Aktuelne vesti na dan 01.septembar 2011


Prelistavajući dnevne novine


Pogledajte ostale vesti na dan 01.septembar 2011


Objavljeno u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan: 01.septembar 2011


Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 26/1-15. septembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 26-27/1-31 avgust >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 63 OD 26.8.2011/ODABRANI DOKUMENTI

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

PREGLED STOPA POREZA PO ODBITKU NA DIVIDENDE, KAMATE I AUTORSKE NAKNADE SA PRIMERIMA OBRAČUNA POREZA: •Stanje na dan 1. septembar 2011. godine

 • SPORAZUM O SVEDOČENJU OKRIVLJENOG U NACRTU ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU

Zaključenje sporazuma o svedočenju okrivljenog

Sadržaj sporazuma o svedočenju okrivljenog

Odlučivanje o sporazumu o svedočenju okrivljenog

Ispitivanje okrivljenog saradnika

Vezanost suda za odluku o prihvatanju sporazuma

 • MERODAVNI ZAKON U POGLEDU PRAVA, OBAVEZA I ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE
 • NEMOGUĆNOST PONOVNOG PREISPITIVANJA OČINSTVA DNK ANALIZOM
 • PRAVO NA UPIS HIPOTEKE NA NEPOKRETNOSTI KOJA JE STEČENA NASLEĐIVANJEM
 • KOMENTAR NOVE ODLUKE O PROCENI I OBRAČUNAVANJU TRŽIŠNE I NETO VREDNOSTI IMOVINE DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA I UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE POČETNE VREDNOSTI INVESTICIONE JEDINICE - "Sl. glasnik RS", br. 60/2011: • Društvo za upravljanje dužno je da svojim aktima uredi način procene i obračuna vrednosti za svaku vrstu ulaganja u koje je uložena imovina fonda, detaljno opiše metode i tehnike korišćene pri toj proceni, odnosno obračunu i da ih, u roku od osam dana od dana njihovog usvajanja, dostavi Narodnoj banci Srbije •

Poštena vrednost hartija od vrednosti

Poštena vrednost novčanih depozita kod banaka

Poštena vrednost nepokretnosti

Poštena vrednost investicionih jedinica

 • NABAVKE NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE

Posebno ili isključivo pravo

Nabavke za koje važe drugačija pravila

Nabavke radi obezbeđivanja osnovnih životnih uslova, kod elementarnih nepogoda i drugih nesreća ili havarija

"Poverljive" nabavke

Nabavke radi dalje prodaje, i/ili prerade i prodaje

Nabavka dobara od Republičke direkcije za robne rezerve

Nabavke nepokretnosti ili prava u vezi sa njima

Nabavke radio i televizijskog programa ili vremena za emitovanje programa

Nabavke usluga glasovne telefonije, teleksa, radio-telefonije...

Nabavke usluge arbitraže i finansijskih usluga

Zasnivanje radnog odnosa i obavljanje privremenih i povremenih poslova

Usluge istraživanja i razvoja

Poslovi iz delatnosti stečajnog upravnika

 • PRIJAVLJIVANJE ZAPOSLENOG NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE KADA SE MESTO RADA I MESTO PREBIVALIŠTA ZAPOSLENOG RAZLIKUJU OD SEDIŠTA POSLODAVCA
 • RAČUNOVODSTVENO PRIZNAVANJE KAMATE PO OSNOVU ZAJMA DATOM ZAPOSLENOM
 • PRENOS PRAVA I OBAVEZA U POSTUPKU PRIVREMENOG UVOZA SA DELIMIČNIM OSLOBOĐENJEM OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA I OBRAČUN CARINE
SEDNICA VLADE AP VOJVODINE ODRŽANA 31. AVGUSTA 2011. GODINE

Vlada Vojvodine održala je danas 109. sednicu, kojom je predsedavao potpredsednik i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu mr. sci. dr Tomislav Stantić.

Na današnjoj sednici pokrajinska Vlada usvojila je Odluku o upisu kandidata sa invaliditetom u prvu godinu studija na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu i visokim školama strukovnih studija čiji je osnivač AP Vojvodina.

O važnosti ove odluke govorio je mr Andor Deli pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice koji je istakao da se radi o meri "pozitivne diskriminacije" koja se primenjuje na početku školske godine, sa ciljem da pomogne pri upisu u prvu godinu studija studentima sa posebnim potrebama koji su položili prijemni ispit. Ove godine radi se o pet brucoša na fakultetima novosadskog univerziteta i jednom studentu visokih škola strukovnih studija.
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice i Vlada Vojvodine kao osnivači fakulteta i visokih škola strukovnih studija, kao i tokom prethodnih godina, podržavaju ovakvu odluku na osnovu koje će studentima sa invaliditetom, ali i drugim grupama kojima je potrebna i podrška u vidu "pozitivne diskriminacije" radi postizanja pune ravnopravnosti, biti omogućen upis i budžetsko finansiranje studija.

Vlada Vojvodine danas je usvojila i Informaciju o radu centara za socijalni rad na teritoriji APV u 2010. godini o zaštiti od nasilja u porodici koju je pripremio Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju. Informacija prikazuje objedinjene podatke 41 centra za socijalni rad na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu, i evidenciju koju ove ustanove vode kada je nasilje u porodici u pitanju. Informacija je sačinjena na osnovu podataka iz jedinstvenog obrasca izveštavanja, koji propisuje nadležno republičko ministarstvo, i analize uloge centara za socijalni rad kao organa starateljstva i pružaoca usluga socijalne zaštite u kontekstu porodičnog i rodno zasnovanog nasilja.
...
Centri za socijalni rad su tokom jedne kalendarske godine (2010. godine) imali saznanja o 1512 porodica sa problemom unutarporodičnog nasilja, a da je tokom jedne godine doneto 316 presuda, odnosno 5 puta manje. Uvažavajući i mogućnost da sudovi ne dostavljaju presude ažurno, ovi podaci govore u prilog da je u našem društvu i dalje prisutan visok stepen "tolerancije" i prihvatanja kao normalnog nasilničkog ponašanja članova porodice koji imaju moć u odnosu na zavisne članove porodice. Na osnovu ovakvih saznanja još je evidentnija važnost projekta otvaranja sigurnih kuća u APV, kao jednog od najvažnijih oblika podrške i zaštite žrtava porodičnog i rodno zansovanog nasilja.

Izvor: Izvod iz vesti sa vebsajta Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 31.8.2011.

REBALANS BUDŽETA JEDAN OD USLOVA DA BORD DIREKTORA MMF ODOBRI NOVI ARANŽMAN

U rebalans budžeta će biti ugrađeno povećanje deficita sa 4,1 na 4,5 odsto BDP-a, a na konsolidovanom nivou budžet će biti povećan za 13 milijardi dinara i iznositi ukupno 150 milijardi dinara

Vlada Srbije usvojiće rebalans budžeta polovinom septembra i poslati ga Skupštini na usvajanje jer je to jedan od uslova da bord direktora MMF-a krajem idućeg meseca odobri novi aranžman iz predostrožnosti, izjavio je danas državni sekretar u Ministarstvu finansija Dušan Nikezić.

On je rekao, na konferenciji za novinare u Vladi Srbije, da će u rebalans budžeta biti ugrađeno povećanje deficita sa 4,1 na 4,5 odsto BDP-a i precizirao da će na konsolidovanom nivou budžet biti povećan za 13 milijardi dinara i iznositi ukupno 150 milijardi dinara.

Nikezić je precizirao da će se u kosolidovanom budžetu države smanjiti troškovi do kraja godine i to najviše za kapitalne investicije u vrednosti od 5,9 milijardi dinara, zatim tri milijarde dinara za nabavku roba i usluga, 2,7 milijarde dinara za otplatu kamata na dospele obaveze države, a milijarda dinara će biti za nabavku finansijske imovine države.

U odgovoru na pitanje da li smanjenje izdataka za kapitalne investicije znači da pomenutih 5,9 milijardi dinara neće biti uopšte investirano, Nikezić je rekao da će ta ulaganja samo biti odložena za neki budući period i da vlada neće odustatiti od tih projekata.

Odgovarajući na pitanje da li će biti smanjen obim izdavanja euroobveznica koje je vlada najavila u vrednosti od oko 750 miliona evra, Nikezić je rekao da se od tog plana neće odustati jer će prihod od tih vrednosnih hartija biti namenjen za finansiranje projekata i troškova države.

Što se tiče reformi javnog sektora Nikezić je rekao da će one biti nastavljene i odvijaće se transparentnije, pogotovo kada je reč o konkursima i izboru profesionalnog menadžmenta u preduzećima čiji je osnivač država.

Izvor: Tanjug, 31.8.2011.

ZAKON O ŠTRAJKU NEĆE IĆI NA SEDNICU VLADE RS DOK SE NE POSTIGNE PUNA SAGLASNOST ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU ZAKONA

Članovi Socijalno-ekonomskog saveta trebalo bi između 10. i 15. septembra da se sastanu povodom razmatranja njegovog teksta

Radna verzija Nacrta zakona o štrajku povodom koje je bilo priličnog sporenja i koji je u jednom trenutku ujedinio sindikate i poslodavce protiv države još nije završen. Iako je više puta najavljivano da će do kraja juna ući u skupštinsku proceduru, predsednica parlamenta Slavica Đukić Dejanović potvrđuje za naš list da Predlog zakona o štrajku još nije stigao do poslanika i da ona zapravo ne zna kakva je trenutno njegova sudbina. Napominje da je u ovom trenutku "lopta u vladinom dvorištu".

A ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić ističe za naš list da Zakon o štrajku neće ići na sednicu Vlade Srbije dok se ne postigne puna saglasnost članova radne grupe za izradu zakona.

