Aktuelne vesti na dan 06. decembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 31/15-30. novembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 33/15-30. novembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 7-8/ novembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 7-8. novembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 91 OD 02.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

LISTA O DOPUNI LISTE LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE I PRODAJE TRAKTORA I PRIKLJUČNIH MAŠINA ZA TRAKTORE U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

PRAVILNIK O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA RASPODELU TRANSFERA SOLIDARNOSTI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

UREDBA O IZMENI UREDBE O RASPODELI I KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA GENETSKO UNAPREĐENJE STOČARSTVA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

UREDBA O USTANOVLJAVANJU LOVNIH PODRUČJA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

ISPRAVKA PRAVILNIKA O OBAVEZAMA OPERATORA USLUGA SA DODATOM VREDNOŠĆU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • KOMENTAR NOVOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE SLOVENIJE O IZRUČENJU - "Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2011

Sadržina molbe

Mogućnosti odbijanja izručenja i modaliteti izručenja

Određena pravila postupka

Izvršenje izručenja

Predaja predmeta

Završne odredbe

 

 • KOMENTAR NOVOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE SLOVENIJE O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA - "Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2011

Osnovne odredbe Ugovora o pravnoj pomoći

Pravna pomoć u građanskim stvarima

Pravna pomoć u krivičnim stvarima

Završne odredbe

 

 • PRAVA I OBAVEZE PODIZVOĐAČA RADOVA U ODNOSU NA IZVOĐAČA RADOVA I NARUČIOCA
 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O FORMI, MINIMALNOM SADRŽAJU INFORMACIJA KOJE TREBA UKLJUČITI U PROSPEKT I OSNOVNI PROSPEKT I OGLAŠAVANJU U VEZI SA PROSPEKTOM - "Sl. glasnik RS", br. 89/2011

Prospekt koji se odnosi na akcije

Dokument o registraciji za akcije - Prilog I

Dokument o hartijama od vrednosti za akcije - Prilog II

Prospekt koji se odnosi na dužničke i izvedene hartije od vrednosti

Dokument o registraciji za dužničke hartije od vrednosti i izvedene hartije od vrednosti - Prilog III

Dokument o hartijama od vrednosti koji se odnosi na dužničke hartije od vrednosti - Prilog IV

Dokument koji se odnosi na izvedene hartije od vrednosti (derivate) - Prilog V

Dodatne informacije koje se objavljuju u slučaju kada je akcija osnovni instrument vlasničkih hartija od vrednosti - Prilog VI

Prospekt koji se odnosi na akcije zatvorenih investicionih fondova

Prospekt koji se odnosi na depozitne potvrde

Prospekt koji se odnosi na dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac Republika Srbija, autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, pravna lica korisnici budžetskih sredstava i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja

Prospekt koji se odnosi na hartije od vrednosti koje izdaju međunarodna javna tela i dužničke hartije od vrednosti za koje garantuje država članica OECD

Garancija

Objavljivanje prospekta u elektronskom obliku

Objavljivanje obaveštenja o prospektu

Objavljivanje godišnjeg dokumenta

Kriterijumi za izostavljanje podataka iz prospekta

Izveštaj o ishodu javne ponude - Prilog XI i Prilog XII

 

 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SADRŽINI ZAHTEVA ZA ODOBRENJE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA I DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTEV ZA ODOBRENJE PROSPEKTA - "Sl. glasnik RS", br. 89/2011

Dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za odobrenje objavljivanja prospekta i za odobrenje za uključivanje hartija od vrednosti na regulisano tržište

Dokumentacija propisana Zakonom

Dokumentacija propisana Pravilnikom

Podaci propisani Pravilnikom

Dokumentacija koju dostavljaju strani izdavaoci

Ovlašćenja Komisije u postupku odobrenja prospekta  

 • ROKOVI U POSTUPKU ZAŠTITE PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Uvod

Pokretanje postupka zaštite prava pre isteka roka za podnošenje ponuda

Pokretanje postupka zaštite prava posle isteka roka za podnošenje ponuda

Rokovi za podnošenje pravnih lekova u slučaju tzv. ćutanja naručioca

Rokovi za podnošenje pravnih lekova protiv zaključaka naručioca

Rokovi za podnošenje pravnih lekova protiv rešenja naručioca  

 

 • POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2011. GODINU: • Usvajanje izveštaja o popisu i knjiženje rezultata popisa •

Evidencija promena vrednosti opreme

Višak opreme

Rashodovanje opreme koja nije u celini otpisana i prodaje se kao otpadni materijal

Rashodovanje opreme koja nije u celini otpisana i kada je formirana revalorizaciona rezerva

Manjak opreme na teret pravnog lica po vrednosti koja je iznad knjigovodstvene vrednosti

Manjak opreme na teret odgovornog lica

Evidencija promene zaliha materijala

Višak materijala za izradu

Manjak materijala za izradu delom na teret pravnog lica i delom na teret odgovornog lica

Evidencija promene zaliha robe u magacinu

Višak robe u magacinu koji se prihoduje

Višak robe u magacinu koji se ne prihoduje

Manjak robe u magacinu na teret pravnog lica

Manjak robe u magacinu na teret odgovornog lica

Manjak robe u magacinu u okviru dozvoljenog kala

Manjak robe u magacinu iznad dozvoljene granice kala

Evidencija promene zaliha robe u prodavnici

Višak robe u prodavnici

Otpis robe u prodavnici

Manjak robe u prodavnici nastao usled više sile

Manjak robe u prodavnici na teret računopolagača

Kalo i manjak robe u prodavnici

Evidencija promene zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje

Višak zaliha gotovih proizvoda

Višak zaliha nedovršene proizvodnje

Manjak nedovršene proizvodnje

Finansijski plasmani i potraživanja

Ispravka vrednosti dugoročne finansijske imovine

Ispravka vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana

 

 • PORESKI TRETMAN PROMETA ULAZNICA ZA SPORTSKA DEŠAVANJA U INOSTRANSTVU ZAJEDNO SA TURISTIČKIM ARANŽMANIMA
 • NARODNE BANKE SRBIJE O DIREKTNIM INVESTICIJAMA NEREZIDENTA

Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u Republici Srbiji - novembar 2011. godine

Mesečni indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u Republici Srbiji u 2011. godini

Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište - po delatnostima - novembar 2011. godine


 • KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 5.12. DO 11.12.2011. GODINE
ZAKLJUČENA ČETVRTA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2011. GODINI • Narodna skupština usvojila Predlog odluke o izboru Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti •

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić-Dejanović sazvala je Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini za ponedeljak, 5. decembar 2011. godine, sa početkom u 12 časova. Sednica je počela u 13,45 časova.

Predsednica Narodne skupštine je za ovu sednicu predložila dnevni red sa jednom tačkom i to:

1. Predlog odluke o izboru Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji je podneo Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine.

Narodna skupština vodila je i zaključila jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o jedinoj tački dnevnog reda ovog zasedanja, Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić-Dejanović odredila je ponedeljak, 5. decembar 2011. godine, sa početkom u 16 časova, kao Dan za glasanje o jedinoj tački dnevnog reda Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini.

U Danu za glasanje, Narodna skupština usvojila je većinom glasova svih narodnih poslanika Predlog odluke o izboru Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kojom je Rodoljub Šabić ponovo izabran na ovu funkciju. Predsednica Narodne skupštine čestitala je u ime narodnih poslaniku i u svoje ime Rodoljubu Šabiću na izboru i poželela mu puno uspeha u daljem radu.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje jedine tačke dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njoj, predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović zaključila je Četvrtu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 5.12.2011.

ZAKLJUČENA TREĆA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2011. GODINI

U Danu za glasanje, 5 decembra, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika:

• Predlog zakona o rehabilitaciji,
• Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama,
• Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji,
• Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji,
• Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama,
• Predlog zakona o tržišnom nadzoru,
• Predlog zakona o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe,
• Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima i
• Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama.


Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika usvojila i

•Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o pomorskim privilegijama i hipotekama,
• Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom prevozu lakokvarljivih namirnica i specijalnim sredstvima za njihov prevoz (ATP),
• Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt,
• Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije,
• Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti odbrane i statusu njihovih snaga,
• Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore,
• Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Crne Gore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak,
• Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja,
• Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o privremenom zapošljavanju državljana Republike Srbije u Bosni i Hercegovini i državljana Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji i
• Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti zaštite životne sredine.


Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika usvojila Predlog za izbor izbornog člana prvog sastava Državnog veća tužilaca iz reda advokata. Na predlog Advokatske komore Srbije, za člana Državnog veća tužilaca iz reda advokata izabran je Miroslav Bojić.

U Danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koju su tokom sednice ukazali narodni poslanici i odlučila da nije povređen nijedan član Poslovnika Narodne skupštine.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ovog zasedanja i odlučivanje o njima, predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović zaključila je Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini.

Izvor: Izvod iz vesti sa Vebsajta Narodne skupštine Republike Srbije, 5.12.2011.

SAOPŠTENJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA POVODOM SAOPŠTENJA I APELA JAVNOSTI DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE

Povodom Saopštenja i Apela Društva sudija Srbije upućenih javnosti 02. decembra 2011. godine, Visoki savet sudstva obaveštava javnost o sledećem:

"Narodna skupština Srbije izabrala je 28. jula 2010. godine prof. dr Predraga Dimitrijevića za člana Visokog saveta sudstva iz reda profesora pravnog fakulteta.
 Agencija za borbu protiv korupcije je 09. decembra 2010. godine donela rešenje kojim je utvrdila da je prof. dr Predrag Dimitrijević postupio suprotno odredbama člana 28. stav 2. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i da mu "funkcija člana Visokog saveta sudstva prestaje po sili zakona, o čemu odluku treba da donese Narodna skupština Republike Srbije, u roku od osam dana od dana prijema ove odluke".

Visoki savet sudstva se 19. i 25. maja 2011. godine obratio predsedniku Narodne skupštine i predsedniku Odbora za pravosuđe i upravu, radi dobijanja informacije da li je Skupština primila navedeno rešenje, s obzirom na to da je potrebno da Narodna skupština donese odluku o prestanku funkcije prof. dr Predraga Dimitrijevića kao člana Saveta, kako bi se sproveo postupak izbora novog člana Saveta iz reda profesora pravnog fakulteta.

Predsednik Odbora za pravosuđe i upravu, je 08. juna 2011. godine obavestio Visoki savet sudstva da Odbor nije primio rešenje Agencije za borbu protiv korupcije od 09. decembra 2010. godine i da će "nakon prijema navedenog rešenja, postupiti u skladu sa svojim delokrugom".

Do danas Visoki savet sudstva nije dobio odluku Narodne skupštine Republike Srbije o prestanku funkcije člana Saveta iz reda profesora pravnog fakulteta, prof. dr Predraga Dimitrijevića i sve dok Savet ne bude dobio odluku Narodne skupštine on je ravnopravan izborni član Visokog saveta sudstva.

Tvrdnje iz Saopštenja i Apela da se postupak preispitivanja odluka prvog sastava vrši "proizvoljno i pod pritiscima", nisu tačne.

Postupak preispitivanja odluka prvog sastava Visokog saveta sudstva je javan i transparentan, po preciziranim kriterijumima. Ročištima prisustvuju predstavnici Delegacije EU u Srbiji i OEBS-a, mediji i ostala zainteresovana javnost. Posmatrači nisu izneli ni jednu primedbu na rad komisija Visokog saveta sudstva.

Na sednici Saveta od 26. avgusta 2011. godine članovi Visokog saveta sudstva iz reda sudija izjasnili su se da ni na jednog od njih niko iz izvršne vlasti niti ministar pravde Snežana Malović ne vrše bilo kakav uticaj ili pritisak u radu u Visokom savetu sudstva, što je usvojeno kao zaključak.

Što se tiče navoda o pritvaranju sudije Blagoja Jakšića podsećamo da to nije u nadležnosti Visokog saveta sudstva. Savet veruje u rad sudova i sudija.

Iz svega ovoga proizilazi da Visoki savet sudstva ne bira neposredno izborne članove Saveta, već je to u nadležnosti drugih organa."

Teksta Apela javnosti Društva sudija Srbije možete pogledati na http://www.sudije.rs/files/file/pdf/Apel%20javnosti%20Srbije.pdf

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 5.12.2011.

POTPISANI UGOVORI ZA DODELU SREDSTAVA IZ POKRAJINSKOG BUDŽETA U 2011. GODINI ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI LOKALNIH SAMOUPRAVA IZMEĐU POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I PREDSTAVNIKA LOKALNIH SAMOUPRAVA

Pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Dušanka D.Sremački danas je u Vladi Vojvgodine, potpisala ugovore sa predstavnicima lokalnih samouprava. Potpisani ugovori odnose se na konkurse za dodelu sredstava iz pokrajinskog budžeta u 2011. godini za realizaciju aktivnosti lokalnih samouprava.

Po rečima resorne sekretarke sa ovom aktivnošću završava se konkursni ciklus za poslednjih pet meseci, završno sa 1.novembrom ove godine. Sredstva su namenjena za su/finansiranje izrade prostornih planova lokalne samouprave, planove generalne regulacije za naseljena mesta do 30.000 stanovnika, projektno-tehničkoj dokumentaciji infrastrukturnih objekata lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine i su/finansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine. Kada je životna sredina u pitanju podrazumeva se rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada, sanacija, rekultivacija postojećih deponija i podizanje zaštitnih zelenih pojaseva, kao i nabavka opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera. Osim toga, sredstva su opredeljena i za nabavku opreme i uređaja koji služe unapređenju sistema upravljanja otpadom.

- Pokrajinski sekretarijat se ove godine potrudio, kao i prethodnih, da u skladu sa pripremljenom dokumentacijom usmeri sredstva u što više vojvođanskih opština - istakla je Dušanka D. Sremački. Posebno bih istakla značaj donošenja regionalnog prostornog plana u Vojvodini, koji će se u sredu, 7. decembra, naći na dnevnom redu Skupštine AP Vojvodine. Ovaj dokument, kao jedan studiozan,, precizan i sveobuhvatan materijal radio se dve godine i kao takav nije bio na skupštinskom razmatranju od 1978. godine. Ako sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine može da uradi jedan ovakav detaljan i važan dokument za dve godine, koji se odnosi na teritoriju cele Vojvodine, onda i predstavnici lokalnih samouprava mogu da urade svoje planske dokumente za manje vremena. Danas ćemo potpisati ugovore sa predstavnicima opština Senta, Sremski Karlovci, Mali Iđoš, Bečej, Čoka i Alibunar. Tako je za opštinu Senta izdvojeno milion dinara za projekat prostornog planiranja i isto toliko sredstava za detaljan regulacioni plan. Osim toga ova opština dobila je i sredstva za transfer stanica, što ulazi u oblast zaštite životne sredine. Opština Čoka dobila je preko dva miliona dinara za glavni projekat kanalizacije i za izgradnju prečistača otpadnih voda. Ostalim opštinama dodeljeno je po milion dinara za prostorno planiranje ili za regulacione planove - istakla je na kraju Dušanka D. Sremački.

Podsekretar u pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine dr Slobodan Puzović je istakao činjenicu da je ove godine u koordinaciji sa republičkim Ministarstvom za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje dodeljeno ukupno 124 miliona dinara za projekte zaštite životne sredine. Na osnovu ovih konkursa sve vojvođanske opštine, njih 45, dobile su sredstva za neki od projekata. Tako je 40 opština konkurisalo sa projektima namenjenim upravljanju otpada, dok je 18 opština konkurisalo sa projektima podizanja zaštite zelenih pojaseva.Danas je tu osam vojvođanskih opština, koje su dobile sredstva namenjena zaštiti životne sredine.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 5.12.2011.

KLJUČNE NOVINE U NOVOM ZAKONU O REHABILITACIJI

Skupština Srbije usvojila je danas nova zakonska rešenja o rehabilitaciji prema kojima će to pravo imati građani za koje se u postupku rehabilitacije utvrdi da nisu ratni zločinci, ali ne i pripadnici okupacionih snaga i kvislinških formacija tokom Drugog svetskog rata koji su počinili ratni zločin.

Donošenje zakona podržao je 121 poslanik stranaka vladajuće većine.

Pravo na rehabilitaciju imaju oni koji se u skladu sa zakonom i drugim propisima, smatraju borcima narodnooslobodilačkog rata, ali to pravo nemaju oni koji su za vreme Drugog svetskog rata na teritoriji Srbije nastradali u oružanim sukobima kao pripadnici okupacionih oružanih snaga i kvinsliških formacija.

