Aktuelne vesti na dan 05. decembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 31/15-30. novembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 33/15-30. novembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 7-8/ novembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 7-8. novembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 91 OD 02.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

LISTA O DOPUNI LISTE LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE I PRODAJE TRAKTORA I PRIKLJUČNIH MAŠINA ZA TRAKTORE U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

PRAVILNIK O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA RASPODELU TRANSFERA SOLIDARNOSTI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

UREDBA O IZMENI UREDBE O RASPODELI I KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA GENETSKO UNAPREĐENJE STOČARSTVA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

UREDBA O USTANOVLJAVANJU LOVNIH PODRUČJA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

ISPRAVKA PRAVILNIKA O OBAVEZAMA OPERATORA USLUGA SA DODATOM VREDNOŠĆU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U VEZI SA PRIPADNICIMA LGBT POPULACIJE

Homoseksualizam i krivično pravo

Zabrana diskriminacije vezana za statusne stvari LGBT osoba

Pravo na slobodu okupljanja pripadnika LGBT populacije

Obavljanje vojne službe i LGBT osobe

Zaključak

 • OBAVEZA POSEDOVANJA SEFA I ČUVANJA STVARI I DOKUMENTACIJE
 • CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.12.2011. GODINE: • Prema Rešenju Ministarstva rada i socijalne politike, br. 338-00-00017/2011-09 od 30.11.2011. godine •
 • KO JE U OBAVEZI DA SASTAVI FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ORGANIZACIJA SINDIKATA U JAVNOM SEKTORU

Propisi koje primenjuju sindikati i njihovi poslodavci - javni sektor

Izvođenje zaključaka, na osnovu propisanih obaveza i preporuka računovođama

Pismo organizacije sindikata i mišljenja Ministarstva finansija

 • PROBLEMI KOD ISPLATE JUBILARNIH NAGRADA ZA 2009, 2010. I 2011. GODINU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Dodatne instrukcije i problemi povodom isplate jubilarnih nagrada

 • KRETANJE INDEKSA AKCIJA BEOGRADSKE BERZE - DECEMBAR 2011. GODINE

Opšti indeks akcija Beogradske berze - BELEXline

Indeks BELEX15

Indeks BELEXsentiment

Indikatori učešća stranih investitora u prometu na Beogradskoj berzi

 

 • POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2011. GODINU: • Specifičnosti popisa kod preduzetnika koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva •

Obveznici popisa imovine i obaveza za 2011. godinu u odnosu na knjigovodstvene evidencije koje vode

Predmet popisa po oblicima imovine i obaveza

Popis osnovnih sredstava i sitnog inventara

Popis repromaterijala

Popis robe

Popis potraživanja i obaveza

 

 • RAČUNOVODSTVENI ASPEKT POSLOVNIH PROMENA NASTALIH U 2011. GODINI PO KOJIMA SE PDV PLAĆA U 2012. GODINI

Evidentiranje primljenih i datih avansa u 2011. godini po kojima se PDV plaća u 2012. godini

Evidentiranje građevinskih situacija koje se odnose na 2011. godinu a obaveza za PDV nastaje u 2012. godini

Evidentiranje računa koji se odnose na 2011. godinu a pravo na prethodni PDV se ostvaruje u 2012. godini

Evidentiranje naknadno odobrenog (super) rabata kupcima na promet izvršen u 2011. godini

 

 • OBAVEZA IZVEŠTAVANJA PO SPOLJNOTRGOVINSKOM PROMETU ZA OBAVEZU KOJA NIJE IZMIRENA U ROKU DUŽEM OD GODINU DANA, NA PROPISANOM OBRASCU O-1
ODRŽANA 70. SEDNICA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA

Nacionalni prosvetni savet, na svojoj 70. sednici, održanoj 29. novembra 2011.godine, imao je na dnevnom redu sledeće tačke:

1. Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji
2. Inovirani programi za jezike nacionalnih manjina za srednje škole
3. Program za poljski kao drugi strani jezik
4. Udžbenici

Pod 1. Predsednica je ukratko informisala članove Saveta o aktivnostima vezanim za izradu Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji. Ona je po funkciji član Saveta projekta za izradu Strategije. Pored nje, članovi saveta su rukovodioci projekta prof. dr Vlasta Matejić i prof. dr Ivan Ivić, Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović, državni sekretari Tinde Kovač-Cerović i Radivoje Mitrović, i predsednici Saveta za srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih Vida Džagić, Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Srđan Stanković i Saveta za nauku Vera Dondur. Savet projekta podržao je predloženu dinamiku izrade Strategije. Planirano je da polovinom decembra saveti dobiju predlog Strategije, a da od polovine januara počne javna rasprava. Konačan tekst Strategije trebalo bi da bude spreman za usvajanje do kraja marta 2012. godine.

Za pripremu predloga delova strategije formirane su radne grupe, prema postojećim nivoima obrazovnog sistema u Srbiji. Članovi NPS su informisani o nekim rešenjima predviđenim sadašnjim radnim tekstom Strategije, koji je sveobuhvatan i koncizan, ali bi još trebalo usaglasiti formu tekstova po oblastima. Osnov za izradu delova strategije koji se odnose na predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kao i osnovno i opšte srednje i umetničko obrazovanje i vaspitanje je dokument Pravci razvoja i unapređenja sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je NPS usvojio početkom ove godine. Po mišljenju predsednice neke predloge, naznačene i u pomenutom dokumentu, u Strategiji bi trebalo precizirati. Ona je ukazala i na neke bitne predloge koji se tiču ostalih nivoa obrazovanja, a koji nisu u nadležnosti NPS.

Pod 2. S obzirom da su na prethodnim sednicama NPS usvojeni inovirani programi za gimnazije i srednje stručne škole, potrebno je razmotriti usvajanje predloga inoviranih programa za maternje jezike nacionalnih manjina za gimnazije i srednje stručne škole, koje su predložili odgovarajući nacionalni saveti.

U diskusiji je konstatovano da u predlozima inoviranih programa i za gimnaziju i za srednje stručne škole za maternje jezike albanski i hrvatski ima značajnih propusta, dok je program maternjeg jezika za 1. razred gimnazije za bugarsku nacionalnu manjinu podržan uz jednu korekciju. Primećeno je da ima i dosta tehničkih grešaka i grešaka u prevodu, te se sugeriše predlagačima da se one otklone. Sa prihvaćenim primedbama

Nacionalni prosvetni savet jednoglasno je usvojio inovirane nastavne programe za gimnaziju za maternje jezike bugarski, mađarski, rumunski, rusinski i slovački.

Nacionalni prosvetni savet jednoglasno je usvojio inovirane nastavne programe za srednje stručne škole za maternje jezike bugarski, mađarski, rumunski i slovački.

Ovi programi važe za školsku 2011/12. godinu i školsku 2012/13. godinu.

Nacionalni prosvetni savet nije usvojio inovirane nastavne programe za gimnaziju i za srednje stručne škole za maternje jezike albanski i hrvatski.

Pod 3. Predstavnica Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja je predočila članovima NPS kako je došlo do inicijative da se poljski jezik uvrsti kao drugi strani jezik u naš obrazovni sistem. Članovi Saveta su podržali mišljenje predstavnice Društva za strane jezike Srbije u NPS da nema potrebe za uvođenjem ovog predmeta kao drugog stranog jezika, mada je izražena dilema da li je u nadležnosti NPS da odlučuje o svrsishodnosti ovog predloga, koga je regularnim putem uputilo na razmatranje Savetu Ministarstvo obrazovanja i nauke. Iako nije bilo primedbi na program predmeta

Nacionalni prosvetni savet nije usvojio program za predmet Poljski kao drugi strani jezik.

Pod 4. Nacionalni prosvetni savet jednoglasno je podržao 4 udžbenika i predlaže ministru da ih odobri.

Izvor: Vebsajt Nacionalnog prosvetnog saveta, 2.12.2011.

POTPISANI UGOVORI SA PREDSTAVNICIMA LOKALNIH SAMOUPRAVA U VOJVODINI PO KONKURSIMA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA POLJOPRIVREDU

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Daniel Petrović potpisao je danas ugovore sa predstavnicima opština, gradova i mesnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine, koje su aplicirali za raspodelu sredstava po konkursu za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta i uređenje atarskih puteva. Potpisan je 241 ugovor u ukupnoj vrednosti od 545 miliona dinara. Pored toga, potpisano je i 69 ugovora iz oblasti vodosnabdevanja i izrade investicione tehničke dokumentacije, u ukupnom iznosu od 283 miliona dinara.

Obraćajući se korisnicima ovih sredstava, Daniel Petrović je rekao da Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, već tradicionalno sprovodi programe, za koje iz godine u godinu interesovanje postaje sve veće.

- Radi se o merama koje se odnose na projektovanje kanalizacije, na program vodosnabdevanja, program odvodnjavanja koji obuhvata uređenje i čišćenje kanalske mreže, te program uređenja atarskih puteva - rekao je Petrović.

Za sredstva namenjena uređenju atarskih puteva, konkurisao je i najveći broj korisnika. Od 464 naseljena mesta u Vojvodini, 412 naseljenih mesta su seoskog tipa i od njih prijavljeno je 397 projekata. U 2011. godini za uređenje atarskih puteva Sekretarijat je izdvojio 250 miliona dinara, a danas su potpisani ugovori sa 125 korisnika.

Prema Petrovićevim rečima, programi odvodnjavanja su izuzetno važni za Pokrajinu, jer više od 50 odsto svih obradivih površina u Vojvodini nalazi se ispod nivoa reka. - Ove godine smo kroz program opredelili 295 miliona dinara za ovu meru, koje će mesne zajednice koje su korisnici para upotrebiti za svoje prioritete. Prijavljeno je 289 projekata za odvodnjavanje, što je mnogo više nego, recimo, 2008. godine, kada je bilo prijavljeno 45 projekata. Mimo ovih sredstava, po programu koji imamo sa "Vodama Vojvodine", opredeljeno je za ovu meru više od 1,5 milijardi dinara.

- Za programe vodosnabdevanja, ove godine, Sekretarijat će podeliti 246,7 miliona dinara za 52 projekta. I na ovaj konkurs se svake godine prijavljuje sve više i više zainteresovanih korisnika, rekao je Petrović.

Sredstva su namenjena za dobijanje što kvalitetnije prijaće vode: za budšenje bunara, za zamenu dotrajalih glavnih cevi dovodnika, spajanje linijskih mreža i pretvaranje u prstenaste, zamenu crpnih agregata, ugradnju vodomera, za zamenu hlorinatora drugim delovima opreme najnovije tehnologije i drugo.

- Podržaćemo 17 projekata sa 37 miliona dinara za izradu projektne dokumentacije komunalnog vodosnabdevanja, rekao je Petrović.

Jedna od mera Sekretarijata odnosi se na mrežu atmosferske i fekalne kanalizacije, a naredne godine biće planirana sredstva i za izvođačke radove

Izvor: Vebsajt Vlade Autononomne Pokrajine Vojvodine, 2.12.2011.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU SREMSKE PRIVREDNE KOMORE I POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

U Sremskoj Mitrovici u prostorijama Sremske privredne komore, potpisan je danas Sporazum o saradnji između Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova i ove regionalne komore. U ime Pokrajinskog sekretarijata Sporazum o saradnji potpisao je sekretar Miroslav Vasin a u ime Sremske privredne komore je to učinio Milan Božić, predsednik komore.

Sporazum je formalizovao i ovako uspešnu saradnju, koja će sada biti unapređena u međusobnom razmenom informacija u oblasti zapošljavanja i privrede i utvrđivanja novih mogućnosti za domaća i inostrana ulaganja u region Srema, koji obuhvata šest opština i jedan grad.

- Sporazum o međusobnoj saradnji potpisujemo kako bi još jednom potvrdili da komorski sistem čini srž privrednog sistema pokrajine, i da predstavlja najbolji način povezivanja izvršnih organa i poslovne zajednice. Na ovaj način smo to još jednom potvrdili ali i ostvarili novi kvalitet u međusobnim odnosima sa privrednom komorom regije koja je tokom poslednjih godina, od nerazvijenog područja, postala najdinamičniji i deo pokrajine koji se najbrže ekonomski razvija. Za to je svakako zaslužna i naša izvanredna saradnja koja će ubuduće biti još bolja, jer zajednički planiramo da uz monografiju o već realizovanim ulaganjima u Sremu, na koja možemo biti ponosni, jer je jasno da se tu radi o našoj "Silikonskoj dolini" da pripremimo i katalog poslovnih objekata koji trenutno ne rade, a koji bi mogli privući naše i strane poslovne ljude i investitore.

Taj posao će biti ostvaren u saradnji sa razvojnom bankom Vojvodine, jer se radi o preduzećima i objektima, koji imaju potencijala ali trebaju nove ulagače. Katalog će biti jedno od sredstava promocije ovih resursa koje treba što bolje i što pre pokrenuti. Samo tokom poslednjeg meseca pokrajinski sekretarijat je, u okviru svojih ovlašćenja i u skladu sa programom Vlade Vojvodine, uspeo da pomogne u otvaranju tri stotine radnih mesta, od Stare i Nove Pazove, Inđije do Pećinaca, koji su postali simbol kada su u pitanju ulaganja velikih investitora i poslovni uspeh njihovih ulaganja, ali i spremnosti i sposobnosti naše vlasti na svim nivoima da stvore uslove za nova radna mesta i poslove - rekao je Miroslav Vasin.

Potpisivanju Sporazuma o saradnji prisustvovali su i predsednik privredne komore Vojvodine Ratko Filipović i načelnik Sremskog okruga Stevan Ališić.

Izvor: Vebsajt Vlade Autononomne Pokrajine Vojvodine, 2.12.2011.

VODIČ KROZ ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI OBJAVLJEN NA INTERNET STRANICI AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Na sajtu Agencije objavljen je Vodič kroz Zakon o finansiranju političkih aktivnosti koji je izradilo Odeljenje za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti uz podršku OEBS Misija u Srbiji i USAID (JRGA).

Vodič o finansiranju političkih aktivnosti možete pogledati na http://www.acas.rs/images/stories/Vodic_o_finansiranju_PA-1.pdf
Ispravka na strani 34. Vodiča http://www.acas.rs/images/stories/Ispravka_na_strani_34._Vodica_kroz_Zakon_o_finansiranju_politickih_aktivnosti-1.pdf

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 2.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA - U PROTEKLE DVE I PO GODINE PRIMENE ZAKONA ODUZETA IMOVINA ČIJA JE VREDNOST PRIBLIŽNO 350 MILIONA EVRA

Direktor Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije Jugoslav Stojiljković saopštio je danas da je u protekle dve i po godine primene Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008 - prim. red) oduzeta imovina čija je vrednost približno 350 miliona evra.

Stojiljković je na konferenciji "Oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim delom iz ugla jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava", naveo da su dosadašnji rezultati primene tog zakona zadovoljavajući.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo pravde je oformilo radnu grupu za rešavanje problema u implementaciji ovog dokumenta.

Kroz različite vidove obuke zaposlenih u pravosuđu moramo jačati naše kapacitete, objasnio je on i izrazio očekivanje da će u narednom periodu biti ispravljene neke greške proistekle iz nedoumica u vezi sa primenom tog zakona.

Ministarstvo pravde, kako je dodao, insistira i na edukaciji sudija i tužilaca i van teritorije Beograda.

Kada je reč o oduzetoj imovini, Stojiljković je objasnio da se uglavnom radi o privremenoj zapleni pokretne i nepokretne imovine i novčanih sredstava pripadnika kriminalnih grupa, uz napomenu da su donete i dve odluke o trajnoj konfiskaciji.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Nata Mesarović naglasila je važnost pomoći evropskih institucija u realizaciji planova srpskih organa koje i proizilaze iz zakonskog okvira koji je u primeni od marta 2009. godine.

Neophodno je, kako je poručila, da se, pored zakona, primenjuju međunarodni standardi kako se takva imovina ne bi koristila u legalnim tokovima novca, za šta je potrebna koordinacija sa svim relevantnim institucijama - Ministarstvom unutrašnjih poslova, Tužilaštvom, sudovima, kao i upoznavanje sa praksom Evropskog suda.

Konferenciji su prisustvovali i zamenik šefa delegacije EU u Srbiji Adrijano Martins i šef Misije Saveta Evrope u Beogradu Antje Rotemund, koji su ocenili da su reforme u pravosuđu značajne u okviru procesa evrointegracija Srbije.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 3.12.2011.

ZAKON O KOMUNALNOJ DELATNOSTI BIĆE PREDSTAVLJEN 14. DECEMBRA 2011. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI VOJVODINE

Osma Sednica Odbora Udruženja komunalno stambene privrede i urbanizma biće održana 14. decembra 2011. godine sa početkom u 11:00h, u prostorijama Privredne komore Vojvodine (Master centar), ulica Hajduk Veljkova 11, službeni ulaz 5, treći sprat u sali broj 14.

Tema: Predstavljanje Zakona o komunalnoj delatnosti

Izvor: Vebsajt Privredne komore Vojvodine, 2.12.2011.

JAVNA RASPRAVA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA LEKARSKE KOMORE SRBIJE PRODUŽENA DO 31. DECEMBRA 2011. GODINE

Obaveštavaju se članovi Lekarske komore Srbije, da je na V redovnoj sednici Skupštine Lekarske komore Srbije, održanoj 1. decembra 2011. godine doneta Odluka da se javna rasprava u vezi sa Izmenama i dopunama Statuta Lekarske komore Srbije, nastavlja i traje do 31. decembra 2011. godine.

Izvor: Vebsajt Lekarske komore Srbije, 2.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA - OSNIVANJEM SAVETA SU OTVORENE VEĆE MOGUĆNOSTI ZA BOLJE OSTVARIVANJE PRAVA IZ OBLASTI KULTURE, OBRAZOVANJA, INFORMISANJA I SLUŽBENE UPOTREBE JEZIKA I PISMA ZA SVE PRIPADNIKE NACIONALNIH ZAJEDNICA KOJE U VOJVODINI ŽIVE • U Skupštini AP Vojvodine održana tradicionalna manifestacija "Dan otvorenih vrata" •

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom i predstojećeg Međunarodnog dana ljudskih prava, danas je u Skupštini AP Vojvodine održana tradicionalna manifestacija "Dan otvorenih vrata". Sa velikim brojem prisutnih građana i studenata, o ovoj temi razgovarali su predsednik Skupštine AP Vojvodine Šandor Egereši, potpredsednik Skupštine APV Martin Zloh, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) Milan Antonijević, predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne zajednice Tamaš Korhec, direktorka Vojvođanskog centra za ljudska prava Aleksandra Vujić i psiholog Tatjana Stojšić Popović.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine Šandor Egereši istakao je u uvodnom izlaganju da su ljudska prava izazovna i aktuelna tema sa kojom se svakodnevno susrećemo.

"Pravni okviri međunarodnih dokumenata, Ustava Srbije i mnogih zakona zvuče ohrabrujuće za čoveka i njegova prava. Nažalost, kako su primena ovih akata i ostvarivanje ljudskih prava neodvojivi deo našeg svakodevnog života koji ne možemo ignorisati, susrećemo se sa slikom koja treba da nas zabrine. Jesmo li društvo zavidnog znanja o ljudskim pravima, nacionalnim, verskim, rasnim, socijalnim, ekonomskim, kulturnim, samo teorijski, u definicijama, ili ih i stvarno, suštinski prepoznajemo? Bojim se da je raskorak još uvek veliki", ocenio je predsednik Egereši i dodao da većina građana i ne zna koja su im prava i slobode zagarantovane.

"Koliko često čujemo ili govorimo o povredi ili kršenju ljudskih prava? Često tek onda kada je reč o otvorenom aktu nasilja, diskriminaciji, govoru mržnje. Odgovor države je blaga osuda, spora reakcija tužilaštva i pravosuđa", rekao je Egereši i posebno ukazao na probleme sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, koje često žive bez adekvatne pomoći i podrške cele zajednice.

Egereši je naglasio da je prema Vladi Vojvodine pokrenuo inicijativu da se zdanje Skupštine AP Vojvodine prilagodi boljem kretanju osoba sa invaliditetom, kao i da se obezbede sredstva za angažovanje lica za gestovni govor.

"Nažalost, dobio sam odgovor da u ovoj godini nema dovoljno sredstava koja bi se upotrebile u ovu svrhu. Duboko verujem u to da će u narednoj godini u budžetu biti planirana sredstva za ovu namenu", naveo je Egereši i dodao da je ostvarivanje ljudskih prava neprestani izazov i potreba da učimo, da ih primenjujemo i proširujemo.

Potpredsednik Skupštine APV Martin Zloh istakao je da su ljudska prava, prava nacionalnih zajednica i druga manjinska prava već duže vremena u žiži interesovanja pokrajinske administracije i da su po tom pitanju učinjeni mnogobrojni konkretni koraci. On je posebno ukazao na značaj donošenja i implementacije Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 - prim. red), ističući moralni, pravni ali i materijalni značaj koji ovi saveti imaju u procesu ostvarivanja prava nacionalnih zajednica.

Zloh je naglasio da je osnivanje saveta od posebnog značaja upravo za višenacionalnu i multikulturalnu Vojvodinu, te da su na ovaj način u mnogome otvorene veće mogućnosti za bolje ostvarivanje prava iz oblasti kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma za sve pripadnike nacionalnih zajednica koje u Vojvodini žive.

Predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne zajednice Tamaš Korhec upoznao je prisutne sa činjenicom da se Skupština AP Vojvodine, za razliku od nekih drugih predstavničkih tela, od promena 2000. godine u kontinuitetu beskompromisno zalagala za demokratski sistem vrednosti i evropske intergacije Republike Srbije, te da se ovaj parlament uvek isticao dostojanstvenom i primerenom komunikacijom, sa ciljem očuvanja dostojanstva birača. On je posebno govorio o aspektu ljudskih prava koji se odnosi na jednakost pred zakonom, bez obzira na nacionalnu, versku, političku, polnu ili bilo koju drugu pripadnost. Korhec je naglasio da Vojvodina, sa svim svojim razločitostima, mora da uloži više truda, energije, znanja i posvećenosti u to da te različitosti ne budu problem već velika prednost i izvor različitih mogućnosti.

Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) Milan Antonijević govorio je o značaju otvorenog dijaloga i potebi otvorenog priznavanja društva i države da pojedini problemi u ostvarivanju ljudskih prava postoje jer se samo na taj način mogu pronaći i adekvatni odgovori na te probleme. On je ukazao i na veliku odgovornost koju mediji nose kako za širenje ljudskih prava tako i za njihovo kršenje, kao i na nekoliko najčešćih stereotipa koji takođe snažno utiču na ovu oblast.

Aleksandra Vujić, direktorka Vojvođanskog centra za ljudska prava iz Novog Sada, koji pruža besplatnu pravnu pomoć ugroženim sugrađanima, predstavila je pet najdrastičnjih primera iz prakse koji se "svakodnevno dešavaju tu oko nas", a koji se odnose na zlostavljanje u porodici, zlostavljanje osoba sa invaliditetom, pretnjama i drugim problemima izazavanim zbog različite nacionalne pripadnosti i seksulane orijentacije. Tokom diskusije, prisutni su imali priliku da pogledaju i nekoliko dokumentarnih filmova na temu ostvarivanja ljudskih prava, kao i da obiđu zdanje, sale i kabinete Skupštine APV.

Izvor: Vebsajt Vlade Autononomne Pokrajine Vojvodine, 3.12.2011.

