Aktuelne vesti na dan 03. novembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 30/1-15. novembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 32/1-15. novembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 1-6/ oktobar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 1-6. oktobar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 81 OD 1.11.2011/ODABRANI DOKUMENTI

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • GUBITAK RADNE SPOSOBNOSTI ZAPOSLENOG ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADI KOJIH JE ZASNOVAO RADNI ODNOS
 • PRAVNA PRIRODA SKLADIŠNICE, SASTAVNI DELOVI I NAČIN PRENOŠENJA
 • NOVI - USKLAĐENI IZNOSI NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI OD 1.10.2011. GODINE: • Prema rešenju ministra za rad i socijalnu politiku •
 • KRETANJE INDEKSA AKCIJA BEOGRADSKE BERZE - NOVEMBAR 2011. GODINE
 • PRAVA OSIGURANIKA PO OSNOVU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
 • POTVRĐEN DODATNI PROTOKOL UZ SPORAZUM CEFTA 2006: • Sa Albanijom i Moldavijom dogovorena potpuna liberalizacija međusobne trgovine poljoprivrednim proizvodima, dok je sa Hrvatskom dogovoreno značajno unapređenje liberalizacije povećanjem obima preferencijalnih kvota i smanjenjem nivoa preferencijalnih carina •
SAOPŠTENJE SA 39. REDOVNE SEDNICE USTAVNOG SUDA ODRŽANE 2. NOVEMBRA 2011. GODINE

Ustavni sud je na 39. redovnoj sednici odlučio o 62 predmeta, a u predmetima IUz - 36/2009, IUz - 338/2009, IUp- 49/2009, Už- 1215/2009 i Už- 2322/2010 je odložio razmatranje i odlučivanje. U predmetu Už- 373/2009 Sud nije doneo odluku, jer predlog sudije izvestioca nije dobio potrebnu većinu.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- utvrdio da odredba člana 14a stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 i 65/2006) u delu koji glasi: "osim rešavanja stambenih potreba zaposlenih, izabranih, imenovanih i postavljenih lica u skladu sa propisim koji uređuju stanovanje i rešavanje stambenih potreba u državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samuprave, javnim službama i kod drugih korisnika budžetskih sredrtava " nije u saglasnosti sa Ustavom. Osporenom odredbom propisano je da se primanjima po osnovu činjenja ili pružanja pogodnosti u smislu člana 14. stav 1. ovog zakona smatraju naročito korišćenje stambenih zgrada i stanova koji su u vlasništvu poslodavaca ili na raspolaganju poslodavca po osnovu zakupa ili po drugom osnovu, uz plaćanje zakupnine ili bez plaćanja zakupnine, osim rešavanja tsmbaneih potre4ba zaposlenih, izabranih, imenovanih ili postavljenih lica u skaldu sa propisima koji uređuju stanovanje i rešavanje stambenih potreba u državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnim službama i kod drugih korisnika budžetskih sredstava. Prema oceni Suda, osporenim delom navedene odredbe Zakona povređeni su ustavni principi iz člana 1, člana 21. st. 1 do 3, člana 91. stav 2. i člana 82. stav 1. Ustava. Sud smatra da se osporenim delom regulative omogućava da se lica sa zaradom iz budžeta stavljaju u drugačiji položaj u odnosu na ostala zaposlena lica, budući da imaju drugačiji poreski tretman u odnosu na ostala zaposlena lica, a da ovako razlikovanje, prema oceni Suda, nema objektivnog i racionalnog opravdanja, niti se njime teži određenom legitimnom cilju u sferi poreske politike koju treba da izražava navedeni Zakon. Sud je takođe stanovišta da se osporenim delom navedene odredbe Zakona krši i ustavni princip iz člana 91. stav 2. Ustava, prema kome je poreska obaveza konstituisana kao oppšta obaveza, koja se zasniva na ekonomskoj moći obveznika, jer, prema oceni Suda, zakonodavac prilikom propisivanja poreske pogodnosti koja je predmet osporavanja nije uzeo u obzir navedeni kriterijum koji predstavlja ustavni uslov na kome se zasniva uređivanje poreskog sistema, odnosno propisivanje poreske obaveze i poreskih pogodnosti. Sud je ocenio i da se osporenim zakonskim propisivanjem povređuje ustavni princip o ravnopravnosti privatne i drugih oblika svojine iz člana 82. stav 1. Ustava, budući da se pogodnost u vidu izuzimanja od oprezivanja zakupnina za besplatno stanovanje odnosi samo na lica sa zaradom iz budžeta, dok se za sva druga zaposlena lica uključuje u zaradu i oporezuje. Ustavni sud ocenjuje da se navedenom odredbom Zakona u osporenom delu zadire i u osnovne principe o vladivini prava i socijalnoj pravdi iz člana 1. Ustava, s obzirom na to da poreski sistem i poreska politika koju izražava treba da se zasnivaju na načelima jednakosti i pravednosti. (predmet IUz - 61/2009)

- nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti člana 196. Zakona o vojsci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 116/2007 i 88/2009). Osporenim članom propisano je da će se propisi za izvršavanje ovog zakona doneti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, a propisi za izvršenje Zakona o vojsci Jugoslavije nastavljaju da se primenjuju ukoliko nisu suprotni odredbama ovog zakona. Ustavni sud je konstatovao da se u konkretnom slučaju radi o normi prelaznog karaktera i koja predstavlja izraz opredeljenja zakonodavnog organa da se očuva kontinuitet u ostvarivanju prava vojnih osiguranika u situaciju kada nisu doneti odgovarajući sprovedbeni akti za realizaciju rešenja sadržanih u soporenom Zakonu. Činjenica da osporena odredba zadržaav u pravnom poretku propise koji su doneti u režimu Zakona o vojsci Jugoslavije ne čini osporeni član Zakona neustavnim, iz razloga što je zakonodavac Ustavom ovlašćen da odredi način sprovođenja odredaba određenog zakona, i, u tom smislu, propiše mogućnost da će se, u slučaju nedonošenja odgovarajućih propisa za sprovođenje odredaba Zakona, primenjivati propisi doneti za izvršavanje za to srodnih propisa, kao što je u konkretnom slučaju Zakon o Vojsci Jugoslavije.

Sud je odbacio zahtev za ocenjivanje ustavnosti odredaba čl. 190 do 192, člana 193. stav 1. i člana 197. stav 2. navedenog zakona, jer je o ustavnosti osporenih odredaba odlučivao u ranije vođenom postupku koji je okončan Rešenjem IUz-2/2008 od 14. jula 2011. godine kojim nisu prihvaćene inicijative za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti navedenih odredaba Zakona. Sud je ocenio je da iz novih navoda, razloga i podnetih dokaza ne proizilazi osnov za ponovno odlučivanje. (predmet IUz - 43/2010)

- nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 49. stav 1. tačka 2). Zakona o upravnim sporovima ("Službeni glasnik RS", broj 111/2009). Osporenom odredbom propisano je da protiv pravnosnažne odluke Upravnog suda stranka i nadležni javni tužilac mogu podneti Vrhovnom kasacionom sudu zahtev za preispitivanje sudske odluke, pored drugih slučajeva i u slučajevima kada je sud odlučivao u punoj jurisdikciji. Sud je mišljenja da upotreba latinske reči "jurisdikcija" kao stručnog i skraćenog izraza za slučajeve kada sud, prema odredbama navedenog Zakona, sam rešava upravnu stvar, ne dovodi u pitanje službenu upotrebu srpskog jezika u Republici Srbiji utvrđenu odredbom člana 10. stav 1. Ustava, te da se, imajući u vidu da je Zakonom precizno određeno šta je sadržina spora pune jurisdikcije, navodi i razlozi inicijatora pokazuju kao neosnovani i netačni. (predmet IUz - 1518/2010)

- odbacio inicijativu za "ocenu zakonitosti odredaba čl. 22, 27. i 31. Zakona o registraciji privrednih subjekata", jer podnosilac nije postupio po zahtevu Suda za uređivanje inicijative i otklanjanje nedostataka koji onemogućavaju vođenje postupka. (predmet IUz - 1574/2010)

 - nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti i ocene saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredaba člana 70. stav 5, člana 193. stav 6, člana 385. stav 2. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 125/2004 i 111/2009). Osporenim odredbama propisano je: da protiv rešenja o isključenju ili usvajanju zahteva za izuzeće (sudije) nije dozvoljena žalba, a da protiv rešenja kojim se zahtev za izuzeće odbija nije dozvoljena posebna žalba (član 70. stav 5); da protiv rešenja kojim se dopušta ili odbija preinačenje tužbe nije dozvoljena posebna žalba (član 193. stav 6); da je protiv rešenja prvostepenog suda dozvoljena žalba, ako u ovom zakonu nije određeno da žalba nije dozvoljena, a ako ovaj zakon izričito određuje da posebna žalba nije dozvoljena, rešenje prvostepenog suda može se pobijati samo u žalbi protiv konačne odluke (član 385). Po oceni Suda, nije nesaglasno sa Ustavom propisivanje osporenim odredbama člana 70. stav 5, odnosno u članu 193. stav 6. Zakona da protiv rešenja kojim se zahtev za izuzeće odbija nije dozvoljena posebna žalba, odnosno da protiv rešenja kojim se dopušta ili odbija preinačenje tužbe nije dozvoljena posebna žalba, budući da se rešavanjem o zahtevu za izuzeće sudije i zahtevu za preinačenje tužbe ne okončava sudski postupak niti se tim rešenjem odlučuje o pravima i obavezama stranak, a u tim situacijama, saglasno osporenom članu 385. Zakona, rešenje prvostepenog suda može se pobijati žalbom protiv konačne odluke, a osporene odredbe ustavnopravno nisu sporne ni u odnosu na član 32. stav 1. Ustava.

Sud je odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti i ocene saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredaba člana 352. i člana 361. stav 2. tačka 1) navedenog zakona, jer iz navoda inicijative proizilazi da inicijtor ne daje ustavnopravne razloge osporavanja odredaba koje su sadržane u članu 352. i članu 361. stav 2. tačka 1) Zakona, već iznosi svoje mišljenje o primeni tih odredbi smatrajući da one ne omogućavaju sudsku proveru nepristrasnosti suda.

Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta odnosno radnje preduzete an osnovu odredaba navedenog zakona. (predmet IUz - 252/2011)
- nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 48. stav 2. Zakona o lokalnim izborima ("Službeni glasnik RS", br. 127/2007, 34/2010 i 5420/11). Osporenom odredbom propisano je da kada odborniku koji je izabran sa koalicione izborne liste prestane mandat pre isteka vremena na koje je izabran, mandat se dodeljuje prvom sledećem kandidatu na izbornoj listi kome nije bio dodeljen mandat - pripadniku iste političke stranke. Razmatrajući prirodu, karakter i sadržinu uspostavljenog izuzetka odnosno posebnog pravila dodele mandata u opisanoj posebnoj situaciju, Sud je ocenio da se njime ne povređuju odredbe Ustava. Po oceni Suda, propisano posebno pravilo u pogledu distribucije mandata na koalicionoj izbornoj listi nema značenje povrede prava neposrednioh izbora već ima karakter dozvoljenog odstupanja od opšteg pravila koje zakon propisuje, a radi ostvarenja razumnog i opravdanog cilja, te da propisana obaveza dodele mandata pripadniku iste političke stranke nema za posledicu odstupanje od volje birača iskazane glasanjem za koalicinu listu, već naprotiv znači uvažavanje volje birača. Sud je ocenio da osporena norma nema za posledicu nejednak tretman različitih podnosilaca izbornih lista, već naprotiv, upostavljena posebnost stvara pretpostavku da se ujednači faktički i pravni položaj političkih stranaka kao učensika u izborima bez obzira da li na izborima nastupaju samostalno ili udružene u koaliciju sa drugim strankama.Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata ili radnji preduzetih na osnovu osporene odredbe navedenog zakona. (predmet IUz - 375/2011)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- odbacio inicijative za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti odredaba člana 8, člana 25. stav 4. i člana 28. stav 3. Odluke o uslovima i načinu raspolaganja stanovima izgrađenim prema projektu izgradnje 1100 stanova u Beogradu ("Službeni list grada Beograda", br. 20/2003, 9/2004, 11/2005, 4/2007, 29/2007, 6/2010, 16/2010 i 37/2010). Budući da su, u toku postupka pred Ustavnim sudom prestali su da važe Ustav od 1990. godine i Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije, te da je Odluka izgradnje 1100 stanova u Beogradu iscrpljena, Sud je zaključio da su prestale procesne pretpostavke za vođenje postupka imajući u vidu da su osporene odredbe Olduke bile zasnovane na osnovu propisa koji više nisu na snazi, kao i to da Odluka u delu koji je osporen inicijativama više nije u primeni. (predmet IU- 428/2003)

III U predmetima zabrane rada političkih stranaka i udruženja Ustavni sud je:

- obustavio postupak za zabranu rada Udruženja građana "Pokret 1389". (predmet VIIU- 250/2009)

IV U predmetima određivanja načina izvršenja odluka Ustavnog suda, Ustavni sud je:

- usvojio zahtev S. Živković za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se S. Živković, kojoj je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Jagodini Už. 8/08 od 25. novembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga joj je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 346/10 od 18. novembra 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet XU- 138/2011)

 - usvojio zahtev R. Tomića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se R. Tomiću, kome je prestao mandat na osnovu odluke Skupštine opštine Paraćin o prestanku mandata odborniku Skupštine opštine Paraćin, broj 013-21/09-01-II od 26. decembra 2009. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u kargujevcu Už. 386/10 od 18. novembra 2010. godine. Sud je naložio Skupštini opštine Paraćin da, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja, izmeni navedeni pojedinačni akt. (predmet XU- 151/2011)

- usvojio zahtev D. Janićijevića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se D. Janićijeviću, kome je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Jagodini Už. 8/08 od 25. novembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 347/10 od 18. novembra 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet XU- 166/2011)

- usvojio zahtev N. Marković, N. Stamenkovića, D. Simonovića, I. Petrović, M. Nikolić i Z. Petrovića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se podnosiocima zahteva, kojima je prestao mandat na osnovu odluke Skupštine grada Kruševca o utvrđivanju prestanka mandata odbornika broj 020-51/09 od 16. jula 2009. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga im je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 676/10 od 18. novembra 2010. godine, u delu koji se odnosi na zahtev podnosilaca, rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 437/10 od 18. novembra 2010. godine, rešenje Upravnog suda -Odeljenje u Kragujevcu Už. 443/10 od 18. novembra 2010. godine, rešenje Upravnog suda -Odeljenje u Kragujevcu Už. 442/10 od 18. novembra 2010. godine, rešenje Upravnog suda -Odeljenje u Kragujevcu Už. 440/10 od 18. novembra 2010. godine, rešenje Upravnog suda -Odeljenje u Kragujevcu Už. 438/10 od 18. novembra 2010. godine i rešenje Upravnog suda -Odeljenje u Kragujevcu Už. 676/10 od 18. novembra 2010. godine. Sud je naložio Skupštini grada Kruševca da, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja, izmeni navedeni pojedinačni akt, u delu u kome je utvrđen prestanak mandata podnosiocima zahteva. (predmet XU- 207/2011)

- usvojio zahtev R. Ljubojevića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se R. Ljubojeviću, kome je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Čačku U. 50/08 od 22. decembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 862/10 od 13. januara 2011. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet XU- 212/2011)

- usvojio zahtev Đ. Rakovića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se Đ. Rakoviću, kome je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Novom Sadu Už. 39/08 od 27. oktobra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Novom Sadu Už. 757/10 od 5. novembra 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dosatvljanja ovog rešenja. (predmet XU- 311/2011)

- usvojio zahtev M. Živanova za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se M. Živanovu, kome je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Novom Sadu Už. 39/08 od 27. oktobra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Novom Sadu Už. 753/10 od 5. novembra 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet XU- 312/2011)

- usvojio zahtev Z. Veljkovića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se Ž. Veljkoviću, kome je prestao mandat na osnovu odluke Skupštine grada Kruševca o utvrđivanju prestanka mandata odbornika broj 020-70/08 od 30. oktobra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 696/10 od 18. novembra 2010. godine. Sud je naložio Skupštini grada Kruševca da, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja, izmeni navedeni pojedinačni akt. (predmet XU-371/2011)

V U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavnu žalbu N. Suljović izjavljenu protiv presude Opštinskog suda u Novom Pazaru P. 916/07 od 23. oktobra 2008. godine i presude Okružnog suda u Novom Pazaru Gž. 1558/08 od 10. decembra 2008. godine i utvrdio da je podnositeljki ustavne žalbe povređeno pravo na pravično suđenje zajamčeno članom 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je poništio presudu Okružnog suda u Novom Pazaru Gž. 1558/08 od 10. decembra 2008. godine i naložio nadležnom sudu da ponovo odluči o žalbi N. Suljović izjavljenoj protiv presude Opštinskog suda u Novom Pazaru P. 916/07 od 23. oktobra 2008. godine. (predmet Už-42/2009)

- usvojio ustavnu žalbu B. Antića izjavljenu protiv presude Okružnog suda u Beogradu Gž.I 1702/08 od 10. jula 2008. godine i utvrdio povredu prava na pravično suđenje zajamčenog članom 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už-49/2009)

- usvojio ustavnu žalbu J. Banjac Ljuština izjavljenu protiv presude Vrhovnog suda Srbije Rev. 59/09 od 29. januara 2009. godine i utvrdio da je podnositeljki ustavne žalbe povređeno pravo na imovinu zajamčeno odredbom člana 58. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je poništio navedenu presudu i naložio Vrhovnom kasacionom sudu da ponovo odluči o reviziji podnositeljke ustavne žalbe izjavljene protiv presude Okružnog suda u Beogradu Gž. 13570/06 od 16. aprila 2008. godine. (predmet Už-466/2009)

- usvojio ustavnu žalbu M. Marković i utvrdio da je rešenjem Opštinskog suda u Kragujevcu I. 1885/07 od 15. aprila 2009. godine i rešenjem Okružnog suda u Kragujevcu Gž. 1395/09 od 7. jula 2009. godine povređeno pravo podnositeljke ustavne žalbe na pravično suđenje, zajamčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už-503/2009)
- usvojio ustavnu žalbu Preduzeća za proizvodnju, trgovinu i usluge "E.S" d.o.o. i utvrdio da je u parničnom postupku koji je vođen pred Trgovinskim sudom u Beogradu u predmetu P. 4025/07 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajamčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koju može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. (predmet Už-523/2009)

- usvojio ustavnu žalbu D. Milanov i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Novom Sadu u predmetu P. 707/03 povređeno pravo podnositeljke ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajamčeno članom 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnositeljke ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koju može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. (predmet Už-1172/2009)

- usvojio ustavnu žalbu O. Jana i utvrdio da je u toku postupka pred Komisijom za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta u opštini Zrenjanin u predemtu broj 463-129/91 (kasnije broj 463-129/01) povređeno pravo podnosioca na suđenje u razumnom roku, zajamčeno odredbama člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koju može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. (predmet Už-1246/2009)

- usvojio ustavnu žalbu F. Tamaša i utvrdio da je rešenjem Vrhovnog suda Srbije U. 8389/08 od 9. aprila 2009. godine povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na pravično suđenje zajamčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je poništio rešenje Vrhovnog suda Srbije U. 8389/08 od 9. aprila 2009. godine i odredio da Upravni sud donese novu odluku po tužbi podnosioca izjavljenoj protiv rešenja Republičkog geodetskog zavoda 07 broj 951-1592/08 od 25. novembra 2008. godine. (predmet Už-1339/2009)

- usvojio ustavnu žalbu M. Devčića i utvrdio da je rešenjm Okružnog suda u Beogradu-Veće za ratne zločine K. V. 6/07 - Kv.V. 43/09 od 16. juna 2009. godine u rešenjem Vrhovnog suda Srbije-Veće za ratne zločine Kž. r.z. 38/09 od 9. jula 2009. godine povređeno pravo podnosioca ustave žalbe zajamčeno odredbama člana 31. st. 1. i 2. Ustava Republike Srbije. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už-1514/2009)

- usvojio ustavnu žalbu B. Blagojevića izjavljenu protiv rešenja Upravnog suda-Odeljenje u Nišu II-1 Už. 772/10 od 11. novembra 2010. godine i utvrdio povredu prava na pravično suđenje i prava na pravno sredstvo, zajamčenih odredbama člana 32. stav 1. i člana 36. stav 2. Ustava Republike Srbije. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Nišu II-1 Už. 772/10 od 11. novembra 2010. godine i odredio da Upravni sud-Odeljenje u Nišu ponovo odluči o žalbi (tužbi) podnosioca izjavljenoj zbog propuštanja Skupštine gradske opštine Pantelej u Nišu da donese odluku o potvrđivanju mandata podnosicu ustavne žalbe. (predmet Už-5437/2010)

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už- 619/2009, Už-1164/2009, Už- 894/2010 i Už- 1594/2011.

- odbacio iz procesnih razloga ustavne žalbe u predmetima Už-220/2009, Už-254/2009, Už-1225/2009, Už-1343/2009, Už-1572/2010, Už-4209/2010, Už-4370/2010, Už-4509/2010, Už-4522/2010, Už-5243/2010, Už-5354/2010, Už-5382/2010, Už-5447/2010, Už-5477/2010, Už-5499/2010, Už-5554/2010, Už-221/2011, Už-940/2011, Už-2285/2011, Už-2457/2011, Už-2851/2011, Už-2943/2011, Už-3013/2011, Už-3021/2011, Už-3091/2011, Už-4043/2010, Už-4044/2011, Už-4175/2011, Už-4176/2011 i Už-4220/2011.

VI U postupcima po zahtevima za ocenu ustavnosti i zakonitosti pojedinačnih pravnih akata, Ustavni sud je, iz razloga nenadležnosti, odbacio zahteve u predmetima IR - 218/2011 i IR - 243/2011.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 2.11.2011.

SEDNICA VLADE AP VOJVODINE ODRŽANA 2. NOVEMBRA 2011. GODINE

Na svojoj današnjoj, 122. sednici, Vlada Vojvodine usvojila je Predlog odluke o donošenju Regionalnog prostornog plana AP Vojvodine, a tekst je upućen pokrajinskoj Skupštini na usvajanje. U svom obrazloženju pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Dušanka D. Sremački rekla je da pokrajina Vojvodina, prvi put posle 1978. godine dobija ovakav dokument, koji predstavlja temelj i okvir budućeg razvoja čitave pokrajine.

 - Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što sa vama mogu da podelim nekoliko činjenica o ovom važnom dokumentu, koji se u našoj pokrajini razmatra prvi put posle 33 godine. Na ovom poslu uz Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i urbaniste iz republičke Agencije za prostorno planiranje - organizacione jedinice za Vojvodinu i JP "Zavod za urbanizam APV" radili su i stručnjaci Univerziteta i drugi eksperti, a predloženi dokument i njegovi prateći sadržaji, kakav je Izveštaj o uticaju Nacrta plana na zaštitu životne sredine, predstavljeni su na transparentan način - u medijima i na javnom uvidu u sedištima okruga, a dostupni i u digitalnom obliku. Tako je Regionalni prostorni plan suštinski mogao da bude sagledan u celosti, u svakoj fazi izrade i da na kraju procesa dobijemo usaglašen i kvalitetan dokument, kao osnov za sprovođenje politike prostornog razvoja naše pokrajine - rekla je obrazlažući Nacrt predloga plana Dušanka D. Sremački.

Nosilac izrade ovog važnog dokumenta bio je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, a Nacrt plana je bio ponuđen na transparentan način, uz obezbeđenu javnu raspravu i uz mogućnost stručne ocene,između ostalog i na dva okrugla stola posvećena Regionalnom prostornom planu, u organizaciji pokrajinskog sekretarijata. Predloženi Nacrt plana je dobio i saglasnost republičkog Ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja a aktivnosti na pripremi, koordinaciji i izradi obavila je Republička agencija za prostorno planiranje - organizaciona jedinica za Vojvodinu, a obradu plana izvršilo je JP "Zavod za urbanizam Vojvodine - Novi Sad". Stručnjaci Univerziteta u Novom Sadu obezbedili su stručnu ekspertizu u oblastima od posebnog interesa, koje su kao deo dokumentacije pridodate tekstu plana. Sadržajna složenost i važnost ovog planskog i razvojnog dokumenta nametnule su i potrebu formiranja Pokrajinskog saveta za praćenje postupka izrade i donošenja Regionalnog prostornog plana, kao povremenog, savetodavnog radnog tela Vlade Vojvodine, sa zadatkom da prati dokument u svim fazama izrade i usvajanja plana, i obezbedi njegovo svestrano sagledavanje, sa ciljem da Regionalni prostorni plan, kao najznačajniji pokrajinski razvojni instrument i strateški dokument, bude što kvalitetniji.

Na današnjoj sednici usvojena je i Informacija o međuregionalnoj saradnji AP Vojvodine i prihvaćen Predlog projekta "Potencijal prekogranične saradnje na održivom upravljanju vodama sliva reke Bosut" predložen u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska - Srbija 2007-2013. Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Zbog značaja prekogranične saradnje i potencijala za njen razvoj u slivu reke Bosut, projekat je označen kao jedan od strateških prioriteta u okviru Dunavske strategije - prioritetna oblast Zaštita životne sredine i održivo korišćenje prirodnog bogatstva u slivu reke Dunav. Ovaj projekat je predstavljen i na radionici "Aqua Danubius" u Ulmu.

 "Studijom prekogranične saradnje na održivom upravljanju vodama sliva reke Bosut", nastalom u saradnji Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine kao vodećeg partnera, i JVP "Vode Vojvodine" bile bi utvrđene mogućnosti i potreba prekogranične saradnje na održivom upravljanju vodama ove reke, u skladu sa direktivama EU.

Vlada Vojvodine danas je usvojila, na predlog Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova koji je obrazložio pokrajinski sekretar Miroslav Vasin, Rešenje kojim se Godišnje priznanje u oblasti ravnopravnosti polova za 2010. godinu u kategoriji organizacija, dodeljuje Komisiji za rodnu ravnopravnpost Skupštine Opštine Žitište, a u kategoriji pojedinaca i pojedinki, Ružici Rudić Vranić iz Subotice.

Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova podneo je danas pokrajinskoj Vladi i Informaciju o načinu realizacije dela obaveze po osnovu ugovora o sufinansiranju pogona za primenu novih tehnologija u APV zaključenih sa firmom Zdravoorganik iz Selenče. Na osnovu realizacije ranije ugovorenih obaveza obezbeđena sredstva u iznosu od 7 miliona dinara, namenjena budućem "Edukativnom centru za obuku u profesionalnim i radnim veštinama" sa sedištem u Novom Sadu, koji je osnovala Vlada Vojvodine. Centar je javna ustanova koja će se baviti neformalnim obrazovanjem za nezaposlena i zaposlena lica, odnosno za obukom za deficitarna zanimanja, koja trenutno predstavljaju potrebu tržišta rada, i nudi programe osnovne i specijalizovane informatičke obuke.

Vlada Vojvodine danas je usvojila i Informaciju o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta opština i gradova u APV, koju je obrazložio pokrajinski sekretar za finansije Jovica Đukić.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 2.11.2011.

SAOPŠTENJE DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE I UDRUŽENJA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA SRBIJE POVODOM PREDLOGA ZA PONOVNI IZBOR NA FUNKCIJU POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

Društvo sudija Srbije i Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije uputili su juče predlog Odboru za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije za ponovni izbor gospodina Rodoljuba Šabića na funkciju Poverenika za informacije od javnog značaja.

Naglašavajući da je za građane Srbije od izuzetne važnosti da institucija Poverenika dublje utemelji i razvije, što bi bilo osigurno ponovnim izborom gospodina Šabića, strukovna udruženja sudija i tužilaca ukazala su i na opasnost od privremenog gašenja institucije Poverenika ukoliko budu propušteni rokovi za izbor i pozvalo Skupštinu da blagovremeni izvrši izbor Poverenika.

Predlog za ponovni izbor Rodoljuba Šabića na funkciju Poverenika strukovna udruženja obrazložila su ne samo brojnim formalnim priznanjima koje je on do sada dobio, već i uverenjem najšire javnosti da je gospodin Šabić istrajnim, stručnim i principijalnim angažmanom u velikoj meri doprineo zaštiti prava građana u Srbiji i razvitku građanske svesti i pružio dobar primer zakonitog, efikasnog i racionalnog funkcionisanja državnih institucija.

Strukovna udruženja sudija i tužilaca izrazila su potpunu uverenost da bi ponovni izbor gospodina Rodoljuba Šabića na funkciju Poverenika za informacije od javnog značaja bio istovremeno i čin kojim celokupno srpsko društvo simbolički izražava opredeljenost za evropske vrednosti i izgradnju demokratskih institucija u Srbiji.

Originalni tekst predloga Odboru za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije za ponovni izbor gospodina Rodoljuba Šabića na funkciju Poverenika za informacije od javnog značaja možete pogledati na
http://www.sudije.rs/files/file/pdf/Odboru%20za%20kulturu%20i%20informisanje%20narodne%20skup%C5%A1tine-3.pdf

Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije, 2.11.2011.

MEDIJACIJA U PRIMENI ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU U DRŽAVNOM I JAVNOM SEKTORU

Sve je više prijava zlostavljanja iz državnog i javnog sektora, ali to ne iznenađuje previše budući da je upravo država najveći poslodavac.

