče dalje prekomerno jačanje kursa švajcarskog franka", precizirao je on.

"Prethodno primenjivane mere - povećanje emisije švajcaraca, obaranje referentne kamatne stope - nisu dale zadovoljavajuće rezultate, tako da je švajcarska centralna banka primenila određenu administrativnu meru, koja se vrlo retko primenjuje i samo u izuzetno nepovoljnoj situaciji", naveo je Fabris.

On je ocenio da je, sa aspekta švajcarske privrede u pitanju pravilna mera jer će olakšati položaj švajcarskog privrednog sektora, ugroženog činjenicom da su prisutne brojne teškoće u evrozoni i SAD, koje su uticale na preveliko slabljenje kursa evra i dolara, i dovele posledično do jačanja kursa švajcarskog franka.

Fabris je istakao da će vreme pokazati da li će se švajcarski franak zadržati na nivou od 1,2 za evro ili će još više oslabiti.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

ZBOG RIZIKA NADOLAZEĆEG TALASA EKONOMSKE KRIZE BIĆE PLANIRAN I PREDLOŽEN DRUGI PAKET EKONOMSKIH MERA ZA JESEN U SRBIJI

Potpredsednica Vlade Srbije Verica Kalanović izjavila je da će se danas sastati sa predstavnicima Privredne komore Srbije i Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i privrednicima iz njenog kabineta na kojem će zbog rizika nadolazećeg talasa ekonomske krize biti planiran i predložen drugi paket ekonomskih mera za jesen u Srbiji.

Kalanovićeva je, gostujući na Televiziji Pink, najavila da se planira "olakšanje privrednicima i vraćanje privredi određenog dela novca kako bi smo mogli da privrednu aktivnost okrenemo iz blagog minusa ponovo u rast".

Ona je najavila da će paket sadržati desetak mera koje će predviđati ono što Vlada i Narodna banka moraju da urade da bi privrednici u Srbiji poslovali sa olakšanjem i rasterećenjem da bi imali nešto više novca i "da bi smo ovu privrednu aktivnost koja u ovom trenutku preti da ode u recesiju vratili na onaj blagi rast koji smo imali do pre nekoliko meseci".

Prema njenim rečima, zbog ostvarenih rezultata ukinute su antikrizne mere koje su uvedene za prvi talas ekonomske krize.

"Rebalans budžeta neće pogoditi radove na Koridoru 10 koji je nacionalni prioritet", najavila je Kalanovićeva.

"Međutim, radovi i realizacija će biti odloženi za godinu dana na nekim projektima koji nisu od nacionalnog značaja, ali su važni za neke lokalne sredine", rekla je Kalanovićeva.

Ona je istakla da se na sastanku kod premijera Mirka Cvetkovića juče razgovaralo o "kosturu za naredni rebalans budžeta i da je štednja potrebna na mnogim mestima".

Kalanovićeva je izrazila žaljenje što će "gotovo sedam milijardi biti uštede na kapitalnim projektima u gradu Beogradu na razdelu Ministarstva ekonomije koje finansira projekte za Nacionalni investicioni plan".

Prema njenim rečima, rebalans budžeta znači da će se morati 29,3 milijarde dinara manje da troši nego što je predviđeno na početku godine, što je moguće odgovornošću na svim nivoima.

Na pitanje o dogovorenoj preventivnoj pomoći od jedne milijarde evra MMF za koju je uslov prethodno donošenje zakona o restituciji i rebalansa budžeta, Kalanovićeva je odgovorila da ta milijarda iz predostrožnosti za Srbiju znači sigurnost.

Ta milijarda pokazuje da je Srbija spremna da napravi planiranu ravnotežu sa 4,5 odsto budžetskog deficita i sa nešto većim stavkama na određenim rashodima nego što je planirano koje "ne sme da probije" i dodala da očekuje "da taj novac neće biti uzet".

Ona je dodala da ne može da pretpostavi šta će se dogoditi sa najavom drugog talasa ekonomske krize i da "ne smemo da dozvolimo da zemlja bude uništena zato što želimo da štedimo i zadovoljimo sve zahteve MMF-a".