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU "UNAPREĐENJE KOMUNIKACIJE GRAĐANA I ORGANA VLASTI POSREDSTVOM INTERNETA" • Rok za podnošenje prijava je 17. februar 2012. godine •

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva upućuje javni poziv za učešće u programu "Unapređenje komunikacije građana i organa javne vlasti posredstvom interneta". Pozivaju se pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije i fizička lica koja su državljani Republike Srbije (u daljem tekstu: predlagači) da konkurišu za sredstva iz Programa rasporeda i korišćenja sredstava za nagradni konkurs: "Unapređenje komunikacije građana i organa javne vlasti posredstvom Interneta" (po zaključku Vlade od 24. novembra 2011. godine), u skladu sa uslovima iz ovog poziva.

Predlagač može biti i grupa fizičkih lica.

Jedan predlagač može da predloži najviše jedan projekat.

Predmet predloženog projekta treba da bude softverska aplikacija koja je dostupna posredstvom Interneta kao veb aplikacija i/ili kao aplikacija za mobilne telefone, a koja unapređuje komunikaciju građana i organa javne vlasti, odnosno doprinosi ostvarenju zakonskih prava građana.

Organ javne vlasti je državni organ, organ teritorijalne autonomije, organ lokalne samouprave i organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja, kao i pravno lice koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu, država, teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava.

Prijavljeni projekti konkurišu za novčane nagrade i to:

• Tri prve nagrade u iznosu od 500.000,00 dinara
• Deset drugih nagrada u iznosu od 300.000,00 dinara
• Dvadeset trećih nagrada u iznosu od 150.000,00 dinara

Sve novčane nagrade su navedene u neto iznosu.

Ukoliko je predlagač nagrađenog projekta grupa fizičkih lica, iznos nagrade se deli ravnopravno na sva lica iz grupe.

POSTUPAK PRIJAVE

Detaljni uslovi za učešće, kriterijumi za ocenjivanje, kao i detaljno uputstvo i obrazac prijave za podnošenje prijave za Program mogu se preuzeti u elektronskom obliku na http://www.digitalnaagenda.gov.rs/aktivnosti/konkursi-javni-pozivi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-unapredjenje-komunikacije-gradjana-i-organa-vlasti-posredstvom-interneta/

Za predloženi projekat je potrebno popuniti obrazac prijave u elektronskom obliku, odštampati ga i potpisati.

Prijavljivanje obaviti na sledeći način:
1. Popunjen, odštampan i potpisan obrazac prijave za Program dostaviti na adresu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, Sektor za informaciono društvo, sa naznakom "Prijava za program unapređenja komunikacije građana i organa javne vlasti posredstvom Interneta - NE OTVARATI".
Elektronsku kopiju prijave priložiti na zasebnom kompakt disku.
2. Obrazac "Obaveštenje o prijavi" nakon slanja prijave poštom, odnosno neposrednog dostavljanja prijave, poslati elektronskom poštom na adresu konkursi@digitalnaagenda.gov.rs

Rok za podnošenje prijava je 17. februar 2012. godine u 15:00 sati. Blagovremenom će se smatrati samo prijava prispela do navedenog datuma i vremena.
Za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa prijavljivanjem možete se obratiti na adresu konkursi@digitalnaagenda.gov.rs ili telefonom na 011/2020 086.

Izvor: Vebsajt Uprave za digitalnu agendu, 2.12.2011.

U SKLADU SA UREDBOM O UTVRĐIVANJU PROGRAMA RASPODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE U OBLASTI OMLADINSKE POLITIKE U 2011. GODINI - RASPISAN KONKURS ZA PODIZANJE KAPACITETA MLADIH ZA PISANJE PROJEKATA I NJIHOVO AKTIVNIJE UKLJUČIVANJE U PROGRAME EVROPSKE UNIJE I EVROPSKE INTEGRACIJE • Rok za dostavljanje predloga projekata je 7. decembar 2011. godine •

Ministarstvo omladine i sporta je u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa raspodele i korišćenja sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2011. godini ("Sl. glasnik RS", br. 14/2011 - prim. red) raspisalo Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za pisanje projekata i njihovo aktivnije uključivanje u programe Evropske unije i evropske integracije.

Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja (omladinska udruženja koja imaju najmanje dve trećine članova mlađih od 30 godina, kao i udruženja koja se bave mladima i koja su imala iskustva u radu sa mladima) na teritoriji Republike Srbije, koja dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuju na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji).

Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama za podnosioce projekata i programa može se preuzeti na
http://mos.gov.rs/preuzmi/konkurs_za_podizanje_kapaciteta_mladih_za_pisanje_projekata_i_njihovo_aktivnije_ukljucivan_0, a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona: + 381 11 311 33 19 ili putem elektronske pošte na adresu: omladina@mos.gov.rs.
Rok za dostavljanje predloga projekata je 07. decembar 2011. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva omladine i sporta, 2.12.2011.

ODRŽAN KONSULTATIVNI SASTANAK SA DONATORIMA U SRBIJI U ORGANIZACIJI KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE • Učesnici su upoznati sa novinama u procedurama programiranja IPA 2012 i 2013 •

Konsultativni sastanak sa predstavnicima donatorske zajednice u Srbiji, u organizaciji Kancelarije za evropske integracije, Sektora za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći održan je 30. novembra.

Tokom sastanka su učesnici upoznati sa novinama u procedurama programiranja IPA 2012 i 2013, čiji je cilj približavanje sektorskom pristupu programiranja sredstava iz EU fondova (uvođenje PIF i SIF obrazaca). Takođe je predstavljen napredak u pravcu identifikovanja indikatora za dokument "Potrebe Republike za međunarodnom pomoći", kako bi se utvrdili merljivi pokazatelji napretka u odnosu na postavljene srednjoročne prioritete i mere.

Učesnicima su predstavljene inicijative usmerene ka daljem unapređenju mehanizma koordinacije donatora, u smislu sektorskog pristupa i korišćenja ISDAKON sistema kao instrumenta komunikacije.

Izvor: Vebsajt Kancelarije za evropske integracije, 2.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM - U PROTEKLIH GODINU DANA SMANJEN BROJ NEZAPOSLENIH OSOBA SA INVALIDITETOM ZA 2.500, ALI JE I DALJE JEDAN OD VELIKIH PROBLEMA NJIHOVO ZAPOŠLJAVANJE I EDUKACIJA

Ministar rada i socijalne politike u Vladi Republike Srbije Rasim Ljajić izjavio je danas da je od stupanja na snagu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 - prim. red), u maju 2009. godine, posao našlo 9.000 osoba sa nekom vrstom invalidnosti.

Ljajić, koji je povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom posetio novootvorene prostorije Republičkog udruženja za pomoć osobama sa autizmom, naveo je podatak da je u proteklih godinu dana smanjen broj nezaposlenih osoba sa invaliditetom za 2.500, ali da je i dalje jedan od velikih problema u Srbiji njihovo zapošljavanje i edukacija.
Ministar je rekao da je trenutno na birou za zapošljavanje prijavljeno približno 17.500 osoba sa invaliditetom i dodao da i dalje postoji mnogo stvari koje je neophodno obezbediti kako bi život pripadnika te populacije i njihovih porodica bio olakšan.

On je naglasio da je među prioritetima, posebno kada su u pitanju autistične osobe, obezbeđivanje kvalitetnih servisnih usluga i kapaciteta za smeštaj.

Prema njegovim rečima, u protekloj godini proširen je krug korisnika prava na tuđu negu i pomoć, i trenutno oko 32.000 dece sa invaliditetom dobija mesečni iznos od 22.000 dinara, a uvedeno je i pravo da jedan od roditelja prima novčanu naknadu u visini minimalne penzije.

To bi trebalo da doprinese da deca sa invaliditetom ostanu u svojim porodicama, a resorno ministarstvo će paralelno sa tim razvijati sve druge alternativne usluge, rekao je Ljajić.

On je izrazio očekivanje da će do kraja 2012. godine biti završen Dom za decu sa autizmom u Šapcu, koji će omogućiti bolji kvalitet usluga i rasteretiti liste čekanja, a Ministarstvo pravde uskoro bi trebalo da ustupi jednu kuću koja je oduzeta od okrivljenih za organizovani kriminal.

Ljajić je najavio da će iz budžeta resornog ministarstva biti izdvojeno 120 miliona dinara za 93 nerazvijene opštine, za pomoć ugroženim višečlanim porodicama, samohranim majkama i siromašnoj deci.

Ministarstvo rada i socijalne politike finansijski je pomoglo adaptaciju i opremanje prostorija Republičkog udruženja za pomoć osobama sa autizmom.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 3.12.2011.

RADIONICA ISO 14001:2004-UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE BIĆE ODRŽANA 12. DECEMBRA 2011. GODINE

Radionica ISO 14001:2004-UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE biće održana 12. decembra 2011. godine.

Cilj ove radionice je da se kandidati osposobe za sprovođenje internih provera u svojim ili organizacijama svojih isporučioca uz zadovoljavajuću samostalnu efikasnost u realizaciji provere. Interna provera po zahtevima standarda serije ISO 14000 predstavlja sistemsko i nezavisno ispitivanje radi utvrđivanja usaglašenosti sprovedenih aktivnosti sa planiranim merama, kao i efikasnosti sprovođenja mera i njihove pogodnosti za postizanje ciljeva.

Sertifikat SGS. Po uspešno položenom testu i programom definisanih zahteva, polaznik dobija SGS diplomu internog proverivača za seriju standarda ISO 14000
Izvođači obuke: Vodeći proverivači SGS-a za standard ISO 14001:2004
Kotizacija 10.000.00 dinara, a za članove Unije poslodavaca Srbije 7.000,00 dinara.

ISO 14001:2004-UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE možete preuzeti na http://www.poslodavci.rs/images/events/program_kursa_iso_14000.pdf

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 1.12.2011.

KONFERENCIJA: "OBUKA ZA PONUĐAČE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI" BIĆE ODRŽANA 7. DECEMBRA 2011. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

Uprava za javne nabavke, EU-Tvining projekat - Jačanje javnih nabavki u Srbiji i Privredna komora Srbije vas pozivaju na konferenciju o obuci za ponuđače u postupcima javnih nabavki.

Konferencija će biti održana u sredu 7. decembra 2011. godine od 11:00 časova u Privrednoj komori Srbije, Terazije 23, VIII sprat, sala 1, Beograd.
Ciljevi planirane obuke za ponuđače su sledeći:

- Povećanje informisanosti i znanja privrednih subjekata u Srbiji o sistemu javnih nabavki;
- Unapređenje stručnosti ponuđača u cilju pripreme konkurentnih ponuda u skladu sa zahtevima naručioca;
- Povećanje broja ponuđača u postupcima javnih nabavki i jačanje konkurencije.

Imajući u vidu značaj kontinuiranog unapređenja znanja u oblasti javnih nabavki, aktivnosti ove obuke u okviru Tvining projekta imaju za cilj izradu održivog programa obuke za ponuđače, kao što je predviđeno u Strategiji razvoja sistema javnih nabavki u Srbiji.

Na konferenciji će biti prezentirani: program obuke za ponuđače, indikatori i alati za nadzor sprovođenja javnih nabavki, kao i vodič za ponuđače u postupcima javnih nabavki.
Na konferenciji će učestvovati:

- Dr Predrag Jovanović, Direktor Uprave za javne nabavke
- Ms Lennart Emborg, Rukovodilac EU Tvining projekta-Jačanje javnih nabavki u Srbiji
- Mr Sreen Jensen. Taiex ekspert
- Gospođa Daliborka Srećkov, Rukovodilac grupe za stručne poslove u oblasti javnih nabavki, Uprava za javne nabavke
- Dr Slavica Joković, samostalni savetnik, Privredna komora Srbije.

Kontakt telefon: 011/ 3300 974

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 2.12.2011.

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 09. decembar 2011

Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

Konferencija obrađuje teme:

Predavači:.
Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP „Službenog glasnika“ vodi rubriku „Advokat u službi potrošača“. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.
Katarina Ivančević, izvršni direktor u „Triglav penzijski fondovi“ AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.
Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.
Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.
Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.

Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 09. decembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

Popusti:

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

link ka vesti:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=54c0ef96-cfc9-4248-9e41-cdce64bb8c26

PRIVREMENI UVOZ – 8. Decembar 2011.

Privremeni uvoz je carinski dozvoljeni postupak u okviru koga se strana roba koristi u carinskom području Republike Srbije, uz obavezu ponovnog izvoza u neizmenjenom stanju, osim zbog uobičajenog smanjenja vrednosti zbog njene upotrebe.

Na robu koja se privremeno uvozi ne plaća se carina ili se plaća po sniženoj stopi i na nju se ne primenjuju mere komercijalne politike (spoljnotrgovinska ograničenja), osim ako posebnim propisima nije drugačije regulisano.

Privremeni uvoz se može obaviti samo na osnovu podnetog zahteva i dobijenog odobrenja od strane carinskog organa, a može se odobriti samo ako je moguće utvrditi istovetnost uvezene robe.

Carinski zakon ne propisuje rok za privremeni uvoz, već ostavlja carinskom organu da u odobrenju sam utvrdi ovaj rok, polazeći od ugovorenih uslova i ispunjavanja svrhe privremenog uvoza.

Radi pravilne primene ovog postupka, učesnici u postupku privremenog uvoza bi morali da budu upoznati sa svim svojim pravima i obavezama.

Iz ovog razloga, učesnici seminara biće upoznati sa uslovima, propisima, pravima i obavezama u postupku privremenog uvoza, kako bi ga što brže i efikasnije obavljali na zakonski regulisan način.

Ciljna grupa:

Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa uslovima za odobravanje postupka privremenog uvoza, sa olakšicama koje pruža navedeni postupak, kao i sa obavezama učesnika pri sprovođenju postupka privremenog uvoza.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

U potpunosti razume način sprovođenja postupka privremenog uvoza, prava i obaveze koje ima prilikom sprovođenja istog, kao i olakšice koje ovaj postupak pruža u odnosu na redovne carinske postupke.

Predavač:

Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 8.decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova
Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                
              
25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na seminare: Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

link ka vesti:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=92404634-dbef-42bb-8e7c-264b47c38f2c
 

INFORMATIVNE RADIONICE PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE BUGARSKA - SRBIJA BIĆE ORGANIZOVANE U DECEMBRU 2011. GODINE

U decembru 2011. godine biće organizovane informativne radionice u okviru Programa prekogranične saradnje Bugarska - Srbija.

Na radionicama će biti predstavljeni osnovni ciljevi i zadaci drugog poziva za prikupljanje predloga projekata i osnovna pravila prijavljivanja projekata u okviru programa.
Informativne radionice će se održati:

• 05.12.2011. u Sofiji (Bugarska)
• 06.12.2011. u Montani (Bugarska)
• 07.12.2011. u Nišu (Srbija)
• 08.12.2011. u Boru (Srbija)

Radionice u Sofiji i Montani će biti organizovani na bugarskom jeziku dok će radionice u Nišu i Boru biti organizovani na srpskom jeziku.

Radionice su otvorene za predstavnike organizacija iz prekograničnog regiona koje su zainteresovane za prijavljivanje projekata.

Detaljni program radionica kao i tačne lokacije njihovog održavanja biće naknadno objavljene na sajtu programa.

Za više informacija i/ili ako želite da izrazite interesovanje za učešće na radionicama molim obratite se Zajedničkom Tehničkom Sekretarijatu programa:
NNikolich@mrrb.government.bg; Tz.Guerdjikova@mrrb.government.bg; http://www.ipacbc-bgrs.eu/

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 30.11.2011.

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 13. DECEMBAR 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:
Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:
Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

Veštine koje će učesnik steći:

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 13. decembar 2011. od 09.30 – 17.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
 

link ka vesti:  http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ac042b90-3a69-484a-a131-a706fc4b29c8
NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

LINK KA VESTI:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ea54ace9-d8b2-4845-9db9-7e4b24a78cf7

POSEBNO ODELJENJE VIŠEG SUDA U BEOGRADU DONELO JE ZA OSAM GODINA POSTOJANJA 630 PRESUDA

Tanjug

Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu donelo je za osam godina postojanja 630 presuda, od čega je 91 odsto osuđujućih, a gotovo svi osuđeni kažnjeni su višegodišnje kaznama zatvora zbog raznih krivičnih dela organizovanog kriminala.

Od osnivanja Specijalizovanog tužilaštva (sada Tužilaštva za organizovani kriminal) i Posebnog odeljenja (Specijalni sud) 2003. godine pokrenuto je ukupno 140 slučajeva, a pred sudom se našlo 1.320 okrivljenih, pokazuju podaci Ministarstva pravde Srbije.

Tokom ove godine do počekta decembra, taj sud je izrekao tačno 100 presuda optuženima, dok je Tužilaštvo za organizovani kriminal podnelo 240 krivičnih prijava i podiglo 160 optužnica protiv osumnjičenih pripadnika organizovanih kriminalnih grupa.
 
U poslednje tri godine 2.965 osoba osuđeno je za korupciju na teritoriji Srbije uključujući i presude pred Posebnim odeljenjem koje se odnose na visoku korupciju.

Tužilaštva su podigla 6.500 optužnica za krivična dela korupcije, a među optuženima su sudije, tužioci, policajci i osobe označene kao lica sa posebnom odgovornošću.
 
U poslednja dva meseca, prema podacima Ministarstva pravde, Tužilaštvo za organizovani kriminal podnelo je 32 krivične prijave, 56 zahteva za sprovođenje istraga i 47 optužnica samo za koruptivna krivična dela.

Podaci govore i o pozamašnjoj efikasnosti Zakona o oduzimanju imovine stečene krivčnim delom, prema kojima vrednost oduzete imovine u Srbiji iznosi više od 350 miliona evra.

Direkcija tog ministarstva za upravlajnje privremeno oduzetom imovinom trenutno upravlja sa 96 stanova, 34 kuće, 50 preduzeća na koje je odlukama suda i tužilaštva stavljena zabrana raspolaganja.

Rentiranjem nepokretnosti mesečno se u budžet Direkcije slije 20.000 evra, a novac se koristi za podršku radu državnih organa koji se bore protiv organizovanog kriminala, kao i u brojne humanitarne.

ŠABIĆ: AKO BUDEM PONOVO IMENOVAN NA TU FUNKCIJU, BIĆU POSVEĆEN POBOLJŠANJU STANJA U TIM OBLASTIMA, A POSEBNO ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Tanjug

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić, o čijem će reizboru republički parlament u ponedeljak debatovati, najavio je da će, ako bude ponovo imenovan na tu funkciju, biti posvećen poboljšanju stanja u tim oblastima, a posebno zaštiti podataka o ličnosti.

"U oblasti slobode pristupa informacijama imamo pozitivan trend, koji samo treba podržavati, dok je u oblasti zaštite podataka situacija i dalje loša", rekao je Šabić Tanjugu, uoči rasprave o njegovom reizboru.

Parlamentu je ponovni izbor Šabića na tu funkciju predložio skupštinski Odbor za kulturu i informisanje. Šabić je jedini kandidat, a njegovo ponovno imenovanje podržale su poslaničke grupe "Za evropsku Srbiju", SPS-JS, URS i LDP.

Šabić je, uz napomenu da je bitnije funkcionisanje institucija od kadrovskih rešenja, rekao da podršku brojnih stranaka, novinarskih udruženja, nevladinih organizacija, sindikata, nezavisnog sektora i drugih činilaca u društvu doživljava kao priznanje i ohrabrenje, kao i potvrdu dosadašnjeg rada.

On je podsetio da je tokom prethodnih sedam godina urađeno dosta, uprkos nedostatku elementarnih uslova za rad i ikakve predstave šta ta institucija predstavlja.

"Uspeli smo da napravimo instituciju koju građani i mediji prepoznaju kao instituciju od koje ima smisla tražiti zaštitu prava", istakao je Šabić, dodajući da će ova godina biti završena sa 15.000 registrovanih predmeta, što je u relaciji mnogo demokratskijih i ozbiljnih društava.

On je dodao da je značajno to što u Srbiji svaki dan raste broj zahteva koji građani postavljaju vlasti, a samim tim i broj žalbi.

Prema njegovim rečima, to potvrđuje da Zakon o informacijama od javnog značaja živi, odnosno da je napravljen zakon i institucija koju koriste mnogi građani.

Šabić je podsetio i da je izbor poverenika prvi u nizu postupaka koji će uslediti, budući da u narednom periodu slede izbori i u drugim nezavisnim institucijama, poput zaštitnika građana, državnog revizora...

Prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Skupština Srbije bira poverenika na predlog skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje, koji je jedini ovlašćen da pokrene postupak izbora poverenika.

Šabiću aktuelni mandat ističe 22. decembra, a ista osoba za tu funkciju može biti birana najviše dva puta na mandat od sedam godina.

EFEKTI PRIVATIZACIJE U SRBIJI

Tanjug

Uzorak od 417 privatizovanih preduzeća nad kojima je sprovedeno istraživanje, odabran je po metodi slučajnog uzorka od ukupno 1.266 privatizovanih preduzeća u periodu od 2002. do 2011.

Podaci pokazuju da zaposleni primaju plate zajedno sa doprinosima i porezima, u 49,3 odsto firmi, u 4,9 odsto se one redovno isplaćuju, ali se ne uplaćuju porezi i doprinosi, a u 8,3 odsto preduzeća plate se uopšte ne isplaćuju

Sa zakašnjenjem od jednog do dva meseca zaposleni primaju platu u 16 odsto takvih firmi, od tri do četiri meseca u 4,1 odsto, a sa zakašnjenjem dužim od četiri meseca u 0,7 odsto.

Zaposleni nisu imali zaostale zarade pre privatizacije u 55 preduzeća obuhvaćenih istraživanjem, dok su zaostale plate isplaćene u 38 anketiranih firmi i to za najmanje jedan mesec, a najviše 24 meseca.

Iznos otpremnina varira od preduzeća do preduzeća i one su isplaćivane u rasponu od 40 evra do 750 evra po godini radnog staža, prema podacima u preduzećima koja su popunila upitnik.

Istraživanje je pokazalo da je u oko 8,7 odsto ovih preduzeća isplaćeno 100 evra po godini radnog staža, a 52,20 odsto slučajeva isplaćen je zakonski minimum, dok je u pojedinim firmama ovo kombinovano sa isplatom otpremnine na osnovu sporazuma sa svakim radnikom.

Od ukupnog broja privatizovanih preduzeća koja su obuhvaćena uzorkom, 23,35 odsto posluje u kontinuitetu, a u13,62 odsto kupac je investirao u poboljšanje tehničko-tehnološke osnove i povećanje imovine više od obaveznih ulaganja iz kupoprodajnih ugovora.

U oko 8,51 odsto anketiranih firmi tvrde da je iznos investicija bio i veći, 3,89 procenata anketiranih smatra da kupac nije uopšte uložio u preduzeće, a 3,64 odsto da je otuđio imovinu preduzeća.

Zaposleni su u istraživanju iskazali i potrebu za formiranjem Fonda za pomoć zaposlenima.

Tako 65,3 odsto anketiranih smatra da treba osnovati Fond iz koga bi se finansirale štete koje su kupci nanosili zaposlenima, pre svega neisplaćene zarade.

Karakteristično za ovo istraživanje je što je od planiranog broja anketiranih preduzeća njih 131 brisano iz registra, a 53 ih je bilo u stečaju, što predstavlja ukupno 184 ili 14,53 odsto svih privatizovanih preduzeća.

Takođe sindikati i zaposleni u 87 firmi nisu želeli da učestvuju u istraživanju, zbog straha od vlasnika ili zabrane da traženi podaci budu izneti u javnost.

Ukoliko se dobijeni rezultati projektuju na celokupnu nacionalnu ekonomiju i uzmu u obzir preduzeća koja više ne zapošljavaju ni jednog radnika, potvrđuju se procene da je u privatizaciji posao izgubilo gotovo tri četvrtine (74,41 odsto) ljudi zaposlenih u društvenom sektoru, naveli su istraživači.

