Aktuelne vesti na dan 06. januar 2012

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 32-33/ decembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 34-35/decembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 9-10/ decembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 9-10. decembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 102 OD 31.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ZVANJIMA I ZANIMANJIMA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE ZAVODSKIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011)

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011)

UREDBA O NADLEŽNOSTI, DELOKRUGU, ORGANIZACIJI I NAČINU POSLOVANJA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011)

UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011)

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2010. DO 2020. GODINE, ZA PERIOD OD 2011. DO 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011)

ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011)

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU REGIONALNOG RAZVOJNOG SAVETA ZA REGION KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011)

ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011)

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011)

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SADRŽINI I NAČINU ISTICANJA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011)

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 100 OD 29.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O POSTUPANJU S AKTIMA KOJI SE PODNOSE U ELEKTRONSKOM OBLIKU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O STRATEŠKOM PLANU DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE ZA PERIOD 2011 – 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I VISINE ČLANARINE REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE SUBOTICA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE I NAČINA I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRALJEVO ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINA, ROKA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI PANČEVO ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA KOJU SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI UŽICE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE I OSNOVICE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI VOJVODINE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU UPISA LEKA U REGISTAR TRADICIONALNIH BILJNIH, ODNOSNO HOMEOPATSKIH LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU SUBVENCIONISANJA PRODAJE TRAKTORA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I RADU LEKARSKIH KOMISIJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O MEDICINSKO-DOKTRINARNIM STANDARDIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O METODOLOGIJI FORMIRANJA CENA ZA UNIVERZALNU POŠTANSKU USLUGU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O REGISTRU HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBAVEŠTENJA LICU KOJE HOĆE DA DA KRV ILI KOMPONENTE KRVI, SADRŽINI UPITNIKA I SADRŽAJU OBRASCA SAGLASNOSTI LICA KOJE PRISTUPA DAVANJU KRVI ILI KOMPONENATA KRVI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA SERTIFIKATA DOBRE LABORATORIJSKE PRAKSE, PODACIMA KOJI SE UPISUJU U REGISTAR IZDATIH SERTIFIKATA, KAO I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA SERTIFIKATA O PRIMENI SMERNICA DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O STRUČNIM ISPITIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA ZA UNOŠENJE ŠTETNIH ORGANIZAMA I UVOZ BILJA, BILJNIH PROIZVODA I PROPISANIH OBJEKATA ZA POTREBE OGLEDA, NAUČNE SVRHE ILI ZA RAD NA KLONSKOJ SELEKCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA, LISTI ZAŠTIĆENIH PODRUČJA, USLOVIMA I NAČINU PRAĆENJA RADI MOGUĆEG OTKRIVANJA POJAVE ONIH ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA KOJE JE TO PODRUČJE PROGLAŠENO ZAŠTIĆENIM, KAO I O BRISANJU ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SA LISTE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA OVLAŠĆENA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KVALITETA ŠIRE, VINA I DRUGIH PROIZVODA U POGLEDU TEHNIČKE I PROFESIONALNE
OSPOSOBLJENOSTI, REFERENTNIH METODA ZA FIZIČKO-HEMIJSKE I MIKROBIOLOŠKE ANALIZE VINA, KAO I SENZORNOG OCENJIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O DOPUNI UREDBE O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ STOČARSTVA U SARADNJI SA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)
UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU VOĐENJA REGISTRA MERA I PODSTICAJA REGIONALNOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZATEZNE KAMATE PO ODOBRENIM KRATKOROČNIM KREDITIMA DATIM FIZIČKIM LICIMA ZA FINANSIRANJE REGISTROVANIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U CILJU PODSTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O REPROGRAMIRANJU I OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZATEZNE KAMATE PO ODOBRENIM DUGOROČNIM KREDITIMA DATIM ZA FINANSIRANJE REGISTROVANIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA U CILJU PODSTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE PLATE, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA, KAO I NAČINU OBRAČUNA PLATE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O LISTI INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA I AKTIVNOSTI U KOJIMA SE KONTROLIŠE EMISIJA ISPARLJIVIH ORGANSKIH JEDINJENJA, O VREDNOSTIMA EMISIJE ISPARLJIVIH ORGANSKIH JEDINJENJA PRI ODREĐENOJ POTROŠNJI RASTVARAČA I UKUPNIM DOZVOLJENIM EMISIJAMA, KAO I ŠEMI ZA SMANJENJE EMISIJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O NAČINU I POSTUPKU IZVRŠAVANJA VOJNE, RADNE I MATERIJALNE OBAVEZE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MINERALNIH I DRUGIH GEOLOŠKIH RESURSA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE I POLITIKE RAZVOJA INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE OD 2011. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu

Zakon o dopunama Zakona o uređenju sudova

Zakon o dopuni Zakona o javnom tužilaštvu

Zakon o izmeni Zakona o sudskim taksama

 

 • KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU - "Sl. glasnik RS", br. 101/2011

 

 • KOMENTAR NOVIH PRAVILNIKA DONETIH NA OSNOVU ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI - "Sl. glasnik RS", br. 93/2011

Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničke kontrole glavnih projekata

Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole

Pravilnik o sadržini i načinu osmatranja tla i objekta u toku građenja i upotrebe

Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole

Pravilnik o minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata odnosno radova

 

 • USLOVI ZA STICANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG LICA NA SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: • Da bi lice moglo da radi na poslovima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma od 1.1.2012. godine, moraće da stekne licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica kod Uprave za sprečavanje pranja novca •

Postupak dobijanja licence ovlašćenog lica

Program za polaganje stručnog ispita

Sadržina izveštaja o sumnjivim aktivnostima

 • CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.1.2012. GODINE: • Prema Rešenju Ministarstva rada i socijalne politike, br. 338-00-00018/2011-09 od 29.12.2011. godine •

 

 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKIM KRITERIJUMIMA ZA ORGANIZOVANJE I STANDARDIMA I METODOLOŠKIM UPUTSTVIMA ZA POSTUPANJE I IZVEŠTAVANJE INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU - "Sl. glasnik RS", br. 99/2011

Razlike i novine u odnosu na ranije važeći Pravilnik

Razlike i novine kod uspostavljanja i organizacije interne revizije

Ne postoje razlike kod utvrđivanja poslova, standarda i metodologije

Razlike i novine kod prava, dužnosti i odgovornosti

Novine kod uslova za obavljanje poslova

Razlike i novine kod planiranja, sprovođenja i izveštavanja

Skraćen je rok za polaganje ispita

 

 • KOMENTAR ZAKONA O KINEMATOGRAFIJI - "Sl. glasnik RS", br. 99/2011: • Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju kinematografske delatnosti dužni su da usklade svoje poslovanje, a Filmski centar Srbije dužan je da uskladi svoju organizaciju, akte i poslovanje sa Zakonom do 4. januara 2013. godine •

Razlozi za donošenje Zakona

Osnovne odredbe

Opšti interes u oblasti kinematografije

Filmski centar Srbije

Podsticanje domaće kinematografije

Jedinstvena evidencija o kinematografskim delatnostima

Podsticaj filmskom programu

Zaštita maloletnika i zabrana diskriminacije, podsticanja nasilja i vređanje ljudskog dostojanstva

Kaznene odredbe i prelazne i završne odredbe

 

 • NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O AKCIZAMA - "Sl. glasnik RS", br. 101/2011

Prosečna ponderisana maloprodajna cena

Način utvrđivanja prosečne ponderisane cene (ppc)

Novi iznosi i stope akcize na cigarete

Pregled iznosa akcize na cigarete do 31.12.2011. i od 1.1.2012. godine

Utvrđivanje minimalne akcize u apsolutnom iznosu za prvo polugodište 2012. godine

Posebni slučajevi odlaganja nastanka poreske obaveze

Usaglašavanje Zakona sa propisima iz oblasti poljoprivrede

Usklađivanje dinarskih iznosa akcize na ostale akcizne proizvode

 

 • BEOGRADSKA BERZA - KRETANJE INDEKSA AKCIJA U 2011. GODINI I TRŽIŠNA OČEKIVANJA ZA JANUAR 2012. GODINE

 

 • SASTAVLJANJE PORESKE PRIJAVE POREZA NA DOBIT ZA 2012. GODINU - OBRAZAC PDPO I OBRAČUN PORESKIH PODSTICAJA: • Rok za podnošenje prijave je 12. mart 2012. godine •

Poreska oslobođenja, odnosno umanjenja obračunatog poreza - deo 8

Poresko oslobođenje (100%) za novoosnovano koncesiono pravno lice - r. br. 8.1

Poresko oslobođenje srazmerno zaposlenim invalidnim licima - r. br. 8.2

Umanjenje poreza po osnovu dobiti novoosnovane poslovne jedinice u nedovoljno razvijenom području - r. br. 8.3

Poreski kredit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva - r. br. 8.4

Uslovi za ostvarivanje prava na poresku olakšicu po osnovu ulaganja u osnovna sredstva

Uslovi za ostvarivanje prava na poresku olakšicu propisani su članom 48. Zakona

Situacije u kojima se priznaje, odnosno ne priznaje poreski kredit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva

• Ulaganja u projektnu dokumentaciju za izgradnju osnovnog sredstva

• Troškovi legalizacije osnovnog sredstva

• Ulaganje u osnovno sredstvo putem finansijskog lizinga

• Ulaganje u osnovno sredstvo koje se iznajmljuje

• Ulaganje u pomoćni objekat

Poreski kredit priznaje se u visini plaćenog iznosa u poreskom periodu

Pravo na poreski kredit priznaje se onom pravnom licu koje je izvršilo ulaganje u osnovno sredstvo

Veličina pravnog lica za potrebe utvrđivanja visine poreskog kredita utrđuje se na osnovu finansijskih izveštaja za 2010. godinu

• Ulaganje u tuđa osnovna sredstva

Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva Obrazac PK

Poreski kredit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva u okviru određenih delatnosti - r. br. 8.5

Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti - Obrazac PK 1

Porez plaćen na dobit ostvarenu poslovanjem u drugoj državi - r. br. 8.6

Poreski kredit po osnovu poreza na dobit i po odbitku na dividende koji je platila nerezidentna filijala - r. br. 8.7

Obračun poreskog kredita na Aneksu Obrasca PB 1

Poreski kredit po osnovu poreza po odbitku na kamate i autorske naknade - r. br. 8.8

Iznos poreskog oslobođenja za srazmerni iznos ulaganja u osnovna sredstva - r. br. 8.9

Sastavljanje SU Obrasca

Popunjavanje Obrasca SI

Podsticaj za obveznike koji obavljaju delatnost u nedovoljno razvijenim područjima (Obrazac SU-2) - r. br. 8.10

Poreska osnovica i obračunati porez - deo 9

Utvrđivanje visine mesečne akontacije poreza - deo 10

Izmena visine mesečne akontacije poreza - deo 11

 

 • UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ZA 2011. GODINU: • Instrukcije za sastavljanje poreskog bilansa preduzetnika - Obrazac PB 2 • Rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave je 15. mart 2012. godine •

PORESKI BILANS OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI - OBRAZAC PB 2

Deo A - Poslovna dobit i gubici

Finansijski rezultat u bilansu uspeha

Kapitalni dobici u gubici

Usklađivanje rashoda

Korekcija rashoda po osnovu transfernih cena

Korekcija rashoda po osnovu kamata primenom pravila o transfernim cenama

Usklađivanje prihoda

Korekcija prihoda po osnovu transfernih cena, uključujući i prihode po osnovu kamata

Oporeziva dobit

Deo B - Kapitalni dobici i gubici

Deo V - Obračunati porez i umanjenje poreza

PORESKA PRIJAVA - OBRAZAC PPDG - 1

Utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti

 

 • UVOZNE DAŽBINE U 2012. GODINI NA ROBU POREKLOM IZ REPUBLIKE TURSKE

Industrijski proizvodi

Poljoprivredni proizvodi

Sezonske carine

Posebne dažbine (prelevmani)

 

 • OBAVEZE PLAĆANJA CARINSKOG DUGA ČIJE JE POSTOJANJE UTVRĐENO U POSTUPKU NAKNADNE KONTROLE CARINSKE DEKLARACIJE
 • USLOVI ZA PONIŠTAVANJE CARINSKE DEKLARACIJE POSLE PUŠTANJA ROBE DEKLARANTU
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Ključne novine su smanjenje troškova firmi i veća odgovornost direktora • Primena Zakona počinje 1. februara 2012. godine •

Smanjenje troškova preduzeća, povećanje odgovornosti direktora i ukidanje upravnih odbora, bolja zaštita manjinskih akcionara i efikasnije korporativno upravljanje, samo su neke od novina izmenjenog Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011 - prim. red) čija primena počinje 1. februara 2012. godine.

Zahvaljujući novim odredbama srpska privreda bi trebalo počev od 2012. godine da godišnje uštedi oko 100 miliona evra, jer su ukinute brojne zastarele procedure.

Naime, usvajanjem izmena Zakona o privrednim društvima primenjeno je oko 80 preporuka iz sveobuhvatne reforme propisa (SRP) za olakšavanje poslovanja u Srbiji.

Tako se na primer, ovim Zakonom, koji je Skupština Srbije usvojila 25. maja ove godine (stupio na snagu 4. juna) ukida se obavezno posedovanje pečata, kao prevaziđenog formalizma.

Zakon, takođe povećava i dostupnost informacija o statusnim pitanjima uz najmanje troškove, njihovim objavljivanjem na internet stranici Agencije za privredne registre.

Zakonom je definisano da se promene u preduzeću registruju u skladu sa zakonom o registraciji u roku od tri meseca od dana početka primene Zakona.

Omogućena je i veća efikasnost kroz uvođenje instituta "ćutanje administracije od pet dana", tako da će se smatrati da je zahtev za registraciju prihvaćen ako u roku od pet dana ne stigne rešenje iz Agencije za privredne registre.

Biće pooštrena i odgovornost direktora jer je jasno precizirano na koji način se sankcioniše povreda tih dužnosti, detaljnije je propisana nadležnost sudova...

Ukidaju se i upravni odbori, a ostavljena je mogućnost izbora između jednodomnog i dvodomnog sitema upravljanja.

Jednodomni, gde će društvo imati skupštinu i jednog ili više direktora koji moraju ispunjavati propisane uslove, dvodomni, gde će društvo imati skupštinu, koja bira nadzorni odbor i jednog ili više izvršnih direktora, odnosno izvršni odbor (najmanje tri izvršna direktora) koga bira nadzorni odbor.

Akcionarska društva koja nemaju statut dužna su da isti donesu do dana početka primene novog Zakona, a još neke od novina su da zastupnik preduzeća može da bude i pravno lice, s tim da društvo mora da ima najmanje jednog zastupnika koje je fizičko lice.

Kod akcionarskih društva ukinuta je podela na zatvorena i otvorena akcionarska društva, već na javna i ona koja to nisu.

Ukupna nominalna vrednost izdatih i odobrenih preferencijalnih akcija ne može biti veća od 50 odsto osnovnog kapitala društva, nominalna vrednost jedne akcije ne može biti nižza od 100 dinara, a minimalni osnovni kapital iznosi tri miliona dinara.

U javnom akcionarskom društvu povećanje osnovnog kapitala se ne može sprovesti konverzijom duga u osnovni kapital.

Statutom se može utvrditi minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešhe u radu skupštine, glasanje se može vršiti i pismenim putem, a punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Kod društva sa ograničenom odgovornošću isključeno je ograničenje broja članova koje društvo može da ima, ukinuta je knjiga članova društva, a uvedena evidencija članova.

Izmenjen je i način sticanja sopstvenih udela - pravo preče kupovine pripada isključivo članovima društva, ali ne i samom društvu, dozvoljeno je pretvaranje duga u ulog a, takođe, kao i kod akcionarskih društva ostavljena je mogućnost izbora između jednodomnog i dvodomnog sistema upravljanja.

Izvor: Tanjug, 5.1.2012.

NOVA UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede objavilo Informaciju o primeni Uredbe

1. Katalog robe na koju se odnosi odredba čl. 2. st. 1. Uredbe o posebnim uslovima prometa određene robe ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011 - prim. red), usklađen sa odrednicama merodavnih pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za citirane proizvode, obuhvata:

1) Pšenično brašno, tip "400" i tip "500"; pod pšeničnim brašnom se podrazumeva proizvod dobijen mlevenjem očišćene i pripremljene pšenice.
2) Jestivo ulje, suncokretovo; odnosi se na sve oblike jestivog ulja proizvedenog od semena suncokreta;
3) kravlje mleko, termički obrađeno (pasterizovano, sterilizovano) i jogurt:
a) svi oblici pasterizovanog i sterilizovanog (UHT) mleka; odnosi se na punomasno, delimično obrano i obrano mleko, kao i na termički obrađeno mleko sa smanjenim sadržajem laktoze konverzijom u glukozu i galaktozu. Kondenzovano mleko, mleko u prahu, mlečni napici i mlečni dezerti, nisu termički obrađeno mleko, odnosno nisu predmet Uredbe.
b) jogurt podrazumeva proizvod fermentacije mleka koji ispunjava sledeće zahteve: da je bele do belo-žućkaste boje; da ima svojstven miris i prijatno kiseo ukus; da je čvrste, gusto-tečne homogene konzistencije; da pH vrednost nije manja od 3,8. Fermentisani mlečni napici koji su proizvod na bazi fermentacije mleka uz dodatak šećera, kakaoa, kafe, voća, voćnog soka i dr., nisu predmet Uredbe.
4) šećer, beli kristalni; podrazumeva šećer (beli šećer) i ekstra beli šećer, kao prečišćenu i kristalizovanu saharozu sa jasno definisanim kvalitetom. Oblikovani (kocka ili drugi oblici), šećer u prahu (mleveni šećer) i šećer u tečnom obliku, nisu predmet Uredbe.
5) sveže meso, svinjsko, goveđe i kokošje, i slatkovodna riba:
a) svinjsko meso, koje se stavlja u promet kao prasetina (meso prasadi) i svinjetina (meso svinja).
b) goveđe meso jeste meso goveda koje se stavlja u promet kao teleće meso (teletina), juneće meso (junetina) i goveđe meso (u užem smislu; govedina).
v) kokošje meso jeste meso kokoši koje se stavlja u promet kao pileće meso i kokošije meso (u užem smislu)
g) sveža slatkovodna riba jeste riba koja se stavlja se u promet kao slatkovodna riba iz ribnjaka i slatkovodna riba iz otvorenih voda.

Meso ubuhvata i usitnjeno meso, i to mleveno meso, usitnjeno meso pripremljeno za oblikovanje i usitnjeno oblikovano meso.

Sveže meso, odnosno sveža riba, podrazumeva da nije zamrzavano ni u jednoj fazi prometa, odnosno da je isporučeno kao sveže. Prema tome, Uredba se odnosi i na meso koje je smrznuto nakon nabavke u veleprodaji, odnosno u fazi maloprodajnog objekta.

2. Imajući u vidu da su predmet Uredbe posebni uslovi prometa određene robe u svim fazama prometa, prvenstveno ograničenje ukupne stope marže, ovi uslovi se primenjuju na robu koja se prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu počev od dana njenog stupanja na snagu. Konkretno, to podrazumeva predmetnu robu koja je isporučena i fakturisana nakon citiranog vremenskog momenta.
3. Iznos u odnosu na koju se obračunava najviša ukupna stopa marže u smislu čl. 2 Uredbe, jeste VP cena po kojoj proizvođač (odnosno drugi privredni subjekt), stavlja predmetnu robu u promet, odnosno fakturiše drugom privrednom subjektu, radi njene dalje prodaje (u veleprodaji ili maloprodaji). S obzirom da se ova cena obračunava tako da uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.), u pitanju je neto fakturna cena po kojoj se vrši plaćanje.

U pogledu robe iz uvoza, početni iznos u odnosu na koji se obračunava najviša ukupna stopa marže, na način kako je to opisano u prethodnom stavu, jeste VP cena po kojoj uvoznik prodaje tu robu na tržištu Republike Srbije.

Jedina pogodnost koja se priznaje u pogledu navedene robe, nakon njene isporuke i fakturisanja, jeste povraćaj (remitenda), u skladu sa odredbom čl. 3. st. 2. Uredbe. Povraćaj može biti naturalni (iste robe) ili kao finansijska pogodnost.

Poseban uslov u pogledu iskazivanja visine pojedinačne marže i podatka i iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže iz čl. 2. Uredbe (čl. 3. st. 2. Uredbe), konretno se odnosi na trgovce na veliko, odnosno posrednike u prometu predmetne robe.

4. Uredba je objavljena u "Sl. glasniku RS" br. 102/11 od 31.12.2011. godine, i u skladu sa prelaznom i završnom odredbom, stupa na snagu 1.01.2012. i važi šest meseci od dana stupanja na snagu.

Izvor: Vebsajt Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, 5.1.2011.

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Od 1. januara 2012. godine muškarci u Srbiji koji su ostvarili puni radni staž odlaziće u penziju četiri meseca stariji • Starosne granice za penzionisanje postepeno će se povećavati do 2023. godine •

Od Nove godine muškarci u Srbiji koji su ostvarili puni radni staž odlaziće u penziju četiri meseca stariji. To znači da će morati da imaju najmanje 53 godine i osam meseci života. Žene će još samo ove 2012. godine odlaziti u penziju pod sadašnjim uslovima - 35 godina staža i najmanje 53 godine života. Prema odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009 i 101/2010 - prim. red), starosne granice za penzionisanje postepeno će se povećavati do 2023. godine. Tada će se u penziju odlaziti uz navršenih 40 (muškarac), odnosno 38 (žena) godina staža i najmanje 58 godina života. Srbija se po starosnoj granici za penzionisanje prema godinama života - 65 za muškarce i 60 za žene - prilbližila evropskim trendovima. Međutim, od starosne granice je daleko važniji podatak o očekivanom trajanju života jer nije isto kada se neko penzioniše u 65. u Srbiji, i u Švedskoj u kojoj ljudi u proseku žive duže i kvalitetnije.

Na kraju oktobra 2011. u Srbiji je bilo 1,57 miliona penzionera, računajući osiguranike sva tri fonda: fonda zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika. Prosečna penzija je iznosila 23 hiljade što je nešto više od 60% prosečne neto zarade u Srbiji.

Prosečna penzija u Republici Srpskoj iznosi 162 evra, u Federaciji BiH 170, u Makedoniji 185, u Crnoj Gori 273,5 evra, u Hrvatskoj 310, a u Sloveniji 578 evra, podatak je sa nedavno održanog skupa direktora PIO fondova u regionu.

Žene koje u 2012. pune 60 godina života, za odlazak u penziju treba da imaju najmanje 15 godina staža, dok one koje imaju pun staž, 35 odrađenih godina, moraju da imaju najmanje 53 godina života.

Od 2013. godine, međutim, pooštravaju se svi uslovi za žene: potreban radni staž povećavaće se svake godine za po četiri meseca, dok 2021. ne dostigne 38 godina staža za penzionisanje umesto sadašnjih 35.

Podizaće se i starosna granica, pa će žene koje imaju pun radni staž 2023. godine morati da imaju i najmanje 58 godina života umesto 53 koliko je sada donja granica.

Kako se navodi u časopisu Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje "Glas osiguranika", menjaju se uslovi i za policijske službenike, pripadnike Bezbednosno-informativne agencije, Vojno-bezbednosne agencije i Vojno-obaveštajne agencije, zaposlene u Ministarstvu spoljnih poslova, u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, poreskoj policiji, profesionalnim vojnim licima.

Svi oni će 1. januara 2012. u penziju moći da idu najranije sa 53 godine i četiri meseca života i 20 godina i osam meseci staža. Uslov je da su najmanje deset godina i osam meseci efektivno proveli na radnim mestima gde se računa beneficirani radni staž.

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđeno je da se granica za odlazak u penziju podiže postepeno sve do 2023. godine, posle čega, prema važećim propisima, više ne bi trebalo da bude novih uslova za penzionisanje.

Srbi žive kraće nego građani EU

Srbija je po odredbama o godinama života potrebnim za starosnu penziju na liniji evropskih trendova. Međutim, kada se razmatra visina starosne granice, ona se gleda paralelno sa dužinom očekivanog trajanja života, jer nas zapravo zanima koliko dugo neko prima penziju, rekla je za Euractiv Srbija Katarina Stanić, saradnica Centra za liberalno političke studije i autorka studije "Penzijski sistem u Srbij - dizajn, karakteristike i preporuke".

"Nije isto kad se neko u Norveškoj penzioniše sa 65 godina i u Srbiji sa 65, jer u Norveškoj ljudi u proseku žive duže duže," navela je Stanić.

Ona u svojoj analizi podvlači da demografski podaci za Srbiju u poređenju sa 15 starih članica EU pokazuju da se u Srbiji kraće živi. I taj trend se odnosi i na muškarce i na žene.

Kada se Srbija uporedi sa zemljama koje su se kasnije pridružile EU, očekivano trajanje života za muškarce otprilike je na istom nivou kao kod njih, ali žene u Srbiji žive u proseku dve godine kraće. Sem žena u Makedoniji, žene u Srbiji najkraće žive u poređenju sa EU-27, Hrvatskom i Crnom Gorom, navodi Stanić.

Podizanje starosne granice
U najvećem broju zapadnih zemalja nema razlike u starosnoj granici za penzionisanje muškaraca i žena, i ona je uglavnom 65 godina. U zemljama istočne, centralne i jugoistočne Evrope, uslovi za penzionisanje su nešto povoljniji i različiti za žene i muškarce. Prosečna starosna granica za muškarce je 63 godine, a za žene 60 godina.

Samo su Mađarska i Slovačka izjednačile starosnu granicu na 62 godine, a planirano je izjednačenje u Estoniji 2016. na 63. Od zemalja u regionu, jedino je Hrvatska izjednačila granicu na 65 do 2020, navodi Stanić.