Tako ne mogu biti rehabilitovani oni koji su odlukom vojnog suda ili drugog organa pod kontrolom Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije od dana oslobođenja određenog mesta proglašeni za ratne zločince ili učesnike tih zločina, ili su ih sudovi i drugi organi bivše Jugoslavije proglasili ratnim zločincima.

Međutim, iz toga se izuzimaju oni koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona rehabilitovani, oni koji budu rehabilitovani u skladu sa ovim zakonom, kao i oni za koje se u postupku rehabilitacije utvrdi da nisu izvršili, odnosno učestvovali u izvršenju ratnih zločina. Danom oslobođenja smatra se dan kada su pripadnici Narodno-oslobodilačkog pokreta počeli efektivno da obavljaju vlast u određenom mestu bez prekida.

Takođe, pravo na rehabilitaciju imaju oni kojima je uskraćeno neko pravo sudskom ili administrativnom odlukom organa Srbije, vojnih i drugih jugoslovenskih organa, ako su imala ili imaju prebivalište u Srbiji ili državljanstvo Srbije, kao i oni koji su oštećeni odlukom donetom protivno načelima pravne države i standardima ljudskih prava i sloboda.

Rehabilitovani će imati pravo na poseban penzijski staž u trajanju od najmanje osam godina, mesečnu novčanu naknadu u visini polovine prosečne plate u Srbiji, zdravstvenu zaštitu, pravo na vraćanje konfiskovane imovine ili obeštećenje za tu imovinu, pravo na obeštećenje za materijalnu i nematerijalnu štetu, odnosno rehabilitaciono obeštećenje.

Rehabilitacija, kako se navodi, može biti po sili zakona, gde sud konstatuje da je neko rehabilitovan po sili zakona, ili sudska kada ga sud svojom odlukom rehabilituje.

Prvobitnim tekstom zakona nije bilo zadovoljno nekoliko stranaka vladajuće većine, zbog čega ga je Vlada Srbije u septembru povukla iz procedure, a njihove primedbe su se odnosile na ulogu Ravnogorskog pokreta u Drugom svetskom ratu, kao i pravo na restituciju onih koji su prisilno učestvovali na strani okupacionih snaga.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista Večernje novosti, 5.12.2011.

KLJUČNE NOVINE U ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI

Srbija će ubuduće obeležavati tri nova praznika, a Dan državnosti umesto jednog praznovati dva dana pošto je Skupština Srbije danas usvojila izmene Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001 i 101/2007 - prim. red).

Usvojenim izmenama uvode se novi praznici i to 11. novembar Dan primirja u Prvom svetskom ratu, koji će se obeležavati neradno, 21. oktobar Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu i 22. april Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i druge žrtve fašizma u Drugom svetskom ratu, koji će se obeležavati radno.

Pored toga, državni praznik Sretenje - Dan državnosti Srbije, osim 15. februara, praznovaće se i 16. februara.

Još uvek ispod evropskog proseka neradnih dana

Tako će se broj neradnih dana u Srbiji sa osam povećati na 10, što je, kako je rekao resorni ministar Rasim Ljajić, još uvek ispod evropskog proseka neradnih dana.

Iako je izmenama prvobitno bilo predviđeno uvođenje dva nova praznika, tokom skupštinske rasprave Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja predložio je da se obeležava i 22. april kao Dan sećanja na žrtve holokausta i genocida u Drugom svetskom ratu, što je ministar Ljajić prihvatio tokom skupštinske rasprave.

Međutim, glasanje o tom zakonskom predlogu danas je bilo prekinuto kada su poslanici LSV izašli iz sale, ali je nakon dvočasovne pauze nastavljeno, pošto je dogovoreno da se taj amandman izmeni tako što će 22. april biti Dan sećanja ne samo na žrtve holokausta i genocida u Drugom svetskom ratu, već i na druge žrtve fašizma.

Kako je Tanjugu rekao poslanik LSV Bojan Kostreš, došlo je samo do "tehničkog nesporazuma", koji je razrešen.

Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležavaće se u spomen na sve nevino postradale u razdoblju između 1914. i 1918. godine.

Kako je vlada podsetila u obrazloženu, Prvi svetski rat započeo je napadom Austrougarske monarhije na Srbiju 28. jula 1914, a prva pobeda Antante izvojevana je već na početku rata i to u bici na Ceru.

Srbija je u tom ratu izgubila trećinu stanovništva, a zemlja je pretrpela nenadoknadiva razaranja.

Drugi praznik - Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu obeležavaće se kao spomen na 21. oktobar 1941. godine i krvavu jesen kada su nemačke okupacione snage izvršile masovni zločin nad civilima u Kragujevcu i širom Srbije.

Tokom narodnog ustanka u centralnoj Srbiji protiv nacističkog okupatora, u kome su učestvovali i rojalisti i komunisti, ukupno je od 1. avgusta do 5. decembra 1941. godine ubijeno 33.000 građana centralne Srbije, od kojih 11.522 ustanika i 21.809 talaca streljanih u odmazdi, među kojima su osim Srba, bili i Jevreji i Romi.

Izvor: Tanjug, Izvod iz vesti sa Vebsajta RTV, 5.12.2011.

KLJUČNE NOVINE U ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI

Policijski službenici ubuduće će imati pravo na naknadu za prekovremeni i noćni rad i rad na praznik, utvrđeno je izmenama Zakona o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005 i 63/2009 - odluka US - prim. red) koje je Skupština Srbije danas usvojila.

Izmenama Zakona predviđeno je da u slučaju smrti policijskog službenika koja je nastupila kao posledica povrede na radu, profesonalnog oboljenja ili opasne pojave, njegova porodica ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć u visini od 36 prosečnih plata u MUP-u.

Utvrđeno je da policijskom službeniku u slučaju privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti ili povrede na radu pripada naknada plate u iznosu pune zarade koju bi primio da radi.

Zaposleni imaju pravo na naknadu plate u visini osnovne plate za vreme održavanja trudnoće, godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, odsustvovanja sa rada na praznik, ili kad službenik odbije da radi ako mu preti neposredna opasnost po život i zdravlje zbog nesprovođenja propisanih mera za bezbedan i zdrav rad.

Zaposleni imaju pravo na platu koja se sastoji od osnovne plate, dodatka na platu od 0,4 odsto od osnovne plate, kao i poreza i doprinosa iz plate.

Osnovna plata sastoji se od osnovice, koju utvrđuje vlada, i osnovnog i dodatnog koeficijenta koji, u odnosu na zvanje, radna mesta, posebne uslove rada, opasnost i odgovornost posla, utvrđuje ministar.

Dodatni koeficijent uvećava platu za 30 do 50 odsto u odnosu na plate drugih državnih službenika, a uz saglasnost Vlade za pojedine kategorije zaposlenih mogu se utvrditi dodatni koeficijenti koji omogućavaju povećanje i za više od 50 odsto.

Izmenama Zakona o policiji omogućeno je i da građani sa dvojnim državljanstvom mogu da se zaposle u MUP-u.

Policijski službenik ili drugi zaposleni u policiji, kako je utvrđeno, ne mogu obavljati poslove ili samostalnu i svaku drugu delatnost koji su nespojivi sa poslovima policijskog službenika.

Radni odnos policijskom službeniku prestaje kad se utvrdi da su podaci o ispunjenju uslova za rad lažni, ako je radio poslove koji su nespojivi sa policijskim ili ako je pravosnažnom presudom osuđen na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci.

Izmenama je utvrđeno i da policijski službenik ima pravo da zadrži osobu koja remeti ili ugrožava javni red najduže do 24 sata.

Skupština Srbije usvojila je i izmene Zakona o vanrednim situacijama koje povećavaju ovlašćenja štabova za vanredne situacija na svim nivoima, čime se, kako je naveo predlagač, uspostavlja Nacionalna platforma za smanjenje rizika od katastrofa u skladu sa standardima Ujedinjenih nacija.

Izmenama su proširena ovlašćenja Republičkog štaba za vanredne situacije čime je omogućeno da to telo bude nacionalna institucija za koordinaciju, rukovođenje i upravljanje vanrednim situacijama.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista Danas, 5.12.2011.

IZMENAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA PREDVIDETI PORESKO OSLOBOĐENJE ZA REGRES DO 20.000 DINARA I TOPLI OBROK DO 6.000 DINARA: Unija poslodavaca Srbije poziva predsednike sindikata i ministra rada da pokrenu inicijativu za izmene zakona

Unija poslodavaca Srbije saopštila je danas da je spremna da zaključi dva kolektivna ugovora - za metalsku industrije i granu hemije i nemetala, pod uslovom da se topli obrok i regres za zaposlene oslobode plaćanja poreza i doprinosa.

Takav postupak bio bi u skladu sa obavezom preuzetom Socijalnim sporazumom, koji su 29. aprila 2011. potpisali Vlada Srbije, Unija poslodavaca, Savez samostalnih sindikata i UGS "Nezavisnost".

Porezi i doprinosi na topli obrok i regres trenutno se plaćaju po istoj stopi kao i zarade, što približno znači da će na svakih 100 dinara isplaćenih zaposlenom državi otići još približno 63 dinara.

U zemljama Evropske unije ishrana na radu (topli obrok) i naknada za godišnji odmor (regres) oslobođene su poreza i doprinosa, kao i isplata 13 plate i dodatnih bonusa i stimulacija zaposlenima, navedeno je u saopštenju.

S obzirom na to da je u toku pregovora u grani hemije i nemetala dogovorena isplate toplog obroka u visini od 20 odsto minimalne zarade u Srbiji, a u grani metalske industrije 20 odsto od prosečne zarade u grani metalske industrije i regres u visini 75 procenata osnovne mesečne zarade zaposlenog, poslodavci će po jednom zaposlenom imati uvećane mesečne neto troškove za prosečno 5.560 dinara po zaposlenom.

Na tih 5.560 dinara, kako je navedeno u saopštenju, državi bi na ime poreza i doprinosa trebalo da pripadne još prosečno 3.502 dinara.

U ovom trenutku ukupno prosečno povećanje izdvajanja poslodavaca na ime toplog obroka i regresa (oko 90 evra) previsoko je i značajno će ugroziti poslovanje hiljada preduzeća, a posebno malih i srednjih među njima, koji za razliku od velikih kompanija metalskog sektora i grane hemije i nemetala, posluju na granici likvidnosti, ugroženi obavezama plaćanja PDV unapred, prosečnim rokovima plaćanja od 132 dana, visokim bankarskim kamatama i hroničnim nedostatkom obrtnih sredstava.

Imajući u vidu da je zbog trenutnog stanja u privredi i stagnacije sektora malih i srednjih preduzeća iz godine u godinu i neto opterećenje od dodatnih 5.560 dinara po zaposlenom mesečnom visoko, Unija poslodavaca Srbije pozvala je predsednike sindikata i ministra rada i socijalne politike i zatražila da se svi zajedno obrate Ministarstvu finansija Srbije zbog promene Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010 i 50/2011 - prim. red) kojom bi se isplata ishrane u toku rada i naknade za godišnji odmor oslobodila plaćanja poreza i doprinosa u visini do 6.000 dinara (topli obrok) i 20.000 dinara (regres).

Na taj način poslodavci ne bi morali da na 5.560 dinara, koje bi u proseku mesečno isplaćivali zaposlenima, plaćaju još 3.502 dinara državi.

Kao organizacija koja je spremna da utiče na poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u Republici, Unija poslodavaca Srbije poziva ministra rada Rasima Ljajića, predsednika SSSS Ljubisava Orbovića i predsednika UGS "Nezavisnost" Branislava Čanka da javno podrže ovu inicijativu i omoguće zaposlenima uvećanje mesečnih prihoda, uz istovremen gest obzira prema brojnim preduzećima u Srbiji koja posluju u otežanim uslovima", navedeno je u saopštenju.

Izvor: Tanjug, 5.12.2011.

U TOKU JE IZRADA NACRTA ZAKONA O ZADRUGAMA, KOJI ĆE USKORO BITI PROSLEĐEN VLADI NA USVAJANJE • Jedna od oblasti koja će Zakonom biti uređena je socijalno zadrugarstvo •

Pomoćnica ministra za rad i socijalnu politiku Radmila Katić-Bukumirić izjavila je danas da bi država trebalo da uvede poreske olakšice za sve one koji žele da se bave socijalnim preduzetništvom.

Uz podsećanje da je osnivanje socijalnih preduzeća važno za ostvarenje socijalne ekonomije, Katić-Bukumirić je kazala da će osnivanje ovih firmi doprineti da se zaposle teško upošljive grupe ljudi - ljudi bez kvalifikacija, romi, raseljena lica, žene, osobe sa invaliditetom, korisnici socijalne pomoći...

Ona je na skupu o tome gde i kako osnovati socijalna preduzeća, koji su zajedno organizovali Evropski pokret u Srbiji i Nacionalna služba za zapošljavanje, rekla da jedan deo ovih preduzeća mogao da se bavi pružanjem socijalnih usluga, pomoć starima, pomoć u kući ali i poslovima kao što su zaštita životne sredine, reciklaža...

Katić-Bukumirić je kazala da je dobro što se već krenulo u realizaciju, osnovanjem preduzeća za zapošljavanje i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom DES, jer se na taj način ostvaruje radna integracija tih ljudi.

"Ovde nije reč o neprepoznavanju potreba, već o tome da su nam neophodni mnogo veći kapaciteti koje danas nemamo. Kada je reč o ekonomskom ambijentu, treba za ovu vrstu preduzeća predvideti određene fiskalne olakšice i u narednom periodu to treba kroz zakone promeniti", kazala je Bukumirić-Katić.

Ona je dodala da je ideja da se ne rešavaju problemi kroz pojedinačne zakone, već da se napravi sveobuhvatan zakon koji bi definisao aktivnosti na ovom planu.
Pomoćnica ministra ekonomije Ljiljana Džuver izjavila je da se Srbija suočava sa visokom stopom nezaposlenosti od 22,9 odsto kao i sa time da u tom procentu značajan udeo imaju i teško zapošljive kategorije stanovništva.

Prema njenim rečima, ministarstvo ekonomije preuzima niz aktivnosti na razvoju socijalnog preduzetništva.

Ona je istakla da je u toku izrada Nacrta zakona o zadrugama, koji će uskoro biti prosleđen vladi na usvajanje, a jedna od oblasti koju taj pravni akt uređuje je i socijalno zadrugarstvo.

"Nacrtom se definišu socijalne zadruge kao zadruge koje obavljaju delatnost zadovoljenja potrebe zajednice, ostvarenja socijalne, ekonomske i radne uključenosti i drugih potreba ugroženih grupa. Obaveza koja se nalaže ovim zakonom je da ove zadruge ulažu deo dobiti u unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite, životnog standarda, životne sredine...", kazala je ona.

Na skupu je istaknuto da dugotrajna nezaposlenot, nezaposlenost žena isključenih sa posla, otpuštanja radnika usled privatizacije, nedostatak socijalnih usluga i izražene potrebe za uslugama prema starima samo su neki od činilaca koji ukazuju na veliku potrebu za razvojem održivih socijalnih preduzeća u Srbiji.

Za sve zainteresovane u Evropi postoji organizacija pod nazivom Mreža za razvoj inovativnog socijalnog preduzetništva (www.isede-net.com) koju čine organizacije iz osam zemalja Evrope - Italija, Austrija, Grčka, Bugarska, Mađarska, Slovenija, Ukrajina i Srbija, i ona ima za cilj da pruži podrsku razvoju socijalni preduzeća u jugostočnoj Evropi.

Izvor: Tanjug, 5.12.2011.

DO KRAJA GODINE ĆE BITI USVOJEN NOVI ZAKON O RACIONALNOJ UPOTREBI ENERGIJE, A DO KRAJA SLEDEĆE GODINE I NOVA STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE SRBIJE DO 2030. • Zakon će doprineti povećanju zaposlenosti u toj grani privrede i zahtevaće uvođenje energetskog menadžmenta i energetsku reviziju objekata •

Ministar infrastrukture i enrgetike Milutin Mrkonjić izjavio je danas da u 2012, godini očekuje značajna ulaganja u obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost i naglasio da su energetika i rudarstvo prioritne grane za razvoj u Srbiji.

Mrkonjić je, na konferenciji o energetskoj efikasnoti i korišćenju obnovljivih izvora enrgije, rekao da je već izgrađeno 10 malih hidroelektrana i da je izdat veliki broj energetskih dozvola za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije kao što su vetro i solarne elektrane, postrojenja na biomasu i geotermalne izvore enrgije.