Pri tome nije reč o porastu produktivnosti, već o gašenju mnogih proizvodnih pogona, navedeno je u istraživanju koje je objavljeno i u publikaciji pod nazivom "Efekti privatizacije u Srbiji".

NA SVETSKOM KONGRESU NACIONALNIH NAFTNIH KOMITETA SRBIJA PREDSTAVLJA NAFTNE I GASNE POTENCIJALE

Tanjug

Predstavnici Srbije učestvovaće će od danas u Dohi glavnom gradu Katara na Svetskom kongresu nacionalnih naftnih komiteta, gde će predstaviti potencijale naftne i gasne privrede zemlje, najavio je potpredsednik Privredne komore Srbije (PKS) Mihailo Vesović.

"Po prvi put ćemo imati priliku da kažemo na ovom najvišem svetskom telu koje se bavi najprofitabilnijom granom privrede, kakvi su naši potencijali i mogućnosti za investiranje u oblasti energetike kao i da poboljšamo i pojačamo saradnju na svetskom nivou", rekao je potpredsednik Vesović za Tanjug.

U Dohi će Srbija, prvi put od kada postoji kao država, pojaviti kao zastupnik interesa domaće naftne i gasne privrede.

U delegaciji iz Srbije biće savetnik premijera za energetiku Petar Škundrić, generalni sekretar Nacionalnog naftnog komiteta Slobodan Sokolović, potpredsednik PKS Vesović, direktor Naftne industrije Srbije Kiril Kravčenko, predsednik Udruženja naftnih kompanija Srbije Zoran Obradović.

Na ovom skupu Srbija će biti punopravan učesnik, budući da je u martu ove godine formiran Nacionalni naftni komitet Srbije, koji je nacionalno telo Svetskog naftnog saveta (WPC).

Osnivači Nacionalnog naftnog komiteta Srbije su Univerzitet u Beogradu i Novom Sadu, Privredna komora Srbije, NIS, Transnafta, Srbijagas, Lukoil Srbija, Udruženje naftnih kompanija Srbije i Srpska naftno gasna asocijacija.

WPC je međunarodna organizacija, osnovana 1933. sa namerom da promoviše upravljanje svetskim izvorima nafte za dobrobit čovečanstva, a čine ga nacionalni komiteti više od 60 zemalja članica Ujedinjenih nacija sa pet kontinenata, koje proizvode preko 95 odsto svetske nafte i gasa.

Osnovna funkcija WPC je da ubrza i olakša dijalog između zainteresovanih strana u naftnom sektoru, a posvećen je i primeni naučnih dostignuća u industriji nafte i gasa, transferu tehnologija i korišćenju svetskih naftnih resursa za dobrobit svih.

AUSTRIJA, ZEMLJA PARTNER 79. MEĐUNARODNOG POLJOPRIVREDNOG SAJMA U NOVOM SADU, MEĐU VODEĆIM JE INVESTITORIMA U PRIVREDU VOJVODINE

Austrija, zemlja partner 79. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, među vodećim je investitorima u privredu Vojvodine, saopštio je danas Novosadski sajam. Prema podacima Privredne komore Srbije, Austrija je na prvom mestu među stranim investitorima u srpsku privredu, jer je od 2000. do 2010. godine investirala oko 3,1 milijarde dolara.

Austrija je i na devetom mestu po ostvarenom izvozu i uvozu u Srbiju, u čemu učestvuje sa oko tri odsto, navodi se u saopštenju i dodaje da u Srbiji posluje 280 predstavništava austrijskih firmi i poslovnih banaka.

Prema informacijama Fonda za podršku investicija u Vojvodini (VIP fond), u toj pokrajini trenutno posluje 16 kompanija iz Austrije, koje su od 2003. godine uložile 252,85 miliona evra i zaposlile 3.480 radnika.

Započet je i projekat podsticanja zajedničkih ulaganja između kompanija iz Austrije i Vojvodine, sa ciljem da se obezbedi adekvatna radna snaga za strane investitore, a pokrenuta je i obuka za savremene metode programiranja i savremene mašine za obradu i sisteme.

Na osnovu sporazuma o strateškom partnerstvu između Vlade Austrije i Vlade Vojvodine iz 2007. godine, Austrijska razvojna agencija (ADA) donirala je pet miliona evra finansijske i tehničke podrške za unapređenje kapaciteta u nekoliko institucija pokrajinske vlade.

OSNOVAN KATASTAR NEPOKRETNOSTI ZA PODRUČJE OPŠTINE BAČ

Tanjug

Republički geodetski zavod (RGZ) završio je izradu katastra nepokretnosti za područje opštine Bač čime je prestao da važi katastar zemljišta i zemljišna knjiga osim za katastarsku opštinu Selenča.

U katastarskoj opštini Selenča je u toku komasacioni premer vangrađevinskog područja i katastarski premer građevinskog područja.

U postupku osnivanja katastra nepokretnosti formirano je 10.482 lista nepokretnosti, sa ukupno 33.212 katastarskih parcela, 11.483 objekta i 8.577 upisanih tereta.
Izrađen je digitalni katastarski plan za katastarsku opštinu Vajska, a u toku je izrada za katastarsku opštinu Selenča.

Opština Bač zauzima površinu od 36.478 hektara (ha) i ima šest katastarskih opština, a prvi premer je izvršen 1890. u stereografskoj projekciji u budimpeštanskom koordinatnom sistemu u razmeri 1:2880.

Obnova premera građevinskog reona sa komasacijom zemljišta u vangrađevinskom reonu je počela posle 1966. i urađena je u katastarskim opštinama Plavna, Vajska i Bodani ortogonalnom i tahimetrijskom metodom.

U katastarskim opštinama Bač i Bačko novo selo, obnova premera je urađena fotogrametrijskom metodom.

Opština Bač se nalazi u severozapadnom delu Srbije odnosno u jugozapadnoj Vojvodini na levoj obali Dunava.


Područje opštine Bač se nalazi između opština Bačka Palanka i Odžaci, dok se sa druge strane Dunava nalazi Vukovar u Hrvatskoj.

Kroz naselje Bač protiče kanal koji se nalazi u sklopu hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav.

Istorija Bača počinje još u bronzano doba, a u mađarskom glavnom gradu Budimpešti se čuva mač iz tog perioda koji je nađen u okolini Bača.

Iskopine kod današnjeg Bača iz rimskog perioda pokazuju da je tu nekada bila veća rimska naseobina, koja je stradala usled napada Varvara.

Drevni grad je dao ime celoj regiji - Bačka, naveo je RGZ.

Prvi tragovi u pisanim izvorima o Baču i području oko njega potiču iz vremena prvih istočnorimskih, tj. vizantijskih careva, između šestog i osmog veka nove ere.

NEMAČKA KOMPANIJA "KONTITEK FLUID" OTVARA 250 RADNIH MESTA U SUBOTICI

Tanjug

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić potpisaće danas u Subotici sa nemačkom kompanijom "Kontitek fluid" (ContiTech Fluid) Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava za izgradnju nove fabrike u industrijskoj zoni "Mali Bajmok" u Subotici.

Kompanija "Kontitek flud" je preko programa Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj investicija dobila milion evra, odnosno 4.000 evra po novom radnom mestu, za zapošljavanje 250 novih radnika i izgradnju novog pogona u Subotici.

Ukupna investicija te kompanije iznosi 10.070.000 evra, a novi pogon proizvodiće sisteme za sprovođenje različitih tečnosti koji se primenjuju u automobilskoj industriji, kao i ostale proizvode kao što su cevi za turbo punjače, rashladne tečnosti i tečnosti za linije podmazivanja, saopštilo je resorno ministarstvo.

Kompanija "Kontitek flud" koja je jedna od šest divizija poznate svetske kompanije "Kontinental" poseduje proizvodne pogone na 58 lokacija u 18 zemalja, a glavni kupci te kompanije su "Folskvagen grupa", "Pežo-Sitroen grupa", BMW i "Dajmler".

DANI SLOVENAČKE PRIVREDE U NOVOM SADU

RTV

U okviru manifestacije "Dan slovenačke privrede u Novom Sadu", u tržnom centru "Merkator" predstavljeni su proizvodi osam slovenačkih preduzeća koja posluju u Srbiji, nakon čega je u Master centru Novosadskog sajma priređen poslovni forum radi pomoći kompanijama dveju zemalja u investiranju i pronalaženju zajedničkih interesa na domaćim i stranim tržištima.

Obraćajući se privrednicima, predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši je istakao da ekonomska saradnja Vojvodine sa Slovenijom ima budućnost ne samo zbog ranijih tradicionalnih veza nego i zajedničke evropske perspektive Slovenije i Srbije.

Slovenački ambasador u Beogradu Franc But je naglasio da su ovakvi susreti privrednika, u organizaciji poslovnih klubova Slovenije u Beogradu i Vojvodini, dobra prilika za ostvarivanje i proširenje poslovne saradnje pa i za nove investicije, koje su preduslov za otvaranje novih radnih mesta i izlazak iz ekonomske krize.

GRAD BEOGRAD BI OVOG MESECA MOGAO DA POOŠTRI PROPISE O DRŽANJU OPASNIH PASA: Najavljeno da će godišnja taksa njihovim vlasnicima biti 30.000 dinara, a u šetnju će moći da ih izvode samo punoletne osobe

Gradski sekretar za komunalne i stambene poslove Predrag Petrović kaže da bi predlog mogao pred odbornicima skupštine grada da se nađe u novembru, a razlog pooštravanja su četiri nedavna napada vlasničkih opasnih pasa, ali i neažurnost i nerad republičke veterinarske inspekcije.

Predviđa se i oštrija kaznena politika - prekršioci odluke plaćali bi od 35.000 do 70.000 dinara. Pod opasnim psom se po sadašnjim propisima podrazumevaju pitbul terijer, bul terijer, američki staford, minibul terijer, kao i svi mešanci ovih rasa.

Prema njegovim rečima, Beograd je tražio, ali nije dobio, mnoge nadležnosti u vezi sa zaštitom životinja i strožom kontrolom odgovornog vlasništva nad psima.

Sa svojim zakonskim ovlašćenjima Beograd, prema Petrovićevim rečima, može da se bavi samo posledicama. a ne i uzrocima povećanog broja uličnih pasa - kojih sada ima oko 15.000 - a zbog neažurnog vođenja baze podataka ne zna se broj vlasničkih pasa u gradu.

Razlog je, kako je ukazao, to što vlasnik psa nema obavezu da prijavi smrt svog ljubimca, niti da u roku od mesec dana prijavi novo leglo sa štencima.

21. DECEMBRA 2012. NIJE KRAJ SVETA, VEĆ JE REČ O DOLASKU BOGA I POČETKU NOVE ERE TVRDI NEMAČKI STRUČNJAK SVEN GRONEMEJER

Tanjug

Kraj sveta nije blizu, ili bar tako tvrdi nemački stručnjak Sven Gronemejer koji radi na dekodiranju majanskog spisa u kome se pominje 2012. godina i koji kaže da taj datum označava prelazak u novu eru a ne kraj sveta kako se misli.

Gronemejer, sa australijskog Univerziteta La Trob predstavio je juče svoje nalaze na arheološkom nalazištu Palenke na jugu Meksika, nekoliko dana pošto je meksički Arheološki institut saopštio da postoji još jedna tablica sa hijeroglifima na kojoj se pominje 2012. godina što je izazvalo novu rundu diskusija o eventualnoj propasti sveta.

Gronemejer godinama radi na kamenoj tablici koja je pronađena u Tortugeru, u državi Tabasko, prenosi AP.

On tvrdi da spis opisuje povratak misterioznog majanskog boga Bolon Jokte krajem 13. perioda od 400 godina, poznatog kao Baktuns, koji se završava 21. decembra 2012. Maje su 13 smatrali svetim brojem i nema ničeg apokaliptičnog u datumu, kaže Gronemejer.

Tekst je isklesan pre 1.300 godina i deo tablice je oštećen zbog čega je poslednji pasus gotovo nečitljiv. Fragment je, kaže Gronemejer, upozorenje eliti Tortugera da pripreme zemlju za povratak boga. Bolon Jokte, bog stvaranja i rata, pojaviće se tog dana u svetilištu u Tortugeru.

"Datum ima simboličnu vrednost jer se vidi kao odraz dana stvaranja. Reč je o dolasku boga a ne kraja sveta", rekao je on.

GRČKA TELEKOMUNIKACIONA KOMPANIJA OTE OBJAVILA JE DANAS DA PREGOVARA SA TELEKOMOM SRBIJE O PRODAJI 20 ODSTO AKCIJA U TOJ SRPSKOJ TELEKOMUNIKACIONOJ KOMPANIJI

Pošto su pregovori u toku ne možemo da govorimo o ishodu niti o rasporedu razgovora, objavio je OTE na Atinskoj berzi.

Telekom Srbije je 24. novembra saopštio da postoji mogućnost da otkupi akcije od OTE-a.

Agencija Blumberg je pre toga objavila da je Telekom Srbija zatražio od banaka kredit za realizaciju otkupa petine od ukupnog broja akcija, dok bi ostatak novca bio iskorišćen za reprogramiranje kredita uzetog ranije tokom godine.

OTE je vlasnik 20 odsto akcije Telekoma Srbije od 1997. godine, a Vlada Srbije poseduje preostalih 80 odsto akcija.

Početkom ove godine na tenderu za prodaju 51 odsto Telekoma Vlada Srbije je za taj paket tražila minimalno 1,4 milijarde evra, dok je austrijska kompanija A1 (Telekom Austrije), jedini učesnik na tenderu, ponudila 950 miliona.

KOME DA SE OBRATITE PRE POTPISA NA UGOVOR S BANKOM

Većina klijenata koja su naslepo potpisivala dokumenta u banci, već se više puta opekla. Sada klijenti vode računa o svakom detalju, a za manje upućene savetodavne usluge pružaju NBS, portali, udruženja potrošača, ali i advokatske kancelarije.

ADRESA - Za one koji žele da dobiju institucionalan savet, tu je Narodna banka Srbije, tačnije njen centar za zaštitu korisnika finansijskih usluga. Za sva pitanja i pritužbe na raspolaganju je besplatan telefonski broj 0800-111-110 od 8 do 21 svakog radnog dana, a na postavljena pitanja biće odgovoreno najkasnije u roku od 48 časova.

Kao alternativa su i specijalizovani sajtovi koji svakodnevno objavljuju novosti iz banaka i daju njihovu uporednu ponudu. Najpopularniji su banke:online i kamatica.rs. Na njihovim stranicama mogu se naći imejl adrese na koje korisnici mogu da šalju svoje nedoumice, mada i odeljci najčešća pitanja koja unapred daju odgovor na ono što najčešće tišti korisnika. Udruženja potrošača takođe nude savetodavne usluge, između ostalih i korisnicima finansijskih usluga. Najbolje je da se postave konkretna pitanja da bi se stručnjaci iz udruženja konsultovali sa svojim stručnjacima. Oni koji imaju pedesetak evra, mogu da odu direktno kod advokata i da pročešljaju svoja prava.

Odnedavno su počela da rade Udruženja bankarskih klijenta koja na godišnjem nivou naplaćuju članarinu od oko 500 dinara.

Autor: I. Jovanović, 24 sata

POSLOVNE PREVARE UČESTALE SU U DRUŠTVIMA GDE SE ZAKONI NE PRIMENJUJU U POTPUNOSTI

Tanjug

Poslovne prevare učestale su u društvima gde se zakoni ne primenjuju u potpunosti, a na ruku takvim aktivnostima ide i ekonomska kriza i besparica, ocena je stručnjaka za kriminološka istraživanja, sociologa i psihologa.

"Prevara kao krivično delo postoji u svim državama bile one siromašne ili bogate. Očigledno je da je to pre svega stvar strukture pojedine ličnosti. Ali svakako će taj čovek, ako se nađe u nekoj pogodnoj društvenoj situaciji za prevaru, on pre iskoristiti tu situaciju, nego u ekonomski stabilnoj zemlji", rekao je stručnjak za kriminološka istraživanja Dobrivoje Radovanović.

Povod za razgovor sa stručnjacima je pojava poslovnih prevara i lažnog predstavljanja, kakve su posledice i kako takve pojave sprečiti u društvu.

Poslednja u nizu, dogodila se prošle sedmice, kada je Agencija za privredne registre upozorila da preduzeća i preduzetnike obilaze prevarantni koji se lažno predstavljaju da su komercijalisti te Agencije, dostavljaju lažne diskove i štampani materijal sa bazom podataka o registrovanim preduzećima i naplaćuju te usluge.

Radovanović je, tim povodom, istakao da prevare mogu biti sitne ali i da njih prosečno inteligentan čovek može lako da otkrije, samo ako obrati pažnju na detalje koje ti preveranti iznose.

Međutim, naglasio je, prevare mogu biti sofisticirane, organizovane i materijalno "potkovane", odnosno mogu ih obavljati i bogati ljudi, koje je dosta teže otkriti.

Radovanović je ukazao i na najnoviji moderan sistem prevara, osnivanje "fantom preduzeća" - gde se osnivaju firme, dugo rade, ostvaruju profite, dobiju razgranatu mrežu saradnika, a zatim ođednom nestanu sa tržišta.

U takvim situacijama firme u razvijenim zemljama štite se tako što postoje banke podataka o svim potencijalnim prevarantima, ali se i redovno prati bonitet firmi.

"Svaka novoformirana firma mora da se dokaže u poslovanju da bi određene državne institucije i kompanije stupile u konakt sa njima. Proverava se bonitet i firmi čija su imena jako poznata u poslovnom svetu, jer može doći do pada, promene menadžerskog tima i gubitaka", naglasio je on.

Psiholog Žarko Trebješanin kaže da ukoliko je neka zemlja uređenija i poslovni moral "na ceni" prevara je manje, dok u državama gde toga nema, prevara je rasprostranjen vid aktivnosti za članove tog društva.

"Vrlo je bitno da je zemlja uređena i da postoje i zakoni koji se primenjuju. Da postoji i neki opšti i poslovni moral i tu su onda manje šanse za ovakve pojave. Ovde, gde se gotovo svako trudi da nekoga prevari i izvuče za sebe korist, gde sama država ne ispunjava svoje obaveze, jasno je da je to mnogima signal da je sve dopušteno i da treba biti samo snalažljiv i to iskoristiti za sebe", naglasio je Trebješanin.

On smatra i da u zemlji vlada "dosta haotično stanje i u pogledu primene zakona i nepisanih moralnih pravila".

"Zakoni se donose i postoje na papiru ali očigledno da se ne poštuju. Tako da ima dosta slučaja ne samo da se obmanjuju insitucije, već i građani da ako daju novac jer će im biti pronađen posao, da će im omogućiti da kupe nešto mnogo jeftinije nego što bi to moglo. I pošto ljudi žive u zemlji gde gotovo sve može, nasedaju na te prevare", ocenio je Trebješanin.

"U ovakvim vremenima se svakako poštenje stavlja na neku probu, neki ne uspevaju da odole, ali to pokazuje da nisu bili dovoljno pošteni, odnosno da to poštenje nije dovoljno čvrsto i ukorenjeno", dodao je Trebješanin odgovarajući na pitanje da li i posten čovek može da bude u iskušenju da razmišlja ili učini prevaru.

PR menadžer Agencije za privredne registre Gabrijela Petković-Jovanović ističe da je najveći problem u ovom konkretnom slučaju što prevaranti zaposlene u preduzeću "hvataju na brzinu".

"Oni čak nemaju ni legitimacije, kažu, u ime APR donosimo ovaj materijal, potpišite dostavnicu i ugovor. Ljudi potpišu i posle tek sekretarice ili ko drugi u preduzeću vidi da na ugovor piše naziv nekog drugog preduzeća i da nigde ne piše APR", objašnjava Petković-Jovanović kako funkcioniše ceo "sistem".

APR je ovakve slučajeve već prijavljivao MUP, a kako je reč o iznosima koji su i veći od 10.000 dinara, zaposleni koji su bili "žrtve" ovakih prevara, imaju zbog toga velike probleme na poslu.

ŠTA I KAKO MOŽETE KUPOVATI PREKO INTERENTA

Ukoliko se opredelite za kupovinu preko Interneta pre svega vam treba kreditna kartica, mada neku robu možete platiti i pouzećem.

Domaću Dina karticu kojom se može plaćati na internetu, korisnici mogu dobiti samo u četiri manje banke - KBC banka, Poštanska štedionica, Privredna banka i Univerzal banka, objavio je sajt kamatica.com

Broj sajtova na kojima se može njom plaćati je isti - tu su "Telekom", "Telenor", "Jat ervejz" i "E uprava".

Da je za ovu uslugu zainteresovano sve više građana pokazuje i podatak da se broj onih koji obavljaju plaćanja preko interneta gotovo udvostručio tokom protekle tri godine - sa 11 odsto u 2009. godini na 20 odsto u ovoj godini.

Za plaćanja na internetu mogu se koristiti pored debitnih i kreditne kartice, ali je za karticu važno da ima tu osobinu da se može koristiti na internetu.

Korisnici kartica u Srbiji, takođe, preko interneta najčešće kupuju odeću i obuću i plaćaju račune.

Banke u Srbiji, uglavnom ne naplaćuju proviziju od vlasnika kartice, već od prodavca-vlasnika sajta, međutim ako se plaća kreditnom karticom klijent ima i dodatne troškove kamate.

Neke od banaka nude i preporučuju posebne kartice koje se koriste isključivo na internetu. Pre upotrebe potrebno je da ove kartice budu "napunjene" novcem, jer funkcionišu po pripejd sistemu i uglavnom su vezane za poseban devizni račun.

Kod drugih banaka, klijenti uz tekući račun dobijaju platnu karticu, koja je vezana za isti, mogu da je koriste za plaćanje na internetu i kada se plati na "netu" banka skine iznos sa tekućeg računa.

Banke na ovaj način, zapravo, više ulažu u bezbednost, a među bankama koje nude takve kartice su Alfa banka, koja nudi Viza Elektron debitnu karticu uz tekući račun, kao i Premium Visa Classic kreditnu karticu, Banka Inteza koja u svojoj ponudi ima kreditnu Master Card i Visa internet samo za internet pripejd.

Tu su još i Rajfajzen banka koja nudi VISA Virtuon samo za internet pripejd, Gift kartica pripejd Erste banke i Visa internet samo za internet pripejd i kreditna Mastercard instalment kartice Komercijalne banke.

Postoje i takozvane "poklon" kartice koje je takođe moguće koristiti za plaćanje na internetu, navode analitičari ovog portala i podsećaju da treba znati i to da izraz "credit card" koji se spominje na stranim sajtovima nema značenje "kreditna kartica" već znači - platna kartica, i na to treba obratiti pažnju.

Karticom na internetu može se kupovati na nekoj od tzv. internet prodavnica (veb šopova). Prodaje se svašta - garderoba, knjige, zavese, tehnička roba...

Takođe je moguće rezervisati smeštaj u hotelu, ili kupiti avio kartu, na prodaji su i naučni radovi, članarine za biblioteke a neizbežne su i igre na sreću.

Trgovaca koji svoju robu nude preko interneta uz mogućnost plaćanja karticom za sada je malo, pa i dalje preovlađuje plaćanje pouzećem.

Prvi su "led probili" mobilni operateri i trgovci mobilnim telefonima, belom tehnikom i ostalim elektro-uređajima.

Sada je moguće kupiti i knjige, karte za koncert ili dopuniti kredit na mobilnom telefonu.

Manji trgovci se žale da su bankarske provizije koje moraju da plate da bi nešto naplatili preko interneta veoma velike i da se kreću čak i do pet procenata.