U EU se već neko vreme vodi debata o neophodnosti podizanja granice za penzionisanje jer je životni vek Evropljana sve duži.

Evropska komisija je još 2010. predložila da bi trebalo povećati starosnu granicu za penzionisanje tako da se ne dešava da više od trećine života građani provedu u penziji.

Prema podacima Komisije, starosna granica za odlazak u penziju u EU je nešto preko 60, što je niže od prosečne granice u industrijskim zemljama članicama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) koja je 63,5 godina za muškarce i 62,5 za žene.

Neke zemlje, kao što su Nemačka, Velika Britanija i Italija već su pooštrile uslove za penzionisanje. Nemačka je povećala granicu za dve godine na 67 i taj proces će se odvijati postepeno između 2012 i 2027.

U Italiji postoje trenutno dve opcije za penzionisanje. Muškarci u privatnom sektoru, kao i muškarci i žene u državnoj službi, mogu da se penzionišu sa 65, dok žene koje rade u privatnom sektoru mogu u penziju sa 60 godina. Do 2050. taj prag će se podići postepeno na 68 godina i četiri meseca za Italijane i 63 godine i pet meseci za Italijanke.

U Britaniji će starosna granica dostići 68 godine između 2024. i 2026. godine.

U nekim članicama, kao što su Francuska i Grčka, namere vlasti da se pooštre uslovi za penzionisanje propraćene su oštrim reakcijama sindikata i štrajkovima.

Izvor: EurActiv.rs, 5.1.2012.

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI: Usvajanjem Uredbe ispunjen je člаn 39. Prelаznog trgovinskog sporаzumа koji propisuje dа će se pomoć dodeljena preduzećima koja obavljaju delatnost od opšteg ekonomskog interesa kontrolisati po isteku roka od tri godine od stupаnjа nа snаgu tog sporаzumа, odnosno od 1. jаnuаrа 2012. godine

Javna preduzeća i preduzeća u teškoćama dobijaće od Nove godine budžetske subvencije i druge oblike državne pomoći po unapred poznatim kriterijumima. Vlada je samo dva dana pre roka, 29. decembra, usvojila Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011 - prim. red) koja je stupila na snagu prvog dana nove godine. Uredba precizira koja preduzeća i pod kojim uslovima mogu dobiti pomoć iz budžeta. Ovom uredbom Vlada Srbije je ispunila člаn 39. Prelаznog trgovinskog sporаzumа ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 83/2008 - prim. red) koji propisuje dа će se pomoć dodeljena preduzećima koja obavljaju delatnost od opšteg ekonomskog interesa kontrolisati po isteku roka od tri godine od stupаnjа nа snаgu tog sporаzumа, odnosno od 1. jаnuаrа 2012. godine.

Na listi preduzeća koja obavljaju delatnost od opšteg ekonomskog interesa nalazi se više od trideset preduzeća među kojima su poznata javna preduzeća EPS, JAT Airways, Srbijagas, Putevi Srbije, Tanjug, rudnici Resavica itd.

Tim preduzećima može se dodeliti tzv. naknada za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa ako to preduzeće ima zakonsku obavezu da pruža usluge od opšteg interesa i ako su parametri za izračunavanje naknade unapred utvrđeni.

Takođe, dodeljena suma ne sme da pređe iznos troškova preduzeća za pružanje te usluge, umanjen za prihode preduzeća i uvećan za "razumnu dobit". Uredba je predvidela da razumna dobit ne bi trebalo da prelazi prosečnu stopu dobiti u sektoru u kome to preduzeće posluje.

Ako preduzeće nije izabrano da obavlja javnu delatnost u postupku javne nabavke, onda se visina naknade određuje na osnovu analize troškova poslovanja preduzeća koje se bavi sličnim poslom.

Ako je pomoć dodeljena na osnovu ovih kriterijuma, ona predstavlja uvek dozvoljenu pomoć i ne prijavljuje se Komisiji za kontrolu državne pomoći. Međutim, Komisija ima pravo da izvrši naknadnu kontrolu.

Uvek dozvoljena državna pomoć koja se ne prijavljuje Komsiji je i ona koja se dodeljuje zdravstvenim i socijalnim ustanovama, kao i aerodromima čiji godišnji promet u prethodne dve godine ne prelazi milion putnika.

Komisiji se neće prijavljivati ni godišnja naknada za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa u iznosu do 30 miliona evra, dodeljena preduzeću čiji prosečni godišnji promet u prethodne dve finansijske godine ne prelazi 100 miliona evra.

Pomoć za sanaciju i restrukturiranje

Državna pomoć se može dodeliti preduzeću u teškoćama za sanaciju u obliku garancija ili kredita i za restrukturiranje. Pomoć za sanaciju se odobrava samo za period neophodan za izradu plana restrukturiranja, koji ne može biti duži od šest meseci.

Restrukturiranje, između ostalog, podrazumeva i odustajanje od delatnosti koje stvaraju gubitke.

Davalac državne pomoći dužan je da dostavlja Komisiji za kontrolu državne pomoći redovne godišnje izveštaje o sprovođenju plana restrukturiranja.

Uredba je preciznije definisala i pojam privrednog subjekta u teškoćama. Preduzeće može da zahteva državnu pomoć samo ako dokaže da ne može da se spreči gubitke i da se oporavi sopstvenim sredstvima, sredstvima vlasnika, akcionara ili poverilaca.

Firma je u teškoćama ako je izgubila više od polovine osnovnog kapitala, a samo u poslednjih godinu dana više od četvrtine, ako ispunjava uslove za otvaranje stečaja, ili ako pokazatelji poslovanja pokazuju da preduzeće beleži sve manje prihode, da mu rastu gubici, dug itd.

Uredba propisuje da država može da dodeli pomoć za restrukturiranje preduzeću koje je deo veće grupacije samo ako su teškoće njegove, ako grupacija ne može da se izbori sa problemima preduzeća u Srbiji, i ako teškoće nisu posledica arbitrarne raspodele troškova unutar grupacije.

Uredba ne zabranjuje da se preduzeću u restrukturiranju dodeli investiciona pomoć.

Pomoć se preduzeću u restrukturiranju može dodeliti samo jednom, osim u izuzetnim slučajevima pre isteka roka od 10 godina od dodeljene pomoći, kako je to predviđeno smernicama EU.

Na primer, ako je preduzeće dobilo pomoć za sanaciju, može dobiti ponovo novac za restrukturiranje samo ako je reč o jedinstvenom planu za restrukturiranje preduzeća.

Drugi izuzetak je ako preduzeće u teškoćama nakon pomoći za sanaciju, nije dobilo novac za restrukturiranje. U tom slučaju može dobiti novac i pet godina nakon dodeljene prve pomoći, i ako će nakon te pomoći, poslovanje preduzeća postati dugoročno održivo.

Državna pomoć u padu

Zakon o kontroli državne pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 - prim. red) primenjuje se od marta 2010. godine. Komisija za kontrolu državne pomoći je do danas donela više od 170 odluka kojima se ocenuje da li je reč o dozvoljenoj ili nedozvoljenoj državnoj pomoći.

Prema izveštaju o dodeljenoj državnoj pomoći za 2010. objavljenom na sajtu Ministarstva finansija, u Srbiji je u 2010. dodeljena državna pomoć u ukupnom iznosu od 754 miliona evra, što je za 9% manje u odnosu na 2009. odnosno za 2% manje nego 2008.

Po stanovniku je dodeljena pomoć od 103 evra u 2010. odnosno 20 evra manje nego u 2009. Za poljoprivredu je utrošeno 225,2 miliona evra državne pomoći, dok je 529 miliona evra dodeljeno za industriju i usluge.

Učešće državne pomoći u BDP-u u 2010. iznosi 2,64% dok je u 2009. iznosila 2,86%, а u 2008. 2,83%. U poređenju sa EU, Srbija nije dodelila visok iznos u apsolutnom iznosu, ali je učešće državne pomoći u BDP-u i dalje visoko, navodi se u Izveštaju o dodeljenoj državnoj pomoći Ministarstva finansija.

Za horizontalnu drzavnu pomoć koja se dodeljuje za projekte povećanja zaposlenosti, obuke, zaštitu životne sredine, utrošeno je 156,6 miliona evra u 2010. godini, za sektorsku pomoć 141 milion evra, od čega najviše za saobracaj 120 miliona evra.

Državna pomoć dodeljena za razvoj malih i srednjih preduzeća 62 puta je manja u odnosu na 2009. i 42 puta manja u odnosu na 2008. godinu.

Više od 90% državne pomoći dodeljuje se kroz subvencije i poreske podsticaje, a ostatak kroz povoljne kredite i garancije. U ukupnoj drzavnoj pomoci subvencije su prošle godine učestvovale sa 68% u poređenju sa 51% u 2009., a najviše subvencija dodeljeno je za poljoprivredu, rudarstvo i saobraćaj.

U toku trajanja prethodnog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom koji je sklopljen u maju 2009. stalni predstavnik MMF-a u Srbiji Bogdan Lisovolik više puta je upozoravao da je izostanak napretka u snižavanju subvencija odraz kašnjenja u strukturnim reformama javnih preduzeća.

Izvor: EurActiv.rs, 4.1.2012.

BROJ PREDSTAVKI PROTIV DRŽAVE SRBIJE KOJE NJENI DRŽAVLJANI PODNOSE EVROPSKOM SUDU ZA LJUDSKA PRAVA U STRAZBURU U PORASTU • Najveći broj predstavki odnosi se na dugo trajanje sudskih postupaka i neizvršavanje pravnosnažnih presuda pred domaćim sudovima •

Broj predstavki protiv države Srbije koje njeni državljani podnose Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu su u stalnom porastu, navodi se u izveštaju o radu Zastupnika Srbije pred tim sudom.

"Nezvanično broj predstavki je oko 5.000, ali zvanične i tačne podatke imaćemo tokom ovog meseca", rekao je agenciji Beta zastupnik Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava Slavoljub Carić. On je precizirao da se najveći broj predstavki odnosi na dugo trajanje sudskih postupaka u Srbiji i neizvršavanje pravosnažnih presuda pred domaćim sudovima.

U periodu od januara do juna 2011. godine, Srbija je po broju podnetih predstavki bila na sedmom mestu u Evropi. Ispred Srbije su Rusija, Turska, Ukrajina, Rumunija, Italija i Poljska, ali, kako se ističe u izveštaju Zastupnika, te zemlje imaju i znatno veći broj stanovnika, pa samim tim i veći broj potencijalnih podnosilaca predstavki. Od ukupno 56 donetih presuda koje se odnose na Srbiju, u 49 je utvrđena bar jedna povreda odredaba Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ("Sl. list SCG - Međunarodni ugovori", br. 9/2003, 5/2005, 7/2005 - ispr. i "Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2010 - prim. red).

Izvor: Vebsajt dnevnog lista Danas, 5.1.2012.

ZAKON O INOVACIONOJ DELATNOSTI – JAVNI POZIV Ministarstvo prosvete i nauke raspisalo javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji inovacionih projekata po Programima inovacione delatnosti utvrđenim za 2011. godinu • Rok za podnošenje prijava je 31. januar 2012. godine •

Na osnovu člana 36. Zakona o inovacionoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 110/2005 i 18/2010 - prim. red), Ministarstvo prosvete i nauke raspisuje javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji inovacionih projekata po Programima inovacione delatnosti utvrđenim za 2011. godinu.

1. Inovacioni projekti koji se prijavljuju po ovom pozivu

Programi inovacione delatnosti za 2011. godinu se ostvaruju putem inovacionih projekata u čijoj realizaciji učestvuje jedna ili više organizacija iz čl. 28. stav 2. Zakona o inovacionoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 110/2005 i 18/2010), a najmanje jedan registrovani subjekt inovacione delatnosti - pravno lice upisano u Registar inovacione delatnosti - Registar koji vodi Ministarstvo prosvete i nauke - Ministarstvo.

Registrovani subjekti inovacione delatnosti, u saradnji sa drugim nosiocima inovacione delatnosti, prijavljuju inovacione projekte koji će doprineti realizaciji ciljeva programa inovacione delatnosti za 2011. godinu utvrđenih Uredbom o utvrđivanju programa inovacione delatnosti za 2011. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 102/2010 - prim. red):

a) Program finansiranja inovacionih projekata koji za rezultat imaju razvijen komercijalno vrifikovan proizvod, uključujući i softver, proces, tehnologiju ili uslugu;
b) Program razvoja registrovanih organizacija za obavljanje inovacione delatnosti i pružanje infrastrukturne podrške inovacionoj delatnosti;
v) Program podsticaja saradnje registrovanih subjekata inovacione delatnosti sa nosiocima inovacione delatnosti iz nedovoljno razvijenih područja;
g) Program finansiranja projekata čije se aktivnosti odnose na primenu rezultata inovacionih aktivnosti fizičkih lica - registrovanih subjekata inovacione delatnosti.

Programi su ravnopravni i realizuju se na način utvrđen podzakonskim aktima donetim u skladu sa Zakonom.
Po ovom javnom pozivu se prijavljuju inovacioni projekti koji su po pretežnim svojstvima:

- tipa 1 - za neposredan rezultat ima stvaranje novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajnu izmenu postojećih u skladu sa potrebama tržišta;
- tipa 2 - za rezultat ima izgradnju infrastrukture namenjene realizaciji inovacionih projekata.

2. Vreme realizacije inovacionog projekta

Po ovom pozivu se prijavljuju inovacioni projekti koji traju 6 ili 12 meseci, a realizuju se do kraja 2012. godine.

3. Finansiranje odobrenih inovacionih projekata

Finansiranje pojedinog inovacionog projekta budžetskim sredstvima po ovom pozivu vrši se u iznosu do 2.000.000,00 dinara, bez obzira na ukupnu prijavljenu odn. utvrđenu cenu inovacionog projekta.

4. Ostalo

Inovacioni projekti po ovom pozivu se prijavljuju popunjavanjem i štampanjem on line Obrasca za prijavljivanje koji je zajedno sa Uslovima konkurisanja, kriterijumima za izbor realizatora i uslovima finansiranja inovacionih projekata i Uputstvom za podnosioce prijave predloga inovacionog projekta objavljen na internet sajtu Ministarstva: http://www.mpn.gov.rs u okviru naslova Nauka i istraživanje, u podnaslovu Javni pozivi - Javni pozivi po Zakonu o inovacionoj delatnosti - 2011.

Prijava inovacionog projekta se dostavlja i u elektronskoj verziji popunjavanjem on line prijave kojoj možete pristupiti na sajtu Ministarstva: http://www.mpn.gov.rs

Prijava inovacionog projekta, overena i potpisana od strane ovlašćenog lica svih realizatora i lica određenog za rukovodioca projekta, dostavlja se u jednom štampanom primerku neposredno na pisarnicu Ministarstva prosvete i nauke, Nemanjina 22-26 ili preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo prosvete i nauke, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom "za Javni poziv - prijava predloga inovacionog projekta"

Rok za podnošenje prijava je 16.01.2012. godine - produžen do 31.1.2012. godine - prim. red, videti na http://www.mpn.gov.rs. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Napomena: Kontakt osobe za dodatne informacije o sprovođenju ovog javnog poziva su: Sanja Pavlović i Tijana Knežević, kontakt telefoni: 011/ 3616-526 i 011/3640-230 lok.107.
Detaljnije informacije o javnom pozivu možete pogledati na http://www.mpn.gov.rs/nauka/page.php?page=276

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete i nauke, 4.1.2012.

JUBILARNE NAGRADE ZA PROSVETU: Ministarstvo prosvete i nauke uputilo poziv gradonačelnicima i predsednicima opština da isplate prosvetnim radnicima jubilarne nagrade za 2009, 2010. I 2011. godinu ukoliko to još nisu učinili

Ministarstvo prosvete i nauke Vlade Republike Srbije uputilo je poziv svim gradonačelnicima i predsednicima opština da ispune obaveze i isplate prosvetnim radnicima jubilarne nagrade za 2009, 2010. i 2011. godinu ukoliko to još nisu učinili.

Vlada Srbije je kroz predloge zakonskih rešenja, koje je usvojila Narodna skupština u toku prošle godine, stvorila pravni osnov za isplatu jubilarnih nagrada prosvetnim radnicima za 2009. i 2010. godinu (za 2011. godinu ta obaveza je već bila utvrđena zakonom), kao i za povećanje prihoda lokalnih samouprava.

Na osnovu toga lokalne samouprave su povećale svoje prihode čime su se stvorili materijalni uslovi za isplatu jubilarnih nagrada, što je većina lokalnih samouprava i učinila.

Lokalne samouprave čiji prihodi nisu povećani primenom novih zakonskih rešenja su u obavezi da se jave Ministarstvu finansija kako bi im bilo omogućeno da ostvare svoje obaveze u pogledu isplate jubilarnih nagrada.

Ministarstvo prosvete i nauke uputilo je poziv predstavnicima reprezentativnih sindikata u prosveti da u neposrednim razgovorima sa gradonačelnicima ili predsednicima opština koje još nisu isplatile jubilarne nagrade utvrde šta je razlog tome i kada i kako će taj problem biti rešen.

Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović ocenio je da drugo polugodište treba da počne na vreme u svim školama, odnosno lokalnim samoupravama, kao i da učenici ne smeju da trpe posledice nesporazuma ili neodgovarajućih odluka lokalnih samouprava.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 4.1.2012.

Nova Uredba o stambenim kreditima koje subvencioniše država: OČEKUJE SE DA ĆE USKORO BITI USVOJENA, A PREDVIĐENO JE DA SE UČEŠĆE SMANJI SA DESET NA PET ODSTO KAO I DA SE UKUPNI LIMIT ZAJEDNIČKIH PORODIČNIH PRIMANJA POVEĆA SA 120.000 NA 150.000 DINARA

Prema njegovim rečima, uredba predviđa povećanje ukupnog limita zajedničkih porodičnih primanja sa 120.000 na 150.000 dinara, a kredit će moći da uzmu i bračni parovi stariji od 45 godina

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u Vladi Republike Srbije Oliver Dulić najavio je danas da će uskoro biti usvojena nova uredba o stambenim kreditima koje subvencioniše država, s obzirom na to da je parlament juče usvojio Zakon o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu.

Dulić je u izjavi za agenciju Beta izrazio očekivanje da će ova uredba biti usvojena na jednoj od narednih sednica Vlade i istakao da će taj dokument, koji predviđa smanjenje učešća sa deset na pet odsto, omogućiti da građani lakše dođu do stambenih kredita.

Prema njegovim rečima, uredba predviđa povećanje ukupnog limita zajedničkih porodičnih primanja sa 120.000 na 150.000 dinara, a kredit će moći da uzmu i bračni parovi stariji od 45 godina.

On je napomenuo da su u 2011. godini sredstva za subvencionisanje stambenih kredita iznosila 2,5 milijardi dinara, dok će naredne godine u inicijalnom budžetu za te svrhe biti opredeljeno 1,2 milijarde dinara.

Ministar je izrazio nadu da će rebalansom budžeta biti obezbeđena sredstva za sve one koji žele da uzmu kredit.

Namera je, kako je istakao, da se iz budžetske rezerve ukoliko bude bilo tražnje za kreditima subvencionisanje pomogne tako što bi tokom prvih šest meseci naredne godine bila izdvojena dodatna sredstva u iznosu do 500 miliona dinara.

Dulić je naveo da računice pokazuju da će, zavisno od veličine stana i od cene kvadrata, uz pomoć subvencija moći da se kupi od 1.800 do 2.000 stanova, pri čemu je ove godine subvencionisane stambene kredite uzelo između 3.000 i 4.000 ljudi.

Izračunato je i da će izmenama važeće uredbe mesečna rata za stan koji košta 60.000 evra iznositi između 250 i 260 evra, saopštio je ministar.

Govoreći o borbi protiv korupcije, on je istakao da je Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u poslednjih mesec dana prijavljeno približno 50 slučajeva sumnji na korupciju u okviru delatnosti tog ministarstva.

Prema njegovim rečima, prijave su u najvećem delu vezane za nepravilnosti u radu lokalnih samouprava, odnosno sporo izdavanje građevinskih dozvola ili traženje mita, pri čemu nije bilo nijedne prijave iz oblasti zaštite životne sredine ili rudarstva.

Dulić je podsetio i na to da na sajtu resornog ministarstva građani od 24. novembra mogu da prijave sumnju na korupciju i zlopotrebe u radu službi iz tog resora.

Ministar je potvrdio da je i sa predstavnicima Republičkog geodetskog zavoda razgovarao o mogućnosti da se na sajtu katastra nepokretnosti postavi sličan link kako bi građani mogli da prijave sve nepravilnosti u radu.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 30.12.2011.

Pravilnik o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva: OD 1. JANUARA 2012. GODINE REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U SRBIJI JE OBAVEZNA SAMO UKOLIKO IMA PROMENA U DOMAĆINSTVIMA

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Dušan Petrović najavio je danas da će od 1. januara 2012. važiti potpuno nov način registracije poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji, jer će ona biti obavezna samo ukoliko ima promena u domaćinstvima.

Petrović je u intervjuu agenciji Tanjug objasnio da su do sada poljoprivrednici morali svake godine da obave sve formalnosti i izvrše prijavu svojih poljoprivrednih gazdinstava, dok će od 2012. samo oni koji imaju promene u svojim gazdinstvima imati obavezu obnove registracije.

Ministar je ocenio da između 70 i 80 odsto poljoprivrednika neće morati da u 2012. obnovi registraciju gazdinstava, pri čemu je podsetio na to u Srbiji trenutno ima više od 450.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Samo oni koji imaju promene biće obavezni da te promene unesu, inače će snositi sankcije ukoliko se ispostavi da to nisu učinili, poručio je on.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 31.12.2011.

Predlog Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih, Izmene Zakona o udžbenicima, Predlog Nacionalne strategije obrazovanja: PREDLOZI I IZMENE TREBA DA BUDU USVOJENI NAJKASNIJE 19. JANUARA 2012. GODINE, A PREDLOG NACIONALNE STRATEGIJE OBRAZOVANJA TREBALO BI DA BUDE OBJAVLJEN DO 15. JANUARA NA INTERNET STRANICI MINISTARSTVA PROSVETE I NAUKE

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović najavio je danas da resorno ministarstvo planira da tokom januara objavi predlog Nacionalne strategije obrazovanja,

Obradović je u izjavi agenciji Beta rekao da bi posle javne rasprave taj dokument trebalo da bude uobličen u martu.

On je naveo da na strategiji radi veliki broj raznih stručnjaka i da su prve rekcije stručne javnosti veoma povoljne, a predlog strategije biće objavljen do 15. januara, na sajtu Ministarstva prosvete i nauke.

Strategija će biti usaglašena sa svim evropskim i svetskim trendovima, naveo je Obradović.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo prosvete i nauke uputilo je ostalim ministarstvima nacrte zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, obrazovanju odraslih, kao i izmene Zakona o udžbenicima.

Očekujemo da ostala ministarstva daju svoje predloge i da zatim Vlada Srbije usvoji zakonske predloge najkasnije 19. januara, kazao je Obradović.

Ministar prosvete i nauke očekuje da bi o pomenutim zakonima Skupština Srbije mogla da raspravlja na vanrednom zasedanju, krajem januara ili početkom februara, dodavši da je cilj novih zakona poboljšanje stanja i usaglašavanje sa strategijom čije se usvajanje očekuje.

Obradović smatra da je najveća inovacija zakon o obrazovanju odraslih, koji će urediti neformalno obrazovanje i omogućiti proces doživotnog učenja.

Novi zakon će omogućiti da se svako ko želi u određenom periodu svog života uključi u obrazovni sistem da bi stekao neku kvalifikaciju, bilo da zadrži postojeći posao, bilo da ga promeni, ili da stekne nova znanja i veštine koje će mu pomoći da nađe bolje plaćen posao, istakao je Obradović.

On dodaje da će novi zakoni obnoviti nastavne planove i programe, i omogućiti lokalnim samoupravama da samostalno unapređuju obrazovni sistem.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 2.1.2012.

Predlog izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama i Predlog Zakona o osnivanju razvojne banke: VLADA RS USVOJILA PREDLOGE ZAKONA KOJI ĆE BITI UPUĆENI SKUPŠTINI RS NA USVAJANJE U REDOVNOJ PROCEDURI

Državni sekretar Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije Goran Radosavljević potvrdio je da je Vlada danas na telefonskoj sednici utvrdila Predlog izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama.

Radosavljević je u izjavi za agenciju Beta rekao da se ovim izmenama predlaže osnivanje centralizovanog tela za javne nabavke, i objasnio da će to povećati transparentnost u sprovođenju nabavki i obezbediti uštede u budžetu.

Predlog izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama biće upućen Skupštini Srbije na usvajanje u redovnoj proceduri, najavio je on i izrazio očekivanje da će poslanici razmatrati taj dokument krajem januara.

Prema njegovim rečima, predviđeno je da Uprava za javne nabavke ubuduće ne bude nezavisno vladino telo, već telo u sastavu Ministarstva finansija.

To ne znači da će Uprava izgubiti samostalost. Ona će raditi poslove koje je i do sada radila, ali će imati bolju saradnju sa budžetskom inspekcijom, koja je takođe deo Ministarstva finansija, objasnio je Radosavljević.

Uprava za javne nabavke, kako je dodao, dobiće veća ovlašćenja jer će moći da podnosi zahteve za pokretanje postupaka za zaštitu javnog interesa.

Radosavljević je naveo da je Vlada danas usvojila i Predlog zakona o osnivanju Razvojne banke, koji će biti upućen Skupštini na usvajanje u redovnoj proceduri.