Govoreći o ekonomskim rezultatima proteklog skupa u Beogradu povodom pola veka pokreta nesvrstanih Kalanovićeva je rekla da je Srbija imala šta da ponudi i da srpska privreda može da bude partner nesvrstanim zemljama kao što je bila i pre 50 godina.

Ona je ukazala na važnost susreta sa predstavnicima Indije, koja je značajna u oblasti informacionih tehnologija, zatim Brazila, Egipta, Etiopije o mogućnosti izvoza traktora IMR-a i Alžira o poslovima značajnih infrastrukturnih projekata domaće građevinske operative u toj zemlji.

Izvor: Tanjug, 7.9.2011.

POKRENUTA KAMPANJA "ZELENA INICIJATIVA" - REFORMA PRAKSE I DUGOROČNO UNAPREĐENJE SISTEMA UPRAVLJANJA OTPADOM U SRBIJI

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić prisustvovao je potpisivanju Memoranduma o realizaciji zajedničkih aktivnosti članica Zelene inicijative. Kampanja Zelena inicijativa, čiji je cilj reforma prakse i dugoročno unapređenje sistema upravljanja otpadom u Srbiji, u okviru koje će biti zaposleno oko 3.000 građana započeta je danas.

"U zelenoj ekonomiji, u upravljanju otpadom i reciklaži, do sada je otvoreno oko 8.000 radnih mesta, a mi očekujemo da se do kraja mandata ove vlade uposli ukupno 10.000 ljudi, što je u uslovima ekonomske krize veliki napredak", istakao je ministar Dulić.

Ministar Dulić je naglasio da će kampanja Zelena inicijativa doprineti zapošljavanju oko 3.000 ljudi i da je ona primer dobre integracije državnih organa, lokalnih samo uprava i nevladinog sektora čiji je cilj zaštita posla i rada ljudi koji su se i do sada bavili razvrstavanjem otpada, jer oni spadaju u socijalno ugrožene kategorije koji su u teškoj ekonomskoj situačiji i koje upravljanjem otpadom održavaju egzistenciju porodica.

"Srbija je učinila veliki napredak u širenju svesti o potrebi zaštite životne sredine i očuvanju, kao i važnosti reciklaže. U budućnosti su neophodni još veći napori. U zemljama članica Evropske unije reciklira se 50 odsto otpada, dok se u Srbiji reciklira samo 10 odsto otpada", rekla je direktorka Misije USAID u Srbiji Suzan Fric.

Predstavnici deset organizacija građanskog društva potpisali su Memorandum kako bi ozvaničili posvećenost, definisali uloge i obaveze. Sve potpisnice Memoranduma će raditi na uspostavljanju funkcionalnog sistema za upravljanje otpadom kroz podršku sprovođenja lokalnih i regionalnih planova, kao i integraciji individualnih sakupljača u lanac nabavke u okviru upravljanja otpadom.

Organizacije će raditi i na uspostavljanju tri socijalna preduzeća u koje će biti uključeni individualni sakupljači i njihovo uključivanje u postojeće mreže socijalnog preduzetništva, ali i na povećanju učešća građana, lokalnih institucija i reciklažnog biznisa u oblasti prikupljanja reciklažnih sirovina u 24 grada. Planirano je da se u projekat uključi 3.000 ljudi i da se tokom njega prikupi 4.000 kilograma reciklažnih sirovina.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 7.9.2011.

MINISTAR EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA O POMOĆI PRIVREDI, ROKOVIMA PLAĆANJA, JAVNIM PREDUZEĆIMA: SVE VEĆA NELIKVIDNOST REZULTIRA GUBITKOM RADNIH MESTA U PRIVATNOM SEKTORU

U uslovima restriktivnog budžeta, o kojem je ovih dana postignut dogovor sa Misijom MMF, jasno je da država ima veoma ograničenu mogućnost da finansijski pomaže privredi - kaže za "Novosti" Nebojša Ćirić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja. "Šteta je što programi subvencionisanog kreditiranja privrede ne mogu da se nastave, s obzirom na to da su, prema svim podacima, doprineli rastu bruto društvenog proizvoda zemlje sa preko 50 odsto u 2010. godini".

Ako se već rebalansom budžeta ne predviđa nikakav finansijski stimulans države, šta je moguće učiniti kako bi privatni sektor preživeo?

"Jedino rešenje koje je trenutno moguće primeniti nalazi se kod Narodne banke Srbije. Ona bi smanjenjem obavezne rezerve poslovnim bankama za određene plasmane značajno, sa jedne strane, pojeftinila kredite privredi, odnosno omogućila bi, s druge strane, povećanje likvidnosti. Naravno, smanjenje ove obaveze banaka važilo bi samo ograničeno, pre svega za izvozno orijentisanu privredu".

Ali, guverner NBS je već rekao da bi takva mera mogla da ugrozi stabilnost bankarskog sektora?


"Najveća nestabilnost bankarskog sektora bi bila nelikvidnost velikog broja preduzeća. Na ovu temu sam obavio razgovore sa mnogim bankarima i stručnjacima. Svi oni, kao i privrednici čije poslovanje zavisi od povoljnih pozajmica, veruju da je to prava mera".

ZAPOŠLJAVANJE I POREZI

Koliko je privremeno ukidanje poreza na rad za novozaposlene, uvedeno u maju, dalo rezultate?

"Delimično smo zadovoljni ovom merom. Jer, od sredine juna do kraja jula je, po ovom osnovu, zaposleno oko 2.500 ljudi".

Da li je moguće da država, u uslovima ponovne pretnje nadolazeće globalne ekonomske krize, ne može da nastavi sa merama subvencionisanja pozajmica, bar za privredu?

"Sredstva za subvencije na kredite za likvidnost i investicije planirana budžetom za ovu godinu potrošena su. Nemamo više novca, ali, uz meru koju predlažemo NBS, planiramo i da pojačamo rad Agencije za osiguranje izvoznih poslova".

Koliko brzo se može osetiti efekat ovih mera?

"Kada je u pitanju smanjenje obavezne rezerve banaka, povoljniji krediti za privredu mogu se obezbediti u kratkom roku. Veći angažman Agencije za osiguranje izvoznih poslova dao bi efekte u malo dužem roku. Jasno je da se trenutno nalazimo u nekoj vrsti "makaza". Imamo pretnju sve veće nelikvidnosti privrede koja rezultira gubitkom radnih mesta u privatnom sektoru. Ako se poradi na poboljšanju likvidnosti privrede, a to se može postići i povoljnijim plasmanima, ona će dobijanjem finansijske injekcije obezbediti nove poslove i nova radna mesta".

Hoće li se konačno ući u problem rešavanja dugova države prema firmama?

"Tokom ovog meseca će Ministarstvo ekonomije u saradnji sa Ministarstvom finansija predložiti Vladi uredbu koja bi trebalo da obezbedi da se u budućnosti utvrde jasni rokovi plaćanja svih državnih organa, institucija, uključujući i lokalne samouprave. Naravno, i kazne za one koji te rokove ne poštuju".

Misija Fonda je, prilikom pregovora o novom aranžmanu, insistirala i na odlučnijem pristupu reformama javnih preduzeća, kao i kompanija koje su u državnom vlasništvu.


"Taj proces je u toku. Kada su u pitanju javna preduzeća radi se na njihovoj korporatizaciji, dok će Agencija za privatizaciju ubrzano raditi na čišćenju situacije kod državnih firmi, odnosno onih kompanija koje su, posle neuspelih privatizacija, prešle u vlasništvo države. Sada se procenjuje koje su od tih firmi zdrave da prežive i, u dogledno vreme, potraže nove strateške partnere, a koje će morati u likvidaciju".

Da li je MMF zaista insistirao na profesionalnom menadžmentu u javnim preduzećima?

"Ne treba samo da sledimo predlog MMF, već da i sami budemo svesni toga i da radimo na tome. U ovom pitanju ne smemo da budemo vođeni demagogijom. Već sada imamo profesionalni menadžment u većini javnih preduzeća, a ako hoćemo da u ovom segmentu zaposlimo vrhunske menadžere, jasno je da ih moramo dobro i platiti".

Izvor: Vebsajt Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, 5.9.2011.

DO 15. SEPTEMBRA NA PUTEVIMA U BLIZINI ŠKOLA INTENZIVIRAN RAD SAOBRAĆAJNE POLICIJE NA SPROVOĐENJU MERA ZA BEZBEDNO UČEŠĆE DECE U SAOBRAĆAJU

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da će od 1. do 15. septembra na putevima u blizini škola biti intenziviran rad saobraćajne policije na sprovođenju mera za bezbedno učešće dece u saobraćaju.

Ove mere biće realizovane po nalogu Uprave saobraćajne policije u pomenutom periodu, radnim danima od 7 do 19.30 časova, i to prilikom dolaska dece u školu i odlaska kući, sa posebnom pažnjom na učenike koji prvi put polaze u školu.

Takođe, u širim zonama oko škola sprovodiće se pojačana kontrola učesnika saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači prema pešacima, posebno prema deci.

Od početka školske godine, u svim osnovnim školama biće organizovana adekvatna predavanja đacima prvacima o osnovnim pravilima saobraćaja, koja će se po potrebi održavati i u narednim mesecima.

Takođe, pripadnici policije su ostvarili uvid u stanje saobraćajne signalizacije u zonama škola, nakon čega su ukazali nadležnim gradskim i opštinskim organima za saobraćaj na uočene nedostatke, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 1.9.2011.

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMEVANJU KOJIM SE OMOGUĆAVA USPOSTAVLJANJE DIREKTNIH LETOVA IZMEĐU SRBIJE I AUSTRALIJE

Službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZE REZIDENTNOG OBVEZNIKA PRILIKOM ISPLATE DIVIDENDE NEREZIDENTNOM PRAVNOM LICU - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 40a
 • Ministarstvo finansija: PRAVO NA PORESKI KREDIT ZA ULAGANJA IZVRŠENA U KUPOVINU STAMBENOG OBJEKTA KOJI ĆE SE KORISTITI ZA POSLOVNE SVRHE - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 48
 • Ministarstvo finansija: RAZLIČIT TRETMAN PROMETA TAKSI USLUGA U ODNOSU NA USLUGU IZNAJMLJIVANJA PUTNIČKIH AUTOMOBILA S ASPEKTA PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG PDV - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 28 i 29

… dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

Sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Beogradu: DRŽANJE OPOJNE DROGE U ZALOGU KAO RADNJA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA - Krivični zakonik: član 246
 • Apelacioni sud u Beogradu: ISTOVRSNOST I VREMENSKA POVEZANOST VIŠE KRIVIČNIH DELA - Krivični zakonik: član 61
 • Apelacioni sud u Beogradu: NENAVOĐENJE RANIJE OSUĐIVANOSTI OKRIVLJENOG U IZRECI PRESUDE - Krivični zakonik: član 98
 • Apelacioni sud u Beogradu: POSEDOVANJE DOZVOLE ZA NABAVLJANJE I DRŽANJE ORUŽJA I MUNICIJE - Krivični zakonik: član 348
 • Vrhovni kasacioni sud: OBRAČUN I PLAĆANJE KAMATE NA ISPLATNE RATE PO OSNOVU NOVČANE NAKNADE ZA ODUZETO ZEMLJIŠTE - Zakon o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda: čl. 9 i 12b

… dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 2.9.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet "Ikl-Aksijal"

 

22. St. broj 1305/2010

 

 

 

Pozivaju se poverioci Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet "Ikl-Aksijal" u stečaju iz Beograda, Knez Danilova 23-25, da prisustvuju završnom ročištu koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 207, 23. decembra 2010. godine sa početkom u 12,30 časova.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 16. decembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Zadruga "Srem - Bečmen - Petrovčić" d.o.o.

07895348

3 St. broj 3314/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1992

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 3. St. 3314/2010 od 4. aprila 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Zadrugom "Srem - Bečmen - Petrovčić" d.o.o. Petrovčić, Braće Ljubinković 25, matični broj 07895348, PIB 100098218, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
I. Usvaja se predlog poverilaca "Seme-Pančevo" a.d. Pančevo, Moše Pijade 19, Dunđer Dušana iz Bečmena, Đure Jakšića 3, Prokopljević Boška iz Petrovčića, Braće Ljubinković 22, pa se otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Zadruga "Srem - Bečmen - Petrovčić" d.o.o. Petrovčić, Braće Ljubinković 25, matični broj 07895348, PIB 100098218.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2, tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Dragan Petkoski iz Beograda, Stevana Opačića 42/22.
IV. Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 12. decembar 2011. godine u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, I sprat.
VII. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 16. septembar 2011. godine u 9,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, I sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za trgovinu i usluge Nos company d.o.o.

 

50. St. broj 4360/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=689

 

U postupku stečaja u predmetu 50. St. broj 4360/2010 nad stečajnim dužnikom Preduzećem za trgovinu i usluge Nos company d.o.o., u stečaju iz Beograda, Brankova 28/II.
Zakazuje se završno ročište u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 225/II, za 26. septembar 2011. godine, u 9,30 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljen je u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Panlevel" d.o.o.

17552864

St. broj 110/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović u postupku stečaja nad "Panlevel" d.o.o. iz Mionice, dana 12. avgusta 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Predlog "VB Leasing" d.o.o. iz Beograda za pokretanje stečajnog postupka, nad "Panlevel" d.o.o. iz Mionice usvaja se.
I. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Panlevel" d.o.o. iz Mionice, matični broj 17552864, PIB 103313034.
II. Stečajni postupak se otvara zbog prezaduženosti stečajnog dužnika.
III. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira imenuje se Basta Nikola iz Zemuna, Jože Šćurle 18a.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana o dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište će se održati dana 16. novembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica broj 17.
VII. Prvo poverilačko ročište će se održati dana 5. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica broj 17.
VIII. Skupština poverilaca će se održati dana 5. oktobra 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica broj 17.
IX. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 15. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Savatrans" d.o.o.

 

Posl. broj 2. St. 86/2011

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 86/2011 od 12. avgusta 2011. godine pokrenuo je stečajni postupak nad "Savatrans" d.o.o. Kruševac, Ace Aleksića 4/5.
Za stečajnog upravnika određuje se Novica Ilić dipl. ecc. iz Kruševca, Bore Stankovića 21.
Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni poverioci) da prijave svoja razlučna prava i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev, kao i iznos do kojeg njihova potraživanja, po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom.
Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da bez odlaganja izmire svoje obaveze.
Ročište za ispitivanje osnovanosti potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 22. novembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 12, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja, zakazuje se za 20. septembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova.
Rešenje o otvaranju stečajnog postupka istaknuto je na oglasnoj tabli ovog suda dana 15. avgusta 2011. godine.
Protiv rešenja o pokretanju stečajnog postupka može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

DOO "Vožd"

20458801

2. St. broj 470/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2000

 

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača Komercijalne banke a.d. Beograd, za otvaranje stečajnog postupka prema dužniku DOO "Vožd" iz Dimitrovgrada, Niška 7a, 12. 8. 2011. godine, doneo je
REŠENJE
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Vožd" iz Dimitrovgrada, Niška 7a, matični broj 20458801 PIB 105785314.
2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Pavle Nikolić iz Pirota.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati dana 21. septembra 2011. godine u 10,00 časova u sudnici 4, Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 30. novembra 2011. godine u 11,00 časova u sudnici 4, Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
8. Stečajni postupak je otvoren 12. avgusta 2011. godine i istog dana je Rešenje o otvaranju istog istaknuto na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

AD "Lipa"

 

St. broj 304/2011

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/LIPA.shtml/seo=/companyid=1123

Privredni sud u Pančevu, postupajući po stečajnom sudiji Svetlani Denčić-Bjelanović u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AD "Lipa" iz Srpske Crnje, St. broj 304/11 zakazuje dopunsko ispitno ročište za razmatranje naknadno podnetih prijava za dan 27. septembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, sala broj 114/1 Privrednog suda u Pančevu, na koje se pozivaju poverioci.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

PD "Zavod za ekonomiku i urbani menadžment" a.d.

07160640

St. broj 258/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2027

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZAVOD+ZA+EKONOMIKU+I+RAZVOJ+PRIVREDE.shtml/seo=/companyid=973

Privredni sud u Požarevcu je doneo rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom PD "Zavod za ekonomiku i urbani menadžment" a.d. iz Požarevca, Čede Vasovića 76, matični broj 07160640 zbog postojanja trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Petrović Dobrivoje iz Smedereva, Njegoševa 6/4.
Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 2. decembra 2011. godine u 10,30 časova u Privrednom sudu u Požarevcu, sudnica broj 76/III.
Prvo poverilačko ročište određuje se za 26. septembar 2011. godine u 10,30 časova u Privrednom sudu u Požarevcu, sudnica broj 76/III.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda 17. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"Ribarstvo Deronje" d.o.o.