Mondo.rs

PRIVATNA LICA I KOMPANIJE POVUKLI SU MILIJARDE EVRA SA DEPOZITA U BANKAMA PROBLEMATIČNIH ZEMALJA ZONE EVRA, ŠTO MOŽE DA UGROZI BANKARSKI SEKTOR

Tanjug

Evropske banke suočile su se sa odlivom sredstava koje povlače klijenti, što pojačava pritisak na bankarski sektor regiona i preti da finansijske kompanije ostanu bez ključnog izvora finansiranja, piše dnevnik Volstrit Džornal.

Brojne velike italijanske i španske banke nedavno su obelodanile smanjenje sredstava na depozitima korporacija i drugih institucionalnih klijenata, tempom koji se meri dvocifrenim procentima. Opšti tempo povlačenja sredstava sa depozita bio je nešto manji zahvaljujući slabijem povlačenju sredstava sa depozita privatnih lica.

Depozitna baza španskih banaka je u trećem ovogodišnjem kvartalu smanjena za 48 milijardi evra ili za dva odsto, saznaje se iz podataka španske centralne banke.

Povlačenje sredstava klijenta sa depozita podudara se sa povećanjem pozajmicama banaka od Evropske centralne banke (ECB) na rekordni nivo od početka 2009. godine. Finansijske institucije su u utorak povukle 247 milijardi evra kredita ECB sa rokom dospeća od nedelju dana, što je više od prethodnog ovogodišnjeg maksimuma od 230,3 milijarde evra.

POREZNICI POGREŠILI - POZIV GRAĐANIMA DA REŠE NEDOUMICE

RTV

Mnogi Vojvođani dobili su ovih dana obaveštenja o neplaćenom porezu, ali na imovinu koju ne poseduju ili su već platili porez na nju.

Reč je o porezu na oružje, zemlju, i slično.

U Poreskoj upravi kažu da je došlo do greške jer sistem nije savršen i apeluju na obveznike da ipak dođu do filijala uprave da bi razrešili nedoumice oko plaćanja poreza.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji građani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju građanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose između pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvođače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

SRBIJA PRIMLJENA U PUNOPRAVNO ČLANSTVO RADNE GRUPE ZA MEĐUNARODNU SARADNJU U OBLASTI ISTRAŽIVANJA HOLOKAUSTA

Ministarstvo rada i socijalne politike Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je na plenarnom zasedanju Radne grupe za međunarodnu saradnju u oblasti obrazovanja, sećanja i istraživanja holokausta, koje je juče održano u Hagu, Srbija jednoglasno primljena u punopravno članstvo ove međunarodne organizacije.

Srbija je nakon što je 2006. godine izrazila zvaničan interes da postane član ove međunarodne organizacije i na taj način stekla status države posmatrača prošla kroz složenu proceduru koja je rezultirala statusom pridruženog člana, u decembru 2009. godine.

Tokom prethodne dve godine, poseban tim sačinjen od predstavnika Vlade, Saveza jevrejskih opština Srbije, stručnjaka i civilnog društva inicirao je i realizovao čitav niz projekata koji su rezultirali današnjom jednoglasnom odlukom 30 država da naša zemlja ispunjava sve uslove za sticanje statusa punopravnog člana.

Odajući priznanje Republici Srbiji, predsedavajući ovoj međunarodnoj organizaciji, holandski diplomata Karel de Ber, kao i šefovi nacionalnih delegacija, ukazali su na brojne rezultate postignute u našoj zemlji prethodnih godina u oblasti obrazovanja, sećanja i istraživanja holokausta.

Posebnu podršku našoj zemlji pružili su Izrael i Sjedinjene Američke Države, kao zemlje mentori.

Delegaciju Srbije na ovom plenarnom zasedanju predvodila je ambasador Slađana Prica.

Srpski tim svih ovih godina činili su predstavnici ministarstava rada i socijalne politike, prosvete i nauke, omladine i sporta, kulture, informisanja i informacionog društva, spoljnih poslova, kao i članovi Saveza jevrejskih opština Srbije, stručnjaci i civilno društvo.

Posebno priznanje našoj državi odali su i predstavnici brojnih institucija poput Memorijalnog centra "Jad Vašem" (Jerusalim), Muzeja holokausta (Vašington), Državnog muzeja "Aušvic-Birkenau" (Aušvic, Poljska), Fondacije Ane Frank (Amsterdam), Memorijala holokausta (Pariz, Francuska) i drugi.

Radnu grupu za međunarodnu saradnju u oblasti obrazovanja, sećanja i istraživanja holokausta čine Izrael, Sjedinjene Američke Države, Norveška, Švedska, Finska, Danska, Velika Britanija, Irska, Holandija, Belgija, Luksemburg, Nemačka, Francuska, Švajcarska, Španija, Portugal, Italija, Austrija, Mađarska Češka, Slovačka, Poljska, Rumunija, Grčka, Slovenija, Letonija, Estonija, Litvanija, Argentina, Kanada i Hrvatska.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 2.12.2011.

ZA PRVIH 10 MESECI 2011. GODINE UKUPNA ROBNA RAZMENA SRBIJE SA ZEMLJAMA CARINSKE UNIJE I UKRAJINOM POVEĆANA ZA 26 ODSTO U ODNOSU NA ISTI PERIOD PRETHODNE GODINE

Rusija, Belorusija i Kazahstan, koje zajedno čine Carinsku uniju, ali i Ukrajine sa kojom se pregovara o slobodnoj trgovini, za srpsku privredu spadaju među najvažnija tržišta, a očekivana ovogodišnja razmena od četiri milijarde dolara potvrđuje značaj tog privrednog prostora za Srbiju, izjavio je danas predsednik PKS Miloš Bugarin.

Perspektive za saradnju su velike i moramo ih brže iskoristiti, povećati ukupnu robnu razmenu, a posebno izvoz, da bismo smanjili deficit, rekao je Bugarin na zajedničkoj sednici sekcija ove četiri zemlje, pri Odboru za ekonomske odnose sa inostranstvom PKS.

Za prvih 10 meseci 2011. ukupna robna razmena Srbije sa zemljama Carinske unije i Ukrajinim iznosi 3,33 milijarde dolara, što je povećanje od 26 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Za nas je, međutim, nepovoljno što pokrivenost uvoza izvozom iznosi 37 odsto.

Komentarišući deficit, koji je dostigao 1,54 milijarde dolara, Bugarin je naglasio da je on veliki zbog nesigurnosti u naplati robe, skupog transporta, složene carinske procedure, otežanog ulaska u trgovinske lance, neravnopravnosti na tenderima...

Bugarin je podsetio da se srpski izvoz povećava godišnje od 30 do 60 odsto, ali je dodao da je to nedovoljno.

Naša država bi trebalo da pomogne u rešavanju logistike i jevtinijeg transporta i da uloži veća sredstva u poljoprivredu, pomogne u organizovanju distributivnih centara, sistemski reši finansiranje i otkup poljoprivrednih proizvoda za izvoz, izjavio je predsednik PKS.

On je naglasio da Srbija očekuje od Carinske unije da uprosti carinske procedure, obezbedi ravnopravnost učešća na tenderima, da više investira u našu zemlju i da više koristi materijale i usluge srpskih preduzeća.

Sastanku su prisustvovali i ambasadori Ruske Federacije Aleksandar Konuzin, Ukrajine Viktor Nedopas i Belorusije Vladimir Čušev.

Izvor: Tanjug, 2.12.2011.

PRODATO 143.840 DRŽAVNIH ZAPISA • Aukcija dvadesetčetvoromesečnih državnih zapisa Republike Srbije održana 29. novembra 2011. godine •

Reotvaranjem 395. emisije dvadesetčetvoromesečnih državnih zapisa Republike Srbije, emitovane 05. jula 2011. godine i ponovo otvorene 29. novembra 2011. godine, ponuđeno je 3.291.830.000 a prodato 143.840 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 1.438.400.000 dinara. To predstavlja 43,7 odsto obima aukcije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 13,25 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 04. jula 2013. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 29.11.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT/MNG CENTAR d.o.o/ DEŠAVANJA U DECEMBRU

PRIMENA EXCEL-A U MENADŽERSKOM ODLUČIVANJU – 06. – 08. decembar 2011.

Donošenje brzih i kvalitetnih odluka je imperativ svakog uspešnog poslovanja.Unapredite svoje poslovanje uštedom vremena i korišćenjem jednog od najmoćnijih Microsoft programa uz koji ćete na napredan a istovremeno i veoma jednostavan način biti u prilici da brzo, precizno i efikasno analizirate masovne podatke, izvršite analizu uticaja određenih varijabli na rezultat bez dodatne pomoći nadležnih služba (IT-a i slično). Ovim putem neophodna znanja se stiču uz pomoć standardnizovanog softverskog alata koji je opšte prihvaćen i dostupan (bez troškova za kupovinu dodatnih rešenja).Trening je koncipiran na praktičnom radu učesnika na zadatom ili sopstvenom primer.
Maksimalan broj učesnika je 8. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Ciljna grupa:
Menadžeri svih nivoa, revizori, analitičari.

Cilj seminara:
Brza i precizna analiza podataka. Korišćenje naprednih Excel alata u procesu odlučivanja.
Teme:

Po završetku učesnik je osposobljen da:
Samostalno analizira podatke i donosi određene odluke, radi analize na osnovu pretpostavki, obrađuje masovne podatke i kreira izveštaje.

Predavač:
Obuku drži dipl. ekonomista, koji je svoje značajno radno iskustvo stekao radeći u bankarskom sektoru. Takođe je i Projekt menadžer za upravljanje projektom BASEL II. Poseduje veliko iskustvo kao predavač pri naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je održao niz kurseva korišćenja Excel funkcija u savremenom poslovnom okruženju.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 06. - 08. decembar 2011. od 17.15 – 20.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

PRIVREMENI UVOZ – 08. decembar 2011.

Privremeni uvoz je carinski dozvoljeni postupak u okviru koga se strana roba koristi u carinskom području Republike Srbije, uz obavezu ponovnog izvoza u neizmenjenom stanju, osim zbog uobičajenog smanjenja vrednosti zbog njene upotrebe.

Na robu koja se privremeno uvozi ne plaća se carina ili se plaća po sniženoj stopi i na nju se ne primenjuju mere komercijalne politike (spoljnotrgovinska ograničenja), osim ako posebnim propisima nije drugačije regulisano.

Privremeni uvoz se može obaviti samo na osnovu podnetog zahteva i dobijenog odobrenja od strane carinskog organa, a može se odobriti samo ako je moguće utvrditi istovetnost uvezene robe.

Carinski zakon ne propisuje rok za privremeni uvoz, već ostavlja carinskom organu da u odobrenju sam utvrdi ovaj rok, polazeći od ugovorenih uslova i ispunjavanja svrhe privremenog uvoza.

Radi pravilne primene ovog postupka, učesnici u postupku privremenog uvoza bi morali da budu upoznati sa svim svojim pravima i obavezama.

Iz ovog razloga, učesnici seminara biće upoznati sa uslovima, propisima, pravima i obavezama u postupku privremenog uvoza, kako bi ga što brže i efikasnije obavljali na zakonski regulisan način.

Ciljna grupa:
Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:
Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa uslovima za odobravanje postupka privremenog uvoza, sa olakšicama koje pruža navedeni postupak, kao i sa obavezama učesnika pri sprovođenju postupka privremenog uvoza.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:
U potpunosti razume način sprovođenja postupka privremenog uvoza, prava i obaveze koje ima prilikom sprovođenja istog, kao i olakšice koje ovaj postupak pruža u odnosu na redovne carinske postupke.

Predavač:
Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 08.decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova

Cena
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              
25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

DRUGA KONFERENCIJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU - 08. decembra 2011.

Cilj Konferencije da se Vi i Vaš tim upoznate se novim poslovnim i zakonskim obavezama iz bezbednosti i zdravlja na radu koje Vas očekuju u 2012. godiinu, sa kojima je neophodno da se organizacije i kompanije usklade. Jedan od ciljeva je i da se učesnici konferencije upoznaju sa različitim aspektima dobrih praksi u BZR-u, čija bi iskustva delimično ili u celosti mogli da primene u svom radu. Takođe, na Konferenciji će biti omogućena razmena iskustava među učesnicima i predavačima kao i međusobno upoznavanje i povezivanje sa kolegama radi buduće saradnje.

Konferencija je tematski podeljena u  nekoliko celina :

Želeli bismo da Vi i Vaš tim ovu Konferenciju prepoznate kao kontinuirani proces sticanja kompetencija za uspešno obavljanje poslova iz bezbednosti i zdravlja na radu  u skladu sa zakonskom regulativom, međunarodnim dostignućima i etičkim principima.

Predavači:
Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu
Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja
Aleksandar Marijan, stručnjak u oblasti BZR-a i industrijskog zdravlja sa iskustvom na rukovodećim pozicijama u crnoj metalurgiji u USA i Republici Srbiji
Miloš Mirić, Direktor za ljudske resurse, Holcim doo
Radisav Zeljković, kordinator poslova bezbednosti i zdravlja na radu, Uprava za trezor

Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 08. decembar 2011. od 10.00 – 15.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje predavanja, pisani materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

Popusti:

Popusti se sabiraju.

Broj mesta ograničen!

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 09. decembar 2011.

Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

Konferencija obrađuje teme:

Predavači:.
Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP „Službenog glasnika“ vodi rubriku „Advokat u službi potrošača“. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

Katarina Ivančević, izvršni direktor u „Triglav penzijski fondovi“ AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.
Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 09. decembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

Popusti:

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 13. decembar 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:
Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:
Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

Veštine koje će učesnik steći:

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 13. decembar  2011. od 09.30 – 17.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 
CASH FLOW - UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOVIMA

Kako da planirate i upravljate novčanim tokom

14-15. decembar 2011.

Sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja je preduslov očuvanja njegove likvidnosti. Zato je bitno da razumemo iz kojih aktivnosti preduzeće generiše slobodan gotovinski tok. Ovaj seminar je tako koncipiran da u prvom danu svim polaznicima omogući da savladaju veštinu sastavljanja izveštaja o gotovinskim tokovima kao sastavnog dela seta finansijskih izveštaja uz razmevanje njegove strukture, da bismo u drugom danu mogli da se bavimo analizom gotovinskih tokova, planiranjem i projekcijama.

Izveštaj o novčanim tokovima ne bi trebalo da predstavlja samo zbir cifara koje će nas dovesti do tačnog stanja gotovine na kraju perioda! Cilj nam je da svakom polazniku pružimo znanje na osnovu koga će samostalno zaključivati o likvidnosti preduzeća, njegovoj potrebi za gotovinom i investicionom kapacitetu. Gotovina nije isto što i dobit! U uslovima kada je preduzeću potrebno i jedno i drugo, nužno je da znamo kako naći optimalan balans između likvidnosti i profitabilnosti.

Seminar je interaktivan, odnosno učesnici će imati priliku da samostalno urade predstavljene primere. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Ciljna grupa:
Zaposleni u računovodstvu, finansijskoj kontroli, planu i analizi, bankama na poslovima kreditiranja privrede i analizi kreditnog rizika.

Cilj seminara:
Da zaposleni koji se bave ovim pitanjem brzo i lako sastave izveštaj o gotovinskim tokovima, bolje razumeju kretanje gotovine u preduzeću u jednom obračunskom periodu, uvide značaj pravilnog upravljanja gotovinom, analiziraju i zaključuju o likvidnosti i rentabilnosti preduzeća na osnovu cash flow izveštaja, na bazi trenutnih novčanih tokova prave projekcije i planove budućih kretanja gotovine u preduzeću, bolje procene sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja.

Teme:

Predavač:
Eminentni stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 14-15 decembar 2011. od 15.00 – 20.00 časova

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Broj mesta ograničen na 10 učesnika.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Dokumentarni akreditiv i bankaraska garancija kao najsigurniji instrumenti plaćanja i obezbeđenja – 16. decembar 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:
Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.
Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:
Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16. decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
 

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POSMATRAČE IZBORNE KAMPANJE DO 5. DECEMBRA 2011. GODINE

Javni poziv kojim se pozivaju kandidati koji žele da obavljaju poslove posmatranja izborne kampanje političkih subjekata u 2012. godini u svojstvu posmatrača Agencije za borbu protiv korupcije, da se prijave na poziv za terenskog posmatrača, koordinatora i centralnog koordinatora, objavljen je dana 21. novembra 2011. godine u dnevnom listu Danas koji se izdaje za celu Republiku Srbiju i na internet prezentaciji Agencije (www.acas.rs) sa koje se može preuzeti propisani obrazac prijave za posmatrače izborne kampanje političkih subjekata u baneru "Obrasci" (Obrazac P-1).

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 24.11.2011.

KRETANJE INFLACIJE U OKTOBRU 2011. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast potrošačkih cena u oktobru 2011. iznosio je 0,4%. Međugodišnja inflacija je nastavila da opada i u oktobru je iznosila 8,7%, što je u skladu s projekcijom Narodne banke Srbije.

Pad međugodišnje inflacije će se, prema proceni Narodne banke Srbije, nastaviti i u narednom periodu i u granicama dozvoljenog odstupanja od cilja će se naći u prvom tromesečju naredne godine. Procesu dezinflacije najviše će doprineti niska agregatna tražnja, smanjeni troškovni pritisci na rast cena hrane, kao i nastavak pada inflacionih očekivanja. Brzina pada inflacije zavisiće od razvoja situacije u međunarodnom okruženju, ali i od ekspanzivnosti fiskalne politike.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 11.11.2011.

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA BIĆE ODRŽANO 22. NOVEMBRA 2011. GODINE • Za nove kandidate rok za prijavljivanje je 15. novembar 2011.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obaveštava lica zainteresovana za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, da će se ispitivanje kandidata sa do sada uredno podnetim prijavama, održati 22. novembra 2011. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3 na prvom spratu u sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Za nove kandidate prijave za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara se podnose Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja najkasnije do 15. novembra 2011. godine. Kandidati čije prijave stignu posle 15. novembra, NEĆE moći da polažu 22. novembra, već će se smatrati da su prijavljeni za neki od budućih termina.

O budućim terminima održavanja stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, Ministarstvo će blagovremeno postaviti obaveštenje na veb-sajt.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 13.11.2011.

OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

Aktuelna službena mišljenja:

Ministarstvo finansija: MESTO PROMETA USLUGE PREBACIVANJA DOKUMENATA IZ JEDNE U DRUGU EKSTENZIJU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 12

Ministarstvo finansija: OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA PDV PO OSNOVU UGOVORA O DONACIJI ZAKLJUČENIM SA DRŽAVNOM ZAJEDNICOM SRBIJE I CRNE GORE ILI SA REPUBLIKOM SRBIJOM - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 24 stav 1 tačka 16a

Ministarstvo finansija: PRAVO NA REFUNDACIJU PDV KADA UGOVORENA CENA STANA NIJE ISPLAĆENA PRODAVCU VEĆ LICU SA KOJIM JE PRODAVAC ZAKLJUČIO UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 56a

Aktuelna sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Kragujevcu: MATERIJALNI PREKLUZIVNI ROK ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZA SMANJENJE TESTAMENTALNOG RASPOLAGANJA - Zakon o nasleđivanju: član 41
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NEMOGUĆNOSTI MAJKE MALOLETNOG DETETA DA SVOJIM RADOM OSTVARUJE NOVČANE PRIHODE NEOPHODNE ZA IZDRŽAVANJE - Porodični zakon: čl. 73, 160 i 164
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NEOPHODNOST PRUŽANJA POTREBNIH OBAVEŠTENJA DETETU U PORODIČNOM SPORU - Porodični zakon: član 65
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA ZASTUPANJE PO REŠENJU ADVOKATSKE KOMORE O IMENOVANJU ADVOKATA ZA PRIVREMENOG ZAMENIKA DRUGOG ADVOKATA - Zakon o parničnom postupku: član 91 stav 1 i član 92 stav 2
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: POSTAVLJANJE STARATELJA MALOLETNOM DETETU U SPORU RADI ODRŽAVANJA LIČNIH ODNOSA SA SRODNICIMA - Porodični zakon: član 265
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: POSTUPANJE SUDA U SLUČAJU PODNOŠENJA TUŽBE KOJA PO SADRŽINI PREDSTAVLJA USTAVNU ŽALBU - Zakon o parničnom postupku: član 15 stav 1, član 277 i član 279 stav 1 tačka 1)
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: TERET DOKAZIVANJA U REIVINDIKACIONOM SPORU - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 37 stav 2
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: UTVRĐIVANJE POTREBA DETETA KOJE SE ŠKOLUJE U INOSTRANSTVU - Porodični zakon: čl. 155, 160 i 162
 • Evropski sud za ljudska prava: ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU ALIŠIĆ I DRUGI PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE. HRVATSKE, SRBIJE, SLOVENIJE I BJR MAKEDONIJE (predstavka br. 60642/08) - STVARNA NADLEŽNOST SUDA (nadležnost ratoione materiae) - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: čl. 32 i 35

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 30.11.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Walpole BG", d.o.o.

17383205

36 St. 892/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1100

 

Privredni sud u Beogradu stečajni sudija Mila Đorđević, u postupku stečaja nad dužnikom "Walpole BG", d.o.o., u stečaju, Beograd, Resavska 4/3, matični broj 17383205 PIB broj 100154377, na završnom ročištu održanom dana 4. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I. Zaključuje se postupak stečaja bez odlaganja nad stečajnim dužnikom "Walpole BG", d.o.o., u stečaju, Beograd, Resavska 4/3, matični broj 17383205 PIB broj 100154377.
II. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika "Walpole BG", d.o.o., u stečaju, Beograd, Resavska 4/3.
III. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 17383205.
IV. Nalaže se Poreskoj upravi, odeljenje Savski venac, da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 100154377.
V. Otkazuje se ispitno ročište za stečajnog dužnika "Walpole BG", d.o.o., u stečaju, Beograd, Resavska 4/3, matični broj 17383205 PIB broj 100154377 određeno za 16. maj 2011. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100.
VI. Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi tekući račun stečajnog dužnika broj 290-17404-20, koji se vodi kod Unierzal banke a.d., Beograd.
VII. Po pravosnažnosti ovog rešenja, i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika Gorana Labana iz Beograd.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Društvom za trgovinu, turizam i usluge Novi Glecher DOO

20419610

16. St. broj 2791/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2181

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 16. St. broj 2791/2011 od 12. oktobra 2011. godine pokrenuo je postupak stečaja nad Društvom za trgovinu, turizam i usluge Novi Glecher DOO Beograd, Dr Ivana Ribara 116/2, matični broj 20419610, PIB 105630091, odredio je održavanje prvog poverilačkog ročišta za 23. novembar 2011. godine u 11,15 časova, u sudnici 203/II u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2. Prvo poverilačko ročište nije održano ročište.
II. Zakazuje se ponovno poverilačko ročište za 5. decembar 2011. godine u 12,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 203/II.
III. Objavljivanjem oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzećem "Asshaus" d.o.o.

 

2. St. broj 909/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=896

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Ikonić Milivoje, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzećem "Asshaus" d.o.o. Novi Beograd, van ročišta 14. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja za 5. decembar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 110/I.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće za izdavaštvo, trgovinu i poslovne usluge "Janus" d.o.o.

07561920

1. St. broj 1958/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1946

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem broj 1. St. broj 1958/2011 od 31. oktobra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom, Preduzeće za izdavaštvo, trgovinu i poslovne usluge "Janus" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Braće Krsmanovića 23, matični broj 07561920, PIB 100175033.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Podgrmečje" d.o.o.

