Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Trgovina na daljinu - Naručivanje/kupovina proizvoda putem interneta ili telefona

Email PrintNapomena:

 • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
 • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetioca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 18.10.2017.Kupili ste proizvod preko interneta, ali njime niste zadovoljni? Da li ga možete vratiti i kakva su vam prava u tom slučaju možete pročitati u našem tekstu Odustanak od kupovine već poručene robe putem interneta.

Ukoliko potrošač ima mogućnost da proizvod naruči/kupi isključivo pozivanjem određenog broja telefona, odnosno ako nema mogućnost online naručivanja, ne radi se o elektronskoj trgovini tj. internet prodaji. Međutim, i telefonska i internet prodaja smatraju trgovinom na daljinu, te potrošač uživa jednaku pravnu zaštitu odnosno ista zakonska prava.

Potrošač ima pravo da se predomisli i odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana kada mu je roba isporučena. Potrošač ovo pravo iskorišćava tako što popunjava i šalje trgovcu obrazac i odustanak od ugovora, kao i dostavljenu robu, i to čini o sopstvenom trošku.

Sve veći broj građana odlučuje se za kupovinu putem interneta i samim tim postavljaju pitanja u vezi sa svojim potrošačkim pravima.

Ukoliko ste se našli u situaciji da ste pronašli željeni proizvod na internet stranici neke prodavnice, na kojoj nema mogućnosti online poručivanja, već se to čini pozivanjem odgovarajućeg telefonskog broja, verovatno ste se zapitali da li se ovakav vid kupovine smatra internet kupovinom i kakva su prava potrošača u tom slučaju?

U ovom slučaju trgovac je na sajtu istakao proizvode iz svoje ponude, ali bez mogućnosti da se ti proizvodi naruče klikom na taster ("naruči", "kupi", "buy"), već je na sajtu istaknut broj telefona za poručivanje proizvoda. Dakle, na internetu potrošač može da se informiše o ponudi trgovca - o proizvodu/ima, njegovim karakteristikama, ceni, periodu garancije itd., ali nema mogućnost da proizvod naruči online. Ukoliko potrošač ima mogućnost da proizvod naruči/kupi isključivo pozivanjem određenog broja telefona, odnosno ako nema mogućnost online naručivanja, ne radi se o elektronskoj trgovini tj. internet prodaji. Međutim, ukazujemo da se i telefonska i internet prodaja smatraju trgovinom na daljinu. Naime, to su samo dva različita modaliteta trgovine na daljinu, i bilo da je proizvod poručio/kupio online ili je to učinio pozivanjem telefonskog broja, potrošač uživa jednaku pravnu zaštitu odnosno ista zakonska prava. Zakonodavni okvir koji uređuje ovo pitanje obuhvata Zakon o trgovini i Zakon o zaštiti potrošača.

Članom 17. stav 1. Zakona o trgovini propisano je da daljinska trgovina na malo jeste prodaja robe/usluga koju trgovac vrši ponudom putem sredstava komunikacija, potrošaču koji nije neposredno prisutan. Stavom 2. istog člana propisano je da je daljinska trgovina na malo naročito elektronska trgovina, kataloška prodaja, kao i TV prodaja, trgovina putem pošte, štampanih pošiljki, reklamnih materijala sa narudžbenicom, telefona, tekstualnih ili multimedijalnih poruka u mobilnoj telefoniji i automata.

Prema članu 5. Zakona o zaštiti potrošača (dalje: Zakon), ugovor na daljinu je ugovor zaključen između trgovca i potrošača u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača, isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja. Sredstvo komunikacije na daljinu je sredstvo koje omogućava zaključenje ugovora između trgovca i potrošača koji se ne nalaze na istom mestu u isto vreme. Dakle, ugovorom na daljinu smatra se kako kupovina preko interneta, tako i kupovina putem telefona. Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora na daljinu regulisana je glavom IV Zakona, ali se i druge odredbe Zakona, kao što su odredbe o odgovornosti prodavca za saobraznost prodate robe, garanciji i reklamacionoj proceduri, takođe primenjuju na ugovorni odnos između trgovca i potrošača.

Kada sa trgovcem zaključi ugovor na daljinu, potrošač ima sledeća prava odnosno trgovac ima sledeće obaveze:

Obaveze trgovca

 • Pre zaključenja ugovora (konkretno u toku telefonskog razgovora), trgovac je dužan da potrošača obavesti o: karakteristikama proizvoda, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, troškovima isporuke (ukoliko postoje), odgovornosti prodavca za saobraznost prodate robe u roku od dve godine od dana kupovine, zatim da li za taj proizvod daje garanciju i koliko traje garantni rok, kao i o pravu potrošača da se predomisli i bez navođenja razloga odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana isporuke robe (čl. 13. i 27. Zakona);
 • Po zaključenju ugovora, trgovac je dužan da izvrši isporuku robe u roku od 30 dana, ukoliko nije ugovoren duži/kraći rok (član 32. Zakona);
 • Uz robu koju isporučuje, trgovac je dužan da dostavi potrošaču račun, obrazac za odustanak od ugovora i predugovorno obaveštenje, zatim garantni list ukoliko je ugovorena garancija, kao i uputstvo za upotrebu i montažu na srpskom jeziku ukoliko je reč o isporuci tehničke robe. (čl. 12, 31, 47. i 54. Zakona);
 • Ukoliko potrošač iskoristi svoje pravo i odustane od ugovora, trgovac je dužan da izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, i to u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Pravo je trgovca da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu natrag ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je robu poslao trgovcu (član 34. Zakona).

Prava potrošača

 • Potrošač ima pravo da se predomisli i odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana kada mu je roba isporučena. Potrošač ovo pravo iskorišćava tako što popunjava i šalje trgovcu obrazac i odustanak od ugovora, kao i dostavljenu robu, i to čini o sopstvenom trošku (čl. 28. i 35. Zakona);
 • Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojavi nedostatak, proizvod ne funkcioniše, pokvari se itd., potrošač ima pravo da reklamira kupljenu robu, u roku od dve godine od dana kada mu je roba isporučena, i to po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za saobraznost prodate robe. Ukoliko je za kupljeni proizvod dobio garanciju, potrošač ima pravo da robu reklamira u toku trajanja garantnog roka, npr. garancija na proizvod tri godine (član 56. Zakona);
 • Potrošač ima pravo da raskine ugovor ukoliko mu trgovac ne isporuči robu u ugovorenom roku, a potrošač je obavestio trgovca da je isporuka na određeni dan od suštinskog značaja za njega (na primer, potrošač naruči haljinu za predstojeću svečanost, koja je tačno određenog datuma, ali trgovac kasni sa dogovorenom isporukom). U slučaju raskida ugovora, trgovac je dužan da odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana raskida ugovora vrati potrošaču sav plaćeni iznos po osnovu ugovora (član 48. Zakona).

 

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

 • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
 • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge