Objedinjena procedura

Postavite pitanje
Telefon: 011/40-43-190
011/40-43-191
011/40-43-192

Email PrintDa li organ koji izdaje lokacijske uslove pribavlja kopiju plana i prepis lista nepokretnosti po službenoj dužnosti o trošku investitora ili je obaveza investitora da pribavi ovu dokumentaciju?

Nadležni organ pribavlja dokumentaciju od organa nadležnog za poslove državnog premera i katastra po službenoj dužnosti u ime i za račun investitora – podnosioca zahteva, a troškove pribavljanja snosi podnosilac zahteva. Podnosilac zahteva je u obavezi da nadležnom organu troškove podmiri pre preuzimanja lokacijskih uslova.


Odgovori na pitanja iz oblasti Zakona o planiranju i izgradnji su pisana od strane Nacionalne Alijanse za Lokalni Ekonomski Razvoj (NALED) a verifikovana od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u skladu se projektom i saradnjom koju NALED vodi. Ukoliko imate pitanja, možete ih slobodno uputiti direktno NALED-u telefonom ili pisano, putem kontakt formulara.