17348574

42. St broj 1745/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2249

 

Privredni sud u Beogradu, i to sudija Ljiljana Mujagić, kao stečajni sudija, u postupku sudija, u postupku utvrđivanja stečajnog razloga nad "Podgrmečje" d.o.o. Rušanj, 13. septembra 1, deo 9, na održanom ročištu dana 19. oktobra 2011. godine doneo je
REŠENJE:
I Otvara se postupak nad "Podgrmečje" d.o.o. Rušanj, 13. septembra 1, deo 9, matični broj 17348574, PIB 101411834, po predlogu stečajnog poverioca NLB banke a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165/V.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Dragica Bajić iz Beograda, Karađorđeva 23/3.
Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 25. novembar 2011. u 10,00 časova, sudnica 227, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V Ispitno ročište određuje se za 28. februar 2012. godine u 10,00 časova, sudnica 227, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI Pozivaju se poverioci da u roku od 70 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se Skupština poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i jednom visokotiražnom dnevnom listu koje se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"ITD Sistem" d.o.o

 

17. St. broj 3441/2010

 

 

 

U predmetu broj 17. St. 3441/2010, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "ITD Sistem" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Grgetečka 25, ispitno ročište zakazuje se za 12. decembar 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, II sprat, sudnica broj 242.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzećem za transport, špediciju i usluge Sekulić - trans d.o.o.

06885560

7. St. broj 3601/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1851

 

I. Privredni sud u Beogradu, 7. St. broj 3601/ (7. St. broj 151/) od 9. juna 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za transport, špediciju i usluge Sekulić-trans d.o.o. Goraždevac, Goraždevac bb, Peć, matični broj 06885560, PIB 101389171.
II. Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednog sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom, podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Sve prijave potraživanja podnete po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
III. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
IV. Poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 8. decembar 2011. godine u 11,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
V. Ispitno ročište zakazano je za 10. januar 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzećem za trgovinu i usluge "Pressing" d.o.o.

17408496

21. St. broj 1764/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2153

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Dragana Kovačević u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzećem za trgovinu i usluge "Pressing" d.o.o. iz Beograda, ul. Mihaila Todorovića 20, dana 3. novembra 2011. godine, doneo je oglas.
I. Zaključuje se postupak stečaja bez odlaganja nad stečajnim dužnikom "Pressing" d.o.o. iz Beograda, Mihaila Todorovića 20.
II. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da
izvrši brisanje stečajnog dužnika "Pressing" d.o.o. iz Beograda, Mihaila Todorovića 20.
III. Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi tekući račun stečajnog dužnika "Pressing" d.o.o. iz Beograda, Mihaila Todorovića 20 broj 245-86192-60 a eventualno raspoloživa sredstva na računu prenese na račun sudskog depozita broj 840-298802-02.
IV. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 17408496.
V. Nalaže se Poreskoj upravni odeljenja Zvezdara da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 100183986.
VI. Otkazuje se ispitno ročište za stečajnog dužnika "Pressing" d.o.o. iz Beograda, Mihaila Todorovića 20 određeno za 22. decembar 2011. godine u 12,20 časova a Sud konstatuje da nema uslova za održavanje završnog ročišta.
VII. Po pravosnažnosti ovog rešenja, i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenje dužnosti stečajnog upravnika Zorana Ćulibrka iz Novog Beograda, Jurija Gagarina 29d i adresa kancelarije stečajnog upravnika Tošin bunar 161, Novi Beograd.
Ovaj oglas je istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"Centro Union" d.o.o.

17333305

St. broj 4795/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1161

 

I. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Centro Union" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Ulica Gandijeva 23A/3, MB 17333305, PIB 100208439.
II. Ustupa se stečajnom poveriocu LTH d.o.o. Beograd Bulevar Franša D Eperea broj 8, MB 17413651, PIB 101289148, parnični postupak koji je po tužbi "Centro Union" d.o.o. pod brojem 29. P-51395/2010 pokrenut pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, radi poništaja Ugovora o zajmu za rešavanje stambenih potreba od 01.06.2003. godine, protiv tuženog Pavlović Predraga iz Beograda, Bulevar AVNOJ-a broj 82/24 i ovlašćuje se stečajni poverilac LTH d.o.o. Beograd da nastavi i vodi ovaj parnični postupak na strani tužioca.
III. Obavezuje se stečajni poverilac LTH d.o.o. Beograd da o pravnosnažnom ishodu sudskog spora odmah, bez odlaganja obavesti stečajnog sudiju.
IV. Po pravnosnažnom okončanju parničnog postupka 29. P-51395/2010, ukoliko isti bude okončan u korist tužioca, stečajni sudija će doneti Rešenje o namirenju stečajnih poverilaca prema procentualnom učešću svakog poverioca u ukupno utvrđenim potraživanjima poverilaca prema listi sa ispitnog ročišta održanog dana 16. marta 2011. godine. Iznos sredstava raspoloživ za raspodelu poveriocima biće umanjen za iznos troškova vođenja sudskog spora koji pripadaju stečajnom poveriocu LTH d.o.o. Beograd.
V. Nalaže se stečajnom upravniku da sredstvima koja se nalaze na računu stečajnog dužnika broj 160-347017-29 kod Banca Intesa pokrije nastale troškove, te da ukoliko po pokriću nastalih troškova preostanu sredstva, ta sredstva uplati u budžet Republike Srbije.
VI. Nalaže se Agenciji za privredne registre, iz Beograda, ulica Brankova broj 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika "Centro Union" d.o.o. u stečaju iz Beograda ulica Gandijeva 23A/3, MB 17333305, PIB 100208439
VII. Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi tekući račun stečajnog dužnika broj 160-347017-29 koji se vodi kod Banca Intesa a.d. Beograd.
VIII. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 17333305.
IX. Nalaže se Poreskoj upravi odeljenje Novi Beograd da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 100208439.
X. Po pravosnažnosti ovog rešenja, i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika.
XI. Oglas o zaključenju stečajnog postupka je istaknut na oglasnu tablu suda 11. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Media II" d.o.o.

17303384

42 St. 3590/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2380

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42 St. 3590/2011 od 11. novembra 2011. godine pokrenuo postupak stečaja nad "Media II" d.o.o., iz Beograda, Mirjevski venac broj 37 matični broj 17303384, PIB 1000021948, po predlogu poverioca Fond za razvoj Republike Srbije Beograd.
Za stečajnog upravnika imenovan je Rade Radulović iz Beograda, Bulevar oslobođenja broj 164/111.
Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika održaće se 12. januara 2012. godine u 11,30 časova u privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.
Ispitno ročište određuje se za 23. april 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglas o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu dana 11. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Europen Invest

20053143

23. St. broj 175/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23. St. broj 175/2011 od 1. novembra 2011. godine obustavio postupak stečaja nad preduzećem Europen Invest, iz Beograda, Trg Republike 3/V, matični broj: 20053143, PIB 104015979, a po predlogu stečajnog upravnika na ročištu od 1. novembra 2011. godine.
II. Otkazuje se ispitno ročište određeno za 30. novembar 2011. godine u 9,30 časova.
III. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"BMS Gradnja" d.o.o.

 

36. St. broj 400/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1897

 

I. Određuje se ročište za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije
Stečajnog dužnika "BMS Gradnja" d.o.o. u stečaju, Batajnica, Braće Mihailović Tripić br. 31, koji je podnet od strane predlagača Babić Sveta i Marka iz Batajnice, Braće Mihajlović Tripić 31, vlasnika po 50% kapitala, za dan 15. 12. 2011. godine u 11 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 221, II sprat.
II. Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja. Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može i pismenim putem u kom slučaju se Sudu moraju podneti glasački listići sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.
Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa, a Plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca ako za njega glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja u toj klasi. Klasa poverilaca čija potraživanja prema Planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primene Plana reorganizacije, ne glasa za Plan, odnosno smatra se da je Plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisan način prihvate sve klase poverilaca.
III. Plan reorganizacije stečajnog dužnika "BMS Gradnja" d.o.o. u stečaju, Batajnica, Braće Mihailović Tripić 31, PIB: 104258927, matični broj: 201283313, izložen je u pisarnici Privrednog suda u Beogradu, pa se svi poverioci sa sadržinom Plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 08 do 15 časova.
IV. Pozivaju se zainteresovana lica da sve primedbe na predloženi Plan reorganizacije, kojima osporavaju sadržinu predloženog Plana reorganizacije, a naročito osnov ili visinu. Planom obuhvaćenih potraživanja, dostave stečajnom dužniku i nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Predlagači su dužni da daju odgovor na primedbe u roku od 8 dana od dana prijema primedbe ovom Sudu.
V. Plan reorganizacije dostavlja se Agenciji za privredne registre radi objavljivanja na internet strani tog registra.
VI. Oglas o zakazivanju ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije objaviti na oglasnoj tabli Suda, u "Službenom glasniku RS" i u dva visokotiražna dnevna lista koji se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Sava gradnja" d.o.o.

20131772

32 St. broj 543/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1743

 

Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Sava gradnja" d.o.o. u stečaju Obrenovac, Vojvode Mišića 38, matični broj 20131772, PIB: 104264530.
Ovo rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".
Ispitno ročište zakazano za dan 12. decembar 2011. godine u 11,00 časova se otkazuje.
Nalaže se Agenciji za privredne registre, Beograd, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika "Sava gradnja" d.o.o. u stečaju Obrenovac, Vojvode Mišića 38, matični broj: 20131772, PIB: 104264530.
Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim broj: 20131772.
Nalaže se Poreskoj upravi odeljenje Obrenovac da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 20131772.
Nalaže se stečajnom upravniku da ukoliko po pokriću nastalih troškova preostanu sredstva, ta sredstva uplati na račun sudskog depozita br. 840-298802-02.
Po pravosnažnosti ovog rešenja i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, Sud će doneti posebno Rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika Agencije za Privatizaciju Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"Ora print" d.o.o.

20186330

25. St. broj 4873/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1791

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Mirjana Jovanović u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Ora print" d.o.o. iz Beograda, Bulevar Arsenija Čarnojevića 101, na održanom poverilačkom ročištu 19. septembra 2011. godine donela je
REŠENJE
I. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Ora Print" d.o.o. iz Beograda, Bulevar Arsenija Čarnojevića 101, matični broj 20186330, PIB 104545556.
II. Nalaže se stečajnom upravniku da sredstvima koja se nalaze na računu stečajnog dužnika pokrije nastale troškove, da preduzme potrebne radnje radi gašenja tekućeg računa, uništi pečat stečajnog dužnika i dostaviti završni račun i predlog za svoje razrešenje.
III. Nalaže se Ministarstvu finansija, Poreska uprava Novi Beograd, da izbriše iz registra PIB 104545556.
IV. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši brisanje stečajnog dužnika iz registra privrednih subjekata.
V. Oglas o zaključenju stečajnog postupka objavljuje se u "Službenom glasniku RS".
VI. Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 24. oktobar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Društvom za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam "Vekol" d.o.o

 

16. St. broj 2937/11

 

 

 

U postupku stečaja nad Društvom za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam "Vekol" d.o.o. u stečaju, Beograd, Topličin venac 19-21, poslovni broj 16. St. broj 2937/2011:
- zakazuje se poverilačko ročište koje će biti održano 12. decembra 2011. sa početkom u 9,00 časova, sudnica 203/II, Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2;
- zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 12. decembar 2011. godine sa početkom u 9,20 časova, sudnica 203/II, Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Blue Star", d.o.o

20435739

9. St. broj 1082/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1647

 

Privredni sud u Beogradu, zaključio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Blue Star", d.o.o. u stečaju, 9. St. broj 1082/2011 iz Beograda, Skadarska 15, matični broj 20435739, PIB 105666196.
Oglas istaknut na oglasnu tablu suda 12. septembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Perović Vladimir i partner" o.d.

17320327

42. St. broj 2463/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1151

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42. St. broj 2463/2010 od 2. novembra 2010. godine zaključio je postupak stečaja nad "Perović Vladimir i partner" o.d., iz Beograda, Vidikovački venac broj 29, matični broj 17320327, PIB 101993817.
II. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 2. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

"Auto Marko" d.o.o.

106308503

42. St. broj 449/11

 

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42. St. broj 449/11 od 15. novembra 2010. godine zaključio je postupak stečaja nad "Auto Marko" d.o.o. iz Beograda, Dalmatinska 11, matični broj 106308503, PIB 100061068.
II. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 15. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i pružanje usluga "Apimel" d.o.o.

07613024

St. broj 763/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2367

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i pružanje usluga "Apimel" d.o.o. Šabac, Ćirila i Metodija 68, 18. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i pružanje usluga "Apimel" d.o.o. Šabac, Ćirila i Metodija 68., matični broj 07613024, PIB 100125854, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Jasmina Marjanović iz Valjeva, Krfska 4.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60. dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka, ali najkasnije u roku od 120. dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120. dana biće odbačene kao neblagovremene.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 15. mata 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati 27. decembra 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli suda dana 18. novembra 2011. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

DOO "POPOLUS"

 

1. St. broj 166/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "POPOLUS" Knjaževac, 23. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 23. decembra 2011. godine u 12,00 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom dužnikom DOO "POPOLUS" Knjaževac.
Završno ročište se određuje iz razloga jer je celokupna imovina unovčena.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Ljubiša Milićević iz Sokobanje da pristupe na zakazano ročište.
Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

DOO "27. oktobar"

 

1. St. broj 31/2010

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i sudija Božidar Golubović kao stečajni sudija u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "27. oktobar" Zaječar u stečaju dana 11. 11. 2011. godine doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. 12. 2011. godine u 11,00 časova u sudnici 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "27. oktobar" Zaječar u stečaju.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik da pristupe na zakazano ročište.
Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

Proizvodno trgovinsko društvo "ZIM impex" d.o.o.

06809120

1. St. broj 527/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2340

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 527/2011 od 14. 11. 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Proizvodno trgovinsko društvo "ZIM impex" d.o.o. Kragujevac, Mlavska 7, matični broj 06809120, PIB 101040291. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Kocić Slobodan iz Kutlova, broj licence 155-0407. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 14. 2. 2012. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 22. 12. 2011. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 14. 11. 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

"Galerija 99 - Nedeljković" Proizvodno i uslužno d.o.o.

20195266

1. St. broj 526/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2341

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. broj 526/2011 od 14. novembra 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Galerija 99 - Nedeljković" Proizvodno i uslužno d.o.o., Aranđelovac, Pupinova 2A, matični broj 20195266, PIB 104626366. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Mihailo Marković iz Kragujevca, Nikole Pašića 16/II/21, broj licence 155-0350. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 13. februar 2012. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 23. decembar 2011. god. u 12,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa datumom 14. novembrom 2011. god. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

AD za izvođenje građevinskih radova "Kazimir Veljković"

 

1. St. broj 913/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1293

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/KAZIMIR+
VELJKOVIC+DGP+-
+KAZIMIR+VG+-+4.shtml/
seo=/companyid=1430

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava stečajne poverioce i stečajnog upravnika da će se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD za izvođenje građevinskih radova "Kazimir Veljković" Kragujevac, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 1. St. broj 913/2010, održati dana 12. decembra 2011. godine u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 533/V.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

"Tehnoenergetika" d.o.o.

17423339

1. St. broj 397/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/
TEHNOENERGETIKA.shtml/
seo=/companyid=3920

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 397/2011, pokrenuo je stečajni postupak nad dužnikom "Tehnoenergetika" d.o.o. iz Kruševca, Jastrebačka 10, matični broj 17423339, PIN 100259278.
Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mijanac iz Beograda, tel. 063/215-359.
Za stečajnog sudiju imenuje se Mileva Gočanin, sudija ovog Suda.
Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja ovom Sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" i Dnevnom listu "Danas".
Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku podnosioca prijave, na dopunskom ispitnom ročištu.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni) da prijave svoja razlučna prava, i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom, ovom Sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da svoje obaveze bez odlaganja izmire.
Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 9. mart 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, soba broj 5, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 28. decembar 2011. godine u 11,00 časova u istom sudu soba broj 5.
Stečajni postupak je otvoren 18. novembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli Suda dana 18. novembra 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS", Beograd.
Rešenje o pokretanju stečajnog postupka dostaviti Registru privrednih subjekata u Beogradu.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana oglašavanja istog u "Službenom glasniku RS", Beograd, PAS Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

"18. oktobar" d.o.o.

06110886

1. St. broj 372/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2370

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 372/11 od 14. novembra 2011. godine, pokrenuo je stečajni postupak nad dužnikom "18. oktobar" d.o.o. iz Aleksandrovca, Omladinska 102, mat. broj 06110886, PIB 100365768.
Za stečajnog upravnika imenuje se Petar Vulović iz Kraljeva, tel. 064/157-0212.
Za stečajnom sudiju imenuje se Mileva Gočanin, sudija ovog suda.
Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", i Dnevnom listu "Danas".
Neblagovremeno podnete prijave potraživanja ispitaće se o trošku podnosioca prijave, na dopunskom ispitnom ročištu.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni) da prijave svoja razlučna prava, i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom, ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da svoje obaveze bez odlaganja izmire.
Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 6. mart 2012. godine u 12,30 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, sudnica broj 5, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 23. decembar 2011. godine u 13,00 časova u istom sudu sudnica broj 5.
Stečajni postupak je otvoren dana 14. novembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli Suda, dana 17. novembra 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS", Beograd.
Rešenje o pokretanju stečajnog postupka dostaviti Registru privrednih subjekata u Beogradu.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku", Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

DP "Zastava auto delovi" d.o.o.

 

1. St. broj 10/2010

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=20

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/ZASTAVA+
AUTO+DELOVI.shtml/seo=
/companyid=5492

Trgovinski sud u Kraljevu, u stečajnom veću sastavljenom od sudije Mileve Gočanin, predsednika veća i sudija Milene Bašunović i Momira Pešovića, članovi veća u postupku stečaja nad stečajnom masom DP "Zastava auto delovi" d.o.o. u stečaju iz Raške, nakon održanog završnog ročišta 11. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj stečajnog upravnika u postupku stečaja St. broj 10/10 nad stečajnom masom DP "Zastava auto delovi" d.o.o. u stečaju iz Raške.
Određuje se konačni iznos nagrade stečajnog upravnika u bruto iznosu od 962.807,90 dinara, kao i konačan iznos naknade troškova stečajnog postupka u iznosu od 1.042.065,08 dinara.
Ovlašćuje se stečajni upravnik Agencija za privatizaciju Centar za stečaj da zastupa stečajnu masu u sudskom parničnom postupku pred ovim sudom P. broj 870/10 po tužbi poverioca Agencije za osiguranje depozita protiv stečajne mase. Rezervisana sredstva po rešenju o završnoj deobi u zavisnosti od ishoda parničnog postupka predstavljaće predmet deobe po zaključenju stečajnog postupka, a na osnovu rešenja o glavnoj deobi.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnom masom DP "Zastava auto delovi" d.o.o. u stečaju iz Raške.
Rešenje istaći na oglasnu tablu suda i objaviti u "Službenom glasniku RS".
Po pravosnažnosti ovo rešenje dostaviti Agenciji za privredne registre.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", Privredno apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

"Biser-Koop", d.o.o.

7669453

Broj 2. St. 49/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2379

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 49/11 od 21. novembra 2011. godine, pokrenuo je stečajni postupak nad "Biser-Koop", d.o.o. iz Brusa, Kralja Petra I broj 134, mat. br. 7669453, PIB 101140087.
Za stečajnog upravnika imenuje se Hranislav Obradović, dipl. ecc iz Kruševca, ul. Miloja Zakića broj 30, tel. 063/627-136.
Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni poverioci) da prijave svoja razlučna prava, i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev kao i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom.
Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da be odlaganja izmire svoje obaveze.
Ročište za ispitivanje osnovanosti potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 25. januar 2012. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, sudnica broj 12, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja, zakazuje se za 5. januar 2012. godine u 11,00 časova.
Rešenje o otvaranju postupka istaknuto ja na oglasnoj tabli ovog suda dana 21. novembra 2011. godine.
Protiv rešenja o pokretanju stečajnog postupka može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

"Strugara 2005" d.o.o.

 

1. St. broj 661/2010

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Strugara 2005" d.o.o. iz Raške St. broj 661/2010 obaveštava poverioce da će se dopunsko ispitno ročište po prijavi potraživanja Fonda solidarnosti održati 23. decembra 2011. godine u 11,00 časova u ovom sudu sudnica broj 5.
Ovim se smatra da su poverioci za ročište pozvani.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

"Industrija Baterija"

09268855

3 St. 142/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2366

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača "Jugoslovenska izvozna i kreditna banka" ad Beograd u stečaju, čiji je punomoćnik advokat Branislava Jevtić iz Novog Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 18, nad "Industrija baterija" Gnjilane, Nikole Tesle b.b., dana 15. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad "Industrija Baterija" iz Gnjilana, Nikole Tesle b.b., matični broj 09268855, PIB 104291877.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Paunković Dragan iz Niša.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 14. decembra 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za dan 26. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 15. novembra 2011. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

AD "Minkomerc"

 

1. St. broj 73/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1601

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/
MINKOMERC.shtml/
seo=/companyid=9787

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Minkomerc" u stečaju Niš, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju PC - Centar za stečaj, preko poverenika Bratislava Rajkovića, 14. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati 13. decembra 2011. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

AD "Sićevac kompani"

 

1. St. broj 991/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku Privrednog suda u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Sićevac kompani" u stečaju iz Kuršumlije, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Martinović, 18. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitne.
Ročište će se održati dana 27. decembra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

"Baum-world" d.o.o.

20028319

1. St. broj 841/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=915

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Baum-world" d.o.o. u stečaju iz Niša, Sinđelićev trg 27, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Martinović, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika od 3. novembra 2011. godine za zaključenje stečajnog postupka, na završnom ročištu održanom 18. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
1. Usvaja se završni račun stečajnog upravnika stečajnog dužnika "Baum-world " d.o.o. u stečaju iz Niša, Sinđelićev trg 27, od 3. novembra 2011. godine.
2. Određuje se nagrada za rad stečajnog upravnika u iznosu od 15.569,40 dinara.
3. Određuju se troškovi stečajnog postupka u iznosu od 3.000,00 dinara.
4. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Baum-world" d.o.o. u stečaju iz Niša, Sinđelićev trg 27, matični broj 20028319, PIB 103822104.
5. Stečajnu masu stečajnog dužnika činiće potraživanje stečajnog dužnika u parnici Privrednog suda u Nišu, P. broj 366/11.
6. Imenuje se za zastupnika stečajne mase iz stava 5. izreke ovog rešenja stečajni upravnik Zoran Martinović iz Niša, Durlan 23.
7. Stečajni upravnik će stečajnu masu registrovati u Registru stečajnih masa i zastupati do pravosnažnosti postupka iz stava 5. izreke ovog rešenja.
8. Poverioci mogu izjaviti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
9. Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

ZADRUGAR ZZ VRBAS

08065900

1. St. broj 879/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2145

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZADRUGAR ZZ VRBAS u stečaju, Ivana Milutinovića 3, MB: 08065900 PIB: 100637925 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca SUNOKO DOO NOVI SAD, Trg Marije Trandafil 7, dana 18. novembra 2011. godine donosi sledeće rešenje :
Poverilačko ročište se zakazuje za 14. decembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova. Zbog službene sprečenosti postupajućeg sudije, ispitno ročište zakazano za 8. decembar 2011. godine, sa početkom u 9.30 časova - se otkazuje.
Sledeće ispitno ročište se zakazuje nakon poverilačkog ročišta, odnosno za 14. decembar 2011. godine sa početkom u 9,45 časova, u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3., u prizemlju, u sudnici br. 7.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

DP "Continental BSS" za trgovinu i usluge

08631611

1. St. broj 1183/2011

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2347

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/KONTINENTAL+
BSS.shtml/seo=/companyid=11533

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom DP "Continental BSS" za trgovinu i usluge Novi Sad u likvidaciji, Pariske komune br. 46., MB: 08631611, PIB: 101702746, a po predlogu Agencija za privatizaciju Beograd, Terazije 23., dana 14. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom DP "Continental BSS" za trgovinu i usluge Novi Sad, Pariske komune 46, MB 08631611, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Agencija za privatizaciju, Centar za stečaj.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u Službenom glasniku RS, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 12. decembra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 30. januara 2012. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 14. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

V.N.N. d.o.o.