"Dugo nismo ulagali u enegetiku, 25 godina nije izgrađen nijedan veći energetski objekat, a interesovanje kompanija sveta da ulažu u Srbiji dokazuje da je energetika
ono u šta moramo da investiramo narednih godina
", rekao je Mrkonjić i dodao da je Vlada Srbije posvećena tim ciljevima koji se uklapaju sa evropskim opredeljenjem Srbije.

Istakavši da je kreiran kompletan zakonski okvir za investicije u obnovljive izvore energije, Mrkonjić je naveo da je investitorima u Srbiji garantovana veća pravna sigurnost kroz izradu novog zakona o energtici i usvajanjem uredbe o podsticajnim merama za proizvodnju struje iz onvovljivih izvora.

Mrkonjić je dodao da se uskoro očekuje izrada akcionog plana za obnovljive izvore energije čiji je najvažniji deo određivanje ukupnog procenta proizvodnje energije iz obnovljivih izvora koji Srbija do 2020. treba da ispuni.

Ministar Mrkonjić je najavio da će do kraja sledeće godine biti usvojena i nova strategija razvoja energetike Srbije do 2030. a da će do kraja godine biti usvojen novi zakon o racionalnoj upotrebi energije koji će doprineti povećanju zaposlenosti u toj grani privrede i zahtevaće uvođenje energetskog menadžmenta i energetsku reviziju objekata.

Pomoćnik ministra energetike Miloš Banjac rekao je da Srbija trenutno ima 21,2 odsto obnovljivh izvora u ukupnom energetskom bilansu, ali da će morati da poveća taj procenat za pet do šest odsto do 2020. godine.

Još se ne zna tačan procenat povećanja učešća obnovljih izvora energije u ukupnom energetskom bilansu i očekuje se da će do kraja godine taj podatak biti poznat u skladu sa preporukom EU, rekao je Banjac.

On je kazao da će do kraja sledeće godine biti usvojena i nova energetska strategija Srbije a do kraja ove godine će biti usvojena nova uredba o podsticajnim merama za proizvodnju struje iz obnovljih izvora. Banjac je dodao da otkupne cene struje neće biti niže od sadašnjih koje se kreću od 6,7 do 23 evrocenta za kilovat čas.
Banjac je naveo da je Srbija u skladu sa Akcionim planom za energetsku efikasnost koju je vlada usvojia, predvidela da će u roku od devet godina uštedeti devet odsto energije.
Najveće uštede treba da budu u industriji 44 odsto, u saobraćaju 35 odsto i u domaćinstvima 21 odsto, naveo je Banjac.

On je kazao da je takođe pripremljen zakon o racionalnoj upotrebi energije za koji svakog časa ocekuje da se dobije odobrenje od Ministarstva finansija i dodao da taj zakon predviđa uvođenje sistema energetskog menadžmenta u oko 100 opština i 120 preduzeća koja troše velike količine energije i u sve zgrade u državnom vlasništvu.

Taj zakon predviđa i označavanje energetskih klasa elektrčnih aparata, uvođenje energetskih pasoša za nove ali i za stare zgrade i energetsku efikasnost u proizvodnji, prenosu i distribuciji električne energije, dodao je Banjac.

Tim zakonom predviđeno je i osnivanje fonda za energetsku efikanost iz koga bi 40 odsto vrednosti energetski efikasnih projekata bilo nepovratno finansirano ili kroz povoljne kredite.

Cilj je, kako je rekao Banajac i da se smanji PDV na energetski efikasne proizvode, a da se poveća na energetski neefikasne.

Izvor: Tanjug, 5.12.2011.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA GRADA BEOGRADA BIĆE ODRŽANA 8. DECEMBRA 2011. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA

Privredna komora Beograda u saradnji sa Sekretarijatom za finansije i Upravom javnih prihoda grada Beograda organizuje javnu raspravu povodom Nacrta odluke o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama. Kako je u toku proces kreiranja budžeta grada Beograda za 2012. godinu, pozivamo sve zainteresovane privredne subjekte da se informišu o najavljenim izmenama koje određuju visinu naknada i lokalnih komunalnih taksi na nivou Beograda, kakve će efekte imati na njihovo poslovanje i kreiranje poslovnog ambijenta u sledećo j godini.

Projekciju izvornih prihoda grada Beograda za 2012.godinu i Nacrt odluke o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama predstaviće Renata Milić-Radujko, sekretar Sekretarijata za finansije i Vladan Luković, direktor Uprave javnih prihoda grada Beograda.

Javna rasprava će se održati 08. decembra 2011. godine, u 10 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala IV-a.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 5.12.2011.

POTPISAN MEMORANDUM O BOLJEM I SIGURNIJEM TRANSPORTU IZMEĐU PK SRBIJE, UPRAVE CARINA I MEĐUNARODNE UNIJE DRUMSKIH TRANSPORTERA • Garantni nivo povećan sa 50.000 dolara na 60.000 evra

Privredna komora Srbije (PKS), Uprava carina i Međunarodna unija drumskih transportera (IRU) potpisali su danas Memorandum o razumevanju koji će doprineti napretku primene savremenih informacionih tehnologija u postupku tranzita robe i teretnih vozila na carinskom području zemlje ali i boljim i sigurnijim uslovima transporta na graničnim prelazima.

Predsednik PKS Miloš Bugarin je kazao da će ovaj memorandum doprineti unapređenju transporta robe po Srbiji i manje zadržavanje na granicama.

Prema njegovim rečima sporazumom je povećan garantni nivo sa 50.000 dolara na 60.000 evra što svedoči o većoj sigurnosti saobraćaja u Srbiji.

Bugarin je dodao da je Memorandum rezultat četvorogodišnjeg rada PKS, carine i ove međunarodne institucije u cilju unapređenja trgovine, transporta i distribucije robe.

Direktor Uprave carina Predrag Petronijević je kazao da je ova institucija doprinela stvaranju uslova za potpisivanje - prilagođavanje procedura i jačanjem kapaciteta u sektoru za informacione tehnologije.

On je objasnio da će savremene informacione tehnologije skratiti vreme čekanja na carini kroz elektronsku komunikaciju između IRU i Uprave carine.

"Namera Uprave carina je da jačanjem unutrašnjih kapaciteta približi zemlju i administraciju EU", dodao je Petronijević.

Generalni sekretar IRU Martin Marmi je izrazio zadovoljstvo potpisivanjem memoranduma koji pokazuje volju da se olakša trgovina i da se ovaj deo regiona i Srbija učine prosperitetnijim.

On je kazao da je cilj ove organizacije da olakša trgovinu kroz poboljšanje saobraćaja zato što se 90 odsto robe preveze drumskim saobraćajem.

Prema njegovim rečima Memorandum pokazuje spremnost sve tri strane da olakšaju poslovanje korisnika TIR sistema, koji predstavlja garantni lanac za olakšavanje tranzita robe.Sporazum je potpisan sa još 56 zemalja.

Izvor: Tanjug, 5.12.2011.

INFORMACIJA O RADU RTGS I KLIRING SISTEMA I MEĐUNARODNOG KLIRINGA U DEVIZAMA ZA NOVEMBAR 2011. GODINE

U RTGS i kliring sistemu Narodne banke Srbije u novembru je, za 22 radna dana, realizovano ukupno 17,1 milion plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 5,9 miliona, ili 34,2%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 11,3 miliona, ili 65,8%, nalozi za plaćanje u RTGS-u. Prosečan dnevni broj plaćanja iznosio je 779.166, od čega 512.629 plaćanja u RTGS-u, a 266.537 plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS-u sistemu iznosila je 3.006 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 42,9 milijardi dinara, ili 1,4% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS-u je iznosila 136,6 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,9 milijardi dinara.

U međubankarskom kliringu u devizama realizovano je ukupno 3.408 plaćanja, u vrednosti od 27.667.290,13 evra.

Tokom 11.940 minuta produkcije RTGS i kliring sistema nije bilo zastoja, pa je raspoloživost sistema iznosila 100%.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 5.12.2011.

U UPRAVI ZA DIGITALNU AGENDU ODRŽANA RADIONICA "IKT ZA OTVORENU UPRAVU" • Tema radionice bila je razmena iskustava u pet oblasti u razvoju e-uprave: interoperabilnost javnog sektora, e-servisi, e-identitet, e-zakonodavstvo i IKT ljudski resursi u javnom sektoru •

Dana 02. 12. 2011. godine uspešno je održana radionica "IKT za otvorenu upravu" koju je organizovala Uprava za Digitalnu agendu u saradnji sa Belgijskom Federalnom Javnom Službom za IKT - " FEDICT" u okviru programa "Belgijski e-lideri bez granica". Radionicu su otvorili državna sekretarka za Digitalnu agendu Jasna Matić, belgijski ambasador Alain Kundycki i predsednik upravnog odbora FEDICT-a Jan Deprest.

Tema radionice bila je razmena iskustava u 5 oblasti u razvoju e-uprave: interoperabilnost javnog sektora, e-servisi, e-identitet, e-zakonodavstvo i IKT ljudski resursi u javnom sektoru. Eksperti iz Belgije: Jan Deprest, Walter Van Assche, Frank Leyman, Jan Valcke, Jos Dumortier, su u prvom delu Radionice prezentovali svoja iskustva u implementaciji pomenutih oblasti u e-upravi. Drugi deo Radionice bila je interaktivna diskusija, u 5 okruglih stolova, između belgijskih eksperata iz javnog i privrednog sektora Srbije zaduženih za razvoj i implementaciju e-uprave u Srbiji.

Završnim koktelom, koji je u znaku dobre saradnje, upriličio belgijski ambasador Alain Kundycki, zvanično je zatvorena Radionica "IKT za otvorenu upravu", a veliko interesovanje za Belgijsko iskustvo u oblasti e-uprave otvorilo je put za buduću saradnju.

Prezentacije sa radionice kao i prezentacije firmi iz belgijske privrede čiji su predstavnici prisustvovali radionici mogu se pogledati na http://www.fedict.belgium.be/fr/a_propos_de_fedict/telechargements/e-leaders_without_borders/.

Izvor: Vebsajt Uprave za digitalnu agendu, 5.12.2011.

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 13. decembar 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:
Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:
Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

Veštine koje će učesnik steći:

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 13. decembar 2011. od 09.30 – 17.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
 

link ka vesti:  http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ac042b90-3a69-484a-a131-a706fc4b29c8
PRIVREMENI UVOZ – 8. Decembar 2011.

Privremeni uvoz je carinski dozvoljeni postupak u okviru koga se strana roba koristi u carinskom području Republike Srbije, uz obavezu ponovnog izvoza u neizmenjenom stanju, osim zbog uobičajenog smanjenja vrednosti zbog njene upotrebe.

Na robu koja se privremeno uvozi ne plaća se carina ili se plaća po sniženoj stopi i na nju se ne primenjuju mere komercijalne politike (spoljnotrgovinska ograničenja), osim ako posebnim propisima nije drugačije regulisano.

Privremeni uvoz se može obaviti samo na osnovu podnetog zahteva i dobijenog odobrenja od strane carinskog organa, a može se odobriti samo ako je moguće utvrditi istovetnost uvezene robe.

Carinski zakon ne propisuje rok za privremeni uvoz, već ostavlja carinskom organu da u odobrenju sam utvrdi ovaj rok, polazeći od ugovorenih uslova i ispunjavanja svrhe privremenog uvoza.

Radi pravilne primene ovog postupka, učesnici u postupku privremenog uvoza bi morali da budu upoznati sa svim svojim pravima i obavezama.

Iz ovog razloga, učesnici seminara biće upoznati sa uslovima, propisima, pravima i obavezama u postupku privremenog uvoza, kako bi ga što brže i efikasnije obavljali na zakonski regulisan način.

Ciljna grupa:

Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa uslovima za odobravanje postupka privremenog uvoza, sa olakšicama koje pruža navedeni postupak, kao i sa obavezama učesnika pri sprovođenju postupka privremenog uvoza.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

U potpunosti razume način sprovođenja postupka privremenog uvoza, prava i obaveze koje ima prilikom sprovođenja istog, kao i olakšice koje ovaj postupak pruža u odnosu na redovne carinske postupke.

Predavač:

Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 8.decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova
Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                
              
25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na seminare: Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

link ka vesti:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=92404634-dbef-42bb-8e7c-264b47c38f2c
 

INFORMATIVNE RADIONICE PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE BUGARSKA - SRBIJA BIĆE ORGANIZOVANE U DECEMBRU 2011. GODINE

U decembru 2011. godine biće organizovane informativne radionice u okviru Programa prekogranične saradnje Bugarska - Srbija.

Na radionicama će biti predstavljeni osnovni ciljevi i zadaci drugog poziva za prikupljanje predloga projekata i osnovna pravila prijavljivanja projekata u okviru programa.
Informativne radionice će se održati:

• 05.12.2011. u Sofiji (Bugarska)
• 06.12.2011. u Montani (Bugarska)
• 07.12.2011. u Nišu (Srbija)
• 08.12.2011. u Boru (Srbija)

Radionice u Sofiji i Montani će biti organizovani na bugarskom jeziku dok će radionice u Nišu i Boru biti organizovani na srpskom jeziku.

Radionice su otvorene za predstavnike organizacija iz prekograničnog regiona koje su zainteresovane za prijavljivanje projekata.

Detaljni program radionica kao i tačne lokacije njihovog održavanja biće naknadno objavljene na sajtu programa.

Za više informacija i/ili ako želite da izrazite interesovanje za učešće na radionicama molim obratite se Zajedničkom Tehničkom Sekretarijatu programa:
NNikolich@mrrb.government.bg; Tz.Guerdjikova@mrrb.government.bg; http://www.ipacbc-bgrs.eu/

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 30.11.2011.

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 13. DECEMBAR 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:
Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:
Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

Veštine koje će učesnik steći:

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 13. decembar 2011. od 09.30 – 17.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
 

link ka vesti:  http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ac042b90-3a69-484a-a131-a706fc4b29c8
NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

LINK KA VESTI:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ea54ace9-d8b2-4845-9db9-7e4b24a78cf7

SKUPŠTINA RS PONOVO IZABRALA RODOLJUBA ŠABIĆA ZA POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Tanjug

Šabić, koji je diplomiran pravnik i advokat, izabran je glasovima 127 poslanika vladajuće većine, ali i poslanika opozicione Liberalno-demokratske partije.

Ponovni izbor Šabića na tu funkciju republičkom parlamentu predložio je skupštinski Odbor za kulturu i informisanje, a takvo rešenje podržale su poslaničke grupe "Za evropsku Srbiju", SPS-JS, URS i LDP.

Skupština je Šabića za poverenika prvi put izabrala 22. decembra 2004. godine, a potom i 29. juna 2007. godine.

Šabić je, između ostalog, bio narodni poslanik, potpredsednik Skupštine Srbije i ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Bio je član Komisije za promenu Ustava Srbije i predsednik Potkomisije za ljudska prava i osnovne slobode, kao i predsednik vladinog Saveta za rodnu ravnopravnost.

DRŽAVNI REVIZOR ĆE USKORO PRED SKUPŠTINU IZAĆI SA REVIZIJOM ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA ZA PROŠLU GODINU

Državni revizor do kraja godine završava 54 izveštaja o ministarstvima i gradovima koji su proveravani.

Prekršajni sud u Beogradu doneo je do sada pet pravosnažnih i pet prvostepenih presuda po prijavama državnog revizora.

Prema rečima zamenice predsednika suda Branke Živković, u toku je još 30 postupaka, a sva je prilika da će ova brojka biti daleko veća, jer državni revizor najavljuje nove izveštaje o trošenju budžetskog novca do kraja godine.

Državna revizorska institucija podnela je do sada više od 40 prekršajnih prijava zbog kršenja Zakona o javnim nabavkama i nenamenskog trošenja novca iz budžeta, od čega 10 ove godine. Završila je još 54 izveštaja. U toku je slanje prigovora i primedaba ministarstava, gradskih uprava i javnih preduzeća.

Za tri nedelje DRI će pred Skupštinu izaći i sa revizijom završnog računa budžeta za prošlu godinu. U prošlom izveštaju o budžetu za 2009, kršenje zakona otkriveno je u sedam ministarstava, a prekršajne prijave podnete su protiv 14 lica, među kojima su bili i pojedini ministri.

PREMA IZMENAMA PRAVILNIKA O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU OD 3. DECEMBRA 2011. GODINE UTVRĐENI SU NOVI ROKOVI ZA OVERU ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA

Prema članu 4. Pravilnika o izmenama Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite svim licima kojima su zdravstvene knjižice bile overene na dan stupanja na snagu ovog pravilnika, za naredni period overe koji je propisan ovim pravilnikom, zdravstvene knjižice se overavaju bez podnošenja dokaza da je dospeli doprinos plaćen, odnosno na osnovu dokumentacije koja je podneta u momentu prethodne overe zdravstvenih knjižica.

Izmenama člana 9. Pravilnika za osiguranike iz člana 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju i članove njihovih porodica utvrđeni su novi rokovi za overu zdravstvenih knjižica i to za:

- osiguranike - lica u radnom odnosu - na perod od dve kalendarske godine, odnosno na rok trajanja ugovora o radu,
- osiguranike - lica zaposlena u inostranstvu, ako nisu zdravstveno osigurana po propisima te zemlje - na rok od 12 meseci,
- osiguranike - stranci i lica bez dražavljanstva koji su na teritoriji republike zaposleni kod stranih pravnih i fizičkih lica - na period od dve kalnedarske godine,
- osiguranike - lica koja obavljaju privremene i povremene poslove - na rok od 6 meseci,
- osiguranike - lica koja su osnivači i članovi privrednih društava, preduzetnici, spotristi, sveštenici i verski službenici - na rok od 12 meseci,
- osiguranike - poljoprivrednici - na rok od 12 meseci,
- osiguranike - inistarni penzioneri - na rok od 12 meseci,
- osiguranike - inostrani stručnjaci koji rade po osnovu ugovora o međunarodnoj razmeni - na period od dve kalndarske godine.
- Licima uključenim u obavezno zdravstveno osiguranje po članu 23. Zakona, odnosno licima koja su uključena u obavezno zdravstveno osiguranje i plaćaju doprinose iz svojih sredstava rok overe zdravstvenih knjižica je produžen na 6 meseci, a raseljenim licima sa AP Kosovo i Metohija na rok od 12 meseci.

U TOKU IZRADA NACRTA ZAKONA O ZADRUGAMA, KOJI ĆE USKORO BITI PROSLEĐEN VLADI NA USVAJANJE, A JEDNA OD OBLASTI KOJU TAJ PRAVNI AKT UREĐUJE JE I SOCIJALNO ZADRUGARSTVO I SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO

Tanjug

Socijalno preduzetništvo u Srbiji nije dovoljno razvijeno, izjavila je pomoćnik ministra rada i socijalne politike Radmila Bukumirić- Katić.

Na skupu o socijalnom preduzetništvu u Beogradu ona je navela da u Evropskoj uniji (EU) ima dva miliona socijalnih preduzeća, što je 10 odsto ukupnog broja firmi i da u njima radi šest odsto zaposlenih.

"Rezultati postignuti u Srbiji su minimalni", rekla je Bukumirić- Katić.

Prema pisanju EurAktiva, u Srbiji ima 15.000 socijalnih preduzeća u najširem smislu te reči, uključujući i nevladine organizacije, udruženja i zadruge.

Bukumirić- Katić je dodala da u Srbiji nema pravnog okvira koji bi regulisao celu oblast socijalnih preduzeća. Kako je navela, ta aktivnost se ipak može razvijati na osnovu sadašnjih zakona i strategija a u planu je i donošenje krovnog zakona.

Pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja Ljiljana Džuver rekla je da je Predlog zakona o zadrugama kojim se uređuje i socijalno zadrugarstvo poslat skupštini na usvajanje, kao i da je planirano donošenje posebnih propisa o socijalnom zadrugarstvu.

Ona je navela da je nezaposlenost visoka, a da je malo novca za aktivne mere zapošljavanja.

Džuver je rekla da je značajno uključiti sve ljude na tržište rada, jer im to omogućava ekonomsku nezavisnost i uključivanje u društvo. Kao teško zapošljive kategorije navela je mlade osobe bez kvalifikacije ili sa niskim kvalifikacijama i neadekvatnim znanjima, žene, zatim dugoročno nezaposlene, Rome i osobe sa invaliditetom.

Prioritet Ministarstva biće razvijanje kapaciteta lokalne administracije kako bi se prepoznale potrebe lokalnog tržišta rada i razvoj mera za teško zapošljiva lica.

Direktor sektora zapošljavanja u Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ) Natalija Radoja rekla je da se socijalno preduzetništvo može razvijati i u poslovnim centrima NSZ, kao i da je planirano uvođenje centara za socijalnu rehabilitaciju u kojima će se podsticati razvoj tih preduzeća.

Skup je organizovan u okviru projekta Mreža za razvoj socijalnog preduzetništva koji finansira EU i sprovodi se u osam zemalja Evrope.

Radmila Katić-Bukumirović smatra da bi država trebalo da uvede poreske olakšice za sve one koji žele da se bave socijalnim preduzetništvom. 

"Ovde nije reč o neprepoznavanju potreba, već o tome da su nam neophodni mnogo veći kapaciteti koje danas nemamo. Kada je reč o ekonomskom ambijentu, za ovu vrstu preduzeća bi trebalo predvideti određene fiskalne olakšice i u narednom periodu to treba kroz zakone promeniti", kazala je Bukumirović-Katić.

Ona je dodala da je ideja da se ne rešavaju problemi kroz pojedinačne zakone, već da se napravi sveobuhvatan zakon koji bi definisao aktivnosti na ovom planu.

Džuver je izjavila da se Srbija suočava sa visokom stopom nezaposlenosti od 22,9 odsto kao i sa time da u tom procentu značajan udeo imaju i teško zapošljive kategorije stanovništva.
Ona je istakla da je u toku izrada Nacrta zakona o zadrugama, koji će uskoro biti prosleđen vladi na usvajanje, a jedna od oblasti koju taj pravni akt uređuje je i socijalno zadrugarstvo.

"Nacrtom se definišu socijalne zadruge kao zadruge koje obavljaju delatnost zadovoljenja potrebe zajednice, ostvarenja socijalne, ekonomske i radne uključenosti i drugih potreba ugroženih grupa. Obaveza koja se nalaže ovim zakonom je da ove zadruge ulažu deo dobiti u unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite, životnog standarda i životne sredine", kazala je ona.

Za sve zainteresovane u Evropi postoji organizacija pod nazivom Mreža za razvoj inovativnog socijalnog preduzetništva, koju čine organizacije iz osam zemalja Evrope - Italija, Austrija, Grčka, Bugarska, Mađarska, Slovenija, Ukrajina i Srbija i ona ima za cilj da pruži podršku razvoju socijalnih preduzeća u jugoistočnoj Evropi.

UMESTO PAPIRA ADVOKATI I SUDIJE ŠIROM ENGLESKE, NA SUĐENJE ĆE NOSITI KOMPJUTERE-TABLETE

Na njima će se nalaziti sva dokumentacija koja im je potrebna za saslušanja, piše Guardian.

Projekat bi trebalo da zaživi u aprilu sledeće godine, a očekuje se da će korišćenje tableta, pored jednostavnijeg rada, doneti veliku novčanu uštedu.

Policija će dokaze slati elektronski, te se ukida potreba za papirologijom, a trenutno se ovaj sistem testira na nekim jednostavnijim slučajevima.

Iako je praksa dobra, sve više se govori o uvođenju tableta u školama, susedna Hrvatska pokrenula je projekat korišćenja tableta umesto klasičnih školskih dnevnika, pojedine avio-kompanije odlučile su da svojim putnicima daju tablet za vreme leta, zanimljiv je odabir uređaja.

HP je još u avgustu objavio da prestaje da se proizvodi. Nakon toga, da bi se zalihe rasprodale, cena je sa prvobitnih 499,99 i 599,99 dolara spala na 99 i 150 dolara.

Guardian, međutim, piše da je sudu u Norviču na probu dato 35 uređaja, "vrednih do 1.000 funti po komadu".

RODOLJUB ŠABIĆ: Upotreba zbirki podataka o ličnosti, pogotovo onih u posedu organa vlasti, kao što su birački spiskovi i slično, u svrhe radi kojih nisu uspostavljeni, predstavlja nedopuštenu obradu podataka, kažnjiv prekršaj, čak i krivično delo

Sa zahuktavanjem predizborne kampanje povereniku za informacije od javnog značaja Rodoljubu Šabiću stiže sve više žalbi građana na aktiviste političkih stranaka
Naime, građani se žale da ih aktivisti raznih stranaka u kampanji od vrata do vrata posećuju u stanovima i dovode u neprijatnu situaciju, posebno ih uznemirujući činjenicom da raspolažu njihovim kompletnim ličnim podacima.

„U poslednje vreme učestala su telefonska i elektronska obraćanja, kao i formalne žalbe građana koji neke akcije aktivista političkih stranaka doživljavaju kao neprijatnost, povredu privatnosti, pa i kršenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti budući da poseduju kompletne podatke o njima“, kaže za Blic Šabić.

Šabić ocenjuje indikativnim to što stranački aktivisti raspolažu ne samo kompletnim podacima o građanima koje posećuju, nego i o ostalim licima koja su prijavljena na njihovoj adresi.

„Upotreba zbirki podataka o ličnosti, pogotovo onih u posedu organa vlasti, kao što su birački spiskovi i slično, u svrhe radi kojih nisu uspostavljeni, predstavlja nedopuštenu obradu podataka, kažnjiv prekršaj, čak i krivično delo“, ističe Šabić.

Pored gomile propagandnog materijala koji građanima stiže u poštanske sandučiće, gotovo sve stranke u kampanji obilaze birače. Da je kampanja od vrata do vrata počela potvrdili su nam i poslanici iz različitih stranaka, ali svi oni smatraju da time ni na koji način ne krše zakon.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu ličnosti najavljuje da će “u određenim slučajevima pokrenuti postupak nadzora”. Ali, kako dodaje, imajući u vidu krajnje skromne kadrovske resurse kojima raspolaže, apeluje i očekuje od svih političkih stranaka i pre svega organa vlasti da daju svoj doprinos ostvarivanju standarda upisanih u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

BELORUSIJA POUZDAN POSLOVNI PARTNER ZA VOJVODINU I SRBIJU

Tanjug

Ambasador Belorusije u Beogradu Vladimir Čušev izjavio je, u razgovoru sa predsednikom Vlade Vojvodine Bojanom Pajtićem, da je njegova zemlja za Srbiju i Vojvodinu pouzdan poslovni partner, a za srpski narod iskren prijatelj.

Pajtić i Čušev su se saglasili da je privredna saradnja prioritetna u odnosima, koje karakterišu tradicionalno prijateljstvo i kulturna srodnost, saopštio je Pokrajinski sekretarijat za informacije.

Odnosi Vojvodine i Srbije sa Belorusijom prevazilaze protokolarnu saradnju, jer su do sada veoma uspešno realizovani ili započeti privredni projekti, među njima Fabrika traktora "Belorus" u Novom Sadu, Fabrika akumulatora "Blek hors" u Somboru i projekat saradnje sa kompanijom "Berko" u Molu u proizvodnji poljoprivredne mehanizacije, rekao je Pajtić.

Sagovornici su konstatovali da ta pozitivna iskustva, koja se ogledaju u izgradnji fabrika za proizvodnju poljoprivrednih mašina, koje po kvalitetu i ceni imaju velike prednosti za domaće poljoprivrednike, ukazuju da postoji prostor za proširenje privredne i trgovinske saradnje.

U razgovoru je istaknuto da će takva saradnja imati podršku pokrajinske administracije.

KOMPANIJA "NESTLE" OBJAVILA DA JE ZVANIČNO ZAKLJUČILA PREUZIMANJE POSLOVANJA "CENTROPROIZVODA"

Tanjug

Kompanija "Nestle" objavila je da je zvanično zaključila preuzimanje poslovanja "Centroproizvoda", koji je među vodećim proizvođačima hrane u Srbiji.

Preuzimanje obuhvata "Centroproizvodov" asortiman za kulinarstvo -(začini, dodaci jelima, supe i prelivi), konditorske proizvode (namazi i čokoladne table) i napitke (napici od čokolade i čajevi).

Predsednik upravnog odbora kompanije "Nestle Adriatik" Marko Travalja ocenio je da će ta firma preuzimanjem bitno ojačati svoju regionalnu poziciju i rast, kombinovanjem jake robne marke "Centroproizvoda" i lokalne proizvodnje, sa "Nestleovim" kapacitetima za inovacije.

On je naveo da je plan da surčinska fabrika nastavi proizvodnju svih robnih marki, koje uživaju veliko poverenje potrošača, ali će se razmotriti i mogućnosti da se u fabrici proizvode neki od "Nestleovih" proizvoda, koji se trenutno uvoze.

Generalni direktor "Centroproizvoda" Nemanja Popov je izrazio uverenje da će preuzimanje pozitivno uticati na prehrambeni sektor u Srbiji, što je od velikog značaja za ekonomski razvoj zemlje.

"Što se tiče robne marke "C", potrošači će i dalje moći da uživaju u omiljenim proizvodima, ali i novinama koje će "Nestle" doneti", kazao je Popov.

Kompanija "Nestle" je saopštila u junu da je preuzela poslovanje "Centroproizvoda" , ali detalji nisu objavljeni.

"Nestle" je najveća prehrambena kompanija na svetu, posluje u 130 zemalja, poseduje 443 fabrike širom sveta i zapošljava 281.000 ljudi. Kompanija je u 2010. ostvarila prodaju od 105 milijardi dolara i profit od 32,7 milijardi dolara. U takozvanom "Adriatik regionu" korporacija je prisutna od 2003. godine, zapošljava oko 550 ljudi i upravlja fabrikom sladoleda u Staroj Pazovi.

GRAD BEOGRAD BI OVOG MESECA MOGAO DA POOŠTRI PROPISE O DRŽANJU OPASNIH PASA: Najavljeno da će godišnja taksa njihovim vlasnicima biti 30.000 dinara, a u šetnju će moći da ih izvode samo punoletne osobe

Gradski sekretar za komunalne i stambene poslove Predrag Petrović kaže da bi predlog mogao pred odbornicima skupštine grada da se nađe u novembru, a razlog pooštravanja su četiri nedavna napada vlasničkih opasnih pasa, ali i neažurnost i nerad republičke veterinarske inspekcije.

Predviđa se i oštrija kaznena politika - prekršioci odluke plaćali bi od 35.000 do 70.000 dinara. Pod opasnim psom se po sadašnjim propisima podrazumevaju pitbul terijer, bul terijer, američki staford, minibul terijer, kao i svi mešanci ovih rasa.

Prema njegovim rečima, Beograd je tražio, ali nije dobio, mnoge nadležnosti u vezi sa zaštitom životinja i strožom kontrolom odgovornog vlasništva nad psima.

Sa svojim zakonskim ovlašćenjima Beograd, prema Petrovićevim rečima, može da se bavi samo posledicama. a ne i uzrocima povećanog broja uličnih pasa - kojih sada ima oko 15.000 - a zbog neažurnog vođenja baze podataka ne zna se broj vlasničkih pasa u gradu.

Razlog je, kako je ukazao, to što vlasnik psa nema obavezu da prijavi smrt svog ljubimca, niti da u roku od mesec dana prijavi novo leglo sa štencima.

21. DECEMBRA 2012. NIJE KRAJ SVETA, VEĆ JE REČ O DOLASKU BOGA I POČETKU NOVE ERE TVRDI NEMAČKI STRUČNJAK SVEN GRONEMEJER

Tanjug

Kraj sveta nije blizu, ili bar tako tvrdi nemački stručnjak Sven Gronemejer koji radi na dekodiranju majanskog spisa u kome se pominje 2012. godina i koji kaže da taj datum označava prelazak u novu eru a ne kraj sveta kako se misli.

Gronemejer, sa australijskog Univerziteta La Trob predstavio je juče svoje nalaze na arheološkom nalazištu Palenke na jugu Meksika, nekoliko dana pošto je meksički Arheološki institut saopštio da postoji još jedna tablica sa hijeroglifima na kojoj se pominje 2012. godina što je izazvalo novu rundu diskusija o eventualnoj propasti sveta.

Gronemejer godinama radi na kamenoj tablici koja je pronađena u Tortugeru, u državi Tabasko, prenosi AP.

On tvrdi da spis opisuje povratak misterioznog majanskog boga Bolon Jokte krajem 13. perioda od 400 godina, poznatog kao Baktuns, koji se završava 21. decembra 2012. Maje su 13 smatrali svetim brojem i nema ničeg apokaliptičnog u datumu, kaže Gronemejer.