"Radna grupa jeste završila posao, ali postoje dve-tri stvari oko kojih nije postignuta saglasnost, pa su ponuđena alternativna rešenja. O izveštaju radne grupe trebalo bi da se izjasni Kolegijum SES-a i nakon toga Predlog zakona bi išao na dalje usaglašavanje. Rečju, Vlada Srbije se neće izjašnjavati o zakonu dok se ne postigne potpuna saglasnost predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca", kaže Ljajić i dodaje da je trenutno na snazi zakon iz 1996. godine, a inicijativa da se napravi novi zakon o štrajku nastala je lane.

Meho Omerović, predsednik skupštinskog Odbora za rad, boračka i socijalna pitanja uveren je da ministar Ljajić neće Skupštini predložiti zakon o štrajku koji ograničava prava radnika i sindikata, a upravo to su bile primedbe predstavnika sindikata.

"Duboko verujem da će predlog zakona koji uputi vlada polaziti od interesa radnika i od dogovora sindikata i poslodavaca. Bez saglasnosti i sindikata i poslodavaca neće se ni donositi jedan ovako važan zakon", ocenjuje Omerović.

Ljubisav Orbović, predsednik Veća SSSS ističe da je radna grupa prihvatila većinu primedbi sindikalaca. On, ipak, pojašnjava da će poslednju reč, pred usvajanje ovog zakona na vladi, imati članovi SES-a koji bi trebalo da se sastane između 10. i 15. septembra.

Orbovićev potpredsednik i član radne grupe za izradu Zakona o štrajku Zoran Mihajlović kaže za naš list da su se članovi grupe pri izradi zakona uglavnom bavili tehničkim pitanjima, a da o političkim aspektima zakona nije bilo reči. On ističe da je dobro što je sporna odredba "lok-aut" odbačena, a kao značajno poboljšanje u najnovijoj verziji Zakona o štrajku on navodi i skraćenje roka za prijavljivanje štrajka, budući da je prethodnom verzijom to bio poduži rok koji je uključivao najavu, arbitražne pregovore, pa ponovo najavu štrajka.

"Sindikalci će sada moći u štrajk i pored toga što će paralelno teći arbitraža", objašnjava Mihajlović i dodaje da je izmenjena i procedura prijavljivanja štrajka solidarnosti, da štrajkačke straže ubuduće mogu i ne moraju da informišu javnost o toku štrajka, da su inspektori rada nadležni za poštovanje radnopravnog statusa zaposlenih. Ukinut je i takozvani zamrznuti štrajk, a radnici će iznova morati da prijavljuju obustavu rada.

Tokom javne rasprave najveće nezadovoljstvo predloženom verzijom zakona izazvalo je ograničavanje mesta štrajka, odnosno činjenicom da zaposleni mogu da štrajkuju isključivo na radnom mestu, a ne na ulicama, trgovima ili ispred Vlade Srbije. Prema rečima Ranke Savić, predsednice ASNS mesto održavanja štrajka i dalje ostaje sporno, odnosno svođenje štrajka na „neku rupu u fabričkom dvorištu“.

"Ukoliko takva odredba ostane u zakonu bićemo prinuđeni da umesto štrajka prijavljujemo proteste kako bismo mogli da izađemo iz kruga preduzeća i pokažemo sopstveno nezadovoljstvo", objašnjava za naš list Savićeva i dodaje da radna verzija zakona nije dostavljena sindikalcima. ...

Autor: Mirjana Milenković


Izvor: Izvod iz vesti sa vebsajta dnevnog lista "Danas", 31.8.2011.

PREMA NACRTU IZMENA ZAKONA O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU GRAĐANI BEZ STALNE ADRESE DOBIJAĆE LIČNE KARTE I DRUGA DOKUMENTA POTREBNA ZA SVAKODNEVNI ŽIVOT

Zaštitnik građana Saša Janković i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saglasili su se o nacrtu izmena Zakona o prebivalištu i boravištu koje treba da omoguće da i građani bez stalne adrese dobiju lične karte i druga dokumenta potrebna za svakodnevni život.

Nakon tog dogovora, Slobodan Jovanović, koji je prošle sedmice počeo štrajk glađu zbog toga što, iako građanin Srbije, ne može da dobije ličnu kartu, prekinuo je taj vid svog protesta.

Jovanović će, uz saglasnost zaštitnika građana, nastaviti da protestvuje u prostorijama republičkog ombudsmana sve dok predlog izmena zakona ne bude usvojen u Narodnoj skupštini. Jovanović je jedan od hiljada građana Srbije koji nemaju lična dokumenta i zbog toga su uskraćeni za niz garantovanih prava - ne mogu da se zaposle, da se leče, da glasaju.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 31.8.2011.

STRUČNI ISPIT ZA IZDAVANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG LICA U BROKERSKO-DILERSKIM DRUŠTVIMA I DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE KOJA IMAJU DOZVOLU ZA OBAVLJANJE POSLOVA ŽIVOTNOG OSIGURANJA 20. OKTOBRA 2011:Rok za prijavu ističe 1. oktobra 2011.

Stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u brokersko-dilerskim društvima i društvima za osiguranje koja imaju dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja će se održati 20. oktobra 2011. godine.

Svi kandidati se mogu prijaviti za polaganje stručnog ispita na sledeći način:

Potrebno je popuniti obrazac prijave za polaganje stručnog ispita, a zatim tako popunjen obrazac poslati elektronskim putem, na mejl adresu: prijava@apml.org.rs, ili poštom, na adresu: Uprava za sprečavanje pranja novca, Masarikova 2, 11000 Beograd.

Rok za prijavu ističe 1. oktobra 2011. godine.

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita dostavlja se i dokaz o izvršenoj uplati troškova za polaganje stručnog ispita.

Troškovi za polaganje stručnog ispita se uplaćuju na račun broj: 840-1562845-88;
Poziv na broj: 97 05105080401133742321;
Svrha uplate: troškovi za polaganje stručnog ispita;
Primalac: Uprava za sprečavanje pranja novca, Beograd, Masarikova 2

Izvor: Vebsajt Uprave za sprečavanje pranja novca, 31.8.2011.

SEMINAR "JAVNE NABAVKE U OBLASTI MEDICINE I FARMACIJE, ZAKONSKA REGULATIVA, NADZOR I KONTROLA" 20. SEPTEMBRA 2011. GODINE

Taz, regionalna organizacija za edukaciju i naučna istraživanja iz ekonomskih i pravnih nauka, u saradnji sa institucijama Srbije, organizuje jednodnevni, specijalistički seminar "Javne nabavke u oblasti medicine i farmacije - zakonska regulativa, nadzor, kontrola, problemi i praksa".

Seminar će biti održan 20. septembra 2011. godine, u Beogradu, od 10 do 16 časova, u hotelu "Moskva", ulica Terazije br. 20, u sali "Tolstoj", na I spratu.

Teme koje će se obrađivati na seminaru:

• Pojam i smisao javnih nabavki
• Zakonska regulativa u Republici Srbiji (ZJN i prateći pravilnici), sa posebnim osvrtom na specifičnosti javnih nabavki u zdravstvu
• Osnovni pojmovi javnih nabavki
• Načela postupaka javnih nabavki
• Vrste postupaka javnih nabavki
• Mogućnosti potencijalne zloupotrebe postupaka javnih nabavki i njihovo sprečavanje
• Način primene Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima u postupcima javnih nabavki,
• Specifičnosti javnih nabavki u zdravstvu, potencijalni problemi i načini njihovog rešavanja,
• Nadzor i kontrola nad postupcima javnih nabavki, sa posebnim osvrtom na nadležnost Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
• Postupak po zahtevu za zaštitu prava, vrste odluka Naručioca u postupku zaštite prava i posledice odluka donetih od strane Naručioca i od strane Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
• Uloga Uprave za javne nabavke u sistemu javnih nabavki u Republici Srbiji
• Primeri problema iz prakse
• Pitanja i odgovori

Cilj seminara je osposobljavanje predstavnika naručioca da u praksi efikasnije sprovode postupke javnih nabavki u skladu sa zakonskom i podzakonskom regulativom, kao i osposobljavanje predstavnika ponuđača da blagovremeno i na pravi način zaštite svoja prava u postupcima javnih nabavki.

Predavači:

1. Vladislav MIJOVIĆ, dipl. pravnik, načelnik Odeljenja za javne nabavke Kliničkog centra Srbije, Beograd,
2. Dragana Stanković Nikolić, sertifikovani predavač za javne nabavke po rešenju Ministarstva finansija.
Telefoni za prijavu i dodatne informacije: 011/30-333-50, 29-10-138 i 20-30-706 (fax).

Izvor: Taz, regionalna organizacija za edukaciju i naučna istraživanja iz ekonomskih i pravnih nauka, u saradnji sa institucijama Srbije, 31.8.2011.

SEMINAR "CARINSKE POVLASTICE" BIĆE ODRŽAN 13. SEPTEMBRA 2011.

Carinske povlastice predstavljaju izuzetak od pravila da se prilikom uvoza robe plaćaju carinske dažbine. Institut carinskih povlastica pravno je uređen kako odredbama Carinskog zakona tako i međunarodnim sporazumima.

Odredbama Carinskog zakona predviđena su oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina za strana lica, fizička lica, kao i pravna i druga lica. Pored fizičkih i pravnih lica kao korisnika povlastice, propisano je i na koju robu se ne plaćaju uvozne dažbine.

Ciljna grupa: Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici…)

Cilj seminara: Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa uslovima za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina.

Teme:

· oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina za strana lica,
· oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina za fizička lica,
· oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina za pravna i druga lica,
· roba na kuju se ne plaćaju uvozne dažbine,
· povraćaj robe,
· nova oprema koja se ne proizvodi u zemlji,
· uvoz opreme po osnovu uloga stranog ulagača,
· autonomne mere kojima se predviđa smanjenje carinskih dažbina ili izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina,
· oslobođenje na osnovu Sporazuma o uvozu predmeta, prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera.

Po završetku seminara polaznici će biti u potpunosti upoznati sa novim zakonskim propisima vezanim za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina.