7908059

1. St. broj 420/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2190

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom V.N.N. d.o.o. Bačka Palanka u stečaju, Kralja Petra 171, MB 7908059, PIB 101724237 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca OTP banka Srbija AD Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80, dana 21. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Završno ročište se zakazuje za 30. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju, u sudnici 7, na koje se pozivaju svi zainteresovani poverioci.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

Nelux - M doo

08432490

1. St broj 886/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2339

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Nelux - M doo Vrbas, Gustava Krkleca 86, MB 08432490 PIB: 100638303 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca OTP banka Srbija AD Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80, dana 14. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Nelux - M d.o.o. Vrbas, Gustava Krkleca 86, MB 08432490 PIB 100638303, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja. Za stečajnog upravnika se imenuje Jovan Morača iz Čelareva, Ive Lole Ribara 25. Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku. Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 6. decembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 30. januara 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7. U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 14. 11. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

Piramida S d.o.o.

8410658

2. St. broj 258/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2349

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom Piramida S d.o.o., Beočin, Cara Dušana 2/3, MB 8410658, PIB 101636655 po obaveštenju NBS Kragujevac od 17. 1. 2011. godine i po predlogu predlagača Eurobank EFG AD Beograd, koga zastupa dr Nemanja Aleksić advokat u Novom Sadu, od 24. 6. 2011. godine, dana 15. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca Eurobank EFG AD Beograd za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Piramida S d.o.o., Beočin, Cara Dušana 2/3 MB:8410658, PIB 101636655, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Jasmina Mašulović iz Novog Sada, ulica Narodnog fronta broj 53. Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku. Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 9. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7. Ispitno ročište se zakazuje za 25. januar 2012. godine, sa početkom u 09,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 15. 11. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

STENS - Agro DOO

20196351

1. St. broj 980/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2344

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom STENS - Agro DOO Novi Sad, Branimira Ćosića 2/1, MB: 20196351, PIB: 104628857, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, 24. oktobra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom STENS - AGRO DOO Novi Sad, Branimira Ćosića 2/1, MB 20196351, PIB 104628857, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Milan Ljubojević iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 30. novembra 2011. godine sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 16. decembra 2011. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 24. 10. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

MARMONT DOO BAČKI JARAK

20065575

1 St. broj 1046/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom MARMONT DOO BAČKI JARAK, Novosadska BB, MB: 20065575, PIB: 103982509, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka samog dužnika, i poverioca Eurobank EFG AD BEOGRAD, dana 10. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom MARMONT DOO BAČKI JARAK, ul. Novosadska BB, MB: 20065575, PIB: 103982509, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Igor Sekereš iz Novog Sada, Dunavska 26.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 6. decembra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 18. januara 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 10. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

ZENIT d.o.o.

8236780

2. St. broj 873/2011

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2337

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom ZENIT d.o.o., Bačka Palanka Jugoslovenske armije, broj 44, MB: 8236780, PIB 101922152 po obaveštenju NBS Kragujevac od 4.4.2011. godine i po predlogu predlagača HYPO ALPE-ADRIA-BANK a.d., Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, od 28. juna 2011. godine, doneo je 15. novembra 2011. godine
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca HYPO ALPE-ADRIA-BANK a.d., Beograd, za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom ZENIT d.o.o., Bačka Palanka, Jugoslovenske armije 44, MB:8236780, PIB 101922152, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Pavel Severinji iz Bačkog Petrovca, Fiskulturna 20.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 9. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 25. januar 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 15. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

Real Promet d.o.o.

20220791

2. St. broj 951/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2348

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Slobodanka Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Real Promet d.o.o., Vrbas Njegoševa bb, MB 20220791 i PIB 104766764 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Somboled d.o.o., Sombor od 22. avgusta 2011. godine, 15. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca Somboled d.o.o., Sombor za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Real Promet d.o.o., Vrbas Njegoševa b.b., mb 20220791 i PIB 104766764 stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Dušan Petrović iz Novog Sada, Narodnog fronta 80.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 9. decembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 25. januar 2012. godine, sa početkom u 11,45 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 15. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

Victoria Commerce d.o.o.

8444315

2. St. broj 963/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Slobodanka Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Victoria Commerce d.o.o., Novi Sad, Pasterova 28, PIB 100721965, MB 8444315 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Hypo Alpe Adria Leasing d.o.o., Beograd, 15. novembra, 2011. godine doneo je
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca Hypo Alpe Adria Leasing d.o.o., Beograd, za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Victoria commerce d.o.o., Novi Sad, Pasterova 28, PIB 100721965 i MB 8444315 stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Gavra Avramov iz Novog Sada, Lasla Gala 18.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 9. decembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 25. januar 2012. godine, sa početkom u 12,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 15. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

"Medicina" d.o.o.

08868395

St. broj 607/2010

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1103

 

Privredni sud u Subotici, rešenjem broj St. 607/2010 od 10. novembra 2011. godine nad "Medicina" d.o.o. Senta, Tornjoški put 11a. matični broj 08868395, PIB 104810404 obustavio je stečajni postupak, pošto stečajni dužnik ima samo jednog poverioca.
Po pravosnažnosti rešenja o obustavi stečajnog postupka dostaviće se i Agenciji za privredne registre.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

DP za promet i usluge "Sindikalna prodaja - Sipro"

07604297

5. St. broj 208/2011

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/SINDIKALNA+
PRODAJA+-+SIPRO.shtml/
seo=/companyid=22995

Privredni sud u Užicu, doneo je 18. novembra 2011. godine rešenje 5. St. broj 208/2011 kojim se:
Otvara stečajni postupak nad dužnikom DP za promet i usluge "Sindikalna prodaja - Sipro" u likvidaciji Užice, MB 07604297, PIB 10150331, iz razloga prezaduženosti.
Za stečajnog upravnika određuje se Agencija za privatizaciju Republike Srbije.
Određuje se ispitno ročište za dan 27. april 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, soba broj 53, III sprat.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijavom u dva primerka, sa dokazima.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Određuje se prvo poverilačko ročište za 23. decembra 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, soba broj 53, III sprat, te će se istoga dana održati sednica Skupštine poverilaca, ukoliko ista ne bude održana ranije.
Rešenje istaknuto na oglasnu tablu Suda, sa oglasom dana 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

DGP "Proleterski put"

 

1. St. broj 187/2011

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/Stecajna+
masa+Drustveno+gradjevinsko+
preduzece+PROLETERSKI+
PUT.shtml/seo=/companyid=2583

Privredni sud u Užicu obaveštava poverioce Stečajne mase DGP "Proleterski put" u stečaju Požega, da je određeno dopunsko ispitno ročište za dan 23. decembar 2011. godine, u 10,00 časova u ovom sudu, soba broj 53, III sprat.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

"Voćar produkt"

07146337

3. St. broj 17/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/Stecajna+
masa+VOCAR-PRODUKT+
PDP.shtml/seo=/companyid=855

Privredni sud u Čačku, rešenjem od 19. septembra 2011. godine obustavio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Voćar produkt" Guča, Prvomajska 9, MB 07146337.
Po pravosnažnosti ovog rešenja stečajni postupak se nastavlja nad stečajnom masom stečajnog dužnika.

Izvor: Redakcija, 1.12.2011.

Obustave:

§§  Obustave:

 

Odeljenje za prinudnu naplatu Narodne banke Srbije, na osnovu člana 208. Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009), objavilo je na vebsajtu www.nbs.rs
• Spisak pravnih lica koja su obustavila plaćanja sa stanjem na dan 30.11.2011. godine:

 

 

На основу члана 208. Закона о стечају (”Сл.Гласник РС”, бр.104/2009) Народна банка Србије даје :

О б а в е ш т е њ е

о правним лицима која су обуставила сва плаћања у непрекидном трајању од две године са стањем на дан  30.11.2011.

ред. бр.

назив

адреса

место

матични број

порески број

1

ZLATAR TRADE

Bulevar Mihajla Pupina 10G/ II-lokal 25

Beograd (Novi Beograd)  

6010814

101718066   

2

DJORGA-MILOŠEVIĆ DRAGAN I DRUGI

Dragice Pravice 24

Beograd (Zvezdara)      

6045359

100034755   

3

UNION FILM  KURŠUMLIJA

PALIH BORACA 10

Kurżumlija

6077528

101352559   

4

INTURS

Bakal Milosava BB

Loznica                 

6079385

101195139   

5

SKIN

Đenerala Kovačevića 10

Kragujevac              

6083803

101041681   

6

DENIS

Vojina Sofronića 10/1

Valjevo                 

6091466

100067642   

7

KEY COMMERCE

Gligorija Diklića 99

Kruševac                

6102026

100260303   

8

LOŠNICA - MANDIĆ PREDRAG I DR.

/ /

Vilovi                  

6116663

101978066   

9

NIKOLIĆ

Veljka Dugoševića 5

Dragovac                

6131476

100439887   

10

IVO GAL KOMERC

Milana Toplice 1

Leskovac                

6133622

100331280   

11

SARA-M-TRADE

Đure Daničića 98/33

Smederevo               

6134289

102299304   

12

RMP

Jurija Gagarina 253/24

Beograd (Novi Beograd)  

6182275

101668974   

13

MAD PROM-STOJADINČEVIĆ OD

Bitoljska 3

Vrčin                   

6184618

101182597   

14

MIT-TRUCK

Vitomirica bb

Vitomirica              

6212930

100009101   

15

DI-DRAIV

Goce Delčeva 12/23

Beograd (grad)

6218318

101552612   

16

HILANDAR CO.

Koste  Stamenkovića 5

Leskovac                

6232167

100544130   

17

INTERMETAL

Cara Uroša 17/10

Niš

6258476

100618633   

18

TRGOVINA TEŠIĆ

Brđani bb

Brđani                  

6272991

100888115   

19

MEDIA ZEMUN

Kej oslobođenja 29

Beograd (Zemun)         

6288685

100011493   

20

CRNOGORAC LJILJANA I ORTAK

Gajeva 22

Mladenovac (varoš)      

6309348

101960912   

21

PBP STEVANOVIĆ

RILJAC /

Riljac                  

6338402

101307289   

22

M I R A

Vranjska 15

Požarevac               

6445454

100437725   

23

CENTRALESS

12. Februar bb

Niš

6458599

100337831   

24

ERO-FRUIT

Gadžin Han bb

Gadžin Han              

6599494

100992689   

25

PIRAMIDA

Dušanova 37

Kruševac                

6648819

100314792   

26

TASKOM

Bulevar revolucije 89 ulaz iz Luke Vukalovića 2

Beograd (Zvezdara)      

6685374

100029862   

27

NELZOK

Ramska 3

Beograd (Zvezdara)      

6700292

100130886   

28

DIA

Rade Končara 30

Beograd (Zemun)         

6733611

100092145   

29

YUKI COMMERCE

LAZAREVAC TRBUŠNICA 16

Stubica                 

6737102

101138738   

30

MIX TIM

Marička 28

Beograd (Rakovica)      

6760104

100174276   

31

METALOTRON

JOSIFA PANČIĆA 8

Loznica                 

6806511

101923555   

32

MADEM

Koštička 97

Užice                   

6808387

101615747   

33

RIBOPRODUKT

Knjaza Miloša bb

Požega                  

6865461

100860767   

34

VALER

Stevana Prvovenčanog 6

Niš

6877770

100337737   

35

ENOM

Vinogradska 47

Beograd (Novi Beograd)  

6904602

100394689   

36

CONTINENT EXPORT-IMPORT

ANDRE NIKOLIĆA 1

Beograd (Savski Venac)  

6914101

100284243   

37

SAVEZ RADNIKA SRBIJE - NOVI BEOGRAD

LENJINOV BULEVAR 6

Beograd 27

6929699

103349249   

38

ŠPEND

ORAOVICA //

Oraovica                

6944574

100520334   

39

GEOTEHNIČKI BIRO

BRANKA KRSMANOVIĆA 16/69

Niš

6944736

100617997   

40

TOMSONLIL COMMERCE

Bulevar Nemanjića 87/27

Niš

6948499

103568901   

41

TRANSPORT HORVATH

KARAĐORĐEVA 120

Valjevo                 

6950612

101905457   

42

GONG EKSTRA

Deskaševa 23

Beograd (Zvezdara)      

6962726

100034185   

43

28. OKTOBAR

Svetogorska 10

Beograd (Stari Grad)    

6964206

100832188   

44

INŽENJERING-AUTOMATIKA

Patrijarha Dimitrija 36

Beograd (Rakovica)      

7028326

100226971   

45

BEOGRAD-BIRO

KRALJA PETRA PRVOG 296/III

Mladenovac (varoš)      

7040270

101281211   

46

FUDBALSKI KLUB DUNAVAC

DUNAVAC BB

11213

7094183

103277426   

47

BIRO ST

Dušana Vukasovića 61

Beograd (Novi Beograd)  

7095228

100391357   

48

UTENZILIJA

Durmitorska 1

Leskovac                

7105282

100107725   

49

RADIO- TELEVIZIJA KRAJINA

12. septembar 5

Negotin                 

7279248

100773697   

50

UNIVERZUM

Heroja Jerkovića 41a

Užice                   

7366124

101615048   

51

GORICA

Trg Revolucije 9/2

Šabac                   

7390696

101230775   

52

MLADOST

Ribarska 1

Kruševac                

7392133

100259350   

53

INTER-PRODUKT

Aleksa Dundić bb

Valjevo                 

7397933

100073456   

54

DRAGAČEVO

Zrenjaninski put 135

Borča                   

7425384

100218251   

55

ROBERTS TRAVEL AND CONSULTING

BULEVAR DESPOTA STEFANA 15

Beograd (Stari Grad)    

7439636

100040219   

56

VAMBOS

Zrenjaninski put 192

Borča                   

7444516

100245669   

57

DIMB EXPORT-IMPORT

Viline Vode BB

Beograd (Palilula)      

7448635

102499363   

58

STELLA TRADE

Bulevar Mihajla Pupina 10 d

Beograd (Novi Beograd)  

7469411

100827164   

59

GRAND

Ive Marinkovića 13

Beograd (Zvezdara)      

7483104

100031355   

60

A.M.I.R.

Narodnog fronta 23

Beograd (Stari Grad)    

7517866

100119270   

61

VZN MANUS

NATOŠEVIĆEVA 2

Novi Sad                

7519478

101215772   

62

RIP

KOSOVSKA 22 a

Novi Sad                

7529155

101030288   

63

GRASEL

Repiška 42

Beograd (Čukarica)      

7537905

100115196   

64

GOTRA

VOJVODE BAĆEVIĆA 72

Beograd (Voždovac)      

7539070

100381635   

65

MELJAK

Šeste ličke divizije 7

Meljak                  

7548095

101415508   

66

WENDY TRADE

Josipa Broza 193

Beograd (Zemun)         

7551894

100197310   

67

GALA-TRADE

Solunska 4

Beograd (Stari Grad)    

7557116

101515227   

68

PROING-PNEUMATIKA

Patrijarha Dimitrija 36

Beograd (Rakovica)      

7559909

100166217   

69

MLINO-LUP

NIKOLE KOPERNIKA 25a

Bor                     

7575505

100498639   

70

POLJOPRIVREDNIK

SKUPLJEN bb

Skupljen                

7583800

101625441   

71

DUGA

Kneza Mihajla 100

Paraćin                 

7594038

100875580   

72

VILAJET

Balkanska 2/3

Niš

7594054

101858235   

73

KRK

Georgi Dimitrova 157

Željuša                 

7622376

100611051   

74

VELKOMERC

CARA LAZARA BB, T.C. Stadion

Ćuprija                 

7623402

101527907   

75

ALMAR TRADE

Miloša Obilića 28

Čačak                   

7626096

101121984   

76

DJOKIĆ ALAS

Partizanska BB

Prokuplje               

7645724

100506807   

77

IVA TRADE

Vukadina Stojanovića 15

Ivanjica                

7656513

100931696   

78

MILDRAS

Savkovića Kosa 150

Ljubić                  

7664770

101124160   

79

TALIJA

Đure Jakšića 62

Sumrakovac              

7668589

102026229   

80

KOPRIJAN

Ribarska 4

Kruševac                

7692765

100259368   

81

STAN INVEST  PRIJEPOLJE

VALTEROVA BB

Prijepolje

7708882

103108025   

82

EDIT

Gandijeva 140/2

Beograd (Novi Beograd)  

7725175

101685372   

83

AGAS-ČASLAV MARKOVIĆ I DRAGICA MARKOVIĆ

DR Zore Ilić-Obradović 7 7

Beograd (Zvezdara)      

7732490

100025800   

84

ATLAS TOURS

Moše Pijade 11

Beograd (Stari Grad)    

7745320

100045401   

85

TOMIS

DIMITRIJA LAZAROVA-RAŠE 24 A

Beograd (Zemun)         

7747284

100204062   

86

ENERGOKOMERC

Braće Krsmanovića bb

Beograd (Savski Venac)  

7775539

100287170   

87

GOR-NIK

Milosava Vlajića 26a

Sopot                   

7777752

102310753   

88

IHIS BATERIJE

Btajnički drum 23

Beograd (Zemun)         

7791887

100104456   

89

HOSANA

Dr Milutina Ivkovića 2

Beograd (grad)

7798261

102473195   

90

BRAMAST

Ohridska bb

Beograd (Zemun)         

7801084

100128519   

91

SIMUNSEN

FRANCA PREŠERNA 2

Beograd (Zemun)         

7813619

102343139   

92

INSTITUT ZA NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIKE

DVADESETPRVE DIVIZIJE 4 A

Beograd (Zvezdara)      

7823100

102464414   

93

ALVES

Botanička 17

Niš (grad)

7878699

101857970   

94

WELIM-COM

Požarevačka 25

Beograd (Vračar)        

7884443

100157020   

95

UNIVERZOR

Višegradska 14

Beograd (Savski Venac)  

7893736

101149522   

96

NIGO-COMMERCE

Vareška 1

Beograd (Rakovica)      

7897243

100177439   

97

DAT INŽENJERING

SVETE SIMIĆA 18

Beograd (Voždovac)      

7919441

101743259   

98

TONI

STEVANA SREMCA 11

Beograd (Stari Grad)    

7927096

100058368   

99

KLAS

Druge Proleterske 121

Ivanjica                

7967039

100933913   

100

BANAT

Trg srpskih dobrovoljaca 40

Kikinda                 

8021660

101079602   

101

TRGOMETAL

Milana Ješića-Ibre 3

Novi Sad                

8023271

101636989   

102

BEOČIN

Desanka Maksimović 5

Beočin                  

8028389

101620259   

103

SAVEZ DRUŠ.VOJ.ZA BORBU PROTIV RAKA

BULEVAR MIHAJLA PUPINA 6

Novi Sad

8044058

101634661   

104

STUDIO KVALITET

Apatinski put bb

Sombor                  

8046581

100611512   

105

FIVET

Proleterskih brigada 29

Kaluđerica              

8146969

100508144   

106

MINIMI PLUS

Patrijarha Rajačića 3

Sremski Karlovci        

8188882

101422054   

107

HERMELIN

Dimitrija Tucovića 10

Subotica                

8195129

101748732   

108

RUZMARIN

Somborski put 79

Subotica                

8198012

101810716   

109

NEST-AKVAKONCEPT NS

S.Vukosavljevića 6

Beočin                  

8211876

102125347   

110

SOVUN

ĐURE ĐAKOVIĆA 11/9

Subotica                

8218579

101747805   

111

MD & SD

Slobodana Maletića 86

Sremska Mitrovica       

8229821

100791336   

112

SALE

Fruškogorska 4

Maradik                 

8249261

100701768   

113

STRANS-KOMERC

STADIONSKA 11

Vršac                   

8259402

100593951   

114

JASEN

Ilije Garašanina 13

Sombor                  

8293945

100275744   

115

MASTER

Mala 17

Bezdan                  

8332380

102516768   

116

FLASH-TRANS

Zetska 22

Subotica                

8367558

100555788   

117

RODOS-COMMERCE

Topolski put 15

Mali Iđoš               

8402973

101434793   

118

DMB-TRADE

Baštovanska 4

Novi Sad                

8462046

101643902   

119

GUNJAK

VELJKA DUGOŠEVIĆA 107

Ruma                    

8522944

101340659   

120

ĆEĆEZ CO

Antona Aškerca 56

Subotica                

8547882

100840311   

121

PLATAN

Zrenjaninski put bb

Plandište               

8553475

101238845   

122

SIDRO

Boška Vujića 8

Subotica                

8569029

100960823   

123

PANO-NORDIC

Beogradski put bb

Vršac                   

8592829

100593540   

124

ŠIBALOV

Bore Radića 9

Bavanište               

8595836

101408210   

125

PUTAR

PLATANA L1 LOKAL2 L 1

Vršac                   

8597006

100596066   

126

PANTELIĆ-TRADE

Braće Ćulibrk 80

Mačvanska Mitrovica     

8598070

100791891   

127

PRO-FOTO

Radnička 45

Novi Sad                

8602930

101698317   

128

KARP

Zvezdina 1

Bajmok                  

8612544

100842991   

129

JERINA

Vatrogasna 2

Kovin                   

8614440

101408244   

130

LIBRI

Maršala Tita bb

Čoka                    

8631891

101106065   

131

DIJAM  M PRES

Svetozara Markovića 40

Veternik                

8642087

100449157   

132

ZNANJE-IMANJE

Miloša Crnjanskog 28

Čurug                   

8652147

100646864   

133

VETA-BEL

Jovana Popovića 49

Bela Crkva              

8654433

100865141   

134

GALAKSIJA

Toze Markovića 4

Pančevo                 

8655723

101049318   

135

B & S - GRADJEVINAR

Gogoljeva 24

Novi Sad                

8668477

101626637   

136

CITY TOY

Kisački put 3

Novi Sad                

8668507

100714945   

137

DEJANAŠPED

Branka Radičevića 7

Obrovac                 

8677646

100468392   

138

MILAN AUTO DI DRAGANA ILIĆ

Okruglićeva 34

Petrovaradin            

8681198

102542670   

139

SPS OPCTINSKI ODBOR N.BECEJ

MILORADA POPOVA 1

23272

8683018

101433684   

140

BALKAN HOUSE

Branimira Ćosića 8

Novi Sad                

8688753

101643855   

141

JELO-SREM KOMERC

Braće Barnak 2

Stara Pazova            

8695920

100532030   

142

PAM

Ratka Pavlovića 19

Nova Pazova             

8698295

100532771   

143

KMS TRGOVINA

Zadružni put bb

Senta                   

8709327

101099495   

144

FLAMINGO

Kralja Petra Prvog 2

Sombor                  

8709394

100122600   

145

G&L

Batinska 1 lokal 10

Sombor                  

8723621

101844982   

146

RIBOPRODUKT

Braće Stankov 15

Silbaš                  

8728372

101755400   

147

AGRO NOVAKOV

Čuruška bb

Žabalj                  

8728887

100648268   

148

AGROKOOPERATIVA

Šumska 1

Mramorak                

8736812

102060447   

149

ANDI  PADINA

BRATSTVA JEDINSTVA 28

Padina

8747563

100988741   

150

BIO-PANONIJA

Petefi Šandora 12

Doroslovo               

8752338

101837731   

151

NORD HANDEL

Engelsova 15

Subotica                

8754152

100852880   

152

HOPE-LN

Baračka bb

Bezdan                  

8757127

101809281   

153

MEDOVARSKI

Nušićeva 2

Kulpin                  

8777896

102621038   

154

ASTRA

Maksima Gorkog 17

Novi Sad                

8778035

102644227   

155

EMONA COMMERCE

Bulevar Oslobođenja 25/19

Novi Sad                

8779066

102655985   

156

F-TRADE

Jna 40

Deliblato               

8786852

102862168   

157

KIRKA INTERNATIONAL

Braće Radića 3

Subotica                

8790507

102940970   

158

NIG

Bukovački put 11

Petrovaradin            

8794731

103018708   

159

N.S. GLOBAL VISION

ĐORĐA MAGARAŠEVIĆA 4/115

Novi Sad                

8802637

103164723   

160

BDK

Banijska 4 a

Subotica                

8803846

103184029   

161

AGROINVEST

Klajnova bb

Zrenjanin               

8805946

103220382   

162

UNI-PROJEKT

Cara Lazara 108

Kovin                   

8806535

103253582   

163

MAKSI PETROL

Žarka Zrenjanina bb

Mramorak                

8806918

103239254   

164

AGRO PLUS

IVANA BOLDIŽARA 89

Novi Sad                

8807086

103276353   

165

CAKI

Maršala Tita 4/2

Margita                 

8809461

103285400   

166

KOSMOPOLIT-INTERNATIONAL

Železnička 30

Novi Sad                

8815283

103391643   

167

GSL COMPANY

Čitaonička 3

Sombor                  

8817162

103419903   

168

AQVA LUPUS

BRANKA ĆOPIĆA 62

Novi Sad                

8818444

103746250   

169

DT COMMERCE

Braće Radića 75

Subotica                

8819327

103481470   

170

SREMAC

Laze Nikina 15

Zrenjanin               

8823103

103538775   

171

DHE

Petra Petrekanovića 28

Subotica                

8823413

103543928   

172

TRANZIT PLUS

Okruglićeva 34

Petrovaradin            

8824240

103565831   

173

HARIZMA PIKADO KLUB

FUTOSKA 85

NOVI SAD

8847398

103970284   

174

TRANSPORT

Stari aerodrom bb

Kraljevo                

9341978

103536940   

175

ŠIK - SENGAL

Sena bb

Sena                    

17006231

101277984   

176

TELEVIZIJA PLUS

Mićuna Pavlovića 1

Kruševac                

17008358

100229915   

177

PLANINARSKO DRUŠTVO  PALANKA  S.PALANKA

Vojvode Stepe bb

Smederevska. Palanka

17014684

102454069   

178

PERUNIKA-TRANS

Markovac bb

Pinosava                

17028430

102258547   

179

SPEDILERBENZ

T.C. Kraljevica lokal LAMELA E

Zaječar                 

17038508

101530697   

180

ZLATKA VUKOVIĆ

Vojvode Bogdana 23-25

Beograd (Zvezdara)      