Prosečno nam se javlja desetak osoba dnevno, a od stupanja na snagu Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010 - prim. red) polovina poziva je povodom mobinga, objašnjava Olga Kićanović, samostalna savetnica u Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova. - Sve je više prijava zlostavljanja iz državnog i javnog sektora, ali to ne iznenađuje previše budući da je upravo država najveći poslodavac. Od 23 rešena slučaja, u dve trećine je potvrđen mobing, a trećina je povreda drugih prava iz radnog odnosa.

Ocenjujući rad Agencije kao najefikasniji u poređenju sa ostalim institucijama koje se bave povredom radničkih prava, Kićanovićeva navodi da je u Centru za medijaciju rešeno svega tri slučaja mobinga. Slična je statistika i sa ostalim radnim sporovima.

Primera radi, cela medijacija koja pokriva sve oblasti prava ima 3.000 okončanih postupaka, dok je u Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova od dana osnivanja pre pet godina do danas rešeno čak 3.828 individualnih slučajeva i 61 kolektivni.

B. S.Izvor: Vebsajt dnevnog lista ʺVečernje novostiʺ, 2.11.2011.

PRVA JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA BIĆE ODRŽANA 4. NOVEMBRA 2011.

Centar za javno-privatno partnerstvo Privredne komore Beograda i Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) organizuju, u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO" koji sprovodi SKGO uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju-SDC, okrugli sto-javnu raspravu o Predlogu zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, na kome će svoje mišljenje o predloženom dokumentu dati predstavnici gradova i opština u Srbiji.

Javna rasprava o Predlogu zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama održaće se u petak, 4. novembra 2011. godine, sa početkom u 10 časova u Privrednoj komori Beograda, ul. Kneza Miloša 12 - sala VI na šestom spratu.

Imajući u vidu značaj i ulogu javno - privatnog partnerstva u rešavanju mnogih infrastrukturnih problema, a u situaciji kada su javni prihodi nedovoljni za rešenje svih potreba u razvoju javne infrastrukture i pružanju kvalitetnih usluga, pozivamo zainteresovane članice Komore Beograda da prisustvuju prvoj, javnoj prezentaciji Predloga zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, koju će izlagati predstavnik Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, U sklopu ovog skupa, imaćete prilike da saznate kakva su dosadašnja iskustva u primeni modela JPP u Srbiji i Hrvatskoj.

Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite slanjem popunjene prijave elektronskim putem na sledeće adrese: sladjana.grujic@skgo.org i dusica@kombeg.org.rs, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Slađani Grujić, sekretaru odbora za lokalni ekonomski razvoj SKGO putem telefona 011 3223 446 i 064 870 3346 ili Dušici Đorđević iz Centra za javno-privatno partnerstvo Privredne komore Beograda putem telefona 011 2659 073 i 011 2641 355/lok.133.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 2.11.2011.

OKRUGLI STO NA TEMU "PREDSTAVLJANJE I DISKUSIJA O NACRTU ZAKONA O SLUŽBENICIMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE" • Uređenjem položaja zaposlenih do veće efikasnosti lokalnih samouprava •

Ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu u Vladi Republike Srbije Milan Marković izjavio je danas da će novim zakonom o službenicima u jedinicama lokalne samouprave radno-pravni položaj zaposlenih u gradskim i opštinskim upravama biti uređen u skladu sa evropskom praksom.

Marković je na okruglom stolu "Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o službenicima u jedinicama lokalne samouprave" naveo da će usvajanjem tog zakona biti otvoren put ka uklanjanju organizacionih problema u funkcionisanju jedinica lokalne samouprave.

On je podsetio na to da se na zaposlene u gradskim i opštinskim upravama još primenjuju odredbe Zakona o radnim odnosima u državnim organima ("Sl. glasnik RS", br. 48/91, 66/91, 44/98 - dr. zakon*, 49/99 - dr. zakon**, 34/2001 - dr. zakon***, 39/2002, 49/2005 - odluka USRS, 79/2005 - dr. zakon, 81/2005 - ispr. dr. zakona i 83/2005 - ispr. dr. zakona - prim. red) iz 1991. godine.

Ministar je ocenio da je javna rasprava o Nacrtu zakona o službenicima u jedinicama lokalne samouprave, koja je počela 28. septembra i trajaće do 11. novembra, od velikog značaja za zaokruživanje seta reformi u državnoj upravi.

Izradi teksta Nacrta, kako je naveo, prethodio je niz istraživanja na terenu o broju i kvalifikaciji zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, obimu i složenosti poslova koji obavljaju, ali i brojnih slabosti u prijemu, obuci, raspoređivanju kadrova, nagrađivanju zaposlenih i slično.

Polazna osnova za novi zakon su načela depolitizacije i profesionalizacije rada, istakao je on, uz objašnjenje da ovaj dokument predviđa da se po prvi put izvrši podela zaposlenih na službenike i nameštenike.

Prema njegovim rečima, novina u ovom dokumentu je i fleksibilniji, odnosno liberalniji status zaposlenih kojim bi zapošljavanje, napredovanje i otpuštanje bilo uređeno na principima sistema zasnovanog na zaslugama.

On je ukazao na to da ovaj nacrt zakona predviđa obavezan probni rad, testiranje i proveru znanja kandidata, efikasniji sistem kažnjavanja, jačanje radne discipline i ocenjivanje uspešnosti.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Vensan Dežer i šef Misije Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Antje Rotemund ocenili su da je poboljšanje usluga građanima na lokalnom nivou važna tema za proces evrointegracija Srbije.

Okrugli sto organizovan je uz podršku programa "Jačanje lokalne samouprave u Srbiji - faza 2", koji finansira Evropska komisija, a sprovodi Savet Evrope.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 2.11.2011.

MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE PREDLOŽILO NOVIH DESET PROFILA U SREDNJEM STRUČNOM OBRAZOVANJU • Potrebno je prilagoditi obrazovni sistem potrebama tržišta rada •

Državni sekretar Ministarstva prosvete i nauke Vlade Republike Srbije Radivoje Mitrović izjavio je danas da obrazovni sistem u našoj zemlji što pre treba usaglasiti s potrebama tržišta rada.

Mitrović je na panel-diskusiji posvećenoj odnosu obrazovnog sistema i tržišta rada istakao da je resorno ministarstvo predložilo novih deset profila u srednjem stručnom obrazovanju.

Državni sekretar je naveo da obrazovni sistem u Srbiji još nije povezan sa privredom, ali se očekuje da će strategija razvoja obrazovanja, koja bi trebalo da bude završena do kraja godine, prilagoditi obrazovanje potrebama tržišta rada.

U oglednim odeljenjima u srednjim školama postignuti su vidljivi rezultati, a trebalo bi inovirati i školske programe u visokom obrazovanju, saopštio je on.
Prema njegovim rečima, Ministarstvo prosvete i nauke će inicirati inoviranje studijskih programa na fakultetima, a naročito na onima koji su interesantni tržištu.

Cilj je da se kroz strategiju razvoja obrazovanja dobiju stručnjaci koji neće čekati zaposlenje posle fakulteta, a želimo i da ih podstaknemo da sami sebe zaposle kroz male start-ap kompanije, naglasio je Mitrović.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 2.11.2011.

SEMINAR "METODOLOGIJA ZA DOKAZIVANJE USAGLAŠENOSTI SA ZAKONSKIM I UGOVORNIM OBAVEZAMA NA PRIMERU SISTEMA ZA UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU INFORMACIJA PREMA ISO 27001" BIĆE ODRŽAN 9. NOVEMBRA 2011.

Seminar Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na primeru sistema za upravljanje sigurnošću informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001 biće održan 9. novembra 2011. godine.

Ciljna grupa

Javna preduzeća, banke, ministarstva, svi koji u poslovanju moraju revizorima da dokazuju usaglašenost sa zahtevima (zakona, standarda, ugovornih obaveza itd.)

Cilj seminara:

- Značajno unapređenje postojećeg načina dokazivanja usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama.
- Ključne informacije koje će olakšati zaduženima za proveravanje usaglašenosti sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da dođu do objektivnih dokaza.
- Seminar će poslovnim organizacijama koje su predmet provere usaglašenosti: dopunu organizacije pripremljenu na savremenim osnovama, i sistematizaciju i opise poslova za sve zaposlene, sa detaljno definisanim i utvrđenim odgovornostima i ovlašćenjima za dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Teme:

- Značaj primene procesnog referentnog modela za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama preduzeća
- Definisanje upravljačke strukture
- Prikaz metodologije za mapiranje poslovnih procesa
- Definisanje organizacione strukture primenom RACI matrica
- Definisanje dokumentacione strukture koja nastaje kao posledica izvođenja procesa

Predavač:

Dr Milan Kukrika, dipl. ing. redovni profesor Beogradskog univerziteta i predavač Evropske organizacije za kvalitet i IRCA (Velika Britanija). Naučno-stručna znanja dopunio je zvanjem evropskog menadžera kvaliteta 1997., zvanjem evropskog auditora kvaliteta (standard ISO 9001) 1998. godine, zvanjem evropskog auditora za zaštitu životne sredine (standard ISO 14001) 1999. godine, auditora za upravljanje sigurnošću informacija (standard ISO 27001) 2006. godine i auditora za upravljanje IT uslugom (standard ISO 2000) 2009. godine.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 09. novembar 2011. od 9.30 - 17.00 časova.

Prijavljivanje

Telefoni: 011/3284-269, 011/3284-761, 011/3284-485, 062/658-973
E-mail: office@mngcentar.com
Detaljnije na http://www.mngcentar.com

Izvor: Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment - MNG Centar, 2.11.2011.

RASPISAN KONKURS ZA PRIJAVLJIVANJE PROJEKATA KOJI ĆE SE NAREDNE GODINE FINANSIRATI IZ NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA • Konkurs otvoren do 15. decembra 2011. godine •

Državni sekretar Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja zadužen za Nacionalni investicioni plan (NIP) Milan Đokić saopštio je danas da je raspisan konkurs za prijavljivanje projekata koji će se naredne godine finansirati iz NIP-a.

Đokić je na konferenciji za novinare istakao da rok za podnošenje prijava ističe 15. decembra i naveo da će NIP najverovatnije raspolagati sa više od osam milijardi dinara za finansiranje isključivo infrastrukturnih projekata.

On je saopštio da će po usvajanju budžeta za narednu godinu resorno ministarstvo doneti odluku o tome koji će projekti biti finansirani u 2012. godini.

Konkurs je raspisan 28. oktobra, objavljivanjem u "Službenom glasniku", a prijava projekata je počela 1. novembra, napomenuo je Đokić.

Prema njegovim rečima, sredstvima NIP-a biće finansirani samo tehnički spremni projekti, kao i izrada projektno-tehničke i planske dokumentacije za nacionalne i regionalne projekte.

Đokić je saopštio da će na konkurs moći da budu prijavljeni i projekti za izgradnju putnih koridora u Srbiji.

Za ovu godinu je bilo prijavljeno više od 1.500 projekata, u vrednosti od 90 milijardi dinara, a NIP je u 2011. godini raspolagao sa 6,8 milijardi dinara, naveo je on, pri čemu je dodao da je bilo odobreno približno 200 projekata i da se ne realizuje samo nekoliko njih zbog toga što lokalne samouprave nisu obezbedile potrebnu dokumentaciju.

NIP ove godine kroz različite programe ulaže u nacionalne, regionalne i lokalne infrastrukturne projekte u oblasti saobraćajne, obrazovne, zdravstvene, kulturne i komunalne infrastrukture, istakao je državni sekretar.

Među projektima u 2011. godini su izgradnja kardiohiruške klinike u Nišu, izgradnja vrtića u 15 gradova u Srbiji, tri bulevara u Nišu, obilaznice oko Leskovca, regionalnih i većih saobraćajnica u gradovima poput Valjeva, Užica, Čačka, ali i puteva u manjim opštinama.

Takođe, grade se i rekonstruišu sportske školske sale i tereni u 15 gradova i opština, kao podsticaj školskom sportu i razvoju najmlađih.

Značajan je i broj projekata iz komunalne oblasti koji sistemski rešavaju probleme vodosnabdevanja i otpadnih voda.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 2.11.2011.

KONFERENCIJA POD NAZIVOM "JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO U SRBIJI, OD TEORIJE DO PRAKSE" • Bolja realizacija projekata kroz javno-privatno partnerstvo •

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja u Vladi Republike Srbije Nebojša Ćirić izjavio je danas da je cilj zakona o javno-privatnom partnerstvu da se napravi dugoročan partnerski odnos između ta dva sektora, što će, između ostalog, omogućiti realizaciju projekata koji do sada nisu mogli da budu sprovedeni u Srbiji.

Ćirić je na konferenciji pod nazivom "Javno-privatno partnerstvo u Srbiji, od teorije do prakse", koju organizuje Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) rekao da se očekuje da ovaj zakon bude usvojen tokom ove ili početkom sledeće nedelje.

On je objasnio da pomenuto zakonsko rešenje predviđa princip ekonomske efikasnosti, što će biti kriterijum na osnovu koga će se odlučivati da li će neki projekat biti realizovan ili ne.

Novim zakonom je, kako je ukazao, predviđeno formiranje komisije za javno-privatno partnerstvo kao stručnog međuresornog tela koje će odlučivati o ekonomskoj efikasnosti projekta.

Prema njegovim rečima, lokalne samouprave neće morati kao do sada da čekaju da im novac bude obezbeđen iz republičkog budžeta, već će moći da, u saradnji sa privatnim investitorima, realizuju komunalne infrastrukturne projekte.

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić istakao je da bi u narednih deset godina u komunalnu infrastrukturu trebalo da bude uloženo približno četiri milijarde evra, u skladu sa Strategijom razvoja životne sredine.

Od toga bi, kako je istakao, u skladištenje otpada, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i energetsku efikasnost trebalo da bude uloženo više od tri milijarde evra, za šta država nema sredstava.

On je ukazao na to da je zato potrebno pronaći nove mehanizme finansiranja komunalne infrastrukture, od kojih je jedan od najboljih javno-privatno partnerstvo.
Prema njegovoj oceni, nema razloga da cene komunalnih usluga budu povećane nakon usvajanja zakona o javno-privatnom partnerstvu i zakona o komunalnim delatnostima.

Predlogom zakona o komunalnim delatnostima, kako je objasnio, nije definisana neophodnost povećanja cena, već kriterijumi na osnovu kojih se određuju cene komunalnih usluga, što do sada nije postojalo.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 2.11.2011.

KONFERENCIJA "PREMA NACIONALNOJ POLITICI O BRANITELJIMA I BRANITELJKAMA LJUDSKIH PRAVA" • Zaštita branitelja ljudskih prava preduslov za poštovanje i zaštitu ljudskih prava •

Braniteljke i branioci ljudskih prava u Srbiji izloženi su nasilju, medijskim napadima i država mora da istraži sve pretnje i akte nasilja protiv njih. Akcije države bi trebalo da budu javne, brze i efikasne, rečeno je na današnjoj konferenciji "Prema nacionalnoj politici o braniteljima i braniteljkama ljudskih prava", održanoj u Palati Srbija.

Zaštitnik građana Republike Srbije od svog osnivanja podržava i pomaže rad organizacija civilnog društva i aktivno se zalaže za adekvatno regulisanje organizovanja i položaja nevladinih organizacija usvajanjem Zakona o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 - prim. red) - rekao je na skupu zamenik zaštitnika građana Miloš Janković.

On je podsetio da je zaštitnik građana nebrojeno puta u javnim nastupima i saopštenjima protestvovao u slučajevima napada na NVO i njihove aktiviste i pozivao državne organe da preduzmu sve raspoložive mere u skladu sa zakonom kako bi sprečili i sankcionisali nasilje, pozive na nasilje, zločin iz mržnje i govor mržnje bez obzira na to ko su učinioci ovih dela.

Zamenik šefa Misije OEBS u Srbiji Tomas Mur je istakao da je zaštita branitelja ljudskih prava preduslov za poštovanje i zaštitu ljudskih prava, dok je stalni koordinator UN u Srbiji Vilijam Infante rekao je da bi sudovi u Srbiji trebalo brže i efikasnije da rešavaju slučajeve napada na branitelje ljudskih prava.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 2.11.2011.

OBUKA ZA KNJIGOVODSTVO U STEČAJU BIĆE ORGANIZOVANA 21. DECEMBRA 2011. GODINE U AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA • Poslednji rok za prijavljivanje je 14. decembar 2011. godine •

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika u decembru organizuje poslednju obuku za stečajne upravnike u ovoj godini.

Obuku za knjigovodstvo u stečaju vodiće gospođa Jasmina Mašulović, stečajna upravnica. Obuka će biti organizovana u sredu, 21.12.2011. godine u 10 časova, u prostorijama ALSU.

Poslednji rok za prijavljivanje je 14.12.2011. godine. Nakon tog datuma prijavljivanje za obuku neće biti moguće.

Izvor: Vebsajt Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, 2.11.2011.

POSLOVNA MANIFESTACIJA KOJA OKUPLJA PREDSTAVNIKE MULTINACIONALNIH KOMPANIJA I MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA, BIĆE ODRŽANA 15. NOVEMBRA 2011.

Poslovna manifestacija "Susret sa kupcima", koja okuplja predstavnike multinacionalnih kompanija i malih i srednjih preduzeća, biće održana 15. novembra u beogradskom Ekspo centru, najavila je Načelnica odeljenja za politiku razvoja malih i srednjih preduzeća u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja Katarina Obradović Jovanović.

Ona je, na konferenciji za novinare, rekla da se za susret sa kupcima do sada prijavilo 25 multinacionalnih kompanija i više od 200 domaćih malih i srednjih preduzeća, naglasivši da će te kompanije, kao "kupci", imati priliku da se upoznaju sa "prodavcima" - domaćim malim i srednjim preduzećima i njihovim proizvodima i uslugama.

Ovaj poslovni susret posvećen je preduzećima koja posluju u prehrambenom, metalskom i mašinskom sektoru kao i proizvođačima procesne opreme, istakla je ona i dodala da će to biti prilika za podršku konkurentnim preduzećima iz Srbije koja su sposobna da odgovore potrebama međunarodnih kompanija, kao što su U.S Steel, Coca-Cola, Ball Packaging, Sćneider Electric, Delhaize, kako bi eventualno postali deo lanca dobavljača.

Ona je ocenila da je to prilika da domaća mala i srednja preduzeća svoje, prilagode standardima svetskog poslovanja.

"Susret sa kupcima" realizuje EU projekat SECEP u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja a u partnerstvu sa Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA), Privrednom komorom Srbije i Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj.

Predstavnik projekta SECEP Andrej Sahafernaker ocenio je da je ovakav susret sa predstavnicima multinacionalnih kompanija predstavlja znak da Srbija i EU u sektoru malih i srednjih preduzeća prepoznaju vodeći motor ekonomskog razvoja.

Prethodni "Susreti sa kupcima", naizmenično održavani u Beogradu i Kragujevcu, omogućili su domaćim firmama da ostvare kontakte, a neke od njih potpisali su i vredne ugovore o izvozu ili saradnji sa velikim multinacionalnim kompanijama.

Direktan sastanak malih i srednjih preduzeća iz Srbije sa nekim od gostujućih "kupaca", predstavnici malih i srednjih preduzeća mogu zakazati na posebno otvorenom itnernet sajtu.

Organizatori su najavili da će poslovnu manifestaciju "Susret sa kupcima" otvoriti ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić i šef delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer.

Izvor: Tanjug, 2.11.2011.

ROKOVI ODREĐENI ODLUKAMA KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2011. GODINE

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009)
• Godišnji program rada, koji za svaku kalendarsku godinu donosi Institut za standardizaciju Srbije i dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove standardizacije, najkasnije do 1. novembra tekuće godine za narednu godinu, sadrži finansijski plan.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA TARIFNE KUPCE JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)
• Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. novembra 2011. godine.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)
• Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. novembra 2011. godine.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)
• Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. novembra 2011. godine.

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I MAKSIMALNIM VISINAMA ULAGANJA IMOVINE DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA, KAO I NAČINU ULAGANJA TE IMOVINE U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011)
• Društvo za upravljanje fondom dužno je da portfolio fonda kojim upravlja uskladi sa odredbama ove odluke do 1. novembra 2011. godine, osim s tačkom 11. stav 2.(Imovina fonda ne može se ulagati u novčane depozite kod kastodi banke i kod banke koja je osnivač društva za upravljanje fondom, odnosno kod banke koja je direktno povezano lice sa osnivačem tog društva.) te odluke, s kojom je dužno da ovaj portfolio uskladi do 31. decembra 2011. godine.

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU POSTUPANJA BANKE PO PRIGOVORU KLIJENTA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2006)
• Banka elektronski dostavlja izveštaj Narodnoj banci Srbije, u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka banke, i to za treće tromesečje do 5. novembra tekuće godine.

ODLUKA O SADRŽINI PODATAKA KOJE DRUŠTVO ZA OSIGURANJE DOSTAVLJA NARODNOJ BANCI SRBIJE I O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA TIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2007 i 24/2010)
• Društvo tromesečno dostavlja Narodnoj banci Srbije podatke o stanju i promenama na računima imovine, kapitala i obaveza i o prihodima, rashodima i rezultatima poslovanja utvrđenim i raščlanjenim u skladu s pravilnikom kojim se utvrđuje kontni okvir i sadržina računa u kontnom okviru za društva za osiguranjeza treći obračunski period (od 1. januara do 30. septembra) - do 5. novembra tekuće godine.

ODLUKA O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE STATISTIČKIH I DRUGIH PODATAKA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2005 i 21/2010)
• Statističke podatke društvo za osiguranje dostavlja za treći obračunski period do 5. novembra tekuće godine.

ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA PRVI SASTANAK RADNE GRUPE STRATEŠKOG PRISTUPA MEĐUNARODNOM UPRAVLJANJU HEMIKALIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2011 i 58/2011)
• Zadaci Organizacionog odbora za Prvi sastanak Radne grupe Strateškog pristupa međunarodnom upravljanju hemikalijama (SAICM Open/Ended Working Group) su da sprovede aktivnosti koje se odnose na pripremu, organizaciju i održavanje Prvog sastanka Radne grupe Strateškog pristupa međunarodnom upravljanju hemikalijama u Beogradu, od 14. do 18. novembra 2011. godine. Organizacioni odbor se obrazuje na period do 19. novembra 2011. godine.

ODLUKA O POTVRĐIVANJU NACIONALNIH SIMBOLA I PRAZNIKA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2006)
• Potvrđuje se predlog Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine u Srbiji i Crnoj Gori i za praznike bošnjačke nacionalne manjine određuju se: 11. maj, Dan bošnjačke nacionalne zastave; prvi dan Ramazanskog bajrama; prvi dan Kurbanskog bajrama; 20. novembar, Dan ZAVNOS-a.
ODLUKA O POTVRĐIVANJU NACIONALNIH SIMBOLA I PRAZNIKA BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2006)
• Potvrđuje se predlog Nacionalnog saveta nacionalne manjine u Srbiji i Crnoj Gori i za praznike bunjevačke nacionalne manjine određuju se: 2. februar, Dan Velikog prela; 23. februar, Dan izbora prvog Nacionalnog saveta; 15. avgust, Dan Dužijance; 25. novembar, Dan kada je 1918. godine u Novom Sadu održana Velika Narodna skupština Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE O KRITERIJUMIMA I NAČINU ODREĐIVANJA TROŠKOVA PRIKLJUČKA NA SISTEM ZA TRANSPORT I DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2008 i 54/2008)
• Stepen iskorišćenosti kapaciteta na mrežama p <6 bar i visina troškova tipskog priključka se utvrđuje jednom godišnje, najkasnije do 30. novembra tekuće za sledeću kalendarsku godinu, s tim što se može korigovati u toku godine, u slučaju rasta cena na malo za više od 10%, prema objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, za period od donošenja akta o utvrđivanju visine troškova priključka do korigovanja visine tih troškova, o čemu se izveštava Agencija za energetiku Republike Srbije

ODLUKA O SADRŽINI I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA, ODNOSNO ZASTUPANJA U OSIGURANJU I NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI DRUGIH USLOVA ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE TIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2006)
• Stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i načinu dokazivanja ispunjenosti drugih uslova za dobijanje ovlašćenja za obavljanje tih poslova se organizuje u redovnim ispitnim rokovima (maj i novembar). Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Narodnoj banci Srbije - do 15. aprila za majski, odnosno do 15. oktobra za novembarski ispitni rok.

NAPOMENE:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu novembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Oktobar / Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Novembar 2011. godine •

Izvor: Redakcija, 31.10.2011.

ROKOVI ODREĐENI OSTALIM PROPISIMA KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2011. GODINE

STATUT INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2011)
• Iznos sredstava za rad Instituta koji se obezbeđuje iz budžeta Republike Srbije određuje se na osnovu godišnjeg programa rada, uzimajući u obzir predviđeni prihod od članarina, prodaje srpskih standarda, srodnih dokumenata i drugih publikacija, naplate usluga, kao i predviđeni prihod iz drugih izvora. Godišnji program rada, koji za svaku kalendarsku godinu donosi Institut i dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove standardizacije, najkasnije do 1. novembra tekuće godine za narednu godinu, sadrži finansijski plan.

POSLOVNIK VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2006 - prečišćen tekst, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011 i 37/2011)
• Organ državne uprave dužan je da dostavi predlog plana rada do 10. novembra tekuće godine za narednu godinu.

STATUT REPUBLIČKE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2010)
• Upravni odbor Agencije donosi finansijski plan, najkasnije do 15. novembra tekuće godine za narednu godinu.

STATUT NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2010)
• Interna revizija priprema predlog plana o obavljanju revizije za narednu godinu i dostavlja ga guverneru najkasnije 15. novembra tekuće godine.
• Predlog plana o obavljanju revizije za narednu godinu guverner dostavlja Savetu najkasnije 30. novembra tekuće godine.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA VISOKO OBRAZOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2009)
• Ugovorne strane u postupku pregovaranja dogovaraju visinu osnovice za obračun i isplatu plata koja se dogovara na određeno vreme, s tim što dogovoreni period ne može biti duži od dvanaest meseci, odnosno od budžetske godine. Osnovica za obračun plata dogovara se najkasnije do 15. novembra tekuće godine za narednu godinu i to pre usvajanja budžeta Republike Srbije.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2009 i 67/2011)
• Ugovorne strane u postupku pregovaranja dogovaraju visinu osnovice za obračun i isplatu plata koja se dogovara na određeno vreme, s tim što dogovoreni period ne može biti duži od 12 meseci, odnosno od budžetske godine. Osnovica za obračun plata dogovara se najkasnije do 15. novembra tekuće godine za narednu godinu i to pre usvajanja budžeta Republike Srbije.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2011)
• Zaposleni ima pravo na godišnju nagradu. Godišnja nagrada isplaćuje se zaposlenom po pravilu, jednokratno u mesecu januaru, a učesnici se mogu sporazumeti i o tome da se godišnja nagrada zaposlenom isplati, izuzetno, u više delova. O visini i načinu isplate godišnje nagrade učesnici pregovaraju u postupku izrade zakona o budžetu - polovinom meseca novembra za narednu godinu.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA STUDENTSKOG STANDARDA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2007 i 7/2010)
• Ugovorne strane u postupku pregovaranja dogovaraju visinu osnovice za obračun i isplatu plata koja se dogovara na određeno vreme, s tim što dogovoreni period ne može biti duži od dvanaest meseci, odnosno od budžetske godine. Osnovica za obračun plata dogovara se najkasnije do polovine meseca novembra tekuće godine za narednu godinu i to pre usvajanja budžeta Republike Srbije.

STATUT KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2003 i 42/2005)
• Finansijski plan za narednu godinu Komisija donosi do 30. novembra tekuće godine i dostavlja ga Skupštini na potvrđivanje.

PRAVILA O RADU PRENOSNOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2008)
• Godišnji plan isključenja elemenata prve i druge grupe za narednu godinu izrađuje se najkasnije do 30. novembra tekuće godine, a elemenata treće grupe, najkasnije do 10. decembra tekuće godine. Godišnje planove isključenja JP EMS dostavlja korisnicima prenosnog sistema najkasnije u roku od 8 dana od dana izrade.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2009)
• Ugovorne strane u postupku pregovaranja dogovaraju visinu osnovice za obračun i isplatu plata koja se dogovara na određeno vreme, s tim što dogovoreni period ne može biti duži od dvanaest meseci. Osnovica za obračun plata dogovara se u toku meseca novembra tekuće godine za narednu godinu i to pre usvajanja budžeta Republike Srbije.

NAPOMENE:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu novembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Oktobar / Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Novembar 2011. godine •

Izvor: Redakcija, 31.10.2011.

ROKOVI ODREĐENI PRAVILNICIMA KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2011. GODINE

PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2010 i 69/2010)
• U periodu od 1. novembra do 1. aprila vozila moraju biti opremljena zimskom opremom. Van navedenog perioda vozila mogu biti opremljena zimskom opremom.

PRAVILNIK O UPRAVI U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009 i 87/2010)
• Javni tužilac, najkasnije do 1. novembra tekuće godine, ministarstvu nadležnom za pravosuđe dostavlja nacrt kadrovskog plana za svaku kalendarsku godinu. Nacrt sadrži prikaz broja državnih službenika i nameštenika prema radnim mestima i broja državnih službenika sa radnim odnosom na neodređeno vreme koji su potrebni u godini za koju se kadrovski plan donosi. Nacrt sadrži i broj tužilačkih pripravnika čiji se prijem planira i broj državnih službenika čiji se prijem u radni odnos planira na određeno vreme zbog mogućeg povećanja obima posla.