Predavač: Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi na poslovima carinskog inspektora, šefa carinske ispostave, samostalnog savetnika i revizora naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja: Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 13. septembar 2011. od 14.00 - 18.30 časova.

Prijavljivanje putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Izvor: Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, 31.8.2011.

SIEPA POZIVA IZVOZNA PREDUZEĆA DA DO 5. SEPTEMBRA POPUNE UPITNIK KOJI ĆE DOPRINETI DA LISTA SAJMOVA I ZA PREDSTOJEĆU 2012. GODINU ODSLIKAVA NJIHOVA INTERESOVANJA

U sklopu svojih aktivnosti Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) svake godine organizuje nacionalne štandove na preko 20 međunarodnih sajmova, na četiri svetska kontinenta. Na ovaj način, srpskim izvoznim kompanijama se pruža mogućnost da direktno predstave svoje proizvode i usluge na međunarodnom tržištu, ali i da uspostave direktan kontakt sa kupcima i novim poslovnim partnerima.

Značajan broj sajmova, na kojima su ostvareni veoma profitabilni nastupi, je bio uvršten na listu sajmova upravo na predlog izvoznih preduzeća. Kako bi se nastavilo sa tom praksom, SIEPA je pripremila Upitnik za izvoznike (http://www.siepa.gov.rs/files/pdf2010/UPITNIK.pdf) koji bi trebalo da doprinese da lista sajmova i za predstojeću, 2012. godinu, odslikava interesovanja izvoznika.

Upitnik je potrebno popuniti do ponedeljka, 5. septembra 2011. i poslati na export@siepa.gov.rs

Izvor: Vebsajt Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, 29.8.2011.

ALSU: SPISKOVI LEKOVA ZA KOJE SU IZDATA REŠENJA O PRESTANKU VAŽENJA ILI IZMENI DOZVOLE ZA STAVLJANJE U PROMET LEKA

Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010), kojim je propisana obaveza Agencije da na svom sajtu objavljuje spisak lekova za koje je izdala dozvolu za lek, varijacije, odnosno obnovu dozvole, spisak lekova za koje je prestala važnost dozvole za lek, kao i spisak lekova za koje je izvršen prenos dozvole za lek na novog nosioca, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, na vebsajtu (www.alims.gov.rs) objavila:

na dan 26. avgust 2011. godine:


Spisak lekova za koje je u periodu od 1.6.2011. godine do 30.6.2011. godine izdato rešenje o prestanku važenja dozvole za stavljanje u promet:
- http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/092-13-00675-2011-5-002_1.pdf
Spisak lekova za koje je u periodu od 1.6.2011. godine do 30.6.2011. godine izdato rešenje o izmeni i/ili dopuni dozvole za lek:
- http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/092-13-00663-2011-5-002_1.pdf

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva, 28.8.2011.

USKORO REGISTAR KUPOPRODAJNIH UGOVORA ZA NEPOKRETNOSTI

Republički geodetski zavod (RGZ) priprema Registar kupoprodajnih ugovora za nepokretnosti, a poseban akcenat se stavlja na procenu vrednosti stanova i poljoprivrednog zemljišta.

Registar treba da omogući transparentnost tržišta i predstavlja osnov za dalji rad na masovnoj proceni nepokretnosti.

Potrebno je još dopuniti zakonsku regulativu za bližu saradnju više institucija, koja je neophodna za određivanje vrednosti nekretnina u Srbiji, objavljeno je na sajtu RGZ.

Izvor: Tanjug, 26.8.2011.

DOGOVOR O ARANŽMANU - MMF ODOBRIO SRBIJI POVEĆANJE DEFICITA ZA 12 MILIJARDI DINARA

MMF je odobrio da se deficit srpskog budžeta poveća sa 4,1 na 4,5 odsto BDP-a, odnosno sa 120 milijardi dinara na 132 milijarde. Takav dogovor omogućiće sklapanje novog aranžmana, ovog puta iz predostrožnosti, vrednog milijardu evra.

Dozvola za probijanja dogovorenog deficita obrazložena je manjim prilivom novca od naplate poreza u budžet, a sve zbog manjeg privrednog rasta. Istovremeno, MMF je revidirao prognozu ovogodišnjeg rasta BDP-a u Srbiji sa tri na dva odsto.

Premijer Mirko Cvetković izjavio je da je izuzetno zadovoljan pregovorima sa MMF-om jer su se ovoga puta odvijali bez tenzija i u tišini.

- To je rezultiralo sporazumom koji je vrlo kvalitetan i koji definiše tekuću i 2012. godinu - rekao je premijer.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija Dušan Nikezić ocenio je da će prihodi u rebalansu budžeta za 2011. biti manji od planiranih za 22 milijarde dinara. Takođe, javna potrošnja moraće da se smanji da bi se uštedelo još 15 do 20 milijardi dinara.

Pad proizvodnje

Industrijska proizvodnja u julu bila je za 3,3 odsto manja nego u istom mesecu prošle godine, objavio je Zavod za statistiku.

Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov procenjuje za Press da će se deficit pokrivati iz domaćih i inostranih izvora.

- Ako je privredni rast sporiji, onda u toj godini može da se menja ciljani deficit. I ne izgleda mi da će biti problem da se on pokrije putem zaduživanja države na tržištu kapitala uz izdavanje obveznica, a postoje i strani izvori finansiranja - kaže Altiparmakov.

Šef delegacije MMF-a Albert Jeger rekao je da će bord direktora Fonda krajem septembra odobriti novi aranžman ako Vlada Srbije do te sednice u Vašingtonu usvoji rebalans budžeta i uputi ga Skupštini na usvajanje, uz zakonski predlog o restituciji.

Ima, međutim, i drugačijih mišljenja o dogovoru. Tako je ekonomista Aleksandar Stevanović izjavio da povećanje budžetskog deficita nije korisno, jer manjak u državnoj kasi plaćaju svi građani Srbije.

N. Sekulić, Press

NOV NAČIN OBRAČUNA POLISA AUTOOSIGURANJA: Registracija skuplja za loše vozače

Osiguravajuće kuće počinju da primenjuju sistem bonusa i penala. Savesni vozači imaće popust do maksimalnih 15 odsto, dok će nesavesni plaćati i do dva i po puta skuplju premiju

Nesavesni vozači od sutra će biti dodatno kažnjavani kroz plaćanje skupljih polisa osiguranja prilikom registracije. Osiguravajuće kuće, naime, počinju da primenjuju novi sistem obračuna cene polisa, kakav se primenjuje u većini evropskih zemalja.

Oni koji svojom krivicom prouzrokuju neku štetu u saobraćaju, plaćaće čak i do dva i po puta skuplju polisu od osnovne, dok će savesni vozači moći da ostvare popust do maksimalnih 15 odsto.

Tri odsto nesavesnih

Kako kažu u osiguravajućim društvima, oko 97 odsto vozača tako će već prve godine moći da dobije popust od pet odsto na osiguranje, jer toliki procenat ne napravi za godinu dana nikakvu nezgodu. Preostalih tri odsto, međutim, plaćaće skuplje premije. Kako je prosečna cena polise 9.100 dinara, vozači koji ne budu imali nijednu nezgodu, prve godine uštedeće 455 dinara (pet odsto), dok će onaj koji je, na primer, imao tri nesreće platiti 22.750 dinara.

U „Dunav osiguranju" navode da će vozači koji prvi put zaključuju polisu autoosiguranja biti razvrstani u četvrti premijski stepen, što znači da neće imati ni popust (bonus), ali ni penal (malus), dok se za sve ostale primenjuje nov princip.

- Osiguranici koji u ranijem periodu nisu imali štete po osnovu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti biće razvrstani u treći premijski stepen i ostvariće pravo na umanjenje osnovne premije od pet odsto. Nepažljivi vozači biće kategorisani u zavisnosti od broja učinjene štete u prethodnom periodu. Ko je imao jednu štetu, biće razvrstan u sedmi premijski stepen i plaćaće 50 odsto višu cenu osiguranja, ko je imao dve štete, biće razvrstan u deseti premijski stepen i plaćaće 110 odsto više, dok će za tri i više puta pričinjenu štete osiguranik plaćati 150 odsto veću premiju (12. razred) - objašnjavaju u „Dunav osiguranju".

Povećanje bezbednosti

Kako ističu u osiguravajućim kućama, cena osnovne polise neće se menjati. Stručnjaci, međutim, upozoravaju da je u zakonu napravljen propust, jer se bonus i penali ne odnose direktno na vozača, već na automobil, što će dovesti do apsurdne situacije da novi vlasnik vozila plaća za nešto što je učinio njegov prethodnik.

Profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Milan Vujanić smatra da će nova pravila povećati bezbednost u saobraćaju.

- Uvođenje bonusa i malusa neće možda pogodovati osiguravajućim kućama, ali će znatno značiti za bezbednost u saobraćaju. Ovaj način je u celom svetu dao dobre rezultate i verujem da će se efekti zaista osetiti već nakon dva-tri meseca. Naš narod očigledno najviše reaguje na mere kojima se prati njihovo ponašanje u saobraćaju, kao što je to slučaj sa postavljanjem kamera, a da ne pričamo i o udaru na džep - smatra Vujanić i dodaje:

- Mnogo bi plodonosnije ipak bilo da se osiguranje odnosi na vozača, a ne za vozilo, koje može i da se proda drugom vlasniku na koga se onda prenose eventualni malusi.

Nov princip osiguranja olakšaće posao i policiji, s obzirom na to da će vozači ubuduće dobro razmisliti pre nego što pozovu patrole na uviđaj. Stručnjaci pretpostavljaju da će veći broj manjih saobraćajnih nesreća biti rešen na licu mesta sporazumom, pa će biti i manje predmeta kod sudija za prekršaje.

Kada se vozač „opameti" i prestane da čini štetu, za povratak iz krajnjeg 12. u početni četvrti razred biće mu potrebno devet godina.