17068652

100029846   

181

JUVEL COMERC

Đorđa Nešića 2

Beograd (Palilula)      

17070622

101854068   

182

M-SYS

Durmitorska 2

Beograd (Savski Venac)  

17080555

101289050   

183

EKOUNIVERZAL

BOŽE JANKOVIĆA 33

Beograd (Voždovac)      

17090127

101967919   

184

INTERTERM TRADE

Popova bara 203 Nova 2

Borča                   

17099531

100206404   

185

BETONJERKA

Industrijska zona bb

Vladičin Han            

17100769

100925756   

186

TASKO-TRANS

Žitorađe bb

Žitorađe                

17101790

100927761   

187

EKSPERT GRUPA INTERNACIONAL

Treći bulevar 138/14

Beograd (Novi Beograd)  

17152394

100143123   

188

SKAUT CENTAR

SINDJELIĆEVA 21

Beograd (Vračar)        

17154311

100279805   

189

MELPIK

Gradski Park 2

Beograd (Zemun)         

17169491

100008891   

190

T.M.T.

Kornatska 2

Beograd (grad)

17170988

100829965   

191

RICH PROFITS CO

KNEZA LAZARA 66

Veliko Gradište         

17174355

101677573   

192

SRBOOPTIK

Đure Petrovića 4/a

Kovin                   

17186639

102318705   

193

KOŠUTNJAK

Pilota Mihaila Petrovića 6

Beograd (Rakovica)      

17200879

100225497   

194

VSOP

Eko Zona Ada Huja bb

Beograd (Palilula)      

17201441

100042249   

195

BIF

Kej Skopskih žrtava bb

Novi Pazar              

17221507

101791053   

196

CENTAR ALEKSANDAR

Generala Mihajla Nedeljkovića 153

Beograd (Novi Beograd)  

17240897

100101698   

197

JETTA TRADE

Dositejeva 23

Beograd (Stari Grad)    

17246283

102415235   

198

KAIROS

Bulevar Vojvode Mišića 14

Beograd (Savski Venac)  

17250264

101369156   

199

UDRUŽENJE SAMOHRANIH RODITELJA

BULEVAR JNA 63

Beograd

17251961

102198288   

200

D & M & Z COMPANY

Olge Milutinović 1-l-3

Kraljevo                

17257536

102163983   

201

KOMRAD RADOJKOVIĆ

Karađorđeva 37

Ćuprija                 

17258494

101374977   

202

GRANIT

Sopotska petlja bb

Pirot                   

17259431

100375080   

203

VALOIL-MPS

Stevana Sremca 18

Mladenovac (varoš)      

17281356

102676721   

204

NIVES

Ivana Milutinovića bb

Niš (grad)

17282280

101858528   

205

BELI BOR

Kragujevačkog oktobra 45

Jagodina                

17283383

100936665   

206

BIG BLU

Karađorđeva 30/2

Kragujevac              

17292153

101038022   

207

BOROJEVIĆ-CETIX

Tabanovačka bb

Majur                   

17293311

100113051   

208

INOPRESS

Danila Srdića 15

Beograd (Novi Beograd)  

17303643

100228426   

209

ADL INVEST

Francuska 44

Beograd (Stari Grad)    

17306731

102027096   

210

LANIŠTE HADŽISALIHOVIĆ SAUD I ORTAK

Klare Cetkin 1/D/3

Beograd (Zemun)         

17318870

101020292   

211

BALKAN KARGO

Knežopoljska 1

Beograd (Stari Grad)    

17320831

100039340   

212

STAN TELEKS REAL ESTATE

Save Kovačevića 36

Beograd (Vračar)        

17322702

100288982   

213

KOLINT

Požeška 67a

Beograd (Čukarica)      

17337912

101834216   

214

REGALIA

Milorada Jovanovića 9-11

Beograd (Čukarica)      

17350803

101547949   

215

NO PROBLEM

Križanićeva 34

Beograd (Zvezdara)      

17352393

100029983   

216

IMPRESIJA

Lole Ribara 7

Rogača                  

17352687

100149360   

217

VLAŠKO KUL.-INFORM.CENTAR-BRSTOVAC

BORSKA 20

Bor

17362950

100500556   

218

THASSOS ISLAND TOURS

Maršala Birjuzova 2-4, PC Bazar-Sremska lok. 1.13a

Beograd (grad)

17371193

102685544   

219

ALMI

Trgovačka 76

Beograd (Čukarica)      

17372548

101188018   

220

REDIS

Gojka Bačanina 8

Novi Pazar              

17377167

102528671   

221

MIKRO METAL

Šavnička 7

Valjevo                 

17386263

100078895   

222

M38 MIKRON

Nikole Lunjevice 26

Gornji Milanovac        

17390031

100888844   

223

FENIX

Gazda Mladenova bb

Vranje                  

17396161

100553973   

224

C.O.BEST METALS EXPORT-IMPORT

Karađorđeva 65

Beograd (Savski Venac)  

17401122

100349678   

225

AMBIENTAL ECO

Batajnički put 6-o

Beograd (grad)

17406477

100005115   

226

BANEX B&A

Kursulina 6

Beograd (grad)

17409506

100031808   

227

INTER KOMERC SA

Jug Bogdanova 51

Kraljevo                

17423282

101248293   

228

MESOPRODUKT

Maršala Tita bb

Krupanj                 

17429507

101396283   

229

FARMA TREJD

Boška Petrovića 30

Ivanjica                

17430696

101887076   

230

RAIIN TRADE

23 septembra 8

Kruševac                

17434233

100480237   

231

KOMORA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIKA

Cara Lazara 38

Kraljevo                

17441850

101940469   

232

NIBEL

selo Lalinac bb

Lalinac                 

17441973

102121330   

233

AUTO ZLATIĆ

Prislonica bb

Prislonica              

17444077

102223779   

234

SAMSTAG-BALKAN

20. jula 3/4

Smederevska Palanka     

17447882

102479934   

235

BEER SERBI-COM

Železnička 13

Lazarevac               

17452606

102658041   

236

TRON-TOURS TRAVEL RADOVIĆ MILOMIR I OSTALI

Sanje Živanovića 17

Beograd (grad)

17456156

103200101   

237

SEVEN CO

KIROVLJEVA 5

Beograd (Čukarica)      

17460960

102722318   

238

TEHNIKUM PLUS

Јužni bulevar 13

Beograd (Vračar)        

17462024

102758593   

239

EMINENT

Zmaj Jovina bb

Paraćin                 

17471988

102635630   

240

LEPO LUX

Pariske komune 10

Vranje                  

17474430

102706568   

241

DUČAPLAST

s. Dubnica bb

Dubnica                 

17477935

102783396   

242

INOS ENBI

Visoka 20

Beograd (Čukarica)      

17489500

102959938   

243

MV LUXOR INTERNATIONAL

Pariske komune 17/5

Beograd (Novi Beograd)  

17491369

102997305   

244

SLAVATEKS

Jasički put bb

Kruševac                

17506161

102980050   

245

TEHNO SERVIS

Branka Radičevića 1

Rakitovo                

17506595

103000530   

246

STECOM

Branka Bjegovića 23

Donje Međurovo          

17508628

103053932   

247

GLOBAL FINANCIAL GROUP

Mihajla Bogićevića 2

Beograd (grad)

17512498

103071114   

248

VESSTA

Vidska 25

Beograd (Voždovac)      

17514385

103109655   

249

VITA DIRECT

Jove Ilića 31

Beograd (Voždovac)      

17515926

103126502   

250

KRSTA-TEX

Železnička 33/5

Gornji Milanovac        

17526073

103119697   

251

ĐORĐEVIĆ-ALEKSANDAR

Knjaza Miloša 171

Aranđelovac             

17526324

103125454   

252

VRAŽOGRNAC

/ /

Vražogrnac              

17528718

103141391   

253

AD TRADE GROUP

Kneza Mihaila 10

Beograd (Stari Grad)    

17537610

103256509   

254

GASTROMAN

Majke Jevrosime 20

Beograd (Stari Grad)    

17538098

103256380   

255

PALDORO NAIS

Kosovke devojke 37

Niš (grad)

17539086

103273082   

256

EMINENT DOUBLY J

Ustanička 218

Beograd (Zvezdara)      

17540459

103363066   

257

MIKRA TRADE

Kralja Aleksandra I Karađorđevića 133/2

Kragujevac              

17548000

103257497   

258

VODOLIJA

Dimitrija Tucovića 49

Čajetina                

17551485

103337045   

259

ELMAG PLAY

Uzdinska 1a

Beograd (Palilula)      

17555308

103346996   

260

UGOSTITELJSTVO VIS

Janka Stajčića 31

Lazarevac               

17556118

103353989   

261

BALAR

OSLOBOĐENJA 4 deo 4

Rušanj                  

17557076

103369151   

262

CASTLE ENGINEERING

Makedonska 15

Beograd (Stari Grad)    

17569279

103487600   

263

TEHNODELTA TRADE

Kralja Petra I S 74

Kosovska Mitrovica      

17570188

103507325   

264

INCONEXCOM

KARAĐORĐEVA 133

Bukovac                 

17571508

103530061   

265

SINTEZA GRAFITI-DANILO HRVAČ I OSTALI

8. Marta 6

Barajevo                

17574191

103635850   

266

ATLAS ELEKTRONICS

Naselje Belo polje bb

Surdulica               

17578898

103468140   

267

GM GRANDING MONT

Astronomska 6

Beograd (grad)

17586211

103596614   

268

DRAVID DRAGAN VIDOJEVIĆ I OSTALI

Sarajevska 46

Beograd (Savski Venac)  

17587986

103593214   

269

CENTRA-CONSULT

Duvanjska 5

Beograd (Zvezdara)      

17591215

103727185   

270

RADNIČKI OTPOR  KRAGUJEVAC

CRVENE ZASTAVE 1/1

Kragujevac

17610341

103519635   

271

LOKARNO PLUS

Ćuprijski put bb

Jagodina                

17618431

103633983   

272

BOKI TRAVEL

SRPSKIH  VLADARA bb

Surdulica               

17620282

103685535   

273

UNIJA ROMA SRBIJE

SARAJEVSKA 11

Beograd 33

17642111

104262273   

274

KULTURNI POKRET SRBIJE-KPS

OBRENOVAČKI PUT 76

Obrenovac

17700090

105270674   

275

ROMSKA PARTIJA UJEDINJENJA BEOGRAD

ZAGREBAČKA 9

Beograd 33

17707744

105506534   

276

Z.R. COMMERCE

Čubrina 1

Beograd (Stari Grad)    

20000171

103723981   

277

GALA IN

Bulevar Nikole Tesle 42a

Beograd (Novi Beograd)  

20003545

103714189   

278

DA SHENG HUI

Kopaonička 39a

Kaluđerica              

20005157

103722212   

279

TRIEX

SESTARA MILOVANOVIĆ 7/8

Beograd (Zemun)         

20006200

103715809   

280

JUPAN

Jovana Jovanovića Zmaja 120

Sonta                   

20006285

103734914   

281

MACROS

MILOŠA OBRENOVIĆA 14

Obrenovac               

20014199

103768623   

282

EVROPA BILDING GROUP

Srzentićeva 2/22

Beograd (Rakovica)      

20016027

103793703   

283

DAIWA DISTRIBUTION

Cara Dušana 102

Beograd (Zemun)         

20021837

103802890   

284

VILA-ARS

Veselina Masleše 35

Beograd (Voždovac)      

20022094

103785537   

285

ACCURATE METHODS MARKET RESEARCH

Skender Begova 53 b/4

Beograd (Stari Grad)    

20023643

103799116   

286

MAGREB  INTERNATIONAL TRADE

Zage Malivuk II 15a

Beograd (grad)

20027240

103831982   

287

AVEA

Cvetanova Ćuprija 103 j

Beograd (grad)

20029323

104126143   

288

BEOGRADSKE NEKRETNINE

Smiljanićeva 16/3

Beograd (Vračar)        

20033126

103882417   

289

TANACKOVIĆ KOMPANI

Klanački kej 3

Beograd (Palilula)      

20034297

103849215   

290

MILOVANOVIĆ KONSALTING

Karađorđeva 52

Kragujevac              

20035862

103845187   

291

SINANDRA

Kralja Petra I bb

Inđija                  

20045493

103893676   

292

SABRINA

Delimeđe bb

Delimeđe                

20046104

103927230   

293

AGROPOLET

Bolmanska 9

Skorenovac              

20046619

103908226   

294

ECO-HOME

Sime Markovića 18

Barajevo                

20046996

103900537   

295

URGENT - PLUS

Homoljska 7

Niš

20047275

103897950   

296

MAGIS

Beogradska 405

Sremčica                

20051728

103940037   

297

EXYU

Almaška 1

Novi Sad                

20052562

103921838   

298

TEMPRO GMB

Tolstojeva 37

Novi Sad                

20053445

103976176   

299

POSTTURS

Trg Republike bb

Beograd (Stari Grad)    

20054026

103928249   

300

UNION-FARMS

Turgenjeva 3

Novi Sad                

20055120

103951738   

301

PIRAMIDA OMV

Kragujevačkog Oktobra bb lok.9

Jagodina                

20060182

103981789   

302

MAŠA FASHION

Milentija Popovića 9, lok.52

Beograd (Novi Beograd)  

20063106

104015624   

303

BANEX INTERNACIONAL

FILIPA VIŠNJIĆA 76

Vršac                   

20064773

104007630   

304

SALON KNJIGA

Supovačka 6

Niš

20064790

103977511   

305

VIP IBC  INTERNATIONAL BUSINESS CLUB

Obilićev venac 18-20 lok. 6.09

Beograd (grad)

20065494

103997943   

306

GLOBAL TITAN DISTRIBUTION

Raše Plaovića 14/12

Beograd (Zvezdara)      

20066822

103984738   

307

IVANOVIĆ PROMET

9. Srpska narodnooslobodilačka udarna brigada 20

Požarevac               

20067047

104008083   

308

KROISSANT

M. Tita 81

Crvenka                 

20070072

104018387   

309

EMILI - SD

Sinđelićeva bb sprat 2/17

Čačak                   

20070170

103999852   

310

PMP TRADING

Maksima Gorkog 27

Beograd (Vračar)        

20070587

104035450   

311

SCENEX

Železnička 83

Stara Pazova            

20072032

104038190   

312

SMD COMMERCE

Petefi Šandora 196

Novi Sad                

20074302

104065630   

313

MAŠINO-IMPORT

Izvorska 8

Mramorak                

20075937

104106490   

314

JUŽNI JADRAN

Despota Stefana 87-89

Beograd (Stari Grad)    

20076160

104029679   

315

DEČIJI VRTIĆ PČELICE

Bulevar Arsenija Čarnojevića 68

Beograd (Novi Beograd)  

20078073

104049472   

316

ATLANTISMONT K

Budimska 25

Beograd (Stari Grad)    

20078227

104030824   

317

SUPERO

Dr Ivana Ribara 184/21

Beograd (Novi Beograd)  

20078782

105160629   

318

MDO IMPERIUM

Kralja Petra I 36

Inđija                  

20080825

104062863   

319

SIGMA PARTNERS

Bogoljuba Čukića 28

Beograd (Čukarica)      

20082003

104049788   

320

BRAĆA TODIĆ-COMPANY

Selo Draga-Mehov Krš bb

Tutin                   

20084286

104216237   

321

ROTA-TOČAK

Nikole Francuskog 7

Kikinda                 

20085002

104079516   

322

ČALIJA

Hercegovačka 54

Gajdobra                

20085622

104081550   

323

GENERAL TREDING INVESTMENTS GROUP

Internationalnih brigada 35

Beograd (grad)

20088508

104101662   

324

BATATEX

Sanska 25

Beograd (Voždovac)      

20092424

104109159   

325

KOM

Slobodana Jovanovića 6

Beograd (Palilula)      

20095075

104115177   

326

BEOSOFT

Gospodara Vučića 162

Beograd (grad)

20101946

104138710   

327

KOD KOMERC

Pančevački put 60 a

Beograd (grad)

20103205

104151524   

328

LAND-CONSULTING

Braće Nedića 2

Beograd (Vračar)        

20104244

104185991   

329

CARCOM GROUP

Milovana Lazarevića 65b

Lazarevac               

20110996

104185942   

330

I&M STIL CO

NJegoševa 30/2

Beograd (Vračar)        

20111712

104204188   

331

MODO TEHNIKA

Nemanjina 80

Čačak                   

20112433

104210297   

332

FOTO COLOR 36

Bulevar oslobođenja 76a

Novi Sad                

20112662

104202150   

333

CASAAL-CONSULTING

Marka Čelebonovića 17

Beograd (Novi Beograd)  

20114282

104202035   

334

MAM TRIO COMPANY

Miće Radakovića 9/12

Beograd (Zemun)         

20119560

104217924   

335

ASPARRAGUS

Marka Oreškovića 3/a

Subotica                

20123052

104310829   

336

BOSS GROUP

Cara Konstantina 82-84

Niš (grad)

20124946

104328923   

337

ĐURIĆ-DOBRAVAC

Uskočka 27

Šabac                   

20127643

104253301   

338

GOGI REISEN

Železnička 47

Platičevo               

20130814

104261125   

339

TDM LOCATIO

Studentska 11 a

Beograd (grad)

20130911

104253043   

340

ADELL

Novakova 19

Beograd (grad)

20134194

104263977   

341

VERTING

MOMČILA TAPAVICE 30

Novi Sad                

20138386

104289183   

342

PEGAZ KTV

Maršala Tita 17

Krupanj                 

20139510

104299654   

343

CITY MEDIA

Patrijarha Dimitrija 24

Beograd (grad)

20141310

104294754   

344

MIKLAS

J.J. Zmaja 72

Sonta                   

20144661

104364937   

345

GRAPHIC S.E.T.

POP LUKINA 2/2

Šabac                   

20149779

104360397   

346

DANSAR M

II Rakoczi Ferenc 2

Mali Iđoš               

20154900

104366377   

347

PERM KABELJ BG

Balkanska 35

Beograd (Savski Venac)  

20155507

104414579   

348

SMART POINT

Mileta Jakšića 5/1

Novi Sad                

20162511

104462449   

349

VRNČANSKI VINOGRADI

Vrnčani bb.

Vrnčani                 

20169630

104477772   

350

EUROLUXPETROL-ELP 9

Trg Republike 3/V

Beograd (Stari Grad)    

20174102

104514308   

351

LUX 011

BULEVAR MIHAILA PUPINA 6  / IX sprat

Beograd (Novi Beograd)  

20174293

104487139   

352

T.A.N. TEHNIK

Vojvođanska 370

Surčin                  

20176008

104510257   

353

STRAJINOVIĆ

Albanske Spomenice 14

Bor                     

20176067

104495291   

354

OPIMUS

Narodnog fronta 34

Vrbas                   

20176628

104498992   

355

MATE COMPANY

Narodnih Heroja 42/24

Niš (grad)

20178965

104521076   

356

B.B & W.K COMPANY

Dunavski kej 22

Beograd (Stari Grad)    

20180315

104533745   

357

ŠARAN

// //

Bovan                   

20182997

104575550   

358

ŠAKIĆ-COMPANY

Ratka Pavlovića 26

Prokuplje               

20183969

104534720   

359

PINK DE LUX

Svetozara Miletića 15

Sremska Mitrovica       

20185651

104566138   

360

POPKORN

Monoštorski put bb

Sombor                  

20186062

104565318   

361

REKVIJEM

Dimitrija Koturovića 27

Beograd (Rakovica)      

20187158

104545845   

362

KINESKI SUPERMARKET

Karađorđeva 81

Šabac                   

20187476

104579733   

363

MANIL-JM

Partizanska 12

Sremska Rača            

20189894

104589209   

364

TOPGARDEN DECORS

Svetog Save 23

Novi Kneževac           

20190868

104577787   

365

EUROANLAGE

Semberijska 40

Beograd (Novi Beograd)  

20191821

104569520   

366

SHAN SHUI

Somborski put 79, hala III, l. 309

Subotica                

20193115

104618614   

367

PAN MARK

Braće Ribnikar 25

Novi Sad                

20193379

104583322   

368

ANTILOP MPS

M. Tita 26

Feketić                 

20193395

104586546   

369

PETRO-FARM ENERGETIKA

Pazovački put bb

Beograd (Zemun)         

20198150

104600884   

370

VIDO OIL

Gospodar Jevremova 31

Šabac                   

20200154

104613587   

371

AGRO CANIN

Miloja Zakića 62

Kruševac                

20200375

104627262   

372

ŠOTE-TRANS

Jug Bogdanova 3

Vranje                  

20200553

104621208   

373

RONIN

Niška 47

Niška Banja             

20201363

104623853   

374

EURO SFC GROUP

ŠPAJANSKA bb

Karlovčić               

20202815

104622459   

375

KOVINEX

Beogradska 46

Kovin                   

20203684

104641452   

376

IDEAL GRADNJA

Prolećna 6g.

