Građevinske dozvole

Plaćanje naknade i taksi nadležim javnim preduzećima. Primer: Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“ taksu naplaćuje na osnovu provedenih sati na terenu, jer uslove izdaju na osnovu obaveznog izlaska na teren, jer je svaki slučaj specifičan. Zakon o vodama ih obavezuje kako izgleda akt iz njihove nadležnosti i isti ne sadrži iznos takse. Zakon o planiranju i izgradnji njih ne obavezuje, već Zakon o vodama i Zakon o opštem upravnom postupku i na osnovu tih zakona, rok za izdavanje je 30 dana, a Zakonom o planiranju i izgradnji je predviđeno 15 dana. kako postići da se svi zakoni ispoštuju?
U kojim slučajevima je potrebno pribavljati informaciju o lokaciji?
Imajući u vidu odredbu člana 53. Zakona o planiranju i izgradnji koja se odnosi na informaciju o lokaciji, konkretno, da se od stranke ne traži da uz zahtev priloži kopiju plana katastarske parcele, interesuje nas da li to znači da se navedeni dokument pribavlja po službenoj dužnosti u ime i za račun stranke, ili je u pitanju nešto drugo?
Zahtev za lokacijske uslove - ne podnosi se nijedan dokument osim idejnog rešenja? Šta se dešava sa dokazom vlasništva? Saglasnost suvlasnika? Jedinica lokalne samouprave sama pribavlja takve dokumente?
Da li organ koji izdaje lokacijske uslove pribavlja kopiju plana i prepis lista nepokretnosti po službenoj dužnosti o trošku investitora ili je obaveza investitora da pribavi ovu dokumentaciju?
Kome se naplaćuje kopija plana po zahtevu organa za potrebe lokacijskih uslova?
Da li se lokacijski uslovi izdaju samo za građevinske parcele (osim za one slučajeve iz čl. 69. kad je bilo više katastarskih do upotrebne)?
Ako su lokacijski uslovi javna isprava, to znači da se ne donose po ZUP-u, koju formu imaju lokacijski uslovi?
Pitanje za član 53a. – Šta praktično znači da se lokacijski uslovi izdaju za objekte koji se priključuju na komunalnu i drugu infrastrukturu?
Da li je izdavanje lokacijskih uslova moguće poveriti JP koje se u potpunosti finansira od jedinice lokalne samouprave i koje ima zaposlene odgovarajuće struke?
Kako izdati lokacijske uslove ukoliko u našoj opštini ne postoji podzemni katastar?
Da li će se za potrebe pribavljanja vodnih uslova izdavati informacija o lokaciji, s obzirom da to zahteva nadležni organ za vodoprivredu?
Da li je propisani rok za izdavanje pet radnih ili kalendarskih dana?
Koji je rok za donošenje i rok za žalbu na zaključak iz člana 8đ stav 4. Zakona?
Da li nadležna služba za izdavanje građevinske dozvole u objedinjenoj proceduri, podrazumeva samo jedan organ koji vrši obračun doprinosa, prima uplate za plaćanje doprinosa u celosti sa popustom 30% i prima uplatu za prvu ratu, prima sredstva obezbeđenja, prati plaćanje ili to može da radi lokalna poreska administracija?
Da li se studija opravdanosti radi (za objekte iz čl. 133.) za sve objekte ili samo za one finansirane iz budžeta?
Da li podnosilac zahteva uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole prilaže i IZVOD IZ LISTA NEPOKRETNOSTI kao dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objektu, ILI nadležni organ po službenoj dužnosti pribavlja isti kod organa nadležnog za poslove državnog premera i katastra?
Ako se gleda da li je izvod iz projekta u skladu sa lokacijskim uslovima, zar to onda nije ponovno pregledanje projekata ako se u lokacijskim uslovima dostavlja i izvod iz plana?
Da li se za objekte za koje se izdaje rešenje o odobrenju radova po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji, vrši prijava radova?
Kako da postupimo kod zahteva za izdavanje rešenja iz člana 145. Zakona kada nisu ispunjeni formalni uslovi (nije priložen dokaz o pravu svojine na objektu)?
Registrator – stručna sprema (obzirom da mora da podnosi prekršajne prijave)?
Da li je obavezno imenovanje glavnog urbaniste?
Da li je poželjno da registrator ima visoku stručnu spremu iz oblasti pravo obzirom da podnosi prekršajne prijave?