PRAVILNIK O ODRŽAVANJU MAGISTRALNIH I REGIONALNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 2/93)
• Pre početka zimske sezone a najkasnije do 15. novembra, potrebno je izvršiti sledeće pripreme na putevima:
1) posebno čišćenje odvodnog sistema puteva;
2) uklanjanje deponija svih materijala van putnog profila koji ne služe zimskom održavanju;
3) označavanje mesta koja mogu izazvati oštećenja mašina pri uklanjanju snega;
4) na putevima sa nadmorskom visinom preko 1.000 m i gde su uobičajene jake snežne padavine, ivice kolovoza označuju se letvama za sneg sa jedne ili obe strane puta;
5) na mestima očekivanih zavejavanja postavljaju se veštačke prepreke protiv zavejavanja;
6) postavlja se saobraćajna signalizacija samo za zimske uslove.
• S ciljem uspešnog realizovanja pripremnih i operativnih aktivnosti zimskog održavanja puteva, neophodno je da se svake godine najkasnije do 1. novembra obezbedi plan zimske službe za nastupajući zimski period.
• Radovi na održavanju mosta, po pravilu, izvode se u periodu od 15. marta do 15. novembra, uz tehnološka ograničenja u zavisnosti od vrste radova. Hitni radovi mogu se izvoditi i van ovog vremenskog intervala, s tim što se kvalitet izvršenih radova mora posebno proveriti bez obzira u kom su periodu godine izvedeni.
• S ciljem ekonomičnog organizovanja zimske službe, a zavisno od konkretnih meteoroloških uslova postoje četiri stepena pripravnosti zimske službe. I stepen pripravnosti uvodi se sa početkom zimske službe a ukida se njenim završetkom (od 15. novembra do 31. marta, ukoliko planom nije predviđeno drugačije).
• Obaveštavanje o stanju puteva i njihovoj prohodnosti vrši se svakodnevno u toku zimske službe (od 15. novembra do 31. marta) preko sredstava javnog informisanja.

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2011)
• Jesenji raspust počinje u četvrtak, 3. novembra 2011. godine, a završava se u petak, 4. novembra 2011. godine.
• Utorak, 8. novembar 2011. godine obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.
• Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to pripadnici Islamske zajednice - 6. novembra 2011. godine, na prvi dan Kurban Bajrama;

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2011)
• Jesenji raspust počinje u četvrtak, 3. novembra 2011. godine, a završava se u petak, 4. novembra 2011. godine.
• Ponedeljak, 8. novembar 2011. godine obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.
• Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to pripadnici Islamske zajednice - 6. novembra 2011. godine, na prvi dan Kurban Bajrama;

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA VINARSKOG REGISTRA, KAO I O OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U VINARSKI REGISTAR ("Sl. glasnik RS", br. 67/2011)
• Prijava proizvodnje jeste godišnja promena podataka o proizvodnji šire, vina i drugih proizvoda od grožđa sa rodnih vinogradarskih parcela upisanih u Vinogradarski registar, odnosno od uvezenog grožđa, vina i drugih proizvoda za datu proizvodnu vinsku godinu koja se prijavljuje svake godine do 10. novembra;

PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU GAJENJA I PROMETA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2010)
• Promene upisanih podataka prijavljuju se dva puta u toku godine, i to za period od 1. maja do 31. oktobra, najkasnije do 15. novembra.

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU IZVEŠTAVANJA JAVNIH DRUŠTAVA I OBAVEŠTAVANJU O POSEDOVANJU AKCIJA SA PRAVOM GLASA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009)
• Izjavu šestomesečnom planu poslovanja društva čije su akcije uključene na organizovano tržište, za drugo polugodište tekuće godine, akcionarsko društvo dužno je da objavi od 15. septembra do 15. novembra iste godine.

PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR ODGAJIVAČKIH ORGANIZACIJA I ORGANIZACIJA SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA TOG REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2009)
• Promene podataka o imenu i prezimenu odgovornog lica u pravnom licu i broju lica i zvanju zaposlenih na poslovima u stočarstvu koji su utvrđeni rešenjem ministra o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova u stočarstvu prijavljuju se dva puta u toku selekcijske godine, i to za period od 1. maja do 31. oktobra najkasnije do 15. novembra.

PRAVILNIK O PROGRAMU STRUČNOG ISPITA U DELATNOSTI ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA I NAČINU NJEGOVOG POLAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 11/96 i 15/96 - ispr.)
• Stručni ispit se po pravilu polaže u dva ispitna roka, i to u drugoj polovini maja, odnosno drugoj polovini novembra tekuće godine.

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2010)
• Stručni ispit se održava, po pravilu, dva puta godišnje i to tokom maja i novembra meseca.

PRAVILNIK O PROGRAMU STRUČNOG ISPITA U BIBLIOTEČKOJ DELATNOSTI I NAČINU NJEGOVOG POLAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/95 i 29/2005)
• Stručni ispit se po pravilu polaže u dva ispitna roka, i to u drugoj polovini maja, odnosno drugoj polovini novembra tekuće godine.

PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOM PREGLEDU USEVA I OBJEKATA ZA PROIZVODNJU SEMENA, RASADA I SADNOG MATERIJALA I ZDRAVSTVENOM PREGLEDU SEMENA, RASADA I SADNOG MATERIJALA ("Sl. list SRJ", br. 66/99 i 13/2002, "Sl. list SCG", br. 10/2003 i 13/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 39/2006, 59/2006, 115/2006, 119/2007 i 107/2008)
• Zdravstveni pregled objekata poljoprivrednog i šumskog bilja vrši se prvi put najdocnije do 31. jula tekuće godine. Drugi pregled objekata vrši se pre stavljanja sadnog materijala u promet, a najdocnije do 30. novembra tekuće godine. Zdravstveni pregled objekata može se vršiti i više od dva puta godišnje ako je to potrebno zbog nepovoljnih uslova proizvodnje sadnog materijala ili specifičnosti štetnih organizama.

PRAVILNIK O SADRŽAJU ELABORATA O EKONOMSKOJ OPRAVDANOSTI USPOSTAVLJANJA LINIJE, BONITETU DOMAĆEG PREVOZNIKA I O NAČINU ODREĐIVANJA DOMAĆEG PREVOZNIKA ZA USPOSTAVLJANJE LINIJE U MEĐUNARODNOM JAVNOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list SRJ", br. 19/2000 i "Sl. glasnik RS", br. 20/2004 i 91/2006)
• Domaći prevoznik zahtev za uspostavljanje linije podnosi do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu.

PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O SASTAVU I KOLIČINAMA KOMUNALNOG OTPADA NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2010)
• Prikupljanje podataka o ukupnoj masi generisanog otpada vrši se merenjem mase punih kamiona smećara, koji sakupljaju otpad na teritoriji opštine, grada, odnosno grada Beograda. Merenje mase komunalnog otpada vrši se u periodu od sedam dana, sukcesivno (od ponedeljka zaključno sa nedeljom), uključujući i dane vikenda. Merenje mase otpada vrši se četiri puta u godini (februar, maj, avgust, novembar), odnosno za sva godišnja doba u trajanju od sedam dana, sukcesivno.

NAPOMENE:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu novembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Oktobar / Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Novembar 2011. godine •

Izvor: Redakcija, 31.10.2011.

ROKOVI ODREĐENI UREDBAMA KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2011. GODINE

UREDBA O NAČINU RASPODELE I KRITERIJUMIMA ZA DODELU STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2005, 113/2007 i 6/2009)
• Prevoznik od 15. oktobra do 1. novembra tekuće godine podnosi nadležnom organu zahtev za utvrđivanje plana raspodele za narednu godinu.
• Nadležni organ vrši dodelu pojedinačnih dozvola iz plana raspodele na osnovu zahteva koji prevoznik podnosi prema svojim potrebama u toku godine, a najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

UREDBA O STANJIMA U SLUŽBI PROFESIONALNIH VOJNIH LICA I O UNAPREĐIVANJU OFICIRA I PODOFICIRA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2008, 9/2009 i 17/2010)
• Oficir, odnosno podoficir može podneti molbu za premeštaj u pisanoj formi preko prvopretpostavljenog starešine od 1. novembra do 31. decembra tekuće godine.

UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
• Rok za podnošenje zahteva Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede za održavanje lokalnih i regionalnih izložbi je do 1. novembra 2011. godine.

UREDBA O MERAMA IZGRADNJE I POZICIONIRANJA NACIONALNOG BRENDA SRBIJE KROZ INOSTRANU KINEMATOGRAFSKU PRODUKCIJU U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI PUTEM ULAGANJA U DOMAĆU FILMSKU INDUSTRIJU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2011)
• Privredno društvo koje poseduje ovlašćenje nosilaca autorskih prava za prijavljeno kinematografsko delo i odgovarajući ugovor o saradnji sa produkcijom za prijavljeno kinematografsko delo, odnosno koje po posebnom ovlašćenju i za račun produkcije obavlja poslove u vezi izrade kinematografskog dela (Ovlašćeno lice) podnosi zahtev za isplatu podsticajnih sredstava u toku ili nakon završetka proizvodnje kinematografskog dela na teritoriji Republike Srbije, a najkasnije do 15. novembra 2011. godine.

UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2011)
• Upravljači zaštićenih područja proglašenih aktom Vlade posle 31. marta 2011. godine mogu podneti zahtev za dodelu sredstava subvencija do 15. novembra 2011. godine.

UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010)
• Obveznik plaćanja naknade dužan je da propisanu naknadu za jul, avgust i septembar tekuće godine plati do 15. novembra tekuće godine.

UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE PODATAKA PREMERA I KATASTRA I PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2002, 15/2010 i 9/2011)
• Za usluge koje se po zahtevu stranaka obavljaju na terenu u periodu od 16. novembra tekuće do 15. marta naredne godine, visina naknade utvrđena Tarifom uvećava se 50%.

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA GEOLOŠKIH ISTRAŽNIH RADOVA ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011)
• Završetak realizacije Programa geoloških istražnih radova za 2011. godinu planiran je za 30. novembar 2011. godine.

UREDBA O UTVRĐIVANJU OPŠTEG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA PERIOD OD 2008. DO 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2008)
• Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede dužno je da donese operativni plan za narednu godinu do 30. novembra tekuće godine;
• Glavni rukovodilac odbrane od poplava dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede predlog radova na sanaciji zaštitnih objekata do 30. novembra tekuće godine.

NAPOMENE:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu novembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Oktobar / Novembar 2011. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Novembar 2011. godine •

Izvor: Redakcija, 31.10.2011.

SEMINAR "POVREDE NA RADU I OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU" BIĆE ODRŽAN 2. NOVEMBRA 2011. GODINE

Seminar "Povrede na radu i osiguranje od povreda na radu" biće održan 2. novembra 2011. godine

Ovaj seminar bavi se predstavljanjem uspešnih rešenja za navedena sporna pitanja i probleme u oblasti osiguranja od povreda na radu, što za posledicu ima drastično smanjenje broja sudskih sporova i neugodnih situacija u preduzećima.

Ciljna grupa:

Poslodavci, lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaposleni u kadrovskim službama (ljudskim resursima), inspektori rada, specijalisti medicine rada, lekari opšte prakse (izabrani lekari).

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika sa problemom i zakonskim okvirom regulisanja povreda na radu i sa sistemom osiguranja od povreda na radu.

Teme:

- Povrede na radu kao problem u oblasti BZR
- Registracija povreda na radu
- Sistem osiguranja povreda na radu
- Kako su regulisane povrede na radu Zakonom o PIO
Po završetku polaznik je osposobljen da:
Uspešno i u skladu sa zakonskim obavezama i propisima rešava probleme povreda na radu.

Predavač:

- Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja.
- Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike.
- Petar Stajković, direktor Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
- Radoje Savićević, načelnik Sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje Ministarstva rada

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 2. novembar 2011. od 9.30 -17.00 časova.
Telefoni: 011/3284-269, 011/3284-761, 011/3284-485, 062/658-973
E-mail: office@mngcentar.com

Izvor: Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, 31.10.2011.

NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

LINK KA VESTI:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ea54ace9-d8b2-4845-9db9-7e4b24a78cf7

U SKUPŠTINI RS RAZMOTRENI AMANDMANI O BORAVIŠTU I PREBIVALIŠTU GRAĐANA I UPRAVNOJ INSPEKCIJI, A NASTAVIĆE SE RAZMATRANJEM AMANDMANA NA PREDLOŽENI ZAKON O ZABRANI USAVRŠAVANJA, PROIZVODNJE I STVARANJA ZALIHA BIOLOŠKOG I TOKSIČKOG ORUŽJA

Tanjug

Poslanici republičkog parlamenta završili su rad, a sednicu će nastaviti razmatranjem amandmana na predloženi zakon o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha biološkog i toksičkog oružja.

Razmatranje amandmana na taj zakonski predlog počeće u 14 sati, budući da je za 11 sati zakazana posebna sednica republičkog parlamenta na kojoj će se poslanicima obratiti predsednik Evropskog parlamenta Ježi Buzek.

Na zakonski predlog o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha biološkog i toksičkog oružja podneto je blizu 40 amandmana, od kojih je Vlada Srbije prihvatila tri.

Usvajanje tog zakona u funkciji je osposobljavanja Srbije da odgovori međunarodnim zahtevima u vezi sprečavanja nedržavnih činilaca da dođu u posed takvog oružja i njegovih činilaca.

Taj zakon propisuje zabranu usavršavanja, proizvodnje, korišćenja i stvaranja zaliha takvog oružja, a na taj način Srbija potvrđuje opredeljenje da neće sprovoditi bilo kakve aktivnosti u vezi sa biološkim i toksičnim oružjem.

Poslanici su danas razmotrili amandmane na predložene zakone o prebivalištu i boravištu građana i o upravnoj inspekciji.

Pravo nadležnog organa da građaninu odbije prebivalište i boravište ukoliko ne bude mogao da utvrdi da li on ima nameru da stalno stanuje na adresi koju prijavljuje, što predviđa predloženi zakon o prebivalištu i boravištu građana, izazvalo je danas polemiku u Skupštini Srbije.

Ukazujući da je u proteklom periodu bilo dosta zloupotreba sa prijavljivanjem boravišta i prebivališta i da je policija hapsila i svoje službenike koji su to omogućavali, država mora imati mehanizam provere, kako bi sprečila takve zloupotrebe.

Predloženi zakon kaže da nadležni organ rešenjem odbija prijavu prebivališta ako se ne može utvrditi da građanin ima nameru da stalno stanuje na adresi koju prijavljuje.

Svrha predložene Nacionalne strategije zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama jeste zaštita života, zdravlja i imovine građana, životne sredine i kulturnog nasleđa Srbije.

Strategija definiše nacionalne mehanizme koordinacije i smernice programa za smanjenje katastrofa uzrokovanih prirodnim pojavama i opasnosti od nesreća i zaštitu i sanaciju posledica.

USKORO ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

Ministar ekonomije Srbije izjavio je danas da će zakon o javno-privatnom partnerstvu biti usvojen ove ili početkom naredne nedelje, što će omogućiti veću realizaciju projekata koji do sada nisu mogli da budu sprovedeni u Srbiji.

Ćirić je novinarima, nakon skupa o nekretninama i javno-privatnom partnerstvu, kazao da će taj zakon omogućiti i uštedu u državnom budžetu.

On nije mogao da precizira kolika bi ulaganja kroz ovaj vid partnerstva mogla da budu od strane privatnog sektora, kao ni kolike bi uštede država mogla da ima, jer je, kako je naglasio, još rano za ocene takve vrste.

"Ovim zakonom želimo da uvedemo princip ekonomske efikasnosti, kojom se određuje da li je neki projekat sprovodiv od strane države i javnog sektora i koji će biti preduslov za realizaciju projekta", kazao je Ćirić.

Ministar ekonomije Srbije je najavio da je novim zakonom predviđeno i formiranje komisije za javno-privatno partnerstvo kao stručnog međuresornog tela, koje će određivati ekonomsku efikasnost projekta.

"Ideja zakona je da pružimo mogućnost da oni projekti koji su do sada čekali da postanu prioritet republičke vlade, sada uz pomoć lokalne samouprave budu realizovani u saradnji sa adekvatnim partnerima", kazao je on.

POSEBNIM ZAKONOM BIĆE REGULISAN STATUS ZAPOSLENIH U GRADSKIM I OPŠTINSKIM UPRAVAMA

Tanjug

Posebnim zakonom biće regulisan status zaposlenih u gradskim i opštinskim upravama i otvoren put ka uklanjanju organizacionih problema u funkcionisanju jedinica lokalne samouprave, istakao je danas ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Nepostojanje posebnog zakona godinama je uzrokovalo niz problema, a novim će radno-pravni položaj zaposlenih u upravama biti uređen saglasno dobroj praksi evropskog administrativnog prostora, naveo je Marković za okruglim stolom "Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o službenicima u jedinicama lokalne samouprave", održanim u Centru "Sava".

Na zaposlene u gradskim i opštinskim upravama još se primenjuju odredbe Zakona o radnim odnosima u državnim organima iz 1991. godine.

"Ministarstvo prvi put posebnim zakonom reguliše status zaposlenih u ovom sektoru i važnost javne rasprave o Nacrtu zakona, koja je počela 28. septembra i biće okončana 11. novembra, od velikog je značaja za 'zaokruživanje' seta reformi u državnoj upravi", smatra Marković.

Resorni ministar je podsetio da je izradi teksta Nacrta prethodilo niz istraživanja na terenu, koji su Ministarstvu na čijem je čelu pokazatelj broja i kvalifikacija zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, obima i složenosti poslova koji obavljaju, ali i brojnih slabosti u prijemu, obuci, raspoređivanju kadrova, planiranju, nagrađivanju zaposlenih...

Polazna osnova za novi zakon su, dodao je on, načela depolitizacije i profesionalizacije rada, a tim nacrtom se prvi put vrši podela zaposlenih na službenike i nameštenike.

Među novinama u zakonu su i fleksibilniji, odnosno liberalniji status zaposlenih kojim bi zapošljavanje, napredovanje i otpuštanje bilo uređeno na principima sistema zasnovanog na zaslugama, potom obaveza probnog rada, testiranja i provere znanja kandidata, efikasniji sistem kažnjavanja, jačanje radne discipline i ocenjivanje uspešnosti.

"Očekujem da će na ovaj način biti vraćen ugled zaposlenih u javnim upravamna", ocenio je Marković i podsetio da se zakon priprema skoro tri godine zbog čega u finišu procesa "ne treba žuriti", odnosno pustiti ga u proceduru tek kada se "postigne saglasnost o osnovama službeničkog sistema".  

Učesnici panela, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Vensan Dežer i šef misije Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Antje Rotemund složili su se da je poboljšanje usluga građanima na lokalnom nivou važna tema za proces evrointegracija Srbije.

Dežer je istakao neophodnost "harmonizacije sa evropskim pravom" i najvažnijim segmentom ocenio primenu zakonske regulative na terenu.

"Dobra javna uprava se svodi na promenu odnosa prema građanima, brzo donošenje odluka u rešavanju spornih predmeta. Treba imati jasne mehanizme delovanja i institucionalna rešenja, a zakoni to izvesno jesu", smatra Dežer i podesća da je EU za podrške reformama u ovom sektoru kroz različite  programe usmerila oko 23 miliona evra.

Obraćanje Rotemunda odnosilo se na ocenu delotvornosti poboljšanja rada lokalne uprave u svetlu evrointegracija, uz poruku da je jaka, stabilna mreža lokalne samopuprave u Srbiji cilj i Saveta Evrope.

"Efikasno delovanje na lokalnom nivou podrazumeva kvalifikovane i visokomotivisane službenike i njihov status mora biti definisan", slaže se i Rotemund.
Okrugli sto u prisustvu predstavnika lokalne samopuprave Ministarstvo je organizovalo uz podršku programa "Jačanje lokalne samouprave u Srbiji, faza 2" koji finansira Evropska komisija i sprovodi Savet Evrope.

U PRVIH DEVET MESECI OVE GODINE UGAŠENO SKORO 11.000 PREDUZEĆA

Danas

Gotovo 11.000 preduzeća prestalo je da radi u Srbiji tokom prvih devet meseci ove godine, što je dvostruko više nego u istom periodu prošle godine, piše Danas.
U istom periodu je otvoreno 6.400 firmi, što je za 15 odsto manje u odnosu na lane.

Predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Milan Knežević izjavio je Danasu da najgore tek sledi i da se iduće godine očekuje opšti pomor preduzeća.

"Ukinuti su krediti za likvidnost i privreda je ostala bez obrtnih sredstava. Imamo situaciju da se 80 odsto preduzeća finansira iz kratkoročnih kredita, a država i javna preduzeća privredi duguju oko milijardu evra", rekao je Knežević.

Kao razloge za ukidanje velikog broja firmi Knežević je naveo i sivu ekonomiju, pad realne kupovne moći za 18 odsto i odsustvo bilo kakvih reformi.

PREMA PROGRAMU UNDP SRBIJA 59. U SVETU PO INDEKSU HUMANOG RAZVOJA

Tanjug

Srbija je zauzela 59. mesto među 187 zemalja po indeksu humanog razvoja za 2011. godinu koji je danas objavio Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Indeksom humanog razvoja se izražava kvalitet života na temelju podataka o životnom veku, pristupu obrazovanju i prihodima, kao i bruto domaćem proizvodu (BDP) po stanovniku.

Srbija je na listi za prošlu godinu bila 62, što znači da je u 2011. napredovala za tri mesta, pokazali su podaci UNDP.

Lista je podeljena na četiri grupe od po otprilike 45 zemalja ocenjenih po stepenu humanog razvoja.

Srbija je smeštena u drugu grupu, koju čine "zemlje sa visokim stepenom humanog razvoja".

U toj grupi se nalaze i Crna Gora (na 54. mestu), Bosna i Hercegovina (74.) i Makedonija (78. mesto), kao i dve članice Evropske unije, Rumunija i Bugarska, na 50. odnosno 55. mestu.

Najvišu grupu "zemalja sa veoma visokim stepenom humanog razvoja" predvodi Norveška, kao što je bio slučaj čak devet puta u proteklih 11 godina, a slede Australija, Holandija, Sjedinjene Američke Države, Novi Zeland, Kanada, Irska, Lihtenštajn, Nemačka i Švedska. Od ostalih država nastalih iz bivše Jugoslavije, Slovenija je na 21. mestu, a Hrvatska na 46.

U trećoj grupi, "zemalja sa srednjim stepenom humanog razvoja" nalaze se brzorastuće privrede poput Narodne Republike Kine (101. mesto) i Indije (134. mesto).

U najnižoj grupi "zemalja sa srednjim stepenom humanog razvoja" uglavnom su države sa afričkog kontinenta.

STRATEŠKO PARTNERSTVO SA JAT ERVEJZOM POD LUPOM

Blic

Ako ruski privrednici i bankari vlasnici dela akcija u „Er Baltiku“ uspeju u svom naumu da sklope strateško partnerstvo s „Jat ervejzom“, pridružiće se grupi stranih biznismena koji su kupovali firme i ulagali u Srbiju. Strani tajkuni su dovođeni u vezu s više od 20 privatizacija u Srbiji, ali je veliki deo njih propao.

Povezivanja biznismena s kupovinom srpskih firmi, što malih, što onih s milijardama evra na računu, nikada nije izostajalo u domaćoj javnosti, pa se najave o zainteresovanosti ruskih bankara za kupovinu „Jata“ čine kao još jedna priča u nizu, a ponovo se postavlja i pitanje ko su stranci koji kupuju domaća preduzeća. Možda više od neuspešnih prodaja, Srbiju treba da zabrine propadanje preduzeća u koja su uglavnom ulazili tajkuni.

U Agenciji za privatizaciju kažu da niko ne može da garantuje da će kupac isplatiti celokupnu cenu i investirati na način predviđen ugovorom. Jedino obezbeđenje za prodavca, i to samo kod tenderske prodaje, jesu bankarske garancije.

- Od pravnog lica zahtevamo finansijske rezultate i obim prometa. Većinski vlasnik ne sme da bude krivično gonjen, a ako to naknadno saznamo, imamo pravo da raskinemo ugovor. Fizička lica kao kupci moraju da dostave dokaz da nisu osuđivana i da nemaju tužbu koja nosi zatvorsku kaznu dužu od četiri godine - kažu u Agenciji.

Ekonomista Ljubomir Madžar kaže je mnogo firmi izgrađeno na način koji onemogućava opstanak.

- Nije problem u novim vlasnicima, već to što su firme postavljene tako da ne mogu da budu uspešne u normalnoj tržišnoj privredi i da budu konkurentne. Na takvim firmama se teško može zaraditi bez velikog restrukturiranja. Pogrešno je i to što država uslovljava kupce s visinom investicija, jer ako zna kolika su ulaganja potrebna, što ne ulaže sama - kaže Madžar.

SVAKA TREĆA JAVNA NABAVKA NETRANSPARENTNA

Svaki treći postupak u javnim nabavkama u prvoj polovini ove godine je netranstparentan i nekonkurentan. U tom periodu uočene su nepravilnosti u postupcima vrednim 1,4 milijarde dinara, rečeno je danas na predstavljanju izveštaja o javnim nabavkama za prvo polugodište 2011. godine.

Čitav niz antikorupcijskih mera koje su navedene u strategiji za javne nabavke u novom nacrtu zakona koji bi sledeće nedelje trebalo da se pojavi u skupštini uopšte se ne pominju, a korupcija je upravo najveći problem u ovoj oblasti.  

Predrag Jovanović, direktor Uprave za javne nabavke, podsetio je da je i Evropska komisija u svom izveštaju istakla da moraju da se preduzmu ozbiljne antikorupcijske mere.  

- Potencijalno ukidanje Uprave i uvođenje centralnog tela za javne nabavke neće rešiti problem korupcije. Uloga centralnog tela je da se uštedi novac centralizovanom kupovinom na veliko, dok je uloga Uprave kontrola nabavki. Onaj ko sprovodi nabavke ne može u isto vreme i da ih kontroliše - objasnio je Jovanović.  

Od 1. januara do 30. juna naručioci su Upravi dostavili izveštaje za 60.022 javne nabavke čija vrednost iznosi 122,52 milijarde dinara.

MREŽA ZA RESTITUCIJU: ŠABIĆU JOŠ JEDAN MANDAT

Tanjug

Mreža za restituciju uputila je danas Skupštinskom Odboru za kulturu i informisanje dopis da hitno pokrene postupak izbora novog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i predložila da zbog izuzetnih dostignuća to ponovo bude aktuelni poverenik Rodoljub Šabić, saopštila je ta organizacija.

Mreža za restituciju smatra da je neprihvatljivo da Narodna skupština čeka poslednji momenat pred istek mandata sadašnjeg Povernika krajem ove godine, pogotovo kada postoje "neskrivene najave da će kroz novi Zakon o javnim nabavkama, javnost i građani ostati uskraćeni za informacije kako se troši njihov novac u predizborno vreme".

MEĐUNARODNI SAJAM BEZBEDNOSTI OD 2. DO 5. NOVEMBRA

Tanjug

Na Beogradskom sajmu će od 2. do 5. novembra biti održan 2. Međunarodni sajam bezbednosti objekata, infarstrukture, lica i poslovanja „ISEC 2011".
Na sajmu će učestvovati 55 izlagača, a biće predstavljeno više od 200 kompanija iz 35 zemalja. 

Sajam predstavlja reprezentativnu izložbu vrhunskih tehnologija u oblasti bezbednosti. Na njemu će nastupiti gotovo sve najveće domaće kompanije za obezbeđenje, državne i strukovne institucije koje se bave bezbednošću, ali i najpoznatiji regionalni i svetski brendovi. 

Tim povodom Beogradski sajam će održati konferenciju za novinare, 31. oktobra.

Novinarima će se obratiti, pored organizatora - predstavnika Beogradskog sajma, i predstavnici pokrovitelja - MUP Republike Srbije, kao i predstavnici Privredne komore Srbije - Udruženja za privatno obezbeđenje.

DUŽNIČKA KRIZA U EVROZONI JOŠ NIJE ZAVRŠENA

Odlazeći predsednik Evropske centralne banke (ECB) Žan Klod Triše upozorio je da dužnička kriza u evrozoni nije završena.

On je u intervjuu za nemački list "Bild am zontag" (Bild am Sonntag) apelovao na evropske lidere da sprovedu mere o oporavku evrozone koje su dogovorili prošle sedmice u Briselu. 

Triše, koji se u ponedeljak povukao sa mesta predsednika ECB posle osam godina, ocenio je da je verovatno da će inflacija u evrozoni ostati na vrlo niskom nivou od oko 1,8 odsto u narednih 10 godina.  

Inflacija u zemljama evrozone trenutno je oko tri odsto, posle blagog rasta u septembru, što se približava onome što žele u ECB a to je inflacija do dva odsto.  

Triše je takođe pozvao evropske lidere da brže deluju u sprovođenju dogovorenih mera, navodeći da je to u ovom trenutku "apsolutno kritično".  

Za novog predsednika ECB-a postavljen je Italijan Mario Dragi, od kojeg se očekuje odlučne aktivnosti.  

Lideri EU su se u sredu dogovorili o merama i strategiji prema dužničkoj krizi i sprečavanju njenog širenja na Italiju i Španiju.  

Na skupu u Briselu oni su dogovorili da će banke otpisati 50 odsto grčkih dugova, evropski fond za kreditiranje biće ojačan, a banke će morati da obezbede dodatni kapital kao sredstvo obezbeđenja.

PRILIV STRANIH INVESTICIJA U SRBIJU NAJVEĆI U REGIONU

Partner revizorske kompanije KPMG d.o.o. Beograd Džejms Tornli, izjavio je danas da, uprkos krizi, priliv stranih investicija u Srbiju ove godine biće najveći u regionu i ocenio da u zemlji i dalje treba raditi na poboljšanju poslovne klime.