Ivana Žigić, Press

NEMAČKA KRENULA U SPASAVANJE EVRA

Vlada Nemačke je danas odobrila plan za jačanje Fonda za spasavanje zone evra što je prvi korak najveće evropske ekonomske sile ka oporavku evra.

Ministar finansija Volfgang Šojble izjavio je da je Vlada "time ukazala da je odlučna da osigura stabilnost evra snažnim mehanizmom u evrozoni".

Plan će biti prosleđen Parlamentu Nemačke koji će ga uzeti u razmatranje 7. septembra. Glasanje se očekuje 29. septembra.

"Ostaće na snazi da će pozajmice biti davane samo iz fondova za spasavanje i to samo kada je ugrožena stabilnost evrozone u celini, i samo u slučaju prihvatanja striktne finansijske i ekonomske reformske politike", rekao je Šojble.

On je dodao da će dalje aktivnosti u vezi sa drugim kreditnim paketom pomoći Grčkoj biti precizirane narednih sedmica.

Prema danas prihvaćenom predlogu, predviđeno je da se kreditnim fondovima omogući da kupuju obezvređene državne obveznice i time omoguće kratkoročno kreditiranje država u krizi.

Planom, dogovorenim u Briselu 21. jula, predviđeno je da se kreditni limit podigne na 440 milijardi evra sa sadašnjih 250 milijardi.

Kancelarka Angela Merkel moraće sada da ubedi skeptike u svojoj koaliciji u opravdanost te mere.

Beta, RTV

SPORAZUM O IZRUČENJU DOMAĆIH DRŽAVLJANA I USTUPANJU DOKAZA IZMEĐU PRAVOSUDNIH INSTITUCIJA BIH-SRBIJA

Tanjug

Bosna i Hercegovina i Srbija uskoro bi mogle potpisati sporazum o izručenju domaćih državljana i ustupanju dokaza između pravosudnih institucija ove dve zemlje.

Novim sporazumom je predviđeno ustupanje dokaza i izručenje državljana koji su počinili krivična dela svih vrsta kriminala, a ne samo organizovanog kriminala.

Među najznačajnijim odredbama novog sporazuma je ona koja se odnosi na izručenje domaćih državljana zbog pripadnosti određenoj kriminalnoj grupi, što do sada nije bilo moguće.

Potvrđujući da je sporazum iz Beograda stigao u Sarajevo, sekretar ministarstva pravde BiH Jusuf Halilagić kaže da se taj dokument razlikuje od postojećeg, ali da ne vidi razlog da on ne bude potpisan.

"Mi ćemo taj sporazum proslediti Savetu minsitara BiH u redovnu proceduru, ali s obzirom na to da Srbija i Hrvatska već imaju takav sporazum i da je Hrvatska isti takav sporazum ponudila Makedoniji, ne vidim razloga da i mi u tome ne učestvujemo", rekao je Halilagić.

"Korupcija, zloupotreba službenog položaja, trgovina uticajem, aktivno i pasivno podmićivanje službenih osoba, pronevere i slično, samo su neka od krivičnih dela koje tretira novi predloženi sporazum".

NOVI SAD ĆE BITI GRAD INFORMATIKE

A. Slović/B. Gigović, blic

U Novosadskom Poslovnom inkubatoru, na 418 metara kvadratnih prostora, razvija se nekoliko informatičkih firmi, u kojima rade mladi stručnjaci sa tako velikim potencijalima da će gotovo sigurno izgraditi velike svetske karijere.

Mladi preduzetnici i firme u Novom Sadu imaće u budućnosti prilike da promovišu svoj biznis i pronađu pomoć u Poslovnom inkubatoru. Direktor ove relativno mlade ustanove Đorđe Ćelić kaže za Press da je osnovna ideja da najdarovitiji mladi umovi Novog Sada, umesto ispred ambasade, zauzmu mesto u redovima za registrovanje svojih preduzeća.

Talentovanim programerima pružamo mogućnost da osnuju preduzeća, koja bi posle perioda od tri godine trebalo da izađu iz našeg okrilja i da budu gradski, nacionalni, ali i svetski brend - ambiciozan je Ćelić.

Prema podacima koje ima Poslovni inkubator, u Novom Sadu trenutno posluje više od 2.000 informatičkih inženjera, a interesovanje za fakultetske smerove koji se bave programiranjem i dalje je manje od potreba tržišta. Ćelić veruje da u industriji ne možemo tako brzo postati konkurentni sa svetom, kao u oblasti informatike.

- To je neka vrsta informatičkog patriotizma, gde Srbiju branimo tastaturom i znanjem. Mi ne sprečavamo ljude da idu u svet, već im svet donosimo ovde - ističe Ćelić.

Polaznici koji zadovolje kriterijume konkursa Poslovnog inkubatora dobijaju od ove institucije prostor po beneficiranim cenama, konstantnu  pravnu i knjigovodstvenu pomoć, besplatan internet i pokrivene režijske troškove, uključujući i telefon.

Usavršavanje u Nemačkoj

Zahvaljujući saradnji sa preduzećem „Method2Bussines", dvojica talentovanih programera imaće priliku da svoje znanje usavrše, ali i unovče kod jednog renomiranog partnera iz Nemačke. Inače, vlasnica „Method2Bussines" je Srpkinja koja je dugi niz godina bila direktor razvoja jedne od ćerki firmi čuvenog „Filipsa".

- Ugovori se potpisuju na šest meseci, nakon čega radimo evaluaciju učinjenog i potpisujemo novi. Imamo trinaest kancelarija, a između ostalog, tu je i kancelarija Evropske mreže preduzetnika koja im omogućava da internacionalizuju svoj biznis. Mesečni troškovi svih ovih usluga su tek nešto preko 100 evra, što je zaista jedinstvena pomoć za one koji od dobre ideje žele da izgrade poslovnu imperiju. Osim toga, i za one koji nisu naši korisnici organizujemo treninge, na kojima mogu dobiti savete od ekonomskih, poslovnih i marketinških stručnjaka i „doterati" svoj biznis plan do perfekcije - kaže Marija Stanču-Milosavljev, profesorka na Fakultetu tehnoloških nauka i zamenik direktora Poslovnog inkubatora.

Informatička zona

Kako kažu u Poslovnom inkubatoru, ova ideja će na kvalitetu dobiti tek sa završetkom Naučno-tehnološkog parka pri Novosadskom univerzitetu, kada će „Novi Sad dobiti istorijsku šansu da napravi prelaz iz dvadesetog u dvadeset prvi vek, odnosno da umesto industrijske dobije informatičku zonu".

Tomislav Lovreković

LOŠE STANJE SLOBODE MEDIJA U SRBIJI

Nekadašnji političar i novinar Miodrag Isakov izjavio je  u Novom Sadu da je potpuno nezadovoljan stanjem slobode medija u Srbiji.

"U Srbiji danas faktički nema ni jednog nezavisnog medija i nema kritičke analize stanja u društvu. U Srbiji, uz časne izuzetke, nema ni nezavisnih novinara", rekao je Isakov na konferenciji za novinare u Medija centru Vojvodine, na kojoj je najavljeno obeležavanje 20. godišnjice akcije "Prozor".

U septembru 1991. godine Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) organizovalo je sa svog prozora u centru grada alternativni dnevnik svake večeri u 19.30.

Ispod prozora NDNV-a okupljalo se tokom celog septembra i po nekoliko hiljada ljudi. "Prozor" je bila akcija protesta protiv cenzure koja je tada vladala u medijima u Srbiji i protiv ratnohuškačke propagande.

Na "Prozoru" su govorili poznati književnici, intelektualci i političari.

Isakov je rekao da je "Prozor" bio najduži protest koji je ikada organizovan u Vojvodini povodom borbe za slobodu medija.

Novinar Jan Briza, koji je i autor monografije posvećene "Prozoru", ocenio je da u medijima u Srbiji danas vlada apatija i da nema slobode štampe. "Poznato je da bez slobode štampe nema demokratskog društva", kazao je Briza.

Beta, RTV

JEDNA OD SPORNIJIH STVARI RESTITUCIJE JE PROBLEM ŠTO ZAKON O PRIVATIZACIJI I PROCES DENACIONALIZACIJE NISU TEKLI UPOREDO

Ideja je da se završi posao povraćaja oduzete imovine, da što veći broj ljudi oštećenih nacionalizacijom dobije maksimalni iznos pravde, kroz vraćanje imovine i uz što je moguće veće obeštećenje, izjavio je potpredsednik Vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić predstavljajući žiteljima Savskog venca zakon o restituciji.

"Ne radimo u domenu ideala, već realnosti i onoga što restitucija danas može da bude u Srbiji", rekao je Đelić, obraćajući se građanima beogradske opštine Savski venac u punoj sali i poručio da će Srbija u narednim nedeljama dobiti kvalitetan zakon o restituciji.

Đelić je predočio da je jedna od najspornijih stvari u okviru restitucije imovina koja se nalazi u procesu privatizacija, pri čemu je problem što zakon o privatizaciji i proces denacionalizacije nisu tekli uporedo.

"Danas smo u situaciji da ovim zakonom maksimiziramo mogućnost za naturalnu restituciju svuda gde je moguće. Trudimo se da vredna imovina koliko-toliko bude vraćena u naturi", rekao je Đelić.

Nekretnine u državnom vlasništvu koje nisu neophodne za funkcionisanje države, biće vraćene u stanju u kom se nalaze, predočio je Đelić.

Građevinsko zemljište koje može da se vrati, a 1946. godine je bilo poljana, biće vraćeno u formi građevinskog zemljišta, rekao je Đelić.

Ako je neko imao livadu, a danas je to neizgrađeno građevinsko zemljište koje može da se vrati, vratiće se kao građevinsko zemljište, a novina je što će obveznici restitucije biti i javna preduzeća, komunalna preduzeća i državne agencije, objasnio je Đelić.