Beograd (grad)

20206721

104641313   

377

HIPO TRAVEL

Oračka 66

Beograd (Zemun)         

20208651

104652391   

378

WIRELESS NET

Svetozara Miletića 6

Subotica                

20208902

104658513   

379

WIND LUX

Bulevar Arsenija Čarnojevića 130/12.

Beograd (Novi Beograd)  

20209399

104657442   

380

CAESAR SECURITY

Đorđa Pantelića 15

Beograd (grad)

20210265

104667452   

381

MEZONIX TRADE

Goli breg 26/a

Beograd (grad)

20210893

104659942   

382

WEBINTERNETSITE

Vojvode Brane 31/4/44

Beograd (grad)

20210915

104657889   

383

STEPANOV

Kralja Petra I 87

Sremska Mitrovica       

20211903

104682888   

384

NOLIĆ

Poljce 1

Varvarin                

20212934

104673188   

385

ESATEAM

Glasnička 8

Beograd (grad)

20214350

104724772   

386

DONNA BELLEZA

Rudarske čete 12

Baljevac                

20216930

104715844   

387

EMG PETROLEUM

Jurija Gagarina bb

Beograd (Novi Beograd)  

20217456

104698522   

388

JEFIMIJA

Gandijeva 115 a

Beograd (Novi Beograd)  

20219858

104705076   

389

SILA AGRICOLA

Svetog Save 4/a

Apatin                  

20221232

104763452   

390

ASMI CO

BAČKA 64

Vrbas                   

20223251

104721723   

391

GOMICOM PLUS

Toze Markovića 116

Kikinda                 

20223669

104727545   

392

MONTEVITA

Stevana Sremca 3-a

Vrčin                   

20226706

104750665   

393

DISKOTEKA CRYSTAL

Ruska 1

Beograd (grad)

20226757

104754142   

394

EUROPEN TRADE

Trg republike 3/5

Beograd (grad)

20233656

104830456   

395

EDICO

Utve Zlatokrile 9

Pančevo                 

20234156

104761563   

396

VRAS

/ /

Kratovo                 

20235080

104800206   

397

SYTI-COP

II Šumadijske brigade 9

Dudovica                

20235772

104773383   

398

DIMARK TOM

DUNAVSKA 86

Beograd (Palilula)      

20236213

104781973   

399

VBA PETROL

BEOGRADSKOG BATALJONA 27

Beograd (Čukarica)      

20236469

104765462   

400

ROADSTAR MOTELS

Trg republike 3/5

Beograd (grad)

20239140

104830448   

401

BOAMOBLE LUX

Vojni put - blok I 99

Beograd (Zemun)         

20239654

104790162   

402

AUTO CENTAR BOŽOVIĆ

Dimitrija 153

Niš (grad)

20242051

104792867   

403

EUROSTONE AG

Koče Kapetana 14/16

Beograd (Vračar)        

20242213

104801934   

404

ELBORADO

Ilije Čalića 15 a

Beograd (Čukarica)      

20247045

104812045   

405

EMU ORKA

Branka Radičevića 4

Nova Pazova             

20250119

104831914   

406

BUTKICA

Partizanski put 318

Vranje                  

20251956

104843401   

407

ZENŠPED RENT A CAR

Trg Slobode 3

Zrenjanin               

20256214

104869507   

408

ARGO NTS

Gruje Dedića 23

Sombor                  

20257148

104856205   

409

IC RIJNMOND BV

Ratka Pavlovića-Ćićka 43/a

Kaluđerica              

20257989

104864998   

410

LENICO

Omladinskih brigada bb

Vranje                  

20259205

104880176   

411

RESAVKA-PROM

Kušiljevački put bb

Svilajnac               

20259434

104908404   

412

SLOBODNA ŠTAMPA

Savski trg 9

Beograd (grad)

20265299

104891853   

413

LIGATO TRADE

Kneza Višeslava 63

Beograd (grad)

20265469

104890379   

414

INTERFACE

Gandijeva 13

Beograd (grad)

20270535

104911875   

415

MILAN TRANS

Aleksandra Ace Simovića 35

Obrenovac               

20270691

104930565   

416

DR EREŠ-MAGIC FOOD

Segedinski put 90

Subotica                

20277041

104969729   

417

STOJPROGRES-ŠA

Trg šabačkih žrtava 4/II

Šabac                   

20278285

104941088   

418

DANZO BETON

Dr.Milutina Ivkovića 9a

Beograd (grad)

20279559

104954354   

419

BELASS M

Karađorđeva 42

Valjevo                 

20280018

105547612   

420

BLIZARD GROUP

Prolećna 11

Beograd (grad)

20280824

104961642   

421

GOD TRADE A & M

LJubomira Ivkovića - Šuca 14/14

Beograd (grad)

20280905

104964098   

422

RAJMOND PROJEKT

Višnjićeva 11/10

Beograd (grad)

20282843

104970274   

423

HEFES S

Nikole Pašića bb

Pirot                   

20282967

104982113   

424

MAX SHOP

Karađorđeva 2

Lazarevac               

20283483

104973269   

425

PORTO COMPLEX

Žorža Klemansoa 20

Beograd (Stari Grad)    

20284820

105018306   

426

OLEKSANDR

Cara Lazara 105

Pančevo                 

20286369

104991876   

427

LUO GANYONG

Dušana Puđe 6

Beograd (Rakovica)      

20288175

105005468   

428

HALER

Vidikovački venac 55/19

Beograd (Rakovica)      

20288825

104996013   

429

HYLA GROUP

Stevana Brakusa 4

Beograd (Čukarica)      

20294299

105035435   

430

K & G GROUP

Kralja Petra I bb

Inđija                  

20295554

105016542   

431

GALAKTIKO

Kneginje Milice 78

Jagodina                

20301554

105076300   

432

GLENMORE INVESTMENTS

Nemanjina 40/III/8

Beograd (grad)

20302119

105040156   

433

GLOBAL BOARD

Svetosavska 138

Kikinda                 

20302585

105059069   

434

RENERGIA

Dr Ivana Ribara 125/42

Beograd (grad)

20305835

105077744   

435

VISIJA

Kod mosta 44

Kovin                   

20311690

105096571   

436

NUR COMPANY

Šumatovačka 2/2

Kruševac                

20312645

105095005   

437

FIMIKON

Jaše Ignjatovića 32

Beograd (Voždovac)      

20315733

105108971   

438

WELLBURY WIND ENERGY

Dečanska 12/7

Beograd (Stari Grad)    

20315792

105110974   

439

EKO LOGIC

Brana Dučića bb

Prijepolje              

20315857

105112453   

440

WORLD OF LIVING

Široka 53

Bačka Topola            

20318473

105180242   

441

ENTER HOME

Utve Zlatokrile 9

Pančevo                 

20319283

105134089   

442

TEA PLUS

Bulevar revolucije 18

Vrčin                   

20319674

105122045   

443

KEDAR-RAS

16.Oktobar 4

Kraljevo                

20320621

105144222   

444

JULIJA & CO

Luja Pastera 14

Kragujevac              

20321270

105131267   

445

ARCUS KVADRANT

Ustanička 128a

Beograd (Voždovac)      

20321563

105143563   

446

VITA COMPANY

/ bb

Mijajlovac              

20321989

105149621   

447

GP SUKUĆA

Omladinska 3

Subotica                

20322292

105212657   

448

ALEX CLEAN

12. Oktobar 19

Mladenovac (varoš)      

20322594

105130650   

449

REKLAM PRESS

Kneza Miloša 6

Beograd (Stari Grad)    

20322861

105136628   

450

L.M.C. LUCKILY

Prilike bb

Prilike                 

20323426

105137983   

451

PILOT NEW

MILENKA GRČIĆA 1A

Novi Sad                

20323990

105136079   

452

WOODLINE

Patrijarha Dimitrija 12/a

Beograd (Rakovica)      

20325500

105136677   

453

MOLA

BULEVAR MIHAILA PUPINA 10-a/13

Beograd (Novi Beograd)  

20325941

105197053   

454

BATUŠ PLUS

Maršala Tita 88

Kulpin                  

20326417

105147583   

455

BVS TEAM

/ /

Igroš                   

20327332

105156359   

456

FOXTON

Kapetana Popovića 27

Beograd (Čukarica)      

20331330

105186389   

457

NEONX

Narodnih heroja 41a

Beograd (Novi Beograd)  

20332638

105167667   

458

RIMTECH

Ivankovačka 9

Beograd (Palilula)      

20333464

105202447   

459

ASTRIS PLUS COMPANY

Stanka Opsenice 22

Mali Beograd            

20336200

105197115   

460

AERO-INVEST

Petra Drapšina 8

Subotica                

20338776

105291887   

461

AERO-UNION

Petra Drapšina 8

Subotica                

20338849

105291879   

462

STRONG LINE

Jovana Veselinova Žarka 1

Zrenjanin               

20339551

105203881   

463

DIVLJA KAMILICA

Maršala Tita 116

Jazovo                  

20342781

105322825   

464

RADULOVIĆ LKW

Teodosijeva 9a

Beograd (Zvezdara)      

20345195

105237187   

465

INVEST LAND

Vidikovački venac 12A/13

Beograd (Rakovica)      

20346892

105243463   

466

BLUE PLUM

MLADENA STOJANOVIĆA 33

Rusko Selo              

20348364

105272872   

467

BIG BOSS BOBBY

Nikole Pašića 23

Niš (grad)

20350253

105287544   

468

BRAĆA GRMUŠA BP

Svetozara Markovića 23

Bačka Palanka           

20351691

105289976   

469

BADVI

Cara Dušana 63

Trstenik                

20354593

105364997   

470

LOGTRANS

Kralja Aleksandra I Karađorđevića 132 lok.br. 20

Kragujevac              

20354879

105314863   

471

ALFA SYSTEM CONSULTING

Kralja Milana 21

Beograd (grad)

20357363

105335337   

472

HAIMER

Glumčevo brdo 11

Barajevo                

20358378

105414303   

473

FORTUNA IMPEX

LJermontova 4

Novi Sad                

20361123

105365609   

474

VERIFIED MANAGEMENT APPLICATIONS

Sarajevska 37

Beograd (grad)

20362570

105356591   

475

INTERGRAD-IMS

Nemanjina 100

Lebane                  

20362731

105358283   

476

MANJAČA

Surčinski put 61đ

Beograd (Novi Beograd)  

20363371

105360153   

477

STRUKTUM

Cara Dušana 6/6

Subotica                

20363568

105355488   

478

M&D REISEN

Kralja Petra Prvog zgrada železničke stanice lokal 2 /

Leskovac                

20366605

105369909   

479

GRADNJA INŽENJERING COMPANY

HADŽIPRODANOVA 30

Niš

20372346

105408524   

480

LA GOLOSA

Čupićeva 28

Kruševac                

20372494

105409523   

481

BD TRADING

Hilandarska 13

Beograd (Stari Grad)    

20373083

105389127   

482

RAYT IGM

Vanđela Tome 14

Beograd (Voždovac)      

20383003

105447615   

483

BORKOVIĆI KOMERC

Maršala Tita 105/6

Vrbas                   

20383887

105440386   

484

MADRINA

Ustanička 116

Beograd (Voždovac)      

20385260

105436777   

485

GOGIĆ PET FORTUNA

Velemajstora Bore Kostića 4/2

Beograd (Novi Beograd)  

20387025

105463117   

486

STARDAY Z.P. INŽENJERING

Ustanička 192

Beograd (Zvezdara)      

20388790

105470147   

487

SHOPOHOLIC GROUP

Dr. Milutina Ivkovića 13A

Beograd (Savski Venac)  

20389818

105449848   

488

POP AGENCY-CO

VUKA KARADŽIĆA 5

Banja Koviljača         

20390417

105475820   

489

SM ITALIANO

Tršćanska 20

Beograd (Zvezdara)      

20392592

105473619   

490

ADRIA EVERGREEN

Dobračina 29

Beograd (Stari Grad)    

20392894

105618861   

491

DENIZ TEX

SOPKE JOVGENA 29

Ruski Krstur            

20394676

105481418   

492

STRALE FRUITCOM

Cara Dušana 56

Lebane                  

20399503

105514698   

493

A.M.S. METALS TRADE

Sentandrejski put 79

Novi Sad                

20399597

105508689   

494

KALO-BLOKER

Palmira Toljatija 5/2

Beograd (Novi Beograd)  

20401427

105521532   

495

SL NEKRETNINE&ADAPTACIJE

SPASENOVIĆEVA 12

Beograd (Čukarica)      

20402407

105513507   

496

CUCINA

Dragana Јevtića 64

Gornji Milanovac        

20404698

105541162   

497

NIV-SEN

Mihalja Emineskua 305

Kuštilj                 

20405988

105547508   

498

TAKOVO KOMERC

- -

Takovo                  

20407123

105551192   

499

BONACA TIM

Studentska 1

Beograd (Novi Beograd)  

20407395

105527027   

500

ARDA STIL

Grabovica bb

Ivanjica                

20410272

105557997   

501

NS PROSTOR NEKRETNINE

DANILA KIŠA 41

Novi Sad                

20410477

105561196   

502

VELUST

Sinđelićeva 36a

Plandište               

20412488

105596838   

503

ANTEKSOL

Kraljice Natalije 1

Beograd (grad)

20414928

105593499   

504

SEHAL KOMERC

ŠUMADIJSKA 19 a

Ralja                   

20416165

105570477   

505

MISAMO COM

Gandijeva 75, 1-a

Beograd (Novi Beograd)  

20417773

105572093   

506

GRGA JOVANOVIĆ

Vase Albanca 4

Niš (grad)

20418214

105570758   

507

AGROZ

Nikole Pašića 99

Zaječar                 

20421037

105624554   

508

FRENDA

HAJDUK VELJKOVA bb

Kruševac                

20421240

105711019   

509

MARSI - PRE

Cemal Šehu 51

Preševo                 

20422122

105650401   

510

GRAND PHARMACEUTICAL COMPANY

Kumodraška 83

Beograd (Voždovac)      

20424133

105758296   

511

SIB PLUS

Svetozara Markovića 31

Futog                   

20424222

105619967   

512

INTER LA-GANO

Dr. Agostina Neta 16/33

Beograd (Novi Beograd)  

20428210

105644759   

513

JALE INVEST

Generala Drapšina 8

Kikinda                 

20429089

105643581   

514

IMPEKS PLUS

Proleterska 63

Crepaja                 

20430532

105648083   

515

SINGIDUNUM GRADNJA

Bitoljska 20

Beograd (Čukarica)      

20431148

105666346   

516

CHEN YAN

Goce Delčeva 101

Jabuka                  

20433094

105694868   

517

KUTLAČIĆ

/ /

Zarube                  

20434619

105684645   

518

NOVSTEV EKSPORT IMPORT

Save Kovačevića 3

Crepaja                 

20434953

105671954   

519

TRGO-FRUIT

Kralja Petra I Kocka 2, lokal 16

Paraćin                 

20435178

105676194   

520

MAROSPORT-SRB

Odžački put BB

Ratkovo                 

20435640

105683394   

521

ZD PRO MAGIC

Vojvode Stepe 543

Beograd (Voždovac)      

20436301

105678778   

522

MD&M RADOSAVLJEVIĆ

Put za Ivanoviće 45

Beograd (Voždovac)      

20436859

105672490   

523

BEST CATERING

XI krajiške divizije 29/4

Beograd (Rakovica)      

20440503

105737968   

524

MAKSI MARKET PLUS

29. Novembra bb

Grdelica (varoš)        

20443103

105727074   

525

STANAGRO INVEST

BULEVAR OSLOBOĐENJA 127

Novi Sad                

20445084

105791868   

526

M. L. A. CO

Salvadora Aljendea 5

Beograd (Savski Venac)  

20445262

105711230   

527

IMONT 1

Zlatiborska 11

Grocka                  

20446463

105733287   

528

KADB

DUŠANA JERKOVIĆA 32

Inđija                  

20447044

105737101   

529

ZEMIL VEKTOR PROMET

Desanka Maksimović 57

Banatsko Veliko Selo    

20447419

105740108   

530

KERPIK

Palmira Toljatija 5/I etaža-lok. 34

Beograd (Novi Beograd)  

20447702

105797311   

531

DIS-AKTA

Zmaj Јovina 26, lok. 230

Novi Sad                

20449250

105733789   

532

VOLOS

Majora Gavrilovića 21

Zrenjanin               

20450312

105750427   

533

BAKI-MAKI SHOP

DŽona Kenedija 39

Beograd (Novi Beograd)  

20452625

105743632   

534

MOJE REŠENJE

Lazara Sočice 15

Beograd (Savski Venac)  

20452781

105742478   

535

PROKOMEX

Bulevar Oslobođenja 20b

Beograd (Savski Venac)  

20454717

105757084   

536

SENTRIA STARS

Bulevar oslobođenja 63

Novi Sad                

20457554

105768259   

537

PASSIONE

Vojvode Mišića bb

Brus                    

20459026

105792359   

538

GAMA INVEST 021

Ćirpanova 8

Novi Sad                

20461748

105789065   

539

PIPECO DELTA

Lukijana Mušickog 38

Novi Sad                

20463325

105811638   

540

AVOKADO

STANOJA GLAVAŠA 56

Novi Sad                

20466715

105816117   

541

HOSNIDAL

Svetozara Miletića 14

Novi Sad                

20467517

105810918   

542

FORMULA ONE

VASE PELAGIĆA 72/17

Niš

20471379

105856015   

543

MINOKO-MN

Zelena pijaca - lamela A1, lok. 7 /

Pančevo                 

20472260

105834442   

544

VESELINKO TRADE COMP

Laze Kostića 18

Inđija                  

20474718

105846204   

545

FORTUNA TIM

Žička 45/2-4

Kovači                  

20476389

105856849   

546

RIGIJUM COMPANY

Moše Pijade 25

Kać                     

20479779

105871671   

547

MOSIĆ CO

Hanpijesačka 7

Beograd (Palilula)      

20480661

105871833   

548

SOUL LIBERO

Bulevar Despota Stefana 36

Beograd (Stari Grad)    

20482079

105879022   

549

NST GARAŽA

Bulevar Cara Lazara 41/158

Novi Sad                

20482095

105895397   

550

DENI 2008

Јanka Bartoša 56

Kovačica                

20482109

105930891   

551

NUMERO PRIMO

Јelke Radulović 42

Aleksinac               

20482389

105894888   

552

TRGOVINA NICOLIA

3. avgusta bb

Prokuplje               

20482915

105890569   

553

AGRO LINE PRODUKT

Trigve Lija 7/2

Kruševac                

20483369

105890000   

554

MCD IP HOUSE

Bulevar oslobođenja 247

Beograd (grad)

20486554

105928077   

555

EKSTRA NOVI ŽIVOT

Savska 31

Beograd (Savski Venac)  

20487127

105901445   

556

M & D TRANSPORT

TAKOVSKA 52

Gornji Milanovac        

20487895

105908049   

557

PASHA S&V

Miloša Obrenovića 3

Pančevo                 

20488662

105913920   

558

TURBINA 2MS

Gvozdena Đurića 15

Vreoci                  

20491086

105916354   

559

DIAMOND REISINGAIR

Vase Stajića 18

Novi Sad                

20500492

105957230   

560

BIĆE BOLJE MMMN

Luke Stevića 128

Lozničko Polje          

20506997

105984505   

561

ELIT PROFESIONAL

Milunke Đurić 19

Kragujevac              

20507152

105994566   

562

MK CARGO 09

Koraksić Stojana 9

Trbušani                

20507306

105997355   

563

BOLE REZ

- -

Obrež                   

20507683

106011937   

564

MAXIM CAR CENTAR

Oblakovska 2a

Beograd (Savski Venac)  

20508698

105991821   

565

SAN SEBASTIAN MEDICAL

OSKARA DAVIČA 18

Beograd (Zemun)         

20509724

105996801   

566

ŽGV

Bore Radića 131

Bavanište               

20512466

106010949   

567

LENAPAK TRADE

Mokranjčeva 71/6

Niš

20512571

106024351   

568

S.S.S.S.

/ /

Ključ                   

20515007

105970211   

569

STUDIO CRAFT INVEST

Šljivarska 14

Beograd (Voždovac)      

20515457

105972657   

570

REJHER TRADE

Ruđera Boškovića bb

Novi Pazar              

20519533

106036463   

571

BIOMILPRODUKT

Subotinac /

Bovan                   

20520400

106065167   

572

EKOLOGIC

BRANKA KRSMANOVIĆA 22

Beograd (Zvezdara)      

20520604

106036535   

573

CERAMICA UNICA PLUS

Put za pristanište bb

Kikinda                 

20522763

106066397   

574

IRINEI GROUP

Crnotravska 11

Beograd (grad)

20524286

106050212   

575

AGROS SALE PLUS

/ bb

Nomanica                

20525037

106086007   

576

MS ULTIMATIVITES

Pasterova 14b

Beograd (grad)

20526009

106055474   

577

ZELENČUK

RIFATA BURDŽEVIĆA 16

Priboj                  

20526955

106066565   

578

DEKO - PROM

Karađorđeva 41

Ćuprija                 

20529318

106086322   

579

DELFIN TOURS

VOJISLAVA ILIĆA 7

Šabac                   

20529890

106114603   

580

RESIDENCE SAINT PAUL

ČUKOJEVAC 261A

Čukojevac               

20530537

106078881   

581

AGRAR SETVA

BRANIMIRA ĆOSIĆA 2/1

Novi Sad                

20536292

106109402   

582

PAN GROUPING

DIMITRIJA TUCOVIĆA 40

Pančevo                 

20543051

106148778   

583

ADIC-PRO GROUP

ALEKSANDRA GLIŠIĆA 6

Beograd (Savski Venac)  

20547766

106171063   

584

DAREX GREEN TRADE

GLAVNA 18 c

Beograd (Zemun)         

20549947

106179215   

585

GOALS KEEPER

GANDIJEVA 148/a, lokal 97

Beograd (Novi Beograd)  

20551216

106185289   

586

ČOBANIN

BILJEVAČKA 3

Makrešane               

20551453

106187354   

587

INVEST DRVO

RADOJA DOMANOVIĆA 12

Kragujevac              

20551968

106189127   

588

LOLEK I BOLEK

SVETOG DIMITRIJA 36

Sremska Mitrovica       

20554592

106204711   

589

VILBEK

AVNOJSKA 29

Subotica                

20560584

106234479   

590

MEDIA EKO

JELENOV ŽLEB 14

Beograd (Čukarica)      

20577720

106323606   

591

NS CAR 021 - GROUP

DIMITRIJA TUCOVIĆA 3

Novi Sad                

20578637

106327094   

592

ELGLOBAL

BATAJNIČKI DRUM 23

Beograd (Zemun)         

20579242

106330718   

593

PRO-EXIT & AMS

DŽIGOLJ /

Džigolj                 

20580445

106336064   

594

MESO OPREMA

HAJDUK VELJKOVA 2

Kraljevo                

20582804

106349093   

595

GRADEKO

NEHRUOVA 51a

Beograd (Novi Beograd)  

20583959

106355313   

596

LEKSEM

ŽIČA 174v

Žiča                    

20583991

106355284   

597

KOTUR

ZRENJANINSKI PUT 149a

Beograd (Palilula)      

20585641

106363670   

Напомена:

*  Назив, место и адреса правног лица су подаци Агенције за привредне регистре или Републичког завода за статистику односно банака за правна лица која нису регистрована код Агенције.