"Suština je da rezultati za ovu godin uopšte nisu loši", istakao je Tornli, komentarišući za Tanjug ovogodišnji priliv stranih investicija u Srbiju po čemu zemlja prednjači u regionu i uspešnija je od Rumunije

Državni zvaničnici u Srbiji očekuju investicije od oko tri milijarde dolara do kraja 2012. Tornli, koji je i šef revizije KPMG za Srbiju i Crnu Goru, napomenuo je da je prilivu investicija ove godine doprinela i transakcija begijskog "Deleza", koji je kupio "Delta maksi" za 932 miliona evra. 

Tornli je, odgovarajući na pitanje kako privući više stranih ulaganja u Srbiju, rekao da investitori planiraju na duži rok i traže da u tom periodu budu izbegnuta iznenađenja, kao što je iznenadno povećanje poreza na zarade, akciza ili pojavljivanje nekih skrivenih poreskih nameta.

Šokovi poput krize na svetskom tržištu, dešavaju se mimo naše volje, ali vlada mora sa svoje strane da obezbedi stabilno okruženje za poslovanje, rekao je Tornli.

"Srbija ima veliki potencijal za privlačenje investicija i brži razvoj, ali mora da poboljša poslovni ambijent i neophodnu infrastrukturu", rekao je Tornli i ocenio da je "u zemlji i dalje prisutno suvišno administriranje u pribavljanju različitih dokumenata i dozvola, a korupcija je veoma izražena na svim nivoima."

ZBOG BIROKRATIJE NAS ČEKA JOŠ DUBLJA KRIZA

Petar Lazić, Blic

Prisustvujemo globalnom levičarskom buntu koji je odgovor na krizu koju je izazvala državna regulativa. Ti protesti samo pogoduju daljem produbljivanju krize, kaže za “Blic” Ilija Vujačić, dekan Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Realno gledajući, nastavlja on, ceo svet se kreće u pravcu još veće i dublje krize, do te mere da se bojim da će doći do slične nestabilnosti kakva je postojala u Evropi nakon Prvog svetskog rata, kada su uspostavljena dva radikalna sistema za (centralističko plansko) postizanje stabilnosti: komunizam i fašizam.  
- Ostaje da se nadamo da se sa ovim isprobanim alternativama više neće eksperimentisati - naglašava Vujačić.

Šta je suštinski uzrok današnje krize?

- Trenutna evropska kriza delimično je posledica globalne ekonomske krize, ali većim delom uzrok je u samoj Evropskoj uniji. EU se pretvorila u mastodontsku “državu blagostanja” koja praktično guši slobodnu inicijativu i koja onemogućava da tržište funkcioniše onako kako bi trebalo. Kriza u Evropi produkt je samog ustrojstva evropskog sistema, odnosno birokratskog centralističkog odlučivanja i prekomerne regulacije koja se nameće svima. Evropske integracije su nužne i korisne, ali način njihovog ostvarivanja sam po sebi proizvodi krize. 

Da li su to uzroci krize i kod nas?

- Naravno. Poslednjih dvadesetak godina mi samo kopiramo vladajuće trendove iz EU ili Amerike. Uzmimo primer nezavisnih regulatornih tela. Na ova tela političari prebacuju odgovornost pozivajući se na veću stručnost. Međutim, tu se javlja problem legitimiteta jer nije reč o izabranim telima, nego odabranim i imenovanim. Nema nikakve garancije da su stručnjaci koji sede u tim telima odgovorniji od političara koje ipak na kraju čeka ocena na izborima, pa moraju da vode računa šta rade. U tim agencijama se takođe koncentriše ogromna diskreciona moć. Ono protiv čega smo se borili u državi (diskreciona moć i neodgovornost) prenosimo van nje umesto da ukidamo.
 
Kako će se ta dublja kriza koju predviđate odraziti na Srbiju?


- Efekti biti znatno teži jer se ova kriza naslanja na permanentnu krizu u kojoj živimo već dvadeset godina. I taman kada se očekivalo da izađemo iz sopstvene ekonomske, društvene i političke krize, ona je dodatno pojačana ovom “uvezenom” finansijskom. Očekivalo se da će poslednja decenija doneti izlazak iz krize, ali se od 5. oktobra nismo stabilizovali ni kao država ni kao društvo.
 
Koliko su izneverana očekivanja 5. oktobra?

- Očekivanja građana su nesporno izneverena. Međutim, kada govorimo o tranziciji, nisam siguran da li je moglo mnogo više da se uradi od ovog jer je “izgradnja države i nacije” išla veoma sporo i uz stalne probleme: ucene od strane međunarodne zajednice i EU, odnosi sa Crnom Gorom, pa Kosovo, koje je i danas problem. U tako nestabilnim okolnostima nisam siguran koliko bi se daleko odmaklo u tranzicionim promenama, ma ko da je bio na vlasti.
 
Kako ocenjujete rad aktuelne Vlade Srbije?

- Moramo da krenemo od toga šta je bio cilj ove vlade. Njen prevashodni cilj bio je približavanje Evropskoj uniji. Što se toga tiče, urađeno je puno u pojedinim segmentima regulatorne reforme. Ali, konačni rezultat je loš. Nismo daleko odmakli u promenama poslednjih nekoliko godina.
Štaviše, po svim pokazateljima (privatizacija, investicije, pravna sigurnost, stabilnost demokratskih ustanova, efikasnost upravljanja itd.) na začelju smo u regionu.
Nalazimo se na pretposlednjem mestu. Iza Srbije jedino je BiH, ali su zato ispred nje u većini parametara Crna Gora, Makedonija, Rumunija, Bugarska i Hrvatska.
 
Da li naša tranzicija može da se okarakteriše kao “podivljali kapitalizam”?

- Pravu tranziciju nismo imali sve do dvehiljadite. Period devedestih doveo je do tog “podivljalog kapitalizma”. Krenulo se u promenu sistema, bez suštinske promene pravila igre. I to je dovelo do pojave velikih korporacija koje su došle do novca na sumnjiv način i koje su zauzele monopolske pozicije, čak i ojačale nakon 5. oktobra. To predstavlja naš najveći problem.
 

Kao poznavalac političkih sistema i ideologija, da li uspevate da se snađete na našoj političkoj sceni?

- Moram da priznam da mi je trenutna situacija u Srbiji potpuno nejasna. Ideološki i programski stranke uopšte nisu jasno profilisane. Sve veće partije nalaze se oko nekakvog centra, da li levog ili desnog, potpuno je svejedno. Zahvatile su taj prostor jer se pokazalo profitabilnim da se igra na kartu populističke demagogije, tako što se uzme malo levih, malo desnih ideja i onda se od toga napravi ideološki gemišt. Ovde nema jasno iskristalisane ni levice ni desnice.
Sve je preraslo u opštu ideološku konfuziju. Stranke su shvatile da demagogija i populizam donose glasove, a ne realizacija ideja i programa.

ISTIČE ROK ZA INVESTITORE U NOVU AVIOKOMPANIJU

Dodatni rok za prijavu potencijalnih investitora na tender Vlade Srbije za zajedničko ulaganje u osnivanje nove aviokompanije (NewCo) ističe. Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku Srbije je prvobitni rok za prijavu na tender produžilo za mesec dana, zbog, kako su naveli, zahteva zainteresovanih investitora.

Na tenderu koji je raspisan 1. avgusta mogu da učestvuju aviokompanije, kao i finansijski investitori koji imaju najmanje pet odsto ulaganja u vazdušnom saobraćaju.
Zainteresovane kompanije ili konzorocijumi moraće da dostave dokaz i da su u 2010. godini prevezle više od 1,5 miliona putnika i da im je konsololidovani bilans bio veći od 200 miliona evra.  

Ministar za infrastrukturu Srbije Milutin Mrkonjić je prošle sedmice pozvao aviokompanije iz Azebejdžana, Turske i Rusije da učestvuju na tenderu.  
Prema ranijim najavama iz Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, strateški partner za osnivanje nove aviokompanije Srbiji trebalo bi da bude izabran do kraja godine.  

Vrednovanje ponuda i pregovori trebalo bi da budu realizovani u novembru i decembru, nakon čega će biti izabran strateški partner. Do juna sledeće godine trebalo bi da se realizuju aktivnosti na uspostavljanju nove kompanije, prenosu sredstava i regulisanju obaveza Jat ervejza, kazali su u Ministasrtvu.  

TREBA DA PLATE DUG ZA POREZ NA FIRME KOJE NE POSTOJE VIŠE OD DESET GODINA

Ivana Brcan, Blic

NOVI SAD - Pometnja koju su napravile opomene za poreska dugovanja, poslata na sve adrese u Vojvodinu i u Novi Sad, možda najbolje ilustruju knjigovodstvane agencije koje su zatrpane besnim klijentima i red na ulici ispred poreske uprave, koji je već danima dugačak. I redakciji „Blica“ ogorčeni preduzetnici ne prestaju da se javljaju, tvrdeći da su dobili dug za porez, za firme koje ne postoje više od 20 godina.

Novosađanka Ljiljana Ćurčić svoju trgovačku radnju zatvorila je još 1988. a pre sedam dana dobila je obaveštenje prema kom treba da plati skoro 70.000 dinara na ime zatezne kamate za firmu koja ne postoji. Navodno je, kako joj je objašnjeno u Poreskoj upravi, prilikom zatvaranja firme ostalo oko 1.000 dinara duga, koji se za ovih 23 godine nagomilao do te cifre.

- Zašto me prilikom gašenja firme o tome nisu obavestili i zašto me sve ovo vreme niko nije izvestio o dugu koji mi se svake godine obračunava po kamati koja uopšte nije niska, nije mi jasno. Odakle mi sada 70.000 dinara da im dam i koji je to bezobrazluk? Da građani znaju da su dužni, možda bi vremenom uplaćivali, ne bi čekali da im se nagomila toliki novac, koji u današnje vreme malo ko može tako lako da izvadi iz novčanika - objašnjava Ljiljana, koja je od radnice u Poreskoj upravi saznala da je, navodno, ova akcija sprovedena da bi se na brzinu napunio budžet.

- Žena koja radi godinama u poreskoj upravi rekla mi je kako su ova obaveštenja o porezu, koja su većinom nevažeća, poslata po sistemu - ako prođe, prođe. Uvek će se naći neko ko će se uplašiti i otići da uplati dug koji ne postoji. Pa to je krajnje bezobrazno prema građanima. Pogotovo ako je istina da su ova obaveštenja slata samo u Vojvodinu, a ne i u celu Srbiju - kaže naša sagovornica, napomenuvši da joj ne pada na pamet da plati dug koji joj se naprasno posle 23 godine prepisuje.

U Poreskoj upravi rekli su za „Blic“ da su negodovanja ljudi u velikoj meri opravdana i potvrdili da su rešenja koja su poslali, mahom nevažeća, ali da svi građani imaju vremena tri nedelje da odu u Poresku upravu i raspitaju se o stanju svog poreskog računa. Međutim, da bi to učinili, građani moraju otići lično u filijalu Poreske uprave, na šalter koji je jedan jedini za ovakva pitanja u Novom Sadu.

Branimir Kovačev čekao je čitav dan da bi došao na red. On je zamrzao svoju firmu za peskarenje čaša u januaru 2010. Međutim, ovog meseca u koverti ga je dočekalo neprijatno iznenađenje da je dužan 400.000 dinara za porez.

- Umalo me nije šlog strefio kad sam video. Sva sreća pa čuvam rešenje o zamrzavanju firme koje sam dobio u Agenciji za privredne registre. Kada sam firmu zamrzao na neodređeno vreme, istog dana otišao sam u Poresku upravu, gde je ovo rešenje prosleđeno mom poreskom referentu. Juče sam čekao ispred filijale čitavo prepodne da bih video ko je ovde lud? Rečeno mi je da je moguće da se potkrala greška i da će biti ispravljena - kaže preduzetnik Branimir Kovačev.
Vlasnica jedne knjigovodstvene agencije Vesna Šupić kaže da su joj sva 24 klijenta došla na vrata, nakon što su primili obaveštenje o stanju poreskog računa.

- Svi su došli da negoduju. Naravno da se dešava da i mi grešimo, ali konkretno u ovom slučaju najveća krivica je u administarciji Poreske uprave. Ružno je to što su poslali na sve adrese obaveštenje o dugovanjima, a pritom ih samo paušalno naveli, ljudi ne znaju ni za koji period im je taj dug ni po kom osnovu. U većini slučajeva je to već nešto što je plaćeno ili nešto što je zastarelo, jer nakon pet godina dug za porez zastareva, ukoliko poreska uprava ne reaguje - rekla je Šupićeva.
 
Prema njenim rečima, procedura koja sledi za sve vlasnike knjigovodstvenih agencija biće mučna jer treba da idu na šalter i za svakog klijenta posebno podnesu zahtev za listing o stanju poreskog računa. Taj listing čeka se mesec ili dva, a potom se uporođuje sa onim iz Poreske uprave. Kada se utvrdi čija je greška, piše se zahtev da se ista ispravi. Kako je u Vojvodinu poslato 260.000 ovakvih zahteva, vrlo je verovatno da će šalteri poreskih uprava biti još dugo zakrčeni.

PROMENITI ODLUKU VLADE RS TAKO DA SE REGISTRACIJA TRAKTORA, KOMBAJNA, PRIKOLICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH MAŠINA PLAĆA JEDNOM, A NE SVAKE GODINE

FoNet , RTV

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) saopštila je danas da je prikupila 30.000 potpisa podrške inicijativi da se hitno promeni odluka Vlade Srbije i da se registracija traktora, kombajna, prikolica i ostalih poljoprivrednih mašina plaća jednom, a ne svake godine.

Ova inicijativa dobila je podršku koalicionih partnera, pa se očekuje da se o njoj raspravlja na prvoj narednoj sednici republičkog parlamenta, kaže se u saopštenju.

Traktor je domaćinstvu oruđe za rad, a automobil je luksuz. Ako cena registracije automobila zavisi od "kubikaže", nije logično da se po istom principu registruje traktor ili bilo koja poljoprivredna mašina, navodi se u saopštenju.

POREZNICI POGREŠILI - POZIV GRAĐANIMA DA REŠE NEDOUMICE

RTV

Mnogi Vojvođani dobili su ovih dana obaveštenja o neplaćenom porezu, ali na imovinu koju ne poseduju ili su već platili porez na nju.

Reč je o porezu na oružje, zemlju, i slično.

U Poreskoj upravi kažu da je došlo do greške jer sistem nije savršen i apeluju na obveznike da ipak dođu do filijala uprave da bi razrešili nedoumice oko plaćanja poreza.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji gradjani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju gradjanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose izmedju pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvodjače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

TEHNIČKI PREGOVORI NA NIVOU EKSPERATA O PRVOJ REVIZIJI NOVOG ARANŽMANA SRBIJE I MMF POČINJU 3. NOVEMBRA 2011.

Tehnički pregovori na nivou eksperata, o prvoj reviziji novog aranžmana Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) počinju sutra, odmah nakon dolaska misije Fonda u Beograd, potvrđeno je danas Tanjugu u beogradskoj kancelariji MMF.

Razgovori vladinih zvaničnika i delegacije MMF, koju će umesto dosadašnjeg šefa Alberta Jegera predvoditi zamenik direktora evropskog odeljenja MMF Juha Kahkonen, predviđeni su za početak iduće sedmice i trajaće do sredine ovog meseca.

Misija MMF će, kako je najavljeno, analizirati tekuću ekonomsku situaciju i izglede za privredni rast Srbije do kraja ove i tokom iduće godine, a razgovaraće se i o ranije dogovorenoj primeni mera monetarne i fisklane politike i realizaciji strukturnih reformi.

Ključni uslov za prihvatanje prve revizije aranžmana o predostrožnosti u vrednosti oko milijardu evra biće poštovanje dogovorenog limita za budžetsku potrošnju i fiskalnih pravila u idućoj godini.

Budžetski deficit Srbije iduće godine trebalo bi, prema važećim fisklanim pravilima, da se smanji na 4,1 odsto vrednosti bruto domaćeg proizvoda, sa ovogodišnjih 4,5 procenta.

U izveštaju koji je predočila misija MMF, prilikom prethodnog boravka u Beogradu, navodi da da novi program Fonda sa Srbijom ima tri glavna cilja.

Prvi cilj je da se tim aranžmanom Srbija obezbedi od lošeg uticaja moguće nove, globalne, ekonomske krize, drugi da bude podrška realizaciji fiskalne politike i treći da utiče na poboljšanje investicione klime u našoj zemlji.

Izvor: Tanjug, 2.11.2011.

FOKUS RADA USAID U SRBIJI DALJA DEMOKRATIZACIJA DRUŠTVA I EKONOMSKE REFORME

Potpredsednik Vlade Republike Srbije za privredni i regionalni razvoj Verica Kalanović izjavila je danas da su Vlada Srbije i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u poslednjih deset godina izgradile kvalitetno i dugoročno partnerstvo.

Kalanović je na proslavi jubileja - 10-godišnjice rada USAID-a u Srbiji i 50 godina pružanja pomoći širom sveta, istakla da je ta agencija tokom protekle decenije našoj zemlji pružala pravovremenu i efikasnu podršku u oblasti ekonomije, turizma, poljoprivrede, kao i u pravosuđu, filmskoj industriji i informisanju.

Ona je navela da je uspostavljena paralelna saradnja sa centralnim i lokalnim nivoima vlasti, kao i da taj odnos predstavlja novostvorenu vrednost između građana Srbije i SAD.

Takođe, Kalanović je naglasila da će dalji fokus rada USAID-a u našoj zemlji biti na demokratizaciji društva i ekonomskim reformama.

Zamenik ambasadora SAD u Srbiji Li Licenberger je saopštio da je Vlada SAD u prethodnih deset godina u Srbiju uložila 810 miliona dolara, od čega je 663 miliona dolara bilo usmereno kroz projekte USAID-a.

Licenberger je naveo da je ta razvojna agencija radila na podsticanju investicija, stvaranju novih radnih mesta i povećanju izvoza.

On je dodao da je USAID pomogao i medijima i nevladinim organizacijama kako bi građani Srbije uživali blagodeti demokratskog društva.

Licenberger je napomenuo da je USAID osnovao američki predsednik Džon Kenedi 3. novembra 1961. godine, a misija te organizacije u Srbiji počela je sa radom 2001. godine.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 2.11.2011.

OTVOREN MEĐUNARODNI SAJAM BEZBEDNOSTI OBJEKATA, INFRASTRUKTURE, OSOBA I POSLOVANJA • Sajam će trajati do 5. novembra 2011. godine •

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije Dragan Marković otvorio je danas u Beogradu Međunarodni sajam bezbednosti objekata, infrastrukture, osoba i poslovanja, na kojem učestvuje 55 direktnih izlagača i više od 200 predstavnika kompanija iz 35 zemalja.

Marković je tom prilikom istakao da je MUP pokrovitelj ove manifestacije, koja će trajati do 5. novembra, i dodao da organizovanje sajma predstavlja još jednu potvrdu opredeljenosti države da se suprotstavi svim bezbednosnim izazovima.

MUP u tom cilju posebnu pažnju posvećuje stvaranju partnerskih odnosa s domaćim i međunarodnim institucijama koje se bave poslovima bezbednosti, naglasio je on, uz napomenu da je pomenuti sajam dobra prilika za razmenu iskustava.

Na ovom skupu učestvuju gotovo sve najveće domaće kompanije, državne i strukovne institucije koje se bave bezbednošću, kao i Ministarstvo odbrane i Udruženje privatne bezbednosti Privredne komore Srbije (PKS).

Potpredsednik PKS-a Velibor Sovrlić istakao je da je sajam prilika i za razmenu znanja i tehnologija u oblasti bezbednosti objekata i osoba, ali i za unapređenje saradnje između sektora javne i privatne bezbednosti.

MUP učestvuje u stručnom i izlagačkom delu sajma, a predstaviće nova tehnička dostignuća koja se koriste u raznim oblastima, uključujući i zaštitu državne granice.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 2.11.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT - MNG CENTAR D.O.O./DEŠAVANJA U NOVEMBRU 2011.GODINE

KONFERENCIJA O INTERNOJ REVIZIJI KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA – 01. novembar 2011.

Cilj konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se srećete u oblasti Interne revizije. Saznaćete koliki  je značaj i potreba za internom finansijskom kontrolom  u javnom sektoru, kako obezbediti uslove za razvoj i osposobljavanje revizije uz poštovanje međunarodnih standarda. Govoriće se o konkretnim problemima u praksi i daće se odgovori na pitanja zašto je neophodno da se definiše mesto i uloga interne revizije u sistemu. Imaćete mogućnost da kroz diskusiju sa drugim učesnicima razmenite svoja iskustva, da postavite pitanja,  dobijete odgovor od naših istaknutih  stručnjaka i tako razjasnite mnoge dileme koje ste imali iz ove oblasti.  

Konferencija obrađuje teme:

·         Reforma IFKJ, usklađivanje sa praksom u EU

·         Kontrolno okruženje

·         Sistem Finansijskog upravljanja i kontrole

·         Strategija razvoja interne revizije u javnom sektoru Srbije

·         Pristup izvođenju revizije i analiza rizika

·         Sprovođenje interne revizije u Ministarstvu prosvete i u preko 2000 ustanova koji su indirektni korisnici

·         Saradnja sa CJH i DRI

·         Povelja interne revizije i dokumenta na kojima se zasniva rad interne revizije

·         Izazov za interne revizore u javnom sektoru Srbije

Predavači:

Slobodan Gavrović, načelnik Odseka za internu reviziju Sektora-Centralne jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija

Ljubica Nedeljković, potpredsednica Saveta Državne revizorske institucije

Mirjana Dragosavljević, ovlašćeni interni revizor, Ministarstvo prosvete

Olivera Radović, rukovodilac Interne revizije, JP „Elektromreža Srbije”

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 01. novembar 2011. od  9.30 - 14.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

·         Cena po učesniku: 7.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika konferencije iz istog preduzeća

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja konferencije

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili  prijava@mngcentar.com

 

POVREDE NA RADU I OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU – 2. novembar 2011.

Uslovi i postupci osiguranja od povreda na radu i profesionalnih oboljenja  zaposlenih uređuju se Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ovim zakonskim propisima u Srbiji, međutim, nije precizno uređeno pitanje osiguranja zaposlenih od povrede na radu i profesionalnih oboljenja radi obezbeđenja naknade štete, zbog čega veoma često dolazi do velikih pravnih problema i iscrpljujućih sudskih sporova u preduzećima između poslodavaca i zaposlenih.

Takođe, važećim propisima u Republici Srbiji kroz obavezno zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje, nije specifično izdvojeno osiguranje po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja, odnosno davanja po ovom osnovu. U ovakvim okolnostima pojavljuje se niz problema, kao što su: pitanje odgovornosti poslodavca  da finansira nadoknadu za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja, kada mere za bezbenost i zdravlje na radu nisu bile primenjene;  problem pravične nadoknadu zaposlenom koji je pretrpeo povredu na radu, odnosno profesionalno oboljenje; kao i pitanje motivacije poslodavca za ulaganja u preventivne mere za bezbedan i zdrav rad.

Ovaj seminar bavi se predstavljanjem uspešnih rešenja za navedena sporna pitanja i probleme u oblasti osiguranja od povreda na radu, što za posledicu ima drastično smanjenje broja sudskih sporova i neugodnih situacija u preduzećima.

Ciljna grupa:

Poslodavci, lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaposleni u kadrovskim službama (ljudskim resursima), inspektori rada, specijalisti medicine rada, lekari opšte prakse (izabrani lekari).

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika sa problemom i zakonskim okvirom regulisanja povreda na radu i sa sistemom osiguranja od povreda na radu.

Teme:

·         Povrede na radu kao problem u oblasti BZR

·         Registracija povreda na radu

·         Sistem osiguranja povreda na radu

·         Kako su regulisane povrede na radu Zakonom o PIO

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Uspešno i u skladu sa zakonskim obavezama i propisima rešava probleme povreda na radu.

Predavač:

Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja.

Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike.

Petar Stajković, direktor Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Rade Savićević, načelnik Sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje         Ministarstva rada

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 2. novembar 2011. od 9.30 -17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

KOMERCIJALNI ASPEKT AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA – USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE – 4. NOVEMBAR 2011.

Verovatnoća da će tokom jednog radnog dana, u većini privrednih društava, zaposleni doći u susret sa korišćenjem i/ili stvaranjem autorskog dela i materijala koji su zaštićeni autorskim pravom, je izuzetna i velika. Ovaj seminar treba da odgovori na pitanja kako da privredna društva štite svoja autorska prava odnosno ista plasiraju, kako da u skladu sa Zakonom koriste tuđa autorska i srodna prava, odnosno kako da prometom autorskog prava ostvare finansijski benefit za svoje poslovanje i ugled.

Ciljna grupa:

Privredna društva koja se bave svim vidovima izdavaštva (konvencionalnog i elektronskog), muzičkom i TV industrijom, likovnom i primenjenom umetnošću, radiodifuzne organizacije i kabl operateri, kao i druga privredna društva koja u svom poslovanju bitno zavise od ostvarenja i prometa autorskih dela i predmeta srodnih prava

Cilj seminara:

Svrha seminara je objašnjenje aspekata autorskog i srodnih prava koji su relevantni za poslovanje odnosno poslovnu strategiju privrednih društava.

Teme:

·         Autorsko pravo i biznis, odnosno ekonomski efekti od prometa autorskog prava.

·         Kako zaštititi originalnu tvorevinu.

·         Kako ostvariti prihod od prometa i licenciranja autorskih prava.

·         Razlike između isključive i neisključive licence korišćenja.

·         Koje su strategije licenciranja.

·         Kako koristiti dela drugih nosilaca prava (licencirani softver I sl.).

·         Autorsko pravo i internet.

·         Značaj mera tehnološke zaštite.

·         Smanjenje rizika od povrede autorskih prava (preventive).

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Prepoznaje kategorije prava.

·         Prepoznaje načina efikasnog ostvarivanja prava.

·         Prepoznaje i primenjuje efikasan način zaštite svojih prava i poslovnih interesa.

·         Razumeva koncept autorsko-pravne zaštite koja je teritorijalnog karaktera ali ima univerzalne međunarodne standarde i norme.

·         Razumeva ekonomske benefite za rad jednog privednog društva kao i formiranja good will-a (reputacije) istog.

Predavač:

Ljiljana Rudić Dimić, generalna direktorka JAA-Autorske agencije za Srbiju. Članica Izvršnog odbora Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije. Bila je stalni član delegacije Srbije pri Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu (Ženeva). Radila je u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije. Specijalizovana za zaštitu autorkih i srodnih prava i prava industrijske svojine.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24/III sprat, Beograd , 04. novembar 2011. od 10.00 – 15.30 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku:  12.700,00 dinara + PDV(18%)

·         Cena po učesniku za članove: 10.160,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-761; 3284-269; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG MEĐUNARODNOG OPOREZIVANJA - 08. novembar 2011.

Centralna tema seminara je primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine. Republika Srbija, u ovom trentuku, primenjuje ugovore sa 47 zemalja, od kojih većina sadrži specifična rešenja. Primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja od posebnog je značaja za rezidente Srbije koji isplaćuju prihode nerezidentima - pravnim i fizičkim licima. Naime, rezidenti Srbije kao isplatioci prihoda koji se oporezuju po odbitku u obavezi su da obračunaju, obustave i uplate porez, kao i podnesu propisanu poresku prijavu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Pravilna primena međunarodnih ugovora predstavlja zakonsku obavezu i omogućava postizanje značajnih poreskih ušteda.

Ciljna grupa

Spoljnotrgovinske firme – nadležni rukovodioci, komercijalisti i finansijske službe.

Teme

Nakon uvodnog teorijskog dela, sledi diskusija (umesto klasičnog "ex catedra" izlaganja) koja obuvata sledeće oblasti:

·         rezidentnost kao uslov za ostvarivanje prava (pogodnosti) iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti (promena nadležnosti organa za izdavanje potvrda o rezidentnosti);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanje pravnih lica (oporezivanje stalne poslovne jedinice);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja dividendi, kamata i autorskih naknada - - aktuelnosti (zakupnine za filmove);

·         oporezivanje kapitalnog dobitka – aktuelnosti (porez po rešenju, umesto poreza po odbitku);

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja slobodnih profesija;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja zarada;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja naknada direktora;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja usluga Vladi;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja studenata i profesora;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja imovine;

·         izbegavanje dvostrukog oporezivanja diplomatskih i konzularnih predstavnika;

·         metodi za otklanjanje dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti (samo za povezana lica);

·         Novi ugovori u najavi;

·         Ostale aktuelnosti; i dr.

Predavač:

Mr Dejan Dabetić, Viši savetnik - rukovodilac Grupe za uporedno poresko pravo i izbegavanje dvostrukog oporezivanja u Ministarstvu finansija. Svoje radno iskustvo sticao je u Ministarstvu finansija, učestvovao je u uvođenju fiskalne reforme u našoj zemlji i sarađivao sa poznatim inostranim ekspertima. Učestvovao je na mnogim seminarima u zemlji i inostranstvu, i publikovao veliki broj članaka. Mr Dejan Dabetić je poznati praktičar i stručnjak u oblasti izbegavanja dvostrukog oporezivanja.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljdsih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 08. novembar 2010. od 17.00 - 21.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

·         Cena po učesniku za članove: 12.560,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i terninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com.