Nacrt zakona o vraćanju imovine i obeštećenju, koji je u fazi javne rasprave, za obeštećenje predviđa državne obveznice, sa rokom dospeća 15 godina, a kako je istakao Đelić, "iako budu u dinarima, to će biti vredan papir".

Prema predloženom zakonu, predmet restitucije biće i pokretna imovina koja je zavedena u javnom registru, a zakon predviđa da i srušena imovina dođe na listu za obeštećenje.

Prema Đelićevim rečima, zakonodavac se zakonskim predlogom potrudio da maksimizuje mogućnost povraćaja neizgrađenog zemljišta.

Odgovarajući na pitanja građana, Đelić im je poručio da je ohrabrujuće što je restitucija konačno došla na dnevni red i da će zakon morati da se sprovede.

Ideja je da se osnuje Agencija za restituciju, koja će biti stranka u postupku i čiji je jedini cilj da oštećeni ne budu sami u sporu protiv države, rekao je Đelić.

 FoNet, RTS

UKIDANJE DUPLIH FUNKCIJA NAKON ODLUKE USTAVNOG SUDA

Nakon presude Ustavnog suda po kojoj je zabranjeno obavljati duple funkcije, Željko Vidović predsednik opštine Vrbas, izjavio je da će zadržati samo mandat u pokrajinskom parlamentu.

Prema nezvaničnim informacijama, njega bi na mestu gradonačelnika mogla da zameni Marjana Maraš, koja je trenutno predsednik Skupštine opštine, pa bi Vrbas po prvi put u istoriji predvodila žena.

Odluka još nije konačna. To jeste jedna od mogućnosti, ali zaista nije izvesna. O tome će se odlučivati na sednici Skupštine opštine, koja još nije zakazana. To dovoljno govori da još uvek nije sve dogovoreno - rekla je Maraševa.

Inače, Marjana Maraš je prva žena predsednik Skupštine opštine Vrbas, a ako se pretpostavke obistine, biće i prva žena predsednik opštine Vrbas.

Press

SUDSKI ISTRAŽITELJI U SEDIŠTU BRITIŠ PETROLEUMA U MOSKVI

Tanjug

Sudski izvršitelji su danas upali u moskovski biro podružnice biritanske naftne kompanije "Britiš Petroleum" (BP) u potrazi za dokumentima na osnovu tužbe akcionara kompanije TNK-BP protiv BP.

Većini zaposlenih u BP je preporučeno da ne dolazi na posao, prenele su svetske agencije.

Izvršitelji su potvrdili da se pretres sprovodi u trgovinskoj podružnici BP i da pokušavaju da pronađu dokumenta o nerealizovanom strateškom partnerstvu većinskog akcionara TBK-BP, "Britiš Petroelum" sa vodećom ruskom naftnom kompanijom "Rosnjeft".

Ovaj sporazum su oborili ruski akcionari TNK-BP, konzorcijum AAR, koji sada posredstvom Stokholmske arbitraže želi da dokaže da je BP prekršila akcionarski sporazum. Paralelno tužbu protiv BP su podneli i manjinski akcionari koji smatraju da je TNK-BP pokušavajući da osnuje alijansu sa konkurentom, "Rosnjeftom",  oštetila njihove interese.

Kako bi dokazali osnovanost svojih pretenzija manjinski akcionari su sudski zatražili dostavljanje dokumenata, uključujući i ona o strateškom partnerstvu sa "Rosnjeftom".

Podnosioci tužbe smatraju da su pretrpeli gubitke zbog neostvarenog projekta BP i "Rosnjefta" na zajedničkom osvajanju arktičkih nalazišta i razmene akcijama. Visinu gubitaka oni procenjuju na 87,112 milijarde rubalja (oko tri milijarde dolara).

Moguće partnerstvo BP i "Rosnjefta", najavljeno u januaru 2011. godine, predviđalo je saradnju u projektu eksploatacija arktičkih nalazišta i razmenu akcija za 17 milijardi dolara, ali je "Rosnjeft" u maju odustao od te transakcije.

"Rosnjeft" je juče dogovorio strateško partnerstvo sa "EksonMobil"  u osvajanju Arktika, čime je najveća državna naftna kompanije Rusije dobila mogućnost da učestvuje u projektima američke kompanije kako u SAD tako i u trećim zemljama.

VOJVODINA ĆE IZ BRISELA NA ULOŽEN DINAR DONETI 10

Beta, RTV

Direktor Fonda Evropski poslovi Vojvodine Predrag Novikov izjavio je danas da će buduće predstavništvo te pokrajine u Briselu na jedan dinar koji bude uložen u njega doneti najmanje 10 dinara.

"Na svaki dinar uložen u predstavništvo Vojvodine u Briselu garantujem da ćemo doneti 10", rekao je Novikov na sednici Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Vojvodine.

On je izrazio uverenje da će predstavništvo Vojvodine biti otvoreno 10. oktobra, tokom manifestacije "Otvoreni dani" (Open days) u Briselu.

"To je idealan datum da se Vojvodina predstavi brojnim regionima u Briselu", kazao je Novikov i naveo da je Fond Evropski poslovi dobio pisma podrške od više od 40 evropskih regiona.

Prema njegovim rečima, u početku će u predstavništvu Vojvodine, koje će se nalaziti u zgradi Misije Srbije u Briselu, raditi dve osobe, a broj zaposlenih će se povećavati samo ukoliko to bude opravdano kroz uspešne projekte.

"Jako puno nas je koštalo to što nismo bili prisutni na mestima odlučivanja", rekao je Novikov.

On je kazao da je Vojvodina iz godine u godinu uspešnija kada su u pitanju odobreni evropski projekti i dodao da je prošle godine iz pokrajine odobreno ukupno više od 200 projekata.

IZGRADNJA HLADNJAČE U NOVOM SLANKAMENU

RTV

NOVI SAD - Predstavnici Vlade Vojvodine i udruženih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije opštine Inđija potpisali su danas u Novom Slankamenu ugovore o finansiranju izgradnje hladnjače vredne 98,5 miliona dinara.
Kako se navodi u saopštenju Vlade Vojvodine, smeštajni kapaciteti hladnjače u Novom Slankamenu, čiji se završetak planira na proleće 2012. godine, iznosiće oko 3.000 tona voća.

Sredstva za izgradnju hladnjače opredeljena su iz Fonda za razvoj Srbije. Nosioci investicionog projekta su 36 poljoprivrednih proizvođača i vlasnika registrovanih poljoprivrednih gazdinstva sa teritorije opštine Inđija koji se bave voćarstvom.

Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajtić rekao je, nakon potpisivanja ugovora, da će investiranje u izgradnju hladnjače biti značajno za poljoprivrednike iz više naselja zbog uštede sredstava za skladištenje ali i prodaje proizvoda po najboljim cenama.

Pajtić je naveo da je projekat "recept za uspeh" jer je voćarstvo visokoakumulativna grana koja omogućava da se više od 50 odsto proizvoda izvozi.

Predsednik opštine Inđija Goran Ješić najavio je aktivnosti u vezi sa projektom navodnjavanja zapadnog dela Fruške gore i protivgradne zaštite, što će, kako je rekao, omogućiti da se cela proizvodnja voća na inđijskoj teritoriji zaokruži.

Direktor Zadruge "Voćarac" u Novom Slankamenu Jovan Čolić rekao je da će hladnjača imati ogroman značaj i omogućiti optimalne smeštajne kapacitete, dobar plasman na tržište i obezbediti prodaju u momentu kada je cena najbolja.

PRODAJA PIVARE U ZRENJANINU ZAKAZANA ZA ČETVRTAK

Tanjug

Stečajni upravnik Zrenjaninske industrije piva "ZIP" Dragan Božić zakazao je za 1. septembar drugu prodaju imovine te fabrike, po početnoj ceni od 172,2 miliona dinara.

Na osnovu rešenje Privrednog suda u Zrenjaninu, a uz saglasnost Odbora poverilaca, kupcima je ponuđena pivara u fabričkom krugu u Ulici Petra Bojovića u Zrenjaninu, sagrađena daleke 1745. godine, kao industrijski prvenac u tadašnjem Bečkereku.

Kao i 16. juna, prilikom neuspelog pokušaja prodaje fabrike "na doboš", potencijalnim kupcima se, po početnoj ceni od 172,2 miliona dinara, nudi pivara sa opremom u ulici Petra Bojovića u Zrenjaninu.

U oglasu za prodaju je naznačeno da to nije minimalna, odnosno obavezujuća, cena i da je moguć dogovor ponuđača i Odbora poverilaca, što znači da bi cena mogla biti i niža, kako bi se koliko-toliko namirila potraživanja poverilaca.

Uz pivaru sa opremom, kupcima se u paketu nudi i špiritana u Zrenjaninu, kao i dva stovarišta sa prodavnicama, u Kikindi i Petrovcu na Mlavi.

Pivo se u Zrenjaninu ne toči već pet godina, iako je zbog njega, pre 26 godina, pokrenuta gradska manifestacija "Dani piva".

OD 1. JANUARA 2012. OBAVEZNE FISKALNE KASE ZA TAKSISTE

Tanjug

BEOGRAD - Taksisti u Srbiji moraće od 1. januara 2012. godine da uvedu fiskalne kase, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i trgovine Srbije Vladimir Matović.

On je agenciji Beta kazao da je donošenje novog Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, koji obuhvata celu problematiku te delatnosti, bio glavni razlog zašto prošle godine taksisti nisu uveli fiskalne kase.  

Taksisti, advokati i obrazovne ustanove trebalo je da uvedu fiskalne kase 1. marta prošle godine, ali je Vlada Srbije to odložila prvo do 31. avgusta 2010. godine zbog štrajkova advokata i taksista, a onda je ponovo odložila tu obavezu za taksiste do 31. decembra 2011. godine.  

Prema rečima Matovića, delatnost taksi prevoza oslobođena je obaveze uvođenja fiskalnih kasa do kraja ove godine na osnovu Uredbe Vlade Srbije kojom su pojedine delatnosti iz objektivnih razloga oslobođene navedene obaveze.  