8635617

Posl. broj 91/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=499

 

Privredni sud u Somboru u stečajnom postupku nad "Ribarstvo Deronje" d.o.o. u stečaju matični broj 8635617, PIB 101564625, Odžaci Maršala Tita 27, poslovni broj ST 91/2010, obaveštava da zakazuje ročište za razmatranje predloga plana reorganizacije sa dopunom od 8. juna 2011. godine i glasanje, za dan 28. septembar 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda Sombor, Venac vojvode Živojina Mišića 23, sala 3/1. Plan reorganizacije i dopuna je podnet od strane stečajnog dužnika. Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja. Glasanje se vrši u okviru klasa poverilaca. Plan reorganizacije se smatra usvojenim u jednoj klasi ako su za plan glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u toj klasi. Plan se smatra usvojenim ako ga prihvate sve klase na propisani način i ako je u skladu sa odredbama Zakona o stečaju. Plan reorganizacije je priključen u spis ovog suda ST 91/2010 i poverioci ga mogu razgledati svakog radnog dana u pisarnici suda od 8,00 do 15,00 časova ili se za sva obaveštenja mogu obratiti podnosiocu plana reorganizacije.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Eurobonia" d.o.o.

17512510

St-362/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2032

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovog suda Gini Tešanović, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Eurobonia" d.o.o. iz Krnješevaca, MB 17512510, PIB 103079334, dana 17. avgusta 2011. godine pod brojem St-362/2011, doneo je
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Stupar Snježana iz Rume, Kudoška 30/2.
Za stečajnog upravnika u postupku stečaja nad "Eurobonia" d.o.o. Krnješevci imenuje se Ivana Matić iz Sremske Mitrovice, Školska 17.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 21. septembar 2011. godine u 9,00 časova u sudnici broj 18/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

"Eko raj"

 

St. broj 14/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 10. avgusta 2011. godine, u postupku stečaja St. 14/2011 nad dužnikom "Eko raj" Subotica, doneo rešenje kojim se prvo poverilačko ročište zakazuje za 6. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova.
Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obaveštenim o datumu održavanja prvog poverilačkog ročišta objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Vaš stan"

 

broj St. 188/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem broj St 188/2010 od 10. avgusta 2011. godine, u postupku stečaja nad dužnikom "Vaš stan" Subotica, odredio završno ročište za 6. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,45 časova u sali broj 168/II kod Privrednog suda u Subotici.
Na ovo završno ročište pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika putem objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Zrnko"

 

St. 274/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 11. avgusta 2011. godine, u postupku stečaja St. 274/2011 nad dužnikom "Zrnko" Subotica, doneo rešenje kojim se prvo poverilačko ročište zakazuje za 6. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,20 časova.
Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obaveštenim o datumu održavanja prvog poverilačkog ročišta objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"Gepo"

 

St 306/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem br. St 306/2011 od 10. avgusta 2011. godine, u postupku stečaja nad dužnikom "Gepo" Ada, odredio završno ročište za 6. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova u sali broj 168/II kod Privrednog suda u Subotici.
Na ovo završno ročište pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika putem objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

"Voćar" a.d.

 

6. St. broj 4/2010

 

 

 

U predmetu stečaja nad "Voćar" a.d., iz Požege zakazuje se ispitno ročište za 23. septembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova u sudnici broj 55/III Privrednog suda u Užicu, Nade Matić 6, a po zahtevu za izlučenje.
Pozivaju se poverioci da pristupe na ročište.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Opšta zemljoradnička zadruga "Novo Jasenovo"

 

6. St. broj 17/2011

 

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Užicu, 6. St. broj 17/2011 od 12. avgusta 2011. godine, zakazan je nastavak ispitnog ročišta u predmetu stečaja nad Opštom zemljoradničkom zadrugom "Novo Jasenovo" u stečaju iz Jasenova za 30. septembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova.
Ovo obaveštenje poveriocima ima služiti umesto poziva.