 

Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na primeru Sistema za upravljanje sigurnošću informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001 - 09. Novembar 2011.

Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na polju sigurnosti i zaštite informacija je još uvek nepoznanica u poslovnom okruženju. Primena ove metodologije omogućava precizno razumevanje postavljenih zahteva i definisanje konkretne upravljačke, procesne, organizacione i dokumentacione strukture za njihovu realizaciju. Korišćenje najmodernijih informatičkih alata za modeliranje procesa i obučavanjem vlasnika procesa za njihovo korišćenje, omogućiće da se postavljeni zakonskii ugovorni  zahtevi kontinuirano ispunjavaju i da se o tome u svakom trenutku mogu pružiti odgovarajuću dokazi.

Primena metodologije će se pokazati na primeru efektivnog i efikasnog načina uspostavljanja Sistema upravljanja  sigurnošću  informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001.  Ovaj primer je izabran zbog toga što je standard ISO 27001 najbolji način za dokazivanje usaglašenosti sa odredbama trenutno veoma aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Polaznici će kroz mnogobrojne radionice i praktične primere steći potrebna znanja za sprovođenje projekta implementacije ISMS-a u pravosuđu. Svaki polaznik će dobiti detaljni u kvalitetnu dokumentaciju (priručnik) koja se sastoji od teorijskog dela, slajdova, ček-lista, templejta, primera i studija slučajeva.

Ciljna grupa

Javna preduzeća, banke, ministarstva, svi koji u poslovanju moraju revizorima da dokazuju usaglašenost sa zahtevima (zakona, standarda, ugovornih obaveza itd.)

Cilj seminara:

·         Značajno unapređenje postojećeg načina dokazivanja usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama.

·         Ključne informacije koje će olakšati zaduženima za proveravanje usaglašenosti sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da dođu do objektivnih dokaza.

·         Seminar će poslovnim organizacijama koje su predmet provere usaglašenosti: dopunu organizacije pripremljenu na savremenim osnovama, i sistematizaciju i opise poslova za sve zaposlene, sa detaljno definisanim i utvrđenim odgovornostima i ovlašćenjima za dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Teme:

·         Značaj primene procesnog referentnog modela za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama preduzeća

·         Definisanje upravljačke strukture

·         Prikaz metodologije za mapiranje poslovnih procesa

·         Definisanje organizacione strukture primenom RACI matrica

·         Definisanje dokumentacione strukture koja nastaje kao posledica izvođenja procesa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Primeni metodologiju koja je generalno primenljiva na dokazivanje usaglašenosti sa bilo kojim standardom, sadašnjim zakonskim zahtevima (posebno za pridruživanje u EU) i ugovornim obavezama.

Predavač:

Dr Milan Kukrika, dipl. ing. redovni profesor Beogradskog univerziteta i  predavač Evropske organizacije za kvalitet i IRCA (Velika Britanija). Naučno-stručna znanja dopunio je zvanjem evropskog menadžera kvaliteta 1997., zvanjem evropskog auditora kvaliteta (standard ISO 9001) 1998. godine, zvanjem evropskog  auditora za zaštitu životne sredine (standard ISO 14001) 1999. godine, auditora za upravljanje sigurnošću informacija (standard ISO 27001) 2006. godine i auditora za upravljanje IT uslugom (standard ISO 2000) 2009. godine.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 9. novembar 2011. od  9.30 - 17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 9700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

PORESKA KONTROLA- KANCELARIJSKA I TERENSKA – 10. novembar 2011.

Pripremite se za poresku kontrolu! Izbegnite nepotrebne neprijatnosti i novčane kazne!

Ukoliko obveznici u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske) propuste neku od radnji koja je propisana zakonom mogu da imaju problema sa poreskim organom, tj. protiv njih se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje ne male novčane kazne. Da bi se izbegle ove neprijatnosti, neophodno je da se upoznaju sa procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole.

Na ovom seminaru,  predavač Moma Kijanović će polaznike, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u samoj Poreskoj upravi, na praktičan način i kroz primere iz prakse, uputiti kako da na najjednostavniji način pristupe efikasnoj pripremi za poresku kontrolu i time izbegnu nepotrebno rasipanje resursa, vremena i enegrije.

Ciljna grupa:

Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima, kao i lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom.

Cilj seminara:

je da se polaznici upoznaju sa postupkom i procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske).

Teme:

·         Značaj primene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

·         Načela poreskog postupka koja se primenjuju u postupku poreske kontrole

·         Načelo zakonitosti

·         Načelo vremenskog važenja poreskih propisa

·         Načelo omogućavanja uvida u činjenice

·         Načelo čuvanja službene tajne u poreskom postupku

·         Načelo postupanja u dobroj veri

·         Načelo fakticiteta

·         Postupak kancelarijske poreske kontrole

·         Kontrola formalne ispravnosti

·         Kontrola matematičke ispravnosti

·         Postupak terenske kontrole

·         Nalog za kontrolu

·         Mesto i vreme vršenja kontrole

·         Obaveza učestvovanja poreskog obveznika  u postupku terenske kontrole

·         Zapisnik u postupku terenske kontrole

·         Rešenje u postupku terenske kontrole

·         Mere za otklanjanje utvrđenih povreda zakona i  nepravilnosti u primeni propisa

·         Mere u toku terenske kontrole

·         Mere privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku terenske kontrole

·         Postupak sa stvarima oduzetim u postupku kontrole

·         Podnošenje zahteva za pokretanje poreskoprekršajnog postupka

Po završetku učesnik je osposobljen da:

Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku poreske kontrole.

Predavači:

Mr Momo Kijanović, trenutno na poziciji Vice President-poreski konsultant u ALTIS Capital d.o.o. Beograd (finansijski, investicioni i poreski konsalting). Svoje radno iskustvo sticao je u Poreskoj upravi, gde je radio kao pomoćnik direktora u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Kao autor radova, učestvuje na stručnim skupovima iz oblasti javnih finansija. Objavljuje stručne radove i tekstove iz oblasti javnih finansija u stručnim časopisima. Veliki je praktičar i stručnjak u sprovođenju poreskog postupka i poreske kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd , 10. novembar 2011. od 9.30 - 15.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 11.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

 

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 11. novembar 2011.

Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

Konferencija obrađuje teme:

·         Uporedna analiza sadržine važećeg i prethodnog Zakona o zaštiti potrošača

·         Odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom

·         Ugovor o tajmšeringu

·         Pravna zaštita potrošača prema odredbama Zakona

·         Rešavanje potrošačkih sporova u cilju ostvarivanja prava potrošača

·         Nepravične ugovorne odredbe

·         Zabrana nepoštenog poslovanja

·         Značaj potrošačkog uporednog ispitivanja i ocenjivanja kvaliteta za proizvođače, trgovce, državne organe i potrošače

·         Rad Savetovališta za potrošače, zakon i praksa

Predavači:.

Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP Službenog glasnika vodi rubriku Advokat u službi potrošača. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

Katarina Ivančević, izvršni direktor u Triglav penzijski fondovi AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 11.novembar 2011. od 09.30 – 15.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

·         Cena po učesniku: 7.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         20% popusta članovima MNG Centra

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika konferencije iz istog preduzeća

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja konferencije

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

 

NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

·         Tekući poslovi

·         Kapitalni poslovi

·         Podzakonska akta

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Poznaje Zakonsku i podzakonsku regulativu, odnosno obaveze prema kontrolnim organima u Republici.

·         Donese poslovnu odluku u skladu sa propisima.

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.      

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

 

OPTIMIZACIJA PORESKOG BILANSA I PLANIRANJE OPOREZIVE DOBITI - 16. novembar 2011.

Zakon o porezu na dobit i prateći podzakonski propisi daju poreskom obvezniku veliki broj poreskih podsticaja i olakšica. Neke od tih stimulacija mogu se preneti u naredne poreske periode, dok su neke oročene i mogu se koristiti samo u tekućem periodu.

Putem planiranja oporezive dobiti i promišljenog planiranja korišćenja poreskih podsticaja mogu se iskoristiti sve poreske beneficije i time izbeći da poreski obveznik plati porez koji ne bi morao da plati.

Za razliku od ostalih poreskih oblika kod poreza na dobit obveznik ima značajan manevarski prostor za upravljanje svojim porezom. Poreskim planiranjem može se  izvršiti odlaganje poreza za naredni period ili plaćanje u manjem iznosu.

Na seminaru će biti prikazane strategije i taktike koje poreskom obveziku mogu omogućiti da njihovim  pravilnim korišćenjem plati manji porez.

Ciljna grupa:

Privrednici, menadžeri, računovođe, poreski savetnici, finansijski konsultanti, poreski inspektori, interni i eksterni revizori.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa postupkom poreskog planiranja poreza na dobit, kao i sa strategijama, taktikama, politikama i postupcima zakonite optimizacije i minimizacije poreza na dobit.

Teme:

·         Šta je planiranje poreza na dobit i kako se koristi?

·         Kako se može optimizirati i minimizirati porez na dobit?

·         Strategije, taktike i praktični saveti za smanjenje osnovice poreza na dobit

·         Poresko planiranje i optimizacija investicija u osnovna sredstva

·         Poresko planiranje i optimizacija zapošljavanja novih radnika

·         Poreska optimizacija donacija i sponzorstva

·         Poresko planiranje i optimizacija uzimanja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari

·         Poreska optimizacija kapitalne dobiti

·         Poresko planiranje amortizacije i odloženih poreza

·         Ostali postupci umanjenja oporezive dobiti

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Primeni tehnike i postupke poreskog planiranja u svom konkretnom slučaju.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16 novembar 2011. od 16.00 – 21.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajedničku večeru učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

 

UPOTREBA EXCEL-A KAO ALATA U FINANSIJAMA – 16-18. novembar 2011.

Trening “Upotreba Excel-a kao alata u finansijama” je jedan od najposećenijih i najuspešnijih treninga Centra za razvoj ljudskih resursa, koji ga je dosad organizovao preko čak 60 puta.

U praktičnom radu sa učesnicima dosadašnjih treninga,  primećeno je da veliki broj korisnika nažalost na neadekvatan način koristi alate koji su raspoloživi u Excel-u. Naime, često se ovaj jak alat koristi kao „pisaća mašina“.

Stoga se na seminaru, propraćeno primerima koji se vežbaju, polaznicima prezentuju sve bitne i neophodne formule i dodatni alati ugrađeni u Excel. Uz pomoć njih korisnik će biti u prilici da organizuje i analizira svoje podatke na brži, lakši i efikasniji način, kao i da znatno ubrza radne procese i ukupno poslovanje kompanije. Odgovor na pitanje zašto je Excel najmoćniji alat, kao i odgovore na sva druga pitanja o velikom značaju i mnogobrojnim efikasnim načinima upotrebe Excel-a u radnim procesima, dobićete upravo na ovom kursu.

Ciljna grupa:

Finansijski analitičari, rukovodioci u sektorima finansija, računovodstva, zaposleni u oblasti komercijale odnosno prodaje i slično.

Cilj treninga:

·         Unaprediti analitičke sposobnosti, upotrebom naprednih Excel formula i to uz pomoć funkcija za brojanje i sabiranje, uslovno formatiranje, funkcija pronalaženja vrednosti kao i funkcija za rad sa datumskim vrednostima.

·         Upotrebiti napredne metode za analizu podataka uz pomoć korišćenja naprednih alata iz oblasti rada sa bazama podataka kao i kontrole podataka uz upotrebu Pivot Tabela.

·         Ubrzati i učiniti efikasnijim način donošenja odluka korišćenjem dodatnog Excel Add-ins modula odnosno modula uz pomoć kojega na direktan način sabiramo podatake iz baze uz upotrebu nekoliko (više od jednog) kriterijuma, ili mapiramo polja po nekoliko kriterijuma. Razumevanje i adekvatnije korišćenje Excel funkcija za obračun prvih, drugih, trećih, četvrtih i petih finansijskih tablica (vremenska preferencija novca), kao i formula za obračun troškova amortizacije.

Teme:

·         Organizovanje i formatiranje podataka

·         Rad sa tabelama i grafikonima

·         Formule i funkcije (sa posebnim osvrtom na one koje su najkorisnije u finansijama)

·         Formule za finansijske proračune

·         Rad sa listama (filtering, outlining, subtotals)

·         Analiza podataka (Pivot tabele i grafikoni, What-if.)

Po završetku učesnik je osposobljen da:

·         Organizuje i analizira svoje podatke na mnogo brži i lakši način

·         Poveća efikasnost i tačnost izrade izveštaja i analiza

Predavač:

Obuku drži dipl. ekonomista, koji je svoje značajno radno iskustvo stekao radeći u bankarskom sektoru. Takođe je i Projekt menadžer za upravljanje projektom BASEL II. Poseduje veliko iskustvo kao predavač pri naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je održao niz kurseva korišćenja Excel funkcija u savremenom poslovnom okruženju.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 16-18. novembar 2011. od 17.15 – 20.30 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.

·         Cena po učesniku: 34.300,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

Dokumentarni akreditiv i bankaraska garancija kao najsigurniji instrumenti plaćanja i obezbeđenja – 17. novembar 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:

Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.

Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:

Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

·         Rizici u spoljnotrgovinskim poslovima

·         Pojam međunarodnog platnog prometa

·         Doznaka, pojam karakteristike i upotreba

·         Kako popuniti nalog za plaćanje

·         SWIFT

·         Inkaso poslovi

·         Dokumentarni akreditiv, pojam, karakteristike, vrste

·         Pravni odnosi u akreditivnom poslu

·         Kako popuniti nalog za otvaranje akreditiva, uloga i pomoć bankara

·         Akreditivna dokumenta i njihova priprema

·         Primeri akreditiva

·         Izvor prava za dokumentarne akreditive-UCP600 I URR 725

·         Pojam i vrste bankarskih garancija

·         Kontragarancija

·         Kada garancija štiti kupca, a kada prodavca

·         Kako popuniti zahtev za izdavanje garancija

·         Osnovni elementi garancije

·         Protest garancije

·         Primeri garancija i praktična primena

·         Pravila URDG758

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Predloži pravi instrument u “finansijskoj klauzuli” osnovnog ugovora

·         Popuni odgovarajuće naloge i dostavi banci precizne instrukcije

·         Shvati suštinu i prednost akreditiva

·         Razume bankarsku garanciju i zna da je primeni

Predavač:

Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 17. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

·         Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

Incoterms 2010 – 17. Novembar 2011.

Incoterms pravila su pravila Međunarodne trgovinske komore (ICC, Pariz) i postoje od 1936. godine. Revidiraju se na deset godina u skladu sa novim tendencijama u međunarodnoj trgovini i predstavljaju deo priznatog kanona kojim se definišu obaveze kupaca i prodavaca i smanjuje rizik od nastajanja pravnih komplikacija. Sastavni su deo jezika međunarodne trgovine koji usklađuje komercijalni i sudski sistem.

Najnovija verzija pod nazivom Incoterms 2010 stupila je  na snagu 1. januara 2011.

Kod ugovaranja međunarodne prodaje robe, da bi obe ugovorne strane u tom procesu bile zadovoljne, neophodno je da se međusobne obaveze i odgovornosti definišu na siguran i jasan način. Poznavanje sadržaja i značenja termina iz oblasti međunarodne prodaje robe je od ogromnog značaja za sve učesnike u ugovaranju i izvršenju prodajnog posla, jer se na taj način otklanjaju mogućnosti različitog tumačenja razgraničenja obaveza prodavca i kupca i nastanak mnogih nesporazuma i problema, koji mogu da rezultiraju i sudskim sporovima.

Iz ovih razloga suštinski je bitno da ugovorne strane, prilikom ugovaranja međunarodne trgovine, poznaju Incoterms pravila, kako bi efikasno poslovale u međunarodnom okruženju i izbegle mnogobrojne sudske sporove i nesporazume.

Učesnicima na seminaru biće predstavljene klauzule, klasifikacije i pravila Incotermsa-a 2010, izmene u odnosu na prethodne verzije, primena pravila Incotermsa 2010 od datuma stupanja na snagu do danas i uporedni prikaz zastarelih i novih pravila.

Ciljna grupa:

Svi akteri u spoljnotrgovinskom procesu: menadžeri i referenti izvoza i uvoza, zaposleni u distributivnim centrima, zaposleni u sektorima preduzeća za spoljnu trgovinu, špediteri, prevoznici, osiguravajuće kuće, banke itd.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa sadržajem Incoterms-a 2010.

Teme:

·         Uvodni deo:

·         Ugovori trgovačkog posla

·         Struktura prodajnog ugovora

·         Uslovi isporuke u prodajnom ugovoru

·         Gradacija pravnih normi u trgovini

·         Incoterms pravila kao trgovačka šansa

·         Šta definiše Incoterms 2010

·         Šta ne definiše Incoterms 2010

·         Novine u Incotermsu 2010

·         Kako definisati Incoterms pravilo u prodajnom ugovoru

·         Klasifikacija pravila Incoterms 2010

·         Pojedinačna analiza univerzalnih pravila Incoterms 2010

·         Pojedinačna analiza pravila za vodni transport

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Razumeva značaj Incoterms pravila za trgovačku praksu

·         Pravilno koristi publikaciju Incoterms 2010

·         Odredi mesto Incoterms pravila u prodajnom ugovoru

·         Sazna novine u Incotermsu 2010 u odnosu na Incoterms 2000

·         Ugovara uslove isporuke na jednostavan način

·         Stekne osnovna znanja o pojedinačnim pravilima Incoterms 2010

Predavač:

Vukan Vujačić, ekspert za međunarodnu špediciju i transport, akreditovani ICC predavač za Incoterms 2010 i član Komisije ICC za trgovačko pravo i praksu.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 17. novembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

           

RADNO PRAVO I SISTEM PENZIJSKO-INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI – 22. novembar 2011.

Pravni značaj radnog prava ogleda se u činjenici što ono (regulišući prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa) izražava i štiti interese subjekata i svih činilaca radnog odnosa (radnika, poslodavaca, preduzeća, države). Radno pravo je i nastalo na temeljima kompromisa interesa radnika i poslodavaca.

Tema seminara su svi radni odnosi u svim oblicima rada (od zasnivanja do prestanka, uključujući i rad van radnog odnosa), posebno sa aspekta sticanja pretpostavki i uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Kako je sistem penzijskog i invalidskog osiguranja poslednjih decenija zapao u teškoće, on je 2003. godine izmenjen, a 2005. i 2011. godine, izmenama Zakona o PIO,  nastavljena je dalja reforma ovog sistema.

U takvoj situaciji, potrebno je da se preduzećima, organima, organizacijama i poslodavcima približi sistem penzijskog i invalidskog osiguranja kako bi u praksi precizno i pravilno tumačili  odredbe Zakona o PIO.

Primeri koji će na seminaru biti prikazani za različite konkretne situacije doprineće otklanjanju dilema koje se javljaju u praksi.

Ciljna grupa:

Stručne službe u okviru privrednih društava i drugih institucija, predstavnici poslodavaca, pre svega zaposleni u kadrovskim službama, predstavnici zaposlenih – sindikati i dr.

Cilj seminara:

Upoznavanje ovlašćenih radnika sa sistemom penzijsko-invalidskog osiguranja i sa prikazom praktične primene pojedinih odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Takođe, cilj je i upoznavanje učesnika sa međusobnom povezanošću i uslovljenošću ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i sa problemima u njihovom ostvarivanju i sl.

Teme:

·         Zasnivanje radnog odnosa

·         Radno vreme, odmori i odsustva

·         Zaštita zaposlenih

·         Zarada, naknada zarade i druga primanja

·         Potraživanja zaposlenih u slučaju stečajnog postupka

·         Prava zaposlenih kod promene poslodavca

·         Višak zaposlenih

·         Udaljenje zaposlenog sa rada

·         Izmena ugovora o radu

·         Prestanak radnog odnosa

·         Rad van radnog odnosa

·         Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje

·         Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Penzijski staž

·         Utvrđivanje visine prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Ostvarivanje i korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Matična evidencija o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

·         Prelazne odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Učesnici će biti osposobljeni da pravilno i precizno tumače i primenjuju odredbe  Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i radnog prava,  kao i da zaposlenom daju pravu informaciju u pogledu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. 

Predavač:

Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik u penziji. Poseduje bogato radno iskustvo na pripremi i primeni propisa u oblasti rada i zapošljavanja, radom na ovim poslovima preko 30 godina u republičkim organima i organizacijama, učešćem na stručnim i naučnim savetovanjima sa stručnim radovima iz oblasti radnih odnosa, na radionicama, seminarima i sl.

Mirjana Mirkov, direktor Privrednog društva PenzijaInfo, poseduje veliko iskustvo iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Pre zaposlenja u PenzijaInfo bila angažovana na poslovima direktora sektora za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Direkciji Republiškog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Bila član radne grupe za izradu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 22. novembar 2011. od 9.30 -16.00 časova.

Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 12.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

 

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 24.i 25. novembar 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:

Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:

Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

·         Znanja za utvrđivanje aktuelnog stanja.

·         Načini definisanja i postavljanja ciljeva.

·         Učenje i razvoj kao stalna, planska i kontinuirana aktivnost (lična/poslovna – pojedinac/organizacija koja uči).

·         Kriterijumi efikasnosti – subjektivni naspram objektivnih.

·         Najčešće greške i zablude.

Veštine koje će učesnik steći:

·         Praktične aktivnosti na razumevanju razlika između želja i ciljeva.

·         Načini kontrole realizacije postavljenih ciljeva.

·         Analiza stanja, potrebnih aktivnosti, vremena, sredstava i resursa za realizaciju postavljenih ciljeva.

·         Analiza poslova i radnih aktivnosti (ličnih i poslovnih) po raznim pozicijama.

·         Traganje i obrada relevantnih informacija.

·         Elementi procesa rešavanja problema – praktična primena.

Teme:

·         Razumevanje sopstvenih aktivnosti/poslova – Da li dovoljno poznajete sopstvene aktivnosti i njihove elemente? Kako da ih unapredite.

·         Postavljanje - izbor pravih ciljeva (motivišući, dotižni, uvremenjeni). Da li ste postavili pravilne ciljeve koje je moguće ispuniti?

·         Unapređenje procesa rada/izvršenja. Šta činiti sa aktivnostima koje predstavljaju gubljenje vremena? Kako ih se rešiti?

·         Povećanje ličnih/poslovnih kapaciteta. Koje akcije preduzeti? Koliko su efikasni resursi kojima raspolažate u odnosu na postavljene ciljeve? Da li bespotrebno sastančite?

·         Stalno/kontinuirano napredovanje/razvoj. Da li imate sistematičan pritup razvoju i nepredovanju ili to činite stihijski? Da li pravite razliku između želja i planova?

·         Proverite opažanja drugih (vama značajnih osoba; kupaca; potrošača; klijenata). Kako doživljavaju vas i vaše aktivnosti? Koliko ste efikasni u njihovim očima? Šta oni očekuju od vas?

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Sposoban da analizira i sagleda uloge: sebe, okruženja i drugih u planiranim poslovima i aktivnostima.

·         Izvrši analzu sopstvenih poslova, načina sagledavanja i rešavanja problema i načine prilagođavanja novim situacijama.

·         Postavi jasne, objektivne i dostižne ciljeve i način njihovog ostvarenja.

·         Shvati značaj planskog sistematskog pristupa u realizaciji ličnih/poslovnih ciljeva/aktivnosti.

·         Sagleda sopstveni uticaj na druge i njihov na sebe.

·         Nauči da pravilno primenjuje principe i pravila postavljanja i rešavanja problema. 

Predavač:

Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd , 24. i 25. novembar. 2011. od 15.00 – 19.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

REDOVAN POSTUPAK CARINJENJA – 25. novembar 2011.

Pored skrаćenog postupkа cаrinjenjа robe, gde je metodologija rаdа pojednostаvljenа, primenjuje se i  redovni postupаk cаrinjenjа nа robi čijа se vrstа, količinа, kаkvoćа i vrednost ne mogu utvrditi u skrаćenom postupku. Podnošenje Jedinstvene cаrinske isprаve (JCI) je obаvezа uvoznikа ili ovlаšćenog licа.

Zаkonom o spoljnotrgovinskom poslovаnju predviđeno je dа preduzeće ili drugo prаvno lice, registrovаno zа poslove međunаrodne špedicije, može da orgаnizuje otpremаnje i dopremаnje robe u međunаrodnom sаobrаćаju u svoje ime, а po nаlogu i zа rаčun komitentа, kаo i da zаstupа i obаvljа poslove u vezi sа cаrinjenjem robe. Cаrinski obveznik ili ovlаšćeni špediter je odgovorаn zа ispravnost preduzetih rаdnji u cаrinskom postupku, kаo i zа tаčnost podаtаkа koji su uneti u JCI i druge isprаve.

Zbog znаčаjа poslovа koje obаvljа cаrinski obveznik ili špediter, propisimа je utvrdjenа obаvezа dа podnosilаc JCI, najvažnijeg dokumenta za obračun carine, koji se popunjava na strogo propisan način, morа biti upisаn u Registаr podnosilаcа deklаrаcije u Uprаvi cаrinа.

Zbog svega navedenog, poznavanje procedura vezanih za redovan postupak carinjenja je veoma važno za sve učesnike u spoljnotrgovinskom prometu kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obavezama u pravilnom sprovođenju ovog postupka od trenutka podnošenja carinskih deklaracija, pa do okončanja postupka, odnosno stavljanja robe u slobodan promet.

Ciljna grupa:

Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa načinom sprovođenja redovnog postupka carinjenja, kao i o pravima i obavezama učesnika u postupku pri sprovođenju tog postupaka.

Teme:

·         Radnje pre podnošenja deklaracije

·         Podnošenje pisanih deklaracija

·         Prihvatanje deklaracije

·         Provera deklaracije

·         Rezultati provere

Po završetku polaznik je osposobljen da:

U potpunosti upoznat sa novim zakonskim propisima vezanim za sprovođenje redovnog postupka carinjenja, kao i svojim pravima i obavezama u sprovođenju tog postupka.

Predavač:

Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 25. novembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 28. novembar 2011.

Zakon o parničnom postupku uređuje pravila postupka za pružanje sudske pravne zaštite po kojima se postupa i odlučuje u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa, osim sporova za koje je posebnim zakonom propisana druga vrsta postupka.

Zakon o parničnom postupku sistemski predstavlja jedan od najvažnijih legislativnih akata jedne zemlje, a principi i načela koje sadrži bitno određuju stepen ostvarivanja zaštite u postupku pred sudovima opšte i specijalizovane nadležnosti.

Reformisanje parnične procedure radi usklađivanja sa evropskim standardima i implementacija  preporuka SE, sistemski omogućava i horizontalno usklađivanje propisa na nacionalnom nivou, obzirom na brojne nove zakone koje je Narodna Skupština donela u sprovođenju Nacionalne strategije reforme pravosuđa, čiji je krajnji cilj ostvarenje prava stranaka na zakonitu, pravičnu i jednaku zaštitu.

Učesnici seminara upoznaće se sa konceptom novog Zakona o parničnom postupku koji stupa na snagu 01.02.2012. godine. Takodje nakon seminara učesnici će biti u mogućnosti da samostalno sačine podneske u formalnom smislu, i da preduzimaju potrebne radnje u parničnom postupku.

Ciljna grupa:

Pravne službe privrednih društava i institucija, advokati.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa novinama u Zakonu; da se informišu ko može zastupati pravna lica u parničnom postupku, o dužnostima stranaka u postupku; koja dokazna sredstva i kako koristiti, posebno u privrednim sporovima.

Teme:

·         Implementacija preporuka SE u drugostepenu i trećestepenu sudsku zaštitu

·         Ograničenje načela beneficium novorum  u prvostepenom postupku, posebnim postupcima i u  instancionom postupku

·         Bitne povrede odredaba parničnog postupka i restrikcija načela postupanja suda ex offo u instancionom postupku

·         Pravni lekovi (redovni, vanredni, novi)

·         Reformisanje parnične procedure

·         Osnova načela

·         Ograničenje načela parnične procedure

·         Novi procesni instituti

·         Vremenski okvir za preduzimanje radnji

·         Prelazne i završne odredbe

·         Vrste privrednih sporova

·         Posebna mesna nadležnost u privrednom sporu

·         Sastav suda

·         Posledice parničnih radnji koje preduzima zastupnik

·         Dokazna sredstva

·         Rokovi

·         Dozvoljenost revizije

·         spor male vrednosti

·         privremen mere

·         postupak u drugom stepenu

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Razume koncept novog Zakona o parničnom postupku

·         Sačini podnesak (tužbu, odgovor na tužbu, redovni pravni lek) u formalnom smislu

·         Preduzima potrebne radnje u parničnom postupku

Predavači:

Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Vida Petrović Škero, Sudija Vrhovnog kasacionog suda

Mladen Nikolić, sudija u IV opštinskom sudu

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace , Topličin venac 23, Beograd , 28. novembar 2011. od 15.30 – 19.30 časova

Cena

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje, topli i hladni bife.

Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485  ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

VRSTE POREZA, PORESKE STOPE I NAČIN OPOREZIVANJA – 29. novembar 2011.

Problemi sa poreskim organom mogu da se jave ukoliko obveznici propuste neku od radnji u obračunu poreza koja je propisana zakonom. U tom slučaju, zbog nepravilnog obračuna poreza, obvezniku se nalaže uplata poreza sa kamatom, a protiv obveznika  se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje nemale novčane kazne. Kako bi se ovakve i slične neprijatnosti izbegle, neophodno je da se obveznici upoznaju sa vrstama poreza i poreskih stopa, kao i sa načinom obračuna tih poreza i vrstama poreskih prijava koje se podnose poreskom organu.

Ciljna grupa:

·         Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima

·         Lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom

·         Samostalni preduzetnici i fizička lica koji samostalno vode svoje poslovne knjige

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa vrstama, postupkom i načinom obračuna poreza koji se primenjuju u poreskom sistemu Srbije, kao i sa poreskim prijavama koje se dostavljaju poreskom organu prilikom obračuna i plaćanja poreza. Takođe, polaznici će se upoznati i sa postupkom ostvarivanja svojih prava u poreskom postupku koji se vodi pred poreskim organom, kao i sa svojim obavezama u poreskom postupku, jer će trpeti sankcije poreskog organa ukoliko ih ne poštuje.

Teme:

·         Vrste javnih prihoda u Srbiji

·         Direktni i indirektni porezi

·         Vrste poreza u Srbiji i njihove poreske stope (PDV, akcize, porezi na dohodak građana, porez na dobit pravnih lica, porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon, porez na prenos apsolutnih prava, porez na upotrebu, držanje i nošenje određenih dobara, drugi porez u skladu sa posebnim zakonom)

·         Način obračuna poreza i popunjavanja poreskih prijava za navedene poreze

·         Rokovi plaćanja poreza i uplatni računi na koje se porez plaća

·         Načini utvrđivanja poreza (po odbitku, po rešenju poreskog organa i metodom samooporezivanja)

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku obračuna i plaćanja poreza i podnošenja poreskih prijava. Na osnovu stečenog znanja polaznici će na najlakši mogući način ostvarivati svoja prava u poreskom postupku pred poreskim organom, kao i izvršavati svoje obaveze prema poreskom organu.  

Predavač:

Mr Momo Kijanović, magistar pravno-ekonomskih nauka sa dugogodišnjim radnim iskustvom u Poreskoj upravi. Radio kao pomoćnik direktora u centrali Poreske uprave u Beogradu u Sektoru za naplatu, kao načelnik odeljenja za fiskalnu analizu u Sedištu republičke uprave javnih prihoda u Beogradu, i kao samostalni izvršilac u Sektoru za obrazovanje i komunikaciju u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Trenutno radi kao projekt menadžer – poreski konsultant.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd , 29. novembar 2011. od 9.30 do 17.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajedničku večeru učesnika.

Cena po učesniku: 11.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

·         10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

·         10% popusta svim kompanijama koje su učestvovale na seminarima i teninzima MNG Centra u 2009. godini

·         5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

 

HIPOTEKA I ZALOGA KAO INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA I SUDSKA PRAKSA – 30. novembar 2011.

U oblasti založnog prava na pokretnim stvarima i pravima kao sredstvu obezbeđenja naplate potraživanja, primećeni su brojni propusti prilikom registracije ugovora o zalozi i njihove realizacije u postupku namirenja. Zbog navedenih činjenica veoma je važno da ugovorne strane budu upoznate sa najčešćim propustima prilikom ugovaranja, i da na taj način izbegnu probleme prilikom registracije ugovora i njihove realizacije. U Zakon o obezbeđenju i izvršenju uneta su nova rešenja koja imaju uticaj na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Takođe, novi Zakon o hipoteci, kao načinu i sredstvu obezbeđenja potraživanja, uveo je mnoge novine u ovu oblast, ali je prouzrokovao i brojne dileme i nepoznanice u praksi. Ove dileme moguće je razrešiti poređenjem zastarelih i novih oblika zasnivanja i realizacije hipoteke.

Na ovom seminaru učesnici će se upoznati sa prednostima zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na nova rešenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i sa izmenama u Zakonu o hipoteci, kroz uporednu analizu starih i novih zakonskih rešenja, radi uklanjanja svih nepoznanica i nedoumica.

Kroz praktično-teorijski rad, na seminaru će se sagledati svi rizici koji osporavaju, umanjuju ili u potpunosti nuliraju efekat hipoteke. U tom smislu, sagledaće se postojeća sudska praksa, situacije u slučaju stečaja, podložnost kriminalnim aktima i radnjama, preventivni efekat hipoteke i realnost njene realizacije.

Ciljna grupa:

Privredna društva, banke, pravnici itd.

Cilj seminara:

Da se izvrši teorijsko praktična obuka polaznika koja će omugućiti kvalitetnije obezbeđenje potraživanja hipotekom, i time stvoriti realne uslove za njenu realizaciju. Seminar upućuje učesnike u prednosti zaloge kao načina obezbeđenja novčanih potraživanja, sa posebnim osvrtom na nova rešenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju koja su od uticaja na postupak registracije, praksu Registra i zauzete pravne stavove.

Teme:

·         Hipoteka (u teoriji i praksi): istorijat i pojam, pozitivni propisi, zasnivanje, realizacija, zakonska regulativa

·         Novine Zakona o izvršnom postupku od uticaja na postupak registracije

·         Ukazivanje na najčešće razloge odbacivanja zahteva za registraciju u oblasti založnog prava

·         Pravni stavovi

·         Sudska praksa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

·         Da poseduje osnovna teorijska znanja o hipoteci

·         Da se upozna sa pozitivno pravnim propisima i delom uporedno pravnim stanjem

·         Da nauči obezbeđenje potraživanja putem hipoteke

·         Da vrši realizaciju hipoteke

·         Da prilagođava različite oblike hipoteke konkretnim situacijama obezbeđenja potraživanja

·         Polaznik će steći neophodna znanja koja će mu omogućiti da prevaziđe najčešće propuste prilikom zaključenja ugovora o zalozi i time izbegne probleme prilikom njihove registracije, kao i prilikom njihove realizacije u postupku namirenja

Predavač:

Tanja Vukotić Marinković, rukovodi radom Registra sudskih zabrana. Radila na zakonskim tekstovima: Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, Zakon o finansijskom lizingu, veći broj podzakonskih akata.

Dragan Klepić, advokat. Obavljao poslove inspektora rada, načelnika u inspekcijskim organima i poslove javnog pravobranioca.

Dragan Benović, šef zemjišno-knjižnog odeljenja II Opštinskog suda u Beogradu.

Vlada Kozar, sudija Višeg trgovinskog suda u Beogradu.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursaMNG Centar, Jevrejska 24, Beograd , 30. novembar 2011. od 09.30 – 16.00 časova

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Cena po učesniku: 13.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara

10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini

5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

OTVOREN FORUM PRIVREDNIKA I NAUČNIKA "OPERACIONI MENADŽMENT U FUNKCIJI ODRŽIVOG EKONOMSKOG RASTA I RAZVOJA SRBIJE 2011- 2020" • U Srbiji je potrebno veće učešće operacionog menadžmenta u privredi •

U Srbiji je potrebno veće učešće operacionog menadžmenta na makro privrednom nivou, radi efikasnijeg sprovođenje brojnih strategija privrednog razvoja do 2020. godine, izjavila je danas potpredsednica Privredne komore Srbije Vidosava Džagić.

Na skupu privrednika i naučnika SPIN `11, pod nazivom "Operacioni menadžment u funkciji održivog ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011- 2020", ona je kazala da je u našoj zemlji neophodna promena privredne strukture, povećanje industrijalizacije i izvozno orijentisane privrede, da bi uspešno odgovorili izazovima nove dekade.

Novi model razvoja, sadržan u Strategiji industrijskog razvoja do 2020. bazira se na reformi obrazovanja, tehnološkom razvoju, istraživanju i razvoju informacionih tehnologija, ukazala je Džagić.

Ona je ukazala da operacioni menadžment u Srbiji funkcioniše samo na mikro nivou, kod uspešnih velikih kompanija, ali bi trebalo da bude primenjivan i na nivou cele zemlje, na primeni usvojenih strategija.

Prodekan za naučnoistraživački rad FON-a Siniša Vlajić rekao je da taj fakultet nastoji da prati trendove i da pomiri teorijska sa praktičnom primenom znanja.
Rukovodilac sektora za političko-ekonomsku analitiku Naftne industrije Srbije Anatolij Pomorcev ukazao je da su energetskim kompanijama potrebni novi kadrovi i efikasan menadžment.

On je ukazao da je nesmetani pristup energentima uslov stabilnosti svake države.

Pomorcev je ocenio da se era fosilnih goriva bliži kraju i da dolazi era zelene energetike, bazirana na obnovljivim izvorima i dodao da je planom razvoja do 2020. godine predviđeno da 55 odsto utroška energije Evropske unije dolazi iz obnovljivih izvora energije.

Srbija je jedina država u regionu koja poseduje sve prirodne predispozicije za korišćenje vetra, solarne, geotermalne energije i malih hidrocentrala, kazao je on i dodao da zelena energija može da doprinese celokupnom privrednom razvoju Srbije.

NIS je zainteresovan za ulaganje u obnovljive izvore energije u Srbiji, rekao je Pomorcev i istakao da su za veće ulaganje u tu oblast potrebne podsticajne mere države i odgovarajući kadrovi.

Drugog dana Foruma privrednika i naučnika SPIN 11, koji se održava u organizaciji Centra za operacioni menadžment Fakulteta organizacionih nauka (FON) i PKS-a, naučni radnici i stručnjaci iz različitih preduzeća će imati priliku da predstave rezultate svojih istraživanja i rada na rešavanju konkretnih problema iz prakse operacionih menadžera.

Izvor: Tanjug, 2.11.2011.

POTPISAN UGOVOR O KREDITNOJ LINIJI OD 11 MILIONA EVRA ZA FINANSIRANJE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA U OPŠTINAMA IZMEĐU UNIKREDIT BANKE SRBIJE I NEMAČKE RAZVOJNE BANKE (KFW)

Unikredit banka Srbija i nemačka Razvojna banka (KfW) potpisale su danas ugovor o kreditnoj liniji od 11 miliona evra za finansiranje infrastrukturnih projekata u opštinama.

Ugovor za finansiranje projekata infrastrukture u srpskim opštinama su potpisali predsednik Izvršnog odbora Unkredit banke Klaus Priveršek i direktor kancelarije KfW u Beogradu Jirgen Velhof.

Priveršek je rekao da je Unikredit banka do sada odobrila približno 60 miliona evra za oko 30 opština i gradova u Srbiji za različite infrastrukturne projekte koji treba da poboljšaju kvalitet života stanovništva.

U Srbiji je odobreno između 200 i 250 miliona evra kredita koje su domaće banke dale opštinama i gradovima za različite infrastrutkurne projekte, a najveće sume od tih zajmova dobili su Beograd i Novi Sad.

Velhof je rekao da je KfW banka u protekloj deceniji odobrila oko sto miliona evra u Srbiji za različite projekte, a deo te sume obezbeđen je bespovratno za poboljšanje energetske efikasnosti na opštinskom nivou.

Prvi sekretar nemačke ambasade u Srbiji Kristof Ajhen podsetio je da je vlada njegove zemlje od 2001. godine do sada odobrila oko 1,09 milijardi evra za različite projekte u Srbiji pomoću kredita, a manjim delom i kroz donacije.

Izvor: Tanjug, 2.11.2011.

OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE
OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

Aktuelna mišljenja nadležnih ministarstava:

 • Ministarstvo finansija: PORESKA OSNOVICA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHOD OD KAPITALA ZA PRIMANJE U NENOVČANOM OBLIKU - Zakon o porezu na dohodak građana: član 63
 • Ministarstvo finansija: STOPA PDV KOJA SE PRIMENJUJE NA PROMET SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU KOŽE I RUKU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 23
 • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA OSLOBOĐENJE OSNIVAČA PRIVREDNOG DRUŠTVA OD OBAVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje: član 6

Aktuelna sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 17 - Zakon o veterinarstvu: čl. 156, 161 i 166
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 18 - Zakon o privrednim društvima: član 450
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 1 - Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe: čl. 6, 38 i 40
 • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 2 - Zakon o računovodstvu i reviziji: čl. 27, 30, 31 i 37
 • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 3 - Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima: čl. 8 i 221
 • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 4 - Zakon o sprečavanju pranja novca: član 8
 • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 5 - Zakon o autorskom i srodnim pravima: čl. 187 i 190
 • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 6 - Zakon o zaštiti potrošača: čl. 25, 53, 54 i 77
 • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 7 - Zakon o bankama: čl. 70, 75 i 76
 • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 8 - Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe: čl. 38 i 39

Primer:

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 28.10.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Lamidus" d.o.o.

20188413

36. St. broj 617/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2238

 

I - Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Mila Đorđević, je rešenjem br. 36-St. 617/2011 od 7. oktobra 2011. godine, otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Lamidus" d.o.o. Beograd, Aleksandra Popovića 2, čiji je matični broj 20188413, PIB broj 104558355, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika imenuje se Marić Branko, Beograd, Njegoševa 56/I.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište zakazano za 11. novembar 2011. godine, sa početkom u 13,00 časova, održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, sudnica broj 221, drugi sprat, na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika i za kada se saziva sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za 24. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 221, drugi sprat.
VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda dana 13. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"DHV Investments" d.o.o.

20090421

5. St. broj 1582/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Jasmina Stanojević, u postupku utvrđenja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom "DHV Investments" d.o.o. iz Beograda, Kneza Miloša 67, pokrenutom po predlogu poverioca Privredna banka a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 70, 18. oktobra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "DHV Investments" d.o.o. iz Beograda, Kneza Miloša 67, matični broj 20090421, PIB 104093522.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbi člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III - Za stečajnog upravnika imenuje se Marković Vasilije iz Beograda, Vojvode Brane 26/21, kancelarija Svetog Nikole 27d.
IV - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika, određuje se za 14. decembar 2011. godine u 11,40 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 208, drugi sprat.
V - Ispitno ročište određuje se za 4. april 2012. godine u 11,40 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 208, drugi sprat.
VI - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenim glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika pozivaju se da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII - Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 20. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Društveno preduzeće za naučnoistraživačku i izdavačku delatnost u društvenim naukama "Centar za međunarodne studije"

07055668

17 St. broj 4891/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17 St. broj 4891/2010 od 29. aprila 2011. godine, zaključio stečaj nad stečajnim dužnikom Društvenim preduzećem za naučnoistraživačku i izdavačku delatnost u društvenim naukama "Centar za međunarodne studije" iz Beograda, Jove Ilića 165, sa matičnim brojem 07055668 i PIB-om 10228775.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Urošević Kompany"

17581279

46. St. broj 1600/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1784

 

Privredni sud u Beogradu, ispravlja rešenje ovog suda 46 St. broj 1600/2011 od 16. juna 2011. godine, kojim je usvojen predlog predlagača - poverioca "Raiffeisen banka" a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64a, za pokretanje postupka stečaja nad "Urošević Kompany" Lazarevac, Čibutkovica b.b. matični broj 17581279, PIB 103465975, a koje je objavljeno u dnevnom listu "Danas" dana 17. juna 2011. godine i u "Službenom glasniku RS", dana 17. juna 2011. godine, i to u stavu VI izreke rešenja tako što stav VI sada glasi: "Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 2. februar 2012. godine u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 230, sprat 2.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Vujošević graditelj" DOO

20083476

1. St. broj 2790/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2201

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 1. St. broj 2790/2011 od 30. septembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad "Vujošević graditelj" DOO Beograd - Ritopek, Smederevski put 1c, matični broj 20083476, PIB 104053898, a na predlog "Eurobank EFG" AD Beograd od 24. avgusta 2011. godine.
II. Imenovan je za stečajnog upravnika Branko Vučković iz Beograda, Višnjička 146.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 21. decembar 2011. godine, u 12,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 220.
VI. Ispitno ročište određuje se za 29. februar 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 220.
VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 30. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Mis Demetra Co"

06680640

11-St-2596/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2184

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 11. St. broj 2596/11 od 10. oktobra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Mis Demetra Co", iz Beograda, Obrenovac, Ušće, Savska 21, matični broj 06680640, PIB 101847479.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Jasmina Ostojić iz Beograda, Ljube Didića 40.
IV. Pozivaju se svi poverioci da prijave svoje obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 23. januar 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 235, II sprat.
VII. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 21. novembar 2011. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 235, II sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli suda sa datumom 10. oktobar 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visoko tiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Cartos Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge DOO

20075560

17 St. broj 1464/11

 

 

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 1464/2011 od 10. oktobra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad dužnikom Cartos Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge DOO Beograd, Zarija Vujoševića 86, čiji je matični broj 20075560 i PIB 103756518 po predlogu poverioca Volvo Truck Corporation.
II - Imenovan je za stečajnog upravnika Mihajlo Koruga iz Beograda.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Neblagovremene podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV - Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 23. novembar 2011. godine u 10 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI - Ispitno ročište određuje se za 24. februar 2012. godine u 10,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 10. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Privredno društvo "Alto Inter Technique" d.o.o.

 

22. St. broj 2352/11

 

 

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 22. St. broj 2352/11 od 10. oktobra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad Privrednim društvom "Alto Inter Technique" d.o.o. Beograd, Gračanička 11, po predlogu predlagača "Intesa Leasing" d.o.o., Beograd, Cara Uroša 54.
II - Imenovan je za stečajnog upravnika Žarko Vujačić iz Beograda, "Euro mont" Brankova 28, sprat 4.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobebzeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom masi. Neblagovremene podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 30. novembar 2011. godine u 9,15 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 207/II.
VI Ispitno ročište određuje se za 23. decembar 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 207/II.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Preduzeće za projektovanje i izgradnju "Akt inženjering" d.o.o.

 

12. St. broj 2541/10

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2, u postupku stečaja nad dužnikom: Preduzećem za projektovanje i izgradnju "Akt inženjering" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Fabrisova 8, zakazao je održavanje prvog dopunskog ispitnog ročišta za 16. decembar 2011. godine u 11,00 časova, u sudnici broj 133/I.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Društvo za trgovinu, turizam i usluge Novi Glecher DOO

20419610

16-St-2791/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2181

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 1. St. broj 2791/2011 od 12. oktobra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad Društvom za trgovinu, turizam i usluge Novi Glecher DOO Beograd, Dr Ivana Ribara 116/2, matični broj 20419610, PIB 105630091.
I. Usvaja se predlog poverioca Intesa Leasing iz Beograda, Cara Uroša 54, pa se otvara postupak stečaja nad Društvom za trgovinu, turizam i usluge Novi Glecher DOO Beograd, Dr Ivana Ribara 116/2, matični broj 20419610, PIB 105630091.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Jakovljević Sanja iz Beograda, Jovana Popovića 19.
IV. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika, te održati skupština poverilaca, određuje se za 23. novembar 2011. godine u 11,15 časova, sudnica 203/II u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI. Ispitno ročište određuje se za 5. decembar 2011. godine u 12,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 203/II.
VII. Pozivaju se svi poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
IX. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune obavezu prema stečajnoj masi.
X. Ovaj oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli suda sa datumom 12. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Transportno preduzeće "Eurotransport LTD" d.o.o.

17307789

32. St. broj 1659/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1830

 

Privredni sud u Beogradu, Rešenjem 32. St. broj 1659/2011 od 30. septembra 2011. godine, zaključio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Transportno preduzeće "Eurotransport LTD" d.o.o., u stečaju iz Obrenovca - Veliko polje, Veliko polje 44, matični broj 17307789, PIB 10211781.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Bimis Company", d.o.o.

17408585

22. St. broj 2489/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=891

 

Privredni sud u Beogradu, Masarikova broj 2 rešenjem 22. St. broj 2489/2010 od 19. septembra 2011. godine zaključio je postupak stečaja nad dužnikom "Bimis Company", d.o.o. iz Beograda, Podravska broj 14, mat. broj 17408585, PIB 102010200.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 24. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

Autocentar promet a.d.

07633653

10. St. broj 4572/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1779

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10-St-4572/10 od 17. oktobra 2011. godine obustavlja stečajni postupak nad Autocentar promet a.d. iz Beograda, Kneza Miloša 80/7 matični broj 07633653, PIB 101502020 iz razloga postojanja jednog poverioca stečajnog dužnika.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da iz Registra privrednih subjekata briše iz naziva dužnika oznaku "u stečaju", uz upis ponovnog nastanka privrednog subjekta.
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Danko Mimić iz Zemuna, Gornjegradska 9.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 18. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Auto Marko doo

06308503

42. St. broj 449/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1787

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem Posl. broj 42. St. broj 449/2011 od 8. juna 2011. godine pokrenuo je postupak stečaja nad Auto Marko doo iz Beograda, Dalmatinska 11, matični broj 06308503, PIB 100061068, po predlogu stečajnog poverilaca Raffesen banke a.d. iz Beograda, i Eurobank EFG a.d. iz Beograda.
II. Prvo poverilačko ročište za ispitivanje potraživanja i razmatranje finansijskog izveštaja, odlaže se i određuje se za 15. novembar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 227.
III. Ispitno ročište se odlaže i sledeće se zakazuje za 15. novembar 2011. godine u 12,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 227.
IV. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 19. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Preduzeće za puteve "Kragujevac" a.d.

07165897

16. St. broj 3306/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/KRAGUJEVAC+DP+za+puteve+-+SRBIJA+PUT+BEOGRAD.shtml/seo=/companyid=1459

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 16 St. 3306/11 od 16. septembra 2011. godine pokrenuo je prethodni stečajni postupak radi ispitivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije nad Preduzeća za puteve "Kragujevac" a.d. iz Kragujevca, Tanaska Rajića 16, matični broj 07165897, PIB 101317830 i odredio je mere obezbeđenja radi sprečavanja promene imovinskog položaja stečajnog dužnika i to:
1. imenuje se privremeni stečajni upravnik,
2. zabranjuje se raspolaganje imovinom stečajnog dužnika,
3. zabranjuje se sprovođenje izvršenja na obezbeđenoj i neobezbeđenoj imovini stečajnog dužnika, uključujući i zabranu koja se odnosi na ostvarivanje prava razlučnih poverilaca,
a odbacio je predlog kojim je predlagač tražio da sud odredi meru obezbeđenja kojom će naložiti NBS Odeljenju prinudne naplate da deblokira račun stečajnog dužnika.
II. Za privremenog stečajnog upravnika imenovan je Dragan Perković iz Beograda, Vladimira Popovića broj 28/1 i istom je naloženo da proveri tačnost podataka iz Unapred pripremljenog plana reorganizacije, sa zadatkom da pored tačnosti podataka proveri u tekstu plana reorganizacije i da li je pravilno izvršena procena vrednosti svih pokretnih i nepokretnih stvari navedenih u izveštaju, procena vrednosti potraživanja poverilaca i potraživanja koje stečajni dužnik ima prema trećim licima.
III. Privredni sud u Beogradu je ročište radi odlučivanja o predlogu i glasanju o Unapred pripremljenom planu reorganizacije zakazano za 26. oktobar 2011. godine u 12,00 časova, odložio za 14. novembar 2011. godine, u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 100, prvi sprat.
IV. Obaveštavaju se poverioci da da uvid u predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije mogu izvršiti u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, u stečajnoj pisarnici broj 22 u prizemlju, u periodu od 9,00 do 13,00 časova.
V. Oglas o odlaganju ročišta za odlučivanje o predlogu i glasanje o Unapred pripremljenom planu reorganizacije objavljen je na oglasnoj tabli suda dana 26. oktobra 2011. godine i biće objavljen u tri visoko tiražna dnevna lista "Večernje novosti", "Politika" i "Danas".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "Marcipan" d.o.o.

07602910

St. broj 719/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MARCIPAN.shtml/seo=/companyid=345

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "Marcipan" d.o.o. Osečina, Pere Jovanovića-Komirićanca 27, doneo je 13.10. 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "Marcipan" d.o.o. Osečina, Pere Jovanovića-Komirićanca 27., matični broj 07602910, PIB 101597833, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Beograd.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srbije" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka, ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 9. 2. 2012. godine sa početkom u 13 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica br. 6.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati 22. 11. 2011. godine sa početkom u 13 časova, u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica br. 6., i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli suda dana 13.10.2011. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"JK GRADANJA"

 

St. broj 523/11

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "JK GRADANJA" u stečaju iz Valjeva, 20. oktobra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad "JK GRADNJA" iz Valjeva, održaće se 2. novembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48a, I sprat, sudnica broj 17.
Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

"EKO KOKO" d.o.o.

 

St. broj 34/11

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "EKO KOKO" d.o.o. u stečaju iz Valjeva, dana 20. oktobra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad "EKO KOKO" d.o.o. iz Valjeva, održaće se 8. novembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48a, I sprat, sudnica broj 17.
Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"Zorex Pharma" d.o.o.

20219963

St. broj 695/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Zorex Pharma" d.o.o. Šabac, Beogradski put 9, 14. oktobra 2011. godine, objavljuje oglas.
I. Pokreće se prethodni postupak za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja nad dužnikom "Zorex Pharma" d.o.o. Šabac, Beogradski put 9, matični broj 20219963, PIB 104710137, u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.
II. Ročište za odlučivanje o predlogu i glasanju po planu zakazuje se za 24. novembar 2011. godine sa početkom u 12 časova, u sudnici broj 6 Privrednog suda u Valjevu.
III. Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.
IV. Poverioci mogu izvršiti uvid u Unapred pripremljeni plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Valjevu svakog radnog dana od 8 do 15 časova, sve do dana održavanja ročišta.
V. Pozivaju se zainteresovana lica da sve primedbe na predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije kojima osporavaju sadržinu unapred pripremljenog plana reorganizacije, a na ročištu osnov ili visinu Planom obuhvaćenih potraživanja, dostave stečajnom dužniku i nadležnom sudu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Predlagač Plana je u obavezi da odgovor na primedbe dostavi nadležnom sudu u roku od osam dana od dana prijema primedbe u sudu.
VI. Glasanje o Planu reorganizacije se vrši u okviru klasa poverilaca.
VII. Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja. Stečajni sudija po zahtevu zainteresovanog lica može izvršiti procenu visine potraživanja za potrebe glasanja. Kada se glasanje obavlja pismenim putem, bez prisustva na ročištu, pravna lica moraju da podnesu sudu glasački listić potpisan od strane statutarnog zastupnika i overen pečatom pravnog lica, a fizička lica i subjekti koji nemaju svojstvu pravnog lica dostavljaju potpisan glasački listić punim imenom i prezimenom i matičnim brojem građana, overen u sudu. Ukoliko ima inostranih poverilaca glasački listić mora da sadrži registarski broj pravnog lica, odnosno broj pasoša fizičkog lica. Glasački listići podnose se najkasnije pre početka ročišta.
VIII. Plan reorganizacije se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako su za Plan reorganizacije glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi. Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisani način prihvate sve klase
IX. Određuje se privremena mera zabrane izvršenja na obezbeđenoj i neobezbeđenoj imovini stečajnog dužnika "Zorex Pharma" d.o.o., Šabac, Beogradski put 9.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

OD "MARKOVIĆ LJUBODRAG I JELENA"

 

1 St. broj 168/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru, doneo je rešenje o zaključenju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom OD "MARKOVIĆ LJUBODRAG I JELENA" BOR, jer je imovina dužnika neznatne vrednosti.
Protiv istog rešenja može se izjaviti žalba PAS-u Beograd, a preko ovog suda u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Službenom glasniku RS".
Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru, 13. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet elemenata od plastike "Alfa plast"

17122657

2. St. 552/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2178

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 2. St. 552/2011 od 13. oktobra 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet elemenata od plastike "Alfa plast" Kragujevac, Milivoja Bankovića bb, matični broj 17122657, PIB 101573306. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi stava 3. Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika imenuje se Slobodan Kocić iz Kutlova, broj licence 155-0407. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 16. februar 2012. godine u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 537/V.
Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 14. novembar 2011. godine u 10,45 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 537/V
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 13. oktobra 2011. godine.
Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

Zemljoradnička zadruga "1. Maj"

 

1. St. broj 514/2011

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga "1. Maj" Gruža, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 1. St. 514/2011 održati 15. novembra 2011. godine u 11,30 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 533. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

Akcionarsko društvo "Kolektiv"

07113293

2. St. broj 55/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=351

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/KOLEKTIV.shtml/seo=/companyid=7325

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da će se dana 14. novembra 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova u sudnici 537/5, održati dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo "Kolektiv" Aranđelovac, Knjaza Miloša 74, matični broj 07113293, PIB 100899818.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Privredno društvo za proizvodnju i promet "PRESSING Ž" DOO

06383149

1. St. broj 485/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2188

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. broj 495/2011 od 14. oktobra 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i promet "PRESSING Ž" DOO Paraćin, Tome Živanovića bb, matični broj 06383149, PIB 100939627. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Vasiljević Jelena iz Kragujevca, Avalska 15b, broj licence 155-0338. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 25. januar 2012. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 5. decembar 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 14. oktobar 2011. god. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Fero Stil" DOO

17280678

6. St. broj 444/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2234

 

I. Privredni sud u Kraljevu, rešenjem Posl. Br. VI St. broj 444/2011 od 17. oktobra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Fero Stil" DOO Vrnjačka Banja, Cara Lazara 8, MB 17280678, PIB 100919753.
II. Za stečajnog sudiju imenuje se Sonja Đorđević sudija ovog suda.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Hranislav Obradović iz Kruševca, kontakt telefon 063/627-136.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u 2 primerka.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 30. novembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica br. 1.
VII. Ispitno ročište se zakazuje za 25. januar 2012. godine sa početkom u 12,30 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica br. 1.
VIII. Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda dana 17. oktobra 2011. godine.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.
Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Lipa sil" doo u stečaju Pojate, rešenjem St. broj 66/10 od 17. oktobra 2010. godine, odredio je dopunsko ispitno ročište koje će se održati dana 24. novembra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici br. 1 ovog suda u ul. Cara Dušana 41.
Poverioci se na ročište pozivaju preko Oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