" S obzirom da delatnost taksi prevoza nije oslobođena Zakonom o fiskalnim kasama, već uredbom, uvođenje obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase može biti regulisano izmenom navedene uredbe u delu koji se odnosi na delatnost taksi prevoza, a o tome može odlučivati Vlada Srbije", kazao je on.  

Predstavnik udruženja taksista Beograda (SITAB) Željko Raković rekao je agenciji Beta da taksi prevoznici nemaju ništa protiv fiskalizacije, ali da nemaju osnove uslove za rad i da pored plaćanja svih obaveza ne mogu samostalno da plate po 200 evra za kupovinu fiskalnog aparata.  

"Dok se ne uvede zakonitost i red u taksi prevoz mi nećemo biti u mogućnosti da sprovedemo fiskalizaciju", naglasio je Raković. On je kazao da se ne poštuje ni novi zakon o regulisanju nelegalnih taksista, koji predviđa da se oduzme auto onim taksistima koji naprave prekršaj, i dodao da najgore prolaze oni najpošteniji taksisti koji izmiruju sve obaveze.  

U avgustu 2010. godine, Vlada Srbije je od obaveze uvođenja fiskalnih kasa oslobodila potpuno prosvetu, odnosno osnovno, srednje i visoko obrazovanje, kao i uličnu prodaju sladoleda, opravku satova, časovnika i nakita, kao i čišćenje objekata.

NOVA POSKUPLJENJA GORIVA U SRBIJI

BEOGRAD - Trgovinski lanac Delta maksi završio je otkup akcija malih akcionara Pekabete, C marketa i Zvezdare iz Beograda, a sutra ističe rok za davanje naloga za prodaju akcija preduzeća Srbija iz Kragujevca, rečeno je danas Beti u Komisiji za hartije od vrednosti.

Tanjug

BEOGRAD - Iako je gorivo u Srbiji među najskupljim u regionu, u najavi su ili su već poskupeli naftni derivati na pumpama naftnih kompanija koje posluju u Srbiji. Benzin sada košta od 125 do 140 dinara za litar, a dizel od 119 do 139 dinara za litar.

Gorivo na pumpama Naftne industrije Srbije (NIS) od danas je skuplje za dinar, ali ta kompanija i dalje ima najpovoljnije cene u odnosu na druge učesnike na tržištu, kažu u NIS-u.

Na benzinskim stanicama NIS-a cene benzina BMB 95 se kreću od 125,80 do 135,40 dinara po litru, evro premijuma od 131,60 do 140,90 dinara po litru, dizel D2 košta od 119,70 do 129,40 dinara po litru, evrodizel od 129,60 do 139 dinara po litru, auto gas od 58,70 do 63,80 dinara po litru.

"Lukoil Srbija" planira poskupljenje derivata BMB-95 za 50 para, jer je povećana njegova veleprodajna cena, kazu u toj kompaniji, u kojoj tokom ove nedelje ne planiraju povećanje cena ostalih vrsta naftnih derivata i gasa.

Cene evropremijuma BMB 95 kod "Lukoila" se kreću od 137,40 do 139,50 dinara po litru, BMB-95 košta od 132,90 do 135,40 dinara po litru, D-2 od 125 do 128,90, evrodizela od 135,40 do 137,90, a TNG-a od 62,90 do 64,40 dinara po litru.

Na benzinskim stanicama naftne kompanije MOL za 50 para je poskupeo evropremijum BMB 95, dok cene bezolovnog BMB 95 iznose 133,40 dinara po litru, dizel D-2 košta 126,90, a evrodizel 136,50 dinara za litar.

Na pumpama OMV-a evropremijum BMB 95 košta 139,50 dinara po litru, BMB-95 133,50 dinara, D-2 127,50 dinara, evrodizel 137,40 dinara po litru, a TNG 63,90.

U Udruženju vlasnika privatnih benzinskih pumpi takođe narednih dana najavljuju poskupljenje derivata za dinar.

U NIS-u ističu da su uskladili cene na svojim pumpama sa ponudom i potražnjom na srpskom tržištu naftnih derivata.

PRODAJA IMLEKA VEROVATNO U PRVOJ POLOVINI 2012.

Beta, blic

Investicioni fond Salford, u čijem sastavu je Denjub fuds grupa, očekuje da bi kompaniju Imlek mogao da proda sredinom sledeće godine, izjavio je danas generalni direktor Denjub fuds grupe Slobodan Petrović.

"U ovom trenutku razgovaramo sa dva potencijalna kupca", rekao je Petrović agenciji Beta, ali nije želeo da navede o kojim kompanijama se radi.  

U Salfordu, kako je naveo, "očekuju finalizaciju prodaje u prvoj polovini naredne godine", što je uslovljeno samim pregovorima, ali i radom nekoliko komisije za zaštitu konkurencije koje u Srbiji i još tri zemlje regiona, gde Imlek ima preduzeća, treba da odobre preuzimanje.  

Petrović je istakao da u Salfordu ne očekuju povlačenje potencijalnih kupaca zbog najave novog talasa krize, jer njeni efekti, kako je dodao, ne liče na veliki udar iz 2008. godine.  

Istakao je da će se kriza ipak odraziti na prodajnu cenu koja bi mogla da bude niža za pet do 10 odsto, što će imati uticaj na "veliki sistem koji ima 450 miliona evra prihoda godišnje".  

On je podsetio će Salford, koji poseduje i većinski deo Subotičke mlekare, Bambi banata i "Knjaz Miloša", iz poslova u Srbiji izlaziti pojedinačno.  

"Sa nekim kompanijama smo na početku prodaje. Dali smo dokumentaciju potencijalnim kupcima i obavestili smo ih o našoj nameri", rekao je Petrović preciziravši da se već razgovora o prodaji Bambi Banata, ali ne Mlekare Subotica.  

"Knjaz Miloš" je poslednja kompanija čija je prodaja pokrenuta, kazao je on, navodeći da "tu još nema nikakvog odziva i ne zna se kakav će biti". Prema njegovim rečima, Salford je zadovoljni ulaskom na srpsko tržište, jer ulaganja neće napraviti gubitak.  

"Globalno ćemo biti pozitivni, ali to neće biti spektakularni profiti ili rezultati, uglavnom zbog dve krize koje su se desile", rekao je Petrović, dodavši da će u gubitku biti verovatno sa "Knjaz Milošem".  

Petrović je kazao da "prodaja ne znači totalno povlačenje Salforda iz Srbije".

Direktor Denjub fuds grupe je rekao da u Salfordu nisu odustali od novog ulaganja u Srbiju, ikao je proces oko utvđjivanja monopola na tržištu mleka i tretman prema kompaniji Imlek, uticao na razmišljanja o sigurnosti poslovanja i nezavisnosti sudstva u Srbiji.

KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV SEDMORO ZBOG MALVERZACIJA U BEOGRAD FILMU

FoNet. blic

Policija je Tužilaštvu za organizovani kriminal podnela krivične prijave protiv predsednika Upravnog odbora privrednog društva Beograd film AD Beograd i još šest lica, osumnjičenih da su izvršili krivična dela zloupotreba službenog položaja, falsifikovanje službene isprave, poreska utaja i pranje novca.

Oni se sumnjiče za malverzacije prilikom prodaje nekretnina u vlasništvu "Beograd filma", odnosno bioskopa "Balkan", "Zvezda", "20. oktobar", "Odeon" i da su to preduzeće oštetili za iznos od 4.100.000 evra i manjinske akcionare za 956.842 evra.
U saopštenju MUP se navodi da je Đivanović u istražnom pritvoru Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu zbog sumnji za zloupotrebu prilikom privatizacije Beograd filma.

Prijava je podneta i protiv člana Upravnog odbora i zastupnika privrednog društva Beograd film AD Beograd, koji je u pritvoru, kao i protiv vlasnika privrednog društva "Ju-rijkos doo" Zrenjanin, osnivača i vlasnika lanca sportskih kladionica "Max bet".

Prijave su podnete i protiv direktora privrednog društva Beograd filma, tehničkog sekretara tog preduzeća, knjigovođe i poslovne sekretarice.

OČEKIVANA PROIZVODNJA ŠEĆERA - 350.000 TONA

Tanjug

Ovogodišnja kampanja šećerne repe u Srbiji na samom je početku, a procene su da će od te sirovine biti proizvedeno 350.000 tona šećera, što bi trebalo da zadovolji domaće potrebe i izvozne kvote, izjavio je dr Lazar Kovačev.

Predkampanjske analize pokazale su da se prinos korena na ukupno između 50.000 i 55.000 hektara (ha) kreće od 45 do 55 tona (t) po ha, kazao je Kovačev, koji je rukovodilac odeljenja za šećernu repu pri novosadskom Institutu za ratarstvo i povrtarstvo.

"Sadržaj šećera pre nedelju dana kretao se između 14 i 16 odsto", naveo je Kovačev, napominjući da je kampanja 2011/2012 tek počela, a samo jedna fabrika šećera u Srbiji počela je sa preradom šećerne repe ovogodišnjeg roda.

Kovačev je izrazio nadu da će šećerna repa sa bar 50-ak hiljada ha biti prerađena u našim fabrikama šećera, dodajući da bi u njima trebalo da bude proizvedeno oko 350.000 t šećera.

Na pitanje da li će ta količina šećera biti dovoljna da zadovolji domaće potrebe, Kovačev je odgovorio "ako je ostalo prelaznih zaliha - da".

"Naše potrebe i kvota koja nam je obezbeđena za izvoz 180.000 t šećera...to bi trebalo da bude oko 400.000 t. Naše godišnje potrebe su oko 400.000 t, zajedno sa izvozom", naveo je Kovačev, napominjući da šećer izvozimo "svuda" - u region CEFTA, Evropsku uniju...