Razvojna banka trebalo bi da počne da radi u drugoj polovini 2012. godine, najavio je on i istakao da će ta banka plasirati kredite privredi preko poslovnih banaka.

Prema njegovim rečima, za osnivanje Razvojne banke nisu predviđena sredstva u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu, već je planirano da njeni osnivači budu postojeće državne institucije koje se bave kreditiranjem.

Postoji mogućnost, kako je objasnio, i dokapitalizacije te banke, odnosno mogućnost da njen manjinski partner bude neka međunarodna finansijska institucija.

Razvojna banka će odobravati srednjoročne i dugoročne kredite uglavnom malim i srednjim preduzećima, kao i izvoznicima, a njeno poslovanje neće kontrolisati Narodna banka Srbije (NBS) koja je kontrolor poslovnih banaka, već poseban nadzorni organ, naveo je državni sekretar Ministarstva finansija.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 31.12.2011.

Novi Pravilnik o registru hemikalija: UPIS SUPSTANCI KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST U REGISTAR HEMIKALIJA ODLAŽE SE DO 1. JANUARA 2014. GODINE A PRAVILNIK STUPA NA SNAGU 6. JANUARA 2012. GODINE

U "Službenom glasniku RS", broj 100/2011 od 29.12.2011. objavljen je Pravilnik o registru hemikalija koji stupa na snagu osmog dana od objavljivanja, odnosno 6. januara 2012. godine kad prestaje da važi raniji Pravilnik o Registru hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 23/2010, 40/2010 - ispr., 55/2011 i 61/2011 - ispr. - prim. red). Novi Pravilnik o Registru hemikalija možete preuzeti ili pogledati na http://www.shema.gov.rs/media/153792/Pravilnik%20o%20Registru%20hemikalija.pdf.

Novim Pravilnikom dostavljanje sastava hemikalije ostaje isto kao u 2011. godini (odnosno za podatke iz 2010. godine) osim što se za opasne sastojke koji čine smešu opasnom dostavlja maseni udeo odnosno opseg masenog udela s obzirom da je dat u bezbednosnom listu.

Izvršene su i izmene u izgledu i sadržaju dosijea o hemikalijama. Pregled izvršenih izmena u sadržaju dosijea o hemikalijama pogledajte na http://www.shema.gov.rs/media/153807/Prilog%204_pregled%20izmena.pdf.

Priloge Pravilnika preuzmite na sledećim linkovima:

- Prilog 1 http://www.shema.gov.rs/media/153795/Prilog%201_.pdf
- Prilog 2 http://www.shema.gov.rs/media/153798/Prilog%202_.pdf
- Prilog 3 http://www.shema.gov.rs/media/153801/Prilog%203_.pdf
- Prilog 4 http://www.shema.gov.rs/sr-sp-cyrl/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE/

Novi pravilnik odlaže do 1. januara 2014. godine upis supstanci koje izazivaju zabrinutost u Registar hemikalija i to za hemikaliju koja je proizvedena ili uvezena u 2013. godini u količini manjoj od 100 kg godišnje i nalaže upis samo podataka iz dosijea, a ne i dodatnih podataka koji se traže za ove supstance (bliži opis načina korišćenja, opis mera za smanjenje rizika i predlog načina sistematskog praćenja korišćenja). Takođe, do istog datuma dalji korisnici koji koriste supstance koje izazivaju zabrinutost u industrijske ili profesionalne svrhe ne moraju da upišu ove supstance u Registar hemikalija.

Pored toga, izvršeno je usklađivanje pravilnika sa Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2011. godinu, i to u delu koji se odnosi na spisak hemikalija koje se upisuju u Registar hemikalija.

Izvor: Vebsajt Agencije za hemikalije, 31.12.2011.

Novi Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista: BEZBEDNOSNI LIST I DALJE SADRŽI 16 OBAVEZUJUĆIH POGLAVLJA, ALI JE NOVINA TO ŠTO POGLAVLJA SADRŽE I OBAVEZUJUĆA PODPOGLAVLJA • Pravilnik je usklađen sa Uredbom EU 453/2010 i primenjuje se od 1. januara 2013. godine •

U "Službenom glasniku RS", broj 100/2011 od 29.12.2011. objavljen je Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista.

Novi Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista počinje da se primenjuje od 1. januara 2013. godine, kada prestaje da važi raniji Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 81/2010 - prim. red). U skladu sa ovim, snabdevači imaju godinu dana da se prilagode izmenama.

Novi pravilnik je usklađen sa Uredbom EU 453/2010.

Ovim pravilnikom propisano je da bezbednosni list i dalje sadrži 16 obavezujućih poglavlja, ali je novina to što poglavlja sadrže i obavezujuća podpoglavlja. Novi pravilnik postavlja mnogo više zahteva u odnosu na količinu i kvalitet podataka koji se navode u bezbednosnom listu. Između ostalog, umesto dosadašnjeg navođenja podataka samo o sastojcima u smeši u Poglavlju 3, biće potrebno navoditi i podatke o sastojcima supstance, odnosno hemijski identitet glavnog sastojka, nečistoće, aditiva za stabilnost, kao i pojedinačnog sastojka koji je klasifikovan i doprinosi klasifikaciji supstance. Takođe promena se odnosi i na elemente obeležavanja hemikalije koji će se navoditi u Poglavlju 2 umesto u Poglavlju 15. Agencija za hemikalije će pravovremeno pripremiti uputstvo za primenu novog propisa čime će snabdevačima hemikalija biti olakšano da usklade svoje poslovanje sa novim propisom.
Pravilnik možete preuzeti na http://www.shema.gov.rs/media/153810/pravilnik_o_bezbednosnom_listu.pdf

Izvor: Vebsajt Agencije za hemikalije, 31.12.2011.

RASPISAN KONKURS ZA PROJEKTE U OBLASTI OBRAZOVANJA KOJE FINANSIRA EVROPSKA KOMISIJA • Rokovi za konkurisanje za pojedine programe su 2. i 15. februar, odnosno 1. mart 2012. godine •

Srbija je jedina od zemalja zapadnog Balkana koja ispunjava uslove Evropske unije za učešće u projektima na svim nivoima obrazovanja, a ne samo u programima visokog obrazovanja, rekao je danas ministar prosvete i nauke Žarko Obradović.

To je omogućeno nakon što je Vlada Srbije 21. decembra sa Evropskom komisijom potpisala Memorandum o razumevanju, rekao je Obradović i pozvao škole, institucije, nevladin sektor, lokalne samouprave da, kao partneri, prijave programe vezane za unapređivanje obrazovanja.

Evropska komisija je opredelila blizu sedam milijardi evra za programe: Komenijus (namenjen razvoju predškolskog, osnovnog i opšteg srednjeg obrazovanja) Leonardo da Vinči (srednje stručno obrazovanje) Erazmus (visoko obrazovanje) i Grundvig (obrazovanje odraslih), koji će trajati do kraja 2013. godine, rekla je državni sekretar u Ministarstvu Tinde Kovač Cerović, na predstavljanju programa.

Tu su i potprogrami Žan Mone (vezani za evropske integracije) i programi učenja stranih jezika, razvoja obrazovnih politika, informacione tehnologije, podršku obrazovanju Roma i širenju dobre prakse.

Tekst konkursa za projekte objavljen je na sajtu EK, a dodatne informacije dostupne su i na sajtu Tempus kancelarije u Beogradu, rečeno je na skupu i navedeno da su rokovi za konkurisanje za pojedine programe 2. i 15. februar, odnosno 1. mart 2012. godine.

Programi će omogućiti da naše škole, udruženja, roditelji, instituti, preduzeća, istraživacki centri, pokažu inicijativu za unapređivanje obrazovanja, rečeno je na skupu u pres sali Vlade Srbije.

Gotovo svi projekti podrazumevaju saradnju institucija iz više država, a EU je predvidela izdvajanje po projektu do 150.000 evra za jednogodišnje programe i do 600.000 evra za trogodišnje programe.

Neke od mogućih aktivnosti učesnika su unapredenje metodologije izvođenja nastave i kvaliteta obrazovanja, saradnja obrazovnih institucija i tržišta rada, podsticanje kreativnosti kod učenika i predškolaca, obuka nastavnika i razvoj škola, uvođenje novih obrazovnih profila i studijskih programa...

Države korisnice programa su članice EU, zatim Norveška, Island, Lihtenštajn, Švajcarska, kao i Hrvatska i Turska, a od kraja decembra i Srbija.

Izvor: Tanjug, 30.12.2011.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI POVODOM NEPOSTUPANJA MINISTARSTVA FINANSIJA PO NALOGU POVERENIKA DA UČINI DOSTUPNIM JAVNOSTI INFORMACIJE O 50 NAJVEĆIH DUŽNIKA POREZA I DOPRINOSA

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da se postupcima Ministarstva finansija povodom nekih odluka poverenika za informacije dezinformiše i zbunjuje javnost i dovodi u pitanje autoritet zakona i organa vlasti.

Neposredan povod za ovakvu ocenu poverenika su nepostupanje Ministarstva finansija po nalogu poverenika da Ministarstvo učini dostupnim javnosti inforamcije o 50 najvećih dužnika poreza i doprinosa u Republici i kao i pravno potpuno nezasnovani argumenti kojima Ministarstvo pokušava da opravda svoje postupke.

S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

"Zahtev emisije "Insajder" TV B92 da se učine dostupnim javnosti informacije o 50 najvećih poreskih dužnika je legalan i legitiman. Ministarstvo finansija odbilo je taj zahtev pozivajući se na to da se radi o informacijama koje su "službena tajna", te da će isti podaci moći da budu dostupni tek nakon što budu usvojene odgovarajuće izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Ovakvo obrazloženje govori ili o zabrinjavajućem nepoznavanju relevantnih propisa ili, što je još gore o njihovom svesnom ignorisanju, a eventualne izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj adiministraciji, u navedenom pravcu nemaju smisla i za njih ne postoji nikakva potreba.

Tačno je da je u članu 7. Zakona o poreskom postupku koji je donet 2002. godine predviđeno da su praktično sve informacije sa kojima radi Poreska uprava "službena tajna" ali je ta odredba odavno izgubila pravni značaj. Naime, Srbija je 2009. godine dobila Zakon o tajnosti podataka koji je i lex specialis i lex posteriori i koji je apsolutno relevantan u vezi sa pitanjima određivanja i zaštite tajnih podataka a koji pojam "službena" tajna uopšte ne poznaje, ne koristi ga čak ni kao termin.

Zakonom o tajnosti podataka u članu 8. izričito je predviđeno da se kao tajni podatak može odrediti podatak čijim bi otkrivanjem nastala šteta ukoliko je "potreba zaštite interesa Republike Srbije pretežnija od interesa za slobodan pristup informacijama". U konkretnom slučaju je, mislim, više nego očigledno da ne postoji ni pretežan ni bilo kakav interes Republike Srbije da javnosti uskrati tražene podatke čime se, pored ostalog rukovodio i poverenik, usvajajući žalbu TV B92.

Konačno, Zakon o tajnosti podataka u članu 25. izričito predviđa obavezu organa vlasti da opozove tajnost podatka na osnovu rešenja poverenika a u članu 99. predviđa da će se, ako to ne učini za prekršaj kazniti odgovorno lice u organu vlasti."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 30.12.2011.

POTPISAN PROTOKOL O SPROVOĐENJU PROJEKTA "JAČANJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA" U OKVIRU PROGRAMA "UNAPREĐENJE DOSTUPNOSTI PRAVDE U SRBIJI" IZMEĐU VISOKOG SAVETA SUDSTVA" I INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (IMG) • Sprovođenje programa će početi 1. aprila 2012. godine i trajaće do decembra 2013. godine •

Visoki savet sudstva i International Management Group (IMG) potpisali su Protokol o sprovođenju Projekta "Jačanje Visokog saveta sudstva" u okviru programa "Unapređenje dostupnosti pravde u Srbiji".

Protokol su potpisali Nata Mesarović, predsednica Visokog saveta sudstva i Dino Bicciato, generalni direktor IMG.

Aktivnosti obuhvaćene projektom usmerene su na jačanje kapaciteta kadrova, razvoj softvera, građanske radove i nabavke odgovarajuće opreme.

Sprovođenje programa će početi 1. aprila 2012. godine i trajaće do decembra 2013. godine.

U okviru projektne komponente "Unapređenje rada sudova i dostupnosti pravde" radi se na renoviranju sudova, na standardizaciji izgleda suda pri ulaznom delu, sudnicama i pisarnicama, posebno se stavlja akcenat na prilazima za invalide.

Sudovi koji su obuhvaćeni projektom su: Osnovni sud u Leskovcu, Osnovni i Viši sud u Pirotu, Osnovni i Viši sud u Nišu, Osnovni sud u Užicu i Viši sud u Vranju.
Početkom 2012. godine planirana je poseta predsednice Visokog saveta sudstva Nate Mesarović navedenim sudovima.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 30.12.2011.

SEMINAR POSVEĆEN PREZENTACIJI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU U ORGANIZACIJI AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA BIĆE ODRŽAN 30. JANUARA 2012. GODINE • Rok za prijavljivanje je 23. januar 2012. godine •

Imajući u vidu značaj Zakona o parničnom postupku, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika 30.01.2012. godine, sa početkom u 10 časova, organizuje Seminar posvećen prezentaciji Zakona o parničnom postupku. Mesto održavanja seminara biće i ovog puta Privredna komora Srbije, ulica Resavska 15.

Molimo sve zainteresovane licencirane stečajne upravnike, kao i lica koja su položila stručni ispit za obavljanje poslova stečajnog upravnika da svoju prijavu pošalju na adresu sladjana.guzijan@alsu.gov.rs najkasnije do 23.01.2012. godine.

Izvor: Vebsajt Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, 30.12.2011.

ZAKONSKE OBAVEZE I ROKOVI KOJI NASTUPAJU OD 1. JANUARA 2012. GODINE

ZAKON O USTAVNOM SUDU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007 i 99/2011)
• Postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona, odnosno pre 4. januara 2012. godine, okončaće se po odredbama ovog zakona.
• Zahtevi za naknadu štete podneti Komisiji iz člana 90. stav 3. Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS, broj 109/07), do 4. januara 2012. godine, rešiće se u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

ZAKON O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 107/2009 i 99/2011)
• Lica za koja se do dana stupanja na snagu ovog zakona odnosno do 4. januara 2012. godine nije smatralo da deluju zajednički, a koja prema odredbama ovog zakona deluju zajednički, i koja na dan stupanja na snagu ovog zakona zajednički poseduju više od 25% akcija s pravom glasa ciljnog društva, u slučaju daljeg sticanja akcija s pravom glasa ciljnog društva obavezna su da objave ponudu za preuzimanje, u skladu sa odredbama ovog zakona.
• Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar izvršiće usklađivanje svojih akata sa ovim zakonom u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 4. januara 2012. godine, a primenjuje se po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu, osim čl. 16. i 17. ovog zakona koji se primenjuju od 1. februara 2012. godine.

ZAKON O PATENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 4. janaura 2012. godine a odredbe ovog zakona koje se odnose na sertifikat o dodatnoj zaštiti primenjivaće se od 1. jula 2013. godine.
• Registrovani patenti i mali patenti koji važe do dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 4. januara 2012. godine, ostaju i dalje na snazi i na njih će se primenjivati odredbe ovog zakona. Odredbe ovog zakona primenjivaće se i na prijave za priznanje patenta i malog patenta podnete do dana stupanja na snagu ovog zakona po kojima upravni postupak nije okončan, kao i na druge započete postupke u vezi sa patentima i malim patentima koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani.
• Danom stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 4. januara 2012. godine, prestaju da važe odredbe čl. 3. do 13. Zakona o potvrđivanju Konvencije o priznavanju evropskih patenata (Konvencija o evropskom patentu) od 5. oktobra 1973. godine, sa izmenama člana 63. Konvencije o evropskom patentu od 17. decembra 1991. godine i izmenama od 29. novembra 2000. godine ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2010) i 1) Zakon o patentima ("Službeni list SCG", br. 32/04, 35/04 i "Službeni glasnik RS", broj 115/06);

ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 111/2009 i 99/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" odnosno 4. januara 2012. godine.
• Registratori koji su imenovani do dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 4. januara 2012. godine nastavljaju sa radom do isteka perioda na koji su imenovani.
• Danom stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 4. januara 2012. godine prestaju da važe odredbe člana 2b stav 4. Zakona o privrednim komorama ("Službeni glasnik RS", br. 65/01 i 36/09), odredbe čl. 44, 44a i 47. Zakona o finansijskom lizingu ("Službeni glasnik RS", br. 55/03, 61/05 i 31/11), odredbe čl. 57, 57a i 60. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar ("Službeni glasnik RS", br. 57/03, 61/05 i 64/06 - ispravka), odredbe člana 32. stav 2. i člana 36. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/06 i 111/09), odredbe člana 117. st. 4. i 5. Zakona o turizmu ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 88/10), odredbe člana 27. stav 2, člana 35. i člana 61. stav 2. Zakona o udruženjima ("Službeni glasnik RS", broj 51/09), odredbe člana 136. st 5. i 9. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09), odredbe člana 63. stav 4. Zakona o sportu ("Službeni glasnik RS", broj 24/11), odredbe čl. 300. i 311. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", broj 31/11).

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)
• Odredba člana 15i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela ("Službeni glasnik RS", br. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04 - dr. zakon, 45/05, 61/05 i 72/09) prestaje da važi 15. januara 2012. godine.
• Ovaj zakonik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 15. januara 2013. godine, izuzev u postupcima za krivična dela organizovanog kriminala ili ratnih zločina koji se vode pred posebnim odeljenjem nadležnog suda u kom slučaju se primenjuje od 15. januara 2012. godine.

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010 i 66/2011 - odluka US)
• Funkcioner je dužan da podnese Izveštaj najkasnije do 31. januara tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja.

ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010 i 43/2011)
• Vlada, na predlog Uprave, polugodišnje utvrđuje, i to do 31. januara odnosno do 31. jula tekuće godine, iznose najpopularnijih cena iz stava 4. ovog člana u prethodnom polugodištu.
• Obveznik koji zbog obima poslovanja nije u mogućnosti da popis zaliha proizvoda izvrši na dan 31. decembra, može popis zaliha proizvoda izvršiti u toku meseca decembra tekuće godine, a najkasnije do 15. januara naredne godine.
• Obveznik koji vrši popis zaliha proizvoda u toku decembra meseca tekuće godine ili od 1. do 15. januara naredne godine dužan je da zalihe proizvoda utvrđene popisom svede na dan 31. decembra, i to po svakoj vrsti akciznog proizvoda posebno.
• Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji plaća se akciza, i to:
1) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine u iznosu od 26,00 din/pak;
2) od 1. januara 2012. godine u iznosu od 30,00 din/pak.
• Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena u 2011. godini.
• Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na sve vrste motornog benzina i sve vrste dizel-goriva iz člana 1. ovog zakona, izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. decembra 2011. godine.
• Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C i tečni naftni gas za pogon motornih vozila iz člana 9. stav 1. tač. 5) i 6) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09 i 101/10), izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena u 2011. godini, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010)
• Odredbe člana 79. ovog zakona kojim je propisana sadržina završnog računa primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006 i 31/2011)
Od 1. januara 2012. godine Devizni inspektorat preuzeće poslove izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i poslove kontrole menjačkih poslova, zaposlene u Narodnoj banci Srbije koji su na dan 31. decembra 2011. godine obavljali poslove u vezi sa izdavanjem i oduzimanjem ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i poslove kontrole menjačkih poslova, kao i operativnu dokumentaciju, opremu i sredstva za rad koja su služila za obavljanje tih poslova.
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", s tim što će se odredbe čl. 18, 19, 21, 22, 23, 26. i 27. ovog zakona u delu koji se odnosi na menjačke poslove, člana 28. ovog zakona u delu koji se odnosi na novopredloženi član 59. stav 1. tač. 81) i 82) i člana 30. ovog zakona u delu koji se odnosi na novopredloženi član 61. tač. 37) i 38) primenjivati od 1. januara 2012. godine, a odredbe člana 59. stav 1. tačka 70) i člana 61. tačka 36) Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", broj 62/06) primenjivaće se do 31. decembra 2011. godine.

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006 i 5/2009)
• Radi utvrđivanja obaveze doprinosa za samostalne umetnike, umetnička udruženja kod kojih se samostalni umetnici vode na evidenciji dužna su da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave dostave obaveštenje sa podacima o samostalnim umetnicima koji nisu osigurani po drugom osnovu jednom godišnje, najkasnije do 31. januara tekuće godine.

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 101. koje stupaju na snagu 1. januara 2012. godine.

ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2008 i 31/2009)
• Uplatiocu doprinosa koji je tekuće obaveze iz člana 5. ovog zakona po osnovu doprinosa u periodu od 1. januara 2009. godine do 31. decembra 2011. godine izmirio u visini i u rokovima propisanim zakonom, počev od 1. januara 2012. godine otpisuje se u celini dug po osnovu doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona.
• Protiv uplatioca doprinosa koji tekuće obaveze iz člana 5. ovog zakona po osnovu doprinosa u periodu od 1. januara 2009. godine do 31. decembra 2011. godine nije izmirio u visini i u rokovima propisanim zakonom, počev od 1. januara 2012. godine pokrenuće se, u skladu sa zakonom, postupak naplate duga po osnovu dospelih a neplaćenih doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona.

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 52/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a odredba člana 5. ovog zakona u delu koji se odnosi na ostvarivanje prava na naknadu za rad članovima Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009 i 101/2010)
• Poslove obezbeđivanja i sprovođenja penzijskog i invalidskog osiguranja kao i poslove finansijskog poslovanja koji su bili u nadležnosti Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, na dan 1. januara 2012. godine preuzeće Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.
• Sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje profesionalnih vojnih lica prema propisima o Vojsci Srbije obezbeđuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, kao i u budžetu Republike Srbije, počev od 1. januara 2012. godine.
• Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2011. godine, osim odredaba čl. 1, 10, 15, 20, 21, 23, 26, 31, 54. i 64. ovog zakona u delu koji se odnosi na profesionalna vojna lica, koje se primenjuju počev od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 i 78/2011)
Član 2
Porez na imovinu plaća se na sledeća prava na nepokretnosti:
1) pravo svojine, odnosno na pravo svojine na građevinskom zemljištu površine preko 10 ari;
2) (brisana)
3) pravo stanovanja;
4) (brisana)
5) pravo zakupa stana ili stambene zgrade u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme;
5a) pravo zakupa građevinskog zemljišta u javnoj svojini, odnosno poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, površine preko 10 ari;
6) pravo korišćenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini površine preko 10 ari.
Nepokretnostima, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se: zemljište, stambene i poslovne zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže, zgrade i prostorije za odmor i rekreaciju i drugi građevinski objekti, odnosno njihovi delovi.
U slučaju kad na nepokretnosti postoji neko od prava iz stava 1. tač. 3) do 6) ovog člana, porez na imovinu plaća se na to pravo, a ne na pravo svojine.
Porez na imovinu na prava na zemljištu iz stava 1. tač. 1), 5a) i 6) ovog člana plaća se na razliku njegove površine i površine od 10 ari.
Poreski obveznik
Član 4
Obveznik poreza na imovinu na prava iz člana 2. ovog zakona je pravno i fizičko lice koje je imalac tih prava na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, osim kada je ovim zakonom drukčije uređeno.
Ako više pravnih ili fizičkih lica ostvaruje jedno od prava iz člana 2. ovog zakona na istoj nepokretnosti, poreski obveznik je svako od njih, srazmerno svom udelu.
U slučaju kad je nepokretnost, koju je stekla i koristi javna služba (javno preduzeće, ustanova) i druga organizacija čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno preduzeće i druga organizacija ulaganjem državnog kapitala, u državnoj svojini, u skladu sa zakonom kojim se uređuju sredstva u svojini Republike Srbije, poreski obveznik je korisnik nepokretnosti.
Kada je imalac prava na nepokretnosti iz člana 2. ovog zakona nepoznat ili nije određen, obveznik poreza na imovinu je korisnik nepokretnosti.
Kada je nepokretnost data u državinu i na korišćenje primaocu lizinga po osnovu ugovora o finansijskom lizingu, obveznik poreza na imovinu je primalac lizinga.
U pogledu rezidentstva pravnog lica primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, a u pogledu rezidentstva fizičkog lica odredbe zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.
Poreska oslobođenja
Član 12
Porez na imovinu ne plaća se na prava na nepokretnosti iz člana 2. ovog zakona:
...
 8) zemljište - za površinu pod objektom na koji se porez plaća;
Član 6[s5]
Porez na imovinu za 2012. godinu za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige, za odgovarajuću površinu iste nepokretnosti, ne može biti utvrđen u većem iznosu od pripadajuće poreske obaveze tog obveznika za 2011. godinu.
• Odredbe čl. 1, 2, 3. i 6. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)
• Poslodavac koji ima u radnom odnosu više od 50 zaposlenih na neodređeno vreme dužan je da usvoji plan mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova za svaku kalendarsku godinu, najkasnije do 31. januara.
• Poslodavac je dužan da sačini godišnji izveštaj o sprovođenju plana mera iz stava 1. ovog člana najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011 i 70/2011 - usklađeni din. izn.)
• Taksa iz člana 63. Tarifni broj 223v ovog zakona, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009 i 91/2010)
• Odredbe člana 12. ovog zakona (Uslovi koje ovlašćeno lice mora da ispunjava) počinju da se primenjuju od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)
Član 25 stav 4
U imenik aktivnih stečajnih upravnika ne može biti upisano lice koje je u radnom odnosu, osim ako je zaposleno kod preduzetnika ili ortačkog, odnosno komanditnog društva.
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje tridesetog dana od dana njegovog stupanja na snagu, osim:
1) odredaba člana 25. stav 3. i člana 30. ovog zakona koje počinju da se primenjuju 1. jula 2010. godine;
2) odredbe člana 25. stav 4. ovog zakona koja počinje da se primenjuje 1. januara 2012. godine;
3) odredaba čl. 150. do 154. ovog zakona koje počinju da se primenjuju devedesetog dana od dana njegovog stupanja na snagu.