"Vitojevac M" Akcionarsko društvo Fabrika gumeno-tehničkog proizvoda

07176244

4. St. broj 738/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2242

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/VITOJEVAC.shtml/seo=/companyid=545

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem broj St. 738/10 od 13. oktobra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "Vitojevac M" Akcionarsko društvo Fabrika gumeno-tehničkog proizvoda, ul. Kneza Miloša b.b., Vrnjačka banja, MB 07176244, PIB 100920805.
Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj, telefon 011/3025-799 Beograd, Terazije broj 23.
Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Poverilačko ročište i skupština poverioca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 24. novembra 2011. godine u 9,40 časova, u Privrednom sudu u Kraljevu, u sudnici broj 3.
Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 15. decembar 2011. godine u 9,40 časova u Privrednom sudu u Kraljevu sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren dana 13. oktobra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 13. oktobra 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS", Beograd, i Dnevnom listu "Danas".
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema istog i od dana objavljivanja oglasa na Oglasnoj tabli suda, i u "Službenom glasniku RS", i Dnevnom listu "Danas", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

"Selekt" OD

 

6. St. broj 88/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1239

 

Privredni sud u Kraljevu obaveštava poverioce da je u postupku stečaja nad dužnikom "Selekt" OD u stečaju iz Kraljeva, Dositejeva 9/2, zakazano održavanje ročišta za razmatranje plana reorganizacije stečajnog dužnika "Selekt" OD u stečaju iz Kraljeva podnetog dana 15. jula 2011. godine od strane većinskog vlasnika Nešković Dragana iz Kraljeva sa više od 30% kapitala i glasanje od strane poverilaca po navedenom planu zakazano je za dan 29. novembar 2011. godine u 11,00 časova, u ovom Sudu u sudnici broj 1 u Kraljevu, Ulica cara Dušana broj 41.
Uvid u plan reorganizacije može se izvršiti svakog radnog dana do dana održavanja ročišta za razmatranje plana reorganizacije (29. novembar 2011. godine), od 8,00 do 14,00 časova u pisarnici ovog suda, kao i na sajtu Agencije za privredne registre.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja. U slučaju kada je potraživanje osporeno stečajni sudija može izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Ako se glasanje obavlja putem pisma - u odsustvu sa zakazanog ročišta, pravna lica moraju da podnesu Sudu glasačke listiće koji su potpisani od strane statutarnog zastupnika i overeni pečatom pravnog lica, a fizička lica i subjekti koji nemaju svojstvo pravnog lica moraju da podnesu glasačke listiće koje overava nadležni Sud odnosno ovlašćeni organ ili lice, a najkasnije pre početka zakazanog ročišta. Pre početka glasanja na ročištu Sud će obavestiti sve prisutne o rezultatima glasanja putem glasačkih listića. Prema podnetom planu reorganizacije poverioci će glasati u okviru klasa poverilaca i plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga prihvate sve klase, s tim što se plan smatra usvojenim u okviru jedne klase poverilaca ako su za plan reorganizacije glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u odnosu na ukupna potraživanja poverilaca u toj klasi.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

DOO "Auto impex"

07608152

3. St. broj 374/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2168

 

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača "Komercijalna banka" a.d., Beograd, Filijala Niš, čiji je punomoćnik advokat Lakićević Biserka iz Soko Banje, Dositejeva bb, nad DOO "Auto impex" Niš, Žikice Jovanovića Španca 4, 13. oktobra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad DOO "Auto impex" Niš, Žikice Jovanovića Španca 4, matični broj 07608152, PIB 100666010.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Kostić Ljubomir iz Niša.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 1. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 25. januar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 13. oktobra 2011. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Preduzeće za promet, marketing i posredovanje "Atomis" DOO

07484046

1. St. broj 634/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2185

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, odlučujući o predlogu predlagača Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom Preduzeće za promet, marketing i posredovanje "Atomis" DOO Goraždevac bb, 14. oktobra 2011. godine doneo je
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad Preduzeće za promet, marketing i posredovanje "Atomis" DOO Goraždevac, Goraždevac bb, matični broj 07484046, PIB 100390653.
2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
3. Za stečajnog upravnika imenuje se Dragan Jović iz Niša.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
6. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 23. novembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 2.
7. Ispitno ročište zakazuje se za 1. mart 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
8. Stečajni postupak je otvoren 14. oktobra 2011. godine i istog dana rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda.
9. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

DP "Autoremont"

 

1. St. broj 55/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=44

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTOREMONT.shtml/seo=/companyid=4345

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Autoremont" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Dragana Jovića, 13. oktobra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati 10. novembra 2011. godine u 9,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

"Tipopromet" DOO

 

1. St. broj 288/2010

 

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom "Tipopromet" DOO Sremski Karlovci, u stečaju, Dimitrija Sabova 35, po zahtevu poverioca "Banca Intesa" AD Beograd, Milentija Popovića 7b, 12. oktobra 2011. godine donosi
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika prema predlogu stečajnog upravnika od 27. septembra 2011. godine.
Konačna nagrada stečajnog upravnika utvrđuje se u iznosu od 197.000,00 dinara, a naknada troškova stečajnog upravnika utvrđuje se u konačnom iznosu od 65.667,00 dinara.
Isplata nagrade i naknade troškova stečajnog upravnika do visine raspoloživih sredstava izvršiće se stečajnom upravniku nakon što budu isplaćeni preostali troškovi, vezani za zaključenje stečaja.
Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Tipopromet" DOO Sremski Karlovci u stečaju - se zaključuje.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

"Auto Milano 07"

20330406

2. St. broj 116/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2166

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom "Auto Milano 07" iz Novog Sada, Veljka Petrovića 3, MB 20330406 PIB 105181593 po obaveštenju NBS od 11. januara 2011. godine i predlogu poverioca OTP banka Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80, od 5. maja 2011. godine, dana 11. oktobra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca OTP Banka Novi Sad, za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Auto Milano 07" iz Novog Sada, Veljka Petrovića 3, MB 20330406 PIB 105181593, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Radovan Ivetić iz Novi Sad, Sime Milutinovića 34.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 7. novembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 29. novembar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 11. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Đaković Company

20063220

2. St. broj 1178/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2165

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Đaković Company iz Bača, Maršala Tita b.b., MB 20063220, PIB 103968946 po predlogu predlagača Fond za razvoj Republike Srbije Niš, Bulevar Nemanjića, 11. oktobra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca Fond za razvoj Republike Srbije Niš, za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Đaković Company iz Bača, Maršala Tita b.b., MB 20063220, PIB 103968946, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Nikola Šumar iz Futoga, Svetozara Markovića 11.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 9. novembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 23. novembar 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 11. oktobar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Fidelinka - Konditorski program DOO

20029374

2. St. broj 648/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2152

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje nad dužnikom Fidelinka - Konditorski program DOO Futog, Železnička 17, MB 20029374, PIB 103817662 po obaveštenju NBS Kragujevac od 16. februara 2011. godine i po predlogu stečajnog poverioca Hypo Alpe Adria Bank iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 6, od 23. maja 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Fidelinka - Konditorski program DOO Futog, Železnička 17, MB 20029374, PIB 103817662, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Zvezdana Šparavalo, Novi Sad, Dubrovačka 21.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 27. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 17. novembar 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 29. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

PIK Bečej-Pivara a.d.

 

1. St. broj 31/10

 

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, u veću sastavljenom od sudija Vladislava Kurteka, kao predsednika veća, te sudija Katice Glavašević i Kadrije Habilja kao članova veća, u postupku stečaja nad dužnikom PIK Bečej-Pivara a.d. u stečaju iz Bečeja, Karla Marksa 2, dana 12. oktobra 2011. godine, donosi
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika prema predlogu stečajnog upravnika od 27. septembra 2011. godine.
Konačna nagrada stečajnog upravnika utvrđuje se u iznosu od 9.606.084,93 dinara, a naknada troškova stečajnog upravnika utvrđuje se u iznosu od 900.000,00 dinara.
Isplata nagrade i naknade troškova stečajnog upravnika do visine raspoloživih sredstava izvršiće se stečajnom upravniku nakon što budu isplaćeni preostali troškovi, vezani za zaključenje stečaja.
Određuje se prenos vlasništva na neunovčenoj imovini od ukupno 2.468 akcija pravnog lica AD Novosadski sajam Novi Sad (ISIN broj RSNSSJE66596 CFI kod ESVUFR, simbol NSSJ) u korist razlučnih poverilaca, i to:
- Jovanov Svetozara iz Novog Bečeja, Njegoševa 19, JMBG 0508952850117 - 62 akcije,
- Škorić Đure iz Bečeja, Sonje Marinković 18, JMBG 3101951830013 - 202 akcije,
- Palinkaš Đerđa iz Bečeja, 4. jula 54, JMBG 1506959830023 - 296 akcija,
- Popov Vera iz Bečeja, Milana Toplice 11, JMBG 2307952835012 - 197 akcija,
- Ivošević Dejana iz Bečeja, Zdravka Gložanskog 7, JMBG 130695830028 - 214 akcija,
- Halapi Tibora iz Bečeja, Neznanog junaka 54, JMBG 0703968830016 - 218 akcija,
- Kajčić Ljubice iz Mileševa, Ive Lole Ribara 58, JMBG 2803961835014 - 202 akcije,
- Pataki Lasla iz Bečeja, Milana Gavrića 2, JMBG 1903961830013 - 306 akcija,
- Mišković Rilke iz Bečeja, Rade Stanišića 23, JMBG 2805961835017 - 252 akcije,
- Knežević Milje iz Bečeja, Bočidara Mirića 47, JMBG 1210949835020 - 69 akcija,
- Perić Branislava iz Bečeja, M. Živkov Popov 11, JMBG 1108949830054 - 249 akcija,
- Kapor Ištvana iz Bečeja, Rečo Janoša 2/a, JMBG 0704954830028 - 201 akcija.
Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom PIK Bečej - Pivara a.d. u stečaju iz Bečeja - se zaključuje.
Ovlašćuje se stečajni upravnik Radmila Bukarica, da zastupa stečajnu masu PIK Bečej - Pivara a.d. u stečaju iz Bečeja, u postupcima koji se vode pred Privrednim sudom u Novom Sadu, pod br. P-4288/2010, br. P-2671/2010, br. P-4653/2010 i br. Iv-10770/2010.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

DPP "Jedinstvo"

08004641

2. St. broj 183/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2225

 

Privredni sud u Somboru je rešenjem St. broj 183/2011 od 17. oktobra 2011. godine otvorio postupak stečaja nad dužnikom DPP "Jedinstvo" Kruščić u likvidaciji, matični broj 08004641, PIB 10230500, zbog stečajnog razloga trajna nesposobnost plaćanja. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Republika Srbije, Beograd, Terazije 23. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sudu podneskom u dva primerka sa priloženim dokazima, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze bez odlaganja prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 21. novembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, sudnica 2 Privrednog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23.
Ispitno ročište zakazuje se za 26. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, sudnica 2 Privrednog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka teku od dana isticanja Oglasa o pokretanju postupka na oglasnu tablu suda danom donošenja ovog rešenja 17. oktobar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"Vojvodina"

 

St. broj 106/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1563

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/VOJVODINA+UTP.shtml/seo=/companyid=3374

Privredni sud u Subotici je dana 20.10.2011. godine doneo rešenja kojima je zakazao dopunsko ispitno ročište za 9.2.2012. godine u postupcima:
- St. 106/2011 - "Vojvodina" Bačka Topola - sa početkom u 10 časova,
- St. 283/2011 - "Lush limited" d.o.o. iz Subotice - sa početkom u 10,50 časova,
- St. 329/2011 - "Bratstvo" AD iz Subotice - sa početkom u 9,20 časova, i
- St. 360/2011 - "Ljutovo" AD Ljutovo - sa početkom u 9,40 časova sve kod Privrednog suda u Subotici - sala 168/2.
Objavljivanjem ovog oglasa u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

"Jugotrans" d.o.o. - Preduzeće za transport, špediciju, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam

08190739

St. broj 79/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1590

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 79/2011 od 20. 10. 2011. godine utvrdio da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti, pa je usvojio završni račun stečajnog upravnika Kujundžić Zvonka, diplomirani ekonomista iz Subotice u postupku stečaja nad "Jugotrans" d.o.o. - Preduzeće za transport, špediciju, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam Subotica, Lošinjska 67, matični broj 08190739 u celosti. Utvrđuje se da je stečajnom upravniku na ime konačne nagrade za rad isplaćeno nula dinara.
Određuje se konačna naknada troškova stečajnog upravnika Kujundžić Zvonka u iznosu od 43.571,42 dinara. Zaključuje se stečajni postupak nad "Jugotrans" d.o.o. - Preduzeće za transport, špediciju, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam Subotica, Lošinjska 67, matični broj 08190739. Pravosnažno rešenje o zaključenju postupka stečaja dostaviće se Agenciji za privredne registre na daljnju nadležnost. Ovo rešenje objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS". Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

"BP Cycle"

 

St. broj 22/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DP+BP+CYCLE+p.o..shtml/seo=/companyid=9965

Privredni sud u Subotici, rešenjem broj St 22/2010 od 20.10.2011. godine nad "BP Cycle" Subotica, odredio je završno ročište za 24. 11. 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sali broj 168/II kod Privrednog suda u Subotici. Na ovo završno ročište se pozivaju svi poverioci objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

"Zora"

 

St. broj 29/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZORA.shtml/seo=/companyid=2729

Privredni sud u Subotici, rešenjem broj St 29/2010 od 20. 10. 2011. godine nad "Zora" Mol, odredio je završno ročište za 24. 11. 2011. godine sa početkom u 10,30 časova u sali broj 168/II kod Privrednog suda u Subotici. Na ovo završno ročište se pozivaju svi poverioci objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

"Pepa" d.o.o.

08819386

St. broj 334/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2219

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 334/2011 od 20. 10. 2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Pepa" d.o.o. Bajmok, Ive Lole Ribara 15 - matični broj 08819386, na osnovu predloga podnetog dana 4. 7. 2011. godine se zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Miščević Milan, dipl. oecc. iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Pepa" d.o.o. Bajmok, Ive Lole Ribara 15 - matični broj 08819386 u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 9. 2. 2012. godine sa početkom u 10,50 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 24. 11. 2011. godine sa početkom u 10,20 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II. Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 20. 10. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Radio Palić"

08500215

St. broj 524/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1055

 

Privredni sud u Subotici, rešenjem broj St. 524/2010 od 13. 10. 2011. godine nad "Radio Palić" Palić, Kanjiški put 56, matični broj 08500215, usvojen je završni račun stečajnog upravnika od 25. 7. 2011. godine u celosti pa se utvrđuju troškovi stečajnog postupka u ukupnom iznosu od 30.000,00 dinara od kog iznosa konačna nagrada stečajnog upravnika iznosi 8.185,00 dinara u bruto iznosu, preostali iznos od 21.814,00 dinara predstavlja ostale troškove stečajnog postupka, te je zaključio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Radio Palić" Palić.
Po okončanju svih poslova u sprovođenju stečajnog postupka nad dužnikom i kako su prestali uslovi za postojanje navedenog preduzeća odredio je brisanje istog iz Registra privrednih društava.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

"Autocentar Urošević" d.o.o. za trgovinu i eksport-import

08717974

St. broj 380/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2221

 

Privredni sud u Subotici određuje otvaranje stečajnog postupka nad "Autocentar Urošević" d.o.o. za trgovinu i eksport-import Subotica, Braće Radića 77 - matični broj 08717974, na osnovu predloga podnetog dana 2. 9. 2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje. Za stečajnog upravnika imenuje se Božinović Ljiljana, diplomirani ekonomista iz Subotice. Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Autocentar Urošević" d.o.o. za trgovinu i eksport-import Subotica, Braće Radića 77 - matični broj 08717974 u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja. Ispitno ročište se zakazuje za 9. 2. 2012. godine sa početkom u 9,50 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 24. 11. 2011. godine sa početkom u 10,40 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II. Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 20. 10. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

"Radovanović Co." d.o.o. za trgovinu i prevoz

08747423

St. broj 342/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2220

 

Privredni sud u Subotici određuje otvaranje stečajnog postupka nad "Radovanović Co." d.o.o. za trgovinu i prevoz Lovćenac, M. Tita 27. - matični broj 08747423, na osnovu predloga podnetog dana 4. 7. 2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje. Za stečajnog upravnika imenuje se Salatić Stana, diplomirani ekonomista iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Radovanović Co." d.o.o. za trgovinu i prevoz Lovćenac, M. Tita 27 - matični broj 08747423 u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja. Ispitno ročište se zakazuje za 9. 2. 2012. godine sa početkom u 9,10 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 24. 11. 2011. godine sa početkom u 10,15 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II. Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 20. 10. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

"Zlatibor voda" d.o.o.

 

St. broj 359/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 18. 10. 2011. godine u postupku stečaja nad "Zlatibor voda" d.o.o. iz Subotice odložio održavanje ročišta od 20. 10. 2011. godine za 8. 12. 2011. godine sa početkom u 11,00 časova - kod Privrednog suda u Subotici - soba 168/2.
Objavljivanjem oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

"Bus prevoz Beneš" d.o.o.

20329343

St. broj 74/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1681

 

Privredni sud u Subotici, rešenjem broj St. 74/2011 od 13. 10. 2011. godine doneo rešenje kojim je otkazao ispitno ročište u postupku stečaja nad dužnikom "Bus prevoz Beneš" d.o.o. Palić, zakazano za 10. 11. 2011. godine.
Istim rešenjem je usvojen završni račun i korigovani završni račun stečajnog upravnika od 13. 10. 2011. godine u celosti, pa se utvrđuju troškovi stečajnog postupka u ukupnom iznosu od 50.000,00 dinara. Od toga konačna naknada troškova stečajnog upravnika iznosi 50.000,00 dinara iz kojih sredstava će izmiriti troškovi zaključenja stečajnog postupka, te se zaključuje stečajni postupak nad dužnikom "Bus prevoz Beneš" Palić, Banatska 20, matični broj 20329343.
Po okončanju svih poslova u sprovođenju stečajnog postupka nad dužnikom i kako su prestali uslovi za postojanje navedenog preduzeća odredio je brisanje istog iz Registra privrednih društava.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

"Zlatibor gradnja" a.d.

 

6. St. broj 170/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2050

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZLATIBOR-GRADNJA.shtml/seo=/companyid=10627

Određuje se poverilačko ročište u predmetu stečaja nad "Zlatibor gradnja" a.d. Užice za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, soba broj 55/III.
Ovo obaveštenje ima služiti poveriocima umesto poziva.
Oglas istaknut na oglasnu tablu suda dana 14. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

Štamparije "Dimitrije Tucović" AD

 

5. St. broj 15/2011

 

 

 

Privredni sud u Užicu, obaveštava poverioce Štamparije "Dimitrije Tucović" AD iz Užica, da je određen nastavak ispitnog ročišta za 9. decembar 2011. godine, u 11,00 časova, u ovom sudu, soba 53, III sprat.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

DOO "Milan Blagojević - folije i plastična ambalaža"

 

2. St. broj 123/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se sprovodi nad DOO "Milan Blagojević - folije i plastična ambalaža" - u stečaju Lučani, 13. oktobra 2011. godine, za dan 11. novembar 2011. godine u 12,00 časova i isto će se održati u ovom Sudu, Cara Dušana 6, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

"Grozd" eksport-import d.o.o.

07981996

2. St. broj 120/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1470

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 120/2011 od 12. oktobra 2011. godine, odredio održavanje ročišta za dan 3. novembra 2011. godine, u 10,00 časova, sudnica broj 3, u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o planu reorganizacije stečajnog dužnika "Grozd" eksport-import d.o.o. Ivanjica, Međurečje b.b., MB 07981996, PIB 100929860. Plan reorganizacije je podneo ovlašćeni predlagač Vulović Borica, 26. septembra 2011. godine. Poverioci će glasati i po klasama koje će biti formirane u skladu sa Zakonom o stečaju. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, u vremenu od 9,00 do 14,00 časova. Sud je naložio predlagaču plana reorganizacije da najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta obaveštenja o zakazanom ročištu izvrši i neposredno ili putem pošte svim poveriocima koji su obuhvaćeni planom, osnivača i akcionarima stečajnog dužnika, s tim što će uz obaveštenje dostaviti plan reorganizacije o kome će isti glasati.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a ukoliko je potraživanje osporeno ili nije ispitano stečajni sudija će vršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Glasati se može i pismenim putem, tako što se sudu podnose glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. U ostalom delu glasanje će se vršiti prema odredbama čl. 165, 166. i 167. Zakona o stečaju.
Stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Danilo Škiljević iz Čačka, kontakt telefon 063/71-99-679.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

51.

DOO "Agida trans"

 

2. St. broj 108/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se sprovodi nad DOO "Agida trans" - u stečaju Čačak, 13. oktobar 2011. godine, za 11. novembar 2011. godine u 11 časova i isto će se održati u ovom sudu, Cara Dušana 6, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

52.

"Brest-Nešović i ostali" OD

07402660

2. St. broj 97/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1425

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 97/2011 od 4. oktobra 2011. godine, odredio održavanje ročišta za dan 28. oktobar 2011. godine u 13,00 časova, sudnica broj 3, u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o planu reorganizacije stečajnog dužnika "Brest-Nešović i ostali" OD, Ivanjica, Braće Rabrenović bb, MB 07402660, PIB 101560708. Plan reorganizacije je podneo ovlašćeni predlagač, Nešović Borko, 20. jula 2011. godine. Poverioci će glasati po klasama koje će biti formirane u skladu sa Zakonom o stečaju. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, u vremenu od 9,00 do 14,00 časova. Sud je naložio predlagaču plana reorganizacije da najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta obaveštenje o zakazanom ročištu izvrši i neposredno ili putem pošte svim poveriocima koji su obuhvaćeni planom, osnivačima i akcionarima stečajnog dužnika, s tim što će uz obaveštenje dostaviti plan reorganizacije o kome će isti glasati.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a ukoliko je potraživanje osporeno ili nije ispitano stečajni sudija će vršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Glasati se može i pismenim putem, tako što se sudu podnose glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. U ostalom delu glasanje će se vršiti prema odredbama čl. 165, 166. i 167. Zakona o stečaju.
Stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Milić Nešković, iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

53.

"Master Pack" d.o.o.

17502662

2. St. broj 211/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2199

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 211/11 od 14. oktobra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad "Master Pack" d.o.o., Čačak, Bogdana Kapelana bb, MB 17502662, PIB 102931140 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda. Stečajni upravnik je Milutin Obradović, kontakt telefon 065/602-93-22.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima na broj St. 211/2011 na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 18. novembar 2011. godine i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 10,00 časova. Ukoliko skupština poverioca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 20. april 2012. godine i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3 sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

54.

"4 Jobs", d.o.o.

20282070

2. St. broj 95/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1426

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 95/2011 od 11. oktobra 2011. godine, odredio održavanje ročišta za 3. novembar 2011. godine u 11,00 časova, sudnica broj 3, u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o planu reorganizacije stečajnog dužnika "4 Jobs", d.o.o. u stečaju, Čačak, Despota Dramlića 1, MB 20282070, PIB 105000533. Plan reorganizacije je podneo ovlašćeni predlagač, osnivač društva Saša Mijailović, 19. jula 2011. godine. Poverioci će glasati po klasama koje će biti formirane u skladu sa Zakonom o stečaju. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, u vremenu od 9,00 do 14,00 časova. Sud je naložio predlagaču plana reorganizacije da najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta obaveštenje o zakazanom ročištu izvrši i neposredno ili putem pošte svim poveriocima koji su obuhvaćeni planom, osnivačima i akcionarima stečajnog dužnika, s tim što će uz obaveštenje dostaviti plan reorganizacije o kome će isti glasati.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a ukoliko je potraživanje osporeno ili nije ispitano stečajni sudija će vršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Glasati se može i pismenim putem, tako što se sudu podnose glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. U ostalom delu glasanja će se vršiti prema odredbama čl. 165, 166. i 167. Zakona o stečaju.
Stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Gordana Hadžić, iz Gornjeg Milanovca, kontakt telefon 063/72-57-475.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

55.

AD "Špik - Sloga"

 

2. St. broj 396/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=59

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SPIK-SLOGA.shtml/seo=/companyid=6781

Privredni sud u Čačku, u postupku stečaja nad AD "Špik - Sloga", Ivanjica, rešenjem od 14. oktobra 2011. godine odredio je završno ročište za 18. novembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 3. Na ročištu će se:
- raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika,
- raspravljati o eventualnim prigovorima na završni račun,
- odlučivati o drugim pitanjima od značaja za okončanje stečajnog postupka.
Rešenje o završnom ročištu se objavljuje na oglasnoj tabli Suda, a oglas u "Službenom glasniku RS".
Oglašavanjem ovog rešenja smatra se da su stečajni poverioci uredno obavešteni o terminu održavanja završnog ročišta.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

56.

DOO "Drvo pak"

17500104

2. St. broj 192/2011

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2198

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2198

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 192/2011 od 17. oktobra 2011. godine otvorio postupak stečaja nad DOO "Drvo pak" Gornji Milanovac, Save Kovačevića 75, MB 17500104, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda. Stečajni upravnik je Milutin Obradović, kontakt telefon 065/602-93-22.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima i pozivom na St. broj 192/2011 na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 18. novembar 2011. godine i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 12,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 20. april 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 11,00 časova.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 28.9.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Graditelj Holding" AD

 

32. St. broj 4675/2919

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Lejla Bratić, u postupku stečaja nad "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, dana 9. septembra 2011. godine, objavljuje sledeći oglas.
I. Određuje se ročište za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog i dopunjenog Plana reorganizacije "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, koji je podnet od predlagača stečajnog upravnika Stečajnog dužnika Andrijane Živanović, iz Beograda, za dan 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova br. 2, sala br. 223/II.
II. Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.
Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može i pismenim putem u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.
Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
Klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primena plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisan način prihvate sve klase poverilaca.
III. Plan reorganizacije stečajnog dužnika "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, je izložen u sobi 23 Privrednog suda u Beogradu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 9,00 do 15 časova, sve do dana održavanja ročišta.
IV. Pozivaju se zainteresovana lica da se upoznaju sa sadržinom predloženog plana reorganizacije, te da se odazovu pozivu za navedeno ročište.
V. Plan reorganizacije, dostavlja se Agenciji za privredne registre radi objavljivanja na internet strani tog registra.
VI. Oglas o zakazivanju ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog plana reorganizacije objaviti na Oglasnoj tabli suda, u "Službenom glasniku RS", i u dva visokotiražna lista koji se distribuiraju na celoj teritoriji RS.
VII. Obaveštenje o zakazivanju ročišta i dostupnosti Plana reorganizacija svim poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije i drugim zainteresovanim licima dostaviće predlagač plana, stečajni upravnik stečajnog dužnika Andrijana Živanović, pismenim putem najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Akcionarsko društvo za proizvodnju obuće "Branko Babić"

 

9. St. broj 144/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2, rešenjem 9. St. broj 144/2010 od 29. avgusta 2011. godine zaključio je postupak stečaja nastavljen protiv stečajne mase dužnika: Akcionarsko društvo za proizvodnju obuće "Branko Babić" stečajna masa iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 218.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, dana 15. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Trgovinsko preduzeće Beogradski trgovinski centar društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd

07455984

7. St. broj 2399/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=914

 

I Privredni sud u Beogradu, pravosnažnim rešenjem 7. St. broj 2399/10 od 30. septembra 2010. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Trgovinskim preduzećem Beogradski trgovinski centar društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd - u stečaju, Beograd, Kumodraška 178, matični broj 07455984, PIB 100379363.
II Dopunsko ispitno ročište za ispitivanje potraživanja poverilaca zakazuje se za 13. oktobar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 103, sprat I.
III Na dopunsko ispitno ročište iz stava II pozivaju se poverioci, pod pretnjom pravnih posledica popuštanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće za trgovinu i usluge "Don cubano"

17485016

23. St. broj 293/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23 St. broj 293/2011 od 8. avgusta 2011. godine zaključio je postupak stečaja nad Preduzećem za trgovinu i usluge "Don cubano" iz Beograda, Slobodna zona, Viline vode bb, matični broj 17485016, PIB 102889273, a po predlogu stečajnog poverioca od 21. juna 2011. godine.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Stečajna masa Amahus d.o.o."

 

6. St. broj 4909/2010

 

 

 

U postupku stečaja 6. St. broj 4908/2010 nad stečajnim dužnikom "Stečajna masa Amahus d.o.o." iz Beograda, Ustanička 64, određuje se završno ročište za zaključenje stečajnog postupka za 10. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, prvi sprat sudnica 124.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 15. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

DP "Šećer-JU"

 

12. St. broj 2902/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1345

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SECER+JU.shtml/seo=/companyid=1784

U postupku stečaja 12 St. broj 2902/2010 nad stečajnim dužnikom od DP "Šećer-JU" iz Beograda, Žarka Vukovića Pucara 7a, određuje se dopunsko ispitno ročište za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, prvi sprat sudnica 133.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 15. septembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas" d.o.o.