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, šećerna repa je u Srbiji ove godine zasejana na 56.570 ha, što je za desetak hiljada ha manje nego lane.

Očekuje se proizvodnja šećerne repe na nivou od 2,8 miliona tona, dok je prosečan prinos procenjen na 49,5 t/ha.

KINESKI KREDIT ZA KOSTOLAC DO KRAJA SEPTEMBRA

Tanjug

Direktor Termoelektane Kostolac Dragan Jovanović očekuje da će do kraja septembra biti pripremljen ugovor sa kineskom Eksim bankom o kreditu za tu termoelektranu i da će njegovom ratifikacijom u parlamentu početi realizacija tog komercijalnog ugovora.

"Očekujemo da će do kraja septembra biti pripremljen ugovor o kreditu i sa njegovim potpisivanjem i ratifikacijom u našem parlamentu svi naši komercijalni ugovori sa kineskom kompanijom stupiće na snagu i projekat će početi", rekao je Jovanović Tanjugu u Pekingu posle razgovora sa predstavnicima i guvernerom Eksim banke i Kompanije CMEKS, sa kojom je sklopljen ugovor o realizaciji prve faze.

Jovanović je podvukao da su ostala još samo proceduralna pitanja koje banka treba da reši i da kreditni ugovor prođe i njenu evaluaciju, za šta će, po proceni stručnjaka Eksim banke, biti potrebno oko mesec dana.

Prema njegovim rečima, srpska strana je završila tehnički deo posla, tokom posete Kini sa kompanijom CMEKS je napravljen i  poslednji, ankes 4, komercijalnih ugovora vezanih za angažovanje podizvođača, i sada se čeka još samo da bančina procedura prođe proces evaluacije i da se potpiše ugovor.

Jovanović je ponovio da predmet kredita iznosi 300 miliona dolara, a da je ceo aranžman vredan 330 miliona i odnosi se na grupu projekata u vezi sa termoblokovima u "Kostolcu"- revitlizaciju blokova B1 i B2 u TE Drmno, izgradnju kompletnog postrojenja za osumporavanje dimnih gasova i izgradnju infrastrukturnih objekata neophodnih za taj proces, kao što su železnička pruga , deo putne mreže i pristanište na Dunavu.

To je, ukazao je Jovanović,  prva faza ukupnog projekta koji je vredan mnogo više i odnosi se na eventualnu buduću izgradnju novog bloka. To je, međutim, naglasio je, faza 2 i o njoj tek treba da započnu razgovori.

Direkotr TE "Kostolac" je dodao da je elektrana ukupan projekat započela vrlo perspektivno i dugoročno.

"Ako bi obuhvatili i fazu 2, tu bi se radilo o izgradnji potpuno nove energetske jedinice od, za sada 350 megavata, i o proširenju kopa Drmno. Ceo taj aranžman bi bio vredan 718 miliona dolara. Ovog momenta to je veliki investicioni zahvat i ukoliko bi došlo do realizacije ove druge faze, to bi za Kostolac značilo posao u narednih 10 godina", zaključio je Jovanović.

SUŠA UMANJUJE IZVOZ KUKURUZA

Beta. RTV

Gubitak Srbije na izvozu kukuruza, zbog suše koja je zahvatila zemlju poslednje dve nedelje, mogao bi da bude 200 miliona evra, jer je rod umanjen za 15 odsto, odnosno oko milion tona, izjavio je danas direktor udruženja Žita Srbije Vukosav Saković.

"Očekuje se rod od oko šest miliona tona, što je takođe 15 procenata manje nego lane", kazao je on agenciji Beta objasnivši da za domaće potrebe Srbija godišnje mora da ima 4,5 miliona tona, dok ostatak može da se plasira u izvoz.

Saković je podsetio da je prošle godine iz Srbije izvezeno blizu dva miliona tona kukuruza i da se, dok se nije desila suša, očekivalo da će naredne godine biti moguć približan, ako ne i veći izvoz.

"Trenutna izvozna cena kukuruza je oko 200 evra po toni, dok je početna cena ovogodišjeg roda kukuruza na svetskim berzama oko 180 evra po toni", rekao je on i naglasio da ne vidi da bi nešto moglo da utiče da ta cena bude niža.

Saković ocekuje da će zbog suše, ali i izuzetno toplog vetra koji je ubrzao vegetaciju, berba kukuruza u Srbiji početi oko 10. septembra, ranije nego što je uobičajeno.

Prema podacima Žita Srbije, dobijenim na osnovu utroška semena, u Srbiji je posejano 1,05 miliona hektara kukuruza, a prosečan rod će biti oko šest do 6,5 tona po hektaru.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

NOVA POSKUPLJENJA GORIVA U SRBIJI

Iako je gorivo u Srbiji među najskupljim u regionu, u najavi su ili su već poskupeli naftni derivati na pumpama naftnih kompanija koje posluju u Srbiji.

Benzin sada košta od 125 do 140 dinara za litar, a dizel od 119 do 139 dinara za litar.

Gorivo na pumpama Naftne industrije Srbije (NIS) od danas je skuplje za dinar, ali ta kompanija i dalje ima najpovoljnije cene u odnosu na druge učesnike na tržištu, kažu u NIS-u.

Na benzinskim stanicama NIS-a cene benzina BMB 95 se kreću od 125,80 do 135,40 dinara po litru, evro premijuma od 131,60 do 140,90 dinara po litru, dizel D2 košta od 119,70 do 129,40 dinara po litru, evrodizel od 129,60 do 139 dinara po litru, auto gas od 58,70 do 63,80 dinara po litru.

"Lukoil Srbija" planira poskupljenje derivata BMB-95 za 50 para, jer je povećana njegova veleprodajna cena, kažu u toj kompaniji, u kojoj tokom ove nedelje ne planiraju povećanje cena ostalih vrsta naftnih derivata i gasa.

Cene evropremijuma BMB 95 kod "Lukoila" se kreću od 137,40 do 139,50 dinara po litru, BMB-95 košta od 132,90 do 135,40 dinara po litru, D-2 od 125 do 128,90, evrodizela od 135,40 do 137,90, a TNG-a od 62,90 do 64,40 dinara po litru.

Na benzinskim stanicama naftne kompanije MOL za 50 para je poskupeo evropremijum BMB 95, dok cene bezolovnog BMB 95 iznose 133,40 dinara po litru, dizel D-2 košta 126,90, a evrodizel 136,50 dinara za litar.

Na pumpama OMV-a evropremijum BMB 95 košta 139,50 dinara po litru, BMB-95 133,50 dinara, D-2 127,50 dinara, evrodizel 137,40 dinara po litru, a TNG 63,90.

U Udruženju vlasnika privatnih benzinskih pumpi takođe narednih dana najavljuju poskupljenje derivata za dinar.

U NIS-u ističu da su uskladili cene na svojim pumpama sa ponudom i potražnjom na srpskom tržištu naftnih derivata.

Nastojimo da očuvamo konkurentne cene motornog goriva na našim benzinskim stanicama i pratimo da one ne budu iznad prosečnih na regionalnom tržištu, kažu u toj kompaniji.

NIS je, kako navode, za svoje klijente organizovao akciju pod nazivom "Happy hour", u okviru koje u određenim vremenskim intervalima važi popust od tri odsto na sve vrste naftnih derivata koje se prodaju na benzinskim stanicama NIS-a širom Srbije: počev od evro premijuma, evro dizela 5, BMB 95, D2 i TNG.

Izvor: Tanjug, 31.8.2011.

KRETANJE EKONOMSKE I SPOLJNOTRGOVINSKE AKTIVNOSTI U JULU MESECU 2011. GODINE

Prema desezoniranim podacima, industrijska proizvodnja je u julu 2011. zabeležila pad od 1,7%, a u odnosu na isti mesec prethodne godine je bila niža za 3,3%. Posmatrano po sektorima, međugodišnji pad je zabeležen u sektoru rudarstva (10,8%), snabdevanja električnom energijom, gasom i parom (5%) i u sektoru prerađivačke industrije (2,2%).

Prerađivačka industrija je, prema desezoniranim podacima, u julu imala pad od 0,6%. U okviru prerađivačke industrije, najveći negativan doprinos ukupnoj industriji dali su proizvodnja hemijskih proizvoda, farmaceutskih proizvoda, nameštaja, električne opreme i osnovnih metala.

Promet robe u trgovini na malo je u julu na međugodišnjem nivou bio niži za 19,5%.

Prema desezoniranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u julu je registrovan pad izvoza robe od 0,2% i rast uvoza od 8,7%. Međugodišnje posmatrano, robni izvoz, izražen u evrima, povećan je za 13,4%, a uvoz za 14,9%.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 31.8.2011.

SVIM OSNOVNIM ŠKOLAMA U SRBIJI DO 1. SEPTEMBRA ĆE BITI DOSTAVLJENI BESPLATNI UDŽBENICI ZA UČENIKE PRVA TRI RAZREDA

Svaka škola će formirati komisiju koja će na kraju godine pregledati knjige, a u slučaju njihovog oštećenja pre nego što se završi godina, izdavač se obavezao na to da će takve udžbenike nadoknaditi
Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović najavio je danas da će svim osnovnim školama u Srbiji do 1. septembra biti dostavljeni besplatni udžbenici za učenike prva tri razreda.


Obradović je na konferenciji za novinare povodom projekta "Besplatni udžbenici" naveo da je ugovor o realizaciji ovog projekta potpisan sa izdavačima u subotu, 27. avgusta, pri čemu je naglasio da je učinjeno sve kako bi udžbenici bili dostavljeni na vreme.

Ministar je ukazao na to da je na osnovu podataka koje su dostavile školske uprave za 228.000 đaka potrebno približno dva miliona udžbenika, odnosno 830.000 kompleta, a ukupna vrednost ovih knjiga iznosi oko 743 miliona dinara.

"Sredstva za nabavku udžbenika su obezbeđena, pri čemu će deo troškova snositi grad Beograd, Izvršno veće Vojvodine i pojedini gradovi i opštine", istakao je on.