Tekst je isklesan pre 1.300 godina i deo tablice je oštećen zbog čega je poslednji pasus gotovo nečitljiv. Fragment je, kaže Gronemejer, upozorenje eliti Tortugera da pripreme zemlju za povratak boga. Bolon Jokte, bog stvaranja i rata, pojaviće se tog dana u svetilištu u Tortugeru.

"Datum ima simboličnu vrednost jer se vidi kao odraz dana stvaranja. Reč je o dolasku boga a ne kraja sveta", rekao je on.

GRČKA TELEKOMUNIKACIONA KOMPANIJA OTE OBJAVILA JE DANAS DA PREGOVARA SA TELEKOMOM SRBIJE O PRODAJI 20 ODSTO AKCIJA U TOJ SRPSKOJ TELEKOMUNIKACIONOJ KOMPANIJI

Pošto su pregovori u toku ne možemo da govorimo o ishodu niti o rasporedu razgovora, objavio je OTE na Atinskoj berzi.

Telekom Srbije je 24. novembra saopštio da postoji mogućnost da otkupi akcije od OTE-a.

Agencija Blumberg je pre toga objavila da je Telekom Srbija zatražio od banaka kredit za realizaciju otkupa petine od ukupnog broja akcija, dok bi ostatak novca bio iskorišćen za reprogramiranje kredita uzetog ranije tokom godine.

OTE je vlasnik 20 odsto akcije Telekoma Srbije od 1997. godine, a Vlada Srbije poseduje preostalih 80 odsto akcija.

Početkom ove godine na tenderu za prodaju 51 odsto Telekoma Vlada Srbije je za taj paket tražila minimalno 1,4 milijarde evra, dok je austrijska kompanija A1 (Telekom Austrije), jedini učesnik na tenderu, ponudila 950 miliona.

KOME DA SE OBRATITE PRE POTPISA NA UGOVOR S BANKOM

Većina klijenata koja su naslepo potpisivala dokumenta u banci, već se više puta opekla. Sada klijenti vode računa o svakom detalju, a za manje upućene savetodavne usluge pružaju NBS, portali, udruženja potrošača, ali i advokatske kancelarije.

ADRESA - Za one koji žele da dobiju institucionalan savet, tu je Narodna banka Srbije, tačnije njen centar za zaštitu korisnika finansijskih usluga. Za sva pitanja i pritužbe na raspolaganju je besplatan telefonski broj 0800-111-110 od 8 do 21 svakog radnog dana, a na postavljena pitanja biće odgovoreno najkasnije u roku od 48 časova.

Kao alternativa su i specijalizovani sajtovi koji svakodnevno objavljuju novosti iz banaka i daju njihovu uporednu ponudu. Najpopularniji su banke:online i kamatica.rs. Na njihovim stranicama mogu se naći imejl adrese na koje korisnici mogu da šalju svoje nedoumice, mada i odeljci najčešća pitanja koja unapred daju odgovor na ono što najčešće tišti korisnika. Udruženja potrošača takođe nude savetodavne usluge, između ostalih i korisnicima finansijskih usluga. Najbolje je da se postave konkretna pitanja da bi se stručnjaci iz udruženja konsultovali sa svojim stručnjacima. Oni koji imaju pedesetak evra, mogu da odu direktno kod advokata i da pročešljaju svoja prava.

Odnedavno su počela da rade Udruženja bankarskih klijenta koja na godišnjem nivou naplaćuju članarinu od oko 500 dinara.

Autor: I. Jovanović, 24 sata

POSLOVNE PREVARE UČESTALE SU U DRUŠTVIMA GDE SE ZAKONI NE PRIMENJUJU U POTPUNOSTI

Tanjug

Poslovne prevare učestale su u društvima gde se zakoni ne primenjuju u potpunosti, a na ruku takvim aktivnostima ide i ekonomska kriza i besparica, ocena je stručnjaka za kriminološka istraživanja, sociologa i psihologa.

"Prevara kao krivično delo postoji u svim državama bile one siromašne ili bogate. Očigledno je da je to pre svega stvar strukture pojedine ličnosti. Ali svakako će taj čovek, ako se nađe u nekoj pogodnoj društvenoj situaciji za prevaru, on pre iskoristiti tu situaciju, nego u ekonomski stabilnoj zemlji", rekao je stručnjak za kriminološka istraživanja Dobrivoje Radovanović.

Povod za razgovor sa stručnjacima je pojava poslovnih prevara i lažnog predstavljanja, kakve su posledice i kako takve pojave sprečiti u društvu.

Poslednja u nizu, dogodila se prošle sedmice, kada je Agencija za privredne registre upozorila da preduzeća i preduzetnike obilaze prevarantni koji se lažno predstavljaju da su komercijalisti te Agencije, dostavljaju lažne diskove i štampani materijal sa bazom podataka o registrovanim preduzećima i naplaćuju te usluge.

Radovanović je, tim povodom, istakao da prevare mogu biti sitne ali i da njih prosečno inteligentan čovek može lako da otkrije, samo ako obrati pažnju na detalje koje ti preveranti iznose.

Međutim, naglasio je, prevare mogu biti sofisticirane, organizovane i materijalno "potkovane", odnosno mogu ih obavljati i bogati ljudi, koje je dosta teže otkriti.

Radovanović je ukazao i na najnoviji moderan sistem prevara, osnivanje "fantom preduzeća" - gde se osnivaju firme, dugo rade, ostvaruju profite, dobiju razgranatu mrežu saradnika, a zatim ođednom nestanu sa tržišta.

U takvim situacijama firme u razvijenim zemljama štite se tako što postoje banke podataka o svim potencijalnim prevarantima, ali se i redovno prati bonitet firmi.

"Svaka novoformirana firma mora da se dokaže u poslovanju da bi određene državne institucije i kompanije stupile u konakt sa njima. Proverava se bonitet i firmi čija su imena jako poznata u poslovnom svetu, jer može doći do pada, promene menadžerskog tima i gubitaka", naglasio je on.

Psiholog Žarko Trebješanin kaže da ukoliko je neka zemlja uređenija i poslovni moral "na ceni" prevara je manje, dok u državama gde toga nema, prevara je rasprostranjen vid aktivnosti za članove tog društva.

"Vrlo je bitno da je zemlja uređena i da postoje i zakoni koji se primenjuju. Da postoji i neki opšti i poslovni moral i tu su onda manje šanse za ovakve pojave. Ovde, gde se gotovo svako trudi da nekoga prevari i izvuče za sebe korist, gde sama država ne ispunjava svoje obaveze, jasno je da je to mnogima signal da je sve dopušteno i da treba biti samo snalažljiv i to iskoristiti za sebe", naglasio je Trebješanin.

On smatra i da u zemlji vlada "dosta haotično stanje i u pogledu primene zakona i nepisanih moralnih pravila".

"Zakoni se donose i postoje na papiru ali očigledno da se ne poštuju. Tako da ima dosta slučaja ne samo da se obmanjuju insitucije, već i građani da ako daju novac jer će im biti pronađen posao, da će im omogućiti da kupe nešto mnogo jeftinije nego što bi to moglo. I pošto ljudi žive u zemlji gde gotovo sve može, nasedaju na te prevare", ocenio je Trebješanin.

"U ovakvim vremenima se svakako poštenje stavlja na neku probu, neki ne uspevaju da odole, ali to pokazuje da nisu bili dovoljno pošteni, odnosno da to poštenje nije dovoljno čvrsto i ukorenjeno", dodao je Trebješanin odgovarajući na pitanje da li i posten čovek može da bude u iskušenju da razmišlja ili učini prevaru.

PR menadžer Agencije za privredne registre Gabrijela Petković-Jovanović ističe da je najveći problem u ovom konkretnom slučaju što prevaranti zaposlene u preduzeću "hvataju na brzinu".

"Oni čak nemaju ni legitimacije, kažu, u ime APR donosimo ovaj materijal, potpišite dostavnicu i ugovor. Ljudi potpišu i posle tek sekretarice ili ko drugi u preduzeću vidi da na ugovor piše naziv nekog drugog preduzeća i da nigde ne piše APR", objašnjava Petković-Jovanović kako funkcioniše ceo "sistem".

APR je ovakve slučajeve već prijavljivao MUP, a kako je reč o iznosima koji su i veći od 10.000 dinara, zaposleni koji su bili "žrtve" ovakih prevara, imaju zbog toga velike probleme na poslu.

ŠTA I KAKO MOŽETE KUPOVATI PREKO INTERENTA

Ukoliko se opredelite za kupovinu preko Interneta pre svega vam treba kreditna kartica, mada neku robu možete platiti i pouzećem.

Domaću Dina karticu kojom se može plaćati na internetu, korisnici mogu dobiti samo u četiri manje banke - KBC banka, Poštanska štedionica, Privredna banka i Univerzal banka, objavio je sajt kamatica.com

Broj sajtova na kojima se može njom plaćati je isti - tu su "Telekom", "Telenor", "Jat ervejz" i "E uprava".

Da je za ovu uslugu zainteresovano sve više građana pokazuje i podatak da se broj onih koji obavljaju plaćanja preko interneta gotovo udvostručio tokom protekle tri godine - sa 11 odsto u 2009. godini na 20 odsto u ovoj godini.

Za plaćanja na internetu mogu se koristiti pored debitnih i kreditne kartice, ali je za karticu važno da ima tu osobinu da se može koristiti na internetu.

Korisnici kartica u Srbiji, takođe, preko interneta najčešće kupuju odeću i obuću i plaćaju račune.

Banke u Srbiji, uglavnom ne naplaćuju proviziju od vlasnika kartice, već od prodavca-vlasnika sajta, međutim ako se plaća kreditnom karticom klijent ima i dodatne troškove kamate.

Neke od banaka nude i preporučuju posebne kartice koje se koriste isključivo na internetu. Pre upotrebe potrebno je da ove kartice budu "napunjene" novcem, jer funkcionišu po pripejd sistemu i uglavnom su vezane za poseban devizni račun.

Kod drugih banaka, klijenti uz tekući račun dobijaju platnu karticu, koja je vezana za isti, mogu da je koriste za plaćanje na internetu i kada se plati na "netu" banka skine iznos sa tekućeg računa.

Banke na ovaj način, zapravo, više ulažu u bezbednost, a među bankama koje nude takve kartice su Alfa banka, koja nudi Viza Elektron debitnu karticu uz tekući račun, kao i Premium Visa Classic kreditnu karticu, Banka Inteza koja u svojoj ponudi ima kreditnu Master Card i Visa internet samo za internet pripejd.

Tu su još i Rajfajzen banka koja nudi VISA Virtuon samo za internet pripejd, Gift kartica pripejd Erste banke i Visa internet samo za internet pripejd i kreditna Mastercard instalment kartice Komercijalne banke.

Postoje i takozvane "poklon" kartice koje je takođe moguće koristiti za plaćanje na internetu, navode analitičari ovog portala i podsećaju da treba znati i to da izraz "credit card" koji se spominje na stranim sajtovima nema značenje "kreditna kartica" već znači - platna kartica, i na to treba obratiti pažnju.

Karticom na internetu može se kupovati na nekoj od tzv. internet prodavnica (veb šopova). Prodaje se svašta - garderoba, knjige, zavese, tehnička roba...

Takođe je moguće rezervisati smeštaj u hotelu, ili kupiti avio kartu, na prodaji su i naučni radovi, članarine za biblioteke a neizbežne su i igre na sreću.

Trgovaca koji svoju robu nude preko interneta uz mogućnost plaćanja karticom za sada je malo, pa i dalje preovlađuje plaćanje pouzećem.

Prvi su "led probili" mobilni operateri i trgovci mobilnim telefonima, belom tehnikom i ostalim elektro-uređajima.

Sada je moguće kupiti i knjige, karte za koncert ili dopuniti kredit na mobilnom telefonu.

Manji trgovci se žale da su bankarske provizije koje moraju da plate da bi nešto naplatili preko interneta veoma velike i da se kreću čak i do pet procenata.

Mondo.rs

PRIVATNA LICA I KOMPANIJE POVUKLI SU MILIJARDE EVRA SA DEPOZITA U BANKAMA PROBLEMATIČNIH ZEMALJA ZONE EVRA, ŠTO MOŽE DA UGROZI BANKARSKI SEKTOR

Tanjug

Evropske banke suočile su se sa odlivom sredstava koje povlače klijenti, što pojačava pritisak na bankarski sektor regiona i preti da finansijske kompanije ostanu bez ključnog izvora finansiranja, piše dnevnik Volstrit Džornal.

Brojne velike italijanske i španske banke nedavno su obelodanile smanjenje sredstava na depozitima korporacija i drugih institucionalnih klijenata, tempom koji se meri dvocifrenim procentima. Opšti tempo povlačenja sredstava sa depozita bio je nešto manji zahvaljujući slabijem povlačenju sredstava sa depozita privatnih lica.

Depozitna baza španskih banaka je u trećem ovogodišnjem kvartalu smanjena za 48 milijardi evra ili za dva odsto, saznaje se iz podataka španske centralne banke.

Povlačenje sredstava klijenta sa depozita podudara se sa povećanjem pozajmicama banaka od Evropske centralne banke (ECB) na rekordni nivo od početka 2009. godine. Finansijske institucije su u utorak povukle 247 milijardi evra kredita ECB sa rokom dospeća od nedelju dana, što je više od prethodnog ovogodišnjeg maksimuma od 230,3 milijarde evra.

POREZNICI POGREŠILI - POZIV GRAĐANIMA DA REŠE NEDOUMICE

RTV

Mnogi Vojvođani dobili su ovih dana obaveštenja o neplaćenom porezu, ali na imovinu koju ne poseduju ili su već platili porez na nju.

Reč je o porezu na oružje, zemlju, i slično.

U Poreskoj upravi kažu da je došlo do greške jer sistem nije savršen i apeluju na obveznike da ipak dođu do filijala uprave da bi razrešili nedoumice oko plaćanja poreza.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji građani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju građanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose između pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvođače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

U SKLADU SA IZVEŠTAJEM EVROPSKE KOMISIJE O NAPRETKU SRBIJE U PRIDRUŽIVANJU EU - U SRBIJI NEOPHODNO LIBERALIZOVATI CENE ENERGIJE I OBRAČUNAVATI IH PO TRŽIŠNIM PRINCIPIMA • Jedna od najznačajnijih mera koje bi Srbija mogla da preduzme je da počne izračunavanje grejanja po utrošku i da potrošači plate tačno onoliko koliko potroše •

U Srbiji je potrebno obračunavati cene energije po tržišnim principima kako bi se iskoristio energetski potencijal obnovljivih izvora energije i da bi se sprovele mere energetske efikasnosti, ocenili su danas učesnici konferencije o energetskoj efikasnosti koja se održava u Beogradu.

Srpska privreda troši 2,7 odsto više energije od prosečne privrede EU i zbog toga je potrebno povećati energetsku efikasnost u zemlji, izjavio je zamenik šefa delegacije EU u Srbija Adriano Martins.

On je, rekao da je u skladu sa izveštajem Evropske komisije o napretku Srbije u pridruživanju EU u Srbiji potrebno liberalizovati cene električne energije i neophodno je odrediti da Srbija ima realne cene energije koje odražavaju stvarnost.

Preporuka je i da se potrošnja grejanja meri po utrošku, da se ojača uloga Agnecije za energetiku i da se osnuje fond za energetsku efikanost, rekao je Martins.
On je ocenio da Srbija ima veliki potencijal u obnovljivim izvorima energije, ali da to nije dovoljno iskorišćeno osim u hidroenergetskom sektoru.

Martins je podsetio da je EU od 2005. godine Srbiji donirala 2,5 milijarde evra od čega je najveći deo dobio sektor energetike.

On je istakao da je unapređenje energetske efikasnosti i obnovljivh izvora energije skupo ali da je te projekte moguće sprovesti kroz stimulaciju stranih investicija i koršćenje pomoći EU.

Ambasadorka Danske u Srbiji Mete Kjuel Nielsen ocenila je da energetska efikanosti i obnovljivi izvori energije mogu doprineti velikim uštedama, smanjenju uvozne zavisnsoti i smanjenju upotrebe fosilnih goriva.

Jedan od najznačajnijih mera koje bi Srbija mogla da preduzme je da počne izračunavanje grejanja po utrošku i da potrošači plate tačno onoliko koliko potroše.

Ona je istakla da postoji veliko interesovanje investitora da ulažu u energetiku u Srbiji ali da su oni oprezni sve dok pravni okvir u Srbiji ne bude odgovarajući.

Ona je istakla da je potrebno uvesti tržišnu cenu električne energije i dodala da dok god se to ne promeni Srbija ne može da iskoristi potencijal obnovljih izvora energije.

Ambasadorka Danske je dodala da je Srbija među najmanje energetski efikasnim zemljama u Evopi i svetu i da je jedna od zemalja u kojoj se troši najviše energije po jedinici novostvorenog proizvoda.

Srbija može da koristi iskustva Danske koja već 35 godina uspešno sprovodi mere energetske efikasnosti i koja troši 40 odsto manje energije po jedinici novog prozivoda u odnosu na prosek EU.

Ona je ponovola da Srbija ima izvanredne resurse i da može da postane lider u obnovljivm izvorima ukoliko na vreme preduzme odgovarajuće korake ze unapređenje investiranja u toj oblasti.

Izvor: Tanjug, 5.12.2011.

POTPISAN UGOVOR O BESPOVRATNOJ POMOĆI EVROPSKE KOMISIJE IZ PRETPRISTUPNIH SREDSTAVA EU SA PREDSTAVNICIMA VLADE SRBIJE I SVETSKE BANKE

Srbija je, i u uslovima svetske ekonomske krize, veoma atraktivna za strane investicije, izjavio je danas šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Vensan Dežer.

"Veliki broj stranih investitora je zainteresovan za srpsko tržište", rekao je Dežer prilikom potpisivanja ugovora o bespovratnoj pomoći Evropske komisije iz pretpristupnih sredstava EU sa predstavnicima Vlade Srbije i Svetske banke.

Reč je o projektu podrške inovacijama u Srbiji, u vrednosti od 8,4 miliona evra, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) EU za Srbiju 2011. i sprovodi se u saradnji sa Svetskom bankom.

Šef delegacije EU u Srbiji je istakao da Unija podstiče razvoj inovacija u Srbiji i da ta oblast može da povuče razvoj naše privrede.

On je naveo da je EU povećala svoj budžet za inovacije za oko 46 odsto i da Srbija već dobija više novca za tu oblast koja je veoma važna u Evropi, kao i da mu je drago da "Brisel i Vašington zajedno pomažu taj sektor u Srbiji.

Direktor Svetske banke u Srbiji Lu Brefor je istakao da su inovacije važan stožer za budući privredni razvoj u Srbiji, kao i celom svetu, u proizvodnim i uslužnim delatnostima.
On je dodao da projekat ima za cilj da podstakne stvaranje inovativnog preduzetništva i da unapredi sistem novina u Srbiji koji je od ključnog značaja za poboljšanje konkurentnosti privrede i perspektive ekonomskog rasta Srbije na duži rok.

Tim sredstvima će biti ojačani kapaciteti naučno istaživačkih institucija u Srbiji, kao Fonda za inovacionu delatnost, koji treba približiti privatnom sektoru, u cilju komercijalizacije inovacionih ideja, rekao je Brefor.

Najavljujući da će mini grantovi biti direktno dodeljivani preduzetnicima, Brefor je naveo da oni treba da budu na čelu razvojnog procesa u oblasti inovacija.
On je rekao da inovacije imaju veliki značaj posebno u poljoprivredi, koja ima velike potencijale u našoj zemlji.

Izvor: Tanjug, 5.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O VOLONTIRANJU - EVIDENTIRANO 55 ORGANIZACIJA KOJE UČESTVUJU U RAZNIM VOLONTERSKIM AKCIJAMA

Ministar rada i socijalne politike u Vladi Republike Srbije Rasim Ljajić izjavio je danas da je volontiranje od velikog značaja za pojedinca i državu u celini i da treba raditi na proširenju kapaciteta volonterskih organizacija i jačanju svesti ljudi.

Ljajić je u uvodnom izlaganju na nacionalnoj konferenciji "Napravi promenu - volontiraj" istakao da je u evropskoj godini volontiranja i posebno na Međunarodni dan volontera važno podsetiti na to da je Srbija stvorila zakonski okvir u cilju delovanja i podizanja svesti građana o značaju i vrednosti volonterskih aktivnosti.

On je naveo da je Zakon o volontiranju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010 - prim. red) stupio na snagu 6. decembra prošle godine, uz napomenu da su doneti nacionalna strategija i akcioni plan u toj oblasti, kao i da je pokrenut i poseban veb sajt sa informacijama o volonterskim programima.

Takođe, kako je dodao, doneto je i više podzakonskih akata na osnovu kojih naša zemlja ima jasnu evidenciju o broju i vrsti volonterskih aktivnosti.

Ministar je ukazao na to da je trenutno evidentirano 55 organizacija koje učestvuju u raznim volonterskim akcijama, što je, kako je ocenio, i dalje mali broj.

Prema njegovim rečima, preliminarni rezultati o volonterskim akcijama odnose se, pre svega, na oblast ekologije, kulture, sporta i humanitarnog rada.

Ljajić je ukazao na to da bi formiranje Nacionalnog komiteta za volontere trebalo da doprinese boljem razumevanju između Vlade Srbije i civilnog sektora u ovoj oblasti.

On je rekao da volonterstvo doprinosi tome da mladi ljudi steknu nova znanja i veštine i otvore put ka zapošljavanju, a starijim osobama da steknu samopoštovanje doprinoseći dobrobiti društva.

Udeo volonterskih akcija u bruto nacionalnom dohotku iznosi od 0,5 do 3 odsto, objasnio je ministar, pri čemu je naveo da je u zemljama EU volontiranje mnogo razvijenije nego u Srbiji i da ima dužu tradiciju.

Konferenciji su prisustvovali predsednik Republike Srbije Boris Tadić, šef Delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer i direktor kancelarije UNICEF-a u Srbiji Judita Rajhenberg.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 5.12.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT/MNG CENTAR d.o.o/ DEŠAVANJA U DECEMBRU

PRIMENA EXCEL-A U MENADŽERSKOM ODLUČIVANJU – 06. – 08. decembar 2011.

Donošenje brzih i kvalitetnih odluka je imperativ svakog uspešnog poslovanja.Unapredite svoje poslovanje uštedom vremena i korišćenjem jednog od najmoćnijih Microsoft programa uz koji ćete na napredan a istovremeno i veoma jednostavan način biti u prilici da brzo, precizno i efikasno analizirate masovne podatke, izvršite analizu uticaja određenih varijabli na rezultat bez dodatne pomoći nadležnih služba (IT-a i slično). Ovim putem neophodna znanja se stiču uz pomoć standardnizovanog softverskog alata koji je opšte prihvaćen i dostupan (bez troškova za kupovinu dodatnih rešenja).Trening je koncipiran na praktičnom radu učesnika na zadatom ili sopstvenom primer.
Maksimalan broj učesnika je 8. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Ciljna grupa:
Menadžeri svih nivoa, revizori, analitičari.

Cilj seminara:
Brza i precizna analiza podataka. Korišćenje naprednih Excel alata u procesu odlučivanja.
Teme:

Po završetku učesnik je osposobljen da:
Samostalno analizira podatke i donosi određene odluke, radi analize na osnovu pretpostavki, obrađuje masovne podatke i kreira izveštaje.

Predavač:
Obuku drži dipl. ekonomista, koji je svoje značajno radno iskustvo stekao radeći u bankarskom sektoru. Takođe je i Projekt menadžer za upravljanje projektom BASEL II. Poseduje veliko iskustvo kao predavač pri naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je održao niz kurseva korišćenja Excel funkcija u savremenom poslovnom okruženju.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 06. - 08. decembar 2011. od 17.15 – 20.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

PRIVREMENI UVOZ – 08. decembar 2011.

Privremeni uvoz je carinski dozvoljeni postupak u okviru koga se strana roba koristi u carinskom području Republike Srbije, uz obavezu ponovnog izvoza u neizmenjenom stanju, osim zbog uobičajenog smanjenja vrednosti zbog njene upotrebe.

Na robu koja se privremeno uvozi ne plaća se carina ili se plaća po sniženoj stopi i na nju se ne primenjuju mere komercijalne politike (spoljnotrgovinska ograničenja), osim ako posebnim propisima nije drugačije regulisano.

Privremeni uvoz se može obaviti samo na osnovu podnetog zahteva i dobijenog odobrenja od strane carinskog organa, a može se odobriti samo ako je moguće utvrditi istovetnost uvezene robe.

Carinski zakon ne propisuje rok za privremeni uvoz, već ostavlja carinskom organu da u odobrenju sam utvrdi ovaj rok, polazeći od ugovorenih uslova i ispunjavanja svrhe privremenog uvoza.

Radi pravilne primene ovog postupka, učesnici u postupku privremenog uvoza bi morali da budu upoznati sa svim svojim pravima i obavezama.

Iz ovog razloga, učesnici seminara biće upoznati sa uslovima, propisima, pravima i obavezama u postupku privremenog uvoza, kako bi ga što brže i efikasnije obavljali na zakonski regulisan način.

Ciljna grupa:
Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:
Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa uslovima za odobravanje postupka privremenog uvoza, sa olakšicama koje pruža navedeni postupak, kao i sa obavezama učesnika pri sprovođenju postupka privremenog uvoza.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:
U potpunosti razume način sprovođenja postupka privremenog uvoza, prava i obaveze koje ima prilikom sprovođenja istog, kao i olakšice koje ovaj postupak pruža u odnosu na redovne carinske postupke.

Predavač:
Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 08.decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova

Cena
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              
25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

DRUGA KONFERENCIJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU - 08. decembra 2011.

Cilj Konferencije da se Vi i Vaš tim upoznate se novim poslovnim i zakonskim obavezama iz bezbednosti i zdravlja na radu koje Vas očekuju u 2012. godiinu, sa kojima je neophodno da se organizacije i kompanije usklade. Jedan od ciljeva je i da se učesnici konferencije upoznaju sa različitim aspektima dobrih praksi u BZR-u, čija bi iskustva delimično ili u celosti mogli da primene u svom radu. Takođe, na Konferenciji će biti omogućena razmena iskustava među učesnicima i predavačima kao i međusobno upoznavanje i povezivanje sa kolegama radi buduće saradnje.

Konferencija je tematski podeljena u  nekoliko celina :

Želeli bismo da Vi i Vaš tim ovu Konferenciju prepoznate kao kontinuirani proces sticanja kompetencija za uspešno obavljanje poslova iz bezbednosti i zdravlja na radu  u skladu sa zakonskom regulativom, međunarodnim dostignućima i etičkim principima.

Predavači:
Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu
Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja
Aleksandar Marijan, stručnjak u oblasti BZR-a i industrijskog zdravlja sa iskustvom na rukovodećim pozicijama u crnoj metalurgiji u USA i Republici Srbiji
Miloš Mirić, Direktor za ljudske resurse, Holcim doo
Radisav Zeljković, kordinator poslova bezbednosti i zdravlja na radu, Uprava za trezor

Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 08. decembar 2011. od 10.00 – 15.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje predavanja, pisani materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

Popusti:

Popusti se sabiraju.

Broj mesta ograničen!

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 09. decembar 2011.

Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

Konferencija obrađuje teme:

Predavači:.
Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP „Službenog glasnika“ vodi rubriku „Advokat u službi potrošača“. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

Katarina Ivančević, izvršni direktor u „Triglav penzijski fondovi“ AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.
Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 09. decembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

Popusti:

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 13. decembar 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:
Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:
Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

Veštine koje će učesnik steći:

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 13. decembar  2011. od 09.30 – 17.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 
CASH FLOW - UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOVIMA

Kako da planirate i upravljate novčanim tokom

14-15. decembar 2011.

Sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja je preduslov očuvanja njegove likvidnosti. Zato je bitno da razumemo iz kojih aktivnosti preduzeće generiše slobodan gotovinski tok. Ovaj seminar je tako koncipiran da u prvom danu svim polaznicima omogući da savladaju veštinu sastavljanja izveštaja o gotovinskim tokovima kao sastavnog dela seta finansijskih izveštaja uz razmevanje njegove strukture, da bismo u drugom danu mogli da se bavimo analizom gotovinskih tokova, planiranjem i projekcijama.

Izveštaj o novčanim tokovima ne bi trebalo da predstavlja samo zbir cifara koje će nas dovesti do tačnog stanja gotovine na kraju perioda! Cilj nam je da svakom polazniku pružimo znanje na osnovu koga će samostalno zaključivati o likvidnosti preduzeća, njegovoj potrebi za gotovinom i investicionom kapacitetu. Gotovina nije isto što i dobit! U uslovima kada je preduzeću potrebno i jedno i drugo, nužno je da znamo kako naći optimalan balans između likvidnosti i profitabilnosti.

Seminar je interaktivan, odnosno učesnici će imati priliku da samostalno urade predstavljene primere. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Ciljna grupa:
Zaposleni u računovodstvu, finansijskoj kontroli, planu i analizi, bankama na poslovima kreditiranja privrede i analizi kreditnog rizika.

Cilj seminara:
Da zaposleni koji se bave ovim pitanjem brzo i lako sastave izveštaj o gotovinskim tokovima, bolje razumeju kretanje gotovine u preduzeću u jednom obračunskom periodu, uvide značaj pravilnog upravljanja gotovinom, analiziraju i zaključuju o likvidnosti i rentabilnosti preduzeća na osnovu cash flow izveštaja, na bazi trenutnih novčanih tokova prave projekcije i planove budućih kretanja gotovine u preduzeću, bolje procene sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja.

Teme:

Predavač:
Eminentni stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 14-15 decembar 2011. od 15.00 – 20.00 časova

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Broj mesta ograničen na 10 učesnika.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Dokumentarni akreditiv i bankaraska garancija kao najsigurniji instrumenti plaćanja i obezbeđenja – 16. decembar 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:
Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.
Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:
Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16. decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
 

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POSMATRAČE IZBORNE KAMPANJE DO 5. DECEMBRA 2011. GODINE

Javni poziv kojim se pozivaju kandidati koji žele da obavljaju poslove posmatranja izborne kampanje političkih subjekata u 2012. godini u svojstvu posmatrača Agencije za borbu protiv korupcije, da se prijave na poziv za terenskog posmatrača, koordinatora i centralnog koordinatora, objavljen je dana 21. novembra 2011. godine u dnevnom listu Danas koji se izdaje za celu Republiku Srbiju i na internet prezentaciji Agencije (www.acas.rs) sa koje se može preuzeti propisani obrazac prijave za posmatrače izborne kampanje političkih subjekata u baneru "Obrasci" (Obrazac P-1).

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 24.11.2011.

KRETANJE INFLACIJE U OKTOBRU 2011. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast potrošačkih cena u oktobru 2011. iznosio je 0,4%. Međugodišnja inflacija je nastavila da opada i u oktobru je iznosila 8,7%, što je u skladu s projekcijom Narodne banke Srbije.

Pad međugodišnje inflacije će se, prema proceni Narodne banke Srbije, nastaviti i u narednom periodu i u granicama dozvoljenog odstupanja od cilja će se naći u prvom tromesečju naredne godine. Procesu dezinflacije najviše će doprineti niska agregatna tražnja, smanjeni troškovni pritisci na rast cena hrane, kao i nastavak pada inflacionih očekivanja. Brzina pada inflacije zavisiće od razvoja situacije u međunarodnom okruženju, ali i od ekspanzivnosti fiskalne politike.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 11.11.2011.

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA BIĆE ODRŽANO 22. NOVEMBRA 2011. GODINE • Za nove kandidate rok za prijavljivanje je 15. novembar 2011.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obaveštava lica zainteresovana za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, da će se ispitivanje kandidata sa do sada uredno podnetim prijavama, održati 22. novembra 2011. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3 na prvom spratu u sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Za nove kandidate prijave za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara se podnose Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja najkasnije do 15. novembra 2011. godine. Kandidati čije prijave stignu posle 15. novembra, NEĆE moći da polažu 22. novembra, već će se smatrati da su prijavljeni za neki od budućih termina.

O budućim terminima održavanja stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, Ministarstvo će blagovremeno postaviti obaveštenje na veb-sajt.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 13.11.2011.

OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

Aktuelna službena mišljenja:

Ministarstvo finansija: MESTO PROMETA USLUGE PREBACIVANJA DOKUMENATA IZ JEDNE U DRUGU EKSTENZIJU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 12

Ministarstvo finansija: OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA PDV PO OSNOVU UGOVORA O DONACIJI ZAKLJUČENIM SA DRŽAVNOM ZAJEDNICOM SRBIJE I CRNE GORE ILI SA REPUBLIKOM SRBIJOM - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 24 stav 1 tačka 16a

Ministarstvo finansija: PRAVO NA REFUNDACIJU PDV KADA UGOVORENA CENA STANA NIJE ISPLAĆENA PRODAVCU VEĆ LICU SA KOJIM JE PRODAVAC ZAKLJUČIO UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 56a

Aktuelna sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Novom Sadu: IDENTIČNOST PARNICA I ISTOVETNOST PRAVNOG ODNOSA - Zakon o parničnom postupku: član 197
 • Privredni apelacioni sud: DAVANJE POTREBNIH OBAVEŠTENJA O ROBI PRILIKOM NJENE PREDAJE SKLADIŠTARU - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 154 i 730
 • Privredni apelacioni sud: NAKNADA ŠTETE PO OSNOVU UGOVORNE ODGOVORNOSTI DUŽNIKA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 262 i 267
 • Privredni apelacioni sud: STICANJE ZALOŽNOG PRAVA NA NEPOKRENOSTI UPISOM U KATASTAR - Zakon o hipoteci: član 8
 • Viši sud u Užicu: GRUBO VREĐANJE ILI ZLOSTAVLJANJE KAO OBLICI ALTERNATIVNO PROPISANE RADNJE IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA NASILNIČKO PONAŠANJE - Krivični zakonik: član 344 stav 1
 • Viši sud u Užicu: NEOPHODNO POTREBNA ODBRANA I SRAZMERNOST INTENZITETA NAPADA I ODBRANE - Krivični zakonik: član 19
 • Viši sud u Užicu: OBJEKTIVNI KRITERIJUM ZA OCENU POSTOJANJA KRIVIČNOG DELA UVREDE - Krivični zakonik: član 170 stav 1
 • Viši sud u Užicu: ODBIJANJE ISTOVREMENOG PROTIVPRAVNOG NAPADA OD DOBRA DRUGOGA - Krivični zakonik: član 19
 • Viši sud u Užicu: ODSUSTVO OBELEŽJA TEŽEG REMEĆENJA JAVOG REDA I MIRA KOD REALNOG I VERBALNOG VREĐANJA OŠTEĆENOG - Krivični zakonik: član 170 stav 1

Likvidacije:

U periodu od 28. novembra do 2. decembra 2011. godine. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

174020

B.I.G. PRO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

02.12.2011

60

174013

PANTER - U LIKVIDACIJI

Leskovac

02.12.2011

60

174005

TOŠIĆ DRAGAN I KOMP - U LIKVIDACIJI

Loznica

02.12.2011

60

173998

HG-TECHNIC - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

02.12.2011

60

173974

BOREALIS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

02.12.2011

60

173976

BUGI FELD - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

02.12.2011

60

173957

SALENTO PUGLIA - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

02.12.2011

60

173953

IAT - ALATI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

02.12.2011

60

173945

PLANTA NOVA - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

02.12.2011

60

173951

POLICOM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

02.12.2011

60

173941

EMCOM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

02.12.2011

60

173934

KURTIĆ 3.M.V. - U LIKVIDACIJI

Bor

02.12.2011

60

173936

IVAN-PREVOZ - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

02.12.2011

60

173923

INCON - U LIKVIDACIJI

Kraljevo

02.12.2011

60

173914

MOSNEP - U LIKVIDACIJI

Ražanj

02.12.2011

60

173892

MIST TRGOVINA - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

02.12.2011

60

173894

LENNOX - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

02.12.2011

60

173890

BOSCOM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

02.12.2011

60

173878

GROSHCOMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

02.12.2011

60

173874

BOSSINI - U LIKVIDACIJI

Rača

02.12.2011

60

173833

MLAMIR 021 - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.12.2011

60

173822

ARUNA PLUS - U LIKVIDACIJI

Pančevo

01.12.2011

60

173807

EKO HOUSE GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

01.12.2011

60

173803

GRAMM-INŽENJERING - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

01.12.2011

60

173791

MASTER PRINT GROUP - U LIKVIDACIJI

Šabac

01.12.2011

60

173781

SILICON INNOVATIONS - U LIKVIDACIJI

Pančevo

01.12.2011

60

173773

RADIONICA DUŠE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.12.2011

60

173758

GAJIĆ SLOBODAN KOMERC - U LIKVIDACIJI

Varvarin

01.12.2011

60

173751

H & T FLUID - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

01.12.2011

60

173736

GAŠPAR SOL BRAND - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

01.12.2011

60

173732

DWARF-COMP - U LIKVIDACIJI

Subotica

01.12.2011

60

173728

NOVOSADSKI INDEX - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.12.2011

90

173696

WEMIRA - U LIKVIDACIJI

Pančevo

30.11.2011

60

173688

SALAYKA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

30.11.2011

60

173682

KANADEM - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

30.11.2011

60

173680

MIRJANA RAJIĆ I SINOVI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

30.11.2011

60

173668

LEON STRONG - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

30.11.2011

60

173664

FLORAMI - U LIKVIDACIJI

Kikinda

30.11.2011

60

173657

STILEKS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

30.11.2011

60

173641

OXFORD STUDIO - U LIKVIDACIJI

Subotica

30.11.2011

60

173632

INTERFLOOR & MORE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

30.11.2011

60

173626

ANS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

30.11.2011

60

173622

MEHANOELEKTRONIKA-CO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

30.11.2011

60

173614

FACT EDITOR - U LIKVIDACIJI

Pančevo

30.11.2011

60

173610

HIBRID ZRNO - U LIKVIDACIJI

Pančevo

30.11.2011

60

173606

MSM & ASSOCIATES - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

30.11.2011

60

173599

MATAPAN - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

30.11.2011

60

173591

PRON-PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

30.11.2011

60

173580

PRIMUS ECO - U LIKVIDACIJI

Subotica

30.11.2011

60

173565

DUING - U LIKVIDACIJI

Sremska Mitrovica

30.11.2011

60

173556

MAX-EL ZOGOS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

30.11.2011

60

173542

GRADIS - U LIKVIDACIJI

Subotica

30.11.2011

60

173536

EKODINAMIK PAK - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

30.11.2011

60

173496

KIKI JAJA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

29.11.2011

60

173474

ZELLTRON INDUSTRIES - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

29.11.2011

60

173462

MONACO MLS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

29.11.2011

60

173457

MV-TRIMETAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

29.11.2011

60

173426

RANKIĆ - U LIKVIDACIJI

Bor

29.11.2011

60

173422

VESAMI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

29.11.2011

60

173415

LESON - U LIKVIDACIJI

Bečej

29.11.2011

60

173403

CRYSTAL AZB - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

29.11.2011

60

173380

AUTO KUĆA BOJIĆ - U LIKVIDACIJI

Loznica

28.11.2011

60

173369

KOMPRAD-DEMI - U LIKVIDACIJI

Svilajnac

28.11.2011

60

173358

MARKETLINK - U LIKVIDACIJI

Vranje

28.11.2011

60

173347

NINO-VAR-MONT - U LIKVIDACIJI

Vranje

28.11.2011

60

173338

WATER ENERGY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

28.11.2011

60

173328

BIVEX - U LIKVIDACIJI

Odžaci

28.11.2011

60

173314

LION-PLAST - U LIKVIDACIJI

Zaječar

28.11.2011

60

173292

STARA BUKVA-BEOX - U LIKVIDACIJI

Niš - Mediana

28.11.2011

60

173296

BOSTON - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

28.11.2011

60

173267

BEOGRADSKI MARKETING I TRGOVINA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

28.11.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 5.12.2011.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 2.12.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Konvest" d.o.o.
Kolarić Vlado

 

44. P. broj 3271/2011

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, shodno članu 81. st. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku, objavljuje oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu 44-P-3271/2011 u pravnoj stvari tužioca "Porsche mobilitu" d.o.o., iz Beograda, Zrenjaninski put br. 11, protiv tuženih: 1. "Konvest" d.o.o., iz Novog Sada, Danila Kiša 44, i 2. Kolarić Vlado iz Petrovaradina, Juraja Križanića 13 čije prebivalište odnosno boravište je nepoznato, postavljen je privremeni zastupnik Babović Mileva advokat iz Beograda, Sarajevska 12.
Upozorava se privremeni zastupnik da zastupa tuženog u postupku sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavesti Sud da je postavio staraoca.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Preduzećem "CO-TIM" d.o.o.

17165038

5. St. broj 1071/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=790

 

Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 5 St. 1071/2010 od 23. novembra 2011. godine odredio završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Preduzećem "CO-TIM" d.o.o. iz Beograda, Jevrejska 24, matični broj 17165038, PIB 100121939, za 19. decembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova u sudnici broj 208 na drugom spratu Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

"Beo-NTS" DOO

17540068

42. St broj 2158

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2237

 

Privredni sud u Beogradu, i to sudija Ljiljana Mujagić, kao stečajni sudija, u postupku sudija, u postupku utvrđivanja stečajnog razloga nad "Beo-NTS" DOO iz Sremčice, Nikolaja Gogolja broj 62, na održanom ročištu dana 19. oktobra 2011. godine doneo je
REŠENJE
I. Otvara se postupak nad "Beo-NTS" d.o.o. iz Sremčice, Nikolaja Gogolja 62 matični broj 17540068, PIB 103305593, po predlogu stečajnog poverioca Fond za razvoj Republike Srbije.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Dragica Bajić iz Beograda, Karađorđeva 23/3.
III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 25. novembar 2011. u 11,00 časova, sudnica 227, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V. Ispitno ročište određuje se za 28. februar 2012. godine u 11,30 časova, sudnica 227, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 70 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se Skupština poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i jednom visokotiražnom dnevnom listu koje se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Lamidus" d.o.o.

20188413

36 St. 617/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2238

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Mila Đorđević kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad dužnikom "Lamidus" d.o.o., u stečaju, Beograd, Aleksandra Popovića 2, matični broj 20188413, PIB broj 104558355, pokrenutom po predlogu poverioca Alpha Bank Srbija a.d., Beograd, Kralja Milana 11, rešenjem ovog suda 36, St. 617/2011 od 7. oktobra 2011. godine, doneo je 11. novembra 2011. godine
REŠENJE
Prvo poverilačko ročište u postupku stečaja nad dužnikom "Lamidus" d.o.o., u stečaju, Beograd, Aleksandra Popovića 2, zakazuje se za 9. decembar 2011. godine u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 221, drugi sprat.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Balkan hunter" d.o.o.

20009829

10. St. broj 2981/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2167

 

Privredni sud u Beogradu rešenjem 10. St. 2981/2011 od 11. novembra 2011. godine, zaključuje postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Balkan hunter" d.o.o., iz Beograda, 27. marta 38 b, matični broj 20009829, PIB 103773010.
Ispitno ročište zakazano za 25. novembar 2011. godine, u 10,00 časova, otkazuje se kao nepotrebno.
Nalaže se stečajnom upravniku da sredstvima koja se nalaze na računu stečajnog dužnika pokrije nastale troškove, a eventualni višak će biti vraćen predlagaču sprovođenja stečajnog postupka, o čemu će biti doneta posebna odluka.
Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika "Balkan hunter" d.o.o., iz Beograda, 27. marta 38-b, matični broj 20009892, PIB 103773010.
Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi račune stečajnog dužnika broj 160-361730-25 koji se vodi kod "Banca Intesa" a.d. iz Beograda.
Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 20009829.
Nalaže se Poreskoj upravi da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 103773010.
Po pravosnažnosti ovog rešenja i po izveštaju stečajnog upravnika, uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, a u vezi sa stavom III ovog rešenja, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika Dragana Perkovića iz Beograda.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu od 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Kumikum" d.o.o.

20138211

2 St. broj 2355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2418

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Milivoje Ikonić, kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom "Kumikum" d.o.o. Beograd, pokrenutom po predlogu poverioca Eurobank EFG a.d. iz Beograda, doneo je 14. novembra 2011. godine
REŠENJE
I - Usvaja se predlog poverioca Eurobank EFG a.d iz Beograda od 28. juna 2011. godine za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Kumikum" d.o.o. Beograd.
II - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Kumikum" d.o.o. Beograd - Zemun, Trg pobede 3a, lokal 57, matični broj 20138211, PIB 104282743, a iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
III - Za stečajnog upravnika imenuje se Milovanović Zoran iz Beograda, kanc. Radoslava Grujića 24/I/2.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za 30. mart 2012. godine sa početkom u 9,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 110, prvi sprat.
VII - Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 26. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 110, prvi sprat.
VIII - Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda, dana 16. novembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za promet i proizvodnju "TI-DUZ" d.o.o.

07475225

12. St. broj 159/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2343

 

Privredni sud u Beogradu, je doneo rešenje 12-St-159/2011 od 23. septembra 2011. godine kojim se
I. Otvara postupak stečaja nad Preduzećem za promet i proizvodnju "TI-DUZ" d.o.o. Beograd, 13. oktobra 2, matični broj 07475225, PIB 101015850 po predlogu predlagača za otvaranje postupka stečaja od 5. januara 2011. godine.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Miladin Stamenković iz Beograda.
III. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 13. januar 2012. godine u 9,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I.
V. Ispitno ročište određuje se za 16. mart 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika s pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za proizvodnju opreme "Investzavod" sa p.o.

17815881

10. St. broj 1694/2011 (St. 9345/01)

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, stečajno veće sastavljeno od sudije Natalije Pejić-Kordić, kao predsednik veća i sudija Gordane Aranđelović i Tijane Popović, kao članova veća, u postupku stečaja nad Stečajna masa Preduzeća za proizvodnju opreme "Investzavod" sa p.o. iz Beograda, Hadži Ruvimova 21, donelo je na završnom ročištu, dana 30. septembra 2011. godine
REŠENJE
I - Usvaja se završni račun stečajnog upravnika od 22. septembra 2011. godine.
II - Određuje se konačna nagrada stečajnom upravniku Agenciji za privatizaciju RS - Centar za stečaj u bruto iznosu od 418.411,19 dinara.
III - Određuju se konačni troškovi stečajnog upravnika Agencije za privatizaciju RS - Centar za stečaju u iznosu od 1.410.000,00 dinara i odobrava isplata naknade troškova stečajnog upravnika u preostalom iznosu od 10.000,00 dinara u svemu prema završnom računu stečajnog pravnika.
IV - Odobrava se rezervacija sredstava za namirenje preostalih troškova stečajnog postupka u iznosu od 23.669,28 dinara u svemu prema završnom računu stečajnog upravnika.
V - Nalaže se stečajnom upravniku da uplati na depozitni račun Privrednog suda u Beogradu iznos od 19.869,87 dinara rezervisan za isplatu potraživanja stečajnih poverilaca:
- Stanarević Nikole iz Beograda, Sestara Bukumirović 58, JMBG 2112950714042, iznos od 6.623,29 dinara
- Petrović Mijodraga iz Kaluđerice, Volgina 23/1, Beograd, JMBG 2702950710456, iznos od 6.623,29 dinara
- Ilić Stojana iz Beograda, Hadži Mustafina 51, JMBG 0101946710025, iznos od 6.623,29 dinara
VI - Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnom masom Preduzeća za proizvodnju opreme "Investzavod" sa p.o. iz Beograda, Hadži Ruvimova 21.
VII - Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da iz Registra o razvrstavanju po delatnosti briše stečajnog dužnika stečajna masa Preduzeća za proizvodnju opreme "Investzavod" sa p.o. iz Beograda, Hadži Ruvimova 21, koji se vodi pod matičnim brojem 17815881.
VIII - Nalaže se stečajnom upravniku da kod poslovne banke Univerzal banke a.d. Beograd, ugasi račun stečajnog dužnika br. 290-18050-22.
IX - Nalaže se stečajnom upravniku da u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka dostavi izveštaj o uništenju pečata i stavi predlog za svoje razrešenje.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Trgovinsko preduzeće "Jabuka" a.d.

07048980

17. St. broj 3135/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2359

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 3135/2011 od 14. novembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Trgovinsko preduzeće "Jabuka" a.d. iz Beograda, Čiča Ilijina 6, čiji je matični broj 07048980 i PIB 100001757 iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika se imenuje Branko Vučković iz Beograda.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o ekonomsko finansijskom položaju dužnika, zakazuje se za 23. decembar 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, II sprat, sudnica broj 242.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za 9. maj 2012. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, II sprat, sudnica 242.
VII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 14. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Privredno društvo "Gorki list" d.o.o.

20042125

50. St. broj 3909/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=292

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. 3909/2010 od 24. novembra 2011. godine u stečajnom postupku nad Privrednim društvom "Gorki list" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Ulica Danijelova br. 12-16, PIB 103891726, matični broj 20042125, zakazao je dopunsko ispitno ročište za 23. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu Beograd, Masarikova broj 2, sudnica broj 225/II.
II. Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda 24. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Mediflex" d.o.o.

20139200

St. broj 511/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1850

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u stečajnom postupku nad "Mediflex" d.o.o., u stečaju, Valjevo, Sinđelićeva 49-51, doneo je 21. novembra 2011. godine
REŠENJE
1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Mediflex" d.o.o., u stečaju, Valjevo, Sinđelićeva 49-51, matični broj 20139200, PIB 104301837, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. br. 511/11 od 5. jula 2011. godine.
2. Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Jasmina Marjanović iz Valjeva.
3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", a po pravnosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

ZZ "Lopatanj"

 

St. broj 5030/00

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad ZZ "Lopatanj" u stečaju, iz Lopatnja, St. broj 5030/00 od 18. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Dušica Kovačević iz Valjeva, Filipa Kljajića 21.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom apelacionom sudu u Beogradu u roku od osam dana od objavljivanju oglasa u #Službenom glasniku RS", a preko Privrednog suda u Valjevu.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

DOO "ZAN"

 

1. St. broj 119/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "ZAN" BOR doneo je 23.11.2011. godine
REŠENJE:
Određuje se završno ročište za 23.12.2011. godine u 12,30 časova u sudnici 6, Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom dužnikom DOO "ZAN" BOR.
Završno ročište se određuje iz razloga, jer stečajni dužnik nema imovine. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Ljubiša Milićević iz Sokobanje da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"BIR-DAN" DOO

20352027

St. broj 161/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, kao stečajni sudija, doneo je Rešenje St. broj 161/11 dana 22. novembra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom "BIR-DAN" DOO Knjaževac, Aliagićeva 1/2-7, MB 20352027, PIB 105290896, na predlog Fonda za razvoj RS Beograd, zbog stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja, a koji su predviđeni članom 11 stav 3 tačka 2 Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Preduzetnik Kostić Milča, licencirani stečajni upravnik iz Zaječara. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika. Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 28. decembar 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici br. 4. Ispitno ročište se zakazuje za 15. mart 2012. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

DOO Minić i sinovi

 

5. St. broj 47/2011

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO Minić i sinovi u stečaju Kruševac, Vukašina Đorđevića 13, koga zastupa stečajni upravnik Hranislav Obradović, dana 16. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijave potraživanja broj 8 od 16. avgusta 2011. godine, koja u dosadašnjem postupku nije ispitana.
Ročište će se održati dana 20. decembar 2011. godine u 10,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Zemljoradnička zadruga Roćevići"

7659024

St. broj 5 515/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem broj St. 515/2010 od 8. novembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "Zemljoradnička zadruga Roćevići" Kraljevo, PIB 101069894, mat. broj 7659024.
Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Republike Srbije - Centar za stečaj iz Beograda, Terazije 23.
Stečajni sudija Danijela Dukić, sudija ovog suda.
Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoje potraživanje ovom sudu - stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", i dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena, tako i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 30. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu soba broj 15 a ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 17. februar 2012. godine u 10,00 časova u istom sudu soba broj 15.
Stečajni postupak je otvoren dana 8. novembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 8. novembra 2011. godine, i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".
Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno člana 71. stav 1. Zakona o stečaju.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema istog ili od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Advan komerc" d.o.o.

06259499

1. St. broj 88/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2412

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 88/2011 od 14. novembra 2011. godine pokrenuo je stečajni postupak nad dužnikom "Advan komerc" d.o.o. Novi Pazar, Lole Ribara 7, mat. broj 06259499, PIB 100748339.
Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mijanac iz Beograda, 063/215-359.
Za stečajnog sudiju imenuje se Mileva Gorčanin, sudija ovog suda.
Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja ovom Sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", i Dnevnom listu "Danas".
Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku podnosioca prijave, na dopunskom ispitnom ročištu.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni) da prijave svoja razlučna prava, i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravo, ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da svoje obaveze bez odlaganja izmire.
Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 6. mart 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, soba 5, a poverilačko ročište i Skupština poverioca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 23. decembar 2011. godine u 12,00 časova u istom sudu soba 5.
Stečajni postupak je otvoren 14. novembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli Suda 14. novembra 2011. godine, i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS".
Rešenje o pokretanju stečajnog postupka dostaviti Registru privrednih subjekata u Beogradu.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", PAS-u Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Simss" d.o.o.

07643306

6. St. broj 138/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1296

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Simss" d.o.o. u stečaju Novi Pazar, Dimitrija Tucovića b.b., MB 07643306, PIB 102168552, u predmetu St. broj 138/10 od 16. novembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se zaključuje stečajni postupak nad Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "Simss" d.o.o. u stečaju Novi Pazar, Dimitrija Tucovića b.b., MB 07643306, PIB 102168552.
Ovo rešenje objaviće se u "Službenom glasniku RS" i dostaviti Agenciji za registraciju privrednih subjekata radi brisanja stečajnog dužnika iz registra Privrednih subjekta.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS", odnosno od dana prijema, PAS-u Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"Zemljoradnička zadruga Jastrebac"

07191642

St. broj 5/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2406

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Jastrebac.shtml/seo=/companyid=31260

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem broj St. 5/2011 od 16. novembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "Zemljoradnička zadruga Jastrebac" Veliki Kupci, PIB 100480261, mat. broj 07191642.
Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Republike Srbije - Centar za stečaj iz Beograda, Terazije 23.
Stečajni sudija Danijela Dukić, sudija ovog suda.
Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoje potraživanje ovom sudu - stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", i dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena, tako i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 17. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu soba broj 15, a ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 28. februar 2012. godine u 10,00 časova u istom sudu soba broj 15.
Stečajni postupak je otvoren dana 16. novembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 16. novembra 2011. godine, i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".
Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71. stav 1. Zakona o stečaju.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenju rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema istog ili od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

d.o.o., "Dominanta"

 

1. St. broj 388/2011

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom d.o.o., "Dominanta" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Marina Gligorijević doneo je 21. novembra 2011. godine
REŠENJE
1. Ročište za odlučivanje i glasanje o predloženom planu reorganizacije stečajnog dužnika d.o.o., "Dominanta" u stečaju iz Niša zakazuje se za dan 23. decembra 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u sudnici broj 2, Privrednog suda u Nišu.
2. Poverioci mogu izvršiti uvid u pripremljen Plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Nišu, kancelarija broj 7, sve do održavanja ročišta.
3. Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Plus Belami" d.o.o.

20024062

3 St. 608/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2410

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača "OTP banka Srbija" a.d. Novi Sad vodeća filijala u Nišu, Nikole Pašića 28, nad "Plus Belami" d.o.o., iz Niša, Stevana Prvovenčanog 7, doneo je dana 15. novembra 2011. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad "Plus Belami" d.o.o. iz Niša, Stevana Prvovenčanog 7, matični broj 20024062, PIB 103827471.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Gordana Jovanović iz Niša.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica br. 3.
Ispitno ročište zakazuje se za dan 8. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica br. 3.
Stečajni postupak je otvoren 15. novembra 2011. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

City bar d.o.o.

08633096

1. St. broj 874/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2376

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom City bar d.o.o., Novi Sad, Miroslava Prodanovića Micka 8, MB: 08633096 PIB: 101645199 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca OTP banka Srbija AD Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80, 18. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom City bar d.o.o., Novi Sad, Miroslava Prodanovića Micka 8, MB: 08633096 PIB: 101645199, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Jadranka Gulan, iz Novog Sada, Maksima Gorkog 1a/4/43.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 16. decembra 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 2. februara 2012 godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže Sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

CLUB BUS DOO

20084804

1. St. broj 1646/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=827

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom CLUB BUS DOO Novi Sad - u stečaju, Bulevar oslobođenja 81/10, MB: 20084804, 23. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište za 16. decembra 2011. godine sa početkom u 10,15 časova u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju, sudnica 7.
Poziva se stečajni upravnik Jadranka Gulan da najkasnije 15 dana pre zakazanog ročišta podnese završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika, u koji poverioci mogu izvršiti uvid u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Novom Sadu.
Poziva se stečajni upravnik da najkasnije 15 dana pre termina ročišta podnese opredeljeni zahtev za isplatu konačne nagrade i naknade troškova uz navođenje kada, koliki, i u kojoj protivvrednosti evra po srednjem kursu NBS iznosi su mu isplaćeni po osnovu preliminarne nagrade.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Pemi d.o.o.

08778922

1. St. broj 909/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2360

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Pemi d.o.o. Futog, Svetozara Markovića 31, MB 08778922, PIB 102655598, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu i Raiffeisen Banka AD Beograd, Bulevar dr Zorana Đinđića 64a, dana 18. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Pemi d.o.o. Futog, Svetozara Markovića 31, MB 08778922, PIB 102655598, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Radovan Ivetić iz Novog Sada, Subotička 76.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 16. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 2. februar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

"Cement" d.o.o.

08779341

1. St. 890/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2374

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom "Cement" d.o.o., Beočin, Trg cementaša 3, MB: 08779341, PIB: 102661393 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu, 14. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom "Cement" d.o.o., Beočin, Trg cementaša 3, MB 08779341, PIB 102661393, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Nikola Šumar iz Futoga, Svetozara Markovića 11.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 12. decembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 30. januar 2012. godine, sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže Sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, 14. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Bekom d.o.o.

08523193

1. St. broj 943/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2361

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Bekom d.o.o. Kać, Novosadska 38, MB: 08523193, PIB: 101661841, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača NLB Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165/v, MB: 08250499, PIB: 101700234 i Hypo Alpe - Adria - Bank a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, MB: 07726716, PIB: 100228215, dana 18. novembra 2011. godine, donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Bekom d.o.o. Kać, Novosadska 38, MB: 08523193, PIB: 101661841, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Jadranko Protić iz Novog Sada, Gundulićeva 23.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 20. decembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 2. februar 2012. godine, sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

DP "Partner"

8829438

2. St. broj 51/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2117

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom DP "Partner" Novi Sad u stečaju, Bulevar oslobođenja 78/3, MB 8829438, PIB 103975552 po obaveštenju NBS Kragujevac od 11. 1. 2011. godine i po predlogu predlagača NLB banke Beograd, od 6. 5. 2011. godine, doneo je 17. novembra 2011. godine
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Partner" Novi Sad u stečaju, Bulevar oslobođenja 78/3, MB 8829438, PIB 103975552 za 7. decembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova, održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu sudnica 7/prizemlje, Sutjeska 3.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 17.11.2011. godine i dostavlja "Službenom glasniku RS" nakon izvršene uplate.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

ZZ Podunavlje

081596888

1. St. broj 48/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom ZZ Podunavlje Futog, Cara Lazara 26, MB: 081596888, PIB: 100237255, dana 22. novembra 2011. godine donosi rešenje :
Odbija se predlog za dalje odlaganje ročišta za razmatranje da li postoji stečajni razlog.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom ZZ Podunavlje Futog, Cara Lazara 26, MB: 081596888, PIB: 100237255, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Nikola Šumar iz Futoga, Svetozara Markovića 11.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 22. decembra 2011. godine sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 10. februar 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 22. 11. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Termoetaž d.o.o.

20019077

1 St. broj 878/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2176

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Termoetaž d.o.o., Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, MB: 20019077 PIB: 103804328 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca Raiffeisen banka ad Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64a, 12. oktobra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Termoetaž d.o.o., Novi Sad, Hajduk Veljkova 11., MB: 20019077 PIB: 103804328, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Jasmina Mašulović iz Novog Sada, Bulevar despota Stefana 16/111.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 22. decembra 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje u istom terminu 22. decembra 2011. godine, sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 12. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

Zemljoradnička zadruga "Jasenovo"

08116091

5. St. broj 169/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=370

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Jasenovo.shtml/seo=/companyid=30557

Privredni sud u Pančevu, obaveštava poverioce stečajnog dužnika Zemljoradnička zadruga "Jasenovo" iz Jasenova, Maršala Tita 22, matični broj 08116091, PIB 100867032, da se ispitno ročište zakazuje za dan 20. decembar 2011. godine u 13,00 časova, sala 125/I, zgrada Privrednog suda u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 13-15.
Objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS", smatraće se da su svi poverioci uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

ZZ "Šumadija"

 

St. broj 68/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=487

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Sumadija+-+u+stecaju.shtml/seo=/companyid=30863

Privredni sud u Požarevcu u postupku stečaja nad ZZ "Šumadija" u stečaju Rakinac, doneo je rešenje:
Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom 33 "Šumadija" u stečaju Rakinac koje će se održati dana 7. decembra 2011. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica broj 74.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

Mlekara Lozovičanka DOO

 

St. broj 609/2011

 

 

 

Privredni sud u Požarevcu, doneo je
REŠENJE
Određuje se ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Mlekara Lozovičanka DOO u stečaju Lozovik koje će se održati dana 7. decembra 2011. godine u 9,30 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica broj 74.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Bogosavljević Ljubiša i dr.

 

St. broj 499/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1550

 

Privredni sud u Požarevcu, doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Bogosavljević Ljubiša i dr. u stečaju Krepoljin koje će se održati dana 7. decembra 2011. godine u 9,00 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica broj 74.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Društveno preduzeće za upravljanje slobodnom zonom "Sombor"

08316252

1. St. broj 159/11

 

 

 

Privredni sud u Somboru je dana 2. novembra 2011. god. doneo rešenje broj St. 159/2011 kojim se zaključuje stečajni postupak nad pravnim licem Društveno preduzeće za upravljanje slobodnom zonom "Sombor" iz Sombora, Staparski put b.b., matični broj 08316252 i PIB 101839702.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

"Mek-Albero" d.o.o. - proizvodnja, prerada, trgovina i eksport-import

08613826

St. broj 371/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2385

 

Privredni sud u Subotici je dana 24. 11. 2011. godine u postupku St. 371/2011 rešenjem odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Mek-Albero" d.o.o. - proizvodnja, prerada, trgovina i eksport-import Subotica, A. M. Tita 13. - matični broj 08613826, na osnovu predloga podnetog dana 3. 8. 2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Kujundžić Zvonko, dipl. oecc. iz Subotice, J. Kopitara 13.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Mek-Albero" d.o.o. - proizvodnja, prerada, trgovina i eksport-import Subotica, A. M. Tita 13. - matični broj 08613826 u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 9. 2. 2012. godine sa početkom u 10,20 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 22. 12. 2011. godine sa početkom u 10,50 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 24. 11. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu Tulimir osnivača Tulimirović Dragana i dr. o.d.

17340760

1. St. broj 194/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2362

 

Privredni sud u Užicu, doneo je Rešenje 6. St. broj 194/2011 od 18. novembra 2011. godine:
I. Usvojen je predlog predlagača Eurobank EFG AD Beograd i otvoren je stečajni postupak nad dužnikom Preduzeće za proizvodnju i trgovinu Tulimir osnivača Tulimirović Dragana i dr. o.d. Kosjerić, Industrijska zona b.b., PIB 101088861, matični broj 17340760, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
II. Za stečajnog upravnika određuje se Vasilić Petrašin dipl. ecc. Nova Varoš Svetog Sava 78.
III. Određuje se ispitno ročište za 20. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova u sobi broj 55/III.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, prijavom potraživanja, u dva primerka sa dokazima.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
VI. Određuje se prvo poverilačko ročište za 23. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova soba broj 55/III, te će se istog dana održati i sednica skupštine poverilaca, ukoliko ista ne bude održana ranije.
VII. Rešenje istaknuto na oglasnu tablu suda dana 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

DOO "Drvo Pak"

17500104

2. St broj 192/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2198

 

Privredni sud u Čačku, je svojim rešenjem St. broj 192/11 od 17. oktobra 2011. godine kojim je otvorio postupak stečaja nad DOO "Drvo Pak" Gornji Milanovac, Save Kovačevića 75, MB 17500104, odredio prvo poverilačko ročište za dan 18. novembra 2011. godine u 12,00 časova. Kako isto nije održano zbog neodazivanja poverilaca, prvo poverilačko ročište je odloženo za 26. januar 2012. godine i držaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3 sa početkom u 13,30 časova.
Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta ista se saziva za prvo poverilačko ročište.

Izvor: Redakcija, 5.12.2011.