ZAKON O TRGOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010)
• Odredbe ovog zakona koje se odnose na uslove za tržišnog inspektora, Glavnog tržišnog inspektora, kao i na poverene poslove inspekcijskog nadzora jedinicama lokalne samouprave i uslove koje moraju da ispunjavaju komunalni inspektori za obavljanje tih poslova, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)
• Agencija za restituciju počinje sa radom do 1. januara 2012. godine.

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011)
Član 38 stav 5
U slučaju da je došlo do neovlašćenog korišćenja platne kartice, odnosno podataka s platne kartice - korisnik je dužan da, odmah posle tog saznanja, a najkasnije u roku od 45 dana od datuma zaduženja, prijavi banci transakciju izvršenu neovlašćenim korišćenjem platne kartice, odnosno podataka s platne kartice, u kom slučaju može snositi gubitke koji su posledica neovlašćenog korišćenja najviše do iznosa od 15.000 dinara.
.......
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" i primenjuje se posle isteka šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu, osim odredbe člana 38. stav 5. tog zakona, koja se primenjuje od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr. i 57/2011)
Pregledi i lečenje u slučaju bolesti i povreda
Član 37 tačka 8)
Obolelim, odnosno povređenim osiguranim licima, u zavisnosti od medicinskih indikacija i stručno-metodoloških i doktrinarnih stavova, obezbeđuju se:
...
8) pravo na pratioca osiguranom licu do navršenih 15 godina života, kao i starijem licu koje je teže telesno ili duševno ometeno u razvoju, odnosno licu kod koga je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega to lice nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života, uključujući slepa, slabovida, kao i gluva lica, za vreme stacionarnog lečenja i medicinske rehabilitacije, a da je to medicinski neophodno, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno;

Pregledi i lečenja bolesti usta i zuba
Član 41

Osiguranim licima obezbeđuju se pregledi i lečenja bolesti usta i zuba u ambulantno-polikliničkim i stacionarnim uslovima i to najmanje:
1) pregled i lečenje bolesti usta i zuba kod dece do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog obrazovanja a najkasnije do navršenih 26 godina života, starijih lica koja su teško telesno ili duševno ometena u razvoju, kao i lica sa težim urođenim ili stečenim deformitetom lica i vilice;
2) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba, izuzev protetskog zbrinjavanja, kod žena u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja;
3) ukazivanje hitne stomatološke zdravstvene zaštite za odrasle;
4) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba, izuzev protetskog zbrinjavanja, pre transplantacije bubrega, odnosno operacija na srcu;
5) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana malignih bolesti maksilofacijalnog predela;
6) urgentni stomatološki i hirurški pregledi i lečenje povreda zuba i kostiju lica, uključujući primarnu rekonstrukciju osteosintetskim materijalom;
7) izrada akrilatne totalne i subtotalne proteze kod osoba starijih od 65 godina života;
8) neophodan stomatološki tretman, uključujući i fiksne ortodonske aparate u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i stečenim težim deformitetom lica i vilice;
9) izrada protetskih nadoknada lica i vilice (intraoralne postresekcione proteze i proteze lica) u okviru posttumorske rehabilitacije i rekonstrukcije, uključujući i implantate za njihovo učvršćivanje;
10) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba kod lica kod kojih je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega nisu u mogućnosti da samostalno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života;
11) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba osiguranika iz člana 22. ovog zakona.
Licima iz stava 1. tač. 10) i 11) ovog člana obezbeđuje se pravo na preglede i lečenje bolesti usta i zuba ako su prihodi osiguranog lica ispod cenzusa utvrđenog aktom iz člana 22. stav 2. ovog zakona.

Medicinska rehabilitacija u slučaju bolesti i povrede
Član 42

Osiguranim licima obezbeđuje se medicinska rehabilitacija radi poboljšanja ili vraćanja izgubljene ili oštećene funkcije tela kao posledice akutne bolesti ili povrede, pogoršanja hronične bolesti, medicinske intervencije, kongenitalne anomalije ili razvojnog poremećaja.
Medicinskom rehabilitacijom obezbeđuje se utvrđivanje, primena i evaluacija rehabilitacionih postupaka koji obuhvataju kineziterapiju i sve vidove fizikalne, okupacione terapije i terapije glasa i govora, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala, nameštanje, primenu i obuku za upotrebu tog pomagala kod osiguranog lica.
Okupacionom terapijom se osiguranom licu obezbeđuju postupci medicinske rehabilitacije posle bolesti i povrede koji imaju za cilj da se osigurano lice osposobi za samostalnu brigu o sebi, odnosno da unapredi funkcionisanje u ostalim aktivnostima svakodnevnog života.
Rehabilitacijom glasa i govora se osiguranom licu obezbeđuju medicinski postupci uz upotrebu odgovarajućih pomagala koja su neophodna za dijagnozu i tretman bolesti i povreda ili kongenitalne anomalije koje za posledicu imaju poremećaj glasa i govora koji onemogućava komunikaciju osiguranog lica, odnosno poremećaj gutanja koji je posledica bolesti ili povrede.
Fizikalnom terapijom obezbeđuje se utvrđivanje, primena i evaluacija svih odgovarajućih fizikalnih agenasa, uključujući prirodni lekoviti faktor u tretmanu povređenog i obolelog osiguranog lica.
Osiguranom licu obezbeđuje se medicinska rehabilitacija u ambulantno-polikliničkim i bolničkim uslovima kada je opravdana i neophodna za tretman stanja osiguranog lica.
Osiguranim licima se rehabilitacijom u stacionarnim zdravstvenim ustanovama (rana rehabilitacija) obezbeđuje sprovođenje intenzivnog programa rehabilitacije, za koji je neophodan multidisciplinarni timski rad, u okviru osnovnog medicinskog tretmana, radi poboljšanja zdravstvenog stanja i otklanjanja funkcionalnih smetnji.
Osiguranim licima obezbeđuje se rehabilitacija u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju (produžena rehabilitacija) kao kontinuirani produžetak lečenja i rehabilitacije, u okviru indikacionog područja, kada se funkcionalne smetnje ne mogu ublažiti ili otkloniti sa podjednakom efikasnošću u ambulantno-polikliničkim uslovima i u okviru bolničkog lečenja osnovne bolesti.
Pravo na pratioca obezbeđuje se osiguranom licu do navršenih 15 godina života, kao i starijem licu koje je teže telesno ili duševno ometeno u razvoju, odnosno licu kod koga je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega to lice nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života, uključujući slepa, slabovida, kao i gluva lica.
Republički fond opštim aktom utvrđuje vrste indikacija za korišćenje medicinske rehabilitacije, dužinu trajanja rehabilitacije, način i postupak ostvarivanja rehabilitacije i upućivanja na rehabilitaciju iz stava 1. ovog člana.
Opšti akt iz stava 10. ovog člana objavljuje se "Službenom glasniku Republike Srbije".

Zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Član 45

U ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja iz čl. 34. - 44. ovog zakona, osiguranim licima obezbeđuje se:
1) 100% plaćanja od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za:
- mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti;
- preglede i lečenje u slučaju planiranja porodice, trudnoće, porođaja i u postnatalnom periodu, uključujući prekid trudnoće iz medicinskih razloga;
- preglede, lečenje i medicinsku rehabilitaciju u slučaju bolesti i povreda dece, učenika i studenata do kraja propisanog školovanja a najkasnije do navršenih 26 godina života, odnosno starijih lica koja su teško telesno ili duševno ometena u razvoju;
- preglede i lečenje bolesti usta i zuba kod lica iz člana 41. tač. 1), 10) i 11) ovog zakona, kao i žena u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja;
- preglede i lečenje u vezi sa HIV infekcijom i ostalim zaraznim bolestima za koje je zakonom predviđeno sprovođenje mera za sprečavanje njihovog širenja;
- preglede i lečenje od malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, progresivnih neuro- mišićnih bolesti, cerebralne paralize, paraplegije, tetraplegije, trajne hronične bubrežne insuficijencije kod koje je indikovana dijaliza ili transplantacija bubrega, cistične fibroze, sistemskih autoimunih bolesti, reumatske bolesti i njenih komplikacija;
- preglede i lečenje u vezi sa uzimanjem, davanjem i razmenom tkiva i organa za transplantaciju od osiguranih i drugih lica za obezbeđivanje zdravstvene zaštite osiguranih lica;
- preglede, lečenje i rehabilitaciju zbog profesionalnih bolesti i povreda na radu;
- pružanje hitne medicinske i stomatološke pomoći, kao i hitan sanitetski prevoz;
- medicinsko-tehnička pomagala, implantate i medicinska sredstva, u vezi sa lečenjem bolesti i povreda iz ove tačke;
2) najmanje 95% od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za:
- intenzivnu negu u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi;
- operativne zahvate koji se izvode u operacionoj sali, uključujući i implantate za najsloženije i najskuplje zdravstvene usluge;
- najsloženije laboratorijske, rendgenske i druge dijagnostičke i terapijske procedure (magnetna rezonanca, skener, nuklearna medicina i dr.);
- lečenje osiguranih lica upućenih u inostranstvo;
3) najmanje 80% od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za:
- preglede i lečenje od strane izabranog lekara i lekara specijaliste;
- laboratorijske, rendgen i druge dijagnostičke i terapijske procedure koje nisu obuhvaćene tačkom 2) ovog člana;
- kućno lečenje;
- stomatološke preglede i lečenje u vezi sa povredom zuba i kostiju lica, kao i stomatološke preglede i lečenje zuba pre operacije srca i transplantacije bubrega;
- lečenje komplikacija karijesa kod dece i omladine, vađenje zuba kao posledice karijesa, kao i izradu pokretnih ortodonskih aparata;
- stacionarno lečenje, kao i rehabilitaciju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi;
- preglede i lečenje u dnevnoj bolnici, uključujući i hirurške zahvate van operacione sale;
- medicinsku rehabilitaciju u ambulantnim uslovima;
- medicinsko-tehnička pomagala, implantate i medicinska sredstva, koja nisu obuhvaćena tačkom 1) ovog člana;
4) najmanje 65% od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za:
- dijagnostiku i lečenje steriliteta;
- izradu akrilatne totalne i subtotalne proteze kod lica starijih od 65 godina života;
- očna i slušna pomagala za odrasle;
- promenu pola iz medicinskih razloga;
- sanitetski prevoz koji nije hitan.

Za zdravstvene usluge koje se obezbeđuju kao pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa stavom 1. ovog člana, a za koje Republički fond ne vrši plaćanje na osnovu cene zdravstvene usluge, već troškove obračunava i plaća na drugačiji način (po poseti osiguranog lica zdravstvenom radniku, dijagnostički srodnih grupa zdravstvenih usluga, programima, bolesničkom danu i dr.), osiguranim licima obezbeđuje se pravo na zdravstvenu zaštitu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u procentima propisanim u stavu 1. ovog člana.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) alineja četvrta ovog zakona, za ostvarivanje prava na stomatološku zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, Republički fond može opštim aktom iz člana 48. stav 3. ovog zakona da utvrdi plaćanje participacije, ako se osigurano lice ne odazove pozivu izabranog lekara na preventivni pregled, odnosno ako ne ostvaruje pravo na preventivne stomatološke usluge u skladu s ovim zakonom, odnosno republičkim programom stomatološke zdravstvene zaštite koji donosi Vlada u skladu s ovim zakonom.

• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a odredbe čl. 11, 12, 13. i 15. ovog zakona, u delu u kojem se utvrđuje veći obim i sadržaj prava od prava utvrđenih propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

Izvor: Redakcija, 3.1.2012.

SAOPŠTENJE UNIJE SINDIKATA PROSVETNIH RADNIKA POVODOM ISPLATE JUBILARNIH NAGRADA PROSVETNIM RADNICIMA ZA 2009, 2010. I 2011. GODINU • Svi zaposleni kojima nisu isplaćene jubilarne nagrade treba da podnesu tužbe nadležnom sudu do 31. decembra 2011. godine, a najkasnije do dana isteka tri godine od dana kada je to pravo stečeno •

"Razmatrajući izveštaj o sprovođenju obaveza Vlade RS iz Sporazuma sa reprezentativnim sindikatima od 1.4.2011. godine, GO USPRS je konstatovao da jubilarne nagrade u većini jedinica lokalnih samouprava nisu isplaćene, kao i da razgovori o povećanju koeficijenata koji su trebali da se završe do 1.10.2011. godine sa primenom od januara 2012. godine nisu ni počeli. Iz tih razloga, doneta je odluka da svi zaposleni, kojima nisu isplaćene jubilarne nagrade za 2009, 2010. i 2011. godinu, podnesu tužbe nadležnom sudu. Utuživanje treba da se obavi do 31.12.2011. godine,a najkasnije do dana kada ističu 3 godine od dana kada je to pravo stečeno. Tužbe možete podneti sami preko nadležnog suda ili u dogovoru sa advokatima za sve zaposlene u pojedinim gradovima."

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 26.12.2011.

IMENOVANA KOMISIJA ZA TUMAČENJE ODREDABA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA

Rešenjem Ministra prosvete i nauke broj 119-01-255/2011-02 od 06.12.2011. godine imenovana je Komisija za tumačenje odredaba PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika:

Mr Zoran Kostić - pomoćnik Ministra za školske uprave, stručno pedagoški nadzor i srednje obrazovanje i vaspitanje
Rajka Vukomanović - predstavnik Ministarstva rada i socijalne politike
Slavica Manojlović - predstavnik Ministarstva finansija
Slavica Đorđević - predstavnica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije
Slobodan Brajković - Predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije
Jovan Jerković - predstavnik Sindikata obrazovanja Srbije
Ružica Todić Brdarić - predstavnica GSPRS "Nezavisnost"

Na Konstitutivnoj sednici, održanoj 16.12.2011. godine, Komisija je usvojila Poslovnik o radu, a na sednici održanoj 22.12.2011. godine, razmatrani su pristigli predmeti i data tumačenja koja će biti dostavljena podnosiocima istih.

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 26.12.2011.

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 8. FEBRUAR 2012.

Zakon o parničnom postupku uređuje pravila postupka za pružanje sudske pravne zaštite po kojima se postupa i odlučuje u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa, osim sporova za koje je posebnim zakonom propisana druga vrsta postupka.

Zakon o parničnom postupku sistemski predstavlja jedan od najvažnijih legislativnih akata jedne zemlje, a principi i načela koje sadrži bitno određuju stepen ostvarivanja zaštite u postupku pred sudovima opšte i specijalizovane nadležnosti.

Reformisanje parnične procedure radi usklađivanja sa evropskim standardima i implementacija  preporuka SE, sistemski omogućava i horizontalno usklađivanje propisa na nacionalnom nivou, obzirom na brojne nove zakone koje je Narodna Skupština donela u sprovođenju Nacionalne strategije reforme pravosuđa, čiji je krajnji cilj ostvarenje prava stranaka na zakonitu, pravičnu i jednaku zaštitu.

Učesnici seminara upoznaće se sa konceptom novog Zakona o parničnom postupku koji stupa na snagu 01.02.2012. godine. Takodje nakon seminara učesnici će biti u mogućnosti da samostalno sačine podneske u formalnom smislu, i da preduzimaju potrebne radnje u parničnom postupku.

Ciljna grupa:
Pravne službe privrednih društava i institucija, advokati.

Cilj seminara:
Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa novinama u Zakonu; da se informišu ko može zastupati pravna lica u parničnom postupku, o dužnostima stranaka u postupku; koja dokazna sredstva i kako koristiti, posebno u privrednim sporovima.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavači:
Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
Vida Petrović Škero, Sudija Vrhovnog kasacionog suda
Mladen Nikolić, sudija u IV opštinskom sudu

Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 08. februar 2012. od 15.30 – 19.30 časova

Cena
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje, topli i hladni bife.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485  ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

link ka vesti:
http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=3266df64-3f95-41d4-aea1-39443a5b251f

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 8. FEBRUAR 2012.
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
OBELEŽENA 190. GODIŠNJICA OSNIVANJA PRVE PRAVOSUDNE USTANOVE U SRBIJI

Svečanom akademijom, kojoj je prisustvovala i ministarka pravde Srbije Snežana Malović, u Požarevcu je obeležena 190. godišnjica osnivanja prve pravosudne ustanove u Srbiji - Nahijskog suda. Malovićeva je podsetila da je skoro pre dva veka u Požarevcu udaren kamen temeljac pravne srpske države, koji se zasniva na vladavini prava i pravde.

"Naša je obaveza danas je da te principe danas ojačamo. To će Srbiju učiniti pravno ravnopravnom sa ostalim razvijenim zemljama Evrope", kazala je ministarka pravde Srbije Snežana Malović.

Ona je istakla da naš cilj jeste Evropska unija, ali da su principi koji učvršćuju vladavinu prava važniji i od tog cilja.

Malovićeva je podsetila da Ministarstvo pravde više od tri godine radi na izradi zakona i da ih je više od 50 do sada usvojeno, ali da je još dosta ostalo da se uradi na osavremenjavanju pravosudnog sistema.

"Mora se obezbediti pravna sigurnost svih građana Srbije, a pravosuđe više ne sme da odugovlači sa sporovima, ili da oni zastarevaju", rekla je Malovićeva.

Predsednik Višeg suda u Požarevcu Dragan Vučićević istakao je da ukaz Kneza Miloša Obrenovića iz 1821.godine o osnivanju prvog nahijskog suda u Požarevcu predstavlja jedan od najbitnijih događaja u izgradnji nezavisnog sudstva u Srbiji. Dodao je kako je nezavisno sudstvo uslov za napredovanje naroda i države.

U sklopu proslave, u Gradskoj galeriji je otvorena izložba Istorijskog arhiva pod nazivom "Požarevački magistrat - prvi Nahijski sud u Srbiji - 1811-2011".

websajt Ministarstva pravde RS

ZAKON O RESTITUCIJI: U skladu sa Zakonom Agenciju za restituciju trebalo da počne sa radom 1. Januara 2012. godine

Dnevnik

Koordinator Mreže za restituciju Mile Antić kaže da Agencija nije počela sa radom jer još uvek nije formiran Upravni odbor.

Prema njegovim rečima, ako bi se striktno tumačio Zakon, Agencija koje još nema, trebalo je već da raspiše javni poziv za podnošenje zahteva za vraćanje imovine.

Takođe, da se ne kasni i da se poštuje propis, u junu ili julu ove godine država je mogla početi i da vraća imovinu naslednicima. Ovako, veliko je pitanje kada će ceo proces biti pokrenut i kada će oteto bi vraćeno.

Antić kaže da se kašnjenje teoretski može nadoknaditi, ali to sve pokazuje s kojim problemima će se građani koji čekaju otetu imovinu susretati dok pravda ne bude zadovoljena.

Zakonom nije predviđena zamenska restitucija oduzete imovine, što je bio jedan od osnovnih zahteva starih vlasnika.

Precizirano je da će predmet vraćanja biti oduzete nepokretnosti, odnosno građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šume, šumsko zemljište, stambene i poslovne zgrade, stanovi, kao i pokretne stvari i preduzeća. Po dosadašnjoj evidenciji, potražuje se 300.000 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Osnova za obeštećenje biće sadašnja tržišna vrednost imovine, a visina efektivnog obeštećenja svakom pojednačnom vlasniku biće poznata krajem 2014. godine.

Za novčano obeštećenje vlasnika oduzete imovine početkom 2015. biće emitovane obveznice u evrima u ukupnoj vrednosti od dve milijarde evra, na koje će se obračunavati kamata od dva posto.

Osim opšteg roka od 15 godina za isplatu obveznica u godišnjim ratama bivšim vlasnicima, građanima starijim od 65 godina biće omogućeno da obveznice naplate u roku od deset godina, a za starije od 70 godina taj rok biće pet godina.

Maksimalno obeštećenje po vlasniku ograničeno je na 500.000 evra. Ukupna vrednost obeštećenja bivših vlasnika biće oko 4,5 milijarde evra, uključujući dve milijarde evra u obveznicama.

Predmet restitucije biće imovina koja je oduzeta „revolucionarnim zakonima” posle 9. marta 1945. godine, ali će imovina biti vraćana i žrtavama holokausta na teritoriji Srbije u vreme Drugog svetskog rata.

Pravo na povraćaj imovine ili obeštećenje imaće i rehabilitovane osobe. Biće obeštećeni i oni koji su zaključili ugovor o kupoprodaji s državnim organom u periodu od 1945. do 1958. godine, ako se u sudskom postupku utvrdi da su visinom kupoprodajne cene oštećeni, s tim što će im obeštećenje biti umanjeno za visinu isplaćene kupoprodajne cene.

U Srbiji se očekuje oko 150.000 zahteva za restituciju, a imovina će biti vraćana u naturalnom obliku gde je to moguće ili isplaćena u obveznicama države Srbije, kao i u novcu za isplatu akontacije obštećenja

ZDRAVSTVENE KNJIŽICE Od marta 2012. počeće dodela elektronskih zdravstvenih knjižica

Tanjug

Direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) Aleksandar Vuksanović najavio je da će od marta početi dodela elektronskih zdravstvenih knjižica građanima.

Vuksanović je gostujući na RTS-u juče kazao da će se najpre sa podelom knjižica sa čipom početi u Valjevu, a nakon toga i u drugim mestima u Srbiji.

Takva vrsta zdravstvene legitimacije omogućiće brži i lakši pregled kod lekara i podizanje lekova u apotekama.

Plan je, kako je rekao Vuksanović, da se građanima uruči milion i po kartica do kraja godine, a RFZO je dužan da u roku od tri godine svim zdravstvenim osiguranicima omogući nove knjižice.

Cena zamene knjižica koje će važiti 10 godina, kako je kazao Vuksanović, iznosiće oko 400 dinara, a procenjeno je da su ukupni troškovi izdavanja novih knjižica oko 20 miliona evra.

Govoreći o izabranom lekaru, Vuksanović je kazao da je važno da građani u roku od šest meseci izaberu lekara kako bi mogli da overe zdravstvenu knjižicu.

"Odabir lekara čini dobro svima nama", kazao je direktor RFZO dodajući da će moći bolje da se prati zdravstveno stanje pacijenta i proceni koja im je terapija potrebna.

On je podsetio da je uvođenje institucije obaveznog lekara u drugim zemljama dalo dobre rezultate u praćenju zdravlja pacijenata i organizaciji preventivnih programa.

NOVA UREDBA O SUBVENCIONISANIM KREDITIMA: I starijim parovima olakšice za kupovinu stanova, a predvidjene su i subvencije i za one sa 150.000 RSD

 Tanjug

Uredba koja će omogućiti  subvencionisane stambene kredite i za bračne parove starije od 45 godina i sa nešto većim primanjima biće usvojena početkom ovog meseca, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Nemanja Komazec.

Ta uredba predviđa dodatne pogodnosti za korisnike subvencionisanih stambenih kredita, rekao je Komazec za Tanjug.

Uredbom će, prema njegovim rečima, biti izbrisan uslov koji određuje maksimalnu starosnu granicu korisnika kredita i povećan maksimalni limit neto plate sa sadašnjih 120.000 na 150.000 dinara, koji se odnosi na korisnika kredita i njegovog bračnog druga pojedinačno.

Komazec je naveo da će biti povećano učešća države, koje se vraća u poslednjih pet godina otplate kredita, sa sadašnjih 15 odsto od iznosa kredita na 20 odsto, što znači da će neophodno učešće kupca biti smanjeno sa sadašnjih 10 na pet odsto.

Predviđeno je smanjenje maksimalne kamatne stope za ove kredite sa sadašnjih 4,9 odsto, plus šestomesečni EURIBOR na 4,5 odsto, plus šestomesečni EURIBOR na godišnjem nivou, tako da će maksimalna kamatna stopa biti smanjena za 0,4 odsto na godišnjem nivou.

Za subvencionisanje stambenih kredita u idućoj godini opredeljeno je 1,2 milijarde dinara, podsetio je Komazec dodajući da će ukoliko ta sredstva budu brzo potrošena, u saradnji sa Ministarstvom finansija, biti obezbeđen dodatni novac za tu namenu.

Subvencije neće "pomeriti" tržište

Ponuda kvalitetnih stanova na tržištu nekretnina u ovoj godini neće se bitno popraviti.

Cene kvadrata i dalje će „kliziti na dole“, ali ne tako drastično kao u prethodnih više od godinu dana. Niža cena kvadrata neće se primećivati u oglasima, ali će se „pojeftinjenja“ dešavati u dogovoru kupca i prodavca.

Prema oceni agencija za promet nekretnina, povoljniji uslovi za subvencionisane stambene kredite, koje najavljuje Ministarstvo za prostorno planiranje, neće izazvati značajniji „poremećaj“ na tržištu.

“Građani koji uzimaju subvencije države za kupovinu kvadrata nisu tako platežno moćni da kupe najskuplje stanove. I dalje će vrednost nekretnina za koje su zainteresovani biti od 50.000 do 100.000 evra”, kaže Kaća Lazarević, suvlasnica agencije „Alka“. “Ali, tih stanova ima najmanje na tržištu”.

Kako kažu u agencijama, građani se više ne usuđuju da kupuju kvadrate u izgradnji, osim ako iza projekta ne stoji država. Jer mnogi su se opekli kada je novogradnja u pitanju, Srbija je puna neizgrađenih zgrada za koje je neizvesno kada će biti gotove.

