POSTUPAK U PARNICAMA ZBOG SMETANJA DRŽAVINE

Email PrintNapomena:

Za razliku od posetioca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Monika Pap

Objavljeno: 06.01.2013.

Pravila o postupku u parnicama zbog smetanja državine sadržana su u odredbama člana 448.-454. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 72/2011).

Reč je o posebnoj vrsti postupka koji ima određene specifičnosti u odnosu na opšti parnični postupak. U delu u kome pravila postupanja suda u sporovima smetanja državine nisu posebno regulisana, subsidijarno se primenjuju pravila opšteg parničnog postupka.

U sporovima smetanja državine posebno je naglašena hitnost postupanja suda. Ovo dolazi do izražaja ne samo na planu propisivanja kraćeg roka za žalbu na prvostepenu odluku suda (8 dana), već i u pravilu da tužbu zbog smetanja državine sud ne dostavlja tuženom na odgovor, ne zakazuje se ni pripremno ročište povodom podnete tužbe.

Brzina i efikasnost postupanja suda u državinskim sporovima obezbeđena je i pravilom po kom se raspravljanje o tužbi zbog smetanja državine ograničava samo na raspravljanje i dokazivanje činjenica poslednjeg stanja državine i nastalog smetanja. Isključeno je raspravljanje o pravu na državinu, o pravnom osnovu, savesnosti državine ili o zahtevima za naknadu štete. To znači da se sud, postupajući po tužbi zbog oduzimanja državine, ograničava na utvrđivanje činjenice da li je tužilac imao mirnu državinu stvari i da li mu je ona oduzeta postupanjem tuženog, ne ispituje se da li je tužilac imao pravo na državinu, da li je bio savestan držalac, odnosno kako je došao u posed stvari i sl. Slično je i kod tužbe zbog uznemiravanja, gde se sud ograničava na ispitivanje činjenica da li je tužilac imao mirnu državinu i da li je radnjama tuženog ometan u vršenju faktičke vlasti nad stvari ili pravom.

Privremene mere radi otklanjanja hitne opasnosti protivpravnog oštećenja ili sprečavanja nasilja ili otklanjanja nenaknadive štete sud može u ovim postupcima da odredi i po službenoj dužnosti i bez saslušanja protivne stranke, a u slučaju predloga stranke za određivanje privremene mere, sud je dužan da u roku od 8 dana od dana podnošenja predloga odluči. Nije dozvoljena posebna žalba na rešenje o određivanju privremene mere u ovim parnicama.

Odluku o tužbenom zahtevu zbog smetanja državine sud donosi u formi rešenja, rok za podnošenje žalbe na prvostepenu odluku iznosi 8 dana, a iz opravdanih razloga sud može odlučiti da žalba ne zadržava izvršenje rešenja. Tužilac gubi pravo da u izvršnom postupku zahteva izvršenje rešenja kojim se tuženom po tužbi zbog smetanja državine nalaže izvršenje određene radnje, ako nije zahtevao izvršenje u roku od 30 dana od proteka roka koji je rešenjem određen za izvršenje te radnje.

Kada su u pitanju vanredni pravni lekovi, revizija je isključena u ovoj vrsti postupaka, a ograničeni su i razlozi za podnošenje predloga za ponavljanje postupka.


  • >>> Parnični postupak