Koji je rok za obrazovanje organizacionih jedinica za objedinjenu proceduru za jedinice lokalne samouprave?
Imamo neke nedoumice po pitanju sprovođenja jednog broja postupaka u Gradskoj upravi grada Loznice, pa Vas molim da nam što pre date mišljenje o sledećem: Odredbom člana 68. stav 5. Zakona o planiranju i izgradnji koji se odnosi na Geodetski elaborat ispravke granica susednih parcela i spajanje susednih parcela istog vlasnika propisano je: “Vlasnik parcele, nakon izrade elaborata geodetskih radova, podnosi zahtev za ispravku granica parcele organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra”. Pitanje glasi: Da li to znači da se navedeni postupak isključivo sprovodi pred organom nadležnim za poslove državnog premera i katastra koji odlučuje u ovom pravnom poslu, odnosno da lokalna samouprava po tom pitanju više nije nadležna? Do sada je nadležni organ Gradske uprave sprovodio postupak pod nazivom „Ispravka granica susednih parcela”.
Da li je obavezno imenovanje glavnog urbaniste?
Javnom preduzeću preneto je u nadležnost utvrđivanje visine naknade, sprovođenje postupka, naplata naknade i sačinjavanje Ugovora o utvrđivanju naknade za uređenje građevinskog zemljišta. Lokalna samouprava je donela Pravilnik, JP sprovodi postupak i naravno nadknada ide JP-u, a to je bilo do sada. Ko sada utvrđuje visinu doprinosa za ovu namenu i kome idu sredstva koja su namenjena uređenju građevinskog zemljišta? Da li je to nadležno odeljenje lokalne samouprave, a prema tome da li sredstva od doprinosa idu na račun JLS i da li će JLS ta sredstva koristiti za uređenje neizgrađenog građevinskog zemljišta?
U slučaju da opština nije osnovala Javno preduzeće koje se bavi uređenjem građevinskog zemljišta, sa kim bi trebalo da se predvidi potpisivanje ugovora o opremanju zemljišta sredstvima fizičkih i pravnih lica?
Pošto smo mala opština, nemamo Direkciju, a kako vidimo potrebno je na osnovu člana 94. Zakona da lokalna samouprava osnuje privredno društvo ili drugu organizaciju radi regulisanja odnosa u slučaju komunalnog opremanja neizgrađenog građevinskog zemljišta sredstvima fizičkih i pravnih lica. Moje pitanje je na koji još način možemo obezbediti vršenje ovih poslova, pošto Statutom Opštine Ljig to nije definisano. Da li to može Opštinsko veće, Skupština...?
Da li se odlukom iz člana 97. Zakona može propisati način i postupak naplate doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, imajući u vidu da se po odredbama novog zakona ne zaključuje ugovor o regulisanju plaćanja ranije naknade za uređivanje građevinskog zemljišta?
Koju vrednost doprinosa pisati u rešenju o građevinskoj dozvoli, da li to treba da definiše Direkcija za građevinsko zemljište grada Beograda? Kako postupiti u slučaju kada postoje gradske opštine?
Da li se doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta ne obračunava za linijske infrastruktune objekte, odnosno gasovode?
Da li je jedinica lokalne samouprave kao obaveznik plaćanja naknade u slučaju izgradnje objekta javne namene (regionalna deponija) oslobođena od obaveze plaćanja naknade za promenu namene poljoprivrednog zemljišta?
Kako se izračunava doprinos za uređenje građevinskog zemljišta i zakup zemljišta za izgradnju višeetažnih podzemnih garaža?
Ko je ovlašćen za potpisivanje ugovora za doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta? Da li se ugovor zaključuje pre izdavanja rešenja o građevinskoj dozvoli ili posle?
Član 98. stav 1. Zakona - Iznos, način plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i sredstvo obezbeđenja u slučaju plaćanja na rate su sastavni deo rešenja o građevinskoj dozvoli. PITANjE: Da li se pod sastavnim delom rešenja o građevinskoj dozvoli, podrazumeva prilog uz građevinsku dozvolu? U kom aktu, u slučaju plaćanja na rate se utvrđuju rokovi dospeća rate, revalorizacija rate, plaćanje zatezne kamate u slučaju kašnjenja plaćanja rate, sredstva obezbeđenja i drugo. Da li je to: - obračun doprinosa, ugovor o načinu plaćanja doprinosa koji je sastavni deo rešenja ili drugi akt?
Član 97. Zakona - Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta ne obračunava se za objekte javne namene u javnoj svojini, objekte komunalne i druge infrastrukture, proizvodne i skladišne objekte, podzemne etaže objekata visokogradnje (prostor namenjen za garažiranje vozila, podstanice, trafostanice, ostave, vešernice i sl.), osim za delove podzemne etaže koje se koriste za komercijalne delatnosti, otvorena dečja igrališta, otvorene sportske terene i atletske staze. PITANjE: Da li se doprinos ne plaća i za komercijalne skladišne objekte?
U vezi sa drugim pogodnostima za investitore iz člana 97. stav 7. Zakona, da li se pod tim pogodnostima može smatrati umenjenje doprinosa na osnovu toga koliko ljudi bi zaposlio investitor, ili na primer umanjenje na osnovu toga da je investitor kupio zemljište u javnoj svojini za izgradnju objekata, a kupoprodajna cena je bila veća nego na drugim lokacijama?
Do koje mere bi se mogao umanjiti doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta, odnosno, da li na kraju može doći do toga da investitor faktički ne plaća ništa (pri čemu se ne misli na slučajeve kada je zaključen ugovor o zajedničkom pripremanju ili opremanju zemljišta)?
Član 97. stav 9. Zakona definiše za koje objekte se ne obračunava doprinos, a u stavu 8. istog člana je propisano da jedinica lokalne samouprave opštim aktom može propisati dodatne pogodnosti i umanjenja za investitore. Da li jedinica lokalne samouprave može propisati umanjenje, odnosno oslobođenje od plaćanja doprinosa za poljoprivredne, ekonomske, pomoćne objekte, otvorene parkinge, garažni prostor u objektima i dr.?
U vezi sa pripremanjem i opremanjem građevinskog zemljišta sredstvima fizičkih i pravnih lica, postavlja se pitanje li se radi o projektima javno-privatnog partnerstva ili postupku javne nabavke, ili je moguće bez ovih postupaka zaključiti ugovor sa investitorom?
Da li se član 92. Zakona odnosi samo na izgradnju komunalne infrastrukture?
Da li se odredba člana 92. Zakona koja se odnosi na finansiranje pripremanja i opremanja građevinskog zemljišta sredstvima fizičkih ili pravnih lica, odnose i na izgradnju objekata na zemljištu koje je u privatnoj svojini ili samo na izgradnju objekata na građevinskom zemljištu javne namene (pristupni putevi, saobraćajnice, itd.)?
Kako se izračunava iznos zakupnine građevinskog zemljišta u slučaju koncesije koja je istovremeno i oblik javno-privatnog partnerstva?
Da li kablovska telekomunikaciona infrastruktura spada u komunalnu infrastrukturu (član 2. stav 27. Zakona), pa shodno tome, da li se na nju primenjuje član 135. stav 5. Zakona, odnosno potpada pod član 97. stav 7. Zakona o planiranju i izgradnji?
U okviru koeficijenata namene, može li se za određene objekte iste namene (pr.stanogradnja individualna i višeporodična – komercijalna) predvideti dodatno umanjenje u okviru koeficijenata (za individualnu stambenu izgradnju umenjene koeficijenta namene 50%)?
Proizvodni objekti za koje se ne plaća doprinos (da li investitor odnosno finansijer mora da se bavi proizvodnom delatnošću u momentu dobijanja građevinske dozvole ili može bilo ko?)
Da li je moguće dati dva umanjenja kroz Odluku o doprinosima, odnosno prilikom plaćanja doprinosa sa različitim rokovima plaćanja. Primer: 50% ako plati odmah po dobijanju građevinske dozvole a 30% ako plati pre prijave radova?
Do koje mere bi se moglo umanjiti doprinos, tj. da li na kraju može doći do toga, da investitor faktički ne plaća ništa (ne misli se na slučajeve kada je zaključen ugovor o zajedničkom pripremanju ili opremanju zemljišta)?
S obzirom da je opredeljenje Opštine Kovačica da se ne uvode novi doprinosi odnosno porezi, ODLUKU O UTVRĐIVANjU DOPRINOSA ZA UREĐIVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA bi doneli sa koeficijentima u nultom iznosu. Odluka bi imala formu Odluke po modelu S.K.G.O.-a, kako bi omogućili komunalno opremanje neizgrađenog građevinskog zemljišta sredstvima fizičkih i pravnih lica, a takođe u narednom periodu, nakon ekonomskog oporavka, izmenama Odluke bi eventualno uveli pomenuti doprinos. Molim Vas za mišljenje i komentar.