U svakom slučaju, ako kupuju stan pomoću subvencija građani moraju da obrate pažnju na sve detalje, na kvalitet i strukturu. Zajam vezuje kupca da ga otplaćuje dugi niz godina i nije jednostavno živeti u nekretnini koja se vlasniku ne dopada, a teško može da ga otuđi.

U agencijama za promet nekretnina iznenađeni su brojem građana koji višak kapitala ne ulažu više u štednju, već u kupovinu nekretnina i to kvalitetnih na atraktivnim lokacijama. Te nekretnine novi vlasnici uglavnom pripremaju za iznajmljivanje. Na tržištu se i dalje kuće veoma teško prodaju i očekuje se da će njihova cena ići nizbrdo daleko više nego u slučaju stanova. Za placeve trenutno nema velikog interesovanja.

PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKIM USLOVIMA ZA TRGOVINU NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA: Udruženje naftnih kompanija traži od Ministarstva trgovine odlaganje novog pravilnika, jer će izazvati poskupljenje naftnih derivata

Tanjug

Ukoliko se primena novog pravilnika o minimalnim tehničkim uslovima za trgovinu naftom i naftnim derivatima, kojim se propisuje da vlasnici pumpi imaju skladišta kapaciteta od 5.000 kubika, uskoro ne odloži, gorivo bi u maloprodaji moglo da poskupi za najmanje tri dinara.

Pravilnikom je naloženo da umesto dva rezervoara od po 500 kubika prometnici moraju da imaju skladište kapaciteta od 5.000 kubika, što ne postoji nigde u regionu. Problem je što tolikih skladišta nema u Srbiji da bi mogla da se uzmu u zakup, za čije iznajmljivanje godišnje treba platiti i do 600.000 evra.

Pravilnikom nisu ni propisane sankcije za one koji ne budu ispunili ove uslove, što je takođe jedna od nelogičnosti. Zbog toga Udruženje ponovo poziva nadležne iz trgovine da se obrate naftašima i dogovore rok do kada bi pravilnik mogao da se odloži.

I dalje je nejasno da li će svaki od trgovaca, pošto uveze robu u Srbiju, ili je preuzme iz rafinerije, morati prvo da je odveze do skladišta, a potom je ponovo utovari u cisterne i istovari na pumpe, ili će rezervoari morati fizički da postoje, ali će roba moći da se vozi direktno na benzinsku stanicu. Pravilnik bespotrebno povećava troškove poslovanja kompanija, što će se pretočiti na cene i udariti po džepovima vozača. Pri tom je roba koja izlazi iz rafinerije ili prođe carinu već kontrolisana, i utvrđeno da li odgovara propisanom kvalitetu, navode u Udruženju.

Toliki bi bio trošak transporta i pretovara goriva od carine do skladišta i od rezervoara do pumpe, potvrdio je Saša Mileusnić, član Upravnog odbora Udruženja u čijem sastavu su Eko, OMV, Inter MOL, Petrobart, Javno preduzeće Transnafta, INA...

Petar Škundrić, savetnik premijera za energetiku, kaže da će Pravilnik napraviti problem jednom broju kompanija koje se bave prometom i maloprodajom goriva. Činjenica je da su prometnici imali dovoljno vremena da usaglase svoje mogućnosti s novim pravilnikom, ali da to nisu svi uradili. Ostaje da se vidi da li će Ministarstvo trgovine pristati na izvesnu reviziju i eventualno odlaganje primene Pravilnika, kaže on.

Kako se nezvanično saznaje, Ministarstvo trgovine se neće oglašavati ni posle Nove godine, već će se prećutno produžiti rok do kada prometnici treba da obezbede novi rezervoarski prostor, a ni inspektori u međuvremenu neće izlaziti na teren.

Iako je Politika još pre Nove godine tražila pojašnjenje iz Ministarstva trgovine o novom pravilniku, odgovori ni do juče nisu stigli.

Skladištima protiv šverca

Predsednik Skupštine Nacionalnog naftnog komiteta Srbije Mihailo Vesović kaže da je najveći kvalitet novog Pravilnika bolja kontrola uvoznog i uskladištenog goriva.

Na ovaj način će se smanjiti broj malih skladišta i onemogućiti da se na pumpama nađe gorivo lošeg kvaliteta, kaže Vesović i dodaje da obavezan skladišni prostor jeste praksa zemalja Evropske unije.

Uvođenje novih pravila pozitivno će uticati i na punjenje budžeta Srbije. Prethodna pravila daju potpunu slobodu švercerima, koji ne uplaćuju u budžet akcize, poreze i druge obavezne doprinose, koristeći rupe u zakonu. Šverc samo jedne cisterne benzina od 25.000 litara kasu Srbije ostavlja bez skoro 1.300.000 dinara, a cisterne dizela – 925.000 dinara.

Mađarska ima samo pet uvoznika nafte i derivata, a u Srbiji je čak 218 prometnika dobilo od Agencije za energetiku licencu za bavljenje tim poslom, kaže on.

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE Agencija bi ovih dana trebalo da ima rezultate "istrage" protiv sedam stranaka

Politika

Sa računa stranaka više ne smeju da budu plaćeni kuća, školovanje dece i lekarski pregledi, kaže Zorana Marković, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije.

Agencija bi ovih dana trebalo da ima rezultate "istrage" protiv sedam stranaka (SNS, LDP, SDP, SDA, SDPS, Koaliciju za Šumadiju, uključujući i URS) koje su u postupku provere zbog sumnji da su sprovele izborne aktivnosti kad to nije dozvoljeno, kao i zbog nedozvoljenog trošenja i prelivanja sredstava između stranke i NVO, objašnjava Markovićeva.

"Nije sporno da smo otvorili postupak za proveru nekoliko stranaka koje su se bavile humanitarnom aktivnošću i tu zaista rigorozno i striktno nećemo dozvoliti nijednom političkom subjektu da se, od kada je stupio na snagu novi zakon, bavi humanitarnim aktivnostima jer to ne spada u političku delatnost", izjavila je ona u intervjuu za "Politiku".

Koncert za pomoć Japanu, prema njenim rečima apsolutno je sporan, baš kao i gradnja kuća u Kraljevu.

" To su sve otvoreni postupci. Gradnja kuća u Kraljevu, humanitarni koncert za Japan, ima humanitarnih aktivnosti i sandžačkih stranaka. Sve to je u postupku provere, jer nismo sigurni da li su to oni samo tako nazvali, a da to u svojoj suštini nije, ili to u svojoj suštini jeste, a oni to nisu tako nazvali, ili niko od njih to nije tako nazvao ali je u medijima tako percipirano pa prezentovano javnosti", kaže ona.

Na pitanje da li je humanitarna aktivnost dozvoljena, Markovićeva je odgovorila: "Nije na nama da delimo savete o tome ali, ako želi, politička stranka može da pozove svoje članstvo ili građane da pomognu. Ali ne može to da organizuje, da bude posrednik u tom poslu. I ne može sa njenog računa da budu plaćeni kuća, ogrev, krov, kompjuter, školovanje za dete, lekarski pregledi, knjige, brašno – ništa od svega onoga što je po prethodnom zakonu bilo toliko rasprostranjeno".

Partijama, prema njenim rečima, preostaje da se bave političkom aktivnošću.

"One mogu da osnivaju nevladine organiozacije, to nije zabranjeno, ali ne smeju da prebacuju sredstva sa računa jedna drugoj. I tu se negde krije ceo problem oko javnih aktivnosti URS-a, zato što je registrovan kao udruženje građana, a bavi se političkom promocijom i, pri tom, u dokumentaciji imate jedan splet aktivnosti između kojih se smenjuje URS i stranka G 17 plus. I to je, s naše tačke gledišta, potpuno sporna simbioza koja mora da se razjasni – šta je ko radio i šta je ko platio", kaže direktorka Agencije za borbu protiv korupcije.

Zvanična kampanja počinje najkasnije u martu. Šta partije neće smeti da rade?

"Kad počne kampanja mogu da rade sve, naravno u skladu sa zakonom. U kampanji nije dozvoljeno prikrivati izvore finansiranja i način trošenja, jer će finansijski izveštaj o troškovima kampanje biti predmet ozbiljne analize", objašnjava Markovićeva.

ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA Zabrana konzumiranja alkohola u Skupštini ne odnosi se na poslanike, već samo na službenike, kaže predsednik Administrativnog odbora

Beta, B92

"Apsolutno podržavam naredbu generalnog sekretara, jer se ona odnosi na zaposlene koji inače imaju obavezu prema Zakonu o državnim službenicima da ne konzumiraju alkohol tokom radnog vremena niti da u alkoholisanom stanju mogu dolaziti na posao", kazao je on i podsetio da je i po Zakonu o radu teža povreda radne obaveze ako je neko pijan na radnom mestu.

On je rekao da nije primetio da ima pijanih među zaposlenima, ali da je siguran da je sekretar parlamenta dobro odmerio kada je doneo jednu takvu naredbu što, kako je naveo, znači da je verovatno bilo razloga za tim.

"Naredba se ne odnosi na poslanike. Nikada i nije bio problem u skupštini, mislim da se to pogrešno predstavlja u nekim medijima da su poslanici bili pijani. Moram da priznam da nisam to nikad primetio i da takvih iskustava makar u proteklom mandatu nismo imali", kazao je Konstantinović, koji je i poslanik Demokratske stranke.

On je naveo da se naredba ne odnosi na goste, zvanične posete delegacija i na onaj deo koji je vezan za rad narodnih poslanika i da će i dalje biti moguće u prigodnim prilikima da bude i alkohola, ali ne za zaposlene u Skupštini.

"Mislimo na pivo i vino kada su zvanični radni ručkovi ili večere organizovane sa samim delegacijama, i kada su kokteli u Skupštini povodom obeležavanja određenih datuma i dana. Ova naredba se, koliko ja razumem, na to ne odnosi", kazao je Konstantinović i dodao da je na prijemima bilo i žestokih alkoholnih pića i da pretpostavlja da će tako i biti ubuduće.

Generalni sekretar parlamenta Veljko Odalović izdao naredbu kojom su zabranjeni točenje, ispijanje, unošenje i držanje alkoholnih pića u toj instituciji, preneli su beogradski mediji.

NOVI OKVIR MAKROEKONOMSKE POLITIKE OD 2012. DO 2016. GODINE

Tanjug

Privredna komora Srbije će u junu predložiti novi okvir makroekonomske politike od 2012. do 2016. godine, namenjen novoj Vladi.

Prema rečima potpredsednica PKS Vidosava Džagić taj predlog mera predviđa sveobuhvatnu sistemsku reformu, povećanje stope privrednog rasta do 5 odsto, domaće štednje i investicije i smanjenje javne potrošnje.

Džagić smatra da bi za dostizanje godišnje stope privrednog rasta od oko 5 odsto BDP-a neophodne reforme socijlanog sistema, efikasna politika zapošljavanja, povećanje tehnološke osnove proizvodnje u cilju postizanja produktivnosti.

Džagić je upozorila da su prisutne i neodržive disproporcije između aktivnog i izdržavanog stanovništva, zaposlenih i nezaposlenih, zaposlenih u administraciji i proizvodnom sektoru, broja zaposlenih i broja penzionera.

Ove strategijske neravnoteže moraju biti orijentir za redefiniciju svih politika - od monetarne i fiskalne do regionalne, razvojne, industrijske i izvozne, dodala je ona.

Džagić je naglasila da su za radikalno poboljšanje poslovnog ambijenta u Srbiji neophodni smanjenje javne potrošnje do 35 procenata, sveobuhvatna reforma javnog sektora i finansiranje države primereno mogućnostima privrede.

Javna preduzeća treba depolitizovati i uvesti profesionalni menadžment, a neophodno je kompletirati regulativu i izgraditi infrastrukturu za privatno javno partnerstvo i koncesije, radi podsticanja investicija i stvaranja uslova za efikasnije investiranje u javni sektor.

Poreska reforma treba da poresko opterećenje svede na 35 odsto BDP, uz uvođenje progresivnih poreskih stopa i na dohodak i na potrošnju, a paralelno sa tom reformom potrebno je uspostaviti sistem efikasnih mehanizama zaštite poverilaca, poštovanje ugovora i regulisanje finansijske discipline.

2012. GODINA BIĆE KLJUČNA ZA EVRO

Tanjug

Godina 2012. ključna je za evro, kaže predsednik evrozone i premijer Luksemburga Žan-Klod Junker .

"Na kraju ove godine postaće očigledno da su donete dalje odluke kojima ćemo se približiti ostvarenju naših ciljeva", rekao je on.

Junker smatra da za Grčku povratak staroj valuti ne predstavlja opciju za izlazak iz teške finansijske situacije u kojoj se nalazi, ali je ubeđen da dužničke nedaće Grčke mogu biti rešene.

Evropski lideri su dogovorili drugi paket za spasavanje Grčke, ali detalji o tome još nisu razrađeni, što bi, kako je rekao Junker, trebalo da se dogodi sledećih sedmica nakon što vlada Grčke okonča pregovore sa privatnim kreditorima o otpisu dela duga.

Junker je takođe rekao da se evrozona može suočiti s recesijom čije razmere nisu predvidljive.

"Evropa stoji na pregu recesije čije je razmere teško predvideti. Neophodno nam je da adekvatno reagujemo na tu pretnju", ukazao je Junker.

NBS OBJAVLJUJE DA JE NA KRAJU 2011.GODINE 606 FIRMI U NEPREKIDNOJ BLOKADI U TRAJANJU OD DVE GODINE

U Srbiji je na kraju 2011. godine 606 firmi ispunilo uslove za pokretanje stečaja zbog neprekidne blokade računa u trajanju od dve godine, objavila je NBS.

Među kompanijama s dvogodišnjom blokadom računa nalaze se "Čačanka" iz Čačka, "Perutnina" iz Požege, "Čorba kafe" iz Beograda, "Mesara Vlajković" iz Obrenovca, "Imperijalpromet" iz Niša, "Centrotrgovina" iz Valjeva i "Infomedia" iz Novog Sada.

Na kraju novembra u blokadi dužnoj od dve godine bilo je 597 firmi.

Narodna banka Srbije ima obavezu da svakog meseca privrednim sudovima dostavlja podatke o preduzećima čiji su računi blokirani duže od dve godine kako bi bile pokrenute stečajne procedure.

DUG SVIM PROSVETARIMA JOŠ NIJE ISPLAĆEN

RTV

Rok za isplatu jubilarnih nagrada, koji su sindikati postavili Vladi i lokalnim samoupravama, istekao je danas. Ministarstvo prosvete je ponovo pozvalo gradove i opštine da ispoštuju obavezu ili da se jave, ukoliko im nedostaje novac.

Prema istraživanjima novinara RTV-a, dugovanja prosvetarima nisu još isplaćena svima.

Opština Odžaci isplatila je jubilarne  nagrade za 2011. a dinamika isplate jubilarnih nagrada za 2009. 2010. i 2012, određena je budžetom i dogovorena sa sindikatom.

Grad Sombor je takođe  u budžetu obezbedio sredstva za ovu namenu. U Kuli do sada nisu isplaćivane, ali je obezbeđeno 15 miliona, kaže Željko Kovač, predsednik privremenog organa.
Jubilarne nagrade prosvetarima u Pančevu za 2009. i 2010. godinu  isplaćene su u novembru i decembru. Za to je rebalansom budžeta izdvojeno oko 16 miliona dinara.

Isplaćene su i nagrade za 2011. godinu(u septembru i oktobru) tako da je ukupno za ove namene izdvojeno oko 22 miliona dinara.

 I u kovinu su prosvetarima  u novembru  isplaćene jubilarne nagrade za 2009. i 2010. godinu a za 2011. od marta do maja.  Ukupno je isplaćeno 5,6 miliona dinara od toga 4,5 za zaposlene u osnovnim školama i  1,1  za zaposlene u srednjim školama.

OSNOVAN KATASTAR NEPOKRETNOSTI ZA PODRUČJE GRADA SREMSKE MITROVICE

Tanjug

Republički geodetski zavod (RGZ) osnovao je katastar nepokretnosti za područje grada Sremske Mitrovice, sa 37.655 listova nepokretnosti i 122.960 parcela.

U postupku osnivanja katastra evidentirano je 60.694 objekta, sa 7.124 posebna dela i 79.471 teretom - hipotekom, saopštio je RGZ.

Sremska Mitrovica ima 23 katastarske opštine, a u osam katastarskih opština premer je izvršen u stereografskoj projekciji.

Osnivanjem katastra, kao jedinstvene evidencije o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima, prestaju da važe katastar zemljišta i zemljišna knjiga.
Grad Sremska Mitrovica se nalazi u Vojvodini, u središtu Sremskog okruga.

Prostire se na površini od 76.158 hektara i ima oko 85.000 stanovnika.

REŠENJA IZVRŠNA A POSED - NEDOSTIŽAN

RTV

Članovi zadruge "Agromiks" iz Savinog sela, po drugi put su bili sprečeni da i zvanično uđu u posed 158 hektara zemlje koju trenutno koristi kompanija "Karneks".

Sporni posed oni smatraju zadružnom zemljom, i to po osnovu zaključka i konačnog i izvršnog rešenja opštinske uprave u Vrbasu i Ministarstva finansija kao drugostepenog organa.

KINESKE FIRME ZAINTERESOVANE ZA ULAGANJE U SRBIJI

Kineske kompanije zainteresovane su za gradnju mostova, hidroelektrana, autoputeva i železničkih koridora u Srbiji, izjavio je ekonomsko-trgovinski savetnik ambasade Kine u Beogradu Džu Lianči.

U intervjuu za Balkan magazin Džu je kazao da o takvim novim projektima nije bilo zvaničnih pregovora, ali se intenzivno razgovara i da je s tim u vezi planirano da srpski ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić poseti Kinu.

"Kineske kompanije jesu zainteresovane da investiraju u Srbiji i celom regionu Balkana, ali investiranje nije jednostavno. Brojni dogovori između kineskih i srpskih firmi su u toku. Detalje ne mogu otkrivati jer su poslovna tajna dok se ne potpišu ugovori", kazao je Džu.

On je istakao i da je za početak realizacije novih projekata neophodan dogovor i tome kako će se oni finansirati i dodao da je Srbija već stigla do limita zaduživanja, tako da srpska vlada mora da reši kako će ti projekti biti finansirani.

Ekonomski savetnik u kineskoj ambasadi je kazao i da su kineske kompanije iz oblasti informacionih tehnologije zainteresovane za razvoj proizvodnje u Srbiji.

ZELENI KARTON JOŠ UVEK KORISTI

Novosti

Iako vozačima iz Srbije od 1. januara nije neophodan zeleni karton, Austrija traži dopunsko osiguranje, a ne nekim prelazima sa Hrvatskom bilo je problema.

Dodatna polisa od prvog dana 2012. godine više nije potrebna ni za ulazak u Hrvatsku, ali ni za 27 zemalja članica EU, kao ni za putovanje kolima u Švajcarsku, Norvešku, na Island, u Andoru, Hrvatsku i Crnu Goru

Auto-moto klubovi iz Austrije i dalje savetuju svojim vozačima da imaju zeleni karton kada se upute u našu zemlju.

Zeleni karton je u Austriji besplatan za vozače, važi dve ili tri godine i izdaju ga osiguravajuća društva u kojima je osigurano vozilo.

S druge strane, vozači iz Srbije koji su želeli da putuju u Hrvatsku imali su na nekim prelazima problema.

Hrvatski granični organi tvrde da nisu dobili nikakav zvanični dopis od svojih vlasti za ukidanje, do sada neophodnog, dokumenta, već su za planirane pogodnosti za vozače saznali iz srpskih medija.

"Bilo je manjih nesporazuma, iako smo dobili uveravanja od hrvatskih partnera da su na sve granične prelaze poslali cirkularno pismo sa obaveštenjem da vozačima iz Srbije više nije potreban zeleni karton, ali su posle sat-dva svi nesporazumi rešeni" , tvrdi generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Vladan Manić.

Zeleni karton trebaće i onima koji planiraju letovanje u Grčkoj zbog tranzita kroz Makedoniju.

Naime, Makedonija nije potpisnica multilateralnog sporazuma, niti sa njom imamo sklopljen bilo kakav bilateralni sporazum, tako da su za Makedoniju, kao i za Bosnu i Hercegovinu, i dalje potrebne zelene karte.

Evropska komisija je dala saglasnost da se Srbija priključi sistemu multilateralnog sporazuma, i to je objavljeno u „Službenom glasniku EU“ 22. novembra prošle godine.

To, praktično, znači da od 1. januara, osim polise osiguranja koju naši građani poseduju i registarskih tablica, vozačima nije potrebno ništa od dokumentacije u vezi s vozilima.

Srbija je produžila i sporazum sa Crnom Gorom, i važenje tog sporazuma počelo je da teče od 1. januara 2012, što znači da ostaje isti režim saobraćaja kakav je bio i ranije sa Crnom Gorom, odnosno, naše polise važe u Crnoj Gori, a crnogorske važe u Srbiji.

GDE JE PRAVOSUDNA SARADNJA ZAPELA?

B92

Iako je Srbija potpisala sa skoro svim bivšim jugoslovenskim republikama sporazum o saradnji u procesuiranju ratnih zločina, malo-malo, pa negde zapne.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić kaže da je najviše zapelo sa Bosnom i da je to problem koji još čeka rešenje.

On podseća da ta zemlja do skoro nije imala ni vladu, pa je struka morala da trpi i čeka bolje dane, kaže Vekarić.

Podaci ne pokazuju pravi stepen saradnje u regionu, kaže Vekarić i navodi da se sa Hrvatskom godišnje razmeni i 1000 informacija. Ipak, i sa tom zemljom ima nesuglasica, kao što je nedavni hrvatski zakon o nepriznavanju presuda vojnog suda, koji je usvojen, kako tvrdi Vekarić, kao deo predizborne kampanje.

,,Taj zakon jeste štetan, ali ne proizvodi dramatične posledice, zbog njega je troje ljudi odustalo da svedoči u našim predmetima, što nije drastično u skladu sa svim onim što smo kroz sporazum dobili i u jednom i u drugom pravcu", kaže Vekarić.

U sudu za ratne zločine u Beogradu u toku je 11 suđenja u kojima je 55 optuženih. Bruno Vekarić tvrdi da je sud u velikoj meri doprineo utvrđivanju istine o ratovima devedesetih, pa i regionalnom pomirenju.

KOMPANIJI KODAK PRETI BANKROT

Akcije američke kompanije koja se smatra pionirom fotografije, pale su na najniži nivo i moguće je da će uskoro biti proglašeno bankrotstvo te kompanije.

Kodak je u trećem kvartalu zabeležila gubitak od 222 miliona dolara, što je više nego u istom periodu godinu dana ranije. Gotovinske rezerve za godinu dana pale su za 10 odsto. Troje članova upravnog odbora Kodaka podnelo je ostavke u poslednje dve sedmice.

Njujorška berza upozorila je zbog toga Kodak da će, ukoliko njihove akcije budu vredele manje od dolara u narednih šest meseci, skinuti sa liste za trgovinu njihove akcije.
Vrednost Kodakovih akcija pala je za 17 centi, odnosno za 26,3 odsto i iznosila je 48 centi po akciji.

Američki dnevnik "Vol strit džornal" pozivajući se na neimenovane izvore, navodi da bi Kodak u narednim sedmicama mogao da zatraži dozvolu za proglašenje bankrotstva ukoliko propadnu pokušaji te kuće da prodaju patente vezane za digitalnu fotografiju.

Taj list piše da bi Kodak već do kraja ovog meseca ili početkom februara mogao da podnese zahtev za proglašenje bankrotstva.

U Kodaku nisu želeli da komentarišu takve navode.

Kodak je u julu kupio oko 1.100 patenata u digitalnoj fotografiji za koje finansijski analitičari smatraju da vrede dve do tri milijarde dolara.

U BEOGRADU ĆE USKORO POČETI DA RADI SLUŽBA HITNE POMOĆI ZA PSE, KAO I POLICIJA ZA ŽIVOTINJE

Tanjug

Sekretar za komunalne i stambene poslove Predrag Petrović kaže da bi Hitna pomoć za pse mogla da počne rad u drugoj polovini januara i najavljuje da će iduće sedmice početi sporovođenje kaznenih mera prema vlasnicima koji izvode opasne pse na nepropisan način, navodi se na sajtu Uprave grada.

Novom gradskom odlukom propisano je da opasne pse mogu da šetaju samo punoletne osobe i to isključivo na povocu i sa zaštitnom korpom na njušci.

Onaj ko vodi psa mora sa sobom da nosi odgovarajuću potvrdu, odnosno dozvolu Sekretarijata za komunalne poslove, koja se izdaje u ,,Veterini Beograd" nakon pregleda i utvrđivanja da je pas zdrav, čipovan i vakcinisan.

Opasni psi mogu se slobodno kretati sa korpom samo u parkovima za pse, koji su tokom prošle godine izgrađeni u Tašmajdanskom, Karađorđevom i Čuburskom parku, kao i u parkovima ,,Milutin Milanković", Bele vode i Lep izgled.

Petrović je najavio i da će grad nastaviti da sprovodi programe besplatne sterilizacije i vakcinacije, kao i čipovanja pasa, kako bi podstakao odgovorno vlasništvo, dodajući da će se nastaviti i sa proširivanjem kapaciteta azila za pse.

U februaru će biti otvoren azil na prostoru PKB-a kapaciteta 550 do 600 pasa, rekao je Petrović danas, na otvaranju prvog od pet objekata najvećeg beogradskog prihvatilišta za pse u okviru stare farme PIK "Zemun", koje će moći da primi 1.237 pasa.

On je podsetio da je prošle godine proširen azil "Rakovica 1" koji može da primi oko 1.000 pasa, a otvoren je azil za 550 pasa u Kovilovu.