Izvor: Redakcija, 6.9.2011.

Likvidacije:

U periodu od 29. avgusta do 2. septembra 2011. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

165163

HASE - U LIKVIDACIJI

Smederevo

02.09.2011

60

165152

MARINELLI MAX - U LIKVIDACIJI

Petrovac

02.09.2011

60

165148

SPASOJEVIĆ TRANSPORT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

02.09.2011

60

165141

FINAL BALANCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

02.09.2011

60

165133

MON - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

02.09.2011

60

165129

ST.G - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

02.09.2011

60

165117

SOFRONIJE ING PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

02.09.2011

60

165098

BELGRADE RENT-A CAR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

02.09.2011

60

165091

DAVITO - U LIKVIDACIJI

Ražanj

02.09.2011

60

165071

LEGATT - U LIKVIDACIJI

Leskovac

01.09.2011

60

165064

AUTO-GAS SISTEMI - U LIKVIDACIJI

Kovin

01.09.2011

90

165056

V & M COMPANY - U LIKVIDACIJI

Valjevo

01.09.2011

60

165054

COOLSHADE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

01.09.2011

60

165022

LIGUOBIN - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.09.2011

60

165016

INTERTEX - U LIKVIDACIJI

Krupanj

01.09.2011

60

165014

LIONA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

01.09.2011

60

164997

FRUIT AGROLINE - U LIKVIDACIJI

Kruševac

01.09.2011

60

164986

MANUS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.09.2011

60

164988

NET PLUS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.09.2011

60

164972

MODA TREND - U LIKVIDACIJI

Kruševac

01.09.2011

60

164967

TRI ARHITEKTI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.09.2011

60

164963

ESOPETROL - U LIKVIDACIJI

Topola

01.09.2011

60

164961

LISTANA - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

01.09.2011

60

164950

MANGALICUM - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164942

PUNKTUM - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164928

DZIMI TRANSPORT - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164914

PRINCET - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

31.08.2011

60

164920

DUNIG - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

31.08.2011

60

164908

SAN DISTRIBUCIJA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

31.08.2011

60

164904

BANKER - INVEST - U LIKVIDACIJI

Veliko Gradište

31.08.2011

60

164895

INN ALOE TRADE - U LIKVIDACIJI

Bač

31.08.2011

60

164867

FARMAKOM - U LIKVIDACIJI

Leskovac

31.08.2011

60

164891

VOJVODINATURIST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

31.08.2011

60

164862

E.H.I. - U LIKVIDACIJI

Kruševac

31.08.2011

60

164858

IFODA GROUP - U LIKVIDACIJI

Paraćin

31.08.2011

60

164852

SMART TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

31.08.2011

60

164836

TERMOVENT-PLUS - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

30.08.2011

60

164814

MEGA R.L.A - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

30.08.2011

60

164810

CRAN KOP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

30.08.2011

60

164799

INSOMNIA DESIGN - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

30.08.2011

60

164795

KOJA PLUS - U LIKVIDACIJI

Vladimirci

30.08.2011

60

164791

A.A.D. COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

30.08.2011

60

164766

FAMILIJA MR TRADE PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

30.08.2011

60

164762

CMS SOLUTIONS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

30.08.2011

60

164758

GEMBIRD SERBIA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

30.08.2011

60

164756

LIBERSAGO - U LIKVIDACIJI

Kovačica

30.08.2011

60

164749

FURRA WVP - U LIKVIDACIJI

Preševo

29.08.2011

60

164741

ZODRA - U LIKVIDACIJI

Vršac

29.08.2011

60

164731

NECLINE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

29.08.2011

60

164713

CENTROKOP - U LIKVIDACIJI

Vranje

29.08.2011

60

164706

PROVANSA TOURS - U LIKVIDACIJI

Čačak

29.08.2011

60

164695

VIKI AUTO OCCASIONEN - U LIKVIDACIJI

Preševo

29.08.2011

60

164684

REAL ESTATE POINT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

29.08.2011

60

164737

PROFILE CONSULT SERBIA - U LIKVIDACIJI

Sjenica

29.08.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 5.9.2011.