S obzirom da je opredeljenje Opštine Kovačica da se ne uvode novi doprinosi odnosno porezi, Odluku o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta bi doneli sa koeficijentima u nultom iznosu. Odluka bi imala formu Odluke po modelu SKGO, kako bi omogućili komunalno opremanje neizgrađenog građevinskog zemljišta sredstvima fizičkih i pravnih lica, a u narednom periodu, nakon ekonomskog oporavka, izmenama Odluke eventualno bi uveli pomenuti doprinos promenom koeficijenata.
Član 98. stav 4. Zakona - Najkasnije do podnošenja prijave radova, investitor je dužan da izvrši uplatu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta u celosti, odnosno ako plaća na rate da uplati prvu ratu i dostavi sredstvo obezbeđenja plaćanja. Član 140. Zakona - Građevinska dozvola prestaje da važi ako se ne otpočne sa građenjem objekta, odnosno izvođenjem radova, u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti rešenja kojim je izdata građevinska dozvola. PITANjE: Nakon izdavanja građevinske dozvole investitor može da uplati prvu ratu nakon 2 godine. Da li je iznos doprinosa koji se utvrđuje rešenjem fiksan? Da li je u skladu sa zakonom da se do prve uplate doprinosa vrši revaloraizacija celokupnog iznosa?
U članu 98. stav 1. Zakona piše: način plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta su sastavni deo rešenja o građevinskoj dozvoli, a zatim u istom članu, u stavu 3. navodi se da je najkasnije do podnošenja prijave radova investitor dužan da izvrši uplatu doprinosa. Na koji način će moći lokalne samouprave da naplate doprinos od stranaka kada se uplaćuje tek kod prijave radova?
Ako nije potrebna prijava radova za objekte iz člana 145. Zakona, kako naplatiti doprinos za uređenje građevinskog zemljišta za te objekte?
Da li se svi ekonomski objekti navedeni u članu 2. stav 1. tačka 24a) Zakona smatraju proizvodnim objektima, na primer: ukoliko je reč o malim štalama pored porodične kuće, da li se i ovi objekti tretiraju kao proizvodni objekti za koje se ne plaća doprinos?
Da li se dopirinos za uređivanje građevinskog zemljišta naplaćuje na parcelama koje su kompletno komunalno opremljene u ranijem vremenskom periodu? Naime, ako neko dograđuje postojeći objekat ili ruši stari i podiže novi na katastarskoj parceli koja se nalazi na parceli koja je pre npr.30 godina komunalno opremljena (put, struja, voda..) i za navedeni objekat je postojeća infrastrukturna mreža zadovoljavajuća (prema uslovima nadležnih JP), da li se za ovakav objekat plaća doprinos, obzirom da opština nema troškove uređivanja zemljišta (pripremanja i opremanja ) novom infrastrukturnom mrežom?
Da li se član 97. Zakona odnosi i na utvrđivanje i naplatu ovog doprinosa u postupku legalizacije, imajući u vidu da se za legalizaciju primenjuje poseban zakon, odnosno da li se opštim aktom iz člana 97. Zakona može ili mora obuhvatiti i obračun i naplata doprinosa za investitore u postupku legalizacije?
Da li se novi način obračuna doprinosa odnosi i na postupak legalizacije i da li se može, imajući u vidu prelazne i završne odredbe iz modela Odluke o doprinosu - do 01.03.2015. godine obračunavati naknada, zaključivati ugovori i izdavati dozvole po "starom".
Da li se opštim aktom može propisati da pored investitora i finansijer iz člana 135a Zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji, može dati sredstva obezbeđenja radi plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, ili to može biti samo investitor?
U članu 88. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl. glasnik RS'', br. 132/14 i 145/14) koji se odnosi na promenu namene poljoprivrednog u građevinsko zemljište, u stavu gde se oslobađa obaveze plaćanja promena namene izostavljen je postupak legalizacije objekata . Da li to znači da se sada u postupku legalizacije obavezno plaća promena namene zemljišta pre izdavanja građevinske dozvole? S obzirom da važeći Zakon o legalizaciji objekata nije predvideo ovu obavezu molimo vas da nam rastumačite ovu dilemu-problem, jer u kontaktu sa drugim opštinama u okruženju nismo dobili jasno tumačenje, a svi su u dilemi.