,,U Zemunu i svim drugim azilima psi će imati dostojne uslove za privremeni boravak, jer nam je želja ih posle programa socijalizacije udomimo u nekoj porodici. Zato ćemo uz programe Najbolji prijatelj i ostalo što radimo afirmisati i udomljavanje ovih pasa", rekao je Petrović.

U BEOGRADU ĆE USKORO POČETI DA RADI SLUŽBA HITNE POMOĆI ZA PSE, KAO I POLICIJA ZA ŽIVOTINJE

Tanjug

Zrenjaninski ''Mlekoprodukt'' i Ekonomski fakultet u Subotici potpisali su danas u Zrenjaninu ugovor o poslovnoj saradnji kako bi što bolje povezali nauku i privredu i primenili naučna dostignuća u poslovanju.

Ugovor su potpisali generalni direktor "Mlekoprodukta" Živanko Radovančev i dekan Ekonomskog fakulteta Nenad Bunjik.

Predstavjaući pet saradnika, na značajnim mestima u zrenjaninskoj mlekari, zaposlenih sa diplomom subotičkog fakulteta, Radonavčev je naznačio da su oni dokaz da je ta saradnja i do sada postojala i da fakultet daje dobre kadrove.

On je podsetio da "Mlekprodukt" već osam godina posluje u multinacionalnoj komapniji "Bongren", od koje je, nedavno u Parizu, dobio priznanje za najstabilnije poslovanje u jugoistočnoj Evopi.

Radovančev je istakao da je zrenjaninska mlekara ove godine u razvoj uložila 1,5 miliona evra i da se na tržistu pojavila sa novim proizvodom-mladim sirom.

Vunjik je rekao da Ekonomski fakultet, sa ukupno 6.000 studenata, zauzima dugo mesto po brojnosti na novosadskom univezitetu i da poseban značaj pridaje naučno-istraživačkom radu i poslovnoj ekonomiiji.

Kao dokaz za to su ugovori o polovnoj saradnji sa "Simpom"Merkatorom", "Agroživom", a od danas i sa "Mlekoproduktom".

PRODATO 592.062 DRŽAVNIH ZAPISA • Aukcija šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije održana 5. januara 2012. godine •

Na aukciji šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 5. januara 2012. godine, prodato je 592.062 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 5.920.620.000,00 dinara. To predstavlja 98,68 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 10,59 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 5. jula 2012. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 5.1.2012.

ZELENI KARTON I DALJE SE PREPORUČUJE ZA VOŽNJU IZ AUSTRIJE U SRBIJU

Auto-moto klubovi u Austriji savetuju članovima da ipak imaju "zelenu kartu" prilikom putovanja u Srbiju, iako ona od 1. januara vozačima iz Srbije kao dokaz osiguranja, više nije potreban za vožnju u 33 države Evrope, i recipročno za vozače iz tih zemalja prilikom dolaska u Srbiju.

Sporazum kojim je ta praksa prekinuta obuhvata 27 država Evropske unije, kao i Švajcarsku, Norvešku, Hrvatsku, Island i Andoru.

"Za vožnju u Srbiju i dalje je obavezujuće posedovanje zelene karte", istakao je danas u izjavi Tanjugu pravni ekspert austrijskog auto-moto kluba ARBOe Tomas Haider.
Haider, kao ni njegove kolege iz drugog automoto kluba OeAMTC nisu upoznate sa činjenicom da je stupio na snagu miltilateralni sporazum.

ARBOe i OeAMTC savetuju svojim članovima da sa sobom ponesu "zelenu kartu" kada putuju u Srbiju.

"Zelenu kartu" u Austriji besplatno izađu osiguravajuća društva u kojem je osigurano vozilo, a rok važenja im je od dve do tri godine.

Izvor: Tanjug, 4.1.2012.

POLJOPRIVREDNICIMA ĆE DO KRAJA JANUARA 2012. GODINE BITI ISPLAĆENE SVE OBAVEZE IZ 2011. GODINE

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Dušan Petrović izjavio je danas da će država do kraja januara 2012. godine isplatiti poljoprivrednicima sve obaveze iz ove godine.

Petrović je u izjavi za agenciju Tanjug najavio da će narednih dana u potpunosti biti isplaćen regres u iznosu od 14.000 dinara po hektaru za posede do 30 hektara, dok će do 31. januara naredne godine biti isplaćena sva predviđena sredstva registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa posedima do 100 hektara.

Ministar je potvrdio i da će početkom 2012. godine biti isplaćene premije za mleko i davanja po umatičenom grlu za četvrti kvartal.

Prema njegovim rečima, za premije u iznosu od pet dinara po litru mleka biće isplaćeno ukupno 800 miliona dinara, dok će za davanja od 25.000 dinara po grlu biti izdvojeno približno 300 miliona dinara.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 30.12.2011.

RASPISAN KONKURS BRITANSKOG SAVETA ZA BESPLATNI KURS ENGLESKOG JEZIKA ČLANOVIMA, VOLONTERIMA I ZAPOSLENIMA U KANCELARIJAMA ZA MLADE • Rok za prijavu je 15. januar 2012. godine •

Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa Britanskim Savetom poziva Kancelarije za mlade da se prijave za aktivniost na projektu Aktivni Građani - Engleski jezik za međunarodnu saradnju. Rok za prijavu je 15. januar 2012. godine. Formular za prijavu je u prilogu. British Council će izabrati između 7 i 10 KZM koji će dobiti priliku da besplatno ponude kurs engleskoj jezika svojim članovima, volonterima i zaposlenima. Takođe pored standardnog učenja engleskog jezika (u učionici), zainteresovanim kancelarijama za mlade ćemo ponuditi i Online verziju kursa "English for IT".

Formular za prijavu možete preuzeti na http://www.mos.gov.rs/preuzmi/formular_za_prijavu.

Izvor: Vebsajt Ministarstva omladine i sporta, 30.12.2011.

U SKLADU SA UREDBOM O UTVRĐIVANJU IZVORNIKA VELIKOG I MALOG GRBA, IZVORNIKA ZASTAVE I NOTNOG ZAPISA HIMNE REPUBLIKE SRBIJE - NBS PUŠTA U OPTICAJ NOVU NOVČANICU OD 2000 DINARA I NOVČANICE OD 500 I 1000 DINARA SA DELIMIČNO IZMENJENIM OBELEŽJIMA

Narodna banka Srbije pustiće u opticaj 30. decembra ove godine novi apoen novčanice od 2000 dinara na čijem se licu nalazi portret Milutina Milankovića, svetski priznatog naučnika. Na naličju novčanice se nalazi figura Milutina Milankovića s fragmentima stilizovanih prikaza iz njegovih naučnih dela.

U opticaju će od 30. decembra biti i novčanice od 500 i 1000 dinara s delimično izmenjenim obeležjima.

Novčanice od 500 i 1000 dinara na licu zadržavaju isto likovno rešenje, dok im je na naličju izmenjen Veliki grb Republike Srbije. Izmena je u skladu sa Uredbom o utvrđivanju izvornika velikog i malog grba, izvornika zastave i notnog zapisa himne Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2010 - prim. red). Izmenjena je i godina izdanja ("2011").

Novčanica od 500 dinara biće paralelno u opticaju s prethodnim izdanjima ove novčanice iz 2004. i 2007. godine, a novčanica od 1000 dinara paralelno u opticaju s prethodnim izdanjima ove novčanice iz 2003. i 2006. godine.

Puštanjem u opticaj novčanica od 500, 1000 i 2000 dinara Narodna banka Srbije će obezbediti odgovarajući obim, kvalitet i apoensku strukturu novčanica u opticaju i zadovoljiti redovne godišnje potrebe gotovinskog platnog prometa.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 29.12.2011.

KRETANJE EKONOMSKE I SPOLJNOTRGOVINSKE AKTIVNOSTI U NOVEMBRU 2011. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u trećem tromesečju 2011. godine je iznosio 0,5% (prema preliminarnoj proceni 0,7%), dok je u odnosu na drugo tromesečje 2011. ekonomska aktivnost stagnirala (desezonirani rast bruto domaćeg proizvoda 0,0%). Procena realnog međugodišnjeg rasta bruto domaćeg proizvoda za drugo tromesečje revidirana je naviše, sa 2,4% na 2,5%.

Industrijska proizvodnja je u novembru ove godine, prema desezoniranim podacima, ostvarila rast od 0,5% u odnosu na prethodni mesec. U poređenju sa istim mesecom 2010, industrijska proizvodnja je bila viša za 2,2%. Posmatrano po sektorima, u sektoru prerađivačke industrije je zabeležen međugodišnji pad (4,7%), dok je u sektoru rudarstva i snabdevanja električnom energijom, gasom i parom ostvaren rast (15,5% i 30,5%, respektivno).

Prerađivačka industrija, prema desezoniranim podacima, u novembru je u odnosu na prethodni mesec bila manja za 2,0%. U okviru prerađivačke industrije, najveći negativan doprinos ukupnoj industriji dali su proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata, proizvodnja proizvoda od gume i plastike i proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda. Istovremeno, najveći pozitivan doprinos ukupnoj industriji potiče od proizvodnje električne opreme i proizvodnje prehrambenih proizvoda i pića.

Promet robe u trgovini na malo je u novembru na međugodišnjem nivou bio realno niži za 16,4%.

Prema desezoniranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, izvoz i uvoz robe, izraženi u evrima, bili su u novembru u odnosu na oktobar veći za 0,1% i 5,7%, respektivno. Međugodišnje posmatrano, u novembru je robni izvoz povećan za 3,4%, a uvoz za 12,9%.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 29.12.2011.

MEĐUNARODNA FINANSIJSKA KORPORACIJA (IFC) ODOBRILA KREDIT OD 50 MILIONA EVRA KOMERCIJALNOJ BANCI KAKO BI PODRŽALA RAZVOJ BANKE

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST REFUNDACIJE PDV ZA KUPOVINU PRVOG STANA AKO JE PLAĆANJE IZVRŠENO LICU KOME JE PRODAVAC CEDIRAO POTRAŽIVANJE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 56a
 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE I PORESKOG BILANSA PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE U ODREĐENOM PERIODU NIJE OBAVLJALO POSLOVNE AKTIVNOSTI - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 63
 • Ministarstvo finansija: PRAVO NA PORESKO OSLOBOĐENJE KOD PROMETA DOBARA U OKVIRU SPROVOĐENJA PROJEKTA FINANSIRANOG IZ IPA FONDOVA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 24
 • Ministarstvo rada i socijalne politike: NADLEŽNOST ZA DAVANJE AUTENTIČNIH MIŠLJENJA I TUMAČENJA - Poseban kolektivni ugovor za delatnost poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Srbije: član 119
 • Ministarstvo rada i socijalne politike: PRAVO NA NAKNADU ZARADE ZA VREME ODSUSTVOVANJA SA RADA U VISINI MINIMALNE ZARADE - Zakon o radu: član 114
 • Ministarstvo rada i socijalne politike: PRAVO ZAPOSLENIH RODITELJA NA KORIŠĆENJE PORODILJSKOG I ODSUSTVA SA RADA ZBOG NEGE DETETA - Zakon o radu: član 94
Aktuelna sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 28 - Zakon o uređenju sudova: član 25 stav 1 tačka 1)
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 29 - Zakon o parničnom postupku: član 453
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 30 - Zakon o parničnom postupku: član 453 st. 3 do 5
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 31 - Zakon o parničnom postupku: član 467
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 32 - Zakon o parničnom postupku: čl. 467 i 490
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 33 - Zakon o parničnom postupku: čl. 476 i 478
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 34 - Zakon o parničnom postupku: član 476
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 35 - Zakon o parničnom postupku: član 106 stav 2 i član 112 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 36 - Zakon o parničnom postupku: član 115 stav 2 i član 359 stav 1
Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 30.12.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Privrednim društvom za posredovanje u prometu nekretnina, građevinarstvo i trgovinu Delta legal d.o.o.

 

7. St. broj 2753/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1295

 

Privredni sud u Beogradu (7. St. broj 2753/10) u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za posredovanje u prometu nekretnina, građevinarstvo i trgovinu Delta legal d.o.o. Beograd - u stečaju, Vodovodska 172, zakazao je ispitno ročište za ispitivanje potraživanja poverilaca za 2. februar 2012. godine, u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
Na ispitno ročište iz stava I pozivaju se poverioci, pod pretnjom pravnih posledica propuštanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"BMS Gradnja" d.o.o.

20128313

36 St. broj 400/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1897

 

Privredni sud u Beogradu, i to sudija Mila Đorđević, u postupku sprovođenja stečaja nad dužnikom "BMS Gradnja" d.o.o. u stečaju, Batajnica, Braće Mihailović Tripić 31, a na ročištu povodom glasanja o Planu reorganizacije, dana 15.12.2011. godine donela je
REŠENJE
I - Potvrđuje se usvajanje Plana reorganizacije koji su podneli ovlašćeni predlagači, Marko Babić i Sveto Babić.
II - Po pravosnažnosti Rešenja o potvrđivanju usvajanja Plana reorganizacije stečajni postupak nad preduzećem "BMS Gradnja" d.o.o. u stečaju, Batajnica, Braće Mihailović Tripić 31, matični broj 20128313, PIB 104258927, se obustavlja.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Privrednim društvom za proizvodnju, trgovinu i usluge Fadesa sa ograničenom odgovornošću

17562525

7. St. broj 433/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2143

 

I Privredni sud u Beogradu (7 St. broj 433/11) u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za proizvodnju, trgovinu i usluge Fadesa društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd - u stečaju, Vase Pelagića 54, matični broj 17562525, PIB 103408727, zakazao je ispitno ročište za ispitivanje potraživanja poverilaca za 2. novembar 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
II Na ispitno ročište iz stava I pozivaju se poverioci, pod pretnjom pravnih posledica propuštanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Društvenim preduzećem za transportno-pretovarne usluge Udarnik

07022794

7. St. broj 3851/11

 

 

 http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DP+UDARNIK.shtml/seo=/companyid=13304

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7 St. broj 3851/11 od 19. decembra 2011. godine usvojio je predlog predlagača likvidacionog upravnika stečajnog dužnika Agencije za privatizaciju, poverenika Ljiljane Rajnović, od 23. novembra 2011. godine, za sprovođenje stečajnog postupka i otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvenim preduzećem za transportno-pretovarne usluge Udarnik Beograd - u likvidaciji, Bulevar kralja Aleksandra 405, matični broj 07022794, PIB 100045469.
II. Stečajni razlog je prezaduženost stečajnog dužnika.
III. Imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj, Beograd, za stečajnog upravnika.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom, podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Sve prijave potraživanja podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 26. januar 2012. godine, u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 103, sprat I.
VII. Ispitno ročište zakazuje se za 1. mart 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 103, sprat I.
VIII. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda 20. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Proizvodno, trgovinsko i uslužno društvo "Inter export" d.o.o.

07371918

3. St. 386/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2012

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 3. St. 386/2011 od 2. decembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Proizvodno, trgovinsko i uslužno društvo "Inter export" d.o.o., iz Beograda, Ustanička 128, matični broj 07371918, PIB 101895189, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja u smislu člana 11, stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
II. Za stečajnog upravnika imenovan je Zoran Milovanović iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 261 (kancelarija Radoslava Grujića 24, prvi sprat/2)
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka. prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka biće odbačene kao neblagovremene.
IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 23. april 2012. godine u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, I sprat.
Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 10. januar 2012. godine u 11,30 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, I sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VI. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visoko tiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Entes Plus

17374761

48. St. broj 4620/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2472

 

1. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 48. St. broj 2610/2011 od 19. decembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad Entes Plus, Beograd, Koste Nađa 12, MB: 17374761, PIB: 100024745.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Dragica Jokić iz Beograda, Danteova 1/4.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoje potraživanje. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
4. Pozivaju se dužici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 31. januar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 201/2.
Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica skupštine poverilaca za prvo poverilačko ročište.
6. Ispitno ročište određuje se za 13. mart 2012. godine u 10,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 201/2.
7. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 19. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzećem za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu Fuchs Maziva doo

17576526

16. St. broj 359/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1447

 

Privredni sud u Beogradu u predmetu broj 16 St. 359/11 u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom preduzećem za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu Fuchs maziva d.o.o., u stečaju Beograd Krunska 86 B/3, matični broj 17576526 objavljuje poziv za prisustvovanje ročištu za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje od strane poverilaca u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu Fuchs Maziva doo u stečaju Beograd Krunska 86 B/3, matični broj 17576526.
Obaveštavaju se stečajni upravnik, svi poverioci obuhvaćeni Planom reorganizacije i svi akcionari stečajnog dužnika da će se ročište za razmatranje predloga plana reorganizacije i glasanje od strane poverioca održati u Privrednom sudu u Beogradu u sudnici 203 na drugom spratu, 30. januara 2012. godine u 11,00 časova, i da će se postupak glasanja obaviti u okviru klasa predviđenih Planom reorganizacije pismenim i javnim glasanjem.
Obaveštavaju se poverioci da se primerak predloga Plana reorganizacije nalazi u sudu u pisarnici soba broj 22, kod stečajnog upravnika i da će isti biti objavljen na Internet strani Agencije za privredne registre.
III oglas u zakazivanju ročišta za razmatranje predloga Plana reorgnaizacije i glasanje od strane poverioca objavljen je na oglasnoj tabli suda, u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Večernje novosti" i "Politika".

Izvor: Redakcija, 5.1.2012.

Obustave:

Obaveštenje o pravnim licima koja su obustavila sva plaćanja u neprekidnom trajanju od dve godine sa stanjem na dan 31.12.2011.


red. br.

naziv

adresa

mesto

matični broj

poreski broj

1

PEKS

Dimitrija Tucovića 152

Beograd (Zvezdara) 

6010407

100031672

2

CONTESSA TADI

Labuda Šćekovića 2

Beograd (grad)

6019315

101993743

3

FERIX GRADNJA

PANČEVAČKI PUT 5

Beograd (Palilula) 

6019463

100209953

4

19 DECEMBAR JOCA LAGER

Emila Zatopeka 18

Beograd (Zemun)

6034012

101015680

5

MILUTINOVIĆ

Vojvode Stepe Stepanovića 50 a

Kaluđerica 

6053289

102165500

6

KUĆA

Svetog Save 32

Vladimirci 

6069134

101625360

7

MAKSVELT-PROMET

PRVA AUTODROMSKA 1/7

Ribnica 

6091164

102518241

8

TDS

SVETOG SAVE 8

Loznica 

6091849

101924708

9

TERMOPROMET

TOPLIČINA 80

Požarevac

6098517

101970408

10

IBERIA

Vuka Karadžića 21

Vladimirci 

6127401

102221904

11

STEKOS - INTEKO

LJUTICE BOGDANA 5

Leskovac

6127673

101606205

12

ZDRAVKO MITIĆ-AUTO SIGNAL TOURS

Kralja Petra Prvog 175

Mladenovac (varoš) 

6180671

101279468

13

DEXON

MATIJE HUĐI 13/3

Sremska Mitrovica

6188761

100021583

14

V-B-KOMERC

Keltska 6

Beograd (Zvezdara) 

6203922

101716876

15

WEM-KOMERC

Drage Vukovića-Korčagina 24

Zvečka 

6203949

101934009

16

MB SPEKTAR

Petra Konjovića 12 v

Beograd (Rakovica) 

6208304

100348144

17

ZOFIX

Šehovo brdo bb

Užice

6387713

101500407

18

DEKOM INŽENJERING

/ /

Kostadince 

6419771

100349024

19

UNIVERZAL GRADNJA

Živojina Žujovića 3

Beograd (grad)

6420753

102267003

20

JUTRO-STOJKOVIĆ DRAŠKO I STOJKOVIĆ LIDIJA

Brigadirska 11

Niš

6451411

100618885

21

MERLIN-COMPANY

VIDIKOVAČKI VENAC 104

Beograd (Rakovica) 

6487416

101490113

22

PRIM VR

Milorada Vukovića 67

Barajevo

6517234

101031480

23

EL TERM

Slanački put 30

Beograd (Palilula) 

6544886

100208668

24

BLAŽIĆ 94

Nikole Tesle 14

Kruševac

6550240

100474816

25

FLAMMA

22. Decembra 31

Kruševac

6604323

100658583

26

PROTEUS

BRANKA RADIČEVIĆA 12

Pirot

6632025

100354059

27

BETA TRUST

Mileševska 34

Beograd (Vračar)

6706347

103431604

28

NEX TRADE

ĐAČKOG BATALJONA 8 lokal 3

Obrenovac

6721168

101933565

29

DRAPEX

Pančevački put 143

Beograd (grad)

6747299

101684644

30

RED APPLE

NIKOLE TESLE 5

Aleksandrovac

6774695

100366062

31

KIMGET

Hajduk Veljka 5

Pirot

6775241

100355939

32

SUPER-COMERC

Čifluk Mira 61

Leskovac

6814247

100327560

33

MIG

Rudnička 12

Valjevo 

6817904

101492748

34

MINEJO TRADE

Kneza Miloša bb

Vrnjačka Banja 

6820123

100920161

35

VELMONT

Dušana Trivunca 38

Niš

6823351

100335692

36

FLEŠ MB I

Francuska 16

Smederevska Palanka

6847161

102454614

37

SISTEM LALE 2

DRAGOLJUBA POPOVIĆA 10

Banja Koviljača

6852173

101190063

38

COBAC CO

Braće Jerković 74F

Beograd (grad)

6899935

101742088

39

GANNI LOULOU

Samjuela Beketa 5/8

Beograd (grad)

6900291

100021972

40

DONADE

17. oktobra 13

Grocka 

6906648

102069639

41

KLODI

Bulevar Revolucije 297

Beograd (Zvezdara) 

6926592

101719616

42

BALKAN

Sinđelićeva 52

Svilajnac

6953999

101474639

43

IMAGE DESIGN STUDIO

Strahinjića Bana 27

Beograd (Stari Grad)

6966152

100178970

44

GAROKO

Stevana Filipovića 32/22

Beograd (grad)

6968317

101849314

45

RATKO MITROVIĆ-KRAGUJEVAC

Kumanovska 4

Kragujevac 

6991165

100563690

46

TENOVA

Straška pindžura 18

Beograd (grad)

6993869

101588523

47

VODOTERMA

Vele Nigrinove 8

Beograd (Vračar)

7005911

100279619

48

KNJAŽEVAC

Branka Radičevića 40

Knjaževac

7127685

100629762

49

TINA

22. Decembar bb

Knjaževac

7128789

101880200

50

GEODETSKI BIRO

Ćirila i Metorija 17

Niš

7133693

100337251

51

TISNICA

Partizanska bb

Žagubica

7140720

101579485

52

ISHRANA

MOŠE PIJADE 70A

Bor 

7148453

100499463

53

UDRUŽENJE SAMOSTALNIH ZANATLIJA

STOJANA LJUBIĆA

Leskovac

7207590

101764685

54

MORAVA

Doljevac bb

Doljevac

7211848

100492019

55

MIODRAG SIBINOVIĆ-ZORAN

/ /

Rtanj

7271131

100704092

56

PARTIZAN

Zminjak bb

Zminjak 

7273541

101765477

57

OPŠTINSKA ORGANIZACIJA GLUVIH I NAG

BUL. DESPOTA STEFANA 46

Velika Plana

7331789

102257860

58

GRAFO-PROMET

DVADESETČETVRTI NOVEMBAR 28

Leposavić

7363044

101331051

59

CINI

15 bb

Čačak

7369182

101112779

60

RATARI

/ /

Ratari 

7375433

101930691

61

MDM

Selo Pepeljevac bb

Kuršumlija 

7385633

100622450

62

OBLIK

Nemanjina 36

Vranje 

7386940

100546957

63

MIHAJLOVAC-KOMERC

Ivana Milutinovića 108

Mihajlovac 

7398158

100973782

64

DALASKOMERC

Veternička 18

Leskovac

7399197

101911218

65

ATLAS GM

Fruškogorska 1

Valjevo 

7403968

102160101

66

TEHNOPLAST-COMERC

Autobuska stanica bb

Lučani (varošica)

7404417

101263452

67

WEST POINT

Primorska 20

Beograd (grad)

7411405

101775905

68

INTER-TRIO

Dunavski kej 20

Beograd (Stari Grad)

7426500

100049347

69

MILMED

Oslobođenja III deo 4

Rušanj 

7440413

102068515

70

MARPAX

BULEVAR AVNOJA 96/20

Beograd (Novi Beograd) 

7448988

100140590

71

MGB-TRADING

Jelezovačka 8b

Beograd (Rakovica) 

7467265

100227208

72

KONI KONSALTING

Čajkina 16 B

Vrnjačka Banja 

7469047

100031592

73

VIDEO PUBLIK

VRTLARSKA 35 a

Beograd (Zemun)

7477643

100246645

74

VINALKO

Bulevar revolucije 332

Beograd (Zvezdara) 

7485174

100133715

75

TRGOEXPORT

Mladenovačka 11

Beograd (Čukarica) 

7491808

100114894

76

BRAĆA MILOŠEVIĆ

Srednji Prnjavor 27

Ripanj 

7495480

101886436

77

MARKUS EXPORT-IMPORT

Bulevar revolucije 447v

Beograd (Zvezdara) 

7509502

100035104

78

ZIPPRO-COM

Slanački put 26

Beograd (Palilula) 

7515375

101519845

79

ORCA CO

Vladimira Mitrovića 77c

Beograd (grad)

7529520

102926922

80

FERING GROUP

Maksima Gorkog 15

Beograd (Vračar)

7567898

102550693

81

DONJA BELA REKA

/ /

Donja Bela Reka

7572077

100627099

82

IMPERIJALPROMET

7. Jula 22

Niš

7574878

100664250

83

AGH

/ /

Gadžin Han 

7576153

100990850

84

GRAPIT

ČUPIĆEVA 21

Kruševac

7583559

100315126

85

DADAPROM

Ivana Milutinovića 47

Leskovac

7584792

101910203

86

GRAFIS

Dragiše Mišovića 3b

Niš

7592841

101858260

87

NANA

Cara Lazara 231

Kruševac

7597592

100315484

88

METALSERVIS

Konarevo 45 v

Konarevo

7605994

101957804

89

KOMINO-TRADE

Braće Jevremović 47

Kraljevo

7609191

101773098

90

GUMAR-PROMET

Livadska 5

Vrnjci 

7615639

101077711

91

MONTEKS

KNEZA MILOŠA 127

Ćuprija 

7619499

101373169

92

VALJEVO-KRONIK

Knez Mihailova 35b

Valjevo 

7627297

101901591

93

MEBL ŠTOF

Ivana Gorana Kovačića 31

Niš

7632479

102043671

94

MB-PROMET

- -

Grdovići

7635460

101959130

95

GEOCOJA

Drakčeta Milovanovića 49

Aleksinac

7648804

100312738

96

SIMTEX

Alekse Dundića 49

Valjevo 

7678177

102637596

97

ALEKSANDAR TRANS

JUG BOGDANOVA 32

Kruševac

7683731

101505462

98

YUCOMMI

Svetog Save 31/3

Čačak

7685092

101114387

99

AGROKOŽA

KATUNSKI PUT BB

Ćićevac 

7714351

101919454

100

PRESS

Knez Mihajlova 15/1

Valjevo 

7719264

100076944

101

KMD-TRADE

Resavska 24

Beograd (Vračar)

7722737

102463964

102

ALEKSANDRA

Narodnih heroja 36

Pudarci 

7729928

101390733

103

ENERGO CARBON

LENJINOV BULEVAR 143

Beograd (Novi Beograd) 

7732007

102198892

104

YUNITRA

Gospodara Vučića 182

Beograd (Voždovac) 

7737351

102022467

105

SLOGA

III Nova 100

Pinosava

7751265

102410983

106

MEDIA

Mirijevski venac 37/2

Beograd (Zvezdara) 

7756224

100021956

107

RAMPEX

Patrijarha Joanikija 10/36 k

Beograd (grad)

7767846

100168487

108

CO GWT GROUP

TRGOVAČKA 83

Beograd (Čukarica) 

7775393

100279985

109

VOĆARPROM

Igumanska 1

Mladenovac (varoš) 

7783370

101279773

110

TOP TREND TRADE

SLAVKA RODIĆA 16 a, stan 3a

Beograd (Rakovica) 

7803508

102037235

111

JUGOSTROJ MILE & SINOVI

Veljka Dugoševića 44

Beograd (Zvezdara) 

7809620

100030004

112

5 MART

Gavrila Principa 9

Boleč

7812175

101186981

113

KOLORIT

Janka Veselinovića 36

Valjevo 

7847122

100071254

114

TTAŠ

Užička 11

Valjevo 

7847254

101498484

115

VI-BO PROMET

ZAJEČARSKA bb

Grljan 

7852843

100577050

116

TRANSERVIS

Kralja Aleksandra Karađorđevića Tržni centar Prostor 102

Kragujevac 

7857250

101571340

117

VESKOMTUR-S

Gandijeva 67

Beograd (Novi Beograd) 

7901119

101665971

118

DES-KOMERC DESIMIR VELJOVIĆ I ORTAK

Borska 40

Beograd (Rakovica) 

7902433

101555869

119

DRAMADRA

STARE RANKE 15

Sremčica

7907435

101014599

120

FAIR COMMERCE

Miloša Pocerca 15

Beograd (Savski Venac) 

7920423

100395448

121

HORIZONT

Bulevar Mihajla Pupina 10/a lokal 59

Beograd (Novi Beograd) 

7923163

102670064

122

S.R. AUTO MODA

Plitvička 2

Beograd (grad)

7925816

100164207

123

MONTAŽNI OBJEKTI

ISMETA MUJEZINOVIĆA 23 b

Beograd (Novi Beograd) 

7928823

100827068

124

DENIKOMERC

Miljkovačka 1

Niš

7953933

101531665

125

HELIOS-N.R.

Filipa Kljajića 57

Banja Koviljača

7976615

101923627

126

FAFA-JAVOR

Senćanski put 93

Subotica

8058610

103432523

127

LOKOMOTIVA

Trg Republike 16

Subotica

8067309

100844296

128

SANTA FE

Maksima Gorkog 52/III/9

Beograd (grad)

8067317

100960657

129

ŽABALJ

Svetog Nikole 137

Žabalj 

8153558

100142093

130

BULKA

Maršala Tita 108

Crvenka 

8158860

100581659

131

ASKA

Vrbaški put 1

Kula

8166625

100263461

132

INFOMEDIA

Kaće Dejanović 2/I

Novi Sad

8207836

100735888

133

KRUG DOO NOVI SAD

Rudnička 6

Novi Sad

8218285

101632024

134

NIC

Petra Kočića 1

Novi Sad

8225826

102070737

135

POLJOPRIVREDA

Maršala Tita 104

Ruski Krstur

8247919

100584645

136

MTC

Tekelijina 72

Novi Sad

8248729

101754691

137

NIKA-KOMERC

Svetsavska 5A

Grebenac

8248958

102273353

138

DRVO

Ćirila i Metodija 78

Novi Sad

8249806

101702963

139

3 MAJ

Gavrila Principa 18

Novi Sad

8250758

100737041

140

D I M

BLAGOTE MIĆUNOVIĆA 7

Lovćenac

8268339

101435067

141

EASTPAC & CO

Bože Šarčevića 30

Subotica

8278571

102688475

142

JELISAVAC

VASE RAJČEVIĆA BB

Putinci 

8279195

101241242

143

MIKASSA

Banijska 58

Subotica

8285926

100555448

144

PERISKOP

Vojvođanska 2

Pančevo 

8291080

101864427

145

JERKOVIĆ CO

Vladimira Nazora bb

Ruma

8300372

102129153

146

KOMERCPRODUKT

Žarka Zrenjanina 18/A

Ada 

8309728

100982229

147

ST

Somborska 10

Odžaci 

8348243

101564965

148

GROZDIĆ-ELEKTRIK

Novosadska 497

Temerin 

8355860

101454387

149

OPE-KOMERC

Lenjinova 8

Bački Petrovac 

8378312

101874297

150

MISTRAL

Ćirila i Metodija 194

Novi Sad

8382662

101690587

151

POLET PRESS

Stevana Sremca 13

Novi Sad

8390827

100726049

152

GETEX

Gorana Kovačića 30

Novi Sad

8445648

102101110

153

JUKOLS

Hajduk Stanka 8

Subotica

8464430

100841572

154

AROMATIK

Vojvođanskih brigada 4

Inđija 

8496579

100698685

155

LOMI-TRADE

VASE STAJIĆA 4

Novi Sad

8516103

101646525

156

AUTO INVEST-KOMISION

Maršala Tita 119

Kula

8568448

100262715

157

VOREX

Filipa Kljajića BB

Sombor 

8586756

101837477

158

VENIG

Jo Lajoša 85

Subotica

8600678

101806058

159

STAMENKOVIĆ

Cara Dušana 122a

Zrenjanin

8611696

100654985

160

IBOLYA

Sterijina 48

Subotica

8615896

100961369

161

LUXORY

Ivana Gorana Kovačića 3

Subotica

8623155

100846953

162

AGROUNIVERCOMERC

HORGOŠKI PUT 101

Palić

8627304

100557169

163

METALES

Omladinskog pokreta 10

Novi Sad

8628769

100727191

164

COALA

ĆIRPANOVA 40/L-1

Novi Sad

8642427

100476666

165

PIRAMIDA PANČEVO

Novoseljanski put 125

Pančevo 

8654689

100521890

166

SASTEX & VERGANI

Otmajera Majera bb

Subotica

8667136

100842485

167

RIP-EXPORT

Nikole Tesle 128

Morović 

8674213

102096561

168

PAN EUROPA-ADRIATIC

Rajačićeva 9

Beograd (Zemun)

8674868

100140991

169

CENTAR

Vojvode Putnika 50

Plandište

8684332

101237821

170

KOLOS

Lava Tolstoja 46

Pančevo 

8690375

101061597

171

KONETA

Gogoljeva 15

Novi Sad

8702560

100462931

172

HEMO-MAX

Rumenački put 7

Novi Sad

8704503

100715882

173

ALAN-PROJEKT

LJubomira Štekovića 13 A

Novi Banovci

8705348

101243537

174

DANIV

Pariske Komune 36

Novi Sad

8708789

102842997

175

DALEKA ZEMLJA

Trg cara Jovana Nenada 3/7

Čantavir

8709599

100840514

176

ŽABAC

Miroslava Prodanovića 6

Novi Sad

8715238

100227843

177

WWW.CERAMIX

Dositeja Obradovića 36

Zrenjanin

8715793

100652746

178

LICEM U LICE

Danila Kiša 17A

Novi Sad

8716170

100723874

179

IN BELOTREJD 2009

MARKA OREŠKOVIĆA 10

Sivac

8723699

100583907

180

QUANTUM PLAST

Graničanska 37

Subotica

8724253

100849860

181

ITAL AUTO

Filipa Kljajića 22

Sombor 

8733775

102405411

182

DOBRO DOŠLI

Braće Dronjak 15

Novi Sad

8739072

101696279

183

KLASIK COMERCE

Radišićeva 35

Sombor 

8743061

100016198

184

HMEZAD JEKLO

Železnička bb

Futog

8748179

100447629

185

INTERCOM

VI Istočno Bosanske brigade 62

Sremska Mitrovica

8761159

100589155

186

TA BASKET TOURS

JNA 31

Kovin

8762040

101408943

187

YU INDMONT

HAJDUK VELJKOVA 11A

Novi Sad

8768978

102108146

188

EURO 3

Ustanička 189

Beograd (grad)

8769460

102472029

189

KARSAI PANNONIA

Beogradski put 130

Subotica

8770271

101690030

190

LUMAKA

BLOK 27 BB

Odžaci 

8776377

102614918

191

TC COEX

Jna 16

Banatski Karlovac

8785368

102828088

192

OŠTURRAC GROUP

Loznička 16

Beograd (Vračar)

8802084

103164707

193

MILINOV COMMERCE

JNA 45

Uljma

8806586

103249235

194

SCG KOMPANIJA SUBAŠIĆ

Rumenačka 98

Novi Sad

8812004

103332081

195

TRAPEZ

VESELINA MASLEŠE 42

Novi Sad

8814368

103367303

196

BASIL

SVETOG SAVE 8

Pančevo 

8817758

103462499

197

YU ZHEN

Jurija Gagarina 91/68

Beograd (grad)

8830312

103731012

198

PASSABLE

Jablanička bb

Priština

9166602

103858716

199

KOSMOS VM

Miluna Ivanović 15/23

Ušće

9264370

101136066

200

AJA

Selo Golobok bb

Golobok 

17017381

101384900

201

ITALINŽENJERING

Miodraga Vukotića 2

Barajevo

17062786

101413073

202

ELITE PLUS

Pazovački put bb

Beograd (grad)

17075098

102776387

203

ARMIRAČ

Poenkareova 6

Beograd (Palilula) 

17082159

100038437

204

PSM GROUP

Kumodraška 290

Beograd (Voždovac) 

17090739

102458465

205

MILO-PROMET

Žrtava fašističkog terora 23

Obrenovac

17095528

101209729

206

BEVERLY HILLS

Avalska 18

Paraćin 

17102273

100878638

207

CENTROTRGOVINA

Karađorđeva 123

Valjevo 

17106724

101492287

208

NOVOTERM CVETKOVIĆ

Kneza Mihaila 3

Aranđelovac 

17115782

102159793

209

HUM ŽIŽ

Pilota Ratka Jovanovića 3

Beograd (Rakovica) 

17130234

100174565

210

HELLAS TRADING

Milutina Milankovića 100

Beograd (Novi Beograd) 

17138812

100297276

211

X DIVISION

Industrijska zona bb

Ljig

17148192

101012773

212

TASKOM FARM

Bulevar revolucije 89

Beograd (Zvezdara) 

17154699

100004157

213

QUICK TOMASO PRIOGLIO

Voždovački kružni put 6

Beograd (Voždovac) 

17167316

101848406

214

ARFAM

BULEVAR DESPOTA STEFANA 49/2

Beograd (Stari Grad)

17178750

100061734

215

MEGA METAL

Debarska 25 b

Beograd (Voždovac) 

17179292

101731799

216

ATLANTIDA

Bitoljska 18

Aranđelovac 

17180380

100902640

217

SKY-DRAGON

Pobede 4

Niš

17185519

102591928

218

BTI COMPANY

Požeška 83a lok.1pc.Čukarica

Beograd (Čukarica) 

17193007

100417681

219

VS GRADNJA

Gandijeva 58/IV

Beograd (Novi Beograd) 

17202936

100423270

220

BONESI

Svetozara Markovića 14

Smederevo

17209485

102122228

221

N & F TRADE

Miljka Tošića 31

Kragujevac 

17222473

100562443

222

AKOM

Ratka Pešića 45

Čitluk 

17228587

100319422

223

MADERA BB

Srebrno jezero bb

Veliko Gradište

17228749

101365304

224

SINTEH

Bulevar Vojvode Mišića 37-39

Beograd (Savski Venac) 

17231553

100002774

225

DRAGAN MITROVIĆ I MILENA RANKOV

Dunavska 35

Bačka Palanka

17234536

102406797

226

AMEDITERAN2010

STUDENTSKA 27

Beograd (Novi Beograd) 

17239325

101716245

227

M A R N O

Čarlija Čaplina 44

Beograd (Palilula) 

17246445

102328333

228

TRENDI PROXIMA

GOSPODAR-JEVREMOVA 14

Beograd (Stari Grad)

17252950

100047052

229

VOĆE - PLOD

Radonjica bb

Radonjica

17266373

100540193

230

M-T

Đerdapska bb

Valjevo 

17276654

100068483

231

CODEX 2000

Kalemegdanska 44

Valjevo 

17277294

100073995

232

TRIBALI

Dragoljuba Milenkovića 2/2

Pirot

17286846

100357821

233

TODOROVIĆ TRANS

Prijevor bb

Prijevor

17289942

101118647

234

BRAĆA LUKIĆ PLUS

Velika Župa bb

Prijepolje 

17294229

100808725

235

FRIZER KOMERC

Sinđelićeva 8

Čačak

17295730

100893410

236

AGROJUMI-DAVIDOVIĆI

Branislava Nušića 04

Ivanjica

17296876

100930409

237

NARESH TRADING

Radoja Domanovića 1

Vrčin

17308238

101185884

238

KASUM RADOVAN I ORTAK

Sarajevska 57/4

Beograd (Savski Venac) 

17309650

100183611

239

AGROFARM

Bubanjska dolina 44

Niš

17313061

100668283

240

DABAR-INŽENJERING

Pariske komune 37

Beograd (Novi Beograd) 

17330039

102899282

241

SUN-ŠPED

Dr.Agostina Neta 86

Beograd (Novi Beograd) 

17335146

100426536

242

ŠASS

Kralja Petra I 37

Sjenica 

17343122

100947709

243

PETOVIA AUTO

Orašačka 13

Lazarevac

17354736

102074492

244

INDUMONT

Bare 13

Kragujevac 

17356020

102701677

245

HUA SHI

17. Oktobara 11

Smederevo

17358154

100127315

246

EUROKOM NV

GORNJI KRAJ 5

Dren

17358448

100164065

247

MKM KOSTIĆ

Đunis bb

Ðunis

17359428

100481527

248

BRAMIN

Kej Skopskih žrtava 39

Novi Pazar 

17366742

101784533

249

KRAVIĆ COMPANY

Marka Raba 33

Surčin 

17371444

100128828

250

KIM PRESS

Dušana Puđe 6

Beograd (grad)

17375423

101133033

251

COLORFULLNO1

Trive Vitasovića 18

Beograd (Zemun)

17380877

102252253

252

ZHU-SHE

Jurija Gagarina 89

Beograd (Novi Beograd) 

17400355

102166705

253

VADACOM SYSTEM

Mirka Tomićs 4 a

Beograd (grad)

17403826

102751821

254

HAI MEN

Partizanska 67 A

Beograd (Rakovica) 

17407406

100179260

255

STARCO

Vladimira Tomanovića 41

Beograd (Voždovac) 

17407449

102785888

256

M.D.E. TRADE

Dubrovačka 174

Novi Pazar 

17423223

100769008

257

MARGO

Vojvode Mišića 8

Loznica 

17432265

101196289

258

MIST

Mateje Gupca 34

Leskovac

17447068

102303457

259

KASALICA

Gračac bb

Gračac 

17447599

102168251

260

MINIVA CO

Kumanovska 2a

Beograd (Vračar)

17450409

102463930

261

SVILATO-KOMERC

Braće Jerković 117 g

Beograd (Voždovac) 

17451987

102623638

262

SINGIDUNUM ART

Paunova 49

Beograd (Voždovac) 

17452258

102461811

263

PARTNERI CHEN

Svetog Save 84 a

Pančevo 

17456199

102658558

264

ZORTEX INTERNATIONAL

Braće Krsmanovića 5

Beograd (Savski Venac) 

17458817

102692689

265

NIVA PET CO

Cara Dušana 135

Beograd (Zemun)

17460544

102703775

266

DOLOVAC PETROL

Rifata Burdževića bb

Novi Pazar 

17465155

102538832

267

ATP

OKTOBARSKIH ŽRTAVA 47

Kraljevo

17465872

102333029

268

JAMIK

Pobedina bb

Niš

17470477

102640445

269

DENICCOP

BEOGRADSKA 133

Kraljevo

17470906

102652018

270

BAKIĆ

SPORTSKA 64

Tutin

17472798

102724106

271

MASTER-BIKE

Bulevar oslobođenja bb

Čačak

17473697

102681316

272

ODINS

Vazduhoplovaca bb, lok. 101

Niš

17475096

102709763

273

NAPREDNA STRANKA BEOGRAD

JUG-BOGDANOVA 16

Beograd 33

17480707

102806396

274

BRODARSTVO

Obrenovački put 16

Beograd (Čukarica) 

17483358

102876997

275

NEMANJA SAKIĆ

Veselina Nikolića 49

Kruševac

17504231

102969992

276

SALON MRVICA

Zaplanjska 86

Beograd (Voždovac) 

17513281

103089489

277

BAMBOLA

Svetosavska 245 R

Barajevo

17514083

103092766

278

JANUS

Valterova 171

Prijepolje 

17529692

103145755

279

GALATHEA

MIHAILA AVRAMOVIĆA 14 A

Beograd (Savski Venac) 

17536214

103226282

280

COM-SI

Ohridska 5-C

Beograd (Zemun)

17540408

103294732

281

TELEVIZIJA S

Beogradskog bataljona 57

Beograd (grad)

17545205

103408518

282

NICOM FRIGO

Bubanjski heroji 120

Niš

17549847

103286417

283

METIKOS STEEL

BULEVAR SVETOG CARA KONSTANTINA 42b

Niš

17554972

103369688

284

KOSMAJ PUT

Kosmajski put 340

Koraćica

17567071

103452384

285

R-MERCURI

Prve pruge 37/0

Beograd (grad)

17568442

103479998

286

LIONS LINE COMPANY

Drugovačka 15 A

Beograd (Zvezdara) 

17570285

103534101

287

VELCOM I.T.

Vojvode Stepe 289

Beograd (grad)

17572989

103558083

288

AVALA KAMEN

Trg oslobođenja 2

Žagubica

17578987

103479971

289

MARIPOSA

Dr Zore Ilić Obradović 8/93

Beograd (grad)

17579100

103452325

290

SALKOMERC

Devete brigade 53/27

Niš (grad)

17580264

104659014

291

MIX-PREVOZ

Topličkih heroja bb

Žitorađa

17580582

103553803

292

N & B

ULICA 304 14

Čačak

17584367

103583193

293

MYHOME

Olge Miloševića BB

Smederevska Palanka

17585282

103560305

294

TODOROVIĆ TRANSPORT

Glumač bb

Glumač 

17619071

103639640

295

AGROSTIL

Ibarska bb

Tutin

17619837

103661681

296

ZA MLADENOVAC-ZAJEDNO MLADENOVAC

KRALJA PETRA PRVOG 141

Mladenovac

17708406

105520468

297

ORO ROSSO

Narodnog Fronta bb

Aranđelovac 

20000139

103676850

298

MODUS PRIVILEGIUM

Voljavče bb

Voljavče

20001097

103740517

299

ŠUMICE PROMET

Majke Jugovića 4

Kruševac

20013656

103752231

300

BXB

Ive Lole Ribara 65

Crvenka 

20019271

103860949

301

TEUM PRESS

CARA NIKOLAJA DRUGOG 19

Beograd (Vračar)

20022639

103793529

302

VIRIDIS ART

Školska 5a

Beograd (Čukarica) 

20024739

103831765

303

D&T-DATA 05

CARA DUŠANA 40/19

Šabac

20025077

103813941

304

MICK HOME

Kneza Mutimira 5/1

Beograd (Zvezdara) 

20033339

103835279

305

V.M. RATAR PROIZVODNJA

57. nova 11

Kovačevac

20037105

103894996

306

UNIAGENT

Bratstba i jedinstva 2

Alibunar

20038918

103877647

307

METALIA VRATA

BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 388

Beograd (Zvezdara) 

20039264

103861857

308

TOMAX PRO

Borivoja Stevanovića 4

Beograd (Voždovac) 

20039361

103870497

309

MEDIA SET

Kolarčeva 4/20

Beograd (grad)

20047151

103896408

310

HROMOS KOMERC

Vjekoslava Kovača 1

Beograd (Zvezdara) 

20050217

103937910

311

SMS PETROL

BRANKA SURLE 10

Elemir 

20053046

103948308

312

STEBOLA

Niška 26

Aleksinac

20056550

103953459

313

X-GRANDE 2005

NUŠIĆEVA 19

Valjevo 

20057505

104014099

314

ŠARLI

Železnička 105

Laćarak 

20060484

103961073

315

ČAČANKA

Dr. Dragiše Mišovića 79

Čačak

20066687

103993257

316

MASTER AUTO

Hercegovačka 13a

Beograd (grad)

20068485

104003047

317

INTEXCO

Maksima Gorkog 2

Bečej

20076291

104130787

318

KATRINA

Sarajevska 47

Beograd (Savski Venac) 

20078715

104236632

319

LEONTIN GAJSKI GROUP

Cara Dušana 40

Nova Pazova 

20083557

104062839

320

FORCE FORMA

Francuska 24/VII

Beograd (grad)

20084162

104083043

321

BROCO

Dalmatinska 23

Beograd (Palilula) 

20093188

104106640

322

D&N ŠPED

Trg Cara Jovana Nenada 10/19

Subotica

20095059

104126516

323

RTV ORION-COMM

Južnomoravskih Brigada 156

Leskovac

20095784

104134612

324

ELEKTRO-BREST

Vojvode Stepe 289a

Čačak

20097574

104137447

325

WOOD AKADEMIJA

Cara Dušana 12

Ribare 

20097671

104128270

326

Z.A.Z. COMPANY

Studena bb

Niška Banja 

20099593

104165297

327

NAMEŠTAJ BORIKE

Pocerska bb

Šabac

20103230

104208606

328

ARHITOP DIZAJN

Karađorđeva 56

Bukovac 

20103671

104179270

329

BLUE SHOP

Prva pruga 9 b

Beograd (Zemun)

20107278

104172341

330

AROL

Grabovica --

Ivanjica

20111615

105127311

331

TRILOGI

JARAČKI PUT 10

Sremska Mitrovica

20113464

104212137

332

NEVEN-DIS

Karađorđeva 16

Ljubovija

20114851

104209246

333

FINANCIAL TEAM COMPANY

Pante Tutundžića 32

Beograd (Novi Beograd) 

20115513

104209318

334

STOR-TRANS

Resavska 28

Beograd (grad)

20116706

104211562

335

DAMI 2003

Olge Milošević bb

Smederevska Palanka

20118059

104228168

336

ARHI PRESS

Kraljice Natalije 17

Beograd (Stari Grad)

20119209

104216591

337

LITTLE FOX

Vojvođanska 413 f

Beograd (Novi Beograd) 

20119268

104220805

338

DOMINUS NEKRETNINE

Jevrejska 35

Novi Sad

20119314

104223252

339

PROIZVODNJA-RADOVANOVIĆ

Viljuša bb

Viljuša 

20121548

104275930

340

PERFECT POOLS

Ustanička 189

Beograd (Zvezdara) 

20124636

104242684

341

INTERUNIVET KOMPANI

HERCEGOVAČKA 7

Aranđelovac 

20126108

104329653

342

VIP TRADING

HEROJA PINKIJA 83

Novi Sad

20126353

104249250

343

IMPAK

Dunavska 26

Šabac

20127406

104259876

344

SPECTRA MEDIA GROUP

Natalije Carević 39

Gornji Milanovac

20129212

104249436

345

BEST PARTNER

Jug Bogdana 2

Bačka Palanka

20131110

104269904

346

MARKETING KITCHEN

Patrijarha Gavrila 1/43

Beograd (Vračar)

20132094

104260067

347

ZICER BGD

Prelivačka 88/3

Borča

20134844

104282786

348

LENKA

13 Maj 27

Vrnjačka Banja 

20135069

104333301

349

GLESER-GOLD

BULEVAR SLOBODANA JOVANOVIĆA 15

Novi Sad

20140291

104339809

350

MATICA IZOLACIJE

7. Jula 3

Grocka 

20140836

104346009

351

MĐM EURO-TRADE

Palanačka 22

Zrenjanin

20145293

104573157

352

MASLAČAK - ZDRAVA HRANA

Gospodar Jevremova 48 a

Beograd (Stari Grad)

20147024

104321108

353

FENIKS PLAST 06

Jablanička 5

Doljevac

20150025

104418105

354

TABU PLAST

JNA 21

Uljma

20161850

104416724

355

FUTRO ICB

Cvijićeva 47

Beograd (Palilula) 

20165057

104485383

356

GAŠI-GONI COMPANY

Gaš bb

Bujanovac

20171235

104470762

357

DEKOR +

SAVE TEKELIJE 56

Kikinda 

20172126

104494543

358

MEGAPROTEIN

ROVINJSKA 14

Zrenjanin

20175567

104500815

359

QUICK INTERNET

BULEVAR DESPOTA STEFANA 62

Beograd (Palilula) 

20176440

104571604

360

IMPULS SYSTEM

Gimnazijska 6

Loznica 

20177535

104501248

361

LIGHT AUTO

Donjovrežinska 23

Niš

20177608

104531203

362

OVERTIME 2006

VOJVODE STEPE 61

Čačak

20177799

104506244

363

EURO S I S COMPANY

Lazara Mamuzića 16

Beograd (Zemun)

20184086

104540154

364

20. JANUAR

Lisa bb

Ivanjica

20184485

104545280

365

VESTINGINVEST

Partizanska 47 d.

Beograd (Zvezdara) 

20185309

104535503

366

GREEN NATURAL FOOD GROUP

GANDIJEVA 148a, lok 51

Beograd (Novi Beograd) 

20187018

104543520

367

DATINI

Dalmatinska 92

Šabac

20189967

104570530

368

DIS PARTNER

Nemanjina 2

Kikinda 

20191392

104565916

369

ROMB PROM

Husinskih rudara 31a.

Beograd (grad)

20191848

104567745

370

ANĐELO KOLAČI

Stevana Tikvickog 9

Subotica

20197013

104603729

371

PAKOM CORPORATION

Karađorđeva 5

Loznica 

20199695

104616209

372

KAT-TRADE

Batinska 1/3

Sombor 

20203781

104640861

373

SPIKK INVESTMENT

OSONICA bb

Osonica 

20206284

104650783

374

SHAMO COLOR MIX

Oslobođenja IV deo 4

Beograd (grad)

20210729

104662745

375

MLADICA FISH

Vase Stajića 22b

Novi Sad

20212861

104672361

376

INTERĐERO

Miokovci bb

Čačak

20214163

104695593

377

MARKET GRADINA

Milana Ilića 53

Inđija 

20214791

104683160

378

I.T.E.

Knez Mihajlova 2/6

Beograd (grad)

20220619

104715535

379

JOKS

Luke Spaojevića 5 a / 8

Beograd (grad)

20220929

104706778

380

KRUNA - FM MARJANOVIĆ

Hadži Mustafina 27

Beograd (grad)

20224533

104731892

381

AKVAGRADNJA

Prvomajska bb

Sevojno 

20228334

104744634

382

BUDA COMPANY

Jurija Gagarina 91, lok. 107

Beograd (grad)

20230894

104759525

383

JOVANOVIĆ TRADE ND

Luja Adamića 34

Beograd (Novi Beograd) 

20231670

105025730

384

SKY CHANNEL

dr. Jovanovića 18

Raška

20232510

104766641

385

SMART INTERBANK SERVICES

Čika LJubina 8

Beograd (grad)

20233290

104761008

386

BOOMBASTIC

Cara Dušana 128 a

Pančevo 

20233559

104769631

387

ERANOVA

Terzije 47

Užice

20234229

104784449

388

DRACO FERENC

Jožef Atile 24

Bačko Petrovo Selo 

20240083

104786813

389

VET.EKO-FARM

Kosovska 29

Vlasotince 

20241195

104803245

390

PEVEC PC 101

DR AGOSTINA NETA 30

Beograd (Novi Beograd) 

20241896

104844775

391

WIN TRI

Srpskih Vladara 90/4

Pirot

20243104

104808618

392

KBB-STARS

Vase Pelagića 54

Beograd (grad)

20243309

104801250

393

ITALVISION

Miljakovački vinogradi 17B

Beograd (Rakovica) 

20244895

104840600

394

PET-LIKA

CARA DUŠANA 129

Nova Pazova 

20245174

104805259

395

CENTURIO

Bara Venecija 24

Beograd (grad)

20245883

104801436

396

DIVNO PECIVO

Ignjata Stanimirovića 2a

Beograd (grad)

20246723

104800685

397

AGRECO

TRG VOJVOĐANSKIH BRIGADA bb lokal br.5

Sremska Mitrovica

20249595

104837487

398

SPITI

DUNAVSKI KEJ 9

Beograd (Stari Grad)

20250771

104833090

399

TANIT

Savski trg 9/4

Beograd (grad)

20250984

104827321

400

BIOFIT

Janka Katića 16/14

Mladenovac (varoš) 

20251654

104843250

401

TOP FASHION

Borska 68 e

Beograd (grad)

20252235

104838877

402

VITAL PELLETS

Branka Perića 10

Negotin 

20253134

105418680

403

LASTAR-PRODUKT DM

Carice Milice 2

Lipolist

20253428

104853053

404

SPLENDID INTERNACIONAL COMPANY

Dobrodolska 163

Pirot

20257687

104879852

405

OKTAGON NM

Braće Srnića 29/3

Beograd (grad)

20257695

104883450

406

CESTA-PROM

Lunovo selo /

Užice

20258748

104894833

407

VARDARSTEF 2007

Kraljevačka 8

Vrnjačka Banja 

20260211

104910106

408

BOMES

Karađorđeva 61

Bošnjace

20260998

104882161

409

SPOTLIGHT ENTERTAINMENT

VLADIMIRA ROLOVIĆA 7

Inđija 

20264748

104893986

410

VISIR

Ulica 600 27/2

Čačak

20269413

104916806

411

EUROTIM PLUS

Trg Đorđa Stanojevića 84

Negotin 

20269421

104916236

412

ELZET OKOV

Temerinski put 8

Novi Sad

20270063

104941949

413

VALLETTA-TRADE

Kneza Miloša 114/b

Vrnjačka Banja 

20270276

104956493

414

ALUCOM-JADRAN

Bulevar Nikole Tesle bb

Niš (grad)

20272198

104918908

415

STAN SREDIĆ

Trg Srpskih dobrovoljaca 28

Kikinda 

20274816

104980175

416

CITY DEVELOPMENT

Stanoja Glavaša 33

Beograd (grad)

20275197

104944481

417

KUP GROUP

VIŠNJIČKA 129

Beograd (Palilula) 

20275294

105867545

418

VITA-FOOD

LIČKA 8

Niška Banja 

20278820

104953714

419

FAST RADIO

Prijezdina 4

Niš (grad)

20281588

104958010

420

D.M.L.EUROMATE

/ /

Stančići

20282487

104973308

421

AII - PRODUKT - I

Karađorđeva bb

Vranovo 

20282932

104970539

422

LONDON KOMERC

Ive Lole Ribara 23

Samoš

20284242

104981436

423

NOVO ZELENILO

Hornwerk 22

Petrovaradin

20287080

105001317

424

AL AND BE

Prvomajska bb

Varvarin

20288167

105011396

425

FAST TRANSPORT

Grobljanska 25

Ruma

20290366

105003626

426

REPEDŽIĆ

/ /

Rudna Glava 

20291630

105021974

427

AGROSIROVINA

Šumadijska 24

Srbobran

20294639

105269594

428

VRANIĆ-ENTERIJER

Glavna ulica 61

Bečej

20295902

105027163

429

BORKIN

CARA DUŠANA 27

Miloševac

20299738

105048564

430

WISTA COMPANY

Maršala Tita 44

Vrbas

20299827

105041288

431

INTER CITY LINES

Dimitrija Tucovića 1

Beograd (Zvezdara) 

20301988

105039598

432

QUEEN GALLERY

Karađorđeva 135

Valjevo 

20302852

105055651

433

S.I.L.B. CORPORATION

Bulevar Mihaila Pupina 3/74

Beograd (Novi Beograd) 

20304049

105671831

434

FIVE & CO

Borska 18

Niš

20305827

105070388

435

ALUPLAST INŽENJERING BOR

Nade Dimić bb

Bor 

20306033

105078796

436

AUTO CENTAR VIDIKOVAC

BRAĆE KOVAČ 67

Beograd (Voždovac) 

20307196

105142587

437

A&N MAKSIMOVIĆ

Svetozara Markovića 69

Kać 

20307935

105075647

438

DROP

Mišarska 22

Kruševac

20307951

105130957

439

BALANS-ERC

Patrijarha Joanikija 19b

Beograd (Rakovica) 

20309580

105083203

440

SMART TECHNOLOGIES

Vajara Živojina Lukića 3

Beograd (grad)

20310073

105085920

441

SMILJANIĆ TRADE

Marije Mage Magazinović 9/2

Užice

20310545

105111731

442

XANADU

Luke Vojvodić 71b/1

Beograd (grad)

20312831

105095763

443

BRALEX COMPANY

Kusadak bb

Kusadak 

20313714

105099662

444

YI JIAN WANG

BRAĆE JERKOVIĆA 201 V

Beograd (Voždovac) 

20316365

105110804

445

PLASTENICI

Filipa Pribakovića bb

Jošanička Banja

20316616

105119016

446

PERUTNINA

Vuka Karadžića 5

Požega 

20319704

105122797

447

NIK-FERMENT

Dunavska 76

Begeč

20321709

105668581

448

KIP COMPANY

Radoja Dakića 51-II/47

Niš

20321865

105130810

449

MANIPA BAG

Ivana Boldižara 153

Novi Sad

20324457

105140413

450

KEDAR-CONTACT

Fruškogorska 41

Novi Sad

20325194

105179130

451

A&SDOOR

Dimitrija Tucovića 55 A

Pančevo 

20327090

105150941

452

MENG XIAN

Jurija Gagarina 87/198

Beograd (Novi Beograd) 

20327154

105223215

453

RILECOM

Put za prosek bb

Malča

20327782

105156498

454

DUGA INVEST

Todora Toze Jovanovića 17

Novi Sad

20329475

106388127

455

ČORBA KAFE

Braće Krsmanović 3

Beograd (grad)

20331038

105521151

456

MIRAZ

Karađorđeva 2

Vučje

20331470

105200540

457

JAL-GTI

Braće Dirak bb

Jagodina

20332379

105231709

458

KUPA INTERNATIONAL

Kozjačka 4b

Beograd (Savski Venac) 

20334266

105255554

459

DRVO KONTINENTAL

Branka Radičevića 10a

Opovo

20338636

105204456

460

GALOMIX

RATOMIRA VASILJEVIĆA 18

Valjevo 

20339578

105243326

461

PERFEKTA PLUS

Makenzijeva bb

Beograd (grad)

20341041

105209127

462

BLUE DIAMOND

Čumićevo sokače lokal 95a

Beograd (Stari Grad)

20342056

105219116

463

S COLLECTION COMPANY

Kralja Milana 30a

Obrenovac

20344318

105236414

464

ZIS STRAŽILOVAC

BRANIMIRA ĆOSIĆA 13

Novi Sad

20344954

105235948

465

EXTREME MODING

Dr Svetislava Kasapinovića 19

Novi Sad

20345519

105263329

466

PREDRAG VANJA KOMERC

Pijaca Dušanovac Lokal br. 43

Beograd (Voždovac) 

20345683

105249781

467

DREAM CAR

DUBROVAČKA 22

Beograd (Stari Grad)

20346833

105252218

468

KVADRATURA

Bulevar oslobođenja 401/o

Beograd (Voždovac) 

20348119

105259033

469

STARI LOVAC

Svetog Dimitrija 33

Sremska Mitrovica

20348461

105252912

470

TTS COMPANY

Jurija Gagarina, T.c. Piramida III sprat, likal 2b

Beograd (Novi Beograd) 

20348496

105439021

471

RAD STEEL

ĐURĐEVSKA 25

Golubinci

20351357

105321951

472

MILMED-HANI

Bunjevačka 47

Bajmok 

20352043

105283092

473

APOLON 3 MG

Lasla Gala 15

Novi Sad

20352744

105286200

474

DJUJIĆ

LJube Davidovića 4

Beograd (Zvezdara) 

20355310

105306324

475

ALLIANCE RENT A CAR

DŽordža Vašingtona 12

Beograd (grad)

20355620

105315403

476

IMPERIAL WINE

Pazovački put bb

Beograd (Zemun)

20355654

105320313

477

NINA SUPER

Rade Končara 98

Beograd (Zemun)

20356120

105315647

478

VOJVONET

Braće Benc 33

Bačko Gradište 

20357967

105364542

479

METAL-LINE

Svetozara Miletića 10

Novi Bečej 

20358629

105355515

480

DEBRECINER

Đure Đakovića 9

Subotica

20359773

105393746

481

MBN-TRIKOM

Vladike Ćirića 37

Novi Sad

20360941

105371452

482

NENAD STANKOVIĆ COMPANY

Svetosavska 28

Barajevo

20361417

105458564

483

UNIS INVEST

Partizanska 56

Sakule 

20362243

105353255

484

MORAVSKI ALASI

Kneza Miloša 66/1

Čačak

20363029

105404035

485

ČIKA LJUBA

Pružatovačka 102

Pružatovac 

20365102

105364093

486

INSOLITO

Korzo 10/b

Subotica

20365242

105374123

487

AGRO MEDICA

/ /

Izvor

20365617

105420826

488

M CENTAR GLOBE

Bulevar umetnosti 4

Beograd (Novi Beograd) 

20367873

105442994

489

NEMIL-COM

POLGAR ANDRAŠA 40/C

Novi Sad

20368250

105381663

490

MARICKI

Vojvode Stepe 23

Hrtkovci

20370637

105388896

491

SEKUNDAR SIROVINA - KRLAN

Dragutina Obradovića 4

Osipaonica 

20373903

105408305

492

OTTO-MOBILE

Cara Dušana 65

Trstenik

20374420

105402427

493

15-PETNAESTICA

Velizara Kosanovića 5

Beograd (grad)

20374926

105408047

494

AGRO PERLEZ

Svetosavska 24

Perlez 

20376902

105412264

495

KOFER TRAVEL

Dr. Ivana Ribara 55/35

Beograd (Novi Beograd) 

20380519

105417496

496

TAMY

Ismeta Mujazinovića 31

Beograd (Novi Beograd) 

20381574

105426809

497

TAMENA TRADING

12. februar bb

Niš (grad)

20383208

105443526

498

KAPETANOVIĆ TRANSPORT

Gornjomilanovačka 34

Kragujevac 

20383500

105434884

499

BUSINESS ASPECT

Somborska 43/37

Niš (grad)

20383712

105440038

500

MAKOTO

Nićifora Ninkovića 17

Beograd (grad)

20383879

105440513

501

FEID

Kej Skopiskih žrtava 111

Novi Pazar 

20385740

105450695

502

BANAT MEDIA

Koče Kolarova 29

Zrenjanin

20386789

105453929

503

GAZIBARIĆ

Olge Jovičić 27

Beograd (Palilula) 

20389427

105462920

504

AS TRADE SYSTEM

Radoja Domanovića 27

Kragujevac 

20389656

105490612

505

IGOR COMPANY

Ive Andrića 7

Vinča

20389907

105455248

506

EUROTEXTIL NO 1

29. novembar 3

Ravno Selo 

20391294

105544353

507

LEGAT NEKRETNINE

Milete Ćurčića 8/6

Čačak

20393475

105520095

508

SOF-COM

Ismeta Mujezinovića 20/20

Beograd (Novi Beograd) 

20395559

105473864

509

DEŠILOVO

/ /

Dešilovo

20396563

105505197

510

KONSALTING I GRADNJA 2000

Prote Smiljanića 58/2

Šabac

20399392

105527826

511

BOSS - PLAST

Bul. Cara Konstantina 82 - 84

Niš (grad)

20402741

105520757

512

GRAĐANSKI LIST

Dunavska 26

Novi Sad

20404027

105694794

513

TEAM KOŠAVA

Braće Jerković 48/32

Beograd (Voždovac) 

20404728

105519021

514

BELI KNAP

Zdravka Čelara 33

Kaluđerica 

20404795

105527125

515

DT UNLIMITED LOGISTIC

/ bb

Konjevići

20405074

105537240

516

COPODI FRUIT

Bošnjace bb

Bošnjace

20410302

105562716

517

NIP-COMPANY

Igora Nikića 29

Raška

20410655

105559443

518

VIZIONAR M&M

Bakal Milosava bb

Loznica 

20410795

105556951

519

TEHNO AUTO SISTEM

Milana Kemiveša 15

Rača

20410868

105559849

520

MAKOPAK

Prvomajska 76

Dubona 

20412828

105562183

521

GITRONS

Rumenački put 105

Novi Sad

20418630

105632345

522

INTERPASSAGE

Hilandarska 22

Beograd (Stari Grad)

20420251

105586889

523

PANON TIM

Maksima Gorkog 26

Novi Sad

20422599

105615336

524

VM-PAMPERO TRANSPORT

Vinogradarska 76

Subotica

20422912

105614995

525

AGROSIS

Gajeva 2

Sremska Mitrovica

20426179

105669599

526

PLANET RSV

Slavka Petkovića 1

Bajina Bašta

20426764

105670533

527

ELENIKA INTERNATIONAL

/ /

Prilike 

20429950

105674768

528

MSB METALLSYSTEMBAU

Majšanski put 318/A

Subotica

20430150

105648938

529

ALEJANDRO

Nikole Skobaljića 11/80

Leskovac

20430842

105831448

530

NAŠ OPSTANAK

Bulevar oslobođenja 17

Beograd (Voždovac) 

20434015

105669488

531

R.V.NAILRINGS-DESIGN

KARAĐORĐEVA 59/I/3

Šabac

20436549

105703117

532

TAJMING DUO

Ulica 420 11

Čačak

20437570

105695053

533

SVET AVR INTERNATIONAL

VLADIMIRA GAĆINOVIĆA 2

Beograd (Savski Venac) 

20437871

105686655

534

DISTRIBUCIJA TEHNIČKIH GASOVA

DRVARSKA 50

Subotica

20440643

105691417

535

CENTARPROM COLOR

Lenjinova 14

Bačka Topola

20442336

105722521

536

DOORMAN

Hajduk Stanka 3

Smederevo

20442450

105704917

537

KONSTEL

Dušana Vukasovića 61

Beograd (Novi Beograd) 

20443642

105740323

538

VULECO

Ulica 3 10

Čačak

20446447

105738311

539

ALEGORIJA

Vidovdanska 93/11

Priština

20449241

105729746

540

ALMIST

RADNIH AKCIJA 55

Beograd (Čukarica) 

20452439

105763888

541

AS TEH INŽENJERING

Dimitrija Milovanova 10

Novi Sad

20454237

105753030

542

GLOBAL ELEKTRIK I KOMUNIKACIJE

JNA 55

Jasika 

20455357

105802896

543

EMPIRIA ŠPED

Pristanišna 1

Senta

20456680

105767246

544

LUXURY TRAVEL

Dobrice Bakovića 13

Prijepolje 

20456825

105770258

545

ISEA KONTROL

Bulevar revolucije 150

Grocka 

20459956

105800304

546

ANĐELA CORP

Đakovačka 3

Beograd (Zvezdara) 

20460172

105790068

547

FORMA FRUIT

PARTIZANSKE VODE 6/18

Beograd (Čukarica) 

20461608

105868739

548

AMULET SIMBEL

Moše Pijade 23-7

Bor 

20464658

105841281

549

AKASA-RR

Zidarska 5

Beograd (Zvezdara) 

20468564

105816256

550

BABILLON GROUP

Skadarska 15

Beograd (Stari Grad)

20468980

105823114

551

BRP-CENTAR

Brzeće bb

Brzeće 

20469358

105817415

552

FBT SISTEM

KARAĐORĐEVA 8

Valjevo 

20472634

105864012

553

PROFESIONAL

/ /

Kobilje 

20474092

105849712

554

DDB RENT

Prva pruga 19/34

Beograd (Zemun)

20475617

105849202

555

AGRO-BIO-HRANA

Bulevar oslobođenja 68/167

Novi Sad

20476699

105871655

556

COSECO

Braće Nedića 19

Beograd (Vračar)

20478730

105860829

557

ALMANI

JUŽNOMORAVSKIH BRIGADA 147

Leskovac

20480807

105910913

558

EST PRO

II Zage Malivuk 12d

Beograd (Palilula) 

20483075

106040014

559

AGRO TOTAL

- -

Viševac 

20483768

105894175

560

GT-GETEBORG-TRANS

Hajduk Veljkova 3

Guncati 

20493054

105931600

561

TELEVOICE

Sarajevska 69-73

Beograd (Savski Venac) 

20495502

105942900

562

EKO-KLIMA-SRB

Odžački put bb

Ratkovo 

20495847

106001680

563

TICKETWEB SERBIA

Kneza Višeslava 88

Beograd (Čukarica) 

20496479

105954115

564

NENAD S-PLUS

POPOVAC /

Popovac 

20501995

105988123

565

VEGA DE VIA LOGOS

CARA LAZARA 17

Čurug

20503327

105968773

566

MASTER TIM INŽENJERING-NS

Temerinska 95

Novi Sad

20504196

106040006

567

NAVIGACIJA - NORMALE

Vojvode Milenka 40

Beograd (Savski Venac) 

20506466

105986775

568

SAHUM

Limska bb

Priboj 

20506776

105987403

569

CMM LIFE NS

Kraljevića Marka 13

Novi Sad

20512202

106007434

570

KLASIK JUNIOR

Banijska 34

Subotica

20513179

106022675

571

IPIN

Spasovdanska 8/3

Beograd (Čukarica) 

20516267

106031240

572

SWISS FARMACIJA

Jove Ilića 16

Beograd (Voždovac) 

20521384

106028527

573

FURNIR Z&B

Bulevar Arsenija Čarnojevića 126/I/26

Beograd (Novi Beograd) 

20522372

106045376

574

ORGON

Petrinjska 4/9

Subotica

20526335

106062272

575

COP NS

Tolstojeva 47A

Novi Sad

20528770

106066991

576

MESARA VLAJKOVIĆ

Vuka Karadžića 96

Obrenovac

20529016

106068487

577

SIBERIJA

Vase Pelajića 95

Bor 

20534524

106106092

578

SOKO-DB 2009

/ bb

Štulac 

20534834

106120782

579

BIRMANAC

TAKOVSKA 45/1

Beograd (Stari Grad)

20540834

106134481

580

INSPIRADO

BELE NJIVE 5

Novi Sad

20543833

106153940

581

MIRISI ZLATIBORA

ŽELEZNIČKA 8

Kovin

20547669

106171160

582

IMPEX TRGOVINA

BULEVAR DVANAESTI FEBRUAR bb

Niš

20549050

106177473

583

GOLDEN BOSS

HERCEGOVAČKA 99

Novi Pazar 

20551658

106187161

584

UZOR IMPORT-M&V

VOJVOĐANSKA 24

Inđija 

20554533

106204779

585

SIM TEXTIL

SPOMEN PARK 63

Čačak

20555718

106210195

586

RESCO

MILENKA VESNIĆA 4

Beograd (Savski Venac) 

20556706

106213634

587

TRGOVINA MARIĆ

PUT ZA MARIĆA KRAJ 49

Ripanj 

20565250

106259119

588

FESTUM

KARAĐORĐEV TRG 38f

Beograd (Zemun)

20571756

106291390

589

TAPETARIA

BULEVAR OSLOBOĐENJA 178

Beograd (Voždovac) 

20573040

106296213

590

METAL JUG PROFIL

NASELJE MILKA PROTIĆ ULICA PRVA bb

Niš

20574747

106305662

591

PERA

MATIJE VUKOVIĆA 4a

Beograd (Novi Beograd) 

20579200

106330759

592

TERMO-PET

INDUSTRIJSKA 2

Merošina

20580801

106338126

593

PUT INŽENJERING-ABK

KNJAŽEVAČKA bb

Niš

20582979

106348943

594

RAŠOLINY

HEROJA PINKIJA 101

Vršac

20583177

106351408

595

RUČNOV TRADE

KNJAZA MILOŠA 63

Ruma

20584718

106359584

596

SPIN CITY GAMING

BULEVAR OSLOBOĐENJA 20

Beograd (Savski Venac) 

20584734

106359568

597

BALKALOT

MAKSIMA GORKOG 8/b

Novi Sad

20586443

106367398

598

SATURN-NAMEŠTAJ

BULEVAR DESPOTA STEFANA 115

Beograd (Palilula) 

20588349

106376272

599

RONIJAN

PAUNOVA 24

Beograd (Voždovac) 

20588772

106379062

600

METAL RADOVIĆ

POPUČKE BB

Popučke 

20589116

106380702

601

AJDARPAŠIĆ KOMPANI

PALIH BORACA 57

Novi Pazar 

20589868

106384035

602

ISKAR

PRVOMAJSKA 116e

Beograd (Zemun)

20590017

106383903

603

ANDRA COMPANY

ŠARGANSKA 20/a

Užice

20590092

106385562

604

CROSS LANDMARK

BULEVAR OSLOBOĐENJA 30

Novi Sad

20590858

106387020

605

PETMAX GRADNJA

MILOJA ZAKIĆA 8/17

Beograd (Čukarica) 

20592052

106392859

606

CORASSON

ALEKSANDRA BELIĆA 14/1

Beograd (Zvezdara) 

20592559

106398307

Napomena:

* Naziv, mesto i adresa pravnog lica su podaci Agencije za privredne registre ili Republičkog zavoda za statistiku odnosno banaka za pravna lica koja nisu registrovana kod Agencije.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 5.1.2012.