Prema njegovim rečima, ovaj projekat će biti nastavljen i sledeće godine, a u planu je da obuhvati i četvrti razred.

Kada je reč o ceni udžbenika koji nisu obuhvaćeni besplatnim kompletom, Obradović je naveo da su izdavači imali razumevanja za ekonomsku situaciju građana.

Prosečna cena knjiga Zavoda za izdavanje udžbenika, kako je naveo, kreće se od 450 do 550 dinara, a celog kompleta od 4.000 do 9.000 dinara, u zavisnosti od razreda i broja knjiga.

On je, govoreći o planovima Ministarstva u narednoj školskoj godini, istakao da je u planu otvaranje osnovnih škola u Prokuplju i u Nišu, dve srednje škole u Jagodini i Lapovu, kao i visoke škole strukovnih studija u Leskovcu.
U planu je, kako je dodao, i otvaranje odeljenja Ekonomskog fakulteta u Bujanovcu, gde će nastava biti izvođena i na srpskom i na albanskom jeziku, kao i usvajanje još tri zakona iz oblasti prosvete.

Pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić rekao je da su na spisku kompleta besplatnih udžbenika i knjige za učenike koji nastavu pohađaju na jezicima nacionalnih manjina, kao i za đake sa posebnim potrebama.
Kada je u pitanju vraćanje udžbenika, Kostić je objasnio da će svaka škola formirati komisiju koja će na kraju godine pregledati knjige, a ukoliko se udžbenik raspadne pre nego što se završi godina, izdavač se obavezao na to da će te udžbenike nadoknaditi.

On je, takođe, rekao da su završeni razgovori na nivou sindikata, direktora i načelnika školskih uprava o pitanju zaposlenih u prosveti koji su tehnološki višak.

Izvršene su dvostruke kontrole i do kraja nedelje će biti poznati svi podaci, naglasio je pomoćnik ministra, pri čemu je naveo da će, ukoliko bude tehnoloških viškova, ti ljudi delom ostati bez norme časova, ali da će ona biti dopunjena tamo gde za to postoji mogućnost.

Prema njegovim rečima, oni koji ostanu bez ijednog časa neće otići dok ne dobiju neku vrstu otpremnine.

Predstavnici izdavačkih kuća sa kojima je Ministarstvo potpisalo ugovor o isporuci besplatnih udžbenika izrazili su zadovoljstvo učešćem u ovom projektu i istakli da je sve realizovano u skladu sa rokovima i da će udžbenici na vreme biti dostavljeni školama.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 29.8.2011.

Službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE ISKAZIVANJA KAMATE PO PRINCIPU "VAN DOHVATA RUKE" U SLUČAJU ZAKLJUČENJA BESKAMATNOG UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU PRIVREDNIH DRUŠTAVA ČIJI SU VLASNICI ČLANOVI ISTE PORODICE - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 59
 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA OBRAČUNA I PLAĆANJA PDV NA PROMET TRAMVAJA BEZ NAKNADE KOJI OBVEZNIK PDV - GRAD VRŠI GRADSKOM SAOBRAĆAJNOM PREDUZEĆU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 9, 18 i 28
 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA OBRAČUNA I PLAĆANJA PDV PRILIKOM UVOZA AUTOBUSA KOJI PREDSTAVLJAJU ULOG STRANOG FIZIČKOG LICA U DOMAĆE PRIVREDNO DRUŠTVO - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 26 i 28
 • Ministarstvo rada i socijalne politike: UTVRĐIVANJE VIŠKA ZAPOSLENOG SA ZDRAVSTVENIM SMETNJAMA KADA KOD POSLODAVCA NE POSTOJE DRUGI POSLOVI I PRIJEM U RADNI ODNOS NOVOG ZAPOSLENOG - Zakon o radu: čl. 158 i 159, član 179 tačka 9) i član 182
 • Uprava carina: UKIDANJE OBAVEZE PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA EVIDENTIRANJE POŠILJKE HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE BILJNOG I MEŠOVITOG POREKLA GRANIČNOJ FITOSANITARNOJ INSPEKCIJI OD 1.9.2011. GODINE - Zakon o bezbednosti hrane: čl. 36 i 37

… dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

Sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Beogradu: DOKAZ O POSTOJANJU PRAVNOG OSNOVA ZA KORIŠĆENJE STANA - Zakon o stanovanju: član 5
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA OTKAZ UGOVORA O RADU ZAPOSLENOM ZA ČIJIM RADOM POSTOJI STALNA POTREBA - Zakon o radu: član 20 stav 1 tačka 5) i član 179 stav 1 tač. 7) i 9)
 • Apelacioni sud u Beogradu: POVRAĆAJ SREDSTAVA STEČENIH NA NEPRAVILAN I NEZAKONIT NAČIN - Zakon o obligacionim odnosima: član 214
 • Apelacioni sud u Beogradu: PRAVNE POSLEDICE IZJAVE O PRIZNANJU TUŽBENOG ZAHTEVA - Zakon o parničnom postupku: član 336
 • Apelacioni sud u Beogradu: ZASNIVANJE SUDSKE NADLEŽNOSTI PO TUŽBENOM ZAHTEVU ZA UPLATU ZARADE, NAKNADE ZARADE I DRUGIH PRIMANJA IZ RADNOG ODNOSA - Zakon o uređenju sudova: član 22 stav 3
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE ZBOG DONOŠENJA RAZLIČITIH ODLUKA U BITNO ISTOVRSNOJ ČINJENIČNOJ I IDENTIČNOJ PRAVNOJ SITUACIJI OD STRANE VRHOVNOG SUDA SRBIJE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U VANPARNIČNOM I PARNIČNOM POSTUPKU VOĐENOM RADI DEOBE IMOVINE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1

… dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 26.8.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Flash line" doo

20068833

2. St. broj 1051/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1334

 

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Flash line" DOO u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Pavle Nikolić iz Pirota, nakon održanog završnog ročišta, 17. avgusta 2011. godine, doneo je
REŠENJE
1. Usvaja se završni račun stečajnog dužnika "Flash line" doo u stečaju iz Niša za period od 10.3.2011. godine do 14.0.2011. godine.
2. Određuje se konačna nagrada za rad stečajnog upravnika u iznosu od 125.000,00 dinara. Neisplaćeni iznos nagrade od 35.000,00 dinara isplatiti stečajnom upravniku po pravnosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka.
3. Određuje se konačna naknada troškova stečajnom upravniku u visini od 23.400,00 dinara. Neisplaćeni iznos od 6.000,00 dinara isplatiti stečajnom upravniku po pravnosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka.
4. Određuje se rezervacija sredstava za namirenje troškova stečajnog postupka koji će nastati do gašenja tekućeg računa stečajnog dužnika i brisanja stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata, u iznosu od 95.915,85 dinara.
5. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Flash line" d.o.o. u stečaju iz Niša, matični broj 20068833, PIB 103989960.
6. Rešenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

DP "PIK Marketing"

07167164

2. St. broj 208/201

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PIK+MARKETING.shtml/seo=/companyid=8406

I. Privredni sud u Čačku je rešenjem broj St. 208/2011 od 18. jula 2011. godine otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DP "PIK Marketing" - u likvidaciji Čačak, Milete Ćurčića 2, MB 07167164, PIB 101292289, zbog prezaduženosti.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju RS Beograd.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja, tako što će prijave za svoje obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sa dokazima iz kojih se može utvrditi osnov i visina potraživanja dostaviti ovom sudu u dva primerka sa pozivom na broj stečajnog predmeta.
Upozoravaju se poverioci da se prijave potraživanja mogu podneti najkasnije u roku od 120 dana, a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
IV. Pozivaju se svi dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
V. Određuje se prvo poverilačko ročište za 8. septembar 2011. godine u 10,00 časova sudnica broj 3, Privredni sud u Čačku, Cara Dušana 6.
Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
VI. Određuje se ispitno ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja za dan 28. decembra 2011. godine u 10,30 časova sudnica broj 3, Privredni sud u Čačku, Cara Dušana 6.
Određuje se predujam troškova za sprovođenje stečajnog postupka u iznosu od 100.000,00 dinara, koji je predlagač dužan da uplati na depozit račun suda broj 840-313802-10 u roku od pet dana od dobijanja naloga suda.
Ovo rešenje je istaknuto na oglasnoj tabli ovog suda - oglašeno je dana 18. jula 2011. godine.
Ovim danom nastupaju pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nad dužnikom predviđene Zakonom o stečaju.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

TP "Agrostroj"

7167504

2. St. broj 183/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

I. Privredni sud u Čačku je rešenjem broj St. 183/2011 od 9. avgusta 2011. godine otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom TP "Agrostroj" Čačak, MB 7167504, PIB 101122776, zbog trajne nesposobnosti plaćanja.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Milić Nešković, stečajni upravnik iz Ivanjice, kontakt telefon 063-285617.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja, tako što će prijave za svoje obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sa dokazima iz kojih se može utvrditi osnov i visina potraživanja dostaviti ovom sudu u dva primerka sa pozivom na broj stečajnog predmeta.
Upozoravaju se poverioci da se prijave potraživanja mogu podneti najkasnije u roku od 120 dana, a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
IV. Pozivaju se svi dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnog masi stečajnog dužnika.
V. Određuje se prvo poverilačko ročište za 10. oktobar 2011. godine u 11,30 časova sudnica broj 3, Privredni sud u Čačku, Cara Dušana 6.
Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
VI. Određuje se ispitno ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja za dan 20. februar 2012. godine 11,30 časova sudnica broj 3, Privredni sud u Čačku, Cara Dušana 6.
Ovo rešenje je istaknuto na oglasnoj tabli ovog suda - oglašeno je dana 9. avgusta 2011. godine.
Ovim danom nastupaju pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nad dužnikom predviđene Zakonom o stečaju.

Izvor: Redakcija, 30.8.2011.