Članom 98. propisano je da je sredstvo obezbeđenja plaćanja doprinosa, između ostalog, uspostavljena hipoteka na objektu. Da li navedeno podrazumeva da hipoteka mora biti upisana u teretnom listu lista nepokretnosti?
Da li nadležna služba za izdavanje građevinske dozvole u objedinjenoj proceduri, podrazumeva samo jedan organ koji vrši obračun doprinosa, prima uplate za plaćanje doprinosa u celosti sa popustom 30% i prima uplatu za prvu ratu, prima sredstva obezbeđenja, prati plaćanje ili to može da radi lokalna poreska administracija?
U kojim slučajevima je potrebno pribavljati informaciju o lokaciji?
Zahtev za lokacijske uslove - ne podnosi se nijedan dokument osim idejnog rešenja? Šta se dešava sa dokazom vlasništva? Saglasnost suvlasnika? Jedinica lokalne samouprave sama pribavlja takve dokumente?
Da li se studija opravdanosti radi (za objekte iz čl. 133.) za sve objekte ili samo za one finansirane iz budžeta?
U završnoj smo fazi izrade tehničke dokumentacije objekta za koji je izdata lokacijska dozvola po starom Zakonu, decembra 2014. godine. Po kojoj proceduri bi se "sklapao" projekat? Po starom Zakonu ili po novom?
U završnoj smo fazi izrade tehničke dokumentacije objekta za koji je izdata lokacijska dozvola po starom Zakonu, decembra 2014. godine. Po kojoj proceduri bi se "sklapao" projekat? Po starom Zakonu ili po novom?
Da li se za sanaciju, rekonstrukciju (izvođenje radova po članu 145. Zakona) izrađuje samo idejni projekat, ili je neophodna izrada i projekta za izvođenje?
Pitanje u vezi primene člana 135: Šta se dostavlja uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole, projekat za građevinsku dozvolu, izvod iz projekta ili oboje?
Pojasniti uvođenje instituta glavnog projektanta koga imenuje investitor. Da li je iz iste firme ili druge? Koja je namera ovog uvođenja?
Sadržina Projekta za građenje (da li isti sadržaj kao raniji glavni projekat)?
Koja dokumentacija se prilaže uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole za objekte kategorije "A"?
Pitanje za član 145. – Za odredbe iz čl. 2 tačke 24. i 24a, ne izdaje se informacija o lokaciji?
Kada se odobrava fizička deoba stana kojim se od jednog stana formiraju dva stana, po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji bez izvođenja radova, da li su investitori u obavezi da obezbede i parking mesto? Da je potrebno da tražimo Informaciju o lokaciji za napred navedene radove? Ukoliko investitor ne može da obezbedi parking mesto na parceli ili u garaži, da li se može prihvatiti Ugovor sa JP „Parking servisom“ (koji ugovor zakup ili kupoprodaja).
Kako da postupimo kod zahteva za izdavanje rešenja iz člana 145. Zakona kada nisu ispunjeni formalni uslovi (nije priložen dokaz o pravu svojine na objektu)?
S obzirom da u Zakonu nije precizirano kako postupiti po zahtevu za odobrenje za izgradnju po članu 145. Zakona, ako nisu ispunjeni formalni uslovi, molim da mi odgovorite na sledeće pitanje: U slučaju da nisu ispunjeni formalni uslovi propisani po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji, da li se zaključkom odbija zahtev ili nalaže dopuna zahteva?
Da li se za sanaciju, rekonstrukciju (izvođenje radova po članu 145. Zakona) izrađuje samo idejni projekat, ili je neophodna izrada i projekta za izvođenje?
Da li se za objekte za koje se izdaje rešenje o odobrenju radova po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji, vrši prijava radova?
Da li nadležni organ za izdavanje građevinske dozvole izdaje potvrde na osnovu čl. 148. i 152. Zakona?
Na koji način se može ukloniti legalni objekat, a da nije sklon padu niti se želi izgradnja drugog objekta? Dakle, zahtev se odnosi na uklanjanje legalnog objekta. Primer: dobijanje prazne parcele.
Zahtevi za lokacijsku dozvolu podneti do 17.12.2014.godine, kako ih završiti i izdati po „starom“ Zakonu, a navesti u zakonskom osnovu i uputiti po „novom Zakonu“?
Kakav je to stambeni objekat iz Pravilnika za klasifikaciji, sa jednim stanom, spratnosti P+4+Pk od 2000 metara kvadratnih?