17134914

45. St. broj 2614/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1965

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, po predlogu predlagača NLB Banka Beograd, a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v i "Sunoko" d.o.o., Novi Sad, Trg Marije Trandafil 7, za otvaranje postupka stečaja nad preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas" d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića 1b, matični broj 17134914 PIB 100208973 na ročištu za ispitivanje stečajnog razloga u predmetu 45. St. broj 2614/11, 27. jula 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas", iz Beograda, Dragoslava Srejovića 1b, matični broj 17134914, PIB 100208973 po predlogu predlagača NLB Banka Beograd, a.d. Beograd i "Sunoko" d.o.o. Novi Sad.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Kovačić Slobodan, Beograd, Borivoja Stevanovića 13/24.
III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 16. septembar 2011. godine u 10,30 časova, sudnica broj 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V. Ispitno ročište određuje se za 21. oktobar 2011. godine u 10,30 časova, sudnica 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jedno visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Jugobiro AD

7008341

16 St. broj 666/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1625

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JUGOBIRO+SP.shtml/seo=/companyid=7665

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 16. St. broj 666/2011 od 20. maja 2011. godine, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, osvojila je predlog OTP banke Srbija a.d., Novi Sad, i otvoren je stečajni postupak nad Jugobiro AD, u stečaju, Beograd, Ljube Kovačevića 14, matični broj: 7008341, PIB 101821972.
Prvo poverilačko ročište zakazano za 21. juni 2011. godine i 28. juli 2011. godine, odloženo je za 24. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova u sudnici 211/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Ispitno ročište zakazano za 28. juli 2011. godine, odloženo je za 24. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova, u sudnici 211/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Obaveštavaju se poverioci da će se na prvom poverilačkom ročištu raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika.
Obaveštavaju se poverioci da na ispitnom ročištu mogu osporavati prijavljena potraživanja drugih poverilaca. Ako poverioci nisu osporavali potraživanja drugih poverilaca u propisanom roku, to ne mogu učiniti u kasnijem postupku.
Pozivaju se poverioci da pre poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverioca, a ukoliko to ne učine, saziva se sednica Skupština poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"List Solutions" a.d.

20042834

17. St. broj 2343/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1942

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 2343/2011 od 11. jula 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "List Solutions" a.d. iz Beograda, Cvijićeva 40, čiji je matični broj 20042834 i PIB 103888690, po predlogu poverioca Credit Agricole Banka Srbija a.d. iz Novog Sada, Braće Ribnikara 4- od 4. aprila 2011. godine.
II - Imenovana je za stečajnog upravnika Vesna Mitrić iz Beograda, Siva Stena 11.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV - Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 20. decembar 2011. godine u 12,45 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 242/II.
VI - Ispitno ročište određuje se za 20. decembar 2011. godine u 13,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 242/II.
VII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 26. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Preduzeće za trgovinu, proizvodnju i usluge Nibslav

20116226

50. St. broj 165/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2059

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. broj 165/2011 od 12. septembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Preduzećem za trgovinu, proizvodnju i usluge Nibslav iz Beograda, Sremčica, Živka Todorovića 1a, matični broj 20116226, PIB 104220223.
Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika imenuje se Miladin Stamenković iz Beograda, Sarajevska 27.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ispitno ročište određuje se za 24. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 24. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda 12. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Stečajna masa DP "Šapčanka"

07333803

St. broj 480/11

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SAPCANKA.shtml/seo=/companyid=202

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Stečajna masa DP "Šapčanka" u stečaju, Šabac, doneo je 1. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad Stečajna masa DP "Šapčanka" u stečaju, Šabac, matični broj 07333803, PIB 100125401.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli Suda i dostaviti Agenciji za privredne registre.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od osam dana od objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Eole Agro" d.o.o.

20446552

St. broj 600/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2067

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović u postupku stečaja nad "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva, dana 8. septembar 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Predlog "OTP banka Srbije" a.d. Novi Sad za pokretanje stečajnog postupka, nad "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva usvaja se.
I. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva, matični broj 20446552, PIB 105743712.
II. Stečajni postupak se otvara zbog trajne nesposobnosti plaćanja, jer stečajni dužnik nije mogao da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
III. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira imenuje se Nikola Basta iz Zemuna, Jože Šćurle 18a
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana o dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište će se održati 16. decembra 2011. god. sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17.
VII. Prvo poverilačko ročište će se održati 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17.
VIII. Skupština poverilaca će se održati 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17
IX. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 8.9.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

AUTO MOTO KLUB "ŠABAC"

7223374

St. broj 648/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=414

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AMK+SABAC.shtml/seo=/companyid=30560

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad AUTO MOTO KLUB "ŠABAC" u stečaju, Šabac, Nebojše Jerkovića 95., doneo je dana 1. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zaključuje se stečajni postupak nad AUTO MOTO KLUB "ŠABAC" u stečaju, Šabac, Nebojše Jerkovića 95., matični broj 7223374, PIB 106718670.
Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Agencija za privatizaciju, Beograd.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli suda, i dostaviti Agenciji za privredne registre.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 8 dana po objavljivanju oglasa u "Službenom glasniku RS", a preko Privrednog suda u Valjevu.
Privredni sud u Valjevu, dana 1. septembra 2011 godine, St. broj 648/10.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-Metali" d.o.o.

17049151

St. broj 19/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Privrednim društvom za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-Metali" d.o.o. Skupljen, Skupljen b.b., dana 14. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Privrednim društvom za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-metali" d.o.o. Skupljen, Skupljen b.b., matični broj 17049151, PIB 101402528, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "SPORTEX 015" u stečaju DOO Jelenča

20216646

St. broj 146/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1730

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "SPORTEX 015" u stečaju DOO Jelenča, Mišarskih junaka 94, doneo je dana 06. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "Sportex 015" u stečaju DOO Jelenča, Mišarskih junaka 94, matični broj 20216646, PIB 104697185, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. br. 146/11 od 14. aprila 2011. g.
2. Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Stajić Branislav iz Malog Zvornika.
3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", a po pravosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Mašinoservis" a.d.

7329261

St. broj 1/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1407

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MASINOSERVIS.shtml/seo=/companyid=554

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Mašinoservis" a.d. u stečaju, Valjevo, Donja Grabovica b.b., dana 16. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "Mašinoservis" a.d. u stečaju, Valjevo, Donja Grabovica b.b. matični broj 7329261, PIB 102340036, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Slap Tamnavac" a.d.

7098324

St. broj 35/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1336

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Slap Tamnavac" a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog 45, dana 14. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "Slap Tamnavac" a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog 45, matični broj 7098324, PIB 101348227, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Krug"

06401783

St. broj 693/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2071

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/KRUG.shtml/seo=/companyid=15286

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad Društvenim preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Krug" Bogatić u likvidaciji, Mike Vitomirović 2/2, doneo je dana 13. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Krug" Bogatić u likvidaciji, Mike Vitomirović 2/2, Matični broj 06401783, PIB 101440253, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Beograd, Terazije 23.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 50 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 21. decembar 2011. god. sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 20. oktobar 2011. god. sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.
8. Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda, 13. septembra 2011. god.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Stečajna masa DP "ŠAPČANKA"

07333803

St. broj 480/11

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SAPCANKA.shtml/seo=/companyid=202

Privredni sud u Valjevu, u Stečajnom veću sastavljenom od sudije Rade Vuletić, kao predsednika veća i sudija, Borke Pantić i Desanke Petrović, kao članova veća, u postupku stečaja nad Stečajna masa DP "ŠAPČANKA" u stečaju, Šabac, matični broj 07333803, PIB 100125401, doneo je 13. septembra 2011. godine
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju Beograd.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

DOO "Baki Daki Trejd"

 

1. St. broj 180/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Baki Daki Trejd" Zaječar dana 14. septembar 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11,30 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Baki Daki Trejd" Zaječar.
Završno ročište se određuje sa razloga jer iz ekonomsko finansijskog izveštaja stečajnog upravnika proizlazi da dužnik nema imovine.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Ivica Stojković iz Bora da pristupe na zakazano ročište.
Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.
Poverioci mogu ukoliko smatraju da ima mesta sprovođenju postupka zahtevati sprovođenje daljeg postupka uz polaganje neophodnih sredstava za pokriće daljih troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop"

 

1. St. broj 401/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=394

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop" Bor doneo je 14. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom dužnikom OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop" Bor. Završno ročište se određuje sa razloga jer je celokupna imovina unovčena. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Dragana Todorović iz Bora da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

OD "Marković Ljubodrag i Jelena"

 

1. St. broj 168/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Marković Ljubodrag i Jelena" Bor doneo je dana 14. septembra 2011. godine.
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 12 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Marković Ljubodrag i Jelena" Bor. Završno ročište se određuje sa razloga jer iz ekonomsko finansijskog izveštaja stečajnog upravnika proizlazi da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Danijela Todorović iz Zaječara da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka. Poverioci mogu ukoliko smatraju da ima mesta sprovođenju postupka zahtevati sprovođenje daljeg postupka uz polaganje neophodnih sredstava za pokriće daljih troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DOO Autobanat

08000441

St. broj 484/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1095

 

Privredni sud u Zrenjaninu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO Autobanat u stečaju Zrenjanin mat. br. 08000441 PIB 101162067 koga zastupa stečajni upravnik Slobodan Sudarov, doneo je 5. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 25. oktobar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u sudnici 68.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

 

 

St. 6/2011

 

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 6/2011 od 14. septembra 2011. godine.
Ispitno ročište zakazano za dan 14. septembar 2011. godine, neće se održati, a sledeće ispitno ročište se zakazuje za dan 19. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, u sudnici broj 56/I, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, za koje se svi prisutni pozivaju proglašenjem ovog rešenja.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

ZZ Ečka

8594333

St. broj 325/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=738

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Ecka.shtml/seo=/companyid=30802

Privredni sud u Zrenjaninu, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ Ečka u stečaju iz Ečke, MB 8594333, PIB 100652393, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju Centar za stečaj, čiji je poverenik Andrija Živanović, 14. septembra 2011. godine doneo je rešenje
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 26. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u Zrenjaninu u sudnici broj 68.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Društveno preduzeće "Industrija metala IMB"

 

2. St. broj 479/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1874

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/INDUSTRIJA+METALA+BATOCINA-IMB.shtml/seo=/companyid=557

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće "Industrija metala IMB" Batočina, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine u 10,30 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,30 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Jagodina"

 

2. St. broj 449/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1885

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JAGODINA+AIK.shtml/seo=/companyid=1185

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Jagodina" iz Jagodine, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine. u 11,00 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V, dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

Privredno društvo za transport, špediciju i trgovinu "SGV-Trans" doo

 

St. broj 391/2011

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za transport, špediciju i trgovinu "SGV-Trans" doo Sibnica bb, Rekovac, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine u 11,30 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,45 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Preduzeće za proizvodnju i prodaju računarske opreme "Linker" d.o.o.

17257188

1. St. broj 471/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2072

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 471/2011 od 16. septembra 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i prodaju računarske opreme "Linker" d.o.o., Paraćin, Narednika Milunke Savić 7, matični broj 17257188, PIB 100877006. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu čl. 11. st. 3. t. 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Dušan Petković iz Kragujevca, Jefimijina 36I, broj licence 155-0235. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. decembar 2011. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 16. septembra 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" DOO

 

2. St. broj 123/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=588

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je dana 15. septembra 2011. godine, doneo je rešenje kojim je određeno završno ročište nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" DOO Jagodina, koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/V dana 6. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova.
Na završnom ročištu raspravljaće se o:
- završnom računu stečajnog upravnika;
- konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova;
- podnetim primedbama na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada;
- neraspodeljenim delovima stečajne mase i
- drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda, kao i u "Službenom glasniku Republike Srbije".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu "KABELEX" d.o.o.

17362712

1. St. broj 551/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2084

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 551/2011 od 16. septembar 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu "KABELEX" d.o.o., Jagodina, Kneginje Milice 16/4, matični broj 17362712, PIB 101320705. Stečajni razlog je trajna prezaduženost likvidacionog dužnika, u smislu člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Kocić Slobodan iz Kutlova, broj licence 20-41. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. decembar 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. oktobar 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 16. septembar 2011. god. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće Karakaš" export-import d.o.o.

 

6. St. broj 143/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=490

 

Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće Karakaš" export-import d.o.o. u stečaju Novi Pazar, rešenjem St. broj 143/10 od 12. septembara 2011. godine, odredio je završno ročište koje će se održati 25. oktobra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 1 ovog suda u Cara Dušana 41.
Na završnom ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika, o primedbama na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Poverioci se na ročište pozivaju preko Oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Elektron inžinjering d.o.o.

17261037

3. St. broj 441/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Kraljevu St. broj 441/11 od 5. avgusta 2011. godine po predlogu stečajnih poverilaca Perišić Mirko iz Konareva, Konareva 48A, pokreće (otvara) se stečajni postupak nad dužnikom Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Elektron inžinjering d.o.o. iz Kraljeva, Dušana Popovića 98, PIB 101986777, matični broj 17261037, stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenovana je Miroslava Matović iz Kraljeva, broj telefona 062-365-009.
Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka sa priloženim dokazima.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 21. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16. Ispitno ročište zakazuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16.
Stečajni postupak je otvoren dana 5. avgusta 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 5. avgusta 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" Beograd, kao i dnevnom listu "Danas".
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", Beograd, Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.
U prilogu dopisa dostavljamo vam dokaz o uplati troškova oglašavanja.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Ortačko društvo "Čerkez-trans"
"Nora" d.o.o.
"Steko Mont" d.o.o.
TC "Queen"

20055081
07400659
07400659
17475240

6. St. broj 446/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2066
http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2065

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je rešenjem Posl. br. St. 363/2011 od 15. septembra 2011. godine otvoren postupak stečaja nad Ortačkim društvom "Čerkez-trans" Cvetković Zoran-Kapidžija, Vlade Stankovića 44, Kruševac MB 20055081, PIB 103966924.
Rešenjem Posl. br. St. 446/2011 od 15. septembra 2019. godine otvoren postupak stečaja nad "Nora" d.o.o. Bačina, Bačina b.b., MB 07400659, PIB 101146392,
Rešenjem Posl. br. St 341/2011 od 15. septembra 2019. godine otvoren postupak stečaja nad "Steko Mont" d.o.o. Kraljevo, TC "Queen" Omladinska 55A, MB 17475240, PIB 102711186.
Rešenjem u predmetu St. 363/2011 za stečajnog upravnika imenovan je Hranislav Obradović diplomirani ekonomista iz Kruševca, kontakt telefon 063/627-136, za stečajnog upravnika u predmetu St. 446/2011 imenovan je Hranislav Obradović diplomirani ekonomista iz Kruševca, kontakt telefon 063/ 627-136, za stečajnog upravnika u predmetu St. 341/2011 imenovan je Savo Petrović iz Kraljeva, kontakt telefon 063/354-917. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 363/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, a ispitno ročište će se održati dana 21. decembra 2011. godine, sa početkom u 12,30 časova.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 446/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 12,00 a ispitno ročište održaće se dana 21. decembra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 341/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 11,00 a ispitno ročište održaće se dana 21. decembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
Protiv ovih rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

AD Raška

 

3. St. broj 31/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1193

 

Privredni sud u Kraljevu, i to stečajni sudija Miljkica Radovanović u postupku stečaja nad stečajnim St. broj 31/10 AD Raška iz Novog Pazara, Dimitrija Tucovića b.b., 16. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište zakazuje se za 2. novembar 2011. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica 16.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

Mačkatica Ad

 

3. St. broj 52/2010

 

 

 

Određuje se ročište za razmatranje plana reorganizacije i glasanje o podnetom planu reorganizacije predlagača akcionara Nicović Đorđa, Irva Investicije d.o.o. Beograd, Nicco d.o.o. Beograd, nad stečajnim dužnikom Mačkatica Ad Surdulica u stečaju za 3. oktobar 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u sudnici broj 3.
Poverioci o podnetom planu reorganizacije mogu glasati neposredno na ročištu ili pisanim putem dostavljanjem Sudu glasačkog listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica do dana održavanja ročišta.
Obaveštavaju se poverioci da se plan reorganizacije nalazi u prijemnoj kancelariji Privrednog suda u Leskovcu (koja se nalazi preko puta oglasne table) da se isti može razgledati svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"Leneks Vrelo" a.d.

 

2. St. broj 94/2010

 

 

 

Privredni sud u Leskovcu, zakazuje ispitno ročište nad stečajnim dužnikom "Leneks Vrelo" a.d. u stečaju Bujanovačka banja.
Ispitno ročište održaće se dana 26. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sudnica 2.
Na ročište se pozivaju: predlagač "Controlbank" a.d. Beograd u stečaju, Sremska 5, i svi zainteresovani poverioci.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

Privredno društvo za proizvodnju i promet robe na veliko i malo Sonny trade JSM d.o.o.

 

1. St. broj 6/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1898

 

Rešenjem Privrednog suda u Leskovcu, St. broj 6/2011 od 8. jula 2011. godine, otvoren je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i promet robe na veliko i malo Sonny trade JSM d.o.o. Vranje, Bunuševačka b.b. zbog toga što ne može odgovoriti svojim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
Naredno prvo poverilačko ročište određuje se za 4. novembar 2011. godine, u sudnici 4, zgrada Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 12,00 časova.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han

07105886

2 St. broj 278/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Leskovcu, po stečajnom sudiji Novici Nikoliću, doneo je rešenje St. broj 278/11 od 8. septembra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886, PIB 100924972 i ovo rešenje objavio na oglasnoj tabli Suda, 8. septembra 2011. godine
REŠENJE
I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886, PIB 100924972, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 12. januara 2011. godine od strane predlagača RS - Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Regionalni centar Niš. Filijala Vranje - Ekspozitura Vladičin Han i Opštine Vladičin Han od 13. jula 2011. godine.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mitić iz Vranja.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište zakazuje se za 3. februar 2012. godine, u 12 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 8. decembra 2011. godine, u 12 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
VIII. Stečajni postupak otvoren je 8. septembra 2011. godine i istog dana je Rešenjem objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886 PIB 100924972.
X. Nalaže se zastupnik dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Oglas objavljen na oglasnoj tabli suda, 8. septembra 2011. godine.
Oglas dostaviti na objavljivanje JP "Službeni glasnik RS" u Beogradu.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis

 

2 St. broj 22/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=6

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/LEGOR+SERVIS.shtml/seo=/companyid=13049

Privredni sud u Leskovcu, u veću sastavljenom od predsednika veća sudije Novice Nikolić i članove veća sudija Ilić Miroslava i Denić Zorana, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis u stečaju Leskovac, dana 14. septembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Ispravlja se rešenje ovog suda St. broj 22/10 od 24. juna 2011. godine u delu datuma održavanja završnog ročišta, tako da umesto završno ročište, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis u stečaju Leskovac, određeno za 5. novembar 2011. godine sa početkom u 13,30 časova, u sudnici br. 3, Privrednog suda u leskovcu, Bulevar oslobođenja broj 2, treba da stoji određuje se za dan 26. oktobar 2011. godine u 13,00 časova u sudnici broj 2, Privrednog suda u Leskovcu.
U ostalom delu rešenje St. broj 22/10 od 24. juna 2011. godine ostaje nepromenjeno.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

"Dream company" d.o.o.

17259032

2. St. broj 234/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2100

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača UniCredit Bank Srbija AD iz Beograda, za otvaranje stečaja nad dužnikom "Dream company" d.o.o. iz Niša, doneo je dana 13. septembar 2011. godine
REŠENJE
I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Dream company" d.o.o. iz Niša, Vojvode Mišića 5, matični broj 17259032, PIB 100618730, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Gordana Jovanović iz Niša.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
IV Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Prvo poverilačko ročište zakazuje se za dan 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
VI Ispitno ročište zakazuje se za dan 6. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
VII Stečajni postupak je otvoren 13. septembra 2011. godine, rešenje je tog dana istaknuto na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Pelikan print" d.o.o.

 

2. St. broj 171/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=664

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Pelikan print" d.o.o. u stečaju Niša, koga zastupa stečajni upravnik Predrag Kosovac, doneo je dana 15. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati dana 19. oktobara 2011. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" a.d.

 

3. St. broj 150/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1558

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JUGOTEHNIKA.shtml/seo=/companyid=5125

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" a.d. Niš, 12. februar bb, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Martinović, 12. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja naknadno podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati 20. oktobra 2011. godine u 9,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

AD "Denimetal"

 

1. St. broj 96/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Denimetal" u stečaju iz Merošine, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj, preko poverenika Predraga Kosovca doneo je 12. septembra 2011. godine: rešenje.
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane na ispitnom ročištu.
Ročište će se održati 11. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

AD "Sićevac kompani"

 

1. St. broj 991/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Sićevac kompani" u stečaju iz Kuršumlije, koga zastupa stečajni upravnik Miloš Smiljković, doneo je dana 15. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 12. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

DOO "Candy"

 

St. broj 247/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1931

 

U postupku stečaja St. broj 247/2011 nad stečajnim dužnikom DOO "Candy" iz Petrovca, Privredni sud u Požarevcu je dana 9. septembra 2011. godine doneo rešenje kojim se prvo poverilačko ročište zakazuje za 12. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 73/3.
Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obavešteni o datumu održavanja prvog poverilačkog ročišta objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

DOO "Rekord protektiranje"

20028785

St. broj 56/2010

 

 

 

Privredni sud u Požarevcu doneo je rešenje St. broj 56/2010 od 12. avgusta 2011. godine, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Rekord protektiranje" u stečaju iz Požarevca.
Obustavlja se stečajni postupak u odnosu na stečajnog dužnika d.o.o., "Rekord protektiranje" u stečaju iz Požarevca.
Novac dobijen prodajom stečajnog dužnika, kao i imovina stečajnog dužnika koja nije bila predmet procene vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica prilikom njegove prodaje, ulazi u stečajnu masu.
Stečajna masa ostaje aktivno i pasivno legitimisana u svim postupcima u kojima je postojala aktivna i pasivna legitimacija stečajnog dužnika.
Za zastupnika stečajne mase, imenuje se Agencija za privatizaciju - centar za stečaj Beograd.
Stečajni upravnik će stečajnu masu registrovati u registru stečajnih masa.
Konstatuje se da je kupac "Macrobiotic prom" d.o.o., iz Beograda ulica Braće Miladinov 10 matični broj 20028785 postao vlasnik kapitala stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

PD "Dunav promet" AD

7291736

St. broj 262/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DUNAV+PROMET.shtml/seo=/companyid=1132

1. Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja nad dužnikom PD "Dunav promet" AD iz Golubca, Veljka Dugoševića 94, MB 7291736 a u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.
2. Poverioci mogu izvršiti uvid u unapred pripremljeni plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Požarevcu soba broj 7 sve do dana održavanja ročišta.
3. Pozivaju se zainteresovana lica da mogu staviti primedbe na podneti plan, kao i osporiti sadržinu osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja, u roku od 15 dana, od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".
4. Ročište za odlučivanje i glasanje, zakazuje se za 17. oktobar 2011. godine i održaće se u sudnici broj 73/III Privrednog suda u Požarevcu, sa početkom u 10,00 časova.
5. Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

"Katedral Produkt"

8196338

St. broj 23/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1834

 

Privredni sud u Somboru je doneo Rešenje br. St. 23/2011 kojim usvaja se predlog poverioca "Vojvođanska banka" AD, Novi Sad, od 10.03.2011. godine za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Katedral Produkt" iz Apatina, Miloša Obilića 13. otvara se postupak stečaja nad dužnikom "Katedral Produkt" iz Apatina, Miloša Obilića 13, MB 8196338 PIB 101269623 zbog stečajnog razloga trajna nesposobnost plaćanja. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Bašić, Odžaci, Bore Stankovića 23. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sudu podneskom u 2 primerka sa priloženim dokazima, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze bez odlaganja prema stečajnoj masi. Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad dužnikom u odgovarajući registar. Ispitno ročište zakazuje se za 24.10.2011. godine sa početkom u 9,00 časova, sudnica 4, Privrednog suda u Somboru, Venac Vojvode Živojina Mišića 23. Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka teku od dana isticanja Oglasa o pokretanju postupka na oglasnu tablu Suda danom donošenja ovog rešenja 19.9.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

PP "Erdevik"

 

4. St. broj 356/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=401

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Dragani Savić, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom PP "Erdevik" u stečaju u Erdeviku, Pionirski park 13, dana 15. septembra 2011. godine, pod Posl. br. St. broj 355/2010, doneo je
REŠENJE
Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom PP "Erdevik" u stečaju u Erdeviku, Pionirski park 13 i to za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 14,00 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 16/II.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

51.

"Plavi golub"

 

Posl. Br. St 117/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je 13.9.2011. godine doneo rešenje u postupku stečaja nad dužnikom "Plavi golub" Kelebija o odlaganju ispitnog ročišta od 29. septembra 2011. godine za 24. novembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova kod Privrednog suda u Subotici - sala broj 169/II. Objavljivanjem ovog oglasa - obaveštenja u "Službenom glasniku RS" Beograd, smatraće se uredno pozvanim na ročište stranke i poverioci.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

52.

"Bus prevoz Beneš"

 

St. broj 74/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici, rešenjem broj St 74/2011 od 14.9.2011. godine nad "Bus prevoz Beneš" Palić, odredio završno ročište za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova u Sali broj 169/II kod Privrednog suda u Subotici. Na ovo završno ročište se pozivaju svi poverioci putem objavljivanja oglasa u "Službeni glasnik RS" Beograd i putem oglasne table Privrednog suda u Subotici.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

53.

"Panon Crvenka" AD

08116911

St. broj 610/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1304

 

Privredni sud u Subotici je 1.9.2011. godine doneo rešenje St. 610/2010, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine, kog su podneli razlučni poverioci sa 33,13% potraživanja i stečajni poverioci sa 30,84% potraživanja u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Panon Crvenka" AD Kelebija, E. Kardelja broj 341. - matični broj 08116911. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku. Podneti plan reorganizacije od 1.8.2011. godine čini sastavni deo rešenja o potvrđivanju plana reorganizacije.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

54.

"Fidelinka-skrob" doo

20114517

St. broj 561/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=824

 

Privredni sud u Subotici je 14.9.2011. godine doneo rešenje St. 561/2010 u postupku stečaja nad "Fidelinka-skrob" doo Subotica - matični broj 20114517, kojim rešenjem je zakazano ročište radi razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanja po predloženom planu reorganizacije za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,15 časova kod Privrednog suda u Subotici, sala 169/ II. Izmenjeni Plan reorganizacije koji je dostavljen sudu dana 18.8.2011. godine dostupan je svim poveriocima u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Subotici svakog radnog dana u vremenu od 8,30 - 12,30 časova a objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS" Beograd, dnevnim novinama i na internet strani Agencije za privredne registre iz Beograda smatraće se uredno pozvanim na ročište svi poverioci i stranke. Za dostavu obaveštenja iz člana 164. stav 2. Zakona o stečaju - poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije, osnivačima, odnosno članovima ili akcionarima stečajnog dužnika zadužuju se podnosioci Plana reorganizacije. Pravo glasa na ročištu imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a u slučaju kada je potraživanje osporeno ili ev. neispitano - stečajni sudija će na dana održavanja ročište za glasanje izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja.
Poverioci po predloženom planu reorganizacije mogu glasati: pismeno, kada se glasački listići sudu podnese sa overenim potpisom ovlašćenog lica, ili usmeno na ročištu - uz prilaganje punomoćja radi glasanja. Glasanje će se vršiti u okviru formiranih klasa poverilaca.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

55.

DGP "Proleterski put"

7226241

1. St. broj 48/2011

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PROLETERSKI+PUT.shtml/seo=/companyid=2583

Privredni sud u Užicu, rešenjem St. broj 48/2010 od 31. avgusta 2011. godine obustavio je stečajni postupak nad DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega, MB 7226241, PIB 100860679. Nastavlja se stečajni postupak nad stečajnom masom DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega. Za stečajnog sudiju stečajne mase DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega imenuje se Dragana Jokić sudija Privrednog suda u Užicu. Za stečajnog upravnika stečajne mase DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega imenuje se Agencija za privatizaciju PS Centar za stečaj, Beograd. Rešenje o obustavi stečajnog postupka istaknuto je na oglasnoj tabli Suda 31. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

56.

AS Trans d.o.o.

7977301

1. St. broj 172/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2077

 

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom AS Trans d.o.o., Požega, MB 7977301, PIB 102150920, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika određuje se Vasilić Petrašin, dipl. ek. iz Užica, Karađorđeva 36, Užice.
Određuje se ispitno ročište za 3. februar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, soba 48/III.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijavom u dva primerka, sa dokazima.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Određuje se prvo poverilačko ročište za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, soba 48/III, te će se istoga dana održati sednica Skupštine poverilaca.
Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda sa oglasom dana 16. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

57.

"Crvenim signalom - Čačak"

 

2. St. broj 140/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1371

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/CRVENI+SIGNAL+-+CACAK.shtml/seo=/companyid=8390

Privredni sud u Čačku je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se sprovodi nad "Crvenim signalom - Čačak" - u stečaju Čačak, dana 8. septembra 2011. godine, za dan 4. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i isto će se održati u ovom sudu Cara Dušana br. 6, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

58.

d.o.o. "Suvobor"

07153864

Broj 2 St. 210/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2053

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SUVOBOR.shtml/seo=/companyid=1256

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 210/2011 od 6. septembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Suvobor" Brezna, mb 07153864, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenjem na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 210/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za dan 10. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 20. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

59.

DOO "Gorin"

06391893

St. 2. St. broj 203/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2078

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem, St. broj 203/2011 od 12. septembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Gorin" Parmenac, Milisava Petrovića 117, MB 06391893, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Milić Nešković, iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 203/2011, na adresu, Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Prvo poverilačko ročište je određeno za 10. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12,30 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je da 20. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12 časova.

Izvor: Redakcija, 3.10.2011.