Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Tehnička dokumentacija

Postavite pitanje
Telefon: 011/40-43-190
011/40-43-191
011/40-43-192

Email PrintPojasniti uvođenje instituta glavnog projektanta koga imenuje investitor. Da li je iz iste firme ili druge? Koja je namera ovog uvođenja?

Odredbama u vezi sa glavnim projektantom (član 128a Zakona) propisano je da investitor imenuje glavnog projektanta koji je odgovoran za usklađenost izvoda iz projekta sa podacima iz projekta za građevinsku dozvolu i koji svojim potpisom i pečatom lične licence potvrđuje usaglašenost svih pojedinačnih delova projekta, te da glavni projektant mora da ispunjava uslove za odgovornog projektanta propisane ovim zakonom. U ovoj odredbi sadržana je i svrha uvođenja ovog novog instituta, naročito imajući u vidu suženu nadležnost organa uprave u kontroli tehničke dokumentacije. Ne postoje odredbe propisa koje bi upućivale na to da glavni projektant mora bude iz određene firme (pretpostavljamo da se u pitanju misli na firmu koja je izradila projekat za građevinsku dozvolu), niti da ne sme biti iz određene firme. Pri tome, nije dozvoljeno da glavni projektant i vršilac tehničke kontrole budu jedno lice, odnosno zaposleni u istom, ili povezanim privrednim subjektima.

Dalje, uslovi (član 128. Zakona ) u pogledu odgovornog projektanta, a time i glavnog projektanta, predviđaju da odgovorni projektant može biti lice sa:

1) stečenim visokim obrazovanjem odgovarajuće struke, odnosno smera, na akademskim studijama drugog stepena (master akademskih studija, master strukovnih studija, specijalističke akademske studije) odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina i

2) licencom za projektovanje, izdatom u skladu sa ovim zakonom.

Licencu za odgovornog projektanta može da stekne lice sa stečenim visokim obrazovanjem odgovarajuće struke, odnosno smera, položenim stručnim ispitom i najmanje tri godine radnog iskustva sa stručnim rezultatima na izradi tehničke dokumentacije i sa preporukom najmanje dva odgovorna projektanta ili Inženjerske komore. Pod stručnim rezultatima za projektanta smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju i izradi ili saradnji na izradi najmanje dva projekta.


Odgovori na pitanja iz oblasti Zakona o planiranju i izgradnji su pisana od strane Nacionalne Alijanse za Lokalni Ekonomski Razvoj (NALED) a verifikovana od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u skladu se projektom i saradnjom koju NALED vodi. Ukoliko imate pitanja, možete ih slobodno uputiti direktno NALED-u telefonom ili pisano, putem kontakt formulara.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge